Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
ZAKON br. .........
O BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVO ZA 2012 GODINU
Skupština Republike Kosova,
Na osnovu stava (1) i (5), člana 65, Ustava Republike Kosova i člana 21 Zakona o rukovodjenju
javnim finansijama i odgovornostima;
U cilju utvrñivanja Budžeta Republike Kosova za 2012. fiskalnu godinu,
Usvaja:
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVO ZA 2012. GODINU
Član 1
Definicije
1. Izrazi, korišćeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:
1.1. Budžet Republike Kosova podrazumeva zakonom оdоbrеni iznоs kојi sе iz
Kоsоvskog fonda stavlja na raspоlaganjе za potrošnju, programe ili specifičnu
namenu ili tamo gde nije identifikovana specifična namena, za odreñenu kategoriju
troškova jedne budžеtske organizaciјe, kaо što je predviñeno u ovom Zakonu o
budžetu Republike Kosovo.
1.2. Dnevnice – podrazumeva dоpunsku isplatu koja se uzme u obzir za:
1.2.1. Zaduživanje specifičnim zadacima sa posebnim odgovornostima;
1.2.2. Radne zadatke koje nose rizik sa sobom; i
1.2.3. Noćni rad koji se ne plaća kao prekovremeni rad.
1.3. Bilansi podrazumeva iznose nepredviñenih obaveza, nealociranih budžetskih
izdvajanja, neizdvojena alociranja i bilo koji prihod u iznosu preko iznosa troškova, i
neočekivanih izdvajanja, preneta iz fiskalne 2010. godine
1.4. Budžetske organizacije podrazumeva Ministarstva, Opštine ili Agencije koje
primaju budžetska izdvajanja iz Kosovskog fonda na osnovu ovog Zakona o budžetu
Republike Kosovo.
1.5. Sopstveni prihodi centralne budžetske organizacije podrazumeva i obuhvata bilo
koji oblik javnog novca koji je zakonski utvrñen na osnovu vraćenog koštanja i
prikupljen kao tarife ili uplata centralnih budžetskih organizacija. Meñutim, ipak, ova
definicija izričito isključuje prihode, namenjene za nezavisne agencije.
1.6. Centralne budžetske organizacije – podrazumeva sve budžetske organizacije osim
opštine.
1.7. Finansiјskе оbavеzе - podrazumeva prеdviñеni troškovi za kоје је nalоg za isplatu
obavеzе propisno ispunjen u skladu finansijskim pravilima Trеzоra i koji su
evidentirani Informativnom sistemu menadžiranje finansija Kosova, bez obzira na to
da li pоdlеžu zakоnskој оbavеzi ili nе.
1.8. Namenjeni prihodi – podrazumeva javni novac koji potiče iz odreñenog izvora
prihoda koji se prema zakonu traži za dodeljivanje jednoj nezavisnoj agenciji.
1.9. Odreñene jedinice - podrazumeva jedinice iz Liste A. ZRJFO.
1.10. Radnо mеstо - podrazumeva radnо mеstо sa punim radnim vrеmеnоm ili еkvivalеnt
punog radnog vremena, zaposlenja prikazanog u Tabeli 2. Zakona o budžetu
Republike Kosovo.
1.11. KRЕ - podrazumeva Kancеlariјa Rеgulatоra enеrgije оsnоvana u skladu sa Zakоnоm
о Rеgulatоru energije, objavljen Urеdbоm UNMIK-a br.2004/20 оd 30. јuna 2004.
gоdinе;
1.12. Katеgоriје trоškоva - podrazumeva kategorije troškova iz ovog Zakona o budžetu
Republike Kosovo: platе i dnevnice, rоbe i uslugе, kоmunalne usluge, subvеnciје i
transfеrе, kapitalnе troškove i rezerve.
1.13. Troškovi - podrazumeva isplatе nоvca iz Kosovskog fonda;
1.14. Fiskalna godina – podrazumeva vremenski period od 1. januara do 31. decembra
iste kalendarske godine.
1.15. Raspodela fondova – podrazumeva maksimalan iznos troškova koji se može izvršiti
prema specifičnim budžetskim raspodelama, kao što je utvrñeno procedurama iz
člana 34 ZRJFO i registrovanih u KFISU.
1.16. Nezavisna Agencija – podrazumeva javni organ, autoritet ili javne agencije koje su
odreñene kao nezavisne na osnovu Ustava ili zakona i koje su ustrojene za izvršenje
regulatornih, izvršnih, zakonodavnih, javno-upravnih ili sudskih ovlašćenja.
1.17. Kosovski Budžet – podrazumeva opšti budžet Kosova za sve budžetske organizacije
za koje su sredstva izdvojena Zakonom o Budžetu Republike Kosovo.
1.18. Kosovski Fond – podrazumeva fond koji je osnovan u Centralnoj Banci Kosova i u
drugim komercijalnim bankarskim računima koji se može osnovati od strane Trezora
u kojem sav javni novac, uključujući i svu dospelu kamatu koja proizilazi iz toga, su
deponovane i iz kojih se svi troškovi vrše u skladu sa Zakonom o Budžetu Republike
Kosovo.
1.19. Kosovski informativni sistem finansijskog rukovoñenja (KISFR) – podrazumeva
računovodstveni registar, formiranog u Trezoru Ministarstva za finansije. KSFIR na
način koji se koristi ovde, ima isto značenje kao i naziv “Računovodstveni registar
Trezora ” kao što je definisano u ZRJFO.
1.20. KAI - podrazumeva Kоsоvsku agеnciјu za imоvinu koja je оsnоvana u skladu sa
Urеdbоm UNMIK-a Br. 2006/10, оd 4. marta 2006. gоdinе, kојa је izmеnjеna
Urеdbоm UNMIK-a br. 2006/50, оd 16. оktоbra 2006.gоdinе.
1.21. Zakon o Budžetu Republike Kosovo – podrazumeva ovaj Zakon koji je Skupština
usvojila za fiskalnu 2012. godinu.
1.22. ZRJFO – podrazumeva Zakon
odgovornostima, Br. 03/L-048.
o
rukovoñenju
javnim
finnansijama
i
1.23. Ministar – podrazumeva Ministra za finansije.
1.24. Sopstveni opštinski prihodi – podrazumeva i obuhvata bilo koju stavku javnog
novca koja je legalno procenjena i prikupljena od opština, iz izvora koji su navedeni
u članu 8 Zakona o finansijama lokalne vlasti, Zakon br. 2009/03-L/-049.
1.25. Nove opštine - podrazumeva opštine koje su osnovane prema Zakonu o
administrativnim granicama, Zakon br. 03/L-041.
1.26. Оbavеze - podrazumeva pravni sporazum, kaо štо је ugоvоr ili nalоg za kupovinu,
sklopljen od jedne budžеtske organizaciјa prеuzеla, a na оsnоvu kојеg sе оd tе
budžеtskе оrganizaciје zahtеva da se potrošnja izvrši u buduće.
1.27. Nerasporeñeni fondovi - podrazumeva iznose novca koji su оstali nеrasporeñeni ili
neutrošeni u Kosovskom fondu, do 31. dеcеmbra prеthоdnе fiskalnе gоdinе;
1.28. RTK - podrazumeva Radiо-Tеlеviziјu Kоsоva, koja je оsnоvana u skladu sa
Urеdbоm UNMIK-a Br.2006/14, оd 11. aprila 2006.gоdinе;
1.29. Trezor – podrazumeva Departman trezora u Ministarstvu za finansije.
1.30. Finansijska pravila Trezora - podrazumeva pravila kontrolu i finansijskog
rukovoñenja, iz ZRJFO.
1.31. Pоvеrilački fоnd - podrazumeva јavni nоvac kојi nеka budžеtska оrganizaciјa vodi u
kоrist nеkоg lica, оrgana ili prеduzеća kојe niје budžеtska оrganizaciјa.
2. Bilo koji pojmovi, korišćeni u Zakonu o Budžetu Republike Kosovo, a nisu ovde
definisani, imaće značenje iz ZRJFO.
Član 2
Usvaјanjе Budžеta Republike Kоsоvo za 2012. fiskalnu gоdinu.
Budžеt Republike Kоsоva za 2012. fiskalnu godinu, kao što je prikazan u Tabeli 1. usvaja se na
osnovu ovog Zakona.
Član 3
Budžetska izdvajanja Opšteg budžeta Kosova
1. Budžetska izdvajanja iz Kosovskog fonda za 2012. fiskalnu godinu, kao što je predstavljeno
u Tabeli 3.1 i Tabeli 4.1 u prilogu ovog Zakona, usvajaju se u skladu sa ovim Zakonom.
2. Ministar će voditi registar svih odobrenih budžetskih izdvajanja, transfera budžetskih
izdvajanja i drugih prilagoñavanja odobrenih budžetskih izdvajanja, izvršenih u 2012.
Fiskalnoj godini preko KISFR, i dopunjen prema potrebi drugim registrima. Najmanje dva
puta godišnje , nakon šestomesečnog razmatranja budžeta za . godinu i o završnom
izveštavanju u roku od tri meseci nakon okončanja fiskalne godine.
3. Kada god Skupština zahteva, Ministar će Skupštini i Vladi podneti sveobuhvatan izveštaj
koji detaljizira i obračunava odobrena budžetska izdvajanja za . godinu, sve kasnije transfere
i druge izmene, konačna budžetska izdvajanja za fiskalnu godinu.
Član 4
Opštinska budžetska izdvajanja
1. Nezavisno od člana 3, budžetska izdvajanja iz Tabele 4.1, kоје su zasnivanе na sopstvenim
opštinskim prihodima, ovlašćene su samo na taj nivou, gde se ti prihоdi dеpozitiraju u
Kosovskom fond i blagovremeno registruju u KISFR.
2. U slučaju kada u fiskalnoj godine, iznosi sopstvenih prihoda jedne opštinske, depozitirani u
Kosovskom fondu i registrovani u KISFR, prekoračuju iznose izdvojenih prihoda
predviñenih u Tabeli 4.1 za tu opštinu, trezor će ta sredstva registrovati kao bilans na
raspolaganje dotičnih opština. Ti bilansi su na raspolaganju za finansiranje dodatnih
budžetskih izdvajanja u aktuelnoj godini ili narednih godina, u skladu sa procedurama
ZJRJFO.
3. Sopstveni opštinski prihoda iz оbrazоvanja treba da se registruju оdvојеnо i ti prihodi se
mogu ovlastiti i koristiti od opštine samo za namene obrazovanja.
4. Sopstveni prihodi iz participaciје primarnog zdravstva treba da se registruju posebno i taј
prihоd se mоžе ovlastiti i kоristi оpštine samo za pоtrеbе primarnog zdravstva.
5. Do osnivanja nove opštine, budžetska izdvajanja mogu biti utrošena samo od postojećih
opština u svrhe koje donose korist zajednici u oblasti novih katastarskih zona i uz konsultacije sa
relevantnim stranama, uključujući i Ministarstvo za lokalnu samoupravu, Kancelarija
meñunarodnog civilnog predstavnika ,.Predstavnika stanovnika katastarskih zona.. Budžetska
izdvajanja za novu opštinu u severnoj Mitrovici u Tabeli 4.1 je uključen u okviru budžeta za
opštinu Mitrovica i može se trošiti samo o pitanjima koja imaju koristi zajednice u gradskoj zoni
severne Mitrovice.
6. Nakon osnivanja nove opštine, kao budžetska organizacija u skladu sa Zakonom o
administrativnim granicama opština, Zakon br. 03/L-041, ministar, uz konsultacije sa ministrom
za lokalnu samoupravu i gradonačelnikom, prenosi dovoljna budžetska izdvajanja iz postojeće
budžetske organizacije nove opštine, u skladu sa alokacijama grantova od strane Komisije za
Grantove.
6.1 Nakon osnivanja nove opštine, kao budžetska organizacija, ministar može da izda
administrativna uputstva u vezi sa upravljanjem, finansiranjem, administriranjem i unutrašnju
kontrolu za opštinu u konsultacijama sa ministrom za lokalnu samoupravu, Meñunarodnim
civilnim predstavnikom i odgovarajućim opštinama.
.7.Budžetska izdvajanja za novu opštinu može da se promeni od gradonačelnika kroz proces
rebalansa budžeta sprovedena u skladu sa važećim propisima utvrñenim u ZUJFO i u granicama
sredstava predviñenih za opatinu ovim zakonom . Promene u budžetskim izdvajanjima, nakon
odobrenja od strane Skupštine opštine podnosi ministru za registraciju u ISUFK.
Član 5
Sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija
1.Svi sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija deponovaće se od strane centralnih
budžetskih organizacija u Kosovskom fondu i registruju se u KISFR u skladu sa finansijskim
pravilima Trezora, Bez obzira na odredbe člana 3. ovog zakona i budžetska izdvajanja u tabeli
3.1, sopstveni prihodi centralnog nivoa se izdvajaju samo do to nivoa u kojem takvi prihodi su
deponovani u Kosovski fond i uredno evidentiraju u KISFR.
2. U slučajevima kada tokom fiskalne godine iznosi sopstvenih prihoda centralne budžetske
organizacije koji su deponovani u Kosovski fond i evidentiraju u KISFR su veći od od iznosa
izdvojenih prihoda u Tabeli 3.1 te budžetske organizacije, ili ostanu neutrošena na kraju fiskalnu
godinu, onda ti prihodi postaju opšti prihodi.
Član 6
Prihodi namenjeni nezavisnim agencijama
1. Svi namenjeni prihodi depozitiraju se od strane nezavisnih agencija u Kosovskom fondu i
registruju se u KISFR, u skladu s finansijskim pravilima Trezora. Isto tako, sve nezavisne
agencije su dužne da dostave Trezoru plan priliva gotovog novca.
2. Ovim će svi namenski prihodi biti izdvojeni za svaku nezavisnu agenciju u skladu sa
Ustavom i važećim zakonima. Budžet Republike Kosovo uključuje sve namenske prihode
na način kao što su primljeni u toku 2012. fiskalne godine.
3. Sav neiskoričćeni višak namenjenih prihoda iz 2012. fiskalne godine, raspododeljuje se i
ovlašćuje se za 2012. fiskalnu godinu za nezavisne agencije, u skladu sa Ustavom i
važećim zakonima. Meñutim, pod uslovom da maksimalni iznosi namenskih prihoda, koji
se izdvajaju ovim Zakonom ne mogu prekoračiti iznose navedene u Tabeli 3.1 ovog
Zakona, i preostali deo neće se smatrati kao namenski prihod.
4. Celokupni iznosi namenskih prihoda, izdvojeni, iz stavova 2. i 3. ovog člana, ne smeju
prekoračiti maksimalnu raspodelu za nezavisne agencije, navedene u Tabeli 3.1 ovog
Zakona.
5. Ako u bilo koje vreme u toku 2012. fiskalne godine ima nedovoljno prikupljenih i
raspoloživih sredstava prema stavovima 2 i 3. ovog člana, radi zadovoljavanja potreba za
izdacima koji su naznačeni u planu priliva gotovog novca dostavljen Trezoru, ostali javni
fondovi iz Kosovskog fonda, ovlašćuju se na ovaj način da izdoje dovoljan iznos za
pokrivanje deficita. Meñutim, celo vreme, namenjeni prihodi treba da se koriste kao
primarni izvor finansiranja za isplatu troškove nezavisnih agencija, pre nego što se dele i
koriste ostali finansijski izvori.
6. Dok se prihvataju i izdvajaju namenjeni prihodi za 2012 fiskalnu godinu, oni će zameniti
sva budžetska izdvajanja i finansiranja izvršena prema stavu 5 ovog člana do nivoa do
finansiranje deficita od strane Kosovskog fonda ne bude još istrošen.
7. Bez obzira na članove 6.3 i 6.4 ovog zakona, u skladu sa Zakonom o Kosovskoj agenciji
za privatizaciju (KAP), Zakon br. 04 / L 034, pet procenata (5%) od svih sredstava
primljenih od KAP su namenjeni prihodi KAP-u .Ako se ta sredstva prenose na
Kosovski Konsolidovani Fond premašuju godišnja budžetska izdvajanja KAP iz tabele
3.1A, ministar može da sklopi Memorandum o razumevanju sa KAP da obezbedi dodatne
izdvajanja, pod uslovom da dodatno budžetsko izdvajanje ne prelazi nivo dodatnih
prihoda koji su namenjeni KAP-u i deponovana u Kosovski Konsolidovani Fond.
Član 7
Rapоdеla i prеraspоdеla prеnеtih fondova
1. Naјkasniје tridеsеt (30) dana оd dana odobravanja svih budžetskih raspodela za 2012.
fiskalnu godinu, Vlada će dostaviti Skupštini prеliminarni prеglеd u kоjem su naznačеni
sastav bilansa Trezora Kosova i Kosovskog fonda od 2012. fiskalne godine, koji
obuhvata:
1.1. nekorišćene bilanse sоpstvеnih prihоda Cеntralnе vlade;
1.2. nekorišćene bilanse sоpstvеnih prihоda opština;
1.3. nekorišćene bilanse odreñenih donatorskih grantova;
1.4. bilans poverilačkih fondova koje vode budžеtskе organizaciје;
1.5. fondovi koji se vode kao zadržana ušteñevina; i
1.6. neiskorišćene pozajmice za odreñene entitete;
2. Naјkasniје tridеsеt (30) dana оd dana odobravanja svih budžetskih raspodela za 2012.
fiskalnu godinu, Vlada će dostaviti Skupštini Tabelu u kojoj su prikazane promene koje
su izvršene u priloženim tabelama 3.2 i 4.2, gde se zahteva da budžetke organizacije
ispune nepodmirene finansijske obaveza koje se odnose na višegodišnje kapitalne
projekte. Izmene u tabeli 3.2 i 4.2 će biti ograničene na:
2.1. ukupne budžetske raspodele za kapitalne projekte navedene u Tabeli 3.1.i 4.1. za
svaku budžetsku organizaciju ili program ne povećavaju se kao usled ovih promena;
2.2. svaki novi projekat, dodat u Tabeli 3.2 i 4.2 mora biti kapitalni projekat koji je
bio sastavni deo Tabele 3. Zakona o budžetskim izdvajanjima za 2012. godine;
2.3. Meñutim, pod uslovom da se novi kapitalni projekti mogu dodati u Tabeli 3.2 i
4.2, onda kada se kapitalni projekat finansira u potpunosti iz neutrošenih bilansa koja
su predviñena u stavu 1 ovog člana i izdvojena za 2012. fiskalnu godini.
3. Nеutrоšеni bilansi sоpstvеnih prihоda cеntralnih budžetskih organizacija iz 2011.
fiskalne godine, dеpоzitirana u Kosovskom fondu i registrovana u KISFR kaо budžetska
izdvajanja za jednu centralnu budžetsku organizaciju, rasporeñuju se za 2012. fiskalnu
godinu,
4. Nеutrоšеni bilansi sоpstvеnih prihоda opština iz 2011. fiskalne godine i iz prethodnih
godina, depozitirane u Kоsоvskom fondu i registrovane u KISFR kaо budžetska
izdvajanja za jednu оpštinu, izdvoje se na 2012. fiskalnu godinu.
5. Nеutrоšеni bilansi odreñenih dоnatorskih grantova, registrovani u KISFR, izdvoje se za
2012. Fiskalnu godinu ako postoji obavezujući zakonski sporazum koji je na snazi.
6. Nеutrоšеni bilansi poverilačkog fonda iz 2010. fiskalne godine i registrovane u KISFR,
dodeljuju se za 2012. fiskalnu godinu.
Deleted: ¶
Član 8
Raspodela donatorskih grantova
1. U skladu sa ZRJFO, svi donatorski grantovi depozitiraju se u Kosovskom fondu, osim
ako nije drugačije zatraženo od donatora i ako o tome postoji pismena saglasnost
Ministra. Svi donatorski grantovi treba da se registruju u KISFR.
2. Nakon kompletiranja postupka u finansijskim pravilima Trezora, donatorski grantovi će
se dodeliti za navedene svrhe i mogu se alocirati i utrošiti za te namenu.
3. Kada sporazum o donatorskom grantu izričito zahteva da donator izvrši nadoknadu
odreñenih izdataka koji su stvoreni u budžetskoj organizaciji, celokupan iznos granta
dodeliće se nakon izvršenja sporazuma o grantu.
Član 9
Ostala budžetska izdvajanja
1. Ukupan javni novac koji se drži kod Kosovske agencije za imovinu (KAI) prilikom
vršenja svojih odgovornosti za oblikovanje, primenu i upravljanje šemom zakupnina za
imovinu koju KAI ima u svom inventaru i sve odgovarajuće uplate iz računa KAI,
propisno se evidentiraju u KISFR i smatraju se kao deo Kosovskog fonda u skladu sa
zakonskim okvirom KAI-a, ZRJFO i finansijskim pravilima Trezora. Taj javni novac koji
se nalazi kod KAI-a, smatraće se da je dodeljen za specifičnu svrhu (e) i odobrena prema
primenjivom zakonu i šemi zakupnina KAI-a, i može biti dodeljen i utrošen za takvu/e
namenu (e).
2. Sve tarife javnog prenosnika koje su prenete Kosovskom fondu od strane RTK, koje čine
pet posto (5%) od tarifa javnog prenosnika, i koje su utvrñene kao podrška za manjinske
medije, multietničke i u nepovoljnom položaju, ovime će biti dodeljeni Uredu premijera,
prema stavu 11 člana 20 Zakona o Radio televiziji Kosova (RTK).
3. Svi poverilački fondovi moraju registrovače se propisno u KISFR-u i smatraće se delom
Kosovskog fonda u skladu sa ZRJFO i finansijskim pravilima Trezora. Ovim če se ti
poverilački fondovi deliti za korišćenje od ili u ime naznačenih korisnika.
Član 10
Оgraničеnja obaveza i rashoda
1. Svaka budžеtska оrganizaciјa dužna је da obezbedi da tokom 2012. fiskalne godine ni u
јеdnоm trеnutku nе prеmaši ukupan brој radnih mеsta, iz tabela 3.1 i 4.1 u prilogu ovog
zakona.
2. Pod uslovom da broj zaposlenih odreñenih za program naveden u Tabeli 3.1 ili 4.1 može
se uskladiti odlukom Vlade u sledećim okolnostima, i to:
2.1.Broj položaja za zapošljavanje utvrñenih u Tabeli 4.1, za nove opštine osnovane
2011 i 2012. godine, može se izmeniti od strane predsednika opštine, uz uslov da jedna
takva izmena ne prelazi dvadeset posto (20%) od ukupnog broja položaja, usvojenih od
strane Opštine, u skladu sa zakonom. Sve izmene u odnosu na osoblje za nove opštine
mora biti usvojeno od strane Skupštine opštine. Sve usvojene izmene zaposlenih treba
dostaviti ministru koji će to konstatovati u Tabeli 4.1.
3. Ako se ne postupi u skladu sa ograničenjima broja zaposlenih predstavlja povredu ovog
Zakona i ZRJFO.
4. Potrošnja javnog novca iz kategorije rashoda za subvencije i transfere ograničen je u
situacijama kada postoji jasan pravni osnov za takve izdatke u skladu sa ovim zakonom i
drugim važečim zakonima o tim izdatcima.
5. Potrošnja javnog novca iz kategorije Potrošnja za robe i usluge nije dozvoljena za isplate
zaposlenima, bilo u obliku dnevnica ili doprinosa u robi, uključujući topli obrok ili
poklone.
6. Budžеtska organizaciјa nе mоžе da оbјavi pоziv na tеndеr za оdоbrеni kapitalni prојеkat
identifikovan u Tabeli 3.2 i 4.2 posle 31. oktоbra 2012.godine za pоtеnciјalnu potrošnju u
fiskalnoj 2012. godini, оsim akо su troškovi za taј kapitalni prојеkat planirani za 2012 ili
2013 godinu u Tabeli 3.2 i 4.2.
7. Rashodi koji se odnose na eksproprijaciju treba da se odobre od Vlade, pre nego što se
utroše.
8. U slučaju kada pojedinac ili entitet prima greškom, zabunom ili propustom uplatu od
Kosovskog fonda, ova sredstva će biti vraćena Kosovskom fondu u roku od pet (5) dana
od dana prijema pisanog obaveštenja od strane direktora Trezora, kojim obaveštava
stranku koja je primila uplatu da je takva uplata izvršena greškom.
8.1. U slučaju da jedna budžetska organizacija uočava neku nepravednu isplatu, odmah o
tome informiše direktora Trezora, i odmah izdaje nalog za vraćanje iste.
8.2. U slučajevima kada je izvršena nepravedna isplata i nije vraćena , Direktor Trezora je
ovlašćen da koristi sve odgovarajuće pravne lekove.
Član 11
Plaćanja na ime akontacija
1. Budžetske organizacije mogu platiti ugovoračima unapred akontaciju za kapitalne
projekte i za robe i usluge najviše do petnaest posto (15%) vrednosti ugovora. Ova
akontacija uplatiće se samo na osnovu pravno obvezujućeg ugovora u vrednosti iznad
deset hiljada (10,000) € koji je zaključen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Za
isplatu avansa za kapitalne projekte ugovor mora da sadrži jemstvo o izvršenju sa jasno
utvrñenim potpunim rasporedom plaćanja koji predviña neophodan rad koji treba da se
obavi pre izvršenja svake uplate.
2. U posebnim slučajevima Vlada može da odobri uplatu avansa u vrednosti do trideset
odsto (30%) od vrednosti ugovora za kapitalne projekte. Vlada može da usvoji isplatu od
više od 30% do 100% vrednosti ugovora za robe i usluge samo nakon usvajanja od
Komiteta za budžet i finansije Skupštine.
3. Za novembar mesec neće se izvršiti isplate za akontacije veće od deset od sto (10%), i za
decembar mesec ne veće od pet od sto (5%) vrednosti ugovora, i nakon usvajanja od
Ministra za finansije.
4. Budžetska organizacija može izvršiti isplatu akontacije za zaposlene za putovanja u
inostranstvu u skladu sa pravilima koja su trenutno na snagu za putovanja u inostranstvo
u skladu sa finansijskim pravilima Trezora. Ova avansna plaćanja će biti zaključena, a
neutrošeni iznosi vratiti u Kosovski fond u skladu sa finansijskim pravilima Trezora.
5. Ako se avansi za sitni novac ili za putovanja u 2011 godine ne zaključe pre 15. januara
2012. godine u skladu sa finansijskim propisima Trezora, rashodi povezani sa ovim
avansima registrovaće se shodo budžetskim izdvajanjima za 2012 godinu.
Član 12
Nеprеdvidljivi rashodi i rеzеrvе
1. Srеdstva za nеprеñene troškove izdvојena se u okviru programa - Nеprеdviñeni troškovi
prikazani u Tabеli 3.1. Iznоs mоže se prеneti sa nеprеdviñene rezerve u skladu sa članom
29. ZRJFO. Iznosi ovlašćeni za nеprеdviñene troškove mogu da se koriste samo za hitne i
nepredviñene potrebe.
2. U skladu sa stavom 3 člana 29. ZRJFO, Vlada može ovlastiti ministra da odobri transfere
iz programa - Nеprеdviñeni troškovi u drugi program u Tabeli 3.1 i 4.1 za pojedinačne
iznose zahtevanih do iznosa od dvadesethiljada (20.000) €. Ukupan iznos ovog odobrenja
od Vlade na ime ministra ne može biti veći od dvadeset odsto (20%) od izdvojenog
godišnjeg iznosa programa - Nеprеdviñeni troškovi.
3.. Sredstva namenjena za kadrove pod okvirom Ministarstva za finansije mogu biti preneti
budžetskoj organizaciji u kategoriji rashoda za plate i dnevnice, od strane ministra, u skladu sa
planovima donetim od strane Vlade koji preciziraju pozicije zapošljavanja i količina sredstava
koja su na specifičan način potrebna da privuku i zadrže apolitično osoblje sa visokim veštinama
u pozicijama od nacionalnog značaja u oblasti politike razvoja. Svi takvi transferi se ovim
odobravju i kao takvi ne podležu ograničenjima o transferima sadržana u članu 30 ZUJFO ili
člana 13. ovog zakona.
4.. Izdvojena sredstva za Ministarstvo za infrastrukturu i Ministarstvo za lokalnu samoupravu
koje su za ko-finansiranje opštinskih bprojekata će biti utrošeno ili preneti na opštine, ali u
skladu sa memorandumom o razumevanju potpisan od strane nadležnog ministarstva i
gradonačelnika odgovarajuće opštine.
5. Rezerve sredstava za Ministarstvo finansija za sektor energetike, može se preneti na
Ministarstvo za ekonomski razvoj, u skladu sa vladinom odlukom.
Član 13
Transfеr izdvojenih budžetskih iznosa
1. Ministar mоžе, ukоlikо оd rukovodioca budžеtskе organizaciје dоbiје uvеrljiv razlоg, da
оdоbri transfеr јеdnog ili više iznosa budžetskih sredstava u skladu sa članоm 30.
ZRJFO.
2. Ministar može da prenese izdvajanja za konsultantske usluge koje su deo budžeta
Ministarstva za finansije drugim ministarstvima, nakon dobijanja odobrenja od Vlade,
bez obzira na druga ograničenja u pogledu budžetskih transfera koji su deo ovog zakona
ili ZUJFO .
3. Kada budžetska organizacija ima pod troškak u skladu sa planom novčanih tokova
podnošenih Trezoru, , ministar može, tokom poslednjeg kvartala finansijske godine uz
saglasnost Vlade, da odobri prethodna izdvajanja za skračenje budžetskih izdvajanja svih
ekonomskih kategorija te centralne budžetske organizacije i prenosi ga na drugu
budžetsku organizaciju. Kumulativna vrednost svih tih transfera neće preći 5% od ukupne
vrednosti svih budžetskih izdvajanja.
4. Izuzetno od stava 1. ovog člana i stava 2. člana 10. ovog zakona, svaki prenos budžetskih
izdvajanja se ne može uraditi u kategoriju plata i dnevnice od bilo koje druge ekonomske
kategorije bez prethodnog odobrenja Skupštine.
5. Prenos budžetskih izdvajanja u kategoriju plata i dnevnice može da se uradi izmeñu
programa iste budžetske organizacije uz saglasnost ministra.
6. Pre bilo kakvog prenosa izmeñu budžetskih organizacija potrebno je prethodno odobrenje
od Skupštine.
7. Nakon usvajanja bilo kog prenosa, biće prilagoñavanje izdvojenih iznosa u tabelama 3.1 i
4.1 od ministra i sve ovo će biti zabeležena u KFMIS-.
Član 14.
Promene u alociranim iznоsima za kapitalnе prојеktе unutar jednog programa
1. Sredstva mogu jedino da se rasporeñuju za kapitalnе prојеktе navеdеnе u Tabeli 3.2. Za
kapitalnе prојеktе navedenih u Tabeli 3.2, Ministar mоžе, ukоlikо оd rukovodioca
budžеtskе organizaciје dоbiје uvеrljiv razlоg, da оdоbri prenos rasporeñenih srеdstva sa
јеdnog na drugi kapitalni prојеkat unutar istog programa tе budžеtskе organizaciје, pоd
uslоvоm da је prenošeni iznоs manji ili јеdnak sa petnaest оdstо (15%) оd ukupnе
vrednosti kapitalne ekonomske kategorije odobrene za taj program.
2. Za svaki kapitalni projekat koji je prikazan u Tabeli 3.2 Ministar može, ukoliko se pruža
potrebno obrazloženje od strane predsedavajučeg budžetske organizacije, dostaviti zahtev
na usvajanje Vladi, za pomeranje alociranih sredstava sa jednog kapitalnog projekta na
drugi unutar istog programa one budžetske organizacije u većem iznosu od petnaest odsto
(15%) ali manje od dvadesetpet odsto (25%) od ukupne vrednosti kapitalne ekonomske
kategorije odobrene za taj program.
3. Za svaki kapitalni prојеkat navеdеn u Tabeli 3.2, Ministar može, ukoliko se pruža
potrebno obrazloženje od strane predsedavajučeg budžetske organizacije, dostaviti zahtev
na usvajanje Skupštini, za pomeranje alociranih sredstava sa jednog u drugi kapitalni
projekat unutar istog programa iste budžetske organizacije u vrednosti jednakoj ili većoj
od dvadesetpet odsto (25%) od ukupne vrednosti kapitalne ekonomske kategorije
odobrene za taj program.
4. Novi kapitalni projekti mogu se dodati Tabeli 3.2 i 4.2. pod uslovom da se finansiraju
prema odobrenim predviñenim procedurama u stavu 2. člana 5, stavu 2. člana 8. ovog
Zakona, kao i stavovima 1, 2 i 3 ovog člana i ako se one dodaju Programu za javne
investicije u skladu sa donetim uputstvima od strane Ministra.
5. U skladu sa stavovima 1, 2, 3 i 4. ovog člana, treba izraditi potrebno obrazloženje od
strane rukovodioca odgovarajuće budžetske organizacije koje će najmanje sadržati
činjenice da je procenjena vrednost kapitalnog projekta veća od raspoloživih sredstava
utvrñenih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama br.04/L-042 ili kada jedan kapitalni
projekat ima manje potrebe nego specificirani iznos, kao i opis i uticaj koji može imati
Program javnih investicja.
6. Nezavisno od gore navedenih odredbi ovog člana, izmena alociranih iznosa u kapitalnim
projektima za sufinansiranjem sa budžetskim organizacijama koje su prikazane u Tabeli
3.2 mogu se ovlastiti od Ministra nakon usvajanja od Vlade za Centralni nivo.
7. Novi kapitalni projekti mogu se dodati Tabeli 3.2 i Tabeli 4.2 samo u dva slučaja: ako se
prvi postojeći projekti finansiraju ili delimično finansiraju od donatora , ukoliko se
finansiranje novih projekat ne prelazi iznos finansiranja donatora i drugo, ako postoje
preostala sredstva od postojećih projekata koji su završeni, novi kapitalni projekti mogu
se dodati samo ukoliko postoje preostala sredstva Ukoliko opština predlaže da se doda
nmovi kapitalni projekat u Tabeli 4.2, onda se zahteva odobrenje od strane Skupštine
opštine. Takve promene će biti zabeležena u KFMIS- od ministra , u roku od pet (5) dana
od dana prijema odobrenja Skupštine opštine. Ako centralna budžetska organizacija
predlaže dodavanje novih kapitalnih projekata , onda se zahtev treba dostaviti ministru od
rukovodioca budžetske organizacije i vlada treba da odobri dodavanje novih kapitalnih
projekata u Tabeli 3.2. Nakon toga, projekat mora da bude registrovan u KFMIS-.
8. Izmene u alociranim iznosima za postojeće projekte ili zamena opštinskih kapitalnih
projekta, prikazane u Tabeli 4.2 treba se odobriti od strane Skupštine opštine. Te izmene
se registruju u KFMIS od ministra u roku od 5 ( pet) da datog odobrenja od Skupštine
opštine.
Član 15
Izvršenje budžeta
1. Svi šefovi finansija osiguraće da su sve obaveze registrovane u KISFR, u skladu sa
ZRJFO i finansijskim propisima Trezora.
2. Šefovi finansija budžetske organizacije koja nije nezavisna agencija ili opština, podnosi
Ministru za finansije u roku od tri (3) nedelje od okončanja svakog tromesečja detaljan
izveštaj za postignuti progres u sprovoñenju svih kapitalnih projekata u vrednosti iznad
deset hiljada (10.000) evra.
3. Šefovi finansija svake opštine podnosi predsedniku opštine u roku od tri (3) nedelje od
okončanja tromesečja detaljan izveštaj za postignuti progres u sprovoñenju svih
kapitalnih projekata u vrednosti iznad deset hiljada (10.000) evra. Kopija izveštaja treba
se podneti i Ministru .
Član 16
Budžеtske procene o predloženom zakonodavstvu
1. Pre nego što se dostavi bilo koji predloženi zakon Vladi na razmatranje i nakon
konsultacija sa Ministrom za finansije, budžetska organizacija je dužna da dostavi Vladi
ocenu budžetskih implikacija u vezi sa predloženim zakonom na Budžet Republike
Kosovo za 2012.godinu, kao i budžet za najmanje dve sledeće godine kao što je
predviñeno u članu 26. ZRJFO.
2. Svaka nova inicijative za troškove, uključujući ovde novi predloženi Zakon, koji nemaju
budžetsko izdvajanje obuhvaćeno u proloženim tabelama, neće primiti budžetsko
izdvajanje, osim ako se primene odgovarajuća skraćenja u drugim budžetskim
izdvajanjima iste vrednosti.
Član 17
Krеdit za odreñene subјеktе i preduzeća u javnom vlasništvu
Ministar je ovlašćen da odreñenim entitetima u skladu sa stavom 2. člana 50. ZRJFO, ili
preduzećima u javnom vlasništvu, kao što je definisano Zakonom o javnim preduzećima br.03/L087, dodeljuje povratni zajam u iznosu i u skladu s uslovima i rokovima koji su odobreni od
strane Vlade. Odobreni Iznosi za takve zajmove ili kredite dodeljuju se na osnovu ovog zakona i
prikazani su u Tabeli 1. Povratni zajam ili kreditna sredstva zasnivaće se na sporazumu koji će se
zaključiti izmeñu odreñenog entiteta i javnog preduzeća koja prima zajam ili kreditna sredstva i
ministra, i koristiće se samo za kapitalne troškove.
Član 18
Rok isteka Budžeta Republike Kosovo
Sva budžetska izdvajanja Republike Kosovo kao i alocirana sredstva dоdеljеna u 2012. fiskalnој
godini autоmatski ističu u pоnоć 31. dеcеmbra 2012. gоdinе.
Član 19
Stupanjе na snagu
Kao što je dozvoljeno prema stavu 6. člana 80. Ustava, posebno se ističe da će ovaj Zakon stupiti
na snagu 1. januara 2012.
Zakon br. ......
Decembar 2011.
Predsednik Skupštine Republike Kosova,
_______________________
Jakup Krasnići
Tabela 1. Te hyrat dhe Shpenzimet e Qeverise se Pergjithshme
Pershkrimi
2011
Vler.
2010
2012
Buxheti
2013
Proj.
2014
Proj.
Ne miliona euro
1. Te hyrat totale
Te hyrat nga tatimet
Te hyrat vendore
Te hyrat doganore
Kthimet
Masat e paspecifikuara te te hyrave
Te hyrat jo-tatimore, THV
Te hyrat jo-tatimore
Nga te cilat: Interesi
Te hyrat vetanake
Niveli komunal
Niveli qendror
Taksa koncesionare
Dividenda
Mbeshtetja buxhetore nga donatoret
Komisioni Evropian
Banka Botërore
Grantet e projekteve
Fondi i besimit
1.169
894
221
701
-28
148
41
106
52
54
85
30
30
4
10
1.312
1.059
261
830
-31
159
45
2
113
58
55
60
20
0
20
3
11
1.361
1.123
285
860
-35
13
168
46
3
120
59
61
2
35
30
0
30
4
-
1.399
1.168
305
899
-36
177
48
3
123
60
62
7
50
50
4
-
1.406
1.222
327
933
-37
184
49
3
125
62
63
10
-
2. Shpenzimet totale
Rrjedhese
Pagat dhe meditjet
Mallrat dhe sherbimet
Nga te cilat: komunalite
Subvencionet dhe transferet
Transferet sociale
Subvencionet per NP
Shpenzimet kapitale
Rezerva
Kredidhenia
Nga te cilat: kredite per NP
Nga te cilat: kthimet nga NP
3. Bilanci primar
Pagesa e interesit
4. Bilanci i pergjithshem
5. Financimi
Financimi i jashtem
Terheqjet
nga te cilat: FMN
Pagesa e principalit te borxhit
Financimi I brendshem
Huazimi I brendshem
Financimi I njehereshem
Ndyshimi ne mjetet tjera financiare (KFW)
Ndyshimi ne stokun e THV
Ndyshimi ne bilancin bankar
6. Bilanci i BKK
Nga te cilat: ELA
1.262
746
311
182
20
253
218
35
455
60
60
-92
10
-102
-102
11
22
-11
91
-5
98
244
-
1.413
845
386
187
23
272
238
34
535
3
30
30
-101
11
-112
-112
15
26
-11
97
-20
-5
121
123
-
1.520
889
407
198
23
284
247
37
616
4
11
15
-4,0
-159
13
-172
-172
90
102
92
-11,3
82
74
300
-4
-288
411
46
1.514
897
412
202
23
283
252
31
620
4
-7
-7
-115
15
-130
-130
-4
10
-14,0
134
80
30
-4
28
383
46
1.537
908
416
207
23
286
257
29
625
4
-131
20
-152
-152
-22
-21,80
173
119
54
329
46
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 2 Përmbledhje e ndarjeve buxhetore
( Në Euro)
Buxheti 2012
Buxheti
2011
Buxheti 2012
Pagat dhe
mëditjet
Mallrat dhe
sherbimet
Shpenzimet
për Komunali
Subvencionet
dhe transferet
Shpenzimet
kapitale
Rezerva
Total
Buxhetet
-
3.1 - Organizatat buxhetore të Nivelit qendror
35.097
3.1.A. Agjensioni Kosovar I Privatizimit
35.005
279
210.824.308
1.505.937
143.238.637
2.889.010
14.445.674
98.000
278.080.168
100.000
491.165.658
170.000
4.595.832
1.142.350.276
-
4.762.947
-
4.1- Organizatat buxhetore, Komunat
43.598
43.589
195.146.029
28.941.337
8.260.472
4.786.600
124.664.342
-
361.798.780
-
Total:
78.695
78.873
407.476.274
175.068.984
22.804.146
282.966.768
616.000.000
4.595.832
1.508.912.003
Prej tyre:
Niveli qendror
Niveli komunal
Total Buxheti i Përgjithshëm Qeveritar:
1.147.113.223
361.798.780
1.508.912.003
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
Kodi Funk /
nënfunk
101
Ministritë/Institucionet
Programi
Nën-programi
Burimet e
financimit
Kuvendi
101
102
158
259
0111
0111
0111
0830
105
249
0111
0111
102
Anëtarët e Kuvendit
Administrata e Kuvendit
Stafi mbështetes politik
Radio Televizioni i Kosoves
Anëtarët e Kuvendit
Administrata e Kuvendit
Stafi mbështetës politik
Radio Televizioni i Kosoves
Zyra e Presidentit
Këshilli Konsultativ për Komunitete
Zyra e Kryeministrit
0111
0130
0111
0130
0820
Zyra e Kryeministrit
Zyra për komunitete
Kabinet i Kryeministrit
Agjensioni për barazi gjinore
Arkivi i Kosovës
0220
0411
201
Zyra e Kryeministrit
Zyra për Komunitete
Kabinet i Kryeministrit
Agjensioni për barazi gjinore
Arkivi i Kosovës
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Agjencioni Veterinar dhe Ushqimit të Kosovës Agjencioni Veterinar dhe Ushqimit të Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Ministria e Financave
108
115
109
110
111
120
112
0112
0112
0121
0112
0112
0112
0112
113
114
116
133
117
118
210
211
212
236
218
248
244
246
0130
0111
0112
0112
0112
0112
0112
0130
0112
0112
0112
0451
0451
0451
Departamenti i Buxhetit
Departamenti i Buxhetit
Departamenti i Buxhetit komunal
Departamenti i Buxhetit komunal
Departamenti për integrim rajonal dhe evropianDepartamenti për integrim rajonal dhe evropian
Departamenti i politikës ekonomike
Departamenti i politikës ekonomike
Departamenti i Auditimit të Brendshëm
Departamenti i Auditimit të Brendshëm
Njësia Qendrore Harmonizuese
Njësia Qendrore Harmonizuese
Thesari
Thesari
Shërbimet e Administratës Qendrore
Administrata Qendrore
Zyra e ministrit
Administrata Tatimore
Administrata Tatimore
Dogana
Zyrat për mbledhjen e tatimit/Doganat
Bordi Kosovar për Standardet e Raportimit FinBordi Kosovar për Standardet e Raportimit Financiar
Bordi i Pavarur për Rishqyrtimin e Tatimit
Bordi i Pavarur për Rishqyrtimin e Tatimit
Zyra ligjore
Zyra ligjore
Zyra për informim
Zyra për informim
Zyra për të drejtat e njeriut
Zyra për të drejtat e njeriut
Departamenti tatimit në pronë
Departamenti tatimit në pronë
Njësia për Partneritet Publik Privat
Njësia për Partneritet Publik Privat
Shërbimet e Konsulencës
Shërbimet e Konsulencës
Fondi për kuadro
Fondi për kuadro
Bashkëfinancimi me IPA
Bashkëfinancimi me IPA
151
309
263
262
0451
0130
0133
0435
Ligji i Depozitave
Qendra Informative Financiare
Agjensioni Qendror i Prokurimit
Kontigjenca per Energji
121
0130
202
Ligji i depozitave
Qendra Informative Financiare
Agjensioni Qendror i Prokurimit
Ministria e Administrimit Publik
Shërbimet e Administratës Civile
123
0130
113
114
0130
0111
124
0132
901
0950
126
0130
128
0130
150
0130
203
0130
203
Shërbimi Administratës Civile
Departamenti i Standarteve dhe Politikave të IMNQ
Departamenti i Standarteve dhe Politikave të IMNQ
Shërbimet e Administratës Qendrore
Administrata dhe përkrahja
Zyra e ministrit
Zyra Statistikore e Kosovës
Shërbimet e statistikës
Instituti i Kosovës për Administrimin Publik
Administrimi publik i arsimit
Departamenti i E-Qeverisjesë dhe Proceseve Administrative
Departamenti i E-Qeverisjesë dhe Proceseve Administrat
Rexhistrimi i popullsisë
Rexhistrimi i popullsisë
Departamenti i Rregjistrimi të OJQ-ve
Departamenti i Rregjistrimit të OJQ
Departamenti -Menaxhmenti I Reformeses së AP
Departamenti -Menaxhmenti I Reformeses së AP
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
401
0421
402
0421
403
0422
404
405
0422
0482
Shërbime
Shpenzimet
Komunale
Subvencione dhe
Transfere
Shpenzimet kapitale
8.260.000
1.000.000
4.781.785
1.184.325
221.000
120
171
29
3.102.125
1.340.306
339.354
421.440
729.405
33.480
221.000
86
501.085
990.000
52.000
82
4
482.300
18.785
930.000
60.000
52.000
480
2.707.117
2.550.562
156.555
2.330.394
2.104.776
225.618
195.298
195.298
-
1.230.000
1.230.000
-
99
7
65
18
90
554.462
37.237
530.613
92.770
384.984
384.984
35.690
2.000
32.508
3.000
50.100
50.100
200.000
1.000.000
26
175
142.468
964.583
808.028
156.555
763.798
45.000
670.905
60.000
142.812
106.236
36.576
186.427
461.452
272.410
189.042
1.659
11.667.129
11.854.169
599.920
26
16
4
14
8
8
69
56
49
7
760
622
5
4
6
3
4
14
5
152.040
82.392
19.943
66.789
68.042
67.873
314.571
379.113
308.575
70.538
4.882.556
4.145.875
42.998
101.622
27.275
15.298
18.563
57.779
25.222
50.000
12.000
5.500
30.000
14.600
16.730
499.698
914.871
861.192
53.679
1.470.000
3.784.682
4.054
2.644
4.406
5.285
4.406
10.700
41.004
4.800.000
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
311
408
Mallra dhe
320
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
106
156
107
153
125
Paga dhe
Mëditje
Rezerva
Totali
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Departamenti i prodhimtarisë dhe mbrojtjes bim
Departamenti i prodhimtarisë dhe mbrojtjes bimore
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Departamenti i prodhimtarisë blegtorale
Departamenti i prodhimtarisë blegtorale
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Agjencioni i Pyjeve të Kosovës
Agjencioni i Pyjeve të Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Departamenti i Zhvillimi Rural dhe Sher.Keshil Departamenti i Zhvillimi Rural dhe Sher.Keshillimore
Instituti Bujqësor i Kosovës
Instituti Bujqësor i Kosovës
Grantet qeveritare
4.000
68.000
68.000
-
1.000.000
-
2.543.085
-
8.862.809
8.480.636
382.173
-
1.553.950
1.084.237
1.234.026
185.770
577.896
541.320
36.576
332.895
3.894.035
3.548.438
345.597
1.000.000
2.400.000
2.400.000
-
2.464.300
78.785
30.000
-
-
14.694.800
-
2.400.000
2.400.000
-
7.971.663
-
167.000
167.000
1.500.000
94.800
94.800
70.000
568.433
568.433
188.320
227.500
300.000
300.000
1.230.000
1.045.000
2.250.000
4.988.230
-
1.000.000
3.300.000
20
15
101.161
98.017
123.589
60.000
13.500
3.600
400
2.152.478
4.544.449
978.206
25
25
57
57
88
78
10
134
134
16
16
62
62
11
11
7
7
133.532
133.532
318.965
318.965
470.647
359.100
111.547
582.798
582.798
88.406
88.406
473.927
473.927
52.896
52.896
31.307
31.307
45.352
45.352
1.167.954
1.167.954
373.889
328.889
45.000
182.000
182.000
70.074
70.074
2.686.190
2.686.190
4.390
4.390
14.600
14.600
315
1.938.509
1.895.309
43.200
3.023.554
2.807.654
215.900
12
81.359
72.959
8.400
99.248
89.648
9.600
617.137
617.137
48.500
48.500
64.695
64.695
16
134
28
33
371.775
168.671
151.871
691.156
475.256
215.900
1.487.655
132.255
132.255
864.206
864.206
37.500
37.500
6.500
6.500
70.000
70.000
-
127.962
127.962
-
6.950.000
50.000
50.000
50.000
-
-
21.771.233
11.361.100
11.361.100
100.000
100.000
-
-
178.884
178.884
13.712.225
13.712.225
944.536
787.989
156.547
802.298
802.298
199.980
199.980
5.380.117
5.380.117
107.286
107.286
445.907
445.907
35.000
35.000
2.150.000
2.150.000
400.000
400.000
-
-
2.100.000
2.100.000
6.999.205
6.999.205
-
-
1.500.000
1.500.000
4.800.000
-
3.300.000
308.250
161.617
6.950.000
14.046.100
-
8.200
8.200
202.040
94.392
25.443
96.789
82.642
84.603
2.384.269
2.124.217
2.000.000
124.217
8.070.876
9.503.057
47.052
104.266
31.681
20.583
22.969
68.479
66.226
4.800.000
1.000.000
7.238.230
-
7.919.205
7.869.205
50.000
-
46.787.681
70.000
-
8.400.000
8.400.000
-
52.662
52.662
15.447.110
3.523.565
3.290.711
372.834
8.260.000
1.000.000
8.260.000
Zyra e Presidentit
104
Të punësuarit në
vitin 2012
-
750.000
700.000
50.000
170.000
170.000
-
-
21.409.230
21.100.130
309.100
9.229.064
9.220.664
8.400
1.663.943
1.654.343
9.600
2.110.955
1.845.055
265.900
6.659.430
479.126
462.326
29.11.2011
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
Kodi Funk /
nënfunk
Ministritë/Institucionet
Programi
Nën-programi
Burimet e
financimit
Të punësuarit në
vitin 2012
Te hyrat vetanake
Sherbimet e Administrates Qendrore
113
114
406
0130
0111
0111
Departamenti i Pylltarisë
Administrata Qendrore
Zyra e ministrit
Departamenti i Pylltarisë
407
458
217
0421
0411
0130
Zyra e Politikës dhe Statistikës
Enti i Verërave të Kosovës
Njësia për të drejtat e njeriut
Zyra e Politikës dhe Statistikës
Enti i Verërave të Kosovës
Njësia për të drejtat e njeriut
40
29
11
19
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
204
18
12
3
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Zhvillimi Ekonomik
0411
0411
0411
Agjensioni për mbështetje të NVM
Departamenti i Industrisë
Zyra për pronësi industriale
411
412
413
465
466
468
456
457
240
0411
0411
0411
0411
0411
0411
0411
0411
0411
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Departamenti i Tregtisë
Agjencioni për Standartizim i Kosovës
Agjencioni për Promovimin e Investimeve
Departamenti i meteoroligjisë
Departamenti i Inspeksionit
Departamenti i Turizmit
Departamenti i Akreditimit
Zyra per Licencim
Departamenti i rezervave
113
114
0130
0111
414
0411
Shërbimet e Administratës Qendrore
Administrata Qendrore
Zyra e ministrit
Regjistrimi i Bizneseve
205
Regjistri Kosovar i Bizneseve
Ministria e Infrastrukturës
Infrastruktura Rrugore
415
416
417
418
419
420
421
422
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
Inrastruktura Rrugore
Mirëmbajtja e rrugëve
Ndërtimi i urave
Rehabilitimi i rrugëve
Programi i sinjalizimit
Programi i bashkefinancimit me KK
Ndertimet e reja të rrugëve
Ndertimi i Autostradave
Departamenti i Transportit rrugor
459
460
461
424
427
428
0451
0451
0451
0451
0450
0452
113
114
0130
0111
206
Departamenti i Automjeteve
Departamenti i Transportit HAD
Departamenti i Inspektoratit
Shërbimet e Administratës qendrore
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Ministria e Shëndetsisë
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Kujdesi dytësor shëndetsor
0730
Spitali Rajonal Gjilan
0730
704
0730
Spitali Rajonal Gjakovë
705
0730
0730
0730
712
-
4.300.000
4.300.000
-
-
-
4.300.000
3.300.000
685.000
-
105.190
64
64
-
292.769
292.769
-
6.850.684
206.417
6.644.267
-
39.240
39.240
-
-
107
4
25
57
49
8
43.853
43.853
415.985
20.881
119.162
330.780
249.023
81.757
27.059
27.059
177.086
7.841
27.000
449.836
408.889
40.947
6.500
6.500
25.000
2.000
5.150
27.300
27.300
-
2.103.814
1.011.855
1.091.959
-
7.265
-
39.722.448
35.767.358
3.955.090
30.901.904
30.901.904
-
3.514.073
3.514.073
-
2.000.000
2.000.000
-
3.324
18.093.438
16.250.612
1.842.826
2.969.193
2.677.024
292.169
4.115.577
3.693.124
422.453
3.030.887
2.722.086
308.801
3.172.995
2.861.422
311.573
1.703.643
1.525.126
178.517
748.033
678.179
69.854
1.224.448
1.099.708
124.740
1.128.662
993.943
134.719
18.555.328
16.673.694
1.881.634
4.623.186
4.623.186
823.418
823.418
1.310.850
1.310.850
217.000
217.000
877.397
877.397
0730
Spitali i Ferizajt
225
0732
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shërbimi Profesional i Shëndetit Mental të Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
243
3.406
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
85.680
85.680
7.539.506
126
Kujdesi tretesor shendetsor
-
1.223.430
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
708
-
266
322
Spitali i Vushtrisë
-
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
707
1.900
-
85.680
85.680
-
562
Spitali Rajonal Mitrovicë
172.721
46.700
12.557
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
706
-
-
557
Spitali Rajonal Pejë
-
51.625
29.341
64.114
56.730
80.324
38.837
22.680
35.055
24.213
349.530
268.294
81.236
65.137
65.137
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Totali
-
11
5
12
12
17
8
4
7
8
62
54
8
14
14
762
Rezerva
65.200
65.200
-
1.032.440
485.578
29.448
41.352
11.352
30.000
63.286
48.781
215.000
37.200
24.579
33.005
20.755
13.456
20.000
441.742
351.742
90.000
19.437
19.437
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shpenzimet kapitale
260.658
185.658
75.000
106.657
106.657
595.501
80.224
80.420
31.938
31.938
527
Spitali Rajonal Prizren
Subvencione dhe
Transfere
124
16
18
6
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
703
Shpenzimet
Komunale
1.493.619
1.463.619
30.000
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
702
Shërbime
1.010.168
1.010.168
9
9
Departamenti i Transportit rrugor
Transporti humanitar rrugor
Transporti humanitar hekurudhor
Departamenti i Automjeteve
Departamenti i Transportit HAD
Departamenti i Inspektoratit
16.800
290.119
165.818
124.301
118.991
110.591
8.400
116.978
58.267
15.964
Mallra dhe
200
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
467
410
429
Paga dhe
Mëditje
16.800
615.977
416.676
199.301
225.648
217.248
8.400
289.699
106.867
28.521
6.889.467
6.859.467
30.000
-
5.927.941
3.865.802
794.868
73.290
43.290
30.000
114.911
93.122
279.114
93.930
304.903
171.842
43.435
48.511
44.213
876.952
705.716
171.236
84.574
84.574
267.600.001
-
278.571.941
267.600.001
-
274.782.694
538.426
8.644.267
2.205.907
13.095.324
1.100.000
2.976.217
6.222.553
240.000.000
2.181.226
77.412
1.011.855
1.091.959
618.071
30.722
151.312
807.916
685.212
122.704
12.450.000
12.450.000
-
-
88.588.425
84.638.879
3.949.546
-
3.580.000
3.580.000
450.000
450.000
-
282.000
282.000
-
550.000
550.000
-
614.758
614.758
328.799
328.799
-
550.000
550.000
-
780.780
780.780
227.500
227.500
-
650.000
650.000
-
461.309
461.309
66.200
66.200
-
700.000
700.000
-
253.635
253.635
43.100
43.100
-
280.000
280.000
-
297.646
297.646
51.935
51.935
-
230.000
230.000
-
514.243
514.243
94.316
94.316
-
170.000
170.000
-
6.235.676
6.235.676
-
2.131.583
2.131.583
-
-
3.780.000
3.780.000
-
-
27.607.474
25.764.648
1.842.826
4.459.611
4.167.442
292.169
5.824.974
5.402.521
422.453
4.524.444
4.215.643
308.801
4.831.275
4.519.702
311.573
2.931.152
2.752.635
178.517
1.324.768
1.254.914
69.854
1.804.029
1.679.289
124.740
1.907.221
1.772.502
134.719
30.702.587
28.820.953
1.881.634
2.103.814
-
15.000
200.000
100.000
-
-
2.000.000
2.205.907
13.095.324
1.100.000
2.976.217
6.222.553
240.000.000
-
-
-
29.11.2011
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
701
Kodi Funk /
nënfunk
Ministritë/Institucionet
Programi
0730
709
0723
717
0732
711
0740
725
714
7022
0722
718
0722
Nën-programi
Burimet e
financimit
QKUK Prishtinë
2.815
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Qendra Klinika Stomotologjike Univerzitare e Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Instituti Kombtar i Shëndetit Publik të Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Qendra Kombtare e Mjeksis se Sportit-Prishtinë
Qendra Kombtare e Mjeksis se punes- Gjakovë
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Qendra e Telemjeksis së Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shërbimet tjera profesionale shëndetsore
710
0721
713
716
719
0711
0760
0760
720
0760
721
0760
724
0760
903
0941
113
0130
Të punësuarit në
vitin 2012
130
57
291
12
86
15
396
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Programi i përkrahjes për kujdesin primar shëndetësor
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Programi farmaceutik
Trajtimi mjekësor jashtë institucioneve shëndetsore publik
Agjencia për komisionimin e shërbimeve shëndetësore
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Agjensioni i Kosovës për Produkte Medicionale
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Programe të tjera
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Inspektorati Shëndetësor i Kosovës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Mjekët në specializim
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
7
47
6
336
139
129
Shërbimet e Administratës qendrore
Administrata qendrore
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
114
0111
207
Zyra e ministrit
10
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
554
Sportet
0810
0810
803
0820
Sportet e gjëra
Arritjet sportive
Kultura
Përkrahja Institucionale për Kulturë
0820
815
0820
816
0820
806
807
809
0840
0840
0130
113
114
0130
0111
Përkrahja e kulturës
Trashëgimia kulturore
Ruatja, Mbrotja e Trashigimisë Kulturore
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Prezentimet dhe kerkimet per trashigimi
208
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
1.090
Arsimi i lartë
459
905
0940
Qendra e Studentëve
249
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
970
0940
Instituti albanologjik
49
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
971
972
918
919
0940
0940
0940
0940
Instituti I Historise
Instituti I Leposaviqit
Instituti Pedagogjik i Kosovës
Universiteti i Prizrenit
31
14
21
95
388
Arsimi tjetër
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Totali
66.500
66.500
-
160.000
160.000
-
478.717
478.717
10.000
10.000
-
180.000
180.000
-
390.000
390.000
93.680
93.680
300.000
300.000
-
84.688
95.000
95.000
1.883
40.000
40.000
90.000
90.000
-
28.882
28.882
5.000
5.000
19.700.324
19.700.324
-
34.400
34.400
-
2.000.000
2.000.000
-
58.248
54.367
3.881
318.487
292.430
26.057
-
18.713.118
2.050
2.050
1.200
1.200
2.000.000
-
197.839
197.839
30.200
30.200
-
120.000
120.000
-
543.124
543.124
3.000
3.000
-
4.810.000
4.810.000
-
51.406
48.080
3.326
1.924.995
1.733.173
191.822
720.546
617.909
612.365
5.544
102.637
11.747
11.747
-
-
5.836.856
5.570.376
266.480
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Rezerva
161.959
161.959
24.051
72.146
24.051
24.045
24.050
425.311
329.496
95.815
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shpenzimet kapitale
-
5
15
5
5
5
78
67
11
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Subvencione dhe
Transfere
3.050.000
3.050.000
106.583
613.091
589.040
589.040
Shërbimet e Administratës qendrore
Shpenzimet
Komunale
-
25
143
138
Mbrojtja dhe integrimi i rinisë
Zhvillimi dhe përkrahja e rinisë
Zhvillimi i Politikave Integruse
Shërbime
1.914.520
1.914.520
80.216
45.022
35.194
1.295.597
1.189.014
1.189.014
Rinia
Mallra dhe
4.996.430
4.996.430
14
7
7
304
279
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
805
15.450.832
13.890.196
1.560.636
676.738
604.666
72.072
343.585
311.984
31.601
1.469.321
1.307.991
161.330
69.182
447.717
400.038
47.679
97.953
89.637
8.316
2.353.136
2.128.050
225.086
-
2.486.361
2.486.361
0
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
801
802
Paga dhe
Mëditje
2.845.187
2.634.157
211.030
1.096.222
885.192
211.030
424.496
424.496
246.973
44.003
105.309
928.184
1.644.927
1.620.377
24.550
-
-
-
5.040.000
5.040.000
110.000
110.000
-
-
232.446
232.446
342.718
267.718
267.718
75.000
684.593
656.093
28.500
74.374
74.374
102.176
82.176
67.176
15.000
20.000
110.997
86.997
73.497
13.500
24.000
36.002
14.874
7.224
13.904
361.044
306.044
55.000
8.214.353
6.016.701
2.197.652
3.525.056
1.859.764
1.665.292
2.113.191
509.054
1.604.137
105.041
43.886
61.155
84.032
21.009
70.580
1.131.203
2.404.794
2.087.284
317.510
-
-
37.240
32.240
32.240
5.000
263.357
263.357
0
-
50.000
50.000
50.000
-
4.106.550
4.106.550
0
-
-
10.490.293
10.490.293
0
0
0
0
13.800
13.800
24.333
19.233
19.233
1.198.418
1.198.418
1.863.846
1.254.495
1.254.495
7.550.000
7.550.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-
5.100
16.000
16.000
16.000
609.351
417.286
266.737
266.737
1.410.293
1.410.293
1.410.293
-
3.000
1.500
1.500
206.224
206.224
-
150.549
627.000
280.000
197.000
150.000
-
30.000
30.000
-
-
817.657
705.324
112.333
562.087
449.754
112.333
337.000
224.667
112.333
25.287
25.287
9.000
6.000
14.800
170.000
170.500
170.500
1.810.478
1.805.478
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-
1.178.478
1.178.478
24.305.411
24.305.411
0
800.000
800.000
-
-
800.000
-
0
-
-
-
-
25.411.782
23.851.146
1.560.636
1.065.197
993.125
72.072
1.012.302
980.701
31.601
2.253.001
2.091.671
161.330
155.753
672.717
625.038
47.679
131.835
123.519
8.316
29.127.860
28.902.774
225.086
110.000
110.000
18.713.118
2.000.000
61.498
57.617
3.881
666.526
640.469
26.057
5.356.124
5.356.124
63.153
59.827
3.326
2.157.441
1.965.619
191.822
1.150.504
967.867
962.323
5.544
182.637
18.031.154
18.002.654
28.500
8.916.808
1.331.614
7.585.194
4.785.952
4.044.918
4.029.918
15.000
741.034
2.567.667
2.369.067
2.355.567
13.500
198.600
738.148
320.425
228.269
189.454
1.022.579
871.764
150.815
40.984.755
38.403.290
2.581.465
7.737.330
5.743.675
1.993.655
3.551.413
1.618.913
1.932.500
554.824
493.669
61.155
340.005
71.012
190.689
3.029.387
5.398.699
5.056.639
342.060
29.11.2011
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
908
909
Kodi Funk /
nënfunk
Ministritë/Institucionet
Programi
0950
0940
Burimet e
financimit
Nën-programi
Arsimi me nevoja speciale
Biblioteka Kombëtare
Të punësuarit në
vitin 2012
0950
0980
0130
0130
0130
0130
Trainimi i mësuesve
Zhvillimi i planprogramit
Marreveshjet bilaterale
Programi i Arsimit bazik
Autoriteti Kombetar i Kualifikimeve
Agjensia e Akreditimit të Kosovës
0130
114
0111
Zyra e ministrit
Pensionet
001
012
011
002
003
004
014
1020
1020
1020
1012
1012
1000
005
006
007
008
009
1040
1000
1090
1090
1090
431
432
912
0412
0412
0950
113
114
0130
0111
Pensionet bazike
Pensionet bazë - Kontributëdhënësit
TMK- pensionet e parakohshme
Pensionet për persona me paaftësi
Pensionet e invalideve të luftës
Pensionet e hershme (Trepça)
Pensionet e pjesëtarëve të FSK-së
Mirëqenia sociale
Skema e asistencës sociale
Shërbimet sociale
Institucionet
Qendrat për punë sociale
Instituti i politikave sociale
Puna dhe Çështjet e punësimit
Divizioni për punësim
Autoriteti i inspekcionit të punës
Trainimi profesional
Shërbimet e Administratës qendrore
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Zyra për Çështje e trashigimisë së TMK
,020
1020
501
602
0560
0620
113
114
157
603
0130
0111
0130
0630
604
605
434
436
601
0610
0451
0435
0560
0610
210
Zyra për Çështje e trashigimisë së TMK
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
211
Mjedisi
Planifikimi Hapsinor
Shërbimet e Administratës qendrore
Njësia për të drejtat e njeriut
Burimet ujore
Banimi dhe Shpronesimi
Fshati Hade
Agjensioni kosovar për mbrojtjen e mjedisit
Agjencia e Kadastrave të Kosovës
Mjedisi
Planifikimi Hapsinor
Administrata qendrore
Zyra ministrit
Njësia për të drejtat e njeriut
Burimet ujore
Banimi
Zyra e Shpronësimit
Fshati Hade
Agjensioni kosovar për mbrojtjen e mjedisit
Shërbimet e kadastrës
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Shërbimet e Administratës qendrore
113
114
462
0130
0111
0130
212
Projekti i konsoliduar për të kthyer
Administrata qendrore
Zyra ministrit
Projekti i konsoliduar për të kthyer
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Shërbimet e Administratës qendrore
113
114
245
0130
0111
0111
213
Shpenzimet kontigjente për komunat e reja
Administrata qëndrore
Zyra e ministrit
Shpenzimet kontigjente për komunat e reja
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Departamenti i Energjisë
438
0435
Energjia
Departamenti i Minierave
439
0431
113
114
441
0130
0111
0420
233
220
0435
0435
221
222
223
224
225
0435
0435
0660
0435
0435
Minierat
Sherbimet e Administratës qendrore
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Divizioni dhe Inspektorati
Divizioni dhe Inspektorati
Njësia për politikat e monitorimin të Ndërrmarrjeve Publike
Njësia për politikat e monitorimin të Ndërrmarrjeve Publik
Energjia-KEK-u
Importi i energjisë - Rastet sociale
KOSTT
Hekurudhat e Kosovës
Ngrohja Qendrore
Uji dhe hedhurinat
Telekomunikacioni
Totali
3.330
2.970
2.970
178.478
1.000.000
85.070
85.070
627.000
627.000
23.505.411
23.505.411
-
85.070
85.070
627.000
627.000
23.505.411
23.505.411
-
9
935.745
251.099
244.646
367.190
49.680
317.510
2.284.503
2.069.653
214.850
2.173.503
1.958.653
214.850
111.000
930
3.900.654
2.655.520
475.424
201.864.980
3.115.000
177
145
14
18
-
701.571
548.866
67.927
84.778
-
441.200
320.022
55.832
65.346
-
85.000
77.000
8.000
-
500.000
500.000
-
-
311
12
17
236
31
15
363
201
65
97
73
65
8
6
6
1.172.514
55.570
61.492
844.979
140.135
70.338
1.576.769
816.726
381.812
378.231
408.584
329.900
78.684
41.216
41.216
934.882
110.204
129.432
568.473
52.636
74.137
1.001.237
550.000
135.000
316.237
228.676
128.676
100.000
49.525
49.525
136.164
2.500
9.000
106.664
10.000
8.000
226.260
126.000
38.260
62.000
25.000
25.000
3.000
3.000
164.905.797
73.038.000
41.700.000
2.572.900
13.213.000
30.121.019
3.612.829
648.049
32.357.232
28.000.999
4.326.233
30.000
4.601.951
4.151.951
450.000
-
1.255.066
495.066
500.000
260.000
1.275.000
445.000
10.000
820.000
84.934
84.934
-
-
166.633.568
73.983.888
41.700.000
2.572.900
13.336.759
30.779.143
3.612.829
648.049
35.855.858
28.664.339
4.526.157
2.050.116
462.771
152.475
8.681.217
6.089.677
565.072
2.026.468
747.194
568.510
178.684
93.741
93.741
295
1.430.956
1.226.154
97.906
-
64.080.000
-
66.835.016
51
14
72
64
8
3
17
20
13
7
69
49
237.807
64.192
391.510
307.503
84.007
13.493
76.440
97.390
66.310
31.080
302.060
248.064
210.833
74.656
378.476
311.476
67.000
12.684
58.304
225.000
75.000
150.000
218.832
47.369
17.899
10.049
29.591
29.591
1.000
11.850
8.983
8.983
7.534
11.000
-
800.000
3.575.000
2.650.000
56.140.000
140.000
56.000.000
400.000
50.000
465.000
-
1.266.539
3.723.897
799.577
648.570
151.007
27.177
2.796.594
56.471.373
290.293
56.181.080
400.000
578.426
771.433
104
519.203
305.544
54.298
300.000
6.000.000
-
7.179.045
104
95
9
519.203
422.053
97.150
305.544
245.544
60.000
54.298
54.298
-
300.000
300.000
-
6.000.000
-
1.179.045
1.021.895
157.150
6.000.000
141
699.919
306.058
30.000
437.249
4.500.000
595.832
6.569.058
121
110
11
20
572.250
476.637
95.613
127.669
306.058
256.058
50.000
30.000
30.000
-
437.249
437.249
-
4.500.000
4.500.000
-
595.832
5.845.557
5.699.944
145.613
723.501
153
720.880
1.241.246
42.600
25.783.870
11.401.749
-
39.190.345
20
20
25
25
85
74
11
6
7
7
-
91.325
91.325
77.462
77.462
418.280
312.431
105.849
27.114
41.827
41.827
-
85.200
85.200
78.811
78.811
566.527
514.527
52.000
7.500
488.208
488.208
-
39.200
39.200
-
51.000
46.000
5.000
22.650.000
13.550.000
409.226
409.226
553.774
553.774
8.108.749
-
-
585.751
585.751
710.047
710.047
1.075.007
912.158
162.849
34.614
31.288.784
530.035
13.550.000
10
64.872
15.000
3.400
4.500.000
500.000
3.500.000
600.000
-
3.491.100
2.761.087
-
4.500.000
3.491.100
3.261.087
3.500.000
2.456.562
83.272
234
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Rezerva
35.908
35.895
25.745
10.150
1.346.742
1.315.842
30.900
1.248.193
1.217.293
30.900
98.549
243
-
-
Shpenzimet kapitale
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
209
Subvencione dhe
Transfere
46.000
118.200
118.200
6
4
Administrata qendrore
Shpenzimet
Komunale
421.891
184.223
184.223
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
113
Shërbime
1.177.940
395.184
380.784
14.400
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shërbimet e Administratës qendrore
Mallra dhe
273
105
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
910
911
917
925
900
973
Paga dhe
Mëditje
-
-
1.856.562
-
-
1.645.831
697.607
683.207
14.400
-
-
935.745
251.099
178.478
1.000.000
283.884
406.055
78.395
327.660
27.848.726
27.602.976
245.750
27.639.177
27.393.427
245.750
209.549
-
212.011.578
29.11.2011
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
423
228
Kodi Funk /
nënfunk
0435
214
Ministritë/Institucionet
Programi
Minierat e Trepçës
Burimet e
financimit
Nën-programi
Të punësuarit në
vitin 2012
Sherbimet e kontrollit te telekomunikacionit
Minierat e Trepçës
Ministria e Punëve të Brendshme
113
114
127
205
206
0130
0111
0112
0112
0112
148
207
208
329
327
0160
0161
0160
0160
0160
914
301
302
303
300
0950
0310
0310
0310
0310
304
305
306
307
0310
0311
0312
915
0950
209
0112
Departamenti për Kufij, Azil dhe Migracion
Departamenti për siguri publike
Agjensioni i regjistrimit civil
Inspektorati Policor
Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave
Policia e Kosovës
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Zyra e sekretarit
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion
Departamenti për siguri publike
Departamenti i Gjendjes Civile
Departamenti i regjistrimit të automjeteve dhe patent shof
Departamenti për prodhimin e dokumenteve
Inspektorati Policor
Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave
215
Ministria e Drejtësisë
3.400
-
3.082.870
2.330.000
-
797.000
405.871
391.129
21.550.000
21.550.000
-
99.536.383
98.645.254
891.129
100
46
9
45
22
20
685
267
242
176
50
95
8.546
565.633
216.352
87.731
261.550
106.110
94.502
3.041.590
1.087.373
870.063
1.084.154
295.899
487.377
50.397.264
49.897.264
500.000
50.397.264
49.897.264
500.000
-
343.271
143.271
60.000
140.000
505.043
65.884
4.366.259
340.289
1.072.141
2.953.829
263.328
156.466
10.673.444
10.673.444
221.072
264.249
186.893
169.841
176.264
176.264
78.500
65.500
13.000
4.300
3.000
119.600
61.700
48.900
9.000
11.000
29.000
1.567.000
1.567.000
-
-
1.567.000
-
27.000
470.000
78.871
391.129
470.000
78.871
391.129
-
151.800
151.800
20.000
20.000
987.404
425.123
147.731
414.550
992.453
463.386
10.627.449
1.839.362
3.041.104
5.746.983
770.227
897.843
79.012.708
78.121.579
891.129
221.072
264.249
5.446.893
2.884.841
51.043.528
50.152.399
891.129
17.048.185
489.494
1.374.446
240.000
2.614.763
2.614.763
3.170.150
3.170.150
-
Zyra e ministrit
Inspektorati I Sherbimit Korrektues të Kosovës
330
332
319
334
336
337
331
371
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
0330
113
114
147
143
0130
0130
0130
0130
216
Mbrotja e Viktimave dhe Asistenca
Sektori i Integrimit Gjygjesor
Departamenti për Bashkëpunim Juridik NdërkoDepartamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Shërbimi i lirimit me kusht
Sherbimi i lirimit me kusht
Shërbimi Korrektues-Burgjet
Shërbimi Korrektues - Burgjet
Zyra per persona te zhdukur dhe mjek
Zyra për përsona të zhdukur dhe mjek
Njësia e Politikës Ligjore
Njësia e Politikës Ligjore
Agjencioni per administrimin e pasurise së sekAgjencioni per menaxhimin e pasurise se sekuestrua
Ministria e Punëve të Jashtme
Shërbimet e Administratës qendrore
217
Drejtorati i Drejtorive të Përgjithshme
Ambasadat
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Drejtorati i Drejtorive të Përgjithshme
Ambasadat
Ministria e Focave së Sigurisë së Kosovës
Shërbimet e Administratës qendrore
113
114
360
0130
0130
0220
Forca e Sigurisë së Kosovës
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Forca e Sigurisë së Kosovës
Ministria per Integrime Evropiane
218
Shërbimet e Administratës qendrore
113
114
0130
0130
Administrata qendrore
Zyra e ministrit
Ministria e Diasporës
219
Shërbimet e Administratës Qendrore
113
114
0130
0130
230
Administrata Qendrore
Zyra e ministrit
145
0133
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
751.131
751.131
-
2.105
10.070.780
10.022.580
48.200
5.475.857
5.475.857
-
844.258
844.258
-
220.000
220.000
-
2.558.532
2.558.532
-
-
667.810
565.879
565.879
114.000
114.000
114.000
200.000
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
-
9
5
84
46
38
18
67
1.747
57
25
17
582.343
467.892
419.692
48.200
87.740
26.711
349.764
202.728
147.036
104.383
319.433
8.152.085
315.863
118.817
128.092
60.000
41.931
116.393
61.393
55.000
38.545
65.318
4.067.791
265.000
55.000
200.000
648.504
58.254
23.500
20.000
20.000
-
1.992.532
266.000
-
-
1.864.152
1.647.771
1.599.571
48.200
147.740
68.641
486.157
284.121
202.036
142.928
384.751
14.860.912
905.117
173.817
351.592
232
3.251.026
9.200.527
694.530
50.000
3.047.500
-
16.243.583
103
93
10
27
102
456.017
375.766
80.251
122.517
2.672.492
873.365
456.858
416.507
127.162
8.200.000
50.000
50.000
644.530
50.000
50.000
-
1.047.500
1.047.500
2.000.000
-
2.476.882
1.930.124
546.758
249.679
13.517.022
2.824
15.510.415
7.363.343
643.000
-
12.285.074
-
35.801.832
201
192
9
2.623
79
79
68
11
66
66
55
11
1.807.949
1.687.427
120.522
13.702.466
453.130
453.130
340.770
112.360
334.559
334.559
229.559
105.000
548.565
488.565
60.000
6.814.778
918.529
918.529
788.889
129.640
583.014
583.014
405.514
177.500
38.000
30.000
8.000
605.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
28.000
2.000
293.000
293.000
11.992.074
206.000
206.000
206.000
-
2.687.514
2.498.992
188.522
33.114.318
1.451.659
1.451.659
1.209.659
242.000
1.283.573
1.283.573
999.073
284.500
30
179.017
127.306
20.200
-
326.523
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Akademia e Shkencave dhe Arteve
913
0940
131
0111
113
0130
232
Akademi e Shkencave dhe Arteve
Akademi e Shkencave dhe Arteve
Shpenzimet e paparashikuara
235
Shpenzimet e paparashikuara
Shpenzimet e paparashikuara
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
236
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
204
0130
238
Agjensioni i Antikorrupcion
Agjensioni i Antikorrupcion
Zyra Rregullative e Energjisë
425
0443
159
0155
326
0130
240
Zyra Rregullative e Energjisë
Zyra Rregullative e Energjisë
Organi Shqyrtues i Prokurimit
241
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komisioni për Ndihme Juridike
Komisioni për Ndihme Juridike
Komisioni për Ndihme Juridike
6.654.000
150.000
1.126.000
-
300.000
300.000
470.000
470.000
1.000.000
1.000.000
-
50.000
50.000
50.000
130.000
130.000
130.000
-
-
-
19.169.426
19.121.226
48.200
30
179.017
127.306
20.200
-
-
-
326.523
45
484.017
210.000
10.000
-
-
-
704.017
45
484.017
210.000
10.000
-
-
-
704.017
-
-
-
-
-
1.000.000
4.000.000
5.000.000
-
-
-
-
-
1.000.000
4.000.000
5.000.000
33
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
Agjensioni Antikorrupcion
350.000
300.000
3.100.000
350.000
1.050.000
1.700.000
200.000
225.000
15.905.000
15.905.000
5.260.000
2.715.000
177
177
-
Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik
231
-
83.272
5.412.870
8.827.185
339.494
248.446
240.000
1.241.832
1.241.832
1.850.150
1.850.150
90
76
Departamenti për Çasje në Drejtësi
Totali
1.984.200
1.984.200
Administrata qendrore
0130
0330
Rezerva
15.000
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
114
374
Shpenzimet kapitale
19.465.677
19.465.677
Shërbimet e Administratës qendrore
0130
Subvencione dhe
Transfere
64.872
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
113
Shpenzimet
Komunale
55.739.506
55.239.506
500.000
8.546
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shërbimet e mbështetjes
Trajnimet
Policia kufitare
Drejtoria per mbrojetjen e deshmitareve
Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim
Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim
Ri-integrimi i Personave të Riatdhesuar
Ri-integrimi i Personave të Riatdhesuar
Shërbime
10
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Menaxhmenti
Operacionet
Opercionet speciale
Hetimet
Shërbimet administrative
Mallra dhe
9.695
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Shërbimet e Administratës qendrore
Paga dhe
Mëditje
-
500.000
-
1.169.474
33
266.488
387.986
15.000
-
500.000
-
1.169.474
35
266.488
256.995
387.986
207.356
15.000
20.000
-
20.000
-
504.351
35
256.995
207.356
20.000
-
20.000
-
504.351
33
372.456
250.000
12.000
-
44.000
-
678.456
33
372.456
250.000
12.000
-
44.000
-
678.456
18
132.798
134.510
6.000
-
-
-
273.308
18
132.798
134.510
6.000
-
-
-
273.308
21
122.955
142.370
22.520
-
-
-
287.845
21
122.955
142.370
22.520
-
-
-
287.845
29.11.2011
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
Kodi Funk /
nënfunk
242
Ministritë/Institucionet
Programi
Burimet e
financimit
Nën-programi
Univerziteti i Prishtinës
904
0940
Univerziteti i Prishtinës
Univerziteti i Prishtinës
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
243
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
238
0330
244
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
0411
245
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
255
0130
256
0820
246
Agjensioni Kosovar i Intelegjencës
Keshilli i Kosoves per Trashigimi Kulturore
257
0170
122
0130
249
Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtesa
0330
1.314.927
2.700.000
-
26.692.358
1.314.927
2.700.000
2.700.000
-
26.692.358
17.067.216
9.625.142
724.396
-
1.536.698
-
1.536.698
570.302
37.000
-
205.000
58
724.396
570.302
37.000
-
205.000
110.356
106.727
5.700
-
18
110.356
106.727
5.700
-
90
2.700.000
890.000
80.000
650.000
90
2.700.000
890.000
80.000
650.000
80.000
4.000
0330
Prokurorët special
0112
502
0520
313
Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave
314
Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave
455
0455
454
0454
317
Zyra Rregullative e Hekurudhave
318
Zyra Rregullative e Aviacionit Civil
812
0431
811
0830
319
Komisioni i Pavarur i Medijave
0170
0170
0111
324
0330
321
Sekretariati
Zgjedhjet
Mbështetja për partitë politike
Sekretariati
Zgjedhjet
Mbështetja për partitë politike
Institucioni i Avokatit të Popullit
-
161.718
-
268.986
20
160.184
99.602
9.200
-
25
152.007
61.365
4.500
-
25
152.007
61.365
4.500
-
524
3.717.150
3.477.120
240.030
1.074.200
1.074.200
-
232.859
232.859
-
-
475
3.277.417
3.062.587
214.830
439.733
414.533
25.200
924.200
924.200
184.000
184.000
150.000
150.000
48.859
48.859
130
1.198.353
621.526
40.000
130
1.198.353
621.526
40.000
19
916
0950
328
Instituti Gjyqësor i Kosovës
0330
338
0330
325
0330
316
0330
606
0660
329
Gjykatat dhe sekretariati
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Njësia e Shqyrtimit të Përformancës GjyqësoreNjësia e Shqyrtimit të Përformancës Gjyqësore
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Zyra e Prokurorit Diciplinor
Zyra e Prokurorit Diciplinor
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Oda Speciale
Oda Speciale
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Agjencioni Kosovar i Pronës
Agjencioni Kosovar i Pronës
Agjencioni Kosovar i Pronës
Agjensioni shtetror për mbrojtjen e te dhanave personale
251
261
0112
Agjensioni shtetror për mbrojtjen e te dhanave personale
Total
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
217.872
-
217.872
163.200
63.200
-
5.187.409
4.847.379
240.030
-
100.000
100.000
-
-
63.200
63.200
-
4.485.617
4.270.787
214.830
701.792
676.592
25.200
100.000
50.000
-
100.000
50.000
-
-
-
-
2.009.879
2.009.879
327.619
157.519
163.450
157.519
6.650
-
-
-
327.619
101.497
76.013
14.000
-
-
-
191.510
12
101.497
76.013
14.000
-
-
-
191.510
21
380.125
361.073
9.300
-
-
-
750.498
21
380.125
361.073
9.300
-
-
-
750.498
79
615.801
473.763
36.000
20.000
-
1.695.564
550.000
79
615.801
473.763
36.000
20.000
550.000
-
1.695.564
31
248.169
398.770
17.000
-
240.000
-
903.939
31
31
248.169
248.169
398.770
186.770
212.000
17.000
17.000
-
240.000
240.000
-
903.939
691.939
212.000
85
502.820
6.786.514
72.780
2.456.500
148.030
-
9.966.644
85
-
502.820
-
320.000
6.466.514
-
39.680
33.100
-
2.456.500
148.030
-
862.500
6.647.644
2.456.500
-
-
629.319
-
629.319
-
-
512.515
361.080
224.239
44.000
-
48
361.080
224.239
44.000
-
22
143.349
359.166
10.000
-
22
143.349
359.166
10.000
-
1.929
Gjykatat dhe sekretariati
-
-
163.450
11.522.362
10.558.462
963.900
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
333
268.986
-
19
Instituti Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Gjygjsor i Kosovës
6.650
-
12
Institucioni i Avokatit të Popullit
Instituti Gjyqësor i Kosovës
161.718
-
-
48
Institucioni i Avokatit të Popullit
322
-
-
-
Komisioni i Pavarur i Medijave
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
141
142
104
5.620.000
-
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
320
-
4.000
Komsioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve Komsioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve
Komisioni i Pavarur i Medijave
1.300.000
9.200
Zyra Rregullative e Aviacionit Civil
Komsioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve
5.620.000
80.000
Zyra Rregullative e Hekurudhave
Autoriteti i Aviacionit Civil
-
99.602
Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave
Zyra Rregullative e Hekurudhave
222.783
1.300.000
77.718
49
Zyra e Auditorit Gjeneral
222.783
-
160.184
Prokurorët specia
Zyra e Auditorit Gjeneral
134
-
-
16
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
302
77.718
-
20
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
322
1.314.927
18
Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtesa
Prokuroritë dhe Administrata
Totali
1.145.421
1.145.421
Këshili i Pavarur Mbikqyrës për Sherbimin CiviKëshili i Pavarur Mbikqyrës për Sherbimin Civil të Kosovë
Prokuroritë dhe Administrata
Rezerva
1.145.421
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
335
Shpenzimet kapitale
3.130.862
3.130.862
16
Prokurori i Shtetit
250
Subvencione dhe
Transfere
3.130.862
Keshilli i Kosoves per Trashigimi Kulturore
Këshili i Pavarur Mbikqyrës për Sherbimin Civil të Kosovës
Shpenzimet
Komunale
18.401.148
10.090.933
8.310.215
Agjensioni Kosovar i Intelegjencës
Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtesa
Shërbime
18.401.148
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
Këshilli i Kosovës për Trashigimi Kulturore
247
Mallra dhe
2.142
2.142
58
Agjensioni Kosovar i Intelegjencës
Paga dhe
Mëditje
2.142
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
250
Të punësuarit në
vitin 2012
1.875
4.120.105
4.120.105
0
583.475
583.475
0
11.123.089
10.188.799
934.290
63.884
59.474
4.410
136.833
124.233
12.600
198.556
185.956
12.600
3.894.437
3.894.437
561.869
561.869
20.668
20.668
2.000
2.000
70.000
70.000
5.000
5.000
135.000
135.000
242
951.223
242
20
20
35.005
951.223
120.000
120.000
210.824.308
196.340.638
14.483.670
7
20
27
1.250.000
1.000.000
250.000
1.250.000
1.000.000
250.000
-
-
1.988.900
1.988.900
0
1.988.900
1.988.900
0
0
0
-
-
-
-
-
-
14.606
14.606
-
-
-
635.028
96.510
-
-
-
635.028
50.000
50.000
143.238.637
140.328.967
2.909.670
96.510
5.000
5.000
14.445.674
14.333.341
112.333
278.080.168
276.119.112
1.961.056
30.000
30.000
491.165.658
491.115.658
50.000
4.595.832
4.595.832
0
512.515
19.464.842
18.250.942
1.213.900
18.818.295
17.634.005
1.184.290
86.552
82.142
4.410
211.833
199.233
12.600
348.162
335.562
12.600
1.682.761
1.682.761
205.000
205.000
1.142.350.276
1.122.833.547
19.516.729
29.11.2011
Draft-Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.1. A.
Buxheti i Nivelit Qendror ( në euro)
Kodi
Organi
zativ
Kodi i
Prog
Kodi Funk /
nënfunk
239
Ministritë/Institucionet
Programi
Nën-programi
Burimet e
financimit
Agjensia Kosovare i Privatizimit
226
227
229
230
231
232
0435
0435
0130
0130
0130
0130
Privatizimi
Likudimi
Administrata qendrore
Departamenti ligjor
Auditimi
Riorganizimi dhe Administrimi i NSH-ve
Privatizimi
Likudimi
Administrata qendrore
Departamenti ligjor
Auditimi
Riorganizimi dhe Administrimi i NSH-ve
Të punësuarit në
vitin 2012
Paga dhe
Mëditje
Mallra dhe
Shërbime
Shpenzimet
Komunale
Subvencione dhe
Transfere
Shpenzimet
kapitale
Rezerva
Totali
279
1.505.937
2.889.010
98.000
100.000
170.000
-
4.762.947
279
-
1.505.937
-
554.256
760.026
1.159.887
80.000
205.736
129.105
98.000
-
100.000
20.000
150.000
-
-
554.256
780.026
2.913.824
80.000
205.736
229.105
29.11.2011
Kufiri i Shpenzimeve 2012
si dhe Vlerësimet për vitet 2013-2014
Shtojca 1.
Kodi
Org.
Kufiri për Vitin 2012
Ministritë/Institucionet
101
102
104
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
230
231
235
236
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
302
313
314
317
318
319
320
321
322
328
329
125
232
Të
punësuar
it në 2012
Kuvendi
Zyra e Presidentit
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Financave
Ministria e Administratës Publike
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillim
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Shëndetsisë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknolog
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësin
Ministria per Komunitete dhe Kthim
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Minstria e Punëve të Brendshme
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Forcave së Sigurisë së Kosovës
Ministria për Integrime Evropiane
Ministria e Diaspores
Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik
Akademi e Shkencave dhe Arteve
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
Agjensioni i Antikorrupcionit
Zyra Rregullative e Energjisë
Agjensia Kosovare e Privatizimit
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komisioni për Ndihme Juridike
Universiteti i Prishtinës
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
Agjensioni Kosovar i Intelegjencës
Këshilli i Kosovës për Trashegëmi Kulturor
Paneli Zgjedhor për Parashtresa dhe Ankes
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin
Prokurori i Shtetit
Zyra e Auditorit Gjeneral
Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave
Zyra Rregullative e Hekurudhave
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komsioni i Pavarur i Minierave dhe Minerale
Komisioni i Pavarur i Mediave
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Institucioni i Avokatit të Popullit
Instituti Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Gjygjsor i Kosoves
Agjencioni Kosovar i Pronës
Agjensioni shtetror për mbrojtjen e te dhan
Shpenzimet e Paparashikuara
Mjetet e pa alokuara
Totali
Shpenzimet
Operative
Shpenzimet
Kapitale
Vlerësimet për Vitin 2013
Totali 2012
Shpenzimet
Operative
Shpenzimet
Kapitale
Vlerësimet për Vitin 2014
Totali 2013
Shpenzimet
Operative
Shpenzimet
Kapitale
Totali 2014
320
86
480
1.659
400
315
200
266
7.265
554
1.090
930
295
104
141
153
9.695
2.105
232
2.824
79
66
30
45
33
35
33
279
18
21
2.142
58
18
90
16
20
25
524
130
19
12
21
79
31
85
48
22
1.929
242
20
-
14.447.110
1.543.085
6.462.809
38.816.018
7.725.133
13.490.025
2.589.467
10.971.940
76.138.425
7.540.861
16.679.344
208.896.578
2.755.016
1.179.045
2.069.058
27.788.596
77.986.383
16.610.894
13.196.083
23.516.758
1.451.659
1.077.573
326.523
704.017
669.474
484.351
634.456
4.592.947
273.308
287.845
23.992.358
1.331.698
222.783
4.320.000
161.718
268.986
217.872
5.024.209
1.959.879
327.619
191.510
750.498
1.145.564
663.939
9.818.614
629.319
512.515
17.475.942
1.682.761
175.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
2.400.000
7.971.663
14.046.100
7.919.205
4.300.000
267.600.001
12.450.000
10.490.293
24.305.411
3.115.000
64.080.000
6.000.000
4.500.000
11.401.749
21.550.000
2.558.532
3.047.500
12.285.074
206.000
500.000
20.000
44.000
170.000
2.700.000
205.000
1.300.000
163.200
50.000
550.000
240.000
148.030
1.988.900
30.000
1.000.000
15.447.110
2.543.085
8.862.809
46.787.681
21.771.233
21.409.230
6.889.467
278.571.941
88.588.425
18.031.154
40.984.755
212.011.578
66.835.016
7.179.045
6.569.058
39.190.345
99.536.383
19.169.426
16.243.583
35.801.832
1.451.659
1.283.573
326.523
704.017
1.169.474
504.351
678.456
4.762.947
273.308
287.845
26.692.358
1.536.698
222.783
5.620.000
161.718
268.986
217.872
5.187.409
2.009.879
327.619
191.510
750.498
1.695.564
903.939
9.966.644
629.319
512.515
19.464.842
1.682.761
205.000
5.000.000
-
14.617.110
1.610.000
6.499.385
25.211.018
7.755.133
13.990.025
3.089.467
10.974.828
76.438.425
7.600.525
16.500.230
215.086.300
2.871.270
1.179.045
1.680.000
25.882.841
78.520.000
17.110.895
13.450.000
23.921.758
1.387.259
1.250.000
326.523
704.017
669.474
504.351
634.456
7.675.817
273.308
287.845
23.992.358
1.331.698
222.783
3.820.000
161.718
268.986
201.872
5.350.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.145.564
663.939
8.331.481
629.319
512.515
17.520.000
170.000
4.000.000
9.820.634
1.030.000
1.000.000
2.652.000
4.951.855
14.000.000
9.869.205
2.500.000
287.000.000
14.000.000
9.500.000
23.650.000
2.500.000
38.000.000
6.500.000
3.000.000
11.446.749
16.500.000
1.622.500
2.500.000
13.380.500
500.000
500.000
50.000
125.000
2.000.000
130.000
1.500.000
700.000
2.100.000
30.000
1.000.000
20.671.429
15.647.110
2.610.000
9.151.385
30.162.873
21.755.133
23.859.230
5.589.467
297.974.828
90.438.425
17.100.525
40.150.230
217.586.300
40.871.270
7.679.045
4.680.000
37.329.590
95.020.000
18.733.395
15.950.000
37.302.258
1.387.259
1.750.000
326.523
704.017
1.169.474
504.351
684.456
7.800.817
273.308
287.845
25.992.358
1.461.698
222.783
5.320.000
161.718
268.986
201.872
5.350.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.845.564
663.939
8.331.481
629.319
512.515
19.620.000
200.000
5.000.000
30.492.063
15.057.110
1.610.000
6.499.385
25.211.018
7.800.000
13.990.025
2.649.467
10.974.828
76.641.192
7.800.500
16.525.300
220.086.300
2.871.270
1.179.045
1.720.000
25.882.841
78.830.000
17.110.895
13.550.000
24.650.000
1.387.259
1.310.000
326.523
704.017
687.474
504.351
634.456
7.675.817
273.308
287.845
26.495.105
1.331.698
222.783
3.820.000
161.718
268.986
201.872
5.525.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.145.564
663.939
3.331.481
629.319
512.515
17.631.000
170.000
4.000.000
13.500.000
500.000
1.150.000
2.652.000
7.651.855
14.600.000
17.869.205
2.500.000
270.000.000
14.800.000
8.100.000
24.050.000
2.500.000
16.200.000
6.500.000
3.000.000
11.491.749
16.500.000
1.622.500
2.000.000
13.500.000
1
500.000
500.000
1
50.000
80.000
2.500.000
150.000
1
1.500.000
700.000
2.200.000
1
30.000
1.000.000
53.511.925
15.557.110
2.760.000
9.151.385
32.862.873
22.400.000
31.859.230
5.149.467
280.974.828
91.441.192
15.900.500
40.575.300
222.586.300
19.071.270
7.679.045
4.720.000
37.374.590
95.330.000
18.733.395
15.550.000
38.150.000
1.387.260
1.810.000
326.523
704.017
1.187.474
504.352
684.456
7.755.817
273.308
287.845
28.995.105
1.481.698
222.784
5.320.000
161.718
268.986
201.872
5.525.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.845.564
663.939
3.331.481
629.319
512.515
19.831.000
1
200.000
5.000.000
67.011.925
35.284
655.777.565
491.335.658
1.147.113.223
659.106.678
494.909.238
1.154.015.916
667.303.712
499.909.238
1.167.212.950
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
OB
Kodi
Kodi i Projektit
PIP Kodi
Organizata buxhetore
Departamenti/Programet
Emri i Projektit
TOTALI
Kuvendi
Administrata e Kuvendit
101
102
8001
12609
101001-06448
101002-119636
12608
10198
12559
101002-1113296
101002-119687
12979
101002-119638
101002-1213764
408
10015
Vila Germia
Rifreskimi dhe pavaresimi i sistemit te TIK - ut
Renovimi i rrjeteve elektrike, kompjuterike,
telefonike, sigurimit dhe aklimatizimit
Blerja e veturave per nevojat e Kuvendit te Kosoves
Renovimi i Aneksit (Kulmi dhe fasada)
Modernizimi dhe pajisja me teknologji digjitale te
sallave konferenciale dhe te salles plenare
203058-071473
Zyra e Kryeministrit
Agjencioni Veterinar dhe Ushqimit të Kosovës
Mbrojtja e shendetit publik dhe shendetit te
kafsheve me ane te Hulumtimeve diagnostike
kafsheve me ane te vaksinimit kunder semundjeve
infektive te kafsheve
Identifikimi dhe Regjistrimi i Kafsheve
10014
10018
203058-071479
203058-071334
10020
203058-071345
Pika dezifenktuese kufitare
12812
10017
10021
104020-119385
203058-071385
203058-071429
10013
10019
10016
12980
203058-071455
203058-071424
203058-071446
203058-071447
Blerja e pajisjeve per inspektoriatin sanitar
Monitorimi i Mbetjeve të Medikamenteve Veterinare n
Mireqenia e kafsheve dhe kontrolli i qenve endacak
Pajisje e Laboratorit veterinar dhe ushqimit si dhe
laboratorit nacional te gripit te shpezeve
Inspektimi ne pikat kufitare (kontrolli i ushqimit)
Siguria e ushqimit
Projekti I binjakezimit IPA
102
Ndarjet 2012
Projektet në
Projektet e reja për
vazhdim nga 2011
vitin 2012
1
2
374.790.124
115.957.304
750.000
250.000
750.000
250.000
120.000
250.000
-
Zyra e Presidentit
06003
102010-06859
201
112
Ndërtimi i Shtëpisë së Bardhë
Ministria e Financave
Thesari
12981
201024-1213729
12982
12983
12984
201155-119832
201155-1113306
201155-1113301
12605
12617
12003
11460
12616
11208
12002
201027-106915
201027-119570
201027-106391
201027-106878
201027-119566
201027-091508
201027-106790
12985
12004
12986
12005
12962
12987
201027-1217002
201027-106398
201027-119575
201027-106399
201027-1216984
201027-119432
113
116
Mirmbajtja e Sistemit te Tatimit në pronë
Rregullimi i dhomes se perbashket te serverve MF-ATK-Dogana
Blerja e serverve për nevojat e Ministrisë se Financave
Administrata Tatimore
133
Furnizimi me pajisje te TI-se
Softuer
Arkiva elektronike
Upgred-I I i SIGATS-it
Licenca - Menaxhimi i klienteve
Arkat fiskale
Zhvillim Aplikacionit per e-filling
Meremetimi I zyrave në regjionin Prishtina 1
Qendra e thirrjeve
Blerja e veturave per ATK
Sistemi i ri bazë i tatimeve
Furnizim me Gjenerator per nevojat e ATK-së
3. Data Center e perbashket me MEF dhe Dogane
Dogana
12015
12625
301301-106476
301301-119487
12624
12988
12989
301301-119533
301301-119551
201048-1213712
12376
201051-108948
12790
201042-1113593
246
Standardeve
Furnizim me harduer per Asycuda, Law Enforcment d
Furnizim me licenca për AW, BI, Oracle Software,
Red-Hat, Linux, Antivirus, etj (3 vjecare)
Furnizim me kamera CCTV dhe ANPR
Enterprise Content Management
Bashkefinancimi me IPA
309
Bashkefinancim me IPA ne sektorin e ujit
Qendra Informative Financiare
202
113
Ngritja dhe Implementimi ne fushen e paisjeve te IT
Ministria e Administrimit Publik
Administrata Qendrore
12990
201042-1113594
12061
202037-106853
123
Blerja e veturave per nevojat e MAP-it
Departamenti i Standarteve dhe Politikave të IMNQ
Kompleksi Rilindja- Vlersimi i Kompleksit Rilindja
dhe Renovimi i Anekseve B,C dhe D
3=(1+2)
490.347.428
1.000.000
1.000.000
120.000
250.000
100.000
100.000
130.000
150.000
130.000
150.000
250.000
Vleresuar për vitin
2013
4
474.237.809
1.030.000
1.030.000
120.000
80.000
500.000
130.000
Vleresuar për vitin
2014
5
446.397.309
500.000
500.000
200.000
50.000
TOTALI
6=(3+4+5)
1.409.812.546
2.530.000
2.530.000
440.000
380.000
600.000
100.000
360.000
150.000
250.000
200.000
150.000
600.000
2.400.000
2.400.000
2.652.000
2.652.000
2.652.000
2.652.000
7.704.000
7.704.000
150.000
150.000
150.000
450.000
400.000
350.000
400.000
350.000
400.000
350.000
1.200.000
1.050.000
80.000
159.550
159.550
399.100
50.000
120.000
150.000
50.000
120.000
150.000
150.000
192.450
150.000
150.000
192.450
150.000
350.000
504.900
450.000
600.000
200.000
200.000
600.000
200.000
200.000
100.000
1.000.000
1.000.000
6.983.433
70.000
70.000
568.433
200.000
268.433
100.000
1.230.000
260.000
70.000
5.000
50.000
5.000
162.690
25.000
600.000
200.000
300.000
600.000
200.000
300.000
1.000.000
1.000.000
4.951.855
0
1.150.000
1.150.000
7.651.855
0
156.314
136.314
20.000
186.314
186.314
383.422
100.000
2.245.541
60.623
213.422
200.000
2.300.000
2.300.000
100.000
100.000
150.000
400.000
350.000
80.000
1.000.000
1.000.000
5.782.690
0
Paisjeve te teknologjise informative
Administrata qendrore
Totali i Buxhetit 2012
0
0
667.690
260.000
70.000
5.000
50.000
5.000
162.690
25.000
0
100.000
0
1.200.743
70.000
70.000
568.433
200.000
268.433
100.000
562.310
150.000
50.000
40.000
1.045.000
380.000
235.000
250.000
180.000
4.000.000
4.988.230
70.000
70.000
10.712.952
0
9.162.952
212.310
200.000
0
0
0
0
0
0
0
3.333.148
100.000
100.000
2.198.148
150.000
50.000
212.310
200.000
40.000
1.045.000
380.000
235.000
250.000
180.000
0
4.000.000
4.000.000
70.000
70.000
14.046.100
100.000
100.000
11.361.100
0
70.000
1.784.918
342.119
100.000
172.119
200.000
1.150.000
200.000
300.000
70.000
300.000
4.000.000
4.000.000
70.000
70.000
14.000.000
0
350.000
4.000.000
4.000.000
70.000
70.000
14.600.000
0
11.600.000
12.100.000
100.000
1.800.000
600.000
800.000
100.000
3.150.000
3.150.000
19.587.143
70.000
70.000
911.061
522.628
288.433
100.000
3.858.963
420.623
70.000
5.000
50.000
5.000
576.112
25.000
150.000
120.000
212.310
1.984.918
40.000
200.000
2.537.119
680.000
707.119
620.000
180.000
350.000
12.000.000
12.000.000
210.000
210.000
42.646.100
100.000
100.000
35.061.100
100.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
12058
12059
12813
12060
11196
12234
12741
12742
12236
12747
12748
12991
10012
12992
12993
202037-106852
202037-106855
202037-1111952
202037-106856
215256-091838
215255-1110503
215255-1110506
215255-1110509
215253-1110182
215256-119778
215256-119787
202037-1214316
202037-093546
202037-1214207
202037-1214208
10423
12055
10933
10011
12658
12994
202043-071733
202043-091673
202043-091519
202043-071961
202043-119679
202043-1214204
12663
202048-119784
12995
202042-1213865
126
203
901
239
229
11225
12429
12996
239278-096320
239278-119601/1
239278-1213754
227
12575
239276-119783/1
10027
10426
203050-071932/5
203050-071474/5
12999
2030553-1213845
203
401
403
10023
10592
13000
203052-071518/8
203052-071514/5
203052-071515
10024
10026
203054-071591/5
203054-071590/8
10941
12664
10428
204065-094928
204065-119667 / 1
204065-071734
10435
13001
204065-072199
204065-1216970
405
204
467
410
468
12817
204069-119822 / 1
13002
204065-119795
466
412
13003
204065-119796
205
416
13004
205070-1214374
10032
10720
12913
205070-071990
205070-084278
205070-1113558
10034
205070-072016
417
Ndertimi i nderteses se Agjensionit Kosovar te Intele
Ndërtimi i ndërtesës së MFSK
Pallati i Drejtesise
Qendra Protokolare ne Blinaja
Ndërtimi i Qendrës Korrektuese (burgut për siguri të
Ndërtimi i Objekteve të Prokurorive, SHSK, DMNV në
Ndërtimi i Objektit të Prokurorive, SHSK, DMNV në Gjilan
Ndërtimi i Objektit të Prokurorive, SHSK, DMNV në Ferizaj
Ndertimi i Strehimores per Viktimat e Trafikimit
Ndërtimi i Qendrës së paraburgimit në Gjilan
Ndertimi i Qendres se Paraburgimit Prishtine
Renovimi i ish ndërtesave të MFSK
Kompleksi I Ri Qeveritar, në Hajvali në afërsi të Prishtinës
Renovimi i Objekteve Qeveritare
Ndertimi i nderteses se MPJ
Departamenti i E-Qeverisjes dhe Proceseve Administrative
Projekti E-Qeverisja
Sistemi telefonike qeveritar(VOIP)
Arkivimi Elektroni i dokumentave Shtetror
Zgjerimi i rrjeti Qeveritar ne te gjitha komunat e Koso
Interoperbiliteti
Qendra operative e rrjetit
Departamenti -Menaxhmenti i Reformeses së AP
Implementimi i Planit të Veprimit për Reformë të
Administratës Publike në Kosovë
Arsimimi në Administrim Publik
Pajisje të TI
Agjensia Kosovare e Privatizimit
Administrata Qendrore
Blerja e pajisjeve brenda shpenzimeve kapitale
Riparimi i ndërtesës së AKP-se dhe zyreve rajonale
Blerja e Veturave
Likuidimi
Zhvillimi i moduleve të reja të data bazës
Ministria e Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural
Departamenti i prodhimtarisë dhe mbrojtjes bimore
Rehabilitimi i sistemit të ujitjes në Kosovë
verës në Kosovë
Ndertimi i tregjeve dhe deponive, per grumbullimin,
ruajtjen dhe klasifikimin e prodhimeve bujqesore
Autoriteti Pyjor i Kosoves
Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura
Hartimi i Planeve Menaxhuese
Blerja e Veturave
Instituti Bujqësor i Kosovës
Ngritja e pemishtës eksperimentale
Aktivizimi i sipërfaqes bujqësore të IBK-së
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjensioni per mbeshtetjen e NVM
Faza e IV-të e Parkut të Biznesit
Ndërtimi i Zonave Ekonomike nëpër Kosovë
Inkubatori i Biznesit
Departamenti i Industrisë
Ngritja e kapaciteteve industriale dhe
infrastrukturës fizike për vlerësimin e cilësisë dhe
produktet e rrezikshme
Departamenti i Turizmit
Mbështetje e kapaciteteve Turistike
Departamenti i Inspektoriatit
Blerja e Veturave
Agjencioni për Standardizim i Kosovës
Makina Fotokopjuese
Ministria e Infrastrukturës
Mirëmbajta e Rrugëve
Mirembajtja Investive e Rrugëve
Mirëmbajtja e Urave
418
Mirëmbajtja e Urave
Ndërtimi i rreth-rrotullimit të Staciont të autobusëve
Deqan
Rehabilitimi i Rrugëve
Rehabiltimi i rrugës Magjistrale, Prishtinë-Pejë
2.300.000
3.000.000
2.300.000
1.262.952
300.000
300.000
898.148
1.550.000
1.000.000
200.000
200.000
150.000
0
0
35.000
15.000
10.000
5.000
20.000
20.000
5.327.205
4.407.205
4.157.205
250.000
750.000
500.000
200.000
50.000
170.000
30.000
140.000
4.085.000
3.300.000
2.200.000
900.000
200.000
685.000
665.000
20.000
100.000
100.000
0
0
261.810.001
0
2.205.907
300.000
1.850.224
55.683
13.095.324
7.475.615
100.000
900.000
600.000
500.000
100.000
400.000
400.000
35.000
35.000
135.000
135.000
135.000
0
2.592.000
2.592.000
2.592.000
0
0
215.000
0
0
0
0
200.000
200.000
15.000
15.000
5.790.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
2.300.000
3.000.000
2.300.000
0
1.262.952
300.000
0
0
300.000
898.148
0
0
0
100.000
900.000
2.150.000
1.000.000
200.000
200.000
150.000
500.000
100.000
400.000
400.000
35.000
35.000
170.000
150.000
10.000
5.000
135.000
20.000
20.000
7.919.205
6.999.205
4.157.205
250.000
2.592.000
750.000
500.000
200.000
50.000
170.000
30.000
140.000
4.300.000
3.300.000
2.200.000
900.000
200.000
685.000
665.000
20.000
100.000
100.000
200.000
200.000
15.000
15.000
267.600.001
2.000.000
2.000.000
2.205.907
300.000
1.850.224
55.683
13.095.324
7.475.615
2.000.000
2.620.000
1.000.000
3.900.000
1.236.048
700.000
400.000
300.000
200.000
840.000
1.340.000
2.000.000
500.000
100.000
2.341.852
2.160.000
2.000.000
850.000
100.000
100.000
350.000
600.000
2.000.000
900.000
100.000
100.000
300.000
600.000
400.000
500.000
400.000
0
500.000
0
125.000
100.000
40.000
60.000
80.000
80.000
50.000
30.000
25.000
25.000
9.869.205
8.699.205
4.939.205
250.000
0
17.869.205
16.449.205
10.257.205
-
3.510.000
900.000
550.000
350.000
6.192.000
550.000
150.000
400.000
270.000
20.000
250.000
2.500.000
2.500.000
300.000
2.200.000
870.000
20.000
850.000
2.500.000
2.500.000
300.000
2.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
287.000.000
2.000.000
2.000.000
1.597.866
1.597.866
270.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
30.902.134
18.500.000
62.700.000
41.000.000
1.862.100
100.000
2.300.000
3.000.000
4.300.000
6.520.000
3.499.000
300.000
1.000.000
600.000
300.000
4.080.000
3.500.000
2.000.000
2.362.100
300.000
900.000
6.150.000
2.750.000
400.000
400.000
800.000
1.700.000
100.000
1.300.000
1.300.000
35.000
35.000
375.000
330.000
100.000
95.000
135.000
45.000
45.000
35.657.615
32.147.615
19.353.615
500.000
12.294.000
2.200.000
1.200.000
950.000
50.000
1.310.000
70.000
1.240.000
9.300.000
8.300.000
2.800.000
5.300.000
200.000
685.000
665.000
20.000
100.000
100.000
200.000
200.000
15.000
15.000
823.530.001
6.000.000
6.000.000
5.803.773
3.897.866
1.850.224
55.683
106.697.458
66.975.615
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
10438
12364
10843
12668
11192
10583
11295
11554
12853
10437
13257
205070-071994
205070-108819
205070-096227
205070-1111437 / 1
205070-095689
205070-082645
205070-097031
205070-109136
205070-109157
205070-12143030/1
205070-1214032/1
10040
205070-072223
10041
11587
13005
13006
13007
13008
205070-082749
205070-108824
205070-108825
205070-108826
205070-108827
205070-108828
10439
11591
10590
12892
12893
06164
11519
12519
12520
12894
12895
12896
10726
13009
13258
205070-072452
205070-107268
205070-072449
205070-084271
205070-084272
205070-72037
205070-108985
205070-095487
205070-095488
205070-084273
205070-084274
205070-084275
205070-084270
205070-084271
205070-084272
10419
13256
205070-072450
205070-072451
419
Rehabilitimi i rrugës Magjistrale, Prishtinë-Mitrovicë
Rikonstruimi i rrugës Stallovë - Koliq - Dyz
Ndertimi I rruges Rrezallë e re-Tushillë
Rikonstruimi i rrugës Suharekë - Qendër Studenqan
Rehabilitimi i rrugës së Llukafc-Tomoc-Kovragë
Rehabilitimi i Rrugës Klinë-Turiqec
Kishnapole-Gadime-Vrellë)
Qirez -KK Skenderaj
Rruga Lidhëse Podujevë-Pollatë R126
Kolaj-Keqekollë
Rehabilitimi i rrugës Batllave-Orllan
Sinjalizimi
420
421
422
206
701
10959
12869
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
206085-093700 / 10
206085-1113161 / 1
206085-1213906 / 1
206085-1213907 / 1
206085-1213908 / 1
206085-1213909 / 1
206085-1213902 / 1
206085-1213903/1
206085-1213910 / 1
10965
13017
13018
13019
206085-093107 / 6
206085-1213917 / 1
206085-1213934 / 1
206085-093205 / 10
12085
12870
13020
13021
13022
206085-108959 / 1
206085-1113075 / 1
206085-1213731 / 1
206085-1213739 / 1
206085-1213730/1
12871
13023
13024
13025
13026
206085-1113598 / 1
206085-1213953 / 1
206085-1213954 / 1
206085-1213959 / 1
206085-1213950/1
12872
13027
13028
206085-1213937 / 1
206085-1213912 / 1
206085-1213919 / 1
702
703
704
705
2.431.888
10.000
69.448
400.000
505.123
500.000
8.500
9.750
85.000
600.000
1.000.000
1.100.000
Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal i rrugëve
Magjistrale dhe Regjionale, eliminimi i pikave të
1.100.000
Programi i Bashkfinancimit me Kuvendet Komunale
1.786.217
komunale
1.778.717
Rikonstruimi i rrugës Gorancë - Hani i Elezit
7.500
Ndertimi i rrruges ne Vitomiricë, KK Pejë
0
Ndertimi I rrugës në Ranillug
Fama KK Gjilan
KK Podujevë
Ndërtimet e Reja të Rrugëve
3.622.553
(Segmenti Kuqishtë-Bogë)
1.000.000
Ndërtimi i rrugës Podujevë-Ballofc - Herticë
1.222.353
Hartimi i Projekteve dhe konsullenca teknike
800.000
Ndërtimi i rrugës Shipashnic-Desivojcë-Kufi
5.000
Ndërtimi i Rrugës Tranzitore në Shtime, faza II
227.865
Ndërtimi i rrugës Skenderaj - Vushtrri
197.235
Ndërtimi i rrugës Prizren-Reqan -Lukovice -Struzhë
137.600
Ndërtimi i rrugës Stanovc - Bequk - Mihalia
5.000
ujit - akrashticë
5.000
Asfaltimi i Rrugës në fshatin Dubovë e Vogël
5.000
Rekonstruimi i Rrugës Hogoshtë-Rogoçicë
5.000
Asfaltimi i Rrugës në Fshatin Qubrel
5.000
Ndërtimi i rrugës Dheu i Kuç-Gllogovicë-Hajkobillë
7.500
Jabllanicë
Ndertimi i unazës së jashtme-pjesa perendimore Prishtine
Ndërtimi i Autostradës
240.000.000
Autostrada Merdare-Morinë
240.000.000
Autostrada Prishtinë-Hani i Elezit (R6)
Ministria e Shëndëtesisë
4.479.500
Qendra Klinike Universitare
1.800.000
Pajisje mjekësore
800.000
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
1.000.000
Nërtimi i Ambulancave specialistike dhe objektet tjera percjellese (Dializa)
Renovimi i Kirurgjise Plastike dhe Qendra për djegje
Termoizolimi dhe Fasadimi i objekteve
Ifrastruktura ne rregullimi i ambientit
Infrastruktura tjeter dhe renovimi i nyjeve sanitare
për të gjitha
klinikat
Instalimi
i Onkologjise-Inventar
dhe pajisje te
ndryshme
Inventar medicinal dhe administrativ
Spitali Regjional i Gjilanit
150.000
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
150.000
Paisje mjekesore
Inventar medicional dhe administrativ
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Spitali Regjional i Prizrenit
150.000
Pasije mjekësore për emergjencës dhe kujdesin inten
150.000
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Rregullimi i sistemit të ujit
Spitali Regjional i Gjakovës
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Paisje mjekësore
Ndertimi i objektit të Psikiatrisë
Spitali Regjional i Pejës
150.000
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
150.000
Mirembajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
0
0
1.190.000
120.000
120.000
300.000
650.000
2.600.000
600.000
2.000.000
-
7.970.500
1.250.000
150.000
300.000
200.000
300.000
300.000
300.000
150.000
50.000
100.000
400.000
100.000
150.000
50.000
100.000
550.000
150.000
100.000
50.000
150.000
100.000
500.000
100.000
50.000
2.431.888
10.000
69.448
400.000
505.123
500.000
8.500
9.750
85.000
600.000
1.000.000
1.100.000
12.402.134
21.700.000
1.500.000
1.500.000
1.100.000
2.976.217
1.778.717
7.500
120.000
120.000
300.000
650.000
6.222.553
1.000.000
1.222.353
800.000
5.000
227.865
197.235
137.600
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
600.000
2.000.000
240.000.000
240.000.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
4.100.000
3.906.217
3.778.717
7.500
120.000
2.000.000
1.500.000
800.000
500.000
800.000
248.000.000
248.000.000
200.000.000
70.000.000
130.000.000
14.800.000
6.100.000
2.000.000
1.600.000
1.100.000
9.022.553
2.500.000
1.222.353
2.100.000
5.000
227.865
197.235
137.600
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
600.000
2.000.000
688.000.000
558.000.000
130.000.000
41.250.000
14.330.000
4.300.000
3.680.000
2.100.000
150.000
900.000
600.000
1.400.000
300.000
900.000
1.700.000
450.000
550.000
250.000
450.000
1.800.000
550.000
400.000
500.000
250.000
100.000
1.800.000
500.000
450.000
200.000
550.000
100.000
1.700.000
350.000
400.000
200.000
12.450.000
3.050.000
800.000
1.000.000
150.000
300.000
200.000
300.000
300.000
450.000
150.000
150.000
50.000
100.000
550.000
150.000
100.000
150.000
50.000
100.000
550.000
150.000
100.000
50.000
150.000
100.000
650.000
150.000
100.000
50.000
14.000.000
5.180.000
1.500.000
1.080.000
1.000.000
300.000
300.000
500.000
0
500.000
600.000
150.000
200.000
100.000
150.000
600.000
200.000
150.000
150.000
100.000
300.000
100.000
600.000
400.000
650.000
150.000
200.000
100.000
200.000
650.000
200.000
150.000
200.000
100.000
600.000
200.000
150.000
50.000
200.000
650.000
150.000
200.000
100.000
200.000
500.000
100.000
150.000
50.000
550.000
100.000
150.000
100.000
36.534.022
10.000
69.448
400.000
505.123
500.000
8.500
9.750
85.000
600.000
1.000.000
4.100.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
13029
13030
206085-1213927 / 1
206085-1213928 / 1
12873
13031
13032
13033
206085-1113155 / 1
206085-1112149 / 1
206085-1213929 / 1
206085-1213932 / 1
12874
13034
13035
13036
206085-1113080 / 1
206085-1213915 / 1
206085-1213918 / 1
206085-1213651 / 1
10984
12875
13037
13038
13039
206085-092320 / 3
206085-1113256 / 1
206085-1112250 / 1
206085-1213933 / 1
206085-1213935 / 1
13040
13041
13042
13043
206085-1213996 / 1
206085-1213997 / 1
206085-1213998 / 1
206085-1213999 / 1
11197
11199
13044
13045
13046
13047
13048
206086-091705 / 4
206086-091706 / 4
206086-1213939 / 1
206086-1213980 / 1
206086-1213944 / 1
206086-1213943 / 1
206086-1213942 / 1
13049
13050
13051
206086-1213981 / 1
206086-1213982 / 1
206086-1213983 / 1
13052
13053
13054
13055
206086-1213948 / 1
206086-1213946 / 1
206086-1213979 / 1
206086-1213947 / 1
13056
13057
13058
10457
206086-1213993 / 1
206086-1213994 / 1
206086-1213995 / 1
206086-071553 / 3
12868
13059
206086-1112068 / 1
206086-1213985 / 1
10997
12877
13060
206086-1112081 / 1
206086-1113488 / 1
206086-1213986 / 1
13061
13062
13063
13064
13065
206086-1213987 / 1
206086-1213988 / 1
206086-1213990 / 1
206086-1213992 / 1
206086-1213991 / 1
13066
13067
13068
206086-1213992 / 1
206086-1213993 /1
206086-1213994 / 1
13069
13070
206086-093286/1
206086-093287/1
11264
206155-1112067 / 1
10195
10218
10464
207100-072335
207100-061125
207100-072246
Paisje Mjekesore dhe inventar për Spitalin e
Mushkrive
Paisje Mjekesore
Spitali Regjional i Mitrovicës
706
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Paisje Mjekesore
Spitali Regjional i Vushtrrisë
707
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Paisje Mjekesore
Spitali Regjional i Ferizajit
708
709
711
712
714
717
720
Renovimi,meremetimi dhe mirmbajtja e objekteve
spitalore
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Pajisje mjekësore për repartet e Spitalit
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Qendra Klinike Stomatologjike Univerzitare e Kosovës
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Pajisje mjekësore për repartet e Spitalit
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Instituti Kombetar i Shendetit Publik të Kosovës
Ndertimi i nderteses Mitrovice
Ndertesa e ISHP-Gjakove
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Pajisje mjekësore për infeksionet intrahospitalore
Mirembajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Pajisje tjera mjekësore
Shërbimi Profesional i Shëndetit Mental të Kosovës
Blerja automjeteve
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Qendra Kombëtare e Mjekesisë së Punës-Gjakovë
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Pajisje mjekësore
Mirebajtja e infrastruktures spitalore
Inventar medicional dhe administrativ
Qendra kombëtare e Transfuzionit të Gjakut
Mirëmbajtje dhe servisim i aparaturave mjekësore
Pajisje mjekësore
Inventar medicional dhe administrativ
Ndertesa e re e QKTGj
Agjencioni Kosovar për Produkte Medicionale
Aparatura të ndryshme
Mirembajtja e infrastruktures
Programet Tjera
721
710
Zhvillimi i SISH-it
Hapësira për deponimin e barnave
dhe femijes
Perkrahja për komunitetin RAE ne promovimin dhe
qasjen ne sherbime shendetesore
Autoambulancat dhe automjetet tjera te nevojshme
Participimi i MSh në projekte
Mbeshtetja e KPSH
Qendra për trajtimin e semundjeve të vartësisë
Renovimi gjeneral dhe adaptimi i katit perdhes ne
kliniken Interne ne repart te ri per Dialize ne QKUK
QKUK dhe ndertimi I tre ashensoreve (Kardiologji,
ekzistuese ne QKUK
Përkujdesja primare shëndetesore
207
802
50.000
50.000
80.000
30.000
50.000
-
20.000
10.000
10.000
-
-
180.000
50.000
100.000
30.000
120.000
100.000
20.000
1.579.500
1.379.500
200.000
Furnizimi me paisje IT
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Arritjet Sportive
Palestra e sporteve - Drenas
Palestra e sporteve - Istog
Palestra e sporteve - Rahovec
50.000
50.000
5.600.293
3.550.000
400.000
400.000
400.000
200.000
550.000
1.670.000
270.000
500.000
400.000
500.000
790.000
200.000
150.000
90.000
350.000
810.000
110.000
150.000
290.000
150.000
110.000
590.000
90.000
190.000
220.000
90.000
910.000
10.000
10.000
150.000
150.000
300.000
90.000
200.000
470.000
20.000
300.000
150.000
270.000
60.000
150.000
30.000
30.000
1.600.000
110.000
200.000
90.000
1.200.000
200.000
470.000
20.000
150.000
100.000
200.000
280.000
100.000
50.000
30.000
100.000
350.000
50.000
50.000
150.000
50.000
50.000
230.000
30.000
70.000
100.000
30.000
280.000
50.000
50.000
100.000
30.000
100.000
150.000
0
100.000
50.000
90.000
20.000
50.000
10.000
10.000
710.000
30.000
50.000
30.000
600.000
100.000
30.000
100.000
150.000
0
100.000
50.000
90.000
20.000
50.000
10.000
10.000
710.000
30.000
50.000
30.000
600.000
120.000
100.000
20.000
4.810.000
1.379.500
200.000
100.000
170.000
150.000
20.000
3.840.000
2.240.000
170.000
150.000
20.000
3.400.000
1.800.000
200.000
200.000
460.000
400.000
60.000
12.050.000
5.419.500
200.000
500.000
100.000
500.000
500.000
300.000
100.000
500.000
500.000
300.000
-
100.000
100.000
500.000
500.000
200.000
100.000
100.000
500.000
500.000
200.000
300.000
700.000
1.500.000
1.300.000
400.000
550.500
380.000
800.000
110.000
60.000
50.000
-
550.500
380.000
800.000
110.000
60.000
50.000
50.000
50.000
10.490.293
7.550.000
400.000
400.000
400.000
250.000
200.000
100.000
230.000
50.000
30.000
150.000
150.000
70.000
50.000
30.000
160.000
30.000
50.000
50.000
30.000
280.000
170.000
20.000
100.000
50.000
90.000
20.000
50.000
10.000
10.000
-
-
3.230.500
100.000
-
200.000
150.000
700.000
150.000
250.000
200.000
100.000
280.000
50.000
50.000
30.000
150.000
230.000
30.000
50.000
70.000
50.000
30.000
160.000
30.000
50.000
50.000
30.000
300.000
10.000
10.000
50.000
100.000
100.000
30.000
170.000
20.000
100.000
50.000
90.000
20.000
50.000
10.000
10.000
180.000
50.000
100.000
30.000
-
200.000
500.000
100.000
100.000
100.000
200.000
230.000
50.000
50.000
30.000
100.000
230.000
30.000
50.000
70.000
50.000
30.000
200.000
30.000
70.000
70.000
30.000
330.000
50.000
100.000
100.000
30.000
Ndertimi QKMF Junik, Kaqanik, Reqan
Ndertimi i AMF-se, isniq-Deqan
Administrata Qendrore
113
150.000
150.000
200.000
150.000
550.000
4.890.000
4.000.000
-
70.000
70.000
9.500.000
4.650.000
200.000
300.000
500.000
50.000
-
70.000
70.000
8.100.000
3.200.000
0
550.500
380.000
800.000
110.000
60.000
50.000
190.000
190.000
28.090.293
15.400.000
600.000
700.000
900.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
11002
7094
11006
11007
12423
12424
12425
12685
13071
13072
207100-093904
207100-072247
207100-093914
207100-093911
207100-119451
207100-119468
207100-109175
207100-119458
207100-1214361
207100-1214362
6097
12686
13073
207101-072235
207101-119288
207101-119289
10093
10094
11013
11015
11021
10474
12691
12692
12693
12694
12688
12418
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13082
11023
207101-071967
207101-071966
207101-093837
207101-093852
207101-093854
207101-071968
207101-119309
207101-119369
207101-119371
207101-119359
207101-072533
207101-072534
207101-1213619
207101-1213620
207103-1213630
207103-1213640
207101-1213635
207101-1213642
207101-1213633
207101-1213634
207101-1213635
207101-093856
13245
207101-093857
803
Palestra e sporteve - Dardanë
Palestra e sporteve - Klinë
Palestra e sporteve - Skenderaj
Palestra e sporteve - Deçan
qendrat regjionale
qendrat regjionale
Renovimi i poligoneve sportive shkollore
Shkolla e skijimit- Rinovimi
Stadiumet ndihmese te futbollit
Bashkfinancimi me IPA-ne-Projekti për kulture, rini dhe sport
Përkrahje Institut. për Kulturë
815
113
208
113
10330
11026
10331
06101
11029
11030
11031
11034
10935
11255
12356
11314
12357
11450
11318
11451
208112-072284 / 5
208112-093998 / 10
208112-072422 / 5
208112-072281 / 5
208155-094950 / 6
208155-094482 / 3
208112-094043 / 9
208155-095564 / 8
208112-091904 / 4
208112-072325 / 2
208155-119914/1
208155-119921 / 1
208155-119915 / 1
208155-119916 / 1
208155-119923 / 1
208155-119917 / 1
11353
12336
11256
12426
12340
12339
12341
12343
12345
12344
12342
12347
12354
10555
208155-119924 / 1
208155-119925 / 1
208155-119920 / 1
208112-094039/7
208155-119928 / 1
208155-119927 / 1
208155-119929 / 1
208155-119931 / 1
208155-119933 / 1
208155-119932 / 1
208155-119930 / 1
208155-119936 / 1
208155-119913 / 1
208112-072342 / 4
Objekti Teatër dhe Operë "Dr. Ibrahim RUGOVA"
Masat preventive për Investimet kapitale
Muzeu i artit bashkekohor
Ruajtja dhe Mbrojtja e Trashëgimisë Kulturore
Kalaja e Prizrenit
Kalaja e Artanës
Lokaliteti Ulpiana
Kalaja e Dardanës
Digjitalizimi i materialit zanor
Kalaja e Harilaqit
Gërmime Arkeologjike në Sudovinë
Kosovës
Turizmi kulturor i Kosovës
Ibrahim Rugova
Masat preventive, intervenime emergjente
Kulla e Dem Ali Pozharit faza e I
(Kamenice)
Kulla e Jusuf Gërvallës
Shtepia e Katarina Josipit
Kulla e Habib Avdylit
Gërmime Arkeologjike me karakter shpetimi
kulturore te Kosoves
Kulla e Shaban Polluzhes
Qendra Rinore ne Prishtine
Qendra Rinore ne Mitrovice
Renovimi i tërësishëm i muzeut të Kosovës
Administrata Qendrore
Projekt i paspecifikuar
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Administrata Qendrore
Ndërtimi i fakultetit të ri (Edukimit), Prishtinë
Teknologji Informative në Arsimin Paraunivesitar
Blerja e Inventarit dhe paisje laboratorike
Instituti i Historisë - Bibloteka Kombëtare
Ndërtimi i shkollës së mesme të re në Prishtinë
Punimi i projekteve arkitektonike për objekte arsimor
Ndërtimi i shkollës fillore në Fushë Kosovë
Projekte për arsmin e lartë
Mbikqyrja profesionale e projekteve kapitale
Ndërtimi i objektit të shkollës së mesme në Klinë.
Ndërtimi i shkollës fillore në Mushtisht Suharekë
Ndertimi i shkolles fillore në Gjilan
Ndërtimi i shkollës fillore në Banjë - Malishevë
Shkolla e mesme në qendër Podujevë
Ndërtimi i shkollës së mesme në Rahovec
Shkolla fillore në Podujevë
Ngritja e infrastrukturës së re dhe renovimi i
objekteve ekzistuese në qendrën e studentëve
Ndertimi i shkollës së mesme në Pejë
Ndërtim i shkollës në Gjinovc - Suharekë
Ndërtimi i shkollës fillore në Klinën e Epërme
Ndërtimi i shkollës së mesme në Vushtrri
Ndërtimi i shkollës së mesme në Lipjan
Ndërtimi i shkollës së mesme në Prizren
Ndërtimi i shkollës së mesme në Mitrovice
Ndërtimi i shkollës së mesme në Viti
Ndërtimi i shkollës së mesme në Gjakovë
Ndërtimi i shkollës së mesme në Suharekë
Ndërtimi i shkolles së mesme në Prishtinë
Ndertimi i shkollës në Ferizaj
Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në Shtime
400.000
400.000
400.000
400.000
150.000
350.000
150.000
100.000
1.200.000
1.000.000
200.000
0
850.293
80.000
80.000
80.000
40.000
50.000
40.000
15.000
50.000
55.293
50.000
250.000
60.000
-
21.755.411
20.955.411
1.000.000
100.000
714.246
650.000
85.000
100.000
387.500
100.000
200.000
450.000
600.000
310.000
550.000
400.000
440.000
470.000
667.000
490.000
500.000
300.000
490.000
440.000
490.000
470.000
490.000
500.000
480.000
490.000
480.000
20.000
-
4.000.000
300.000
300.000
560.000
50.000
100.000
100.000
100.000
80.000
50.000
80.000
30.000
30.000
2.550.000
2.550.000
400.000
400.000
400.000
400.000
150.000
350.000
150.000
100.000
4.000.000
1.500.000
1.000.000
200.000
300.000
1.410.293
80.000
80.000
80.000
40.000
50.000
40.000
15.000
50.000
55.293
50.000
250.000
60.000
50.000
100.000
100.000
100.000
80.000
50.000
80.000
30.000
30.000
24.305.411
23.505.411
1.000.000
100.000
714.246
650.000
85.000
100.000
387.500
100.000
200.000
450.000
600.000
310.000
550.000
400.000
440.000
470.000
667.000
490.000
500.000
300.000
490.000
440.000
490.000
470.000
490.000
500.000
480.000
490.000
480.000
20.000
150.000
500.000
500.000
500.000
200.000
500.000
200.000
100.000
1.000.000
800.000
700.000
520.000
-
550.000
1.400.000
1.200.000
1.300.000
650.000
1.850.000
550.000
200.000
1.500.000
4.000.000
7.900.000
5.000.000
600.000
2.300.000
4.760.293
240.000
240.000
350.000
120.000
150.000
80.000
15.000
100.000
305.293
150.000
850.000
120.000
50.000
180.000
100.000
100.000
280.000
150.000
80.000
500.000
500.000
100.000
30.000
30.000
71.905.411
69.105.411
1.000.000
300.000
4.514.246
650.000
85.000
800.000
387.500
1.000.000
1.100.000
906.900
1.090.000
310.000
550.000
1.257.200
1.400.200
520.000
800.000
190.000
120.000
-
1.467.000
1.270.000
800.000
689.000
1.299.000
892.000
961.000
1.003.000
1.353.046
1.064.000
987.000
1.371.000
1.187.000
20.000
500.000
300.000
400.000
300.000
1.000.000
200.000
500.000
3.200.000
2.000.000
200.000
1.000.000
1.650.000
80.000
80.000
120.000
40.000
50.000
40.000
0
50.000
100.000
50.000
300.000
60.000
0
80.000
3.200.000
2.000.000
200.000
1.000.000
1.700.000
80.000
80.000
150.000
40.000
50.000
0
0
0
150.000
50.000
300.000
0
0
100.000
50.000
0
200.000
200.000
50.000
-
100.000
50.000
0
300.000
300.000
50.000
-
23.650.000
22.650.000
200.000
800.000
100.000
100.000
200.000
456.900
490.000
857.200
440.200
50.000
24.050.000
23.050.000
3.000.000
600.000
780.000
300.000
389.000
619.000
452.000
471.000
533.000
863.046
444.000
507.000
881.000
707.000
-
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
12348
12346
12349
12351
12352
12353
12337
12338
11206
11028
10144
10572
10561
11027
13083
13084
13085
13086
13087
13088
13089
13090
13091
13092
13093
13094
13095
13096
13097
13098
13246
208155-119937 / 1
208155-119934 / 1
208155-119938 / 1
208155-119940 / 1
208155-119941 / 1
208155-119942 / 1
208155-119943 / 1
208155-119944 / 1
208155-095688 / 2
208155-095566 / 3
208111-094378/9
208112-072302 / 6
208112-082681/5
208155-095561/5
208155-119912 / 1
208155-1213885
208155-1213886/1
208155-1213887/1
208155-1213889/1
208155-1213891/1
208155-1213892/1
208155-1213893/1
208155-1213894/1
208155-1213895/1
208155-1213896/1
208115-1216995/1
208115-1216991/1
208115-1216992/1
208115-1216993/1
208115-1216994/1
208115-1216995/1
919
12533
208155-119919 / 1
13099
13100
209120-1111984
209120-1216989
13101
13102
209121-1112015
209121-1111978
13103
209121-1111985
209
003
005
006
13104
209121-1111986
13105
13106
12169
12173
209121-1111987
209121-1213863
209121-119819
209121-119828
13107
209121-1111956
13108
209121-1111990
12175
13109
12176
12177
13110
209122-119829
209122-1111988
209122-119826
209122-119827
209122-1111992
12178
209122-119860
13111
13112
13113
209155-119684
209122-1111996
209122-1213824
007
008
009
431
432
912
113
10145
13114
209120-071802
209155-1110018
10482
210130-071707
210
501
Ndërtimi i shkollës fillore në Fushë Kosovë
400.000
Ndërtimi i shkollës së mesme në Dragash
480.000
Ndërtimi i shkollës fillore në Istog
450.000
Ndërtimi i shkollës fillore në Randobravë
411.665
Ndërtimi i objektit shkollor në Novosellë, Pejë
500.000
Ndërtimi i shkollës së mesme në Kaçanik
400.000
Ndërtimi i shkollës së mesme në Gjilan
490.000
Ndërtimi i shkollës së mesme në Shtime
420.000
Projektet kapitale ne vazhdim
280.000
Renovimi i Institutit albanologjik
450.000
Blerja e librave
3.000.000
Ndërtimi i objektit të shk. së mesme të muzikës
120.000
Ndertimi i objektit te ri ne shkollen e Gllogovcit
60.000
Ndertimi i shkolles fillore-Turiqevc
230.000
Ndërtimi i shkollës fillore
400.000
Ndërtimi dhe zgjerimi i infrastruktures
Ndertimi i shkolles speciale në Mitrovicë
Ndertimi i shkolles se mesme ne Deçan
Ndertimi i shkolles fillore ne Komunen e Rahovecit
Renovim i objekteve shkollore
Ndertimi i shkolles fillore ne Komunen e Lipjanit
Ndertimi i shkolles fillore ne Mitrovice
Ndertimi i shkolles se mesme ne Prishtine
Ndertimi i shkolles fillore ne Prishtine
Ndertimi i shkolles per minoritete
Ndertimi i kolegjit Internacional në Mitrovicë- Bashkefinancim me IPA
Ndertimi i shkolles fillore ''Shaban Jashari" ne Skenderaj
Blerja e automjeteve
Ndërtimi i shkolles fillore Belincë
Ndërtimi i shkollës fillore Qyshk-Pejë
Ndertimi i shkolles fillore Rastavicë-Deqan
Universiteti i Prizrenit
800.000
Ngritja e infrastrukturës së re dhe renovimi i
objekteve egzistuese për Universitetin e Prizrenit
800.000
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
975.000
Pensionet e Invalidëve të Luftës
Podujevë
Skenderaj
Skema e Asistencës Sociale
Ndërtimi i një Qendre për Banim Social në Lipjan
Ndërtimi i një Qendre për Banim Social në Viti
Avancimi i Sistemit të Integruar I TI në MPMS
(Integrimi i bazave të shënimeve)
Shërbimet Sociale
j
p
Rehabilitim Social për përdoruesit e substancave
narkotike
Institutet
500.000
Ndërtimi i një shtëpie bazë në Lipjan, Prizren, Gjilan
Lipjan etj.
Renovimi i objekteve egzistuese ISSH dhe SHP
200.000
gjithë"
300.000
Qendrat për Punë Sociale
Ngritja e kapaciteteve fizike të Qendrave për Punë
Sociale (nga dy zyre në vit)
Instituti i Politikës Sociale
Instalimi i databazës
Divizioni për Punësim
445.000
Ngritja e kapaciteteve fizike të zyreve të punësimit
380.000
Ngritja e kapaciteteve fizike të zyreve të punësimit
Furnizim me pajisje të teknologjisë informative
50.000
Blerja e gjeneratorëve
15.000
Renovimi i QRP Prishtinë, Prizren, Gjakovë, Istog
Inspektoriati
10.000
Renovimi i objektit egzistues dhe nëpër komuna
10.000
Trajnimi profesional
Ndërtimi dhe funksionalizimi I Qendrës për
Ndërtimi i mbikatit në QAP Gjakovë
Ndërtimi i ashensorit në QAP Prizren
Administrata Qendrore
20.000
Krijimi i teknilogjisë informative për MPMS
20.000
Blerja e 10 veturave
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
5.315.000
Departamenti Mjedisit
350.000
Krijimi i rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit në
100.000
1.000.000
900.000
200.000
150.000
200.000
100.000
0
2.140.000
500.000
500.000
495.066
495.066
-
260.000
260.000
820.000
750.000
70.000
64.934
64.934
58.765.000
450.000
400.000
480.000
450.000
411.665
500.000
400.000
490.000
420.000
280.000
450.000
3.000.000
120.000
60.000
230.000
400.000
1.000.000
900.000
200.000
150.000
200.000
100.000
800.000
800.000
3.115.000
500.000
500.000
495.066
495.066
500.000
200.000
300.000
260.000
260.000
445.000
380.000
50.000
15.000
10.000
10.000
820.000
750.000
70.000
84.934
20.000
64.934
64.080.000
800.000
100.000
392.000
804.000
415.000
110.000
100.000
408.000
693.000
495.000
200.000
4.000.000
500.000
120.000
450.000
120.000
50.000
200.000
3.000.000
1.500.000
400.000
2.942.654
-
3.000.000
930.000
800.000
800.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000
800.000
600.000
300.000
250.000
300.000
250.000
792.000
1.404.000
1.315.000
521.665
600.000
808.000
1.303.000
965.000
680.000
450.000
10.000.000
2.120.000
60.000
230.000
800.000
5.942.654
930.000
800.000
800.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000
800.000
600.000
1.000.000
900.000
200.000
750.000
700.000
1.000.000
1.000.000
2.800.000
1.000.000
2.500.000
500.000
500.000
1.000.000
2.500.000
-
550.000
500.000
50.000
50.000
100.000
100.000
50.000
500.000
500.000
300.000
300.000
796.700
300.000
396.700
100.000
30.000
30.000
-
270.300
270.300
550.000
570.000
480.000
30.000
450.000
40.000
18.000
18.000
181.700
120.000
15.000
15.000
568.300
181.700
568.300
-
38.000.000
1.110.000
100.000
-
16.200.000
-
2.800.000
8.115.000
1.000.000
500.000
500.000
1.095.066
500.000
495.066
100.000
600.000
600.000
1.596.700
600.000
396.700
300.000
300.000
290.000
290.000
270.300
270.300
1.565.000
380.000
930.000
80.000
15.000
160.000
43.000
43.000
1.570.000
750.000
750.000
70.000
84.934
20.000
64.934
118.280.000
1.910.000
200.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
10483
10204
210130-072296
210130-071708
13115
13116
13117
13118
210130-119320/1
210130-119321/1
210130-119322/1
210130-119323/1
06149
10211
13119
13120
13121
13122
210131-071989
210131-072062
210131-119472/1
210131-1219405/1
210131-1214236/1
210133-1214636
11050
210133-094325
13123
13124
12842
13125
13126
13127
13128
13129
210133-119861/1
210133-1213882/1
210133-1111301/1
210133-1216230
210133-1216231
210133-1214139/1
210133-093467
210133-119746/1
08140
210134-072372
602
Ndërtimi i impianteve për sterilizimin e mbeturinave
Ndërtimi i objektit për ruajtjen e përkohshme të
Permiresimi dhe Zgjerimi I Infrastruktures per
mbledhjen dhe grumbulimin e mbeturinave
Pastrimi i lumit lepenc nga mbeturinave e Azbestit
Hartimi i raportit per ndryshime klimatike ne Kosove
Inventarizimi i burimeve te rrezatimit ne Kosove
Departamenti i Planifikimit Hapësinor
603
Memoriali " Adem Jashari", Prekaz
Kompleksi i Varrezave, Reçak
Kompleksi Beteja e Koshares
Kompleksi i varrezave Kleqke
Kompleksi i varrezave te martireve ne QabrateMemoriali Ibrahim Rugova
Burimet Ujore
434
Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha, Gjilan
Sistemi i Ujrave te Zeza dhe projekti i permiresimit
infrastruktural ne lumin Bistrica ne Prizren
Regullimi i shtratit te lumit "Krena"-Gjakove
Rregullimi i shtratit te lumit "Klina'' Kline
Akumulim uji /liqe ne lumin Iber-Mitrovice
Projekt bashkfinancimit me komuna
Rregullimi i shtratit te lumit Ernik-Junik
Ndertimi i lumit mbrojtes nga vareshimet ne lumin
Renovimi i argjinaturave pergjate lumit ''Sitnica''
Fshati Hade
604
Fshati Hade
Banimi
12535
Zhvendosja e banorëve të fshatit Brod
210134-119668/1
605
Shpronesimi
13130
Agjencioni Kosovar i Mbrojtjes se Mjedisit
12709
Projekti i binjakëzimit të AKMM-së me Agjencionet
Mjedisore të Austrisë dhe Finlandës
210130-119884/1
601
Agjecioni Kadastral i Kosoves
12066
12710
10425
13131
13132
Dendesimi NCRS
Rekonstruimi i kadastrit
Digjitalizimi i dokumenteve kadastrale
Krijimi i kadastrit te pervojave dhe objekteve
Zhvillimi i intranetit te AKK-se
202039-091574
210138-119862/1
202039-072053/3
210138-1213835/1
210138-1213785/1
211
462
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Prpjekti i konsoliduar për të kthyerit
12714
12380
11053
211155-1213705
211155-1213716
211155-1213718
12189
13133
10492
10847
13134
13135
212155-106677
212155-106678
212150-071462
212155-091631
212155-091632
212155-091633
212
113
Projekti për Komunitete
Projekti për kthim ( Ndertimi I shtepieve për të
Projekti ''NESER''
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Adminstrata Qendrore
213
438
Mirëmbajtja e portalit ministror
Pajisje per IT-Mapl
Ndertimi i zyrave te vendit
Bashkfinancim me IPA
Bashkfinancim me IPA për Zhvillim Regjional
Granti stimulues per komuna
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Departamenti i Energjisë
12722
213160-119496
13136
13137
13138
13139
213160-1213805
213160-1213760
213163-1113314
213160-1213812
12725
213160-119643
12728
12727
12729
213161-1110432
213161-119319
213161-119354
00334
10907
312390-071223
312401-091569
13140
13141
13142
213165-1213767
213165-1213846
213165-1213847
30217
312399-091976
439
223
2.625.000
2.250.000
375.000
1.350.000
300.000
Auditimi energjetik i ndërtesave të shërbimit publik
dhe nderrmajeve te tjera te obligueshme
Fushatë publike për Efiçiencën e Energjisë dhe
Burime të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)
Studim mbi zhvillimin e prodhimit te energjisë nga
Studimi per ngrohjen qendrore ne Pejë, Prizren,
Studimi mbi shperndarjen e konsumit te energjise
Mikrozonimi sizmik i Gjilanit
Përgatitja dhe realizimi i procesit të ristrukturimit të
Trepçës deri në tërheqjen e investimeve
Dukagjin
Drenicë
Njësia për Politika dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike
KOSTT
Transmision -/ Scada EMS -sistemi për matje dhe ko
Paket Projekti TS 400/110 kV – Ferizaj
2),
(
110/35 kV - Peja 1 dhe Ndertimi i Linjes 110 kV,
NS Peja 3 - NS Peja 1
Ndërrimi i ndërprerësve te fuqisë në NS 220/110 kV - Prishtina 4
Revitalizimi i linjes 110kV LP 126/2 NS Peja2 -NS Decan
Hekurudhat e Kosovës
Furnizimi me pjese rezervë të infrastrukturës
950.000
200.000
200.000
50.000
500.000
1.300.000
1.000.000
300.000
150.000
800.000
100.000
400.000
400.000
140.000
140.000
50.000
50.000
400.000
50.000
300.000
50.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2.600.000
2.600.000
100.000
56.000.000
56.000.000
65.000
50.000
15.000
0
0
1.900.000
1.900.000
100.000
2.500.000
6.350.048
144.000
Departamenti i Minierave
233
222
200.000
250.000
Shpronesimet
201025-072597
436
250.000
900.000
900.000
5.451.701
265.226,00
144.000
553.774
99.626
280.303
113.845
60.000
5.252.274
2.091.187
846.187
1.245.000
2.761.087
700.000
250.000
-
500.000
200.000
250.000
3.575.000
2.250.000
375.000
200.000
200.000
50.000
500.000
2.650.000
300.000
100.000
250.000
10.000
150.000
2.240.000
1.000.000
250.000
200.000
200.000
90.000
500.000
6.600.000
800.000
1.000.000
300.000
150.000
800.000
100.000
400.000
400.000
140.000
140.000
56.000.000
56.000.000
50.000
4.000.000
300.000
1.200.000
300.000
2.200.000
300.000
28.000.000
28.000.000
50.000
150.000
300.000
550.000
300.000
300.000
10.000.000
10.000.000
-
50.000
-
400.000
50.000
300.000
50.000
-
50.000
465.000
50.000
300.000
50.000
50.000
15.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
4.500.000
4.500.000
100.000
100.000
2.500.000
900.000
900.000
11.401.749
409.226
144.000
50.000
60.226
90.000
65.000
0
5.186.475
1.399.913
942.913
187.000
270.000
0
2.000.000
1.000.000
500.000
500.000
3.500.000
6.500.000
6.500.000
3.000.000
2.500.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
100.000
198.642
201.358
2.500.000
6.500.000
6.500.000
3.000.000
2.500.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
100.000
198.642
201.358
2.500.000
11.446.749
409.226
11.491.749
409.226
144.000
144.000
50.000
60.226
90.000
65.000
553.774
99.626
50.000
60.226
90.000
65.000
553.774
99.626
50.000
60.226
90.000
65.000
553.774
99.626
280.303
113.845
60.000
10.438.749
3.491.100
846.187
1.245.000
280.303
113.845
60.000
10.483.749
3.491.100
846.187
1.245.000
280.303
113.845
60.000
10.528.749
3.491.100
846.187
1.245.000
942.913
187.000
270.000
2.761.087
700.000
942.913
187.000
270.000
2.761.087
700.000
942.913
187.000
270.000
2.761.087
700.000
250.000
500.000
300.000
500.000
10.000
150.000
7.815.000
4.250.000
625.000
900.000
900.000
140.000
1.000.000
12.750.000
1.100.000
5.000.000
900.000
150.000
4.200.000
100.000
450.000
300.000
550.000
700.000
700.000
140.000
140.000
94.000.000
94.000.000
100.000
100.000
865.000
100.000
600.000
100.000
50.000
15.000
19.000.000
19.000.000
9.000.000
7.000.000
3.000.000
10.500.000
10.500.000
300.000
497.284
402.716
7.500.000
900.000
900.000
34.340.247
1.227.678
432.000
150.000
180.678
270.000
195.000
1.661.322
298.878
840.909
341.535
180.000
31.451.247
10.473.300
2.538.561
3.735.000
2.828.739
561.000
810.000
8.283.261
2.100.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
12898
10908
312399-091979
312399-093745
13143
13144
13145
13146
13147
13148
13149
201039-107198
201039-107230
201039-1113408
201039-1113412
201039-1113430
201039-1113483
201039-1113292
Kamion dhe
kontejnerp(7198)
gyp
j
N29-N30 (7230)
Rregullimi i garazhimit te objektit te ri (34085)
Kontenjera 1.1 m3 (3412)
Kamionët me 2 akse dhe cisternat, (3430)
Furnizimi me kontenier - tipe të ndryshme (3483)
Konteiner 1.1 m³ (3292)
100.000
130.000
80.000
49.780
100.000
85.929
32.215
100.000
130.000
80.000
49.780
100.000
85.929
32.215
861.087
1.200.000
1.856.562
100.000
130.000
80.000
49.780
100.000
85.929
32.215
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
201039-1113473
201039-1113432
201039-1113434
201039-1113389
201039-1113356
201039-1113442
201039-1113354
Pajisje për bartje te mbeturinave (3473)
Restaurimi
së ujërave të zeza
j i lagunës
q
p PR (3432)
(3434) j
gyp
j
p
(3389)
Ndertimi i Ujesjellesi per Rugen j"Mulla Idrizi" (3356)
Malishev (3442)
j
j
(3354)
g
g
Vrell, Prigod dhe Llukavc i Begut. Siperfaqja 260
ha (3358)
70.000
35.000
23.000
95.000
32.305
120.000
740.000
70.000
35.000
23.000
95.000
32.305
120.000
740.000
70.000
35.000
23.000
95.000
32.305
120.000
740.000
70.000
35.000
23.000
95.000
32.305
120.000
740.000
163.333
2.330.000
930.000
1.000.000
163.333
2.375.000
975.000
1.000.000
163.333
2.420.000
1.020.000
1.000.000
489.999
7.125.000
2.925.000
3.000.000
400.000
21.550.000
3.100.000
350.000
350.000
1.050.000
400.000
16.500.000
2.600.000
300.000
300.000
800.000
400.000
16.500.000
2.400.000
300.000
300.000
800.000
1.200.000
54.550.000
8.100.000
950.000
950.000
2.650.000
1.050.000
1.700.000
1.700.000
350.000
350.000
300.000
300.000
1.000.000
800.000
1.500.000
1.500.000
350.000
350.000
800.000
1.300.000
1.300.000
350.000
350.000
300.000
300.000
1.000.000
200.000
200.000
1.000.000
2.650.000
4.500.000
4.500.000
1.050.000
1.050.000
800.000
800.000
3.000.000
1.000.000
5.260.000
4.260.000
1.000.000
2.715.000
2.000.000
70.000
230.000
320.000
95.000
1.000.000
1.000.000
700.000
300.000
890.000
200.000
70.000
230.000
350.000
40.000
1.000.000
1.000.000
700.000
300.000
850.000
170.000
70.000
230.000
350.000
30.000
3.000.000
7.260.000
5.660.000
1.600.000
4.455.000
2.370.000
210.000
690.000
1.020.000
165.000
6.654.000
1.100.361
400.000
150.000
100.000
200.000
2.150.000
7.765.000
1.150.000
450.000
250.000
250.000
150.000
2.000.000
8.153.000
1.200.000
450.000
250.000
270.000
143.000
2.100.000
22.572.000
3.450.361
1.300.000
650.000
620.000
493.000
6.250.000
225
13157
213165-1213877
12997
12998
312392-09113/6
312392-092973/1
12054
239277-1110353/1
228
Trepça
214
148
12201
214210-119481
12815
214149-119492
12730
214155-119415
12732
214158-119742
12731
214158-119529
13158
214260-1214000
12205
30025
305327-072172
205236-072175
12384
13159
30120
13160
12390
205236-06829
214305-1213837
305328-072258
214305-1110378
305328-091015
208
205
206
209
302
303
304
Krijimi i Arkivës Elektronike
Departamenti i Rexhistrimit te Automjeteve dhe Patent Shoferëve
Ndërtimet dhe Renovimet e QKRA-ve dhe Shtimet
Operative-Vushtrri,Skenderaj,Deçan
Departamenti për Prodhimin e Dokumenteve
Sistemi i Letërnjoftimeve Biometrike
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion
Ndërtimi i Qëndres për të Huaj
Departamenti për Siguri Publike
Ndërtimi i Depos për Eksploziv
Riintegrimi i Personave te Riatdhesuar
Ndërtimi i Shtëpive dhe Rehabilitimi i Objekteve
Banesore për Personat e Riatdhesuar
Operacionet Speciale
p j
automjete speciale tjera
Armë dhe Pajisje Speciale për DNJS
Hetimet
Pajisje teknike
per hetime / të fshehta
jj
p j j - Hetuesia
p
Hetuesise
Konfidenciale-DKKO
Konfidentale
- Hetuesi
j j p
gj
Informative
Shërbimet e Mbeshtëtjes
08217
30046
12211
12214
11145
30037
305340-072409
305340-072308
305340-06741
305340-093631
305340-091702
214305-1213774
12210
214155-119411
11144
30041
12736
12737
13161
12215
305340-091714
305340-072349
305340-072310
305340-072538
214305-1213776
305340-072290
11148
305341-091813
305
Decentralizimi
Pajisje të Teknologjisë Informative
Paisje per Sistemin ey Radiokomunikimit
(
Cameras, Video Server)
Sistemi i sigurisë se rrjetës dhe te dhënave
Automjete Transporti
Ndertimi dhe renovimi i objekteve Policore &
Parkigjeve / Renovime, Ndërtime, Rregullimi i
Permiresimi i sistemit Telefonik Canopy(Upgrade
Canopy telephone System)
Pajisjet
j j policore - Logjistikë
j
Mikrovalore
Licenca dhe programe Kompjuterike-DSHM
Mobilie ( Inventar per zyre )
Dizaster Recovery Center dhe SAN Sistemi
Trajnimet
Poligone të hapura për gjuajtje me armë të zjarrit
Policia Kufitare
861.087
1.200.000
-
400.000
Hapja e vendpunishtës në horizonetet X-XI, Miniera
Riaftesimi I vendepunishteve ne horizontet IX-VIII
Instalimi i paisjeve filtruese dhe paisjeve për
përmirësimin e teknologjisë dhe kushteve të punësFabrika për konzervimin e mbeturinave
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjensioni i Regjistrimit Civil
Departamenti i Gjendjes Civile
207
306
Renovimi i urave dhe tuneleve në linjat hekurudhore
Riparimi i lokomotivave-rifabrikimi
Uji dhe Hedhurinat
400.000
16.515.000
1.400.000
350.000
350.000
1.856.562
861.087
1.200.000
1.856.562
163.333
1.930.000
930.000
1.000.000
5.035.000
1.700.000
0
1.050.000
1.050.000
0
0
1.700.000
1.700.000
350.000
350.000
300.000
300.000
1.000.000
0
0
0
5.260.000
4.260.000
1.000.000
2.325.000
2.000.000
1.000.000
0
390.000
70.000
230.000
320.000
95.000
6.504.000
1.100.361
400.000
150.000
100.000
200.000
2.150.000
150.000
861.087
1.200.000
1.856.562
100.000
130.000
80.000
49.780
100.000
85.929
32.215
2.583.261
3.600.000
5.569.686
210.000
105.000
69.000
285.000
96.915
360.000
2.220.000
300.000
390.000
240.000
149.340
300.000
257.787
96.645
423.000
423.000
850.000
900.000
2.173.000
150.000
1.280.639
200.000
350.000
150.000
1.280.639
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
1.126.000
150.000
1.565.000
250.000
350.000
150.000
200.000
150.000
150.000
1.450.000
220.000
1.500.000
300.000
370.000
150.000
300.000
150.000
150.000
1.350.000
520.000
4.345.639
750.000
1.070.000
450.000
500.000
450.000
450.000
3.926.000
150.000
150.000
150.000
876.000
0
250.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
11150
11149
12218
305342-091627
305342-091652
205326-06705
12738
214305-119437
327
12733
13162
214220-119849
214220-1213940
13163
214230-1213960
13164
13165
214385-119568
214385-119557
13166
13167
12226
214385-119561
214385-119560
214385-119545
13168
13169
13170
214385-119749
214385-119759
214385-119695
13171
13172
13173
13174
214385-119698
214385-119730
214385-119731
214385-119732
13175
214385-119733
329
j j
p
qy j
kufirit shtetror
Pajisje te specializuara per Policin Kufitare
Arme të Gjata për Policinë Kufitare
Ndertimi i Objekteve Mutivod Muqibab Merdare
Dheu i bardh kulle porta 1 dhe 31
Agjensioni për Menaxhimin e Emergjencave
j
(
215
113
-
Ndërtimi i Objektit të IPK-së
Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim
g
QKSPEZH-it (pjesa II)
Sistemi solar per ngrohjen e ujit sanitar
Blerja e lavatriqeve, makinave per tharje dhe
makinave per hekurosje (per lavanteri)
Kabllo nentoksor i tensionit te ulet
Paisje per Laboratorin e Forenzikes
Renovimi i Objekteve te QKSPEZH-it (shkolles,
konviktit nr.2 dhe objekteve percjellese)
Blerja e paisjeve te Teknologjise Informative
Automjet udhtaresh - Xhip (4*4)
12740
Sherbimi Korrektues-Burgjet
215256-071642
10165
11067
215256-071648
215256-095158
10167
10209
12239
215256-071659
215256-071831
215256-119755
10210
10208
11070
12242
12241
12240
13176
215256-071856
215256-071873
215256-091954
215256-119754
215256-119758
215256-1110303
215256-1110304
13177
12237
11068
10514
10206
215256-1110305
215256-119750
215256-092999
215256-071923
215256-0717441
percjellese te burgjeve
Lavantaria dhe pajimet
Renovimi i Kulmit (mirembajtja e kulmeve te
objekteve te QP jq
dhe te burgjeve
g
Menaxhimi i Tokave punuese
Pajisje për gjimnastikë dhe aktivitete sportive
e ujit rrymes ,ngrohjes dhe intervenimet tjera te
objekteve ne rate emergjente)
Ngrohja Ventilimi Instalimi dhe Renovimi
Renovimi i motelit te Vicjanumit
Kompletimi i punëtorive me pajime
instalimi i sistemit te kanalizimit
percjellse te burgut
Sigurisë së lartë
Instalimi i kamerave - Burgu në Dubravë - SHKQP- Lipjan, Burgu i Sigurisë së Lartë
Ujësjellësi nga puset për burgun e Dubravës
Pajimet për kuzhinë
Paisje të Sigurisë për konrollin e trazirave
emergjente
Zyra per Persona te Zhdukur dhe Mjekesi
Ligjore
337
13178
215257-1110323
216
113
12247
12248
12249
11073
11074
11075
12975
13180
216155-106681
216155-106689
216155-106693
216155-095048
216155-095051
216155-095064
216155-094120
216155-094121
11077
12253
12252
216258-095418
216258-106666
216258-106670
143
1.374.400
150.000
Ambasadat
Mobilje për Ambasada
Paisje të Teknologjis Informative
Kompjuter per Misione Diplomatike dhe Konsullore
1.300.000
1.026.000
650.000
250.000
225.000
250.000
225.000
350.000
475.000
350.000
380.000
950.000
1.080.000
120.000
105.000
200.000
200.000
470.000
130.000
140.000
120.000
105.000
200.000
200.000
470.000
130.000
140.000
125.000
350.000
180.000
180.000
340.000
130.000
250.000
100.000
100.000
567.000
375.000
705.000
480.000
480.000
1.377.000
130.000
140.000
55.000
15.000
15.000
55.000
15.000
15.000
45.000
1.184.132
300.000
50.000
20.000
45.000
2.558.532
300.000
55.000
15.000
15.000
150.000
140.000
100.000
140.000
250.000
280.000
0
127.000
200.000
127.000
200.000
100.000
20.000
50.000
1.622.500
220.000
1.622.500
0
300.000
300.000
220.000
0
618.132
1.992.532
150.000
1.402.500
150.000
1.622.500
150.000
45.000
5.803.532
520.000
520.000
5.017.532
450.000
666.000
50.000
220.000
50.000
150.000
50.000
1.036.000
150.000
50.000
100.000
58.400
50.000
100.000
58.400
50.000
150.000
0
50.000
100000
0
150.000
350.000
58.400
250.000
50.000
100.000
268.132
50.000
200.000
-
250.000
50.000
0
0
50.000
200.000
200.000
100.000
0
0
50.000
150.000
250.000
700.000
200.000
100.000
268.132
150.000
550.000
250.000
0
46.832
50.000
85.668
50.000
272.500
272.500
46.832
100.000
85.668
100.000
0
0
2.500.000
1.000.000
15.000
115.000
45.000
15.000
20.000
700.000
70.000
20.000
1.500.000
230.000
347.000
56.000
0
0
2.000.000
800.000
10.000
150.000
45.000
15.000
10.000
500.000
50.000
20.000
1.200.000
130.000
567.100
50.000
250.000
50.000
100.000
268.132
50.000
200.000
0
Makina fotokopjuse
Paisje me softwer
Paisje tjera për MPJ
Mobile për MPJ
Kompjuter për MPJ
Paisje Teknologjike
Vetura për Administratë
Renovim i objektit
500.000
350.000
150.000
666.000
50.000
Laboratori i Toksikologjisë
Ministria e Punëve të Jashtme
Administrata Qendrore
500.000
350.000
250.000
50.000
20.000
1.374.400
0
j
j
p p j j
p
te
Burgosureve
Renovimet
e Brendshme te blloqeve dhe objekteve
300.000
326.000
250.000
-
Projekti për Mirmajtjen e Serverëve ne të gjitha
institucionet e Ministrisë së Drejtësisë dhe dhomën
215155-119786
10205
-
Blerja e dy Autobuseve (50-52 ulese)
Ndërtimi i konviktit të ri për studentë - kadetë
Blerja e veturave per nevojat e qendres
Projektimi dhe dizajnimi i projekteve kapitale
Hapja e puseve nentokesore dhe sistemi i kyqjes
në rrjetin aktual te ujit permes pompave, gypave)
Ministria e Drejtësisë
Administrata Qendrore
336
-
Rrezikshme)
Ndërtimi i Objektit të AME-së
Inpsktorati Policor
915
300.000
326.000
250.000
1.845.350
867.500
15.000
160.000
80.000
260.000
16.000
336.500
977.850
449.000
334.550
72.900
266.000
266.000
1.202.150
180.000
130.000
50.000
1.022.150
266.000
266.000
3.047.500
1.047.500
15.000
160.000
80.000
260.000
16.000
336.500
130.000
50.000
2.000.000
449.000
334.550
72.900
50.000
50.000
266.000
266.000
7.547.500
2.847.500
40.000
425.000
170.000
290.000
46.000
1.536.500
250.000
90.000
4.700.000
809.000
1.248.650
178.900
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
12251
12250
11076
13181
13182
13183
216258-106672
216258-106673
216258-094121
216258-094122
216258-094123
216258-094124
217
113
Kosoves
Furnizim me paisje tjera
Vetura për Ambasada
Zona e klasifikuar per komunikim me Ambasada
Telefona
Renovim i objektit te Ambasades
217155-1213727
217155-1213726
217155-1213724
217155-119984
217250-1213620
360
Automjete jotaktike
Pajisje tjera-SIM
Orendi për administrate
takimeve per ministri
Pajisje të sigurisë për objektin e ri - MFSK
Forca e Sigurisë së Kosovës
11113
11100
12267
12259
12765
11111
12291
11120
11102
12489
12257
11123
11121
13188
13189
13190
12760
11103
12780
13191
13192
11104
12756
13193
13194
12771
13195
12490
12752
11095
13196
13197
12750
12774
12759
12763
12779
13198
12762
12856
12772
13199
13200
13201
13202
12768
13203
13204
11096
12778
12770
12773
13205
13206
13207
12776
13208
217250-095512
217250-119988
217250-1112000
217250-096877
217250-1110024
217250-095511
217250-1112006
217250-095519
217250-119995
217250-1112005
217250-097017
217250-1110025
217250-1110109
217250-1213695
217250-1213711
217250-1213708
217250-119981
217250-1110010
217250-1110046
217250-1213698
217250-1213715
217250-119996
217250-1110062
217250-1213694
217250-1213710
217250-1110054
217250-1213704
217250-119975
217250-1111934
217250-1213669
217250-1213697
217250-1213713
217250-1213693
304320-094055
217250-119983
217250-1110014
217250-1110048
217250-1213701
217250-119998
217250-1110022
217250-1110055
217250-1213663
217250-1213675
217250-1213653
217250-1213667
217250-1110019
217250-1213662
217250-1213674
217250-1110002
217250-1110045
217250-1110023
217250-1110056
217250-1213664
217250-1213655
217250-1213672
304320-1112308
217250-1213670
480.000
342.150
6.470.074
0
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Administrata Qendrore
13184
13185
13186
13187
12751
53.500
67.900
Municion
Autobus-minibusë(5/5)
Prishtine
Prishtinë
Pajisje për Policinë e FSK-së
Pushkë të standardizuara
Dixhitalizimi i Objekteve te FSK
Orendi
5T Cisternë për ujë (kamion) (5)
Objekti i akomodimit dhe fjetjes Pomozotin
projeketve
Pajisje tjera
Trajnimit.
automjeteve
Pajisje per mbrojte kunder zjarrit
Eskavator
Pajisje te rrjeteve IT
5T Cisternë për Derivate (kamion) (5)
Pomazatin
ne ushtrimet fushore
Pajisje per kerkim shpetim
Largues kontinjer (6)
3/4 T 4x4 (76) (automjete taktike)
armeve
Pajisje per cminim
gjitha kazermat e FSK
dimrore
Ndertimi i kuzhines ne Pomozotin
Radio paisje Taktike
Automjete jotaktikt (AJT) (5)
renda
Pajisje per mbrojte kimike, atomike dhe biologjike
takimeve per FSK
Autoambulance (2)
Rrjeti Optik lokal
Pajisje Operacionale (pajisje fushore)
Ndertimi i pikes se karburanteve - Kazerma Ferizaj
Kamion 20 T
Tenda mjekësore (17)
Palestra sportive - Pomozatin
kazermat e FSK-se
Nderimi i klubit te oficereve -Kazerma Prishtine
kazermat e FSK-se
Mitrovicë
Ndertimi i pistes se helikoptereve -Ferizaj
Palestra sportive -Kazerma Gjilan
QSU - Kazerma Prishtinë
Portat hyrese te kazermave te FSK-se
3T Pirunjer (5)
Ndertimi i pikes se karburanteve - kazerma Gjilan
Palestra sportive - Kazerma Mitrovice
Rrethoja e sigurise ne te gjitha kazermat e FSK-se
Ndertimi i pistes se helikoptereve ne Prishtine
Prishtinë
Rekonstruim te objekteve dhe infrastruktures - Istog
Autoblinda
Ndertimi i pishines ne kazermen e Ferizajit
200.000
5.815.000
293.000
130.000
100.000
30.000
0
6.470.074
500.074
300.000
1.700.000
500.000
50.000
2.000.000
500.000
50.000
120.000
500.000
150.000
100.000
33.000
5.522.000
92.000
100.000
50.000
150.000
150.000
150.000
100.000
200.000
50.000
200.000
370.000
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
2.000.000
100.000
200.000
50.000
60.000
100.000
200.000
150.000
200.000
150.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.500
67.900
480.000
342.150
0
200.000
12.285.074
293.000
130.000
100.000
30.000
0
33.000
11.992.074
500.074
300.000
1.700.000
500.000
50.000
2.000.000
500.000
50.000
120.000
500.000
150.000
100.000
92.000
100.000
50.000
150.000
150.000
150.000
100.000
200.000
50.000
200.000
370.000
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
2.000.000
100.000
200.000
50.000
60.000
100.000
200.000
150.000
200.000
150.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
157.000
330.000
65.000
67.900
280.000
35.000
300.000
13.380.500
300.500
50.000
100.000
50.500
50.000
50.000
13.080.000
500.000
200.000
1.000.000
0
50.000
2.000.000
100.000
50.000
0
0
150.000
100.000
100.000
100.000
50.000
0
100.000
150.000
0
0
50.000
200.000
180.000
100.000
50.000
100.000
100.000
0
2.000.000
100.000
0
50.000
0
0
300.000
150.000
0
0
0
450.000
100.000
200.000
200.000
450.000
100.000
450.000
200.000
100.000
100.000
200.000
500.000
100.000
100.000
100.000
200.000
1.500.000
0
40.000
13.500.000
200.000
50.000
0
50.000
0
100.000
13.300.000
500.000
300.000
0
0
0
1.500.000
50.000
40.000
120.000
0
150.000
50.000
50.000
100.000
50.000
0
100.000
150.000
0
0
50.000
0
140.000
100.000
50.000
100.000
100.000
0
1.500.000
100.000
0
50.000
0
100.000
100.000
100.000
0
0
0
450.000
100.000
0
100.000
100.000
0
450.000
0
100.000
100.000
0
400.000
100.000
0
50.000
100.000
2.500.000
100.000
163.500
292.800
1.090.000
342.150
75.000
500.000
39.165.574
793.500
230.000
200.000
130.500
50.000
183.000
38.372.074
1.500.074
800.000
2.700.000
500.000
100.000
5.500.000
650.000
140.000
240.000
500.000
450.000
250.000
242.000
300.000
150.000
150.000
350.000
450.000
100.000
200.000
150.000
400.000
690.000
300.000
200.000
300.000
300.000
200.000
5.500.000
300.000
200.000
150.000
60.000
200.000
600.000
400.000
200.000
150.000
100.000
900.000
200.000
200.000
300.000
550.000
100.000
900.000
200.000
200.000
200.000
200.000
900.000
200.000
100.000
150.000
300.000
4.000.000
100.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
12775
12777
13209
13210
304320-1112307
217250-1112007
217250-1213709
217250-1213668
219
113
Rrjeti Strategjik i Komunikimit
Armatim i lehtë sipas PSO-së
Bulduzher
Ndertimi i pishines ne kazermen e Prishtines
Ministria e Diasporës
Administrata Qendrore
13211
219155-1214457
13212
219155-1214500
13213
13214
13215
219155-1214501
219155-1214503
242
0
0
Baza e te dhenave per Mergimtar
Hapja e qendres kulturore (Shtepia Shqiptare Albanian House) ne SHBA - NYC
Blerja e inventarit per zyre
Paisje zyreve me IT
Projkete te paspecifikuara
Universiteti i Prishtinës
12296
12294
12295
13216
13217
13218
13219
242112-106467 / 3
242112-106464 / 4
242112-106465 / 5
242112-1214031
242112-106469
242112-106470
208110-094058
12358
12359
235260-119806
235260-119805 / 1
13220
235260-1213809 / 1
13221
235260-119810 / 1
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
235
236
940.000
Faza e dytë e objektit të Fakultetit të Shkencave
teknike - Aplikative në Ferizaj
Mjete konkretizimi për Universitetin e Prishtinës
Laborator për Universitetin e Prishtinë?
Mitrovice
Projekti per Ndertim te Fakultetit te edukates Fizike
Qendrore
Projekti dhe ndertimi i Fakultetit te Bujqesise
p
p
mobile
Sistemi menaxherial per bartshmeri te numrave
Zhvillimi dhe ngritja e platëformes për regjistrimin
dhe identifikimin e paisjeve telekomunikuese
Zhvillimi i sistemit të integruar telekomunikues per
sherbimet emergjente ne Kosovë
Agjencioni AntiKorrupcion
238
238285-119588/1
238285-1213797
243
238
243115-095419
243115-095420
243115-095422
243115-119530
13224
11133
13225
243115-1213967
243115-095423
243115-1213969
13226
13227
250012-1213977
215258-1110283
12745
13228
215258-1110321
215258-1110322
13229
215258-1110323
250
335
Makina-Vetura
Softuer
Paisje
gj te TI-ve jy
p
Kosoves
Instalimi i paisjeve te sigurise dhe te ajrosjes ne
hapesiren e Arkivit te Gjykates Kushtetuese
Mobilje
Drejtësisë
Prokuroria e Shtetit
Prokurorët dhe Administrata
322
Audioinqizimi
Blerja e Një Aparati Fotokopjues
Zyra e Auditorit Gjeneral
205.000
205.000
40.000
30.000
35.000
100.000
Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve
Ndërtimi i 4 plansheteve të hartës gjeologjike
11169
318425-093808
11166
318425-093819
12798
318425-119553/1
te KPMM-së
12803
318425-119524/1
13230
318425-1213770
KPMM-së
j
j
minierave
13231
318425-1213855
Paisje me llap-top
13232
318425-1213859
Blerja e paisjeve Arcpad
13233
318425-1213861
13234
400.000
200.000
50.000
20.000
20.000
25.000
Menagjimi i resursevepminerale
p p
p j
25.000
0
0
170.000
400.000
370.000
1.360.000
400.000
500.000
150.000
150.000
150.000
50.000
20.000
20.000
44.000
19.000
25.000
205.000
205.000
40.000
30.000
35.000
100.000
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
2.000.000
450.000
400.000
750.000
400.000
500.000
250.000
50.000
1.200.000
1.500.000
200.000
100.000
500.000
500.000
500.000
2.500.000
500.000
500.000
650.000
50.000
200.000
600.000
500.000
500.000
200.000
1.200.000
1.500.000
200.000
100.000
1.206.000
1.206.000
20.000
150.000
20.000
16.000
1.000.000
7.200.000
170.000
1.350.000
1.270.000
2.760.000
50.000
200.000
1.400.000
1.500.000
900.000
200.000
350.000
0
0
50.000
50.000
50.000
20.000
20.000
144.000
50.000
50.000
130.000
130.000
20.000
0
35.000
0
150.000
150.000
0
0
0
0
119.000
25.000
485.000
485.000
60.000
30.000
70.000
100.000
0
0
0
40.000
35.000
0
0
150000
40.000
35.000
150.000
43.200
0
120.000
100.000
50.000
50.000
163.200
100.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
163.200
100.000
50.000
50.000
43.200
43200
20.000
63.200
43.200
20.000
0
0
20.000
0
0
0
63.200
43.200
20.000
-
50.000
50.000
50.000
50.000
-
-
50.000
50.000
360.000
190.000
550.000
360.000
190.000
Blerja e servereve per TI
Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve
318
812
1.760.000
150.000
Blerja e Një Automjeti Zyrtar për Kryeprokurorin e
Prokurorive të Kosovës
Prokuroria Speciale
302
150.000
20.000
16.000
0
2.700.000
19.000
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
11136
11135
11132
12365
300.000
150.000
150.000
19.000
Pajisje e Teknologjisë Informative
Blerja e Veturave
150.000
20.000
16.000
1.360.000
0
Zyra Rregullative e Energjisë
12786
13222
0
0
0
0
206.000
206.000
20.000
170.000
400.000
370.000
Blerja e nje veture per nevojat e AKK-se
236265-1215206
0
0
0
0
206.000
206.000
20.000
700.000
700.000
1.950.000
550.000
700.000
700.000
1.950.000
80.000
80.000
314.000
210.000
604.000
100.000
100.000
100.000
0
200.000
60.000
0
60.000
18.000
78.000
120.000
0
120.000
100.000
220.000
100.000
100.000
100.000
200.000
7.000
7.000
2.000
2.000
2.000
Paisje me llaser per matje ne distanc dhe thellësi
10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
gj
318425-1213822
VOP (Voice Over IP) Telefonia
13235
318425-119591
Portable multiparameter instrument
13236
318425-1213768
Skaner robotik
13237
318425-1213782
Skaner A0
13238
13239
12799
318425-119582
318425-119583
318425-119058/1
Avancimi i sistemit te GIS-it
Avancimi i webfaqes se KPMM-se
Fotokopje
p
j
7.000
2.600
2.600
2.600
40.000
40.000
40.000
3.400
3.400
0
-
3.400
35.000
23.000
10.000
30.000
-
65.000
23.000
10.000
Buxheti i Kosovës për vitin 2012
Tabela 3.2 Projektet kapitale në Nivelin Qendror
13240
13241
13242
13243
13244
12804
Vitrina per ekspoze te minierave
KPMS
Automobil mates per matje mobile
Arkivimi Elektronik i dokumenteve te KPMM-së
automjeteve permes GPRS
Printer Color A3
318425-119059/1
318425-119050/1
318425-119051/1
318425-119528
318245-119609
318425-119519/1
319
Komisioni i Pavarur për Media
12806
319430-119419
245
12408
Ndërtimi i objektit të KPM-së
Projekte të pa specifikuara
245117-108947
320
142
Komisioni Qendrore i Zgjedhjeve
Zgjedhjet
13245
245117-108948
328
333
Investime ne teknologji Informative për QNR
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Gjykatat dhe Sekretariati
12324
30064
13246
13247
13248
328461-119895
328461-119894
328461-1112038
328461-1213880
328461-1213922
12791
12326
328461-119891
328461-119893
12792
12794
328461-119892
328461-119989
12793
328461-119979
12323
328461-119986
13249
328461-1213897
300.000
300.000
Sigurimi i inventarit pëobjektet e reja dhe atyre të
Renovuara për gjyqësorin e Kosovës
nëbjektet e Gjykatave
Bashkfinancim me IPA
Qendra e Trajnimeve
IPA - Reforma në Arsimim Ligjor
Dizajnimi dhe ndërtimi i objektit te Gjykatës
Themelore të Prishtinës dega në Graqanicë
Blerja e automjeteve për Gjykata dhe KGjK
Dizajnimi dhe ndërtimi i objektit te Gjykatës
Themelore të Ferizajt dega në Shterpcë
Projekti i audio incizimit për gjykata
Furnizimi me kompjuter, server, fotokopje dhe
paisje tjera te teknologjise informative
13250
328461-1213916
328461-1213920
Themelore
dega ne Vushtrri
j
Themelore
ne Gjakovë
j
j
13252
328461-1213900
Themelore në Pejë
251
261
13253
13254
232
328461-1213901
328461-1213902
Agjensioni Shteteror për Mbrojtjen e te dhanave personale
Agjensioni Shteteror përmbrojtjen e te dhanave personale
Veturat
Pajisje për TI (softuer)
Shpenzimet e paparashikuara
13255
jy
jy
-
0
Projektet e paspecifikuara
62.500
486.400
20.000
150.000
150.000
62.500
486.400
20.000
150.000
150.000
0
0
100.000
150.000
0
0
0
400.000
450.000
62.500
486.400
20.000
300.000
200.000
300.000
200.000
200.000
0
0
100.000
500.000
300.000
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
0
30.000
250.000
280.000
120.000
120.000
120.000
240.000
0
0
100.000
100.000
0
0
500.000
500.000
1.000.000
0
0
400.000
400.000
800.000
0
0
200.000
200.000
400.000
0
30.000
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
-
500.000
30.000
30.000
500.000
30.000
30.000
1.000.000
90.000
90.000
30.000
60.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
150.000
150.000
Pajisje
j tëigurisë dhe videovëgimit
j
jy
Themelore
ne Ferizaj
j
j
jy
13251
148.030
148.030
148.030
1.688.900
1.688.900
0
240.000
240.000
1.300.000
1.300.000
0
0
Agjensioni Kosovar i Intelegjences
240.000
240.000
1.300.000
1.300.000
148.030
148.030
148.030
1.988.900
1.988.900
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
5.000
25.000
350.000
55.000
22.000
3.000
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
2.100.000
2.100.000
2.200.000
2.200.000
5.000
25.000
350.000
55.000
22.000
3.000
240.000
240.000
4.300.000
4.300.000
148.030
148.030
148.030
6.288.900
6.288.900
30.000
1.000.000
30.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014
OPSTINE
Rezime opstinskih budzeta za godinu 2012-2014
Tabela 1: Bilans prihoda I rashoda opstina
Nr.
Rezime
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan 2013 Procena 2014 Procena
1
UKUPNO OPSTINSKIH PRIHODA 294,423,199 352,378,493 361,798,779 367,145,700 371,145,700
1.1
Vladini Grantovi
1.2
Sopstveni
2
UKUPNO OPSTINSKIH RASHODA 294,423,199 352,406,493 361,798,779 367,145,700 371,145,700
2.1
Tekuci rashodi
242,441,701
300,490,782
301,798,779
303,545,700
306,545,700
51,981,498
51,887,711
60,000,000
61,000,000
62,000,000
182,468,527
228,085,170
237,134,436
145,863,805
188,811,208
195,146,029
24,256,788
26,624,144
28,941,337
2.1.3 Opstinski rashodi
8,225,588
8,328,470
8,260,472
2.1.4 Subvencije
4,122,346
4,321,347
4,786,600
111,954,672
124,321,323
124,664,342
2.1.1 Plate I dnevnice
2.1.2 Robe i usluge
2.2
Kapitalni rashodi
3
4
BILANS BUDZETA
FINANSIRANJE
4.1
Izmena odrzane dobiti(HVK)
4.2
Strano finansiranje
4.3
Finansijsko finansiranje shodno Zakonu na
snazi
Ostala
4.4
242,054,938
246,054,938
125,090,762
125,090,762
28,000
28,000
BDMS
27 October 2011
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
611
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Glogovac
160
Kancelarija predsednika
010
163
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
010
166
Administracija
Inspekcije
010
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
010
175
010
27-10-2011, 21:48 PM
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
Budzetiranje
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
5,978,136
5,904,498
73,638
796,979
726,979
70,000
144,104
139,104
5,000
127,774
72,141
72,141
33,500
33,500
1,500
1,500
20,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,307
1,307
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
40
40
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
40
40
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
43,817
43,817
15,870
15,870
360
360
60,047
60,047
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
43,817
43,817
15,870
15,870
360
360
60,047
60,047
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
95,349
95,349
5,000
5,000
360
360
100,709
100,709
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
95,349
95,349
5,000
5,000
360
360
100,709
100,709
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
61,295
61,295
10,000
10,000
360
360
20,000
20,000
91,655
91,655
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
61,295
61,295
10,000
10,000
360
360
20,000
20,000
91,655
91,655
127,774
2,373,508
1,845,692
527,816
9,420,501
8,616,273
804,228
25,000
25,000
152,141
132,141
20,000
25,000
25,000
152,141
132,141
20,000
25,000
25,000
316,721
311,721
5,000
25,000
25,000
316,721
311,721
5,000
20,000
72,141
72,141
33,500
33,500
1,500
1,500
20,000
20,000
151,721
151,721
100,000
100,000
35,000
35,000
5,000
5,000
151,721
151,721
100,000
100,000
35,000
35,000
5,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
180
Program
Podprogram
d
e
Javne Sluzbe Civilna Odbra
010
Drumska infrastruktura
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
104,172
104,172
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
38,253
38,253
2,790
2,790
104,172
104,172
38,253
38,253
2,790
2,790
1
1
5,946
5,946
3,730
3,730
360
360
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
53,571
53,571
10,000
10,000
360
360
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
55,049
55,049
8,510
8,510
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
55,049
55,049
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
650
Katastar i Geodezija
050
660
Kadastralne Sluzbe
Urbano Planitanje i Inpekcij
100
730
100
Urbano Planiranje I inspekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Administracija
10,000
10,000
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kapitalni
rashodi
i
10,000
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda
Subvencije
i
Transfer
k
195
010
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Ukupno
m
175,000
170,000
5,000
330,215
315,215
15,000
175,000
170,000
5,000
330,215
315,215
15,000
10,036
10,036
7,774
86,000
86,000
157,705
149,931
7,774
86,000
86,000
157,705
149,931
7,774
360
360
72,000
72,000
135,919
135,919
8,510
8,510
360
360
72,000
72,000
135,919
135,919
42,486
42,486
10,000
10,000
360
360
1,650,508
1,127,692
522,816
1,703,354
1,180,538
522,816
9
9
42,486
42,486
10,000
10,000
360
360
1,650,508
1,127,692
522,816
1,703,354
1,180,538
522,816
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
200
200
943,951
913,951
30,000
200,000
160,000
40,000
42,000
42,000
100,000
100,000
1,300,951
1,215,951
85,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,683
23,683
7,900
7,900
400
400
7,774
53,571
53,571
10,000
10,000
360
360
7,774
7,774
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
15,000
15,000
46,983
31,983
15,000
2 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
Podprogram
e
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
181
181
854,557
824,557
30,000
175,320
135,320
40,000
37,000
37,000
75,000
75,000
1,141,877
1,071,877
70,000
000
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
65,711
65,711
16,780
16,780
4,600
4,600
25,000
25,000
112,091
112,091
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
53,154
53,154
27,050
27,050
360
360
70,000
70,000
200,564
150,564
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
70,000
70,000
200,564
150,564
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
963
963
150,000
150,000
4,860,484
4,761,846
98,638
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
150,000
150,000
285,767
222,129
63,638
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
22
22
Kultura Omladina i Sport
010
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i nauka
050
Administracija
100
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
50,000
50,000
53,154
53,154
27,050
27,050
360
360
50,000
50,000
4,295,484
4,251,846
43,638
335,066
305,066
30,000
59,934
54,934
5,000
20,000
43,638
71,309
71,309
820
820
20,000
43,638
82,774
82,774
20,000
20,000
30,000
5,000
30,000
5,000
117,774
82,774
35,000
000
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
754
754
3,289,382
3,289,382
205,757
205,757
37,114
37,114
3,532,253
3,532,253
000
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
178
178
879,690
879,690
28,000
28,000
17,000
17,000
924,690
924,690
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
718
718
3,199,776
3,199,776
435,646
435,646
176,000
176,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
57,614
57,614
20,000
20,000
Kosovo Polje
160
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
000
850
612
Osoblje
Kancelarija predsednika
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
94,000
94,000
2,186,527
886,527
1,300,000
6,091,949
4,791,949
1,300,000
77,614
77,614
3 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
020
163
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
57,614
57,614
20,000
20,000
77,614
77,614
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
135,842
135,842
22,000
22,000
157,842
157,842
020
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
91,090
91,090
13,000
13,000
104,090
104,090
220
Civilno Registracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
27,978
27,978
5,000
5,000
32,978
32,978
420
Europskih integracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
16,774
16,774
4,000
4,000
20,774
20,774
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
52,439
52,439
10,000
10,000
62,439
62,439
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
52,439
52,439
10,000
10,000
62,439
62,439
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
79,136
79,136
10,000
10,000
89,136
89,136
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
79,136
79,136
10,000
10,000
89,136
89,136
76,975
76,975
20,000
20,000
166
Inspekcije
030
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
020
175
020
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
Budzetiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
14,000
14,000
210,000
210,000
57,188
57,188
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
14,000
14,000
210,000
210,000
320,975
110,975
210,000
296,188
86,188
210,000
4 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
420
Opis
f
Administraciju i Prikupljanje Poreza TOTALNI RASHODI
Javne sluzbe, civilna odbra
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
19,787
19,787
5,000
5,000
24,787
24,787
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
68,215
68,215
43,000
43,000
50,000
50,000
255,000
255,000
416,215
416,215
50,000
50,000
255,000
255,000
382,062
382,062
620
Javne infrastrukture
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
39,062
39,062
38,000
38,000
100
Vatrogasna Sluzba K Polje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
29,152
29,152
5,000
5,000
34,152
34,152
24,852
24,852
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
19,206
19,206
5,646
5,646
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
30,900
30,900
8,000
8,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
68,040
68,040
Prostorno Planiranje i Regulativa K TOTALNI RASHODI
16
16
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
420
660
Razvoj i poljoprivredne inspekcije
Urbano planitanje I inpekcij
150
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
730
110
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
5
5
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
180
Osoblje
Zdravstvo i socijalna zastit
Administracija
490,000
490,000
30,900
30,900
490,000
528,900
38,900
490,000
18,000
18,000
476,527
279,527
197,000
562,567
365,567
197,000
68,040
68,040
18,000
18,000
476,527
279,527
197,000
562,567
365,567
197,000
118
118
501,747
501,747
84,917
84,917
40,000
40,000
318,000
155,000
163,000
988,664
825,664
163,000
4
4
19,474
19,474
4,000
4,000
40,000
40,000
318,000
155,000
163,000
381,474
218,474
163,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,000
8,000
490,000
528,900
38,900
490,000
44,000
44,000
5 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
Podprogram
e
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
104
104
442,131
442,131
64,917
64,917
40,000
40,000
547,048
547,048
050
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
40,142
40,142
16,000
16,000
4,000
4,000
60,142
60,142
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
73,383
73,383
20,000
20,000
6,000
6,000
20,000
20,000
275,000
125,000
150,000
394,383
244,383
150,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
73,383
73,383
20,000
20,000
6,000
6,000
20,000
20,000
275,000
125,000
150,000
394,383
244,383
150,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
463
463
2,036,280
2,036,280
174,083
174,083
76,000
76,000
20,000
20,000
162,000
72,000
90,000
2,468,363
2,378,363
90,000
20,000
20,000
162,000
72,000
90,000
219,850
129,850
90,000
Kultura Omladina i Sport
020
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i nauka
100
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
27,767
27,767
10,083
10,083
300
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
27
27
108,861
108,861
31,000
31,000
16,000
16,000
155,861
155,861
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
300
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
351
351
1,518,114
1,518,114
93,000
93,000
40,000
40,000
1,651,114
1,651,114
300
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
80
80
381,538
381,538
40,000
40,000
20,000
20,000
441,538
441,538
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,503
1,503
6,730,900
6,730,900
567,666
500,953
66,713
120,000
120,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
21,998
21,998
1,220
1,220
Lipljan
160
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
500
850
613
Osoblje
Kancelarija predsednika
112,168
112,168
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
83,000
83,000
29,000
29,000
3,958,648
2,608,361
1,350,287
11,460,214
9,960,214
1,500,000
164,386
135,386
29,000
6 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
030
163
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
030
166
Administracija
Inspekcije
050
167
Inspekcije
Nabavka
150
169
Nabavka
Kancelarija Skupstine opsti
030
175
030
27-10-2011, 21:48 PM
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
Budzetiranje
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
112,168
112,168
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
21,998
21,998
Subvencije
i
Transfer
k
1,220
1,220
Kapitalni
rashodi
i
29,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
164,386
135,386
29,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
158,329
158,329
120,000
120,000
11,000
11,000
110,000
80,000
30,000
399,329
369,329
30,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
158,329
158,329
120,000
120,000
11,000
11,000
110,000
80,000
30,000
399,329
369,329
30,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
53,313
53,313
7,000
7,000
480
480
60,793
60,793
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
53,313
53,313
7,000
7,000
480
480
60,793
60,793
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,072
26,072
15,000
15,000
480
480
41,552
41,552
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,072
26,072
15,000
15,000
480
480
41,552
41,552
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
97,848
97,848
97,848
97,848
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
97,848
97,848
97,848
97,848
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
67,798
67,798
13,000
13,000
1,440
1,440
82,238
82,238
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
67,798
67,798
13,000
13,000
1,440
1,440
82,238
82,238
29,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
180
Program
d
e
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
135,073
135,073
27,000
27,000
30,000
30,000
3,308,648
1,988,361
1,320,287
3,500,721
2,180,434
1,320,287
3,308,648
1,988,361
1,320,287
3,399,052
2,078,765
1,320,287
630
Javne infrastrukture
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
43,404
43,404
19,000
19,000
28,000
28,000
150
Vatrogasna Sluzba Lipljan
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
25
25
91,669
91,669
8,000
8,000
2,000
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
28,788
28,788
4,790
4,790
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
39,077
39,077
5,832
5,832
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
21,028
21,028
3,500
3,500
480
480
25,008
25,008
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
21,028
21,028
3,500
3,500
480
480
25,008
25,008
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
39,945
39,945
4,000
4,000
480
480
44,425
44,425
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
39,945
39,945
4,000
4,000
480
480
44,425
44,425
195
470
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i r
030
Poljoprivreda
830
480
Šumarstva i inspekcija
Ekonomski Razvoj
030
650
150
27-10-2011, 21:48 PM
Podprogram
Planiranje gospodarskog razvoja
Kadastar i Geodezija
Kadastralne sluzbe
101,669
101,669
1,000
1,000
58,249
58,249
10,832
10,832
480
480
13,000
13,000
19,172
19,172
5,000
5,000
480
480
13,000
13,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
34,578
33,578
1,000
82,561
69,561
13,000
37,652
24,652
13,000
44,909
44,909
8 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
660
Program
Podprogram
d
e
Urbano planitanje I inpekcij
200
730
Urbano planiranje I inspekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
120
Administracija
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
4,000
4,000
480
480
178,000
178,000
209,435
209,435
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,955
26,955
4,000
4,000
480
480
178,000
178,000
209,435
209,435
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
256
256
1,211,110
1,211,110
109,213
64,500
44,713
24,480
24,480
112,000
112,000
1,476,803
1,412,090
64,713
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
2,500
2,500
480
480
30,000
30,000
21,000
21,000
100
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
53,040
53,040
10,000
10,000
3,000
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
63,024
63,024
8,000
8,000
2,500
2,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,053
1,053
4,631,198
4,631,198
219,333
197,333
22,000
46,480
46,480
52,980
32,980
20,000
112,000
112,000
63,024
63,024
8,000
8,000
2,500
2,500
20,000
93,524
73,524
20,000
20,000
93,524
73,524
20,000
20,000
Administracija Lipljan
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
29,964
29,964
9,000
9,000
480
480
500
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
23
23
81,553
81,553
30,331
8,331
22,000
5,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,357,783
1,313,070
44,713
66,040
66,040
20,000
150
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20,000
20,000
96,713
52,000
44,713
Obrazovanje i Nauka
20,000
20,000
1,128,070
1,128,070
920
m
26,955
26,955
236
236
Sluzbe za kulturu
i
Ukupno
6
6
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
030
Kapitalni
rashodi
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
k
000
850
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
250,000
250,000
5,147,011
5,125,011
22,000
39,444
39,444
150,000
150,000
266,884
244,884
22,000
9 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
614
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
m
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
821
821
3,539,681
3,539,681
140,001
140,001
26,000
26,000
600
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
202
202
980,000
980,000
40,000
40,000
15,000
15,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
618
618
2,802,256
2,788,256
14,000
227,350
208,350
19,000
117,500
117,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
54,500
54,500
9,501
9,501
25,000
25,000
89,001
89,001
9,501
9,501
25,000
25,000
83,501
83,501
160
Kancelarija predsednika
100,000
100,000
Ukupno
600
Obilic
3,805,683
3,805,683
1,035,001
1,035,001
79,000
79,000
1,143,877
516,877
627,000
4,369,983
3,709,983
660,000
040
Kancelarija predsednika
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
49,000
49,000
840
Za unutarnju reviziju
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
5,500
5,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
104,000
104,000
73,000
73,000
50,000
50,000
7,000
7,000
234,000
234,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
104,000
104,000
73,000
73,000
50,000
50,000
7,000
7,000
234,000
234,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,000
26,000
1,000
1,000
27,000
27,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,000
26,000
1,000
1,000
27,000
27,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
15,000
15,000
2,349
2,349
17,349
17,349
163
Administracija i Osoblje
040
166
Administracija
Inspekcije
070
167
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Inspekcije
Nabavka
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,500
5,500
10 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
200
169
Nabavka
Kancelarija Skupstine Opst
040
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
040
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
040
Drumska infrastruktura
f
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
3
3
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
15,000
15,000
2,349
2,349
17,349
17,349
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
75,000
75,000
6,000
6,000
81,000
81,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
75,000
75,000
6,000
6,000
81,000
81,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
74,000
74,000
2,000
2,000
12,500
12,500
88,500
88,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
74,000
74,000
2,000
2,000
12,500
12,500
88,500
88,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
43,000
43,000
1,500
1,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
83,222
83,222
43,000
43,000
1,500
1,500
83,222
83,222
127,722
44,500
83,222
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
36,000
36,000
650
Kadastar i Geodezija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
28,500
28,500
28,500
28,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
28,500
28,500
28,500
28,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
44,000
44,000
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,000
1,000
127,722
44,500
83,222
195
200
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
9,000
9,000
37,000
37,000
1,500
1,500
936,655
460,877
475,778
991,155
515,377
475,778
11 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
250
Urbano planiranje I inspekcija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
25,500
25,500
250
Prostorno planiranje i nadzor
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
18,500
18,500
9,000
9,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
117
117
592,000
578,000
14,000
45,000
45,000
730
Zdravstvo i socijalna zastit
30,000
30,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
860,655
430,877
429,778
886,155
456,377
429,778
1,500
1,500
76,000
30,000
46,000
105,000
59,000
46,000
7,000
7,000
34,000
9,000
25,000
708,000
669,000
39,000
34,000
9,000
25,000
61,500
36,500
25,000
130
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
26,500
26,500
1,000
1,000
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
101
101
519,500
505,500
14,000
41,000
41,000
150
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
46,000
46,000
3,000
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
30,500
30,500
2,000
2,000
25,000
25,000
57,500
57,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
30,500
30,500
2,000
2,000
25,000
25,000
57,500
57,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
396
396
1,679,756
1,679,756
75,000
56,000
19,000
37,500
37,500
8,000
8,000
83,000
40,000
43,000
1,883,256
1,821,256
62,000
8,000
8,000
83,000
40,000
43,000
126,596
83,596
43,000
850
Kultura Omladina i Sport
040
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
30,000
30,000
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
25,091
25,091
7,505
7,505
3,000
3,000
700
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
25
25
95,123
95,123
19,000
6,000
6,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
19,000
7,000
7,000
597,500
583,500
14,000
49,000
49,000
200
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
120,123
101,123
19,000
12 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
615
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
900
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
296
296
1,228,161
1,228,161
35,902
35,902
20,000
20,000
1,284,063
1,284,063
900
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
70
70
331,381
331,381
12,593
12,593
8,500
8,500
352,474
352,474
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,973
1,973
8,926,236
8,834,736
91,500
852,457
783,957
68,500
284,000
284,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
107,440
107,440
18,000
18,000
125,440
125,440
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
107,440
107,440
18,000
18,000
125,440
125,440
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
72
72
276,577
276,577
180,000
180,000
150,000
150,000
606,577
606,577
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
72
72
276,577
276,577
180,000
180,000
150,000
150,000
606,577
606,577
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
67,672
67,672
7,000
7,000
74,672
74,672
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
67,672
67,672
7,000
7,000
74,672
74,672
Podujevo
160
Kancelarija predsednika
050
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
050
166
Administracija
Inspekcije
090
169
050
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
Kancelarija Skupstine opstine
175,000
50,000
125,000
5,821,521
4,706,521
1,115,000
16,059,214
14,659,214
1,400,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
132,459
132,459
132,459
132,459
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
132,459
132,459
132,459
132,459
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
175
Program
Podprogram
d
e
Budzet i Finansije
050
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
650
Javne infrastrukture
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
157,774
157,774
15,957
15,957
173,731
173,731
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
157,774
157,774
15,957
15,957
173,731
173,731
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
144,250
144,250
50,000
50,000
8,000
8,000
1,596,000
1,396,000
200,000
1,798,250
1,598,250
200,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
144,250
144,250
50,000
50,000
8,000
8,000
1,596,000
1,396,000
200,000
1,798,250
1,598,250
200,000
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
8,901
8,901
2,000
2,000
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
81,435
81,435
9,000
9,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
78,399
78,399
5,000
5,000
25,000
25,000
108,399
108,399
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
78,399
78,399
5,000
5,000
25,000
25,000
108,399
108,399
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
41,710
41,710
5,000
5,000
3,647,386
2,732,386
915,000
3,694,096
2,779,096
915,000
Prostorno Planiranje i Regulativa P TOTALNI RASHODI
9
9
41,710
41,710
5,000
5,000
3,647,386
2,732,386
915,000
3,694,096
2,779,096
915,000
050
650
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
250
660
300
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekc
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
10,901
10,901
30,000
120,435
90,435
30,000
30,000
81,435
81,435
9,000
9,000
30,000
120,435
90,435
30,000
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
730
Program
Podprogram
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
140
Administracija
Opis
f
g
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
269
269
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
1,378,404
1,328,404
50,000
220,000
195,000
25,000
44,304
44,304
5,000
5,000
53,000
53,000
246
246
1,279,596
1,229,596
50,000
207,000
182,000
25,000
48,000
48,000
200
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
54,504
54,504
8,000
8,000
5,000
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
78,597
78,597
15,000
15,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,467
1,467
6,372,618
6,331,118
41,500
325,500
282,000
43,500
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
i
65,000
422,288
422,288
422,288
422,288
30,000
15,000
15,000
2,138,692
1,998,692
140,000
1,956,884
1,881,884
75,000
123,597
93,597
30,000
30,000
123,597
93,597
30,000
30,000
73,000
73,000
m
67,504
67,504
30,000
78,597
78,597
Ukupno
114,304
49,304
65,000
65,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
050
k
Kapitalni
rashodi
65,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
65,000
000
850
50,000
50,000
130,847
130,847
6,951,965
6,866,965
85,000
50,000
50,000
130,847
130,847
247,847
247,847
250
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
62,000
62,000
5,000
5,000
900
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
15
15
56,478
56,478
30,000
5,000
25,000
4,700
4,700
91,178
66,178
25,000
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
200
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,176
1,176
4,986,240
4,986,240
190,000
190,000
49,300
49,300
5,225,540
5,225,540
200
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
264
264
1,267,900
1,226,400
41,500
100,500
82,000
18,500
19,000
19,000
1,387,400
1,327,400
60,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
616
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Priština
160
Kancelarija predsednika
060
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
060
166
Administracija
Inspekcije
110
167
Inspekcije
Nabavka
300
169
060
27-10-2011, 21:48 PM
Nabavka
Kancelarija Skupstine opsti
Kancelarija Skupstine opstine
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
21,416,699
21,310,600
106,100
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
5,438,258
4,218,258
1,220,000
1,916,074
1,916,074
Subvencije
i
Transfer
k
i
m
4,811
4,811
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
46,000
46,000
46,000
46,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
46,000
46,000
46,000
46,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
158
158
580,000
580,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
158
158
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
60
60
210,000
210,000
210,000
210,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
60
60
210,000
210,000
210,000
210,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
29,000
29,000
29,000
29,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
29,000
29,000
29,000
29,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
165,000
165,000
165,000
165,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
165,000
165,000
165,000
165,000
600,000
831,438
831,438
310,000
310,000
580,000
580,000
2,124,376
2,124,376
831,438
831,438
310,000
310,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
32,370,653
12,544,564
19,826,089
Ukupno
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,124,376
2,124,376
600,000
Kapitalni
rashodi
61,741,684
39,989,495
21,752,189
700,000
100,000
600,000
4,545,814
3,635,814
910,000
700,000
100,000
600,000
4,545,814
3,635,814
910,000
16 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
175
Program
Podprogram
d
e
Budzet i Finansije
060
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
90
90
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
90
90
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
176
176
800,000
800,000
26
26
80,000
80,000
660
Javne infrastrukture
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
220,000
220,000
300
Vatrogasna Sluzba Pristina
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
116
116
500,000
500,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
Poljoprivreda, sumarstvo i r
060
480
060
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
Planiranje gospodarskog razvoja
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
1,058,496
310,000
310,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
470
Opstinski
Rashodi
1,058,496
Drumska infrastruktura
Kancelarija za zajednice
Robe
i
Usluge
310,000
310,000
060
195
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
1,058,496
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
19,310,000
11,790,013
7,519,987
20,200,000
12,680,013
7,519,987
13,900,000
9,700,000
4,200,000
13,980,000
9,780,000
4,200,000
4,730,000
2,090,013
2,639,987
5,040,000
2,400,013
2,639,987
680,000
1,180,000
500,000
680,000
50,000
460,000
460,000
71,000
71,000
460,000
460,000
47,000
47,000
240,000
240,000
47,000
47,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,368,496
310,000
1,058,496
1,058,496
50,000
71,000
71,000
m
1,368,496
310,000
1,058,496
680,000
15,000
15,000
Ukupno
240,000
240,000
65,000
15,000
50,000
531,000
71,000
460,000
531,000
71,000
460,000
287,000
47,000
240,000
287,000
47,000
240,000
17 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
650
Program
Podprogram
d
e
Kadastar i Geodezija
300
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
350
730
Zdravstvo i socijalna zastit
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
37
37
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
37
37
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
39
39
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
39
39
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
920
920
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
140,000
140,000
150,000
150,000
170,000
170,000
2,860,000
2,860,000
170,000
170,000
4,683,000
4,683,000
2,860,000
1,252,177
1,012,177
240,000
370,000
370,000
45,000
45,000
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
861
861
4,435,000
4,435,000
1,212,177
972,177
240,000
350,000
350,000
250
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
49
49
203,000
203,000
40,000
40,000
20,000
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
81
81
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
79
79
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
860
Sport i rekreacija
70,000
70,000
10
10
Sluzbe za kulturu
i
150,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
060
k
Kapitalni
rashodi
150,000
Administracija
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
140,000
140,000
150
850
27-10-2011, 21:48 PM
Urbano planiranje I inspekcija
Opis
302,000
302,000
9,600
9,600
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
m
290,000
140,000
150,000
290,000
140,000
150,000
3,030,000
170,000
2,860,000
2,860,000
3,030,000
170,000
2,860,000
1,461,000
654,551
806,449
7,836,177
6,719,728
1,116,449
45,000
45,000
1,461,000
654,551
806,449
70,000
53,398
53,398
53,398
53,398
20,000
20,000
20,000
20,000
7,458,177
6,411,728
1,046,449
333,000
263,000
70,000
70,000
311,600
311,600
Ukupno
220,000
1,918,000
220,000
1,918,000
220,000
1,048,000
220,000
1,048,000
870,000
870,000
2,522,998
384,998
2,138,000
1,643,398
375,398
1,268,000
879,600
9,600
870,000
18 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
920
Program
d
Podprogram
e
Obrazovanje i Nauka
Opis
f
Plate
i
dnevnice
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
13,839,099
13,733,000
106,100
1,948,307
968,307
980,000
664,636
664,636
h
3,181
3,181
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
97,000
97,000
255,301
255,301
100
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
279
279
1,032,432
1,032,432
944,955
24,955
920,000
200,336
200,336
425,456
425,456
300,000
300,000
Osnovno obrazovanje
500
Srednje obrazovanje
Štimlje
160
Kancelarija predsednika
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,043
2,043
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
839
839
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8,885,970
8,885,970
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
4,163,157
4,163,157
300
500
Ukupno
m
20,615,199
15,365,942
5,249,257
352,301
352,301
750,000
750,000
2,110,000
2,110,000
1,303,157
2,927,723
1,257,723
1,670,000
11,721,425
9,611,425
2,110,000
3,823,698
3,717,598
106,100
322,595
262,595
60,000
164,300
164,300
650
650
2,892,672
2,874,508
18,164
424,646
404,185
20,461
94,968
94,968
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
59,689
59,689
26,000
26,000
85,689
85,689
26,000
26,000
73,953
73,953
62,914
61,000
1,914
1,303,157
5,613,750
4,144,493
1,469,257
1,178,756
838,930
339,826
4,653,956
4,273,591
380,365
070
Kancelarija Predsednika
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
47,953
47,953
870
Za unutarnju reviziju
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
11,736
11,736
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
92,363
92,363
125,969
125,969
40,782
40,782
15,000
15,000
274,114
274,114
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
92,363
92,363
125,969
125,969
40,782
40,782
15,000
15,000
274,114
274,114
163
070
27-10-2011, 21:48 PM
g
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
617
Osoblje
Administracija i Osoblje
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
11,736
11,736
19 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
166
Program
Podprogram
d
e
Inspekcije
130
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
070
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
070
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
110
Vatrogasci i inspekcije
510
195
470
27-10-2011, 21:48 PM
Upravljanje prirodnim katastrofam
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
33,803
33,803
4,000
4,000
37,803
37,803
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
33,803
33,803
4,000
4,000
37,803
37,803
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
71,000
71,000
3,105
3,105
74,105
74,105
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
71,000
71,000
3,105
3,105
74,105
74,105
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
54,121
54,121
54,121
54,121
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
54,121
54,121
54,121
54,121
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
57,470
57,470
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
19,173
19,173
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
13,369
13,369
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
3,000
3,000
1,572
1,572
50,000
50,000
38,297
38,297
3,000
3,000
1,572
1,572
50,000
50,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
92,869
42,869
50,000
19,173
19,173
1,914
15,283
13,369
1,914
1,914
18,193
18,193
112,042
62,042
50,000
4,000
4,000
10,000
10,000
32,193
32,193
20 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
470
Razvoj i poljoprivredne inspekcije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,975
4,975
870
Šumarstva i inspekcija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
13,218
13,218
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
42,253
42,253
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
660
Urbano planitanje I inpekcij
400
730
Urbano planiranje I inspekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
4,000
4,000
Ukupno
m
8,975
8,975
10,000
10,000
23,218
23,218
2,000
2,000
1,030,428
740,602
289,826
1,074,681
784,855
289,826
42,253
42,253
2,000
2,000
1,030,428
740,602
289,826
1,074,681
784,855
289,826
85
85
441,790
423,626
18,164
68,990
63,529
5,461
34,421
34,421
581,901
558,276
23,625
15,700
15,700
21,000
21,000
160
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
11,390
11,390
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
73
73
390,400
372,236
18,164
57,490
52,029
5,461
13,200
13,200
300
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
40,000
40,000
11,500
11,500
2,500
2,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,775
4,775
3,000
3,000
18,000
18,000
25,775
25,775
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,775
4,775
3,000
3,000
18,000
18,000
25,775
25,775
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
482
482
2,003,846
2,003,846
184,582
169,582
15,000
850
Kultura Omladina i Sport
070
920
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
21,000
21,000
36,914
36,914
32,390
32,390
34,421
34,421
495,511
471,886
23,625
54,000
54,000
7,000
7,000
53,907
53,907
2,286,249
2,271,249
15,000
21 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
Podprogram
e
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Administracija Stimlje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
29,297
29,297
8,000
8,000
300
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
5
5
14,135
14,135
15,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
7,000
7,000
Ukupno
m
44,297
44,297
3,000
3,000
32,135
17,135
15,000
15,000
800
Osnovno Obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
378
378
1,500,209
1,500,209
139,923
139,923
29,714
29,714
800
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
93
93
460,205
460,205
21,659
21,659
4,200
4,200
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
529
529
2,302,941
2,302,941
603,671
603,671
81,000
81,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
42,790
42,790
85,000
85,000
127,790
127,790
85,000
85,000
123,290
123,290
Gracanica
160
Kancelarija predsednika
53,907
53,907
1,723,753
1,723,753
486,064
486,064
85,000
85,000
1,905,858
1,368,858
537,000
4,978,470
4,441,470
537,000
080
Kancelarija predsednika
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
38,290
38,290
880
Za unutarnju reviziju
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,500
4,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
86,590
86,590
236,085
236,085
30,000
30,000
1,249,206
712,206
537,000
1,601,881
1,064,881
537,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
86,590
86,590
236,085
236,085
30,000
30,000
1,249,206
712,206
537,000
1,601,881
1,064,881
537,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
38,100
38,100
163
Administracija i Osoblje
080
166
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
350
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
618
Osoblje
Administracija
Inspekcije
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,500
4,500
38,100
38,100
22 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
150
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
080
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
080
Budzetiranje
f
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
8
8
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
38,100
38,100
38,100
38,100
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
71,130
71,130
71,130
71,130
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
71,130
71,130
71,130
71,130
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
49,950
49,950
49,950
49,950
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
49,950
49,950
49,950
49,950
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,290
12,290
12,290
12,290
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
24,580
24,580
24,580
24,580
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
24,580
24,580
24,580
24,580
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,100
23,100
23,100
23,100
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,100
23,100
23,100
23,100
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
080
650
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
400
660
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
23 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
450
730
Urbano planiranje I inspekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
24,560
24,560
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
143,900
143,900
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
24,560
24,560
20,491
20,491
2,000
2,000
153,338
153,338
319,729
319,729
170
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
9,600
9,600
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
116,350
116,350
350
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
17,950
17,950
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
195
195
801,801
801,801
259,970
259,970
29,000
29,000
1,090,771
1,090,771
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
195
195
801,801
801,801
259,970
259,970
29,000
29,000
1,090,771
1,090,771
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
32,486
32,486
32,486
32,486
770
Sekundarna Zdravstvena
400
850
Sekundarna Zdravstvena
Kultura Omladina i Sport
9,600
9,600
20,491
20,491
2,000
2,000
153,338
153,338
292,179
292,179
17,950
17,950
080
Sluzbe za kulturu
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
28,000
28,000
28,000
28,000
880
Sport i rekreacija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,486
4,486
4,486
4,486
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
231
231
951,664
951,664
920
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Obrazovanje i Nauka
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
87,125
87,125
20,000
20,000
503,314
503,314
1,562,103
1,562,103
24 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
Administracija Gracanica
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,800
10,800
500
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
33
33
142,360
142,360
49,853
49,853
10,000
10,000
40,314
40,314
242,527
242,527
10,800
10,800
100
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
119
119
437,291
437,291
26,125
26,125
5,000
5,000
440,000
440,000
908,416
908,416
100
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
77
77
361,213
361,213
11,147
11,147
5,000
5,000
23,000
23,000
400,360
400,360
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
774
774
3,325,880
3,325,880
341,564
306,564
35,000
100,500
100,500
1,744,428
1,414,428
330,000
5,547,372
5,147,372
400,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
127,794
127,794
83,000
63,000
20,000
210,794
190,794
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
127,794
127,794
83,000
63,000
20,000
210,794
190,794
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
Dragaš
160
Kancelarija predsednika
090
163
Kancelarija Predsednika Dragas
Administracija i Osoblje
090
169
090
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
400
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
621
Osoblje
Administracija
Kancelarija Skupstine opsti
Kancelarija Skupstine opstine
80,463
80,463
80,463
80,463
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
35,000
35,000
10,000
5,000
5,000
35,000
10,000
5,000
5,000
35,000
35,000
35,000
125,463
85,463
40,000
125,463
85,463
40,000
25 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
175
Program
Podprogram
d
e
Budzet i Finansije
090
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
450
Vatrogasna Sluzba Dragas
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
72,794
72,794
13,767
13,767
45,000
45,000
131,561
131,561
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
72,794
72,794
13,767
13,767
45,000
45,000
131,561
131,561
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
107,215
107,215
10,000
10,000
2,500
2,500
119,715
119,715
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
107,215
107,215
10,000
10,000
2,500
2,500
119,715
119,715
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
25,000
25,000
7,216
7,216
32,216
32,216
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
78,352
78,352
7,000
7,000
85,352
85,352
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
78,352
78,352
7,000
7,000
85,352
85,352
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
37,000
37,000
2,000
2,000
39,000
39,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
37,000
37,000
2,000
2,000
39,000
39,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
36,200
36,200
2,000
2,000
1,654,950
1,359,950
295,000
1,693,150
1,398,150
295,000
Prostorno Planiranje i Regulativa D TOTALNI RASHODI
8
8
36,200
36,200
2,000
2,000
1,654,950
1,359,950
295,000
1,693,150
1,398,150
295,000
090
650
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
450
660
500
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
26 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
730
Program
Podprogram
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
113
113
541,001
541,001
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
86,000
86,000
26,000
26,000
180
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
19,477
19,477
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
99
99
479,824
479,824
78,000
78,000
23,000
23,000
400
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
41,700
41,700
8,000
8,000
3,000
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
48,980
48,980
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
521
521
2,050,581
2,050,581
100,581
100,581
1,000
1,000
850
Kultura Omladina i Sport
090
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
48,980
48,980
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
32,270
32,270
700
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
21
21
67,170
67,170
k
Kapitalni
rashodi
i
89,478
54,478
35,000
Ukupno
m
742,479
707,479
35,000
89,478
54,478
35,000
670,302
635,302
35,000
52,700
52,700
53,980
48,980
5,000
5,000
53,980
48,980
5,000
5,000
Administracija
Subvencije
i
Transfer
19,477
19,477
5,000
450
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
27,000
27,000
2,178,162
2,178,162
33,270
33,270
67,170
67,170
400
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
406
406
1,570,722
1,570,722
69,581
69,581
19,000
19,000
1,659,303
1,659,303
400
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
87
87
380,419
380,419
30,000
30,000
8,000
8,000
418,419
418,419
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
622
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Prizren
160
Kancelarija predsednika
100
163
Kancelarija Predsednika Prizren
Administracija i Osoblje
100
166
Administracija
Inspekcije
190
169
Inspekcija Prizren
Kancelarija Skupstine opsti
100
175
100
27-10-2011, 21:48 PM
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
Budzetiranje
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
14,830,293
14,600,293
230,000
2,186,459
2,006,459
180,000
706,534
706,534
h
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
3,224
3,224
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
83,505
83,505
7,300
7,300
7,000
7,000
97,805
97,805
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
83,505
83,505
7,300
7,300
7,000
7,000
97,805
97,805
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
113
113
413,814
413,814
824,729
824,729
288,700
288,700
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
113
113
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
139,560
139,560
824,729
824,729
360,979
288,700
288,700
20,827
20,827
13,510,753
8,791,057
4,719,696
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
413,814
413,814
360,979
Ukupno
30,979
380,000
30,979
380,000
30,979
380,000
30,979
380,000
110,000
110,000
139,560
139,560
20,827
20,827
110,000
110,000
31,595,018
26,104,343
5,490,675
1,938,222
1,527,243
410,979
1,938,222
1,527,243
410,979
270,387
160,387
110,000
270,387
160,387
110,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
126,840
126,840
4,800
4,800
131,640
131,640
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
126,840
126,840
4,800
4,800
131,640
131,640
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
41
41
166,578
166,578
50,479
50,479
4,033
4,033
221,090
221,090
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
41
41
166,578
166,578
50,479
50,479
4,033
4,033
221,090
221,090
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
28 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
180
Program
Podprogram
d
e
Javne sluzbe, civilna odbra
100
Drumska infrastruktura
140
195
470
Vatrogasci i inspekcije
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
100
480
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
500
650
Turizam
Kadastar i Geodezija
500
660
27-10-2011, 21:48 PM
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
50
50
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
33
33
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
232,493
232,493
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
238,500
238,500
52,300
52,300
Subvencije
i
Transfer
k
i
30,000
164,831
164,831
32,086
32,086
195,000
195,000
43,500
43,500
47,200
47,200
46,000
46,000
6,300
6,300
1,800
1,800
9,500
9,500
1,200
1,200
20,000
7,053,000
5,000,000
2,053,000
7,381,662
5,308,662
2,073,000
10,000
340,000
10,000
340,000
564,631
214,631
350,000
20,000
30,000
111,086
81,086
30,000
417,000
417,000
67,196
67,196
9,500
9,500
1,200
1,200
417,000
417,000
6,615
6,615
550,000
550,000
6,615
6,615
550,000
550,000
69,357
69,357
10,000
10,000
65,000
65,000
69,357
69,357
10,000
10,000
65,000
65,000
48,006
48,006
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14,000
14,000
m
7,946,293
5,523,293
2,423,000
30,000
67,196
67,196
Ukupno
7,393,000
5,000,000
2,393,000
30,000
67,662
67,662
Kapitalni
rashodi
400,000
400,000
494,896
77,896
417,000
494,896
77,896
417,000
556,615
6,615
550,000
556,615
6,615
550,000
144,357
79,357
65,000
144,357
79,357
65,000
462,006
62,006
400,000
29 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
550
Opis
f
Prostorno Planiranje i Regulativa P TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
730
Zdravstvo i socijalna zastit
190
Administracija
g
Plate
i
dnevnice
h
12
12
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
508
508
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
48,006
48,006
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
2,510,454
2,360,454
150,000
495,607
445,607
50,000
23,795
23,795
5,913
5,913
79,000
79,000
474,694
424,694
50,000
75,000
75,000
450
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
28
28
116,100
116,100
15,000
15,000
4,000
4,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,386
2,386
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
500
Obrazovanje i Nauka
Administracija
45,000
45,000
88,282
88,282
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
88,282
88,282
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
10,845,507
10,765,507
80,000
451,517
321,517
130,000
269,001
269,001
53,468
53,468
23,000
23,000
12,000
12,000
75,000
75,000
75,000
75,000
m
400,000
1,365,984
1,280,984
85,000
4,531,045
4,166,045
365,000
64,708
29,708
35,000
35,000
2,370,559
2,220,559
150,000
920
80,000
Ukupno
462,006
62,006
400,000
35,000
475
475
Sluzbe za kulturu
i
80,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
100
k
Kapitalni
rashodi
400,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
14,000
14,000
000
850
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
980,984
980,984
3,901,237
3,701,237
200,000
385,000
300,000
85,000
565,100
435,100
130,000
1,000,000
850,000
150,000
1,218,782
953,782
265,000
1,000,000
850,000
150,000
1,218,782
953,782
265,000
1,829,769
1,660,073
169,696
13,470,794
13,016,098
454,696
1,829,769
1,660,073
169,696
1,993,237
1,748,541
244,696
700
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,834
1,834
8,203,006
8,203,006
232,802
232,802
188,430
188,430
8,624,238
8,624,238
700
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
539
539
2,589,033
2,509,033
80,000
195,715
65,715
130,000
68,571
68,571
2,853,319
2,643,319
210,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
623
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
Kancelarija Predsednika Orahovac TOTALNI RASHODI
12
12
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
163
Administracija i Osoblje
110
166
Administracija
Inspekcije
210
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
110
175
110
27-10-2011, 21:48 PM
g
1,159
1,159
Kancelarija Predsednik
110
f
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Orahovac
160
Opis
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
Budzetiranje
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
5,105,700
5,065,700
40,000
740,367
720,367
20,000
80,420
80,420
31,821
31,821
277,758
277,758
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
100,000
100,000
3,138,662
2,484,662
654,000
70,000
31,821
31,821
m
9,362,487
8,548,487
814,000
182,241
112,241
70,000
70,000
80,420
80,420
Ukupno
70,000
182,241
112,241
70,000
70,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
51
51
175,380
175,380
35,200
35,200
120,000
80,000
40,000
330,580
290,580
40,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
51
51
175,380
175,380
35,200
35,200
120,000
80,000
40,000
330,580
290,580
40,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
50,166
50,166
15,070
15,070
20,000
20,000
85,236
85,236
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
50,166
50,166
15,070
15,070
20,000
20,000
85,236
85,236
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
98,054
98,054
7,576
7,576
105,630
105,630
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
98,054
98,054
7,576
7,576
105,630
105,630
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
64,328
64,328
25,400
25,400
21,000
21,000
110,728
110,728
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
64,328
64,328
25,400
25,400
21,000
21,000
110,728
110,728
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
31 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
180
Program
Podprogram
d
e
Javne sluzbe, civilna odbra
710
195
470
Javne infrastrukture
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
110
480
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
110
650
Planiranje gospodarskog razvoja
Kadastar i Geodezija
550
660
600
27-10-2011, 21:48 PM
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
Urbano planiranje I inspekcija
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
25
25
121,338
121,338
25,450
25,450
150,458
150,458
1,535,918
1,479,918
56,000
1,833,164
1,777,164
56,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
25
25
121,338
121,338
25,450
25,450
150,458
150,458
1,535,918
1,479,918
56,000
1,833,164
1,777,164
56,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
28,010
28,010
17,000
17,000
1,500
1,500
80,000
80,000
126,510
46,510
80,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
40,588
40,588
15,660
15,660
400,000
200,000
200,000
456,248
256,248
200,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
40,588
40,588
15,660
15,660
400,000
200,000
200,000
456,248
256,248
200,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,210
26,210
16,650
16,650
130,000
37,000
93,000
172,860
79,860
93,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,210
26,210
16,650
16,650
130,000
37,000
93,000
172,860
79,860
93,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
47,540
47,540
13,040
13,040
15,000
15,000
75,580
75,580
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
47,540
47,540
13,040
13,040
15,000
15,000
75,580
75,580
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
32,990
32,990
14,600
14,600
130,000
50,000
80,000
177,590
97,590
80,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
32,990
32,990
14,600
14,600
130,000
50,000
80,000
177,590
97,590
80,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
32 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
730
Program
Podprogram
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
Opis
f
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
144
144
699,662
659,662
40,000
179,000
169,000
10,000
40,800
40,800
190,000
190,000
1,109,462
1,059,462
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
129
129
640,028
600,028
40,000
169,000
159,000
10,000
37,000
37,000
180,000
180,000
1,026,028
976,028
50,000
500
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
59,634
59,634
10,000
10,000
3,800
3,800
10,000
10,000
83,434
83,434
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
42,820
42,820
21,100
21,100
205,000
100,000
105,000
298,920
163,920
135,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
205,000
100,000
105,000
298,920
163,920
135,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
846
846
3,598,194
3,598,194
322,800
312,800
10,000
291,744
291,744
4,297,738
4,287,738
10,000
291,744
291,744
394,000
394,000
920
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
30,000
30,000
42,820
42,820
21,100
21,100
30,000
30,000
85,000
85,000
550
Administracija Orahovac
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
32,256
32,256
70,000
70,000
100
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
8
8
27,552
27,552
15,500
5,500
10,000
4,500
4,500
47,552
37,552
10,000
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
h
Robe
i
Usluge
Sluzbe primarnog zdravstva
110
Suva Reka
g
Plate
i
dnevnice
000
850
624
Osoblje
000
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
695
695
2,918,226
2,918,226
190,447
190,447
63,561
63,561
3,172,234
3,172,234
000
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
136
136
620,160
620,160
46,853
46,853
16,939
16,939
683,952
683,952
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,309
1,309
5,929,898
5,818,598
111,300
831,468
716,468
115,000
227,000
227,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
130,000
130,000
5,088,118
3,090,718
1,997,400
12,206,484
9,852,784
2,353,700
33 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
160
Program
Podprogram
d
e
f
16
16
166
Administracija
Inspekcije
230
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opsti
120
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
120
180
27-10-2011, 21:48 PM
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
Plate
i
dnevnice
h
Kancelarija Predsednika Suva Rek TOTALNI RASHODI
Administracija i Osoblje
120
g
16
16
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
163
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kancelarija predsednika
120
Opis
94,000
94,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
25,000
25,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
65,000
25,000
25,000
m
184,000
119,000
65,000
65,000
94,000
94,000
Ukupno
65,000
184,000
119,000
65,000
65,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
46
46
172,000
172,000
230,000
150,000
80,000
402,000
322,000
80,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
46
46
172,000
172,000
230,000
150,000
80,000
402,000
322,000
80,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
16,000
16,000
7,000
7,000
23,000
23,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
16,000
16,000
7,000
7,000
23,000
23,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
115,000
115,000
17,000
17,000
132,000
132,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
115,000
115,000
17,000
17,000
132,000
132,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
108,000
108,000
20,468
20,468
764,107
516,607
247,500
892,575
645,075
247,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
108,000
108,000
20,468
20,468
764,107
516,607
247,500
892,575
645,075
247,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
110,000
110,000
50,000
40,000
10,000
2,726,647
1,946,747
779,900
2,996,647
2,206,747
789,900
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
110,000
110,000
34 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
120
Drumska infrastruktura
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
110,000
110,000
50,000
40,000
10,000
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
54,000
54,000
12,000
12,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
164
164
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
120
660
Poljoprivreda
Urbano planitanje I inpekcij
650
730
Urbano planiranje I inspekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
210
Administracija
54,000
54,000
86,000
86,000
k
Kapitalni
rashodi
i
2,726,647
1,946,747
779,900
12,000
12,000
3,000
217,500
3,000
217,500
3,000
217,500
3,000
217,500
16,000
16,000
283,500
283,500
86,000
86,000
16,000
16,000
283,500
283,500
874,300
778,000
96,300
174,000
174,000
28,000
28,000
11,000
11,000
45,000
45,000
16,000
448,460
448,460
16,000
2,000
2,000
16,000
m
2,996,647
2,206,747
789,900
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
145
145
791,300
695,000
96,300
150,000
150,000
40,000
40,000
550
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
55,000
55,000
13,000
13,000
3,000
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
56,000
56,000
10,000
10,000
286,500
66,000
220,500
286,500
66,000
220,500
385,500
102,000
283,500
385,500
102,000
283,500
1,557,760
1,445,460
112,300
57,000
41,000
16,000
16,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Ukupno
6,000
6,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
110,000
110,000
500
850
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
448,460
448,460
1,429,760
1,333,460
96,300
71,000
71,000
20,000
20,000
514,000
117,000
397,000
600,000
183,000
417,000
35 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
120
920
Podprogram
e
i
j
10,000
10,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
20,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
7
7
28,000
28,000
15,000
5,000
10,000
2,000
2,000
45,000
35,000
10,000
Administracija
56,000
56,000
Opstinski
Rashodi
981
981
20,000
4,239,598
4,224,598
15,000
269,000
244,000
25,000
72,000
72,000
49,000
49,000
39,000
39,000
10,000
10,000
26,000
26,000
26,000
26,000
514,000
117,000
397,000
600,000
183,000
417,000
133,904
61,904
72,000
4,740,502
4,602,502
138,000
133,904
61,904
72,000
257,904
159,904
98,000
300
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
779
779
3,237,598
3,237,598
170,000
170,000
38,000
38,000
3,445,598
3,445,598
300
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
185
185
925,000
910,000
15,000
45,000
30,000
15,000
22,000
22,000
992,000
962,000
30,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,334
1,334
5,998,476
5,965,476
33,000
738,982
606,982
132,000
186,610
186,610
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
28,237
28,237
31,813
15,713
16,100
60,050
43,950
16,100
Kancelarija Predsednika Malisevo TOTALNI RASHODI
4
4
28,237
28,237
31,813
15,713
16,100
60,050
43,950
16,100
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
183,923
183,923
122,367
65,217
57,150
27,678
27,678
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
122,367
65,217
57,150
27,678
27,678
Mališevo
160
Kancelarija predsednika
130
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
163
130
27-10-2011, 21:48 PM
h
Robe
i
Usluge
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
625
g
Plate
i
dnevnice
14
14
Obrazovanje i Nauka
300
f
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Sluzbe za kulturu
600
Opis
Administracija i Osoblje
Administracija
183,923
183,923
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
2,887,542
2,254,129
633,413
9,871,610
9,013,197
858,413
393,968
276,818
117,150
393,968
276,818
117,150
36 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
169
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Skupstine opsti
130
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
130
180
27-10-2011, 21:48 PM
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
94,556
94,556
94,556
94,556
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
94,556
94,556
94,556
94,556
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
84,494
84,494
19,820
8,070
11,750
794,838
390,000
404,838
899,152
482,564
416,588
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
84,494
84,494
19,820
8,070
11,750
794,838
390,000
404,838
899,152
482,564
416,588
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
148,738
148,738
45,950
45,950
39,882
39,882
900,000
671,425
228,575
1,134,570
905,995
228,575
39,882
39,882
900,000
671,425
228,575
981,236
752,661
228,575
130
Drumska infrastruktura
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
30,254
30,254
11,100
11,100
650
Vatrogasna Sluzba Malisevo
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
118,484
118,484
34,850
34,850
153,334
153,334
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,563
4,563
4,000
4,000
8,563
8,563
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
87,210
87,210
12,800
12,800
100,010
100,010
130
Poljoprivreda
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
43,442
43,442
6,400
6,400
49,842
49,842
530
Razvoj i poljoprivredne inspekcije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
43,768
43,768
6,400
6,400
50,168
50,168
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
37 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
650
Program
Podprogram
d
e
Kadastar i Geodezija
650
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
700
730
Prostorno planiranje i nadzor
Zdravstvo i socijalna zastit
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
43,142
43,142
9,785
9,785
52,927
52,927
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
43,142
43,142
9,785
9,785
52,927
52,927
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
27,147
27,147
5,150
5,150
600,000
600,000
632,297
632,297
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
27,147
27,147
5,150
5,150
600,000
600,000
632,297
632,297
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
138
138
660,756
627,756
33,000
200,460
178,460
22,000
39,300
39,300
62,798
62,798
963,314
908,314
55,000
220
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
20,453
20,453
22,947
22,947
4,800
4,800
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
122
122
593,855
560,855
33,000
162,153
140,153
22,000
31,000
31,000
600
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
46,448
46,448
15,360
15,360
3,500
3,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
53,018
53,018
17,687
17,687
70,705
70,705
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
53,018
53,018
17,687
17,687
70,705
70,705
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,047
1,047
4,582,692
4,582,692
269,150
244,150
25,000
850
Kultura Omladina i Sport
130
920
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
79,750
79,750
48,200
48,200
62,798
62,798
849,806
794,806
55,000
65,308
65,308
529,906
529,906
5,461,498
5,436,498
25,000
38 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
20,453
20,453
5,150
5,150
500
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
39
39
150,946
150,946
10,000
10,000
4,578
4,578
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
25,603
25,603
165,524
165,524
600
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
815
815
3,527,572
3,527,572
197,000
197,000
66,502
66,502
600
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
188
188
883,721
883,721
57,000
32,000
25,000
8,670
8,670
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
136
136
699,883
699,883
78,526
78,526
21,910
21,910
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
57,981
57,981
6,000
6,000
3,000
3,000
66,981
66,981
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
57,981
57,981
6,000
6,000
3,000
3,000
66,981
66,981
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
42,647
42,647
22,902
22,902
8,500
8,500
6,500
6,500
80,549
80,549
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
42,647
42,647
22,902
22,902
8,500
8,500
6,500
6,500
80,549
80,549
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
50,442
50,442
50,442
50,442
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
50,442
50,442
50,442
50,442
Mamuša
160
Kancelarija predsednika
140
163
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
140
169
140
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
650
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
626
Osoblje
Administracija
Kancelarija Skupstine opsti
Kancelarija Skupstine opstine
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
529,906
529,906
4,320,980
4,320,980
949,391
924,391
25,000
3,000
3,000
223,968
165,968
58,000
1,027,287
969,287
58,000
39 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
175
Program
Podprogram
d
e
Budzet i Finansije
140
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
28,739
28,739
5,925
5,925
34,664
34,664
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
28,739
28,739
5,925
5,925
34,664
34,664
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
58,877
58,877
6,571
6,571
7,360
7,360
202,853
151,103
51,750
275,661
223,911
51,750
6,571
6,571
7,360
7,360
202,853
151,103
51,750
229,056
177,306
51,750
140
Drumska infrastruktura
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
12,272
12,272
180
Vatrogasci i inspekcije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
46,604
46,604
46,604
46,604
8,972
8,972
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
8,972
8,972
650
Kadastar i Geodezija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
22,217
22,217
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
700
730
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Kadastralne sluzbe
Zdravstvo i socijalna zastit
1,250
1,250
22,217
22,217
1,250
1,250
103,797
103,797
13,029
13,029
3,050
3,050
5,000
5,000
230
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
11,101
11,101
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
83,742
83,742
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
23,467
22,217
1,250
23,467
22,217
1,250
124,876
119,876
5,000
11,101
11,101
13,029
13,029
3,050
3,050
5,000
5,000
104,821
99,821
5,000
40 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
650
920
Podprogram
e
Socijalne sluzbe
Obrazovanje i Nauka
Opis
f
h
2
2
8,954
8,954
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
69
69
317,809
317,809
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
8,954
8,954
24,099
24,099
3,000
3,000
8,365
8,365
353,273
353,273
700
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
25,730
25,730
25,730
25,730
700
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
3
3
13,493
13,493
13,493
13,493
900
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
54
54
244,012
244,012
19,099
19,099
2,000
2,000
900
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
34,574
34,574
5,000
5,000
1,000
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
849
849
3,991,652
3,958,652
33,000
303,242
296,242
7,000
126,130
126,130
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
51,994
51,994
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Decane
160
Kancelarija predsednika
150
163
150
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
631
Osoblje
Kancelarija Predsednika Decane
Administracija i Osoblje
Administracija
8,365
8,365
273,476
273,476
40,574
40,574
10,314
10,314
1,706,191
1,214,656
491,535
6,137,529
5,605,994
531,535
5,000
5,000
10,314
10,314
1,666,191
1,174,656
491,535
1,733,499
1,241,964
491,535
51,994
51,994
5,000
5,000
10,314
10,314
1,666,191
1,174,656
491,535
1,733,499
1,241,964
491,535
28
28
115,853
115,853
29,110
29,110
144,963
144,963
28
28
115,853
115,853
29,110
29,110
144,963
144,963
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
41 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
290
Inspekcije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
26,956
26,956
4,500
4,500
31,456
31,456
750
Nabavka
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
15,206
15,206
1,000
1,000
16,206
16,206
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
57,007
57,007
8,000
8,000
65,007
65,007
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
57,007
57,007
8,000
8,000
65,007
65,007
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
91,993
91,993
25,000
25,000
61,080
61,080
178,073
178,073
61,080
61,080
114,653
114,653
175
Budzet i Finansije
150
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
150
Drumska infrastruktura
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
33,673
33,673
19,900
19,900
750
Vatrogasna Sluzba Decane
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
58,320
58,320
5,100
5,100
63,420
63,420
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
17,929
17,929
2,000
2,000
19,929
19,929
195
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Kancelarija za zajednice
150
Poljoprivreda
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
63,960
63,960
5,000
5,000
68,960
68,960
150
Planiranje gospodarskog razvoja
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
15,281
15,281
2,000
2,000
17,281
17,281
750
Kadastralne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
42 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
800
Opis
f
Prostorno Planiranje i Regulativa D TOTALNI RASHODI
Djakovica
27-10-2011, 21:48 PM
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
30,199
30,199
4,000
4,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
132
132
693,424
660,424
33,000
123,632
116,632
7,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
34,199
34,199
35,050
35,050
852,106
812,106
40,000
240
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
6,615
6,615
2,000
2,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
121
121
644,002
611,002
33,000
114,632
107,632
7,000
31,050
31,050
789,684
749,684
40,000
700
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
42,807
42,807
7,000
7,000
4,000
4,000
53,807
53,807
150
Sluzbe za kulturu
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
51,512
51,512
5,000
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
589
589
2,632,252
2,632,252
84,000
84,000
920
632
Zdravstvo i socijalna zastit
g
Plate
i
dnevnice
6
6
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
730
Osoblje
Obrazovanje i Nauka
8,615
8,615
56,512
56,512
30,000
30,000
750
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
29,533
29,533
4,000
4,000
200
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
457
457
1,974,894
1,974,894
57,000
57,000
20,000
20,000
200
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
126
126
627,825
627,825
23,000
23,000
10,000
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,246
2,246
10,173,871
10,143,871
30,000
1,497,938
1,319,938
178,000
548,799
521,799
27,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
2,786,252
2,786,252
33,533
33,533
40,000
40,000
2,091,894
2,091,894
660,825
660,825
403,000
403,000
5,669,108
3,523,820
2,145,288
18,292,716
15,509,428
2,783,288
43 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
160
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija predsednika
160
163
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
160
166
Administracija
Inspekcije
310
167
Inspekcije
Nabavka
800
169
Nabavka
Kancelarija Skupstine opsti
160
175
27-10-2011, 21:48 PM
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
52,760
52,760
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
35,000
35,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
70,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
157,760
87,760
70,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
56
56
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
56
56
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
106,300
106,300
30,000
30,000
136,300
136,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
106,300
106,300
30,000
30,000
136,300
136,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,800
20,800
4,000
4,000
24,800
24,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,800
20,800
4,000
4,000
24,800
24,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
131,614
131,614
7,676
7,676
139,290
139,290
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
131,614
131,614
7,676
7,676
139,290
139,290
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
124,200
124,200
40,000
40,000
70,000
52,760
52,760
35,000
35,000
70,000
157,760
87,760
70,000
70,000
208,800
208,800
203,000
203,000
153,000
153,000
125,000
125,000
208,800
208,800
203,000
203,000
153,000
153,000
125,000
125,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,200,000
2,010,000
190,000
689,800
564,800
125,000
689,800
564,800
125,000
2,364,200
2,174,200
190,000
44 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
160
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
124,200
124,200
40,000
40,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
65
65
302,328
302,328
97,000
97,000
160
Drumska infrastruktura
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
35,900
35,900
27,000
27,000
200
Vatrogasci i inspekcije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
57
57
266,428
266,428
70,000
70,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
61,500
61,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
195
470
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i r
160
480
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
160
650
800
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Planiranje gospodarskog razvoja
Kadastar i Geodezija
Kadastralne sluzbe
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
13,000
13,000
13,000
13,000
14,900
14,900
2,364,200
2,174,200
190,000
1,360,000
790,000
570,000
1,772,328
1,202,328
570,000
1,350,000
790,000
560,000
1,412,900
852,900
560,000
10,000
359,428
349,428
10,000
20,000
55,600
35,600
20,000
20,000
62,911
62,911
31,700
31,700
1,600
1,600
160,000
m
2,200,000
2,010,000
190,000
10,000
20,700
20,700
Ukupno
270,000
100,000
170,000
526,211
196,211
330,000
270,000
100,000
170,000
526,211
196,211
330,000
16,662
16,662
839,121
359,833
479,288
917,283
437,995
479,288
61,500
61,500
16,662
16,662
839,121
359,833
479,288
917,283
437,995
479,288
20
20
78,392
78,392
38,000
38,000
12,000
12,000
128,392
128,392
20
20
78,392
78,392
38,000
38,000
12,000
12,000
128,392
128,392
160,000
62,911
62,911
31,700
31,700
1,600
1,600
160,000
160,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
45 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
660
730
Program
Podprogram
d
e
Urbano planitanje I inpekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
250
Administracija
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
377
377
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
70,500
70,500
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
20,000
20,000
1,947,501
1,917,501
30,000
229,000
199,000
30,000
31,000
31,000
10,000
10,000
8,000
8,000
60,000
60,000
353
353
1,836,001
1,806,001
30,000
200,000
170,000
30,000
50,000
50,000
750
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
80,500
80,500
19,000
19,000
10,000
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
33
33
133,160
133,160
85,000
85,000
42,000
42,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
33
33
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,574
1,574
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
73
73
920
800
100
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Administracija
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
500
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
i
133,160
133,160
6,852,405
6,852,405
60,500
60,500
267,000
267,000
85,000
85,000
5,013,248
5,013,248
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
m
61,000
3,000
61,000
162,500
98,500
64,000
70,000
193,327
93,327
100,000
2,499,828
2,269,828
230,000
111,000
41,000
70,000
193,327
93,327
100,000
2,279,328
2,119,328
160,000
109,500
109,500
60,000
150,000
470,160
260,160
210,000
60,000
150,000
60,000
150,000
60,000
150,000
470,160
260,160
210,000
470,660
170,660
300,000
8,248,264
7,753,264
495,000
64,960
64,960
363,459
293,459
70,000
646,000
498,000
148,000
259,199
232,199
27,000
20,000
200,000
150,000
50,000
17,999
17,999
20,000
50,000
27,200
12,200
15,000
3,700
3,700
347,900
282,900
65,000
130,000
130,000
335,000
75,000
260,000
5,764,248
5,498,248
266,000
50,000
1,159
1,159
42,000
42,000
Ukupno
3,000
70,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
160
k
Kapitalni
rashodi
70,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
70,000
500
850
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
286,000
280,000
6,000
20,000
20,000
46 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
Opstina
a
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
500
633
Podprogram
e
Srednje obrazovanje
Istog
160
Kancelarija predsednika
170
Kancelarija predsednika
970
163
Za unutarnju reviziju
Administracija i Osoblje
170
166
Administracija
Inspekcije
330
167
850
27-10-2011, 21:48 PM
Inspekcije
Nabavka
Nabavka
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
330
330
1,511,657
1,511,657
110,000
68,000
42,000
84,000
72,000
12,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
948
948
4,357,836
4,317,836
40,000
585,037
495,812
89,225
150,258
150,258
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
71,610
71,610
17,500
12,500
5,000
1,000
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
17,000
12,000
5,000
1,000
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
11,760
11,760
500
500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
42
42
170,100
170,100
40,000
40,000
45,000
45,000
69,000
51,000
18,000
324,100
306,100
18,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
42
42
170,100
170,100
40,000
40,000
45,000
45,000
69,000
51,000
18,000
324,100
306,100
18,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
36,430
36,430
6,000
6,000
360
360
42,790
42,790
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
36,430
36,430
6,000
6,000
360
360
42,790
42,790
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
15,540
15,540
6,500
6,500
360
360
22,400
22,400
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
15,540
15,540
6,500
6,500
360
360
22,400
22,400
59,850
59,850
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
123,977
123,977
57,977
67,000
27,000
40,000
1,772,657
1,678,657
94,000
1,872,684
1,256,306
616,378
7,089,792
6,220,212
869,580
233,229
233,229
381,316
318,339
62,977
233,229
233,229
369,056
306,079
62,977
57,977
57,977
57,977
12,260
12,260
47 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
169
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Skupstine opsti
170
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
170
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
170
Drumska infrastruktura
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
90,000
90,000
8,000
8,000
500
500
98,500
98,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
90,000
90,000
8,000
8,000
500
500
98,500
98,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
91,350
91,350
9,000
9,000
100,350
100,350
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
91,350
91,350
9,000
9,000
100,350
100,350
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
104,055
104,055
50,000
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
17,000
17,000
10,000
10,000
104,055
104,055
50,000
50,000
17,000
17,000
10,000
10,000
301,000
190,000
111,000
482,055
361,055
121,000
301,000
190,000
111,000
482,055
361,055
121,000
142,500
78,500
64,000
187,740
123,740
64,000
165,898
55,000
110,898
286,383
152,485
133,898
165,898
55,000
110,898
286,383
152,485
133,898
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
37,380
37,380
7,500
7,500
360
360
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
76,125
69,125
7,000
29,000
23,000
6,000
5,360
5,360
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
76,125
69,125
7,000
29,000
23,000
6,000
5,360
5,360
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
26,670
26,670
5,500
5,500
336,897
233,577
103,320
369,067
265,747
103,320
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
26,670
26,670
5,500
5,500
336,897
233,577
103,320
369,067
265,747
103,320
170
480
170
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
Planiranje gospodarskog razvoja
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
10,000
10,000
48 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
650
Program
Podprogram
d
e
660
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
48,975
48,975
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
41,475
41,475
7,500
7,500
48,975
48,975
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
22,155
22,155
5,500
5,500
360
360
325,000
180,000
145,000
353,015
208,015
145,000
Prostorno Planiranje i Regulativa Is TOTALNI RASHODI
4
4
22,155
22,155
5,500
5,500
360
360
325,000
180,000
145,000
353,015
208,015
145,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
138
138
698,870
672,870
26,000
123,000
89,000
34,000
28,000
28,000
65,000
40,000
25,000
924,870
829,870
95,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
17,430
17,430
5,000
5,000
Zdravstvo i socijalna zastit
Administracija
10,000
10,000
10,000
32,430
22,430
10,000
10,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
123
123
626,000
600,000
26,000
113,000
79,000
34,000
26,000
26,000
800
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
55,440
55,440
5,000
5,000
2,000
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
34,125
34,125
5,000
5,000
55,500
37,000
18,500
94,625
76,125
18,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
34,125
34,125
5,000
5,000
55,500
37,000
18,500
94,625
76,125
18,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
654
654
2,841,951
2,834,951
7,000
265,037
220,812
44,225
178,660
158,000
20,660
3,373,606
3,265,721
107,885
850
Kultura Omladina i Sport
170
920
27-10-2011, 21:48 PM
Opstinski
Rashodi
7,500
7,500
Urbano planitanje I inpekcij
260
h
Robe
i
Usluge
41,475
41,475
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
730
g
Plate
i
dnevnice
10
10
Kadastralne sluzbe
900
f
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kadastar i Geodezija
850
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
51,958
51,958
65,000
40,000
25,000
830,000
745,000
85,000
62,440
62,440
36,000
36,000
49 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
Opstina
a
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
850
e
f
h
36,540
36,540
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
10,000
10,000
800
800
39
39
135,500
135,500
56,725
18,500
38,225
10,210
10,210
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
489
489
2,088,000
2,088,000
160,000
160,000
28,271
28,271
800
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
119
119
581,911
574,911
7,000
38,312
32,312
6,000
12,677
12,677
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
944
944
4,400,396
4,370,396
30,000
515,684
443,498
72,186
148,026
125,212
22,814
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
47,744
47,744
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kancelarija predsednika
180
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
180
166
350
Administracija
Inspekcije
Inspekcije
Kapitalni
rashodi
i
36,000
Ukupno
m
83,340
47,340
36,000
36,000
800
160
Subvencije
i
Transfer
k
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
Klina
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
7
7
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
634
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Administracija
300
Opis
202,435
164,210
38,225
178,660
158,000
20,660
2,454,931
2,434,271
20,660
632,900
619,900
13,000
80,465
46,725
33,740
1,833,585
1,212,325
621,260
6,978,156
6,198,156
780,000
13,516
13,516
70,465
36,725
33,740
1,761,359
1,140,099
621,260
1,893,084
1,238,084
655,000
47,744
47,744
13,516
13,516
70,465
36,725
33,740
1,761,359
1,140,099
621,260
1,893,084
1,238,084
655,000
43
43
166,067
166,067
89,906
60,000
29,906
255,973
226,067
29,906
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
166,067
166,067
89,906
60,000
29,906
255,973
226,067
29,906
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
35,289
35,289
10,680
7,680
3,000
45,969
42,969
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
35,289
35,289
10,680
7,680
3,000
45,969
42,969
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
169
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Skupstine opsti
180
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
180
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
220
Vatrogasci i inspekcije
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
88,137
88,137
3,000
3,000
91,137
91,137
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
88,137
88,137
3,000
3,000
91,137
91,137
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
83,038
83,038
13,271
12,360
911
66,026
43,212
22,814
162,335
138,610
23,725
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
83,038
83,038
13,271
12,360
911
66,026
43,212
22,814
162,335
138,610
23,725
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
102,258
102,258
32,598
27,412
5,186
10,000
10,000
144,856
139,670
5,186
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
102,258
102,258
32,598
27,412
5,186
10,000
10,000
144,856
139,670
5,186
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
20,758
20,758
7,735
5,000
2,735
28,493
25,758
2,735
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
43,593
43,593
10,062
7,000
3,062
53,655
50,593
3,062
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
43,593
43,593
10,062
7,000
3,062
53,655
50,593
3,062
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
45,668
45,668
10,866
6,000
4,866
56,534
51,668
4,866
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
45,668
45,668
10,866
6,000
4,866
56,534
51,668
4,866
180
650
900
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
Kadastralne sluzbe
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
51 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
660
Program
Podprogram
d
e
Urbano planitanje I inpekcij
950
730
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
31,424
31,424
7,606
5,000
2,606
39,030
36,424
2,606
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
31,424
31,424
7,606
5,000
2,606
39,030
36,424
2,606
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
148
148
699,334
669,334
30,000
106,530
106,530
42,000
42,000
847,864
817,864
30,000
270
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,507
10,507
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
136
136
647,498
617,498
30,000
99,976
99,976
35,000
35,000
782,474
752,474
30,000
850
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
41,330
41,330
6,554
6,554
7,000
7,000
54,884
54,884
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
57,086
57,086
19,914
10,000
9,914
77,000
67,086
9,914
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
57,086
57,086
19,914
10,000
9,914
77,000
67,086
9,914
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
650
650
2,980,000
2,980,000
190,000
180,000
10,000
850
Kultura Omladina i Sport
180
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
10,507
10,507
900
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
29,367
29,367
38,568
38,568
500
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
10
10
35,750
35,750
11,128
1,128
10,000
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
1,075
1,075
72,226
72,226
3,282,226
3,272,226
10,000
72,226
72,226
140,161
140,161
47,953
37,953
10,000
52 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
Opstina
a
635
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
100
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
508
508
2,285,145
2,285,145
110,725
110,725
30,376
30,376
2,426,246
2,426,246
100
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
126
126
629,738
629,738
29,579
29,579
8,549
8,549
667,866
667,866
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,214
2,214
10,283,856
10,163,622
120,234
1,922,520
1,798,812
123,708
532,800
532,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
111,300
111,300
56,200
56,200
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
60
60
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
60
60
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
25
25
121,000
121,000
54,500
54,500
175,500
175,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
25
25
121,000
121,000
54,500
54,500
175,500
175,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,000
30,000
5,000
5,000
35,000
35,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,000
30,000
5,000
5,000
35,000
35,000
Pec
160
Kancelarija predsednika
190
163
Kancelarija Predsednika Pec
Administracija i Osoblje
190
166
Administracija
Inspekcije
370
167
950
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Inspekcije
Nabavka
Nabavka
284,000
284,000
254,000
254,000
111,300
111,300
56,200
56,200
254,000
254,000
230,128
230,128
251,398
251,398
130,000
130,000
5,161,670
3,054,692
2,106,978
18,184,846
15,549,926
2,634,920
646,823
65,000
581,823
1,068,323
232,500
835,823
646,823
65,000
581,823
1,068,323
232,500
835,823
50,000
661,526
611,526
50,000
50,000
230,128
230,128
251,398
251,398
130,000
130,000
50,000
50,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
661,526
611,526
50,000
53 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
169
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Skupstine opsti
190
175
Kancelarija Skupstine Opstine
180
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
138,590
138,590
5,000
5,000
143,590
143,590
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
138,590
138,590
5,000
5,000
143,590
143,590
165,000
165,000
52,000
52,000
217,000
217,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
165,000
165,000
52,000
52,000
217,000
217,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
56
56
345,000
345,000
286,000
286,000
211,000
211,000
3,418,269
2,804,692
613,577
4,260,269
3,646,692
613,577
Javne sluzbe, civilna odbrana, hitni TOTALNI RASHODI
12
12
60,000
60,000
120,000
120,000
100,000
100,000
3,304,269
2,699,692
604,577
3,584,269
2,979,692
604,577
Javne sluzbe, civilna odbra
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
790
Javne infrastrukture
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
60,000
60,000
120,000
120,000
100,000
100,000
950
Vatrogasna Sluzba Pec
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
44
44
225,000
225,000
46,000
46,000
11,000
11,000
114,000
105,000
9,000
396,000
387,000
9,000
280,000
280,000
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
40,000
40,000
37,700
37,700
2,000
2,000
100,000
100,000
179,700
179,700
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
95,000
95,000
30,000
30,000
2,000
2,000
200,000
85,000
115,000
327,000
212,000
115,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
95,000
95,000
30,000
30,000
2,000
2,000
200,000
85,000
115,000
327,000
212,000
115,000
190
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
35
35
Budzetiranje
190
f
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Budzet i Finansije
190
Opis
Poljoprivreda
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
54 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
480
Program
Podprogram
d
e
650
660
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
24,000
24,000
7,000
7,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
55,000
55,000
16,000
16,000
Prostorno Planiranje i Regulativa P TOTALNI RASHODI
13
13
Urbano planitanje I inpekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
Kapitalni
rashodi
i
8,400
8,400
45,000
45,000
35,000
35,000
8,400
8,400
45,000
45,000
102,289
102,289
20,900
20,900
69,000
69,000
78,289
78,289
13,900
13,900
69,000
69,000
150,000
150,000
55,000
55,000
16,000
16,000
150,000
150,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
375
375
1,889,581
1,814,581
75,000
414,422
382,000
32,422
109,500
109,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,328
30,328
10,000
10,000
840
840
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
350
350
1,769,253
1,694,253
75,000
379,422
347,000
32,422
99,660
99,660
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
90,000
90,000
25,000
25,000
9,000
9,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Ukupno
m
88,400
43,400
45,000
88,400
43,400
45,000
192,189
123,189
69,000
161,189
92,189
69,000
31,000
31,000
Administracija
Socijalne sluzbe
Subvencije
i
Transfer
k
280
900
27-10-2011, 21:48 PM
j
22
22
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
730
i
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Pravna pitanja
35,000
35,000
Opstinski
Rashodi
7
7
Kadastralne sluzbe
000
h
Robe
i
Usluge
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kadastar i Geodezija
950
g
Plate
i
dnevnice
7
7
Planiranje gospodarskog razvoja
950
f
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Ekonomski Razvoj
190
Opis
30,000
82,578
30,000
82,578
221,000
71,000
150,000
221,000
71,000
150,000
2,526,081
2,306,081
220,000
41,168
41,168
67,578
67,578
30,000
15,000
30,000
15,000
2,315,913
2,140,913
175,000
169,000
124,000
45,000
55 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
Opstina
a
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
850
Program
d
e
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,517
1,517
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
62
62
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Osnovno obrazovanje
400
636
Srednje obrazovanje
Junik
160
Kancelarija predsednika
200
163
27-10-2011, 21:48 PM
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
Plate
i
dnevnice
h
50
50
Administracija
400
g
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Obrazovanje i Nauka
700
f
Osoblje
50
50
Sluzbe za kulturu
950
Opis
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kultura Omladina i Sport
190
920
Podprogram
196,000
196,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
135,000
135,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
48,300
48,300
150,000
150,000
196,000
196,000
135,000
135,000
48,300
48,300
150,000
150,000
6,789,968
6,744,734
45,234
670,000
578,714
91,286
130,000
130,000
56,033
56,033
349,000
349,000
6,000
6,000
250,000
250,000
140,000
140,000
225,360
225,360
70,000
11,000
11,000
10,000
70,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,017
1,017
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
424
424
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
171
171
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
4,447,688
4,447,688
10,000
169,020
167,994
1,026
80,098
80,098
2,060,887
2,015,653
45,234
81,980
61,720
20,260
32,902
32,902
830,964
830,964
142,059
142,059
36,079
36,079
50,000
50,000
50,000
5,000
5,000
48,871
48,871
13,780
13,780
1,000
1,000
5,000
5,000
48,871
48,871
13,780
13,780
1,000
1,000
5,000
5,000
83,985
83,985
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
41,380
41,380
9,000
9,000
Ukupno
m
529,300
379,300
150,000
529,300
379,300
150,000
7,839,968
7,453,448
386,520
551,033
411,033
140,000
316,360
236,360
80,000
4,746,806
4,695,780
51,026
50,000
2,225,769
2,110,275
115,494
254,472
184,472
70,000
1,268,574
1,193,574
75,000
68,651
63,651
5,000
68,651
63,651
5,000
134,365
134,365
56 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
200
169
Administracija
Kancelarija Skupstine opsti
200
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
200
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
200
Drumska infrastruktura
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
j
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
41,380
41,380
9,000
9,000
134,365
134,365
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
54,747
54,747
2,121
2,121
500
500
57,368
57,368
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
54,747
54,747
2,121
2,121
500
500
57,368
57,368
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
38,540
38,540
5,978
5,978
800
800
45,319
45,319
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
38,540
38,540
5,978
5,978
800
800
45,319
45,319
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
56,237
56,237
8,280
8,280
6,621
6,621
107,738
67,738
40,000
178,876
138,876
40,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
56,237
56,237
8,280
8,280
6,621
6,621
107,738
67,738
40,000
178,876
138,876
40,000
1
1
4,685
4,685
480
Ekonomski Razvoj
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
62,226
62,226
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
Urbano planitanje I inpekcij
i
Subvencije
i
Transfer
83,985
83,985
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
660
Opstinski
Rashodi
14
14
Kancelarija za zajednice
Planiranje gospodarskog razvoja
Robe
i
Usluge
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
195
200
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
4,685
4,685
9,680
9,680
500
500
10,000
10,000
62,226
62,226
34,063
34,063
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,680
9,680
5,480
5,480
500
500
500
500
10,000
82,406
72,406
10,000
10,000
82,406
72,406
10,000
136,734
116,734
20,000
176,777
156,777
20,000
57 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
050
730
Zdravstvo i socijalna zastit
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
136,734
116,734
20,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
34,063
34,063
5,480
5,480
500
500
176,777
156,777
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
131,809
131,809
28,030
28,030
8,408
8,408
168,247
168,247
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
11,092
11,092
4,780
4,780
250
250
16,122
16,122
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
112,348
112,348
20,050
20,050
6,608
6,608
139,006
139,006
950
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
8,369
8,369
3,200
3,200
1,550
1,550
13,119
13,119
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
85
85
315,801
315,801
27,330
27,330
8,750
8,750
351,881
351,881
Obrazovanje i Nauka
000
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
21,217
21,217
6,980
6,980
300
300
28,497
28,497
700
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
65
65
219,374
219,374
14,650
14,650
5,700
5,700
239,724
239,724
700
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
75,210
75,210
5,700
5,700
2,750
2,750
83,660
83,660
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
470
470
1,610,600
1,610,600
220,974
220,974
30,410
27,186
3,224
7,635
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
109
109
10,410
7,186
3,224
7,635
Leposavic
163
27-10-2011, 21:48 PM
f
Osoblje
290
920
641
Urbano planitanje I inpekcija
Opis
Administracija i Osoblje
366,937
366,937
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
19,151
19,151
1,080,578
1,080,578
2,950,197
2,939,338
10,859
38,000
38,000
442,133
431,274
10,859
7,635
7,635
58 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
210
180
Administracija
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
366,937
366,937
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
19,151
19,151
Subvencije
i
Transfer
k
10,410
7,186
3,224
Kapitalni
rashodi
i
7,635
38,000
38,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
109
109
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
73,000
73,000
7,780
7,780
4,500
4,500
85,280
85,280
7,635
442,133
431,274
10,859
010
Vodnog gospodarstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,000
4,000
2,000
2,000
500
500
6,500
6,500
250
Vatrogasci i inspekcije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
69,000
69,000
5,780
5,780
4,000
4,000
78,780
78,780
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
21,414
21,414
17,000
17,000
2,500
2,500
924,021
924,021
964,935
964,935
730
Zdravstvo i socijalna zastit
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,500
12,500
129,743
129,743
6,000
6,000
118,557
118,557
266,800
266,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,500
12,500
129,743
129,743
6,000
6,000
118,557
118,557
266,800
266,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
14,500
14,500
3,000
3,000
1,000
1,000
18,500
18,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
14,500
14,500
3,000
3,000
1,000
1,000
18,500
18,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
329
329
1,122,249
1,122,249
44,300
44,300
6,000
6,000
1,172,549
1,172,549
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
16
16
52,000
52,000
4,300
4,300
1,500
1,500
57,800
57,800
500
850
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
210
920
100
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
59 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
000
642
Podprogram
e
Osnovno obrazovanje
Mitrovica
160
Kancelarija predsednika
220
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
313
313
1,070,249
1,070,249
40,000
40,000
4,500
4,500
1,114,749
1,114,749
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,715
2,715
11,349,101
11,200,351
148,750
1,442,216
1,082,670
359,546
485,115
470,115
15,000
572,952
382,952
190,000
4,774,100
3,587,396
1,186,704
18,623,484
16,723,484
1,900,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
130,652
130,652
53,874
25,994
27,880
10,700
10,700
41,900
31,900
10,000
9,500
9,500
246,626
208,746
37,880
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
130,652
130,652
53,874
25,994
27,880
10,700
10,700
41,900
31,900
10,000
9,500
9,500
246,626
208,746
37,880
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
122
122
417,968
417,968
179,801
79,801
100,000
66,000
66,000
158,853
78,853
80,000
147,000
128,000
19,000
969,622
770,622
199,000
147,000
128,000
19,000
799,569
660,569
139,000
220
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
114
114
377,968
377,968
163,601
63,601
100,000
56,000
56,000
55,000
35,000
20,000
620
Europskih integracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
40,000
40,000
16,200
16,200
10,000
10,000
103,853
43,853
60,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
143,485
143,485
38,750
9,875
28,875
600
600
124,150
124,150
306,985
278,110
28,875
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
143,485
143,485
38,750
9,875
28,875
600
600
124,150
124,150
306,985
278,110
28,875
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,362
20,362
8,200
8,200
360
360
5,300
5,300
34,222
34,222
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,362
20,362
8,200
8,200
360
360
5,300
5,300
34,222
34,222
166
Inspekcija
430
167
100
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Inspekcija Mit
Nabavka
Nabavka
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
170,053
110,053
60,000
60 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
169
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Skupstine opsti
220
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
220
180
27-10-2011, 21:48 PM
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
153,439
153,439
19,760
19,760
500
500
31,500
31,500
205,199
205,199
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
153,439
153,439
19,760
19,760
500
500
31,500
31,500
205,199
205,199
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
188,833
188,833
36,095
6,095
30,000
600
600
50,000
50,000
275,528
245,528
30,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
43
43
188,833
188,833
36,095
6,095
30,000
600
600
50,000
50,000
275,528
245,528
30,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
76
76
346,575
346,575
97,830
97,830
11,500
11,500
163,000
163,000
658,905
658,905
148,000
148,000
553,569
553,569
40,000
40,000
15,000
15,000
105,336
105,336
18,000
18,000
20,000
20,000
72,493
72,493
100
Vatrogasna Sluzba Mit
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
69
69
314,075
314,075
80,694
80,694
10,800
10,800
660
Upravljanje prirodnim katastrofam
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
32,500
32,500
17,136
17,136
700
700
40,000
40,000
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
24,548
24,548
9,945
9,945
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
79,349
79,349
25,389
25,389
960
960
26,199
26,199
132,800
132,800
264,697
264,697
26,199
26,199
50,000
50,000
111,188
111,188
82,800
82,800
153,509
153,509
220
Poljoprivreda
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
24,324
24,324
10,305
10,305
360
360
020
Šumarstva i inspekcija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
55,025
55,025
15,084
15,084
600
600
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
61 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
480
Program
Podprogram
d
e
650
660
j
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
2,457,941
1,578,237
879,704
2,699,733
1,820,029
879,704
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
50,287
50,287
114,505
114,505
77,000
77,000
2,457,941
1,578,237
879,704
2,699,733
1,820,029
879,704
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
77,120
77,120
18,621
18,621
360
360
91,500
91,500
187,601
187,601
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
77,120
77,120
18,621
18,621
360
360
91,500
91,500
187,601
187,601
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
29
29
109,586
109,586
20,970
20,970
360
360
466,500
216,500
250,000
597,416
347,416
250,000
Prostorno Planiranje i Regulativa M TOTALNI RASHODI
29
29
109,586
109,586
20,970
20,970
360
360
466,500
216,500
250,000
597,416
347,416
250,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
346
346
1,688,608
1,588,608
100,000
327,000
272,000
55,000
111,000
111,000
162,135
156,135
6,000
2,318,743
2,127,743
191,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
99,608
99,608
35,000
35,000
15,000
15,000
27,000
27,000
206,608
176,608
30,000
Urbano planitanje I inpekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
Administracija
30,000
30,000
30,000
30,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
285
285
1,450,000
1,350,000
100,000
265,000
230,000
35,000
90,000
90,000
129,135
129,135
1,934,135
1,799,135
135,000
050
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
139,000
139,000
27,000
7,000
20,000
6,000
6,000
6,000
6,000
178,000
152,000
26,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
225
225
39,000
39,000
11,935
11,935
472,774
472,774
989,935
989,935
770
27-10-2011, 21:48 PM
i
Subvencije
i
Transfer
77,000
77,000
Kadastralne Sluzbe
310
Opstinski
Rashodi
114,505
114,505
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
730
h
Robe
i
Usluge
50,287
50,287
Kadastar i Geodezija
150
g
Plate
i
dnevnice
11
11
Planiranje gospodarskog razvoja
100
f
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Ekonomski Razvoj
220
Opis
Sekundarni Zdravstvo
466,226
466,226
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
62 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
900
850
e
Sekundarni Zdravstvo
Kultura Omladina i Sport
220
920
Podprogram
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
225
225
466,226
466,226
39,000
39,000
11,935
11,935
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
64
64
238,204
238,204
34,954
18,413
16,541
50,000
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
64
64
238,204
238,204
34,954
18,413
16,541
50,000
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,680
1,680
7,213,859
7,165,109
48,750
417,522
316,272
101,250
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
472,774
472,774
989,935
989,935
258,000
188,000
70,000
150,000
150,000
731,158
644,617
86,541
258,000
188,000
70,000
150,000
150,000
731,158
644,617
86,541
143,240
128,240
15,000
290,000
258,000
32,000
8,064,621
7,867,621
197,000
290,000
258,000
32,000
416,160
369,160
47,000
100
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
43,153
43,153
82,507
67,507
15,000
500
500
300
Predskolsko obrazovanje I obdanis TOTALNI RASHODI
44
44
158,552
158,552
80,000
10,000
70,000
15,000
15,000
253,552
168,552
85,000
300
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
913
913
3,970,926
3,970,926
152,340
152,340
95,219
95,219
4,218,485
4,218,485
300
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
312
312
1,544,645
1,495,895
48,750
79,690
63,440
16,250
19,200
19,200
1,643,535
1,578,535
65,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,396
1,396
5,923,547
5,923,547
767,460
749,960
17,500
144,560
144,560
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
Srbica
160
230
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
643
Osoblje
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika
63,515
63,515
63,515
63,515
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,000
20,000
20,000
20,000
110,000
110,000
2,895,902
1,923,402
972,500
9,841,469
8,741,469
1,100,000
15,000
90,000
15,000
90,000
188,515
83,515
105,000
15,000
90,000
15,000
90,000
188,515
83,515
105,000
63 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
163
Program
Podprogram
d
e
Administracija i Osoblje
230
169
Administracija
Kancelarija Skupstine opsti
230
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
230
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
230
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
52
52
198,039
198,039
101,000
101,000
299,039
299,039
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
52
52
198,039
198,039
101,000
101,000
299,039
299,039
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
98,945
98,945
3,000
3,000
101,945
101,945
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
98,945
98,945
3,000
3,000
101,945
101,945
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
97,162
97,162
23,000
23,000
120,162
120,162
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
97,162
97,162
23,000
23,000
120,162
120,162
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
163,658
163,658
154,860
154,860
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
47,000
47,000
5,000
5,000
163,658
163,658
154,860
154,860
47,000
47,000
5,000
5,000
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
30,321
30,321
7,000
7,000
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
55,548
55,548
16,500
16,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
Poljoprivreda
Subvencije
i
Transfer
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
195
230
27-10-2011, 21:48 PM
Drumska infrastruktura
Opis
500
500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
16,500
16,500
370,518
365,518
5,000
37,821
37,821
20,000
20,000
55,548
55,548
370,518
365,518
5,000
20,000
20,000
92,048
72,048
20,000
92,048
72,048
20,000
64 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
650
Program
Podprogram
d
e
Kadastar i Geodezija
150
660
Geodetske usluge
Urbano planitanje I inpekcij
200
730
Prostorno planiranje i nadzor
Zdravstvo i Socijalna Zastit
320
Administracija
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
47,653
47,653
6,500
6,500
54,153
54,153
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
47,653
47,653
6,500
6,500
54,153
54,153
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
37,133
37,133
6,500
6,500
2,500,406
1,627,906
872,500
2,544,039
1,671,539
872,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
37,133
37,133
6,500
6,500
2,500,406
1,627,906
872,500
2,544,039
1,671,539
872,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
203
203
909,460
909,460
103,780
102,280
1,500
10,000
10,000
10,000
10,000
1,068,240
1,046,740
21,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
10,000
10,000
10,000
10,000
35,833
35,833
35,000
35,000
7,000
7,000
62,833
42,833
20,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
176
176
804,773
804,773
88,780
87,280
1,500
30,000
30,000
923,553
922,053
1,500
100
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
68,854
68,854
8,000
8,000
5,000
5,000
81,854
81,854
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
70,721
70,721
14,000
14,000
10,600
10,600
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
985
985
850
Kultura Omladina i Sport
230
920
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
35,000
130,321
95,321
35,000
35,000
70,721
70,721
14,000
14,000
10,600
10,600
35,000
130,321
95,321
35,000
35,000
4,151,392
4,151,392
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
311,320
295,320
16,000
51,460
51,460
25,000
25,000
295,496
295,496
4,834,668
4,793,668
41,000
65 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
150
e
f
h
41,856
41,856
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
13,000
13,000
3,000
3,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
25,000
295,496
295,496
Ukupno
m
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
15
15
51,667
51,667
18,000
2,000
16,000
3,940
3,940
73,607
57,607
16,000
25,000
378,352
353,352
25,000
600
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
729
729
3,032,033
3,032,033
182,501
182,501
27,240
27,240
3,241,774
3,241,774
600
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
231
231
1,025,836
1,025,836
97,819
97,819
17,280
17,280
1,140,935
1,140,935
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,571
1,571
7,222,060
7,189,013
33,047
1,062,744
968,992
93,752
274,750
224,750
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
94,348
94,348
30,001
30,001
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
Vucitrn
160
Kancelarija Predsednika
240
163
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
240
166
470
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
10
10
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
644
Osoblje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Administracija
500
Opis
Administracija
Inspekcije
Inspekcije
109,863
66,944
42,919
3,823,095
2,270,813
1,552,282
42,919
167,268
124,349
42,919
42,919
94,348
94,348
30,001
30,001
42,919
167,268
124,349
42,919
42,919
136,832
136,832
86,605
86,605
32,000
32,000
136,832
136,832
86,605
86,605
32,000
32,000
69,546
69,546
10,000
10,000
4,000
4,000
69,546
69,546
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
12,492,512
10,720,512
1,772,000
4,000
4,000
255,437
223,437
32,000
255,437
223,437
32,000
83,546
79,546
4,000
83,546
79,546
4,000
66 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
167
Program
Podprogram
d
e
Nabavka
200
169
Nabavka
Kancelarija Skupstine Opst
240
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
240
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
240
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
4
4
20,056
20,056
10,000
10,000
30,056
30,056
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,056
20,056
10,000
10,000
30,056
30,056
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
170,820
170,820
4,000
4,000
174,820
174,820
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
170,820
170,820
4,000
4,000
174,820
174,820
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
30
30
121,725
121,725
10,000
10,000
131,725
131,725
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
30
30
121,725
121,725
10,000
10,000
131,725
131,725
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
49
49
235,780
235,780
200,000
200,000
144,500
94,500
50,000
1,019,256
15,000
1,004,256
1,599,536
545,280
1,054,256
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
49
49
235,780
235,780
200,000
200,000
144,500
94,500
50,000
1,019,256
15,000
1,004,256
1,599,536
545,280
1,054,256
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
31,529
31,529
4,000
4,000
2,500
2,500
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
62,898
62,898
10,000
10,000
3,000
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
Poljoprivreda
Subvencije
i
Transfer
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
195
240
27-10-2011, 21:48 PM
Drumska infrastruktura
Opis
38,029
38,029
85,000
85,000
62,898
62,898
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
3,000
3,000
85,000
85,000
160,898
75,898
85,000
160,898
75,898
85,000
67 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
650
Program
Podprogram
d
e
Kadastar i Geodezija
200
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
250
730
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i Socijalna Zastit
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
42,882
42,882
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
44,342
44,342
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
42,882
42,882
5,000
5,000
80,000
127,882
47,882
80,000
5,000
5,000
2,330,000
2,121,874
208,126
2,379,342
2,171,216
208,126
44,342
44,342
5,000
5,000
2,330,000
2,121,874
208,126
2,379,342
2,171,216
208,126
222
222
1,107,903
1,094,771
13,132
185,217
150,000
35,217
54,985
4,985
50,000
1,447,549
1,349,200
98,349
32,500
32,500
3,000
3,000
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
205
205
1,033,114
1,019,982
13,132
161,217
126,000
35,217
28,000
28,000
150
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
48,843
48,843
21,000
21,000
4,500
4,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
139,672
139,672
20,000
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,118
1,118
Obrazovanje i Nauka
m
80,000
25,946
25,946
920
Ukupno
127,882
47,882
80,000
5
5
Sluzbe za kulturu
i
80,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
240
k
Kapitalni
rashodi
80,000
Administracija
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transfer
5,000
5,000
330
850
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
66,944
66,944
66,944
66,944
95,890
95,890
54,985
4,985
50,000
74,343
74,343
35,000
35,000
139,672
139,672
4,943,727
4,923,812
19,915
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,000
20,000
482,921
424,386
58,535
35,000
92,250
92,250
1,277,316
1,178,967
98,349
194,672
159,672
35,000
35,000
194,672
159,672
35,000
182,854
128,954
53,900
5,701,752
5,569,402
132,350
68 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
39,637
39,637
336,466
336,466
1,300
1,300
377,403
377,403
700
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
28
28
123,316
123,316
53,145
3,145
50,000
11,600
11,600
188,061
138,061
50,000
900
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
874
874
3,849,205
3,849,205
68,120
68,120
60,250
60,250
900
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
207
207
931,569
911,654
19,915
25,190
16,655
8,535
19,100
19,100
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
337
337
1,147,368
1,147,368
92,439
90,210
2,229
11,392
11,392
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
21,000
21,000
11,563
11,563
4,392
4,392
36,955
36,955
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
21,000
21,000
11,563
11,563
4,392
4,392
36,955
36,955
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
90
90
291,000
291,000
14,337
12,108
2,229
2,000
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
90
90
14,337
12,108
2,229
2,000
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
Zubin Potok
160
Kancelarija Predsednika
250
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
250
169
250
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
200
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
645
Osoblje
Administracija
Kancelarija Skupstine opsti
Kancelarija Skupstine opstine
291,000
291,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
182,854
128,954
53,900
4,160,429
4,106,529
53,900
975,859
947,409
28,450
7,853
7,853
7,853
7,853
7,853
7,853
727,632
727,632
1,986,684
1,976,602
10,082
315,190
305,108
10,082
315,190
305,108
10,082
69 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
175
Program
Podprogram
d
e
Budzet i Finansije
250
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
290
Vatrogasci i inspekcije
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
35,000
35,000
5,299
5,299
1,000
1,000
41,299
41,299
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
35,000
35,000
5,299
5,299
1,000
1,000
41,299
41,299
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
66,927
66,927
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
66,927
66,927
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
29,000
29,000
24,952
24,952
660
Urbano planitanje I inpekcij
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
33,000
33,000
963
963
33,963
33,963
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
33,000
33,000
963
963
33,963
33,963
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
8,500
8,500
17,946
17,946
185,394
185,394
211,840
211,840
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
8,500
8,500
17,946
17,946
185,394
185,394
211,840
211,840
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
202
202
663,868
663,868
14,452
14,452
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
39
39
120,000
120,000
1,927
1,927
300
730
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
000
920
900
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
2,000
2,000
2,000
542,238
542,238
598,190
598,190
680,320
680,320
121,927
121,927
70 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
646
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
m
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
122
122
398,868
398,868
11,562
11,562
200
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
41
41
145,000
145,000
963
963
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
234
234
818,663
818,663
150,392
145,156
5,236
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
15,180
15,180
6,789
6,789
21,969
21,969
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
15,180
15,180
6,789
6,789
21,969
21,969
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
108,920
108,920
18,992
13,756
5,236
6,500
6,500
134,412
129,176
5,236
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
108,920
108,920
18,992
13,756
5,236
6,500
6,500
134,412
129,176
5,236
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,822
4,822
1,800
1,800
6,622
6,622
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,822
4,822
1,800
1,800
6,622
6,622
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
34,797
34,797
5,381
5,381
40,178
40,178
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
34,797
34,797
5,381
5,381
40,178
40,178
160
Kancelarija Predsednika
260
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
260
167
Administracija Zvecan
Nabavka
300
175
260
Nabavka
Budzet i Finansije
Budzetiranje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
2,000
Ukupno
200
Zvecan
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
412,430
412,430
145,963
145,963
20,700
20,700
885,906
885,906
1,875,661
1,870,425
5,236
71 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
k
Kapitalni
rashodi
i
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
39,590
39,590
35,440
35,440
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
6,300
6,300
2,560
2,560
8,860
8,860
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
6,300
6,300
2,560
2,560
8,860
8,860
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
6,300
6,300
1,560
1,560
7,860
7,860
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
6,300
6,300
1,560
1,560
7,860
7,860
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
26,252
26,252
8,370
8,370
34,622
34,622
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
26,252
26,252
8,370
8,370
34,622
34,622
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,944
23,944
27,000
27,000
4,000
4,000
173,000
173,000
227,944
227,944
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,944
23,944
27,000
27,000
4,000
4,000
173,000
173,000
227,944
227,944
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
167
167
552,558
552,558
42,500
42,500
5,200
5,200
600,258
600,258
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
42
42
131,463
131,463
2,500
2,500
1,000
1,000
134,963
134,963
480
Ekonomski Razvoj
260
660
Planiranje gospodarskog razvoja
Urbano planitanje I inpekcij
350
730
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
500
920
100
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
712,906
712,906
Ukupno
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda
5,000
5,000
Subvencije
i
Transfer
195
260
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
792,936
792,936
72 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
651
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
500
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
105
105
353,101
353,101
37,000
37,000
3,200
3,200
393,301
393,301
500
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
67,994
67,994
3,000
3,000
1,000
1,000
71,994
71,994
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,441
2,441
11,475,096
11,385,096
90,000
1,741,296
1,194,796
546,500
379,000
324,000
55,000
248,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
37
37
210,096
210,096
203,000
133,000
70,000
11,800
11,800
41,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
37
37
203,000
133,000
70,000
11,800
11,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
49
49
215,000
215,000
143,500
73,500
70,000
20,800
15,800
5,000
379,300
304,300
75,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
49
49
215,000
215,000
143,500
73,500
70,000
20,800
15,800
5,000
379,300
304,300
75,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
99,000
99,000
36,600
26,600
10,000
6,000
6,000
141,600
131,600
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
99,000
99,000
36,600
26,600
10,000
6,000
6,000
141,600
131,600
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,000
30,000
29,000
14,000
15,000
59,000
44,000
15,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,000
30,000
29,000
14,000
15,000
59,000
44,000
15,000
Gnjilane
160
Kancelarija Predsednika
270
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
270
166
Administracija
Inspekcije
530
167
350
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Inspekcije
Nabavka
Nabavka
210,096
210,096
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
248,500
41,500
41,500
41,500
3,823,156
1,473,156
2,350,000
17,667,048
14,377,048
3,290,000
2,523,156
1,473,156
1,050,000
2,989,552
1,828,052
1,161,500
2,523,156
1,473,156
1,050,000
2,989,552
1,828,052
1,161,500
73 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
169
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Skupstine opsti
270
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
270
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
870
Javne infrastrukture
310
Vatrogasci i inspekcije
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
189,000
189,000
10,000
10,000
199,000
199,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
189,000
189,000
10,000
10,000
199,000
199,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
37
37
171,000
171,000
44,500
24,500
20,000
12,000
12,000
227,500
207,500
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
37
37
171,000
171,000
44,500
24,500
20,000
12,000
12,000
227,500
207,500
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
50
50
256,000
256,000
323,000
173,000
150,000
88,900
48,900
40,000
960,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
145,000
75,000
70,000
79,000
39,000
40,000
960,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
42
42
217,000
217,000
178,000
98,000
80,000
9,900
9,900
404,900
324,900
80,000
39,000
39,000
960,000
960,000
1,627,900
477,900
1,150,000
1,223,000
153,000
1,070,000
195
Kancelarija za Zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
21,000
21,000
4,000
4,000
1,000
1,000
26,000
26,000
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
70,000
70,000
21,800
16,800
5,000
8,900
8,900
100,700
95,700
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
70,000
70,000
21,800
16,800
5,000
8,900
8,900
100,700
95,700
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
110,000
110,000
25,700
19,700
6,000
11,900
11,900
147,600
141,600
6,000
270
650
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
74 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
350
660
Geodetske usluge
Urbano planitanje I inpekcij
400
730
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i Socijalna Zastit
360
Administracija
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
110,000
110,000
25,700
19,700
6,000
11,900
11,900
147,600
141,600
6,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
84,000
84,000
20,800
20,800
8,900
8,900
113,700
113,700
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
84,000
84,000
20,800
20,800
8,900
8,900
113,700
113,700
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
311
311
1,689,000
1,629,000
60,000
232,600
176,600
56,000
54,500
44,500
10,000
84,000
40,000
84,000
40,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
41,000
41,000
21,800
21,800
5,000
5,000
84,000
40,000
84,000
40,000
2,100,100
1,850,100
250,000
191,800
67,800
124,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
284
284
1,570,000
1,510,000
60,000
198,000
148,000
50,000
44,500
34,500
10,000
1,812,500
1,692,500
120,000
300
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
78,000
78,000
12,800
6,800
6,000
5,000
5,000
95,800
89,800
6,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
36
36
146,000
146,000
49,500
49,500
14,800
14,800
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
36
36
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,828
1,828
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
19
19
850
Kultura Omladina i Sport
270
920
350
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Administracija
84,000
294,300
210,300
84,000
84,000
146,000
146,000
49,500
49,500
14,800
14,800
84,000
294,300
210,300
84,000
84,000
8,185,000
8,155,000
30,000
597,296
452,796
144,500
139,500
139,500
96,000
96,000
148,046
98,046
50,000
3,000
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
39,000
300,000
39,000
300,000
39,000
300,000
39,000
300,000
9,260,796
8,747,296
513,500
586,046
197,046
389,000
75 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
300
Opis
f
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
652
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
76
76
300,000
300,000
138,600
58,600
80,000
23,800
23,800
462,400
382,400
80,000
800
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,256
1,256
5,429,000
5,429,000
224,650
224,650
85,900
85,900
5,739,550
5,739,550
800
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
477
477
2,360,000
2,330,000
30,000
86,000
71,500
14,500
26,800
26,800
2,472,800
2,428,300
44,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
796
796
3,761,520
3,751,520
10,000
402,045
376,225
25,820
84,000
84,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
81,315
81,315
42,045
30,425
11,620
18,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
42,045
30,425
11,620
18,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
103,194
103,194
56,001
48,001
8,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
103,194
103,194
56,001
48,001
8,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
84,357
84,357
9,000
9,000
93,357
93,357
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
84,357
84,357
9,000
9,000
93,357
93,357
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
63,231
63,231
9,000
9,000
72,231
72,231
Kacanik
160
Kancelarija Predsednika
280
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
280
169
Administracija
Kancelarija Skupstine Opst
280
175
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
81,315
81,315
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
1,180,190
652,880
527,310
5,457,755
4,864,625
593,130
704,981
431,306
273,675
846,341
543,046
303,295
704,981
431,306
273,675
846,341
543,046
303,295
25,500
25,500
25,000
25,000
209,695
201,695
8,000
25,500
25,500
25,000
25,000
209,695
201,695
8,000
30,000
18,000
18,000
76 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
280
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
280
Drumska infrastruktura
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
63,231
63,231
9,000
9,000
72,231
72,231
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
26
26
126,008
126,008
17,000
17,000
6,000
6,000
45,000
30,000
15,000
194,008
179,008
15,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
34,468
34,468
7,000
7,000
4,000
4,000
45,000
30,000
15,000
90,468
75,468
15,000
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,774
4,774
1,000
1,000
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
59,183
59,183
15,000
15,000
100,000
50,000
50,000
174,183
124,183
50,000
5,774
5,774
280
Poljoprivreda
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,650
20,650
5,000
5,000
50,000
50,000
75,650
75,650
080
Šumarstva i inspekcija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
38,533
38,533
10,000
10,000
50,000
50,000
98,533
48,533
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
63,637
63,637
7,000
7,000
150,209
61,574
88,635
220,846
132,211
88,635
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
63,637
63,637
7,000
7,000
150,209
61,574
88,635
220,846
132,211
88,635
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
115
115
552,370
552,370
80,000
75,800
4,200
2,000
20,000
2,000
20,000
668,370
642,170
26,200
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
660
Urbano planitanje I inpekcij
450
730
370
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Administracija
21,150
21,150
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,800
2,800
14,000
14,000
2,000
2,000
25,950
23,950
2,000
77 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
000
e
i
j
71,200
67,000
4,200
12,000
12,000
31,186
31,186
6,000
6,000
2,000
2,000
2,623,451
2,613,451
10,000
165,999
163,999
2,000
38,500
38,500
76,749
76,749
19,000
19,000
9,500
9,500
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
20,000
Ukupno
m
573
573
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
11
11
45,767
45,767
10,000
10,000
1,500
1,500
57,267
57,267
Administracija
500,034
500,034
Opstinski
Rashodi
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20,000
603,234
579,034
24,200
39,186
39,186
10,000
10,000
10,000
10,000
135,000
55,000
80,000
2,972,950
2,870,950
102,000
135,000
55,000
80,000
250,249
160,249
90,000
100
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
432
432
1,942,035
1,942,035
96,999
96,999
19,500
19,500
2,058,534
2,058,534
100
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
110
110
558,900
548,900
10,000
40,000
38,000
2,000
8,000
8,000
606,900
594,900
12,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,165
1,165
5,256,600
5,198,800
57,800
417,652
403,452
14,200
132,000
132,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
101,050
101,050
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
39
39
Kamenica
160
Kancelarija Predsednika
290
163
27-10-2011, 21:48 PM
h
Robe
i
Usluge
8
8
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
653
g
Plate
i
dnevnice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Obrazovanje i Nauka
500
f
Osoblje
103
103
Socijalne Sluzbe
400
Opis
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Sluzbe primarnog zdravstva
350
920
Podprogram
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
1,314,952
636,952
678,000
7,148,704
6,398,704
750,000
58,552
58,552
1,246,323
568,323
678,000
1,405,925
727,925
678,000
101,050
101,050
58,552
58,552
1,246,323
568,323
678,000
1,405,925
727,925
678,000
147,191
147,191
24,000
24,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,500
27,500
171,191
171,191
78 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
290
169
Administracija
Kancelarija Skupstine Opst
290
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
290
180
27-10-2011, 21:48 PM
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
39
39
147,191
147,191
24,000
24,000
171,191
171,191
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
101,000
101,000
7,000
7,000
108,000
108,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
101,000
101,000
7,000
7,000
108,000
108,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
92,300
92,300
15,000
15,000
107,300
107,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
92,300
92,300
15,000
15,000
107,300
107,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
41
41
194,929
194,929
43,000
43,000
50,000
50,000
287,929
287,929
50,000
50,000
104,759
104,759
890
Javne infrastrukture
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
31,759
31,759
23,000
23,000
450
Vatrogasna Sluzba Kamenica
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
25
25
129,000
129,000
15,000
15,000
144,000
144,000
730
Upravljanje prirodnim katastrofam
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
34,170
34,170
5,000
5,000
39,170
39,170
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
27,570
27,570
8,000
8,000
35,570
35,570
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
53,000
53,000
15,000
15,000
68,000
68,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
79 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
290
650
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
450
660
Urbano planitanje I inpekcij
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
53,000
53,000
15,000
15,000
68,000
68,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
48,550
48,550
7,000
7,000
55,550
55,550
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
48,550
48,550
7,000
7,000
55,550
55,550
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
85,700
85,700
12,000
12,000
97,700
97,700
500
Urbano planitanje I inpekcija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
31,700
31,700
6,000
6,000
37,700
37,700
500
Prostorno planiranje i nadzor
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
54,000
54,000
6,000
6,000
60,000
60,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
164
164
867,000
820,000
47,000
69,500
64,500
5,000
730
Zdravstvo i socijalna zastit
25,000
25,000
380
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
17,000
17,000
1,500
1,500
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
145
145
787,000
740,000
47,000
60,000
55,000
5,000
20,000
20,000
400
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
63,000
63,000
8,000
8,000
5,000
5,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
88,700
88,700
7,000
7,000
850
27-10-2011, 21:48 PM
Kadastralne sluzbe
Opis
Kultura Omladina i Sport
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,000
5,000
68,629
68,629
1,035,129
983,129
52,000
18,500
18,500
5,000
5,000
68,629
68,629
940,629
888,629
52,000
76,000
76,000
22,500
22,500
118,200
118,200
80 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
290
920
Podprogram
e
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
22,500
22,500
Ukupno
m
23
23
88,700
88,700
7,000
7,000
118,200
118,200
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
809
809
3,449,610
3,438,810
10,800
151,600
142,400
9,200
57,000
57,000
3,658,210
3,638,210
20,000
450
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
52,530
52,530
27,400
27,400
5,000
5,000
84,930
84,930
700
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
22
22
84,500
84,500
11,000
11,000
5,000
5,000
100,500
100,500
400
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
580
580
2,401,780
2,401,780
74,000
74,000
32,000
32,000
2,507,780
2,507,780
400
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
196
196
910,800
900,000
10,800
39,200
30,000
9,200
15,000
15,000
965,000
945,000
20,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
339
339
1,515,552
1,515,552
157,333
126,933
30,400
30,348
30,348
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
37,577
37,577
8,077
6,077
2,000
3,000
3,000
48,654
46,654
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
37,577
37,577
8,077
6,077
2,000
3,000
3,000
48,654
46,654
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
120,000
120,000
13,874
3,937
9,937
11,254
11,254
145,128
135,191
9,937
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
120,000
120,000
13,874
3,937
9,937
11,254
11,254
145,128
135,191
9,937
Novo Brdo
160
Kancelarija predsednika
300
163
300
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
654
Osoblje
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
47,917
47,917
527,940
491,940
36,000
2,279,090
2,212,690
66,400
81 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
166
Program
Podprogram
d
e
Inspekcije
590
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Opst
300
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
300
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
900
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
18,600
18,600
1,800
1,800
20,400
20,400
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
18,600
18,600
1,800
1,800
20,400
20,400
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
52,500
52,500
3,873
2,873
1,000
2,000
2,000
58,373
57,373
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
52,500
52,500
3,873
2,873
1,000
2,000
2,000
58,373
57,373
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
36,800
36,800
9,547
4,547
5,000
406,304
370,304
36,000
452,651
411,651
41,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
36,800
36,800
9,547
4,547
5,000
406,304
370,304
36,000
452,651
411,651
41,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
55,000
55,000
8,000
4,937
3,063
2,000
2,000
20,000
20,000
85,000
81,937
3,063
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
55,000
55,000
8,000
4,937
3,063
2,000
2,000
20,000
20,000
85,000
81,937
3,063
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
17,900
17,900
1,800
1,800
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
40,000
40,000
5,000
3,000
2,000
21,819
21,819
66,819
64,819
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
40,000
40,000
5,000
3,000
2,000
21,819
21,819
66,819
64,819
2,000
300
27-10-2011, 21:48 PM
Javne infrastrukture
Opis
Poljoprivreda
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
19,700
19,700
82 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
650
Program
Podprogram
d
e
Kadastar i Geodezija
500
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
550
730
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
13,000
13,000
2,500
1,500
1,000
15,500
14,500
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
13,000
13,000
2,500
1,500
1,000
15,500
14,500
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
21,000
21,000
2,500
1,500
1,000
20,000
20,000
43,500
42,500
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
21,000
21,000
2,500
1,500
1,000
20,000
20,000
43,500
42,500
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
46
46
175,276
175,276
10,411
9,011
1,400
4,594
4,594
6,098
6,098
196,379
194,979
1,400
6,098
6,098
177,860
176,860
1,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
42
42
159,328
159,328
8,840
7,840
1,000
3,594
3,594
450
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
15,948
15,948
1,571
1,171
400
1,000
1,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
74,000
37,000
24,000
2,000
4,000
10,000
5,000
20,000
10,000
232,000
54,000
4,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
37,000
37,000
6,000
2,000
4,000
5,000
5,000
10,000
10,000
58,000
54,000
4,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
188
188
890,899
890,899
83,951
83,951
14,500
14,500
8,000
8,000
71,636
71,636
1,068,986
1,068,986
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
25,464
25,464
17,487
17,487
14,500
14,500
8,000
8,000
28,636
28,636
94,087
94,087
850
Kultura Omladina i Sport
300
920
500
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
18,519
18,119
400
83 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
900
Opis
f
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
655
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
3
3
10,312
10,312
2,000
2,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
12,312
12,312
700
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
126
126
620,156
620,156
43,000
43,000
700
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
45
45
234,967
234,967
21,464
21,464
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
514
514
1,708,802
1,708,802
332,125
332,125
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
77,732
77,732
16,000
16,000
2,000
2,000
95,732
95,732
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
77,732
77,732
16,000
16,000
2,000
2,000
95,732
95,732
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
80,858
80,858
32,000
32,000
34,125
34,125
146,983
146,983
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
80,858
80,858
32,000
32,000
34,125
34,125
146,983
146,983
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
64,303
64,303
4,000
4,000
68,303
68,303
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
64,303
64,303
4,000
4,000
68,303
68,303
49,656
49,656
5,300
5,300
54,956
54,956
Štrpce
160
Kancelarija Predsednika
310
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
310
169
Administracija
Kancelarija Skupstine Opst
310
175
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
43,000
43,000
706,156
706,156
256,431
256,431
76,471
76,471
5,000
5,000
796,352
624,952
171,400
2,918,750
2,747,350
171,400
84 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
310
180
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
550
Vatrogasna Sluzba Strpce
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
49,656
49,656
5,300
5,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
42,278
42,278
19,000
19,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
m
54,956
54,956
50,000
50,000
42,278
42,278
Ukupno
19,000
19,000
50,000
50,000
111,278
61,278
50,000
111,278
61,278
50,000
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,433
10,433
1,000
1,000
480
Ekonomski Razvoj
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
74,698
74,698
6,000
6,000
500
500
81,198
81,198
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
74,698
74,698
6,000
6,000
500
500
81,198
81,198
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,370
23,370
3,000
3,000
26,370
26,370
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
23,370
23,370
3,000
3,000
26,370
26,370
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
28,433
28,433
3,000
3,000
535,962
414,562
121,400
567,395
445,995
121,400
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
28,433
28,433
3,000
3,000
535,962
414,562
121,400
567,395
445,995
121,400
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
138,701
138,701
27,000
27,000
73,980
73,980
254,181
254,181
310
650
Planiranje gospodarskog razvoja
Kadastar i Geodezija
550
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
600
730
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Prostorno planiranje i nadzor
Zdravstvo i socijalna zastit
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
11,433
11,433
13,000
13,000
1,500
1,500
85 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,055
20,055
2,000
2,000
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
23
23
86,000
86,000
15,000
15,000
10,000
10,000
500
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
32,646
32,646
10,000
10,000
3,000
3,000
45,646
45,646
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
120
120
344,544
344,544
159,981
159,981
17,846
17,846
522,371
522,371
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
120
120
344,544
344,544
159,981
159,981
17,846
17,846
522,371
522,371
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
272
272
773,796
773,796
55,844
55,844
11,000
11,000
Sekundarne Zdravstvene Za
920
Sekundarne Zdravstvene Zaštite
Obrazovanje i Nauka
1,500
1,500
Ukupno
Administracija
910
23,555
23,555
73,980
73,980
1,500
1,500
171,410
171,410
1,013,550
1,013,550
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
22,794
22,794
2,000
2,000
000
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
187
187
536,089
536,089
38,844
38,844
8,000
8,000
125,687
125,687
708,620
708,620
000
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
80
80
214,913
214,913
15,000
15,000
3,000
3,000
45,723
45,723
278,636
278,636
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2,373
2,373
10,827,420
10,772,420
55,000
1,759,332
1,501,332
258,000
294,980
294,980
6,084,140
3,857,140
2,227,000
19,525,872
16,425,872
3,100,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
77,502
77,502
99,822
99,822
160
Kancelarija Predsednika
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,500
1,500
184,980
184,980
550
Uroševac
27-10-2011, 21:48 PM
e
Opis
400
770
656
Podprogram
560,000
560,000
70,000
70,000
26,294
26,294
247,324
177,324
70,000
86 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
320
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
77,502
77,502
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
99,822
99,822
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
70,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
247,324
177,324
70,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
48
48
164,267
164,267
234,599
234,599
124,480
124,480
523,346
523,346
201,949
201,949
124,480
124,480
405,321
405,321
70,000
320
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
78,892
78,892
120
Pravna pitanja
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,281
12,281
520
Civilno Registracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
68,315
68,315
32,400
32,400
100,715
100,715
920
Komunikacija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,779
4,779
250
250
5,029
5,029
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
56,300
56,300
8,970
8,970
32,000
32,000
97,270
97,270
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
56,300
56,300
8,970
8,970
32,000
32,000
97,270
97,270
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
22,255
22,255
4,500
4,500
26,755
26,755
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
22,255
22,255
4,500
4,500
26,755
26,755
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
139,314
139,314
15,900
15,900
155,214
155,214
166
Inspekcije
630
167
Inspekcije
Nabavka
600
169
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Nabavka
Kancelarija Skupstine Opst
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,281
12,281
87 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
320
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
139,314
139,314
15,900
15,900
155,214
155,214
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
132,874
132,874
40,120
40,120
172,994
172,994
320
Budzetiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
49,580
49,580
7,810
7,810
57,390
57,390
720
Administraciju i prikupljanje poreza TOTALNI RASHODI
21
21
83,294
83,294
32,310
32,310
115,604
115,604
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
41
41
146,328
146,328
389,024
339,024
50,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
33
33
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbra
320
Drumska infrastruktura
360
Vatrogasci i inspekcije
32,963
32,963
113,365
113,365
49,570
49,570
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
52,930
52,930
12,800
12,800
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
74,079
74,079
11,340
11,340
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
120
Šumarstva i inspekcija
30,000
130,000
30,000
130,000
30,000
30,000
30,000
30,000
5,200
5,200
100,000
100,000
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda
5,200
5,200
339,454
289,454
50,000
195
320
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
23,282
23,282
50,797
50,797
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,920
9,920
1,420
1,420
500
500
700,552
490,552
210,000
432,417
322,417
110,000
268,135
168,135
100,000
66,230
66,230
100,000
30,000
100,000
30,000
100,000
30,000
100,000
30,000
215,419
85,419
130,000
163,202
33,202
130,000
52,217
52,217
88 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
480
Program
Podprogram
d
e
Ekonomski Razvoj
320
650
Planiranje gospodarskog razvoja
Kadastar i Geodezija
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
36,775
36,775
15,940
15,940
4,578,738
2,790,738
1,788,000
4,631,453
2,843,453
1,788,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
36,775
36,775
15,940
15,940
4,578,738
2,790,738
1,788,000
4,631,453
2,843,453
1,788,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
17
17
69,235
69,235
14,890
14,890
84,125
84,125
600
Kadastralne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
47,274
47,274
11,040
11,040
58,314
58,314
600
Geodetske usluge
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
21,961
21,961
3,850
3,850
25,811
25,811
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
45,366
45,366
7,500
7,500
250,000
250,000
302,866
302,866
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
45,366
45,366
7,500
7,500
250,000
250,000
302,866
302,866
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
331
331
1,682,752
1,627,752
55,000
378,288
260,288
118,000
105,000
390,000
200,000
190,000
2,607,040
2,139,040
468,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
29,527
29,527
4,840
4,840
105,000
90,000
105,000
90,000
229,367
34,367
195,000
300,000
200,000
100,000
2,291,790
2,018,790
273,000
660
Urbano planitanje I inpekcij
650
730
410
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Administracija
51,000
51,000
000
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
308
308
1,591,492
1,536,492
55,000
355,298
237,298
118,000
45,000
45,000
550
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
61,733
61,733
18,150
18,150
6,000
6,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
105,000
85,883
85,883
89 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
850
Program
d
e
1,778
1,778
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
38
38
148,183
148,183
67,050
67,050
13,800
13,800
30,000
30,000
259,033
259,033
3,500
3,500
7,250
7,250
165,000
89,000
165,000
89,000
50,000
65,000
50,000
65,000
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11,988
11,988
26,640
26,640
3,500
3,500
i
9
9
117,410
117,410
67,390
67,390
k
Ukupno
10,000
7,969,419
7,969,419
54,963
54,963
33,500
33,500
458,249
368,249
90,000
110,300
110,300
105,000
24,000
105,000
24,000
90,000
584,402
584,402
90,000
9,890
9,890
262,550
147,550
115,000
29,238
19,238
10,000
10,000
28,626
28,626
482,914
228,914
254,000
90,000
191,126
62,126
129,000
9,212,370
9,032,370
180,000
154,853
64,853
90,000
90,000
300
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,273
1,273
5,650,907
5,650,907
262,199
180,199
82,000
62,500
62,500
514,402
514,402
6,490,009
6,408,009
82,000
300
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
455
455
2,115,366
2,115,366
119,110
111,110
8,000
34,000
34,000
40,000
40,000
2,308,476
2,300,476
8,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1,150
1,150
5,304,972
5,304,972
724,196
465,291
258,905
200,000
200,000
1,725,896
1,234,801
491,095
8,065,064
7,205,064
860,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
Vitina
160
27-10-2011, 21:48 PM
j
Kapitalni
rashodi
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
657
i
Subvencije
i
Transfer
3
3
Administracija
158,024
158,024
Opstinski
Rashodi
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Obrazovanje i Nauka
300
h
Robe
i
Usluge
33
33
Sport i Rekreacija
600
g
Plate
i
dnevnice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Podrška za mlade
120
f
Osoblje
45
45
Sluzbe za kulturu
720
Opis
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Kultura Omladina i Sport
320
920
Podprogram
Kancelarija Predsednika
180,483
180,483
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
65,000
42,000
23,000
110,000
110,000
20,000
20,000
265,483
222,483
43,000
90 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
330
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
180,483
180,483
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
65,000
42,000
23,000
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
20,000
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
265,483
222,483
43,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
34
34
132,403
132,403
48,000
23,000
25,000
180,403
155,403
25,000
33,000
18,000
15,000
107,966
92,966
15,000
20,000
330
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
74,966
74,966
530
Civilno Registracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
48,464
48,464
930
Komunikacija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
8,973
8,973
15,000
5,000
10,000
23,973
13,973
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
56,140
56,140
22,900
10,900
12,000
79,040
67,040
12,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
56,140
56,140
22,900
10,900
12,000
79,040
67,040
12,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
80,046
80,046
15,000
10,442
4,558
95,046
90,488
4,558
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
0
0
80,046
80,046
15,000
10,442
4,558
95,046
90,488
4,558
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
122,807
122,807
19,500
10,500
9,000
1,491,492
1,072,755
418,737
1,633,799
1,206,062
427,737
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27
27
122,807
122,807
19,500
10,500
9,000
1,491,492
1,072,755
418,737
1,633,799
1,206,062
427,737
166
Inspekcije
650
169
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Opst
330
175
330
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
Budzetiranje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
48,464
48,464
91 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
180
Program
Podprogram
d
e
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
150,382
150,382
130,100
75,070
55,030
114,019
114,019
30,000
30,000
424,501
369,471
55,030
130,100
75,070
55,030
114,019
114,019
30,000
30,000
305,487
250,457
55,030
930
Javne infrastrukture
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
31,368
31,368
650
Vatrogasna Sluzba Vitina
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
119,014
119,014
119,014
119,014
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
11,693
11,693
1,500
500
1,000
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
14
14
50,680
50,680
20,000
10,000
10,000
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
20,000
10,000
10,000
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
36,644
36,644
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
40,339
40,339
18,100
7,600
10,500
58,439
47,939
10,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
40,339
40,339
18,100
7,600
10,500
58,439
47,939
10,500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
24,161
24,161
6,520
3,520
3,000
50,000
10,000
40,000
80,681
37,681
43,000
Prostorno Planiranje i Regulativa V TOTALNI RASHODI
5
5
24,161
24,161
6,520
3,520
3,000
50,000
10,000
40,000
80,681
37,681
43,000
330
Poljoprivreda
130
650
Šumarstva i inspekcija
Kadastar i Geodezija
651
660
700
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
14,036
14,036
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13,193
12,193
1,000
10,000
10,000
75,000
70,000
5,000
155,680
130,680
25,000
75,000
70,000
5,000
119,036
94,036
25,000
36,644
36,644
92 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
730
Program
Podprogram
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
149
149
719,313
719,313
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
119,856
99,624
20,232
40,000
40,000
40,000
40,000
420
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
16,193
16,193
15,000
15,000
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
135
135
660,889
660,889
96,000
75,768
20,232
600
Socijalne Sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
42,231
42,231
8,856
8,856
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
819
819
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
20
20
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
14
14
850
Kultura Omladina i Sport
330
920
650
500
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Administracija
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
20,000
57,274
57,274
3,679,251
3,679,251
67,385
67,385
20,000
71,193
71,193
756,889
736,657
20,232
20,000
17,000
8,000
9,000
25,000
71,087
51,087
20,000
17,000
8,000
9,000
25,000
99,274
65,274
34,000
25,000
240,720
164,135
76,585
45,981
45,981
29,192
29,192
45,981
45,981
16,465
99,274
65,274
34,000
25,000
35,000
35,000
35,000
35,000
50,310
50,310
m
899,169
858,937
40,232
20,000
57,274
57,274
Ukupno
79,404
52,046
27,358
4,080,356
3,941,413
138,943
79,404
52,046
27,358
256,962
194,604
62,358
16,465
66,775
50,310
16,465
600
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
617
617
2,758,323
2,758,323
102,019
102,019
2,860,342
2,860,342
600
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
168
168
803,233
803,233
93,044
32,924
60,120
896,277
836,157
60,120
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
93 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
Opstina
a
b
658
Parteš
Kod
prog
/pod
pr.
c
160
Program
Podprogram
d
e
Kancelarija Predsednika
340
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
340
169
Administracija
Kancelarija Skupstine Opst
340
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
340
180
340
27-10-2011, 21:48 PM
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
Drumska infrastruktura
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
143
143
679,798
679,798
84,530
84,530
23,900
23,900
5,157
5,157
129,074
94,074
35,000
922,459
887,459
35,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
73,594
73,594
20,749
20,749
14,500
14,500
5,157
5,157
76,681
41,681
35,000
190,681
155,681
35,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
73,594
73,594
20,749
20,749
14,500
14,500
5,157
5,157
76,681
41,681
35,000
190,681
155,681
35,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
43,251
43,251
3,000
3,000
46,251
46,251
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
11
11
43,251
43,251
3,000
3,000
46,251
46,251
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
54,380
54,380
3,600
3,600
57,980
57,980
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
54,380
54,380
3,600
3,600
57,980
57,980
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,217
30,217
10,000
10,000
40,217
40,217
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
30,217
30,217
10,000
10,000
40,217
40,217
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
46,791
46,791
12,000
12,000
58,791
58,791
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
10
10
46,791
46,791
12,000
12,000
58,791
58,791
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
94 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
5,382
5,382
800
800
6,182
6,182
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
29,662
29,662
3,000
3,000
32,662
32,662
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
5
5
29,662
29,662
3,000
3,000
32,662
32,662
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
34,110
34,110
4,381
4,381
38,491
38,491
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
34,110
34,110
4,381
4,381
38,491
38,491
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
41,055
41,055
4,000
4,000
5,400
5,400
22,053
22,053
72,508
72,508
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
41,055
41,055
4,000
4,000
5,400
5,400
22,053
22,053
72,508
72,508
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,073
20,073
3,000
3,000
23,073
23,073
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
20,073
20,073
3,000
3,000
23,073
23,073
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
76
76
275,754
275,754
20,000
20,000
4,000
4,000
30,340
30,340
330,094
330,094
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
52
52
154,408
154,408
10,000
10,000
2,000
2,000
30,340
30,340
196,747
196,747
340
660
Poljoprivreda
Urbano planitanje I inpekcij
750
730
Prostorno planiranje i nadzor
Zdravstvo i socijalna zastit
430
850
Administracija
Kultura Omladina i Sport
340
920
900
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Osnovno obrazovanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
95 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
900
659
Srednje obrazovanje
Elez Han
160
Kancelarija Predsednika
350
163
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
350
169
Administracija
Kancelarija Skupstine opsti
350
175
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet i Finansije
350
180
27-10-2011, 21:48 PM
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbra
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
24
24
121,347
121,347
10,000
10,000
2,000
2,000
133,347
133,347
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
215
215
1,033,908
1,033,908
151,999
151,999
30,795
30,795
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
41,999
41,999
19,999
19,999
12,000
12,000
73,998
73,998
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
41,999
41,999
19,999
19,999
12,000
12,000
73,998
73,998
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
63,203
63,203
45,800
45,800
15,295
15,295
124,298
124,298
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
63,203
63,203
45,800
45,800
15,295
15,295
124,298
124,298
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
47,500
47,500
1,500
1,500
49,000
49,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
47,500
47,500
1,500
1,500
49,000
49,000
17,000
17,000
453,024
203,024
250,000
1,686,726
1,436,726
250,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
39,442
39,442
3,000
3,000
42,442
42,442
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
39,442
39,442
3,000
3,000
42,442
42,442
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
40,288
40,288
12,200
12,200
52,488
52,488
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
96 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
390
Sprecavanje Vatre i Pozarna Insp
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
40,288
40,288
12,200
12,200
52,488
52,488
4,892
4,892
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
3,892
3,892
1,000
1,000
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
17,119
17,119
3,000
3,000
5,000
5,000
25,119
25,119
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
17,119
17,119
3,000
3,000
5,000
5,000
25,119
25,119
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
11,102
11,102
2,000
2,000
13,102
13,102
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
11,102
11,102
2,000
2,000
13,102
13,102
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
34,667
34,667
4,000
4,000
439,024
189,024
250,000
477,691
227,691
250,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
34,667
34,667
4,000
4,000
439,024
189,024
250,000
477,691
227,691
250,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
35
35
168,191
168,191
26,000
26,000
6,000
6,000
200,191
200,191
6,000
6,000
13,615
13,615
150
480
Šumarstva i inspekcija
Ekonomski Razvoj
350
660
Planiranje gospodarskog razvoja
Urbano planitanje I inpekcij
800
730
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
440
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
6,615
6,615
1,000
1,000
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
31
31
148,406
148,406
23,000
23,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
171,406
171,406
97 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
700
920
660
Podprogram
e
Socijalne Sluzbe
Obrazovanje i Nauka
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
13,170
13,170
2,000
2,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
126
126
564,304
564,304
33,500
33,500
9,500
9,500
9,500
9,500
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
15,170
15,170
14,000
14,000
621,304
621,304
750
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
24,000
24,000
2,000
2,000
200
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
98
98
431,554
431,554
25,000
25,000
4,000
4,000
460,554
460,554
200
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
22
22
108,750
108,750
6,500
6,500
10,000
10,000
125,250
125,250
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
124
124
561,127
561,127
124,381
124,381
220,789
177,489
43,300
929,097
885,797
43,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
42,588
42,588
15,000
15,000
4,800
4,800
62,388
62,388
15,000
15,000
4,800
4,800
56,883
56,883
Kllokot
160
Kancelarija Predsednika
18,000
18,000
35,500
35,500
4,800
4,800
360
Kancelarija Predsednika
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
37,083
37,083
160
Za unutarnju reviziju
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
5,505
5,505
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
21
21
87,493
87,493
5,500
5,500
18,000
18,000
110,993
110,993
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
12
12
48,801
48,801
5,500
5,500
18,000
18,000
72,301
72,301
163
360
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Administracija i Osoblje
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,505
5,505
98 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
760
Ljudskim resursima
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
13,092
13,092
13,092
13,092
160
Pravna pitanja
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,821
4,821
4,821
4,821
560
Civilno Registracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,234
12,234
12,234
12,234
960
Komunikacija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,272
4,272
4,272
4,272
760
Europskih Integracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,272
4,272
4,272
4,272
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
7,816
7,816
7,816
7,816
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
7,816
7,816
7,816
7,816
167
Nabavka
800
169
Nabavka
Kancelarija Skupstine opsti
360
175
360
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Kancelarija Skupstine opstine
Budzet I Finansije
Budzetiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
52,930
52,930
10,000
10,000
62,930
62,930
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
52,930
52,930
10,000
10,000
62,930
62,930
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
31,496
31,496
3,467
3,467
34,963
34,963
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
31,496
31,496
3,467
3,467
34,963
34,963
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
99 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
180
Program
Podprogram
d
e
Javne sluzbe, civilna odbra
960
Javne infrastrukture
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
17,793
17,793
4,042
4,042
87,372
44,072
43,300
109,207
65,907
43,300
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
17,793
17,793
4,042
4,042
87,372
44,072
43,300
109,207
65,907
43,300
195
Kancelarija za zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
4,272
4,272
1,000
1,000
5,272
5,272
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,572
10,572
1,500
1,500
12,072
12,072
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,572
10,572
1,500
1,500
12,072
12,072
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,572
10,572
2,500
2,500
13,072
13,072
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
10,572
10,572
2,500
2,500
13,072
13,072
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,816
12,816
5,251
5,251
18,067
18,067
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
12,816
12,816
5,251
5,251
18,067
18,067
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
69,164
69,164
12,074
12,074
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
3
3
16,510
16,510
2,074
2,074
360
651
Poljoprivreda
Katastar i Geodezija
800
660
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcij
850
730
450
27-10-2011, 21:48 PM
Opis
Prostorno planiranje i nadzor
Zdravstvo i Socijalna Zastit
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,605
9,605
90,843
90,843
18,584
18,584
100 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
000
851
e
Sluzbe Primarnog Zdravstva
Kultura, omladina I sport
360
920
Podprogram
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Opis
f
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
9,605
9,605
Ukupno
m
12
12
52,654
52,654
10,000
10,000
72,259
72,259
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
8,545
8,545
1,798
1,798
10,343
10,343
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
8,545
8,545
1,798
1,798
10,343
10,343
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
56
56
205,068
205,068
62,250
62,250
123,812
123,812
391,130
391,130
800
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
9,369
9,369
48,000
48,000
98,812
98,812
156,181
156,181
100
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
3
3
12,595
12,595
1,000
1,000
25,000
25,000
38,595
38,595
500
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
38
38
138,873
138,873
10,000
10,000
148,873
148,873
500
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
13
13
44,231
44,231
3,250
3,250
47,481
47,481
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
189
189
771,574
745,640
25,934
79,704
67,938
11,766
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
43,107
33,107
10,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
43,107
33,107
10,000
Ranilug
160
370
27-10-2011, 21:48 PM
g
Plate
i
dnevnice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
661
Osoblje
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
28,000
26,000
2,000
20,000
20,000
191,087
171,087
20,000
1,090,365
1,030,665
59,700
24,000
17,334
6,666
15,000
15,000
183,975
163,975
20,000
266,082
229,416
36,666
24,000
17,334
6,666
15,000
15,000
183,975
163,975
20,000
266,082
229,416
36,666
101 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
163
Program
Podprogram
d
e
Administracija i Osoblje
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
18
18
72,832
66,832
6,000
3,100
1,000
2,100
75,932
67,832
8,100
370
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
15
15
61,439
55,439
6,000
1,500
500
1,000
62,939
55,939
7,000
970
Komunikacija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
7,563
7,563
1,100
300
800
8,663
7,863
800
370
Rod
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
1
1
3,830
3,830
500
200
300
4,330
4,030
300
169
Kancelarija Skupstine Opst
370
175
Kancelarija Skupstine Opstine
Budzet i Finansije
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
52,320
42,386
9,934
52,320
42,386
9,934
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
52,320
42,386
9,934
52,320
42,386
9,934
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
9
9
44,052
44,052
1,500
500
1,000
45,552
44,552
1,000
1,500
500
1,000
41,513
40,513
1,000
370
Budzetiranje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
8
8
40,013
40,013
770
Administraciju i prikupljanje poreza TOTALNI RASHODI
1
1
4,039
4,039
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
30,517
30,517
1,500
500
1,000
28,000
26,000
2,000
60,017
57,017
3,000
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
7
7
30,517
30,517
1,500
500
1,000
28,000
26,000
2,000
60,017
57,017
3,000
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
180
970
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Javne sluzbe, civilna odbra
Javne infrastrukture
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,039
4,039
102 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
Podprogram
d
e
Opis
f
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
i
Ukupno
m
195
Kancelarija za Zajednice
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
2
2
9,090
9,090
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
15,202
15,202
1,000
500
500
16,202
15,702
500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
15,202
15,202
1,000
500
500
16,202
15,702
500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
27,363
27,363
1,000
500
500
28,363
27,863
500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
6
6
27,363
27,363
1,000
500
500
28,363
27,863
500
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
36
36
107,570
107,570
370
651
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
851
730
Kadastralne sluzbe
Zdravstvo i Socijalna Zastit
500
Sluzbe primarnog zdravstva
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
32
32
95,238
95,238
800
Socijalne sluzbe
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
12,332
12,332
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
100
100
369,521
369,521
920
Obrazovanje i Nauka
850
Administracija
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
4
4
22,939
22,939
300
Predskolsko obrazovanje I obdanist TOTALNI RASHODI
14
14
69,024
69,024
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
27-10-2011, 21:48 PM
Osoblje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,090
9,090
5,000
5,000
112,570
112,570
95,238
95,238
5,000
5,000
47,604
47,604
17,332
17,332
7,112
7,112
424,237
424,237
22,939
22,939
15,868
15,868
84,892
84,892
103 - 104
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014 Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih opstinskih rashoda za 2012 godin
Kod
a
Opstina
b
Kod
prog
/pod
pr.
c
Program
d
e
Opis
f
Osoblje
g
Plate
i
dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
k
Kapitalni
rashodi
Ukupno
i
m
800
Osnovno obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
66
66
197,469
197,469
15,868
15,868
800
Srednje obrazovanje
TOTALNI RASHODI
Vladini grantovi
Sopstveni prihodi
Strano finansiranje
16
16
80,089
80,089
15,868
15,868
Ukupni Troskovi
43,589 195,146,029
28,941,337
8,260,472
4,786,600
124,664,342
361,798,779
Vladni Transferi
43,589 193,754,562
24,900,690
8,080,434
1,006,309
74,056,785
301,798,779
Ukupni Troskovi za 38 Opstine
27-10-2011, 21:48 PM
Podprogram
213,337
213,337
7,112
7,112
103,069
103,069
Sopstveni Prihodi
0
1,391,467
4,040,647
180,038
3,780,291
50,607,557
60,000,000
Strano Finansiranje
0
0
0
0
0
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
104 - 104
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Tabela 4.2 Godisnje finansiranje opstinskih kapitalnih investicija u 2012
Opstine
PJI Kod
Program/Podprogram
Sifra
Naziv projekta
Projekta
2012
2012
10 - VG
21 - SP
Ukupni
Strano
RashodiFinanciranje
611000 - Glogovac
611160 - Predsednik i Opstinski Savet
160010 - Kancelarija Predsednika - Glogovac
611160-1216962
Ostala oprema
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Glogovac
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
25,000
0
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija - Glogovac
611163-1216961
Kupovina Generatora
611175 - Budzet i Finansije
175010 - Budzet i Finansije - Glogovac
611175-1216274
postavljenje brojeva u nepokretnim zgradama
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Glogovac
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
20,000
0
20,000
0
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura - Glogovac
611180-1216504
Odrzavanje kanalizacije i skepticnih jama
20,000
0
20,000
0
611180-1216510
Odrzavanje Horizontalnih i vertikalnih znakova saobracaja
20,000
0
20,000
0
611180-1216457
Zimsko i letnje odrzavanje puteva u Glogovac
10,000
5,000
15,000
0
611180-1216890
Odrzavanje parkova i zelenila grada
50,000
0
50,000
0
611180-1216466
Uredjivanje groblja
20,000
0
20,000
0
611180-1216892
Renoviranje asfaltnih puteva
40,000
0
40,000
0
611180-1216503
Ciscenje divljih stovarista
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Glogovac
170,000
5,000
175,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
170,000
5,000
175,000
0
86,000
0
86,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Glogovac
86,000
0
86,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
86,000
0
86,000
0
45,000
0
45,000
0
611470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470010 - Poljoprivreda - Glogovac
611470-1216442
Kapitali - Subvencije
611650 - Kadastar i Geodezija
650050 - Katastar Usluge - Glogovac
611650-1216436
Snimanje puteva
611650-1216438
Kadastar etaziteta
27,000
0
27,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Glogovac
72,000
0
72,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
72,000
0
72,000
0
45,000
0
45,000
0
0
25,000
25,000
0
40,000
0
40,000
0
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660100 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Glogovac
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1216100
Asfaltiranje puta u selo Stari Pokljek
611660-1216328
Izgradnja kanalizacije u selo Likosane druga faza
611660-1214637
Asfaltiranje tranzitnog puta Carski Izvor - Glogovac - Srbica
Faqe 1
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1216018
Asfaltiranje puta u selo Vasiljevo druga faza
40,000
0
40,000
0
611660-1215854
Asfaltiranje puta Krajkovo - Damanek druga faza
40,000
0
40,000
0
611660-1216106
Izgradnja fekalne kanalizacije u Novi Pokljek
25,000
0
25,000
0
611660-1216330
Izgradnja vodovoda u selo Likosa
0
10,000
10,000
0
611660-1215762
Uredjenje trotuara i osvetljenje u Glogovac -III-
20,000
0
20,000
0
611660-1216260
Regulisanje trotoara za ucenike u selo Lapusnik
25,000
0
25,000
0
611660-1216032
Asfaltiranje puta u selo Poluze
10,000
0
10,000
0
611660-1216315
Asfaltiranje puta u selo Godanc, faza 2
0
45,000
45,000
0
611660-1215883
Kanalizacija u ulici Bujupi i Arlat
35,000
0
35,000
0
611660-1216969
Dodavanje kapaciteta za vodovod za pijacu vodu u selima
45,000
0
45,000
0
611660-1216331
Asfaltiranje puta u selo Stutice druga faza
0
80,000
80,000
0
611660-1215785
Put Abri - Likovc - faza 2
25,508
0
25,508
0
611660-1216270
Kanalizacija u selo Krajkova od skole
12,184
12,816
25,000
0
611660-1216085
Asfaltiranje puta od ulice Vermica do skole u Koretice druga faza 35,000
0
35,000
0
611660-1216319
Izgradnja mosta u ulici Shala koji povezuje lokalni put sa Guri i Plakes 0
15,000
15,000
0
611660-1215884
Fekalna kanalizacija u Poluzi
25,000
0
25,000
0
611660-1216296
Kanalizacija u selo Terdevc, 2 faza
0
25,000
25,000
0
611660-1216985
Asfaltiranje puteva u stari Pokelek
45,000
0
45,000
0
611660-1216391
Asfaltiranje puteva u selo Dobrosevo - faza 2
0
45,000
45,000
0
611660-1215793
Asfaltiranje puteva u opstini Komorane
50,000
0
50,000
0
611660-1216087
Izgradnja kanalizacije u selo Nekoc - poslednja faza
40,000
0
40,000
0
611660-1215958
Izgradnja infrastrukture u Trstenik -I-
45,000
0
45,000
0
611660-1216986
Regulisanje izvora Mineralne vode u stari Poklek
10,000
0
10,000
0
611660-1216235
Asfaltiranje puta u selo Gornji Zabelj
45,000
0
45,000
0
611660-1216392
Izgradnja kanalizacije u selo Vrbovc, prva faza
0
25,000
25,000
0
611660-1215804
Kanalizacija u Komorane II
20,000
0
20,000
0
611660-1216094
Asfaltiranje puta u selo Gornja Fushtica
30,000
0
30,000
0
611660-1216323
Asfaltiranje puta u selo Gornja Korotica
0
50,000
50,000
0
611660-1216256
Asfaltiranje puta u selo Lapusnik , ulica Bogiqi
50,000
0
50,000
0
611660-1216007
Asfaltiranje puta u selo Butuci Druga Faza
40,000
0
40,000
0
611660-1216300
Kanalizacija u selo Kisnareka, 1 faza
611660-1216238
Asfaltiranje puta u selo Donji Zabel
611660-1216398
Nadgledanje i izgradnja paramasa
611660-1215817
Asfaltiranje puta Komorane II - Ulica Cakic
611660-1216285
Asfaltiranje puta u selo Fatos, 2 faza
611660-1216099
Izgradnja kanalizacije u selo Trstenik II
611660-1216326
Asfaltiranje puta u selo Doljnja Karotica
611660-1216258
611660-1216015
611660-1216307
Asfaltiranje puta u Glanaselo, faza 2
611660-1216246
Asfaltiranje puta u selo Vuqak, druga faza
611660-1216399
Uredjivanje fekalne kanalizacije u selo Djerdjaj
611660-1215853
611660-1216293
Kanalizacija u selo Sankovc, 1 faza
0
25,000
25,000
0
45,000
0
45,000
0
0
10,000
10,000
0
25,000
0
25,000
0
0
30,000
30,000
0
35,000
0
35,000
0
0
35,000
35,000
0
Asfaltiranje Puta, ulica Haxhiaj
30,000
0
30,000
0
Asfaltiranje puta u selo Arlat - ulica Xhamija- Foniqi
55,000
0
55,000
0
0
70,000
70,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
izgradnja rezervoara za vodu za pice i distributivne mreze u Baice 90,000
0
90,000
0
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
1,127,692
522,816
1,650,508
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,127,692
522,816
1,650,508
0
8,000
0
8,000
0
48,000
0
48,000
0
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
611730-1217007
Odrzavanje zdrastvenih objekata i zdrastvene opreme
611730-1216294
Autoambulanca
Faqe 2
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611730-1216295
Ostala zdravstvena oprema
5,000
0
5,000
0
611730-1216297
ostali mali kapital instaliranje interneta
6,000
0
6,000
0
611730-1217005
Kofinanciranje u preojektima za izgradnju trafo pored socialnih stanovista
8,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
8,000
0
75,000
0
75,000
0
20,000
0
20,000
0
755000 - Socijalne Sluzbe - Glogovac
611730-1216314
Vozilo za Centar za socijalni rad u Glogovac
611730-1216320
Renoviranje krova Centra za socijalni rad
5,000
0
5,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Glogovac
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
100,000
0
100,000
0
70,000
0
70,000
0
Ukupno - Kultura - Glogovac
70,000
0
70,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
70,000
0
70,000
0
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura - Glogovac
611850-1216271
Izgradnja stadiona druga faza Glogovac
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1216259
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
6,000
0
6,000
0
611920-1216247
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
14,000
0
14,000
0
611920-1216249
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
6,000
0
6,000
0
611920-1216110
Renoviranje podova, prozora SHFMU Negrovac
14,000
0
14,000
0
611920-1216856
Uredjenje peci u osnovnoj skoli Ali Gashi Drenasin III
9,000
0
9,000
0
611920-1216251
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
14,000
0
14,000
0
611920-1216122
regulisanje ograde u gimnaziji Skenderbue u Drenasu
10,000
0
10,000
0
611920-1216857
Uredjenje peci u osnovnoj skoli Sankoc
8,000
0
8,000
0
611920-1216254
Uredjenje ograde u SHFMU Shota Galica Abri
14,000
0
14,000
0
611920-1216996
transport ucenika
55,000
0
55,000
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
150,000
0
150,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
150,000
0
150,000
0
527,816 2,373,508
0
Ukupno - Glogovac 1,845,692
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
612175-1214252
Kupovina racunara
0
5,000
5,000
0
612175-1214253
Sufinansiranje projekata
0
200,000
200,000
0
612175-1214255
Kupovina namestaja
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
0
210,000
210,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
210,000
210,000
0
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612180-1214363
Istrebljivanje pasa lutalica
10,000
0
10,000
0
612180-1214341
Ciscenje zivotne sredine
30,000
0
30,000
0
612180-1214367
Odrzavanje putne infrastrukture, kanalizacije, parkova, vodovoda i50,000
rasciscavanje snega.
0
50,000
0
612180-1214343
Kupovina kontejnera
10,000
0
10,000
0
612180-1214368
Odrzavanje i prosirenje javne rasvete
60,000
0
60,000
0
612180-1214369
Izgradnja parkova, trotoara i horizontalna i vertikalna signalizacija na
60,000
ulicama
0
60,000
0
612180-1214371
Hitni slucajevi
20,000
0
20,000
0
612180-1214373
Posipanje tercijarnih puteva sljunkom
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
255,000
0
255,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
255,000
0
255,000
0
Faqe 3
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612470-1214376
Sistem za navodnjavanje
0
20,000
20,000
0
612470-1214357
Posumljavanje golih povrsina
0
10,000
10,000
0
612470-1214358
Sanitarno ciscenje suma
0
10,000
10,000
0
612470-1214359
Ruralni razvoj
0
450,000
450,000
0
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
0
490,000
490,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
490,000
490,000
0
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1214338
Asfaltiranje u Grabovcu
612660-1214302
Asfaltiranje u Vragoliji
0
20,000
20,000
0
20,000
0
20,000
0
612660-1214552
Ciscenje reke Drenice, otvaranje kanala u Malom Belacevcu
0
20,000
20,000
0
612660-1214304
Asfaltiranje u Gornjem Dobrevu
612660-1214281
Asfaltiranje u Kuzminu
15,000
0
15,000
0
0
15,000
15,000
0
612660-1214306
Asfaltiranje u Nakaradama
612660-1214285
Asfaltiranje u Kosovom Polju
20,000
0
20,000
0
0
60,000
60,000
0
612660-1214356
612660-1214333
Asfaltiranje puta u Slatinskim Borovima
21,527
0
21,527
0
Asfaltiranje u Donjoj
15,000
0
15,000
0
612660-1214862
Asfaltiranje u selima Pomozotin i Kuzim i gradu Kosovom Polju
23,000
32,000
55,000
0
612660-1214294
Asfaltiranje u Malom Belicevcu
0
15,000
15,000
0
612660-1214382
Izgradnja vodovoda i kanalizacije
140,000
0
140,000
0
612660-1214335
Asfaltiranje u Harilacu
15,000
0
15,000
0
612660-1214298
Asfaltiranje u Velikom Belicevcu
0
20,000
20,000
0
612660-1214336
Asfaltiranje u Lismiru
612660-1214300
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
0
15,000
15,000
0
10,000
0
10,000
0
279,527
197,000
476,527
0
663150 - Urbano Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
279,527
197,000
476,527
0
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1214397
Kupovina opreme za zdravstvo
25,000
0
25,000
0
612730-1214553
Izgradnja ambulante u Velikoj Slatini
15,000
0
15,000
0
612730-1214398
Uredjenje dvorista zdravstvenih objekata
15,000
0
15,000
0
612730-1214554
Izgradnja ambulante u Velikom Belacevcu
15,000
0
15,000
0
612730-1214401
Renoviranje domova zdravlja
40,000
0
40,000
0
612730-1214402
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
0
130,000
130,000
0
612730-1214403
Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija (D.D.D.)
0
25,000
25,000
0
612730-1214384
Kupovina vozila za zdravstvenu sluzbu (QPS)
0
8,000
8,000
0
612730-1214407
Izgradnja (prosirenje kapaciteta objekata u QKMF))
30,000
0
30,000
0
612730-1214385
Odrzavanje zdravstvenih objekata
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
15,000
0
15,000
0
155,000
163,000
318,000
0
731500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755050 - Socijalne Sluzbe - Kosovo Polje
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Kosovo Polje
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
155,000
163,000
318,000
0
40,000
0
40,000
0
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612850-1214271
Izgradnja malih otvorenih sportskih terena
Faqe 4
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612850-1214257
Arheoloska istrazivanja
30,000
0
30,000
0
612850-1214259
Izgradnja sportskog centra u Velikom Belicevcu
0
75,000
75,000
0
612850-1214265
Izgradnja sportskog centra u dvoristu osnovne skole Mihal Grameno u Kosovom
0
75,000
Polju
612850-1214269
Izgradnja sportskog centra u Velikoj Slatini
75,000
0
55,000
0
55,000
0
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
125,000
150,000
275,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
125,000
150,000
275,000
0
47,000
0
47,000
0
0
20,000
20,000
0
25,000
70,000
95,000
0
72,000
90,000
162,000
0
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija - Kosovo Polje
612920-1214379
Renoviranje skolske zgrade
612920-1214380
Kupovina inventara
612920-1214381
Skola u Nakaradama
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
942300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Kosovo Polje
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Kosovo Polje
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
72,000
90,000
162,000
0
886,527 1,300,000 2,186,527
0
Ukupno - Kosovo Polje
613000 - Lipljan
613163 - Administracija i Osoblje
163030 - Administracija - Lipljan
613163-1214651
Renoviranje kancelarija
613163-1214658
Kupovina IT opreme
613163-1214660
Kupovina sluzbenih vozila
0
20,000
20,000
0
0
10,000
10,000
0
80,000
0
80,000
0
Ukupno - Administracija - Lipljan
80,000
30,000
110,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
80,000
30,000
110,000
0
0
100,000
100,000
0
250,000
0
250,000
0
50,000
100,000
150,000
0
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180030 - Putna Infrastruktura - Lipljan
180830 - Upravljanje Vode - Lipljan
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
613180-1214749
Sufinansiranje sa donatorima
613180-1110791
Izgradnja kanalizacije u naselju Gadimlje (druga faza)
613180-1214687
Izgradnja kanalizacionog sistema u novim naseljima u Lipljanu
613180-1214663
Asfaltiranje puta Prizrenska veza
700,000
0
700,000
0
613180-1214755
Uredjenje spomenika masakra u selu Bujan
50,000
0
50,000
0
613180-1214692
Izgradnja kanalizacije u selu Smalus, I faza
150,000
0
150,000
0
613180-1214666
Izgradnja kanalizacije u selu Krajiste
200,000
0
200,000
0
613180-1214764
Uredjenje gradskih parkova
29,713
50,287
80,000
0
613180-1214619
Izgradnja kanalizacije u selu Janjevo
114,760
0
114,760
0
613180-1214726
Izgradnja kanalizacije u naselju Aklapi
0
200,000
200,000
0
613180-1214673
Asfaltiranje puta Vrelo - Gadimlje
130,000
0
130,000
0
613180-1214786
Izgradnja kanalizacije naselja Magure
0
200,000
200,000
0
613180-1214623
Izgradnja kanalizacije u naselju Krojmir
100,000
0
100,000
0
613180-1214728
Izgradnja vodovoda za sela Blinaje, Leletic, Veliki Ribar, Krajiste, Gracko,
0 Vogacinca,
250,000Bujan 250,000
i Toplicane
0
613180-1214675
Asfaltiranje puta u Slovu
613180-1214739
Izgradnja vodovoda za selo Lugadzi
613180-1216870
Renoviranje sale skupstine opstine
0
613180-1214677
Asfaltiranje puta Salj - Krojmir (2. faza)
0
613180-1215784
Uredjenje mosta preko reke u Janjevu
0
30,000
613180-1214741
Izgradnja vodovoda za selo Smalus
613180-1214681
Asfaltiranje ulica u gradu
Faqe 5
100,000
0
100,000
0
63,888
0
63,888
0
40,000
40,000
0
150,000
150,000
0
30,000
0
50,000
0
50,000
0
0
200,000
200,000
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
1,988,361
1,320,287
3,308,648
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,988,361
1,320,287
3,308,648
0
178,000
0
178,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
178,000
0
178,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
178,000
0
178,000
0
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660200 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Lipljan
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1214565
Detaljan nacrt projekata
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613730-1215833
Renoviranje CPM (Janjevo i Magure)
112,000
0
112,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
112,000
0
112,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
112,000
0
112,000
0
150,000
0
150,000
0
150,000
0
150,000
0
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
250,000
0
250,000
0
Ukupno - Lipljan 2,608,361 1,350,287 3,958,648
0
613920 - Obrazovanje i Nauka
922500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
613920-1215836
Izgradnja obdanista u Lipjanu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
930600 - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
613920-1215834
Izgradanj osnovne skole u Rubovcu
614000 - Obilic
614163 - Administracija i Osoblje
163040 - Administracija - Obilic
614163-1215425
Racunarska oprema
7,000
0
7,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
7,000
0
7,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
7,000
0
7,000
0
614180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180040 - Putna Infrastruktura - Obilic
614180-1215447
Popravke javne rasvete
0
3,000
3,000
0
614180-1215430
Popravka ulica 4. kategorije
0
15,000
15,000
0
614180-1215451
Servisiranje i punjenje aparata za gasenje pozara
0
1,000
1,000
0
614180-1215433
Popravka kanalizacione mreze
0
10,000
10,000
0
614180-1215453
Popravka asfaltiranih puteva
0
20,000
20,000
0
614180-1215436
Ciscenje puteva tokom zimske sezone
0
10,000
10,000
0
614180-1215439
Akcija za eliminaciju pasa lutalica
0
6,000
6,000
0
614180-1215441
Vertikalna i horizontalna signalizacija
0
4,222
4,222
0
614180-1215444
Servisiranje opstinskih vozila
0
14,000
14,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Obilic
0
83,222
83,222
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
83,222
83,222
0
0
10,000
10,000
0
17,000
0
17,000
0
0
60,000
60,000
0
140,000
48,000
188,000
0
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
614660-1215546
Eksproprijacija zemljista
614660-1215530
Asfaltiranje puta u Milosevu (naselje Ibrahimi - Medzuani)
614660-1215549
Asfaltiranje puta u selu Babimoc, 1. deo
614660-1215533
Asfaltiranje ulica u gradu
614660-1215553
Rusenje ilegalnih objekata - prepreka
614660-1215536
Prva obilaznica oko zeleznice u Obilicu
Faqe 6
0
3,000
3,000
0
80,000
35,000
115,000
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614660-1215555
Izrada projekta
0
30,000
30,000
0
614660-1215537
Plan za uredjenje
0
50,000
50,000
0
614660-1215459
Asfaltiranje puta Breznica - Koskovik
100,000
40,000
140,000
0
614660-1215542
Trotoar prema novoj skoli u starom Obilicu
0
42,655
42,655
0
614660-1215463
Asfaltiranje puta u naselju Brbatovci 2. deo
43,877
36,123
80,000
0
614660-1215545
Sufinansiranje projekata
0
40,000
40,000
0
614660-1215465
Asfaltiranje ulica u Mazgitu
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
50,000
35,000
85,000
0
430,877
429,778
860,655
0
0
8,000
8,000
0
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1215565
Ciscenje groblja
614660-1215558
Ciscenje otpada iz divljih deponija
614660-1215560
Uredjenje i prosirenje zelenih povrsina
614660-1215562
Sufinansiranje projekata sa REK-om
0
8,000
8,000
0
30,000
10,000
40,000
0
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
30,000
46,000
76,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
460,877
475,778
936,655
0
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1215566
Odrzavanje ambulante
0
5,000
5,000
0
614730-1215570
Uvodjenje centralnog grejanja u CPM u Milosevu
0
10,000
10,000
0
614730-1215574
Uvodjenje centralnog grejanja u CPM u Obilicu
614730-1215575
Ograsdjivanje ambulante u Breznici
9,000
0
9,000
0
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
9,000
25,000
34,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,000
25,000
34,000
0
20,000
1,000
21,000
0
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija - Obilic
614920-1215577
Centralno grejanje u Paljaju
614920-1215578
Sportski teren Sloboda u Milosevu
0
15,000
15,000
0
614920-1215581
Sanitarni cvor u Breznici
0
12,000
12,000
0
614920-1215585
Centralno grejanje u selu Kozarice
10,000
0
10,000
0
614920-1215586
Skolski inventar
10,000
0
10,000
0
614920-1215576
Renoviranje skole
0
15,000
15,000
0
40,000
43,000
83,000
0
43,000
83,000
0
627,000 1,143,877
0
Ukupno - Administracija - Obilic
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
40,000
Ukupno - Obilic
516,877
Ukupno - Porez na Imovinu - Podujevo
0
0
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
0
0
0
615000 - Podujevo
615175 - Budzet i Finansije
175050 - Budzet i Finansije - Podujevo
175450 - Porez na Imovinu - Podujevo
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615660-1214234
Kanalizacija u Radujevu 2012
12,000
0
12,000
0
615660-1214217
Kanalizacija u Stedimu, 2. faza - 2012
60,000
0
60,000
0
615660-1214278
Renoviranje i izgradnja mostova 2012
24,000
0
24,000
0
615660-1214235
Horizontalna i vertikalna signalizacija - 2012
12,000
0
12,000
0
Kanalizacija u Ladovcu
15,000
10,000
25,000
0
615660-1214261
Izgradnja mosta u Popovu - 2012
10,000
0
10,000
0
615660-1214391
Ciscenje i prosirenje recnog korita - 2012
20,000
0
20,000
0
615175-107553
80215
Faqe 7
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214312
Kanalizacija u gradu i selima
100,000
0
100,000
0
615660-1214245
Zatvaranje divlje deponije
10,000
0
10,000
0
615660-1214283
Kapitalne investicije za hitne slucajeve - 2012
615660-1214220
Kanalizacija u Donjoj Dumnici - 2012
25,000
30,000
55,000
0
125,000
30,000
155,000
0
615660-1214246
Kanalizacija Dobrotin, Lepaj, Bajcin - 2012
615660-1214286
Renoviranje puteva sa sljunkom - 2012
110,000
0
110,000
0
50,000
60,000
110,000
0
615660-1214239
615660-1214393
Izgradnja mostova u gradu na reci Lab - 2012
75,000
0
75,000
0
Renoviranje i odrzavanje atmosferske kanalizacije - 2012
30,000
0
30,000
0
615660-1214249
Izgradnja mosta u Repu - 2012
15,000
0
15,000
0
615660-1214272
Prosirenje vodovodne mreze - 2012
8,000
0
8,000
0
615660-1214223
Renoviranje asfaltiranih puteva i sahtova - 2012
40,000
0
40,000
0
615660-1214254
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu - 2012
40,000
0
40,000
0
615660-1214214
Izgradnja pijace, 2. faza - 2012
100,000
50,000
150,000
0
615660-1214288
Kanalizacija u Gornjoj Lapastici - 2012
75,000
0
75,000
0
615180-1214412
Kupovina auto-cisterne SHZSH - 2012
55,000
0
55,000
0
615660-1214273
Kanalizacija Belopoje-Trnava-Halabak
80,000
20,000
100,000
0
615660-1214224
Uredjenje ulica u gradu sa makadamom
90,000
0
90,000
0
615660-1214215
Kanalizacija u Obrancu - 2012
60,000
0
60,000
0
615660-1214191
Uredjenje trotoara - 2012. god.
110,000
0
110,000
0
615660-1214274
Kanalizacija u Sajkovcu 2012
45,000
0
45,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
1,396,000
200,000
1,596,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,396,000
200,000
1,596,000
0
615650 - Kadastar i Geodezija
650250 - Katastar Usluge - Podujevo
615650-1214242
GPS - geodezija - 2012. god.
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Podujevo
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
25,000
0
25,000
0
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615660-1214260
Asfaltiranje puta u Kacibegu
110,000
20,000
130,000
0
615660-1214389
Asfaltiranje puta u Sakovici - od magistralnog puta do mosta - 2012.
20,000
30,000
50,000
0
615660-1214301
Asfaltiranje puta Glamnik- naselje Lahu i naselju Obrazda kod skole
70,000
0
70,000
0
615660-1214244
Asfaltiranje puta u Belopoju 2012
40,000
0
40,000
0
615660-1214198
Asfaltiranje ulica u gradu - 2012
150,000
50,000
200,000
0
615660-1214408
Izgradnja puta u Kusevici - 2012
30,000
60,000
90,000
0
615660-1214346
Uredjenje javnih prostora - 2012
55,000
0
55,000
0
615480-1214218
Ucesce sa donatorima
65,386
0
65,386
0
615660-1214377
Mali kapital - 2012
35,000
0
35,000
0
615660-1214202
Uredjenje korita reke Lab - 2012
80,000
0
80,000
0
615660-1214409
Asfaltiranje puta Donji Laus, naselje Ahmeti, Dauti - 2012
615660-1214237
Asfaltiranje puta Konusec Buric - naselje Salja Visoka 2012
615175-1110524
82214
50,000
0
50,000
0
120,000
80,000
200,000
0
Asfaltiranje puta Surkis - nastavak - 2. faza
30,000
60,000
90,000
0
615660-1214267
Asfaltiranje puta Orlan –Brain – nastavak - 2012
60,000
60,000
120,000
0
615660-1214392
Asfaltiranje puta Lug-naselje Sokoli-2012
40,000
0
40,000
0
615660-1214313
Asfaltiranje u Donjoj Lapastici - naselje Zuka -2012
75,000
0
75,000
0
615660-1214383
Asfaltiranje puta Peran - Obrance - tri deonice - 2012
95,000
0
95,000
0
615660-1214455
Asfaltiranje puta Polat - Murgul
300,000
100,000
400,000
0
615660-1214209
Asfaltiranje puta Sfecelj - 2012
170,000
60,000
230,000
0
615660-1214410
Izgradnja puta u naselju Idriz - 2012
30,000
10,000
40,000
0
615660-1214355
Izgradnja puta Luzan - naselje Maljoku -2012
0
45,000
45,000
0
Faqe 8
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214270
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak - 2012
95,000
0
95,000
0
615660-1214222
Izrada projekata - 2012
40,000
0
40,000
0
615660-1214211
Odrzavanje zivotne sredine, trgova, parkova - 2012
60,000
0
60,000
0
615660-1214287
Izgradnja puta Brvenik-Metergofc-2012
50,000
70,000
120,000
0
615660-1214411
Asfaltiranje puta Balofc - naselje Mehana , Dzakaliju, Kacanoli, Zebica
95,000
,Nisevci - 20120
95,000
0
615660-1214240
Asfaltiranje puta Bradas - naselje Spahiu 2012
75,000
0
75,000
0
615660-1214396
Asfaltiranje puta Bajcin - naselje Sogojeva - 2012
50,000
0
50,000
0
615660-1214387
Asfaltiranje puta Donji Sibovac, naselje Bajgora i Dzakaliju - 2012 30,000
0
30,000
0
615660-1214364
Izgradnja puta u Pakastici - 2012
20,000
60,000
80,000
0
615660-1214400
Asfaltiranje puta Donje Ljupce, naselja Kaciju, Humoli, Bajgora - 2012
80,000
0
80,000
0
615660-1214328
Izgradnja puta Podujevo - Livadice - 2012
60,000
80,000
140,000
0
615660-1214258
Projekti koji nisu zavrseni prethodne godine - 2012
72,000
0
72,000
0
615660-1214388
Asfaltiranje puta u Dobrotinu, kod Vrela , naselja Rekaliju, naselja
100,000
Lepaja - 2012
0
100,000
0
615660-1214296
Izgradnja puta u Zegrovu - 2012
40,000
0
40,000
0
615660-1214243
Asfaltiranje i kanalizacija u Mirocu - 2012
180,000
50,000
230,000
0
615660-1214406
Asfaltiranje puta Dumnica - naselje Uka, Hamiti, Oraca, Zijeci - 2012
60,000
80,000
140,000
0
2,732,386
915,000
3,647,386
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,732,386
915,000
3,647,386
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
665300 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615730-1214345
Renoviranje zdravstvenih objekata - 2012
35,288
0
35,288
0
615730-1214375
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
100,000
0
100,000
0
615730-1214354
Kupovina vozila hitne pomoci, 2012.g.
615730-1214386
Izgradnja CPM u Orlanu
615180-1214362
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija - 2012
615730-1214370
Izgradnja porodilista - nastavak 2012
30,000
0
30,000
0
107,000
0
107,000
0
20,000
0
20,000
0
130,000
0
130,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
422,288
0
422,288
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
422,288
0
422,288
0
Ukupno - Kultura - Podujevo
0
0
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
0
0
0
615850 - Kultura, Omladina i Sport
850050 - Kultura - Podujevo
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615920-1214318
Renoviranje skolske zgrade
30,000
0
30,000
0
615660-1214321
Sufinansiranje i ucesce sa donatorima II u prosveti - 2012
60,847
0
60,847
0
615920-1216885
Uredjenje skolske ograde
40,000
0
40,000
0
130,847
0
130,847
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Podujevo
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
130,847
0
130,847
0
Ukupno - Podujevo 4,706,521 1,115,000 5,821,521
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
922900 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Podujevo
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1214672
Seminari za osoblje opstine
50,000
50,000
0
616163-1216137
Kupovina vozila za potrebe opstine (administracija, ekonomija i centar za
0 socijalni
100,000
rad)
0
100,000
0
Faqe 9
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616163-1216134
Sufinansiranje projekata sa resornim ministarstvima i partnerima
0
300,000
300,000
0
616163-1216135
Kupovina inventara za potrebe opstine
0
120,000
120,000
0
616163-1216151
Kupovina racunara i softvera
100,000
0
100,000
0
616163-1216136
Sluzba za informisanje javnosti
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Administracija - Pristina
100,000
600,000
700,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
100,000
600,000
700,000
0
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzet i Finansije - Pristina
616175-1216175
Eksproprijacija i izgradnja infrastrukture
0
1,058,496
1,058,496
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Pristina
0
1,058,496
1,058,496
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
1,058,496
1,058,496
0
250,000
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
616180-1216146
Nacrt realizacije projekata
0
250,000
0
616180-1216147
Izgradnja puteva u urbanim krajevima (asfaltiranje, kanalizacija3,250,000
i prateca infrastruktura)
0
3,250,000
0
616180-1216139
Izgradnja trgova Ibrahim Rugova i Zahir Pajaziti
0
2,000,000
0
616180-1216148
Izgradnju puteva u ruralnim krajevima (asfaltiranje, kanalizacija2,000,000
i prateca infrastruktura)
1,000,000
3,000,000
0
616180-1216140
Kruzni put centar - Dragodan do kruznog toka (put Pristina - Kosovo Polje
0 - Mitrovica
1,200,000
- Skoplje)
1,200,000
0
616180-1216149
Izgradnja kruznog toka na magistralnom putu u kraju Veternika 500,000
500,000
1,000,000
0
616180-1216141
Interni krug- put Gnjilane-Kosovo Polje (sufinansiranje sa ministarstvom)
500,000
500,000
1,000,000
0
616180-1216150
Izgradanj puteva povrh atmosverskog kolektora u ulici Kalabrija 500,000
500,000
1,000,000
0
616180-1216142
Nastavak puta - Enver Maljoku - (Mati 1) faza - I i II
250,000
500,000
750,000
0
616180-1216143
Izgradnja puta Ndue Perlesi
450,000
0
450,000
0
9,700,000
4,200,000
13,900,000
0
0
100,000
100,000
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
20,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
2,000,000
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1216159
Projekat u oblasti gradjevinskog otpada tokom cele godine
616180-1216173
Izgradnja fabrike vode (sufinansiranje nemacke banke)
616180-1216153
Popravka sistema radio veza
20,000
0
616180-1216160
Renoviranje recnih korita i vrata, kolektor atmosferskih padavina, opremanje
0
bunara
100,000
sa poklopcima
100,000
0
616180-1216174
Sistem za proizvodnju grejanja u Termokosu (sufinansiranje sa nemackom
0 bankom
1,000,000
i vladom)
1,000,000
0
616180-1216154
Postavljanje kamera u gradu
0
100,000
100,000
0
616180-1216161
Odrzavanje staza u gradskim parkovima
0
50,000
50,000
0
616180-1216155
Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na putevima i u100,000
naseljima
150,000
250,000
0
616180-1216169
Uredjenje autobuskih stanica i postavljanje kabina na stanicama
0
130,000
130,000
0
616180-1216163
Prosirenje zelenih povrsina i parkova u gradu
356,752
243,248
600,000
0
616180-1216156
Izgradnja i modernizacija semafora
83,261
66,739
150,000
0
616180-1216170
Kombinovana pijaca u Pristini
0
100,000
100,000
0
616180-1216164
Popravka gradskog groblja
0
50,000
50,000
0
616180-1216157
Prosirenje mreze javne rasvete (u parkovima, prostorijama opstinskih
300,000
institucija, ugradnja
0 LED
300,000
rasvetnih tela
0
616180-1216165
Uredjenje mesta za kontejnere i snabdevanje podzemnim i nadzemnim kontejnerima
0
200,000
200,000
0
616180-1216158
Popravka liftova u gradu
280,000
280,000
0
616180-1216152
Renoviranje javne rasvete
250,000
0
250,000
0
616180-1216166
Tretman pasa lutalica
0
50,000
50,000
0
2,090,013
2,639,987
4,730,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
182300 - Vatrogasna Sluzba - Pristina
616180-1216167
Kupovina masina i opreme
0
200,000
200,000
0
616180-1216168
Vatrogasna oprema sa zimskim, letnjim uniformama
0
150,000
150,000
0
616180-1216171
Hidrant i kopanje bunara
0
30,000
30,000
0
616180-1216172
Izgradnju kompleksa sklonista u Matu – druga faza – vatrogasna stanica
0
na
300,000
Suncanom bregu
300,000
i renoviranje sklon
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pristina
Faqe 10
0
680,000
680,000
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
11,790,013
7,519,987
19,310,000
0
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
50,000
50,000
0
616195 - Lokalna Kancelarija
197300 - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
616195-1216229
Lokalna infrastruktura u naseljima manjinskih zajednica
616470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470060 - Poljoprivreda - Pristina
616470-1216216
Poljoprivredni projekat za u stocare
0
50,000
50,000
0
616470-1216227
Vakcinacija goveda i pasa, kao i vestacko osemenjivanje stoke
0
30,000
30,000
0
616470-1216217
Meliorizacija livada i pasnjaka
0
50,000
50,000
0
616470-1216228
Projekti za poljoprivrednike za sadnju u jesen
0
100,000
100,000
0
616470-1216218
Ispitivanje poljoprivrednog zemljista u opstini Pristina i savetovanje poljoprivrednika
0
50,000
o agro-tehnickim
50,000 merama
0
616470-1216219
Projekat za pcelarstvo
50,000
50,000
0
616470-1216222
Projekat za poljoprivrednike u zivinarstvu (proizvodnja jaja i postavljanje0kotla) 30,000
30,000
0
616470-1216224
Projekat u oblasti poljoprivrede, sufinansiranje
0
50,000
50,000
0
616470-1216226
Projekat za poljoprivrednike za prolecnu sadnju
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pristina
0
460,000
460,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
460,000
460,000
0
0
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
616480-1216209
Projekti sa sufinansiranjem i promovisanjem zaposlenja za mlade
0
50,000
50,000
0
616480-1216211
Promovisanje preduzeca - vodici
0
10,000
10,000
0
616480-1216212
Upravljanje radnim prostorom - inkubator biznesa
0
20,000
20,000
0
616480-1216213
Osposobljavanje nezaposlenih mladih ljudi u preduzetnistvu
0
10,000
10,000
0
616480-1216214
Projekat dijaspora – stimulisanje projekata investitora iz dijaspore
0
30,000
30,000
0
616480-1216215
Promovisanje ekonomske saradnje s drugim gradovima iz razlicitih zemalja
0
616480-1216208
Strategija lokalnog ekonomskog razvoja za opstinu Pristina 2012-2015 0
20,000
20,000
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
0
240,000
240,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
240,000
240,000
0
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1216193
Kupovina digitalne opreme za katastar i geodeziju
0
50,000
50,000
0
616650-1216194
Registracija etaznog i osnovnog katastra
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
150,000
150,000
0
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616660-1216179
Izrada i revizija planova za uredjenje (Nova Pristina, Vranjevac, Mati, Kalabrija,
0
800,000
istorijska mesta,
800,000
Sofalija)
0
616660-1216189
Ispitivanje eventualnih opasnosti i plan za zastitne mjere u Pristini
0
100,000
100,000
0
616660-1216180
Sastavljenje glavnih projekta
0
250,000
250,000
0
616660-1216190
Digitalizacija prostornih i urbanistickih planova, uspostavljanje GIS-a
0
200,000
200,000
0
616660-1216181
Nacrt plana za (detaljnu) obnovu – centar
0
100,000
100,000
0
616660-1216191
Kupovina opreme za merenje zagadjenja vazduha, vode i zemljista
0
80,000
80,000
0
616660-1216182
Nacrt projekata za upravljanje otpadom
0
50,000
50,000
0
616660-1216176
Opstinski razvojni planovi
0
300,000
300,000
0
616660-1216192
Vrata Pristine jug-zapad
0
300,000
300,000
0
616660-1216184
Nacrt prirucnika za urbanizam
0
30,000
30,000
0
616660-1216177
Plan urbanistickog razvoja (infrastruktura, ekonomija, zivotna sredina) 0
200,000
200,000
0
616660-1216185
Nacrt idejnih urbanistickih– arhitektonskih planova i realizacija
250,000
250,000
0
Faqe 11
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616660-1216178
Plan restauracije i konzervacije za Velus
0
100,000
100,000
0
616660-1216187
Sektorsko istrazivanje - saobracaj, zivotna sredina i ekonomski razvoj 0
100,000
100,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
2,860,000
2,860,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
2,860,000
2,860,000
0
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1216128
Kupovina vozila za tehniĕke i operativne potrebe FMC i HC
71,000
0
71,000
0
616730-1216074
Izgradnja zdravstvenih ustanova
63,551
536,449
600,000
0
616730-1216132
Kupovina inventara za potrebe zdravstvenih i socijalnih institucija130,000
616730-1216095
Medicinska oprema
616730-1216133
Oprema za QEA pri QMU / SISH
616730-1216104
Renoviranje, popravke infrastrukture objekata za zdravstvenu i socijalnu
110,000sluzbu
616730-1216118
Dezinsekcija prostora u gradu Pristini
616730-1216124
616730-1216126
0
130,000
0
70,000
250,000
320,000
0
0
20,000
20,000
0
0
110,000
0
120,000
0
120,000
0
Jesenja deratizacija podruma i garaza
50,000
0
50,000
0
Deratizacija i kanalizacija
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
654,551
806,449
1,461,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
654,551
806,449
1,461,000
0
0
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1216202
Ulepsavanje grada za praznike
65,000
65,000
0
616850-1216203
Istorijske manifestacije, kulturna desavanja, sportski i festivali opstine Pristina
0
120,000
120,000
0
616850-1216204
Pokrivanje amfiteatra na bazenu na Grmiji
0
68,000
68,000
0
616850-1216205
Inventar gradske biblioteke - Hivzi Sulejmani
0
200,000
200,000
0
616850-1216199
Veliki pristinski hamam - poslednja faza
0
200,000
200,000
0
616850-1216207
Pocetna faza radova na sali u naselju medrese
0
150,000
150,000
0
616850-1216200
Popravka carsijske dzamije, treca zavrsna faza
0
100,000
100,000
0
616850-1216201
Renoviranje kulturnih institucija
0
145,000
145,000
0
0
1,048,000
1,048,000
0
Ukupno - Kultura - Pristina
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1216195
Izgradnja univerzalnih sportskih terena i renoviranje postojecih
0
200,000
200,000
0
616850-1216196
Klizaliste (jezero na Grmiji)
0
200,000
200,000
0
616850-1216197
Atletska staza na Taukbasce, Grmiji i Dragodanu
0
70,000
70,000
0
616850-1216198
Zatvoreni bazen u Pristini
0
400,000
400,000
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
0
870,000
870,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
1,918,000
1,918,000
0
616920 - Obrazovanje i Nauka
923100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
616920-1216267
Adaptacija objekta za pretskolsku ustanovu na o Dragodanu - CPM, prizemlje
0
i150,000
u Ajvaliji
150,000
0
616920-1216275
Izgradnja predskolske ustanove u naselju Vranjevac
0
300,000
300,000
0
616920-1216278
Renoviranje stare skole u Matu, adaptiranje pretskolske ustanove
0
300,000
300,000
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
0
750,000
750,000
0
616920-1216317
Izgradnja osnovne skole na putu Ibrahim Fehmiu nastavak od prethodne0 godine
450,000
450,000
0
616920-1216353
Izgradnja osnovne skole .A.Keljmendi - Barilevo
500,000
500,000
0
616920-1216322
Prosirenje zgrade osnovne skole Dz. Mustafa - Besi - sufinansiranje sa USAID-om
0
260,000
260,000
0
616920-1216325
Prosirenje zgrade osnovne skole - Teuta - u Grastici
0
100,000
100,000
0
616920-1216342
Izgradnja novog krila na starom objektu Emin Duraku
0
150,000
150,000
0
616920-1216337
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u osnovnoj skoli F. N. Gafuri
0
150,000
150,000
0
616920-1216338
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u osnovnoj skoli Ajvalija II - nova skola
0
150,000
150,000
0
616920-1216345
Opremanje kabineta, skolski inventar i udzbenici
350,000
350,000
0
931500 - Osnovno Obrazovanje - Pristina
Faqe 12
0
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pristina
0
2,110,000
2,110,000
0
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
616920-1216340
Izgradnja osnovne skole na Dragodanu
0
150,000
150,000
0
616920-1216341
Izgradnja srednje ekonomske skole H. K. Pristina
0
200,000
200,000
0
616920-1216336
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u skoli 28. Novembar
0
150,000
150,000
0
616920-1216343
Obnavljanje i krecenje skolskih zgrada
0
350,000
350,000
0
616920-1216344
Uvodjenje i renoviranje centralnog grejanja
0
153,157
153,157
0
616920-1216339
Izgradnja srednje muzicke skole - Prenk Jakova
0
300,000
300,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
0
1,303,157
1,303,157
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
4,163,157
4,163,157
0
Ukupno - Pristina 12,544,564 19,826,089 32,370,653
0
617000 - Stimlje
617180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184110 - Vatrogasci i Inspekcija
617180-1214494
Nabavka vatrogasnog vozila
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
50,000
50,000
0
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Stimlje
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
10,000
0
10,000
0
0
30,000
30,000
0
134,630
0
134,630
0
0
41,941
41,941
0
617470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470870 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Stimlje
617470-1214497
Nabavka vozila
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1214968
617660-1110825
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Glavici
82361
617660-1214471
617660-1111061
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Malopoljcu
Popravka trgova, groblja i spomenika u Stimlju
82375
617660-1214979
Projekti infrastrukture sa ucescem
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Belincu
0
80,000
80,000
0
51,206
8,794
60,000
0
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
0
30,000
30,000
0
617660-1111070
82370
Uredjenje trotoara u Muzecinu, Crnoljevu i Belincu
0
26,952
26,952
0
30,000
0
30,000
0
110,000
0
110,000
0
617660-1214989
617660-1110940
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Vojnovcima
82362
617660-1214448
617660-1110972
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Donjem Godancu Donjem
33,453
82364
617660-1214450
617660-1111013
82365
617660-1214453
617660-1111016
82366
617660-1214456
617660-1111024
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrovu
82379
0
33,453
0
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Crnoljevu
60,000
20,000
80,000
0
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Gornjem Godancu
33,452
0
33,452
0
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrastici
30,000
0
30,000
0
Uredjenje groblja heroja u Stimlju i Malopoljcu
80,000
0
80,000
0
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Zborcu
67,960
12,040
80,000
0
Uredjenje recnog korita
84,901
15,099
100,000
0
Asfaltiranje puta unutar sela Davidovc
25,000
25,000
50,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
740,602
289,826
1,030,428
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
740,602
289,826
1,030,428
0
34,421
0
34,421
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
34,421
0
34,421
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
34,421
0
34,421
0
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1214541
Izgradnja PMC-a u Petrovu
617920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 13
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
931800 - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
617920-1214523
Uredjenje sportskog terena i regulisanje stepenista u skoli u Crnoljevu
28,907
0
28,907
0
617920-1214536
Popravka skolskog objekta i sportskog terena u Djurkovcu
25,000
0
25,000
0
53,907
0
53,907
0
0
53,907
0
339,826 1,178,756
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
53,907
Ukupno - Stimlje
838,930
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1215709
Regulacija korita reke u Preocu
60,000
0
60,000
0
618163-1215702
Nasipanje puta za novo groblje u Susici L=500m Alb.zajednica
10,000
0
10,000
0
618163-1215684
Izrada infrastrukturne mreze za sportski kompleks Brnjes
240,000
0
240,000
0
618163-1215710
Regulisanje korita reke izmedju dva mosta i parkovske povrsine u 30,000
D.Gusterici
0
30,000
0
618163-1215703
Zavrsetak kanalizacione mreze u Radevu L=500m
0
10,000
0
618163-1215690
Sanacija i delimicna izgradnja kan.mreze u Kisnici duzine L=500m10,000
0
10,000
0
618163-1215711
Izgradnja infrastrukturne mreze za sportsku halu iznad L.Sela
300,000
300,000
0
618163-1215704
Produzenje fekalnog kolektora od G.Gusterice do D.Gusterice i povezivanje
55,000 u sistem 0
55,000
0
618163-1215698
Realizacija projekata male vrednosti(hitne intervencije u infrastrukturi)
54,206
0
54,206
0
618163-1215713
Uredjenje ulice od poste do padalista
0
100,000
100,000
0
618163-1215706
Izgradnja kanalizacione mreze za Novo Naselje
30,000
0
30,000
0
618163-1215699
Izrada projektno tehnicke dokumentacije za predvidjene projekte 35,000
0
35,000
0
618163-1215714
Prosirenje puta od ambulante do skole i obdaniste u Dobrotinu sa pesackom
0
stazom
100,000
i osvetljenjem
100,000
0
618163-1215707
Ograda oko kulturnog centra i uredjenje parka u Badovcu
40,000
618163-1215700
Rekonstrukcija i sanacija crkve u Batusu
618163-1215715
Prosirenje mostova na putu D.Gusterica-Livadje
618163-1215708
618163-1215701
10,000
0
0
40,000
0
70,000
0
70,000
0
0
37,000
37,000
0
Uredjenje korita reke i parkovske povrsine u Susici
43,000
0
43,000
0
Izgradnja zvonika za crkvu u Lepini
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija - Gracanica
712,206
537,000
1,249,206
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
712,206
537,000
1,249,206
0
618730 - Osnovno Zdravstvo
735000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
618730-1215716
Nabavka medicinske opreme
618730-1215717
Vozila
53,338
0
53,338
0
100,000
0
100,000
0
153,338
0
153,338
0
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
153,338
0
153,338
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754080 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1215723
Agregati za obdanista
10,000
0
10,000
0
618920-1215721
Vozilo za obdaniste
25,000
0
25,000
0
618920-1215722
Intervencije na tri obdanista
5,314
0
5,314
0
40,314
0
40,314
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
932100 - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
618163-1215660
Sanacija Skole u Suvom Dolu
60,000
0
60,000
0
618920-1215718
Sanacija igralista osnovnih skola u opstini Gracanica
90,000
0
90,000
0
618920-1215725
Izgradnja i opremanje muzicke skole
150,000
0
150,000
0
618920-1215719
Rekonstrukcija i sanacija ograda osnovnih skola
100,000
0
100,000
0
618920-1215720
Uvodjenje centralnog grejanja osnovne skole Livadje
40,000
0
40,000
0
Faqe 14
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
440,000
0
440,000
0
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
618920-1215724
IT oprema
23,000
0
23,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
23,000
0
23,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
503,314
0
503,314
0
537,000 1,905,858
0
Ukupno - Gracanica 1,368,858
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660500 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Dragas
621660-1214905
Izgradnja skole Belobrod
621660-1215412
Izgradnja centra za zajednice u selu Restelica
621660-1214689
Izgradnja puteva u selu Kuk
621660-1215177
Pokockavanje puteva u selu Kukuljane
621660-1214611
Pokockavanje puta u selu Brut
621660-1215814
Pokockavanje puta u selu Globocica
621660-1214916
Izgradnja zastitnog zida u selu Zgatare
621660-1214507
Izgradnja vodovoda u Dragasu
621660-1215422
Pokockavanje puta u selu Mljike
621660-1214695
621660-1215257
200,000
0
200,000
0
0
30,000
30,000
0
25,000
0
25,000
0
0
10,000
10,000
0
15,000
10,000
25,000
0
0
10,000
10,000
0
10,000
0
10,000
0
203,000
60,000
263,000
0
11,000
0
11,000
0
Pokockavanje puteva u selu Kosava
15,000
10,000
25,000
0
Asfaltiranje puta u selu Vraniste
50,000
10,000
60,000
0
621660-1214613
Prosirenje mosta u selu Bresane
20,000
0
20,000
0
621660-1215876
Asfaltiranje puta Brod - turisticki centar
70,000
0
70,000
0
621660-1214935
Pokockavanje puta u selu Zgatare
10,000
0
10,000
0
621660-1214518
Asfaltiranje puteva u Dragasu
0
30,000
30,000
0
621660-1215535
Asfaltiranje puta u selu Ljuboviste
25,000
0
25,000
0
621660-1214698
Pokockavanje puteva u selu Buze
20,000
0
20,000
0
621660-1215268
Izgradnja mosta i pokockavanje puta u selu Brod
60,000
0
60,000
0
621660-1214616
Pokockavanje centra i puteva u selu Bresane
30,000
0
30,000
0
621660-1215947
Popravka skole u selu Brzne
25,000
0
25,000
0
621660-1214959
Izgradnja kanalizacije u selu Radesa
20,000
0
20,000
0
621660-1214547
Nabavka vozila za opstinsku administraciju
40,000
0
40,000
0
621660-1215631
Pokockavanje puta u selu Radesa
0
20,000
20,000
0
621660-1214709
Pokockavanje puteva u selu Rence
0
15,000
15,000
0
621660-1215305
Prosirenje puta Dragas-Brod
2,000
0
2,000
0
621660-1214618
Kanalizacija u selu Kapre
20,000
0
20,000
0
621660-1215949
Pokockavanje puta u selu Krstac
11,000
0
11,000
0
621660-1215087
Kuklibeg-kanalizacija i pokockavanje ulice Saraj
25,000
0
25,000
0
621660-1214548
Kofinansiranje sa donatorima
0
30,000
30,000
0
621660-1215641
Izgradnja kanalizacije u Dragasu-prosirenje
10,000
0
10,000
0
621660-1214718
Pokockavanje puta u selu Sajne
20,000
0
20,000
0
621660-1215311
Pokockavanje puta i parking mesta u selu Restelica
40,000
0
40,000
0
621660-1214680
Asfaltiranje puta u Plajnik - ucescem
10,000
0
10,000
0
621660-1215150
Uredjenje centra u selu Rapca
40,000
0
40,000
0
621660-1214550
Pokockavanje puteva u selu Zapluzje
25,000
0
25,000
0
621660-1215771
Renoviranje osnovne skole u Zlipotoku
20,000
0
20,000
0
621660-1214902
Pokockavanje puteva u selu Zjum
10,000
0
10,000
0
621660-1215341
Prosirenje vodovodnog sistema u selu Restelica
60,000
0
60,000
0
621660-1214683
Pokockavanje puta u selu Buce
15,000
0
15,000
0
621660-1215164
Pokockavanje putav u selu Krusevo
35,000
10,000
45,000
0
Faqe 15
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1214570
Izgradnja puta Zgatare-Blac
117,950
50,000
167,950
0
621660-1215810
Asfaltiranje puta u selu Dikance
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Dragas
1,359,950
295,000
1,654,950
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,359,950
295,000
1,654,950
0
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1215951
Nabavka vozila
621730-1215952
Renoviranje zgrade GCPM-a i renoviranje zgrade CPM-a i APM-a 39,478
u Dragasu
15,000
0
15,000
0
35,000
74,478
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
54,478
35,000
89,478
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
54,478
35,000
89,478
0
330,000 1,744,428
0
Ukupno - Dragas 1,414,428
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1111436
82437
622163-1216261
622163-1215213
Snabdevanje racunarima za potrebe SO Prizren
0
20,000
20,000
0
Opis registra civilnog stanja
0
10,000
10,000
0
Tretiranje udruzenja rata
0
10,000
10,000
0
622163-1111440
82439
Digitalizacija podataka
0
10,000
10,000
0
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
0
45,000
45,000
0
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
0
10,000
10,000
0
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
0
622163-1215217
622163-1111443
82440
622163-1215178
622163-1111428
82433
622163-1215182
622163-1111430
82434
622163-1215185
622163-1111432
82435
622163-1215201
622163-1111435
82436
622163-1215209
15,000
15,000
0
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u naselju "Bajram Curri" - Prizren
0
30,000
30,000
0
Oprema za kancelarije
0
40,000
40,000
0
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u naselju "Dardania" - Prizren0
30,000
30,000
0
Izolacija objekata zgrade SO Prizren
0
20,000
20,000
0
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u naselju "Jeta e Re" - Prizren
0
30,000
30,000
0
Renoviranje objekata zgrade SO Prizren
0
20,000
20,000
0
Strucno usavrasavanje javnih sluzbenika (prakticni rad)
0
20,000
20,000
0
Odrzavanje i obezbedjivanje objekata zgrade SO Prizren
0
20,000
20,000
0
Obezbedjenje i odrzavanje objekata
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Administracija - Prizren
0
380,000
380,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
380,000
380,000
0
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
Rusenje objekata
0
50,000
50,000
0
622166-1215354
Uklanjanje objekata privremenog karaktera
0
10,000
10,000
0
622166-1215359
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
0
20,000
20,000
0
622166-1215364
Intervencija na optinsku infrastrukturu sa pristupom inspekcije
0
10,000
10,000
0
622166-1215366
Uzimanje i slanje uzoraka na analiziranje
0
10,000
10,000
0
622166-1215368
Profesionalno unapredjenje zaposljenog kadra
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Inspekcija - Prizren
0
110,000
110,000
0
Ukupno - Inspekcija
0
110,000
110,000
0
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1111194
70,000
70,000
0
622180-1215053
Izgradnja puta "Jeta e Re" - uzduz zeleznice
0
173,000
173,000
0
622180-1215739
Izgradnja i rehabilitacija glavnog puta Spenadija-Veleza
0
50,000
50,000
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
50,000
50,000
0
622180-1110891
622180-1214977
82470
82451
Rehabilitacija puta Planjane, Gornje Selo, Gornje Ljubinje i Manastirica 0
Izgradnja puta "Stari Tranzit"
Izgradnja lokalnih puteva u selu Jeskovo
Faqe 16
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1111212
82471
622180-1215054
622180-1215740
622180-1110892
82452
622180-1214985
622180-1112857
100,000
0
100,000
0
Izgradnja novog groblja u Ljandovici
0
100,000
100,000
0
Izgradnja cevovoda Tusuz-Kaljaja
0
30,000
30,000
0
Vodovod u selu Nova Sumadija i Ljutoglava
0
100,000
100,000
0
463,116
Izgradja puta, kanalizacije i vodovoda u ulici "Dzevat Berisa"
82441
622180-1215954
622180-1111219
Izgradnja puta Kurilo-Novoselo
82477
0
463,116
0
Izgradnja puteva, kanalizacija i vodovoda i ostalih projekata sa ucescem
900,000gradjana
0
900,000
0
Izgradnja lokalnih puteva u Lukiji
50,000
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje
250,000
ulica)
0
50,000
0
330,000
580,000
0
622180-1215055
Postavljanje standardnih ograda
0
20,000
20,000
0
622180-1215742
Izgradnja puta "Alajdin Dzezairi" kod bazena
0
50,000
50,000
0
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
0
120,000
120,000
0
Izgradnja kanalizacije u selu Veleza
0
50,000
50,000
0
80,000
140,500
220,500
0
0
50,000
50,000
0
100,000
0
100,000
0
622180-1111111
82459
622180-1214992
622180-1112860
82446
622180-1215955
622180-1111240
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja
Izgradnja zastitnog zida u Medvecu
82481
Izgradnja puta u selu Leskovac
622180-1215056
Sejanje mladih drva
0
10,000
10,000
0
622180-1215744
Snabdevanje sa kontejnerima za smece
0
100,000
100,000
0
622180-1111116
Izgradnja kompletne putne infrastrukture "Tahir Sinani"
636,884
0
636,884
0
622180-1215050
Izgradnja puteva Nasec-Decije odmaraliste-Mazrek
100,000
0
100,000
0
622180-1214922
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
0
100,000
100,000
0
622180-1216008
Priprema projekta i izgradnja puta Prizren-Recane u pravcu Pouska
20,000
0
20,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
100,000
0
150,000
0
150,000
0
622180-1111241
82460
82482
622180-1215057
622180-1111134
Izgradnja puta Kobaj, Grazdenik, Nasec i Atmadja
Prosirenje i izgradnja glavnog puta Vlasnje-Posliste
82463
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltovane puteve
622180-1215051
Izgradnja lokalnih puteva i vodovoda u selu Skorobiste
0
50,000
50,000
0
622180-1215667
Popravka krova zgrade za finansije
0
9,500
9,500
0
622180-1110843
82447
622180-1214972
622180-1111242
0
400,000
0
0
50,000
50,000
0
Izgradnja vodovoda u selu Malesi e Vrrinit
200,000
0
200,000
0
Popravljanje rupi na asfaltima i lokalnim putevima
300,000
0
300,000
0
Izgradnja lokalnih puteva u Donjoj Srbici
100,000
0
100,000
0
0
100,000
100,000
0
50,000
Izgradnja kanalizacije i loklanih puteva u selu Dedaj
82483
622180-1216858
622180-1111182
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotuara
400,000
82467
622180-1215052
Rehabilitacija vodovoda u selu Kobaj
622180-1215670
Izgradnja puta Kusnin-Has u pravcu ambulante
0
50,000
0
622180-1214976
Regulisanje lokalnih puteva, kanalizacije i vodovoda u selu Ljubizda u Prizrenu
0
200,000
200,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
5,000,000
2,053,000
7,053,000
0
Nabavka posebnih uredjaja za pretrazivanje i spasavanje
0
10,000
10,000
0
622180-1215072
Sitni uredjaji za odeljenje
0
40,000
40,000
0
622180-1215073
Nabavka komandnog vozila
0
30,000
30,000
0
622180-1215074
Unistavanje radioaktivnih antena
0
10,000
10,000
0
622180-1215070
Nabavka autocisterne
0
90,000
90,000
0
Sistem otkrivanja i digitalnog posmatranja
0
90,000
90,000
0
Nabavka ofanzivnog vozila
0
70,000
70,000
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
340,000
340,000
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Prizren
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
5,000,000
2,393,000
7,393,000
0
180900 - Upravljanje Vode - Prizren
181700 - Javna Infrastruktura - Prizren
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1111365
622180-1111357
622180-1215071
82495
82490
184540 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Prizren
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
Faqe 17
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094900
80495
622470-1215448
Izgradnja 20 staklenih basti velicine 240 m2 sa ucescem
0
70,000
70,000
0
Kontrolisanje fertiliteta i steriliteta mlecnih krava - 120 farmi
0
10,000
10,000
0
622470-095047
80498
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa psenicnim semenom
0
70,000
70,000
0
622470-094901
80496
Izgradnja prostora velicine 15 hektara sa razlicitim vrstama voca
0
20,000
20,000
0
Oznacavanje suma
0
5,000
5,000
0
622470-1215450
622470-095052
80503
Sprecavanje bolesti u poljoprivredi
0
10,000
10,000
0
622470-094919
80502
Vakcinacija psa protiv besnila
0
7,000
7,000
0
622470-1110830
82496
Saradnja sa MPSRR-om u vezi projekta
0
15,000
15,000
0
Snabdevanje poljoprivrednika sa 120 masine za muzenje mleka
0
40,000
40,000
0
622470-1215428
622470-1110832
82497
Popravka puteva u poljima
0
20,000
20,000
0
622470-095040
80505
Dezinfekcija grada
0
30,000
30,000
0
622470-095041
80501
Uklanjanje psa lutalica
0
30,000
30,000
0
622470-1110867
82501
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa kukuruznim semenom
0
75,000
75,000
0
10,000
0
622470-1215442
622470-095045
Zastita suma od insekta na zelenim povrsinama sa sumskom kulturom -0Korisa 30
10,000
hektara
80499
Sminari, obuke, saveti sa poljoprivrednicima
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
0
417,000
417,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
417,000
417,000
0
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1215491
622480-1111462
Turisticki projekti za potrebe turistickih info-centara (rucni rad - filigran, drvorezi,
0
20,000
slike, metalni20,000
radovi, tradicionalni0 ruc
Mali projekti unutar odeljenja
0
60,000
60,000
0
622480-1215493
82518
Urbani namestaji - standovi za prodaju turistickih proizvoda
0
30,000
30,000
0
622480-1215495
Detaljni projekti i izvrsenje kapitalnih projekta na osnovu strategije master
0 plana35,000
ekonomskog 35,000
razvoja
0
Izgradnja turistickih centara u opstini Prizren
0
50,000
50,000
0
Strategija za ekonomski razvoj (master plan ekonomskog razvoja)
0
55,000
55,000
0
Nabavka satora sa ostalim pratecim uredjajima za organizovanje sajma 0
25,000
25,000
0
Strategija za turisticki razvoj (master plan za turisticki razvoj)
0
70,000
70,000
0
622480-1215779
Projekat i izgradnja trga Arasta - Arasta Dzamije
0
20,000
20,000
0
622480-1215487
Izgradnja infrastrukture puta, vodovoda, kanalizacije i elektricne instalacije
0 u zonama
100,000
agroindustrije,
100,000logistike i magac
0
622480-1215482
622480-1111444
82510
622480-1215484
622480-1111446
622480-1111457
82511
82515
622480-1215488
622480-1111460
82517
Projekat za promovisanje turizma (veb stranica i turisticki vodic u SO Prizren)
0
30,000
0
Detaljni projekti i izvrsenje kapitalnih projekata na osnovu strategije turistickog
0
master
35,000plana 35,000
30,000
0
Projekti sa sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Turizam - Prizren
0
550,000
550,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
550,000
550,000
0
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1215369
Snabdevanje sa digitalnim aparatima za geomediju - GPS
0
50,000
50,000
0
622650-1216262
Nabavka aparata za merenje i digitalizacija katastra
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
0
65,000
65,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
65,000
65,000
0
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
622660-1215109
Rehabilitacija liftova
0
30,000
30,000
0
622660-1215124
Izgradnja spomenika posveceni herojima
0
30,000
30,000
0
622660-1215098
Izrada regulatornog urbanog plana
0
200,000
200,000
0
622660-1215100
Restauracija setalista u Sadrvanu
0
70,000
70,000
0
622660-1215107
Tretiranje objekata za istorijsko-kulturnom vrednoscu
0
70,000
70,000
0
0
400,000
400,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
665550 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Faqe 18
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
400,000
400,000
0
622730 - Osnovno Zdravstvo
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1216389
Izgradnja zgrade za hitnu sluzbu
250,000
0
250,000
0
622730-1216383
Autoventure za planinski teren
40,000
0
40,000
0
622730-1216390
Izgradnja APM-a u selu Donje Ljubinje
30,000
0
30,000
0
622730-1216384
Laboratorijski uredjaji
35,984
0
35,984
0
622730-1216394
Stomatoloski uredjaji
622730-1216357
Izgradnja CSZ-a u naselju Barutana
622730-1216696
Stomatoloska stolica
622730-1216385
Intstaliranje kamera u svim zgradama KPS-a za nadgledanje ulaza-izlaza
70,000 radnika
622730-1216608
Auto-ambulanta
622730-1216682
622730-1216379
20,000
0
20,000
0
100,000
0
100,000
0
20,000
0
20,000
0
0
70,000
0
50,000
0
50,000
0
Medicinski uredjaji
60,000
0
60,000
0
Autoventure za teren - kombibusevi
35,000
0
35,000
0
622730-1216362
Inventar
40,000
0
40,000
0
622730-1216386
ECHO za PZC u "Jeta e Re" i "Barutana"
20,000
0
20,000
0
622730-1216387
Elektronski uredjaji - PC
15,000
0
15,000
0
622730-1216381
Krecenje CPZ-a (zgrade)
20,000
0
20,000
0
622730-1216373
Odrzavanje i renoviranje
120,000
0
120,000
0
622730-1216388
Spoljasno krecenje zgrada
15,000
0
15,000
0
622730-1216382
Autoventure
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
40,000
0
40,000
0
980,984
0
980,984
0
755450 - Socijalne Sluzbe - Prizren
622730-1216374
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
0
82,000
82,000
0
622730-1216376
Krecenje CSR-a
0
3,000
3,000
0
622730-1216378
Narodna kuhinja
40,000
0
40,000
0
622730-1216380
Hitna pomoc (u slucajevima poplava, pomoc za socijalne potrebe, 40,000
itd)
0
40,000
0
622730-1216372
Izgradnja stanova za porodice ratnih heroja, ratnih invalida i siromasnih
220,000porodica
0
220,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Prizren
300,000
85,000
385,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
1,280,984
85,000
1,365,984
0
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-1215283
Izgrada kulturno-sportskog centra u Grncaru
60,000
0
60,000
0
622850-1215948
Snabdevanje sa rekvizitima za kulturno-umetnicka udruzenja
10,000
0
10,000
0
622850-1215285
Izgrada kulturno-sportskog centra u Nebregostu
60,000
0
60,000
0
622850-1215286
Izgrada sportskih terena u Medvecu
35,000
0
35,000
0
622850-1215272
0
15,000
15,000
0
Izgradnja Art-centra, II-ga faza
100,000
13,600
113,600
0
622850-1215288
zgrada sportskih terena u Zojzu
35,000
0
35,000
0
622850-1215276
Izrada projekata
0
16,400
16,400
0
622850-1215291
zgrada sportskih terena u Lokvici
622850-1215279
Izgrada doma kulture u Zagradskoj Hoci
622850-1216097
Izgradnja sportskih terena u osnovnoj skoli "Fadilj Hisari"
622850-1215944
622850-1215294
zgrada sportskih terena u Manastirici
35,000
622850-1215282
Izgrada kulturno-sportskog centra u Korisi
100,000
622850-1216138
Izgradnja doma kulture u Zuru
200,000
622850-1215946
Snabdevanje sa sportskim rekvizitima za sportske klubove
622850-094942
Izrada projekta za gradsku bibljioteku
80538
35,000
0
35,000
0
100,000
25,000
125,000
0
50,000
0
50,000
0
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara 20,000
0
20,000
0
0
35,000
0
0
100,000
0
80,000
280,000
0
Ukupno - Kultura - Prizren
Faqe 19
10,000
0
10,000
0
850,000
150,000
1,000,000
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
850,000
150,000
1,000,000
0
340,000
0
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622920-1215348
Izgradnja nove skolske zgrade (druga faza) "Mustafa Bakija"
340,000
0
622920-1215390
onovna instalacija centralnog grejanja (STS "Gani Cavdarbasa") 80,000
0
80,000
0
622920-1215639
Transport ucitelja koji putuju
120,000
0
120,000
0
622920-1215421
Izgradnja zastitnog zida, ograde i sportskog terena u skoli (Planjane)
45,000
0
45,000
0
622920-1215393
onovna instalacija centralnog grejanja i promena krova skole "Abdul
50,000
Fraseri"
0
50,000
0
622920-1215374
Izgradnja nove skolske zgrade (prva faza)
50,000
0
50,000
0
622920-1215642
Renoviranje sale za balet muzicke skole (Lorenc Antoni)
30,000
0
30,000
0
622920-1215424
Renoviranje fasade skolske zgrade (Mati Logoreci)
0
15,000
15,000
0
622920-1215394
Renoviranje medjuspratova - podova skole (Gimnazija "Dzon Buzuku")
60,000
0
60,000
0
622920-1215379
Renoviranje skolske zgrade (Mitat Fraseri)
35,073
4,696
39,769
0
622920-1215644
Izgradnja nove skolske zgrade (Zenun Cocaj - prva faza)
280,000
0
280,000
0
622920-1215632
Izgradnja ogradnog zida skolskog dvorista (Lek Dukadjini)
50,000
0
50,000
0
622920-1215413
Renoviranje podova skolskih razreda skole (Meto Bajraktari)
0
10,000
10,000
0
622920-1215385
Izgradnja aneksa i renoviranje zgrade (Zef Lus Marku)
50,000
0
50,000
0
622920-1215646
Snabdevanje vozilom za potrebe administracije OOS-a
10,000
0
10,000
0
622920-1215429
Izrada termicke fasade skolske zgrade (Musnikovo)
0
25,000
25,000
0
622920-1215633
Izrada sportskog terena skole (Prizrenska Liga)
0
30,000
30,000
0
622920-1215414
Izgradnja jednog sprata skolske zgrade (Bajram Curri)
215,000
0
215,000
0
622920-1215388
Izgradnja aneksa skolskoj zgradi (Pjetar Budi)
40,000
0
40,000
0
622920-1215431
Izrada ograde skolskog dvorista (Musnikovo)
0
15,000
15,000
0
622920-1215634
Zamena prozora i vrata skole (Vlezerit Fraseri)
0
30,000
30,000
0
622920-1215417
Izgradnja sale fizickog vaspitanja (prva faza) u skoli (Dardania) u100,000
naselju Dardania
0
100,000
0
622920-1215389
Ponovna instalacija centralnog grejanja u skoli "Fadilj Hisari"
60,000
0
60,000
0
622920-1215635
Snabdevanje skolskim inventarom
0
40,000
40,000
0
622920-1215419
Izgradnja zastitnog zida i ograde skolskog dvorista (Desmoret e Zurit)
45,000
0
45,000
0
169,696
1,829,769
0
Ukupno - Administracija - Prizren
1,660,073
923900 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Prizren
932700 - Osnovno Obrazovanje - Prizren
944700 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Prizren
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Prizren
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,660,073
169,696
1,829,769
0
Ukupno - Prizren 8,791,057 4,719,696 13,510,753
0
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1216060
Mesna kancelarija u Apteruse/zavrsetak projekta sa ogradom
15,000
0
15,000
0
623163-1216061
Kupovina autobusa za potrebe opstine
15,000
10,000
25,000
0
623163-1216062
Kupovina osam vozila za potrebe opstine
50,000
0
50,000
0
623163-1216058
Ogradjivanje zgrada u mesnoj kancelariji
0
10,000
10,000
0
623163-1216059
Izgradnja mesne kancelarije u Drenovac
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
80,000
40,000
120,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
80,000
40,000
120,000
0
20,000
0
20,000
0
20,000
0
20,000
0
623166 - Inspekcija
166210 - Inspekcija - Orahovac
623166-1215994
Izgradnja puta u Dejno
Ukupno - Inspekcija - Orahovac
Faqe 20
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Inspekcija
20,000
0
20,000
0
21,000
0
21,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Orahovac
21,000
0
21,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
21,000
0
21,000
0
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzet i Finansije - Orahovac
623175-1216316
Izgradnja kuca za bezkucnike
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1215979
Tabele sa imenima ulica, institucija i trgova
10,000
0
10,000
0
623180-1215250
Odrzavanje puteva u selima i gradovima
20,000
0
20,000
0
623180-1216047
Kolektor i uredjenje reke Dlo u Orahovac
100,677
0
100,677
0
623180-1215973
Izgradnja puta Sklzen Zlanoga u Orahovac
32,000
0
32,000
0
623180-1216025
Uredjenje glavnih trgova u gradu
10,000
0
10,000
0
623180-1215988
IKzgradnja puteva u Ciflik
30,000
0
30,000
0
623180-1216014
Izgradnja puta ;Agim Celaj; u Orahovac
40,000
0
40,000
0
623180-1215980
Izgradnja puteva u Ratkoce
40,000
0
40,000
0
623180-1216076
Kanalizacija u Zatrice
20,000
0
20,000
0
623180-1215399
Snabdevanje sa kockicama betona uz ucesce gradjana
30,000
0
30,000
0
623180-1216049
Tacka gomilanja za voce i povrce Xrxe
3,000
0
3,000
0
623180-1215974
Izgradnja puta u Apterusi-Reti
40,000
0
40,000
0
623180-1215989
Izgradnja trotuara u Kramavik
20,000
0
20,000
0
623180-1216041
Izgradnja puta Gornje Patacane-Naspale
40,000
0
40,000
0
623180-1215968
Uredjenje parka za piknik u gorama Orahovca
10,000
0
10,000
0
623180-1216017
Kanalizacija u Velikoj Hoci
40,000
0
40,000
0
623180-1215981
Vertikalno i horizontalna signalizacija, postavljanje pfrepreka na putevima
10,000
0
10,000
0
623180-1216077
Kanalizacija u selo Donje i Gornje Patacane -prva faza
59,000
6,000
65,000
0
623180-1216096
Popravka i odrzavanje kanalizacija, Snabdevanje sa cevima, selo i40,000
Grad
0
40,000
0
623180-1215975
Izgradnja puta u selo Mala Malesij (Centar-zeleznica)
30,000
0
30,000
0
623180-1215969
Kanalizacija u Fortesi
40,000
0
40,000
0
623180-1216020
Izgradnja puta Vrajak-Drenovac
30,000
0
30,000
0
623180-1215982
Odrzavanje i ciscenje puteva tokom dve sezona
60,000
0
60,000
0
623180-1216036
Kolektor crnih voda za Malu Hocu i Brestovac -nastavak projekta 20,000
0
20,000
0
623180-1215651
Uredjenje trotuara u glavnoj ulici u selo Xrxe
20,241
0
20,241
0
623180-1216010
Kanalizacija u Brestovac
40,000
0
40,000
0
623180-1215976
Izgradnja puta Sakip Belaca u Orahovac
40,000
0
40,000
0
623180-1216029
Uredjenje reke u Rimnik
50,000
0
50,000
0
623180-1216022
Izgradnja puta u Celini
20,000
0
20,000
0
623180-1215983
Kanalizacija u Vrajaku
40,000
0
40,000
0
623180-1216037
Kanalizacija u Brtatin
20,000
0
20,000
0
623180-1215921
Kanalizacija u selo Sanoc
20,000
0
20,000
0
623180-1215993
Pronalazenje pijuce vode za selo Seovac i Pastaselo
15,000
0
15,000
0
623180-1215971
Izgradnja puta Pastaselo-Kaznik, prva faza
50,000
0
50,000
0
623180-1215986
Kanalizacija ju Dabidol
32,000
0
32,000
0
623180-1216038
Kupovina opreme za vatrogasce
5,000
0
5,000
0
623180-1215926
Kanalizacija u selo Reti Faza II
40,000
0
40,000
0
623180-1216012
Kanalizacija u Drenovac-nastavak projekgta
40,000
0
40,000
0
623180-1215978
Izgradnja puta Fortesa-Celina prva faza
40,000
0
40,000
0
623180-1216031
Kanalizacija u Velikoj Krusi
20,000
0
20,000
0
623180-1216073
Izgradnja puta ;28 Novembar; u Orahovac
40,000
0
40,000
0
623180-1215987
Kanalizacija u Sapnic
33,000
0
33,000
0
Faqe 21
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623180-1215965
Prstenasti put tranzit Prva Faza
100,000
50,000
150,000
0
623180-1216013
Izgradnja puteva u Velikoj Krusi
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,479,918
56,000
1,535,918
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,479,918
56,000
1,535,918
0
623195 - Lokalna Kancelarija
195550 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
623195-1216079
Razni projekti za nevecinske zajednice
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
80,000
80,000
0
623470-1216075
Drenaza poljoprivrednog zemljista uz ucesce SO sa spoljnikm dontorima0
30,000
30,000
0
623470-1216091
Uredjenje puta u Xrxe, glavna ulica - Zeleznicka-CFM
50,000
0
50,000
0
623470-1216083
Zelena pijaca u Orahovac
0
15,000
15,000
0
623470-1216055
Odrzavanje poljskih puteva
0
90,000
90,000
0
623470-1216086
Uredjenje puta Reti-Donja Retija
623470-1216078
Rehabilitacija i prosirenje sistema navodnjavanja poljoprivrfednog zemljista
0
623470-1216089
Uredjenje i zelenilo javnih povrsina u selima i gradu
623470-1216080
Prolecni radovi (na osnvu kriterija)
623470-1216090
Odrzavanje puteva, trotuara, znakova
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
140,000
0
140,000
0
30,000
30,000
0
10,000
0
10,000
0
0
20,000
20,000
0
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
200,000
200,000
400,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
200,000
200,000
400,000
0
10,000
0
10,000
0
0
51,000
51,000
0
10,000
0
10,000
0
0
29,000
29,000
0
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1215966
Izvodljivost Ekonomske Zone - Skica plana ucesce opstine
623480-1215990
Pijuca voda za sela Sanoc i Pastaselo (istrazivanje)
623480-1215970
Izrada razvojnih planova, i ostalih struktura (Turizam)
623480-1215977
Razvoj turizma
623480-1215972
Letnji putevi (Turizam)
17,000
13,000
30,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
37,000
93,000
130,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
37,000
93,000
130,000
0
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
15,000
0
15,000
0
0
15,000
15,000
0
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1215597
Kupovina geodezijskog instrumenta-Laika TCR 303
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
623660-1216040
Odrzavanje parkova i odrzavanje okoline
623660-1216042
Odstranjivanje tvrdog otpatka
0
15,000
15,000
0
623660-1216056
Posumljavanje i sadnja dekorativnih drveca u gradu
10,000
0
10,000
0
623660-1216057
Uredjenje potoka Ratkoce
35,000
0
35,000
0
623660-1216044
Ciscenje reka
5,000
10,000
15,000
0
623660-1216046
Sastavljenje planova i nadgledanje
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
50,000
80,000
130,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
50,000
80,000
130,000
0
623730 - Osnovno Zdravstvo
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1216068
Renoviranje CFM u Orahovac
10,000
0
10,000
0
623730-1216069
Specialisticka medicinska oprema (snabdevanje)
10,000
0
10,000
0
Faqe 22
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623730-1216070
Autoambulanca za KCFM i vozilo za DZMS
30,000
0
30,000
0
623730-1216071
D.Z.M.S. primarna zdravstvena nega (inventar za kancelariju)
30,000
0
30,000
0
623730-1216063
CFM u Ratkoce nastavak radova
30,000
0
30,000
0
623730-1216072
Izgradnja CFM u Malo Hoce - Brestovac
20,000
0
20,000
0
623730-1216064
Izgradnja CFM u Xerxe
30,000
0
30,000
0
623730-1216067
AMF u Gornjoj Ulici - Ratkoce
20,000
0
20,000
0
180,000
0
180,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755500 - Socijalne Sluzbe - Orahovac
623730-1216354
Izgradnja zanksa u QPS
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Orahovac
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
190,000
0
190,000
0
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1216034
Oprema za razlicite artefakte u polju nasledjstva
0
10,000
10,000
0
623850-1216093
Javno osvetljenje u Ratkoce i Selima (renoviranje, uredjenje i odrzavanje)
30,000
0
30,000
0
623850-1216026
Zavrsetak trece faze u kulturnom domu u Ratkoce
0
25,000
25,000
0
623850-1215992
Izgradnja/uredjenje kuce muzej Uksin Hoti u Velikoj Krusi
0
45,000
45,000
0
623850-1216043
Izgradanja kompleksa memoriala za narodne junake
60,000
0
60,000
0
623850-1216011
Izgradnja Kulturnog Doma Fortesa (prva Faza)
10,000
0
10,000
0
623850-1216039
Podrska kulture umetnosti i sporta
0
25,000
25,000
0
Ukupno - Kultura - Orahovac
100,000
105,000
205,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
100,000
105,000
205,000
0
623920 - Obrazovanje i Nauka
920550 - Administracija - Orahovac
623920-1216033
Renoviranje zgrade Heroja Pastrika
4,000
0
4,000
0
623920-1216002
Izgradanja osnov. skole u selo Malesi e Vogel (malo visje) (Druga 80,000
Faza)
0
80,000
0
623920-1216004
Odrzavanje i krecenje skola opstine
55,018
0
55,018
0
623920-1216084
Ucesce na grantove Svetske Banke
2,500
0
2,500
0
623920-1216035
Sanitarni cvorovi (izgradanj sanitarnih cvorova u skoli)
30,000
0
30,000
0
623920-1216005
Popravka, fasada, krecenje osnovne skole Nagac
10,000
0
10,000
0
623920-1216027
Snabdevanje sa kabinetima i skolske biblioteke
37,000
0
37,000
0
623920-1216088
Participacija za dobijene projekte
6,000
0
6,000
0
623920-1216030
Inventar (snabdevanje sa skolskim invengtarom)
6,500
0
6,500
0
623920-1216023
Ogradjivanje i uredjenje dvorista opstinskih skola
40,726
0
40,726
0
623920-1216024
Izgradnja skole u Kozniku
623920-1216082
Sredstva konkretizacije za skole
5,000
0
5,000
0
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
291,744
0
291,744
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
291,744
0
291,744
0
654,000 3,138,662
0
Ukupno - Orahovac 2,484,662
624000 - Suva Reka
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzet i Finansije - Suva Reka
624175-1214635
Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni i kapacitetima za lokalni
192,500
privredni razvoj
192,500
385,000
0
624175-1214337
Podizanje kadrovske infrastukture
0
27,000
27,000
0
624175-1214340
Odrzavanje institucionalnih zgrada
36,000
0
36,000
0
624175-1214342
Renoviranje zgrada administracije
27,092
0
27,092
0
624175-1214344
Projekti sa koofinansiranjem
261,015
28,000
289,015
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Suva Reka
516,607
247,500
764,107
0
Ukupno - Budzet i Finansije
516,607
247,500
764,107
0
Faqe 23
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
624180-1214138
Izgradnja kanalizacije u selo Nisor-Kostrc druga faza
54,000
0
54,000
0
624180-1214181
Izgradnja puteva u Grejkovac
60,000
0
60,000
0
624180-1214157
Izgradnja puta u ulici Lugeve i Duhel
624180-1214131
Izgradnja kanalizacije u selo Pecane druga faza
624180-1214175
624180-1214624
624180-1214147
624180-1214123
624180-1214165
Hitni fond
624180-1214141
Uredjenje korita reke Topluha druga faza
624180-1214158
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
624180-1214133
624180-1214176
624180-1214632
Izgradnja lokalnih puteva u selo Recane
624180-1214150
Izgradnja puta Velika reka-ulica Brahajve
624180-1214124
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
624180-1214170
Izgradnja puta Samadredza-magistrala-Suvareka-Orahovac
624180-1214142
Izgradnja lokalnih puteva u selo Pecane
624180-1214159
Izgradnja vodovoda u selo Stravocne
624180-1214134
Izgradnja lokalnih puteva u selo Studencane druga faza
624180-1214177
Odrzavanje i ciscenje grada
624180-1214152
0
36,000
36,000
0
60,000
0
60,000
0
Uredjenje puta Duhle - Grajcevac
0
60,000
60,000
0
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
0
65,000
65,000
0
Izgradnja puta brigada 123 Suva reka druga faza
140,000
0
140,000
0
Izgradnja puta Vranic-Popolan-Dvoran-Musitist (druga faza)
100,000
0
100,000
0
0
45,000
45,000
0
80,000
0
80,000
0
0
9,000
9,000
0
Izgradnja lokalnih puteva u Suvojreci
70,000
0
70,000
0
Izgradnja puta Maticevo faza I
45,000
0
45,000
0
0
40,000
40,000
0
70,000
0
70,000
0
36,000
0
36,000
0
45,000
0
45,000
0
58,000
0
58,000
0
0
36,000
36,000
0
70,000
0
70,000
0
0
70,000
70,000
0
Povecanje kapaciteta vode
45,000
0
45,000
0
624180-1214125
Izgradnja lokalnih puteva u Bukosu
27,747
0
27,747
0
624180-1214171
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Krusic
0
36,000
36,000
0
624180-1214143
Izgradnja lokalnih puteva u selo Budakovo druga faza
60,000
0
60,000
0
624180-1214160
Uredjenje lokalnih puteva u selo Trnje
0
32,000
32,000
0
624180-1214135
Izgradnja lokalnih puteva u selo Djinovce druga faza
85,000
0
85,000
0
624180-1214178
Odrzavanje lokalnih puteva
70,000
0
70,000
0
624180-1214154
Izgradnja lokalnih puteva u selo Dubrava
624180-1214127
Uredjenje trotuara u Sirokoj
624180-1214172
Izgradnja puta Toplican-Gjinoc
624180-1214144
Izgradnja puta Pecane-Slapuzane druga faza
0
18,000
18,000
0
25,000
0
25,000
0
0
30,000
30,000
0
80,000
0
80,000
0
624180-1214162
Izgradnja regionalnog vodovod za cetiri sela Djinovce, Dubrava, Ldesane
117,000 i Gelance 0
624180-1214136
Izgradnja lokalnih puteva i tretiranje atmosferskih voda u Samadredzi
85,000
624180-1214179
Nadgledanje investicionih pojekata
624180-1214155
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Mohlan
624180-1214128
Izgradnja lokalnih puteva u Musitistu druga faza
624180-1214173
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
624180-1214145
Izgradnja puta Pecane-Semetiste druga faza
624180-1214163
Odrzavanje i instaliranje javne rasvete
624180-1214137
Izgradnja puta ulica Sopajve-Dragacina-Grajcevac
624180-1214180
Oprema ya hitne slucajeve
624180-1215835
Izgradnja lokalnih puteva u selo Mohlan-Vrsen
624180-1214156
Izgradnja lokalnih puteva u selo Neperbisht
624180-1214129
Izgradnja kanalizacije druga faza
624180-1214174
Izgradnja trotuara u selo Duhle
624180-1214146
Uredjenje puta Grejkovac-magistralni put druga faza
624180-1214164
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
Faqe 24
117,000
0
0
85,000
0
0
36,000
36,000
0
0
45,000
45,000
0
100,000
0
100,000
0
0
45,000
45,000
0
70,000
0
70,000
0
0
40,400
40,400
0
100,000
0
100,000
0
0
45,000
45,000
0
37,000
29,000
66,000
0
27,000
0
27,000
0
70,000
0
70,000
0
0
40,000
40,000
0
60,000
0
60,000
0
0
22,500
22,500
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
1,946,747
779,900
2,726,647
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,946,747
779,900
2,726,647
0
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214188
Izgradnja botanicke baste (prva faza)
0
72,000
72,000
0
624470-1214182
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
0
18,500
18,500
0
624470-1214183
Snabdevanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim materijalom
0
45,000
45,000
0
624470-1214184
Transpost m leka od poljoprivrednika do mlekare
0
9,000
9,000
0
624470-1214185
Tretiranje psa lutalica i vakcincija pasa lutalica
0
10,000
10,000
0
624470-1214186
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
0
27,000
27,000
0
624470-1214187
Izgradnja i odrzavanje sumske infrastrukture
0
36,000
36,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
0
217,500
217,500
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
217,500
217,500
0
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1214331
Izrada plana uredjenja
0
63,000
63,000
0
624660-1214334
Snabdevanje i instaliranje softvera GIS i GPS
0
40,500
40,500
0
624660-1214325
Uredjenje korita reke Bresance
0
36,000
36,000
0
624660-1214327
Ciscenje sredine i tretiranje otpadaka u ilegalnim deponijama
0
54,000
54,000
0
624660-1214329
Izrada i revidiranje projekata
0
45,000
45,000
0
624660-1214330
Nadoknadjivanja za izgradnju javne infrastrukture
0
45,000
45,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
283,500
283,500
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
283,500
283,500
0
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214109
Izgradnja doma staraca
230,000
0
230,000
0
624730-1214110
Kupovina zdravstvene opreme a GCFM-CFM i zdravstvene Ambulante
40,000
0
40,000
0
624730-1214654
Renoviranje zdravstvenih ob jekata
73,460
0
73,460
0
624730-1214121
Kupovina osnovnih sredstava
15,000
0
15,000
0
624730-1214122
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
90,000
0
90,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
448,460
0
448,460
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
448,460
0
448,460
0
624850 - Kultura, Omladina i Sport
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214322
Revitalizacija i odrzavanje objekta kulturnog nasledja
0
54,000
54,000
0
624850-1214323
Izgradnja kapaciteta za savet omladinskog delovanja
0
18,000
18,000
0
624850-1214190
Izgradnja kulturnog centra faza II u Suvojreci
117,000
0
117,000
0
624850-1214324
Renoviranje i iygradnja kapaciteta za sportske stadione
0
54,000
54,000
0
624850-1214309
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
0
27,000
27,000
0
624850-1214646
Izgradnja sale fizicke kulture, osnovna skola Skendija u Suvoj reci
0
100,000
100,000
0
624850-1214310
Stvaranje zelenih povrsina u Suvoj reci
0
63,000
63,000
0
624850-1214311
Uredjenje parka Gimnazije
0
45,000
45,000
0
624850-1214320
Projekat za podrsku objekata savetodavnog Komiteta za sport
0
36,000
36,000
0
Ukupno - Kultura - Suva Reka
117,000
397,000
514,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
117,000
397,000
514,000
0
624920 - Obrazovanje i Nauka
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214103
Izgradnja skolske infrastrfukture
30,000
0
30,000
0
624920-1214105
Odrzavanje i renoviranje skolskih objekata
10,000
72,000
82,000
0
624920-1214107
Kupovina opreme i namestaja
21,904
0
21,904
0
Faqe 25
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija - Suva Reka
61,904
72,000
133,904
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
61,904
72,000
133,904
0
Ukupno - Suva Reka 3,090,718 1,997,400 5,088,118
0
625000 - Malisevo
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzet i Finansije - Malisevo
625175-1214487
Gradski muzej
100,000
100,000
200,000
0
625175-1214492
10% za sprovodjenje projekata iz 2011
200,000
100,000
300,000
0
625175-1214470
Finansije za poljoprivredu
0
50,000
50,000
0
625175-1214475
Sprej protiv krpelja i nadoknada za radnike
0
30,000
30,000
0
625175-1214476
Ko-finansiranje sa gradanima
0
124,838
124,838
0
625175-1214480
Pecina u selu Panorce
90,000
0
90,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Malisevo
390,000
404,838
794,838
0
Ukupno - Budzet i Finansije
390,000
404,838
794,838
0
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1110920
82709
Kanalizacija za sela iz 2011
150,000
0
150,000
0
625180-1110966
82710
Sakupljac otpadnih voda
300,000
0
300,000
0
625180-1214511
Kanalizaciona mreza u selima
141,425
228,575
370,000
0
625180-1216098
Regulisanje korita reke Miruse
80,000
0
80,000
0
671,425
228,575
900,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
180930 - Upravljanje Vode - Malisevo
181730 - Javna Infrastruktura - Malisevo
Ukupno - Javna Infrastruktura - Malisevo
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
671,425
228,575
900,000
0
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663700 - Urbano Planiranje i Inspekcija
625660-1214527
Put Malisevo - Banje
150,000
0
150,000
0
625660-1214532
Gradski stadion
200,000
0
200,000
0
625660-1214535
Asfaltiranje i odrzavanje lokalnih puteva
250,000
0
250,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
600,000
0
600,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
600,000
0
600,000
0
665700 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
Kupovina i obnova opreme u GCPM
42,798
0
42,798
0
625730-1214561
Kupovina vozila
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
62,798
0
62,798
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
62,798
0
62,798
0
Osnovna skola u Vrmici
300,000
0
300,000
0
Osnovna skola
229,906
0
229,906
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
529,906
0
529,906
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
529,906
0
529,906
0
633,413 2,887,542
0
625920 - Obrazovanje i Nauka
933600 - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
625920-1111237
625920-1214584
82723
Ukupno - Malisevo 2,254,129
626000 - Mamusa
Faqe 26
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
Namestaj
3,000
0
3,000
0
626163-1215643
IT oprema
3,500
0
3,500
0
Ukupno - Administracija - Mamusa
6,500
0
6,500
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
6,500
0
6,500
0
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1214990
Nastavak ciscenja i odrzavanje kanalizacije
1,000
0
1,000
0
626180-1215503
Pokrivanje dela kamenog mosta prirodnim kamenom
6,000
0
6,000
0
626180-1215376
4. festival paradajza
15,000
0
15,000
0
626180-1215135
Projekat za nadzor javnog osvetljenja - 2012
2,000
0
2,000
0
626180-1216239
Premestanje visokonaponskih stubova iz grada na periferiju Mamuse
0
26,750
26,750
0
626180-1215151
Nadzor infrastrukturnih projekata
3,000
0
3,000
0
626180-1215420
Ucesce opstine u realizaciji projekta za izgradnju zelene pijace sa 10,000
friziderima
0
10,000
0
626180-1216241
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
0
10,000
10,000
0
626180-1215313
Nastavak regulisanja poljskih puteva - poljoprivreda
5,000
0
5,000
0
626180-1215432
Nastavak popravke ulaznih i izlaznih tacaka u opstini Mamusa
20,000
0
20,000
0
626180-1216243
Regulisanje istorijskog groblja Nistrat u Mamusi
0
15,000
15,000
0
626180-1215338
Nastavak poplocavanja ulica
54,103
0
54,103
0
626180-1215455
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
10,000
0
10,000
0
626180-1215347
Ciscenje ulica
10,000
0
10,000
0
626180-1215480
Regulisanje parkova
10,000
0
10,000
0
626180-1215363
Projekat posumljavanja
5,000
0
5,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
151,103
51,750
202,853
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
151,103
51,750
202,853
0
626650 - Kadastar i Geodezija
650700 - Katastar Usluge - Mamusa
626650-1215652
Ostali mali kapitali (katastarska merenja)
0
1,250
1,250
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mamusa
0
1,250
1,250
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
1,250
1,250
0
5,000
0
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626730-1215526
Snabdevanje medicinskim materijalom - opremom (EHO, oksimetar, defribrilator,
0
5,000
monitor)
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
5,000
5,000
0
626920 - Obrazovanje i Nauka
933900 - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
626920-1215685
Snabdevanje osnovnih skola masinom za ciscenje
5,765
0
5,765
0
626920-1215692
Snabdevanje osnovnih skola namestajem
2,600
0
2,600
0
8,365
0
8,365
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
8,365
0
8,365
0
Ukupno - Mamusa
165,968
58,000
223,968
0
0
70,369
70,369
0
23,150
0
23,150
0
0
5,000
5,000
0
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
631163-1215904
Ucesce gradjana za lokalne ulice
631163-1215712
Izgradnja puta Poljana - Dranoc - nastavak
631163-1215917
Prostorni plan za selo Prekoluk
Faqe 27
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631163-1215897
Statua Ise Boletini - nastavak
88,300
0
88,300
0
631163-1215911
Regulisanje korita reke u Behocu
0
15,000
15,000
0
631163-1215776
Memorijalna ploca Beleg
631163-1215905
Ulica Luka u centru sela - ucesce
19,500
0
19,500
0
0
50,000
50,000
0
631163-1215748
631163-1215898
Ulica Gramacel - Saptej - nastavak
42,400
0
42,400
0
Ulica Zecaj Strele - nastavak
20,000
0
20,000
0
631163-1215912
Memorijal u Pobrdju
631163-1215888
Memorijalna ploca Lumbardhi - nastavak
631163-1215906
Ulica Milaj Prapacan - produzetak
631163-1215750
Ulica Osmanaj Tahirsylaj- nastavak
631163-1215953
Detaljni urbanisticki plan za Zonu I
631163-1215899
Detaljni urbanisticki plan za zonu II
631163-1215913
Gradska kanalizacija - produzetak
631163-1215891
Memorijalni kompleks - Glodzan
631163-1215907
Ucesce u kanali za navodnjavanje
631163-1215753
631163-1215900
631163-1215914
Opsti memorijal za nacionalne zrtve
631163-1215892
Sportska sala OSNS Lidhja e Prizrenit - Decane
631163-1215908
Priprema projekata
631163-1215759
Ulica Sali Ceku Manastir - nastavak
631163-1215902
631163-1215915
631163-1215893
Gradsko groblje - nastavak
631163-1215909
Priprema projekta za kanalizaciju I-S-L-D-P
631163-1215764
Palata kulture Isnic
631163-1215903
631163-1215916
631163-1215896
Asfaltiranje ulice Locan - nastavak
631163-1215910
Ucesce u izgradni osnovne skole u Rastovici
631163-1215765
Vodovod Isnic - nastavak
0
10,000
10,000
0
20,000
0
20,000
0
0
40,000
40,000
0
39,000
0
39,000
0
14,420
0
14,420
0
30,000
0
30,000
0
100,000
0
100,000
0
65,000
0
65,000
0
0
50,000
50,000
0
Gradski stadion - nastavak prve i druge faze
180,000
0
180,000
0
Rekonstrukcija i asfaltiranje gradskih ulica
160,000
0
160,000
0
15,000
5,000
20,000
0
155,000
0
155,000
0
0
40,000
40,000
0
71,100
0
71,100
0
PVPSH za otpad - uz ucesce USAID-a
0
50,000
50,000
0
Groblje zrtava u Strelcu
0
20,000
20,000
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
15,000
0
16,786
1,166
17,952
0
Ulica Kodralji
0
40,000
40,000
0
Vodovod u Strelcu - nastavak
0
50,000
50,000
0
20,000
0
20,000
0
0
30,000
30,000
0
80,000
0
80,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
1,174,656
491,535
1,666,191
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,174,656
491,535
1,666,191
0
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Decane
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
40,000
0
40,000
0
491,535 1,706,191
0
631920 - Obrazovanje i Nauka
934200 - Osnovno Obrazovanje - Decane
631163-1215918
Obnavljanje skola
Ukupno - Decane 1,214,656
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1111208
Vozilo za potrebe opstine
0
10,000
10,000
0
632163-1213978
Izgradnja kancelarije u Rogovu
0
25,000
25,000
0
632163-1214096
Naseljene zgrade - obnova
0
70,000
70,000
0
632163-1213984
Softver za menadzment ljudskih resursa (kadrova)
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
0
125,000
125,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
125,000
125,000
0
632175 - Budzet i Finansije
Faqe 28
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
175160 - Budzet i Finansije - Djakovica
632175-1112231
Razliciti kapitalni projekti uz ko-finansiranje
2,010,000
190,000
2,200,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Djakovica
2,010,000
190,000
2,200,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
2,010,000
190,000
2,200,000
0
70,000
60,000
130,000
0
0
70,000
70,000
0
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1214012
Odrzavanje i produzavanje javnog osvetljenja
632180-1214013
Odrzavanje i izgradnja parkova
632180-1214014
Vertikalna i horizontalna signalizacija na putevima
0
70,000
70,000
0
632180-1214009
Popravka asfaltiranih puteva
360,000
130,000
490,000
0
632180-1214090
Kanali za otpadne i pijace vode
200,000
170,000
370,000
0
632180-1214010
Popravka puteva sa sljunkom
90,000
0
90,000
0
632180-1214011
Letnje i zimsko odrzavanje puteva
70,000
60,000
130,000
0
790,000
560,000
1,350,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
184200 - Vatrogasci i Inspekcija
632180-1214091
Sufinansiranje, iygradnja stanica u Ponosecu i Damjanu
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
790,000
570,000
1,360,000
0
100,000
100,000
200,000
0
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1214088
Izgradnja kanala za navodnjavanje na teritoriji opstine
632470-1214089
Izgradnja brana idr
0
70,000
70,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
100,000
170,000
270,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
100,000
170,000
270,000
0
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1214039
Nastavak izgradnje vodovodne mreze u Rekes Keqe i Duskaji
0
100,000
100,000
0
632480-1214045
Asfaltiranje ulica u Brekocu
0
150,000
150,000
0
632480-1214049
Poplocavanje ulica i trotoara u gradu (deg. Tepelena, I. Soba, A.Buza,
359,833
London,218,288
itd.)
632480-1214061
Iygradnja mosta u Raci
578,121
0
0
11,000
11,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
359,833
479,288
839,121
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
359,833
479,288
839,121
0
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1214070
Revizija postojecih detaljnih planova
0
25,000
25,000
0
632660-1214066
Detaljni urbanisticki plan za juznu zonu
0
21,000
21,000
0
632660-1214068
Detaljni urbanisticki plan za zonu ?Jug A?
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
61,000
61,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
61,000
61,000
0
13,327
0
13,327
0
0
20,000
20,000
0
632730 - Osnovno Zdravstvo
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1214028
Medicinska oprema za hitnu sluzbu
632730-1214106
Renoviranje i odrzavanje drzavnih objekata
632730-1214024
Izgradnja CPM-a u Cabratu
0
80,000
80,000
0
632730-1214025
Renoviranje hitne sluzbe
40,000
0
40,000
0
632730-1214026
Dodatak i renoviranje CPM-a - RIZE
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
93,327
100,000
193,327
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
93,327
100,000
193,327
0
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
Faqe 29
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632850-1214085
Biblioteka - sanitarni cvorovi i prozori
0
5,000
5,000
0
632850-1214086
Izgradnja sportskih terena
0
60,000
60,000
0
632850-1214076
Sanitarni cvorovi i svlacionice u pozoristu
0
10,000
10,000
0
632850-1214078
Oprema za ozvucenje Univerzalne sale KUD-a Vokshi
0
9,000
9,000
0
632850-1214079
Klimatizacija i delimicna ventilacija svecane sale Doma kulture A. Vokshi0
15,000
15,000
0
632850-1214081
Renoviranje biblioteka u Bistrazinu i Brekovcu
0
11,000
11,000
0
632850-1214082
Postavljanje tepisona na sportskim terenima
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Kultura - Djakovica
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
150,000
150,000
0
64,960
0
64,960
0
64,960
0
64,960
0
3,700
0
3,700
0
3,700
0
3,700
0
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1214016
Odrzavanje skola
Ukupno - Administracija - Djakovica
925100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
632920-1214017
Odrzavanje predskolskih ustanova i obdanista
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
934500 - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
632920-1214022
Renoviranje osnovne skole Nimon Ferizi - Lipovec
0
40,000
40,000
0
632920-1214102
Renoviranje osnovne skole Selman Riza - Djakovica
0
20,000
20,000
0
632920-1214019
Odrzavanje osnovnih skola
632920-1214104
Nastavak osvetljavanja O.S. Isa Boletini, O. Hyle
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
75,000
0
75,000
0
0
200,000
200,000
0
75,000
260,000
335,000
0
27,000
0
27,000
0
946500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
632920-1214020
Odrzavanje srednjih skola
632920-1214023
Renoviranje gimnasticke sale u srednjoj skoli Hysni Zajmi - Djakovica
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
27,000
40,000
67,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
170,660
300,000
470,660
0
Ukupno - Djakovica 3,523,820 2,145,288 5,669,108
0
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1214485
Projekti uz sufinansiranje sa resornim ministarstvima, zajednicom,
233,229
razlicitim stranim i domacim
0
233,229
donatorima, fondovim
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
233,229
0
233,229
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
233,229
0
233,229
0
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1214488
Kupovina opreme za informacionu tehnologiju
633163-1214577
Poplocavanje parkinga za vozila
4,000
0
4,000
0
0
18,000
18,000
0
633163-1214583
Kupovina sluzbenih vozila
633163-1214588
Regulisanje dvorista i poplocavanje trotoara lokalnih kancelarija u 13,000
Rakosu i Banji
30,000
0
30,000
0
0
13,000
0
633163-1214590
Automatsko paljenje agregata u opstinskoj zgradi
4,000
0
4,000
0
Ukupno - Administracija - Istok
51,000
18,000
69,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
51,000
18,000
69,000
0
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214644
riprema projekat za kanalizaciju u selima Orno brdo i Kalicane
0
7,000
7,000
0
633180-1214599
Horizontalna i vertikalna signalizacija
0
20,000
20,000
0
633180-1214649
Priprema projekta za kanalizaciju u selima Trbuhovce - Zablace
10,000
0
10,000
0
633180-1214603
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
0
15,000
15,000
0
Faqe 30
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633180-1214653
Izgradnja kanalizacije u selu Starodvoranu
30,000
0
30,000
0
633180-1214605
Ciscenje i pranje ulica u urbanim centrima
0
24,000
24,000
0
633180-1214659
Izgradnja kanalizacije u Donjem Istoku
35,000
0
35,000
0
633180-1214609
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
25,000
0
25,000
0
633180-1214670
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
50,000
0
50,000
0
633180-1214639
Odrzavanje parkova i uklanjanje otpada
15,000
0
15,000
0
633180-1214671
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
25,000
0
25,000
0
633180-1214642
Izgradnja kanalizacije u naselju Mali Istok - III faza
0
35,000
35,000
0
633180-1214595
Odrzavanje javnog osvetljenja
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
190,000
111,000
301,000
0
Ukupno - Upravljanje Vode - Istok
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
190,000
111,000
301,000
0
180970 - Upravljanje Vode - Istok
633195 - Lokalna Kancelarija
195850 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
633195-1214678
Izgradnja omladinskog centra i kancelarije u selu Dobrusa
0
50,000
50,000
0
633195-1214679
Ucesce u kapitalnom projektu NVO-a, zajednice i drugih donatora 13,500
0
13,500
0
633195-1214682
Popravka lokalnih puteva IV kategorije
15,000
0
15,000
0
633195-1214684
Asfaltiranje puta - Zalc
50,000
0
50,000
0
633195-1214685
Popravka elektricne mreze u selu Kovrage
0
14,000
14,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
78,500
64,000
142,500
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
78,500
64,000
142,500
0
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633470-1214740
Odrzavanje planinskih puteva
0
30,000
30,000
0
633470-1214745
Kupovina triju vozila za sektor sumarstva
30,000
0
30,000
0
633470-1214747
CIscenje kanala za navodnjavanje
25,000
0
25,000
0
633470-1214752
Priprema projekta za regulisanje obale Bolovana
0
5,000
5,000
0
633470-1214754
Sanacija kanala za navodnjavanje u Tomancu - naselje Kabasi
0
5,000
5,000
0
633470-1214731
Regulisanje poplavljenog potoka u Cercu
0
50,898
50,898
0
633470-1214735
Regulisanje cevi dobovacke brane i izgradnja potpornog zida
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
55,000
110,898
165,898
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
55,000
110,898
165,898
0
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1214761
Asfaltiranje lokalnih puteva u Banji
0
35,200
35,200
0
633480-1214810
Kupovina niskonaponskih elektricnih kablova
0
10,000
10,000
0
633480-1214768
Asfaltiranje ulice Surigane
45,000
0
45,000
0
633480-1214813
Kupovina vodovodnih cevi
1,880
8,120
10,000
0
633480-1214773
Izgradnja mosta u Rakosu
6,300
0
6,300
0
633480-1214816
Asfaltiranje puta u Drenji
50,831
0
50,831
0
633480-1214778
Asfaltiranje puta Susice
60,000
0
60,000
0
633480-1214819
Asfaltiranje puta u Prekalu
20,000
0
20,000
0
633480-1214783
Izgradnja mosta u Zakovu
6,000
0
6,000
0
633480-1214825
Kupovina cevi za kanalizaciju otpadnih voda
15,500
0
15,500
0
633480-1214787
Izgradnja vodovoda u Surigonu
10,000
0
10,000
0
633480-1214756
Asfaltiranje lokalnih puteva u Gurakovcu
0
50,000
50,000
0
633480-1214802
Asfaltiranje lokalnih puteva u Rakosu
18,066
0
18,066
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
233,577
103,320
336,897
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
233,577
103,320
336,897
0
Faqe 31
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1214833
Otvaranje, asfaltiranje sa obe strane izvora u Istoku plus izgradnja mosta
0 koji povezuje
120,000 ovaj 120,000
put
0
633660-1214835
Izgradnja memorijalnog centra vecnog predsednika Republike Kosova
100,000
Dr. Ibrahima Rugove
0
100,000
u centru Istoka
0
633660-1214836
Izgradnja i poplocavanje trotoara u ulici B. Gasi
50,000
0
50,000
0
633660-1214837
Poplocavanje ulice sa izvorom trafoa u Vrelu
30,000
0
30,000
0
633660-1214830
Priprema projekata za regulisanje infrastrukture
0
25,000
25,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
180,000
145,000
325,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
180,000
145,000
325,000
0
633730-1214841
Priprema ambijenta za postavljanje rentgenskog aparate u GCPM-u5,000
633730-1214843
Kupovina opreme za GCPM
665900 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
25,000
30,000
0
35,000
0
35,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
40,000
25,000
65,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
40,000
25,000
65,000
0
3,000
0
3,000
0
0
5,000
5,000
0
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1214907
Podrska u inventaru za KVRL
633850-1214932
Obelezavanje kulturnih spomenika u opstini Istok
633850-1214910
Izgradnja kosarkaskog polja u Istoku sa Tartamom, tepisonima i osvetljenjem
0
8,500
8,500
0
633850-1214913
Sportski rekviziti za klubove koji su licencirani od strane federacije 5,000
0
5,000
0
633850-1214920
Organizacija letnjih sportskih kampova
0
4,000
0
633850-1214923
Izgradnja osvetljenja na kosarkaskom polju - Gurakovce, Vrelo, Rakos,
2,000
Banja
0
2,000
0
633850-1214898
Renoviranje opstinskog muzeja
10,000
0
10,000
0
633850-1214926
Podrska kulturnih aktivnosti
0
5,000
5,000
0
633850-1214903
Organizacija letnjih kampova za mlade u inostranstvu
6,000
0
6,000
0
633850-1214929
Organizacija festivala folklora
Ukupno - Kultura - Istok
4,000
7,000
0
7,000
0
37,000
18,500
55,500
0
850570 - Podrska Omladini - Istok
850970 - Sport i Rekreacija - Istok
Ukupno - Sport i Rekreacija - Istok
0
0
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
37,000
18,500
55,500
0
0
3,000
3,000
0
12,000
0
12,000
0
0
17,660
17,660
0
633920 - Obrazovanje i Nauka
934800 - Osnovno Obrazovanje - Istok
633920-1214846
Regulisanje drenaznih cevi u OS "N. Mjeda"
633920-1214881
Kabinet za biologiju "M. Camaj" Gurakovce
633920-1214856
Izgradnja ograde u O.S. "H. Zajmi"
633920-1214884
Kabinet za informatiku, "Z. Zeka", Kalicane
10,000
0
10,000
0
633920-1214858
Regulisanje ograde u O.S. "Trepca" u Banji
25,000
0
25,000
0
633920-1214888
Kabinet za fiziku "N. Mjeda", Rakos
12,000
0
12,000
0
633920-1214865
Regulisanje ograde skole "B. Curri" u Istoku
25,000
0
25,000
0
633920-1214889
Izgradnja petorazredne skole u Studenici
50,000
0
50,000
0
633920-1214876
Izgradnja deponije O.S "F.S. Noli" - Dobrusa
5,000
0
5,000
0
633920-1214879
Opremanje kabineta za informatiku "I. Qemali"
12,000
0
12,000
0
633920-1214880
Regulisanje spoljnje infrastrukture skole "Z. Zeka" Kalicane
7,000
0
7,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Istok
158,000
20,660
178,660
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
0
0
0
0
946800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
Faqe 32
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
158,000
Ukupno - Istok 1,256,306
20,660
178,660
0
616,378 1,872,684
0
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1215890
Kanalizacija otpadnih voda u Sferku - treca faza
634160-1215501
Fabrika pijace vode
23,000
23,085
46,085
0
500,000
200,000
700,000
0
634160-1215831
634160-1215662
Pomoc za izgradnju kuca
30,000
20,000
50,000
0
Asfaltiranje puta u Gornjoj Cupevi
20,000
20,000
40,000
0
634160-1215543
Projekat za razvoj pcelarstva
10,000
634160-1215875
Sufinansiranje sa donatorima
100,000
5,000
15,000
0
47,500
147,500
0
634160-1215664
Regulisanje kanalizacije u Gornjoj Cupevi
10,000
10,000
20,000
0
634160-1215606
Put sa trotoarom u blizini nove srednje skole
634160-1215885
Izgradnja skole u Sicevu - druga faza
40,000
10,000
50,000
0
40,000
47,774
87,774
0
634160-1215665
Kanalizacija u selu Stup
634160-1215607
Asfaltiranje puta Klina - Stupel
20,000
10,000
30,000
0
162,099
87,901
250,000
0
634160-1215886
Regulisanje korita reke Klina 3
634160-1215666
Izgradnja kanalizacije u Ranovcu
100,000
50,000
150,000
0
20,000
10,000
30,000
0
634160-1215887
Staklenik za poljoprivrednike
634160-1215679
Izgradnja ograde u skoli u Gornjoj Jasanici
10,000
5,000
15,000
0
10,000
10,000
20,000
0
634160-1215655
Ograda za opstinsko dvoriste
634160-1215889
Zimsko odrzavanje puteva
5,000
10,000
15,000
0
20,000
30,000
50,000
0
634160-1215680
Asfaltiranje ulice u naselju Buzalja
10,000
5,000
15,000
0
634160-1215657
Osvetljavanje gradskih ulica
10,000
20,000
30,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
1,140,099
621,260
1,761,359
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,140,099
621,260
1,761,359
0
72,226
0
72,226
0
Ukupno - Administracija - Klina
72,226
0
72,226
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
72,226
0
72,226
0
621,260 1,833,585
0
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
634920-1215608
Izgradnja skole u Drenovcu
Ukupno - Klina 1,212,325
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
635160-1215147
Participacija na projektima sa donatorima i Ministarstvom
635160-1215143
Kupovina imovine pod eksproprijacijom
65,000
335,000
400,000
0
0
246,823
246,823
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
65,000
581,823
646,823
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
65,000
581,823
646,823
0
635163 - Administracija i Osoblje
163190 - Administracija - Pec
635163-1215174
Renoviranje i odrzavanje mesnih kancelarija
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Administracija - Pec
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
50,000
50,000
0
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635180-1215088
Sitni kapital
16,221
0
16,221
0
635180-1215384
Ostali kapital-letnje odrzavanje
90,000
20,000
110,000
0
Faqe 33
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635180-1214691
Vodovod za sela Lugu i Baranit
470,000
0
470,000
0
635180-1215157
Ostale strukture-Izrada projekata
0
30,000
30,000
0
635180-1215007
Ostale strukture-Odrzavanje javne rasvete
635180-1215403
Ostali kapital-ciscenje puteva
0
30,000
30,000
0
125,423
34,577
160,000
0
635180-1214871
Vodovod za sela Lugu i Lecanit
635180-1215018
Izgradnja javne rasvete
320,000
0
320,000
0
0
45,000
45,000
0
635180-1215404
Ukupna rekonstrukcija puta OEBS-Vitomirica
635180-1214896
Saobrac•ajni znaci
799,369
0
799,369
0
0
70,000
70,000
0
635180-1215160
635180-1215029
Odrzavanje puteva u Rugovi
0
50,000
50,000
0
Odrzavanje neasfaltiranih puteva
0
50,000
50,000
0
635180-1215416
Ulepsavanje grada za praznike
635180-1214933
Uredj‘enje kanalizacije i lokalnih puteva u gradu
635180-1215454
Odrzavanje groblja
635180-1214956
Uredjenje lokalnih puteva i kanalizacije u selima
635180-1215372
Ostali kapital-zimsko odrzavanje
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
0
10,000
10,000
0
528,854
0
528,854
0
0
25,000
25,000
0
269,825
220,000
489,825
0
80,000
20,000
100,000
0
2,699,692
604,577
3,304,269
0
10,000
0
10,000
0
0
8,000
8,000
0
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1215066
Generator
635180-1215167
Namestaj za novu zgradu
635180-1215083
Izgradnja zgrade emergencije-druga faza
45,000
0
45,000
0
635180-1215061
Kupovina autocisterne za vatrogasce
50,000
0
50,000
0
635180-1215500
Servisiranje radioveza
0
1,000
1,000
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
105,000
9,000
114,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,804,692
613,577
3,418,269
0
635195 - Lokalna Kancelarija
195950 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
635195-1215078
Participacija na projektima za zajednice
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
100,000
0
100,000
0
85,000
0
85,000
0
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470190 - Poljoprivreda - Pec
635470-1215077
Kanal navodnjavanja u selo Jablanica Lesane
635470-1215541
Participacija za projekte za zajednice
0
3,000
3,000
0
635470-1215079
Izgradnja brane u selo Pos•est
0
50,000
50,000
0
635470-1215081
Izgradnja brane u selo Calapek
0
20,000
20,000
0
635470-1215082
Kanal navodnjavanja selo Labjane
0
20,000
20,000
0
635470-1215076
Kanal navodnjavanja u selo Cusk-Qyshk
0
22,000
22,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
85,000
115,000
200,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
85,000
115,000
200,000
0
635480 - Ekonomski Razvoj
480590 - Turizam - Pec
635480-1214965
Participacija na projektima za turizam
0
45,000
45,000
0
Ukupno - Turizam - Pec
0
45,000
45,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
45,000
45,000
0
0
69,000
69,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
0
69,000
69,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
69,000
69,000
0
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1214996
Digitalizacija katastarskih zona
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
Faqe 34
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
666000 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
635660-1215084
Projektiranje urbanistic•kih plsanova
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
150,000
150,000
0
0
67,578
67,578
0
0
67,578
67,578
0
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Pec
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
82,578
82,578
0
635730 - Osnovno Zdravstvo
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1215075
Renoviranje i odrzavanje zdravstvenih zgrada
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755900 - Socijalne Sluzbe - Pec
635730-1215158
Vozilo
635850 - Kultura, Omladina i Sport
850190 - Kultura - Pec
635850-1215094
Renoviranje druge faze doma Kulture
0
75,000
75,000
0
635850-1215108
Renoviranje pozorista Istref Begoli Pec druga faza
0
30,000
30,000
0
635850-1215127
Uredjenje povordina blizu zgrada
0
10,000
10,000
0
635850-1215136
Uredenje zgrada i sportskih terena
0
35,000
35,000
0
Ukupno - Kultura - Pec
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
150,000
150,000
0
0
140,000
140,000
0
0
140,000
140,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
10,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1215058
Renoviranje skolskih zgrada
Ukupno - Administracija - Pec
925700 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
635920-1215063
Renoviranje predskolskih zgrada
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
935400 - Osnovno Obrazovanje - Pec
635920-1215067
Renoviranje grejanja osn.sk. Djemajl Kada
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pec
947400 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pec
635920-1215069
Renoviranje srednjih Skola
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pec
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
250,000
250,000
0
Ukupno - Pec 3,054,692 2,106,978 5,161,670
0
636000 - Junik
636163 - Administracija i Osoblje
163200 - Administracija - Junik
Ukupno - Administracija - Junik
0
0
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
0
0
0
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636163-1215473
Odrzavanje lokalnih puteva
20,572
9,428
30,000
0
636163-1215509
Rekonstrukcija Lokalnih puteva Faza III
47,166
30,572
77,738
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
67,738
40,000
107,738
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
67,738
40,000
107,738
0
0
10,000
10,000
0
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636163-1215802
Participacija na projektima
Faqe 35
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
10,000
10,000
0
10,000
30,000
0
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661050 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Junik
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636163-1215293
Sastavljanje urbanistickog plana, Miroc-Donje Gadjere
20,000
636163-1216242
Rekonstrukcija lokalnih puteva faza III
62,099
0
62,099
0
636163-1215400
Izrada projekata
10,000
10,000
20,000
0
636163-1216237
Rehabilitacija kanala navodnjavanja i kanalizacije u ulici Krasnići15,000
0
15,000
0
636163-1216240
Uredenje skladista za bacanje zemljista sa postrojenja
9,635
0
9,635
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
116,734
20,000
136,734
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
666050 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
116,734
20,000
136,734
0
Ukupno - Junik
184,472
70,000
254,472
0
641000 - Leposavic
641163 - Administracija i Osoblje
163210 - Administracija - Leposavic
641163-1216861
Kupovina sluzbenog vozila
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Administracija - Leposavic
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
38,000
0
38,000
0
641195 - Lokalna Kancelarija
196050 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
641195-1216845
Asfaltiranje puta u selo Kosutovo, Bistrica i Ceraja
662,000
0
662,000
0
641195-1216850
Asfaltiranje puta u Arvatska
224,021
0
224,021
0
641195-1216860
Kupovina jednog sluzbenog vozila
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
924,021
0
924,021
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
924,021
0
924,021
0
90,000
0
90,000
0
641730 - Osnovno Zdravstvo
742500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
641730-1216863
Kupovina zdravstvene opreme
641730-1216865
Namestaj za Ambulante u Vracevo i Saljsku Bistricu
28,557
0
28,557
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
118,557
0
118,557
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
118,557
0
118,557
0
0 1,080,578
0
9,500
0
9,500
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Mitrovica
9,500
0
9,500
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
9,500
0
9,500
0
Ukupno - Leposavic 1,080,578
642000 - Mitrovica
642160 - Predsednik i Opstinski Savet
160220 - Kancelarija Predsednika - Mitrovica
642160-1215097
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra
642163 - Administracija i Osoblje
163220 - Administracija - Mitrovica
642163-1215148
Izgradnja civilne kancelarije u Sipoljel
50,000
0
50,000
0
642163-1215152
Opremljivanje kompjuterom za potrebe direkcije
10,000
0
10,000
0
642163-1215165
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra za direkciju opste administracije
17,000
0
17,000
0
642163-1215172
Namestaj za direktora opste administracije
10,000
0
10,000
0
642163-1215210
Sluzbeno vozilo za sve direkcije
41,000
19,000
60,000
0
Faqe 36
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija - Mitrovica
128,000
19,000
147,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
128,000
19,000
147,000
0
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1215392
Oprema informativne tehnologije za direktora inspekcije
1,500
0
1,500
0
642166-1215395
Kupovina namestaja za direktora inspecije
3,050
0
3,050
0
642166-1215398
Kompjuter za direktora inspekcije
642166-1215426
Rus¡enje zgrada bez dozvola
2,600
0
2,600
0
117,000
0
117,000
0
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
124,150
0
124,150
0
Ukupno - Inspekcija
124,150
0
124,150
0
5,300
0
5,300
0
Ukupno - Nabavke - Mitrovica
5,300
0
5,300
0
Ukupno - Nabavka
5,300
0
5,300
0
642167 - Nabavka
168100 - Nabavke - Mitrovica
642167-1216092
Oprema sa vrednoscu iznad 1000 evra za ditektora Nabavke
642169 - Zyra e Kuvendit Komunal
169220 - Zyra e Kuvendit Komunal
642169-1216250
Namestaj za kancelariju predsedavajuceg skupstine
642169-1216248
Kompjuter za delegate skupštine
1,500
0
1,500
0
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
31,500
0
31,500
0
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
31,500
0
31,500
0
40,000
0
642175 - Budzet i Finansije
175220 - Budzet i Finansije - Mitrovica
642175-1215352
Koofinansiranje sa spoljnim i unutrašnjim donatorima
40,000
0
642175-1215383
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra za direktora budzeta, finansija
10,000 i ekonomskog
0 razvoja
10,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Mitrovica
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
50,000
0
50,000
0
642180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183100 - Vatrogasna Sluzba - Mitrovica
642180-1215239
Kupovina vozila napada za potrebe vatrogasaca
80,000
0
80,000
0
642180-1215256
Izgradnja garaza za vozila vatrogasaca
35,000
0
35,000
0
642180-1215259
Druga oprema za direktora emergencije
33,000
0
33,000
0
148,000
0
148,000
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Mitrovica
184660 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
642180-1215264
Jedinstveni sistem alarma u gradu
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
163,000
0
163,000
0
642195 - Lokalna Kancelarija
196100 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Mitrovica
642195-1215470
Ostali kapital za potrebe zajednica
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Mitrovica
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
20,000
0
20,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
40,000
0
40,000
0
2,800
0
2,800
0
40,000
0
40,000
0
642470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470220 - Poljoprivreda - Mitrovica
642470-1215230
Koofinansiranje sa spoljnim i unutrasnjim donatorima
Ukupno - Poljoprivreda - Mitrovica
471020 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
642470-1215435
Podizanje zelenih povrsina
642470-1215445
Namestaj za direktora sumarstva i inspekcije suma
642470-1215457
Uredjenje korita reka Trepca i Lusta
Faqe 37
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
82,800
0
82,800
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
132,800
0
132,800
0
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1215525
Izgradnja i asfaltiranje puteva u Fidaniste
89,238
5,762
95,000
0
642480-1215645
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Bajgore
55,000
0
55,000
0
642480-1215587
Izgradnja puteva u ruralnim zonama
35,000
95,000
130,000
0
642480-1215729
Izgradnja atmosferske kanalizacije u ulici Ulcinja
0
40,000
40,000
0
642480-1215548
Izgradnja i asfaltiranje puta Sipolje-Fushe Iber
642480-1215689
Koofinanciranje za kapitalne investicije
642480-1215747
Izrada projekata za kapitalne investicije
642480-1215648
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Sami Gasi;-Donja Vaganica
642480-1215730
Participacija na izgradnji kanalizacije crnih voda
0
60,000
60,000
0
20,000
25,000
45,000
0
0
30,000
30,000
0
45,000
5,000
50,000
0
0
40,000
40,000
0
642480-1215556
Izgradnja sa kockicama/asfaltiranje puteva u gradu i predgradjima70,000
79,942
149,942
0
642480-1215694
Izgradnja vodovodne mreže u selo Vrnica faza IV
0
30,000
30,000
0
642480-1215752
Obnova zapaljenih kuca-kapitalne investicije na severu
172,000
10,000
182,000
0
642480-1215528
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Driton Veliu;-SuviDo
70,000
10,000
80,000
0
642480-1215653
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Vrnice
35,000
5,000
40,000
0
642480-1215732
Izgradnja i odrzavanje groblja
0
30,000
30,000
0
642480-1215697
Izgradnja vodovodne mreže u selo Vidimric
0
30,000
30,000
0
642480-1215755
Kupovina strucnih softvera
0
26,000
26,000
0
642480-1215671
Asfaltiranje puta u Stari Trg
40,000
10,000
50,000
0
642480-1215594
Izgradnja i asfaltiranje puta Vidisic-Selace
42,000
13,000
55,000
0
642480-1215734
Izgradnja parka ;Adem Jasari;
0
40,000
40,000
0
642480-1215571
Izgradnja puteva u gradu
0
60,000
60,000
0
642480-1215705
Izgradnja vodovodne mreže u Stari Trg
0
30,000
30,000
0
642480-1215757
Kapitalne investicije za administraciju UNMIK-a na severnom delu630,000
Mitrovice
0
630,000
0
642480-1215531
Izgradnja i asfaltiranje puta i mosta M.Teuta-Bair
80,000
0
80,000
0
642480-1215677
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Lusta
34,999
5,000
39,999
0
642480-1215736
Izgradnja trotuara u gradu i za predgradje
0
50,000
50,000
0
642480-1215726
Reizgradnja delova mreže vodovoda u gradu-opštini
0
30,000
30,000
0
642480-1215683
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Gusafc
30,000
10,000
40,000
0
642480-1215741
Prosirenje i održavanje mreze javne rasvete
40,000
40,000
80,000
0
642480-1215638
zgradnja i asfaltiranje puta u selo Bare
40,000
0
40,000
0
642480-1215727
Izgradnja kanalizacije crnih voda u selo Fushe Iber
642480-1215686
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Emin Duraku; Sipolje
642480-1215746
Stavljanje znakova na putevima
0
40,000
40,000
0
50,000
0
50,000
0
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
1,578,237
879,704
2,457,941
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,578,237
879,704
2,457,941
0
642650 - Kadastar i Geodezija
651100 - Katastar Usluge - Mitrovica
642650-1215774
Kupovina zemljista za geodeziju i katastar
25,000
0
25,000
0
642650-1215775
Oprema ukupna stanica za geodeziju
30,000
0
30,000
0
642650-1215778
Rehabilitacija katastarske kancelarije
30,000
0
30,000
0
642650-1215772
Opremljivanje sa kompjuterom za potrebe direkcije geodezije
3,500
0
3,500
0
642650-1215773
Opremljivanje softverom za direkciju za geodeziju i katastar
3,000
0
3,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mitrovica
91,500
0
91,500
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
91,500
0
91,500
0
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
Faqe 38
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642660-1215515
Izrada planova uredjivanja Ura e dzakut, Bair i Ilirida
175,000
0
175,000
0
642660-1215518
Uredjenje liftova, krovova u kolektivnim zgradama
30,000
0
30,000
0
642660-1215505
Koofinansiranje sa spoljnim donatorima
642660-1215521
0
250,000
250,000
0
Oprema sa vrednoscu većom od 1000 evra za direkciju urbanizma
11,500
0
11,500
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
216,500
250,000
466,500
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
216,500
250,000
466,500
0
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1215592
Namestaj
5,000
0
5,000
0
642730-1215595
Oprema za zdravstveni informativni sistem
7,000
0
7,000
0
642730-1215582
Ostala oprema za Sever
15,000
0
15,000
0
27,000
0
27,000
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
743000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
642730-1215513
Ostala oprema (Sterilizator, Klima itd)
8,000
0
8,000
0
642730-1215489
Oprma za Informativnu Tehnologiju za SISH
6,135
0
6,135
0
642730-1215307
Autoanalizator za sektor dijagnostike i druga specijalisticka zdravstvena
30,000oprema za sistematske
0
30,000
preglede
0
642730-1215517
Odrzavanje zgrade GCFM
43,000
0
43,000
0
642730-1215418
Inventar i namestaj za GCFM, CFM i AFM
10,000
0
10,000
0
642730-1215939
Kompjuter za GCFM
10,000
0
10,000
0
642730-1215506
Sluzbeno vozilo
10,000
0
10,000
0
642730-1215524
Aneks CFM u Vaganici
12,000
0
12,000
0
129,135
0
129,135
0
642730-1215568
Fotokopirna masina za direkciju za evropske integracije i socijalna zastita
0
2,000
2,000
0
642730-1215529
Namestaj za direkciju za evropske integracije i socijalnu zastitu
0
1,500
1,500
0
642730-1215547
Kompjuetri za direkciju za evropske integracije i socijalna zastita
0
2,500
2,500
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
0
6,000
6,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
156,135
6,000
162,135
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
756050 - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
642770 - Sekundarno Zdravstvo - Mitrovice
771900 - Shendetsia Sekondare e Veriut
642770-1216253
Bolnicka zdravstvena oprema
120,000
0
120,000
0
642770-1216255
Opremljivanje aparatima za bolnicu
145,000
0
145,000
0
642770-1216257
Akomodacije bolnickom opremom
207,774
0
207,774
0
Ukupno - Shendetsia Sekondare e Veriut
472,774
0
472,774
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo - Mitrovice
472,774
0
472,774
0
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1215292
Izgradnja zgrade gradskog Muzeja
60,000
0
60,000
0
642850-1215302
Snabdevanje knjigama Gradske Biblioteke
5,000
0
5,000
0
642850-1215312
Uredjenje kancelarija i pozorisne scene
8,000
0
8,000
0
642850-1215318
Izrada projekata za D.K.O.S.
5,000
0
5,000
0
642850-1215332
Konzerviranje i postavljanje plaketa na zgradama sa istorijskom vrednoscu
32,000
0
32,000
0
642850-1215277
Izgradnja sportskih poligona na Fushe Iber i Vaganici
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Kultura - Mitrovica
150,000
0
150,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
150,000
0
150,000
0
4,500
0
4,500
0
3,000
0
3,000
0
35,500
0
35,500
0
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
642920-1215434
Uredjenje kanalizacije u SHFMU. Migjeni-Mitrovica
642920-1215618
Instaliranje Kamera na SHFMU Trepca
642920-1215410
Uredjenje dvorista i kanalizacije u gimnaziji F.Bardhi-Mitrovica
Faqe 39
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642920-1215476
Instaliranje kamera u SHFMU. Bedri Gjinaj u Mitrovici
642920-1215604
3,000
0
3,000
0
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevimaza O.S.
4,000
Hivzi Sulejmani
0
4,000
0
642920-1215527
nstaliranje kamera u Obdanistu Nasa Radost u Mitrovici
5,000
0
5,000
0
642920-1215591
Inventarizacija kancelarija u direkciji obrazovanja
9,950
0
9,950
0
642920-1215620
Unutrasnje renoviranje na SHFMU Harun Beka
642920-1215411
Rad na Istorijatu perioda punkteva
642920-1215605
642920-1215622
642920-1215492
Instaliranje kamera u SHFMU. Prvi Maj u Supkovce
642920-1215611
Uredjenje dvorista skole u SHFMU. Fazli Grajcevci u Mitrovici
642920-1215624
642920-1215423
5,500
0
5,500
0
12,000
0
12,000
0
Uredjenje sportskih terena i ograde skola gimnazije i Ekonomije
0
25,000
25,000
0
Instaliranje kamera na SHFMU Trepca
0
2,000
2,000
0
3,000
0
3,000
0
19,000
0
19,000
0
Instaliranje kamera na SHFMU Hivzi Sulejmani
2,000
0
2,000
0
Promena vratiju i prozora u SHFMU. Skenderbeg
6,000
0
6,000
0
642920-1215613
Renoviranje skole u SHFMU, Meh Uka u Bajgori
11,550
0
11,550
0
642920-1215461
Promena vratiju i prozora u SHFMU. Minatoret u Rahovi
5,000
0
5,000
0
642920-1215627
Uredjenje vodovoda u SHFMU Trepca za odvojeno odeljenje u Mazice
1,000
0
1,000
0
642920-1215580
Obnova Skola-Skolskih zgrada
17,000
0
17,000
0
642920-1215615
Renoviranje skole u SHFMU Habib Jusufi
10,000
0
10,000
0
642920-1215408
Uredjenje strujne mreze u gimnaziji F.Bardhi-Mitrovica
5,000
0
5,000
0
642920-1215538
Uredjenje sportskog terena u SHFMU. Trepca
3,000
0
3,000
0
642920-1215468
Instaliranje kamera u SHFMU. Cajupi u Mitrovici
3,000
0
3,000
0
642920-1215602
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevima SHMT. 0A. Sinani5,000
u Mitrovici
5,000
0
642920-1215427
Renovacija struje u SHFMU. Sefedin Smakoli-Rasan
2,000
0
2,000
0
642920-1215511
Instaliranje kamera u SHFMU. Migjeni u Mitrovici
5,000
0
5,000
0
642920-1215617
Uredjenje dvorista skole u SHMT Arhitekt Sinani u Mitrovici
9,000
0
9,000
0
642920-1215409
Uredjenje poda u Gimnaziji
40,000
0
40,000
0
642920-1215228
UREDJENJE PODOVA I STRUJNE MREZE NA SHFMU. SKENDERBEG-MITROVICA?
30,000
0
30,000
0
642920-1215603
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevima O.S.
4,000
F. Grajcevci u Mitrovici.
0
4,000
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
258,000
32,000
290,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
258,000
32,000
290,000
0
Ukupno - Mitrovica 3,587,396 1,186,704 4,774,100
0
643000 - Srbica
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643660-1214991
Koofinanciranje projekata
0
90,000
90,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
0
90,000
90,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
0
90,000
90,000
0
164,778
722,500
887,278
0
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661200 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Srbica
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643660-1214614
Asfaltiranje puta Prekaze-Mikusnica
643660-1215002
Kanalizacija u Poljac
643660-1214945
Asfaltiranje puta predgradje Binakaj Vojnik Faza II
643660-1215008
Kanalizacija u selo Buroje
643660-1214957
Gradsko zelenilo
643660-1214963
643660-1214978
0
75,000
75,000
0
831,548
0
831,548
0
0
75,000
75,000
0
30,000
0
30,000
0
Asfaltiranje puta Turicevc-Donji Kopilic Faza II
471,580
0
471,580
0
Izgradnja zgrade Opstinke Administracije
130,000
0
130,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,627,906
872,500
2,500,406
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,627,906
872,500
2,500,406
0
643730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 40
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
730320 - Administracija - Srbica
643730-1215000
Smestaj beskucnika
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Administracija - Srbica
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
10,000
10,000
0
643920 - Obrazovanje i Nauka
921150 - Administracija - Srbica
643920-1215089
Izgradnja nove skole
130,000
0
130,000
0
643920-1215103
Renovacija skolskih objekata
65,496
0
65,496
0
643920-1215131
Oprema za skolske kabinete
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Administracija - Srbica
295,496
0
295,496
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Srbica
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
295,496
0
295,496
0
972,500 2,895,902
0
936600 - Osnovno Obrazovanje - Srbica
Ukupno - Srbica
1,923,402
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1214706
Informativna Tehnologija
0
6,000
6,000
0
644163-1214708
Iygradnja mesnih kancelarija (pantina)
0
20,000
20,000
0
644163-1214710
Kupovina namestaja ya potrebe opstinske administracije
0
6,000
6,000
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
0
32,000
32,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
32,000
32,000
0
0
4,000
4,000
0
Ukupno - Inspekcija - Vucitrn
0
4,000
4,000
0
Ukupno - Inspekcija
0
4,000
4,000
0
644166 - Inspekcija
166470 - Inspekcija - Vucitrn
644166-1214713
Oprema - Oprema za merenje zagadjenja akustike
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180240 - Putna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1214733
Izgradnja kanalizacij u Donje Studime
0
60,000
60,000
0
644480-1214720
Zelenilo Grada
0
30,000
30,000
0
644180-1214734
Izgradnja kanalizacije u selo Begaj i Kstra
644180-1214721
Izgradnja kanalizacije Madjunaj - Haliti
644180-1214736
Izgradnja spomenika i uredjenje groblja Junaka
644180-1214722
644180-1214744
Fasadiranje javnih zgrada
0
644180-1214723
Rekonstrukcija puteva
0
644180-1214714
Izgradnja trotuara
0
644180-1214746
Ponovno asfaltiranje puteva
0
644180-1215567
Transport
0
644180-1214724
Izgradnja puteva IV nivoa
644180-1214717
Javno osvetljenje
644180-1214748
644180-1214725
644180-1214719
Fond za zajednicko financiranje za postavljanje betonskih kockica po ulicama
0
2012
299,256
0
20,000
20,000
0
15,000
5,000
20,000
0
0
60,000
60,000
0
Horizontalna i vertikalna signalizacija puteva i raskrsnica grada Vucitrn 0
10,000
10,000
0
20,000
20,000
0
50,000
50,000
0
100,000
100,000
0
120,000
120,000
0
100,000
100,000
0
0
30,000
30,000
0
0
20,000
20,000
0
Renoviranje zgrada
0
20,000
20,000
0
Snabdevanje cevovma za kanalizaciju
0
60,000
60,000
0
299,256
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Vucitrn
15,000
1,004,256
1,019,256
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
15,000
1,004,256
1,019,256
0
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
Faqe 41
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644470-1214757
Fond za zajednicko investiranje u Poljoprivredi
0
25,000
25,000
0
644470-1214758
Uredjenje reka i bademova
0
18,000
18,000
0
644470-1214759
Fond za zajednicko investiranje u kulturi povrcja
0
35,000
35,000
0
644470-1214762
Kupovina jednog vozila za Sumarstvo
0
7,000
7,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
0
85,000
85,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
85,000
85,000
0
644650 - Kadastar i Geodezija
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
644650-1214831
Eksproprijacija nepokretne imovine
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
80,000
80,000
0
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
644180-1214788
Asfaltiranje puta u selo Ziljivode
50,000
0
50,000
0
644180-1215863
Asfaltiranje puta Kola - Ulica Isljami
60,000
0
60,000
0
644180-1214823
Asfaltiranje puteva u Preluzje
10,000
0
10,000
0
644180-1214769
Asfaltiranje puta Kameni Most - Most Sitnice
30,000
0
30,000
0
644180-1214811
Asfaltiranje puteva Karac Gumnista
50,000
0
50,000
0
644180-1214789
Asfaltiranje puta Kola - Bruznik
10,000
0
10,000
0
644180-1215864
Asfaltiranje puteva u selo Becice
20,000
0
20,000
0
644660-1214826
Sastavljanje projekta
0
25,000
25,000
0
644180-1214774
Asfaltiranje puta Pishina e Zaricve - Most Podrance
50,000
0
50,000
0
644180-1214814
Asfaltiranje puta Madjunaj - Magistrale - 3 (tri) Kamenja Zekola
70,000
0
70,000
0
644180-1214790
Asfaltiranje puta Bukos - Oblovik
65,000
0
65,000
0
644180-1215865
Asfaltiranje puteva u selo Dubovce
20,000
0
20,000
0
644660-1214827
Sastavljanje regulativnih projekta
0
60,000
60,000
0
644180-1214775
Asfaltiranje puta Lidhja e Lezes do Spomenika
50,000
0
50,000
0
644180-1214815
Asfaltiranje puta u Stvaracak (Djafa - Mendjic)
65,000
0
65,000
0
644180-1214791
Put Bruznik
80,000
0
80,000
0
644180-1215866
Asfaltiranje puteva u selo Tarlabuce
25,000
0
25,000
0
644650-1214828
Vazdusno Slikanje
644180-1214779
Asfaltiranje puta Ljumni Burduli - Toplica
644180-1214906
644180-1214817
0
30,000
30,000
0
8,000
0
8,000
0
Asfaltiranje puteva u selo Bivoljak
60,000
0
60,000
0
Asfaltiranje puta u selo Mavrice
25,000
0
25,000
0
644180-1214763
Asfaltiranje puta Jruja
80,000
0
80,000
0
644180-1214793
Asfaltiranje Magistrale - Novoljane do skole
65,000
0
65,000
0
644180-1214784
Jeton Trstena Nastavak
12,000
0
12,000
0
644180-1214820
Asfaltiranje puteva u Stanovce
40,000
0
40,000
0
644180-1214765
Asfaltiranje puta Azem Galica
120,000
0
120,000
0
644180-1214796
Asfaltiranje Magistrale - Novoljane - Licej - Teradja
50,000
0
50,000
0
644180-1214785
Asfaltiranje puta Hadji Zeka
30,000
0
30,000
0
644180-1215593
Asfaltiranje puta Nacionalnih Junaka 2012
776,874
93,126
870,000
0
644180-1214822
Asfaltiranje puteva u selo Gornja Dumnica
90,000
0
90,000
0
644180-1214766
Asfaltiranje puta Braca Grvala
60,000
0
60,000
0
644180-1214809
Asfaltiranje puta Akrastica (ulica Rama Beciri)
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
2,121,874
208,126
2,330,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,121,874
208,126
2,330,000
0
4,985
22,000
26,985
0
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1214844
Instalacija moksigenizacija u KCFM
Faqe 42
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644730-1214845
Uredjenje toaleta i krecenje u CFM i AMV
0
18,000
18,000
0
644730-1214848
Informativna Tehnologija
0
5,000
5,000
0
644730-1214832
Uredjenje dvorista i ograde Centra za Socijalni Rad
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
4,985
50,000
54,985
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
4,985
50,000
54,985
0
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1214868
Inventarizacija kulturne bastine
0
5,000
5,000
0
644850-1214851
Oprema za uzvucenje za Kulturni Dom u Vucitrn
0
10,000
10,000
0
644850-1214857
Namestaj za Kancelarije
0
5,000
5,000
0
644850-1214863
Izgradnja rekreativnih centra
0
10,000
10,000
0
644850-1214864
Oprema za osvetljenje
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Kultura - Vucitrn
0
35,000
35,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
35,000
35,000
0
0
128,954
128,954
0
644920 - Obrazovanje i Nauka
936900 - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
644180-1214885
Izgradanja osnovne skole u Zilivode
644920-1214887
0
53,900
53,900
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
0
182,854
182,854
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
182,854
182,854
0
Ukupno - Vucitrn 2,141,859 1,681,236 3,823,095
0
350,000
0
350,000
0
645000 - Zubin Potok
645195 - Lokalna Kancelarija
196250 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
645195-1216484
Izgrada Kulturnog Centra
645195-1216485
Kupovina sluzbenog vozila
40,000
0
40,000
0
645195-1216486
Popravka vodosnabdevanja
152,238
0
152,238
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
542,238
0
542,238
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
542,238
0
542,238
0
125,394
0
125,394
0
60,000
0
60,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
185,394
0
185,394
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
185,394
0
185,394
0
Ukupno - Zubin Potok
727,632
0
727,632
0
485,000
0
485,000
0
57,906
0
57,906
0
70,000
0
70,000
0
20,000
0
20,000
0
645730 - Osnovno Zdravstvo
745000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
645730-1216488
Popravka porodicnih medicinskih centara
645730-1216489
Kupovina dva vozila
646000 - Zvecan
646195 - Lokalna Kancelarija
196300 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
646195-1215770
Asfaltiranje lokalnog puta - Donji Boletin -Zaze
646195-1215790
646195-1216347
646195-1216348
Renoviranje puta Lipe - Rudar
646195-1216349
50,000
0
50,000
0
646195-1216350
Odrzavanje puta - Lipe-Boletin-Zaze
10,000
0
10,000
0
646195-1216351
Rekonstrukcija dve trafostanice u Lipe i Boletin
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
712,906
0
712,906
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
712,906
0
712,906
0
Faqe 43
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
646730 - Osnovno Zdravstvo
745500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
646730-1216804
Nabavka sluzbenih vozila - vozila hitne pomoci, lekova i izgradnja120,000
garaze za vozilo hitne
0 pomoci
120,000
0
646730-1216813
Izrada i nadgledavanje projekata
53,000
0
53,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
173,000
0
173,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
173,000
0
173,000
0
Ukupno - Zvecan
885,906
0
885,906
0
651163-1215095
Ucesce u projektima sufinansiranje od strane donatora, Vlade i1,473,156
zajednice
60,000
1,533,156
0
651163-1215263
Oprema za potrebe Skupstine opstine
0
30,000
30,000
0
651163-1215139
Izrada regulacionih planova
0
150,000
150,000
0
651163-1215733
Rekonstrukcija i odrzavanje opstinskih objekata
0
30,000
30,000
0
651163-1215289
Razvojni projekti za poljoprivredu, stocarstvo i sumarstvo
0
50,000
50,000
0
651163-1215140
Eksproprijacija zemljista za javni interes
0
400,000
400,000
0
651163-1215154
Mali Projekti
0
50,000
50,000
0
651163-1215171
Nedovrseni projekti prethodnih godina
0
50,000
50,000
0
651163-1215180
Izrada projekta za kapitalne investicije za Skupstinu Opstine
0
130,000
130,000
0
651163-1215196
Hale i sportski tereni
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
1,473,156
1,050,000
2,523,156
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,473,156
1,050,000
2,523,156
0
110,000
110,000
0
651000 - Gnjilane
651160 - Predsednik i Opstinski Savet
160270 - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651163-1215401
Popravka i otvaranje tercijarnih puteva
0
651163-1215787
Projekat mobiliteta i javnog osvetljenja u saradnji sa USAID/DEMI
0
85,000
85,000
0
651163-1215682
Horizontalno i vertikalno obelezavanje i numerisanje ulica
0
180,000
180,000
0
651163-1215691
Popravka ulica, trotoara i gradskih parkova
0
410,000
410,000
0
651163-1215728
Popravka javnog osvetljenja
0
175,000
175,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
0
960,000
960,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
960,000
960,000
0
651730 - Osnovno Zdravstvo
730360 - Administracija - Gnjilane
651163-1215731
Zdravstvene opreme
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
40,000
40,000
0
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651163-1215745
Skolsko snabdevanje
0
50,000
50,000
0
651163-1215788
Rekonstrukcija i odrzavanje skolskih objekata
0
250,000
250,000
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
0
300,000
300,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
300,000
300,000
0
1,473,156 2,350,000 3,823,156
0
Ukupno - Gnjilane
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652163-1214483
Izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni
0
20,000
20,000
0
652160-1214650
Prosirenje i asfaltiranje puta u selu Dubrava-Bicec
0
5,000
5,000
0
Faqe 44
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652163-1214513
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
0
5,000
5,000
0
652163-1214489
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
40,000
0
40,000
0
652160-1214776
Asfaltiranje ulica u Koxhaj selo-II faza
652160-1214652
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
0
5,000
5,000
0
60,000
0
60,000
0
652163-1214522
Asfaltiranje puta u selu Semaj
0
652163-1214491
Asfaltiranje puta Deshmoret e lirise - II i III faza
0
5,000
5,000
0
30,000
30,000
0
652160-1214792
Asfaltiranje puta sela Gabrice-Bajinc
0
652163-1214530
Asfaltiranje puta u selu Dubrava - okolina Kami
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
652163-1214493
Asfaltiranje puta od magistrale-Gajre-Ivaje-Straze
652160-1214794
Asfaltiranje puta u okolini Horun, selo Bagrace
100,000
50,000
150,000
0
0
5,000
5,000
0
652163-1214531
Izgrada i asfaltiranje puta u selu Reka
652163-1214498
Asfaltiranje puta u selu Doganaj - okolina Mursel i Kolsh
0
50,000
50,000
0
79,981
0
79,981
0
652163-1214586
Izgradnja groblja palih boraca
50,000
0
50,000
0
652163-1214502
Asfaltiranje puta u selu Kovacec od okoline Crveni Mlin do okoline50,000
Korac
50,000
100,000
0
652163-1214589
Sredstva za sufinansiranje projekata
51,325
13,675
65,000
0
652163-1214540
Izgrada i asfaltiranje puta u ulici Lidhja e Prizrenit
0
20,000
20,000
0
652163-1214510
Asfaltiranje puta u selu Slatine
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
431,306
273,675
704,981
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
431,306
273,675
704,981
0
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
5,000
0
5,000
0
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
25,000
0
30,000
0
30,000
0
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1214627
Popravka i ciscenje lokalnih puteva
652180-1214628
Javno osvetljenje i sinjalizacija saobracaja
0
10,000
10,000
0
652180-1214647
Izgrada i odrzavanje kisne i fekale kanalizacije
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
30,000
15,000
45,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
15,000
45,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
652470-1214631
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
471080 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Kacanik
652470-1216871
Projekti za razvitak poljoprivrede, stocarstvo i sumarstvo
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Kacanik
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
50,000
50,000
100,000
0
41,574
0
41,574
0
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214669
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
652660-1214711
Izgrada gradskog parka -II- faza
0
20,000
20,000
0
652660-1214712
Izgrada trotoara u starom Kacaniku i selu Begrace
0
5,000
5,000
0
652660-1214655
Priprema Regulativni planova
0
30,000
30,000
0
652660-1214715
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
0
13,635
13,635
0
0
5,000
5,000
0
652660-1214657
652660-1214665
Ponovno postavljanje unistenih tacaka Geodezije
652660-1214667
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
Faqe 45
0
5,000
5,000
0
20,000
10,000
30,000
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
61,574
88,635
150,209
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
61,574
88,635
150,209
0
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214727
Renoviranje objekata CPM i DA
0
10,000
10,000
0
652730-1214730
Snabdevanje sa medicinskim opremama
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
20,000
20,000
0
652920 - Obrazovanje i Nauka
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214753
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
55,000
10,000
65,000
0
652920-1214760
Projekti za razvitak u Kulturi, Omladini, i Sporta
0
40,000
40,000
0
652920-1214767
Renoviranje gradskog igralista -Besnik Begunca
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
55,000
80,000
135,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
55,000
80,000
135,000
0
Ukupno - Kacanik
652,880
527,310 1,180,190
0
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1215036
Projekti za poljoprivredu
0
30,000
30,000
0
653160-1214812
Asfaltiranje puteva uz ucesce gradjana
653160-1214912
Javna rasveta
217,371
68,629
286,000
0
0
25,000
25,000
0
653160-1214890
Koofinanciranje projekata
0
60,000
60,000
0
653160-1215039
Budzet za povecanje kolicine vode
0
23,371
23,371
0
653160-1214824
Participacija za vodovode sela Rogacice, Hodonoc, Mucivrc, Dajkovac i 0Petrovac
96,048
96,048
0
653160-1214915
Izgradnja objekta sluzbe vatrogasaca u Mucivercu
0
35,000
35,000
0
653160-1214892
Spoljna fasada i uredjenje krovova osnovne skole u Rogacici i Kamenici
80,000
0
80,000
0
653160-1215041
Ciscenje i odrzavanje okoline
10,000
0
10,000
0
653160-1214829
Odrzavanje lokalnih puteva
95,000
0
95,000
0
653160-1214919
Kupovina vozila za administraciju i sluzbu vatrogasaca
0
65,000
65,000
0
653160-1214894
Centralno grejanje i uredjenje krovova u Donjoj Karacevi i Kopernici
0
80,000
80,000
0
653160-1215042
Upravljanje sa hitnim slucajevima
653160-1214838
Punjenje rupa sa asfaltom ponovno asfaltiranje
653160-1215012
Budzet za informisanje i Marketing
653160-1214897
Uredjenje kanalizacije
653160-1214849
Opstinski razvojni plan
653160-1215015
653160-1214899
653160-1214859
Izrada projekata
653160-1215034
Budzet za projekte nevladinih organizacija-lokalne
653160-1214911
Odrzavanje zelenila
653160-1214860
Nadgledanje projekata
0
19,952
19,952
0
85,000
0
85,000
0
0
10,000
10,000
0
45,000
0
45,000
0
0
10,000
10,000
0
Budzet za polnu ravnopravnost i neformalni forum zena
0
10,000
10,000
0
Uredjenje trotuara
0
65,000
65,000
0
15,000
15,000
30,000
0
0
25,000
25,000
0
20,952
10,000
30,952
0
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
568,323
678,000
1,246,323
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
568,323
678,000
1,246,323
0
653730 - Osnovno Zdravstvo
747500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
653160-1215269
Kupovina autoambulante
30,000
0
30,000
0
653160-1215274
Renoviranje zdravstvene ambulante
38,629
0
38,629
0
68,629
0
68,629
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 46
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
68,629
Ukupno - Kamenica
636,952
0
68,629
0
678,000 1,314,952
0
654000 - Novo Brdo
654175 - Budzet i Finansije
175300 - Budzet i Finansije - Novo Brdo
654175-1215794
Participacija na projektima
30,305
36,000
66,305
0
654175-1215801
Asfaltiranje puta u Pasjak Nova ulica
60,000
0
60,000
0
654175-1215805
Vodovod u Kufce
50,000
0
50,000
0
654175-1215808
Asfaltiranje puta u ulici Vucak u Paralovi
60,000
0
60,000
0
654175-1215811
Asfaltiranje puta Skola-Zenovit-Jasenovik
100,000
0
100,000
0
654175-1215812
Asfaltiranje puta u Vlajkovce
40,000
0
40,000
0
654175-1215813
Asfaltiranje puta u ulici Skole-Haziraj
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Novo Brdo
370,305
36,000
406,305
0
Ukupno - Budzet i Finansije
370,305
36,000
406,305
0
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1215818
Odrzavanje lokalnih puteva
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
20,000
0
20,000
0
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
20,000
0
20,000
0
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Kultura - Novo Brdo
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
10,000
0
10,000
0
28,635
0
28,635
0
28,635
0
28,635
0
25,000
0
25,000
0
654660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664550 - Urbano Planiranje i Inspekcija
654660-1215820
Opstinski razvojni plan
654850 - Kultura, Omladina i Sport
850300 - Kultura - Novo Brdo
654850-1215821
Kultura omladina i sport
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1215822
Participacija na projektima
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
938700 - Osnovno Obrazovanje - Novo Brdo
654920-1215826
Krecenje i popravka dvorista u O.S.
654920-1215827
Zamena vratiju i prozora u PNF
3,000
0
3,000
0
654920-1215828
Oluci i Spoljna lamperija u O.S.
2,500
0
2,500
0
654920-1215829
Unutrasnje Krecenje u PNF
2,500
0
2,500
0
654920-1215823
Krecenje i zamena vratiju na PNF
7,000
0
7,000
0
654920-1215824
Kupovina kopije za SHMT u Kufce
3,000
0
3,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Novo Brdo
43,000
0
43,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
71,635
0
71,635
0
Ukupno - Novo Brdo
491,940
36,000
527,940
0
Participacija u projektima za zajednicko financiranje i hitne intervencije 0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
655000 - Strpce
655180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183550 - Vatrogasna Sluzba - Strpce
655180-1215449
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Strpce
Faqe 47
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
50,000
50,000
0
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661600 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Strpce
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
655660-1215572
Program za asfaltiranje / izgradnju puteva
62,000
0
62,000
0
655660-1215588
Regulisanje vodovodne mreze Brod-a
10,000
0
10,000
0
655660-1215472
Detaljno razvijanje projkata
655660-1215590
Asfaltiranje puta u ?trpcu faza II
655660-1215502
Nacrt razvojnog i urbanistickog plana
655660-1215540
Asfaltiranje puta Brod, Coklare, faza 4Asfaltimi i rruges Brod,lagja 30,000
Coklare faza IV
655660-1215569
Participacija za sportsku halu
655660-1215507
Javna rasveta
40,000
0
40,000
0
203,962
0
203,962
0
10,000
0
10,000
0
0
30,000
0
28,600
121,400
150,000
0
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
414,562
121,400
535,962
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
414,562
121,400
535,962
0
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1215512
Nabavka medicinske opreme / aparata
12,980
0
12,980
0
655730-1215504
Kupovina kola ambulante
61,000
0
61,000
0
73,980
0
73,980
0
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Strpce
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
73,980
0
73,980
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo
0
0
0
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
0
0
0
0
90,687
0
90,687
0
90,687
0
90,687
0
45,723
0
45,723
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
45,723
0
45,723
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
136,410
0
136,410
0
624,952
171,400
796,352
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754310 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Strpce
655770 - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
771550 - Sekundarno Zdravstvo
655920 - Obrazovanje i Nauka
939000 - Osnovno Obrazovanje - Strpce
655920-1215466
Program za renoviranje osnovnih skola
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Strpce
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
655920-1215486
Program za renoviranje srednjih skola
Ukupno - Strpce
656000 - Urosevac
656166 - Inspekcija
166630 - Inspekcija - Urosevac
656660-094894
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
32,000
0
32,000
0
Ukupno - Inspekcija - Urosevac
32,000
0
32,000
0
Ukupno - Inspekcija
32,000
0
32,000
0
Vakcinacija stocnog fonda
0
15,000
15,000
0
Eliminisanje pasa lutalica
0
15,000
15,000
0
0
30,000
30,000
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
0
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656470-1111922
83274
656470-1215105
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
184360 - Vatrogasci i Inspekcija
656180-1214962
Kupovina vozila vatrogasaca
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
Faqe 48
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
130,000
130,000
0
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
30,000
30,000
0
50,000
22,000
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656660-1112258
83312
Hortikultura-zelenilo novih gradskih parkova
656480 - Ekonomski Razvoj
480320 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
656480-1112758
Fekalna kanalizacija u selo Softaj
656480-1215628
Izgradnja magistralnih kruznih tokova - raskrsnica puteva V. Gervala
45,000
i T Muhadjera
656660-1215936
Fekalna kanalizacija selo Muhac -Ulica Gadima
656660-1215862
Kanalizacija u komoglavi 3 Faza
656660-1112261
Fekalna kanalizacija u ulici Xheve Lladrovci i Mehmet Gradica
656480-1215616
Nacrt strategije ekonomskog razvoja
656660-1215920
Fekalna kanalizacija u selo Gornje Nerodimlje
656480-1215855
656163-1111915
Kanalizacija u selo Miresale
83269
Kupovina vozila za opstinsku administraciju
72,000
0
0
45,000
0
0
36,000
36,000
0
0
20,000
20,000
0
0
35,100
35,100
0
4,000
56,000
60,000
0
67,500
0
67,500
0
100,000
119,200
219,200
0
70,000
0
70,000
0
656660-1215874
Fekalna kanalizacija na istocnom delu grada oko magistrale Pristina
96,000
= Skoplje
656480-1112759
Fekalna kanalizacija u selo Tern
656660-1215938
656480-1111557
0
96,000
0
100,000
98,000
198,000
0
0
15,840
15,840
0
100,000
0
100,000
0
76,500
0
76,500
0
0
16,200
16,200
0
9,650
2,350
12,000
0
Fekalna kanalizacija na ulici
83268
Renoviranje puteva sa asfaltom
656660-1215867
Kanalizacija u selo Sojevo 3 faza
656660-1112266
Fekalna kanalizacija u ulici Ljuljzim Guta
656480-1215619
Iygradnja izvora u gradu
656660-1215922
Fekalna kanalizacija u selo Donje Nerodimlje
50,000
40,000
90,000
0
656480-1112760
Fekalna kanalizacija u selo Manastirica
80,000
55,000
135,000
0
656660-1215942
656480-1111559
Fekalna kanalizacija na ulici
83270
Ucescu u projektima sa donatorima
0
18,450
18,450
0
200,000
24,500
224,500
0
656660-1215868
Asfaltiranje puta Epopeja e Jezercit II faza
70,000
100,000
170,000
0
656480-1215621
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Kuvendi i Arberit
40,000
0
40,000
0
Fekalna kanalizacija u selo Loskobare
80,000
77,000
157,000
0
kuppovina zemlje eksproprijacija
25,000
75,000
100,000
0
656660-1215879
Atmosverski kolektor u selo Muhadjerski Talinovac
73,550
12,400
85,950
0
656660-1215943
Kanalizacija u ulicama Tafaj i Berisa
33,350
0
33,350
0
220,500
0
220,500
0
30,000
85,000
115,000
0
0
14,580
14,580
0
0
45,000
45,000
0
120,000
90,988
210,988
0
656660-1215924
656480-1111923
656480-1111561
83278
83272
Razvoj detaljnih projekta
656660-1215870
Asfaltiranje puta u selo Gacka prema Burniku
656660-1112324
Fekalna kanalizacija u ulici Selman Riza
656180-1215623
Fekalna kanalizacija na ulici Remzi Hodja
656660-1215925
Kanalizacija u selo Dermjak
656163-1215610
Kupovina generatora za administraciju
20,000
0
20,000
0
656660-1215880
Nastavak atmosverskog kolektora
40,000
30,200
70,200
0
656480-1111565
300,000
100,000
400,000
0
656480-1215253
83271
Ucesce u projektima sa participacijom gradjana
Nadgledanje projekta
70,000
0
70,000
0
656660-1215871
Asfaltiranje puta u Starom Selu dvogodisnji projekat
59,000
111,000
170,000
0
656660-1112325
Fekalna kanalizacija u ulici Athanas Atanas
0
10,080
10,080
0
656480-1215625
Fekalna Kanalizacija na ulici Enver topali
0
44,000
44,000
0
656660-1215929
Fekalna kanalizacija u selo Talinoc Jerlija
0
54,000
54,000
0
656480-1215118
Iygradnja trotuara u selo Kosare
0
55,000
55,000
0
656180-1215612
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
0
65,000
0
656660-1215881
Atmosverska kanalizacija na ulicma Enver Hadri do ulice Astrit Butuci
22,500
22,500
0
Faqe 49
65,000
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656163-1215255
Iygradnja mesnih kancelarija u Gracke i Kosine
55,000
0
656660-1215872
Iygradnja kolektora fekalne kanalizacije kod mosta dudija do Nekodima dvogodisnji
0
70,000
projekat 70,000
0
656480-1112756
Fekalna kanalizacija u selo Pojata
656480-1215626
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Imsi Halili
656180-1215614
Iygradnja centra II za vatrogasce
656660-1215882
Fekalna kanalizacija uz atmosverski kolektor kod Gogova
656480-1111574
83273
656660-1215873
30,688
24,312
100,000
80,000
180,000
0
15,000
33,000
48,000
0
150,000
0
150,000
0
0
15,300
15,300
0
Polaganje sljunka na putevima
100,000
0
100,000
0
Kolektor kanalizacije na severnom delu grada I faza
100,000
80,000
180,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
2,790,738
1,788,000
4,578,738
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
2,790,738
1,788,000
4,578,738
0
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
666650 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
656660-1215791
Nacrt regulativnih planova
250,000
0
250,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
250,000
0
250,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
250,000
0
250,000
0
656730 - Osnovno Zdravstvo
730410 - Administracija - Urosevac
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
0
45,000
45,000
0
656480-1111573
83336
Snabdevanje gradjevinskim materialom za socijalne slucajeve
0
45,000
45,000
0
0
90,000
90,000
0
165,000
100,000
265,000
0
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Administracija - Urosevac
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656730-1215856
Izgradnja novog emergentnog centra I faza
656730-1112277
83341
Inventar
656730-1112018
83340
medicinska oprema
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
200,000
100,000
300,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
200,000
190,000
390,000
0
656850 - Kultura, Omladina i Sport
850320 - Kultura - Urosevac
656850-1215857
Opste regulisanje dvorista Kulturnog centra
0
15,000
15,000
0
656920-1215858
Digitalizacija gradske bibljoteke
0
25,000
25,000
0
656850-1215859
Regulisanje osvetljenja i uzvucenja u glavnoj sali Kulturnog Centra
0
25,000
25,000
0
0
65,000
65,000
0
Ukupno - Kultura - Urosevac
851120 - Sport i Rekreacija - Urosevac
656850-1215861
Sportska oprema
0
24,000
24,000
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Urosevac
0
24,000
24,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
89,000
89,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
656920 - Obrazovanje i Nauka
928300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
656920-1215647
Ograda u novom decijem vrticu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
939300 - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
656920-1215173
Regulisanje ograde Limon Reka
15,000
0
15,000
0
656920-1215040
Renoviranje skole u selo Sazli
30,000
0
30,000
0
656920-1215358
Regulisanje sportskog dvorista u osnov. skoli Doganaj
15,000
0
15,000
0
656920-1215637
Ograda u osnov. skoli Tefik Canga
15,000
0
15,000
0
656920-1215181
Regulisanje ograde u osnovnoj skoli Zastok
20,000
0
20,000
0
656920-1215090
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skole u ulici
39,000
Lugaj i Kornoglava
0
39,000
0
656920-1215375
Regulisanje sportskog dvorista Zlatare
10,000
0
10,000
0
656920-1215186
Regulisanje ograde osnov. skole Nerodimlje
15,000
0
15,000
0
Faqe 50
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920-1215102
Regulisanje dvorista skole u Muhovac
25,000
0
25,000
0
656920-1215397
Iygradnja stovarista za drvo i uglja u osnov. skoli Astrit Butuci
15,000
0
15,000
0
656920-1215214
Regulisanje ograde osn. skole Softaj
17,000
0
17,000
0
656920-1215010
Izgradnja osnovne skole Mic Sokolji
178,402
0
178,402
0
656920-1215025
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skoli Dardani
32,000
0
32,000
0
656920-1215123
Ograda Osnovne skole u selo Komoglava
29,000
0
29,000
0
656920-1215032
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skoli Kosare
39,000
0
39,000
0
656920-1215262
Regulisanje sportskih dvorista u osnov. skoli Greme - Omuraj
20,000
0
20,000
0
514,402
0
514,402
0
Regulisanje sale za fizicko vaspitanje i renoviranje krova u serdnju40,000
skolu poljoprivrede0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
951300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
656920-1215654
40,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
584,402
0
584,402
0
3,857,140 2,227,000 6,084,140
0
Ukupno - Urosevac
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzet i Finansije - Vitina
657660-1214975
Asfaltiranje Ulice Nacioalnih Junaka Vitina - L= 491 m
657175-1215267
Iygradnja sedam kuca za bezkucnike
657480-1214587
Asfaltiranje puta Vitina - Pozorane (most Kurtesa)
39,036
0
39,036
0
45,915
34,364
80,279
0
410,000
0
410,000
0
Regulisanje skolskih ograda u Novom Selu - Cifljak i Gornja Slatina
35,000
0
35,000
0
Iygradnja Osnovne Skole u selo Balance
0
127,000
0
Asfaltiranje puteva u selo Verbane - ulica Sokoljova i Keza L=122670,000
metara
0
70,000
0
657180-1214886
Iygradnja vodovoda u selo Ramljane
0
70,000
0
657180-1214925
Prosirenje i pokrivanje trotuara sa sljunkom u ulicama Novog Sela 70,000
- Ramljane
0
70,000
0
121,128
78,872
200,000
0
84,676
305,501
390,177
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Vitina
1,072,755
418,737
1,491,492
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,072,755
418,737
1,491,492
0
657920-085308
71082
657920-1214601
657480-1110949
83361
657180-1214955
657163-1112216
Kanalizacija u selo Ramljane
83355
Ucesce zajednica u projektima sa donatorima
127,000
70,000
657180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181930 - Javna Infrastruktura - Vitina
657180-1214533
Masinerija - bager
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Vitina
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
0
30,000
0
657470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470330 - Poljoprivreda - Vitina
657470-1111160
83378
Poloprivredni putevi Opstine
70,000
5,000
75,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vitina
70,000
5,000
75,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
70,000
5,000
75,000
0
10,000
40,000
50,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Vitina
10,000
40,000
50,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
10,000
40,000
50,000
0
52,046
27,358
79,404
0
Ukupno - Administracija - Vitina
52,046
27,358
79,404
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
52,046
27,358
79,404
0
657660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661700 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Vitina
657660-095243
71071
Regulativni plan Opstine Vitina
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657163-1112208
83385
Renovacije u skolama opstine
Faqe 51
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Vitina 1,234,801
491,095 1,725,896
0
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
Participacija projekata od donatora za infrakstrukturu
41,681
35,000
76,681
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
41,681
35,000
76,681
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
41,681
35,000
76,681
0
658730 - Osnovno Zdravstvo
730430 - Administracija - Partes
658160-1216459
Participacija i nabavka opreme za zdravstvo (zdravstvo)
22,053
0
22,053
0
Ukupno - Administracija - Partes
22,053
0
22,053
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
22,053
0
22,053
0
30,340
0
30,340
0
30,340
0
30,340
0
658920 - Obrazovanje i Nauka
921700 - Administracija - Partes
658160-1216460
Participacija projekata , opreme za skolu (Prosveta)
Ukupno - Administracija - Partes
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
30,340
0
30,340
0
Ukupno - Partes
94,074
35,000
129,074
0
659000 - General Jankovic
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661800 - Prostorno Planiranje i Regulativa - General Jankovic
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1215030
Uredjenje Vodovoda u selima (Seciste, Lac.)
659660-1214872
Asfaltiranje ulice Nova Ulica - Pustenik
0
2,000
2,000
0
60,000
50,000
110,000
0
659660-1214943
Snabdevanje opremom informativne tehnologije za skupstinu opstine
10,000
659660-1214927
Polaganje betonskih kockica po ulicama sela (Krivenik, Seciste, Kisela
10,000
voda)
0
10,000
0
8,000
18,000
0
659660-1215840
Uredjenje korite reke Dimce
0
659660-1215033
Softver za racunovodjstvo
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
659660-1214874
Asfaltiranje ulice Bela Zemlja - Paldenice
659660-1215596
Izgradnja zgrade Centra za Socijalni Rad
20,000
20,000
40,000
0
0
5,000
5,000
0
659660-1214944
Aneks KCFM u General Jankovic
659660-1214931
0
5,000
5,000
0
Uredjenje trotoara Dj. Jankovic - o. skola Ilaz Taci (deo na putu) 10,000
0
10,000
0
659660-1215842
Slobodna sredstva ya yajednicko investiranje
659660-1215035
Fond za eksproprijaciju
14,024
5,976
20,000
0
0
5,000
5,000
0
659660-1214877
Rekonstrukcija puta Fezin Most - Rafse - Maljic
15,000
15,000
30,000
0
659660-1215600
Snabdevanje transformatorom elektricne energije na ulici Kalamoce
659660-1214953
Ponovno otvaranje puta Pustenik - Razance - Gorance
0
2,000
2,000
0
0
2,000
2,000
0
659660-1214936
Renovisanje i adaptacija kancelarija u zgradi opstine (bivsi centar omladine)
10,000
659660-1215037
Fondovi za ubucavanje
659660-1214878
Povecanje, rehabilitacija i odrzavanje vodovoda
659660-1215601
Fekalna kanalizacija u selo Lec
659660-1215016
Fond za sastavnjanje projekta
0
659660-1214939
Fasadiranje opstinske zgrade
0
659660-1214904
Polaganje i saniranje puteva
0
659660-1215816
Ponovno otvaranje puta Paldenice Necafce
0
659660-1215024
Uredjenje fekalne kanalizacije u ulici Curri
659660-1214940
Fasadiranje javnih zgrada
659660-1214908
Uredjenje kanalizacije od puta progona do Fezinog mosta
0
10,000
0
2,000
2,000
0
10,000
0
10,000
0
0
1,000
1,000
0
5,024
5,024
0
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
0
2,000
2,000
0
0
10,000
10,000
0
10,000
30,000
40,000
0
0
Faqe 52
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1215837
Uredjenje ograde groblja junaka
10,000
20,000
30,000
0
659660-1215026
Reniviranje puta do vodovoda u Dimce
0
5,000
5,000
0
659660-1214942
Snabdevanje informativnom tehnologijom za skole (laptopovi i projektori)
10,000
0
10,000
0
659660-1214921
Uredjenje kanalizacije od ulice Krasnici do osn. sko. Kestjella e diturise (zamak
0
Znanja)
10,000
10,000
0
659660-1215838
Uredjenenje korite reke reke Ljepenac
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
189,024
250,000
439,024
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
189,024
250,000
439,024
0
4,000
0
4,000
0
4,000
0
4,000
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
666800 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija - General Jankovic
940200 - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
659730-1215963
Uredjenje skolske infrastrukture
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
952200 - Srednjeskolsko Obrazovanje - General Jankovic
659730-1215962
Uredjenje osvetljavajuceg krova srednje skole Dardania
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - General Jankovic
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - General Jankovic
14,000
0
14,000
0
203,024
250,000
453,024
0
660000 - Kllokoti
660180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181960 - Javna Infrastruktura - Klokot
660180-1216364
Asfaltiranje puta u Mogili
4,000
21,300
25,300
0
660180-1216461
Asfaltiranje puta u Grncaru
4,000
22,000
26,000
0
660180-1216463
Participacija po projektima USAID-a DEMI programa za 2012 opstini
36,072
Klokot
0
36,072
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Klokot
44,072
43,300
87,372
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
44,072
43,300
87,372
0
660730 - Osnovno Zdravstvo
751000 - Usluge osnognog zdrastva - Klokot
660730-1216627
Rekonstrukcija stomatoloske ordinacije
9,605
0
9,605
0
Ukupno - Usluge osnognog zdrastva - Klokot
9,605
0
9,605
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,605
0
9,605
0
Izgradnja trotoara na pored pored skolskog puta Vrbovac-Grncar 98,812
0
98,812
0
98,812
0
98,812
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
123,812
0
123,812
0
Ukupno - Kllokoti
177,489
43,300
220,789
0
128,975
6,025
135,000
0
35,000
0
35,000
0
660920 - Obrazovanje i Nauka
921800 - Administracija - Klokot
660920-1216462
Ukupno - Administracija - Klokot
929100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Klokot
660920-1216332
Izgradnja de?jeg obdani?ta u Klokotu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Klokot
940500 - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
661163-1216287
Asfaltiranje puta Veliko Ropotovo - Rajanovce
661163-1216291
Asfaltiranje puta Malo Ropotovo - Odevce
Faqe 53
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
661163-1216298
Sufinansiranje projekata u Opstini
0
13,975
13,975
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
163,975
20,000
183,975
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
163,975
20,000
183,975
0
7,112
0
7,112
0
Ukupno - Administracija - Ranilug
7,112
0
7,112
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
7,112
0
7,112
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
0
0
0
Ukupno - Ranillug
171,087
20,000
191,087
0
50,736,511 124,664,342
0
661163 - Administracija i Osoblje
163370 - Administracija - Ranilug
661163-1216514
Izgradnja Medicinske srednje skole u Velikom Ropotovu
661920 - Obrazovanje i Nauka
952800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
Ukupno
73,927,831
Faqe 54
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
611 Glogovac
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
4,864,274.6
9,420,501.4
9,288,740.0
9,374,375.0
776,228.0
147,000.0
343,034.0
131,500.0
70,067.0
55,037.0
66,430.0
20,000.0
167,558.0
33,210.0
64,348.0
70,000.0
804,228.0
147,000.0
343,034.0
131,500.0
70,067.0
55,037.0
66,430.0
20,000.0
195,558.0
33,210.0
64,348.0
98,000.0
118,636.0
4,088,046.6
2,723,716.0
259,193.6
1,105,137.0
118,636.0
8,616,273.4
3,267,471.0
4,243,765.4
1,105,037.0
813,026.0
147,000.0
318,034.0
131,500.0
70,067.0
30,037.0
66,430.0
20,000.0
290,083.0
58,210.0
123,075.0
70,000.0
38,798.0
57,909.0
8,475,714.0
3,126,811.0
4,243,766.0
1,105,137.0
822,486.0
139,451.0
387,468.0
131,500.0
70,067.0
30,037.0
66,430.0
89,434.0
162,567.0
19,320.0
24,984.0
70,000.0
48,263.0
133,000.0
8,551,889.0
3,202,986.0
4,243,766.0
1,105,137.0
Rezime
612 Kosovo Polje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
6,091,949.0
6,091,949.0
6,231,586.7
6,276,039.7
1,300,000.0
383,247.2
510,000.0
150,000.0
20,000.0
50,000.0
170,000.0
120,000.0
218,000.0
5,000.0
90,000.0
13,000.0
110,000.0
188,752.8
4,791,949.0
1,814,678.2
2,353,367.8
623,903.0
1,300,000.0
383,247.2
510,000.0
150,000.0
20,000.0
50,000.0
170,000.0
120,000.0
218,000.0
5,000.0
90,000.0
13,000.0
110,000.0
188,752.8
4,791,949.0
1,814,678.2
2,353,367.8
623,903.0
1,370,000.0
553,000.0
420,000.0
130,000.0
20,000.0
50,000.0
120,000.0
100,000.0
157,000.0
1,370,000.0
493,000.0
420,000.0
130,000.0
20,000.0
50,000.0
120,000.0
100,000.0
157,000.0
87,000.0
87,000.0
70,000.0
240,000.0
4,861,586.7
1,884,320.0
2,353,363.6
623,903.0
70,000.0
300,000.0
4,906,039.7
1,928,773.0
2,353,363.6
623,903.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 1 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
613 Lipljan
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Sociale zastite
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
11,460,214.0
11,460,214.0
11,604,192.4
11,696,092.4
1,500,000.0
390,000.0
927,287.0
155,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
503,000.0
182,713.0
44,000.0
72,000.0
22,000.0
44,713.0
9,960,214.0
3,602,725.6
5,044,418.4
1,313,070.0
1,500,000.0
390,000.0
927,287.0
155,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
503,000.0
182,713.0
44,000.0
72,000.0
22,000.0
44,713.0
9,960,214.0
3,602,725.6
5,044,418.4
1,313,070.0
1,500,000.0
390,000.0
971,287.0
155,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
547,000.0
138,713.0
44,000.0
28,000.0
22,000.0
44,713.0
10,104,192.4
3,746,704.0
5,044,418.4
1,313,070.0
1,500,000.0
390,000.0
971,287.0
155,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
547,000.0
138,713.0
44,000.0
28,000.0
22,000.0
44,713.0
10,196,092.4
3,838,604.0
5,044,418.4
1,313,070.0
Rezime
614 Obilic
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
4,369,983.0
4,369,983.0
4,425,382.2
4,460,743.2
660,000.0
250,000.0
279,000.0
125,500.0
26,000.0
28,000.0
65,000.0
34,500.0
84,599.0
6,294.0
22,000.0
19,000.0
14,000.0
23,305.0
46,401.0
3,709,983.0
1,472,973.0
1,714,173.0
522,837.0
660,000.0
250,000.0
279,000.0
125,500.0
26,000.0
28,000.0
65,000.0
34,500.0
84,599.0
6,294.0
22,000.0
19,000.0
14,000.0
23,305.0
46,401.0
3,709,983.0
1,472,973.0
1,714,173.0
522,837.0
660,000.0
250,000.0
279,000.0
125,500.0
26,000.0
28,000.0
65,000.0
34,500.0
84,599.0
6,294.0
22,000.0
19,000.0
14,000.0
23,305.0
46,401.0
3,765,382.2
1,528,372.0
1,714,173.2
522,837.0
660,000.0
250,000.0
279,000.0
125,500.0
26,000.0
28,000.0
65,000.0
34,500.0
84,599.0
6,294.0
22,000.0
19,000.0
14,000.0
23,305.0
46,401.0
3,800,743.2
1,563,733.0
1,714,173.2
522,837.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 2 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
615 Podujevo
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
16,059,214.0
16,059,214.0
16,295,799.0
16,466,472.0
1,400,000.0
230,000.0
720,000.0
230,000.0
175,000.0
215,000.0
100,000.0
240,000.0
80,000.0
85,000.0
75,000.0
210,000.0
14,659,214.0
5,813,557.0
6,846,965.0
1,998,692.0
1,400,000.0
230,000.0
720,000.0
230,000.0
175,000.0
215,000.0
100,000.0
240,000.0
80,000.0
85,000.0
75,000.0
210,000.0
14,659,214.0
5,813,557.0
6,846,965.0
1,998,692.0
1,400,000.0
230,000.0
720,000.0
230,000.0
175,000.0
215,000.0
100,000.0
240,000.0
80,000.0
85,000.0
75,000.0
210,000.0
14,895,799.0
6,049,612.0
6,847,495.0
1,998,692.0
1,420,000.0
230,000.0
740,000.0
250,000.0
175,000.0
215,000.0
100,000.0
240,000.0
80,000.0
85,000.0
75,000.0
210,000.0
15,046,472.0
6,200,285.0
6,847,495.0
1,998,692.0
Rezime
616 Priština
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
61,741,684.0
61,741,684.0
62,493,306.0
63,208,486.0
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Lokalni
Strani
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
21,752,189.0
21,752,189.0
14,476,483.0
14,476,483.0
21,757,920.0
5,731.0
14,476,483.0
21,997,000.0
244,811.0
14,476,483.0
14,476,483.0
240,000.0
240,000.0
7,035,706.0
14,476,483.0
240,000.0
240,000.0
7,035,706.0
14,476,483.0
240,000.0
240,000.0
7,035,706.0
14,476,483.0
240,000.0
240,000.0
7,035,706.0
39,989,495.0
18,297,072.0
14,972,695.0
6,719,728.0
39,989,495.0
18,297,072.0
14,972,695.0
6,719,728.0
40,735,386.0
19,042,963.0
14,972,695.0
6,719,728.0
41,211,486.0
19,519,063.0
14,972,695.0
6,719,728.0
Nr.
Rezime
617 Štimlje
Ukupni Opstinski Prihodi
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2,444,139.0
2012 Plan
4,653,956.0
Budget Development Management System (BDMS)
2013 Procena 2014 Procena
4,723,652.0
4,772,018.0
Page 3 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
617 Štimlje
2010 Budzet
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
380,365.0
110,000.0
186,740.0
99,119.0
26,513.0
35,000.0
26,108.0
83,625.0
380,365.0
110,000.0
186,740.0
99,119.0
26,513.0
35,000.0
26,108.0
83,625.0
15,000.0
23,625.0
45,000.0
2,063,774.0
1,498,066.0
61,432.0
504,276.0
15,000.0
23,625.0
45,000.0
4,273,591.0
1,498,066.0
2,271,249.0
504,276.0
2013 Procena 2014 Procena
393,557.0
110,000.0
186,740.0
99,119.0
26,513.0
35,000.0
26,108.0
96,817.0
13,192.0
15,000.0
23,625.0
45,000.0
4,330,095.0
1,554,570.0
2,271,249.0
504,276.0
405,857.0
110,000.0
186,740.0
99,119.0
26,513.0
35,000.0
26,108.0
109,117.0
25,492.0
15,000.0
23,625.0
45,000.0
4,366,161.0
1,590,636.0
2,271,249.0
504,276.0
Rezime
618 Gracanica
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za zdravstvo Sekondarni
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
4,978,470.0
4,978,470.0
5,077,101.0
5,134,264.0
537,000.0
245,000.0
292,000.0
128,800.0
64,100.0
12,000.0
11,100.0
76,000.0
4,441,470.0
1,468,867.0
1,562,103.0
319,729.0
1,090,771.0
537,000.0
245,000.0
292,000.0
128,800.0
64,100.0
12,000.0
11,100.0
76,000.0
4,441,470.0
1,468,867.0
1,562,103.0
319,729.0
1,090,771.0
580,700.0
245,000.0
335,700.0
132,170.0
64,100.0
12,000.0
54,800.0
72,630.0
4,496,401.0
1,523,798.0
1,562,103.0
319,729.0
1,090,771.0
602,800.0
245,000.0
357,800.0
135,040.0
64,100.0
12,000.0
76,900.0
69,760.0
4,531,464.0
1,558,861.0
1,562,103.0
319,729.0
1,090,771.0
Rezime
621 Dragaš
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
5,547,372.0
5,547,372.0
5,649,591.0
5,718,454.0
400,000.0
140,000.0
174,000.0
400,000.0
140,000.0
174,000.0
410,000.0
150,000.0
174,000.0
420,000.0
160,000.0
174,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 4 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
621 Dragaš
2010 Budzet
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
5,000.0
74,000.0
42,000.0
53,000.0
71,000.0
36,000.0
35,000.0
15,000.0
5,147,372.0
2,367,178.0
2,144,892.0
635,302.0
2012 Plan
5,000.0
74,000.0
42,000.0
53,000.0
71,000.0
36,000.0
35,000.0
15,000.0
5,147,372.0
2,367,178.0
2,144,892.0
635,302.0
2013 Procena 2014 Procena
5,000.0
74,000.0
42,000.0
53,000.0
71,000.0
36,000.0
35,000.0
15,000.0
5,239,591.0
2,459,397.0
2,144,892.0
635,302.0
5,000.0
74,000.0
42,000.0
53,000.0
71,000.0
36,000.0
35,000.0
15,000.0
5,298,454.0
2,518,260.0
2,144,892.0
635,302.0
Rezime
622 Prizren
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
31,595,018.0
31,595,018.0
32,273,591.0
32,768,544.0
Sopstveni Prihodi
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
5,490,675.0
5,490,675.0
26,104,343.0
11,135,550.0
11,267,557.0
3,701,237.0
5,490,675.0
5,490,675.0
26,104,343.0
11,135,550.0
11,267,557.0
3,701,237.0
5,715,300.0
5,715,300.0
26,558,291.0
11,589,497.0
11,267,557.0
3,701,237.0
5,920,500.0
5,920,500.0
26,848,044.0
11,879,250.0
11,267,557.0
3,701,237.0
Nr.
Rezime
623 Orahovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
9,362,487.0
9,362,487.0
9,504,851.0
9,605,646.0
814,000.0
200,000.0
355,000.0
63,000.0
36,000.0
74,000.0
89,000.0
93,000.0
248,000.0
65,000.0
48,000.0
10,000.0
50,000.0
75,000.0
814,000.0
200,000.0
355,000.0
63,000.0
36,000.0
74,000.0
89,000.0
93,000.0
248,000.0
65,000.0
48,000.0
10,000.0
50,000.0
75,000.0
829,000.0
200,000.0
355,000.0
64,000.0
36,000.0
76,000.0
93,000.0
86,000.0
266,000.0
74,000.0
50,000.0
10,000.0
50,000.0
82,000.0
848,500.0
200,000.0
364,000.0
36,000.0
65,000.0
79,000.0
94,000.0
90,000.0
273,500.0
75,000.0
54,500.0
10,000.0
50,000.0
84,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 5 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
623 Orahovac
2010 Budzet
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
11,000.0
8,548,487.0
3,201,287.0
4,287,738.0
1,059,462.0
2012 Plan
11,000.0
8,548,487.0
3,201,287.0
4,287,738.0
1,059,462.0
2013 Procena 2014 Procena
8,000.0
8,675,851.0
3,328,651.0
4,287,738.0
1,059,462.0
11,000.0
8,757,146.0
3,409,946.0
4,287,738.0
1,059,462.0
Rezime
624 Suva Reka
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Strani
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
12,206,485.0
12,206,485.0
12,365,993.0
12,467,807.0
2,353,700.0
567,100.0
1,160,200.0
408,200.0
110,000.0
535,000.0
107,000.0
391,000.0
224,700.0
40,000.0
96,300.0
30,000.0
2,353,700.0
567,100.0
1,160,200.0
408,200.0
110,000.0
535,000.0
107,000.0
391,000.0
224,700.0
40,000.0
96,300.0
30,000.0
2,353,700.0
595,455.0
1,114,814.0
303,364.0
112,350.0
561,750.0
137,350.0
426,261.0
265,935.0
29,211.0
101,115.0
30,000.0
217,170.0
2,353,700.0
600,000.0
1,084,700.0
233,700.0
118,000.0
590,000.0
143,000.0
449,000.0
272,000.0
32,000.0
110,000.0
35,000.0
220,000.0
235,400.0
235,400.0
9,852,785.0
3,972,822.0
4,546,502.0
1,333,461.0
235,400.0
235,400.0
9,852,785.0
3,972,822.0
4,546,502.0
1,333,461.0
10,012,293.0
4,132,330.0
4,546,502.0
1,333,461.0
10,114,107.0
4,234,144.0
4,546,502.0
1,333,461.0
Rezime
625 Mališevo
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
4,623,832.0
9,871,606.0
9,984,383.0
10,009,599.0
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
833,413.0
858,413.0
25,000.0
25,000.0
833,413.0
9,013,193.0
2,668,381.0
5,436,498.0
908,314.0
866,000.0
877,000.0
866,000.0
9,118,383.0
2,773,572.0
5,436,498.0
908,313.0
877,000.0
9,132,599.0
2,787,788.0
5,436,498.0
908,313.0
27 October 2011
833,413.0
3,790,419.0
2,668,381.0
213,724.0
908,314.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 6 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
626 Mamuša
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
1,027,286.4
1,027,286.4
1,038,665.4
1,049,119.0
Sopstveni Prihodi
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
58,000.0
58,000.0
969,286.4
535,756.2
327,127.0
106,403.2
58,000.0
58,000.0
969,286.4
535,756.2
327,127.0
106,403.2
53,000.0
53,000.0
985,665.4
552,135.2
327,127.0
106,403.2
53,000.0
53,000.0
996,119.0
562,588.9
327,127.0
106,403.2
Nr.
Rezime
631 Decane
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
6,137,529.0
6,137,529.0
6,254,016.0
6,350,371.0
531,535.0
200,000.0
301,535.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
90,000.0
116,535.0
30,000.0
30,000.0
5,605,994.0
2,150,058.0
2,706,252.0
749,684.0
531,535.0
200,000.0
301,535.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
90,000.0
116,535.0
30,000.0
30,000.0
5,605,994.0
2,150,058.0
2,706,252.0
749,684.0
564,435.0
205,000.0
324,435.0
20,000.0
40,000.0
40,000.0
90,000.0
134,435.0
35,000.0
35,000.0
5,689,581.0
2,233,645.0
2,706,252.0
749,684.0
607,435.0
210,000.0
357,435.0
20,000.0
40,000.0
40,000.0
100,000.0
157,435.0
40,000.0
40,000.0
5,742,936.0
2,287,000.0
2,706,252.0
749,684.0
Rezime
632 Djakovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
18,292,716.0
18,292,716.0
18,595,935.0
18,747,536.0
2,783,288.0
750,000.0
884,000.0
64,000.0
820,000.0
520,000.0
190,000.0
125,000.0
60,000.0
145,000.0
629,288.0
2,783,288.0
750,000.0
884,000.0
64,000.0
820,000.0
520,000.0
190,000.0
125,000.0
60,000.0
145,000.0
629,288.0
2,849,000.0
758,000.0
157,000.0
79,000.0
78,000.0
210,500.0
2,849,000.0
758,000.0
93,000.0
93,000.0
134,000.0
63,000.0
13,500.0
1,723,500.0
124,000.0
63,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
187,000.0
1,811,000.0
Page 7 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
632 Djakovica
2010 Budzet
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Kulturu
Nr.
2011 Budzet
15,509,428.0
5,851,178.0
7,501,764.0
2,156,486.0
2012 Plan
15,509,428.0
5,851,178.0
7,501,764.0
2,156,486.0
2013 Procena 2014 Procena
15,746,935.0
6,088,685.0
7,501,764.0
2,156,486.0
15,898,536.0
6,240,286.0
7,501,764.0
2,156,486.0
Rezime
633 Istog
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
7,089,792.0
7,089,792.0
7,234,039.0
7,345,099.0
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
869,580.0
52,977.0
71,000.0
71,000.0
207,905.0
71,885.0
60,000.0
76,020.0
537,698.0
6,220,212.0
2,481,038.0
2,942,576.0
796,598.0
869,580.0
52,977.0
71,000.0
71,000.0
207,905.0
71,885.0
60,000.0
76,020.0
537,698.0
6,220,212.0
2,481,038.0
2,942,576.0
796,598.0
916,600.0
51,937.0
676,057.0
676,057.0
154,744.0
51,225.0
62,819.0
40,700.0
33,862.0
6,317,439.0
2,578,265.0
2,942,576.0
796,598.0
965,600.0
55,717.0
262,889.0
262,889.0
157,697.0
51,225.0
65,772.0
40,700.0
489,297.0
6,379,499.0
2,640,325.0
2,942,576.0
796,598.0
Nr.
Rezime
634 Klina
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
6,978,156.0
6,978,156.0
7,260,684.0
7,349,745.1
780,000.0
191,100.0
484,160.0
76,460.0
46,040.0
361,660.0
71,000.0
31,000.0
10,000.0
30,000.0
33,740.0
6,198,156.0
2,365,754.0
3,014,538.0
780,000.0
191,100.0
484,160.0
76,460.0
46,040.0
361,660.0
71,000.0
31,000.0
10,000.0
30,000.0
33,740.0
6,198,156.0
2,365,754.0
3,014,538.0
970,000.1
237,500.0
444,000.1
139,800.0
1,000,000.1
255,200.0
456,300.1
150,000.0
304,200.1
88,500.0
38,500.0
15,000.0
35,000.0
200,000.0
6,290,683.9
2,458,281.4
3,014,538.0
306,300.1
88,500.0
38,500.0
15,000.0
35,000.0
200,000.0
6,349,745.0
2,517,342.5
3,014,538.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 8 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
634 Klina
2010 Budzet
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Sociale zastite
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
817,864.0
817,864.0
2013 Procena 2014 Procena
817,864.5
817,864.5
Rezime
635 Pec
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
11,212,270.8
18,184,846.0
18,430,793.0
18,775,911.0
Sopstveni Prihodi
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
2,468,400.0
2,468,400.0
2,323,400.0
2,634,920.0
2,634,920.0
2,323,400.0
166,520.0
70,000.0
75,000.0
15,549,926.0
6,058,217.0
7,326,413.0
2,165,296.0
2,634,920.0
2,634,920.0
2,323,400.0
166,520.0
70,000.0
75,000.0
15,795,873.0
6,304,164.0
7,326,413.0
2,165,296.0
2,823,050.0
2,823,050.0
2,511,530.0
166,520.0
70,000.0
75,000.0
15,952,861.0
6,461,152.0
7,326,413.0
2,165,296.0
Nr.
70,000.0
75,000.0
8,743,870.8
6,058,217.0
520,357.8
2,165,296.0
Rezime
636 Junik
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
895,190.5
1,268,574.5
1,290,441.5
1,304,122.5
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
75,000.0
23,500.0
36,500.0
13,700.0
4,900.0
6,250.0
11,650.0
5,000.0
5,000.0
10,000.0
820,190.5
617,740.0
34,410.5
168,040.0
75,000.0
23,500.0
36,500.0
13,700.0
4,900.0
6,250.0
11,650.0
5,000.0
5,000.0
10,000.0
1,193,574.5
617,740.0
407,794.5
168,040.0
77,000.0
23,500.0
36,500.0
13,700.0
4,900.0
6,250.0
11,650.0
7,000.0
7,000.0
10,000.0
1,213,441.5
637,607.0
407,794.5
168,040.0
78,000.0
23,500.0
36,500.0
13,700.0
4,900.0
6,250.0
11,650.0
8,000.0
8,000.0
10,000.0
1,226,122.5
650,288.0
407,794.5
168,040.0
Nr.
Rezime
641 Leposavic
Ukupni Opstinski Prihodi
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2,950,197.0
2012 Plan
2,950,197.0
Budget Development Management System (BDMS)
2013 Procena 2014 Procena
3,015,146.0
3,057,374.0
Page 9 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
641 Leposavic
2010 Budzet
Sopstveni Prihodi
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
10,859.0
10,859.0
10,859.0
2,939,338.0
1,686,222.0
986,316.0
266,800.0
10,859.0
2,939,338.0
1,686,222.0
986,316.0
266,800.0
2013 Procena 2014 Procena
12,000.0
1,141.0
1,141.0
10,859.0
3,003,146.0
1,750,030.0
986,316.0
266,800.0
13,500.0
2,641.0
2,641.0
10,859.0
3,043,874.0
1,790,758.0
986,316.0
266,800.0
Rezime
642 Mitrovica
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za zdravstvo Sekondarni
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
12,417,912.5
18,623,484.0
17,745,578.0
18,168,739.0
1,750,000.0
947,584.0
637,416.0
1,900,000.0
947,584.0
637,416.0
1,800,000.0
997,584.0
637,416.0
1,800,000.0
997,584.0
637,416.0
175,541.0
175,541.0
250,000.0
211,875.0
165,000.0
250,000.0
211,875.0
315,000.0
150,000.0
165,000.0
16,723,484.0
5,932,186.0
7,825,620.0
1,975,743.0
989,935.0
175,541.0
47,000.0
250,000.0
164,875.0
165,000.0
175,541.0
47,000.0
250,000.0
164,875.0
165,000.0
165,000.0
15,945,578.0
5,154,280.0
7,825,620.0
1,975,743.0
989,935.0
165,000.0
16,368,739.0
5,577,441.0
7,825,620.0
1,975,743.0
989,935.0
165,000.0
10,667,912.5
5,842,186.5
1,860,048.0
1,975,743.0
989,935.0
Rezime
643 Srbica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
9,841,468.5
9,841,468.5
9,956,308.6
10,029,610.6
1,100,000.0
90,000.0
425,000.0
113,500.0
77,300.0
101,600.0
92,800.0
39,800.0
1,100,000.0
90,000.0
425,000.0
113,500.0
77,300.0
101,600.0
92,800.0
39,800.0
1,100,000.0
84,300.0
418,600.0
117,300.0
78,200.0
111,600.0
69,000.0
42,500.0
1,100,000.0
115,000.0
419,500.0
137,600.0
77,500.0
76,900.0
85,000.0
42,500.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 10 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
643 Srbica
2010 Budzet
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Sociale zastite
Nr.
2011 Budzet
27,500.0
16,000.0
11,500.0
557,500.0
8,741,468.5
2,901,061.0
4,793,667.5
1,046,740.0
2012 Plan
27,500.0
16,000.0
11,500.0
557,500.0
8,741,468.5
2,901,061.0
4,793,667.5
1,046,740.0
2013 Procena 2014 Procena
32,600.0
17,000.0
15,600.0
564,500.0
8,856,308.6
3,015,901.0
4,793,667.6
1,046,740.0
37,200.0
20,000.0
17,200.0
528,300.0
8,929,610.6
3,089,203.0
4,793,667.6
1,046,740.0
Rezime
644 Vucitrn
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Lokalni
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
12,492,512.0
12,492,512.0
12,652,085.0
12,773,891.0
1,772,000.0
230,000.0
906,601.0
153,001.0
60,000.0
350,526.0
343,074.0
126,799.0
78,450.0
48,349.0
310,600.0
198,000.0
198,000.0
10,720,512.0
3,801,910.0
5,569,402.0
1,349,200.0
1,772,000.0
230,000.0
906,601.0
153,001.0
60,000.0
350,526.0
343,074.0
126,799.0
78,450.0
48,349.0
310,600.0
198,000.0
198,000.0
10,720,512.0
3,801,910.0
5,569,402.0
1,349,200.0
1,779,236.0
259,000.0
882,867.0
188,267.0
61,000.0
290,526.0
343,074.0
126,799.0
78,450.0
48,349.0
310,600.0
199,970.0
199,970.0
10,872,849.0
3,954,247.0
5,569,402.0
1,349,200.0
1,803,806.0
261,000.0
902,001.0
204,401.0
62,000.0
292,526.0
343,074.0
126,799.0
78,450.0
48,349.0
314,006.0
200,000.0
200,000.0
10,970,085.0
4,051,483.0
5,569,402.0
1,349,200.0
Rezime
645 Zubin Potok
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
1,986,684.0
1,986,684.0
2,037,163.0
2,069,395.0
10,082.0
10,082.0
10,082.0
1,976,602.0
1,313,746.0
10,082.0
1,976,602.0
1,313,746.0
12,100.0
2,018.0
2,018.0
12,100.0
2,025,063.0
1,362,207.0
13,400.0
3,318.0
3,318.0
13,400.0
2,055,995.0
1,393,139.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 11 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
645 Zubin Potok
2010 Budzet
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
451,016.0
211,840.0
451,016.0
211,840.0
2013 Procena 2014 Procena
451,016.0
211,840.0
451,016.0
211,840.0
Rezime
646 Zvecan
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
1,875,661.0
1,875,661.0
1,921,036.0
1,950,963.0
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Takse za motorne opreme
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
5,236.0
5,236.0
5,236.0
6,200.0
5,236.0
1,870,425.0
1,237,063.0
405,418.0
227,944.0
5,236.0
1,870,425.0
1,237,063.0
405,418.0
227,944.0
5,236.0
1,915,800.0
1,282,438.0
405,418.0
227,944.0
6,200.0
1,944,763.0
1,311,401.0
405,418.0
227,944.0
Nr.
Rezime
651 Gnjilane
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Sociale zastite
Nr.
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
17,667,048.0
17,667,048.0
17,899,746.0
18,099,127.0
3,290,000.0
950,000.0
1,464,600.0
245,000.0
374,000.0
215,000.0
630,600.0
347,900.0
39,000.0
188,000.0
78,500.0
42,400.0
527,500.0
14,377,048.0
5,011,938.0
7,524,229.0
1,840,881.0
3,290,000.0
950,000.0
1,464,600.0
245,000.0
374,000.0
215,000.0
630,600.0
347,900.0
39,000.0
188,000.0
78,500.0
42,400.0
527,500.0
14,377,048.0
5,011,938.0
7,524,229.0
1,840,881.0
3,320,000.0
958,000.0
1,481,700.0
245,000.0
377,200.0
216,700.0
642,800.0
350,700.0
39,000.0
188,000.0
80,000.0
43,700.0
529,600.0
14,579,746.0
5,214,636.0
7,524,229.0
1,840,881.0
3,390,000.0
965,000.0
1,532,700.0
245,000.0
385,200.0
221,300.0
681,200.0
361,400.0
39,800.0
190,000.0
85,000.0
46,600.0
530,900.0
14,709,127.0
5,344,017.0
7,524,229.0
1,840,881.0
Rezime
652 Kacanik
27 October 2011
2011 Budzet
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
Budget Development Management System (BDMS)
2013 Procena 2014 Procena
Page 12 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
652 Kacanik
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
5,457,755.0
5,457,755.0
5,528,998.0
5,574,175.0
593,130.0
180,000.0
352,930.0
32,800.0
71,130.0
97,000.0
40,500.0
111,500.0
60,200.0
34,000.0
26,200.0
4,864,625.0
1,754,812.0
2,494,634.0
615,179.0
593,130.0
180,000.0
352,930.0
32,800.0
71,130.0
97,000.0
40,500.0
111,500.0
60,200.0
34,000.0
26,200.0
4,864,625.0
1,754,812.0
2,494,634.0
615,179.0
597,200.0
182,000.0
353,800.0
27,000.0
73,200.0
32,000.0
23,000.0
198,600.0
61,400.0
34,900.0
26,500.0
4,931,798.0
1,821,985.0
2,494,634.0
615,179.0
599,500.0
182,000.0
354,500.0
35,400.0
73,200.0
70,000.0
51,100.0
124,800.0
63,000.0
36,500.0
26,500.0
4,974,675.0
1,864,862.0
2,494,634.0
615,179.0
Rezime
653 Kamenica
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
3,575,424.0
7,148,704.0
7,266,039.0
7,345,827.0
730,000.0
180,000.0
358,000.0
16,000.0
135,000.0
76,500.0
81,500.0
49,000.0
112,000.0
20,000.0
52,000.0
40,000.0
80,000.0
2,845,424.0
1,853,365.0
84,930.0
907,129.0
750,000.0
180,000.0
358,000.0
16,000.0
135,000.0
76,500.0
81,500.0
49,000.0
112,000.0
20,000.0
52,000.0
40,000.0
100,000.0
6,398,704.0
2,772,455.0
2,719,120.0
907,129.0
758,000.0
161,500.0
384,000.0
16,000.0
150,500.0
76,500.0
82,000.0
59,000.0
112,500.0
20,500.0
52,000.0
40,000.0
100,000.0
6,508,039.0
2,881,790.0
2,719,120.0
907,129.0
768,000.0
161,500.0
390,000.0
19,500.0
150,500.0
76,500.0
82,000.0
61,500.0
116,500.0
20,500.0
56,000.0
40,000.0
100,000.0
6,577,827.0
2,951,578.0
2,719,120.0
907,129.0
Rezime
654 Novo Brdo
27 October 2011
2011 Budzet
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
Budget Development Management System (BDMS)
2013 Procena 2014 Procena
Page 13 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
654 Novo Brdo
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
1,316,503.0
2,279,090.0
2,317,993.0
2,346,614.0
66,400.0
2,937.0
2,000.0
937.0
1,000.0
1,000.0
62,463.0
1,250,103.0
971,543.0
106,399.0
172,161.0
66,400.0
2,937.0
2,000.0
937.0
1,000.0
1,000.0
62,463.0
2,212,690.0
971,543.0
1,068,986.0
172,161.0
71,000.0
7,537.0
6,600.0
937.0
1,000.0
1,000.0
62,463.0
2,246,993.0
1,005,846.0
1,068,986.0
172,161.0
77,726.0
14,263.0
13,326.0
937.0
1,000.0
1,000.0
62,463.0
2,268,888.0
1,027,741.0
1,068,986.0
172,161.0
Rezime
655 Štrpce
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za zdravstvo Sekondarni
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
1,966,494.0
2,918,750.0
2,979,933.0
3,024,880.0
171,400.0
25,000.0
122,000.0
50,000.0
2,000.0
20,000.0
50,000.0
900.0
900.0
23,500.0
1,795,094.0
1,087,743.0
171,400.0
25,000.0
122,000.0
50,000.0
2,000.0
20,000.0
50,000.0
900.0
900.0
23,500.0
2,747,350.0
1,087,743.0
952,256.0
184,980.0
522,371.0
193,500.0
30,000.0
137,000.0
50,000.0
7,000.0
80,000.0
213,500.0
35,000.0
148,000.0
50,000.0
8,000.0
90,000.0
26,500.0
2,786,433.0
1,126,826.0
952,256.0
184,980.0
522,371.0
30,500.0
2,811,380.0
1,151,773.0
952,256.0
184,980.0
522,371.0
184,980.0
522,371.0
Rezime
656 Uroševac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
19,525,872.0
19,525,872.0
19,860,634.1
20,001,420.0
3,100,000.0
118,000.0
118,000.0
2,982,000.0
16,425,872.0
3,100,000.0
118,000.0
118,000.0
2,982,000.0
16,425,872.0
3,214,200.0
118,000.0
118,000.0
3,096,200.0
16,646,434.1
3,214,200.0
118,000.0
118,000.0
3,096,200.0
16,787,220.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 14 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
656 Uroševac
2010 Budzet
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
5,439,565.3
8,967,516.8
2,018,790.0
2012 Plan
5,439,565.3
8,967,516.8
2,018,790.0
2013 Procena 2014 Procena
5,660,128.0
8,967,516.1
2,018,790.0
5,800,914.0
8,967,516.0
2,018,790.0
Rezime
657 Vitina
2010 Budzet
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
8,065,064.0
8,065,064.0
8,149,279.0
8,209,417.0
860,000.0
275,394.0
422,789.0
39,316.0
25,000.0
83,200.0
275,273.0
156,817.0
22,500.0
76,585.0
40,232.0
17,500.0
5,000.0
7,205,064.0
2,404,714.0
3,941,413.0
858,937.0
860,000.0
275,394.0
422,789.0
39,316.0
25,000.0
83,200.0
275,273.0
156,817.0
22,500.0
76,585.0
40,232.0
17,500.0
5,000.0
7,205,064.0
2,404,714.0
3,941,413.0
858,937.0
850,000.0
285,000.0
367,001.0
40,000.0
25,000.0
82,000.0
220,001.0
116,817.0
850,000.0
285,000.0
367,001.0
40,000.0
25,000.0
82,000.0
220,001.0
116,817.0
76,585.0
40,232.0
76,585.0
40,232.0
81,182.0
7,299,279.0
2,498,929.0
3,941,413.0
858,937.0
81,182.0
7,359,417.0
2,559,067.0
3,941,413.0
858,937.0
Rezime
658 Parteš
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
592,364.0
922,458.6
941,729.6
950,838.6
Sopstveni Prihodi
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
35,000.0
35,000.0
557,364.0
484,857.0
35,000.0
35,000.0
887,458.6
484,857.6
330,094.0
72,507.0
40,000.0
40,000.0
901,729.6
499,128.6
330,094.0
72,507.0
40,000.0
40,000.0
910,838.6
508,237.6
330,094.0
72,507.0
Nr.
72,507.0
Rezime
659 Elez Han
Ukupni Opstinski Prihodi
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
1,106,423.0
2012 Plan
1,686,727.0
Budget Development Management System (BDMS)
2013 Procena 2014 Procena
1,707,575.0
1,720,882.0
Page 15 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
659 Elez Han
2010 Budzet
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Budzet
250,000.0
68,700.0
155,650.0
105,950.0
12,150.0
10,750.0
26,200.0
600.0
14,300.0
5,000.0
4,300.0
4,000.0
1,000.0
11,350.0
856,423.0
641,402.0
33,000.0
182,021.0
2012 Plan
250,000.0
68,700.0
155,650.0
105,950.0
12,150.0
10,750.0
26,200.0
600.0
14,300.0
5,000.0
4,300.0
4,000.0
1,000.0
11,350.0
1,436,727.0
641,402.0
613,304.0
182,021.0
2013 Procena 2014 Procena
250,000.0
69,000.0
155,500.0
105,300.0
12,100.0
10,800.0
26,600.0
700.0
14,500.0
5,000.0
4,400.0
4,100.0
1,000.0
11,000.0
1,457,575.0
662,250.0
613,304.0
182,021.0
250,000.0
70,000.0
155,400.0
105,000.0
12,200.0
10,800.0
26,700.0
700.0
14,600.0
5,000.0
4,400.0
4,200.0
1,000.0
10,000.0
1,470,882.0
675,557.0
613,304.0
182,021.0
Rezime
660 Kllokot
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
Ukupni Opstinski Prihodi
750,433.0
929,097.0
946,291.0
957,984.0
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
43,300.0
37,000.0
6,300.0
750.0
500.0
1,700.0
3,000.0
350.0
707,133.0
474,556.0
151,340.0
81,237.0
43,300.0
37,000.0
6,300.0
750.0
500.0
1,700.0
3,000.0
350.0
885,797.0
474,556.0
330,004.0
81,237.0
46,670.0
37,000.0
9,670.0
4,120.0
500.0
1,700.0
3,000.0
350.0
899,621.0
488,380.0
330,004.0
81,237.0
49,540.0
37,000.0
12,540.0
6,990.0
500.0
1,700.0
3,000.0
350.0
908,444.0
497,203.0
330,004.0
81,237.0
Nr.
Rezime
661 Ranilug
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
2012 Plan
2013 Procena 2014 Procena
773,959.0
1,090,365.0
1,104,992.0
1,114,329.0
59,700.0
15,000.0
59,700.0
15,000.0
59,700.0
15,000.0
59,700.0
15,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 16 of 17
Kosovski Budzet za godinu 2012 - 2014 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
661 Ranilug
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
27 October 2011
2010 Budzet
2011 Budzet
44,700.0
8,934.0
12,000.0
4,000.0
7,500.0
12,266.0
714,259.0
493,858.0
107,831.0
112,570.0
2012 Plan
44,700.0
8,934.0
12,000.0
4,000.0
7,500.0
12,266.0
1,030,665.0
493,858.0
424,237.0
112,570.0
Budget Development Management System (BDMS)
2013 Procena 2014 Procena
44,700.0
8,934.0
12,000.0
4,000.0
7,500.0
12,266.0
1,045,292.0
508,485.0
424,237.0
112,570.0
44,700.0
8,934.0
12,000.0
4,000.0
7,500.0
12,266.0
1,054,629.0
517,822.0
424,237.0
112,570.0
Page 17 of 17
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Tabela 4.5 Opstinski srednjorocni plan za opstinske investicije 2012 - 2014
Opstine
PJI Kod
Sifra
Naziv projekta
2012
2013
2014
Ukupno
611000 - Glogovac
611160 - Predsednik i Opstinski Savet
160010 - Kancelarija Predsednika - Glogovac
611160-1216962
Ostala oprema
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Glogovac
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
25,000
0
0
25,000
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija - Glogovac
611163-1216961
Kupovina Generatora
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Administracija - Glogovac
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
0
25,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Glogovac
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Budzet i Finansije
20,000
0
0
20,000
611175 - Budzet i Finansije
175010 - Budzet i Finansije - Glogovac
611175-1216274
postavljenje brojeva u nepokretnim zgradama
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura - Glogovac
611180-1216504
Odrzavanje kanalizacije i skepticnih jama
20,000
10,000
10,000
40,000
611180-1216510
Odrzavanje Horizontalnih i vertikalnih znakova saobracaja
20,000
20,000
15,000
55,000
611180-1216457
Zimsko i letnje odrzavanje puteva u Glogovac
15,000
0
0
15,000
611180-1216890
Odrzavanje parkova i zelenila grada
50,000
0
0
50,000
611180-1216466
Uredjivanje groblja
20,000
0
0
20,000
611180-1216892
Renoviranje asfaltnih puteva
40,000
0
0
40,000
611180-1216503
Ciscenje divljih stovarista
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Glogovac
175,000
30,000
25,000
230,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
175,000
30,000
25,000
230,000
611470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470010 - Poljoprivreda - Glogovac
611470-1216442
Kapitali - Subvencije
86,000
0
0
86,000
Ukupno - Poljoprivreda - Glogovac
86,000
0
0
86,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
86,000
0
0
86,000
611650 - Kadastar i Geodezija
650050 - Katastar Usluge - Glogovac
611650-1216436
Snimanje puteva
45,000
0
0
45,000
611650-1216438
Kadastar etaziteta
27,000
0
0
27,000
Ukupno - Katastar Usluge - Glogovac
72,000
0
0
72,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
72,000
0
0
72,000
0
100,000
75,000
175,000
0
100,000
75,000
175,000
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660100 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Glogovac
611660-1217008
Asfaltiranje puteva u Drenasu
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Glogovac
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1216100
Asfaltiranje puta u selo Stari Pokljek
45,000
30,000
30,000
105,000
611660-1216328
Izgradnja kanalizacije u selo Likosane druga faza
25,000
20,000
0
45,000
Faqe 1
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1214637
Asfaltiranje tranzitnog puta Carski Izvor - Glogovac - Srbica
40,000
0
0
40,000
611660-1216018
Asfaltiranje puta u selo Vasiljevo druga faza
40,000
50,000
0
90,000
611660-1215854
Asfaltiranje puta Krajkovo - Damanek druga faza
40,000
0
0
40,000
611660-1216106
Izgradnja fekalne kanalizacije u Novi Pokljek
25,000
1,288,508
1,413,508
2,727,016
611660-1216330
Izgradnja vodovoda u selo Likosa
10,000
0
0
10,000
611660-1215762
Uredjenje trotuara i osvetljenje u Glogovac -III-
20,000
0
0
20,000
611660-1216260
Regulisanje trotoara za ucenike u selo Lapusnik
25,000
0
0
25,000
611660-1216032
Asfaltiranje puta u selo Poluze
10,000
40,000
30,000
80,000
611660-1216315
Asfaltiranje puta u selo Godanc, faza 2
45,000
30,000
30,000
105,000
611660-1215883
Kanalizacija u ulici Bujupi i Arlat
35,000
0
0
35,000
611660-1216969
Dodavanje kapaciteta za vodovod za pijacu vodu u selima
45,000
0
0
45,000
611660-1216331
Asfaltiranje puta u selo Stutice druga faza
80,000
30,000
80,000
190,000
611660-1215785
Put Abri - Likovc - faza 2
25,508
0
0
25,508
611660-1216270
Kanalizacija u selo Krajkova od skole
25,000
0
0
25,000
611660-1216085
Asfaltiranje puta od ulice Vermica do skole u Koretice druga faza 35,000
30,000
30,000
95,000
611660-1216319
Izgradnja mosta u ulici Shala koji povezuje lokalni put sa Guri i Plakes
15,000
611660-1217009
Regulisanje infrastrukture u susetstvu heroja
611660-1215884
611660-1216296
0
0
15,000
0
100,000
80,000
180,000
Fekalna kanalizacija u Poluzi
25,000
0
0
25,000
Kanalizacija u selo Terdevc, 2 faza
25,000
0
0
25,000
611660-1216985
Asfaltiranje puteva u stari Pokelek
45,000
0
0
45,000
611660-1216391
Asfaltiranje puteva u selo Dobrosevo - faza 2
45,000
30,000
50,000
125,000
611660-1215793
Asfaltiranje puteva u opstini Komorane
50,000
0
0
50,000
611660-1216087
Izgradnja kanalizacije u selo Nekoc - poslednja faza
40,000
0
0
40,000
611660-1217011
Izgradnja kanalizacije u Abri
0
30,000
40,000
70,000
611660-1215958
Izgradnja infrastrukture u Trstenik -I-
45,000
40,000
40,000
125,000
611660-1216986
Regulisanje izvora Mineralne vode u stari Poklek
10,000
0
0
10,000
611660-1216235
Asfaltiranje puta u selo Gornji Zabelj
45,000
40,000
40,000
125,000
611660-1216392
Izgradnja kanalizacije u selo Vrbovc, prva faza
25,000
25,000
40,000
90,000
611660-1215804
Kanalizacija u Komorane II
20,000
0
0
20,000
611660-1216094
Asfaltiranje puta u selo Gornja Fushtica
30,000
0
0
30,000
611660-1216323
Asfaltiranje puta u selo Gornja Korotica
50,000
25,000
30,000
105,000
611660-1217012
Izgradnja kanalizacije u selo Baice
0
30,000
30,000
60,000
611660-1216256
Asfaltiranje puta u selo Lapusnik , ulica Bogiqi
50,000
40,000
40,000
130,000
611660-1216007
Asfaltiranje puta u selo Butuci Druga Faza
40,000
30,000
0
70,000
611660-1216300
Kanalizacija u selo Kisnareka, 1 faza
25,000
20,000
20,000
65,000
611660-1216238
Asfaltiranje puta u selo Donji Zabel
45,000
40,000
40,000
125,000
611660-1216398
Nadgledanje i izgradnja paramasa
10,000
40,000
40,000
90,000
611660-1215817
Asfaltiranje puta Komorane II - Ulica Cakic
25,000
0
0
25,000
611660-1216285
Asfaltiranje puta u selo Fatos, 2 faza
30,000
20,000
30,000
80,000
611660-1216099
Izgradnja kanalizacije u selo Trstenik II
35,000
25,000
30,000
90,000
611660-1216326
Asfaltiranje puta u selo Doljnja Karotica
35,000
20,000
0
55,000
611660-1217013
Asfaltiranje puta u selo Baica
0
40,000
40,000
80,000
611660-1216258
Asfaltiranje Puta, ulica Haxhiaj
30,000
25,000
0
55,000
611660-1216015
Asfaltiranje puta u selo Arlat - ulica Xhamija- Foniqi
55,000
40,000
30,000
125,000
611660-1216307
Asfaltiranje puta u Glanaselo, faza 2
70,000
40,000
40,000
150,000
611660-1216246
Asfaltiranje puta u selo Vuqak, druga faza
25,000
0
0
25,000
611660-1216399
Uredjivanje fekalne kanalizacije u selo Djerdjaj
25,000
0
0
25,000
611660-1215853
izgradnja rezervoara za vodu za pice i distributivne mreze u Baice 90,000
0
0
90,000
611660-1216293
Kanalizacija u selo Sankovc, 1 faza
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
Faqe 2
20,000
25,000
0
45,000
1,650,508
2,243,508
2,273,508
6,167,524
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,650,508
2,343,508
2,348,508
6,342,524
8,000
0
0
8,000
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
611730-1217007
Odrzavanje zdrastvenih objekata i zdrastvene opreme
611730-1216294
Autoambulanca
48,000
0
0
48,000
611730-1216295
Ostala zdravstvena oprema
5,000
0
0
5,000
611730-1216297
ostali mali kapital instaliranje interneta
6,000
0
0
6,000
611730-1217005
Kofinanciranje u preojektima za izgradnju trafo pored socialnih stanovista
8,000
0
0
8,000
75,000
0
0
75,000
20,000
0
0
20,000
5,000
0
0
5,000
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Glogovac
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
100,000
0
0
100,000
70,000
0
0
70,000
Ukupno - Kultura - Glogovac
70,000
0
0
70,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
70,000
0
0
70,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755000 - Socijalne Sluzbe - Glogovac
611730-1216314
Vozilo za Centar za socijalni rad u Glogovac
611730-1216320
Renoviranje krova Centra za socijalni rad
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura - Glogovac
611850-1216271
Izgradnja stadiona druga faza Glogovac
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1216259
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
6,000
0
0
6,000
611920-1216247
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
14,000
0
0
14,000
611920-1216249
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
6,000
0
0
6,000
611920-1216110
Renoviranje podova, prozora SHFMU Negrovac
14,000
0
0
14,000
611920-1216856
Uredjenje peci u osnovnoj skoli Ali Gashi Drenasin III
9,000
0
0
9,000
611920-1216251
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
14,000
0
0
14,000
611920-1216122
regulisanje ograde u gimnaziji Skenderbue u Drenasu
10,000
0
0
10,000
611920-1216857
Uredjenje peci u osnovnoj skoli Sankoc
611920-1216254
Uredjenje ograde u SHFMU Shota Galica Abri
611920-1216996
transport ucenika
8,000
0
0
8,000
14,000
0
0
14,000
55,000
0
0
55,000
Ukupno - Administracija - Glogovac
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Glogovac 2,373,508 2,373,508 2,373,508 7,120,524
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
612175-1214252
Kupovina racunara
5,000
0
0
5,000
612175-1214253
Sufinansiranje projekata
612175-1214255
Kupovina namestaja
200,000
0
0
200,000
5,000
0
0
5,000
612175-1216628
612175-1216648
Sufinansiranje projekata
0
300,000
0
300,000
Sufinansiranje projekata
0
0
500,000
500,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
210,000
300,000
500,000
1,010,000
Ukupno - Budzet i Finansije
210,000
300,000
500,000
1,010,000
10,000
0
0
10,000
0
0
300,000
300,000
30,000
0
0
30,000
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612180-1214363
Istrebljivanje pasa lutalica
612180-1216816
Uredjenje i odrzavanje vodovoda, kanalizacije i parkova
612180-1214341
Ciscenje zivotne sredine
Faqe 3
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612180-1214367
Odrzavanje putne infrastrukture, kanalizacije, parkova, vodovoda i50,000
rasciscavanje snega.
0
0
50,000
612180-1214343
Kupovina kontejnera
10,000
0
0
10,000
612180-1214368
Odrzavanje i prosirenje javne rasvete
60,000
0
0
60,000
612180-1214369
Izgradnja parkova, trotoara i horizontalna i vertikalna signalizacija na
60,000
ulicama
0
0
60,000
612180-1214371
Hitni slucajevi
20,000
0
0
20,000
612180-1214373
Posipanje tercijarnih puteva sljunkom
15,000
0
0
15,000
612180-1216814
Uredjenje i odrzavanje vodovoda, kanalizacije i parkova
0
300,000
0
300,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
255,000
300,000
300,000
855,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
255,000
300,000
300,000
855,000
20,000
0
0
20,000
0
500,000
0
500,000
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612470-1214376
Sistem za navodnjavanje
612470-1216679
Ruralni razvoj
612470-1216685
Ruralni razvoj
612470-1214357
Posumljavanje golih povrsina
612470-1214358
Sanitarno ciscenje suma
612470-1214359
Ruralni razvoj
0
0
500,000
500,000
10,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
450,000
0
0
450,000
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
490,000
500,000
500,000
1,490,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
490,000
500,000
500,000
1,490,000
20,000
0
0
20,000
0
500,000
0
500,000
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1214338
Asfaltiranje u Grabovcu
612660-1216657
Asfaltiranje ulica u Kosovom Polju
612660-1214302
Asfaltiranje u Vragoliji
20,000
0
0
20,000
612660-1214552
Ciscenje reke Drenice, otvaranje kanala u Malom Belacevcu
20,000
0
0
20,000
612660-1214304
Asfaltiranje u Gornjem Dobrevu
15,000
0
0
15,000
612660-1214281
Asfaltiranje u Kuzminu
15,000
0
0
15,000
612660-1214306
Asfaltiranje u Nakaradama
20,000
0
0
20,000
612660-1214285
Asfaltiranje u Kosovom Polju
60,000
0
0
60,000
612660-1214356
Asfaltiranje puta u Slatinskim Borovima
21,527
0
0
21,527
612660-1214333
Asfaltiranje u Donjoj
15,000
0
0
15,000
612660-1214862
Asfaltiranje u selima Pomozotin i Kuzim i gradu Kosovom Polju
55,000
0
0
55,000
612660-1214294
Asfaltiranje u Malom Belicevcu
612660-1214382
Izgradnja vodovoda i kanalizacije
612660-1214335
612660-1214298
15,000
0
0
15,000
140,000
0
0
140,000
Asfaltiranje u Harilacu
15,000
0
0
15,000
Asfaltiranje u Velikom Belicevcu
20,000
0
0
20,000
612660-1214336
Asfaltiranje u Lismiru
15,000
0
0
15,000
612660-1214300
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
10,000
0
0
10,000
476,527
500,000
0
976,527
0
0
600,000
600,000
663150 - Urbano Planiranje i Inspekcija
612660-1216670
Asfaltiranje ulica u Kosovom Polju
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
0
600,000
600,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
476,527
500,000
600,000
1,576,527
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1214397
Kupovina opreme za zdravstvo
25,000
0
0
25,000
612730-1214553
Izgradnja ambulante u Velikoj Slatini
15,000
0
0
15,000
612730-1214398
Uredjenje dvorista zdravstvenih objekata
15,000
0
0
15,000
612730-1214554
Izgradnja ambulante u Velikom Belacevcu
15,000
0
0
15,000
612730-1214401
Renoviranje domova zdravlja
40,000
0
0
40,000
Faqe 4
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612730-1214402
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
612730-1214403
Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija (D.D.D.)
612730-1214384
Kupovina vozila za zdravstvenu sluzbu (QPS)
612730-1214407
Izgradnja (prosirenje kapaciteta objekata u QKMF))
612730-1214385
Odrzavanje zdravstvenih objekata
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
130,000
0
0
130,000
25,000
0
0
25,000
8,000
0
0
8,000
30,000
0
0
30,000
15,000
0
0
15,000
318,000
0
0
318,000
0
436,527
0
436,527
0
436,527
0
436,527
731500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
612730-1216817
Obezbedjivanje sluzbi u sektoru zdravstva
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755050 - Socijalne Sluzbe - Kosovo Polje
612730-1216819
Obezbedjivanje sluzbi u sektoru zdravstva
0
0
136,527
136,527
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Kosovo Polje
0
0
136,527
136,527
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
318,000
436,527
136,527
891,054
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612850-1214271
Izgradnja malih otvorenih sportskih terena
40,000
0
0
40,000
612850-1214257
Arheoloska istrazivanja
30,000
0
0
30,000
612850-1214259
Izgradnja sportskog centra u Velikom Belicevcu
75,000
0
0
75,000
612850-1214265
Izgradnja sportskog centra u dvoristu osnovne skole Mihal Grameno
75,000
u Kosovom Polju0
0
75,000
612850-1214269
Izgradnja sportskog centra u Velikoj Slatini
55,000
0
0
55,000
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
275,000
0
0
275,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
275,000
0
0
275,000
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija - Kosovo Polje
612920-1214379
Renoviranje skolske zgrade
47,000
0
0
47,000
612920-1214380
Kupovina inventara
20,000
0
0
20,000
612920-1214381
Skola u Nakaradama
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
95,000
0
0
95,000
162,000
0
0
162,000
150,000
0
150,000
942300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Kosovo Polje
612920-1216700
Odrzavanje skola, ograda, itd.
0
612920-1216711
Odrzavanje skola, ograda, itd.
0
0
150,000
150,000
0
150,000
150,000
300,000
162,000
150,000
150,000
462,000
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Kosovo Polje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Kosovo Polje
2,186,527 2,186,527 2,186,527 6,559,581
613000 - Lipljan
613163 - Administracija i Osoblje
163030 - Administracija - Lipljan
613163-1214651
Renoviranje kancelarija
20,000
0
0
20,000
613163-1214658
Kupovina IT opreme
10,000
0
0
10,000
613163-1214660
Kupovina sluzbenih vozila
80,000
0
0
80,000
Ukupno - Administracija - Lipljan
110,000
0
0
110,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
110,000
0
0
110,000
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180030 - Putna Infrastruktura - Lipljan
613180-1216812
Odrzavanje puteva u opstini Lipljane 2014
0
0
150,000
150,000
613180-1216779
Odrzavanje puteva u opstini Lipljane
0
240,000
0
240,000
0
240,000
150,000
390,000
0
0
413,000
413,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Lipljan
180830 - Upravljanje Vode - Lipljan
613180-1216821
Izgradnja vodovoda za sela u opstini Lipljane
Faqe 5
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Upravljanje Vode - Lipljan
0
0
413,000
413,000
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
613180-1214749
Sufinansiranje sa donatorima
100,000
0
0
100,000
613180-1110791
Izgradnja kanalizacije u naselju Gadimlje (druga faza)
250,000
0
0
250,000
613180-1214687
Izgradnja kanalizacionog sistema u novim naseljima u Lipljanu
150,000
0
0
150,000
613180-1216852
Uvodjenje solarne javne rasvete
0
0
300,000
300,000
613180-1214663
Asfaltiranje puta Prizrenska veza
700,000
0
0
700,000
613180-1214755
Uredjenje spomenika masakra u selu Bujan
50,000
0
0
50,000
613180-1214692
Izgradnja kanalizacije u selu Smalus, I faza
150,000
0
0
150,000
613180-1216853
Uredjenje mostova u opstini Lipljan 2014.
0
0
300,000
300,000
613180-1214666
Izgradnja kanalizacije u selu Krajiste
200,000
0
0
200,000
613180-1216818
Uredjenje trotoara u gradu Lipljanu 2014
0
0
420,000
420,000
613180-1214764
Uredjenje gradskih parkova
80,000
0
0
80,000
613180-1214619
Izgradnja kanalizacije u selu Janjevo
114,760
0
0
114,760
613180-1214726
Izgradnja kanalizacije u naselju Aklapi
200,000
0
0
200,000
613180-1216862
Ciscenje reka 2014
0
0
300,000
300,000
613180-1216691
Kanalizacija u selima Lipljana
0
2,510,000
0
2,510,000
613180-1214673
Asfaltiranje puta Vrelo - Gadimlje
130,000
0
0
130,000
613180-1214786
Izgradnja kanalizacije naselja Magure
200,000
0
0
200,000
613180-1214623
Izgradnja kanalizacije u naselju Krojmir
100,000
0
0
100,000
613180-1214728
Izgradnja vodovoda za sela Blinaje, Leletic, Veliki Ribar, Krajiste,250,000
Gracko, Vogacinca,0Bujan i Toplicane
0
613180-1216864
Postavljanje gradskih kanti za smece 2014
0
0
15,000
15,000
613180-1216776
Uredjenje gradskih trotuara
0
280,000
0
280,000
613180-1214675
Asfaltiranje puta u Slovu
100,000
0
0
100,000
613180-1216846
Odrzavanje javne rasvete 2014
0
0
100,000
100,000
613180-1216810
Izgradnja kanalizacije 2014.
0
371,765
992,770
1,364,535
613180-1214739
Izgradnja vodovoda za selo Lugadzi
63,888
0
0
63,888
613180-1216870
Renoviranje sale skupstine opstine
40,000
0
0
40,000
613180-1216778
Sufinansiranje sa donatorima 2013
613180-1214677
Asfaltiranje puta Salj - Krojmir (2. faza)
613180-1216847
Odrzavanje gradskih parkova 2014
613180-1215784
Uredjenje mosta preko reke u Janjevu
613180-1214741
Izgradnja vodovoda za selo Smalus
613180-1214681
Asfaltiranje ulica u gradu
613180-1216849
Odrzavanje kanala 2014
613180-1216807
Sufinansiranje sa donatorima 2014.
250,000
0
350,000
0
350,000
150,000
0
0
150,000
0
0
150,000
150,000
30,000
0
0
30,000
50,000
0
0
50,000
200,000
0
0
200,000
0
0
150,000
150,000
0
0
450,000
450,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
3,308,648
3,511,765
3,177,770
9,998,183
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
3,308,648
3,751,765
3,740,770
10,801,183
108,746
0
108,746
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660200 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Lipljan
613660-1216786
Detaljan nacrt projekata za 2013.
0
613660-1216806
Detaljan nacrt projekata za 2014.
0
0
119,741
119,741
0
108,746
119,741
228,487
178,000
0
0
178,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Lipljan
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1214565
Detaljan nacrt projekata
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
178,000
0
0
178,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
178,000
108,746
119,741
406,487
0
67,555
0
67,555
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613730-1216790
Renoviranje CPM
Faqe 6
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613730-1216805
Renoviranje CPM, 2014.
0
0
67,555
67,555
613730-1215833
Renoviranje CPM (Janjevo i Magure)
112,000
0
0
112,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
112,000
67,555
67,555
247,110
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
112,000
67,555
67,555
247,110
150,000
0
0
150,000
150,000
0
0
150,000
100,000
0
0
100,000
613920 - Obrazovanje i Nauka
922500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
613920-1215836
Izgradnja obdanista u Lipjanu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
930600 - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
613920-1215834
Izgradanj osnovne skole u Rubovcu
613920-1216797
Renoviranje osnovne skole
0
30,582
0
30,582
613920-1216803
Renoviranje osnovne skole 2014
0
0
30,582
30,582
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
100,000
30,582
30,582
161,164
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
250,000
30,582
30,582
311,164
Ukupno - Lipljan 3,958,648 3,958,648 3,958,648 11,875,944
614000 - Obilic
614163 - Administracija i Osoblje
163040 - Administracija - Obilic
614163-1215425
Racunarska oprema
7,000
0
0
7,000
Ukupno - Administracija - Obilic
7,000
0
0
7,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
7,000
0
0
7,000
614180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180040 - Putna Infrastruktura - Obilic
614180-1215447
Popravke javne rasvete
614180-1215430
Popravka ulica 4. kategorije
3,000
0
0
3,000
15,000
0
0
15,000
614180-1215451
Servisiranje i punjenje aparata za gasenje pozara
614180-1215433
Popravka kanalizacione mreze
1,000
0
0
1,000
10,000
0
0
10,000
614180-1215453
Popravka asfaltiranih puteva
614180-1215436
Ciscenje puteva tokom zimske sezone
20,000
0
0
20,000
10,000
0
0
10,000
614180-1215439
614180-1215441
Akcija za eliminaciju pasa lutalica
6,000
0
0
6,000
Vertikalna i horizontalna signalizacija
4,222
0
0
4,222
614180-1215444
Servisiranje opstinskih vozila
14,000
0
0
14,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Obilic
83,222
0
0
83,222
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
83,222
0
0
83,222
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
614660-1215546
Eksproprijacija zemljista
10,000
0
0
10,000
614660-1216838
Asfaltiranje ulica u gradu
0
123,109
653,877
776,986
614660-1215530
Asfaltiranje puta u Milosevu (naselje Ibrahimi - Medzuani)
17,000
0
0
17,000
614660-1216791
Izrada projekta
0
30,000
0
30,000
614660-1216775
Kanalizacija u selu Grabovcu
614660-1215549
Asfaltiranje puta u selu Babimoc, 1. deo
614660-1216839
Asfaltiranje staza u seoskim krajevima
614660-1215533
Asfaltiranje ulica u gradu
614660-1216782
Vodovod u selu Sipitul
614660-1215553
Rusenje ilegalnih objekata - prepreka
614660-1216840
Trotoar na gradskim ulicama
614660-1215536
Prva obilaznica oko zeleznice u Obilicu
614660-1216799
Sufinansiranje projekta
Faqe 7
0
70,000
0
70,000
60,000
0
0
60,000
0
0
150,000
150,000
188,000
0
0
188,000
0
52,276
0
52,276
3,000
0
0
3,000
0
0
100,000
100,000
115,000
0
0
115,000
0
30,000
0
30,000
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614660-1216783
Sastavljanje planova za uredjenje
614660-1215555
Izrada projekta
614660-1216841
Saniranje kanalizacije u Mazgitu
614660-1215537
Plan za uredjenje
614660-1216801
Uredjenje korita reke Lab
614660-1215459
Asfaltiranje puta Breznica - Koskovik
614660-1216784
614660-1216842
614660-1215542
Trotoar prema novoj skoli u starom Obilicu
614660-1216835
Kanalizacija u Mazgitu, naselje Sekiraca
614660-1215463
Asfaltiranje puta u naselju Brbatovci 2. deo
614660-1216787
Asfaltiranje puta u selu Babimoc, 2. deo
614660-1216771
Asfaltiranje puteva u zonama 1-2, Obilic
614660-1215545
614660-1215465
614660-1216773
Kanalizacija Breznic - Kozarice
0
80,000
0
80,000
30,000
0
0
30,000
0
0
90,000
90,000
50,000
0
0
50,000
0
30,000
0
30,000
140,000
0
0
140,000
Asfaltiranje puta kroz naselje
0
78,492
0
78,492
Povezivanje kolektora za kanalizaciju
0
0
150,000
150,000
42,655
0
0
42,655
0
20,000
0
20,000
80,000
0
0
80,000
0
60,000
0
60,000
0
200,000
0
200,000
Sufinansiranje projekata
40,000
0
0
40,000
Asfaltiranje ulica u Mazgitu
85,000
0
0
85,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
250,000
0
250,000
860,655
1,023,877
1,143,877
3,028,409
8,000
0
0
8,000
0
30,000
0
30,000
8,000
0
0
8,000
40,000
0
0
40,000
0
50,000
0
50,000
20,000
0
0
20,000
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1215565
Ciscenje groblja
614660-1216796
Uredjenje zelenih povrsina
614660-1215558
Ciscenje otpada iz divljih deponija
614660-1215560
Uredjenje i prosirenje zelenih povrsina
614660-1216788
Uredjenje recnog korita Drenice
614660-1215562
Sufinansiranje projekata sa REK-om
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
76,000
80,000
0
156,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
936,655
1,103,877
1,143,877
3,184,409
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1215566
Odrzavanje ambulante
614730-1215570
Uvodjenje centralnog grejanja u CPM u Milosevu
614730-1215574
Uvodjenje centralnog grejanja u CPM u Obilicu
614730-1215575
Ograsdjivanje ambulante u Breznici
5,000
0
0
5,000
10,000
0
0
10,000
9,000
0
0
9,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Administracija - Obilic
34,000
0
0
34,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
34,000
0
0
34,000
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija - Obilic
614920-1215577
Centralno grejanje u Paljaju
21,000
0
0
21,000
614920-1215578
Sportski teren Sloboda u Milosevu
15,000
0
0
15,000
614920-1215581
Sanitarni cvor u Breznici
12,000
0
0
12,000
614920-1215585
Centralno grejanje u selu Kozarice
10,000
0
0
10,000
614920-1215586
Skolski inventar
10,000
0
0
10,000
614920-1216837
Renoviranje skole
0
40,000
0
40,000
614920-1215576
Renoviranje skole
15,000
0
0
15,000
Ukupno - Administracija - Obilic
83,000
40,000
0
123,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
83,000
40,000
0
123,000
Ukupno - Obilic 1,143,877 1,143,877 1,143,877 3,431,631
615000 - Podujevo
615175 - Budzet i Finansije
175050 - Budzet i Finansije - Podujevo
Faqe 8
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615175-1110597
82213
615175-1110933
Asfaltiranje puta u Peranu
0
130,000
0
130,000
Asfaltiranje Bradas Katunist
0
170,000
0
170,000
0
300,000
0
300,000
Asfaltiranje puta Sekiraca - Sfecelj
0
85,000
0
85,000
Kanalizacija Batlava - naselje Bajraktari
0
60,000
0
60,000
Ukupno - Porez na Imovinu - Podujevo
0
145,000
0
145,000
Ukupno - Budzet i Finansije
0
445,000
0
445,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Podujevo
175450 - Porez na Imovinu - Podujevo
615175-095068
80177
615175-1110985
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615660-1214234
Kanalizacija u Radujevu 2012
12,000
0
0
12,000
615660-1214217
Kanalizacija u Stedimu, 2. faza - 2012
60,000
0
0
60,000
615660-1214278
Renoviranje i izgradnja mostova 2012
24,000
50,000
35,000
109,000
Horizontalna i vertikalna signalizacija - 2012
12,000
60,000
35,000
107,000
Kanalizacija u Ladovcu
25,000
0
0
25,000
615660-1214261
Izgradnja mosta u Popovu - 2012
10,000
0
0
10,000
615660-1214391
Ciscenje i prosirenje recnog korita - 2012
20,000
50,000
100,000
170,000
615660-1214312
Kanalizacija u gradu i selima
100,000
120,000
130,000
350,000
615660-1214245
Zatvaranje divlje deponije
10,000
12,000
30,000
52,000
615660-1214283
Kapitalne investicije za hitne slucajeve - 2012
55,000
200,000
150,000
405,000
615660-1214220
Kanalizacija u Donjoj Dumnici - 2012
155,000
0
0
155,000
615660-1214246
Kanalizacija Dobrotin, Lepaj, Bajcin - 2012
110,000
170,000
0
280,000
615660-1214286
Renoviranje puteva sa sljunkom - 2012
110,000
160,000
125,000
395,000
615180-1214702
Izgradnja objekta za garazu zar SHZSH - 2013
0
180,000
0
180,000
615660-1214239
Izgradnja mostova u gradu na reci Lab - 2012
75,000
0
0
75,000
615660-1214393
Renoviranje i odrzavanje atmosferske kanalizacije - 2012
30,000
80,000
152,000
262,000
615660-1214249
Izgradnja mosta u Repu - 2012
15,000
0
0
15,000
615660-1214272
Prosirenje vodovodne mreze - 2012
8,000
70,000
75,000
153,000
615660-1214223
Renoviranje asfaltiranih puteva i sahtova - 2012
40,000
95,000
150,000
285,000
615660-1214254
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu - 2012
40,000
70,000
120,000
230,000
615660-1214214
Izgradnja pijace, 2. faza - 2012
150,000
0
0
150,000
615660-1214288
Kanalizacija u Gornjoj Lapastici - 2012
75,000
50,000
0
125,000
615180-1214412
Kupovina auto-cisterne SHZSH - 2012
55,000
0
0
55,000
615660-1214273
Kanalizacija Belopoje-Trnava-Halabak
100,000
0
0
100,000
615660-1214224
Uredjenje ulica u gradu sa makadamom
90,000
140,000
150,000
380,000
615660-1214215
Kanalizacija u Obrancu - 2012
60,000
0
0
60,000
615660-1214191
Uredjenje trotoara - 2012. god.
110,000
280,000
0
390,000
615660-1214274
Kanalizacija u Sajkovcu 2012
615660-1214235
615175-107553
80215
45,000
0
0
45,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
1,596,000
1,787,000
1,252,000
4,635,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,596,000
1,787,000
1,252,000
4,635,000
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Katastar Usluge - Podujevo
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
25,000
0
0
25,000
0
60,000
0
60,000
615650 - Kadastar i Geodezija
650250 - Katastar Usluge - Podujevo
615650-1214242
GPS - geodezija - 2012. god.
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615660-1214420
Asfaltiranje puta u Repu
615660-1214260
Asfaltiranje puta u Kacibegu
130,000
0
0
130,000
615660-1214389
Asfaltiranje puta u Sakovici - od magistralnog puta do mosta - 2012.
50,000
0
0
50,000
Faqe 9
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214505
Vodovod u Dobrotinu
0
0
230,000
230,000
615660-1214301
Asfaltiranje puta Glamnik- naselje Lahu i naselju Obrazda kod skole
70,000
0
0
70,000
615660-1214244
Asfaltiranje puta u Belopoju 2012
40,000
0
0
40,000
615660-1214449
Asfaltiranje Krpimeh - Suljevica (Kraljevac) - 2014
0
0
220,000
220,000
615660-1214198
Asfaltiranje ulica u gradu - 2012
200,000
229,115
240,000
669,115
615660-1214408
Izgradnja puta u Kusevici - 2012
90,000
90,000
0
180,000
615660-1214346
Uredjenje javnih prostora - 2012
55,000
100,000
150,000
305,000
615660-1214421
Asfaltiranje puta Orlan -Kecekolj
0
100,000
230,000
330,000
615660-1214506
Vodovod u Bradasu - 2014
0
0
170,000
170,000
615480-1214218
Ucesce sa donatorima
65,386
220,000
131,968
417,354
615660-1214415
Kanalizacija u Revucu 2. faza - 2013
615660-1214377
Mali kapital - 2012
615660-1214451
Uredjenje recnog korita, Penda (jezero Batlava - Luzan
615660-1214202
615660-1214409
615660-1214545
Uredjenje i odrzavanje grobalja
615660-1214237
Asfaltiranje puta Konusec Buric - naselje Salja Visoka 2012
615660-1214431
615175-1110524
0
65,000
0
65,000
35,000
130,000
95,000
260,000
0
120,000
180,000
300,000
Uredjenje korita reke Lab - 2012
80,000
240,000
0
320,000
Asfaltiranje puta Donji Laus, naselje Ahmeti, Dauti - 2012
50,000
0
0
50,000
Asfaltiranje sa zastitnim slojem 4cm
82214
Asfaltiranje puta Surkis - nastavak - 2. faza
0
50,000
55,000
105,000
200,000
0
0
200,000
0
150,000
200,000
350,000
90,000
0
0
90,000
120,000
0
0
120,000
40,000
0
0
40,000
615660-1214267
Asfaltiranje puta Orlan –Brain – nastavak - 2012
615660-1214392
Asfaltiranje puta Lug-naselje Sokoli-2012
615660-1214514
Asfaltiranje puta Murgul - Belasic
615660-1214313
Asfaltiranje u Donjoj Lapastici - naselje Zuka -2012
615660-1214416
Kanalizacija u Donjem Lausu
615660-1214383
Asfaltiranje puta Peran - Obrance - tri deonice - 2012
615660-1214455
Asfaltiranje puta Polat - Murgul
615660-1214209
Asfaltiranje puta Sfecelj - 2012
615660-1214410
Izgradnja puta u naselju Idriz - 2012
615660-1214355
Izgradnja puta Luzan - naselje Maljoku -2012
45,000
0
0
45,000
615660-1214432
Vodovod Sajkovac -Orlane
0
120,000
130,000
250,000
615660-1214270
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak - 2012
95,000
50,000
0
145,000
615660-1214515
Asfaltiranje puta Polat Recica
0
0
24,418
24,418
615660-1214222
Izrada projekata - 2012
40,000
65,000
70,000
175,000
615660-1214417
Asfaltiranje puta u Suljevici - 2013
0
160,000
0
160,000
615660-1214490
Asfaltiranje Pakastice - Cenog - 2014
615660-1214211
Odrzavanje zivotne sredine, trgova, parkova - 2012
615660-1214287
Izgradnja puta Brvenik-Metergofc-2012
615660-1214411
Asfaltiranje puta Balofc - naselje Mehana , Dzakaliju, Kacanoli, Zebica
95,000
,Nisevci - 20120
615660-1214869
Asfaltiranje u gradu
615660-1214240
Asfaltiranje puta Bradas - naselje Spahiu 2012
615660-1214396
Asfaltiranje puta Bajcin - naselje Sogojeva - 2012
615660-1214517
Asfaltiranje puta Krpimeh - naselje Imeri, Dzemajli, Isljami, Oraca, Jakupi
0
615660-1214418
Asfaltiranje puta Letanc -Peran
0
615660-1214387
Asfaltiranje puta Donji Sibovac, naselje Bajgora i Dzakaliju - 2012 30,000
0
0
30,000
615660-1214495
Asfaltiranje puta Dobrotin - naselje Prronaj - Bajgoret
0
230,000
230,000
615660-1214364
Izgradnja puta u Pakastici - 2012
80,000
0
0
80,000
615660-1214434
Vodovod u Majacu
0
70,000
0
70,000
615660-1214400
Asfaltiranje puta Donje Ljupce, naselja Kaciju, Humoli, Bajgora - 2012
80,000
0
0
80,000
615660-1214521
Asfaltiranje puta Bradas - naselje Kacanoli -Cukoli - 2014
0
0
230,000
230,000
615660-1214328
Izgradnja puta Podujevo - Livadice - 2012
140,000
180,000
0
320,000
0
0
240,000
240,000
75,000
0
0
75,000
0
40,000
0
40,000
95,000
0
0
95,000
400,000
0
0
400,000
230,000
0
0
230,000
40,000
0
0
40,000
0
0
200,000
200,000
60,000
140,000
185,000
385,000
120,000
12,271
0
132,271
0
95,000
0
205,000
205,000
75,000
0
0
75,000
50,000
135,000
0
185,000
0
220,000
220,000
125,000
0
125,000
0
Faqe 10
0
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214419
Asfaltiranje puta Obranc-Tabet e Lapastice
0
80,000
0
80,000
615660-1214258
Projekti koji nisu zavrseni prethodne godine - 2012
72,000
60,000
0
132,000
615660-1214388
Asfaltiranje puta u Dobrotinu, kod Vrela , naselja Rekaliju, naselja
100,000
Lepaja - 2012
615660-1214496
Asfaltiranje puta
0
0
0
100,000
0
200,000
200,000
615660-1214296
Izgradnja puta u Zegrovu - 2012
615660-1214243
Asfaltiranje i kanalizacija u Mirocu - 2012
615660-1214435
Prosirenje mosta u Donjem Ljupcetu
615660-1214406
40,000
0
0
40,000
230,000
0
0
230,000
0
25,000
0
25,000
Asfaltiranje puta Dumnica - naselje Uka, Hamiti, Oraca, Zijeci - 2012
140,000
0
0
140,000
3,647,386
2,816,386
3,836,386
10,300,158
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
665300 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
615660-1214414
Kanalizacija Donja Pakastica - 2013
0
30,000
0
30,000
615660-1214413
Kanalizacija Donji Lapastic - 2013
0
50,000
0
50,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
80,000
0
80,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
3,647,386
2,896,386
3,836,386
10,380,158
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615730-1214345
Renoviranje zdravstvenih objekata - 2012
35,288
50,000
60,000
145,288
615730-1214375
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
100,000
100,000
100,000
300,000
615730-1214354
Kupovina vozila hitne pomoci, 2012.g.
30,000
55,288
0
85,288
615730-1214386
Izgradnja CPM u Orlanu
615180-1214362
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija - 2012
615730-1214370
Izgradnja porodilista - nastavak 2012
615730-1214526
Kupovina laboratorijske opreme - 2014
107,000
0
0
107,000
20,000
30,000
40,000
90,000
130,000
187,000
187,000
504,000
0
0
35,288
35,288
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
422,288
422,288
422,288
1,266,864
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
422,288
422,288
422,288
1,266,864
0
180,000
200,000
380,000
Ukupno - Kultura - Podujevo
0
180,000
200,000
380,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
180,000
200,000
380,000
615850 - Kultura, Omladina i Sport
850050 - Kultura - Podujevo
615850-1214433
Izgradnja doma kulture
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615920-1214318
Renoviranje skolske zgrade
30,000
40,000
50,000
120,000
615660-1214321
Sufinansiranje i ucesce sa donatorima II u prosveti - 2012
60,847
50,847
50,000
161,694
615920-1216885
Uredjenje skolske ograde
Ukupno - Administracija - Podujevo
40,000
0
0
40,000
130,847
90,847
100,000
321,694
922900 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Podujevo
615920-1214544
Uredjenje skolskog dvorista
0
0
10,847
10,847
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Podujevo
0
0
10,847
10,847
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
130,847
90,847
110,847
332,541
Ukupno - Podujevo 5,821,521 5,821,521 5,821,521 17,464,563
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1214672
Seminari za osoblje opstine
50,000
50,000
150,000
616163-1216137
Kupovina vozila za potrebe opstine (administracija, ekonomija i centar
100,000
za socijalni
100,000
rad)
50,000
100,000
300,000
616163-1216134
Sufinansiranje projekata sa resornim ministarstvima i partnerima 300,000
300,000
300,000
900,000
616163-1216135
Kupovina inventara za potrebe opstine
120,000
120,000
120,000
360,000
616163-1216151
Kupovina racunara i softvera
100,000
100,000
100,000
300,000
Faqe 11
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616163-1216136
Sluzba za informisanje javnosti
30,000
30,000
30,000
90,000
Ukupno - Administracija - Pristina
700,000
700,000
700,000
2,100,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
700,000
700,000
700,000
2,100,000
1,058,496
1,058,496
1,058,496
3,175,488
Ukupno - Budzet i Finansije - Pristina
1,058,496
1,058,496
1,058,496
3,175,488
Ukupno - Budzet i Finansije
1,058,496
1,058,496
1,058,496
3,175,488
250,000
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzet i Finansije - Pristina
616175-1216175
Eksproprijacija i izgradnja infrastrukture
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
616180-1216146
Nacrt realizacije projekata
250,000
250,000
750,000
616180-1216147
Izgradnja puteva u urbanim krajevima (asfaltiranje, kanalizacija3,250,000
i prateca infrastruktura)
3,250,000
3,250,000
9,750,000
616180-1216139
Izgradnja trgova Ibrahim Rugova i Zahir Pajaziti
2,000,000
2,000,000
6,000,000
616180-1216148
Izgradnju puteva u ruralnim krajevima (asfaltiranje, kanalizacija3,000,000
i prateca infrastruktura)
3,000,000
3,000,000
9,000,000
616180-1216140
Kruzni put centar - Dragodan do kruznog toka (put Pristina - Kosovo
1,200,000
Polje - Mitrovica
1,200,000
- Skoplje)
1,200,000
3,600,000
616180-1216149
Izgradnja kruznog toka na magistralnom putu u kraju Veternika1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
616180-1216141
Interni krug- put Gnjilane-Kosovo Polje (sufinansiranje sa ministarstvom)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
616180-1216150
Izgradanj puteva povrh atmosverskog kolektora u ulici Kalabrija1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
616180-1216142
Nastavak puta - Enver Maljoku - (Mati 1) faza - I i II
750,000
750,000
2,250,000
616180-1216143
Izgradnja puta Ndue Perlesi
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
2,000,000
750,000
450,000
450,000
450,000
1,350,000
13,900,000
13,900,000
13,900,000
41,700,000
100,000
100,000
100,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
20,000
20,000
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1216159
Projekat u oblasti gradjevinskog otpada tokom cele godine
616180-1216173
Izgradnja fabrike vode (sufinansiranje nemacke banke)
616180-1216153
Popravka sistema radio veza
20,000
60,000
616180-1216160
Renoviranje recnih korita i vrata, kolektor atmosferskih padavina,100,000
opremanje bunara
100,000
sa poklopcima
100,000
300,000
616180-1216174
Sistem za proizvodnju grejanja u Termokosu (sufinansiranje sa1,000,000
nemackom bankom
1,000,000
i vladom)
1,000,000
3,000,000
616180-1216154
Postavljanje kamera u gradu
616180-1216161
Odrzavanje staza u gradskim parkovima
616180-1216155
Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na putevima i u250,000
naseljima
616180-1216169
Uredjenje autobuskih stanica i postavljanje kabina na stanicama 130,000
130,000
130,000
390,000
616180-1216163
Prosirenje zelenih povrsina i parkova u gradu
600,000
600,000
600,000
1,800,000
616180-1216156
Izgradnja i modernizacija semafora
150,000
150,000
150,000
450,000
616180-1216170
Kombinovana pijaca u Pristini
100,000
100,000
100,000
300,000
616180-1216164
Popravka gradskog groblja
50,000
50,000
50,000
150,000
616180-1216157
Prosirenje mreze javne rasvete (u parkovima, prostorijama opstinskih
300,000
institucija,
300,000
ugradnja LED
300,000
rasvetnih tela
900,000
616180-1216165
Uredjenje mesta za kontejnere i snabdevanje podzemnim i nadzemnim
200,000
kontejnerima
200,000
200,000
600,000
616180-1216158
Popravka liftova u gradu
280,000
280,000
280,000
840,000
616180-1216152
Renoviranje javne rasvete
250,000
250,000
250,000
750,000
616180-1216166
Tretman pasa lutalica
100,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
100,000
50,000
100,000
300,000
50,000
50,000
150,000
250,000
250,000
750,000
50,000
50,000
50,000
150,000
4,730,000
4,730,000
4,730,000
14,190,000
182300 - Vatrogasna Sluzba - Pristina
616180-1216167
Kupovina masina i opreme
200,000
200,000
200,000
600,000
616180-1216168
Vatrogasna oprema sa zimskim, letnjim uniformama
150,000
150,000
150,000
450,000
616180-1216171
Hidrant i kopanje bunara
30,000
30,000
30,000
90,000
616180-1216172
Izgradnju kompleksa sklonista u Matu – druga faza – vatrogasna
300,000
stanica na
300,000
Suncanom bregu
300,000
i renoviranje
900,000
sklon
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pristina
680,000
680,000
680,000
2,040,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
19,310,000
19,310,000
19,310,000
57,930,000
616195 - Lokalna Kancelarija
197300 - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
Faqe 12
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616195-1216229
Lokalna infrastruktura u naseljima manjinskih zajednica
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija
50,000
50,000
50,000
150,000
150,000
616470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470060 - Poljoprivreda - Pristina
616470-1216216
Poljoprivredni projekat za u stocare
50,000
50,000
50,000
616470-1216227
Vakcinacija goveda i pasa, kao i vestacko osemenjivanje stoke
30,000
30,000
30,000
90,000
616470-1216217
Meliorizacija livada i pasnjaka
50,000
50,000
50,000
150,000
616470-1216228
Projekti za poljoprivrednike za sadnju u jesen
100,000
100,000
100,000
300,000
616470-1216218
Ispitivanje poljoprivrednog zemljista u opstini Pristina i savetovanje50,000
poljoprivrednika
50,000
o agro-tehnickim
50,000 merama
150,000
616470-1216219
Projekat za pcelarstvo
50,000
50,000
150,000
616470-1216222
Projekat za poljoprivrednike u zivinarstvu (proizvodnja jaja i postavljanje
30,000kotla) 30,000
30,000
90,000
616470-1216224
Projekat u oblasti poljoprivrede, sufinansiranje
50,000
150,000
616470-1216226
Projekat za poljoprivrednike za prolecnu sadnju
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Poljoprivreda - Pristina
460,000
460,000
460,000
1,380,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
460,000
460,000
460,000
1,380,000
616480-1216209
Projekti sa sufinansiranjem i promovisanjem zaposlenja za mlade 50,000
50,000
50,000
150,000
616480-1216211
Promovisanje preduzeca - vodici
10,000
10,000
10,000
30,000
616480-1216212
Upravljanje radnim prostorom - inkubator biznesa
20,000
20,000
20,000
60,000
616480-1216213
Osposobljavanje nezaposlenih mladih ljudi u preduzetnistvu
10,000
10,000
10,000
30,000
616480-1216214
Projekat dijaspora – stimulisanje projekata investitora iz dijaspore
30,000
30,000
30,000
90,000
616480-1216215
Promovisanje ekonomske saradnje s drugim gradovima iz razlicitih20,000
zemalja
20,000
20,000
60,000
616480-1216208
Strategija lokalnog ekonomskog razvoja za opstinu Pristina 2012-2015
100,000
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
240,000
240,000
240,000
720,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
240,000
240,000
240,000
720,000
50,000
50,000
50,000
150,000
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1216193
Kupovina digitalne opreme za katastar i geodeziju
616650-1216194
Registracija etaznog i osnovnog katastra
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
150,000
150,000
150,000
450,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
150,000
150,000
150,000
450,000
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616660-1216179
Izrada i revizija planova za uredjenje (Nova Pristina, Vranjevac, Mati,
800,000
Kalabrija,800,000
istorijska mesta,
800,000
Sofalija)2,400,000
616660-1216189
Ispitivanje eventualnih opasnosti i plan za zastitne mjere u Pristini100,000
100,000
100,000
300,000
616660-1216180
Sastavljenje glavnih projekta
250,000
250,000
250,000
750,000
616660-1216190
Digitalizacija prostornih i urbanistickih planova, uspostavljanje GIS-a
200,000
200,000
200,000
600,000
616660-1216181
Nacrt plana za (detaljnu) obnovu – centar
100,000
100,000
100,000
300,000
616660-1216191
Kupovina opreme za merenje zagadjenja vazduha, vode i zemljista80,000
80,000
80,000
240,000
616660-1216182
Nacrt projekata za upravljanje otpadom
50,000
50,000
50,000
150,000
616660-1216176
Opstinski razvojni planovi
300,000
300,000
300,000
900,000
616660-1216192
Vrata Pristine jug-zapad
300,000
300,000
300,000
900,000
616660-1216184
Nacrt prirucnika za urbanizam
30,000
30,000
30,000
90,000
616660-1216177
Plan urbanistickog razvoja (infrastruktura, ekonomija, zivotna sredina)
200,000
200,000
200,000
600,000
616660-1216185
Nacrt idejnih urbanistickih– arhitektonskih planova i realizacija250,000
250,000
250,000
750,000
616660-1216178
Plan restauracije i konzervacije za Velus
100,000
100,000
300,000
616660-1216187
Sektorsko istrazivanje - saobracaj, zivotna sredina i ekonomski razvoj
100,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 13
100,000
2,860,000
100,000
100,000
300,000
2,860,000
2,860,000
8,580,000
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,860,000
2,860,000
2,860,000
8,580,000
71,000
71,000
71,000
213,000
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1216128
Kupovina vozila za tehniĕke i operativne potrebe FMC i HC
616730-1216074
Izgradnja zdravstvenih ustanova
600,000
600,000
600,000
1,800,000
616730-1216132
Kupovina inventara za potrebe zdravstvenih i socijalnih institucija130,000
130,000
130,000
390,000
616730-1216095
Medicinska oprema
320,000
320,000
320,000
960,000
616730-1216133
Oprema za QEA pri QMU / SISH
20,000
20,000
20,000
60,000
616730-1216104
Renoviranje, popravke infrastrukture objekata za zdravstvenu i socijalnu
110,000sluzbu110,000
110,000
330,000
616730-1216118
Dezinsekcija prostora u gradu Pristini
120,000
120,000
120,000
360,000
616730-1216124
Jesenja deratizacija podruma i garaza
50,000
50,000
50,000
150,000
616730-1216126
Deratizacija i kanalizacija
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
1,461,000
1,461,000
1,461,000
4,383,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
1,461,000
1,461,000
1,461,000
4,383,000
65,000
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1216202
Ulepsavanje grada za praznike
65,000
65,000
195,000
616850-1216203
Istorijske manifestacije, kulturna desavanja, sportski i festivali opstine
120,000
Pristina 120,000
616850-1216204
Pokrivanje amfiteatra na bazenu na Grmiji
616850-1216205
616850-1216199
120,000
360,000
68,000
68,000
68,000
204,000
Inventar gradske biblioteke - Hivzi Sulejmani
200,000
200,000
200,000
600,000
Veliki pristinski hamam - poslednja faza
200,000
200,000
200,000
600,000
616850-1216207
Pocetna faza radova na sali u naselju medrese
150,000
150,000
150,000
450,000
616850-1216200
Popravka carsijske dzamije, treca zavrsna faza
100,000
100,000
100,000
300,000
616850-1216201
Renoviranje kulturnih institucija
145,000
145,000
145,000
435,000
1,048,000
1,048,000
1,048,000
3,144,000
Ukupno - Kultura - Pristina
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1216195
Izgradnja univerzalnih sportskih terena i renoviranje postojecih
200,000
200,000
200,000
600,000
616850-1216196
Klizaliste (jezero na Grmiji)
200,000
200,000
200,000
600,000
616850-1216197
Atletska staza na Taukbasce, Grmiji i Dragodanu
616850-1216198
Zatvoreni bazen u Pristini
70,000
70,000
70,000
210,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
870,000
870,000
870,000
2,610,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
1,918,000
1,918,000
1,918,000
5,754,000
616920 - Obrazovanje i Nauka
923100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
616920-1216267
Adaptacija objekta za pretskolsku ustanovu na o Dragodanu - CPM,
150,000
prizemlje i150,000
u Ajvaliji
150,000
450,000
616920-1216275
Izgradnja predskolske ustanove u naselju Vranjevac
300,000
300,000
300,000
900,000
616920-1216278
Renoviranje stare skole u Matu, adaptiranje pretskolske ustanove300,000
300,000
300,000
900,000
750,000
750,000
2,250,000
616920-1216317
Izgradnja osnovne skole na putu Ibrahim Fehmiu nastavak od prethodne
450,000 godine
450,000
450,000
1,350,000
616920-1216353
Izgradnja osnovne skole .A.Keljmendi - Barilevo
500,000
500,000
1,500,000
616920-1216322
Prosirenje zgrade osnovne skole Dz. Mustafa - Besi - sufinansiranje
260,000
sa USAID-om
260,000
260,000
780,000
616920-1216325
Prosirenje zgrade osnovne skole - Teuta - u Grastici
100,000
100,000
100,000
300,000
616920-1216342
Izgradnja novog krila na starom objektu Emin Duraku
150,000
150,000
150,000
450,000
616920-1216337
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u osnovnoj skoli F. N. Gafuri 150,000
150,000
150,000
450,000
616920-1216338
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u osnovnoj skoli Ajvalija II - nova
150,000
skola
150,000
150,000
450,000
616920-1216345
Opremanje kabineta, skolski inventar i udzbenici
350,000
350,000
350,000
1,050,000
2,110,000
2,110,000
2,110,000
6,330,000
150,000
150,000
150,000
450,000
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
750,000
931500 - Osnovno Obrazovanje - Pristina
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pristina
500,000
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
616920-1216340
Izgradnja osnovne skole na Dragodanu
Faqe 14
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616920-1216341
Izgradnja srednje ekonomske skole H. K. Pristina
200,000
200,000
200,000
600,000
616920-1216336
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u skoli 28. Novembar
150,000
150,000
150,000
450,000
616920-1216343
Obnavljanje i krecenje skolskih zgrada
350,000
350,000
350,000
1,050,000
616920-1216344
Uvodjenje i renoviranje centralnog grejanja
153,157
153,157
153,157
459,471
616920-1216339
Izgradnja srednje muzicke skole - Prenk Jakova
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
1,303,157
1,303,157
1,303,157
3,909,471
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
4,163,157
4,163,157
4,163,157
12,489,471
Ukupno - Pristina 32,370,653 32,370,653 32,370,653 97,111,959
617000 - Stimlje
617180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184110 - Vatrogasci i Inspekcija
617180-1214494
Nabavka vatrogasnog vozila
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
50,000
0
0
50,000
617470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470870 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Stimlje
617470-1214497
Nabavka vozila
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Stimlje
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
10,000
0
0
10,000
30,000
0
0
30,000
134,630
30,000
0
164,630
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1214968
617660-1110825
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Glavici
82361
617660-1214471
617660-1111061
82375
617660-1214979
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Malopoljcu
Popravka trgova, groblja i spomenika u Stimlju
41,941
71,932
71,932
185,805
Projekti infrastrukture sa ucescem
80,000
809,918
1,076,824
1,966,742
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Belincu
60,000
30,000
0
90,000
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
30,000
30,000
30,000
90,000
617660-1111070
82370
Uredjenje trotoara u Muzecinu, Crnoljevu i Belincu
26,952
0
0
26,952
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Vojnovcima
30,000
0
0
30,000
617660-1214989
617660-1110940
82362
617660-1214448
617660-1110972
82364
617660-1214450
617660-1111013
82365
617660-1214453
617660-1111016
82366
617660-1214456
617660-1111024
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrovu
110,000
50,000
0
160,000
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Donjem Godancu Donjem
33,453
33,453
0
66,906
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Crnoljevu
80,000
30,000
0
110,000
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Gornjem Godancu
33,452
33,453
0
66,905
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrastici
30,000
30,000
0
60,000
Uredjenje groblja heroja u Stimlju i Malopoljcu
80,000
0
0
80,000
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Zborcu
80,000
30,000
0
110,000
100,000
0
0
100,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,030,428
1,178,756
1,178,756
3,387,940
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,030,428
1,178,756
1,178,756
3,387,940
Uredjenje recnog korita
82379
Asfaltiranje puta unutar sela Davidovc
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1214541
Izgradnja PMC-a u Petrovu
34,421
0
0
34,421
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
34,421
0
0
34,421
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
34,421
0
0
34,421
617920-1214523
Uredjenje sportskog terena i regulisanje stepenista u skoli u Crnoljevu
28,907
0
0
28,907
617920-1214536
Popravka skolskog objekta i sportskog terena u Djurkovcu
0
0
25,000
617920 - Obrazovanje i Nauka
931800 - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
Faqe 15
25,000
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
53,907
0
0
53,907
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
53,907
0
0
53,907
Ukupno - Stimlje 1,178,756 1,178,756 1,178,756 3,536,268
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1216647
Izgradnja vodovoda
0
0
30,000
30,000
618163-1215709
618163-1215702
Regulacija korita reke u Preocu
60,000
0
0
60,000
Nasipanje puta za novo groblje u Susici L=500m Alb.zajednica
10,000
0
0
10,000
618163-1215684
Izrada infrastrukturne mreze za sportski kompleks Brnjes
618163-1216655
Izgradnja balon sale
240,000
0
0
240,000
0
0
60,000
60,000
618163-1215710
Regulisanje korita reke izmedju dva mosta i parkovske povrsine u 30,000
D.Gusterici
0
0
30,000
618163-1215703
Zavrsetak kanalizacione mreze u Radevu L=500m
10,000
0
0
10,000
618163-1215690
Sanacija i delimicna izgradnja kan.mreze u Kisnici duzine L=500m10,000
0
0
10,000
618163-1216660
Izgradnja doma kulture
0
0
80,000
80,000
618163-1215711
Izgradnja infrastrukturne mreze za sportsku halu iznad L.Sela
300,000
0
0
300,000
618163-1215704
Produzenje fekalnog kolektora od G.Gusterice do D.Gusterice i povezivanje
55,000 u sistem 0
0
55,000
618163-1215698
Realizacija projekata male vrednosti(hitne intervencije u infrastrukturi)
54,206
0
0
54,206
618163-1216665
Zavrsetak vodovodne mreze
618163-1215713
Uredjenje ulice od poste do padalista
618163-1216629
Izgradnja puta Preoce-Ugljare
618163-1215706
Izgradnja kanalizacione mreze za Novo Naselje
618163-1215699
0
0
80,000
80,000
100,000
0
0
100,000
0
1,712,206
0
1,712,206
30,000
0
0
30,000
Izrada projektno tehnicke dokumentacije za predvidjene projekte 35,000
0
0
35,000
618163-1216669
Izrada i sanacija ulicne rasvete
0
12,000
12,000
618163-1215714
Prosirenje puta od ambulante do skole i obdaniste u Dobrotinu sa100,000
pesackom stazom i0osvetljenjem 0
100,000
618163-1216637
Izgradnja omladinskog kulturnog centra
0
0
250,000
250,000
618163-1215707
Ograda oko kulturnog centra i uredjenje parka u Badovcu
40,000
0
0
40,000
618163-1215700
Rekonstrukcija i sanacija crkve u Batusu
70,000
0
0
70,000
618163-1215715
Prosirenje mostova na putu D.Gusterica-Livadje
37,000
0
0
37,000
618163-1216642
Sanacija sportskog igralista
0
0
25,000
25,000
618163-1215708
Uredjenje korita reke i parkovske povrsine u Susici
43,000
0
0
43,000
618163-1215701
Izgradnja zvonika za crkvu u Lepini
0
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Administracija - Gracanica
1,249,206
1,712,206
537,000
3,498,412
Ukupno - Administracija i Osoblje
1,249,206
1,712,206
537,000
3,498,412
618730 - Osnovno Zdravstvo
735000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
618730-1215716
Nabavka medicinske opreme
618730-1215717
Vozila
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
53,338
0
0
53,338
100,000
0
0
100,000
153,338
0
0
153,338
754080 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
618730-1216678
0
153,338
0
153,338
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
Nabavka medicinske opreme i vozila
0
153,338
0
153,338
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
153,338
153,338
0
306,676
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1215723
Agregati za obdanista
10,000
0
0
10,000
618920-1215721
Vozilo za obdaniste
25,000
0
0
25,000
618920-1215722
Intervencije na tri obdanista
5,314
0
0
5,314
618920-1216684
Opremanje obdanista
0
40,314
0
40,314
Faqe 16
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
40,314
40,314
0
80,628
60,000
0
0
60,000
0
0
1,345,858
1,345,858
932100 - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
618163-1215660
Sanacija Skole u Suvom Dolu
618920-1216686
Rekonstrukcija i sanacija osnovnih skola
618920-1215718
Sanacija igralista osnovnih skola u opstini Gracanica
90,000
0
0
90,000
618920-1215725
Izgradnja i opremanje muzicke skole
150,000
0
0
150,000
618920-1215719
Rekonstrukcija i sanacija ograda osnovnih skola
100,000
0
0
100,000
618920-1215720
Uvodjenje centralnog grejanja osnovne skole Livadje
40,000
0
0
40,000
440,000
0
1,345,858
1,785,858
23,000
0
0
23,000
0
0
23,000
23,000
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
23,000
0
23,000
46,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
503,314
40,314
1,368,858
1,912,486
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
618920-1215724
IT oprema
618920-1216687
Opremanje srednjoskolskih ustanova
Ukupno - Gracanica 1,905,858 1,905,858 1,905,858 5,717,574
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660500 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Dragas
621660-1214905
Izgradnja skole Belobrod
200,000
200,000
200,000
600,000
621660-1215412
Izgradnja centra za zajednice u selu Restelica
30,000
30,000
30,000
90,000
621660-1214689
Izgradnja puteva u selu Kuk
25,000
25,000
25,000
75,000
621660-1215177
Pokockavanje puteva u selu Kukuljane
10,000
10,000
10,000
30,000
621660-1214611
Pokockavanje puta u selu Brut
25,000
25,000
25,000
75,000
621660-1215814
Pokockavanje puta u selu Globocica
10,000
20,000
20,000
50,000
621660-1214916
Izgradnja zastitnog zida u selu Zgatare
10,000
20,000
20,000
50,000
621660-1214507
Izgradnja vodovoda u Dragasu
263,000
133,015
74,152
470,167
621660-1215422
Pokockavanje puta u selu Mljike
11,000
11,000
11,000
33,000
621660-1214695
Pokockavanje puteva u selu Kosava
25,000
25,000
25,000
75,000
621660-1215257
Asfaltiranje puta u selu Vraniste
60,000
60,000
60,000
180,000
621660-1214613
Prosirenje mosta u selu Bresane
20,000
20,000
20,000
60,000
621660-1215876
Asfaltiranje puta Brod - turisticki centar
70,000
70,000
70,000
210,000
621660-1214935
Pokockavanje puta u selu Zgatare
10,000
40,000
40,000
90,000
621660-1214518
Asfaltiranje puteva u Dragasu
30,000
66,985
125,848
222,833
621660-1215535
Asfaltiranje puta u selu Ljuboviste
25,000
30,000
30,000
85,000
621660-1214698
Pokockavanje puteva u selu Buze
20,000
20,000
20,000
60,000
621660-1215268
Izgradnja mosta i pokockavanje puta u selu Brod
60,000
60,000
60,000
180,000
621660-1214616
Pokockavanje centra i puteva u selu Bresane
30,000
0
0
30,000
621660-1215947
Popravka skole u selu Brzne
25,000
30,000
30,000
85,000
621660-1214959
Izgradnja kanalizacije u selu Radesa
20,000
20,000
20,000
60,000
621660-1214547
Nabavka vozila za opstinsku administraciju
40,000
40,000
40,000
120,000
621660-1215631
Pokockavanje puta u selu Radesa
20,000
20,000
20,000
60,000
621660-1214709
Pokockavanje puteva u selu Rence
15,000
15,000
15,000
45,000
621660-1215305
Prosirenje puta Dragas-Brod
2,000
10,000
10,000
22,000
621660-1214618
Kanalizacija u selu Kapre
20,000
20,000
20,000
60,000
621660-1215949
Pokockavanje puta u selu Krstac
11,000
11,000
11,000
33,000
621660-1215087
Kuklibeg-kanalizacija i pokockavanje ulice Saraj
25,000
30,000
30,000
85,000
621660-1214548
Kofinansiranje sa donatorima
30,000
30,000
30,000
90,000
621660-1215641
Izgradnja kanalizacije u Dragasu-prosirenje
10,000
20,000
20,000
50,000
621660-1214718
Pokockavanje puta u selu Sajne
20,000
50,000
50,000
120,000
Faqe 17
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1215311
Pokockavanje puta i parking mesta u selu Restelica
40,000
50,000
50,000
140,000
621660-1214680
Asfaltiranje puta u Plajnik - ucescem
10,000
10,000
10,000
30,000
621660-1215150
Uredjenje centra u selu Rapca
40,000
40,000
40,000
120,000
621660-1214550
Pokockavanje puteva u selu Zapluzje
25,000
25,000
25,000
75,000
621660-1215771
Renoviranje osnovne skole u Zlipotoku
20,000
20,000
20,000
60,000
621660-1214902
Pokockavanje puteva u selu Zjum
10,000
10,000
10,000
30,000
621660-1215341
Prosirenje vodovodnog sistema u selu Restelica
60,000
60,000
60,000
180,000
621660-1214683
Pokockavanje puta u selu Buce
15,000
15,000
15,000
45,000
621660-1215164
Pokockavanje putav u selu Krusevo
621660-1214570
Izgradnja puta Zgatare-Blac
621660-1215810
Asfaltiranje puta u selu Dikance
45,000
45,000
45,000
135,000
167,950
167,950
167,950
503,850
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Dragas
1,654,950
1,654,950
1,654,950
4,964,850
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,654,950
1,654,950
1,654,950
4,964,850
15,000
15,000
15,000
45,000
74,478
74,478
223,434
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1215951
Nabavka vozila
621730-1215952
Renoviranje zgrade GCPM-a i renoviranje zgrade CPM-a i APM-a 74,478
u Dragasu
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
89,478
89,478
89,478
268,434
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
89,478
89,478
89,478
268,434
Ukupno - Dragas 1,744,428 1,744,428 1,744,428 5,233,284
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1216707
0
30,000
0
30,000
Snabdevanje racunarima za potrebe SO Prizren
20,000
20,000
25,000
65,000
622163-1216261
Opis registra civilnog stanja
10,000
10,000
10,000
30,000
622163-1215213
Tretiranje udruzenja rata
10,000
10,000
10,000
30,000
622163-1111436
Izgradnja memorijalnog kompleksa Kabas
82437
622163-1111440
82439
Digitalizacija podataka
10,000
10,000
10,000
30,000
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
45,000
30,000
30,000
105,000
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
10,000
0
0
10,000
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
15,000
15,000
15,000
45,000
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u naselju "Bajram Curri"30,000
- Prizren
30,000
30,000
90,000
Oprema za kancelarije
40,000
45,000
45,000
130,000
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u naselju "Dardania" - Prizren
30,000
30,000
30,000
90,000
Izolacija objekata zgrade SO Prizren
20,000
20,000
20,000
60,000
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u naselju "Jeta e Re" - Prizren
30,000
30,000
30,000
90,000
Renoviranje objekata zgrade SO Prizren
20,000
20,000
20,000
60,000
Strucno usavrasavanje javnih sluzbenika (prakticni rad)
20,000
20,000
20,000
60,000
0
30,000
0
30,000
20,000
20,000
20,000
60,000
622163-1215217
622163-1111443
82440
622163-1215178
622163-1111428
82433
622163-1215182
622163-1111430
82434
622163-1215185
622163-1111432
82435
622163-1215201
622163-1216704
622163-1111435
Izgradnja memorijalnog kompleksa LEZ
82436
622163-1215209
Odrzavanje i obezbedjivanje objekata zgrade SO Prizren
Obezbedjenje i odrzavanje objekata
50,000
30,000
30,000
110,000
Ukupno - Administracija - Prizren
380,000
400,000
345,000
1,125,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
380,000
400,000
345,000
1,125,000
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
Rusenje objekata
50,000
50,000
50,000
150,000
622166-1215354
Uklanjanje objekata privremenog karaktera
10,000
10,000
10,000
30,000
622166-1215359
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
20,000
20,000
20,000
60,000
622166-1215364
Intervencija na optinsku infrastrukturu sa pristupom inspekcije
10,000
10,000
10,000
30,000
Faqe 18
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622166-1215366
Uzimanje i slanje uzoraka na analiziranje
10,000
10,000
10,000
30,000
622166-1215368
Profesionalno unapredjenje zaposljenog kadra
10,000
10,000
10,000
30,000
Ukupno - Inspekcija - Prizren
110,000
110,000
110,000
330,000
Ukupno - Inspekcija
110,000
110,000
110,000
330,000
Rehabilitacija puta Planjane, Gornje Selo, Gornje Ljubinje i Manastirica
70,000
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1111194
82470
622180-1215053
Izgradnja puta "Jeta e Re" - uzduz zeleznice
622180-1215739
622180-1110891
Izgradnja i rehabilitacija glavnog puta Spenadija-Veleza
82451
Izgradnja puta "Stari Tranzit"
200,000
0
270,000
173,000
0
0
173,000
50,000
200,000
0
250,000
1,000,000
0
0
1,000,000
622180-1214977
Izgradnja lokalnih puteva u selu Jeskovo
50,000
0
0
50,000
622180-1216548
Izgradnja lokalnih puteva u selu Romaje
0
0
200,000
200,000
Izgradnja puta Kurilo-Novoselo
100,000
0
0
100,000
622180-1215054
Izgradnja novog groblja u Ljandovici
100,000
500,000
100,000
700,000
622180-1215740
Izgradnja cevovoda Tusuz-Kaljaja
30,000
0
300,000
330,000
Vodovod u selu Nova Sumadija i Ljutoglava
100,000
0
0
100,000
Izgradja puta, kanalizacije i vodovoda u ulici "Dzevat Berisa"
463,116
0
0
463,116
Izgradnja puteva, kanalizacija i vodovoda i ostalih projekata sa ucescem
900,000gradjana
1,000,000
622180-1111212
622180-1110892
82471
82452
622180-1214985
622180-1112857
82441
622180-1215954
622180-1111219
Izgradnja lokalnih puteva u Lukiji
82477
622180-1215055
622180-1215742
622180-1111111
Izgradnja puta "Alajdin Dzezairi" kod bazena
82459
622180-1214992
622180-1215955
622180-1111240
650,000
1,830,000
30,000
40,000
90,000
0
0
50,000
220,000
540,000
50,000
0
0
50,000
0
0
300,000
300,000
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja 220,500
250,000
270,000
740,500
Izgradnja puta u selu Leskovac
622180-1215056
Sejanje mladih drva
622180-1215744
Snabdevanje sa kontejnerima za smece
622180-1216539
600,000
20,000
200,000
Izgradnja zastitnog zida u Medvecu
82481
50,000
50,000
Izgradnja puta Zojz-Smac
82446
2,900,000
0
120,000
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
Izgradnja kanalizacije u selu Veleza
622180-1216569
622180-1112860
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje
580,000
ulica)
Postavljanje standardnih ograda
1,000,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
100,000
10,000
20,000
30,000
60,000
100,000
0
0
100,000
0
0
500,000
500,000
Izgradnja kompletne putne infrastrukture "Tahir Sinani"
636,884
0
0
636,884
622180-1215050
Izgradnja puteva Nasec-Decije odmaraliste-Mazrek
100,000
0
0
100,000
622180-1214922
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
100,000
0
0
100,000
Priprema projekta i izgradnja puta Prizren-Recane u pravcu Pouska
20,000
0
0
20,000
Izgradnja puta Kobaj, Grazdenik, Nasec i Atmadja
100,000
0
0
100,000
Prosirenje i izgradnja glavnog puta Vlasnje-Posliste
100,000
0
0
100,000
Izgradnja loklanih puteva u selu Zagradska Hoca
0
150,000
0
150,000
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltovane puteve
150,000
188,378
300,000
638,378
50,000
0
0
50,000
9,500
0
0
9,500
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotuara
400,000
570,000
400,000
1,370,000
0
0
50,000
622180-1111116
Izgradnja puta Prizren-Korisa
50,000
100,000
82460
622180-1216008
622180-1111241
82482
622180-1215057
622180-1216540
622180-1111134
82463
622180-1215051
Izgradnja lokalnih puteva i vodovoda u selu Skorobiste
622180-1215667
Popravka krova zgrade za finansije
622180-1110843
82447
622180-1214972
622180-1111242
Izgradnja kanalizacije i loklanih puteva u selu Dedaj
82483
622180-1216858
622180-1216542
50,000
Izgradnja vodovoda u selu Malesi e Vrrinit
200,000
0
0
200,000
Popravljanje rupi na asfaltima i lokalnim putevima
300,000
235,375
500,000
1,035,375
0
50,000
0
50,000
Izgradnja lokalnih puteva u Donjoj Srbici
100,000
0
0
100,000
622180-1215052
Rehabilitacija vodovoda u selu Kobaj
100,000
0
0
100,000
622180-1215670
Izgradnja puta Kusnin-Has u pravcu ambulante
50,000
0
0
50,000
622180-1214976
Regulisanje lokalnih puteva, kanalizacije i vodovoda u selu Ljubizda
200,000
u Prizrenu
0
0
200,000
622180-1111182
Izgradnja lokalnih puteva u selu Bilusa
82467
Faqe 19
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1216545
Izgradnja lokalnih puteva u selu Vrbnica
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
0
100,000
0
100,000
7,053,000
4,293,753
4,810,000
16,156,753
120,000
0
120,000
180900 - Upravljanje Vode - Prizren
622180-1216576
Izgradnja vodovoda u selu Jeskovo
0
622180-1216560
Rehabilitacija reke Topluha
0
100,000
120,000
220,000
622180-1216587
Povecanje kapaciteta pijuce vode u gradu - PZ
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
622180-1216578
Izgradnja vodovoda u selu Struzje
0
100,000
0
100,000
622180-1216567
Tretiranje otpadnih voda - kanalizacije (kolektor) u reci Topluha
0
400,000
35,000
435,000
622180-1216589
Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda
0
500,000
500,000
1,000,000
622180-1216551
Izgradnja glavne cevi u selu Tupec
0
30,000
0
30,000
622180-1216579
Izgradnja vodovoda u selu Manastirica
0
150,000
0
150,000
622180-1216553
Izgradnja vodovoda u selu Grazdanik
0
150,000
0
150,000
622180-1216581
Izgradnja vodovoda u Ljubizdi u Prizrenu
0
100,000
0
100,000
622180-1216555
Izgradnja cevovoda u Zuru (od stanice pumpi do rezervoara)
0
0
300,000
300,000
622180-1216583
Izgradnja potoka u selu Zojz
0
40,000
0
40,000
622180-1216584
Popravak kanalizacije u selu Legenda
0
0
50,000
50,000
622180-1216586
Popravak kanalizacije u selu Mala Krusa
0
0
15,000
15,000
0
2,690,000
2,020,000
4,710,000
Ukupno - Upravljanje Vode - Prizren
181700 - Javna Infrastruktura - Prizren
622180-1216571
Upravljanje smecem - reciklaza
0
100,000
200,000
300,000
622180-1216573
Odrzavanje zelenih povrsina i uredjaja
0
100,000
150,000
250,000
622180-1216556
Stvaranje novih zelenih povrsina na osnovu novog urbanog plana
0
0
300,000
300,000
622180-1216574
Mape buke u opstini
0
50,000
0
50,000
622180-1216558
Instaliranje sistema navodnjavanja na zelenim povrsinama
0
10,000
20,000
30,000
0
260,000
670,000
930,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Prizren
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1111365
Nabavka posebnih uredjaja za pretrazivanje i spasavanje
10,000
50,000
30,000
90,000
622180-1215072
82495
Sitni uredjaji za odeljenje
40,000
20,000
20,000
80,000
622180-1215073
Nabavka komandnog vozila
30,000
100,000
0
130,000
622180-1215074
Unistavanje radioaktivnih antena
10,000
0
0
10,000
Nabavka autocisterne
90,000
100,000
100,000
290,000
Sistem otkrivanja i digitalnog posmatranja
90,000
0
0
90,000
622180-1215070
622180-1111357
82490
622180-1215071
Nabavka ofanzivnog vozila
70,000
80,000
0
150,000
340,000
350,000
150,000
840,000
0
0
250,000
250,000
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Prizren
0
0
250,000
250,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
7,393,000
7,593,753
7,900,000
22,886,753
Izgradnja 20 staklenih basti velicine 240 m2 sa ucescem
70,000
70,000
70,000
210,000
Kontrolisanje fertiliteta i steriliteta mlecnih krava - 120 farmi
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
184540 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Prizren
622180-1216663
Glavna vatrogasna stanica
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094900
80495
622470-1215448
10,000
10,000
10,000
30,000
622470-095047
80498
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa psenicnim semenom 70,000
85,000
85,000
240,000
622470-094901
80496
Izgradnja prostora velicine 15 hektara sa razlicitim vrstama voca 20,000
622470-1215450
Oznacavanje suma
622470-095052
80503
Sprecavanje bolesti u poljoprivredi
622470-094919
80502
Vakcinacija psa protiv besnila
622470-1110830
82496
Saradnja sa MPSRR-om u vezi projekta
622470-1215428
622470-1110832
20,000
20,000
60,000
5,000
5,000
5,000
15,000
10,000
10,000
10,000
30,000
7,000
7,000
7,000
21,000
15,000
20,000
20,000
55,000
0
0
40,000
30,000
30,000
80,000
Snabdevanje poljoprivrednika sa 120 masine za muzenje mleka 40,000
82497
Popravka puteva u poljima
20,000
Faqe 20
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622470-095040
80505
Dezinfekcija grada
30,000
30,000
30,000
90,000
622470-095041
80501
Uklanjanje psa lutalica
30,000
30,000
30,000
90,000
622470-1110867
82501
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa kukuruznim semenom 75,000
85,000
85,000
245,000
10,000
30,000
622470-1215442
622470-095045
Zastita suma od insekta na zelenim povrsinama sa sumskom kulturom
10,000
- Korisa 30
10,000
hektara
80499
Sminari, obuke, saveti sa poljoprivrednicima
5,000
5,000
5,000
15,000
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
417,000
417,000
417,000
1,251,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
417,000
417,000
417,000
1,251,000
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1215491
622480-1111462
Turisticki projekti za potrebe turistickih info-centara (rucni rad - filigran,
20,000
drvorezi, slike,0metalni radovi,
0 tradicionalni
20,000 ruc
Mali projekti unutar odeljenja
60,000
80,000
100,000
240,000
622480-1215493
82518
Urbani namestaji - standovi za prodaju turistickih proizvoda
30,000
0
0
30,000
622480-1215495
Detaljni projekti i izvrsenje kapitalnih projekta na osnovu strategije 35,000
master plana ekonomskog
0
180,000
razvoja
622480-1215482
622480-1111444
Izgradnja turistickih centara u opstini Prizren
82510
622480-1215484
215,000
50,000
0
0
50,000
Strategija za ekonomski razvoj (master plan ekonomskog razvoja)55,000
40,000
0
95,000
0
0
25,000
Strategija za turisticki razvoj (master plan za turisticki razvoj)
70,000
150,000
0
220,000
622480-1215779
Projekat i izgradnja trga Arasta - Arasta Dzamije
20,000
0
0
20,000
622480-1215487
Izgradnja infrastrukture puta, vodovoda, kanalizacije i elektricne instalacije
100,000 u zonama
140,000
agroindustrije,
100,000logistike
340,000
i magac
622480-1111446
622480-1111457
Nabavka satora sa ostalim pratecim uredjajima za organizovanje sajma
25,000
82511
82515
622480-1215488
622480-1111460
82517
Projekat za promovisanje turizma (veb stranica i turisticki vodic u SO
30,000
Prizren)
40,000
90,000
Detaljni projekti i izvrsenje kapitalnih projekata na osnovu strategije35,000
turistickog 100,000
master plana 100,000
235,000
Projekti sa sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
20,000
20,000
20,000
30,000
70,000
Ukupno - Turizam - Prizren
550,000
550,000
550,000
1,650,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
550,000
550,000
550,000
1,650,000
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1215369
Snabdevanje sa digitalnim aparatima za geomediju - GPS
50,000
50,000
50,000
150,000
622650-1216262
Nabavka aparata za merenje i digitalizacija katastra
15,000
15,000
15,000
45,000
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
65,000
65,000
65,000
195,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
65,000
65,000
65,000
195,000
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
622660-1215109
Rehabilitacija liftova
30,000
0
0
30,000
622660-1215124
Izgradnja spomenika posveceni herojima
30,000
0
0
30,000
622660-1216734
Regulisanje klisure Beli Drim
0
50,000
150,000
200,000
622660-1216735
Rehabilitacija istorijskog centra Prizrena
0
50,000
40,000
90,000
622660-1216727
Izrada regulativnih planova na osnovu URP-a
0
0
300,000
300,000
622660-1215098
Izrada regulatornog urbanog plana
200,000
0
0
200,000
622660-1215100
Restauracija setalista u Sadrvanu
70,000
0
0
70,000
622660-1216729
Strategija za izvrsenje plana za zastitu istorijske zone grada
622660-1215107
Tretiranje objekata za istorijsko-kulturnom vrednoscu
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
0
100,000
0
100,000
70,000
50,000
50,000
170,000
400,000
250,000
540,000
1,190,000
665550 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
622660-1216736
Restauracija kuce Imer Prizrenija
0
30,000
0
30,000
622660-1216738
Izgradnja infrastrukture za izgradnju industrijalnih objekata
0
100,000
0
100,000
622660-1216739
Zelene oaze u gradu
0
50,000
50,000
100,000
622660-1216732
Projekat "Albanske Lige Prizrena"
0
70,000
0
70,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
250,000
50,000
300,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
400,000
500,000
590,000
1,490,000
622730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 21
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1216389
Izgradnja zgrade za hitnu sluzbu
250,000
0
622730-1216656
Centralno grejanje u CPM-u - Romaje, Djonaj, APM - Dardania, Ljubizda0
622730-1216383
Autoventure za planinski teren
40,000
622730-1216390
Izgradnja APM-a u selu Donje Ljubinje
30,000
0
0
30,000
622730-1216384
Laboratorijski uredjaji
35,984
35,000
35,000
105,984
622730-1216394
Stomatoloski uredjaji
20,000
0
25,000
45,000
622730-1216662
Medicinski i stomatoloski uredjaji
0
50,000
60,000
110,000
622730-1216357
Izgradnja CSZ-a u naselju Barutana
100,000
0
0
100,000
622730-1216696
Stomatoloska stolica
20,000
25,000
0
45,000
622730-1216385
Intstaliranje kamera u svim zgradama KPS-a za nadgledanje ulaza-izlaza
70,000 radnika
0
0
70,000
622730-1216608
Auto-ambulanta
50,000
50,000
0
100,000
622730-1216682
Medicinski uredjaji
60,000
0
0
60,000
622730-1216379
Autoventure za teren - kombibusevi
35,000
30,000
30,000
95,000
622730-1216362
Inventar
40,000
50,000
50,000
140,000
622730-1216386
ECHO za PZC u "Jeta e Re" i "Barutana"
20,000
0
0
20,000
622730-1216808
EHO dupler uredjaj
0
0
55,000
55,000
622730-1216667
ECHO za CPM Ljakuric, Arbana, Raljin, Djonaj, Zagradska Hoca
0
80,000
0
80,000
622730-1216387
Elektronski uredjaji - PC
15,000
30,000
20,000
65,000
622730-1216646
Aparati za klimatizaciju
0
0
5,000
5,000
622730-1216381
Krecenje CPZ-a (zgrade)
20,000
30,000
30,000
80,000
622730-1216373
Odrzavanje i renoviranje
120,000
150,000
150,000
420,000
622730-1216388
Spoljasno krecenje zgrada
15,000
0
0
15,000
622730-1216652
Izgradnja APM-a u selu Krajk
0
40,000
0
40,000
622730-1216382
Autoventure
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
250,000
30,000
0
30,000
0
40,000
80,000
40,000
0
0
40,000
980,984
600,000
500,000
2,080,984
82,000
0
0
82,000
755450 - Socijalne Sluzbe - Prizren
622730-1216374
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
622730-1216376
Krecenje CSR-a
3,000
0
0
3,000
622730-1216378
Narodna kuhinja
40,000
0
0
40,000
622730-1216709
Izgradnja nove dodatne zgrade CSR-a u gradu
0
85,000
85,000
170,000
622730-1216380
Hitna pomoc (u slucajevima poplava, pomoc za socijalne potrebe, 40,000
itd)
0
0
40,000
622730-1216372
Izgradnja stanova za porodice ratnih heroja, ratnih invalida i siromasnih
220,000porodica
300,000
449,198
969,198
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Prizren
385,000
385,000
534,198
1,304,198
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
1,365,984
985,000
1,034,198
3,385,182
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-1215283
Izgrada kulturno-sportskog centra u Grncaru
60,000
0
0
60,000
622850-1215948
Snabdevanje sa rekvizitima za kulturno-umetnicka udruzenja
10,000
0
0
10,000
622850-1215285
Izgrada kulturno-sportskog centra u Nebregostu
60,000
0
0
60,000
622850-1215286
Izgrada sportskih terena u Medvecu
35,000
0
0
35,000
622850-1215272
15,000
200,000
150,000
365,000
Izgradnja Art-centra, II-ga faza
113,600
170,000
200,000
483,600
622850-1215288
zgrada sportskih terena u Zojzu
35,000
200,000
250,000
485,000
622850-1215276
Izrada projekata
16,400
50,000
50,000
116,400
622850-1215291
zgrada sportskih terena u Lokvici
622850-1215279
Izgrada doma kulture u Zagradskoj Hoci
622850-1216097
Izgradnja sportskih terena u osnovnoj skoli "Fadilj Hisari"
622850-094942
Izrada projekta za gradsku bibljioteku
80538
35,000
40,000
30,000
105,000
125,000
150,000
150,000
425,000
50,000
0
0
50,000
622850-1215944
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara 20,000
0
0
20,000
622850-1215294
zgrada sportskih terena u Manastirici
0
0
35,000
Faqe 22
35,000
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622850-1215282
Izgrada kulturno-sportskog centra u Korisi
100,000
200,000
250,000
550,000
622850-1216138
Izgradnja doma kulture u Zuru
280,000
30,000
0
310,000
622850-1215946
Snabdevanje sa sportskim rekvizitima za sportske klubove
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Kultura - Prizren
1,000,000
1,040,000
1,080,000
3,120,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
1,000,000
1,040,000
1,080,000
3,120,000
340,000
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622920-1215348
Izgradnja nove skolske zgrade (druga faza) "Mustafa Bakija"
340,000
0
0
622920-1215390
onovna instalacija centralnog grejanja (STS "Gani Cavdarbasa") 80,000
0
0
80,000
622920-1215639
Transport ucitelja koji putuju
0
0
120,000
622920-1215421
Izgradnja zastitnog zida, ograde i sportskog terena u skoli (Planjane)
45,000
622920-1216677
Izrada ograde skolskog dvorista (Kabas)
622920-1215393
onovna instalacija centralnog grejanja i promena krova skole "Abdul
50,000
Fraseri"
622920-1216661
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli (Haziz Tola)
0
622920-1216756
Izrada ograde skolskog dvorista (Mati Logoreci)
0
622920-1215374
Izgradnja nove skolske zgrade (prva faza)
622920-1215642
Renoviranje sale za balet muzicke skole (Lorenc Antoni)
622920-1216725
Izrada ogade skolskog dvorista (Medvec)
622920-1215424
Renoviranje fasade skolske zgrade (Mati Logoreci)
622920-1216681
Renoviranje sale za fizicko vaspitanje u skoli (Lek Dukadjini)
622920-1215394
622920-1215379
Renoviranje skolske zgrade (Mitat Fraseri)
39,769
0
0
39,769
622920-1215644
Izgradnja nove skolske zgrade (Zenun Cocaj - prva faza)
280,000
0
19,555
299,555
622920-1215632
Izgradnja ogradnog zida skolskog dvorista (Lek Dukadjini)
50,000
0
0
50,000
622920-1215413
Renoviranje podova skolskih razreda skole (Meto Bajraktari)
10,000
0
0
10,000
622920-1215385
Izgradnja aneksa i renoviranje zgrade (Zef Lus Marku)
50,000
0
0
50,000
622920-1215646
Snabdevanje vozilom za potrebe administracije OOS-a
10,000
0
0
10,000
622920-1216626
Izgradnja nove skolske zgrade (Ekrem Redza)
0
400,000
0
400,000
622920-1215429
Izrada termicke fasade skolske zgrade (Musnikovo)
25,000
0
0
25,000
622920-1216688
Renoviranje predskolske zgrade u skoli (Prizrenska Liga)
0
30,000
0
30,000
622920-1215633
Izrada sportskog terena skole (Prizrenska Liga)
622920-1215414
Izgradnja jednog sprata skolske zgrade (Bajram Curri)
622920-1215388
622920-1215431
622920-1216690
622920-1215634
120,000
0
0
45,000
30,000
0
30,000
0
0
50,000
230,000
0
230,000
0
50,000
50,000
50,000
0
0
50,000
30,000
0
0
30,000
0
0
30,000
0
30,000
15,000
0
0
15,000
0
40,000
0
40,000
Renoviranje medjuspratova - podova skole (Gimnazija "Dzon Buzuku")
60,000
0
0
60,000
30,000
0
0
30,000
215,000
0
0
215,000
Izgradnja aneksa skolskoj zgradi (Pjetar Budi)
40,000
0
0
40,000
Izrada ograde skolskog dvorista (Musnikovo)
15,000
0
0
15,000
Izrada ograde skolskog dvorista (Zenel Hajdini)
0
35,000
0
35,000
Zamena prozora i vrata skole (Vlezerit Fraseri)
30,000
0
0
30,000
622920-1215417
Izgradnja sale fizickog vaspitanja (prva faza) u skoli (Dardania) u100,000
naselju Dardania
125,000
0
225,000
622920-1216668
Izgradnja jednog sprata skolske zgrade (Ardhmeria)
0
200,000
0
200,000
622920-1216760
Izrada ograde skolskof dvorista ( Dardania)
0
0
20,000
20,000
622920-1215389
Ponovna instalacija centralnog grejanja u skoli "Fadilj Hisari"
60,000
0
0
60,000
622920-1215635
Snabdevanje skolskim inventarom
40,000
0
0
40,000
622920-1215419
Izgradnja zastitnog zida i ograde skolskog dvorista (Desmoret e Zurit)
45,000
622920-1216671
Renoviranje sanitarnih cevi u skoli (Mati Logoreci)
Ukupno - Administracija - Prizren
0
0
45,000
0
40,000
0
40,000
1,829,769
1,160,000
89,555
3,079,324
0
0
150,000
150,000
0
0
150,000
150,000
923900 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Prizren
622920-1216744
Izgradnja nove predskolske zgrade
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Prizren
932700 - Osnovno Obrazovanje - Prizren
622920-1216761
Instaliranje centralnog grejanja u skoli (Sar)
0
0
35,000
35,000
622920-1216733
Prevoz za ucitelje koji putuju
0
100,000
0
100,000
Faqe 23
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1216694
Instaliranje centralnog grejanja u skoli (Heronjte e Lumes)
0
30,000
0
30,000
622920-1216754
Instaliranje centralnog grejanja u skolama (Bajram Curi i Dzon Buzuku) 0
0
60,000
60,000
622920-1216723
Unutrasnje i spoljasnje krecenje skolskih zgradi
0
80,000
0
80,000
622920-1216742
Izgrada skolske sale fizickog vaspitanja (Fadil Hisari)
0
0
200,000
200,000
622920-1216708
Izrada ograde skolskog sportskog terena (Liridona)
0
20,000
0
20,000
622920-1216762
Unutrasnje i spoljasnje krecenje skolskih zgradi (kopija)
0
0
80,000
80,000
622920-1216695
Instalacija centralnog grejanja u skoli (Zef Lus Marku)
0
30,000
0
30,000
622920-1216743
Izgrada skolske sale fizickog vaspitanja (Deshmoret e Zhurit)
0
0
170,000
170,000
622920-1216764
Snabdevanje skolskim inventarom (kopija)
0
0
50,000
50,000
622920-1216757
Izrada skolskog sportskog terena (Luidj Gurakuci)
0
0
40,000
40,000
622920-1216765
Prevoz ucitelja koji putuju
0
0
150,000
150,000
622920-1216698
Zamena i popravka krova skolske zgrade (Pjeter Mazreku)
0
40,000
0
40,000
622920-1216728
Renoviranje-prilagodjavanje podruma skolske zgrade (Besim Nrecaj)
0
20,000
0
20,000
622920-1216748
Zamena vrata i prozora skole (Sezair Suroi)
0
0
80,000
80,000
622920-1216713
Izrada skolskog sportskog terena (Lek Dukadjini)
0
30,000
0
30,000
622920-1216702
Zamena prozora i vrata u skoli (Naim Fraseri)
0
30,000
0
30,000
622920-1216759
zrada skolskog sportskog terena (Medvec)
0
0
30,000
30,000
622920-1216750
Instaliranje centralnog grejanja u skoli (Mitat Fraseri)
0
0
30,000
30,000
622920-1216715
zrada skolskog sportskog terena (Zef Lus Marku)
0
30,000
0
30,000
622920-1216751
Instaliranje centralnog grejanja u skoli (Lek Dukadjini)
0
0
35,000
35,000
622920-1216720
Snabdevanje skolskim inventarom
0
50,000
0
50,000
622920-1216740
Izgrada nove skolske zgrade (Ekrem Redza)
0
0
180,000
180,000
0
460,000
1,140,000
1,600,000
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Prizren
944700 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Prizren
622920-1216712
Renoviranje sale fizickog vaspitanja u skoli (Dzon Buzuku)
0
150,000
0
150,000
622920-1216758
zrada skolskog sportskog terena (Dzon Buzuku)
0
0
40,000
40,000
622920-1216693
Zamena prozora u skoli (Gani Cavdarbasa)
0
80,000
0
80,000
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Prizren
0
230,000
40,000
270,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,829,769
1,850,000
1,419,555
5,099,324
Ukupno - Prizren 13,510,753 13,510,753 13,510,753 40,532,259
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1216060
Mesna kancelarija u Apteruse/zavrsetak projekta sa ogradom
15,000
30,000
0
45,000
623163-1216061
Kupovina autobusa za potrebe opstine
25,000
0
0
25,000
623163-1216062
Kupovina osam vozila za potrebe opstine
50,000
20,000
60,000
130,000
623163-1216058
Ogradjivanje zgrada u mesnoj kancelariji
10,000
60,000
55,000
125,000
623163-1216059
Izgradnja mesne kancelarije u Drenovac
20,000
15,000
15,000
50,000
Ukupno - Administracija - Orahovac
120,000
125,000
130,000
375,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
120,000
125,000
130,000
375,000
623166 - Inspekcija
166210 - Inspekcija - Orahovac
623166-1215994
Izgradnja puta u Dejno
20,000
0
20,000
40,000
Ukupno - Inspekcija - Orahovac
20,000
0
20,000
40,000
Ukupno - Inspekcija
20,000
0
20,000
40,000
21,000
5,000
12,000
38,000
21,000
5,000
12,000
38,000
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzet i Finansije - Orahovac
623175-1216316
Izgradnja kuca za bezkucnike
Ukupno - Budzet i Finansije - Orahovac
Faqe 24
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Budzet i Finansije
21,000
5,000
12,000
38,000
10,000
15,000
20,000
45,000
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1215979
Tabele sa imenima ulica, institucija i trgova
623180-1215250
Odrzavanje puteva u selima i gradovima
20,000
90,000
90,000
200,000
623180-1216047
Kolektor i uredjenje reke Dlo u Orahovac
100,677
30,000
50,000
180,677
623180-1215973
Izgradnja puta Sklzen Zlanoga u Orahovac
32,000
30,000
0
62,000
623180-1216025
Uredjenje glavnih trgova u gradu
10,000
10,000
10,000
30,000
623180-1215988
IKzgradnja puteva u Ciflik
30,000
20,000
50,000
100,000
623180-1216014
Izgradnja puta ;Agim Celaj; u Orahovac
40,000
0
0
40,000
623180-1215980
Izgradnja puteva u Ratkoce
40,000
30,000
50,000
120,000
623180-1216076
Kanalizacija u Zatrice
20,000
20,000
20,000
60,000
623180-1215399
Snabdevanje sa kockicama betona uz ucesce gradjana
30,000
50,000
200,000
280,000
623180-1216049
Tacka gomilanja za voce i povrce Xrxe
3,000
0
0
3,000
623180-1215974
Izgradnja puta u Apterusi-Reti
40,000
40,000
50,000
130,000
623180-1215989
Izgradnja trotuara u Kramavik
20,000
0
0
20,000
623180-1216041
Izgradnja puta Gornje Patacane-Naspale
40,000
0
0
40,000
623180-1215968
Uredjenje parka za piknik u gorama Orahovca
10,000
70,000
20,000
100,000
623180-1216017
Kanalizacija u Velikoj Hoci
40,000
0
0
40,000
623180-1215981
Vertikalno i horizontalna signalizacija, postavljanje pfrepreka na putevima
10,000
15,000
20,000
45,000
623180-1216077
Kanalizacija u selo Donje i Gornje Patacane -prva faza
65,000
80,000
20,000
165,000
623180-1216096
Popravka i odrzavanje kanalizacija, Snabdevanje sa cevima, selo i40,000
Grad
83,087
150,000
273,087
623180-1215975
Izgradnja puta u selo Mala Malesij (Centar-zeleznica)
30,000
20,000
40,000
90,000
623180-1215969
Kanalizacija u Fortesi
40,000
0
0
40,000
623180-1216020
Izgradnja puta Vrajak-Drenovac
30,000
60,000
0
90,000
623180-1215982
Odrzavanje i ciscenje puteva tokom dve sezona
60,000
95,000
110,000
265,000
623180-1216036
Kolektor crnih voda za Malu Hocu i Brestovac -nastavak projekta 20,000
0
0
20,000
623180-1215651
Uredjenje trotuara u glavnoj ulici u selo Xrxe
20,241
30,000
0
50,241
623180-1216010
Kanalizacija u Brestovac
40,000
40,000
0
80,000
623180-1215976
Izgradnja puta Sakip Belaca u Orahovac
40,000
0
0
40,000
623180-1216029
Uredjenje reke u Rimnik
50,000
100,000
49,212
199,212
623180-1216022
Izgradnja puta u Celini
20,000
30,000
40,000
90,000
623180-1215983
Kanalizacija u Vrajaku
40,000
0
0
40,000
623180-1216037
Kanalizacija u Brtatin
20,000
20,000
0
40,000
623180-1215921
Kanalizacija u selo Sanoc
20,000
40,000
0
60,000
623180-1215993
Pronalazenje pijuce vode za selo Seovac i Pastaselo
15,000
0
0
15,000
623180-1215971
Izgradnja puta Pastaselo-Kaznik, prva faza
50,000
100,000
200,000
350,000
623180-1215986
Kanalizacija ju Dabidol
32,000
20,000
0
52,000
623180-1216038
Kupovina opreme za vatrogasce
5,000
10,000
20,000
35,000
623180-1215926
Kanalizacija u selo Reti Faza II
40,000
0
0
40,000
623180-1216012
Kanalizacija u Drenovac-nastavak projekgta
40,000
0
0
40,000
623180-1215978
Izgradnja puta Fortesa-Celina prva faza
40,000
120,000
150,000
310,000
623180-1216031
Kanalizacija u Velikoj Krusi
20,000
0
0
20,000
623180-1216073
Izgradnja puta ;28 Novembar; u Orahovac
40,000
50,000
0
90,000
623180-1215987
Kanalizacija u Sapnic
33,000
20,000
0
53,000
623180-1215965
Prstenasti put tranzit Prva Faza
150,000
350,000
500,000
1,000,000
623180-1216013
Izgradnja puteva u Velikoj Krusi
40,000
40,000
0
80,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,535,918
1,728,087
1,859,212
5,123,217
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,535,918
1,728,087
1,859,212
5,123,217
623195 - Lokalna Kancelarija
Faqe 25
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
195550 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
623195-1216079
Razni projekti za nevecinske zajednice
80,000
80,000
80,000
240,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
80,000
80,000
80,000
240,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija
80,000
80,000
80,000
240,000
623470-1216075
Drenaza poljoprivrednog zemljista uz ucesce SO sa spoljnikm dontorima
30,000
20,000
50,000
100,000
623470-1216091
Uredjenje puta u Xrxe, glavna ulica - Zeleznicka-CFM
50,000
0
0
50,000
623470-1216083
Zelena pijaca u Orahovac
15,000
0
0
15,000
623470-1216055
Odrzavanje poljskih puteva
90,000
43,831
105,706
239,537
623470-1216086
Uredjenje puta Reti-Donja Retija
140,000
170,000
0
310,000
623470-1216078
Rehabilitacija i prosirenje sistema navodnjavanja poljoprivrfednog 30,000
zemljista
40,000
40,000
110,000
623470-1216089
Uredjenje i zelenilo javnih povrsina u selima i gradu
10,000
10,000
10,000
30,000
623470-1216080
Prolecni radovi (na osnvu kriterija)
20,000
15,000
0
35,000
623470-1216090
Odrzavanje puteva, trotuara, znakova
15,000
0
0
15,000
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
400,000
298,831
205,706
904,537
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
400,000
298,831
205,706
904,537
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1215966
Izvodljivost Ekonomske Zone - Skica plana ucesce opstine
10,000
20,000
20,000
50,000
623480-1215990
Pijuca voda za sela Sanoc i Pastaselo (istrazivanje)
51,000
0
0
51,000
623480-1215970
Izrada razvojnih planova, i ostalih struktura (Turizam)
10,000
20,000
20,000
50,000
623480-1215977
Razvoj turizma
29,000
40,000
35,000
104,000
623480-1215972
Letnji putevi (Turizam)
30,000
20,000
25,000
75,000
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
130,000
100,000
100,000
330,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
130,000
100,000
100,000
330,000
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1215597
Kupovina geodezijskog instrumenta-Laika TCR 303
15,000
20,000
25,000
60,000
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
15,000
20,000
25,000
60,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
15,000
20,000
25,000
60,000
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
623660-1216040
Odrzavanje parkova i odrzavanje okoline
15,000
15,000
15,000
45,000
623660-1216042
Odstranjivanje tvrdog otpatka
15,000
10,000
10,000
35,000
623660-1216056
Posumljavanje i sadnja dekorativnih drveca u gradu
10,000
10,000
10,000
30,000
623660-1216057
Uredjenje potoka Ratkoce
35,000
0
0
35,000
623660-1216044
Ciscenje reka
15,000
15,000
15,000
45,000
623660-1216046
Sastavljenje planova i nadgledanje
40,000
50,000
50,000
140,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
130,000
100,000
100,000
330,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
130,000
100,000
100,000
330,000
623730 - Osnovno Zdravstvo
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1216068
Renoviranje CFM u Orahovac
10,000
10,000
10,000
30,000
623730-1216069
Specialisticka medicinska oprema (snabdevanje)
10,000
10,000
10,000
30,000
623730-1216070
Autoambulanca za KCFM i vozilo za DZMS
30,000
30,000
30,000
90,000
623730-1216071
D.Z.M.S. primarna zdravstvena nega (inventar za kancelariju)
30,000
30,000
30,000
90,000
623730-1216063
CFM u Ratkoce nastavak radova
30,000
30,000
30,000
90,000
623730-1216072
Izgradnja CFM u Malo Hoce - Brestovac
20,000
20,000
20,000
60,000
623730-1216064
Izgradnja CFM u Xerxe
30,000
30,000
30,000
90,000
Faqe 26
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623730-1216067
AMF u Gornjoj Ulici - Ratkoce
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,000
20,000
20,000
60,000
180,000
180,000
180,000
540,000
10,000
10,000
10,000
30,000
755500 - Socijalne Sluzbe - Orahovac
623730-1216354
Izgradnja zanksa u QPS
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Orahovac
10,000
10,000
10,000
30,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
190,000
190,000
190,000
570,000
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1216034
Oprema za razlicite artefakte u polju nasledjstva
10,000
20,000
20,000
50,000
623850-1216093
Javno osvetljenje u Ratkoce i Selima (renoviranje, uredjenje i odrzavanje)
30,000
30,000
30,000
90,000
623850-1216026
Zavrsetak trece faze u kulturnom domu u Ratkoce
25,000
30,000
0
55,000
623850-1215992
Izgradnja/uredjenje kuce muzej Uksin Hoti u Velikoj Krusi
45,000
20,000
0
65,000
623850-1216043
Izgradanja kompleksa memoriala za narodne junake
60,000
60,000
45,000
165,000
623850-1216011
Izgradnja Kulturnog Doma Fortesa (prva Faza)
10,000
20,000
30,000
60,000
623850-1216039
Podrska kulture umetnosti i sporta
25,000
20,000
0
45,000
Ukupno - Kultura - Orahovac
205,000
200,000
125,000
530,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
205,000
200,000
125,000
530,000
623920 - Obrazovanje i Nauka
920550 - Administracija - Orahovac
623920-1216033
Renoviranje zgrade Heroja Pastrika
4,000
4,000
4,000
12,000
623920-1216002
Izgradanja osnov. skole u selo Malesi e Vogel (malo visje) (Druga 80,000
Faza)
80,000
80,000
240,000
623920-1216004
Odrzavanje i krecenje skola opstine
55,018
55,018
55,018
165,054
623920-1216084
Ucesce na grantove Svetske Banke
2,500
2,500
2,500
7,500
623920-1216035
Sanitarni cvorovi (izgradanj sanitarnih cvorova u skoli)
30,000
30,000
30,000
90,000
623920-1216005
Popravka, fasada, krecenje osnovne skole Nagac
10,000
10,000
10,000
30,000
623920-1216027
Snabdevanje sa kabinetima i skolske biblioteke
37,000
37,000
37,000
111,000
623920-1216088
Participacija za dobijene projekte
6,000
6,000
6,000
18,000
623920-1216030
Inventar (snabdevanje sa skolskim invengtarom)
6,500
6,500
6,500
19,500
623920-1216023
Ogradjivanje i uredjenje dvorista opstinskih skola
40,726
40,726
40,726
122,178
623920-1216024
Izgradnja skole u Kozniku
5,000
5,000
5,000
15,000
623920-1216082
Sredstva konkretizacije za skole
15,000
15,000
15,000
45,000
Ukupno - Administracija - Orahovac
291,744
291,744
291,744
875,232
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
291,744
291,744
291,744
875,232
Ukupno - Orahovac 3,138,662 3,138,662 3,138,662 9,415,986
624000 - Suva Reka
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzet i Finansije - Suva Reka
624175-1214635
Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni i kapacitetima za lokalni
385,000
privredni razvoj
0
0
385,000
624175-1214337
Podizanje kadrovske infrastukture
27,000
0
0
27,000
624175-1214340
Odrzavanje institucionalnih zgrada
36,000
0
0
36,000
624175-1214342
Renoviranje zgrada administracije
624175-1214344
Projekti sa koofinansiranjem
27,092
0
0
27,092
289,015
0
0
289,015
Ukupno - Budzet i Finansije - Suva Reka
764,107
0
0
764,107
Ukupno - Budzet i Finansije
764,107
0
0
764,107
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
624180-1214138
Izgradnja kanalizacije u selo Nisor-Kostrc druga faza
54,000
200,000
113,943
367,943
624180-1214181
Izgradnja puteva u Grejkovac
60,000
0
0
60,000
624180-1214157
Izgradnja puta u ulici Lugeve i Duhel
36,000
0
0
36,000
Faqe 27
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1214131
Izgradnja kanalizacije u selo Pecane druga faza
60,000
200,000
200,000
460,000
624180-1214175
Uredjenje puta Duhle - Grajcevac
60,000
0
0
60,000
624180-1214624
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
65,000
133,410
133,410
331,820
624180-1214147
Izgradnja puta brigada 123 Suva reka druga faza
140,000
245,000
245,000
630,000
624180-1214123
Izgradnja puta Vranic-Popolan-Dvoran-Musitist (druga faza)
100,000
248,000
248,000
596,000
624180-1214165
Hitni fond
45,000
248,000
248,000
541,000
624180-1214141
Uredjenje korita reke Topluha druga faza
80,000
13,540
0
93,540
624180-1214158
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
9,000
0
0
9,000
624180-1214133
Izgradnja lokalnih puteva u Suvojreci
70,000
240,000
240,000
550,000
624180-1214176
Izgradnja puta Maticevo faza I
45,000
230,000
230,000
505,000
624180-1214632
Izgradnja lokalnih puteva u selo Recane
40,000
0
0
40,000
624180-1214150
Izgradnja puta Velika reka-ulica Brahajve
70,000
0
0
70,000
624180-1214124
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
36,000
200,000
200,000
436,000
624180-1214170
Izgradnja puta Samadredza-magistrala-Suvareka-Orahovac
45,000
248,000
248,000
541,000
624180-1214142
Izgradnja lokalnih puteva u selo Pecane
58,000
0
0
58,000
624180-1214159
Izgradnja vodovoda u selo Stravocne
36,000
0
0
36,000
624180-1214134
Izgradnja lokalnih puteva u selo Studencane druga faza
70,000
0
0
70,000
624180-1214177
Odrzavanje i ciscenje grada
70,000
100,000
100,000
270,000
624180-1214152
Povecanje kapaciteta vode
45,000
248,000
248,000
541,000
624180-1214125
Izgradnja lokalnih puteva u Bukosu
27,747
240,000
240,000
507,747
624180-1214171
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Krusic
36,000
0
0
36,000
624180-1214143
Izgradnja lokalnih puteva u selo Budakovo druga faza
60,000
0
0
60,000
624180-1214160
Uredjenje lokalnih puteva u selo Trnje
32,000
0
0
32,000
624180-1214135
Izgradnja lokalnih puteva u selo Djinovce druga faza
85,000
0
0
85,000
624180-1214178
Odrzavanje lokalnih puteva
70,000
223,815
223,815
517,630
624180-1214154
Izgradnja lokalnih puteva u selo Dubrava
18,000
0
0
18,000
624180-1214127
Uredjenje trotuara u Sirokoj
25,000
200,000
200,000
425,000
624180-1214172
Izgradnja puta Toplican-Gjinoc
30,000
0
0
30,000
624180-1214144
Izgradnja puta Pecane-Slapuzane druga faza
80,000
0
0
80,000
624180-1214162
Izgradnja regionalnog vodovod za cetiri sela Djinovce, Dubrava, Ldesane
117,000 i Gelance
248,000
248,000
613,000
624180-1214136
Izgradnja lokalnih puteva i tretiranje atmosferskih voda u Samadredzi
85,000
624180-1214179
Nadgledanje investicionih pojekata
624180-1214155
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Mohlan
624180-1214128
Izgradnja lokalnih puteva u Musitistu druga faza
624180-1214173
624180-1214145
36,000
0
0
85,000
40,000
40,000
116,000
45,000
0
0
45,000
100,000
200,000
200,000
500,000
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
45,000
0
0
45,000
Izgradnja puta Pecane-Semetiste druga faza
70,000
0
0
70,000
624180-1214163
Odrzavanje i instaliranje javne rasvete
40,400
240,000
240,000
520,400
624180-1214137
Izgradnja puta ulica Sopajve-Dragacina-Grajcevac
100,000
0
178,904
278,904
624180-1214180
Oprema ya hitne slucajeve
45,000
0
0
45,000
624180-1215835
Izgradnja lokalnih puteva u selo Mohlan-Vrsen
66,000
0
0
66,000
624180-1214156
Izgradnja lokalnih puteva u selo Neperbisht
27,000
0
0
27,000
624180-1214129
Izgradnja kanalizacije druga faza
70,000
230,000
230,000
530,000
624180-1214174
Izgradnja trotuara u selo Duhle
40,000
0
0
40,000
624180-1214146
Uredjenje puta Grejkovac-magistralni put druga faza
60,000
245,000
245,000
550,000
624180-1214164
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
22,500
30,000
30,000
82,500
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
2,726,647
4,450,765
4,530,072
11,707,484
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,726,647
4,450,765
4,530,072
11,707,484
72,000
0
0
72,000
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214188
Izgradnja botanicke baste (prva faza)
Faqe 28
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624470-1214182
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
18,500
0
0
18,500
624470-1214183
Snabdevanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim materijalom
45,000
0
0
45,000
624470-1214184
Transpost m leka od poljoprivrednika do mlekare
9,000
0
0
9,000
624470-1214185
Tretiranje psa lutalica i vakcincija pasa lutalica
10,000
0
0
10,000
624470-1214186
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
27,000
0
0
27,000
624470-1214187
Izgradnja i odrzavanje sumske infrastrukture
36,000
0
0
36,000
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
217,500
0
0
217,500
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
217,500
0
0
217,500
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1214331
Izrada plana uredjenja
63,000
0
0
63,000
624660-1214334
Snabdevanje i instaliranje softvera GIS i GPS
40,500
0
0
40,500
624660-1214325
Uredjenje korita reke Bresance
36,000
0
0
36,000
624660-1214327
Ciscenje sredine i tretiranje otpadaka u ilegalnim deponijama
54,000
0
0
54,000
624660-1214329
Izrada i revidiranje projekata
45,000
0
0
45,000
624660-1214330
Nadoknadjivanja za izgradnju javne infrastrukture
45,000
0
0
45,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
283,500
0
0
283,500
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
283,500
0
0
283,500
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214109
Izgradnja doma staraca
230,000
230,000
230,000
690,000
624730-1214110
Kupovina zdravstvene opreme a GCFM-CFM i zdravstvene Ambulante
40,000
80,000
80,000
200,000
624730-1214654
Renoviranje zdravstvenih ob jekata
73,460
0
0
73,460
624730-1214121
Kupovina osnovnih sredstava
15,000
48,461
48,461
111,922
624730-1214122
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
90,000
90,000
90,000
270,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
448,460
448,461
448,461
1,345,382
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
448,460
448,461
448,461
1,345,382
54,000
0
0
54,000
624850 - Kultura, Omladina i Sport
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214322
Revitalizacija i odrzavanje objekta kulturnog nasledja
624850-1214323
Izgradnja kapaciteta za savet omladinskog delovanja
624850-1214190
Izgradnja kulturnog centra faza II u Suvojreci
624850-1214324
624850-1214309
18,000
0
0
18,000
117,000
0
0
117,000
Renoviranje i iygradnja kapaciteta za sportske stadione
54,000
0
0
54,000
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
27,000
0
0
27,000
624850-1214646
Izgradnja sale fizicke kulture, osnovna skola Skendija u Suvoj reci100,000
0
0
100,000
624850-1214310
Stvaranje zelenih povrsina u Suvoj reci
63,000
0
0
63,000
624850-1214311
Uredjenje parka Gimnazije
45,000
0
0
45,000
624850-1214320
Projekat za podrsku objekata savetodavnog Komiteta za sport
36,000
0
0
36,000
Ukupno - Kultura - Suva Reka
514,000
0
0
514,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
514,000
0
0
514,000
624920 - Obrazovanje i Nauka
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214103
Izgradnja skolske infrastrfukture
30,000
30,000
30,000
90,000
624920-1214105
Odrzavanje i renoviranje skolskih objekata
82,000
49,585
49,585
181,170
624920-1214107
Kupovina opreme i namestaja
21,904
30,000
30,000
81,904
Ukupno - Administracija - Suva Reka
133,904
109,585
109,585
353,074
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
133,904
109,585
109,585
353,074
Ukupno - Suva Reka 5,088,118 5,008,811 5,088,118 15,185,047
625000 - Malisevo
Faqe 29
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzet i Finansije - Malisevo
625175-1214487
Gradski muzej
200,000
0
0
200,000
625175-1214492
10% za sprovodjenje projekata iz 2011
300,000
0
0
300,000
625175-1214470
Finansije za poljoprivredu
50,000
0
0
50,000
625175-1214475
Sprej protiv krpelja i nadoknada za radnike
30,000
0
0
30,000
625175-1214476
Ko-finansiranje sa gradanima
124,838
0
0
124,838
625175-1214480
Pecina u selu Panorce
90,000
0
0
90,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Malisevo
794,838
0
0
794,838
Ukupno - Budzet i Finansije
794,838
0
0
794,838
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1110920
82709
Kanalizacija za sela iz 2011
150,000
0
0
150,000
625180-1110966
82710
Sakupljac otpadnih voda
300,000
0
0
300,000
625180-1214511
Kanalizaciona mreza u selima
370,000
0
0
370,000
625180-1216098
Regulisanje korita reke Miruse
80,000
0
0
80,000
625180-1216893
Rehabilitacija i odrzavanje puteva
0
0
800,000
800,000
900,000
0
800,000
1,700,000
0
900,000
0
900,000
0
0
500,000
500,000
0
900,000
500,000
1,400,000
0
500,000
0
500,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
180930 - Upravljanje Vode - Malisevo
625180-1216872
625180-1216881
Vodovod u selu Bubavcu
Ukupno - Upravljanje Vode - Malisevo
181730 - Javna Infrastruktura - Malisevo
625180-1216867
625180-1216859
Osnovna skola u Damaneku
0
500,000
0
500,000
625180-1216866
Osnovna skola u Goricu
0
500,000
0
500,000
625180-1216897
Odrzavanje skola
0
0
922,474
922,474
Ukupno - Javna Infrastruktura - Malisevo
0
1,500,000
922,474
2,422,474
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
900,000
2,400,000
2,222,474
5,522,474
0
407,636
0
407,636
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663700 - Urbano Planiranje i Inspekcija
625660-1216868
Gradski arhiv
625660-1216880
Tranzitni put kroz Malisevo
0
79,906
665,068
744,974
625660-1214527
Put Malisevo - Banje
150,000
0
0
150,000
625660-1214532
Gradski stadion
200,000
0
0
200,000
625660-1214535
Asfaltiranje i odrzavanje lokalnih puteva
250,000
0
0
250,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
600,000
487,542
665,068
1,752,610
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
600,000
487,542
665,068
1,752,610
665700 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
Kupovina i obnova opreme u GCPM
42,798
0
0
42,798
625730-1214561
Kupovina vozila
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
62,798
0
0
62,798
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
62,798
0
0
62,798
Osnovna skola u Vrmici
300,000
0
0
300,000
Osnovna skola
229,906
0
0
229,906
625920 - Obrazovanje i Nauka
933600 - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
625920-1111237
625920-1214584
82723
Faqe 30
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
529,906
0
0
529,906
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
529,906
0
0
529,906
Ukupno - Malisevo 2,887,542 2,887,542 2,887,542 8,662,626
626000 - Mamusa
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
Namestaj
626163-1215643
IT oprema
3,000
3,000
3,000
9,000
3,500
3,500
3,500
10,500
Ukupno - Administracija - Mamusa
6,500
6,500
6,500
19,500
Ukupno - Administracija i Osoblje
6,500
6,500
6,500
19,500
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1214990
Nastavak ciscenja i odrzavanje kanalizacije
1,000
1,000
1,000
3,000
626180-1215503
Pokrivanje dela kamenog mosta prirodnim kamenom
6,000
6,000
6,000
18,000
626180-1215376
4. festival paradajza
15,000
15,000
15,000
45,000
626180-1215135
Projekat za nadzor javnog osvetljenja - 2012
2,000
2,000
2,000
6,000
626180-1215514
Priprema projekta za asfaltiranje puta Mamusa - autoput (Vrbnica - Merdare)
0
7,000
7,000
14,000
626180-1215391
Projekat za saobracajna svetla i znakove
0
5,000
5,000
10,000
626180-1216239
Premestanje visokonaponskih stubova iz grada na periferiju Mamuse
26,750
26,750
26,750
80,250
626180-1215151
Nadzor infrastrukturnih projekata
3,000
3,000
9,000
626180-1215420
Ucesce opstine u realizaciji projekta za izgradnju zelene pijace sa 10,000
friziderima
15,000
15,000
40,000
626180-1216241
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
10,000
10,000
10,000
30,000
626180-1215313
Nastavak regulisanja poljskih puteva - poljoprivreda
5,000
15,000
15,000
35,000
626180-1215432
Nastavak popravke ulaznih i izlaznih tacaka u opstini Mamusa
20,000
20,000
20,000
60,000
626180-1216243
Regulisanje istorijskog groblja Nistrat u Mamusi
15,000
15,000
15,000
45,000
626180-1215338
Nastavak poplocavanja ulica
54,103
22,103
22,103
98,309
626180-1215455
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
10,000
10,000
10,000
30,000
626180-1215347
Ciscenje ulica
10,000
10,000
10,000
30,000
626180-1215480
Regulisanje parkova
10,000
15,000
15,000
40,000
626180-1215363
Projekat posumljavanja
3,000
5,000
5,000
5,000
15,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
202,853
202,853
202,853
608,559
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
202,853
202,853
202,853
608,559
1,250
1,250
1,250
3,750
Ukupno - Katastar Usluge - Mamusa
1,250
1,250
1,250
3,750
Ukupno - Kadastar i Geodezija
1,250
1,250
1,250
3,750
5,000
15,000
626650 - Kadastar i Geodezija
650700 - Katastar Usluge - Mamusa
626650-1215652
Ostali mali kapitali (katastarska merenja)
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626730-1215526
Snabdevanje medicinskim materijalom - opremom (EHO, oksimetar,5,000
defribrilator, 5,000
monitor)
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
5,000
5,000
5,000
15,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
5,000
5,000
5,000
15,000
626920 - Obrazovanje i Nauka
933900 - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
626920-1215685
Snabdevanje osnovnih skola masinom za ciscenje
5,765
5,765
5,765
17,295
626920-1215692
Snabdevanje osnovnih skola namestajem
2,600
2,600
2,600
7,800
8,365
8,365
8,365
25,095
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
8,365
8,365
8,365
25,095
Ukupno - Mamusa
223,968
223,968
223,968
671,904
Faqe 31
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
631163-1215904
Ucesce gradjana za lokalne ulice
70,369
0
0
70,369
631163-1215712
Izgradnja puta Poljana - Dranoc - nastavak
23,150
0
0
23,150
631163-1215917
Prostorni plan za selo Prekoluk
5,000
0
0
5,000
631163-1215897
Statua Ise Boletini - nastavak
88,300
0
0
88,300
631163-1216785
Obnavljanje skola
0
0
100,000
100,000
631163-1215911
Regulisanje korita reke u Behocu
15,000
0
0
15,000
631163-1215776
Memorijalna ploca Beleg
19,500
0
0
19,500
631163-1216769
Sastavljanje projekta
0
200,000
0
200,000
631163-1215905
Ulica Luka u centru sela - ucesce
50,000
0
0
50,000
631163-1215748
Ulica Gramacel - Saptej - nastavak
42,400
0
0
42,400
631163-1215898
Ulica Zecaj Strele - nastavak
20,000
0
0
20,000
631163-1216789
Vodovod
0
0
200,000
200,000
631163-1215912
Memorijal u Pobrdju
10,000
0
0
10,000
631163-1215888
Memorijalna ploca Lumbardhi - nastavak
20,000
0
0
20,000
631163-1216770
Asfaltiranje novih ulica u gradu
0
300,000
0
300,000
631163-1215906
Ulica Milaj Prapacan - produzetak
40,000
0
0
40,000
631163-1215750
Ulica Osmanaj Tahirsylaj- nastavak
39,000
0
0
39,000
631163-1215953
Detaljni urbanisticki plan za Zonu I
14,420
0
0
14,420
631163-1215899
Detaljni urbanisticki plan za zonu II
30,000
0
0
30,000
631163-1216792
Projekti za zdravstvo
0
0
100,000
100,000
631163-1215913
Gradska kanalizacija - produzetak
100,000
0
0
100,000
631163-1215891
Memorijalni kompleks - Glodzan
65,000
0
0
65,000
631163-1216772
Izgradnja nove skole u Rastavici
0
100,000
0
100,000
631163-1215907
Ucesce u kanali za navodnjavanje
631163-1215753
Gradski stadion - nastavak prve i druge faze
631163-1216706
Ucesce gradjana
631163-1215900
Rekonstrukcija i asfaltiranje gradskih ulica
631163-1216793
Betoniranje kanala za navodnjavanje
631163-1215914
Opsti memorijal za nacionalne zrtve
631163-1215892
Sportska sala OSNS Lidhja e Prizrenit - Decane
631163-1216774
Infrastruktura u seoskim oblastima
631163-1215908
631163-1215759
50,000
0
0
50,000
180,000
0
0
180,000
0
300,000
0
300,000
160,000
0
0
160,000
0
0
350,000
350,000
20,000
0
0
20,000
155,000
0
0
155,000
0
206,191
0
206,191
Priprema projekata
40,000
0
0
40,000
Ulica Sali Ceku Manastir - nastavak
71,100
0
0
71,100
631163-1216731
Produzetak vodovoda za deset sela
0
300,000
200,000
500,000
631163-1215902
PVPSH za otpad - uz ucesce USAID-a
50,000
0
0
50,000
631163-1216795
Kanalizacija za otpadne vode u selima
0
0
500,000
500,000
631163-1215915
Groblje zrtava u Strelcu
20,000
0
0
20,000
631163-1215893
Gradsko groblje - nastavak
15,000
0
0
15,000
631163-1216777
Ucesce gradjana
0
0
156,191
156,191
631163-1215909
Priprema projekta za kanalizaciju I-S-L-D-P
15,000
0
0
15,000
631163-1215764
Palata kulture Isnic
17,952
0
0
17,952
631163-1216767
Asfaltiranje ulica u Luci
0
100,000
0
100,000
631163-1215903
Ulica Kodralji
40,000
0
0
40,000
631163-1215916
Vodovod u Strelcu - nastavak
50,000
0
0
50,000
631163-1215896
Asfaltiranje ulice Locan - nastavak
20,000
0
0
20,000
631163-1216781
Priprema investicionih projekata
0
0
100,000
100,000
631163-1215910
Ucesce u izgradni osnovne skole u Rastovici
30,000
0
0
30,000
Faqe 32
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631163-1215765
Vodovod Isnic - nastavak
80,000
0
0
80,000
631163-1216768
Sportska sala u OS u Drenovcu
0
200,000
0
200,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
1,666,191
1,706,191
1,706,191
5,078,573
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,666,191
1,706,191
1,706,191
5,078,573
631920 - Obrazovanje i Nauka
934200 - Osnovno Obrazovanje - Decane
631163-1215918
Obnavljanje skola
40,000
0
0
40,000
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Decane
40,000
0
0
40,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
40,000
0
0
40,000
Ukupno - Decane 1,706,191 1,706,191 1,706,191 5,118,573
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1111208
Vozilo za potrebe opstine
10,000
13,000
12,000
35,000
632163-1213978
Izgradnja kancelarije u Rogovu
25,000
0
0
25,000
632163-1214096
Naseljene zgrade - obnova
70,000
80,000
85,000
235,000
632163-1213984
Softver za menadzment ljudskih resursa (kadrova)
20,000
15,000
15,000
50,000
Ukupno - Administracija - Djakovica
125,000
108,000
112,000
345,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
125,000
108,000
112,000
345,000
2,200,000
2,300,000
2,350,000
6,850,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Djakovica
2,200,000
2,300,000
2,350,000
6,850,000
Ukupno - Budzet i Finansije
2,200,000
2,300,000
2,350,000
6,850,000
130,000
130,000
150,000
410,000
632175 - Budzet i Finansije
175160 - Budzet i Finansije - Djakovica
632175-1112231
Razliciti kapitalni projekti uz ko-finansiranje
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1214012
Odrzavanje i produzavanje javnog osvetljenja
632180-1214013
Odrzavanje i izgradnja parkova
70,000
220,000
250,000
540,000
632180-1214014
Vertikalna i horizontalna signalizacija na putevima
70,000
120,000
150,000
340,000
632180-1214009
Popravka asfaltiranih puteva
490,000
223,064
29,343
742,407
632180-1214090
Kanali za otpadne i pijace vode
370,000
500,000
450,000
1,320,000
632180-1214010
Popravka puteva sa sljunkom
632180-1214011
Letnje i zimsko odrzavanje puteva
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
90,000
100,000
100,000
290,000
130,000
200,000
220,000
550,000
1,350,000
1,493,064
1,349,343
4,192,407
10,000
11,000
12,000
33,000
184200 - Vatrogasci i Inspekcija
632180-1214091
Sufinansiranje, iygradnja stanica u Ponosecu i Damjanu
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
10,000
11,000
12,000
33,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,360,000
1,504,064
1,361,343
4,225,407
200,000
250,000
300,000
750,000
70,000
80,000
80,000
230,000
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
270,000
330,000
380,000
980,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
270,000
330,000
380,000
980,000
260,900
510,900
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1214088
Izgradnja kanala za navodnjavanje na teritoriji opstine
632470-1214089
Izgradnja brana idr
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1214039
Nastavak izgradnje vodovodne mreze u Rekes Keqe i Duskaji
100,000
150,000
632480-1214045
Asfaltiranje ulica u Brekocu
150,000
30,000
0
180,000
632480-1214049
Poplocavanje ulica i trotoara u gradu (deg. Tepelena, I. Soba, A.Buza,
578,121
London,522,044
itd.)
424,865
1,525,030
Faqe 33
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480-1214061
Iygradnja mosta u Raci
11,000
0
0
11,000
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
839,121
702,044
685,765
2,226,930
Ukupno - Ekonomski Razvoj
839,121
702,044
685,765
2,226,930
25,000
0
25,000
50,000
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1214070
Revizija postojecih detaljnih planova
632660-1214094
Detaljni urbanisticki plan za ?Skivjane? ? sporedni centar
0
0
65,000
65,000
632660-1214095
Detaljni urbanisticki plan za oblast ?starog grada?
0
0
15,000
15,000
632660-1214098
Detaljni urbanisticki plan za ?juznu industrijsku zonu?
0
40,000
0
40,000
632660-1214066
Detaljni urbanisticki plan za juznu zonu
21,000
0
0
21,000
632660-1214068
Detaljni urbanisticki plan za zonu ?Jug A?
15,000
0
0
15,000
632660-1214092
Detaljni plan za naselje ?Rogova? ? sporedni centar
0
65,000
0
65,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
61,000
105,000
105,000
271,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
61,000
105,000
105,000
271,000
632730 - Osnovno Zdravstvo
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1214028
Medicinska oprema za hitnu sluzbu
13,327
0
0
13,327
632730-1214106
Renoviranje i odrzavanje drzavnih objekata
20,000
100,000
120,000
240,000
632730-1214024
Izgradnja CPM-a u Cabratu
80,000
0
0
80,000
632730-1214025
Renoviranje hitne sluzbe
40,000
0
0
40,000
632730-1214026
Dodatak i renoviranje CPM-a - RIZE
40,000
0
0
40,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
193,327
100,000
120,000
413,327
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
193,327
100,000
120,000
413,327
5,000
10,000
10,000
25,000
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
632850-1214085
Biblioteka - sanitarni cvorovi i prozori
632850-1214086
Izgradnja sportskih terena
60,000
80,000
80,000
220,000
632850-1214076
Sanitarni cvorovi i svlacionice u pozoristu
10,000
15,000
20,000
45,000
632850-1214078
Oprema za ozvucenje Univerzalne sale KUD-a Vokshi
9,000
15,000
20,000
44,000
632850-1214079
Klimatizacija i delimicna ventilacija svecane sale Doma kulture A. Vokshi
15,000
15,000
30,000
60,000
632850-1214081
Renoviranje biblioteka u Bistrazinu i Brekovcu
11,000
15,000
15,000
41,000
632850-1214082
Postavljanje tepisona na sportskim terenima
40,000
50,000
50,000
140,000
Ukupno - Kultura - Djakovica
150,000
200,000
225,000
575,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
150,000
200,000
225,000
575,000
64,960
320,000
330,000
714,960
64,960
320,000
330,000
714,960
3,700
0
0
3,700
3,700
0
0
3,700
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1214016
Odrzavanje skola
Ukupno - Administracija - Djakovica
925100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
632920-1214017
Odrzavanje predskolskih ustanova i obdanista
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
934500 - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
632920-1214022
Renoviranje osnovne skole Nimon Ferizi - Lipovec
40,000
0
0
40,000
632920-1214102
Renoviranje osnovne skole Selman Riza - Djakovica
20,000
0
0
20,000
632920-1214019
Odrzavanje osnovnih skola
75,000
0
0
75,000
632920-1214104
Nastavak osvetljavanja O.S. Isa Boletini, O. Hyle
200,000
0
0
200,000
335,000
0
0
335,000
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
946500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
632920-1214020
Odrzavanje srednjih skola
27,000
0
0
27,000
632920-1214023
Renoviranje gimnasticke sale u srednjoj skoli Hysni Zajmi - Djakovica
40,000
0
0
40,000
Faqe 34
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
67,000
0
0
67,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
470,660
320,000
330,000
1,120,660
Ukupno - Djakovica 5,669,108 5,669,108 5,669,108 17,007,324
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1214485
Projekti uz sufinansiranje sa resornim ministarstvima, zajednicom,
233,229
razlicitim stranim
300,000
i domacim
300,000
donatorima,
833,229
fondovim
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
233,229
300,000
300,000
833,229
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
233,229
300,000
300,000
833,229
4,000
0
0
4,000
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1214488
Kupovina opreme za informacionu tehnologiju
633163-1214577
Poplocavanje parkinga za vozila
18,000
0
0
18,000
633163-1214583
Kupovina sluzbenih vozila
30,000
0
0
30,000
633163-1214588
Regulisanje dvorista i poplocavanje trotoara lokalnih kancelarija u 13,000
Rakosu i Banji
0
0
13,000
633163-1214590
Automatsko paljenje agregata u opstinskoj zgradi
4,000
0
0
4,000
Ukupno - Administracija - Istok
69,000
0
0
69,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
69,000
0
0
69,000
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214644
riprema projekat za kanalizaciju u selima Orno brdo i Kalicane
7,000
0
0
7,000
633180-1214599
Horizontalna i vertikalna signalizacija
20,000
25,000
30,000
75,000
633180-1214649
Priprema projekta za kanalizaciju u selima Trbuhovce - Zablace
10,000
0
0
10,000
633180-1214603
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
15,000
15,000
20,000
50,000
633180-1214653
Izgradnja kanalizacije u selu Starodvoranu
30,000
0
0
30,000
633180-1214605
Ciscenje i pranje ulica u urbanim centrima
24,000
26,000
28,000
78,000
633180-1214659
Izgradnja kanalizacije u Donjem Istoku
35,000
0
0
35,000
633180-1214609
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
25,000
20,000
20,000
65,000
633180-1214670
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
50,000
0
18,784
68,784
633180-1214639
Odrzavanje parkova i uklanjanje otpada
15,000
15,000
15,000
45,000
633180-1214671
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
25,000
0
0
25,000
633180-1214642
Izgradnja kanalizacije u naselju Mali Istok - III faza
35,000
0
0
35,000
633180-1214595
Odrzavanje javnog osvetljenja
10,000
10,000
10,000
30,000
301,000
111,000
141,784
553,784
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
180970 - Upravljanje Vode - Istok
633180-1214937
Izgradnja kanalizacije u selima Belo polje - Veric
0
7,000
0
7,000
633180-1214938
Izgradnja kanalizacije u selu Kovrage - I faza
0
10,000
0
10,000
633180-1214941
Izgradnja kanalizacije u selima Ukca - Rakos
0
30,000
0
30,000
633180-1215261
Izgradnja kanalizacije u selu Trbuhovcu
0
0
7,000
7,000
Ukupno - Upravljanje Vode - Istok
0
47,000
7,000
54,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
301,000
158,000
148,784
607,784
633195 - Lokalna Kancelarija
195850 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
633195-1214678
Izgradnja omladinskog centra i kancelarije u selu Dobrusa
50,000
0
0
50,000
633195-1214679
Ucesce u kapitalnom projektu NVO-a, zajednice i drugih donatora 13,500
0
0
13,500
633195-1214682
Popravka lokalnih puteva IV kategorije
15,000
0
0
15,000
633195-1214684
Asfaltiranje puta - Zalc
50,000
0
0
50,000
633195-1214685
Popravka elektricne mreze u selu Kovrage
14,000
0
0
14,000
142,500
0
0
142,500
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
Faqe 35
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Lokalna Kancelarija
142,500
0
0
142,500
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633470-1214740
Odrzavanje planinskih puteva
30,000
3,500
3,500
37,000
633470-1214745
Kupovina triju vozila za sektor sumarstva
30,000
30,000
30,000
90,000
633470-1214747
CIscenje kanala za navodnjavanje
25,000
20,000
20,000
65,000
633470-1215278
Betoniranje kanala za navodnjavanje od Prekala do Zablaca
0
0
20,000
20,000
633470-1214752
Priprema projekta za regulisanje obale Bolovana
5,000
0
0
5,000
633470-1214754
Sanacija kanala za navodnjavanje u Tomancu - naselje Kabasi
5,000
0
0
5,000
633470-1214946
Produbljivanje i regulisanje korita reke Veluse
0
60,000
0
60,000
633470-1214731
Regulisanje poplavljenog potoka u Cercu
50,898
7,404
0
58,302
633470-1214947
Izgradnja brane u Prigodama i betoniranje kanala
0
50,000
0
50,000
633470-1214735
Regulisanje cevi dobovacke brane i izgradnja potpornog zida
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
165,898
170,904
73,500
410,302
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
165,898
170,904
73,500
410,302
35,200
0
0
35,200
0
85,000
0
85,000
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1214761
Asfaltiranje lokalnih puteva u Banji
633480-1214951
Asfaltiranje puta u Kosu
633480-1215295
Asfaltiranje puta u STarodvoranu
0
0
95,800
95,800
633480-1214810
Kupovina niskonaponskih elektricnih kablova
10,000
15,000
15,000
40,000
633480-1214768
Asfaltiranje ulice Surigane
45,000
0
0
45,000
633480-1214964
Asfaltiranje ulica u Zalcu / naselje Baljaj
0
78,500
0
78,500
633480-1215297
Izgradnja septicke jame Vrelo - Sudenica
0
0
85,500
85,500
633480-1214813
Kupovina vodovodnih cevi
10,000
16,000
16,000
42,000
633480-1214773
Izgradnja mosta u Rakosu
6,300
0
0
6,300
633480-1214966
Asfaltiranje ulice u Krnjini
0
95,800
0
95,800
633480-1215298
Asfaltiranje puta u Ljubovu
0
0
18,200
18,200
633480-1214816
Asfaltiranje puta u Drenji
50,831
0
0
50,831
633480-1214778
Asfaltiranje puta Susice
60,000
0
0
60,000
633480-1214967
Kanalizacija Cerce - Ljubozda
0
85,500
0
85,500
633480-1215300
Izgradnja mosta u Ljubovu
0
0
6,000
6,000
633480-1214819
Asfaltiranje puta u Prekalu
20,000
95,000
0
115,000
633480-1215284
Asfaltiranje puta u Susici
0
0
95,800
95,800
633480-1214783
Izgradnja mosta u Zakovu
6,000
0
0
6,000
633480-1214986
Izgradnja kanalizacije u Kalicanu
0
40,000
0
40,000
633480-1215303
Izgradnja kanalizacije u Temalju
0
0
40,000
40,000
633480-1214825
Kupovina cevi za kanalizaciju otpadnih voda
15,500
30,000
30,000
75,500
633480-1215287
Asfaltiranje puta u Rakosu
0
0
55,000
55,000
633480-1214787
Izgradnja vodovoda u Surigonu
10,000
0
0
10,000
633480-1214993
Priprema projekata za asfaltiranje puteva
0
10,000
0
10,000
633480-1214756
Asfaltiranje lokalnih puteva u Gurakovcu
50,000
0
0
50,000
633480-1215304
Priprema projekata za asfaltiranje lokalnih puteva
0
0
10,000
10,000
633480-1215290
Asfaltiranje puta Kalicane, Metaj-Zogaj
633480-1214802
Asfaltiranje lokalnih puteva u Rakosu
0
0
58,500
58,500
18,066
0
0
18,066
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
336,897
550,800
525,800
1,413,497
Ukupno - Ekonomski Razvoj
336,897
550,800
525,800
1,413,497
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1214833
Otvaranje, asfaltiranje sa obe strane izvora u Istoku plus izgradnja
120,000
mosta koji povezuje
0 ovaj put
Faqe 36
0
120,000
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633660-1214835
Izgradnja memorijalnog centra vecnog predsednika Republike Kosova
100,000
Dr. Ibrahima Rugove
0
u centru
0 Istoka
100,000
633660-1214836
Izgradnja i poplocavanje trotoara u ulici B. Gasi
50,000
0
0
50,000
633660-1214837
Poplocavanje ulice sa izvorom trafoa u Vrelu
30,000
0
0
30,000
633660-1214830
Priprema projekata za regulisanje infrastrukture
25,000
0
0
25,000
325,000
0
0
325,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
665900 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
633660-1214998
Regulisanje parka u Gurakovcu
0
30,000
0
30,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
30,000
0
30,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
325,000
30,000
0
355,000
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
633730-1215309
Centralni magazin u GCPM-u
0
0
25,000
25,000
633730-1215001
Izgradnja ambulante u selu Padaliste
0
50,000
0
50,000
633730-1215310
Izgradnja ambulante u selu Uce
0
0
50,000
50,000
633730-1215314
Izgradnja ambulance u Kocu
0
0
50,000
50,000
633730-1215315
Pomocna zgrada za drva u GCPM-u
0
0
30,000
30,000
633730-1215317
Pomocne zgrade za drva u deset ambulanti
0
0
50,000
50,000
633730-1214841
Priprema ambijenta za postavljanje rentgenskog aparate u GCPM-u
30,000
0
0
30,000
633730-1215319
Pomocna zgrada za drva u CPM-u u Banji
0
10,000
10,000
633730-1214843
Kupovina opreme za GCPM
0
35,000
0
0
35,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
65,000
50,000
215,000
330,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
65,000
50,000
215,000
330,000
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1214907
Podrska u inventaru za KVRL
3,000
0
0
3,000
633850-1214932
Obelezavanje kulturnih spomenika u opstini Istok
5,000
0
0
5,000
633850-1215327
Popravka ograde doma kulture u Istoku
0
0
12,000
12,000
633850-1214910
Izgradnja kosarkaskog polja u Istoku sa Tartamom, tepisonima i osvetljenjem
8,500
0
0
8,500
633850-1215004
Opremanje doma kulture inventarom
0
3,000
0
3,000
633850-1214913
Sportski rekviziti za klubove koji su licencirani od strane federacije 5,000
0
0
5,000
633850-1215006
Istrazivanje pecine Golak - Cerce
633850-1214920
Organizacija letnjih sportskih kampova
633850-1215011
Renoviranje koncertne sale u domu kulture
633850-1214923
Izgradnja osvetljenja na kosarkaskom polju - Gurakovce, Vrelo, Rakos,
2,000
Banja
633850-1214898
Renoviranje opstinskog muzeja
633850-1214926
Podrska kulturnih aktivnosti
633850-1214903
0
6,000
0
6,000
4,000
4,000
4,000
12,000
0
10,000
0
10,000
2,000
2,000
6,000
10,000
0
0
10,000
5,000
0
0
5,000
Organizacija letnjih kampova za mlade u inostranstvu
6,000
6,000
6,000
18,000
633850-1214929
Organizacija festivala folklora
7,000
7,000
7,000
21,000
633850-1215322
Restauracija mlina
0
0
5,000
5,000
55,500
38,000
36,000
129,500
0
0
15,000
15,000
0
0
15,000
15,000
Ukupno - Kultura - Istok
850570 - Podrska Omladini - Istok
633850-1215330
Izgradnja sportskog terena u Studenici
Ukupno - Podrska Omladini - Istok
850970 - Sport i Rekreacija - Istok
633850-1215014
Izgradnja sportskog poligona u Banji
0
15,000
0
15,000
633850-1215027
Odrzavanje okoline i ograde gradskog stadiona u Istoku
0
10,000
0
10,000
Ukupno - Sport i Rekreacija - Istok
0
25,000
0
25,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
55,500
63,000
51,000
169,500
633920 - Obrazovanje i Nauka
934800 - Osnovno Obrazovanje - Istok
Faqe 37
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633920-1214846
Regulisanje drenaznih cevi u OS "N. Mjeda"
3,000
0
0
3,000
633920-1215350
Kabinet za matematiku - O.S. Noli - Begov Lukavac
0
0
3,000
3,000
633920-1215132
Izgradnja magacina B. Curri, Cerce
0
5,000
0
5,000
633920-1215192
Regulisanje sanitarnih cvorova unutar objekta O.S. "Nolli" Begov Lukavac
0
5,000
0
5,000
633920-1215340
Izgradnja magacina za drva i ugalj - H. Zajmi - Vrelo
633920-1214881
Kabinet za biologiju "M. Camaj" Gurakovce
633920-1215091
Poplocavanje ispred objekta skole "Trepca", Banja
633920-1215163
633920-1214856
Izgradnja ograde u O.S. "H. Zajmi"
17,660
633920-1215353
Kabinet za fiziku - O.S. Noli - Begov Lukavac
0
633920-1215133
Kabinet za bilogiju, B. Curri, Istok
633920-1215194
Izgradnja sportske sale "H. Zajmi" Vrelo
633920-1215342
Osvetljenje za dvoriste skole "H. Zajmi" Vrelo
633920-1214884
Kabinet za informatiku, "Z. Zeka", Kalicane
633920-1215092
Hemijki kabinet Bajram Curi u Istok
633920-1215166
Izgradnja pomocne zgrade "F. Noli" Dobrusa
633920-1214858
Regulisanje ograde u O.S. "Trepca" u Banji
633920-1215357
Kabinet za informatiku skole "Trepca", Banja
633920-1215134
Asfaltiranje sportskog poligona "Mehmet Akif", Gornja Susica
633920-1215199
633920-1215343
633920-1214888
Kabinet za fiziku "N. Mjeda", Rakos
633920-1215096
Poplocavanje objekta skole H. Zajmi, Vrelo
633920-1215169
Izgradnja ulice, poplocavanje prilaza skoli "N. Mjeda", Rakos
633920-1215334
Sportska sala "A. Rrustemi" Zalc
633920-1214865
Regulisanje ograde skole "B. Curri" u Istoku
633920-1215360
Kabinet za fiyiku O.S. "Trepca", Banja
633920-1215137
Izgradnja-asfaltiranje sportskog terena B. Curri - Cerce
633920-1215205
Izgradnja pomocne zgrade +jedne ucionice + magacina "B. Curri" Muzevine
0
633920-1215344
Asfaltiranje sportskog poligona - H. Zajmi - Prigode
633920-1214889
Izgradnja petorazredne skole u Studenici
633920-1215099
Asfaltiranje sportskog terena "Tre Deshmoret e Shkolles Shqipe", Surigon
0
633920-1215170
Kabinet Informatike Bajram Curi u Istok
0
633920-1215336
Izgradnja magacina za drva - H. Zajmi - Prigode
0
633920-1214876
Izgradnja deponije O.S "F.S. Noli" - Dobrusa
5,000
0
0
5,000
633920-1215365
Izgradnja-asfaltiranje sportskih terena "B. Curri" Dubrava
0
0
16,800
16,800
633920-1215159
Izgradnja-asfaltiranje sportskog terena B. Curri
0
16,800
0
16,800
633920-1215207
Kabinet za biologiju "A. Rrustemi" Zalc
0
10,000
0
10,000
633920-1215345
Kabinet za biologiju - N. Mjeda - Rakos
0
0
12,000
12,000
633920-1215125
Asfaltiranje sportskog terena "Tre Deshmoret e Shkolles Shqipe", Padaliste
0
13,000
0
13,000
633920-1215175
Izgradnja magacina za drva "H. Zajmi" Prigode
0
10,000
0
10,000
633920-1215337
Izgradnja igralista O.S. Noli - Begov Lukavac
633920-1214879
Opremanje kabineta za informatiku "I. Qemali"
633920-1215161
633920-1215346
0
0
13,000
13,000
12,000
0
0
12,000
0
10,000
0
10,000
Asfaltiranje sportskog terena "Tre deshmoret e shkolles shqipe", Ukca 0
13,000
0
13,000
0
0
17,660
0
5,000
5,000
0
13,000
0
13,000
0
180,000
0
180,000
0
0
7,000
7,000
10,000
0
0
10,000
0
15,000
0
15,000
0
10,000
0
10,000
25,000
0
0
25,000
0
0
12,000
12,000
0
111,380
0
111,380
Regulisanje infrastrukture/skolskog dvorista "I. Qemali" Starodvorane
0
10,000
0
10,000
Kabinet za fiziku - B. Curri - Istok
0
0
15,000
15,000
12,000
0
0
12,000
0
20,000
0
20,000
0
15,000
0
15,000
0
0
180,000
180,000
25,000
0
0
25,000
0
0
8,000
8,000
0
16,800
0
16,800
10,000
0
10,000
0
10,000
10,000
0
0
50,000
13,000
0
13,000
15,000
0
15,000
0
10,000
10,000
0
50,000
0
0
15,000
15,000
12,000
0
0
12,000
Asfaltiranje sportskog terena "M. Camaj" Suvi Lukavac
0
13,000
0
13,000
Sportska sala - N. Mjeda - Rakos
0
0
180,000
180,000
633920-1215129
Renoviranje sanitarnih cvorova, Ndre Mjeda - Rakos
0
5,000
0
5,000
633920-1215189
Opremanje kabineta za muziku "B. Curri" Istok
0
5,000
0
5,000
633920-1215339
Izgradnja - asfaltiranje sportskih terena - B. Curri - Syne
0
0
16,800
16,800
633920-1214880
Regulisanje spoljnje infrastrukture skole "Z. Zeka" Kalicane
7,000
0
0
7,000
633920-1215162
Regulisanje ograde "Tre deshmoret shkolles shqipe", Ukca
0
15,000
0
15,000
Faqe 38
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Istok
178,660
549,980
503,600
1,232,240
946800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
633920-1215377
Kabinet za informatiku "H. Zeka" Istok
0
0
8,000
8,000
633920-1215378
Kabinet za informatiku "M. Frasheri", Gurakovce
0
0
15,000
15,000
633920-1215380
Kabinet za masintstvo-radionica-oprema "M. Frasheri" Gurakovce
0
0
10,000
10,000
633920-1215371
Kabinet za informatiku "H. Zeka" Istok
0
0
15,000
15,000
633920-1215373
Kabinet za biologiju "H. Zeka" Istok
0
0
7,000
7,000
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
0
0
55,000
55,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
178,660
549,980
558,600
1,287,240
Ukupno - Istok 1,872,684 1,872,684 1,872,684 5,618,052
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1215890
Kanalizacija otpadnih voda u Sferku - treca faza
46,085
0
0
46,085
634160-1215501
Fabrika pijace vode
634160-1215831
Pomoc za izgradnju kuca
700,000
795,000
900,000
2,395,000
50,000
0
0
50,000
634160-1215662
634160-1215543
Asfaltiranje puta u Gornjoj Cupevi
40,000
0
0
40,000
Projekat za razvoj pcelarstva
15,000
0
0
15,000
634160-1215875
Sufinansiranje sa donatorima
147,500
450,811
633,585
1,231,896
634160-1215664
Regulisanje kanalizacije u Gornjoj Cupevi
20,000
0
0
20,000
634160-1215606
Put sa trotoarom u blizini nove srednje skole
50,000
0
0
50,000
634160-1215885
Izgradnja skole u Sicevu - druga faza
87,774
287,774
0
375,548
634160-1215665
Kanalizacija u selu Stup
30,000
0
0
30,000
634160-1215607
Asfaltiranje puta Klina - Stupel
250,000
300,000
0
550,000
634160-1215886
Regulisanje korita reke Klina 3
150,000
0
0
150,000
634160-1215666
Izgradnja kanalizacije u Ranovcu
30,000
0
0
30,000
634160-1215887
Staklenik za poljoprivrednike
15,000
0
0
15,000
634160-1215679
Izgradnja ograde u skoli u Gornjoj Jasanici
20,000
0
0
20,000
634160-1215655
Ograda za opstinsko dvoriste
15,000
0
0
15,000
634160-1215889
Zimsko odrzavanje puteva
50,000
0
0
50,000
634160-1215680
Asfaltiranje ulice u naselju Buzalja
15,000
0
0
15,000
634160-1215657
Osvetljavanje gradskih ulica
30,000
0
0
30,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
1,761,359
1,833,585
1,533,585
5,128,529
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,761,359
1,833,585
1,533,585
5,128,529
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
634920-1215608
Izgradnja skole u Drenovcu
72,226
0
300,000
372,226
Ukupno - Administracija - Klina
72,226
0
300,000
372,226
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
72,226
0
300,000
372,226
Ukupno - Klina 1,833,585 1,833,585 1,833,585 5,500,755
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
635160-1215147
Participacija na projektima sa donatorima i Ministarstvom
400,000
0
0
400,000
635160-1215143
Kupovina imovine pod eksproprijacijom
246,823
0
0
246,823
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
646,823
0
0
646,823
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
646,823
0
0
646,823
635163 - Administracija i Osoblje
Faqe 39
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
163190 - Administracija - Pec
635163-1215174
Renoviranje i odrzavanje mesnih kancelarija
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Administracija - Pec
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
50,000
0
0
50,000
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635180-1215088
Sitni kapital
16,221
0
0
16,221
635180-1215384
Ostali kapital-letnje odrzavanje
110,000
0
0
110,000
635180-1214691
Vodovod za sela Lugu i Baranit
470,000
5,161,670
5,161,661
10,793,331
635180-1215157
Ostale strukture-Izrada projekata
30,000
0
0
30,000
635180-1215007
Ostale strukture-Odrzavanje javne rasvete
30,000
0
0
30,000
635180-1215403
Ostali kapital-ciscenje puteva
160,000
0
0
160,000
635180-1214871
Vodovod za sela Lugu i Lecanit
320,000
0
0
320,000
635180-1215018
Izgradnja javne rasvete
635180-1215404
Ukupna rekonstrukcija puta OEBS-Vitomirica
635180-1214896
635180-1215160
45,000
0
0
45,000
799,369
0
0
799,369
Saobrac•ajni znaci
70,000
0
0
70,000
Odrzavanje puteva u Rugovi
50,000
0
0
50,000
635180-1215029
Odrzavanje neasfaltiranih puteva
50,000
0
0
50,000
635180-1215416
Ulepsavanje grada za praznike
10,000
0
0
10,000
635180-1214933
Uredj‘enje kanalizacije i lokalnih puteva u gradu
528,854
0
0
528,854
635180-1215454
Odrzavanje groblja
25,000
0
0
25,000
635180-1214956
Uredjenje lokalnih puteva i kanalizacije u selima
489,825
0
0
489,825
635180-1215372
Ostali kapital-zimsko odrzavanje
100,000
0
0
100,000
3,304,269
5,161,670
5,161,661
13,627,600
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1215066
Generator
635180-1215167
Namestaj za novu zgradu
8,000
0
0
8,000
635180-1215083
Izgradnja zgrade emergencije-druga faza
45,000
0
0
45,000
635180-1215061
Kupovina autocisterne za vatrogasce
50,000
0
0
50,000
635180-1215500
Servisiranje radioveza
1,000
0
0
1,000
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
114,000
0
0
114,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
3,418,269
5,161,670
5,161,661
13,741,600
635195 - Lokalna Kancelarija
195950 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
635195-1215078
Participacija na projektima za zajednice
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija
100,000
0
0
100,000
85,000
0
0
85,000
3,000
0
0
3,000
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470190 - Poljoprivreda - Pec
635470-1215077
Kanal navodnjavanja u selo Jablanica Lesane
635470-1215541
Participacija za projekte za zajednice
635470-1215079
Izgradnja brane u selo Pos•est
50,000
0
0
50,000
635470-1215081
Izgradnja brane u selo Calapek
20,000
0
0
20,000
635470-1215082
Kanal navodnjavanja selo Labjane
20,000
0
0
20,000
635470-1215076
Kanal navodnjavanja u selo Cusk-Qyshk
22,000
0
0
22,000
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
200,000
0
0
200,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
200,000
0
0
200,000
45,000
0
0
45,000
635480 - Ekonomski Razvoj
480590 - Turizam - Pec
635480-1214965
Participacija na projektima za turizam
Faqe 40
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Turizam - Pec
45,000
0
0
45,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
45,000
0
0
45,000
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1214996
Digitalizacija katastarskih zona
69,000
0
0
69,000
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
69,000
0
0
69,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
69,000
0
0
69,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
150,000
0
0
150,000
67,578
0
0
67,578
67,578
0
0
67,578
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666000 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
635660-1215084
Projektiranje urbanistic•kih plsanova
635730 - Osnovno Zdravstvo
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1215075
Renoviranje i odrzavanje zdravstvenih zgrada
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755900 - Socijalne Sluzbe - Pec
635730-1215158
Vozilo
15,000
0
0
15,000
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Pec
15,000
0
0
15,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
82,578
0
0
82,578
635850 - Kultura, Omladina i Sport
850190 - Kultura - Pec
635850-1215094
Renoviranje druge faze doma Kulture
75,000
0
0
75,000
635850-1215108
Renoviranje pozorista Istref Begoli Pec druga faza
30,000
0
0
30,000
635850-1215127
Uredjenje povordina blizu zgrada
10,000
0
0
10,000
635850-1215136
Uredenje zgrada i sportskih terena
35,000
0
0
35,000
Ukupno - Kultura - Pec
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
150,000
0
0
150,000
140,000
0
0
140,000
140,000
0
0
140,000
10,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1215058
Renoviranje skolskih zgrada
Ukupno - Administracija - Pec
925700 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
635920-1215063
Renoviranje predskolskih zgrada
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
935400 - Osnovno Obrazovanje - Pec
635920-1215067
Renoviranje grejanja osn.sk. Djemajl Kada
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pec
947400 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pec
635920-1215069
Renoviranje srednjih Skola
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pec
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
250,000
0
0
250,000
Ukupno - Pec 5,161,670 5,161,670 5,161,661 15,485,001
636000 - Junik
636163 - Administracija i Osoblje
163200 - Administracija - Junik
636163-1216516
636163-1216618
0
Izgradnja brana za Navodnjavanje
Ukupno - Administracija - Junik
Faqe 41
20,000
0
20,000
0
0
50,000
50,000
0
20,000
50,000
70,000
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
20,000
50,000
70,000
0
160,000
0
160,000
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636180-1216506
636163-1215473
Odrzavanje lokalnih puteva
30,000
0
0
30,000
636180-1216726
Odrzavanje lokalnih puteva
0
0
20,000
20,000
636163-1215509
Rekonstrukcija Lokalnih puteva Faza III
77,738
136,572
0
214,310
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
107,738
296,572
20,000
424,310
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
107,738
296,572
20,000
424,310
10,000
0
0
10,000
0
0
40,000
40,000
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
10,000
0
40,000
50,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
10,000
0
40,000
50,000
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636163-1215802
Participacija na projektima
636480-1216610
Participacija na projektima Ekonomskog razvoja
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661050 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Junik
636660-1216645
Tranzitni put Bajraktar-Gornja Gadzera-cok L=2 km
0
0
113,286
113,286
636660-1216513
Izgradnja lokalnih puteva kod Hibe
0
0
63,286
63,286
0
0
176,572
176,572
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Junik
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636163-1215293
Sastavljanje urbanistickog plana, Miroc-Donje Gadjere
30,000
0
0
30,000
636163-1216242
Rekonstrukcija lokalnih puteva faza III
62,099
0
0
62,099
636163-1215400
Izrada projekata
20,000
0
0
20,000
636163-1216237
Rehabilitacija kanala navodnjavanja i kanalizacije u ulici Krasnići15,000
0
0
15,000
636163-1216240
Uredenje skladista za bacanje zemljista sa postrojenja
9,635
0
0
9,635
136,734
0
0
136,734
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
30,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
666050 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
636660-1216623
Sastavljnje Projekata
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
136,734
0
206,572
343,306
Ukupno - Junik
254,472
316,572
316,572
887,616
38,000
38,000
38,000
114,000
Ukupno - Administracija - Leposavic
38,000
38,000
38,000
114,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
38,000
38,000
38,000
114,000
641000 - Leposavic
641163 - Administracija i Osoblje
163210 - Administracija - Leposavic
641163-1216861
Kupovina sluzbenog vozila
641195 - Lokalna Kancelarija
196050 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
641195-1216845
Asfaltiranje puta u selo Kosutovo, Bistrica i Ceraja
662,000
224,021
224,021
1,110,042
641195-1216850
Asfaltiranje puta u Arvatska
224,021
300,000
300,000
824,021
641195-1216854
Projekat sa koofinansiranjem
641195-1216860
Kupovina jednog sluzbenog vozila
0
400,000
400,000
800,000
38,000
0
0
38,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
924,021
924,021
924,021
2,772,063
Ukupno - Lokalna Kancelarija
924,021
924,021
924,021
2,772,063
90,000
118,557
118,557
327,114
641730 - Osnovno Zdravstvo
742500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
641730-1216863
Kupovina zdravstvene opreme
Faqe 42
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
641730-1216865
Namestaj za Ambulante u Vracevo i Saljsku Bistricu
28,557
0
0
28,557
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
118,557
118,557
118,557
355,671
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
118,557
118,557
118,557
355,671
Ukupno - Leposavic 1,080,578 1,080,578 1,080,578 3,241,734
642000 - Mitrovica
642160 - Predsednik i Opstinski Savet
160220 - Kancelarija Predsednika - Mitrovica
642160-1215097
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra
9,500
10,500
12,000
32,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Mitrovica
9,500
10,500
12,000
32,000
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
9,500
10,500
12,000
32,000
642163 - Administracija i Osoblje
163220 - Administracija - Mitrovica
642163-1215148
Izgradnja civilne kancelarije u Sipoljel
50,000
76,841
76,691
203,532
642163-1215152
Opremljivanje kompjuterom za potrebe direkcije
10,000
12,000
15,000
37,000
642163-1215165
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra za direkciju opste administracije
17,000
30,000
35,000
82,000
642163-1215172
Namestaj za direktora opste administracije
12,000
15,000
37,000
642163-1215210
Sluzbeno vozilo za sve direkcije
10,000
60,000
0
0
60,000
Ukupno - Administracija - Mitrovica
147,000
130,841
141,691
419,532
Ukupno - Administracija i Osoblje
147,000
130,841
141,691
419,532
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1215392
Oprema informativne tehnologije za direktora inspekcije
1,500
1,800
2,100
5,400
642166-1215395
Kupovina namestaja za direktora inspecije
3,050
1,100
1,300
5,450
642166-1215398
Kompjuter za direktora inspekcije
642166-1215426
Rus¡enje zgrada bez dozvola
2,600
2,950
3,500
9,050
117,000
150,000
160,000
427,000
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
124,150
155,850
166,900
446,900
Ukupno - Inspekcija
124,150
155,850
166,900
446,900
642167 - Nabavka
168100 - Nabavke - Mitrovica
642167-1216092
Oprema sa vrednoscu iznad 1000 evra za ditektora Nabavke
5,300
11,000
12,100
28,400
Ukupno - Nabavke - Mitrovica
5,300
11,000
12,100
28,400
Ukupno - Nabavka
5,300
11,000
12,100
28,400
1,500
20,000
15,000
36,500
30,000
21,500
25,000
76,500
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
31,500
41,500
40,000
113,000
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
31,500
41,500
40,000
113,000
40,000
60,000
642169 - Zyra e Kuvendit Komunal
169220 - Zyra e Kuvendit Komunal
642169-1216250
Namestaj za kancelariju predsedavajuceg skupstine
642169-1216248
Kompjuter za delegate skupštine
642175 - Budzet i Finansije
175220 - Budzet i Finansije - Mitrovica
642175-1215352
Koofinansiranje sa spoljnim i unutrašnjim donatorima
65,000
165,000
642175-1215383
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra za direktora budzeta, finansija
10,000 i ekonomskog
10,000 razvoja
12,000
32,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Mitrovica
50,000
70,000
77,000
197,000
Ukupno - Budzet i Finansije
50,000
70,000
77,000
197,000
0
80,000
642180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183100 - Vatrogasna Sluzba - Mitrovica
642180-1215239
Kupovina vozila napada za potrebe vatrogasaca
80,000
0
642180-1215256
Izgradnja garaza za vozila vatrogasaca
35,000
40,000
0
75,000
642180-1215259
Druga oprema za direktora emergencije
33,000
30,000
38,000
101,000
Faqe 43
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Mitrovica
148,000
70,000
38,000
256,000
184660 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
642180-1215264
Jedinstveni sistem alarma u gradu
15,000
0
0
15,000
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
15,000
0
0
15,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
163,000
70,000
38,000
271,000
20,000
35,000
40,000
95,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Mitrovica
20,000
35,000
40,000
95,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija
20,000
35,000
40,000
95,000
50,000
50,000
50,000
150,000
50,000
50,000
50,000
150,000
40,000
50,000
45,000
135,000
2,800
5,000
6,000
13,800
642195 - Lokalna Kancelarija
196100 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Mitrovica
642195-1215470
Ostali kapital za potrebe zajednica
642470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470220 - Poljoprivreda - Mitrovica
642470-1215230
Koofinansiranje sa spoljnim i unutrasnjim donatorima
Ukupno - Poljoprivreda - Mitrovica
471020 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
642470-1215435
Podizanje zelenih povrsina
642470-1215445
Namestaj za direktora sumarstva i inspekcije suma
642470-1215457
Uredjenje korita reka Trepca i Lusta
40,000
30,000
25,000
95,000
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
82,800
85,000
76,000
243,800
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
132,800
135,000
126,000
393,800
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1215525
Izgradnja i asfaltiranje puteva u Fidaniste
95,000
95,000
95,000
285,000
642480-1215645
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Bajgore
55,000
300,000
300,000
655,000
642480-1215587
Izgradnja puteva u ruralnim zonama
130,000
140,000
150,000
420,000
642480-1215729
Izgradnja atmosferske kanalizacije u ulici Ulcinja
40,000
40,000
50,000
130,000
642480-1215548
Izgradnja i asfaltiranje puta Sipolje-Fushe Iber
60,000
60,000
60,000
180,000
642480-1215689
Koofinanciranje za kapitalne investicije
45,000
50,000
50,000
145,000
642480-1215747
Izrada projekata za kapitalne investicije
30,000
30,000
30,000
90,000
642480-1215648
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Sami Gasi;-Donja Vaganica
50,000
50,000
50,000
150,000
642480-1215730
Participacija na izgradnji kanalizacije crnih voda
40,000
40,000
50,000
130,000
642480-1215556
Izgradnja sa kockicama/asfaltiranje puteva u gradu i predgradjima149,942
150,000
150,000
449,942
642480-1215694
Izgradnja vodovodne mreže u selo Vrnica faza IV
642480-1215752
Obnova zapaljenih kuca-kapitalne investicije na severu
642480-1215528
642480-1215653
30,000
60,000
0
90,000
182,000
185,000
185,000
552,000
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Driton Veliu;-SuviDo
80,000
80,000
80,000
240,000
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Vrnice
40,000
45,000
25,000
110,000
642480-1215732
Izgradnja i odrzavanje groblja
30,000
30,000
30,000
90,000
642480-1215697
Izgradnja vodovodne mreže u selo Vidimric
30,000
30,000
30,000
90,000
642480-1215755
Kupovina strucnih softvera
26,000
35,000
40,000
101,000
642480-1215671
Asfaltiranje puta u Stari Trg
50,000
50,000
50,000
150,000
642480-1215594
Izgradnja i asfaltiranje puta Vidisic-Selace
55,000
90,000
45,000
190,000
642480-1215734
Izgradnja parka ;Adem Jasari;
40,000
40,000
40,000
120,000
642480-1215571
Izgradnja puteva u gradu
60,000
65,000
65,000
190,000
642480-1215705
Izgradnja vodovodne mreže u Stari Trg
30,000
642480-1215757
Kapitalne investicije za administraciju UNMIK-a na severnom delu630,000
Mitrovice
642480-1215531
Izgradnja i asfaltiranje puta i mosta M.Teuta-Bair
642480-1215677
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Lusta
642480-1215736
60,000
60,000
150,000
150,000
150,000
930,000
80,000
80,000
80,000
240,000
39,999
40,000
40,000
119,999
Izgradnja trotuara u gradu i za predgradje
50,000
40,000
80,000
170,000
642480-1215726
Reizgradnja delova mreže vodovoda u gradu-opštini
30,000
30,000
30,000
90,000
642480-1215683
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Gusafc
40,000
40,000
40,000
120,000
Faqe 44
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480-1215741
Prosirenje i održavanje mreze javne rasvete
80,000
65,000
85,000
230,000
642480-1215638
zgradnja i asfaltiranje puta u selo Bare
40,000
200,000
200,000
440,000
642480-1215727
Izgradnja kanalizacije crnih voda u selo Fushe Iber
40,000
30,000
25,000
95,000
642480-1215686
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Emin Duraku; Sipolje
50,000
50,000
50,000
150,000
642480-1215746
Stavljanje znakova na putevima
30,000
45,000
60,000
135,000
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
2,457,941
2,495,000
2,475,000
7,427,941
Ukupno - Ekonomski Razvoj
2,457,941
2,495,000
2,475,000
7,427,941
642650 - Kadastar i Geodezija
651100 - Katastar Usluge - Mitrovica
642650-1215774
Kupovina zemljista za geodeziju i katastar
25,000
25,000
25,000
75,000
642650-1215775
Oprema ukupna stanica za geodeziju
30,000
30,000
30,000
90,000
642650-1215778
Rehabilitacija katastarske kancelarije
30,000
0
0
30,000
642650-1215772
Opremljivanje sa kompjuterom za potrebe direkcije geodezije
3,500
3,500
3,500
10,500
642650-1215773
Opremljivanje softverom za direkciju za geodeziju i katastar
3,000
3,000
0
6,000
Ukupno - Katastar Usluge - Mitrovica
91,500
61,500
58,500
211,500
Ukupno - Kadastar i Geodezija
91,500
61,500
58,500
211,500
175,000
175,000
175,000
525,000
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
642660-1215515
Izrada planova uredjivanja Ura e dzakut, Bair i Ilirida
642660-1215518
Uredjenje liftova, krovova u kolektivnim zgradama
642660-1215505
Koofinansiranje sa spoljnim donatorima
642660-1215521
Oprema sa vrednoscu većom od 1000 evra za direkciju urbanizma
11,500
30,000
40,000
45,000
115,000
250,000
250,000
250,000
750,000
25,000
27,000
63,500
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
466,500
490,000
497,000
1,453,500
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
466,500
490,000
497,000
1,453,500
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1215592
Namestaj
5,000
0
0
5,000
642730-1215595
Oprema za zdravstveni informativni sistem
7,000
7,000
7,000
21,000
642730-1215582
Ostala oprema za Sever
15,000
20,000
20,000
55,000
27,000
27,000
27,000
81,000
Ukupno - Administracija - Mitrovica
743000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
642730-1215513
Ostala oprema (Sterilizator, Klima itd)
8,000
15,000
15,000
38,000
642730-1215489
Oprma za Informativnu Tehnologiju za SISH
6,135
8,000
8,000
22,135
642730-1215307
Autoanalizator za sektor dijagnostike i druga specijalisticka zdravstvena
30,000oprema28,135
za sistematske
28,135
preglede 86,270
642730-1215517
Odrzavanje zgrade GCFM
43,000
50,000
50,000
143,000
642730-1215418
Inventar i namestaj za GCFM, CFM i AFM
10,000
22,000
22,000
54,000
642730-1215939
Kompjuter za GCFM
10,000
6,000
6,000
22,000
642730-1215506
Sluzbeno vozilo
10,000
0
0
10,000
642730-1215524
Aneks CFM u Vaganici
12,000
0
0
12,000
129,135
129,135
129,135
387,405
642730-1215568
Fotokopirna masina za direkciju za evropske integracije i socijalna zastita
2,000
2,000
2,000
6,000
642730-1215529
Namestaj za direkciju za evropske integracije i socijalnu zastitu
1,500
1,500
1,500
4,500
642730-1215547
Kompjuetri za direkciju za evropske integracije i socijalna zastita
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
756050 - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
2,500
2,500
2,500
7,500
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
6,000
6,000
6,000
18,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
162,135
162,135
162,135
486,405
642770 - Sekundarno Zdravstvo - Mitrovice
771900 - Shendetsia Sekondare e Veriut
642770-1216253
Bolnicka zdravstvena oprema
120,000
120,000
120,000
360,000
642770-1216255
Opremljivanje aparatima za bolnicu
145,000
145,000
145,000
435,000
Faqe 45
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642770-1216257
Akomodacije bolnickom opremom
207,774
207,774
207,774
623,322
Ukupno - Shendetsia Sekondare e Veriut
472,774
472,774
472,774
1,418,322
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo - Mitrovice
472,774
472,774
472,774
1,418,322
60,000
30,000
30,000
120,000
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1215292
Izgradnja zgrade gradskog Muzeja
642850-1215302
Snabdevanje knjigama Gradske Biblioteke
5,000
10,000
15,000
30,000
642850-1215312
Uredjenje kancelarija i pozorisne scene
8,000
10,000
15,000
33,000
642850-1215318
Izrada projekata za D.K.O.S.
5,000
8,000
10,000
23,000
642850-1215332
Konzerviranje i postavljanje plaketa na zgradama sa istorijskom vrednoscu
32,000
35,000
45,000
112,000
642850-1215277
Izgradnja sportskih poligona na Fushe Iber i Vaganici
40,000
50,000
50,000
140,000
Ukupno - Kultura - Mitrovica
150,000
143,000
165,000
458,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
150,000
143,000
165,000
458,000
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
642920-1215434
Uredjenje kanalizacije u SHFMU. Migjeni-Mitrovica
4,500
0
0
4,500
642920-1215618
Instaliranje Kamera na SHFMU Trepca
3,000
0
0
3,000
642920-1215410
Uredjenje dvorista i kanalizacije u gimnaziji F.Bardhi-Mitrovica
35,500
50,000
50,000
135,500
642920-1215476
Instaliranje kamera u SHFMU. Bedri Gjinaj u Mitrovici
3,000
0
0
3,000
642920-1215604
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevimaza O.S.
4,000
Hivzi Sulejmani
0
0
4,000
642920-1215527
nstaliranje kamera u Obdanistu Nasa Radost u Mitrovici
5,000
0
5,000
642920-1215591
Inventarizacija kancelarija u direkciji obrazovanja
9,950
0
0
9,950
642920-1215620
Unutrasnje renoviranje na SHFMU Harun Beka
5,500
5,000
5,000
15,500
642920-1215411
Rad na Istorijatu perioda punkteva
12,000
0
0
12,000
642920-1215605
Uredjenje sportskih terena i ograde skola gimnazije i Ekonomije
25,000
50,000
50,000
125,000
642920-1215622
Instaliranje kamera na SHFMU Trepca
2,000
0
0
2,000
642920-1215492
Instaliranje kamera u SHFMU. Prvi Maj u Supkovce
642920-1215611
Uredjenje dvorista skole u SHFMU. Fazli Grajcevci u Mitrovici
642920-1215624
642920-1215423
0
3,000
0
0
3,000
19,000
30,000
30,000
79,000
Instaliranje kamera na SHFMU Hivzi Sulejmani
2,000
0
0
2,000
Promena vratiju i prozora u SHFMU. Skenderbeg
6,000
0
0
6,000
642920-1215613
Renoviranje skole u SHFMU, Meh Uka u Bajgori
11,550
0
0
11,550
642920-1215461
Promena vratiju i prozora u SHFMU. Minatoret u Rahovi
5,000
0
0
5,000
642920-1215627
Uredjenje vodovoda u SHFMU Trepca za odvojeno odeljenje u Mazice
1,000
0
0
1,000
642920-1215580
Obnova Skola-Skolskih zgrada
17,000
50,000
50,000
117,000
642920-1215615
Renoviranje skole u SHFMU Habib Jusufi
10,000
25,000
25,000
60,000
642920-1215408
Uredjenje strujne mreze u gimnaziji F.Bardhi-Mitrovica
5,000
0
0
5,000
642920-1215538
Uredjenje sportskog terena u SHFMU. Trepca
3,000
0
0
3,000
642920-1215468
Instaliranje kamera u SHFMU. Cajupi u Mitrovici
3,000
0
0
3,000
642920-1215602
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevima SHMT.
5,000A. Sinani u Mitrovici
0
0
5,000
642920-1215427
Renovacija struje u SHFMU. Sefedin Smakoli-Rasan
2,000
0
0
2,000
642920-1215511
Instaliranje kamera u SHFMU. Migjeni u Mitrovici
5,000
0
0
5,000
642920-1215617
Uredjenje dvorista skole u SHMT Arhitekt Sinani u Mitrovici
642920-1215409
Uredjenje poda u Gimnaziji
642920-1215228
UREDJENJE PODOVA I STRUJNE MREZE NA SHFMU. SKENDERBEG-MITROVICA?
30,000
30,000
642920-1215603
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevima O.S.
4,000
F. Grajcevci u Mitrovici.
0
9,000
0
0
9,000
40,000
50,000
50,000
140,000
30,000
90,000
0
4,000
Ukupno - Administracija - Mitrovica
290,000
290,000
290,000
870,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
290,000
290,000
290,000
870,000
Ukupno - Mitrovica 4,774,100 4,774,100 4,774,100 14,322,300
643000 - Srbica
Faqe 46
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643660-1214991
Koofinanciranje projekata
90,000
0
0
90,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
90,000
0
0
90,000
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
90,000
0
0
90,000
0
700,000
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661200 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Srbica
643660-1215237
Fekalna kanalizacija u Rudnik
0
700,000
643660-1215238
Fekalna kanalizacija u Lecine
0
0
85,000
85,000
643660-1215234
Fekalna kanalizacija u Rezale
0
0
120,000
120,000
643660-1215244
Fekalna kanalizacija u Poljac II
0
0
414,902
414,902
643660-1215235
Fekalna kanalizacija u Klini
0
270,000
0
270,000
643660-1215236
Fekalna kanalizacija u Likovce
0
0
120,000
120,000
0
970,000
739,902
1,709,902
887,278
0
0
887,278
0
405,000
0
405,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Srbica
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643660-1214614
Asfaltiranje puta Prekaze-Mikusnica
643660-1215144
Ulica Poljac
643660-1215227
Vodovod u Kucice
643660-1215002
Kanalizacija u Poljac
643660-1215247
Vodovod u Cirezu
643660-1214945
Asfaltiranje puta predgradje Binakaj Vojnik Faza II
643660-1215149
643660-1215232
643660-1215008
Kanalizacija u selo Buroje
643660-1215260
Ulica Mretresa Teuta
643660-1214957
Gradsko zelenilo
643660-1215241
643660-1215233
0
0
120,000
120,000
75,000
0
0
75,000
0
0
180,000
180,000
831,548
0
0
831,548
Ulica Muje Krasnici
0
96,000
0
96,000
Vodovod u Kotor
0
0
80,000
80,000
75,000
0
0
75,000
0
120,000
0
120,000
30,000
0
0
30,000
Vodovod u Lecine
0
0
150,000
150,000
Vodovod u Rakinici
0
0
120,000
120,000
643660-1215308
Ulica Rasim Kicina
0
0
125,000
125,000
643660-1215215
Put Padaliste-predgradje Coraj
0
500,000
0
500,000
643660-1214963
Asfaltiranje puta Turicevc-Donji Kopilic Faza II
471,580
0
0
471,580
643660-1215243
Vodovod u Lubovec
0
0
80,000
80,000
643660-1215188
Izrada tehnickih projekata
0
0
115,000
115,000
643660-1215320
Gradsko osvetljenje
0
0
100,000
100,000
643660-1214978
Izgradnja zgrade Opstinke Administracije
130,000
0
0
130,000
643660-1215197
Ulica Adem Salja
0
0
90,000
90,000
643660-1215222
Ulica Srednja Klina
0
0
270,000
270,000
643660-1215245
Trotuar i osvetljenje u ulici Ali Gasi
0
220,000
0
220,000
643660-1215142
Ulica Prekaze-predgradje Fazliu
0
0
280,000
280,000
643660-1215223
Ulica Gornja Klina
0
0
96,000
96,000
643660-1215246
Vodovod u Rezali
0
154,902
0
154,902
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
2,500,406
1,495,902
1,806,000
5,802,308
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,500,406
2,465,902
2,545,902
7,512,210
643730 - Osnovno Zdravstvo
730320 - Administracija - Srbica
643730-1215000
Smestaj beskucnika
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Administracija - Srbica
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
10,000
0
0
10,000
643920 - Obrazovanje i Nauka
921150 - Administracija - Srbica
Faqe 47
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643920-1215089
Izgradnja nove skole
130,000
0
0
130,000
643920-1215103
Renovacija skolskih objekata
65,496
0
0
65,496
643920-1215131
Oprema za skolske kabinete
100,000
0
0
100,000
295,496
0
0
295,496
0
150,000
0
150,000
Ukupno - Administracija - Srbica
936600 - Osnovno Obrazovanje - Srbica
643920-1215200
Oprema za skolske kabinete
643920-1215203
0
0
100,000
100,000
643920-1215212
Opremljivanje skola sa inventarom
0
100,000
0
100,000
643920-1215184
Renovacija skolskih objekata
0
180,000
0
180,000
0
0
70,000
70,000
643920-1215221
643920-1215198
0
0
180,000
180,000
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Srbica
0
430,000
350,000
780,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
295,496
430,000
350,000
1,075,496
Ukupno - Srbica
2,895,902 2,895,902 2,895,902 8,687,706
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1214706
Informativna Tehnologija
6,000
0
0
6,000
644163-1214708
Iygradnja mesnih kancelarija (pantina)
644163-1214710
Kupovina namestaja ya potrebe opstinske administracije
20,000
20,000
20,000
60,000
6,000
0
0
6,000
Ukupno - Administracija - Vucitrn
32,000
20,000
20,000
72,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
32,000
20,000
20,000
72,000
4,000
0
0
4,000
Ukupno - Inspekcija - Vucitrn
4,000
0
0
4,000
Ukupno - Inspekcija
4,000
0
0
4,000
644166 - Inspekcija
166470 - Inspekcija - Vucitrn
644166-1214713
Oprema - Oprema za merenje zagadjenja akustike
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180240 - Putna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1214733
Izgradnja kanalizacij u Donje Studime
60,000
0
0
60,000
644480-1214720
Zelenilo Grada
30,000
30,000
30,000
90,000
644180-1214734
Izgradnja kanalizacije u selo Begaj i Kstra
20,000
0
0
20,000
644180-1214721
Izgradnja kanalizacije Madjunaj - Haliti
20,000
0
0
20,000
644180-1214736
Izgradnja spomenika i uredjenje groblja Junaka
60,000
0
0
60,000
644180-1214722
Horizontalna i vertikalna signalizacija puteva i raskrsnica grada Vucitrn
10,000
10,000
10,000
30,000
644180-1214744
Fasadiranje javnih zgrada
20,000
20,000
60,000
644180-1214723
Rekonstrukcija puteva
50,000
50,000
50,000
150,000
644180-1214714
Izgradnja trotuara
100,000
100,000
100,000
300,000
644180-1214746
Ponovno asfaltiranje puteva
120,000
0
0
120,000
644180-1215567
Transport
100,000
0
0
100,000
644180-1214724
Izgradnja puteva IV nivoa
30,000
20,000
20,000
70,000
644180-1214717
Javno osvetljenje
20,000
20,000
20,000
60,000
644180-1214748
Renoviranje zgrada
20,000
0
0
20,000
644180-1214725
Snabdevanje cevovma za kanalizaciju
60,000
60,000
60,000
180,000
644180-1214719
Fond za zajednicko financiranje za postavljanje betonskih kockica299,256
po ulicama 2012
700,000
20,000
700,000
1,699,256
Ukupno - Putna Infrastruktura - Vucitrn
1,019,256
1,010,000
1,010,000
3,039,256
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,019,256
1,010,000
1,010,000
3,039,256
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
Faqe 48
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644470-1214757
Fond za zajednicko investiranje u Poljoprivredi
25,000
0
0
25,000
644470-1214758
Uredjenje reka i bademova
18,000
0
0
18,000
644470-1214759
Fond za zajednicko investiranje u kulturi povrcja
35,000
0
0
35,000
644470-1214762
Kupovina jednog vozila za Sumarstvo
7,000
0
0
7,000
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
85,000
0
0
85,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
85,000
0
0
85,000
644650 - Kadastar i Geodezija
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
644650-1214831
Eksproprijacija nepokretne imovine
80,000
0
0
80,000
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
80,000
0
0
80,000
Ukupno - Kadastar i Geodezija
80,000
0
0
80,000
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
644180-1214788
Asfaltiranje puta u selo Ziljivode
50,000
100,000
0
150,000
644180-1215863
Asfaltiranje puta Kola - Ulica Isljami
60,000
0
0
60,000
644180-1214823
Asfaltiranje puteva u Preluzje
10,000
0
0
10,000
644180-1214769
Asfaltiranje puta Kameni Most - Most Sitnice
30,000
0
0
30,000
644180-1214811
Asfaltiranje puteva Karac Gumnista
50,000
0
0
50,000
644180-1214789
Asfaltiranje puta Kola - Bruznik
10,000
0
0
10,000
644180-1215864
Asfaltiranje puteva u selo Becice
20,000
0
0
20,000
644660-1214826
Sastavljanje projekta
25,000
0
0
25,000
644180-1214774
Asfaltiranje puta Pishina e Zaricve - Most Podrance
50,000
0
0
50,000
644180-1214814
Asfaltiranje puta Madjunaj - Magistrale - 3 (tri) Kamenja Zekola
70,000
0
80,000
150,000
644180-1214790
Asfaltiranje puta Bukos - Oblovik
65,000
200,000
0
265,000
644180-1215865
Asfaltiranje puteva u selo Dubovce
20,000
0
0
20,000
644660-1214827
Sastavljanje regulativnih projekta
60,000
0
0
60,000
644180-1214775
Asfaltiranje puta Lidhja e Lezes do Spomenika
50,000
0
0
50,000
644180-1214815
Asfaltiranje puta u Stvaracak (Djafa - Mendjic)
65,000
50,000
80,000
195,000
644180-1214791
Put Bruznik
80,000
0
0
80,000
644180-1215866
Asfaltiranje puteva u selo Tarlabuce
25,000
0
0
25,000
644650-1214828
Vazdusno Slikanje
30,000
0
0
30,000
644180-1214779
Asfaltiranje puta Ljumni Burduli - Toplica
8,000
0
0
8,000
644180-1214906
Asfaltiranje puteva u selo Bivoljak
60,000
0
60,000
120,000
644180-1214817
Asfaltiranje puta u selo Mavrice
25,000
0
0
25,000
644180-1214763
Asfaltiranje puta Jruja
80,000
0
0
80,000
644180-1214793
Asfaltiranje Magistrale - Novoljane do skole
65,000
0
0
65,000
644180-1214784
Jeton Trstena Nastavak
12,000
0
0
12,000
644180-1214820
Asfaltiranje puteva u Stanovce
40,000
50,000
0
90,000
644180-1214765
Asfaltiranje puta Azem Galica
120,000
0
0
120,000
644180-1214796
Asfaltiranje Magistrale - Novoljane - Licej - Teradja
50,000
100,000
0
150,000
644180-1214785
Asfaltiranje puta Hadji Zeka
30,000
0
0
30,000
644180-1215593
Asfaltiranje puta Nacionalnih Junaka 2012
870,000
1,993,256
2,573,095
5,436,351
644180-1214822
Asfaltiranje puteva u selo Gornja Dumnica
90,000
0
0
90,000
644180-1214766
Asfaltiranje puta Braca Grvala
60,000
0
0
60,000
644180-1214809
Asfaltiranje puta Akrastica (ulica Rama Beciri)
50,000
50,000
0
100,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
2,330,000
2,543,256
2,793,095
7,666,351
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,330,000
2,543,256
2,793,095
7,666,351
26,985
26,985
0
53,970
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1214844
Instalacija moksigenizacija u KCFM
Faqe 49
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644730-1214845
Uredjenje toaleta i krecenje u CFM i AMV
644730-1214848
Informativna Tehnologija
644730-1214832
Uredjenje dvorista i ograde Centra za Socijalni Rad
18,000
0
0
18,000
5,000
5,000
0
10,000
5,000
0
0
5,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
54,985
31,985
0
86,970
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
54,985
31,985
0
86,970
5,000
5,000
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
5,000
5,000
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
5,000
5,000
0
10,000
Ukupno - Kultura - Vucitrn
35,000
35,000
0
70,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
35,000
35,000
0
70,000
128,954
128,954
0
257,908
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1214868
Inventarizacija kulturne bastine
644850-1214851
Oprema za uzvucenje za Kulturni Dom u Vucitrn
644850-1214857
Namestaj za Kancelarije
644850-1214863
Izgradnja rekreativnih centra
644850-1214864
Oprema za osvetljenje
644920 - Obrazovanje i Nauka
936900 - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
644180-1214885
Izgradanja osnovne skole u Zilivode
644920-1214887
53,900
53,900
0
107,800
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
182,854
182,854
0
365,708
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
182,854
182,854
0
365,708
Ukupno - Vucitrn 3,823,095 3,823,095 3,823,095 11,469,285
645000 - Zubin Potok
645195 - Lokalna Kancelarija
196250 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
645195-1216484
Izgrada Kulturnog Centra
350,000
645195-1216485
Kupovina sluzbenog vozila
40,000
645195-1216486
Popravka vodosnabdevanja
152,238
645195-1216487
Projekat o sufinansiranju
0
0
350,000
40,000
40,000
120,000
200,000
200,000
552,238
0
302,238
302,238
604,476
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
542,238
542,238
542,238
1,626,714
Ukupno - Lokalna Kancelarija
542,238
542,238
542,238
1,626,714
125,394
100,000
100,000
325,394
645730 - Osnovno Zdravstvo
745000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
645730-1216488
Popravka porodicnih medicinskih centara
645730-1216489
Kupovina dva vozila
645730-1216490
Druge zdravstvene opreme
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
60,000
0
0
60,000
0
85,394
85,394
170,788
185,394
185,394
185,394
556,182
185,394
556,182
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
185,394
185,394
Ukupno - Zubin Potok
727,632
727,632
485,000
0
0
485,000
57,906
0
0
57,906
70,000
0
0
70,000
0
712,906
0
712,906
20,000
0
0
20,000
0
0
408,472
408,472
50,000
0
0
50,000
727,632 2,182,896
646000 - Zvecan
646195 - Lokalna Kancelarija
196300 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
646195-1215770
Asfaltiranje lokalnog puta - Donji Boletin -Zaze
646195-1215790
646195-1216347
646195-1216827
Asfaltiranje lokalnog puta Donji Boletin-Zaze
646195-1216348
Renoviranje puta Lipe - Rudar
646195-1216829
Asfaltiranje lokalnog puta Lipe-Rudar
646195-1216349
Faqe 50
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
646195-1216830
646195-1216350
Odrzavanje puta - Lipe-Boletin-Zaze
646195-1216831
Asfaltiranje lokalnog puta Boletin-Zaze
646195-1216351
Rekonstrukcija dve trafostanice u Lipe i Boletin
0
0
90,000
90,000
10,000
0
0
10,000
0
0
214,434
214,434
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
712,906
712,906
712,906
2,138,718
Ukupno - Lokalna Kancelarija
712,906
712,906
712,906
2,138,718
646730-1216804
Nabavka sluzbenih vozila - vozila hitne pomoci, lekova i izgradnja120,000
garaze za vozilo
120,000
hitne pomoci
120,000
360,000
646730-1216813
Izrada i nadgledavanje projekata
646730 - Osnovno Zdravstvo
745500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
53,000
53,000
53,000
159,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
173,000
173,000
173,000
519,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
173,000
173,000
173,000
519,000
Ukupno - Zvecan
885,906
885,906
651163-1215095
Ucesce u projektima sufinansiranje od strane donatora, Vlade i1,533,156
zajednice
651163-1215263
Oprema za potrebe Skupstine opstine
651163-1215139
Izrada regulacionih planova
651163-1215733
Rekonstrukcija i odrzavanje opstinskih objekata
651163-1215289
Razvojni projekti za poljoprivredu, stocarstvo i sumarstvo
651163-1215140
Eksproprijacija zemljista za javni interes
651163-1215154
Mali Projekti
651163-1215171
Nedovrseni projekti prethodnih godina
651163-1215180
Izrada projekta za kapitalne investicije za Skupstinu Opstine
651163-1215196
Hale i sportski tereni
885,906 2,657,718
651000 - Gnjilane
651160 - Predsednik i Opstinski Savet
160270 - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
1,533,156
1,533,156
4,599,468
30,000
30,000
30,000
90,000
150,000
150,000
150,000
450,000
30,000
30,000
30,000
90,000
50,000
50,000
50,000
150,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
50,000
50,000
50,000
150,000
50,000
50,000
50,000
150,000
130,000
130,000
130,000
390,000
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
2,523,156
2,523,156
2,523,156
7,569,468
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
2,523,156
2,523,156
2,523,156
7,569,468
110,000
110,000
110,000
330,000
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651163-1215401
Popravka i otvaranje tercijarnih puteva
651163-1215787
Projekat mobiliteta i javnog osvetljenja u saradnji sa USAID/DEMI 85,000
85,000
85,000
255,000
651163-1215682
Horizontalno i vertikalno obelezavanje i numerisanje ulica
180,000
180,000
180,000
540,000
651163-1215691
Popravka ulica, trotoara i gradskih parkova
410,000
410,000
410,000
1,230,000
651163-1215728
Popravka javnog osvetljenja
175,000
175,000
175,000
525,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
960,000
960,000
960,000
2,880,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
960,000
960,000
960,000
2,880,000
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Administracija - Gnjilane
40,000
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
40,000
40,000
40,000
120,000
651730 - Osnovno Zdravstvo
730360 - Administracija - Gnjilane
651163-1215731
Zdravstvene opreme
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651163-1215745
Skolsko snabdevanje
651163-1215788
Rekonstrukcija i odrzavanje skolskih objekata
Ukupno - Administracija - Gnjilane
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Gnjilane
Faqe 51
50,000
50,000
50,000
150,000
250,000
250,000
250,000
750,000
300,000
300,000
300,000
900,000
300,000
300,000
300,000
900,000
3,823,156 3,823,156 3,823,156 11,469,468
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652163-1214596
Snabdevanje sluzbenih vozila
0
20,000
30,000
50,000
652163-1214483
Izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni
652163-1214573
20,000
30,000
40,000
90,000
Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreze u Opstinski centar - 0
I faza 100,000
220,190
320,190
652160-1214650
Prosirenje i asfaltiranje puta u selu Dubrava-Bicec
5,000
652163-1214513
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
5,000
0
0
5,000
0
0
5,000
652163-1214489
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
40,000
0
0
40,000
652163-1214574
Povecanje kapaciteta vodovoda od izvora do rezervoara u Kacanik-Faza0 I
0
100,000
100,000
652160-1214776
Asfaltiranje ulica u Koxhaj selo-II faza
652160-1214652
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
652163-1214522
Asfaltiranje puta u selu Semaj
652163-1214491
Asfaltiranje puta Deshmoret e lirise - II i III faza
652163-1214575
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Neredime
652160-1214792
652163-1214530
652163-1214493
Asfaltiranje puta od magistrale-Gajre-Ivaje-Straze
652163-1214578
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Lepenac
652160-1214794
Asfaltiranje puta u okolini Horun, selo Bagrace
652163-1214531
Izgrada i asfaltiranje puta u selu Reka
652163-1214498
Asfaltiranje puta u selu Doganaj - okolina Mursel i Kolsh
652163-1214586
Izgradnja groblja palih boraca
652163-1214534
Izgrada i asfaltiranje puta u selima Lanishte -Nikoc -Kerbliq
652163-1214502
Asfaltiranje puta u selu Kovacec od okoline Crveni Mlin do okoline
100,000
Korac
652163-1214589
Sredstva za sufinansiranje projekata
65,000
652163-1214540
Izgrada i asfaltiranje puta u ulici Lidhja e Prizrenit
20,000
652163-1214510
Asfaltiranje puta u selu Slatine
5,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
5,000
0
0
5,000
60,000
0
0
60,000
5,000
50,000
0
55,000
30,000
0
0
30,000
0
100,000
0
100,000
Asfaltiranje puta sela Gabrice-Bajinc
5,000
0
0
5,000
Asfaltiranje puta u selu Dubrava - okolina Kami
5,000
0
0
5,000
150,000
100,000
0
250,000
0
0
120,000
120,000
5,000
0
0
5,000
50,000
0
0
50,000
79,981
0
0
79,981
50,000
0
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
0
100,000
45,190
45,000
155,190
30,000
0
50,000
0
0
5,000
704,981
525,190
555,190
1,785,361
704,981
525,190
555,190
1,785,361
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
5,000
5,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
40,000
Ukupno - Administracija - Kacanik
25,000
15,000
20,000
60,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
15,000
20,000
60,000
130,000
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1214627
Popravka i ciscenje lokalnih puteva
30,000
40,000
60,000
652180-1214628
Javno osvetljenje i sinjalizacija saobracaja
10,000
15,000
20,000
45,000
652180-1214647
Izgrada i odrzavanje kisne i fekale kanalizacije
5,000
40,000
55,000
100,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
45,000
95,000
135,000
275,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
45,000
95,000
135,000
275,000
50,000
100,000
100,000
250,000
50,000
100,000
100,000
250,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
652470-1214631
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
471080 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Kacanik
652470-1216871
Projekti za razvitak poljoprivrede, stocarstvo i sumarstvo
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Kacanik
Faqe 52
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
100,000
100,000
100,000
300,000
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214669
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
41,574
10,000
20,000
71,574
652660-1214711
Izgrada gradskog parka -II- faza
20,000
0
0
20,000
652660-1214712
Izgrada trotoara u starom Kacaniku i selu Begrace
5,000
0
0
5,000
652660-1214655
Priprema Regulativni planova
30,000
20,000
20,000
70,000
652660-1214715
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
13,635
40,000
50,000
103,635
5,000
10,000
10,000
25,000
5,000
0
0
5,000
652660-1214657
652660-1214665
Ponovno postavljanje unistenih tacaka Geodezije
652660-1214667
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
30,000
40,000
50,000
120,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
150,209
120,000
150,000
420,209
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
150,209
120,000
150,000
420,209
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214738
Izgradnja objekta za socialni smestaj
0
30,000
0
30,000
652730-1214742
Renoviranje Objekta CSR
0
0
15,000
15,000
652730-1214727
Renoviranje objekata CPM i DA
10,000
0
0
10,000
652730-1214730
Snabdevanje sa medicinskim opremama
10,000
0
0
10,000
652730-1214737
Snabdevanje sa namestaje i opreme
0
0
15,000
15,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,000
30,000
30,000
80,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
30,000
30,000
80,000
652920 - Obrazovanje i Nauka
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214771
Renoviranje objekta Doma Kulture - Xh. Kurtaj u Kacaniku
0
90,000
0
90,000
652920-1214753
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
65,000
65,000
80,000
210,000
652920-1214760
Projekti za razvitak u Kulturi, Omladini, i Sporta
40,000
50,000
60,000
150,000
652920-1214767
Renoviranje gradskog igralista -Besnik Begunca
30,000
0
0
30,000
652920-1214770
Izgrada Sportske hale sa sufinanciranjem
0
90,000
50,000
140,000
Ukupno - Administracija - Kacanik
135,000
295,000
190,000
620,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
135,000
295,000
190,000
620,000
Ukupno - Kacanik 1,180,190 1,180,190 1,180,190 3,540,570
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1215036
Projekti za poljoprivredu
30,000
0
0
30,000
653160-1214812
Asfaltiranje puteva uz ucesce gradjana
653160-1214912
Javna rasveta
286,000
0
0
286,000
25,000
0
0
25,000
653160-1216643
Budzet za 2014 godinu
653160-1214890
Koofinanciranje projekata
0
0
1,314,952
1,314,952
60,000
0
0
60,000
653160-1215039
Budzet za povecanje kolicine vode
23,371
653160-1214824
Participacija za vodovode sela Rogacice, Hodonoc, Mucivrc, Dajkovac
96,048
i Petrovac
0
0
23,371
0
0
96,048
653160-1214915
Izgradnja objekta sluzbe vatrogasaca u Mucivercu
653160-1214892
35,000
0
0
35,000
Spoljna fasada i uredjenje krovova osnovne skole u Rogacici i Kamenici
80,000
0
0
80,000
653160-1215041
Ciscenje i odrzavanje okoline
653160-1214829
Odrzavanje lokalnih puteva
10,000
0
0
10,000
95,000
0
0
95,000
653160-1214919
Kupovina vozila za administraciju i sluzbu vatrogasaca
65,000
0
0
65,000
653160-1214894
Centralno grejanje i uredjenje krovova u Donjoj Karacevi i Kopernici
80,000
0
0
80,000
653160-1215042
Upravljanje sa hitnim slucajevima
0
0
19,952
Faqe 53
19,952
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653160-1214838
Punjenje rupa sa asfaltom ponovno asfaltiranje
85,000
0
0
85,000
653160-1215012
Budzet za informisanje i Marketing
10,000
0
0
10,000
653160-1214897
Uredjenje kanalizacije
45,000
0
0
45,000
653160-1214849
Opstinski razvojni plan
10,000
0
0
10,000
653160-1215015
Budzet za polnu ravnopravnost i neformalni forum zena
10,000
0
0
10,000
653160-1214899
Uredjenje trotuara
65,000
0
0
65,000
653160-1214859
Izrada projekata
30,000
0
0
30,000
653160-1215034
Budzet za projekte nevladinih organizacija-lokalne
25,000
0
0
25,000
653160-1214911
Odrzavanje zelenila
30,952
0
0
30,952
653160-1216630
Budzet za 2013 godinu
0
1,314,952
0
1,314,952
653160-1214860
Nadgledanje projekata
30,000
0
0
30,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
1,246,323
1,314,952
1,314,952
3,876,227
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,246,323
1,314,952
1,314,952
3,876,227
653730 - Osnovno Zdravstvo
747500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
653160-1215269
Kupovina autoambulante
30,000
0
0
30,000
653160-1215274
Renoviranje zdravstvene ambulante
38,629
0
0
38,629
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
68,629
0
0
68,629
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
68,629
0
0
68,629
Ukupno - Kamenica 1,314,952 1,314,952 1,314,952 3,944,856
654000 - Novo Brdo
654175 - Budzet i Finansije
175300 - Budzet i Finansije - Novo Brdo
654175-1216282
Asfaltiranje puta u ulici Sadrijaj
654175-1215794
Participacija na projektima
0
50,000
0
50,000
66,305
0
0
66,305
654175-1216433
654175-1216311
Asfaltiranje puta u Paralovo
0
40,000
0
40,000
Asfaltiranje puta u Paralovo
0
0
60,000
60,000
654175-1216301
Asfaltiranje puta u selo Vlasali u donjoj ulici
654175-1215801
Asfaltiranje puta u Pasjak Nova ulica
0
70,000
0
70,000
60,000
0
0
60,000
654175-1216313
Uredjenje vodovoda u Koznice
654175-1216303
Asfaltiranje puta kala-Nova kolonija
0
0
58,344
58,344
0
90,000
0
90,000
654175-1215805
Vodovod u Kufce
654175-1216306
Asfaltiranje puta u Koznici preostali deo
50,000
0
0
50,000
0
47,960
0
47,960
654175-1215808
Asfaltiranje puta u ulici Vucak u Paralovi
654175-1216308
Asfaltiranje puta u Dragance
60,000
0
0
60,000
0
0
80,000
80,000
654175-1215811
Asfaltiranje puta Skola-Zenovit-Jasenovik
100,000
0
0
100,000
654175-1216279
654175-1216309
Asfaltiranje puta u Dragance
0
58,344
0
58,344
Asfaltiranje puta u Kufce
0
0
107,960
107,960
654175-1215812
Asfaltiranje puta u Vlajkovce
654175-1216280
Asfaltiranje puta u Zebince
40,000
0
0
40,000
0
50,000
0
50,000
654175-1216310
Asfaltiranje puta u Stanisor
654175-1215813
Asfaltiranje puta u ulici Skole-Haziraj
0
0
100,000
100,000
30,000
0
0
30,000
Ukupno - Budzet i Finansije - Novo Brdo
406,305
406,304
406,304
1,218,913
Ukupno - Budzet i Finansije
406,305
406,304
406,304
1,218,913
20,000
0
0
20,000
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1215818
Odrzavanje lokalnih puteva
654180-1216448
Asfaltiranje puta u kufce u gornjoj ulici
0
0
20,000
20,000
654180-1216426
Asfaltiranje puta u Busince
0
20,000
0
20,000
Faqe 54
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
20,000
20,000
20,000
60,000
20,000
0
0
20,000
0
0
20,000
20,000
654660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664550 - Urbano Planiranje i Inspekcija
654660-1215820
Opstinski razvojni plan
654660-1216450
Asfaltiranje puta u Kufce
654660-1216427
Asfaltiranje puta u Busince preostali deo
0
20,000
0
20,000
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
20,000
20,000
20,000
60,000
0
10,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
654850 - Kultura, Omladina i Sport
850300 - Kultura - Novo Brdo
654850-1216440
Renoviranje doma kulture u Novom Brdu
654850-1215821
Kultura omladina i sport
654850-1216451
Asfaltiranje puta u Kufc kod Manastira
0
0
10,000
10,000
Ukupno - Kultura - Novo Brdo
10,000
10,000
10,000
30,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
10,000
10,000
10,000
30,000
0
28,636
0
28,636
28,635
0
0
28,635
0
0
28,636
28,636
28,635
28,636
28,636
85,907
25,000
0
0
25,000
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1216424
Asfaltiranje puta kod manastira u Dragance
654920-1215822
Participacija na projektima
654920-1216455
Uredjenje puta Gosalce-Vlasalije
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
938700 - Osnovno Obrazovanje - Novo Brdo
654920-1215826
Krecenje i popravka dvorista u O.S.
654920-1215827
Zamena vratiju i prozora u PNF
3,000
0
0
3,000
654920-1215828
Oluci i Spoljna lamperija u O.S.
2,500
0
0
2,500
654920-1215829
Unutrasnje Krecenje u PNF
2,500
0
0
2,500
654920-1216425
Uredjenje sportskog polja u selo Vlasalija
0
43,000
0
43,000
654920-1215823
Krecenje i zamena vratiju na PNF
7,000
0
0
7,000
654920-1216453
Uredjenje vodovoda u Koznici kod osnovne skole
0
0
43,000
43,000
654920-1215824
Kupovina kopije za SHMT u Kufce
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Novo Brdo
3,000
0
0
3,000
43,000
43,000
43,000
129,000
71,636
214,907
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
71,635
71,636
Ukupno - Novo Brdo
527,940
527,940
Participacija u projektima za zajednicko financiranje i hitne intervencije
50,000
0
0
50,000
527,940 1,583,820
655000 - Strpce
655180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183550 - Vatrogasna Sluzba - Strpce
655180-1215449
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Strpce
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
50,000
0
0
50,000
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661600 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Strpce
655660-1216449
Izgradnja puta u Izancu
0
0
25,000
25,000
655660-1216408
Izrada detaljnih projekata
0
40,000
0
40,000
655660-1216409
Izrada detaljnih projekata
0
0
40,000
40,000
655660-1216446
Nastavak izgradnje puta u Kostanjevu
0
0
30,000
30,000
655660-1216447
Izgradnja lokalnog puta u Gornjoj Bitinji
0
0
30,000
30,000
0
40,000
125,000
165,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Strpce
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Faqe 55
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655660-1216473
Rekonstrukcija mosta u selu Vica
0
0
50,000
50,000
655660-1216421
Asfaltiranje deonice puta u selu Drajkovcu i izgradnja kanala za atmosfersku
0
vodu
15,000
0
15,000
655660-1215572
Program za asfaltiranje / izgradnju puteva
62,000
0
0
62,000
655660-1216415
Izgradnja vodovodne mreze u selu Sevcu
0
70,000
0
70,000
655660-1216437
Uredjenje vodovoda u Donjoj Bitinji 2
0
30,000
0
30,000
655660-1216474
Izgradnja potpornog zida u Strpcu
0
0
18,000
18,000
655660-1216422
Uredjenje lokalnih puteva u Berevcu
0
36,430
0
36,430
655660-1215588
Regulisanje vodovodne mreze Brod-a
10,000
0
0
10,000
655660-1216454
Igradnja lokalnog puta u Brodu-mahale Emerlah i Elez
0
0
29,092
29,092
655660-1216416
Izgradnja vodovodne mreze u Donjoj Bitinji
0
62,500
0
62,500
655660-1216441
Uredjenje puta u Gornjoj Bitinji
655660-1215472
Detaljno razvijanje projkata
655660-1216423
Izgradnja atmosferskih kanala u selu Vica
655660-1215590
Asfaltiranje puta u ?trpcu faza II
655660-1216469
Izgradnja vodovodne mreze na Sari
655660-1216417
655660-1216443
655660-1216410
Participacija u projektima za zajednicko finansiranje i hitne intervencije 0
655660-1216428
Nastavak izgradnja puta Cokljar mahala-Brod
0
655660-1216470
Izgradnja teniskih tterena u Livad
655660-1216418
Asfaltiranje puta na Brezovici
655660-1216445
Uredjenje lokalnog puta u Brodu
655660-1216411
655660-1215502
Nacrt razvojnog i urbanistickog plana
655660-1216429
655660-1216471
0
20,715
0
20,715
40,000
0
0
40,000
0
20,000
0
20,000
203,962
0
0
203,962
0
0
73,500
73,500
Izgradnja vodovodne mreze u selu Popovce
0
25,000
0
25,000
Izgradnja lokalnog puta u Firaji
0
0
40,000
40,000
0
50,000
50,000
30,000
0
30,000
0
0
46,500
46,500
0
28,500
0
28,500
0
0
40,000
40,000
Participacija u projektima za zajednicko finansiranje i hitne intervencije 0
50,000
0
50,000
10,000
0
0
10,000
Izgradnja vodovodne mreze u Brodu-mahala Rec
0
35,000
0
35,000
Asfaltiranje puta u Donjoj Bitinji
0
0
40,000
40,000
655660-1216419
Izgradnja kanalizacione mreze za gornju mahalu u selu Vrbestica
0
30,000
655660-1215540
Asfaltiranje puta Brod, Coklare, faza 4Asfaltimi i rruges Brod,lagja 30,000
Coklare faza IV
655660-1216412
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvete u opstini Strpce
655660-1216434
Izgradnja puta u Firaji-mahala Dragos
655660-1216472
Asfaltiranje glavnog puta u Berevcu
655660-1216420
Uredjenje centra u selu Gotovusa
655660-1215569
Participacija za sportsku halu
655660-1216413
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvete u opstini Strpce
655660-1215507
Javna rasveta
655660-1216435
Izgradnja puta u Kostanjevo
0
30,000
0
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
0
50,000
50,000
0
30,000
0
30,000
150,000
0
0
150,000
0
0
20,000
20,000
30,000
0
0
30,000
0
30,000
0
30,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
535,962
573,145
457,092
1,566,199
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
535,962
613,145
582,092
1,731,199
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1215512
Nabavka medicinske opreme / aparata
12,980
0
0
12,980
655730-1215504
Kupovina kola ambulante
61,000
0
0
61,000
73,980
0
0
73,980
22,000
0
22,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754310 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Strpce
655730-1216493
Kupovina vozila za aministraciju sekundarnog zdravstva
0
655730-1216494
Kupovina vozila za aministraciju sekundarnog zdravstva
0
0
22,000
22,000
655730-1216477
Kupovina ambulantnih kola za primarno zdravstvo
0
40,000
0
40,000
655730-1216495
Kupovina inventara za sekundarno zdravstvo
0
56,282
0
56,282
655730-1216478
Kupovina ambulantnih kola za primarno zdravstvo
0
0
40,000
40,000
655730-1216496
Kupovina inventara za sekundarno zdravstvo
0
0
56,282
56,282
Faqe 56
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655730-1216480
Nabavka opreme za primarno zdravstvo
0
12,980
12,980
25,960
655730-1216491
Kupovina opreme za sekundarno zdravstvo
0
100,000
0
100,000
Kupovina opreme za sekundarno zdravstvo
655730-1216492
0
0
100,000
100,000
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Strpce
0
231,262
231,262
462,524
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
73,980
231,262
231,262
536,504
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo
0
0
0
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
0
0
0
0
655770 - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
771550 - Sekundarno Zdravstvo
655920 - Obrazovanje i Nauka
939000 - Osnovno Obrazovanje - Strpce
655920-1215466
Program za renoviranje osnovnih skola
90,687
0
0
90,687
655920-1216400
Program za renoviranje osnovnih skola
0
0
16,557
16,557
655920-1216403
Program za renoviranje osnovnih skola
0
25,504
0
25,504
90,687
25,504
16,557
132,748
0
0
60,723
60,723
45,723
0
0
45,723
0
20,723
0
20,723
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
45,723
20,723
60,723
127,169
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
136,410
46,227
77,280
259,917
796,352
890,634
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Strpce
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
655920-1216407
Program za renoviranje srednjeg obrazovanja
655920-1215486
Program za renoviranje srednjih skola
655920-1216406
Program za renoviranje srednjeg obrazovanja
Ukupno - Strpce
890,634 2,577,620
656000 - Urosevac
656166 - Inspekcija
166630 - Inspekcija - Urosevac
656660-094894
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
32,000
35,000
35,000
102,000
Ukupno - Inspekcija - Urosevac
32,000
35,000
35,000
102,000
Ukupno - Inspekcija
32,000
35,000
35,000
102,000
Vakcinacija stocnog fonda
15,000
18,000
20,000
53,000
Eliminisanje pasa lutalica
15,000
15,000
15,000
45,000
30,000
33,000
35,000
98,000
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
130,000
133,000
135,000
398,000
30,000
40,000
50,000
120,000
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
30,000
40,000
50,000
120,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
30,000
40,000
50,000
120,000
72,000
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656470-1111922
83274
656470-1215105
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
184360 - Vatrogasci i Inspekcija
656180-1214962
Kupovina vozila vatrogasaca
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656660-1112258
83312
Hortikultura-zelenilo novih gradskih parkova
656480 - Ekonomski Razvoj
480320 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
656480-1112758
Fekalna kanalizacija u selo Softaj
72,000
72,000
216,000
656480-1215628
Izgradnja magistralnih kruznih tokova - raskrsnica puteva V. Gervala
45,000
i T Muhadjera
45,000
45,000
135,000
656660-1215936
Fekalna kanalizacija selo Muhac -Ulica Gadima
36,000
36,000
36,000
108,000
656660-1215862
Kanalizacija u komoglavi 3 Faza
20,000
20,000
20,000
60,000
656660-1112261
Fekalna kanalizacija u ulici Xheve Lladrovci i Mehmet Gradica
35,100
35,100
35,100
105,300
Faqe 57
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1215616
Nacrt strategije ekonomskog razvoja
60,000
60,000
60,000
180,000
656660-1215920
Fekalna kanalizacija u selo Gornje Nerodimlje
67,500
67,500
67,500
202,500
219,200
219,200
219,200
657,600
70,000
70,000
70,000
210,000
96,000
288,000
198,000
594,000
656480-1215855
656163-1111915
Kanalizacija u selo Miresale
83269
Kupovina vozila za opstinsku administraciju
656660-1215874
Fekalna kanalizacija na istocnom delu grada oko magistrale Pristina
96,000
= Skoplje 96,000
656480-1112759
Fekalna kanalizacija u selo Tern
656660-1215938
656480-1111557
Fekalna kanalizacija na ulici
83268
Renoviranje puteva sa asfaltom
198,000
198,000
15,840
15,840
15,840
47,520
100,000
120,000
140,000
360,000
656660-1215867
Kanalizacija u selo Sojevo 3 faza
76,500
76,500
76,500
229,500
656660-1112266
Fekalna kanalizacija u ulici Ljuljzim Guta
16,200
16,200
16,200
48,600
656480-1215619
Iygradnja izvora u gradu
12,000
12,000
12,000
36,000
656660-1215922
Fekalna kanalizacija u selo Donje Nerodimlje
90,000
90,000
90,000
270,000
656480-1112760
Fekalna kanalizacija u selo Manastirica
135,000
135,000
135,000
405,000
656660-1215942
18,450
18,450
18,450
55,350
Ucescu u projektima sa donatorima
224,500
0
0
224,500
656660-1215868
Asfaltiranje puta Epopeja e Jezercit II faza
170,000
170,000
170,000
510,000
656480-1215621
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Kuvendi i Arberit
40,000
40,000
40,000
120,000
Fekalna kanalizacija u selo Loskobare
157,000
157,000
157,000
471,000
kuppovina zemlje eksproprijacija
100,000
160,000
200,000
460,000
656480-1111559
Fekalna kanalizacija na ulici
83270
656660-1215924
656480-1111923
83278
656660-1215879
Atmosverski kolektor u selo Muhadjerski Talinovac
85,950
85,950
85,950
257,850
656660-1215943
Kanalizacija u ulicama Tafaj i Berisa
33,350
33,350
33,350
100,050
656480-1111561
Razvoj detaljnih projekta
220,500
220,500
220,500
661,500
656660-1215870
Asfaltiranje puta u selo Gacka prema Burniku
115,000
115,000
115,000
345,000
656660-1112324
Fekalna kanalizacija u ulici Selman Riza
14,580
14,580
14,580
43,740
656180-1215623
Fekalna kanalizacija na ulici Remzi Hodja
656660-1215925
Kanalizacija u selo Dermjak
656163-1215610
656660-1215880
656480-1111565
83272
83271
45,000
45,000
45,000
135,000
210,988
210,988
210,988
632,964
Kupovina generatora za administraciju
20,000
20,000
20,000
60,000
Nastavak atmosverskog kolektora
70,200
70,200
70,200
210,600
400,000
400,000
511,500
1,311,500
70,000
80,000
80,000
230,000
Ucesce u projektima sa participacijom gradjana
656480-1215253
Nadgledanje projekta
656660-1215871
Asfaltiranje puta u Starom Selu dvogodisnji projekat
170,000
170,000
170,000
510,000
656660-1112325
Fekalna kanalizacija u ulici Athanas Atanas
10,080
10,080
10,080
30,240
656480-1215625
Fekalna Kanalizacija na ulici Enver topali
44,000
44,000
44,000
132,000
656660-1215929
Fekalna kanalizacija u selo Talinoc Jerlija
54,000
54,000
54,000
162,000
656480-1215118
Iygradnja trotuara u selo Kosare
55,000
55,000
55,000
165,000
656180-1215612
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
65,000
65,000
80,000
210,000
656660-1215881
Atmosverska kanalizacija na ulicma Enver Hadri do ulice Astrit Butuci
22,500
22,500
22,500
67,500
656163-1215255
Iygradnja mesnih kancelarija u Gracke i Kosine
35,000
45,000
135,000
656660-1215872
Iygradnja kolektora fekalne kanalizacije kod mosta dudija do Nekodima
70,000
dvogodisnji
70,000
projekat 70,000
210,000
656480-1112756
Fekalna kanalizacija u selo Pojata
656480-1215626
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Imsi Halili
656180-1215614
Iygradnja centra II za vatrogasce
656660-1215882
Fekalna kanalizacija uz atmosverski kolektor kod Gogova
656480-1111574
656660-1215873
83273
55,000
180,000
180,000
180,000
540,000
48,000
48,000
48,000
144,000
150,000
150,000
150,000
450,000
15,300
15,300
15,300
45,900
Polaganje sljunka na putevima
100,000
150,000
140,000
390,000
Kolektor kanalizacije na severnom delu grada I faza
180,000
180,000
180,000
540,000
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
4,578,738
4,474,238
4,660,738
13,713,714
Ukupno - Ekonomski Razvoj
4,578,738
4,474,238
4,660,738
13,713,714
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
666650 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Faqe 58
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656660-1215791
Nacrt regulativnih planova
250,000
250,000
250,000
750,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
250,000
250,000
250,000
750,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
250,000
250,000
250,000
750,000
55,000
55,000
155,000
656730 - Osnovno Zdravstvo
730410 - Administracija - Urosevac
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
45,000
656480-1111573
83336
Snabdevanje gradjevinskim materialom za socijalne slucajeve
45,000
45,000
75,000
165,000
90,000
100,000
130,000
320,000
265,000
50,000
50,000
365,000
Ukupno - Administracija - Urosevac
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656730-1215856
Izgradnja novog emergentnog centra I faza
656730-1112277
83341
Inventar
10,000
10,000
20,000
40,000
656730-1112018
83340
medicinska oprema
25,000
140,000
80,000
245,000
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
300,000
200,000
150,000
650,000
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
390,000
300,000
280,000
970,000
656850 - Kultura, Omladina i Sport
850320 - Kultura - Urosevac
656850-1215857
Opste regulisanje dvorista Kulturnog centra
15,000
15,000
15,000
45,000
656920-1215858
Digitalizacija gradske bibljoteke
25,000
25,000
25,000
75,000
656850-1215859
Regulisanje osvetljenja i uzvucenja u glavnoj sali Kulturnog Centra25,000
25,000
25,000
75,000
65,000
65,000
65,000
195,000
Ukupno - Kultura - Urosevac
851120 - Sport i Rekreacija - Urosevac
656850-1215861
Sportska oprema
24,000
24,000
24,000
72,000
Ukupno - Sport i Rekreacija - Urosevac
24,000
24,000
24,000
72,000
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
89,000
89,000
89,000
267,000
30,000
30,000
30,000
90,000
30,000
30,000
30,000
90,000
656920 - Obrazovanje i Nauka
928300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
656920-1215647
Ograda u novom decijem vrticu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
939300 - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
656920-1215173
Regulisanje ograde Limon Reka
15,000
15,000
15,000
45,000
656920-1215040
Renoviranje skole u selo Sazli
30,000
30,000
30,000
90,000
656920-1215358
Regulisanje sportskog dvorista u osnov. skoli Doganaj
15,000
15,000
15,000
45,000
656920-1215637
Ograda u osnov. skoli Tefik Canga
15,000
15,000
15,000
45,000
656920-1215181
Regulisanje ograde u osnovnoj skoli Zastok
20,000
20,000
20,000
60,000
656920-1215090
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skole u ulici
39,000
Lugaj i Kornoglava
39,000
39,000
117,000
656920-1215375
Regulisanje sportskog dvorista Zlatare
10,000
10,000
10,000
30,000
656920-1215186
Regulisanje ograde osnov. skole Nerodimlje
15,000
15,000
15,000
45,000
656920-1215102
Regulisanje dvorista skole u Muhovac
25,000
25,000
25,000
75,000
656920-1215397
Iygradnja stovarista za drvo i uglja u osnov. skoli Astrit Butuci
15,000
15,000
15,000
45,000
656920-1215214
Regulisanje ograde osn. skole Softaj
17,000
17,000
17,000
51,000
656920-1215010
Izgradnja osnovne skole Mic Sokolji
178,402
178,402
178,402
535,206
656920-1215661
0
16,000
0
16,000
656920-1215025
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skoli Dardani
32,000
32,000
32,000
96,000
656920-1215930
0
144,500
0
144,500
656920-1215123
Ograda Osnovne skole u selo Komoglava
29,000
29,000
29,000
87,000
656920-1215032
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skoli Kosare
39,000
39,000
39,000
117,000
656920-1215262
Regulisanje sportskih dvorista u osnov. skoli Greme - Omuraj
20,000
20,000
20,000
60,000
514,402
674,902
514,402
1,703,706
Regulisanje sale za fizicko vaspitanje i renoviranje krova u serdnju40,000
skolu poljoprivrede
40,000
40,000
120,000
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
951300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
656920-1215654
Faqe 59
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920-1215672
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Urosevac
0
18,000
0
18,000
40,000
58,000
40,000
138,000
584,402
762,902
584,402
1,931,706
6,084,140 6,084,140 6,084,140 18,252,420
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzet i Finansije - Vitina
657660-1214975
Asfaltiranje Ulice Nacioalnih Junaka Vitina - L= 491 m
39,036
0
0
39,036
657175-1215267
Iygradnja sedam kuca za bezkucnike
80,279
0
0
80,279
657480-1214587
657920-085308
Asfaltiranje puta Vitina - Pozorane (most Kurtesa)
71082
657920-1214601
657480-1110949
925,896
925,896
2,261,792
0
0
35,000
Iygradnja Osnovne Skole u selo Balance
0
0
127,000
127,000
Asfaltiranje puteva u selo Verbane - ulica Sokoljova i Keza L=122670,000
metara
0
0
70,000
657180-1214886
Iygradnja vodovoda u selo Ramljane
0
0
70,000
657180-1214925
Prosirenje i pokrivanje trotuara sa sljunkom u ulicama Novog Sela 70,000
- Ramljane 800,000
800,000
1,670,000
657180-1214955
Kanalizacija u selo Ramljane
0
200,000
657163-1112216
83361
410,000
Regulisanje skolskih ograda u Novom Selu - Cifljak i Gornja Slatina
35,000
83355
70,000
200,000
Ucesce zajednica u projektima sa donatorima
0
390,177
0
0
390,177
Ukupno - Budzet i Finansije - Vitina
1,491,492
1,725,896
1,725,896
4,943,284
Ukupno - Budzet i Finansije
1,491,492
1,725,896
1,725,896
4,943,284
30,000
0
0
30,000
Ukupno - Javna Infrastruktura - Vitina
30,000
0
0
30,000
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
0
0
30,000
75,000
0
0
75,000
Ukupno - Poljoprivreda - Vitina
75,000
0
0
75,000
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
75,000
0
0
75,000
657180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181930 - Javna Infrastruktura - Vitina
657180-1214533
Masinerija - bager
657470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470330 - Poljoprivreda - Vitina
657470-1111160
83378
Poloprivredni putevi Opstine
657660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661700 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Vitina
657660-095243
71071
Regulativni plan Opstine Vitina
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Vitina
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
50,000
0
0
50,000
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657163-1112208
83385
Renovacije u skolama opstine
79,404
0
0
79,404
Ukupno - Administracija - Vitina
79,404
0
0
79,404
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
79,404
0
0
79,404
Ukupno - Vitina 1,725,896 1,725,896 1,725,896 5,177,688
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
Participacija projekata od donatora za infrakstrukturu
76,681
76,681
76,681
230,043
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
76,681
76,681
76,681
230,043
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
76,681
76,681
76,681
230,043
658730 - Osnovno Zdravstvo
730430 - Administracija - Partes
Faqe 60
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
658160-1216459
Participacija i nabavka opreme za zdravstvo (zdravstvo)
22,053
22,053
22,053
66,159
Ukupno - Administracija - Partes
22,053
22,053
22,053
66,159
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
22,053
22,053
22,053
66,159
30,339
30,339
30,339
91,017
Ukupno - Administracija - Partes
30,339
30,339
30,339
91,017
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
30,339
30,339
30,339
91,017
Ukupno - Partes
129,073
129,073
129,073
387,219
658920 - Obrazovanje i Nauka
921700 - Administracija - Partes
658160-1216460
Participacija projekata , opreme za skolu (Prosveta)
659000 - General Jankovic
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661800 - Prostorno Planiranje i Regulativa - General Jankovic
659660-1216633
ponovno otvaranje puta Donji Dermjak do Viseg Dermjaka
0
0
10,000
10,000
659660-1216666
Aneks Kulturnog Centra
0
0
35,000
35,000
659660-1216710
Renovisanje elektricne mreze u selu Rezance
0
0
10,000
10,000
659660-1216552
Posumljavanje obesumljenih oblasti
0
8,872
0
8,872
659660-1216672
Ponovno otvaranje puta Pustenik - Lac
0
0
25,000
25,000
659660-1215117
Podvoznjak kod zeljeznicke stanice
0
25,000
0
25,000
659660-1216638
Izgradnja jedne stanice ambulante u selo Paldenice
0
0
20,000
20,000
659660-1215120
Podvoznjak na raskrsnici general Jankovic (magistrala)
0
29,000
0
29,000
659660-1216644
Izgradnja jedne autobuske stanice
0
0
30,000
30,000
659660-1216651
Uredjenje izvora kisele vode i priliv sa cevovima do Generala Jankovica0
0
30,000
30,000
0
62,872
160,000
222,872
2,000
0
0
2,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - General Jankovic
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1215030
Uredjenje Vodovoda u selima (Seciste, Lac.)
659660-1214872
Asfaltiranje ulice Nova Ulica - Pustenik
110,000
0
0
110,000
659660-1214943
Snabdevanje opremom informativne tehnologije za skupstinu opstine
10,000
0
0
10,000
659660-1214927
Polaganje betonskih kockica po ulicama sela (Krivenik, Seciste, Kisela
18,000
voda)
0
0
18,000
659660-1215840
Uredjenje korite reke Dimce
5,000
0
0
5,000
659660-1215033
Softver za racunovodjstvo
5,000
0
0
5,000
659660-1214874
Asfaltiranje ulice Bela Zemlja - Paldenice
40,000
0
0
40,000
659660-1215596
Izgradnja zgrade Centra za Socijalni Rad
5,000
0
0
5,000
659660-1214944
Aneks KCFM u General Jankovic
5,000
0
0
5,000
659660-1214931
Uredjenje trotoara Dj. Jankovic - o. skola Ilaz Taci (deo na putu) 10,000
0
0
10,000
659660-1215842
Slobodna sredstva ya yajednicko investiranje
20,000
0
0
20,000
659660-1216703
Uredjenje kanalizacije u selu Rezance i ulici Hunel
0
0
10,000
10,000
659660-1215035
Fond za eksproprijaciju
5,000
0
0
5,000
659660-1214877
Rekonstrukcija puta Fezin Most - Rafse - Maljic
30,000
0
0
30,000
659660-1215600
Snabdevanje transformatorom elektricne energije na ulici Kalamoce2,000
0
0
2,000
659660-1214953
Ponovno otvaranje puta Pustenik - Razance - Gorance
0
0
2,000
659660-1214936
Renovisanje i adaptacija kancelarija u zgradi opstine (bivsi centar omladine)
10,000
0
0
10,000
659660-1215037
Fondovi za ubucavanje
2,000
0
0
2,000
659660-1214878
Povecanje, rehabilitacija i odrzavanje vodovoda
10,000
0
0
10,000
659660-1215601
Fekalna kanalizacija u selo Lec
1,000
0
0
1,000
659660-1215016
Fond za sastavnjanje projekta
5,024
659660-1216534
Sala fizickog obrazovanja u osn. skoli Keshtjela e Diturise (Zamak Znanja)
0
659660-1214939
Fasadiranje opstinske zgrade
659660-1214904
659660-1215816
2,000
0
0
5,024
30,000
0
30,000
10,000
0
0
10,000
Polaganje i saniranje puteva
10,000
0
0
10,000
Ponovno otvaranje puta Paldenice Necafce
10,000
0
0
10,000
Faqe 61
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1216675
Kanalizacij u selu Paldenice - Ramuk
0
0
23,179
23,179
659660-1215024
Uredjenje fekalne kanalizacije u ulici Curri
2,000
0
0
2,000
659660-1214940
659660-1214908
Fasadiranje javnih zgrada
10,000
0
0
10,000
Uredjenje kanalizacije od puta progona do Fezinog mosta
40,000
0
0
40,000
659660-1215837
Uredjenje ograde groblja junaka
30,000
0
0
30,000
659660-1215026
Reniviranje puta do vodovoda u Dimce
5,000
0
0
5,000
659660-1214942
Snabdevanje informativnom tehnologijom za skole (laptopovi i projektori)
10,000
0
0
10,000
659660-1214921
Uredjenje kanalizacije od ulice Krasnici do osn. sko. Kestjella e diturise
10,000
(zamak Znanja)
0
0
10,000
659660-1215838
Uredjenenje korite reke reke Ljepenac
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
5,000
0
0
5,000
439,024
30,000
33,179
502,203
666800 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
659660-1216546
Izgradnja decijeg vrtica
0
50,000
0
50,000
659660-1215573
Postavljanje betonskih sigurnosnih zastitnika uz reci sela Seciste
0
20,000
0
20,000
659660-1216658
Uredjenje fekalne kanalizacije od sela Gorance - Rezance - General Jankovic
0
0
30,000
30,000
659660-1216530
postavljanje osvetljenja u ulicima oko zeleznicke linije
0
25,000
0
25,000
659660-1216737
Fond za sastavljanje - dizajniranje projekta
0
10,000
0
10,000
659660-1215112
Javno osvetljenje od granicne tacke - Kisela Voda
0
20,000
0
20,000
659660-1216631
Podlaganje betonskih kockica po ulicam sela (Dimce, Rezance, Lac)
0
0
30,000
30,000
659660-1216701
Osvetljenje sela Gorance
0
0
10,000
10,000
659660-1216547
Izgradanja Veterinske Stanice
0
25,000
0
25,000
659660-1216664
Uredjenje fekalne kanalizacije Krivenik - Seciste
0
0
30,000
30,000
659660-1216766
Uredjenje seoskih vodovoda (Gorance, Krivenik, Dimce, Hunel)
0
0
40,000
40,000
659660-1215115
Vodovod u selo Paldenice
0
10,000
0
10,000
659660-1216549
Izgradnja postrojenja za crne vode-fekalije
0
35,000
0
35,000
659660-1216780
Aneks osnovne skole u selu Seciste
0
0
10,000
10,000
659660-1215116
Kubisanje ulica u selo Paldenice
0
10,000
0
10,000
659660-1216636
Renoviranje trotuara za pesake od Generala Jankovica do Kisele Vode 0
659660-1215101
Asfaltiranje puta Kiserla Voda - Pustenik
0
659660-1216604
Slobodna sredstva za zajednicko investiranje
659660-1216541
Asfaltiranje puta Ramuk - Kasan
659660-1216523
Uredjenje Viseg Napona Elektricne energije od puta Goranca do bivseg 0Repetitora
5,000
RTP
659660-1216613
Uredjenje ograde ambulante u selo Gorance
0
659660-1216689
Osvetljenje sela Seciste
659660-1216544
Slobodna sredstva za zajednicko investiranje
659660-1215126
Dekontaminiranje obale reke oko reke Ljepenac kontaminiranih od asbestnih
0
materiala
32,000
659660-1216528
Izgradnja osnovne skole u Novoj Ulici
0
0
659660-1216721
Fond za sastavljanje - dizajniranje projekta
0
0
10,000
10,000
659660-1215106
Asfaltiranje puta Gorance - Globocica
0
35,000
0
35,000
659660-1216622
Kanalizacija voda za navodnjavanje plodnih polja
0
0
5,845
5,845
659660-1216699
Uredjenje potoka sela Seciste
0
10,000
10,000
30,000
0
30,000
0
0
20,000
20,000
0
25,000
0
25,000
0
5,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
10,000
0
14,152
0
14,152
0
32,000
20,000
20,000
0
0
10,000
10,000
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
346,152
245,845
591,997
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
439,024
439,024
439,024
1,317,072
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija - General Jankovic
659920-1216531
Orazovna oprema za skolske kabinete
0
4,000
0
4,000
659920-1216714
Uredjenje skolske infrastrukture
0
0
10,000
10,000
659920-1216718
Obrazovna oprema za skolske kabinete
0
0
4,000
4,000
0
4,000
14,000
18,000
0
10,000
0
10,000
Ukupno - Administracija - General Jankovic
940200 - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
659920-1216533
Aneks osnovne skole Ilaz Thaci u general Jankovic - Druga Faza
Faqe 62
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659730-1215963
Uredjenje skolske infrastrukture
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
4,000
0
0
4,000
4,000
10,000
0
14,000
10,000
0
0
10,000
952200 - Srednjeskolsko Obrazovanje - General Jankovic
659730-1215962
Uredjenje osvetljavajuceg krova srednje skole Dardania
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - General Jankovic
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
14,000
14,000
14,000
42,000
453,024
453,024
0
75,488
75,488
150,976
0
25,300
Ukupno - General Jankovic
453,024 1,359,072
660000 - Kllokoti
660180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181960 - Javna Infrastruktura - Klokot
660180-1216525
Asfaltiranje puta u Mogili 2013-2014
660180-1216364
Asfaltiranje puta u Mogili
25,300
0
660180-1216461
Asfaltiranje puta u Grncaru
26,000
0
0
26,000
660180-1216529
Participacija po projektima USAID-a DEMI programa za 2012 opstini Klokot2013-2014
0
31,000
31,000
62,000
660180-1216463
Participacija po projektima USAID-a DEMI programa za 2012 opstini
36,072
Klokot
0
0
36,072
Ukupno - Javna Infrastruktura - Klokot
87,372
106,488
106,488
300,348
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
87,372
106,488
106,488
300,348
9,605
0
0
9,605
660730 - Osnovno Zdravstvo
751000 - Usluge osnognog zdrastva - Klokot
660730-1216627
Rekonstrukcija stomatoloske ordinacije
660730-1216632
Rekonstrukcija stomatoloske ordinacije 2013-2014
0
10,000
10,000
20,000
Ukupno - Usluge osnognog zdrastva - Klokot
9,605
10,000
10,000
29,605
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,605
10,000
10,000
29,605
Izgradnja trotoara na pored pored skolskog puta Vrbovac-Grncar 98,812
660920 - Obrazovanje i Nauka
921800 - Administracija - Klokot
660920-1216462
0
0
98,812
98,812
0
0
98,812
25,000
0
0
25,000
25,000
0
0
25,000
Izgradnja trotoara na pored pored skolskog puta Vrbovac-Grncar faza 20
Ukupno - Administracija - Klokot
929100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Klokot
660920-1216332
Izgradnja de?jeg obdani?ta u Klokotu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Klokot
940500 - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
660920-1216518
105,000
105,000
210,000
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
0
105,000
105,000
210,000
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
123,812
105,000
105,000
333,812
Ukupno - Kllokoti
220,789
221,488
221,488
663,765
135,000
0
0
135,000
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
661163-1216287
Asfaltiranje puta Veliko Ropotovo - Rajanovce
661163-1216291
Asfaltiranje puta Malo Ropotovo - Odevce
35,000
0
0
35,000
661163-1216298
Sufinansiranje projekata u Opstini
13,975
0
0
13,975
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
183,975
0
0
183,975
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
183,975
0
0
183,975
35,000
661163 - Administracija i Osoblje
163370 - Administracija - Ranilug
661163-1216517
Regulacija potoka u selo Gornje Korminjane
0
35,000
0
661163-1216519
Asfaltiranje glavnog izlaznog puta za Gornje Korminjane
0
0
98,975
98,975
661163-1216512
Izgradnja fiskulturne sale u sastavu Osnovne ?kole "Trajko Peric" - Veliko
0 Ropotovo
118,975
0
118,975
Faqe 63
Date: 27.10.2011
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
661163-1216514
Izgradnja Medicinske srednje skole u Velikom Ropotovu
7,112
0
0
7,112
661163-1216526
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Tomance
0
0
85,000
85,000
Ukupno - Administracija - Ranilug
7,112
153,975
183,975
345,062
Ukupno - Administracija i Osoblje
7,112
153,975
183,975
345,062
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
661920 - Obrazovanje i Nauka
952800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
661920-1216515
Izgradnja stadiona za mali fudbal u selo Glogovce
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
30,000
0
30,000
Ukupno - Ranillug
191,087
183,975
183,975
559,037
Ukupno
124,664,341 124,735,003 124,814,301 374,213,645
Faqe 64
1.
RAZVOJI I PROGNOZE ZA PRIVREDU KOSOVA
1.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA TOKOM 2011. GODINE
Na osnovu trenda makroekonomskih pokazatelja u 2011. god. se očekuje da privreda Kosova
obeleži godišnji rast od 5.3% u poreñenju sa procenama za 2010.god. Ovaj rast se procenjuje da
dolazi uglavnom iz povećane domaće tražnje, kao i strane.
Što se tiče investicija, trenutni podaci o strukturi uvoza i podaci o kreditiranju ekonomije
pokazuju da se očekuje da investicije zabeleže rast od 13.0%, pri čemu doprinos javnih i
privatnih investicija se očekuje da bude isti.
U 2011, rast potrošnje se očekuje da bude mnogo veći što dovodi i do rasta BDP-a. Tačnije,
ukupna potrošnja se očekuje da će rasti po stopi od 9.4%, od čega privatna potrošnja se očekuje
da obeleži rast od 9.5% koji dolazi kao rezultat povećanog raspoloživog dohotka, gde pošiljke
od dijaspore predstavljaju važan deo. .S druge strane, javna potrošnja se očekuje da će rasti po
stopi od 8.9% u poreñenju sa 2010.
Što se tiče spoljnog sektora, tokom 2011. godine se očekuje da se obeleži pogoršanje trgovinskog
bilansa, uglavnom utican od rasta svetskih cena hrane i nafte koji rast je takoñe uticao na
vrednost uvoza, kao i brz rast domaće tražnje (potrošnje i investicija). Tačnije, očekuje se
povećanje uvoza za 13.5%, a izvoz robe se očekuje da poraste za 10.2%. Ovakav razvoj se
očekuje da utiče na trgovinski deficit povećan od 40.1% tokom 2010 godine. na 42.3% BDP-a u
2011.
Kosovska privreda, kao mala i otvorena ekonomija, ne može da diktira meñunarodne ili domaće
cene, tako da kretanje cena na meñunarodnom tržištu se direktno odrazuje na nivo cena na
Kosovu. Tokom 2011. godine, prosečna godišnja stopa rasta indeksa potrošačkih cena se očekuje
da bude oko 7.0% od 3.5% koliko je bilo u 2010. godini.
1
KUTIJA 1. SPOLJNO EKONOMSKO OKRUŽENJE
Neizvesnosti u globalni privredni rast i u toku ovog perioda se nastavljaju. Globalna privreda je
ušla u fazu koja se često smatra veoma opasnom i neizvesnom, dok elementi koji prete opasnost
se postavljaju sa veoma brzim tempom. Globalna privreda tokom ovog perioda je pod uticajem
dva dogañaja koji stvaraju zabunu i nesigurnost u privrednom razvoju i privredne prognoze. Prvi,
sporiji ekonomski rast u razvijenim zemljama, a drugi povećanje neizvesnosti o sposobnosti
upravljanja javnim dugom od strane pojedinih država.
S obzirom na ovakav razvoj, Meñunarodni monetarni fond (MMF) je revidirao globalni privredni
rast za 2011. god. od 4.5% kako je to ranije procenjeno na 4%. Iako se ovo povećanje može
smatrati zadovoljavajućim, treba napomenuti da je ovo povećanje nebalansirano unutar zemalja,
gde se zapaža privredni rasu u razvijenim zemljama za 1.6% i 6.4% rasta u zemljama u razvoju.
Na osnovu projekcija MMF-a, 2012 godina neće imati značajnih razlika od 2011. godine, rast
globalnog BDP će zabeležiti 4%, gde razvijene ekonomije će imati rast od 2%, uglavnom uz
podršku od strane faktora koji su doprineli usporavanju rasta tokom poslednje dve godine. Dok
rast u privredama u razvoju projektovano je da bude e 6%, revidirana od 6.5% kako je predviñeno
na početku godine.
Globalno povecanje DBP
8
6
4
2
0
-2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-4
-6
Svet
Razvijene Ekonomije
Evropska Unija
Ekonomije u Razvoju
Izvor: MMF
Globalna ekonomska kriza, koja je bila prisutna krajem 2008 i tokom 2009 je imala značajan
uticaj na evropsku ekonomiju. Ovaj uticaj se ogleda u sužavanju privrednih aktivnosti, izraženo u
procentu, ovo sužavanje je zabeležilo 4.1%. 2010. godina je pokazala znake ekonomskog
oporavka u zemljama Evro zone, iako ovaj oporavak je spor i nije jednak ni izmeñu država ni
izmeñu privrednih sektora. Evropske privrede, posle zadovoljavajueg privrednog uspona u prvom
kvartalu 2011 god., u drugom kvartalu ove godine zabeležio pad kao rezultat usporavanja svetske
privredne aktivnosti. Takoñe, značajan uticaj na usporavanje privrednog rasta odigralo je i loše
2
upravljanje krize javnim dugom koje rizikuju tzv periferijske zemlje eurozone. Privredni rast u
Evropi, prema MMF-u, na kraju 2011 se procenjuje da bude 2.3%od 2.4% koliko je projektovano
u početku godine, gde značajan doprinos ovom rastu se procenjuje da su obezbedili različiti
fiskalni podsticaji primenjivani od vlada koje su postavile države u evrozoni.
Što se tiče ekonomskih prognoza, očekuje se da evropske zemlje nastave sa skromnim
ekonomskim rastom, koji tokom 2012. godine se očekuje da bude 1.8%, ali taj rast će nastaviti da
ne bude jednako unutar zemalja evrozone. Dok inflacija se očekuje da će pasti od 4.3% prema
proceni u 2011 na 3.1% u toku 2012. godine, kao rezultat pada cene roba iz njihovoh navišeg
nivoa koji je dostignut početkom 2011.
Što se tiče zemalja u istočnoj Evropi, one su prešle sličan put sa privredom evrozone, uzimajući u
obzir visoku privrednu integraciju koji ovaj region ima sa zemljama Evro zone. Prema
projekcijama MMF-a za 2011 i 2012, dominiraju pozitivna očekivanja za region u pitanju, u
kojima što se tiče privrednog rasta , Kosovo vodi na listi sa povećanjem od 5.3% resspektivno
5.0% , a zatim slede Makedonija sa porastom od 3% za 2011. godinu i 3.7% u 2012.godini. Što se
tiče procene inflacije, 2011. godina se karakteriše sa visokim stepenom inflacije u regionu, gde
Srbija vodi sa stopom od 11,3% zatim Kosovo sa 8.3% . Slično evrozoni, inflatorni pritisci se
očekuje da se opuste u 2012. godini, gde Srbija i Rumunija se očekuje da zabeleže visočiji stepen
inflacije. Pored inflacije, zemlje regiona se suočavaju visokom stopom nezaposlenosti , koja se
očekuje da se ublaži uporedo očekivanjima za privredni rast.
Tabela 1. Makroekonomske projekcije za odabrane zemlje u %
Makroekonomske projekcije
Povecanje DBP, na procentima
2009
2010
Inflacija
2011 2012
2013
2014
Albanija
3.3
3.5
2.5
3.5
4.2
4.0
2.22
Bosna i Hercegovina
-2.9
0.7
2.2
3.0
4.0
4.5
-0.38
Bugarska
-5.5
0.2
2.5
3.0
3.7
3.8
2.47
Hrvatska
-6.0
-1.2
0.8
1.8
2.5
2.7
2.38
Makedonija
-0.9
1.8
3.0
3.7
4.2
4.0
-0.81
Crna Gora
-5.7
1.1
2.0
3.5
3.7
3.7
3.40
Rumunska
-7.1
-1.3
1.5
3.5
3.8
4.3
5.58
Srbija
-3.5
1.0
2.0
3.0
4.5
5.0
8.11
Izvori: Meñunarodni monetarni fond, baza podataka WEO, Octobar, 20111
3.60
2.12
3.04
1.05
1.51
0.50
6.11
6.17
3.90
4.00
3.75
3.20
4.40
3.10
6.37
11.3
2.90
2.50
2.91
2.20
2.00
1.80
3.21
3.75
3.00
2.60
3.00
2.50
2.00
1.95
3.00
4.00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.50
2.50
2.94
2.40
2.00
2.00
4.26
4.33
1.2 MAKROEKONOMSKI PREGLED 2012-2014
Ekonomske projekcije za period 2012-2014 pokazuju prosečan rast BDP od 5.3%. Ovaj rast
je projektovan da bude na čelu povećane potrošnje, izvoza i investicija. Rast za 2012 je
projektovan da bude 5.0% stimulisane uglavnom od javnih investicija, koja u 2012.godini se
očekuje da će porasti za 15.1%.
3
Značajan doprinos rastu BDP-a, u okviru projektovanog perioda, očekuje se od povećane
investicije, kao privatnih tako i javnih investicija. Privatne investicije se očekuje da rastu po
prosečnoj godišnjoj stopi od oko 8.7%, stimulisanjem ekonomskog rasta tokom perioda
izveštavanja. U meñuvremenu, još jedan važan doprinos povećanju stope privrednog
razvoja će biti povećanje javnih investicija, koje u proseku se očekuje da imaju odziv od
11.9% u bruto domaći proizvod. (BDP).
Prognoze o privredi Kosova su urañene imajući u obzir trenutno stanje u privredi evrozone, tako
da i prognoze za rast su konzervativnije. U tom kontekstu, privatna potrošnja se očekuje da će
osporiti stope rasta, uzimajući u obzir mogućnost smanjenja pošiljiljki iz dijaspore. Kao rezultat
toga, ukupna potrošnja u ovom periodu se očekuje da obeleži povećanje od 5.0%, zabeleživši
izraženiji pad tokom 2012.god. (vidite figuru 2).
Figura 2. Realni BDP i njegove komponente, 2009-2014
10
6.0%
5.3%
Na miliuna evra
8
5.0%
5.3%
5.6%
5.0%
4.0%
6
Uvoz robe I
usluga
4.0%
Izvoz robe I
usluga
3.0%
Investimet
4
2
2.9%
2.0%
0
Konsumi
-2
1.0%
-4
0.0%
2009
2010
2011
2012
2013
Realni DBP
(desno vratilo)
2014
Burimi: ESK dhe kalkulimet e MF departamenti i makroekonomisë
Kao rezultat onoga što je rečeno, trgovinski deficit se očekuje da će opasti od 42.3% BDP-a
koliko se očekuje da bude u 2011. godini u 41.6% BDP-a u 2012. godini. S druge strane,
meñunarodne cene hrane i nafte zasnivane na projekcijama MMF predviñaju pad, koja će uticati
na smanjenje vrednost uvoza i kao rezultat i pada trgovinskog deficita
S obzirom da meñunarodne institucije prognoziraju pad meñunarodne cene hrane i nafte i nivo
cena na Kosovu se očekuje da će se stabilizovati tokom ovog izveštajnog perioda na oko 2.2%.
1.2.1
RAZVOJ REALNOG SEKTORA
Prognoza makroekonomskih pokazatelja pokazuje da se očekuje da privreda Kosova
postigne prosečni rast od 5.3% tokom 2012-2014. Ova pozitivna stopa rasta se očekuje da
bude podržana od strane viših javnih investicija, dok privatne investicije i izvoz se predviñaju da
4
nastave relativno stabilan rast tokom celog prognoziranog perioda. Meñutim, privredni rast se
očekuje da će osporiti u 2012. godini pod pretpostavkom da kriza u evrozoni će se odraziti i na
Kosovu kroz smanjenje pošiljki iz dijaspore i manje direktnih investicija.
Privatna potrošnja tokom prognoziranog perioda se očekuje da raste u prosečnoj godišnjoj
stopi od oko 5.0%, uz usporavanje rasta u 2012. godini kao rezultat od malog rasta
raspoloživog prihoda usled sporijeg rasta pošiljki iz dijaspore, kao i moguće pooštravanje
potrošačkih kredita koji se očekuju da će doći kao posledica krize u evrozoni. Ovo se ogleda u
relativno veliku masu i u sporiji rast uvoza robe u toku godine.
U pogledu privatnih investicija, one prognoziraju da rastu po višoj tarifi u odnosu na prethodne
godine. Konkretno, privatne investicije se očekuje da će rasti po prosečnoj godišnjoj stopi od
8.7% u periodu 2012-2014, rast koji proizlazi iz olakšavanja administrativnih procedura
poslovanja, usvajanje zakona kako bi se olakšao ambijent poslovanja, poboljšanje fizičke
infrastrukture i olakšavanje kreditnih aktivnosti. Meñutim, u 2012. godini, privatne investicije se
predviñaju da rastu po nižoj stopi od 4.2% u poreñenju sa narednim godinama gde rast se
očekuje da bude iznad 11%.
S druge strane, javne investicije se predviñaju da rastu po prosečnoj godišnjoj stopi od
5.5%. Ove investicije se smatraju glavnim pokretačem rasta agregatne tražnje, posebno u
2012.godini, kada se očekuje da rastu za 15.1% u poreñenju sa 2010. godinom. Naredne godine
2013 i 2014 se očekuje da nastave na slični nivo ili umereniji rast javnih investicija
Neto izvozi i dalje imaju negativan doprinos rastu BDP-a čak i tokom anketnog perioda.
Meñutim, kao rezultat brzog rasta izvoza, prognoze pokazuju pad učešća negativanog doprinosa
neto izvoza u ekonomske aktivnosti tokom prognozog perioda. Osim toga, izvoz robe i usluga se
očekuje da poraste na 5.5% dok uvoz robe i usluga se očekuje da poraste na 4.3%. Uzimajući u
obzir da vrednost uvoza je mnogo veći, brži rast od ukupnog izvoza može da utiče na umereni
način u poboljšanju bilansa robe i usluga 41.5% BDP-a koliko se očekuje da bude u 2011 na
40.1% BDP-a u 2014.
Tokom 2012-2014 godina, izvoz robe se očekuje da će rasti po prosečnoj godišnjoj stopi od
oko 5.8%, dostigavši nivo pokrivenost uvoza robe od izvozne robe do 15%. Što se tiče
performansi uvoza, prognozira se da se uvoz robe nastavi na umereniji rast od 4.1%.
Takoñe, doprinos u poboljšanju bilansa trgovine robe i usluga se očekuje da da i pad
meñunarodnih cena, pre svega, nafte, hrane, znajući da potrošne robe čine preko 20% uvoza.
1.2.1.1 RAZVOJ I PROGNOZE CENA
U skladu sa svetskim trendom, prosečna inflacija merena preko Indeksa potrošačkih cena
(IPC), tokom 2011. godine očekuje se da će rasti na godišnji prosek od oko 7.0%. Ovaj rast
se očekuje da doñe kao rezultat faktora prolazne prirode i ne očekuje se da ima trajne posledice.
Konkretno, ovo povećanje je rezultat svetskih rasta cena hrane i svetskih cena nafte u drugoj
5
polovini 2010. godine koje se očekuje da rastu do kraja 2011.godine S obzirom na veliku težinu
koje imaju ovi proizvodi u potrošačkoj korpi, to je uticalo direktno na rast inflacije u privredi
Kosova.
Najnovije prognoze za svetsku ekonomiju pokazuju stabilizaciju cena na meñunarodnom tržištu.
Shodno tome, prognoze za inflaciju na Kosovu ukazuju na stabilizaciju cena tokom prognozog
perioda, dostigavši godišnji prosek od 2.3% u 2012 , dok za period 2013-2014 stopa inflacije
očekuje se 2.2% (videti sliku 3).
Figura 3. Razvoj i prognoze cena tokom perioda 2009-2014
20 %
Razlika ICK
15
10
5
Promena
medunar. cena
hrane
0
-5
-10
promena cena
hrane u Kosovo
-15
-20
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Izvor:Ministarstvo za finansije, Departaman za makroekonomiju, ESK i FMN
Cena hrane se očekuje da nastavi da bude odlučujući faktor u kretanju IPC i tokom godina 2012 2014, ali sa nižom stopom nego u 2011. godini.Tačnije, cene hrane se prognoziraju da padaju, što
je odraz pada meñunarodne cene hrane i s obzirom učešća u potrošačkoj korpi na Kosovu i to se
očekuje da utiče na opšti pad cena.
1.2.2 RAZVOJ I PROGNOZE U SPOLJNOM SEKTORU
Ključni razvoj u spoljnom sektoru tokom 2011.god se uglavnom kararteriše boljim neto tekućim
transakcijama, lako pogoršavanje tekućeg računa kao procenat BDP-a i umereno pogoršanje
trgovinskog bilansa, rast prihoda u kapitalnom računu i direktnih investicija.
Projekcije za tekući račun sugerišu za dalji rast deficita ove kategorije uglavnom tokom 2012.
god. koji u velikoj meri dolazi kao rezultat niže pošiljke iz dijaspore, kao i pogoršanje bilansa
usluga vezanih za ugovorene usluge za izgradnju autoputa. Meñutim, sa izlaskom iz kriza
ekonomija evro zone , očekuje se da i pošiljke iz dijaspore povrate na prethodni nivo i utiču na
poboljšanje tekućeg računa.
6
Veći doprinos poboljšanju tekućeg računa u toku prognoziranog perioda očekuje se da da
poboljšanje ravnoteže trgovine, kao i prihodi od investicija van zemlje, koji dolazi kao rezultat
očekivanja povećanja kamata i globalni privredni rast, posebno od 2013.god. kada se očekuje
previzlaženja krize zemljama iz Evro zone.
Pošto veliki procenat domaćeg izvoza su metali, povećanje izvoza robe se tesno povezuje sa
kretanjem svetskih cena metala i promene u globalnoj tražnji za metalima. Podaci pokazuju
značajan porast svetskih cena metala za 2011. Projekcije ukazuju da će se ove cene stabilizovati u
2012 i počnu da padaju u 2013 i 2014. god.Kao što je prikazano na figuri 4, izvoz robe se
očekuje da će rasti po prosečnoj stopi od 5.8% tokom ovog perioda. S druge strane, uvozi su
projektovani da rastu u prosečnoj stopi od 4.1%, što odražava prognoze za ekonomski rast u tom
periodu i kretanje svetskih cena.
Figura 4. Razvoji i prognoze izvoza robe, 2009-2014
75
%
Godisnja
promena izvoza
robe
50
Godisnja
promena med.
Cena metala
25
0
-25
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Godisnja
promena
svetskog zahteva
za nikl
Izvor:: MMF, Morgan Stanley Metals ‘Global Metal Playbook’, kalkuacije Departmana za makroekonomiju
Detalji o platnom bilansu (PB) za 2011.godinu pokazuju prihod od oko 15.2% BDP-a u
kapitalnom i finansijskom računu, za koji se očekuje da dostigne 21.7% BDP-a u 2012. godini i
da padnu u 14.3% BDP-a. Što se tiče prognoze za kategorije u okviru financijskom računa,
direktne investicije se očekuje da će rasti 7.9% BDP-a na kraju tog perioda u poreñenju sa 2011.
godinom kada su bili 5.8% BDP-a. Prihodi u kapitalnom računu se očekuju da ostanu relativno
isti u poreñenju sa 2011 koji su bili 0.6% BDP-a. Slično tome, portfolio investicije i koje
uglavnom odražavaju investicije Kosovskog penzionog fonda i komercijalnih banki van zemlje,
očekuje se da ostanu na oko 5.4% BDP-a (vidite figuru 5).
Greške i propusti predstavljaju nezabeležene prihode iz inostranstva koji su važan deo
finansiranja privredeKosova. Ovaj deo finansiranja predviñeno je da će postepeno pasti tokom
perioda prognoziranja pod pretpostavkom poboljšanog kvaliteta podataka.
7
Figura 5. Komponente platnog bilansa , kao % BDP-a
30%
Trgovski deficit
20%
10%
Neto Transferi
(ukljucujuci I doznake
iz inostranstva )
Tekuci racun
0%
-10%
-20%
Financijski I kapitalni
racun
-30%
-40%
Direktne Vanjske
investicije
-50%
2009
2010
2011 p.
2012 p.
2013 p.
2014 p.
Izvor:CBK i MF prognoze Departmana za makroekonomiju
1.2.3 PROJEKTOVANI
BUDŽETSKI PRIHODI ZA
2012. GODINU
Projekcije budžetskih prihoda za 2012. godinu su zasnovane na srednjoročnim procenama
vodećih ekonomskih pokazatelja, uključujući i kretanja na nivo uvoza, cene i procene o rastu
performansi institucija zaduženih za prikupljanje prihoda, kao što su Kosovska carina i Poreska
administracija Kosova (PAK). Projekcije budžetskih prihoda za 2012. godinu predstavljaju
osnovu za izradu budžeta za 2012.godinu.
1.2.3.1 UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI
Ukupni budžetski prihodi za 2012. godinu očekuju se da dostignu iznos od €1,361 miliona . Deo
ukupnih budžetskih prihoda za 2012.godinu, slično sa 2011. god., je dividenda u iznosu od €35
miliona evra, što se očekuje da bude proglašena od strane PTK. Takoñe, deo ukupnih budžetskih
prihoda očekuje se da bude i vrednost od €30 miliona kao direktna budžetska podrška od Svetske
banke. Za prognozirani period 2012-2014, prosečan rast prihoda od poreza se očekuje da će biti
oko 6.1%.
8
Figura 6. Trend prihoda 2010-2014
Ukupni Prihodi
Neoporezivani Prihodi
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
1.6
Na miliarda evra
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2010
2011
2012
2013
2014
Izvor: MF, Departman Trezora i kalkulacije Departmana za makroekonomiju
a) PRIHODI OD POREZA
Ukupni prihodi poreski prihodi za 2012 godinu su planirani da dostignu vrednost od €1,123
miliona. Preciznije, prihodi od granice su projektirani da budu €860 miliona, dok prihodi unutar
zemlje u vrednosti od €285 miliona. Procene za rast budžetskih prihoda u budućnosti zasnovane
su na pretpostavkama o povećanju poreske osnove, s jedne strane, i povećanje efikasnosti
prikupljanja prihoda od odgovornih institucija, s druge strane. Pored rasta institucionalnih
kapaciteta u prikupljanju prihoda, ovaj rast u nivou prihoda u velikoj meri dolazi kao rezultat
prognoziranog ukupnog rasta ekonomije za naredne godine.
Tabela 2. Opšti budžetski prihodi
Opis
2010
2011
U milion evra
Ukupni Prihodi
1,169
1,312
Oporezivani Prihodi
894
1,059
Domaci prihodi
221
261
Carinski Prihodi
701
830
Povracaji
-28
-31
Neodredene prihodne mere
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
148
159
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
41
45
2
od kojih:interes
Samostalni prihodi
106
113
Opstinski Nivo
52
58
Centralni Nivo
54
55
Koncesionalna provizija
Dividenta
85
60
Budzetska podrska donatora
30
20
EK
30
0
Projekat BB (SEDPP)
20
Projekat donacija
4
3
Fond poverenja
10
11
Izvor: MF, Departman Trezora i kalkulacije Departmana za makroekonomiju
2012
1,361
1,123
285
860
-35
13
168
46
3
120
59
61
2
35
30
0
30
4
-
2013
1,399
1,168
305
899
-36
177
48
3
123
60
62
7
50
50
4
-
2014
1,406
1,222
327
933
-37
184
49
3
125
62
63
10
-
9
− Prihodi od granica
Prihodi ostvareni od granica za 2012 . godinu planiraju se da budu na nivou od €860 miliona
evra, cifra koja je veća za 3.7% u poreñenju sa prihodima projektovanih za 2011. Prognoza za
rast prihoda od granica je dosta konzervativan uzimajući u obzir, prvo, pad cena koje su pod
uticajem kretanja cena na meñunarodnom tržištu i spoljnog ekonomskog ambijenta koji
nadvadava u Evropi i šire, i mogućnosti da ove turbulencije mogu da se reflektuju u našoj
privredi kroz pošiljke od dijaspore i direktnih stranih investicija. Takoñe, ovaj projektovani nivo
rasta prihoda od granica dolazi kao rezultat rasta uvoza za ovu godinu (5.6%), kao rezultat
povećane potrošnje (6.3%) i rast kapitalnih investicija u toku 2012. godine. Ova početna
prognoza od €860 miliona može dovesti do dodatnih prihoda na kraju godine, kao rezultat
primene novih fiskalnih politika koje se očekuju da stupe na snagu početkom sledeće godine,
koje u tabeli 3 (Aneks) su predstavljeni u budžetske stavke kao nespecifikovane mere prihoda.
Pored ovih dešavanja, doprinos rastu prikupljenih prihoda na granici se očekuje da imaju i niz
administrativnih mera koje se preduzimaju od strane Carinske službe, koje se tiču dodatnih
kontrola, preciznije procene uvezene robe, veća saradnja sa regionalnim carinama, saradnje sa
Kosovskom policijom i daljnu izgradnju kapaciteta Carine
Planirani prihodi od granica za 2012. godinu se može smatrati realnim planom, izmeñu ostalog,
zasnivajući se na trend prihoda iz prethodnih godina, trend koji je obeležio dvocifreni rast.
Preciznije, stvarni podaci do 30. septembra pokazuju rast prihoda od 16.4% u odnosu na isti
period 2010.
Figura 7. Izveštaj prihoda sa granice/povećanje uvoza
Povecanje rihoda od carine
Povecanje uvoza
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Izvor: MF, kalkulacije Departmana za makroekonomiju
Grafikon predstavlja jasnu sliku odnosa izmeñu rasta uvoza i rasta prihoda od granice, tokom
2005 -2010 god.kao i prognoze do 2014. god. Iz ovoga grafikona se može jasno videti da je rast
prihoda od granice pratilo trend u uvozu, što znači da uopšte tokom godina rast uvoza je bilo
praćeno rastom prihoda. Ali, što je vredno pomena je povećanje prihoda u odnosu na povećanje
10
uvoza u toku 2005-2010.godine, nije pratilo njihov konstantni trend, ovo zbog različitih struktura
uvezene robe.
− Domaći prihodi
Domaći prihodi za 2012. godinu su planirani da budu na nivou €285 miliona, ili 9.5% više od
projektovanih prihoda za 2011.godinu. Baš kao i u prihodima od granica , i tokom planiranja
domaćih prihoda uzete su u obzir konzervativnije prognoze koje mogu uticati u inkasiranju
domaćih prihoda. Takoñe, slično sa prihodima od carina početne prognoze domaćih prihoda u
nivou od €285 miliuna mogu biti prekoračena, kao rezultat primene novih fiskalnih politika koje
se očekuju da stupe na snagu početkom 2012. godine, koje su u tabeli 3 (Aneks) predstavljene u
budžetskoj stavci kao neodreñene mere prihoda.
Pored toga što je rečeno, pretpostavke za rast prihoda u ovoj kategoriji, osim da je na osnovu
povećane poslovne aktivnosti u zemlji koja je rezultat ukupnog ekonomskog rasta, uglavnom se
zasniva na stalna nastojanja da se poveća efikasnost u okviru Poreske administracije Kosova
(PAK). PAK je već razvio skup aktivnosti koje su u funkciji rasta prihoda i smanjenja poreske
evazije, takoñe ova institucija , u saradnji sa ekspertima Meñunarodnog monetarnog fonda(MMF)
je završila strategiju ispunjavanja, čiji je cilj dalje proširirenje poreske osnovice i smanjenje
fiskalne evazije.
PAK je nastavila svoje aktivnosti usmerene na širenje poreske osnovice i povećanje inkasiranja
kroz dalju fiskalizaciju i fiskalne elektronske opreme. Projekat elektronske deklaracije, se
sprovodi i počelo je testiranje sa jedinicom velikih poreskih obvezniza za deklaraciju PDV-a.
Takoñe, drugi koraci se odnose na procenu zaliha preduzeća, češće kontrole, poboljšanje
informacionog sistema (SIGTAS) i primene novih odredaba utvrñene u Zakonu o PDV-a. U cilju
povećanja administrativnih kapaciteta se razvija proces regrutovanja novih poreskih inspektora.
Trenutni podaci na nivou prihoda od zemlje, dokazuju o značajnom rastu ovih prihoda za oko
34% do kraja septembra 2011. god. u poreñenju sa istim periodom prošle godine. Trenutni trend
prikupljanja prihoda, zajedno sa drugim gore navedenim merama, su održivi argumenti da se
prognozirani plan prihoda može realizovati do kraja ove godine.
Sledeći grafikon predstavlja trend učešća domaćih prihoda u Bruto domaće proizvode (BDP) u
periodu 2009-2010, i prognoze 2011-2014. Kao što se može videti iz ovog grafikona, domaći
prihodi kao učešće u BDP su porasli dosledno, i projekcija za 2012 pokazuju da udeo domaćih
prihoda u BDP stići do 6%.
Figura 8. Domaći prihodi 2009-2014, kao udeo u DBP
11
Domaci prihodi po % DBP
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
4.5%
4.0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Izvor: MF, Trezor i prognoze Departmana za makroekonomiju
b) NEPORESKI PRIHODI I SOPSTVENI PRIHODI
Kategorija neporeskih prihoda za 2012. godinu, se planira da dostigne u €168 miliona,
označavajući rast od oko 6.0% u poreñenju sa procenom neporeskih prihoda za 2011.god. Od
ovih prihoda, €46 miliona procenjuje se da su neporeski prihodi i €120 miliona sopstvenih
prihoda i od njih €61 miliona sopstvenih prihoda iz centralnog nivoa i €59 miliona iz opštinskog
nivoa. Takoñe, u Nacrtu budžeta za 2012. godinu je planirano €2 miliona prihoda od koncesionih
naknada.
1.2.4 BUDŽETSKI RASHODI 2012
Za godinu 2012, opšti budžetski rashodi su planirani u vrednosti od €1,520 milijuna ili oko 7.6 %
visine od rashoda koji se očekuju biti realizovani tokom 2011 godine. Ovo povećanje nivoa
budžetskih rashoda je rezultat povećanja kapitalnih rashoda od oko 15%. Glavnu ulogu u
podizanju ove kategorije rashoda ima dodatak intenziteta izgradnje Autoputa Merdare- Morina,
ali takodje ovo podizanje je rezultat povećanja drugih kapitalnih rashoda od oko 11% u odnosu
na budžetske rashoda godine 2011. Drugi izvor povećanja budžetskih rashoda je povećanje u
kategoriji plate & dnevnice od oko 5% koja uglavno dolazi kao rezultat potpune implementacije
povećanje plate koje se desilo početkom 2011 godine za jedan odreñeni deo civilnih službenika,
prenos odgovornosti od medjunarodnih institucija i osnovanje novih institucija predviñenim
unutar relevantnih broja zakona već usvojenih, stupljenih i na snazi.
Deo opštih vladinih rashoda, slično i sa drugim godinama jesu plaćanje interesa pozajmljivanja u
vrednosti od €13 milijuna i planiran kredit za javna preduzeća u vrednosti od €15 milijuna od €45
1
milijuna koliko je i planirano budžetom 2011 godine.
1
Od ove planirane vrednosti KEK-u je izdan kredit u vrednosti od 30 milijuna evra
12
Na sledećem grafikonu pogledajte progres razvitka Budžeta Kosova od 2009 godine nastavljajući
sa projekcijama do 2014 godine. Paralelno sa podizanjem budžetskih rashoda od 2009 do 2012
godine, što se može vidjeti na grafikonu, kapitalni rashodi su se povećali što reflektira na
izgradnji autoputa Merdare-Morina, imajući na umu da je prosek godišnjih rashoda od 2010-2014
godine za samo ovaj projekt bio oko 25% od opšte vrednosti kapitalnih rashoda. U meñuvremenu
se očekuje da tokom perioda 2012-2014 kategorija kapitalnih rashoda i kategorija tekućih rashoda
imaju skromno podizanje.
Figura 9: Budžetski rashodi 2009-2014, u milijunima evra
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2009
2010
Ukupni troskovi
2011
Tekuci troskovi
2012
Kapitale investicije
2013
2014
Kredit za KEK
Izvor: MF, Trezor i predviñanja departmana za makroekonomiju
1.2.4.1 BUDŽETSKI RASHODI PREMA EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
Odreñivanje rashoda je pripremljen na bazi ekonomike kategorizacije prema medjunarodnim
standardima za Vladine Finansijske Statistike (VFS). Glavne kategorije upotrebljene za budžet i
planirani iznos pod svakom kategorijom su predstavljene na sledećoj tabeli:
13
Tabela 3. Budžetski rashodi prema ekonomskim kategorijama 2011-2014
Opis
Ukupni troskovi
Tekuci
Plate I dnevnice
Robe I Usluge
Od kojih: komunalije
Subvencije I transferi
Socialni transferi
Subvencije za JP
Kapitalni Troskovi
Zajam
od kojih: zajam JP
Od kojih: povracaji JP
Primarni Deficiti/Suficiti
isplata interesa
Ukupni Deficit/Suficit
2010
2011
U milion evra
1,262
1,413
746
845
311
386
182
187
20
23
253
272
218
238
35
34
455
535
60
30
60
30
0
0
-92
-101
10
11
-102
-112
2012
1,520
889
407
198
23
284
247
37
616
11
15
-4
-159
13
-172
2013
1,514
897
412
202
23
283
252
31
620
-7
0
-7
-115
15
-130
2014
1,537
908
416
207
23
286
257
29
625
0
0
0
-131
20
-152
Izvor: MF, Budžet 2012
U tabeli predstavljenoj gore predstavljeni su budžetski rashodi za 2012 godinu, podatci o
rashodima koji se očekuju realizovati tokom 2011 godine i budžetske projekcije za 2013 i 2014
godinu.
U odnosu na 2011 godinu imamo dve kategorije koje su pretrpile naglašeno povećanje: kategorija
rashoda za kapitalne rashode i kategorija plate&dnevnice. Dok se kao posledica povećanja
dodatnog finansiranja za kapitalne investicije i plate&dnevnice očekuje produbljenje budžetskog
deficita za 2012 godinu, uvek pod predpostavkom da će nepotrošena vrednost ove godine biti
manja. S obzirom da glavni doprinosac produbljenja budžetskog deficita jeste intensifikacija
radova na izgradnji očito je da će se opšti budžetski deficit tokom 2012-2014 vrtiti u proseku oko
3% BDP.
Seledeći grafikon predstavlja učešće različitih ekonomskih kategorija u opštim budžetskim
rashodima za 2012 godinu.
14
Figura 10. Budžetksi rashodi 2012 prema kategorijama u milijunima evra i prema stopi učešća
ekonomskih kategorija u totalu
Plate I dnevnice
407
27%
Kapitalne investicije
616
41%
Robe I usluge
198
13%
Subvencije I transferi
284
19%
Izvor: MF, Budzet 2012 godine
Kao što se može videti na figuri 10, struktura budžetskih rashoda je dominirana od kapitalnih
rashoda za 40%, pračena je rashodima plate & dnevnice s učešćem od 27% u opštim rashodima.
Ova budžetska struktura je odreñena 2008 godine te ove godine nije pretrpila neke naglašene
promene.
Analiziran u smislu makroekonomike, budžetska struktura u srednjeročnom planu je dizajnirana
tako da kategorija tekućih rashoda ne može preći vrednost od 10% BDP. Tačnije, dok se očekuje
da kategorija plate i dnevnica dostigne vrednost od 8.3% tokom 2012 očekuje da takodjer da se
ista kategorija smanji do 2014 godine na 7.6% BDP. Kategorija robe&usluga će ostati tokom
2012 ispod 4% vrednosti BDP sa namjenom smanjenja tokom sledeće dve godine. Kategorija
subvencija i transfera će ostati ispod 6% vrednosti BDP tokom 2012 godine, a do 2014 godine se
oćekuje ostati nepromenjena na 5.2%. Kao što je 2009 godine kategorija rashoda za kapitalne
investicije predstavljala oko 10% BDP, ta se vrednost u 2011 godini povećala na 11.5 % i sa
budžetom 2012 godine učešće kapitalnih investicija BDP će se podići na 12.4%. Predviña se da
ce posle 2012 godine kapitalne investicije u proseku ostati na na nivou od 11.9% BDP.
Pod predpostavkom da će se budžetski rashodi 2012 godinu izvršiti u normi od 100% opšti
budžetski deficit predviñen je za 2012 godinu u vrednosti od €172 milijuna ili oko 3.5% BDP. S
obzirom da projekat autputa predstavlja trogodišnju investiciju i planiran je tako da zadnju
finalnu fazu dostigne u 2013 godini, predviña se da će planirani budžetski deficit postići vrednost
od 2.5% BDP u 2013 godini i 2.8% u 2014 kao rezultat početka novih kapitalnih projekata.
U sledećem grafikonu je predstavljeno učešće različitih ekonomskih rashodnih kategorija u stopi
BDP.
15
Figura 11. Rashodi u ekonomskoj kategoriji od 2009-2014, prema stopi BDP
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-6.0%
Plate I Dnevnice (PD)
Robe I Usluge (RiU)
Subvencije I transferi (ST)
Kapitalne investicije (KI)
primarni Bilans (PB)
Ukupni Bilans (Ubil.)
Izvor: MF, Trezor i kalkulacije departmana za makronekonomiju
Rashodi plata i dnevnica: za godinu 2012 predviñeno je €407 milijuna, ova šifra predstvalja
podizanje za 5% u odnosu na realizaciju rashoda 2011 godine. Kao što je naglašeno u tekstu
gore, u velikoj se masi ovo povećanje nivoa kategorije rashoda propisuje potpunoj implementaciji
povećanja plata za odreñene kategorije civilnih službenika u 2011. Ovom se povećanju takodje
priključuje osnovanje novih institucija i njihovo širenje i izmeñu ostalih osnovanje Ministarstva
Dijaspore i Agencije za Zaštitu Državnih Podataka i harmonizacija plate sa strukturom nove
Vlade.
Subvencije i transferi: Kategorija rashoda subvencija i transfera uključuje tri vrste rashoda: i)
transferi za socijalnu dobrobit gde se uključuje isplata penzija za članove društva u potrebi; ii)
subvencije za preduzeća u javnom vlasništvu, rashodi koji imaju cilj obezbediti da ta preduzeća
imaju najmanje osnovne kapacitete za pružanje usluga; iii) subvencije koje se obezbeñuju
zajednicama kao što su sportsko-kulturne grupe za podržavanje njihovih aktivnosti unutar
zajednice.
Budžet za 2012 godinu za ovu kategoriju predviñen je u vrednosti od €284 miljuna, vrednost koja
u odnosu na prethodnu godinu obeležava povećanje od 4.4%.
Povećanje ove kategorije rashoda izlazi uglavnom od nastavka povećanja subvencija socijalnih
transfera, kao odraz nastavka podržavanja kategorije nastale iz rata, penzionerima i socijalnim
slučajevima u skladu sa očekivanjima za početak implementacije Zakona za Penzionere.
Štoviše, rashodi socijalnih transfera predviñeni su da budu za 3.6% visine u odnosu na 2011
godinu.
16
Dok subvencije za JP za 2011 godinu predviñene su u vrednosti od €37 milijuna obeležavajuci
tako povećanje u odnosu na planove za budžet 2011 godine. Povećanje ove kategorije rashoda
izlazi kao rezultat uključenja subvencija za RTK ( nakon usvajanja relevantnih zakona) i za
subvencija za Termokos.
Robe i Usluge: Rashodi za robe i usluge u 2012 predviñene su u nivou od €198 milijuna
obeležavajući povećanje od 5.8% u odnosu na prethodnu godinu. Jedan deo ovog povećanja
slično sa povećanjem kategorije plate i dnevnica izražava osnovanje novih budžetskih
organizacija ili rikonsktrukciju onih postojećih i potrebu za održavanje i kupovinu potrošnog
materijala za realizovane kapitalne investicije tokom prethodnih godina (škole,doma zdravlja,
trgovima, ulicama itd.)
Kapitalni rashodi: za godinu 2012 predviñeno je €616 milijuna, šifra koja predstavlja povećanje
od 15% u odnosu na planirane rashode za ovu kategoriju tokom 2011 godine. Kao što je
naglašeno gore, ovo naglašeno povećanje ove kategorije rashoda izražava uglavnom
implementaciju projekta autoputa Merdare-Morina. Treba naglasiti da unutar kapitalnih rashoda
uključeni su dobar broj projekata za infrastrukturu koji uključuju izgradnju različitih ulica,
izgradnju škola, bolnica i druge dodatne investicije koje uključuju popravke infrastrukture. Treba
takodje naglasiti da tokom godina izvršavanje kapitalnih rashoda se popravilo iako i ndalje u
odnosu na plan, svake se godine registruju nepotpuni rashodi u ovoj kategoriji rashoda.
17
Aneks
18
Tabela 1. Glavni Agregati, 2009-2014
Opis
2010
2011
Proc.
Proj.
Realne stopa rasta (u procentima)
2009
2012
Proj.
2013
Proj.
2014
Proj.
DBP
2.9%
4.0%
5.3%
5.0%
5.3%
5.6%
Privatni konsum
8.4%
0.9%
8.0%
8.9%
4.5%
4.2%
DBP po stanovniku
7.6%
1.1%
9.4%
6.4%
5.6%
3.6%
Privatni konsum po stanovniku
6.8%
-0.6%
6.4%
7.3%
3.0%
2.7%
7.3%
2.3%
2.1%
2.2%
27.5%
26.7%
25.8%
25.7%
Promena cena (u procentima)
-2.4%
3.5%
ICK
Vladin Budzet (u procentu DBP)
Prihodi
25.9%
Primarni Troskovi
26.4%
28.0%
29.8%
30.4%
29.2%
28.1%
9.3%
10.6%
11.5%
12.4%
11.9%
11.4%
Tekuci Bilans
10.0%
8.9%
9.3%
8.8%
8.6%
9.1%
Primarni Bilans
-0.6%
-2.2%
-2.2%
-3.2%
-2.2%
-2.4%
Ukupni bilans (ukljucujuci I isplate interesa)
-1.1%
-2.4%
-2.4%
-3.5%
-2.5%
-2.8%
Od kojih: kapitalni troskovi
26.2%
Bilans stednje/investicija (u % DBPa)
Domaca stednja
-15.8%
-10.2%
-10.6%
-8.9%
-6.7%
-5.3%
10.1%
9.8%
9.6%
8.9%
8.7%
8.6%
Vanjski prihodi (neto)
2.1%
3.0%
3.2%
3.2%
3.4%
3.6%
Medunarodne stednje
-3.6%
2.6%
2.2%
3.2%
5.5%
6.9%
Investicije
29.8%
30.8%
32.2%
32.5%
33.4%
34.0%
-15.4%
-15.3%
-18.5%
-18.4%
-18.2%
-17.9%
Doznake iz inostranstva
Tekuci racun
Glavni agregat (u milion evra)
DBP
3,912
4,291
4,646
4,962
5,205
5,473
DBP po stanovniku (u evro)
1,848
1,997
2,130
2,242
2,316
2,400
AVKB po stanovniku (u evro)
2,074
2,253
2,403
2,514
2,598
2,693
395
420
448
443
454
473
Doznake iz inostranstva
Izvor: ZSK i kalkulacije departmana za makronekonomiju MF
19
Tabela 2. Nominalna DBP i njeni komponenti, 2009-2014
Opis
2010
Proc.
2009
2011
Proj.
2012
Proj.
2013
Proj.
2014
Proj.
U miliona evra
Konsum-Potrosnja
4,280
4,643
5,079
5,369
5,554
5,765
Privatna potrosnja
3,609
3,894
4,263
4,533
4,721
4,934
Javna Potrosnja
671
749
816
836
833
830
Ukupno Vlada
410
494
573
605
614
622
Sektor donatora
261
256
243
231
219
208
1,166
1,323
1,494
1,613
1,737
1,860
Privatne investicije
766
868
981
1,022
1,141
1,260
Javne investicije
400
455
514
591
595
600
-1,534
-1,675
-1,928
-2,020
-2,086
-2,151
612
827
867
924
972
1,020
Izvoz robe
177
305
336
367
379
397
Izvoz usluga
435
522
531
557
594
622
2,146
2,502
2,795
2,944
3,058
3,171
1,851
2,028
2,301
2,430
2,528
2,599
295
474
494
513
530
572
3,912
4,291
4,646
4,962
5,205
5,473
395
420
448
443
454
473
83
129
147
158
178
195
4,391
4,840
5,241
5,564
5,837
6,142
Investicije
Neto izvoz robe I usluga
Izvoz
Uvoz
Uvoz robe
uvoz usluga
DBP
Doznake iz inostranstva
Vanjski prihodi
BDND
Izvor: ZSK i kalkulacije departmana za makronekonomiju MF
20
Tabela 3. Prihodi i Troskovi Celokupne Vlade, 2010-2014
Opis
1. Ukupni prihodi
prihodi od Porerza
Domaci prihodi
Carinski prihodi
Povracaji
Neodredene prihodne mere
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
od kojih:interes
Samostalni prihodi
Opstinski Nivo
Centralni Nivo
Koncesionalna provizija
Dividenta
Budzetska podrska donatora
EK
Projekat BB (SEDPP)
Projekat donacija
Fond poverenja
2. Ukupni Troskovi
Tekuci
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Od kojih: komunalije
Subvencije i transferi
Socialni transferi
Subvencije ya JP
Kapitalni troskovi
Rezerva
Pozajmljivanje
Od kojih: yajam za JP
Od kojih: povracaji od JP
3. Primarni Bilans
Isplata interesa
4. Ukupni Bilans
5. Financiranje
Vanjsko financiranje
Povlacanje
od kojih: MMF
Isplata principala duga
Unutrasnje financiranje
Domace zaduzivanje
Jednokratna financiranje
Razlika u ostalim finaciranjima (KFW)
Razlika u zalihima SSP
Razlika na bankarski bilans
6. Bilans u CBK
Od kojih: ELA
2010
2011
U milion Evra
1,169
894
221
701
-28
148
41
2012
2013
2014
106
52
54
85
30
30
4
10
1,312
1,059
261
830
-31
159
45
2
113
58
55
60
20
0
20
3
11
1,361
1,123
285
860
-35
13
168
46
3
120
59
61
2
35
30
0
30
4
-
1,399
1,168
305
899
-36
177
48
3
123
60
62
7
50
50
4
-
1,406
1,222
327
933
-37
184
49
3
125
62
63
10
-
1,262
746
311
182
20
253
218
35
455
60
60
-92
10
-102
-102
11
22
-11
91
-5
98
244
-
1,413
845
386
187
23
272
238
34
535
3
30
30
-101
11
-112
-112
15
26
-11
97
-20
-5
121
123
-
1,520
889
407
198
23
284
247
37
616
4
11
15
-4
-159
13
-172
-172
90
102
92
-11
82
74
300
-4
-288
411
46
1,514
897
412
202
23
283
252
31
620
4
-7
-7
-115
15
-130
-130
-4
10
-14
134
80
30
-4
28
383
46
1,537
908
416
207
23
286
257
29
625
4
-131
20
-152
-152
-22
-22
173
119
54
329
46 I
zvor: MF, Trezor, Budet i kalkulacije departmana za makronekonomiju
21
Download

Republika e Kosovës