SLUŽBENI GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
JU Službeni glasnik Republike Srpske,
Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb
Srijeda, 5. januar 2011. godine
BANJA LUKA
Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Broj 1
www.slglasnik.org
1
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA
REPUBLIKE SRPSKE ZA 2011. GODINU
Proglašavam Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2011. godinu, koji je Narodna skupština Republike
Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23.
i 28. decembra 2010. godine - a Vijeće naroda 4. januara
2011. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izvršenju
Budžeta Republike Srpske za 2011. godinu nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u
Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-14/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
God. XX.
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
ZAKON
O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE
ZA 2011. GODINU
Član 1.
(1) Ovim zakonom propisuje se način izvršenja Budžeta
Republike Srpske za 2011. godinu (u daljem tekstu:
Budžet).
(2) Ovaj zakon će se provoditi u saglasnosti sa Zakonom
o budžetskom sistemu Republike Srpske - Prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 54/08, 126/08 i
92/09), Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne
i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.
52/05 i 103/09), Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/07 i 29/10), Zakonom o trezoru (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/05 i 92/09), Zakonom o investiranju javnih sredstava (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/04), Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske - Prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/10) i drugim
zakonima kojima se uređuju ove oblasti.
(3) Ovaj zakon odnosi se na korisnike Budžeta.
Član 2.
(1) Sredstva Budžeta iz člana 1. ovog zakona raspoređuju se u ukupnom iznosu od 1.600.000.000 KM, od kojih
Jezik
bošnjačkog naroda
Žiro-računi: NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 562-099-00004292-34
Volksbank a.d. Banja Luka
567-162-10000010-81
Nova banjalučka banka AD Banja Luka
551-001-00029639-61
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
571-010-00001043-39
1.354.733.000 KM na domaću budžetsku potrošnju i
245.227.000 KM na ostalu budžetsku potrošnju.
(2) Ukupna budžetska potrošnja mora biti uravnotežena
sa ukupnim budžetskim sredstvima.
Član 3.
(1) Prihode Budžeta čine prihodi koji su utvrđeni čl. 7. i
8. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske i članom
21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i
Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09).
(2) Prihode od donacija (grantova) budžetski korisnici
mogu koristiti, u skladu sa članom 7. Zakona o budžetskom
sistemu Republike Srpske, u iznosu od 100% (FOND 03 Fond grantova).
(3) Vlastite prihode (prihode republičkih organa i organizacija) mogu, u skladu sa članom 7. Zakona o budžetskom
sistemu Republike Srpske (FOND 02 - Fond prihoda po posebnim propisima), koristiti u iznosu od 100%, sljedeći budžetski korisnici:
a) institucije osnovnog obrazovanja,
b) institucije visokog obrazovanja,
v) Arhiv Republike Srpske i
g) Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
(4) Ministarstvo unutrašnjih poslova može, u skladu sa
članom 7. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske
(FOND 02 - Fond prihoda po posebnim propisima), koristiti sredstva od prodaje naoružanja i stalne imovine, u iznosu
od 100%.
(5) Odluku o prodaji stalne imovine iz stava 4. ovog člana donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).
(6) Ministarstvo unutrašnjih poslova sredstva od prodaje naoružanja i sredstava od prodaje stalne imovine iz stava
4. ovog člana koristiće prema internom planu i programu.
(7) Interni plan i program iz stava 6. ovog člana odobrava Vlada.
(8) Ministarstvo trgovine i turizma, u skladu sa članom
7. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske (FOND
02 - Fond prihoda po posebnim propisima), može koristiti
novčana sredstva doznačena na Račun posebnih namjena,
ostvarena prodajom rashodovanih materijalno-tehničkih
sredstava i vojne opreme Republičke direkcije za promet i
kontrolu proizvodnje naoružanja i vojne opreme.
(9) Odluku o korištenju sredstava iz stava 8, na prijedlog
Ministarstva trgovine i turizma, donosi Vlada.
(10) Prihodi od izdavanja GSM licenci za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, koriste se u skladu sa
2
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
odlukama Vlade o namjeni, dinamici i načinu trošenja sredstava od GSM licenci (FOND 02 - Fond prihoda po posebnim propisima).
(11) Prihodi od putarine za izgradnju autoputeva koriste
se u skladu sa relevantnim propisima iz ove oblasti (FOND
02 - Fond prihoda po posebnim propisima).
(12) Prihodi od privatizacije i sukcesije koriste se u skladu sa relevantnim propisima iz ove oblasti (FOND 04 - Fond
sredstava privatizacije i sukcesije).
(13) Prihodi od finansiranja posebnih projekata koriste
se za realizaciju projekata u skladu sa programima finansijske podrške (FOND 05 - Fond za posebne projekte).
(14) Prihodi iz st. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12. i 13. ovog člana
moraju se naplaćivati i raspoređivati preko sistema jedinstvenog računa trezora.
Član 4.
Budžetski izdaci su:
a) tekući rashodi i transferi između budžetskih jedinica,
b) izdaci za nefinansijsku imovinu i
v) izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova.
Član 5.
(1) Ministarstvo finansija upravlja i kontrolira priliv i
odliv novčanih sredstava prema usvojenom Budžetu.
(2) Korištenje sredstava za nabavku nefinansijske imovine u stalnim sredstvima - kapitalna ulaganja (za iznose
ulaganja više od 30.000 KM) i budžetskih sredstva za subvencije i grantove može se vršiti po dobivanju saglasnosti
Vlade na plan utroška tih sredstava, a prije provođenja procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).
Član 6.
Korisnici budžetskih sredstava dužni su da sredstva
utvrđena u Budžetu koriste rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje.
Član 7.
(1) Ministarstvo finansija sačinjava kvartalne finansijske
planove budžetske potrošnje u skladu sa procjenom ostvarenja priliva budžetskih sredstava.
(2) Ministarstvo finansija izvještava nadležna ministarstva, odnosno republičke uprave i republičke upravne organizacije o visini budžetskih sredstava koja će im se staviti na
raspolaganje kvartalnim finansijskim planom, najkasnije deset dana prije početka kvartala.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, kvartalni finansijski
plan za prvi kvartal fiskalne godine dostaviće se do 15. januara tekuće fiskalne godine, a sredstva kvartalnog finansijskog plana za četvrti kvartal fiskalne godine moguće je stavljati na raspolaganje u mjesečnim iznosima.
(4) Ukoliko se ukaže potreba za sezonskim korištenjem
sredstava, budžetski korisnici iz stava 2. ovog člana dužni su
da pisanim zahtjevom traže izmjenu dostavljenog kvartalnog finansijskog plana, i to najkasnije tri dana prije početka
kvartala.
(5) Ukupan iznos svih kvartalnih finansijskih planova
potrošnje svakog budžetskog korisnika može biti manji ili
jednak iznosu usvojenog godišnjeg Budžeta za svakog budžetskog korisnika.
(6) Ministarstvo finansija vrši prijenos sredstava za
izmirenje obaveza po osnovu rashoda Budžeta iz člana 4.
ovog zakona isključivo na osnovu obrazaca propisanih za
trezorsko poslovanje budžetskih korisnika.
1
5.01.2011.
Član 8.
(1) Preraspodjela budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika između rashoda (tekući rashodi i transferi
između budžetskih jedinica) i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu i otplatu dugova vrši se na osnovu rješenja Vlade.
(2) Preraspodjela sredstava u okviru budžetskog korisnika vrši se na osnovu rješenja nadležnog ministarstva:
a) u okviru rashoda,
b) u okviru izdataka za nefinansijsku imovinu i
v) u okviru izdataka za finansijsku imovinu i otplatu dugova.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ne može se vršiti:
a) preraspodjela budžetskih sredstva na rashode za osobna primanja i
b) preraspodjela budžetskih sredstava sa sufinansiranja
projekata za koje je Vlada potpisala ugovor.
Član 9.
Izdaci koji nastaju korištenjem prihoda iz člana 3. st. 2,
3, 4, 8, 10, 11, 12. i 13. ovog zakona su:
a) rashodi, osim rashoda za osobna primanja,
b) izdaci za nefinansijsku imovinu i
v) izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova.
Član 10.
(1) Ministarstvo finansija jednom mjesečno vrši unos
operativnog Budžeta u sistem trezora za prihode iz člana 3.
st. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12. i 13. ovog zakona, na osnovu finansijskih planova potrošnje koje sačinjavaju budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana Ministarstvo finansija može, na zahtjev budžetskog korisnika, odnosno nadležnog ministarstva, najviše tri puta u toku jednog mjeseca,
vršiti unos operativnog Budžeta u sistem trezora.
(3) Mjesečni finansijski planovi potrošnje sačinjavaju se
na osnovu raspoloživih sredstava.
(4) Budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva
mogu vršiti preraspodjelu sredstava iz člana 3. st. 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12. i 13. ovog zakona.
(5) Preraspodjela sredstava iz stava 4. ovog člana vrši se
na osnovu rješenja budžetskog korisnika, odnosno nadležnog ministarstva.
Član 11.
(1) Ministarstvo finansija vrši prijenos sredstava sa računa u okviru sistema jedinstvenog računa trezora za izmirenje obaveza po osnovu budžetskih izdataka iz člana 4. i
izdataka iz člana 9. ovog zakona.
(2) Obaveze budžetskih korisnika u sistem trezora unose se na osnovu obrazaca za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika, koje sačinjava i za koje je odgovoran budžetski korisnik.
(3) Budžetski korisnici koji imaju direktnu vezu (konekciju) sa Ministarstvom finansija vrše unos podataka u računovodstveni sistem (sistem trezora), a budžetski korisnici
koji nemaju direktnu vezu (konekciju) sa Ministarstvom finansija vrše unos podataka u računovodstveni sistem (sistem trezora) posredstvom ministarstva u čijoj je nadležnosti unos podataka.
(4) Podaci uneseni u obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika moraju biti sačinjeni na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, propisanih čl. 7, 8. i 9. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 36/09).
(5) Ispravama iz stava 4. ovog člana smatraju se:
a) obračunske liste plaća i naknada,
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
b) predračuni i ugovori,
v) računi za nabavku sredstava, materijala, robe i usluga,
g) odluke i rješenja nadležnih organa iz kojih proističu
finansijske obaveze i
d) ostale knjigovodstvene isprave.
Član 12.
(1) Za tačnost knjigovodstvenih isprava, interne kontrolne postupke kojim podliježu te isprave i za vjerodostojan
unos podataka u računovodstveni sistem, pomoćne knjige i
Glavnu knjigu trezora odgovara odgovorno lice budžetskog
korisnika koji ima direktnu vezu (konekciju) sa Ministarstvom finansija.
(2) Za vjerodostojan unos podataka u računovodstveni
sistem, pomoćne knjige i Glavnu knjigu trezora odgovara
odgovorno lice u ministarstvu u čijoj je nadležnosti unos podataka za korisnike koji nemaju direktnu vezu (konekciju)
sa Ministarstvom finansija.
Član 13.
(1) Vlada može, na prijedlog ministra finansija, sredstva
raspoređena Budžetom preraspoređivati u okviru ministarstava ili drugih organa uprave.
(2) Ukoliko se ne može izvršiti preraspodjela sredstava
prema stavu 1. ovog člana, Vlada može na prijedlog ministra
finansija sredstva raspoređena Budžetom preraspoređivati
između ministarstava ili drugih organa uprave do 5% ukupno usvojenih sredstava ministarstva ili organa uprave kojima se sredstva umanjuju.
(3) Vlada može, na prijedlog ministra finansija, sredstva
raspoređena Budžetom, koja nisu utrošena do 31. januara
naredne godine rasporediti između ministarstava ili drugih
organa uprave do 10% od ukupno usvojenih sredstava ministarstava ili organa uprave kojima se sredstva umanjuju.
(4) Vlada može, na prijedlog ministra finansija, sredstva
raspoređena Budžetom u okviru Ostale budžetske potrošnje,
na poziciji Opća unutrašnja rezerva raspoređivati na budžetske korisnike po svim budžetskim pozicijama, u ukupno planiranom iznosu.
(5) Vlada ima obavezu da u okviru izvještaja o izvršenju
Budžeta Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike
Srpske izvještava o izvršenoj preraspodjeli sredstava iz člana 8. stav 1. i člana 13. st. 1, 2, 3. i 4. ovog zakona.
Član 14.
(1) Raspored sredstava budžetske rezerve vrši se u skladu sa članom 42. Zakona o budžetskom sistemu Republike
Srpske.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, raspodjelu sredstava budžetske rezerve mogu vršiti:
a) ministar finansija u iznosu do 20.000 KM, u toku fiskalne godine i
b) predsjednik Vlade u iznosu do 40.000 KM, u toku fiskalne godine.
(3) Odobravanje sredstava za grantove (pomoći) i sredstva budžetske rezerve može se vršiti samo na osnovu
kriterija utvrđenih od davalaca sredstava, uz podnošenje odgovarajućeg programa, odnosno projekta.
(4) Korisnici sredstava za grantove (pomoći) i sredstava
budžetske rezerve dužni su da podnesu izvještaj davaocima
sredstava o utrošku primljenih sredstava najkasnije do 31.
januara naredne godine.
Član 15.
(1) Isplata plaća i ostalih osobnih primanja budžetskih
korisnika vrši se prijenosom sredstava sa Jedinstvenog računa trezora (u daljem tekstu: JRT) na tekuće račune uposlenih
u odgovarajućim bankama ili drugim ovlaštenim organizacijama za platni promet.
1
3
(2) Budžetski korisnici koji imaju direktnu vezu (konekciju) sa Ministarstvom finansija dužni su da podatke sa propisanog obrasca za trezorsko poslovanje za osobna primanja
unesu u računovodstveni sistem (sistem trezora), do 15. u
mjesecu za prethodni mjesec.
(3) Budžetski korisnici koji nemaju direktnu vezu (konekciju) sa Ministarstvom finansija dužni su da propisani
obrazac za trezorsko poslovanje za osobna primanja dostave
na unos odgovarajućoj organizacionoj jedinici ministarstva
u čijoj je nadležnosti unos podataka, do 10. u mjesecu za
prethodni mjesec.
(4) Isplata osobnih, porodičnih i civilnih invalidnina vrši
se prijenosom sredstava sa JRT na tekuće ili žiro račune korisnika u odgovarajućim bankama ili drugim ovlaštenim organizacijama za platni promet i u gotovini, posredstvom
ovlaštene organizacije za PTT saobraćaj.
Član 16.
(1) Obaveze po osnovu vanjskog duga izvršavaju se u
iznosima koji su dospjeli za plaćanje, a u skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju.
(2) Obaveze za finansiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine izvršavaju se u skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju.
(3) Obaveze po osnovu ostalih rashoda budžeta izmiruju se po sljedećim prioritetima:
a) sredstva za poreze i doprinose na osobna primanja,
b) sredstva za neto osobna primanja,
v) sredstva za boračko-invalidsku zaštitu,
g) povrat javnih prihoda na osnovu akata nadležnih organa,
d) sredstva za obaveze prema dobavljačima za robu, materijal i usluge,
đ) sredstva za obaveze prema dobavljačima za investicije i investiciono održavanje i
e) sredstva za ostale obaveze.
(4) Ministarstvo finansija utvrđuje terminski mjesečni
plan potrošnje iz stava 3. ovog člana.
Član 17.
Obaveze po osnovu korištenja prihoda iz člana 3. st. 2,
3, 4, 8, 10, 11, 12. i 13. ovog zakona izmiruju se u skladu sa
internim procedurama Ministarstva finansija.
Član 18.
Posebni prihodi - naknade po raznim osnovima, naplaćeni po posebnim zakonima, usmjeravaju se i troše u skladu sa
odobrenim Budžetom.
Član 19.
Budžetski korisnici dužni su da se u postupku nabavke
robe, materijala i vršenja usluga pridržavaju odredaba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao i procedura o obaveznoj primjeni modula nabavki, propisanog Pravilnikom o proceduri vođenja pomoćnih knjiga (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 59/05).
Član 20.
Kontrolu namjenskog korištenja i utroška sredstava, kao i
postupanja budžetskih korisnika u skladu sa ovim zakonom,
vrši budžetska kontrola Ministarstva finansija na osnovu odredaba Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Član 21.
(1) Svi budžetski korisnici dužni su da u roku od 15 dana od dana nastanka promjene u organizaciji i statusu provedu postupak registriranja izmjena u knjizi Registra budžetskih korisnika.
(2) Registar budžetskih korisnika vodi i ažurira Ministarstvo finansija.
4
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Član 22.
(1) U slučaju da ovaj zakon sadrži drugačija rješenja u
odnosu na druge zakone Republike Srpske, u predmetu izvršenja Budžeta primjenjuju se odredbe ovog zakona.
(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa po ovom
zakonu ili po Odluci o usvajanju Budžeta Republike Srpske
za 2011. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi
utvrđeni ovim zakonom i Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2011. godinu.
Član 23.
Prijenos sredstava iz Budžeta Republike Srpske u Budžet zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine može se
vršiti isključivo na osnovu odobrenja Narodne skupštine Republike Srpske.
Član 24.
Novčanom kaznom od 500 KM do 1.700 KM kazniće se
za prekršaj odgovorno lice u budžetskom korisniku ako:
a) prihode Budžeta ne obračuna, ne knjiži i ne uplati na
odgovarajući račun i u propisanom roku (član 3.),
b) vlastite prihode koristi suprotno ili bez odobrenja internog plana i programa Vlade ili Budžeta (član 3.),
v) koristi sredstva za nabavku nefinansijske imovine u
stalnim sredstvima - kapitalna ulaganja i budžetska sredstva
za subvencije i grantove bez dobivanja saglasnosti Vlade na
plan utroška tih sredstava ili prije provođenja procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(član 5.),
g) novčana sredstva budžetskog korisnika ne koristi rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje (član 6.),
d) sačini obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika na osnovu nevjerodostojnih knjigovodstvenih isprava ili nepostojećih poslovnih promjena (član 11.),
đ) ne unese vjerodostojne podatke u računovodstveni sistem, odnosno pomoćne knjige i Glavnu knjigu trezora (član
12.),
e) isplatu plaća i ostalih osobnih primanja ne vrši na tekuće račune uposlenih (član 15.),
ž) se u postupku nabavke robe, materijala i usluga ne
pridržava procedura iz modula nabavki (član 19.) i
z) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene u organizaciji i statusu ne provede postupak registriranja u Ministarstvu finansija (član 21.).
Član 25.
Novčanom kaznom od 500 KM do 1.700 KM kazniće se
za prekršaj odgovorno lice u Ministarstvu finansija ako se ne
pridržava odredaba člana 16. stav 3. i člana 17. ovog zakona.
Član 26.
Pravilnike, uputstva i instrukcije o provođenju ovog zakona propisuje ministar finansija.
Član 27.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1647/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r
2
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
1
5.01.2011.
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
električnoj energiji, koji je Narodna skupština Republike
Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23.
i 28. decembra 2010. godine - a Vijeće naroda 4. januara
2011. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o električnoj energiji nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-13/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRIČNOJ ENERGIJI
Član 1.
U Zakonu o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/08 - Prečišćeni tekst, 34/09 i 92/09)
u članu 11. stav 4. briše se.
Član 2.
U članu 35. poslije stava 1. dodaju se novi st. 2, 3, 4, 5,
6. i 7, koji glase:
“(2) U skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije Bosne i Hercegovine, a radi osiguranja jedinstvenog tržišta električne energije u Bosni
i Hercegovini, te nediskriminišućeg tretmana građana Bosne
i Hercegovine pri distribuciji i snabdijevanju električnom
energijom, ovim zakonom utvrđuje se obaveza obezbjeđenja
potrebnih količina električne energije svim pravnim, odnosno fizičkim licima u nadležnosti Regulatorne komisije pod
jednakim uslovima. Izuzetno od odredbe člana 54, a u skladu sa članom 63. ovog zakona, Regulatorna komisija će odgovarajućom dozvolom, odnosno izmjenama dozvole obuhvatiti obavezu snabdijevanja potrošača unutar Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kako je precizirano u st. 4. i 5.
ovog člana.
(3) Elektroprivreda Republike Srpske dužna je da obezbijedi električnu energiju u količinama neophodnim za zadovoljavanje svih potreba nekvalificiranih i kvalificiranih
kupaca u Republici Srpskoj.
(4) Elektroprivreda Republike Srpske može zaključiti
ugovor sa licenciranim javnim komunalnim preduzećem u
Brčko Distriktu, koji predviđa snabdijevanje električnom
energijom do 100% predviđenih godišnjih potreba potrošača u Brčko Distriktu, te mogućnost automatskog produženja
važenja takvog ugovora.
(5) Elektroprivreda Republike Srpske može ponuditi
ugovor iz stava 4. ovog člana do 30. oktobra tekuće godine.
Ukoliko do 30. novembra tekuće godine takav ugovor ne
bude zaključen ili ukoliko licencirano javno komunalno
preduzeće iz Brčko Distrikta ne zaključi takav ugovor sa
drugim isporučiocem električne energije ili ne dođe do automatskog produženja jednog od navedenih ugovora, Elektroprivreda Republike Srpske dužna je da obezbijedi 50%
predviđenih godišnjih potreba Brčko Distrikta za električnom energijom.
(6) Obaveze Elektroprivrede Republike Srpske regulirane prethodnim st. ovog člana, kao i sadržaj i trajanje bilo kojeg ugovora zaključenog u saglasnosti sa tim obavezama biće usklađeni sa aktivnostima i dinamikom otvaranja tržišta
električne energije u Bosni i Hercegovini.
(7) Elektroprivreda Republike Srpske će obezbijediti
električnu energiju u količini navedenoj u st. 4. i 5. ovog člana za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine po istim uslovima
i tarifnim stavovima koji se primjenjuju na istu kategoriju
potrošača u Republici Srpskoj u skladu sa mjernim mjestom.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Cijena električne energije koja se naplaćuje javnom komunalnom preduzeću Brčko Distrikta neće uključivati distributivne troškove unutar Brčko Distrikta.”.
Dosadašnji stav 2. postaje stav 8.
Član 3.
Izuzetno, Elektroprivreda Republike Srpske može zaključiti ugovor iz člana 35. stav 4. ovog zakona, u skladu sa
članom 35. stav 7. ovog zakona, do 31. decembra 2010. godine, sa mogućnošću automatskog produženja.
Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1645/10
21. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
3
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
doprinosima, koji je Narodna skupština Republike Srpske
usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23. i 28.
decembra 2010. godine - a Vijeće naroda 4. januara 2011.
godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o doprinosima nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici
Srpskoj.
Broj: 01-020-16/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA
Član 1.
U Zakonu o doprinosima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 31/09 - Prečišćeni tekst) u članu 6. poslije stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:
“Izuzetno od odredbe stava 1. tačke 1. ovog člana osnovica doprinosa za uposlene u oblasti proizvodnje tekstila,
odjeće, kože i proizvoda od kože u skladu sa klasifikacijom
djelatnosti Republike, iznosi 25% prosječne mjesečne bruto
plaće u Republici, prema posljednjem podatku Republičkog
zavoda za statistiku objavljenom u “Službenom glasniku
Republike Srpske”.”.
1
5
U istom članu, u alineji drugoj broj: “11,5” zamjenjuje
se brojem: “12,5”.
U istom članu, u alineji trećoj broj: “0,7” zamjenjuje se
brojem: “1”.
U istom članu, u alineji četvrtoj broj: “1,4” zamjenjuje
se brojem: “1,5”.
Član 4.
Član 9. mijenja se i glasi:
“Na isplaćene penzije plaća se doprinos za zdravstveno
osiguranje po stopi od 2%.”.
Član 5.
Član 11. mijenja se i glasi:
“Uplatioci doprinosa dužni su najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti obračun doprinosa Poreskoj
upravi Republike Srpske.
Izuzetno od odredbe člana 10. ovog zakona, uplatioci
doprinosa dužni su da uplate doprinose na propisane uplatne račune najkasnije dva mjeseca od isteka mjeseca za koji
se doprinosi obračunavaju.”.
Član 6.
U članu 12. Zakona poslije riječi: “Srpske” dodaju se riječi: “u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblasti porezne
uprave i porezni postupak”.
Član 7.
Član 13. mijenja se i glasi:
“Za povrede odredaba ovog zakona koje imaju obilježja
prekršaja kao i odgovornosti i sankcije za prekršaje, primjenjuju se propisi kojima se reguliraju porezni prekršaji i
porezni postupak.”.
Član 8.
Član 14. mijenja se i glasi:
“Ministar finansija propisaće uslove, način obavještavanja, obračunavanja i uplate doprinosa u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ovog zakona.”.
Član 9.
Ovaj zakon se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. februara 2011. godine.
Broj: 01-1653/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
4
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
UKAZ
Član 2.
Član 7. mijenja se i glasi:
“Na prihode koji su oslobođeni poreza na osnovu člana
7. Zakona o porezu na dohodak ne plaćaju se doprinosi,
osim na dohodak iz člana 7. stav 2. tačka l) Zakona o porezu na dohodak na koji se plaćaju doprinosi u skladu sa ovim
zakonom.
Fizička lica koja su oslobođena plaćanja poreza na osnovu člana 8. Zakona o porezu na dohodak ne plaćaju doprinose.”.
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
porezu na dohodak, koji je Narodna skupština Republike
Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23.
i 28. decembra 2010. godine - a Vijeće naroda 4. januara
2011. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o porezu na dohodak nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.
Član 3.
U članu 8. u alineji prvoj broj: “17” zamjenjuje se brojem: “18”.
Broj: 01-020-15/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA
DOHODAK
Član 1.
U Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 91/06, 128/06, 120/08 i 71/10) u članu
4. broj: “8” zamjenjuje se brojem: “10”.
Član 2.
U članu 5. u stavu 6. poslije riječi: “Srpske” dodaju se
riječi: “za dohodak ostvaren u tim institucijama i javnim
preduzećima”.
Član 3.
U članu 7. u stavu 2. u tački z) tačka zarez na kraju teksta briše se, dodaju se zarez i riječi: “uključujući i kamatu na
dosuđene iznose naknade štete;”.
U istom članu i stavu u tački j) riječi: “i prihode od ulaganja u hartije od vrijednosti” brišu se.
U istom članu i stavu u tački k) tačka na kraju teksta briše se, dodaje se riječ: “i” i nova tačka l), koja glasi:
“l) plaće uposlenih u slučaju da ih poslodavac uposli nakon stupanja na snagu ovog zakona, a koji se nalaze na evidenciji neuposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske najmanje godinu dana neprekidno i ukoliko imaju više
od 50 godina života.”.
Član 4.
U članu 9. u stavu 1. tačka a) briše se, a t. b), v) i g) postaju t. a), b) i v).
U istom članu i stavu tačka b), koja postaje tačka a),
mijenja se i glasi:
“a) 900 KM na godišnjem nivou po svakom izdržavanom članu uže porodice”.
U istom članu u stavu 2. broj: “3.600” zamjenjuje se brojem: “3.000”.
U istom članu stav 4. mijenja se i glasi:
“(4) Umanjenje porezne osnovice iz stava 1. ostvaruje se
na osnovu porezne kartice poreznog obveznika.”.
U istom članu stav 5. briše se.
Član 5.
U članu 25. u stavu 8. broj: “1” zamjenjuje se brojem: “2”.
Član 6.
U članu 28. u stavu 1. poslije riječi: “imovine” dodaju se
zarez i riječi: “kao i dividende i udjeli u dobiti”.
Član 7.
Poslije člana 31. dodaje se novi član 31a, koji glasi:
“Prihodi od dividende i udjela u dobiti
Član 31a.
(1) Prihod od dividende i udjela u dobiti pravnog lica iz
člana 28. stav 1. ovog zakona oporezuje se u momentu isplate poreznom obvezniku.
(2) Isplatilac dohotka iz stava 1. ovog člana dužan je za
poreznog obveznika obračunati i uplatiti iznos poreza prilikom isplate svakog pojedinačnog dohotka.
(3) Porez na dohodak ne plaća se na dividende i udjele u
dobiti pravnih lica, koji potiču iz raspodjele dobiti ostvarene do 31. decembra 2010. godine, bez obzira na momenat
isplate.”.
Član 8.
U članu 32. u stavu 1. poslije tačke g) dodaje se nova
tačka d), koja glasi:
“d) udjela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija
od vrijednosti, osim dužničkih hartija od vrijednosti”.
1
5.01.2011.
Član 9.
Član 39. mijenja se i glasi:
“(1) Akontacioni porez na dohotke iz člana 3. ovog zakona plaća se:
a) u trenutku isplate svakog pojedinačnog dohotka (porez po odbitku) i
b) na osnovu porezne prijave.
(2) Isplatioci mjesečne plaće umanjuju osnovicu za
obračun akontacije poreza po odbitku za iznos 1/12 umanjenja porezne osnovice iz člana 9. ovog zakona, i to na osnovu porezne kartice poreznog obveznika izdate od Poreske
uprave.
(3) Iznos plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana porezni
obveznik odbija od utvrđenog godišnjeg iznosa poreza na
dohodak.”.
Član 10.
U članu 39a. u stavu 1. riječ: “doprinosa” briše se.
Član 11.
U članu 46. u stavu 1. u tački v) riječi: “ostvaren izdavanjem u zakup i podzakup pokretne imovine” brišu se i dodaje se riječ: “i”.
U istom članu i stavu u tački g) tačka na kraju teksta briše se i dodaju se riječi: “i udjela u imovini pravnih lica u
smislu člana 32. stav 1. tačka d) ovog zakona.”.
Član 12.
Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. februara 2011. godine.
Broj: 01-1652/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
5
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O PLAĆAMA UPOSLENIH U ORGANIMA
UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o plaćama
uposlenih u organima uprave Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23. i 28. decembra 2010. godine
- a Vijeće naroda 4. januara 2011. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama Zakona o plaćama uposlenih u
organima uprave Republike Srpske nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici
Srpskoj.
Broj: 01-020-17/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA UPOSLENIH U
ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE
Član 1.
U Zakonu o plaćama uposlenih u organima uprave Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/07 i 116/09) u članu 8. u tački a) u podtački 1) i u članu
17. u tački a) u podt. 1), 2) i 3) riječi: “za period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine” zamjenjuju se riječima:
“za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine”.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Član 2.
U članu 8. u tački b) u podtački 1), u članu 17. u tački a)
u podt. 4) i 5) i u članu 18. u tački a) u podtački 1) riječi: “za
period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine” zamjenjuju se riječima: “za period od 1. januara do 31. decembra
2011. godine”.
Član 3.
U članu 9. u stavu 2. u tački a) u podt. od 1) do 3), u članu 17. u tački b) u podt. 1) i 2) i u članu 18. u tački a) u podtački 2), osim šefa računovodstva, riječi: “za period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine”, zamjenjuju se riječima: “za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine”.
Član 4.
U članu 9. u stavu 2. u tački a) u podtački 4), u čl. 1014, u članu 17. u tački b) u podt. od 3) do 7), u članu 18. u
tački a) u podtački 2), “šef računovodstva” u t. od b) do e) i
u čl. 19-21. riječi: “za period od 1. januara do 31. decembra
2010. godine” zamjenjuju se riječima: “za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine”.
Član 5.
Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1649/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
6
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA UPOSLENIH U
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA,
KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA
I SUDSKOJ POLICIJI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
plaćama uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23. i 28. decembra 2010. godine
- a Vijeće naroda 4. januara 2011. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama
uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kaznenopopravnim ustanovama i sudskoj policiji nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-18/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA
UPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH
POSLOVA, KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA
I SUDSKOJ POLICIJI
Član 1.
U članu 1. Zakona o plaćama uposlenih u Ministarstvu
unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/07 i 116/09), (u daljem tekstu: Zakon), poslije riječi: “(u
daljem tekstu: MUP)” dodaju se riječi: “ovlaštenih službenih lica u Posebnom tužilaštvu za suzbijanje organiziranog i
1
7
najtežih oblika privrednog kriminala u Okružnom tužilaštvu
Banja Luka (u daljem tekstu: Specijalno tužilaštvo)”.
U istom članu riječi: “ovlaštenih službenih lica, državnih
službenika i drugih uposlenih” zamjenjuju se riječima: “policijskih službenika, državnih službenika i namještenika”,
kao i u svim čl. Zakona koji se odnose na MUP, u odgovarajućem padežu.
Član 2.
U glavi III. PLAĆE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA naziv odjeljka: “1. Plaće pripadnika policije” mijenja se i glasi: “1. Plaće policijskih službenika”.
Član 3.
U članu 10. Zakona - “I. Platna grupa” poslije tačke 1.
dodaje se nova tačka 1.1, koja glasi: “1.1. Zamjenik direktora policije, VSS, 30,00”.
U istom članu - “IV. Platna grupa” poslije tačke 7. dodaju se nove t. 7.1, 7.2. i 7.3, koje glase:
“7.1. Poseban savjetnik ministra, VSS, 21,00,
7.2. Predsjednik policijskog odbora, VSS, 20,00 i
7.3. Član policijskog odbora, VSS, 20,00”.
U istom članu - “VI. Platna grupa” poslije tačke 20. dodaje se nova tačka 20.1, koja glasi:
“20.1. Načelnik Jedinice za osnovnu i specijalističku
obuku, VSS, 16,50”.
U istom članu - “VII. Platna grupa” poslije tačke 26. dodaju se nove t. 26.1. i 26.2, koje glase:
“26.1. Rukovodilac tima MUP-a u sjedištu, VSS, 15,00,
26.2. Predsjednik disciplinske komisije MUP-a u sjedištu i Centru javne bezbjednosti, VSS, 14,50”.
U istom članu - “X. Platna grupa” poslije tačke 43. dodaju se nove t. 43.1, 43.2. i 43.3, koje glase:
“43.1. Zamjenik predsjednika disciplinske komisije,
VSS, 13,00,
43.2. Član disciplinske komisije VSS, PS, 13,00 i
43.3. Šef grupe u Centru javne bezbjednosti, VSS,
13,00”.
U istom članu - “XIII. Platna grupa” poslije tačke 56.
dodaje se nova tačka 56.1, koja glasi:
“56.1. Komandir odjeljenja za tehničku službu u Specijalnoj jedinici policije, VŠS, 11,00”.
U istom članu - “XX. Platna grupa” poslije tačke 92. dodaju se nove t. 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5. i 92.6, koje glase:
“92.1. Policajac vozač - kurir u Specijalnoj jedinici policije, SSS, 8,40,
92.2. PDZ tehničar MUP-a u sjedištu, SSS, 8,40,
92.3. Kriminalistički tehničar - laborant MUP-a u sjedištu, SSS, 8,40,
92.4. Kriminalistički policajac u Centru javne bezbjednosti, SSS, 8,40,
92.5. Inspektor kriminalističke policije (RZ i organizirani kriminalitet) u Centru javne bezbjednosti, SSS, 8,40 i
92.6. Kriminalistički policajac (droge) u Centru javne
bezbjednosti, SSS, 8,40”.
U istom članu - “XIX. Platna grupa” poslije tačke 79.
dodaju se nove t. 79.1, 79.2. i 79.3, koje glase:
“79.1. Kriminalistički policajac (operativni poslovi)
MUP-a u sjedištu, SSS, 9,30,
79.2. Kriminalistički policajac (operativna tehnika)
MUP-a u sjedištu, SSS, 9,30 i
79.3. Kriminalistički policajac (organizirani i RZ) MUPa u sjedištu, SSS, 9,30”.
8
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Član 4.
U članu 11. Zakona - “I. Platna grupa” poslije tačke 1.
dodaje se nova tačka 1.1, koja glasi:
“1.1. Načelnik službe ministra, VSS, 25,00”.
U istom članu - “II. Platna grupa” poslije tačke 2. dodaju se nove t. 2.1. i 2.2, koje glase:
“2.1. Stručni savjetnik, VSS, DS, 20,00 i
2.2. Član policijskog odbora, VSS, 20,00”.
U istom članu - “VI. Platna grupa” poslije tačke 13. dodaju se nove t. 13.1. i 13.2, koje glase:
“13.1. Rukovodilac grupe i poslovi oružja u policijskoj
stanici, VSS, 13,50 i
13.2. Rukovodilac grupe i poslovi putnih isprava i oružja u policijskoj stanici, VSS, 13.50”.
U istom članu - “VII. Platna grupa” poslije tačke 16. dodaje se nova tačka 16.1, koja glasi:
“16.1. Član disciplinske komisije, VSS, 13,00”.
U istom članu - “IX. Platna grupa” poslije tačke 21. dodaje se nova tačka 21.1, koja glasi:
“21.1. Stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja - rukovodilac, PS Novo Goražde, VŠS, 10,00”.
U istom članu - “XI. Platna grupa” poslije tačke 25. dodaju se nove t. 25.1, 25.2. i 25.3, koje glase:
“25.1. Stručni saradnik za poslove registracije vozila rukovodilac u Centru javne bezbjednosti, VŠS, 9,00,
25.2. Stručni saradnik za poslove vozačkih dozvola - rukovodilac u Centru javne bezbjednosti, VŠS, 9,00 i
25.3. Stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja
- rukovodilac u policijskoj stanici, VŠS, 9,00.”.
Član 5.
U članu 12. Zakona - “I. Platna grupa” poslije tačke 2.
dodaje se nova tačka 2.1, koja glasi:
“2.1. Poseban savjetnik ministra, VSS, 21,00”.
U istom članu - “VII. Platna grupa” poslije tačke 15. dodaje se nova tačka 15.1, koja glasi:
“15.1. Nastavnik stranih jezika, VSS, 14,50”.
U istom članu - “IX. Platna grupa” poslije tačke 26. dodaju se nove t. 26.1 i 26.2, koje glase:
“26.1. Zamjenik disciplinskog tužioca, VSS, 13,00 i
26.2. Saradnik za razvoj i kontrolu nastavnog plana i
programa nastave MUP-a u sjedištu, VSS, 13,00”.
U istom članu - “XI. Platna grupa” poslije tačke 37. dodaje se nova tačka 37.1, koja glasi:
“37.1. Sekretar - koordinator ministra, SSS, 9,00”.
U istom članu - “XVI. Platna grupa” poslije tačke 67.
dodaju se nove t. 67.1, 67.2, 67.3. i 67.4, koje glase:
“67.1. Kuvar MUP-a u sjedištu, SSS i KV, 5,50,
67.2. Kuvar - mesar MUP-a u sjedištu, KV, 5,50,
67.3. Kućni majstor - ložač u stanici javne bezbjednosti
i policijskoj stanici, KV, 5,50 i
67.4. Radnik na održavanju - vodoinstalater, KV, 5,50”.
U istom članu - “III. Platna grupa” tačka 6. briše se.
U istom članu - “VII. Platna grupa” tačka 14. briše se.
U istom članu - “IX. Platna grupa” t. 17. i 22. brišu se.
Član 6.
U naslovu glave IV. poslije riječi: “UPOSLENIH U” dodaju se riječi: “SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU,”.
Član 7.
Poslije člana 12. i naslova glave IV. dodaje se novi član
12a, koji glasi:
1
5.01.2011.
“Član 12a.
Koeficijenti za obračun osnovne plaće ovlaštenih službenih lica u Specijalnom tužilaštvu, u ovisnosti od poslova
i zadataka koje obavljaju, iznose:
a) šef tužilačkih istražilaca.............................19,00 i
b) tužilački istražilac ......................................17,00.”.
Član 8.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1651/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
7
Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94), d o n o s i m
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
fiskalnim kasama, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 21., 23. i
28. decembra 2010. godine - a Vijeće naroda 4. januara
2011. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o fiskalnim kasama nije ugrožen vitalni
nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-19/11
5. januara 2011. godine
Banja Luka
Predsjednik
Republike,
Milorad Dodik, s.r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM
KASAMA
Član 1.
U Zakonu o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/07) u članu 4. poslije stava 1. dodaje
se novi stav 2, koji glasi:
“(2) Osim nadležnosti iz stava 1. ovog člana, Komisija
može razmatrati i predlagati rješenja o pitanjima koja su bitna za proces fiskalizacije.”.
Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.
Član 2.
U članu 33. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena žalba, a može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim
okružnim sudom.”.
Član 3.
U članu 41. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena žalba, a može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim
okružnim sudom.”.
Član 4.
U članu 43. stav 1. mijenja se i glasi:
“(1) U svrhu obezbjeđenja uslova iz ovog zakona,
ovlašteni proizvođač dužan je za vrijeme trajanja registracije neprekidno imati garanciju poslovne banke sa klauzulom
“bez prigovora” u iznosu od 700.000 KM.”.
U istom članu, poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
“(2) Ovlašteni proizvođač dužan je garanciju iz stava 1.
ovog člana predati Komisiji prilikom sklapanja ugovora iz
člana 42. ovog zakona.”.
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
Član 5.
U članu 44. u tački v) riječ: “stava” zamjenjuje se riječju: “člana”.
Član 6.
U članu 84. stav 3. mijenja se i glasi:
“(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena žalba, a može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim
okružnim sudom.”.
Član 7.
U članu 85. u st. 7, 13, 14, 15, 28. i 29. riječi: “pokreće
postupak za izricanje mjere” zamjenjuju se riječima: “rješenjem izriče mjeru”.
U istom članu, u st. 8, 9, 12, 18, 21, 24. i 27. riječi: “pokreće postupak za trajno” zamjenjuju se riječima: “donosi
rješenje za”, a riječi: “pokreće postupak za izricanje mjere”
zamjenjuju se riječima: “rješenjem izriče mjeru”.
U istom članu stav 30. mijenja se i glasi:
“(30) Protiv rješenja PU iz ovog člana obveznik ima pravo žalbe Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana
prijema rješenja, s tim što izjavljena žalba na rješenje ne
odlaže izvršenje rješenja.”.
Član 8.
U članu 86. u st. 5. i 9. riječi: “pokreće postupak za trajno” zamjenjuju se riječima: “donosi rješenje za”, a riječi:
“pokreće postupak za izricanje mjere” zamjenjuju se riječima: “rješenjem izriče mjeru”.
U istom članu stav 10. mijenja se i glasi:
“(10) Protiv rješenja PU iz ovog člana obveznik ima pravo žalbe Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana
prijema rješenja, s tim što izjavljena žalba na rješenje ne
odlaže izvršenje rješenja.”.
Član 9.
Naziv člana 94. “Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka” mijenja se i glasi: “Prekršajni postupak”.
Član 10.
U članu 99. stav 2. briše se.
Član 11.
Obavezu iz člana 4. ovog zakona ovlašteni proizvođači
dužni su izvršiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 12.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1662/10
28. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
8
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava
Republike Srpske, člana 183. i člana 187. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), Narodna
skupština Republike Srpske, nakon razmatranja Prijedloga
Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2011. godinu, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 23. decembra
2010. godine, donijela je s l j e d e ć u
1
9
ODLUKU
Član 1.
U postupku donošenja Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2011. godinu utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni Zakon stupi na snagu
narednoga dana od dana objave.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1648/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
9
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava
Republike Srpske, člana 183. i člana 187. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), Narodna
skupština Republike Srpske, nakon razmatranja Prijedloga
zakona o izmjenama Zakona o plaćama uposlenih u organima uprave Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici,
održanoj 23. decembra 2010. godine, donijela je s l j e d e ć u
ODLUKU
Član 1.
U postupku donošenja Zakona o izmjenama Zakona o
plaćama uposlenih u organima uprave Republike Srpske
utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni zakon stupi na snagu narednoga dana od dana objave.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1650/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
10
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike
Srpske, člana 183. i člana 187. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 79/09), a nakon razmatranja
Prijedloga ekonomske politike Republike Srpske za 2011.
godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2010. godine, donijela je s l j e d e ć u
ODLUKU
I.
Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku
politiku Republike Srpske za 2011. godinu.
II.
Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1644/10
22. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
10
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
EKONOMSKA POLITIKA
REPUBLIKE SRPSKE ZA 2011. GODINU
1. UVOD
Analizirajui makroekonomska, fiskalna i socijalna kretanja u prethodnom periodu, a imajui u vidu i kretanja u meunarodnom okruženju, možemo da zakljuimo da je Republika Srpska napravila znaajan iskorak na svim poljima djelovanja i da se
nametnula kao znaajan ekonomski prostor u regionu. Pored toga, može se slobodno rei da je u prethodne etiri godine, uz sve
teškoe, znaajno ojaana politika, ekonomska, fiskalna i socijalna stabilnost Republike Srpske i stvoren osnov za ekonomski
razvoj u sljedeem periodu.
Svakako, svjetska ekonomska kriza koja je pogodila sve privrede svijeta, pa utie i na privredu Republike Srpske. Realna
stopa rasta bruto domaeg proizvoda u 2009. godini je bila -3,0%, dok je privredna aktivnost u razvijenim zemljama smanjena
za 3,2%, pri emu je u evro zoni ostvaren pad od 4,1%, dok je pad bruto domaeg proizvoda u Njemakoj iznosio 4,7%. Poredei sa zemljama okruženja, pad bruto domaeg proizvoda iznosio je -3,0% u Srbiji i -5,8% u Hrvatskoj.
Pad privredne aktivnosti se svakako odrazio i na tržište rada, pa je anketna stopa neuposlenosti u Republici Srpskoj u martu
2010. godine 23,6%, što predstavlja poveanje od 3,1 procentni poen, u odnosu na 2008. godinu. Imajui u vidu da su sve zemlje iz okruženja imale negativna kretanja na tržištu rada, te da je stopa neuposlenosti, na primjer kod Španije poveana za 6,7
procentnih poena, odnosno sa 11,3% na 18,0%, da je poveanje u stopi neuposlenosti kod baltikih zemalja bilo izmeu 7,9 i 9,6
procentnih poena, jasno je da su negativni efekti krize, efikasnim i efektivnim mjerama koje je preduzela Vlada Republike Srpske znaajno umanjeni.
Meutim, i pored ostvarenih veoma dobrih rezultata, sigurno je da bi efekti bili znaajno bolji da nije bilo svjetske ekonomske krize. Svjetska ekonomska kriza je zaustavila dinamiku rasta koju je Republika Srpska imala prije 2009. godine, ali je ukazala i na kritine take i budue pravce djelovanja.
Kada je rije o buduem periodu, procjene realne stope rasta svjetske ekonomije od strane Meunarodnog monetarnog fonda
i Svjetske banke su veoma oprezne i skromne i smatraju uspjehom ako se dostigne realni rast od 2,5% u naredne dvije do pet godina. Procjenjuje se da je najvei izazov za budui period, pored sporog rasta privreda, i veoma visoka stopa neuposlenosti u
svijetu. Pored toga što je globalna privreda, tokom ove krize, izgubila 30 mil. radnih mjesta, procjenjuje se da e u narednih 10
godina 450 mil. ljudi ui na tržište rada. Pored neuposlenosti, koja definitivno predstavlja najvei izazov u buduem periodu,
ukazuje se na još nekoliko znaajnih izazova, a prije svega na održivost penzionih sistema širom svijeta. Ocjena je da bi gotovo
sve zemlje trebalo snažno da se angažuju da se u okviru neophodnih reformi u narednom periodu obezbijede održivi penzioni sistemi. Velikim izazovom se smatra i spor oporavak tržišta kapitala, posebno kriza tržišta dužnikih hartija od vrijednosti i sa tim
povezani izazovi upravljanja državnim dugovima. Prema tome, kljuni izazov je riješiti, najdalje u srednjoronom periodu, fiskalne i finansijske probleme, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti rješavanju strukturalnih problema, jer bez takve reforme
rast je veoma neizvjestan, uz “teške” privredne i socijalne posljedice.
Šanse i mogunosti za rast privrede u ovoj dekadi procjenjuju se kroz ulaganja u nekoliko pravaca, prvenstveno u poljoprivredu i obezbjeenje sigurnosti hrane, nauku i infrastrukturu. Rastua populacija u svijetu i rast potreba imaju za posljedicu svakodnevni rast potražnje za hranom, što u uvjetima ogranienih resursa ima za posljedicu njeno stalno poskupljenje. S tim u vezi,
predlaže se da zemlje koje imaju potencijal za poljoprivrednu proizvodnju treba da pokušaju maksimalno da ga iskoriste, te na
taj nain poveaju ponudu hrane na svjetskom tržištu i smanje pritisak na poveanje cijena. Pored toga, ogranieni resursi su
znaajan ograniavajui faktor za dalji ekstenzivan rast, ali zato razvoj nauke i tehnologije treba da bude pokreta intenzivnog
rasta. Smatra se da e ovu dekadu karakterisati novine i u finansijskom sektoru, ne samo kroz modifikovana pravila ve i kroz
naine i modele supervizije. Kada govorimo o infrastrukturi, Meunarodni monetarni fond i Svjetska banka sugerišu finansiranje
infrastrukturnih projekata kroz javno-privatno partnerstvo. S obzirom na veliki pritisak na javna rashode usljed utjecaja svjetske
ekonomske krize, a imajui u vidu potrebu dugorone stabilizacije javne potrošnje i njeno smanjenje, javno-privatno partnerstvo,
posebno u oblasti infrastrukture, predstavlja šansu za razvoj uz zadovoljenje i javnih potreba. Prema tome, udruženom akcijom
privatnog i javnog sektora mogue je ostvariti sinergetske efekte, koji e pomoi oporavku privrede u narednom periodu.
Imajui u vidu preporuke meunarodnih institucija, efekte svjetske ekonomske krize na Republiku Srpsku i sve ono što je je
uradila ili zapoela da radi Vlada Republike Srpske u prethodnom periodu, aktivnosti u 2011. godini e predstavljati kontinuitet
prethodne Vlade, s ciljem uspostavljanja tržišno orijentisane male, otvorene privrede, uz koordinaciju države samo u onoj mjeri
koja je potrebna da uspostavi tržišne principe.
S tim u vezi, kljune razvojne politike i reforme na kojima e se zasnivati politika Vlade Republike Srpske u naredne etiri
godine, a samim tim i u 2011. godini, bit e:
x
Investicije u poljoprivredu, proizvodnju hrane i ruralni razvoj,
x
Investicije u energetiku i proizvodnja energije,
x
Investicije u infrastrukturu, s posebnom pažnjom u sistem vodoodbrane,
x
Investicije u nauku i tehnologiju,
x
Industrijalizacija i strana ulaganja,
x
Obrazovanje i informatiko društvo,
x
Ekologija i zaštita životne sredine,
x
Reforma penzijsko-invalidskog osiguranja,
x
Reforma zdravstvenog sistema,
x
Fiskalna prilagoavanja s ciljem smanjenja potrebnih kreditnih sredstava za podmirenje rastuih javnih potreba i
x
Reforma javnog sektora u cilju poveanja efikasnosti i efektivnosti rada, smanjujui na taj nain “cijenu koštanja” javne administracije.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
11
Imajui u vidu navedene procjene od strane MMF-a, kretanja makroekonomskih pokazatelja u prethodnom periodu, usvojene politike u prethodnom periodu i planirane reformske procese, procjenjuje se da e 2011. godina biti godina reformi i stabilizacije privrednih aktivnosti, te da e dalji trend rasta biti nastavljen u drugoj polovini 2012. godine, što e Republiku Srpsku dodatno ekonomski pozicionirati, kao prepoznatljivi ekonomski subjekat u regionu.
Prema tome, ciljevi ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu su:
x
zaštita i ouvanje radnih mjesta,
x
podrška privredi i pozitivan privredni rast,
x
ouvanje socijalne stabilnosti,
x
zadržavanje nivoa javnih investicija,
x
promovisanje i realizacija projekata kroz javno-privatno partnerstvo,
x
zaštita stanovništva i imovine Republike Srpske od elementarnih nepogoda,
x
zadržavanje fiskalne stabilnosti i
x
podrška finansijskom sektoru.
Svakako svi moraju biti svjesni da dolazi vrijeme nepopularnih mjera u pojedinim oblastima, ali imperativ Vlade Republike
Srpske je i u prethodne etiri godine bio da se ponaša društveno odgovorno i da kratkorone ciljeve i efekte stavi u drugi plan, a
da dugoronim ciljevima da prioritet. Drugaije reeno, osnovni cilj Vlade Republike Srpske jeste dugorono politiki, ekonomski, fiskalno i socijalno održiva i stabilna Republika Srpska.
2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI SRPSKOJ I PROJEKCIJE ZA 2011. GODINU
2.1. Bruto domai proizvod
Republika Srpska se u proteklih pet godina afirmirala kao prepoznatljiv ekonomski prostor u okruženju. U periodu od 2005. do
2009. godine bruto domai proizvod u Republici Srpskoj je nominalno povean sa 5,76 milijardi KM na 8,22 milijarde KM, odnosno za 42,7%. Nominalni bruto domai proizvod po glavi stanovnika porastao je sa 3.984 KM na 5.730 KM.
Tabela 2.1: BDP u Republici Srpskoj u periodu 2004-2009. godina
POKAZATELJ
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Nominalni BDP (u mil. KM)
5.116
5.763
6.544
7.351
8.489
8.223
BDP (nominalna stopa rasta, %)
12,1
12,7
13,5
12,3
15,5
-3,1
BDP (realna stopa rasta, %)
6,8
7,1
6,0
6,7
6,2
-3,0
Broj stanovnika (u hiljadama)
1.450
1.446
1.444
1.440
1.437
1.435
BDP po stanovniku (u KM)
3.528
3.984
4.533
5.106
5.906
5.730
BDP po stanovniku (u €)
1.804
2.037
2.318
2.611
3.020
2.930
Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske (podaci za period 2004-2009. god.);
Napomena: 1€ = 1,95583 KM.
Prosjena realna stopa u analiziranom periodu rasta iznosila je 4,6%, što je znatno iznad ostvarenja u zemljama šireg regionalnog okruženja, gdje je prosjena stopa rasta iznosila od 0,8% u evrozoni, 2,2% u Hrvatskoj, 2,7% u Sloveniji do maksimalnih
4,1% u Srbiji, dok je prosjena realna stopa rasta bruto domaeg proizvoda u svijetu, u istom periodu, iznosila 3,4%.
Meutim, privredna aktivnost tokom 2009. godine, u zemlji i okruženju u znaajnoj mjeri je bila pod utjecajem negativnih
efekata svjetske ekonomske krize. Vlada Republike Srpske je svojim instrumentima i mjerama ekonomske politike utjecala da se
negativni efekti ekonomske krize umanje i što prije prevaziu.
U 2009. godini ostvaren je realni pad privredne aktivnosti u Republici Srpskoj od 3,0%, u razvijenim zemljama 3,2%,
evrozoni 4,1%, Njemakoj 4,7%, dok je pad bruto domaeg proizvoda u Srbiji i Hrvatskoj iznosio 3,0%, odnosno 5,8%.
Pozitivni pomaci u 2009. godini su zabilježeni u oblasti industrije, jer je ukupno ueše industrije (oblasti C, D i E) poveano sa 15,3% u 2008. godini na 16,1% u 2009. godini. Ueše BDV-a u BDP-u je poveano za 1,5 procentnih poena, dok je ueše poreza na proizvode i usluge umanjenih za subvencije na proizvode smanjeno za 1,5 procentnih poena.
Tabela 2.2: Struktura BDP-a u Republici Srpskoj u periodu 2005-2009. godina
Struktura u %
DJELATNOSTI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Poljoprivreda, lov i šumarstvo
Ribarstvo
Vaenje rude i kamena
Preraivaka industrija
Proizvodnja i snabd. el. energijom,
gasom i vodom
Graevinarstvo
Trgovina naveliko i malo
Hoteli i restorani
Saobraaj, skladištenje i veze
Finansijsko posredovanje
2005
2006
2007
2008
2009
2006
2005
2007
2006
2008
2007
2009
2008
13,3
0,0
1,9
9,6
13,1
0,0
1,8
9,2
12,5
0,1
1,7
9,2
11,5
0,1
2,0
8,7
11,2
0,1
1,7
9,5
11,9
18,5
4,3
8,1
6,9
75,4
9,8
12,6
6,5
3,3
34,4
9,2
-5,8
18,5
-18,6
6,0
5,3
4,8
4,2
4,6
4,9
1,9
-0,5
26,9
3,1
4,7
11,3
1,8
6,8
2,1
4,4
12,0
1,7
6,3
2,1
5,4
11,8
1,6
6,2
2,7
6,0
13,4
1,4
6,5
2,6
5,9
12,2
1,4
6,6
2,9
9,7
21,9
11,3
4,5
11,7
37,3
10,6
3,9
11,2
44,3
27,5
31,8
1,0
19,6
11,9
-4,7
-13,6
1,0
-1,3
7,6
12
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
Aktivnosti u vezi s nekretninama,
10,8
9,8
9,3
8,3
8,9
3,4
6,5
2,7
3,9
iznajmljivanje i poslovne aktivnosti
Državna
uprava,
odbrana
i
obavezno
L socijalno osiguranje
8,7
8,6
8,6
9,1
10,3
12,4
13,1
21,9
9,9
M Obrazovanje
3,0
3,1
3,2
3,8
4,3
18,5
13,3
39,2
10,1
N Zdravstveni i socijalni rad
3,1
3,3
3,4
4,6
4,3
17,5
16,4
58,1
-9,9
Ostale
komunalne,
društvene
i
line
O uslužne djelatnosti
1,3
1,3
1,5
1,6
1,7
10,8
25,2
26,2
5,8
FISIM (minus)
1,4
1,3
2,0
2,1
2,3
9,3
66,5
24,5
1,6
Ukupno bruto dodata vrijednost (BDV)
82,3
80,2
79,4
82,1
83,6
10,7
11,3
19,4
-1,4
Porezi na proizvode i usluge minus
17,7
19,8
20,6
17,9
16,4
27,0
16,7
0,3 -11,3
subvencije na proizvode
Bruto domai proizvod u tržišnim
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13,5
12,3
15,5
-3,1
cijenama
Izvor: Kalkulacije Ministarstva finansija, na osnovu podataka Republikog zavoda za statistiku Republike Srpske.
Ueše poreza na proizvode i usluge umanjenih za subvencije na proizvode u BDP-u od 16,4% je najmanje u posljednjih pet
godina, što ukazuje da je pad trgovine najviše utjecao na pad BDP-a u 2009. godini. Potvrdu prethodnog stava dobijemo i kada
pogledamo koje su to djelatnosti, zbog veliine ueše i veliine nominalnog pada u odnosu na 2008. godinu, najviše utjecale na
negativnu stopu rasta BDP-a u 2009. godini. Na taj nain dolazimo do zakljuka da su trgovina (sa 1,7% od ukupno 3,1%) i
poljoprivreda1 (sa 0,6% od ukupno 3,1%) najviše utjecali na pad privredne aktivnosti u 2009. godini.
Analizom kretanja stope realnog rasta BDP-a u prva tri kvartala 2010. godine vidimo da je BDP u prvom kvartalu realno
manji za 0,2% u odnosu na isti period 2009. god., da je za 0,9% vei u drugom kvartalu i da je realni BDP-a u treem kvartalu
2010. godine vea za 2,0% u odnosu na trei kvartal 2009. godine, što pokazuje da je prisutan postepeni oporavak privredne
aktivnosti u Republici Srpskoj.
2.2. Cijene i monetarna kretanja
Prosjena stopa inflacije u Republici Srpskoj za period 2009. godine je bila negativna, odnosno, zabilježena je deflacija od
0,4%. S obzirom da je prosjena stopa inflacije za prvih deset mjeseci 2010. godine 2,4%, procjenjuje se da e u 2010. godini
iznositi 2,5%, a procjena za 2011. god. je 2,3%.
Kada je rije o monetarnim kretanjima u 2010. godini, odnos marke i eura je ostao stabilan. Domaa valuta je tokom drugog
kvartala 2010. god. nastavila trend depresijacije (bolje cjenovne konkurentnosti), što je rezultat velike depresijacije prema dolaru
(11,1%), kao i relativnog rasta domae inflacije u odnosu na glavne trgovinske partnere. Bruto devizne rezerve Centralne banke
BiH su u 2009. godini iznosile 6.212 mil. KM.
Centralna banka BiH je smanjila stopu obavezne rezerve komercijalnih banaka sa 10,0% na 7,0% na depozite i pozajmljena
sredstva sa rokom dospijea preko jedne godine i izuzela iz osnovice za obraun rezervi sredstva entitetskih Vlada namijenjena
za razvojne projekte, radi poboljšanja kreditne aktivnosti i održavanja likvidnosti bankarskog sektora.
Radi jaanja povjerenja u bankarski sistem, poetkom aprila 2010. godine odlukom Upravnog odbora Agencije za osiguranje
depozita Bosne i Hercegovine povean je iznos osiguranog depozita u bankama sa 20.000 KM na 35.000 KM. Izmjenama
Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH iz 2009. godine dozvoljeno je da u programu osiguranja depozita budu ukljuene i
banke u kojima je ueše državnog kapitala preko 10,0%.
2.3. Industrija
Rast industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj, koji je iznosio 19,1% u 2006, 1,4% u 2007. i 16,8% u 2008, bio je veoma
znaajan faktor rasta BDP-a, dok je u 2009. godini, i pored svjetske ekonomske krize, stopa rasta fizikog obima industrijske
proizvodnje iznosila 19,0%, po emu je Republika Srpska jedinstvena u regionu. Prosjena stopa rasta fizikog obima
industrijske proizvodnje u periodu od 2005. do 2009. godine bila je 11,1%.
Tabela 2.3: Prosjena godišnja stopa rasta fizikog obima industrijske proizvodnje u RS
u periodu 2004-2009. godina (u %)
K
Naziv
I-XII 2004
I-XII 2003
I-XII 2005
I-XII 2004
I-XII 2006
I-XII 2005
I-XII 2007
I-XII 2006
I-XII 2008
I-XII 2007
I-XII 2009
I-XII 2008
INDUSTRIJA UKUPNO
9,7
19,8
19,1
1,4
16,8
19,0
Vaenje ruda i kamena
36,7
18,0
20,6
2,7
14,1
-7,5
Preraivaka industrija
7,2
23,2
21,3
4,1
19,4
35,1
Proizvodnja i snabdijevanje
5,7
6,9
9,7
-5,4
10,5
7,9
elektrinom energijom, gasom i vodom
Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske.
Naftni sektor Republike Srpske je bio osnovni pokreta rasta preraivake industrije od 19,4% u 2008. i 35,1% u 2009.
godini. Rast fizikog obima industrijske proizvodnje je nastavljen i u 2010. godini. Za prvih deset mjeseci 2010. godine u
odnosu na isti period prethodne godine fiziki obim industrijske proizvodnje je povean za 3,3%, pri emu je Vaenje ruda i
kamena zabilježilo rast od 8,7%, a preraivaka industrija za 5,0%.
2.4. Graevinarstvo
Vrijednost izvršenih graevinskih radova je u periodu 2005-2008. godina je iz godine u godinu bilježio izrazito visoke stope
rasta, posebno u u 2007. i 2008. god., što je bilo uzrokovano znaajnim investicijama iz Razvojnog programa Republike Srpske.
1
Treba napomenuti da je fiziki obim poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini ostao na nivou iz 2008. godine, ali osnovne razloge pada vrijednosti proizvodnje treba tražiti u smanjenju tržišnih cijena osnovnih poljoprivrednih proizvoda.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
13
Meutim, svjetska ekonomska kriza utjecala je prvenstveno na stanogradnju, pa tako i na graevinski sektor Republike Srpske
ukupno, kako po vrijednosti izvršenih radova, tako i po broju radnika na graevinskim radovima, što se vidi iz naredne tabele.
Tabela 2.4: Graevinska aktivnost u Republici Srpskoj u periodu 2005-2009. godina
U%
I-XII 2005
I-XII 2004
GRAEVINSKA AKTIVNOST
I-XII 2006
I-XII 2005
I-XII 2007
I-XII 2006
I-XII
2008
I-XII
2007
11,8
10,2
I-XII 2009
I-XII 2008
Vrijednost izvršenih radova
19,1
9,3
29,6
-8,0
Broj radnika na graevinskim radovima
-0,6
-11,3
7,9
-4,6
Izvršeni efektivni asovi na graevinskim
-1,0
-5,4
4,9
9,6
-6,5
radovima
Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske.
Pored toga, podaci o izvršenim graevinskim radovima za prvih deset mjeseci 2010. godine u odnosu na isti period 2009.
godine pokazuju dodatni pad vrijednosti izvršenih graevinskih radova, i to od 22,0%, i dodatno smanjenje broja graevinskih
radnika za 13,0%. To nam ukazuje da graevinski sektor još uvijek nije izašao iz krize, i da zaslužuje posebnu pažnju u
narednom periodu. Meutim, nastavak investicione aktivnosti u 2011. godini i otpoinjanje novih investicionih projekata, koji e
imati zadatak da angažuju domau operativu i domae graevinske firme, svakako e dovesti do oporavka ovog sektora.
2.5. Spoljna trgovina
Pokrivenost uvoza izvozom 2005. godine u Republici Srpskoj je iznosila 38,3%, 2009. godine je bila 46,9%, dok je za prvih
deset mjeseci 2010. godine 54,4%. Posebno je znaajno da je izvoz za prvih deset mjeseci 2010. godine u odnosu na isti period
2009. godine povean za 31,8%, uvoz za 12,9%, a ukupan obim je vei za 18,9%, što je impuls oporavku privrede, koja je u
2009. godini bila pogoena efektima svjetske ekonomske krize. Najvei doprinos ovom poveanju dao je izvoz elektrine
energije, naftne i naftnih derivata.
Tabela 2.5: Bilans robne razmjene Republike Srpske za period 2005-2010. godina (u mil. KM)
GODINA
IZVOZ
UVOZ
OBIM
SALDO
POKRIVENOST
UVOZA IZVOZOM
2005
1.130,5
2.953,2
4.083,7
-1.822,7
38,3%
2006
1.540,2
2.760,2
4.300,4
-1.219,9
55,8%
2007
1.671,6
3.347,9
5.019,5
-1.676,3
49,9%
2008
1.921,8
4.146,5
6.068,4
-2.224,6
46,3%
2009
1.672,9
3.567,1
5.240,0
-1.894,2
46,9%
I-X 2010
1.798,9
3.307,1
5.106,0
-1.508,2
54,4%
Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske.
Poveanje konkurentnosti domae privrede, podrška izvoznim preduzeima i proširenje njihovih proizvodnih kapaciteta, uz
supstituciju uvoza domaim proizvodima, doveše do daljeg rasta izvoza, te poveanja pokrivenosti uvoza izvozom u 2011. god.
na nivo od 57,4%, a cilj Vlade Republike Srpske da ve 2012. godine pokrivenost pree nivo od 60,0%.
2.6. Uposlenost i neuposlenost
Anketna stopa uposlenosti 2006. god. je iznosila 30,9%, da bi do 2008. god. bila poveana na 37,3%. Svjetska ekonomska
kriza je utjecala na njeno smanjenje u 2009. na 37,2%, dok je u martu 2010. god. dodatno smanjena na 36,6%.
Anketna stopa neuposlenosti je sa 28,5% u 2006. god, smanjena na 20,5% u 2008. godini, da bi u periodu utjecaja svjetske
ekonomske krize bila poveana na 21,4% u 2009, te 23,6% u martu 2010. godine.
Tabela 2.6: Broj uposlenih, broj neuposlenih, stope neuposlenosti i uposlenosti
Prosjean broj
Prosjean broj
Anketna stopa
Anketna stopa
uposlenih
neuposlenih
neuposlenosti
uposlenosti
2006
248.139
143.219
28,5%
30,9%
2007
258.236
139.825
25,2%
35,1%
2008
259.205
135.102
20,5%
37,3%
2009
258.634
139.536
21,4%
37,2%
I-X 2010
241.517*
145.522
23,6%
36,6%
Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske – broj uposlenih i anketne stope uposlenosti i neuposlenosti, Zavod
za zapošljavanje Republike Srpske – broj neuposlenih, Statistika stopa neuposlenosti – kalkulacija Ministarstva finansija
Republike Srpske na osnovu podataka o broju uposlenih i broju neuposlenih.
Tabela 2.7: Broj neuposlenih lica na mjesenom nivou u periodu 2004-2010. godina
Mjesec /
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2009
godina
I
144.823
142.754
146.180
136.108
134.798
147.816
9,6%
II
147.901
144.510
147.673
138.134
136.624
150.036
9,8%
III
151.202
145.331
146.517
138.497
138.210
149.687
8,3%
IV
153.474
145.678
144.306
137.580
138.061
147.724
7,0%
V
153.625
144.830
141.610
136.071
137.847
145.710
5,7%
14
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
Podruje
VI
154.202
142.252
140.189
135.524
138.170
VII
153.700
141.932
138.285
134.808
138.911
VIII
155.050
141.586
136.520
133.827
139.974
IX
154.935
141.348
134.957
133.075
141.064
X
156.335
141.401
133.815
132.426
142.074
XI
151.607
142.899
133.645
132.098
143.305
XII
142.331
144.106
134.207
133.074
145.396
prosjek
151.599
143.219
139.825
135.102
139.536
Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.
Tabela 2.8: Broj uposlenih po djelatnostima u periodu 2007-2010. godina
UKUPNO
A
Poljoprivreda, lov i šumarstvo
143.073
143.309
142.856
142.625
142.388
143.266
3,5%
3,2%
2,1%
1,1%
0,2%
-0,03%
Struktura
uposlenih
mart 2010.
III 2007
IX 2007
III 2008
IX 2008
III 2009*.
IX 2009.*
III 2010
257.328
259.090
258.993
259.417
260.400
256.868
241.517
100,0%
7.888
8.307
8.970
8.754
8.754
8.984
8.472
3,5%
B
Ribarstvo
287
277
325
322
322
311
294
0,1%
C
Vaenje rude i kamena
4.274
4.422
4.921
4.683
4.683
4.835
4.874
2,0%
D
Preraivaka industrija
49.192
51.768
57.421
56.116
56.116
54.119
48.403
20,0%
E
Proizvodnja i snabdijevanje el.
energijom, gasom i vodom
8.897
9.021
9.350
9.472
9.472
9.515
9.415
3,9%
F
Graevinarstvo
Trgovina, opravka motornih
vozila, motocikala i predmeta
za linu upotrebu i
domainstvo
Hoteli i restorani
12.462
12.929
13.529
14.826
14.826
15.198
12.654
5,2%
50.664
50.708
53.439
54.268
54.268
52.387
46.276
19,2%
16.041
15.156
15.164
14.155
14.155
13.864
11.681
4,8%
I
Saobraaj, skladištenje i veze
16.373
15.794
15.031
15.332
15.332
15.460
19.869
8,2%
J
Finansijsko posredovanje
Aktivnosti u vezi s
nekretninama, iznajmljivanje i
poslovne aktivnosti
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno osiguranje
3.176
3.367
3.936
5.223
5.223
5.231
5.103
2,1%
10.019
10.318
9.357
9.585
9.585
9.005
7.899
3,3%
20.055
20.434
20.826
22.938
22.938
22.656
22.324
9,2%
Obrazovanje
17.770
17.614
18.031
18.934
18.934
18.837
19.595
8,1%
N
Zdravstveni i socijalni rad
15.877
15.976
15.718
16.050
16.050
16.241
16.221
6,7%
O
Ostale komunalne, društvene i
line uslužne aktivnosti
24.353
22.998
12.389
9.742
9.742
10.225
8.437
3,5%
G
H
K
L
M
Izvor: Republiki zavod za statistiku.
Broj neuposlenih je sa 156.335 lica u oktobru 2005. godine smanjen na 132.098 neuposlenih u novembru 2008. godine. Od
tada, pa do februara 2010. godine dolazi do postepenog rasta broja neuposlenih na nivo od 150.036 lica, što je dokaz su se efekti
svjetske ekonomske krize na tržištu rada prenijeli jednim dijelom i u 2010. godinu. Meutim, u periodu od februara do oktobra
2010. godine broj neuposlenih lica se smanjio za 7.648, što je još jedan od pozitivnih impulsa za privredna kretanja u Republici
Srpskoj. Dalje smanjenje neuposlenosti e svakako biti jedan od osnovnih zadataka Vlade Republike Srpske i u 2011. godini.
Analiza broja uposlenih po podrujima djelatnosti samo dodatno potvruje prethodno uoene probleme po pojedinim
djelatnostima i ukazuje na pravce djelovanja Vlade Republike Srpske u 2011. godini. Pored toga, znaajna nesrazmjernost u
uešu broja uposlenih po pojedinim djelatnostima i njihovom uešu bruto dodatoj vrijednosti ukazuje i dalje na postojanje
strukturnih poremeaja u privredi, te nisku produktivnost i/ili veliku radnu intenzivnost pojedinih djelatnosti, odnosno
zastarjelost proizvodne tehnologije. Svakako, rezultati prethodne analize su poslužili kao osnov za predložene politike za 2011.
godinu u drugom dijelu ovog dokumenta, koje bi trebalo da dovedu do korigovanja i/ili potpunog otklanjanja uoenih problema
u pojedinim privrednim granama u Republici Srpskoj.
2.7. Plate i penzije
Analizom plata i penzija u Republici Srpskoj u prethodnih pet godina vidi se da je prosjena plata sa 465 KM u 2005. godini
poveana na 779 KM u oktobru 2010. godine, što predstavlja poveanje od 67,5%, da je prosjena neto plata u obrazovanju
2005. god. iznosila 418 KM, dok je u junu 2010. god. 877 KM, što predstavlja rast od 109,8%, da je prosjena penzija 2005.
god. iznosila 185 KM, dok je u oktobru 2010. god. 302 KM, što predstavlja rast od 63,2%, te da je minimalna penzija sa 90 KM
2005. god. poveana na 160 KM u oktobru 2010. god, odnosno da je poveana za 77,8%. Na osnovu date analize jasno je da je
Vlada Republike Srpske u prethodnih pet godina znaajno poboljšala položaj uposlenih i penzionera. I pored toga, politika
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
15
Vlade Republike Srpske i u narednom periodu bit e da u skladu sa materijalnim mogunostima Republike Srpske i dalje radi na
poboljšanju položaja uposlenih i penzionera i ouvanju njihove kupovne moi.
2.8. Investicije
Javne investicije i RPRS. Dinamina razvojna politika mora se zasnivati na stvarnim potrebama i imati sposobnost
reagovanja na izmijenjene okolnosti. Jasno je da su domae javne investicije najviše pomogle da suoavanje naše ekonomije s
negativnim konjunkturnim kretanjima ne ostavi dugorono štetne posljedice u Srpskoj i tako se mora i nastaviti. S ciljem daljeg
prilagoavanja izmijenjenim uvjetima privreivanja izazvanih negativnim efektima ekonomske i finansijske krize potreban je
kontinuitet intenzivne investicione politike u Srpskoj. Javne investicije moraju doprinositi ostvarenju opih ciljeva razvojne
politike Republike Srpske, a ciljevi su:
x
x
stvaranje opih uvjeta koji stimulišu razvoj,
jaanje bazinih vladinih investicija - kojima Vlada posebnu važnost pridaje jer su se u prethodnom periodu pokazale
kao najbolje sredstvo u borbi protiv krize,
x
cilj je da se olakšaju i stimulišu ostale investicije,
x
i na kraju cilj je i da se osposobi i organizuje javni sektor i donosioci odluka za povoljan razvoj.
Javne investicije u društvenu i fiziku infrastrukturu su znaajan resurs pod kontrolom Vlade Republike Srpske i sredstvo za
ostvarenje sveopeg cilja - poveanja bruto domaeg proizvoda. Objedinjavanjem investicija iz tri osnovna izvora finansiranja:
Razvojnog programa Republike Srpske, budžeta Republike Srpske i kreditnih aranžmana, njihovim koordinisanjem i
usklaivanjem prioriteta znaajno smo poveali investicionu aktivnost. Kao jedan od najveih finansijskih izvora, ali i
najznaajnije sredstvo u borbi protiv ekonomske krize korišten je Razvojni program Republike Srpske.
Kada je rije o ekonomsko-socijalnoj komponenti Razvojnog programa Republike Srpske, na 13 sjednica Savjeta za razvoj
donesene su odluke o finansiranju 243 projekta, za koje je iz ESK RPRS odobreno ukupno 533.628.567 KM, od ega:
x
x
x
x
x
96 projekata iz oblasti infrastrukture u ukupnom iznosu od 356.540.608 KM,
132 projekta iz oblasti razvoja uposlenosti i ljudskih resursa u ukupnom iznosu od 85.082.802 KM,
13 projekata iz oblasti reforme zdravstvenog sistema u iznosu od 48.348.290 KM,
dva projekta iz oblasti reforme penzijskog sistema u vrijednosti od 43.656.867 KM i
111 projekata iz oblasti obrazovanja u vrijednosti od 68.516.884 KM.
Odobrenim projektima obuhvatili smo sve opine u Republici Srpskoj, što je u skladu sa našim opredjeljenjem za
uravnoteženje regionalnog razvoja Republike Srpske. Zakljuno sa 21. oktobrom 2010. godine plaeno je ukupno 370.481.508
KM po projektima odobrenim za finansiranje iz ESK RPRS. Raspoloživo za odobravanje je preostalih 78,4 mil. KM, a svaka
opina u Republici Srpskoj realizuju po najmanje jedan projekat iz Razvojnog programa Republike Srpske. Osnovni princip
ovih investicija je da one moraju rezultirati poveanjem vrijednosti imovine Republike Srpske. Shodno tome, efekti ili direktne
koristi od ova 243 projekta su sljedee:
x
Odobreni infrastrukturni projekti uglavnom su iz oblasti saobraajne infrastrukture i njihovom realizacijom izgradit e
se (ili u manjoj mjeri revitalizovati) oko 403 kilometra putnih pravaca, od ega 287 km lokalnih, 76 km regionalnih i
40 km magistralnih puteva.
x
Rješava se i pitanje nekoliko višedecenijskih problema poput izgradnje tunela Stamboli na podruju opine Pale,
eksproprijacija zemljišta za autoput, rješavanje klizišta emerno, kao i izgradnja tri obilaznice, etiri kružna raskrša, i
slino (odobrena 52 projekta u vrijednosti od 245.217.228 KM).
x
Pored transportne infrastrukture, odobreno je i 28 projekata iz oblasti vodovodne, kanalizacione, privredne i
tehnološke infrastrukture (ukljuujui i program podrške upošljavanju povratnika i infrastrukturu u izbjeglikim i
povratnikim naseljima) u ukupnoj vrijednosti od 59.052.080 KM. Dvadeset i dvije opine e dobiti ureenu
vodovodnu i kanalizacionu strukturu u vrijednosti od 40.926.600 KM.
x
Projektima iz Razvojnog programa u 2009. i 2010. godini na podruju 44 opine Republike Srpske riješeno je
stambeno pitanje za 746 porodica poginulih boraca i RVI.
x
Iz oblasti obrazovanja odobreno je 111 projekata u vrijednosti od 68.516.884 KM, od ega se gradi ili rekonstruira 88
škola u ukupnoj vrijednosti od 41.027.678 KM, dok se 18 projekata u vrijednosti od 26.460.000 KM odnosi na oblast
visokog obrazovanja.
x
Za izgradnju ili završetak izgradnje gradskih sportskih dvorana, sportsko-rekreativnih centara i domova omladine
odobreno je 13 projekata u vrijednosti od 23.537.631 KM
x
Iz oblasti nauke i kulture odobreno je 16 projekata u vrijednosti od 8.592.000 KM (ukljuujui i arheološka
istraživanja u Srebrenici).
x
Iz oblasti sudstva odobreno je sedam projekata u vrijednosti od 7.707.587 KM.
x
Kroz 14 projekata osavremenjava se zdravstveni i bolniki sistem u Srpskoj, ukupna vrijednosti je 77.348.290 KM, a
treba spomenuti Kliniki centar Banja Luka, Novu bolnicu Bijeljina i veliki broj domova zdravlja.
x
Iz oblasti reforme penzijskog sistema odobrena su dva projekta u ukupnoj vrijednosti od 43.656.867,00 KM, od ega
je 5.000.000 odobreno za sanaciju i opremanje Doma penzionera u Banjoj Luci, a drugi projekat je od interesa za
cijelu Republiku Srpsku i odnosi se na izmirenje obaveza za potrebe restrukturiranja penzijskog sistema u vrijednosti
od 38.656.867 KM.
Pored projekata iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, realizirali smo i brojne
projekte koji su finansirani iz stranih kreditnih sredstava. U periodu 2006-2010. godina za infrastrukturne projekte povueno je
ukupno 363,8 mil. KM, od ega je u energetski sektor uloženo 87,3 mil. KM, u željeznice 27,1 mil. KM, u komunalne usluge
16
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
47,3 mil. KM, u puteve 192,2 mil. KM, te u poljoprivredu 20,2 mil. KM. Iznosi odobrenih sredstava su mnogo vei, tako da
emo te izvore moi koristiti i u narednom periodu.
Kada je rije o projektima u energetski sektor iz stranih kreditnih sredstava, akcenat smo stavili na projekte za obnovu i
rekonstrukciju elektroenergetskog sistema i projekte za obnovu elektrodistribucije, ime smo vršili modernizaciju postojeih
proizvodnih i distributivnih kapaciteta. Znaajna sredstva uložili smo u željeznice, a cilj je bio modernizacija željeznike
infrastrukture. Projektima komunalne infrastrukture izgradili smo sisteme vodosnabdijevanja i kanalizacije, te realizirali projekte
upravljanja vrstim otpadom u više opina u Republici Srpskoj. Izvršili smo modernizaciju putnih pravaca kroz projekte
rekonstrukcije i rehabilitacije puteva, te na taj nain znaajno doprinijeli osavremenjavanju putne infrastrukture i poveanju
bezbjednosti drumskog saobraaja. Projekat unapreenja ruralnog preduzetništva i projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja
samo su dokaz naše opredijeljenosti da jaamo i unapreujemo poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj.
Iz privredno-razvojne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, koja se realizuje preko Investiciono-razvojne
banke Republike Srpske, do kraja oktobra 2010. godine, plasirali smo ukupno 636 mil. KM, od ega 561 mil. KM putem
kreditnih plasmana, odnosno 75 mil. KM kroz plasmane u hartije od vrijednosti (HoV). Od ukupnog iznosa plasiranih sredstava
na kreditnom osnovu, razvoj preduzea i preduzetništva u Republici Srpskoj podržan je sa 316 mil. KM, a sredstva su korištena
za finansiranje modernizacije, unapreenje i proširenje poslovnih aktivnosti i likvidnosti postojeih, kao i osnivanje novih
preduzea. Istovremeno, u razvoj domae poljoprivredne proizvodnje plasirano je 65 mil. KM. Važno je podsjetiti da su to
najpovoljnija kreditna sredstva, gdje je period otplate do 20 god., kamatne stope su u intervalu od 4,0% do 6,0%, sa grejs
periodom kod pojedinih kreditnih linija i do 36 mjeseci.
Putem kreditne linije za stambene kredite, IRBRS je plasirala ukupno 144,0 mil. KM, ime je omogueno stambeno
zbrinjavanje 2.569 korisnika kredita i lanova njihovih porodica. Stambeni krediti su namijenjeni za rješavanje stambenog
pitanja socijalnih grupa od znaaja u Republici Srpskoj, a u cilju spreavanja negativnih efekata koji se ogledaju u odlivu mladih
visokoobrazovanih ljudi, te smanjenju nataliteta.
Razvijena infrastruktura predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za intenziviranje ekonomskog razvoja u cjelini. U tom
smislu, IRBRS je posredstvom kreditne linije za jedinice lokalne samouprave podržala realizaciju infrastrukturnih projekata u 27
opina Republike Srpske u ukupnoj vrijednost od 36 mil. KM. Takoe, sa 35 mil. KM investiranih u HoV jedinica lokalne
samouprave (municipalne obveznice) Banka je dodatno podržala implementaciju konkretnih razvojnih projekata od lokalnog
znaaja.
Kreditnim plasmanima IRBRS omoguili smo ouvanje postojeih 26.957, te otvaranje 4.168 novih radnih mjesta. Ova
injenica posebno dobiva na znaaju ako imamo u vidu globalni trend rasta neuposlenosti kao neposredne posljedice ekonomske
krize. U takvim okolnostima, više je nego oigledno da je IRBRS, svojim konceptom kontraciklinog djelovanja pozitivno
utjecala na poboljšavanje situacije na tržištu rada Republike Srpske. Svojim investicionim aktivnostima, IRBRS je osigurala
snažan doprinos razvoju domaeg tržišta kapitala, njegovoj daljoj izgradnji i diverzifikaciji izvora finansiranja za domau
privredu.
Analizirajui dinamiku najavljenog oporavka evropske ekonomije, jasno je da je potrebno i narednih nekoliko godina dati
pozitivni impuls privrednom oporavku Republike Srpske. U 2011. godini akcenat e biti stavljen na privredno-razvojni program
u okviru Razvojnog programa Republike Srpske. Svojim konceptom kontraciklinog djelovanja, IRBRS, preko koje se najveim
dijelom realizuje privredno-reazvojni program, nastavit e snažno da doprinosi održavanju i jaanju razvojnih perspektiva RS.
Istovremeno, na važnost domaih javnih investicija u ekonomsko-socijalnom programu Razvojnog programa Republike
Srpske ukazuje injenica da je preokupiranost poteškoama u sopstvenim ekonomijama evropskih zemalja rezultirala smanjenim
interesovanjem za ulaganje u druge zemlje pa i Republiku Srpsku. U takvim okolnostima, domaa ekonomija mogla bi ostati
uskraena za znaajniji priliv stranih direktnih investicija i svih pozitivnih efekata koji isti nosi (transfer tehnologije, znanja i sl).
Planirana kapitalna potrošnja Vlada Republike Srpske za 2011. godinu iznosi 756,2 mil. KM iz svih izvora sredstava, od
ega se: 300,9 mil. KM ili 39,8% finansira iz domaih izvora, a 455,3 mil. KM ili 60,2% iz vanjskih izvora. Najvee ueše u
finansiranje javnih investicija u tom periodu imaju ino sredstva (uglavnom krediti i manjim dijelom grantovi) – 60,2%, zatim
sredstva Vlade (po svim osnovima) – 13,6%, sredstva ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske
– 17,6% i sredstva iz ostalih izvora – 8,6%.
Pored toga, kada se govori o privredno-razvojnoj komponenti Razvojnog programa Republike Srpske, planirana, za sada
izvjesna, sredstva koja e IRBRS plasirati u naredne etiri godine iznose 402,5 mil. KM. Od toga, 246,3 mil. KM odnosi se na
planirane prilive po osnovu povrata, odnosno po osnovu revolvinga, 97,8 mil. KM je aranžman sa Evropskom investicionom
bankom, 37,4 mil. KM je aranžman sa Svjetskom bankom i 21,0 mil. KM je planirana dokapitalizacija fondova kojim IRBRS
upravlja. Važno je podsjetiti da e iznos raspoloživih sredstava biti i vei, u skladu sa uspješnim završetkom pregovora o
proširenju obima saradnje sa postojeim i realizacijom saradnje sa drugim meunarodnim finansijskim institucijama. I u
narednom periodu, IRBRS e redovno pratiti potrebe ekonomije Republike Srpske te, u skladu sa istim, prilagoavati svoje
kreditne i investicione proizvode aktuelnom stanju privrede i raspoloživim društveno-ekonomskim potencijalima.
Javno-privatno partnerstvo. Pored navedenih projekata, posebna pažnja e biti na promociji i realizaciji projekata iz
oblasti javno-privatnog partnerstva, koje bi trebalo da predstavljaju dominantan modalitet za projekte iz oblasti infrastrukture,
prvenstveno energetike, zatim iz oblasti obrazovanja i drugih oblasti. Važno je istai da je Republika Srpska druga u regionu,
poslije Hrvatske, usvojili Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Analize najnovijih svjetskih trendova pokazuju obnovu
interesa u razvoj javno-privatnih partnerstava koji mogu uspješno kombinovati najbolje kvalitete oba sektora. Iskustvo pokazuje
da ovi sporazumi naješe vode redukciji javne potrošnje i predstavljaju najkvalitetniji nain pribavljanja direktnih stranih
ulaganja.
Vlada Republike Srpske e u 2011. god. unaprijediti funkcionisanje Zakona o javno-privatnom partnerstvu u proizvodnoj
sferi, s obzirom da se do sada pokazalo funkcionalno samo u neproizvodnoj sferi.
Strane direktne investicije. Kao i okruženju, tako i u Republici Srpskoj, zbog posljedica svjetske ekonomske krize, došlo je
do pada direktnih stranih investicija. Beki institut za meunarodna ekonomska istraživanja (WIIW) procijenio je da su direktna
strana ulaganja u srednjoj i istonoj Evropi u 2009. godini prepolovljena i da su se približila nivou iz 2005. godine. Slino je
stanje i u zemljama jugoistone Evrope (u Hrvatskoj i Makedoniji strana ulaganja su prepolovljena).
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
17
Kada su u pitanju SDI preko 100.000 KM u Republici Srpskoj, za prvih šest mjeseci 2010. godine,2 najviše investicionih
projekata bilo je iz Srbije (13), Slovenije (4) i Austrije (3). Dominantna ulaganja u Republiku Srpsku u ovom periodu odnosila
su se na oblasti: proizvodnje (33,1%), osiguranja (20,2%), bankarstva (14,9%), trgovine (14,6%) i ostale djelatnosti (17,2%).
Najviše investicionih projekata bilo je u sektorima: trgovine (12), proizvodnje (11) i usluga (6).
Akcioni plan za provoenje Strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganja u Republici Srpskoj 2009-2012. godina (usvojen
od strane Vlade Republike Srpske u oktobru 2009. godine) dao je pregled potrebnih aktivnosti koje imaju za cilj poveanje
iznosa stranih ulaganja. Radi se o aktivnostima sistemskog i dugoronog karaktera, koje prvenstveno imaju za cilj stvaranje
povoljnijeg poslovnog okruženja.
U toku 2010. godine Vlada Republike Srpske je realizirala planirane aktivnosti pomenutog akcionog plana (mapirane sve
institucije koje se bave stranim ulaganjima u Republici Srpskoj, za ove institucije organizovano je šest obuka u cilju realizacije
predvienog akcionog plana i preuzimanja dobrih iskustava, zapoete aktivnosti na unapreenju saradnje Vlade Republike
Srpske i šest pilot lokalnih zajednica (Banja Luka, I. Sarajevo, Prijedor, Bijeljina, Doboj, Trebinje) u oblasti privlaenja stranih
investicija, u proceduri je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima Republike Srpske, u završnoj
fazi je izrada web sajta za strane investitore, organizovana trea regionalna konferencija “Konkurentnost teritorije u kontekstu
direktnih stranih ulaganja”, zapoeti pregovori sa više meunarodnih institucija u cilju pokretanja projekta osposobljavanja i
certifikacije opine, koje su poslovno poželjne, itd.)
S obzirom na ve pomenutu razvojnu politiku Vlade Republike Srpske za naredne etiri godine, koja e se, izmeu ostalog,
bazirati i na stranim investicijama, u toku 2011. godine aktivnosti na stvaranju uvjeta za strane investicije e se intenzivirati:
x
nastavit e se aktivnosti na sistemskom uklanjanju administrativnih prepreka za strana ulaganja, i to prije svega,
na osnovu analize dokumenata “Bijela knjiga” Savjeta stranih investitora i Doing Business Svjetske banke,
x
nastavit e se sa podrškom Vlade Republike Srpske u cilju osposobljavanja lokalnih zajednica da prihvat stranih
investicija,
x
bit e završen i predstavljen veb portal namijenjen stranim investitorima, na kome e se nai podaci o
investicionim prilikama u Republici Srpskoj, propisima, procedurama, itd.,
x
nastavit e se aktivnosti na što kvalitetnijoj (detaljnijoj i konkretnijoj) analizi i prezentaciji sektorskih potencijala
Republike Srpske, te na identifikaciji i promociji konkretnih investicionih projekata Republike Srpske,
x
ojaat e se saradnja ministarstava Vlade Republike Srpske i privrednih predstavništava Republike Srpske u
inozemstvu u cilju promocije potencijala za ulaganje u Republici Srpskoj,
x
bit e organizovana konferencija o stranim ulaganjima,
x
nastavit e se aktivnosti na uspostavljanju poslovnih zona u Republici Srpskoj i
x
ojaat e se ve zapoeta saradnja sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (Serbian
Investment and Export Promotion Agency - SIEPA) i slinim agencijama u cilju jaanja kapaciteta Vlade
Republike Srpske i preuzimanja dobrih praksi.
Prema prognozama Svjetskog izvještaja o investicijama za 2010. godinu (World Investment Report 2010), 2011. godina e
biti povoljnija za direktne strane investicije na svjetskom nivou te se oekuje da e, uz napore Vlade Republike Srpske, doi do
ponovnog rasta direktnih stranih investicija.
IPA fondovi. Finansijska pomo u okviru IPA fonda trenutno se nalazi u nadležnosti Delegacije Evropske komisije u BiH.
Još uvijek nije uspostavljen decentralizovani sistem upravljanja sredstvima EU (DIS), koji bi trebalo da omogui institucijama u
BiH direktnu implementaciju sredstava EU. U toku su aktivnosti na pronalaženju funkcionalne strukture DIS-a koja e biti
prilagoena unutrašnjem ureenju BiH imajui u vidu neophodnost da i entitetske institucije moraju biti ukljuene u samu
strukturu i proces kako bi mogle preuzeti odgovornost za projekte za koje su vlasnici i korisnici.
U 2011. godini predstavnici Vlade Republike Srpske e nastaviti aktivno ueše u definiranju operativnih struktura DIS-a
koje e biti usklaene sa postojeim nadležnostima i ovlaštenjima, posebno u dijelu koji se odnosi na upravljanje javnim
finansijama.
Evropska komisija je u junu 2010. godine usvojila 1. dio Državnog programa za Bosnu i Hercegovinu u okviru Instrumenta
za pretpristupnu pomo – komponenta Pomo u tranziciji i jaanje institucija za 2010. godinu, te je u okviru infrastrukturnog
dijela paketa IPA, usmjerenog na pomo u prevazilaženju efekata ekonomske krize, odobrila Bosni i Hercegovini 40 mil. eura.
Od navedenog iznosa 14,5 mil. eura odnosi se na infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj, i to:
x
x
x
2
Obnova i izgradnja infrastrukture za vodosnabdijevanje i otpadne vode u Republici Srpskoj (10 mil. eura), i to:
o kanalizacioni sistemi u opinama: Sokolac, Donji Žabar, Tesli, Vlasenica i Vukosavlje,
o vodosnabdijevanje u opinama: Pale, Kotor Varoš, Ribnik, Trebinje, Zvornik, Lopare, Kozarska Dubica,
Šamac i Trnovo,
o vodosnabdijevanje i kanalizacija u opinama: Prijedor, Brod, Rogatica, Gacko, Gradiška, Han Pijesak,
Laktaši, Novi Grad, Šekovii i Šipovo;
Proširenje deponije Ramii, Banja Luka (3 mil. eura) i
Vodosnabdijevanje i kanalizacija Banja Luka (1,5 mil. eura).
Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
18
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
Ukupan iznos sredstava za IPA 2011 Komponenta I - Pomo u tranziciji i institucionalna izgradnja iznosi 102,7 mil. eura.
Proces programiranja je u toku.
Prema tome, investicije predstavljaju jedan od osnovnih stubova na kojima e se zasnivati razvoj Republike Srpske. Stoga e
opredijeljenost Vlade Republike Srpske biti usmjerena u pravcu da ukupne investicije javnog i privatnog sektora po svakoj
godini ne smiju biti manje od 20% BDP-a.
2.9. Projekcije makroekonomskih pokazatelja u 2011. godini
Na osnovu kretanja makroekonomskih pokazatelja Republike Srpske u prethodnom periodu, kretanja privrednih aktivnosti u
zemljama okruženja, preporuka meunarodnih finansijskih institucija, zapoetih aktivnosti Vlade Republike Srpske u
prethodnom periodu i planiranih politika Vlade Republike Srpske u narednom periodu, izvršene su procjene i projekcije kretanja
makroekonomskih pokazatelja Republike Srpske za period 2010-2014. godina.
Tabela 2.10. Procjene makroekonomskih pokazatelja za 2010. god. i projekcije za period 2011-2014. godina
2006
2007 2008
2009
2010 2011 2012 2013
2014
BDP u milionima KM – nominalni (proizvodna
6.544 7.351 8.489
8.223 8.445 8.850 9.355 9.954 10.680
metoda)
Broj stanovnika – u milionima
1,44
1,44
1,44
1,44
1,43
1,43
1,42
1,41
1,41
BDP po stanovniku u KM
4.533 5.106 5.906
5.730 5.904 6.210 6.590 7.042
7.589
% rasta BDP-a, nominalno
13,5% 12,3% 15,5% -3,1% 2,7% 4,8% 5,7% 6,4%
7,3%
BDP deflator (%)
7,1% 5,3% 8,7% -0,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3%
2,3%
% rasta BDP-a, realno
6,0% 6,7% 6,2% -3,0% 0,5% 2,5% 3,4% 4,1%
5,0%
Inflacija - prosjena godišnja stopa
8,4% 1,1% 7,2% -0,4% 2,5% 2,3% 2,3% 2,4%
2,4%
Prosjene neto plate u KM
521
585
755
788
781
814
857
903
955
Uvoz u milionima KM
2.760 3.348 4.147
3.567 4.048 4.205 4.436 4.734
5.126
Rast uvoza u %
-6,5% 21,3% 23,9% -14,0% 13,5% 3,9% 5,5% 6,7%
8,3%
Izvoz u milionima KM
1.540 1.672 1.922
1.673 2.208 2.415 2.711 3.063
3.459
Rast izvoza u %
36,2% 8,5% 15,0% -13,0% 32,0% 9,4% 12,2% 13,0% 12,9%
Pokrivenost uvoza izvozom u %
55,8% 49,9% 46,3% 46,9% 54,6% 57,4% 61,1% 64,7% 67,5%
Anketna stopa neuposlenosti %
28,5% 25,2% 20,5% 21,4% 23,6% 23,2% 22,4% 21,2% 19,8%
Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske (2006-2009. god.), procjena (2010. god.) i projekcija (2011-2014.
god.) Ministarstva finansija Republike Srpske.
3. FISKALNA POLITIKA U REPUBLICI SRPSKOJ
Kada je rije o budžetu i javnim finansijama, tokom proteklih godina Vlada Republike Srpske je provela niz budžetskih
reformi s ciljem jaanja upravljanja i planiranja u oblasti javnih finansija, u saradnji sa meunarodnim institucijama. Njihovim
provoenjem ojaani su kapaciteti za finansijsko upravljanje i planiranje svih budžetskih korisnika. Unaprijeene su i razvijene
procedure koje doprinose kvalitetnijem budžetski procesu. Ono što posebno treba naglasiti je kvalitet samih dokumenata kao
rezultat planiranja koji je podignut na viši nivo u pogledu povezivanja upotrebe sredstava sa ciljevima i politikama.
Provoenjem budžetskih reformi omogueno je da se budžetiranje u Republici Srpskoj znaajno unaprijedi, sa
tradicionalnog procesa planiranja budžeta kojim su se budžetska sredstva raspodjeljivala samo po ekonomskim kategorijama
(koliko sredstava je potrebno za plate, koliko za materijalne troškove itd.) ka principima programskog budžetiranja koji i dalje
sadrži te informacije, ali i omoguava da se na osnovu definiranih programa donose odluke o raspodjeli budžetskih sredstava
koje se zasnivaju na ciljevima politika i željenim rezultatima. Principi programskog budžetiranja primjenjuju se i na
vanbudžetske fondove, kroz izradu budžetskih zahtjeva u programskom formatu. To je poetna faza, kojom je podignut stepen
razumijevanja važnosti planiranja i raspodjele budžetskih resursa, odnosno kvalitetan osnov za njihovo potpuno ukljuivanje u
budžetski proces.
Paralelno sa reformskim procesima usmjerenim ka kvalitetnijoj i transparentnijoj alokaciji budžetskih sredstava, još 2007.
godine zapoeta je reforma fiskalnog sektora, i to reformom direktnih poreza, s ciljem privlaenja stranih investicija i
usklaivanja našeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije, a od 1. januara 2009. godine nastavljena je sa promjenom naina
obrauna plata sa neto na bruto princip obrauna.
Navedene aktivnosti su imale za rezultat višestruko uveanje budžetskih sredstava, posmatrano od 2005. godine, što je uz
uvoenje principa programskog budžetiranja stvorilo znaajan osnov za kvalitetniju i transparentniju raspodjelu budžetskih
sredstava. U periodu od 2005. do 2010. godine, raspoloživi okvir budžetskih sredstava je uvean za 563,8 mil. KM, sa 1.036,2
mil. KM na 1.600,0 mil. KM, odnosno za 54,4%.
Posmatrano od 2005. godine, raspoloživa sredstva smo usmjerili na razliite projekte, a najznaajniji su: Donošenje zakona o
platama, kojim su uveane plate za uposlene u organima državne uprave; Poveanje penzija i osiguranje održivosti penzionog
sistema; Poveanje vojnih i civilnih invalidnina; Podsticaji privredi kroz sufinansiranje izvozno orijentiranih preduzea;
Obezbjeenje znaajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela; Stvaranje uvjeta za održivi povratak izbjeglica i raseljenih lica;
Obezbjeenje uvjeta za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu neuposlenih lica kroz poveanje transfera Fondu zdravstvenog
osiguranja; Redovno servisiranje unutrašnjeg i spoljnog duga; i Projekti u oblasti prosvjete, kulture i sporta.
3.1. Politika javnih prihoda
U narednom periodu nastavit e sa sa implementacijom reformskih procesa u fiskalnom sistemu. Fiskalnom politikom na
prihodovnoj strani obezbijedit e se sredstva neophodna za finansiranje javnih potreba, sa naglaskom na socijalni aspekt.
Istovremeno e se provoditi i veoma rigorozne mjere kojima e se smanjiti izbjegavanje fiskalnih obaveza i širiti obuhvat
poreznih obveznika, odnosno poveavati fiskalna disciplina. Pored toga, Vlada Republike Srpske je izvršila analize svih
direktnih i indirektnih efekata smanjenja poreznih stopa kod direktnih poreza u prethodnom periodu i detaljno provjerila
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
19
realizaciju planiranih ciljeva koji su trebali da budu ostvareni navedenim smanjenjem poreznih stopa, te izvršila analizu stopa
doprinosa na bazi zahtjeva vanbudžetskih fondova. Na osnovu datih analiza predložene su izmjene i dopune Zakona o porezu na
dohodak i Zakona o doprinosima s ciljem daljeg jaanja ekonomske, fiskalne i socijalne stabilnosti Republike Srpske.
Predložene korekcije i fiskalna prilagoavanja treba da smanje i neophodna kreditna sredstva za finansiranje javnih potreba u
buduem periodu.
U domenu porezne politike jedna od bitnih izmjena koja se desila u prethodnom periodu je izmjena naina oporezivanja
dohotka. U periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2008. godine u primjeni je bilo oporezivanje neto plata po stopi
od 10% i 15%, dok se nakon toga prelazi na obraun dohotka po bruto principu i oporezivanje po jedinstvenoj stopi poreza od
8%. Prelaskom na bruto princip obrauna dohotka, privredni ambijent u Republici Srpskoj je postao uporediv sa okruženjem.
Ukoliko se uporedi stopa poreza na dohodak sa stopama ostalih zemljama u regionu, pa i u Evropi, može se istai da smo imali
najmanju stopu poreza na dohodak.
Tabela 3.1. Uporedni prikaz stopa poreza i doprinosa u Republici Srpskoj i zemljama okruženja
RS
8,0%
FBiH
10,0%
Srbija
12,0%
Hrvatska
15,0% - 45,0%
Crna Gora
9,0%
Makedonija
10,0%
250,0
300,0
110,0
488,0
0,0
223,0
Stopa poreza na dobit
10,0%
10,0%
10,0%
20,0%
9,0%
15,0%
Stopa PDV-a
17,0%
17,0%
18,0% i
8,0%
23,0%, 10,0% i
0,0%
17,0% i 7,0%
18,0% i 5,0%
Stopa poreza na dohodak
Neoporezivi dio dohotka (u
KM)
Zbirna stopa doprinosa na bruto
30,6%
41,5%
35,8%
37,2%
30,0%
platu
Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.
Prilikom prelaska na bruto model obrauna dohotka, budžet Republike Srpske odrekao se prihoda od poreza na dohodak u
korist prihoda fondova, kako bi optereenje za privredu ostalo na istom nivou. Ovo je bilo od izuzetne važnosti u momentu kada
se ekonomska kriza proširila i na privredu Republike Srpske. Pored toga, težnja za stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta
nastavila se u 2010. godini, kada je omogueno dodatno oslobaanje od plaanja poreza na dohodak kroz oslobaanje od
plaanja poreza na dohodak troškova pripremanja toplog obroka u vlastitim restoranima kod poslodavca ili toplog obroka
isporuenog poslodavcu od strane lica registrovanih za usluge keteringa (“Catering”), do odreenog iznosa po uposlenom.
Vlada Republike Srpske e izvršiti izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, tako što e ukinuti neoporezivi dio
dohotka, oporezovati isplaenu dividendu, te uvesti progresivne stope poreza na dohodak, i to 10% za neto plate do 1.500 KM i
stopu poreza od 20% na neto plate vee od 1.500 KM. Dosadašnja jedinstvena stopa od 8% na sve nivoe plata i isti neoporezivi
dio svake plate, kako najnižih tako i najviših, nije bila socijalno izbalansirana i nije proizvela oekivane efekte. Drugaije
reeno, neoporezivi dio dohotka je bio isti i za plate od 370 KM i 5.000 KM.
Prelaskom na bruto princip obrauna plata i stope doprinosa su postale uporedive sa zemljama okruženja, što predstavlja još
jedan korak ka usklaivanju sa evropskim standardima. Uporednom analizom stope doprinosa u Republici Srpskoj, koja je sada
u zbirnom iznosu 30,6%, sa okruženjem, uoljivo je da su u Republici Srpskoj stope doprinosa jedne od najnižih u regionu.
Zbog svega navedenog, a imajui u vidu i opravdane zahtjeve za poveanje stopa doprinosa u cilju održavanja socijalne politike
i statusa socijalno ugroženih kategorija stanovništva, Vlada Republike Srpske e izvršiti Izmjene Zakona o doprinosima, tako da
e zbirna stopa biti 33,0% na bruto platu, od ega e za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvajati 18,0%, za zdravstveno
osiguranje 12,5%, za djeiju zaštitu 1,5% i za osiguranje od neuposlenosti 1,0%. Takoe, svi subjekti imat e obavezu da se u
ugovoru o radu plate sa uposlenima ugovaraju u bruto iznosu.
Osnovica za obraun doprinosa u 2011. godini za uposlene u oblasti proizvodnje tekstila, odjee, kože i proizvoda od kože u
skladu sa klasifikacijom djelatnosti Republike, iznosit e 25% prosjene mjesene bruto plate u Republici, prema posljednjem
podatku Republikog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Što se tie poreza na dobit, u Republici Srpskoj se ve dugi niz godina oporezivanje vrši po stopi od 10%. Prihod od poreza
na dobit u budžetu je imao konstantan rast sve do ove godine, kada je po podacima za jedanaest mjeseci naplaeno gotovo 15%
manje nego za isti period prošle godine. Obveznici poreza na dobit uplauju akontativni porez u tekuoj godini na osnovu
ostvarenog poslovnog rezultata iz prethodne godine, a podaci APIF-a pokazuju da je ukupan dobitak prije oporezivanja za
preduzea na podruju Republike Srpske u 2009. godini manji za 14,4% u odnosu na 2008. godinu, što je utjecalo na pad
prihoda u tekuoj godini. Namjera je da se kroz edukaciju poreznih službenika postigne efikasnija kontrola obrauna i naplate
svih javnih prihoda, a posebno poreza na dobit.
Od januara 2010. godine uveden je Jedinstveni sistem za registraciju, naplatu i kontrolu doprinosa, ime je omoguena: bolja
i efikasnija kontrola plaanja doprinosa, bolja pretpostavka za poštovanje poreznih i drugih zakona, kao i za efikasniju naplatu
poreza i doprinosa, pojednostavljivanje postupka registracije poslodavaca, odnosno obveznika uplate doprinosa i uposlenih,
smanjenje troškova administracije, kao i izbjegavanje dupliranja zakonskih odredbi, poslovnih funkcija i procesa vezanih za
prikupljanje i naplatu doprinosa. Podaci o kretanju broja penzionera i uposlenih u prethodnom periodu, te uraene procjene za
naredni period, ukazali su da je potrebno izvršiti poveanje stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje,
kako bi se održalo finansiranje po principu meugeneracijske solidarnosti, što e u narednoj godini biti i uraeno.
U ovoj godini je izvršena izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreu. Dosadašnja primjena Zakona je pokazala potrebu za
dodatnim reguliranjem ove oblasti, pa je tako izvršeno uvoenje i novih vrsta kladionikih igara na sreu koje se prireuju
putem SMS-a, bolje reguliranje proceduralnih pitanja u okviru inspekcijskog nadzora, te poveanje novanih kazni za uinjeni
prekršaj. Oekivanja da e pomenute izmjene imati za rezultat rast naknada za prireivanje igara na sreu, ali i iznos naplaenih
novanih kazni, koje su u odreenim sluajevima poveane sa 1.000 KM na 5.000 KM i sa 1.500 KM na 7.500 KM, bila su
20
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
opravdana, jer je za jedanaest mjeseci ove godine ostvaren vei prihod za 30,5% u odnosu na isti period prošle godine. Takoe
se oekuje da e se na osnovu dodjele koncesije za prireivanje igara na sreu u kazinu ostvariti dodatni prihod u narednoj
godini.
Primjenom Zakona o fiskalnim kasama, kojim je predviena obaveza registrovanja izvršenog prometa robe i usluga putem
fiskalnih kasa, nastoji se i dalje postii cilj ovog zakona, a to je ureenje tržišta u Republici Srpskoj, smanjenje nelegalnih
novanih tokova u prometu robe i usluga, suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije, poveanje fiskalne discipline i
obezbjeenje efikasnije kontrole poreznih prihoda. Efekti ovog zakona su vidljivi i u toku 2010. godine, kroz iskazano
poveanje prometa u trgovini na malo i kroz poveanje krajnje potrošnje Republike Srpske, koja je iskazana na PDV prijavama.
Proces provoenja “fiskalizacije” u narednom periodu e se usmjeriti na kontrolu izdavanja fiskalnih rauna i pooštravanje
kaznenih odredbi.
Oporezivanje nepokretnosti po tržišnoj vrijednosti nepokretnosti e se vršiti od 1. januara 2012. godine po stopi koju utvrde
skupštine opina i gradova, u rasponu 0,05-0,5%. Do tada se porez na nepokretnosti plaa po Zakonu o porezima na imovinu,
na površinu nepokretnosti. Jedan od razloga prolongiranja primjene novog zakona bio je da se prije svega privrednicima
omogui da lakše prevaziu period ekonomske krize. Novim zakonom je omogueno umanjenje porezne osnovice za sve
nepokretnosti koje predstavljaju prebivalište domainstva poreznog obveznika, a što je dodatno rastereenje u odnosu na
sadašnji Zakon o porezima na imovinu. U narednoj godini e se voditi završne aktivnosti na procesu formiranja Fiskalnog
registra nepokretnosti, uspostavljanju modela za procjenu tržišne vrijednosti nepokretnosti, ali i aktivnosti na odgovarajuem
angažovanju opina u cilju vee ukljuenosti u oporezivanje nepokretnosti.
Reprogramiranjem obaveza olakšan je položaj preduzea u smislu da dospjele obaveze mogu da plaaju na duži vremenski
period. Na taj nain veliki broj preduzea uspio je da održi svoju proizvodnju i prisustvo na tržištu. Od marta ove godine
prisutno je i smanjenje broja neuposlenih. Sa ciljem poboljšanja finansijskog položaja poreznih obveznika donesen je i Zakon o
dopuni Zakona o otpisu potraživanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/09), kojim je bilo omogueno da porezni
dužnici ostvare otpis kamate na glavni dug ukoliko se od dana stupanja na snagu pomenutog zakona 12. maja 2009. do 31.
decembra 2009. godine izmiri glavni dospjeli dug po osnovu poreza, a dospjelim poreznim obavezama smatraju se obaveze sa
stanjem na dan 31. decembar 2007.
Osim toga, kroz izmjene Zakona o Poreskoj upravi Republike Srpske neophodno je unaprijediti porezni postupak i
racionalizovati sve procese koji su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske. Posebna pažnja e se posvetiti procesima
prinudne naplate, unapreenju postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti kod obrauna i uplate javnih prihoda (naknada od
koncesija, naknada od prireivanja igara na sreu, poreza na imovinu i dr.), konzistentnosti poreznih evidencija (poreznih
kartica), racionalizaciji postupaka za male porezne obveznike i male iznose poreznih obaveza, blagovremenom i ažurnom
evidentiranju svih vrsta poreznih prijava sa ciljem jasnog uvida u sve obaveze svakog poreznog obveznika. Vezano za
unapreenje ovih procesa, u svjetlu reforme javne uprave, neophodno je posvetiti pažnju pravilnom i racionalnom postupanju
uposlenih u ovom fiskalnom organu. Redovnost izmirenja tekuih obaveza bit e uvjet za isplatu podsticaja i subvencioniranje
privrednih subjekata.
3.2. Politika javnih rashoda
Vlada Republike Srpske je posebnu pažnju posvetila analizi rashodovne strane budžeta. Detaljno je analizirana svaka
pojedinana budžetska pozicija, provjerena opravdanost davanja, potreban iznos sredstava, te posebno efekti koje je navedeno
trošenje imalo u prethodnom periodu. Cilj Vlade Republike Srpske je bio da ispita opravdanost trošenja budžetskih sredstava
pojedinih budžetskih korisnika, te da ih znaajno redukuje ili potpuno ukine ukoliko ne proizvode koristi i pozitivne efekte za
privredu ili graane Republike Srpske ili ukoliko je prestao razlog njihovog uvoenja. Na taj nain e se osigurati efikasnija i
efektivnija raspodjelu ogranienih budžetskih sredstava u narednom periodu, koja e biti usmjerena u projekte koji e
maksimizirati njihovu “upotrebnu vrijednost” i tako doprinijeti dugornom razvoju Republike Srpske.
Budžet Republike Srpske za 2011. godinu je dokument koji predstavlja procjenu prihoda i finansiranja, te procjenu godišnjih
rashoda i drugih izdataka Republike i planiran je u iznosu od 1.600 mil. KM, što je na istom nivou kao i Budžet Republike
Srpske za 2010. godinu.
Sredstva planirana za rashode za lina primanja u 2011. godini iznose 628,3 mil. KM.
Nova budžetska godina donosi znaajno umanjenje okvira budžetskih sredstava na pozicijama tekuih rashoda, budui da je
otplata unutrašnjeg duga planirana iz redovnih budžetskih sredstava, a ne sa rauna posebnih namjena kao u 2010. godini, dok je
budžetski okvir zadržan na nivou 2010. godine. Sredstva planirana za rashode po osnovu korištenja robe i usluga u 2011. godini
iznose 97,0 mil. KM. Prilikom racionalizacije rashoda vodilo se rauna o obavezama proisteklim iz zakonskih i podzakonskih
akata, potpisanih ugovora i specifinosti poslova koje obavljaju pojedine institucije. Predloženom racionalizacijom nee biti
ugroženo fukcionisanje budžetskih korisnika kao ni izvršavanje njihovih zadataka.
Sredstva planirana za subvencije u 2011. godini iznose 110,4 mil. KM. U okviru ove grupe rashoda, najviše sredstava je
usmjereno za:
x
Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela, u iznosu od 60,0 mil. KM,
x
Subvenciju preduzeu “Željeznice Republike Srpske”, u iznosu od 25,0 mil. KM,
x
Subvencije za podsticaj izvoza, u iznosu od 20,0 mil. KM,
x
Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva, u iznosu od 6,0 mil. KM, i
x
Subvencije za transfuzijsku medicinu, u iznosu od 1,0 miliona KM.
Sredstva planirana za grantove u 2011. godini iznose 28,1 milion KM. Sredstva planirana za doznake na ime socijalne zaštite
u 2011. godini iznose 230,2 miliona KM. U okviru ove grupe rashoda najviše sredstava je usmjereno za:
x
Tekue doznake za porodine invalidnine, u iznosu 87,5 miliona KM,
x
Tekue doznake za line invalidnine, u iznosu od 67,0 miliona KM,
x
Tekue doznake za civilne invalidnine, u iznosu od 7,1 milion KM,
x
Doznake Fondu za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 40,0 miliona KM,
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
21
x
Program socijalnog zbrinjavanja radnika, u iznosu od 10,2 miliona KM,
x
Doznake za kategorije izbjeglih i raseljenih lica, u iznosu od 5,6 miliona KM,
Sredstva planirana za transfere izmeu budžetskih jedinica razliitih nivoa vlasti u 2011. godini iznose 208,9 miliona KM. U
okviru ove grupe rashoda najviše sredstava je usmjereno za:
x
Transfer Fondu PIO, u iznosu od 200,0 miliona KM,
x
Transfere nerazvijenim opinama, u iznosu od 3,4 miliona KM,
x
Transfer Fondu djeije zaštite, u iznosu od 2,0 miliona KM,
x
Projekat upošljavanja pripravnika, u iznosu od 2,0 miliona KM.
Sredstva planirana za transfere izmeu budžetskih jedinica istog nivoa vlasti u 2011. godini iznose 19,8 miliona KM. U okviru
ove grupe rashoda najviše sredstava je usmjereno za:
x
Sufinansiranje smještaja i ishrane u studentskim i akim domovima, u iznosu od 3,3 miliona KM,
x
Transfer Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u iznosu od 3,5 miliona KM.
Najznaajnija izdvajanja za otplatu unutrašnjeg duga u 2011. godini odnose se na isplatu glavnice po hartijama od vrijednosti
u iznosu od 68,7 miliona KM, kamatu na hartije od vrijednosti u iznosu od 9,6 miliona KM, isplatu po odlukama ustavnih i
ostalih sudova u iznosu od 5,0 miliona KM i za gotovinske isplate za staru deviznu štednju u iznosu od 9,7 miliona KM.
U 2011. godini nastavit e se verifikacija unutrašnjeg duga i sukcesivne emisije obveznica po svim vrstama unutrašnjeg
duga. Takoe, nastavit e se i izmirenje unutrašnjeg duga po usvojenim akcionim planovima za obaveze po izvršnim sudskim
odlukama koje se odnose na ope neisplaene obaveze budžeta nastale do 31. decembra 2002. godine i za obaveze po sudskim
odlukama po osnovu rauna stare devizne štednje.
4. JAVNI DUG REPUBLIKE SRPSKE
Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/07 i 29/10)
detaljno je ureena veoma bitna oblast kratkoronog i dugoronog zaduživanja i izdavanja garancija Republike Srpske i opina,
naini i procedure zaduživanja, što zajedno sa postojeim zakonima iz oblasti budžetskog sistema ini cjelovit pravni okvir za
unapreenje i kontrolu budžetske discipline, te smanjenje rizika prezaduženosti. Pored toga, uspostavljanjem jasnih
kvantitativnih i kvalitativnih kriterija zaduživanja stvoreni su preduvjeti za preuzimanje odgovornosti organa i organizacija, kao
i njihovih starješina za oblast zaduživanja. Pored navedenog, uspostavljen je pravni okvir za zaduživanje putem emisije
dužnikih hartija od vrijednosti, emitovanih od strane Republike Srpske i opina, što je u praksi ve prisutno i predstavlja
imperativ daljeg razvoja finansijskog tržišta.
Donošenjem Zakona o utvrivanju i nainu izmirivanja unutrašnjeg duga Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 7/10 - Preišeni tekst), Zakona o izmirenju obaveza po osnovu rauna stare devizne štednje (“Službeni glasnik
BiH”, br. 28/06, 76/06 i 72/07) i Zakona o uvjetima i nainu izmirenja obaveza po osnovu rauna stare devizne štednje
emisijom obveznica u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/08) stvoreni su uvjeti za obuhvatanje i
revidiranje obaveza iz ranijeg perioda, obezbijeen je strateški pristup izmirenju istih i samim tim postignuta budžetska
stabilnost. Ureivanjem ove oblasti i sukcesivnim izmirenjem obaveza doprinosi se povjerenju, kako graana, tako i investitora,
boljem poslovnom ambijentu i povoljnom kreditnom rejtingu.
Tabela 4.1. Ukupan dug Republike Srpske na dan 31. decembar 2009. i 30. septembar 2010. godine
Stanje duga
31.12.2009.
30.09.2010.
U milionima KM
1.857,6
2.052,1
1.421,9
1.350,2
218,0
308,5
3.497,5
3.710,8
U%
53,1%
55,3%
40,7%
36,4%
6,2%
8,3%
100,0%
100,0%
Spoljni dug - budžeta Republike Srpske
Unutrašnji dug - budžeta Republike Srpske
Opine i vanbudžetski fondovi
Ukupan dug Republike Srpske
Indeks
110,5
95,0
141,5
106,1
Spoljni dug - budžeta Republike Srpske
Unutrašnji dug - budžeta Republike Srpske
Opine i vanbudžetski fondovi
Ukupan dug Republike Srpske
Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.
Upravljanje javnim dugom i u 2011. godini ostaje jedan od važnijih aspekata vladinih prioritetnih politika. Politika Vlade
Republike Srpske zahtijeva blagovremeno servisiranje dospjelih obaveza, kao i obaveza nastalih u ranijem periodu. Imajui u
vidu da su u proteklom periodu procijenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga verificirane i evidentirane, u 2010. godini su
se i dalje provodile aktivnosti izmirenja istih putem emisije obveznica. U 2011. godini nastavit e se politika verifikacije,
evidentiranja i izmirenja duga. U skladu s tim, prioritetno se pristupa isplatama obaveza iz budžetskih sredstava, kao i sa
namjenskih rauna sredstava privatizacije i sukcesije (escrow rauni).
Saradnja Republike Srpske sa meunarodnim finansijskim institucijama (MMF, Svjetska banka, EBRD, EIB, KfW i dr.)
intenzivna je i nastavit e se i u 2011. godini.
Spoljni dug se redovno izmiruje i nema dospjelih, a neplaenih obaveza. U sljedeoj tabeli je prikazan servis spoljnog duga
u periodu 2007-2011. godine.
Tabela 4.2. Servis spoljnog duga u periodu 2007-2011. godina
OPIS
Kamata
2007
- u milionima KM 40,4
2008
43,3
2009
38,9
2010
31,0
2011
38,4
22
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
Otplata glavnice
53,1
47,2
58,1
80,0
76,6
Ukupno
93,5
90,5
97,0
111,0
115,0
Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.
Unutrašnji dug budžeta Republike Srpske na dan 31. decembar 2009. godine iznosio je 1.421,9 mil. KM, a 30. septembra
2010. godine je iznosio 1.350,2 mil. KM. U gotovini je sa 30. septembrom 2010. godine izmireno ukupno 209,3 miliona KM, a
emitovano je obveznica u iznosu od 488,5 miliona KM. Pored navedenog iznosa od 209,3 miliona KM, po dospjelim
obveznicama plaeno je 118,2 miliona KM (glavnice 106,1 miliona KM i kamata 12,1 miliona KM).
U 2011. godini nastavit e se verifikacija unutrašnjeg duga i sukcesivne emisije obveznica po svim vrstama unutrašnjeg
duga. Takoe, u 2011. godini nastavit e se izmirenje unutrašnjeg duga po usvojenim akcionim planovima za obaveze po
izvršnim sudskim odlukama koje se odnose na ope neisplaene obaveze budžeta nastale do 31. decembra 2002. godine i za
obaveze po sudskim odlukama po osnovu rauna stare devizne štednje.
Osnovni rizik u projekcijama unutrašnjeg duga je:
x
x
mogunost promjena u zakonskim odredbama koje bi regulirale obavezu izmirenja unutrašnjeg duga na nain drugaiji
od postojeih zakonskih rješenja, i na taj nain onemoguile planiranje i kontrolisanje otplate,
te potencijalne obaveze koje bi proistekle iz rješavanja problema restitucije, a koje bi bile obaveze budžeta Republike
Srpske.
Tabela 4.3. Servisiranje unutrašnjeg duga budžeta Republike Srpske
OPIS
2007
- u milionima KM 0,6
70,8
71,4
2008
2009
2010
2011
Kamata i ostali troškovi
5,4
7,5
5,6
7,4
Otplata glavnice
23,4
46,9
56,4
85,6
Ukupno
28,8
54,4
62,0
93,0
Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.
U skladu sa navedenim, u 2011. godini bit e potrebno izvršiti generalne mjera vezane za presudu Evropskog suda za ljudska
prava u sluaju oli i drugi protiv Bosne i Hercegovine, a odnose se na izradu Akcionog plana kojim e se predvidjeti
aktivnosti koje je potrebno izvršiti radi izmirenja ratne materijalne i nematerijalne štete, a koje ne utiu negativno na
makroekonomsku stabilnost i fiskalnu održivost Republike Srpske. Naime, bit e potrebno utvrditi novi nain izmirenja ratne
štete za izvršne sudske predmete koji se po važeim zakonskim rješenjima izmiruju putem emisije obveznica.
Unutrašnji dug opina i vanbudžetskih fondova na dan 31. decembar 2009. godine iznosio je 218,0 mil. KM, a 30. septembra
2010. godine je bio 308,5 mil. KM. Unutrašnji dug opina i vanbudžetskih fondova se odnosi na dug nastao po osnovu
zaduženja kod komercijalnih banaka u zemlji i po osnovu emisije obveznica. U narednoj tabeli prikazan je servis duga opina i
vanbudžetskih fondova za 2011. godinu.
Tabela 4.4. Servisiranje duga opina i vanbudžetskih fondova u 2011. godini
OPIS
2011
- u milionima KM -
Kamata i ostali troškovi
19,4
Otplata glavnice
71,8
Ukupno
91,2
Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.
U cilju analize održivosti javnog duga Ministarstvo finansija Republike Srpske kontinuirano vrši analizu po sljedeim
parametrima: stanje duga, odnos stanja duga i BDP-a, servis duga u odnosu na BDP, stanje i servis spoljnog duga u odnosu na
izvoz itd. Za utvrivanje visine zaduženosti zemlje koristi se nekoliko kriterija:
x
x
x
x
3
Obino se za utvrivanje visine zaduženosti zemlje koristi kriterij iz Ugovora o Evropskoj uniji koji je potpisan u
Mastrihtu 7. februara 1992. godine. Ovim ugovorom odreena je gornja granica ukupnog duga u odnosu na BDP u
visini od 60%. Posmatrajui integralno stepen ukupne zaduženosti budžeta Republike Srpske (spoljni i unutrašnji dug
zajedno), procenat odnosa ukupnog duga Republike Srpske i BDP-a za period 2005-2009. godine (u 2009. godini
uraunato i stanje duga opina i fondova) znatno se snižava (u intervalu 57,7-42,5%), što je znatno ispod gornje
granice zaduženosti. Ukoliko u analizu ukljuimo projektovane vrijednosti BDP-a i stanja zaduženosti Republike
Srpske (budžeta RS, opina i fondova u periodu 2010-2011. godine, navedeni pokazatelj se takoe kree u
prihvatljivim okvirima (46,9% u 2010. i 44,5% u 2011. god.).
S druge strane, prema stavovima Meunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke (preko 80% BDP-a zemlja je
visoko zadužena, 48-80% BDP-a - zemlja je srednje zadužena, i manje od 48% BDP-a - zemlja je nisko zadužena) 3
Odnos servisiranja spoljnog duga prema izvozu od 5,0% u 2010. godini (kritina vrijednost 30%) i dalje ukazuje na
prihvatljivo stanje kapaciteta otplate duga.
Prema odnosu spoljnog duga i izvoza, Republika Srpska, sa uešem duga u izvozu od 104,4% u 2010. godini, spada u
kategoriju nisko zaduženih ekonomija (preko 220% visoko zadužena, 132-220% srednje zadužena i ispod 132% nisko
zadužena).
Izvor: www.imf.org; Guidelines for Public Debt Management
5.01.2011.
x
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
23
Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske utvreno je ogranienje iznosa duga tako da obaveze za
servisiranje dugoronog duga (unutrašnjeg i spoljnog) u bilo kojoj narednoj godini ne prelaze 18% iznosa redovnih
prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Posmatrajui period 2006-2010. godine, Republika Srpska ima
prihvatljivo stanje kapaciteta otplate duga, budui da se pomenuti pokazatelj kretao u intervalu od 8,7% u 2008. do
16,0% u 2006. god., dok e njegova vrijednost u 2011. god. iznositi 15,9%.
U cilju održavanja prihvatljivog kapaciteta otplate duga, Republika Srpska e nastaviti aktivno da upravlja javnim
dugom i prati kreditnu sposobnost krajnjih korisnika kredita kako se ne bi ugrozila zakonska ogranienja koja se
odnose na servis duga.
Tabela 4.5. Analiza održivosti javnog duga Republike Srpske
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
BDP
5.763,0
6.544,0
7.351,0
8.489,0
8.223,0
8.445,0
8.850,0
Servis spoljnog duga - budžeta RS
90,0
104,6
93,5
90,5
90,0
111,0
115,0
Servis unutrašnjeg duga - budžeta RS
26,8
57,2
71,4
28,8
54,4
62,0
93,0
Servis duga opina i Fondova
91,2
Ukupno servis duga
116,8
161,8
164,9
119,3
144,4
173,0
299,2
Stanje spoljnog duga - budžet RS
1.689,6
1.584,8
1.544,7
1.612,7
1.857,6
2.305,0
2.383,0
Stanje unutrašnjeg duga - budžet RS
1.635,4
1.578,8
1.508,0
1.484,6
1.421,9
1.350,2
1.271,4
Stanje duga opina i fondova
218,0
308,5
283,4
Stanje ukupne zaduženosti
3.325,0
3.163,6
3.052,7
3.097,3
3.497,5
3.963,7
3.937,8
Ukupno servis duga/BDP
2,0%
2,5%
2,2%
1,4%
1,8%
2,0%
3,4%
Stanje ukupne zaduženosti/BDP
57,7%
48,3%
41,5%
36,5%
42,5%
46,9%
44,5%
Izvoz roba i usluga
1.130,5
1.540,2
1.671,6
1.921,8
1.672,9
2.208,0
2.415,0
Servis spoljnog duga/izvoz
8,0%
6,8%
5,6%
4,7%
5,4%
5,0%
4,8%
Stanje spoljnog duga/izvoz
149,5% 102,9%
92,4%
83,9% 111,0% 104,4%
98,7%
Ostvareni redovni prihodi
1.011,0
1.202,0
1.364,0
1.507,0
1.319,0
1.312,0
1.351,0
Servis duga (unutrašnji i spoljni Vladin
dug)/ostvareni redovni prihodi u prethodnoj
16,0%
13,7%
8,7%
9,6%
13,1%
15,9%
godini
Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.
U naprijed prikazanoj tabeli projektovano stanje spoljnog duga za 2011. godinu, zasniva se na iznosu povuenih sredstava
koji je uvean za procijenjen iznos povlaenja kreditnih sredstava, a umanjen za procijenjen iznos servisa spoljnog duga. Iznos
povlaenja kreditnih sredstava je dobiven uz pretpostavku da e se odobrena kreditna sredstva veim dijelom povui u predvienom roku za implementaciju projekata.
Posmatrajui makroekonomske pokazatelje i indikatore zaduženosti za period 2005-2011. godine evidentno je da je održivost javnog duga Republike Srpske na zadovoljavajuem nivou. S druge strane, u uvjetima aktuelne svjetske ekonomske krize,
te s tim u vezi, imajui u vidu moguu stagnaciju BDP-a i prihoda budžeta Republike Srpske, kao i to da izmirenje dugoronih
obaveza (proisteklih iz meunarodnih ugovora, sporazuma o finansiranju, odluka o emisiji obveznica,...) kao prioriteta, može u
veem procentu angažovati budžetska sredstva, i dalje je potreban oprez pri buduem zaduživanju, u smislu ugovaranja novih
zaduženja po povoljnijim uvjetima, prilagoavanja rasporeda otplate obaveza visini oekivanih prihoda u narednim godinama,
odabira prioritetnih projekata za koje bi se Republika Srpska zadužila, te izbora krajnjih korisnika koji su kreditno sposobni.
5. POLITIKE FINANSIJSKOG SEKTORA
U periodu 2006-2010. godina Republika Srpska je izvršila znaajno unapreenje regulatornog okvira finansijskog sektora,
kao jedne od osnovnih pretpostavki za razvoj stabilnog i zdravog finansijskog sistema.
Ureeno je poslovanje nebankarskih finansijskih organizacija nad kojim je uspostavljena kvalitetnija supervizija, povjerena
Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Donošenjem Zakona o mikrokreditnim organizacijama stvoreni su preduvjeti za osnivanje i razvoj mikrokreditnih društava i fondacija, kao novog oblika organizovanja sa veom finansijskom snagom i širim asortimanom kreditnih usluga. Usvajanjem Zakona o štedno-kreditnim organizacijama, omogueno je osnivanje finansijskih organizacija na bazi dobrovoljnog lanstva interesno povezanih lica, radi unapreenja njihovog socijalnog i ekonomskog položaja. Takoe, uspostavljen je odgovarajui pravni okvir za poslove lizinga, ime su stvoreni uvjeti za zdravu konkurenciju na tržištu finansijskih usluga, poboljšanje kvaliteta proizvoda i proizvodnje uope, a posebno za razvoj malih i srednjih preduzea.
Usvajanjem Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske i seta zakona kojim se regulira rad fondova pod upravljanjem IRBRS stvoreni su uvjeti za konsolidovanje imovine Republike Srpske, njeno ouvanje i uveanje, te kvalitetnije upravljanje, na principima sigurnosti, disperzije rizika i profitabilnosti. Putem ove banke, u skladu sa usvojenim Razvojnim programom Republike Srpske, podržana je kreditna aktivnost banaka, finansirani novi investicioni projekti u oblasti javnih ulaganja,
infrastrukture, podrške malim i srednjim preduzeima i slino. Zakonska rješenja u 2011. godini e biti mijenjana u dijelu koji se
odnose na mogunost ulaganja sredstava iz portfelja fondova u instrumente tržišta kapitala koji su po svojoj prirodi kratkoroni.
U cilju jaanja saradnje i koordinacije rada nadzornih organa i ouvanja efikasnosti i stabilnosti finansijskog sektora Republike Srpske, kao i obezbjeenja zaštite prava korisnika finansijskih usluga donesen je Zakon o Komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske.
Usvajanjem Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske stvoreni su uvjeti za razvoj i unapreenje preduzetništva, a posebno za poetne poslovne djelatnosti, poslovne aktivnosti mladih preduzetnika, projekte koji doprinose upošljavanju, izvozno
orijentisane projekte, projekte u oblasti poljoprivrede i druge održive projekte.
24
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
U cilju poveanja finansijske discipline zapoet je proces sistemskog unapreenja unutrašnjeg platnog prometa, posebno u
dijelu koji se odnosi na prinudnu naplatu i njenu efikasnost u postupcima po dužniko-povjerilakim odnosima izmeu privrednih subjekata.
Nastavljen je proces na sistemskom ureenju tržišta osiguranja kroz nadogradnju regulatornog okvira, jaanje funkcije nadzora, zaštitu potrošaa i usklaivanje sa pravom Evropske unije. Izmjenama i dopunama propisa iz oblasti osiguranja otklonjeni
su u praksi identifikovani nedostaci i stvorene pretpostavke za suštinski drugaiji pristup prema imovini, kapitalu i raspolaganju
sredstvima društava za osiguranje. Uspostavljena je Agencija za osiguranje Republike Srpske, kao novi regulator sektora osiguranja, ijim je sistemskim mjerama koje se preduzimaju u cilju ureenja, stabilizacije i razvoja sektora osiguranja data puna podrška. Materijalna podrška obezbijeena u skladu sa budžetskim mogunostima i preduzete aktivnosti rezultirale su rastom obraunate premije, kvalitetnim pomacima u strukturi premije, poveanjem efikasnosti u rješavanju i isplati odštetnih zahtjeva i
uspostavljanjem prvog ombudsmana u osiguranju.
Pratei potrebe razvoja domaeg tržišta kapitala, te ispunjavajui obaveze preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeu Evropskih zajednica i njihovih država lanica i BiH, osavremenjeni su propisi iz oblasti tržišta kapitala donošenjem
Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Zakona o investicionim fondovima. Zakon
o investicionim fondovima u 2011. godini e biti mijenjan u dijelu kojim se reguliraju ogranienja vezano za strukturu ulaganja i
mogunost poveanja procenta ueša u emisiji ili vlasnikoj strukturi pojedinanih emitenata iz portfelja fonda. Razlog za ovu
izmjenu je otvaranje mogunosti fondovima da se aktivno ukljue u restrukturiranje privrednih društava iz portfelja i poboljšanje strukture ulaganja, s namjerom da iz faze pasivnosti preu u fazu aktivnog uesnika na tržištu, ali i upravljaa privrednog
društva.
Donošenjem propisa kojima se ureuje rješavanje pitanja stare devizne štednje i ostalih unutrašnjih obaveza Republike Srpske, stvoreni su pravni osnovi za izmirenje ovih obaveza emisijom hartija od vrijednosti, ime su kreirani i novi dužniki instrumenti neophodni za razvoj tržišta kapitala Republike Srpske.
Ureenjem naina i uvjeta zaduživanja i izdavanja garancija Republike Srpske i opina, stvorene su pravne pretpostavke za
zaduživanje Republike i opina putem emisije obveznica na domaem i stranom tržištu kapitala, ime je izvršeno prikupljanje
kapitala za finansiranje tekuih potreba i kapitalnih investicija na tržištu kapitala Republike Srpske.
U cilju razvoja tržišta kapitala i ueša u svjetskim statistikama svim hartijama od vrijednosti, registrovanim u Centralnom
registru hartija od vrijednosti, dodijeljene su meunarodne oznake u skladu sa ISO standardom.
Kontinuirano unapreenje svih segmenata finansijskog tržišta, približavanje evropskim standardima poslovanja, kao i najboljim meunarodnim praksama nadzora i kontrole, zadaci su i izazovi koji stoje pred Republikom Srpskom.
U skladu sa preporukama meunarodnih finansijskih institucija, i stvarnim domaim potrebama, posebna pažnja u narednom
periodu bit e posveena razvoju tržišta kapitala, i to njegovog segmenta dužnikih hartija od vrijednosti, u prvom redu obveznica Republike Srpske. Ureeno i razvijeno tržište kapitala predstavlja osnovu za razvoj konkurentske privrede, ime se tržišnim
uesnicima olakšava pristup izvorima finansiranja i osigurava transparentnost i sigurnost u poslovanju, te pospješuje profitabilnost, likvidnost i disperzija rizika.
Dalje aktivnosti na ureenju tržišta kapitala Republike Srpske, s obzirom na promjenu uvjeta poslovanja u svjetlu svjetske
ekonomske krize, usmjerene su prvenstveno na vraanje povjerenja investitora i moraju se provoditi kroz više segmenata.
U proteklom periodu iskazana je bezuvjetna posveenost rješavanju pitanja unutrašnjeg duga emisijom obveznica, te fiskalnom disciplinom blagovremenog izvršavanja dospjelih obaveza po ovom osnovu izgraen je visok kredibilitet Republike Srpske
kao emitenta. Bili su ovo samo prvi koraci na osmišljenom putu razvoja tržišta obveznica Republike Srpske.
Tržište obveznica Republike Srpske predstavljat e alternativni model finansiranja budžetskih potreba, kako tekuih izdataka, tako i kapitalnih investicija. Namjera je da se domaa akumulacija i štednja stavi u funkciju razvoja Republike Srpske, istovremeno nudei uesnicima na finansijskom tržištu, u prvom redu institucionalnim investitorima, sigurne finansijske instrumente prihvatljivog prinosa. Pretpostavke za ovakve planove obezbijeene su djelimino i osnivanjem Investiciono-razvojne banke
Republike Srpske, koja svojom misijom, poslovnim planovima i sredstvima, može da odigra važnu ulogu u poveanju likvidnosti, stabilizaciji i razvoju tržišta kapitala. U tom smislu oekuje se da e i ostali segmenti finansijskog tržišta: bankarski sektor i
sektor osiguranja, prepoznati nove investicione mogunosti, te u skladu sa svojim poslovnim preferencijama i investicionom politikom dio svojih poslovnih aktivnosti usmjeriti ka tržištu kapitala.
Razvojem tržišta kapitala, ukljuujui i njegov segment dužnikih hartija od vrijednosti, bit e ponuena alternativa bankarskom finansiranju, sa krajnjim ciljem efikasne alokacije i smanjenja cijene kapitala. Iako je tržište akcija optereeno globalnim i
lokalnim privrednim poremeajima, dugorono posmatrano radit e se na potpunoj primjenu standarda korporativnog upravljanja, kao instrumenta za privlaenje dugorono opredijeljenih stranih i domaih investicija.
Takoe, zapoeti proces konsolidacije sektora osiguranja bit e nastavljen daljim insistiranjem na efikasnoj superviziji, uz
istovremeno stvaranje ukupnog poslovnog ambijenta povoljnog za razvoj novih oblika osiguranja i zaštite prava osiguranika.
Vlada Republike Srpske e raditi na izmjeni Zakona o osiguranju za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima i Zakona o zaštiti od požara, u pravcu uvoenja obaveznog osiguranja od osnovnih požarnih rizika za sva privredna društva i druga
pravna lica, zanatske radnje i preduzetnike, imajui u vidu injenicu da su kod nas obavezna osiguranja svedena na minimum.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Kreditnim plasmanima Investiciono razvojne banke data je podrška kreditnoj aktivnosti domaeg komercijalnog bankarstva, i na taj nain je dobiven amortizer negativnih efekata svjetske finansijske
krize na ekonomiju Republike Srpske. S druge strane, domai bankarski sistem je pokazao odreenu internu otpornost na globalne šokove, koja se daljom efikasnom supervizijom, kapitalnim jaanjem i stvaranjem uvjeta profitabilnog poslovanja mora održati i u budue. Jasno je da siguran i stabilan finansijski sistem predstavlja okosnicu stabilnog društva. Politika javnih finansija i
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
25
privrednog oporavka i razvoja bit e usklaena sa finansijskom snagom našeg društva, inei sve da se minimiziraju investicioni
rizici na koje Vlada Republike Srpske može utjecati, ali i oekujui i zahtijevajui društveno odgovorno ponašanje domaih banaka.
Kada se govori o planiranim aktivnostima IRBRS za naredne etiri godine, treba rei da je izgraena razvojna institucija sa
kredibilitetom kod meunarodnih finansijskih institucija. IRBRS se trenutno nalazi u završnim fazama za pripremu dvije nove
kreditne linije koje su obezbijeene kroz projekte sa meunarodnim finansijskim institucijama. Naime, u saradnji sa Svjetskom
bankom bit e realiziran Projekat unapreenja dostupnosti finansijskih sredstava za mala i srednja preduzea, ukupne vrijednosti
od oko 37 miliona KM, koji je usmjeren na poveavanje izvoza te ouvanja postojeih i kreiranje novih radnih mjesta. Kroz Projekat kreditiranja malih i srednjih preduzea, IRBRS je obezbijedila oko 98 miliona KM za finansiranje malih i srednjih preduzea i infrastrukturnih projekata na podruju Republike Srpske. Ove kreditne linije doprinijet e intenziviranju investicione aktivnosti domae privrede, održavanju tekue likvidnosti i poveavanju uposlenosti.
Pored navedenih kreditnih linija, IRBRS pregovara i oko nastavka saradnje i širenja njenog obima sa Svjetskom bankom i
Evropskom investicionom bankom, a u planu je saradnja i sa drugim meunarodnim finansijskim institucijama, za koje bi IRBRS bila finansijski posrednik na tržištu Republike Srpske, kreirajui nove kreditne linije, i obezbjeujui dodatne izvore sredstava, po veoma povoljnim uvjetima. Takoe, IRB RS e pomoi pripreme razvojnih projekata za izrazito nerazvijene opine,
kako bi opine bile u mogunosti pripremiti kvalitetne projekte na osnovu kojih bi aplicirali kod IRBRS-a za dobivanje finansijskih sredstava za razvoj.
Stabilnost, dobra kapitalizovanost i efikasnost finansijskog sistema jesu kljune pretpostavke za ostvarivanje ciljeva ekonomskog rasta i razvoja. U tom smislu stvorene su sve pretpostavke da IRBRS podrži projekte kapitalnog jaanja banaka i osiguravajuih društva u Republici Srpskoj, kroz kupovinu emitovanih hartija od vrijednosti, što e doprinijeti ouvanju makroekonomske stabilnosti i obezbjeivanju dodatnih dugoronih sredstava za finansiranje domaeg sektora privrede i stanovništva.
Posebno dizajniranim kreditnim linijama, IRBRS e nastojati da doprinese rješavanju konkretnih društveno-ekonomskih
problema u Republici Srpskoj. U tom smislu, i u narednom periodu, putem zajmova za neuposlene demobilisane borce, IRBRS
e podržavati samoupošljavanje borake populacije kroz finansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede, male privrede i preduzetništva.
IRBRS e nastaviti kontinuirane aktivnosti na prodaji državnog kapitala i pripremi preduzea za provoenje procesa privatizacije, ukljuujui i finansijsko restrukturiranje koje doprinosi poveanju atraktivnosti preostale privatizacione mase. Pored toga,
IRBRS e aktivno raditi i na restrukturiranju i stabilizaciji postojeih privrednih subjekata. Na ovaj nain, Banka doprinosi poboljšanju privrednog ambijenta Republike Srpske, poveanju vitalnosti domae privrede, kao i razvoju ukupnih ekonomskih tokova u Republici Srpskoj.
6. POLITIKE JAVNOG SEKTORA – POLITIKE VLADE
6.1. Ope javne službe
6.1.1. Regulatorna reforma
U prethodnom periodu zapoet je proces regulatorne reforme, u cilju stvaranja uvjeta za kreiranje kvalitetne regulative i unapreenja poslovnog okruženja u Republici Srpskoj, koje su imale za posljedicu ukidanje poslovnih barijera. Najvee prepreke
identifikovane u dokumentu “Doing Business 2010” i “Bijela knjiga”, tiu se dugotrajne i skupe administrativne procedure kod:
registracije poslovanja, registracije vlasništva, dobivanja boravišne i radne dozvole za strane državljane, poreza i dobivanja graevinskih dozvola.
Prva faza ovih aktivnosti je bila realizacija projekta “giljotina propisa” iji je osnovni cilj bio da se preispitaju postojei propisi, otklone zastarjele i neprimjenljive odredbe i smanje administrativna optereenja za privrednike. Do sada je uspostavljen institucionalni okvir, procedure, obueno je više desetina službenika i lanova poslovne zajednice sa modernim pristupima analizi
efekata propisa i došlo se do konkretnih rezultata. Snimljeno je stanje u Republici Srpskoj, na republikom nivou, u pogledu dozvola, potvrda i drugih formalnosti kojih je ukupno bilo 351, od ega 335 na nivou Republike Srpske. Nakon usaglašavanja stavova zadržano je 186 formalnosti (56,2%), izmijenjeno 75 (krai rok, manje dokumentacije i manje naknade – 22,7%) i ukinuto
70 formalnosti kao nepotrebne (21,1%). Navedeno je iniciralo stavljanje van snage 19 propisa i 31 izmjenu propisa. Snimljeno je
stanje u vezi sa inspekcijskim postupcima i predmetima kontrole kojih je ukupan broj bio 2.474. Na osnovu navedenog pregleda
ukupan broj inspekcijskih postupka i predmeta kontrole sveo se na 1.040, što u procentima iznosi 60,0% eliminisanih kao nepotrebnih i predmeta kontrole koji se preklapaju. Ekonomska analiza projekta je pokazala uštede za privrednike od 23 miliona KM
(uštede od 3,3 KM direktnih i 19,7 mil. KM indirektnih troškova). Na ovome se nije stalo kada su u pitanju uštede, jer je “giljotina propisa” intenzivno nastavljena na lokalnom nivou. Tako je “giljotina propisa” provedena u Banjoj Luci, Modrii, Novom
Gradu i Zvorniku, a u toku je provoenje ovog projekta u Bijeljini, Doboju i Višegradu. Navedene opine su izvršile rigorozan
proces pojednostavljenja procedura i poboljšanja usluga za poslovne subjekte i graane. Provoenjem ovog projekta u navedenim opinama, ostvarene su uštede u iznosu od preko 15 miliona KM na godišnjem nivou. Osim toga, uspostavljen je Registar
odobrenja i inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole, koji se redovno ažurira, a koji predstavlja bazu podataka o svim formalnostima i inspekcijskim postupcima i predmetima kontrole, koje izdaju i provode republiki organi uprave. Uspostavljen je i
formalno-pravni mehanizam kontrole uvoenja novih formalnosti koje privrednim subjektima izdaju nadležni republiki organi
uprave.
Pored toga, po prvi put smo proveli pilot projekat procjene utjecaja propisa na poslovno okruženje (RIA - Regulatory Impact
Assessment), iji je prethodnik, u skladu sa praksom EU, “giljotina propisa”. U Republici Srpskoj su uspješno provedena dva pilot-projekta, procjena utjecaja Zakona o banjama i Nacrta zakona o turistikoj naknadi na poslovno okruženje. Kao glavni razlog
opredjeljenja na uvoenje metodologije RIA u pravni sistem Republike Srpske je, da politika donošenja odluka o propisima bude propraena argumentacijama i dokazima, te da podstakne javne konsultacije i transparentnost.
U toku je izrada Strategije regulatorne reforme u Republici Srpskoj za period od 2011. do 2015. godine u cilju stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta, smanjenja pravne nesigurnosti i poveanja konkurentnosti domae privrede na evropskom i
svjetskom tržištu. Operativni ciljevi strategije su: uklanjanje administrativnih prepreka i pojednostavljenje procedura potrebnih
za investiranje i poslovanje, smanjenje administrativnih troškova poslovanja za 25% do 2014. godine i provoenje metodologije
procjene utjecaja propisa, posebno prilikom donošenja odluka o propisima koji mogu izazvati znaajan negativan utjecaj na rad
malih i srednjih preduzea i konkurentnost. U završnoj fazi je izrada Akcionog plana za provoenje Strategije regulatorne refor-
26
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
me u Republici Srpskoj za period od 2011. do 2015. godine, koji sadrži mjere, aktivnosti i rokove za realizaciju strateških i operativnih ciljeva, a koje se odnose na izgradnju i jaanje kapaciteta, izradu pravnih akata, te nadzor nad provoenjem regulatorne
reforme.
U cilju stvaranja što povoljnijeg okruženja za strane investitore, kao partner u ovim aktivnostima e se konsultovati i Savjet
stranih investitora, te dokument Bijela knjiga Savjeta stranih investitora. U obzir e se uzeti i analize i preporuke Svjetske banke
iz dokumenta Doing Business.
U stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja bitna je i uloga lokalnih zajednica koje u svom domenu mogu pojednostaviti
procedure i uiniti ih što transparentnijim. U ovome je, izmeu ostalog, bitna dvosmjerna komunikacija izmeu ministarstava i
lokalnih zajednica, kako bi jedni drugima skrenuli pažnju na nedostatke u regulativi i kreirali najpovoljnije poslovno okruženje.
Poetkom 2010. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju u cilju unapreenja ambijenta za strana ulaganja, izmeu šest
pilot gradova/opina (Banja Luka, I. Sarajevo, Prijedor, Bijeljina, Doboj, Trebinje) i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Jedan od ciljeva ovog memoranduma jeste, izmeu ostalog, upravo meusobna komunikacija Vlade Republike
Srpske i pomenutih šest lokalnih zajednica u cilju unapreenja poslovnog okruženja. Ove aktivnosti e se posebno intenzivirati u
2011. godini.
Pored toga, u cilju harmonizacije propisa sa asquis communautaire u 2011. godini bit e preduzete sljedee aktivnosti:
x
Jaanje administrativnih kapaciteta u daljem procesu evropskih integracija i usklaivanju zakonodavstva Republike
Srpske, sa pravnom steevinom Evropske unije, u cilju približavanja evropskim standardima, kao i u cilju pružanja pomoi privrednicima kod uvoenja pomenutih standarda i
x
Aktivan rad na formiranju datoteke koja e sadržavati sve podatke o važeim tehnikim propisima u Republici Srpskoj, kao i njihovoj usklaenosti sa acquis communautaire.
Takoe, stimulirat e se uvoenje standarda kvaliteta, te zapoet e proces edukacije, odnosno pripreme privrednih subjekata
za obaveze koje nastaju kao posljedica implementacije EU zakonodavstva, kao i o nainu pripreme i podnošenja aplikacije za
projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.
Vlada Republike Srpske e izvršiti izmjene Zakona o privrednim društvima, s ciljem racionalizacije organa društava. Pored
toga, izmijenit e i dopuniti Zakon o javnim preduzeima u cilju usklaivanja istog sa Zakonom o privrednim društvima i realnim potrebama javnih preduzea, kao preduzea od opeg društvenog interesa.
Sindikati i poslodavci, kao socijalni partneri, e biti ukljueni kod svih reformskih procesa.
Vlada Republike Srpske e insistirati na izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH, u smislu oslobaanja privrednih društava od pribavljanja potrebne dokumentacije za ueše na tenderima i drugim konkursima, i tu aktivnost usmjeriti na pribavljanje istih po službenoj dužnosti od nadležnih institucija. U pogledu bankarske garancije, i dalje e se insistirati na izmjenama Zakona o carinskoj politici BiH u dijelu koji se odnosi na bankarske garancije, u smislu da se iste zamijene sa drugim sredstvima
obezbjeenja rizika. Takoe, insistirat e i na izmjeni Zakona o spoljnotrgovinskoj politici i podzakonskih akata, sa ciljem da institucije na nivou BiH budu više u funkciji servisa privrednih subjekata, te inicirati poveanje bescarinskih kvota za izvoz. Vlada
Republike Srpske e pokrenuti inicijativu i za ubrzavanje procedure u vezi sa povratom putarina koje su naplaene od rudnika,
termoelektrana i željeznica, a na koje se ne plaa putarina po osnovu Odluke o koliinama dizel goriva na koje se ne plaa putarina, ukoliko ne doe do poboljšanja pokrenut e se procedura u smislu da se ne vrši povrat, ve da se oslobaanje vrši pri uvozu ili kupovini od proizvoaa na domaem tržištu. Takoe, insistirat e na izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
licenci za obavljanje meunarodnog drumskog prevoza putnika, roba i opasnih materija.
Razmotrit e se mogunost izmjene Zakona o zaštiti od požara u smislu smanjenja stope obrauna ili izmjene osnovice za
obraun. Takoe, bit e izvršena i izmjena Zakona o agencijama za obezbjeenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti u smislu pojednostavljenja procedure i uvjeta za sticanje ovlaštenja za obavljanje ovih poslova licima uposlenim u preduzeima koja imaju organizovanu vlastitu službu obezbjeenja. Pored toga, radit e se na ubrzanju aktivnosti u vezi sa uvoenjem
EKO-oznaka, te implementaciji Pravilnika o eko-oznakama i nainu upravljanja eko-oznakama, kako bi se omoguio izlazak na
inozemno tržište.
Takoe, Vlada Republike Srpske e izmijeniti Uredbu o odreivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj u cilju
kreiranja povoljnijih i pristupanijih notarskih usluga. Pored toga, preduzee mjera za suzbijanje zloupotreba subjekata kojima
se, odreenim zakonima, povjeravaju javna ovlaštenja (slobodno formiranje enormno visokih cijena usluga, npr. potvrde i saglasnosti državnih organa i javnih preduzea, itd.)
Vlada Republike Srpske e raditi na poveanju efikasnosti rada državne administracije, kako republike tako i lokalne, kao i
javnih preduzea, te eliminisanja nerada i samovolje uvoenjem kazni za odgovorna lica kroz kaznene odredbe zakona kojim je
ureena predmetna materija.
Svakako, Vlada Republike Srpske e nastaviti politiku orijentisanu na podsticaj preduzetništva, stalan kontakt sa poslodavcima i investitorima i izgradnju poslovnog okruženja kompetitivnog u regionu. Ministarstva u Vladi Republike Srpske e imati
poseban zadatak za razradu novih, jednostavnijih i podsticajnih procedura za osnivanje preduzea, izdavanje razliitih dozvola,
skraivanje koraka za preduzetnike korake i nova ulaganja i uklanjanje nepotrebnih administrativnih barijera. Za sve ove aktivnosti Privredna komora e nam biti partner uz iju pomo emo identifikovati procedure i probleme koji su se javljali, te u narednom periodu provesti sveobuhvatnu reformu, koja e zapoeti poetkom 2011. godine.
6.1.2. Reforma javne uprave
Zapoeta je i reforma javne uprave s ciljem da se stvori javna uprava koja e znaajno doprinositi ekonomskoj stabilnosti i
efikasnosti ekonomskih i socijalnih reformi. Takoe, reforma javne uprave predstavlja preduvjet za integraciju BiH u Evropsku
uniju i ima za cilj postizanje znaajnog unapreenja javne uprave u BiH tokom naredne decenije, koja bi postala efikasnija, djelotvornija i odgovornija, i graanima pružala bolje usluge za manje novca.
Reforma javne uprave treba, prije svega, da stvori osnovu za reformu zakonodavnog okvira, novu organizaciju javne uprave, stvaranje kvalifikovanog osoblja uposlenog u javnoj upravi, jaanje kontrolnih mehanizama, pojaane aktivnosti u borbi protiv korupcije, kao i primjenu savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
27
Za funkcioniranje Republike, kao i za proces ukljuenja u Evropsku uniju, bitna je dobra i profesionalna javna uprava u službi, kako graana, tako i Vlade, te je stoga potrebno preduzeti sve aktivnosti na stvaranju materijalno-tehnikih pretpostavki za
realizaciju procesa reforme javne uprave. Samo “dobra uprava” može obezbijediti visok kvalitet usluga graanima i stvoriti javnu upravu koja e znaajno doprinositi ekonomskoj stabilnosti i kvalitetu životnog standarda graana, što je od presudnog znaaja za kvalitet i efikasnost ekonomskih i socijalnih reformi u svakoj pravno ureenoj državi.
U skladu sa Strategijom i Akcionim planom 1, reforma javne uprave provodi se u šest reformskih oblasti, i to: razvoj kapaciteta za donošenje politika i koordinaciju, javne finansije, upravni postupak, upravljanje ljudskim potencijalima, informacione
tehnologije i institucionalne komunikacije.
U toku je realizacija niza projekata iz oblasti reforme javne uprave u svim reformskim oblastima, i to: “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH”, “Unapreenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i opih akta u BiH”, “Informacioni sistem upravljanja budžetom”, “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na raunarima”,
“Razvoj sistema za upravljanje uinkom u strukturama državne službe u BiH”, “Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odluivanja u BiH”, “Uspostava mreže info polica”, “Obuka službenika za odnose s javnošu”, “Strateška komunicija”, “Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”, “Transponovanje EU zakonodavstva u pravni
sistem BiH”, “Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u oranima uprave u BiH”, “Publikovanje
informativnog materijala Savjeta Ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade Republike Srpske i Vlade BD”.
Proces reforme javne uprave je prepoznat i praen usvajanjem niza reformskih zakona iji je predlaga bila Vlada Republike
Srpske, kao što su: Zakon o platama uposlenih u organima uprave Republike Srpske, kojim je prvi put na zakonom ureen nain
utvrena plata uposlenih u ministarstvima i drugim republikim organima uprave, zatim Zakon o Vladi, Zakon o republikoj
upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o upravnoj inspekciji, Zakon o matinim knjigama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opem upravnom postupku. Navedenim sistemskim
propisima su organizacija i rad Vlade, kao izvršnog organa vlasti u Republici Srpskoj, te ministarstava i drugih republikih organa uprave, kao dijela izvršne vlasti, uinjeni efikasnijim i bližim graanima kao krajnjim korisnicima njihovih usluga.
Znaajna pažnja u procesu reforme javne uprave posveena je rješavanju linog statusa graana, odnosno upisa u matine
knjige, te su doneseni: Zakon o matinim knjigama, Uputstvo o voenju matinih knjiga i Pravilnik o obrascima matinih knjiga, registra matinih knjiga i izvoda i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matinih knjiga i nainu izdavanja izvoda i uvjerenja.
Navedeni propisi doprinijeli su ostvarenju znaajnog napretka u ovoj oblasti, što se posebno ogleda u sljedeem: izvodi iz matinih knjiga izdaju se jednoobrazno za cijelo podruje Republike Srpske, izvodi iz matinih knjiga nemaju ogranien rok važenja od 1. septembra 2010. godine, omogueno je elektronsko voenje matinih knjiga, stvorene su pretpostavke za uspostavljanje centralne baze podataka koja e sadržavati podatke o državljanima Republike Srpske (roenje, vjenanje, smrt), stvorene su
pretpostavke da se izvodi iz matinih knjiga izdaju u mjestu predaje zahtjeva stranke bez obzira na mjesto njenog roenja u Republici Srpskoj, postignut je napredak u vezi bezbjednosti dokumenata koji se izdaju na osnovu matinih knjiga, jer se obrasci
istih ne nalaze u slobodnoj prodaji, a takoe, propisani su formalno-tehniki uvjeti koje mora ispunjavati svaki obrazac, riješeno
je pitanje duplih upisa u matine knjige na podruju BiH, realizirane su preporuke ekspertske delegacije Evropske komisije u vezi poboljšanja regulative iz oblasti voenja matinih knjiga, ispunjene su obaveze iz Mape puta za viznu liberalizaciju viznog režima BiH i slino.
Reformom javne uprave u narednom periodu radit e se na poveanju efikasnosti, smanjujui na taj nain “cijene koštanja”
javne administracije. S tim u vezi, u 2011. godini potrebno je provesti sljedee aktivnosti:
x
Provesti funkcionalnu analizu organizacije republikih organa uprave,
x
Izvršiti reorganizaciju republikih organa uprave kroz precizno definiranje i razgranienje njihove nadležnosti,
x
Izvršiti razgranienje nadležnosti organizacionih jedinica unutar republikih organa uprave,
x
Izvršiti analizu u pogledu strune osposobljenosti i broja uposlenih u republikim organima uprave,
x
Izraditi precizan i adekvatan opis poslova radnih mjesta,
x
Utvrditi profil uposlenih u državnoj upravi uz jaanje nivoa strunosti i odgovornosti,
x
Sistemski riješiti status nerasporeenih lica,
x
Kroz Zakon o platama i Zakon o državnim službenicima utvrditi novi sistem mjerenja uinka, motivacije, nagraivanja i napredovanja u službi,
x
Vršiti permanentnu obuku uposlenih u republikim organima uprave, u cilju njihove profesionalne osposobljenosti,
x
Jaati institucionalne komunikacije,
x
Intenzivirati proces uvoenja informacionih tehnologija u rad republikih organa uprave i
x
Pojednostaviti procedure u radu.
Takoe, Vlada Republike Srpske radit e na restrukturiranju javnih preduzea, uštedama i poveanju odgovornosti menadžmenta za ostvarene rezultate preduzea.
6.1.3. Inspektorat Republike Srpske
Republika uprava za inspekcijske poslove (Inspektorat Republike Srpske) i inspekcije u jedinicama lokalne samouprave ine Inspekcijski sistem Republike Srpske. Nakon procesa reforme inspekcija u Republici Srpskoj (koji je tekao od 2003-2005.
godine) republike inspekcije su izdvojene iz sastava nadležnih ministarstava i prešle su u sastav samostalne republike upravne
organizacije – Inspektorata Republike Srpske.
Inspektorat Republike Srpske formiran je Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj. Poeo je sa radom 1. marta 2006.
godine. Inspektorat Republike Srpske je uspostavljen na osnovu Koncepta inspekcijskog sistema u Republici Srpskoj koji je
usvojila Vlada Republike Srpske u maju 2006. godine. Kao jedna od najmlaih Vladinih upravnih organizacija, Inspektorat Republike Srpske je stekao status inspekcijskog kontrolnog organa Republike Srpske. U sastavu Inspektorata Republike Srpske po-
28
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
stoji preko 30 inspektorskih zvanja organizovanih u 12 republikih inspekcija, koje inspekcijskim nadzorom pokrivaju sve privredne i vanprivredne oblasti u Republici Srpskoj: tržišna, poljoprivredna, šumarska, veterinarska, vodna, tehnika, saobraajna,
graevinska, inspekcija rada, zdravstveno-sanitarna, prosvjetna i inspekcija za zaštitu od požara. Novim Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj predvieno je formiranje inspekcije za hranu, koja treba da pone sa radom 1. januara 2012. godine.
Najznaajniji realizirani projekti Inspektorata Republike Srpske u 2010. godini bili su novi Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj i Inspekcijski informacioni sistem Republike Srpske, kojima e svakako biti unapreen inspekcijski nadzor u Republici Srpskoj. Zahvaljujui kontinuiranim aktivnostima u okviru više meunarodnih projekata Inspektorat Republike Srpske je ranije postao lan Meunarodne asocijacije inspektora rada, Saradniki centar za Republiku Srpsku Meunarodnog informacionog
centra za sigurnost i zdravlje na radu, te potpisao Sporazum o saradnji sa Inspektoratom rada Portugala i Deklaraciju o regionalnoj saradnji inspekcija rada Jugoistone Evrope, Azerbejdžana i Ukrajine.
U oblasti stvaranja uvjeta za efikasniji rad inspekcija, nakon uspješne inplementacije Inspekcijskog informacionog sistema,
Inspektorat Republike Srpske e u 2011. godini ui u projekat uvoenja sistema kvaliteta prema standardima ISO/IEC
9001:2008 (Sistem upravljanja kvalitetom), ISO/IEC 17020:1998 (Opi kriteriji za organizacije koje vrše inspekcijski nadzor) i
ISO/IEC 27001:2005 (Bezbjednost informacija), te u pripremu programa kontinuirane obuke inspekcija za efikasniji i preventivni (olakšavanje i stimulisanje primjene propisa) i represivni (odluno represivno djelovanje u sluajevima kada je zakon znaajno i/ili tendenciozno povrijeen) inspekcijski nadzor.
Efikasnijim radom kontrolnih organa radit e se na suzbijanju sive ekonomije kako bi se smanjila razlika izmeu anketne i
statistike stope neuposlenosti.
Pored toga, Vlada Republike Srpske e zahtijevati transparentnost u radu Inspektorata i mjerljivost njihovih rezultata, odnosno insistirat e na potpunoj otvorenosti inspekcijskog rada, što i jeste krajnji cilj uspostavljanja Inspektorata Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske e insistirati na efikasnijem i transparentnijem radu kontrolnih organa (provoenje planske i sveobuhvatne, a ne kampanjske i selektivne kontrole od strane inspekcijskih organa). Uveše obaveznost izrade planova kontrola za
svaki od inspekcijskih organa i njihovo objavljivanje na internet stranicama organa kojem pripadaju, uz mogunost uvida u rezultate njihovog rada, kako se ne bi vršio selektivan pristup u odabiru subjekata kontrole dok se neki ne kontrolišu godinama.
6.1.4. Raunovodstvo i finansijsko izvještavanje
U oblasti raunovodstva i finansijskog izvještavanja u javnom sektoru, usvojili smo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o budžetskom sistemu Republike Srpske i Zakon o izmjenama Zakona o trezoru, te nastavili reformu raunovodstva kod budžetskih korisnika. Potvrda kvalitetnijeg izvještavanja vidi se i kroz vei broj pozitivnih mišljenja o finansijskim izvještajima korisnika prihoda budžeta datih od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
U narednom periodu nastavit emo kontinuitet ranije zapoete reforme u oblasti raunovodstva i finansijskog izvještavanja u
javnom i privatnom sektoru u Republici Srpskoj. Izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa nastavit emo dalje usaglašavanje sa pravom Evropske unije.
Bit e izvršene Izmjene i dopune Zakona o raunovodstvu i reviziji Republike Srpske u pravcu redefiniranja društava obuhvaenih obaveznom revizijom.
Kroz primjenu novog Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini rauna i primjeni kontnog plana i novog Pravilnika o
finansijskom izvještavanju korisnika budžeta Republike, opina, gradova i fondova od 1. januara 2011. godine, izvještavanje e
u znaajnoj mjeri biti usaglašeno sa zahtjevima sadržanim u Meunarodnim raunovodstvenim standardima za javni sektor i
“GFS” metodologijom koja podrazumijeva primjenu tzv. “statistikih osnova finansijskog izvještavanja” prilikom pripreme finansijskih izvještaja budžetskih korisnika, a ija primjena je podržana i od strane meunarodnih finansijskih institucija.
6.1.5. Javna kontrola
Tokom 2010. godine ostvaren je znaajan napredak u uspostavljanju i razvoju sistema interne finansijske kontrole u javnom
sektoru Republike Srpske (Engleski termin – Public Internal Financial Control - PIFC), mjereno indikatorima uinka prema kojima Delegacija Evropske unije prati napredak uspostavljanja sistema javne interne finansijske kontrole u zemljama potencijalnim
kandidatima.
U maju mjesecu 2010. godine, Vlada Republike Srpske je usvojila Strategiju za uspostavljanje i razvoj interne finansijske
kontrole u javnom sektoru Republike Srpske. Delegacija Evropske unije je finansirala tehniku pomo BiH i Republici Srpskoj,
izborom Konzorcija Konsultantskih kompanija predvoenih globalno poznatom Konsultantskom kuom iz Ujedinjenog Kraljevstva, PKF (Panell Kerr Forster), koji e pružiti pomo Ministarstvu finansija Republike Srpske na uspostavljanju i razvoju PIFC
sistema, u skladu sa konceptom Evropske komisije. Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske
(CJH), koja je nosilac aktivnosti na uspostavljanju i razvoju PIFC sistema za Republiku Srpsku, znaajno je popunila ljudske resurse koji su bili dostupni u datom momentu, a koji e biti obuavani u skladu sa planom aktivnosti PKF Projekta, da mogu preuzeti znaajne aktivnosti iz podruja PIFC.
U 2010. godini, CJH je angažovala znaajne resurse u komunikacijama sa kljunim ekspertima PKF Projekta, na usklaivanju aktivnosti koje su predviene usvojenom Strategijom PIFC, sa aktivnostima PKF Projekta. Te aktivnosti su rezultirale u
usvajanju Poetnog izvještaja PKF Projekta od strane Upravnog odbora Projekta, iji lan je i predstavnika CJH Republike Srpske. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj uniji, CJH Ministarstva finansija je obavezana da uspostavi Koordinacioni odbor CJH svih nivoa vlasti u BiH, i da uestvuje u harmonizaciji i
odobravanju okvirne regulative iz podruja PIFC, koja e biti primjenjiva u BiH. Koordinacioni odbor CJH (KO) je zapoeo sa
radom u novembru 2010. godine.
Nezavisno od obaveze CJH da uestvuje u Projektnim aktivnostima i u radu KO CJH, tokom 2010. godine su izvršene znaajne aktivnosti na uspostavljanju odgovarajueg informacionog sistema, kao osnove za izradu propisa iz podruja PIFC. PKF
Projekat je zapoeo sa obukom internih revizora Republike Srpske koji su trenutno uposleni. Uz pomo kratkoronih eksperata
iz funkcije interne revizije, angažovanih od strane PKF Projekta, izvršene su obuke iz poetnog nivoa i iz podruja informacija i
komunikacija.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
29
Aktivnosti CJH Republike Srpske u komunikacijama sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koja
je nosilac aktivnosti eksterne revizije kao druge komponente sistema javne kontrole, rezultirala je sveobuhvatnim tekstom o
funkcionisanju sistema interne kontrole u javnom sektoru Republike Srpske. Navedeni tekst je sadržan u Izvještaju o reviziji
Konsolidovanog finansijskog izvještaja budžeta Republike Srpske za period 1. januara do 31. decembra 2009 godine. Prihvatanje koncepta Evropske komisije za uspostavljanje PKF sistema od strane Glavne službe za reviziju, predstavlja dodatnu garanciju da e se PIFC sistem u Republici Srpskoj uspostavljati ravnomjerno, na nivou svih institucija javnog sektora, u skladu sa jedinstvenim principima i standardima.
U 2011. godini, aktivnost CJH e biti usmjerena na nekoliko podruja. U komunikacijama sa PKF projektom, osigurat e se
da se nastave obuke internih revizora i stvore uvjeti za certifikaciju i licenciranje internih revizora javnog sektora Republike Srpske. U pogledu uspostavljanja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole, kao dijela PKF sistema, radit e se na stvaranju regulatornih i institucionalnih uvjeta za uvoenje sistema upravljanja i kontrole u javni sektor Republike Srpske, u skladu sa zahtjevanim principima i standardima koji su meunarodno priznati. Obavezan rad u KO CJH, e omoguiti da se ispune zahtjevi EK
kada je u pitanju harmonizacija regulative za PIFC na nivou cijele BiH. Praenje implementacije aktivnosti PKF Projekta kroz
ueše u radu UO Projekta, omoguit e CJH da prati kretanje projektnih aktivnosti u buduem periodu, i da uskladi svoje aktivnosti sa aktivnostima Projekta koje je mogue primijeniti u institucijama javnog sektora Republike Srpske.
6.1.6. Ravnopravnost polova
Principi i standardi ravnopravnosti polova obaveza su za sve oblasti iz nadležnosti Vlade Republike Srpske, prema domaim
i meunarodnim normativno-pravnim dokumentima. Ravnopravnost polova nije samo puko brojano razvrstavanje muškaraca i
žena, niti samo pitanje socijalnih prava, ve leži u korijenu rodne podjele rada i segregacije tržišta rada i eksploatacije radne snage u domenu tržišne ekonomije i ekonomije brige, što zauzvrat utie na brojne nejednakosti i siromaštvo velikog broja razliitih
društvenih grupa, te usporava i usložnjava sve razvojne procese.
Kljune aktivnosti koje je Gender centar proveo u 2010. godini su: Poetak provoenja i koordinacije na nivou Republike
Srpske Gender akcionog plana kao petogodišnje strategije za ravnopravnost polova u svim oblastima društvenog života; Koordinacija aktivnosti, izrada i podnošenje Prijedloga Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj 2009-2013,
Vladi Republike Srpske na usvajanje i upuivanje u dalju proceduru; Koordinacija aktivnosti, izrada i podnošenje Prijedloga Akcionog plana za unapreenje položaja žena na selu Vladi Republike Srpske na usvajanje i upuivanje u dalju proceduru; Analiza
ravnopravnosti polova u oblastima: rada i upošljavanja, politikog i javnog života, rada lokalnih zajednica na primjeni standarda
za ravnopravnost polova, sa preporukama za djelovanje u navedenim oblastima; Izrada Izvještaja o ravnopravnosti polova u Republici Srpskoj u svim oblastima, na osnovu UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena/CEDAW, sa prijedlogom mjera, koji je podloga za izvještaj Bosne i Hercegovine CEDAW komitetu; Priprema i provoenje kampanje “Biraj ravnopravno!”, u cilju podizanja svijesti o važnosti veeg ueša žena u politikom i javnom životu i na mjestima odluivanja; Planiranje, priprema i provoenje kampanje “100 godina za ravnopravnost”, u cilju obilježavanja stogodišnjice borbe za ženska ljudska prava; Planiranje, priprema i nastavak kampanje “Porodica bez nasilja” sa akcentom na obilježavanje “16 dana aktivizma –
dani ljudskih prava (25. novembar – 10. decembar 2010. godine)” u Republici Srpskoj; Nastavak aktivnosti uvoenja rodno odgovornog budžetiranja u Republici Srpskoj. Cilj ovog procesa je integrisanje principa jednakosti i ravnopravnosti polova u proces planiranja, izvršenja i kontrole javnih budžeta u Republici Srpskoj. Glavni partner i institucija koja e u budunosti preuzeti
vodeu ulogu u ovom procesu je Ministarstvo finansija Republike Srpske; i Planiranje, priprema i nastavak kampanje RAVNOPRAVNO! za žene na selu i obilježavanje meunarodnog dana žena na selu.
Prioriteti Gender centra za 2011. godini su: Nastavak provoenja Gender akcionog plana, koji e kroz prioritetne oblasti,
doprinijeti boljem kvalitetu života krajnjih korisnika žena i muškaraca putem specifinih projekata iji je glavni cilj unapreenje
ravnopravnog pristupa obrazovanju, radu, upošljavanju i ekonomskim resursima, zdravstvenim i socijalnim uslugama, uešu u
politikom i javnom životu; Koordinacija i provoenje Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj 20092013; Koordinacija i provoenje Akcionog plana za unapreenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj, koja e biti dio operacionalizacije Strategije Ruralnog razvoja Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Republici Srpskoj; Nastavak procesa uvoenja rodno odgovornog budžetiranja u procesu reforme budžeta; Izrada Analize o
primjeni standarda ravnopravnosti polova u oblasti obrazovanja sa zakljucima i preporukama za djelovanje; Nastavak rada na
podršci primjeni standarda ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti u saradnji sa savezom opina i gradova i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave; Nastavak redovnih i priprema tematskih kampanja u cilju podizanja svijesti o ravnopravnosti polova u ciljanim oblastima društvenog života; Nastavak rada na unapreenju ravnopravnosti polova u oblasti rada, upošljavanja i pristupa resursima i Nastavak rada na unapreenju prikupljanja i razvrstavanja po polu statistikih i drugih podataka i administrativnih evidencija, socio-ekonomskih analiza po polu i upotrebe ovih podataka za projektovanje i planiranje razvojnih
mjera.
6.2. Javni red i sigurnost
6.2.1. Policija
U 2010. godini Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je sa raspoloživim resursima uspješno realiziralo
definirane ciljeve. Realizirani su programima utvreni poslovi i zadaci, što potvruju osnovni pokazatelji realiziranih aktivnosti,
te injenica da je dobra otkrivenost složenijih oblika kriminala, u cjelini zadovoljavajue stanje javnog reda i mira, uz znaajna
poboljšanja stanja bezbjednosti saobraaja na putevima.
Naglasak u smislu prioriteta stavljen je na spreavanje i otkrivanje organizovanog kriminala, bez obzira na oblast, krijumarenje i zloupotrebe opojnih droga, krijumarenja roba, organizovane krae i legalizaciju kradenih vozila, neriješena ubistva i
druge teške oblike krivinih djela, kao i ostale oblike nasilnog ugrožavanja koji mogu stvarati privid o nezaštienosti graana i
njihove imovine. Zahvaljujui takvoj orijentaciji u ovom periodu je otkriveno i razbijeno više organizovanih kriminalnih grupa
na podruju Republike.
Ostvareno je znaajnije stabilizovanje stanja i kretanja u oblasti opeg kriminaliteta. Ako se ima u vidu da se broj ovih krivinih djela posljednjih godina stalno smanjivao i da je takav trend nastavljen i u 2010. godini, evidentno je da su pozitivni trendovi održani, što upuuje i na ocjenu da se u Republici Srpskoj postepeno stvara jedno stabilnije i bezbjednije okruženje za graane i njihovu imovinu. Zabilježen je i znaajniji porast efikasnosti na otkrivanju krivinih dijela. Imovinski delikti su u padu za
30
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
16%, krae vozila bilježe pad ak za 35%, teške krae za 16%, a krae su u opadanju za 9%. Razbojništva su u opadanju za 31%
uz znatan porast efikasnosti na otkrivanju; u opadanju su i krivina djela protiv života i tijela, za 16% itd. Slini trendovi se bilježe i kod ostalih grupa ovog vida kriminala.
Jedan od stalnih prioriteta je otkrivanje krivinih djela u vezi sa zloupotrebama opojnih droga. Izvedeno je više operativnih
akcija i organizirane kriminalne grupe su otkrivene na podruju cijele Republike. Te aktivnosti, ali isto tako i saradnja ne samo
sa policijama u BiH i zemalja u okruženju, ve i šire, imale su za rezultat znaajne zapljene narkotika. Treba ukazati da je samo
u prethodne tri godine zaplijenjeno blizu 40 kilograma heroina, više nego u 10 prethodnih godina ukupno.
Gledano u cjelini, stanje javnog reda i mira je povoljnije i ima stalan trend poboljšanja. Na to ukazuju i podaci da je broj narušavanja javnog reda smanjen i da je svake godine u kontinuitetu opadao, što je nastavljeno i u ovoj godini, da su u padu i narušavanja u veem obimu itd. Uspješno su provedene akcije obezbjeenja brojnih skupova, posebno onih sa povišenim bezbjednosnim rizikom.
Bezbjednost saobraaja na putevima više godina nije bila na nivou koji bi se mogao smatrati zadovoljavajuim. Uzroci takvog stanja mogu se nai i u tzv. saobraajnom okruženju, odnosno uvjetima u kojima se odvija saobraaj, ali je MUP ovom
segmentu svog rada pristupao krajnje ozbiljno, organizirano i planski i to je dovelo do znaajnih poboljšanja sa aspekta broja nesrea i posljedica u 2009, a naroito u 2010. godini.
Projekti koji su u toku i predstavljaju stvarnu promjenu i reformu u radu policije su: Spreavanje i borba protiv korupcije,
Rad policije u zajednici, Razvoj integralnog informacionog sistema MUP-a (umrežavanje svih organizacionih jedinica, umrežene su 94 od 95 postojeih, ostala jedna zbog tehnikih nemogunosti), Evidencija dnevnih dogaaja, uvoenje “GPRS data service” u rad policije, projekat biometrijskih putnih isprava, koji je bio jedan od kljunih preduvjeta za pridruživanje EU i oslobaanja od viznog režima, i dr.
Realizuju se i brojni drugi poslovi i zadaci iz oblasti rješavanja zahtjeva graana u upravnom postupku, te kadrova, normative, školovanja i strunog osposobljavanja. Postignut je napredak u pogledu racionalizacije troškova, obezbjeen funkcionalniji
smještaj pojedinih jedinica MUP, znatno smanjeni troškovi zakupa, poveana ulaganja na izgradnji novih i rekonstrukciji postojeih objekata, obnovljen i racionalizovan vozni park, sukcesivno se obnavlja i uniforma, neophodna oprema za rad policije i
kriminalistike policije, informatika, telekomunikaciona i druga oprema. Posebne aktivnosti su se vodile u oblasti izdavanja linih dokumenata, u smislu stvaranja boljih uvjeta za rad, a posebno za graane, uz istovremenu racionalizaciju, eliminisanjem
troškova zakupa, tako što se svi ovi poslovi ponovo vraaju u objekte MUP-a.
Ukljuivanjem Republike uprave civilne zaštite u okvir MUP-a Republike Srpske uinjen je važan korak ka unapreenju
stanja u ovoj oblasti, a programske i planske aktivnosti se donose u skladu sa potrebnom dinamikom.
Aktivnosti u narednom periodu determinisane su i odreenim okolnostima koje su proizvod ukupnih kretanja u tekuoj godini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske namjerava u toku 2011. godine preduzimati sljedee aktivnosti:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Utvrditi i donijeti Strategiju razvoja MUP-a Republike Srpske za period 2011 – 2015. godina.
Sveobuhvatnije zahvatati kriminal sa obilježjima organizovanosti. U tom kontekstu, kadrovski i tehniki se jaati i osposobljavati u skladu sa operativnim potrebama i stanjem bezbjednosti.
Pojaati aktivnosti na istraživanju, obradi, prevenciji i zaštiti od unutrašnjeg i terorizma sa inokomponentom.
Pojaati aktivnosti na otkrivanju, kriminalistikoj obradi i dokumentovanju krivinih djela privrednog kriminaliteta sa obilježjima organizovanosti i veim materijalnim štetama, od ega je prioritetan rad po predmetima sa obilježjima korupcije. Izvršiti analizu provoenja Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije, te inovirati
dokumente u skladu sa analizom.
Spreavati i suzbijati teže oblike opeg kriminaliteta, kao što su ubistva, teži oblici razbojništava, krijumarenja,
trgovina ljudima i nelegalne migracije, trgovina i zloupotrebe vatrenog oružja i eksplozivnih sredstava, organizovane krae motornih vozila, prevare i sl.
Sagledati i utvrditi prioritete u cilju bolje materijalno-tehnike opremljenosti sa posebnim akcentom na zamjenu
službenih motornih vozila, nabavku opreme za krim. policiju i druge specifine potrebe.
Prikupljati, kompletirati i obraditi dokumentaciju o poinjenim ratnim zloinima.
Realizirati aktivnosti iz Akcionog plana na spreavanju krivinih djela u vezi sa motornim vozilima, Akcionog
plana Vlade Republike Srpske za spreavanje nasilja u porodici, Strategije maloljetnike delikvencije u BiH.
Spreavati i onemoguavati ekspanziju krijumarenja, nelegalne proizvodnje, rasturanja i zloupotreba opojnih
droga. Uestvovati u operativnim akcijama, razvijati se na regionalnom nivou. Realizirati aktivnosti iz Akcionog
plana za provoenje Strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanje zloupotreba opojnih droga.
Nastaviti edukaciju i razvijanje kapaciteta za spreavanje kompjuterskog kriminala, izradu i implementaciju projekata u saradnji sa EK.
Unapreivati sistem kriminalistiko-obavještajnih analiza, realizirati obuke za primjenu posebnih operativnih aktivnosti i kriminalistiko-tehnikih vještaenja i metoda, razmjenu informacija i saradnju sa stranim policijama
preko Interpola.
Održavati povoljan i stabilan javni red i mir sa akcentom na organizaciju obezbjeenja javnih skupova.
Jaati stepen bezbjednosti povratnika i lica nesrpske nacionalnosti uope, njihove imovine i vjerskih objekata.
5.01.2011.
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
31
Pojaati preventivne, represivne i kontrolne aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraaja na putevima. U skladu sa
mogunostima, stvarati uvjete za širu primjenu IT u oblasti saobraaja, kao i inicirati pooštravanje visine zapreenih sankcija za prekršaje u oblasti saobraaja, a u kontekstu postizanja vee sigurnosti u saobraaju.
x
Sagledati organizaciono i funkcionalno organizovanje policijskih stanica, uz kadrovsko jaanje, efikasnije suzbijanje korupcije i eliminisanje onih koji ne ostvaruju potrebne rezultate i ije ponašanje nije spojivo sa moralnim
kodeksom profesije.
x
Intenzivirati aktivnosti na realizaciji projekta Rad policije u zajednici u cilju stvaranja veeg povjerenja kod graana.
x
U cilju podizanja vee efikasnosti ukupnog sistema sagledati i utvrditi pravce vee optimizacije funkcionisanja i
organizacije, te u tom kontekstu predložiti i donijeti odgovarajue izmjene zakonskih i podzakonskih akata. Predložiti donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima.
x
Provoditi upravne postupke u prvom i drugom stepenu iz domena unutrašnjih poslova i blagovremeno omoguiti
ostvarivanje prava graana na lina dokumenta i rješavanja odreenih statusnih pitanja. Stvoriti uvjete za preseljenje preostalih lokacija za izdavanje dokumenata iz pošta u objekte MUP-a, prilagoavanjem postojeih i izgradnjom novih prostornih kapaciteta.
x
Redizajnirati regionalnu raunarsku mrežu za prenos podataka, slike i govora, izvršiti informatizaciju Pisarnice i
uvoenje elektronske arhive, ukljuujui i obuku korisnika, izradu aplikacija na osnovu zahtjeva korisnika. Izvršiti odabir lokacije i izradu projekta centralne arhive MUP-a Republike Srpske. Otpoeti sa realizacijom Projekta
informatike obuke za sve pripadnike MUP-a.
x
Sagledati i utvrditi mjere i aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Uprave za policijsko obrazovanje, sa posebnim
akcentom na podizanje kvaliteta rada na Visokoj školi unutrašnjih poslova u skladu sa svjetskim standardima, posebno u pravcu veeg stepena specijalizacije, a u skladu sa procjenjenim potrebama.
x
Nastaviti aktivnosti u kontekstu evropskih integracija: korištenje TAIEX pomoi i fondova EU, u prvom redu
IPA; kao i na harmonizaciji zakonodavnog okvira sa EU pravnom tekovinom; jaati kadrovske kapacitete u tom
kontekstu.
Postupati po predstavkama graana za nezakonita i neprofesionalna ponašanja radnika MUP-a. Jaati ugled policije, odgovornosti i discipline, kulture u ophoenju sa graanima, posebno sa aspekta zakonitog postupanja i poštivanja ljudskih prava i
spreavanja korupcije u policiji.
6.2.2. Pravosue
Reforma pravosudnog sistema u Republici Srpskoj je neophodna u cilju uspostavljanja efikasnog, profesionalnog, samostalnog, nezavisnog, strunog i modernog sistema koji e na istim osnovama funkcionisati na cijeloj teritoriji. Reforma pravosua je
istovremeno i prioritet na putu prema Evropskoj uniji.
U 2010. godini je realiziran projekat Privrednih sudova i od 1. maja 2010. godine su sa radom poeli privredni sudovi, i to
Viši privredni sud i pet okružnih privrednih sudova i to u: Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Istonom Sarajevu i Trebinju. Ovi sudovi su opremljeni neophodnom opremom za redovno obavljanje djelatnosti. Za potrebe Višeg privrednog suda i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci nabavljen je poslovni prostor koji se finansira iz budžetskih sredstava i u 2010. godini je plaen
2.461.066 KM.
U toku 2010. godine su završeni projekti iz programa “Razvojni program Republike Srpske 2007-2010”. U 2010. godini je
pušteno u rad Posebno odjeljenje sa maksimalnom zaštitom u KPZ Foa, koje je finansirano preko rauna posebne namjene Ministarstva pravde Republike Srpske. Pored toga, stavljen je u funkciju nadograeni prostor u KPZ Banja Luka ija realizacija je
vršena preko rauna posebne namjene Ministarstva pravde, a ija je vrijednost iznosila 950.000 KM.
U 2011. godini se nastavljaju procesi reformi koji rezultiraju: efikasnijim rješavanjem predmeta u tužilaštvima i sudovima,
završava se implementacija Zakona o zemljišnim knjigama u cilju uspostavljanja evidencije o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, primjena Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske kojim su izjednaeni nosioci prava vlasništva bez obzira na titulara, Zakona o izvršenju krivinih sankcija, Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivinom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o steajnom postupku.
Takoe, u 2011. godini planirana su ulaganja u adaptacije i proširenje kapaciteta u KPZ: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istono Sarajevo i Trebinje u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.
6.3. Ekonomski poslovi
6.3.1. Tržište rada
Kako je neuposlenost najvei ekonomski i socijalni problem, Vlada Republike Srpske e u 2011. godini dati prioritet u rješavanju tog problema, jer svaka zemlja koja želi da ima dugorono uspješnu privredu mora da vodi rauna o efikasnom korištenju
svih svojih potencijala, meu kojima je radna snaga najznaajnija. U toku 2010. godine nastavljeno je provoenje brojnih, kako
normativnih, tako i praktinih mjera u provoenju utvrenih mjera Ekonomske politike za 2010. godinu. Normativne aktivnosti
se odnose na usvajanje i stupanje na snagu novog Zakona o posredovanju u upošljavanju i pravima neuposlenih lica. Svi prethodni zakoni, kao gore navedeni, uraeni su u procesu socijalnog dijaloga sa reprezentativnim sindikatom i udruženjem poslodavaca organizovanim na nivou Republike Srpske i odgovaraju potrebi za ureenjem odnosa iz oblasti rada i upošljavanja. Propisi
u oblasti rada su djelimino usklaeni sa pravom Evropske unije. Ovdje, prije svega mislimo na oblast zaštite na radu.
Pored toga, formirana je Radna grupa za procjenu utjecaja razliitih opcija u oblasti rada i radnih odnosa, iji je zadatak
provoenje procedure procjene utjecaja propisa, a koja se odnosi na procjenu trenutne situacije, ciljeve i potrebu donošenja novog zakona, alternativne opcije koje su na raspolaganju za postizanje cilja, sa posebnim osvrtom na budžet Republike Srpske,
upošljavanje, plaanje rada, otpuštanje, otpremnine, radno vrijeme, te druga prava i obaveze radnika i poslodavaca, održavanje
konsultacija i javnih rasprava sa zainteresovanim stranama, ueše u izradi ekonomske analize i završnog izvještaja.
32
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
U toku su aktivnosti na izradi završnog izvještaja o procjeni utjecaja razliitih opcija u oblasti rada i radnih odnosa sa ekonomskom analizom troškova i koristi predloženih rješenja problema u predmetnoj oblasti sa komparativnom analizom opcija i
preporukom za izbor najpovoljnijeg rješenja.
U toku 2010. godine interresorna radna grupa sastavljena od predstavnika veeg broja ministarstava, socijalnih partnera i
predstavnika civilnog društva je nastavila izradu srednjorone Strategije upošljavanja Republike Srpske, kao okvirnog strateškog
dokumenta kojim e se odrediti ciljevi i pravci za period 2010-2014. godina. Nakon usvajanja ove strategije donosit e se Akcioni planovi za svaku narednu godinu putem kojih e se provoditi ista.
U toku 2010. godine provedene su i sljedee mjere za smanjenje neuposlenosti u Republici Srpskoj:
x
Nastavak Projekta upošljavanja pripravnika visoke strune spreme iz 2009. godine i usvajanje novog Projekta za 2010.
godinu, kojim se omoguava obavljanje pripravnikog staža za 1500 lica.
x
Realizacija projekta upošljavanja Roma u okviru Akcionog plana za rješavanje problema Roma u BiH u oblasti
upošljavanja, zdravstvenog osiguranja i stanovanja. Ovi e se projekti provoditi najveim dijelom u toku 2011. godine.
x
Provoen je Program podrške upošljavanju povratnika za iju realizaciju je izdvojeno 1.000.000 KM, a pošto nisu
utrošena sva sredstva i ovaj projekat se nastavlja u 2011. godini.
Za 2011. godinu definirani su sljedei ciljevi i aktivnosti ekonomske politike u ovoj oblasti, za koje oekujemo da e doprinijeti ouvanju uposlenosti u Republici Srpskoj:
x
usvajanje Strategije upošljavanja Republike Srpske za period 2011-2015.;
x
promovisanje sistema mirnog rješavanja radnih sporova kroz podizanje kapaciteta Agencije za mirno rješavanje radnih
sporova;
x
izrada konane analize utjecaja Zakona o radu na poslovno okruženje Republike Srpske (RIA);
x
razmatranje i usvajanje Analize utjecaja Zakona o radu, te preduzimanje odgovarajuih mjera i aktivnosti na pripremama izmjena ili izrade novog Zakona o radu;
x
implementacija podzakonskih akata u cilju što kvalitetnije primjene Zakona o posredovanju u upošljavanju i pravima
neuposlenih lica;
x
nastavak realizacije Projekta upošljavanja pripravnika sa visokom strunom spremom sa namjerom da ova djelatnost
bude kontinuiranog karaktera, prvenstveno u privredu;
x
analiziranje postignutih rezultata i predlaganje i provoenje novih projekata za upošljavanje mladih;
x
pripremanje i realizacija ciljanih projekata upošljavanja neuposlenih lica iz ranjivih kategorija stanovništva (demobilisani borci, lica sa invaliditetom, Romi, lica starija od 45 godina i sl.);
x
upošljavanjem invalida putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju nastavit e se ekonomska podrška najugroženijim
invalidima, kao i finansijska podrška za održavanje nivoa uposlenosti invalida putem refundiranja doprinosa ali i dodjelom novanog stimulansa.
Na osnovu analiza utjecaja propisa RIA na Zakon o radu, Vlada Republike Srpske e predložiti donošenje novog Zakona o
radu, sa osnovnim ciljem zaštite prava radnika i jasnim odvajanjem «rada» i «nerada». Do novog zakonskog rješenja doi e se
uz saglasnost svih socijalnih partnera. Takoe, Vlada Republike Srpske e izmijeniti Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o visini
troškova postupka utvrivanja ispunjenosti uvjeta u oblasti zaštite i zdravlja na radu u cilju smanjenja dodatnih nameta koji su se
pojavili kroz obavezu izrade akta o procjeni rizika radnog mjesta. S tim u vezi, izvršit e se i usklaivanje terminologije, kao i
znaenje pojedinih termina u Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o radu, radi lakše primjene ovih i podzakonskih propisa koji iz
njih proizilaze.
Vlada Republike Srpske e raditi na reformi Zavoda za zapošljavanje i dosljednom provoenju Zakona o posredovanju u
upošljavanju i pravima neuposlenih lica, ukljuujui i formiranje organa Zavoda.
6.3.2. Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov
Poljoprivreda. Poljoprivreda zauzima znaajno mjesto u privrednom razvoju Republike Srpske. Osim znaajnog ueša u
strukturi BDP-a, poljoprivredna proizvodnja je primarni aspekt ishrane stanovništva kao i osnov za razvoj prehrambene industrije i seoskih podruja.
Razvoj poljoprivrede i seoskih podruja u 2010. godini odvijao se u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, Strategijom razvoja
poljoprivrede i Strategijom ruralnog razvoja Republike Srpske do 2015. godine.
Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede i seoskih podruja obezbjeuju se iz budžeta na osnovu Zakona o obezbjeenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela. U 2010. godini za podsticanje razvoja poljoprivrede i
seoskih podruja izdvojen je iznos od 80 mil. KM. Sredstva se realizuju u skladu sa Planom raspodjele sredstava za podsticanje
razvoja poljoprivrede i seoskih podruja u okviru tri glavne grupe mjera, i to mjere za direktnu podršku proizvodnji i dohotku,
mjere za ruralni razvoj i interventne mjere na tržištu i vanredne potrebe u omjeru 50:48:2.
Izvršit e se izmjene i dopune Zakona o obezbjeenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela u
smislu odreivanja najbitnijih elemenata novanih podsticaja. Bit e odreena donja i gornja granica podsticaja po jedinici proizvoda, a prema uešu podsticaja u cijeni proizvoda. Bit e razdvojeni ekonomski od socijalnih podsticaja s tendencijom vee
podrške ekonomskim podsticajima, te unutar njih jaat e podsticaji robnih proizvoaa i postepeno vezivanje podsticaja za profitabilnost proizvodnje. U strukturi podsticaja za ruralni razvoj radit e se na poveanju ueša direktnih podsticaja za razvoj
proizvodnje. Zadržat e se sufinansiranje osiguranja poljoprivrednih gazdinstava, te razmotrit e se potreba obaveznog minimalnog osiguranja.
U okviru meunarodnih projekata za razvoj poljoprivrede i seoskih podruja, koji se realizuju na bazi kredita i domaeg
ueša, u razvoj poljoprivrede i seoskih podruja uloženo je oko 7.000.000 KM. Putem kreditne linije u okviru Partner fonda
odobren je iznos od 1.400.000 KM.
U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske za potrebe proljetne sjetve za 21.691 poljoprivrednih gazdinstava obezbijeeno je 24.445 tone mineralnog ubriva i 9.713 tona nafte. Finansirani su u cijelosti iz budžeta, u prvom redu, zbog saniranja posljedica poplava i drugih vremenskih nepogoda u 2010. godini.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
33
U cilju poboljšanja stanja u poljoprivredi u 2010. godini su preduzete brojne mjere, što se prvenstveno ogleda u donošenju
brojnih zakonskih i podzakonskih akata.
U februaru 2010. godine usvojen je Strateški plan ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2010-2015. i Akcioni plan
za njegovu realizaciju, a u decembru mjesecu usvojen je nacrt Srednjorone strategije razvoja poljoprivrednog savjetodavstva u
Republici Srpskoj.
Agencija za agrarna plaanja, postala je operativna i kljuni je dio institucionalnog sistema za provoenje tekue poljoprivredne politike, kao i dijela Zajednike poljoprivredne politike EU. U prvom redu zadatak Agencije je da usmjerava domaa budžetska sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede i seoskih podruja, a predvieno je da bude dio sistema za transfer EU
sredstava iz pete komponentu pretpristupne pomoi – IPARD, prema korisnicima u Republici Srpskoj.
U 2010. godini Ministarstvo je saraivalo na projektima EU i institucijama na entitetskom i nivou zajednikih institucija na
ispunjavanju obaveza iz Privremenog sporazuma. Konkretan rezultat ovih aktivnosti je uspostavljanje registra sa 58.829 poljoprivrednih gazdinstava registrovanih u Republici Srpskoj. U fazi uspostavljanja su sljedei registri: registar klijenata – sadržava
sve korisnike novanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela; registar zemljišnih parcela – sadržava sve zemljišne parcele, sistem identifikacije zemljišnih parcela (LPIS), uspostavljanje poljoprivredno-tržišnog informacionog sistema. Svi pomenuti registri e unaprijediti ambijent za razvoj poljoprivrede i omoguiti efikasnije planiranje, provoenje i kontrolu podsticaja za razvoj
poljoprivrede i sela, te obezbijediti uvjete za praenje efekata podsticajnih mjera, realizaciju poljoprivredne politike i politike
razvoja seoskih podruja ali su ujedno i jedan od uvjeta za korištenje pretpristupnih fondova EU.
U cilju poveanja proizvodnje mlijeka i zaštite proizvoaa u toku 2010. godine po osnovu Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka definirane su klase mlijeka i poveana je premija za ekstra klasu mlijeka sa 0,20 na 0,22 KM. Nakon devet mjeseci provoenja Pravilnika utvreno je da od ukupne proizvedene i otkupljene koliine mlijeka 20% pripada ekstra klasi, od I. –
III. klase nalazi se 35% i 45% u IV. i van klase.
U funkciji reguliranja tržišta mesa, na bazi zahtjeva poljoprivrednih proizvoaa, u prvoj polovini godine završen je otkup
tržišnih viškova tovnih svinja i u saradnji sa mesopreraivaima sprijeen je pad cijena žive stoke i stvoren prostor za obnavljanje novog ciklusa i uvoenje novih grla u tov. Slina mjera je uraena i za podršku otkupu i izvozu žive junadi i otkupu tržišnih
viškova merkantilne pšenice za potrebe robnih rezervi.
U skladu sa Strategijom ruralnog razvoja u okviru prve ose mjera, data je znaajna podrška kapitalnim investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima na bazi sufinansiranja kupovine nove poljoprivredne mehanizacije, izgradnje objekata-štala, staklenika, plastenika, sistema za navodnjavanje, podizanja višegodišnjih zasada i opreme i objekata u prehrambenoj industriji.
Takoe, realizirane su brojne mjere iz druge i tree ose koje se odnose na: racionalno gazdovanje prirodnim resursima, sufinansiranje protivgradne preventive, premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje, poboljšanje uvjeta života na selu, revitalizaciju i izgradnju seoske infrastrukture, mjere kod ostvarivanja prihoda u seoskoj ekonomiji i mjere za institucionalnu podršku.
Sa proizvoaima traktora iz Republike Srbije: IMT, IMR i Metaloprerada potpisani su ugovori o isporuci traktora poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, po subvencioniranim cijenama, ime je unaprijeena realizacija Sporazuma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije. Sporazumom je regulirana isporuka 1.500 traktora od ega je realizirana nabavka preko 500 traktora.
Obim poljoprivredne proizvodnje i pored svih mjera, ne zadovoljava domae potrebe, pa se znaajne koliine hrane uvoze.
Odatle proizilazi i potreba stalnog usklaivanja uvjeta privreivanja u poljoprivredi sa zemljama iz okruženja i jaanje podrške i
konkurentnosti ukupnog sektora.
U 2011. godini nastavit e se sa:
x
Provoenjem usvojenih strateških dokumenata (Strategija razvoja poljoprivrede i Strategija ruralnog razvoja Republike Srpske) i Akcionim planovima za njihovu realizaciju.
x
Usmjeravanjem planiranih sredstava u iznosu od 60 mil. KM, koja e biti rasporeena, u skladu sa Planom raspodjele
sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i seoskih podruja, u okviru tri glavne grupe mjera, i to: mjere za direktnu podršku proizvodnji i dohotku, mjere za ruralni razvoj i interventne mjere. Najvea podrška e biti i dalje za proizvodnju mlijeka. Pošto se veliki dio proizvoaa mlijeka još uvijek nalazi u etvrtoj klasi i van klase, oni bi bili obuhvaeni sa mjerama za nekomercijalna gazdinstva.
x
Podrškom za sjetvu e biti definirana po jedinici sjetvene površine tj. po ha zasijane površine.
x
definiranjem podrške za komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva, koja e biti razvrstana primjenom
novog softvera za registar poljoprivrednih gazdinstava.
x
Preuzimanjem prava Evropske unije.
x
Jaanjem institucija za provoenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o
trgovini i trgovinskim pitanjima izmeu Evropske zajednice, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane.
x
Realizacijom, kako tekuih tako i novih projekata koji su potpisani sa meunarodnim finansijskim institucijama (SB,
IFAD i dr.).
x
Izrada nedostajuih strateških dokumenata.
x
Daljom izgradnjom kapaciteta koji e omoguiti efikasnije i efektivnije korištenje podsticajnih sredstava, u prvom redu nastavak jaanja kapaciteta Agencije za agrarna plaanja, kako bi bili ispunjeni uvjeti za akreditaciju koji su definirani regulativama EK.
x
Aktivno ueše u definiranju i izgradnji IPRD operativne strukture koja e omoguiti korištenje fondova iz pete komponente pretpristupnih fondova EU.
x
Nastavkom harmonizacije mjera podrške za razvoj poljoprivrede i sela kako unutar BiH tako sa Zajednikom poljoprivrednom politikom EU.
34
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
x
5.01.2011.
Provoenje mjera zaštite i ureenja poljoprivrednog zemljišta i rješavanje pitanja koncesija i zakupa na poljoprivredno
zemljište u svojini Republike Srpske.
x
Jaanjem zadrugarstva i stavljanjem u funkciju zadružne imovine, kao i drugih organizacija poljoprivrednih proizvoaa.
x
Izgradnjom i jaanjem poljoprivrednog savjetodavstva i usluga u pogledu uzgojno selekcijskog rada u stoarstvu, kao
važnih poluga za realizaciju poljoprivredne i politike ruralnog razvoja.
x
Jaanjem saradnje i koordinacije izmeu svih obrazovnih, strunih i naunih institucija u oblasti poljoprivrede.
x
Izgradnji efikasnog sistema zaštite poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa institucijama BiH od nelojalne konkurencije iz uvoza, koja ugrožava ili prijeti da ugrozi domau proizvodnju.
x
Obezbjeivanje uvjeta za organizovan otkup poljoprivrednih proizvoda i podizanje kapaciteta laboratorija za kontrolu
kvaliteta, kao i njihovo osposobljavanje za akreditaciju.
Pored toga, Vlada Republike Srpske e obezbijediti sufinansiranje tekuih meunarodnih projekata u oblasti poljoprivrede i
ruralnog razvoja ali e i sagledati mogunosti za dobivanje novih kreditnih sredstva od strane Svjetske banke za projekat u pripremi, za izgradnju sistema za navodnjavanje i IFAD-a za nastavak aktivnosti za pripremu novog projekta koji bi se odnosio na
siromašna seoska podruja u Republici Srpskoj.
Nastavak finansiranja sektora iz kreditnih linija IRB-a i Partner fonda omogui e nove investicije na poljoprivrednim gazdinstvima u oblasti poljoprivrede ali i prehrambene industrije, koje su bile u znaajnom porastu u odnosu na 2009. godinu, sa
posebnim naglaskom za investicije za savremene i napredne tehnologije sa visokim stepenom automatizacije, koje podižu konkurentnost domae proizvodnje.
Zbog svega navedenog, pojaat e se napori za plansko iskorištavanje prirodnih resursa u prvom redu poljoprivrednog zemljišta, kako obradivih površina tako i pašnjaka, pri emu e biti naglašena primjena preporuka strunih i naunih institucija iz
oblasti poljoprivrede.
Dalje jaanje kapaciteta ministarstva i uspostavljenih Agencija u njegovom sastavu doprinijet e boljoj realizaciji utvrene
poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, te efektivnijem i efikasnijem usmjeravanju sredstava podsticaja prema krajnjim korisnicima.
Pored toga, Vlada Republike Srpske e obezbijediti kreditna sredstva za realizaciju projekta izgradnje irigacionog sistema
Republike Srpske. Takoe, infrastruktura iz mjera ruralnog razvoja e u najveoj mjeri biti prebaena na jedinice lokalne uprave,
što e Vladi Republike Srpske obezbijediti prostor da pažnju i podsticaje usmjeri iskljuivo na poveanje obima, kvaliteta i efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, zbog ega e u 2011. godini biti izdvojeno 60 mil. KM.
Zbog svega navedenog, strateško iskorištavanje prirodnih resursa treba raditi planski. Uspostavljanje Agencije za agrarna
plaanja doprinijet e transparentnim i efikasnim politikama dodjele sredstava podsticaja. Vlada Republike Srpske e identifikovati strateške proizvode, koji su komparativna prednost Republike Srpske i koji e biti primarno podržani premijama, subvencijama i olakšicama. Vodit e se racionalna politika namjenske dodjele subvencija za poljoprivredno zemljište koja treba da obezbijedi dugoronu i savremenu poljoprivrednu proizvodnju. Mali posjedi, niska individualna poljoprivredna proizvodnja i neorganizovan nastup na domaem, a naroito na vanjskom tržištu predstavljaju ozbiljne izazove, za koje treba obezbijediti još kvalitetniji zakonski okvir, institucionalnu organizaciju, te naunu i strunu podršku razvoju poljoprivrede. Poljoprivreda ima veliku
izvoznu šansu, za koju e Vlada Republike Srpske obezbijediti podršku organizovanom pristupu u domaoj proizvodnji i otkupu
i prodaji na stranom tržištu.
Zbog neefikasnog rada Uprave za indirektno oporezivanje i Državne granine službe, evidentan je nelegalan uvoz i šverc
sjemena, pesticida i sadnog materijala preko granice, te e fitosanitarna inspekcija Republike Srpske raditi pojaane kontrole
granica u ovom podruju, kako bi se ova vrsta uvoza svela na najmanju moguu mjeru. Takoe, pojaat e kontrolu pri uvozu
hrane, kako sa stanovišta kvaliteta hrane (svježe voe, povre, meso i preraevine i dr.), tako i sa stanovišta vrste proizvoda,
cijena i koliine, jer se u praksi dešava da se uvozi hrana sumnjivog kvaliteta, te se lažnim prikazivanjem vrsta, koliina i cijena
proizvoda, stvara nelojalna konkurencija domaoj proizvodnji i u konanosti nanošenje ozbiljne štete.
Kada je rije o voarima i rasadniarima, Vlada Republike Srpske e uvrstiti u Pravilnik o podsticajima mjeru regresiranja
kamatne stope na kredite poljoprivrednih proizvoaa; Produžit e rokove za predaju zahtjeva za podsticaje do kraja godine;
Uveše podsticaje za uskladišteno voe u registrovanim hladnjaama, a na osnovu ulaznog bloka – kao podvrsta podsticaja za
proizvedeno i prodato voe; Podsticat e podizanja protivgradnih mreža, uveše podsticaj za podizanje elitnih matinih (višegodišnjih) zasada i proizvodnih objekata za proizvodnju sertifikovanog sadnog materijala, kao i nabavku sistema za navodnjavanje
istih; Pravilnik o podsticajima e se donijeti za višegodišnji period, zbog potrebe planiranja proizvodnje.
Prehrambena industrija, industrije stone hrane i industrije pia.
Resor prehrambene industrije, industrije stone hrane i industrije pia regulira i unapreuje proizvodnju kvalitetne i zdravstveno - bezbjedne hrane kreiranjem i provoenjem javnih politika u cilju obezbjeenja zaštite potrošaa, promocije domaih
proizvoda i stvaranju konkurentnosti na tržištu.
Proizvodnja hrane je strateški interes svake države, što je i pretpostavka za Republiku Srpsku. Organizovanje proizvoaa
hrane i zastupanje njihovih interesa ima posebnu važnost u lancu obezbjeenja redovne proizvodnje i ureenju tržišta hrane.
U 2010. godini resor prehrambene industrije, industrije stone hrane i industrije pia radio je na promociji donesenih zakona
i podzakonskih akata iz ove oblasti, kako bi privredna društva uredila svoje poslovne aktivnosti ime bi se u Republici Srpskoj
omoguila efikasnija proizvodnja i promet zdrave hrane, sa osnovnim ciljem zaštite interesa potrošaa.
Na osnovu strateških dokumenata i važeih zakonskih i podzakonskih akata (Zakon o hrani, Zakon o vinu i rakiji) vezanih
za prehrambenu industriju stimulišu se privredni subjekti na uvoenju novih tehnologija i proizvoda, obezbjeuju rast produktivnosti, visok nivo kvaliteta i zdravstveno ispravnih proizvoda uz potpunu zaštitu okoline, usaglašenih sa principima EU.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
35
Programom podrške Investiciono-razvojne banke Republike Srpske razvoju industrijskog sektora u Republici Srpskoj nastavlja se kontinuirano finansiranje projekata u sektoru prehrambene industrije.
Osnovne aktivnosti u narednom periodu vezane su za primjenu Pravilnika o uvjetima i nainima ostvarivanja novanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela na osnovu koga privredni subjekti koriste pravo na raspolaganje finansijskih sredstava za
unapreenje sopstvene proizvodnje, uz aktivno ukljuivanje privrednika pri izradi pravilnika.
U 2011. godini predvieno je:
x
nastavak aktivnosti na harmonizaciji propisa iz oblasti prehrambene industrije sa direktivama EU,
x
obezbjeenje uvjeta za izgradnju ovlaštenih ispitnih laboratorija za kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda,
x
stvaranje uvjeta za uvoenje standarda u prehrambenoj industriji (ISSO, HACCP),
x
stvaranje uvjeta za modernizaciju tehnoloških postupaka i uvoenje novih tehnologija, i
x
fefinisanje kljunih poljoprivrednih proizvoda neophodnih za prehrambenu industriju.
Veterinarski sektor. Veterinarski sektor ima presudan znaaj u prevenciji, detekciji i monitoringu bolesti životinja, što
omoguava efikasniju zaštitu zdravlja životinja i proizvodnju zdravstveno bezbjednih namirnica životinjskog porijekla. Time se
posredno utie na zdravlje ljudi i stvaraju preduvjeti za održavanje zdrave i proizvodne populacije domaih životinja, što ima veliki ekonomski i socijalni utjecaj.
U cilju poboljšanja zdravstvenog stanja domaih životinja, smanjenja gubitaka, poboljšanja ekonomskog statusa proizvoaa
i stvaranja boljih i kvalitetnijih preduvjeta za proizvodnju u 2010. godini provedene su sljedee aktivnosti: na osnovu Zakona o
veterinarstvu i Strategiji suzbijanja bruceloze na podruju Republike Srpske vršena je intenzivna aktivnost sistematske vakcinacije malih preživara protiv bruceloze na itavoj teritoriji Republike Srpske; nastavljena je simultana i permanentna akcija vakcinacije svinja protiv klasine kuge svinja, sa paralelnim provoenjem epidemiološke studije o ovoj bolesti kod domae i divlje
populacije svinja; do kraja 2010. godine planirano je provoenje i realizacija sistemske mjere suzbijanja i iskorjenjivanja infektivne anemije kopitara; spremno je doekana delegacija inspekcijskog tima FVO-a, koja donosi preporuke za uvrštavanje na listu onih zemalja koje mogu izvoziti namirnice animalnog porijekla u EU, što bi umnogome poboljšalo pozicije domaih proizvoaa.
U toku 2011. godine predviene su brojne aktivnosti: da se nastavi dugorona i kontinuirana aktivnost na suzbijanju i eradikaciji bruceloze na osnovu Strategije suzbijanja bruceloze na podruju Republike Srpske; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Republike Srpske od 2011. godine objavit e prestanak imunizacije svinja protiv ove bolesti, jer postoje ogranienja vezana za trgovinu u onim regionima gdje se vakcina primjenjuje, što bi našim proizvoaima omoguilo stavljanje u povoljniji položaj po pitanju izvoza živih životinja i proizvoda sa veom konkurentnosti na inozemnom tržištu; nastavit e se sa
provoenjem profilaktikih i drugih potrebnih mjera u suzbijanju i iskorjenjivanju bolesti životinja i zoonoza; posebna pažnja e
se posvetiti podizanju i izgradnji kapaciteta veterinarskih laboratorija putem akreditacija i dobivanja ISO standarda; nastavit e
se sa izgradnjom sistema identifikacije i obilježavanja životinja putem dogradnje softvera za evidentiranje životinja i sistema
upravljanja sa ukljuivanjem identifikacije malih preživara u postojei sistem; formiranje informacionog sistema veterinarske
službe Republike Srpske sa sveobuhvatnim unapreenjem i poveanjem efikasnosti i transparentnosti rada; i pojaana granina
kontrola pri uvozu stoke.
Šumarstvo. Šumarstvo zauzima znaajno mjesto u privrednom razvoju Republike Srpske, a zaštita, unapreenje intergralnog korištenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim njihovim potencijalima ostvaruju se na nain utvren Zakonom o šumama. U cilju poboljšanja stanja u oblasti šumarstva i lovstva u 2010. godini su preduzete odreene aktivnosti, od kojih se izdvajaju: uraen je nacrt Strategije razvoja šumarstva Republike Srpske 2010-2020. godine sa Akcionim planom za njeno
provoenje, završeni su terenski radovi na inventuri šuma na velikim površinama i u toku je provoenje tenderske procedure za
izbor ekspertskog tima za obradu podataka inventure, uraeni su šumsko-privredni osnovi za dva šumsko-privredna podruja.
Proizvodnja i realizacija šumskih drvnih sortimenata kao najvažniji dio djelatnosti u šumarstvu, posmatrano sa ekonomskog
stanovišta, bez koje nema pretpostavki za bilo kakva ulaganja u ostale dijelove djelatnosti i ispunjavanje obaveza po osnovu Zakona o šumama, odnosno biološku reprodukciju i unapreenje šuma, zaštitu šuma, investiciona ulaganja i sva druga ulaganja koja zahtijevaju odreena finansijska sredstva, odvijala se u specifinim vremenskim, tržišnim i zakonskim uvjetima. Planski zadaci proizvodnje šumskih drvnih sortimenata su u znatnom podbaaju: sjea i izrada su ostvareni sa 78%, privlaenje 77% i realizacija 75%.
U toku 2011. godine e se: usvojiti Strategija razvoja šumarstva i Akcioni plan za njenu realizaciju; završiti obrada terenskih
podataka inventure šuma na velikim površinama; uraditi Šumarski program (2011-2031); uraditi Program utvrivanja granica
šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske; uraditi Program ouvanja genetikih resursa šumskog bilja, uraditi Program korištenja ostalih šumskih proizvoda, donijeti Pravilnik o monitoringu zdravstvenog stanja šuma, podsticati izgradnja društvene svijesti o znaaju šumskih resursa i vee uloge graana u zaštiti i korištenju šuma; raditi na realizaciji projekata vezanih
za zaštiena šumska podruja i uspostaviti jedinstven informacioni sistem u šumarstvu i web stranicu; raditi na unapreenju kvaliteta šuma, posebno visokih i korištenju šumskog zemljišta; nastaviti izgradnja primarne i sekundarne mreže šumskih komunikacija; raditi na obnovi i održivom korištenju osnovnog lovnog fonda; raditi na poveanju visine prihoda, te poboljšanju njihove
strukture; poveati transparentnost rashoda, te unaprijediti efikasnost i profitabilnost.
Pored toga, strateški cilj u oblasti šumarstva u narednom periodu jeste restrukturiranje i jaanje JP Šume Republike Srpske.
Nee biti privatizacije sektora šumarstva, ali e se raditi na obezbjeenju razvoja šumarstva, te novih proizvodnih kapaciteta u
fazama više prerade, naroito u podrujima u kojima je šumarstvo strateška ili ak jedina proizvodna grana. Takoe, Vlada Republike Srpske e obezbijediti dovoljne koliine sirovina za drvopreraivae i pomoi e, izvozno orijentisano, funkcioniranje
postojeih drvopreraivakih kapaciteta. Prioritet e biti na rješavanju problema snabdijevanja, kvantitativno i kvalitativno, domaih drvopreraivaa s posebnim osvrtom na finalne drvopreraivae. Drugaije reeno, insistirat e da se blagovremeno zakljue ugovori o snabdijevanju, kako na godišnjem nivou, tako i na trogodišnjem nivou za ona privredna društva koja ispunjavaju utvrene uvjete, uz uvažavanje tržišnih principa odreivanjem valutnih rokova plaanja u trajanju od 30 do 90 dana, zavisno
od stepena finalizacije, prema dostavljenom pregledu od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske i
36
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
Privredne komore Republike Srpske. Prioritet kod raspodjele sirovina bit e dat preduzeima koja poštuju radnika i sindikalna
prava i dosljedno primjenjuju kolektivne ugovore.
Vodoprivreda, vodosnabdijevanje i vodozaštita. Realizacija mjera u sektoru voda je dugoronog karaktera i njihova realizacija je tekla i tokom 2010. godine u skladu sa ekonomskim mogunostima. Od pojedinanih konkretnih mjera, koje su uspješno realizirane, može se istai: uspostava Agencija za vode za sliv rijeke Trebišnjice; završeni pregovori sa EIB-om i obezbeena kreditna linija za investicionu aktivnost u komunalnu infrastrukturu u opina u iznosu od 50.000.000 €, uz obavezu da lokalne zajednice obezbijede 50.000.000 € kao vlastito ueše. Kao pomo lokalnim zajednicama pri obezbjeenju vlastitog ueša obezbeena su i bespovratna sredstva iz IPA fonda u iznosu od 10.000.000 €; pokrenuta je implementacija projekta Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom (grant GEF TF091969, ukupna vrijednost radova za Republiku Srpsku 6.000.000 KM, a od toga je 50% grant sredstava); realiziran je dio Studije izvodljivosti za izgradnju sistema za navodnjavanje koje bi se finansiralo iz
sredstava kredita Svjetske banke u prve dvije godine (2011. i 2012); zapoeti pregovori sa EIB-om oko korištenja povoljnog
kredita poetkom 2011. godine od 50.000.000 € za sanaciju šteta od poplava na infrastrukturi (vodoprivredni objekti i lokalna
putna mreža), koje su zadesile Republiku Srpsku u 2010. godini.
Aktivnosti u sektoru voda odvijaju se u skladu sa Okvirnim planom razvoja vodoprivrede Republike Srpske i Akcionim
planom za provoenje usvojenog Okvirnog plana za period od 2007-2016. godine. Takoe, sainjena je Studija održivog razvoja
irigacionih sistema u 2008. godini sa Akcionim planom za njenu realizaciju. Tokom 2010. godine usvojen je i Akcioni plan za
održivo upravljanje poplavnim rizikom u slivu rijeke Dunav sa aplikacijama na podsliv rijeke Save za period 2010-2021. godina.
U skladu sa Zakonom o vodama i Okvirnim planom razvoja vodoprivrede Republike Srpske i usvojenim Akcionim planovima za pojedine podsektore, predvieno je da se izvrši:
x
x
izrada Studije integralnog upravljanja vodama koja e se pripremati tokom 2011, a usvojiti u 2012. godini;
zaštita od štetnog dejstva voda (revitalizacija postojeih sistema i ureenje rijenih korita) kroz realizaciju kredita od
EIB-a od 50.000.000 € za sanaciju šteta od poplava na infrastrukturi (vodoprivredni objekti i lokalna putna mreža),
koje su zadesile Republiku Srpsku u 2010. godini;
korištenje voda (vodosnabdijevanje kreditni aranžmane Evropske investicione banke od 50.000.000 €, navodnjavanje
x
poljoprivrednih zemljišta kreditni aranžman sa Svjetskom bankom u pripremi, proširenje plovidbene infrastrukture, turizam i ribarstvo);
x
zaštita voda (kanalizacioni sistemi, rješavanje koncentrisanih zagaivaa) takoe predstavlja dugoronu aktivnost i on
se realizuje kroz odobrenu kreditnu liniju sa EIB-a i kroz realizaciju projekta Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom;
x
ekonomska analiza po slivnim podrujima, koja je u toku, planira se okonati 2011. godine;
x
monitoring kvaliteta je u toku (postavljanje monitoring stanica i mjerenje kvaliteta na postojeim stanicama) – dugorona i stalna aktivnost; i
x
usklaivanje vodoprivrednih rješenja sa rješenjima iz ove oblasti koja se primjenjuju u okruženju.
Pored toga, Vlada Republike Srpske e uz strateški plan vodosnabdijevanja i vodozaštite nastaviti sa kapitalnim projektima u
oblasti vodosnabdijevanja, vodovoda i kanalizacije u veini opina u Republici Srpskoj, za šta e biti potrebno i sufinansiranje
od strane lokalnih zajednica, Republike i stranih kreditnih sredstava. Iskustvo sa vidljivim klimatskim promjenama i estim nepogodama, zahtijeva hitnu izradu prioritetnih projekata i iznalaženje finansiranja u zaštiti od poplava, kombinovanih sa drugim
korisnicima voda, vodosnabdijevanjem, navodnjavanjem i energetskim korištenjem voda. Takoe, u 2011. godini, s obzirom na
aktuelnu situaciju u oblasti voda, kontinuirano e se raditi na veoj edukaciji kadrova. U kontekstu prava Evropske unije, obuke
e se oslanjati na Direktivu o vodama i Direktivu o poplavama.
6.3.3. Elektroenergetika, energenti, rudarstvo, industrija i MSP
Elektroenergetika. Opi cilj u elektroenergetici je obezbjeenje potrebne koliine energije prema ekonomski održivim cijenama i poveanje efikasnosti njene proizvodnje, transporta, distribucije i potrošnje, uz postepeno stvaranje uvjeta za otvaranje
energetskog tržišta i ulaganje u elektroenergetski sektor. Važan podcilj je razvijanje obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, te usklaivanje zakonodavstva sa standardima Evropske unije. Jasno je i da politika cijena, iako se teži ka tržišnim cijenama, mora još jedno vrijeme biti socijalno senzibilna, odnosno postepena. Mnoge odgovore na ova pitanja trebala bi dati Strategija razvoja energetike Republike Srpske, koja se nalazi u nacrtu.
Kada govorimo o zapoetim aktivnostima u oblasti elektroenergetike i planovima za 2011. godinu, planirano je izvršenje
sljedeih aktivnosti:
x
x
x
x
x
x
Usvajanje prijedloga Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine (usvojen Nacrt strategije u Narodnoj
skupštini Republike Srpske).
Revidovanje Akcionog plana Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, kako bi bila ubrzana dinamika
radova oko izgradnje energetskih objekata.
Revidovanje datih koncesija za izgradnju MHE, ukljuujui mogunost raskida ugovora ukoliko realizacija nije izvjesna.
Oekuje se završetak Studije korištenja vjetropotencijala nakon mjerenja vjetra na definiranim potencijalnim lokacijama. Takoe, oekuje se izrada dokumentacije za realizaciju jednog parka vjetrenjaa do 40 MW, za koji je interes iskazala Elektroprivreda Republike Srpske, a koji e finansirati KfW, što je definirano Memorandumom o razumijevanju sa Saveznom Republikom Njemakom za 2010. godinu.
Nastavak aktivnosti na izradi Akcionog plana za korištenje biomase prema Studiji o procjeni potencijala biomase i mogunosti korištenja biomase za proizvodnju toplotne i elektrine energije.
Nastavak aktivnosti na pripremama za izgradnju TE Stanari instalisane snage 300 MW umjesto planiranih 410 MW, a u toku su pripremni radovi na izgradnji.
5.01.2011.
x
x
x
x
x
x
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
37
Realizacija ugovora o koncesiji za izgradnju MHE Cijevna 1 i MHE Cijevna 2 kompanije “Technorenergy AS” na rijeci Bosni odvija se zadovoljavajuom dinamikom. U toku su završni pregovori sa izvoaima radova i pregovori sa bankama. Oekuje se poetak pripremnih radnji na terenu do kraja 2010. god. Nešto sporijom dinamikom realizuje se i ugovor o koncesiji
za izgradnju MHE Cijevna 3 koncesionara Elektro-Doboj.
Za hidroelektrane na rijeci Bistrici dobivene su graevinske dozvole i privode se aktivnosti na obezbjeenju finansijskih
sredstava. U toku je izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinskih odnosa za dvije MHE na rijeci Prai. U 2011.
godini oekuje se nastavak aktivnosti na realizaciji ovih ugovora i HE Ulog na rijeci Neretvi.
Nastavak aktivnosti na izboru konsultanta za realizaciju Projekta odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik, koji je finansiran kreditnim sredstvima Vlade Japana, a izbor izvoaa radova se oekuje u narednoj godini.
Otvaranje novog kopa uglja PK Gacko.
Vlada Republike Srpske je raspisala javni poziv u cilju izbora strateškog partnera za izgradnju HES Gornja Drina (ukljuujui HE Buk Bijela, HE Foa, HE Paunci i HE Sutjeska).
Donijeti Pravilnik o podsticanju proizvodnje energije korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
Donijeti Zakon o obnovljivim izvorima energije u cilju boljeg ureenja oblasti obnovljivih izvora energije.
Pored navedenih aktivnosti posebno je potrebno obratiti pažnju na sljedee segmente, i to:
x
x
x
x
Energetska efikasnost: U skladu sa Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice Jugoistone Evrope i relevantnim direktivama EU, planira se sistemski urediti ova oblast energetike. Uštede u budžetima javnih ustanova i javnih usluga mogu
biti znaajne i trajne ako se adekvatne edukacije i tehniko-tehnološke mjere primjene u upravi, javnim ustanovama, javnom saobraaju i dr. Proces razvoja energetske efikasnosti otvara mogunosti za razvoj niza usluga i preduzetnikih djelatnosti koje prate njen razvoj, te u svakom pogledu (ouvanje životne sredine, poveanje sigurnosti snabdijevanja, smanjenje
energetske zavisnosti, ekonomsko-finansijske uštede, razvoj konkurentnosti, pokretanje novih proizvodnih programa i usluga, te otvaranje novih radnih mjesta) ini progresivan dio ekonomske politike Vlade.
Smanjenje distributivnih gubitaka elektrine energije: U sklopu programa za poveanje energetske efikasnosti, potrebno je
uložiti dodatne napore u “Elektroprivredi Republike Srpske” za sistemsko smanjenje distributivnih gubitaka na prihvatljiv
(opravdan) nivo. Uvažavajui injenicu da distributivni gubici direktno utiu na gubitak prihoda distributivnih kompanija,
jasno je da smanjenje distributivnih gubitaka spada meu najprofitabilnija ulaganja u elektroenergetskom sektoru, pa otklanjanje uzroka gubitaka elektrine energije treba da bude prioritetan zadatak elektrodistribucija.
Investiciona ulaganja u MH “Elektroprivreda Republike Srpske”: Ukupno planirana ulaganja MH “ERS” za 2011. godinu
iznose 297 miliona KM, a najvei dio investicija odnosit e se na planirane rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije
postojeih objekata, te investicije planirane za izgradnju novih elektroenergetskih objekata.
Kompanija “Elektroprenos BiH”: Republika Srpska e svojim aktivnostima nastojati da zaštiti svoj kapital u zajednikoj
Kompaniji za prenos elektrine energije koja je ustanovljena Zakonom na nivou BiH. Deblokadom rada Kompanije stavljaju se u funkciju znaajna finansijska sredstva i otvaraju mogunosti za nova znaajna investiciona ulaganja.
Obzirom da su nafta i gas jedan od bitnih faktora uspješne realizacije razvojne strategije i jaanja ekonomije Republike Srpske i BiH, Ekonomskom politikom za 2010. godinu je predvien niz aktivnosti kojima je cilj dalji razvoj ove oblasti, a koje su
veinom realizirane ili je njihova realizacija u toku. S obzirom da Republika Srpska nema proizvodnje sirove nafte i prirodnog
gasa planirano je, u cilju poveanja energetske sigurnosti i diversifikacije izvora snabdijevanja energentima, davanje podrške
projektima proizvodnje sirove nafte i gasa. S tim u vezi u narednoj godini vodit e se aktivnosti radi dodjeljivanja koncesije, i
animiranja strateškog partnera koji e otpoeti sa realizacijom ovih projekata.
Nafta. Tokom 2010. godine nastavljena su ulaganja u rekonstrukciju i modernizaciju Rafinerije nafte Brod kako bi se poveao kapacitet prerade, postigao kvalitet proizvoda euro 5 i 6, u skladu sa evropskim standardima, sa aspekta ekologije. Takoe
puštene su u rad modernizovane benzinske pumpne stanice novog vizuelnog identiteta NESTRO. Raspoloživi podaci ukazuju
da se tržište Republike Srpske skoro u potpunosti snabdijeva gorivom iz domae proizvodnje, ali i na injenicu da se tržište BiH
u cjelosti može pokriti proizvodima iz Rafinerije Brod. Proizvodnja e i dalje rasti i u narednim godinama dostii projektovani
kapacitet od 4,2 miliona tona godišnje.
U ovakvim uvjetima ve samim poveanjem proizvodnje u naftnom sektoru obezbijeeni su pozitivni ekonomski efekti, koji se prvenstveno ispoljavaju u angažovanju veeg broja uposlenih radnika, znaajnom poveanju profita iz ove oblasti, poveanju budžetskih prihoda po osnovu uplata poreza, doprinosa i drugih budžetskih obaveza. Osim toga, domaa proizvodnja obezbjeuje bolje, urednije i sigurnije snabdijevanje domaeg tržišta derivatima nafte provjerenog kvaliteta.
Prirodni gas. Regulacija obavljanja djelatnosti vezanih za prirodni gas nastavila se i u 2010. godini. Vode se aktivnosti vezane za razvoj gasne infrastrukture. Pripremljen je Ugovor o ureenju imovinsko-pravnih odnosa, statusno-pravnih pitanja i ulaganja kapitala u Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa “Gas promet” Pale, a koji e stvoriti
pretpostavke za dalji razvoj ovog preduzea i riješiti imovinsko-pravne odnose izmeu ovog preduzea i JP “Srbijagas”. Navedeni Ugovor je proslijeen JP “Srbijagas” na razmatranje i usaglašavanje teksta. Ovim aktivnostima Republika Srpska, ne samo
da izvršava meunarodne obaveze, ve i stvara neophodne preduvjete za dalji razvoj gasne mreže u Republici Srpskoj. Vode se
aktivnosti u cilju pripreme za realizaciju prve faze gasifikacije Republike Srpske, odnosno izgradnje distributivne gasne mreže u
Opini Bijeljina.
U skladu sa zahtjevima Evropske unije, vezanim za korištenje obnovljivih izvora energije i podsticanje projekata proizvodnje biogoriva i biogasa za potrebe saobraaja i proizvodnju toplotne energije, tokom 2010. godine pružana je podrška ovim pro-
38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
jektima. Otpoela je proizvodnja biodizela u opinama Srbac i Brko. Za razvoj ove oblasti potrebno je obezbijediti podsticaje,
kao i veu saradnju investitora sa lokalnim zajednicama i ostalim institucijama.
Tokom 2010. godine je izraen Pravilnik o obavezi energetskih subjekata za dostavljanje podataka o sadržaju, cijeni i prometu derivata nafte. U toku je izrada podzakonskog akta o nainu, koliinama, mjestu i dinamici formiranja obaveznih rezervi
derivata nafte, organizaciji njihovog skladištenja i utvrivanju pravnih lica, koja e se smatrati obaveznicama držanja operativnih rezervi.
Formirana je Komisija za reviziju Odluke o kvalitetu tenih naftnih goriva, po pitanjima kontrole kvaliteta goriva koje se
uvozi u skladu sa standardima BAS EN 590 i 228, pripremljen prijedlog Odluke i upuen u dalju proceduru.
U avgustu 2010. godine podnesen je zahtjev za dobivanje koncesije za izgradnju distributivne mreže gasa u opini Bijeljina
od strane preduzea “Bijeljina gas”.
U toku su aktivnosti na preuzimanju tehnikih pravila EU iz oblasti gasa, kao i okonanje projekta “Harmonizacija regulative i tehnikih standarda u gasnom sektoru zemalja Jugoistone Evrope”. Takoe, u toku je i transponovanje Direktive o zajednikim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa, 2003/55/EZ i Uredbe o osnivanju Agencije za saradnju energetskih regulatora, 713/EC/2009.
Vode se aktivnosti na izradi Studije razvoja gasnog sektora Republike Srpske, kao i aktivnosti na izradi i donošenju podzakonskih akata iz oblasti tenog naftnog gasa, po pitanjima obavljanja djelatnosti skladištenja, pretakanja, snabdijevanja, uvoza i
kvaliteta tenog naftnog gasa.
Što se tie aktivnosti u 2011. godini, planirana je dalja podrška realizaciji investicija u modernizaciju i revitalizaciju proizvodnih kapaciteta u Rafineriji nafte Brod, Rafineriji ulja Modria i Petrolu radi što uspješnijeg poslovanja datih preduzea i dostizanja punih kapaciteta. Planiran je nastavak rada na izradi podzakonskih akata iz oblasti prirodnog gasa kako bi se potpuno
uredila ova oblast te donošenje podzakonskih akata iz oblasti tenog naftnog gasa u skladu sa direktivama i zahtjevima EU. Planirana je izrada Studije razvoja gasnog sektora Republike Srpske i voenje aktivnosti na gasifikaciji pojedinih dijelova Republike Srpske. Planiran je i nastavak podrške projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije u skladu sa zahtjevima Evropske unije
i rad na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta za investitore iz ove oblasti. Takoe, rješavanje imovinskih odnosa i investicija u modernizaciju i rekonstrukciju skladišnih terminala u “Brezianima” kod Prijedora i “Vrbanji” kod Banje Luke ukupnog
kapaciteta od oko 38 hiljada tona, za potrebe skladištenja naftnih derivata bit e završeno poetkom 2011. godine.
Rudarstvo. Sektor rudarstva, kao jedan od znaajnijih nosilaca privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj je, u odnosu na
2009. godinu kada je zabilježen pad proizvodnje od 13%, u 2010. godini zabilježio rast od 8,7%. U oktobru 2010. godine u odnosu na oktobar 2009. godine zabilježen je rast od 9,1%. Najvei rast proizvodnje zabilježen je u proizvodnji ruda metala gdje je
za prvih 10 mjeseci 2010. godine u odnosu na isti period 2009. godine zabilježen rast od 67,2%. Najvee smanjenje proizvodnje
zabilježeno je u sektoru proizvodnje tehnikog graevinskog kamena zbog smanjene potrošnje ovog materijala u graevinskoj
industriji.
U sektoru rudarstva u 2010. godini uoeni su sljedei trendovi:
x
Broj uposlenih je povean i u oktobru je iznosio 4.118 što je poveanje za 116 radnika u odnosu na januar 2010. godine. U januaru 2009. godine broj uposlenih u ovoj oblasti iznosio je 3.884;
x
Obezbjeene su dovoljne koliine energetskih mineralnih sirovina, za sigurno snabdijevanje postojeih termoenergetskih objekata, neophodnih za nesmetan rad - proizvodnja u rudnicima uglja, koji su u sastavu “Elektroprivrede” Republike Srpske, odvijala se po planu i po usvojenom energetskom bilansu Republike Srpske;
x
Prosjena plata u rudarstvu u oktobru 2010. godine iznosila je 945 KM, dok je u septembru iznosila 929 KM što je poveanje 1,7%. U odnosu na prosjenu platu u 2009. godini došlo je do poveanja za 5,8%. Prosjena plata u rudarstvu
u 2010. godini vea je za od prosjene plate u Republici Srpskoj 21,0%;
x
Poslije višegodišnjeg zastoja pokrenuta je proizvodnja u Novom rudniku mrkog uglja “Miljevina” a.d Miljevina. Novi
rudnik mrkog uglja “Miljevina” akcionarsko društvo sa osnovnim kapitalom u 100%-tnom vlasništvu Republike Srpske prošlo je vlasniku transformaciju tj. privatizovano je dana 18.08.2010. godine, prodajom akcija preduzeu “Pavgord” d.o.o. Foa. Ugovorom o prodaji akcija kupac je preuzeo obavezu investirati u Akcionarsko društvo 10.125.000
KM kroz tri godine. Takoe, obezbijedio je u korist Republike Srpske bankarsku garanciju za izvršenje ugovornih
obaveza u iznosu od 500.000 KM;
x
Nastavljena je aktivnost oko dodjele koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa i do kraja 2010. godine planirana je dodjela ukupno 20 koncesija, a što je za pet koncesija više u odnosu na 2009. godinu;
x
Vrši se revizija do sada datih koncesija;
x
U Rudniku Gacko je zbog izuzetno loše hidrološke situacije (najviše kišnih dana od kada se vrše mjerenja) došlo do
prolongiranja rokova za završetak radova na izmještanje korita rijeke Graanice; i
x
Doneseni su zakonski akti koji su bili planirani za 2010. godinu: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu i
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima.
U 2011. godini, u sektoru rudarstva planira se provoenje sljedeih aktivnosti:
x
x
Praenje obezbjeenja dovoljnih koliina energetskih mineralnih sirovina za sigurno snabdijevanje postojeih termoenergetskih objekata;
Na površinskom kopu “Graanica” u Gacku u 2009. godini proizvedeno je 2.119.642 t uglja. Na osnovu proizvodnje u
prvih 11 mjeseci i procjene do kraja godine planirana proizvodnja uglja iznosi 2.160.000 t. Planom za 2010. godinu
predvieno je da se otkopa 2.159.450 t. Za 2011. godinu planira se otkopati 2.268.690 t uglja. Završetak radova na izmještanje korita rijeke Graanice i završetak izrade projektne dokumentacije za otvaranje novog PK;
5.01.2011.
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
39
U rudniku uglja u Ugljeviku za potrebe TE Ugljevik u 2009. godini proizvedeno je 1.928.626 t uglja. U 2010. godine
za potrebe TE “Ugljevik” planirano je da se otkopa 1.479.220 t. U prvih 11 mjeseci ove godine i procjene do kraja godine planirana proizvodnja uglja iznosit e 1.426.000 t. Planom za 2011. godinu predvieno je da se otkopa 1.841.151
t uglja. U ovom rudniku ušlo se u poslednju fazu i postojei površinski kop “Bogutovo selo” može snabdijevati termoelektranu ugljem još najviše pet godina. U narednom periodu potrebno je izraditi plan aktivnosti za otvaranje novog
PK kako bi se stvorile pretpostavke za kontinuiran rad termoelektrane Ugljevik;
x
u Rudniku “Stanari” u 2009. godini otkopano je 713.949 t uglja što je za 84.000 t više od planiranog. Planom za 2010.
godinu predvieno je da se otkopa 650.000 tona uglja. U prvih 11 mjeseci ove godine i procjene do kraja godine planirana proizvodnja uglja iznosit e 750.000 t. Planom za 2011. godinu planirana proizvodnja uglja iznosi 720.000 t. Nakon izgradnje TE Stanari i njenog puštanja u rad planirano je da se eksploatiše oko 3.000.000 t uglja godišnje;
x
U Novom rudniku mrkog uglja Miljevina do kraja 2010. godine oekuje se proizvodnja od 20.000 t uglja. Planom proizvodnje za 2011. godinu predvieno je da se otkopa 60.000 t uglja;
x
U “Boksit” a.d. Milii planom proizvodnje za 2010. godinu predviena je eksploatacija 400.000 t rude boksita. U
prvih deset mjeseci ove godine proizvedeno je 406.517 t rude boksita i 1.134.708 m3 otkrivke. Do kraja godine planirano je da se otkopa još 200.000 m3 otkrivke. U odnosu na isti period 2009. godine zabilježen je porast proizvodnje rude za 61,0% i otkrivke za 31,0%. Radi se na konceptu da se u narednih 25 godina obezbijedi minimalna proizvodnja
od 400.000 tona boksita godišnje. Prošle godine od ukupnog prihoda kompanije rudarstvo je inilo 44,0%. Tokom
2011. planira se otvaranje novog PK kvarcnog pijeska “Bijela stijena” sa proizvodnjom od 40.000 t kvarcnog pijeska
sa pogonom separacije i sušare ime prestaje potreba za uvozom ove vrste mineralne sirovine za potrebe livarske i staklarske industrije. Za 2011. planirana proizvodnja boksita je 400.000 t i otkrivke 2.000.000 m3 što je za 600.000 m3
više nego u 2010. godini. Planiran je rast ukupnog prihoda za 25,0% i rast investicija za 15,0%;
x
Eksploatacija olova i cinka obavlja se u Rudniku “Sase”. Koncesiju za eksploataciju ima preduzee “GROSS” d.o.o.
Gradiška. U prva etiri mjeseca 2009. godine zbog gubitka tržišta nije bilo eksploatacija rude olova i cinka, a do kraja
godine proizvedeno je 110.612 t. U prvih devet mjeseci 2010. godine ostvarena je proizvodnja od 122.108 t. Plan za
ovaj period iznosio je 116.800 t. Planom za 2011. godinu predvieno je da se otkopa 220.000 t rude olova i cinka;
x
Eksploatacija željezne rude na ležištu “Omarska” od strane “ArcelorMittal” d.o.o. Prijedor u prvih 10 mjeseci ove godine iznosila je 1.419.175 t što je u odnosu na isti period prošle godine poveanje za 26,0%. Plan proizvodnje željeznih ruda za 2011. godinu predvia da se otkopa 2.600.000 t rovne rude i 10.000.000 t jalovine;
x
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva zajedno sa Republikim geološkim zavodom je izradilo dokument “Mogunost pronalaženja geotermalne energije u Republici Srpskoj” koji predstavlja osnovu za dalja istraživanja i mogunost iskorištenja ovog resursa. Programom rada Republikog zavoda za geološka istraživanja planirana je izrada Geotermalnog atlasa Republike Srpske. Pored ovog dokumenta planirana je izrada programa za izradu katastra klizišta, hidrogeološke karte, katastar izvora Republike Srpske, studija ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesija i dr;
x
Aktivirati istraživanja i eksploatacije sirove nafte i gasa. Na osnovu dosadašnjih geoloških istraživanja utvreno je da
postoje potencijalni izvori nafte u sjevero-istonom dijelu Republike Srpske koja iznosi od 50 – 350 miliona barela.
Takoe, geofizika istraživanja u podruju Hercegovine, koja su raena tokom 1990. godine, dala su pozitivne rezultate. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima, koji je bio na snazi do 2004. godine, Naftnoj industriji Republike
Srpske sada Rafineriji nafte Brod odobrena su geološka istraživanja nafte i gasa na cijelom podruju Republike Srpske
do 2011. godine. Do isteka ovog roka potrebno je provesti procedure i zakljuiti koncesioni ugovor za istraživanje i
eksploataciju nafte i gasa u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o rudarstvu i Zakonom o geološkim istraživanjima;
x
Nastaviti sa zapoetim aktivnostima u dodjeli koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa. Kroz davanje koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa stvaraju se uvjeti za pronalaženje novih ležišta mineralnih sirovina i za upošljavanje dodatnog broja radnika; i
x
Izrada podzakonskih akata predvienih izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i Zakona o rudarstvu.
Industrija. Sektorske strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2009-2013. godina usvojila je Vlada Republike Srpske sredinom 2009. godine. Na osnovu prijedloga kratkoronih i dugoronih mjera i aktivnosti u okviru deset strateško
razvojnih ciljeva predvienih navedenom strategijom izraen je Akcioni plan za implementaciju, a koji je Vlada Republike Srpske usvojila poetkom 2010. godine. Akcionim planom detaljno su razraene aktivnosti nadležnih ministarstava i institucija Republike Srpske za period do 2013. godine, a koje doprinose razvoju industrije. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva zaduženo je da koordinira aktivnosti oko realizacije Akcionog plana i jednom godišnje obavještava Vladu Republike Srpske o
ostvarenom napretku. S tim u vezi, realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom u 2010. godini Vlada Republike Srpske
razmatrat e poetkom 2011. godine.
U skladu sa Ekonomskom politikom Republike Srpske za 2010. godinu realizirana je aktivnost “davanje podsticajnih sredstava izvoznim privrednim subjektima”, a koja je planirana u dijelu preraivake industrije. Podsticajna sredstva su namijenjena
izvoznim privrednim subjektima za izgradnju novih, adaptaciju ili dogradnju postojeih proizvodnih hala, uvoenje savremenih
tehnologija, savremene opreme i know-how, razvoj novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa ili usluga, s ciljem posti-
40
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
zanja proizvodnje vee dodane vrijednosti i proizvodnje bazirane na inovacijama, i slino, s tim da su u 2010. godini, zbog
utjecaja svjetske ekonomske krize, ova sredstva u znatnoj mjeri korištena za održavanje procesa proizvodnje i broja uposlenih.
Po osnovu podsticaja izvoznim privrednim subjektima u 2010. god. je 240 privrednih subjekata dobilo podsticajna sredstva
planirana budžetom od 15.000.000 KM. Pomenuti privredni subjekti upošljavaju ukupno 21.291 radnika, i u toku 2009. god.
ostvarili su izvoz svojih proizvoda u vrijednosti od 610.390.793 KM, a što je 36% od ostvarenog izvoza Republike Srpske. U
okviru Akcionog plana Sektorske strategije razvoja industrije kao strateški cilj utvreno je Poveanje i podsticaj izvoza, dok je
jedna od aktivnosti u okviru navedenog cilja provoenje Javnog poziva za dodjelu sredstava po osnovu sufinansiranja podsticaja izvoza. Pomenuta aktivnost se provodi kontinuirano od 2006. godine, a ostvareni efekti su sljedei:
x
x
x
x
ukupna vrijednost podsticaja (2006: 2.200.000 KM; 2007: 2.300.000 KM; 2008: 5.870.000 KM; 2009: 10.000.000 KM;
2010: 15.000.000 KM; što ukupno iznosi: 35.370.000 KM);
broj izvoznika (2006: 37 korisnika; 2007: 85; 2008: 189; 2009: 215; 2010: 229);
vrijednost podsticaja po korisniku konstantno se poveavala (u 2007. najmanji iznos dodjeljenih sredstava je bio 2.980 KM,
a najvei 34.980 KM, dok u 2010. god. najmanji iznos je bio 10.000 KM, dok je najvei 130.100 KM);
korisnici sredstava u 2010. godini e dostaviti ministarstvu do marta 2011. izvještaje o namjenskom korištenju sredstava i
finansijske izvještaje po završnom raunu za 2010. godinu, tako da e se tada moi konkretnije analizirati efekti dobivenih
sredstava za 2010. god.
Podsticajna sredstva izvoznim privrednim subjektima nastavit e se dodjeljivati i u 2011. godini.
U potpunosti e se realizirati dio Sektorske strategije razvoja industrije Republike Srpske, koji se odnosi na Sektorsku strategiju razvoja drvne industrije Republike Srpske za period od 2009. do 2013. godine, te usvojiti i implementirati Akcioni plan realizacije Sektorske strategije razvoja drvne industrije Republike Srpske po svim strateško-razvojnim ciljevima. Sredstva za podsticaj izvoza za drvopreraivae e biti raspodijeljena namjenski, na osnovu propisane procedure i utvrenih kriterija.
MSP. Aktivnosti Ministarstva iz oblasti MSP i preduzetništva usklaene su sa Evropskom poveljom za mala preduzea i
Aktom EU o malim i srednjim preduzeima, a odnose se: na kreiranje novog strateškog okvira za MSP i zanatsko-preduzetniku
djelatnost, podršku planiranju i jaanju preduzetnike infrastrukture, jaanje institucionalne podrške za MSP i zanatsko-preduzetniku djelatnost, horizontalnu i vertikalnu saradnju sa svim institucijama ija djelatnost ima utjecaj na razvoj MSP i preduzetništva, organizovanje radionica, seminara i konferencija za MSP i nadležne institucije, ueše u pripremi i implementaciji projekata iz ove oblasti, obezbjeenje podsticajnih sredstava za MSP te izveštavanje o postignutom napretku u ovoj oblasti.
Ostvarivanju uloge Ministarstva u ovoj oblasti doprinosi mreža lokalnih razvojnih agencija i odjeljenja za privredu, iji rad
praktino koordiniše Republika agencija za razvoj malih i srednjih preduzea.
U postupku usvajanja je i druga po redu Strategija razvoja MSP i preduzetništva u Republici Srpskoj za period 2011-2013.
Ciljevi nove Strategije su da u posmatranom periodu Republika Srpska ima vodeu ulogu u stvaranju preduzetnikog ambijenta
sa brzo rastuim, dobro umreženim, konkurentnim i inovativnim malim i srednjim preduzeima, koja obezbjeuju kvalitetno
upošljavanje.
Aktivnosti Ministarstva iz oblasti MSP i preduzetništva u 2010. god. bile su:
x
x
x
x
x
x
x
x
Restruktuiranje zanatsko-preduzetnikog komorskog sistema,
Pripremne aktivnosti za implementaciju EU akta za MSP,
Djelovanje Savjeta za razvoj MSP i preduzetništva Republike Srpske,
Informacije vezane za razvoj klastera,
Stanje i aktivnosti u oblasti MSP i preduzetništva kroz Godišnji izvještaj o MSP,
Priprema nove Strategije razvoja MSP i preduzetništva u Republici Srpskoj za period 2011-2013. godina,
IPA programiranje za oblast MSP,
Podsticaji za MSP i radnje.
Predviene aktivnosti u ovoj oblasti u 2011. god. su:
x
Izrada novog zakona o zanatsko preduzetnikoj djelatnosti,
x
Izmjena Zakona o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzea,
x
Restrukturiranje institucija i Savjeta za razvoj MSP i preduzetništva,
x
Nastavak podrške razvoju zanatsko-preduzetnikog komorskog sistema,
x
Izrada Studije ouvanja starih zanata u Republici Srpskoj,
x
Izvještavanje Evropske komisije o implementaciji EU akta za MSP,
x
Podrška lokalnim upravama u izgradnji poslovnih zona,
x
Podrška za ueše MSP u obukama i na sajamskim manifestacijama,
x
Podrška za uvoenje sistema kvaliteta u MSP.
6.3.4. Graevinarstvo i stambeno-komunalne djelatnosti
Ekonomska kriza i smanjena investiciona aktivnost ograniavaju željeni privredni rast graevinskog sektora u Republici
Srpskoj. I dalje ostaje osnovni cilj u graevinarstvu – otvaranje infrastrukturnih radova uz angažovanje domae operative i aktivnije ukljuivanje domae graevinske operative u investicione radove u zemljama okruženja, odnosno dobivanje poslova na meunarodnom tržištu, tim prije što, pored prirodnih resursa, graevinarstvo koristi resurse industrije, saobraaja, šumarstva, zanatstva, trgovine i drugih privednih grana, zbog ega se smatra da je ono generator razvoja privrede uope.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
41
Dugorona kriza praena nedostatkom obrtnih sredstava, niskim nivoom korištenja kapaciteta i zastarjele opreme u proizvodnji, visoke zaduženosti izmeu preduzea, restrikcijom investicija, neefikasnosti menadžmenta u preduzimanju adekvatnih
mjera, dovela je mnoga preduzea iz ove oblasti u izuzetno tešku situaciju, a za mnoga preduzea je i sam opstanak doveden u
pitanje. Neka preduzea su se teško prilagodila tržišnim uvjetima poslovanja, a nedostatak investicija, naroito izgradnje veih
graevinskih objekata, još više su otežali uvjete poslovanja.
Generalno se može konstatovati da su postojei kapaciteti u graevinarstvu iznad realno potrebnih za naše tržište. Stanje u
pogledu obezbjeenosti poslova do kraja godine, kao i ugovaranje novih poslova nije zadovoljavajue. Samo mali broj veih
preduzea uspijeva ugovoriti znaajnije poslove i obezbijediti kontinuitet u radu, dok se veina manjih preduzea uglavnom bavi
kampanjskom izgradnjom, od sluaja do sluaja, za poslove koje naješe dobiju po cijenama ispod realnih zbog ega na kraju
ostvaruju negativne rezultate u poslovanju i ne izmiruju obaveze za angažovane radnike.
Proces vlasnike transformacije u oblasti graevinarstva, kao i prelazak na tržišni nain poslovanja, rezultirao je naglim porastom broja usitnjenih preduzea u oblasti visokogradnje, projektovanje, izvoenja završnih i instalaterskih radova. Broj registrovanih preduzea, prema podacima Agencije za poslovne, informatike i finansijske poslove – APIF, dostigao je cifru od 600
pravnih lica.
U ovom momentu teško da bi se moglo rei da imamo graevinsko preduzee koje može samostalno izvoditi kompleksne
objekte na vanjskom tržištu, te e se stoga u 2011. godini, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, nastojati da se
stvori ambijent za udruživanje manjih privrednih subjekata iz ove oblasti radi zajednikog nastupa na ino-tržištu.
Bilateralnim Sporazumom izmeu Vlade SR Njemake i BiH regulirana je poslovna saradnja i nastup preduzea iz BiH na
tržištu SR Njemake. U detašmanskoj 2010/2011. godini Republici Srpskoj su dodijeljene 633 dozvole za rad, i to 232 iz oblasti
graevine i 401 iz ostalih djelatnosti (montaža). Za navedenu detašmansku godinu 29 preduzea je dobilo detašman, od ega 23
preduzea uestvuju u realizaciji detašmana. Pojedina preduzea su kroz zakljuene ugovore obezbijedila poslove u kontinuitetu,
sve do kraja detašmanske godine i ak prelaze u narednu godinu, ali ipak veina preduzea poslove obezbjeuje periodino sa
manjim ili veim prekidima u radu. Treba napomenuti da je prisutno i udruživanje detašmana radi zajednikog nastupa na
inozemnom tržištu, prvenstveno radi obezbjeivanja poslova i meusobne razmjene ili ustupanja slobodnih kapaciteta.
U oblasti graevinarstva tradicionalno se angažuju sezonski radnici, a njihovo neprijavljivanje znatno utie na statistike pokazatelje što vrlo esto daje nerealnu sliku o opem stanju u ovoj oblasti. Zbog ope privredne krize i velikog broja radnika koji
su ostali bez posla, suoeni smo sa injenicom da su u ovoj oblasti u velikoj mjeri angažovani i radnici drugih zanimanja, tako
da imamo este situacije da radnici sa srednjom ili ak višom ili visokom strunom spremom obavljaju poslove nekvalifikovanih
ili polukvalifikovanih radnika.
Niske plate u oblasti graevinarstva su posljedica loše kvalifikacione strukture uposlenih i teških uvjeta poslovanja, ali i oduvijek prisutnog dobivanja poslova pod tržišnim uvjetima u jakoj i vrlo esto i nelojalnoj konkurenciji koja obara cijene koštanja
“damping” ponudama, te dodatno pogoršava i onako loše uvjete rada i poslovanja.
I dalje, u 2011. godini, ostaje osnovni cilj u graevinarstvu – otvaranje infrastrukturnih radova uz angažovanje domae operative i aktivnije ukljuivanje domae graevinske operative u investicione radove u zemljama okruženja, odnosno dobivanje
poslova na meunarodnom tržištu. Da bi se poveala dinamika privredne aktivnosti preduzea iz sektora graevinarstva, u
2011. godini nastavit e sa primjenom sljedeih mjera: nastaviti proces usaglašavanja standarda u oblasti graevinarstva i proizvodnje graevinskih materijala, radi prelaska na evrokodove, što je neophodan uvjet za izlazak na evropsko tržište; otvaranje
veih javnih radova (saobraajnice, energetski objekti) kako bi se stvorili uvjeti za angažovanje kapaciteta graevinske operative; zaštititi domae proizvoae graevinskih materijala angažovanjem nadležnih kontrolnih organa, radi utvrivanja stvarnog
kvaliteta graevinskih materijala koji se uvoze, kako bi se provjerilo da li isti ispunjavaju propisane standarde i normative; osposobljavanje u tehnikom, tehnološkom, intelektualnom i materijalnom sektoru ustanove za ispitivanje materijala i konstrukcija,
za uvoenje evropskih standarda (evrokodova), te nabavku ureaja neophodnih za ispitivanje graevinskih materijala i konstrukcija; strožija inspekcijska kontrola kvaliteta i atesta graevinskih preduzea, kako bi se zaštitio kvalitet gradnje; i obezbijediti
dosljednu primjenu važeih propisa i maksimalno angažovanje kontrolnih organa radi suzbijanja i sankcionisanja “rada na crno”.
Preduzeima i drugim pravnim licima izdato je ukupno 890 rješenja o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti u oblasti
izrade prostorno-planske dokumentacije, tehnike dokumentacije i graenja objekata, odnosno izvoenja radova odgovarajue
vrste i namjene (licence). U skladu sa Zakonom o ureenju prostora i graenju, u okviru Ministarstva formirane su komisije za
polaganje strunih ispita iz arhitektonske, graevinske, mašinske i elektro struke, na osnovu ega se ostvaruju znaajni budžetski
prihodi. U 2011. godini, struni ispiti e se obavljati, pored navedenih, i u okviru saobraajne struke i prostornog planiranja.
U oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poslovnih
zgrada, poslovnih prostorija i garaža i Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini, riješeni su dosadašnji problemi sa primjenom ovog zakona, što e donijeti znaajne finansijske efekte, prije svega, jedinicama lokalne samouprave. Tokom 2010. godine, Ministarstvo za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju je, u okviru svojih nadležnosti, pružalo finansijsku pomo komunalnim preduzeima.
Na osnovu lana 11. st. 3. i 4. Uredbe o predlaganju, odabiru i realizaciji projekata iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske 2007–2010, a na osnovu potpisanih memoranduma, Ministarstvo obavlja praenje efekata
realizacije ovih projekata, kao i pregled, kontrolu i ovjeravanje finansijske dokumentacije po osnovu realizacije projekata. Na
osnovu zadataka iz nadležnosti Ministarstva, do sada se u toku implementacije nalazi 26 projekata za komunalnu infrastrukturu
(sistem vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže) na podrujima opina u Republici Srpskoj. Predstavnici Ministarstva aktivno
uestvuju i u pripremanju tenderske dokumentacije i evaluacije prispjelih ponuda po projektima iz Razvojnog programa Republike Srpske.
Pored toga, bit e pokrenute aktivnosti na uspostavljanju sistema jedinstvene naplate komunalnih usluga. Takoe, bit e jasno definiran nain formiranja cijena komunalnih usluga kroz izradu jedinstvene metodologije utvrivanja cijena komunalnih
usluga, a bit e izvršene i izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim bi se regulirao jedinstveni sistem naplate
42
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
komunalnih usluga svih JKP, uvoenje naknada za prisilnu naplatu, uvoenje zakonske hipoteke za neplaene raune na komunalne usluge, uspostavljanje Registra korisnika komunalnih usluga i uvoenje solidarne odgovornosti za sve lanove domainstva.
Izvršit e se izmjene i dopune Zakona o obligacionim odnosima u pravcu utvrivanja roka zastarijevanja u trajanju od tri godine za pružene komunalne usluge, a u cilju smanjenja broja predmeta na sudovima i poveanja naplate dugovanja od strane komunalnih preduzea. Razmotrit e se i mogunost da se u kupoprodajnim ugovorima navede odredba kojom bi se definiralo ko
je obavezan da izvrši plaanje obaveze za utrošenu vodu, prilikom prenosa prava vlasništva prikljuka za vodu, sa ranijeg na novog vlasnika. Takoe, utvrdit e se mogunost da se dospjele obaveze komunalnih preduzea prema Republici Srpskoj mogu
konverzijom, putem akcija, pretvoriti u ulog države u istom preduzeu.
6.3.5. Transport
Drumski saobraaj. Drumski saobraaj je najzastupljeniji vid saobraaja u Republici Srpskoj sa 80% ueša u ukupnom saobraaju u Republici Srpskoj. Osnovni cilj u ovoj oblasti je unapreenje postojee i izgradnja nove drumske infrastrukture u
skladu sa trans-evropskim koridorima i modernizacija transportnih sredstava prema važeim tehnikim i bezbjednosnim standardima, kako bi drumski saobraaj bio bezbjedan i efikasan i kako bi poveali konkurentsku sposobnost. U narednom periodu težit
e se unapreenju stanja u oblasti prevoza stvari i putnika, dosljednom primjenom propisa koji su u najveoj moguoj mjeri
usklaeni sa propisima Evropske unije. Kada je u pitanju drumska infrastruktura nastavit e se sa izgradnjom novih i rehabilitacijom i modernizacijom postojee putne mreže.
Od zacrtanih ciljeva Ekonomske politike za 2010. godinu realizirano je sljedee:
x
Izmijenjen je Zakon o prevozu u drumskom saobraaju Republike Srpske i Zakon o javnim putevima Republike
Srpske;
x
Dosljedno se provodi Strategija i Program bezbjednosti saobraaja Republike Srpske 2009-2013. god. kroz brojne
aktivnosti; s tim u vezi usvojen je i Nacrt Zakona o bezbjednosti saobraaja na putevima Republike Srpske i u toku je izrada Prijedloga ovog zakona;
x
Projekat rehabilitacije magistralne i regionalne putne mreže se kontinuirano realizuje uz odreene poteškoe po
pitanju kašnjenja prilikom izvoenja radova i izrade projektne dokumentacije. Projekat se finansira iz sljedeih
izvora, i to: EIB sa 78.233.200 KM (40.000.000 EUR), EBRD 58.674.900 KM (30.000.000 EUR), Svjetska banka - WB - IDA 13.105.259 KM (8.200.000 SDR) i Vlada Republike Srpske sa 9.524.253 KM, što ukupno iznosi
159.537.612 KM;
x
U toku su aktivnosti oko pribavljanja upotrebne dozvole za prvu fazu autoputa Banja Luka – Gradiška, dionica
Glamoani – Mahovljani u vrijednosti 132.814.095 KM, a finansiranje je iz sredstava GSM licence 87.814.095
KM i Vlada Republike Srpske – sredstva od privatizacije i sukcesije u iznosu 45.000.000 KM;
x
U toku su završni radovi na izgradnji druge faze autoputa Banja Luka – Gradiška, dionica Mahovljani – Gradiška u ijem finansiranju uestvuju EIB 127.128.950 KM (65.000.000 EUR); EBRD 61.428.513 KM (31.407.900
EUR); italijanska zaklada 782.332 KM (400.000 EUR) i Vlada Republike Srpske - sredstva GSM licence
67.476.135 KM ili 34.500.000 EUR, što ukupno iznosi 256.815.930 KM ili 131.307.900 EUR. U okviru ovog
projekta obezbijeena su i sredstva za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške u iznosu od 15.000.000 EUR.
x
U toku je izgradnja petlje Mahovljani, na spoju autoputeva Gradiška – Banja Luka i Banja Luka – Doboj. Izgradnja se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD): 41.072.430 KM (21.000.000
EUR), grantom Evropske komisije (EC): 9.779.150 KM (5.000.000 EUR) i Vlada Republike Srpske 55.851.580
KM (28.556.459 EUR). Rok završetka izvoenja radova je sredinom 2012. godine;
x
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi autoputa Banja Luka – Doboj završeno je oko 95%. Dužina autoputa je 72 km, uraen je glavni projekat i u toku je revizija istog. Procijenjena vrijednost izvoenja radova iznosi
470.000.000 EUR od ega Vlada Republike Srpske uestvuje sa 75.000.000 KM za rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa trase puta, dok je ueše koncesionara 840.338.440 KM;
x
Realizacija projekta “Trajno rješenje klizišta emerno na magistralnom putu M-20 Foa – Gacko” u toku je. Završetak radova je planiran za septembar 2011. godine, vrijednost projekta je 73.153.651 KM. Projekat se finansira iz sredstava Razvojnog programa Republike Srpske. Radovi su poeli 9. septembra 2008. i izvode se na etiri
dionice puta, ukupne dužine 3,3 km;
x
Realizacija radova na izgradnji tunela Stamboli (928 metara dužine) u toku je. Ugovorena vrijednost radova je
13.453.007 KM. Do sada je realiziran projekat u vrijednosti 9.608.731 KM;
x
Izgradnja pristupnih puteva mostu preko rijeke Save u Rai u sklopu završetka prve faze rekonstrukcije mosta na
rijeci Savi – “Sremska Raa” je završena. U toku su aktivnosti oko tehnikog prijema pristupnih radova na saobraajnici na desnoj obali rijeke Save – Republika Srpska. Vrijednost ugovorenih radova za ovaj dio projekta je
459.910 EUR. Do sada je vrijednost plaenih radova 415.877 EUR;
x
U toku su aktivnosti oko izrade i potpisivanja Sporazuma izmeu Republike Hrvatske i BiH oko izgradnje mosta
na rijeci Savi kod Gradiške i izrada projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost radova na ovom projektu
koji finansira Republika Srpska iznosi cca 30.000.000 KM (15.000.000 EUR). Most na rijeci Savi kod Gradiške
predstavlja povezivanje Republike Srpske sa Republikom Hrvatskom, odnosno sa Evropom, koji e omoguiti
znatno manje zadržavanje vozila u odnosu na postojee. U 2011. godini oekuje se završetak izrade projektne dokumentacije i raspisivanje javnog tendera za izvoaa radova, a poetak radova oekuje se 2012. godine.
Ciljevi Ekonomske politike za 2011. godinu u oblasti drumskog saobraaja su sljedei:
5.01.2011.
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
43
Izrada podzakonskih akata iz oblasti bezbjednosti saobraaja i izmjena i dopuna postojeih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti drumskog saobraaja;
x
Provoenje Strategije i Programa bezbjednosti saobraaja Republike Srpske 2009-2013. godine;
x
Završetak projekta “Rehabilitacija magistralne i regionalne putne mreže Republike Srpske” izvoenjem radova na
preostalim dionicama;
x
Rehabilitacija magistralne i regionalne putne mreže u Republici Srpskoj, sanacija opasnih mjesta;
x
Završetak autoputa Banja Luka – Gradiška;
x
Završetak radova na projektu “Trajno rješenje klizišta emerno na magistralnom putu M-20 Foa – Gacko”,
x
Poetak radova izgradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške;
x
Izvoenje radova na izgradnji petlje Mahovljani, na spoju autoputeva Gradiška – Banja Luka i Banja Luka – Doboj. Rok izvoenja radova je sredinom 2012. godine;
x
Poetak radova na izgradnji autoputa Banja Luka – Doboj dužine 72 km;
x
Nastavak aktivnosti na pregovorima i definiranje uvjeta koncesionog ugovora na izgradnji autoputa Banja Luka
– Glamo;
x
Završetak projektovanja trase autoputa na koridoru Vc koji prolazi kroz Republiku Srpsku i rješavanje imovinskih odnosa na navedenom putnom pravcu;
x
Voenje aktivnosti oko pronalaženja finansijskih sredstava za projektovanje i izgradnju puta Brod na Drini – Šepan Polje;
x
Poetak izgradnje mosta na rijeci Vrbas u Karanovcu (Banja Luka) i
x
Završetak izgradnje autoputa Banjaluka-Klašnice.
Željezniki saobraaj. Željeznice Republike Srpske se teško nose sa konkurencijom ostalih vidova saobraaja zbog nemogunosti da se oslobodi nasleenih problema iz ranijeg perioda, ali i zbog nedovoljnih sopstvenih prihoda koji ne mogu pokriti
tekue troškove poslovanja. Takoe željezniki saobraaj se sporo prilagoava promjenama u saobraajnom tržištu i sporo se
prilagoava novoj zakonskoj regulativi koja se namee kroz pristupanje BiH evropskoj zajednici.
U prvoj polovini 2010. godine je donesen Zakon o ugovorima o prevozu u željeznikom saobraaju koji je usklaen sa meunarodnom konvencijom COTIF o prevozima u meunarodnom željeznikom saobraaju.
U prvih šest mjeseci 2010. godine zabilježeno je znaajno poveanje prevoza u željeznikom teretnom saobraaju i to poveanje iznosi oko 72% u odnosu na isti period prethodne godine, uz ostvarenih 54% više neto tonskih kilometara, što je doprinijelo poveanju prihoda za 71%. U istom periodu prevezeno je 10% manje putnika nego u prethodnoj godini.
Program sukcesivne dokapitalizacije ŽRS-a trebao je da se zapone 2009. godine, ali zbog rada na ispunjavanju zakonskih
uvjeta poetak dokapitalizacije prenesen je u 2010. godinu. Vrijednost prve dokapitalizacije jednaka je vrijednosti godišnjeg
anuiteta za kreditna zaduženja za koje je Republika Srpska zadužena ili bila garant, kao i za projekte koji su implementirani kao
što su kreditni ugovori EBRD 949, EIB 21127 i Portugalski kredit za nabavku teretnih vagona.
Uraena je Studija izvodljivosti programa modernizacije željeznikog saobraaja u Republici Srpskoj na osnovu koje je
predviena obimnija rekonstrukcija željeznikog koridora Novi Grad – Doboj – Zvornik, koji je glavni koridor u Republici Srpskoj. U meuvremenu se radi na obezbjeenju izvora finansiranja cjelokupnog projekta modernizacije ovog željeznikog koridora ija vrijednost je procijenjena na 225 mil. eura.
U 2011. godini u željeznikom saobraaju oekuje se vei stepen implementacije projekata iz kreditnog programa Željeznice
II BiH, koji se finansiraju kreditnim ugovorima EBRD 35148 i EIB 2006/0628. Glavi radovi iz ovog programa se odnose na remont željeznike pruge na dionici Jošavka – Srpska Kostajnica kod Doboja (u dužini do 70 km). Takoe, u 2011. godini planira
se poetak implementacije prvih projekata iz Programa modernizacije željeznike infrastrukture koja se odnosi na koridoru Novi Grad (Dobrljin)-Doboj-Zvornik.
Zbog starosne dobi željeznikog voznog parka planirana je nabavka do 900 novih etvoro osovinskih otvorenih teretnih kola
(serije eans) kroz vezane kreditne ugovore koje obezbjeuju zemlje koje proizvode željeznika vozila. Poetkom 2010. godine
Republika Srpska potpisala je Sporazum o kreditnom zaduženju sa Republikom Poljskom o finansiranju nabavke 210 teretnih
vagona poljske proizvodnje, na osnovu koga e prvi vagoni biti isporueni Republici Srpskoj poetkom 2011. godine.
Realizacija kreditnog programa španske Vlade, kojim e se finansirati nabavka etiri nove putnike garniture nagibne konstrukcije, za koju su potpisani Ugovori o isporuci u vrijednosti do 32 miliona eura trebala je poeti krajem 2009. godine, a saglasnost se oekuje da e biti data do kraja 2010. godine.
Nastavit e se sa restrukturiranjem Željeznica Republike Srpske radi usklaivanja sa EU propisima i ispunjavanja preuzetih
obaveza iz Memoranduma o razumijevanju o razvoju osnovne transportne mreže u Jugoistonoj Evropi (Zapadnom Balkanu) i
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i BiH. U 2011. godini Željeznice Republike Srpske treba da na osnovu donesene
Strategije razvoja izrade Program razvoja koji treba da odredi prioritete i nain njihovog rješavanja u narednih pet godina. Pored
toga, izvršit e se finansijsko restrukturiranje, te racionalizacija putnikog i teretnog saobraaja u cilju obezbjeenja dugorone
održivosti preduzea.
Vazdušni saobraaj. U dosadašnjem periodu vazdušni saobraaj nije dovoljno razvijan iz objektivnih razloga. Iako je održavana postojea saobraajna infrastruktura na Meunarodnom aerodromu Banjaluka, strane avio kompanije do sada nisu pokazale dovoljan interes za otvaranje redovnih linija iz kojih razloga je Vlada osnovala domau Avio kompaniju “Sky Srpska”, koja
je u toku 2010. godine pokrenula odreene aktivnosti u cilju bržeg razvoja ove grane saobraaja. Potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji izmeu domae Avio kompanije “Sky Srpska” sa slovenakom kompanijom “Adria Airways” u drugoj polovini
ove godine, kao i otvaranje redovne linije izmeu Banje Luke i Ljubljane, stvaraju poetne pretpostavke za razvoj avio saobraaja, jer aerodrom u Ljubljani ima direktne veze sa svim veim centrima u Evropi. Realizacija bezviznog režima sa zemljama
44
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
Evropske unije i oekivano ukljuivanje u procese evropskih integracija, kao i postojei zahtjevi za stvaranje uvjeta za poveanje stranih ulaganja u Republiku Srpsku i opi zahtjevi za razvoj izvoza, prioritetno nalažu i zahtijevaju potrebu brzog razvoja
meunarodnog, redovnog, vazdušnog saobraaja, u skladu sa interesima Republike Srpske. Samo planskim razvojem domae
avio kompanije kontinuirano mogu se ostvariti direktne, redovne, kvalitetne i efikasne avio linije prema velikim saobraajnim
centrima u Evropi.
I dalje se radi na razvoju aerodromske infrastrukture. Na aerodromu Banja Luka planirano su proširenje sa istone strane
PSS sigurnosne zone za 75 metara, proširenje putnikog terminala do kapaciteta koji omoguuje prihvat do 100 putnika istovremeno i rekonstrukcija svjetlosne linije. Na aerodromu Trebinje su u završnoj fazi aktivnosti na izradi lokacijske dokumentacije,
a u toku je izrada Plana parcelacije i priprema zahtjeva za definiranje urbanistiko-tehnikih uvjeta za aerodrom Trebinje.
U toku je proces reorganizacije vazduhoplovnih upravnih institucija u Republici Srpskoj i BiH i modernizacija sredstava za
kontrolu vazdušnog saobraaja koja se u BiH provodi na osnovu Strategije razvoja sistema za upravljanje vazdušnim saobraajem u BiH, Zakona o vazduhoplovstvu BiH i Zakona o agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH. U skladu sa navedenim procesom, vrši se transformacija Republike direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske i izgradnja operativnog centra na aerodromu Banja Luka za poslove kontrole vazdušnog saobraaj u BiH.
Vodni saobraaj. Vodni saobraaj u Republici Srpskoj odvija se na rijeci Savi, koja je proglašena za meunarodni plovni
put, te Drini od 0 rkm do 15 rkm, Bosni od 0 rkm do 5 rkm, Vrbasu od 0 rkm do 3 rkm i Uni od 0 rkm do 15 rkm. Plovidba
na rijeci Savi, kao meunarodnom plovnom putu, regulirana je Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save, koji je potpisan 2004.
godine, a iji potpisnici su BiH, Srbija, Hrvatska i Slovenija, i na osnovu koga je uspostavljena Savska komisija, kao i Ugovorom zakljuenim izmeu BiH i Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima unutrašnjih voda i njihovom obilježavanju i
održavanju.
U Republici Srpskoj za saobraaj su otvoreni Luka Šamac i pristan u Brodu (Rafinerija Brod), a u pripremi je i izgradnja Luke u Gradišci, za koju je ve uraena projektna dokumentacija. Luka Šamac je privatizovana i u prvoj polovini 2010. godine i
pretovareno je oko 4.927 tona robe, što je 40% više tereta u odnosu na isti period prošle godine. U luci je uposleno oko 50 radnika, što je nedovoljno s obzirom na poslove koji se obavljaju u Luci. Ukupan BDP Luke iznosi preko tri miliona KM. Dio pretovarnih kapaciteta i transportnih puteva je obnovljen, a u toku je postupak rekonstrukcije pretovarnih dizalica. U Brodu je za
potrebe pretovara nafte i naftnih derivata, Rafinerija Brod u 2009. godini, otvorila pristan namijenjen za pretovar opasnih i zapaljivih materija. U prvoj polovini 2010. godine pretovareno je ukupno 17.289 t nafte i naftnih derivata, što je dva i po puta više
u odnosu na isti period prošle godine.
Na podruju Republike Srpske trenutno ima ukupno osam tovarišta, a za ije otvaranje je data saglasnost Kapetanije pristaništa Brko, koja je Podruna jedinica Ministarstva saobraaja i veza, smještena u Brkom i obavlja poslove nadzora plovidbe
plovnih objekata i postavljanja i premještanja plutajuih objekata, nadzora nad objektima bezbjednosti plovidbe, poslove voenja upisa i brisanja plovnih i plutajuih objekata, voenja brodskih isprava i knjiga, poslove utvrivanja strune osposobljenosti za upravljanje amcima, održavanja reda u lukama, pristaništima i ostalim objektima bezbjednosti. U Upisnik brodova, koji
vodi Kapetanija, trenutno je upisano 26 brodova, od kojih 11 brodova pripada VP “Sava” iz Gradiške, koja se bavi održavanjem vodoprivrednih objekata, plovnog puta i eksploatacijom šljunka, a ostali brodovi upisani u Upisnik koriste se uglavnom za
eksploataciju šljunka.
Uspostavu registra amaca i izdavanje plovidbenih dozvola obavljaju administrativne službe opina, za amce iji vlasnici
imaju prebivalište, odnosno sjedište, na njihovom podruju. Od 2007. godine do 31. januara 2010. godine u registre je upisano
ukupno 426 amaca.
Iako je prevoz robe vodnim putem znatno povoljniji od svih drugih naina transporta robe, neureen i zapušten plovni put
rijeke Save predstavlja problem za plovidbu, a samim tim i za poslovanje, te je neophodno izvršiti obnovu i modernizaciju
istog, ime bi se omoguila bezbjedna i sigurna vožnju ovom rijekom.
Projektom “Ureenje savskog plovnog puta i odreivanje regulacijske linije Save od Rainovaca do Siska” plovni put rijeke
Save e se dovesti u višu kategoriju plovnosti, ime bi Sava postala dio evropske mreže plovnih puteva. U okviru navedenog
projekta parafiran je Sporazum izmeu BiH i Hrvatske o nainu finansiranja i izrade glavnog projekta, te voenja upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okolinu, pribavljanje lokacijskih dozvola, saglasnosti i graevinskih dozvola. Ovim sporazumom
Hrvatska se obavezala da e izraditi glavni projekt za radove na obnovi i modernizaciji vodnog puta rijeke Save na dionici od
Brkog do Siska od rkm 234 do rkm 594, po zahtjevima IV klase plovnosti, a BiH da e izraditi glavni projekt za radove na dionici od
Brkog do Rainovaca od rkm 234 do rkm 211, po zahtjevima Va klase. Za realizaciji ovog projekta koristit e se sredstva iz IPA fondova za 2009. godinu, što se odnosi na Hrvatsku, dok Bosna i Hercegovina rauna na sredstva IPA fondova za 2010. godinu u iznosu
od 1,4 miliona EUR-a. Takoe, treba napomenuti da je za program deminiranja ovog plovnog puta na dionici od Rae (178 rkm) do Jasenovca (508 rkm ) predvieno iz IPA fondova 4,0 miliona EUR-a. U 2011. godini oekuje se da e Svjetska banka obezbijediti
sredstva za finansiranje obnove i rekonstrukcije plovnog puta od Beograda (uše rijeke Save) do Siska.
6.3.6. Komunikacije
Poštanski saobraaj. Najvei dio poštanskog saobraa Republike Srpske obavlja se preko Preduzea za poštanski saobraaj
Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci. Pored Javnog poštanskog operatera koji pruža univerzalne poštanske usluge u Republici Srpskoj registrovana su još tri poštanska operatera koji pružaju kurirske usluge u unutrašnjem i meunarodnom saobraaju, a ije je sjedište na podruju Republike Srpske.
Ekonomskom politikom za 2010. god. planirana su dva velika projekta iz vlastitih sredstava, i to: osnivanje Post banke
(7.500.000 KM) i projekat Back bone (3.510.000 KM). Ulaganja iz ostalih izvora predviena su za nabavku i ugradnju informacionih sistema, poštanske opreme (sorting centar), transportnih i drugih sredstava, kao i rekonstrukciju i adaptaciju graevinskih
objekata. Od predvienog plana projekta Back bone prva faza realiziran je u potpunosti i nalazi se u fazi testiranja. Predvieno
ulaganje u Post banku nije izvršeno iz razloga što se još uvijek traži strateški partner, dok se sredstva predviena za to nalaze na
raunu Preduzea.
Strateški ciljevi, programi i operativni ciljevi, odnosno aktivnosti za 2011. godinu su sljedei i uglavnom predstavljaju nastavak planiranih aktivnosti iz 2010. god., koje još uvijek nisu završene: projekat Back bone II faza (5.850.000 KM, predviena
vrijednost investicije 8.582.500 KM), nabavka mašine za sortiranje pošiljaka (4.387.500 KM, predviena vrijednost investicije
8.775.000 KM), nadogradnja i rekonstrukcija objekta Uprave preduzea (3.510.000 KM, predviena vrijednost investicije
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
45
5.561.500 KM), i nadogradnja i rekonstrukcija objekta PSC Banja Luka (2.000.000 KM, predviena vrijednost investicije
4.100.000 KM). Investicione aktivnosti nadogradnje i rekonstrukcije objekta PSC-a i nabavke mašine za sortiranje su usko vezane jer se nadogradnjom objekta stvaraju preduvjeti za formiranje sortin centra - smještanje mašine za sortiranje. Za sve navedene
aktivnosti sredstva su planirana iz ostalih izvora, tako da i njihova realizacija zavisi od obezbjeenja izvora.
Osim prethodno navedenih investicionih aktivnosti, glavne aktivnosti e se voditi na dobivanju IMPC koda (kako bi postigli
ravnopravan status u odnosu na druge Javne poštanske operatere unutar BiH), razvijanju novih usluga korištenjem savremenih
informacionih tehnologija, stalnoj kontroli kvaliteta usluga uvoenjem nezavisnog sistema mjerenja kvaliteta, modernizaciji i racionalizaciji poštanske mreže, primjeni Zakona o posredovanju u osiguranju.
Uvažavajui tendenciju kretanja usluga u proteklom periodu (2008. godine 10% i 2009. godine 11%) fiziki obim usluga u
2010. god. planiran je u obimu 44.869.198 jedinica, što predstavlja poveanje u odnosu na prethodni period od 7%, a planirano
poveanje u 2011. godini iznosi 5%. Kretanje fizikog obima usluga uvjetilo je i rast planiranih prihoda u 2010. u iznosu od 3%.
Telekomunikacije. Tržište telekomunikacija u Republici Srpskoj ne zaostaje za razvijenim tržištima sa aspekta razvoja i
uvoenja novih telekomunikacionih usluga i tehnologija. Kljuni nosilac razvoja u ovome kontekstu je Telekom Srpske, kako u
kontekstu razvoja infrastrukture, tako i uvoenja novih usluga i tehnologija, ali i unapreenja postojeih. Spomenuto je posebno
izraženo u periodu od 2008. godine, nakon promjene vlasnike strukture Telekoma Srpske i uspostavljanjem nove upravljake
strukture, koja je svojim proaktivnim djelovanjem u potpunosti u pozitivnom smislu promijenila tržišno stanje telekomunikacionog sektora u BiH i Republici Srpskoj, utjecalo na njegov dalji razvoj, ali i pozicioniralo kompaniju kao tržišnog lidera, koji dosljedno igra svoju ulogu po tom osnovu. Ovo je posebno znaajno ukoliko isto stavimo u kontekst benefita za krajnje korisnike
telekomunikacionih usluga, kako sa cjenovnog aspekta, tako i kvaliteta usluga, ali i unapreenja ukupne ponude na tržištu, kao
rezultat intenziviranja konkurentskih odnosa na podruju itave BiH. U skladu sa konstatacijom o liderskoj poziciji Telekoma
Srpske, a posmatrano pojedinim vrstama usluga, tržišno ueše Telekoma Srpske na nivou BiH je 31. decembra 2009. godine
iznosilo:
U skladu sa navedenim ciljevima u Ekonomskoj politici, Telekom Srpske je u segmentu mobilne telefonije u 2009. godini i
prvoj polovini 2010. godine praktino obezbijedio punu pokrivenost, kako teritorije, tako i stanovništva Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske signalom mobilne telefonije, uz istovremenu pokrivenost svih gradova 3G mrežom.
Tabela 6.1. Ueše Telekoma Srpske na nivou BiH na dan 31.12.2009. god.
Ueše Telekoma Srpske (u %)
2007
2008
2009
Fiksna telefonija
36,1
34,9
35,5
Mobilna telefonija (PostPaid, PrePaid)
35,9
37,6
38,6
Mobilna telefonija (PostPaid)
30,7
37,8
43,7
Mobilna telefonija (PrePaid)
36,6
37,6
37,9
Internet usluge (DialUp, xDSL)
12,0
19,2
23,7
Internet usluge (xDSL)
8,2
12,6
18,5
Izvor: Ministarstvo saobraaj i veza.
Aktivnosti, posmatrano sa aspekta liberalizacije tržišta, koje e obilježiti kraj 2010. godine, kao i 2011. godinu na tržištu telekomunikacija u Bosni i Hercegovini su:
x
Prema odredbama RAK Pravila 16/02 sva tri operatora sa znaajnom tržišnom snagom u BiH u fazi su izrade Referentne interkonekcijske ponude za mobilnu mrežu (RIPmob), za koju se oekuje da e stupiti na snagu 2010.
godine. Navedenom interkonekcijom e biti stvoreni uvjeti za ulazak na tržište novih, mobilnih virtuelnih mrežnih operatora (MVNO), pri emu treba istai da politika sektora telekomunikacija BiH za period 2008-2012,
predvia da e RAK sa postojeim mobilnim operatorima usaglasiti RIPmob do kraja 2010. godine, te definirati
nain licenciranja za nove operatore,
x
Razvezana lokalna petlja (LLU),
x
Prema RAK pravilu 35/2008 operatori sa znaajnom tržišnom vrijednošu (SMP operatori) su izradili Referentne
ponude za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji, koje su na snazi od januara 2010. godine,
x
Prenosivost telefonskih brojeva (Number Portability),
x
Saglasno RAK Pravilu 32/2008 SMP operatori su u obavezi da do kraja 2010. godine implementiraju uslugu prenosivosti telefonskih brojeva u fiksnoj i mobilnoj mreži,
x
Rebalans tarifa govornih usluga u fiksnoj telefoniji, koji bi trebao biti završen 2011. godine,
x
Veleprodaja iznajmljenih linija.
Shodno tržišnom stanju, trendovima, te navedenim aktivnostima iniciranim od strane Regulatorne za komunikacije u kontekstu liberalizacije tržišta, strateški cilj Telekoma Srpske u drugoj polovini 2010. godine i u 2011. godini odnosi se na odbranu,
ali i unapreenje postojee tržišne, liderske, pozicije na tržištu BiH telekomunikacija. Pod ovim se podrazumijeva dalji proaktivan tržišni odnos u kontekstu unapreenja postojee i razvoja nove ponude, zasnovane na potrebama i preferencijama korisnika,
te provoenje niza strateških inicijativa, od kojih posebno treba istai:
x
x
x
Dalja realizacija projekta prelska na NGN platformu, kao dio intencije prelaska na ALL IP mrežu,
Podizanje stepena penetracije, odnosno rast broja korisnika 3G usluga u mobilnoj telefoniji, te nastavak širenja 3G
mreže na podruju itave BiH,
Dalji rast korisnike baze u segmentu mobilne telefonije i sticanje liderske pozicije u ovome segmentu i sa aspekta tržišnog ueša,
46
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
x
5.01.2011.
Rast broja korisnika IPTV usluge, kroz tzv. “bundle” ponudu, sa posebnim akcentom na omoguavanje usluge potencijalnim korisnicima u ruralnim podrujima Republike Srpske,
x
Dalja izgradnja infrastrukture i po tom osnovu obezbjeenje rasta broja ADSL pretplatnika na itavom podruju
Republike Srpske, te stvaranja preduvjeta za željeni nivo penetracije IPTV usluge,
x
Unapreenje ueša PostPaid pretplatnika u ukupnom broju korisnika mobilne telefonije, sa namjerom približavanja
važeim relativnim odnosima po ovome osnovu u zemljama okruženja i EU.
Radio-televizija Republike Srpske. Radio-televizija Republike Srpske je u 2010. godini nastavila sa ulaganjem u objekte
koji omoguavaju veu pokrivenost signalom RTRS na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Iz vlastitih sredstava i sredstava Vlade
Republike Srpske, izgraeni su novi radio relejni objekti i opremljeni postojei, ime je postignuta pokrivenost signalom RTRS
teritorije Republike Srpske preko 94%. U aprilu 2010. godine završena je izgradnja novog RTV Doma u Banjoj Luci. Za potpuno tehniko opremanje RTV Doma, koje e obezbijediti sve tehnološke funkcije, s obzirom da se radi o savremenoj i skupoj
tehnikoj opremi, bit e neophodno obezbijediti znaajna finansijska sredstva. I u 2010. godini znaajno je pomenuti podršku i
dodjelu pomoi medijima u Republici Srpskoj u iznosu od 5 miliona KM, što je doprinijelo boljem informisanju graana Republike Srpske, kao i zaštitu radnih mjesta. U 2010. godini usvojena je izmjena i dopuna Zakona o RTRS u cilju zaštite imovine
RTRS odnosno Republike Srpske.
Regionalnim sporazumom (RRC 06, Ženeva) definiran je 17. juna 2015. godine kao krajnji rok za uvoenje digitalne i potpuno gašenje analogne televizije u Evropi, Africi i dijelu Azije, što obavezuje i BiH kao i Republiku Srpsku. U Strategiji prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radio difuziju u BiH odreen je rok najkasnije 1. decembra 2011. godine.
U 2011. godini, najvažniji zadaci i ciljevi RTRS-a su dalji rad na realizaciji Strategije digitalizacije u Republici Srpskoj, kao
i potpuno tehniko opremanje RTV Doma, sa odgovarajuom opremom, te osposobljavanje kadrova za nove tehnologije.
Vlada Republike Srpske e insistirati na izmjeni Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH na nain da hoteli plaaju 10% od ukupne pretplate za sve instalirane prijemnike.
6.3.7. Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Trgovina. Trgovinski sektor Republike Srpske je jedan od najdinaminijih sektora. Njegova dinaminost se ogleda u njegovom uešu u ukupnom bruto domaem proizvodu, stopama realnog rasta trgovinskog sektora u prethodnom periodu, koje su u
nekim godinama bile više od stope realnog rasta bruto domaeg proizvoda, njegovom uešu u uposlenosti i ostvarenim investicijama, te je zbog toga i pretrpio i najvei udar u godini utjecaja svjetske ekonomske krize.
Sektor trgovine je u fazi poveanja efikasnosti, efektivnosti i produktivnosti poslovanja, što daje doprinos stvaranju kvalitetnije usluge za krajnjeg potrošaa. Poveanje efikasnosti i efektivnosti trgovinskog sektora je šansa za domae proizvoae da se
afirmišu na domaem tržištu. Trgovinski sektor Republike Srpske je u posljednjoj deceniji doživio svojevrsnu transformaciju u
pogledu razvoja kapaciteta kroz modernizaciju trgovinskih tehnika i vee ueše trgovinskih centara, hipermarketa, supermarketa, trgovakih lanaca i drugih oblika savremene distribucije. Primjetan je trend investicija u moderne oblike veleprodaje i maloprodaje.
Kao jedno od najosjetljivijih i najsloženijih podruja tranzicije privrede Republike Srpske jeste podruje izgradnje moderne
strukture tržišta i tržišnih institucija. Odnos prema tržištu i trgovini mora biti promijenjen. Potrebno je da taj odnos ima presudnu
ulogu u buduem razvoju i ukljuivanju u evropske integracione tokove. Potrebno je graditi i razvijati strategiju i politiku otvaranja domaeg tržišta i njegovog povezivanja sa tržištem susjednih zemalja i zemalja Evropske unije. U pomenutim procesima,
trgovina može da odigra znaajnu ulogu.
Postoje pozitivni i ohrabrujui znaci da Republika Srpska može iskoristiti svoj razvojni potencijal u narednih deset godina i
tako ostvariti snažan privredni rast koji e dati doprinos unapreenju standarda života svih graana, istovremeno pretvarajui se
u konkurentnu i funkcionalnu tržišnu ekonomiju.
Spoljnotrgovinsko poslovanje Republike Srpske u 2010. godini odlikuje poveanje vrijednosti spoljnotrgovinske razmjene i
znatno vea vrijednost uvoza u odnosu na vrijednost izvoza. Spoljnotrgovinski bilans je slika konkurentske sposobnosti privrede
Republike Srpske na svjetskom tržištu. Smanjenje spoljnotrgovinskog deficita mogue je samo utjecanjem na smanjenje uvoza,
odnosno supstitucijom uvoza sa domaom proizvodnjom i poveanjem vrijednosti izvoza, za što je preduvjet poveanje konkurentnosti domae proizvodnje. Mnoge tranzicione zemlje, meu kojima je i Republika Srpska, nastoje da spoljnotrgovinski debalans riješe veim iskorištavanjem sopstvenih izvora konkurentskih prednosti. Danas, najvei izvoz se ostvaruje plasmanom sirovina i poluproizvoda, odnosno proizvoda niže vrijednosti. Sa druge strane, u strukturi uvoza dominiraju finalni proizvodi visoke
vrijednosti.
Izrada projekta “Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period do 2015. godine” rezultat je strateškog opredjeljenja
Vlade Republike Srpske da stvori uvjete za održivi razvoj tržišta Republike Srpske, poveanje izvoza iz Republike Srpske i da
regulira aktivnosti trgovinske djelatnosti na odgovarajui nain. Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period do 2015.
god. zasnovana je na etiri strateška cilja, i to: poveanje kvaliteta, obima i raznovrsnosti domae proizvodnje; unapreenje i
razvoj konkurentnosti domaih proizvoda; razvoj trgovake mreže i trgovinske strukture Republike Srpske; i uspostavljanje efikasnog institucionalno-pravnog okvira za razvoj trgovine Republike Srpske.
Sve aktivnosti planirane Ekonomskom politikom za 2010. godinu odvijaju se prema predvienom planu rada Ministarstva
trgovine i turizma i do sada su realizirane sljedee: usvojena je Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period do 2015.
godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period do 2015. godine; Nacrt Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini i podzakonski akti iz oblasti trgovine; Nacrt zakona o zaštiti potrošaa u Republici
Srpskoj nalazi se u radnom materijalu i priprema ga Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o zaštiti potrošaa u Republici Srpskoj, koju je imenovala Vlada Republike Srpske i koja se sastoji od predstavnika resornih ministarstava.
Planirane aktivnosti u 2011. godini su:
x
donošenje Odluke o listi proizvoda i usluga od posebnog znaaja za zaštitu standarda stanovništva,
5.01.2011.
x
x
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
47
usvajanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini,
usvajanje Zakona o zaštiti potrošaa u Republici Srpskoj,
pravna regulativa trgovinske djelatnosti - donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju oblast trgovine,
usklaivanje domaeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti trgovine,
x
reguliranje zaštite potrošaa,
x
implementacija Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2015. godine,
x
formiranje Odsjeka za planiranje i razvoj trgovine Republike Srpske,
x
formiranje Savjeta za razvoj trgovine Republike Srpske,
x
formiranje lokalnih kancelarija za planiranje i razvoj trgovine na lokalnom nivou i implementacija akcionog plana na
lokalnom nivou,
x
kancelariju za zaštitu potrošaa transformisati u Odjeljenje za zaštitu potrošaa pri Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske,
x
brendiranje domae proizvodnje,
x
poveanje kvaliteta, obima i raznovrsnosti industrijske proizvodnje, i poljoprivredne proizvodnje i zdrave hrane,
x
razvoj nauno-istraživakog rada i razvoja proizvoda,
x
certifikacija domae proizvodnje,
x
poveanje broja stranih investitora u Republici Srpskoj,
x
promocija izvoza,
x
primjena mehanizama i aktivnosti ekonomske diplomatije,
x
unapreenje konkurentnosti i razvijanje mreže posrednika,
x
uvezivanje proizvoaa i trgovine,
x
razvoj elektronske trgovine,
x
razvoj informacionog modela - jedinstvenog portala trgovine Republike Srpske,
x
implementacija marketing koncepta u razvoju trgovine Republike Srpske,
x
izgradnja i razvoj infrastrukture potrebne za razvoj trgovine,
x
poveanje mogunosti pristupa, raspoloživosti i izbora za potrošae,
x
unapreenje investicione i poslovne klime u trgovinskoj djelatnosti,
x
razvoj trgovinskog preduzetništva, i
x
uvezivanje domaih proizvoaa i trgovinskih objekata.
Turizam i ugostiteljstvo. Na osnovu podataka Republikog zavoda za statistiku Republike Srpske u periodu januar – oktobar 2010. god. ostvareni dolasci u odnosu na isti period prethodne godine bilježe poveanje za 2,4% dok turistika aktivnost
mjerena ostvarenim brojem noenja u prvih deset mjeseci 2010 god. bilježi rast, od 6,0% u odnosu na isti period 2009. god.
Najvea stopa rasta primjeena je u banjskim mjestima, i to dolazaka za 38,0% (od toga stranih za 41,0%, a domaih za 37,1%) i
noenja za 14,5%. S obzirom na efekte svjetske ekonomske krize i na svjetski prosjek pada turistikog prometa rezultati koje
imamo su bolji od oekivanih.
U 2010. godini u Ministarstvu trgovine i turizma su do sada realizirane aktivnosti: Zakon o ugostiteljstvu; Zakon o javnim
skijalištima; Nacrt Zakona o turizmu i Nacrt zakona o boravišnoj taksi - usvojen; podzakonski akti iz oblasti ugostiteljstva, a do
kraja 2010. godine se oekuju: usvajanje Nacrta Strategije razvoja turizma; etiri nova podzakonska akta; realizacija Akcionog
plana obnove nacionalnih parkova; kategorizacija novih ugostiteljskih objekata; nastavak izdavanja licenci turoperatorima; promocija turistikih potencijala Republike Srpske, te realizacija dodjele malih grantova za razvoj pojedinih oblika turizma i promocija turistikog potencijala u iznosu od 1.560.000 KM, planiranih u budžetu Ministarstva trgovine i turizma za 2010. godinu.
Planirane aktivnosti u 2011. godini su:
x
Donošenje novog Zakona o turizmu i Zakona o boravišnoj taksi te Strategije o razvoju turizma kao i niza podzakonskih akata,
x
Dodjela podsticajnih sredstava za razvoj turizma i promocija turistikog potencijala;
x
Edukacije;
x
Koordinacija implementacije Master plana za podruje Jahorine za period 2006–2016. godina, te iniciranje traženje
strateških partnera za investiciona ulaganja u ostale krupnije projekte;
x
Kontinuirana kategorizacija novih ugostiteljskih objekata za smještaj i licenciranje turistikih vodia;
x
Dodjela koncesija iz oblasti turizma (fly fishing, izgradnja turistike infrastrukture i suprastrukture); i
x
Aktivnija saradnja sa UNWTO i ukljuivanje Republike Srpske u programe podrške zemljama lanicama.
Aktivnosti koje e Ministarstvo trgovine i turizma koordinirati i realizirati sredstvima dostupnim putem najavljene podrške
EU fondova i ostalih meunarodnih donatora su:
x
uvoenje integrativnog informacionog sistema za praenje kretanja u oblasti turizma,
x
pojaane aktivnosti na brendiranju Republike Srpske i njenom pozicioniranju na svjetskom turistikom tržištu putem globalnih medijskih mreža,
x
izrada master planova za razvoj turizma regija i destinacija,
x
jaanje kapaciteta turistikog sektora kroz uvoenje novih znanja i trendova svjetske turistike industrije,
x
unapreenje turistikog proizvoda kroz podršku projektima prekogranine saradnje,
x
privlaenje investicija u održivi turizam,
x
podrška razvoju turizma kroz finansiranje veih projekata unapreenja nedostajuih smještajnih kapaciteta u Republici Srpskoj i
48
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
x
podrška manjim projektima, odnosno malom porodinom biznisu (unapreenje infrastrukturnih potencijala pružalaca turistikih usluga ruralnog turizma).
Republika direkcija za robne rezerve. Republika direkcija za robne rezerve je upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine i turizma. Direkcija obavlja strune i druge poslove koji se odnose na formiranje, razmještaj, nabavljanje, uvanje i
korištenje robe robnih rezervi.
Na osnovu analize mogueg pravnog statusa i naina poslovanja Republikih robnih rezervi, funkcionisanje sistema robnih
rezervi u Republici Srpskoj, ukljuujui i obezbjeivanje neophodnih izvora finansiranja, bit e ureeno na sljedei nain:
x
x
x
x
Osnivanje i poslovanje robnih rezervi e biti ureeno posebnim Zakonom o republikim robnim rezervama;
Robne rezerve e imati status posebnog pravnog lica koje posluje po tržišnim principima s tim da e postojea Republika direkcija za robne rezerve izgubiti status Republike upravne organizacije, koja se nalazi u okviru Ministarstva
trgovine i turizma i prerasti u posebno pravno lice pod direktnom kontrolom Vlade Republike Srpske;
Izvori finansiranja robnih rezervi kao pravnog lica organizovanog u formi jednolanog akcionarskog društva u 100%tnom vlasništvu Republike, pored ostalih, mogu biti obezbijeeni kroz emisiju, kako vlasnikih, tako i dužnikih hartija od vrijednosti;
Kupac vlasnikih HOV u 100%-tnom iznosu bila bi Republika kao osniva i jedini vlasnik robnih rezervi. U tom pravcu planiramo i aktivnosti na donošenju novog Zakona o robnim rezervama Republike Srpske u 2011. godini.
Pored toga, kontinuirano e se raditi na poveanju efikasnosti robnih rezervi u smislu blagovremenog reagovanja na cikline
poremeaje na tržištu ponude i tražnje. Vea efikasnost e se postii odreivanjem manjeg broja proizvoda na koje e se reagovati. Takoe, u narednom periodu obezbijedit e se repromaterijali uz odgoeno plaanje ili uz naturalnu razmjenu za pšenicu ili
kukuruz.
6.4. PROSTORNO UREENJE I EKOLOGIJA
Usvajanjem Prostornog plana Republike Srpske do 2015. godine stvorene su pravne pretpostavke za formiranje jedinstvenog
informaciono-dokumentacionog sistema o prostoru Republike Srpske. U toku je formiranje informaciono-dokumentacionog
osnova o prostoru, koji je neophodan osnov za pravilno planiranje i upravljanje prostorom. U toku je implementacija Projekta
urbane infrastrukture - formiranje jedinstvenog informacionog sistema o prostoru RS (GIS). Projekat se finansira iz kredita
Svjetske banke u iznosu od 400.000 USD i sredstava Vlade Republike Srpske u iznosu od cca 125.000 KM. Završetak Projekta
je planiran 30. juna 2011. godine.
Od zacrtanih ciljeva Ekonomske politike za 2010. god. realizirano je sljedee:
x
usvojen je Zakon o ureenju prostora i graenju,
x
usvojeni su podzakonski akti i još neki ekaju na usvajanje,
x
realiziran je Akcioni plan za pomo opinama u izradi prostorno-planske dokumentacije,
x
realizirana je pomo za obnovu i rehabilitaciju kulturno-istorijskih spomenika.
U oblasti prostornog planiranja u 2011. godini e se dovršiti, nastaviti ili zapoeti sljedee aktivnosti:
x
postupak legalizacije bespravno izgraenih objekata;
x
aktivnosti na implementaciji Prostornog plana Republike Srpske;
x
izrada podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o ureenju prostora i graenju;
x
provoenje Akcionog plana za izradu prostorno planske dokumentacije u opinama i gradovima i
x
aktivnosti na realizaciji pomoi za obnovu i rehabilitaciju kulturno-istorijskih spomenika.
Vlada Republike Srpske dala je podršku unapreenju biodiverziteta, promovisanju upravljanja eko sistemom i unapreenju
korištenja zaštienih oblasti, i donijela Odluku o prihvatanju grant sredstava Globalnog fonda za zaštitu životne sredine – GEF.
Potpisan je Sporazum sa Svjetskom bankom o GEF, grant sredstvima za Projekat “Šumska i planinska zaštiena podruja” u
iznosu od 1,7 miliona USD i cca 1,25 mil. USD sredstava sufinansiranja od strane Vlade Republike Srpske (nacionalni parkovi i
rezervati). Ovim projektom se daje podrška rješavanju prijetnji po biodiverzitet, promovisanju upravljanja eko sistemima i unapreuje se korištenje zaštienih oblasti u turizmu. Implementacija projekta je u toku, a aktivnosti se odvijaju prema planu. Ministarstvo od ove godine izdvaja dio sredstava i za pomo u funkcionisanju nacionalnih parkova “Sutjeska” i “Kozara” u skladu sa
raspoloživim sredstvima iz budžet, i to na mjesenom nivou.
Vlada Republike Srpske je 2009. godine dala jednokratnu pomo nacionalnim parkovima, u ukupnom iznosu 450.000 KM.
U 2010. godini donesen je Zakon o nacionalnim parkovima, na osnovu ega slijedi izrada podzakonskih akata.
Sredstva za finansiranje Projekta “Upravljanje vrstim otpadom” obezbijeena su iz kredita Svjetske banke u iznosu od 18
miliona USD, na osnovu ega se vrši sufinansiranje u iznosu od 1,575 miliona USD. Od ovih sredstava se izgrauju regionalne
deponije za odlaganje komunalnog otpada (Prijedor, Zvornik, Derventa, Banja Luka i druge potencijalne regije). U toku su aktivnosti u vezi sa izborom konsultanta za izradu studija, procedure za nabavku opreme za deponije u regijama Zvornik i Prijedor, izrada projektnog zadatka za glavni projekat u Prijedoru i Zvorniku, projekat za vodu, struju i ogradu za Prijedor, detaljno
geodetsko ispitivanje terena u Zvorniku, aktivnosti na pripremi projekta za snabdijevanje vodom i hidrantske mreže za deponiju
u Banja Luci, zatim snabdijevanje strujom i izgradnja trafostanice, kao i izrada idejnog projekta i rekonstrukcija postojeih elija
i za izgradnju nove sanitarne elije u Banjoj Luci. U Republici Srpskoj treba da se rade studije za izbor lokacije za regionalne
sanitarne deponije u Derventi i Trebinju. Projektnim dokumentima je predvieno da se Projekat završi u toku 2014. godine.
Ministarstvo za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju aktivno se ukljuilo u proces evropskih integracija, kandidujui prioritetne projekte iz oblasti zaštite životne sredine prema Evropskoj komisiji za dobivanje sredstava iz IPA-programa.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
49
Narodna skupština Republike Srpske je usvojila u nacrtu Strategiju zaštite vazduha i Strategiju zaštite prirode. Realizacijom
prijedloga mjera u strategijama, koje se odnose na rješavanje specifinih problema u kontekstu ostvarivanja navedenih definiranih ciljeva sa aspekta zajednike meusektorske saradnje, stvorit e se uvjeti za zaštitu vazduha, kao i zaštitu prirode.
Ministarstvo za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju, imenovano od strane Vlade Republike Srpske da provodi UN
Okvirnu konvenciju o klimatskim promjenama u ime BiH, uestvovalo je u izradi i usvajanju Prvog nacionalnog izvještaja BiH,
u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o klimatskim promjenama. Ovaj dokument je uspješno završen i verifikovan od nadležnih organa, ime su se stvorili uvjeti za GEF (Globalni fond za zaštitu životne sredine) da osigura dalju finansijsku pomo za
BiH za pripremu i donošenje Drugog nacionalnog izvještaja.
U toku 2010. godine voene su aktivnosti na uspostavljanju Ovlaštenog tijela (Designated National Authority – DNA) u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da je BiH ratifikovala Kjoto protokol i Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime, kao zemlja u razvoju ima pravo na finansijsku podršku iz namjenskih fondova uspostavljenih u okviru Konvencije preko Globalnog fonda za zaštitu životne sredine - GEF. Pored toga predviena je mogunost da razvijene zemlje pružaju finansijsku podršku zemljama u razvoju putem bilateralnih ili multilateralnih aranžmana, a mogunost za realizaciju projekata sa industrijski razvijenim zemljama je putem mehanizma istog razvoja. Ovaj mehanizam omoguuje da se uvoenjem novih tehnologija u zemljama u razvoju utie na smanjenje emisija, pri emu certifikovani iznos redukcije emisije generisane takvim projektom, industrijska zemlja može pripisati ispunjavanju svojih obaveza iz Kjoto protokola. Uvjet za ueše zemalja u razvoju u
CDM (Clean Development Mechanism) mehanizmu je uspostavljanje institucionalnog i zakonskog okvira za procjenu i odobravanje CDM projekata - odnosno uspostavljanje DNA tijela.
Ministarstvo za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju uestvuje u realizaciji projekta pod nazivom “Projekat
upošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u regiji Srebrenica”. Ovaj projekat e omoguiti da se u
regiji Srebrenica u osnovnim školama instališu kotlovi na biomasu ime e se smanjiti emisija staklenikih gasova u atmosferu.
Projekat se finansira i realizuje od strane UNDP-a.
U 2011. godini, nastavit e se sa realizacijom svih projekata koji su u toku, a koji e doprinijeti zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti, održivom razvoju i ukljuivanju u evropske integracije. U kreiranju i provoenju politika zaštite životne sredine svoje mjesto moraju imati resorno ministarstvo i Fond za zaštitu životne sredine, lokalne zajednice, privredni subjekti i nevladin sektor koji se bavi zaštitom životne sredine.
S ciljem sveobuhvatne zaštite životne sredine i poveanja ekonomskih efekata u ovoj oblasti, osim navedenih projekata, u
2011. godini planirane su sljedee aktivnosti:
x
usklaivanje domaeg zakonodavstva sa evropskim standardima, kroz izradu Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona
o Fondu za zaštitu životne sredine, Zakona o zaštiti vazduha, te podzakonskih akata i
x
podzakonski akti na osnovu Zakona o nacionalnim parkovima.
6.5. ZDRAVSTVENI SISTEM I SOCIJALNA ZAŠTITA
Zdravstvena zaštita. Zdravstvena politika u 2010. godini je bila usmjerena na realizaciju brojnih aktivnosti koje se odnose
na donošenje zakona i podzakonskih akata, realizaciju kapitalnih investicija, te obezbjeenje sigurnih izvora finansiranja.
U 2010. godini usvojena je Strategija unapreenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010-2015.
godina, a do kraja godine planira se i završetak Strategija za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u Republici Srpskoj.
Planom za 2011. godinu planira se izrada Srednjorone strategije razvoja zdravstvenog sistema Republike Srpske, Strategije
upravljanja medicinskim otpadom u Republici Srpskoj, te Izmjene i dopune Strategije sigurne krvi u Republici Srpskoj do 2015.
godine.
Što se zakonskih propisa tie, u 2010. godini donesen je Zakon o predmetima ope upotrebe i podzakonska akta, a u 2011.
godini se planira usvajanje Zakona o zdravstvenom osiguranju, usklaivanje drugih zakona i donošenje podzakonsih akata.
U 2010. god. uraen je Program unapreenja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj, a do kraja 2010. godine je planirano
da se završi i Program sertifikacije zdravstvenih ustanova, Program mjera za spreavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju
zaraznih bolesti za narednu godinu, te Standardi za sertifikaciju zdravstvenih ustanova i Akreditacioni standardi.
U 2011. godini planirano je da se uradi Plan ljudskih resursa za zdravstveni sistem Republike Srpske, u cilju preciznijeg, dugoronog planiranja broja uposlenih i obrazovanja kadrova za zdravstveni sistem, Akcioni plan razvoja zdravstvenog sistema
Republike Srpske i Akcioni plan (2010-2012) za realizaciju Strategije nadzora i borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u
Republici Srpskoj (2008-2012).
Kada je rije o kapitalnim investicijama u zdravstvenom sektoru Republike Srpske za 2010. godinu zapoela je realizacija ili
su realizirani sljedei projekti:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Rekonstrukcija i opremanje KC Banja Luka (3.000.000 KM),
Proširenje kapaciteta Opšte bolnice Gradiška (9.295.572 KM),
Projekat Koreja II. – Modernizacija opreme bolnikog sektora Republike Srpske (35.134.000 KM),
Izgradnja i opremanje Centra za radioterapiju (30.000.000 KM),
Rekonstrukcija i opremanje Klinikog centra Istono Sarajevo - KBS Kasindo - objekat Srbija (2.921.000 KM),
Izgradnja “Nove bolnice” Bijeljina (23.103.242 KM),
Sanacija i adaptacija vojne bolnice “Podromanija” Sokolac za potrebe Specijalne bolnice za forenziku psihijatriju
(3.250.000 KM),
Opremanje nove Opšte bolnice Nevesinje (4.680.000 KM),
Nabavka anesteziološke opreme za bolnice u Republici Srpskoj (6.712.067 KM),
50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
x
x
x
x
x
Unapreenje uvjeta rada zdravstvenih ustanova (1.770.000 KM),
Izgradnja centra za hemodijalizu u Prijedoru (4.900.000 KM),
Izgradnja centra za hemodijalizu u Gradišci (420.000 KM),
Projekat uvoenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolniki sektor Republike Srpske (1.423.280 KM),
Projekat jaanja zdravstvenog sektora (HSEP) - rekonstrukcija, sanacija i opremanje ambulanti porodine medicine
(6.706.447 KM),
x
Projekat uvoenja informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (1.179.534 KM),
x
Nabavka sanitetskih vozila (4.923.609 KM),
x
Renoviranje Doma zdravlja Vlasenica i terenskih ambulanti (350.000 KM), i
x
Projekat obezbjeenje uvjeta za primjenu modela porodine medicine (2.966.117 KM).
Prema tome, ukupne investicije u zdravstveni sektor Republike Srpske u 2010. godini iznose 142.734.868 KM.
Planirane investicije u 2011. godini iznose 347.958.758 KM:
x
Rekonstrukcija i opremanje KC Banja Luka (200.000.000 KM),
x
Izgradnja “Nove bolnice” Bijeljina (59.276.758 KM),
x
Projekat Koreja III - izgradnja južnog krila Klinikog centra Banja Luka (46.200.000 KM),
x
Instalacija informacionog sistema bazinih evidencija ustanovama javnog zdravstva u Republici Srpskoj (5.000.000
KM),
x
Rekonstrukcija i opremanje Klinikog centra Istono Sarajevo - KBS Kasindo - objekat Srbija (2.921.000 KM),
x
Proširenje kapaciteta Zavoda za lijeenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroninih duševnih bolesnika “Jakeš”, Modria (500.000 KM),
x
Unapreenje uvjeta rada zdravstvenih ustanova (961.000 KM),
x
Modernizacija regionalnih zavoda i instituta za javno zdravstvo (1.000.000 KM),
x
Izgradnja centara za hemodijalizu u Foi i Trebinju (1.850.000 KM),
x
Projekat Kardiohirurgija (30.000.000 KM), i
x
Renoviranje Doma zdravlja Kozarska Dubica (250.000 KM).
Nastavljene su aktivnosti na jaanju primarnog nivoa zdravstvene zaštite kroz model porodine medicine i unapreenje mreže centara za mentalno zdravlje i centara za fizikalnu rehabilitaciju. U 2010. godini otvoreni su centri za mentalno zdravlje u Novom Gradu, Mrkonji Gradu, Gacku i Tesliu i Centar za fizikalnu rehabilitaciju u Srebrenici.
U 2011. godini planira se otvaranje centara za mentalno zdravlje u Srebrenici, Kotor Varoši i Foi, kao i centara za fizikalnu
rehabilitaciju u Bijeljini i Banjoj Luci.
U toku je istraživanje o rezultatima realizacije Strategije primarne zdravstvene zaštite (2006-2010), efikasnost i efektivnost
domova zdravlja u pružanju zdravstvene zaštite, ija je svrha dati preporuke kreatorima politike za razvoj Strategije primarne
zdravstvene zaštite u narednom periodu.
U skladu sa definiranim zdravstvenim strategijama, zdravstvena politika u 2011. godini e biti prvenstveno usmjerena na:
obezbjeenje nedostajuih sredstava i sigurnijih izvora finansiranja zdravstvenog sistema izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, kako bi prosjena izdvajanja za zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj približili izdvajanjima u državama u
okruženju; uvoenje novih modela plaanja za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite (DRG model); Obezbjeenje
uvjeta da cjelokupno stanovništvo bude obuhvaeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem; rad na unapreenju propisa u oblasti
zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; jaanje primarnog nivoa zdravstvene zaštite kroz model porodine medicine i
unapreenje mreže centara za mentalno zdravlje i centara za fizikalnu rehabilitaciju; nastavak realizacije Projekta jaanja zdravstvenog sektora (HSEP); pojaan nadzor nad radom i upravljanjem u zdravstvenom sektoru; unapreenje tržišta lijekova, racionalizacija nabavke i upotrebe lijekova; uspostavljanje i izgradnja informacionog sistema u zdravstvenom sektoru; implementacija Strategije e-Zdravstva Republike Srpske; nastavak zapoetih projekata kapitalnih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske; unapreenje sistema kvaliteta i sistema menadžmenta u zdravstvenim ustanovama; edukacija zdravstvenih radnika i
saradnika u skladu sa potrebama zdravstvenog sistema i tehnološkim razvojem; ueše u meunarodnim projektima i njihovu
implementaciju u praksi. Prema preporukama Privredne komore Republike Srpske bit e unaprijeena saradnja sa Zavodom za
medicinu rada i sporta u cilju efikasnije kontrole odobravanja bolovanja.
Reforma zdravstvenog sistema e imati za cilj kvalitetnije i efikasnije pružanja usluga, znaajnije smanjenje troškova poslovanja, te uvoenje novog sistema plaanja zdravstvenim ustanovama, a sve u pravcu stvaranja samoodrživih zdravstvenih ustanova. Novi mehanizam plaanja davalaca usluga treba da obezbjedi stimulacije za poboljšanje efektivnosti, efikasnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga. Uvoenje novog naina plaanja unaprijedit e finansijsku održivost zdravstvenih ustanova i
kontrolu rasta troškova. Opa praksa u svijetu je da bolnice sve više napuštaju sistem plaanja “prospektivnim budžetom” i prelaze na dominantan mehanizam plaanja koji se zasniva na postupnom uvoenju klasifikacije bolesnika prema troškovima lijeenja i plaanja na osnovu toga, po modelu dijagnostikih grupa (DRG - diagnosis related groups). Mehanizam plaanja na
osnovu tzv. dijagnostikih grupa je daleko efikasniji i transparentniji.
Socijalna zaštita. U 2010. godini realizirano je nekoliko projekata, kao što su: Kvalitetom usluga za kvalitetniju socijalnu
zaštitu djece u BiH 2008-2010. godina, Podrška mrežama socijalne sigurnosti i upošljavanja, Jaanje sistema socijalne zaštite i
inkluzije djece u BiH – SPIS, 2008-2011. god., Jaanje kapaciteta i strateško planiranje i razvoj javnih politika. Usvojena je
Strategija unapreenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010-2015. Takoe je uraena situaciona
analiza pod nazivom Socijalna, porodina i djeija zaštita u Republici Srpskoj.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
51
Zbog izmjena i dopuna Zakona o djeijoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske 17/08), došlo je do manjeg ostvarenja
prihoda koji je u 2010. godini utjecao na mogunost i ažurnost isplate pojedinih prava iz Zakona o djeijoj zaštiti.
U 2011. godini planirano je ulaganje 4,2 mil. KM u adaptaciju i sanaciju ustanova socijalne zaštite iji je osniva Republika
Srpska. Socijalna politika e biti prvenstveno usmjerena na: usvajanje novog Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbjeenje dodatnih
sredstava za njegovu primjenu, kao i izradu podzakonskih akata; osnivanje Zavoda za socijalnu zaštitu; izradu Strategije unapreenja položaja starih lica; implementaciju i monitoring Strategije unapreenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja
sa planom akcije za period od 2009-2014. godina i implementaciju i monitoring Strategije unapreenja društvenog položaja lica
sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010-2015.
U cilju rješavanja problema koji su posljedica smanjenja prihoda u budžetu Fonda za djeiju zaštitu za 2009. i 2010. godinu,
planiraju se izmjene i dopune zakona (Zakon o djeijoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o doprinosima), kako bi se obezbijedila nedostajua sredstva za rad Fonda, a samim tim i ukupno funkcionisanje sistema djeije zaštite.
Zakonom o djeijoj zaštiti i Zakonom o radu definirana je obaveza Fonda djeije zaštite da na pismeni zahtjev poslodavca,
istom prizna pravo na sredstva za isplatu naknade neto plate majci, i to na teret Fonda preko 30 dana. Vlada Republike Srpske e
izmjenama propisa odrediti osnovicu za isplatu naknade plate u odnosu na sadašnje zakonsko rješenje tri prosjene plate i ograniiti maksimalan iznos plate koju porodilja može da prima dok je na trudnikom bolovanju, kako bi se riješio problem poveanja plata zadnja tri mjeseca prije otvaranja bolovanja.
Predložene mjere Ekonomske politike bi trebale doprinijeti stabilnijem finansiranju, poveanju kvaliteta i efikasnosti zdravstvene i socijalne zaštite uz bolju kontrolu utroška sredstava i ekonominije poslovanje.
6.6. PORODICA, OMLADINA I SPORT
Porodica. U 2010. godini implementiran je dio Strategije koji je bio predvien za 2010. godinu i koji se odnosio na afirmaciju porodice i porodinih vrijednosti. I ove godine 28. juna održana je tradicionalna manifestacija “Konferencija beba” pod sloganom “Ljepša Srpska - brojnija Srpska”. Tom prilikom Ministarstvo porodice, omladine i sporta izdvojilo je 16.772 KM, a putem telefona 1411 prikupljeno je još 11.620 KM, tako da je svakom djetetu roenom na dan održavanja manifestacije isplaen
iznos od 1.000 KM. Obezbjeeni su školski udžbenici za odline uenike od treeg do devetog razreda osnovnih škola iz porodica sa etvoro i više djece, te je dodijeljeno 1.800 kompleta udžbenika ukupne vrijednosti 300.000 KM. Nastavljena je realizacija
projekta “Fond tree i etvrto dijete”, gdje je svakoj majci treeroenog djeteta isplaen iznos od 500 KM, a svakoj majci etvrtoroenog djeteta iznos od 400 KM. Za ove namjene izdvojeno je 750.000 KM. U toku je realizacija projekta “Izgradnja 97 kua
u 29 opina Republike Srpske”, namijenjenih porodicama sa petoro i više djece koje do sada nisu imale riješeno stambeno pitanje ni po jednom osnovu. Do sada je u okviru ovog projekta u potpunosti završeno 80 kua u 26 opina. Trenutno se u Gradu
Banja Luka grade etiri kue od predvienih osam, dok u dvije opine (Doboj i Tesli) gradnja devet kua još nije poela. Savjet
za demografsku politiku Republike Srpske zapoeo je aktivnosti na realizaciji projekat - studije “Fertilitet, abortusi i kontracepcija u Republici Srpskoj”, dok je Savjet za djecu Republike Srpske realizirao projekta “Položaj i potrebe djece u kolektivnim
centrima Republike Srpske”, a u toku je rad na projektu “Položaj i potrebe posebno nadarene djece u Republici Srpskoj”. Podržani su i projekti organizacije i udruženja projekata usmjerenih na dobrobit djece i porodice za šta je izdvojeno 40.000 KM. Podržana je implementacija Strategije za borbu protiv nasilja u porodici 2009-2013. godine.
Za 2011. godinu predviene su sljedee aktivnosti: Nastavak realizacije Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj za
period 2009-2014. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima; Nastavak realizacije zapoetih projekata Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske i Savjeta za djecu Republike Srpske; Nastavak projekta “Fond tree i etvrto dijete”; Podrška
projektima organizacija i udruženja koji imaju za cilj unapreenje kvaliteta porodinog života, promovisanje porodinih vrijednosti, te projekata usmjerenih na dobrobit djece i porodice; Organizovanje tradicionalne manifestacija “Konferencija beba”; Podrška implementaciji Strategije za borbu protiv nasilja u porodici 2009-2013. godine kroz implementaciju Strategije za razvoj
porodice u Republici Srpskoj.
Omladina. Sve aktivnosti predviene Ekonomskom politikom Republike Srpske za 2010. su u potpunosti realizirane i to:
Pomo javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja (podrška volonterskim projektima Savjeta uenika svih srednjih škola u
Republici Srpskoj – podržano 35 projekata, podrška projektima osnovnih i srednjih škola, podrška (sufinansiranje) projekata jedinica lokalne samouprave); Projekti unapreenja i razvoja omladinskog organizovanja (podrška projektima omladinskih organizacija u cilju unapreenja omladinskog rada, djelovanja i aktivnosti - podržano 103 projekta, finansiranje programa iz dokumenta “Omladinska politika Republike Srpske za period od 2010. do 2015. godine”, a putem utvrenih akcionih planova po oblastima, finansiranje programa besplatnog (za polaznike) kursa engleskog jezika za 1.200 polaznika u 28 opina u Republici Srpskoj,
nastavak realizacije projekta “Trening centar Republike Srpske”, finansiranje programa u cilju implementacije Zakona o volontiranju Republike Srpske, podrška radu Omladinskog savjeta Republike Srpske); Pomo mladima i omladinskim organizacijama u
ruralnim sredinama – kapitalne pomoi (rekonstrukcija i izgradnja omladinskih objekata, podrška projektima u cilju unapreenja
omladinskog rada u ruralnim sredinama); Realizacija posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite
za mlade i mlade brane parove - pomo stambenog zbrinjavanja mladih (dodijeljena 231 subvencija) i Pomo podrške upošljavanju mladih (podržano 27 poslodavaca i uposleno 66 mladih).
Programi i aktivnosti koji su realizirani u 2010. godini, a u okviru Ekonomske politike Republike Srpske, su kontinuirani i
realizacija istih e se nastaviti i u 2011. godini.
Sport. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u 2010. godini realiziralo skoro sve planirane mjere ekonomske politike, i
to: Održan je 1. seminar sa meunarodnim uešem za trenere i sportiste pod nazivom “Edukacija kao baza razvoja sporta”; Realizacija projekta “Besplatni sistematski pregled sportista”; Realizacija Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za period
2008-2012. godine je u toku, u skladu sa Smjernicama realizacije; Osnivanje Republikog instituta za sport – kontinuirano, u
skladu sa Smjernicama realizacije Strategije; Usaglašavanje Zakona o sportu sa komplementarnim dijelovima Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o penzijskom, invalidskom i zdravstvenom osiguranju i zakona koji reguliraju poreze i carine, nije
52
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
izvršeno zbog potreba evidentiranja detaljnih zakonskih odredbi koje bi se trebale usaglasiti sa Zakonom o sportu - oekuje se
usaglašavanje u 2011. godini; Izgradnja mini bi terena nije realizirana zbog nemogunosti obezbjeivanja dodatnih sredstava;
Realiziran je projekat “Ljetni sportski kamp Republike Srpske - 2010”, gdje je Ministarstvo finansiralo troškove smještaja i ishrane za 605 mladih sportista, kao i sportista sa invaliditetom u opinama Trebinju, Doboju, Sokocu, Tesliu, Banja Luci, Gacku, Tjentištu, i Palama – Jahorini. U okviru kampa organizovano je struno predavanje za sve uesnike na teme “Anti – doping,
pretreniranost i ishrana sportista”; Realiziran je projekat Malih olimpijskih igara Republike Srpske za školsku 2009/2010 gdje je
uestvovalo oko 90.000 uenika, kroz etiri nivoa takmienja u šest sportova. U okviru Malih olimpijskih igara Republike Srpske realizuje se projekat “Efekti eksperimentalnog programa u nastavi fizikog vaspitanja za uzrast 10-11 godina u osnovnim
školama Republike Srpske”; Projekat izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata se realizuje u skladu sa budžetskim planom;
Dodijeljeno je 90 stipendija, od toga 70 stipendija perspektivnim sportistima i 10 stipendija sportistima sa invaliditetom u mjesenom iznosu od 170 KM, i 10 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima u mjesenom iznosu od 250 KM. Ukupan
iznos dodijeljenih stipendija na godišnjem nivou je 193.200 KM; Dodijeljeno je 11 nacionalnih sportskih priznanja Republike
Srpske za afirmaciju i razvoj sporta, u ukupnom godišnjem iznosu od 337.316 KM; Uraene su sve pripreme za realizaciju projekta “Stoni tenis osnovcima”, gdje e svim osnovnim školama u Republici Srpskoj biti dodijeljeni stolovi i pratea oprema za
stoni tenis. Vrijednost projekta je 100.000 KM; Projekat dodjele sportske opreme sportskim organizacijama realizuje se u skladu
sa raspoloživim sredstvima; Projekat pomoi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 96.600 KM;
Projekat pomoi sportskim organizacijama u ukupnom iznosu od 243.630 KM; Projekat pomoi sportskim organizacijama – neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 920.729 KM; i Projekat pomoi sportskim organizacijama i sportskim manifestacijama u Brko Distriktu, u ukupnom iznosu od 74.000 KM.
Tabela 6.2. Projekti izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata
JU Kulturno-sportski centar “Brod”
Brod
Sanacija velike dvorane
20.000
Osnovna škola “Milutin Boji”
Potkozarje/Banja Luka
Sanacija grijanja
4.500
Osnovna škola “Sveti Sava”
Lopare
Izgradnja poligona
10.000
Osnovna škola “Veljko ubrilovi”
Prijedor
Izgradnja poligona
10.000
FK “Omarska”
Prijedor
Izgradnja tribina
20.000
Gimnazija “Filip Višnji”
Bijeljina
Izgradnja terena
20.000
FK “Obradovac”
Gradiška
Izgradnja tribina
20.000
Univerzitet u I. Sarajevu/Medicinski
Istono Sarajevo
Izgradnja terena
40.000
fakultet - Foa
Opina Laktaši
Laktaši
Izgradnja tribina na stadionu
52.153
Pokrivanje tribina na gradskom igraliOpina Srbac
Srbac
štu, ureenje sportskog centra
70.000
Prijebljezi
Opina Modria
Modria
Izgradnja terena
20.000
Opina Brod
Brod
Rekonstrukcija škole
35.000
Opina Pelagievo
Pelagievo
Sportska dvorana
100.000
Opina Rudo
Rudo
Sanacija poda školske sale
44.486
Opina Višegrad
Višegrad
Sanacija poda sportske dvorane
80.000
Opina Novi Grad
Novi Grad
Rekonstrukcija stadiona
100.000
Opina Kostajnica
Kostajnica
Sanacija igrališta
30.000
Opina Zvornik
Zvornik
Sanacija stadiona
20.000
Izvor: Ministarstvo porodice, omladine i sporta.
Prioritetni zadaci Ministarstva porodice, omladine i sporta u 2011. godini, u oblasti sporta su: Organizovanje edukativnih seminara u vezi sa svim segmentima rada sportskih organizacija (izrada planova i programa para, izrada projekata, upis u sportski
registar, organizacija i rad sportske organizacije i sl.). Ovim projektom su obuhvaene i sportske organizacije lica sa invaliditetom; Nastavak rada na osnivanju Republikog instituta za sport, u skladu sa Strategijom razvoja sporta u Republici Srpskoj za
period 2008-2012. godine i Smjernicama za realizaciju Strategije; Uložiti napore za realizaciju usaglašavanja Zakona o sportu sa
komplementarnim dijelovima Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o penzijskom, invalidskom i zdravstvenom osiguranju i zakona koji reguliraju poreze i carine, i drugim zakonima; Realizacija projekta; Male olimpijske igre Republike Srpske za
školsku 2010/2011. godinu; Realizacija projekta “Ljetni sportski kamp Republike Srpske 2011. god.”; Realizacija projekta “Besplatni sistematski pregled sportista”; Nastavak realizacije projekta “Efekti eksperimentalnog programa u nastavi fizikog vaspitanja za uzrast 10-11 godina u osnovnim školama Republike Srpske”; Realizacija projekata izgradnje i rekonstrukcije sportskih
objekata i terena, pomoi sportskim organizacijma i organizacijama lica sa invaliditetom u skladu sa budžetskim mogunostima;
Povodom “3. decembra” Svjetskog dana invalida realizirati projekat organizovanja 3. seminara za lica sa invaliditetom “Uloga i
znaaj sporta u rehabilitaciji lica sa invaliditetom”; Nastavak realizacije dodjele stipendija perspektivnim sportistima, sportistima
sa invaliditetom, potencijalnim olimpijskim kandidatima i dodjele nacionalnih sportskih priznanja Republike Srpske, i uvesti
program pomoi na bazi ranga takmienja.
6.7. NAUKA I TEHNOLOGIJA
Razvoj nauno-istraživake i istraživako-razvojne djelatnosti, te unapreenje inovacionih aktivnosti u Evropskoj uniji, smatra se kljunom osnovom strategije koju je Savjet Evrope usvojio u Lisabonu marta 2000. godine (tzv. Lisabonska strategija), a
koja se nastavlja strategijom “Evropa 2020”. Strategija “Evropa 2020” ima za cilj da EU do 2020. godine unaprijedi svoju privredu zasnovanu na znanju i da tako postane najkonkurentnija ekonomija na svijetu, sa održivim ekonomskim rastom i sa veim
brojem radnih mestima. Sve evropske zemlje slijede preporuke “Evropa 2020” i ugrauju ih u sve svoje razvojne strategije. U
tom smislu, Republika Srpska definira svoju sopstvenu strategiju naunog i tehnološkog razvoja i pronalazi svoj put koji e biti
konvergentan sa pozitivnim kretanjima u razvijenim evropskim državama.
Ope interese i strateške ciljeve u nauno-istraživakoj djelatnosti u Republici Srpskoj, u smislu Zakona o nauno-istraživakoj djelatnosti, Ministarstvo nauke i tehnologije e i u 2011. godini podržati putem sufinansiranja sljedeih programa: programa osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja; programa podsticanja nauno-istraživakog rada koji je u funkciji tehnološkog, inovacionog, regionalnog i ukupnog društvenog razvoja; programa obezbjeivanja i održavanja opreme i prostora za na-
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
53
uno-istraživaki rad; programa meunarodne naune saradnje od znaaja za Republiku Srpsku; programa usavršavanja kadrova
za nauno-istraživaki rad; programa osposobljavanja mladih nadarenih za nauno-istraživaki rad; programa nabavke naune i
strune literature, kao i elektronskih naunih baza podataka; programa izdavanja naunih publikacija i održavanja naunih skupova; programa unapreenja sistema nauno-tehnoloških informacija od znaaja za Republiku; programa nauno-istraživakog
rada Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, univerziteta i nauno-istraživakih instituta; programa podsticanja aktivnosti naunih i strunih društava koji su u funkciji unapreenja nauno-istraživakog rada i promocije i popularizacije nauke i
tehnologije; i drugih programa u skladu Zakonom o nauno-istraživakoj djelatnosti.
Izmjenom i dopunom Zakona o nauno-istraživakoj djelatnosti u dijelu koji se odnosi na institute promijenjeni su uvjeti za
formiranje nauno-istraživakih instituta u smislu poveanja potrebnog broja istraživaa u naunom zvanju, ali istovremeno i
omogueno formiranje nauno-istraživakih centara (NIC) u ustanovama koje imaju uvjet i potrebu za bavljenje naukom. Istovremeno, definirani su kriteriji za ocjenu statusa instituta i date smjernice za reorganizaciju, koja e se provesti 2011. godine i
koja e doprinijeti njihovoj veoj efikasnosti.
U toku 2010. godine osnovana je fondacija Inovacioni centar Banja Luka (ICBL), kao pravno lice zaduženo za provoenje
aktivnosti u vezi sa meunarodnim projektom, obezbijeen i adaptiran prostor za poetak rada i finansirane operativne aktivnosti. U 2011. godini, potrebno je proširiti prostor za rad ICBL i ojaati kadrovsku strukturu Centra, a nedostajua oprema e biti
obezbijeena sredstvima podrške IPA 2009.
Vlada Republike Srpske je u okviru Ministarstva nauke i tehnologije osnovala Javnu ustanovu “Akademska i istraživaka
mreža Republike Srpske” (SARNET) i stvorila bitne preduvjete za izgradnju akademske mreže kao resursa bitnog za prikljuenje univerziteta i nauno-istraživakih instituta Evropskom podruju visokog obrazovanja (ENEA) i Evropskom naunom prostoru (ERA). U toku je realizacija glavnog plana razvoja mreže kojim su obuhvaene sve institucije iz oblasti visokog i srednjeg
obrazovanja, nauke i kulture u Republici Srpskoj, a kojim je predvieno 276 terminalnih konekcija, rutiranje u tri vora mreže
(Banja Luka, Zvornik i Istono Sarajevo) i interkonekcije sa tri akademske mreže susjednih zemalja i sa buduom akademskom
mrežom u Federaciji BiH. U 2011. godini je planirano, pored redovnih aktivnosti, opremanje Mrežnog operativnog centra
(NOC), izgradnja dijela nedostajue distributivne mreže i rješavanje pitanja trajnog smještaja Ustanove.
Poetkom 2008. godine formirana je i JU “Agencija za informaciono društvo Republike Srpske”, takoe u nadležnosti Ministarstva nauke i tehnologije. Za kratko vrijeme Agencija je obezbijedila uvjete za rad, predložila više zakonskih akata iz domena
elektronskog poslovanja i uestvovala u brojnim projektima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Posebno važan
je uspješno realizirani projekat pod nazivom “eSrpska - jedinstveni portal za pružanje elektronskih servisa i informacija iz Republike Srpske”, ija implementacija e u narednom periodu predstavljati okosnicu razvoja elektronskih servisa u domenu servisa
javne uprave Republike Srpske. Agencija e se u 2011. godini fokusirati na izgradnji pretpostavki razvoja infrastrukture javnog
kljua javne uprave Republike Srpske, borbi protiv softverske piraterije i ostalim relevantnim aktivnostima, donošenjem i primjenom zakonskih i podzakonskih akata iz domena svoje nadležnosti. Tokom 2010. godine obezbijeen je dio sredstava za hardversku i softversku podršku, a u 2011. godini je planiran nastavak aktivnosti u smislu izgradnje pomenute infrastrukture, kao i
trajnog rješavanja smještaja Ustanove koja je nosilac poslova sertifikacije.
Pored provoenja redovnih programskih aktivnosti, u 2011. godini je predvien nastavak višegodišnjih posebnih projekata
Ministarstva nauke i tehnologije:
x
Infrastruktura javnog kljua za potrebe izdavanja digitalnih certifikata; Uspostavljanje hardverske osnove za infrastrukturu javnog kljua u organima javne uprave Republike Srpske;
x
Adaptacija i opremanje dodatnog prostora Fondacije Inovacioni centar Banja Luka, sa proširenjem obima i vrste aktivnosti (u finansiranju uestvuje i norveški partner, a oprema je obezbijeena iz IPA fonda);
x
“Centar za digitalizaciju NUB RS”, sufinansiranje projekta Narodne biblioteke RS;
x
Nabavka mrežne opreme za Akademsku i istraživaku mrežu Republike Srpske – SARNET i formiranje Mrežnog operativnog centra (NOC);
x
Infrastrukturno opremanje nauno-istraživakih ustanova;
x
Razvoj E-CRIS.RS - Informacionog sistema o istraživakoj djelatnosti u Republici Srpskoj, za iju koordinaciju aktivnosti i implementaciju samog sistema je zadužen E-CRIS.RS centar u Ministarstvu nauke i tehnologije;
x
Projekat uspostave statistikih indikatora o nauci i tehnologiji u RS.
Izrada Strategije naunog i tehnološkog razvoja Republike Srpske za naredni petogodišnji period predstavlja jedan od osnovnih zadataka iz djelokruga rada Ministarstva u 2010. godini. Osnovni ciljevi Strategije zasnivaju se na potrebama društva koje
prepoznaje važnost nauno-istraživake djelatnosti i sve više se oslanjaju na nauno-istraživake institucije. 2011. godina predstavlja poetak implementacije strateškog dokumenta, u kojoj e redovne programske aktivnosti Ministarstva biti usmjerene u
skladu sa njegovim preporukama i planovima, a u cilju izgradnje nacionalnog inovacionog sistema Republike Srpske (NIS RS).
Inovacioni sistem Republike treba da sistematski poveže istraživake, privredne i visokoobrazovne kapacitete zajedno sa sektorom javne uprave u jedinstven nacionalni sistem koji e u narednom periodu poveati privredne kompetencije Republike Srpske
u cilju poveanja društvenog bruto proizvoda i podizanja standarda života svih njenih graana. U okviru NIS RS posebna pažnja
e biti posveena nauci, istraživanjima i tehnološkom razvoju u Republici Srpskoj, kako bi se svi relevantni kapaciteti u Republici Srpskoj razvijali u pravcu ostvarenja strategije “Evropa 2020” Evropske unije, razvojnih ciljeva iz Milenijumske deklaracije Ujedinjenih nacija, preporuka UNESCO za BiH, te realnih potreba Republike.
U okviru Ministarstva nauke i tehnologije bit e osnovan Fond za razvoj novih tehnologija, ali ne kao pravno lice, u cilju jaanja nivoa transfera tehnologija, istraživanja, razvoja i inovativne djelatnosti u funkciji izvoza, ime e se postii vea konkurentnost domaih privrednih subjekata. Sredstva Fondu e biti preusmjerena iz sredstava koja se troše na naune projekte, koji
nemaju primjenu u industriji.
6.8. KULTURA I MEDIJI
U 2010. godini usvojena je Strategija razvoja kulture Republike Srpske. Do kraja 2010. godine usvojit e se Akcioni plan, a
u narednoj godini e se precizno definirati dalja ulaganja u kulturu. Strategijom je predvien doprinos održivom razvoju Repu-
54
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
blike Srpske kroz kulturu i umjetnost – kreativne industrije, održivost kulturnih organizacija kao i razvoj meunarodne kulturne
saradnje. Jedan od najznaajnijih projekata u proteklom periodu je izrada Programa ureenja spomen podruja Donja Gradina za
koji je Vlada Republike Srpske do sada izdvojila 600.000 KM. Program ureenja Spomen podruja Donja Gradina bit e usvajanje do kraja 2010. godine. U 2011. godini planirano je još znaajnije ulaganje i poetak pojedinanih radova. U 2010. godini
Vlada Republike Srpske je osnovala JU Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani, opina Srebrenica. U 2011. godini planirano je dalje istraživanje šireg podruja Skelana i izgradnja arheološkog muzeja. U cilju efektnog razvoja kreativne industrije
Vlada Republike Srpske planira osnivanje JU Centar za razvoj i unapreenje kinematografije ija primarna djelatnost je usmjerena u pravcu razvoj filmske industrije koja srednjerono gledano može donijeti ekonomsku opravdanost. Vlada Republike Srpske
u proteklom periodu uložila je znaajna sredstva u razvoj kulture i umjetnosti. Dosadašnji fokus je bio na izgradnji niza objekata
u oblasti kulture u cijeloj Republici Srpskoj.
Tabela 6.3. Realizirani projekti u oblasti kulture
Domovi kulture, domovi omladine, sportski objekti
Opina Mrkonji Grad
Opina Oštra Luka
Opina Zvornik
Opina ajnie
Opina Derventa
Opina Milii
Sanacija Doma “ZAVNOBIH” u Mrkonji Gradu
Izgradnja sportske dvorane u MZ Oštra Luka
Izgradnja Doma omladine Zvornik
Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u ajniu
Ureenje centra za kulturu u Derventi
Izgradnja fiskulturne dvorane u opini Milii
Opina Lopare
Završetak Doma kulture u Loparama
295.000
Opina Šamac
Izgradnja Doma kulture u Obudovcu
Izvoenje graevinsko-zanatskih radova na obnovi objekta
Doma kulture “Veljko ubrilovi” u Gradišci
Promjena namjene objekta vojne kasarne u uslužno-smještajni
i sportsko-rekreativni centar u Novom Gradu
Sanacija i opremanje centra za kulturu Modria
Izgradnja Jevrejskog kulturnog centra sa sinagogom u
Banjoj Luci
Završetak izgradnje galerije Kuanski u Istonom
Novom Sarajevu
Sanacija i rekonstrukcija Doma kulture u Kozluku,
opina Zvornik
Arheološko istraživanje rimskog Viminacija u
Skelanima, opina Srebrenica
Arheološko istraživanje rimskog Municipija Skelani,
Srebrenica
Informacioni sistem za povezivanje ispitnih centara za
polaganje vozakih ispita i nabavka opreme
Revitalizacija stalne muzejske izložbe Kozara u NOR-u
Osposobljavanje Ministarstva prosvjete i kulture
Republike Srpske za održavanje video konferencija
Ukupno
350.000
Opina Gradiška
Opina Novi Grad
Srpski kulturni centar Modria
Republiki sekretarijat za vjere RS
Opina Istono Novo Sarajevo
Opina Zvornik
Narodna biblioteka Srebrenica (na osnovu
sporazuma sa opinom Srebrenica)
Narodna biblioteka Srebrenica
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
Nacionalni park “Kozara”, Prijedor
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
1.000.000
850.000
600.000
123.000
450.000
1.853.731
1.000.000
2.000.000
60.000
1.000.000
140.000
100.000
79.000
1.000.000
800.000
250.000
95.000
12.045.731
Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture.
U 2010. godini planiraju se dodatna ulaganja iz sredstava RPRS za projekte koji e se realizirati u toku 2011. godine:
Tabela 6.4. Planirani projekti u oblasti kulture u 2011. godini
Dodatna sredstva po projektu “Sanacija, rekonstrukcija i
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
450.000
dogradnja Doma kulture, Petrovo”
Dodatna
sredstva
po
projektu
“Izgradnja
Doma
omladine
u
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
600.000
Zvorniku”
JU Spomen podruje Donja Gradina
Spomen podruje Donja Gradina, Kozarska Dubica
1.000.000
Ukupno
2.050.000
Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture.
Pored navedenih, za 2011. godinu predvieni su i sljedei projekti:
x
Portal za kulturu Republike Srpske - Republika Srpska ima bogatu kulturnu tradiciju, kulturno materijalno i nematerijalno nasljee, te veliki broj kulturnih manifestacija, umjetnika, kreativaca koji se profesionalno bave nekom od oblasti
kulture i umjetnosti, te svojim kreativnim radom aktivno uestvuju u razvoju kulture Republike Srpske. Ako postavimo pitanje medijske vidljivosti, dostupnosti podataka graanima RS, zastupljenosti svih oblasti kulture i umjetnosti u
medijima, zakonsku regulativu, aktuelna dešavanja iz oblasti kulture i umjetnosti, prezentovanje kulturnih manifestacija, možemo uvidjeti da je kultura RS nedovoljno zastupljena u pisanim, tv medijima kao i digitalnim medijima. Kreiranje jedinstvene baze podataka mapiralo bi kulturu i umjetnost kao bitan faktor u razvoju cjelokupne društvene zajednice, te veom medijskom zastupljenošu bi postepeno razvijala svijest graana o važnosti kulture. Pojedine kulturne
ustanove, pojedinci, umjetnici, NVO organizacije imaju sopstvene veb prezentacije, na kojima je vidljiv njihov rad.
Portal za kulturu bi bio jedinstveno mjesto na kojem bi se uvezali sadržaji postojeih veb stranica, kao i drugi sadržaji.
Ministarstvo prosvjete i kulture bi bilo osnovni nosilac aktivnosti u projektu izrade portala za kulturu. Partneri u reali-
5.01.2011.
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
55
zaciji projekta bi bile javne ustanove kulture na republikom i lokalnom nivou, te NVO organizacije koje su registrovane za obavljanje kulturne djelatnosti. Poseban znaaj u razvoju svijesti o znaaju kulture imale bi lokalne zajednice
koje bi u ovom projektu bile direktno ukljuene na prikupljanju podataka znaajnih za kulture lokalnih zajednica. Razlozi za stvaranje jedinstvenog portala za kulturu je bolja prezentacija kulturnog i umjetnikog stvaralaštva, brži protok informacija znaajnih za javnost, kao i dostupnost informacija na jednom mjestu. Cilj izrade portala za kulturu RS
jeste izrada jedinstvene baze podataka svih oblasti kulture i umjetnosti, te dostupnost informacija putem interneta graanstvu, radnicima u kulturi, umjetnicima, medijima i drugim subjektima.
Projekat Kobis (vraanje nadležnosti) - Projekat je raen prethodne dvije godine, uz saglasnost Vlade Republike Srpske koja je imenovala Komisiju, a iji zadatak je bio da analizira i predloži rješenja u vezi sa prenosom nadležnosti
Cobiss sistema na Nacionalnu biblioteku u Sarajevu i omogui povrat nadležnosti na Narodnu i univerzitetsku biblioteku Republike Srpske. Problem je bio u injenici da naši ispisi koji su autorizovani u NUB-u postaju vlasništvo Nacionalne biblioteke u Sarajevu, u kojoj je došlo do prepravljanja dostavljenih podataka iz NUB-a, pa npr. svi pisci govore bosanski i sav jezik je bosanski itd. Nakon pregovora sa “Izumom” utvrena je mogunost direktnog konektovanja NUB-RS na Izum iz Maribora pod uvjetima kako je to i sa susjednim državama Srbijom, Slovenijom itd. “Izum” je
obezbijedio jedan server-donacija, kako bismo prenijeli na rezervni server sve ispise iz Federacije, a kasnije ga koristili prilikom pripreme naše baze podataka i kako bismo plasirali tu katalogizaciju u regionalnoj razmjeni. Ukoliko ne
pokrenemo realizaciju ovog projekta, on bi ostao u nadležnosti Nacionalne biblioteke u Sarajevu i vjerovatno bismo
trajno izgubili mogunost samostalnog ueša, sa nesagledivim implikacijama po Republiku i bibliotekarstvo uope.
Projekat o kojem je rije je jedan od najznaajnijih iz oblasti informacionih tehnologija. Pokriva 50 opina (gdje god
postoji narodna biblioteka) što znai da obuhvata cijelu Republiku. U treoj i etvrtoj fazi predvieno je umrežavanje
i svih škola, osnovnih i srednjih, tako da se može govoriti o sistemskom i cjelovitom rješavanju, što bi nas dovelo u
sam vrh u oblasti razmjene i korištenja ogromnog broja neophodnih informacija a da sve te informacije mogu biti dostupne pod jednakim uvjetima u cijeloj Republici, odnosno u svim lokalnim zajednicama. Cilj Projekta Virtuelna biblioteka Republike Srpske jeste sistemsko umrežavanje svih biblioteka u Republici Srpskoj i izgradnja jedinstvenog biblioteko-informacionog sistema Republike Srpske, odnosno, formiranje i izgradnja centralnog elektronskog kataloga
(bibliografske baze podataka) RS na programsko-informatikoj platformi Cobiss. To podrazumijeva:
o da sve biblioteke u RS zajedniki grade jedan centralni, elektronski katalog i meusobno preuzimaju zapise
obraene biblioteke grae (što podrazumijeva znaajnu uštedu vremena za obradu);
o da iskljuivo pravo vlasništva nad uzajamnom bazom podataka COBIB.RS ima Centar Virtuelne biblioteke
Republike Srpske (VIBRS Centar kao centralno tijelo Sistema na teritoriji RS koje se formira u NUBRS);
o da je jedinstven biblioteko-informacioni sistem Republike Srpske uvezan na regionalnu mrežu Cobiss.net
putem koje se vrši razmjena bibliografskih podataka sa zemljama u okruženju i drugim lanicama mreže Cobiss.net (Srbija, Crna Gora, BiH, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Albanija...);
o da se postiže ravnomjeran razvoj svih biblioteka u Republici Srpskoj, njihovo ukljuivanje u regionalne,
evropske i svjetske procese kao i savremen nain prezentovanja i pružanja informacija korisnicima (on lajn,
na jednom mjestu, 24 asa dnevno);
o da se time podstie kulturni, obrazovni i privredni razvoj, razvoj nauno-istraživakog rada, brža i efikasnija
razmjena podataka u meunarodnim okvirima i primjena meunarodnih standarda.
Zahvaljujui programu COBISS “Izum” iz Maribora je donirao Republici Srpskoj naunu bazu podataka E-Cris sistem
koji je u fazi realizacije.
x
Osnivanje Javne ustanove Centar za razvoj u unapreivanje kinematografije Republike Srpske - Kako bi se uredila oblast obavljanja, organizovanja, proizvodnja, iznajmljivanje, promet, javno prikazivanje, finansiranje, zaštita i
uvanje kinematografskog djela, kinematografskog materijala i kinematografske grae na teritoriji Republike
Srpske, te radi obezbjeenja razvoja i prezentacije kinematografskog stvaralaštva i njemu komplementarnih djelatnosti koja su od opeg interesa za Republiku Srpsku, kao i druga pitanja od znaaja za obavljanje kinematografskih djelatnosti, donesen je Zakon o kinematografiji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 37/09). lanom 29. Zakona o kinematografiji Republike Srpske predvieno je da Vlada Republike Srpske,
radi podsticanja razvoja i unapreenja kinematografskog stvaralaštva i djelatnosti, osnuje Javnu ustanove Centar
za razvoj i unapreivanja kinematografije Republike Srpske. Naime, oblast kinematografije je veoma važan segment kulture i temelj svakog kulturnog i civilizovanog društva, jer spaja prošlost sa sadašnjicom, povezuje razliite civilizacije i koja trasira put u budunost svakom civilizovanom društvu, do prije tri godine nije bila na adekvatan nain zastupana u našem društvu, a sredstva za obavljanje kinematografske djelatnosti skoro da nisu ni postojala u budžetu Republike Srpske. U protekle tri godine Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture, shvativši potrebu i znaaj kinematografskog stvaralaštva za Republiku Srpsku, izdvojili su znaajna finansijska sredstva iz budžeta za namjene i podršku filmskoj produkciji i drugim komplementarnim djelatnostima u
oblasti kinematografije, ime su doprinijeli da se promijeni stav u pogledu obavljanja ove veoma važne djelatnosti u kulturi Republike Srpske. Rezultat tome svjedoi da su se iz budžeta Republike Srpske, u posljednje tri godine, sufinansirana proizvodnja tri dugometražna igrana filma, više od trideset dokumentarnih, dva kratka igrana i
etiri animirana filma. Mnogi od proizvedenih filmova ostvarili su zapažene rezultate na domaim i meunarodnim filmskim festivalima. Na osnovu navedenog u ovom obrazloženju, te imajui na umu da Republika Srpska
ima u Banjoj Luci Akademiju umjetnosti, koja svake godine produkuje mlade filmske stvaraoce, koji su do sada
56
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
postigli zapažene rezultate na domaim i meunarodnim filmskim festivalima, ime se ukazuje realna potreba i
cijeni opravdanim donošenje Odluke Vlade Republike Srpske o osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj i unapreivanje kinematografije Republike Srpske. Organizovanje Javne ustanove Centar za razvoj i unapreivanje kinematografije Republike Srpske, bila bi pod nadzorom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Takoe, Vlada Republike Srpske e nastaviti da podržava razvoj medija u Republici Srpskoj kako bi se dostigli najviši profesionalni standardi u ovoj oblasti, te obezbijedila samoodrživost medija kao kljune pretpostavke za nezavisnu i profesionalnu
ureivaku politiku.
6.9. OBRAZOVANJE
U savremenim razvijenim društvima obrazovanje i vaspitanje su glavni pokretai razvoja. Za malu zemlju kakva je Republika Srpska razvoj ljudskih resursa je posebno važan za razvoj svih drugih sektora društva. Republika Srpska mora biti otvorena
prema Evropi i svijetu. Kako svaki aspekt nacionalnog razvoja ostvaruju ljudi, te razvoj ljudskih resursa treba biti nacionalni prioritet. Zbog sve vee važnosti obrazovanja za nacionalni razvoj u razvijenim zemljama Evropske unije istraživanje, obrazovanje
i struno osposobljavanje predstavljaju osnovna nematerijalna ulaganja. Obrazovanjem treba osigurati održivi nacionalni razvoj,
uspješnu integraciju u Evropsku uniju, nacionalni identitet ouvanjem kulturne baštine i trajni lini razvoj stanovništva.
Protekla 2010. godina je bila godina nastavka dogradnje obrazovnog sistema Republike Srpske, kroz donošenje sistemskih
zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti. Na ovaj nain je oblast obrazovanja u potpunosti zakonski regulirana. Vlada Republike Srpske je usvojila Strategiju obrazovanja Republike Srpske.
Projekti za 2011. godinu su: Razvoj Informacionog sistema za prikupljanje podataka o ustanovama polaznicima i programima obrazovanja odraslih; Izrada Državnog kvalifikacijskog okvira; Instalacija opreme i uspostavljanje mrežne infrastrukture u
školama u sklopu projekta E-knjiga; E-uenje po modelu 1:1 – Dositej; Obuka nastavnika za sistem administratore u sklopu projekta E-dnevnik; Usklaivanje zakonske regulative sa pravnom steevinom Evropske unije; Nastavak izgradnje, rekonstrukcije i
opremanja školskih objekata, Nastavak reforme srednjeg strunog obrazovanja; Realizacija projekta “Modernizacija Univerziteta u Istonom Sarajevu i Banja Luka”; Nastavak reforme udžbenika u osnovnom i srednjem obrazovanju; i korištenje IPA fondova u razvoju obrazovanja.
Novim Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske preuzelo je
nadležnost u predškolskom obrazovanju, u cilju bolje organizacije rada ovih ustanova i ureenja predškolskog obrazovanja u narednom periodu. Ministarstvo je u školskoj 2009/2010. godini organizovalo produženi boravak u 19 škola i 2 vrtia, a u školskoj 2010/2011. godini u 20 škola u Republici Srpskoj.
Osnovno obrazovanje i vaspitanje obavljaju osnovne škole, te specijalne osnovne škole, muzike i baletske škole. U 2010.
godini na teritoriji Republike Srpske postoji 187 osnovnih škola, 11 muzikih škola i etiri centra za obrazovanje djece sa poteškoama u razvoju. Nastava za uenike osnovnih škola organizuje se u 187 centralnih škola i 546 podrunih škola. U odnosu na
prethodnu godinu smanjen je broj podrunih škola zbog neracionalnost i kvalitetnijeg školovanja. U školskoj 2009/2010. godini
nastavu je pohaalo 113.269 uenika, a u školskoj 2010/2011. godini upisano je 108.019 uenika. U periodu do 2014. godine,
cijela populacija od šest do 15 godina e se obuhvatiti osnovno-školskim obrazovanjem (redovnim, inkluzivnim i specijalnim),
što je bila tradicija na ovim prostorima prije posljednjeg rata, a do 2020. godine mogue je sasvim iskorijeniti nepismenost. Potrebno je izgraditi 22 nova školska objekta ili 48.800 kvadratnih metara zatvorenog školskog prostora i 164.000 kvadratnih metara otvorenog prostora i tada bi se stvorili uvjeti za rad u jednoj smjeni sa organizacijom cjelodnevnog boravka u školi. Sada
ovaj uvjet ispunjavaju škole na seoskim podrujima gdje je došlo do smanjenja stanovništva. Takoe sve osnovne škole u Republici Srpskoj imaju dovoljno otvorenog školskog prostora i vei je od prosjeka u školama Evropske unije.
U oblasti srednjeg obrazovanja izvršeno je informatiko opismenjavanje 3.200 srednjoškolskih profesora, a u 2011. godini,
takoe se planira poveanje kompentencija profesora u informatikom obrazovanju. Reforma gimnazije je aktivnost koja se realizuje kroz odreene etape u cilju modernizacije opeg obrazovanja u skladu sa standardima Evropske unije. Takoe, vrši se evaluacija nastavnog plana i programa u strukama ekonomije, prava, trgovine, ugostiteljstva, turizma, šumarstva i obrada drveta,
mašinstvo i obrada metala, te geodezije i graevinstva. Reforma gimnazije i evulacija nastavnog plana i programa za pet struka
zapoeta je u 2010. godini i planira se nastaviti kontinuirano. Unapreenje kvaliteta upisne politike se takoe radi kontinuirano
gdje je uspostavljen kvalitetniji upis uenika u prve razrede srednjih škola kroz usklaivanje sa potreba tržišta rada, otvaranje
novih zanimanja (npr. tehniar telekomunikacija), kao i saradnja sa relevantnim društvenim partnerima.
Aktuelno stanje u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srpskoj ogleda se u procesima integracije i institucionalnog organizovanja, ime se stvaraju pretpostavke za implementaciju reformskih aktivnosti u skladu sa bolonjskim procesom. Sa ciljem
ubrzavanja reformskih procesa, bolje koordinacije rada i stvaranja uvjeta za predstojeu evaluaciju i meunarodnu akreditaciju
visokoškolskih ustanova, formiran je Savjet za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeenje kvaliteta. Savjet se aktivno ukljuio u
obezbjeenje uvjeta za primjenu reformskih procesa, posebno u oblasti izrade nedostajuih normativnih akata, te standardizaciju
kriterija za licenciranje visokoškolskih institucija u skladu sa Zakonom.
U 2010. godini donesen je novi Zakon o visokom obrazovanju koji i dalje podržava reformu visokog obrazovanja u skladu
sa principima Bolonjske deklaracije i u isto vrijeme, uvažavajui uoene probleme u provoenju reforme u prethodne etiri godine, daje nova rješenja koja treba da omogue unapreenje prostora visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Novim zakonom
predvieno je uspostavljanje Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, visokoškolske ustanove su
definirane kao neprofitne organizacije koje obavljaju javnu službu, predviena je mogunost vanrednog studiranja, precizirani su
uvjeti za upis viših godina studija, pooštreni su uvjeti za osnivanje novih visokoškolskih ustanova i licenciranje studijskih programa, dok su iz postupka priznavanja i nostrifikacije izuzete diplome steene u Republici Srbiji. Usvojena je ,,Strategija razvo-
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
57
ja obrazovanja 2010-2014. godine” kojom su definirani strateški ciljevi u visokom obrazovanju. Kao jedan od prioritetnih pravaca razvoja prostora visokog obrazovanja definirano je poveanje broja studenata na studijskim programima prirodnih i tehnikih
nauka. U aprilu 2010. godine održana je etvrta konferencija visokog obrazovanja koja je posveena temi ,,Uspostavljanje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske”.
Tabela 6.5. Realizirani projekti u oblasti obrazovanja
Ministarstvo prosvjete i kulture za
Izgradnja osnovne škole, fiskulturne dvorane i vanjsko ureenje
4.303.733
OŠ “Pale” Pale
na Palama
Izgradnja fiskulturne dvorane pri OŠ “Vaso Pelagi” u
Opina Pelagievo
320.000
Pelagievu
OŠ “Borisav Stankovi” Banja Luka (na
Projekat za korištenje suneve energije u zagrijavanju
osnovu sporazuma sa Ministarstvom pro50.000
OŠ “Borisav Stankovi” u Banjoj Luci
svjete i kulture RS)
Opina Modria
Izgradnja fiskulturne dvorane pri OŠ “P. P. Njegoš” u
Berkoviima
Izgradnja osnovne škole u opini Kasindo, Grad Istono
Sarajevo
Izgradnja školske fiskulturne sale za potrebe uenika OŠ “Aleksa
Šanti” Osmaci
Izgradnja i opremanje OŠ Vrbaška - u sastavu OŠ
“Mladen Stojanovi” Gornji Podgradci, opina Gradiška
Izgradnja fiskulturne dvorane pri podrunom odjeljenju
OŠ “Miloš Crnjanski” u Hrvaanima
Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja objekta OŠ
“Jovan Jovanovi Zmaj” Kobaš, Srbac
Rekonstrukcija centralne Osnovne škole “Sveti Sava”
Modria
OŠ “Aleksa Šanti” Vojkovii,
Kasindo
Fiskulturna dvorana pri OŠ “Aleksa Šanti” Vojkovii, Kasindo
2.019.000
Opina Mrkonji Grad
Izgradnja sale za fiziko vaspitanje u Podrašnici,
opina Mrkonji Grad
Izgradnja nove petorazredne škole u MZ Modria V,
opina Modria
Izgradnja krova, rekonstrukcija grijanja, zamjena vanjskih otvora, sanacija fiskulturne sale u OŠ “Vuk Karadži” Trebinje
Dogradnja OŠ “Petar Koi” Nova Topola, opina
Gradiška
Izgradnja sale za fiziko vaspitanje pri OŠ “Stevan
Dušani” Pribini, opina Tesli
Izgradnja fiskulturne sale u centralnoj školi u
Sitnešima, opina Srbac
Sanacija školskih objekata OŠ “Sveti Sava” Foa
Izgradnja sportske dvorane pri podrunoj školi “Boško Buha”,
opina Bosanski Brod
Poboljšanje uvjeta rada u centralnoj školi Desanka
Maksimovi Stanari i podrunim školama
500.000
150.000
Sanacija škola na podruju opine Kozarska Dubica
250.300
Sanacija OŠ “Sveti Sava” u Ljubinju
Ugradnja grijanja u Osnovnu školu “Boško Buha” Štrpci i rekonstrukcija Osnovne škole u Rudom
Izgradnja i opremanje objekta podrune škole u Gornjim
Orlovcima, Prijedor
100.000
Opina Berkovii
Ministarstvo prosvjete i kulture za OŠ
“Petar Petrovi Njegoš” Istona Ilidža
Opina Osmaci
Opina Gradiška
OŠ “Miloš Crnjanski” Potoani, opina Prnjavor
OŠ “Jovan Jovanovi Zmaj” Kobaš,
Srbac
Opina Modria
Osnovna škola “Vuk Karadži” Trebinje
OŠ “Petar Koi” Nova Topola,
opina Gradiška
OŠ “Stevan Dušani” Pribini,
Tesli
OŠ “Vuk Karadži” Sitneši, Srbac
OŠ “Sveti Sava” Foa
OŠ “Sveti Sava” Brod
Osnovna škola “Desanka Maksimovi”
Stanari, opina Doboj
OŠ “Vuk Karadži” i Srednja
mješovita škola “Nikola Tesla”
Kozarska Dubica
Osnovna škola “Sveti Sava” Ljubinje
Opina Rudo
Osnovna škola “Petar Koi”
Prijedor
Ministarstvo prosvjete i kulture
Republike Srpske
Ministarstvo prosvjete i kulture
Republike Srpske
OŠ “Nemanja Vlatkovi”, Šipovo
Opina Donji Žabar
Opina Pelagievo
OŠ “Jova Jovanovi Zmaj” Trebinje
Osnovna škola “Dositej Obradovi”
Razboj Lijeve, opina Srbac
Osnovna škola “Radoje Domanovi”
Osjeani, opina Doboj
Edukacija djece ranog školskog uzrasta u saobraaju
Uvoenje elektronskog dnevnika u osnovne i srednje škole
Zamjena stolarije, podova i mokrih vorova u centralnoj OŠ
“Nemanja Vlatkovi” Šipovo i krova u PŠ Pljeva
Završetak izgradnje sportsko-školske dvorane u Donjem Žabaru
(III faza)
Nabavka autobusa za prevoz uenika osnovnog obrazovanja na
podruju opine Pelagievo
Dogradnja dvije uionice, sanacija mokrih vorova,
izgradnja fiskulturne dvorane, kao i izgradnja centralnog grijanja
u podrunom odjeljenju OŠ “Jova Jovanovi Zmaj” u Lastvi,
opina Trebinje
Adaptacija i dogradnja podrune škole OŠ Dositej Obradovi
Razboj Lj. u Malom Razboju, opina Srbac
Izgradnja podrune škole “Kožuhe”, pri centralnoj OŠ “Radoje
Domanovi” Osjeani, opina Doboj
200.000
2.650.000
801.936
1.553.000
650.000
600.000
450.000
200.000
497.290
496.927
227.600
418.800
99.560
400.000
360.000
417.700
31.177
1.083.825
260.000
180.000
135.709
429.000
158.900
178.069
58
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
Opina Zvornik
Osnovna škola “Desanka Maksimovi”
Prijedor
Osnovna škola “Jovan Dui”
Bijeljina
Osnovna škola “Sveti Sava” Bijeljina
Osnovna škola “Petar Koi” Han
Kola, Banja Luka
Osnovna škola “Filip Višnji” Donja
Trnova, opina Ugljevik
Osnovna škola “Ozren” Paklenica
Donja, opina Doboj
Osnovna škola “Petar Koi” Brodac,
opina Bijeljina
Opina Zvornik
Opina elinac
Osnovna škola “Holandija” Slatina,
opina Laktaši
Osnovna škola “Ivo Andri” ulii,
opina Tesli
Osnovna škola “Zmaj Jova Jovanovi”
Banja Luka
Osnovna škola “Vuk Karadži” Roevi,
opina Zvornik
Opina Ribnik
Osnovna škola “Mladen Stojanovi”
Laktaši
Univerzitet Istono Sarajevo, Lukavica
OŠ “Petar Koi” Bratunac
Opina Berkovii
Opina Prijedor
Dovršetak izgradnje Osnovne (devetogodišnje) škole u
Karakaju, opina Zvornik
Sanacija i rekonstrukcija Osnovne škole “Desanka
Maksimovi” u Prijedoru
Dogradnja podrune škole u Patkovai i rekonstrukcija centralne
Osnovne škole “Jovan Dui” Bijeljina
Adaptacija i rekonstrukcija postojeeg objekta OŠ “Sveti Sava”
Bijeljina
Sanacija centralne Osnovne škole “Petar Koi” Han Kola i
podrune škole u Striiima
Graevinski radovi na izgradnji kotlovnice i instalacija centralnog grijanja u osnovnoj školi Filip Višnji Donja Trnova, opina
Ugljevik
Sanacija i opremanje OŠ “Ozren” u Paklenici Donjoj,
opina Doboj
Adaptacija Osnovne škole “Petar Koi” Brodac (opina
Bijeljina) i fiskulturne sale pri školi
Fiskulturna sala pri OŠ “Desanka Maksimovi” elopek,
Zvornik
Izgradnja podrune Osnovne škole u Crnom Vrhu, opina
elinac
Izgradnja fiskulturne dvorane u Podrunoj školi Osnovne škole
“Holandija” Slatina u Boškoviima, opina
Laktaši
Izgradnja sale za fiziko vaspitanje i adaptacija male školske
zgrade sa dogradnjom dve uionice pri OŠ “Ivo Andri” ulii,
Tesli
Sanacija fiskulturne sale pri OŠ “Zmaj Jova Jovanovi” u
Banjaluci
Izgradnja Osnovne škole u Branjevu, opina Zvornik
Dogradnja Osnovne škole “Desanka Maksimovi”, Gornji
Ribnik
Rekonstrukcija sportske sale Osnovne škole “Mladen
Stojanovi” u Laktašima i rekonstrukcija krova i sanitarnog
vora Podrune škole u Kriškovcima
Nabavka nastavnih uila i pomagala
Izgradnja fiskulturne sale pri PŠ Konjevi Polje,
opina Bratunac
Izgradnja djeijeg vrtia u opini Berkovii
Izgradnja novog školskog objekta PO Bistrica, OŠ “Jovan
Dui” Lamovita, opina Prijedor
Sanacija krova i zamjena stolarije u OŠ “Ivo Andri”
Banja Luka
5.01.2011.
279.753
374.499
580.000
299.500
250.000
80.000
199.000
163.800
539.741
163.444
443.000
509.000
174.000
980.000
681.000
315.000
1.300.000
480.000
151.000
300.000
Osnovna škola “Ivo Andri” Banja
332.552
Luka
Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture.
U 2010. godini planiraju se dodatna ulaganja iz sredstava RPRS za projekte koji e se realizirati u toku 2011. godine:
Tabela 6.6. Planirani projekti u oblasti obrazovanja u 2011. godini
Univerzitet Banja Luka, Elektrotehniki
Sanacija krova zgrade Elektrotehnikog fakulteta u Banjaluci sa
605.000
fakultet
dogradnjom mansarde
Poboljšanje smještajnih kapaciteta, nabavka opreme za studentStudentski centar Pale
200.000
ski centar Pale
Izgradnja
i
opremanje
sportske
dvorane
u
studentskom
kampuMinistarstvo prosvjete i kulture
1.200.000
su Banja Luka
Univerzitet u Banjoj Luci i Istonom Sara- Nabavka vozila za studente sa invaliditetom
80.000
jevu
Studentski centar Banja Luka
Sanacija Studentskog centra u Banjaluci
95.000
OŠ “ Jovan Dui”, Zalužani, Banja Luka
Sanacija i opremanje OŠ “Jovan Dui”, Zalužani, Banja Luka
150.000
Ministarstvo prosvjete i kulture
Sanacija i opremanje institucija osnovnog i srednjeg obrazovanja
500.000
Dodatna sredstva po projektu “ Izgradnja sale za fiziko vaspitaOŠ “Ivo Andri”, ulii, Tesli
nje i adaptacija male školske zgrade sa dogradnjom dvije uioni95.000
ce pri OŠ Ivo Andri, ulii, Tesli” (ve odobreno 509.000,00 )
OŠ “Ivo Andri”, ulii, Tesli
Sanacija podrune škole Vlajinci
80.000
OŠ “ Stevan Dušani”, Pribini, Tesli
Sanacija podrune škola Buleti
80.000
Završetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ “Nikola Maki” u
Opina Ribnik
300.000
Ribniku
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
59
Univerzitet u Banjoj Luci
Sanacija objekta za potrebe Arhitektonsko-graevinskog fakulteta u Banjaluci
2.500.000
Univerzitet u Banjoj Luci
Sanacija objekta za potrebe Fakulteta politikih nauka u Banjaluci
2.500.000
Ukupno
8.385.000
Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture.
Za dodjelu stipendija studentima koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj obezbijeena su sredstva
u iznosu od 2.000.000 KM, a za studente studija u inozemstvu u iznosu od 100.000 KM. Vlada Republike Srpske je nastavila sa
stimulisanjem upisa studenata na deficitarne studijske programe kroz dodjeljivanje novane pomoi studentima koji se opredijele za ove studijske programe. Studentskim organizacijama koje su aplicirale za dodjelu sredstava za studentske projekte obezbijeena su sredstva u iznosu od 203.000 KM.
Posebno je bilo važno za oblast obrazovanja, ali i Ekonomsku politiku usvajanje Zakona o obrazovanju odraslih, te uspostavljanje Zavoda za obrazovanje odraslih. Na ovaj nain e se pomoi privredi u rješavanju deficitarnih zanimanja, ali i graanima
u smislu prekvalifikacije ili dokvalifikacije, ako je za njihovim zanimanjem prestala potreba. Dakle, Ministarstvo prosvjete i kulture je stvorilo uvjete za kreativan angažman od predškolskog, preko osnovnog, srednjeg i visokog, do obrazovanja odraslih.
Vlada Republike Srpske e provesti reforme visokog i srednjeg strunog obrazovanja, posebno u oblasti kreiranja upisne politike za srednje škole, te definiranje programa školskih i visokoškolskih ustanova u skladu sa potrebama privrede i, s tim u vezi,
ukljuivanje u izradu programa prekvalifikacija. Ova mjera e pomoi u rješavanju problema nedostatka proizvodnih zanimanja,
gdje je potrebno izvršiti reformu praktine nastave, te omoguiti uenicima srednjih strunih škola obavljanje prakse u preduzeima. Takoe, nadležni državni organi, organi lokalnih zajednica, te privrednici e pokrenuti aktivnosti na promovisanju “radnikih zanimanja” i obezbjeenju kvalitetnih programa srednjeg usmjerenog obrazovanja.
Pored toga, Vlada Republike Srpske e pomoi ureenje studentskih domova na Palama i Foi, te zapoeti izgradnju 4. paviljona studentskog doma u Banjoj Luci. Takoe, formirat e Fond za mobilnost studenata, kako bi se podstakla razmjena studenata, te uveše olakšice za prijem studenata po osnovu privremenih i povremenih poslova.
6.10. SOCIJALNI SEKTOR
6.10.1. Sistem penzijsko-invalidskog osiguranja
Poetkom ove godine, tanije 8. januara 2010. god., stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/09) kojim se mijenja lan 87, briše lan 89. i dodaje novi lan 231v. Odredbama lana 87. Zakona regulirano je utvrivanje penzijskog osnova boraca od prve do pete kategorije, uesnika NOR-a prije 9. septembra 1943. godine, kao i utvrivanje penzijskog osnova kod odreivanja porodine penzije iza
poginulog borca ili uesnika NOR-a. Izmjenom lana 87. Zakona, borcima šeste i sedme kategorije ukida se tzv. garantovani
penzijski osnov. Brisanjem lana 89. Zakona, ukida se poveanje penzije borcima od prve do sedme kategorije, kao i uesnicima
NOR-a, koji prema ukupnom penzijskom stažu ne mogu ostvariti penziju u procentu koji im po zakonu pripada za puni penzijski
staž. Novim lanom 231v. Zakona propisuje se ponovno odreivanje penzija po službenoj dužnosti poev od 1. februara 2010.
godine u skladu sa navedenim izmjenama. Takoe, 6. aprila 2010. god. stupila je na snagu Uredba o posebnoj naknadi uesnicima NOR-a (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10). Odredbama pomenute uredbe je, izmeu ostalog, propisano da
posebna naknada zavisi od visine penzije uesnika NOR-a odreene u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 106/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 i 118/09) i da e se isplaivati korisnicima prava na penziju kojima je penzija u januaru vea od penzije u februaru 2010. godine.
Na 37. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 18. maja 2010. godine usvojena je Strategija reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj, kojom su identifikovana uska grla penzijskog sistema RS, predložene mjere za njihovo otklanjanje, te dat akcioni plan realizacije sa ciljem uspostavljanja dugorono održivog penzijskog sistema, i tom prilikom usvojeni
su sljedei zakljuci:
x
x
x
x
Narodna skupština Republike Srpske prihvata Strategiju reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj i mjere predložene u Strategiji, kao osnovu za postizanje širokog konsenzusa politikih subjekata i socijalnih partnera (predstavnika radnika, poslodavaca i penzionera), te sve subjekte poziva na dijalog i postizanje sporazuma o operativnim mjerama.
Polazei od prihvaenih strateških i operativnih ciljeva u Strategiji, Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske, da do kraja prvog tromjeseja 2011. godine, predloži revidirani Akcioni plan realizacije Strategije, sa realnom dinamikom kratkoronih i srednjoronih reformskih koraka, a prije svega parametarskih reformi u postojeem sistemu i
prvom stubu penzijskog osiguranja.
Radi stalnog praenja stanja reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i održavanja konstantnog dijaloga relevantnih subjekata u ovoj oblasti, Narodna skupština smatra neophodnim osnivanje stalnog tijela za praenje stanja i
reformi sistema PIO. Stalno tijelo bi trebalo ukljuivati predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, radnika i poslodavaca, penzionera i fondova u ovoj oblasti. Narodna skupština zadužuje Vladu da predloži formu stalnog radnog tijela,
kako bi isto bilo u funkciji dijaloga prije predlaganja Revidiranog plana.
Narodna skupština ocjenjuje kratkorono nerealnim uvoenje drugog stuba penzionog osiguranja zbog:
x
trenutne globalne ekonomske krize sa još nepredvidivim vremenom trajanja i srednjoronim i dugoronim
posljedicama,
x
neprovedenog popisa stanovništva kao bitnog elementa za odluivanje o dugoronim projekcijama razvoja,
x
potrebe prioritetne stabilizacije postojeeg prvog stuba osiguranja,
60
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
x
kratkorone nemogunosti obezbjeenja realno pretpostavljenih velikih finansijskih sredstava za tranzicioni
trošak.
x
S obzirom na ocjenu o kratkoronoj nerealizibilnosti drugog stuba penzijskog osiguranja, Narodna skupština traži od
Vlade da predloži izmjene Razvojnog programa, kroz promijenjenu namjenu ili nain angažovanja sredstava ranije rezervisanih za tranzicioni trošak u Razvojnom programu (navedena izmjena je izvršena u 2010. godini).
Pored toga, važno je napomenuti da je Usvajanjem Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i
donošenjem podzakonskih akata, stvoren pravni okvir za poslovanje dobrovoljnih penzijskih fondova, zasnovanih na principima
kapitalizacije. Na ovaj nain, po prvi put u penzijskom sistemu Republike Srpske, stvoreni su pravni preduvjeti za postojanje dodatnog dobrovoljnog penzijskog osiguranja baziranog na kapitalizovanoj penzijskoj štednji. U cilju afirmisanja dobrovoljnog
penzijskog osiguranja, poreznim propisima su uvedene olakšice graanima za dobrovoljno penzijsko osiguranje.
Kao integralni dio reforme penzijskog sistema predložen je efikasniji nain upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti koje
je kroz proces privatizacije stekao Fond PIO. U tom smislu donesen je Zakon o Penzijskom rezervnom fondu RS koji po svojoj
prirodi predstavlja demografski rezervni fond i ije poslovanje je u funkciji finansijske stabilnosti obaveznog penzijskog osiguranja zasnovanog na principu meugeneracijske solidarnosti.
Pored normativnog reguliranja ove oblasti, u vremenu svjetske ekonomske krize, ine se znaajne aktivnosti na zadržavanju
materijalnog položaja korisnika prava. Iako je položaj ove populacije i dalje težak, mora se konstatovati da visina penzije na nivou prethodne godine. Konstantan je nivo sredstava i po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i iz budžeta
po osnovu obaveza Republike.
Tabela 6.7. Penzijski sistem Republike Srpske u periodu 2005-2010. godina
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Prosjena penzija (KM)
186
210
230
297
320
Prosjena neto plata (KM)
465
521
585
755
788
Ueše penzije u prosjenoj neto plati
39,9%
40,3%
39,3%
39,4%
40,6%
Prosjena penzija za puni radni staž (KM)
289
288
345
429
428
Ueše prosjene penzije za puni radni staž u prosje62,1%
55,3%
59,0%
56,8%
54,3%
noj neto plati
Minimalna penzija (KM)
90
103
105*
150**
160
Ueše minimalne penzije u prosjenoj neto plati
19,4%
19,8%
18,0%
19,9%
20,3%
Ueše minimalne penzije u prosjenoj penziji
48,5%
49,1%
45,8%
50,4%
50,0%
Broj osiguranika
283.711
284.587
294.945
305.360
294.647
Broj penzionera
189.523
194.508
198.926
204.905
213.575
Odnos broja osiguranika i penzionera
1,50
1,46
1,48
1,49
1,38
Izvor: Fond PIO Republike Srpske, Republiki zavod za statistiku Republike Srpske.
* minimalna penzija u periodu jan-sept. 2007. iznosila je 105,30 KM, u periodu okt-dec. 2007. god. 135,00 KM
** minimalna penzija u periodu jan-avg. 2008. iznosila je 150,00 KM, a od sept. 2008. god. iznosi 160,00 KM
Osnovni problemi u penzijskom sistemu Republike Srpske, dugorono posmatrano su demografske prirode, jer u dugom roku demografski faktori dominiraju u odnosu na ekonomske. Posebno je to izraženo u zemljama koje stare, kao što je i Republika
Srpska i kod kojih se iz godine u godinu samo smanjuje odnos broja penzionera i broja osiguranika. Kada govorimo o demografskim faktorima tu mislimo na:
x
nisku stopu ukupnog fertiliteta – iznosi 1,25, a to znai da jedna žena u fertilnom periodu rodi samo, pojednostavljeno
reeno, 1,25 djece, odnosno etiri žene rode samo petoro djece, a uvjet za prostu reprodukciju je stopa od 2,1, jer postoje žene koje ne mogu raati, odnosno bilo bi potrebno da pet žena rodi 11-oro djece;
x
produženje starosne granice – prema UN-ovom modelu srednjeg porasta oekivanog trajanja života svakih 10 godina
životni vijek se produži za 0,6 godina;
x
promjene u strukturi radne snage – poveava se ueše neproduktivnog stanovništva, a smanjuje radne snage, jer populacija stari;
x
nepovoljan odnos broja osiguranika i korisnika prava.
Pored demografskim faktora, kao osnovni problemi penzijskog sistema Republike Srpske mogu se istai i sljedei:
x
samo 7% penzionera sa punim stažom osiguranja,
x
niska efektivna dob za odlazak u penziju,
x
problem sa indeksacijom penzija – sve razvijene zemlje su prešle na “švajcarski model” (pola plate + pola inflacija,
MMF nam sugeriše samo inflaciju),
x
problem privilegovanih prava – u toku je revizija borakih prava;
x
nije riješeno pitanje isplate penzija ostvarenih prije rata na sadašnjem podruju Federacije Bosne i Hercegovine.
Sistem bez reforme koja je predložena strategijom ima za posljedicu:
x
pritisak na smanjenje isplatnog koeficijenta,
x
smanjenje prosjene stope zamjene (odnosa prosjene penzije i prosjene neto plate),
x
konvergenciju svih penzija prema minimalnim, i
x
rast budžetskih transfera.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
61
Zbog svega navedenog izvršit emo dodatne parametarske reforme s ciljem finansijske konsolidacije sistema, kroz:
x
proširenje kruga osiguranika (lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, lica koja obavljaju poslove po
osnovu ugovora o djelu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, lanovi organa u privrednim društvima, javnim preduzeima i ustanovama, koji za svoj rad primaju naknadu, ako nisu osigurani po drugom osnovu, vrhunski
sportisti ako nisu osigurani po drugom osnovu, lica koja se bave poljoprivrednom djelatnošu kao jedinim ili glavnim
zanimanjem ako nisu osigurana po drugom osnovu),
x
penaliziranje prijevremenog penzionisanja,
x
promjenu naina odreivanja penzija (njemaki bod sistem),
x
usklaivanje penzija prema švajcarskoj formuli (50% inflacija + 50% rast plata),
x
praviniju redistribuciju sredstava u sistemu meugeneracijske solidarnosti preko obraunske stope (do sada bila
2,25% za prvih 20 godina staža i 1,50% za preostalih 20 godina staža – nagraivan krai rad;
x
redefiniranju posebnih prava i uvoenje više reda i kontrole u oblast invalidskih penzija (otkloniti neusaglašenost izmeu obima priznatih prava i mogunosti njihovog finansiranja, razmotriti problematiku za isplatu penzija na odreenom nivou, u sluaju da se sredstva iz lana 199. Zakona ogranie samo na finansiranje privilegovanih prava, odnosno
nezavisne isplate ovih penzija i penzija po opim propisima, precizno utvrditi šta se podrazumijeva pod sredstvima koje obezbjeuje Republika po osnovu lana 199. Zakona, dugorono, iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja iskljuiti preostale privilegije boraca koje se ogledaju u garantovanom penzijskom osnovu boraca od prve do pete kategorije i davanja po tom osnovu vezati za Zakon o pravima boraca, imajui u vidu da postoje višestruka davanja po
istom osnovu (po osnovu ueša i povrede ili pogibije u ratu) lina ili porodina invalidnina, penzija, boraki dodatak i
sl., razmotriti mogunost ukidanja nekih od tih prava po istom osnovu, izvršiti reviziju rješenja koja predstavljaju
osnov za ostvarivanje prava po osnovu borakog statusa, i obezbijediti uvjete i mehanizme realizacije efikasne i sveobuhvatne naplate doprinosa, unapreenje i jaanje fiskalne discipline u cjelini, kako sa stanovišta prikupljanja penzijskog doprinosa, tako i sa stanovišta naplate svih budžetskih prihoda),
x
razdvajanje penzija po osnovu staža osiguranja i penzija koje su priznate prema posebnim pravima.
Prema tome, prioritet je da se izradi i usvoji novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji e ukljuiti sve preporuke
iz Strategije reforme penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, koje je usvojila Narodna skupština.
Takoe, za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2010. godinu, budžetom Republike Srpske je predvieno
10,2 mil. KM. Zakljuno sa avgustom, realizirano je 4,21 mil. KM od ega 2,04 mil. KM na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i 2,17 mil. KM na ime doprinosa za osiguranje od neuposlenosti. Navedena sredstva se odnose na 1.659 radnika iz tri preduzea kod kojih je u 2008. i 2009. godini pokrenut steajni postupak i 217 radnika koji su se prijavili na javni poziv
i koji ovom uplatom doprinosa ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Prema podacima do kraja avgusta,
neriješeno je 89 zahtjeva preduzea u steaju sa 10.304 uposlenih radnika i za njihovo zbrinjavanje je potrebno 27,6 mil. KM. U
2010. god, zakljuno sa avgustom, zahtjev je podnijelo 26 preduzea sa 2.922 radnika i za njihovo zbrinjavanje je potrebno 7,3
mil. KM. U 2011. godini e biti iznaen nain i mogunost zbrinjavanja dijela radnika, koji e procesom privatizacije, steaja i
likvidacije preduzea ostati bez uposlenja.
6.10.2. Borako-invalidska zaštita i zaštita civilnih žrtava rata
Ekonomsku politiku u ovoj oblasti u 2011. godini karakterisat e opredjeljenje da se nastavi efikasnija revizija ostvarenog
statusa i prava na mjesena primanja korisnika iz oblasti borako-invalidske zaštite. To podrazumijeva prioritetno revidiranje
identifikovanih predmeta koji sadrže odreene nezakonitosti, te eliminisanje iz sistema borako-invalidske zaštite svih nezakonito steenih statusa i prava, bez obzira da li su ona ostvarena lažnim uvjerenjem o ranjavanju, ili obezbjeenjem vee kategorije
invalidnosti od zakonom pripadajue.
Takoe, treba napomenuti da je prilikom razmjene podataka o korisnicima prava iz oblasti borako-invalidske zaštite izmeu ovog ministarstva i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, utvreno da prava na mjesena primanja po istom
injeninom osnovu istovremeno koristi i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji 201 lice. U cilju otkrivanja i evidentiranja korisnika dvostrukih isplata, te u cilju spreavanja dvostrukih isplata i dvostrukog priznavanja prava, ovo ministarstvo je 21.
septembra 2010. godine sa pomenutim ministarstvom Republike Srbije potpisalo Sporazum o saradnji. Prema navedenom sporazumu, korisniku dvostrukih isplata prestaje pravo u državi u kojoj mu je kasnije priznato pravo, a ako je pravo priznato i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji poev od istog mjeseca, pravo zadržava i nastavlja ostvarivati u Republici Srpskoj. Sporazumom je usaglašeno da e ministarstva tromjeseno razmjenjivati spiskove korisnika duplih primanja na osnovu podataka iz jedinstvene evidencije podataka o korisnicima prava koja se vodi u ministarstvima posredstvom informacionog sistema. Iz navedenog je vidljivo da e u 2011. godini doi do znaajnijih ušteda sredstava po osnovu obustave isplate dvostrukim korisnicima
prava na mjesena primanja.
Vlada Republike Srpske se obavezala da e do kraja 2010. godine donijeti zakonsku regulativu o imovinskom cenzusu korisnika prava iz oblasti borako-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, uz prethodno dobivenu saglasnost Borake organizacije RS i Republike organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca, a koja e se primjenjivati od 2011. godine. Uredbom se propisuje da prava na mjesena primanja po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske nee moi ostvariti: korisnici line invalidnine - vojni invalidi od sedme do desete kategorije, korisnici porodine invalidnine i posebnog mjesenog primanja po propisima iz oblasti borako-invalidske zaštite,
izuzev djece i korisnici porodine invalidnine po propisima iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata, izuzev djece, ije imovinsko
(prihodovno) stanje bude prelazilo utvreni cenzus. Pod prihodima korisnika prava podrazumijevat e se zbir oporezovanih neto
prihoda koje je korisnik – porezni obveznik ostvario u kalendarskoj godini prema Zakonu o porezu na dohodak. Aktivnost je u
toku i nakon usaglašavanja sa partnerima u donošenju iste, Uredba e biti proslijeena Vladi, a njeno usvajanje se oekuje krajem decembra ili u januaru 2011. godine.
62
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
U periodu 2008-2010. godine u realizaciji Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i RVI od I.
do IV. kategorije (Protokol o stambenom zbrinjavanju potpisan izmeu Vlade Republike Srpske i Borake organizacije Republike Srpske i opina u Republici Srpskoj) izgraene su i useljene 904 stambene jedinice u 43 opine. U 2010. godini graevinski
je završeno još 108 stambenih jedinica za ije useljenje se eka da opine izvrše svoje obaveze vezane za prikljuenje na infrastrukturnu mrežu i dobivanje upotrebne dozvole. Zapoet je postupak izgradnje ili kupovine još 253 stambene jedinice, što e
ukupno initi 1.265 korisnika zbrinutih dodjelom stambenih jedinica. U navedenom periodu dodijeljena su nepovratna novana
sredstva za izgradnju, dogradnju i popravke stambenih jedinica koje su u privatnom vlasništvu za 883 korisnika u 44 opine. Za
realizaciju Programa planirana su sredstva u iznosu od 50.000.000 KM. U 2010. godini finansiranje izgradnje stambenih jedinica vršeno je iz sredstava investiciono-razvojne komponente, a shodno potpisanom Memorandumu o realizaciji Projekta “Program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i RVI od I. do IV. u Republici Srpskoj za 2009. i 2010. godinu”. U
2011. godini e se nastaviti postupak stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u skladu sa potrebama iskazanim na konanim rang listama opina/grada i Protokolom o stambenom zbrinjavanju za period 2008-2010. godinu.
U 2011. godini, u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite borakih kategorija nastavit e se Projekat banjske rehabilitacije, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Za banjsku rehabilitaciju 3.604 korisnika iz kategorije RVI i PPB od 2006. do
2010. godine izdvojeno je 1.559.302 KM.
6.10.3. Izbjeglice, raseljena lica i povratnici
Kao dio problema socijalne politike evidentirani su i problemi stanovništva iz kategorije izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, jer je i dalje prisutan problem obezbjeenja trajnog stambenog zbrinjavanja kroz obnovu i izgradnju stambenih jedinica,
obezbjeenje nedostajue primarne komunalne i javne infrastrukture, obezbjeenje zdravstvene zaštite, obezbjeenje smještaja
dok ekaju obnovu stambenih jedinica i drugih oblika pomoi u cilju stvaranja uvjeta održivog - samoodrživog života. Do kraja
avgusta 2010. godine evidentirano je ukupno 49.004 prijave za obnovu stambenih jedinica na nivou BiH, 25.227 na podruju
Federacije BiH, 21.789 na podruju Republike Srpske i preko 1.800 na podruju Brko Distrikta BiH.
U 2010. godini realizirane aktivnosti Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske iskazane u dokumentu Ekonomska politika Republike Srpske bile su:
x
x
x
x
Obezbijeena zdravstvena zaštita za oko 1.055 porodica mjeseno;
Obezbijeen alternativni smještaj za 4.435 porodica i pri tome smanjen broj korisnika za 495 porodica;
Izvršena obnova-rekonstrukcija stambenih jedinica za 209 porodica iz reda interno raseljenih lica i povratnika;
Obnovljena-izgraena primarna komunalna i javna infrastruktura za interno raseljena lica, povratnike i izbjeglice kroz
realizaciju 129 projekata u 45 opina;
x
Za korisnike kolektivnih smještaja u toku je izgradnja 157 stanova, a 13 je useljeno;
x
Obezbijeeni su uvjeti za održivi povratak kroz realizaciju projekata sa elementima održivosti, pri emu je pomo dobilo 160 porodica;
x
Pružena pomo u obnovi 11 vjerskih objekata;
x
Pružena pomo u radu za 17 udruženja koja se bave problemima izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u skladu sa odredbama Zakona o raseljenim licima, povratnicima
i izbjeglicama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/05) je u obavezi da predlaže mjere za rješavanje problema lica iz reda izbjeglica, raseljenih i povratnika. U skladu sa navedenim, obnova i rekonstrukcija uništenih stambenih
jedinica e se nastaviti i u 2011. godini kroz sljedee vrste pomoi:
x
x
x
sanacija-izgradnja stambenih jedinica po sistemu “klju u ruke”;
dodjela graevinskog materijala sa stimulativnim novanim sredstvima za ugradnju istog;
novana pomo za ugradnju doniranog graevinskog materijala od drugih donatora.
Obnova i izgradnja komunalne i javne infrastrukture u cilju održivog povratka i stvaranja uvjeta za normalan život u izbjeglikim naseljima nastavit e se kroz izgradnju i obnovu vodovoda, izgradnju i obnovu elektro mreže, izgradnju i obnovu kanalizacione mreže, izgradnju i obnovu putne mreže i obnovu javnih i vjerskih objekata. Problem lica bez smještaja iz reda raseljenih
lica i izbjeglica nastavit e se rješavati kroz obezbjeenje alternativnog smještaja. Da bi se poboljšali uvjeti održivog povratka
nastavit e se pružati pomo kroz nabavku i dodjelu poljoprivredne mehanizacije, finansijsku pomo za mala preduzea i porodini biznis, te pomo u obnovi vjerskih i drugih javnih objekata. Kao i prethodnih godina nastavit e se obezbjeivati zdravstvena zaštita za raseljena lica i povratnike koja nemaju istu po drugim osnovama.
Prema tome, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske e se u 2011. godini prioritetno angažovati na realizaciji sljedeeg:
x
x
x
x
x
obezbijediti zdravstvenu zaštitu za oko 1.050 korisnika mjeseno iz reda izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;
obezbijediti sve vidove alternativnog smještaja za oko 4.050 porodica i ujedno smanjiti broj korisnika alternativnog smještaja za preko 450 porodica, u odnosu na stanje krajem 2010. godine;
izvršiti obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica kroz naprijed naznaene vrste pomoi za oko 210 porodica iz
reda interno raseljenih lica i povratnika u Republiku Srpsku i Federaciju BiH;
obezbijediti obnovu komunalne i javne infrastrukture, kao i vjerskih objekata kroz realizaciju 130 projekata;
trajno stambeno riješiti oko 160 porodica korisnika kolektivnih vidova alternativnog smještaja kroz socijalnu
stambenu izgradnju; i
5.01.2011.
x
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
63
obezbijediti uvjete za održivi povratak kroz dodjelu poljoprivredne mehanizacije i opreme, finansijsku pomo
malim preduzeima i porodinom biznisu za 250 porodica interno raseljenih lica i povratnika u Republiku Srpsku
i Federaciju BiH.
7. POLITIKE JAVNOG SEKTORA - POLITIKE LOKALNE UPRAVE
Proces reforme lokalne samouprave u Republici Srpskoj otvoren je usvajanjem Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2009-2015. godina koja je u primjeni od marta 2010. godine. Strategija sadrži kljuna rješenja i mjere
za proces decentralizacije i reforme lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi te jaanje pozicije i uloge jedinica lokalne samouprave. Uz konstatovanje stanja i kljunih problema, vizije dugoronog razvoja iskazane kroz
pet strateških ciljeva, Strategija sadrži kljune mjere za izradu i izmjenu najvažnijih zakonskih rješenja koja se neposredno ili
posredno odnose na oblast lokalne samouprave. Tako su doneseni:
x
x
x
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske i na osnovu ovog zakona Uredba o naseljenim mjestima koja ine
podruje jedinice lokalne samouprave i Uredba o Registru naseljenih mjesta u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske što e biti od velikog znaaja za predstojei popis stanovništva,
Zakon o referendumu i graanskoj inicijativi kojim je dat novi pravni okvir neposrednog ueša graana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i
Zakon o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzeima koja obavljaju komunalne djelatnosti na
jedinice lokalne samouprave što e stvoriti pravne pretpostavke da jedinice lokalne samouprave koje su bile osnivai
preduzea iz oblasti komunalnih djelatnosti, a ije obavljanje je od opeg interesa na lokalnom nivou upravljaju tim
preduzeima.
U septembru 2010. god. Vlada Republike Srpske je usvojila Strategiju obuke za uposlene u jedinicama lokalne samouprave
u Republici Srpskoj za period 2011-2015. godina kao rezultat projekta “Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave”, koja sadrži kljuna rješenja i mjere za razvoj strune i profesionalne lokalne uprave putem uspostavljanja održivog sistema obuke za
uposlene u jedinicama lokalne samouprave, a u svrhu kontinuiranog osposobljavanja kadrova u opinskim i gradskim organima
uprave, te pripreme lokalnih nivoa vlasti za nadolazee obaveze u oblasti evropskih integracija. U skladu sa Planom praenja i
vrednovanja i akcionim planom provoenja Strategije planirano je uspostavljanje etiri regionalna centra za izvoenje obuke.
U prvom kvartalu 2011. godine bit e uspostavljene nove organizacione strukture potrebne za funkcionisanje sistema obuke:
Komisija za obuku kao koordinaciono tijelo sistema obuke za sve jedinice lokalne samouprave, Kancelarija za obuku u sastavu
Ministarstva i Jedinica za obuku u sastavu Saveza opina i gradova Republike Srpske. U 2011. godini planirano je da se provede najmanje pet prioritetnih programa obuke za administrativne službenike, kao i razvijanje i testiranje pet prioritetnih programa
obuke za izabrane zvaninike.
Zapoete reforme lokalne samouprave bit e nastavljene i u 2011. godini, kada se planira donošenje novog Zakona o lokalnoj samoupravi koji e na sveobuhvatan nain urediti sistem lokalne samouprave u Republici Srpskoj u skladu sa proklamovanim principom decentralizacije vlasti u Republici Srpskoj i jaanju pozicije i uloge jedinica lokalne samouprave. Kao podloga za
donošenje ovog zakona poslužit e i rezultati istraživanja koje se provodi u cilju funkcionalne decentralizacije, pregledom pojedinih sektora iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, radi definiranja najboljih rješenja za uvoenje višetipske lokalne samouprave i preraspodjele nadležnosti i poslova izmeu jedinica lokalne samouprave.
Tokom 2010. godine okonan je i “Projekat integrisanog lokalnog razvoja koji je bio usmjeren na izradu jedinstvene metodologije za integrisano planiranje lokalnog razvoja koja e obezbijediti ostvarivanje usaglašenosti lokalnih razvojnih strategija sa
standardima Evropske unije u oblasti pružanja usluga u javnom sektoru, strateškom planiranju i izgradnji kljunih kapaciteta potrebnih za korištenje i upravljanje sredstvima iz pretpristupnih fondova. Ovaj projekat implementiran je u opinama: Kozarska
Dubica, Kostajnica, Prnjavor, Srbac, Kotor Varoš, Šamac, Osmaci, Trnovo, Ljubinje i Doboj.
U 2011. godini planira se realizacija novih projekata u oblasti lokalne samouprave:
x
Projekat “Podrška Evropske unije izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduzea Bosne i Hercegovine” koji finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i
x
Projekat jaanje lokalne samouprave (GTZ) koji ima za cilj pružanje tehnike podrške opinama na planu poboljšanja
upravljakih kapaciteta u vezi sa povezivanjem lokalnih strateških platformi razvoja/strategija razvoja i prostornog
planiranja, kao i poboljšanja budžetskih instrumenata opina.
8. POLITIKE JAVNOG SEKTORA - POLITIKE VANBUDŽETSKIH FONDOVA
Vanbudžetski fondovi imat e obavezu da izvrše uštede na rashodovnim stranama svojih budžeta. Tu se prije svega misli na
uštede u materijalnim troškovima i usklaivanje plata prema visini plata u javnoj upravi Republike Srpske. Takoe, mjere koje
e provoditi Vlada Republike Srpske u cilju poveanja efikasnosti i efektivnosti rada javne uprave, smanjenju troškova administracije, te racionalizaciji broja uposlenih svakako e se odnositi i na vanbudžetske fondove.
9. EKONOMSKI ODNOSI SA INOZEMSTVOM I RAZVOJ REGIONALNE SARADNJE
Akcionim planom za provoenje Strategije podsticanja izvoza Republike Srpske za period 2009-2012. godine, u 2011. godini planirano je poveanje vrijednosti izvoza i broja izvoznika, kroz uspostavljanje integrisanog sistema podrške izvozu, promocije izvoza, poslovno umrežavanje i razvoj infrastrukture orijentisane na izvoz.
Formirano je Interresorno tijelo za praenje realizacije aktivnosti u vezi sa implementacijom Strategije podsticanja izvoza
Republike Srpske za period 2009-2012. godine, kojeg ine predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstva finansija, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva nauke i tehnologije, Privredne komore Republike Srpske, Republike agencije za
razvoj malih i srednjih preduzea i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
64
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1
5.01.2011.
U saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, formiran je Savjet izvoznika, koji ine predstavnici devet (9) preduzea iz Republike Srpske. Savjet izvoznika zastupa interese izvozne privrede Republike Srpske i predlaže Vladi Republike Srpske donošenje mjera podrške izvozu roba i usluga.
U cilju koordinisanog pristupa dodjeli postojeih i uvoenja novih oblika podrške izvozu, uraeno je mapiranje svih sadašnjih podsticaja koje ministarstva dodjeljuju privrednim subjektima i izvršena analiza podrške izvozu u Republici Srpskoj. U toku su aktivnosti
na donošenju opih pravila i procedura o nainima dodjele sredstava za podršku izvozu u skladu sa meunarodnim standardima i pravilima. Kod podsticaja za izvoz bit e predvieni i podsticaji za pripremu izvoza, pri emu e ta sredstva biti sastavni dio sredstava za
podsticanje ostvarenog izvoza. U sluaju da se izvoz ne realizuje, sredstva e se vraati uz kamatnu stopu.
Ostvarena je saradnja sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA), sa kancelarijom eške
agencije za promociju izvoza “Czech Trade” u Beogradu i Javnom agencijom za preduzetništvo i strane investicije (JAPTI) Republike Slovenije, te podnesena aplikacija za lanstvo u regionalnoj mreži “Balkan Regional Center for Trade Promotion”
(BCTP).
U toku su aktivnosti na realizaciji projektnog zadatka Izvoz-info centra Republike Srpske u formi web portala, kao i koncepta njegovog sadržaja (opi podaci o pojedinim zemljama i ekonomskoj saradnji sa Republikom Srpskom, pregled pravnih i
tehnikih propisa i procedura u vezi sa meunarodnom trgovinom, pregled sajmova, seminara i drugih manifestacija u zemlji i
inozemstvu i dr.), koji e se nastaviti odvijati i u 2011. godini.
Uspostavljen je registar izvoznika Republike Srpske u kojem je dosad evidentirano 170 izvoznih preduzea. Kontinuirano e
se i u 2011. godini vršiti upis preduzea u registar na osnovu dostavljenih anketnih upitnika.
Planirane aktivnosti u oblasti ekonomskih odnosa sa inozemstvom u 2011. godini su sljedee:
x
Izrada sektorskih kataloga izvoznih preduzea Republike Srpske;
x
Organizovanje dana privrede u predstavništvima Republike Srpske u inozemstvu;
x
Raspisivanje javnog poziva za kandidovanje projekata promocije izvoza;
x
Izrada vodia za izvoznike;
x
Podrška inovativnom preduzetništvu i preduzetništvu orijentisanom na izvoz;
x
Dalje pojednostavljenje pravila i procedura za korištenje sredstava podsticaja za izvoznu privredu;
x
Podsticanje razvoja poslovnih mreža;
x
Saradnja sa institucijama i organizacijama za promociju izvoza u drugim zemljama, radi preuzimanja dobre prakse i
sticanja novih znanja;
x
Saradnja sa diplomatsko-konzularnom mrežom BiH i trgovinskim i drugim misijama BiH u inozemstvu, u cilju realizacije zajednikih aktivnosti.
Kada je rije o regionalnoj saradnji u 2010. godini, potpisan je sporazum o saradnji sa institucijama regije Usti nad Labem
(Usteki kraj - Republika eška). U Banjoj Luci je održano predavanje o iskustvima eške u realizaciji projekata putem javnoprivatnog partnerstva. Potpisan je i Sporazum sa Autonomnom regijom Friuli Venecija ulija (Republika Italija) i imenovana
Radna grupa za njegovo provoenje. Trenutno su u toku pripremne aktivnosti na potpisivanju sporazuma sa Varaždinskom i
Krapinsko-zagorskom županijom, Republika Hrvatska. Ovo potpisivanje e se obaviti u toku 2011. godine.
U skladu sa Uredbom o Registru sporazuma i protokola o saradnji Republike Srpske sa subjektima u inozemstvu, formiran je
Registar sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji koje Vlada Republike Srpske i republiki organi uprave zakljue sa
ovlaštenim subjektima u inozemstvu, a radi uspostavljanja i razvoja regionalne saradnje. Zakljuno sa 30.11.2010. godine, u Registar je upisano 56 sporazuma/protokola o saradnji, a kontinuirano se vrši upis novih. Na osnovu ovih sporazuma, Republika
Srpska je uspostavila saradnju sa institucijama u inozemstvu u oblasti privrede, regionalnog razvoja, pravosua, zdravlja i socijalne zaštite, borako-invalidske zaštite, rada i radnih odnosa, arhivske djelatnosti, zaštite prirodnih i kulturnih dobara, standardizacije i dr.
U okviru saradnje sa Republikom Srbijom, Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji provodi projekat, koji e se nastaviti
odvijati i u toku 2011. godine, a iji je cilj jaanje ekonomskih i poslovnih veza izmeu opina u široj oblasti Podrinja, kroz promovisanje i uspostavljanje intenzivnije saradnje i partnerstva izmeu lokalnih zajednica i malih i srednjih preduzea. U projektu
uestvuje 12 opina iz Republike Srpske i 13 opina iz Srbije, kao i podrune privredne komore iz Republike Srpske (Bijeljina i
Istono Sarajevo) i Regionalne privredne komore iz Srbije (Srem, Valjevo i Užice). Projekat e podstai regionalnu saradnju lokalnih zajednica i malih i srednjih preduzea, a predviena je i izrada Strategije za dalji razvoj Podrinja i unapreenje privredne
saradnje u regionu.
U cilju unapreenja regionalne saradnje, u 2011. godini radit e se na intenziviranju novih oblika saradnje sa evropskim i
drugim regijama, realizaciji zajednikih aktivnosti sa regijama u inozemstvu sa kojima Republika Srpska ima potpisane sporazume, kao i na iniciranju potpisivanja novih sporazuma, a posebno sa regijama zemalja u okruženju i regijama Evropske unije, za
koje se utvrdi obostrani interes. Intenzivirat e se promocija regionalne saradnje i davanje podrške uešu predstavnika iz Republike Srpske u regionalnim projektima. Takoe, nastavit e se realizacija Programa za unapreenje saradnje Republike Srpske sa
regijama u inozemstvu, kojim je predvieno iniciranje i realizacija aktivnosti, vezanih za saradnju u oblasti malih i srednjih
preduzea, industrije, energije, turizma i trgovine, saobraaja, zaštite životne sredine, graevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti, unutrašnjih poslova, kulture, prosvjete, porodice, omladine, sporta i ostalih oblika saradnje.
Takoe, Vlada Republike Srpske e raditi na uspostavljanju saradnje i omoguavanju posjeta privrednih delegacija Republike Srpske drugim zemljama, a ujedno implementirati otvaranje kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu.
10. REALIZACIJA EKONOMSKE POLITIKE
Mjere definirane u ovoj Ekonomskoj politici su usklaene sa planom budžeta za 2011. godinu, kojim se obezbjeuju sredstva za njihovu realizaciju, te strateškim dokumentima Republike Srpske. Ekonomska politika e biti i osnova za planiranje rada
svih organa i organizacija, a njihovi rezultati e se ocjenjivati u odnosu prema ovom dokumentu.
Sva ministarstva e u najkraem roku, sainiti plan poslovanja za 2011. godinu. Vlada Republike Srpske e usklaivati aktivnosti na ostvarivanju operativnih planova ministarstava i kontrolisati ostvarivanje usvojenih mjera.
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
65
11
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 183. i člana 187. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne
skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2011. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2010. godine, donijela je s l j e d e ć u
ODLUKU
O USVAJANJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE
ZA 2011. GODINU
I.
Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Republike Srpske za 2011. godinu.
II.
Sastavni dio ove odluke je Budžet Republike Srpske za 2011. godinu.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1646/10
22. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
BUDŽET
REPUBLIKE SRPSKE ZA 2011. GODINU
BUDŽETSKA SREDSTVA ZA 2011. GODINU
Ekonomski
kod
1
Opis
2
BUDŽETSKI PRIHODI
Izvorni prihodi
710000
Porezni prihodi
711000
Prihodi od poreza na dohodak i dobit
711100
Porezi na dohodak
711200
Porezi na dobit pravnih lica
714000
Porezi na imovinu
717000
Indirektni porezi doznačeni od UIO
717100
Indirektni porezi doznačeni od UIO
717100
Indirektni porezi - JRUIO
717100
Indirektni porezi - otplata duga
715000
Porezi van JRUIO
715100
Zaostale obaveze
720000
Neporezni prihodi
721100
Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava
721112
Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
721300
Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente
721300
Prihodi od kamata na novčana sredstva na bankovnim računima
722100
Administrativne naknade i takse
722110
Republičke administrativne naknade i takse
722200
Sudske naknade i takse
722210
Republičke sudske takse
722500
Prihodi od pružanja javnih usluga
722510
Prihodi republičkih organa
722512
Naknade koje plaćaju studenti za upis, polaganje ispita i školarine i slično
723100
Novčane kazne
723110
Republičke novčane kazne
722400
729100
Ostali neporezni prihodi
722400
Ostale naknade po raznim osnovima
722480
Naknade za privređivanje igara na sreću
729100
Ostali neporezni prihodi
Posebni prihodi
722400
Naknade po raznim osnovima
722430
Naknade za šume
722440
Naknade za vode
722452
Naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede
722463
Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
FINANSIRANJE
921200
Primici od zaduživanja
921200
Primici od dugoročnih zajmova
Budžet Republike
Srpske za 2011. godinu
3
1.382.650.000
1.356.730.000
1.247.200.000
236.000.000
119.000.000
117.000.000
11.000.000
996.200.000
996.200.000
881.200.000
115.000.000
4.000.000
4.000.000
135.450.000
630.000
630.000
8.000.000
8.000.000
25.200.000
25.200.000
17.500.000
17.500.000
17.900.000
17.900.000
0
22.000.000
22.000.000
18.300.000
2.800.000
15.000.000
500.000
25.920.000
25.920.000
12.800.000
10.300.000
2.300.000
520.000
217.350.000
177.350.000
177.350.000
66
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
5.01.2011.
2
3
921300
Primici od refundacije otplaćenih zajmova
921300
Primici od refundacije otplaćenih zajmova od krajnjih korisnika
UKUPNA BUDŽETSKA SREDSTVA
40.000.000
40.000.000
1.600.000.000
BUDŽET REPUBLIKE SRPSKE ZA 2011. GODINU - BUDŽETSKA POTROŠNJA
Ekonomski
kod
1
410000
411000
411100
411200
412000
412100
412200
412300
412400
412400
412500
412600
412600
412600
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412700
412800
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
414000
414100
Opis
2
Budžet Republike
Srpske za 2011. godinu
3
DOMAĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA
Tekući rashodi
Rashodi za osobna primanja
Rashodi za bruto plaće
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za takmičenje učenika
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi po osnovu smještaja skupštinskih poslanika
Prijevoz učenika
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za vladine informativne kampanje
Rashodi za realizaciju Strategije komunikacije Vlade RS u 2011. godini
Rashodi za obrazovanje kadrova
Rashodi za stručno usavršavanje nastavnika
Rashodi za nagrade, troškove pripreme i takmičenja učenika
Rashodi štampanja obrazaca mjenica
Rashodi distribucije obrazaca mjenica
Rashodi štampanja administrativnih taksa
Rashodi za finansiranje Strategije razvoja lokalne samouprave u RS
Predstavljanje RS u inozemstvu
Rashodi za konsultantske usluge
Rashodi za oglede i projekte
Rashodi za implementaciju Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Rashodi za izradu medalja
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Projekat - podrška fiskalizaciji
Projekat reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Garantnog fonda RS
Projekat “Stichting Srebrenica Historical Project” Hag
Sredstva za rad Tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i
traženja nestalih lica
Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
Troškovi analize uzoraka i redovnih monitoringa
Rashodi za bruto naknade skupštinskih poslanika
Odbor za žalbe jedinica lokalne samouprave
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Republičkog zavoda za
prostorno planiranje
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Republičkog zavoda za građevinarstvo
Rashodi za izradu statističkog katastra
Rashodi za štampanje legitimacija
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Agencije za mirno rješavanje
radnih sporova
Projekti i programske aktivnosti Savjeta za djecu Republike Srpske
Projekti i programske aktivnosti Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske
Projekat podrške humanitarnim i radnim akcijama
Projekat podrške za izgradnju objekata za djecu i omladinu
Subvencije
Subvencije javnim medijima
1.354.773.000
1.121.871.000
627.672.200
610.067.400
17.604.800
101.249.800
5.330.236
21.876.066
6.206.983
3.577.190
58.820
9.596.244
8.512.927
398.440
4.985.200
17.350.301
299.130
139.600
49.855
49.855
69.800
54.800
249.270
69.800
299.120
0
0
7.970
199.400
0
600.018
8.417.632
1.742.041
1.035.350
166.113
721.127
99.710
2.143.342
0
0
70.000
398.840
99.700
65.410
19.960
1.149.500
39.900
9.970
9.970
0
0
0
44.870
49.840
2.492.750
2.492.750
116.100.000
1.580.000
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
415000
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
Subvencije Institutu za zaštitu zdravlja RS
Subvencije za transfuzijsku medicinu
Subvencije Zavodu za sudsku medicinu
Subvencije za podsticaj izvoza
Subvencije za električnu energiju za socijalno ugrožene kategorije
Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva
Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela
Subvencija preduzeću “Željeznice Republike Srpske”
Subvencija JP “SKY SRPSKA”
Subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova
Subvencije za upošljavanje mladih
Subvencije za drugu vantjelesnu oplodnju
Grantovi
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
Tekući grant fondaciji “Dr Milan Jelić”
Finansiranje izborne kampanje u RS
Tekući grantovi poslaničkim klubovima
Tekući grant za rad delegatskih klubova
Tekući grantovi za operativne namjene u MUP -u
Tekući grantovi kulture za nacionalne manjine
Tekući grantovi kulture
Tekući grantovi kulture - Distrikt Brčko
Kapitalni grantovi za uređenje Spomen područja Donja Gradina
Sredstva za razvoj filma
Tekući grantovi studentskim organizacijama
Tekući grant Arhivu Republike Srpske
Tekući grantovi vjerskim i etničkim organizacijama i udruženjima
Tekući grant Psihijatrijskoj bolnici Sokolac
Tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana
Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa
Finansiranje Četvrtog kruga Bikon šeme
Finansiranje Šestog kruga Bikon šeme
Tekući grantovi dobrotvornim društvima “Merhamet” u RS
Tekući grantovi Karitasu u Republici Srpskoj
Tekući grantovi za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata
Tekući grantovi parlamentarnim strankama
Tekući grant društvu članova Matice srpske u RS
Tekući grant za aktivnosti naučnih institucija
Tekući grant za aktivnosti u oblasti tehnologije
Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću
Tekući grant Udruženju amputiraca “UDAS”
Tekući grant za realizaciju Nacionalne strategije borbe protiv narkomanije
Kapitalni grant za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS
Programske aktivnosti humanitarnog karaktera
Tekući grant Agenciji za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS
Grant za provođenje Strategije razvoja MSP, preduzetništva i uspostave poslovnih zona
Tekući grant za mala i srednja preduzeća za uspostava sistema kvaliteta
Tekući grant preduzećima za vođenje stečajnog postupka
Tekući grant preduzećima iz oblasti tekstila, kože i obuće
Tekući grant za sufinansiranje sajamskih manifestacija
Tekući grant Poljoprivrednom institutu RS
Tekući grant Fondu za sprečavanje zaraznih bolesti
Tekući grant Savezu radio-amatera RS
Tekući grant JP “Autoputevi Republike Srpske”
Tekući grant JP “Autoputevi Republike Srpske” - konsultantske usluge
Tekući grant Željezničkoj korporaciji BHŽJK
Tekući grant JP “SKY SRPSKA”
Tekući grant JP “Aerodrom” Trebinje
Tekući grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj
Kapitalni grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj
Tekući grant za zaštitu potrošača
Tekući grantovi za nacionalne parkove “Sutjeska” i “Kozara”
Kapitalni grantovi ostalim pravnim licima
Kapitalni grantovi nacionalnim parkovima
Tekući grant za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkih grobalja
Tekući grant za obilježavanje značajnih istorijskih datuma Odbrambeno-otadžbinskog rata
Tekući grantovi - ostalo
Tekući grant Domu penzionera Trebinje
Tekući grant Domu penzionera Banja Luka
67
3
800.000
1.000.000
300.000
20.000.000
0
6.000.000
60.000.000
25.000.000
320.000
500.000
200.000
400.000
28.233.000
578.000
1.000.000
0
1.000.000
176.000
220.000
100.000
300.000
120.000
200.000
0
100.000
10.000
1.300.000
1.500.000
100.000
850.000
0
80.000
200.000
150.000
200.000
3.200.000
80.000
3.000.000
500.000
850.000
60.000
30.000
900.000
600.000
90.000
300.000
0
30.000
0
0
510.000
500.000
0
400.000
859.000
460.000
380.000
362.000
665.000
335.000
100.000
1.100.000
30.000
0
200.000
170.000
0
80.000
80.000
68
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
416000
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416100
416200
416200
416200
416200
416300
416300
416300
416900
480000
481000
481300
481300
481300
481300
481300
481300
481300
481300
481500
481500
481500
481500
482000
482100
482100
482100
Tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice
Tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih
projekata
Tekući grantovi za unapređenje i razvoj omladinskog organiziranja
Tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama
Tekući grantovi sportskim organizacijama
Tekući grant za projekat Male olimpijske igre
Tekući grantovi sportskim neprofitnim organizacijama
Tekući grant neprofitnim organizacijama za projekat Male olimpijske igre
Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS
Tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u
Brčko Distriktu BiH
Kapitalni grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama
Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju
sportskih objekata
Kapitalni grantovi za stambeno zbrinjavanje porodica sa petoro i više djece
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
Doznake građanima
Stipendije
Stipendije za inozemstvo
Doznake za međunarodnu razmjenu studenata
Doznake za studente deficitarnih zanimanja
Tekuće doznake za odlikovane borce
Tekuće doznake za borački dodatak
Tekuće doznake za porodične invalidnine
Tekuće doznake za osobne invalidnine
Tekuće doznake za civilne invalidnine
Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - isplata jednokratne pomoći za troškove liječenja
Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - jednokratna pomoć socijalno ugroženim licima
Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - ostalo
Tekuće doznake porodicama za sahrane poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske
Otpremnine po članu 182. Zakona o radu
Doznake za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica
Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica
Doznake za infrastrukturu izbjegličkih naselja
Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku
Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH
Doznaka za program: “Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih
vidova stanovanja”
Doznaka za program: “Socijalno stanovanje u BiH” - CRS
Tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske
Tekuće doznake vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj
Doznaka Fondu za zdravstveno osiguranje
Program socijalnog zbrinjavanja radnika
Tekuće doznake za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, PPB i CŽR
Doznake za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika
Doznake socijalnim institucijama
Doznake za zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici
Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR Projekat banjske rehabilitacije
Kapitalne doznake socijalnim institucijama
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
Transferi za osposobljavanje ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Transferi nerazvijenim općinama
Transferi jedinicama lokalne samouprave u vanrednim situacijama
Transferi općinama za izradu prostorno-planske dokumentacije
Transferi ustanovama koje se bave zaštitom i rehabilitacijom kulturno-istorijskog nasljeđa
Transferi udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice
Transferi sportskim organizacijama
Transferi za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata
Transfer Fondu PIO
Transfer Zavodu za upošljavanje - Projekat upošljavanja pripravnika
Transfer Fondu dječije zaštite
Transfer Fondu za dječiju zaštitu - “Fond treće i četvrto dijete”
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
Transfer Komisiji za koncesije Republike Srpske
Transfer Operativnom timu za traženje nestalih lica
Transferi za projekte i programske aktivnosti Republičkog zavoda za zaštitu
kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
5.01.2011.
3
20.000
50.000
530.000
50.000
1.000.000
250.000
0
0
170.000
200.000
100.000
100.000
1.708.000
248.616.000
162.000
2.000.000
200.000
200.000
300.000
0
12.000.000
84.950.000
64.500.000
7.100.000
280.000
150.000
100.000
30.000
2.000.000
2.000.000
500.000
0
3.500.000
500.000
144.000
0
250.000
200.000
40.000.000
20.200.000
2.000.000
450.000
3.200.000
400.000
300.000
1.000.000
217.037.000
197.190.000
300.000
3.350.000
300.000
120.000
50.000
20.000
300.000
0
188.000.000
2.000.000
2.000.000
750.000
19.847.000
750.000
640.000
300.000
5.01.2011.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
482100
510000
511000
511100
511200
511300
511500
511700
511700
511700
513000
513700
513700
513700
516000
516100
517000
517100
****
1
Transferi za rashode za osobna primanja za institucije srednjeg obrazovanja
Transferi za rashode za osobna primanja za institucije visokog obrazovanja
Transfer za ustanove kulture
Sufinansiranje smještaja i ishrane u studentskim i đačkim domovima
Transfer Agenciji za informaciono društvo RS
Transfer za Akademsku i istraživačku mrežu RS - Sarnet
Transfer za izradu i izdavanje Enciklopedije RS
Transfer Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća
Transferi za sufinansiranje programa za biljne genetičke resurse RS
Transferi za sufinansiranje projekata Svjetske banke
Transfer Republičkoj direkciji za robne rezerve
Transfer Republičkoj direkciji za proizvodnju i promet NVO
Transfer Ekonomsko-socijalnom savjetu
Transfer Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova
Transferi predstavništvima RS u inozemstvu
Transfer Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za biološku imovinu
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
Izdaci za izradu Strategije razvoja Republike Srpske
Izdaci za implementaciju Zakona o matičnim knjigama
Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
Izdaci za licenciranje Microsoft softvera
Izdaci za ostalu nematerijalnu neproizvedenu imovinu
Izdaci za licence
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
Budžetska rezerva
OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA
Ostala potrošnja
****
Opća unutrašnja rezerva
412700
Rashodi za usluge emitiranja hartija od vrijednosti
412700
Rashodi za usluge isplata - pošte - ugovorene usluge za provođenje Zakona o unutrašnjem dugu
412700
Rashodi za ostale usluge informiranja i medija - ugovorene usluge za provođenje
zakona o unutrašnjem dugu
412900
Rashodi po osnovu povrata poreza na dohodak
412900
Rashodi po osnovu povrata i preknjižavanja javnih prihoda
412900
Rashodi za obaveze koje je preuzela Republika Srpska
412900
Rashodi po sudskim rješenjima
415200
Kapitalni grantovi za finansiranje Projekta sanacije Hidroelektrane Trebinje
621900
Izdaci za potencijalne obaveze po izdatim garancijama
Otplata dugova - unutrašnji dug
413100
Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti
621900
Izdaci za isplate po odlukama ustavnih i ostalih sudova
621100
Izdaci za isplatu glavnice po hartijama od vrijednosti
621900
Izdaci za gotovinske isplate za staru deviznu štednju
Otplata dugova - ino dug
413400
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inozemstva
413700
Troškovi servisiranja primljenih zajmova
621400
Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inozemstva
621600
Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju
Javne investicije
511100
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
U K U P N A B U DŽ E T S K A P O T R O Š NJ A
BUDŽETSKA POTROŠNJA PO KORISNICIMA ZA 2011. GODINU
Naziv potrošačke jedinice: Predsjednik Republike Srpske
Broj ministarstva: 01
69
3
800.000
820.000
400.000
3.300.000
400.000
400.000
120.000
700.000
200.000
2.752.000
2.000.000
175.000
100.000
340.000
2.150.000
3.500.000
11.965.000
7.440.000
125.000
2.732.000
3.510.000
5.000
1.068.000
0
0
1.675.000
1.475.000
200.000
0
2.660.000
2.660.000
190.000
190.000
3.900.000
245.227.000
8.231.000
344.000
250.000
150.000
350.000
537.000
0
100.000
6.000.000
0
500.000
93.000.000
9.648.000
5.000.000
68.685.000
9.667.000
115.000.000
26.192.000
2.817.000
45.288.000
40.703.000
28.996.000
26.000.000
2.496.000
500.000
1.600.000.000
70
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
Broj budžetske organizacije: 01
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412800
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi za izradu medalja
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412900
Projekat podrške humanitarnim i radnim akcijama
412900
Projekat podrške za izgradnju objekata za djecu i omladinu
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
415200
Tekući grant Fondaciji “Dr Milan Jelić”
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Doznake građanima
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Narodna skupština Republike Srpske
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 02
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412600
Rashodi po osnovu smještaja skupštinskih poslanika
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade skupštinskih poslanika
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi poslaničkim klubovima
415200
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ombudsman Republike Srpske
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 03
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
5.01.2011.
3
10.699.759
2.170.000
2.090.000
80.000
7.299.759
90.736
282.179
149.565
0
94.725
362.944
240.301
0
29.913
497.752
398.831
5.783
99.710
61.820
2.492.750
2.492.750
1.150.000
150.000
1.000.000
80.000
80.000
220.000
220.000
70.000
150.000
10.919.759
10.014.772
6.146.000
5.766.000
380.000
2.843.772
0
187.270
94.630
0
70.720
550.000
398.440
38.850
9.960
1.149.500
119.530
14.872
210.000
1.025.000
1.000.000
25.000
250.000
250.000
150.000
100.000
10.264.772
0
0
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
411100
411200
Rashodi za bruto plaće
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Vijeće naroda Republike Srpske
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 04
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
415200
Tekući grant za rad delegatskih klubova
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa
u organima vlasti Republike Srpske
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 05
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
71
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.240.750
2.640.000
2.500.000
140.000
421.750
12.960
39.880
38.880
0
30.910
75.780
20.940
4.985
156.545
29.910
2.990
5.980
1.990
179.000
3.000
176.000
50.000
50.000
0
50.000
3.290.750
233.571
84.000
79.000
5.000
149.571
0
12.962
5.983
0
0
3.988
1.000
1.500
112.075
9.970
2.093
5.000
5.000
72
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ombudsman za djecu Republike Srpske
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 06
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Komisija za žalbe
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 07
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
513000
Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
513700
Izdaci za licence
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička izborna komisija
Broj ministarstva: 02
Broj budžetske organizacije: 08
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
5.01.2011.
3
0
5.000
238.571
723.715
627.000
625.000
2.000
96.715
46.065
15.950
7.970
0
1.800
11.460
2.490
4.980
2.000
1.000
3.000
0
0
0
0
723.715
169.570
25.400
24.500
900
144.170
8.970
11.960
1.400
0
700
14.450
400
500
104.200
500
1.090
0
0
0
0
0
0
169.570
21.930
0
0
0
21.930
0
0
1.000
0
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412500
412600
412700
412900
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Finansiranje izborne kampanje u RS
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ustavni sud Republike Srpske
Broj ministarstva: 03
Broj budžetske organizacije: 04
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Vlada Republike Srpske
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 05
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Rashodi za vladine informativne kampanje
412700
Rashodi za realizaciju Strategije komunikacije Vlade RS u 2011. godini
412700
Predstavljanje RS u inozemstvu
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
414000
Subvencije
414100
Subvencije javnim medijima
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Doznake građanima
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer Komisiji za koncesije Republike Srpske
482100
Transfer Operativnom timu za traženje nestalih lica
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
73
3
0
4.800
16.130
0
0
0
0
0
0
0
21.930
1.757.600
1.618.000
1.450.000
168.000
139.600
2.000
35.900
20.900
0
7.000
36.900
33.900
3.000
20.000
20.000
0
20.000
1.777.600
10.716.360
2.292.000
2.177.000
115.000
6.768.360
129.620
299.120
199.420
0
199.420
448.700
4.421.330
299.130
139.600
0
29.910
135.100
388.850
9.970
3.490
64.700
1.580.000
1.580.000
76.000
76.000
1.390.000
1.390.000
750.000
640.000
1.935.000
260.000
10.000
74
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
511300
511700
5.01.2011.
3
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za izradu Strategije razvoja Republike Srpske
513000
Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
513700
Izdaci za licenciranje Microsoft softvera
513700
Izdaci za ostalu nematerijalnu neproizvedenu imovinu
****
Budžetska rezerva
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Vazduhoplovni servis
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 07
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 10
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Ukupno Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove:
250.000
0
1.675.000
1.475.000
200.000
3.900.000
17.941.360
12.213.250
12.162.000
11.902.000
260.000
51.250
9.970
21.940
1.300
0
900
3.790
3.590
0
9.760
0
0
0
0
12.213.250
Naziv potrošačke jedinice: Program katastarskih premjera
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 10
Broj potrošačke jedinice: 002
410000
Tekući rashodi
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
88.340
88.340
20.960
34.900
6.980
0
3.870
8.970
949.510
112.400
112.400
0
837.110
8.470
20.940
4.980
0
174.490
269.200
184.465
11.750
133.710
24.925
200
3.980
5.000
5.000
0
5.000
954.510
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412700
412900
Rashodi za stručne usluge
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Ukupno program katastarskih premjera:
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 11
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za državnu upravu
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 13
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Odbor državne uprave za žalbe
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 14
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
75
3
2.700
9.960
88.340
12.301.590
627.910
597.000
575.000
22.000
30.910
0
7.080
4.990
0
1.900
8.970
7.970
0
0
0
0
0
627.910
614.405
410.000
390.000
20.000
204.405
2.000
24.930
7.775
0
6.980
8.185
64.810
3.000
14.955
65.410
4.900
1.460
0
0
0
0
614.405
262.940
241.400
225.000
16.400
21.540
1.800
6.880
3.390
0
1.600
2.780
2.290
76
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412900
412900
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Gender centar
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 16
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kancelarija pravnog predstavnika
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 17
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička uprava za inspekcijske poslove
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 19
Broj potrošačke jedinice: 001-007
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
5.01.2011.
3
700
1.100
1.000
2.000
2.000
0
2.000
264.940
386.750
300.000
292.000
8.000
86.750
1.000
9.970
10.970
0
4.685
13.060
19.250
2.985
20.140
2.190
2.000
500
0
0
0
0
0
386.750
244.655
125.800
109.900
15.900
118.855
1.200
4.485
7.280
0
5.685
19.245
4.585
76.375
5.000
5.000
0
5.000
249.655
9.578.910
8.537.000
8.358.000
179.000
1.041.910
171.500
303.100
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412300
412400
412500
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Troškovi analize uzoraka i redovnih monitoringa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 20
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511500
Izdaci za biološku imovinu
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Helikopterski servis
Broj ministarstva: 04
Broj budžetske organizacije: 21
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
77
3
76.780
0
141.590
198.400
71.790
9.900
3.000
19.960
25.930
19.960
0
0
0
0
9.578.910
4.875.160
2.572.000
2.400.000
172.000
2.303.160
7.180
1.136.600
269.200
0
697.970
34.700
119.650
22.950
9.950
4.960
105.000
40.000
0
30.000
5.000
5.000
65.000
65.000
4.980.160
733.790
332.000
320.000
12.000
401.790
0
20.950
18.950
0
119.650
149.600
7.950
37.900
10.970
7.900
500
27.420
50.000
50.000
0
50.000
783.790
78
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Broj ministarstva: 07
Broj budžetske organizacije: 12
Broj potrošačke jedinice: 100-111, 200-252, 300-325, 400-427, 500-529, 600-617 (ukupno 152)
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi za operativne namjene u MUP-u
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička uprava civilne zaštite
Broj ministarstva: 07
Broj budžetske organizacije: 13
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete i kulture
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 13
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
5.01.2011.
3
148.714.649
136.230.000
132.500.000
3.730.000
12.264.649
385.850
3.733.840
967.190
2.212.300
1.346.000
2.642.315
389.270
43.870
249.275
99.310
64.810
130.619
220.000
220.000
1.836.000
1.836.000
200.000
1.636.000
150.550.649
4.433.450
3.573.900
3.483.300
90.600
859.550
55.840
99.710
18.950
29.910
120.650
307.105
124.640
22.730
51.100
11.965
16.950
0
0
0
0
4.433.450
6.164.935
1.780.000
1.752.000
28.000
694.935
0
49.855
37.890
0
21.900
97.715
54.840
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412700
412700
412700
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi za obrazovanje kadrova
Rashodi za stručno usavršavanje nastavnika
Rashodi za nagrade, troškove pripreme i takmičenja učenika
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi kulture za nacionalne manjine
415200
Tekući grantovi kulture
415200
Tekući grantovi kulture - Distrikt Brčko
415200
Kapitalni grantovi za uređenje spomen područja Donja Gradina
415200
Sredstva za razvoj filma
415200
Tekući grantovi studentskim organizacijama
415200
Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Stipendije
416100
Stipendije za inozemstvo
416100
Doznake za međunarodnu razmjenu studenata
416100
Doznake za studente deficitarnih zanimanja
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
481000
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
481300
Transferi za osposobljavanje ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovno obrazovanje
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 14
Broj potrošačke jedinice: 001-206
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412600
Prijevoz učenika
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Nagradni fond za učenike i nastavnike
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Srednje obrazovanje
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 15
Broj potrošačke jedinice: 001-089
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
79
3
49.855
49.855
69.800
1.000
144.000
7.950
7.575
102.700
990.000
100.000
300.000
120.000
200.000
0
100.000
170.000
2.700.000
2.000.000
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
6.464.935
188.702.104
172.720.000
166.620.000
6.100.000
15.982.104
3.980
4.421.900
1.794.600
927.100
897.124
509.500
4.985.200
149.550
0
1.495.550
398.800
398.800
100.000
100.000
100.000
0
188.802.104
71.791.130
71.168.000
70.568.000
600.000
623.130
0
0
0
0
0
80
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412600
412700
412900
412900
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički pedagoški zavod
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 17
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412400
Rashodi za takmičenje učenika
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Institucije kulture
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 18
Broj potrošačke jedinice: 001-068
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer za ustanove kulture
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 19
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
5.01.2011.
3
0
0
598.200
24.930
0
0
0
0
71.791.130
1.635.560
1.488.200
1.456.000
32.200
147.360
0
37.390
5.780
0
58.820
5.380
32.800
2.500
700
3.990
0
0
0
0
1.635.560
10.006.265
9.759.000
9.606.000
153.000
247.265
4.985
130.620
13.960
0
6.980
9.470
6.480
21.040
47.750
5.980
400.000
400.000
400.000
0
0
0
0
10.406.265
717.940
699.000
699.000
0
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za projekte i programske aktivnosti Republičkog zavoda za zaštitu
kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Arhiv Republike Srpske
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 20
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grant Arhivu Republike Srpske
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički sekretarijat za vjere
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 22
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi vjerskim i etničkim organizacijama i udruženjima
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za rashode za osobna primanja za institucije srednjeg obrazovanja
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
81
3
18.940
3.000
11.960
3.980
0
0
0
0
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
1.017.940
897.850
837.000
837.000
0
50.850
0
22.730
7.680
0
5.280
5.880
2.100
2.000
1.000
4.180
10.000
10.000
0
0
0
0
897.850
1.602.610
221.000
214.000
7.000
81.610
0
23.970
12.960
8.970
6.950
8.800
12.960
2.000
2.500
2.500
1.300.000
1.300.000
800.000
800.000
800.000
82
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
510000
511000
1
2
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 30
Broj potrošačke jedinice: 001-020
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 31
Broj potrošačke jedinice: 001-019
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za rashode za osobna primanja za institucije visokog obrazovanja
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Visoka medicinska škola Prijedor
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 32
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
5.01.2011.
3
10.000
10.000
0
10.000
2.412.610
30.227.810
29.154.000
28.984.000
170.000
1.073.810
0
300.000
60.000
50.000
15.000
50.000
30.000
0
505.000
0
63.810
0
0
0
0
30.227.810
21.729.000
20.809.000
20.389.000
420.000
920.000
0
270.000
60.000
50.000
10.000
50.000
30.000
450.000
820.000
820.000
820.000
0
0
0
0
22.549.000
424.000
394.000
394.000
0
30.000
0
15.000
1.000
1.000
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412500
412600
412700
412900
412900
412900
83
3
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 33
Broj potrošačke jedinice: 001
1.000
3.000
1.000
8.000
0
0
0
0
0
0
424.000
410000
411000
336.000
296.000
296.000
0
40.000
0
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
25.000
0
0
0
0
336.000
Tekući rashodi
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Studentski i đački domovi
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 34
Broj potrošačke jedinice: 001-009
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Sufinansiranje smještaja i ishrane u studentskim i đačkim domovima
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Specijalno i umjetničko obrazovanje
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 40
Broj potrošačke jedinice: 001-015
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
4.378.000
4.378.000
4.350.000
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
3.300.000
0
0
0
0
7.678.000
8.903.890
8.535.000
8.400.000
135.000
84
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Zavod za obrazovanje odraslih
Broj ministarstva: 08
Broj budžetske organizacije: 41
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo finansija
Broj ministarstva: 09
Broj budžetske organizacije: 18
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Rashodi štampanja obrazaca mjenica
412700
Rashodi distribucije obrazaca mjenica
412700
Rashodi štampanja administrativnih taksa
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412900
Projekat - podrška fiskalizaciji
412900
Projekat reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj
412900
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Garantnog fonda RS
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
412900
5.01.2011.
3
368.890
2.990
123.640
28.920
0
13.960
9.950
7.000
167.500
14.930
0
0
0
0
8.903.890
985.610
189.000
189.000
0
796.610
0
11.960
12.400
0
1.500
7.970
1.000
761.780
0
0
0
0
985.610
7.830.220
5.252.000
5.152.000
100.000
2.578.220
104.700
121.450
103.100
0
67.800
249.250
1.237.100
54.800
249.270
69.800
68.800
90.200
69.800
10.800
11.350
0
0
70.000
527.000
527.000
0
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za izradu Strategije razvoja Republike Srpske
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Poreska uprava Republike Srpske
Broj ministarstva: 09
Broj budžetske organizacije: 19
Broj potrošačke jedinice: 001-008
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički devizni inspektorat
Broj ministarstva: 09
Broj budžetske organizacije: 21
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički zavod za statistiku
Broj ministarstva: 09
Broj budžetske organizacije: 22
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
85
3
527.000
0
8.357.220
21.859.590
16.668.000
16.258.000
410.000
5.191.590
3.194.700
966.100
293.150
0
101.700
115.500
46.850
49.850
269.200
24.900
29.950
41.860
57.830
0
0
0
0
21.859.590
441.640
323.000
313.000
10.000
118.640
90.840
9.950
1.500
0
2.000
9.950
2.100
400
400
200
800
500
0
0
0
0
441.640
3.853.410
2.994.000
2.874.000
120.000
859.410
31.900
242.300
21.900
86
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412400
412500
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Rashodi za izradu statističkog katastra
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička uprava za igre na sreću
Broj ministarstva: 09
Broj budžetske organizacije: 25
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo pravde
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 24
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grant Psihijatrijskoj bolnici Sokolac
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za sufinansiranje projekata Svjetske banke
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
5.01.2011.
3
0
14.900
34.900
20.930
9.950
469.630
5.000
6.000
2.000
0
0
0
0
0
3.853.410
869.065
551.000
531.000
20.000
318.065
0
28.920
8.970
0
9.895
65.880
199.400
1.000
3.000
1.000
34.000
34.000
2.000
32.000
0
903.065
3.304.140
845.000
800.000
45.000
959.140
0
24.930
199.400
0
19.940
157.500
9.000
74.770
304.100
29.900
139.600
1.500.000
1.500.000
36.000
36.000
36.000
5.000
5.000
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Vrhovni sud Republike Srpske
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 25
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republičko tužilaštvo Republike Srpske
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 26
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Pravobranilaštvo Republike Srpske
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 27
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
87
3
0
5.000
3.345.140
2.534.280
2.290.000
2.210.000
80.000
244.280
0
95.700
33.900
0
13.950
22.930
67.800
0
2.000
0
8.000
0
0
0
0
2.534.280
577.820
520.000
500.000
20.000
57.820
0
19.940
4.980
0
5.980
15.950
1.000
500
5.470
3.000
1.000
0
0
0
0
577.820
2.836.060
2.520.000
2.400.000
120.000
316.060
54.840
113.670
44.870
0
19.950
46.850
88
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412700
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 41
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Sudska policija Republike Srpske
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 42
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružno tužilaštvo Banja Luka
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 43
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
5.01.2011.
3
9.970
3.980
7.980
8.970
3.980
1.000
0
0
0
0
2.836.060
420.550
295.000
288.000
7.000
125.550
2.000
46.860
8.970
0
5.980
14.960
0
3.000
3.900
39.880
0
0
0
0
420.550
4.871.010
4.533.000
4.403.000
130.000
338.010
8.970
23.930
24.930
99.700
57.820
88.740
21.940
2.000
3.000
3.980
3.000
0
0
0
0
4.871.010
3.025.000
2.690.000
2.638.000
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružno tužilaštvo Bijeljina
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 44
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružno tužilaštvo Doboj
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 45
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
412000
89
3
52.000
335.000
0
83.760
26.920
0
12.970
26.900
184.450
0
0
0
0
0
3.025.000
1.254.490
1.083.000
1.046.000
37.000
171.490
0
30.910
6.980
0
5.980
11.000
94.710
1.980
4.980
2.000
9.970
1.980
1.000
0
0
0
0
1.254.490
1.521.460
1.339.000
1.295.000
44.000
182.460
0
30.910
13.950
0
17.950
14.960
94.720
3.000
6.970
0
0
0
0
1.521.460
90
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
Naziv potrošačke jedinice: Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 46
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružno tužilaštvo Trebinje
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 47
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni sud Banja Luka
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 48
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
5.01.2011.
3
1.126.520
964.000
924.000
40.000
162.520
0
55.830
6.980
0
2.000
13.960
80.750
2.000
1.000
0
0
0
0
1.126.520
536.660
424.000
412.000
12.000
112.660
0
19.940
6.970
0
3.000
4.480
75.770
1.000
1.500
0
0
0
0
536.660
3.835.520
3.343.000
3.233.000
110.000
492.520
0
136.600
44.870
0
21.900
18.950
256.250
2.500
1.000
3.500
5.950
1.000
5.01.2011.
1
510000
511000
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni sud Bijeljina
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 49
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni sud Doboj
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 50
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni sud Istočno Sarajevo
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 51
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
91
3
0
0
0
0
3.835.520
1.407.390
1.203.000
1.180.000
23.000
204.390
0
35.900
8.940
0
3.990
3.990
1.000
1.000
1.000
1.000
145.070
1.500
1.000
0
0
0
0
1.407.390
1.299.490
1.130.000
1.100.000
30.000
169.490
0
79.750
12.950
0
10.970
8.970
4.000
1.000
1.000
48.850
1.000
1.000
0
0
0
0
1.299.490
1.050.510
891.000
863.000
28.000
159.510
0
92
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
412900
412900
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni sud Trebinje
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 52
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Specijalno tužilaštvo
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 53
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kazneno-popravni zavod Banja Luka
Broj ministarstva: 10
5.01.2011.
3
65.800
13.950
0
6.980
4.980
64.800
900
500
1.600
0
0
0
0
1.050.510
717.550
566.000
543.000
23.000
151.550
0
40.880
10.970
0
8.970
7.980
3.000
1.000
1.500
1.000
76.250
0
0
0
0
717.550
1.941.120
1.644.000
1.550.000
94.000
297.120
0
73.790
8.950
0
15.950
63.800
122.630
1.000
1.000
5.000
1.000
3.000
1.000
50.000
50.000
0
50.000
1.991.120
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
Broj budžetske organizacije: 54
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kazneno-popravni zavod Foča
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 55
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kazneno-popravni zavod Bijeljina
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 56
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
93
3
4.870.860
4.159.000
3.989.000
170.000
711.860
0
375.900
99.700
49.850
42.850
13.000
7.980
5.000
39.850
1.000
19.960
9.970
46.800
1.700.000
900.000
900.000
0
800.000
800.000
6.570.860
5.196.780
4.451.000
4.334.000
117.000
745.780
1.200
435.700
49.850
89.740
31.900
11.950
66.800
0
58.640
440.000
0
0
0
440.000
440.000
5.636.780
2.477.410
2.278.000
2.118.000
160.000
199.410
0
85.750
29.900
16.950
10.970
13.960
4.000
14.960
94
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412900
412900
412900
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kazneno-popravni zavod Doboj
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 57
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kazneno-popravni zavod Istočno Sarajevo
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 58
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Kazneno-popravni zavod Trebinje
Broj ministarstva: 10
5.01.2011.
3
2.000
9.920
5.000
6.000
415.000
300.000
300.000
0
115.000
115.000
2.892.410
2.260.430
2.067.000
2.002.000
65.000
193.430
0
115.660
24.930
0
10.970
12.960
6.000
0
11.950
10.960
300.000
100.000
100.000
0
200.000
200.000
2.560.430
3.303.210
3.040.000
2.975.000
65.000
263.210
0
162.530
19.940
19.940
3.000
4.000
3.000
1.000
14.950
3.000
6.000
25.850
360.000
100.000
100.000
0
260.000
260.000
3.663.210
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
Broj budžetske organizacije: 59
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Banja Luka
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 60
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Mrkonjić Grad
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 61
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
95
3
1.165.690
1.066.000
1.017.000
49.000
99.690
0
60.750
5.000
0
7.000
15.940
3.000
0
5.000
2.000
1.000
170.000
100.000
100.000
0
70.000
70.000
1.335.690
6.191.705
5.411.000
5.276.000
135.000
780.705
0
400.835
87.740
0
42.870
17.950
12.960
3.000
24.930
9.970
169.500
9.950
1.000
0
0
0
0
6.191.705
889.650
774.000
748.000
26.000
115.650
0
80.750
7.980
0
2.000
2.000
1.000
21.920
96
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
510000
511000
1
2
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Prnjavor
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 62
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Gradiška
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 63
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Prijedor
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 64
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
5.01.2011.
3
0
0
0
0
889.650
823.620
696.000
680.000
16.000
127.620
0
87.730
13.950
0
1.000
1.000
19.940
3.000
1.000
0
0
0
0
823.620
1.316.360
1.099.000
1.024.000
75.000
217.360
0
143.580
19.940
0
2.000
5.000
40.870
4.470
1.000
500
0
0
0
0
1.316.360
1.894.175
1.617.000
1.525.000
92.000
277.175
0
163.500
36.890
0
4.000
8.970
3.000
5.01.2011.
1
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Novi Grad
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 65
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Kotor Varoš
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 66
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Bijeljina
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 67
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
97
3
14.960
1.000
14.960
2.800
27.095
0
0
0
0
1.894.175
652.590
511.000
480.000
31.000
141.590
0
82.750
7.950
0
2.000
2.000
2.000
37.590
5.000
2.300
0
0
0
0
652.590
764.490
589.000
556.000
33.000
175.490
0
114.670
18.940
0
15.950
3.000
21.930
1.000
0
0
0
0
764.490
3.187.430
2.665.000
2.590.000
75.000
522.430
15.950
234.300
54.840
98
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412400
412500
412600
412700
412900
412900
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Zvornik
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 68
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Trebinje
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 69
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Foča
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 70
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
5.01.2011.
3
0
31.900
7.980
3.000
9.960
164.500
0
0
0
0
3.187.430
957.290
716.000
686.000
30.000
241.290
0
161.530
17.950
0
6.980
6.980
2.000
45.850
0
0
0
0
957.290
1.310.260
1.060.000
1.000.000
60.000
250.260
0
137.600
24.920
0
7.980
7.980
61.820
9.960
0
0
0
0
1.310.260
816.500
649.000
619.000
30.000
167.500
0
102.700
4.000
8.960
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412500
412600
412700
412900
412900
412900
412900
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Doboj
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 71
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Teslić
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 72
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Derventa
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 73
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
99
3
2.000
3.000
38.890
0
300
1.500
6.150
3.000
3.000
0
0
3.000
819.500
1.796.840
1.400.000
1.320.000
80.000
396.840
0
183.500
31.900
0
20.940
11.900
6.000
142.600
0
0
0
0
1.796.840
884.440
696.000
668.500
27.500
188.440
0
95.820
12.960
0
5.000
5.980
1.000
0
13.150
2.000
29.910
22.620
0
0
0
0
884.440
1.055.490
882.000
850.000
32.000
100
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Modriča
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 74
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Sokolac
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 75
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Vlasenica
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 76
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
412900
412900
412900
5.01.2011.
3
173.490
0
70.800
6.980
0
3.970
3.000
2.000
0
0
0
86.740
0
0
0
0
1.055.490
1.091.690
975.000
950.000
25.000
116.690
0
90.740
8.990
0
4.000
3.000
1.000
8.960
0
0
0
0
1.091.690
1.830.020
1.494.000
1.420.000
74.000
336.020
0
186.450
27.900
0
10.970
7.000
103.700
0
0
0
0
0
1.830.020
782.520
619.000
590.000
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Višegrad
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 77
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Osnovni sud Srebrenica
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 78
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
Broj ministarstva: 10
412000
101
3
29.000
163.520
0
77.770
14.950
0
5.000
10.970
54.830
0
0
0
0
0
782.520
755.650
639.000
610.000
29.000
116.650
0
77.770
8.950
0
3.000
3.000
18.930
2.500
1.800
700
0
0
0
0
755.650
700.600
567.000
547.000
20.000
133.600
0
94.700
10.950
0
2.000
2.000
16.950
0
4.300
1.000
1.700
0
0
0
0
700.600
102
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
Broj budžetske organizacije: 80
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički centar za istraživanje ratnih zločina
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 82
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Sredstva za rad Tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i
traženja nestalih lica
412900
Projekat “Stichting Srebrenica Historical Project” Hag
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 83
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
5.01.2011.
3
1.328.160
1.043.000
1.000.000
43.000
285.160
89.740
45.870
27.920
0
16.950
37.890
42.880
1.100
9.810
3.300
5.700
4.000
0
0
0
0
0
1.328.160
1.061.110
424.000
414.000
10.000
637.110
0
13.950
10.970
0
9.950
16.950
3.000
83.750
99.700
398.840
0
0
0
0
1.061.110
821.690
387.000
350.000
37.000
434.690
255.260
31.900
25.900
0
11.970
9.970
16.950
0
24.900
0
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412900
412900
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Viši privredni sud
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 84
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni privredni sudovi
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 85
Broj potrošačke jedinice: 001-005
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni privredni sud Banja Luka
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 85
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
103
3
39.870
1.300
16.670
75.000
75.000
0
75.000
896.690
807.490
638.000
600.000
38.000
169.490
0
76.780
17.950
0
9.970
22.900
5.000
12.750
7.980
6.980
4.980
4.200
0
0
0
0
807.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.549.130
1.252.000
1.200.000
52.000
297.130
0
188.450
35.900
104
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412400
412500
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni privredni sud Bijeljina
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 86
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni privredni sud Doboj
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 87
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu krivičnog postupka
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo
Broj ministarstva: 10
5.01.2011.
3
0
7.000
15.950
15.950
5.000
7.440
2.000
9.960
9.480
50.000
50.000
0
50.000
1.599.130
550.470
372.000
360.000
12.000
178.470
109.680
35.900
8.970
0
7.970
4.970
1.000
3.980
1.500
500
1.000
3.000
30.000
30.000
0
30.000
580.470
553.660
441.000
430.000
11.000
112.660
0
71.800
8.970
0
7.950
4.970
2.000
11.970
1.000
2.000
2.000
30.000
30.000
0
30.000
583.660
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
Broj budžetske organizacije: 88
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Okružni privredni sud Trebinje
Broj ministarstva: 10
Broj budžetske organizacije: 89
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
Broj ministarstva: 11
Broj budžetske organizacije: 41
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Rashodi za finansiranje Strategije razvoja lokalne samouprave u RS
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Odbor za žalbe jedinica lokalne samouprave
105
3
683.220
418.000
400.000
18.000
265.220
119.650
98.700
13.950
0
6.970
6.000
16.950
500
500
2.000
30.000
30.000
0
30.000
713.220
431.590
291.000
280.000
11.000
140.590
34.900
64.800
8.970
0
7.950
6.000
3.000
1.000
2.000
2.000
1.000
8.970
30.000
30.000
0
30.000
461.590
6.787.790
1.180.000
1.150.000
30.000
747.790
9.970
240.300
31.900
0
27.900
56.800
33.900
299.120
0
8.000
39.900
106
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
415000
Grantovi
Tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana
Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa
Finansiranje Četvrtog kruga Bikon šeme
Finansiranje Šestog kruga Bikon šeme
Tekući grantovi dobrotvornim društvima “Merhamet” u RS
Tekući grantovi Karitasu u Republici Srpskoj
Tekući grantovi za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata
Tekući grantovi parlamentarnim strankama
Tekući grant društvu članova Matice srpske u RS
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Doznake građanima
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
481000
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
481300
Transferi nerazvijenim općinama
481300
Transferi jedinicama lokalne samouprave u vanrednim situacijama
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za izradu Strategije razvoja Republike Srpske
511700
Izdaci za implementaciju Zakona o matičnim knjigama
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo nauke i tehnologije
Broj ministarstva: 12
Broj budžetske organizacije: 42
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
415000
Grantovi
415200
Tekući grant za aktivnosti naučnih institucija
415200
Tekući grant za aktivnosti u oblasti tehnologije
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer Agenciji za informaciono društvo RS
482100
Transfer za Akademsku i istraživačku mrežu RS - Sarnet
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Broj ministarstva: 12
Broj budžetske organizacije: 44
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
5.01.2011.
3
4.860.000
100.000
850.000
0
80.000
200.000
150.000
200.000
3.200.000
80.000
0
0
3.650.000
3.650.000
3.350.000
300.000
0
0
0
0
0
0
10.437.790
4.143.630
518.000
508.000
10.000
125.630
0
17.950
7.980
0
10.970
26.900
9.970
1.000
43.260
6.400
1.200
3.500.000
3.000.000
500.000
800.000
800.000
400.000
400.000
0
0
0
0
4.943.630
1.263.090
953.000
518.000
435.000
310.090
8.970
77.780
34.900
0
9.970
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer za izradu i izdavanje Enciklopedije RS
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
Broj ministarstva: 13
Broj budžetske organizacije: 44
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
414000
Subvencije
414100
Subvencije Institutu za zaštitu zdravlja RS
414100
Subvencije za transfuzijsku medicinu
414100
Subvencije Zavodu za sudsku medicinu
414100
Subvencije za Drugu vantjelesnu oplodnju
415000
Grantovi
415200
Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću
415200
Tekući grant Udruženju amputiraca “UDAS”
415200
Tekući grant za realizaciju Nacionalne strategije borbe protiv narkomanije
415200
Kapitalni grant za unapređenje uslova rada u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Vlada RS
415200
Programske aktivnosti humanitarnog karaktera
415200
Tekući grant Agenciji za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416200
Doznaka Fondu za zdravstveno osiguranje
416300
Doznake socijalnim institucijama
416300
Doznake za zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici
416900
Kapitalne doznake socijalnim institucijama
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
481000
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
481500
Transfer Fondu dječije zaštite
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za sufinansiranje projekata Svjetske banke
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Broj ministarstva: 14
Broj budžetske organizacije: 45
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
107
3
65.800
46.860
4.000
25.900
24.930
4.900
1.100
4.980
120.000
120.000
120.000
70.000
70.000
0
70.000
1.453.090
50.933.730
1.296.000
1.231.000
65.000
432.730
0
57.830
7.980
0
29.900
146.570
70.800
21.950
3.000
94.700
2.500.000
800.000
1.000.000
300.000
400.000
2.105.000
425.000
60.000
30.000
900.000
600.000
90.000
44.600.000
40.000.000
3.200.000
400.000
1.000.000
2.600.000
2.000.000
2.000.000
600.000
600.000
0
0
0
0
53.533.730
22.782.830
2.058.000
1.998.000
108
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
414000
Subvencije
414100
Subvencije za podsticaj izvoza
414100
Subvencije za električnu energiju za socijalno ugrožene kategorije
415000
Grantovi
415200
Grant za provođenje Strategije razvoja MSP, preduzetništva i uspostave poslovnih zona
415200
Tekući grant za mala i srednja preduzeća za uspostava sistema kvaliteta
415200
Tekući grant preduzećima za vođenje stečajnog postupka
415200
Tekući grant preduzećima iz oblasti tekstila, kože i obuće
415200
Tekući grant za sufinansiranje sajamskih manifestacija
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Doznake građanima
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički zavod za standardizaciju i metrologiju
Broj ministarstva: 14
Broj budžetske organizacije: 47
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički zavod za geološka istraživanja
Broj ministarstva: 14
Broj budžetske organizacije: 48
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412000
5.01.2011.
3
60.000
388.830
19.960
53.850
50.850
0
47.850
108.700
60.800
0
21.920
9.950
0
5.000
9.950
20.000.000
20.000.000
0
330.000
300.000
0
30.000
0
0
6.000
6.000
700.000
700.000
700.000
10.000
10.000
0
10.000
23.492.830
366.690
263.000
258.000
5.000
103.690
49.850
11.470
6.980
11.770
4.000
8.270
2.400
7.150
1.000
300
500
0
0
0
0
366.690
499.590
369.900
363.000
6.900
129.690
8.770
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
412900
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
Rashodi po osnovu reprezentacije
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511100
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 46
Broj potrošačke jedinice: 001-005
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grant Poljoprivrednom institutu RS
415200
Tekući grant Fondu za sprečavanje zaraznih bolesti
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za sufinansiranje projekata Svjetske banke
482100
Transferi za sufinansiranje programa za biljne genetičke resurse RS
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 47
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
109
3
27.720
10.970
0
8.970
21.900
4.480
3.000
34.900
2.000
1.800
1.000
4.180
185.000
185.000
125.000
0
60.000
684.590
2.740.220
1.469.000
1.389.000
80.000
261.220
24.930
70.800
27.920
0
28.920
56.820
17.950
6.970
14.960
6.950
3.000
2.000
1.010.000
510.000
500.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
200.000
0
0
0
0
4.240.220
6.746.340
787.000
780.000
7.000
5.959.340
0
404.000
30.900
0
4.033.200
87.800
1.381.540
3.000
14.400
110
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412900
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republički hidrometeorološki zavod
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 48
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 49
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Rashodi za oglede i projekte
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 50
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
5.01.2011.
3
2.500
2.000
1.700.000
1.700.000
700.000
100.000
900.000
8.446.340
1.154.660
1.040.000
1.010.000
30.000
114.660
0
49.850
10.960
0
15.950
21.900
4.000
1.200
4.000
3.500
1.500
1.800
0
0
0
0
1.154.660
704.710
608.000
600.000
8.000
96.710
20.920
17.950
5.000
0
9.000
21.900
5.970
7.970
0
4.000
2.000
1.500
500
0
0
0
0
704.710
867.740
781.000
777.000
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za šume
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 51
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
414000
Subvencije
414100
Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za agrarna plaćanja
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 52
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
414000
Subvencije
414100
Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela
412000
111
3
4.000
86.740
4.000
12.540
2.300
0
4.500
31.000
2.500
29.900
0
0
0
0
867.740
6.346.750
265.000
257.000
8.000
81.750
5.950
14.950
13.950
0
2.000
15.950
1.000
3.000
8.970
5.000
3.500
1.500
5.980
6.000.000
6.000.000
0
0
0
0
6.346.750
60.821.490
653.000
613.000
40.000
168.490
10.970
38.870
19.920
0
34.900
44.850
2.000
3.000
5.980
3.000
2.000
3.000
60.000.000
60.000.000
112
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
510000
511000
1
2
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice
Broj ministarstva: 15
Broj budžetske organizacije: 53
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo saobraćaja i veza
Broj ministarstva: 16
Broj budžetske organizacije: 48
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Rashodi za konsultantske usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
414000
Subvencije
414100
Subvencija preduzeću “Željeznice Republike Srpske”
414100
Subvencija JP “SKY SRPSKA”
415000
Grantovi
415200
Tekući grant Savezu Radio - amatera RS
415200
Tekući grant JP “Autoputevi Republike Srpske”
415200
Tekući grant JP “Autoputevi Republike Srpske” - konsultantske usluge
415200
Tekući grant Željezničkoj korporaciji BHŽJK
415200
Tekući grant JP “SKY SRPSKA”
415200
Tekući grant JP “Aerodrom “ Trebinje
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
5.01.2011.
3
50.000
50.000
0
50.000
60.871.490
670.850
288.000
288.000
0
382.850
10.000
8.270
6.120
0
245.300
28.410
73.750
1.500
5.000
3.000
1.000
500
150.000
150.000
0
0
150.000
820.850
29.079.800
896.000
874.000
22.000
402.800
5.700
22.230
31.900
0
10.970
69.800
8.970
0
9.970
67.100
29.910
2.000
144.250
25.320.000
25.000.000
320.000
2.461.000
0
400.000
859.000
460.000
380.000
362.000
0
0
0
0
29.079.800
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
Naziv potrošačke jedinice: Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu
Broj ministarstva: 16
Broj budžetske organizacije: 50
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za bezbjednost saobraćaja
Broj ministarstva: 16
Broj budžetske organizacije: 52
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo trgovine i turizma
Broj ministarstva: 18
Broj budžetske organizacije: 55
Broj potrošačke jedinice: 001-016
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
113
3
1.639.350
1.421.000
1.416.000
5.000
218.350
6.000
99.700
10.970
0
13.950
50.850
2.000
1.500
10.970
1.500
600
20.310
0
0
0
0
1.639.350
130.920
106.000
104.300
1.700
24.920
11.970
2.980
2.000
0
0
6.370
600
500
500
18.000
18.000
0
18.000
148.920
5.204.120
3.138.000
3.066.000
72.000
966.120
0
322.850
95.720
0
75.780
92.730
127.800
10.000
59.800
159.040
11.200
114
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
412900
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
415000
Grantovi
415200
Tekući grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj
415200
Kapitalni grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj
415200
Tekući grant za zaštitu potrošača
415200
Kapitalni grantovi nacionalnim parkovima
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer Republičkoj direkciji za robne rezerve
482100
Transfer Republičkoj direkciji za proizvodnju i promet NVO
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
516000
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
516100
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
517000
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
517100
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Broj ministarstva: 19
Broj budžetske organizacije: 56
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412900
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Republičkog zavoda
za prostorno planiranje
412900
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Republičkog zavoda za
građevinarstvo
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi za Nacionalne parkove “Sutjeska” i “Kozara”
415200
Kapitalni grantovi ostalim pravnim licima
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
481000
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
481300
Transferi općinama za izradu prostorno-planske dokumentacije
481300
Transferi ustanovama koje se bave zaštitom i rehabilitacijom kulturno-istorijskog nasljeđa
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi za sufinansiranje projekata Svjetske banke
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Republička direkcija za obnovu i izgradnju
Broj ministarstva: 19
Broj budžetske organizacije: 57
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
5.01.2011.
3
6.200
5.000
1.100.000
665.000
335.000
100.000
0
2.175.000
2.175.000
2.000.000
175.000
910.000
10.000
0
10.000
710.000
710.000
190.000
190.000
8.289.120
2.876.060
1.432.200
1.400.000
32.200
313.860
0
59.800
21.930
0
19.940
16.950
17.950
2.100
137.600
9.950
2.800
4.900
9.970
9.970
1.130.000
1.100.000
30.000
986.000
170.000
120.000
50.000
816.000
816.000
15.000
15.000
0
15.000
3.877.060
602.860
561.000
550.000
11.000
41.860
0
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
412900
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi po osnovu reprezentacije
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
Broj ministarstva: 20
Broj budžetske organizacije: 58
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412900
Rashodi za štampanje legitimacija
412900
Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada Agencije za mirno
rješavanje radnih sporova
415000
Grantovi
415200
Tekući grant za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkih grobalja
415200
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
415200
Tekući grant za obilježavanje značajnih istorijskih datuma Odbrambeno-otadžbinskog rata
415200
Tekući grantovi - ostalo
415200
Tekući grant Domu penzionera Trebinje
415200
Tekući grant Domu penzionera Banja Luka
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Tekuće doznake za odlikovane borce
416100
Tekuće doznake za borački dodatak
416100
Tekuće doznake za porodične invalidnine
416100
Tekuće doznake za osobne invalidnine
416100
Tekuće doznake za civilne invalidnine
416100
Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - isplata jednokratne pomoći za troškove liječenja
416100
Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - jednokratna pomoć socijalno ugroženim licima
416100
Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - ostalo
416100
Tekuće doznake porodicama za sahrane poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske
416100
Otpremnine po članu 182. Zakona o radu
416200
Program socijalnog zbrinjavanja radnika
416200
Tekuće doznake za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, PPB i CŽR
416300
Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR Projekat banjske rehabilitacije
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
481000
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
481500
Transfer Fondu PIO
481500
Transfer Zavodu za zapošljavanje - Projekat upošljavanja pripravnika
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer Ekonomsko - socijalnom savjetu
482100
Transfer Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
115
3
11.970
4.980
0
3.000
12.950
3.000
4.960
1.000
0
0
0
0
602.860
199.400.380
2.293.000
2.200.000
93.000
2.567.380
0
1.550.400
27.920
0
85.750
92.720
7.980
19.940
606.200
19.940
6.980
149.550
0
0
930.000
200.000
400.000
170.000
0
80.000
80.000
193.610.000
0
12.000.000
84.950.000
64.500.000
7.100.000
280.000
150.000
100.000
30.000
2.000.000
20.200.000
2.000.000
300.000
190.440.000
190.000.000
188.000.000
2.000.000
440.000
100.000
340.000
15.000
15.000
0
116
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
2
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju
Broj ministarstva: 21
Broj budžetske organizacije: 59
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transferi predstavništvima RS u inozemstvu
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
Broj ministarstva: 22
Broj budžetske organizacije: 60
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Doznake za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica
416100
Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica
416100
Doznake za infrastrukturu izbjegličkih naselja
416100
Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku
416100
Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH
416100
Doznaka za program: “Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i
alternativnih vidova stanovanja”
416100
Doznaka za program: “Socijalno stanovanje u BiH” - CRS
416200
Doznake za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
5.01.2011.
3
5.000
10.000
389.855.380
7.330.875
1.099.000
1.072.500
26.500
6.231.875
0
11.130
12.840
0
6.850
51.360
6.124.000
2.585
8.560
14.550
2.150.000
2.150.000
2.150.000
0
0
0
0
9.480.875
10.048.850
2.562.000
2.460.000
102.000
392.850
45.870
121.650
34.900
0
35.900
60.820
51.850
2.000
18.250
12.950
8.660
7.094.000
2.000.000
500.000
0
3.500.000
500.000
144.000
0
450.000
0
0
0
0
10.048.850
5.01.2011.
1
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
2
Naziv potrošačke jedinice: Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Broj ministarstva: 31
Broj budžetske organizacije: 70
Broj potrošačke jedinice: 001
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
482000
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
482100
Transfer Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske
UKUPNI RASHODI:
Naziv potrošačke jedinice: Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Broj ministarstva: 37
Broj budžetske organizacije: 10
Broj potrošačke jedinice: 001
410000
Tekući rashodi
411000
Rashodi za osobna primanja
411100
Rashodi za bruto plaće
411200
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih osobnih primanja uposlenih
412000
Rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412100
Rashodi po osnovu zakupa
412200
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
412300
Rashodi za režijski materijal
412400
Rashodi za materijal za posebne namjene
412500
Rashodi za tekuće održavanje
412600
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
412700
Rashodi za stručne usluge
412700
Rashodi za implementaciju Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj
412900
Rashodi za stručno usavršavanje uposlenih
412900
Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
412900
Rashodi po osnovu reprezentacije
412900
Ostali rashodi po osnovu korištenja robe i usluga
412900
Projekti i programske aktivnosti Savjeta za djecu Republike Srpske
412900
Projekti i programske aktivnosti Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske
414000
Subvencije
414100
Subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova
414100
Subvencije za upošljavanje mladih
415000
Grantovi
415200
Tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice
415200
Tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju
omladinskih projekata
415200
Tekući grantovi za unapređenje i razvoj omladinskog organiziranja
415200
Tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama
415200
Tekući grantovi sportskim organizacijama
415200
Tekući grant za projekat Male olimpijske igre
415200
Tekući grantovi sportskim neprofitnim organizacijama
415200
Tekući grant neprofitnim organizacijama za projekat Male olimpijske igre
415200
Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS
415200
Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću
415200
Tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u
Brčko Distriktu BiH
415200
Kapitalni grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama
415200
Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i
sanaciju sportskih objekata
415200
Kapitalni grantovi za stambeno zbrinjavanje porodica sa petoro i više djece
416000
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike
416100
Tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske
416100
Tekuće doznake vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj
480000
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
481000
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
481300
Transferi udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice
481300
Transferi sportskim organizacijama
481300
Transferi za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata
481500
Transfer Fondu za dječiju zaštitu - “Fond treće i četvrto dijete”
510000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511300
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNI RASHODI:
UKUPNA DOMAĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA:
117
3
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
7.047.510
958.000
930.000
28.000
506.510
1.000
29.900
20.940
0
15.950
40.880
4.000
199.400
3.000
39.090
55.440
2.200
44.870
49.840
700.000
500.000
200.000
4.433.000
20.000
50.000
530.000
50.000
1.000.000
250.000
0
0
170.000
255.000
200.000
100.000
100.000
1.708.000
450.000
250.000
200.000
1.070.000
1.070.000
20.000
300.000
0
750.000
0
0
0
0
8.117.510
1.354.773.000
118
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
1
5.01.2011.
2
3
OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA
Ostala potrošnja
****
Opća unutrašnja rezerva
412700
Rashodi za usluge emitiranja hartija od vrijednosti
412700
Rashodi za usluge isplata - pošte - ugovorene usluge za provođenje Zakona o unutrašnjem dugu
412700
Rashodi za ostale usluge informiranja i medija - ugovorene usluge za provođenje Zakona o
unutrašnjem dugu
412900
Rashodi po osnovu povrata poreza na dohodak
412900
Rashodi po osnovu povrata i preknjižavanja javnih prihoda
412900
Rashodi za obaveze koje je preuzela Republika Srpska
412900
Rashodi po sudskim rješenjima
415200
Kapitalni grantovi za finansiranje Projekta sanacije hidroelektrane Trebinje
621900
Izdaci za potencijalne obaveze po izdatim garancijama
Otplata dugova - Unutrašnji dug
413100
Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti
621900
Izdaci za isplate po odlukama ustavnih i ostalih sudova
621100
Izdaci za isplatu glavnice po hartijama od vrijednosti
621900
Izdaci za gotovinske isplate za staru deviznu štednju
Otplata dugova - Ino dug
413400
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inozemstva
413700
Troškovi servisiranja primljenih zajmova
621400
Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inozemstva
621600
Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju
Javne investicije
511100
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
511200
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
511700
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
U K U P N A B U DŽ E T S K A P O T R O Š NJ A
245.227.000
8.231.000
344.000
250.000
150.000
350.000
537.000
0
100.000
6.000.000
0
500.000
93.000.000
9.648.000
5.000.000
68.685.000
9.667.000
115.000.000
26.192.000
2.817.000
45.288.000
40.703.000
28.996.000
26.000.000
2.496.000
500.000
1.600.000.000
12
13
Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike
Srpske, člana 183. i člana 187. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), čl. 7. i 15. Zakona o
zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/07 i 29/10), Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici,
održanoj 28. decembra 2010. godine, donijela je s l j e d e ć u
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike
Srpske, člana 183. i člana 188. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatranja
Ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2010. godine, donijela je
sljedeći
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA I
FINANSIJSKOG DOPRINOSA PREMA KREDITNOM
ZAVODU ZA OBNOVU, FRANKFURT NA MAJNI
(KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT
AM MAIN - KFW) PO PROJEKTU “GRADSKI SISTEM
VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH
VODA U GRADU BANJOJ LUCI”
I.
U Odluci o prihvaćanju zaduženja i finansijskog doprinosa prema Kreditnom zavodu za obnovu, Frankfurt na
Majni (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main KfW) po projektu “Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Gradu Banjoj Luci” (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 89/09) u tački IV., u alineji
sedmoj riječi: “počinje 30. decembra 2012. godine, a završava se 30. juna 2023. godine” zamjenjuju se riječima: “počinje 30. juna 2013. godine, a završava se 30. decembra
2023. godine”.
II.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1663/10
28. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
ZAKLJUČAK
1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu
Republike Srpske da, u okviru Strategije ruralnog razvoja,
donese pravilnik o prioritetima raspodjele sredstava u korist
nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina u Republici Srpskoj.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1641/10
22. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
14
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike
Srpske, člana 183. i člana 188. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatranja
Ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2010. godine, donijela je
sljedeće
ZAKLJUČKE
1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da, u roku od 30 dana, formira Komisiju za izradu nacrta novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u skladu sa usvojenom Strategijom refor-
5.01.2011.
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
me sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, koju je
usvojila Narodna skupština Republike Srpske na 37. sjednici, u maju 2010. godine i dostavi ga Narodnoj skupštini na
razmatranje.
2. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da, u roku od 30 dana, u okviru Poreske uprave, formira posebnu organizacionu jedinicu za kontrolu i ubiranje doprinosa, kako bi se obezbijedio veći priliv
sredstava po tom osnovu i pooštrila odgovornost prema
svim obveznicima uplate koji na bilo koji način izbjegavaju
ili odlažu uplatu doprinosa.
3. Ovi zaključci stupaju na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1642/10
22. decembra 2010. godine
Banja Luka
Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike
Srpske, člana 183. i člana 188. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatranja
Ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2010. godine, donijela je s l j e deće
ZAKLJUČKE
1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu
Republike Srpske da, u što kraćem roku, izvrši analizu poslovanja svih javnih preduzeća, fondova i direkcija, te da izvještaj o izvršenoj analizi podnese Narodnoj skupštini Republike Srpske u roku od šest mjeseci.
2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu
Republike Srpske da preduzme odgovarajuće mjere u cilju
djelimičnog otpisa potraživanja za utrošenu električnu energiju prilikom isušivanja prostorija, za stanovništvo ugroženo poplavama koje su se desile u ovom mjesecu.
3. Narodna skupština Republika Srpske zadužuje Vladu
Republike Srpske da, u što kraćem roku, sačini plan odbrane od poplava i da o tome, u roku od šest mjeseci, podnese
izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske.
4. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu
Republike Srpske da, u cilju zaštite žiranata, izvrši analizu
odgovarajućih zakona u cilju redefinicije instituta žiranta
(jemca) za kreditna dugovanja.
5. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade
Republike Srpske da, u što kraćem roku, u skupštinsku proceduru uputi Strategiju upošljavanja u Republici Srpskoj,
2011-2015. godina.
6. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od
Vlade Republike Srpske što hitniju realizaciju Zaključaka
broj: 01-731/10, od 18. maja 2010. godine, donesenih nakon
razmatranja Prijedloga strategije reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj.
7. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade
Republike Srpske da, u 2011. godini, nastavi redovnost
isplate i održivost penzija na nivou 2010. godine.
8. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade
Republike Srpske da, u saradnji sa lokalnim zajednicama,
nađe rješenje za unapređivanje poslovnog ambijenta prepoznatljivog po lakoći poslovanja, a sve u cilju privlačenja
stranih investicija i upošljavanja.
119
9. Ovi zaključci stupaju na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1643/10
22. decembra 2010. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
16
Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i
čl. 7. i 8. Uredbe o boračkom dodatku (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 45/07, 73/08 i 117/09), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 28. decembra 2010. godine,
donijela je
Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr. Igor Radojičić, s.r.
15
1
ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN BORAČKOG
DODATKA ZA 2010. GODINU
I.
Ovom odlukom utvrđuje se visina osnovice za obračun
boračkog dodatka za 2010. godinu u iznosu od 2,84 KM.
II.
Nominalni iznos boračkog dodatka za 2010. godinu dobije se množenjem osnovice iz tačke I. ove odluke sa brojem
mjeseci angažiranja borca u zoni borbenih djejstava.
III.
Isplata boračkog dodatka obračunatog u skladu sa tačkom II. ove odluke je konačna.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo rada
i boračko-invalidske zaštite.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-2701/10
28. decembra 2010. godine
Banja Luka
Po ovlaštenju,
potpredsjednik Vlade,
Anton Kasipović, s.r.
17
Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08),
člana 28. stav 2. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. decembra 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH
MJESTA U PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE
I.
Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske.
II.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-2685/10
23. decembra 2010. godine
Banja Luka
Po ovlaštenju,
potpredsjednik Vlade,
Anton Kasipović, s.r.
120
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1
5.01.2011.
SADRŽAJ
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
1
Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske
za 2011. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
električnoj energiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
doprinosima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
porezu na dohodak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5
Zakon o izmjenama Zakona o plaćama
uposlenih u organima uprave Republike
Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
plaćama uposlenih u Ministarstvu
unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim
ustanovama i Sudskoj policiji . . . . . . . . . . . . . . . . .7
7
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
fiskalnim kasama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
8
Odluka broj: 01-1648/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
9
Odluka broj: 01-1650/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
10
Odluka o usvajanju Ekonomske politike
Republike Srpske za 2011. godinu,
broj: 01-1644/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
11
Odluka o usvajanju Budžeta Republike Srpske
za 2011. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
12
Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju
zaduženja i finansijskog doprinosa prema
kreditnom zavodu za obnovu, Frankfurt na
Majni (Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Frankfurt am Main - KfW) po Projektu
“Gradski sistem vodosnabdijevanja i
odvođenja otpadnih voda u Gradu Banjoj Luci” . .118
13
Zaključak broj: 01-1641/10 . . . . . . . . . . . . . . . . .118
14
Zaključci broj: 01-1642/10 . . . . . . . . . . . . . . . . .118
15
Zaključci broj: 01-1643/10 . . . . . . . . . . . . . . . . .119
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
16
Odluka o visini osnovice za obračun
boračkog dodatka za 2010. godinu,
broj: 04/1-012-2-2701/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
17
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
u Poreskoj upravi Republike Srpske . . . . . . . . . .119
Osnivač: Vlada Republike Srpske. Izdavač: Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, poštanski fah 88. Žiro-računi:
562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, 567-162-10000010-81 kod Volksbank a.d. Banja Luka i 551-00100029639-61 kod Nove banjalučke banke AD Banja Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Srebrenka Golić. Urednik Višnja BajićPreradović. Tehnički urednik Goran Zelenbaba. Telefon: (051) 456-330, faks (051) 456-331, 456-341 i 456-349, redakcija: (051) 456-357,
računovodstvo: (051) 456-337, pretplata: (051) 456-339. Internet: (051) 456-346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net
Rješenjem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. Štampa JU
Službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka.
Download

broj 001 - b_Layout 1