REPUBLIKA SRBIJA
CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA
INFORMATOR
O
RADU
Poslednja izmena urađena maja 2013. godine
Sadržaj
1. OSNOVNI PODACI O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I
INFORMATORU O RADU ......................................................................................................................... 3
1.1. Ime lica koje je odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator o radu i označenje
delova informatora o radu i radnji o kojima se pojedina lica staraju ............................................................ 3
1.2. Datum prvog objavljivanja informatora ................................................................................................ 3
1.3. Napomene o mestu gde se može ostvariti uvid u informator o radu i nabaviti štampana informatora o
radu 4
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANjA .............................................................................................................................................. 5
2.1. Grafički prikaz organizacione strukture ................................................................................................ 5
2.2. Narativni prikaz organizacione strukture .............................................................................................. 6
2.3. Delokrug unutrašnjih jedinica ............................................................................................................... 6
2.3.1. Odeljenje za rad sa osiguranicima, obveznicima i registrom ........................................................ 6
2.3.2. Odeljenje za informacione tehnologije .......................................................................................... 7
2.3.3. Odsek za pravne, opšte, kadrovske i finansijsko – materijalne poslove ........................................ 7
3. ORGANI CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA .......................... 8
3.1. Upravni odbor ....................................................................................................................................... 8
3.2. Direktor ................................................................................................................................................. 9
3.3. Pomoćnik direktora za poslove registra ................................................................................................ 9
3.4. Pomoćnik direktora za informacione tehnologije.................................................................................. 9
3.5. Savetnik direktora ............................................................................................................................... 10
4. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ............................................................................................. 10
5. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA........................................................ 11
6. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA .............................................................................. 11
6.1. Nadležnost ........................................................................................................................................... 11
6.2. Ovlašćenja ........................................................................................................................................... 12
6.3. Obaveze ............................................................................................................................................... 12
7. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA ................................ 13
8. SPISAK PROPISA...................................................................................................................................... 13
9. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA ....................................................... 15
10. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA ............................................................................................... 15
11. PODACI O PRUŽENIM USLUGAMA KORISNICIMA PRAVA ........................................................... 16
12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANjA ............................................................................................................................................ 16
13. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA....................................................................................................... 16
14. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI ........................................................................................................... 16
15. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ............................... 17
16. PODACI O SREDSTVIMA ZA RAD ........................................................................................................ 18
17. NOSAČI INFORMACIJA I NjIHOVO ČUVANjE ................................................................................... 19
18. VRSTE INFORMACIJA KOJE CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA
POSEDUJE ................................................................................................................................................. 20
19. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANjA OMOGUĆAVA PRISTUP ................................................................................................ 20
20. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG
ZNAČAJA .................................................................................................................................................. 21
20.1.
Odlučivanje po zahtevu ................................................................................................................ 22
20.2.
Odlučeni zahtevi........................................................................................................................... 22
2
1.
OSNOVNI PODACI O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANJA I INFORMATORU O RADU
Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o Centralnom registru obaveznog
socijalnog osiguranja, koji je objavljen u „Službeni glasnik RS“, broj 30/10 dana 07.05.2010. godine,
a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 15.maja 2010. godine.
Na osnovu člana 4. Stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
(„Službeni glasnik RS“, broj 30/10), člana 13. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“,
broj 42/91, 71/94 i 79/05 – drugi zakon) i člana 43. Stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“,
broj 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08) Vlada Republike Srbije donela je Odluku o osnivanju
Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 47/10).
Sedište Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu Centralni registar)
je u Novom Beogradu, u ulici Omladinskih brigada broj 1 na II spratu.
Matični broj: 17797603
Poreski identifikacioni broj: 106819954
Ime lica koje je odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator o radu
i označenje delova informatora o radu i radnji o kojima se pojedina lica staraju
1.1.
Direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja organizuje rad i poslovanje,
zastupa i predstavlja Centralni registar, u skladu sa članom 9. Zakona o Centralnom registru
obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 30/10), te u skladu sa time odgovara i za
tačnost podataka sadržanih u Informatoru o radu.
Za izradu informatora o radu i njegovu ažurnost odlukom direktora zadužena je Olivera
Pavlović.
1.2.
Datum prvog objavljivanja informatora
Na osnovu odredaba člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
(„Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje
informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/10) Centralni registar obaveznog
socijalnog osiguranja sačinio je Informator o radu i isti je prvi put objavljen marta 2012. godine.
Informator o radu objavljen je na internet prezentaciji Centralnog registra obaveznog socijalnog
osiguranja na Web adresi www.croso.rs gde je ujedno i dostupan javnosti u elektronskom obliku.
3
Napomene o mestu gde se može ostvariti uvid u informator o radu i nabaviti štampana
informatora o radu
1.3.
Uvid u Informator i primerak štampane kopije dostupni su u radno vreme Centralnog registra
obaveznog socijalnog osiguranja u poslovnoj zgradi SIV 3, u ulici Omladinskih brigada br.1 u
Novom Beogradu, na II spratu, kancelarija 253.
4
2.
ORGANIZACIONA STRUKTURA
SOCIJALNOG OSIGURANjA
2.1.
CENTRALNOG
REGISTRA
OBAVEZNOG
Grafički prikaz organizacione strukture
5
Narativni prikaz organizacione strukture
2.2.
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova u Centralnom registru obaveznog
socijalnog osiguranja, kao osnovne unutrašnje jedinice obrazuju se:


Odeljenje za rad sa osiguranicima, obveznicima i registrom;
Odeljenje za informacione tehnologije.
Kao uža unutrašnja jedinica, izvan sastava odeljenja obrazuje se:

Odsek za pravne, opšte, kadrovske i finansijsko - materijalne poslove.
Pojedini, složeniji poslovi i zadaci u Centralnom registru mogu se obavljati u okviru projektnih
timova, radnih grupa, stručnih timova i stručnih aktiva.
Delokrug unutrašnjih jedinica
2.3.
2.3.1.
Odeljenje za rad sa osiguranicima, obveznicima i registrom
Odeljenje za rad sa osiguranicima, obveznicima i registrom obavlja poslove koji se odnose na:
registraciju osiguranika i osiguranih lica; evidenciju registrovanih obveznika doprinosa na osnovu
podataka preuzetih od organa i organizacija nadležnih za registraciju; kontrolu podataka o
obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim
osnovama prilikom svake isplate; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda na
mesečnom nivou; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za
obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou; saradnju sa institucijama
povezanim u sistem Centralnog registra; praćenje rada svih institucija povezanih u sistem Centralnog
registra i drugih registara radi upoznavanja sa njihovim iskustvima i standardima u primeni propisa i
razvijanje i unapređenje odnosa Centralnog registra sa navedenim institucijama; utvrđivanje
statističkih podataka za potrebe pravljenja izveštaja; evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate
odnose po pojedincu.



načelnik odeljenja: Arnela Savić, dipl.pravnik
kontakt telefon: 011/285-62-90
e-mail: [email protected]; [email protected]
6
2.3.2.
Odeljenje za informacione tehnologije
Odeljenje za informacione tehnologije obavlja poslove koji se odnose na: održavanje nivoa
kvaliteta IT sistema; rad informacionog sistema Centralnog registra; dodeljivanje jedinstvenog broja;
usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska
uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije; organizovanje i
nadzor održavanja i unapređenja baze podataka i postojećih programa u saradnji sa dobavljačima
softvera i zahtevima ili potrebama Centralnog registra; obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno
povezivanje i usklađivanje rada subjekata povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa
dostavljanjem podataka; obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama
podataka koje se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica;
evidentiranje hardverskih i softverskih resursa Centralnog registra; organizovanje programiranja ili
prilagođavanja aplikacija i programskih modula; definisanje zahteva, projektovanje, realizaciju i
testiranje programa; kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima
predviđenim zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti.



načelnik odeljenja: nepopunjeno
kontakt telefon:
e-mail:
2.3.3.
Odsek za pravne, opšte, kadrovske i finansijsko – materijalne poslove
Odsek za pravne, opšte, kadrovske i finansijsko – materijalne poslove obavlja poslove koji se
odnose na: pripremu i izradu predloga opštih akata Centralnog registra; ostvarivanje prava, dužnosti i
odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa; poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od
javnog značaja; sprovođenje postupka javnih nabavki; pripremu i izradu Predloga finansijskog plana i
Završnog računa Centralnog registra; raspored sredstava i izvršenje rashoda; predračun sredstava;
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, priprema sednice Upravnog odobora i druge poslove iz
delokruga odseka.



šef odseka: Olivera Pavlović, dipl.pravnik
kontakt telefon: 011/285-62-90
e-mail: [email protected]; [email protected]
7
3.
ORGANI CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA
Organi Centralnog registra ustanovljeni Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog
osiguranja su: Upravni odbor i direktor.
3.1.
Upravni odbor
Upravni odbor ima pet članova, po jednog predstavnika Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za
zapošljavanje, Poreske uprave i Agencije za privredne registre.
Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada.
Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.
Članovi Upravnog odbora tu dužnost obavljaju bez naknade.
Način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora uređuju se statutom.
Upravni odbor obavlja sledeće poslove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
donosi statut i druge opšte akte;
odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;
usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;
donosi godišnji program rada;
donosi finansijski plan i završni račun, u skladu sa zakonom;
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Spisak članova Upravnog odbora:
1. Mirjana Ninković, predsednik Upravnog odbora - predstavnik Nacionalne službe za
zapošljavanje
2. Zoran Kaljević, zamenik predsednika - predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno
osiguranje
3. Zoran Josipović, član - predstavnik Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
4. Ljiljana Ožegović, član - predstavnik Agencije za privredne registre
5. Snežana Milošević, član - predstavnik Poreske uprave
8
Direktor
3.2.
Radom Centralnog registra rukovodi direktor.
Direktor ima dva pomoćnika i jednog savetnika, koji za svoj rad odgovaraju direktoru.
Direktora Centralnog registra imenuje i razrešava Vlada, na pet godina.
Vlada RS je 9. septembra 2010. godine donela Rešenje o imenovanju direktora Centralnog registra
obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 67/10), kojim je na ovu funkciju
imenovala Milicu Danilović.
Direktor Centralnog registra obavlja sledeće poslove:
Rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Centralnog registra; stara se o vođenju Centralnog
registra u skladu sa zakonom; prati ostvarivanje zaštite podataka u okviru poslova koji se obavljaju u
Centralnom registru; raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica; usklađuje i unapređuje
metode rada Centralnog registra; izrađuje planove u vezi aktivnosti Centralnog registra i stara se o
njihovoj realizaciji; sarađuje sa državnim i drugim organima u vršenju nadležnosti Centralnog
registra; pruža stručna uputstva, raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih u Centralnom registru.



direktor: Milica Danilović, dipl. pravnik
kontakt telefon: 011/311-03-65
e-mail: [email protected]; [email protected]
3.3.
Pomoćnik direktora za poslove registra
 Biljana Krsmanović, dipl. menadžer
 kontakt telefon: 011/285-62-38
 e-mail: [email protected]; [email protected]
3.4.
Pomoćnik direktora za informacione tehnologije
 Bojan Kostić, dipl. ing. elektrotehnike
 kontakt telefon: 011/285-62-32
 e-mail: [email protected]; [email protected]
9
3.5.
4.
Savetnik direktora
 Nemanja Milenković, dipl. pravnik
 kontakt telefon: 011/285-62-53
 e-mail: [email protected]; [email protected]
PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
Poreski identifikacioni broj Centralnog registra je: 106819954.
Radno vreme Centralnog registra je od 08:00 do 16:00 časova za zaposlene.
Zaposleni za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja: Jelica Vojnović,
dipl.pravnik.
Omladinskih brigada br.1, 11070 Novi Beograd, II sprat, kancelarija br. 253.
Kontakt telefon: 011/285-62-53
● e-mail: [email protected]; [email protected]
Javnost rada Centralnog registra obezbeđuje se objavljivanjem svih relevantnih dokumenata i
informacija na zvaničnoj internet prezentaciji Centralnog registra; preko sredstava javnog
informisanja, saopštenjima, po potrebi i održavanjem konferencija za medije kao i drugih
konferencija na koje se pozivaju predstavnici medija; obraćanje građana zahtevima za pristup
informacijama od javnog značaja, uputstvima u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog socijalnog
osiguranja istaknutim na zvaničnoj internet prezentaciji Centralnog registra u organizacionim
jedinicama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju upoznavanja osiguranika i
obveznika sa načinom i postupkom ostvarivanja prava.
Izgled i opis postupaka za dobijanje identifikacionih obeležja za praćenje rada organa nije
predviđeno u Centralnom registru.
Zaposleni u Centralnom registru nemaju posebna identifikaciona obeležja.
Postoji mogućnost da zainteresovana lica prisustvuju sednicama Upravnog odbora i time izvrše
neposredan uvid u rad Upravnog odbora.
Kako se sedište Centralnog registra nalazi u poslovnoj zgradi u Omladinskih brigada br.1 (SIV
3) u Novom Beogradu, u kom se nalaze prostorije velikog broja državnih organa, obezbeđen je
adekvatan pristup za osobe sa invaliditetom.
Sva autentična tumačenja, stručna mišljenja i pravni stavovi u vezi sa propisima, pravilima i
odlukama Centralnog registra objavljuju se na zvaničnoj internet prezentaciji Centralnog registra.
10
NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
5.
GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSTUPANjU PO ZAHTEVIMA ZA DOSTAVLjANjE
INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA za 2012. godinu
Na osnovu Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik
RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) u periodu januar – decembar 2012. godine
Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je primio 1 zahtev za dostavljanje
informacija od javnog značaja, koji je odgovoren pozitivno.
6.
OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA
6.1.
Nadležnost
Na osnovu člana 10. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni
glasnik RS”, br. 30/10), Centralni registar je nadležan za:
1.
uspostavljanje i vođenje jedinstvene baze;
2.
registraciju osiguranika i osiguranih lica;
3.
dodeljivanje jedinstvenog broja;
4.
evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka preuzetih od organa i
organizacija nadležnih za registraciju;
5.
evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose;
6.
evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda na mesečnom nivou;
7.
kontrolu podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate;
8.
evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou;
9.
usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu
Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;
10. kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim
zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti;
11. obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno povezivanje i usklađivanje rada subjekata
povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa dostavljanjem podataka;
12. obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka koje se vode
u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica.
11
6.2.
Ovlašćenja
Centralni registar i korisnici podataka, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja,
organ nadležan za poslove javnih prihoda, Republički zavod za statistiku i drugi organi koji su u tom
svojstvu označeni zakonom dužni su da međusobno sarađuju i razmenjuju podatke kojima raspolažu,
radi obavljanja poslova iz svog delokruga.
Centralni registar obezbeđuje tehničke uslove za međusobno povezivanje korisnika podataka.
Centralni registar obezbeđuje elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka,
koji se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica, u skladu sa
zakonom i drugim propisima:
- RFPIO;
- RFZO,
- NSZ,
- APR,
- PU,
- MUP,
- PTT,
- Ministarstvo pravde i državne uprave,
- Uprava za trezor,
- Republički Zavod za statistiku.
Kada se steknu tehnički uslovi Centralni registar povezaće se sa Inspektoratom za rad.
6.3.
Obaveze
Centralni registar je dužan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup
Jedinstvenoj bazi, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti.
Prilikom omogućavanja prava pristupa podacima registrovanim u Jedinstvenoj bazi Centralnog
registra, Centralni registar na sredstvima za automatsku obradu podataka obezbeđuje zaštitu ličnih
podataka, u odnosu na ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost i u odnosu na slučajno ili neodobreno
uništenje ili gubitak, neovlašćeno korišćenje i unošenje izmena podataka u Jedinstvenu bazu
Centralnog registra, primenom mera zaštite od neovlašćenog pristupa i čuvanja podataka u skladu sa
propisima kojima se uređuje čuvanje, zaštita i sigurnost podataka u okviru Informacionog sistema
Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.
12
Centralni registar je dužan da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema
formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog računarskog sistema, koji mora biti udaljen od
mesta na kome se nalazi primarni informacioni sistem.
7.
OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA
Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja odnose
se na poslove iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja i proizilaze iz Zakona o Centralnom registru
obaveznog socijalnog osiguranja kao i Statuta Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.
Na osnovu člana 8. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja Upravni
odbor donosi godišnji program rada, na koji saglasnost daje Vlada RS.
Program rada za 2013.godinu dostupan je na internet prezentaciji Centralnog registra
www.croso.rs sa koje se može preuzeti.
8.
SPISAK PROPISA
 Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br.
30/10);
 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04US,84/04 – dr. Zakon, 85/05,101/05 – dr. Zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09,101/10 i 93/12);
 Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05 – ispravka,
57/11, 110/12 – odluka US i 119/12);
 Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,
88/10);
 Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04,
61/05, 62/06, 5/09, 52/11,101/11);
 Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02
– ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07,
20/09, 72/09 – dr.zakon, 53/10,101/11, 2/12 – ispravka i 93/12);
 Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon,
135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – odluka US, 93/12,114/12
– odluka US i 8/13);
 Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10,101/11 i
93/12);
 Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05,61/05, 54/09 i 32/13);
13
 Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01,
62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr.zakon, 92/11 i 99/11 – dr.zakon i 10/13);
 Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ br. 33/97, 31/01, Službeni glasnik
RS”, br. 30/10);
 Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12);
 Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon);
 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 97/08, 104/09 – dr. Zakon,
68/12 – odluka US i 107/12);
 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br.
120/04, 54/07, 104/09 i 36/10);
 Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“ br. 104/09);
 Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/10);
 Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma („Službeni glasnik RS”, br. 45/91, 53/93 – dr.
zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 30/10);
 Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10);
 Zakon o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS“ br. 51/09);
 Zakon o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04);
 Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno
osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos
podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni
glasnik RS”, br. 54/10 i 124/12);
 Uredba obližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje
Jedinstvene baze podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni
glasnik RS”, br. 78/11);
 Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 18/13);
 Uredba o načinu dodeljivanja korisničkih dozvola, metodologiji unosa i ažuriranja podataka i
načinu pristupa i korišćenja podataka iz jedinstvene baze Centralnog („Službeni glasnik RS”,
br. 41/13);
 Uredba o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/03, 12/06);
 Odluka o osnivanju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik
RS”, br. 47/10);
 Pravilnik o sadržini, načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe
socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 60/12);
 Pravilnik o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog
registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 Statut Centralnog registra (br. 110-00-3/2010-01 od 21.oktobra 2010. godine).
14
9.
USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA
U okviru svoje osnovne delatnosti, Centralni registar vrši registraciju osiguranika i osiguranih
lica u skladu sa članom 11. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.
Registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene
prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave.
Detaljno uputstvo za podnošnje elektronske prijave na osiguranje nalazi se na internet
prezentaciji Centralnog registra. Postupak podnošenja prijave softverski je dizajniran da bude što
pristupačniji podnosiocima jedinstvene prijave, odnosno sveden na minimalni broj radnji potrebnih
da bi se registracija izvršila.
Fizička lica imaće mogućnost da na brz, jednostavan i lak način, putem portala Centralnog
registra obaveznog socijalnog osiguranja izvrše proveru ličnih podataka vezanih za obavezno
socijalno osiguranje.
10.
POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA
Jedinstvena prijava se podnosi u skladu sa članom 11. Zakona o Centralnom registru obaveznog
socijalnog osiguranja, elektronskim putem, preko portala Centralnog registra u roku od tri dana od
dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju
poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka
obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.
O podnetoj jedinstvenoj prijavi izdaje se potvrda. Potvrda se bez odlaganja dostavlja na
elektronsku adresu naznačenu u jedinstvenoj prijavi i predstavlja dokaz da je jedinstvena prijava
primljena u Centralni registar.
U članu 12. zakona predviđen je izuzetak za podnosioca jedinstvene prijave – fizičko lice koje
nema tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, i propisano je da
jedinstvenu prijavu podnosi organizaciona jedinica organizacije za obavezno socijalno osiguranje
kojoj se obrati, a na osnovu dokaza koje podnese na uvid.
Podaci o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda evidentiraju se
preuzimanjem iz registara koje vode organi i organizacije nadležni za registraciju lica koji obavljaju
određenu delatnost što podrazumeva elektronsku povezanost Centralnog registra sa Agencijom za
privredne registre i Poreskom upravom.
Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je putem poslovnog procesa migracije, od
organizacija obaveznog socijalnog osiguranja preuzeo podatke neophodne za uspostavljanje
jedinstvene baze Centralnog registra.
15
Podaci uneti u Jedinstvenu bazu dnevno se elektronski obrađuju, objedinjuju, selektuju,
ažuriraju, čuvaju i dostupni su korisnicima podataka.
11.
PODACI O PRUŽENIM USLUGAMA KORISNICIMA PRAVA
Informacije o pruženim uslugama ažurno se prate, a njihovi tabelarni prikazi nalaze se na
internet stranici Centralnog registra.
12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANjA
Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije,
na razdelu Ministarstva nadležnog za socijalnu politiku.
Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija,
priloga i iz drugih izvora.
Finansijski plan Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2013. godinu dostupan
je u elektronskoj formi na internet adresi www.croso.rs.
13.
PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
Javne nabavke u Centralnom registru se sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
U toku 2012.godine nije bilo planiranih ni sprovedenih postupaka javnih nabavki.
14.
PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
Centralni registar ne dodeljuje državnu pomoć u bilo kom obliku (transferi, subvencije,
dotacije, donacije, učešće u finansiranju projekata, krediti pod povlašćenim uslovima, oslobađanje od
plaćanja naknada, ustupanje sredstava i slično).
16
15.
PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA
Obračun zarada zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja vrši se u skladu
sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01,
62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon) kao i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata
zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02,
61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06,
106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08,108/08,
113/08 i 79/09,25/10,91/10, 9/10,20/11,65/11,100/11).
Osnovice za obračun zarada zaposlenih u Centralnom registru propisane su Zaključkom Vlade
Republike Srbije o osnovicama za obračun i isplatu plata u javnim službama.
Mesečne neto plate iznose:
PODACI O NETO PLATAMA U CENTRALNOM REGISTRU
Radna mesta
Neto plata
direktor, pomoćnik direktora, savetnik direktora
96.813,98-150.687,09
načelnik odeljenja, šef odseka (visoka stručna sprema)
66.329,16-88.558,53
samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik
(visoka stručna sprema)
viši saradnik, poslovni sekretar (viša stručna sprema)
vozač-kurir, administrator korisničke podrške
(srednja stručna sprema)
53.537,48-63.176,83
45.695,73-46.425,20
28.214,64-37.150,58
Članovi upravnog odbora u skladu sa članom 7. stav 4. Zakona o Centralnom registru
obaveznog socijalnog osiguranja tu dužnost obavljaju bez naknade.
17
16.
PODACI O SREDSTVIMA ZA RAD
Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije,
na razdelu ministarstva nadležnog za socijalnu politiku.
Popis nefinansijske imovine – osnovnih sredstava na dan 31.12.2012. godine
Konto
Naziv
Nabavna
vrednost
Otpisana
vrednost
Sadašnja
vrednost
Napomena
011211
Oprema za
kopneni
saobraćaj
2.548.800,00
724.284,00
1.824.516,00
/
011221
Kancelarijska
oprema
239.883,60
17.555,65
222.327,95
/
011222
Računarska
oprema
357.631,80
63.290,86
294.340,94
/
011223
Komunikaciona
oprema
138.106,81
21.261,38
116.845,43
/
187.167,88
33.126,08
154.041,80
/
2.499,00
260,31
2.238,69
/
011225
011311
Oprema za
domaćinstvo i
ugostiteljstvo
Ostale
nekretnine i
oprema
016111
Kompjuterski
softver
76.254,00
15.250,80
61.003,20
/
016121
Književna i
umetnička dela
46.190,00
0,00
46.190,00
/
3.596.533,09
875.029,08
2.721.504,01
Ukupno
18
17.
NOSAČI INFORMACIJA I NjIHOVO ČUVANjE
Nosači informacija kojima raspolaže Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja nastali u
njegovom radu mogu se klasifikovati prema tipu i načinu čuvanja na:
 Elektronsku bazu podataka: U prostorijama Centralnog registra obaveznog socijalnog
osiguranja, ulica Omladinskih brigada br. 1.
 Finansijska dokumenta o plaćanju: za potrebe Centralnog registra obaveznog socijalnog
osiguranja, u registratorima finansijske dokumentacije, kod lica ovlašćenog za vođenje
finansijskih poslova, u prostorijama Centralnog registra.
 Ostala papirna dokumentacija: dokumentacija o registraciji organa, otvaranju PIB-a, interni
akti Centralnog registra, dosijea zaposlenih, dokumentacija o nabavkama opreme i drugih
sredstava za rad Centralnog registra, odluke i zapisnici sa sednica Upravnog odbora, kod lica
ovlašćenog za pravne, opšte i kadrovske poslove.
Kako je osnovna delatnost Centralnog registra uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze
podataka, nosači informacija koji se koriste u Centralnom registru su u skladu sa najsavremenijim
informacionim standardima.
Zakonom o Centralnom registru propisano je da je Centralni registar dužan da obezbedi
neprekidno funkcionisanje informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i
sekundarnog računarskog sistema, koji mora biti udaljen od mesta na kome se nalazi primarni
informacioni sistem, čime se obezbeđuje kontinuitet njegovog rada u slučaju poplave, požara i drugog
vida uništavanja.
Centralni registar je dužan da preduzima mere protiv neovlašćenog ili slučajnog pristupa
Jedinstvenoj bazi, menjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlašćenog prenosa, drugih oblika
nezakonite obrade podataka, kao i mere protiv zloupotrebe ličnih podataka.
U Centralnom registru, svi serveri i radne stanice su zaštićeni sistemima zaštite koji obezbeđuju
sigurnost elektronskih podataka. Pristup podacima, direktno bazama podataka ili rezervnim kopijama,
uređen je internom sistematizacijom i organizacijom posla unutar sektora informatike i razvoja.
Posebna pažnja se posvećuje kontroli pristupa svim resursima informacionog sistema, uključujući i
mere fizičke bezbednosti. Centralni registar čuva, u elektronskom obliku, sve podatke sadržane u
registrima, bez vremenskog ograničenja.
19
18. VRSTE INFORMACIJA KOJE CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANjA POSEDUJE
Informacije kojima će Centralni registar raspolagati, kada uspostavi punu nadležnost, odnosno
od trenutka potpunog tehničkog uspostavljanja su:

podaci o obvezniku doprinosa;

podaci o osiguranju;

podaci o osiguraniku;











podaci o osiguranom licu;
podaci o osnovicama doprinosa;
podaci o doprinosima;
podaci o jedinstvenom broju za obveznike doprinosa i osiguranim licima;
zapisnici sa sednica organa upravljanja Centralnim registrom;
interna akta;
podaci i akti koji se tiču zasnivanja i prestanka radnog odnosa;
elektronska pošta;
konkursna dokumentacija u postupku javnih nabavki;
finansijska dokumentacija;
službene beleške.
19. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANjA OMOGUĆAVA PRISTUP
Informacije kojima će Centralni registar omogućavati pristup su:








Jedinstvena baza – na lični zahtev, na zahtev suda ili uz punomoćje;
arhiva – na lični zahtev, na zahtev suda ili uz punomoćje;
kadrovske evidencije o zaposlenima – na lični zahtev;
odluke i zapisnici sa sednica Upravnog odbora – dostupno po zahtevu;
interna akta Centralnog registra – dostupno po zahtevu;
izveštaj o radu i programi rada – dostupno na sajtu ili u arhivi;
elektronske prezentacije Centralnog registra – eksterna je dostupna svima, interna je dostupna
zaposlenima;
uputstva o podnošenju elektronskih prijava – dostupna na internet prezentaciji.
20
Sve informacije kojima raspolaže Centralni registar, a koje su nastale u njegovom radu ili u vezi
sa njegovim radom, biće saopštene tražiocu informacije, odnosno staviće mu se na uvid dokument
koji sadrži traženu informaciju ili će mu se izdati kopija dokumenata, u skladu s odredbama Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim u slučajevima kada je to pravo
ograničeno zakonom, odnosno ukoliko se takvim informacijama:
1.
ugrožava život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
2.
ugrožava, ometa ili otežava sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično
delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje
kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;
3.
ozbiljno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
4.
bitno umanjuje sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno
otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
5.
učini dostupnim informacije ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom
zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna,
odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti
teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za
pristup informacijama.
20. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD
JAVNOG ZNAČAJA
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti u pismenoj formi na adresu
Centralnog registra, Beograd, Omladinskih brigada br.1 ili u elektronskoj formi.
Zahtev mora da sadrži naziv Centralnog registra, ime, prezime i adresu tražioca, što precizniji
opis informacije koja se traži, a može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene
informacije.
Podnosilac zahteva se obraća Centralnom registru, odnosno ovlašćenim licima za postupanje po
zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Centralnom registru.
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog
značaja je Jelica Vojnović, dipl.pravnik.
e-mail: [email protected]; [email protected]
21
20.1. Odlučivanje po zahtevu
Centralni registar obaveštava zainteresovano lice najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
zahteva, o posedovanju informacije, stavlja mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju,
odnosno izdaje mu kopiju tog dokumenta.
Ukoliko Centralni registar nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od
dana prijema zahteva obavesti zainteresovano lice o posedovanju informacije, onda Centralni
registar obaveštava to lice i određuje naknadni rok, koji nije duži od 40 dana od dana prijema
zahteva, u kome obaveštava to lice o posedovanju informacije, stavlja mu je na uvid i izdaje,
odnosno upućuje kopiju tog dokumenta.
Zainteresovano lice može da uloži žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, ukoliko
Centralni registar ne odgovori na zahtev u roku, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Kopija se izdaje uz obavezu
plaćanja naknade nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.
Centralni registar izdaje kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju u obliku u kojem se
informacija nalazi.
20.2. Odlučeni zahtevi
Na osnovu Zakona o slobodnom pristupa informacijama od javnog značaja ( „Službeni glasnik RS”,
br.120/01, 54/07, 104/09 i 36/10) u periodu januar-decembar 2012. godine Centralni registar je
primio 1 zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja, na koji je odgovoreno pozitivno.
Tabela 1. Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 2012. godini
1) Zahtevi
Red.
br.
Tražilac
informacije
1.
2.
Građani
Mediji
Nevladine organ. i dr.
udruženja građana
Političke stranke
Organi vlasti
Ostali
Ukupno
3.
4.
5.
6.
7.
Broj
podnetih
zahteva
1
/
/
Br. usvojenihdelimično usvoj.
zahteva
1.
/
Broj
odbačenih zahteva
Broj
odbijenih zahteva
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
22
2) Žalbe
Red.
br.
Tražilac
informacije
1.
2.
Građani
Mediji
Nevladine organ. i
dr. udruženja
građana
Političke stranke
Organi vlasti
Ostali
Ukupno
3.
4.
5.
6.
7.
Ukupan br.
Br. žalbi
izjavljenih
zbog
žalbi
nepostupanja
po zahtevu
Br. žalbi
zbog
odbijanja
zahteva
Br. žalbi na
zaključak o
odbacivanju
zahteva
/
/
/
/
/
/
/
/
Sadržina žalbe: npr.
zbog nepostup. u
prop. roku,
odbij. zahteva,
uslovljavanja
uplatom većeg iznosa
od nužnih troškova...
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3) Troškovi postupka
Troškovi naplaćivani
Troškovi nisu naplaćivani
Broj žiro računa
/
Ukupan iznos
/
/
4) Informator o radu organa
Datum izrade
Informatora
Objavljen na
Internetu
Datum
poslednjeg
ažuriranja
10.01.2012
Da
Maj 2013
Izrađennije objavljen
Nije izrađen
Razlozi zbog
kojih nije
izrađen
Održavanje obuke zaposlenih
Obuka sprovedena
Ne
Razlozi nesprovođenja obuke
Novoosnovana ustanova
Održavanje nosača informacija
Redovno se održavaju
Da
Razlozi neodržavanja
Ime i prezime Ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za informacijom: Jelica Vojnović
Državni organ: Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
23
Download

INFORMATOR O RADU