REPUBLIKA KOSOVA
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
Br. Dokumenta: 23.7a.9 -2012-08
IZVEŠTAJ REVIZIJE O PROCESU FINANSIJSKOG
UPRAVLJANJA I SISTEMIMA KONTROLE DP INFRAKOS ZA
GODINU ZAVRŠENU SA 31 DECEMBROM 2012 GODINE
Priština, Septembar 2013
Kancelarija Generalnog Revizora (KGR) obavlja revizije
regularnosti i performansu. Generalni Revizor, Lage Olofsson,
upravlja sa KGR-om i ima zaposlenih oko 140 članova osoblja.
Generalni Revizor i KGR su nezavisni i certificira oko 90
Godišnjih Finansijskih Izveštaja svake godine, istovremeno
obavljaju druge vrste revizija.
Naša je misija da doprinosimo pravilnom finansijskom
upravljanju u javnoj administraciji. Mi ćemo izvršiti kvalitetne
revizije u skladu sa međunarodno priznatim standardima revizije
na javnom sektoru i najboljim evropskim praksama. Mi ćemo
izgraditi poverenje u pravilnom trošenju javnog novca. Mi ćemo
odigrati aktivnu ulogu na obezbeđenju interesa poreskih
obveznika i ostalih interesnih stranaka na povećanju javne
odgovornosti.
Izveštaji proizvedeni od strane KGR na direktan način promovišu
pružanje odgovornosti pošto one pružaju osnovu za držanje
odgovornim menadžere pojedinačnih budžetskih organizacija.
Generalni Revizor je odlučio o zaključku revizije o sistemima
Finansijskog Upravljanja i kontrole JP Infrakos u konsultaciji sa
Zamenikom Generalnog Revizora,
Artan Venhari koji je
nadgledao reviziju.
Zaključak i izdati izveštaj su rezultat revizije izvršene pod
upravljanjem Direktora Revizije, Myrvete Gashi podržane od
Jusuf Kryeziu (Vođa ekipe), Ganimete Dalloshi i Ylber Sadiku.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA –Adresa: Musine Kokollari, No. 16, Prishtina 10000, Kosova
Tel.: +381(0) 38 25 35 /121/262-FAX: +381(0) 38 2535 122 /219
http://oag-rks.org/
2
TABELA SADRŽAJA
Lista skraćenica .................................................................................................................................. 4
Opšti sažetak ...................................................................................................................................... 5
Uvod .................................................................................................................................................... 6
1
Cilj i metodologija revizije ....................................................................................................... 8
2
Upravljanje i izveštavanje u Infrakos ..................................................................................... 9
3
Železnička Infrastruktura na Kosovu i Subvencionisanje od Vlade ................................ 10
4
Finansijsko Upravljanje .......................................................................................................... 12
5
4.1
Performansa JP Infrakos ................................................................................................ 12
4.2
Upravljanje prihodima................................................................................................... 12
4.3
Upravljanje Nabavke i Kupovine ................................................................................. 13
4.4
Naknade........................................................................................................................... 14
4.5
Imovina ............................................................................................................................ 16
Kontrola upravljanja .............................................................................................................. 19
Dodatak I: Odgovori Menadžmenta na nalaze KGR .................................................................. 20
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
3
Lista skraćenica
AU
Administrativno Uputstvo
AJN
Agencija za Javne Nabavke
GR
Generalni Revizor
EO
Ekonomski Operator
FI
Finansijski Izveštaji
ISUFK
Informacioni Sistem za Upravljanje Finansija Kosova
JUR
Jedinica Unutrašnje Revizije
JP
Javno Preduzeće
JPNJP
Jedinica za Politike i Nadzor javnih kompanija
KGR
Kancelarija Generalnog Revizora
KZ
Kosovska Zeleznica
MOVIR
Međunarodna Organizacija Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI)
MSR
Međunarodni Standardi Revizije
MSVRI
Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI)
MSRJS
Međunarodni standardi računovodstva na javnom sektoru (IPSAS)
RKJN
Regulativna Komisija za Javne nabavke
UR
Unutrašnja revizija
UVKK
Udruženje vodosnabdevača i kanalizacije Kosova
VRI
Vrhovna Institucija Revizije
4
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
Opšti sažetak
Ova revizija je fokusirana na sistem upravljanja JP Infrakos za 2012 godinu, pregledom
sistema finansijskog upravljanja i kontrole u ovom preduzeću. Mi smo obavili testiranja i
procedure za koje smo mislili da su potrebne za donošenje zaključka u vezi sa ovim
procesom.
JP Infrakos se subvencioniše od Ministarstva Ekonomskog Razvoja za finansiranje
(pokrivanje) projekata za kapitalne investicije, ali uprkos tome infrastruktura Železnica
Kosova je u teškom stanju i predstavlja jedan dosta veliki problem za našu zemlju.
Ciljevi menadžmenta su bili upravljanje kompanijom ka rezultatima i povećanju
performanse u celini, ali mi smo primetili nekoliko slabosti u tom procesu. Sistem
finansijskog upravljanja i kontrola generalno gledano nije razvijen na prikladan način za
eliminisanje evidentnih slabosti. To bi trebalo da se adresira za poboljšanje performanse
organizacije koja ove godine je radila sa finansijskim gubicima. Način kako su upravljani
prihodi mogu imati uticaja na finansijski rezultat entiteta
JP Infrakos je radila sa finansijskim gubicima zbog ukupnih troškova koji su veći od
operativnih prihoda. Odbor direktora treba da bude aktivniji za razmatranje svih
aktivnosti obavljenih od strane menadžmenta u odnosu na postignute rezultate.
Sa ciljem poboljšanja funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i unutrašnjih
kontrola, mi vam preporučujemo:

Da obezbedite regulativni okvir o prihodima i njihovom što efikasnijem
upravljanju;

Da jačate sistem kontrole u jedinici nabavke i da osigurate bolji proces kupovina,
ne zaobilazeći procedure nabavke; i

Uspostavljanje jednog funkcionalnog sistema kontrole u vezi sa upravljanjem
Ljudskih Resursi, koji će biti u skladu sa unutrašnjim pravilima i zakonom o radu,
obezbeđujući adekvatno upravljanje osobljem.
Menadžmentu Infrakosa je pružena mogućnost da daje svoje komentare na nacrt ovog
izveštaja.Nezavršena pitanja, za koje mi kao revizori i entiteti delimo različita gledišta,
možete naći u Dodatku I.Entiteti su se založili da će učiniti sve napore u cilju adresiranja
svih datih preporuka.
KGR izražava zahvalnost menadžmentu i uključenom osoblju za njihovu pomoć tokom
procesa revizije i pružanja potrebnih podataka.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
5
Uvod
Infrastruktura Železnica Kosova DD (INFRAKOS) je počela da deluje kao kompanija u
Septembru 2011 godine kao naslednica Železnica Kosova DD.
Prva železnica na Kosovu je izgrađena u 1874 godini na relaciji Elez Han –Kosovo Polje –
Mitrovica. Infrakos upravlja i održava 333 km postojećih železničkih linija, 105 kilometra
u stanicama i više od 100 kilometra industrijskih linija, sistemi signalizacije, sistemi
komunikacije, sistemi energetike, 32 železničkih stanica, 115 mostova sa dužinom od 2988
metara, 23 tunela sa dužinom od 9020 metara, 759 slivnika i 257 prelazaka na nivou, kao i
ostale zgrade i imovinsko zemljište1.
Usluge koje pruža ova kompanija se tiču:

Pristupa na železničku infrastrukturu koja je glavna usluga koju pruža ova
kompanija i trenutno usluge sa pristupom na mreži se pružaju samo kompaniji
Trainkos, dok osim ovog pruža i

Usluge tovara i istovara robe kroz Terminal robe;

Izdavanje pod kirijom zemljišta, zgrada i poslovnih lokala kroz sektor nekretnina;
i

Izgradnja industrijskih pruga.
Prostiranje železničke mreže po Kosovu je važan za prevoz putnika i robe, takođe i za
ekonomski razvoj i povezivanje Kosova sa zemljama regiona.
Železnička mreža Kosova se proširuje u dužini od 333 km (Figura 1) i uključuje
standardne ne elektrizirane linije sa jednosmernim linijama.
Glavna linija se povezuje na severnoj granici preko Mitrovice, Elez Hana sa Makedonijom
preko Kosovo Polja blizu Prištine. Ova linija ima dužinu od 141 km i deo je železničke
centralne mreže SEETO (Opservator Transporta Jugozapadne Evrope) Put 10 koja
povezuje Skopje sa koridorima VIII i X SEETO.
Ostale linije uključuju Kosovo Polje -Peć, Klina-Prizren (Klina se nalazi u liniji između
Kosovo Polja i Peći) i Kosovo Polje-Priština-Podujevo. Neke od ovih linija nisu u funkciji,
posebno one koje idu u pravcu granice sa Srbijom i na službi su važnih gradova, kao na
primer Podujeva, i linija koja pruža usluge Prizrenu.
1
Podaci sa biznis plana Infrakos-a.
6
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
Nema direktnih železničkih linija između Kosova sa jedne strane i Crne Gore i Albanije
sa druge strane.2
U figuri u nastavku predstavićemo Železničku Mrežu Kosova.
Figura 1 – Železnička Mreža Kosova
Infrakos se suočava sa lošim stanjem infrastrukture i nemogućnosti za njenu potpunu
funkcionalizaciju. Sa druge strane ovo preduzeće se suočava sa lošim stanjem
infrastrukture i nemogućnošću za njenu potpunu funkcionalizaciju. Sa druge strane, ovo
preduzeće ima nekoliko specifičnih prednosti, među glavnima je da pruža pristup na
pruge kao jedini operator na teritoriji Kosova, zatim mogućnost priključenja industrijskoj
pruzi na najvećem delu rudnika na Kosovu i železnička je linija povezivanja sa susednim
zemljama.
2
Podaci u vezi sa prostiranjem železničke mreže i njenih Linija su preuzete od Strategije multi modalnih
transporta i plana delovanja.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
7
1
Cilj i metodologija revizije
Cilj revizije je procena sistema finansijskog upravljanja i kontrole u ovom preduzeću.
Sa ciljem ispunjenja naših odgovornosti za reviziju JP Infrakos, mi smo analizirali i
preduzeli aktivnosti kao u nastavku:
8

Obavili smo intervjue sa odgovornim službenicima u Infrakos i pregledali smo
rad za finansijsko upravljanje i uspostavljenih kontrola;

Dali finansijski podaci, sistemi i transakcije odgovaraju unutrašnjim i spoljnim
zahtevima izveštavanja;

Pregledali smo sistem unutrašnje kontrole, uredbe, politike i odluke usvojene od
JP Infrakos za određivanje ciljeva, kao i njihovu primenu tokom upravljanja
organizacije;

Primenili smo jednu kombinaciju uzimanja uzoraka prema našem sudu i prema
slučaju tokom odabiranja transakcija za testiranje; i

Oslonili smo se na jednu vrstu kombinacije intervjua, analitičkih pregleda,
pregleda dokumenata i fizičko overavanje za procenu validnosti i pravilnosti
finansijskih transakcija.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
2
Upravljanje i izveštavanje u Infrakos
Javno Preduzeće Infrakos se upravlja od Odbora Direktora imenovan od Vlade Kosova i
upravlja se od Izvršnog Šefa (IŠ).
Odbor Direktora ima zadatak da rigorozno nadgleda rad službenika kompanije, da
upravlja kompaniju ka pozitivnim rezultatima, da obezbede da finansijske kontrole i
sistem upravljanja je jak, kvalitetno finansijsko izveštavanje i ostale zadatke proistekle sa
zakona o Javnim Preduzećima.
Odgovornost je Menadžmenta JP Infrakos da uspostavi funkcionalan sistem unutrašnje
kontrole i da obezbedi dobro finansijsko upravljanje. JP Infrakos treba da pripremi
finansijske izveštaje u skladu sa zakonom o JP i Međunarodnim Standardima
Računovodstva i Finansijsko Izveštavanje na osnovu akrualnog načela računovodstva.
Izvršni Šef se imenuje od Odbora direktora kroz otvorene, transparentne i konkurentne
procedure. On je odgovoran da upravlja i organizuje uspostavljanje adekvatnih kontrola,
redovno izveštavanje pri kod odbora direktora kao i sprovodi ostala ovlašćenja uređena
zakonom.
Menadžment JP Infrakos izveštava kod Odbora Direktora, dok Odbor izveštava kod
Jedinice za Politike i Nadzor Javnih Preduzeća (Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MER) kroz tromesečne izveštaje gde se prikazuju finansijski rezultati za delovanje ovog
preduzeća.
Ova kompanija radi na osnovu akrualnog računovodstva, prihode i troškove prepoznaju
u trenutku dešavanja. Takođe, bazu podataka je dizajnirala na programu Navision, gde
su odvojeni svi moduli za svaku kategoriju.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
9
3
Železnička Infrastruktura na Kosovu i
Subvencionisanje od Vlade
Javno Preduzeće Infrakos je centralno javno preduzeće, u vlasništvu Vlade Kosova.
Ovom preduzeću osim operativnih troškova koji su neophodni za funkcionisanje
potrebni su i izvori za kapitalne projekte.
Na osnovu studije izvodljivosti koji je finansiran od Evropske Unije (BE) je izrađena
strategija za multi - modalnim transportom i planom delovanja3. Prema ovoj studiji
železnička infrastruktura na Kosovu je zastarela, kao i nije na dobrom stanju za
ispunjenje potreba putnika i robe. Ne pruža adekvatne veze sa susednim zemljama i
lukama za pružanje usluga prevoza robe i putnika i ima potrebu za modernizaciju i
razvoj radi suočavanjima sa narednim potrebama pružanja održivih usluga transporta.
Što se tiče strategije finansiranja u vezi sa ovim projektom, glavna je briga nedostatak
fondova u vezi sa investicijama i održavanjem železničke infrastrukture zbog visokih
troškova. Kao moguća alternativa za finansiranje ovog projekta su predviđena4:

Vladini resursi

Spoljni krediti

Grantovi, ili

Stupanje u Javno Privatno Partnerstvo (JPP)
Razvoj centralne regionalne mreže je jedna od ključnih potreba za ekonomski i socijalni
razvoj Jugozapadne Evrope koja bo pojačala veze sa susednim zemljama, ubrzala tok
međunarodnog tržišta i pružila bi bolju povezanost sa dalekim regionalnim zonama
Jugozapadne Evrope.

Održavanje i razvoj železničke infrastrukture zavisi od finansiranja Budžeta
Kosova. Ova kompanija ima velike zahteve i ne može da realizuje sve investicione
projekte bez pomoći Vlade.
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja (MER) ima jedan Sporazum za Nadgledanje i
Kontrolu (SNK) sa kojom prenosi subvencije kod JP Infrakos za pokrivanje njenih
troškova u kategoriji subvencija i kapitalnih investicija.
3
4
Projekat finansiran od EU i Evropske Kancelarije na Kosovu
Podaci su uzeti sa Strategije multi-modalnog transporta i plana delovanja
10
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
MER tokom 2012 godine na osnovu sporazuma trebala je da prenosi sredstva za
kapitalne investicije za projekte:
 Snabdevanje rezervnim delovima infrastrukture u vrednosti od 935,390€;
 Renoviranje mostova i tunela na železničkim linijama u vrednosti od 625,697€.
Tokom 2012 MER na osnovu SNK je planirala da prenese kod JP Infrakos za kapitalne
investicije vrednost od 1,561,087€ dok je prenela 1,521,588€, vrednost od 39,499€ je ostala
da se potroši kao projekat u nastavku. Takođe, kompanija je izveštavala na osnovu
obaveza koje je imala nad deoničarem.
Opšti zaključak
MER je prenela na vreme subvencije za održavanje postojeće infrastrukture za određene
kategorije na osnovu sporazuma koju ima sa Infrakos, takođe i redovno izveštavanje sa
ovog preduzeća nad deoničarem je obavljeno u skladu sa sporazumom.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
11
4
4.1
Finansijsko Upravljanje
Performansa JP Infrakos
JP Infrakos tokom 2012 godine je realizirala prihode u vrednosti od 3,163,000€ i troškove
u vrednosti od 3,215,000€, poslujući negativnim bilansom i uz gubitak od 52,000€. Ovaj
gubitak je vidno manji od planiranog gubitka. Prihodi su realizirani za 1,197,000 € manje
od planiranja. Dok troškovi su bili manji za 973,830 € nego što su planirane.
Kod potraživanja se primećuje veliki rast tokom 2012 godine. Sa 788,000€ koliko je bilo na
kraju 2011 godine one su povećane na 1,465,000€. Imamo povećanje potraživanja za iznos
od 677,000€. Povećanje potraživanja na vidno višem nivou povećava rizik za stvaranje
loših i sumnjivih dugova.
Takođe, kod potraživanja primećuje se rast u 2012 godini u poređenju sa 2011 godinom.
Sa 47,730 € koliko su bile obaveze u 2011 godini one su porasle na 89,000 €.
4.2
Upravljanje prihodima
JP Infrakos pretežno generiše prihode sa korišćenje železničke mreže, ostali prihodi i sa
grantova. Način kako se upravljaju prihodi imaju direktnog uticaja na performansu
kompanije i upravljanju javnog novca. Realizacija prihoda za 2012 godinu je u vrednosti
od 3,163,191 €, od kojih 902,191€ sa grantova i ostali deo sa sopstvenih prihoda.
Kod upravljanja prihodima ova kompanija se suočava sa nekoliko pitanja koje treba
adresirati koje ćemo objaviti u nastavku.
Nema “Službenika za prihode”
U ovoj kompaniji nema službenika koji bi se bavio registracijom prihoda i
usaglašavanjem podataka sa bankarskim izveštajima, u skladu sa ZUJFO i Finansijskim
Pravilom 03/2010. Nedostatak službenika za prihode može imati negativan uticaj na
upravljanje sopstvenih prihoda i povećava rizik da fakturisanje, inkasiranje i priznavanje
prihoda se ne vrši u skladu sa standardima računovodstva i ostalim pravilima.
Klijenti plaćaju mesečnu kiriju sa zakašnjenjem dok nisu preduzete mere u vezi sa ovim
zakašnjenjima - Za prihode od kirije klijenti potpisuju ugovore sa ugovornim autoritetom
gde su određeni uslovi plaćanja i kaznene mere u slučaju neisplate. Kompanija ima
zakašnjenja kod inkasiranja prihoda od klijenata kirije i u nekoliko slučajeva isplate nisu
obavljene na vreme. Kod tri testirana uzoraka mi smo primetili da zakašnjenja u
12
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
inkasiranju su nastala od četiri (4) do jedanaest (11) meseci, dok prema uslovima ugovora
rok za isplatu je sedam (7) dana od datuma primanja računa i uprkos tome ova
kompanija nije primenila kazne u vezi sa ovim zakašnjenjima.
4.3
Upravljanje Nabavke i Kupovine
Proces nabavke je regulisan zakonom o javnim nabavkama, koji je primenjen za javni
sektor u Republiku Kosova. Cilj ovog zakona je da obezbedi naj efikasni, naj
transparentni i naj ispravni način korišćenje javnih fondova, javnih izvora i svih ostalih
izvora i fondova ugovorenih autoriteta na Kosovu određujući uslove i pravila koji će se
primeniti.
Realizovani troškovi nabavke za 2012 godine u Infrakosu su u iznosu od 2,539,539€.
Kategoriji robe i usluge pripadaju 197,725.00€ i kapitalnih investicija 2,341,814.00€.
Kod upravljanja nabavkama primetili smo da se ova kompanija suočava nekim pitanjima
koje treba adresirati i koje ćemo obelodanjivati ispod.
Izvršene usluge su razvijene bez procedure nabavke -
izvršenje usluga na ovaj način
može da rezultira isporukom većih cena od ekonomskog operatera nego tržišnih cena i u
ovom slučaju je finansijski oštećen ugovoreni autoritet. Mi smo primetili da za dve
fakture, jedna u iznosu od 105€ i druga od 886€ ova kompanija nije razvila uopšte
procedure nabavki.
Pokretanje procedure nabavki bez odobrenja GAS-a – Primena ove forme bez odobrenja
sredstava nije u skladu sa zakonom. Od ispitivanih uzoraka, u šest od njih primetili smo
da izjava potreba, dostupnost sredstava i pokretanje aktivnosti nabavki nije potpisivan od
strane ZKA.
Kašnjenje u izvršenju plaćanja – Ne izvršenje plaćanja na vreme od strane kompanije
osim što je u suprotnosti sa Zakonom o Upravljanju Javnih Finansija, ista može da utiče
na gubitak imidža kompanije i može da ima i finansijskih posledica zbog kazni kojima
može podlagati kompanija u slučaju ne isplate i takođe može da dolazi do jednostranog
raskida ugovora od strane ekonomskog operatera. Od testiranih uzoraka, u pet (5) od njih
primećeno je da je bilo zakašnjenja u izvršenju plaćanja za više od 30 dana. A prema
Zakonu o Upravljanju Javnih Finansija fakture za realizovane treba da se plaćaju u roku
od 30 kalendarskih dana nakon prijema fakture.
Nepravilno planiranje javnih nabavka- Ne uključenje ugovora na planu nabavke osim što
nije u skladu sa zakonom dovodi do ulaska u neplaniranih obaveza. Što se tiče usluga za
održavanje i popravke Infrakos nije planirala ukupan vrednost za ove usluge. Ovo se
desilo zbog nepravilnog planiranja godišnjih troškova od adekvatnog departmana, i tako
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
13
nešto može da rezultira odvajanjem zahtevima za nabavku koji su uglavnom isti ili
povezani.
Fiksna i mobilna telefonija U JP Infrakos za 2012 godinu su potrošene 31,990 €, od kojih
19,575€ za fiksnu telefoniju i 12,415 € za mobilnu telefoniju. Tokom 2012 godine primetili
smo da u četiri slučajeva, zvaničnici Infrakosa prekoračili dozvoljeni limit, međutim nisu
im zaustavili novac zbog ovih prekoračenja. U 2013 godini je doneta odluka od strane
Izvršnog Šefa, putem kojeg će se primeniti zabrane za prekoračene limite.
Što se tiče upotrebe fiksne i mobilne telefonije vredi pomenuti:
Registracija i obelodanjivanje netačnih informacija – Troškovi fiksne telefonije za ovu
kompaniju sadrže troškove telefonije za dve kompanije Infrakos i Trainkos. Troškovi za
ovu fakturu plaća Infrakos, međutim jedan deo troškova ove fakture, ova kompanija
fakturiše Trainkosu. Isti nisu propisno registrirani i prikazani u računovodstvenim
registrima i finansijskim izveštajima.
Ne dokumentovani putni troškovi
Ova kompanija tokom 2012 godine potrošila u
kategoriji službenih putovanja 15,113€. Od tri (3) testirana uzoraka u iznosu od 2,974.81€
u vezi sa putovanje viših službenika JP Infrakos, ne dostavlja neki dokaz u vezi putovanja
kao što je pozivnica ili neki drugi način na kojem se predstavlja od koga će se platiti putni
troškovi i svrha ovih putovanja. Ovo može izazvati troškove koje nanose štetu budžetu
kompanije. Osim ovoga ju jednom slučaju je primećeno da su troškovi putovanja su
registrovani na kodu reprezentacije ne uključujući kao troškovi za službena putovanja.
4.4
Naknade
Ukupni troškovi za plate i dnevnice za 2012 godinu su bili 1,691,000 €. Od tih 78,669 €
penzijski doprinosi, i 33,508 € pripadaju ostalim troškovima za osoblje uopšte. Infrakos u
Avgustu 2012 godine usvojila dva pravilnika: Pravilnik o radnom odnosu i Pravilnik o
Platama i Dnevnicama, koji regulišu radni odnos, isplate i naknade koje se vrše radnicima
Infrakos-a.
Kod upravljanja zaposlenih, ova kompanija se suočava nekim pitanjima koje treba
adresirati koje ćemo obelodanjivati ispod.
Unutrašnja pravila rada Infrakos-a nisu u skladu sa zakonskim propisima- Unutrašnja
pravila svake kompanije koje regulišu radne odnose treba da budu u skladu sa Zakonom
o radu.
Unutrašnja uredba za radne odnose nije u skladu sa zakonom o radu. Prvo, u roku javnog
oglasa ne poštuju u celini vremenski rokovi određeni administrativnom uputstvom (AU
14
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
br. 14/2011) i drugo komisija za radni odnos nije u skladu sa AU jer broj članova komisije
na ovom pravilom nije u potpunom broju kako se zahteva AU.
Uredba o Platama i ostalim dnevnicama predviđa da ako jedan radnik osim sopstvenih
zadataka obavlja i zadatke radnika koji je odsutan od posla, da im se nadoknadi mesečna
plata u visini od 20% najveće mesečne plate radnika kojeg zamenjuje. Međutim ovaj član
ove uredbe nema zakonsku osnovu u zakonu o radu.
Ukupni iznos naknada sa 20% koje Infrakos platio tokom 2012 godine je oko 6,150.00€.
Dok za Nadoknada za Disciplinsku komisiju za žalbe potrošio 1,000€.
Nedostaju opisi radnih mesta – Radnici ove kompanije na radnom ugovoru nemaju jasan
opis radnih zadataka. Prema ugovoru radovi i zadaci su definisani Sistematizacijom i
Opisom Radnih Zadataka, međutim ovaj dokumenat nije validan jer pripada periodu
kada preduzeće bila Kosovske Železnice AD. Nejasni opis radnog položaja ugovorom,
osim što je u suprotnosti sa Zakonom o radu, može da izaziva nejasnoće u vezi sa
zadacima i obavezama svakog zaposlenog. Tokom faze dok smo mi izvršili reviziju JP
Infrakos je bila u toku izrade ovog pravilnika.
Nepravilnosti tokom procesa regrutacije U dva slučajeva procedure nabavki za položaje
“Računovođa” i “Službenik za obrazovanje, zaštitu i sigurnost na radu” primetili smo
nedostatke u sastavu komisije. Komisija za razvoj procedura i procenu kandidata je
sastavljen samo od tri članova koji prema AU trebalo da bude sastavljen od pet (5)
članova, osim toga, pismeni test nije organizovan uopšte.
Službenici Infrakosa držu položaje izvršioca dužnosti na duži rok nego što se predviđa
zakonom - Menadžer finansija drži funkciju Glavnog finansijskog službenika godinu
dana, dok zakonom je predviđeno da se popuni u roku od 90 dana. Od menadžmenta JP
Infrakos dobili smo informaciju da ova pozicija popunjena u 2013 godini. Takođe i šef
nabavke od Septembra 2012 godine drži poziciju vršioca dužnosti menadžera nabavke.
Nagrađuju se radnim ugovorima bez javnog konkursa U dva slučajeva Infrakos je primio
radnike za specifične radove i zadatke bez javnog konkursa. Konkretno u pozicijama
“Asistent za Planiranje i Razvoj” i “Viši stručni saradnik za pristup u pruzi”. Razlog za
ovaj prekršaj je favorizovanje zaposlenih ne dajući jednake šanse za zapošljavanje
mogućih kandidata. Ovo ima negativan uticaj u pravoj tržišnoj konkurenciji ljudskih
resursa što dovodi do zapošljavanja neadekvatnih osoba.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
15
4.5
Imovina
Total neto registrovanih imovina u registrima JP Infrakos za 2012 godine, uključujući i
vrednost opreme ispod 1.000€ je bio 19,804,000€.
Kod upravljanja imovinom ova kompanija se suočava sa nekoliko pitanjima koje treba
adresirati i koje ćemo obelodanjivati ispod.
Nedostatak sveobuhvatnog registra imovine - JP Infrakos je ponudila registar imovine
međutim još nije uspela da formira jedan registar imovine sa svim informacijama koje su
predviđene Zakonom o upravljanju javnih finansija i AU za upravljanje imovinom.
Ne funkcionisanje komisije za procenu imovine – Kompanija formirala je komisiju za
registraciju imovine ali nisu formirali komisiju za procenu imovine koja bi bila
odgovorna za procenu imovina koja nemaju prenetu vrednost, procenu oštećenih
imovina i procenu zahteva za otuđenje.
Nedostatak službenika za imovinu- JP Infrakos nije postavio službenika za imovinu koji bi
bio odgovoran za evidenciju, praćenje i održavanje opšteg registra imovine sa svim
potrebnim informacijama.
Opšti zaključak
Gore predstavljeni slabosti pokazuju da JP Infrakos nije uspela da uspostavlja jedan
funkcionalni sistem u finansijskom upravljanjem. Ove godine je poslovala gubitkom i
povećala mnogo račune potraživanja i ušla u nove obaveze. Da bi se prevazišla ova
situacija menadžment Infrakosa trebalo bi da se više fokusira na povećanje efikasnosti
posebno u oblasti upravljanja prihoda, nabavke i ljudskih resursa.
Izazove koje treba adresirati što brže su nedostatak propisa o prihodima, usklađivanje
propisa u oblasti ljudskih resursa i sporog napretka u tretiranju imovina. U cilju što
boljeg upravljanja javnih imovina kompanija treba dati značaj upravljanju svojih imovina
kako bi se izbegao gubitku ili zloupotrebe tih imovina.
Odbor Direktora nije uspeo u potpunosti da nadgleda menadžment kompanije i da
eliminiše nepravilnosti koji su se pojavili.
16
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
Preporuke
Preporuka 1 se adresira Bordu Direktora da osigurava:

Analizu uzorka u vezi menadžerskih nedostataka i identifikovanje prioritetnih oblasti
sa većim budžetskim uticajem i da obezbedi njihovo strateško tretiranje uz donošenju
brzih rezultata i efekata.
Preporuka 2 povezuje se sa prihodima i adresira se izvršnom šefu JP Infrakos da
obezbedi:

Pravilnu podelu zadataka i odgovornosti unutar organizacije osiguravajući
službenika za prihode; i

Poštovanje svih uslova prodajnih ugovora.
Preporuka 3 se povezuje sa nabavkama i kupovinom i adresira se izvršnom šefu JP
Infrakos da obezbedi:

Za sve usluge da se razviju procedure nabavke i sve procedure nabavke da se vrše u
skladu sa ZJN-om, u cilju da potrošnja novca bude što racionalna.

Preduzmu adekvatne akcije koje obezbeđuju funkcionisanje procesa od faze iniciranja
do realizovanja nabavki.

Izvršenje faktura da se realizuje u skladu sa zakonskim rokovima.

Godišnje planiranje nabavke se izvrši na osnovu realnih potreba organizacije; i

Da uspostavi adekvatne kontrole za nadgledanje korišćenje i troškovi fiksne i mobilne
telefonije i službenih putovanja, i da vodi tačne podatke i beleške o ovim uslugama.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
17
Preporuka 4 povezuje se sa Ljudskim Resursima i adresira se izvršnom šefu JP Infrakos
da obezbedi:

Usklađivanje unutrašnjih pravila sa ZUJFO-m, Zakonom o radu i ostalim zakonima
na snazi, kao i njihovo sprovođenje uz obezbeđenju transparentnog i adekvatnog
upravljanja osoblja;

Rešavanje pitanja položaja menadžera nabavke.

Izdavanje jednog pravilnika za opis zadataka i odgovornosti za zaposlene; i

Da se izbor radnika obavlja prema Zakonu o radu uz javnog konkursa dajući jednake
mogućnosti svim zainteresovanim.
Preporuka 5 se povezuje sa Imovinama i adresira se izvršnom šefu JP Infrakos da
obezbedi:

18
Adekvatnu podelu zadataka i odgovornosti unutar organizacije, uspostavivši
službenika za imovinu koji će biti odgovoran za evidenciju, praćenje i održavanje
ukupnog registra imovine sa potrebnim informacijama.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
5
Kontrola upravljanja
Dobar sistem unutrašnje kontrole pomaže svakoj budžetskoj organizaciji u postizanju
predstavljenih ciljeva za što bolje korišćenje javnog novca, obezbeđujući pouzdano
finansijsko izveštavanje.
Kontrolna sredina – Nepravilnosti unutar ovog izveštaja za komponentu plate i dnevnice
jasno pokazuju nepriličnu kontrolnu sredinu veoma niskog nivoa u JP Infrakos i ovo
treba da se poboljša.
Procena rizika – Pošto se rizici povezuju sa ciljevima, kao preduslov upravljanja rizikom
je da ciljevi organizacije budu identifikovani na njenom Strateškom ili Operativnom
planu. Tokom revizije koju smo izvršili u javnom preduzeću Infrakos A.D primetili smo
da ovo preduzeće nije izdala jedan Strateški Plan na kojem bi se prestavila pitanja,
namene i strateški ciljevi organizacije. Međutim JP Infrakos je pripremila plan biznisa na
kojem je postavila svoje ciljeve za 2012 godinu međutim nije identifikovao rizike za svoje
ciljeve.
Aktivnosti kontrole – JP Infrakos u celosti nema jedan efikasniji sistem kontrole.
Nedostaju preventivne funkcionalne kontrole, koje bi sprečile pojavu neželjenih
događaja.
Nadgledanje – JP Infrakos nije izvršila redovne, posebne i ostale procene: da bi utvrdila
dali su unutrašnje kontrole prisutne i funkcionalne.
Opšti zaključak
Unutrašnje kontrole JP Infrakos nisu zadovoljavajuće i ne postoji neka sigurnost za
njihovo funkcionisanje. JP Infrakos zbog nedostatka potpunog funkcionisanja unutrašnje
kontrole nije uspela da spreči moguće greške i nepravilnosti.
Preporuka 6
Preporučujemo Izvršnom šefu JP Infrakos da:

Preduzmu adekvatne mere radi ojačanja kontrolne sredine i da se eliminišu
nepravilnosti u ovoj komponenti;

Da obezbedi da se sve transakcije klasifikuju, registruju i nude kvalitetno
izveštavanje; i

Da se izvrše neprekidne procene kako bi se obezbedilo da unutrašnje kontrole
funkcionišu kako treba.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
19
Dodatak I: Odgovori Menadžmenta na nalaze KGR
Nalazi
Slažemo se
da/ne
Komentari od Institucije nad revizijom u slučaju ne
usaglašavanja
Gledišta KGR
Nalaz 1: Nema
“Službenika o
prihodima
Ne
Od postojanja Železnica Kosova i posebno stavljanjem u
upotrebi softvera Navision određen je radnik koji obavlja sve
prihode kompanije i koji pokriva poziciju Računovođe KLT
(prihoda). Ovaj službenik prati na analitički način stanje svih
prihoda.
Infrakos nema službenika o prihodima i
ovaj posao obavlja drugi službenik, što
nije u skladu sa ZUJFO i povećava rizik
kod preuzimanja odgovornosti za
obavljanje određenih zadataka.
Nalaz 2: Slab
kvalitet
informacija
tokom isplate
računa
Ne
Račun za fiksnu telefoniju sa Sektora SSTK koji obavljaju
overavanje troškova prema brojevima koji su aktivni od PTK,
gde dotična usluga prethodno obavezuje sredstava za
pokrivanje ovih troškova, dok istorijat u vezi sa fiksnom
telefonijom ostaje kod dotične službe.
Pružena dokumentacija ne podržava
izjave entiteta pod revizijom.
Nalaz 3:
Nedokumentova
ni putni troškovi
Ne
Departman finansija procesira budžetske zahteve za
službena putovanja prema operativnom budžetu i nakon
završetka službenog putovanja dobija račune za opravdanje
ovih troškova odobrene prema dozvoljenom nivou. U
nekoliko slučajeva se dešava da se putovanja obavljaju bez
poziva, u zavisnosti od potreba kompanije i od prirode
posete, ali se troškovi uvek obrazlažu. Dok za registriranje
troškova putovanja n kodu reprezentacije je nastao pošto
službenici Infrakos-a su ugostili radnim ručkom KLT.
Dati komentar od entiteta nije relevantan
u vezi sa prikazanim nalazom.
20
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
Nalaz 4:
Unutrašnje
uredbe rada
Infrakos-a nisu u
skladu sa
pravnim
odredbama
Nalaz 5:
Nedostaju opisi
radnih mesta -
Ne
U celini, uredba o radnom odnosu je u skladu sa ZRK br.
3/L-212. Sa AU Br. 14/2011 smo obavešteni nakon usvajanja
uredbe i mi ćemo raditi na tome da usvojimo novu uredbu
koja u celosti će biti u skladu sa zakonom o radu.
Opravdanost za ubacivanje odredbe o isplati za zamenu i
isplatu disciplinske komisije i ostalih vanrednih situacija u
uredbi Infrakos-a smo oslonili na Član 4 ZRK koji ističe
“Unutrašnji akt poslodavca može da sadrži odredbe kojima
se određuju više prava i povoljnije uslove, od prava i uslova
određenim ovim zakonom.
Opisi radnih mesta i zadataka za svaku radnu poziciju su
gomilani jednim normativnim aktom železnice:
Sistematizacija i opis radnih zadataka. Ovaj normativni akt je
postojao i pre odvajanja železnice (njime smo se služili do
2013 godine od kada pripremamo novu Sistematizaciju).
Dati komentar od entiteta potvrđuje naš
nalaz. .
Zakonom o ZUJFO na član 80 se ističe:
Ukoliko neki radnik, civilni službenik,
javni autoriteti ili budžetska organizacija,
na osnovu nekog akta Vlade, zahteva se
da služi u nekoj komisiji, odboru, telu ili
drugog javnog autoriteta nema pravo da
primi, i neće primiti nikakvu dodatnu
nadoknadu za tu uslugu. Usluga se
smatra kao obavezni deo zadataka radne
pozicije koje drži zaposleni, civilni
službenik ili gore pomenuti viši
službenik.
Činjenica stoji da nema tih opisa i entitet
treba da završi sa sistematizacijom u
Infrakos sa opisom radnih mesta (šta i
sam entitet tvrdi u komentaru).
Svi regrutovani radnici u 2012 godini na dodatku njihovih
radnih ugovora imaju pridodat aneks “Opis radnih zadataka
” kao izvod sa sistematizacije i opis radnih mesta primenjen
pre podele železnice. U 2013 godini je počelo sa formom
radnog ugovora koje je pružila MRSZ.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
21
Download

Preuzmi