Биографски лексикон
ПОЗНАТИ
СРПСКИ ЛЕКАРИ
Biographical Lexicon
EMINENT
SERBIAN PHYSICIANS
Београд, Торонто
Belgrade, Toronto
2004
INFORMATIONS
ИНФОРМАЦИЈЕ
Autor projekta i izdava~
MILENA MILANOVIЋ
uz podr{ku
Dru{tva za ~uvawe srpske ba{tine u Americi, Los An|eles, SAD
Srpske nacionalne akademije u Torontu, Kanada
Srpskog lekarskog dru{tva, Beograd, Srbija
2
INFORMATIONS
ИНФОРМАЦИЈЕ
PROJECT ADVISERS
SAVET PROJEKTA
Akademik Aleksi} Stojanka, mikrobiolog, Hamburg, Nema~ka
Belosabi} Nikola, advokat Beograd
Dr sci. med. Bogeti} Zorica, neurolog-pedijatar,
Melburn, Australija
Akademik Zlokovi} Berislav, fiziolog,
Njujork, SAD
Prof. dr Ivanovi} Vladimir, prodekan
Stomatolo{kog fakulteta, Beograd
Akademik Kawuh Vladimir, kardiopatolog, Beograd
Prof. dr Manojlovi} Du{an, urologhirurg, ~lan
Akademije medicinskih nauka SAD
Prof. dr Mili~i} Aleksandar, hirurg, prodekan za
nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom
Sadu
Prof. dr Radmanovi} Slobodan, pedijatar, ~lan
Akademije medicinskih nauka SAD
Prof. dr Han Ruben, nuklearna
medicina, prodekan za nauku Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Vi{eslav Hadzi Tanovi},
kardiolog, predsednik Privatne lekarske
komore Srbije
Prof. dr Zoran Ivankovi}, otorinolaringolog,
predsednik Srpskog lekarskog dru{tva (SLD) Beograd
Dr med. sci Pavlovi} Budimir, istori~ar medicine, Beograd
Dr med. Anti} Radunka, op{ta medicina
Akademik Aleksi} Stojanka,
mikro-biolog, Hamburg, Nema~ka
Belosabi} Nikola, advokat Beograd
Dr sci. med. Bogeti} Zorica, neurolog-pedijatar, Melburn, Australija
Akademik Zlokovi} Berislav, fiziolog, Wujork, SAD
Prof. dr Ivanovi} Vladimir, prodekan
Stomatolo{kog fakulteta, Beograd
Akademik Kawuh Vladimir, kardiopatolog,
Beograd
Prof. dr Manojlovi} Du{an, urologhirurg,
~lan Akademije medicinskih nauka SAD
Prof. dr Mili~i} Aleksandar, hirurg,
prodekan za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Radmanovi} Slobodan, pedijatar,
~lan Akademije medicinskih nauka SAD
Prof. dr Han Ruben, nuklearna
medicina, prodekan za nauku Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Vi{eslav Haxi Tanovi},
kardiolog, predsednik Privatne lekarske
komore Srbije
Prof. dr Zoran Ivankovi},
otorinolaringolog, predsednik Srpskog lekarskog
dru{tva (SLD) Beograd
Dr med. sci Pavlovi} Budimir, istori~ar
medicine, Beograd
Dr med. Anti} Radunka, op{ta medicina
3
INFORMATIONS
ИНФОРМАЦИЈЕ
SARADNICI
COLLABORATORS
Autori tekstova:
Prof. dr Andrejevi} Milan,
internista
Prof. dr Stolevi} Emilija,
ginekolog-aku{er
Prof. dr ^olovi} Radoje, hirurg
Prof. dr Reter Vasilije,
anesteziolog
Dr med. mr [}epanovi} Gavrilo,
ortoped-fizijatar
Prof. dr Savi}evi} Miodrag,
oftamolog
Prof. dr Kosanovi}-]etkovi}
Desanka, infektolog
Prof. dr Gavrilovi} Vera,
stomatolog, istori~ar medicine
@ujovi} (Gordana) Teodora
Prof. dr Mi}i} Ratibor,
endokrinolog
Prof. dr Dimitrijevi} Katarina
Prof. dr Sto`ini}
Dr med. Miju{kovi} Marija,
pulmolog
Prof. dr Marjanovi}
Dr med. Kosti} Miodrag, otorinolaringolog
Prof. dr Dikli} Vukoslava
Prof. dr Nikoli} Dragoslav, neuropsihijatar
Autori tekstova:
Prof. dr Andrejevi} Milan,
internista
Prof. dr Stolevi} Emilija,
ginekolog-aku{er
Prof. dr ^olovi} Radoje, hirurg
Prof. dr Reter Vasilije,
anesteziolog
Dr med. mr [}epanovi} Gavrilo,
ortoped-fizijatar
Prof. dr Savi}evi} Miodrag,
oftamolog
Prof. dr Kosanovi}-]etkovi}
Desanka, infektolog
Prof. dr Gavrilovi} Vera,
stomatolog, istori~ar medicine
@ujovi} (Gordana) Teodora
Prof. dr Mi}i} Ratibor,
endokrinolog
Prof. dr Dimitrijevi} Katarina
Prof. dr Sto`ini}
Dr med. Miju{kovi} Marija,
pulmolog
Prof. dr Marjanovi}
Dr med. Kosti} Miodrag, otorinolaringolog
Prof. dr Dikli} Vukoslava
Prof. dr Nikoli} Dragoslav, neuropsihijatar
4
INFORMATIONS
ИНФОРМАЦИЈЕ
REDAKCIJA
EDITORIAL BOARD
Milena Milanovi}, urednik
Tomislav Milanovi}, zamenik
urednika
Milena Milanovi}, editor
Tomislav Milanovi}, zamenik
urednika
Olga Belosavi}-Milanovi}
Vesna Pistruin
Predrag Stankovi}
Jagoda Jovanovi}
Olga Belosavi}-Milanovi}
Vesna Pistruin
Predrag Stankovi}
Jagoda Jovanovi}
Literatura i prevod na
engleski
Zorica Grdani~ki
Literatura i prevod na
engleski
Zorica Grdani~ki
Recenzenti
Budimir Pavlovi}
Radunka Anti}
Recenzenti
Budimir Pavlovi}
Radunka Anti}
Dizajn
Milo{ Majstorovi}
Dizajn
Milo{ Majstorovi}
Unos teksta
Ljiljana Kova~i}
Maja \or|evi}
Unos teksta
Qiqana Kova~i}
Maja \or|evi}
Korektura
Korektura
[tampa: Raduni}, Beograd
[tampa: Raduni}, Beograd
5
INFORMATIONS
ИНФОРМАЦИЈЕ
Marketing i distribucija
VESOL
VESOL EX IM
Beograd, Kursulina 1/III
Projekat je za{ti}en kod Autorske agencije za Srbiju pod br. K-13/01 i K-45/04
Sva prava zadr`ana
Nijedan deo ove kwige ne sme se reprodukovati niti umno`avati u bilo kojoj formi ili bilo
kojim elektronskim ili mehani~kim sredstvima, ukqu~uju}i fotokopirawe, snimawe i skladi{tewe u informacionim sistemima
bez pismene dozvole
Copyright© 2004 By
Milena Milanović
6
[email protected]
[email protected]
Re~ autora _____ 11
Vladimir Kawuh _____ 17
BIOGRAFIJE _____ 31
(redosled sadr`aja skra}enice)
Indeks _____ 317
Kori{}ena literatura _____ 327
Prilozi _____ 329
Iz istorije srpske medicine _____ 417
130 godina SLD _____ 418
Privatna lekarska komora _____ 419
Izvod i recenzija _____ 428
Re~ autora _____ 11
Vladimir Kanjuh _____ 17
BIOGRAFIJE _____ 31
(redosled sadr`aja skra}enice)
Indeks _____ 317
Kori{}ena literatura _____ 327
Prilozi _____ 329
Iz istorije srpske medicine _____ 417
130 godina SLD _____ 418
Privatna lekarska komora _____ 419
Izvod i recenzija _____ 428
7
СКРАЋЕНИЦЕ
АBREVIATIONS
MF - Medicinski fakultet
SM - Stomatolo{ki fakltet
SLD - Srpsko lekarsko dru{tvo
SANU - Srpska akademija nauke i umetnosti
SZO - Svetska zdravstvena organizacija
AMN SLD - Akademija medicinski nauka SLD
MA SLD - Medicinska akademija SLD
VMA - Vojno-medicinska akademija
ECFMG - Nostrifikacija diplome 7/B)
JNA - Jugoslovenska narodna armija
JA - Jugoslovenska armija
DLV - Dru{tvo lekara Vojvodine
NOV - Narodno-oslobodila~ka vojska
CICD-a - 9/a
APV - Autonomna pokrajina Vojvodina
Bgd - Beograd
SHS - Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca
U. K. - Ujediweno kraqevstvo
SPC - Srpska pravoslavna crkva
UMC - Univerzitetskimedicinski centar
ATD - Antituberkulozni dispanzer
MS - Matica srpska
TBC - Tuberkuloza
SAN - Srpska akademija nauka
DZ - Dom zdravqa
KC - Klini~ki centar
UKC - Univerzitetski klini~ki centar
EEG - Elektroencefalogram
EKG - Elektrokardiogram
SFRJ - Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija
BJR - Biv{a jugoslovenska republika
SCG - (Dru{tvena zajednica) Srbija i Crna Gora
MUP - Ministarstvo unutra{wih poslova
SLDJ - Savez lekarskih dru{tava Jugoslavije
BiH - Bosna i Hercegovina
FIFA - (Izvr{ni odbor) Svetska fudbalska organizacija
O{ - Osnovna {kola
MC - Medicinski centar
VM[ - Vi{a medicinska {kola
NOV - Narodno-oslobodila~ka vojska
PMF - Prirodno-matemati~ki fakultet
ORL - Otorinolaringologija
MF - Medicinski fakultet
SM - Stomatolo{ki fakltet
SLD - Srpsko lekarsko dru{tvo
SANU - Srpska akademija nauke i umetnosti
SZO - Svetska zdravstvena organizacija
AMN SLD - Akademija medicinski nauka SLD
MA SLD - Medicinska akademija SLD
VMA - Vojno-medicinska akademija
ECFMG - Nostrifikacija diplome 7/B)
JNA - Jugoslovenska narodna armija
JA - Jugoslovenska armija
DLV - Dru{tvo lekara Vojvodine
NOV - Narodno-oslobodila~ka vojska
CICD-a - 9/a
APV - Autonomna pokrajina Vojvodina
Bgd - Beograd
SHS - Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca
U. K. - Ujediweno kraqevstvo
SPC - Srpska pravoslavna crkva
UMC - Univerzitetskimedicinski centar
ATD - Antituberkulozni dispanzer
MS - Matica srpska
TBC - Tuberkuloza
SAN - Srpska akademija nauka
DZ - Dom zdravqa
KC - Klini~ki centar
UKC - Univerzitetski klini~ki centar
EEG - Elektroencefalogram
EKG - Elektrokardiogram
SFRJ - Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija
BJR - Biv{a jugoslovenska republika
SCG - (Dru{tvena zajednica) Srbija i Crna Gora
MUP - Ministarstvo unutra{wih poslova
SLDJ - Savez lekarskih dru{tava Jugoslavije
BiH - Bosna i Hercegovina
FIFA - (Izvr{ni odbor) Svetska fudbalska organizacija
O{ - Osnovna {kola
MC - Medicinski centar
VM[ - Vi{a medicinska {kola
NOV - Narodno-oslobodila~ka vojska
PMF - Prirodno-matemati~ki fakultet
ORL - Otorinolaringologija
8
BIOGRAFIJE
Српски лекари
Serbian Physicians
AVRAMOV SVETOLIK, vaskularni hirurg, profesor univerziteta, ro|en 1948. u Vrbasu; otac Svetislav. Diplomirao 1971. na Medicinskom fakultetu u Beogradu; specijalisti~ki ispit iz op{te hirurgije polo`io 1978; magistrirao 1982, a doktorirao 1986. odbraniv{i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu disertacije Prilog rekonstruktivnoj
hirurgiji luka aorte i aorto-ilio-femoralnog segmenta neanatomskim premo{}avawem.
Stru~no se usavr{avao u jugoslovenskim hirur{kim centrima u Beogradu i Rijeci, a u
inostranstvu u Parizu, ^ikagu, Ro~esteru, Oslu, Erebru, Sao Paulu i Budimpe{ti. Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (od 1997.); upravnik
Klinike za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Instituta za hirurgiju u Novom
Sadu (od 1995.); {ef Katedre za hirurgiju; prodekan Fakulteta (1995-98.). Bavi se vaskularnom hirurgijom, posebno vaskularnim implantatima i transplantacijom organa.
Autor vi{e monografija i nastavnih video-filmova i koautor ve}eg broja uxbenika i
kwiga, i oko 100 stru~nih i nau~nih radova publikovanih u doma}im i inostranim ~asopisima, me|u kojima su i: (sa sarad.) Vaskularni problemi u transplantaciji bubrega
- prva iskustva (1989.); Vascular Repair of Acute Missile Penetrating Vascular Injuries
(1995.), (sa Somer T.) Savremeni pravci zbriwavawa povre|enih (1992.) i Tretman povreda (1999.) i dr. Rukovodio sa ve}im brojem nau~no-istra`iva~kih projekata. Bio rektor Univerziteta u Novom Sadu
(1998-2000). ^lan Srpskog lekarskog dru{tva (SLD), Akdemije medicinskih nauka SLD od 1998. i ~lan sekretarijata
Hirur{ke grupe Akademije, ~lan Predsedni{tva SLD-DLV, ~lan Udru`ewa hirurga Jugoslavije i Predsedni{tva
Saveza lekarskih dru{tava Jugoslavije, ~lan European Society for vascular surgery (ESVS), International Society for
cardiovascular surgery (ISCVS) i International union of angiology, ~lan ure|iva~kog odbora ~asopisa “Medicinski pregled”. Dobitnik Poveqe SLD i ve}eg broja drugih priznawa. Po nacionalnoj pripadnosti Srbin, pravoslavne vere.
@ivi u Novom Sadu. (T.M)
ADAMOVI] MILOSAV, lekar i politi~ki aktivista, ro|en je 1904. u Ku~evu. Maturirao je u Po`areva~koj gimnaziji, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1932. godine. Kao gimnazijalac u Po`arevcu, a zatim kao student, aktivno je u~estvovao u
omladinskim i studentskim komunisti~kim i radni~kim organizacijama, zbog ~ega je bio
hap{en i vi{e meseci proveo u zatvoru. Zbog takve politi~ke orijentacije nije dobio
dr`avnu slu`bu, pa je kratko vreme obavqao privatnu praksu u Ku~evu, a potom radio kao
honorarni lekar socijalnog osigurawa, nastavqaju}i svoju politi~ku aktivnost.
Posle kapitulacije 1941, u julu mesecu u~estvuje u pripremama Komunisti~ke partije
za oru`ane akcije protiv okupatora, posebno u obezbe|ivawu lekova i sanitetskog materijala, a potom le~i rawene partizane i organizuje partizansku bolnicu. Tako|e u~estvuje
u stvarawu civilne vlasti na oslobo|enoj teritoriji. Biva uhap{en, a po pu{tawu iz
zatvora radi u bolnici u Po`arevcu; 1943. oteran u logor na Bawici, pa na prinudni
rad u Nema~koj. U logoru organizuje ilegalne antifa{isti~ke grupe i komunisti~ke organizacije, zbog ~ega je dodatno ka`wavan. Vratio se u zemqu 1945. i nastavio politi~ki
rad. Bio je godinama odbornik i poslanik Socijalno-zdravstvenog ve}a Skup{tine Srbije.
Odlikovan je vi{e puta. Umro je 1971. godine.
(T. M.)
11
Download

Српски лекари