OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
F I N A N S I J S K I P L A N ZA 2015. GODINU
OPIS
I
700000
742100
744111
745161
UKUPNO
370,371.00
Tekući prihodi
370,271.00
Prihodi od prodaje dobara i usluga
5,797.00
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
8,000.00
Ostali neposlovni i vanredni prihodi
70.00
PRIHODI
771000 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Transferi izmedju budzetskih korisnika na istom
781111 nivou
791111 Prihodi iz budzeta
800000 Primanja od prodaje nefinansijske imovine
812121 Primanja od prodaje osnovnih sredstava
II
RASHODI
410000 Rashodi za zaposlene
411111 Plate i dodaci
412000 Doprinos za PIO
412211 Doprinos za zdravstveno osiguranje
412311 Doprinos za nezaposlenost
415000 Naknade za zaposlene
415112 Naknade troškova prevoza
414000 Socijalna davanja zaposlenih
414121 Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja
414000
414211
414311
414314
414411
Ostalo(sa grupe konta 414000-porodilje,invalidi)
Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih
Otpremnine za odlazak u penziju
Pomoc u slucaju smrti
Pomoc u medicinskom lecenju
416000 Nagrade zaposlenih i ostali posebni rashodi
FINANSIJSKA SREDSTVA
u 000
MINISTARSTVO
ZDRAVLJA I
RFZO
SOPSTVENA OPSTINA
DONACIJE
331,404.00
5,967.00
31,000.00
2,000.00
331,404.00
5,867.00
31,000.00
2,000.00
5,797.00
6,000.00
2,000.00
70.00
2,705.00
2,705.00
328,699.00
25,000.00
100.00
328,699.00
370,371.00
240,285.00
191,483.00
23,523.00
13,494.00
1,543.00
9,201.00
9,201.00
4,712.00
445.00
331,404.00
239,858.00
191,142.00
22,009.00
9,446.00
1,375.00
9,181.00
9,181.00
4,705.00
445.00
2,260.00
5.00
2,000.00
1.00
1.00
2,260.00
2,000.00
2,000.00
0.00
100.00
100.00
5,967.00
427.00
341.00
37.00
19.00
3.00
20.00
20.00
7.00
25,000.00
0.00
0.00
31,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2,000.00
1.00
1.00
0.00
1
416111
421000
421111
421211
421221
421224
421311
421324
421411
421421
421511
421512
421625
422000
422111
422199
422910
423000
423191
423212
423221
423291
423311
423321
423432
423520
423599
423711
423911
424000
424351
424331
424611
424911
425000
425111
425112
Jubilarne nagrade
Stalni troškovi
Troškovi platnog prometa
Usluge za električnu energiju
Prirodni gas
Lož ulje
Usluge vodovoda i kanalizacije
Odvoz otpada
Telefonske usluge
Poštanske usluge
Osiguranje imovine i lica
Osiguranje vozila
Zakup medicinske ambalaže
Troskovi putovanja
Troškovi dnevnica na službenom putovanju
Ostali troskovi za poslovna putovanja u zemlji
Troskovi transporta
Usluge po ugovoru
Administrativne usluge
Usluge za odrzavanje softvera
Održavanje računarske tehnike
Ostale kompjuterske usluge
Usluge Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
Kotizacija za stručno savetovanje
Objavljivanje tendera i oglasa
Advokadske usluge
Ostale stručne usluge
Reprezentacija
Ostale opšte usluge
Specijalizovane usluge
Ostale medicinske usluge
Usluge javnog zdravstva (medicinske usluge)
Usluge ocuvanja zivotne sredine
Ostale specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Zidarski radovi
Stolarski radovi
2,000.00
25,814.00
500.00
9,100.00
56.00
11,400.00
1,923.00
830.00
390.00
60.00
1,500.00
40.00
15.00
500.00
150.00
20.00
330.00
2,125.00
60.00
1,100.00
300.00
10.00
410.00
20.00
20.00
50.00
50.00
5.00
100.00
925.00
5.00
500.00
840.00
420.00
4,680.00
20.00
50.00
2,000.00
24,984.00
300.00
9,000.00
56.00
11,100.00
1,723.00
800.00
390.00
60.00
1,500.00
40.00
15.00
500.00
150.00
20.00
330.00
1,410.00
60.00
1,100.00
100.00
10.00
60.00
20.00
10.00
50.00
1,395.00
5.00
400.00
590.00
400.00
3,340.00
10.00
5.00
830.00
200.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
715.00
0.00
0.00
300.00
200.00
30.00
200.00
350.00
10.00
50.00
50.00
5.00
50.00
370.00
100.00
250.00
20.00
1,340.00
10.00
45.00
0.00
0.00
0.00
2
425113
425114
425115
425116
425117
425118
425191
425211
425212
425213
425219
425223
425225
425226
425229
425251
425252
425253
425291
426000
426111
426411
426412
426123
426413
426124
426711
426751
426751
426700
426761
426761
426761
426311
426491
426810
Molerski radovi
Radovi na krovu
Radovi na vodovodu i kanalizaciji
Radovi na centralnom grejanju
Električne instalacije
Radovi na komunikacijskim instalacijama
Ostale popravke i održavanje zgrada i objekata
Mehaničke popravke vozila
Popravke elektroinstalacija na vozilima
Limarski radovi na vozilima
Ostale popravke vozila
Popravke komunikacione opreme
Popravke opreme za domaćinstvo
Popravke birotehničke opreme
Popravke administrativne opreme
Popravke i održavanje medicinske opreme
Popravke i održavanje laboratorijske opreme
Popravke mernih i kontrolnih instrumenata
Popravke nemedicinske opreme
Materijal
Kancelarijski materijal
Benzin
Dizel gorivo
Uniforme i posteljina
Ulja maziva i tečnosti
Htz oprema
Medicinski i laboratorijski materijal (SMPM)
Lekovi
Citostatici
Medicinski i laboratorijski materijal KRV I
KRVNI DERIVATI
Implatanti u ortopediji
Ugradni materijal u ortopediji
Mrežice
Stručna literatura za zaposlene
Ostali materijal za prevozna sredstva i gume
Materijal za odrzavanje higijene
50.00
50.00
390.00
210.00
250.00
10.00
100.00
400.00
20.00
20.00
20.00
20.00
390.00
20.00
20.00
2,100.00
500.00
20.00
20.00
65,510.00
1,125.00
820.00
1,250.00
500.00
30.00
10.00
23,711.00
19,274.00
946.00
5.00
10.00
390.00
10.00
240.00
10.00
10.00
200.00
10.00
10.00
10.00
10.00
390.00
5.00
5.00
1,700.00
300.00
5.00
5.00
63,887.00
1,120.00
820.00
1,250.00
350.00
10.00
10.00
23,661.00
19,224.00
946.00
6,057.00
1,332.00
1,514.00
132.00
100.00
150.00
955.00
6,057.00
1,332.00
1,514.00
132.00
100.00
100.00
830.00
45.00
40.00
200.00
10.00
90.00
200.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
400.00
200.00
15.00
15.00
1,623.00
5.00
0.00
0.00
150.00
20.00
50.00
50.00
50.00
125.00
3
426821
426911
426919
426912
426913
444000
444211
482000
482120
482131
482211
482311
483000
Ishrana bolesnika
Potrošni materijal
Materijal za posebne namene
Rezervni delovi za opremu
Alat i inventar
Kazne za kašnjenje
Otplata kamata na nivou republike
Porezi takse kazne penali
Porez na robe i usluge
Registracija vozila
Republičke takse
Novčane kazne
Kazne po rešenju suda
483111 Sudski troskovi- Novčane kazne po rešenju suda
UKUPNO TROSKOVI
III IZDACI za nefinansijsku imovinu
500000 Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000 Zgrade i gradjevinski objekti
511322 Kapitalno održavanje bolnica
512000 Mašine i oprema
512100 Oprema za saobtraćaj
512200 Administrativna oprema
512211 Namestaj
512221 Računarska oprema
512233 Komunikaciona oprema
512251 Oprema za domaćinstvo
512511 Medicinska oprema
5,894.00
1,400.00
10.00
100.00
200.00
100.00
100.00
341.00
300.00
30.00
10.00
1.00
1.00
1.00
99,996.00
33,250.00
25,000.00
25,170.00
8,250.00
100.00
50.00
100.00
8,000.00
5,821.00
500.00
10.00
50.00
50.00
0.00
30.00
73.00
900.00
50.00
150.00
100.00
100.00
311.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
5,290.00
250.00
0.00
31,000.00
0.00
2,000.00
170.00
250.00
25,000.00
25,000.00
6,000.00
2,000.00
6,000.00
2,000.00
30.00
10.00
1.00
1.00
95,546.00
0.00
0.00
100.00
50.00
100.00
Izradila: Strucna sluzba
Predsednik Upravnog odbora dipl.ecc Dragoslav Nenadovic
4
Download

FINANSIJSKI PLAN 2015 - HomeOpsta bolnica Aleksinac