CURRICULUM VITAE
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
Zorica Medić
Година и место 1958. Klina
рођења
Звање
Doktor nauka
e-mail
[email protected]
Телефон
0631058900
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година
2006
Место
Beograd
Институција
Evropski univerzitet, Beograd, Fakultet za uslužni biznis
МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ
Година
2010.
Место
Beograd
Univerzitet „Alfa“, Beograd, Fakultet za menadžment
Институција
”Primena modela procesa i modela podataka u konceptu reinženjeringa
Наслов тезе
poslovnih procesa”
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
2013.
Место
Beograd
Privredna akademija, Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment,
Институција
Наслов
дисертације
ekonomiju i finansije, Beograd
„Optimizacija sistema menadžment kontrole uvođenjem on-line analitcal
processing (OLAP) sistema poslovne inteligencije“.
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Година избора (реизбора) Наставно-научна звања
Установа
БИОГРАФИЈА
Dr Zorica Medić, rođena je 09. oktobra 1958. godine. Nakon završene osnovne
škole u Novoj Pazovi i beogradske srednje birotehničke škole, smer informatika, dalje
obrazovanje nastavlja na Višoj školi za primenjenu informatiku i statistiku u Beogradu, i
stiče zvnaje inženjer informatike. Diplomirala je na Fakultetu za uslužni biznis. Zvanje
magistra stekla je na Univerzitetu „Alfa“u Beogradu. 2013 godine stiče zvanje doktora
nauka na Privrednoj akademiji, Novi Sad, Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i
finansije, Beograd, odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Optimizacija sistema
menadžment kontrole uvođenjem on-line analitcal processing (OLAP) sistema poslovne
inteligencije“.
PROFESIONALNO ISKUSTVO:
Iza sebe ima bogato radno iskustvo koju je ostvarila radeći na odgovornim radnim
mestima i brojnim projektima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao zamenik načelnika
i pomoćnik načelnika Uprave za informacione tehnologije. Kao samostalni projektant u
Odeljenju za informatiku SUP-a u Beogradu stekla praktično iskustvo radeći na
poslovima projektovanja, programiranja, razvoja, implementacije i održavanja
informacionih sistema iz čega su proizašli veliki broj značajnih projekata za
unapređenje rada u Ministarstvu.
U toku svog rada sprovodila je obuke i edukaciju policiskih službenika SUP-a
Beograd za rad na računaru u operativnom sistemu DOS i Windows, korišćenje "MS
Office" paketa i obuke za korišćenje postojećih programskih sistema Ministarstvu.
MUP-Srbije, Beograd
Uprava za informacione tehnologije
2006-2009.
Pozicija: Zamenik načelnika i Pomoćnik načelnika Uprave
(pukovnik po činu, zvanje glavni savetnik)
Odred Žandarmerije u Beogradu
2002 - 2006.
Pozicija: Rukovodilac grupe za materijalno-finansijske poslove i nabavku
(potporučnik,poručnik i kapetan po činu)
SUP u Beogradu
Odeljenje za informatiku
1994 - 2002.
Pozicija: Samostalni projektant (stariji stručni saradnik), Projektant (stariji stručni saradnik),
Samostalni programer (mlađi inspektor)
RSUP Hrvatske
Policijska uprava u Zadru
1982 - 1991.
Pozicija: Organizator AOP-a, Rukovodilac na upravnim poslovima (inspektor prve klase)
Učestvovala na uvođenju makro projekata u MUP-u:
• Projekat integrisanog automatizovanog sistema za izdavanje identifikacionih
dokumenata,
(I. faze integrisanog automatizovanog sistema za personalizaciju identifikacionih
dokumenata 2008. god.),
• Uvođenje standardne metodologije razvoja informacionih sistema.
Član projektnog tima i koordinator u projektu:
• “Projekat izrade strategije i dugoročnog plana razvoja informacionog sistema MUP
Srbije”, Beograd, 2007-2008.
STUDIJSKI BORAVCI U INOSTRANSTVU:
• UNDP European Anti-Fraud Office -Brisel
Istraživanje načina saradnje u okviru projekta regionalne saradnje sa Zapadnim
Balkanom o policiji i kriminalnoj opasnosti (informatička podrška).
• European Commission, DG Enlargement - Brisel
Upoznavanje sa procesom Evropskih intregracija, uspostavljanje saradnje oko
organizovanog kriminala, trgovine drogom, korupcije i pranja novca (informatička
podrška).
• Europol -Hag
Uspostavljanje kontakata i iznalaženje načina za buduću saradnju Srbije sa
Evropolom.
• Netherlands Police Agency, Department of International Police Cooperation - Hag
Uspostavljanje kontakata i dogovor oko moguće bilateralne saradnje.
SPECIJALISTIČKI KURSEVI I SERTIFIKATI:
•
•
•
•
IT Service Management Lifecycle (HP Education Service) – Upravljanje rizikom 2009.
Project Cycle Management Training - Upravljanje projektnim ciklusom-OSCE 2006.
Projektovanje u ORACLE ambijentu 2000.
CLIPPER, osnovni i viši kurs 1995.
STRUČNI SKUPOVI I SEMINARI
Učestvovala u naučnim i stručnim simpozijumima u zemlji i inostranstvu:
• “Cartes&Identification” - Giescke&Devrient - Pariz 2008.g.
• “YU INFO” - konferencija /Društvo za Informacione sisteme i računarske mreže/
- Kopaonik 2009.g.
• Forum Bezbednost i društvo u organizaciji Maršal centra - Dom Narodne skupštine,
Beograd 2008 g.
• “Infotech 2006” - naučno-stručni skup - Vrnjačka Banja 2006. g.
• IBM Forum u organizaciji IBM Srbije, Crne Gore i Makedonije - Beograd 2008. g.
OBLAST NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA:
Učesnik je naučnih simpozijuma i kongresa nacionalnog i međunarodnog značaja. Šire
oblasti naučnog i stručnog rada su:
•
•
•
•
•
Poslovni informacioni sistemi
Menadžment kontrola
Menadžment informacioni sistemi
Elektronsko poslovanje
Razvoj Business Intelligence: Data Warehousing, Data Mining I OLAP sistemi
ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ (УКУПАН М)
57
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и
картографске публикације међународног значаја – М10
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у книзи М12 или рад у
тематском зборнику међународног значаја (4М)
Број
10
Укупан
40М
1. J. Živadinović, Z. Medić, D. Maksimović, A. Damnjanović, S. Vujčić, “Metode
procene napora u softverskom inženjerstvu“,
I International Symposium
Engineering Management And Competitiveness 2011 (EMC 2011) June 24-25,
2011, Zrenjanin, Serbia, Zbornik radova ISBN 978-86-7672-135-1, str 417-423.
COBISS.SR-ID 264327431
2. Z. Medić, J. Živadinović, A. Damnjanović, N. Vukosavljević,” Unapređenje
razvoja informacionih sistema primenom metrika modela procesa i modela
podataka“, 15th International Conference
"Dependability and Quality
Management" ICDQM-2012, Beograd, 28-29 Jun 2012. str.721-732 ISBN 978-8686355-10-2
3. Zorica MEDIĆ, Jovan ŽIVADINOVIĆ, Ivan PILJAN; Oblikovanje i primena
multimedijalnih Web sadržaja u nastavno-obrazvnom procesu; Prva međunarodnu
naučnu konferenciju, zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP 2012);
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP); Beograd.
4. mr Zorica MEDIĆ, dr. Jovan ŽIVADINOVIĆ, dr. Nebojša Stevanović;
Informacione tehnologije kao podsticaj celoživotnog učenja u reformi obrazovnog
sistema; Prvu međunarodnu naučnu konferenciju, zapošljavanje, obrazovanje i
preduzetništvo (ZOP 2012); Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
(PEP), Beograd.
5. Zorica MEDIĆ, Jovan ŽIVADINOVIĆ, Ivan PILJAN, Boris JEVTIĆ,
Menadžment kontrola i poslovna inteligencija u obrazovanju; - (Management
control and business inelegancy in education) 16. Međunarodna konferencija
"Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću" ICDQM-2013; Istraživački centar DQM,
Pošt.fah 132, Čačak; str.188 -196.
6. mr Zorica MEDIĆ, dr. Jovan ŽIVADINOVIĆ, Msc. Boris JEVTIĆ, mr. Ivan
PILJAN; „CLOUD COMPUTING“ tehnologije u obrazovanju; - (Cloud Computing
technologies in education); 16. Međunarodna konferencija "Upravljanje kvalitetom
i pouzdanošću" ICDQM-2013; Istraživački centar DQM, Pošt.fah 132, Čačak;
str.687- 693.
7. dr Zorica MEDIĆ, dr. Jovan ŽIVADINOVIĆ, mr. Ivan PILJAN; Menadžment
kontrola i poslovna inteligencija u unapređenju obrazovnih procesa; - (Management
control and business inelegancy in improvement of educational processes); Drugu
međunarodnu naučnu konferenciju, zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo
(ZOP 2013); Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP); Beograd.
8. dr Zorica MEDIĆ, dr. Jovan ŽIVADINOVIĆ, dr. Nebojša Stevanović;
Tehnologije „CLOUD COMPUTING-A“ i njihova primena u obrazovanju; ("CLOUD COMPUTING" technology and their use in education); Drugu
međunarodnu naučnu konferenciju, zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo
(ZOP 2013); Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), Beograd.
9. Živadinović J.,Radovanović S., Medić Z.,: "Elektronsko poslovanje“, monografija
/drugo dopunjeno izdanje/, 311 strana B5, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i
preduzetništvo Beograd, 2012.
10. Živadinović J., Medić Z.,: "Poslovna informatika“, monografija, 276 strana B5,
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2013.
Радови објављени у научним часописима међународног значаја – М20
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису (4М)
Број
2
Укупан
8М
1. Jovan ŽIVADINOVIĆ, Zorica MEDIĆ, Boris JEVTIĆ, Radmila GROZDANIĆ, Ivan
PILJAN,: Unapređenje razvoja softverskih projekata primenom metrika - (The Software
Projects Development Improvement by Applying Metrics); Metalurgia international vol. XVII
(2013), NO. 7 ISSN 1582-2214; Metalurgia international - Thompson SCI list; godina 2013;
str.149-158.
2. Jovan ŽIVADINOVIĆ, Dejan VUKOSAVLEJVIĆ, Boris JEVTIĆ, Zorica MEDIĆ, Radmila
GROZDANIĆ; Primena metrika u proceni troškova razvoja informacionih sistema - (The
assessment of the costs in the information systems development); Metalurgia international no.
7 - 2013, ISSN 1582 – 2214; Metalurgia international - Thompson SCI list; godina 2013;
str.158-166.
Магистарске и докторске тезе – М70
Списак резултата М71
Одбрањена докторска дисертација (6М)
Број
1
Укупан
6М
mr Zorica MEDIĆ, “Optimizacija sistema menadžment kontrole uvođenjem on-line
analitcal processing (OLAP) sistema poslovne inteligencije, doktorska teza, Fakultet za
primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Univerzitet Privredna akademija,
Novi Sad, 2013.
Списак резултата М 72
Одбрањен магистарски рад (3М)
Број
1
Укупан
3М
Zorica Medić.: ”Primena modela procesa i modela podataka u konceptu reinženjeringa
poslovnih procesa”, magistarski rad, Fakultet za menadžment, Alfa univerzitet,
Beograd 2010.
Објављене књиге
Živadinović J., Medić Z.,: "Menadžment informacioni sistemi“, udžbenik, 261 strana
B5, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2011.
Download

Др Медић Зорица