www.europa.rs
POSEBNO IZDANJE LISTA DANAS POVODOM ME\UNARODNOG DANA VOLONTERA
www.euinfo.rs
petak, 5. decembar 2014.
Majkl Davenport, {ef Delegacije EU u Srbiji
Dobra dela
Volonteri su
nada za
HEROJI
BOLJE SUTRA
dana{njice
Vanja Udovi~i}, ministar omladine i sporta
Dragoljub Dra`a Petrovi}: NAJVE]E SRPSKE ZABLUDE O VOLONTIRANJU
p e t a k , 5 . d e c e m b a r 2 0 1 4 . | danas
II
Volonteri su
HEROJI
dana{njice
[EF DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI
Dobra dela nada za bolje sutra
Danas je me|unarodni dan
volontera. Ovaj dan proslavljamo u
~ast onih koji su svojim aktivizmom
doprineli razvoju i napretku Srbije, koji
zaslu`uju da ih istaknemo kao prave
heroje ovog dru{tva i koji slu`e drugima
kao primer. Proslavljamo dan volontera
jer `elimo da promovi{emo aktivno
u~e{}e svih gra|ana u `ivotu zajednice.
z Mladi jesu spremni da volontiraju i oni
to i rade, kako u Srbiji, tako i na
me|unarodnim volonterskim projektima
z Entuzijazam ne opada, {irom Srbije
kontinuirano se sprovode razli~ite
volonterske akcije
z Svaka pomo} je uvek dobrodo{la i
nijedna nije manje vredna od druge
Foto: Marko Rupena / Beta
formalno }emo im zahvaliti i jo{
jednom poslati poruku {irokoj javnosti
o zna~aju volontiranja kako za dru{tvo
kao celinu, tako i za samog pojedinca
koji se, davanjem li~nog doprinosa
kroz volontiranje, gradi u zdravu
li~nost i istinskog promotera pravih
vrednosti.
„ U vi{e navrata ste izjavljivali da su
mladi u Srbiji u velikoj meri spremni
da volontiraju. Da li ta vrsta
entuzijazma opada ili raste?
- Mladi jesu spremni da volontiraju i
oni to i rade, kako u Srbiji, tako i na
me|unarodnim volonterskim
projektima. Ove godine smo imali
tu`an povod da se uverimo u snagu
volonterizma i `elju na{e omladine da
se uklju~i i pomogne kada je najte`e.
Entuzijazam ne opada, {irom Srbije
kontinuirano se sprovode razli~ite
volonterske akcije gde mladi daju
veliki doprinos pobolj{anju `ivota u
svojim lokalnim zajednicama. Voleo
bih da ti dobri primeri ~e{}e na|u
prostor u medijima, da pored svega
lo{eg {to puni novine i ovi sjajni mladi
ljudi dobiju priznanje dru{tva za zaista
dobre stvari koje rade. Tako bismo,
siguran sam, podstakli i druge da se
uklju~e i u~ine pravu stvar i za svoj
grad i za sebe.
„ Kako motivisati mlade za
volonterske akcije?
- Motivacija postoji, mladi `ele da
pobolj{aju `ivot u svojim sredinama.
Samo ove godine, volonterske grupe
mladih {irom Srbije, kroz 257
omladinskih volonterskih projekata,
ure|ivale su prostore za mlade u
svojim lokalnim zajednicama,
realizovale akcije u cilju podsticanja
humanosti i solidarnosti, razumevanja i
tolerancije, bezbednosti,
me|ugeneracijske saradnje, davale
svoj nesebi~an doprinos ure|enju i
razvoju zajednice i za{titi `ivotne
sredine, podsticanju preduzetni~kog
duha kod mladih... A to su samo oni
projekti za koje su dobili formalnu
podr{ku Ministarstva omladine i
sporta. Uop{te ne sumnjam da je
takvih dobrih primera bilo mnogo vi{e,
gde su se mladi sami organizovali, i
u~inili ne{to dobro za svoje sugra|ane.
„ Kolika je dobrobit od volontiranja?
Gde se ona najvi{e vidi, u kojoj vrsti
akcija?
- Kada uradite ne{to nesebi~no, kada
odvojite deo svog vremena i energije
da biste pomogli onome kome je
pomo} potrebna, to nije kategorija koju
na bilo koji na~in treba meriti. Svaka
pomo} Srbiji kroz Mehanizam civilne
za{tite. 23 zemlje ~lanice EU poslale su
specijalne timove spasilaca, jedinice za
ispumpavanje vode, motorne ~amce i
dostavile humanitarnu pomo}. 16. juna
2014. godine organizovali smo
Donatorsku konferenciju u Briselu kroz
koju su prona|eni putevi da se
obezbedili mnogo vi{e sredstava i
pomo}i Srbiji. @elim da pohvalim i
zaposlene u Delegaciji Evropske unije u
Srbiji, jer su uspeli, u rekordnom
vremenu, da izvr{e preraspodelu
trideset miliona evra pomo}i iz
pretpristupnih fondova EU, koje smo
usmerili ka ugro`enima. Mi, u saradnji
sa na{im partnerskim
Ove 2014. godine je posebno
va`no slaviti volontere. Srbija je ove
godine do`ivela nevi|enu katastrofu poplave do sada nevi|ene u Srbiji
odnele su mnoge `ivote i napravile
neprocenjivu {tetu. U toj nevolji, Srbija
je pokazala svoje humano lice. Pre svih,
mladi ljudi su, nesebi~no danju i no}u,
pomagali, volontirali, i svojim li~nim
primerom pokazali veliku solidarnost.
pomo} je uvek dobrodo{la i nijedna nije
manje vredna od druge. Svako ko
volontira je heroj za pohvalu.
„ Majske poplave su bile dobar
primer samoorganizovanosti i
uzajamne pomo}i.
- Tokom tog tragi~nog perioda
pokazale su se sve prave vrednosti na{e
omladine. Na~in na koji se tih dana
svako fokusirao isklju~ivo na to da u~ini
sve da pomogne ugro`enom
stanovni{tvu je slika na koju moramo
da budemo ponosni. Paralelno sa
jednom nezapam}enom tragedijom,
gledali smo i najbolju sliku Srbije
oli~enu u omladini koja se, ne ~ekaju}i
poziv, stavila na raspolaganje dr`avi i
svojim sugra|anima koji su bili u
opasnosti i kojima je bila potrebna
pomo}.
Katarina @ivanovi}
organizacijama, od maja svakodnevno
naporno radimo na obnavljanju
velikog broj {kola, obdani{ta, javnih
zgrada i privatnih ku}a u predelima
koji su zahva}eni poplavama.
Me|utim, tu nije kraj, jer Evropska unija,
preko svog Fonda solidarnosti i
razli~itih drugih donacija,
nastavlja sa podr{kom i
pru`anjem pomo}i
zajednicama i gradovima koji
su pretrpeli {tetu. Slede}a
faza na{e saradnje }e se
usredsrediti na uspostavljanje
efikasnih preventivnih mera
protiv poplava {irom Srbije.
Solidarnost je osnova modernog
dru{tva, posebno u te{kim vremenima,
i jedan od kamena temeljca Evropske
unije: zemlje ~lanice EU se poma`u
medjusobno ali takodje poma`u
zemljama na putu ka u~lanjenju.
Po tom principu podse}am da su
zemlje ~lanice Evropske unije u
rekordnom roku reagovale tokom
majskih poplava i pru`ile veliku
Zakonom o vanrednim situacijama,
Gorska slu`ba spasavanja Srbije je uvr{tena u ~inioce za{tite i spasavanja u Srbiji i definisana kao partner Sektora za
vanredne situacije MUP-a za spasavanje ljudi na nepristupa~nim terenima.
Svi ~lanovi su obu~eni i imaju neophodnu licencu za rad u kriznim situacija.
Na terenu spa{avaju u koordinaciji
sa kriznim {tabovima, ali ~esto im i sami dostavljaju informacije o lokacijama sa kojih treba evakuisati ljude. Tesno sara|uju sa radio-amaterima, a
ciju izme|u dve ta~ke i na taj na~in
prenesu informacije sa terena. Nagla{ava da je svih 5.000 radio-amatera bilo aktivno u pomaganju i spa{avanju.
- Radimo volonterski, iz ljubavi i
hobija, a u vanrednim situacijama prvenstveno da bismo pomogli gra|anima. U poslednjih desetak godina izgradili smo jedinstven sistem u Evropi koji je uvezao na desetine repetitora {irom Srbije i na taj na~in smo u
mogu}nosti da jednim potezom emitujemo signal koji u istoj sekundi mogu da ~uju svi radio-amateri - nagla{ava Petrovi}.
ISTORIJAT
GSS Srbije je osnovao Planinski savez Srbije
1952. Obuku GSS u proteklih 60 godina
pro{lo je oko hiljadu ljudi, dok danas Gorsku slu`bu spasavanja ~ini oko 200 aktivnih
spasilaca, od kojih su mnogi iskusni planinari, visokogorci, alpinisti, sportski penja~i,
speleolozi, ronioci, skija{i i paraglajderisti.
LICENCA
Spasioci GSS Srbije du`ni su da jednom godi{nje polo`e ispite iz fizi~ke pripremljenosti, pismeni i usmeni ispit iz medicine i ispit tehnike evakuacije `i~are, da bi dobili
dozvolu za rad (spasila~ku licencu) koja va`i godinu dana.
Foto: Beta-MUP Srbije
Beograd - Pored sve tragedije koje su
majske poplave donele Srbiji, pokazao
se i jedan pozitivan, svetao detalj. Kada
je najte`e, prestale su sve podele i bili
smo ujedinjeni ne bi li pomogli najugro`enijima. Svako na svoj na~in, koliko je mogao. Volonterski. Ipak, pored nadle`nih slu`bi, dve organizacije
su se posebno izdvojile - radio-amateri i Gorska slu`ba spasavanja.
Radio-amater @ivojin @ika Petrovi}
prise}a se kako je bilo tih dana.
- Bio je to cunami. Ne samo vodeni,
ve} i cunami u informacijama, jer smo
za samo prvih pet dana poplava obradili i prosledili preko 25.000 informacija. Koliko su one doprinele da se spasu ljudski `ivoti i materijalna dobra, to
neka drugi ka`u - pri~a Petrovi}.
Radio-amateri Srbije su, kao i uvek
do sada u vanrednim situacijama, pokrenuli svoju radio-mre`u za opasnost i
prvi prenosili informacije sa terena {i-
rom zemlje, koje su bile od zna~aja slu`bama spa{avanja i obave{tavanja. Niko
ih nije anga`ovao, iako su licencirani i
osposobljeni da u najte`im uslovima uspostave komunikaciju koriste}i li~nu
opremu. Samim tim, krizni {tabovi u
vanrednim situacijama mogu da ih
uklju~e u svoje timove. Sem putem radio
talasa, aktivni su i na dru{tvenim mre`ama, gde su dobijali informacije o ugro`enim gra|anima, koje su potom emitovali u program. Prvi put u istoriji radioamaterizma u Srbiji omogu}en im je „live stream“ prenos de{avanja na jednom
od njihovih repetitora na Avali.
- Raspore|eni smo po celoj Srbiji, ali
sada smo tokom poplava bili skoncentrisani na Obrenovac, [abac, Novi Beograd, Para}in i druge ugro`ene gradove. Na{e ure|aje i radio-vezu smo prepustili i Gorskoj slu`bi spa{avanja
(GSS), a mi smo sa strane de`urali i
odr`avali tu vezu - nagla{ava Petrovi}.
On dodaje da su svi radio-amateri licencirani i obu~eni da i u najte`im
uslovima uspostave radio-komunika-
Ovi altruisti i entuzijasti uvek su bili ujedinjeni kada je trebalo pru`ati va`ne informacije - tokom ratova, bombardovanja, zemljotresa, poplava...
Sem {to emituju program, mnogi od
njih su na terenu, pru`aju informacije
kolegama i aktivno u~estvuju u drugim oblicima pomo}i.
Pripadnici Gorske slu`be spasavanja (GSS) Srbije, dobrovoljne i neprofitne organizacije, me|u prvima su
prisko~ili u pomo} ugro`enom stanovni{tvu Obrenovca, a kasnije i drugim poplavama zahva}enim delovima
Srbije. Oni su obu~eni za spasavanje
ljudskih `ivota u nepristupa~nim, ali i
urbanim podru~jima. Me|u njima je i
Marko Majstorovi}, de~iji hirurg u klinici u Tir{ovoj i ~lan GSS-a.
- Prvi udar vodenog talasa je bio
najkriti~niji jer nismo imali dovoljno
~amaca. De`urali smo ~itavu no} po
ki{i, dok je voda u bujicama tekla
obrenova~kim ulicama. Imali smo
svega nekoliko ~amaca, tek sutradan
ih je stiglo vi{e - pri~a Majstorovi}.
GSS trenutno ima oko 200 aktivnih
spasilaca {irom Srbije. Broj ljudi koje
su spasili ne znaju, jer se nisu bavili
prebrojavanjem.
- Mi smo volonterska organizacija i
svako doprinosi onoliko koliko mo`e
- nagla{ava Majstorovi}.
@elim da se zahvalim Ministarstvu
omladine i sporta koji kroz program
MLADI SU ZAKON podstakli mlade da
se uklju~e i pomognu ugro`enom
stanovni{tu posle majskih poplava.
Realizovano je 11 kampova i 20 radnih
akcija u kojima su pored doma}ih
volontera u~estvovali i volonteri iz
Evropske unije i celog sveta. EU svake
godine tradicionalno nagra|uje
najbolje volonterske akcije iz
programa MLADI SU ZAKON a u duhu
solidarnosti nakon poplava, ove godine
nagrade }e dobiti organizacije koje su
organizovale kampove i akcije kako bi
pomogli ugro`enim gra|anima posle
poplava. Tako|e }emo nagraditi i oko
sto volontera koji su nesebi~no
u~estvovali u ovim kampovima tako {to
}emo organizovati „Evropski
volonterski kamp“ u Obrenovcu u
junu slede}e godine, gde }emo
zajedno ponovo pomagati onima
kojima je to jo{ potrebno.
Na dana{nji dan pozivam sve
mlade, ali i one malo starije, da
volontiraju i time doprinesu
ja~anju dru{tvenog blagostanja i
promovisanju tolerancije,
humanosti i aktivnog
gra|anstva. Iskoristite dostupne
programe kako u Srbiji tako i
one dostupne u Evropskoj
unije poput Evropskog
volonterskog servisa.
Nastavite da {irite
pozitivnu energiju kroz
dobra dela jer upravo ona
Srbiji daje nadu za bolje
sutra.
Podse}am da su zemlje
~lanice EU u rekordnom
roku reagovale tokom
majskih poplava i pru`ile
veliku pomo} Srbiji kroz
Mehanizam civilne za{tite
Hrabrost na delu
NASA PRICA
Kao gra|anin Evropske unije,
ponosan sam na to kako su Evropljani i
institucije EU reagovali i pomogli Srbiji
kad joj je bilo najte`e. Kao stanovnik
Srbije, ponosan na to kako su se mladi u
Srbiji aktivirali i pokazali
humanost sa svojim
sugradjanim. Drago mi
je {to svi isto mislimo
i delamo
primenjuju}i dva
osnovana
prinicipa
Evropske unije:
zajedni{tvo i
solidarnost.
Svi smo bili zadivljeni kako su se
mladi Srbije pokrenuli i vrlo brzo pru`ili
pomo} u prevenciji jo{ ve}ih nesre}a i
poplava, pomo}i postradalima, podr{ci
institucijama. Ti mladi su pravi heroji
koji su nas podsetili da se setimo
pravih vrednosti, a to su humanost,
srda~nost i solidarnost.
Kako su radio-amateri i pripadnici Gorske slu`be spasavanja
pomagali Obrenov~ane, [ap~ane i druge ugro`ene u Srbiji
Foto: Beta-MUP Srbije
Beograd - Volonteri su heroji i svaka
njihova akcija je za pohvalu. Tragi~an
doga|aj u vreme majskih poplava to je
najbolje pokazao - ka`e ministar
omladine i sporta, Vanja Udovi~i}.
„ Da li }e, i na koji na~in, Ministarstvo
obele`iti Me|unarodni dan
volontiranja?
- Na Me|unarodni dan volontera
oda}emo priznanje i nagraditi
volontere za sve dobro {to su uradili
ove godine - od njihovog
neprocenjivog doprinosa u pru`anju
pomo}i ugro`enom stanovni{tvu
tokom i nakon majskih poplava, do
veoma va`nih stvari koje su tokom ove
godine uradili za svoje lokalne
zajednice {irom Srbije. U Domu
omladine, zajedno s Delegacijom
Evropske unije u Srbiji i Kancelarijom
Ujedinjenih nacija u na{oj zemlji, i
III
Majkl Davenport
Vanja Udovi~i}, ministar omladine i sporta
Foto: Miroslav Dragojevi}
RAZGOVOR
danas | p e t a k , 5 . d e c e m b a r 2 0 1 4 .
gra|ani im se obra}aju i putem dru{tvenih mre`a. Mirjana Peri} iz GSS
ka`e za na{ list da su ~lanovi GSS razli~itih profila i uzrasta.
- Od studenata, do in`enjera, lekara, doktora nauka... Ima nas raznih,
uzrasta od 18 do 50 godina. Me|utim,
u slu`bi smo svi isti, jer nam je cilj zajedni~ki - spasiti `ivote. I svi radimo
volonterski - nagla{ava Peri}.
K. @ivanovi}
Me|unarodni
dan volontera
5. decembar
Me|unarodni dan volontera, 5.
decembar, obele`ava se u svetu
od 1985. godine kao podse}anje
na dan kada je 1970. godine
stvoren Program Ujedinjenih
nacija za volontere. Cilj je podsta}i
{to ve}i broj ljudi da ponude svoje
volonterske usluge. Ljudi dobre
volje, kako ih nazivaju, za svoj rad
ne o~ekuju materijalnu
nadoknadu, sem moralnih i
dru{tvenih satisfakcija, a
pomaganje i posve}ivanje
vremena drugima smatraju
izrazom ljudske humanosti,
solidarnosti i uzajamnosti, kao i
ose}anjem odgovornosti za svoju
zajednicu.
Ministarstvo omladine i sporta
Me|unarodni dan volontera
obele`ava od 2010. godine, kada
je i zapo~et program „Mladi su
zakon“.
Delegacija EU se 2011. godine
priklju~ila Ministarstvu u
obele`avanju Me|unarodnog
dana volontera.
D. D.
p e t a k , 5 . d e c e m b a r 2 0 1 4 . | danas
IV
Nagrade za projekte
i najposve}enije
Beograd - Ministarstvo omladine i sporta
u saradnji sa partnerima - Delegacijom EU
u Srbiji, UN, Resurs centrima programa
„Mladi su zakon“ iz 25 okruga Srbije,
kancelarijama za mlade, lokalnim
medijima i volonterima, ve} petu godinu
zaredom 5. decembra obele`ava
zavr{nicu programa „Mladi su zakon“ i
Me|unarodni dan volontera u Srbiji.
Tradicionalno, tim povodom,
Ministarstvo omladine i sporta i Delegacija
EU u Srbiji dodeljuju i posebne nagrade za
podsticanje aktivizma, volonterizma i
humanosti me|u mladima. Ove godine,
Ministarstvo omladine i sporta dodeljuje
nagrada za pet odabranih omladinskih
volonterskih projekata koji su dali najja~i
odjek u lokalnoj zajednici (izme|u 25 koji
su nominovani odlukom komisija svakog
okruga u ~ijem sastavu su pored
predstavnika Resurs centara u svakom
okrugu, bili i predstavnici kancelarija za
mlade, predstavnici medija, lokalnih
institucija i udru`enja).
Imaju}i u vidu da je kroz ovogodi{nji
program „Mladi su zakon“ pru`ena
zna~ajna podr{ka stanovni{tvu u
podru~jima ugro`enim majskim
poplavama tokom realizacije volonterskih
kampova i radnih akcija, Delegacija
Evropske unije }e dodeliti ukupno 15
nagrada organizatorima kampova i
Mladim istra`iva~ima Srbije (koji su
volonterski koordinirali i vodili sve
volonterske kampove).
M. D.
Ko sve mo`e da
volontira u Srbiji?
Beograd - Ministarstvo omladine i sporta i Delegacija EU nagradi}e danas pet
volonterskih grupa za promovisanje vrednosti volonterskog rada i pokretanje
pozitivnih promena u svojoj zajednici. Sve~anost }e biti odr`ana u Domu
omladine Beograda - Sala „Amerikana“ u 11 ~asova. Prisutnima }e se obratiti i
nagrade dodeliti: Vanja Udovi~i}, ministar omladine i sporta Srbije, Majkl
Davenport, {ef Delegacije Evropske unije u Srbiji, i Irena Voja~kova Solorano,
stalna koordinatorka UN u Srbiji.
\ NAGRADE MINISTARSTVA:
1. Volonterska grupa „Infinity Energy“ iz Zaje~ara - Zaje~arski okrug za
kategoriju „promovisanje zdravih stilova `ivota“ kroz realizaciju volonterskog
omladinskog projekta „Recikla`ni kondomat“;
2. Volonterska grupa „Omladinski klub An~iki (OKAN)“ iz Leskovca - Jablani~ki
okrug za kategoriju „promovisanje kulture i umetnosti“ kroz realizaciju
volonterskog omladinskog projekta „Mala besplatna biblioteka - OKANO;
^itaj, podeli, preporu~i, slobodno se izrazi“;
3. Volonterska grupa „Kreativna mladost“ iz Mionice - Kolubarski okrug za
kategoriju „ure|enje javnih prostora u kojima mladi provode slobodno
vreme“ kroz realizaciju volonterskog omladinskog projekta „Volonterizam u
|a~kom kutku“;
4. Volonterska grupa „Omladinsko udru`enje [ansa“ iz Babu{nice - Pirotski
okrug za kategoriju „promovisanje solidarnosti i humanosti“ kroz realizaciju
volonterskog omladinskog projekta „Jednaki ali razli~iti“;
5. Volonterska grupa „Odred izvi|a~a Car Lazar“ iz Kru{evca - Rasinski okrug za
kategoriju „male sredine - velike promene“ kroz realizaciju volonterskog
omladinskog projekta „Volonterski kamp ’O-RUK!’“.
Foto: Emil Va{ / Beta
Zavr{nica programa „Mladi su zakon“ i Me|unarodni dan volontera
PRIZNANJE
ZA PROMOCIJU
VOLONTERSKOG RADA
Foto:
Milan
Obrad
ovi} /
Beta
Foto: Milan Obradovi} / Beta
Skup{tina Srbije usvojila je Zakon o volontiranju 26. maja 2010. godine, ~ime je uvedena
mogu}nost organizovanog dobrovoljnog rada i pru`anja usluga za dobrobit svih.
Zakonom se prepoznaje javni i nacionalni interes za volontiranje. Nakon usvajanja ovog
zakona, tokom iste godine otvoreno je nekoliko mesta za volontersku praksu u vladinim
i nevladinim organizacijama (NVO). Prema ovom zakonu mogu da volontiraju oni koji su
stariji od 18 godina, a oni koji su stariji od 15 i mla|i od 18 mogu to u~initi samo uz
pismenu saglasnost roditelja.
Vlada Srbije tako|e je aktivna u promovisanju volontiranja i obezbe|uje izvore
finansiranja za volonterske akcije.
Volontiranje je uvek bilo popularno u Srbiji. Danas, mnoge nevladine organizacije
realizuju projekte koji koriste volontere, i na taj na~in uklju~uju sve ve}i broj mladih ljudi
u ove aktivnosti.
Mo`ete da kontaktirate s nekima od njih.
EU projekat:
Mladi u akciji:
O programu
„Mladi su zakon“
Program „Mladi su zakon“ je nacionalni program Ministarstva
omladine i sporta koji ima za cilj promociju aktivizma i volonterizma i pru`anja podr{ke mladima da doprinesu boljem `ivotu u mestu u kome `ive. Do sada, od 2010. godine kada je pokrenut (za pet
\ NAGRADE EU
Delegacija EU }e ove godine nagraditi osam resurs
centara, ~etiri kancelarije za mlade i tri udru`enja za
doprinos za promovisanje solidarnosti i humanosti
me|u mladima organizacijom me|unarodnih i
nacionalnih kampova i omladinskih radnih akcija
kroz program „Mladi su zakon“:
1. Udru`enje gra|ana [ansa - Resurs centar za
brani~evski okrug za realizaciju omladinskog
volonterskog kampa „^uvamo te zato jer si na{e
zlato“ u Velikom Gradi{tu/Srebrno jezero;
2. Novosadski humanitarni centar - Resurs centar za
ju`noba~ki okrug za realizaciju omladinskog
volonterskog kampa „RITanje 2014“ u Sremskim
Karlovcima;
3. Udru`enje Dobri ljudi - Resurs centar za kolubarski okrug za realizaciju
omladinskog volonterskog kampa „(RE)AKCIJA!!!“ u Valjevu;
4. Omladina JAZAS-a Po`arevac - Resurs centar za podunavski okrug za
realizaciju omladinskog volonterskog kampa „Mladi su zakon u humanosti“
u Smederevskoj Palanci;
5. Centar za razvojnu politiku i saradnju - Resurs centar za ra{ki okrug za
realizaciju omladinskog volonterskog kampa „OZON“ u Novom Pazaru;
6. Centar za razvoj civilnog dru{tva - Resurs centar za srednjebanatski okrug
za realizaciju omladinskog volonterskog kampa „Doljevac 2014“ u
Doljevcu;
7. Inicijativa mladih Opovo - Resurs centar za ju`nobanatski okrug
za realizaciju omladinskog volonterskog kampa „Pozdrav iz
Lajkovca“ u Lajkovcu;
8. Udru`enje „Forum civilne akcije FORCA“ - Resurs centar
za moravi~ki okrug za realizaciju omladinskih
volonterskih radnih akcija u ^a~ku i Lu~anima;
9. Kancelarija za mlade Obrenovac za realizaciju
omladinskih volonterskih kampova „1, 2 i 3“ u
Obrenovcu;
10. Kancelarija za mlade Krupanj za realizaciju
omladinskog volonterskog kampa „Flood relief
Krupanj“ u Krupnju;
11. Kancelarija za mlade Smederevska Palanka za
realizaciju omladinskog volonterskog kampa
„Mladi su zakon u humanosti“ u Smederevskoj
Palanci;
12. Kancelarija za mlade Lajkovac realizaciju
omladinskog volonterskog kampa „Pozdrav iz
Lajkovca“ u Lajkovcu;
13. Pokret gorana Vojvodine za realizaciju omladinskog
volonterskog kampa „RITanje 2014“ u Sremskim
Karlovcima;
14. Volonterski centar Vojvodine za realizaciju
omladinskog volonterskog kampa „Flood relief
Krupanj“ u Krupnju;
15. Mladim istra`iva~ima Srbije - Volonterskom servisu
Srbije za ogroman volonterski doprinos u pru`anju
podr{ke organizatorima volonterskih kampova,
stanovni{tvu i podru~jima ugro`enim majskim
poplavama u Srbiji i Ministarstvu omladine i sporta.
V
www.mladiuakciji.rs
Ovo je internet stranica dve zvani~no
akreditovane kontakt ta~ke za program „Mladi
u akciji“ u Srbiji - NVO Grupe „Hajde da...“ iz
Beograda i NVO Edukativni Centar iz
Olimpijski
Kru{evca. Na stranici se promovi{e
komitet Srbije:
Program i pru`aju informacije i saveti
www.oks.org.rs
podnosiocima predloga i
Olimpijski komitet Srbije povremeno
korisnicima.
nudi mogu}nost volontiranja na
sportskim doga|ajima, a konkursi
za volontere objavljuju se na njihovom
veb sajtu tokom godine.
Mladi istra`iva~i
Srbije:
Belgrade
Greeters
www.BelgradeGreeters.rs
Belgrade Greeters nude mogu}nosti
volontiranja ljudima koji vole Beograd i koji
mogu da upoznaju posetioce sa `ivotom u
Beogradu, predstave im kulturne
znamenitosti i u~ine da se ose}aju
opu{teno u ovom gradu.
www.mis.org.rs
Mladi istra`iva~i Srbije su neprofitna
organizacija koja pru`a mladim ljudima
mogu}nosti volontiranja na polju za{tite
`ivotne sredine. Cilj anga`mana volontera je
re{avanje problema u lokalnoj zajednici,
bolje razumevanje naroda i kultura,
prijateljstvo i mir.
Volonteri
Beograda:
http://www.volonteribeograda.rs
Ova organizacija povezuje osobe koje `ele
da volontiraju sa organizacijama koje
anga`uju volontere u Beogradu. Pokriveno je
vi{e oblasti, uklju~uju}i obrazovanje, za{titu
`ivotne sredine i turizam.
Volonteri Srbije
godina njegove realizacije), finansirano je 930 omladinskih volonterskih projekata realizovanih od strane udru`enja mladih i neformalnih omladinskih grupa uz stru~nu i tehni~ku podr{ku resurs
centara {irom Srbije, u iznosu od skoro 64 miliona dinara.
Ove godine, volonterske grupe mladih {irom Srbije, kroz 257 finansiranih omladinskih volonterskih projekata u iznosu od preko
15 miliona dinara, ure|ivale su prostore za mlade u svojim lokalnim zajednicama, realizovale akcije u cilju podsticanja humanosti i
solidarnosti, razumevanja i tolerancije, bezbednosti, me|ugeneracijske saradnje, davale svoj nesebi~an doprinos ure|enju i razvoju
zajednice i za{titi `ivotne sredine, podsticanju preduzetni~kog duha kod mladih...
Imaju}i u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine u svim aktivnostima Republike Srbije u pomo}i stanovni{tvu i podru~jima ugro`enim majskim poplavama, Ministarstvo omladine i sporta je ove
godine kroz program „Mladi su zakon“ u saradnji sa Mladim istra`iva~ima Srbije - Volonterskim servisom Srbije, Resurs centrima,
kancelarijama za mlade i mladima
pru`ilo svoj doprinos u sanaciji,
podsticanju aktivizma, volonterizma i humanosti kod mladih.
Pored omladinskih volonterskih projekata, ove godine kroz
program „Mladi su zakon“ u podru~jima nastradalim od poplava
realizovano je 11 kampova i 20
radnih akcija na kojima je u~estvovalo preko 700 volontera, pored
doma}ih volontera u~estvovali su
i volonteri iz celog sveta.
Za pet godina programa „Mladi su zakon“ finansirano je 930
omladinskih volonterskih projekata realizovanih od strane udru`enja mladih i neformalnih omladinskih grupa uz stru~nu i tehni~ki podr{ku resurs centara {irom
Srbije, u iznosu od skoro 64 miliona dinara.
D. D.
U podru~jima
nastradalim
od poplava
realizovano je
11
kampova
i
20
radnih akcija
na kojima je
u~estvovalo
preko
700
volontera
http://www.volonterisrbije.rs
Cilj ove organizacije je da razvija i
promovi{e volontiranje i vrednost koju ta
aktivnost donosi, anga`ovanjem mladih ljudi
na volonterskim poslovima u sportu.
EFEKTI
VOLONTIRANJA
Ekonomija
- procenjuje se da u dr`avama ~lanicama Evropske unije udeo volontiranja u bruto
dru{tvenom proizvodu (BDP) iznosi od 0,5 do 3 odsto.
Socijalno uklju~ivanje i zapo{ljavanje
- mnoge volonterske aktivnosti i usluge podrazumevaju promovisanje dru{tvene kohezije, kao i
socijalnog uklju~ivanja i integracije. Time se ja~a socijalna solidarnost i op{ti kvalitet `ivota.
Obrazovanje i stru~no usavr{avanje
- volontiranje mo`e pojedincima da pru`i mogu}nost da steknu nove ve{tine i iskustva
neophodna kako bi se integrisali u tr`i{te rada.
Aktivna uloga gra|ana
- volontiranje vodi direktnom uklju~enju gra|ana u lokalni razvoj, i stoga igra
zna~ajnu ulogu u ja~anju civilnog dru{tva i demokratije.
Sport
- volonterske aktivnosti i usluge u oblasti sporta imaju
zna~ajne efekte na `ivote i dobrobit ljudi u lokalnoj
zajednici, kao i na `ivotnu sredinu.
p e t a k , 5 . d e c e m b a r 2 0 1 4 . | danas
VI
ISKUSTVO
Predaju}i engleski
jezik u Nepalu
Pierre Lebrun (Francuska)
Do{ao sam u Nepal 2012. godine sa ambicijom da predajem engleski jezik
u~enicima u ruralnim podru~jima. Bio je to izazovan poduhvat, ali veoma korisno
iskustvo. Nisam znao {ta da o~ekujem dolaskom u Nepal i bio sam prili~no
uznemiren. Ram ^andra, koordinator programa u Damauli, pomogao mi je da
shvatim kakve }e mi biti du`nosti. Deca su apsolutno bila predivna i za tri nedelje
mog volonterskog rada dobro sam ih upoznao.
Nepalci su veoma prijateljski nastrojeni i uvek od pomo}i. Puno sam se zabavljao
sa ostalim volonterima koji su boravili u istoj ku}i. Bilo je to iskustvo koje nikada
ne}u zaboraviti, iako `ivot u ruralnom Nepalu mo`e da bude zaista izazov zbog
nedostatka standarda kojih ima na Zapadu.
D. D.
danas | p e t a k , 5 . d e c e m b a r 2 0 1 4 .
VII
Preko programa Erazmus plus, EU promovi{e mobilnost mladih
ISKUSTVA
Kako da
PROPUTUJETE
Evropu
VOLONTIRAJU]I
Beograd - Evropski volonterski servis (EVS) je deo
novog programa Erazmus+: Mladi u akciji, koji }e se
realizovati u periodu 2014-2020. i nadovezuje se na
preko 20 godina prethodnih programa EU koji su se
bavili temom mobilnosti mladih u
Evropi.
EVS je prilika za mlade iz Srbije
uzrasta 17-30 godina da kao
volonteri `ive i rade u evropskoj
zemlji za koju se sami opredele, u
periodu od dva meseca do
godinu dana. U~estvovanje u EVS
projektima je za volontere
besplatno, a bivaju im pokriveni
tro{kovi stanovanja, ishrane, puta,
u~enje jezika, d`eparca i
osiguranja za sve vreme aktivnosti. Individualni EVS
podrazumeva jednog volontera, organizaciju koja
ga {alje i onu koja ga prima.
Projekti treba da budu koncipirani tako da
Lea Len|el (21) iz Subotice je preko EVS provela godinu
dana u Sloveniji, gde je volontirala za organizaciju
Ujedinjene igre naroda iz grada Izola.
„ Za{to si se odlu~ila za EVS?
- Tri osnovna razloga zbog kojih sam se odlu~ila za EVS su: da bih
stekla radno iskustvo, nau~ila novi jezik i upoznala se sa
jugoslovenskom kulturom.
„ Na ~emu si bila anga`ovana tokom svog volonterskog servisa?
- Tokom svog volonterskog servisa u~estvovala sam u razli~itim
obukama, organizovala festival, kao i „edukativne radne vikende“,
kako smo ih zvali.
„ Koje su tvoje najva`nije dobiti od tvog volonterskog servisa?
- Mislim da su to jezik i radno iskustvo. Zapravo, ceo EVS je jedno od
najva`nijih postignu}a u mom `ivotu.
„ [ta je najva`nije {to si postigla tokom svog volonterskog
servisa?
- Organizovanje jednonedeljnog festivala i pomo} osoba ma bez
stalnog prebivali{ta.
donose dobrobit lokalnoj zajednici i imaju jasno
definisan obrazovni cilj za samog volontera (rad sa
decom, tinejd`erima, osobama sa hendikepom,
imigrantima, starim licima, besku}nicima, rad na
za{titi `ivotne sredine, promociji
kulture...) U svakom EVS projektu
mora u~estvovati barem jedna
zemlja ~lanica EU.
Sve organizacije i institucije iz
Srbije koje `ele da po{alju
volontera u inostranstvo ili pak
ugoste mladu osobu iz neke
strane zemlje, moraju za to biti
akreditovane od strane
odgovaraju}eg SALTO Resurs
centra (za na{u zemlju je nadle`an
SALTO za jugoisto~nu Evropu). Osnovna ideja jeste
da se na ovaj na~in obezbedi da svi EVS projekti
budu podjednako kvalitetni, da mladi volonteri
budu za{ti}eni i EVS projekti budu u skladu sa
„ Koja bi bila tvoja tri saveta budu}im volonterima?
- Ne o~ekujte luksuz, ali znajte da }ete imati svega dovoljno, da u`ivate
u `ivotu u novoj zemlji i da budete sre}ni. Ako vas bilo {ta zanima pitajte, nemojte da se stidite i ustru~avate. Ponesite d`eparac za prvih
mesec dana - za svaki slu~aj
Ma}ej Dariu{ [pulecki (20) iz Poljske je zahvaljuju}i
EVS proveo godinu dana u Beogradu poma`u}i osobama
sa smetnjama u razvoju.
„ Za{to si se odlu~io za EVS?
- @eleo sam da vidim {ta rade volonteri u drugim zemljama. @eleo sam
da osetim kako je to `iveti u stranoj zemlji, u~iti o druga~ijoj kulturi i
dati ne{to od sebe.
„ Na ~emu si anga`ovan tokom trajanja svog volonterskog
servisa?
- Radim sa osobama sa razli~itim vrstama invaliditeta, uzrasta od 20
do 55 godina. Predajem engleski jezik i dr`im muzi~ke i umetni~ke
radionice.
„ Za{to si izabrao da do|e{ ba{ u Srbiju?
- Do{ao sam iz Poljske, gde je `ivot sli~niji `ivotu u drugim zemljama
Evropske unije. @ivot u Srbiji je potpuno druga~iji nego u mojoj zemlji.
@eleo sam da se uverim da li su ljudi ovde onakvi kao {to se o njima
pri~a, `eleo sam da osetim kako se ovde `ivi. Fascinirale su me ve} i
same pri~e o Srbiji koje sam slu{ao, i presre}an sam {to sam do{ao
ovde, jer je zemlja divna!
„ Kada je, prema tvom mi{ljenju, najbolji trenutak za odlazak na
EVS: kada si mla|i i manje iskusan (pa je ba{ EVS jedno od
tvojih prvih volonterskih iskustava) ili kada si stariji i iskusniji?
- Najbolje je i}i na EVS posle srednje {kole, a pre fakulteta.
Tada puno mladih poku{ava da donese odluku o tome
{ta `eli od `ivota, a upravo EVS mo`e da bude
odli~na `ivotna {kola. Nije va`no da li ima{ ili
nema{ iskustva, jer }e{ ga svakako ste}i tokom
svog volonterskog servisa, a mo`da }e{ ~ak
uspeti i da spozna{ {ta je to ~ime u `ivotu
Grupa „Hajde da...“ iz Beograda, kao zvani~no imeno`eli{ da se bavi{.
D. D.
Hajde da...
U Srbiji
31
akreditovana organizacija,
kancelarija za mlade i
institucija koje mogu da
sara|uju sa preko
4.098
akreditovanih organizacija,
institucija i kompanija
u Evropi
bazi~nim vrednostima programa. Trenutno u
Srbiji ima 31 akreditovanih organizacija,
kancelarija za mlade i institucija koje mogu da
sara|uju sa preko 4.098 akreditovanih organizacija,
institucija i kompanija u Evropi.
Mlada osoba mo`e mnogo toga da dobije
vana Kontakt ta~ka za program Evropske unije Erazmus+:
Mladi u akciji, uz podr{ku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO resurs centra i Erazmus+ programa radi na tome da se pove}a broj i kvalitet projekata koji dolaze iz
Srbije u Brisel. Kontakt ta~ka tako|e radi na podizanju kapaciteta regionalnih i lokalnih kancelarija za mlade (KZM), kao
i omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima, {irom Srbije, kako bi u {to ve}oj meri i na {to
kvalitetniji na~in uzeli u~e{}e u Programu „Mladi
u akciji“ i koristili finansijska sredstva iz
ovog programa Evropske unije.
volontiraju}i u stranoj zemlji. @ive}i i rade}i u
druga~ijoj sredini, volonteri upoznaju sami
sebe i, istovremeno, u~e kako da se prilagode
drugoj kulturi i sti~u nove ve{tine. Volonterski
projekti imaju zna~aja i za lokalnu zajednicu
koja je volontera ugostila. Nije predvi|eno da
u organizaciji-doma}inu volonteri menjaju
zaposlene, ve} da oni svojim anga`manom
doprinesu dobrobiti same organizacije i ljudi
koji su u njen rad uklju~eni i njime
obuhva}eni kao ciljna grupa. Pored toga,
volonter iz strane zemlje daje projektu
interkulturalnu dimenziju, {to mo`e voditi i
ka razvoju lokalne zajednice.
D. D.
POSEBNO IZDANJE POVODOM
ME\UNARODNOG DANA VOLONTERA
Urednik: Aleksandar Rokni}
Foto-dokumentacija: Stanislav Milojkovi}
Lektura: Marjana Stevanovi}
Prelom: Zoran Spahi}
Ovaj dodatak iza{ao je u saradnji sa
Informacionim centrom Evropske unije
EU Info Centar
De~anska 1
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 322 99 22
Tel: +381 11 322 19 96
p e t a k , 5 . d e c e m b a r 2 0 1 4 . | danas
VIII
Dragoljub Dra`a Petrovi}
NAJVE]E SRPSKE ZABLUDE
O VOLONTIRANJU
Kad je d`aba i sir}e je slatko
Do{la su tako neka vremena kada ne va`i vi{e
ona: „Da diplomiram pa da emigriram“. Zato
{to sa diplomom u Srbiji danas ipak imate
ve}e perspektive. Postoje primeri da su se
ljudi koji su diplomirali 2006. ve} 2012.
zaposlili. I to na atraktivnom radnom mestu:
The President of the Republic of Serbia.
Redovna plata, nezaboravna putovanja,
prajm tajm na televiziji, {ta vi{e da o~ekujete
od `ivota?
- Ali nije to ba{ tako lako. Ja sam, draga
deco, kad sam bio mla|i morao da volontiram
da bih dogurao dovde - ispri~a}e The President
of the Republic of Serbia na javnom ~asu o
volontiranju „I ja sam bio volonter“.
- Zaista! Gde ste volontirali? - radosno }e
|aci.
- Kao volonter, ~uvao sam stra`u mesec
dana u nekim kukuruzima u Isto~noj Slavoniji re}i }e The President of the Republic of Serbia.
- Eto, vidite deco, svi veliki ljudi su bar
jednom u `ivotu bili volonteri - ponosno }e
moderatorka tribine, nastavnica geografije.
Drugi govornik koji je tako|e uspeo u `ivotu
- The Prime Minister of Serbia - isto tako je
primer da je volontiranje neophodan
preduslov da daleko dogura{.
- Prodavao sam {rafove u gvo`|ari u
Londonu kod nekog Indijca i u~io jezik. Dobijao
sam dve funte dnevno, ali to vam je isto kao da
volontirate - kaza}e The Prime Minister of
Serbia.
- Eto, deco, ovo je primer da mo`ete da
volontirate i da istovremeno nau~ite indijski
jezik - ushi}eno }e moderatorka tribine „I ja
sam bio volonter“.
Zapravo, ova dva primera su dokaz da nije
volontiranje sve {to na to li~i. Ima raznih
volontera. Neki volontiraju u Donjecku, njih
zovu dobrovoljci. I one koji su volontirali u
isto~noslavonskim kukuruzima, tako|e zovu
dobrovoljci. Pravi volonteri su oni koji bi ne{to
da nau~e. Ili da u~ine ne{to humano. Makar to
bila briga o kornja~ama sa Galapagosa. Mada
je danas isplativije, ako bi ve} brinete o retkim
vrstama, da volontirate kod Krkobabi}a,
lokalnoj verziji onih dra`esnih stvorenja sa
Galapagosa.
Najvi{e volontera uo~i}ete pred izbore.
Svuda oko vas u to vreme su neki volonteri,
humani ljudi spremni da pomognu pro bono.
Tako da lokalni `ivalj, kada mu neko besplatno
pomogne, odmah pita: „Za koga treba da
glasam?“
Naime, uvre`eno je mi{ljenje u srpskom
narodu da neko ko radi za D` ili nije ba{ sasvim
~ist ili vrbuje sigurne glasove. Veruje se,
zapravo, da ni{ta za D` nije besplatno. Iako je
za D` veoma omiljena stvar u Srbiji. Ne ka`e se
d`aba: kad je d`aba i sir}e je slatko. Pa to znaju
- Ho}e da radi
besplatno. Garant
neki prevarant! jedna je od zabluda
koja kru`i me|u
lokalnim `ivljem.
da iskoriste volonteri-profesionalci, podvrsta
nastala razvojem vi{estrana~ja.
- Ho}e da radi besplatno. Garant neki
prevarant! - jedna je od zabluda koja kru`i
me|u lokalnim `ivljem.
Ima jo{ zabluda po tom pitanju.
- Nastavnice, nastavnice. Ja sam ~uo da od
volontiranja rastu dlake na dlanovima i su{i se
ki~ma!
- Ne, Petrovi}u, nije sve {to se zavr{ava sa
NJE - volontiranje. Imate provetravanje,
vezivanje, masturbiranje, oticanje, glupiranje...
Ali to nije isto {to i volontiranje.
- Nastavnice, nastavnice! Ja sam ~uo da je
re~ volontiranje nastala od re~i vo.
- Ne, Petrovi}u. To uop{te nije ta~no. Od re~i
vo nastala je re~ volina, ali ne i volontiranje.
Pri~u da volonteri imaju veze sa volovima {ire
vekovni protivnici volontiranja.
- Nastavnice, nastavnice! A da li je ta~no da
u na{oj zemlji ljudi prvo diplomiraju, pa
volontiraju, pa emigriraju?
- E, vidite deco, tu ima istine. Ali nemojte
nikome da ka`ete da sam vam ja to rekla.
Download

Међународни дан волонтера 2014