Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
___________________________________________________________________________
Zakon Br. 04/L-233
O BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVO ZA 2014. GODINU
Skupština Republike Kosova,
Na osnovu stava (1) i (5), člana 65, Ustava Republike Kosova i člana 21 Zakona o
Upravljanju Javnim Finansijama i odgovornostima;
U cilju utvrđivanja Budžeta Republike Kosova za 2014. fiskalnu godinu,
Usvaja:
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVO ZA 2014. GODINU
Član 1
Definicije
1. Korišćeni izrazi u ovom zakonu imaju ovo značenje:
1.1. Budžet Republike Kosova - zakonom оdоbrеni iznоs kојi sе iz Kоsоvskog
Fonda stavlja na raspоlaganjе za potrošnju na jedan pod-program ili specifičnu
namenu ili tamo gde nije identifikovana specifična namena, za određenu kategoriju
troškova jedne budžеtske organizaciјe, kaо što je predviđeno u ovom Zakonu o
budžetu Republike Kosova.
1.2. Dnevnice – dоpunska isplata koja se uzme u obzir za:
1.2.1. zaduživanje specifičnim zadacima sa posebnim odgovornostima;
1.2.2. radne zadatke koje su opasne; i
1
1.2.3. noćni rad koji se ne plaća kao prekovremeni rad.
1.3. Bilansi - iznosi nepredviđenih obaveza, nealociranih budžetskih izdvajanja,
neizdvojene obaveze i bilo koji prihodi u iznosu preko iznosa troškova, i
neočekivanih obveza prenete iz prethodne fiskalne godine.
1.4. Budžetske organizacije - sv a Ministarstva, Opštine ili Agencije koje
prihvaćaju budžetska izdvajanja iz Kosovskog Fonda na osnovu ovog Zakona o
Budžetu Republike Kosova.
1.5. Sopstveni prihodi Centralne Budžetske Organizacije - bilo koji oblik javnog
novca koji je zakonski utvrđen na osnovu vraćenog koštanja i prikupljen kao tarifa i
uplata od centralnih budžetskih organizacija. Međutim, ova definicija izričito
isključuje Prihode Namenjene za Nezavisne Agencije.
1.6. Centralne Budžetske Organizacije – sve Budžetske Organizacije iskljujući
opštine.
1.7. Preuzete obaveze - prеdviđene troškove za kоје је nalоg za isplatu obavеzе
propisno ispunjen u skladu sa Finansijskim Pravilima Trеzоra i koji su
evidentirani u Informativnom Sistemu za Menadžiranje Finansija Kosova, bez
obzira na to da li pоdležu zakоnskој оbavеzi ili nе.
1.8. Namenjeni Prihodi – javni novac koji potiče iz određenog izvora prihoda
koji se prema zakonu traži za dodeljivanje jednoj Nezavisnoj Agenciji.
1.9. Utvrđene Jedinice - jedinice iz Liste A. ZUJFO.
1.10. Položaj zaposlenog - radnо mеstо sa punim radnim vrеmеnоm ili еkvivalеnt
punog radnog vremena, zaposlenja prikazanog u Tabeli 2. ovog Zakona o
Budžetu Republike Kosova.
1.11. KRЕ - Kancеlariјu Rеgulatоra Enеrgije оsnоvana shodno Zakоnu Br. 03/L-185
о Rеgulatоru Energije.
1.12. Katеgоriје trоškova - kategorije troškova koje su u ovom Zakonu o
Budžetu Republike Kosova: Platе i D nevnice, Rоbe i Uslugе, Kоmunalne Usluge,
Subvеnciје i Transfеri, Kapitalni Troškovi i Rezerve.
1.13. Troškovi - isplatе nоvca iz Kosovskog Fonda;
1.14. Fiskalna Godina – vremenski period od 1. januara do 31. decembra iste
kalendarske godine.
1.15. Raspodela fondova – maksimalan iznos za troškove i obaveze koji se mogu
izvršiti prema specifičnim budžetskim raspodelama, kao što je utvrđeno
procedurama iz člana 34 ZUJFO i registrovanih u ISUFK.
2
1.16. Nezavisna Agencija – javne organe, autoriteti i agencije koje su utvrđene
kao nezavisne na osnovu Ustava ili zakona i koje su ustrojene za izvršenje
regulatornih, izvršnih, javno-upravnih ili sudskih ovlašćenja.
1.17. Kosovski Fond – Fond koji je osnovan u Centralnoj Banci Kosova i druge
komercijalne bankarske račune koji se mogu osnovati od strane Trezora u kojem
sav javni novac, uključujući i svu sakupljenu kamatu koja proizilazi iz njih, su
deponovane i iz kojih se svi troškovi vrše u skladu sa Zakonom o Budžetu
Republike Kosova.
1.18. Informativni Sistem za Upravljanje Finansija na Kosovu (ISUFK) –
računovodstveni registar, formiran unutar Trezora Ministarstva za finansije.
ISFUK koji se koristi ovde ima isto značenje kao i termin “Računovodstveni
Registar Trezora ” koji je definisan u ZUJFO.
1.19. KAI - Kоsоvsku A gеnciјu za Imоvinu koja je оsnоvana u skladu sa
Urеdbоm UNMIK-a Br. 2006/10, 4. marta 2006. gоdinе, kојa је izmеnjеna Urеdbоm
UNMIK-a Br.2006/50, 16. оktоbra 2006. gоdinе i Zakonom Br. 03/L-079 o izmenama
odredbe UNMIK-a Br. 2006/50 o rešavanju zahteva u vezi sa nepokretnom
privatnom imovinom uključujući poljoprivrednu imovinu i onu komercijalnu.
1.20. Zakon o Budžetu Republike Kosova - ovaj Zakon je usvojen od
Skupštine za fiskalnu 2014. godinu
1.21. ZUJFO – Zakon o
odgovornostima, Br. 03/L-048.
Upravljnju
Javnim
Finnansijama
i
1.22. Ministar – Ministar za Finansije.
1.23. Sopstveni Opštinski P rihodi – bilo koja stavka javnog novca koja
je legalno procenjena i prikupljena od opština, iz izvora koji su navedeni u
članu 8 Zakona o Finansijama Lokalne Vlasti, Br. 03/L-049.
1.24. Nove opštine - opštine koje su osnovane
Administrativnim Granicama, Zakon Br. 03/L-041.
prema
Zakonu
o
1.25. Оbavеza - pravni sporazum, kaо štо је ugоvоr ili nalоg za kupovinu,
sklopljen od jedne budžеtske organizaciјe, kako bi ubuduće izvršila troškove.
1.26. Neraspoređeni fondovi - iznos novca koji su оstali nеraspoređeni ili
neutrošeni u Kosovskom Fondu, do 31. dеcеmbra prеthоdnе fiskalnе gоdinе;
1.27. RTK - Radiо Tеlеviziјa Kоsоva, koja je оsnоvana u skladu sa
Zakonom Br. 02/L-047 o Radio Televiziji Kosova;
1.28. Trezor – Departman Trezora unutar Ministarstva za Finansije.
1.29. Finansijska Pravila Trezora - Pravila o Kontroli i Finansijskog
Upravljanja kako je definisano u ZUJFO.
3
1.30. Pоvеrilački Fоnd - јavni nоvac kојi se drži od neke budžеtske
оrganizaciјe u kоrist nеkоg lica, оrgana ili prеduzеća kојe niје budžеtska
оrganizaciјa.
1.31. Transferi – Svaka promena koja se javlja u okviru odobrenih
apropriacija predstavljenih u tabelama 3.1, 3.1 A i 4.1. To podrazumeva
da transferi su:
1.31.1. izmena podeljenih iznosa između budžetskih organizacija;
1.31.2. izmene koje se javljaju između programa iste organizacije;
1.31.3. izmene koje se javljaju
budžetske organizacije; i
između
pod-programa
1.31.4. izmene koje se javljaju između svake
kategorije predstavljene u tabli 3.1, 3.1 A i 4.1.
iste
ekonomske
1.32. Preraspodele – svaka urađena izmena u tabeli 3.2 i 4.2 u
kategoriji kapitalnih troškova unutar pod-programa jedne
budžetske organizacije.
2. Bilo koji pojmovi, korišćeni u Zakonu o Budžetu Republike Kosova, a nisu ovde
definisani, imaće značenje definirano u ZUJFO.
Član 2
Budžеt Republike Kоsоva za 2014. fiskalnu godinu, kao što je prikazan o u Tabeli 1.
usvaja se na osnovu ovog Zakona.
Član 3
Budžetska izdvajanja Opšteg budžeta Kosova
1. Budžetska izdvajanja iz Kosovskog fonda za 2014. fiskalnu godinu, kao što je
predstavljeno u Tabeli 3.1, Tabeli 3.1 A i Tabeli 4.1 u prilogu ovog Zakona, usvajaju se u
skladu sa ovim Zakonom.
2. Ministar će voditi registar svih odobrenih budžetskih izdvajanja, transfera budžetskih
izdvajanja i drugih prilagođavanja odobrenih budžetskih izdvajanja, izvršenih u 2014.
fiskalnoj godini preko ISUFK, i dopunjen prema potrebi drugim registrima. Najmanje dva
(2) puta godišnje, tokom šesto (6) mesečnog razmatranja budžeta i završnog izveštavanja o
okončanju fiskalne godine, Ministar će na osnovu ovog registra izvestiti o budžetskim
izmena i dopunama urađene tokom 2014 fiskalne godine.
3. Kada god Skupština zahteva, Ministar će u ime Vlade podneti pred Skupštinom
sveobuhvatan izveštaj koji daje detaljne i izmirenje budžetska izdvajanja usvojena za
2014. godinu i sve daljnje transfere i druge izmene, konačna budžetska izdvajanja za
fiskalnu 201 4. godinu.
4
Član 4
Opštinska budžetska izdavanja
1. Nezavisno od člana 3 ovog člana, budžetska izdvajanja iz Tabele 4.1, kоје su zasnivanе
na sopstvenim opštinskim prihodima, ovlašćene su samo na taj nivo, gde se ti prihоdi
dеponiraju u Kosovskom Fondu i blagovremeno se registruju u ISUFK.
2. U slučaju kada u fiskalnoj godini, iznosi sopstvenih prihoda jedne opštine, koji su
deponovani u Kosovskom fondu i registrovani u ISUFK, prekoračuju iznose izdvojenih
prihoda predviđenih u Tabeli 4.1 za tu opštinu, trezor će ta sredstva registrovati kao bilans
na raspolaganju dotičnih opština. Ti bilansi su na raspolaganju za finansiranje dodatnih
budžetskih izdvajanja u aktuelnoj godini ili narednih godina u skladu sa procedurama
ZUJFO.
3. Sopstveni opštinski prihodi iz оbrazоvanja treba da se registruju оdvојеnо. Ti prihodi
se mogu ovlastiti i koristiti od opštine samo za namene obrazovanja.
4. Sopstveni prihodi iz participaciје primarnog zdravstva treba da se registruju posebno i
taј prihоd mоžе se ovlastiti i kоristiti od оpštin e samo za pоtrеbе primarnog zdravstva.
5. Do osnivanja nove opštine, budžetska izdvajanja mogu biti utrošena samo od
postojećih opština u svrhe koje donose korist zajednici u oblasti katastarskih zona novih
opština i u konsultaciji sa Ministarstvom Adminsitracije Lokalne Vlasti. Budžetska
izdvajanja za novu opštinu Severne Mitrovice u Tabeli 4.1 su uključena u novu bužetsku
liniju za Administrativnu K ancelariju Severne Mitrovice (AKSM) u skladu sa odlukom
Vlade o osnivanju ove kancelarije i može se trošiti samo o pitanjima koja imaju koristi
zajednice u okviru Opštine Severne Mitrovice.
6. Nakon osnivanja nove opštine kao budžetsku organizaciju, u skladu sa Zakonom o
Administrativnim Granicama Opština, Zakon br. 03/L-041, Ministar, uz konsultaciju
sa Ministrom za Lokalnu Samoupravu i Predsednikom Opštine, prenosi dovoljna budžetska
izdvajanja iz postojeće budžetske organizacije na novu opštinu, u skladu sa alokacijama
grantova od strane Komisije za Grantove:
6.1. nakon osnivanja Nove O pštine kao Budžetske Organizacije, Ministar može
izdati administrativna
uputstva
u
vezi
upravljanja,
finansiranja,
administriranja i unutrašnjoj kontroli za te opštine u konsultaciji sa
Ministarstvom Lokalne Samouprave, Vlladom i dotičnim opštinama.
7. Budžetska izdvajanja za novu opštinu mogu se izmeniti od Predsednika Opštine kroz
proces rebalansa budžeta sproveden u skladu sa važećim propisima utvrđenim u ZUJFO i
unutar granica
finansiranja
predviđenih ovim zakonom za opštinu. Promene u
budžetskim izdvajanjima, nakon odobrenja od Skupštine opštine podnose se Ministru za
registraciju u ISUFK.
5
Član 5
Sopstveni prihodi budžetskih organizacija centralnog nivoa
1. Svi sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija deponovaće se od strane
centralnih budžetskih organizacija u Kosovskom Fondu i registruju se u ISUFK u skladu
sa finansijskim pravilima Trezora. Bez obzira na odredbe člana 3. ovog zakona i
budžetska izdvajanja u Tabeli 3.1. sopstveni prihodi centralnog nivoa se izdvajaju samo do
tog nivoa u kojem takvi prihodi su deponovani u Kosovski Fond i uredno evidentiraju u
ISUFK.
2. U slučajevima kada tokom fiskalne godine iznosi sopstvenih prihoda
centralne
budžetske organizacije koji su deponovani u Kosovski Fond i evidentiraju u KISFR su
veći od iznosa izdvojenih prihoda u Tabeli 3.1 te budžetske organizacije, ili ostanu
neutrošena na kraju fiskalne godine, onda ti prihodi postaju opšti prihodi.
Član 6
Prihodi namenjeni nezavisnim agencijama
1. Svi namenjeni prihodi deponiraju se od strane nezavisnih agencija u Kosovskom Fondu
i registruju se u ISUFK, u skladu s finansijskim pravilima Trezora. Isto tako, sve
nezavisne agencije su dužne da dostave Trezoru plan priliva gotovo g novca.
2. Ovim će svi namenski prihodi biti izdvojeni za svaku nezavisnu agenciju u skladu sa
Ustavom i važećim zakonima. Budžet Republike Kosovo uključuje sve namenske prihode na
način kao što su primljeni u toku 2014. fiskalne godine.
3. Sav neiskorišćeni višak namenjenih prihoda iz 2013. fiskalne godine, raspododeljuje se i
ovlašćuje se za 2014. fiskalnu godinu za nezavisne agencije, u skladu sa Ustavom i
važećim zakonima. Međutim, pod uslovom da maksimalni iznosi namenskih prihoda, koji se
izdvajaju ovim Zakonom ne mogu prekoračiti iznose navedene u Tabeli 3.1 ovog
Zakona, i preostali deo neće se smatrati kao Namenski prihod.
4. Celokupni iznosi namenskih prihoda, izdvojeni, iz stavova 2. i 3. ovog člana, ne treba
prekoračiti maksimalnu raspodelu za nezavisne agencije, navedene u Tabeli 3.1 ovog
Zakona.
5. Ako u bilo koje vreme u toku 2014. fiskalne godine ima nedovoljno prikupljenih i
raspoloživih sredstava prema stavovima 2 i 3. ovog člana, radi zadovoljavanja potreba za
izdacima koji su naznačeni u planu priliva gotovog novca dostavljen Trezoru, ostali javni
fondovi iz Kosovskog fonda, ovlašćuju se na ovaj način da izdvoje dovoljan iznos za
pokrivanje deficita. T o kom čitavog vremena namenjeni prihodi treba da se koriste kao
primarni izvori finansiranja za isplatu troškova nezavisnih agencija, pre nego što se podele i
koriste ostali finansijski izvori. Ministar će najmanje dva (2) puta godišnje tokom pregleda
budžeta i finansijskog izvještaja, izveštava Komisiji za budžet i finansije ukoliko se
fondovi bili dovoljni i koje su se mere preduzete da potrebni fondovi budu na raspolaganju.
6. Dok se prihvataju i izdvajaju namenjeni prihodi za 2014. fiskalnu godinu, oni će zameniti
sva budžetska izdvajanja i finansiranja izvršena prema stavu 5 ovog člana na tom nivou
kako ne bi finansiranje deficita od strane Kosovskog Fonda bio istrošen.
6
7. Bez obzira na stavove 3 i 4 ovog člana, Kosovska Agencija za P rivatizaciju (KAP) u
skladu sa Zakonom br. 04/L-034 o Kosovkskoj Agenciji za Privatizaciju za 201 4. godinu
finansiraće se u potpunosti iz namenjenih prihoda i deponovanih u Konsolidovanom
Fondu Kosova prema tabeli 3.1. A priložen ovom zakonu. Ne potrošeni fondovi iz
namenjenih prihoda i ne potrošenih iz prethodne godine i dalje će se tretirati kao
namenjeni prihodi za Kosovsku Agenciju za Privatizaciju za naredne godine.
Član 7
Rapоdеla i prеraspоdеla prеnеtih fondova i neizmirene finansijske obaveza iz
prethodne godine
1. Naјkasniје tridеsеt (30) dana оd dana odobravanja punih budžetskih raspodela za 2014.
fiskalnu godinu, Vlada će dostaviti Skupštini prеliminarni prеglеd u kоjem su naznačеni
sastav bilansa Trezora i Kosovskog Fonda od 2013. fiskalne godine, koji obuhvata:
1.1. nekorišćene bilanse sоpstvеnih prihоda Cеntralnе vlade;
1.2. nekorišćene bilanse sоpstvеnih prihоda opština;
1.3. nekorišćene bilanse određenih donatorskih grantova;
1.4. bilans poverilačkih fondova koje vode budžеtskе organizaciје;
1.5. fondovi koji se vode kao zadržana ušteđevina;
1.6. neiskorišćene pozajmice za određene entitete;
2. Naјkasniје tridеsеt (30) dana оd dana odobravanja potpunih budžetskih raspodela
2014. fiskalnu godinu, Vlada će dostaviti Skupštini za informiranje, Tabelu u kojoj
prikazane promene koje su izvršene u priloženim tabelama 3.2 i 4.2, gde se zahteva
budžetke organizacije ispune nepodmirene finansijske obaveze prethodne godine koje
odnose na višegodišnje kapitalne projekte. Izmene u tabeli 3.2 i 4.2 će biti ograničene na:
za
su
da
se
2.1. ukupne budžetske raspodele za kapitalne projekte navedene u Tabeli 3.1.i 4.1. za
bilo koju budžetsku organizaciju ili program neće se povećati kao rezultat ovih
promena;
2.2. svaki novi projekat, dodat u Tabeli 3.2 i 4.2 mora biti kapitalni projekat koji je
bio sastavni deo Tabele 3.2 i 4.2. Zakona o budžetskim izdvajanjima za 2013. godine;
2.3. pod uslovom da se novi kapitalni projekti mogu se dodati u Tabeli 3.2 i 4.2
onda kada se kapitalni projekat finansira u potpunosti iz neutrošenih bilansa koja su
predviđena u stavu 1. ovog člana i izdvojena za 2014. fiskalnu godinu.
7
3. Nеutrоšеni bilansi sоpstvеnih prihоda cеntralnih budžetskih organizacija prikupljene
tokom 2013. fiskalne godine, dеpоnirana u Kosovskom fondu i registrovana u ISUFK kaо
budžetska izdvajanja za jednu centralnu budžetsku organizaciju, preko nje raspoređuju se
za 2014. fiskalnu godinu.
4. Nеutrоšеni bilansi “ sоpstvеnih prihоda opština” iz 2013. fiskalne godine i iz prethodnih
godina, deponirane u Kоsоvskom Fondu i registrovane u ISUFK kaо budžetska
izdvajanja za jednu оpštinu, izdvajaju se za 2014. fiskalnu godinu.
5. Nеutrоšеni bilansi određenih dоnatorskih grantova, registrovani u ISUFK, izdvoje se za
2014 fiskalnu godinu ako postoji obavezujući zakonski sporazum koji je na snazi.
6. Nеutrоšеni bilansi poverilačkog fonda iz 2013. fiskalne godine i registrovane u ISUFK,
dodeljuju se za 2014. fiskalnu godinu.
Član 8
Raspodela donatorskih grantova
1. U skladu sa ZUJFO, svi donatorski grantovi deponiraju se u Kosovskom Fondu, osim
ako nije drugačije zatraženo od donatora i ako o tome postoji pismena saglasnost
Ministra. Svi donatorski grantovi treba da se registruju u ISUFK.
2. Nakon kompletiranja postupka prema finansijskim pravilima Trezora, donatorski
grantovi će se dodeliti za navedene svrhe i mogu se alocirati i utrošiti za tu (e) namenu(e).
3. Kada sporazum o donatorskom grantu izričito zahteva da donator izvrši nadoknadu
određenih izdataka koji su stvoreni u budžetskoj organizaciji, celokupan iznos granta
dodeliće se nakon izvršenja sporazuma o grantu.
Član 9
Ostala budžetska izdvajanja
1. Ukupan javni novac koji se drži kod Kosovske Agencije za Imovinu (KAI) prilikom
vršenja svojih odgovornosti za oblikovanje, primenu i upravljanje šemom zakupnina za
imovinu koju Kosovske Agencije za Imovinu ima u svom inventaru i sve odgovarajuće
uplate iz računa Kosovske Agencije za Imovinu, propisno se evidentiraju u ISUFK i
smatraju se kao deo Kosovskog Fonda u skladu sa zakonskim okvirom Kosovske Agencije
za Imovinu, ZUJFO i finansijskim pravilima Trezora. Taj javni novac koji se nalazi kod
Kosovske Agencije za Imovinu, smatraće se da su dodeljena za specifičnu svrhu (e) i
odobrena prema primenjivom zakonu iznajmljivanje šemi zakupnina Kosovske Agencije
za Imovinu, i mogu biti dodeljene i potrošene za takvu/e namenu (e).
2. Za jedan prelazni period do tri godine, do obezbeđivanja finansiranja od pretplate, svake
godine RTK – u dodeljuju se nula koma sedam [posto ( 0,7%) prihoda Kosovskog Budžeta
izuzimajući prihode od procesa privatizacije, stalne prihode kosovskog budžeta i sopstvene
prihode centralnog i lokalnog nivoa u skladu sa stavom 4 člana 21 zakona o RTK, br. 04/L046.
8
3. Sav javnin ovac prikupljen od uvoznih roba iz registrovanih preduzeća u Severnoj
Mitrovici, Zubin Potoku, Leposaviću i Zvečanu, namenjena za potrošnju u ovim
opštinama, u vreme ulaska na Kosovo preko carinskih prelaza Jarjine (tačka 1) ili Brnjak
(tačka 31) treba poslati na Kosovski Fond koji se identifikuju i registruju posebno u
ISUFK, i izdvoje za Poverilački Razvojni Fond koji će biti uspostavljen od strane
Specijalnog Predstavnika Evropske Unije na Kosovu, u nekoj Komercijalnoj Banci
licencirana od Centralne Banke Kosova.
4. Svi poverilački fondovi moraju se registrovati u ISUFK i smatraće se delom Kosovskog
Fonda u skladu sa ZRJFO i finansijskim pravilima Trezora. Ovim će se ti poverilački
fondovi deliti za korišćenje od ili u ime utvrđenih korisnika.
Član 10
Оgraničеnja izdvajanja i rashoda
1. Niti jedna budžеtska оrganizaciјa ne sme prekoračiti ukupan broj radnih mesta tokom
2014. fiskalne godine, kao što je specificirano u tabelama 3.1, 3.1 A i 4.1 priložene
ovome zakonu.
2. Pod uslovom da broj zaposlenih određenih za program naveden u Tabeli 4.1 može se
uskladiti odlukom Vlade u sledećim okolnostima, i to:
2.1.broj pozicija za zapošljavanje utvrđenih u Tabeli 4.1, za nove opštine osnovane
2014 godine, može se izmeniti od strane predsednika opštine, uz uslov da jedna
takva izmena ne prelazi dvadeset posto (20%) od ukupnog broja pozicija, usvojenih
od strane Opštine, u skladu sa zakonom. Sve izmene u odnosu na osoblje za nove
opštine mora biti usvojeno od strane Skupštine opštine. Sve usvojene izmene
zaposlenih treba dostaviti ministru koji će to ažurirati u Tabeli 4.1.
3. Zaposleni Budžetskih Organizacija Nezavisnih Institucija koji imaju platu van
sistema plate državnih službenika ne mogu da ostvare pravo na obroke,ostale nadoknade i
povećanje od trideset posto (30%) prema Odluci Vlade.
4. Neuspeh u poštovanju ograničeni broj zaposlnih se smatra kršenjem ovog zakona i
ZUJFO.
5. Potrošnja javnog novca iz kategorije rashoda za subvencije i transfere ograničen je u
situacijama kada postoji jasan pravni osnov za takve izdatke u skladu sa ovim zakonom i
drugim važećim zakonima o tim izdacima.
6. Potrošnja javnog novca iz kategorije rashoda za robe i usluge nije dozvoljena za isplate
zaposlenima, bilo u obliku dnevnica ili doprinosa u robi, uključujući topli obrok ili
poklone.
7. J e d n a Budžetska organizaciјa nе treba da objavi pоziv na tеndеr za оdоbrеni kapitalni
prојеkat identifikovan u Tabeli 3.2 i 4.2 posle 31. oktоbra 2014. godine za pоtеnciјalnu
potrošnju u fiskalnoj 2014. godini, оsim akо su troškovi za taј kapitalni prојеkat planirani
za 201 5 godinu u Tabeli 3.2 i 4.2.
9
8. Rashodi koji se odnose na eksproprijaciju za posebne projekte treba da se odobre od
Vlade, pre nego što se potroše.
9. U slučaju kada pojedinac, funkcioner, lice ili entitet prima greškom, zabunom ili
propustom n e k u i s platu od Kosovskog Fonda, ova sredstva će biti vraćena Kosovskom
Fondu u roku od pet (5) dana od dana prijema pisanog obaveštenja od strane Direktora
Trezora, kojim obaveštava stranku koja je primila isplatu da je takva isplata izvršena
greškom.
9.1. u slučaju da jedna budžetska organizacija uočava neku nepravednu isplatu,
odmah o tome informiše direktora Trezora, i odmah izdaje nalog za vraćanje iste.
9.2. u slučajevima kada je izvršena nepravedna isplata i nije vraćena, direktor
Trezora je ovlašćen da koristi sve odgovarajuće pravne mere.
Član 11
Plaćanja akontacije
1. Budžetske organizacije mogu platiti ugovoračima unapred akontaciju za kapitalne
projekte i za robe i usluge najviše do petnaest posto (15%) vrednosti ugovora. Ova
akontacija uplatiće se samo na osnovu pravno obavezujućeg ugovora u vrednosti iznad
deset hiljada (10.000) evra koji je zaključen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Za
isplatu avansa za kapitalne projekte ugovor mora da sadrži jamstvo o izvršenju sa jasno
utvrđenim potpunim rasporedom plaćanja koji predviđa neophodan rad koji treba da se
obavi pre izvršenja svake uplate. Qeveria mund të aprovojë pagesën e paradhënies prej më
shumë se tridhjetë përqind dhe deri në njëqind përqind (100%) të vlerës së kontratës për
mallra dhe shërbime vetëm pas rekomandimit nga Komisioni për Buxhet e Financa të
Kuvendit.
2. U posebnim slučajevima Vlada može odobriti isplatu avansa do trideset posto ( 30%)
od vrednosti ugovora za kapitalne projekte. Vlada može da odobri isplatu avansa od trideset
posto (30%) i više do sto posto (100%) vrednosti ugovora za robe i usluge samo uz
saglasnost Komisije za Budžet i Finansije Skupštine.
3. Z a novembar neće biti avans od deset posto (10%) i z a decembar na pet posto
(5%) vrednosti ugovora i tek nakon odobrenja od strane Ministra Finansija.
4. Budžetska organizacija može izvršiti isplatu akontacije za zaposlene za putovanja u
inostranstvu u skladu sa pravilima koja su trenutno na snagu za putovanja u inostranstvo u
skladu sa finansijskim pravilima Trezora. Avansna plaćanja će biti zaključena, a
neutrošeni iznosi vratiti u Kosovski Fond u skladu sa finansijskim pravilima Trezora.
5. Ako se akontacije za sitni novac ili za putovanja u 2013. godine ne zaključe pre 15.
januara 2014. godine u skladu sa finansijskim propisima Trezora, rashodi povezani sa
ovim akontacijama registrovaće se shodno budžetskim izdvajanjima za 2014. godinu.
10
Član 12
Nеprеdvidljivi rashodi i rеzеrvе
1. Nepredviđeni troškovi izdvојene su u okviru pod-programa - Nеprеdviđeni troškovi
prikazani u Tabеli 3.1. Iznоs mоže se prеneti sa nеprеdviđene rezerve u skladu sa članom
29. ZUJFO. Iznosi ovlašćeni za nеprеdviđene troškove mogu da se koriste samo za hitne i
nepredviđene potrebe.
2. U skladu sa stavom 3 člana 29. ZUJFO, Vlada može ovlastiti Ministra da odobri transfere
iz p o d - programa - Nеprеdviđeni troškovi u drugi program u Tabeli 3.1 i 4.1 za
pojedinačne iznose zahtevanih do iznosa od dvadeset hiljada (20.000) evra. Ukupan iznos
ovog odobrenja od Skupštine na ime M inistra ne može biti veći od dvadeset posto (20%)
od izdvojenog godišnjeg iznosa pod programa - Nеprеdviđeni troškovi.
3. Sredstva namenjena za kadrove pod okvirom Ministarstva za finansije mogu biti preneti
budžetskoj organizaciji u kategoriji rashoda za plate i dnevnice, od strane ministra, u
skladu sa planovima donetim od strane Vlade koji preciziraju pozicije zapošljavanja i
količina sredstava koja su na specifičan način potrebna da privuku i zadrže apolitično
osoblje sa visokim sposobnostima u pozicijama od nacionalnog značaja u oblasti razvoja
politike. Svi takvi transferi se ovim odobravaju i kao takvi ne podležu ograničenjima o
transferima sadržana u članu 30 ZUJFO ili člana 13. ovog zakona.
4. Kontingentna izdvajanja u Ministarstvu Finansija za finansiranje bivših
političkih osuđenika i progonjenih i ratni veterani mogu biti potrošeni za ove korisnike i
prebačeni Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), posle odluke donošene od Vlade.
Izdvajanja se mogu potrošiti samo nakon kompletiranja fiskalne procene, koja procena
obuhvata period od najmanje pet (5) godina i obuhvata proveru korisnika.
5. Izdvojena sredstva za Ministarstvo za Infrastrukturu i Ministarstvo z a Lokalnu
Samoupravu koje su za ko-finansiranje opštinskih projekata će biti utrošena ili preneta na
opštine, ali u skladu sa memorandumom o razumevanju potpisan od strane nadležnog
ministarstva i Gradonačelnika odgovarajuće opštine.
6. Rezerve sredstava d o d e l j e n a za Ministarstvo Finansija za sektor energetike, može
se preneti na Ministarstvo za Ekonomski Razvoj, u skladu sa vladinom odlukom.
7. Izdvojena sredstva za kontingenciju u kategoriju plata i dnevnica u Ministarstvu
Finansija, će se preneti na budžetske organizacije u istoj kategoriji od Ministra, u skladu sa
odlukom koju je usvojila Vlada. Ministarstvo za Javnu Upravu priprema specifikacija
izdvajanja prema pod programima budžetskih organizacija u ekonomskoj kategoriji plata i
dnevnica. Takvi transferi ne podležu ograničenjima transfera sadržana u članu 30. ZUJFO
ili člana 13. ovog zakona.
Član 13
Transfеr izdvojenih budžetskih iznosa
1. Ministar mоžе, ukоlikо оd rukovodioca budžеtskе organizaciје dоbiје uvеrljiv razlоg, da
оdоbri transfеr јеdnog ili više iznosa budžetskih izdvajanja u skladu sa članоm 30.
ZUJFO.
11
2. Kada budžetska organizacija ima pod troškak u skladu sa planom novčanih tokova
podnošenih Trezoru, Ministar može, tokom poslednjeg kvartala finansijske godine uz
saglasnost Vlade, da odobri prethodna izdvajanja za skraćenje budžetskih izdvajanja svih
ekonomskih kategorija te centralne budžetske organizacije i prenosi ga na drugu
budžetsku organizaciju. Kumulativna vrednost svih tih transfera neće preći pet posto
(5%) od ukupne vrednosti svih budžetskih izdvajanja.
3. Nezavisno od odredbi stava l. ovog člana nijedan transfer budžetskih izdvajanja se ne
može obaviti iz kategorije za plate i dnevnice iz druge ekonomske kategorije bez
prethodnog odobrenja Skupštine.
4. Prenos budžetskih izdvajanja u kategoriju plata i dnevnice može da se uradi između podprograma iste budžetske organizacije uz saglasnost Ministra.
5. Prethodno odobrenje od Skupštine je potrebno za svaki transfer između budžetskih
organizacija sa izuzetkom stava 2. ovog člana.
6. Nakon usvajanja bilo kojeg prenosa, prilagodiće se izdvojeni iznosi u tabelama 3.1 i 4.1
od Ministra i sve ovo će biti zabeleženo u ISUFK.
Član 14
Promene u alociranim iznоsima za kapitalnе prојеktе unutar jednog programa
1. Sredstva mogu jedino da se raspoređuju za kapitalnе prојеktе navеdеnе u Tabeli 3.2. Za
kapitalnе prојеktе navedenih u Tabeli 3.2, Ministar mоžе, ukоlikо оd rukovodioca
budžеtskе organizaciје dоbiје uvеrljiv razlоg, da оdоbri prenos raspoređenih srеdstva sa
јеdnog na drugi kapitalni prојеkat unutar istog pod-programa tе budžеtskе organizaciје, pоd
uslоvоm da је prenošeni iznоs manji ili јеdnak sa petnaest оdstо (15%) оd ukupnе
vrednosti kapitalne ekonomske kategorije odobrene za taj pod-program.
2. Za svaki kapitalni projekat koji je prikazan u Tabeli 3.2 Ministar može, ukoliko se pruža
potrebno obrazloženje od strane predsedavajućeg budžetske organizacije, dostaviti zahtev na
usvajanje Vladi, za pomeranje alociranih sredstava sa jednog kapitalnog projekta na drugi
unutar istog pod-programa one budžetske organizacije u većem iznosu od petnaest posto
(15%) ali manje od dvadesetpet posto (25%) od ukupne vrednosti kapitalne ekonomske
kategorije odobrene za taj pod-program.
3. Za svaki kapitalni prојеkat navеdеn u Tabeli 3.2, Ministar može, ukoliko se pruža
potrebno obrazloženje od strane predsedavajućeg budžetske organizacije, dostaviti zahtev na
usvajanje Skupštini, za pomeranje alociranih sredstava sa jednog u drugi kapitalni
projekat unutar istog pod-programa iste budžetske organizacije u vrednosti jednakoj ili
većoj od dvadesetpet posto (25%) od ukupne vrednosti kapitalne ekonomske kategorije
odobrene za taj pod-program, sa izuzetkom stava 2. člana 13 ovog zakona, kada ministru je
dozvoljeno da izvrši takav transfer, nakon smanjenja budžeta sa odobrenjem Vlade.
4. Novi kapitalni projekti mogu se dodati Tabeli 3.2 i 4.2. pod uslovom da se finansiraju
prema odobrenim predviđenim procedurama u stavu 2. člana 4, stavu 2. člana 7. ovog
Zakona, kao i stavovima 1, 2 i 3 ovog člana i ako se one postaju deo Programu za Javne
Investicije u skladu sa donetim uputstvima od strane Ministra.
12
5. U skladu sa stavovima 1, 2, 3 i 4. ovog člana, treba izraditi potrebno obrazloženje od
strane rukovodioca odgovarajuće budžetske organizacije koje će najmanje sadržati
činjenice da je procenjena vrednost kapitalnog projekta veća od raspoloživih sredstava
utvrđenih u skladu sa Zakonom o Javnim Nabavkama Br. 04/L-042 ili kada jedan kapitalni
projekat ima manje potrebe nego specificirani iznos, kao i opis i uticaj koji može imati
Program Javnih Investicija.
6. Novi kapitalni projekti mogu se dodati Tabeli 3.2 i Tabeli 4.2 samo u dva slučaja: ako se
prvi postojeći projekti finansiraju ili delimično finansiraju od donatora, ukoliko se
finansiranje novih projekat(a) ne prelazi iznos finansiranja donatora i drugo, ako postoje
preostala sredstva od postojećih projekata koji su završeni, novi kapitalni projekti mogu se
dodati samo ukoliko postoje preostala sredstva Ukoliko opština predlaže da se doda novi
kapitalni projekat u Tabeli 4.2, onda se zahteva odobrenje od strane Skupštine opštine.
Takve promene će biti zabeležena u ISUFK- od ministra, u roku od pet (5) dana od dana
prijema odobrenja Skupštine opštine. Ako centralna budžetska organizacija predlaže
dodavanje novih kapitalnih projekata, onda se zahtev treba dostaviti ministru od
predsedavajućeg budžetske organizacije i vlada treba da odobri dodavanje novih kapitalnih
projekata u Tabeli 3.2. Nakon toga, projekat mora biti registrovan u ISUFK.
7. Izmene u alociranim iznosima za postojeće projekte ili zamena opštinskih kapitalnih
projekta, prikazane u Tabeli 4.2 treba se odobriti od strane Skupštine opštine. Te izmene se
registruju u ISUFK od Skupštine opštine u roku od pet (5) dana od datog odobrenja te se
obaveštava Ministar od strane Skupštine opštine.
Član 15
Izvršenje budžeta
1. Svi službenici finansija ć e osigurati da su sve obaveze registrovane u ISUFK, u
skladu sa ZUJFO i finansijskim propisima Trezora.
2. G l a v n i finansijski Službenik Budžetske Organizacije koja nije nezavisna agencija ili
opština, podnosi Ministru za Finansije preko Odelenja za Trezor, u roku od tri (3) nedelje
od okončanja svakog tromesečja, detaljan izveštaj o postignutom progresu u
sprovođenju svih kapitalnih projekata u vrednosti iznad deset hiljada (10.000) evra.
3. Glavni finansijski službenik svake opštine podnosi Predsedniku Opštine u roku od tri (3)
nedelje od okončanja tromesečja detaljan izveštaj o postignutom progresu u sprovođenju
svih kapitalnih projekata u vrednosti iznad deset hiljada (10.000) evra. Kopija izveštaja
treba se podneti i ministru .
Član 16
Budžеtske procene o predloženom zakonodavstvu
1. Kada god se predlaže novi zakon ili strategija, Ministarstvo ili predložno telo, treba da
prethodno dostavi Ministarstvu finansija novi zakon ili zakon o izmenama i dopunama
zakona uz deklaraciju o budžetskim i ekonomskim implikacijama, o kome će se izvršiti
detaljna procena implikacija koje može imati predloženo zakonodavstvo u opštem
Kosovskom Budžetu i u Kosovskoj ekonomiji.
13
2. Predlagač novog nacrt zakona ili nacrt zakona o izmenama i dopunama postojećeg zakona,
pre njegovog dostavljanja Vladi ili Skupštini za razmatranje i usvajanje treba da dobije
finansijsku Deklaraciju Ministarstva Finansija u vezi sa budžetskim implikacijama novog
n a c r t zakona ili zakona o izmenama i dopunama postojećeg zakona, pre dostavljanja Vladi i
Skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Departman budžeta će po potrebi, u saradnji sa Departmanom za Ekonomske
politike, razmotriti Izjavu o Budžetskom i Ekonomskom uticaju novog nacrta zakona ili
nacrta zakona o izmenama i dopunama postojećeg predloženog zakona i dati svoje
nezavisno mišljenje vezano za to pitanje, pred Skupštinom ili Vladom, ukoliko je predlagač
Skupština.
4. Svaka nova inicijativa za troškove, uključujući i novo predloženo zakonodavstvo, koja
nema budžetsku raspodelu u priloženim tabelama, neće dobiti budžetsku raspodelu, osim u
slučaju sprovođenja odgovarajućih skraćenja iste vrednosti u drugim budžetskim
raspodelama.
Član 17
Krеdit za određene subјеktе i Preduzeća u Javnom Vlasništvu
Ministar je ovlašćen da utvrđenim Entitetima u skladu sa stavom 2. člana 50. ZUJFO,
ili preduzećima u javnom vlasništvu, prema Zakonom o Preduzećima Javnog vlasništva br.
03/L - 087, dodeljuje povratni zajam u iznosu i u skladu s uslovima i rokovima koji su
odobreni od strane Vlade. Odobreni Iznosi za takve zajmove ili kredite dodeljuju se na
osnovu ovog zakona i prikazani su u Tabeli 1. Povratni zajam ili kreditna sredstva zasnivaće
se na postignutom sporazumu koji će se zaključiti između Određenog entiteta i Preduzeća
Javnog vlasništva koja prima zajam ili kreditna sredstva i Ministra na drugoj strani,
međutim koristiće se samo za ciljeve kapitalnih troškova.
Član 18
Fondovi za očuvanje emergentne pomoći za likvidnost
Na osnovu specifikovanih predviđanja u Tabeli 1, uključujući i finansiranje od
Međunarodnih Finansijskih Institucija (Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske Banke),
Ministar za Finansije, na osnovu Memoranduma razumevanja, potpisan od Centralne
Banke Kosova, izdvojiće iznos od četrdeset i
šest miliona (46.000.000) evra iz
bankarskog bilansa Vlade, kao rezervu za očuvanje emergentnog pomoći za likvidnost
finansijskog sistema. Ovi fondovi mogu da se koriste samo u
saglasnosti sa
Memorandumom R azumevanja o emeregentnoj pomoći za likvidnost, potpisan između
Guvernera Centralne Banke, Ministra Finansija i Predsedavajućeg Komisije za Budžet i
Financije
14
Član 19
Rok isteka Budžeta Republike Kosovo
Sva budžetska izdvajanja Republike Kosovo kao i alocirana sredstva dоdеljеna u fiskalnој
2014. godini autоmatski ističu u pоnоć 31. dеcеmbra 201 4. gоdinе.
Član 20
Stupanjе na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2014. godine.
Zakon Br. 04/ L-233
26. decembar 2013. god.
Predsednik Skupštine Republike Kosova
_______________
Jakup Krasniqi
15
Tabela 1. Prihodi i Rashodi Opste Vlade
2012
Opis
1. Ukupni prihodi
Prihodi od porerza
Domaci prihodi
Carinski prihodi
Povracaji
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
od kojih:interes
Samostalni prihodi
Opstinski Nivo
Centralni Nivo
Koncesionalna provizija
Tantieme
Dividenta
Budzetska podrska donatora
Europska Komisija
Svetska Banka
Projekat donacija
Fond poverenja
2. Ukupni Troskovi
Od kojih: KAP
Tekuci
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Od kojih: komunalije
Subvencije i transferi
Socialni transferi
Subvencije za JP
Rezerva
Pozajmljivanje:
Od kojih: zajam za JP
povracaji od JP
Kapitalni troskovi
troskovi sa jednokratno finansiranja
3. Primarni Bilans
Isplata interesa
4. Ukupni bilans (prema fiskalnom pravilom)
5. Ukupni Bilans
6. Financiranje
Vanjsko financiranje
Povlacanje
od kojih: MMF
Isplata principala duga
Unutrasnje financiranje
Domace zaduzivanje
Jednokratna financiranje
Razlika u ostalim finaciranjima
Razlika u zalihima SSP
Razlika na bankarski bilans
7. Bilanci u CBK
Od kojih: ELA
BDP
Ukupni Bilans kao % na BDP
Stanje duga kao % na BDP
Od kojih: garancije
U miliuna evra
2013
Budzet
2014
Proj.
2015
Proj.
2016
Proj.
1,321.7
1,094.3
284.2
844.9
-34.8
1,422.1
1,181.1
301.0
914.7
-34.6
0.0
1,458.0
1,264.1
367.3
934.1
-37.3
0.0
1,483.1
1,281.7
370.0
950.0
-38.3
1,498.1
1,291.7
375.0
956.0
-39.3
145.4
41.1
0.0
104.3
59.4
44.8
0.0
45.0
37.0
0.0
37.0
0.0
0.0
207.9
44.0
1.5
135.6
63.0
72.5
6.3
22.0
30.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0
192.5
47.8
1.2
117.2
67.2
50.0
5.5
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
201.0
48.8
1.0
120.2
69.2
51.0
10.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
206.4
49.8
1.0
122.6
70.6
52.0
12.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,440.7
6.0
879.5
407.7
191.6
21.5
280.2
249.2
31.0
0.0
11.0
15.0
-4.0
550.2
0.0
-119.0
-9.7
-128.7
0.0
-128.7
82.3
93.7
93.7
-11.3
46.4
72.7
45.2
-0.3
-15.9
-55.6
215.6
46.0
1,585.5
8.0
958.5
435.0
224.5
23.0
299.0
268.0
31.0
4.0
-6.0
0.0
-6.0
621.0
0.0
-163.4
-18.0
-181.4
0.0
-181.4
16.9
31.6
0.0
-14.7
164.5
80.0
303.3
-24.7
5.0
-199.1
414.8
46.0
1,590
7.0
1,049.9
483.7
252.1
27.1
314.1
292.7
21.4
2.2
0.0
0.0
0.0
530.5
30.0
-131.6
-16.5
-111.1
-148.1
-148.1
42.8
64.9
0.0
-22.1
105.3
120.0
20.0
-26.7
4.0
-12.0
426.7
46.0
1,610.0
7.0
1,093.0
520.0
249.0
27.0
324.0
303.0
21.0
5.0
0.0
0.0
0.0
505.0
20.0
-126.9
-17.9
-117.8
-144.8
-144.8
44.7
71.0
0.0
-26.3
100.1
120.6
0.0
-25.1
12.0
-7.4
434.1
46.0
1,631.0
7.0
1,107.0
525.0
252.0
28.0
330.0
308.0
22.0
5.0
0.0
0.0
0.0
512.0
20.0
-132.9
-20.3
-126.2
-153.2
-153.2
-14.8
44.3
0.0
-59.1
168.0
169.2
0.0
-9.7
12.0
-3.5
437.6
46.0
4,916
-2.6%
8.4%
-
5,155
-3.5%
9.6%
-
5,509
-2.0%
12.0%
0.2%
5,904
-2.0%
14.2%
0.2%
6,287
-2.0%
16.7%
0.2%
Budzet Kosova za 2014
god.
Tabela 2: Sazetak budzetskih dodela
( u evro)
Budzet 2014
Budzet 2013
Budzet 2014
Dnevnice i Plate
Robe i Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije i
transferi
Kapitalni troskovi
Rezerve
Ukupno
Budzet
-
3.1 - Budzetske organizacije- Centralni novo
3.1.A. Kosovska Agencija za Privatizaciju
35,891
37,134
284,943,868
178,958,287
16,984,477
304,371,200
401,025,649
271
271
3,500,000
7,507,873
98,000
80,000
160,000
2,176,781
-
1,188,460,262
11,345,873
-
4.1- Budzetske organizacije, opstine
43,663
43,835
-
Ukupno:
79,825
81,240
198,716,862
487,160,730
41,853,083
228,319,243
10,009,773
27,092,250
9,648,265
314,099,465
129,290,834
530,476,483
2,176,781
389,518,817
1,589,324,952
Od njih:
Centralni nivo
Opstinski nivo
Totalni generalni budzet vlade:
1,199,806,135
389,518,817
1,589,324,952
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
101 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Clanovi Skupštine
Clanovi Skupštine
Osoblje skupštine/ Admin
0111
Osoblje skupštine/ Administracija
006
Podrska Politickok stafa
158
0111
Podrska Politickok stafa
102 000
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
0111
Kancelarija Predsednika
Konsultativno Veçe za Za
120
4,390,536
4,390,536
505,000
505,000
30,000
30,000
4,925,536
4,925,536
3,925,536
3,925,536
3,925,536
3,925,536
185
1,761,796
1,761,796
999,000
999,000
221,000
221,000
1,030,000
1,030,000
4,011,796
4,011,796
4,089,496
4,089,496
4,178,639
4,178,639
185
1,761,796
1,761,796
999,000
999,000
221,000
221,000
1,030,000
1,030,000
4,011,796
4,011,796
4,089,496
4,089,496
4,178,639
4,178,639
33
404,000
404,000
46,825
46,825
450,825
450,825
434,825
434,825
434,825
434,825
33
404,000
404,000
46,825
46,825
450,825
450,825
434,825
434,825
434,825
434,825
70
694,504
694,504
1,013,496
1,013,496
22,000
22,000
70,000
70,000
100,000
100,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
66
667,119
667,119
953,496
953,496
22,000
22,000
70,000
70,000
100,000
100,000
1,812,615
1,812,615
1,812,615
1,812,615
1,812,615
1,812,615
66
667,119
667,119
953,496
953,496
22,000
22,000
70,000
70,000
100,000
100,000
1,812,615
1,812,615
1,812,615
1,812,615
1,812,615
1,812,615
4
27,385
27,385
60,000
60,000
87,385
87,385
87,385
87,385
87,385
87,385
4
27,385
27,385
60,000
60,000
87,385
87,385
87,385
87,385
87,385
87,385
642
3,600,743
3,444,188
156,555
3,428,970
3,203,352
225,618
12,401,511
12,019,338
382,173
11,785,505
11,403,332
382,173
11,085,505
10,703,332
382,173
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
249
0111
Konsultativno Veçe za Zajdnice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
104 000
Kancelarija Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
8,539,000
8,539,000
3,925,536
3,925,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
011
8,449,857
8,449,857
3,925,536
3,925,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
105
9,388,157
9,388,157
4,925,536
4,925,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
010
Proc.
2016
Total:
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
239,798
239,798
1,480,000
1,480,000
1,030,000
1,030,000
Proc.
2015
Total:
505,000
505,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30,000
30,000
Rashod.
2014
Total:
4,390,536
4,390,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
221,000
221,000
Rezerve
120
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
102
Kapitalno
Troskovi
1,550,825
1,550,825
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
002
Subvencije
i
Transferi
6,556,332
6,556,332
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0111
Komunalne
Usluge
338
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
101
Robe
i
Usluge
2014
Skupstina
001
Dnevnice
i
Plate
3,652,000
3,652,000
1 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
013
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Kancelarija za zajednice
0130
Kancelarija za zajednice
Arkiv Kosova
0133
Arkiv Kosova
Kancelarija Premijera
0111
Kancelarija Premijera
Osoblje Premijera
0111
Osoblje Premijera
0111
Ministar Derzave
1,084,237
1,084,237
7
37,237
37,237
45,000
45,000
2,000
2,000
1,200,000
1,200,000
1,284,237
1,284,237
1,084,237
1,084,237
1,084,237
1,084,237
90
419,949
419,949
142,812
106,236
36,576
50,100
50,100
612,861
576,285
36,576
612,861
576,285
36,576
612,861
576,285
36,576
90
419,949
419,949
142,812
106,236
36,576
50,100
50,100
612,861
576,285
36,576
612,861
576,285
36,576
612,861
576,285
36,576
99
554,462
554,462
763,797
763,797
35,690
35,690
200,000
200,000
1,553,949
1,553,949
1,553,949
1,553,949
1,553,949
1,553,949
99
554,462
554,462
763,797
763,797
35,690
35,690
200,000
200,000
1,553,949
1,553,949
1,553,949
1,553,949
1,553,949
1,553,949
74
601,409
601,409
1,277,482
1,277,482
37,508
37,508
1,916,399
1,916,399
1,416,399
1,416,399
1,416,399
1,416,399
65
530,614
530,614
1,177,482
1,177,482
32,508
32,508
1,740,604
1,740,604
1,240,604
1,240,604
1,240,604
1,240,604
9
70,795
70,795
100,000
100,000
5,000
5,000
175,795
175,795
175,795
175,795
175,795
175,795
18
92,770
92,770
60,000
60,000
3,000
3,000
30,000
30,000
185,770
185,770
185,770
185,770
185,770
185,770
18
92,770
92,770
60,000
60,000
3,000
3,000
30,000
30,000
185,770
185,770
185,770
185,770
185,770
185,770
26
144,168
144,168
186,427
186,427
4,000
4,000
334,595
334,595
334,595
334,595
334,595
334,595
26
144,168
144,168
186,427
186,427
4,000
4,000
334,595
334,595
334,595
334,595
334,595
334,595
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
018
Agencija za Rudna Ravno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
153
0130
Agencija za Rudna Ravnopravnost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
020
Kosovski Odbor za Bezb
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
311
0220
Kosovski Odbor za Bezbednost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
1,084,237
1,084,237
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
260
Proc.
2015
Total:
1,284,237
1,284,237
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
107
Rashod.
2014
Total:
1,200,000
1,200,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
016
Rezerve
2,000
2,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
106
Kapitalno
Troskovi
45,000
45,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
015
Subvencije
i
Transferi
37,237
37,237
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
125
Komunalne
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
014
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
156
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
021
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Kosovska Agencija Veter
0411
Kosovska Agencija Veterine i Hrana
Kancelarija Statistika Kos
0132
Kancelarija Statistika Kosova
Kancelarija Poverenika z
0130
Kancelarija Poverenika za Jezike
Kosovska Agencija za Za
0560
Kosovska Agencija za Zastitu za Zrac.nukl.b
Ministarstvo Financije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
020
Departament za Budget
4,699,073
4,353,476
345,597
175
1,058,627
902,072
156,555
461,452
272,410
189,042
68,000
68,000
3,652,000
3,652,000
5,240,079
4,894,482
345,597
5,399,073
5,053,476
345,597
4,699,073
4,353,476
345,597
139
608,799
608,799
377,000
377,000
37,500
37,500
1,023,299
1,023,299
948,299
948,299
948,299
948,299
139
608,799
608,799
377,000
377,000
37,500
37,500
1,023,299
1,023,299
948,299
948,299
948,299
948,299
8
45,523
45,523
85,000
85,000
2,000
2,000
50,000
50,000
182,523
182,523
182,523
182,523
182,523
182,523
8
45,523
45,523
85,000
85,000
2,000
2,000
50,000
50,000
182,523
182,523
182,523
182,523
182,523
182,523
6
37,800
37,800
30,000
30,000
67,800
67,800
67,800
67,800
67,800
67,800
6
37,800
37,800
30,000
30,000
67,800
67,800
67,800
67,800
67,800
67,800
1,704 58,061,529
58,061,529
8,285,269
8,165,269
96,276,386
96,156,386
136,276,386
136,276,386
140,276,386
140,276,386
0112
Departament za Budget
Departament za regionaln
0130
Departament za regionalne i evro integracij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
5,844,868
5,844,868
120,000
120,000
50,000
50,000
202,041
202,041
202,041
202,041
202,041
202,041
26
152,041
152,041
50,000
50,000
202,041
202,041
202,041
202,041
202,041
202,041
4
24,943
24,943
5,500
5,500
30,443
30,443
30,443
30,443
30,443
30,443
4
24,943
24,943
5,500
5,500
30,443
30,443
30,443
30,443
30,443
30,443
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
109
23,474,800
23,474,800
152,041
152,041
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
021
609,920
609,920
26
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
108
Proc.
2016
Total:
5,399,073
5,053,476
345,597
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
201 000
Proc.
2015
Total:
5,240,079
4,894,482
345,597
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
264
Rashod.
2014
Total:
3,652,000
3,652,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
026
Rezerve
68,000
68,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
253
Kapitalno
Troskovi
461,452
272,410
189,042
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
025
Subvencije
i
Transferi
1,058,627
902,072
156,555
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
124
Komunalne
Usluge
175
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
024
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
408
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
022
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Departament za Ekonomi
0112
Departament za ekonomisku politiku
Unutrasnja Revizija
0112
Revizija
Trezor
0112
Trezor
Pravna Kancelarija
0133
Pravna Kancelarija
Poreska Administracija
73,789
73,789
30,000
30,000
103,789
103,789
103,789
103,789
103,789
103,789
8
75,041
75,041
14,600
14,600
89,641
89,641
89,641
89,641
89,641
89,641
8
75,041
75,041
14,600
14,600
89,641
89,641
89,641
89,641
89,641
89,641
69
331,635
331,635
1,216,198
1,216,198
1,500,000
1,500,000
70,000
70,000
3,117,833
3,117,833
3,117,833
3,117,833
3,137,833
3,137,833
69
331,635
331,635
1,216,198
1,216,198
1,500,000
1,500,000
70,000
70,000
3,117,833
3,117,833
3,117,833
3,117,833
3,137,833
3,137,833
6
33,115
33,115
4,406
4,406
37,521
37,521
37,521
37,521
37,521
37,521
6
33,115
33,115
4,406
4,406
37,521
37,521
37,521
37,521
37,521
37,521
785
5,472,556
5,472,556
1,492,000
1,492,000
198,320
198,320
1,975,541
1,975,541
9,138,417
9,138,417
9,078,417
9,078,417
9,738,417
9,738,417
785
5,472,556
5,472,556
1,492,000
1,492,000
198,320
198,320
1,975,541
1,975,541
9,138,417
9,138,417
9,078,417
9,078,417
9,738,417
9,738,417
5
47,998
47,998
4,054
4,054
52,052
52,052
52,052
52,052
52,052
52,052
5
47,998
47,998
4,054
4,054
52,052
52,052
52,052
52,052
52,052
52,052
4
152,622
152,622
2,644
2,644
155,266
155,266
155,266
155,266
155,266
155,266
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
116
0112
Poreska Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
028
Savet Kosova za izveštav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
117
0112
Savet Kosova za izveštavanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
029
Nezavisni Bord za Razma
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
14
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
027
Proc.
2015
Total:
103,789
103,789
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
210
Rashod.
2014
Total:
103,789
103,789
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
026
Rezerve
103,789
103,789
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
112
Kapitalno
Troskovi
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
024
Subvencije
i
Transferi
73,789
73,789
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
111
Komunalne
Usluge
14
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
023
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
110
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
118
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Nezavisni Bord za Razmatranje Pitanja o Por
Kancelarija za Javne Kom
Kancelarija za Javne Komunikacije
Fond za Podrisku Poreza
0112
Fond za Podrisku Poreza na imovinu
Budzet Opstina
0112
Budzet Opstina
Kancelarija za Ljudska Pr
20,398
20,398
5,285
5,285
25,683
25,683
25,683
25,683
25,683
25,683
3
20,398
20,398
5,285
5,285
25,683
25,683
25,683
25,683
25,683
25,683
8
77,774
77,774
16,730
16,730
94,504
94,504
94,504
94,504
94,504
94,504
8
77,774
77,774
16,730
16,730
94,504
94,504
94,504
94,504
94,504
94,504
16
82,392
82,392
12,000
12,000
94,392
94,392
94,392
94,392
94,392
94,392
16
82,392
82,392
12,000
12,000
94,392
94,392
94,392
94,392
94,392
94,392
4
23,513
23,513
4,406
4,406
27,919
27,919
27,919
27,919
27,919
27,919
4
23,513
23,513
4,406
4,406
27,919
27,919
27,919
27,919
27,919
27,919
5
29,222
29,222
41,004
41,004
70,226
70,226
70,226
70,226
70,226
70,226
5
29,222
29,222
41,004
41,004
70,226
70,226
70,226
70,226
70,226
70,226
16
88,079
88,079
10,700
10,700
98,779
98,779
98,779
98,779
98,779
98,779
16
88,079
88,079
10,700
10,700
98,779
98,779
98,779
98,779
98,779
98,779
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
212
0131
Kancelarija za Ljudska Prava
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
041
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
218
0112
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
043
Departman za porez na im
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
236
0112
Departman za porez na imovinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
3
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
033
Proc.
2015
Total:
155,266
155,266
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
115
Rashod.
2014
Total:
155,266
155,266
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
032
Rezerve
155,266
155,266
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
120
Kapitalno
Troskovi
2,644
2,644
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
031
Subvencije
i
Transferi
152,622
152,622
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0130
Komunalne
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
211
Robe
i
Usluge
2014
0112
030
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
047
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Fonda za Kadrove
0133
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
048
Carine
0112
Subvencije
i
Transferi
Carine
Proc.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,784,682
3,784,682
227,500
227,500
1,143,013
1,143,013
9,781,070
9,781,070
10,641,070
10,641,070
10,861,070
10,861,070
622
4,625,875
4,625,875
3,784,682
3,784,682
227,500
227,500
1,143,013
1,143,013
9,781,070
9,781,070
10,641,070
10,641,070
10,861,070
10,861,070
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Sufinanciranje za IPA
0122
Sufinanciranje za IPA
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
054
Uzluge za Savet Davanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
248
0133
Uzluge za Savet Davanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
055
Financiski Informativni C
0112
Financiski Informativni Centar
Centralna Agencija za Na
0133
Centralna Agencija za Nabavke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
058
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
13,500
13,500
70,000
70,000
351,250
351,250
351,250
351,250
351,250
351,250
20
144,161
144,161
123,589
123,589
13,500
13,500
70,000
70,000
351,250
351,250
351,250
351,250
351,250
351,250
15
98,017
98,017
180,000
60,000
3,600
3,600
281,617
161,617
161,617
161,617
161,617
161,617
15
98,017
98,017
120,000
180,000
60,000
3,600
3,600
120,000
281,617
161,617
161,617
161,617
161,617
161,617
120,000
6,880,000
6,880,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
Kontigencia za energiju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
300,000
300,000
123,589
123,589
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
263
300,000
300,000
144,161
144,161
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
057
300,000
300,000
20
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
309
Rezerve
Rashod.
2014
Total:
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
246
Kapitalno
Troskovi
4,625,875
4,625,875
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
051
Komunalne
Usluge
622
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
133
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
244
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
120,000
6,880,000
6,880,000
6 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
262
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
6,880,000
6,880,000
Kontigencia za energiju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Departman za Informacio
0130
Departman za Informacione Tehnologije
Kancelarija za Budžet i F
0130
Kancelarija za Budžet i Finansije
Kancelarija za Nabavke
0130
Kancelarija za Nabavke
90,212
90,212
22,100
22,100
112,312
112,312
112,312
112,312
112,312
112,312
7
37,512
37,512
17,300
17,300
54,812
54,812
54,812
54,812
54,812
54,812
7
37,512
37,512
17,300
17,300
54,812
54,812
54,812
54,812
54,812
54,812
2
12,658
12,658
8,200
8,200
20,858
20,858
20,858
20,858
20,858
20,858
2
12,658
12,658
8,200
8,200
20,858
20,858
20,858
20,858
20,858
20,858
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
82,000,000
82,000,000
85,000,000
85,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
82,000,000
82,000,000
85,000,000
85,000,000
Kontig.za Finan.Biv.Politi
0130
Kontig.za Finan.Biv.Politik.Zatv.Ratnih Veter
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
064
Kontingencija za Plate
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
281
0133
Kontingencija za Plate
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracij
55
367,976
367,976
939,871
939,871
167,000
167,000
94,800
94,800
586,314
586,314
2,155,961
2,155,961
2,355,961
2,355,961
2,455,961
2,455,961
48
297,438
297,438
886,192
886,192
167,000
167,000
94,800
94,800
586,314
586,314
2,031,744
2,031,744
2,231,744
2,231,744
2,331,744
2,331,744
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
0130
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
6,000,000
6,000,000
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
254
6,000,000
6,000,000
112,312
112,312
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
063
6,880,000
6,880,000
112,312
112,312
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
267
Proc.
2016
Total:
112,312
112,312
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
062
Proc.
2015
Total:
22,100
22,100
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
266
Rashod.
2014
Total:
90,212
90,212
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
061
Rezerve
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
265
Kapitalno
Troskovi
2014
0435
059
Subvencije
i
Transferi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
114
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Javne Administracije
Sluzbe Civilne Administr
0130
Sluzbe Civilne Administracije
Standartni Departament z
Standartni Departament za Politike IMVZ
Institute Kosova za Javnu
0960
Institute Kosova za Javnu Administraciju
Department E-Vladavine
0130
Department E-Vladavine i Administrativne
Departament Registracija
0130
Departament Registracije NVO
Department-Menadjment
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
23,900,000
23,900,000
23,900,000
23,900,000
893,000
178,884
178,884
178,884
178,884
25
133,532
133,532
893,000
938,352
45,352
893,000
1,071,884
178,884
178,884
178,884
178,884
178,884
57
414,252
414,252
893,000
1,667,954
1,667,954
1,264,206
1,264,206
12,596,165
12,596,165
893,000
15,942,577
15,942,577
16,411,008
16,411,008
16,311,008
16,311,008
57
414,252
414,252
1,667,954
1,667,954
1,264,206
1,264,206
12,596,165
12,596,165
15,942,577
15,942,577
16,411,008
16,411,008
16,311,008
16,311,008
16
94,671
94,671
70,074
70,074
6,500
6,500
171,245
171,245
171,245
171,245
171,245
171,245
16
94,671
94,671
70,074
70,074
6,500
6,500
171,245
171,245
171,245
171,245
171,245
171,245
58
530,065
530,065
2,686,190
2,686,190
70,000
70,000
2,250,000
2,250,000
5,536,255
5,536,255
5,536,255
5,536,255
5,536,255
5,536,255
58
530,065
530,065
2,686,190
2,686,190
70,000
70,000
2,250,000
2,250,000
5,536,255
5,536,255
5,536,255
5,536,255
5,536,255
5,536,255
11
52,896
52,896
4,390
4,390
50,000
50,000
107,286
107,286
107,286
107,286
107,286
107,286
11
52,896
52,896
4,390
4,390
50,000
50,000
107,286
107,286
107,286
107,286
107,286
107,286
7
40,589
40,589
14,600
14,600
555,189
555,189
555,189
555,189
555,189
555,189
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
048
24,324,569
23,431,569
1,071,884
178,884
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
150
124,217
124,217
938,352
45,352
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
047
124,217
124,217
893,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
126
124,217
124,217
133,532
133,532
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
043
Proc.
2016
Total:
25
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
901
Proc.
2015
Total:
5,755,449
4,862,449
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
042
Rashod.
2014
Total:
1,782,249
1,782,249
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0130
Rezerve
266
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
123
Kapitalno
Troskovi
53,679
53,679
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
037
Subvencije
i
Transferi
70,538
70,538
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
121
Komunalne
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
035
Robe
i
Usluge
2014
0111
202 000
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,340,706
1,340,706
50,000 15,396,165
50,000 15,396,165
500,000
500,000
8 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
203
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Department-Menadjment Reformisanje Adm
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstv
0421
Departman za Politike Poljoprivrede i Trgovi
Kosovski Agencija Sum
92
516,244
516,244
373,889
373,889
50,000
50,000
940,133
940,133
940,133
940,133
1,040,133
1,040,133
82
396,697
396,697
328,889
328,889
50,000
50,000
775,586
775,586
775,586
775,586
875,586
875,586
10
119,547
119,547
45,000
45,000
164,547
164,547
164,547
164,547
164,547
164,547
323
1,939,278
1,896,078
43,200
3,303,554
2,807,654
215,900
280,000
9,989,206
9,989,206
27,170,487
22,361,765
259,100
4,549,622
28,970,487
27,489,387
259,100
1,222,000
28,970,487
27,685,387
259,100
1,026,000
23
159,235
141,235
18,000
721,195
721,195
7,046,865
7,046,865
8,419,206
8,419,206
16,346,501
16,328,501
18,000
21,474,123
21,456,123
18,000
21,670,123
21,652,123
18,000
23
159,235
141,235
18,000
721,195
721,195
7,046,865
7,046,865
8,419,206
8,419,206
16,346,501
16,328,501
18,000
21,474,123
21,456,123
18,000
21,670,123
21,652,123
18,000
140
657,865
649,465
8,400
731,156
515,256
215,900
52,662
52,662
900,000
900,000
2,341,683
2,117,383
224,300
2,341,683
2,117,383
224,300
2,341,683
2,117,383
224,300
140
657,865
649,465
8,400
731,156
515,256
215,900
52,662
52,662
900,000
900,000
2,341,683
2,117,383
224,300
2,341,683
2,117,383
224,300
2,341,683
2,117,383
224,300
12
73,461
73,461
707,506
707,506
780,967
780,967
780,967
780,967
780,967
780,967
12
73,461
73,461
707,506
707,506
780,967
780,967
780,967
780,967
780,967
780,967
32
157,310
140,510
16,800
97,555
97,555
8,200
8,200
670,000
670,000
933,065
916,265
16,800
933,065
916,265
16,800
933,065
916,265
16,800
32
157,310
140,510
16,800
97,555
97,555
8,200
8,200
670,000
670,000
933,065
916,265
16,800
933,065
916,265
16,800
933,065
916,265
16,800
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
403
0422
Kosovski Agencija Suma
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
053
Departman za Savetodav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
404
0420
Departman za Savetodavne Usluge
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
054
Kosovski Institut Poljopr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
405
0482
Kosovski Institut Poljoprivrede
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
555,189
555,189
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
052
Proc.
2015
Total:
555,189
555,189
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
401
Rashod.
2014
Total:
555,189
555,189
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Departman za Politike Po
Rezerve
500,000
500,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
050
Kapitalno
Troskovi
14,600
14,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
203 000
Subvencije
i
Transferi
40,589
40,589
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Komunalne
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Robe
i
Usluge
2014
0130
155
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
127,962
121,962
11,810,487
7,546,865
6,000
4,263,622
9 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
056
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Departament Sumarstva
0422
Departament Sumarstva
Departman za Politike Ru
0421
Departman za Politike Ruralnog Razvoja
Kosovski Zavod za Vino
0411
Kosovski Zavod za Vino
Jedinica za zastitu ljudsk
0131
Jedinica za zastitu ljudski prava
Departman za Ekonomsk
54,593
54,593
61,200
61,200
115,793
115,793
115,793
115,793
115,793
115,793
5
46,929
46,929
62,121
62,121
109,050
109,050
109,050
109,050
109,050
109,050
5
46,929
46,929
62,121
62,121
109,050
109,050
109,050
109,050
109,050
109,050
9
49,021
49,021
34,032
34,032
1,900
1,900
84,953
84,953
84,953
84,953
84,953
84,953
9
49,021
49,021
34,032
34,032
1,900
1,900
84,953
84,953
84,953
84,953
84,953
84,953
3
15,964
15,964
10,557
10,557
26,521
26,521
26,521
26,521
26,521
26,521
3
15,964
15,964
10,557
10,557
26,521
26,521
26,521
26,521
26,521
26,521
8
58,127
58,127
48,100
48,100
500,000
500,000
606,227
606,227
606,227
606,227
606,227
606,227
8
58,127
58,127
48,100
48,100
500,000
500,000
606,227
606,227
606,227
606,227
606,227
606,227
28
194,331
194,331
177,540
177,540
371,871
371,871
371,871
371,871
371,871
371,871
28
194,331
194,331
177,540
177,540
371,871
371,871
371,871
371,871
371,871
371,871
4
28,987
28,987
19,600
19,600
48,587
48,587
48,587
48,587
48,587
48,587
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
473
0482
Departman za Ekonomske Analize Poljopriv.
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
062
Departman za Isplate
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
474
0112
Departman za Isplate
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
063
Pravni Departman
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
061
Proc.
2015
Total:
115,793
115,793
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
217
Rashod.
2014
Total:
115,793
115,793
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
060
Rezerve
115,793
115,793
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
458
Kapitalno
Troskovi
61,200
61,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
059
Subvencije
i
Transferi
54,593
54,593
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
407
Komunalne
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
057
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
406
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
475
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Pravni Departman
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Trgovinu I Industriju
0411
Departament za Rezerve
0411
Odeljenje za Zaštitu Kupaca
0411
Departman Industrije
0411
Departman Trgovine
0411
Kosovska Agencija za Standardizaciju
1,881,647
855,647
41
319,154
319,154
280,000
572,992
292,992
6,000
65,200
59,200
4,263,622
4,263,622
4,549,622
5,220,968
671,346
1,222,000
1,893,346
671,346
1,026,000
1,697,346
671,346
4,263,622
124,301
124,301
280,000
60,000
60,000
6,000
11
4,549,622
184,301
184,301
1,222,000
184,301
184,301
1,026,000
184,301
184,301
207
1,108,608
1,108,608
2,293,101
2,293,101
89,280
89,280
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
5,990,989
5,990,989
4,585,960
4,585,960
4,335,960
4,335,960
125
670,319
670,319
1,726,479
1,726,479
3,600
3,600
1,000,000
1,000,000
1,300,000
1,300,000
4,700,398
4,700,398
3,450,128
3,450,128
3,200,398
3,200,398
6
29,915
29,915
508,000
508,000
537,915
537,915
537,915
537,915
537,915
537,915
3
15,513
15,513
20,000
20,000
35,513
35,513
35,513
35,513
35,513
35,513
16
77,728
77,728
65,700
65,700
143,428
143,428
143,428
143,428
143,428
143,428
14
97,617
97,617
85,150
85,150
186,367
186,367
186,367
186,367
186,367
186,367
7
38,655
38,655
46,900
46,900
85,555
85,555
85,555
85,555
85,555
85,555
10
53,026
53,026
45,800
45,800
108,826
108,826
98,826
98,826
98,826
98,826
7
41,588
41,588
20,850
20,850
62,438
62,438
62,438
62,438
62,438
62,438
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
429
0411
Agencija za Industrijsku Svojinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
456
0411
Generalna Direkcija za Akreditaciju Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
48,587
48,587
2,077,647
855,647
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
412
48,587
48,587
5,405,269
855,647
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
411
48,587
48,587
4,263,622
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
410
Proc.
2016
Total:
65,200
59,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
269
Proc.
2015
Total:
632,992
352,992
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
240
Rashod.
2014
Total:
443,455
443,455
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Ekonomski Razvoj
Rezerve
52
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
065
Kapitalno
Troskovi
19,600
19,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
204 000
Subvencije
i
Transferi
28,987
28,987
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Komunalne
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Robe
i
Usluge
2014
0133
155
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,600
3,600
10,000
10,000
11 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
465
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
0411
Metrološka Agencija Kosova
0411
Tržišna Inspekcija
0411
Agencija za Razvoj i Promociju Privatnog Se
0411
Odeljenje za Podešavanje Tržišta Nafte,Strat
Registracija Biznisa
0411
Registracija Biznisa
Departaman za Integracij
0130
Departaman za Integracije
Centralna Administracij
16
81,181
81,181
36,849
36,849
20,000
20,000
138,030
138,030
138,030
138,030
138,030
138,030
18
92,912
92,912
574,720
574,720
1,115,000
1,115,000
2,782,632
2,782,632
1,547,632
1,547,632
1,547,632
1,547,632
8
43,406
43,406
25,970
25,970
5,000
5,000
74,376
74,376
69,376
69,376
69,376
69,376
16
76,488
76,488
29,700
29,700
50,000
50,000
156,188
156,188
156,188
156,188
156,188
156,188
16
76,488
76,488
29,700
29,700
50,000
50,000
156,188
156,188
156,188
156,188
156,188
156,188
5
26,396
26,396
10,800
10,800
37,196
37,196
37,196
37,196
37,196
37,196
5
26,396
26,396
10,800
10,800
37,196
37,196
37,196
37,196
37,196
37,196
61
335,405
335,405
526,122
526,122
85,680
85,680
150,000
150,000
1,097,207
1,097,207
942,448
942,448
942,178
942,178
48
234,599
234,599
411,622
411,622
85,680
85,680
150,000
150,000
881,901
881,901
727,142
727,142
726,872
726,872
13
100,806
100,806
114,500
114,500
215,306
215,306
215,306
215,306
215,306
215,306
266
1,283,930
1,283,930
7,792,394
7,792,394
205,190
205,190
1,853,814 189,725,172
1,853,814 168,125,172
200,860,500
179,260,500
196,010,500
165,910,500
196,010,500
171,310,500
21,600,000
21,600,000
30,100,000
24,700,000
64
290,719
290,719
6,803,572
6,803,572
89,240
89,240
179,575,172
167,975,172
186,758,703
175,158,703
182,031,854
161,931,854
182,007,055
167,307,055
11,600,000
11,600,000
20,100,000
14,700,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
0130
Odeljenje za Finansije i Opšte Usluge
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
0111
Kabinet Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
205 000
Ministarstvo za infrastrukturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
070
Putna Infrastruktura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
295,318
295,318
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Proc.
2015
Total:
545,048
545,048
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
268
Rashod.
2014
Total:
545,318
545,318
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
069
Rezerve
150,000
150,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
414
Kapitalno
Troskovi
296,540
296,540
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
067
Subvencije
i
Transferi
98,778
98,778
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
491
Komunalne
Usluge
20
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
490
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
466
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,000,000
1,000,000
12 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
415
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
0451
64
Putna Infrastruktura
0451
290,719
290,719
Komunalne
Usluge
0451
206,417
206,417
Odrzavanje mostova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
418
0451
Rehabilitacija puteva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
419
0451
Program Signalizacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
420
0451
Ko Financiranje sa Opstinski Skupstine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
421
0451
Izgradnje Nove Puteve
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
422
0451
Izgradnja Autoputa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
074
Jedinca Vozacke dozvol
0451
Jedinca Vozacke dozvole
Departamant za MZV Sob
0450
Departamant za MZV Sobracaj
Departament Inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
586,376
586,376
593,376
593,376
588,376
588,376
6,000,000
6,000,000
12,597,155
12,597,155
15,063,306
15,063,306
15,543,507
15,543,507
2,170,000
2,170,000
2,170,000
2,170,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
56,508,000
44,908,000
56,508,000
44,908,000
36,420,000
16,320,000
39,875,172
25,175,172
11,600,000
2,000,000
2,000,000
11,600,000
2,000,000
2,000,000
20,100,000
3,000,000
3,000,000
14,700,000
4,000,000
4,000,000
10,401,317
10,401,317
10,401,317
10,401,317
6,925,172
6,925,172
5,000,000
5,000,000
15,495,855
15,495,855
15,495,855
15,495,855
11,030,000
11,030,000
15,000,000
15,000,000
87,000,000
87,000,000
87,000,000
87,000,000
106,000,000
106,000,000
100,000,000
100,000,000
25,000
25,000
150,000
150,000
788,070
788,070
641,284
641,284
648,584
648,584
107
415,984
415,984
197,086
197,086
25,000
25,000
150,000
150,000
788,070
788,070
641,284
641,284
648,584
648,584
4
21,927
21,927
12,841
12,841
2,000
2,000
36,768
36,768
37,227
37,227
38,727
38,727
4
21,927
21,927
12,841
12,841
2,000
2,000
36,768
36,768
37,227
37,227
38,727
38,727
25
174,167
174,167
33,000
33,000
5,150
5,150
212,317
212,317
212,817
212,817
215,817
215,817
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
078
Rashod.
2014
Total:
197,086
197,086
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
427
Rezerve
415,984
415,984
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
075
Kapitalno
Troskovi
107
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
424
Subvencije
i
Transferi
89,240
89,240
6,597,155
6,597,155
Odrzavanje Puteva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
417
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
416
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
428
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
0452
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Departament Putnog Tran
174,167
174,167
33,000
33,000
5,150
5,150
9
43,853
43,853
27,059
27,059
6,500
6,500
9
43,853
43,853
27,059
27,059
6,500
6,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0451
Departament Putnog Transporta
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
460
0451
Komunalne
Usluge
25
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
459
Robe
i
Usluge
Humanitarni Putni Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
461
0453
Humanitarni Zeleznici Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
085
Sekundarne i Tercijarne Z
0730
0730
0730
Univerzitetski Klinicki Centar Kosova
Opsta bolnica Gnjilane
Opsta bolnica Prizren
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
212,317
212,317
212,817
212,817
215,817
215,817
10,000,000
11,931,226
1,931,226
11,935,476
1,935,476
11,939,476
1,939,476
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,077,412
77,412
10,000,000
10,081,662
81,662
10,000,000
10,085,662
85,662
10,000,000
1,041,959
1,041,959
10,000,000
1,041,959
1,041,959
10,000,000
1,041,959
1,041,959
10,000,000
1,041,959
1,041,959
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
1,853,814
1,853,814
1,151,841
1,151,841
1,160,840
1,160,840
49
255,523
255,523
667,894
667,894
77,300
77,300
1,000,716
1,000,716
1,018,717
1,018,717
1,025,716
1,025,716
8
81,757
81,757
50,942
50,942
132,699
132,699
133,124
133,124
135,124
135,124
114,707,481
107,757,382
3,950,099
3,000,000
114,805,000
103,254,901
3,950,099
7,600,000
114,805,000
105,854,901
3,950,099
5,000,000
88,040,042
82,445,314
3,594,729
2,000,000
46,162,787
42,588,291
1,574,496
2,000,000
5,913,264
5,618,323
294,941
91,175,042
79,980,314
3,594,729
7,600,000
49,077,787
39,903,291
1,574,496
7,600,000
5,913,264
5,618,323
294,941
89,375,042
80,780,314
3,594,729
5,000,000
47,277,787
40,703,291
1,574,496
5,000,000
5,913,264
5,618,323
294,941
8,385,710
7,962,703
423,007
8,385,710
7,962,703
423,007
8,385,710
7,962,703
423,007
7,758 45,033,968 42,463,572
41,083,869 42,463,572
3,950,099
4,506,216
4,506,216
4,703,725 18,000,000
4,703,725 15,000,000
3,000,000
6,793
40,118,706
36,523,978
3,594,729
31,494,840
31,494,840
4,296,496
4,296,496
12,130,000
10,130,000
2,987
18,081,383
16,506,887
1,574,496
18,018,885
18,018,885
2,442,520
2,442,520
2,000,000
7,620,000
5,620,000
537
3,249,379
2,954,438
294,941
1,846,885
1,846,885
217,000
217,000
2,000,000
600,000
600,000
768
4,459,160
4,036,153
423,007
2,894,863
2,894,863
431,687
431,687
600,000
600,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
703
Proc.
2016
Total:
1,133,415
1,133,415
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
702
Proc.
2015
Total:
77,300
77,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
701
Rashod.
2014
Total:
718,836
718,836
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
206 000
Rezerve
337,280
337,280
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Kapitalno
Troskovi
57
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Subvencije
i
Transferi
2014
Departament Inspekcije
079
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
704
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
0730
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
0730
Opsta bolnica Dakovica
0730
0730
0730
Opsta bolnica Peci
Opsta bolnica Mitrovice
Opsta bolnica Vucitrna
Opsta bolnica Urosevca
0723
Klinicki Centar Kosova Univer.Stomatologij
0732
Strucna Služba za Mentalno Zdravlje
0722
Strucna Služba Medicine Rada
0732
Profesionalne Usluge za Transfuziju Krvi
6,103,475
5,794,120
309,355
570
3,471,621
3,158,385
313,236
2,258,180
2,258,180
317,500
317,500
550,000
550,000
6,597,301
6,284,065
313,236
6,597,301
6,284,065
313,236
6,597,301
6,284,065
313,236
429
2,243,381
2,059,321
184,061
1,120,527
1,120,527
66,200
66,200
550,000
550,000
3,980,108
3,796,048
184,061
3,900,108
3,716,048
184,061
3,900,108
3,716,048
184,061
130
902,198
831,235
70,963
459,597
459,597
52,400
52,400
280,000
280,000
1,694,195
1,623,232
70,963
1,694,195
1,623,232
70,963
1,694,195
1,623,232
70,963
234
1,409,757
1,282,800
126,957
1,031,874
1,031,874
103,870
103,870
550,000
550,000
3,095,501
2,968,544
126,957
3,395,501
3,268,544
126,957
3,395,501
3,268,544
126,957
150
789,083
714,239
74,844
161,959
161,959
66,500
66,500
230,000
230,000
1,247,542
1,172,698
74,844
1,247,542
1,172,698
74,844
1,247,542
1,172,698
74,844
247
1,181,619
1,046,900
134,719
1,046,899
1,046,899
110,059
110,059
150,000
150,000
2,488,578
2,353,859
134,719
2,488,578
2,353,859
134,719
2,488,578
2,353,859
134,719
86
447,712
400,033
47,679
95,000
95,000
40,000
40,000
90,000
90,000
672,712
625,033
47,679
672,712
625,033
47,679
672,712
625,033
47,679
65
429,485
397,330
32,155
608,718
608,718
83,078
83,078
310,000
310,000
1,431,281
1,399,126
32,155
1,431,281
1,399,126
32,155
1,431,281
1,399,126
32,155
15
97,953
89,637
8,316
28,882
28,882
5,000
5,000
131,835
123,519
8,316
131,835
123,519
8,316
131,835
123,519
8,316
12
69,182
69,182
64,688
64,688
1,883
1,883
135,753
135,753
135,753
135,753
135,753
135,753
10
49,294
43,750
5,544
43,750
43,750
460,000
460,000
553,044
547,500
5,544
493,044
487,500
5,544
693,044
687,500
5,544
10
49,294
43,750
5,544
43,750
43,750
460,000
460,000
553,044
547,500
5,544
493,044
487,500
5,544
693,044
687,500
5,544
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
718
0722
Strucna Služba Telemedicine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
725
0722
Strucna Služba Sportske Medicine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
086
Usluge Primarne Zravstv
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
710
0721
Podrška za Usluge Porodicne Medicine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
6,103,475
5,794,120
309,355
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
717
Proc.
2015
Total:
6,103,475
5,794,120
309,355
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
714
Rashod.
2014
Total:
600,000
600,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
712
Rezerve
358,799
358,799
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
709
Kapitalno
Troskovi
1,857,883
1,857,883
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
708
Subvencije
i
Transferi
3,286,793
2,977,438
309,355
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
707
Komunalne
Usluge
563
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
706
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
705
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
087
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Centralna Podrška za Pro
0760
Zdravstveni Informacioni Sistem
0700
Zdravstvena Inspekcija
0721
Zdravstveni Odsek Zatvora
0941
Program za Profesionalni Razvoj Resursa
Ugovaranje i Monitoring
716
0760
0760
0760
2,809,409
2,809,409
4,009,409
4,009,409
130,273
126,947
3,326
130,273
126,947
3,326
130,273
126,947
3,326
827,383
827,383
827,383
827,383
827,383
827,383
296,400
296,400
2,000
2,000
318
1,586,562
1,433,548
153,014
296,970
296,970
4,400
4,400
1,703,725
1,703,725
3,591,657
3,438,643
153,014
3,689,176
3,536,162
153,014
3,689,176
3,536,162
153,014
24
61,687
61,687
3,206,499
3,206,499
11,200
11,200
3,000,000
3,000,000
6,279,386
6,279,386
6,279,386
6,279,386
6,279,386
6,279,386
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
302,999
302,999
302,999
302,999
302,999
302,999
2,976,387
2,976,387
2,976,387
2,976,387
2,976,387
2,976,387
2,976,387
2,976,387
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
4,318,232
24
Administracija AFZ
61,687
61,687
Program Simulacije Performanse
Program Centralne Apoteke
Nacionalni Institut za Javno Zdravstvo Koso
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
4,144,409
4,144,409
528,983
528,983
Podrska Programa za Obuke van Zdravst.Ja
Programi Javnog Zdravs
0740
3,150,000
3,150,000
111
302
1,524,760
1,362,875
161,885
302
1,524,760
1,362,875
161,885
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
711
8,656,240
8,499,900
156,340
46,947
46,947
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
091
7,456,240
7,299,900
156,340
83,326
80,000
3,326
Program Centralne Apote
0711
8,693,721
8,537,381
156,340
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
713
3,150,000
3,150,000
1,000
1,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
090
Proc.
2016
Total:
930,404
930,404
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
788
Proc.
2015
Total:
63,005
63,005
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
719
Rashod.
2014
Total:
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
230,112
230,112
589,800
589,800
1,703,725
1,703,725
Rezerve
7,400
7,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
088
Kapitalno
Troskovi
1,570,721
1,570,721
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
903
Subvencije
i
Transferi
2,261,875
2,105,535
156,340
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
726
Komunalne
Usluge
445
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
724
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
721
Dnevnice
i
Plate
11,200
11,200
103,680
103,680
180,000
180,000
2,398,240
2,236,355
161,885
2,398,240
2,236,355
161,885
2,398,240
2,236,355
161,885
103,680
103,680
180,000
180,000
1,808,440
1,646,555
161,885
1,808,440
1,646,555
161,885
1,808,440
1,646,555
161,885
16 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
781
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje-Priština
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje-Gnjilan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
783
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje-Prizren
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
784
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje-Ðakovic
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
785
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje-Pec
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
786
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje-Mitrovic
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
787
0740
Regionalni Centar za Javno Zdravlje u Uroše
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
092
egulisanje Farmaceutsko
0760
egulisanje Farmaceutskog Trzista
Usluge Centralne Admini
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Kulture, Omladine i Spo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
324,390
324,390
324,390
324,390
324,390
324,390
324,390
324,390
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
58,980
58,980
58,980
58,980
58,980
58,980
58,980
58,980
23,592
23,592
23,592
23,592
23,592
23,592
23,592
23,592
53,082
53,082
53,082
53,082
53,082
53,082
53,082
53,082
47,184
47,184
47,184
47,184
47,184
47,184
47,184
47,184
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
41,286
170,000
170,000
1,328,574
1,302,517
26,057
1,328,574
1,302,517
26,057
1,328,574
1,302,517
26,057
54
348,094
322,037
26,057
780,280
780,280
30,200
30,200
170,000
170,000
1,328,574
1,302,517
26,057
1,328,574
1,302,517
26,057
1,328,574
1,302,517
26,057
130
669,551
664,007
5,544
459,450
459,450
57,240
57,240
1,910,000
910,000
1,356,241
1,350,697
5,544
1,756,241
1,750,697
5,544
120
558,914
553,370
5,544
354,450
354,450
47,240
47,240
1,000,000
1,910,000
910,000
1,130,604
1,125,060
5,544
1,530,604
1,525,060
5,544
10
110,637
110,637
105,000
105,000
10,000
10,000
3,096,241
2,090,697
5,544
1,000,000
2,870,604
1,865,060
5,544
1,000,000
225,637
225,637
225,637
225,637
225,637
225,637
654
2,800,112
2,785,712
14,400
1,074,272
1,045,772
28,500
381,557
381,557
20,115,174
20,072,274
42,900
19,811,174
19,768,274
42,900
19,761,174
19,718,274
42,900
1,000,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
207 000
Rashod.
2014
Total:
30,200
30,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Rezerve
780,280
780,280
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
348,094
322,037
26,057
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Subvencije
i
Transferi
54
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
720
Komunalne
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
782
Robe
i
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,356,550 10,502,683
5,356,550 10,502,683
17 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
100
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Sport
0810
Siroko Zasnivanje Sport
0810
Izvrsni Sport
Kultura
0820
Institucionlana Podrška za Kulturu
0820
Promocija Kulture
0940
Nacionalna Univerzitetska Biblioteka
Omladina
0130
Zastita i Integracija Omladine
0130
Podrska Omladine
0130
Razvoj Integracije Politike
Kulturna Nasledstva
0820
Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
1,596,460
1,596,460
1,596,460
1,596,460
1,596,460
1,596,460
6,950,000
6,950,000
6,987,714
6,987,714
6,937,714
6,937,714
6,743,714
6,743,714
7
37,714
37,714
394
1,574,344
1,559,944
14,400
211,023
194,023
17,000
219,357
219,357
2,728,846
2,728,846
1,600,000
1,600,000
6,333,570
6,302,170
31,400
6,333,570
6,302,170
31,400
6,333,570
6,302,170
31,400
284
1,138,972
1,138,972
29,800
12,800
17,000
99,857
99,857
1,749,495
1,749,495
1,600,000
1,600,000
4,618,124
4,601,124
17,000
4,618,124
4,601,124
17,000
4,618,124
4,601,124
17,000
25
121,621
121,621
2,000
2,000
1,300
1,300
979,351
979,351
1,104,272
1,104,272
1,104,272
1,104,272
1,104,272
1,104,272
85
313,751
299,351
14,400
179,223
179,223
118,200
118,200
611,174
596,774
14,400
611,174
596,774
14,400
611,174
596,774
14,400
15
75,789
75,789
9,000
9,000
700,000
700,000
1,284,789
1,284,789
1,284,789
1,284,789
1,284,789
1,284,789
5
25,263
25,263
3,000
3,000
300,000
300,000
328,263
328,263
328,263
328,263
328,263
328,263
5
24,090
24,090
3,000
3,000
230,000
230,000
757,090
757,090
757,090
757,090
757,090
757,090
5
26,436
26,436
3,000
3,000
170,000
170,000
199,436
199,436
199,436
199,436
199,436
199,436
145
603,305
603,305
19,850
8,350
11,500
114,000
114,000
417,286
417,286
1,452,683
1,452,683
2,607,124
2,595,624
11,500
2,353,124
2,341,624
11,500
2,497,124
2,485,624
11,500
140
579,302
579,302
15,500
4,000
11,500
114,000
114,000
266,737
266,737
1,452,683
1,452,683
2,428,222
2,416,722
11,500
2,174,222
2,162,722
11,500
2,318,222
2,306,722
11,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
815
8,340,174
8,340,174
1,510,418
1,510,418
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
103
8,534,174
8,534,174
13,200
13,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
809
8,584,174
8,584,174
26,000
26,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
807
Proc.
2016
Total:
46,842
46,842
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
806
Proc.
2015
Total:
9
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
102
Rashod.
2014
Total:
1,510,418
1,510,418
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
909
Rezerve
13,200
13,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
805
Kapitalno
Troskovi
26,000
26,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
803
Subvencije
i
Transferi
84,556
84,556
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
101
Komunalne
Usluge
16
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
802
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
801
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6,950,000
6,950,000
500,000
500,000
500,000
500,000
18 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
816
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Prezentiranje I Cuvanje Nasledstva
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Obrazovanja,Nauke i Te
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Visoko Obrazovanje
0940
Studentski Centar
0970
Pedagoski Institut Kosova
0940
Universitet Prizrena
0970
Institut Albanological
0970
Istorijski institut u Pristini
0970
Institut za Leposavic´
67
335,405
335,405
733,399
733,399
35,000
35,000
1,103,804
1,103,804
1,103,804
1,103,804
1,103,804
1,103,804
17
126,713
126,713
75,000
75,000
201,713
201,713
201,713
201,713
201,713
201,713
1,384 10,089,035
9,837,793
251,242
9,956,656
7,709,004
2,247,652
1,274,157
1,161,824
112,333
50,297,252
45,681,025
2,616,227
2,000,000
50,150,252
44,534,025
2,616,227
3,000,000
50,207,252
47,591,025
2,616,227
15,485,149
13,550,417
1,934,732
16,522,599
14,587,867
1,934,732
17,012,599
15,077,867
1,934,732
4,106,413
2,223,913
1,882,500
4,151,413
2,268,913
1,882,500
4,151,413
2,268,913
1,882,500
250,239
250,239
190,689
190,689
190,689
190,689
3,154,349
3,154,349
3,071,349
3,071,349
3,121,349
3,121,349
0940
Univerzitet u Peci
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
3,977,404 25,000,000
3,972,404 23,000,000
5,000
2,000,000
934
7,478,149
7,267,119
211,030
5,265,213
3,658,844
1,606,369
1,136,787
1,024,454
112,333
55,000
50,000
5,000
249
1,096,222
885,192
211,030
2,348,191
794,054
1,554,137
657,000
544,667
112,333
5,000
21
105,309
105,309
130,130
130,130
14,800
14,800
130
1,470,146
1,470,146
1,014,203
1,014,203
160,000
160,000
49
424,496
424,496
151,118
98,886
52,232
35,287
35,287
610,901
558,669
52,232
615,901
563,669
52,232
615,901
563,669
52,232
31
246,973
246,973
79,032
79,032
9,000
9,000
335,005
335,005
340,005
340,005
340,005
340,005
14
44,003
44,003
16,009
16,009
6,000
6,000
66,012
66,012
71,012
71,012
71,012
71,012
155
1,491,000
1,491,000
414,197
414,197
67,033
67,033
2,432,230
2,432,230
2,532,230
2,532,230
2,642,230
2,642,230
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
974
178,902
178,902
1,305,517
1,305,517
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
972
178,902
178,902
1,305,517
1,305,517
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
971
178,902
178,902
1,305,517
1,305,517
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
970
Proc.
2016
Total:
35,000
35,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
919
Proc.
2015
Total:
808,399
808,399
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
918
Rashod.
2014
Total:
462,118
462,118
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
905
150,549
150,549
Rezerve
84
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
110
Kapitalno
Troskovi
4,350
4,350
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
208 000
Subvencije
i
Transferi
24,003
24,003
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Komunalne
Usluge
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Robe
i
Usluge
2014
0820
155
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,550,000
1,550,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
500,000
500,000
450,000
450,000
19 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
977
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
0940
Univerzitet u Gnjilanu
0940
Univerzitet u Dakovici
0940
Univerzitet u Mitrovica
Ostalo Obrazovanje
0130
Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije
0950
Specialne Poterbe Obrazovanja
0950
1,850,000
1,850,000
1,960,000
1,960,000
95
866,667
866,667
370,778
370,778
62,556
62,556
10,000
10,000
200,000
200,000
1,510,000
1,510,000
1,850,000
1,850,000
1,960,000
1,960,000
95
866,667
866,667
370,778
370,778
62,556
62,556
10,000
10,000
200,000
200,000
1,510,000
1,510,000
1,850,000
1,850,000
1,960,000
1,960,000
218
1,309,143
1,299,831
9,312
2,246,021
1,828,511
417,510
52,300
52,300
1,178,478
1,178,478
4,785,942
4,359,120
426,822
4,918,492
4,491,670
426,822
4,958,492
4,531,670
426,822
6
35,908
35,908
237,646
237,646
3,330
3,330
276,884
276,884
283,884
283,884
283,884
283,884
197
1,177,940
1,177,940
421,891
421,891
46,000
46,000
1,645,831
1,645,831
1,685,831
1,685,831
1,725,831
1,725,831
861,195
861,195
861,195
861,195
935,745
935,745
935,745
935,745
246,099
246,099
246,099
246,099
251,099
251,099
251,099
251,099
178,478
178,478
178,478
178,478
178,478
178,478
178,478
178,478
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
528,055
101,233
426,822
533,055
106,233
426,822
533,055
106,233
426,822
49,400
49,400
50,400
50,400
50,400
50,400
30,026,161
27,771,488
254,673
2,000,000
28,709,161
25,454,488
254,673
3,000,000
28,236,161
27,981,488
254,673
Razvoj Nastavnog Programa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
917
0130
0
Bilateralni Ugovori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
925
0130
Osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
973
0130
Kosovsku agenciju za akreditiranje
9
62,895
53,583
9,312
462,190
44,680
417,510
6
32,400
32,400
17,000
17,000
232
1,301,743
1,270,843
30,900
2,445,422
2,221,649
223,773
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
975
0130
Agencija za Obrazovanje,Strucno Obrazovan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centarlna Administracij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
1,510,000
1,510,000
Obuka Nastavnika
0980
Proc.
2015
Total:
200,000
200,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
911
Rashod.
2014
Total:
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
910
Rezerve
62,556
62,556
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
908
Kapitalno
Troskovi
370,778
370,778
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
900
Subvencije
i
Transferi
866,667
866,667
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
111
Komunalne
Usluge
95
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
979
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
978
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,970
2,970
85,070
85,070
2,743,926
2,743,926
23,450,000
21,450,000
2,000,000
20 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
113
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
0130
Centarlna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Rada i Socialne Pomoci
Osnovne Penzije
1020
Osnovne penzije
1012
Penzije za Osobe sa Invaliditetom
1012
Penzije za Ratne Invalide
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
004
1020
1020
1020
1020
0131
28,499,612
25,244,939
254,673
3,000,000
209,549
209,549
28,026,612
27,771,939
254,673
2,500,000
2,500,000
230,262,930
230,262,930
232,994,930
232,994,930
235,994,930
235,994,930
4,134,643
4,134,643
2,886,932
2,886,932
177
729,181
729,181
411,500
411,500
66,000
66,000
186,673,530
186,673,530
200,000
200,000
188,080,211
188,080,211
190,890,211
190,890,211
193,890,211
193,890,211
145
573,952
573,952
311,200
311,200
58,000
58,000
88,693,355
88,693,355
200,000
200,000
89,836,507
89,836,507
93,646,507
93,646,507
96,646,507
96,646,507
14
72,202
72,202
47,000
47,000
12,564,000
12,564,000
12,683,202
12,683,202
12,683,202
12,683,202
12,683,202
12,683,202
18
83,027
83,027
53,300
53,300
30,448,900
30,448,900
30,593,227
30,593,227
29,593,227
29,593,227
29,593,227
29,593,227
3,414,600
3,414,600
3,414,600
3,414,600
3,414,600
3,414,600
3,414,600
3,414,600
1,224,000
1,224,000
1,224,000
1,224,000
1,224,000
1,224,000
1,224,000
1,224,000
47,897,475
47,897,475
47,897,475
47,897,475
47,897,475
47,897,475
47,897,475
47,897,475
631,200
631,200
631,200
631,200
631,200
631,200
631,200
631,200
Prijevremene Penzije
Prijevremene Penzije OVK
Osnovne Penzije- Doprinositelja
Penzije za pripadnike KBS
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
025
29,821,612
27,566,939
254,673
2,000,000
204,549
204,549
944
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
014
Proc.
2016
Total:
2,743,926
2,743,926
23,450,000
21,450,000
2,000,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
012
Proc.
2015
Total:
106,000
106,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
011
Rashod.
2014
Total:
98,549
98,549
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
003
85,070
85,070
Rezerve
9
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
002
Kapitalno
Troskovi
2,339,422
2,115,649
223,773
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
001
Subvencije
i
Transferi
1,203,194
1,172,294
30,900
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
120
Komunalne
Usluge
223
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
209 000
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Dnevnice
i
Plate
478,924 220,262,431
478,924 220,262,431
8,000
8,000
Zakon o Veteranima
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
026
0131
Zakon o Bivšim Politicko Progonjenim
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
21 - 42
209,549
209,549
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
027
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
1,800,000
1,800,000
Zakon za Slepe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Socialna Pomoc
1040
Sema Socijalne Pomoci
1080
Socilane Sluzbe
1090
Institucije
1090
Centrovi za Socijalni Rad
1080
Institut Socijalnih Politika
1090
Generalni Savet za Socijalne I porodicne usl
Rad I pitanja zaposlenost
34,741,069
34,741,069
34,641,069
34,641,069
12
58,631
58,631
110,204
110,204
2,500
2,500
27,280,000
27,280,000
400,000
400,000
27,851,335
27,851,335
27,501,335
27,501,335
27,501,335
27,501,335
24
112,516
112,516
130,000
130,000
11,500
11,500
3,672,000
3,672,000
3,926,016
3,926,016
3,758,016
3,758,016
3,758,016
3,758,016
242
966,216
966,216
849,510
849,510
177,000
177,000
30,000
30,000
2,422,726
2,422,726
3,122,726
3,122,726
3,022,726
3,022,726
31
125,541
125,541
43,500
43,500
6,664
6,664
175,705
175,705
175,705
175,705
175,705
175,705
15
74,028
74,028
71,620
71,620
3,000
3,000
148,648
148,648
148,648
148,648
148,648
148,648
2
8,639
8,639
5,000
5,000
1,000
1,000
20,000
20,000
34,639
34,639
34,639
34,639
34,639
34,639
363
1,592,247
1,592,247
922,717
922,717
188,260
188,260
2,586,901
2,586,901
1,380,000
1,380,000
6,670,125
6,670,125
6,410,125
6,410,125
6,510,125
6,510,125
201
827,130
827,130
471,480
471,480
93,000
93,000
2,286,901
2,286,901
705,000
705,000
4,383,511
4,383,511
4,272,511
4,272,511
4,315,011
4,315,011
65
348,927
348,927
135,000
135,000
33,260
33,260
517,187
517,187
633,187
633,187
670,687
670,687
97
416,189
416,189
316,237
316,237
62,000
62,000
1,769,426
1,769,426
1,504,426
1,504,426
1,524,426
1,524,426
6
40,216
40,216
49,525
49,525
3,000
3,000
92,741
92,741
92,741
92,741
92,741
92,741
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
431
0412
Divizija za zaposlenje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
432
0412
Autoritet za inspekciju rada
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
912
0950
Profesionalna Obuka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
124
Kancelarija za pitanja nas
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
1,800,000
1,800,000
34,559,069
34,559,069
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
122
1,800,000
1,800,000
800,000
800,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
019
1,800,000
1,800,000
31,002,000
31,002,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
009
Proc.
2016
Total:
201,664
201,664
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
008
Proc.
2015
Total:
1,209,834
1,209,834
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
007
Rashod.
2014
Total:
1,345,571
1,345,571
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
006
Rezerve
326
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
005
Kapitalno
Troskovi
2014
1020
121
Subvencije
i
Transferi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
300,000
300,000
400,000
400,000
675,000
675,000
22 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
020
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Kancelarija za pitanja nasledstva OVK-a
Sluzba Administracije
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Okolne Sredine i Prosto
0130
Jedinica za zastitu ljudski prava
Sredina
0560
Okolna Sredina
Prostorno Planiranje
0550
Prostorno Planiranje
860,784
860,784
860,784
860,784
64
343,449
343,449
155,466
155,466
20,000
20,000
120,000
120,000
638,915
638,915
638,915
638,915
638,915
638,915
8
83,979
83,979
137,890
137,890
221,869
221,869
221,869
221,869
221,869
221,869
293
1,442,857
1,442,857
1,287,008
1,287,008
44,957,255
42,042,255
47,785,026
44,870,026
35,984,584
34,851,334
47,160,026
47,160,026
2,915,000
2,915,000
1,133,250
3
14,093
14,093
12,008
12,008
26,101
26,101
26,101
26,101
26,101
26,101
3
14,093
14,093
12,008
12,008
26,101
26,101
26,101
26,101
26,101
26,101
32
154,866
154,866
149,000
149,000
2,162,330
749,330
2,466,196
1,053,196
3,779,946
3,779,946
2,388,196
2,388,196
32
154,866
154,866
149,000
149,000
1,413,000
2,162,330
749,330
1,413,000
2,466,196
1,053,196
3,779,946
3,779,946
2,388,196
2,388,196
12
59,627
59,627
65,000
65,000
1,413,000
2,530,000
2,530,000
1,413,000
2,654,627
2,654,627
1,249,627
1,249,627
774,625
774,625
12
59,627
59,627
65,000
65,000
2,530,000
2,530,000
2,654,627
2,654,627
1,249,627
1,249,627
774,625
774,625
17
79,473
79,473
60,000
60,000
3,956,911
3,956,911
4,096,384
4,096,384
6,989,473
6,989,473
2,787,623
2,787,623
17
79,473
79,473
60,000
60,000
3,956,911
3,956,911
4,096,384
4,096,384
6,989,473
6,989,473
2,787,623
2,787,623
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
133
Izvori Vode
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
603
0630
Izvori Vode
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
92,741
92,741
860,784
860,784
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
602
92,741
92,741
120,000
120,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
131
92,741
92,741
20,000
20,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
501
Proc.
2016
Total:
293,356
293,356
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
130
Proc.
2015
Total:
427,428
427,428
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
157
Rashod.
2014
Total:
72
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Jedinica za zastitu ljudsk
Rezerve
3,000
3,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
038
Kapitalno
Troskovi
49,525
49,525
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
210 000
Subvencije
i
Transferi
40,216
40,216
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Komunalne
Usluge
6
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Robe
i
Usluge
2014
1020
155
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
97,906
97,906
23 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
134
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Stanovanja i Eksproproa
0610
Stambeni Departman
0133
Kancelarija za eksproprijaciju
0560
Kosovska Agencija za zastitu sredine
11
54,243
54,243
66,000
66,000
1,025,000
1,025,000
1,145,243
1,145,243
1,245,243
1,245,243
1,245,243
1,245,243
7
33,616
33,616
130,000
130,000
32,578,514
32,578,514
32,742,130
32,742,130
18,269,349
18,269,349
37,093,391
37,093,391
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
71
309,758
309,758
250,000
250,000
46,000
46,000
270,000
270,000
875,758
875,758
1,055,758
1,055,758
1,055,580
1,055,580
71
309,758
309,758
250,000
250,000
46,000
46,000
270,000
270,000
875,758
875,758
1,055,758
1,055,758
1,055,580
1,055,580
51
256,609
256,609
76,476
76,476
11,000
11,000
2,134,500
632,500
2,478,585
976,585
2,069,085
935,835
489,085
489,085
51
256,609
256,609
76,476
76,476
11,000
11,000
1,502,000
2,134,500
632,500
1,502,000
2,478,585
976,585
1,133,250
2,069,085
935,835
489,085
489,085
1,502,000
17
81,560
81,560
80,000
80,000
1,502,000
161,560
161,560
1,133,250
161,560
161,560
161,740
161,740
17
81,560
81,560
80,000
80,000
161,560
161,560
161,560
161,560
161,740
161,740
72
399,011
399,011
398,524
398,524
40,906
40,906
838,441
838,441
838,441
838,441
838,441
838,441
63
308,259
308,259
328,524
328,524
40,906
40,906
677,689
677,689
677,689
677,689
677,689
677,689
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
138
Agencija Kadastra Koso
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
601
0133
Agencija Kadastra Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
140
Department Inspektorata
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
503
0452
Department Inspektorata za ZSVIP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Sluzbr Centralne Adminis
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
0130
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
38,338,635
38,338,635
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
436
Proc.
2015
Total:
19,514,593
19,514,593
Selo Hade
Kosovska Agencija za za
Rashod.
2014
Total:
33,887,374
33,887,374
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
137
Rezerve
33,603,514
33,603,514
Selo Hade
0133
Kapitalno
Troskovi
196,000
196,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
434
Subvencije
i
Transferi
87,860
87,860
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
135
Komunalne
Usluge
18
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
605
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
604
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
24 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
114
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Kancelarija Ministra
9
90,752
90,752
70,000
70,000
99
526,158
526,158
675,544
675,544
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
144
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
54,298
54,298
300,000
300,000
Konsolidovani Projekat z
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
462
0130
Konsolidovani Projekat za Povratnike
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Administrativne Usluge
0130
Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Administracije Lokalne
Sluzbe Centralne Admini
0130
Lokalna Administarcija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Ekonomski Razvoj
Sluzbe Centralne Admini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
5,630,000
5,630,000
7,186,000
7,186,000
7,186,000
7,186,000
7,186,000
7,186,000
5,630,000
5,630,000
5,630,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
5,630,000
5,630,000
5,630,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
1,186,000
1,186,000
82
396,309
396,309
615,544
615,544
54,298
54,298
300,000
300,000
1,366,151
1,366,151
996,151
996,151
996,151
996,151
17
129,849
129,849
60,000
60,000
189,849
189,849
189,849
189,849
189,849
189,849
141
756,746
756,746
326,005
326,005
30,000
30,000
437,249
437,249
3,500,000
3,500,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
141
756,746
756,746
326,005
326,005
30,000
30,000
437,249
437,249
3,500,000
3,500,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
130
654,310
654,310
276,005
276,005
30,000
30,000
437,249
437,249
3,500,000
3,500,000
4,897,564
4,897,564
4,897,564
4,897,564
4,897,564
4,897,564
11
102,436
102,436
50,000
50,000
152,436
152,436
152,436
152,436
152,436
152,436
153
845,175
845,175
5,141,246
5,141,246
42,600
42,600
12,833,870 11,216,749
12,833,870 10,216,749
30,079,640
29,079,640
30,029,640
27,829,640
30,029,640
26,134,640
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
67
381,829
381,829
4,466,527
4,466,527
42,600
42,600
4,941,956
4,941,956
4,941,956
4,941,956
4,941,956
4,941,956
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
160,752
160,752
1,186,000
1,186,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
213 000
160,752
160,752
1,556,000
1,556,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
160,752
160,752
300,000
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Proc.
2016
Total:
54,298
54,298
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Proc.
2015
Total:
675,544
675,544
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
212 000
Rashod.
2014
Total:
526,158
526,158
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Rezerve
99
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
2014
0111
211 000
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
51,000
51,000
25 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
113
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
0130
Centarlna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Departman za Energetiku
0435
Departman za Energetiku i Rudarstvo
Inspektorat
0452
Inspektorat
165
Jedinica za Politiku i Nad
0435
Proc.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
46,000
46,000
4,743,420
4,743,420
4,743,420
4,743,420
4,743,419
4,743,419
5,000
5,000
198,536
198,536
198,536
198,536
198,537
198,537
52,000
52,000
25
130,089
130,089
85,200
85,200
364,000
364,000
579,289
579,289
665,289
665,289
515,289
515,289
25
130,089
130,089
85,200
85,200
364,000
364,000
579,289
579,289
665,289
665,289
515,289
515,289
5
27,111
27,111
7,500
7,500
34,611
34,611
34,611
34,611
34,611
34,611
5
27,111
27,111
7,500
7,500
34,611
34,611
34,611
34,611
34,611
34,611
7
35,098
35,098
488,209
488,209
17,320,108
17,320,108
15,562,596
15,562,596
13,912,149
13,912,149
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
220
Rashod.
2014
Total:
141,536
141,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
42,600
42,600
Rezerve
17
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
441
Kapitalno
Troskovi
4,414,527
4,414,527
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
164
Subvencije
i
Transferi
240,293
240,293
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
438
Komunalne
Usluge
50
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
160
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Dnevnice
i
Plate
9,700,000
9,700,000
7,096,801
7,096,801
Energia-KEK
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
221
0435
4,500,000
4,500,000
Import struje-Socialni Slucajevi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
222
0435
400,447
400,447
KOSTT
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
224
0435
3,500,000
3,500,000
Centralno Grejanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
225
0510
600,000
600,000
Voda i Otpadi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
233
0133
7
Jedinica za Politike i nadglednju JP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
35,098
35,098
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
488,209
488,209
4,057,959
4,057,959
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
4,657,959
4,657,959
1,500,000
1,500,000
1,250,000
1,250,000
523,307
523,307
1,523,307
1,523,307
523,307
523,307
26 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
276
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
0453
Trainkos
0453
Infrakos
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
167
Departaman Pošte, Telek
0460
Usluge Telekomunikacionih Kontrola
0130
Departman za Politike Ekonomskog razv.Evr
Pravni Departman
0130
Pravni Departman
Geološki Institut Kosova
0441
Geološki Institut Kosova
Kosovska Agencija za En
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
1,800,000
1,800,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
66,709
66,709
3,082,870
3,082,870
1,735,000
1,735,000
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
3,082,870
3,082,870
1,735,000
1,735,000
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
10
55,261
55,261
31,524
31,524
250,000
250,000
336,785
336,785
86,785
86,785
336,785
336,785
10
55,261
55,261
31,524
31,524
250,000
250,000
336,785
336,785
86,785
86,785
336,785
336,785
5
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
5
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
28,092
11
67,104
67,104
23,643
23,643
770,948
770,948
861,695
861,695
1,533,207
1,533,207
1,388,654
1,388,654
11
67,104
67,104
23,643
23,643
770,948
770,948
861,695
861,695
1,533,207
1,533,207
1,388,654
1,388,654
4
29,805
29,805
23,643
23,643
1,000,000
1,053,448
53,448
2,253,448
53,448
3,948,448
53,448
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
172
600,000
600,000
66,709
66,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
273
1,738,842
1,738,842
66,709
66,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
171
1,738,842
1,738,842
15,000
15,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
272
1,738,842
1,738,842
51,709
51,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
170
1,238,842
1,238,842
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
271
500,000
500,000
66,709
66,709
Trepca Rudnici
Departman za Politike Ek
Proc.
2016
Total:
66,709
66,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
169
Proc.
2015
Total:
66,709
66,709
Trepca Rudnici
0441
Rashod.
2014
Total:
15,000
15,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
228
Rezerve
51,709
51,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
168
Kapitalno
Troskovi
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
423
Subvencije
i
Transferi
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
277
Komunalne
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
274
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
0435
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Državni Muzej Kristala i M
Državni Muzej Kristala i Minerala
Ministarstvo Unutrasni Poslova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Sluzbe Centralne Admini
0130
Centralna Administracije
0111
0130
0133
0250
Kancelarija Ministra
Kancelarija Sekretara
Departamant Azila
Departamant za Javnu Bezbednost
Agencije za civilnu regist
0160
0131
Sluzba Civilne Registracije
Departman za registarstvu vozila vozackih d
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
3,948,448
53,448
1,000,000
39,077
39,077
39,077
39,077
107,062,880
106,171,751
891,129
107,062,880
106,171,751
891,129
107,062,880
106,171,751
891,129
2,641,134
2,641,134
2,443,168
2,443,168
2,593,168
2,593,168
541,917
541,917
541,917
541,917
541,917
541,917
160,276
160,276
160,276
160,276
160,276
160,276
450,698
450,698
452,732
452,732
452,732
452,732
350,000
350,000
1,069,248
1,069,248
1,069,248
1,069,248
1,219,248
1,219,248
******** 59,304,289 25,365,588
58,804,289 25,365,588
500,000
2,167,528
2,167,528
1,318,870 18,906,605
927,741 18,906,605
391,129
145
834,135
834,135
1,114,199
1,114,199
115,800
115,800
46
253,146
253,146
203,271
203,271
85,500
85,500
9
100,275
100,275
60,001
60,001
33
207,698
207,698
230,000
230,000
13,000
13,000
37
172,905
172,905
505,043
505,043
14,300
14,300
20
100,111
100,111
115,884
115,884
3,000
3,000
200,000
200,000
418,995
418,995
218,995
218,995
218,995
218,995
674
3,025,870
3,025,870
5,744,875
5,744,875
119,600
119,600
2,600,000
2,600,000
11,490,345
11,490,345
10,872,785
10,872,785
11,071,785
11,071,785
267
1,087,373
1,087,373
340,288
340,288
61,700
61,700
300,000
300,000
1,789,361
1,789,361
1,790,361
1,790,361
1,789,361
1,789,361
235
869,255
869,255
1,072,141
1,072,141
48,900
48,900
1,000,000
1,000,000
2,990,296
2,990,296
2,990,296
2,990,296
3,340,296
3,340,296
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
207
2,253,448
53,448
39,077
39,077
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
148
1,053,448
53,448
39,077
39,077
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
159
1,000,000
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
206
Proc.
2016
Total:
3,895,000
39,077
39,077
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
205
Proc.
2015
Total:
2,200,000
39,077
39,077
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
127
Rashod.
2014
Total:
1,000,000
39,077
39,077
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
23,643
23,643
Rezerve
39,077
39,077
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
214 000
Subvencije
i
Transferi
29,805
29,805
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0440
Komunalne
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
275
Robe
i
Usluge
2014
Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnos
173
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,000
27,000
27,000
27,000
550,000
550,000
28 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
208
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Departamant za proizvodnu dokumenta
Reintegraciju vrac´enih o
0133
Reintegraciju vrac´enih osoba
Kosovska Agencija za Fo
0310
Kosovska Agencija za Forezniku
Vatrogasna sluzba i emer
0160
Vatrogasna sluzba i emergencije
Policijski Inspektoriat
0452
Policijski Inspektoriat
Kosovska Policija
0130
Administrativne Sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
301
0310
2,522,450
2,522,450
2,571,417
2,571,417
23
129,300
129,300
1,850,150
1,850,150
93,000
93,000
300,000
300,000
2,372,450
2,372,450
2,522,450
2,522,450
2,571,417
2,571,417
53
426,000
426,000
360,000
360,000
42,000
42,000
741
741
300,000
300,000
1,128,741
1,128,741
1,178,741
1,178,741
1,591,860
1,591,860
53
426,000
426,000
360,000
360,000
42,000
42,000
741
741
300,000
300,000
1,128,741
1,128,741
1,178,741
1,178,741
1,591,860
1,591,860
95
537,377
537,377
256,466
256,466
29,000
29,000
3,200,000
3,200,000
4,022,843
4,022,843
4,282,843
4,282,843
2,922,843
2,922,843
95
537,377
537,377
256,466
256,466
29,000
29,000
3,200,000
3,200,000
4,022,843
4,022,843
4,282,843
4,282,843
2,922,843
2,922,843
75
537,899
537,899
383,328
383,328
51,328
51,328
168,122
168,122
1,140,677
1,140,677
1,131,795
1,131,795
1,146,042
1,146,042
75
537,899
537,899
383,328
383,328
51,328
51,328
168,122
168,122
1,140,677
1,140,677
1,131,795
1,131,795
1,146,042
1,146,042
9,013
52,894,578
52,394,578
500,000
14,414,738
14,414,738
1,565,000
1,565,000
11,071,483
11,071,483
80,936,928
80,045,799
891,129
81,468,336
80,577,207
891,129
82,033,003
81,141,874
891,129
9,013
52,894,578
52,394,578
500,000
171,264
171,264
53,906,971
53,015,842
891,129
53,905,937
53,014,808
891,129
53,905,937
53,014,808
891,129
264,249
264,249
264,249
264,249
264,249
264,249
2,036,893
2,036,893
2,286,893
2,286,893
2,536,893
2,536,893
Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
302
0310
Poesbne Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
5,942,128
5,942,128
2,372,450
2,372,450
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
300
6,092,128
6,092,128
300,000
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
251
6,710,688
6,710,688
93,000
93,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
329
Proc.
2016
Total:
1,850,150
1,850,150
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
230
Proc.
2015
Total:
129,300
129,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
327
Rashod.
2014
Total:
23
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,300,000
1,300,000
Rezerve
9,000
9,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
220
Kapitalno
Troskovi
4,332,446
4,332,446
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
350
Subvencije
i
Transferi
1,069,242
1,069,242
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
162
Komunalne
Usluge
172
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
209
Robe
i
Usluge
2014
0160
160
Dnevnice
i
Plate
991,129
600,000
391,129
841,129
450,000
391,129
264,249
264,249
286,893
286,893
1,750,000
1,750,000
29 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
303
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
0310
0310
0960
Obuka
0310
Granica Policija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
914
0310
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Kosovska Akademija za J
0950
Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
Ministartstvo za Pravosudje
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministrija
Zakonodavna jedinica
0330
Zakonodavna jedinica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
21,249,556
21,249,556
21,486,398
21,486,398
21,801,065
21,801,065
319,900
319,900
180,000
180,000
499,900
499,900
499,900
499,900
499,900
499,900
548,446
548,446
790,000
790,000
1,338,446
1,338,446
1,334,046
1,334,046
1,334,046
1,334,046
521,072
521,072
521,072
521,072
521,072
521,072
150,000
150,000
3,162,762
3,162,762
3,132,762
3,132,762
197
919,130
919,130
1,241,832
1,241,832
151,800
151,800
1,017,000
1,017,000
3,329,762
3,329,762
3,162,762
3,162,762
3,132,762
3,132,762
1,926
9,870,908
9,822,708
48,200
5,744,569
5,744,569
827,258
827,258
50,000
50,000
1,622,500
1,622,500
18,115,235
18,067,035
48,200
18,431,235
18,383,035
48,200
18,581,235
18,533,035
48,200
60
452,796
404,596
48,200
341,565
341,565
30,000
30,000
50,000
50,000
874,361
826,161
48,200
882,955
834,755
48,200
924,442
876,242
48,200
43
320,696
272,496
48,200
263,565
263,565
30,000
30,000
50,000
50,000
664,261
616,061
48,200
672,855
624,655
48,200
714,342
666,142
48,200
17
132,100
132,100
78,000
78,000
210,100
210,100
210,100
210,100
210,100
210,100
15
63,492
63,492
42,500
42,500
105,992
105,992
115,992
115,992
115,992
115,992
15
63,492
63,492
42,500
42,500
105,992
105,992
115,992
115,992
115,992
115,992
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
331
7,401,483
7,401,483
1,565,000
1,565,000
3,329,762
3,329,762
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
251
1,169,841
1,169,841
1,017,000
1,017,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
1,169,841
1,169,841
151,800
151,800
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
1,119,841
1,119,841
1,241,832
1,241,832
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
950,000
950,000
919,130
919,130
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
215 000
Proc.
2016
Total:
197
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
915
Rezerve
Proc.
2015
Total:
371,072
371,072
Menadjment za planiranje i podrsku
385
Kapitalno
Troskovi
Rashod.
2014
Total:
12,283,073
12,283,073
Sluzbe za podrsku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
306
Subvencije
i
Transferi
169,841
169,841
Istrage
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
305
Komunalne
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
304
Robe
i
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
254
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Sluzba za uslovno oslobo
0330
Sluzba za uslovno oslobodjanje
Sluzbe Zatvora
0340
Sluzbe Zatvora
Agencija za Upravlanje O
0330
Agencija za Upravlanje Oduzetom Imovino
Jedinica Protiv Privredno
0112
Jedinica Protiv Privrednog Kriminala
Kancelarija za nestala lic
73
389,103
389,103
120,318
120,318
30,000
30,000
539,421
539,421
579,821
579,821
599,821
599,821
1,626
8,064,172
8,064,172
4,346,137
4,346,137
648,504
648,504
1,522,500
1,522,500
14,581,313
14,581,313
14,773,719
14,773,719
14,857,738
14,857,738
1,626
8,064,172
8,064,172
4,346,137
4,346,137
648,504
648,504
1,522,500
1,522,500
14,581,313
14,581,313
14,773,719
14,773,719
14,857,738
14,857,738
24
160,696
160,696
224,999
224,999
23,500
23,500
409,195
409,195
429,195
429,195
429,195
429,195
24
160,696
160,696
224,999
224,999
23,500
23,500
409,195
409,195
429,195
429,195
429,195
429,195
7
46,746
46,746
15,400
15,400
62,146
62,146
62,146
62,146
62,146
62,146
7
46,746
46,746
15,400
15,400
62,146
62,146
62,146
62,146
62,146
62,146
63
409,283
409,283
315,001
315,001
70,254
70,254
100,000
100,000
894,538
894,538
918,638
918,638
923,638
923,638
63
409,283
409,283
315,001
315,001
70,254
70,254
100,000
100,000
894,538
894,538
918,638
918,638
923,638
923,638
24
85,960
85,960
63,545
63,545
149,505
149,505
169,505
169,505
169,505
169,505
24
85,960
85,960
63,545
63,545
149,505
149,505
169,505
169,505
169,505
169,505
5
25,516
25,516
29,118
29,118
54,634
54,634
54,634
54,634
54,634
54,634
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
337
0330
Kancelarija za nestala lica i sudski me
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
364
Departament za sudsko z
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
319
0330
Departament za sudsko zastupanje i arbitraz
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
365
Departman za Evropske I
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
599,821
599,821
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
363
Proc.
2015
Total:
579,821
579,821
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
375
Rashod.
2014
Total:
539,421
539,421
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
259
Rezerve
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
371
Kapitalno
Troskovi
120,318
120,318
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
258
Subvencije
i
Transferi
389,103
389,103
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
336
Komunalne
Usluge
73
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
256
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
334
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
31 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
270
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Departman za Evropske Integracije
Institut za Istraživanje Ra
0350
Institut za Istraživanje Ratnih Zlocina
Korektivne Službe Inspek
0452
Korektivne Službe Inspektorata
0330
Državna Advokatura
Odeljenje za Slobodne Pr
0130
Odeljenje za Slobodne Profesije
8
59,243
59,243
156,481
156,481
25,000
25,000
240,724
240,724
240,724
240,724
240,724
240,724
6
31,180
31,180
35,905
35,905
67,085
67,085
67,585
67,585
67,079
67,079
6
31,180
31,180
35,905
35,905
67,085
67,085
67,585
67,585
67,079
67,079
10
55,325
55,325
22,200
22,200
77,525
77,525
77,525
77,525
77,525
77,525
10
55,325
55,325
22,200
22,200
77,525
77,525
77,525
77,525
77,525
77,525
5
27,396
27,396
31,400
31,400
58,796
58,796
58,796
58,796
58,796
58,796
5
27,396
27,396
31,400
31,400
58,796
58,796
58,796
58,796
58,796
58,796
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
936,530
936,530
100,000
100,000
1,741,164
1,741,164
21,426,628
21,426,628
21,426,628
21,426,628
21,426,628
21,426,628
670,207
670,207
1,252,677
1,252,677
70,000
70,000
100,000
100,000
790,164
790,164
2,883,048
2,883,048
2,794,048
2,794,048
2,357,048
2,357,048
99
573,401
573,401
636,170
636,170
70,000
70,000
100,000
100,000
790,164
790,164
2,169,735
2,169,735
2,080,735
2,080,735
1,643,735
1,643,735
10
96,806
96,806
616,507
616,507
713,313
713,313
713,313
713,313
713,313
713,313
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
6,815,490 11,833,444
6,815,490 11,833,444
109
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
54,634
54,634
240,724
240,724
272
Ministartstvo za Inostrano Poslove
54,634
54,634
240,724
240,724
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
216 000
54,634
54,634
240,724
240,724
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
317
Proc.
2016
Total:
25,000
25,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
370
Proc.
2015
Total:
156,481
156,481
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
314
Rashod.
2014
Total:
59,243
59,243
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Državna Advokatura
Rezerve
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
369
Kapitalno
Troskovi
29,118
29,118
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
374
Subvencije
i
Transferi
25,516
25,516
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
367
Komunalne
Usluge
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
313
Robe
i
Usluge
2014
0130
366
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
32 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
257
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Direkcija Opste Direktora
0130
Direkcija Opste Direktorata
Ambasada
0130
Ambasada
Diplomatska Akademija
0970
Diplomatska Akademija
Ministarstvo Sigurnosni Snaga
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
202,597
202,597
251,300
251,300
453,897
453,897
453,897
453,897
453,897
453,897
124
5,914,018
5,914,018
10,029,467
10,029,467
866,530
866,530
860,000
860,000
17,670,015
17,670,015
17,810,015
17,810,015
18,247,015
18,247,015
124
5,914,018
5,914,018
10,029,467
10,029,467
866,530
866,530
860,000
860,000
17,670,015
17,670,015
17,810,015
17,810,015
18,247,015
18,247,015
4
28,669
28,669
300,000
300,000
91,000
91,000
419,669
419,669
368,669
368,669
368,669
368,669
4
28,669
28,669
300,000
300,000
91,000
91,000
419,669
419,669
368,669
368,669
368,669
368,669
3,024 16,510,415
16,510,415
9,296,155
9,296,155
851,000
851,000
15,380,500
15,380,500
42,038,070
42,038,070
44,000,000
44,000,000
45,500,000
45,500,000
212
2,053,697
2,053,697
1,318,635
1,318,635
58,000
58,000
100,000
100,000
3,530,332
3,530,332
3,815,606
3,815,606
3,815,606
3,815,606
192
1,870,209
1,870,209
1,138,065
1,138,065
50,000
50,000
100,000
100,000
3,158,274
3,158,274
3,404,118
3,404,118
3,404,118
3,404,118
20
183,488
183,488
180,570
180,570
8,000
8,000
372,058
372,058
411,488
411,488
411,488
411,488
2,812
14,456,718
14,456,718
7,977,520
7,977,520
793,000
793,000
15,280,500
15,280,500
38,507,738
38,507,738
40,184,394
40,184,394
41,684,394
41,684,394
2,812
14,456,718
14,456,718
7,977,520
7,977,520
793,000
793,000
15,280,500
15,280,500
38,507,738
38,507,738
40,184,394
40,184,394
41,684,394
41,684,394
85
562,603
562,603
1,253,827
1,253,827
30,000
30,000
1,896,430
1,896,430
1,896,430
1,896,430
1,741,470
1,741,470
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
250
Sigurnosne Snage Kosov
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
360
0220
Sigurnosne Snage Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
218 000
Ministarstvo za Evropsku Integraciu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
35
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Proc.
2015
Total:
453,897
453,897
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Rashod.
2014
Total:
453,897
453,897
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
217 000
Rezerve
453,897
453,897
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
280
Kapitalno
Troskovi
251,300
251,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
259
Subvencije
i
Transferi
202,597
202,597
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
143
Komunalne
Usluge
35
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
258
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
147
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
50,000
33 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
155
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Centralna Adminstracija
0130
Centralna Adminstracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Diasporu
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Nezavisna Komisija Nabavke
Nezavisna Komisija Naba
1,741,470
1,741,470
76
467,097
467,097
1,097,989
1,097,989
30,000
30,000
50,000
50,000
1,645,086
1,645,086
1,645,086
1,645,086
1,490,126
1,490,126
9
95,506
95,506
155,838
155,838
251,344
251,344
251,344
251,344
251,344
251,344
66
413,460
413,460
3,412,746
3,412,746
30,000
30,000
130,000
130,000
3,986,206
3,986,206
2,017,270
2,017,270
1,830,000
1,830,000
66
413,460
413,460
3,412,746
3,412,746
30,000
30,000
130,000
130,000
3,986,206
3,986,206
2,017,270
2,017,270
1,830,000
1,830,000
55
312,223
312,223
3,240,506
3,240,506
28,000
28,000
130,000
130,000
3,710,729
3,710,729
1,741,793
1,741,793
1,554,523
1,554,523
11
101,237
101,237
172,240
172,240
2,000
2,000
275,477
275,477
275,477
275,477
275,477
275,477
33
202,611
202,611
1,203,226
127,341
20,200
20,200
1,426,037
350,152
350,152
350,152
350,152
350,152
33
202,611
202,611
1,203,226
127,341
20,200
20,200
1,426,037
350,152
350,152
350,152
350,152
350,152
33
202,611
202,611
1,075,885
1,203,226
127,341
20,200
20,200
1,075,885
1,426,037
350,152
350,152
350,152
350,152
350,152
55
636,000
636,000
480,000
480,000
10,000
10,000
1,126,000
1,126,000
1,064,000
1,064,000
1,064,000
1,064,000
55
636,000
636,000
480,000
480,000
10,000
10,000
1,126,000
1,126,000
1,064,000
1,064,000
1,064,000
1,064,000
55
636,000
636,000
480,000
480,000
10,000
10,000
1,126,000
1,126,000
1,064,000
1,064,000
1,064,000
1,064,000
1,075,885
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
145
0112
Nezavisna Komisija Nabavke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
231 000
Akademija nauka i Umetnosti
Akademija nauka i Umetn
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
913
0970
Akademija nauka i Umetnosti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
1,075,885
1,075,885
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
175
Proc.
2016
Total:
1,896,430
1,896,430
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
170
Proc.
2015
Total:
1,896,430
1,896,430
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
230 000
Rashod.
2014
Total:
50,000
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Rezerve
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
1,253,827
1,253,827
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Subvencije
i
Transferi
562,603
562,603
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
219 000
Komunalne
Usluge
85
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,075,885
34 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
232 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Kontigentni Rashoda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0112
Kontigentni Rashoda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
235 000
Regulatorni Autoritet Telekomunikac
Regulatorni Autoritet Tele
0460
Regulatorni Autoritet Telekomunikacije
Agencija Protiv Korupcije
Agencija Protiv Korupcij
0130
Agencija Protiv Korupcije
Regulatorni Ured za Energiju
Regulatorni Ured za Ener
0435
Regulatorni Ured za Energiju
Nabavni Raspravni Organ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
6,314,101
6,314,101
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
4,137,320
4,137,320
2,176,781
2,176,781
6,314,101
6,314,101
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
39
309,088
309,088
387,412
387,412
12,700
12,700
500,000
500,000
1,209,200
1,209,200
1,092,000
1,092,000
1,092,000
1,092,000
39
309,088
309,088
387,412
387,412
12,700
12,700
500,000
500,000
1,209,200
1,209,200
1,092,000
1,092,000
1,092,000
1,092,000
40
293,709
293,709
181,291
181,291
10,000
10,000
485,000
485,000
485,000
485,000
485,000
485,000
40
293,709
293,709
181,291
181,291
10,000
10,000
485,000
485,000
485,000
485,000
485,000
485,000
40
293,709
293,709
181,291
181,291
10,000
10,000
485,000
485,000
485,000
485,000
485,000
485,000
33
372,456
372,456
240,000
240,000
22,000
22,000
40,000
40,000
674,456
674,456
690,000
690,000
690,000
690,000
33
372,456
372,456
240,000
240,000
22,000
22,000
40,000
40,000
674,456
674,456
690,000
690,000
690,000
690,000
33
372,456
372,456
240,000
240,000
22,000
22,000
40,000
40,000
674,456
674,456
690,000
690,000
690,000
690,000
23
163,865
163,865
134,535
134,535
6,000
6,000
10,000
10,000
314,400
314,400
304,400
304,400
304,400
304,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
240 000
2,176,781
2,176,781
1,092,000
1,092,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
425
4,137,320
4,137,320
1,092,000
1,092,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
285
10,000,000
10,000,000
1,209,200
1,209,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
238 000
10,000,000
10,000,000
500,000
500,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
204
6,314,101
6,314,101
12,700
12,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
265
Proc.
2016
Total:
387,412
387,412
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
236 000
Proc.
2015
Total:
309,088
309,088
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Rashod.
2014
Total:
39
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
260
Rezerve
4,137,320 2,176,781
4,137,320 2,176,781
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
131
Kapitalno
Troskovi
2014
Kontigentni Rashoda
180
Subvencije
i
Transferi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
35 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
320
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Nabavni Raspra
0112
Nabavni Raspra
Komisija za Pravne Pomoc
Komisija za Pravne Pomo
0133
Komisija za Pravne Pomoc
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
112
0940
304,400
304,400
23
163,865
163,865
134,535
134,535
6,000
6,000
10,000
10,000
314,400
314,400
304,400
304,400
304,400
304,400
22
138,266
138,266
150,925
150,925
14,020
14,020
303,211
303,211
292,400
292,400
292,400
292,400
22
138,266
138,266
150,925
150,925
14,020
14,020
303,211
303,211
292,400
292,400
292,400
292,400
22
138,266
138,266
150,925
150,925
14,020
14,020
303,211
303,211
292,400
292,400
292,400
292,400
2,230 20,115,738
12,235,523
7,880,215
3,830,862
2,937,877
892,985
1,021,191
1,021,191
3,449,462
3,449,462
29,731,253
19,644,053
10,087,200
29,781,433
20,578,233
9,203,200
29,931,433
19,263,783
10,667,650
20,115,738
12,235,523
7,880,215
3,830,862
2,937,877
892,985
1,021,191
1,021,191
3,449,462
3,449,462
29,731,253
19,644,053
10,087,200
29,781,433
20,578,233
9,203,200
29,931,433
19,263,783
10,667,650
20,115,738
12,235,523
7,880,215
3,830,862
2,937,877
892,985
1,021,191
1,021,191
3,449,462
3,449,462
29,731,253
19,644,053
10,087,200
29,781,433
20,578,233
9,203,200
29,931,433
19,263,783
10,667,650
61
859,439
859,439
582,302
582,302
11,000
11,000
100,000
100,000
1,552,741
1,552,741
1,566,741
1,566,741
1,566,741
1,566,741
61
859,439
859,439
582,302
582,302
11,000
11,000
100,000
100,000
1,552,741
1,552,741
1,566,741
1,566,741
1,566,741
1,566,741
61
859,439
859,439
582,302
582,302
11,000
11,000
100,000
100,000
1,552,741
1,552,741
1,566,741
1,566,741
1,566,741
1,566,741
23
166,616
166,616
82,727
82,727
5,700
5,700
255,043
255,043
255,100
255,100
255,100
255,100
23
166,616
166,616
82,727
82,727
5,700
5,700
255,043
255,043
255,100
255,100
255,100
255,100
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
243 000
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
115
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
238
0330
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
244 000
Kosovska Komisija za Konkurenciju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
116
Kosovska Komisija za Ko
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
304,400
304,400
2,230
Universitet u Pristini
Proc.
2015
Total:
314,400
314,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
904
Rashod.
2014
Total:
10,000
10,000
2,230
Universitet u Pristini
Rezerve
6,000
6,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
242 000
Kapitalno
Troskovi
134,535
134,535
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
326
Subvencije
i
Transferi
163,865
163,865
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
370
Komunalne
Usluge
23
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
241 000
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
159
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,314,000
1,314,000
1,314,000
1,314,000
1,314,000
1,314,000
36 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
250
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Kosovska Komisija za Konkurenciju
Kosovo Obavještajnih Agencija
Kosovo Obavještajnih Ag
0133
Kosovo Obavještajnih Agencija
Kosovski Odbor za Kultorno Nasleds
0820
Kosovski Odbor za Kultorno Nasledstvo
Izborna Komisia za Predstavke i Zalb
Izborna Komisia za Preds
0133
Izborna Komisia za Predstavke i Zalbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
248 000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
90
3,000,000
3,000,000
900,000
900,000
80,000
80,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
90
3,000,000
3,000,000
900,000
900,000
80,000
80,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
16
77,718
77,718
80,482
80,482
3,000
3,000
161,200
161,200
161,200
161,200
161,200
161,200
16
77,718
77,718
80,482
80,482
3,000
3,000
161,200
161,200
161,200
161,200
161,200
161,200
16
77,718
77,718
80,482
80,482
3,000
3,000
161,200
161,200
161,200
161,200
161,200
161,200
20
160,184
160,184
99,616
99,616
9,200
9,200
269,000
269,000
269,000
269,000
269,000
269,000
20
160,184
160,184
99,616
99,616
9,200
9,200
269,000
269,000
269,000
269,000
269,000
269,000
20
160,184
160,184
99,616
99,616
9,200
9,200
269,000
269,000
269,000
269,000
269,000
269,000
8,848,000
8,848,000
8,848,000
8,848,000
8,974,000
8,974,000
9,044,000
9,044,000
8,848,000
8,848,000
8,848,000
8,848,000
8,974,000
8,974,000
9,044,000
9,044,000
8,848,000
8,848,000
8,848,000
8,848,000
8,974,000
8,974,000
9,044,000
9,044,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
259
0830
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
255,100
255,100
1,500,000
1,500,000
Radio Televizija Kosova
010
255,100
255,100
450,000
450,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
257
255,043
255,043
80,000
80,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
011
Proc.
2016
Total:
900,000
900,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
247 000
Proc.
2015
Total:
3,000,000
3,000,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
256
Rashod.
2014
Total:
90
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Kosovski Odbor za Kulto
Rezerve
5,700
5,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
010
Kapitalno
Troskovi
82,727
82,727
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
246 000
Subvencije
i
Transferi
166,616
166,616
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
255
Komunalne
Usluge
23
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
117
Robe
i
Usluge
2014
0410
245 000
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
37 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
249 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Nezavisni Nadzorni Odbo
0130
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe K
Državni Tužilac
Tužioci i Upravu
Tužioci i Upravu
Specijalnih Tužilaca
0330
Specijalnih Tužilaca
26
193,351
193,351
61,649
61,649
4,500
4,500
259,500
259,500
252,000
252,000
252,000
252,000
26
193,351
193,351
61,649
61,649
4,500
4,500
259,500
259,500
252,000
252,000
252,000
252,000
641
4,842,877
4,602,847
240,030
1,664,264
1,664,264
234,859
234,859
130,000
130,000
6,872,000
6,631,970
240,030
6,872,000
6,631,970
240,030
6,872,000
6,631,970
240,030
555
4,295,588
4,080,758
214,830
1,449,466
1,449,466
184,000
184,000
130,000
130,000
6,059,054
5,844,224
214,830
6,059,054
5,844,224
214,830
6,059,054
5,844,224
214,830
555
4,295,588
4,080,758
214,830
1,449,466
1,449,466
184,000
184,000
130,000
130,000
6,059,054
5,844,224
214,830
6,059,054
5,844,224
214,830
6,059,054
5,844,224
214,830
49
394,791
369,591
25,200
150,000
150,000
48,859
48,859
593,650
568,450
25,200
593,650
568,450
25,200
593,650
568,450
25,200
49
394,791
369,591
25,200
150,000
150,000
48,859
48,859
593,650
568,450
25,200
593,650
568,450
25,200
593,650
568,450
25,200
37
152,498
152,498
64,798
64,798
2,000
2,000
219,296
219,296
219,296
219,296
219,296
219,296
37
152,498
152,498
64,798
64,798
2,000
2,000
219,296
219,296
219,296
219,296
219,296
219,296
23
184,000
184,000
150,000
150,000
12,000
12,000
50,000
50,000
396,000
396,000
372,000
372,000
372,000
372,000
23
184,000
184,000
150,000
150,000
12,000
12,000
50,000
50,000
396,000
396,000
372,000
372,000
372,000
372,000
23
184,000
184,000
150,000
150,000
12,000
12,000
50,000
50,000
396,000
396,000
372,000
372,000
372,000
372,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
014
Jedinica za Zaštitu i Pom
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
330
0330
Jedinica za Zaštitu i Pomoc Zrtvama
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
251 000
Državna Agencija za Zaštitu Podataka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
010
Državna Agencija za Zašt
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
261
0130
Državna Agencija za Zaštitu Podataka o Licn
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
252,000
252,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
322
Proc.
2015
Total:
252,000
252,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
013
Rashod.
2014
Total:
259,500
259,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0330
Rezerve
4,500
4,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
335
Kapitalno
Troskovi
61,649
61,649
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
012
Subvencije
i
Transferi
193,351
193,351
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
250 000
Komunalne
Usluge
26
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
122
Robe
i
Usluge
2014
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne S
020
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
38 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
252 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
Kapitalno
Troskovi
2014
Rezerve
Rashod.
2014
Total:
Proc.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
Trust Fond za Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
010
Trust Fond za Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
239
0130
Trust Fond za Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
253 000
Agencija za Upravljanje Memorijal Ko
9
57,068
57,068
30,000
30,000
5,000
5,000
1,075,000
1,075,000
1,167,068
1,167,068
2,050,068
2,050,068
46,468
46,468
9
57,068
57,068
30,000
30,000
5,000
5,000
1,075,000
1,075,000
1,167,068
1,167,068
2,050,068
2,050,068
46,468
46,468
9
57,068
57,068
30,000
30,000
5,000
5,000
1,075,000
1,075,000
1,167,068
1,167,068
2,050,068
2,050,068
46,468
46,468
21
194,450
194,450
156,900
156,900
7,650
7,650
359,000
359,000
359,000
359,000
359,000
359,000
21
194,450
194,450
156,900
156,900
7,650
7,650
359,000
359,000
359,000
359,000
359,000
359,000
21
194,450
194,450
156,900
156,900
7,650
7,650
359,000
359,000
359,000
359,000
359,000
359,000
20
174,633
174,633
145,567
145,567
14,000
14,000
20,000
20,000
354,200
354,200
354,200
354,200
354,200
354,200
20
174,633
174,633
145,567
145,567
14,000
14,000
20,000
20,000
354,200
354,200
354,200
354,200
354,200
354,200
20
174,633
174,633
145,567
145,567
14,000
14,000
20,000
20,000
354,200
354,200
354,200
354,200
354,200
354,200
27
492,508
492,508
274,330
274,330
16,162
16,162
783,000
783,000
783,000
783,000
783,000
783,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
010
Agencija za Upravljanje M
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
279
0820
Agencija za Upravljanje Memorijal Kompleks
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
313 000
Regulativna kancelarija za Vodu i Otp
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
400
Regulativna kancelarija z
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
502
0520
Regulativna kancelarija za Vodu i Otpatke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
314 000
Regulativna kancelarija za zeleznice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
405
Regulativna kancelarija z
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
455
0453
Regulativna kancelarija za zeleznice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
317 000
Regulatorni Autoritet za Zeleznice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
39 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
420
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Regulatorni Autoritet za Z
0454
Regulatorni Autoritet za Zeleznice
Nezavisna Komisija za Rudnike i Min
Nezavisna Komisija za Ru
0431
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Generalni revizor
Auditiski Departament
0112
Divizija revizije
Nezavisna komisija za Medije
27
492,508
492,508
274,330
274,330
16,162
16,162
783,000
783,000
783,000
783,000
783,000
783,000
79
645,801
645,801
473,763
473,763
36,000
36,000
20,000
20,000
659,500
659,500
1,835,064
1,835,064
1,836,000
1,836,000
1,836,000
1,836,000
79
645,801
645,801
473,763
473,763
36,000
36,000
20,000
20,000
659,500
659,500
1,835,064
1,835,064
1,836,000
1,836,000
1,836,000
1,836,000
79
645,801
645,801
473,763
473,763
36,000
36,000
20,000
20,000
659,500
659,500
1,835,064
1,835,064
1,836,000
1,836,000
1,836,000
1,836,000
146
1,349,253
1,349,253
711,500
711,500
40,000
40,000
30,000
30,000
2,130,753
2,130,753
2,217,221
2,217,221
2,246,369
2,246,369
146
1,349,253
1,349,253
711,500
711,500
40,000
40,000
30,000
30,000
2,130,753
2,130,753
2,217,221
2,217,221
2,246,369
2,246,369
146
1,349,253
1,349,253
711,500
711,500
40,000
40,000
30,000
30,000
2,130,753
2,130,753
2,217,221
2,217,221
2,246,369
2,246,369
31
373,769
373,769
395,770
395,770
20,000
20,000
694,000
694,000
1,483,539
1,483,539
1,189,539
1,189,539
789,539
789,539
31
373,769
373,769
395,770
395,770
20,000
20,000
694,000
694,000
1,483,539
1,483,539
1,189,539
1,189,539
789,539
789,539
31
373,769
373,769
395,770
395,770
20,000
20,000
694,000
694,000
1,483,539
1,483,539
1,189,539
1,189,539
789,539
789,539
88
582,937
582,937
6,480,513
6,480,513
61,980
61,980
209,500
209,500
11,534,930
11,534,930
5,086,160
5,086,160
5,086,160
5,086,160
88
582,937
582,937
320,000
320,000
39,280
39,280
75,300
75,300
1,017,517
1,017,517
886,160
886,160
886,160
886,160
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
430
Nezavisna komisija za Me
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
811
0830
Nezavisna komisija za Medije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
320 000
Centralna Izborna komisija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
435
Sekretarijat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
Proc.
2016
Total:
783,000
783,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
319 000
Proc.
2015
Total:
783,000
783,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
134
Rashod.
2014
Total:
783,000
783,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
305
Rezerve
16,162
16,162
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
302 000
Kapitalno
Troskovi
274,330
274,330
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
812
Subvencije
i
Transferi
492,508
492,508
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
425
Komunalne
Usluge
27
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
318 000
Robe
i
Usluge
2014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
454
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,200,000
4,200,000
40 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
141
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
88
Sekretarijat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
582,937
582,937
Izbori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
142
0130
Izbori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
437
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
0133
0330
Institucija Ombudsmana
Sudski Institut Kosova
6,160,513
6,160,513
22,700
22,700
134,200
134,200
6,317,413
6,317,413
6,160,513
6,160,513
22,700
22,700
134,200
134,200
6,317,413
6,317,413
Sudski Institut Kosova
0970
Sudski Institut Kosova
Kosovo Sudski Savjet
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
460
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:37 AM
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
1,085,610
1,085,610
1,085,610
1,085,610
63
596,371
596,371
459,239
459,239
30,000
30,000
10,000
10,000
1,095,610
1,095,610
1,085,610
1,085,610
1,085,610
1,085,610
63
596,371
596,371
459,239
459,239
30,000
30,000
10,000
10,000
1,095,610
1,095,610
1,085,610
1,085,610
1,085,610
1,085,610
25
161,745
161,745
459,177
459,177
10,000
10,000
22,000
22,000
652,922
652,922
526,100
526,100
526,100
526,100
25
161,745
161,745
459,177
459,177
10,000
10,000
22,000
22,000
652,922
652,922
526,100
526,100
526,100
526,100
25
161,745
161,745
459,177
459,177
10,000
10,000
22,000
22,000
652,922
652,922
526,100
526,100
526,100
526,100
2,118 13,509,921
12,546,021
963,900
4,366,587
4,366,587
606,975
606,975
2,100,000
2,100,000
20,833,483
19,619,583
1,213,900
20,833,483
19,619,583
1,213,900
20,833,483
19,619,583
1,213,900
550,930
538,330
12,600
550,930
538,330
12,600
550,930
538,330
12,600
41
Specijalno Vece Suda
4,200,000
4,200,000
1,095,610
1,095,610
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
328 000
4,200,000
4,200,000
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
916
4,200,000
4,200,000
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
445
886,160
886,160
459,239
459,239
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
322 000
886,160
886,160
596,371
596,371
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
324
Proc.
2016
Total:
63
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Institucija Ombudsmana
Proc.
2015
Total:
1,017,517
1,017,517
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
440
Rashod.
2014
Total:
75,300
75,300
Podrška za politicke stranke
Institucija Ombudsmana
Rezerve
39,280
39,280
Fond za podršku demokr
321 000
Kapitalno
Troskovi
320,000
320,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
104
Subvencije
i
Transferi
2014
0130
436
Dnevnice
i
Plate
330,924
318,324
12,600
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
250,000
250,000
205,400
205,400
14,606
14,606
41 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
316
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Specijalno Vece Suda
Sekretarijat i Sudstvo
Jedinica sudskog Audito
Jedinica sudskog Auditora
Kancelarija disciplinskog
0330
Kancelarija disciplinskog saveta
Kosovska Agencija za Imovinu
Kosovska Agencija za Im
0660
Kosovska Agencija za Imovinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Ukupni Kosovski Budzet
23-12-2013, 09:37 AM
550,930
538,330
12,600
2,100,000
2,100,000
19,947,619
18,763,329
1,184,290
19,947,619
18,763,329
1,184,290
19,947,619
18,763,329
1,184,290
2,100,000
2,100,000
19,947,619
18,763,329
1,184,290
19,947,619
18,763,329
1,184,290
19,947,619
18,763,329
1,184,290
4,055,987
4,055,987
7
67,755
63,345
4,410
30,000
30,000
2,000
2,000
99,755
95,345
4,410
99,755
95,345
4,410
99,755
95,345
4,410
7
67,755
63,345
4,410
30,000
30,000
2,000
2,000
99,755
95,345
4,410
99,755
95,345
4,410
99,755
95,345
4,410
20
154,979
142,379
12,600
75,200
75,200
5,000
5,000
235,179
222,579
12,600
235,179
222,579
12,600
235,179
222,579
12,600
20
154,979
142,379
12,600
75,200
75,200
5,000
5,000
235,179
222,579
12,600
235,179
222,579
12,600
235,179
222,579
12,600
242
956,462
956,462
635,028
635,028
96,510
96,510
94,000
94,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
242
956,462
956,462
635,028
635,028
96,510
96,510
94,000
94,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
242
956,462
956,462
635,028
635,028
96,510
96,510
94,000
94,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
606
550,930
538,330
12,600
12,956,263
12,021,973
934,290
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
405
550,930
538,330
12,600
585,369
585,369
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
329 000
Proc.
2016
Total:
4,055,987
4,055,987
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
325
Proc.
2015
Total:
12,956,263
12,021,973
934,290
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
463
Rashod.
2014
Total:
2,050
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0330
Rezerve
14,606
14,606
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
338
Kapitalno
Troskovi
205,400
205,400
2,050
Sekretarijat i Sudstvo
462
Subvencije
i
Transferi
330,924
318,324
12,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0330
Komunalne
Usluge
41
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
333
Robe
i
Usluge
2014
0330
461
Dnevnice
i
Plate
250,000
250,000
585,369
585,369
250,000
250,000
Total:
37,134 284,943,868 178,958,287 16,984,477 304,371,200 401,025,649 2,176,781 1,188,460,261 1,209,538,524 1,226,013,427
Vladini Grantovi:
270,896,027 172,978,747 16,866,144 298,147,449 370,510,649 2,176,781 1,131,575,797 1,145,436,316 1,171,081,019
Sopstveni Prihodi:
14,047,841
3,610,655
112,333
Finansiranje Zaduzivanje:
0
2,368,885
6,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,960,129
0
0
19,730,958
18,846,958
20,311,408
4,263,622 30,515,000
0
37,153,507
45,255,250
34,621,000
42 - 42
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1.A: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
239 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
271
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
3,500,000
3,500,000
Privatizacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
226
0112
Privatizacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
276
Likvidacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
227
0112
Likvidacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
278
271
Centralna Administracij
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
229
0130
271
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
279
0130
11,345,873
4,000,000
7,345,873
10,715,757
4,000,000
6,795,757
6,103,257
635,256
635,256
424,640
364,640
635,256
635,256
424,640
364,640
635,256
635,256
424,640
364,640
635,256
635,256
424,640
364,640
976,417
976,417
818,917
346,417
976,417
976,417
818,917
346,417
976,417
976,417
818,917
346,417
976,417
976,417
818,917
346,417
7,507,873
4,000,000
3,507,873
98,000
80,000
160,000
98,000
80,000
160,000
6,103,257
3,500,000
1,466,200
98,000
160,000
5,224,200
5,072,200
4,942,200
3,500,000
1,466,200
98,000
160,000
5,224,200
4,992,200
4,942,200
3,500,000
1,466,200
98,000
160,000
5,224,200
5,072,200
4,942,200
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
180,000
180,000
160,000
140,000
180,000
180,000
160,000
140,000
180,000
180,000
160,000
140,000
180,000
180,000
160,000
140,000
4,300,000
4,000,000
300,000
4,290,000
4,000,000
290,000
280,000
4,300,000
4,000,000
300,000
4,290,000
4,000,000
290,000
280,000
Pravni Departament
Unutrasnji Audit
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Departament za Kontrolu i Nadgledanje
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
23-12-2013, 09:38 AM
Proc.
2016
Total:
4,942,200
Departament za Kontrolu
0411
Proc.
2015
Total:
4,992,200
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
232
Rashod.
2014
Total:
5,224,200
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
281
Rezerve
160,000
Unutrasnji Audit
0112
Kapitalno
Troskovi
98,000
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
231
Subvencije
i
Transferi
1,466,200
Pravni Departament
280
Komunalne
Usluge
3,500,000
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
230
Robe
i
Usluge
2014
Kosovska Agencija za Privatizaciju
275
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,220,000
4,000,000
220,000
80,000
4,220,000
4,000,000
220,000
80,000
80,000
80,000
1-2
280,000
280,000
Kosovski Budzet za god. 2014
Tabela 3.1.A: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Ukupni Kosovski Budzet
23-12-2013, 09:38 AM
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
Kapitalno
Troskovi
2014
Rashod.
2014
Total:
Proc.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
6,103,257
3,500,000
7,507,873
98,000
80,000
160,000
11,345,873
10,715,757
Vladini Grantovi:
0
4,000,000
0
0
0
4,000,000
4,000,000
0
Namenski Prihodi:
3,500,000
3,507,873
98,000
80,000
160,000
7,345,873
6,795,757
6,103,257
Finansiranje Zaduzivanje:
0
0
0
0
0
0
0
0
Total:
271
Rezerve
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2-2
Budzet Republika Kosova za 2014 godinu
Anex 1. Rashod budzetski izdavanje za centralne budzetske organizacije za 2014 godinu (u euro)
2014 Budzet
Ministarstva/Institucije
Org.kod
101 Skupština
Radnika
2014
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Kapitalni rashodi
Rezerva
Total
Procene za budžet 2015
Procene za budžet 2016
Total
Total
Komunalni rashodi
Subvencije i transferi
338
6,556,332
1,550,825
221,000
30,000
1,030,000
-
9,388,157
8,449,857
70
694,504
1,013,496
22,000
70,000
100,000
-
1,900,000
1,900,000
1,900,000
642
3,600,743
3,428,970
239,798
1,480,000
3,652,000
12,401,511
11,785,505
11,085,504
8,539,000
102
Kancelarija Predsednika
104
Kancelarija Premijera
201
Ministarstvo za finansije
1,704
58,061,529
8,285,269
609,920
23,474,800
5,844,868
96,276,386
136,276,386
140,276,386
202
Ministarstvo javne uprave
266
1,782,249
5,755,449
1,340,706
50,000
15,396,165
24,324,569
23,900,000
23,900,000
203
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja
323
1,939,278
3,303,554
127,962
11,810,487
9,989,206
27,170,487
28,970,487
28,970,487
204
Ministarstvo trgovine i industrije
207
1,108,608
2,293,101
89,280
1,000,000
1,500,000
5,990,989
4,585,960
4,335,960
205
Ministarstvo za infrastrukturu
266
1,283,930
7,792,394
205,190
1,853,814
189,725,172
200,860,500
196,010,500
196,010,500
206
Ministarstvo zdravstva
7,758
45,033,968
42,463,572
4,506,216
4,703,725
18,000,000
114,707,481
114,805,000
114,805,000
207
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
654
2,800,112
1,074,272
381,557
5,356,550
10,502,683
20,115,174
19,811,174
19,761,174
208
Ministartstvo obrazovanja,nauke i tehnologije
1,384
10,089,035
9,956,656
1,274,157
3,977,404
25,000,000
50,297,252.00
50,150,252
50,207,252
209
Ministarstvo rada i socijalne zaštite
944
4,134,643
2,886,932
478,924
220,262,431
2,500,000
230,262,930
232,994,930
235,994,930
210
Ministartsvo sredine i prostornog planiranja
293
1,442,857
1,287,008
97,906
44,957,255
47,785,026
35,984,584
47,160,026
99
526,158
675,544
54,298
300,000
5,630,000
7,186,000
7,186,000
7,186,000
212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave
141
756,746
326,005
30,000
437,249
3,500,000
5,050,000
5,050,000
5,050,000
213 Ministarstvo ekonomskog razvoja
153
845,175
5,141,246
42,600
12,833,870
11,216,749
30,079,640
30,029,640
30,029,640
10,275
59,304,289
25,365,588
2,167,528
1,318,870
18,906,605
107,062,880
107,062,880
107,062,880
1,926
9,870,908
5,744,569
827,258
50,000
1,622,500
18,115,235
18,431,235
18,581,235
272
6,815,490
11,833,444
936,530
100,000
1,741,164
21,426,628
21,426,628
21,426,628
3,024
16,510,415
9,296,155
851,000
15,380,500
42,038,070
44,000,000
45,500,000
218 Ministartstvo za evropske integracije
85
562,603
1,253,827
30,000
50,000
1,896,430
1,896,430
1,741,470
219 Ministarstvo za dijasporu
66
413,460
3,412,746
30,000
130,000
3,986,206
2,017,270
1,830,000
230 Regulatorna komisija za javne nabavke
33
202,611
1,203,226
20,200
1,426,037
350,152
350,152
231 Akademija nauka i umetnosti
55
636,000
480,000
10,000
1,126,000
1,064,000
1,064,000
235 Regulatorni autoritet ya elektronske i poštanske komunikacije
39
309,088
387,412
12,700
1,209,200
1,092,000
1,092,000
236 Agencija protiv korupcije
40
293,709
181,291
10,000
485,000
485,000
485,000
238 Regulatorna komisija za energetiku
33
372,456
240,000
22,000
40,000
674,456
690,000
690,000
240 Telo za razmatranje nabavki
23
163,865
134,535
6,000
10,000
314,400
304,400
304,400
241 Komisija za pravnu pomoć
22
138,266
150,925
14,020
303,211
292,400
292,400
2,230
20,115,738
3,830,862
1,021,191
3,449,462
29,731,253
29,781,433
29,931,433
243 Ustavni sud Kosova
61
859,439
582,302
11,000
100,000
1,552,741
1,566,741
1,566,741
244 Kosovska komisija za konkurenciju
23
166,616
82,727
5,700
255,043
255,100
255,100
245 Kosovska obaveštajna agencija
90
3,000,000
900,000
80,000
5,930,000
5,930,000
5,930,000
246 Kosovski savet za kulturno nasleđe
16
77,718
80,482
3,000
161,200
161,200
161,200
247 Izborna komisija za predstavke i žalbe
20
160,184
99,616
9,200
269,000
269,000
269,000
249 Nezavisni nadzorni savet za civilne službenike Kosova
26
193,351
61,649
4,500
259,500
252,000
252,000
641
4,842,877
1,664,264
234,859
-
130,000
6,872,000
6,872,000
6,872,000
-
30,000
2,130,753
2,217,221
2,246,369
359,000
359,000
359,000
354,200
354,200
354,200
783,000
783,000
783,000
1,835,064
1,836,000
1,836,000
694,000
1,483,539
1,189,539
789,539
209,500
11,534,930
5,086,160
5,086,160
1,085,610
211 Minisarstvo za zajednice i povratak
214 Ministarstvo unutrašnjih poslova
215 Ministarstvo pravde
216 Ministarstvo spoljnih poslova
217 Ministarstvo snaga bezbednosti Kosova
242 Univerzitet u Prištini
250
Državno tužilaštvo
302 Kancelarija generalnog revizora
-
-
500,000
1,314,000
450,000
1,500,000
146
1,349,253
711,500
40,000
313 Regulatorna kancelarija za vode i otpatke
21
194,450
156,900
7,650
314 Regulatorna kancelarija za železnice
20
174,633
145,567
14,000
317 Autoritet za civilno vazduhoplovstvo
27
492,508
274,330
16,162
318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale
79
645,801
473,763
36,000
319 Nezavisna komisija za medije
31
373,769
395,770
20,000
320 Centralna izborna komisija
88
582,937
6,480,513
61,980
321 Institucija Omdusmana
63
596,371
459,239
30,000
10,000
1,095,610
1,085,610
322 Sudski institut Kosova
25
161,745
459,177
10,000
22,000
652,922
526,100
526,100
2,118
13,509,921
4,366,587
606,975
2,100,000
20,833,483
20,833,483
20,833,483
242
956,462
635,028
96,510
94,000
1,782,000
1,782,000
1,782,000
23
184,000
150,000
12,000
50,000
396,000
372,000
372,000
9
57,068
30,000
5,000
1,075,000
1,167,068
2,050,068
46,468
6,314,101
10,000,000
10,000,000
328 Sudski savet Kosova
329 Kosovska Agencija za imovinu
251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka
253 Agencija za Upravljanje Memorialnih Kompleksa
232 Nepredviženi troškovi
20,000
20,000
4,200,000
250,000
-
659,500
4,137,320
2,176,781
252 Trust Fond za Razvoj
-
248 Radio Televizia Kosova
Totali 2013
239 Kosovska agrncija za privatizaciju
Opšti total za KAP
8,848,000
8,974,000
9,044,000
2,176,781
1,188,460,262
1,209,538,525
1,226,013,427
11,345,873
11,345,873
9,850,000
2,176,781
1,199,806,135
1,220,884,398
1,235,863,427
8,848,000
37,134
284,943,868
178,958,287
16,984,477
304,371,200
401,025,649
271
3,500,000
7,507,873
98,000
80,000
160,000
37,405
288,443,868
186,466,160
17,082,477
304,451,200
401,185,649
12/24/2013
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2014 godinu
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
(u evro)
BO Prog
Šifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2013
2014
2014
2015
2016
2014 - 2016
101000 - Skupstina Kosovo
101002 - Administracija Skupstine
101102 - Personeli/Skupstinska Administracija
101001-06448
08001
Vila Germia
KB
80,000
0
80,000
100,000
380,000
560,000
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
30,000
0
30,000
130,000
0
160,000
KB
71,000
0
71,000
76,000
0
147,000
KB
329,000
0
329,000
324,000
330,000
983,000
KB
450,000
0
450,000
200,000
0
650,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
0
0
100,000
200,000
300,000
KB
0
0
0
100,000
120,000
220,000
Ukupno ( KB ) - Personeli/Skupstinska Administracija
980,000
50,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
3,090,000
Ukupno - Personeli/Skupstinska Administracija
980,000
50,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
3,090,000
101002-1113264
12907
Protiv pozafrne stepenice
101002-1113296
10198
Kupovina vozila za potrebe Skupstine Kosova
101002-119636
12609
Azuriranje i osamostaljenje sistema ITK
101002-1213764
12979
Modernizacija i opremljivanje sa digitalnom tehnologijom konferencijskih sala i plenarne sale
101002-1317600
13431
Renoviranje zgrade i postojecih instalacija
101002-1420374
13877
Digitalizacija arhive
101002-1420620
101002-1420623
13878
13879
Izgradnja IV nivoa istocnog krila
Izgradnja staticnog parkinga
Ukupno ( KB ) - Administracija Skupstine
980,000
50,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
3,090,000
Ukupno - Administracija Skupstine
980,000
50,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
3,090,000
Ukupno ( KB ) - Skupstina Kosovo
980,000
50,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
3,090,000
Faqe 1
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Skupstina Kosovo
980,000
50,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
3,090,000
KB
102000 - Kancelarija Predsednika
102010 - Kancelarija Predsednika
102105 - Kancelarija Predsednika
102010-06859
06003
Bela Kuca
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
0
100,000
150,000
170,000
420,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
2,000,000
KB
61,775
0
61,775
50,000
50,000
161,775
KB
0
100,000
100,000
60,000
70,000
230,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
450,000
0
450,000
450,000
450,000
1,350,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
104000 - Ured Premijera
104021 - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
104408 - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
104020-119385
12812
Kupovina opreme za sanitarni laborator
KB
104020-1217444
104021-1320443
13337
13801
Prva faza kofinansiranog projekta za izgradjnu fabrike za reciklazu
Kupovina specijalnih vozila za mostre
104021-1420659
13880
Nabavka IT opreme
104021-1421195
13881
Sprecavanje i tretiranje hemoragijske groznice
104021-1421198
13882
Izgradnja i kompletiranje nekropsije
203058-071334
10018
Identifikacija registrovanja zivotinja
203058-071385
10017
Monitorisanje ostataka lekova u hranu
Faqe 2
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
203058-071424
203058-071429
203058-071446
203058-071455
203058-071473
10019
10021
10016
10013
10015
Inspekcija granicnih tacaka (Kontrola hrane)
KB
194,500
0
194,500
212,000
222,000
628,500
KB
100,000
0
100,000
100,000
240,000
440,000
KB
155,725
0
155,725
200,000
200,000
555,725
KB
450,000
0
450,000
600,000
680,000
1,730,000
240,000
0
240,000
338,994
358,994
937,988
450,000
0
450,000
450,000
470,000
1,370,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
3,302,000
350,000
3,652,000
3,810,994
3,110,994
10,573,988
Dobrobit zivotinja i kontrola lutajucih pasa
Sigurnost hrane
Izgradnja Veterinarske Laboratorije I laboratorije pticjeg gripa
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja preko dijagnostickog istrazivanja protiv infeektivnih bolesti
KB
203058-071479
10014
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja s vakcinama protiv infektivnih bolesti
KB
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
3,302,000
350,000
3,652,000
3,810,994
3,110,994
10,573,988
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
3,302,000
350,000
3,652,000
3,810,994
3,110,994
10,573,988
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
3,302,000
350,000
3,652,000
3,810,994
3,110,994
10,573,988
Ukupno ( KB ) - Ured Premijera
3,302,000
350,000
3,652,000
3,810,994
3,110,994
10,573,988
Ukupno - Ured Premijera
3,302,000
350,000
3,652,000
3,810,994
3,110,994
10,573,988
0
70,000
70,000
70,000
90,000
230,000
Ukupno ( KB ) - Trezor
0
70,000
70,000
70,000
90,000
230,000
Ukupno - Trezor
0
70,000
70,000
70,000
90,000
230,000
Ukupno ( KB ) - Trezor
0
70,000
70,000
70,000
90,000
230,000
Ukupno - Trezor
0
70,000
70,000
70,000
90,000
230,000
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
201000 - Ministarstvo Financije
201024 - Trezor
201112 - Trezor
201024-1420361
14008
IT nabavka za Trezor
KB
201027 - Poreska Administracija
201116 - Poreska Administracija
201027-091508
11208
Fiskalne kase
KB
201027-106391
12003
Elektronska arhiva
Faqe 3
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201027-106398
12004
Centar zvanovnika
201027-106399
12005
Novi bazni sistem poreza
201027-106790
12002
Razvoj aplikacija za e-filling
201027-106878
11460
Upgred-I I i SIGATS-it
201027-106915
12605
Nabavka IT opreme
201027-119566
12616
Licence- Menagiranje Klienata
201027-119570
201027-1317702
12617
13435
KB
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
100,000
140,000
KB
1,215,541
0
1,215,541
1,205,541
1,915,541
4,336,623
KB
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
KB
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
KB
0
250,000
250,000
200,000
200,000
650,000
Ukupno ( KB ) - Poreska Administracija
1,725,541
250,000
1,975,541
1,915,541
2,575,541
6,466,623
Ukupno - Poreska Administracija
1,725,541
250,000
1,975,541
1,915,541
2,575,541
6,466,623
Ukupno ( KB ) - Poreska Administracija
1,725,541
250,000
1,975,541
1,915,541
2,575,541
6,466,623
Ukupno - Poreska Administracija
1,725,541
250,000
1,975,541
1,915,541
2,575,541
6,466,623
KB
0
0
0
200,000
600,000
800,000
KB
0
0
0
750,000
330,000
1,080,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
140,000
30,000
170,000
KB
0
0
0
0
300,000
300,000
Softwer
Oprema sa dodatnim hardverom ( Bled server me storadge )
201048 - Carine
201133 - Carine
201048-119433
14006
Integracija sistema upravljanja sigurnosti lanca nabavke
201048-1213712
12989
Enterprise Content Management
201048-1317532
14007
Nabavka aparata za fotokopiranje i printera
201048-1317537
14009
Virtualizacija servera
201048-1317548
14010
ERP sistem CK
Faqe 4
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201048-1317612
201048-1420356
201048-1420358
201048-1420359
201048-1420360
201048-1420447
14011
14012
14013
14014
14015
14016
Izgradnja GKT unutar IUG
KB
0
140,000
140,000
42,000
100,000
282,000
KB
0
20,453
20,453
0
10,800
31,253
KB
0
198,000
198,000
241,013
229,213
668,226
KB
0
34,560
34,560
22,000
23,000
79,560
KB
0
0
0
58,000
0
58,000
KB
0
160,000
160,000
0
0
160,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
160,000
0
160,000
150,000
100,000
410,000
Nabavka softvera za pomocni sto
Nabavka sa opremom IT
Nabavka Antivirus i Backup licence
Virtualizacija aktuelne infrastrukture
Nabavna vozila kombi-transporter 8+1
201048-1420720
14017
Popravak objekta laboratorija
301301-106476
12015
Sistem softver Carine Kosova prema standardima
301301-119487
12625
Softverski sistem Carine Kosova prema standardima EU- ASYCUDA
301301-119533
12624
Licenca za snabdevanje , AV, BI, Oracle softvera , Red -Hat , Linuk, antivirus (3 godine)
KB
KB
250,000
0
250,000
200,000
200,000
650,000
Ukupno ( KB ) - Carine
560,000
583,013
1,143,013
2,003,013
2,223,013
5,369,039
Ukupno - Carine
560,000
583,013
1,143,013
2,003,013
2,223,013
5,369,039
Ukupno ( KB ) - Carine
560,000
583,013
1,143,013
2,003,013
2,223,013
5,369,039
Ukupno - Carine
560,000
583,013
1,143,013
2,003,013
2,223,013
5,369,039
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinanciranje za IPA
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno - Sufinanciranje za IPA
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinanciranje za IPA
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno - Sufinanciranje za IPA
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
201051 - Sufinanciranje za IPA
201246 - Sufinanciranje za IPA
201051-108948
12376
IPA ko-finansiranjesektora voda
KB
201055 - Financiski Informativni Centar
Faqe 5
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201309 - Financiski Informativni Centar
201042-1113593
12790
Uspostavljanje i primena u oblasti IT opreme
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Financiski Informativni Centar
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno - Financiski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Financiski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno - Financiski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
KB
0
36,314
36,314
116,314
436,314
588,942
KB
0
50,000
50,000
20,000
200,000
270,000
KB
400,000
0
400,000
550,000
150,000
1,100,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
500,000
86,314
586,314
786,314
886,314
2,258,942
Ukupno - Centralna Administracija
500,000
86,314
586,314
786,314
886,314
2,258,942
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
500,000
86,314
586,314
786,314
886,314
2,258,942
Ukupno - Centralna Administracija usluga
500,000
86,314
586,314
786,314
886,314
2,258,942
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Financije
4,855,541
989,327
5,844,868
4,844,868
5,844,868
16,534,604
Ukupno - Ministarstvo Financije
4,855,541
989,327
5,844,868
4,844,868
5,844,868
16,534,604
KB
50,000
0
50,000
1,500,000
4,500,000
6,050,000
KB
24,765
0
24,765
1,039,496
0
1,064,261
57,000
0
57,000
500,000
1,589,165
2,146,165
201155 - Centralna Administracija Usluge
201113 - Centralna Administracija
201059-1420652
13883
Nabavka opreme za IT
201059-1420753
13884
Razvoj sistema za JPP
201155-1113307
201155-119832
13616
12611
Razvoj sistema datawerehous, intergracija sistema u MF
Odravanje sistema poreza na imovinu
202000 - Ministarstvo Javne Administracije
202037 - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
202123 - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
201027-096371
11286
Pocetak radova na izgradnji objekta PAK- Carina
202037-093546
10012
Novi kompleks vladine zgrade - Hajvalia blizu Pristine
202037-106853
12061
Kompleksi Rilindja- Procena kompleka Rilindja I renoviranje aneksa B, C i D
KB
Faqe 6
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
202037-106855
202037-106856
202037-1111952
202037-1214207
202037-1214316
202037-1317610
12059
12060
12813
12992
12991
13436
Izgradnja objekata MFSK
KB
650,000
0
650,000
0
0
650,000
KB
50,000
0
50,000
2,000,000
1,082,431
3,132,431
KB
2,126,500
0
2,126,500
0
0
2,126,500
KB
400,000
0
400,000
300,000
400,000
1,100,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
1,000,000
0
1,000,000
KB
500,000
0
500,000
1,000,000
0
1,500,000
KB
1,400,000
0
1,400,000
0
0
1,400,000
KB
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
1,236,048
0
1,236,048
0
0
1,236,048
KB
2,041,852
0
2,041,852
1,512,100
0
3,553,952
KB
1,160,000
0
1,160,000
2,500,000
1,500,000
5,160,000
KB
900,000
0
900,000
820,000
3,000,000
4,720,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
Protolarni kompleks- Blinaja
Pallata Pravde
Renoviranje Vlade objekti
Renoviranje bivsse zgrade MFSK
Renoviranje objekata IRK
202037-1317621
13437
Izgradnja pratecih objekata KOA
202037-1317637
13438
Izgradnja zgrade IKJA
202037-1317638
13440
Izgradnja zgrade Ombudsmana
215255-1110506
12741
Izgradnja tuzhilatsva objekata SHSK, DMNV u Gilane
215255-1110509
12742
Izgradnja t tuzhilatsva objekata, SHSK, DMNV u Urosevac
215256-091838
11196
Izgradnja korektivnog centra (zatvort velike sigurnosti) u Pristini
215256-119778
215256-119787
242112-1214031
250012-1320249
250012-1420828
12747
12748
13216
13723
14018
Izgradnja Gnjilana pritvorni centar
Izgradnja Priastini pritvorni centar
Izgradnja i projektovanje dva fakulteta u Mitrovici
Izgradnja objekata Osnovnog Tuzilastva u Dakovici
Izgradnja objekta tuziteljstva u Mitrovici
Faqe 7
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
0
0
400,000
400,000
800,000
Ukupno ( KB ) - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
11,596,165
1,000,000
12,596,165
12,571,596
12,471,596
37,639,357
Ukupno - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
11,596,165
1,000,000
12,596,165
12,571,596
12,471,596
37,639,357
Ukupno ( KB ) - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
11,596,165
1,000,000
12,596,165
12,571,596
12,471,596
37,639,357
Ukupno - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
11,596,165
1,000,000
12,596,165
12,571,596
12,471,596
37,639,357
900,000
0
900,000
900,000
900,000
2,700,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
202043 - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
202126 - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
202043-071733
10423
Projekat `E-Qeverisje`
202043-071961
10011
Prosirenje vladine mreze (mikrotalasno) u svim opstinama Kosova
202043-091519
10933
Elektronska arhiva drzavnih dokumenata
KB
202043-091673
202043-119679
202043-1214204
202043-1317558
202043-1317561
202043-1317575
12055
12658
12994
13441
13442
13443
Vladin telefonski sistem (voicer IP)
Interoperbiliteti
Mrezni operativni centar
Projekat za bezbednost podataka
Jacanje resursa IT i poboljsanje usluga
Projekat za Wireless
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
KB
2,250,000
0
2,250,000
2,250,000
2,250,000
6,750,000
Ukupno - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
2,250,000
0
2,250,000
2,250,000
2,250,000
6,750,000
Ukupno ( KB ) - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
2,250,000
0
2,250,000
2,250,000
2,250,000
6,750,000
Ukupno - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
2,250,000
0
2,250,000
2,250,000
2,250,000
6,750,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
202048 - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
202203 - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
202048-119784
12663
Implementacija Akcionog plana za reformu javne uprave
KB
Faqe 8
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Central Administracija
50,000
0
50,000
50,000
150,000
250,000
Ukupno - Central Administracija
50,000
0
50,000
50,000
150,000
250,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
50,000
0
50,000
50,000
150,000
250,000
202155 - Centralna Administracija
202113 - Central Administracija
202155-1317668
202155-1420626
13444
13885
Kupovina oprema za racunare
Kupovina vozila za potrebe MJA
Ukupno - Centralna Administracija
50,000
0
50,000
50,000
150,000
250,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Javne Administracije
14,396,165
1,000,000
15,396,165
15,371,596
15,371,596
46,139,357
Ukupno - Ministarstvo Javne Administracije
14,396,165
1,000,000
15,396,165
15,371,596
15,371,596
46,139,357
KB
250,000
0
250,000
0
0
250,000
KB
4,659,206
0
4,659,206
4,249,206
2,837,206
11,745,618
3,510,000
0
3,510,000
3,510,000
4,622,000
11,642,000
Ukupno ( KB ) - Departament poliprivredne Politike i Trzista
8,419,206
0
8,419,206
7,759,206
7,459,206
23,637,618
Ukupno - Departament poliprivredne Politike i Trzista
8,419,206
0
8,419,206
7,759,206
7,459,206
23,637,618
Ukupno ( KB ) - Departament Poliprivredne Politike i Trzista
8,419,206
0
8,419,206
7,759,206
7,459,206
23,637,618
Ukupno - Departament Poliprivredne Politike i Trzista
8,419,206
0
8,419,206
7,759,206
7,459,206
23,637,618
203000 - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
203050 - Departament Poliprivredne Politike i Trzista
203401 - Departament poliprivredne Politike i Trzista
203050-071474
10426
Stvaranje katastra za vinogradarstvo i industrije vina Kosova
203050-071932
10027
Rehabilitizacija vodovodnog sistema Kosova
203053-1213845
12999
Izgradnja piace i deponija , za prikupljanje, odrbana i klasifikacije poljoprivrednih proizvoda
KB
203052 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203403 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203052-071514
10592
Nacrt upravljackih planova
Faqe 9
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
203052-071518
10023
Posumljenje razgolenih povrsina
203052-1217001
13000
Kupovina vozila
203052-1421197
14019
Kupovina vozila za teren
KB
250,000
0
250,000
300,000
300,000
850,000
KB
450,000
0
450,000
550,000
550,000
1,550,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Sumarstvo Kosova
KB
700,000
200,000
900,000
900,000
900,000
2,700,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
200,000
900,000
900,000
900,000
2,700,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
200,000
900,000
900,000
900,000
2,700,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
200,000
900,000
900,000
900,000
2,700,000
KB
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
300,000
0
300,000
90,000
150,000
540,000
0
190,000
190,000
400,000
340,000
930,000
Ukupno ( KB ) - Poljoprivredni Institut Kosova
480,000
190,000
670,000
670,000
670,000
2,010,000
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
480,000
190,000
670,000
670,000
670,000
2,010,000
Ukupno ( KB ) - Poljoprivredni Institut Kosova
480,000
190,000
670,000
670,000
670,000
2,010,000
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
480,000
190,000
670,000
670,000
670,000
2,010,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
9,599,206
390,000
9,989,206
9,329,206
9,029,206
28,347,618
Ukupno - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
9,599,206
390,000
9,989,206
9,329,206
9,029,206
28,347,618
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
203054 - Poljoprivredni Institut Kosova
203405 - Poljoprivredni Institut Kosova
203054-1317676
203054-1317677
203054-1317683
13446
13447
13448
Izgradnja laboratorijskih kapacitete u KIP
Renoviranje objekata KIP-Zgrada administracije
Izgradnja istraznih i poljoprivrednih kapaciteta imovina-poljoprivrednog zemljista KIP-a
KB
204000 - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
204065 - Ekonomski Razvoj
204429 - Agencija za industrijsku svojinu
204065-1423032
14029
Fotokopija
KB
Ukupno ( KB ) - Agencija za industrijsku svojinu
204465 - Metrološka Agencija Kosova
Faqe 10
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
204065-1213862
13449
Razvoj novih oblasti metrologije - opreme etalonima i druge merne opreme
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
815,000
0
815,000
280,000
180,000
1,275,000
KB
300,000
0
300,000
600,000
700,000
1,600,000
1,115,000
0
1,115,000
880,000
880,000
2,875,000
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
5,000
5,000
0
0
5,000
Ukupno ( KB ) - Metrološka Agencija Kosova
204466 - Tržišna inspekcija
204065-1317636
13450
Kreiranje softvera
KB
Ukupno ( KB ) - Tržišna inspekcija
204490 - Agencija za razvoj i promociju privatnog sektora
204065-071729
204065-119667
10941
12664
Industrijski park
Izgradnja ekonomskih zona u Kosovo
Ukupno ( KB ) - Agencija za razvoj i promociju privatnog sektora
204491 - Odeljenje za podešavanje tržišta nafte i strateške robe
204065-1423036
14021
Softver za kancelariju za licence za sektor nafte
KB
Ukupno ( KB ) - Odeljenje za podešavanje tržišta nafte i strateške robe
Ukupno - Odeljenje za podešavanje tržišta nafte i strateške robe
0
5,000
5,000
0
0
5,000
Ukupno ( KB ) - Ekonomski Razvoj
1,285,000
15,000
1,300,000
1,050,000
1,050,000
3,400,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,285,000
15,000
1,300,000
1,050,000
1,050,000
3,400,000
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Registracija Biznisa
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Registracija Biznisa
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Registracija Biznisa
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Registracija Biznisa
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
Ukupno ( KB ) - Odeljenje za finansije i opšte usluge
150,000
0
150,000
0
0
150,000
204067 - Registracija Biznisa
204414 - Registracija Biznisa
204065-1216975
13351
Software programa ARBK
KB
204155 - Centralna Administracija Usluge
204113 - Odeljenje za finansije i opšte usluge
204155-1217458
13349
Renoviranje zgrade IBK
Faqe 11
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Centralna Administracija
150,000
0
150,000
0
0
150,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
150,000
0
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Centralna Administracija
150,000
0
150,000
0
0
150,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
1,485,000
15,000
1,500,000
1,100,000
1,100,000
3,700,000
Ukupno - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
1,485,000
15,000
1,500,000
1,100,000
1,100,000
3,700,000
6,000,000
0
6,000,000
8,000,000
8,000,000
22,000,000
6,000,000
0
6,000,000
8,000,000
8,000,000
22,000,000
KB
1,700,000
0
1,700,000
3,000,000
2,000,000
6,700,000
KB
0
470,000
470,000
0
0
470,000
1,700,000
470,000
2,170,000
3,000,000
2,000,000
7,170,000
8,400,000
0
8,400,000
0
0
8,400,000
11,600,000
0
11,600,000
20,100,000
14,700,000
46,400,000
205000 - Ministarstvo Infrastruktura
205070 - Putna Infrastruktura
205416 - Odrzavanje Puteva
205070-1214374
13004
Putevi Odrzhavanje ulaganja
KB
Ukupno ( KB ) - Odrzavanje Puteva
205417 - Odrzavanje mostova
205070-071990
205070-1423058
10032
14099
Odrzavanje popravka mostova
Izgradnja mosta u selo Zalc
Ukupno ( KB ) - Odrzavanje mostova
205418 - Rehabilitacija puteva
205070-071994
10438
Rehabiltacija Magistralnog puta Mitrovice-Pristina
KB
Finansiranje od Pozajmljivanja
205070-072016
205070-095689
205070-1214033
205070-1317778
205070-1317786
10034
11192
14100
14101
14102
Rehabiltacija Magistralnog puta Pristina- Pec (segment Sllatine-Peje) duzina L=67km, za 2009 godinu, segment Sllatine-Komoran duzina L=11km
KB
13,000,000
0
13,000,000
12,000,000
19,225,172
44,225,172
KB
334,100
0
334,100
0
0
334,100
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
0
400,000
400,000
0
0
400,000
Asvaltiranje lokalnog puta Tomoc-Kovrage-Llukavc
Asfaltiranje regionalnog puta R129 Kerpimeh-Kaqandoll
Rehabilitacija puta M25.3 Shtime-Ferizaj
Rehabilitacija puta R101 i R102 Komoran-Kline e Eperme-Mitrovice
KB
205070-1320963
13844
Rekonstrukcija tunela u selo Restelice
Faqe 12
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
KB
0
0
0
4,320,000
5,950,000
10,270,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
KB
0
750,000
750,000
0
0
750,000
KB
0
900,000
900,000
0
0
900,000
KB
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
0
1,073,900
1,073,900
0
0
1,073,900
KB
0
18,000,000
18,000,000
0
0
18,000,000
Ukupno ( KB ) - Rehabilitacija puteva
21,784,100
23,123,900
44,908,000
16,320,000
25,175,172
86,403,172
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Rehabilitacija puteva
11,600,000
0
11,600,000
20,100,000
14,700,000
46,400,000
2,000,000
0
2,000,000
3,000,000
4,000,000
9,000,000
2,000,000
0
2,000,000
3,000,000
4,000,000
9,000,000
KB
690,473
0
690,473
4,228,991
5,000,000
9,919,464
KB
395,521
0
395,521
0
0
395,521
244,504
0
244,504
0
0
244,504
KB
460,000
0
460,000
0
0
460,000
KB
510,000
0
510,000
0
0
510,000
205070-1420643
14103
Asfaltiranje magistralnih i regionalnih puteva
205070-1420867
14104
Asfaltiranje puta Vitak - Qubrel
205070-1420868
14105
Asfaltiranje regionalnog puta- tranzit Shtime Belince
205070-1423056
14106
Rekonstrukcija regionalnog puta R207 Han-Muzecine
205070-1423061
14107
Rekonstrukcija puta Hogosht-Lisocke
205070-1423062
14109
Rekons. regio. puta R120 Raskrsnica Lipjan-Janjevo
205070-1423109
14156
Prosirenje puta Komoran-Drenas-Skenderaj
205419 - Program Signalizacija
205070-072223
10040
Vodoravna I vertikalna signalizacija magistralnih i regionalnih puteva, eliminisanje crnih tacaka
KB
Ukupno ( KB ) - Program Signalizacija
205420 - Ko Financiranje sa Opstinski Skupstine
205070-082749
205070-096256
205070-1320321
10041
10671
13736
Zajednicko finansiranje sa Skupstinskim Opstinama
Asfaltiranje puta Novo selo- Lipe, II faza
Asfaltiranje puta Gllareve - Rigjeve - Stapanice i Zabergje,Kline
KB
205070-1320323
205070-1320325
205070-1320326
13738
13739
13740
Asfaltiranje puta u selima Caralev-Ranc i Caralev -Karaqice,Shtime
Asfaltiranje puta Petrov-Llashtice, Shtime
Prosirenje i izgradnja puta Dremjak-Mollopolc (VD) -Jezerc (UQK- Pr),Shtime
Faqe 13
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
67,085
0
67,085
0
0
67,085
KB
448,533
0
448,533
0
0
448,533
KB
500,000
0
500,000
300,000
0
800,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,196,181
0
2,196,181
KB
288,000
0
288,000
0
0
288,000
KB
145,134
0
145,134
0
0
145,134
KB
277,560
0
277,560
0
0
277,560
KB
286,350
0
286,350
0
0
286,350
KB
267,575
0
267,575
0
0
267,575
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
275,000
0
275,000
0
0
275,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
2,000,000
KB
750,000
0
750,000
200,000
0
950,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
156,650
0
156,650
0
0
156,650
KB
128,400
0
128,400
0
0
128,400
KB
215,916
0
215,916
0
0
215,916
205070-1320327
13741
Asfatiranje puta u selu Dubrave,Kaqanik
205070-1320330
13743
AsfLtiranje puteva u selima Llukafc, Prigode, Vrelle, Studenice, Sine i Mojstir,Istog
205070-1320332
13744
Prosirenje puteva " Brahim Ademi " i " Driton Islami",Ferizaj
205070-1320335
13747
Asfaliranje puta Vice - Kashtanjeve, Shterpce
205070-1320336
13748
Rekonsktrukcija puta Berishe - Qender - Moronice,Junik
205070-1320394
13760
Asfaltiranje puta Karaqe-Gumnishte
205070-1320395
205070-1320396
205070-1320397
205070-1320398
205070-1320399
13766
13764
13761
13763
13762
Asfaltiranja puteva u selu Remnik
Asfaltiranja puteva u selima Zheger, lladove-Nasal i Pogragje-Bilinice
Renoviranje puta Drenas-Baice i asfltiranje puta u selu Nekofc
Asfaltiranja puteva u selima Llapqeve,Astrazub, Berishe, Dragobil i Bubavec
Asfaltiranje puteva u selima KLina i Prekaz
205070-1320402
13765
Asfaltiranja puteva u gradu Gnjilanu - naselje br. VIII
205070-1320603
13835
Asfaltiranje puta ,,Beteja e Logjes`` u Peci
205070-1321045
13869
Asfaltiranje puta u selu Krojmir i selima Kraishte Bregu i Zi
205070-1321046
13870
Asfaltiranje puteva u selima Bajgore i Bare i selima Mazhiq Rashan - Sume
205070-1321049
13871
Asfaltiranje puteva Vaganice Vernice Pirq i kvarta Fidanishte
Faqe 14
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1321050
205070-1321051
205070-1321052
205070-1322999
205070-1323000
205070-1421343
205070-1423104
13872
13873
13876
13874
13875
14110
14157
Nastavak asfaltiranja puta (segmenta) Pouske-Jabllanice
KB
525,000
0
525,000
0
0
525,000
KB
433,208
0
433,208
0
0
433,208
KB
185,000
0
185,000
0
0
185,000
KB
185,000
0
185,000
0
0
185,000
KB
110,000
0
110,000
0
0
110,000
KB
0
6,408
6,408
0
0
6,408
Izgradnja puta Qarakoc-Koretin
Izgradnja puta Mulliq - Potok
Izgradnja lokalnih puteva u Donjoj Klini
Asfaltiranje puta Gelanc, segment u pravcu sela Novak
Izgradnja puta Zgatar - Brut
Asfaltiranje i Izgradnja puta Abri e Eperme -Terdevc - Gullbovc
KB
0
500,000
500,000
0
0
500,000
9,894,909
506,408
10,401,317
6,925,172
5,000,000
22,326,489
600,000
0
600,000
1,000,000
0
1,600,000
KB
700,000
0
700,000
0
0
700,000
KB
800,000
0
800,000
0
0
800,000
KB
760,686
0
760,686
2,000,000
0
2,760,686
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
750,000
0
750,000
0
0
750,000
KB
374,295
0
374,295
0
0
374,295
KB
267,945
0
267,945
0
0
267,945
Ukupno ( KB ) - Ko Financiranje sa Opstinski Skupstine
205421 - Izgradnje Nove Puteve
205070-072449
10590
Projektovanje i tehnicka konsullenca
205070-072452
10439
Izgradnja puta Pec (Kuciste) -granica sa Crnom Gorom (Boge) duzina L=12 km
205070-1113279
12893
Izgradnja Tranzitnog Puta u Shtime, II faza
205070-1217589
13392
Izgradi - rotacija u Veterniku ulaska u Pristini pokraj bolnice
KB
205070-1217823
205070-1217832
205070-1217833
205070-1217839
205070-1320213
13396
13405
13401
13406
13617
Rekonstrikcija regionalnog puta R-125 Orllan - Bervenik -Granica sa Serbijoma
Asfaltiranje regionalnog puta Ferizaj - Nerodime
Izgradnja puta M2 Kosovski Panairni Centar Q (selo Gazimestan, Prishtine
Asfaltiranje puta Prekoc -Marevc - Flotacioni VI- Krileve
Izgradnja puta Mushetisht-Budakove-Jezerce-Urosevac
Faqe 15
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1320214
13618
Izgradnja puta na ulazku u Peci od Prishtina
205070-1320216
13619
Izgradnja puta Pec-Terstenike
205070-1320219
13705
Izgradnja puta Donja Lluka -Decane
205070-1320220
13706
Izgradnja puta Kodrali-Decanc
205070-1320222
13707
Izgradna puta Junik-Gjeravice
205070-1320225
13709
Izgradnja okruga u centru Djakovice
205070-1320243
205070-1320248
205070-1320250
205070-1320959
205070-1320960
13726
13728
13729
13842
13843
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
700,000
0
700,000
1,700,000
0
2,400,000
KB
500,000
0
500,000
800,000
0
1,300,000
KB
337,745
0
337,745
0
0
337,745
KB
67,725
0
67,725
0
0
67,725
KB
600,000
0
600,000
0
0
600,000
KB
85,000
0
85,000
0
0
85,000
KB
398,707
0
398,707
0
0
398,707
KB
43,477
0
43,477
0
0
43,477
KB
110,275
0
110,275
0
0
110,275
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
700,000
0
700,000
0
0
700,000
KB
0
400,000
400,000
3,000,000
15,000,000
18,400,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
350,000
350,000
0
0
350,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Asfaltiranje puta u sellu Prekalla- Istog
Asfaltiranje puta Lumbardhe- Broliq - Decan
Izgradnja puta u sello Dyz- Podujeve
Izgradnja puta Koliq -Dyz druga faza
Izgradnja puta u selima Drenoc-Dukaj-Baqaj-Binakaj-Tranzit Drenoc-Sllup
205070-1323024
14000
Izgradnja puta Pozhare-Dashinoc, Decan
205070-1421344
14111
Izgradnja nacionalanog puta Deqan-na granici sa Crnom Gorom (Plave)
205070-1423030
14112
Izgradnja puta u Has
205070-1423031
14113
Izgradnja infrastrukture u industri. zoni u Suvoj Reci
205070-1423034
14119
Izgradnja puta u D.Ratish
Faqe 16
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1423035
205070-1423037
205070-1423038
205070-1423078
205070-1423079
205070-1423080
14114
14115
14116
14125
14126
14127
Izgradnja puta u selima Rugove
KB
0
500,000
500,000
0
0
500,000
KB
0
500,000
500,000
2,530,000
0
3,030,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
820,000
820,000
0
0
820,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
150,000
150,000
0
0
150,000
9,495,855
6,000,000
15,495,855
11,030,000
15,000,000
41,525,855
KB
2,000,000
0
2,000,000
6,000,000
0
8,000,000
KB
85,000,000
0
85,000,000
100,000,000
100,000,000
285,000,000
87,000,000
0
87,000,000
106,000,000
100,000,000
293,000,000
Izgradnja puta Loxhe-Kerstovc-Resuje-Qollapek
Izgradnja puta Dubrave-Baballoc
Izgradnja puta Pirane-Mamushe
Izgradnja puta u gradu Orahovac
Izgradnja puta u selu Drenoc
205070-1423081
14128
Izgradnja puta u selu Krushe e Madhe
205070-1423082
14129
Izgradnja puta koja povezuje Prizeren sa autoputom Ibrahim Rugova
205070-1423105
14152
Asfaltiranje i Izgradnja puta Pollate -Reqice -Demahmetaj
205070-1423106
14153
Uregaj i Izgradnja puta u Dardani- Pec
205070-1423107
14154
Izgradnja puta u sello Dobrosh- Gjakovica
205070-1423108
14155
Asfaltiranje regionalnog puta R221-Istog
205070-1423110
14158
Rasirenje nacionalna puta M25.2 segmenta rackrsinca za starog puta Gnjilan- Gracanic
KB
Ukupno ( KB ) - Izgradnje Nove Puteve
205422 - Izgradnja Autoputa
205070-072450
205070-1217046
10419
13256
Autoput Merdare-Morine
Autoput Prishtina-Hani i Elezit (R6)
Ukupno ( KB ) - Izgradnja Autoputa
Faqe 17
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Izgradnja Autoputa
87,000,000
0
87,000,000
106,000,000
100,000,000
293,000,000
Ukupno ( KB ) - Putna Infrastruktura
137,874,864
30,100,308
167,975,172
154,275,172
159,175,172
481,425,516
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Putna Infrastruktura
11,600,000
0
11,600,000
20,100,000
14,700,000
46,400,000
Ukupno - Putna Infrastruktura
149,474,864
30,100,308
179,575,172
174,375,172
173,875,172
527,825,516
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno ( KB ) - Odelejnje za Vozila
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Odelejnje za Vozila
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Vozila
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Odelenje za Vozila
0
150,000
150,000
0
0
150,000
205074 - Odelenje za Vozila
205424 - Odelejnje za Vozila
205074-1421348
14117
Instalacija kamera, stvaranje baze podataka za JVD
KB
205079 - Departament Putnog Transporta
205459 - Departament Putnog Transporta
205079-1420625
14118
Reahbilitacija zeljeznickog linije X (Fushe Kosove - Hani i Elezit)
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Departament Putnog Transporta
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno - Sektor za Putni Transport
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Departament Putnog Transporta
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno - Departament Putnog Transporta
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Infrastruktura
137,874,864
30,250,308
168,125,172
154,275,172
159,175,172
481,575,516
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Infrastruktura
11,600,000
10,000,000
21,600,000
30,100,000
24,700,000
76,400,000
Ukupno - Ministarstvo Infrastruktura
149,474,864
40,250,308
189,725,172
184,375,172
183,875,172
557,975,516
KB
1,920,000
0
1,920,000
1,000,000
1,000,000
3,920,000
KB
1,600,000
0
1,600,000
1,000,000
1,600,000
4,200,000
500,000
0
500,000
300,000
500,000
1,300,000
206000 - Ministarstvo Zdravstva
206085 - Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Usluge: BUKK
206701 - Univerzitetski Klinicki Centar Kosovo
206085-093700
10959
Medicinska oprema
206085-1113161
12869
Odrzavanje i servisiranje medicinske opreme
206085-1213902
13014
Druge infrastrukture i renoviranje sanitarnih spojeva za sve klinike
KB
Faqe 18
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-1213906
206085-1213908
206085-1213909
206085-1213910
206085-1423057
206155-1423063
13010
13012
13013
13016
14121
14124
Izgradnja specialisticke ambulance i drugi pratioci objekata (Dializa)
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
100,000
0
100,000
135,000
135,000
370,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
1,350,000
1,350,000
2,600,000
0
3,950,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
650,000
650,000
5,000,000
5,000,000
10,650,000
Ukupno ( KB ) - Univerzitetski Klinicki Centar Kosovo
5,620,000
0
5,620,000
2,935,000
3,735,000
12,290,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Univerzitetski Klinicki Centar Kosovo
0
2,000,000
2,000,000
7,600,000
5,000,000
14,600,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
600,000
0
600,000
600,000
600,000
1,800,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Termoizlacija i fasadiranje objekata
Ifrastruktura i regulacija prostora
Medicinske i administrativne inventar
Kardo kirurgika
Data centar fonda za zdravsteno osiguranje
206702 - Opsta Bolnica u Gnjilanu
206085-093107
206085-1213917
206085-1213934
206085-1217078
10965
13017
13018
13019
Odrzavanje i servisiranje medicinskih aparata
Medicinska oprema
Medicinske i administrativne inventar
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Ukupno ( KB ) - Opsta Bolnica u Gnjilanu
206703 - Opsta Bolnica Prizren
206085-108959
12085
Uredba za hitnu medicinsku i intenzivne nege
206085-1113075
12870
Odrzavanje i servisiranje medicinskih urecaja
206085-1213731
13020
Odrzavanje infrastrukture bolnice
206085-1213739
13021
Medicinske i administrativne inventar
Faqe 19
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Opsta Bolnica Prizren
600,000
0
600,000
600,000
600,000
1,800,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
600,000
0
600,000
600,000
600,000
1,800,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
550,000
0
550,000
550,000
550,000
1,650,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
20,000
20,000
140,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
550,000
0
550,000
470,000
470,000
1,490,000
206704 - Opsta Bolnica Djakovica
206085-1113598
206085-1213953
206085-1213954
206085-1213959
12871
13023
13024
13025
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
Odrzvanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
Medicinska oprema
Ukupno ( KB ) - Opsta Bolnica Djakovica
206705 - Opsta Bolnica Pec
206085-1213912
13027
Odrzavanje infrastrukture bolnice
206085-1213919
13028
Medicinske i administrativne inventar
206085-1213928
13030
Medicinska oprema
206085-1213937
12872
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
Ukupno ( KB ) - Opsta Bolnica Pec
206706 - Opsta Bolnica Mitrovice
206085-1112149
206085-1113155
206085-1213929
206085-1213932
13031
12873
13032
13033
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
Medicinske i administrativne inventar
Medicinska oprema
Ukupno ( KB ) - Opsta Bolnica Mitrovice
206707 - Opsta Bolnica Vucitrn
206085-1113080
12874
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
Faqe 20
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-1213651
13036
Medicinska oprema
206085-1213915
13034
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1213918
13035
Medicinske i administrativne inventar
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
280,000
0
280,000
280,000
280,000
840,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
200,000
0
200,000
500,000
500,000
1,200,000
550,000
0
550,000
850,000
850,000
2,250,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
230,000
0
230,000
230,000
230,000
690,000
Ukupno ( KB ) - Opsta Bolnica Vucitrn
206708 - Opsta Urosevac Bolnica
206085-092320
10984
Renoviranje, remont I odrzavanje bolnickih objekata
206085-1112250
12109
Medicinska oprema za bolnic•kim odelenjima
206085-1113256
206085-1213933
206085-1213935
206085-1320962
12875
13038
13039
13846
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
Izgradnja bolnickog objekta u Urosevac
Ukupno ( KB ) - Opsta Urosevac Bolnica
206709 - Universitetski Centar Stomateloske Klinike Kosova
206085-1213996
13040
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
206085-1213997
13041
Medicinska oprema za bolnickim odelenjima
206085-1213998
13042
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1213999
13043
Medicinske i administrativne inventar
KB
Ukupno ( KB ) - Universitetski Centar Stomateloske Klinike Kosova
206712 - Profesionalna Sluzba za Mentalno Zdravlje na Kosovo
Faqe 21
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206086-1213982
206086-1213983
13050
13051
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
Ukupno ( KB ) - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
310,000
0
310,000
310,000
310,000
930,000
Ukupno - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
310,000
0
310,000
310,000
310,000
930,000
Medicinske i administrativne inventar
Ukupno ( KB ) - Profesionalna Sluzba za Mentalno Zdravlje na Kosovo
206714 - Stručna služba Medicine Rada
206086-1213946
206086-1213947
206086-1213948
206086-1213979
13053
13055
13052
13054
Medicinska oprema
Medicinske i administrativne inventar
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Ukupno ( KB ) - Stručna služba Medicine Rada
206717 - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
206086-071553
10457
Nova zgrada QKTGj
206086-1213993
13056
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206086-1213994
13057
Medicinska oprema
206086-1213995
13058
Medicinske i administrativne inventar
Ukupno ( KB ) - Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Usluge: BUKK
10,130,000
0
10,130,000
7,665,000
8,465,000
26,260,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Usluge: BUKK
0
2,000,000
2,000,000
7,600,000
5,000,000
14,600,000
Ukupno - Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Usluge: BUKK
10,130,000
2,000,000
12,130,000
15,265,000
13,465,000
40,860,000
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
206086 - Primarni Nivo Zdravstvenih Usluga
206710 - Podrška za porodično zdravstvene usluge
206086-1423054
14122
Glavni Medicinski Centar Kaqanik
KB
Faqe 22
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206088-1320971
206088-1320981
13847
13849
Izgradnja OCPM-Skenderaja
KB
200,000
0
200,000
200,000
400,000
800,000
KB
60,000
0
60,000
0
0
60,000
Ukupno ( KB ) - Podrška za porodično zdravstvene usluge
260,000
200,000
460,000
400,000
600,000
1,460,000
Ukupno - Podrška za porodično zdravstvene usluge
260,000
200,000
460,000
400,000
600,000
1,460,000
Ukupno ( KB ) - Primarni Nivo Zdravstvenih Usluga
260,000
200,000
460,000
400,000
600,000
1,460,000
Ukupno - Primarni Nivo Zdravstvenih Usluga
260,000
200,000
460,000
400,000
600,000
1,460,000
KB
1,800,000
0
1,800,000
1,000,000
1,800,000
4,600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
500,000
0
500,000
100,000
500,000
1,100,000
KB
200,000
0
200,000
65,000
65,000
330,000
KB
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno ( KB ) - Zdravstveni Informacioni Sistem
3,150,000
0
3,150,000
1,815,000
3,015,000
7,980,000
Ukupno - Zdravstveni Informacioni Sistem
3,150,000
0
3,150,000
1,815,000
3,015,000
7,980,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Podrška za Programe Zdravstvene Zaštite
3,150,000
0
3,150,000
1,815,000
3,015,000
7,980,000
Ukupno - Centralna Podrška za Programe Zdravstvene Zaštite
3,150,000
0
3,150,000
1,815,000
3,015,000
7,980,000
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Izgradnja CPM Bair-Mitrovica
206087 - Centralna Podrška za Programe Zdravstvene Zaštite
206721 - Zdravstveni Informacioni Sistem
206086-1112081
10997
Razvoj SISH-a
206086-1213986
13060
Program podrske za zdravlje majke i deteta
206086-1213987
13061
Podrzka za RAE zajednice u promociji zdravlja i pristup uslugama
206086-1213988
13062
Kola hitne pomoci i drugih vozila potrebnih
206086-1213990
13063
Ulazanje u projektima MZ
206086-1213991
13065
Centar za leznje bolesti zavisnosti
206086-1213992
13064
Podrska primarnoj zdravstvenoj zastiti
206091 - Programi za Javno Zdravstvo
206711 - Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova,Pristina
206086-1213939
13044
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
KB
206086-1213943
13047
Medicinske i administrativne inventar
Faqe 23
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206086-1213944
13046
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova,Pristina
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
Ukupno - Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova,Pristina
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
Ukupno ( KB ) - Programi za Javno Zdravstvo
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
Ukupno - Programi za Javno Zdravstvo
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Regulisanje Farmaceutskog Tržišta
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
Ukupno - Regulisanje Farmaceutskog Tržišta
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
Ukupno ( KB ) - Regulisanje Farmaceutskog Tržišta
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
Ukupno - Regulisanje Farmaceutskog Tržišta
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
KB
0
840,000
840,000
100,000
500,000
1,440,000
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Centralne Administracije
70,000
840,000
910,000
170,000
570,000
1,650,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centralne Administracije
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Centralne Administracije
70,000
1,840,000
1,910,000
170,000
570,000
2,650,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administraciju Usliga
70,000
840,000
910,000
170,000
570,000
1,650,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centralna Administraciju Usliga
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Centralna Administraciju Usliga
70,000
1,840,000
1,910,000
170,000
570,000
2,650,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Zdravstva
13,960,000
1,040,000
15,000,000
10,400,000
13,000,000
38,400,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Zdravstva
0
3,000,000
3,000,000
7,600,000
5,000,000
15,600,000
206092 - Regulisanje Farmaceutskog Tržišta
206720 - Regulisanje Farmaceutskog Tržišta
206086-1112068
12868
Razlicitite uregaje
206086-1213985
13059
Odrzavanje infrastrukture
206155 - Centralna Administraciju Usliga
206113 - Centralne Administracije
206086-1423004
206155-1112067
206155-1423127
14123
11264
14164
I faza izgradnje emergentok centra-KKUC
Nabavka IT opreme
Nadgledanje zdravstenog sektora
Faqe 24
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Ministarstvo Zdravstva
13,960,000
4,040,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
54,000,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
700,000
0
700,000
0
0
700,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
400,000
0
400,000
200,000
0
600,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
250,000
0
250,000
300,000
206,000
756,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
300,000
700,000
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
KB
500,000
0
500,000
400,000
900,000
1,800,000
KB
700,000
0
700,000
500,000
0
1,200,000
KB
0
700,000
700,000
800,000
0
1,500,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
0
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
207000 - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
207100 - Sport
207802 - Izvrsni Sport
207100-061125
10218
Hala u Istog I faza II
207100-072246
10464
Sportske Hale - Orahovac
207100-072247
07094
Palestra sportova Klina faza II
207100-072335
10195
Sportska Sala u Drenasu faza II
207100-093911
207100-093914
207100-1113579
207100-119451
207100-119458
11007
11006
12425
12423
12685
Palestra sportova, Deqan faza I
Palestra sportova, Skenderaj faza I
Renoviranje poligona sportske skole
Renoviiranje postojecih regionalnih sportskih centara
Skola za skijanje- Rinoviranje
207100-119468
12424
Rinoviranje postojeci futbalski stadiuma u regionalnim centrovima
207100-1213626
13453
Sporstka sala u Kaqaniku
207100-1213627
13454
Sporstka sala u Vitine
207100-1214213
13072
IPA sufinansiranje projekata u kulturi , omladinu i sport
207100-1214361
13071
Pomocne fudbalskih stadiona
Faqe 25
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207100-1317696
207100-1317697
207100-1317700
207100-1317701
207100-1320230
207100-1420730
13455
13456
13457
13458
13711
14022
IZGRADNJA ATLETICARSKIH STAZA U REGIONALNIM STADIONIMA
KB
0
200,000
200,000
200,000
0
400,000
KB
0
200,000
200,000
300,000
0
500,000
KB
0
0
0
1,500,000
2,500,000
4,000,000
KB
0
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
0
200,000
200,000
500,000
800,000
1,500,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Izgradnja teniskog kompleksa u regionu Pristine
Izgradnja multifunkcionalnog centra u regionu Pristine
Izgradnja olimpijskog bazena u regionu Pristine
Gradski stadion u Deqanima
Izgradnja olimpicke palaca
207100-1421210
14023
Sportski poligon u DUbravi, Urosevac
207100-1423126
14163
Izgradnje sporstkog hale Dragash
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Izvrsni Sport
KB
4,800,000
2,150,000
6,950,000
6,900,000
6,706,000
20,556,000
Ukupno - Izvrsni Sport
4,800,000
2,150,000
6,950,000
6,900,000
6,706,000
20,556,000
Ukupno ( KB ) - Sport
4,800,000
2,150,000
6,950,000
6,900,000
6,706,000
20,556,000
Ukupno - Sport
4,800,000
2,150,000
6,950,000
6,900,000
6,706,000
20,556,000
KB
800,000
0
800,000
800,000
800,000
2,400,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Institucionlana Podrška za Kulturu
1,600,000
0
1,600,000
1,600,000
1,600,000
4,800,000
Ukupno - Institucionlana Podrška za Kulturu
1,600,000
0
1,600,000
1,600,000
1,600,000
4,800,000
Ukupno ( KB ) - Kultura
1,600,000
0
1,600,000
1,600,000
1,600,000
4,800,000
Ukupno - Kultura
1,600,000
0
1,600,000
1,600,000
1,600,000
4,800,000
207101 - Kultura
207803 - Institucionlana Podrška za Kulturu
207101-072235
207101-119288
207101-1213650
06097
12686
13073
Objekat pozorista i opere Dr. I Rugova
Preventime mere za kapitane investicije u kulturnim objekima
Muzej savremene umetnosti
207102 - Omladina
Faqe 26
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207807 - Podrska Omladine
207102-1320600
13806
Centar za omladinu u Gnjilanu
207102-1420736
14024
Centar za omladinu Urosevac
207102-1420737
14025
Centar za omladinu Prizren
207103-1217068
13081
Omladinski centar u Pristini
KB
250,000
0
250,000
0
0
250,000
KB
0
0
0
250,000
250,000
500,000
KB
0
0
0
250,000
250,000
500,000
KB
250,000
0
250,000
0
0
250,000
Ukupno ( KB ) - Podrska Omladine
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Podrska Omladine
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Omladina
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Omladina
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
KB
120,000
0
120,000
120,000
120,000
360,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
200,000
500,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
22,683
122,683
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
32,683
0
32,683
0
0
32,683
KB
100,000
0
100,000
100,000
200,000
400,000
KB
100,000
0
100,000
122,683
150,000
372,683
KB
300,000
0
300,000
256,000
400,000
956,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
207103 - Kulturna Nasledstva
207815 - Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
207101-071967
207101-093837
207101-093854
207101-093856
10093
11013
11021
11023
Prizrenski dvorac
Lokalitet Ulpiana
Digitalizacija muzickog materijala
Kompletno renoviranje Muzeja Kosova
207101-119369
12692
Vracanje arkeoloskih i etnoloskih trezora na Kosovu
207101-119371
12693
Kosovo kulturni turizam
207101-1213635
13078
Arkeoloska iskopavanja spasavanja karaktera
207101-1213637
12688
Preventivne mere, urgentne interveniranje
207101-1213642
13079
Registracija i digitalizacija kulturne nasledstva na Kosovu
Faqe 27
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207103-1317719
207103-1317721
207103-1317722
207103-1317743
207103-1421211
13460
13461
13462
13464
14026
Osvetljenje objekata kulturne bastine
KB
150,000
0
150,000
150,000
250,000
550,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
1,202,683
250,000
1,452,683
1,198,683
1,342,683
3,994,049
Ukupno - Ocuvanje i Zastita Kulturne Bastine
1,202,683
250,000
1,452,683
1,198,683
1,342,683
3,994,049
Ukupno ( KB ) - Kulturna Nasledstva
1,202,683
250,000
1,452,683
1,198,683
1,342,683
3,994,049
Odrzavanje i restauracija kulle Xhafer Deve
Odrzavanje i restauracija dzamije Sudi Efendije u Pristini
Odrzavanje i restauracija Atik dzamije u Gnjilane
Lokacija Dresnik
Ukupno - Kulturna Nasledstva
1,202,683
250,000
1,452,683
1,198,683
1,342,683
3,994,049
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
8,102,683
2,400,000
10,502,683
10,198,683
10,148,683
30,850,049
Ukupno - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
8,102,683
2,400,000
10,502,683
10,198,683
10,148,683
30,850,049
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
KB
0
110,000
110,000
400,000
450,000
960,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
208000 - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
208110 - Visoko Obrazovanje
208919 - Universitet Prizrena
208155-119919
12533
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata na Univerzitetu u Prizrenu
KB
Ukupno ( KB ) - Universitet Prizrena
208974 - Univerzitet u Peci
208110-1421242
208110-1423053
208110-1423114
208155-1423045
208155-1423047
14027
14028
14160
14049
14050
Izgradnja, renovacija infrastrukture Univerziteta Peci
Izgradnja puteva u universitetski kampus Pec
Izgradnja Amfiteatar
Kupovina vozila za univerzitet u Peci
Kupovina ostale opreme za univerzitet u Peci
Faqe 28
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-1423049
14051
KB
0
36,000
36,000
25,000
50,000
111,000
KB
0
24,000
24,000
25,000
0
49,000
0
450,000
450,000
500,000
500,000
1,450,000
KB
0
80,000
80,000
380,000
380,000
840,000
KB
0
45,000
45,000
45,000
45,000
135,000
KB
0
45,000
45,000
45,000
45,000
135,000
KB
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
200,000
200,000
500,000
500,000
1,200,000
KB
0
160,000
160,000
500,000
500,000
1,160,000
KB
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
200,000
200,000
500,000
500,000
1,200,000
KB
0
160,000
160,000
170,000
150,000
480,000
KB
0
40,000
40,000
30,000
0
70,000
KB
0
0
0
300,000
300,000
600,000
KB
0
0
0
0
50,000
50,000
0
200,000
200,000
500,000
500,000
1,200,000
Kupovina opreme IT za univerzitet u Peci
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Peci
208977 - Univerzitet u Gjilanu
208155-1421241
14039
Izgradnja, renovacija infrastrukture Univerziteta u Gnjilanu
208155-1423040
14048
Kupovina vozila za univerzitet u Gnjilanu
208155-1423041
14045
Kupovina opreme IT za Univerzitet u Gnjilanu
208155-1423044
14047
Kupovina namestaja za univerzitet u Gnjilanu
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Gjilanu
208978 - Univerzitet u Gjakova
208155-1421240
208155-1423052
14038
14055
Izgradnja, renovacija infrastrukture Univerziteta u Dakovici
Kupovina vozila za Univerzitet u Djakovici
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Gjakova
208979 - Univerzitet u Mitrovica
208155-1423012
14044
Izgradnja i nenovacija infrastrukture Univerziteta Mitrovice
208155-1423048
14054
Kupovina vozila za Univerzitet u Mtrovici
208155-1423050
14052
Kupovina ostale opreme za univerzitet u Mitrovici
208155-1423051
14053
Kupovina namestaja za univerzitet u Mitrovici
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Mitrovica
Ukupno - Univerzitet u Mitrovica
0
200,000
200,000
500,000
500,000
1,200,000
Ukupno ( KB ) - Visoko Obrazovanje
500,000
1,050,000
1,550,000
2,500,000
2,500,000
6,550,000
Ukupno - Visoko Obrazovanje
500,000
1,050,000
1,550,000
2,500,000
2,500,000
6,550,000
Faqe 29
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155 - Centarlna Administracij Usluge
208113 - Centarlna Administracij
208111-094378
208112-072281
208112-072302
208112-072422
208112-091904
10144
06101
10572
10331
10935
Kupovina knjiga
11030
Arhitektonski projekti za objekte osnovnih skola
208155-095561
11027
Izgradnja Osnovne Skole - Turiqevc
208155-095564
11034
Projekti za visoko obrazovanje
208155-095688
11206
Kapitalni projekti koji se nastavljaju
208155-119912
13083
Izgradnja osnovne skole
208155-119923
208155-119924
11318
11353
8,500,000
8,500,000
20,200,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
200,000
0
200,000
800,000
500,000
1,500,000
KB
1,485,000
0
1,485,000
1,500,000
1,500,000
4,485,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
200,000
800,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
100,000
350,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
570,000
0
570,000
0
0
570,000
KB
865,000
0
865,000
0
0
865,000
KB
560,000
0
560,000
0
0
560,000
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Profesionalno nadgledanje kapitalni investicije
208155-094482
11450
3,200,000
Kupovina inventara
Informativna tehnologija u predunivezitetskom obrazovanju
208155-119916
0
Izgradnja objekta srednje muzicke skole `Prenk Jakova` u Pristini
11026
12354
3,200,000
Istorijski Institut - Bibloteka Univerziteta - nastavak rada
208112-093998
208155-119913
KB
Izgradnja skole u Urosevcu
Srednja skola u centar Podujevo
Izgradnja srednje skole Orahovac
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata u studentskom centru
KB
208155-119925
12336
Izgradnja srednje skole u Pec
Faqe 30
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-119927
12339
Izgradnja srednje skole u Lipljanu
208155-119929
12341
Izgradnja srednje skole u Prizrenu
208155-119930
12342
Izgradnja srednje skole u Suvoj Reci
208155-119931
12343
Izgradnja srednje skole u Mitrovice
208155-119933
12345
Izgradnja srednje skole u Vitini
208155-119934
12346
Izgradnja srednje skole u Dragasu
208155-119937
208155-119938
208155-119940
208155-119941
208155-119942
12348
12349
12351
12352
12353
KB
540,000
0
540,000
0
0
540,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
310,000
0
310,000
0
0
310,000
KB
300,000
0
300,000
0
0
300,000
KB
580,000
0
580,000
0
0
580,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
730,000
0
730,000
0
0
730,000
KB
320,000
0
320,000
0
0
320,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
1,050,000
0
1,050,000
0
0
1,050,000
KB
620,000
0
620,000
0
0
620,000
KB
210,000
0
210,000
0
0
210,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
100,000
350,000
KB
840,000
0
840,000
800,000
0
1,640,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
izgradnja Osnovne skole u Kosovu Polju
Izgradnja Osnovne skole u Istoku
izgradnja Osnovne skole u Randobrave
Izgradnja skole u Novom Selu , Pec
Izgradnja srednje skole u Kacniku
208155-119943
12337
Izgradnja srednje skole u Gnjilanu
208155-119944
12338
Izgradnja srednje skole u stimlju
208155-1213885
13084
Izgradnja i prosirenje infrastrukture
208155-1213886
13085
Izgradnja specijalne skole u Mitrovici
208155-1213887
13086
Izgradnja srednje skole u Decanima
Faqe 31
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-1213889
208155-1213891
208155-1213892
208155-1213893
208155-1213894
208155-1213896
13087
13088
13089
13090
13091
13093
Izgradnja osnovne skole u opstini Orahovac
izgradnja osnovne skole u selu Qyshk-Pec
208155-1217043
13246
Izgradnja osnovne skole Rastavic-Decan
208155-1317754
13465
Izgradnja odnovne skole u Rausic
208155-1317759
13466
Izgranja srednje skole u Istok
208155-1317761
13467
Izgradnja osnovne skole u Malisevo
208155-1317771
208155-1317772
13473
13475
13476
800,000
800,000
KB
0
0
0
600,000
0
600,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
KB
840,000
0
840,000
1,000,000
0
1,840,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
KB
0
0
0
200,000
0
200,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
KB
370,000
0
370,000
0
0
370,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
850,000
0
850,000
0
0
850,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
KB
0
0
0
800,000
800,000
1,600,000
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
Izgradnja skole za manjine
13098
208155-1317769
0
Izgradnja srednje skole u Pristini
208155-1217042
13471
0
izgradnja osnovne skole u Mitrovici
Kupovina Vozila
208155-1317765
0
Izgradnja osnovne skoleu opstini Lipljana
13096
13470
0
Renoviranje skolskih objekata
208155-1216992
208155-1317764
KB
Izgradnja osnovne skole u Gnjilane
Izgradnja skole u Duhel Suva Reka
Izgradnja osnovne skole u Peci
Izgradnja osnovne skole u Klini
Izgradnja osnovne skole u Halabak Podujevo
Faqe 32
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-1317773
13477
Izgradnja sala za fizicko vaspitanje
208155-1317774
13478
Izgradnja muzicke skole u Prizren
208155-1319737
13481
Izgradnaj srednje skole Hamez Jashari u Skenderaj
208155-1319743
13482
Izgradnja osnovne skole u Arlat - Glogovac
208155-1319761
13483
Izgradnja osnovne skole u Qirez Skenderaj
208155-1320226
13702
Izgradjna osnove skole u Isniq
208155-1420771
208155-1420777
208155-1420802
208155-1420848
208155-1420849
14036
14030
14031
14032
14033
KB
0
0
0
350,000
0
350,000
KB
0
0
0
500,000
550,000
1,050,000
KB
0
0
0
0
800,000
800,000
KB
300,000
0
300,000
0
0
300,000
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
10,000
0
10,000
0
0
10,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
0
0
0
500,000
400,000
900,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
2,000,000
2,000,000
3,000,000
0
5,000,000
KB
0
0
0
500,000
200,000
700,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
0
0
500,000
200,000
700,000
KB
0
0
0
0
600,000
600,000
KB
0
0
0
0
600,000
600,000
KB
0
450,000
450,000
500,000
0
950,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Popravak infratrukture objekta za specijalno obrazovanje
Modernizacija obrazovnog sistema Kosova preko e-edukacije
Izgradnja osnovne skole Emin Duraku u Bajqine Podujevu
Izgradnja osnovne skole u Gjergjaj-Shtime
Izgradnja osnovne skole u Pjetershtice Shtime
208155-1420850
14034
Izgradnja osnovne skole u Pantine- Vushtrri
208155-1420854
14035
Izgradnja osnovne skole u Leshan- Suhareke
208155-1420866
14037
Izgradnja osnovne skole Luigj Gurakuqi uBatllave II Podujeve
208155-1423002
14040
Izgradnja osnovne skole u Bair-Mitrovice
208155-1423007
14041
Izgradnja osnovne skole u Canaj-Marec
Faqe 33
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-1423008
208155-1423011
208155-1423083
14042
14043
14130
Izgradnja osnovne skole u Sllapuzhan Suhareke
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
600,000
600,000
0
0
600,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
Izgradnja 3 skola u Ljipjane
Osnovne skole ,,Vellezrit Frashri" u Qubrel- Skenderaj
Ukupno ( KB ) - Centarlna Administracij
18,800,000
2,650,000
21,450,000
19,250,000
22,250,000
62,950,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centarlna Administracij
0
2,000,000
2,000,000
3,000,000
0
5,000,000
Ukupno - Centralna Administracija
18,800,000
4,650,000
23,450,000
22,250,000
22,250,000
67,950,000
Ukupno ( KB ) - Centarlna Administracij Usluge
18,800,000
2,650,000
21,450,000
19,250,000
22,250,000
62,950,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centarlna Administracij Usluge
0
2,000,000
2,000,000
3,000,000
0
5,000,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
18,800,000
4,650,000
23,450,000
22,250,000
22,250,000
67,950,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
19,300,000
3,700,000
23,000,000
21,750,000
24,750,000
69,500,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
0
2,000,000
2,000,000
3,000,000
0
5,000,000
Ukupno - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
19,300,000
5,700,000
25,000,000
24,750,000
24,750,000
74,500,000
KB
100,000
0
100,000
110,000
110,000
320,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Osnovne penzije
100,000
100,000
200,000
110,000
110,000
420,000
Ukupno - Osnovne penzije
100,000
100,000
200,000
110,000
110,000
420,000
Ukupno ( KB ) - Penzije
100,000
100,000
200,000
110,000
110,000
420,000
Ukupno - Penzije
100,000
100,000
200,000
110,000
110,000
420,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
350,000
0
350,000
0
0
350,000
209000 - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
209120 - Penzije
209001 - Osnovne penzije
209120-1317691
209120-1420706
13484
13886
Renoviranje postojecih objekata DPAK
Uspostavljanje baze podataka za SPI sa vanjskim svetom
209121 - Socialna Pomoc
209005 - Sema Socialne Pomoci
209121-1111985
13103
Unapredenje integrisanog sistema IT u MPMS (Integracija baze podataka)
209122-1317725
13485
Izgradnja Centra za socijalno stanovanje Podujevo
Faqe 34
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Sema Socialne Pomoci
400,000
0
400,000
50,000
50,000
500,000
100,000
0
100,000
200,000
100,000
400,000
300,000
0
300,000
600,000
600,000
1,500,000
0
0
0
300,000
300,000
600,000
Ukupno ( KB ) - Institucije
400,000
0
400,000
1,100,000
1,000,000
2,500,000
Ukupno - Institucije
400,000
0
400,000
1,100,000
1,000,000
2,500,000
Ukupno ( KB ) - Socialna Pomoc
800,000
0
800,000
1,150,000
1,050,000
3,000,000
Ukupno - Socialna Pomoc
800,000
0
800,000
1,150,000
1,050,000
3,000,000
KB
275,000
0
275,000
324,000
366,500
965,500
KB
30,000
0
30,000
150,000
150,000
330,000
209007 - Institucije
209121-119819
12169
Renoviranje postojecih objekata i TS ISIKB
209121-1317752
13486
Izgradnja osnovnih kuca za zajednice za osobe sa ogranicenim sposobnostima sa sufinansirannjem od opstina
KB
209121-1317753
13887
Izgradnja kuca za zajednicu starih osoba u kofinansiranju sa opstinama
KB
209122 - Rad i Pitanja Zaposljavanja
209431 - Diviziaj Zaposlenost
209122-119829
12175
Povecavanje fizicke sposobnosti sluzbi za zaposljavanje (tri kancelarije godisnje)
209122-1317718
13487
Odrzavanje SIMP-a
209122-1420740
13888
Izgradnja RCZ u Mitrovici
KB
0
400,000
400,000
120,000
120,000
640,000
305,000
400,000
705,000
594,000
636,500
1,935,500
KB
0
0
0
15,000
15,000
30,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
0
37,500
37,500
KB
0
0
0
51,000
51,000
102,000
0
0
0
116,000
153,500
269,500
Ukupno ( KB ) - Diviziaj Zaposlenost
209432 - Autoritet za Inspekciju Rada
209122-119860
209122-1317727
209122-1317730
209122-1317731
12178
13488
13490
13889
Renoviranje postojecog objekata AIP u Opstinama
Izgradnja kancelarija AIP
Kupovina racunara
Kupovina vozila
Ukupno ( KB ) - Autoritet za Inspekciju Rada
209912 - Profesionalna Obuka
209122-1317746
13489
Oprema za novi objekat CSO u Urosevac, Gnjilane, Mitrovica, Dakovica i drugih centara
Faqe 35
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
209122-1317747
13491
Uredenje prostora oko izgradenog objekta CSO
209122-1317748
13890
Kupovina vozila za potrebe CPE/OPE (3 u godini)
209122-1420745
13891
Izgradnja RCZ u Dakovici
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
0
0
50,000
70,000
120,000
KB
0
0
0
60,000
60,000
120,000
0
575,000
575,000
200,000
200,000
975,000
Ukupno ( KB ) - Profesionalna Obuka
KB
100,000
575,000
675,000
410,000
430,000
1,515,000
Ukupno - Profesionalna Obuka
100,000
575,000
675,000
410,000
430,000
1,515,000
Ukupno ( KB ) - Rad i Pitanja Zaposljavanja
405,000
975,000
1,380,000
1,120,000
1,220,000
3,720,000
Ukupno - Rad i Pitanja Zaposljavanja
405,000
975,000
1,380,000
1,120,000
1,220,000
3,720,000
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Sluzba
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
Ukupno - Sluzbe Centralne Administracije
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
1,305,000
1,195,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
7,500,000
Ukupno - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
1,305,000
1,195,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
7,500,000
KB
0
0
0
975,000
0
975,000
KB
200,000
0
200,000
250,000
50,000
500,000
KB
50,000
0
50,000
200,000
300,000
550,000
0
30,000
30,000
534,330
534,330
1,098,660
209155 - Centralna Administracija Sluzba
209113 - Centralna Administracija
209155-1420749
13892
Dizajniranje i monitoring projekata
KB
210000 - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
210130 - Sredina
210501 - Sredina
210130-071708
10204
Izgradnja objekta za privremeno ocuvanje opasnih otpadaka
210130-107021
13116
Ciscenje reke Lepenac od azbest otpada
210130-119320
13115
Poboljsanje i prosirenje infrastrukture za sakupljanje otpada
210130-1317216
13893
Inventarizacija tipova biljaka, zivotinja, tipova prirodnih naseljenja i njihova hartograficka prezentacija
KB
Faqe 36
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210130-1317217
210130-1317243
210130-1317710
210130-1420410
210130-1420414
210130-1420742
13894
13495
13496
13895
13896
13897
Izgradnja opstinskog deponije u regiji Peci
KB
0
0
0
500,000
200,000
700,000
KB
25,000
0
25,000
0
0
25,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
0
30,000
30,000
40,000
0
70,000
KB
0
0
0
250,000
0
250,000
KB
0
100,000
100,000
726,750
1,000,000
1,826,750
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
1,413,000
1,413,000
0
0
1,413,000
Rehabilitacija puta od KaCanika do parka planine Sar
Zelenilo i rehabilitacija jednog dela Industrijskog parka u Mitrovici
Botanicki vrt u Pristini
Izgradnja centra za prikupljanje, podelu i tranzit smeca u Istoku i Klini
Izgradnja deponije za tvrde materijale u Pristini
210130-1420746
13898
Ciscenje i rekultivacija zemlje u Obilicu
210130-1421273
13899
Jedinica za monitoring projekata za deponije
KB
0
214,330
214,330
0
0
214,330
375,000
374,330
749,330
3,476,080
2,084,330
6,309,740
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Sredina
0
1,413,000
1,413,000
0
0
1,413,000
Ukupno - Sredina
375,000
1,787,330
2,162,330
3,476,080
2,084,330
7,722,740
Ukupno ( KB ) - Sredina
Ukupno ( KB ) - Sredina
375,000
374,330
749,330
3,476,080
2,084,330
6,309,740
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Sredina
0
1,413,000
1,413,000
0
0
1,413,000
Ukupno - Sredina
375,000
1,787,330
2,162,330
3,476,080
2,084,330
7,722,740
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
300,000
0
300,000
0
0
300,000
KB
0
50,000
50,000
200,000
0
250,000
KB
150,000
0
150,000
200,000
0
350,000
210131 - Prostorno Planiranje
210602 - Prostorno Planiranje
210131-072062
10211
Kompleks Groblja u Re?
KB
210131-072549
210131-119400
210131-119403
210131-119405
10360
13900
13499
13120
Grobla palim borcima UCK - se Marine- Serbica, i groblje palim borcima Likosan-Gllogovac
Popravak neformalnog naselja
Kompleks groblja Velika Krusa
Kompleks groblja u Klecku
Faqe 37
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
200,000
0
200,000
525,000
0
725,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
30,000
0
30,000
0
0
30,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
550,000
750,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
400,000
0
400,000
0
0
400,000
Ukupno ( KB ) - Prostorno Planiranje
2,480,000
50,000
2,530,000
1,125,000
650,000
4,305,000
Ukupno - Prostorno Planiranje
2,480,000
50,000
2,530,000
1,125,000
650,000
4,305,000
Ukupno ( KB ) - Prostorno Planiranje
2,480,000
50,000
2,530,000
1,125,000
650,000
4,305,000
Ukupno - Prostorno Planiranje
2,480,000
50,000
2,530,000
1,125,000
650,000
4,305,000
KB
103,750
0
103,750
0
0
103,750
KB
334,330
0
334,330
300,000
0
634,330
KB
70,670
0
70,670
0
0
70,670
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
210131-119472
13119
Komplek Bitke Koshare
210131-119474
13281
Regulacija kompleksa ,,Zahir Pajaziti"
210131-1214236
13121
Kompleks groble za martire Cabrate-Djakove
210131-1214636
13122
Memorial Ibrahim Rugova
210131-1318004
13500
Izrada regulatornih planova u Opstinama Kosova
210131-1318082
13501
Plansko regulisanje i izgradnja zasticenih posebnih zona u centru Prizrena i selu Velika Hoca
210131-1320252
210131-1320915
210131-1320953
13730
13839
13840
Regulacija groble palim borcima u selo Penuhë- Podujeve
Izgradnja Memorialnog Centra "Afrim Zhitia" Lluga, Podujevo
Izgradnja Memorialnog centra "Baza e pare e UCK-se" Lladovc, Podujevo
KB
210133 - Izvori Vode
210603 - Izvori Vode
210133-093467
13128
Izgradnja reke zastitu od reke poplave u belo Drinu-Zrze
210133-094325
11050
Regulisanje korita reke Mirusha, Gjilan
210133-1111982
12706
Instucionalna podrska za MSPP za podizanje kapacitata za davanje dozvola
210133-119562
12557
Izgradnja kanalizacije u Decanu
Faqe 38
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210133-119746
210133-1213882
210133-1214139
210133-1216230
210133-1217023
210133-1217131
13129
13124
13127
13125
13123
13283
Renoviranje nasipa preko reke``Sitnica``
KB
0
0
0
1,000,000
0
1,000,000
KB
220,000
0
220,000
500,000
874,000
1,594,000
KB
50,000
0
50,000
200,000
0
250,000
KB
800,000
0
800,000
1,000,000
0
1,800,000
KB
500,000
0
500,000
2,000,000
500,000
3,000,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
150,000
0
150,000
250,000
50,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
218,161
0
218,161
700,000
398,150
1,316,311
0
100,000
100,000
100,000
26,000
226,000
KB
0
200,000
200,000
500,000
500,000
1,200,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
110,000
110,000
0
0
110,000
0
400,000
400,000
0
0
400,000
Ukupno ( KB ) - Izvori Vode
2,946,911
1,010,000
3,956,911
6,850,000
2,648,150
13,455,061
Ukupno - Izvori Vode
2,946,911
1,010,000
3,956,911
6,850,000
2,648,150
13,455,061
Ukupno ( KB ) - Izvori Vode
2,946,911
1,010,000
3,956,911
6,850,000
2,648,150
13,455,061
Ukupno - Izvori Vode
2,946,911
1,010,000
3,956,911
6,850,000
2,648,150
13,455,061
Regulacija reckog korita " Krene " Dakovica
Regulacija reckog korita Ernik-Junik
Akumulacija vode / jezera na reci Ibar u Mitrovici
Sistem otpadnih voda i projekat unaprecenja i infrastrukture reke Bistrice u Prizerenu
Projekta za ciscenje reke Bistrica u Prizeren
210133-1317447
13502
Rad izvodnog kanala za zastitu neeutrofikacije jezera Radonic
210133-1318096
13503
Regulacija korita reke Lepenac u Kacaniku
210133-1320047
13512
Regulacija korita reke Drenica u Drenas
210133-1420756
13901
Izgradnja vodovoda u selu Lubinje e eperme - Opstina Prizrena
210133-1420772
13902
Rehabilitacija vodovoda i povecanje kapaciteta vode za 9 sela Kacanika
210133-1423059
14096
Projekti vodovoda u Glogovac
KB
210133-1423060
210133-1423113
14097
14162
Projekti kanalizacije u Glogovac
Rregulacija navodnjavanj kanala Dubove-Dobrushe-Kashice-Saradran,Istog
KB
210134 - Stanovanje i Eksporpijanja
Faqe 39
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210604 - Stambeni
210134-1317783
13920
Podrska opstina u obezbedenju mesto za ziveti rizikovanim grupama ljudi putem izgradnje objekata za zivljenje sa neprofitabilnom kirijom
210134-1317787
13903
Podrzavanje opstina za dizajniranje opstinskih trigodisnjih programa za naselje osnovano na Zakonu br. 03/L-164 o finansiranju specijalnih programa naselja
210134-1420627
13904
Stvaranje baze podataka za upravljanje zahteva za naseljenje na centralnom i lokalnom nivou
214260-1213989
13389
Izgradnja i rekonstrukcija domova povratnika
KB
0
KB
0
0
100,000
100,000
200,000
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
25,000
1,025,000
1,125,000
1,125,000
3,275,000
32,578,514
0
32,578,514
18,105,733
36,929,775
87,614,022
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za eksproprijaciju
32,578,514
0
32,578,514
18,105,733
36,929,775
87,614,022
Ukupno - Kancelarija za eksproprijaciju
32,578,514
0
32,578,514
18,105,733
36,929,775
87,614,022
Ukupno ( KB ) - Stanovanje i Eksporpijanja
33,578,514
25,000
33,603,514
19,230,733
38,054,775
90,889,022
Ukupno - Stanovanje i Eksporpijanja
33,578,514
25,000
33,603,514
19,230,733
38,054,775
90,889,022
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno ( KB ) - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno ( KB ) - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
0
50,000
50,000
350,000
350,000
750,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
KB
Ukupno ( KB ) - Stambeni
210605 - Kancelarija za eksproprijaciju
210134-1217079
13130
Ekproporacija
KB
210135 - Selo Hade
210434 - Selo Hade
210134-072372
08140
Selo Hade
KB
210137 - Kosovska Agencija za Zastitu Sredine
210436 - Kosovska Agencija za zastitu sredine
210137-1420630
13913
Jacanje sacuvanja i stabilni razvoj nacionalnog parka Bjeshket e Nemuna
210137-1420638
13914
Kupovina terenskih vozila za AZSK
210137-1420641
13915
Odrzavanje mreze stanica za monitoring vazduha
Faqe 40
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210137-1420644
210137-1420647
210137-1420660
210137-1420664
13916
13917
13918
13919
Nabavka laboratorijskih materijala za laborator HMIK
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za zastitu sredine
0
270,000
270,000
450,000
450,000
1,170,000
Ukupno - Kosovska Agencija za zastitu sredine
0
270,000
270,000
450,000
450,000
1,170,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Zastitu Sredine
0
270,000
270,000
450,000
450,000
1,170,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Zastitu Sredine
0
270,000
270,000
450,000
450,000
1,170,000
KB
10,000
0
10,000
7,000
5,000
22,000
KB
Obiljezavanje i digitalizacija zasticenih zona prirode
Monitoring zagadenja zemlje
Renovacija hidrometoroloskih stanica Kosova po jezercima
210138 - Agencija Kadastra Kosova
210601 - Kadastra Usluge
210138-1213785
13132
Razvoj intraneta AKO
210138-1213835
13131
Kreiranje iskustva katastar i podzemnih objekata
210138-1214005
210138-1317560
210138-1420391
210138-1420393
210138-1420404
210138-1420628
13905
13537
13906
13907
13908
13909
50,000
0
50,000
32,500
0
82,500
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
0
0
97,500
0
97,500
KB
0
186,750
186,750
295,250
0
482,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
560,250
560,250
885,750
0
1,446,000
KB
44,500
0
44,500
47,000
0
91,500
KB
0
65,000
65,000
70,000
50,000
185,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
50,000
250,000
KB
0
20,000
20,000
40,000
40,000
100,000
KB
0
55,000
55,000
0
0
55,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
225,000
225,000
0
0
225,000
Izgradnja katastralnih informacija
Odrzavanje sistema zemljisnih katastarskih informacija na Kosovu
Prosirenje centra baze podataka (Hardware+Software)
Centar za premjestaj u slucaju katastrofa
Razvoj novih modula apllikacije adresnih sistema
Renovacija kancelarija Kosovske katastarske agencije
Faqe 41
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210138-1420646
13910
Katastar zgrada
KB
0
101,250
101,250
0
0
101,250
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
303,750
303,750
0
0
303,750
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
153,000
153,000
0
0
153,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
260,000
260,000
150,000
0
410,000
Ukupno ( KB ) - Kadastra Usluge
104,500
528,000
632,500
591,750
145,000
1,369,250
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kadastra Usluge
0
1,502,000
1,502,000
1,133,250
0
2,635,250
Ukupno - Katastarska Agencija
104,500
2,030,000
2,134,500
1,725,000
145,000
4,004,500
210138-1420649
13911
Renovacija opstinskih katastarskih kancelarija
210138-1420670
13912
Snabdevanje inventarom i informativnom tehnoloskom opremom za OKK i KKA
Ukupno ( KB ) - Agencija Kadastra Kosova
104,500
528,000
632,500
591,750
145,000
1,369,250
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Agencija Kadastra Kosova
0
1,502,000
1,502,000
1,133,250
0
2,635,250
Ukupno - Katastarska Agencija Kosova
104,500
2,030,000
2,134,500
1,725,000
145,000
4,004,500
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
39,784,925
2,257,330
42,042,255
32,023,563
44,332,255
118,398,073
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
0
2,915,000
2,915,000
1,133,250
0
4,048,250
Ukupno - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
39,784,925
5,172,330
44,957,255
33,156,813
44,332,255
122,446,323
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
1,800,000
0
1,800,000
2,000,000
2,000,000
5,800,000
KB
2,630,000
0
2,630,000
3,000,000
3,000,000
8,630,000
Ukupno ( KB ) - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,430,000
200,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
17,630,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,430,000
200,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
17,630,000
Ukupno ( KB ) - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,430,000
200,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
17,630,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,430,000
200,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
17,630,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
5,430,000
200,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
17,630,000
211000 - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
211144 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
211462 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
211140-071571
11053
Projekat,,Sutra"
211144-1423111
14151
Izgradnja puta u sello Gurakoc
211155-119901
211155-119902
12380
12714
Projekat za povratak ( Izgradnja kuca za povratnike)
Projekat za zajednice
Faqe 42
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
5,430,000
200,000
5,630,000
6,000,000
6,000,000
17,630,000
KB
2,500,000
0
2,500,000
2,500,000
2,500,000
7,500,000
KB
100,000
0
100,000
500,000
500,000
1,100,000
212000 - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
212155 - Centralna Administracija Usluge
212113 - Centralna Administracija
212155-091631
10847
Zajdnicko financiranje sa IPA
212155-1213687
13135
Podsticaj Grant za opstine
212155-1213730
13134
Sufinanciranje sa IPA za regionalni razvoj
900,000
0
900,000
500,000
500,000
1,900,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
KB
3,500,000
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
Ukupno - Centralna Administracija
3,500,000
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
3,500,000
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
Ukupno - Centralna Administracija
3,500,000
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
3,500,000
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
Ukupno - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
3,500,000
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
10,500,000
144,000
0
144,000
100,000
100,000
344,000
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
170,000
0
170,000
KB
0
50,000
50,000
50,000
0
100,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
70,000
70,000
80,000
150,000
300,000
213000 - Ministarstvo Economski Napredka
213160 - Departament za Energije i Minerala
213438 - Departament za Energije i Minerala
213160-119496
12722
Energetska revizija zgrada javnog servisa
KB
213160-1213805
13136
Javne kampanje za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (OIE)
213160-1317557
13577
Merenje i procena potencijala geotermalne energije na Kosovu
213160-1317588
13578
Procena energetskog potencijala biomase na Kosovu
213160-1317599
13579
Studija o potrosnji energije u sektoru transporta
213160-1420657
13921
Sprovodenje i rikultivacija deponije prema predlozenim merama iz studije Munde
KB
KB
Faqe 43
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Departament za Energije i Minerala
194,000
170,000
364,000
450,000
300,000
1,114,000
Ukupno - Departament za Energije i Minerala
194,000
170,000
364,000
450,000
300,000
1,114,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Energije i Minerala
194,000
170,000
364,000
450,000
300,000
1,114,000
Ukupno - Departament za Energije i Minerala
194,000
170,000
364,000
450,000
300,000
1,114,000
0
0
0
120,000
0
120,000
KB
0
0
0
225,000
0
225,000
KB
0
0
0
55,447
0
55,447
0
0
0
400,447
0
400,447
0
102,000
102,000
0
0
102,000
0
250,000
250,000
250,000
500,000
1,000,000
KB
0
139,650
139,650
0
0
139,650
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
213165 - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
213222 - KOSTT
213165-1317529
13581
Nova linija 110kV - NS Orahovac - NS Suva Reka
KB
213165-1317534
213165-1317540
13582
13612
Izgradnja NS 110/10(20) - Mitovica 2 sa pratecim linijama 110kV
Revitalizacija linije 110kV , LP 163/1 NS KOS A - NS Vallaq
Ukupno ( KB ) - KOSTT
213225 - Voda i Otpadi
213165-1317653
13599
Rehabilitacija vodovodne mreze u ulicama "Fetah Gega"i "Kadri Nesho"
213165-1319748
13922
Linija pijace vode iz bazena Radoniq , II faza LINIJA ANADRINI
213165-1420701
13923
Izgradnja biznis objekata za tri jedinice Ekoregije: Dragash-Suhareke-Rahovec
213165-1420703
13924
Oprema za prenos smeca Qabrati
213165-1420707
13925
Vodometar iz distance, profil: FI:1/2; i deo faze
KB
KB
213165-1420710
213165-1420713
213165-1420721
213165-1420725
213165-1420729
13926
13927
13928
13929
13930
Postavljanje vodometra po zonama
Rehabilitacija i prosirenje zgrade tehnicke sluzbe
Specijalan kamion za prenos smeca (1.1m3 & 7m3)
Izmena primarnih i sekundarnih cevi - Urosevac
Izgradnja brane u selu Dubove - Peja
Faqe 44
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
236,091
236,091
0
0
236,091
KB
0
123,000
123,000
0
0
123,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
298,000
298,000
0
0
298,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
KB
0
130,000
130,000
0
0
130,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
199,218
199,218
0
0
199,218
KB
0
160,000
160,000
0
0
160,000
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
4,057,959
4,057,959
900,000
650,000
5,607,959
0
0
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
1,000,000
1,238,842
0
1,238,842
1,238,842
1,238,842
3,716,526
213165-1420732
13931
Renovacija postojece mreze vodovoda : ul. A.Tahiri skupa sa sekundarnim putevima , Gnjilane
213165-1420734
13932
Izgradnja zastitnog zida kanala Marmull i nabavka sa ekstra delovima za cevi
213165-1420738
13933
Teska masinerija i sanitarna deponija
213165-1420747
13934
1.0 Istrazivanje pijace vode kod Krismata Mushtisht i rezervoar V=1000m3
213165-1420754
13935
Derivativni kanal jezera Radoniq
213165-1420760
13936
Izgradnja hale sa klasifikacijsku liniju u deponiji
KB
213165-1420764
213165-1420769
213165-1420773
213165-1420807
213165-1423043
213165-1423112
13937
13939
13938
13940
14098
14161
Masinerija za prenos i upravljanje smeca
Rehbailitacija mreze vodovoda u Pristini - naselje Ulpijana
Specijalno transportno vozilo za prenos smeca -Kompaktor
Izgradnja kanala u Isnicu
Vodovod u selima Llug Barana-Pec
Kanalizacija u gradu Pec
Ukupno ( KB ) - Voda i Otpadi
213233 - Jedinica za Politike i nadglednju JP
213165-1420758
19941
Automaticki sortener i periferijske jedinice
KB
Ukupno ( KB ) - Jedinica za Politike i nadglednju JP
213276 - Trainkos
312399-093745
10908
Popravka lokomotive - rifabrikacija
KB
Faqe 45
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Trainkos
1,238,842
0
1,238,842
1,238,842
1,238,842
3,716,526
700,000
0
700,000
0
0
700,000
KB
731,087
0
731,087
1,430,000
1,430,000
3,591,087
KB
268,913
0
268,913
270,000
270,000
808,913
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Infrakos
1,800,000
0
1,800,000
1,800,000
1,800,000
5,400,000
Ukupno - Infrakos
1,800,000
0
1,800,000
1,800,000
1,800,000
5,400,000
Ukupno ( KB ) - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
3,038,842
4,057,959
7,096,801
5,339,289
3,688,842
16,124,932
Ukupno - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
3,038,842
4,057,959
7,096,801
5,339,289
3,688,842
16,124,932
KB
635,000
0
635,000
635,000
635,000
1,905,000
KB
700,000
0
700,000
700,000
700,000
2,100,000
213277 - Infrakos
213165-1216468
13605
Masina za uredivanje menjaca geometrije i sinova
KB
213165-1320445
312399-091976
312399-091979
13804
30217
12898
Snabdevanje sa opremom i opremom za rad za odrzavanje zeljeznickih liniija
Nabavka sa rezervnim delovima za infrastrukturu zeleznica
Renoviranje mostova i tunela u zeljeznickim linijama
213168 - Trepca Rudnici
213228 - Trepca Rudnici
213168-1217075
12997
Otvaranje gradilista u horizontu X-XI, Rudnike
213168-1217076
12998
Ponovli pocetak Igradilista u horizonte IX-VIII
213168-1217110
12054
Instaliranje opreme za filtriranje I opreme za poboljsanje tehnologije I uslova rada- Fabrika za deponiju otpadaka
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno ( KB ) - Trepca Rudnici
KB
1,735,000
0
1,735,000
1,735,000
1,735,000
5,205,000
Ukupno - Trepca Rudnici
1,735,000
0
1,735,000
1,735,000
1,735,000
5,205,000
Ukupno ( KB ) - Trepca Rudnici
1,735,000
0
1,735,000
1,735,000
1,735,000
5,205,000
Ukupno - Trepca Rudnici
1,735,000
0
1,735,000
1,735,000
1,735,000
5,205,000
250,000
0
250,000
0
250,000
500,000
Ukupno ( KB ) - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
250,000
0
250,000
0
250,000
500,000
Ukupno - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
250,000
0
250,000
0
250,000
500,000
Ukupno ( KB ) - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
250,000
0
250,000
0
250,000
500,000
213169 - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
213271 - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
213163-1318002
13606
Integrisani informacioni sistem za ekonomski razvoj na Kosovu
KB
Faqe 46
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
250,000
0
250,000
0
250,000
500,000
213171 - Geološki Institut Kosova
213273 - Geološki Institut Kosova
213161-1317580
13609
Laboratorija KIP
770,948
0
770,948
1,442,460
1,297,907
3,511,315
Ukupno ( KB ) - Geološki Institut Kosova
KB
770,948
0
770,948
1,442,460
1,297,907
3,511,315
Ukupno - Geološki Institut Kosova
770,948
0
770,948
1,442,460
1,297,907
3,511,315
Ukupno ( KB ) - Geološki Institut Kosova
770,948
0
770,948
1,442,460
1,297,907
3,511,315
Ukupno - Geološki Institut Kosova
770,948
0
770,948
1,442,460
1,297,907
3,511,315
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
7,095,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
0
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
7,095,000
Ukupno - Kosovska Agencija za energetsku efikasnost
0
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
7,095,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
0
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
7,095,000
Ukupno - Kosovska Agencija za energetsku efikasnost
0
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
7,095,000
213172 - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
213274 - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
213172-1423064
14120
Sprovodenje mera EE javnih zgrada
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Economski Napredka
5,988,790
4,227,959
10,216,749
8,966,749
7,271,749
26,455,247
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Economski Napredka
0
1,000,000
1,000,000
2,200,000
3,895,000
7,095,000
Ukupno - Ministarstvo Economski Napredka
5,988,790
5,227,959
11,216,749
11,166,749
11,166,749
33,550,247
350,000
0
350,000
350,000
500,000
1,200,000
350,000
0
350,000
350,000
500,000
1,200,000
200,000
0
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Departamant za Javnu Bezbednost
200,000
0
200,000
0
0
200,000
Ukupno - Departamant za Javnu Bezbednost
200,000
0
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
550,000
0
550,000
350,000
500,000
1,400,000
214000 - Ministarstvo Unutrasni Poslova
214155 - Centralna Administracija Usluge
214205 - Departamant Azila i Migracije
214158-119742
12732
Izgradnja stovariste za Eksploziv
KB
Ukupno ( KB ) - Departamant Azila i Migracije
214206 - Departamant za Javnu Bezbednost
214158-119529
12731
Izgradnja stovariste za Eksploziv
KB
Faqe 47
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
550,000
0
550,000
350,000
500,000
1,400,000
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,350,000
3,350,000
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,350,000
3,350,000
1,300,000
0
1,300,000
1,300,000
1,300,000
3,900,000
Ukupno ( KB ) - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
1,300,000
0
1,300,000
1,300,000
1,300,000
3,900,000
Ukupno - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
1,300,000
0
1,300,000
1,300,000
1,300,000
3,900,000
Ukupno ( KB ) - Civilni Registar Agencia
2,600,000
0
2,600,000
2,600,000
2,950,000
8,150,000
Ukupno - Civilni Registar Agencia
2,600,000
0
2,600,000
2,600,000
2,950,000
8,150,000
300,000
0
300,000
350,000
763,119
1,413,119
Ukupno ( KB ) - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
350,000
763,119
1,413,119
Ukupno - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
350,000
763,119
1,413,119
Ukupno ( KB ) - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
350,000
763,119
1,413,119
Ukupno - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
350,000
763,119
1,413,119
KB
130,000
0
130,000
0
0
130,000
KB
250,000
0
250,000
280,000
450,000
980,000
KB
2,820,000
0
2,820,000
3,180,000
0
6,000,000
214159 - Civilni Registar Agencia
214148 - Departament za Civilne Registracije
214210-119481
12201
Stvaranje elektronske arhive
KB
Ukupno ( KB ) - Departament za Civilne Registracije
214207 - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
214149-119492
12815
Izgradnja i adaptacija objekta KKRA drzava i dopunama Operativni - Vustrn , Srbica , Decani
KB
Ukupno ( KB ) - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
214208 - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
214155-119415
12730
Biometriski sistem licne karte
KB
214162 - Kosovsko Agencija za Forenzika
214350 - Kosovsko Agencija za Forenzika
214162-1320048
13515
Aneks Objekta KAF
KB
214220 - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
214327 - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
214220-119849
12733
SHZSH zajednicke opreme ( opasnih materija )
214220-1213940
13162
Izgradnja NVO objekta
214220-1217502
13379
Nabavka opreme za vatrogasna vozila
Faqe 48
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
214220-1420783
13944
Zastitna uniforma za clanove JVS III
KB
0
0
0
0
1,650,000
1,650,000
Ukupno ( KB ) - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
3,200,000
0
3,200,000
3,460,000
2,100,000
8,760,000
Ukupno - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
3,200,000
0
3,200,000
3,460,000
2,100,000
8,760,000
Ukupno ( KB ) - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
3,200,000
0
3,200,000
3,460,000
2,100,000
8,760,000
Ukupno - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
3,200,000
0
3,200,000
3,460,000
2,100,000
8,760,000
KB
0
10,000
10,000
5,000
0
15,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
80,000
280,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
KB
15,000
0
15,000
15,000
20,000
50,000
KB
0
0
0
10,000
20,000
30,000
KB
0
13,122
13,122
9,240
23,487
45,849
214230 - Policijski Inspektorijat
214329 - Policijski Inspektorijat
214230-1317723
214230-1317729
13945
13516
Nabavka namestaja
SNABDEVANJE SLUZBENIM VOZILIMA
214230-1317733
13517
Snabdevanje servera (interkonekcija baze podataka IPK - PK)
214230-1317735
13518
Kupovina oruzja i pratece opreme
214230-1317741
13519
Snabdevanje opreme za informacione tehnologije i fotokopiju
214230-1317850
13946
Nabavka i instalacija specijalne opreme za monitoring
214230-1420782
14095
Izgradnja ograde objekta PIK
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Policijski Inspektorijat
KB
135,000
33,122
168,122
159,240
173,487
500,849
Ukupno - Policijski Inspektorijat
135,000
33,122
168,122
159,240
173,487
500,849
Ukupno ( KB ) - Policijski Inspektorijat
135,000
33,122
168,122
159,240
173,487
500,849
Ukupno - Policijski Inspektorijat
135,000
33,122
168,122
159,240
173,487
500,849
KB
550,000
0
550,000
700,000
750,000
2,000,000
KB
1,200,000
0
1,200,000
1,300,000
1,500,000
4,000,000
1,750,000
0
1,750,000
2,000,000
2,250,000
6,000,000
214251 - Kosovska Policija
214302 - Poesbne Operacije
205236-072175
305327-072172
30025
12205
Kupovina oruzja
Transportna vozila
Ukupno ( KB ) - Poesbne Operacije
Faqe 49
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
214303 - Istrage
205236-06829
12384
Tehnicka oprema za istrage / inteligencija - Istraga
214251-1420724
13942
Oprema za forenziku
214305-1217077
13160
Konfidentalnee - Istrage
305328-072258
30120
Konfidencialno-DKKO
KB
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
KB
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
800,000
150,000
950,000
1,000,000
1,000,000
2,950,000
KB
Ukupno ( KB ) - Istrage
214304 - Sluzbe za podrsku
214155-119411
214305-1213776
305340-06741
305340-072290
305340-072308
305340-072310
12210
13161
12211
12215
30046
12736
Izgradnja i renoviranje zgrada policije i Parkinga / Renoviranje , zgrade , infrastrukture i parking regulacije
KB
600,000
0
600,000
600,000
600,000
1,800,000
KB
134,400
0
134,400
134,400
134,399
403,199
KB
280,000
0
280,000
280,000
280,000
840,000
KB
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
400,000
0
400,000
600,000
400,000
1,400,000
KB
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
KB
1,540,000
0
1,540,000
1,440,000
1,590,000
4,570,000
KB
2,167,083
0
2,167,083
1,437,365
2,100,000
5,704,448
KB
1,300,000
0
1,300,000
1,700,000
1,300,000
4,300,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Namestaj ( Inventar za kancelarije )
Oprema za sistem radiokomunikacije - Odrzavanje
Radio za Komunikaciju, rezervne delove i alat-DSHM
Oprema za Tehnologiju Informatike
Podatna oprema za mrezu i mikrovalne antene
305340-072316
30037
Prevozna vozila
305340-072349
30041
Policijska oprema - Logistika
305340-072409
08217
Nderimet dhe renovimet e stacioneve policore
305340-072538
12737
Licenca i kompjuterski programi-DSHM
305340-091702
11145
Sistem bezbednosti mreze podataka
Faqe 50
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
305340-091714
305340-093631
11144
12214
Poboljshanje telefonskog sistema Caopy(Upgrade Caopy telephon System)
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
7,401,483
0
7,401,483
7,171,765
7,384,399
21,957,647
KB
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
KB
60,000
0
60,000
60,000
60,000
180,000
60,000
120,000
180,000
180,000
180,000
540,000
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
KB
60,000
0
60,000
55,600
55,600
171,200
KB
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
KB
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
790,000
0
790,000
785,600
785,600
2,361,200
Proshirenje i poboljshanje mikrovalnog sistema KPS
Ukupno ( KB ) - Sluzbe za podrsku
214305 - Obuka
214251-1420733
305341-091813
13943
11148
Razne opreme za obuke i sportska oprema policajaca
2 otvorena poligona za pucanje sa vatrenim oruzhjem
Ukupno ( KB ) - Obuka
214306 - Granica Policija
205326-06705
12218
Duge pushke granicne policije
214305-119437
12738
Izgradnja objekata Mutivod Mukibab,Merdara Dheu I Baerdh kule, prelazi 1 i 31
305342-091627
11150
Avancirane opreme za nadzor I kontrolu drzavne granice
305342-091652
11149
Specijalizovana oprema za Granicnu policiju
KB
Ukupno ( KB ) - Granica Policija
Ukupno - Granica Policija
790,000
0
790,000
785,600
785,600
2,361,200
Ukupno ( KB ) - Kosovska Policija
10,801,483
270,000
11,071,483
11,137,365
11,599,999
33,808,847
Ukupno - Kosovska Policija
10,801,483
270,000
11,071,483
11,137,365
11,599,999
33,808,847
0
127,000
127,000
240,000
300,000
667,000
KB
100,000
0
100,000
250,000
100,000
450,000
KB
110,000
0
110,000
130,000
120,000
360,000
214385 - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
214915 - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
214385-119698
13171
Kupovina dva autobusa ( 50-52 sedista)
KB
214385-119749
214385-119759
214385-1216635
13168
13169
13174
Renoviranje objekata KCJBOR (skola, internat objekata i pratece br.2)
Nabavku opreme informativne tehnologije
Projektiranje i dizajniranje kapitalnih projekata
Faqe 51
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
KB
350,000
0
350,000
0
0
350,000
KB
0
200,000
200,000
200,000
300,000
700,000
214385-1320046
13520
Izgradnja doma visoke kategorije u Akademiji Kosova za javnu bezbednost
214385-1420821
13948
Prosirenje sistema za grejanje i renovacija sistema cevi
214385-1423017
14094
Namestaj (snabdevanje inventarom za novi dom)
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
KB
590,000
427,000
1,017,000
850,000
820,000
2,687,000
Ukupno - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
590,000
427,000
1,017,000
850,000
820,000
2,687,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
590,000
427,000
1,017,000
850,000
820,000
2,687,000
Ukupno - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
590,000
427,000
1,017,000
850,000
820,000
2,687,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Unutrasni Poslova
18,176,483
730,122
18,906,605
18,906,605
18,906,605
56,719,815
Ukupno - Ministarstvo Unutrasni Poslova
18,176,483
730,122
18,906,605
18,906,605
18,906,605
56,719,815
KB
150,000
0
150,000
0
150,000
300,000
KB
550,000
0
550,000
450,000
350,000
1,350,000
KB
50,000
0
50,000
72,500
72,500
195,000
KB
20,000
0
20,000
50,000
50,000
120,000
KB
190,000
0
190,000
300,000
300,000
790,000
KB
80,000
0
80,000
300,000
300,000
680,000
KB
32,500
0
32,500
100,000
100,000
232,500
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
215000 - Ministartstvo za Pravosudje
215256 - Korektivna Sluzba - Zatvori
215336 - Sluzbe Zatvora
215256-071642
215256-071648
215256-071659
10205
10165
10167
Stvaranje Grupe za pratnju i prevoz zatvorenika
Unutrasnja renoviranja blokova pratecih objekata zatvora
Renoviranje krova (odrzavanje krovova objekata QP i zatvora)
215256-071741
10206
Sistem Alarma protiv pozara i emergentni izlazi
215256-071831
10209
Poljoprivredna proizvodnja - Agrokultura i upravljanje obradjivog zemljista
215256-071856
10210
Hitni troskovi ( Intervencije u sistemu vode, struje i grejanja
215256-071873
10208
Grejanje-ventilacija-instaliranje i renoviranje
215256-092999
11068
Opreme za kuhinju
Faqe 52
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
215256-095158
215256-1110303
215256-119758
215256-1420719
215256-1420722
215256-1420723
11067
12240
12241
13950
13951
13952
Praonica i opreme
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
50,000
0
50,000
150,000
100,000
300,000
KB
70,000
0
70,000
0
0
70,000
KB
0
180,000
180,000
0
0
180,000
KB
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
30,000
30,000
0
0
30,000
Ukupno ( KB ) - Sluzbe Zatvora
1,292,500
230,000
1,522,500
1,522,500
1,522,500
4,567,500
Renoviranje spolja zatvorskih blokova I pratecih objekata
Instalranje sistema kanalizacije u zatvorima
Participacija IPA Izgradnja objekta za profesionalu edukaciju za maloljetne u Ljipjanu
Nabavka sa generatorima 110 kw
Snabdevanje sa opremom za profesionalnu edukaciju u KC u Dubravi
KB
Ukupno - Sluzbe Zatvora
1,292,500
230,000
1,522,500
1,522,500
1,522,500
4,567,500
Ukupno ( KB ) - Korektivna Sluzba - Zatvori
1,292,500
230,000
1,522,500
1,522,500
1,522,500
4,567,500
Ukupno - Korektivna Sluzba - Zatvori
1,292,500
230,000
1,522,500
1,522,500
1,522,500
4,567,500
100,000
0
100,000
0
0
100,000
215363 - Kancelarija za nestala lica i sudski medcina
215337 - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
215257-1217269
13346
Nabavka specijalnih vozila za transport leseva
215363-1420883
13949
Oprema za laboratorij hispatologije
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za nestala lica i sudski medcina
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Kancelarija za nestala lica i sudski medcina
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Ministartstvo za Pravosudje
1,392,500
230,000
1,622,500
1,622,500
1,622,500
4,867,500
Ukupno - Ministartstvo za Pravosudje
1,392,500
230,000
1,622,500
1,622,500
1,622,500
4,867,500
216000 - Ministartstvo za Inostrano Poslove
216155 - Centralna Administracija Usluge
216113 - Centralna Administracija
216155-094120
12975
Vozila za Ministarstvo
Faqe 53
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
210,000
0
210,000
25,000
25,000
260,000
KB
50,000
0
50,000
15,000
15,000
80,000
KB
40,000
0
40,000
5,000
5,000
50,000
KB
300,164
0
300,164
382,582
92,600
775,346
KB
50,000
0
50,000
10,000
10,000
70,000
KB
100,000
0
100,000
193,582
46,564
340,146
KB
30,000
0
30,000
70,000
70,000
170,000
KB
10,000
0
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
790,164
0
790,164
701,164
264,164
1,755,492
Ukupno - Centralna Administracija
790,164
0
790,164
701,164
264,164
1,755,492
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
790,164
0
790,164
701,164
264,164
1,755,492
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
790,164
0
790,164
701,164
264,164
1,755,492
KB
250,000
0
250,000
120,000
100,000
470,000
KB
110,000
0
110,000
50,000
50,000
210,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
557,000
957,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
KB
150,000
0
150,000
350,000
450,000
950,000
216155-095048
11073
Namestaj za Ministarstvo Inostranih Poslova
216155-095051
11074
Kompjuter za Ministarstvo Inostranih Poslova
216155-095064
11075
Tehnoloska oprema
216155-106681
12247
Aparati za fotokopiranje
216155-106689
12248
Opreme za softwer
216155-106693
12249
Druge Opreme ze MIP
216155-1217020
13180
Renoviranje objekata
216258 - Ambasada
216143 - Ambasada
216258-094121
11076
Vozila za Ambasade
216258-095418
11077
Nameshtaj za Ambasade
216258-106666
12253
Tehnoloska informativna oprema
216258-106670
12252
Racunari za diplomatskih I konzularnih misija
216258-106672
12251
Aparati za fotokopiranje za misije Republike Kosovo
216258-106673
12250
Snabdevanje sa drugim opremama
Faqe 54
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
216258-1217015
216258-1217018
13181
13183
Klasifikirana zona za komunikaciju sa Ambasadama
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
10,000
0
10,000
150,000
150,000
310,000
Ukupno ( KB ) - Ambasada
860,000
0
860,000
1,000,000
1,437,000
3,297,000
Ukupno - Ambasada
860,000
0
860,000
1,000,000
1,437,000
3,297,000
Ukupno ( KB ) - Ambasada
860,000
0
860,000
1,000,000
1,437,000
3,297,000
Ukupno - Ambasada
860,000
0
860,000
1,000,000
1,437,000
3,297,000
KB
0
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
KB
0
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
KB
0
20,000
20,000
10,000
10,000
40,000
KB
0
7,000
7,000
7,000
7,000
21,000
KB
0
10,000
10,000
4,000
4,000
18,000
KB
Renoviranje objekata Ambasade
216259 - Diplomatska Akademija
216280 - Diplomatska Akademija
216259-1420705
13953
Masine za fotokopiranje za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420711
13954
Razna oprema za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420712
13955
Namestaj za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420714
13956
Racunala za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420715
13957
IT oprema za Diplomatsku Akademiju
216259-1420718
13958
Sluzbena vozila za Diplomatsku Akademiju
0
50,000
50,000
15,000
15,000
80,000
Ukupno ( KB ) - Diplomatska Akademija
0
91,000
91,000
40,000
40,000
171,000
Ukupno - Diplomatska Akademia
0
91,000
91,000
40,000
40,000
171,000
Ukupno ( KB ) - Diplomatska Akademija
0
91,000
91,000
40,000
40,000
171,000
Ukupno - Diplomatska Akademia
0
91,000
91,000
40,000
40,000
171,000
Ukupno ( KB ) - Ministartstvo za Inostrano Poslove
1,650,164
91,000
1,741,164
1,741,164
1,741,164
5,223,492
Ukupno - Ministartstvo za Inostrano Poslove
1,650,164
91,000
1,741,164
1,741,164
1,741,164
5,223,492
217000 - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
217155 - Centralna Administracije Usluge
217113 - Cnetralna Administracija
217155-1213724
13186
Namestaj
Faqe 55
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217155-1213726
13185
Drugi uredjaji SIM
217155-1213727
13184
Netakticne vozila
217155-1420709
13959
soba za zashtitu tajnih podataka
217250-1213620
12751
Sigurnosna oprema za novi objekat - MFSK
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
50,000
80,000
130,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
Ukupno ( KB ) - Cnetralna Administracija
50,000
50,000
100,000
150,000
150,000
400,000
Ukupno - Cnetralna Administracija
50,000
50,000
100,000
150,000
150,000
400,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracije Usluge
50,000
50,000
100,000
150,000
150,000
400,000
Ukupno - Centralna Administracije Usluge
50,000
50,000
100,000
150,000
150,000
400,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
KB
500,000
0
500,000
500,000
200,000
1,200,000
KB
300,000
0
300,000
0
0
300,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
100,000
350,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
40,000
0
40,000
150,000
100,000
290,000
KB
150,000
0
150,000
200,000
150,000
500,000
KB
100,000
0
100,000
200,000
100,000
400,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
217250 - Snaga Sigurnosti Kosova
217360 - Snaga Sigurnosti Kosova
217250-095511
217250-095512
217250-096877
217250-097017
11111
11113
12259
12257
Standarizovane puske
Municija
Sportske dvorane , fitnes, faze I- kasarna u Pris¡tinu
Projektiranje, dizajniranje I nadziranje projekata
217250-1110002
11096
3T Piruni (5)
217250-1110009
11120
Namestaj
217250-1110010
11103
5T cisterne za gorivo (kamion)
217250-1110014
12763
Operativni Oprema (polje urezaji)
217250-1110019
12768
Sportska hala u Gnjlanska kasarna
Faqe 56
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1110022
217250-1110023
217250-1110024
217250-1110025
217250-1110054
217250-1110055
12856
12770
12765
11123
12771
12772
Sportska Hala Pomozotin
3/4T 4*4(76) (takticna vozila)
217250-1110109
11121
Operativni opreme za Nacionalnog centra za treniranje
217250-1111934
12752
Radio takticka Oprema
217250-1111935
12760
TI oprema
217250-1112006
12291
Digitalizacija objekta BSK
217250-119988
217250-119995
12759
11100
11102
0
150,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
150,000
300,000
500,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
50,000
200,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
100,000
350,000
KB
540,500
0
540,500
2,200,000
2,850,000
5,590,500
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
1,200,000
0
1,200,000
100,000
1,000,000
2,300,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
100,000
350,000
KB
50,000
0
50,000
0
50,000
100,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
110,500
3,110,500
KB
150,000
0
150,000
100,000
200,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
100,000
350,000
KB
400,000
0
400,000
450,000
600,000
1,450,000
Popravke i prilago avanjeosvetljenje prostora u KBS kasarni
12756
217250-119983
0
Izgradnja posmatrasa i kontrolnih punktova u svim kasarnama KBS
217250-1110062
12774
150,000
Ostala Oprema
Bezbednosti ograde u svim kasarnama KBS
217250-1116112
0
Oprama za Policiju BSK
12773
12777
150,000
Sportska hala u Mitrovicska kasarna
217250-1110056
217250-1112007
KB
Lako oruzanje pod SOP
Autoambulance (2)
Lokalne optike mrez
Autobus - minibus ( 5 / 5)
5T Cisterna za vodu (kamion) (5)
Faqe 57
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1213653
13201
Renoviranje zgrade kompanije RRB Mitrovica
217250-1213662
13203
Popravka i izgradnja smestaj KSU - kasarna u Pristini
217250-1213664
13205
Izgradnja staze helikoptera u Pristinie
217250-1213667
13202
Izgradnja staze helikoptera -Urosevac
217250-1213669
11095
Netakticna vozila (AJT) (5)
217250-1213670
13208
Izgradnja bazena kasarne u Urosevcu
217250-1213672
217250-1213675
217250-1213693
217250-1213694
217250-1213695
13207
13200
13260
13193
13188
KB
120,000
0
120,000
150,000
120,000
390,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
100,000
0
100,000
200,000
0
300,000
KB
0
0
0
80,500
100,000
180,500
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
KB
0
0
0
0
30,000
30,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
0
0
300,000
0
300,000
KB
0
0
0
200,000
0
200,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
200,000
0
200,000
250,000
0
450,000
KB
0
200,000
200,000
0
200,000
400,000
Rekonstrukcija objekata i infrastrukture - Istok
Rekonstrukcija i asfaltiranje nekih puteva u KBS kasarni
Opreme za zvuk i prevod za sastanske sale za BSK
Kamion sa opremom za odrzavanje oruzanja
Kamion sa opremom za odrzavanje vozila
217250-1213697
13196
Voz-kamion za prevoz teskoj kategoriji atrakcija
217250-1213701
13198
Kamion 20 T
217250-1213704
13195
Kamionski prevoz za odrzavanje puteva u zimskom periodu
217250-1213708
13190
Bageri
217250-1213709
13209
Bulduzheri
Faqe 58
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1213710
217250-1213711
217250-1213713
217250-1213715
217250-1317525
217250-1317528
13194
13189
13197
13192
13534
13535
Oprema za deminiranje
KB
100,000
0
100,000
100,000
200,000
400,000
KB
50,000
0
50,000
80,000
50,000
180,000
KB
50,000
0
50,000
80,000
50,000
180,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
200,000
350,000
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
0
280,500
280,500
120,000
0
400,500
KB
100,000
0
100,000
0
50,000
150,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
100,000
100,000
50,000
50,000
200,000
Oprema za zastitu od pozara
Zastitna oprema za hemijsku , nuklearnu i biologkih
Sredstvima za spasavanje i istrazivanje
Objekat smeStaja i spavanja - Kasarna SBK u Pristini
Objekat smestaja i spavanja kasarna SBK u Istoku
217250-1317531
13536
Putevi i parkinzi -kasarna SBK Pomozatin
217250-1317533
13538
Sistem videokonference
217250-1320590
13811
Izgradnja kolektivnih kupaona - 5 kasarna
217250-1320591
13812
Izgradnja garaza Inz. bat. -Pristina
217250-1320592
13813
Izgradnja aneksa za Policijske snage Pristine
217250-1320593
13814
Rikonstrukcija i asfatiranje platoa parade i 2 putnih segmenata Pristine
217250-1320594
217250-1320595
217250-1420544
217250-1420549
217250-1420550
13815
13816
13960
13961
13962
Rikonsktrukcija krova komandne zgrade u Ferizaju
GPS sistem za vozila
Renoviranje servisa za vozila u Prishtini
Renoviranje servisa vozilo u Mitrovici
Izgradnja servisa za vozila u Uroshevcu
Faqe 59
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1420551
13963
Izgradnja servisa za vozila u Istok
217250-1420552
13964
Izgradnja servisa za vozila u Gnjilane
217250-1420631
14093
"Popravka i farbanje komandnog objekta BOP
217250-1420632
13966
Popravka i fabarnje komandnog objekta RCO
217250-1420634
13967
Popravka skladinih krovova BOP-a
217250-1420653
13968
Poligon za fiziko kaljenje u -Pomazatin
217250-1420654
217250-1420655
217250-1420666
217250-1420668
217250-1420675
13969
13970
13971
13972
13973
KB
0
100,000
100,000
200,000
100,000
400,000
KB
0
100,000
100,000
200,000
100,000
400,000
KB
0
100,000
100,000
200,000
200,000
500,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
0
120,000
120,000
KB
0
0
0
0
150,000
150,000
KB
0
0
0
400,000
500,000
900,000
KB
0
0
0
400,000
600,000
1,000,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
600,000
600,000
500,000
500,000
1,600,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
400,000
800,000
1,200,000
KB
0
500,000
500,000
0
0
500,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Vatrogasna stanica u RCO
Izgradnja objekta komanda II Bataljona u Istok
Izgradnja garazha i parking za vozila BOP
"reguliranje i zelenila prostora u kasarne
sisitem VOIP
217250-1420683
13974
Medicinska oprema Ploliklinika
217250-1420692
13975
Uredgaji - radne stanice - dozvola (licenca)
217250-1420694
13976
Izgradnja studenskog doma (internat) u Uroshevcu
217250-1420727
13977
Sportska hala u Istok
217250-1421600
13978
Izgadnja parkinga za vozila i popravka ograde - Prizren ( novi projekat )
KB
Faqe 60
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1421609
304320-1112307
304320-1112308
13979
12775
12776
Izgradnja zashtitnih zidova - Uroshevac
KB
0
49,500
49,500
0
0
49,500
KB
1,200,000
0
1,200,000
1,200,000
1,500,000
3,900,000
KB
1,300,000
0
1,300,000
1,300,000
2,000,000
4,600,000
Ukupno ( KB ) - Snaga Sigurnosti Kosova
12,800,500
2,480,000
15,280,500
15,560,500
15,830,500
46,671,500
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
12,800,500
2,480,000
15,280,500
15,560,500
15,830,500
46,671,500
Ukupno ( KB ) - Snaga Sigurnosti Kosova
12,800,500
2,480,000
15,280,500
15,560,500
15,830,500
46,671,500
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
12,800,500
2,480,000
15,280,500
15,560,500
15,830,500
46,671,500
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
12,850,500
2,530,000
15,380,500
15,710,500
15,980,500
47,071,500
Ukupno - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
12,850,500
2,530,000
15,380,500
15,710,500
15,980,500
47,071,500
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Ukupno ( KB ) - Kontigentni Rashoda
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Ukupno - Kontigentni Rashoda
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Ukupno ( KB ) - Kontigentni Rashoda
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Ukupno - Kontigentni Rashoda
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Ukupno ( KB ) - Kontigentni Rashoda
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Ukupno - Kontigentni Rashoda
4,137,320
0
4,137,320
4,000,000
4,000,000
12,137,320
Strategke komunikacije mreza
Autoblindi
218000 - Ministarstvo za Evropsku Integraciu
219000 - Ministarstvo za Diasporu
230000 - Nezavisna Komisija Nabavke
231000 - Akademija nauka i Umetnosti
232000 - Kontigentni Rashoda
232180 - Kontigentni Rashoda
232131 - Kontigentni Rashoda
232180-1217070
13255
Nespecifirani projekati 2014-2016
KB
Faqe 61
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
235000 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235260 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235113 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235260-119806
12358
Nacionalna centra za monitoriranje sektara, fiksne, mobilne
235260-119823
13524
Kupovina sluzbenih vozila
235260-1317780
13526
Stvaranje platforme za pracenje kvaliteta (QoS) telekomunikacionih usluga
235260-1420658
14092
Nabavka sa opremom `Drive Test System` za monitoring novih usluga pruzenih kroz
235260-1420665
13985
Licenca za pristup Softver Modula ili SPECTRAemc (2)
KB
0
0
0
250,000
300,000
550,000
KB
0
0
0
40,000
0
40,000
60,000
0
60,000
0
0
60,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
35,000
0
35,000
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
25,000
25,000
5,000
0
30,000
0
15,000
15,000
15,000
0
30,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
35,000
35,000
55,000
100,000
190,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
235260-1420669
13986
Softver za klasifikaciju podataka i predstavljanja izvestaja podataka -Cristal R
KB
235260-1420671
13987
Uspostavljanje jedinice za menadzment glavnog drzavnog domena interneta
KB
235260-1420673
13988
Nabavka sa dodatnim modulima za merenje radijacije elektromagnetskog polja za usluge
KB
235260-1420674
13989
Razvoj softver modula za pristup on-line statisticke baze podataka od operatora
KB
235260-1420677
13990
Uspostavljanje kompjuteriziranog centra i hitnih reakcija / CERT na nacionalnom nivou
KB
235260-1420688
14091
Izgradnja softverske i hardverske platforme za Registraciju Opreme sa Identitetom
235260-1423116
14159
Kupovina opreme za identifikacije mobinih telefona
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
KB
60,000
440,000
500,000
400,000
400,000
1,300,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
60,000
440,000
500,000
400,000
400,000
1,300,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
60,000
440,000
500,000
400,000
400,000
1,300,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
60,000
440,000
500,000
400,000
400,000
1,300,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
60,000
440,000
500,000
400,000
400,000
1,300,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
60,000
440,000
500,000
400,000
400,000
1,300,000
Faqe 62
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
236000 - Agencija Protiv Korupcije
238000 - Regulativni Ured za Energiju
238285 - Regulativni Ured za Energiju
238425 - Regulativni Ured za Energiju
238285-1114352
12786
Teknologijske Informativne opreme
238285-1420702
14090
Odrzavanje sistema e-arhive i veb stranice
KB
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
Ukupno ( KB ) - Regulativni Ured za Energiju
30,000
10,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Uprava Elektricne Energije
30,000
10,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno ( KB ) - Regulativni Ured za Energiju
30,000
10,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Regulatorni Ured za Energiju
30,000
10,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno ( KB ) - Regulativni Ured za Energiju
30,000
10,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Regulativni Ured za Energiju
30,000
10,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Namenski Prihodi
15,000
0
15,000
40,000
20,000
75,000
Namenski Prihodi
10,000
0
10,000
40,000
10,000
60,000
Namenski Prihodi
239000 - Kosovska Agencija za Privatizaciju
239278 - Centralna Administracija
239229 - Centralna Administracija
239278-096320
239278-119601
239278-1213754
11225
12429
12996
Nabavka opreme u kapitalnih izdataka
Popravkazgrade KPA i regionalnih kancelarija
Kupovina auto
135,000
0
135,000
0
0
135,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Centralna Administracija
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
Ukupno - Centralna Administracija
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Centralna Administracija
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
Ukupno - Centralna Administracija
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Kosovska Agencija za Privatizaciju
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Privatizaciju
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
240000 - Nabavni Raspravni Organ
Faqe 63
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
240320 - Nabavni Raspravni Organ
240159 - Nabavni Raspravni Organ
240320-1420491
14150
Kupovina fotokopija
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Nabavni Raspravni Organ
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Organ Razmatranje Nabavke
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Nabavni Raspravni Organ
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Organ Razmatranje Nabavke
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Nabavni Raspravni Organ
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Nabavni Raspravni Organ
0
10,000
10,000
0
0
10,000
KB
1,085,000
0
1,085,000
549,462
500,000
2,134,462
KB
475,000
0
475,000
250,000
100,000
825,000
KB
779,462
0
779,462
1,000,000
1,214,370
2,993,832
KB
100,000
0
100,000
350,000
80,000
530,000
KB
200,000
0
200,000
500,000
355,092
1,055,092
KB
0
100,000
100,000
500,000
500,000
1,100,000
KB
0
300,000
300,000
300,000
700,000
1,300,000
KB
0
110,000
110,000
0
0
110,000
241000 - Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoc
242000 - Universitet u Pristini
242112 - Universitet u Pristini
242904 - Universitet u Pristini
242112-106464
12294
Konkretizovana sredstva za Univerzitet Pristine
242112-106465
12295
Laboratorij za Univerzitet Pristine
242112-1217063
13219
Projekat i izgradnja Poljoprivrednog fakulteta
242112-1217064
13217
Projekat izgradnje Fakulteta fizickog vaspitanja
242112-1217591
242112-1420809
242112-1420814
242112-1420819
242112-1421262
13393
13980
13981
13982
13983
Novi Objekat Dekanata za Medicinski Fakultet
Izgradnja objekta Fakulteta za prirodne-matematicke nauke
Izgradnja objekta centralne administracije i ekonomije
Kupovina vozila za UP
Popravak kampusa
Faqe 64
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
2,639,462
810,000
3,449,462
3,449,462
3,449,462
10,348,386
Ukupno - Universitet u Pristina
2,639,462
810,000
3,449,462
3,449,462
3,449,462
10,348,386
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
2,639,462
810,000
3,449,462
3,449,462
3,449,462
10,348,386
Ukupno - Universitet u Pristini
2,639,462
810,000
3,449,462
3,449,462
3,449,462
10,348,386
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
2,639,462
810,000
3,449,462
3,449,462
3,449,462
10,348,386
Ukupno - Universitet u Pristini
2,639,462
810,000
3,449,462
3,449,462
3,449,462
10,348,386
KB
0
0
0
0
30,000
30,000
KB
0
0
0
15,000
20,000
35,000
KB
10,600
0
10,600
23,400
25,000
59,000
KB
14,125
0
14,125
0
25,000
39,125
KB
0
0
0
30,000
0
30,000
KB
0
52,200
52,200
0
0
52,200
KB
0
23,075
23,075
0
0
23,075
KB
0
0
0
17,100
0
17,100
243000 - Ustavni Sud Kosova
243115 - Ustavni Sud Kosova
243238 - Ustavni Sud Kosova
243115-095419
243115-095420
243115-095422
243115-095423
243115-1213967
243115-1420454
11136
11135
11132
11133
13224
13992
Vozila
Softver
Oprema za IT
Nameshtaj
Instalacija bezbednosne opreme i ventilacije u prostoru Arhive Ustavnog Suda
Cetvero kanalni audio i video sistem za novu sudksu sobu
243115-1420455
13993
VOIP sistem
243115-1420457
13994
Transfer i izgradnja sobe servera
243115-1420460
13995
Sistem kamera za video pracenje objekta
0
0
0
14,500
0
14,500
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
KB
24,725
75,275
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
24,725
75,275
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
24,725
75,275
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
24,725
75,275
100,000
100,000
100,000
300,000
Faqe 65
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
24,725
75,275
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
24,725
75,275
100,000
100,000
100,000
300,000
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
244000 - Kosovska Komisija za Konkurenciju
245000 - Kosovo Obavjestajnih Agencija
245117 - Kosovo Obavjestajnih Agencija
245255 - Kosovo Obavjestajnih Agencija
245117-108947
12408
Nespecifirani projekati
KB
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
KB
0
0
0
0
35,000
35,000
KB
95,000
0
95,000
100,000
70,000
265,000
246000 - Kosovski Odbor za Kultorno Nasledstvo
247000 - Izborna Komisia za Predstavke i Zalbe
248000 - Radio Televizija Kosova
249000 - Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe Kosova
250000 - Državni Tužilac
250012 - Tuzioci i Administracija
250335 - Tužioci i Administracija
250012-1217486
250012-1317662
250012-1420779
13347
13529
14056
Kupovina fotokopir aparata
Kupovina vozila za Tuzilastvo
Nabava servera
Faqe 66
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
250012-1420794
14057
Nabava rutera
250012-1420820
14058
Nabava video uredaja za konferencije
KB
0
20,000
20,000
30,000
0
50,000
KB
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
0
0
25,000
25,000
Ukupno ( KB ) - Tužioci i Administracija
KB
95,000
35,000
130,000
130,000
130,000
390,000
Ukupno - Krivicno Gonjenje i Administracija
95,000
35,000
130,000
130,000
130,000
390,000
Ukupno ( KB ) - Tuzioci i Administracija
95,000
35,000
130,000
130,000
130,000
390,000
Ukupno - Krivicno Gonjenje i Administracija
95,000
35,000
130,000
130,000
130,000
390,000
Ukupno ( KB ) - Državni Tužilac
95,000
35,000
130,000
130,000
130,000
390,000
Ukupno - Državni Tužilac
95,000
35,000
130,000
130,000
130,000
390,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
75,000
0
75,000
0
0
75,000
251000 - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
251010 - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
251261 - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
251010-1217052
251010-1421625
13254
14059
IT opreme (softver)
Kupovina vozila
252000 - Razvojni povrolacki Fond
253000 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253010 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253279 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
210131-1217118
13280
Odrzavanje Komleksa Memorial Adem Jasharit
KB
Faqe 67
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
253010-1320999
13851
Memorijal " Adem Jashari" Prekaz- Skenderaj
KB
1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
0
3,000,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
1,075,000
0
1,075,000
2,000,000
0
3,075,000
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
1,075,000
0
1,075,000
2,000,000
0
3,075,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
1,075,000
0
1,075,000
2,000,000
0
3,075,000
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
1,075,000
0
1,075,000
2,000,000
0
3,075,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
1,075,000
0
1,075,000
2,000,000
0
3,075,000
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
1,075,000
0
1,075,000
2,000,000
0
3,075,000
KB
10,000
0
10,000
0
0
10,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
3,000
0
3,000
0
0
3,000
302000 - Kancelarija Glavnog Revizora
302305 - Odelenje za Revizije
302134 - Odelenje za Revizije
302305-1319038
13541
Softwer za registrovanje vremena
302305-1319766
13547
Kupovina softvera za podrsku reviziji
302305-1320565
13786
Softver za razvoj intranet-a
302305-1421226
14060
Softver za upravljanje ljudskih resursa
0
17,000
17,000
0
0
17,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Revizije
KB
13,000
17,000
30,000
100,000
100,000
230,000
Ukupno - Odelenje za Revizije
13,000
17,000
30,000
100,000
100,000
230,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Revizije
13,000
17,000
30,000
100,000
100,000
230,000
Ukupno - Odelenje i Revizije
13,000
17,000
30,000
100,000
100,000
230,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Glavnog Revizora
13,000
17,000
30,000
100,000
100,000
230,000
Ukupno - Kancelarija Glavnog Revizora
13,000
17,000
30,000
100,000
100,000
230,000
313000 - Regulativna kancelarija za Vodu i Otpatke
314000 - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
314405 - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
314455 - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
314405-1213752
13549
Razvoj baze podataka
Faqe 68
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
60,000
0
60,000
KB
0
120,000
120,000
0
90,000
210,000
KB
0
260,000
260,000
0
0
260,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
35,500
35,500
0
0
35,500
0
20,000
20,000
0
0
20,000
317000 - Uprava za Civilnu Avijaciju
318000 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318425 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318812 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318425-093819
318425-119528
318425-1217073
318425-1317601
318425-1317810
11166
13243
13241
13568
13574
Menadziranje mineralnih resursa u Kosovu
Elektronski Podnosenje dokumenata NKRM
Odnos regionalnih centara ( VPN) u mrezhu KPMS
IZRADA CETIRI PLANSETA GEOLOSKE MAPE NA RAMERI 1 : 25 000
Centralized Log Management Security and Compliance
318425-1420667
14061
Nabavka sa 4 terenskih vozila za NKMM
318425-1420704
14062
Avansiranje geodatabaze i veb sajta
318425-1420716
14063
Merac automobila za mobilno merenje sa GPS-om
318425-1420731
14064
Storage Solution (Hardver za Server)
318425-1420739
14065
Licenca za ArcGIS Desktop (ESRI Licenca) i avnasiranje ArcIMS-a
KB
Faqe 69
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
318425-1420741
318425-1420744
318425-1420752
318425-1420759
318425-1420767
318425-1420774
14066
14067
14068
14069
14070
14072
Monitoring mineralnih aktivnosti kroz kamera
KB
0
0
0
284,500
229,500
514,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
4,000
4,000
0
0
4,000
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
KB
0
0
0
55,000
0
55,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
0
0
60,000
0
60,000
KB
0
0
0
0
60,000
60,000
KB
0
0
0
0
50,000
50,000
ORTOFOTOT 2012
UPS za servere (Server soba)
Softver za deponiju i inventar
Avansiranje sistema NKMM platforme Windows Server 2015 (BLADE)
Disaster Recovery (Backup centar)
318425-1420784
14073
Softver za Inspektorijat -DATA MINING
318425-1420789
14074
Icloud Solution
318425-1420796
14075
Integracija databaze
318425-1420798
14076
Integracija GIS-a NKMM-a u nacionalni GIS
0
0
0
0
80,000
80,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
KB
150,000
509,500
659,500
659,500
659,500
1,978,500
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudu i Minerale
150,000
509,500
659,500
659,500
659,500
1,978,500
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
150,000
509,500
659,500
659,500
659,500
1,978,500
Ukupno - Nezavisna Komisija za Rudu i Minerale
150,000
509,500
659,500
659,500
659,500
1,978,500
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
150,000
509,500
659,500
659,500
659,500
1,978,500
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
150,000
509,500
659,500
659,500
659,500
1,978,500
0
400,000
400,000
400,000
0
800,000
319000 - Nezavisna Komisija za Medije
319430 - Nezavisna Komisija za Medije
319811 - Nezavisna komisija za Medije
319430-1423014
14071
Digitalni Sistem
KB
319430-1423015
14077
Elektronska Arhiva
Faqe 70
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
294,000
294,000
0
0
294,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisna komisija za Medije
0
694,000
694,000
400,000
0
1,094,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
0
694,000
694,000
400,000
0
1,094,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisna Komisija za Medije
0
694,000
694,000
400,000
0
1,094,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
0
694,000
694,000
400,000
0
1,094,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisna Komisija za Medije
0
694,000
694,000
400,000
0
1,094,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
0
694,000
694,000
400,000
0
1,094,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
0
45,300
45,300
0
0
45,300
KB
0
0
0
21,006
0
21,006
KB
0
0
0
0
6,000
6,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat
0
75,300
75,300
21,006
6,000
102,306
Ukupno - Sekretarijat
0
75,300
75,300
21,006
6,000
102,306
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat
0
75,300
75,300
21,006
6,000
102,306
Ukupno - Sekretarijat
0
75,300
75,300
21,006
6,000
102,306
320000 - Centralna Izborna Komisija
320435 - Sekretarijat
320141 - Sekretarijat
320435-1420816
320435-1420827
320435-1420836
320435-1420840
14078
14079
14080
14081
Projekat za kupovinu generatora
Projekat za nabavku opreme za IT
Kupovina vozila za SCKI
Projekat za kupovinu opreme IT-a
320436 - Izbori
320142 - Izbori
320436-1420824
14082
Projekat za softver Centra za izbrajanje i rezultate
KB
0
134,200
134,200
0
0
134,200
Ukupno ( KB ) - Izbori
0
134,200
134,200
0
0
134,200
Ukupno - Izbori
0
134,200
134,200
0
0
134,200
Ukupno ( KB ) - Izbori
0
134,200
134,200
0
0
134,200
Ukupno - Izbori
0
134,200
134,200
0
0
134,200
Ukupno ( KB ) - Centralna Izborna Komisija
0
209,500
209,500
21,006
6,000
236,506
Ukupno - Centralna Izborna Komisija
0
209,500
209,500
21,006
6,000
236,506
Faqe 71
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
321000 - Institucija Ombudsmana
321440 - Institucija Ombudsmana
321324 - Institucija Ombudsmana
321440-1420717
14083
Kupovina i nabavka centrale telefonije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Institucija Ombudsmana
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Institucija Ombudsmana
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Institucija Ombudsmana
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Institucija Ombudsmana
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
22,000
22,000
0
0
22,000
322000 - Sudski Institut Kosova
322445 - Sudski Institut Kosova
322916 - Sudski Institut Kosova
322445-1423003
14084
kupvina i snabdevanje IT uredgaja
KB
Ukupno ( KB ) - Sudski Institut Kosova
0
22,000
22,000
0
0
22,000
Ukupno - Kosovski Pravosudni Institut
0
22,000
22,000
0
0
22,000
Ukupno ( KB ) - Sudski Institut Kosova
0
22,000
22,000
0
0
22,000
Ukupno - Kosovksi Pravosudni Institut
0
22,000
22,000
0
0
22,000
Ukupno ( KB ) - Sudski Institut Kosova
0
22,000
22,000
0
0
22,000
Ukupno - Sudski Institut Kosova
0
22,000
22,000
0
0
22,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
200,000
350,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
150,000
400,000
100,000
0
100,000
180,000
200,000
480,000
328000 - Kosovo Sudski Savjet
328461 - Sekretarijat i Sudstvo
328333 - Sekretarijat i Sudstvo
328461-119893
12326
Kupovina vozila za sud i SSK
328461-119894
30064
Hitne popravke na struja, voda, kanalizacija u sudovima
328461-119895
12324
Obezbedjivanje inventara za nove i renoviranih objekte sudstva
KB
Faqe 72
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
328461-119979
328461-119986
328461-119989
328461-1213897
328461-1213900
328461-1213916
328461-1213920
12793
12323
12794
13249
13252
13250
13251
Nabavka kompjutera, servera, macine za fotokopiranje i druge teknologijske opreme
KB
170,000
0
170,000
200,000
180,000
550,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
1,130,000
0
1,130,000
600,000
0
1,730,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
Sigurnosna oprema i videovizije
Projekat za Audiosnimanje u sud
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Urosevcu
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Pec
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda filijala u Vuciternu
Projektovanje i izgradnja aneksa Osnovnog suda u Djakovici
100,000
0
100,000
720,000
1,220,000
2,040,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat i Sudstvo
KB
2,100,000
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
6,300,000
Ukupno - Sudovi i Sekretarijat
2,100,000
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
6,300,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat i Sudstvo
2,100,000
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
6,300,000
Ukupno - Sudstvo i Sekretarijat
2,100,000
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
6,300,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Sudski Savjet
2,100,000
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
6,300,000
Ukupno - Kosovo Sudski Savjet
2,100,000
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
6,300,000
KB
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
KB
20,000
0
20,000
0
8,000
28,000
KB
0
7,200
7,200
7,200
0
14,400
KB
0
1,000
1,000
1,000
0
2,000
329000 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405 - Kosovska Agencija za Imovinu
329606 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405-1213603
329405-1213680
329405-1217804
329405-1217805
329405-1217807
13274
13273
13552
13553
13565
Snadevanje sa namestajem
Snabdevanje sa generatorom 55KW
Industrial batteries 100Ah
Licence renewal for AntiSpam
Servers
Faqe 73
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
329405-1217808
13554
Server Spare parts
329405-1217809
13555
Core Network Devices - switches
329405-1317456
13556
Snabdevanje fotokopije
329405-1317462
13557
Snabdevanje klima uregjaja
329405-1317493
13560
Krecenje kancelarija KAP
329405-1317613
13564
Snabdevanje vozilima
329405-1320681
329405-1320690
329405-1320695
329405-1320765
329405-1420726
14085
14086
14087
14088
14089
KB
0
9,000
9,000
4,800
15,000
28,800
KB
0
8,000
8,000
8,000
0
16,000
KB
0
0
0
9,100
0
9,100
KB
24,000
0
24,000
0
12,000
36,000
KB
4,000
0
4,000
4,900
0
8,900
KB
5,000
0
5,000
0
0
5,000
KB
0
0
0
40,000
20,000
60,000
KB
0
0
0
0
3,000
3,000
KB
0
0
0
0
30,000
30,000
KB
0
0
0
0
1,000
1,000
KB
0
8,800
8,800
14,000
0
22,800
KB
0
2,000
2,000
0
0
2,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
58,000
36,000
94,000
94,000
94,000
282,000
VoIP kartice za telefonske centrale
Azuriranje softvera
Radni alati za help desk
IT kompjutori (visoka performansa)
Nabava printera
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
58,000
36,000
94,000
94,000
94,000
282,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
58,000
36,000
94,000
94,000
94,000
282,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
58,000
36,000
94,000
94,000
94,000
282,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
58,000
36,000
94,000
94,000
94,000
282,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
58,000
36,000
94,000
94,000
94,000
282,000
Ukupno
327,676,328
73,509,321 401,185,649 382,358,818 390,789,254 1,174,333,721
Ukupno ( KB )
315,916,328
54,594,321 370,510,649 338,245,568 357,164,254 1,065,920,471
Ukupno ( Sopstveni Prihodi )
0
Faqe 74
0
0
0
0
0
Date: 23.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja )
Ukupno ( Namenski Prihodi )
Faqe 75
11,600,000
18,915,000
30,515,000
44,033,250
33,595,000
108,143,250
160,000
0
160,000
80,000
30,000
270,000
Opstinski Budzet za godinu 2014-2016
Rezime opstinskih budzeta za godinu 2014-2016
Tabela 1: Bilans prihoda I rashoda opstina
Nr.
Rezime
2012 Aktuelno
2013 Aktuelno
2014 Budzet
1
UKUPNO OPSTINSKIH PRIHODA
352,378,493
367,768,210
390,196,761 390,010,907 398,262,963
1.1
Vladini Grantovi
300,490,782
307,349,211
322,970,341
320,767,694
327,634,887
1.2
Sopstveni
51,887,711
60,419,000
67,226,420
69,243,213
70,628,077
2
UKUPNO OPSTINSKIH RASHODA
352,406,493
367,768,210
2.1
Tekuci Rashodi
228,085,170
240,290,968
260,227,983
2.1.1 Plate I Dnevnice
188,811,208
195,416,225
198,716,862
2.1.2 Robe i Usluge
26,624,144
31,421,960
41,853,083
2.1.3 Opstinski Rashodi
8,328,470
8,164,101
10,009,773
2.1.4 Subvencije
4,321,347
5,288,682
9,648,265
124,321,323
127,477,243
129,290,834
2.2
Kapitalni Rashodi
3
4
BILANS BUDZETA
FINANSIRANJE
4.1
Izmena odrzane dobiti(HVK)
4.2
Strano finansiranje
4.3
Finansijsko finansiranje shodno Zakonu na
snazi
Ostala
4.4
28,000
BDMS
2015 Procena
2016 Procena
389,518,818 390,010,907 398,262,963
261,357,244
266,864,131
128,653,664
131,398,828
677,944
19 December 2013
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
611
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Glogovac
160
Kancelarija predsednika
16001 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16301 Administracija
166
Inspekcije
16601 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16901 Kancelarija Skupstine opstine
175
18-12-2013, 08:35 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1,312
1,312
11
11
11
11
43
43
43
43
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
3,406,809
3,037,911
368,898
6,066,625
6,016,625
50,000
976,092
718,056
258,036
197,893
159,827
38,066
335,000
81,283
81,283
32,733
12,733
20,000
1,500
1,500
30,000
32,733
12,733
20,000
1,500
1,500
100,000
1,753
98,247
43,100
5,034
38,066
5,000
100,000
1,753
98,247
43,100
5,034
38,066
5,000
81,283
81,283
162,226
162,226
162,226
162,226
335,000
10,982,419
9,932,419
1,050,000
145,516
95,516
50,000
30,000
30,000
145,516
95,516
50,000
30,000
17,500
17,500
327,826
186,513
141,313
17,500
17,500
327,826
186,513
141,313
5,000
5,000
Ukupno
9
9
44,308
44,308
25,870
15,870
10,000
360
360
70,538
60,538
10,000
9
9
44,308
44,308
25,870
15,870
10,000
360
360
70,538
60,538
10,000
108,158
108,158
17,520
17,520
360
360
5,000
5,000
108,158
108,158
17,520
17,520
360
360
5,000
5,000
14
14
65,495
65,495
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
4,500
5,500
360
360
131,038
126,038
5,000
131,038
126,038
5,000
75,855
70,355
5,500
1 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17501 Budzetiranje
180
Javne Sluzbe Civilna Odbra
18001 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za Zajednice
19705 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
47001 Poljoprivreda
650
Katastar i Geodezija
65005 Kadastralne Sluzbe
660
18-12-2013, 08:35 AM
Urbano Planitanje i Inpekcij
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
14
14
65,495
65,495
10,000
4,500
5,500
360
360
23
23
104,172
104,172
83,253
20,315
62,938
3,000
3,000
83,253
20,315
62,938
3,000
3,000
23
23
104,172
104,172
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
75,855
70,355
5,500
10,000
120,000
120,000
320,425
247,487
72,938
120,000
120,000
320,425
247,487
72,938
10,000
10,000
10,000
1
1
5,946
5,946
3,090
3,090
360
360
9,396
9,396
1
1
5,946
5,946
3,090
3,090
360
360
9,396
9,396
13
13
58,924
58,924
30,000
10,000
20,000
480
480
30,000
10,000
20,000
480
480
13
13
58,924
58,924
100,000
15,000
15,000
204,404
84,404
120,000
15,000
15,000
204,404
84,404
120,000
100,000
100,000
100,000
12
12
55,049
55,049
8,510
8,510
360
360
63,919
63,919
12
12
55,049
55,049
8,510
8,510
360
360
63,919
63,919
9
9
41,895
41,895
8,000
8,000
360
360
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,587,309
2,218,411
368,898
2,637,564
2,268,666
368,898
2 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66310 Urbano Planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73010 Administracija
73100 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75501 Socijalne Usluge-Gllogovc
850
Kultura Omladina i Sport
85001 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i nauka
92005 Administracija
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
9
9
41,895
41,895
8,000
8,000
360
360
186
186
914,437
876,437
38,000
243,337
241,837
1,500
56,080
56,080
25,698
25,698
1,500
400
400
5
5
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
25,000
2,587,309
2,218,411
368,898
2,637,564
2,268,666
368,898
147,000
147,000
1,385,854
1,321,354
64,500
25,000
1,500
Ukupno
25,000
52,598
26,098
26,500
25,000
181
181
888,739
850,739
38,000
241,837
241,837
55,680
55,680
14
14
66,650
66,650
1,663
1,663
5,720
5,720
74,033
74,033
14
14
66,650
66,650
1,663
1,663
5,720
5,720
74,033
74,033
13
13
52,968
52,968
27,050
20,199
6,851
360
360
27,050
20,199
6,851
360
360
4,305,114
4,293,114
12,000
385,066
352,066
33,000
85,493
85,493
49,335
49,335
117,509
117,509
821
821
13
13
964
964
10
10
52,968
52,968
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
147,000
147,000
120,000
100,000
100,000
300,378
173,527
126,851
100,000
100,000
300,378
173,527
126,851
420,000
420,000
5,235,673
5,150,673
85,000
420,000
420,000
627,665
587,665
40,000
120,000
120,000
120,000
40,000
40,000
40,000
40,000
1,333,256
1,295,256
38,000
3 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
612
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kosovo Polje
160
163
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92210 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93000 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94200 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16002 Kancelarija predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16302 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16422 Civilno Registracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16502 Rod
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
22
22
83,730
83,730
39,000
14,000
25,000
6,000
6,000
128,730
103,730
25,000
757
757
3,304,659
3,304,659
183,758
183,758
52,999
52,999
3,541,416
3,541,416
175
175
867,390
855,390
12,000
44,799
36,799
8,000
25,673
25,673
937,862
917,862
20,000
720
720
3,334,597
3,314,597
20,000
415,750
415,750
204,250
204,250
10
10
72,769
72,769
17,000
17,000
117,120
47,120
70,000
206,889
136,889
70,000
10
10
72,769
72,769
17,000
17,000
117,120
47,120
70,000
206,889
136,889
70,000
34
34
129,275
129,275
24,000
24,000
153,275
153,275
25
25
95,316
95,316
15,000
15,000
110,316
110,316
8
8
28,301
28,301
4,000
4,000
32,301
32,301
1
1
5,658
5,658
5,000
5,000
10,658
10,658
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
600,000
47,120
552,880
2,780,449
1,624,289
1,156,160
7,335,046
5,606,006
1,729,040
4 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
166
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Inspekcije
16603 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16902 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17502 Budzetiranje
17542 Administraciju i Prikupljanje P
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18162 Javne infrastrukture
18210 Vatrogasna Sluzba K Polje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
12
12
53,010
53,010
9,000
9,000
62,010
62,010
12
12
53,010
53,010
9,000
9,000
62,010
62,010
91,467
91,467
12,000
12,000
103,467
103,467
91,467
91,467
12,000
12,000
103,467
103,467
78,786
78,786
16,500
16,500
18
18
20,000
20,000
13
13
58,410
58,410
12,500
12,500
20,000
20,000
286,160
275,000
11,160
401,446
370,286
31,160
286,160
275,000
11,160
377,070
345,910
31,160
5
5
20,376
20,376
4,000
4,000
16
16
69,096
69,096
46,650
46,650
57,000
57,000
680,000
355,000
325,000
852,746
527,746
325,000
11
11
45,779
45,779
43,000
43,000
57,000
57,000
680,000
355,000
325,000
825,779
500,779
325,000
5
5
23,317
23,317
3,650
3,650
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
24,376
24,376
26,967
26,967
5 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija za zajednice
19710 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47042 Razvoj i poljoprivredne inspek
660
Urbano planitanje I inpekcij
66015 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73011 Administracija
73150 Sluzbe primarnog zdravstva
755
18-12-2013, 08:35 AM
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
19,206
19,206
7,000
7,000
26,206
26,206
5
5
19,206
19,206
7,000
7,000
26,206
26,206
8
8
35,371
35,371
9,000
9,000
300,000
50,000
50,000
394,371
94,371
300,000
50,000
50,000
394,371
94,371
300,000
300,000
8
8
35,371
35,371
9,000
9,000
300,000
300,000
18
18
76,455
76,455
16,000
16,000
610,000
200,000
410,000
702,455
292,455
410,000
18
18
76,455
76,455
16,000
16,000
610,000
200,000
410,000
702,455
292,455
410,000
108
108
531,519
511,519
20,000
63,500
63,500
429,289
169,289
260,000
1,143,248
804,308
338,940
19,481
19,481
3,500
3,500
429,289
169,289
260,000
511,210
192,270
318,940
4
4
60,000
60,000
58,940
58,940
58,940
58,940
104
104
512,038
492,038
20,000
60,000
60,000
60,000
60,000
632,038
612,038
20,000
10
10
40,735
40,735
16,000
16,000
10,000
10,000
66,735
66,735
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
b
c
850
920
613
Program
Kod
prog
d
Kultura Omladina i Sport
Obrazovanje i nauka
Lipljan
160
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija predsednika
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
75506 Socijalne Usluge-Fushë Kosov Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
85002 Sluzbe za kulturu
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
92010 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
92230 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93030 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94230 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
10,000
10,000
10
10
40,735
40,735
16,000
16,000
18
18
64,015
64,015
17,000
17,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
66,735
66,735
45,000
255,000
255,000
381,015
336,015
45,000
255,000
255,000
381,015
336,015
45,000
470,000
320,000
150,000
2,841,182
2,632,242
208,940
470,000
320,000
150,000
562,302
353,362
208,940
45,000
18
18
64,015
64,015
17,000
17,000
45,000
45,000
463
463
2,072,892
2,072,892
162,100
162,100
77,250
77,250
58,940
58,940
5
5
28,362
28,362
5,000
5,000
Ukupno
58,940
58,940
28
28
113,795
113,795
43,000
43,000
13,000
13,000
169,795
169,795
349
349
1,521,243
1,521,243
91,100
91,100
48,050
48,050
1,660,393
1,660,393
81
81
409,492
409,492
23,000
23,000
16,200
16,200
448,692
448,692
1,506
1,506
6,793,498
6,763,498
30,000
983,145
797,553
185,592
256,500
233,400
23,100
200,000
123,898
123,898
42,000
42,000
4,320
1,220
3,100
113,000
21
21
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
200,000
113,000
3,100,301
2,372,066
728,235
11,333,444
10,166,517
1,166,927
70,000
70,000
353,218
237,118
116,100
7 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16003 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16303 Administracija
166
Inspekcije
16605 Inspekcije
167
Nabavka
16715 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16903 Kancelarija Skupstine opstine
175
18-12-2013, 08:35 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
21
21
123,898
123,898
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
42,000
42,000
4,320
1,220
3,100
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
113,000
70,000
70,000
113,000
Ukupno
353,218
237,118
116,100
43
43
159,546
159,546
188,428
181,926
6,502
47,900
47,900
395,874
389,372
6,502
43
43
159,546
159,546
188,428
181,926
6,502
47,900
47,900
395,874
389,372
6,502
13
13
54,014
54,014
7,000
7,000
480
480
61,494
61,494
13
13
54,014
54,014
7,000
7,000
480
480
61,494
61,494
6
6
26,073
26,073
10,000
10,000
480
480
36,553
36,553
6
6
26,073
26,073
10,000
10,000
480
480
36,553
36,553
0
0
115,625
115,625
115,625
115,625
0
0
115,625
115,625
115,625
115,625
17
17
71,215
71,215
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
22,000
22,000
1,440
1,440
94,655
94,655
8 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
17503 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18163 Javne infrastrukture
18215 Vatrogasna Sluzba Lipljan
195
Kancelarija za zajednice
19515 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47003 Poljoprivreda
47083 Šumarstva i inspekcija
480
18-12-2013, 08:35 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
17
17
71,215
71,215
22,000
22,000
1,440
1,440
94,655
94,655
35
35
137,570
137,570
110,000
110,000
72,000
72,000
2,532,607
1,804,372
728,235
2,852,177
2,123,942
728,235
10
10
42,253
42,253
100,000
100,000
70,000
70,000
2,532,607
1,804,372
728,235
2,744,860
2,016,625
728,235
25
25
95,317
95,317
10,000
10,000
2,000
2,000
7
7
29,016
29,016
3,790
3,790
107,317
107,317
4,000
4,000
7
7
29,016
29,016
3,790
3,790
4,000
4,000
15
15
55,235
55,235
9,000
9,000
480
480
13,000
13,000
4
4
19,174
19,174
4,000
4,000
480
480
13,000
13,000
11
11
36,061
36,061
5,000
5,000
5
5
21,029
21,029
2,000
2,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
36,806
32,806
4,000
36,806
32,806
4,000
77,715
64,715
13,000
36,654
23,654
13,000
41,061
41,061
480
480
23,509
23,509
9 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
b
c
650
660
730
755
18-12-2013, 08:35 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
48003 Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastar i Geodezija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65015 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
66320 Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i socijalna zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73012 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73200 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene I Socijalne Uslug
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
75511 Socijalne Usluge-Lipjan
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
21,029
21,029
2,000
2,000
480
480
23,509
23,509
10
10
40,523
40,523
5,840
5,840
480
480
46,843
46,843
10
10
40,523
40,523
5,840
5,840
480
480
46,843
46,843
6
6
26,957
26,957
3,000
3,000
480
480
180,000
180,000
210,437
210,437
6
6
26,957
26,957
3,000
3,000
480
480
180,000
180,000
210,437
210,437
243
243
1,156,613
1,156,613
111,500
67,500
44,000
35,480
15,480
20,000
20,000
66,694
66,694
1,390,287
1,306,287
84,000
2,500
2,500
480
480
20,000
7
7
28,543
28,543
20,000
51,523
31,523
20,000
20,000
236
236
1,128,070
1,128,070
109,000
65,000
44,000
35,000
15,000
20,000
13
13
53,042
53,042
15,000
15,000
3,000
3,000
71,042
71,042
13
13
53,042
53,042
15,000
15,000
3,000
3,000
71,042
71,042
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
66,694
66,694
1,338,764
1,274,764
64,000
10 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85003
920
Obrazovanje i Nauka
92015
92250
93060
94260
614
Obilic
160
Kancelarija predsednika
16004
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija Lipljan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
16
16
62,449
62,449
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
13,000
13,000
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
50,000
251,000
251,000
380,449
330,449
50,000
251,000
251,000
380,449
330,449
50,000
50,000
16
16
62,449
62,449
13,000
13,000
4,000
4,000
50,000
50,000
Ukupno
1,056
1,056
4,660,693
4,630,693
30,000
440,587
305,497
135,090
85,480
85,480
5,186,760
5,021,670
165,090
7
7
30,848
30,848
7,000
7,000
480
480
38,328
38,328
23
23
86,524
86,524
31,500
5,000
26,500
25,000
25,000
143,024
116,524
26,500
824
824
3,563,321
3,563,321
272,554
198,964
73,590
40,000
40,000
3,875,875
3,802,285
73,590
202
202
980,000
950,000
30,000
129,533
94,533
35,000
20,000
20,000
1,129,533
1,064,533
65,000
620
620
2,834,656
2,799,656
35,000
306,750
306,750
120,100
120,100
8
8
49,600
49,600
7,500
7,500
27,000
27,000
84,100
84,100
7
7
44,800
44,800
7,500
7,500
27,000
27,000
79,300
79,300
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
79,000
79,000
1,227,163
527,163
700,000
4,567,669
3,832,669
735,000
11 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16084 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16304 Administracija
166
Inspekcije
16607 Inspekcije
167
Nabavka
16720 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16904 Kancelarija Skupstine Opstin
175
18-12-2013, 08:35 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
4,800
4,800
27
27
111,416
111,416
94,401
94,401
59,600
59,600
265,417
265,417
27
27
111,416
111,416
94,401
94,401
59,600
59,600
265,417
265,417
5
5
24,000
24,000
24,000
24,000
5
5
24,000
24,000
24,000
24,000
3
3
14,100
14,100
2,349
2,349
16,449
16,449
3
3
14,100
14,100
2,349
2,349
16,449
16,449
0
0
72,000
72,000
6,000
6,000
78,000
78,000
0
0
72,000
72,000
6,000
6,000
78,000
78,000
19
19
80,000
80,000
1,000
1,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,800
4,800
29,000
29,000
110,000
110,000
12 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
17504 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18004 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19520 Lokalna Kancelarija za Zajedni
650
Kadastar i Geodezija
65020 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66325 Urbano planiranje I inspekcija
66525 Prostorno planiranje i nadzor
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
19
19
80,000
80,000
1,000
1,000
11
11
38,800
38,800
71,500
71,500
110,300
110,300
11
11
38,800
38,800
71,500
71,500
110,300
110,300
9
9
36,400
36,400
5,000
5,000
41,400
41,400
9
9
36,400
36,400
5,000
5,000
41,400
41,400
7
7
27,800
27,800
27,800
27,800
7
7
27,800
27,800
27,800
27,800
9
9
40,000
40,000
5
5
22,200
22,200
4
4
17,800
17,800
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,000
4,000
4,000
4,000
29,000
29,000
Ukupno
110,000
110,000
1,081,163
507,163
574,000
1,125,163
551,163
574,000
1,016,163
507,163
509,000
1,038,363
529,363
509,000
65,000
86,800
21,800
65,000
65,000
13 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
73013
73250
755
Stambene I Socijalne Uslug
75516
850
Kultura Omladina i Sport
85004
920
Obrazovanje i Nauka
92020
92270
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Obiliq
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
106
106
5
5
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
515,860
501,860
14,000
42,000
42,000
28,000
28,000
26,860
26,860
1,000
1,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
5,000
5,000
56,000
56,000
56,000
56,000
83,860
27,860
56,000
489,000
475,000
14,000
41,000
41,000
11
11
44,356
44,356
3,000
3,000
47,356
47,356
11
11
44,356
44,356
3,000
3,000
47,356
47,356
9
9
37,900
37,900
10,000
10,000
10,000
10,000
57,900
57,900
9
9
37,900
37,900
10,000
10,000
10,000
10,000
57,900
57,900
396
396
1,742,424
1,721,424
21,000
60,000
60,000
6
6
24,600
24,600
2,000
2,000
15
15
57,000
57,000
19,000
19,000
32,500
32,500
6,000
6,000
5,000
5,000
646,860
576,860
70,000
101
101
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
28,000
28,000
Ukupno
563,000
549,000
14,000
8,000
8,000
90,000
20,000
70,000
1,932,924
1,841,924
91,000
8,000
8,000
90,000
20,000
70,000
124,600
54,600
70,000
82,000
82,000
14 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
93090 Osnovno obrazovanje
94290 Srednje obrazovanje
615
Podujevo
160
Kancelarija predsednika
16005 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16305 Administracija
166
Inspekcije
16609 Inspekcije
169
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija Skupstine opsti
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
305
305
1,294,189
1,294,189
30,000
30,000
18,000
18,000
1,342,189
1,342,189
70
70
366,635
345,635
21,000
9,000
9,000
8,500
8,500
384,135
363,135
21,000
1,976
1,976
9,042,600
8,942,600
100,000
1,128,957
1,073,957
55,000
339,355
339,355
19
19
110,000
110,000
20,000
20,000
130,000
130,000
19
19
110,000
110,000
20,000
20,000
130,000
130,000
72
72
281,234
281,234
200,111
200,111
168,000
168,000
160,000
160,000
809,345
809,345
72
72
281,234
281,234
200,111
200,111
168,000
168,000
160,000
160,000
809,345
809,345
17
17
74,500
74,500
4,000
4,000
78,500
78,500
17
17
74,500
74,500
4,000
4,000
78,500
78,500
116,000
116,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
555,000
50,000
505,000
5,984,523
5,227,023
757,500
17,050,435
15,632,935
1,417,500
116,000
116,000
15 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16905 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17505 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18165 Javne infrastrukture
18225 Vatrogasna Sluzba Podujevo
195
Kancelarija za zajednice
19725 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47005 Poljoprivreda
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
116,000
116,000
Ukupno
116,000
116,000
22
22
103,000
103,000
5,000
5,000
108,000
108,000
22
22
103,000
103,000
5,000
5,000
108,000
108,000
27
27
133,500
133,500
116,000
116,000
9,000
9,000
95,000
95,000
9
9
45,500
45,500
108,000
108,000
5,000
5,000
95,000
95,000
4,000
4,000
1,645,000
1,387,500
257,500
1,998,500
1,646,000
352,500
1,645,000
1,387,500
257,500
1,898,500
1,546,000
352,500
18
18
88,000
88,000
8,000
8,000
100,000
100,000
2
2
10,250
10,250
2,000
2,000
12,250
12,250
2
2
10,250
10,250
2,000
2,000
12,250
12,250
21
21
78,500
78,500
15,000
15,000
310,000
310,000
21
21
78,500
78,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
310,000
310,000
403,500
93,500
310,000
403,500
93,500
310,000
16 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
480
Kod
podp.
d
e
Ekonomski Razvoj
48005
650
Kadastar i Geodezija
65025
660
Urbano planiranje I inspekc
66030
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73014
73300
755
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
9
9
42,302
42,302
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
7,000
7,000
10,000
10,000
9
9
42,302
42,302
7,000
7,000
10,000
10,000
Ukupno
59,302
49,302
10,000
59,302
49,302
10,000
19
19
76,000
76,000
3,000
3,000
79,000
79,000
19
19
76,000
76,000
3,000
3,000
79,000
79,000
9
9
44,500
44,500
3,000
3,000
3,109,550
2,849,550
260,000
3,157,050
2,897,050
260,000
9
9
44,500
44,500
3,000
3,000
3,109,550
2,849,550
260,000
3,157,050
2,897,050
260,000
256
256
1,293,930
1,243,930
50,000
296,000
271,000
25,000
440,000
440,000
2,129,930
2,004,930
125,000
43,500
43,500
3,000
3,000
10
10
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
96,500
46,500
50,000
50,000
246
246
1,250,430
1,200,430
50,000
293,000
268,000
25,000
50,000
50,000
13
13
55,000
55,000
20,000
20,000
8,000
8,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
440,000
440,000
2,033,430
1,958,430
75,000
83,000
83,000
17 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
75521 Socijalne Usluge-Podujevë
850
Kultura Omladina i Sport
85005
920
Obrazovanje i Nauka
92025
92290
93120
94320
616
Priština
160
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija predsednika
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
Robe
i
Usluge
h
Opstinski
Rashodi
i
j
8,000
8,000
13
13
55,000
55,000
20,000
20,000
20
20
79,500
79,500
10,000
10,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
83,000
83,000
50,000
150,000
150,000
289,500
239,500
50,000
150,000
150,000
289,500
239,500
50,000
50,000
50,000
469,973
239,973
230,000
7,596,558
7,286,558
310,000
50,000
50,000
469,973
239,973
230,000
577,739
347,739
230,000
50,000
20
20
79,500
79,500
10,000
10,000
50,000
50,000
1,470
1,470
6,544,384
6,494,384
50,000
427,846
397,846
30,000
12
12
54,766
54,766
3,000
3,000
15
15
57,697
57,697
33,000
8,000
25,000
4,000
4,000
94,697
69,697
25,000
1,179
1,179
5,099,527
5,099,527
326,846
326,846
79,355
79,355
5,505,728
5,505,728
264
264
1,332,394
1,282,394
50,000
65,000
60,000
5,000
21,000
21,000
1,418,394
1,363,394
55,000
4,819
4,819
22,237,317
21,737,317
500,000
10,282,442
3,532,001
6,750,441
1,760,431
1,760,431
20
20
156,000
156,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
104,355
104,355
Ukupno
1,595,000
1,595,000
27,568,000
12,095,191
15,472,809
63,443,190
39,124,940
24,318,250
156,000
156,000
18 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16006 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16306 Administracija
166
Inspekcije
16611 Inspekcije
167
Nabavka
16730 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16906 Kancelarija Skupstine opstine
175
18-12-2013, 08:35 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
20
20
156,000
156,000
150
150
550,000
550,000
150
150
550,000
550,000
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
156,000
156,000
5,110,441
1,660,000
3,450,441
898,014
898,014
5,110,441
1,660,000
3,450,441
898,014
898,014
150,000
460,000
460,000
7,168,455
3,568,014
3,600,441
460,000
460,000
7,168,455
3,568,014
3,600,441
150,000
150,000
150,000
55
55
240,000
240,000
240,000
240,000
55
55
240,000
240,000
240,000
240,000
11
11
43,000
43,000
43,000
43,000
11
11
43,000
43,000
43,000
43,000
0
0
160,000
160,000
160,000
160,000
0
0
160,000
160,000
160,000
160,000
88
88
320,000
320,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,000,000
3,000,000
3,320,000
320,000
3,000,000
19 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
17506 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18006 Drumska infrastruktura
18166 Javne infrastrukture
18230 Vatrogasna Sluzba Pristina
195
Kancelarija za zajednice
19730 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47006 Poljoprivreda
480
18-12-2013, 08:35 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
88
88
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
320,000
320,000
172
172
870,000
870,000
23
23
100,000
100,000
32
32
120,000
120,000
117
117
650,000
650,000
5
5
20,000
20,000
3,000,000
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
3,000,000
3,320,000
320,000
3,000,000
14,300,000
10,775,191
3,524,809
15,260,000
11,735,191
3,524,809
11,100,000
8,525,191
2,574,809
11,200,000
8,625,191
2,574,809
3,200,000
2,250,000
950,000
3,410,000
2,460,000
950,000
650,000
650,000
122,000
122,000
17,417
17,417
50,000
50,000
5
5
20,000
20,000
122,000
122,000
17,417
17,417
50,000
50,000
20
20
68,000
68,000
875,000
68,000
68,000
875,000
55,000
55,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
209,417
159,417
50,000
943,000
68,000
875,000
875,000
15
15
209,417
159,417
50,000
943,000
68,000
875,000
875,000
20
20
Ukupno
240,000
240,000
295,000
55,000
240,000
20 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
b
c
650
660
730
755
18-12-2013, 08:35 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
48006 Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastar i Geodezija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65030 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
66335 Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i socijalna zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73015 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73350 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene I Socijalne Uslug
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
75526 Socijalne Usluge-Prishtinë
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
15
15
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
55,000
55,000
240,000
240,000
37
37
132,000
132,000
230,000
230,000
37
37
132,000
132,000
230,000
230,000
50
50
220,000
220,000
1,298,000
1,298,000
50
50
220,000
220,000
1,298,000
871
871
4,455,000
4,455,000
1,300,000
300,000
1,000,000
250,000
250,000
10
10
40,000
40,000
861
861
4,415,000
4,415,000
1,300,000
300,000
1,000,000
250,000
250,000
49
49
190,000
190,000
40,000
40,000
20,000
20,000
190,000
190,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
295,000
55,000
240,000
362,000
132,000
230,000
362,000
132,000
230,000
1,518,000
220,000
1,298,000
1,298,000
1,518,000
220,000
1,298,000
2,505,000
310,000
2,195,000
8,510,000
5,315,000
3,195,000
40,000
40,000
2,505,000
310,000
2,195,000
120,000
120,000
49
49
Ukupno
40,000
40,000
20,000
20,000
120,000
120,000
8,470,000
5,275,000
3,195,000
370,000
250,000
120,000
370,000
250,000
120,000
21 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85006
85086
920
Obrazovanje i Nauka
92030
92310
93150
94350
617
Štimlje
160
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija predsednika
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sport i rekreacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
87
87
85
85
2
2
3,189
3,189
27
27
347,000
347,000
330,000
330,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
60,000
60,000
30,000
30,000
60,000
60,000
30,000
30,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
350,000
2,735,000
350,000
2,735,000
350,000
1,535,000
350,000
1,535,000
17,000
17,000
1,200,000
14,411,317
13,911,317
500,000
3,590,001
1,290,001
2,300,000
105,000
105,000
1,329,892
329,892
1,000,000
515,000
515,000
100,000
1,030,000
30,000
1,000,000
160,000
160,000
2,059
2,059
9,027,066
9,027,066
730,109
730,109
205,000
205,000
816
816
4,255,317
3,755,317
500,000
500,000
200,000
300,000
150,000
150,000
651
651
3,024,786
3,004,786
20,000
499,153
374,803
124,350
162,350
129,350
33,000
10
10
64,359
64,359
18,000
18,000
2,305,000
420,000
1,885,000
1,200,000
2,750,000
550,000
2,200,000
21,366,318
16,266,318
5,100,000
1,534,892
434,892
1,100,000
100,000
1,023,934
1,023,934
3,522,000
437,000
3,085,000
1,217,000
17,000
1,200,000
100,000
287
287
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100,000
Ukupno
2,213,934
1,213,934
1,000,000
1,300,000
137,500
61,000
76,500
1,300,000
11,262,175
9,962,175
1,300,000
1,450,000
550,000
900,000
6,355,317
4,655,317
1,700,000
1,536,468
1,380,818
155,650
5,360,257
4,950,757
409,500
82,359
82,359
22 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16007 Kancelarija Predsednika
16087 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16307 Administracija
166
Inspekcije
16613 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16907 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17507 Budzetiranje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
9
9
52,619
52,619
1
1
11,740
11,740
26
26
99,800
99,800
105,102
99,102
6,000
20,722
20,722
2,000
2,000
28,989
9,989
19,000
256,613
231,613
25,000
26
26
99,800
99,800
105,102
99,102
6,000
20,722
20,722
2,000
2,000
28,989
9,989
19,000
256,613
231,613
25,000
8
8
37,900
37,900
44,230
6,230
38,000
55,060
30,060
25,000
137,190
74,190
63,000
8
8
37,900
37,900
44,230
6,230
38,000
55,060
30,060
25,000
137,190
74,190
63,000
0
0
77,400
77,400
6,360
6,360
83,760
83,760
0
0
77,400
77,400
6,360
6,360
83,760
83,760
10
10
43,970
43,970
3,560
3,560
47,530
47,530
10
10
43,970
43,970
3,560
3,560
47,530
47,530
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
18,000
18,000
Ukupno
70,619
70,619
11,740
11,740
23 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
e
Javne sluzbe, civilna odbran
18411
18451
195
Kancelarija za zajednice
19535
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47047
47087
480
Ekonomski Razvoj
48007
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Upravljanje prirodnim katastro Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Razvoj i poljoprivredne inspek Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
11
11
51,055
51,055
2,920
2,920
2,072
2,072
56,047
56,047
8
8
38,297
38,297
2,500
2,500
2,072
2,072
42,869
42,869
3
3
12,758
12,758
420
420
3
3
13,947
13,947
520
520
13,178
13,178
3,500
3,500
3
3
13,947
13,947
520
520
3,500
3,500
5
5
18,093
18,093
7,040
7,040
35,000
35,000
1
1
4,975
4,975
4,620
4,620
35,000
35,000
17,967
14,467
3,500
17,967
14,467
3,500
60,133
25,133
35,000
44,595
9,595
35,000
4
4
13,118
13,118
2,420
2,420
15,538
15,538
2
2
11,490
11,490
1,980
1,980
13,470
13,470
2
2
11,490
11,490
1,980
1,980
13,470
13,470
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
24 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66340 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73016 Administracija
73450 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75531 Socijalne Usluge-Shtime
850
Kultura Omladina i Sport
85007 Sluzbe za kulturu
920
18-12-2013, 08:35 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
41,500
41,500
3,820
3,820
1,223,932
1,087,282
136,650
1,269,252
1,132,602
136,650
9
9
41,500
41,500
3,820
3,820
1,223,932
1,087,282
136,650
1,269,252
1,132,602
136,650
76
76
406,151
386,151
20,000
80,608
56,468
24,140
153,540
153,540
686,999
640,859
46,140
1
1
6,715
6,715
980
980
75
75
399,436
379,436
20,000
79,628
55,488
24,140
16,200
16,200
10
10
45,000
45,000
12,800
12,800
2,700
2,700
29,500
5,500
24,000
90,000
66,000
24,000
10
10
45,000
45,000
12,800
12,800
2,700
2,700
29,500
5,500
24,000
90,000
66,000
24,000
1
1
4,875
4,875
2,420
2,420
28,000
18,000
10,000
35,295
25,295
10,000
1
1
4,875
4,875
2,420
2,420
28,000
18,000
10,000
35,295
25,295
10,000
480
480
2,109,246
2,109,246
209,793
153,583
56,210
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
16,200
16,200
30,500
28,500
2,000
30,500
28,500
2,000
65,596
57,596
8,000
38,195
36,195
2,000
153,540
153,540
9,000
7,000
2,000
130,007
130,007
648,804
604,664
44,140
2,523,642
2,457,432
66,210
25 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
e
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
4
4
16,570
16,570
15,120
3,120
12,000
11,000
3,000
8,000
376
376
1,588,830
1,588,830
167,373
127,163
40,210
46,714
46,714
109,428
109,428
1,912,345
1,872,135
40,210
94
94
474,600
474,600
22,000
18,000
4,000
7,882
7,882
20,579
20,579
525,061
521,061
4,000
564
564
2,147,187
2,127,187
20,000
880,150
335,150
545,000
128,500
63,500
65,000
2,054,539
1,553,862
500,677
5,557,376
4,101,699
1,455,677
7
7
46,768
46,768
200,000
20,000
180,000
246,768
66,768
180,000
6
6
37,597
37,597
200,000
20,000
180,000
237,597
57,597
180,000
1
1
9,171
9,171
20
20
76,477
72,867
3,610
569,005
36,005
533,000
92,500
27,500
65,000
1,589,119
1,088,442
500,677
2,327,101
1,224,814
1,102,287
20
20
76,477
72,867
3,610
569,005
36,005
533,000
92,500
27,500
65,000
1,589,119
1,088,442
500,677
2,327,101
1,224,814
1,102,287
16088
Administracija i Osoblje
16308
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,000
7,000
2,000
Ukupno
92330
Kancelarija predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno Obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Za unutarnju reviziju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
5,300
5,300
16008
18-12-2013, 08:35 AM
g
Robe
i
Usluge
29,246
29,246
Gracanica
163
f
Plate
i
Dnevnice
6
6
94380
160
Osoblje
Opis
92035 Administracija Stimlje
93180
618
Podprogram
43,546
41,546
2,000
42,690
22,690
20,000
347,000
22,000
325,000
9,171
9,171
26 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
166
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Inspekcije
16615 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16908 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17508 Budzetiranje
195
Kancelarija za zajednice
19540 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47008 Poljoprivreda
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
8
8
33,532
33,532
33,532
33,532
8
8
33,532
33,532
33,532
33,532
75,550
75,550
75,550
75,550
75,550
75,550
75,550
75,550
10
10
49,319
43,369
5,950
49,319
43,369
5,950
10
10
49,319
43,369
5,950
49,319
43,369
5,950
3
3
14,922
8,972
5,950
2,000
14,922
8,972
5,950
2,000
3
3
1,000
1,000
17,922
9,972
7,950
1,000
1,000
17,922
9,972
7,950
2,000
2,000
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
650
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kadastar i Geodezija
65040 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66345 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73017 Administracija
73500 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75536 Socijalne Usluge-Graçanic
75537 Stambene Usluge-Graçanic
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
23,008
23,008
23,008
23,008
5
5
23,008
23,008
23,008
23,008
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
52
52
221,836
221,836
2
2
6,615
6,615
50
50
215,221
215,221
19,010
19,010
2,000
2,000
15
15
58,463
58,463
40,000
40,000
8,000
8,000
4
4
8,463
8,463
19,010
19,010
2,000
2,000
242,846
242,846
6,615
6,615
236,231
236,231
17,000
2,000
15,000
10,000
10,000
15,000
23,463
8,463
15,000
15,000
11
11
50,000
50,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
8,000
8,000
2,000
2,000
133,463
118,463
15,000
10,000
10,000
110,000
110,000
28 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
770
Kod
podp.
d
e
Sekundarna Zdravstvena
77040
850
Kultura Omladina i Sport
85008
85088
920
Obrazovanje i Nauka
92040
92350
93210
94410
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sekundarna Zdravstvena
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sport i rekreacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija Gracanica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
195
195
763,343
763,343
33,458
33,458
5,000
5,000
801,801
801,801
195
195
763,343
763,343
33,458
33,458
5,000
5,000
801,801
801,801
8
8
33,245
28,755
4,490
130,000
28,758
24,268
4,490
80,000
4,487
4,487
50,000
7
7
1
1
163,245
28,755
134,490
130,000
108,758
24,268
84,490
80,000
54,487
4,487
50,000
50,000
231
231
701,604
701,604
2
2
11,102
11,102
33
33
105,182
105,182
107,300
97,300
10,000
10,000
10,000
113,652
113,652
336,134
326,134
10,000
118
118
293,090
293,090
54,123
54,123
5,000
5,000
201,772
201,772
553,985
553,985
78
78
292,230
292,230
55,254
55,254
5,000
5,000
139,996
139,996
492,480
492,480
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
216,677
206,677
10,000
20,000
20,000
455,420
455,420
1,393,701
1,383,701
10,000
11,102
11,102
29 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
621
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Dragaš
160
Kancelarija predsednika
16009 Kancelarija Predsednika Drag
163
Administracija i Osoblje
16309 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16909 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17509 Budzetiranje
180
18-12-2013, 08:35 AM
Javne sluzbe, civilna odbran
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
776
776
12
12
12
12
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Kapitalni
Rashodi
k
l
35,000
2,395,582
2,205,582
190,000
3,252,000
3,250,000
2,000
640,064
426,064
214,000
75,463
75,463
15,000
5,000
10,000
35,000
15,000
5,000
10,000
35,000
75,463
75,463
130,000
130,000
Subvencije
i
Transfer
35,000
35,000
35,000
Ukupno
6,452,646
6,011,646
441,000
125,463
80,463
45,000
125,463
80,463
45,000
36
36
123,794
123,794
106,928
16,928
90,000
230,722
140,722
90,000
36
36
123,794
123,794
106,928
16,928
90,000
230,722
140,722
90,000
0
0
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
0
0
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
18
18
65,794
65,794
88,500
60,000
60,000
214,294
125,794
88,500
60,000
60,000
214,294
125,794
88,500
3,000
3,000
118,215
118,215
88,500
18
18
65,794
65,794
88,500
88,500
22
22
103,215
103,215
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,000
12,000
30 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
18413 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19545 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47009 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65045 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66350 Urbano planiranje I inspekcija
730
18-12-2013, 08:35 AM
Zdravstvo i socijalna zastit
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
3,000
3,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
22
22
103,215
103,215
12,000
12,000
5
5
24,000
24,000
10,000
10,000
34,000
34,000
5
5
24,000
24,000
10,000
10,000
34,000
34,000
20
20
73,472
73,472
7,000
7,000
80,472
80,472
20
20
73,472
73,472
7,000
7,000
80,472
80,472
9
9
33,000
33,000
3,000
3,000
36,000
36,000
9
9
33,000
33,000
3,000
3,000
36,000
36,000
8
8
34,200
34,200
3,000
3,000
2,128,573
1,958,573
170,000
2,165,773
1,995,773
170,000
8
8
34,200
34,200
3,000
3,000
2,128,573
1,958,573
170,000
2,165,773
1,995,773
170,000
103
103
497,301
495,301
2,000
127,000
113,500
13,500
152,009
132,009
20,000
806,310
770,810
35,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
30,000
118,215
118,215
31 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
73018 Administracija
73550
755
Stambene I Socijalne Uslug
75541
850
Kultura Omladina i Sport
85009
920
Obrazovanje i Nauka
92045
92370
93240
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Dragash
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4
4
17,477
17,477
1,000
1,000
18,477
18,477
99
99
479,824
477,824
2,000
126,000
112,500
13,500
30,000
30,000
10
10
40,700
40,700
10,000
10,000
3,000
3,000
53,700
53,700
10
10
40,700
40,700
10,000
10,000
3,000
3,000
53,700
53,700
12
12
46,150
46,150
7,000
152,009
132,009
20,000
53,150
46,150
7,000
7,000
12
12
46,150
46,150
7,000
53,150
46,150
7,000
7,000
521
521
2,046,411
2,046,411
235,636
235,636
7
7
30,270
30,270
5,000
5,000
21
21
68,000
68,000
406
406
1,567,722
1,567,722
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
787,833
752,333
35,500
34,000
34,000
115,000
115,000
2,431,047
2,431,047
115,000
115,000
150,270
150,270
68,000
68,000
153,636
153,636
26,000
26,000
1,747,358
1,747,358
32 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
94440 Srednje obrazovanje
622
Prizren
160
Kancelarija predsednika
16010 Kancelarija Predsednika Prizr
163
Administracija i Osoblje
16310 Administracija
166
Inspekcije
16619 Inspekcija Prizren
169
Kancelarija Skupstine opsti
16910 Kancelarija Skupstine opstine
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
87
87
380,419
380,419
77,000
77,000
8,000
8,000
3,263
3,263
15,229,800
14,999,800
230,000
3,172,120
1,975,667
1,196,453
1,097,777
597,327
500,450
535,979
82,452
82,452
7,300
7,300
7,000
7,000
150,979
14
14
465,419
465,419
535,979
15,841,983
11,879,831
3,962,152
82,452
82,452
7,300
7,300
7,000
7,000
150,979
247,731
96,752
150,979
150,979
113
113
113
113
31
31
393,681
393,681
393,681
393,681
131,560
131,560
618,578
63,628
554,950
328,167
72,167
256,000
455,000
618,578
63,628
554,950
328,167
72,167
256,000
455,000
20,827
20,827
455,000
455,000
100,000
100,000
31
31
131,560
131,560
20,827
20,827
35,877,659
29,452,625
6,425,034
247,731
96,752
150,979
150,979
14
14
Ukupno
100,000
100,000
1,795,426
529,476
1,265,950
1,795,426
529,476
1,265,950
252,387
152,387
100,000
252,387
152,387
100,000
0
0
138,500
138,500
114,000
64,000
50,000
252,500
202,500
50,000
0
0
138,500
138,500
114,000
64,000
50,000
252,500
202,500
50,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
33 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Budzet i Finansije
17510 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18010 Drumska infrastruktura
18414 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19550 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47010 Poljoprivreda
480
18-12-2013, 08:35 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
41
41
159,754
159,754
161,509
61,509
100,000
4,033
4,033
325,296
225,296
100,000
41
41
159,754
159,754
161,509
61,509
100,000
4,033
4,033
325,296
225,296
100,000
50
50
232,493
232,493
361,003
138,000
223,003
331,076
86,626
244,450
40,000
323,003
100,000
223,003
324,776
80,326
244,450
30,000
38,000
38,000
6,300
6,300
17
17
33
33
8
8
8
8
67,662
67,662
164,831
164,831
31,998
31,998
31,998
31,998
47,200
47,200
47,200
47,200
1,800
1,800
1,800
1,800
9,167,743
7,652,333
1,515,410
10,132,315
8,109,452
2,022,863
30,000
9,052,743
7,652,333
1,400,410
9,798,184
7,900,321
1,897,863
10,000
115,000
10,000
115,000
334,131
209,131
125,000
30,000
35,000
30,000
35,000
30,000
35,000
30,000
35,000
145,998
80,998
65,000
40,000
145,998
80,998
65,000
19
19
67,108
67,108
9,500
9,500
1,200
1,200
421,500
20,758
400,742
499,308
98,566
400,742
19
19
67,108
67,108
9,500
9,500
1,200
1,200
421,500
20,758
400,742
499,308
98,566
400,742
1
1
6,615
6,615
4,000
4,000
470,000
200,000
270,000
490,615
210,615
280,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
34 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
48050 Turizam
650
Kadastar i Geodezija
65050 Kadastralne sluzbe
660
Urbansko Planiranje i Ambi
66055 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73019 Administracija
73600 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75546 Socijalne Usluge-Prizren
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1
1
6,615
6,615
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
470,000
200,000
270,000
490,615
210,615
280,000
35,000
114,357
79,357
35,000
10,000
19
19
69,357
69,357
10,000
10,000
35,000
19
19
69,357
69,357
10,000
10,000
35,000
35,000
12
12
48,006
48,006
14,000
14,000
430,000
430,000
12
12
48,006
48,006
14,000
14,000
430,000
430,000
480
480
5
5
2,512,303
2,392,303
120,000
662,703
582,703
80,000
23,795
23,795
5,913
5,913
85,000
85,000
35,000
903,891
903,891
35,000
35,000
2,488,508
2,368,508
120,000
656,790
576,790
80,000
85,000
85,000
28
28
116,100
116,100
25,000
25,000
4,000
4,000
80,000
80,000
28
28
116,100
116,100
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
25,000
25,000
4,000
4,000
80,000
80,000
114,357
79,357
35,000
492,006
62,006
430,000
492,006
62,006
430,000
4,198,897
3,963,897
235,000
64,708
29,708
35,000
35,000
475
475
Ukupno
903,891
903,891
4,134,189
3,934,189
200,000
771,000
450,000
321,000
996,100
595,100
401,000
771,000
450,000
321,000
996,100
595,100
401,000
35 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
850
d
Kod
podp.
Podprogram
e
f
Kultura Omladina i Sport
85010 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92050 Administracija
93270 Osnovno obrazovanje
94470 Srednje obrazovanje
623
Orahovac
160
Kancelarija Predsednik
16011 Kancelarija Predsednika Orah
163
18-12-2013, 08:35 AM
Administracija i Osoblje
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
22
22
88,307
88,307
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
12,000
12,000
3,500
3,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
115,000
1,200,000
1,000,000
200,000
1,418,807
1,103,807
315,000
1,200,000
1,000,000
200,000
1,418,807
1,103,807
315,000
1,852,849
1,652,849
200,000
14,515,916
13,942,416
573,500
1,401,060
1,201,060
200,000
1,590,028
1,266,528
323,500
451,789
451,789
9,719,000
9,719,000
115,000
22
22
88,307
88,307
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
2,425
2,425
13
13
11,151,566
11,041,566
110,000
1,104,500
916,000
188,500
332,001
332,001
53,468
53,468
48,500
12,000
12,000
75,000
75,000
48,500
75,000
75,000
Ukupno
1,838
1,838
8,331,211
8,331,211
710,000
710,000
226,000
226,000
574
574
2,766,887
2,656,887
110,000
346,000
206,000
140,000
94,001
94,001
1,159
1,159
5,365,372
5,325,372
40,000
733,893
672,893
61,000
257,260
257,260
12
12
84,052
84,052
35,208
35,208
119,260
119,260
12
12
84,052
84,052
35,208
35,208
119,260
119,260
51
51
175,833
175,833
36,700
36,700
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,206,888
2,956,888
250,000
100,000
77,972
22,028
3,318,000
2,491,028
826,972
73,000
45,000
28,000
9,774,525
8,824,525
950,000
285,533
257,533
28,000
36 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16311 Administracija
166
Inspekcije
16621 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16911 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17511 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18171 Javne infrastrukture
195
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija za zajednice
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
51
51
175,833
175,833
36,700
36,700
73,000
45,000
28,000
285,533
257,533
28,000
12
12
50,070
50,070
14,850
14,850
40,000
40,000
104,920
104,920
12
12
50,070
50,070
14,850
14,850
40,000
40,000
104,920
104,920
97,300
97,300
8,000
8,000
105,300
105,300
97,300
97,300
8,000
8,000
105,300
105,300
15
15
66,220
66,220
24,450
24,450
25,000
25,000
115,670
115,670
15
15
66,220
66,220
24,450
24,450
25,000
25,000
115,670
115,670
25
25
123,000
123,000
26,150
26,150
120,750
120,750
1,734,000
1,394,583
339,417
2,003,900
1,664,483
339,417
25
25
123,000
123,000
26,150
26,150
120,750
120,750
1,734,000
1,394,583
339,417
2,003,900
1,664,483
339,417
7
7
28,062
28,062
15,500
15,500
1,500
1,500
30,000
75,062
45,062
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
37 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
19555 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47011
480
Ekonomski Razvoj
48011
650
Kadastar i Geodezija
65055
660
Urbano planitanje I inpekcij
66360
730
18-12-2013, 08:35 AM
Zdravstvo i socijalna zastit
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
7
7
28,062
28,062
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
15,500
15,500
1,500
1,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
30,000
Ukupno
30,000
75,062
45,062
30,000
10
10
43,587
43,587
13,540
13,540
415,555
175,000
240,555
472,682
232,127
240,555
10
10
43,587
43,587
13,540
13,540
415,555
175,000
240,555
472,682
232,127
240,555
6
6
27,360
27,360
13,520
13,520
19,000
59,880
40,880
19,000
19,000
6
6
27,360
27,360
13,520
13,520
19,000
19,000
12
12
47,622
47,622
13,000
13,000
20,000
20,000
12
12
47,622
47,622
13,000
13,000
20,000
59,880
40,880
19,000
80,622
60,622
20,000
20,000
80,622
60,622
20,000
7
7
33,456
33,456
13,922
13,922
515,000
435,000
80,000
562,378
482,378
80,000
7
7
33,456
33,456
13,922
13,922
515,000
435,000
80,000
562,378
482,378
80,000
129
129
651,740
611,740
40,000
172,620
148,620
24,000
194,994
194,994
1,139,354
1,075,354
64,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
50,000
70,000
70,000
38 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
73700 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75551
850
Kultura Omladina i Sport
85011
920
Obrazovanje i Nauka
92055
92410
93300
94500
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Rahovec
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija Orahovac
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
70,000
70,000
194,994
194,994
Ukupno
129
129
651,740
611,740
40,000
172,620
148,620
24,000
50,000
50,000
15
15
61,020
61,020
13,000
8,000
5,000
4,500
4,500
78,520
73,520
5,000
15
15
61,020
61,020
13,000
8,000
5,000
4,500
4,500
78,520
73,520
5,000
12
12
43,006
43,006
18,700
18,700
30,000
7,972
22,028
160,000
90,000
70,000
251,706
159,678
92,028
12
12
43,006
43,006
18,700
18,700
30,000
7,972
22,028
160,000
90,000
70,000
251,706
159,678
92,028
846
846
3,833,044
3,833,044
314,733
282,733
32,000
91,451
91,451
4,319,738
4,287,738
32,000
7
7
31,156
31,156
60,003
60,003
8
8
23,000
23,000
16,000
6,000
10,000
31,370
31,370
677
677
3,067,822
3,067,822
181,230
169,230
12,000
34,040
34,040
26,117
26,117
3,309,209
3,297,209
12,000
154
154
711,066
711,066
57,500
47,500
10,000
15,100
15,100
65,334
65,334
849,000
839,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
80,510
80,510
1,139,354
1,075,354
64,000
91,159
91,159
70,370
60,370
10,000
39 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
624
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Suva Reka
160
Kancelarija predsednika
16012 Kancelarija Predsednika Suva
163
Administracija i Osoblje
16312 Administracija
166
Inspekcije
16623 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16912 Kancelarija Skupstine opstine
175
18-12-2013, 08:35 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1,309
1,309
16
16
Robe
i
Usluge
i
6,100,000
5,988,700
111,300
912,468
755,468
157,000
94,500
94,500
25,000
25,000
Opstinski
Rashodi
j
267,700
228,000
39,700
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
302,000
5,011,911
3,704,809
1,307,102
302,000
70,000
94,500
94,500
25,000
25,000
12,594,079
10,676,977
1,917,102
189,500
119,500
70,000
70,000
16
16
Ukupno
70,000
189,500
119,500
70,000
70,000
47
47
181,700
181,700
220,000
140,000
80,000
50,000
50,000
451,700
371,700
80,000
47
47
181,700
181,700
220,000
140,000
80,000
50,000
50,000
451,700
371,700
80,000
3
3
15,500
15,500
7,000
7,000
22,500
22,500
3
3
15,500
15,500
7,000
7,000
22,500
22,500
114,500
114,500
29,000
17,000
12,000
143,500
131,500
12,000
114,500
114,500
29,000
17,000
12,000
143,500
131,500
12,000
108,000
108,000
30,468
30,468
27
27
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
400,000
400,000
538,468
538,468
40 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17512 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18012 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19760 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47012 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65060 Kadastralne sluzbe
660
18-12-2013, 08:35 AM
Urbano planitanje I inpekcij
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
27
27
108,000
108,000
30,468
30,468
400,000
400,000
538,468
538,468
22
22
109,000
109,000
40,000
40,000
131,000
111,000
20,000
3,081,261
1,943,619
1,137,642
3,361,261
2,203,619
1,157,642
22
22
109,000
109,000
40,000
40,000
131,000
111,000
20,000
3,081,261
1,943,619
1,137,642
3,361,261
2,203,619
1,157,642
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
6,000
6,000
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
6,000
6,000
14
14
53,300
53,300
12,000
12,000
55,000
55,000
14
14
53,300
53,300
12,000
12,000
55,000
55,000
233,000
173,000
60,000
353,300
238,300
115,000
233,000
173,000
60,000
353,300
238,300
115,000
13
13
52,500
52,500
8,000
8,000
60,500
60,500
13
13
52,500
52,500
8,000
8,000
60,500
60,500
8
8
36,500
36,500
8,000
8,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
207,000
157,000
50,000
251,500
201,500
50,000
41 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66365 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73021 Administracija
73750 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75556 Socijalne Usluge-Suharekë
850
Kultura Omladina i Sport
85012 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92060 Administracija
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
8
8
36,500
36,500
8,000
8,000
151
151
793,002
743,002
50,000
196,000
176,000
20,000
42,000
42,000
28,000
28,000
11,000
11,000
2,000
2,000
6
6
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
76,000
Ukupno
207,000
157,000
50,000
251,500
201,500
50,000
401,610
401,610
1,508,612
1,362,612
146,000
76,000
76,000
117,000
41,000
76,000
76,000
145
145
765,002
715,002
50,000
185,000
165,000
20,000
40,000
40,000
401,610
401,610
13
13
55,000
55,000
13,000
13,000
3,000
3,000
71,000
71,000
13
13
55,000
55,000
13,000
13,000
3,000
3,000
71,000
71,000
14
14
56,500
56,500
10,000
10,000
75,000
75,000
14
14
56,500
56,500
10,000
10,000
75,000
75,000
980
980
10
10
4,424,998
4,363,698
61,300
313,000
268,000
45,000
49,000
49,000
46,000
36,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
91,700
72,000
19,700
26,000
230,000
170,540
59,460
371,500
237,040
134,460
230,000
170,540
59,460
371,500
237,040
134,460
409,040
409,040
5,264,738
5,112,738
152,000
409,040
409,040
530,040
494,040
36,000
26,000
26,000
26,000
1,391,612
1,321,612
70,000
42 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
625
Opstina
b
c
Mališevo
160
163
169
18-12-2013, 08:35 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92430 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93330 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94530 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16013 Kancelarija Predsednika Malis Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija i Osoblje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16313 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Skupstine opsti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16913 Kancelarija Skupstine opstine Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
36,000
36,000
17,000
2,000
15,000
15,000
10,000
5,000
68,000
48,000
20,000
766
766
3,388,698
3,362,698
26,000
200,000
200,000
40,000
40,000
3,628,698
3,602,698
26,000
195
195
951,300
916,000
35,300
50,000
30,000
20,000
36,700
22,000
14,700
1,038,000
968,000
70,000
1,352
1,352
6,215,277
6,182,277
33,000
867,591
732,591
135,000
305,000
305,000
4
4
28,325
28,325
39,199
18,099
21,100
67,524
46,424
21,100
4
4
28,325
28,325
39,199
18,099
21,100
67,524
46,424
21,100
45
45
187,331
187,331
167,150
85,000
82,150
56,800
56,800
167,150
85,000
82,150
56,800
56,800
45
45
187,331
187,331
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
4,166,755
3,607,255
559,500
11,614,623
10,827,123
787,500
471,281
329,131
142,150
471,281
329,131
142,150
99,824
99,824
99,824
99,824
99,824
99,824
99,824
99,824
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
43 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Budzet i Finansije
17513 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18013 Drumska infrastruktura
18417 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19565 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47013 Poljoprivreda
47053 Razvoj i poljoprivredne inspek
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
23
23
95,935
95,935
22,655
12,905
9,750
689,500
150,000
539,500
808,090
258,840
549,250
23
23
95,935
95,935
22,655
12,905
9,750
689,500
150,000
539,500
808,090
258,840
549,250
28
28
140,527
140,527
31,850
31,850
62,200
62,200
827,481
827,481
1,062,058
1,062,058
5
5
21,963
21,963
15,650
15,650
62,200
62,200
827,481
827,481
927,294
927,294
23
23
118,564
118,564
16,200
16,200
134,764
134,764
1
1
4,539
4,539
2,502
2,502
7,041
7,041
1
1
4,539
4,539
2,502
2,502
7,041
7,041
21
21
86,409
86,409
17,699
17,699
104,108
104,108
11
11
42,952
42,952
6,900
6,900
49,852
49,852
10
10
43,457
43,457
10,799
10,799
54,256
54,256
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
44 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
650
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kadastar i Geodezija
65065 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66570 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73022 Administracija
73800 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75561 Socijalne Usluge-Malishev
850
18-12-2013, 08:35 AM
Kultura Omladina i Sport
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
38,989
38,989
10,950
10,950
49,939
49,939
9
9
38,989
38,989
10,950
10,950
49,939
49,939
8
8
35,962
35,962
6,950
6,950
1,613,327
1,613,327
1,656,239
1,656,239
8
8
35,962
35,962
6,950
6,950
1,613,327
1,613,327
1,656,239
1,656,239
127
127
641,662
608,662
33,000
172,855
172,855
47,500
47,500
308,576
288,576
20,000
1,170,593
1,117,593
53,000
5
5
25,226
25,226
13,300
13,300
5,500
5,500
122
122
616,436
583,436
33,000
159,555
159,555
42,000
42,000
11
11
48,112
48,112
40,350
38,350
2,000
4,500
4,500
92,962
90,962
2,000
11
11
48,112
48,112
40,350
38,350
2,000
4,500
4,500
92,962
90,962
2,000
10
10
43,781
43,781
29,509
29,509
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
44,026
44,026
308,576
288,576
20,000
1,126,567
1,073,567
53,000
73,290
73,290
45 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
85013 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92065
92450
93360
94560
626
Mamuša
160
Kancelarija predsednika
16014
163
18-12-2013, 08:35 AM
Administracija i Osoblje
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
10
10
43,781
43,781
29,509
29,509
1,065
1,065
4,763,881
4,763,881
325,922
305,922
20,000
5
5
24,358
24,358
7,500
7,500
45
45
152,145
152,145
4,998
4,998
4,500
4,500
802
802
3,533,469
3,533,469
212,780
212,780
72,100
72,100
3,818,349
3,818,349
213
213
1,053,909
1,053,909
100,644
80,644
20,000
57,400
57,400
1,211,953
1,191,953
20,000
136
136
710,000
710,000
102,636
84,636
18,000
21,800
21,800
10
10
61,559
61,559
7,000
7,000
3,000
3,000
71,559
71,559
10
10
61,559
61,559
7,000
7,000
3,000
3,000
71,559
71,559
11
11
43,343
43,343
39,236
24,236
15,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
73,290
73,290
134,000
134,000
8,500
8,500
3,000
3,000
727,871
727,871
5,951,674
5,931,674
20,000
477,871
477,871
509,729
509,729
250,000
250,000
411,643
411,643
435,173
390,173
45,000
73,000
73,000
1,272,609
1,209,609
63,000
164,079
149,079
15,000
46 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16314 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16914 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17514 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18014 Drumska infrastruktura
18418 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19770 Kancelarija za zajednice
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
8,500
8,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
11
11
43,343
43,343
39,236
24,236
15,000
0
0
52,857
52,857
4,200
4,200
57,057
57,057
0
0
52,857
52,857
4,200
4,200
57,057
57,057
6
6
29,723
29,723
4,000
4,000
33,723
33,723
6
6
29,723
29,723
4,000
4,000
33,723
33,723
12
12
59,079
59,079
3,000
3,000
8,000
8,000
316,276
271,276
45,000
386,355
341,355
45,000
2
2
12,374
12,374
3,000
3,000
8,000
8,000
316,276
271,276
45,000
339,650
294,650
45,000
10
10
46,705
46,705
46,705
46,705
2
2
9,938
9,938
9,938
9,938
2
2
9,938
9,938
9,938
9,938
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
73,000
73,000
Ukupno
164,079
149,079
15,000
47 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
650
Kod
podp.
d
e
Kadastar i Geodezija
65070
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73023
73850
755
Stambene I Socijalne Uslug
75566
920
Obrazovanje i Nauka
92070
92470
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Mamush
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
22,318
22,318
300
300
22,618
22,618
5
5
22,318
22,318
300
300
22,618
22,618
19
19
96,415
96,415
17,000
14,000
3,000
2
2
11,622
11,622
17
17
84,793
84,793
2
2
9,005
9,005
9,005
9,005
2
2
9,005
9,005
9,005
9,005
69
69
325,763
325,763
27,900
27,900
5
5
25,836
25,836
4,900
4,900
3
3
13,695
13,695
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,300
2,300
20,774
20,774
136,489
133,489
3,000
11,622
11,622
17,000
14,000
3,000
2,300
2,300
3,000
3,000
20,774
20,774
25,123
25,123
124,867
121,867
3,000
381,786
381,786
30,736
30,736
13,695
13,695
48 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
f
93390 Osnovno obrazovanje
94590 Srednje obrazovanje
631
Decane
160
Kancelarija predsednika
16015 Kancelarija Predsednika Deca
163
Administracija i Osoblje
16315 Administracija
166
Inspekcije
16629 Inspekcije
167
18-12-2013, 08:35 AM
Nabavka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
54
54
248,223
248,223
19,000
19,000
2,000
2,000
7
7
38,009
38,009
4,000
4,000
1,000
1,000
867
867
4,083,807
4,040,807
43,000
734,106
485,106
249,000
190,630
152,630
38,000
7
7
57,680
57,680
7
7
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
25,123
25,123
Ukupno
294,346
294,346
43,009
43,009
80,500
30,500
50,000
1,704,408
1,454,408
250,000
6,793,451
6,163,451
630,000
55,000
45,000
10,000
60,500
10,500
50,000
1,584,408
1,364,408
220,000
1,757,588
1,477,588
280,000
57,680
57,680
55,000
45,000
10,000
60,500
10,500
50,000
1,584,408
1,364,408
220,000
1,757,588
1,477,588
280,000
28
28
115,303
115,303
47,000
30,000
17,000
162,303
145,303
17,000
28
28
115,303
115,303
47,000
30,000
17,000
162,303
145,303
17,000
6
6
26,957
26,957
4,500
4,500
31,457
31,457
6
6
26,957
26,957
4,500
4,500
31,457
31,457
3
3
15,209
15,209
1,000
1,000
16,209
16,209
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
49 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16775 Nabavka
175
Budzet i Finansije
17515 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18015 Drumska infrastruktura
18275 Vatrogasna Sluzba Decane
195
Kancelarija za zajednice
19575 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47015 Poljoprivreda
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
3
3
15,209
15,209
1,000
1,000
14
14
61,800
61,800
242,261
142,261
100,000
63,000
25,000
38,000
20,000
20,000
242,261
142,261
100,000
63,000
25,000
38,000
20,000
20,000
14
14
61,800
61,800
Ukupno
16,209
16,209
30,000
30,000
30,000
30,000
417,061
249,061
168,000
417,061
249,061
168,000
19
19
92,879
92,879
60,000
20,000
40,000
61,080
61,080
213,959
173,959
40,000
7
7
34,558
34,558
54,900
14,900
40,000
61,080
61,080
150,538
110,538
40,000
12
12
58,321
58,321
5,100
5,100
63,421
63,421
4
4
17,928
17,928
2,000
2,000
19,928
19,928
4
4
17,928
17,928
2,000
2,000
19,928
19,928
18
18
63,962
63,962
5,000
5,000
68,962
68,962
18
18
63,962
63,962
5,000
5,000
68,962
68,962
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
480
Kod
podp.
d
e
Ekonomski Razvoj
48015
650
Kadastar i Geodezija
65075
660
Urbano planitanje I inpekcij
66080
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73024
73900
755
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
3
3
15,883
15,883
2,000
2,000
17,883
17,883
3
3
15,883
15,883
2,000
2,000
17,883
17,883
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
6
6
30,801
30,801
4,000
4,000
34,801
34,801
6
6
30,801
30,801
4,000
4,000
34,801
34,801
122
122
656,182
623,182
33,000
160,295
153,295
7,000
2
2
9,930
9,930
2,000
2,000
120
120
646,252
613,252
33,000
158,295
151,295
7,000
31,050
31,050
10
10
42,808
42,808
7,000
7,000
4,000
4,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
31,050
31,050
90,000
90,000
937,527
897,527
40,000
11,930
11,930
90,000
90,000
925,597
885,597
40,000
53,808
53,808
51 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
75571 Socijalne Usluge-Deqan
850
Kultura Omladina i Sport
85015 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92075 Administracija
93420 Osnovno obrazovanje
94620 Srednje obrazovanje
632
Djakovica
160
Kancelarija predsednika
16016 Kancelarija predsednika
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
10
10
42,808
42,808
7,000
7,000
13
13
51,893
51,893
5,000
5,000
56,893
56,893
13
13
51,893
51,893
5,000
5,000
56,893
56,893
607
607
2,717,721
2,707,721
10,000
131,050
56,050
75,000
6
6
29,911
29,911
79,000
4,000
75,000
475
475
2,074,250
2,064,250
10,000
38,085
38,085
21,500
21,500
2,133,835
2,123,835
10,000
126
126
613,560
613,560
13,965
13,965
10,000
10,000
637,525
637,525
2,258
2,258
10,272,630
10,252,630
20,000
1,572,972
1,252,372
320,600
733,185
669,365
63,820
55,500
55,500
45,000
45,000
7
7
53,808
53,808
31,500
31,500
2,880,271
2,795,271
85,000
108,911
33,911
75,000
526,000
526,000
80,000
80,000
7
7
55,500
55,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
45,000
45,000
80,000
80,000
5,524,253
3,409,673
2,114,580
18,629,040
15,584,040
3,045,000
180,500
100,500
80,000
180,500
100,500
80,000
52 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
163
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Administracija i Osoblje
16316 Administracija
166
Inspekcije
16631 Inspekcije
167
Nabavka
16780 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16916 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17516 Budzetiranje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
56
56
56
56
208,071
208,071
208,071
208,071
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
187,100
171,000
16,100
259,000
245,680
13,320
43,000
187,100
171,000
16,100
259,000
245,680
13,320
43,000
43,000
43,000
Ukupno
697,171
624,751
72,420
697,171
624,751
72,420
24
24
98,000
98,000
32,000
32,000
130,000
130,000
24
24
98,000
98,000
32,000
32,000
130,000
130,000
5
5
23,000
23,000
5,000
5,000
28,000
28,000
5
5
23,000
23,000
5,000
5,000
28,000
28,000
0
0
99,000
99,000
13,000
13,000
112,000
112,000
0
0
99,000
99,000
13,000
13,000
112,000
112,000
32
32
135,500
135,500
50,000
50,000
1,053,503
764,673
288,830
1,239,003
950,173
288,830
32
32
135,500
135,500
50,000
50,000
1,053,503
764,673
288,830
1,239,003
950,173
288,830
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
53 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
e
Javne sluzbe, civilna odbran
18016
18420
195
Kancelarija za zajednice
19580
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47016
480
Ekonomski Razvoj
48016
650
18-12-2013, 08:35 AM
Kadastar i Geodezija
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Drumska infrastruktura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
10,000
10,000
65
65
296,900
296,900
88,500
83,000
5,500
8
8
35,400
35,400
23,500
18,000
5,500
57
57
261,500
261,500
65,000
65,000
5
5
22,300
22,300
19,570
19,570
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
2,030,000
1,150,000
880,000
2,425,400
1,539,900
885,500
2,030,000
1,150,000
880,000
2,088,900
1,203,400
885,500
10,000
10,000
336,500
336,500
45,000
86,870
41,870
45,000
45,000
5
5
22,300
22,300
19,570
19,570
45,000
86,870
41,870
45,000
45,000
17
17
62,128
62,128
32,700
32,700
1,585
1,585
150,000
150,000
17
17
62,128
62,128
32,700
32,700
1,585
1,585
Ukupno
150,000
150,000
225,000
155,000
70,000
471,413
251,413
220,000
225,000
155,000
70,000
471,413
251,413
220,000
16
16
65,200
65,200
20,500
20,500
1,380,000
1,050,000
330,000
1,465,700
1,135,700
330,000
16
16
65,200
65,200
20,500
20,500
1,380,000
1,050,000
330,000
1,465,700
1,135,700
330,000
19
19
73,500
73,500
30,000
20,000
10,000
76,000
190,500
104,500
86,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
11,000
11,000
76,000
54 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
65080 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66385 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73025 Administracija
73950 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75576 Socijalne Usluge-Gjakovë
850
Kultura Omladina i Sport
85016 Sluzbe za kulturu
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
19
19
17
17
73,500
73,500
71,300
71,300
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
30,000
20,000
10,000
11,000
11,000
19,000
19,000
8,000
8,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
76,000
1,000
1,000
17
17
71,300
71,300
19,000
19,000
8,000
8,000
1,000
1,000
359
359
85,000
40,000
45,000
184,300
138,300
46,000
85,000
40,000
45,000
184,300
138,300
46,000
100,000
50,000
50,000
2,360,366
2,170,366
190,000
235,325
185,325
50,000
6
6
29,041
29,041
10,973
10,973
353
353
1,846,000
1,836,000
10,000
224,352
174,352
50,000
70,000
70,000
18
18
73,700
73,700
16,277
16,277
10,000
10,000
99,977
99,977
18
18
73,700
73,700
16,277
16,277
10,000
10,000
99,977
99,977
33
33
131,790
131,790
130,000
90,000
40,000
98,500
80,000
18,500
130,000
130,000
90,000
40,000
98,500
80,000
18,500
130,000
131,790
131,790
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
80,000
76,000
190,500
104,500
86,000
1,875,041
1,865,041
10,000
33
33
70,000
70,000
Ukupno
80,000
40,014
40,014
80,000
80,000
130,000
130,000
100,000
50,000
50,000
2,320,352
2,130,352
190,000
250,000
100,000
150,000
740,290
401,790
338,500
250,000
100,000
150,000
740,290
401,790
338,500
55 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
920
Kod
podp.
d
e
Obrazovanje i Nauka
92080
92510
93450
94650
633
Istog
160
Kancelarija predsednika
16017
16097
163
18-12-2013, 08:35 AM
Administracija i Osoblje
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Za unutarnju reviziju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1,585
1,585
12
12
77
77
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
281,750
100,000
181,750
8,217,550
7,754,800
462,750
281,750
100,000
181,750
640,750
309,000
331,750
Ukupno
6,981,700
6,971,700
10,000
649,000
450,000
199,000
265,100
233,100
32,000
40,000
109,398
99,398
10,000
194,898
94,898
100,000
14,704
14,704
40,000
270,000
270,000
55,000
33,070
13,070
20,000
358,070
283,070
75,000
55,000
40,000
40,000
1,166
1,166
5,049,685
5,049,685
300,902
288,902
12,000
134,871
134,871
5,485,458
5,473,458
12,000
330
330
1,552,617
1,552,617
98,200
66,200
32,000
82,455
70,455
12,000
1,733,272
1,689,272
44,000
957
957
4,356,810
4,316,810
40,000
709,200
557,700
151,500
148,358
148,358
63,760
63,760
70,500
33,000
37,500
35,000
70,000
32,500
37,500
35,000
9
9
8
8
52,000
52,000
1
1
11,760
11,760
500
500
42
42
170,100
170,100
50,000
50,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
214,750
214,750
35,000
35,000
2,360,590
1,821,840
538,750
7,789,708
6,844,708
945,000
337,148
131,398
205,750
506,408
228,158
278,250
337,148
131,398
205,750
494,148
215,898
278,250
12,260
12,260
45,498
45,498
75,000
75,000
340,598
340,598
56 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16317 Administracija
166
Inspekcije
16633 Inspekcije
167
Nabavka
16785 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16917 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17517 Budzetiranje
180
18-12-2013, 08:35 AM
Javne sluzbe, civilna odbran
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
50,000
50,000
45,498
45,498
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
42
42
170,100
170,100
7
7
36,430
36,430
36,430
36,430
7
7
36,430
36,430
36,430
36,430
3
3
15,540
15,540
5,000
5,000
20,540
20,540
3
3
15,540
15,540
5,000
5,000
20,540
20,540
0
0
82,002
82,002
7,000
5,000
2,000
89,002
87,002
2,000
0
0
82,002
82,002
7,000
5,000
2,000
89,002
87,002
2,000
21
21
91,350
91,350
7,000
7,000
98,350
98,350
21
21
91,350
91,350
7,000
7,000
98,350
98,350
20
20
104,055
104,055
50,000
40,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
75,000
75,000
Ukupno
10,000
10,000
344,400
220,000
124,400
340,598
340,598
523,455
379,055
144,400
57 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
18017 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19585
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47017
480
Ekonomski Razvoj
48017
650
Kadastar i Geodezija
65085
660
18-12-2013, 08:35 AM
Urbano planitanje I inpekcij
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
20
20
8
8
104,055
104,055
37,380
37,380
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
50,000
40,000
10,000
15,000
15,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
344,400
220,000
124,400
523,455
379,055
144,400
123,500
123,500
172,880
167,880
5,000
123,500
123,500
172,880
167,880
5,000
514,000
445,000
69,000
729,013
562,013
167,000
514,000
445,000
69,000
729,013
562,013
167,000
10,000
7,000
7,000
5,000
5,000
8
8
37,380
37,380
7,000
7,000
5,000
5,000
19
19
78,653
71,653
7,000
45,000
40,000
5,000
5,360
5,360
78,653
71,653
7,000
45,000
40,000
5,000
5,360
5,360
5
5
26,670
26,670
5,000
5,000
340,000
340,000
371,670
371,670
5
5
26,670
26,670
5,000
5,000
340,000
340,000
371,670
371,670
10
10
41,475
41,475
5,000
5,000
46,475
46,475
10
10
41,475
41,475
5,000
5,000
46,475
46,475
4
4
22,155
22,155
6,000
6,000
19
19
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
86,000
Ukupno
86,000
86,000
86,000
200,000
200,000
228,155
228,155
58 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66090 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73026 Administracija
74000 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75581 Socijalne Usluge-Istog
850
Kultura Omladina i Sport
85017 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92085 Administracija
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
4
4
22,155
22,155
6,000
6,000
126
126
642,890
616,890
26,000
160,000
110,000
50,000
17,390
17,390
5,000
5,000
3
3
Opstinski
Rashodi
j
28,000
28,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
Ukupno
200,000
200,000
228,155
228,155
136,942
136,942
977,832
891,832
86,000
10,000
10,000
32,390
22,390
10,000
10,000
123
123
625,500
599,500
26,000
155,000
105,000
50,000
28,000
28,000
12
12
53,800
53,800
9,000
9,000
2,000
2,000
64,800
64,800
12
12
53,800
53,800
9,000
9,000
2,000
2,000
64,800
64,800
8
8
34,125
34,125
8,000
6,000
2,000
25,000
8,000
6,000
2,000
25,000
8
8
663
663
7
7
34,125
34,125
2,856,425
2,849,425
7,000
274,700
229,700
45,000
36,540
36,540
10,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
136,942
136,942
80,000
80,000
147,125
120,125
27,000
80,000
80,000
147,125
120,125
27,000
43,750
209,600
70,000
139,600
3,436,975
3,201,625
235,350
43,750
4,000
43,750
4,000
94,290
46,540
47,750
25,000
25,000
52,500
52,500
945,442
869,442
76,000
43,750
59 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
634
Program
Kod
prog
b
c
d
Klina
160
163
166
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
Inspekcije
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92530 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93480 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94680 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16018 Kancelarija Predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16318 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16635 Inspekcije
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
39
39
133,500
133,500
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
64,650
24,650
40,000
10,500
10,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
28,000
Ukupno
28,000
236,650
168,650
68,000
483
483
2,054,500
2,054,500
160,050
158,050
2,000
30,000
30,000
152,600
70,000
82,600
2,397,150
2,312,550
84,600
134
134
631,885
624,885
7,000
40,000
37,000
3,000
12,000
12,000
25,000
25,000
708,885
673,885
35,000
944
944
4,410,800
4,380,800
30,000
734,435
521,435
213,000
156,000
124,000
32,000
100,000
40,000
60,000
2,278,966
1,773,966
505,000
7,680,201
6,840,201
840,000
8
8
49,714
49,714
50,000
20,000
30,000
80,000
40,000
40,000
839,662
685,720
153,942
1,019,376
795,434
223,942
8
8
49,714
49,714
50,000
20,000
30,000
80,000
40,000
40,000
839,662
685,720
153,942
1,019,376
795,434
223,942
43
43
155,733
155,733
98,000
40,000
58,000
253,733
195,733
58,000
43
43
155,733
155,733
98,000
40,000
58,000
253,733
195,733
58,000
8
8
33,856
33,856
19,000
15,000
4,000
20,000
15,000
5,000
72,856
63,856
9,000
8
8
33,856
33,856
19,000
15,000
4,000
20,000
15,000
5,000
72,856
63,856
9,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine opsti
16918 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17518 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18018 Drumska infrastruktura
18422 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19590 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
18-12-2013, 08:35 AM
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
88,554
88,554
3,000
3,000
91,554
91,554
0
0
88,554
88,554
3,000
3,000
91,554
91,554
20
20
83,545
83,545
20,210
15,210
5,000
65,000
33,000
32,000
168,755
131,755
37,000
20
20
83,545
83,545
20,210
15,210
5,000
65,000
33,000
32,000
168,755
131,755
37,000
19
19
96,522
96,522
27,000
21,000
6,000
4,000
4,000
3
3
14,398
14,398
12,500
6,500
6,000
16
16
82,124
82,124
14,500
14,500
5
5
19,764
19,764
15,000
10,000
5,000
34,764
29,764
5,000
5
5
19,764
19,764
15,000
10,000
5,000
34,764
29,764
5,000
11
11
41,710
41,710
10,000
7,000
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
172,668
122,668
50,000
300,190
244,190
56,000
172,668
122,668
50,000
199,566
143,566
56,000
4,000
4,000
100,624
100,624
140,000
90,000
50,000
191,710
138,710
53,000
61 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
47018 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65090 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66395 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73027 Administracija
74050 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75586 Socijalne Usluge-Klinë
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
11
11
41,710
41,710
10,000
7,000
3,000
140,000
90,000
50,000
191,710
138,710
53,000
11
11
40,341
40,341
10,000
6,000
4,000
10,000
7,000
3,000
60,341
53,341
7,000
11
11
40,341
40,341
10,000
6,000
4,000
10,000
7,000
3,000
60,341
53,341
7,000
6
6
27,838
27,838
21,000
10,000
11,000
804,825
651,767
153,058
853,663
689,605
164,058
6
6
27,838
27,838
21,000
10,000
11,000
804,825
651,767
153,058
853,663
689,605
164,058
138
138
692,506
662,506
30,000
159,895
159,895
2
2
10,507
10,507
136
136
681,999
651,999
30,000
159,895
159,895
40,000
40,000
881,894
851,894
30,000
11
11
45,820
45,820
10,000
10,000
7,000
7,000
62,820
62,820
11
11
45,820
45,820
10,000
10,000
7,000
7,000
62,820
62,820
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
892,401
862,401
30,000
10,507
10,507
62 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85018
920
Obrazovanje i Nauka
92090
92550
93510
94710
635
Pec
160
Kancelarija predsednika
16019
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika Pec
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
14
14
14
14
54,898
54,898
54,898
54,898
Robe
i
Usluge
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
17,000
10,000
7,000
20,000
50,000
30,000
20,000
141,898
94,898
47,000
17,000
10,000
7,000
20,000
50,000
30,000
20,000
141,898
94,898
47,000
241,811
171,811
70,000
3,536,141
3,386,141
150,000
241,811
171,811
70,000
355,044
242,044
113,000
i
Opstinski
Rashodi
j
20,000
20,000
650
650
2,980,000
2,980,000
274,330
194,330
80,000
6
6
30,165
30,165
83,068
40,068
43,000
10
10
35,754
35,754
12,185
185
12,000
619
619
48,558
36,558
12,000
504
504
2,263,263
2,263,263
129,371
129,371
23,022
23,022
2,415,656
2,415,656
130
130
650,818
650,818
49,706
24,706
25,000
16,359
16,359
716,883
691,883
25,000
2,225
2,225
10,549,983
10,429,749
120,234
2,438,219
1,330,919
1,107,300
611,914
552,199
59,715
101,500
101,500
52,000
52,000
14
14
40,000
40,000
Ukupno
350,000
350,000
310,000
310,000
14
14
101,500
101,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
52,000
52,000
310,000
310,000
5,258,549
3,850,798
1,407,751
19,208,665
16,163,665
3,045,000
300,000
200,000
100,000
763,500
353,500
410,000
300,000
200,000
100,000
763,500
353,500
410,000
63 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
163
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Administracija i Osoblje
16319 Administracija
16519 Rod
16559 Europskih integracija
166
Inspekcije
16637 Inspekcije
167
Nabavka
16795 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16919 Kancelarija Skupstine Opstin
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
64
64
247,367
247,367
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
379,000
195,000
184,000
130,000
130,000
130,000
130,000
60
60
222,090
222,090
359,000
185,000
174,000
1
1
4,973
4,973
10,000
5,000
5,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
50,000
30,000
20,000
816,367
602,367
214,000
50,000
30,000
20,000
761,090
567,090
194,000
10,000
10,000
10,000
Ukupno
24,973
9,973
15,000
3
3
20,305
20,305
10,000
5,000
5,000
30,305
25,305
5,000
25
25
117,000
117,000
64,650
54,650
10,000
181,650
171,650
10,000
25
25
117,000
117,000
64,650
54,650
10,000
181,650
171,650
10,000
6
6
27,386
27,386
5,000
5,000
32,386
32,386
6
6
27,386
27,386
5,000
5,000
32,386
32,386
148,000
148,000
35,000
30,000
5,000
183,000
178,000
5,000
148,000
148,000
35,000
30,000
5,000
183,000
178,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
64 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Budzet i Finansije
17519 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18019 Javne sluzbe, civilna odbrana,
18295 Vatrogasna Sluzba Pec
195
Kancelarija za zajednice
19595 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47019 Poljoprivreda
480
18-12-2013, 08:35 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
35
35
151,556
151,556
52,000
52,000
40,000
25,000
15,000
243,556
228,556
15,000
35
35
151,556
151,556
52,000
52,000
40,000
25,000
15,000
243,556
228,556
15,000
56
56
286,300
286,300
183,805
102,805
81,000
167,200
113,485
53,715
3,521,549
3,235,549
286,000
4,158,854
3,738,139
420,715
12
12
58,000
58,000
117,000
36,000
81,000
152,200
98,485
53,715
3,421,549
3,235,549
186,000
3,748,749
3,428,034
320,715
44
44
228,300
228,300
66,805
66,805
15,000
15,000
100,000
100,000
410,105
310,105
100,000
9
9
38,105
38,105
39,201
39,201
500
500
100,000
100,000
177,806
177,806
9
9
38,105
38,105
39,201
39,201
500
500
100,000
100,000
177,806
177,806
26
26
92,556
92,556
28,400
28,400
2,000
2,000
250,000
60,000
190,000
372,956
182,956
190,000
26
26
92,556
92,556
28,400
28,400
2,000
2,000
250,000
60,000
190,000
372,956
182,956
190,000
8
8
36,056
36,056
12,400
12,400
150,000
50,000
100,000
198,456
98,456
100,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
65 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
b
c
650
660
730
755
18-12-2013, 08:35 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
48019 Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastar i Geodezija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65095 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65495 Pravna pitanja
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
66100 Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i socijalna zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73028 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
74100 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene I Socijalne Uslug
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
8
8
36,056
36,056
12,400
12,400
150,000
50,000
100,000
198,456
98,456
100,000
22
22
94,710
94,710
21,200
21,200
85,000
200,910
115,910
85,000
85,000
18
18
73,210
73,210
14,500
14,500
70,000
70,000
4
4
21,500
21,500
6,700
6,700
15,000
15,000
13
13
59,800
59,800
20,000
20,000
90,000
90,000
13
13
59,800
59,800
20,000
20,000
90,000
356
356
1,807,015
1,736,901
70,114
487,600
297,266
190,334
105,714
105,714
6
6
29,000
29,000
20,000
20,000
6,500
6,500
350
350
1,778,015
1,707,901
70,114
467,600
277,266
190,334
99,214
99,214
19
19
86,000
86,000
35,300
35,300
6,500
6,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
157,710
87,710
70,000
43,200
28,200
15,000
169,800
79,800
90,000
90,000
169,800
79,800
90,000
100,000
50,000
50,000
2,500,329
2,189,881
310,448
55,500
55,500
100,000
50,000
50,000
2,444,829
2,134,381
310,448
30,000
30,000
30,000
30,000
187,800
127,800
60,000
66 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
75591 Socijalne Usluge-Pejë
850
Kultura Omladina i Sport
85019
920
Obrazovanje i Nauka
92095
92570
93540
94740
636
Junik
160
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija predsednika
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
19
19
86,000
86,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
35,300
35,300
6,500
6,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
30,000
30,000
30,000
30,000
187,800
127,800
60,000
Ukupno
50
50
195,700
195,700
170,000
70,000
100,000
70,000
70,000
180,000
30,000
150,000
615,700
365,700
250,000
50
50
195,700
195,700
170,000
70,000
100,000
70,000
70,000
180,000
30,000
150,000
615,700
365,700
250,000
1,522
1,522
7,060,932
7,010,812
50,120
852,663
315,697
536,966
130,000
124,000
6,000
362,000
70,249
291,751
8,405,595
7,520,758
884,837
14
14
60,326
60,326
550,000
122,914
427,086
6,000
6,000
362,000
70,249
291,751
978,326
259,489
718,837
60
60
240,058
240,058
78,176
8,176
70,000
11,000
5,000
6,000
329,233
253,233
76,000
1,005
1,005
4,475,545
4,475,545
135,909
135,909
70,277
70,277
4,681,730
4,681,730
443
443
2,285,004
2,234,884
50,120
88,579
48,699
39,880
42,723
42,723
2,416,307
2,326,307
90,000
153
153
783,150
773,150
10,000
127,873
123,873
4,000
32,006
32,006
58,032
57,532
500
12,000
11,000
1,000
600
600
9
9
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,000
7,000
7,000
7,000
231,296
163,046
68,250
1,181,325
1,092,075
89,250
77,632
69,132
8,500
67 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16020 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16320 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16920 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17520 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18020 Drumska infrastruktura
195
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija za zajednice
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
9
9
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
58,032
57,532
500
12,000
11,000
1,000
600
600
13
13
56,720
56,720
46,000
43,000
3,000
9,000
9,000
111,720
108,720
3,000
13
13
56,720
56,720
46,000
43,000
3,000
9,000
9,000
111,720
108,720
3,000
50,400
47,200
3,200
2,000
2,000
52,400
49,200
3,200
50,400
47,200
3,200
2,000
2,000
52,400
49,200
3,200
8
8
39,193
39,193
6,000
6,000
500
500
45,693
45,693
8
8
39,193
39,193
6,000
6,000
500
500
45,693
45,693
9
9
44,800
43,600
1,200
6,000
6,000
6,621
6,621
36,143
27,000
9,143
93,564
83,221
10,343
9
9
44,800
43,600
1,200
6,000
6,000
6,621
6,621
36,143
27,000
9,143
93,564
83,221
10,343
1
1
5,100
5,100
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,000
Ukupno
77,632
69,132
8,500
7,000
5,100
5,100
68 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
19600 Lokalna Kancelarija za Zajedni
480
Ekonomski Razvoj
48020
660
Urbano planitanje I inpekcij
66405
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73029
74200
755
Stambene I Socijalne Uslug
75596
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Junik
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
5,100
5,100
12
12
48,042
48,042
7,000
7,000
400
400
149,153
90,046
59,107
204,595
145,488
59,107
12
12
48,042
48,042
7,000
7,000
400
400
149,153
90,046
59,107
204,595
145,488
59,107
7
7
34,120
34,120
4,000
4,000
400
400
46,000
46,000
84,520
84,520
7
7
34,120
34,120
4,000
4,000
400
400
46,000
46,000
84,520
84,520
25
25
126,157
125,057
1,100
21,500
21,500
6,385
6,385
154,042
152,942
1,100
2
2
11,101
11,101
3,000
3,000
250
250
14,351
14,351
23
23
115,056
113,956
1,100
18,500
18,500
6,135
6,135
139,691
138,591
1,100
2
2
8,386
8,386
3,000
3,000
1,300
1,300
12,686
12,686
2
2
8,386
8,386
3,000
3,000
1,300
1,300
12,686
12,686
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,100
5,100
69 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
920
Kod
podp.
d
Podprogram
e
Obrazovanje i Nauka
92100 Administracija
93570 Osnovno obrazovanje
94770 Srednje obrazovanje
641
Leposavic
163
Administracija i Osoblje
16321 Administracija
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18101 Vodnog gospodarstva
18425 Vatrogasci i inspekcije
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
67
67
312,200
308,200
4,000
20,373
20,373
6,800
6,800
339,373
335,373
4,000
4
4
21,248
21,248
5,523
5,523
300
300
27,071
27,071
47
47
205,252
202,752
2,500
9,550
9,550
4,000
4,000
218,802
216,302
2,500
16
16
85,700
84,200
1,500
5,300
5,300
2,500
2,500
93,500
92,000
1,500
470
470
1,545,223
1,545,223
238,274
235,974
2,300
42,186
32,186
10,000
5,000
34,151
34,151
22,186
12,186
10,000
5,000
22,186
12,186
10,000
5,000
109
109
109
109
347,988
347,988
347,988
347,988
34,151
34,151
1,153,159
1,153,159
2,983,842
2,966,542
17,300
21,593
21,593
430,918
415,918
15,000
21,593
21,593
430,918
415,918
15,000
5,000
5,000
5,000
16
16
76,000
76,000
7,780
7,780
4,500
4,500
88,280
88,280
1
1
4,000
4,000
2,000
2,000
500
500
6,500
6,500
15
15
72,000
72,000
5,780
5,780
4,000
4,000
81,780
81,780
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
70 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
e
Kancelarija za zajednice
19605
730
Zdravstvo i socijalna zastit
74250
850
Kultura Omladina i Sport
85021
920
Obrazovanje i Nauka
92610
93600
642
Mitrovica
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
7
7
21,014
21,014
19,300
17,000
2,300
2,500
2,500
924,021
924,021
966,835
964,535
2,300
7
7
21,014
21,014
19,300
17,000
2,300
2,500
2,500
924,021
924,021
966,835
964,535
2,300
3
3
11,500
11,500
129,743
129,743
6,000
6,000
157,545
157,545
304,788
304,788
3
3
11,500
11,500
129,743
129,743
6,000
6,000
157,545
157,545
304,788
304,788
6
6
13,500
13,500
3,000
3,000
1,000
1,000
17,500
17,500
6
6
13,500
13,500
3,000
3,000
1,000
1,000
17,500
17,500
329
329
1,075,221
1,075,221
44,300
44,300
6,000
6,000
17
17
71,500
71,500
4,300
4,300
1,500
1,500
312
312
1,003,721
1,003,721
40,000
40,000
4,500
4,500
1,970
1,970
8,892,313
8,822,313
70,000
1,934,231
867,733
1,066,498
402,740
371,801
30,939
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
50,000
1,175,521
1,175,521
77,300
77,300
877,000
515,159
361,841
50,000
50,000
1,098,221
1,098,221
2,519,143
1,735,985
783,158
14,625,427
12,312,991
2,312,436
71 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Kancelarija predsednika
16022 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16322 Administracija
16522 Rod
16562 Europskih integracija
166
Inspekcija
16643 Inspekcija Mit
167
Nabavka
16810 Nabavka
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
20
20
172,350
172,350
183,642
53,182
130,460
64,841
30,000
34,841
420,833
255,532
165,301
20
20
172,350
172,350
183,642
53,182
130,460
64,841
30,000
34,841
420,833
255,532
165,301
82
82
281,381
281,381
210,060
103,370
106,690
55,160
50,001
5,159
391,159
231,159
160,000
937,760
665,911
271,849
72
72
237,401
237,401
192,310
85,620
106,690
55,160
50,001
5,159
85,000
75,000
10,000
569,871
448,022
121,849
2
2
8,380
8,380
6,250
6,250
10,000
10,000
24,630
24,630
8
8
35,600
35,600
11,500
11,500
296,159
146,159
150,000
343,259
193,259
150,000
30
30
115,600
115,600
42,834
42,834
50,000
20,000
30,000
208,434
178,434
30,000
30
30
115,600
115,600
42,834
42,834
50,000
20,000
30,000
208,434
178,434
30,000
7
7
30,334
30,334
7,310
7,310
37,644
37,644
7
7
30,334
30,334
7,310
7,310
37,644
37,644
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
72 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine opsti
16922 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17522 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18310 Vatrogasna Sluzba Mit
18466 Upravljanje prirodnim katastro
195
Kancelarija za zajednice
19610 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
18-12-2013, 08:35 AM
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
4
4
139,217
139,217
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
11,650
11,650
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
20,000
20,000
10,000
10,000
4
4
139,217
139,217
11,650
11,650
20,000
20,000
10,000
Ukupno
180,867
170,867
10,000
10,000
180,867
170,867
10,000
39
39
178,184
178,184
516,534
64,856
451,678
335,098
219,598
115,500
1,029,816
462,638
567,178
39
39
178,184
178,184
516,534
64,856
451,678
335,098
219,598
115,500
1,029,816
462,638
567,178
45
45
207,831
207,831
31,444
31,444
10,800
10,800
20,000
10,000
10,000
320,075
310,075
10,000
37
37
184,521
184,521
20,390
20,390
10,800
10,800
8
8
23,310
23,310
11,054
11,054
50,000
50,000
7
7
26,064
26,064
9,571
9,571
15,000
15,000
50,635
50,635
7
7
26,064
26,064
9,571
9,571
15,000
15,000
50,635
50,635
24
24
78,898
78,898
56,230
21,230
35,000
60,000
30,000
30,000
195,128
130,128
65,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
50,000
215,711
215,711
20,000
10,000
10,000
104,364
94,364
10,000
73 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
47022 Poljoprivreda
47102
480
Ekonomski Razvoj
48022
650
Kadastar i Geodezija
65110
660
Urbano planitanje I inpekcij
66115
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73031
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne Sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
7
7
19,878
19,878
8,650
8,650
17
17
59,020
59,020
47,580
12,580
35,000
13
13
57,525
57,525
139,470
41,000
98,470
85,000
85,000
1,446,983
1,200,887
246,096
1,728,978
1,384,412
344,566
13
13
57,525
57,525
139,470
41,000
98,470
85,000
85,000
1,446,983
1,200,887
246,096
1,728,978
1,384,412
344,566
20
20
87,986
87,986
28,400
28,400
50,000
50,000
166,386
166,386
20
20
87,986
87,986
28,400
28,400
50,000
50,000
166,386
166,386
14
14
54,989
54,989
5,400
5,400
568,562
235,500
333,062
628,951
295,889
333,062
14
14
54,989
54,989
5,400
5,400
568,562
235,500
333,062
628,951
295,889
333,062
302
302
1,436,391
1,399,291
37,100
231,000
158,100
72,900
63,000
50,000
13,000
12,000
1,820,391
1,675,391
145,000
26,088
26,088
8,000
8,000
50,000
50,000
12,000
6
6
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60,000
30,000
30,000
Ukupno
88,528
58,528
30,000
106,600
71,600
35,000
78,000
68,000
10,000
12,000
12,000
96,088
84,088
12,000
74 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
74300 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75606
850
Kultura Omladina i Sport
85022
920
Obrazovanje i Nauka
92110
92630
93630
94830
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Mitrovicë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
296
296
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1,410,303
1,373,203
37,100
223,000
150,100
72,900
78,000
68,000
10,000
13,000
13,000
1,724,303
1,591,303
133,000
24
24
103,277
103,277
45,536
45,536
6,000
6,000
15,000
15,000
169,813
169,813
24
24
103,277
103,277
45,536
45,536
6,000
6,000
15,000
15,000
169,813
169,813
60
60
213,421
213,421
44,200
35,000
9,200
52,000
52,000
198,000
74,000
124,000
10,000
44,200
35,000
9,200
52,000
52,000
198,000
74,000
124,000
10,000
5,708,865
5,675,965
32,900
370,950
208,850
162,100
115,780
100,000
15,780
41,600
41,600
19,503
19,503
60
60
1,279
1,279
11
11
213,421
213,421
10,000
10,000
16,500
16,500
16,500
16,500
44
44
150,620
150,620
80,000
15,780
80,000
15,780
517,621
374,421
143,200
517,621
374,421
143,200
6,212,095
5,984,815
227,280
77,603
61,103
16,500
246,400
150,620
95,780
914
914
3,949,123
3,949,123
166,747
136,747
30,000
72,650
72,650
4,188,520
4,158,520
30,000
310
310
1,567,522
1,534,622
32,900
104,700
52,600
52,100
27,350
27,350
1,699,572
1,614,572
85,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
75 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
643
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Srbica
160
Kancelarija predsednika
16023 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16323 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16923 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17523 Budzetiranje
180
18-12-2013, 08:35 AM
Javne sluzbe, civilna odbran
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
1,420
1,420
6,054,250
6,014,250
40,000
914,480
766,480
148,000
11
11
63,000
63,000
18,000
18,000
Opstinski
Rashodi
j
201,040
201,040
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
205,000
93,000
112,000
2,920,807
2,621,030
299,777
10,295,577
9,695,800
599,777
17,000
136,000
46,000
90,000
234,000
127,000
107,000
136,000
46,000
90,000
234,000
127,000
107,000
17,000
11
11
63,000
63,000
18,000
18,000
17,000
17,000
Ukupno
54
54
186,500
186,500
96,497
36,497
60,000
282,997
222,997
60,000
54
54
186,500
186,500
96,497
36,497
60,000
282,997
222,997
60,000
0
0
100,000
100,000
5,000
5,000
105,000
105,000
0
0
100,000
100,000
5,000
5,000
105,000
105,000
36
36
116,000
116,000
18,400
18,400
134,400
134,400
36
36
116,000
116,000
18,400
18,400
134,400
134,400
39
39
182,000
182,000
149,000
81,000
68,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60,500
60,500
5,000
5,000
15,000
15,000
411,500
338,500
73,000
76 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
18023 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19615 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47023 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65315 Geodetske usluge
660
Urbano planitanje I inpekcij
66620 Prostorno planiranje i nadzor
730
18-12-2013, 08:35 AM
Zdravstvo i Socijalna Zastit
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
39
39
182,000
182,000
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
149,000
81,000
68,000
60,500
60,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
5,000
15,000
15,000
5,000
Ukupno
411,500
338,500
73,000
8
8
30,500
30,500
7,000
7,000
1,000
1,000
38,500
38,500
8
8
30,500
30,500
7,000
7,000
1,000
1,000
38,500
38,500
16
16
55,000
55,000
17,500
17,500
30,000
102,500
72,500
30,000
30,000
16
16
55,000
55,000
17,500
17,500
30,000
102,500
72,500
30,000
30,000
17
17
57,000
57,000
7,000
7,000
5,000
5,000
69,000
69,000
17
17
57,000
57,000
7,000
7,000
5,000
5,000
69,000
69,000
10
10
36,000
36,000
7,000
7,000
2,272,557
2,062,780
209,777
2,315,557
2,105,780
209,777
10
10
36,000
36,000
7,000
7,000
2,272,557
2,062,780
209,777
2,315,557
2,105,780
209,777
186
186
883,500
864,000
19,500
101,207
101,207
132,250
132,250
1,191,957
1,172,457
19,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
35,000
35,000
40,000
40,000
77 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
73032 Administracija
74400
755
Stambene I Socijalne Uslug
75611
75612
850
Kultura Omladina i Sport
85023
920
Obrazovanje i Nauka
92115
92650
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Skenderaj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene Usluge-Skenderaj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
10
10
39,000
39,000
8,000
8,000
47,000
47,000
176
176
844,500
825,000
19,500
93,207
93,207
35,000
35,000
40,000
40,000
132,250
132,250
1,144,957
1,125,457
19,500
30
30
130,250
130,250
68,500
68,500
18,500
18,500
3,000
3,000
10,000
10,000
230,250
230,250
17
17
70,250
70,250
18,500
18,500
8,500
8,500
13
13
60,000
60,000
50,000
50,000
10,000
10,000
3,000
3,000
22
22
73,000
73,000
11,000
11,000
10,000
10,000
60,000
97,250
97,250
10,000
10,000
154,000
94,000
60,000
60,000
22
22
73,000
73,000
11,000
11,000
10,000
10,000
60,000
154,000
94,000
60,000
60,000
991
991
4,141,500
4,121,000
20,500
408,376
388,376
20,000
10
10
41,500
41,500
12,500
12,500
15
15
55,000
55,000
27,876
7,876
20,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
76,040
76,040
50,000
50,000
50,000
50,000
3,950
3,950
133,000
133,000
350,000
350,000
5,025,916
4,985,416
40,500
104,000
104,000
86,826
66,826
20,000
78 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
93660 Osnovno obrazovanje
94860 Srednje obrazovanje
644
Vucitrn
160
Kancelarija Predsednika
16024 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16324 Administracija
166
Inspekcije
16647 Inspekcije
167
18-12-2013, 08:35 AM
Nabavka
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
731
731
2,957,000
2,940,500
16,500
263,000
263,000
34,590
34,590
342,000
342,000
3,596,590
3,580,090
16,500
235
235
1,088,000
1,084,000
4,000
105,000
105,000
37,500
37,500
8,000
8,000
1,238,500
1,234,500
4,000
1,573
1,573
7,310,541
7,270,541
40,000
1,365,862
986,826
379,036
248,360
218,360
30,000
4,228,095
3,262,506
965,589
13,419,233
11,767,233
1,652,000
19
19
112,945
112,945
70,400
39,600
30,800
54,000
70,400
39,600
30,800
54,000
19
19
112,945
112,945
266,375
29,000
237,375
237,345
152,545
84,800
54,000
237,345
152,545
84,800
54,000
33
33
129,897
129,897
114,574
75,450
39,124
7,922
7,922
252,393
213,269
39,124
33
33
129,897
129,897
114,574
75,450
39,124
7,922
7,922
252,393
213,269
39,124
15
15
67,655
67,655
24,070
15,570
8,500
91,725
83,225
8,500
15
15
67,655
67,655
24,070
15,570
8,500
91,725
83,225
8,500
4
4
20,060
20,060
8,000
5,000
3,000
28,060
25,060
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
79 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16820 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16924 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17524 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18024 Drumska infrastruktura
18428 Vatrogasci i inspekcije
18468 Upravljanje prirodnim katastro
195
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija za zajednice
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
4
4
Robe
i
Usluge
i
20,060
20,060
8,000
5,000
3,000
121,577
121,577
3,000
3,000
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
28,060
25,060
3,000
2,000
126,577
124,577
2,000
2,000
121,577
121,577
3,000
3,000
2,000
126,577
124,577
2,000
2,000
30
30
30
30
126,100
126,100
126,100
126,100
Ukupno
16,495
13,695
2,800
5,000
16,495
13,695
2,800
5,000
5,000
147,595
139,795
7,800
5,000
147,595
139,795
7,800
48
48
229,640
229,640
350,568
200,987
149,581
132,000
102,000
30,000
899,381
483,381
416,000
1,611,589
1,016,008
595,581
13
13
52,503
52,503
252,368
138,987
113,381
132,000
102,000
30,000
899,381
483,381
416,000
1,336,252
776,871
559,381
31
31
157,369
157,369
72,200
45,000
27,200
229,569
202,369
27,200
4
4
19,768
19,768
26,000
17,000
9,000
45,768
36,768
9,000
9
9
32,125
32,125
4,500
3,500
1,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,542
2,542
39,167
38,167
1,000
80 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
19620 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
47024 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65120 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66425 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73033 Administracija
74450 Sluzbe primarnog zdravstva
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
2,542
2,542
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
32,125
32,125
4,500
3,500
1,000
16
16
66,215
66,215
25,200
21,200
4,000
159,000
100,000
59,000
250,415
187,415
63,000
16
16
66,215
66,215
25,200
21,200
4,000
159,000
100,000
59,000
250,415
187,415
63,000
11
11
46,315
46,315
9,466
5,466
4,000
150,000
55,000
95,000
205,781
106,781
99,000
11
11
46,315
46,315
9,466
5,466
4,000
150,000
55,000
95,000
205,781
106,781
99,000
9
9
41,315
41,315
8,240
5,240
3,000
2,435,325
2,114,736
320,589
2,484,880
2,161,291
323,589
9
9
41,315
41,315
8,240
5,240
3,000
2,435,325
2,114,736
320,589
2,484,880
2,161,291
323,589
210
210
1,039,037
1,028,468
10,569
186,021
145,658
40,363
369,055
369,055
1,724,113
1,592,181
131,932
5
5
24,000
24,000
3,000
3,000
205
205
1,015,037
1,004,468
10,569
183,021
142,658
40,363
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
30,000
39,167
38,167
1,000
100,000
19,000
81,000
100,000
19,000
81,000
30,000
30,000
127,000
46,000
81,000
369,055
369,055
1,597,113
1,546,181
50,932
81 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
755
Kod
podp.
d
e
Stambene I Socijalne Uslug
75616
850
Kultura Omladina i Sport
85024
920
Obrazovanje i Nauka
92120
92670
93690
94890
645
Zubin Potok
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Vushtrri
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
12
12
49,342
49,342
22,100
22,100
3,000
3,000
74,442
74,442
12
12
49,342
49,342
22,100
22,100
3,000
3,000
74,442
74,442
37
37
137,035
137,035
31,436
20,075
11,361
85,375
10,000
75,375
105,000
35,000
70,000
358,846
202,110
156,736
37
37
137,035
137,035
31,436
20,075
11,361
85,375
10,000
75,375
105,000
35,000
70,000
358,846
202,110
156,736
1,120
1,120
5,091,283
5,061,852
29,431
491,792
410,285
81,507
25,000
97,412
97,412
5,786,305
5,650,367
135,938
41,056
41,056
100,000
65,000
35,000
9
9
80,818
80,818
25,000
25,000
166,056
106,056
60,000
25,000
28
28
105,175
101,452
3,723
44,239
7,962
36,277
8,780
8,780
861
861
3,790,758
3,790,758
268,315
268,315
54,753
54,753
87,412
87,412
4,201,238
4,201,238
222
222
1,154,294
1,128,586
25,708
79,238
69,008
10,230
17,285
17,285
10,000
10,000
1,260,817
1,224,879
35,938
337
337
1,140,176
1,140,176
147,958
142,208
5,750
34,394
34,394
618,018
618,018
1,950,546
1,934,796
15,750
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
158,194
118,194
40,000
10,000
10,000
82 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Predsednika
16025 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16325 Administracija
175
Budzet i Finansije
17525 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18429 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19625 Lokalna Kancelarija za Zajedni
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
3
3
21,000
21,000
11,563
11,563
4,394
4,394
300,000
300,000
336,957
336,957
3
3
21,000
21,000
11,563
11,563
4,394
4,394
300,000
300,000
336,957
336,957
90
90
293,000
293,000
17,858
12,108
5,750
3,000
3,000
17,858
12,108
5,750
3,000
3,000
90
90
293,000
293,000
10,000
323,858
308,108
15,750
10,000
10,000
323,858
308,108
15,750
10,000
9
9
35,000
35,000
5,299
5,299
1,500
1,500
41,799
41,799
9
9
35,000
35,000
5,299
5,299
1,500
1,500
41,799
41,799
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
1,000
1,000
67,927
67,927
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
1,000
1,000
67,927
67,927
7
7
29,000
29,000
24,000
24,000
2,000
2,000
90,000
90,000
145,000
145,000
7
7
29,000
29,000
24,000
24,000
2,000
2,000
90,000
90,000
145,000
145,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
83 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
e
Urbano planitanje I inpekcij
66430
730
Zdravstvo i socijalna zastit
74500
920
Obrazovanje i Nauka
92690
93720
94920
646
Zvecan
160
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija Predsednika
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
35,900
35,900
3,915
3,915
500
500
40,315
40,315
9
9
35,900
35,900
3,915
3,915
500
500
40,315
40,315
4
4
9,500
9,500
10,907
10,907
3,000
3,000
150,000
150,000
173,407
173,407
4
4
9,500
9,500
10,907
10,907
3,000
3,000
150,000
150,000
173,407
173,407
202
202
652,776
652,776
71,489
71,489
19,000
19,000
78,018
78,018
821,283
821,283
39
39
120,944
120,944
9,927
9,927
4,000
4,000
122
122
398,000
398,000
46,562
46,562
10,000
10,000
41
41
133,832
133,832
15,000
15,000
5,000
5,000
234
234
837,820
837,820
129,534
117,134
12,400
14,700
14,700
2
2
15,939
15,939
3,900
3,900
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
134,871
134,871
78,018
78,018
532,580
532,580
153,832
153,832
10,000
10,000
836,573
836,573
1,828,627
1,816,227
12,400
19,839
19,839
84 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16026 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16326 Administracija Zvecan
167
Nabavka
16830 Nabavka
175
Budzet i Finansije
17526 Budzetiranje
195
Kancelarija za zajednice
19630 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
18-12-2013, 08:35 AM
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
2
2
15,939
15,939
3,900
3,900
32
32
107,500
107,500
25,800
13,400
12,400
4,500
4,500
137,800
125,400
12,400
32
32
107,500
107,500
25,800
13,400
12,400
4,500
4,500
137,800
125,400
12,400
1
1
5,115
5,115
700
700
5,815
5,815
1
1
5,115
5,115
700
700
5,815
5,815
9
9
32,450
32,450
1,080
1,080
33,530
33,530
9
9
32,450
32,450
1,080
1,080
33,530
33,530
9
9
32,977
32,977
38,400
38,400
2,000
2,000
10,000
10,000
718,387
718,387
801,764
801,764
9
9
32,977
32,977
38,400
38,400
2,000
2,000
10,000
10,000
718,387
718,387
801,764
801,764
1
1
6,615
6,615
800
800
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
19,839
19,839
7,415
7,415
85 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
47026 Poljoprivreda
480
Ekonomski Razvoj
48026
660
Urbano planitanje I inpekcij
66435
730
Zdravstvo i socijalna zastit
74550
920
Obrazovanje i Nauka
92710
93750
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
6,615
6,615
800
800
7,415
7,415
1
1
6,615
6,615
820
820
7,435
7,435
1
1
6,615
6,615
820
820
7,435
7,435
7
7
27,565
27,565
2,370
2,370
29,935
29,935
7
7
27,565
27,565
2,370
2,370
29,935
29,935
5
5
17,200
17,200
27,164
27,164
3,000
3,000
118,186
118,186
165,550
165,550
5
5
17,200
17,200
27,164
27,164
3,000
3,000
118,186
118,186
165,550
165,550
167
167
585,844
585,844
28,500
28,500
5,200
5,200
619,544
619,544
42
42
150,688
150,688
1,500
1,500
1,000
1,000
153,188
153,188
105
105
363,762
363,762
25,000
25,000
3,200
3,200
391,962
391,962
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
86 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
94950 Srednje obrazovanje
647
Severna Mitrovica
160
Kancelarija Presednika
16038 Kancelarija Presednika
163
Administracija i Osoblje
16338 Administracija
175
Budzet i Finansije
17538 Budzet
180
Javne Usluge,Civilna Zastita
18442 Vatrogasci i Inspekcija
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
20
20
71,394
71,394
2,000
2,000
1,000
1,000
747
747
2,520,000
2,520,000
475,990
430,590
45,400
39,072
39,072
6
6
39,214
39,214
19,168
19,168
110,000
50,000
60,000
168,382
108,382
60,000
6
6
39,214
39,214
19,168
19,168
110,000
50,000
60,000
168,382
108,382
60,000
15
15
57,213
57,213
234,700
189,300
45,400
18,500
18,500
310,413
265,013
45,400
15
15
57,213
57,213
234,700
189,300
45,400
18,500
18,500
310,413
265,013
45,400
10
10
49,207
49,207
49,207
49,207
10
10
49,207
49,207
49,207
49,207
42
42
152,417
152,417
129,356
129,356
5,500
5,500
30
30
100,400
100,400
29,356
29,356
5,500
5,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
74,394
74,394
110,000
50,000
60,000
933,594
933,594
625,315
625,315
4,078,656
3,973,256
105,400
912,588
912,588
135,256
135,256
87 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Opstinska kancelarija za zaj
19890 Opstinska kancelarija za zajed
660
Urbansko Planiranje i Ambi
66195 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Osnovo Zdravstvo
73047 Administracija
75170 Usluge u Osnovnom Zdravstv
755
Stambene I Socijalne Uslug
75686 Socijalne Usluge-ZAMV
770
18-12-2013, 08:35 AM
Sekondarno Zdravstvo
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
7
7
24,560
24,560
11,000
11,000
35,560
35,560
7
7
24,560
24,560
11,000
11,000
35,560
35,560
10
10
44,541
44,541
44,541
44,541
10
10
44,541
44,541
44,541
44,541
11
11
58,637
58,637
32,194
32,194
6,500
6,500
218,060
218,060
315,391
315,391
6
6
29,027
29,027
7,097
7,097
6,500
6,500
218,060
218,060
260,684
260,684
5
5
29,610
29,610
25,097
25,097
54,707
54,707
11
11
40,194
40,194
1,000
1,000
41,194
41,194
11
11
40,194
40,194
1,000
1,000
41,194
41,194
225
225
699,000
699,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
699,000
699,000
88 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
77190 Sekundarni Zdravstvo
920
Obrazovanje i Nauka
92190 Administracija
92641 Nest sever
92645 Severna Primarni
94851 Srednje obrazovanje sever
651
Gnjilane
160
Kancelarija Predsednika
16027 Kancelarija Predsednika
163
18-12-2013, 08:35 AM
Administracija i Osoblje
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
225
225
699,000
699,000
410
410
1,355,017
1,355,017
48,572
48,572
8,572
8,572
90,219
90,219
1,502,380
1,502,380
8
8
33,075
33,075
48,572
48,572
8,572
8,572
90,219
90,219
180,438
180,438
41
41
155,280
155,280
155,280
155,280
174
174
541,235
541,235
541,235
541,235
187
187
625,427
625,427
625,427
625,427
2,452
2,452
11,635,300
11,537,300
98,000
3,497,910
1,378,796
2,119,114
627,777
360,000
267,777
558,800
163,112
163,112
350,000
70,000
280,000
12,000
5,000
7,000
22,000
350,000
70,000
280,000
12,000
5,000
7,000
22,000
206,848
50,000
156,848
20,600
18,000
2,600
29
29
29
29
49
49
163,112
163,112
207,762
207,762
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
699,000
699,000
558,800
22,000
22,000
3,806,055
3,069,746
736,309
20,125,842
16,345,842
3,780,000
547,112
238,112
309,000
547,112
238,112
309,000
435,210
275,762
159,448
89 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16327 Administracija
166
Inspekcije
16653 Inspekcije
167
Nabavka
16835 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16927 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17527 Budzetiranje
180
18-12-2013, 08:35 AM
Javne sluzbe, civilna odbran
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
49
49
207,762
207,762
206,848
50,000
156,848
20,600
18,000
2,600
435,210
275,762
159,448
20
20
91,491
91,491
68,008
20,000
48,008
5,377
3,000
2,377
164,876
114,491
50,385
20
20
91,491
91,491
68,008
20,000
48,008
5,377
3,000
2,377
164,876
114,491
50,385
9
9
42,411
42,411
10,000
4,000
6,000
1,500
53,911
46,411
7,500
10,000
4,000
6,000
1,500
9
9
42,411
42,411
1,500
53,911
46,411
7,500
1,500
175,000
175,000
25,000
6,000
19,000
200,000
181,000
19,000
175,000
175,000
25,000
6,000
19,000
200,000
181,000
19,000
30
30
135,098
135,098
50,000
20,000
30,000
9,000
6,000
3,000
194,098
161,098
33,000
30
30
135,098
135,098
50,000
20,000
30,000
9,000
6,000
3,000
194,098
161,098
33,000
55
55
273,527
273,527
488,800
120,000
368,800
158,800
55,000
103,800
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,000,000
800,000
200,000
1,921,127
1,248,527
672,600
90 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
e
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
18431
43
43
219,672
219,672
207,800
60,000
147,800
8,800
5,000
3,800
436,272
284,672
151,600
5
5
23,007
23,007
6,500
3,000
3,500
1,000
1,000
30,507
27,007
3,500
5
5
23,007
23,007
6,500
3,000
3,500
1,000
1,000
30,507
27,007
3,500
25
25
98,606
98,606
35,000
12,000
23,000
10,000
6,000
4,000
180,000
35,000
12,000
23,000
10,000
6,000
4,000
180,000
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Ekonomski Razvoj
Kadastar i Geodezija
25
25
98,606
98,606
1,000,000
800,000
200,000
Ukupno
150,000
50,000
100,000
Kancelarija za Zajednice
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje Gospodarskog Razv Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Geodetske usluge
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
281,000
60,000
221,000
65335
18-12-2013, 08:35 AM
g
Robe
i
Usluge
53,855
53,855
48027
650
f
Plate
i
Dnevnice
12
12
47027
480
Osoblje
Opis
18187 Javne infrastrukture
19635
470
Podprogram
180,000
180,000
1,484,855
963,855
521,000
80,000
60,000
20,000
403,606
176,606
227,000
80,000
60,000
20,000
403,606
176,606
227,000
11
11
49,963
49,963
85,000
15,000
70,000
5,000
3,000
2,000
2,178,055
1,831,746
346,309
2,318,018
1,899,709
418,309
11
11
49,963
49,963
85,000
15,000
70,000
5,000
3,000
2,000
2,178,055
1,831,746
346,309
2,318,018
1,899,709
418,309
26
26
109,290
109,290
35,000
12,000
23,000
8,000
5,000
3,000
152,290
126,290
26,000
26
26
109,290
109,290
35,000
12,000
23,000
8,000
5,000
3,000
152,290
126,290
26,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
91 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66440 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73036 Administracija
74600 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75631 Socijalne Usluge-Gjilan
850
Kultura Omladina i Sport
85027 Sluzbe za kulturu
920
18-12-2013, 08:35 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
17
17
74,825
74,825
35,360
15,000
20,360
9,500
6,000
3,500
119,685
95,825
23,860
17
17
74,825
74,825
35,360
15,000
20,360
9,500
6,000
3,500
119,685
95,825
23,860
290
290
1,562,220
1,532,220
30,000
423,584
313,585
109,999
106,000
84,000
22,000
105,000
38,220
38,220
78,000
20,000
58,000
8,000
4,000
4,000
105,000
8
8
105,000
148,000
128,000
20,000
2,344,804
2,057,805
286,999
229,220
62,220
167,000
105,000
282
282
1,524,000
1,494,000
30,000
345,584
293,585
51,999
98,000
80,000
18,000
18
18
78,050
78,050
13,500
5,000
8,500
5,000
3,000
2,000
96,550
86,050
10,500
18
18
78,050
78,050
13,500
5,000
8,500
5,000
3,000
2,000
96,550
86,050
10,500
33
33
131,306
131,306
85,000
25,000
60,000
36,000
15,000
21,000
201,800
85,000
25,000
60,000
36,000
15,000
21,000
201,800
1,580,310
688,211
892,099
240,000
150,000
90,000
50,000
33
33
1,835
1,835
131,306
131,306
8,419,632
8,351,632
68,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
148,000
128,000
20,000
454,106
171,306
282,800
201,800
454,106
171,306
282,800
201,800
50,000
2,115,584
1,995,585
119,999
400,000
250,000
150,000
10,689,942
9,439,843
1,250,099
92 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
92135 Administracija
92730
93780
94980
652
Kacanik
160
Kancelarija Predsednika
16028
163
Administracija i Osoblje
16328
16528
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Rod
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
15
15
70,000
70,000
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
810,310
198,211
612,099
20,000
10,000
10,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
50,000
400,000
250,000
150,000
50,000
Ukupno
1,350,310
528,211
822,099
81
81
320,000
320,000
200,000
60,000
140,000
40,000
20,000
20,000
560,000
400,000
160,000
1,249
1,249
5,537,200
5,537,200
352,000
300,000
52,000
108,000
70,000
38,000
5,997,200
5,907,200
90,000
490
490
2,492,432
2,424,432
68,000
218,000
130,000
88,000
72,000
50,000
22,000
2,782,432
2,604,432
178,000
798
798
3,752,072
3,742,072
10,000
559,982
449,268
110,714
128,757
100,957
27,800
13
13
83,663
83,663
13
13
175,000
10,000
165,000
1,599,597
1,283,111
316,486
6,215,408
5,585,408
630,000
47,045
37,045
10,000
40,000
10,000
30,000
875,597
775,111
100,486
1,046,305
905,819
140,486
83,663
83,663
47,045
37,045
10,000
40,000
10,000
30,000
875,597
775,111
100,486
1,046,305
905,819
140,486
27
27
106,642
106,642
49,500
33,486
16,014
26,500
26,500
15,000
15,000
197,642
181,628
16,014
26
26
101,867
101,867
46,500
32,486
14,014
26,500
26,500
15,000
15,000
189,867
175,853
14,014
1
1
4,775
4,775
3,000
1,000
2,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,775
5,775
2,000
93 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine Opsti
16928 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17528 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18028 Drumska infrastruktura
18432 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19640 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
18-12-2013, 08:35 AM
Poljoprivreda Sumarstvo i R
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
81,239
81,239
9,000
9,000
90,239
90,239
0
0
81,239
81,239
9,000
9,000
90,239
90,239
14
14
65,069
65,069
10,600
10,600
75,669
75,669
14
14
65,069
65,069
10,600
10,600
75,669
75,669
26
26
126,208
126,208
101,800
46,600
55,200
26,007
14,007
12,000
190,000
165,000
25,000
444,015
351,815
92,200
8
8
34,668
34,668
91,800
36,600
55,200
24,007
12,007
12,000
190,000
165,000
25,000
340,475
248,275
92,200
18
18
91,540
91,540
10,000
10,000
2,000
2,000
1
1
5,946
5,946
4,000
2,500
1,500
9,946
8,446
1,500
1
1
5,946
5,946
4,000
2,500
1,500
9,946
8,446
1,500
14
14
55,862
55,862
18,500
18,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
103,540
103,540
70,000
70,000
30,000
30,000
174,362
104,362
70,000
94 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
47028 Poljoprivreda
47108 Šumarstva i inspekcija
660
Urbano planitanje I inpekcij
66445 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73037 Administracija
74700 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75637 Stambene Usluge-Kaçanik
920
18-12-2013, 08:35 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
4
4
21,650
21,650
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
9,000
9,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
70,000
30,000
30,000
70,000
Ukupno
130,650
60,650
70,000
10
10
34,212
34,212
9,500
9,500
13
13
58,297
58,297
7,000
7,000
245,000
105,000
140,000
310,297
170,297
140,000
13
13
58,297
58,297
7,000
7,000
245,000
105,000
140,000
310,297
170,297
140,000
107
107
520,734
520,734
117,537
117,537
164,000
125,000
39,000
823,221
784,221
39,000
4
4
20,700
20,700
1,200
1,200
103
103
500,034
500,034
116,337
116,337
20,950
20,950
8
8
31,206
31,206
8,000
3,000
5,000
3,000
3,000
8,000
3,000
5,000
3,000
3,000
187,000
164,000
23,000
52,300
36,500
15,800
8
8
575
575
31,206
31,206
2,617,206
2,607,206
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
43,712
43,712
20,950
20,950
21,900
21,900
164,000
125,000
39,000
5,000
47,206
37,206
10,000
5,000
5,000
47,206
37,206
10,000
5,000
60,000
60,000
801,321
762,321
39,000
80,000
68,000
12,000
2,996,506
2,875,706
120,800
95 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
92140 Administracija
92750
93810
95010
653
Kamenica
160
Kancelarija Predsednika
16029
163
Administracija i Osoblje
16329
16529
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Rod
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
20
20
76,822
76,822
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
29,000
19,000
10,000
9,500
7,500
2,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
60,000
80,000
68,000
12,000
60,000
Ukupno
255,322
171,322
84,000
11
11
44,726
44,726
12,000
10,000
2,000
6,300
1,500
4,800
63,026
56,226
6,800
437
437
1,943,209
1,943,209
102,000
97,000
5,000
24,500
19,500
5,000
2,069,709
2,059,709
10,000
107
107
552,449
542,449
10,000
44,000
38,000
6,000
12,000
8,000
4,000
608,449
588,449
20,000
1,166
1,166
5,311,200
5,253,400
57,800
641,365
537,452
103,913
209,000
184,000
25,000
20
20
135,000
135,000
20
20
183,000
168,000
15,000
912,921
180,134
732,787
7,257,486
6,322,986
934,500
100,000
100,000
50,000
50,000
461,821
65,134
396,687
746,821
350,134
396,687
135,000
135,000
100,000
100,000
50,000
50,000
461,821
65,134
396,687
746,821
350,134
396,687
38
38
160,000
160,000
35,000
20,000
15,000
10,000
5,000
5,000
37
37
155,000
155,000
25,000
15,000
10,000
1
1
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
205,000
185,000
20,000
180,000
170,000
10,000
10,000
5,000
5,000
25,000
15,000
10,000
96 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine Opsti
16929 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17529 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18189 Javne infrastrukture
18433 Vatrogasci i inspekcije
18473 Upravljanje prirodnim katastro
195
Kancelarija za zajednice
19645 Lokalna Kancelarija za Zajedni
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
130,000
130,000
10,000
7,000
3,000
140,000
137,000
3,000
0
0
130,000
130,000
10,000
7,000
3,000
140,000
137,000
3,000
23
23
98,000
98,000
18,000
10,000
8,000
116,000
108,000
8,000
23
23
98,000
98,000
18,000
10,000
8,000
116,000
108,000
8,000
44
44
214,000
214,000
56,500
48,000
8,500
100,000
83,000
17,000
334,100
90,000
244,100
704,600
435,000
269,600
9
9
39,000
39,000
28,500
20,000
8,500
100,000
83,000
17,000
289,100
65,000
224,100
456,600
207,000
249,600
27
27
139,000
139,000
20,000
20,000
8
8
36,000
36,000
8,000
8,000
7
7
28,000
28,000
8,000
8,000
3,000
3,000
39,000
39,000
7
7
28,000
28,000
8,000
8,000
3,000
3,000
39,000
39,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
159,000
159,000
45,000
25,000
20,000
89,000
69,000
20,000
97 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
470
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Poljoprivreda Sumarstvo i R
47029 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65145 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66450 Urbano planitanje I inpekcija
66650 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73038 Administracija
74750 Sluzbe primarnog zdravstva
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
14
14
14
14
60,000
60,000
60,000
60,000
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
23,500
15,000
8,500
30,000
23,500
15,000
8,500
30,000
30,000
30,000
Ukupno
113,500
75,000
38,500
113,500
75,000
38,500
10
10
45,000
45,000
10,000
8,000
2,000
55,000
53,000
2,000
10
10
45,000
45,000
10,000
8,000
2,000
55,000
53,000
2,000
18
18
97,000
97,000
22,000
16,000
6,000
50,000
10,000
40,000
169,000
123,000
46,000
6
6
33,000
33,000
10,000
8,000
2,000
50,000
10,000
40,000
93,000
51,000
42,000
12
12
64,000
64,000
12,000
8,000
4,000
149
149
795,500
759,700
35,800
98,000
67,000
31,000
14,700
14,700
3,000
2,000
1,000
3
3
146
146
780,800
745,000
35,800
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
95,000
65,000
30,000
76,000
72,000
4,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
933,500
856,700
76,800
27,700
16,700
11,000
905,800
840,000
65,800
98 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
755
Kod
podp.
d
e
Stambene I Socijalne Uslug
75641
850
Kultura Omladina i Sport
85029
920
Obrazovanje i Nauka
92145
92770
93840
95040
654
Novo Brdo
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Kamenicë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
14
14
57,552
57,552
15,000
12,000
3,000
6,000
6,000
78,552
75,552
3,000
14
14
57,552
57,552
15,000
12,000
3,000
6,000
6,000
78,552
75,552
3,000
23
23
94,000
94,000
9,000
6,000
3,000
30,000
30,000
133,000
130,000
3,000
23
23
94,000
94,000
9,000
6,000
3,000
30,000
30,000
133,000
130,000
3,000
806
806
3,397,148
3,375,148
22,000
236,365
220,452
15,913
73,000
65,000
8,000
80,000
80,000
11
11
52,000
52,000
45,000
45,000
10,000
5,000
5,000
80,000
80,000
18
18
63,450
63,450
15,000
10,000
5,000
5,000
5,000
576
576
2,374,698
2,374,698
120,000
120,000
37,150
37,150
201
201
907,000
885,000
22,000
56,365
45,452
10,913
20,850
17,850
3,000
340
340
1,400,000
1,400,000
167,016
167,016
51,000
51,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
37,000
15,000
22,000
3,823,513
3,755,600
67,913
187,000
182,000
5,000
83,450
78,450
5,000
37,000
15,000
22,000
2,568,848
2,546,848
22,000
984,215
948,302
35,913
79,182
79,182
373,869
188,541
185,328
2,071,067
1,885,739
185,328
99 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija predsednika
16030 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16330 Administracija
16490 Komunikacija
16530 Rod
166
Inspekcije
16659 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16930 Kancelarija Skupstine Opstin
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
7
7
53,642
53,642
14,000
14,000
12,750
12,750
80,392
80,392
7
7
53,642
53,642
14,000
14,000
12,750
12,750
80,392
80,392
32
32
124,312
124,312
18,470
18,470
16,500
16,500
159,282
159,282
30
30
115,162
115,162
15,470
15,470
16,500
16,500
147,132
147,132
1
1
4,300
4,300
1,000
1,000
5,300
5,300
1
1
4,850
4,850
2,000
2,000
6,850
6,850
5
5
28,442
28,442
5,000
5,000
33,442
33,442
5
5
28,442
28,442
5,000
5,000
33,442
33,442
0
0
72,442
72,442
6,500
6,500
78,942
78,942
0
0
72,442
72,442
6,500
6,500
78,942
78,942
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
e
Budzet i Finansije
17530
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18190
195
Kancelarija za zajednice
19650
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47030
480
Ekonomski Razvoj
48030
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Budzetiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Javne infrastrukture
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
7
7
47,635
47,635
8,000
8,000
55,635
55,635
7
7
47,635
47,635
8,000
8,000
55,635
55,635
13
13
63,656
63,656
8,000
8,000
46,320
36,656
9,664
117,976
108,312
9,664
13
13
63,656
63,656
8,000
8,000
46,320
36,656
9,664
117,976
108,312
9,664
5
5
37,309
37,309
4,000
4,000
41,309
41,309
5
5
37,309
37,309
4,000
4,000
41,309
41,309
10
10
47,228
47,228
6,000
6,000
48,432
48,432
101,660
101,660
10
10
47,228
47,228
6,000
6,000
48,432
48,432
101,660
101,660
4
4
27,145
27,145
5,500
5,500
235,029
120,765
114,264
267,674
153,410
114,264
4
4
27,145
27,145
5,500
5,500
235,029
120,765
114,264
267,674
153,410
114,264
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
101 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66455 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
74800 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75646 Socijalne Usluge-Novobërdë
850
Kultura Omladina i Sport
85030 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92150 Administracija
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
10
10
45,728
45,728
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
6,000
6,000
20,000
20,000
10
10
45,728
45,728
6,000
6,000
20,000
Ukupno
71,728
51,728
20,000
20,000
71,728
51,728
20,000
43
43
144,342
144,342
11,450
11,450
7,000
7,000
6,000
6,000
27,720
13,520
14,200
196,512
182,312
14,200
43
43
144,342
144,342
11,450
11,450
7,000
7,000
6,000
6,000
27,720
13,520
14,200
196,512
182,312
14,200
4
4
18,500
18,500
3,016
3,016
3,000
3,000
2,000
2,000
26,516
26,516
4
4
18,500
18,500
3,016
3,016
3,000
3,000
2,000
2,000
26,516
26,516
12
12
41,928
41,928
6,000
6,000
5,000
5,000
8,000
8,000
12
12
41,928
41,928
6,000
6,000
5,000
5,000
8,000
60,928
52,928
8,000
8,000
60,928
52,928
8,000
188
188
647,691
647,691
65,080
65,080
19,500
19,500
10,000
10,000
36,800
17,600
19,200
779,071
759,871
19,200
8
8
39,642
39,642
5,919
5,919
19,500
19,500
10,000
10,000
36,800
17,600
19,200
111,861
92,661
19,200
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
102 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
655
b
c
Štrpce
160
163
169
18-12-2013, 08:35 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92790 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93870 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
95070 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16031 Kancelarija Predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija i Osoblje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16331 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Skupstine Opsti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16931 Kancelarija Skupstine Opstin
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
3
3
10,000
10,000
129
129
478,049
478,049
44,565
44,565
522,614
522,614
48
48
120,000
120,000
14,596
14,596
134,596
134,596
519
519
1,780,000
1,766,000
14,000
290,469
251,928
38,541
97,040
97,040
16,000
8,000
8,000
4,000
16,000
8,000
8,000
4,000
14
14
14
14
97,040
97,040
10,000
10,000
138,471
138,471
53,023
53,023
4,000
4,000
873,960
675,024
198,936
3,135,923
2,831,423
304,500
117,040
105,040
12,000
117,040
105,040
12,000
24
24
87,381
87,381
59,200
47,508
11,692
19,125
19,125
165,706
154,014
11,692
24
24
87,381
87,381
59,200
47,508
11,692
19,125
19,125
165,706
154,014
11,692
0
0
67,612
67,612
5,000
5,000
72,612
72,612
0
0
67,612
67,612
5,000
5,000
72,612
72,612
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
103 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
e
Budzet i Finansije
17531
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18355
195
Kancelarija za zajednice
19855
480
Ekonomski Razvoj
48031
650
Kadastar i Geodezija
65155
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Budzetiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasna Sluzba Strpce
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija za Zajednice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
12
12
54,142
54,142
7,800
7,800
61,942
61,942
12
12
54,142
54,142
7,800
7,800
61,942
61,942
9
9
42,855
42,855
35,000
25,000
10,000
80,000
80,000
30,000
30,000
187,855
177,855
10,000
9
9
42,855
42,855
35,000
25,000
10,000
80,000
80,000
30,000
30,000
187,855
177,855
10,000
2
2
10,433
10,433
2,000
2,000
12,433
12,433
2
2
10,433
10,433
2,000
2,000
12,433
12,433
20
20
75,581
75,581
15,000
7,151
7,849
1,000
1,000
15,000
7,151
7,849
1,000
1,000
20
20
75,581
75,581
37,523
10,000
10,000
139,104
93,732
45,372
10,000
10,000
139,104
93,732
45,372
37,523
37,523
37,523
5
5
23,370
23,370
4,000
4,000
27,370
27,370
5
5
23,370
23,370
4,000
4,000
27,370
27,370
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
104 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66660 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73040 Administracija
74850 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I socijalne uslug
75651 Socijalne usluge
770
Sekundarne Zdravstvene Za
77191 Sekundarne Zdravstvene Zašti
920
18-12-2013, 08:35 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
6
6
28,433
28,433
4,000
4,000
761,183
568,247
192,936
793,616
600,680
192,936
6
6
28,433
28,433
4,000
4,000
761,183
568,247
192,936
793,616
600,680
192,936
28
28
109,955
109,955
18,000
17,000
1,000
42,777
42,777
182,232
179,732
2,500
5
5
23,955
23,955
10,000
10,000
1,500
1,500
2,000
2,000
1,500
27,455
25,955
1,500
1,500
23
23
86,000
86,000
16,000
15,000
1,000
10,000
10,000
8
8
32,646
32,646
14,000
14,000
2,500
2,500
49,146
49,146
8
8
32,646
32,646
14,000
14,000
2,500
2,500
49,146
49,146
120
120
280,574
280,574
46,124
46,124
17,846
17,846
344,544
344,544
120
120
280,574
280,574
46,124
46,124
17,846
17,846
344,544
344,544
271
271
869,978
855,978
14,000
64,345
64,345
8,000
8,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
42,777
42,777
10,000
10,000
30,000
24,000
6,000
154,777
153,777
1,000
982,323
952,323
30,000
105 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
92155 Administracija
93900 Osnovno obrazovanje
95100 Srednje obrazovanje
656
Uroševac
160
Kancelarija Predsednika
16032 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16332 Administracija
16412 Pravna pitanja
16452 Civilno Registracija
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
5
5
22,794
22,794
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
Ukupno
36,794
26,794
10,000
10,000
186
186
582,347
568,347
14,000
42,345
42,345
5,000
5,000
20,000
14,000
6,000
649,692
629,692
20,000
80
80
264,837
264,837
18,000
18,000
3,000
3,000
10,000
10,000
295,837
295,837
2,413
2,413
11,273,100
11,183,100
90,000
1,863,960
1,384,012
479,948
400,900
282,300
118,600
9,008,336
6,599,584
2,408,752
23,256,296
19,448,996
3,807,300
81,399
81,399
66,260
66,260
12
12
710,000
710,000
50,000
50,000
12
12
81,399
81,399
66,260
66,260
50,000
50,000
197,659
147,659
50,000
197,659
147,659
50,000
47
47
178,036
178,036
231,160
131,160
100,000
218,600
100,000
118,600
627,796
409,196
218,600
22
22
81,821
81,821
204,860
104,860
100,000
218,600
100,000
118,600
505,281
286,681
218,600
3
3
13,166
13,166
21
21
78,271
78,271
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13,166
13,166
26,300
26,300
104,571
104,571
106 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
16492 Komunikacija
167
Nabavka
16860
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16932
175
Budzet i Finansije
17532
17572
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18032
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Nabavka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Skupstine Opstin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Budzetiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Administraciju i prikupljanje po Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Drumska infrastruktura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
4,778
4,778
5
5
23,602
23,602
1,300
1,300
24,902
24,902
5
5
23,602
23,602
1,300
1,300
24,902
24,902
0
0
138,600
138,600
8,500
8,500
147,100
147,100
0
0
138,600
138,600
8,500
8,500
147,100
147,100
30
30
124,471
124,471
40,750
40,750
165,221
165,221
12
12
52,810
52,810
3,210
3,210
56,020
56,020
18
18
71,661
71,661
37,540
37,540
109,201
109,201
49
49
228,178
228,178
442,400
229,452
212,948
25,000
407,040
194,092
212,948
25,000
9
9
35,053
35,053
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,778
4,778
25,000
25,000
6,852,994
4,759,242
2,093,752
7,548,572
5,216,872
2,331,700
345,654
305,654
40,000
812,747
534,799
277,948
107 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
18192 Javne infrastrukture
18436
195
Kancelarija za zajednice
19660
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47032
47112
480
Ekonomski Razvoj
48032
48072
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Turizam
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
7
7
30,597
30,597
15,360
15,360
33
33
162,528
162,528
20,000
20,000
13
13
49,780
49,780
12,750
12,750
800
800
63,330
63,330
13
13
49,780
49,780
12,750
12,750
800
800
63,330
63,330
22
22
81,020
81,020
7,510
7,510
6
6
28,123
28,123
5,980
5,980
6,507,340
4,453,588
2,053,752
Ukupno
6,553,297
4,499,545
2,053,752
182,528
182,528
225,000
40,000
225,000
40,000
225,000
40,000
225,000
40,000
353,530
88,530
265,000
299,103
34,103
265,000
16
16
52,897
52,897
1,530
1,530
8
8
32,446
32,446
6,670
6,670
305,000
200,000
105,000
344,116
239,116
105,000
8
8
32,446
32,446
6,670
6,670
305,000
200,000
105,000
344,116
239,116
105,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
54,427
54,427
108 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
650
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kadastar i Geodezija
65160 Kadastralne sluzbe
65360 Geodetske usluge
660
Urbano planitanje I inpekcij
66465 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73041 Administracija
74900 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75656 Socijalne Usluge-Ferizaj
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
21
21
81,365
81,365
11,610
11,610
92,975
92,975
15
15
55,261
55,261
5,460
5,460
60,721
60,721
6
6
26,104
26,104
6,150
6,150
32,254
32,254
10
10
45,366
45,366
9,340
9,340
270,000
100,000
170,000
324,706
154,706
170,000
10
10
45,366
45,366
9,340
9,340
270,000
100,000
170,000
324,706
154,706
170,000
317
317
1,627,769
1,572,769
55,000
406,340
286,340
120,000
520,000
520,000
2,733,609
2,443,609
290,000
35,797
35,797
4,337
4,337
9
9
64,500
64,500
115,000
115,000
115,000
155,134
40,134
115,000
115,000
308
308
1,591,972
1,536,972
55,000
402,003
282,003
120,000
64,500
64,500
16
16
68,558
68,558
13,720
13,720
4,700
4,700
86,978
86,978
16
16
68,558
68,558
13,720
13,720
4,700
4,700
86,978
86,978
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
520,000
520,000
2,578,475
2,403,475
175,000
109 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85032
85072
85112
920
Obrazovanje i Nauka
92160
92830
93930
95130
657
Vitina
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Podrška za mlade
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sport i Rekreacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
45
45
157,814
157,814
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
57,230
57,230
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
235,000
450,044
215,044
235,000
235,000
33
33
119,090
119,090
19,130
19,130
70,000
208,220
138,220
70,000
70,000
3
3
11,673
11,673
8,000
8,000
30,000
49,673
19,673
30,000
30,000
9
9
27,051
27,051
30,100
30,100
135,000
192,151
57,151
135,000
135,000
1,818
1,818
12
12
8,354,696
8,319,696
35,000
548,420
501,420
47,000
54,067
54,067
8,770
8,770
112,300
112,300
60,000
1,020,342
1,020,342
60,000
60,000
133,483
133,483
67,300
67,300
14,300
14,300
1,278
1,278
5,821,130
5,796,130
25,000
321,850
284,850
37,000
62,500
62,500
490
490
2,346,016
2,336,016
10,000
150,500
140,500
10,000
35,500
35,500
1,151
1,151
5,324,972
5,269,972
55,000
935,366
649,866
285,500
214,625
214,625
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,095,758
9,953,758
142,000
122,837
62,837
60,000
60,000
38
38
Ukupno
215,083
215,083
1,020,342
1,020,342
7,225,822
7,163,822
62,000
2,532,016
2,512,016
20,000
173,000
173,000
2,371,382
1,971,382
400,000
9,019,345
8,105,845
913,500
110 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Predsednika
16033 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16333 Administracija
16493 Komunikacija
166
Inspekcije
16665 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16933 Kancelarija Skupstine Opstin
175
18-12-2013, 08:35 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
32
32
32
32
181,674
181,674
181,674
181,674
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
66,797
46,072
20,725
85,000
66,797
46,072
20,725
85,000
Ukupno
333,471
227,746
105,725
85,000
333,471
227,746
105,725
85,000
35
35
136,293
136,293
96,398
42,398
54,000
232,691
178,691
54,000
33
33
127,320
127,320
76,398
32,398
44,000
203,718
159,718
44,000
2
2
8,973
8,973
20,000
10,000
10,000
28,973
18,973
10,000
12
12
55,257
55,257
21,944
14,200
7,744
77,201
69,457
7,744
12
12
55,257
55,257
21,944
14,200
7,744
77,201
69,457
7,744
80,000
80,000
12,000
10,500
1,500
92,000
90,500
1,500
80,000
80,000
12,000
10,500
1,500
92,000
90,500
1,500
117,147
117,147
41,500
23,715
17,785
26
26
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,121,992
1,747,521
374,471
2,280,639
1,888,383
392,256
111 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17533 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18193 Javne infrastrukture
18365 Vatrogasna Sluzba Vitina
195
Kancelarija za zajednice
19865 Kancelarija za zajednice
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47033 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65165 Kadastralne sluzbe
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
26
26
117,147
117,147
41,500
23,715
17,785
32
32
153,967
153,967
201,574
90,999
110,575
112,425
112,425
467,966
357,391
110,575
7
7
30,502
30,502
186,324
80,749
105,575
109,155
109,155
325,981
220,406
105,575
25
25
123,465
123,465
15,250
10,250
5,000
3,270
3,270
141,985
136,985
5,000
3
3
11,981
11,981
4,000
2,000
2,000
15,981
13,981
2,000
3
3
11,981
11,981
4,000
2,000
2,000
15,981
13,981
2,000
14
14
49,202
49,202
20,000
10,000
10,000
35,000
20,000
10,000
10,000
35,000
14
14
49,202
49,202
2,121,992
1,747,521
374,471
Ukupno
35,000
35,000
2,280,639
1,888,383
392,256
104,202
59,202
45,000
104,202
59,202
45,000
9
9
38,574
38,574
9,100
6,100
3,000
47,674
44,674
3,000
9
9
38,574
38,574
9,100
6,100
3,000
47,674
44,674
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
112 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66170 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73042 Administracija
74950 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75661 Socijalne Usluge-Viti
850
Kultura Omladina i Sport
85033 Sluzbe za kulturu
920
18-12-2013, 08:35 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
23,873
23,873
10,520
7,520
3,000
34,393
31,393
3,000
5
5
23,873
23,873
10,520
7,520
3,000
34,393
31,393
3,000
139
139
705,769
684,546
21,223
166,721
150,223
16,498
3
3
7,207
7,207
7,000
7,000
136
136
698,562
677,339
21,223
159,721
143,223
16,498
10
10
42,231
42,231
8,800
8,800
40,000
40,000
179,232
179,232
14,207
14,207
40,000
40,000
179,232
179,232
25,000
42,231
42,231
8,800
8,800
25,000
76,031
51,031
25,000
25,000
15
15
15
15
819
819
57,274
57,274
57,274
57,274
3,671,730
3,637,953
33,777
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
33,000
23,000
10,000
28,000
33,000
23,000
10,000
28,000
243,012
214,339
28,673
118,274
80,274
38,000
28,000
118,274
80,274
38,000
28,000
62,200
62,200
1,077,515
1,039,794
37,721
76,031
51,031
25,000
25,000
10
10
1,091,722
1,054,001
37,721
70,158
44,629
25,529
4,047,100
3,959,121
87,979
113 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
e
i
j
62,200
62,200
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
14
14
51,096
51,096
20,927
2,927
18,000
72,023
54,023
18,000
610
610
2,712,511
2,712,511
130,715
130,715
2,843,226
2,843,226
168
168
858,312
824,535
33,777
51,370
40,697
10,673
909,682
865,232
44,450
143
143
652,000
652,000
89,964
89,964
33,242
33,242
5,156
5,156
130,518
88,518
42,000
910,880
868,880
42,000
15
15
74,357
74,357
16,385
16,385
15,390
15,390
5,156
5,156
125,706
83,706
42,000
236,994
194,994
42,000
15
15
74,357
74,357
16,385
16,385
15,390
15,390
5,156
5,156
125,706
83,706
42,000
236,994
194,994
42,000
11
11
44,400
44,400
7,938
7,938
52,338
52,338
9
9
35,832
35,832
5,438
5,438
41,270
41,270
1
1
4,284
4,284
1,000
1,000
5,284
5,284
Administracija i Osoblje
16334
16494
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
70,158
44,629
25,529
Ukupno
92850
Kancelarija Predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Komunikacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
40,000
40,000
16034
18-12-2013, 08:35 AM
g
Robe
i
Usluge
49,811
49,811
Parteš
163
f
Plate
i
Dnevnice
27
27
95160
160
Osoblje
Opis
92165 Administracija
93960
658
Podprogram
222,169
196,640
25,529
114 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16534 Rod
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16934 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17534 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18194 Javne infrastrukture
195
Kancelarija za zajednice
19670 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
18-12-2013, 08:35 AM
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1
1
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4,284
4,284
1,500
1,500
5,784
5,784
53,182
53,182
6,162
6,162
59,344
59,344
53,182
53,182
6,162
6,162
59,344
59,344
6
6
37,218
37,218
7,000
7,000
10,852
10,852
55,070
55,070
6
6
37,218
37,218
7,000
7,000
10,852
10,852
55,070
55,070
10
10
41,791
41,791
7,000
7,000
48,791
48,791
10
10
41,791
41,791
7,000
7,000
48,791
48,791
1
1
5,382
5,382
1,800
1,800
7,182
7,182
1
1
5,382
5,382
1,800
1,800
7,182
7,182
5
5
21,224
21,224
6,000
6,000
27,224
27,224
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
115 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
47034 Poljoprivreda
660
Urbano planitanje I inpekcij
66675 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
75000 Sluzbe primarnog zdravstva
850
Kultura Omladina i Sport
85034 Sluzbe za kulturu
85074 Podrška za mlade
920
Obrazovanje i Nauka
93990 Osnovno obrazovanje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
21,224
21,224
6,000
6,000
27,224
27,224
7
7
35,110
35,110
6,381
6,381
41,491
41,491
7
7
35,110
35,110
6,381
6,381
41,491
41,491
8
8
33,545
33,545
3,000
3,000
3,000
3,000
39,545
39,545
8
8
33,545
33,545
3,000
3,000
3,000
3,000
39,545
39,545
4
4
20,116
20,116
7,457
7,457
27,573
27,573
3
3
15,832
15,832
5,957
5,957
21,789
21,789
1
1
4,284
4,284
1,500
1,500
5,784
5,784
76
76
285,675
285,675
20,841
20,841
4,000
4,000
4,812
4,812
315,328
315,328
52
52
159,159
159,159
10,421
10,421
2,000
2,000
4,812
4,812
176,392
176,392
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
116 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
95190 Srednje obrazovanje
659
Elez Han
160
Kancelarija Predsednika
16035 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16335 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16935 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17535 Budzetiranje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
24
24
126,516
126,516
10,420
10,420
2,000
2,000
222
222
1,079,088
1,069,088
10,000
174,168
150,794
23,374
37,500
32,000
5,500
7
7
41,234
41,234
20,000
20,000
12,000
12,000
73,234
73,234
7
7
41,234
41,234
20,000
20,000
12,000
12,000
73,234
73,234
17
17
70,764
70,764
44,813
40,000
4,813
19,000
16,000
3,000
134,577
126,764
7,813
17
17
70,764
70,764
44,813
40,000
4,813
19,000
16,000
3,000
134,577
126,764
7,813
0
0
48,500
48,500
1,500
1,500
50,000
50,000
0
0
48,500
48,500
1,500
1,500
50,000
50,000
11
11
40,320
40,320
4,000
4,000
44,320
44,320
11
11
40,320
40,320
4,000
4,000
44,320
44,320
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
138,936
138,936
32,000
17,000
15,000
509,284
213,158
296,126
1,832,040
1,482,040
350,000
117 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
e
180
Javne sluzbe, civilna odbran
195
Kancelarija za zajednice
19675
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47115
480
Ekonomski Razvoj
48035
660
Urbano planitanje I inpekcij
66480
730
18-12-2013, 08:35 AM
Podprogram
Zdravstvo i socijalna zastit
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
122,000
85,000
37,000
Ukupno
8
8
40,586
40,586
18,000
10,000
8,000
1
1
3,892
3,892
2,000
2,000
5,892
5,892
1
1
3,892
3,892
2,000
2,000
5,892
5,892
6
6
18,218
18,218
3,000
3,000
5,000
26,218
21,218
5,000
5,000
6
6
18,218
18,218
3,000
3,000
180,586
135,586
45,000
5,000
26,218
21,218
5,000
5,000
3
3
11,784
11,784
2,000
2,000
13,784
13,784
3
3
11,784
11,784
2,000
2,000
13,784
13,784
7
7
34,927
34,927
4,000
4,000
327,284
93,158
234,126
366,211
132,085
234,126
7
7
34,927
34,927
4,000
4,000
327,284
93,158
234,126
366,211
132,085
234,126
33
33
171,071
166,071
5,000
26,683
24,183
2,500
10,000
5,000
5,000
214,754
201,254
13,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,000
6,000
1,000
118 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
73044 Administracija
75050 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75671 Socijalne Usluge-Han i Elezit
920
Obrazovanje i Nauka
92175 Administracija
94020 Osnovno obrazovanje
95220 Srednje obrazovanje
660
Kllokot
160
18-12-2013, 08:35 AM
Kancelarija Predsednika
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
6,615
6,615
1,898
1,898
32
32
164,456
159,456
5,000
24,785
22,285
2,500
7,000
6,000
1,000
4
4
14,000
14,000
3,481
2,481
1,000
500
500
17,981
16,981
1,000
4
4
14,000
14,000
3,481
2,481
1,000
500
500
17,981
16,981
1,000
125
125
583,792
578,792
5,000
44,691
37,630
7,061
11,000
9,500
1,500
5
5
23,371
23,371
11,061
4,000
7,061
97
97
441,821
436,821
5,000
27,000
27,000
7,500
6,500
1,000
23
23
118,600
118,600
6,630
6,630
3,500
3,000
500
124
124
581,144
581,144
84,600
73,600
11,000
35,000
22,800
12,200
7
7
46,509
46,509
22,000
11,000
11,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,513
8,513
10,000
5,000
5,000
206,241
192,741
13,500
15,000
5,000
10,000
50,000
30,000
20,000
704,483
660,922
43,561
15,000
5,000
10,000
13,000
5,000
8,000
62,432
37,371
25,061
37,000
25,000
12,000
513,321
495,321
18,000
128,730
128,230
500
2,000
2,000
2,000
2,000
169,451
112,651
56,800
872,195
792,195
80,000
70,509
59,509
11,000
119 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16036 Kancelarija Predsednika
16116 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16336 Administracija
167
Nabavka
16880 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16936 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet I Finansije
17536 Budzetiranje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Kapitalni
Rashodi
k
l
2,000
2,000
Ukupno
6
6
40,901
40,901
1
1
5,608
5,608
21
21
86,985
86,985
9,000
9,000
25,000
12,800
12,200
120,985
108,785
12,200
21
21
86,985
86,985
9,000
9,000
25,000
12,800
12,200
120,985
108,785
12,200
2
2
7,816
7,816
1,000
1,000
8,816
8,816
2
2
7,816
7,816
1,000
1,000
8,816
8,816
55,226
55,226
10,000
10,000
65,226
65,226
55,226
55,226
10,000
10,000
65,226
65,226
7
7
31,496
31,496
7,329
7,329
156,800
100,000
56,800
195,625
138,825
56,800
7
7
31,496
31,496
7,329
7,329
156,800
100,000
56,800
195,625
138,825
56,800
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
22,000
11,000
11,000
Subvencije
i
Transfer
64,901
53,901
11,000
5,608
5,608
120 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Javne sluzbe, civilna odbran
18196 Javne infrastrukture
195
Kancelarija za zajednice
19880 Kancelarija za zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47036 Poljoprivreda
650
Prostorno Planiranje i Regu
65180 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66685 Prostorno planiranje i nadzor
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
6
6
18,682
18,682
2,000
2,000
20,682
20,682
6
6
18,682
18,682
2,000
2,000
20,682
20,682
1
1
4,272
4,272
1,000
1,000
5,272
5,272
1
1
4,272
4,272
1,000
1,000
5,272
5,272
2
2
10,572
10,572
2,000
2,000
12,651
12,651
25,223
25,223
2
2
10,572
10,572
2,000
2,000
12,651
12,651
25,223
25,223
2
2
10,572
10,572
2,500
2,500
13,072
13,072
2
2
10,572
10,572
2,500
2,500
13,072
13,072
3
3
15,598
15,598
3,200
3,200
18,798
18,798
3
3
15,598
15,598
3,200
3,200
18,798
18,798
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
121 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73045 Administracija
75100 Sluzbe Primarnog Zdravstva
850
Prostorno Planiranje i Regu
85036 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92180 Administracija
94050 Osnovno obrazovanje
95250 Srednje obrazovanje
661
Ranilug
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
15
15
71,365
71,365
3
3
17,802
17,802
12
12
53,563
53,563
3,000
3,000
56,563
56,563
2
2
7,614
7,614
1,798
1,798
9,412
9,412
2
2
7,614
7,614
1,798
1,798
9,412
9,412
56
56
214,437
214,437
19,773
19,773
2
2
9,369
9,369
2,000
2,000
38
38
138,873
138,873
5,000
5,000
5,000
5,000
148,873
148,873
13
13
53,600
53,600
11,773
11,773
5,000
5,000
70,373
70,373
189
189
816,769
813,769
3,000
123,938
92,938
31,000
30,000
25,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,000
3,000
Ukupno
74,365
74,365
17,802
17,802
10,000
10,000
244,210
244,210
11,369
11,369
31,000
26,000
5,000
140,354
100,354
40,000
1,142,061
1,058,061
84,000
122 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Predsednika
16037 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16337 Administracija
16497 Komunikacija
16537 Rod
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16937 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17537 Budzetiranje
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
7
7
52,837
52,837
65,971
43,971
22,000
31,000
26,000
5,000
116,843
76,843
40,000
266,651
199,651
67,000
7
7
52,837
52,837
65,971
43,971
22,000
31,000
26,000
5,000
116,843
76,843
40,000
266,651
199,651
67,000
17
17
78,023
78,023
10,000
7,000
3,000
88,023
85,023
3,000
14
14
64,870
64,870
2,000
1,000
1,000
66,870
65,870
1,000
2
2
8,666
8,666
3,000
2,000
1,000
11,666
10,666
1,000
1
1
4,487
4,487
5,000
4,000
1,000
9,487
8,487
1,000
0
0
56,500
56,500
3,000
1,000
2,000
59,500
57,500
2,000
0
0
56,500
56,500
3,000
1,000
2,000
59,500
57,500
2,000
11
11
51,229
51,229
2,000
1,000
1,000
53,229
52,229
1,000
10
10
46,454
46,454
2,000
1,000
1,000
48,454
47,454
1,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
123 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
b
c
180
195
470
650
730
18-12-2013, 08:35 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
17577 Administraciju i prikupljanje po Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Javne sluzbe, civilna odbran
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
18197 Javne infrastrukture
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija za Zajednice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
19685 Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda Sumarstvo i R
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
47037 Poljoprivreda
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Prostorno Planiranje i Regu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65185 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i Socijalna Zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
4,775
4,775
7
7
33,514
33,514
2,000
1,000
1,000
30,000
25,000
5,000
65,514
59,514
6,000
7
7
33,514
33,514
2,000
1,000
1,000
30,000
25,000
5,000
65,514
59,514
6,000
2
2
10,720
10,720
10,720
10,720
2
2
10,720
10,720
10,720
10,720
5
5
22,200
22,200
2,000
1,000
1,000
24,200
23,200
1,000
5
5
22,200
22,200
2,000
1,000
1,000
24,200
23,200
1,000
6
6
31,660
31,660
2,000
1,000
1,000
33,660
32,660
1,000
6
6
31,660
31,660
2,000
1,000
1,000
33,660
32,660
1,000
30
30
117,792
114,792
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,775
4,775
117,792
114,792
3,000
124 - 125
Kosovski Budzet za 2014
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
755
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
g
75150 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Stambene I Socijalne Uslug
75681 Socijalne Usluge-Ranillug
920
Obrazovanje i Nauka
92185 Administracija
94080 Osnovno obrazovanje
95280 Srednje obrazovanje
Ukupno Troskovi za 38 Opstine
18-12-2013, 08:35 AM
Osoblje
Opis
Plate
i
Dnevnice
Robe
i
Usluge
h
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
30
30
117,792
114,792
3,000
117,792
114,792
3,000
4
4
17,332
17,332
17,332
17,332
4
4
17,332
17,332
17,332
17,332
100
100
344,962
344,962
3
3
16,811
16,811
66
66
176,400
176,400
12,322
12,322
16
16
86,951
86,951
12,322
12,322
Ukupno Troskovi
43,835 198,716,862
41,853,083
10,009,773
9,648,265
129,290,834
389,518,818
Vladini Grantovi
43,835 196,774,528
25,245,324
8,584,105
1,415,089
90,213,800
322,232,847
36,967
36,967
23,511
23,511
405,440
405,440
16,811
16,811
188,722
188,722
23,511
23,511
122,784
122,784
Sopstveni Prihodi
0
1,942,334
16,607,760
1,425,667
8,233,176
39,077,034
67,285,971
Strano Finansiranje
0
0
0
0
0
0
0
Finansiranje Zaduzivanje
0
0
0
0
0
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
125 - 125
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Tabela 4.2 Finansiranje Opštinskih Kapitalnih Investicija 2014-2016
Opstine
Šifra pred
Sifra Proj
Pod-Program/Podprogram
Naziv projekta
10 - VG
21 - SP
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
Strano
Strano
Naziv projekta
2014
2014
2014
2015
2016
2014-2016
Financiranje
Loans
611000 - Glogovac
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija
611163-1421563
89000
Tehnoloska oprema i konfiguracija Servimat virtal
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611163-1421565
89001
Izgradnja objekata ZVGJC ( Arlat , Dritan , ABRI )
0
0
0
45,800
45,800
91,600
0
0
611163-1421566
89002
Troskovi vodosnabdevanja
0
0
0
0
3,500
3,500
0
0
611163-1421570
89003
Kucni namestaj
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
611163-1421571
89004
Oprema za rehabilitaciju u dvorani MA
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
611163-1421575
89005
Vozilo za prijevoz automobila
611163-1421576
89006
Ostali kapital dyr s derigjues
0
0
0
16,000
0
16,000
0
0
2,500
0
2,500
0
0
2,500
0
0
Ukupno - Administracija
17,500
0
17,500
69,800
61,300
148,600
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
17,500
0
17,500
69,800
61,300
148,600
0
0
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
0
0
0
80,000
60,000
140,000
0
0
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura
611180-1421540
89007
Odr?avanje gradskih parkova i zelenila Glogovcu
611180-1421541
89008
Obnova ceste asfalltuar
611180-1421542
89009
Rrugev odr?avanje tijekom ljeta i zime
40,000
0
40,000
40,000
45,000
125,000
0
0
611180-1421543
89010
Pstrimi divlje odlagali?te otpada
10,000
0
10,000
25,000
20,000
55,000
0
0
611180-1421544
89011
Tehnoloke opreme i konfiguracija SERVIMAT virtal
0
0
0
20,000
15,000
35,000
0
0
611180-1421545
89012
Kupnja autumjete za SHP
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
611180-1421550
89013
Kupnja kontinjerve s ograni?enim kapacitetom u 1.1m ³
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
611180-1421551
89014
Mirmb. rruge.lokale na asfallt mostove. Loka. redoslijed IV
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
611180-1421552
89015
Odr?avanje sustava vodoopskrbe,
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
611180-1421553
89016
Rreg.varrezave u op?ini Drenasit
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
611180-1421555
89017
Miremb.kanalizimev feka.atmosf i septi?ke jame
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
611180-1421558
89020
Odr?avanje cesta od ?ljunka IV
10,000
0
10,000
10,000
20,000
40,000
0
0
Faqe 1
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611180-1421560
89021
Ostali uredski oprema alarmi za antene Repititor
5,000
0
5,000
5,309
5,000
15,309
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura
120,000
0
120,000
265,309
280,000
665,309
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
120,000
0
120,000
265,309
280,000
665,309
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470010 - Poljoprivreda
611470-1421533
89022
Kupnja automobila za direktora poljoprivrede Glogovac
611470-1421534
89023
Ostali tro?kovi Struktura direktor
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
51,102
48,898
100,000
100,000
200,000
400,000
0
0
0
120,000
120,000
120,000
150,000
390,000
0
0
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1421124
89024
Regulisanje Infrastrukura naselje Mucenik Poklek
611660-1421125
89025
Izgradnja infrastrukture Glogovac
611660-1421126
89026
Izgradnja infrastrukture u Novi Drenas Poklek
70,000
0
70,000
80,000
50,000
200,000
0
0
611660-1421128
89027
Asf.puta mahale Sylka.Demak, Hajdaraj Hysenaj Muliq
40,000
0
40,000
100,000
0
140,000
0
0
611660-1421129
89028
Asfaltiranje ceste u susjedstvu Delia Abri
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
611660-1421130
89029
Asfaltiranje puta gradiq u Komoran
0
0
0
40,000
50,000
90,000
0
0
611660-1421131
89030
Rasvjeta puta u grad Komorana
611660-1421134
89031
Asfaltiranje ceste Komoran 3
611660-1421135
89032
Izgradnja trotuara od PLSS Komoran
611660-1421137
89033
Gradnja Plosnik je izjasniti se o susjedstvu Zogaj
611660-1421139
89034
611660-1421140
89035
611660-1421141
89036
611660-1421142
611660-1421143
0
0
0
20,000
10,809
30,809
0
0
40,000
0
40,000
20,000
0
60,000
0
0
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Asfaltiranje ceste Nishori susjedstvu Ibriqi Komoran
0
0
0
30,000
80,000
110,000
0
0
kanalizacije, vode i kanalizacije u naselju Gjergjice
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Asfaltiranje ceste u selu Gjergjice
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
89037
Asfaltiranje ceste u susjedstvu Baice Kiqina i Lestrani
60,000
0
60,000
90,000
40,000
190,000
0
0
89038
Izgradnja vodovoda u naselju Baice
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611660-1421144
89039
kanalizacije otpadnih voda na Bice
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
611660-1421146
89040
Izgradnja naselja rezervoara i distribucijske mrezhe Baice
0
0
0
20,000
30,000
50,000
0
0
611660-1421147
89041
Izgradnja vode Damanek
20,000
0
20,000
30,000
0
50,000
0
0
611660-1421148
89042
Gradnja ceste Bytyqi Behrami
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611660-1421149
89043
Kanalizacija, voda i kanalizacije u naselju Terstenik Dvoran Kacurreti Gashani
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611660-1421151
89044
Kanalizacija, voda i kanalizacije u naselju Bytyq
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611660-1421152
89045
Asfaltiranje ceste u selu Vasil
50,000
0
50,000
40,000
50,000
140,000
0
0
Faqe 2
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1421154
89046
Kanalizacija u selu Vasil
20,000
0
20,000
0
60,000
80,000
0
0
611660-1421156
89047
Asfaltiranje ceste Arllat susjedstvu xhamije do Foniqi
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
611660-1421158
89048
Kanaliziranje otpadnih susjedstvu Bujupi Foniqi djamija u Arrlat
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611660-1421159
89049
Asfaltiranje ceste u Polluzhe
30,000
0
30,000
30,000
50,000
110,000
0
0
611660-1421161
89050
kanalizacije fekalne vode u naselju Polluzhe i reguliranje septicne jame
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611660-1421163
89051
Asfaltiranje ceste iz susjedstva u Vermicve do shkole u Korrotici.
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
611660-1421165
89052
Izgradnja infrastrukture u naselju Nikaj
50,000
0
50,000
70,000
0
120,000
0
0
611660-1421167
89053
Infrastruktura u selu gornje Fushtice
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
611660-1421168
89054
Infrastruktura u selu Gllobar
40,000
0
40,000
0
60,000
100,000
0
0
611660-1421169
89055
Izgradnja trotuara i infrastrukture u Shtrubu
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
0
611660-1421170
89056
Asfaltiranje ceste Kuqice Strumcaku i Demaku te.
80,000
0
80,000
30,000
60,000
170,000
0
0
611660-1421171
89057
Kanalizacija, fekalne vodeu Terstenikut 2
30,000
0
30,000
30,000
40,000
100,000
0
0
611660-1421175
89058
Kanalizacija otpadnih voda u Novi Poklek
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611660-1421177
89059
Asfaltiranje puta Muqolli Cervadiku
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
611660-1421178
89060
Asfaltiranje puta Gornjeg Zabelja
40,000
0
40,000
30,000
60,000
130,000
0
0
611660-1421179
89061
Asfaltiranje puta donjegji Zabela i mahale HAGJA
30,000
0
30,000
30,000
50,000
110,000
0
0
611660-1421183
89062
kanalizacije fekalne vode skajorve gradila smo Vuqak
30,000
0
30,000
20,000
40,000
90,000
0
0
611660-1421184
89063
Vodovod u selu Vuqak
611660-1421185
89064
Asfaltiranje ceste Bogiqi susjedstvu Lapusnik kojeg
611660-1421186
89065
611660-1421187
89066
611660-1421201
89067
Asfaltiranje ceste Krajkove mahale Shala
611660-1421202
89068
Kanaliziranje fekalni voda u Krajkove
611660-1421204
89069
Asfaltiranje ceste u selu Fatos
611660-1421207
89070
611660-1421208
89071
611660-1421215
89072
611660-1421217
89073
611660-1421221
89074
611660-1421225
89075
611660-1421227
89076
611660-1421232
89077
611660-1421234
89078
Infrastruktura u Gllanaselle
0
0
0
20,000
40,000
60,000
0
0
40,000
0
40,000
20,000
0
60,000
0
0
Kanalizacija sello Lapusnik mahale Gashi
0
0
0
20,000
40,000
60,000
0
0
Asfaltiranje ceste i kanalizacije u llapushni
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
30,000
0
30,000
20,000
40,000
90,000
0
0
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
40,000
0
40,000
30,000
60,000
130,000
0
0
Kanalizacija, vode i kanalizacije u naselju Fatos
0
0
0
20,000
50,000
70,000
0
0
Asfaltiranje ceste u selu Sankoc
0
0
0
30,000
80,000
110,000
0
0
Kanalizacija otpadnih voda u Sankovc
30,000
0
30,000
20,000
0
50,000
0
0
Infrastruktura u susjedstvu HALILAJ Terdevc
50,000
0
50,000
40,000
80,000
170,000
0
0
Asfaltiranje ceste u selu Kishnarek
0
50,000
50,000
0
50,000
100,000
0
0
Kanalizacija, vode i kanalizacije u Kishnarek
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
Asfallti.i ceste u selu susjedstvu Gradica Fazliju
40,000
0
40,000
20,000
40,000
100,000
0
0
Kanalizacija, vode i kanalizacije u sello Gradice
0
0
0
20,000
50,000
70,000
0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Faqe 3
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1421236
89079
Asfaltiranje ceste Godanc
40,000
0
40,000
30,000
60,000
130,000
0
0
611660-1421245
89080
Kanalizacija naselje Godanc
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
611660-1421247
89081
611660-1421253
89082
Kanalizacija otpadnih voda u Starom Qikatove
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Izgradnja mosta u starom Qikatove mahale Mehani
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
611660-1421257
611660-1421259
89083
Asfaltiranje ceste gornje Korrotic mahale Janova
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
89084
Asfaltiranje gornjeg korroticemahale Janova Balaj
40,000
0
40,000
40,000
80,000
160,000
0
0
611660-1421260
89085
Asfaltiranje ceste Likoshan
80,000
0
80,000
80,000
50,000
210,000
0
0
611660-1421261
89086
Kanalizacija, vode i kanalizacije u Likoshan
0
0
0
20,000
30,000
50,000
0
0
611660-1421274
89087
Donja infrastruktura u Fushtica
40,000
0
40,000
20,000
0
60,000
0
0
611660-1421275
89088
Asfall.Put u Stutica Malaj Syla Baliu
0
80,000
80,000
40,000
50,000
170,000
0
0
611660-1421276
89089
Kanalizacija otpadnih voda u Shtutice
0
0
0
20,000
50,000
70,000
0
0
611660-1421278
89090
Asfaltiranje ceste u selu Dobroshec krug sela
50,000
0
50,000
30,000
50,000
130,000
0
0
611660-1421279
89091
Asfaltiranje ceste Dobroshec susjedstvu Avdyli
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
611660-1421281
89092
Asfaltiranje ceste Abri-Gullbovc Terdevc prvoj fazi
50,000
0
50,000
40,000
50,000
140,000
0
0
611660-1421282
89093
Asfaltiranje ceste Verbovc, susjedstvu Gllareve
0
70,000
70,000
70,000
60,000
200,000
0
0
611660-1421283
89094
Kanalizacija-u sello Verbovc istog Rrukiqi
0
0
0
20,000
60,000
80,000
0
0
611660-1421284
89095
projekti koje sufinancira
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
611660-1421285
89096
Izgradnja kuca siromasnih
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
611660-1421286
89097
regulacija recnog korita
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611660-1421287
89098
Regulisanje fontana na trgu Fehmi Lladrovci
17,309
0
17,309
0
0
17,309
0
0
611660-1421288
89099
Renoviniranje objekta Crvenog Krsta
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611660-1421289
89100
kapitalni projekti za opstinske potrebe
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611660-1421290
89101
Izgradnja sportski terena
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
611660-1421291
89102
Izgradnja mosta izmedjuTerstenik i naselje Arllatve
30,000
0
30,000
40,000
0
70,000
0
0
611660-1421293
89103
Asfaltiranje puta Terstenik Dvorani Kacurreti
611660-1421493
89104
Dritan Likosh Gllanas Shti.kapa.ujit Tersteni Qika
70,000
0
70,000
50,000
80,000
200,000
0
0
100,000
0
100,000
243,000
0
343,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
2,218,411
368,898
2,587,309
2,183,000
2,380,809
7,151,118
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,218,411
368,898
2,587,309
2,183,000
2,380,809
7,151,118
0
0
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
611730-1421504
89105
Labortarike medicinske dijagnosti?ke opreme haematologists
57,000
0
57,000
0
60,000
117,000
0
0
611730-1421521
89106
PZZ Ren.obj.shendt Glogovac (qkmfaf kultura Sankc Arllat
70,000
0
70,000
100,000
0
170,000
0
0
611730-1421523
89107
ambulantna
0
0
0
30,000
70,000
100,000
0
0
Faqe 4
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611730-1421526
89108
Shupe. Drvo ugljena CFM (7 komada) Obitelj podru?ju za?tite okoli?a
611730-1421528
89109
Furni.me klevetanje pitke vode. bunara. FMC Gradice Gllanas
611730-1421530
89111
Ra?unala
15,000
0
15,000
20,000
0
35,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
147,000
0
147,000
150,000
150,000
447,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
147,000
0
147,000
150,000
150,000
447,000
0
0
0
0
0
80,000
50,000
130,000
0
0
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura
611850-1421468
89112
Izgradnja ?etiri sportske terene
611850-1421469
89113
Gradnja kazali?ta i galerije
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
611850-1421470
89114
Izgradnja druge faze stadionu
80,000
0
80,000
200,000
0
280,000
0
0
611850-1421494
89115
Inventar za Biblotik
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611850-1421498
89116
Projekt dizajn Vasile rekreacija park
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Kultura
100,000
0
100,000
280,000
100,000
480,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
100,000
0
100,000
280,000
100,000
480,000
0
0
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1421299
89117
Otvaranje bunara u shkolama
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611920-1421300
89118
Gradnja kotllarnice u shkolama
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611920-1421301
89119
Izgradnja dodatni aneks osnovnoj shkolli.Verbovc
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
611920-1421302
89120
Izgradnja osnovne shkole u TERDEVC
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611920-1421303
89121
Odrzhavanje na razni shkole
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
611920-1421311
89122
Izgradnja osnovne shkole u Arllat
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
611920-1421312
89123
Obnova PLSS "Elder Xheladin" Komoran
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
611920-1421316
89124
obnova stare kole u naselju Dritanom
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
611920-1421328
89126
Gradnja drva ugljena depoa PLSS "Ali Gashi" Glogovac
0
0
0
7,000
0
7,000
0
0
611920-1421330
89127
izgradnja magacin drva ugljena Abri PLSS
0
0
0
7,000
0
7,000
0
0
611920-1421334
89128
Izgradnja magacin za drvo ugal.Sshom "Deshmor Fortese" Fortes
0
0
0
7,000
0
7,000
0
0
611920-1421335
89129
renov.patosa PLSS "Gradice"
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421336
89130
Regulacija ograde PLSS Sankoc
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421351
89131
Od ceste oko. Abedin PLSS Bujupi Arllat nasele stakla
0
0
0
9,000
0
9,000
0
0
611920-1421353
89132
Renoviranje patosa PLSS Abedin Bujupi Gjergjic
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
611920-1421358
89133
Regulisanje sportski terena Halil Bajraktari Glogovac II
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421359
89134
Rregull.sportski terena"GJ.K.Skenderbeu" Glogovac
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
Faqe 5
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611920-1421361
89135
Regulisanje sportski terena PLSS Mefhdi Sylejman Bytyqi
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421363
89136
Regulisanje sportski terena PLSS "Migjeni" Baice
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421367
89137
Reg.of sportski tereni. PLSS "Bajram Corrie" Nekoc
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421388
89138
rregulli.fushes sport.SHFMU "Shote Galica" Terdevc
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
611920-1421394
89139
Podru?ja ceste. SPO PLSS "Shote Galica" susjedstvu Mulliqi "
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
611920-1421395
89140
Rre.fush.spor.shfmu "?aban Polluzha" Polluzhe
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
611920-1421396
89141
Rreg.fush.spor.shfmu "Renesansa" Dobroshevc
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421398
89142
Rreg.fush.sport.shfmu "Xheva Lladrovci" sup
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
611920-1421400
89143
Rreg.fush.spor. "Zejnel Hajdini" Terstenik
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421402
89144
Rreg.fush spor.SHFMU "Fazli Grajqevci" Vasil
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
611920-1421415
89145
Rr.fush.spor.SHFMU "Naim Frasheri" Gllobar
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
611920-1421417
89146
Budu?nost VRTI? Renoviranje Bushat
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
611920-1421419
89147
Rreg.rreth.Shfmu "Stariji Xheladin" Komoran
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421426
89148
rreg.rrethojes oborr.shfmu "28Nentori" Krajkove
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421430
89149
rreg.rreth dvori?te. vrti? "Budu?nost" Komoran
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421431
89150
Rre.kulmi.SHFMU "otpor valjanosti," Terstenik II
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
611920-1421432
89151
ren.dyshe dyrve SHFMU"mehdi Sylejman Bytyqi"Bytyq
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
611920-1421433
89152
Rreg.rreth.oborr.SHFMU "7Marsi `` Kishnarek
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421434
89153
rreg.rreth.oborr.SHFMU "Renesansa" Dritan
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421435
89154
Rreg.rreth.oborr.SHFMU "Xheva Lladrovci" sup
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421439
89155
Rre.rreth. oborr.shfmu "Drenice Deshmoret" Qikatove
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421440
89156
rreg.rreth.oborr.SHFMU "Shote Galica" Grykas
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421443
89157
Rre.rreth.oborr.SHFMU "?aban Polluzha" Korrot.Eperm
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421444
89158
Rreg.rreth.obo.SHFMU "Azem Bejta" Shtutice
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421445
89159
Rreg.rreth.oborr.SHFMU "Abedin Bujupi" Arllat
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421448
89160
Rreg.fush.sport.SHFMU "Xheladin Gashi" Komoran
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
611920-1421454
89161
Rreg.fush.spor.SHFMU "Arif Shala" Donja Korrotic?
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1421455
89162
reg.fush.sport.SHFMU "Tvr?ava valjanosti," Fortes
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1421457
89163
Rreg.fush.spor.SHFMU "Luigi Gurakuqi" Fushtica Down
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1421460
89164
Rreg.fush.sport. PLSS "Shote Galica" Grykas
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421463
89165
Rreg.fush.spor.Deshmoret otpora "Terstenik II
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421466
89166
rreg.fush.sport.SHFMU "Renesansa" Godanc
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
611920-1421467
89167
Rreg.fushes.sport.SHFMU "Abedin Bujupi" Gjergjice
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
Faqe 6
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija - Glogovac
420,000
0
420,000
417,000
380,000
1,217,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
420,000
0
420,000
417,000
380,000
1,217,000
0
0
3,037,911
368,898
3,406,809
3,380,109
3,367,109
10,154,027
0
0
180,000
0
180,000
350,000
200,000
730,000
0
0
Ukupno - Glogovac
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzetiranje
612175-1421096
89168
Zajednocko finasiranje projekata
612175-1421097
89169
Kupovina kompjutera
15,000
0
15,000
20,000
10,000
45,000
0
0
612175-1421098
89170
Kupovina inventara
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612175-1421099
89171
Kupovina vozila
50,000
0
50,000
40,000
40,000
130,000
0
0
612175-1421100
89172
Isplata sudskih odluka
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
612175-1421101
89173
Kupovina masina za fotokopiranje i ostale opreme
0
11,160
11,160
10,000
10,000
31,160
0
0
Ukupno - Budzetiranje
275,000
11,160
286,160
430,000
270,000
986,160
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
275,000
11,160
286,160
430,000
270,000
986,160
0
0
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612180-1421108
89174
Odrzavanje infras, putne,kanal,parkova i vod, itd
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
612180-1421113
89175
Kupovina Kontejnera
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
612180-1421114
89176
Ciscenje Okoline
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
612180-1421115
89177
Izgradnja parkova,trotuara i hor,ver signalizacja
0
60,000
60,000
60,000
100,000
220,000
0
0
612180-1421116
89178
Hitne slucajevi
0
40,000
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
612180-1421117
89179
Postavljanje javnog osvetljenja
0
50,000
50,000
50,000
40,000
140,000
0
0
612180-1421118
89180
Sistem navodnj. i regulisanje korite reke Drenica
150,000
0
150,000
200,000
100,000
450,000
0
0
612180-1421120
89181
Odrzavanje osvetljenja
0
30,000
30,000
100,000
70,000
200,000
0
0
612180-1421122
89182
Kupovnina opreme za odrzavanje okoline
15,000
0
15,000
61,871
97,490
174,361
0
0
612180-1421132
89183
Ciscenje puteva tokom zimske letnje sezone
40,000
0
40,000
50,000
60,000
150,000
0
0
612180-1421133
89184
Regulisanje parka kod borovna u Maloj Slatini
40,000
0
40,000
30,000
30,000
100,000
0
0
612180-1421136
89185
Reg.kor.u sel.Harilaq,Henc,Slatina,Grabvac,dobrevo
50,000
0
50,000
50,000
30,000
130,000
0
0
612180-1421150
89186
Projekat za setanje u K.Polje kod Perroi i Njelmet
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
612180-1421153
89187
Regulisanje parka u dvoriste osnovne skole S.Riza
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
612180-1421155
89188
Posipanje zavorom terciarnih ulica
0
30,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
355,000
325,000
680,000
846,871
782,490
2,309,361
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
Faqe 7
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
355,000
325,000
680,000
846,871
782,490
2,309,361
0
0
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612470-1421272
89189
Posumljavanje povrstina
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612470-1421277
89190
Sanitarno ciscenje suma
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612470-1421280
89191
Eliminisanje pasa lutalica
10,000
0
10,000
15,000
15,000
40,000
0
0
612470-1421307
89192
Deratizacija,Dezinfekcija,Dezinsekcija
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
50,000
0
50,000
55,000
55,000
160,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
50,000
0
50,000
55,000
55,000
160,000
0
0
200,000
0
200,000
200,000
350,000
750,000
0
0
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1421212
89193
Asfaltiranje u Kosovo Polje
612660-1421213
89194
Asfaltiranje u Grabovac
0
20,000
20,000
20,000
10,000
50,000
0
0
612660-1421216
89195
Asfaltiranje u Veliki Belacevac
0
35,000
35,000
45,000
30,000
110,000
0
0
612660-1421218
89196
Asfaltiranje u Mali Belacevac
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612660-1421222
89197
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
0
30,000
30,000
30,000
20,000
80,000
0
0
612660-1421224
89198
Asfaltiranje u Vragoliji
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
612660-1421230
89199
Asfaltiranje u Gornje Dobrevo
0
25,000
25,000
25,000
20,000
70,000
0
0
612660-1421235
89200
Asfaltiranje u Nakarade
0
25,000
25,000
25,000
20,000
70,000
0
0
612660-1421265
89201
Asfaltiranje u Harilac
0
20,000
20,000
15,000
10,000
45,000
0
0
612660-1421266
89202
Asfaltiranje u Hence
0
10,000
10,000
15,000
10,000
35,000
0
0
612660-1421267
89203
Asfaltiranje u Dobridub
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
612660-1421268
89204
Asfaltiranje u Donje Dobrevo
0
25,000
25,000
25,000
20,000
70,000
0
0
612660-1421269
89205
Asfaltiranje u Pomozotin,Kuzmin,Kosovo Polje
0
100,000
100,000
30,000
97,972
227,972
0
0
612660-1421270
89206
Izgradnja kanalizacije i vodovoda
0
70,000
70,000
122,234
250,000
442,234
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
200,000
410,000
610,000
602,234
887,972
2,100,206
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
200,000
410,000
610,000
602,234
887,972
2,100,206
0
0
0
40,000
40,000
30,000
30,000
100,000
0
0
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1421308
89207
Kupovina opreme za zdravistvo
612730-1421319
89208
Odrzavanje zdravstvenih objekata
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
612730-1421323
89209
Prosirenje objekta GCPN (sprat II)
100,000
0
100,000
52,609
16,466
169,075
0
0
612730-1421339
89210
Renoviranje kuca za socijalne slucajeve
0
190,000
190,000
200,000
300,000
690,000
0
0
Faqe 8
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612730-1421342
89211
Izgradnja ambulante u Kosovo Polje
612730-1421345
89212
Renoviranje kuca za socijalne slucajeve
612730-1421347
89213
Snabdevanje inventarom sobe za decu
0
30,000
30,000
0
30,000
60,000
0
0
40,000
0
40,000
100,000
120,000
260,000
0
0
9,289
0
9,289
0
0
9,289
0
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
169,289
260,000
429,289
402,609
526,466
1,358,364
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
169,289
260,000
429,289
402,609
526,466
1,358,364
0
0
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612850-1421102
89214
Arheoloska istrazivanja
10,000
0
10,000
40,000
30,000
80,000
0
0
612850-1421103
89215
Kolonija likovaca Harilac 2014
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
612850-1421104
89216
Stampanje Arheoloskih Knjiga
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
612850-1421105
89217
Izgradnja sportskih sala
130,000
0
130,000
130,000
130,000
390,000
0
0
612850-1421107
89218
Sportski tereni za mali i veliki futball
100,000
0
100,000
150,000
150,000
400,000
0
0
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
255,000
0
255,000
340,000
330,000
925,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
255,000
0
255,000
340,000
330,000
925,000
0
0
70,000
0
70,000
73,556
20,000
163,556
0
0
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija
612920-1421157
89219
Odrzavanje skolskih objekata
612920-1421162
89220
Kupovina inventara
612920-1421172
89221
Snabdevanje kabineta
612920-1421173
89222
Izgradnja nove skole u selo Pomozotin
612920-1421174
89223
Skola u Nakarade
0
30,000
30,000
30,000
50,000
110,000
0
0
150,000
0
150,000
100,000
50,000
300,000
0
0
0
70,000
70,000
80,000
23,556
173,556
0
0
100,000
50,000
150,000
10,000
0
160,000
0
0
Ukupno - Administracija
320,000
150,000
470,000
293,556
143,556
907,112
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
320,000
150,000
470,000
293,556
143,556
907,112
0
0
1,624,289
1,156,160
2,780,449
2,970,270
2,995,484
8,746,203
0
0
Ukupno - Kosovo Polje
613000 - Lipljan
613160 - Predsednik i Opstinski Savet
160030 - Kancelarija Predsednika - Lipljan
613160-1422177
89224
Uplata za sudske odluke
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Lipljan
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
0
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
Faqe 9
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1422180
89225
Asfaltiranje puta " Albanija - Eid Hajredin
354,372
95,628
450,000
0
0
450,000
0
0
613180-1422185
89226
Asfaltiranje puteva u selu Gadimlje
170,000
0
170,000
0
0
170,000
0
0
613180-1422219
89227
Asfaltiranje puteva u selu Veliki Ribar
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
613180-1422222
89228
Asfaltiranje puteva u gradu Lipljanu
100,000
0
100,000
350,000
0
450,000
0
0
613180-1422233
89229
Asfaltiranje puteva u selu Kilage
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422234
89230
Asfaltiranje puteva u selu Bujane
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422235
89231
Asfaltiranje puta u selu Divjaka
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422341
89232
Popravka trotuara u gradu Lipljanu
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
613180-1422348
89233
Popravka kanalizacije u selu Kojske
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422409
89234
Popravka kanalizacije u selu Lug
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422412
89235
Popravka kanalizacije u selu Marevc
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
613180-1422417
89236
Asfaltiranje puta u novom prostoru smo Z1.3 i Z1.4 Lipljan
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
613180-1422640
89237
Izgradnja kanalizacione mre e u oblasti novih, Z1.3 i Z1.4 u Lipljanu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
613180-1422642
89238
Odrzavanje asfaltiranih puteva
10,000
0
10,000
70,000
50,000
130,000
0
0
613180-1422668
89239
Asfaltiranje puta u selu Gadimlje-Glavica
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
613180-1422669
89240
Sufinansiran od strane donatora
0
120,582
120,582
0
0
120,582
0
0
613180-1422671
89241
Asfaltiranje puta u selu Smallusha-Sllovi
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
613180-1422674
89242
Prosirenje kanalizacije u gradu
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422687
89243
Uredenje prostora za kontejnere u gradu
0
52,025
52,025
0
0
52,025
0
0
613180-1422698
89244
Regulisanje mostova u opstini Lipljan
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
613180-1422726
89245
Asfaltiranje puteva u gradu Vrela-Plitkovik
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
613180-1422736
89246
Eliminiranje divljih deponija
0
50,000
50,000
100,000
0
150,000
0
0
613180-1422740
89247
Izgradnja kanalizacione mreze u selu Terbuc
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
613180-1422741
89248
Vodovodna mreza za Rubovcu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
613180-1422742
89249
Asfaltiranje puteva u selu Velikom Dobraje
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422745
89250
Asfaltiranje puteva u selu Rufci novih.
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1422747
89251
Regulisanje kanalizacione malom selu Malo
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
613180-1422754
89252
Horizontalna i vertikalna putu
0
20,000
20,000
0
100,000
120,000
0
0
613180-1422760
89253
Regulisanje Lipljan autobuske stanice
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
613180-1422895
89254
Izgradnja trotoara u selu: Malo Veliki
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
613180-1422896
89255
Izgradnja sportskih terena u selima
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
613180-1422899
89256
Regulacija javne rasvete u gradu Solarna Lipljan
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
613180-1422904
89257
Postavljanje kontejnera u gradu Lipljanu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
Faqe 10
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1422914
89258
Regulacija reke u selu Gadimlje sh faze PJIIT
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
613180-1422915
89259
Regulativa i II faza izgradnja mostova
0
0
0
150,000
200,000
350,000
0
0
613180-1422916
89260
Izgradnja autobuskih stajalista za
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
613180-1422957
89261
Mreza vodosnabdevanja za sela Terbuc
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
613180-1422958
89262
Mreza vodosnabdevanja za sela Akllap
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
613180-1422959
89263
Izgradnja kanalizacione mreze Vrela-Plitkovik
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
613180-1422960
89264
Regulacija reke u selu Gadimlje sh stage e PJIIT
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
613180-1422961
89265
Asfaltiranje puta u selu Hanroc
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
613180-1422962
89266
Asfaltiranje puta u selu Janji-Terbuc
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
613180-1422963
89267
Asfaltiranje puta u selu Okosnic
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
613180-1422964
89268
Asfaltiranje puta u selu Bukovi
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
613180-1422967
89269
Regulisanje javne rasvete
0
0
0
61,953
400,000
461,953
0
0
613180-1422969
89270
Izgradnja mreze otvorenih kanala za streaming
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
613180-1422976
89271
Izgradnja trotoara u selu.
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
613180-1422982
89272
Ciscenje reke, u ovoj opztini
0
0
0
50,000
150,000
200,000
0
0
613180-1422996
89273
Asfaltiranje puta u selu Shisharke
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
613180-1422998
89274
Izgradnja vodovodne mre e za 20 sela
0
200,000
200,000
400,000
500,000
1,100,000
0
0
613850-1422917
89275
Izgradnja parkova i rekreativnih centara
0
0
0
150,000
107,576
257,576
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
1,804,372
728,235
2,532,607
2,746,953
2,777,576
8,057,136
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,804,372
728,235
2,532,607
2,746,953
2,777,576
8,057,136
0
0
180,000
0
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
180,000
0
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
180,000
0
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1422641
89276
Razviti detaljan projekat
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613730-1422765
89277
Renoviranje zdravstvenih objekata.
27,000
0
27,000
0
0
27,000
0
0
613730-1422777
89278
Nabavka opreme druge zdravstvene ustanove.
39,694
0
39,694
39,694
39,694
119,082
0
0
613730-1422920
89279
Izgradnja zdravstvenih objekata.
0
0
0
80,176
62,289
142,465
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
66,694
0
66,694
119,870
101,983
288,547
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
66,694
0
66,694
119,870
101,983
288,547
0
0
613850 - Kultura, Omladina i Sport
Faqe 11
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
850030 - Kultura - Lipljan
613163-1423115
90652
Izgradnja sportske hale u blizini osnovne Skole Dobraje Velikoj
151,000
0
151,000
0
0
151,000
0
0
613850-1422762
89280
Izgradnja Maguri omladinskog centra.
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
251,000
0
251,000
0
0
251,000
0
0
Ukupno - Kultura - Lipljan
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
Ukupno - Lipljan
251,000
0
251,000
0
0
251,000
0
0
2,372,066
728,235
3,100,301
3,016,823
3,029,559
9,146,683
0
0
614000 - Obilic
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
614660-1421404
89281
Asfaltiranje puta u grad
130,000
25,000
155,000
0
0
155,000
0
0
614660-1421750
89282
Asfaltni seoske puteve
250,538
89,462
340,000
0
0
340,000
0
0
614660-1421822
89283
Javna rasveta
37,337
45,326
82,663
0
0
82,663
0
0
614660-1421827
89284
Izgradnja trotoara
89,288
30,712
120,000
0
0
120,000
0
0
614660-1421830
89285
Izgradnja sportskih terena
0
78,500
78,500
0
0
78,500
0
0
614660-1421864
89286
Izgradnja kanalizacione copcave
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
614660-1421866
89287
Vodovod
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
614660-1421868
89288
Kupovina vozila
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
614660-1421892
89289
Eksproprijacija
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
614660-1421900
89290
Sufinansirao
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
614660-1421908
89291
Jacanje mreze
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
507,163
509,000
1,016,163
0
0
1,016,163
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1421910
89292
Nabavka kontinjera
0
614660-1421913
89293
Nabavka korpa
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
614660-1421917
89294
Uredenje grobalja
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
614660-1421919
89295
Sadnja stabala u gradskim javnim prostorima
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
507,163
574,000
1,081,163
0
0
1,081,163
0
0
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1421927
89296
Rehabilitacija domova zdravlja
0
18,000
18,000
0
0
18,000
0
0
614730-1421935
89297
Digitalizacija CFM u Obilicu
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Faqe 12
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614730-1421938
89298
Analizator Hematologija i EKG
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
614730-1421939
89299
FSA je inventar u Mazgit
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
56,000
56,000
0
0
56,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
56,000
56,000
0
0
56,000
0
0
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija
614920-1421920
89300
Renoviranje Skola u Obilicu
614920-1421921
89301
Lecenje Skolskog prostora
614920-1421967
89302
Osnovna Skola u Aneks niskim Mazgitu
Ukupno - Administracija
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Obilic
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
20,000
70,000
90,000
0
0
90,000
0
0
20,000
70,000
90,000
0
0
90,000
0
0
527,163
700,000
1,227,163
0
0
1,227,163
0
0
0
30,000
0
0
615000 - Podujevo
615163 - Administracija i Osoblje
163050 - Administracija - Podujevo
615163-1317950
87333
Kupovine agregata
30,000
0
30,000
0
615163-1421002
89303
Inventarizacija novi objekat administracije
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
615163-1421008
89304
Vozila
50,000
0
50,000
0
50,000
100,000
0
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
160,000
0
160,000
0
50,000
210,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
160,000
0
160,000
0
50,000
210,000
0
0
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615180-1317936
87347
Drenazni sistem u selima Gerdovac,Gornje Dumnice,Revuq, Lupq
27,000
0
27,000
0
0
27,000
0
0
615180-1317974
87348
Cistenje i prosirenje reke Lab od Donje Lupce do Pireva
45,000
25,000
70,000
108,000
0
178,000
0
0
615180-1319057
87354
Fekalna kanalizacija u selima Sibovac, Rep, Batllava,Kerpimej,Llausha
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
615180-1420947
89305
Fekalna kanalizacija Ballovac m.Bajgora Kaqanolli,kod Pollomske fabrike
42,000
0
42,000
0
0
42,000
0
0
615180-1420958
89306
Kanalizacioni kolektore ( Gllavnik , Konushevac ,Sibovac)
50,000
40,000
90,000
0
0
90,000
0
0
615180-1420968
89307
Fekalna kanalizacija Lluzhane,Penuhe
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1420969
89308
Regulacia trotuare pored shkollama ( u regionalne i magistralne puteve)
47,500
7,500
55,000
95,000
0
150,000
0
0
615180-1420973
89309
Fekalna kanalizacia Merdare,Livadice
22,500
0
22,500
0
0
22,500
0
0
615180-1420976
89310
Fekalna kanalizacia Kisella banje ,Godishnjak (m.Berisha I Bici)
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1420977
89311
Fekalna kanalizacija Dobratine ,Katunishte ,Kerpimej ,Popovo, Repa
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
Faqe 13
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615180-1420979
89312
Fekalna kanalizacija Burice
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
615180-1420980
89313
Fekalna kanalizacija Shajkovac( m.Mulolli,Sinani), LLadovac(Mehana)
26,500
0
26,500
0
0
26,500
0
0
615180-1420985
89314
Fekalna kanalizacija Perane( m.Plakolli) Doberdole ,Zakute
22,000
0
22,000
0
0
22,000
0
0
615180-1420986
89315
Fekalna kanalizacija Donje Lupqe (m.Kapiri,Berisha)
17,500
0
17,500
0
0
17,500
0
0
615180-1420988
89316
Fekalna kanalizacija Dyz
28,500
0
28,500
0
0
28,500
0
0
615180-1420995
89317
Izgradnja i proshirenja mostova ( Donje Lupqe i Gorni Lupqe)
17,000
0
17,000
0
0
17,000
0
0
615180-1420996
89318
Fekalna kanalizacija gornje Pakasjtica
25,500
0
25,500
0
0
25,500
0
0
615180-1421000
89319
Fekalna kanalaizacija Bradash (m.Revuqi,Potoku),Bajqine ( m.Ramoci,Xhatolli) 28,500
0
28,500
0
0
28,500
0
0
615180-1422713
89320
Izgradnja mosta u majac
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
0
615180-1422716
89321
Izgradnja mosta u svetlje
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
615180-1422718
89322
Izgradnja projekte
0
15,000
15,000
50,000
0
65,000
0
0
615660-1214191
85194
Regullisanje trotoara.
75,000
0
75,000
100,000
171,500
346,500
0
0
615660-1214220
85198
Kanalizacija u Donjoj Dumnici
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
615660-1214223
85199
Renoviranje asfaltiranih puteva i sahtova
50,000
0
50,000
90,000
155,000
295,000
0
0
615660-1214235
85202
Horizontalne i vertikaln oznake
15,000
0
15,000
45,000
50,000
110,000
0
0
615660-1214245
85204
Zatvaranje divljih deponija
15,000
0
15,000
30,000
34,500
79,500
0
0
615660-1214254
85207
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu
25,000
0
25,000
25,000
70,000
120,000
0
0
615660-1214272
85209
Prosirenje vodovodne mreze
10,000
15,000
25,000
35,000
50,000
110,000
0
0
615660-1214273
85210
Kanalizacija Belopoje-Trnava-Halabak
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
615660-1214278
85212
Renoviranje i izgradnja mostova
15,000
0
15,000
25,000
25,000
65,000
0
0
615660-1214283
85213
Kapitalne investicije za hitne slucajev
10,000
30,000
40,000
90,000
80,000
210,000
0
0
615660-1214286
85214
Renoviranje puteva sa sljunkom
50,000
20,000
70,000
85,000
70,000
225,000
0
0
615660-1214288
85215
Kanalizacija u Gornjoj Lapastici
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
0
615660-1214312
85216
Kanalizacija u gradu i selima
50,000
20,000
70,000
90,000
100,000
260,000
0
0
615660-1214391
85217
Ciscenje i prosirenje recnog korita
27,000
0
27,000
85,000
100,000
212,000
0
0
615660-1214393
85218
Renoviranje i odrzavanje atmosferske kanalizacije
25,000
0
25,000
82,000
0
107,000
0
0
615660-1214413
87356
Kanalizacija Donji Lapastic
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
615660-1214414
87357
Kanalizacija Donja Pakastica
40,000
30,000
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1214451
87340
Uredjenje recnog korita, Penda (jezero Batlava Luzan
65,000
0
65,000
90,000
0
155,000
0
0
615660-1214545
87359
Uredjenje i odrzavanje groblja
10,000
15,000
25,000
65,000
0
90,000
0
0
615660-1317972
87341
Kanalizacioni kolektor Ballafc ,Shtedim,Dumnic
50,000
40,000
90,000
130,000
0
220,000
0
0
615660-1317981
87361
Izgradnja mosta Metehi
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
1,387,500
257,500
1,645,000
1,320,000
906,000
3,871,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
Faqe 14
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,387,500
257,500
1,645,000
1,320,000
906,000
3,871,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Podujevo
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
615480 - Ekonomski Razvoj
480050 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Podujevo
615480-1421091
89323
Strategija razvoja
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615480-1214218
85219
Ucesce sa donatorima
50,000
0
50,000
120,000
0
170,000
0
0
615660-1214211
85224
Odrzavanje zivotne sredine, trgova, parkova
30,000
10,000
40,000
80,000
0
120,000
0
0
615660-1214258
85230
Projekti koji nisu zavrseni prethodne godine
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
615660-1214270
85233
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1214287
85234
Izgradnja puta Brvenik-Metergofc
30,000
0
30,000
285,000
0
315,000
0
0
615660-1214328
85238
Izgradnja puta Podujevo - Livadice
25,000
55,000
80,000
0
350,000
430,000
0
0
615660-1214388
85245
Asfaltiranje puta u Dobrotinu, kod Vrela ,naselja Rekaliju, naselja Lepaja
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1214396
85248
Asfaltiranje puta Bajcin - naselje Sogojeva
615660-1317882
87368
Asfaltiranje nekoliko ulicea uselo Lapashtice
615660-1317921
87383
Asfaltiranje ulica u Bradash
90,000
0
90,000
0
615660-1317956
87384
Asvaltiranje puteva u gradu
421,068
35,000
456,068
250,000
615660-1317963
87387
Asfaltiranje nekoliko ulice Batllava
75,000
0
75,000
0
615660-1317964
87388
Asfaltiranje ulice susedstvo Softolli -Bunjaku-Lladovac
90,000
0
90,000
0
615660-1317966
87390
Asfaltiranje uli.Haxhi Sadria -nastavak Gallapi
10,000
20,000
30,000
615660-1317968
87392
Asfaltiranje ulice Dumnic-Merdar
0
70,000
70,000
615660-1317969
87393
Asvaltiranje ulica
50,000
0
615660-1317970
87394
Asfaltiranje ulice usello Surdull
615660-1318484
87402
Asfaltiranje ulice Dumosh
615660-1319570
87407
615660-1420920
89324
615660-1420921
89325
615660-1420923
89326
615660-1420924
89327
Asfaltiranje puta u Letance
615660-1420925
89328
Asdfaltiranje puta u selo Dubnice
615660-1420926
89329
Asfaltiranje puta u selo Bellopoje
80,000
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
110,000
20,000
130,000
0
0
130,000
0
0
0
90,000
0
0
400,000
1,106,068
0
0
0
75,000
0
0
0
90,000
0
0
220,000
0
250,000
0
0
150,000
0
220,000
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
20,000
20,000
40,000
280,000
0
320,000
0
0
208,482
0
208,482
100,000
0
308,482
0
0
Asfaltiranje ulica Gajtanve nastavak Orllan
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Asfaltiranje puta gornje i donje Pakashtice
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
Asfaltiranje puta u selo Lluzhane m.Zhitija
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Asfaltiranje puta Katunishta u tri segmente
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
0
80,000
0
0
80,000
0
0
Faqe 15
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1420927
89330
Asfaltirsanje puta u selo Ballovac
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1420929
89331
Asfaltiranje nekolliko puteva u sello Lllaushe
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
615660-1420930
89332
Asfaltiranje puteva u selo Shtedim-Merdar
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
615660-1420932
89333
Asfaltiranje puta u selo Penuh
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615660-1420934
89334
Asfaltiranje puta u Konushevac m.Berisha i Deda
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1420935
89335
Asfaltiranje puta na Kuvajtsko Mahalla
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1420939
89336
Asfaltiranje puta Obranq- spomenik Llapashtice
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
615660-1420940
89337
Asfaltiranje puta u Lupqe,Majace
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
615660-1420942
89338
Asfaltiranje puta m.Idrizi,Plakolli
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
615660-1420944
89339
Asfaltiranje putaeva gornje Dubnice Tihofska,Telbiska i Mehanaj mahalla
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615660-1420946
89340
Asfaltiranje puta Gordovac
615660-1423118
90654
Izgradnja trotoara i asfaltnim putevima grad
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
2,849,550
260,000
3,109,550
1,485,000
750,000
5,344,550
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,849,550
260,000
3,109,550
1,485,000
750,000
5,344,550
0
0
60,000
0
0
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615180-1214362
85256
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija
20,000
0
20,000
20,000
20,000
615730-1214345
85257
Renoviranje zdravstvenih objekata
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
615730-1214354
85258
Kupovina vozila hitne pomoci
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
0
0
615730-1214370
85259
Izgradnja porodilista - nastavak
200,000
0
200,000
200,000
0
400,000
0
0
615730-1214375
85260
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
615730-1317954
87409
Medicinski uregjaje za medicinski centar za porodice
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
440,000
0
440,000
390,000
150,000
980,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
440,000
0
440,000
390,000
150,000
980,000
0
0
615850 - Kultura, Omladina i Sport
850050 - Kultura - Podujevo
615850-1421082
89341
Izgradnja kulturnom centru
150,000
0
150,000
50,000
150,000
350,000
0
0
Ukupno - Kultura - Podujevo
150,000
0
150,000
50,000
150,000
350,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
150,000
0
150,000
50,000
150,000
350,000
0
0
239,973
230,000
469,973
374,000
0
843,973
0
0
239,973
230,000
469,973
374,000
0
843,973
0
0
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615920-1421009
89342
Proshirenje i renoviranje shkollskih zgrada
Ukupno - Administracija - Podujevo
Faqe 16
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Podujevo
239,973
230,000
469,973
374,000
0
843,973
0
0
5,227,023
757,500
5,984,523
3,619,000
2,006,000
11,609,523
0
0
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1421996
89343
Renoviranje opstinske uprave i lokalnix zajednica
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616163-1421999
89344
Sufinanciranji projekata
200,000
0
200,000
100,000
100,000
400,000
0
0
616163-1422032
89345
kompjuterska oprema i aplikativski softver
100,000
0
100,000
300,000
400,000
800,000
0
0
616163-1422034
89346
Snabdevanje inventarom po potrebama Opstinske Administracije
60,000
0
60,000
300,000
300,000
660,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pristina
460,000
0
460,000
800,000
900,000
2,160,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
460,000
0
460,000
800,000
900,000
2,160,000
0
0
0
3,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
12,000,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
3,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
12,000,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
3,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
12,000,000
0
0
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzetiranje
616175-1422167
89347
Lokalna infrastruktura u naseljima sa nevecinskom zajednicom
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
616180-1422036
89348
Izgradnja podvoznjaka na Trgu - Nene Tereza
250,000
250,000
500,000
100,000
100,000
700,000
0
0
616180-1422039
89349
Obnova i rekonstrukcija puta i trotuara od Carsiske Dzamije do Srednje Tehnicke150,000
Skole
150,000
300,000
399,000
230,000
929,000
0
0
616180-1422044
89350
Izgradnja puteva u Urbanom delu sa pratecom infrastrukturom
2,675,191
324,809
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
0
0
616180-1422048
89351
Izgradnja puteva u Ruralnim delovima sa pratecom infrastrukturom
2,000,000
500,000
2,500,000
3,000,000
3,000,000
8,500,000
0
0
616180-1422050
89352
Izgradnja infrastrukture - projekti sa zajednickim finansiranjem
900,000
0
900,000
30,000
50,000
980,000
0
0
616180-1422072
89353
Izgradnja puta paralelno sa ` B` putu do Mati 1
200,000
200,000
400,000
300,000
250,000
950,000
0
0
616180-1422077
89354
Izgradnja puta "Shaqir Irishta"
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
0
0
616180-1422080
89355
Rekonstrukcija platoa u Kicmi u naselju - Dardania
600,000
0
600,000
200,000
150,000
950,000
0
0
616180-1422081
89356
Putevi, trotuari i parkinzi u naselju - Dardania
150,000
200,000
350,000
350,000
250,000
950,000
0
0
616180-1422083
89357
Putevi, trotuari i parkinzi u naselju - Kalabri
150,000
200,000
350,000
399,000
200,000
949,000
0
0
616180-1422085
89358
Putevi, trotuari i parkinzi u naselju - Mati 1
200,000
0
200,000
200,000
300,000
700,000
0
0
616180-1422088
89359
Trotuari i parkinzi u naselju "Ulpiana"
150,000
150,000
300,000
100,000
100,000
500,000
0
0
616180-1422091
89360
Mreza kanalizacije u novim naseljima
300,000
300,000
600,000
100,000
100,000
800,000
0
0
616180-1422111
89361
Prosirenje puta od Fusha e Pajtimit(Polje Pomirenja) do Grastice-4 traka 8km
300,000
300,000
600,000
200,000
100,000
900,000
0
0
Faqe 17
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616180-1422392
89362
Ulica Footbridgedesna ruka 2 Maloku & Muh Fejza
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
200,000
0
200,000
300,000
300,000
800,000
0
0
8,525,191
2,574,809
11,100,000
8,978,000
8,430,000
28,508,000
0
0
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1422115
89363
Prosirenje javne rasvetne mreze (i parkovima, prostorima opstinksih institucija, montiranje
250,000 osvetljenja 0LED, izmena
250,000
bandera,399,000
montiranje ormara,
300,000
centar montiranja
949,000 i solarne rasvete)
0
0
616180-1422121
89364
Izgradnaj semafora i modernizacija
150,000
0
150,000
100,000
100,000
350,000
0
0
616180-1422136
89365
Hoizontalna i vertikanla signalizacija puteva i stanovnistva i postavljanje brojeva 200,000
kuca
0
200,000
100,000
100,000
400,000
0
0
616180-1422137
89366
Regulisanje prostora kod kontenjera i snabdevanje sa nadzemnim i podzemnim 200,000
konternjerima i kanta 0za smece
200,000
399,000
399,000
998,000
0
0
616180-1422138
89367
Snabdevanje masinama, opremom, kamiona 16m3 za nosenje smeca
300,000
0
300,000
100,000
100,000
500,000
0
0
616180-1422139
89368
Regulisanje autobuskih stajalaista-kbina i regulisanje infrastrukture za prevoz
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616180-1422142
89369
Probijanje bunara i sistem zalivanja za zelenilo
100,000
0
100,000
499,000
400,000
999,000
0
0
616180-1422143
89370
Regulisanje i od zavanje zelenih povrsina i gradskih parkova
150,000
0
150,000
300,000
350,000
800,000
0
0
616180-1422154
89371
Izgradnaj deponija za ostatke smeca od izgradnje
100,000
300,000
400,000
100,000
100,000
600,000
0
0
616180-1422156
89372
Regulisanje i ograde za groblja
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616180-1422160
89373
Renoviranje liftova uz ucesce
100,000
0
100,000
300,000
300,000
700,000
0
0
616180-1422161
89374
Kombinirana pijaca
0
150,000
150,000
300,000
300,000
750,000
0
0
616180-1422164
89375
Snabdevanje sa 50 novih autobusa za trafiku urban (javni prevoz)
500,000
500,000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
2,250,000
950,000
3,200,000
2,797,000
2,649,000
8,646,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
10,775,191
3,524,809
14,300,000
11,775,000
11,079,000
37,154,000
0
0
0
50,000
50,000
300,000
300,000
650,000
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
0
50,000
50,000
300,000
300,000
650,000
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
0
50,000
50,000
300,000
300,000
650,000
0
0
616195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
197300 - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
616195-1318446
87444
Lokalna infrastruktura stanovnistu manjinske zajednice
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
616480-1318527
87451
Promocija gospodarske saradnje s drugim gradovima iz razlicitih zemalja
0
10,000
10,000
300,000
300,000
610,000
0
0
616480-1422770
89376
Promocija ekonomske saradnje sa drugim gradovima sa razih mesta
0
50,000
50,000
300,000
300,000
650,000
0
0
616480-1422773
89377
Savetovanje biznisa-Vaucera
0
50,000
50,000
20,000
20,000
90,000
0
0
616480-1422779
89378
Projekat diaspora - podsticanje invostitora sa diaspore
0
10,000
10,000
300,000
300,000
610,000
0
0
616480-1422785
89379
Promocija zaposljavanja mladih i biznisa
0
100,000
100,000
300,000
300,000
700,000
0
0
616480-1422788
89380
Promocija biznisa - vodic
0
10,000
10,000
300,000
300,000
610,000
0
0
616480-1422789
89381
Debatni stol biznisa
0
10,000
10,000
300,000
300,000
610,000
0
0
0
240,000
240,000
1,820,000
1,820,000
3,880,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
Faqe 18
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
240,000
240,000
1,820,000
1,820,000
3,880,000
0
0
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1422274
89382
Registracija katastra za odvodnike, podzemne objekte i etazni katastar zgrada
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616650-1422281
89383
Osnivanje katastra za gradska groblja
0
50,000
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
616650-1422286
89384
Osnivanje katastra vertikalne signalizacije saobracaja
0
30,000
30,000
300,000
300,000
630,000
0
0
616650-1422290
89385
Rekonstrukcija katastralne informacije
0
50,000
50,000
450,000
450,000
950,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
0
230,000
230,000
950,000
950,000
2,130,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
230,000
230,000
950,000
950,000
2,130,000
0
0
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616660-1422169
89386
Izrada regulacionih planova
0
450,000
450,000
300,000
200,000
950,000
0
0
616660-1422170
89387
Punjenje i promenu regulacionog plana Tophan
0
48,000
48,000
200,000
200,000
448,000
0
0
616660-1422186
89388
Izrada urbanog-arhitektonskog plana centra i trga pesaka (Zeleni hodnik) sa raskrsnice0kod Hotel
150,000
Granda do 150,000
raskrsnice kod200,000
Katolicke katedrale
300,000
650,000
0
0
616660-1422206
89389
Spremanje projekta za recikliranje smeca
0
250,000
250,000
100,000
100,000
450,000
0
0
616660-1422210
89390
Projekat GIS-a
0
100,000
100,000
300,000
300,000
700,000
0
0
616660-1422214
89391
Izrada projekta za (vrata grada Pristine, Intermodularni Centar, projekti puteva urbanizovanih
0
naselja,
300,000ulica ?A?,
300,000
poveznica puta
300,000
?B? i puta300,000
?A? sa unutarnjim
900,000
kruznim tokom, 0raskrsnica za put
0 ?V
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
1,298,000
1,298,000
1,400,000
1,400,000
4,098,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
1,298,000
1,298,000
1,400,000
1,400,000
4,098,000
0
0
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1422208
89392
Izgradnja socialnog stambenog objekta i za potrebe ekspropriacije
616730-1422224
89393
Dezinsekcija prostora
0
700,000
700,000
0
0
700,000
0
0
120,000
130,000
250,000
0
0
250,000
0
0
616730-1422509
89394
Jesenja deratizacija podruma i garaza
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
0
616730-1422544
616730-1422556
89395
Deratizacija kanalizacije
70,000
89396
Snabdevanje sa automobilima-autoambulante za potrebe zdravstvenih i socijalnih institucija
0
616730-1422571
89397
Izgraddnja centra za dnevni boravak osoba sa invaliditetom
616730-1422574
89398
Snadbevanje sa dveju autoambulanta sa medicinskom opremom za GCPM
616730-1422576
89399
616730-1422645
89400
616730-1422665
616730-1422683
616730-1422703
0
70,000
0
0
70,000
0
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
0
155,000
155,000
0
0
155,000
0
0
80,000
40,000
120,000
0
0
120,000
0
0
Izgradnja stambenog objekta za porodice palih boraca, invalida i veterana OVK
0
350,000
350,000
0
0
350,000
0
0
Snabdevanje sa inventarom za potrebe zdravstveni i socijalnih institucija
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
89401
Renoviranje, poboljsanje infrastrukture zdravstvenih i socijalnih objekata
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
89402
Medicinska oprema
0
150,000
150,000
300,000
300,000
750,000
0
0
89403
Izgradnja socijalnog stambenog objekta i za potrebe ekspropriacije
0
420,000
420,000
0
0
420,000
0
0
Faqe 19
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
310,000
2,195,000
2,505,000
300,000
300,000
3,105,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
310,000
2,195,000
2,505,000
300,000
300,000
3,105,000
0
0
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1422344
89404
Gradsko pozoriste Pristine
0
200,000
200,000
300,000
400,000
900,000
0
0
616850-1422346
89405
Muzej ekzoda
0
400,000
400,000
400,000
100,000
900,000
0
0
616850-1422352
89406
Universalna Kulturna Sala i gradska galerija
0
385,000
385,000
385,000
200,000
970,000
0
0
616850-1422358
89407
KUDO - Umetnost u javnim urbanim prostorima
0
100,000
100,000
350,000
500,000
950,000
0
0
616850-1422372
89408
Skate PARK
0
50,000
50,000
300,000
300,000
650,000
0
0
616850-1422886
89409
Inventar i oprema za kulturne i sportske institucije
0
400,000
400,000
400,000
199,000
999,000
0
0
0
1,535,000
1,535,000
2,135,000
1,699,000
5,369,000
0
0
Ukupno - Kultura - Pristina
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1422340
89410
Izgradnja kutka igracka za decu u naseljima velegrada
0
500,000
500,000
300,000
200,000
1,000,000
0
0
616850-1422361
89411
Izgradnja prekrivenog bazena u Parku Grmije (blizu postojeceg bazena)
0
200,000
200,000
350,000
400,000
950,000
0
0
616850-1422365
89412
Izgradnja sportskih terena i kutka za decu u gradu i ruralnim zonama
0
300,000
300,000
300,000
300,000
900,000
0
0
616850-1422887
89413
Rekreative, sportskih centaara ma ruralnim sredinama
0
100,000
100,000
300,000
300,000
700,000
0
0
616850-1422888
89414
Izgradnja terenima za kosarku u selu i drugdje Bardhosh Hajvali
0
100,000
100,000
300,000
300,000
700,000
0
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
0
1,200,000
1,200,000
1,550,000
1,500,000
4,250,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
2,735,000
2,735,000
3,685,000
3,199,000
9,619,000
0
0
616920 - Obrazovanje i Nauka
931500 - Osnovno Obrazovanje
616920-1318565
87487
Regulacija dvorista i zgrade skolskih ograda
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
0
0
616920-1320067
87484
Izgradnja osnovne shkole i Kalabria
0
400,000
400,000
450,000
0
850,000
0
0
616920-1422751
89415
Izgradnja dvorane koja ob tjelesnog odgoja u osnovnoj ?koli iskrice
0
150,000
150,000
300,000
300,000
750,000
0
0
616920-1422757
89416
Izgradnja osnovna Skola u susjedstvu Arberi
0
250,000
250,000
250,000
450,000
950,000
0
0
616920-1422759
89417
Rekonstrukcija osnovna Skola "Elena Gjika"
0
300,000
300,000
300,000
350,000
950,000
0
0
616920-1422761
89418
Izgradnja sportskih terena u nekim Skolama
0
100,000
100,000
350,000
450,000
900,000
0
0
0
1,300,000
1,300,000
1,750,000
1,550,000
4,600,000
0
0
0
750,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje
616920-1318608
87488
Oprema Kabineta kao i shkolski inventar knjiga za shkolske biblioteke
300,000
150,000
450,000
300,000
616920-1318610
88907
Rekonstrukcija i slikarstvo Skole
250,000
150,000
400,000
100,000
0
500,000
0
0
616920-1422763
89421
Rekonstrukcija Srednjo Skolskog objektii Eqrem Qabej dvorane i izgradnja tjelesnog odgoja
0
250,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
616920-1422774
89422
Nova postrojenja i renoviranja grijanja
50,000
50,000
300,000
450,000
800,000
0
0
0
Faqe 20
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616920-1422778
89423
Gradnja HMS Prenk Jakova
0
200,000
200,000
400,000
300,000
900,000
0
0
616920-1422783
89424
Funkcionalnost centara za strucno usavrsavanje
0
100,000
100,000
350,000
450,000
900,000
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
550,000
900,000
1,450,000
1,700,000
1,450,000
4,600,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
550,000
2,200,000
2,750,000
3,450,000
3,000,000
9,200,000
0
0
12,095,191
15,472,809
27,568,000
28,480,000
27,948,000
83,996,000
0
0
9,989
0
9,989
0
0
9,989
0
0
Ukupno - Pristina
617000 - Stimlje
617163 - Administracija i Osoblje
163070 - Administracija - Stimlje
617163-1421757
89425
Kupovina kotlova za grejanje u Opstinskoj Administraciji
617163-1421801
89426
Kupovina kompjutera za Opstinsku Administraciju
0
9,500
9,500
0
0
9,500
0
0
617163-1421804
89427
Kupovina namestaja za Opstinsku Administraciju
0
9,500
9,500
0
0
9,500
0
0
Ukupno - Administracija - Stimlje
9,989
19,000
28,989
0
0
28,989
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
9,989
19,000
28,989
0
0
28,989
0
0
26,000
0
26,000
20,000
0
46,000
0
0
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1110825
82361
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Malopoljcu
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
617660-1110940
82362
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrovu
617660-1111061
82375
Projekti infrastrukture sa ucescem
617660-1318126
87491
Uplate za prenose u Stimlju i Vojnovce
617660-1318132
87492
617660-1318161
87497
617660-1318162
0
30,000
30,000
20,000
30,000
80,000
0
0
24,023
0
24,023
9,084
0
33,107
0
0
271,048
56,650
327,698
531,696
579,141
1,438,535
0
0
0
30,000
30,000
30,000
60,000
120,000
0
0
Izgradnja kanala otpadnih voda u naselju Ladje e pajtimit
15,000
0
15,000
20,000
30,000
65,000
0
0
Regulisanje Groblja Boraca, treca faza, u Stimlju i Molopoljce
80,000
0
80,000
80,000
0
160,000
0
0
87498
Izgradnja puteva unutar sela Donje i Gornje Godance
40,875
0
40,875
40,000
0
80,875
0
0
617660-1318164
87499
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva-druga faza u Donje i Gornje Godance 52,800
0
52,800
30,000
0
82,800
0
0
617660-1318168
87500
Izgradnja puteva unutar sela Muzicane
21,700
0
21,700
20,000
0
41,700
0
0
617660-1318169
87501
Izgradnja puteva unutar sela Crnoljevo
90,000
0
90,000
40,000
0
130,000
0
0
617660-1318183
87502
Izgradnja kanalizacije i puteva u selu Belince-druga faza
52,736
0
52,736
0
0
52,736
0
0
617660-1318189
87505
Izgradnja puteva i kanala otpadnih voda u Pjeterstici
8,100
0
8,100
20,000
20,000
48,100
0
0
617660-1318191
87507
Izgradnja kanala otpadnih voda u Glavici
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
617660-1318192
87508
Izgradnja kanala otpadnih voda u Djurkovce
35,000
0
35,000
10,000
10,000
55,000
0
0
617660-1421562
89428
Prosirenje obale reke i kolektor otpadnih voda
90,000
0
90,000
120,000
166,267
376,267
0
0
617660-1421626
89429
Izgradnja objekta za Odbor Islamske Zajednice u Stimlju
40,000
0
40,000
50,000
0
90,000
0
0
Faqe 21
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
617660-1421637
89430
Regulisanje infrastrukture kod borova u Stimlju
60,000
0
60,000
97,615
200,000
357,615
0
0
617660-1421706
89431
Regulisanje javne rasvete u Stimlju
0
20,000
20,000
10,000
20,000
50,000
0
0
617660-1421709
89432
617660-1421713
89433
Regulisanje infrastrukture za Privrednu Zonu
90,000
0
90,000
220,000
300,000
610,000
0
0
Izgrad kanalizacije otpadnih voda u Vojnovce
20,000
0
20,000
10,000
0
30,000
0
0
617660-1421715
617660-1421746
89434
Izgradnja puta " Ahmet Stimja" za put Petrovo
30,000
0
30,000
20,000
0
50,000
0
0
89435
Regulisanje pijace u Stimlju
20,000
0
20,000
10,000
0
30,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,087,282
136,650
1,223,932
1,408,395
1,415,408
4,047,735
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,087,282
136,650
1,223,932
1,408,395
1,415,408
4,047,735
0
0
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1421998
89436
Izgradnja i renoviranje objekata GCPM
83,540
0
83,540
161,717
169,777
415,034
0
0
617730-1422016
89437
Kupovina Specijalni zdravstveni Uredzaji
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
617730-1422018
89438
Kupovina Vozila za potrebe GCPM
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
153,540
0
153,540
161,717
169,777
485,034
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
153,540
0
153,540
161,717
169,777
485,034
0
0
617920 - Obrazovanje i Nauka
931800 - Osnovno Obrazovanje
617920-1421885
89439
Reg.. terena i popravka OS Crnoljevo i Djurkovce
19,166
0
19,166
0
0
19,166
0
0
617920-1421971
89440
Kupovina kotlova za OS. u Pjeterstici i Racku
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
0
617920-1421976
89441
Izgradnja aneksa skole u Rasince
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
617920-1421980
89442
Izgradnja i renoviranje skolskih objekata u opstini Stimlje
28,262
0
28,262
0
0
28,262
0
0
109,428
0
109,428
0
0
109,428
0
0
9,989
0
9,989
0
0
9,989
0
0
10,590
0
10,590
0
0
10,590
0
0
20,579
0
20,579
0
0
20,579
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
943800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
617920-1421809
89443
Regulisanje infrastrukture u SPS
617920-1421879
89444
Regulisanje el. trafostanice u SPS i fudbalalskog terena
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Stimlje
130,007
0
130,007
0
0
130,007
0
0
1,380,818
155,650
1,536,468
1,570,112
1,585,185
4,691,765
0
0
180,000
0
180,000
0
0
180,000
0
0
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1422817
89445
Zavrsetak puta i pesacke staze do skole Badovac -
Faqe 22
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618163-1422821
89446
Izgradnja parka i igralista za decu u Batusu
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
618163-1422823
89447
Izgradnja igralista u Asanima
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1422824
89448
Izgradnja zvonare i pomocnog objekta u Susici
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
618163-1422826
89449
Izgradnja svlacionice i ograde za fudbalsko igrali
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
618163-1422827
89450
Izgradnja objekta za verske obrede u Caglavici
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
618163-1422828
89451
Renoviranje Doma kulture u Dobrotinu
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1422829
89452
Sanacija i zavrsetak kana.mreze u Badovac-Batuse
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1422830
89453
Izgradnja igralista i parka pored crkve G.Gusteric
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1422831
89454
Izgradnja autobuske stanice u Gracanici
618163-1422832
89455
Uredjenje recnog korita u Dobrotinu
618163-1422833
89456
Hitne intervencije
618163-1422834
89457
Sanacija vodovodne mreze u Gracanici
618163-1422836
89458
Uredjenje ulice od poste do padalista u Gracanici
618163-1422837
89459
Asfaltiranje puta Gracanica Susica faza II
618163-1422838
89460
Asfaltiranje lokalnih ulica
618163-1422839
89461
Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Lapljem Selu
618163-1422840
89462
Pesacka staza u ulici prema zadruzi u D. Gusterici
618163-1422841
89463
Asfaltiranje ulice prema crkvi u Lapljem Selu
618163-1422842
89464
Sufinansiranje projekata sa potencijalnim donatori
618163-1422843
89465
Izgradnja Doma kulture u Lepini
0
618163-1422844
89466
Izrada projektno tehnicke dokumentacije
0
618163-1422845
89467
Izgradnja bolnice u Gracanici( Badovac)
0
450,000
618163-1422846
89468
Sanacija i zavrsetak kan. mreze celog sela Livadja
0
0
618163-1422847
89469
Izgradnja etno kompleksa cardak
0
618163-1422848
89470
Izgradnja parking garaze u Gracanici
618163-1422850
89471
Izgradnja zaobilaznice oko centra Gracanice
618163-1422851
89472
618163-1422852
89473
618163-1422854
618163-1422857
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
148,442
0
148,442
0
0
148,442
0
0
0
0
0
140,000
0
140,000
0
0
200,000
0
200,000
171,650
259,349
630,999
0
0
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
30,000
20,677
50,677
0
0
50,677
0
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
450,000
0
0
450,000
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
0
0
0
340,000
0
340,000
0
0
0
0
0
0
450,000
450,000
0
0
Izgradnja urbanog plana za Laplje Selo
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
Izgradnja teh. dok. za projekte infrastrukture
0
0
0
49,338
50,000
99,338
0
0
89474
izgradnja fek.i atmosf.kan. za biznis zonu
0
0
0
230,000
230,000
460,000
0
0
89475
Regulacija recnih korita u opstini
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
618163-1422858
89476
Regulacija recnih korita u opstini
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
618163-1422859
89477
Produzenje fekalnih kolektora u opstini
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
618163-1422860
89478
Produzenje fekalnih kolektora u opstini
0
0
0
0
76,522
76,522
0
0
Faqe 23
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618163-1422861
89479
Resavanje vodosnabdevanja za Skulanevo i Suvi Do
0
0
0
0
350,000
350,000
0
0
618163-1422862
89480
Resavanje vodosnabdevanja za Lepinu i Radevo
0
0
0
0
350,000
350,000
0
0
Ukupno - Administracija - Gracanica
1,088,442
500,677
1,589,119
1,560,988
2,115,871
5,265,978
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
1,088,442
500,677
1,589,119
1,560,988
2,115,871
5,265,978
0
0
618755 - Stambene I socijalne usluge
755370 - Stambene usluge
618755-1422863
89481
Nabavka hrane
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1422864
89482
Zavrsetak izgradnje obdanista u Caglavici
38,652
0
38,652
0
0
38,652
0
0
618920-1422865
89483
Izgr. obraz.centra za predsko.i decu niz. razreda
75,000
0
75,000
0
0
75,000
0
0
618920-1422878
89484
Izgradnja obdanista u Lepini
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
0
0
0
0
90,000
90,000
0
0
113,652
0
113,652
0
90,000
203,652
0
0
932100 - Osnovno Obrazovanje
618163-1319944
87531
Izgradnja trafostanice u Ugljare
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
618920-1422867
89485
Renov.skole i uredjenje dvorista u G.Gusterici
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
618920-1422868
89486
Renoviranje skole u Kisnici
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
618920-1422869
89487
Renoviranje skole u Radevu i izgradnja parka
46,772
0
46,772
0
0
46,772
0
0
618920-1422875
89488
Izgradnja skole u Novom Naselju
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
618920-1422876
89489
Obrazovni centar faza III
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
618920-1422885
89490
Sanacija i uredjenje skolskih zgrada
0
0
0
0
61,770
61,770
0
0
201,772
0
201,772
370,000
61,770
633,542
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje
618920-1422866
89491
Renoviranje skole u Ugljaru
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
618920-1422870
89492
Izgradnja obrazovnog centra u Livadju
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
618920-1422871
89493
Projektovanje srednjoskolskog centra
19,996
0
19,996
0
0
19,996
0
0
618920-1422872
89494
Nabavka IT opreme
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
618920-1422874
89495
Renoviranje skole i ograde u Gracanici
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
618920-1422877
89496
Sanacija i uredjenje skolskih zgrada
0
0
0
88,044
0
88,044
0
0
618920-1422879
89497
Izgradnja srednjoskolskog centra u Lapljem Selu
0
0
0
0
320,000
320,000
0
0
139,996
0
139,996
88,044
320,000
548,040
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
Faqe 24
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Gracanica
455,420
0
455,420
458,044
471,770
1,385,234
0
0
1,553,862
500,677
2,054,539
2,019,032
2,587,641
6,661,212
0
0
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
621660-1422023
89498
Izrada regulativnog Urbanistickog plana c.Dragas
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422100
89499
Ndertimi i Ujsjellsit Kryesor -Vazhdimi i Punimeve
140,000
110,000
250,000
800,000
853,000
1,903,000
0
0
621660-1422104
89500
Asfaltiranje ulica u centru Dragasa
50,000
0
50,000
399,481
505,902
955,383
0
0
621660-1422108
89501
Dogradnja vodovodne mreze u Dragasu
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422238
89502
Zajednicko finansiranje sa donatorima
68,573
20,000
88,573
226,500
173,500
488,573
0
0
621660-1422241
89503
Odrzavanje lokalnih puteva u opstini Dragas
40,000
10,000
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
621660-1422242
89504
Nadziranje projekata u toku implementacije
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422249
89505
Osvetljenje centra grada-nastavak radova
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422265
89506
Fasadiranje zgrade u centu Dragasa
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422321
89507
Pokockavanje ulica u s.Zgatar
30,000
0
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
621660-1422323
89508
Ndertimi i Ures ne f. Blaq
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422325
89509
Pokockavanje ulica u selu Bljac
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422326
89510
Pokockavanje ulica u s.Bresan
50,000
0
50,000
49,082
49,082
148,164
0
0
621660-1422327
89511
Dogradnja vodovoda u s.Bresan
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422329
89512
Saniranje Doma Kulture u s.Bresan
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
621660-1422531
89513
Pokockavanje pet ulica u s.Sajna
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
621660-1422563
89514
Izgradnja kanalizacije u s.Sajna
30,000
0
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
621660-1422567
89515
Izgradnja kanalizacije mahala s.Plav
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422569
89516
Pokockavanje puta u s.Plav.
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
621660-1422575
89517
Pokockavanje puteva mahala u s.Renc
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422607
89518
Pokockavanje puteva u s.Kuk
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621660-1422611
89519
Izgradnja puta Kukljibeg-Kuk
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621660-1422614
89520
Pokockavanje puta u s.Brezna
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621660-1422618
89521
Izgradnja puta Buce-Brezna
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
621660-1422620
89522
Pokockavanje puta u s.Kukljibeg
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422652
89523
Kubzimi i rrugeve te lagjes ne f. Kosave
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422690
89524
Pokockavanje puteva kruzn.t u s.Buce
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Faqe 25
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1422700
89525
Izgradnja kanalizacije u s.Buce
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422709
89526
Izgradnja mosta u s.Brut
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
621660-1422714
89527
Pokockavanje puta u s.Zjum
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
621660-1422720
89528
Pokockavanje puta u s.Plajnik
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422725
89529
Pokockavanje puta u s.Zrze
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422727
89530
Izgradnja zastitnog zida na putu u s.Zgatar
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422728
89531
Pokockavanje puta u s.Zgatar
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422730
89532
Pokockavanje puta i izg. atm. kanal. u s.Brut
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
621660-1422731
89533
Nastavak radova na cirku. put. u s.Sajne
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
621660-1422738
89534
Pokockavanje puteva u s.Kapre
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422744
89535
Pokockavanje puteva u s.Buzec
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422749
89536
Izgradnja vodovoda u s.Buzec
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
621660-1422755
89537
Pokockavanje puteva u s.Belobrad
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422794
89538
Izgradnja puta Restelica-Glavni put
220,000
0
220,000
300,000
300,000
820,000
0
0
621660-1422795
89539
Izgradnja vodovoda u s.Mlike
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422796
89540
Izgradnja vodovoda u s.Lestane
20,000
0
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
621660-1422797
89541
Pokockavanje puteva u s.Kukaljane
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422798
89542
Pokockavanje puteva u s.Krstac
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422799
89543
Izgradnja kanalizacije u s.Zlipotok
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1422800
89544
Pokockavanje puteva u s.Zlipotok
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
621660-1422801
89545
Pokockavanje puteva u s.Globocica
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
621660-1422802
89546
Pokockavanje puteva i reg. atm. kanal.u s.Radesa
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
621660-1422803
89547
Pokockavanje puta Ljubosta-Regionalni put Brod
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422805
89548
Izgradnja mosta u s.Rapca
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422806
89549
Pokockavanje puteva u s.Rapca
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422807
89550
Dogradnja vodovoda u s.Rapca
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422808
89551
Izgradnja zastitnog zida u s.Rapca
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1422809
89552
Uredjenje kor. reke u s.Brod
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621660-1422810
89553
Asfaltiranje puta u s.Orcusa
95,000
0
95,000
0
0
95,000
0
0
621660-1422811
89554
Pokockavanje puta u s.Vranista
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1422812
89555
Pokockavanje puteva u s.Krusevo
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
621660-1422813
89556
Pokockavanje puteva u s.Dikance
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1422814
89557
Pokockavanje puteva u s.Brod
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
Faqe 26
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,958,573
170,000
2,128,573
2,295,063
2,401,484
6,825,120
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,958,573
170,000
2,128,573
2,295,063
2,401,484
6,825,120
0
0
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1422815
89558
Uredjenje zgrade i dvorista C.P.M
65,000
0
65,000
51,356
67,430
183,786
0
0
621730-1422816
89559
Nabavka autom. za C.P.M
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621730-1422819
89560
Izgradnja zdravstveni punkt u s.Globocica
27,009
20,000
47,009
0
0
47,009
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
132,009
20,000
152,009
51,356
67,430
270,795
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
132,009
20,000
152,009
51,356
67,430
270,795
0
0
621920 - Obrazovanje i Nauka
920450 - Administracija - Dragas
621920-1422252
89561
Obnova objekata Dep.Obrazovanja u Dragasu
55,000
0
55,000
100,000
100,000
255,000
0
0
621920-1422552
89562
Sredjivanje dvorista O.S u s.Bresan
25,000
0
25,000
122,808
145,616
293,424
0
0
621920-1422729
89563
Sredjivanje dvorista skole u s.Zgatar
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621920-1422733
89564
Obnova krova u osnov. skoli u s.Blac
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Administracija - Dragas
115,000
0
115,000
222,808
245,616
583,424
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
115,000
0
115,000
222,808
245,616
583,424
0
0
2,205,582
190,000
2,395,582
2,569,227
2,714,530
7,679,339
0
0
Ukupno - Dragas
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
0
0
0
60,000
60,000
120,000
0
0
622163-1111443
82440
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
0
15,000
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
622163-1215209
85437
Obezbedjenje i odrzavanje objekata
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622163-1215217
85439
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622163-1319787
87661
Odravanje i renoviranje objekata Opstine Prizren
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622163-1319797
87665
Izgradnja Memorijalnog Kompleksa Palim Borcima nacije na grobljima u Landovici
0
300,000
300,000
200,000
0
500,000
0
0
622163-1319807
87669
Odrzavanje Memorijalnog Kompleksa Rata UCK u Opstini Prizren
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
622163-1421859
89565
Snabdevanje sa kompjuterima i ostala oprema za Opstinu
0
5,000
5,000
15,000
15,000
35,000
0
0
622163-1421860
89566
Izgradnja memorijalnih kompleksa u selu Lez
0
0
0
0
125,000
125,000
0
0
622163-1421861
89567
Rekonstrukcija kompleksa u selu Jeskovo
0
0
0
0
55,000
55,000
0
0
622163-1421862
89568
Rekonstrukcija memorijalnih kompleksa u selu Kabas
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
Faqe 27
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija - Prizren
0
455,000
455,000
440,000
470,000
1,365,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
455,000
455,000
440,000
470,000
1,365,000
0
0
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
85441
Rusenje objekata
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
622166-1215354
85442
Uklanjanje objekata od privremenog karaktera
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
622166-1215359
85443
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622166-1215364
85444
Intervencija na opstinskoj infrastrukturi gde ima pristup inspekcija
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215366
85445
Uzimanje i slanje uzoraka za analize
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215368
85446
Podizanje profesionalizma zaposljenog osoblja
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Prizren
0
100,000
100,000
110,000
110,000
320,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
0
100,000
100,000
110,000
110,000
320,000
0
0
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1110843
82447
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotoara
400,000
0
400,000
400,000
500,000
1,300,000
0
0
622180-1111111
82459
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
0
0
622180-1111134
82463
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltirane puteve
150,000
0
150,000
188,378
300,000
638,378
0
0
622180-1111219
82477
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje ulica)
700,000
0
700,000
700,000
800,000
2,200,000
0
0
622180-1112857
82441
Izgradnja puteva, kanalizacije i vodovoda i ostalih projekata sa ucescem gradjana
751,925
410
752,335
1,027,521
1,477,899
3,257,755
0
0
622180-1112860
82446
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja
200,000
0
200,000
250,000
270,000
720,000
0
0
622180-1214922
85447
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1215054
85457
Izgradnja novog groblja u Landovici
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
622180-1215055
85458
Postavljanje standardnih ograda
50,000
0
50,000
30,000
40,000
120,000
0
0
622180-1215056
85459
Sejanje sadnice drveta
10,000
0
10,000
20,000
30,000
60,000
0
0
622180-1215057
85460
Prosirenje i izgradnja glavnog puta Vlasnje-Posliste
179,956
0
179,956
0
0
179,956
0
0
622180-1216587
87672
Povecanje kapaciteta pijace vode u gradu - PZ
300,000
0
300,000
0
0
300,000
0
0
622180-1216858
85471
Adaptacija rupa na asfaltu i na lokalnim putevima
350,000
0
350,000
460,000
650,000
1,460,000
0
0
622180-1318631
87674
Izgradnja kanalizacije u naselju "Bajram Curri"
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1318637
87676
Izgradnja kanalizacije u selu Nasec
64,001
0
64,001
0
0
64,001
0
0
622180-1318796
87680
Izgradnja puteva i kanalizacije u selu Krajk
49,938
0
49,938
0
0
49,938
0
0
622180-1318800
87682
Izgradnja lokalnih puteva u selu Vrmica
21,698
0
21,698
0
0
21,698
0
0
622180-1318801
87683
Izgradnja lokalnih puteva u selu Romaja
48,995
0
48,995
0
0
48,995
0
0
622180-1318823
87689
Opravka kanalizacije u selu Mala Krusa
22,961
0
22,961
0
0
22,961
0
0
Faqe 28
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1318825
87690
Izgradnja puta Pirane - Retinje
67,138
0
67,138
0
0
67,138
0
0
622180-1318827
87691
Izgradnja puta Dedaj-Rugovo
56,724
0
56,724
0
0
56,724
0
0
622180-1318829
87692
Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije u selu Randobrava
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1318830
87693
Izgradnja puteva u naselju "Jeta e Re"
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1318837
87695
Eksproprijacija imovina za izgradnju impijanta odpadnih voda u selu Vljasnje
622180-1318838
87696
Izgradnja lokalnih puteva u selu Petrovo
622180-1319165
87700
622180-1319185
87704
622180-1319197
87708
Izgradnja lokalnih u selu Zagradska Hoca
622180-1319735
87712
Izgradnja ulice "Mehmet Hasi"-Xhevat Berisha
622180-1319759
87714
Izgradnja puta "Stari tranzit"
622180-1319773
87715
Izgradnja vodovoda u selu Ljubizda - PZ
622180-1319930
87718
Izgradnja puta Kobaja-Grazdanik
622180-1421724
89569
Izrada projekata
622180-1421726
89570
Administriranje smeca u Prizrenu
622180-1421727
89571
Studija fizibiliteta za razne projekte
622180-1421729
89572
Prosirenje puta Arbana-Landovica I faza
622180-1421735
89573
Izgradnja puta Gornja Srbica-Smac
622180-1421738
89575
Izgradnja puteva u naselju UCK
622180-1421762
89576
622180-1421763
89577
622180-1421764
622180-1421765
0
400,000
400,000
574,101
1,882,101
2,856,202
0
0
42,243
0
42,243
0
0
42,243
0
0
Izgradnja vodovoda u selu Manastirica
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
Izgradnja puta Zojc-Smac
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
115,309
0
115,309
0
0
115,309
0
0
100,000
0
100,000
150,000
200,000
450,000
0
0
1,000,000
0
1,000,000
2,300,000
2,300,000
5,600,000
0
0
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
0
0
0
1,380,375
759,166
2,139,541
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgradnja puta u Trepetnici
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
Izgradnja infrastrukture u naselju "Ilijaz Kuka"
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
89578
Nastavak izgradnje puta "Mehmet Hasi"
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
89579
Prosirenje puta u Ljubicevo
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
622180-1421766
89580
Izgradnja kanalizacije u Caparce
54,685
0
54,685
0
0
54,685
0
0
622180-1421768
89581
Rehabilitacija puta u Manastirici
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
622180-1421769
89582
Rehabilitacija puta u naselju "Kurilo"
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1421770
89583
Izgradnja puta u Nasecu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1421783
89584
Izgradnja lokalnih puteva u Atmadzi
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1421787
89585
Izgradnja puta Spenadija-Veleza
215,980
0
215,980
0
0
215,980
0
0
622180-1421788
89586
Izgradnja puta Spenadija - Caparce
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1421792
89587
Eksproprijacija objekata pored starog tranzita
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
622180-1421793
89588
Izgradnja puta u naselju Zekaj u selu Korisa
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1421795
89589
Izgradnja lokalnih puteva u Vljasnje
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Faqe 29
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1421799
89590
Izgradnja puta Fatmir Berisha
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
622180-1421800
89591
Izgradnja lokalnih puteva u naselju Bajram Curri
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1421802
89592
Izgradnja puta Alajdin Berisha - Ismet Jashari
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1421803
89593
Izgradnja vodovoda u selu legenda- Malesi e Re-Korisa
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1421806
89594
Uredjenje javnih povrsina kod gimnazije Remzi Ademi
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1421807
89595
Izgradnja kanalizacije Donja Srbica- Pirane
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1421810
89596
Izgradnja kanalizacije-vodovoda i puta Xhevat Berisha
20,780
0
20,780
0
0
20,780
0
0
622180-1421811
89597
Izgradnja puteva u Murademi
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1421838
89598
Izgradnja puta Prizren-korisa
0
0
0
0
500,000
500,000
0
0
622180-1422295
89600
Izgradnja puta Zjum-Ljugista Has-Dedaj
100,000
0
100,000
900,000
0
1,000,000
0
0
622180-1423121
90656
Infrastruktura puteva bosanskih sela
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
7,652,333
1,400,410
9,052,743
9,580,375
10,109,166
28,742,284
0
0
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1319910
87717
Mala oprema unutar Direktorijata za sektor Emergentnosti
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622180-1421777
89601
Projekat za osposobljavanje i senzibilizaciju gradjana
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622180-1422403
89602
Izrada planova za emergentno reagovanje
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622180-1422404
89603
Oprema vatrogasaca specijalnim vozilima
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
622180-1422405
89604
Opste vezbe (poljske)
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622180-1422407
89605
Planovi vezbe i procena spremnosti
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
115,000
115,000
120,000
120,000
355,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
7,652,333
1,515,410
9,167,743
9,700,375
10,229,166
29,097,284
0
0
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Prizren
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
622195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
195500 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Prizren
622195-1422408
89606
Kupovina vozila za potrebe na terenu
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094919
80502
Vakcinacija pasa protiv besnila
0
7,000
7,000
7,000
7,000
21,000
0
0
622470-095040
80505
Dezinfekcija grada
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
622470-1110832
82497
Popravka poljskih puteva
0
60,000
60,000
40,000
40,000
140,000
0
0
622470-1318671
87721
Izgradnja dve kucice za sumare Koritnik 1 i Pastrik
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
622470-1318678
87722
Prekomercijalna retkost suma Koritnik 1 i Pastrik
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Faqe 30
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622470-1421711
89607
Subvencija 800 ha sa kukuruznim semenom
0
75,000
75,000
75,000
75,000
225,000
0
0
622470-1421753
89608
Podizanje 25 sera participacijom, velicine 150 m
20,758
54,242
75,000
75,000
75,000
225,000
0
0
622470-1421760
89609
622470-1421843
89610
Elimisanje pasa lutalica
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Snabdevanje sa 20 masina za muzenje za fermere
0
9,500
9,500
9,500
9,500
28,500
0
0
622470-1421846
622470-1421883
89611
Kupovina 120 masina za podsisanje ovaca
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
89612
Izlozba agroruralnih proizvoda
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622470-1421884
89613
Opravka brane za navodnjavanje i odvodnjavanje zemljista
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
20,758
400,742
421,500
401,500
401,500
1,224,500
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
20,758
400,742
421,500
401,500
401,500
1,224,500
0
0
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1111460
82517
Projekti sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
0
40,000
40,000
70,000
80,000
190,000
0
0
622480-1111462
82518
Mali projekti unutar odeljenja
0
80,000
80,000
80,000
100,000
260,000
0
0
622480-1215493
85485
Urbani namestaji - standovi za prodaju turistickih proizvoda
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
622480-1319824
87726
Projekat za Informativni Turisticki Centar
0
20,000
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
622480-1319832
87727
Izgradnja putne infrastrukture, vodovoda,kanalizacije i instaliranja elektricne energije
100,000
u Parku Biznisa
40,000
622480-1319854
87728
Osvetljavanje monumentalnih objekata
622480-1319855
87729
622480-1319859
87730
622480-1319861
622480-1319864
622480-1421863
140,000
120,000
100,000
360,000
0
0
0
40,000
40,000
40,000
20,000
100,000
0
0
Projekat i izgradnja turistickog parka
40,000
0
40,000
10,000
10,000
60,000
0
0
Rehabilitacija fasada u Historijskom Centru Prizrena
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
87731
Odrzavanje sumskih puteva
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
87734
Organizovanje sajmova
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
89614
Izrada projekata
0
20,000
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
Ukupno - Turizam - Prizren
200,000
270,000
470,000
500,000
500,000
1,470,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
200,000
270,000
470,000
500,000
500,000
1,470,000
0
0
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1215369
85488
Snabdevanje sa digitalnim aparatima za geomediju - GPS
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
622650-1216262
85489
Nabavka aparata za merenje i digitalizacija katastra
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622650-1319845
87736
Snabdevanje sa sofwerom GEOSPRO za strucnu geomediju
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
Faqe 31
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622660-1215098
85490
Izrada regulatornog urbanistickog plana
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
622660-1216727
87737
Izrada regulativnih planova na osnovu URP-a
0
100,000
100,000
70,000
0
170,000
0
0
622660-1216739
87738
Zelene oaze u gradu
0
15,000
15,000
10,000
10,000
35,000
0
0
622660-1319813
87740
Izrada strateske procene za sredine Opstinskog Razvojnog Plana (ORP)
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622660-1319817
87742
Projekat Kompleksa Albanske Lige Prizrena, obuhvativsi siru lokaciju pored kompleksa0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
622660-1319821
87744
Izgradnja infrastrukture u lokacijama za izgradnju industrijskih objekata prema regulativnim
0 planovima
35,000
35,000
35,000
0
70,000
0
0
622660-1319823
87745
Izrada regulativnog plana gde ce se izgraditi Univerzitet
0
50,000
0
50,000
0
0
622660-1319829
87746
Tretiranje objekata od kulturne-historijske vrednosti (restauracija, konzerviranje,revitalizacija)
0
obuhvativsi
25,000 i monumente,
25,000 kao sto
50,000
su: Hamam,50,000
Dzamije i individualne
125,000 kuce
0
0
622660-1319833
87747
Rehabilitacija Historijskog Centra u oblasti kulturno-historijskog nasledja
0
0
0
30,000
45,000
75,000
0
0
622660-1319838
87749
Nastavak fasadiranja i adaptacije krovova u gradu
0
0
0
25,000
40,000
65,000
0
0
622660-1319840
87750
setaliste pored reke "Lumebardhi"
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
622660-1421960
89615
Restauracija podkaljaje
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
622660-1421961
89616
Izgradnja Stadiona u Boka Boka
0
0
0
0
185,000
185,000
0
0
622660-1422491
89617
Restauracija minareta "Arasta" i okolnog dvorista
0
45,000
45,000
30,000
0
75,000
0
0
622660-1422493
89618
Izrada projekta za restauraciju mosta Arasta
0
90,000
90,000
120,000
0
210,000
0
0
622660-1422497
89619
Restauracija trga Sadrvan i Cesme na Sadrvanu
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
0
430,000
430,000
450,000
500,000
1,380,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
430,000
430,000
450,000
500,000
1,380,000
0
0
10,000
0
10,000
25,000
35,000
70,000
0
0
622730 - Osnovno Zdravstvo
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1318273
87754
Stomatoloske stolice
622730-1318429
87765
Aparat za Rentgen Kabinet
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622730-1319786
87773
Kupovina autoambulante sa pratecom opremom
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622730-1420905
89620
Inventar
35,000
0
35,000
100,000
50,000
185,000
0
0
622730-1420910
89621
Medicinska oprema
50,000
0
50,000
150,000
100,000
300,000
0
0
622730-1420911
89622
Stomatoloska oprema
25,000
0
25,000
100,000
60,000
185,000
0
0
622730-1420919
89623
Odrzavanje i renoviranje
100,891
0
100,891
140,000
150,000
390,891
0
0
622730-1420922
89624
Auto vozilo -Kombi bus za dializu
40,000
0
40,000
30,000
0
70,000
0
0
622730-1420931
89625
Krecenje CPZ-va (zdravstvenih objekata, unutra i van)
30,000
0
30,000
30,000
35,000
95,000
0
0
622730-1420943
89626
laboratorijska oprema
20,000
0
20,000
35,000
40,000
95,000
0
0
622730-1420945
89627
Izgradnja CPZ-va u naselju "Kurilo"
120,000
0
120,000
0
0
120,000
0
0
622730-1420948
89628
Elektricna oprema PC
18,000
0
18,000
20,000
30,000
68,000
0
0
622730-1420949
89629
Izgradnja CPZ-va u naselju Barut Hane
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Faqe 32
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622730-1420954
89630
Izgradnja APZ-va u selu Ljutoglav
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622730-1420972
89631
Aparat za klimatizaciju
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
622730-1420984
89632
Zavese trake
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
622730-1421003
89633
Projekat kucna zdravstvena nega
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
622730-1421013
89634
Izgradnja Socijalnih objekata i za porodice palih boraca
240,000
0
240,000
0
0
240,000
0
0
622730-1421017
89635
Ostala oprema
0
0
0
73,891
93,891
167,782
0
0
622730-1421020
89636
Aparat za kabinet rentgena-ultrazvucnog
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622730-1421022
89637
Kompletno renoviranje krova GCPZ-va
0
0
0
0
160,000
160,000
0
0
622730-1421028
89638
Centralna ventilacija u GCPZ-va
622730-1421456
89639
Izgradnja APZ-va u selu Veleza
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
903,891
0
903,891
953,891
1,003,891
2,861,673
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
903,891
0
903,891
953,891
1,003,891
2,861,673
0
0
150,000
500,000
550,000
550,000
1,600,000
0
0
622755 - Stambene I socijalne usluge
755460 - Socijalne usluge
622730-1318308
87774
Izgradnja stanova za porodice palih boraca, invalide rata i za siromasne porodice350,000
622730-1421068
89640
Kupovina jednog autovozila za CSR
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
622730-1421070
89641
Snabdevanje sa gradjevinskim materijalom za adaptaciju nekih kuca, za siromasne
100,000
porodice
50,000
150,000
100,000
120,000
370,000
0
0
622730-1421076
89642
Uredjenje infrastrukture zivotne sredine kod izgradjenih stanova
0
31,000
31,000
0
0
31,000
0
0
622730-1421077
89643
Izrada malih projekata
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622730-1421078
89644
Izgradnja drugog objekta CSR
0
0
0
110,000
130,000
240,000
0
0
622730-1422686
89645
Pokrivanje troskova sahrane za gradjane sa soc.stanjem
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
450,000
321,000
771,000
780,000
820,000
2,371,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
450,000
321,000
771,000
780,000
820,000
2,371,000
0
0
140,000
0
140,000
0
0
140,000
0
0
0
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-1215272
85518
Izrada projekta za gradsku biblioteku
622850-1215276
85519
Izrada projekata
20,000
0
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
622850-1215279
85520
Izgrada Doma kulture u Zagradskoj Hoci
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622850-1215286
85524
Izgrada sportskih terena u Medvecu
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622850-1215944
85528
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622850-1215948
85530
Snabdevanje sa rekvizitima za kulturno-umetnicka udruzenja
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
622850-1216097
85531
Izgradnja sportskih terena u osnovnoj skoli "Fadil Hisari"
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
622850-1319883
87783
Izgradnja sportskog terena u selu Donja Srbica
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
Faqe 33
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622850-1319884
87784
Izgradnja kulturno-sportskog centra u Ljubizdi Prizrena
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
622850-1319885
87785
Izgradnja kulturno-sportskog centra u Ljubizdi Has
95,000
0
95,000
0
0
95,000
0
0
622850-1319887
87787
Organizovanje tradicionalnih festivala - "Zambaku i Prizrenit, Fluturat, rock live" 30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622850-1319888
87788
Izgradnja kulturnih objekata
0
0
0
200,000
300,000
500,000
0
0
622850-1319889
87789
Izgradnja kulturnih centara u ruralnim zonama
0
0
0
150,000
200,000
350,000
0
0
622850-1319890
87790
Izgradnja omladinskih centara
0
0
0
150,000
200,000
350,000
0
0
622850-1319891
87791
Izgradnja sportskih terena
0
0
0
250,000
150,000
400,000
0
0
622850-1319892
87792
Izgradnja sportskih sala
0
0
0
250,000
150,000
400,000
0
0
622850-1319893
87793
Investiranje u projektima zajednickim ucescem
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
622850-1422309
89646
Izgradnja kulturno-sportskog centra u selu Skorobiste
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622850-1422311
89647
Izgradnja sportskog terena u selu jablanica
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622850-1422312
89648
Izgradnja sportskog terena u selu Gornje Ljubinje
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622850-1422313
89649
Izgradnja kulturno-sportskog centra u selu Pirane
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622850-1422320
89650
Izgradnja kulturno-omladinskog centra u Prizrenu
622850-1423122
90657
Turski kulturni centar u Prizrenu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Kultura - Prizren
1,000,000
200,000
1,200,000
1,080,000
1,100,000
3,380,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
1,000,000
200,000
1,200,000
1,080,000
1,100,000
3,380,000
0
0
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622920-1421968
89651
Izgradnja skolskog objekta ( druga faza)
24,100
0
24,100
0
0
24,100
0
0
622920-1422053
89652
Snabdevanje sa sportskom opremom za skolu "Emin Duraku"
11,000
0
11,000
0
0
11,000
0
0
622920-1422087
89653
Izgradnja novog skolskog objekta (druga faza)
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
622920-1422089
89654
Izgradnja novog skolskog objekta (prva faza)
130,000
0
130,000
150,000
120,000
400,000
0
0
622920-1422124
89655
Re-instaliranje grejanja u skoli "A Frasheri" (druga faza)
17,750
0
17,750
0
0
17,750
0
0
622920-1422128
89656
Izgradnja novog skolskog objekta (prva faza)
40,000
20,000
60,000
150,000
145,000
355,000
0
0
622920-1422146
89657
Snabdevanje sa skolskim inventarom
30,000
10,000
40,000
50,000
80,000
170,000
0
0
622920-1422147
89658
Izrada raznih projekata za skolske objekte
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622920-1422148
89659
Prevoz (transport) nastavnika koji putuju
100,000
60,000
160,000
120,000
120,000
400,000
0
0
622920-1422153
89660
Izgradnja skolskog objekta (treca faza) u Djonaj Has
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
622920-1422251
89661
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "H Tolaj"
248,210
0
248,210
0
0
248,210
0
0
622920-1422254
89662
Nadgradnja jednog sprata na skolskom objektu (prva faza)
100,000
20,000
120,000
0
0
120,000
0
0
622920-1422260
89663
Renoviranje sale fizickog vaspitanja u skoli "Leke Dukagjini"
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622920-1422262
89664
Renoviranje predskolskog objekta "Lidhja e Prizrenit" - Prizren
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Faqe 34
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1422268
89665
Zamena i adaptacija krova skolskog objekta
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1422271
89666
Zamena vrata i prozora u skoli "Naim Frasheri"
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1422275
622920-1422279
89667
Izrada ograde sportskog terena
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
89668
Izrada sportskog terena u skoli "Leke Dukagjini"
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
622920-1422284
89669
Izrada ograde dvorista skole u selu Medvec
622920-1422285
89670
Izrada ograde dvorista u selu Kuznin
622920-1422444
89671
622920-1422450
89672
622920-1422454
622920-1422459
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Izrada termicke fasade u skoli "L Motroni"
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Zamena krova na skolskom objektu "Leke Dukagjini"
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
89673
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Izvor"
0
0
0
0
300,000
300,000
0
0
89674
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Luigj Gurakuqi"
0
0
0
0
300,000
300,000
0
0
622920-1422461
89675
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "D. Verrinit"
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1422466
89676
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "D. Hasit"
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1422472
89677
Krecenje unutrasnjosti i spolja skolskih objekata
0
0
0
60,000
100,000
160,000
0
0
622920-1422474
89678
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Ekrem Rexha"
0
0
0
0
300,000
300,000
0
0
622920-1422477
89679
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "Shtjefen Gjeqovi"
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1422484
89680
Zamena krova na skolskom objektu "11 Mart"
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
622920-1422495
89681
Izgradnja skladista za skolski objekat "25 Maj"
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
622920-1422500
89682
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "Pjeter Mazreku"
0
0
0
35,000
0
35,000
0
0
622920-1422504
89683
Uredjenje skolskog dvorista "Vlezerit Frasheri"
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
622920-1422506
89684
Izrada termicke fasade na skolskom objektu "Meto Bajraktari"
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
622920-1422508
89685
Snabdevanje sportskom opremom za sale fizickog vaspitanja
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
622920-1422511
89686
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "D Zhura"
0
0
0
280,000
0
280,000
0
0
622920-1422513
89687
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Fatmir Berisha"
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
622920-1422515
89688
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "Mithat Frasheri"
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
622920-1422517
89689
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "Leke Dukagjini"
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1422518
89690
Instaliranje centralnog grejanja u skoli "Gjon Buzuku"
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
622920-1422520
89691
Izrada ograde skolskog dvorista u skoli "Mati Logoreci"
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622920-1422538
89692
Izrada sportskog terena u skoli "Luigj Gurakuqi" - Nasec
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
622920-1422540
89693
Izrada partera i sportskog terena u skoli "Gjon Buzuku" - selo Romaja
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622920-1422541
89694
Izrada sportskog terena u skoli "Brigada 125"
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622920-1422548
89695
Izrada ograde skolskog objekta "Nazim Kokollari"
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
622920-1422551
89696
Instaliranje centralnog grejanja u skoli " Shar"
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
622920-1422553
89697
Renoviranje krova na skolskom objektu "Hysni Temaj"
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Faqe 35
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1422557
89698
Izrada infrastrukture skolskog objekta "Zenun Cocaj" - Djonaj
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
622920-1422561
89699
Zamena vrata i prozora u skoli -selo Mazrek
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
1,201,060
200,000
1,401,060
1,895,000
1,950,000
5,246,060
0
0
Ukupno - Administracija - Prizren
932700 - Osnovno Obrazovanje
622920-1422061
89700
Izgradnja novog skolskog objekta (druga faza)
101,789
0
101,789
0
0
101,789
0
0
622920-1422149
89701
Izgradnja novog skolskog objekta
350,000
0
350,000
0
0
350,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
451,789
0
451,789
0
0
451,789
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,652,849
200,000
1,852,849
1,895,000
1,950,000
5,697,849
0
0
11,879,831
3,962,152
15,841,983
16,345,766
17,119,557
49,307,306
0
0
Ukupno - Prizren
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1422119
89702
Informaciona tehnologija oprema
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
623163-1422150
89703
NVO Podr ka za socijalna pitanja
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
0
623163-1422158
89704
O kancelarijama k. CIV: Zrze, H & Drenoc eVogel
623163-1422212
89705
Regulisanje opstinske arhive
623163-1422679
89706
623163-1422682
89707
0
15,000
15,000
30,000
0
45,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Obezbenje prostorija u Opstine za prirodne katastrofe
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Privatizacija sektora higijene i fiziikog obezbenja objekata
30,000
0
30,000
40,000
50,000
120,000
0
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
45,000
28,000
73,000
85,000
65,000
223,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
45,000
28,000
73,000
85,000
65,000
223,000
0
0
623166 - Inspekcija
166210 - Inspekcija - Orahovac
623166-1421893
89708
Degradacija nelegalnih objekata
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
623166-1421897
89709
Vertikalna i horizontalna signalizacija nastavlja
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
623166-1421906
89710
Rekonstrukcija seoskih i gradskih puteva
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Orahovac
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzetiranje
623175-1422532
89711
Const Ku a shokat.te iz rata
623175-1422537
89712
Profesionalne usluge
Ukupno - Budzetiranje
Faqe 36
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Budzet i Finansije
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
140,000
0
140,000
0
0
140,000
0
0
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1421611
89713
Kanalizacija Pastasel sela, Polluzhe, u toku
623180-1421613
89714
Kanalizacija uli.Nashpalle, Crveni kamen-nastavak
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
623180-1421640
89715
Izgradnja puteva u gradu Orahovcu (nastavak)
40,000
80,000
120,000
250,000
220,000
590,000
0
0
623180-1421855
89716
Izgradnja puteva u Drenovac (nastavak)
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
623180-1421948
89717
Trotoari u gradu Orahovca (nastavak)
20,000
50,000
70,000
220,000
240,000
530,000
0
0
623180-1421951
89718
Izgradnja puteva u Fortese (nastavlja)
623180-1422107
89719
Izgradnja puteva u Apterushe i Reti - nastavak
623180-1422114
89720
623180-1422360
89721
623180-1422366
89722
623180-1422382
623180-1422384
20,000
50,000
70,000
0
0
70,000
0
0
100,000
45,000
145,000
0
0
145,000
0
0
Trotoari u Gekhe, Ratkoc, Dabidol, Cifllak-nastavlja
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
0
Javno osvetljenje, odr avanje postoje e mre.e
35,000
0
35,000
190,000
230,000
455,000
0
0
Kocke Nabavka (nastavak)
30,000
0
30,000
130,000
140,000
300,000
0
0
89723
Napajanje cevi (PVC) SEVER Popravke
39,500
0
39,500
100,000
130,000
269,500
0
0
89724
Izgradnja puteva u Mali uklonjen, nastavak
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
623180-1422386
89725
Izgradnja puteva u Brestoc (nastavlja)
23,515
11,956
35,471
0
0
35,471
0
0
623180-1422387
89726
Izgradnja puteva u Nagac (nastavak)
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
623180-1422388
89727
Izgradnja puteva u Maleziji Small-nastavak
75,000
0
75,000
0
0
75,000
0
0
623180-1422389
89728
Izgradnaj puteva u Dejn- nastavak
51,568
0
51,568
0
0
51,568
0
0
623180-1422391
89729
Asfaltiranje puteva u Veliku lagj.Krushe-nastavak
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
0
623180-1422393
89730
Izgradnja puteva slede ih Drenoc-Bertatin
80,000
0
80,000
50,000
0
130,000
0
0
623180-1422394
89731
Izgradnja puta u Potocan dole i P ,gorni nastavak
623180-1422395
89732
Put kruzhni tok (tranzit) na Orahovac-nastavak
623180-1422396
89733
Oprema i uniforme za jedinicu vatrogasce
623180-1422442
89734
623180-1422530
89735
623180-1422533
623180-1422536
60,000
40,000
100,000
0
0
100,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
izgradnja asvalta i put Pastasel-Kaznik
40,000
0
40,000
110,000
0
150,000
0
0
Qiscenje u puteve tokom dve sezone
50,000
0
50,000
80,000
90,000
220,000
0
0
89736
Teku a voda u Zatric
15,000
0
15,000
100,000
70,000
185,000
0
0
89737
Otvaranje novih puteva
0
0
0
100,000
120,000
220,000
0
0
623180-1422542
89738
Kanalizacija-nastavak Sapnik
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
623180-1422549
89739
Pro irenje kapaciteta za uje.pijshem u Orahovcu
0
22,461
22,461
120,000
140,000
282,461
0
0
623180-1422559
89740
Izgradnja lokalnih puteva u opstini Orahovac
100,000
0
100,000
280,000
300,000
680,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,394,583
339,417
1,734,000
1,740,000
1,680,000
5,154,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,394,583
339,417
1,734,000
1,740,000
1,680,000
5,154,000
0
0
Faqe 37
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
195550 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
623195-1421556
89741
Projekti od posebnog znacaja o neve inskim zajednicama
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
623470-1421936
89742
Kanalizacija i reshetka u selu Ratkoc malsi , Gegje
40,000
40,000
80,000
70,000
70,000
220,000
0
0
623470-1421994
89743
Participacija u sufinansiranje projekata
26,456
33,555
60,011
70,000
70,000
200,011
0
0
623470-1421997
89744
Odvodnjavanje poljoprivrednog zemlji ta, ukoliko je potrebno hitnim
20,000
0
20,000
70,000
80,000
170,000
0
0
623470-1422031
89745
Podr ka poljoprivrednim proizvo a ima (pcelarstvo.ratarsvo.pticarstvo)
0
40,000
40,000
50,000
90,000
180,000
0
0
623470-1422058
89746
Podrska osnovnih kriterijuma bizn.za rad
0
30,000
30,000
50,000
80,000
160,000
0
0
623470-1422099
89747
Pro irenje SIST. Navodnjavanje u op tini Orahovac
40,000
0
40,000
60,000
100,000
200,000
0
0
623470-1422106
89748
Podr ka nevladinih organizacija za projekte ruralnog razvoja
0
15,000
15,000
35,000
50,000
100,000
0
0
623470-1422117
89749
Kreiranje javni prostor i zgradnja Ul. mi Celia
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
623470-1422659
89750
Odvodni kanal poljoprivrednog zemlji ta u Fortese-Zrze
623470-1422673
89752
Odvodnog kanala poljoprivrednog zemlji ta Celine
623470-1422676
89753
Izgradnja plastenika sa u participacija em od 50% do 50%.
8,544
0
8,544
70,000
88,267
166,811
0
0
40,000
40,000
80,000
70,000
60,000
210,000
0
0
0
30,000
30,000
60,000
70,000
160,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
175,000
240,555
415,555
605,000
758,267
1,778,822
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
175,000
240,555
415,555
605,000
758,267
1,778,822
0
0
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1421635
89754
Razvoj turizma kodra, vrh
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
623480-1421871
89755
Podr ka ekon.fam. i biz. mala i srednja
0
9,000
9,000
0
0
9,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
0
19,000
19,000
0
0
19,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
19,000
19,000
0
0
19,000
0
0
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1421536
89757
Pribavljanje zemljita i nematerijalne imovine (produzetak)
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 38
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623660-1421832
89758
Nadzor radova
25,000
0
25,000
35,000
40,000
100,000
0
0
623660-1421835
89759
Odr. parkova, ivotne sredine i odr. Dokaz grob
10,000
0
10,000
40,000
40,000
90,000
0
0
623660-1421894
89760
Izrada raznih projekata
0
20,000
20,000
35,000
40,000
95,000
0
0
623660-1421912
89761
Regulacija reke od strane G i F za odnose s javnou
0
15,000
15,000
40,000
70,000
125,000
0
0
623660-1421918
89762
Kreiranje zelena seka i K. Odr.avanje Rah.dhe odrzati
0
10,000
10,000
40,000
90,000
140,000
0
0
623660-1421937
89763
UDP-nego-regulacioni planovi
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
623660-1421940
89764
Izgradnja zajedni kih stanova porodica koje ive u nevolji
50,000
0
50,000
100,000
120,000
270,000
0
0
623660-1422526
89765
Korita sedimenti riminik
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
623660-1422594
89766
Energetska efikasnost javne Instit K. Orahovac
0
0
0
30,000
30,103
60,103
0
0
623660-1422694
89767
Regulacije reke u selu Zokishte
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
623660-1422704
89768
Izgradnja memorijalnog akompleksa nacije borci druga
623660-1422705
89769
Kolektor i regulacija reka u Orahovcu Duhllo drugom faza
623660-1422706
89770
Kanalizacija str. Zrze (dva kvartala)
623660-1422711
89771
Reg.of dvorishte .UN Habitat sch
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
435,000
80,000
515,000
320,000
430,103
1,265,103
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
435,000
80,000
515,000
320,000
430,103
1,265,103
0
0
Izgradnja objekta FMC i reg.i ne Apter dvoriste
60,000
0
60,000
30,000
0
90,000
0
0
623730 - Osnovno Zdravstvo
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1422079
89772
623730-1422095
89773
Izgradnja objekta FMC i reg. odvorishte Rahov
50,000
0
50,000
60,000
0
110,000
0
0
623730-1422098
89774
Hala Renoviranje satelitska dijalizu
30,000
0
30,000
60,000
0
90,000
0
0
623730-1422125
89775
DDD - Dezinfekcija deratim, dezinsekcija
15,000
0
15,000
15,000
0
30,000
0
0
623730-1422162
89776
Projekt za sufinansiranje
39,994
0
39,994
0
0
39,994
0
0
623730-1422168
89779
Izgradnja FMC da Kifllak
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
194,994
0
194,994
205,000
0
399,994
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
194,994
0
194,994
205,000
0
399,994
0
0
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1421623
89780
Izgradnja igrali ta u naseljima
20,000
0
20,000
60,000
100,000
180,000
0
0
623850-1421820
89781
Izgradnja Doma Kulture u selu Zrze
20,000
0
20,000
90,000
70,000
180,000
0
0
623850-1421828
89782
Izgradnja infrastrukture za slavlja Anadrinina Jehon
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
623850-1421831
89783
Podr ka kulturu, omladinu i sport
20,000
0
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
623850-1421837
89784
Izgradnja muzejske gde Ukshin Hoti.
20,000
0
20,000
50,000
60,000
130,000
0
0
Faqe 39
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623850-1422692
89785
Izgradnja doma kulture u selu. Drenoc
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
Ukupno - Kultura - Orahovac
90,000
70,000
160,000
240,000
270,000
670,000
0
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Orahovac
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
90,000
70,000
160,000
240,000
270,000
670,000
0
0
26,117
0
26,117
30,000
50,000
106,117
0
0
26,117
0
26,117
30,000
50,000
106,117
0
0
850910 - Sport i Rekreacija - Orahovac
623920 - Obrazovanje i Nauka
933000 - Osnovno Obrazovanje
623920-1421978
89790
Regulisanje dvori ta. kola u Orahovcu k.te
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
945000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Orahovac
623920-1421916
89796
Dvorishte srsh u Kryshe e madhe
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
623920-1421931
89797
Izgradnja kole u Apterushe
55,334
0
55,334
90,000
90,000
235,334
0
0
65,334
0
65,334
90,000
90,000
245,334
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Orahovac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Orahovac
91,451
0
91,451
120,000
140,000
351,451
0
0
2,491,028
826,972
3,318,000
3,315,000
3,343,370
9,976,370
0
0
25,000
0
25,000
30,000
30,000
85,000
0
0
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
624000 - Suva Reka
624163 - Administracija i Osoblje
163120 - Administracija - Suva Reka
624163-1317856
87963
Renoviranje komunalnih objekata
624163-1317859
87964
Sluzbeni automobil
624163-1317860
87965
Rusenje nelegalnih objekata i prepreka u javnim prostorima
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
Ukupno - Administracija - Suva Reka
50,000
0
50,000
70,000
70,000
190,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
50,000
0
50,000
70,000
70,000
190,000
0
0
350,000
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzetiranje
624175-1214344
85662
Projekti sa koofinansiranjem
0
350,000
350,000
350,000
1,050,000
0
0
624175-1317933
87967
Uspostavljanje infrastrukture za unapredjenje poslovnog okruzenja
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
624175-1317935
87968
Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni i kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
0
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
Faqe 40
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1214124
85665
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
88,619
11,382
100,001
50,000
0
150,001
0
0
624180-1214125
85666
Izgradnja lokalnih puteva u Bukosu
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
624180-1214154
85686
Izgradnja lokalnih puteva u selo Dubrava
30,000
0
30,000
25,000
0
55,000
0
0
624180-1214158
85690
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
30,000
0
30,000
30,000
40,000
100,000
0
0
624180-1214164
85695
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
0
50,000
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
624180-1214165
85696
Hitni fond
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
624180-1214172
85699
Izgradnja puta Toplican-Gjinoc
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
0
0
624180-1214173
85700
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
624180-1214177
85704
Odrzavanje i ciscenje grada
0
60,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
624180-1214179
85706
Nadgledanje investicionih pojekata
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
624180-1214181
85708
Izgradnja puteva u Grejkovac
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
0
0
624180-1214624
85709
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
70,000
0
70,000
30,000
40,000
140,000
0
0
624180-1317163
87970
Ekoloski program Selo
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
624180-1317230
87974
Izgradnja lokalnih puteva i trgova u Suvoj Reci
200,000
0
200,000
102,787
200,000
502,787
0
0
624180-1317232
87975
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije
0
88,000
88,000
100,000
100,000
288,000
0
0
624180-1317234
87976
Izgradnja puta Dubrava-Gjinovce
0
0
0
100,000
50,000
150,000
0
0
624180-1317240
87977
Izgradnja lokalnih puteva Sallagrazhde
50,000
0
50,000
40,000
0
90,000
0
0
624180-1317242
87978
Izgradnja lokalnih puteva Nishor
100,000
0
100,000
10,000
0
110,000
0
0
624180-1317892
87980
Instalacija i rekonstrukcija javni osvetljenja
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
624180-1317895
87982
Rehabilitacija lokalnih puteva
100,000
0
100,000
150,000
700,000
950,000
0
0
624180-1317896
87983
Izgradnja brigade 123 puta Suva Reka
160,000
0
160,000
50,000
100,000
310,000
0
0
624180-1317897
87984
Korito reke regulacija Toplluha - Suva Reka
100,000
0
100,000
100,000
150,000
350,000
0
0
624180-1317898
87985
Oporavak i prilagodjavanja vodovoda
0
80,000
80,000
100,000
79,517
259,517
0
0
624180-1317899
87986
Izgradnja lokalnih puteva u selu Budakova
80,000
0
80,000
40,000
0
120,000
0
0
624180-1317901
87988
Izgradnja lokalnih puteva Musutiste
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
0
0
624180-1317902
87989
Izgradnja lokalnih puteva u selu Studenqan
80,000
0
80,000
50,000
0
130,000
0
0
624180-1317903
87990
Nabavka betonskih elemenata i sljunka
0
50,000
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
624180-1317906
87992
Izgradnja lokalnih puteva u selu Leshan
30,000
0
30,000
40,000
0
70,000
0
0
624180-1317908
87993
Izgradnja lokalnih puteva u selu Dulje
25,000
0
25,000
30,000
20,000
75,000
0
0
624180-1317913
87995
Izgradnja lokalnih puteva Siroka
25,000
0
25,000
30,000
0
55,000
0
0
624180-1317915
87996
Izgradnja lokalnih puteva Bresanc
20,000
7,460
27,460
0
0
27,460
0
0
624180-1317916
87997
Izgradnja lokalnih puteva Kasterc
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
624180-1317917
87998
Izgradnja i sanacija trotoara u opstini
0
56,540
56,540
100,000
100,000
256,540
0
0
Faqe 41
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1317928
87999
Izgradnja puta Kafe Duhles-Grejkevc
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
624180-1317931
88000
Izgradnja puteva u selu Reshtan
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
624180-1317939
624180-1317940
88001
Izgradnja puta u naselju Sopaj - Grjeqevce
50,000
0
50,000
120,000
0
170,000
0
0
88002
Izgradnja puta Bukos-Reqane
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
624180-1317941
88003
Izgradnja puta u naselju Lesani i vogel- Siroka
0
50,000
50,000
100,000
0
150,000
0
0
624180-1317946
88004
Izgradnja puta Doberdelan-Pagarusa
0
50,000
50,000
150,000
0
200,000
0
0
624180-1319965
88006
Izgradnja puta Vershevce
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1319967
88007
Povecanje kapaciteta vode (Vranic, Doberdeljane i razna mesta )
160,000
0
160,000
100,000
400,000
660,000
0
0
624180-1420884
89799
Izgradnja lokanih puteva u Samadrazi, fekalne i atmosferske kanalizacije
90,000
0
90,000
100,000
0
190,000
0
0
624180-1420885
89800
izgradnja trotuara u selu samadraza, musutiste i doberdeljane
0
50,000
50,000
80,000
0
130,000
0
0
624180-1420887
89801
Izgradnja kanalizacije u Donjoj Krusici
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
624180-1420888
89802
Izgradnja lokalnih puteva u Krusicu
0
40,000
40,000
0
50,000
90,000
0
0
624180-1420889
89803
Izgradnja lokanih puteva u selu Geljance i puta prema selu Novake
0
50,000
50,000
100,000
0
150,000
0
0
624180-1420890
89804
Izgradnja lokalnih puteva u selu Movljane
0
25,000
25,000
25,000
0
50,000
0
0
624180-1420891
89805
Izgradnja lokalnih puteva u selu Grejcevce
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
624180-1420895
89806
Izgradnja lokalnih puteva u s. popovljane i Dvorane
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
624180-1420897
89807
Izgradnja turistickog sela
0
44,260
44,260
80,000
80,000
204,260
0
0
624180-1420918
89808
izgradnja vodovoda u s.Krusica
0
50,000
50,000
30,000
0
80,000
0
0
624180-1420936
89809
Izgradnja vodovoda u s. Bukos
0
0
0
40,000
110,000
150,000
0
0
624180-1420955
89810
Izgradnja vodovoda u s. Duhel
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1420965
89811
Izgradnja kanalizacije u Baqevc
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
624180-1420987
89812
Izgradnja lokanih puteva u s. Pecane
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1420993
89813
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u s. Vrsevce
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
624180-1421006
89814
Izgradnja puta prema s. Delovce i lokalnih
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
624180-1421007
89815
Izgradnja puta Semetiste - Pecane
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
624180-1421010
89816
Izgradnja lokalnih puteva u s. Semetiste
0
0
0
45,000
45,000
90,000
0
0
624180-1421011
89817
Vitalizacija vodovoda u s. slapuzane
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
624180-1421012
89818
Izgradnja lokalni puteva u s. Dobrdeljane
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
624180-1421567
89819
Izgradnja lokalnih puteva u s. Neprobiste
25,000
0
25,000
30,000
0
55,000
0
0
624180-1421821
89820
Odrzavanje elektricne mreze
0
25,000
25,000
35,000
35,000
95,000
0
0
624850-1420941
89821
Izgradnja doma kulture u selu Blace
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
624850-1420970
89822
Izgradnja futbalskog stadiona u s. Studencane
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
1,943,619
1,137,642
3,081,261
3,132,787
3,319,517
9,533,565
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
Faqe 42
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,943,619
1,137,642
3,081,261
3,132,787
3,319,517
9,533,565
0
0
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214182
85712
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
15,000
0
15,000
20,000
40,000
75,000
0
0
624470-1214184
85714
Transpost m leka od poljoprivrednika do mlekare
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
624470-1214185
85715
Tretiranje psa lutalica i vakcincija pasa lutalica
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
624470-1214186
85716
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
624470-1317191
88009
Poljoprivredni razvojni projekti
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
624470-1317932
88010
Izgradnja Botanicke baste
78,000
0
78,000
50,000
30,000
158,000
0
0
624470-1317952
88011
Izgradnja infrastrukture za poljoprivredu i sumarstvo
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
173,000
60,000
233,000
230,000
230,000
693,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
173,000
60,000
233,000
230,000
230,000
693,000
0
0
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1214329
85721
Izrada i revidiranje projekata
50,000
0
50,000
20,000
60,000
130,000
0
0
624660-1317848
88012
Implementacija regulacionih urbanistickih planova (reparcializija i ekspropriacija) 17,000
0
17,000
37,000
37,000
91,000
0
0
624660-1317851
88014
Eliminacija nelegalnih deponija
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
624660-1317852
88015
Postavljanje znakova za identifikaciju trgovima, ulicama
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
624660-1317949
88019
Izrada detaljnog plana saobracaja
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
624660-1317951
88020
Evalizacija opstinskog razvojnog plana
624660-1421486
89798
Izrada fasade i termoizolacije obj. za kolektivno stanovanje
624660-1421524
89823
Izrada i harmonizacija dokumentacije prostornog planiranja
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
20,000
60,000
70,000
150,000
0
0
10,000
50,000
60,000
40,000
40,000
140,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
157,000
50,000
207,000
207,000
207,000
621,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
157,000
50,000
207,000
207,000
207,000
621,000
0
0
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214109
85725
Izgradnja doma staraca
50,000
0
50,000
130,000
120,000
300,000
0
0
624730-1214110
85726
Kupovina zdravstvene opreme a GCFM-CFM i zdravstvene Ambulante
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
624730-1214122
85728
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
100,000
0
100,000
120,000
100,000
320,000
0
0
624730-1317215
88021
Izgradnja kuce za socijalno stanovanje
0
0
0
0
45,065
45,065
0
0
624730-1317866
88022
Izgradnja i poboljs¡anje zivotnih uslova porodicama sa ekstremnim siromastvom21,610
0
21,610
76,828
70,000
168,438
0
0
624730-1317868
88023
Izgradnja CPZ u Salograzhde
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
624730-1317870
88025
Projekat sufinansiranja za zdravlje
80,000
0
80,000
80,000
100,000
260,000
0
0
Faqe 43
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624730-1317937
88026
Rehabilitacija i renoviranje OCPZ - CPZ
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
624730-1421094
89824
Funks. centra "Hendikos" Dir. za Zdravsrvo i socijalno blagostanje
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
624730-1421271
89825
Stvaranje uslova za porodicne lekare
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
401,610
0
401,610
456,828
485,065
1,343,503
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
401,610
0
401,610
456,828
485,065
1,343,503
0
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
80,000
0
80,000
40,000
40,000
160,000
0
0
0
10,000
10,000
15,000
20,000
45,000
0
0
624850 - Kultura, Omladina i Sport
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214309
85731
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
624850-1214310
85732
Stvaranje zelenih povrsina u Suvoj reci
624850-1214323
85736
Izgradnja kapaciteta za savet omladinskog delovanja
624850-1214324
85737
Renoviranje i iygradnja kapaciteta za sportske stadione
30,000
9,460
39,460
25,540
30,540
95,540
0
0
624850-1317878
88028
Izgradnja sportskih poligona
40,000
0
40,000
50,000
40,000
130,000
0
0
624850-1420906
89826
podizanje kapaciteta za teatar i omladinski centar
20,540
0
20,540
0
0
20,540
0
0
624850-1421016
89827
Prosirenje i podizanje kapaciteta sportskih sala u skolama
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
Ukupno - Kultura - Suva Reka
170,540
59,460
230,000
200,540
200,540
631,080
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
170,540
59,460
230,000
200,540
200,540
631,080
0
0
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
0
200,000
624920 - Obrazovanje i Nauka
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214107
85741
Kupovina opreme i namestaja
624920-1317874
88029
Izgradnja i sanacija skola u opstini
0
200,000
150,000
150,000
500,000
0
0
624920-1420892
89828
Primena mera za sprecavanje gubitka energije u skolama(Samadraxh,Neperbisht,Leshan,Terrnje)
89,040
0
89,040
70,000
146,175
305,215
0
0
624920-1420893
89829
Izgradnja osnovne i nize srednje skole u selu Budakovo
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
409,040
0
409,040
250,000
326,175
985,215
0
0
Ukupno - Administracija - Suva Reka
933300 - Osnovno Obrazovanje
624920-1421029
89830
Podizanje skolskih kapaciteta
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
624920-1421030
89831
Izgradnja osnovne i nize srednje skole u s. dulje
0
0
0
95,608
100,000
195,608
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
0
0
0
125,608
100,000
225,608
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
409,040
0
409,040
375,608
426,175
1,210,823
0
0
3,704,809
1,307,102
5,011,911
5,072,763
5,338,297
15,422,971
0
0
Ukupno - Suva Reka
625000 - Malisevo
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzetiranje
Faqe 44
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625175-1318024
88031
Sufinanciranje sa gradjanima
150,000
189,500
339,500
150,000
200,000
689,500
0
0
625175-1318071
88034
Financiranje za poljoprivredu
0
200,000
200,000
250,000
350,000
800,000
0
0
625175-1318072
88035
Izgradnja put kolovoza , Malisevo-Mirushe (do akumulacije)
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
625175-1318093
88036
Regulacije reke Miruse
0
0
0
0
450,000
450,000
0
0
625175-1421305
89832
Vodovod u selu Pagarusi
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
150,000
539,500
689,500
900,000
1,000,000
2,589,500
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
150,000
539,500
689,500
900,000
1,000,000
2,589,500
0
0
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1318073
88044
Kanalizacionog koletora (faza IV)
0
0
0
650,000
0
650,000
0
0
625180-1318079
88046
Vestacko jezero u selo Pagaruse
0
0
0
450,000
0
450,000
0
0
625180-1318080
88047
Asfaltiranje lokalnih puteva
0
0
0
350,000
0
350,000
0
0
625180-1318098
88048
Kanalizacionog kolektora /Ofset (Caraluke-Miruse)
0
0
0
100,000
250,000
350,000
0
0
625180-1318102
88049
kanalizacione mreze u naselju Mirdite
0
0
0
0
400,000
400,000
0
0
625180-1421309
89833
Izgradnja kanalizacije , Banje - Senik
180,000
0
180,000
0
0
180,000
0
0
625180-1421315
89834
Uredjenje trotoara u gradskom parku
114,190
0
114,190
0
0
114,190
0
0
625180-1421321
89835
10 % realizacije projekta , od 2013
233,291
0
233,291
0
0
233,291
0
0
625180-1421326
89836
Izgradnja osnovne skole , u selu Guriste
300,000
0
300,000
0
0
300,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
827,481
0
827,481
1,550,000
650,000
3,027,481
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
827,481
0
827,481
1,550,000
650,000
3,027,481
0
0
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
665700 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
625660-1318049
88051
Osnovna skola u selu Skoze
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
0
625660-1318052
88053
Reservoir na "Jame Fllad" Panorc
200,000
0
200,000
20,000
50,000
270,000
0
0
625660-1318055
88055
Asfaltni seoske puteve
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
625660-1318083
88056
Sportska hala u sellu Drenovac
0
0
0
120,000
100,000
220,000
0
0
625660-1318084
88057
Aneks osnovna skola u selu Banja
0
0
0
270,000
0
270,000
0
0
625660-1318085
88058
Sportski infrastruktura u skolama
0
0
0
300,000
150,000
450,000
0
0
625660-1318104
88059
Izradnja puteva u naselju "Mirdite"
0
0
0
150,000
500,000
650,000
0
0
625660-1318106
88060
Trotuari u selima
0
0
0
120,000
450,000
570,000
0
0
625660-1318107
88061
Asfaltiranje lokalnih puteva
0
0
0
200,000
345,000
545,000
0
0
625660-1421340
89837
Asfaltiranje puteva u Malisevu
174,898
0
174,898
0
0
174,898
0
0
625660-1421349
89838
Izgradnja ?kole " I. Krasnic?ija " , Carralluka
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
0
Faqe 45
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625660-1421355
89839
Izgradnja fudbalskih terena
29,589
0
29,589
0
0
29,589
0
0
625660-1421413
89840
Asfaltiranje puteva u selima
111,101
0
111,101
0
0
111,101
0
0
625660-1421414
89841
Asfaltiranje puteva u selima
108,000
0
108,000
0
0
108,000
0
0
625660-1421418
89842
Rad kanalizacije u selima
198,000
0
198,000
0
0
198,000
0
0
625660-1421437
89843
Asfaltiranje puteva u selima
291,739
0
291,739
0
0
291,739
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,613,327
0
1,613,327
1,180,000
1,745,000
4,538,327
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,613,327
0
1,613,327
1,180,000
1,745,000
4,538,327
0
0
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
85753
Kupovina i obnova opreme u GCPM
625730-1318056
88062
Kupovina vozila
625730-1318057
88063
Specialna medicinska oprema
625730-1318058
88064
Druge medicinske opreme i cprej krpelja
625730-1421472
89844
Odrzavanje - bojenje ,objekat GCPM
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
10,692
20,000
30,692
60,000
80,000
170,692
0
0
200,000
0
200,000
120,000
155,000
475,000
0
0
77,884
0
77,884
0
0
77,884
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
288,576
20,000
308,576
210,000
385,000
903,576
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
288,576
20,000
308,576
210,000
385,000
903,576
0
0
200,000
320,000
697,871
0
0
625920 - Obrazovanje i Nauka
920650 - Administracija - Malisevo
625920-1318112
88069
Renoviranje objekata osnovnih skola
177,871
0
177,871
625920-1421479
89845
Izgradnja osnovne ?kole , u selu Bubavec
300,000
0
300,000
0
0
300,000
0
0
477,871
0
477,871
200,000
320,000
997,871
0
0
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
0
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
0
Ukupno - Administracija - Malisevo
924500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Malisevo
625920-1320989
84527
Zgrada Sestrinstvo dete ,prva faza
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Malisevo
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Malisevo
727,871
0
727,871
200,000
320,000
1,247,871
0
0
3,607,255
559,500
4,166,755
4,040,000
4,100,000
12,306,755
0
0
626000 - Mamusa
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
85778
Namestaj
5,000
0
5,000
5,000
3,000
13,000
0
0
626163-1215643
85757
IT oprema
10,000
0
10,000
10,000
5,700
25,700
0
0
626163-1422225
89846
Auto za opstinskim administracijama
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Faqe 46
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
626163-1422226
89847
Zgrada Objekat za administracije
38,000
0
38,000
21,200
0
59,200
0
0
Ukupno - Administracija - Mamusa
73,000
0
73,000
36,200
8,700
117,900
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
73,000
0
73,000
36,200
8,700
117,900
0
0
4,100
0
4,100
6,000
6,000
16,100
0
0
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1215151
85760
Nadzor infrastrukturnih projekata
626180-1215338
85762
Nastavak poplocavanja ulica
48,000
0
48,000
41,500
41,500
131,000
0
0
626180-1215347
85763
Ciscenje ulica
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
626180-1215363
85764
Projekat posumljavanja
626180-1215455
85768
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
626180-1216241
85772
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
626180-1318899
88070
Regulisanje poljoprivrednih puteva
626180-1319475
88073
Kanalizacija , struja , kablovska
626180-1422230
89848
Topllua Reka staza
626180-1422423
89849
Nadzor javne rasvete
626180-1422427
89850
Tradicionalni festival Paradajz
626180-1422428
89851
Stvaranje koridore duz reke Topllua
626180-1422429
89852
626180-1422431
89853
626180-1422586
89854
Otvaranje jamu
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
45,000
45,000
49,890
51,188
146,078
0
0
34,000
0
34,000
35,000
35,000
104,000
0
0
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
64,276
0
64,276
62,000
62,000
188,276
0
0
7,900
0
7,900
7,000
7,000
21,900
0
0
18,000
0
18,000
18,000
18,000
54,000
0
0
0
0
0
0
47,500
47,500
0
0
Sahat Kulla Popravka
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Vozilo za ciscenje ulica
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
271,276
45,000
316,276
269,390
318,188
903,854
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
271,276
45,000
316,276
269,390
318,188
903,854
0
0
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626730-1215526
85775
Snabdevanje medicinskim materijalom - opremom (EHO, oksimetar, defribrilator, 20,774
monitor)
0
20,774
0
0
20,774
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,774
0
20,774
0
0
20,774
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,774
0
20,774
0
0
20,774
0
0
25,123
0
25,123
5,922
5,922
36,967
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
25,123
0
25,123
5,922
5,922
36,967
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
25,123
0
25,123
5,922
5,922
36,967
0
0
390,173
45,000
435,173
311,512
332,810
1,079,495
0
0
626920 - Obrazovanje i Nauka
933900 - Osnovno Obrazovanje
626920-1422228
89855
Renoviranje osnovne skole
Ukupno - Mamusa
Faqe 47
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
631160-1422013
89856
Regionalna stocna pijaca
26,700
631160-1422022
89857
Sportska hala u Prizrenu sh.fL druge faze
64,000
631160-1422024
89858
Osnovna shkola Hala sportova Rzniqu
50,000
631160-1422041
89859
Zgrada vatrogasni
172,300
631160-1422060
89860
Nastavak projekta Topilla - Rr.Demukaj
80,000
631160-1422063
89861
Nastavak projekta u spomen Strelci
631160-1422070
89862
Za sufinansiranje projekata sa poljoprivredom.
631160-1422075
89863
631160-1422086
89864
631160-1422092
0
26,700
0
0
26,700
0
0
0
64,000
0
50,000
100,000
0
0
64,000
0
0
0
100,000
0
0
0
172,300
0
80,000
0
0
172,300
0
0
0
0
80,000
0
0
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
Projekti razvoja.
23,408
30,000
53,408
0
0
53,408
0
0
Nastavak projekta prvog M.Uka tre oj fazi
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
89865
Uqeshqe gragjana
63,000
80,000
143,000
0
0
143,000
0
0
631160-1422094
89866
Asfaltiranje puta Papiq, Boriq, Strelc, Bok, itd.
400,000
0
400,000
0
0
400,000
0
0
631160-1422096
89867
Snapdevanje vodom za deset sela sekundarna mrezha
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
631160-1422597
89868
Druge Strukture
0
0
0
560,000
397,000
957,000
0
0
631160-1422608
89869
Kanalizacija
0
0
0
278,900
608,485
887,385
0
0
631160-1422617
89870
Vodovod
0
0
0
200,000
334,804
534,804
0
0
631160-1422689
89871
Urbaniztiqki plan-II zona
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
631160-1422954
89872
Izgradnja lokalnih puteva
631160-1423125
90660
Utiruci put Glodjane - naselje Mustafaj - Kerimaj
0
0
0
588,139
400,000
988,139
0
0
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
1,364,408
220,000
1,584,408
1,627,039
1,740,289
4,951,736
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,364,408
220,000
1,584,408
1,627,039
1,740,289
4,951,736
0
0
631175 - Budzet i Finansije
175150 - Budzetiranje
631175-1422624
89873
ostala sprema
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
631175-1422717
89874
Digitalni Softveri za naplatu
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
631175-1422719
89875
Zvaniqna vozilo za poreza na imovinu
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
631730 - Osnovno Zdravstvo
739000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
631730-1422628
89876
Brzo Auto-Pomoq
Faqe 48
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631730-1422723
89877
Ostalni kapital
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
90,000
0
90,000
90,000
168,000
348,000
0
0
90,000
0
90,000
150,000
168,000
408,000
0
0
90,000
0
90,000
150,000
168,000
408,000
0
0
Ukupno - Decane
1,454,408
250,000
1,704,408
1,807,039
1,938,289
5,449,736
0
0
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1422042
89878
Nabavka vozila za direktorat
0
13,000
13,000
15,000
0
28,000
0
0
632163-1422066
89879
Administrativne Zgrade
0
30,000
30,000
95,000
80,000
205,000
0
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
0
43,000
43,000
110,000
80,000
233,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
43,000
43,000
110,000
80,000
233,000
0
0
764,673
288,830
1,053,503
1,016,162
966,935
3,036,600
0
0
Ukupno - Budzetiranje
764,673
288,830
1,053,503
1,016,162
966,935
3,036,600
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
764,673
288,830
1,053,503
1,016,162
966,935
3,036,600
0
0
632175 - Budzet i Finansije
175160 - Budzetiranje
632175-1421606
89880
Razni kapitalni projekti sa zajedniqkom financijama
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1421324
89881
Saniranje puteva sa sljunkom
30,000
70,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
632180-1421327
89882
Letnje i zimsko odrzavanje puteva
100,000
50,000
150,000
180,000
250,000
580,000
0
0
632180-1421346
89883
Sanacia puteva sa afaltom
400,000
300,000
700,000
800,000
800,000
2,300,000
0
0
632180-1421380
89884
Oderzavanje i prosirivanje javne rasvete
70,000
30,000
100,000
120,000
120,000
340,000
0
0
632180-1421390
89885
Izgradnja i oderzavanje parkova
100,000
100,000
200,000
180,000
200,000
580,000
0
0
632180-1421401
89886
Fekalna i atmosferiqna kanalizacia
400,000
300,000
700,000
650,000
700,000
2,050,000
0
0
632180-1421406
89887
Vertikalna i horizontalna sinjlalizacia puteva
50,000
30,000
80,000
100,000
150,000
330,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
1,150,000
880,000
2,030,000
2,130,000
2,320,000
6,480,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,150,000
880,000
2,030,000
2,130,000
2,320,000
6,480,000
0
0
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1421748
89888
Izgradnja kanala za navodnjavanje u poloprivredi
80,000
70,000
150,000
200,000
250,000
600,000
0
0
632470-1422047
89889
Izgradnja brana
75,000
0
75,000
80,000
80,000
235,000
0
0
155,000
70,000
225,000
280,000
330,000
835,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
Faqe 49
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
155,000
70,000
225,000
280,000
330,000
835,000
0
0
550,000
100,000
650,000
900,000
900,000
2,450,000
0
0
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1421111
89900
Asfaltiranje puteva
632480-1421203
89901
Izrada projekata
0
30,000
30,000
80,000
90,000
200,000
0
0
632480-1422093
89902
Izgradnja vodovoda
0
0
0
300,000
300,000
600,000
0
0
632480-1422102
89903
Nastavak izgradnje vodovodne mreze "Zla Reka"
200,000
200,000
400,000
0
0
400,000
0
0
632480-1422105
89904
Izgradnja puteva i trotoara sa kockama
300,000
0
300,000
250,000
250,000
800,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
1,050,000
330,000
1,380,000
1,530,000
1,540,000
4,450,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,050,000
330,000
1,380,000
1,530,000
1,540,000
4,450,000
0
0
632650 - Kadastar i Geodezija
650800 - Katastar Usluge - Djakovica
632650-1421852
89905
Reguliranje kancelarije u starom objektu Kadastra
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
632650-1421854
89906
Reambuliranje kompleksa
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
632650-1421858
89907
Registar Etaziteta
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
0
632650-1422038
89908
kadastarske preveze
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Djakovica
0
76,000
76,000
90,000
0
166,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
76,000
76,000
90,000
0
166,000
0
0
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1421422
89909
RRUP -Fehmi Agani,Sadik Stavileci
632660-1421447
89910
Harmonizacija ORP po zakonu
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
632660-1421449
89911
Revidiranje postojeceg urbanistickg plana
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
632660-1421452
89912
Lokalni plan za menadjiranje otpadaka
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
632660-1421509
89913
Regullativni plan naselja Skivjane
0
0
0
32,000
0
32,000
0
0
632660-1421511
89914
R.U.P "Naselje Gec"
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
632660-1421514
89915
R.U.P."Petro Nini Luarasi"
0
0
0
13,000
0
13,000
0
0
632660-1421531
89916
Napisnje programa zivotne sredine
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
632660-1421546
89917
Rregulativni plan naselj Ponosevac
0
0
0
0
38,000
38,000
0
0
632660-1421547
89918
R.U.P. "Qabrati"
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
632660-1421548
89919
R.U.P. "Gjon Nikoll Kazazi" .
0
0
0
0
7,000
7,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
40,000
45,000
85,000
90,000
90,000
265,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
40,000
45,000
85,000
90,000
90,000
265,000
0
0
Faqe 50
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632730 - Osnovno Zdravstvo
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1422084
89920
Klimatizacija i centralna ventilizacija KCPM
50,000
50,000
100,000
0
0
100,000
0
0
632730-1422112
89921
Nabavka vozila
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
632730-1422116
89922
Medicinske opreme
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
632730-1422120
89923
Medicinska oprema-inventar
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
632730-1422126
89924
Odrzavanje objekta
0
0
0
0
87,936
87,936
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
50,000
50,000
100,000
100,000
137,936
337,936
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
50,000
50,000
100,000
100,000
137,936
337,936
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
100,000
50,000
150,000
250,000
250,000
650,000
0
0
Ukupno - Kultura - Djakovica
100,000
150,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
100,000
150,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
100,000
181,750
281,750
300,000
500,000
1,081,750
0
0
100,000
181,750
281,750
300,000
500,000
1,081,750
0
0
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
632850-1421549
89925
Renoviranje Doma Kulture i sanitarnih qvoreva pozorista
632850-1421569
89926
Postavljanje prozora u Domu Kulture
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1421615
89927
Oderzavanje skola
Ukupno - Administracija - Djakovica
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Djakovica
100,000
181,750
281,750
300,000
500,000
1,081,750
0
0
3,409,673
2,114,580
5,524,253
5,896,162
6,214,871
17,635,286
0
0
131,398
178,427
309,825
315,000
325,000
949,825
0
0
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1421743
89928
Projekti za ucesce zajednica , strani donatori , r
633160-1421773
89929
Instaliranje Softvera za izvestavanje I Finansijsko upisivanje
0
27,323
27,323
0
0
27,323
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
131,398
205,750
337,148
315,000
325,000
977,148
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
131,398
205,750
337,148
315,000
325,000
977,148
0
0
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1319742
88162
Kupovina dva sluzbenih vozila za potrebe Opstine
633163-1421805
89930
Izgradnja kancelarije u zemlji Djurakovac
Faqe 51
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633163-1421808
89931
Nabavka sluzbenih vozila
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633163-1421812
89932
Kupovina opreme za informativne tehnologije
8,000
0
8,000
8,000
10,000
26,000
0
0
633163-1421813
633163-1421814
89933
Kupnja aparata za ventilaciju
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
89934
Kupjna kontejnera
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
633163-1421815
89935
Kupovina loz ulje za objekat
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
Ukupno - Administracija - Istok
75,000
0
75,000
43,000
45,000
163,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
75,000
0
75,000
43,000
45,000
163,000
0
0
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214595
85859
Odrzavanje javnog osvetljenja
15,000
0
15,000
14,000
16,000
45,000
0
0
633180-1214599
85860
Horizontalna i vertikalna signalizacija
10,000
0
10,000
10,000
20,000
40,000
0
0
633180-1214603
85861
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
633180-1214605
85862
Ciscenje i pranje ulica u urbanim centrima
24,000
0
24,000
28,000
32,000
84,000
0
0
633180-1214609
85863
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
25,000
0
25,000
20,000
20,000
65,000
0
0
633180-1214639
85864
Odrzavanje parkova i uklanjanje otpada
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
633180-1214659
85869
Izgradnja kanalizacije u Donjem Istoku
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
633180-1214670
85870
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
633180-1214671
85871
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
633180-1319718
88169
Izgradnja kanalizacije u Rakos
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
633180-1319725
88171
Idejni projekt za kanalizaciju u selina Dubrava-Kovrage
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633180-1421520
89936
Izgradnja kanalizacije Zallk - Zabllak
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
633180-1421824
89937
Popravka autobuskih stanica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633180-1421826
89938
Izgradnja DEP . Postojeca deponija i pokrivenost . mi Tucep
16,000
0
16,000
0
0
16,000
0
0
633180-1421829
89939
Odrzavanje mosta Zallk
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633180-1421865
89940
Regulisanje kanalizacije u naselju Duskaju
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
633180-1421867
89941
Regulacija javne rasvete na putu mlinova
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
633180-1421869
89942
Rregulidobro da je kanal u ul . e , mlinovi "
0
4,400
4,400
0
0
4,400
0
0
633180-1421880
89943
Zgrada ima . u selu Trubuhovc - Prekalla
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633180-1422247
89944
Groblje za odrzavanje
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633180-1422250
89945
Izgradnja kanalizacije u selu Uke - Rakosh
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
633180-1422256
89946
Izgradnja javne rasvete u Rakosu
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633180-1422269
89947
Izgradnja kanalizacije u selu Dubrava moj- Kovrage
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
633180-1422278
89948
Izgradnja kanalizacije u mom selu . Kalikan - Orroberd
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
Faqe 52
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633180-1422695
89949
Izgradnja kanalizacije u fsh.Cerce - Lubozhd II .
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
220,000
124,400
344,400
482,000
563,000
1,389,400
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
220,000
124,400
344,400
482,000
563,000
1,389,400
0
0
633195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
195850 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
633195-1319262
88172
Ucesce u kapitalne projekte preko NVO, zajednice i drugih donatora
15,000
0
15,000
15,000
0
30,000
0
0
633195-1319266
88174
Popravka lokalnih puteva- IV reda
15,000
0
15,000
15,000
0
30,000
0
0
633195-1319329
88178
Tehnicka i materijalna pomoc za povratnike i raseljena lica
15,000
0
15,000
15,000
0
30,000
0
0
633195-1421899
89950
ASF.Put u Gurrakoc (pored ovrse. prede.
633195-1421903
89951
Kanalizacija Dobrusa
633195-1421909
89952
633195-1421911
89953
633195-1421915
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
48,500
0
48,500
50,000
0
98,500
0
0
Trafostanica u Dobrusa
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
Kanal za navodnjavanje u Dobrusa
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
89954
Asfaltiranje puta u Drogolevc
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633195-1421929
89955
Asfaltiranje puta u Bathu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633195-1421933
89956
Asfaltiranje puta u Tomoc
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
123,500
0
123,500
185,000
135,000
443,500
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
123,500
0
123,500
185,000
135,000
443,500
0
0
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633470-1214740
85879
Odrzavanje planinskih puteva
35,000
0
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
633470-1214747
85881
CIscenje kanala za navodnjavanje
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
633470-1319777
88185
Odvodavanje poljoprivrednog zemljista
633470-1319778
88186
Betoniranje kanala Goge
633470-1422236
89957
633470-1422237
633470-1422240
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Otvaranje planinskog puta UCE - Vojdull
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
89958
Izgradnja plastenika dimenzija 2ok5
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
89959
Kupovina za pcelarske opreme i kosnica
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
633470-1422243
89960
Vakcinacija pasa protiv besnila
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
633470-1422246
89961
Uredba belog Gurr
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1422258
89962
Cerrolluk - kanalni regulacija lubov 1ooom
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633470-1422267
89963
Kupovina automobila mbjelese
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633470-1422273
89964
Kupovina krava sa ucescem
1,000
69,000
70,000
36,575
42,279
148,854
0
0
633470-1422649
89965
Izgradnja skladi?ta za PEM friziderom i povrcca
0
0
0
250,000
0
250,000
0
0
633470-1422650
89966
Const u izbeglistvu . za preradu mleka u Istoku .
0
0
0
0
320,000
320,000
0
0
Faqe 53
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633470-1422654
89967
Produbljivanje i regulatorni . reke Vrellusha
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
445,000
69,000
514,000
426,575
442,279
1,382,854
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
445,000
69,000
514,000
426,575
442,279
1,382,854
0
0
0
10,000
0
0
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1214787
85890
Izgradnja vodovoda u Surigonu
10,000
0
10,000
0
633480-1214810
85892
Kupovina niskonaponskih elektricnih kablova
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
633480-1214816
85894
Asfaltiranje puta u Drenji
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
633480-1215298
88189
Asfaltiranje puta u Ljubovu
20,000
0
20,000
60,000
0
80,000
0
0
633480-1319501
88194
Asfaltiranje puta u Zablace -naselje Balaj
10,000
0
10,000
25,900
0
35,900
0
0
633480-1319507
88195
Asfaltiranje u Susicu -naselje Salihaj
0
0
0
56,000
24,000
80,000
0
0
633480-1319779
88198
Asfaltiranje puta u Lukavac
0
0
0
60,000
10,000
70,000
0
0
633480-1319783
88200
Asfaltiranje puta "Pec 3" - Kernine
0
0
0
60,000
30,000
90,000
0
0
633480-1319785
88202
Asfaltiranje puta u Ornobrdo -naselje Zogaj
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633480-1319788
88203
Asfaltiranje puta u Ukcu -naselje ramaj
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
633480-1319793
88204
Asfaltiranje puta u Prigodu - naselje Kukleci
633480-1421965
89968
Izgradnja kanalizacije u selu Kserks - Lubozhd
633480-1421966
89969
633480-1421969
89970
633480-1421970
89971
633480-1421972
89972
633480-1421974
633480-1421977
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
Kupovina na vodovodnoj cevi
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
Kupovina kanalizacione cevi za otpadnu vodu
10,000
0
10,000
20,000
0
30,000
0
0
Asfaltiranje puta u Dubrave
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Izrada projekta za asfaltiranje puta .
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
89973
Asfaltiranje puta u locklni Istog
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
89974
Asfaltiranje puta u locklni Vrelle
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421981
89975
Asfaltiranje puta u locklni Zallq
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421983
89976
Asfaltiranje puta u locklni Gurakoc
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421986
89977
Asfaltiranje puta u locklni Saradran
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421988
89978
Asfaltiranje puta u lokalni Zallq
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421990
89979
Asfaltiranje puta u locklni Rakosh
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421993
89980
Asfaltiranje puta u locklni Uce
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633480-1421995
89981
Izgradnja kanalizacionog sistema u Saradran
0
0
0
0
25,217
25,217
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
340,000
0
340,000
351,900
364,217
1,056,117
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
340,000
0
340,000
351,900
364,217
1,056,117
0
0
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
Faqe 54
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1422308
89982
Instalacija znakova adresu
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
633660-1422314
89983
Reg.of mem parka . Ibrahim Rugova je u gradovima . Istog.
633660-1422318
89984
Nd.i Ren . trot.za putevi i zon.Urb.Istog
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633660-1422322
89985
Zelenilo kvadrata na sve nacine Istok .
633660-1422601
89986
Shtr.te puteva reke . Istok ( Izvor - pastrmka ) Urb.Ist Zon .
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
0
0
0
27,000
0
27,000
0
0
633660-1422602
89987
633660-1422605
89988
As.i rr.od kub.i.tr. za ulicu. MBR. Bath ven.ne
0
0
0
0
6,000
6,000
0
0
Fasada Obj.za Ban.Kol.Sub.K.Banje
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633660-1422606
633660-1422609
89989
Nd st . drejt.nga kruzni Rakoshi i Vrelo
0
0
0
13,000
0
13,000
0
0
89990
Protiv rrug.se rren.ne Istok st.za pokrenuti . i okruga .
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633660-1422612
89991
Protiv viseci most fontanu ispred L - 70m Istoka
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
633660-1422615
89992
Protiv Pr.per Har.i imp.per ujr Fil . Da li je crni u
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633660-1422616
89993
Rr.i tro . dj - strani . i as.i st.per BIK . Is - Gu
0
0
0
7,000
0
7,000
0
0
633660-1422623
89994
Nd . imp.per Fil . crni uj.te u Istoku
0
0
0
20,000
50,000
70,000
0
0
633660-1422625
89995
Str . tr . s jedne strane- pani da ddUl.Nene Terezu
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633660-1422781
89996
Gradevina GIS kabinet
0
0
0
0
28,000
28,000
0
0
633660-1422791
89997
Regulacija reke Vrelo u
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
200,000
0
200,000
207,000
214,000
621,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
200,000
0
200,000
207,000
214,000
621,000
0
0
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
633730-1319620
88224
Izgradnja inselatora u glavni centar Doma Zdravlja
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633730-1319876
88227
Kupovina vozila hitne pomoci
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
633730-1319877
88228
Izgradnja aneksa za drva u 4 centra Doma Zdravlja
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
633730-1319878
88229
medicinska oprema
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633730-1319879
88230
Farbanje i renoviranje DZ i Ambulanti
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633730-1319882
88231
Izgradnja DZ u Rakos
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
633730-1422194
89998
Renoviranje br . CFM II Faze II .
26,942
0
26,942
0
0
26,942
0
0
633730-1422199
89999
FMC ograda Gurakoc
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633730-1422201
90000
Vozilo za vakcionisanje
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633730-1422203
90001
Digitizing zdravstvenog sistema
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
633730-1422207
90002
Vozila za potrebe za socijalnog Centra
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
136,942
0
136,942
120,000
130,000
386,942
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 55
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
136,942
0
136,942
120,000
130,000
386,942
0
0
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1319644
88232
Stampanje kataloga za kulturno nasledje
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
633850-1319651
88233
Stampanje tradicijonalne knjige kolekcija poezija
1,000
0
1,000
1,000
1,000
3,000
0
0
633850-1319865
88237
Istrazivanje pecine "Golak" u Crnce
0
0
0
6,000
0
6,000
0
0
633850-1319868
88239
Arheolosko iskopavanje
633850-1319869
88240
Snabdevanje Doma Kulture sa muzicnim instrumentima
633850-1319870
88241
633850-1319871
88242
633850-1319872
88243
Izgradnja Sportskog poligona na Banju
633850-1319873
88244
Snabdevanje i inventar za omladinski centar u selo Crnce
633850-1319874
88245
Izgradnja sinteticnog polja u selo Rakos
633850-1422328
90003
Obnova mlina u Uke
633850-1422330
90004
Ograda je . kult . u leda Istog/Istok-Peja/Pec-
633850-1422332
90005
Renoviranje Doma omladine Djurakovac
633850-1422337
90006
Pais.e K . Rin . Istok u kartici . stoni tenis , pikado
633850-1422343
90007
633850-1422350
90008
633850-1422355
633850-1422368
0
0
0
13,800
20,000
33,800
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Renoviranje i snabdevanje omladinskog centra u Crkoljezu
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
Izgradnja Sportskog poligona u Studenicu
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
2,000
0
2,000
0
0
2,000
0
0
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
2,000
0
2,000
0
0
2,000
0
0
Izgradnja stadiona tribines
9,000
0
9,000
0
0
9,000
0
0
Renoviranje stadiona ograde
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
90009
Organizacija sportskih letnjih kampova
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
90010
Renoviranje ikonstrukcioneve sportovi u skolama
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
633850-1422375
90011
Protiv pol.sp. igra . fem . zatvorenik u Istoku . Is
11,000
0
11,000
19,000
4,698
34,698
0
0
633850-1422573
90012
Reg.of Sk.Verore prepalata kulture
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Kultura - Istok
80,000
0
80,000
82,800
85,698
248,498
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
80,000
0
80,000
82,800
85,698
248,498
0
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
12,000
0
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
12,000
0
0
633920 - Obrazovanje i Nauka
920850 - Administracija - Istok
633920-1422331
90013
Obuka nastavnika
Ukupno - Administracija - Istok
925300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
633920-1422334
90014
Renoviranje rasad i ograda " A.Jone " Gurakoc
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
633920-1422336
90015
Str ..infr.st.ro - kub.deri . . kr.ker " L.Jet . " . Vr
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
633920-1422342
90016
Protiv komp.me Lojna fm.inf.kub.st.k. " A.Jone " Gurakoc
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Faqe 56
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633920-1422347
90017
Ren . krug . da je u junu " Buducnost Pllumbat `` Rakosu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
0
28,000
28,000
0
0
28,000
0
0
934800 - Osnovno Obrazovanje
633920-1422351
90018
Centralna Ngroja u osnovnoj skoli `` M.Akifi Shushica
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633920-1422359
90019
Nd . AnekKlasa - februar . " B.Curri " Muzhevina
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633920-1422364
90020
Nd . Reth.ne OBO . pismeno . predivo ` H.Zajmi " mi Vrelo .
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
633920-1422374
90021
Reg . Infr.Oborritpismeno `` ` N.Mjeda Rakos .
27,000
3,000
30,000
0
0
30,000
0
0
633920-1422381
90022
Izolacija i fasada pismeno `` `` Avni Rustemi . Zallk
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
633920-1422443
90023
Nd . Vrata mi obj . pismeno " I.Kemajli " mi Trubuhoc .
0
1,600
1,600
0
0
1,600
0
0
633920-1422445
90024
Renoviranje skole " Avni Rustemi " Kos
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
633920-1422447
90025
Inventar skole
0
20,000
20,000
30,436
10,529
60,965
0
0
633920-1422452
90026
Inv. and lekt Feb. / bibl.shk.fill.M.Akifi-Shushica
0
0
0
0
6,000
6,000
0
0
633920-1422457
90027
Mes.shk Merem.i 4 sobe " 3 Deshmoret " UCE .
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
0
633920-1422462
90028
Kupi za comp.is pais.e cab. inf za sh.B.Curri-Ist
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422467
90029
Opremanje rjesenje . " M.Camaj " Gurakoc sa Biolo kabinetu .
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
633920-1422469
90030
Kupi.e .za pais.e cab.za inf.za sh.Trepca-Banj
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422479
90031
Asf.nd.i polig. sp.ne rjesenja. "Tri Deshmoret" Cerkolez
0
0
0
12,000
0
12,000
0
0
633920-1422481
90032
Asfaltiranje u rasponu sp. "H.Zajmi" Vrelle
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422488
90033
Nd . O . Obj.te SH " Tri Deshmoret " u PEU .
0
0
0
7,500
0
7,500
0
0
633920-1422496
90034
Asf.Pol.Sp.-Volebollite "A.Rrustemi" Zallq
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1422507
90035
Opremanje rje?enje . " B.Curri " Istok sa KAB. biologija .
0
0
0
12,000
0
12,000
0
0
633920-1422510
90036
As.nd.stup. sp,, M.Camaj "na suhom Llukavc
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422512
90037
Kab.Fiz . Hemija i pismeno " Trep?a " kupatilo .
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633920-1422521
90038
Pais . - Muz " N.Mjeda . " Rakos sa kab.te biologiju .
0
0
0
12,000
0
12,000
0
0
633920-1422522
90039
ASF. Pol.Sp.Sh.F. "Tri Deshmoret" UCE
0
0
0
11,000
0
11,000
0
0
633920-1422524
90040
Asfalt je pol.sportiv.Tre Deshmoret Padalishte
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422525
90041
Izgradnju skladista u februaru " H.Zajmi " Vrelo
0
0
0
13,000
0
13,000
0
0
633920-1422528
90042
Osvetljenje je pismeno suda . , Hisni Zajmi " mi Vrelo
0
0
0
0
7,000
7,000
0
0
633920-1422529
90043
Inventar pet predskolskog
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422534
90044
Urebaj / kab.te muz.ne pismeno " B.Curri " Istok .
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
633920-1422535
90045
Nd . DEP . za drvo u osnovnoj skoli , tri Deshmoret `` CERK .
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
633920-1422545
90046
Asfaltiranje u rasponu sp. "H.Zajmi" Vrelle
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1422546
90047
Nd . DEP . za drvo u osnovnoj ?koli , tri Deshmoret . `` UCE
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
Faqe 57
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633920-1422554
90048
Oprema SH " N.Mjeda " . Rakos sa kab.Fizik i hemiju
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422560
90049
Izgradnja hale ED . fizicko " M.Camaj " Gurakoc
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
633920-1422564
90050
Izgradnja hale ed.fizike " N.Mjeda " Rakosu
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
633920-1422568
90051
Izgradnja sportske hale koja pismeno . " Trepca " Bat
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
633920-1422570
90052
ASF. Izgradnja sportske raspon "B.Curri" smo proslost
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
70,000
82,600
152,600
167,936
175,529
496,065
0
0
946800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
633920-1422555
90053
Rip . krug . u dvoristu gimnazije . , Hadzi Zeka "
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
633920-1422562
90054
Bl.kompj. za KAB.inf. u k.,, M.F "Gurakoc
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
633920-1422583
90055
Bl. k. i opremiti tamo.inf. . je u k,, H.Zeka "-
0
0
0
8,000
0
8,000
0
0
633920-1422584
90056
Const ograde u dvori?tu Gimnazije "H.Zeka
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633920-1422585
90057
Pl . KAB . su mak. - radovi . oprema , ` M.Frasheri Gurr
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633920-1422591
90058
Zgrada u aneks HTS , M.Frasheri "
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
633920-1422592
90059
Nd . Sall.Sp.ne gimnazija dvori?te " H.Zeka " Istok .
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
0
25,000
25,000
58,000
45,000
128,000
0
0
70,000
139,600
209,600
229,936
224,529
664,065
0
0
1,821,840
538,750
2,360,590
2,443,211
2,528,723
7,332,524
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Istok
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1421516
90060
SNABDEVANJEM KAMIONA ZA CISCENJE PUTEVIMA
20,000
5,000
25,000
0
0
25,000
0
0
634160-1421517
90061
SNABDVANJEM AUTOMOBILIMA
30,000
10,000
40,000
0
0
40,000
0
0
634160-1422027
90062
SUFINANCIJE SA DONATORIMA U KAPILNIM PROJEKTIMA
635,720
138,942
774,662
1,174,379
1,220,383
3,169,424
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
685,720
153,942
839,662
1,174,379
1,220,383
3,234,424
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
685,720
153,942
839,662
1,174,379
1,220,383
3,234,424
0
0
634166 - Inspekcija
166350 - Inspekcija - Klina
634166-1421581
90063
SINAJLIZACIJE NA PUTEVOMA
15,000
5,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Klina
15,000
5,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
15,000
5,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
634180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180180 - Putna Infrastruktura - Klina
Faqe 58
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
634160-1215889
85941
Zimsko odrzavanje puteva
40,000
10,000
50,000
65,000
135,000
250,000
0
0
634160-1318789
88253
Pomoc za elementarne nepogode
20,000
15,000
35,000
0
0
35,000
0
0
634180-1421673
90064
ODERZAVANJE SISTEMA KANALIZACIJE
10,000
10,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
634180-1421674
90065
ODERZAVANJE JAVNIH PROSTORIJA I OSVELJENJE PUTEVIM
15,000
15,000
30,000
50,000
0
80,000
0
0
634180-1423124
90659
Asfaltiranje puta u selu poglavice Rudica - komsiluku
37,668
0
37,668
0
0
37,668
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Klina
122,668
50,000
172,668
135,000
135,000
442,668
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
122,668
50,000
172,668
135,000
135,000
442,668
0
0
0
80,000
0
0
634470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470180 - Poljoprivreda - Klina
634470-1421665
90066
SERA ZA POLJOPRIVREDNIKE
20,000
10,000
30,000
50,000
634470-1421666
90067
SANDUCI ZA PCELO
10,000
10,000
20,000
30,000
0
50,000
0
0
634470-1421667
90068
POLJOPRIVREDNIH ALATA ZA FARMERE
10,000
10,000
20,000
50,000
140,000
210,000
0
0
634470-1421668
90069
REHABILITACIJE MLEKARE U JASHANICE
5,000
5,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
634470-1421669
90070
IZGRADNJA PENDA ZA NAVODNJAVANJE U MALOK KRUSHEVI
40,000
10,000
50,000
0
0
50,000
0
0
634470-1421670
90071
REHABILITACIJE KANALA ZA NAVODNJAVANJE U JAGODI
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Klina
90,000
50,000
140,000
140,000
140,000
420,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
90,000
50,000
140,000
140,000
140,000
420,000
0
0
634650 - Kadastar i Geodezija
652900 - Geodezijske Usluge - Klina
634650-1421656
90072
SNABDEVANJEM SA GEDETSKIM OPREMOM
7,000
3,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Geodezijske Usluge - Klina
7,000
3,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
7,000
3,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
51,422
0
51,422
0
0
51,422
0
0
0
8,800
8,800
0
0
8,800
0
0
634660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663950 - Urbano Planiranje i Inspekcija
634160-1215607
85927
Asfaltiranje puta Klina - Stupel
634160-1318775
88264
IMpiant Vode
634160-1318776
88248
Inventar za Dom Kulture
634160-1318786
88251
Kanalizacija u selo Poterq
634160-1319966
88258
Izgradnja fekalne kanalizacije u selo Grabanice
634160-1319971
88260
Asfaltiranje puta "Ymer Berisha"
634160-1320264
88919
Asfaltiranje puta Ujmire - Kabik
634660-1421580
90073
ASFALTIRANJE PUTA U SELO RESNIK
634660-1421671
90074
UJESJELLSI NE ZAJM
Faqe 59
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
4,999
0
4,999
0
0
4,999
0
0
40,000
10,000
50,000
0
0
50,000
0
0
0
4,258
4,258
0
0
4,258
0
0
52,121
0
52,121
0
0
52,121
0
0
50,000
20,000
70,000
70,000
0
140,000
0
0
50,000
20,000
70,000
664,825
0
734,825
0
0
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
634660-1421672
90075
ASFALTIMI I RRUGEVE NE QYTET
70,000
30,000
100,000
0
804,825
904,825
0
0
634660-1421675
90076
RREGULLIMI I URES NE JASHANICE
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
634660-1421676
90077
634660-1421677
90078
kanalizacije busalce
40,000
10,000
50,000
0
0
50,000
0
0
kanalizacija sferke
30,000
10,000
40,000
0
0
40,000
0
0
634660-1421678
634660-1421699
90079
asfaltiranje puta krusheva e vogel
40,000
20,000
60,000
0
0
60,000
0
0
90080
IZGEADNJA MOSTA U DOBROJ VODI
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
0
634660-1421700
90081
ASFALTIRANJE PUTEVIM GLLAREVE, RIGJEVE I STAPANICE
92,568
0
92,568
0
0
92,568
0
0
634660-1421701
90082
ASFALTIRANJE PUTA SFERK-BUBEL
69,732
0
69,732
0
0
69,732
0
0
634660-1421702
90083
ASFALTIMI I RRUGEVE NE JASHANICE
31,228
0
31,228
0
0
31,228
0
0
634660-1421703
90084
ASFALTIRANJE PUTA LESKOVCE
14,697
0
14,697
0
0
14,697
0
0
634660-1421704
90085
Postavljanje ured u PROZORA
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
651,767
153,058
804,825
804,825
804,825
2,414,475
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
651,767
153,058
804,825
804,825
804,825
2,414,475
0
0
634850 - Kultura, Omladina i Sport
850180 - Kultura - Klina
634850-1421582
90086
IZGEADNJA SPORTSKI KAPACITETA
30,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Kultura - Klina
30,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
30,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
0
0
70,000
0
0
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
634160-1319973
88261
Izgradnje skole u selo Perqevo
50,000
20,000
70,000
634160-1319976
88262
Izgradnja skole u selo Kpuz
50,000
20,000
70,000
0
0
70,000
0
0
634160-1319977
88263
Sanbdevanjem inventrima za Skole
0
0
0
73,000
0
73,000
0
0
634920-1421577
90087
INSALACIJE GREJANJE U OSNOVNOJ SKOLLI SIQEVE
21,811
10,000
31,811
0
0
31,811
0
0
634920-1421578
90088
IZGRADNJA SHKOLLE U JASAHNICU
50,000
20,000
70,000
0
0
70,000
0
0
634920-1421579
90089
ODERZAVANJE SHKOLSKE PROSTORIJA
0
0
0
0
73,000
73,000
0
0
Ukupno - Administracija - Klina
171,811
70,000
241,811
73,000
73,000
387,811
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
171,811
70,000
241,811
73,000
73,000
387,811
0
0
1,773,966
505,000
2,278,966
2,407,204
2,453,208
7,139,378
0
0
Ukupno - Klina
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
Faqe 60
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635160-1421436
90090
Participacija u projektime sa zajednicama, donatorime i ministarstvom
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
635160-1421450
90091
Otkup imovine sa ekspropriacijom
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
200,000
100,000
300,000
300,000
300,000
900,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
200,000
100,000
300,000
300,000
300,000
900,000
0
0
635163 - Administracija i Osoblje
163190 - Administracija - Pec
635163-1421416
90092
Automobil
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
635163-1421428
90093
Fasadiranjo opstinskih zgrada
15,000
20,000
35,000
50,000
50,000
135,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
30,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
30,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
0
5,000
5,000
40,000
40,000
85,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
25,000
15,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
25,000
15,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
635175 - Budzet i Finansije
175190 - Budzetiranje
635175-1319934
88277
Softuer
635175-1421749
90094
Automobil - kombi
635175-1421758
90095
Ostali kapital
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635180-1214691
85946
Vodovod za sela Lugu i Baranit
900,000
0
900,000
1,177,983
0
2,077,983
0
0
635180-1319820
88296
Oznake na putevime
70,000
0
70,000
70,000
100,000
240,000
0
0
635180-1319843
88297
Iderzavanje neasfaltiranih puteve
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
635180-1319896
88298
Sitan kapital
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
635180-1319897
88299
Ostali kapitali-zimsko odrzavanje
100,000
0
100,000
100,000
130,000
330,000
0
0
635180-1319899
88300
Ostali kapitali -pranje i brisanje puteva
160,000
0
160,000
160,000
160,000
480,000
0
0
635180-1319901
88301
Izgradnja putne rasvete
45,000
0
45,000
45,000
70,000
160,000
0
0
635180-1320994
84530
Izgradnja sela Jablanice Kananlizimit Small
16,000
0
16,000
0
0
16,000
0
0
635180-1421761
90096
Izrada i nadgledanje projekata
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
635180-1422003
90097
Ulepsavanje grada za praznike
0
10,000
10,000
10,000
30,965
50,965
0
0
635180-1422014
90098
Oderzavanje grobla
40,000
0
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
635180-1422021
90099
Odrzavanje puteva u Rugovi
635180-1422030
90100
Oderzavanje lokalnih puteve u gradu i selima
635180-1422068
90101
Ostali kapital-letnje oderzavanje
Faqe 61
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
0
0
1,433,822
116,000
1,549,822
1,801,356
3,210,032
6,561,210
0
0
110,000
0
110,000
110,000
140,000
360,000
0
0
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635180-1422101
90102
Izgradnja deponije - faza II
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
635180-1422319
90103
Izgradnja objekta NPL Ambienti
50,727
60,000
110,727
110,727
110,727
332,181
0
0
635180-1422380
90104
Oderzavanje
635180-1423120
90655
Izgradnja puteva - Budisallc Klicina
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
30,000
0
30,000
30,000
70,000
130,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
3,235,549
186,000
3,421,549
3,835,066
4,251,724
11,508,339
0
0
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1319927
88307
Intalisanje alarmnog sistema u gradu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
635180-1421477
90105
Proshirenje kamer au gradu Peci III faza
0
27,000
27,000
0
0
27,000
0
0
635180-1421478
90106
Oderzavanje kamera
0
8,000
8,000
10,000
10,000
28,000
0
0
635180-1421480
90107
Automobila i kamiona
0
15,000
15,000
0
10,000
25,000
0
0
635180-1421483
90108
Budzet za hitne slucajeve
0
50,000
50,000
0
50,000
100,000
0
0
635180-1421487
90109
Itenerar i oprema za vatrodasce
0
0
0
40,000
30,000
70,000
0
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
3,235,549
286,000
3,521,549
3,935,066
4,351,724
11,808,339
0
0
0
0
45,000
0
0
635195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
195950 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
635195-1421492
90110
Asfaltiranje puta u selu Zllopek
45,000
0
45,000
635195-1421500
90111
Asfasltiranje puta Vitomerice-Bucan i druge
33,600
0
33,600
0
0
33,600
0
0
635195-1422009
90112
Ucesce o projektima za zajednice
21,400
0
21,400
100,000
100,000
221,400
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
60,000
190,000
250,000
140,000
115,000
505,000
0
0
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470190 - Poljoprivreda - Pec
635470-1421338
90113
Izrada kanala za navodnajvo
635470-1421410
90114
Izgradnja brana
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
635470-1421411
90115
Izgracnja staklenih bashti
0
0
0
60,000
90,000
150,000
0
0
635470-1421412
90116
Izgradnja vocnjaka
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
60,000
190,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
60,000
190,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
635480 - Ekonomski Razvoj
480190 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
635480-1421561
90117
Promovisanje turistickih potenciala
635480-1421568
90118
Socijalno ucescei lokalni ekonomski razvoj
Faqe 62
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635480-1421573
90119
Sitan Kapital
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
635480-1421591
90120
Tradicionalni vasar turizma
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635480-1421594
90121
635480-1421616
90122
Gvozdevi putevi - faza III
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
Razvoj planinskog turizma i otvaranje staze
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
635480-1421631
90123
Turisticki put Belog Drima faza II
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
50,000
100,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
50,000
100,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
0
0
30,000
0
0
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1421775
90124
Digitalizacija ceternest kadastralnih zona u Rugovi
0
30,000
30,000
635650-1421781
90125
Inventarizacija arhive kadastra i geodezije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
635650-1421785
90126
Perva faza izrade geodetske mreze
0
30,000
30,000
85,000
85,000
200,000
0
0
0
70,000
70,000
85,000
85,000
240,000
0
0
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Imovinske i Pravne Usluge - Pec
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
85,000
85,000
85,000
85,000
255,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
654950 - Imovinske i Pravne Usluge - Pec
635650-1421797
90127
Automobil
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661000 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
635660-1421708
90128
Kompilacija urbanskog plana Haxhi Zeka II
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
635660-1421710
90129
Kompilacija urbanskog plana zona biznisa
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
635660-1421712
90130
Projekti u poljima sacuvanja sredine
0
20,000
20,000
25,000
30,000
75,000
0
0
635660-1421717
90131
Izrada regulativnih planova za sela
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
635660-1421722
90132
Digitalizacija i harmonisajnje planova DOOM
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
0
90,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
90,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
50,000
0
50,000
50,000
49,035
149,035
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635730 - Osnovno Zdravstvo
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1421834
90133
Oderzavanje zdravstvenih ustanova
635730-1421836
90134
Kupovina Informativne tehnologije - kompjutera
635730-1421850
90135
Kupovina specijalne zdravstvene opreme
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
50,000
50,000
100,000
100,000
99,035
299,035
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
50,000
50,000
100,000
100,000
99,035
299,035
0
0
Faqe 63
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635755 - Stambene I socijalne usluge
755910 - Socijalne usluge
635730-1421875
90136
Kupovina nameshtaja i opreme
0
9,000
9,000
9,000
9,000
27,000
0
0
635730-1421890
90137
Oderzavanje zgrade za socijalni centar
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
635730-1421926
90138
Vozilo
0
6,000
6,000
6,000
6,000
18,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
0
55,000
55,000
0
50,000
105,000
0
0
635850 - Kultura, Omladina i Sport
850190 - Kultura - Pec
635850-1421350
90139
Renoviranje palestre faza-III
635850-1421357
90140
Izgradnja sportskih terena
30,000
30,000
60,000
60,000
0
120,000
0
0
635850-1421360
90141
Kupovina kino aparata 3d
0
43,000
43,000
0
0
43,000
0
0
635850-1421365
90142
Renovisanje Muzea
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
635850-1421376
90143
Sisten navodnjavanja u stadionu Shahin HI
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
635850-1421385
90144
Fasadiranje i regulisanje kulturnog doma
0
0
0
50,000
30,000
80,000
0
0
635850-1421392
90145
Kupovina autobusa
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
635850-1421393
90146
Izrada pred racuna i predmera
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
635850-1421399
90147
Izgradnja I faze - biblioteke
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
Ukupno - Kultura - Pec
30,000
150,000
180,000
180,000
180,000
540,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
30,000
150,000
180,000
180,000
180,000
540,000
0
0
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1421464
90148
Automobil
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
0
635920-1421512
90149
Novodradnja, renovisanje i oderzavanje osnovnih i srerdnjih skola
58,249
291,751
350,000
362,000
362,000
1,074,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
70,249
291,751
362,000
362,000
362,000
1,086,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
70,249
291,751
362,000
362,000
362,000
1,086,000
0
0
3,850,798
1,407,751
5,258,549
5,672,066
6,087,759
17,018,374
0
0
21,000
0
21,000
110,000
0
131,000
0
0
6,000
0
6,000
10,000
10,000
26,000
0
0
Ukupno - Pec
636000 - Junik
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636160-1319027
88349
Izgradnje kuqe za distribucije elektricne energije
636163-1216516
88350
Odrzavanje lokalnih puteva
Faqe 64
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
636180-1422017
90150
Izgradnja lokalnog puta Beris
0
9,143
9,143
0
0
9,143
0
0
636180-1422891
90151
Regulacija Parkova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
27,000
9,143
36,143
170,000
60,000
266,143
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
27,000
9,143
36,143
170,000
60,000
266,143
0
0
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636160-1319017
88351
Participacija projekata
90,046
59,107
149,153
50,000
50,000
249,153
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
90,046
59,107
149,153
50,000
50,000
249,153
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
90,046
59,107
149,153
50,000
50,000
249,153
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
46,000
0
46,000
30,000
90,000
166,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
46,000
0
46,000
40,000
90,000
176,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
46,000
0
46,000
40,000
90,000
176,000
0
0
Ukupno - Junik
163,046
68,250
231,296
260,000
200,000
691,296
0
0
Kupovina sluzbenog vozila
21,593
0
21,593
0
0
21,593
0
0
Ukupno - Administracija - Leposavic
21,593
0
21,593
0
0
21,593
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
21,593
0
21,593
0
0
21,593
0
0
190,000
0
190,000
0
0
190,000
0
0
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636660-1319196
88354
Put junik voks
636660-1422019
90152
Asfatiranje puta Centar - Moronica
641000 - Leposavic
641163 - Administracija i Osoblje
163210 - Administracija - Leposavic
641163-1216861
85997
641195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
196050 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
641195-1319447
88356
Asfaltiranja puteva treca faza u Arvatska
641195-1422229
90153
Kupov. Jednog auto za potrebe. Koncelarija za maninsku koncelariju
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
641195-1422232
90154
Asfal. ulice V. Misic-Leposavic I faza
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
641730-1422306
90155
Asfal.puta od magist.do Koshtove.Bistrica I Ceraja
679,021
0
679,021
126,000
200,000
1,005,021
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
924,021
0
924,021
126,000
200,000
1,250,021
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
924,021
0
924,021
126,000
200,000
1,250,021
0
0
641730 - Osnovno Zdravstvo
742500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 65
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
641730-1422227
90156
Kupov. Dva auta
641730-1422231
90157
Sredstva za potrebe Zdravstva na podrucju .SO-Leposavic
641730-1422288
90158
Renoviranje Ambullante ploce Bet. I temelja Ambulanta u Bistricu
27,545
0
27,545
0
0
27,545
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
157,545
0
157,545
0
0
157,545
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
157,545
0
157,545
0
0
157,545
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
1,153,159
0
1,153,159
126,000
200,000
1,479,159
0
0
641920 - Obrazovanje i Nauka
936000 - Osnovno Obrazovanje
641920-1319425
88359
Renoviranje o snovna skola Stana Bacanin
Ukupno - Leposavic
642000 - Mitrovica
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1422822
90159
Trtman otpada i otpadnih zagadjenja
20,000
30,000
50,000
261,726
350,000
661,726
0
0
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
20,000
30,000
50,000
261,726
350,000
661,726
0
0
Ukupno - Inspekcija
20,000
30,000
50,000
261,726
350,000
661,726
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
219,598
115,500
335,098
219,597
219,597
774,292
0
0
Ukupno - Budzetiranje
219,598
115,500
335,098
219,597
219,597
774,292
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
219,598
115,500
335,098
219,597
219,597
774,292
0
0
642169 - Zyra e Kuvendit Komunal
169220 - Zyra e Kuvendit Komunal
642169-1422550
90160
Kuplenje laptopa za delegate opshtinske skupshtine
642175 - Budzet i Finansije
175220 - Budzetiranje
642175-1422856
90161
Sufinansiranje sa inernim i externih donatorima
642180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184660 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
642180-1422458
90162
Qishqenje toka reke Lushta
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Faqe 66
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1421973
90163
Izgradnja i asfaltiranje puta Rasatnik,Vaga.Ver.Pirq
23,421
0
23,421
0
0
23,421
0
0
642480-1421984
90164
Izgradnja i asf.puta Bajgore,Bare &Rehabilitacija puta Mazhiq-Rashane
24,000
0
24,000
0
0
24,000
0
0
642480-1421989
90165
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Gushavce
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
642480-1422007
90166
Izgradnja i asfaltiranje puta u Sari Terg
41,000
0
41,000
0
0
41,000
0
0
642480-1422037
90167
Izgradnja i asfaltiranje puta L.e Doktorve-Kroi i Vitakut
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
642480-1422045
90168
Izgradnja i asfaltiranje puta Driton Veliu-Suvi Do
38,904
46,096
85,000
0
0
85,000
0
0
642480-1422049
90169
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selo Koshtovo
30,000
100,000
130,000
50,000
50,000
230,000
0
0
642480-1422064
90170
Izgradnja puta u donje Vaganice
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
642480-1422069
90171
Izgradnja puteva u Lushti
642480-1422073
90172
Izgradnja puteva sa betonskim kockama
642480-1422090
90173
642480-1422097
642480-1422144
75,000
0
75,000
80,000
30,000
185,000
0
0
100,000
100,000
200,000
280,000
250,000
730,000
0
0
Asfaltiranje puteve u gradi-izgradnja kruzhnih tokova
50,000
0
50,000
280,000
250,000
580,000
0
0
90174
Rehabilitacija i odrzhavanje puteva
95,000
0
95,000
270,000
250,000
615,000
0
0
90175
Izgradnja puteva po naselima u selo Vllahine
20,000
0
20,000
70,000
0
90,000
0
0
642480-1422145
90176
Izgradnja puteva po naselima u selo Kaqanoll
35,000
0
35,000
10,000
30,000
75,000
0
0
642480-1422152
90177
Izgradnja vodovodne mrezhe u selo Vllahinje druga faza.
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
642480-1422155
90178
Paricipacija u izgradnju lokalnih vodovodnih mrezha
25,000
0
25,000
65,000
30,000
120,000
0
0
642480-1422157
90179
Izgradnja vodovodne mreze u Trepqu II faza
10,000
0
10,000
60,000
20,000
90,000
0
0
642480-1422163
90180
Zajedniqko finansiranje za izgradnju vodovoda sa LUXDEV
35,562
0
35,562
275,000
350,000
660,562
0
0
642480-1422171
90181
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Fush iber
30,000
0
30,000
20,000
30,000
80,000
0
0
642480-1422173
90182
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Veliki Kiqiq III faza
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
0
642480-1422195
90183
Izgradnja kanalizacione mrezhe u selo Suhodolli i Eperm
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
642480-1422244
90184
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u nasele Ilirida
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
642480-1422257
90185
Participacija u izgradnju kanalizacije crnih voda
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
642480-1422263
90186
Rekonstrukcija i oderzhavanje kanalizaciske mrezhe atmosferiqkih voda
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
642480-1422272
90187
Izgradnja puta od groble do sela u selo Lisica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
642480-1422283
90188
Izgradnja i oderzhavanje Groblja i spomenika
40,000
0
40,000
10,000
30,000
80,000
0
0
642480-1422300
90189
Izgradnja trotuara po gradu
30,000
0
30,000
200,000
300,000
530,000
0
0
642480-1422304
90190
Preuregjivanje toka reke Trepqa
15,000
0
15,000
50,000
50,000
115,000
0
0
642480-1422315
90191
reuregjivanje toka reke Lushta
15,000
0
15,000
10,000
10,000
35,000
0
0
642480-1422473
90192
Izgradnja i oderzhavanje mrezha javnog osvetlenja
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
642480-1422489
90193
Obelezhavanje puteva
30,000
0
30,000
10,000
0
40,000
0
0
Faqe 67
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480-1422499
90194
Izradnja javne osvetlavajuqe solarne mrezhe
10,000
0
10,000
100,000
100,000
210,000
0
0
642480-1422514
90195
Izgradnja prijem stanicama
10,000
0
10,000
18,000
22,000
50,000
0
0
642480-1422527
90196
Dekoracija grada za praznike
8,000
0
8,000
22,000
20,380
50,380
0
0
642480-1422539
90197
Izgradnja projekata za kapitalne investicije
45,000
0
45,000
96,350
90,000
231,350
0
0
642480-1422793
90198
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Mazhiq
10,000
0
10,000
30,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
1,200,887
246,096
1,446,983
2,166,350
2,052,380
5,665,713
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,200,887
246,096
1,446,983
2,166,350
2,052,380
5,665,713
0
0
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mitrovica
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
20,000
20,000
40,000
0
393,124
433,124
0
0
642650 - Kadastar i Geodezija
651100 - Katastar Usluge - Mitrovica
642650-1422849
90199
Izrada katastera za perqonje i podzemnih objekta
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
642660-1422825
90200
Reizgradnja kuqeva
642660-1422835
90201
Izgradnja projekata za kapitalne investicije
642660-1422880
90202
Sufinansiranje sa inernim i externih donatorima
15,500
14,500
30,000
0
0
30,000
0
0
200,000
298,562
498,562
0
0
498,562
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
235,500
333,062
568,562
0
393,124
961,686
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
235,500
333,062
568,562
0
393,124
961,686
0
0
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1422881
90203
Specialna medicinska oprema
0
9,500
9,500
0
0
9,500
0
0
642730-1422884
90204
Odrzhavanje zdravstvenih objekta
0
2,500
2,500
468,000
255,000
725,500
0
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
0
12,000
12,000
468,000
255,000
735,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
12,000
12,000
468,000
255,000
735,000
0
0
5,000
5,000
8,000
0
13,000
0
0
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1422818
90205
Snadbevanje sa qitaqkim klupama za gradsku bibloteku
0
642850-1422820
90206
Kuplenje opreme za ozvuqnjeje i osvetlenja za teater
0
5,000
5,000
8,000
0
13,000
0
0
Ukupno - Kultura - Mitrovica
0
10,000
10,000
16,000
0
26,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
10,000
10,000
16,000
0
26,000
0
0
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
Faqe 68
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642920-1422890
90207
Reizgradnja sale za fiziqko vaspitanje u shkoli Frang Bardhi
Ukupno - Administracija - Mitrovica
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Mitrovica
0
16,500
16,500
17,083
81,245
114,828
0
0
0
16,500
16,500
17,083
81,245
114,828
0
0
0
16,500
16,500
17,083
81,245
114,828
0
0
1,735,985
783,158
2,519,143
3,248,756
3,451,346
9,219,245
0
0
643000 - Srbica
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643160-1422301
90283
Zajednicko finansiranje projekti
46,000
90,000
136,000
0
0
136,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
46,000
90,000
136,000
0
0
136,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
46,000
90,000
136,000
0
0
136,000
0
0
643180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180230 - Putna Infrastruktura - Srbica
643180-1422298
90284
Postavljanje saobrac?ajnih znakova
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Srbica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Geodezijske Usluge - Srbica
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
180,000
0
180,000
40,000
45,000
265,000
0
0
30,000
0
30,000
35,000
35,000
100,000
0
0
643650 - Kadastar i Geodezija
653150 - Geodezijske Usluge - Srbica
643650-1422175
90285
Kapitalna investiranja - eksproprijacija
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643160-1421374
90286
Vodovod Lecine
643180-1421244
90287
Odrzavanje i popravka puteva
643180-1421258
90288
Ciscenje ulica , odrzavanje i ozelenivanje grada
643660-1319373
88457
Ulica Makermal - Likovcu - II faza
643660-1421119
90289
Ulica Muje Krasniqi
643660-1421192
90290
Asfaltiranje puta Lecine - Padalista
643660-1421193
90291
Asfaltiranje puta u naselju Islamaj Mikusnica
643660-1421214
90292
643660-1421220
90293
643660-1421237
90294
0
0
0
0
230,000
230,000
0
0
52,750
80,000
132,750
0
0
132,750
0
0
90,000
30,000
120,000
180,000
0
300,000
0
0
144,000
0
144,000
0
0
144,000
0
0
Asfaltiranje puta u naselju Mandjoli
87,622
0
87,622
0
0
87,622
0
0
Vodovod u Suriganu
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Segment 2 od gradske obilaznice
25,000
25,000
50,000
300,000
0
350,000
0
0
Faqe 69
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643660-1421238
90295
Puta Lausa naselje Bektesi-Sabanaj
110,807
0
110,807
0
0
110,807
0
0
643660-1421239
90296
Izrada tehnicki projekata
80,000
0
80,000
80,000
97,255
257,255
0
0
643660-1421249
643660-1421250
90297
Asfaltiranje puta u naselju Muhadjeri
30,000
30,000
60,000
80,000
250,000
390,000
0
0
90298
Mreza kanalizacije u gradu
44,378
0
44,378
50,000
90,000
184,378
0
0
643660-1421251
90299
Izgradnja trotuara u ulici Ali Gashi
168,000
0
168,000
0
0
168,000
0
0
643660-1421254
90300
Ulica Fazli Grajqevci
53,000
0
53,000
0
0
53,000
0
0
643660-1421255
90301
Vodovodu u Dosevac - Polac i ukljucenje domacinsva
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
0
643660-1421256
90302
Vodovod u Prekaz Dosevac , Morina
31,000
0
31,000
0
0
31,000
0
0
643660-1421317
90303
Put Runik - Vitak - Kllodernice
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
643660-1421331
90304
Kanalizacija sela Polac
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
643660-1421354
90305
Asfaltiranje puta Kopilik nisko segm.I
56,000
0
56,000
0
0
56,000
0
0
643660-1421356
90306
Asfaltiranje puta doljni Kopilik segm.II
74,000
0
74,000
0
0
74,000
0
0
643660-1421364
90307
Put Rezale u naselju Ahmetaj,Deliu
270,223
14,777
285,000
50,000
0
335,000
0
0
643660-1421366
90308
Asfaltiranje ulice Rezistenca
30,000
30,000
60,000
120,000
0
180,000
0
0
643660-1421369
90309
Put Lecina naselje Hoti
15,000
0
15,000
80,000
80,000
175,000
0
0
643660-1421372
90310
Put Likovcu - Pluzine - Murge
0
0
0
80,000
120,000
200,000
0
0
643660-1421373
90311
Vodovod u Cubrelj
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
643660-1421379
90312
Kanalizacija selo Buroje
0
0
0
50,000
110,000
160,000
0
0
643660-1421381
90313
Kanalizacija u selu Donlje Klina
0
0
0
51,256
120,000
171,256
0
0
643660-1421382
90314
Kanalizacija Rudnik
0
0
0
80,000
350,000
430,000
0
0
643660-1421383
90315
Asfaltiranje puta Vitak - Cubrel
0
0
0
250,000
0
250,000
0
0
643660-1421384
90316
Put Kopiliq Turicevc
30,000
0
30,000
95,000
0
125,000
0
0
643660-1421387
90317
Asfaltiranje puta Vajnik seg.I
92,000
0
92,000
0
230,000
322,000
0
0
643660-1421391
90318
Prosirenje trga Adem Jashari
0
0
0
120,000
300,000
420,000
0
0
643660-1421481
90319
Postavljanje kamera po gradu
643660-1421513
90320
Predvideni radovi - Zgrada opstine
643660-1421515
90321
643660-1422367
90322
643660-1422373
643660-1422379
643920-1421389
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
224,000
0
224,000
0
0
224,000
0
0
Korito reke Klina
0
0
0
0
220,000
220,000
0
0
Izgradnja kanalizacione mreze u selima
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
90323
Izgradnja puta u Polac
0
0
0
95,000
80,000
175,000
0
0
90324
Vodosnabdevanje u Likovcu
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
90325
Izgradnja autobuske stanice
0
0
0
150,000
150,000
300,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
2,062,780
209,777
2,272,557
2,546,256
2,657,255
7,476,068
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,062,780
209,777
2,272,557
2,546,256
2,657,255
7,476,068
0
0
Faqe 70
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643730 - Osnovno Zdravstvo
744000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
643730-1421779
90326
Kupovina dve stomatoloskih stolova
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
643730-1421782
90327
Kola hitne pomoci sa pratecom opremom
25,000
0
25,000
50,000
50,000
125,000
0
0
643730-1422416
90328
Vozilo za potrebe hemodijalize
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
643730-1422424
90329
Renoviranje Ambulante Acareva
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
643730-1422622
90330
Inventar u GCPM-u
0
0
0
35,000
0
35,000
0
0
643730-1422626
90331
Oprema za emergenciju
0
0
0
15,925
22,168
38,093
0
0
643730-1422627
90332
Oprema za salu fizioterapije
0
0
0
8,140
0
8,140
0
0
643730-1422630
90333
Inventar za potrebe kuce zajednice
0
0
0
0
5,889
5,889
0
0
643730-1422631
90334
Ultrazvuk za potrebe porodilista
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
643730-1422632
90335
Oprema za sobu porodilista
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
643730-1422782
90336
Izgradnja porodicne medicine
97,250
0
97,250
0
0
97,250
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
132,250
0
132,250
139,065
148,057
419,372
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
132,250
0
132,250
139,065
148,057
419,372
0
0
643755 - Stambene I socijalne usluge
756120 - Stambene usluge
643730-1421786
90337
Druge strukture
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
643920 - Obrazovanje i Nauka
936600 - Osnovno Obrazovanje
643920-1421619
90338
Centralno grejanje u osnovnoj skoli " Faik Dragaj " Lecina
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
643920-1421707
90339
Insta . grejanja . u izbeglistvu . Osnovna skola " S.Skenderai " Vojnik
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
643920-1421720
90340
Centralno grejanje u osnovnoj koli " Enver Halit " Lubavec
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
643920-1421725
90341
Centralno grejanje u osnovnoj skoli " B.Sadiku " Tushilja
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
643920-1421728
90342
Inst . Kamera OS" A.Delija " Skenderaj
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
643920-1421732
90343
Inst . Kamera O.S " I.Barani " Klin Gornje
7,500
0
7,500
0
0
7,500
0
0
643920-1421733
90344
Inst . Kamere OS " A.Bejta " Gornji Prekaz
7,500
0
7,500
0
0
7,500
0
0
643920-1421734
90345
Inst . Kamere OS " D.Cicavices " Cirez
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
643920-1421736
90346
Inst . Kamere OS" F.Rama " Likovcu
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
643920-1421771
90347
Farbanje i renoviranje osnovne skole " I.Lushtaku " Prekaz
3,500
0
3,500
0
0
3,500
0
0
643920-1421772
90348
Slikarstvo i renoviranje osnovne skole " E.Haliti " Lubavec
3,500
0
3,500
0
0
3,500
0
0
Faqe 71
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643920-1421774
90349
Izgradnja osnovne skole " 2. korriku" Tica
228,000
0
228,000
0
0
228,000
0
0
643920-1422398
90350
Renoviranje skolskih zgrada
0
0
0
34,161
30,861
65,022
0
0
643920-1422400
643920-1422410
90351
Instalacija centralnog grejanja u skolama
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
90352
Instaliranje kamera
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
342,000
0
342,000
94,161
90,861
527,022
0
0
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
948600 - Srednjeskolsko Obrazovanje
643920-1421731
90353
Inst . Kamera GIMN " H.jashari " Skenderaj
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Srbica
350,000
0
350,000
94,161
90,861
535,022
0
0
2,621,030
299,777
2,920,807
2,779,482
2,896,173
8,596,462
0
0
7,922
0
7,922
10,000
10,000
27,922
0
0
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1422151
90208
Informativna tehnologija
644163-1422610
90209
Opstinski inventar
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
7,922
0
7,922
110,000
110,000
227,922
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
7,922
0
7,922
110,000
110,000
227,922
0
0
0
5,000
5,000
5,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
5,000
5,000
5,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
5,000
5,000
5,000
0
10,000
0
0
181,207
372,684
0
0
644175 - Budzet i Finansije
175240 - Budzetiranje
644175-1422172
90210
Kupovina Softvera
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180240 - Putna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1318924
88484
Ponovno asfaltiranje i odrzhavanje asfaltnih puteva
50,000
0
50,000
141,477
644180-1422179
90211
Izgradnja puteva na betonskim kocke
70,000
30,000
100,000
140,000
85,000
325,000
0
0
644180-1422181
90212
Izgradnja trotoara
50,000
0
50,000
130,000
110,000
290,000
0
0
644180-1422193
90213
Horizontalna i vertikalna sinjalizacija
20,000
0
20,000
60,000
70,000
150,000
0
0
644180-1422200
90214
Snabdevanje sa cevima
40,000
10,000
50,000
0
0
50,000
0
0
644180-1422202
90215
Izgradnja mosta
10,000
0
10,000
20,000
10,000
40,000
0
0
644180-1422205
90216
Postavlanje korpe u grad
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
644180-1422209
90217
Izgradnja i odrzhavanje javne rasvete
20,000
0
20,000
40,000
30,000
90,000
0
0
Faqe 72
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644180-1422215
90218
Zeleni javnih prostora
30,000
0
30,000
150,000
130,000
310,000
0
0
644180-1422216
90219
Uredenje groblja prostore Studime
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
644180-1422221
90220
Izgradnja trotoara i ograda oko groblja
30,000
20,000
50,000
30,000
10,000
90,000
0
0
644180-1422245
90221
Postavljanje kamera
10,000
0
10,000
20,000
0
30,000
0
0
644180-1422253
90222
Obnova autobuske stanice
644180-1422259
90223
Izgradnja kanalizacije
644180-1422264
90224
Izgradnja vodovodne mre e
644180-1422270
90225
Sufinansiran od strane donatora
644180-1422280
90226
Putevi qetvrto reda
644180-1422932
90227
Proizvodnja i postavljanje tandova na autobuskim stajali?tima za
644180-1422934
90228
644180-1422935
90229
644180-1422937
90230
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
63,381
226,000
289,381
290,000
370,000
949,381
0
0
0
50,000
50,000
150,000
80,000
280,000
0
0
60,000
40,000
100,000
0
0
100,000
0
0
10,000
30,000
40,000
0
0
40,000
0
0
0
0
0
80,000
30,000
110,000
0
0
Izgradnja obeliska
0
0
0
50,000
20,000
70,000
0
0
Kupovinu vozila za potrebe opstine
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Dekoracija prostora u gradu
0
0
0
20,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Vucitrn
483,381
416,000
899,381
1,371,477
1,146,207
3,417,065
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
483,381
416,000
899,381
1,371,477
1,146,207
3,417,065
0
0
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
644470-1422296
90231
Regulacija reka i nasipa
0
10,000
10,000
20,000
40,000
70,000
0
0
644470-1422303
90232
Fond sufinansiran od strane donatora
18,000
36,000
54,000
40,000
60,000
154,000
0
0
644470-1422338
90233
Stoqarstfo
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
644470-1422354
90234
Povrtnim biljem
22,000
3,000
25,000
60,000
50,000
135,000
0
0
644470-1422357
90235
Voqarstfo
20,000
5,000
25,000
0
0
25,000
0
0
644470-1422362
90236
Pqelarstfo
10,000
5,000
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
100,000
59,000
159,000
120,000
150,000
429,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
100,000
59,000
159,000
120,000
150,000
429,000
0
0
55,000
70,000
125,000
100,000
100,000
325,000
0
0
644650 - Kadastar i Geodezija
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
644650-1422370
90237
Eksproprijacija
644650-1422376
90238
Uvodenje podataka Komasacije u SIKTK
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
55,000
95,000
150,000
100,000
100,000
350,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
55,000
95,000
150,000
100,000
100,000
350,000
0
0
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 73
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644180-1215593
86183
Asfaltiranje puta Deshmoret e Kombit 2012
1,635,367
178,589
1,813,956
0
0
1,813,956
0
0
644660-1320108
88544
Asfaltiranje lokalnih puteva-Reznik-nasele Mustafa-segment 2
0
0
0
50,000
70,000
120,000
0
0
644660-1320115
644660-1320118
88546
Asfaltiranje lokalnih puteva u Druar
0
0
0
100,000
80,000
180,000
0
0
88547
Asfaltiranje lokalnih puteva u Nevolan
0
0
0
67,500
0
67,500
0
0
644660-1320133
88551
Asfaltiranje lokalnih puteva Shtitaric
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
644660-1320145
88553
Asfaltiranje puteva Studime e eperme-Ceceli
0
0
0
80,000
200,000
280,000
0
0
644660-1320146
88554
Asfaltiranje lokalnih puteva Banjsk-sa zajedniqkon finansiranjem
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
644660-1320147
88555
Asfaltiranje lokalnih puteva- Galic
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
644660-1320149
88557
Asfaltiranje puta-Kunovik
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
644660-1320150
88558
Asfaltiranje puta u Donjem Studimlju nasele Sfarqa-Rashica
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
644660-1422159
90239
Asfaltiranje puta Bequk-ulica Murati Miftari
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
644660-1422176
90240
Asfaltiranje puteva i gradnja mosta
10,000
0
10,000
38,250
0
48,250
0
0
644660-1422183
90241
Asfaltiranje puta u Gurbardh ulica Gjaka Sheremeti
54,500
0
54,500
0
0
54,500
0
0
644660-1422188
90242
Asfaltiranje puta Karaqe Gumnishte
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
644660-1422192
90243
Asfaltiranje puta I Qemajli - W.Clark-B.Pejani
60,000
0
60,000
0
45,000
105,000
0
0
644660-1422197
90244
Asfaltiranje puta Magistrala -Sfaraqak
76,500
0
76,500
60,000
0
136,500
0
0
644660-1422204
90245
Asfaltiranje puta Stanoc Lumadh
20,000
30,000
50,000
90,000
0
140,000
0
0
644660-1422211
90246
Asfaltiranje puta Bajgort - kod gimnazije
10,000
10,000
20,000
45,000
0
65,000
0
0
644660-1422213
90247
Instalacija tablice puteva
0
5,000
5,000
42,760
0
47,760
0
0
644660-1422218
90248
Asfaltiranje lokalnih puteva u Samadrexhi
10,000
7,000
17,000
0
0
17,000
0
0
644660-1422248
90249
Asfaltiranje puta Kole
67,500
0
67,500
0
0
67,500
0
0
644660-1422255
90250
Instalacija kuqnih brojeva
0
5,000
5,000
42,500
0
47,500
0
0
644660-1422266
90251
Asfaltiranje puta Bukos Bruzik
40,869
0
40,869
30,000
60,000
130,869
0
0
644660-1422276
90252
Asfaltiranje ulazak-izlazak kod Opshtine
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
644660-1422287
90253
Projekti
644660-1422293
90254
Pegulativa planova
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
5,000
45,000
50,000
20,000
50,000
120,000
0
0
10,000
40,000
50,000
30,000
150,000
230,000
0
0
2,114,736
320,589
2,435,325
1,066,010
655,000
4,156,335
0
0
666250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
644660-1422930
90255
Asfaltiranje puteva u Vilanc
0
0
0
22,500
0
22,500
0
0
644660-1422936
90256
Asfaltiranje puta Nadakoc - Vu?itrn - Smrekonice
0
0
0
618,500
2,210,088
2,828,588
0
0
644660-1422939
90257
Asfaltiranje puta Slatine - Pasoma
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
641,000
2,290,088
2,931,088
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,114,736
320,589
2,435,325
1,707,010
2,945,088
7,087,423
0
0
Faqe 74
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1320155
88562
Zdrvstvene opreme
0
0
0
170,000
0
170,000
0
0
644730-1320156
88563
Ambulance
0
0
0
110,000
0
110,000
0
0
644730-1422335
90258
Izgradnja magacina sa pratec?om infrastrukturom
142,000
0
142,000
0
0
142,000
0
0
644730-1422349
90259
Izgradnja . ambul. Samodreza
39,000
0
39,000
0
0
39,000
0
0
644730-1422356
90260
Izgradnja ambul u Dubovac
39,000
0
39,000
0
0
39,000
0
0
644730-1422369
90261
Regulisanje ograde i dvrishte u Navalan i Pantini
19,000
0
19,000
0
0
19,000
0
0
644730-1422456
90262
Medicinska i laboratorijska oprema
27,000
0
27,000
25,000
0
52,000
0
0
644730-1422468
90263
Informativna tehnologija
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
644730-1422483
90264
Vozila za prenos pacijenata na hemodijalizi
39,000
0
39,000
45,000
0
84,000
0
0
644730-1422492
90265
Obnova centar u selu Strofc
20,055
0
20,055
0
0
20,055
0
0
644730-1422503
90266
Inventar za zdravstvenim ustanovama
26,000
0
26,000
0
0
26,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
369,055
0
369,055
350,000
0
719,055
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
369,055
0
369,055
350,000
0
719,055
0
0
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1320136
88567
Izgradnja sportskih polja u selima
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
644850-1320142
88568
Obnova naslednih, kulturnih objekata
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
644850-1320143
88569
Gagradnja trga Hasan Prishtine
0
0
0
150,000
100,000
250,000
0
0
644850-1422449
90267
Namestaj za kancelariju
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
644850-1422463
90268
Izgradnja sportskih terena ( Begaj , Artakolli)
30,000
47,000
77,000
0
135,000
212,000
0
0
644850-1422480
90269
Obnova kulturne bastine
0
8,000
8,000
0
80,000
88,000
0
0
644850-1422501
90270
Tehnoloka oprema
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
644850-1422516
90271
Nabavka knjiga za biblioteke
0
5,000
5,000
12,000
0
17,000
0
0
Ukupno - Kultura - Vucitrn
35,000
70,000
105,000
342,000
315,000
762,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
35,000
70,000
105,000
342,000
315,000
762,000
0
0
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
644920 - Obrazovanje i Nauka
936900 - Osnovno Obrazovanje
644920-1320128
88574
Izgradnja shkolla u selima
644920-1422587
90272
Izgradnja osnovne Skole u Pestova
79,962
0
79,962
0
0
79,962
0
0
644920-1422590
90273
Inventar osnovne Skole u Pestova
7,450
0
7,450
0
0
7,450
0
0
644920-1422943
90274
Uredba sportskim terenima u o.s.N.Zhegrova - Stanofc
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
Faqe 75
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644920-1422948
90275
Rekonstrukcija u osnovnoj skoli Azem Bejta - Dubofc
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
644920-1422965
90276
Izgradnja ograde osnovne skole - Pestova
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
644920-1422966
90277
Izgradnja ograde osnovne skole Vilanc
0
0
0
2,000
0
2,000
0
0
644920-1422968
90278
Regulisanje sportskih terena u Nedakoc
0
0
0
13,000
0
13,000
0
0
644920-1422980
90279
Renoviranje krova -o.s. Mustafe Shuti na Ashlan
0
0
0
3,000
0
3,000
0
0
644920-1422992
90280
Izgradnja osnovne skole - Madzunaj
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
644920-1422993
90281
Izgradnja osnovne skole - Druar
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
87,412
0
87,412
438,000
30,000
555,412
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
97,412
0
97,412
438,000
30,000
565,412
0
0
3,262,506
965,589
4,228,095
4,543,487
4,796,295
13,567,877
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
948900 - Srednjeskolsko Obrazovanje
644920-1422598
90282
Rekonstrukcija Skola
Ukupno - Vucitrn
645000 - Zubin Potok
645160 - Predsednik i Opstinski Savet
160250 - Kancelarija Predsednika - Zubin Potok
645160-1422619
90354
Asfaltiranje puteva u opstini Zubin Potok
300,000
0
300,000
310,000
320,000
930,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Zubin Potok
300,000
0
300,000
310,000
320,000
930,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
300,000
0
300,000
310,000
320,000
930,000
0
0
645195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
196250 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
645195-1422621
90355
Inventar, mobilni, multifunksinole centar u Cabra
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
645195-1422655
90356
Izgradnja kuca
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
645195-1422656
90357
Kupovina kompjutrve
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
90,000
0
90,000
60,000
60,000
210,000
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
90,000
0
90,000
60,000
60,000
210,000
0
0
150,000
0
150,000
180,000
190,000
520,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
150,000
0
150,000
180,000
190,000
520,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
150,000
0
150,000
180,000
190,000
520,000
0
0
645730 - Osnovno Zdravstvo
745000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
645730-1319660
88577
Rekonstrukcija ambulante
645920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 76
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
937200 - Osnovno Obrazovanje
645920-1422658
90358
Inventar za osnovnu Skolu, Osman Rama Cabra
78,018
0
78,018
80,000
80,000
238,018
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
78,018
0
78,018
80,000
80,000
238,018
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
78,018
0
78,018
80,000
80,000
238,018
0
0
618,018
0
618,018
630,000
650,000
1,898,018
0
0
72,000
0
72,000
570,000
0
642,000
0
0
Ukupno - Zubin Potok
646000 - Zvecan
646195 - Kancelarija za Zajednice i Povratak
196300 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
646195-1318915
88579
Asfaltiranje lokalnog puta sela Lipa - Mali Rudar
646195-1421851
90359
Asfaltiranje lokalnog puta - Serbovc Zhazhe
280,000
0
280,000
300,000
350,000
930,000
0
0
646195-1421962
90360
Izgradnje Elektromreze u sela Zaze
170,000
0
170,000
0
0
170,000
0
0
646195-1421963
90361
Izgradnja zaStitnog zida u selu Lipe usla
136,387
0
136,387
0
0
136,387
0
0
646195-1422025
90362
Povecanje kapaciteta rezervoara vodovodnog
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
646195-1422028
90363
Kupovina vozila za SLZ
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
646195-1422029
90364
Izgradnja rezervoara za vodu u naselju Ukaj- Lip
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
646195-1422925
90365
Asfaltiranje puta Zhazhe - Vlahi
0
0
0
0
600,000
600,000
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
718,387
0
718,387
870,000
950,000
2,538,387
0
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak
718,387
0
718,387
870,000
950,000
2,538,387
0
0
646730 - Osnovno Zdravstvo
745500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
646195-1421964
90366
Uredba o Zhazhe seoskom ambijentu
88,186
0
88,186
88,186
88,186
264,558
0
0
646195-1422026
90367
Projektovanje i nadzor projekata
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
118,186
0
118,186
118,186
118,186
354,558
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
118,186
0
118,186
118,186
118,186
354,558
0
0
836,573
0
836,573
988,186
1,068,186
2,892,945
0
0
Ukupno - Zvecan
647000 - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
647180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181980 - Javne infrastrukture - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
647180-1422239
90368
Mali projekti
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
647180-1422261
90369
Odrzavanje deponije otpadaka
100,000
0
100,000
110,000
120,000
330,000
0
0
647180-1422277
90370
Odrzavanje i saniranje puteva
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Faqe 77
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
647180-1422289
90371
Odrzavanje zelenih povrsina
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
647180-1422291
90372
Odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
647180-1422294
90373
Oprema za urbanizam i katastar
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
647180-1422297
90374
Izgradnja, rekonstrukcija i renoviranje kuca za socijalne slucajeve i javni objekti 325,315
0
325,315
360,000
370,000
1,055,315
0
0
Ukupno - Javne infrastrukture - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
625,315
0
625,315
620,000
640,000
1,885,315
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
625,315
0
625,315
620,000
640,000
1,885,315
0
0
647730 - Osnovno Zdravstvo
730470 - Administracija
647730-1422302
90375
Renoviranje i izgradnja zdravstvenih objekata
647730-1422305
90376
Kupovina medicinske opreme i inventar za primarno zdravstvo
70,000
0
70,000
100,000
100,000
270,000
0
0
148,060
0
148,060
150,000
150,000
448,060
0
0
Ukupno - Administracija
218,060
0
218,060
250,000
250,000
718,060
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
218,060
0
218,060
250,000
250,000
718,060
0
0
90,219
0
90,219
95,000
95,000
280,219
0
0
Ukupno - Administracija
90,219
0
90,219
95,000
95,000
280,219
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
90,219
0
90,219
95,000
95,000
280,219
0
0
933,594
0
933,594
965,000
985,000
2,883,594
0
0
647920 - Obrazovanje i Nauka
921900 - Administracija
647920-1422310
90377
Renoviranje skolskih objekata
Ukupno - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
651000 - Gnjilane
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651180-1422057
90378
Rehabilitacija puteva i trotoara
450,000
40,000
490,000
470,000
470,000
1,430,000
0
0
651180-1422178
90379
Saniranje javnog osfetlenja.
100,000
70,000
170,000
200,000
200,000
570,000
0
0
651180-1422184
90380
Horizontalna i vertikalna signalizacija puteva.
100,000
20,000
120,000
110,000
110,000
340,000
0
0
651180-1422187
90381
Regulisanje i otvaranje puteva treceg reda.
150,000
70,000
220,000
220,000
220,000
660,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
800,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
800,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
0
0
651470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470270 - Poljoprivreda - Gnjilane
651470-1421922
90382
Razvojni projekti za poljoprivredu stocarstvo.
60,000
20,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Gnjilane
60,000
20,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
60,000
20,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Faqe 78
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
651480 - Ekonomski Razvoj
480270 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Gnjilane
651480-1421538
90383
Participacija u sufinanciranim projektima od Dononatorima.
600,000
63,055
663,055
977,324
1,275,423
2,915,802
0
0
651480-1421554
90384
Izrada regululativnih planova.
100,000
0
100,000
85,000
85,000
270,000
0
0
651480-1421559
90385
Mali projekti.
170,000
0
170,000
180,000
180,000
530,000
0
0
651480-1421632
90386
Oprema za potrebe Opstine.
180,000
20,000
200,000
210,000
210,000
620,000
0
0
651480-1421716
90387
Hala i sportskih tereni.
270,000
0
270,000
270,000
270,000
810,000
0
0
651480-1421730
90388
Regulisanje i odrzavanje opstinskih objekata.
80,000
10,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
651480-1421739
90389
Eksproprijacija zemljista za javni interes.
351,746
248,254
600,000
600,000
600,000
1,800,000
0
0
651480-1421914
90390
Proojektiranje, nadzorivanje i tehnicki prijem projekata.
80,000
5,000
85,000
85,000
85,000
255,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Gnjilane
1,831,746
346,309
2,178,055
2,497,324
2,795,423
7,470,802
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,831,746
346,309
2,178,055
2,497,324
2,795,423
7,470,802
0
0
98,000
10,000
108,000
240,000
260,000
608,000
0
0
651730 - Osnovno Zdravstvo
746000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
651730-1421991
90391
Rekonstrukcija i oderzavanje sdravsfeni objekata.
651730-1422005
90392
Zdravstvena oprema.
30,000
10,000
40,000
44,223
66,859
151,082
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
128,000
20,000
148,000
284,223
326,859
759,082
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
128,000
20,000
148,000
284,223
326,859
759,082
0
0
100,000
80,000
180,000
190,000
200,000
570,000
0
0
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651920-1422008
90393
Skolska Oprema.
651920-1422011
90394
Renoviranje i oderzavanje skolskih ojekata.
150,000
70,000
220,000
293,559
367,119
880,678
0
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
250,000
150,000
400,000
483,559
567,119
1,450,678
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
250,000
150,000
400,000
483,559
567,119
1,450,678
0
0
3,069,746
736,309
3,806,055
4,345,106
4,769,401
12,920,562
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Gnjilane
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652160-1214652
86228
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
652160-1214776
86229
Asfaltiranje ulica u Koxhaj selo-II faza
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
652160-1318220
88619
Izgradnja puta od autoputa Sepetine
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
652160-1318224
88620
Sirenje puta u selo Bucec i Nike selo
55,000
0
55,000
50,000
50,000
155,000
0
0
Faqe 79
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652160-1318242
88622
Asfaltni put Perzhaj naselje, Rec, i Tepojan Kacanik Stari
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
652160-1318293
88625
Asfaltni put Mezraj naselja i Tron, Kovacec selo
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
652160-1318330
652160-1318332
88626
Asfaltni put u Burniku u selu Runjia
40,000
0
40,000
50,000
0
90,000
0
0
88627
Asfaltni put u selu Grlica-Prushaj
40,000
0
40,000
50,000
0
90,000
0
0
652160-1318342
88628
Asfaltni put Fazliu naselja u selu
0
5,000
5,000
30,000
20,000
55,000
0
0
652160-1318362
88629
Izgradnja pesackog mosta preko reke Lepenac
0
5,000
5,000
50,000
50,000
105,000
0
0
652160-1318468
88630
Izgradnja trotoara sa obe strane "E.Duraku" Kacanik
652160-1318493
88631
Izgradnja kanalizacije za Bajnice, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrrice, Kokhaj, Prushaj i Grlica
0
652160-1318496
88632
652160-1318501
88633
652160-1421306
652160-1421310
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
5,000
5,000
20,000
20,000
45,000
0
0
Uredjenje vodovodne mreze u selu Dubrava, Nika, reke, Doganaj, Elezaj i Kokhaj20,000
0
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
Uredba o lokaciji gradskog groblja
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
90395
Asfaltiranje puta Hilmi Shehu-Begrace
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
90396
Asfaltiranje puna u Mem iBafti Mahalu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
652160-1421375
90397
Asfaltiranje puta Ekrem Gudaqi -Stagove
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
652160-1421377
90398
Izgradja puta u mahali Selman Doganaj
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
652163-1214483
86232
Izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni
0
10,000
10,000
50,000
60,000
120,000
0
0
652163-1214489
86233
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
652163-1214510
86238
Asfaltiranje puta u selu Slatine
652163-1214513
86239
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
652163-1214522
86240
Asfaltiranje puta u selu Semaj
652163-1214534
88634
Izgrada i asfaltiranje puta u selima Lanishte -Nikoc -Kerbliq
652163-1214574
88636
Povecanje kapaciteta vodovoda od izvora do rezervoara u Kacanik-Faza I
652163-1214575
88637
652163-1214578
88638
652163-1214586
86244
Izgradnja groblja palih boraca
652163-1214589
86245
Sredstva za sufinansiranje projekata
652163-1214596
88639
Snabdevanje sluzbenih vozila
0
5,000
5,000
50,000
50,000
105,000
0
0
50,000
0
50,000
50,000
60,000
160,000
0
0
0
5,000
5,000
50,000
50,000
105,000
0
0
60,000
0
60,000
70,000
0
130,000
0
0
10,000
25,000
35,000
50,000
50,000
135,000
0
0
0
5,000
5,000
100,000
140,000
245,000
0
0
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Neredime
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Lepenac
0
5,000
5,000
50,000
60,000
115,000
0
0
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
145,111
25,486
170,597
190,432
236,335
597,364
0
0
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
775,111
100,486
875,597
1,155,432
1,086,335
3,117,364
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
775,111
100,486
875,597
1,155,432
1,086,335
3,117,364
0
0
15,000
0
15,000
5,000
10,000
30,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
15,000
0
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
86246
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
86247
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
Ukupno - Administracija - Kacanik
Faqe 80
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija i Osoblje
15,000
0
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1318614
88640
Postavljanje saobrazajnih znakova i objekata kojim se oni bave
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
652180-1318615
88641
Izgradnja fekalne kanalizacije
29,000
25,000
54,000
64,700
200,000
318,700
0
0
652180-1421405
90399
Izgradnja vovovodne mreze u Globocice
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
652180-1421407
90400
Izgr.mreze fekaln.i vodovod. Kacanik i Vjeter
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
652180-1421409
90401
Izgradnja kanalizac.u mahali -Leke Doganaj
16,000
0
16,000
0
0
16,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
165,000
25,000
190,000
64,700
200,000
454,700
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
165,000
25,000
190,000
64,700
200,000
454,700
0
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
652470-1214631
86251
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214655
86253
Priprema Regulativni planova
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
652660-1214657
86254
Projektovanje
15,000
15,000
30,000
35,000
50,000
115,000
0
0
652660-1214667
86256
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
65,000
25,000
90,000
100,000
100,000
290,000
0
0
652660-1214669
86257
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
652660-1214711
86258
Izgrada gradskog parka -II- faza
10,000
0
10,000
45,000
30,000
85,000
0
0
652660-1214715
86260
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
0
80,000
80,000
70,000
100,000
250,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
105,000
140,000
245,000
270,000
300,000
815,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
105,000
140,000
245,000
270,000
300,000
815,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
60,000
80,000
0
0
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214730
86262
Snabdevanje sa medicinskim opremama
652730-1214737
88642
Snabdevanje sa namestaje i opreme
652730-1421420
90402
Izgradnja i reizgr.objekta GPMC
0
4,000
4,000
10,000
10,000
24,000
0
0
125,000
25,000
150,000
100,000
30,000
280,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
125,000
39,000
164,000
120,000
100,000
384,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
125,000
39,000
164,000
120,000
100,000
384,000
0
0
652920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 81
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214753
86263
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
652920-1214767
86265
Renoviranje gradskog igralista -Besnik Begunca
652920-1318625
88649
Nabavka Skolskog namjestaja i opreme
652920-1421423
90403
Izgr.i reizg.kult.istorijski monumenta
652920-1421607
90404
Izgradnja O.S.Kacanik i Vjeter
652920-1421742
90405
Izgradnja objekta O.s Kovaqec
Ukupno - Administracija - Kacanik
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Kacanik
50,000
0
50,000
50,000
85,000
185,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
8,000
2,000
10,000
30,000
50,000
90,000
0
0
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
68,000
12,000
80,000
100,000
145,000
325,000
0
0
68,000
12,000
80,000
100,000
145,000
325,000
0
0
1,283,111
316,486
1,599,597
1,755,132
1,881,335
5,236,064
0
0
65,134
156,509
221,643
208,847
228,508
658,998
0
0
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1421723
90406
Asfaltiranje lokalnih puteva uz ucesce gradjana
653160-1421744
90407
Participacija za Rog.Hod.Muc selu vodovod
0
113,178
113,178
0
0
113,178
0
0
653160-1421751
90408
Ucesce u selu Ro snabdevanja vodom Pet.Ship
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
0
653160-1421784
90409
Budzet za projekte nevladinih organizacija
0
15,000
15,000
10,000
10,000
35,000
0
0
653160-1421790
90410
Trotoar u Hodonoc 2013
0
17,000
17,000
0
0
17,000
0
0
653160-1421796
90411
Sufinansiranje projekata
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
653160-1421819
90412
Budzet za informisanje i marketing
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
653160-1422415
90416
Izgradnja trotoara u Katushnice , Novosel i Kopernice
0
0
0
135,000
135,000
270,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
65,134
396,687
461,821
393,847
413,508
1,269,176
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
65,134
396,687
461,821
393,847
413,508
1,269,176
0
0
653180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181890 - Javna Infrastruktura - Kamenica
653180-1421823
90417
Ifrastruktura puteva, sljunak i ciscenja snega
20,000
55,000
75,000
57,000
57,000
189,000
0
0
653180-1421848
90418
Punjenje rupe sa asfalta, prosirenja i riasfalti
45,000
0
45,000
35,000
35,000
115,000
0
0
653180-1421928
90419
Vodosnabdevanje u naselju Kameria, u Kamenici
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
0
653180-1422033
90420
Popunjavanje vodovod i kanalizacija u naselju i Grizime Malsia
0
49,000
49,000
65,000
0
114,000
0
0
653180-1422035
90421
Hapasirave regulacije za zelenilo , odrzavanje
0
26,000
26,000
26,000
26,000
78,000
0
0
653180-1422052
90422
Javno osvetljenje puteva u gradu i selima
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
653180-1422055
90423
Horizontalna i vertikalna putevi
0
5,600
5,600
5,600
5,600
16,800
0
0
Faqe 82
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653180-1422056
90424
Izgradnja mreze
0
8,500
8,500
8,500
8,500
25,500
0
0
653180-1422460
90425
Ucesce za kanalisanje sela Koretin , Topanice Hogost
0
0
0
85,213
85,213
170,426
0
0
653180-1422478
90426
Prosirenje primarne trotoaru Rogacice
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kamenica
0
0
0
0
56,000
56,000
0
0
65,000
224,100
289,100
307,313
298,313
894,726
0
0
0
12,000
12,000
12,000
12,000
36,000
0
0
184730 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Kamenica
653180-1422110
90427
Projekti za vanredno
653180-1422113
90428
Izgradnja vatrogasaca u Muciverc
25,000
8,000
33,000
0
0
33,000
0
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Kamenica
25,000
20,000
45,000
12,000
12,000
69,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
90,000
244,100
334,100
319,313
310,313
963,726
0
0
0
30,000
30,000
30,000
64,252
124,252
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kamenica
0
30,000
30,000
30,000
64,252
124,252
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
30,000
30,000
30,000
64,252
124,252
0
0
10,000
15,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
653470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470290 - Poljoprivreda - Kamenica
653470-1422123
90429
Projekti za poljoprivredu
653660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
653660-1422292
90430
Razvoj projekata
653660-1422299
90431
Nadzor kapitalnih projekata
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
10,000
40,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
10,000
40,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
0
22,000
0
0
653920 - Obrazovanje i Nauka
938400 - Osnovno Obrazovanje
653920-1422118
90432
Uredjenje prozora u osnovnoj skoli u Kamenici Fan Noli
653920-1422339
90433
Izgradnja osnovne skole u gjirishec
0
22,000
22,000
0
653920-1422440
90434
Rekonstrukcija skole u Gjirishevc
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
653920-1422494
90435
Uredba srednjo skola toaleta u Kamenici
0
0
0
0
32,000
32,000
0
0
653920-1422498
90436
Izgradnja gnezdo dece u Rogana
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Kamenica
654000 - Novo Brdo
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
Faqe 83
0
0
0
0
95,804
95,804
0
0
15,000
22,000
37,000
15,000
127,804
179,804
0
0
15,000
22,000
37,000
15,000
127,804
179,804
0
0
180,134
732,787
912,921
808,160
965,877
2,686,958
0
0
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1422543
90437
Odrzavanje lokalnih puteva
8,644
654180-1423123
90658
Izgradnja vodovoda u zamak turistickog centra Novo Brdo
9,664
18,308
0
0
18,308
0
0
28,012
0
28,012
0
0
28,012
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
36,656
9,664
46,320
0
0
46,320
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
36,656
9,664
46,320
0
0
46,320
0
0
654480 - Ekonomski Razvoj
480300 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
654480-1422565
90438
Participacija u projektima
30,308
15,000
45,308
0
0
45,308
0
0
654480-1422572
90439
Asfaltiranje puta u opstini Novo Brdo
45,149
73,775
118,924
0
0
118,924
0
0
654480-1422577
90440
Izgradnja trotuara i javne osvetljene u Llabjanu
45,308
18,000
63,308
0
0
63,308
0
0
654480-1422578
90441
Popravak lokalnim puta na podrucju opstine
0
7,489
7,489
0
0
7,489
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
120,765
114,264
235,029
0
0
235,029
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
120,765
114,264
235,029
0
0
235,029
0
0
654660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664550 - Urbano Planiranje i Inspekcija
654660-1422579
90442
Izrada Regulacionih planova
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
13,520
5,000
18,520
0
0
18,520
0
0
654730 - Osnovno Zdravstvo
748000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
654730-1422581
90443
Nabavka potrebne opreme za FMC
654730-1422588
90444
Centralno grijanje u Kusce
0
9,200
9,200
0
0
9,200
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
13,520
14,200
27,720
0
0
27,720
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
13,520
14,200
27,720
0
0
27,720
0
0
654850 - Kultura, Omladina i Sport
850300 - Kultura - Novo Brdo
654850-1422580
90445
Knjizare Obogacivanje fond za sve bibloteke
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
0
Ukupno - Kultura - Novo Brdo
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
0
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1422589
90446
Popravak obrazovnih objekata
8,800
14,200
23,000
0
0
23,000
0
0
654920-1422593
90447
Partcipacija u projektima
8,800
5,000
13,800
0
0
13,800
0
0
Faqe 84
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
17,600
19,200
36,800
0
0
36,800
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
17,600
19,200
36,800
0
0
36,800
0
0
188,541
185,328
373,869
0
0
373,869
0
0
30,000
0
30,000
17,274
18,191
65,465
0
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Strpce
30,000
0
30,000
17,274
18,191
65,465
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
0
30,000
17,274
18,191
65,465
0
0
10,000
0
10,000
5,757
6,064
21,821
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Strpce
10,000
0
10,000
5,757
6,064
21,821
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
10,000
0
10,000
5,757
6,064
21,821
0
0
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Novo Brdo
655000 - Strpce
655180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183550 - Vatrogasna Sluzba - Strpce
655180-1421429
90448
Saniranje stete u infrastrukturi od elementarnih nepogoda
655480 - Ekonomski Razvoj
480310 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Strpce
655480-1421441
90449
Uredjenje kanala za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
655660-1421446
90450
Izrada detaljnih projekata
655660-1421453
90451
Participacija u sufinansijskim projektima
655660-1421458
90452
Prosirenje lokalnih puteva u naselju Rec - Brod
655660-1421465
90453
Branici na putu Brod - Firaja
655660-1421475
90454
Uredjenje vodovoda u selu Foraja
655660-1421482
90455
Javna rasveta puta naselja Rec - Firaja stara dzamija
655660-1421485
90456
655660-1421488
655660-1421491
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Asfaltiranje puta u selu Izance, V faza
20,000
0
20,000
11,254
11,171
42,425
0
0
90457
Asfaltiranje puta u naselju Cokljar sela Brod V-ta faza
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
90458
Asfaltiranje lokalnih puteva u Donjoj Bitinji
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
655660-1421499
90459
Asfaltiranje lokalnih puteva u Gornjoj Bitinji
0
13,000
13,000
10,000
10,000
33,000
0
0
655660-1421502
90460
Asfaltiranje puta Vice-Kostanjev, II faza
0
25,000
25,000
10,000
10,000
45,000
0
0
655660-1421506
90461
Uredjenje puta kod grobljista selo Vica
655660-1421507
90462
Uredjenje puta osnovna skola Brod 1 - Emerlahaj
655660-1421557
90463
Uredjenje infrastrukture kod zgrade i bolnice
655660-1421740
90464
Uredjenje infrastrukture kod sportske hale
655660-1421741
90465
Uredjenje infrastrukture u Vikend Zonu
Faqe 85
3,183
0
3,183
0
0
3,183
0
0
20,000
0
20,000
25,000
0
45,000
0
0
185,064
114,936
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
172,510
0
172,510
0
0
0
0
0
0
186,344
186,344
0
0
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655660-1421745
90466
Uredjenje puta Emerlahaj II faza
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
655660-1421747
90467
Ulicna rasveta selo Firaja
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
655660-1421776
90468
Ulicna rasveta selo Brod
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
655660-1421778
90469
Uredjenje lokalnih puteva selo Firaja
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
655660-1421780
90470
Uredjenje puteva u naselju Rudaj selo Brod
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
655660-1421789
90471
Uredjenje lokalnih puteva selo Brod
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
655660-1421791
90472
Uredjenje vodovoda Markaj-Sehljer selo Brod
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
655660-1421798
90473
Uredjenje kanalizacije po mahalama sela Firaje
0
0
0
0
17,000
17,000
0
0
655660-1423117
90653
Izgradnja fudbalskog stadiona u Livadia
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
568,247
192,936
761,183
363,764
384,515
1,509,462
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
568,247
192,936
761,183
363,764
384,515
1,509,462
0
0
42,777
0
42,777
33,774
37,560
114,111
0
0
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
42,777
0
42,777
53,774
57,560
154,111
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
42,777
0
42,777
53,774
57,560
154,111
0
0
14,000
6,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
14,000
6,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1421519
90474
Specijalna medicinska oprema
655730-1422082
90475
Renoviranje postojecih zdravstvenih centara
655920 - Obrazovanje i Nauka
939000 - Osnovno Obrazovanje
655920-1421525
90476
Renoviranje objekata osnovnih skola
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje
655920-1421527
90477
Renoviranje objekata srednjih skola
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Strpce
24,000
6,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
675,024
198,936
873,960
470,569
496,330
1,840,859
0
0
35,000
0
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
50,654
0
50,654
50,000
50,000
150,654
0
0
656000 - Urosevac
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656180-1318728
88739
Uredjenje zelenih povrsina
656180-1318819
88740
Ostala oprema za gradsku dekoraciju
656180-1422792
90478
Odrzavanje reka, kanala -eliminisanje poplava
Faqe 86
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1319493
88772
Popravka puteva sa asfaltom i trotoari
110,000
0
110,000
110,000
110,000
330,000
0
0
656480-1319494
88773
Postavi makadamskih cesta - otvaranje novih cesta
110,000
0
110,000
110,000
110,000
330,000
0
0
656660-094894
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
305,654
40,000
345,654
345,000
345,000
1,035,654
0
0
181920 - Javna Infrastruktura - Urosevac
656180-1215612
86325
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
656180-1215629
88741
Izgradnja javnih toaleta u Freedom Park
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
656180-1422582
90479
Asfaltiranje puta nas.Hasani u selo Grebno
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
656180-1422595
90480
Asfaltiranje puta naselja topojane-Grebno
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
656180-1422604
90481
Asfaltiranje puta s. Slivovo(od djamije do ?kole)
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
656180-1422643
90482
Asf. puta Starog sela, naselje Preljez
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
656180-1422646
90483
Pro?irenje i asfaltiranje puta sela Zaskok
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
656180-1422648
90484
Nastavak .asfalt.glavnog puta sela Papaz
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
656180-1422653
90485
Asfalt. prestenastog dela puta sela Pojati?te
63,427
16,781
80,208
0
0
80,208
0
0
656180-1422657
90486
Asf. prstenastog dela puta u J. Preljez
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
0
656180-1422664
90487
Kanalizacija sela Zaskok-I faza
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
656180-1422670
90488
Kanalizacija sela Slivovo, II faza pri Lojze
0
48,000
48,000
0
0
48,000
0
0
656180-1422678
90489
Zavrsetak kanalizacije II faza po selima
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
656180-1422684
90490
Asfalt. puta od magistrale do ?kole, Muhadj. Talinovac
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
656180-1422697
90491
Asfaltiranje puta s. Sazlija
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
0
656180-1422699
90492
Asfaltiranje puta sela Varos
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
656180-1422701
90493
Asfaltiranje glavnog puta sela Crnilo
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
656180-1422707
90494
Asfaltiranje puta "Metush Krasnici", II faza
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
656180-1422710
90495
Asfaltiranje puta kod Fabr. za preradu vode u Plje?ine
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
656180-1422712
90496
Asfaltiranje ulice "Enver Hadri"
656180-1422721
90497
Asfalt. puta naselja Carko?evo, Kamenoglava
656180-1422724
90498
Asfalt. ulice "Gjergj Fista" sve do ul. "Enver Topalli"
656180-1422732
90499
Asfalt. i uredjenje trotoara ulice "Xheme Ladrovci"
656180-1422746
90500
Atmosf. kanaliz. vodovod i riasfalt.ul."Rifat Beri?a"
656180-1422748
90501
Asfaltiranje puta u Tankosicu
656180-1422750
90502
656180-1422752
90503
656180-1422753
90504
Asfalt. ul. "Enver Topalli" od ?isto?e do
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
0
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Asfaltiranje puta sela Zlatare
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Uredjenje glavne cevi vodovoda s. Crnilo
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
90,000
10,000
100,000
100,000
0
200,000
0
0
Faqe 87
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656180-1422758
90505
Uredjenje trotoara ul. "Remzi Hoxha"
75,000
0
75,000
0
0
75,000
0
0
656180-1422766
90506
Ucesce u projektima sa Minist.Infrastrukture
181,132
0
181,132
150,000
150,000
481,132
0
0
656180-1422776
656180-1422780
90507
Uredjenje podvosnjaka ul. Rexhep Bislimi"
130,000
100,000
230,000
350,000
0
580,000
0
0
90508
Riasfaltiranje i uredjenje ul. "Sejdi Sejdiu"
0
74,000
74,000
0
0
74,000
0
0
656180-1422786
90509
Uredjenje kolektora Nekodim-Grlica I faza
50,000
40,000
90,000
150,000
0
240,000
0
0
656180-1422790
90510
Asfaltiranje ul. "Agim Ramadani" i "Kongres Manast"
0
95,000
95,000
0
0
95,000
0
0
656480-1111559
83270
Ucesce u projektima sa donatorima
550,000
0
550,000
5,993,719
8,119,770
14,663,489
0
0
656480-1111565
83271
Ucesce u projektima uz participaciju gradjana
200,000
100,000
300,000
480,000
0
780,000
0
0
656480-1215253
86333
Nadgledanje projekata
30,000
25,000
55,000
0
0
55,000
0
0
656480-1318792
88746
Uredjenje centra grada faza - I
640,000
0
640,000
400,000
0
1,040,000
0
0
656480-1318991
88748
Kanalizacija atmosferski riasfaltimi og, Astrit Biti?i
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
656480-1319418
88757
Asfaltiranje puta berishajve u Grebno
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
0
656480-1319424
88758
Asfaltiranje puta u selu Gatnje do Burnika II faze
100,000
20,000
120,000
0
0
120,000
0
0
656480-1319428
88759
Asfaltiranje puta u Talinovac Jerlij
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
656480-1319435
88760
Asfaltiranje i osvetljenje puta u Kamenoglavi
29,000
0
29,000
0
0
29,000
0
0
656480-1319483
88762
Put Asfaltiranje Softovic- Rahovice
170,000
0
170,000
0
0
170,000
0
0
656480-1319486
88765
Uredjenje puteva i parking Freedom Park, II faza
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
656480-1319488
88767
Asfaltiranje puta Zaskok Pljesine (nastavak projekta MAPL)
1,100,000
0
1,100,000
0
0
1,100,000
0
0
656480-1319495
88774
Izrada i revizija projekata detaljne
240,000
0
240,000
220,500
0
460,500
0
0
656480-1319567
88775
Izgradnja kuca za socijalne slu?ajeve
20,029
74,971
95,000
0
0
95,000
0
0
656660-1422660
90511
Asfaltiranje puta sela Mirase
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
656660-1422908
90512
Nast. projekata sa UN-Habitata, II faza, Uredj. novog puta
160,000
0
160,000
0
0
160,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Urosevac
4,453,588
2,053,752
6,507,340
7,944,219
8,369,770
22,821,329
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
4,759,242
2,093,752
6,852,994
8,289,219
8,714,770
23,856,983
0
0
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656470-1111922
83274
Vakcinacija stocnog fonda
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
656470-1215105
86321
Eliminisanje pasa lutalica
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
0
656480 - Ekonomski Razvoj
480720 - Turizam - Urosevac
656480-1422909
90513
St. Fizibiliteta za podzemne parkinge u centru grada
Faqe 88
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1422910
90514
Nacrt inv.proj. za strane i domace investitore
80,000
0
80,000
80,000
70,000
230,000
0
0
656480-1422911
90515
Subvencionisanje biznisa (vauceret)
120,000
50,000
170,000
170,000
180,000
520,000
0
0
Ukupno - Turizam - Urosevac
200,000
105,000
305,000
250,000
250,000
805,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
200,000
105,000
305,000
250,000
250,000
805,000
0
0
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
0
0
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
656480-1111923
83278
Kupovina zemlje- eksproprijacija
656660-1421924
90516
Regulativni planovi grada
656660-1422907
90517
Regulativni planovi sela
0
50,000
50,000
80,000
80,000
210,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
100,000
170,000
270,000
280,000
280,000
830,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
100,000
170,000
270,000
280,000
280,000
830,000
0
0
656730 - Osnovno Zdravstvo
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
656730-1112018
83340
Medicinska oprema
185,000
0
185,000
170,000
140,000
495,000
0
0
656730-1422353
90518
Izgradnja CPM-Kamenoglava
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
0
656730-1422397
90519
Renoviranje zdravstvenih objekata
43,000
0
43,000
45,000
30,000
118,000
0
0
656730-1422739
90520
Kupovina autoambulantnog vozila
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656730-1422743
90521
Kupovina vozila za dijalizu
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
520,000
0
520,000
265,000
220,000
1,005,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
520,000
0
520,000
265,000
220,000
1,005,000
0
0
656920 - Obrazovanje i Nauka
939300 - Osnovno Obrazovanje
656850-1422406
90522
Uredjenje sportskih terena u gradu
60,000
0
60,000
65,000
100,000
225,000
0
0
656850-1422435
90523
Uredjenje sportskih terena u selima
90,000
0
90,000
100,000
70,000
260,000
0
0
656920-1422634
90524
Postavlj.prozora i C.grejanja OS"Bilal ?ala" Lo?kobare
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
656920-1422635
90525
Postavlj.c.grejanja OS Ismail Qemali-Preljez
16,342
0
16,342
0
0
16,342
0
0
656920-1422636
90526
Post.c. grejanja i magacina OS Limon Reka-Preljez
16,000
0
16,000
0
0
16,000
0
0
656920-1422638
90527
Izgr.sale fiz.kulture OS Tefik Canga-Urosevac
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
0
656920-1422644
90528
Centr. grejanje OS Surcina
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1422661
90529
Spoljno malterisanje OS "Muharrem Semsedini" St. Selo
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1422693
90530
Uredjenje krova St " Kuvendi i Arberit" -Uro?evac
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
656920-1422734
90531
Uredjenje novih trotoara za bezb. u naseljima
50,000
0
50,000
98,000
98,000
246,000
0
0
Faqe 89
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920-1422804
90532
Uredjenje Krova OS "Astrit Bytyci"
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
656920-1422901
90533
Uredjenja ograde OS -Nerodimlje
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1422902
90534
Uredjenje ograde OS "Abetarja"
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1422906
90535
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija skola
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
656920-1422912
90536
Uredjenje centr. grejanja OS s.Jezerce
656920-1422913
90537
Uredjenje -renoviranje OS "Jeta e RE" s. Grebno
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
350,000
0
350,000
0
0
350,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
1,020,342
0
1,020,342
283,000
288,000
1,591,342
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,020,342
0
1,020,342
283,000
288,000
1,591,342
0
0
6,599,584
2,408,752
9,008,336
9,407,219
9,792,770
28,208,325
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
2,041,800
0
2,041,800
0
0
Ukupno - Urosevac
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzetiranje
657163-1421362
90538
Kupovina vozila
657175-1320090
88797
Gradnja vodovoda
657175-1421166
90539
Izgradnja kanalizacije u selu Vrbane
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
657175-1421176
90540
Izgradnja kanalizacije u selu Ljubiste
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
657175-1421180
90541
Izgradnja kanalizacije u selu Stubla
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
657175-1421189
90542
Izgradnja kanalizacije u selu Devaje
33,000
0
33,000
0
0
33,000
0
0
657175-1421194
90543
Izgradnja kanalizacije u selu Gosice
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
657175-1421196
90544
Izgradnja vodovoda u selu Smiri
236,985
0
236,985
0
0
236,985
0
0
657175-1421200
90545
Izgradnja vodovoda u selu Vrbane
230,000
0
230,000
0
0
230,000
0
0
657175-1421206
90546
Izgradnja vodovoda u Letnici
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
657175-1421246
90547
Izgradnja trotuara Pozaranje - Muhaxherski put
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
657175-1421292
90548
Izgradnja trotuara u selu Skifteraj
33,000
0
33,000
0
0
33,000
0
0
657175-1421322
90549
Poloprivredni putevi
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
657175-1421325
90550
Asfaltiranje puta Pozaranje - Donja Slatina
95,000
0
95,000
0
0
95,000
0
0
657175-1421329
90551
Asfaltiranje puta Dzmije L-350 m u selu Zitinje
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
657175-1421503
90552
Participiranje projekata sa donatorima
0
274,471
274,471
0
0
274,471
0
0
657175-1422647
90553
Izgradnja sportsko i teretane rad u infrastrukturu
0
0
0
0
2,067,247
2,067,247
0
0
657180-1421123
90554
Izgradnja kanalizacije u Novom Selu
657180-1421145
90555
Kanalizacija u selima Trestenik i Muhaxherskoj Sadovini
657180-1421160
90556
Izgradnja kanalizacije u selo Grmovo
Faqe 90
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
160,000
0
160,000
0
0
160,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
657920-1421341
90557
Izgradnja osnovne skole Muhaxherska Sadovina
124,536
0
124,536
0
0
124,536
0
0
Ukupno - Budzetiranje
1,747,521
374,471
2,121,992
2,041,800
2,067,247
6,231,039
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,747,521
374,471
2,121,992
2,041,800
2,067,247
6,231,039
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
159,232
0
159,232
0
0
159,232
0
0
0
0
0
207,211
232,000
439,211
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
179,232
0
179,232
207,211
232,000
618,443
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
179,232
0
179,232
207,211
232,000
618,443
0
0
44,629
20,229
64,858
71,000
130,029
265,887
0
0
657730 - Osnovno Zdravstvo
749500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
657175-1421403
90558
Kupovina vozila - zdravstvo
657730-1421495
90559
Izgradnja ambulante u Pozaranju - prva faza
657730-1422109
90560
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657920-1319604
88818
Renovanje po skolama
657920-1421476
90561
U osnovnoj Skoli ograde Domu M.Tarabullusi.Letn
Ukupno - Administracija - Vitina
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Vitina
0
5,300
5,300
0
0
5,300
0
0
44,629
25,529
70,158
71,000
130,029
271,187
0
0
44,629
25,529
70,158
71,000
130,029
271,187
0
0
1,971,382
400,000
2,371,382
2,320,011
2,429,276
7,120,669
0
0
18,706
0
18,706
170,000
180,000
368,706
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
42,000
92,000
0
0
92,000
0
0
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
86398
Participacija projekata od donatora za infrakstruk
658160-1319461
88821
Participacija za projekte od donatora LOGOS
658160-1421881
90562
Asfaltiranje lokalnih putevaOpstine Partes/Pasjane
50,000
658160-1421901
90563
Participacija projekta Kulturno nasledje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
83,706
42,000
125,706
170,000
180,000
475,706
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
83,706
42,000
125,706
170,000
180,000
475,706
0
0
4,812
0
4,812
0
0
4,812
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
4,812
0
4,812
0
0
4,812
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
4,812
0
4,812
0
0
4,812
0
0
88,518
42,000
130,518
170,000
180,000
480,518
0
0
658920 - Obrazovanje i Nauka
939900 - Osnovno Obrazovanje
658160-1216460
85002
Participacija projekata , opreme za skolu (Prosv
Ukupno - Partes
Faqe 91
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659000 - Elez Han
659180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184440 - Pozari Prevencija i Inspekcija
659180-1421612
90564
Popravka i prilago?avanje vodosnabdevanja u Hani i Elezit
80,000
20,000
100,000
659180-1421657
90565
659180-1421658
90566
659180-1421905
90567
Popravku puteva i trotoara od Hani i Elezit
0
0
100,000
0
0
Istra?ivanje i snabdevanje sela pijac?om vodom
0
10,000
Istra?ivanje i snabdevanje sela pijac?om vodom
0
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
5,000
7,000
12,000
0
0
12,000
0
0
Ukupno - Pozari Prevencija i Inspekcija
85,000
37,000
122,000
15,000
0
137,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
85,000
37,000
122,000
15,000
0
137,000
0
0
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1421490
90568
Asfaltiranje puta od Paldenica do Dremjak
15,636
84,364
100,000
0
0
100,000
0
0
659660-1421497
90569
Popravka na groblju kompleksa u Pustenik
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
659660-1421501
90570
Asfaltiranje puta do rezervoara vodovod- Dimce
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
659660-1421505
90571
Asfaltiranje ulice kaldrmi Hanit te Elezit
17,522
2,478
20,000
0
0
20,000
0
0
659660-1421508
90574
Regulisanje Kanalizacija od ?elezni?ke stanice do glavnog kolektora
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
659660-1421510
90572
Regulacija korita reke Dimce - faza 2
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421522
90573
Javno osvetljenje urbanog i ruralnog podru?ja
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
659660-1421583
90575
Renoviranje i fasada zgrade op?tine
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
659660-1421586
90576
Fasada na javnim zgradama
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421588
90577
Asfaltiranje puta sa kaldrmom u susedstvu Llapor
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
659660-1421593
90578
Asfaltiranje puta kaldrmom do groblja Lagja e Re
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421595
90579
Polaganje betonskih kaldrmi u selu Dimce
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421596
90580
Izgradnja kanalizacije od Naselje Bu?a u selo da hrabri
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0
0
659660-1421598
90581
icenje reke Lepenac azbestne otpada
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421602
90582
Regulisanje Creek u selu Sekqishte
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421604
90583
Asfaltiranje puta Gorance - Globoqice
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421628
90584
Izgradnja autobuske stanice
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
659660-1421633
90585
Regulisanje izvor vode i protok u Hani i Elezit kiseo .
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
659660-1421638
90586
Izgradnja kanalizacije Naselje Kollomoke - Ura Seqishte
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
659660-1421641
90587
Izgradnja osnovne ?kole u Lagjen e Re
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
659660-1421643
90588
Dodavanje vode kapaciteta
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
659660-1421645
90589
Izgradnja doma kulture
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
Faqe 92
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1421648
90590
Ponavljanje put Pustenik-Laq
0
0
0
0
11,041
11,041
0
0
659660-1421659
90591
Postavljanje kamera na javnim mestima u Hani i Elezit.
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
659660-1421660
90592
Besplatni alati za sufinansiranje
30,000
50,126
80,126
60,000
100,000
240,126
0
0
659660-1421663
90595
Projekat fond za razvoj
0
6,158
6,158
0
0
6,158
0
0
659660-1421664
90596
Projekat fond za razvoj
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1421877
90597
Asfaltiranje puta kroz naselje dremjak da Lagja e Re
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
659660-1421882
90598
Ure?enje sportskih dvorana u Paldenica i Gorance
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
659660-1421887
90599
Pro?irenje puta od sela i Sekisht - vorba
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1421889
90600
Obnova starog ?kole u ??Krivenik
0
0
0
6,424
0
6,424
0
0
659660-1421891
90601
Kanalizacija Regulisanje Rezhance sela i okolnih naselja Hunel
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0
0
659660-1421895
90602
Fond za eksproprijaciju
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
659660-1421896
90603
Naziv i adresa stolova za op?tine Hani i Elezit
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
659660-1421898
90604
Informaciona tehnologija oprema za op?tinske uprave
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
659660-1421902
90605
Informaciona tehnologija oprema za savetnika ( laptop , projektor )
10,000
2,000
12,000
0
0
12,000
0
0
659660-1421942
90606
Podvo?njak na prekretnici Hani i Elezit ( autoput )
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
659660-1421943
90607
Izgradnja postrojenja za kanalizaciju
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
659660-1421946
90608
?elezni?ki podvo?njak statcioni
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
659660-1421947
90609
Rregullimi sam kanalizimit fekal Krivenik - Seqishte
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
659660-1421949
90610
Ponavljanje put od gornje do donje Dermjaku
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
659660-1421950
90611
Asfaltiranje puta Ramuk - Kashan
0
0
0
24,266
0
24,266
0
0
659660-1421952
90612
Popravka trotoara i pe?a?ke Hani i Elezit - mineralne vode
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
659660-1421953
90613
Utiruc?i put vode su?eno - Pustenik
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
659660-1421954
90614
Regulisanje sistema sela Kanalizacija Gorance - Rezhance -Hani i Elezit
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
659660-1421955
90615
Regulisanje kanalizacije u preostale ?etvrtine sela Paldenica
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
659660-1421956
90616
Regulisanje put Gorance- Krivenik
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
659660-1421957
90617
Izgradnja kanalizacije u selo Gorance
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1421958
90618
Zelenilo nekih javnih povr?ina
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421959
90619
Identifikovanje i obezbe?ivanje imovine za groblje mu?enika
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1421979
90620
Regulacija reke Lepenac
i burim-Lok
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
93,158
234,126
327,284
430,690
511,041
1,269,015
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
93,158
234,126
327,284
430,690
511,041
1,269,015
0
0
659730 - Osnovno Zdravstvo
750500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 93
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659730-1421680
90622
Dodatak za porodi?nu medicinu u Han i Elezit
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
659730-1421681
90623
Dodatak za porodi?nu medicinu u Han i Elezit
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659730-1421682
90624
Oprema i name taj za inventar Porodi nu medicinu
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
659730-1421683
90625
Oprema i name taj za inventar Porodi nu medicinu
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659730-1421685
90627
Ureenje ambulante u selu ogradu koja Gorance
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659730-1421686
90628
Ure enje infrastrukture Porodi nu medicinu
0
0
0
9,546
0
9,546
0
0
659730-1421687
90629
Ure?enje infrastrukture Porodi nu medicinu
0
0
0
0
3,992
3,992
0
0
659730-1421688
90630
Izgradnja ambulante stanicu u selu Paldenica
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
5,000
5,000
10,000
34,546
38,992
83,538
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
5,000
5,000
10,000
34,546
38,992
83,538
0
0
0
8,000
8,000
5,000
5,000
18,000
0
0
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija
659920-1421690
90632
infratruktures regulacija ?kola Infratstructure regulacija (?kola fasada )
659920-1421693
90635
Inventar ?kolske opreme
Ukupno - Administracija
5,000
0
5,000
0
7,984
12,984
0
0
5,000
8,000
13,000
5,000
12,984
30,984
0
0
25,000
12,000
37,000
100,000
71,967
208,967
0
0
25,000
12,000
37,000
100,000
71,967
208,967
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
940200 - Osnovno Obrazovanje
659920-1421695
90638
Aneks Osnovna ?kola Iljaz Ta?i u Hani i Elezit - sekundi - fazi
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
952200 - Srednjeskolsko Obrazovanje
659920-1421697
90640
Izgradnja sportskog terena sa krovova srednje ?kole Dardanije
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
30,000
20,000
50,000
115,000
84,951
249,951
0
0
213,158
296,126
509,284
595,236
634,984
1,739,504
0
0
100,000
56,800
156,800
59,200
60,848
276,848
0
0
Ukupno - Budzetiranje
100,000
56,800
156,800
59,200
60,848
276,848
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
100,000
56,800
156,800
59,200
60,848
276,848
0
0
12,651
0
12,651
12,651
12,651
37,953
0
0
Ukupno - Elez Han
660000 - Kllokoti
660175 - Budzet i Finansije
175360 - Budzetiranje
660175-1422333
90641
Asfaltiranje ulica u opstini Klokot
660470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470360 - Poljoprivreda - Klokot
660470-1422345
90642
Regulisanje poljskog puta Mogila-Klokot
Faqe 94
Date: 18.12.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Poljoprivreda - Klokot
12,651
0
12,651
12,651
12,651
37,953
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
12,651
0
12,651
12,651
12,651
37,953
0
0
112,651
56,800
169,451
71,851
73,499
314,801
0
0
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Kllokoti
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
661160-1421975
90643
Sufinansiranje projekata u Opstini za 2014.god.
661160-1422040
90644
Asfaltiranje sporednih ulica po selima,krace ulice
36,843
0
36,843
0
0
36,843
0
0
661160-1422043
90645
Iskop bunara za dva sela,Domorovce i Odevce
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
661160-1422046
90646
Izgradnja vodovoda za mahalu Dubovce.
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
661160-1422059
90647
Izgradnja fiskulturne sale u sastavu Osnovne kole "Trajko Peric"
0
0
0
206,776
0
206,776
0
0
661160-1422071
90648
Izgradnja Srednje Medicinske Skole u V.Ropotovu
0
0
0
0
206,680
206,680
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
76,843
40,000
116,843
206,776
206,680
530,299
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
76,843
40,000
116,843
206,776
206,680
530,299
0
0
661920 - Obrazovanje i Nauka
940800 - Osnovno Obrazovanje
661920-1422074
90649
Opremanje Osnovne Skole inventarom
0
0
0
27,397
0
27,397
0
0
661920-1422078
90650
Izgradnja centralnog grejanja za Osnovne Skole
0
0
0
0
31,284
31,284
0
0
0
0
0
27,397
31,284
58,681
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje
952800 - Srednjeskolsko Obrazovanje
661920-1422020
90651
Nabavka inventara za prosvetu
23,511
0
23,511
0
0
23,511
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje
23,511
0
23,511
0
0
23,511
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
23,511
0
23,511
27,397
31,284
82,192
0
0
100,354
40,000
140,354
234,173
237,964
612,491
0
0
39,077,034 129,290,834 128,653,664 131,398,828 389,343,326
0
0
Ukupno - Ranillug
Ukupno
90,213,800
Faqe 95
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
611 Glogovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
9,820,501.0
9,616,607.7
10,982,419.0
11,282,083.0
11,520,372.0
804,228.0
147,000.0
343,034.0
131,500.0
70,067.0
55,037.0
66,430.0
20,000.0
195,558.0
33,210.0
64,348.0
1,050,000.0
272,462.0
423,003.0
165,740.0
79,000.0
84,563.0
1,081,500.0
526,500.0
332,000.0
100,000.0
82,000.0
50,000.0
70,000.0
30,000.0
120,000.0
25,000.0
1,103,130.0
556,800.0
318,330.0
41,330.0
130,000.0
50,000.0
70,000.0
27,000.0
125,000.0
25,000.0
98,000.0
118,636.0
1,000,000.0
230,000.0
386,200.0
135,009.0
120,000.0
22,051.0
66,430.0
42,710.0
363,800.0
120,000.0
135,000.0
37,800.0
71,000.0
20,000.0
47,000.0
48,000.0
103,000.0
49,000.0
51,000.0
103,000.0
9,016,273.0
3,667,471.0
4,243,765.0
1,105,037.0
8,616,607.7
3,251,229.0
4,243,766.7
1,121,612.0
9,932,419.0
3,905,388.0
4,731,775.0
1,295,256.0
10,200,583.0
4,037,817.0
4,779,093.0
1,383,673.0
10,417,242.0
4,179,486.0
4,826,410.0
1,411,346.0
93,700.0
200,337.0
92,000.0
20,000.0
45,000.0
43,337.0
154,198.0
Rezime
612 Kosovo Polje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
6,091,949.0
6,443,554.7
7,335,046.0
7,545,316.0
7,708,929.0
1,300,000.0
383,247.0
510,000.0
150,000.0
20,000.0
50,000.0
170,000.0
120,000.0
218,000.0
5,000.0
90,000.0
13,000.0
110,000.0
188,753.0
4,791,949.0
1,814,678.0
2,353,368.0
623,903.0
1,500,000.0
400,000.0
725,000.0
30,000.0
25,000.0
60,000.0
380,000.0
230,000.0
205,000.0
1,729,040.0
400,000.0
969,040.0
241,160.0
16,000.0
60,000.0
354,940.0
296,940.0
290,000.0
15,000.0
115,000.0
25,000.0
135,000.0
70,000.0
5,606,006.0
2,479,705.0
2,355,600.0
770,701.0
1,780,911.0
400,000.0
1,020,911.0
241,160.0
16,000.0
60,000.0
354,940.0
348,811.0
290,000.0
15,000.0
115,000.0
25,000.0
135,000.0
70,000.0
5,764,405.0
2,561,939.0
2,379,156.0
823,310.0
1,816,530.0
400,000.0
1,056,530.0
241,160.0
16,000.0
60,000.0
354,940.0
384,430.0
290,000.0
15,000.0
115,000.0
25,000.0
135,000.0
70,000.0
5,892,399.0
2,649,911.0
2,402,712.0
839,776.0
90,000.0
15,000.0
100,000.0
170,000.0
4,943,554.7
1,956,925.6
2,353,368.0
633,261.1
Budget Development Management System (BDMS)
Page 1 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
612 Kosovo Polje
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
11,460,214.0
11,993,341.0
11,333,444.0
11,487,474.0
11,731,211.0
1,500,000.0
390,000.0
927,287.0
155,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
503,000.0
182,713.0
44,000.0
72,000.0
22,000.0
44,713.0
1,700,000.0
427,000.0
422,287.0
153,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
1,166,927.0
390,000.0
636,427.0
128,500.0
40,000.0
83,000.0
87,000.0
297,927.0
140,500.0
1,201,935.0
399,000.0
662,435.0
125,000.0
49,435.0
90,000.0
90,000.0
308,000.0
140,500.0
1,225,974.0
405,000.0
680,074.0
125,000.0
55,374.0
91,000.0
91,000.0
317,700.0
140,900.0
35,000.0
61,500.0
44,000.0
35,000.0
61,500.0
44,000.0
35,000.0
61,900.0
44,000.0
10,166,517.0
4,147,899.0
4,743,854.0
1,274,764.0
10,285,539.0
4,132,464.0
4,791,293.0
1,361,782.0
10,505,237.0
4,277,488.0
4,838,731.0
1,389,018.0
Ostali financije
Nr.
Rezime
613 Lipljan
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
Nr.
9,960,214.0
3,602,726.0
5,044,418.0
1,313,070.0
850,713.0
72,000.0
222,000.0
44,713.0
512,000.0
10,293,341.0
3,916,157.0
5,044,418.0
1,332,766.0
Rezime
614 Obilic
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
4,388,983.0
4,530,981.0
4,567,669.0
4,689,777.0
4,787,142.2
679,000.0
250,000.0
279,000.0
125,500.0
26,000.0
28,000.0
65,000.0
34,500.0
103,599.0
6,294.0
22,000.0
38,000.0
700,000.0
258,838.0
341,438.0
125,000.0
26,023.0
29,056.0
61,500.0
99,859.0
99,724.0
5,963.0
36,310.0
28,125.0
735,000.0
276,000.0
352,531.0
115,000.0
27,757.0
30,993.0
65,600.0
113,181.0
106,469.0
6,360.0
38,730.0
30,000.0
757,050.0
281,109.0
364,079.0
116,000.0
29,162.0
32,562.0
68,921.0
117,434.0
111,862.0
6,682.0
40,690.0
31,518.0
772,191.2
274,424.0
380,237.2
121,873.0
30,638.0
34,210.0
72,410.0
121,106.2
117,530.0
7,020.0
42,749.0
33,113.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 2 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
614 Obilic
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
14,000.0
23,305.0
46,401.0
3,709,983.0
1,472,973.0
1,714,173.0
522,837.0
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
14,021.0
15,305.0
14,955.0
16,424.0
15,712.0
17,260.0
16,507.0
18,141.0
3,830,981.0
1,586,128.0
1,714,173.0
530,680.0
3,832,669.0
1,586,129.0
1,769,674.0
476,866.0
3,932,727.0
1,635,937.9
1,787,371.0
509,418.0
4,014,951.0
1,690,276.0
1,805,068.0
519,607.0
Rezime
615 Podujevo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
16,259,214.0
16,521,350.0
17,050,435.0
17,067,193.0
17,431,189.0
1,400,000.0
230,000.0
720,000.0
230,000.0
175,000.0
215,000.0
100,000.0
240,000.0
80,000.0
85,000.0
75,000.0
1,350,000.0
280,000.0
705,000.0
200,000.0
110,000.0
145,000.0
150,000.0
100,000.0
235,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
1,417,500.0
310,000.0
600,000.0
212,000.0
53,000.0
125,000.0
210,000.0
1,460,025.0
335,025.0
617,500.0
212,000.0
53,000.0
125,000.0
227,500.0
1,489,225.0
414,000.0
567,726.0
212,000.0
53,000.0
72,726.0
230,000.0
210,000.0
130,000.0
14,859,214.0
6,013,557.0
6,846,965.0
1,998,692.0
15,171,350.0
6,295,712.0
6,846,965.0
2,028,673.0
470,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
235,000.0
32,000.0
5,500.0
15,632,935.0
6,445,712.0
7,228,793.0
1,958,430.0
470,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
235,000.0
32,000.0
5,500.0
15,607,168.0
6,213,972.0
7,301,080.0
2,092,116.0
469,999.0
60,000.0
99,999.0
75,000.0
235,000.0
32,000.0
5,500.0
15,941,964.0
6,434,637.0
7,373,368.0
2,133,959.0
Rezime
616 Priština
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
61,741,684.0
63,371,731.0
63,443,190.0
58,088,613.0
59,308,415.0
21,752,189.0
21,757,920.0
1,657,460.0
2,265,000.0
50,000.0
24,318,250.0
3,450,441.0
4,445,000.0
50,000.0
25,047,798.0
3,450,441.0
5,274,548.0
50,000.0
25,548,754.0
3,450,441.0
5,775,504.0
50,000.0
14,476,483.0
Budget Development Management System (BDMS)
2016 Procena
Page 3 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
616 Priština
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Lokalni
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
1,600,000.0
615,000.0
3,224,986.0
1,400,000.0
1,600,000.0
1,395,000.0
1,050,000.0
140,000.0
100,000.0
7,035,706.0
3,084,986.0
14,610,474.0
39,989,495.0
18,297,072.0
14,972,695.0
6,719,728.0
41,613,811.0
19,820,593.0
14,972,695.0
6,820,523.0
14,476,483.0
240,000.0
2015 Procena
2016 Procena
1,400,000.0
2,329,548.0
1,495,000.0
950,000.0
1,400,000.0
2,830,504.0
1,495,000.0
950,000.0
950,000.0
15,372,809.0
950,000.0
15,372,809.0
950,000.0
15,372,809.0
39,124,940.0
19,820,593.0
14,902,875.0
4,401,472.0
33,040,815.0
13,286,987.0
15,051,903.0
4,701,925.0
33,759,661.0
13,762,765.0
15,200,932.0
4,795,964.0
240,000.0
Rezime
617 Štimlje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
4,713,956.0
4,786,567.0
5,360,257.0
5,500,920.0
5,613,770.0
380,365.0
110,000.0
186,740.0
99,119.0
26,513.0
35,000.0
390,000.0
115,000.0
185,925.0
73,375.0
26,550.0
36,000.0
26,108.0
83,625.0
50,000.0
52,625.0
7,000.0
19,000.0
26,625.0
409,500.0
136,650.0
138,000.0
3,000.0
32,000.0
42,000.0
56,000.0
5,000.0
101,400.0
42,000.0
9,000.0
21,780.0
28,620.0
421,785.0
141,650.0
142,065.0
3,000.0
32,000.0
42,000.0
60,065.0
5,000.0
104,620.0
43,000.0
9,000.0
23,000.0
29,620.0
430,221.0
146,650.0
143,501.0
3,000.0
32,000.0
42,000.0
61,501.0
5,000.0
106,620.0
44,000.0
9,000.0
24,000.0
29,620.0
36,450.0
4,396,567.0
1,613,478.0
2,271,249.0
511,840.0
33,450.0
4,950,757.0
1,930,207.0
2,415,886.0
604,664.0
33,450.0
5,079,135.0
1,993,151.0
2,440,045.0
645,939.0
33,450.0
5,183,549.0
2,060,487.0
2,464,204.0
658,858.0
15,000.0
23,625.0
45,000.0
4,333,591.0
1,558,066.0
2,271,249.0
504,276.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 4 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
618 Gracanica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
Finansiranje Socijalnih Usluga
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
5,578,470.0
5,708,467.0
5,557,376.0
5,700,839.0
5,797,678.0
537,000.0
245,000.0
292,000.0
128,800.0
64,100.0
12,000.0
11,100.0
76,000.0
5,041,470.0
1,468,867.0
1,562,103.0
319,729.0
1,150,000.0
400,000.0
735,000.0
94,600.0
89,487.0
87,913.0
263,000.0
200,000.0
15,000.0
15,000.0
4,558,467.0
1,581,068.0
1,562,103.0
324,525.0
1,499,347.0
437,347.0
1,052,000.0
82,000.0
100,000.0
72,280.0
377,720.0
420,000.0
10,000.0
10,000.0
4,201,492.0
1,472,039.0
1,386,325.0
252,357.0
1,529,334.0
467,334.0
1,052,000.0
82,000.0
100,000.0
72,280.0
377,720.0
420,000.0
10,000.0
10,000.0
4,268,344.0
1,520,118.0
1,400,051.0
257,404.0
1,690,771.0
1,090,771.0
1,455,677.0
436,374.0
1,009,303.0
94,550.0
104,490.0
87,913.0
307,350.0
415,000.0
10,000.0
10,000.0
4,101,699.0
1,581,068.0
1,372,599.0
236,231.0
110,000.0
801,801.0
1,090,771.0
1,090,771.0
Rezime
621 Dragaš
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
5,547,372.0
5,765,264.0
6,452,646.0
6,639,521.0
6,793,909.0
400,000.0
140,000.0
174,000.0
5,000.0
74,000.0
42,000.0
420,000.0
145,000.0
136,000.0
12,000.0
53,000.0
45,000.0
6,000.0
20,000.0
112,000.0
35,000.0
36,000.0
35,500.0
5,500.0
27,000.0
5,345,264.0
2,555,540.0
2,144,892.0
644,832.0
441,000.0
161,000.0
138,000.0
12,000.0
53,000.0
46,000.0
7,000.0
20,000.0
113,000.0
37,000.0
34,000.0
35,500.0
6,500.0
29,000.0
6,011,646.0
2,978,536.0
2,280,777.0
752,333.0
454,230.0
174,230.0
138,000.0
12,000.0
53,000.0
46,000.0
7,000.0
20,000.0
113,000.0
37,000.0
34,000.0
35,500.0
6,500.0
29,000.0
6,185,291.0
3,078,017.0
2,303,585.0
803,689.0
463,315.0
183,315.0
138,000.0
12,000.0
53,000.0
46,000.0
7,000.0
20,000.0
113,000.0
37,000.0
34,000.0
35,500.0
6,500.0
29,000.0
6,330,594.0
3,184,438.0
2,326,393.0
819,763.0
53,000.0
71,000.0
36,000.0
35,000.0
15,000.0
5,147,372.0
2,367,178.0
2,144,892.0
635,302.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 5 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
622 Prizren
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
31,645,019.0
33,628,746.3
35,877,659.0
36,600,096.0
37,407,942.0
5,490,675.0
1,790,675.0
1,000,000.0
6,119,080.0
1,007,512.0
6,425,034.0
6,617,785.0
6,750,141.0
790,675.0
1,200,000.0
1,200,000.0
1,007,512.0
200,000.0
450,000.0
450,000.0
450,000.0
200,000.0
4,911,568.0
27,509,666.3
12,267,760.0
11,485,151.3
3,756,755.0
250,000.0
200,000.0
5,975,034.0
29,452,625.0
12,842,549.0
12,675,888.0
3,934,188.0
250,000.0
200,000.0
6,167,785.0
29,982,311.0
12,976,921.0
12,802,647.0
4,202,743.0
250,000.0
200,000.0
6,300,141.0
30,657,801.0
13,441,597.0
12,929,406.0
4,286,798.0
2,500,000.0
26,154,344.0
11,185,550.0
11,267,557.0
3,701,237.0
2016 Procena
Rezime
623 Orahovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
9,372,487.0
9,774,525.0
9,774,525.0
10,696,929.0
10,925,305.0
814,000.0
200,000.0
355,000.0
63,000.0
36,000.0
74,000.0
89,000.0
93,000.0
248,000.0
65,000.0
48,000.0
10,000.0
50,000.0
75,000.0
11,000.0
8,558,487.0
3,211,287.0
4,287,738.0
1,059,462.0
950,000.0
220,000.0
425,000.0
65,000.0
55,000.0
90,000.0
100,000.0
115,000.0
305,000.0
80,000.0
55,000.0
10,000.0
50,000.0
110,000.0
950,000.0
258,151.0
431,849.0
76,387.0
109,232.0
36,360.0
79,926.0
129,944.0
260,000.0
58,000.0
39,000.0
10,000.0
40,000.0
113,000.0
1,027,425.0
280,000.0
458,961.0
76,834.0
105,000.0
21,000.0
142,166.0
113,961.0
288,464.0
78,464.0
50,000.0
10,000.0
40,000.0
110,000.0
1,047,974.0
303,000.0
466,974.0
126,000.0
105,000.0
32,000.0
86,179.0
117,795.0
278,000.0
83,000.0
32,000.0
10,000.0
40,000.0
113,000.0
8,824,525.0
3,461,433.0
4,287,738.0
1,075,354.0
8,824,525.0
3,461,433.0
4,287,738.0
1,075,354.0
9,669,504.0
3,924,449.0
4,416,298.0
1,328,757.0
9,877,331.0
4,061,974.0
4,460,025.0
1,355,332.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 6 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
624 Suva Reka
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Strani
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
12,306,485.0
12,281,590.0
12,594,079.0
12,685,929.0
12,951,463.0
2,353,700.0
567,100.0
1,160,200.0
408,200.0
1,783,000.0
600,000.0
918,186.0
1,917,102.0
600,000.0
797,102.0
1,974,615.0
600,000.0
835,000.0
2,014,107.0
619,107.0
855,000.0
413,000.0
100,000.0
90,000.0
315,186.0
228,514.0
178,514.0
50,000.0
434,000.0
133,102.0
120,000.0
110,000.0
400,000.0
240,000.0
90,000.0
70,000.0
465,000.0
120,000.0
130,000.0
120,000.0
410,000.0
250,000.0
90,000.0
70,000.0
475,000.0
130,000.0
130,000.0
120,000.0
410,000.0
250,000.0
90,000.0
70,000.0
36,300.0
120,000.0
129,615.0
130,000.0
10,498,590.0
4,598,626.0
4,546,502.0
1,353,462.0
10,676,977.0
4,298,627.0
5,056,738.0
1,321,612.0
10,711,314.0
4,192,180.0
5,107,306.0
1,411,828.0
10,937,356.0
4,339,418.0
5,157,873.0
1,440,065.0
110,000.0
535,000.0
107,000.0
391,000.0
224,700.0
40,000.0
96,300.0
30,000.0
235,400.0
235,400.0
9,952,785.0
4,072,822.0
4,546,502.0
1,333,461.0
2016 Procena
Rezime
625 Mališevo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
9,964,406.0
10,209,269.2
11,614,623.0
11,652,289.0
11,884,578.0
858,413.0
750,000.0
787,500.0
145,563.0
403,687.0
53,000.0
90,000.0
78,000.0
44,000.0
138,687.0
79,300.0
811,125.0
205,401.0
403,687.0
53,000.0
90,000.0
78,000.0
44,000.0
138,687.0
63,087.0
827,348.0
201,074.0
403,687.0
53,000.0
90,000.0
78,000.0
44,000.0
138,687.0
83,637.0
32,000.0
35,000.0
40,000.0
47,300.0
158,950.0
10,827,123.0
28,087.0
138,950.0
10,841,164.0
43,637.0
138,950.0
11,057,230.0
142,150.0
142,150.0
25,000.0
25,000.0
833,413.0
9,105,993.0
607,850.0
9,459,269.2
Budget Development Management System (BDMS)
2016 Procena
Page 7 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
625 Mališevo
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2,761,181.0
5,436,498.0
908,314.0
2013 Aktual
2,883,239.0
5,654,091.6
921,938.6
2014 Budzet
3,936,895.0
5,681,675.0
1,208,553.0
2015 Procena
3,811,622.0
5,738,491.0
1,291,051.0
2016 Procena
3,945,050.0
5,795,308.0
1,316,872.0
Rezime
626 Mamuša
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
1,027,286.0
1,064,337.0
1,272,609.0
1,307,062.0
1,336,653.0
58,000.0
60,000.0
38,000.0
22,000.0
6,000.0
63,000.0
45,000.0
18,000.0
6,000.0
3,000.0
64,890.0
49,890.0
15,000.0
6,000.0
66,188.0
51,188.0
15,000.0
6,000.0
16,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
1,004,337.0
569,211.0
327,127.0
107,999.0
1,209,609.0
731,792.0
355,950.0
121,867.0
1,242,172.0
752,478.0
359,509.0
130,185.0
1,270,465.0
774,607.0
363,069.0
132,789.0
58,000.0
969,286.0
535,756.0
327,127.0
106,403.0
Rezime
631 Decane
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
6,237,529.0
6,387,972.0
6,793,451.0
6,831,704.0
6,987,008.0
531,535.0
200,000.0
301,535.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
90,000.0
116,535.0
30,000.0
600,000.0
199,000.0
331,000.0
15,000.0
1,000.0
40,000.0
198,465.0
76,535.0
70,000.0
630,000.0
172,000.0
400,000.0
648,900.0
177,000.0
413,000.0
661,878.0
180,000.0
420,878.0
44,000.0
58,000.0
84,000.0
214,000.0
58,000.0
18,000.0
40,000.0
46,000.0
59,000.0
86,000.0
222,000.0
58,900.0
18,900.0
40,000.0
46,000.0
59,000.0
87,000.0
228,878.0
61,000.0
21,000.0
40,000.0
40,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 8 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
631 Decane
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
30,000.0
5,705,994.0
2,250,058.0
2,706,252.0
749,684.0
2013 Aktual
30,000.0
5,787,972.0
2,320,791.0
2,706,252.0
760,929.0
2014 Budzet
6,163,451.0
2,876,479.0
2,401,375.0
885,597.0
2015 Procena
6,182,804.0
2,900,210.0
2,336,545.0
946,049.0
2016 Procena
6,325,130.0
3,000,481.0
2,359,679.0
964,970.0
Rezime
632 Djakovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
18,342,716.0
19,022,218.0
18,629,039.5
19,152,721.0
19,570,430.0
2,783,288.0
750,000.0
884,000.0
2,900,000.0
1,120,400.0
549,718.0
3,045,000.0
1,470,800.0
570,450.0
3,136,350.0
1,516,650.0
657,700.0
3,199,077.0
1,515,650.0
788,427.0
160,000.0
100,000.0
3,000.0
286,718.0
516,000.0
275,000.0
40,000.0
141,000.0
60,000.0
338,500.0
345,000.0
350,000.0
713,882.0
79,530.0
152,420.0
858,750.0
220,000.0
30,000.0
131,000.0
60,000.0
417,750.0
145,000.0
81,380.0
231,320.0
907,000.0
330,000.0
30,000.0
133,000.0
60,000.0
354,000.0
55,000.0
228,107.0
210,320.0
835,000.0
340,000.0
30,000.0
135,000.0
60,000.0
270,000.0
60,000.0
16,122,218.0
6,431,621.0
7,501,764.0
2,188,833.0
15,584,039.5
6,552,498.5
6,939,073.0
2,092,468.0
16,016,371.0
6,772,603.0
7,008,464.0
2,235,304.0
16,371,353.0
7,013,488.0
7,077,855.0
2,280,010.0
64,000.0
820,000.0
520,000.0
190,000.0
125,000.0
60,000.0
145,000.0
629,288.0
15,559,428.0
5,901,178.0
7,501,764.0
2,156,486.0
2016 Procena
Rezime
633 Istog
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
7,561,792.0
8,386,727.0
7,789,708.0
8,006,501.0
8,180,538.0
869,580.0
52,977.0
71,000.0
900,000.0
627,000.0
111,250.0
70,750.0
25,000.0
945,000.0
606,650.0
27,000.0
973,350.0
635,500.0
54,500.0
27,500.0
27,000.0
992,817.0
666,600.0
67,867.0
40,867.0
27,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
27,000.0
Page 9 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
633 Istog
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
15,500.0
71,000.0
207,905.0
71,885.0
60,000.0
76,020.0
537,698.0
6,692,212.0
2,953,038.0
2,942,576.0
796,598.0
61,000.0
76,000.0
76,000.0
76,000.0
61,000.0
76,000.0
76,000.0
76,000.0
100,750.0
7,486,727.0
3,735,604.0
2,942,576.0
808,547.0
235,350.0
6,844,708.0
2,956,691.0
3,018,575.0
869,442.0
207,350.0
7,033,151.0
3,055,599.0
3,048,760.0
928,792.0
182,350.0
7,187,721.0
3,161,407.0
3,078,946.0
947,368.0
Rezime
2012 Aktual
634 Klina
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
7,008,220.0
7,449,416.0
7,680,201.0
7,849,502.0
8,015,012.0
780,064.0
191,100.0
484,224.0
46,104.0
361,660.0
71,000.0
31,000.0
10,000.0
30,000.0
800,000.0
208,000.0
504,000.0
100,000.0
37,500.0
62,000.0
52,000.0
252,500.0
83,000.0
31,000.0
22,000.0
30,000.0
33,740.0
6,228,156.0
2,395,754.0
3,014,538.0
817,864.0
5,000.0
6,649,416.0
2,804,746.0
3,014,538.0
830,132.0
840,000.0
260,000.0
369,300.0
83,000.0
61,300.0
57,000.0
62,000.0
106,000.0
105,700.0
27,700.0
37,000.0
30,000.0
11,000.0
105,000.0
6,840,201.0
2,783,140.0
3,205,167.0
851,894.0
865,200.0
267,800.0
381,409.0
85,490.0
63,139.0
58,710.0
63,860.0
110,210.0
107,841.0
28,531.0
38,110.0
30,900.0
10,300.0
108,150.0
6,984,302.0
2,837,038.0
3,237,219.0
910,045.0
882,504.0
273,156.0
336,507.0
87,200.0
64,401.0
59,884.0
65,137.0
59,885.0
162,528.0
29,102.0
38,872.0
31,518.0
63,036.0
110,313.0
7,132,508.0
2,934,991.0
3,269,271.0
928,246.0
76,460.0
Rezime
635 Pec
Ukupni Opstinski Prihodi
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
18,254,846.0
19,652,317.0
19,208,666.0
19,628,016.0
Budget Development Management System (BDMS)
2016 Procena
20,055,878.0
Page 10 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
635 Pec
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
2,634,920.0
2,900,000.0
3,045,000.0
1,270,000.0
694,702.5
125,652.5
150,000.0
169,050.0
250,000.0
3,136,350.0
1,399,773.3
633,372.8
129,251.3
150,000.0
174,121.5
180,000.0
3,199,077.0
1,517,412.4
658,012.2
132,408.3
150,000.0
177,603.9
198,000.0
2,634,920.0
2,323,400.0
166,520.0
70,000.0
75,000.0
2,895,000.0
2,618,400.0
1,080,297.5
751,847.5
46,950.0
166,000.0
115,500.0
1,103,203.9
769,844.4
17,359.5
191,000.0
125,000.0
1,023,652.3
690,011.7
17,640.7
191,000.0
125,000.0
15,619,926.0
6,128,217.0
7,326,413.0
2,165,296.0
16,752,317.0
7,228,129.0
7,326,413.0
2,197,775.0
16,163,666.0
6,852,247.0
7,177,038.0
2,134,381.0
16,491,666.0
6,962,779.0
7,248,809.0
2,280,078.0
16,856,801.0
7,210,542.0
7,320,579.0
2,325,680.0
166,600.0
110,000.0
5,000.0
Rezime
636 Junik
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
1,398,572.0
1,321,673.0
1,181,325.0
1,203,897.0
1,228,355.0
75,000.0
23,500.0
36,500.0
13,700.0
4,900.0
6,250.0
85,000.0
27,000.0
29,200.0
7,800.0
5,000.0
6,500.0
9,900.0
89,250.0
30,000.0
33,400.0
5,000.0
6,000.0
6,500.0
9,900.0
6,000.0
11,500.0
8,500.0
3,000.0
14,350.0
1,092,075.0
658,319.0
299,121.0
134,635.0
91,928.0
27,000.0
29,200.0
7,800.0
5,000.0
6,500.0
9,900.0
93,766.0
27,000.0
29,200.0
7,800.0
5,000.0
6,500.0
9,900.0
10,528.0
6,928.0
3,600.0
25,200.0
1,111,969.0
577,187.0
390,956.0
143,826.0
12,366.0
8,766.0
3,600.0
25,200.0
1,134,589.0
593,060.0
394,827.0
146,702.0
11,650.0
5,000.0
5,000.0
10,000.0
1,323,572.0
747,740.0
407,792.0
168,040.0
3,600.0
3,600.0
25,200.0
1,236,673.0
658,319.0
407,794.0
170,560.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 11 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
641 Leposavic
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
2,950,197.0
3,088,670.0
2,983,842.0
3,074,516.0
3,155,050.0
10,859.0
17,300.0
17,819.0
18,175.0
10,859.0
5,000.0
15,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
5,859.0
1,000.0
2,939,338.0
1,686,222.0
986,316.0
266,800.0
8,000.0
3,073,670.0
1,816,552.0
986,316.0
270,802.0
8,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
7,000.0
1,000.0
6,000.0
2,300.0
2,966,542.0
1,912,310.0
749,444.0
304,788.0
8,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
7,519.0
1,519.0
6,000.0
2,300.0
3,056,697.0
1,974,165.0
756,938.0
325,594.0
8,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
7,875.0
1,875.0
6,000.0
2,300.0
3,136,875.0
2,040,336.0
764,433.0
332,106.0
Rezime
642 Mitrovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
17,143,984.0
15,108,605.4
14,625,427.0
15,027,367.0
15,344,457.0
1,890,000.0
947,584.0
637,416.0
2,202,320.0
433,698.0
473,811.0
2,312,436.0
567,178.0
839,477.0
2,381,809.0
561,934.0
713,238.0
2,429,444.0
553,486.0
734,689.0
175,541.0
250,000.0
211,875.0
253,382.0
151,849.0
147,249.0
146,189.0
144,790.0
75,639.0
125,000.0
677,628.0
10,000.0
386,500.0
10,000.0
180,000.0
16,500.0
145,000.0
35,000.0
519,281.0
12,312,991.0
4,834,475.5
5,887,212.0
1,591,303.5
550,989.0
15,000.0
450,441.0
15,500.0
208,341.0
50,000.0
141,600.0
35,000.0
656,196.0
12,645,558.0
4,999,544.0
5,946,085.0
1,699,929.0
570,000.0
18,500.0
514,961.0
22,500.0
248,341.0
50,000.0
146,750.0
47,370.0
626,308.0
12,915,013.0
5,176,129.0
6,004,957.0
1,733,927.0
305,000.0
305,000.0
125,000.0
15,253,984.0
6,317,755.0
7,029,725.0
1,906,504.0
1,169,811.0
12,906,285.4
5,038,590.0
6,144,451.4
1,723,244.0
Budget Development Management System (BDMS)
2016 Procena
Page 12 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
643 Srbica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
10,041,468.5
9,984,328.0
10,295,577.0
10,425,040.0
10,637,341.4
1,100,000.0
90,000.0
385,200.0
750,000.0
125,000.0
293,350.0
83,500.0
36,350.0
62,500.0
60,000.0
51,000.0
35,000.0
599,777.0
135,500.0
313,277.0
75,000.0
73,000.0
55,500.0
73,500.0
36,277.0
95,200.0
37,000.0
11,700.0
27,000.0
19,500.0
54,300.0
1,500.0
9,695,800.0
3,505,927.0
4,931,416.0
1,125,457.0
133,000.0
617,770.0
136,000.0
313,420.0
80,000.0
74,400.0
56,000.0
65,500.0
37,520.0
110,750.0
39,250.0
12,000.0
29,500.0
30,000.0
56,100.0
1,500.0
9,807,270.0
3,624,257.0
4,980,730.0
1,202,283.0
630,125.0
140,300.0
319,225.0
82,500.0
74,900.0
57,000.0
65,500.0
39,325.0
112,500.0
40,500.0
10,700.0
30,300.0
31,000.0
56,600.0
1,500.0
10,007,216.4
3,750,842.0
5,030,045.4
1,226,329.0
113,500.0
77,300.0
101,600.0
92,800.0
67,300.0
39,800.0
16,000.0
11,500.0
557,500.0
8,941,468.5
3,101,061.0
4,793,667.5
1,046,740.0
10,000.0
25,000.0
76,650.0
220,000.0
9,234,328.0
3,160,627.0
5,011,260.0
1,062,441.0
Rezime
644 Vucitrn
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Grantovi i donacije
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
12,612,512.0
12,601,906.0
13,419,233.1
13,789,317.0
14,082,491.0
1,772,000.0
230,000.0
906,601.0
153,001.0
60,000.0
350,526.0
343,074.0
1,550,000.0
371,551.0
609,084.0
181,500.0
66,000.0
75,000.0
85,600.0
200,984.0
194,344.0
37,000.0
55,000.0
48,344.0
54,000.0
176,664.0
1,357.0
197,000.0
1,652,000.0
380,000.0
791,230.0
52,000.0
86,000.0
48,100.0
258,000.0
347,130.0
205,770.0
67,400.0
75,938.0
50,932.0
11,500.0
130,000.0
1,701,560.0
380,000.0
853,060.0
57,932.0
88,000.0
49,100.0
268,000.0
390,028.0
193,500.0
79,000.0
45,000.0
55,000.0
14,500.0
130,000.0
1,735,591.0
380,000.0
868,091.0
66,932.0
89,550.0
57,425.0
278,000.0
376,184.0
212,500.0
89,000.0
50,000.0
56,000.0
17,500.0
130,000.0
145,000.0
145,000.0
145,000.0
324,799.0
198,000.0
78,450.0
48,349.0
310,600.0
Budget Development Management System (BDMS)
2016 Procena
Page 13 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
644 Vucitrn
Lokalni
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
197,000.0
11,051,906.0
4,113,066.0
5,569,402.0
1,369,438.0
2014 Budzet
145,000.0
11,767,233.1
4,676,741.0
5,544,311.1
1,546,181.0
2015 Procena
145,000.0
12,087,757.0
4,836,276.0
5,599,754.0
1,651,727.0
2016 Procena
145,000.0
12,346,900.0
5,006,942.0
5,655,197.0
1,684,761.0
Rezime
645 Zubin Potok
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
1,986,684.0
2,093,762.0
1,950,546.0
1,655,498.0
1,697,443.0
10,082.0
10,082.0
15,000.0
5,000.0
15,750.0
750.0
750.0
16,223.0
1,223.0
473.0
10,082.0
5,000.0
10,000.0
2,078,762.0
1,412,729.0
451,016.0
215,017.0
15,000.0
1,934,796.0
1,412,729.0
375,659.0
146,408.0
750.0
15,000.0
1,639,275.0
1,103,458.0
379,415.0
156,402.0
16,547.0
1,547.0
472.0
325.0
750.0
15,000.0
1,680,896.0
1,138,194.0
383,172.0
159,530.0
1,976,602.0
1,313,746.0
451,016.0
211,840.0
Rezime
2012 Aktual
646 Zvecan
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
10,840,512.0
3,921,910.0
5,569,402.0
1,349,200.0
2013 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
1,875,661.0
1,976,524.0
1,828,627.0
1,537,445.0
1,576,357.4
5,236.0
5,236.0
10,000.0
10,000.0
12,400.0
12,000.0
2,000.0
12,772.0
12,372.0
2,000.0
13,027.4
12,627.4
2,000.0
5,236.0
10,000.0
1,870,425.0
1,237,063.0
405,418.0
227,944.0
1,966,524.0
1,329,743.0
405,418.0
231,363.0
10,000.0
400.0
1,816,227.0
1,329,744.0
320,933.0
165,550.0
372.0
10,000.0
400.0
1,524,673.0
1,023,680.0
324,142.0
176,851.0
627.4
10,000.0
400.0
1,563,330.0
1,055,591.0
327,351.0
180,388.0
Rezime
647 Severna Mitrovica
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
Budget Development Management System (BDMS)
2015 Procena
2016 Procena
Page 14 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
647 Severna Mitrovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Socijalnih Usluga
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
2,789,500.0
4,615,645.0
4,078,656.0
4,305,428.0
4,375,660.0
10,000.0
5,000.0
97,680.0
7,000.0
13,000.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
3,000.0
105,400.0
7,000.0
58,400.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
48,400.0
2,779,500.0
924,431.0
795,895.0
69,239.0
989,935.0
77,680.0
4,517,965.0
1,564,725.0
1,681,169.0
282,136.0
989,935.0
40,000.0
3,973,256.0
1,564,725.0
1,436,764.0
272,767.0
699,000.0
108,562.0
7,000.0
58,400.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
48,400.0
22,320.0
22,320.0
20,842.0
4,196,866.0
1,464,412.0
1,451,132.0
291,387.0
989,935.0
110,733.0
7,000.0
58,400.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
48,400.0
4,000.0
4,000.0
41,333.0
4,264,927.0
1,512,278.0
1,465,500.0
297,214.0
989,935.0
10,000.0
5,000.0
Rezime
651 Gnjilane
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
18,162,906.0
18,418,682.0
20,125,842.0
20,664,893.0
21,089,188.0
3,290,000.0
950,000.0
1,464,600.0
245,000.0
374,000.0
215,000.0
630,600.0
3,600,000.0
1,208,000.0
1,497,000.0
185,000.0
322,000.0
3,780,000.0
1,308,000.0
1,547,000.0
220,000.0
322,000.0
3,893,400.0
1,381,400.0
1,577,000.0
220,000.0
322,000.0
3,971,268.0
1,429,268.0
1,597,000.0
220,000.0
322,000.0
685,000.0
305,000.0
760,000.0
50,000.0
210,000.0
100,000.0
400,000.0
135,000.0
14,818,682.0
5,425,959.0
7,524,229.0
1,868,494.0
680,000.0
325,000.0
790,000.0
90,000.0
230,000.0
120,000.0
350,000.0
135,000.0
16,345,842.0
5,994,313.0
8,355,944.0
1,995,585.0
700,000.0
335,000.0
800,000.0
90,000.0
240,000.0
120,000.0
350,000.0
135,000.0
16,771,493.0
6,200,182.0
8,439,503.0
2,131,808.0
710,000.0
345,000.0
810,000.0
90,000.0
250,000.0
120,000.0
350,000.0
135,000.0
17,117,920.0
6,420,413.0
8,523,063.0
2,174,444.0
347,900.0
39,000.0
188,000.0
78,500.0
42,400.0
527,500.0
14,872,906.0
5,507,796.0
7,524,229.0
1,840,881.0
2016 Procena
Rezime
18 December 2013
Budget Development Management System (BDMS)
Page 15 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
652 Kacanik
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
5,457,755.0
5,611,059.0
6,215,408.0
6,386,843.0
6,523,046.0
593,130.0
180,000.0
352,930.0
32,800.0
71,130.0
97,000.0
40,500.0
111,500.0
60,200.0
600,000.0
240,000.0
200,250.0
8,250.0
50,500.0
45,000.0
20,000.0
76,500.0
69,750.0
34,000.0
26,200.0
16,000.0
34,750.0
19,000.0
4,864,625.0
1,754,812.0
2,494,634.0
615,179.0
90,000.0
5,011,059.0
1,892,018.0
2,494,634.0
624,407.0
630,000.0
253,280.0
186,470.0
10,000.0
48,000.0
45,000.0
25,000.0
58,470.0
158,250.0
20,500.0
16,000.0
34,750.0
16,000.0
71,000.0
32,000.0
5,585,408.0
2,326,160.0
2,519,927.0
739,321.0
648,900.0
256,039.0
196,711.0
15,000.0
48,000.0
45,000.0
30,000.0
58,711.0
164,150.0
26,400.0
16,000.0
34,750.0
16,000.0
71,000.0
32,000.0
5,737,943.0
2,403,028.0
2,545,126.0
789,789.0
661,878.0
257,950.0
200,800.0
17,000.0
50,000.0
45,000.0
30,000.0
58,800.0
168,128.0
30,378.0
16,000.0
34,750.0
16,000.0
71,000.0
35,000.0
5,861,168.0
2,485,258.0
2,570,325.0
805,585.0
Rezime
653 Kamenica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
7,148,704.0
7,525,633.0
7,257,486.0
7,157,725.4
7,315,442.2
750,000.0
180,000.0
358,000.0
16,000.0
135,000.0
76,500.0
81,500.0
49,000.0
112,000.0
20,000.0
52,000.0
40,000.0
100,000.0
890,000.0
269,500.0
399,700.0
15,500.0
186,200.0
76,500.0
81,500.0
40,000.0
105,800.0
20,000.0
22,800.0
40,000.0
23,000.0
115,000.0
934,500.0
290,000.0
443,500.0
15,500.0
196,000.0
80,500.0
91,500.0
60,000.0
110,000.0
10,000.0
28,000.0
50,000.0
22,000.0
91,000.0
962,535.0
300,000.0
432,535.0
15,500.0
196,000.0
80,500.0
91,500.0
49,035.0
109,713.0
20,000.0
26,000.0
50,000.0
13,713.0
120,287.0
981,786.0
307,000.0
441,535.0
15,500.0
186,000.0
80,500.0
91,500.0
68,035.0
116,251.0
20,000.0
28,000.0
50,000.0
18,251.0
117,000.0
6,398,704.0
2,772,455.0
6,635,633.0
2,995,777.0
6,322,986.0
2,995,777.0
6,195,190.4
2,788,185.4
6,333,656.2
2,884,303.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 16 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
653 Kamenica
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2,719,120.0
907,129.0
2013 Aktual
2,719,120.1
920,736.0
2014 Budzet
2,528,669.0
798,540.0
2015 Procena
2,553,956.0
853,049.0
2016 Procena
2,579,243.2
870,110.0
Rezime
654 Novo Brdo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
2,279,090.0
2,409,336.0
2,071,067.3
1,847,974.0
1,886,383.0
66,400.0
1,000.0
124,000.0
28,000.0
81,528.0
1,300.0
7,508.0
7,980.0
64,740.0
6,900.0
5,700.0
1,200.0
62,463.0
2,212,690.0
971,543.0
1,068,986.0
172,161.0
7,572.0
2,285,336.0
1,041,607.0
1,068,986.0
174,743.0
185,328.0
69,689.0
90,367.0
400.0
7,508.0
13,305.0
69,154.0
22,872.0
15,600.0
1,200.0
6,072.0
2,400.0
1,885,739.3
1,069,619.3
667,211.0
148,909.0
190,888.0
69,689.0
95,927.0
400.0
7,508.0
13,305.0
74,714.0
22,872.0
15,600.0
1,200.0
6,072.0
2,400.0
1,657,086.0
824,129.0
673,883.0
159,074.0
194,706.0
69,689.0
99,745.0
400.0
7,508.0
13,305.0
78,532.0
22,872.0
15,600.0
1,200.0
6,072.0
2,400.0
1,691,677.0
848,867.0
680,555.0
162,255.0
2,937.0
2,000.0
937.0
1,000.0
Rezime
655 Štrpce
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
3,818,750.0
3,269,955.0
3,135,923.0
2,793,415.0
2,838,462.0
171,400.0
25,000.0
122,000.0
50,000.0
2,000.0
290,000.0
45,000.0
244,000.0
20,000.0
17,000.0
15,000.0
62,000.0
130,000.0
1,000.0
1,000.0
304,500.0
47,000.0
202,000.0
21,000.0
18,000.0
18,000.0
63,000.0
82,000.0
37,500.0
1,000.0
36,500.0
18,000.0
313,635.0
50,500.0
202,500.0
21,000.0
18,000.0
18,500.0
63,000.0
82,000.0
39,000.0
1,500.0
37,500.0
21,635.0
319,908.0
53,000.0
203,000.0
21,000.0
18,000.0
19,000.0
63,000.0
82,000.0
39,500.0
2,000.0
37,500.0
24,408.0
20,000.0
50,000.0
900.0
900.0
23,500.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 17 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
655 Štrpce
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Socijalnih Usluga
Ostali financije
Nr.
3,647,350.0
1,087,743.0
952,256.0
184,980.0
1,422,371.0
2013 Aktual
2,979,955.0
1,317,573.0
952,256.0
187,755.0
522,371.0
2014 Budzet
2,831,423.0
1,417,573.0
915,529.0
153,777.0
344,544.0
2015 Procena
2,479,780.0
868,451.0
924,684.0
164,274.0
522,371.0
2016 Procena
2,518,554.0
894,784.0
933,839.0
167,560.0
522,371.0
Rezime
656 Uroševac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
20,045,872.0
20,750,262.0
23,256,296.0
23,880,179.0
24,372,770.0
3,500,000.0
3,626,000.0
1,520,000.0
1,100,000.0
3,807,300.0
1,730,000.0
1,085,300.0
150,000.0
75,000.0
230,000.0
600,000.0
30,300.0
850,000.0
200,000.0
80,000.0
120,000.0
450,000.0
142,000.0
19,448,996.0
7,154,599.0
9,890,922.0
2,403,475.0
3,921,519.0
1,900,000.0
1,065,000.0
150,000.0
80,000.0
220,000.0
570,000.0
45,000.0
861,519.0
200,000.0
86,519.0
125,000.0
450,000.0
95,000.0
19,958,660.0
7,401,288.0
9,989,832.0
2,567,540.0
3,999,949.0
1,977,949.0
1,075,000.0
130,000.0
85,000.0
250,000.0
560,000.0
50,000.0
863,000.0
200,000.0
87,000.0
126,000.0
450,000.0
84,000.0
20,372,821.0
7,665,189.0
10,088,741.0
2,618,891.0
201,266.5
58,266.5
143,000.0
3,298,733.5
16,545,872.0
5,559,565.0
8,967,517.0
2,018,790.0
75,000.0
220,000.0
780,000.0
25,000.0
370,000.0
180,000.0
70,000.0
120,000.0
636,000.0
17,124,262.0
5,890,079.0
9,185,111.0
2,049,072.0
2016 Procena
Rezime
657 Vitina
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
8,065,064.0
8,280,389.5
9,019,345.0
9,264,076.0
9,458,973.0
860,000.0
275,394.0
422,789.0
39,316.0
25,000.0
870,000.0
307,903.0
239,987.0
913,500.0
347,910.0
292,679.0
940,905.0
354,855.0
324,921.0
959,723.0
368,900.0
336,670.0
24,000.0
99,000.0
94,000.0
104,194.0
83,200.0
40,000.0
44,000.0
43,000.0
43,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 18 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2012 Aktual
657 Vitina
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
275,273.0
156,817.0
175,987.0
63,608.0
149,679.0
136,590.0
187,921.0
105,500.0
189,476.0
107,590.0
22,500.0
76,585.0
40,232.0
17,500.0
5,000.0
7,205,064.0
2,404,714.0
3,941,413.0
858,937.0
13,608.0
50,000.0
13,600.0
62,450.0
60,540.0
14,000.0
30,000.0
61,500.0
14,500.0
30,000.0
63,090.0
258,502.0
7,410,389.5
2,597,155.0
3,941,413.5
871,821.0
136,321.0
8,105,845.0
3,203,519.0
3,862,532.0
1,039,794.0
155,629.0
8,323,171.0
3,311,241.0
3,901,157.0
1,110,773.0
146,563.0
8,499,250.0
3,426,479.0
3,939,783.0
1,132,988.0
Rezime
2012 Aktual
658 Parteš
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2013 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
952,234.0
957,695.1
910,880.0
751,582.0
763,943.0
35,000.0
35,000.0
40,000.0
20,000.0
20,000.0
10,000.0
5,000.0
5,000.0
917,695.1
514,006.0
330,094.1
73,595.0
42,000.0
20,000.0
22,000.0
12,000.0
5,000.0
5,000.0
868,880.0
514,007.0
315,328.0
39,545.0
43,260.0
20,000.0
23,260.0
10,000.0
8,260.0
5,000.0
708,322.0
347,595.0
318,482.0
42,245.0
44,125.0
20,000.0
24,125.0
10,000.0
9,125.0
5,000.0
719,818.0
355,093.0
321,635.0
43,090.0
917,234.0
514,633.0
330,094.0
72,507.0
Rezime
659 Elez Han
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
1,686,727.0
1,832,039.0
1,832,039.0
1,924,931.0
1,964,679.0
250,000.0
68,700.0
155,650.0
105,950.0
12,150.0
10,750.0
26,200.0
600.0
14,300.0
350,000.0
91,350.0
204,296.0
82,776.0
10,050.0
8,000.0
6,000.0
97,470.0
4,950.0
350,000.0
91,350.0
204,296.0
82,776.0
10,050.0
8,000.0
6,000.0
97,470.0
4,950.0
250,237.0
91,612.0
140,380.0
88,755.0
9,950.0
14,000.0
7,000.0
20,675.0
12,050.0
255,242.0
93,234.0
142,608.0
89,035.0
10,005.0
14,000.0
7,500.0
22,068.0
12,700.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 19 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
659 Elez Han
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
5,000.0
4,300.0
4,000.0
1,000.0
11,350.0
1,436,727.0
641,402.0
613,304.0
182,021.0
2013 Aktual
4,450.0
500.0
49,404.0
1,482,039.0
683,984.0
613,304.0
184,751.0
2014 Budzet
4,450.0
500.0
49,404.0
1,482,039.0
683,984.0
613,304.0
184,751.0
2015 Procena
7,500.0
4,400.0
150.0
6,195.0
1,674,694.0
794,845.0
657,562.0
222,287.0
2016 Procena
8,000.0
4,450.0
250.0
6,700.0
1,709,437.0
818,631.0
664,073.0
226,733.0
Rezime
2012 Aktual
660 Kllokot
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
929,097.0
990,251.0
872,195.0
738,483.0
751,654.0
43,300.0
37,000.0
6,300.0
750.0
500.0
1,700.0
3,000.0
350.0
75,000.0
66,000.0
8,500.0
580.0
1,000.0
1,800.0
4,500.0
620.0
500.0
915,251.0
502,791.0
330,004.0
82,456.0
80,000.0
11,000.0
69,000.0
12,200.0
82,400.0
11,000.0
71,400.0
12,200.0
84,048.0
11,000.0
73,048.0
12,200.0
56,800.0
59,200.0
60,848.0
792,195.0
502,791.0
232,841.0
56,563.0
656,083.0
360,489.0
235,170.0
60,424.0
667,606.0
368,476.0
237,498.0
61,632.0
885,797.0
474,556.0
330,004.0
81,237.0
Rezime
661 Ranilug
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
18 December 2013
2012 Aktual
2013 Aktual
2014 Budzet
2015 Procena
2016 Procena
1,090,365.0
1,142,231.0
1,142,061.0
1,169,813.0
1,193,846.0
59,700.0
15,000.0
44,700.0
8,934.0
12,000.0
4,000.0
7,500.0
12,266.0
1,030,665.0
80,000.0
25,000.0
55,000.0
5,000.0
19,000.0
11,000.0
8,000.0
12,000.0
1,062,231.0
84,000.0
25,000.0
59,000.0
5,000.0
19,000.0
10,000.0
10,000.0
15,000.0
1,058,061.0
86,520.0
27,000.0
59,520.0
5,520.0
19,500.0
10,500.0
8,500.0
15,500.0
1,083,293.0
88,250.0
26,000.0
62,250.0
5,500.0
19,500.0
10,500.0
8,500.0
18,250.0
1,105,596.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 20 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014 - 2016 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
661 Ranilug
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
18 December 2013
2012 Aktual
493,858.0
424,237.0
112,570.0
2013 Aktual
2014 Budzet
523,735.0
424,237.0
114,259.0
Budget Development Management System (BDMS)
583,880.0
388,629.0
85,552.0
2015 Procena
599,386.0
392,515.0
91,392.0
2016 Procena
615,974.0
396,402.0
93,220.0
Page 21 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2014-2016 Opstina
Rezime
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskih budzeta
Opis
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
2012 Aktualno
2013 Budzet
2014 Plan 2015 Procena 2016 Procena
367,758,272 378,573,627 389,518,818
390,010,907 398,262,963
60,419,064
63,000,000
67,285,971
69,243,213
70,628,077
Porez na imovinu
6,913,602
11,715,700
15,973,998
16,851,345
17,346,927
Opstinske takse
Licence i Dozvole
27,886,978
3,176,570
15,398,372
1,725,940
18,681,541
2,021,866
19,634,235
2,000,342
20,411,815
2,008,705
1,645,148
1,615,063
2,257,837
1,451,800
2,782,436
3,017,886
2,823,816
2,952,079
2,903,731
2,968,259
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
3,050,683
18,399,514
5,114,685
4,848,110
5,954,874
4,904,479
6,733,121
5,124,877
7,384,150
5,146,969
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
8,258,803
3,032,904
11,257,314
3,134,363
8,665,886
1,274,708
8,684,340
1,371,140
8,707,109
1,319,410
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
2,295,435
1,112,920
1,123,132
1,344,075
1,350,680
1,621,918
1,309,761
1,641,897
1,333,508
1,667,934
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
1,182,319
635,225
1,316,853
4,338,891
1,495,034
2,923,546
1,527,860
2,833,682
1,544,401
2,841,857
17,124,282
24,210,257
221,357
23,812,547
7,000
23,921,293
7,000
24,010,225
7,000
Grantovi i donacije
Lokalni
235,400
197,000
197,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
Strani
235,400
307,339,208
315,573,627
322,232,847
320,767,694
327,634,887
123,090,434
140,315,619
131,357,026
141,185,998
138,508,781
142,436,746
132,100,001
143,984,921
136,700,000
145,410,520
39,830,078
40,427,527
39,198,974
243,000
42,079,695
42,921,290
4,103,077
2,603,077
1,845,345
2,603,077
2,603,077
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
Finansiranje Socijalnih Usluga
Ostali financije
BDMS
18 December 2013
Opstinski budzet za 2014.godinu
Podzbroj A
Opstina
1
Glogovac
2
Kosovo Polje
3
Lipljan
4
Obilic
5
Podujevo
6
Pristina
7
Stimlje
8
Gracanica
9
Dragas
10
Prizren
11
Suva Reka
12
Malisevo
13
Mamusa
14
Decane
15
Dakovica
16
Istok
17
Klina
18
Pec
19
Junik
20
Leposavic
21
Mitrovica
22
Srbica
23
Vucitrn
24
Zubin Potok
Izvorni fond
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Osoblje
1,312
1,312
720
720
1,506
1,506
620
620
1,976
1,976
4,819
4,819
651
651
564
564
776
776
3,263
3,263
1,309
1,309
1,352
1,352
136
136
867
867
2,258
2,258
957
957
944
944
2,225
2,225
153
153
470
470
1,970
1,970
1,420
1,420
1,573
1,573
337
337
Plate i dnevnice
6,066,625
6,016,625
50,000
3,334,597
3,314,597
20,000
6,793,498
6,763,498
30,000
2,834,656
2,799,656
35,000
9,042,600
8,942,600
100,000
22,237,317
21,737,317
500,000
3,024,786
3,004,786
20,000
2,147,187
2,127,187
20,000
3,252,000
3,250,000
2,000
15,229,800
14,999,800
230,000
6,100,000
5,988,700
111,300
6,215,277
6,182,277
33,000
710,000
710,000
4,083,807
4,040,807
43,000
10,272,630
10,252,630
20,000
4,356,810
4,316,810
40,000
4,410,800
4,380,800
30,000
10,549,983
10,429,749
120,234
783,150
773,150
10,000
1,545,223
1,545,223
8,892,313
8,822,313
70,000
6,054,250
6,014,250
40,000
7,310,541
7,270,541
40,000
1,140,176
1,140,176
Robe i usluge
Opstinski
rashodi
976,092
718,056
258,036
415,750
415,750
197,893
159,827
38,066
204,250
204,250
983,145
797,553
185,592
306,750
306,750
256,500
233,400
23,100
120,100
120,100
1,128,957
1,073,957
55,000
10,282,442
3,532,001
6,750,441
499,153
374,803
124,350
880,150
335,150
545,000
640,064
426,064
214,000
3,172,120
1,975,667
1,196,453
912,468
755,468
157,000
867,591
732,591
135,000
102,636
84,636
18,000
734,106
485,106
249,000
1,572,972
1,252,372
320,600
709,200
557,700
151,500
734,435
521,435
213,000
2,438,219
1,330,919
1,107,300
127,873
123,873
4,000
238,274
235,974
2,300
1,934,231
867,733
1,066,498
914,480
766,480
148,000
1,365,862
986,826
379,036
147,958
142,208
5,750
339,355
339,355
1,760,431
1,760,431
162,350
129,350
33,000
128,500
63,500
65,000
130,000
130,000
1,097,777
597,327
500,450
267,700
228,000
39,700
305,000
305,000
21,800
21,800
190,630
152,630
38,000
733,185
669,365
63,820
148,358
148,358
156,000
124,000
32,000
611,914
552,199
59,715
32,006
32,006
42,186
32,186
10,000
402,740
371,801
30,939
201,040
201,040
248,360
218,360
30,000
34,394
34,394
Subvencije i
transferi
335,000
335,000
600,000
47,120
552,880
200,000
200,000
79,000
79,000
555,000
50,000
505,000
1,595,000
1,595,000
137,500
61,000
76,500
347,000
22,000
325,000
35,000
35,000
535,979
535,979
302,000
302,000
60,000
60,000
3,000
3,000
80,500
30,500
50,000
526,000
526,000
214,750
214,750
100,000
40,000
60,000
350,000
350,000
7,000
7,000
5,000
5,000
877,000
515,159
361,841
205,000
93,000
112,000
266,375
29,000
237,375
10,000
10,000
Kapitalni rashodi
3,406,809
3,037,911
368,898
2,780,449
1,624,289
1,156,160
3,100,301
2,372,066
728,235
1,227,163
527,163
700,000
5,984,523
5,227,023
757,500
27,568,000
12,095,191
15,472,809
1,536,468
1,380,818
155,650
2,054,539
1,553,862
500,677
2,395,582
2,205,582
190,000
15,841,983
11,879,831
3,962,152
5,011,911
3,704,809
1,307,102
4,166,755
3,607,255
559,500
435,173
390,173
45,000
1,704,408
1,454,408
250,000
5,524,253
3,409,673
2,114,580
2,360,590
1,821,840
538,750
2,278,966
1,773,966
505,000
5,258,549
3,850,798
1,407,751
231,296
163,046
68,250
1,153,159
1,153,159
2,519,143
1,735,985
783,158
2,920,807
2,621,030
299,777
4,228,095
3,262,506
965,589
618,018
618,018
Ukupno
10,982,419
9,932,419
1,050,000
7,335,046
5,606,006
1,729,040
11,333,444
10,166,517
1,166,927
4,567,669
3,832,669
735,000
17,050,435
15,632,935
1,417,500
63,443,190
39,124,940
24,318,250
5,360,257
4,950,757
409,500
5,557,376
4,101,699
1,455,677
6,452,646
6,011,646
441,000
35,877,659
29,452,625
6,425,034
12,594,079
10,676,977
1,917,102
11,614,623
10,827,123
787,500
1,272,609
1,209,609
63,000
6,793,451
6,163,451
630,000
18,629,040
15,584,040
3,045,000
7,789,708
6,844,708
945,000
7,680,201
6,840,201
840,000
19,208,665
16,163,665
3,045,000
1,181,325
1,092,075
89,250
2,983,842
2,966,542
17,300
14,625,427
12,312,991
2,312,436
10,295,577
9,695,800
599,777
13,419,233
11,767,233
1,652,000
1,950,546
1,934,796
15,750
25
Zvecan
26
AKSM
27
Gnjilan
28
Kacanik
29
Kamenica
30
Novobrdo
31
Strpce
32
Urosevac
33
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Vitina
34
Partes
35
Klokot
36
Ranilug
Sveukupni opstinski budzet (36 opstina)
Grant
SP
234
234
837,820
837,820
747
747
2,520,000
2,520,000
2,452
2,452
11,635,300
11,537,300
98,000
3,752,072
3,742,072
10,000
5,311,200
5,253,400
57,800
1,400,000
1,400,000
129,534
117,134
12,400
475,990
430,590
45,400
3,497,910
1,378,796
2,119,114
559,983
449,269
110,714
641,365
537,452
103,913
167,016
167,016
290,469
251,928
38,541
1,863,960
1,384,012
479,948
935,366
649,866
285,500
89,964
89,964
138,471
138,471
143
143
1,780,000
1,766,000
14,000
11,273,100
11,183,100
90,000
5,324,972
5,269,972
55,000
652,000
652,000
124
124
581,144
581,144
189
189
816,769
813,769
3,000
84,600
73,600
11,000
123,938
92,938
31,000
35,000
22,800
12,200
30,000
25,000
5,000
42,454
42,454
-
192,272,402
190,380,068
1,892,334
40,945,023
24,421,637
16,523,386
9,715,012
8,294,845
1,420,167
798
798
1,166
1,166
340
340
519
519
2,413
2,413
1,151
1,151
14,700
14,700
10,000
10,000
836,573
836,573
39,072
39,072
110,000
50,000
60,000
558,800
933,594
933,594
627,777
360,000
267,777
128,756
100,956
27,800
209,000
184,000
25,000
51,000
51,000
400,900
282,300
118,600
214,625
214,625
33,242
33,242
31,000
26,000
5,000
3,806,055
3,069,746
736,309
1,599,597
1,283,111
316,486
912,921
180,134
732,787
373,869
188,541
185,328
873,960
675,024
198,936
9,008,336
6,599,584
2,408,752
2,371,382
1,971,382
400,000
130,518
88,518
42,000
169,451
112,651
56,800
140,354
100,354
40,000
1,828,627
1,816,227
12,400
4,078,656
3,973,256
105,400
20,125,842
16,345,842
3,780,000
6,215,408
5,585,408
630,000
7,257,486
6,322,986
934,500
2,071,067
1,885,739
185,328
3,135,923
2,831,423
304,500
23,256,296
19,448,996
3,807,300
9,019,345
8,105,845
913,500
910,880
868,880
42,000
872,195
792,195
80,000
1,142,061
1,058,061
84,000
9,516,265
1,320,117
8,196,148
125,463,550
87,509,614
37,953,936
377,912,252
311,926,281
65,985,971
558,800
175,000
10,000
165,000
183,000
168,000
15,000
79,182
79,182
53,023
53,023
710,000
710,000
173,000
173,000
5,156
5,156
2,000
2,000
Podzbroj B - (Ove opstine nisu odobrene za budzet u Skupstini opstine I ova tabela predstavlja budzetske granice prema CB 2013/01 I 02 u skladu sa clanom
62 ZUJFO)
37
Orahovac
38
Elez Han
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
1,159
1,159
5,365,372
5,325,372
40,000
1,079,088
1,069,088
10,000
733,893
672,893
61,000
174,168
150,794
23,374
257,260
257,260
Total
Grant
THV
43,835
43,835
-
198,716,862
196,774,528
1,942,334
43,835
43,835
-
198,715,979
196,773,645
1,942,334
222
222
37,500
32,000
5,500
100,000
77,972
22,028
32,000
17,000
15,000
3,318,000
2,491,028
826,972
509,284
213,158
296,126
9,774,525
8,824,525
950,000
1,832,040
1,482,040
350,000
41,853,084
25,245,324
16,607,760
10,009,772
8,584,105
1,425,667
9,648,265
1,415,089
8,233,176
129,290,834
90,213,800
39,077,034
389,518,817
322,232,846
67,285,971
41,950,412
25,281,213
16,669,199
10,055,855
8,631,188
1,424,667
9,653,765
1,337,117
8,316,648
129,820,750
90,947,178
38,873,572
390,196,761
322,970,341
67,226,420
Sveukupno: Podzbroj A+B
Ukupan opstinski budzet (38 opstina)
Grant
SP
Ukupni troškovi uključujući Hani Elezi i Orahovcu
Ukupan opstinski budzet (38 opstina)
Grant
SP
Total
Grant
THV
Razlika u grantu i SP za 2014.godinu u poredenju sa 2013.godinom
Br
Opstina
1 Elez Han
2 Orahovac
Ukupno
Razlika u
grantovima
2014/2013
149,706
587,789
737,496
Br
Opstina
1 Elez Han
2 Orahovac
Ukupno
Razlika u SP
2014/2013
(107,051)
47,500
(59,551)
Download

(PDF)