implemented by:
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC
Natural Resource Management
Rural Economy
Local Governance and Civil Society
Švajcarsko – Kosovska
Podrška Lokalnoj Samoupravi i Decentralizaciji
Prezentacija opštinskog budžeta za 2011 godinu
Opština
ŠTRPCE
LOGOS
LOGOS
Ova prezentacija je pripremljena od strane RECURA
Financials za projekat LOGOS koji se implementira od Intercooperation
Maj 2011
RECURA Financials
Adresa: Nëna Terezë 28/1, 10000 Priština, Kosovo
tel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 800
[email protected] - www.recura.biz
2
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
SADRŽAJ
UVOD..............................................................................................................................................4
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA...................................................................................4
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA...............................................................................................7
SKUPŠTINA OPŠTINE....................................................................................................................7
ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE........................................................................................9
JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZNEDNOST I EMERGENCIJA............................................................9
KATASTAR I URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA.........................................................11
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA............................................................................................13
OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT......................................................................13
KAPITLANE INVESTICIJE.............................................................................................................15
3
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Opština ŠTRPCE
UVOD
Ovaj dokument je jedan sadržaj opštinskog budžeta za 2011 godinu, odobren od strane Kosovskog
Parlamenta. Ovaj dokumenat nije službeni opštinski dokument i predstavlja jedan sadržaj budžeta koji
je pripremljen od LOGOS projekta sa ciljem što boljeg informisanja i što većeg uključenja građana na
budžetskom procesu u opštini.
Dokument sadrži kategorije budžeta po direkcijama i kategorijama troškova kao i listu projekata kapitalnih investicija planiranih od strane opštine za 2011 godinu.
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA
Štrpce- 655
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA
2011 Godina
4
UKUPAN BUDŽET
2,908,097.45
KAPITALNE INVESTICIJE
647,698.45
PLATE I DNEVNICE
1,871,386.00
Plate – Administracija Opštine
402,985.00
Plate Obrazovanje
832,780.00
Plate Zdravstvo
635,621.00
ROBA I USLUGE
327,257.00
Administracija Opštine
83,692.00
Obrazovanje
54,960.00
Zdravstvo
188,605.00
JAVNE USLUGE
51,442.00
Administracija Opštine
15,120.00
Obrazovanje
8,016.00
Zdravstvo
28,306.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
10,314.00
Administracija Opštine
3,000.00
Obrazovanje
4,000.00
Zdravstvo
3,314.00
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Za 2011 godinu, opština Štrpce je planirala da imana raspolaganju 2,908,097.45 328 Evra, od kojih
Vlada je odvojila 2,839,062 Evra, dok opština planira da realizuje sopstvene prihode u vrednosti od
69,035 Evra.
Kao što možete videti na tabeli sadržaja, od ovog budžeta, 647,698.45 Evra je podeljeno za projekte
kapitalnih investicija u Opštini Štrpce.
Planirane plate i dnevnice dostižu vrednost od 1,871,386 Evra, od kojih najveći potrošač je odsek
za obrazovanje u vrednosti od 832,780 Evra, dok administracija opštine je budžetirala 402,985 Evra,
a zdravstvo 635,621 Evra za plate. Plate i dnevnice su izračunate u bruto vrednostima uključujući i
sve poreze i doprinose.
Treći budžetski potrošač po veličini je kategorija robe i usluga, gde u opštini Štrpce je planirano
327,257 Evra, od kojih najveći potrošači su administracija i odsek obrazovanja.
Javne usluge, dostižu vrednost od 51,442 Evra, od koje vrednosti gotovo 55% su određene za
zdravstveni sistem.
Subvencije i transferi su na nivou od 10,314 Evra, od kojih obrazovanje predstavlja najvećeg
budžetiranog potrošača.
5
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
6
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Opština ŠTRPCE
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
87,385.00
PLATE I DNEVNICE
67,735.00
Broj Osoblja
12
ROBA I USLUGE
16,650.00
JAVNE USLUGE
0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
3,000.00
Iz Kancelarije Gradonačelnika Opštine pojavljuju se šifre u vrednosti od 67,735 Evra, koje se koriste za
isplatu osoblja i dnevnice Kancelarije, još za 2011 godinu se planira da će ukupno biti 12 osoba, sa jednom prosečnom mesečnom platom (uključujući i dnevnice) od 470. Evra. Kancelarija gradonačelnika je
budžetirala 16,650 Evra za kategoriju robe i usluga i 3,000 Evra za subvencije i transfere.
SKUPŠTINA OPŠTINE
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
SKUPŠTINA OPŠTINE
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
69,936.00
PLATE I DNEVNICE
64,303.00
Broj Članova i Osoblja
ROBA I USLUGE
5,633.00
JAVNE USLUGE
0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
0.00
Skupština Opštine Štrpce takođe ima veoma koncentrirane troškove i to uglavnom većinu za plate i
dnevnice odbornika u vrednosti od 64,303 Evra. Preostali deo od 5,633 Evra je predviđeno za robe i
usluge.
7
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
8
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Opština ŠTRPCE
ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
ADMINISTRACIJA (Administracija i Osoblje, Budžet i Finansije,
Kancelarija za Zajednice i Inspekcija)
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
245,295.00
PLATE I DNEVNICE
193,622.00
Broj Članova i Osoblja
56
ROBA I USLUGE
37,053.00
JAVNE USLUGE
14,620.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
0.00
U ovoj budžetskoj liniji su obuhvaćeni sektori/odseci administracija i osoblje, budžet i finansije, Ekonomski Razvoj kao i kancelarija za zajednice, sa ukupno 56 zaposlenih. Ukupan budžet za troškove
administracije opštine je 245,295 Evra, od kojih 193,622 Evra je određeno za plate i dnevnice, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 288.2 Evra. Robe i usluge su izračunane u vrednosti od 37,053
Evra, dok javne usluge dostižu vrednost od 14,620 Evra.
JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZBEDNOST
I EMERGENCIJA
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
Javne Usluge, Javna Bezbednost i Emergencija
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
48,186.00
PLATE I DNEVNICE
28,962.00
Broj Članova i Osoblja
7
ROBA I USLUGE
18,724.00
JAVNE USLUGE
500.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
0.00
Generalne javne usluge i emergencija imaju jedan budžet od 48,186 Evra, od kojih većina su određene
za plate i dnevnice od 28,962 Evra. Sa jednim osobljem od osoba, prosečna mesečna plata u ovom
odseku je 344.78 Evra. Za kategoriju robe i usluga u ovom odseku je podeljeno 18,724 Evra, dok za
javne usluge 500 Evra.
9
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
10
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Opština ŠTRPCE
KATASTAR I URBANO PLANIRANJE
I ŽIVOTNA SREDINA
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
Urbano Planiranje i Životna Sredina
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
53,995.00
PLATE I DNEVNICE
48,363.00
Broj Članova i Osoblja
12
ROBA I USLUGE
5,632.00
JAVNE USLUGE
0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
0.00
Sektor Katastra kao i onaj za Urbano Planiranje i Životnu Sredinu zapošljava jedno osoblje od 12 radnika, sa prosečnom platom od 355.8 Evra i sa jednim ukupnim godišnjim budžetom od 53,995 Evra.
11
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
12
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Opština ŠTRPCE
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
Zdravstvo i Socijalna Zaštita
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
904,572.55
PLATE I DNEVNICE
635,621.00
Broj Članova i Osoblja
155
ROBA I USLUGE
188,605.00
JAVNE USLUGE
28,306.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
3,314.00
KAPITALNE INVESTIVIJE
48,726.55
Zdravstvo i Socijalna Zaštita su jedna od dve specifične kategorije budžeta, koje dobijaju poseban
Grant (budžet) od vlade i takođe je jedan od sektora sa najvišim budžetom. U 2011 godinu za zdravstvo
i socijalnu zaštitu je podeljeno 904,572.55 Evra. Od kojih 635,621 Evra je podeljeno za plate i dnevnice
radnika ovog odseka (155 od njih), koji dobijaju prosečnu platu od 341.73 Evra mesečno. I kategorija
troškova za robe i usluge je visoka zbog visokih direktnih troškova, i za 2011 godinu dostižu vrednost
od 188,605 Evra. Javne usluge i subvencije i transferi dostižu vrednost od 31,620 Evra. Zdravstvo i
socijalna zaštita takođe imaju jednu karakteristiku jer kapitalne investicije su posebna kategorija ovde,
i gde za 2011 godinu je podeljeno 80,000 Evra za direktne kapitalne investicije u ovom odseku.
OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce - 655
Obrazovanje i kultura
2011 Godina
UKUPAN BUDŽET
915,516.00
PLATE I DNEVNICE
832,780.00
Broj Članova i Osoblja
272
ROBA I USLUGE
54,960.00
JAVNE USLUGE
8,016.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI
4,000.00
KAPITALNE INVESTIVIJE
15,760.00
Odsek obrazovanja i kulture je najveći potrošač budžeta opštine Štrpce sa jednim planiranim budžetom
u vrednosti od 915,516 Evra. Od kojih, 832,780 je podeljeno za plate i dnevnice 272 prosvetnih radnika,
sa jednom prosečnom mesečnom platom od 255.12 Evra. Troškovi za robe i usluge su budžetirani sa
54,960 Evra, dok javne usluge sa 8,016 Evra i subvencije i transferi sa 13,322 Evra. Kapitalni troškovi
predviđeni za ovaj odsek za 2011 godinu dostižu vrednost od 15,760 Evra.
13
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
14
Opština ŠTRPCE
http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Opština ŠTRPCE
KAPITALNE INVESTICIJE
Ovde su obuhvaćene sve planirane kapitalne investicije od strane opštine Štrpce, izuzev kapitalnih
investicija za zdravstvo i obrazovanje, koje su računane unutar ta dva odseka. Ukupno planirane kapitalne investicije (odstranjujući zdravstvo i obrazovanje) za 2011 godinu su 647,698 Evra, planiranih za
sprovođenje13 projekata unutar opštine, predstavljeni dole na tabeli.
Važno je da se označi da kapitalni projekti, kao i celokupni budžet, će se podvrgnuti jednom pregledu
na polovini godine i mogu pretrpeti promene. Ovaj proces revidiranja je veoma važan kao i učešće
građana je takođe veoma bitno.
OPŠTINA:
UKUPNO
Štrpce- 655
2011 Godina
UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (NE UKLJUČUJUĆI OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO)
583,211.90
1
Renoviranje zgrade opštine
40,000
2
Učešće u su-finansirajuće projekte i hitne intervencije
30,000
3
Izrada detaljnih planova
50,000
4
Snabdevanje Vozilima
40,000
5
Izgradnja kanalizacije, Brod-Ɖonaj
10,000
6
Asfaltiranje puta Brod -Coklar, III faza
40,000
7
Asfaltiranje puta Ižance, II faza
40,000
8
Regulisanje kanalizacije, Brod-Rudaj
12,066
9
Izgradnja zida i renoviranje mosta, Gornja B.
20,000
10
Izgradnja zaštitnog zida, Viqa
15,000
11
Izgradnja kanalizacije, Donja Bitina
10,000
12
Renoviranje puta, Godrovica
10,505
13
Asfaltiranje lokalnih puteva, Štrpce
265,641
15
LOGOS
Nazim Gafurri str. 33
Po Box no.2
10000 Pristina, Kosovo
http://www.intercoopkos.org/logos
Tel: +381(0) 38 51 77 15
Tel: +381(0) 38 51 66 44
Fax: +381(0) 38 51 88 33
[email protected]
Download

Opština ŠTRPCE