DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA LESKOVAC - PRIMARNA I STOMATOLOGIJA
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2014g.
Primarna
Grupa
konta
OPIS
A TEKUĆI PRIHODI
1
2
Stomatologija
Ukupno Fin.
Plan za
Sredstava po
Ukupno Fin.
Sredstava po
Plan
Ukupno Fin.
Plan
2014.g.DZ
Plan
Predračunu
Plan za
Predračunu sredstava iz
Plan za
sredstava iz
Lekovac
sredstva iz
za 2014.g.2014.g.za 2014.g.- sopstvenih
2014.g.sopstvenih
budžeta
stomatologij
stomatologij (primarna+sto
primarna
izvora
primarna
izvora
matologija
a
a
3
4
5
6
7
8
9
10
1
PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA
PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA RZZO
1.1. Izvršene usluge
1.1.1. Osiguranim licima
1.1.2. Participacija
1.2. Sredstva van ugovora (jubilarne, otpremnina idr.)
3 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA I PRIHODI OD ZAKUPA
2.1 Prihodi od prodaje usluga preduzećima i drugim pravnim licima
(medicina rada, komercijalni programi i usluge drugim ZU)
2.2 Prihodi od prodaje usluga građanima (neosiguranim licima.)
781000
0
0
819,087,000
808,476,000
797,574,000
10,902,000
10,611,000
0
0
819,087,000
808,476,000
797,574,000
10,902,000
10,611,000
7423610
0
0
37,598,340
37,598,340
3,711,188
3,711,188
4,250,487
4,250,487
2.7 Prihodi od osiguranja po osnovu naplate štete
2.9 Prihodi od tendera
2.11 Lekarska predkomisija
2.12 Svi ostali prihodi
4 DONACIJE
3.1 Inostrane donacije
3.2 Domaće donacije (fond za razvoj i druge donacije)
3.2.1. Od Ministarstva zdravlja
3.2.2. Ostale donacije (fond za razvoj I druge donacije)
7911110
7441610
937,404,627
926,793,627
914,830,000
11,314,000
11,260,627
0
10,207,582
0
3,711,188
10,207,582
10,207,582
14,458,069
0
0
0
15,620,681
15,620,681
0
15,620,681
6,567,927
6,567,927
0
6,567,927
1,754,367
1,754,367
0
1,754,367
1,413,000
1,413,000
0
1,413,000
0
0
0
50,000
50,000
0
50,000
200,000
200,000
0
200,000
30,690
30,690
0
30,690
4,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000,000
0
0
0
0
0
2.8 Prihodi od povraćaja specijalizacije
2.10 Volonteri, doprinosi za zdrav. osiguranje i pio
0 118,317,627
0 118,317,627
117,256,000
412,000
649,627
0
10,207,582
2.3 Prihodi od usluga pruženih vojnim osiguranicima
2.4 Prihodi od lekarskih uverenja
2.5
Mrtvozorstvo
2.6 Prihodi od davanja u zakup
118,317,627
118,317,627
117,256,000
412,000
649,627
0
0
4,000,000
0
0
0
0
47,805,922
5 TRANSFERI
4.2. Ostali prihodi budžet grada
6 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (bolovanje,
invalidi, stažeri)
19,423,176
7331210
771000
7 PRIHODI OD STOMATOLOGIJE
Prihodi od RZZO
Participacija
Prihod od prodaje usluga stomatologije
0
14,998,502
0
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
0
19,423,176
0
2 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA
Primarna
Stomatologija
3 PLATE I PREVOZ stomatologija sa doprinosima za 89 stom.
4 NAKNADE ZA PREVOZ ZA ZAPOSLENE (413151+415112)
5
SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE
5.1. Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja (414121)
5.2.
Ostalo sa konta 414000(porodiljsko, otpremnine, pomoć)
6 OST.NAKNADE ZA ZAPOSLENE ( 413000, 415000, 416000, 417000)
410000
411000
412000
1 STALNI TROŠKOVI
1.1. Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga (421100)
1.2. Energenti (421200)
1.2.1. utrošena električna energija (421210)
1.2.3. ugalj (421222)
1.2.4. drvo (421223)
1.2.5. lož ulje (421224)
1.2.6. centralno grejanje (421225)
6.2.1. Gorivo (4264110)
Nedostajuća sredstva za energente
1.3. Komunalne usluge (421300)
1.3.1. Usluge vodovoda i kanalizacije (421310)
1.3.2. Usluge redovnog održavanja (421320)
1.3.3. Ostale usluge sa konta 421300
14,998,502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,998,502
0
0
0
0
891,107,018
19,423,176
16,474,284
19,423,176
16,474,284
16,474,284
665,722,502
528,429,963
625,932,000
528,429,963
528,429,963
30,964,196
26,616,039
30,964,196
26,616,039
26,616,039
0
716,109,874
571,520,286
676,319,372
571,520,286
571,520,286
0
2,948,892
97,502,037
97,502,037
4,348,157
4,348,157
0
18,298,502
14,998,502
3,300,000
0
7,311,000
420000
421000
19,423,176
37,598,340
uprani odbor, odvojei zivot
KORIŠĆENJE USLUGA I DOBARA
19,423,176
0
834,085,502
14,181,000
414000
0
19,423,176
19,423,176
B TEKUĆI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH PREDRACUN I STOMATOLOGIJA
UKUPNO PLATE SA DOPRINOSIMA PO PREDRACUNU
1.1. Plate i dodaci na platu zaposlenih (411110)
Plate primarna
1.1.1. Plate po osnovu cene rada (411111)- stomatologija
19,423,176
0
0
0
168,363,000
70,982,555
3,419,112
54,404,000
17,973,307
2,280,418
1,112,076
1,264,589
15,671,708
16,101,902
6,634,144
3,901,768
7,485,861
3,777,722
2,958,507
749,632
0
3,901,768
1,141,100
199,982
97,524
110,899
1,210,117
1,142,146
118,317,627
10,207,582 128,525,209 1,019,632,227
83,828,137
0
8,118,317 112,138,944
8,118,317 109,851,317
8,118,317 109,851,317
6,680,932
90,509,069
0
6,680,932
90,509,069
0
828,248,818
681,371,603
786,170,689
662,029,355
571,520,286
90,509,069
104,799,086
101,850,194
0
0
14,181,000
17,904,863
1,437,385
19,342,248
0
1,437,385
0
1,638,000
124,141,334
101,850,194
1,437,385
0
15,819,000
18,298,502
14,998,502
3,300,000
0
0
0
0
18,298,502
14,998,502
3,300,000
7,311,000
649,627
649,627
7,960,627
174,997,144
74,884,323
3,419,112
58,305,768
19,114,407
2,480,400
1,209,600
1,375,488
16,881,825
17,244,048
0
7,603,118
3,777,722
3,075,764
749,632
14,297,000
2,572,625
198,548
0
2,089,265
0
1,520,949
893,351
627,598
0
16,386,265
2,572,625
198,548
0
0
0
0
0
0
0
0
1,520,949
893,351
627,598
0
191,383,409
77,456,948
3,617,660
58,305,768
19,114,407
2,480,400
1,209,600
1,375,488
16,881,825
17,244,048
0
9,124,067
4,671,073
3,703,362
749,632
104,020,627
101,733,000
101,733,000
83,828,137
1,437,385
1,638,000
0
1.4. Usluge komunikacija (PTT usluge), (421400)
1.5. Troškovi osiguranja (421500)
1.5.1. Osiguranje imovine (421510)
1.5.2. Osiguranje zaposlenih (421520)
1.6. Zakup imovine i opreme (421600)
1.7. Ostali stalni troškovi (sa grupe konta 421000)
2 TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH
2.1 Troškovi službenih putovanja u zemlji
2.2 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
2.3 Ostali troškovi sa konta 422000
USLUGE PO UGOVORU (advokatske, privremeni i povremeni poslovi i
3 dr.)
3.1 Kompjuterske usluge
3.2 Usluge obraz. i usavr.zaposl.(kotizacije,seminari,časopisi i akreditac.)
3.2.A
Sredstva namenjena za obuku zapos.za upravljanje rizikom
3.2.B
Sred. namenjena za aktivnosti na unapredj. kalitetu rada DZ
Sistem upravljanja kontrole
Ostalo
3.3 Usluge informisanja (tender)
3.4 Stručne usluge
3.5 Ostale administrativne usluge
3.6 Reprezentacija
3.7 Članarine
3.8 Ostale opšte usluge
4 SPECIJALIZOVANE USLUGE
4.1. Usluge drugih ZU (424300)
4.2. Ostale usluge (sa grupe konta 424000)
5 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE
5.1. Tekuće popravke i održavanje zgrada (425100)
5.2. Tekuće popravke i održavanje opreme (425200)
5.3. Ostalo (sa klase 425000)
6 MATERIJAL
6.1.
Аdministrativni materijal i materijal za obrazovanje (426100 i 426300)
6.1.1. Administrativni materijal (426110)
6.1.2. Odeća i uniforma (tekstilni materijal), (426120)
6.1.3. Materijal za obrazovanje (426300)
6.2. Auto delovi (426411, 426412, 426413, 426491)
6.2.2. Auto delovi i auto gume
Gorivo (4264110)
6.3.
Medicinski i laborato.materijali (426700)
6.3.1. Sanitetski materijal (426710)
6.3.2. Materijali za laboratoriske testove i lab. materijal (426720)
6.3.3. Materijali za vakcinaciju (426730)
6.3.4. kiseonik I tečni azot
6.3.5. dezinfekciona sredstva
8327
0
3,468,192
2,041,742
1,665,031
376,711
163,648
0
422000
422100
422200
0
1,551,765
1,551,765
0
423000
423200
423300
0
9,237,371
1,906,743
1,687,815
310,000
500,000
300,000
577,815
164,334
3,850,000
6,958
2,358,728
423400
423500
423600
430,000
387,927
423900
3,468,192
2,041,742
1,665,031
376,711
163,648
0
1,551,765
1,551,765
0
0
363,000
467,641
380,177
87,464
22,487
64,196
64,196
0
11,596,099
1,906,743
1,687,815
310,000
500,000
300,000
577,815
164,334
4,280,000
6,958
387,927
527,435
160,340
0
0
0
8,194
200,000
0
1,621,521
786,849
1,540,801
0
424000
0
425000
0
426000
0
68,654,460
373,648
0
6,988,341
6,988,341
0
0
1,387,795
1,387,795
0
0
0
26,760,000
373,648
16,068,698
373,648
786,849
17,150,000
4,400,000
12,750,000
683,701
0
3,162,322
786,849
0
786,849
17,150,000
4,400,000
12,750,000
0
158,901
5,122
5,122
0
363,000
467,641
380,177
87,464
22,487
0
64,196
64,196
0
0
3,831,192
2,509,383
2,045,208
464,175
186,135
0
1,615,961
1,615,961
0
0
527,435
160,340
0
0
0
0
0
8,194
200,000
0
0
12,123,534
2,067,083
1,687,815
310,000
500,000
300,000
577,815
172,528
4,480,000
6,958
387,927
0
0
158,901
5,122
5,122
0
2,864,703
951,703
1,913,000
0
3,321,223
791,971
5,122
786,849
20,014,703
5,351,703
14,663,000
0
2,864,703
951,703
1,913,000
0
69,028,108
8,262,919
2,089,265
10,352,184
79,380,292
6,988,341
6,988,341
0
0
1,387,795
1,387,795
0
817,750
595,750
222,000
0
0
0
817,750
595,750
222,000
0
0
0
0
7,806,091
7,584,091
222,000
0
1,387,795
1,387,795
0
27,133,648
0
16,442,346
0
0
683,701
4,127,012
1,547,225
5,674,237
0
0
0
0
0
32,807,885
0
16,442,346
0
0
683,701
6.3.6. Sanitetski i potrošni materijal
Sanitetski potrošni - stomatologija
Lekovi - Stomatologija
6.3.7. Materijal za stomatologiju
6.3.8. Rentgen filmovi i kontrastna sredstva
6.4. Lekovi
6.4.1. Lekovi u ZU (bez citostatika i lekova za hemofiliju)
7,995,331
0
2,012,270
27,490,000
27,490,000
0
7,995,331
0
0
0
2,012,270
27,490,000
27,490,000
1,122,540
294,561
2,843,514
160,958
2,900,988
2,900,988
1,252,664
542,040
542,040
1,417,101
0
0
4,096,178
160,958
3,443,028
3,443,028
9,412,432
0
0
4,096,178
2,173,228
30,933,028
30,933,028
Ostali materijal (sa grupe konta 426000) sva roba u tehnickom
6.6. magacinu + rezerni delovi auto I autogume
6,028,324
6,028,324
417,169
417,169
6,445,493
UKUPNO OSTALI MATERIJALNI I OSTALI
TROŠKOVI
59,709,000
59,709,000
7,269,000
7,269,000
66,978,000
0
0
0
0
UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA
0
1
Zgrade i gradjevinski objekti (431100)
0
0
0
2
Mašine i oprema (431200)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTPLATA KAMATA
1. Domaćih (441000)
2. Inostranih (442000)
POREZI, OBAVEZE, TAKSE I KAZNE
1. Porez na fond zarada (482110)
2. Ostali porezi (482210)
3. Novčane kazne
4. Ostali troškovi (sa grupe konta 482000)registracija vozila I dr.takse
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
1. Osnovna sredstva
1.1
Od budžeta (Ministarstvo zdravlja)
1.2
Ostala sredstva (Opština Leskovac)
2. Mašine i oprema
2.1
Od budžeta (Republike)
2.2
Od budžeta (Opština Leskovac)
2.3
Od RZZO-nabavka medic. Opreme
2.4
Od RZZO-unapređenje informacionog sistema
2.5
Ostala sredstva
3 Svi ostali izdaci sa klase 500000
SVI OSTALI RASHODI
440000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482000
0
0
0
500000
510000
0
0
0
0
0
0
512000
0
0
0
UKUPNI RASHODI I IZDACI
19,423,176
834,085,502
37,598,340
891,107,018
118,317,627
10,207,582 128,525,209 1,019,632,227
UKUPNI PRIHODI
19,423,176
834,085,502
37,598,340
891,107,018
118,317,627
10,207,582 128,525,209 1,019,632,227
0
0
0
0
0
MANJAK PRIHODA - DEFICIT
Leskovac, januar 2014.g
0
0
0
Download

DOM ZDRAVLJA LESKOVAC FINANSIJSKI PLAN DOMA