Izvještaj o poslovanju za
2010. godinu
Sektor finansijskih poslova
2010
1
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
SADRŽAJ:
I Opšte informacije - Luka Bar AD: ............................................................................................. 3
I.1. Opšti podaci .................................................................................................................. 3
I.2. Istorijat organizacionih transformacija preduzeća ........................................................ 4
I.3. Djelokrug djelatnosti Društva ...................................................................................... 6
I.4. Analiza postojećeg stanja ............................................................................................... 7
I.4.1. Lučka infrastruktura ............................................................................................ 7
I.4.2. Lučka suprastruktura .......................................................................................... 8
I.4.3. Lučka pokretna mehanizacija .............................................................................. 8
I.4.4. Obim i struktura pretovara u periodu 2004. – 2010. godina ................................. 9
I.4.5. Slobodna zona Luka Bar .................................................................................... 10
I.4.5.1. Prostorno-funkcionalna organizacija Slobodne zone ....................................... 10
I.4.5.2. Tehničko-tehnološki sadržaji u funkciji Slobodne zone ................................... 11
I.4.5.3 Prednosti Slobodne zone Luka Bar ................................................................... 11
I.4.5.4 Pravna regulativa............................................................................................. 12
I.5. Organizaciona struktura Luke Bar AD ........................................................................... 13
II Statistika pretovara tereta ...................................................................................................... 15
II.1. Uslovi u kojima su se odvijale poslovne aktivnosti u protekloj godini .................... 15
II.2. Realizovani obim pretovara........................................................................................ 16
III. Investiciono razvojne aktivnosti Luke Bar AD u 2010. godini........................................ 220
III.1. Investicije................................................................................................................. 20
III.1.1 Realizovane investicije................................................................................... 20
III.1.2 Investicije koje su pokrenute ............................................................................ 24
III.2. Realizovane i započete razvojne aktivnosti usmjerene ka upotpunjavanju podloga
odlučivanja ........................................................................................................................ 25
III.3. Aktivnosti iz domena upravljanja prostorom .............................................................. 27
III.4. Aktivnosti na realizaciji međunarodnih projekata ....................................................... 29
IV. Vlasnička struktura Luke Bar AD i promet lučkih akcija na Montenegroberzi......................... 30
IV.1. Vlasnička struktura Luke Bar AD................................................................................. 30
IV.2. Informacija o prometu na Montenegroberzi .............................................................. 31
V. Analiza zaposlenosti .............................................................................................................. 33
V.1. Brojčano stanje i kvalifikaciona struktura .................................................................... 33
V.2. Fluktuacija radne snage .............................................................................................. 34
VI NEKONSOLIDOVANI FINANSIJSKI ISKAZI LUKE BAR AD ........................................................... 36
VI.1. Uvodne napomene .................................................................................................... 36
VI.2. Nekonsolidovani bilans uspjeha Luke Bar AD ............................................................. 37
VI.2.1. Ukupni prihodi i rashodi .................................................................................. 37
VI.2.2. Poslovni prihodi i rashodi ................................................................................ 38
VI.2.2.1. Poslovni prihodi ........................................................................................... 38
VI.2.2.2. Poslovni rashodi ........................................................................................... 39
VI.2.3. Finansijski prihodi i rashodi ............................................................................ 42
2
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.2.3.1. Finansijski prihodi........................................................................................ 42
VI.2.3.2. Finansijski rashodi ........................................................................................ 42
VI.2.4. Indikatori uspješnosti poslovanja .................................................................... 43
VI.3. Nekonsolidovani bilans stanja Luke Bar AD ................................................................ 44
VI.3.1. Analiza imovinskog položaja............................................................................ 45
VI.3.1.1. Struktura aktive............................................................................................ 45
VI.3.1.2. Struktura stalne imovine .............................................................................. 45
VI.3.1.3. Struktura obrtne imovine ............................................................................. 51
VI.3.2. Analiza finansijskog položaja ........................................................................... 54
VI.3.2.1. Struktura pasive ........................................................................................... 54
VI.3.2.2. Struktura kapitala ......................................................................................... 54
VI.3.2.3. Struktura obaveza ........................................................................................ 55
VI.3.4. Analiza finansijske ravnoteže .......................................................................... 61
VI.4. Nekonsolidovani bilans novčanih tokova .................................................................... 63
VI.5. Nekonsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) – IPK(PD)
Luka Bar AD............................................................................................................................... 64
VII. Finansijski iskazi društava sa ograničenom odgovornošću – zavisnih preduzeća Luke Bar AD
................................................................................................................................................. 66
VII.1. Entiteti koji su u toku godine postali zavisni ili prestali da budu zavisni entiteti ......... 66
VII.2. Učešće u kapitalu drugih povezanih pravnih lica ....................................................... 66
VII.3. Bilans uspjeha i bilans stanja DOO Hotel Sidro Bar .................................................... 67
VII.3.1. Bilans uspjeha DOO Hotel Sidro Bar ............................................................... 67
VII.3.2. Bilans stanja DOO Hotel Sidro Bar.................................................................. 68
VII.4. Bilans uspjeha i bilans stanja DOO Informatika i komunikacije Bar ............................ 69
VII.4.1. Bilans uspjeha DOO Informatika i komunikacije Bar........................................ 69
VII.4.2 . Bilans stanja DOO Informatika i komunikacije Bar ......................................... 70
VII.5. Bilans uspjeha i bilans stanja DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita Bar............. 71
VII.5.1. Bilans uspjeha DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita Bar ........................ 71
VII.5.2. Bilans stanja DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita Bar ........................... 72
VIII Konsolidovani finansijski iskazi ............................................................................................ 74
VII.1. Opšta obilježja finansijskih izvještaja......................................................................... 74
VII.2. Konsolidovani bilans uspjeha Luke Bar ...................................................................... 75
VII.3. Konsolidovani bilans stanja Luke Bar ......................................................................... 76
VII.4. Konsolidovani bilans novčanih tokova Luke Bar......................................................... 77
VII.5. Konsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) – IPK(PD) LUKA BAR ....... 78
3
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
I Opšte informacije - Luka Bar AD:
I.1. Opšti podaci
Ime Društva:
Luka Bar AD
Adresa:
Obala 13. Jula bb Bar
Telefon:
+389 30 30 05 00
Adresa internet stranice:
www.lukabar.me
Adresa e – pošte:
[email protected]
Matični broj:
02002558
Broj upisa u CRPS:
40000235
Šifra djelatnosti:
Pretežna djelatnost:
63110 - pretovar tereta
Opis strukture vlasništva:
AD sa udjelom držav. kapitala
više od 50%
Iznos osnovnog kapitala:
68.761.547,32€
Broj akcija:
56.766.736 akcija
Međ. ident. broj akcija ISIN:
MELUBARA0BR9
Kotacija akcija:
Montenegroberza AD
“B” lista
Oznaka akcija:
LUBA
Predsjednik Odbora direktora:
Dr Predrag Ivanović
Član Odbora direktora:
Žarko Pavićević
Član Odbora direktora:
Zdravko Gvozdenović
Član Odbora direktora:
Goran Jevrić
Član Odbora direktora:
Nikola Jovović
Izvršni direktor:
Slobo Pajović
Broj DOO-a uključ. u konsolid.
Društvo za reviziju:
3
Racio - Mont DOO
Periodični i godišnji izvještaji o poslovanju pravnog lica (SIPL i IPL) su dostupni na web
site-u Komisije za hartije od vrijednosti (www.scmn.me).
4
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
I.2. Istorijat organizacionih transformacija preduzeća
Preduzeće Luka Bar je osnovano Odlukom Saveznog Izvršnog Vijeća dana 16.04.1954.
godine. Izgrađeni lučki kapaciteti u prvoj fazi su iznosili 1,5 miliona tona robe. U drugoj
fazi razvoja Luke Bar, koja je završena izgradnjom i puštanjem u promet željezničke pruge
Beograd - Bar, izgrađeni su lučki kapaciteti za godišnji pretovar robe oko 4,5 miliona tona.
Odlukom o organizovanju Javnog preduzeća Luka Bar u Baru, dana 20.06.1990. godine,
Skupština Republike Crne Gore izvršila je transformaciju preduzeća Luke Bar u javno
preduzeće. Organizovanje preduzeća u Akcionarsko društvo „Luka Bar“ izvršeno je
prema posebnom programu transformacije Vlade RCG i registrovano je kod Privrednog
suda u Podgorici rješenjem FI-2857/99 od 19.12.1990. godine. U skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima izvršena je registracija u Centralnom registru privrednog
suda 25.07.2002. godine pod brojem 4-0000235/001.
AD Luka Bar je počela proces svojinske i upravljačke transformacije 1992. godine,
donošenjem posebnog programa transformacije JP “Luka Bar”, Bar, na osnovu Stručnog
mišljenja Agencije Crne Gore za restrukturiranje privrede i strana ulaganja, broj 02-2053,
od 23.12.1998. godine. Navedenim aktom utvrđena je vrijednost akcijskog kapitala
preduzeća na dan 31.12.1998. godine u iznosu od 243.171.300 DEM.
U toku 2001. godine izvršeno je pripajanje “Slobodne Carinske zone Bar” Luci Bar.
Procijenjena vrijednost kapitala “Slobodne Carinske zone Bar” utvrđena je na dan
31.12.1998. godine u iznosu od 12.864.340 DEM, na koju je Agencija Crne Gore za
restrukturiranje privrede i strana ulaganja dala Stručno mišljenje, broj 02-1311 od
08.10.1999. godine.
U toku 2002. godine izvršeno je pripajanje “Centrocoop“-a ad, Bar Luci Bar. Odlukama
Fonda za razvoj, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje, akcije u Centrocoop-u
Bar prenesene su bez naknade na Luku Bar, a radnici preduzeća “Centrocoop” u novoj
strukturi kapitala Luke Bar zadržali su vrijednost kapitala koju su imali u Centrocoop-u.
Skupština akcionara Luke Bar AD je na svojoj ponovljenoj vanrednoj sjednici, održanoj
dana 04.09.2009. godine, donijela sljedeće odluke: Odluku o restrukturiranju putem
odvajanja uz osnivanje novog društva (Br. S/XIII-3), Odluku o smanjenju kapitala po
osnovu restrukturiranja putem odvajanja uz osnivanje novog društva (Br. S/XIII-4) i
Odluku o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja putem odvajanja uz osnivanje novog
društva (Br. S/XIII-5).
Navedenim odlukama se uredio postupak restrukturiranja Luke Bar AD odvajanjem uz
osnivanje AD „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar (u daljem tekstu: Novo
društvo). Luka Bar AD je prenijela dio imovine i obaveza u vrijednosti od 65.196.596€ na
ime obezbjeđenja osnovnog kapitala za osnivanje Novog društva, a u zamjenu je
emitovano 56.766.736 akcija po nominalnoj vrijednosti 1.1485C. Ukupna vrijednost
kapitala Luke Bar AD je smanjena smanjenjem nominalne vrijednosti akcija Luke Bar AD
sa 2,3598€ na 1,2113€, odnosno, umanjena vrijednost kapitala iznosi 68.761.547,32€ ili
5
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
56.766.736 akcija po nominalnoj vrijednosti od 1,2113€. Ukupna vrijednost upisanog
kapitala Luke Bar AD do donošenja Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz
osnivanje novog društva je iznosila 133.958.143,606 i bio je podijeljen je na 56.766.736
akcija sa nominalnom vrijednošću od 2,3598 €. Emitovane akcije su raspoređene
postojećim akcionarima Luke Bar AD srazmjerno vlasničkoj strukturi postojećeg društva na
dan donošenja odluke.
Emisija akcija je evidentirana kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
U Centralnom registru Centralne depozitarne agencije u Podgorici je izvršena
registracija smanjenja nominalne vrijednosti akcija, poništenje akcija i upis akcija AD
„Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar.
U skladu sa Programom restrukturiranja Luke Bar AD, na Skupštini akcionara Luke Bar,
formirana su tri društva sa ograničenom odgovornošću, u kojima Luka Bar AD ima 100%
udjela: DOO Pomorski poslovi, DOO Informatika i komunikacije i DOO Obezbjeđenje i
protivpožarna zaštita. Nova društva su počela sa samostalnim funkcionisanjem od
30.09.2009. godine.
Februara 2010. godine, na svojoj sjednici, Odbor direktora Luke Bar AD je donio Odluku
o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Hotel Sidro Bar. Društvo je otpočelo
sa samostalnim funkcionisanjem od 01.04.2010. godine.
Na osnovu sprovedenog javnog tendera Tenderske komisije Savjeta za privatizaciju Luke
Bar, radi prodaje 100% udjela društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi u
vlasništvu Luke Bar AD Bar i dodjele koncesije na period od 30 godina, donesena je
odluka i potpisan ugovor o prodaji DOO Pomorski poslovi, dana 22.10.2010. godine,
privrednom društvu Consorcium Ocean S.R.L. – Interlog DOO Bar.
Organi društva su: Skupština akcionara Društva, kao najviši organ Društva i Odbor
direktora.
Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora i Sekretara Društva.
6
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
I.3. Djelokrug djelatnosti Društva
Luka Bar je akcionarsko društvo u kojem Država Crna Gora ima većinski paket akcija –
54,05%. Vlasnici preostalih 45,95% akcija su građani, zaposleni u Luci Bar, različita
pravna lica i privatizacioni fondovi. Nakon okončanja procesa restrukturiranja „Luka
Bar” AD koje je rezultovalo konstituisanjem novih privrednih subjekata na lučkom
području (AD Kontejnerski terminal i generalni tereti”, „Pomorski poslovi“ d.o.o.,
„Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita“d.o.o. i „Informatika i komunikacije“ d.o.o., i
„Hotel Sidro“ d.o.o.), osnovna djelatnost Luke Bar je pretovar i skladištenje suvih rasutih
tereta, tečnih tereta, specijalnih tereta, ro-ro i generalnih tereta (brodske manipulacije –
na bazi dugoročnih ugovora sklopljenih prije okončanja procesa restrukturiranja;
skladištenje u Hladnjači, u zatvorenim skladištima i na otvorenim skladištima), promet
putnika i punjenje i pražnjenje kontejnera. Uz navedeno, Luka Bar je i Slobodna zona na
gotovo kompletnoj svojoj površini, što otvara mogućnosti organizovanja proizvodnih i
ostalih djelatnosti korišćenjem prednosti koje pruža poslovanje u režimu Slobodne
zone.
Neophodno je istaći da Luka Bar ima implementiran Sistem kvaliteta upravljanja
osnovnom lučkom djelatnošću prema modelu JUS ISO 9001:2008, integralni
informacioni sistem koji pokriva sve poslovne procese i uveden sistem bezbjednosti
saglasno ISPS Code (počevši od 1. jula 2004.g.). Navedeni sistemi su značajni alati za
optimizaciju internih procedura rada i predstavljaju važne osnove za optimizaciju
kompleksnih relacija luka – korisnici usluga.
Djelokrug djelatnosti Društva definisanih Statutom Društva su:
-
-
-
-
pretovar, utovar i istovar robe,
skladišta i stovarišta – rad skladišnih objekata za sve vrste robe i
skladištenje robe u slobodnim zonama, rad silosa za žitarice,
stovarišta za opšte terete – stovarište – hladnjača i dr., kao i
skladištenje raznovrsne robe,
usluge u pomorskom saobraćaju – aktivnosti u vezi sa prevozom
putnika i robe, rad terminalskih objekata u Luci, pilotaža, remorkaža,
spasavanje na moru, pružanje usluga putnika u pomorskom
saobraćaju, čišćenje mora, obavljanje pomorske plovidbe prevoza
robe i putnika,
aktivnost drugih posrednika u saobraćaju – poslovi špedicije,
otpremanje robe, poslovanje, rukovanja robom kao što su pakovanje,
prepakivanje, sortiranje, mjerenje robe i dr.,
pružanje turističko ugostiteljskih usluga – hotel sa restoranom,
7
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
-
2010
gajenje usjeva i zasada, povrtlarstvo i hortikultura,
uzgoj životinja,
vađenje kamena,
održavanje i opravka motornih vozila,
iznajmljivanje lučkih saobraćajnih sredstava,
trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
trgovina na malo,
projektovanje građevinskih i drugih objekata,
inžinjering,
konsalting i menadžment poslovi,
kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
sportske aktivnosti,
traženja izgubljenih lica i zaštite,
spoljno – trgovinski poslovi, uvoz – izvoz iz oblasti registrovanih
djelatnosti,
međunarodno agencijski poslovi,
poslovi posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu,
zastupanje u prometu roba i usluga,
izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih
radova stranom licu u zemlji,
zastupanje stranih firmi,
konsignacioni poslovi,
malogranični promet,
reexport,
usluge iz oblasti registrovanih djelatnosti.
I.4. Analiza postojećeg stanja
I.4.1. Lučka infrastruktura
Osnovni podaci o zemljištu i infrastrukturi, koje je dato na korišćenje Luka Bar AD:
-
48.8 ha infrastrukturno uređenog prostora (vlasništvo morskog dobra);
25 ha infrastrukturno djelimično uređenog prostora (morsko dobro) – prostor za
širenje slobodne zone;
96.8 ha infrastrukturno neuređenog prostora (morsko dobro) – prostor Bigovice;
operativna obala sa dubinom akvatorijuma do 14.0 m dužine 834.4m (Stara
Obala, Obala Volujice + NPV);
operativna obala sa gazom 5,0-11,0 m, dužine 1573 m;
elektro-energetska,
vododvodna
i
kanalizaciona,
telekomunikaciona
infrastruktura;
drumske i željezničke saobraćajnice;
8
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
„Luka Bar” AD trenutno koristi pobrojane elemente infrastrukture i pokriva troškove
prioritetnih aktivnosti njihovog tekućeg održavanja. Shodno odredbama Zakona o
lukama, upravljanje lučkom infrastrukturom treba da preuzme Lučka uprava kao Državni
organ. Neophodno je istaći da vrijednosti parametara koje karakterišu postojeće stanje
određenih objekata lučke infrastrukture (dijela opretivne obale, određenih objekata
elektro-energetske infrastrukture, dijela drumske saobraćajnice, ...) navode na potrebu
obimnijih aktivnosti investicionog održavanja u cilju zadržavanja vrijednosti pomenutih
parametara u zonama prihvatljivih odstupanja.
I.4.2. Lučka suprastruktura
Objekti suprastrukture koja je u vlasništvu Luka Bar AD:
-
zatvorena skladišta (skladište br.10, 13, skladišta „B” materije) ukupne površine
14.150 m2;
otvorene skladišne površine, ukupne površine 113.093 m2;
objekat hladnjače, površine 7.749 m2;
Silos za žitarice kapaciteta 30.000 t;
Rezervoar za bazno ulje 1.400 m3;
obalna lučka mehanizacija (tri pretovarna mosta 12t, pretovarni toranj za žitarice
MIN);
dvije kolske vage;
poslovni i ostali objekti (Upravna zgrada; Proizvodno-skladišni objekat, površine
10.573 m2, i administrativni objekat P+1, površine 400 m2, na prostoru
Proizvodno-trgovačkog i poslovnog sistema; diskont sa prodavnicom, Sušara na
Sutormanu, objekti ekonomije i poslovni prostori u Baru, Podgorici i Beogradu);
I.4.3. Lučka pokretna mehanizacija
Raspoloživa lučka pokretna mehanizacija:
-
dizel viljuškari, nosivosti 2 t – 42 t (8 kom);
elektro viljuškari, nosivosti 1.5 t – 3 t (4 kom);
tegljač sa labudovim vratom (Ro-Ro) (1 kom);
niskonoseća poluprikolica 60 t (3 kom);
autodizalica 60.5 t (1 kom);
prikolice, nosivosti 4 t – 8 t (11 kom);
traktori, snage 42.5 kW – 60 kW (3 kom);
9
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
-
2010
utovarivači, zapremine kašike 0.31 m3 – 3.5 m3 (10 kom);
rovokopač ( 1 kom)
Sa stanovišta raspoloživih sredstava lučke mehanizacije, postojeća situacija u Luci Bar se
karakteriše sljedećim osnovnim elementima:
·
·
·
·
·
kategorije i broj raspoloživih sredstava mehanizacije ukazuju na postojanje
preduslova za visok stepen mehanizacije rada;
polazeći od dozvoljenih radnih opterećenja raspoloživih sredstava mehanizacije,
moguć je rad sa manipulativnim jedinicama (na odgovarajućim rastojanjima od
ose okretanja sredstva mehanizacije) čija je masa do 60,5 t (auto-dizalica
nosivosti 60,5 t);
generalna je ocjena da su sredstva mehanizacije u kasnijim fazama životnog
ciklusa, koje karakteriše povećan stepen otkaza (niži stepen operativne
gotovosti, manja pouzdanost rada, veći troškovi održavanja, ...);
realizovane investicije (tokom 2010.g.) u nabavku nove opreme (dva utovarivača,
zapremine kašike 3,5 m3; jedan utovarivač za punjenje i pražnjenje kontejnera)
su značajno doprinijele poboljšanju situacije u domenu pretovarnih operacija u
kojima se kao tehnološki elementi pojavljuju utovarivači (utovar kamiona,
prikupljanje tereta na dohvat pretovarnih mostova, ...);
analiza tehnološke primjerenosti sredstava (stepena usklađenosti između
eksploatacionih karakteristika sredstava i tehnoloških zahtjeva koji se pojavljuju
u procesu pretovara) navodi na zaključak da, posebno kada su u pitanju
određene kategorije sredstava (utovarivači RD 130 i RD 250), nisu zadovoljeni
glavni zahtjevi u pogledu smjenskih učinaka; itd.
I.4.4. Obim i struktura pretovara u periodu 2004. – 2010. godina
U tabeli koja slijedi (Tabela 1) su sistematizovani podaci o ostvarenom obimu i strukturi
pretovara u periodu 2004.g. – 2010.g., po glavnim grupama tereta (generalni, rasuti,
tečni). Podaci se odnose na kapacitete koji su, nakon okončanja procesa
restrukturiranja, pripali Luka Bar AD.
T1. Obim i struktura pretovara za period 2004. - 2010. godine
Godina
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Generalni tereti
0,096
0,084
0.094
0,092
0,106
0,078
0,062
Obim pretovara (milioni tona)
Rasuti tereti
Tečni tereti
0,983
0,457
1,040
0,392
0,787
0,392
0,541
0,449
0,737
0,452
0,468
0,224
0,731
0,253
Ukupno
1,536
1,516
1,273
1,082
1,295
0,770
1,047
10
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Napomena: Podaci o ostvarenom obimu pretovara generalnih tereta (period 2004.2009. godina) se odnose na Putnički i ro-ro terminal.
Na osnovu podataka prikazanih u Tabeli 1, mogu se izvesti sljedeći osnovni zaključci:
· obim prometa generalnih tereta (obim prometa na Putničkom i ro-ro terminalu),
u posmatranom periodu, je približno konstantan;
· od 2005.g., dolazi do pada obima prometa rasutih tereta, koji se u periodu
2007.-2009. godine kretao u rasponu od 468-737 hiljada tona, dok je u 2010.
godini na nivou pretovara iz 2008. godine, gdje značajno povećanje bilježi
pretovar ruda cinka i nikla;
· obim prometa tečnih tereta, po godinama iz analiziranog perioda, pokazuje
veoma male varijacije sve do 2009. godine, kada dolazi do pada prometa tečnih
tereta;
I.4.5. Slobodna zona Luka Bar
I.4.5.1. Prostorno-funkcionalna organizacija Slobodne zone
U režimu slobodne zone, koji je uređen Zakonom o slobodnim zonama (Sl. list RCG br.
42/04, Sl. List CG br. 11/07 i 76/08), Carinskim zakonom (Sl. list RCG br. 7/02, 38/02,
72/02, 21/03, 29/05, 66/06, i Službeni list br. 21/08), podzakonskim propisima i Opštim
pravilima poslovanja u Slobodnoj zoni Luka Bar, nalazi se cjelokupno područje i
kapaciteti „Luka Bar" AD i AD „Kontejnerski terminal i generalni tereti“, izuzimajući
Putnički terminal Gat V, kao i prostor koji obuhvata Gat III sa dijelom ograđenog
skladišta No 10. Shodno odredbama Zakona o slobodnim zonama i Odluci Vlade
Republike Crne Gore od marta 2000.g., „Luka Bar“ AD je Operator cjelokupnog prostora
Slobodne zone. Sa stanovišta prostora na kojem „Luka Bar“ AD obavlja svoju djelatnost,
prostor Slobodne zone uključuje: kapacitete za pretvoar rasutih, tečnih i specijalnih
tereta, glavni lukobran, otvoreni skladišni prostor, pojedine servisno-uslužne objekte i
administrativne objekte. Pored navedenih specijalizovanih kapaciteta, na prostoru
Slobodne zone je predviđen razvoj poslovnih, proizvodnih i trgovačkih aktivnosti koje su
povezane sa uvozno-izvoznim poslovima i zahtijevaju specifične procedure carinjenja i
kontrole.
11
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
I.4.5.2. Tehničko-tehnološki sadržaji u funkciji Slobodne zone
Svi tehničko-tehnološki sadržaji kojima raspolaže „Luka Bar“ AD potencijalno su u
funkciji Slobodne zone Luka Bar, odnosno u funkciji djelatnosti koje budući korisnici
Slobodne zone budu u njoj razvijali. Korišćenje pojedinih kategorija ovih sadržaja može
biti različito: isključivo namjenski za nove djelatnosti Slobodne zone (pojedini objekti i
površine), istovremeno za lučku djelatnost i djelatnost Slobodne zone (mehanizacija,
oprema), povremeno za djelatnost Slobodne zone (operativne obale, vezovi,
skladišta,...) kao i prema drugim modelima.
I.4.5.3 Prednosti Slobodne zone Luka Bar
U ovom dijelu je istaknuto nekoliko najznačajnijih prednosti obavljanja djelatnosti u
Slobodnoj zoni Luka Bar:
·
·
·
·
·
·
·
U Slobodnoj zoni se mogu obavljati sve privredne djelatnosti, osim onih kojima se
ugrožavaju životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbijednost zemlje;
Obezbijeđena je potpuna ravnopravnost ulagača iz inostranstva u pogledu prava na
ulaganje, sticanja vlasništva na izgrađenim objektima i organizovanja djelatnosti u
njima;
Na robu koja se unosi u Zonu ne plaćaju se carina, carinske dažbine i porez na
dodatu vrijednost i to bez obzira na vrstu uvezene robe i njenu namjenu u zoni,
uključujući i onu robu koju operator i korisnik uvoze radi izgradnje i održavanja
objekata, infrastrukture i opreme u Zoni i uopšte stvaranja uslova za rad i razvoj
Zone;
Roba unešena u Zonu može u njoj ostati vremenski neograničeno, a vlasnici je mogu
prometovati trećim licima;
Roba se može privremeno iznijeti iz Zone na ostali dio Države ili unijeti u Zonu sa
ostalog dijela Države, radi oplemenjivanja, ugradnje, atestiranja, ispitivanja, opravke,
marketinškog prezentiranja itd.;
Roba koja se iz Zone upućuje na ostali dio teritorije Crne Gore radi stavljanja u
promet podliježe obavezi plaćanja carina, carinskih dažbina i poreza na dodatu
vrijednost u momentu napuštanja Zone, pri čemu se carina i carinske dažbine plaćaju
samo na stranu komponentu u robi;
Imovina korisnika Zone ne može biti predmet nacionalizacije i eksproprijacije...
Korisnici Slobodne zone koji na zakupljenom zemljištu investiraju u izgradnju objekata
mogu od Opštine Bar dobiti povoljnosti u pogledu plaćanja naknade za uređivanje
građevinskog zemljišta.
12
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
I.4.5.4 Pravna regulativa
Osnovni pravni akt koji reguliše rad u režimu slobodne zone je Zakon o slobodnim
zonama. Njime su regulisani osnivanje i početak rada slobodne zone, upravljanje zonom,
posebni uslovi (pogodnosti) obavljanja privrednih djelatnosti u slobodnim zonama, kao i
uslovi za prestanak njihovog rada.
Na osnovu ovlašćenja iz Carinskog zakona, Vlada je odredbama čl. 521-565 Uredbe za
sprovođenje Carinskog zakona (Sl.list RCG 15/03) propisala način vođenja evidencije i
sprovođenja mjera carinskog nadzora u zonama.
Luka Bar AD je, kao operator Zone, donijela Opšta pravila poslovanja u Slobodnoj zoni
Luka Bar, shodno ovlašćenju iz Zakona o slobodnim zonama. Opšta pravila predstavljaju
internu regulativu zone i čine sastavni dio svakog ugovora o obavljanju djelatnosti u
Zoni koji Luka zaključi sa pojedinim korisnikom. Opštim pravilima se regulišu postupak i
uslovi za zasnivanje i obavljanje djelatnosti, opšti uslovi korišćenja zemljišta i objekata i
unutrašnji red u Slobodnoj zoni Luka Bar.
13
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
I.5. Organizaciona struktura Luke Bar AD
Luka Bar AD je na dan 31.12.2010. godine, kao što je već navedeno, imala stoprocentno
vlasništvo nad tri društva sa ograničenom odgovornošću: DOO Hotel Sidro, DOO
Informatika i komunikacije i DOO Obezbjeđenje i proptivpožarna zaštita (tabela broj 2).
Finansijski iskazi ovih društava su dati u poglavlju Finansijski iskazi DOO – zavisnih
preduzeća Luke Bar AD.
T-2. Zavisna društva Luke Bar AD
Zavisna društva
Izvršni direktor
DOO Hotel Sidro
Dragan Nikezić
DOO Informatika i komunikacije Vladan Gomilanović
DOO Obezbjeđenje i PPZ
Željko Jovanović
% učešća Luke Bar u
vlasništvu
100,00%
100,00%
100,00%
Usvajanjem Makro i mikro organizacione strukture, u Luci Bar je formirano pet sektora:
Sektor za razvoj i tehniku, Sektor komercijalno operativnih poslova, Sektor finansijskih
poslova,
Sektor administracije i Sektor vanlučkih djelatnosti. Formiranjem novog
društva sa ograničenom odgovornošću Hotel Sidro (od aprila mjeseca 2010. godine),
ukida se Sektor vanlučkih djelatnosti, a njegove dotadašnje organizacione jedinice:
14
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Proizvodnja hrane sa farmom i Odbojkaški klub Luka Bar se pripajaju Sektoru
komercijalno operativnih aktivnosti i to: RJ Hladnjača i RJ Poslovi marketinga.
Dakle, organizacionu strukturu Luke Bar AD čine sljedeće cjeline:
·
Odbor direktora (sa Sekretarom AD),
·
Izvršni direktor (sa kabinetom ID),
·
Sektor za razvoj i tehniku (poslovi razvoja, upravljanja prostorom i mahanizacije),
·
Sektor komercijalno operativnih poslova (komercijalno marketinški poslovi i
operativni poslovi),
·
Sektor finansijskih poslova (poslovi finansija, računovodstva i plana i analize),
·
Sektor administracije (pravni, kadrovski, stambeni i opšti poslovi).
15
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
II Statistika pretovara tereta
II.1. Uslovi u kojima su se odvijale poslovne aktivnosti u protekloj godini
Oblast pomorstva i lučke djelatnosti karakteriše izražena konjuktura u poslovanju i visok
stepen zavisnosti od ekonomskih prilika, što rezultira nestabilnom tražnjom sa
značajnim oscilacijama. Na poslovne aktivnosti Luke Bar utiče čitav niz faktora koji se
mogu segmentirati u dvije grupe:
·
·
interni faktori
eksterni faktori
Faktor najznačajnijeg uticaja iz grupe internih jeste svakako restrukturiranje kompanije i
stvaranje dva lučka operatera. Luka Bar AD je postala pravni nasljednik nekadašnje Luke,
što implicira preuzimanje kompletnih obaveza i potraživanja. Bitno je naglasiti da je u
ovoj raspodjeli udio obaveza veći od udjela potraživanja. I struktura samih potraživanja
nije povoljna, ako se uzme u obzir značajno učešće sumnjivih, spornih i nenaplativih
potraživanja. Naš sistem preduzima značajen mjere da se prilagodi nastalim
promjenama.
Sljedeći interni faktor koji determiniiše poslovanje jesu ljudski resursi. Restrukturiranjem
kompanije i izdvajanjem novog akcionarskog društva iz njenog sastava, dominantno je
smanjen broj zaposlenih, tako da u ovom trenutku ne postoji višak. Kvalifikaciona
struktura je usklađena sa zahtjevima poslovanja, pa se može zaključiti da radna snaga i
kvalitatitvo i kvantitativno odgovara poslovnim aktivnostima.
Promjene u organizacionoj strukturi uslovile su i promjene u obimu i strukturi poslovnih
aktivnosti. Kako je ugovorom o uređenju međusobnih odnosa između dva lučka
operatera, koji važi do privatizacije jednog od njih, definisana struktura pretovara naše
firme, to je nužno uslovilo i smanjenje obima pretovara. Pojačanim marketinškim i
prodajnim aktivnostima, što je rezultiralo trendom rasta pretovara ''dozvoljenih'' tereta,
kompenzuje se nastalo smanjenje.
Faktori eksternog uticaja su raznoliki i snažno djeluju na naš poslovni sistem. Svjetska
ekonomska kriza je dovela do smanjenja obima trgovonske razmjene. U našem
konkretnom slučaju, ovo smanjenje se reflektuje na pad uvoza cementa, usljed
smanjenja obima investicionih i građevinskih aktivnosti. Usljed obustave prerade glinice
u Kombinatu alumijuma smanjen je i uvoz mazuta. Prekid izvoza sirćetne kiseline, koji
datira od aprila prethodne godine, uslovljen je visokim cijenama gasa, kao energenta u
procesu proizvodnje.
16
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Eksterni faktor koji pozitivno utiče na naše poslovanje jeste rast tržišta primarnih
sirovina, u prvom redu tržišta nafte i naftnih derivata, kao i rast tržišta ruda. Posljedica
tog rasta, ali i naših promotivnih i komercijalnih aktivnosti, jeste povećani obim
pretovara sljedećih sirovina:
·
·
·
u maju prethodne godine sklopljen je ugovor o izvozu 500.000t rude cink oksida
preko Luke Bar, koji se ima realizovati do kraja tekuće godine,
u avgustu 2010. godine počeo je uvoz rude fero-nikla, a nedavno je potpisan
Aneks ugovora za dodatnih cca. 250.000 t,
u decembru prošle godine ponovo je aktiviran uvoz glinice, što predstavlja
ohrabrujući pokazatelj oporavka tržišta.
II.2. Realizovani obim pretovara
Tokom 2010. godine, u Luci Bar AD je pretovareno 1.046.710 tona tereta. Najveće
učešće u strukturi pretovarenog tereta, svakako, imaju rasuti tereti (69,8%), dok su tečni
tereti zastupljeni sa 24,2%, a generalni sa 5,9%.
T-3. Pregled ostvarenog i planiranog pretovara tereta (2010./2009. godina)
Red.
Opis
broj
Ostvareno - 2009. god.
Plan za 2010. god.
Ostvareno - 2010. god.
Index
Index
tone
%
tone
%
tone
%
u%
u%
a
b
c
d
e
f
g = e/a*100
h = e/c*100
156
113
122
83
1
2
Rasuti teret
Tečni teret
467.945
223.565
34,4
16,4
600.000
305.000
57,4
29,2
730.953
253.493
69,8
24,2
3
Generalni teret
669.916
49,2
140.000
13,4
62.264
5,9
44
1.361.426
100,0
1.045.000
100,0
1.046.710
100,0
100
UKUPNO
17
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Realizovani pretovar tereta je na nivou ukupnog pretovara u skladu sa planski
definisanim veličinama, dok je strukturalno posmatrano došlo do odstupanja u odnosu
na plan. Promet rasutih tereta je za 22% veći od planiranog, dok je promet tečnih tereta
manji za 17%, a generalnih tereta za 56%.
Iskazani promet u 2009. godini obuhvata promet “jedinstvene” luke u periodu januar –
septembar i promet Luke Bar AD nakon izdvajanja AD Kontejnerski terminal i generalni
tereti. Indeksni brojevi su u dijelu pokazatelja pretovara generalnog tereta u 2010. i
2009. godini namjerno izostavljeni iz razloga neuporedivosti podataka.
Uporedna analiza sa ostvarenim obimom pretovara u prethodnoj godini ukazuje na
značajno povećanje pretovara rasutih tereta i to za 56%, dok je promet tečnih tereta
povećan za 13%.
Rasuti tereti. Pretovar rasutih tereta je iznosio 730.953 tona, što je za 56% više nego u
2009. godini. U strukturi pretovara tereta dominiraju ruda nikla (206.770 tona), ruda
cink oksida (105.650 tona), lomljeni kamen (163.617 tona) i cement (108.950 tona).
Preostali pretovar rasutih tereta se
odnosi na pretovar: 67.223 tona
starog željeza i otpadnog gvožđa,
23.130 tona anodnog otpada,
17.743 tona žitarica, 21.406 tona
hromne rude, 7.925 tona glinice,
3.950 tona soli, 2.793 tona
koncentrata cinka i 1.796 tona
olovnog koncentrata.
Tečni tereti. Pretovar tečnih tereta (253.493 tona) je zabilježio povećanje od 13% u
odnosu na isti period prethodne godine. Struktura pretovara tečnih tereta je sljedeća:
nafta i eko dizel – 158.275 tona, benzin – 46.265 tona, sirćetna kisjelina – 46.465 i
bitumen – 2.488 tona.
Generalni tereti. U strukturi pretovara generalnih tereta (62.264 tona) na RO RO terete i
plovne objekte otpada 50.793 tona, na cement 5.489 tona, dok se 5.622 tona odnosi na
ostale robe.
18
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Promet roba posmatran sa aspekta pravaca kretanja ukazuje da je ostvaren najveći
promet tranzitnih roba (43,43%), uvoznih (34,03%), izvoznih roba (17,04%), dok se 5,5%
odnosi na robe u razvozu.
U strukturi uvoznih roba, najznačajniji pretovar je ostvaren kod cementa, dizel goriva,
dizel eko i benzina, a u strukturi izvoznih kod prometa lomljenog kamena i anodnog
otpada. Kada su u pitanju tranzitne robe, najveći promet je ostvaren kod rude nikla, cink
oksida, sirćetne kisjeline otpadnog gvožđa i hromne rude, dok je u razvozu pretovareno
51.427 tona lomljenog kamena.
Maksimalni pretovar je ostvaren u decembru mjesecu kada je pretovareno 150.876 tona
raznog tereta. Prosječni mjesečni pretovar u 2010. godini je iznosio 87.226 tona, od
čega: 60.913 tona rasutih tereta, 21.124 tona tečnih tereta i 5.189 tona generalnih
tereta.
Pregled ostvarenog prometa po mjesecima i po pojedinim vrstama tereta u 2009. i 2010.
godini je dat tabeli broj 4.
Redni
Opis
broj
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
13.
14.
UKUPNO:
Mjes. prosjek
Maks. promet
2
Rasuti
teret
3
29.510
47.234
41.131
42.748
39.884
40.814
39.531
33.787
58.112
34.337
22.396
38.461
467.945
38.995
58.112
Ostvareno u 2009. godini
Gener.
Tečni teret
teret
4
5
7.135
92.258
11.668
69.804
37.151
66.702
13.315
67.193
9.636
68.415
15.144
79.173
20.058
77.865
35.816
63.646
45.834
65.951
9.223
5.900
10.852
8.002
7.733
5.007
223.565
18.630
45.834
669.916
55.826
92.258
Ukupno
6
128.903
128.706
144.984
123.256
117.935
135.131
137.454
133.249
169.897
49.460
41.250
51.201
Rasuti
teret
7
30.196
23.369
28.357
48.740
48.361
67.126
89.033
79.924
68.740
28.786
82.959
135.362
1.361.426
113.452
169.897
730.953
60.913
135.362
Ostvareno u 2010. godini
Tečni
Gener.
teret
teret
8
9
43.752
4.037
12.773
3.839
13.805
6.411
18.629
7.291
10.410
8.405
35.968
5.115
17.227
7.459
29.285
4.615
22.366
4.647
17.170
2.348
19.819
4.872
12.289
3.225
253.493
21.124
43.752
62.264
5.189
8.405
I n d e k s i
Ukupno
10
77.985
39.981
48.573
74.660
67.176
108.209
113.719
113.824
95.753
48.304
107.650
150.876
7/3
11
102
49
69
114
121
164
225
237
118
84
370
352
8/4
12
613
109
37
140
108
238
86
82
49
186
183
159
1.046.710
87.226
150.876
156
156
233
113
113
95
9/5
13
40
61
64
10/6
14
98
261
295
20
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
III. Investiciono razvojne aktivnosti Luke Bar AD u 2010. godini
U segmentima materijala koji slijede je dat prikaz investiciono-razvojnih aktivnosti u 2010.g.
Posebno su fokusirani sljedeći elementi: realizovane investicije, pokrenute investicije,
realizovane i započete razvojne aktivnosti usmjerene ka upotpunjavanju podloga odlučivanja,
aktivnosti u odnosu na upravljanje prostorom, kao i aktivnosti vezane za međunarodne projekte
u kojima je “Luka Bar” AD projekt partner sa dodijeljenim budžetom.
III.1. Investicije
III.1.1 Realizovane investicije
U Tabeli 5 su prikazani osnovni elementi vezani za investicije koje su, sa tehničkog stanovišta, u
potpunosti realizovane i gdje je okončano (ili je započelo) izmirivanje odnosnih finansijskih
obaveza.
Tabela 5. Prikaz osnovnih elemenata vezanih za investicije
r.b.
1.
2.
3.
Naziv investicije
Nabavka univerzalnog
utovarivača na točkovima
Caterpillar SKID STEAR
LOADER, Model 216B II
Ciljevi investicije
Unapređenje tehnologije
punjenja kontejnera sa
suvim rasutim teretima;
Povećanje pouzdanosti
sredstava mehanizacije koja
se koriste za rad sa suvim
rasutim teretima; itd.
Nabavka višečeljusne
(polip) grabilice za istovar
vagona sa starim
željezom, tip MFOPGH800
Uspostavljanje tehničke
osnove da se istovar vagona
sa starim željezom vrši
korišćenjem lučkih resursa;
Uvođenje sistema za
mjerenje temperature i
vlažnosti u silosu za
žitarice
Obezbjeđenje optimalnih
uslova skladištenja žitarica u
silosu.
Opšti elementi
Investicija je realizovana
na bazi sprovedene
tenderske procedure;
Finansijski elementi
Ukupan vrijednost
investicije:
29.986,00 eura;
Sredstvo je isporučeno od
strane firme
“TEKNOXGROUP” (filijala
iz Švajcarske – osnovna
mašina; filijala iz Srbije –
uređaj za mjerenje težine
zahvaćenog tereta) na
bazi Ugovora br. 1223, od
03. 03. 2010.g. (osnovna
mašina) i Ugovora br.
2405, od 29. 04. 2010.g.
(uređaj za mjerenje
težine);
Investicija je realizovana
na bazi sprovedene
tenderske procedure;
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Grabilica je isporučena od
strane firme “The Grab
Specialist B.V.” –
Holandija (Ugovor br.
2820, od 27. 05. 2010.g.)
Investicija je realizovana
na bazi sprovedene
tenderske procedure;
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Isporuka i montaža
opreme je izvršena od
strane firme “ATM
Control” – Beograd
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Ukupna vrijednost
investicije je
27.550,00 eura;
Ukupna vrijednost
investicije je:
38.080,00 eura;
21
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
(Ugovor br. 3040, od 07.
04. 2008.g.);
4.
5.
Nabavka unverzalnog
utovarivača na točkovima
Caterpillar 950 H (2
komada)
Izrada 100 armiranobetonskih pregradnih
elemenata za otvoreno
skladište na Obali za suve
rasute terete
Unapređenje tehnologije
rada sa suvim rasutim
tertima; redukcija troškova
održavanja utovarivača;
povišenje stepena
raspoloživosti utovarivača;
povećanje pouzdanosti
utovarivača pri radu;
Povećanje kapaciteta
skladišta za suve rasute
terete; minimizacija rastura
uskladištenih suvih rasutih
tereta;
Investicija je realizovana
na bazi sprovedene
tenderske procedure
(odluke Odbora direktora
br. OD/LXXIX-2-a i
OD/LXXIX-5);
Sredstvo je isporučeno od
strane firme
“TEKNOXGROUP”, na bazi
Ugovora br. 4257, od 24.
08. 2010.g.
Investicija je obuhvatila
dvije glavne grupe
aktivnosti: projektovanje i
izradu kalupa za izlivanje
armirano-betonskih
pregradnih elemanata i
izlivanje (izradu)
armirano-betonskih
pregradnih elemenata;
Projektovanje kalupa je
izvršeno od strane
stručnih lica u Sektoru za
razvoj i tehniku; Izbor
izvođača radova za izradu
kalupa je izvršen kroz
proceduru prikupljanja i
vrednovanja ponuda. Za
najpovoljnijeg ponuđača
je izabrana firma
“Montavar Metalac –
Nikšić (saglasnost
Izvršnog direktora br.
5019);
6.
Sanacija staza “mačke” na
pretovarnom mostu “A”
Zamjena staza “mačke” na
pretovarnom mostu “A” sa
novim Gantry sistemom
vođenja, u cilju dovođenja
pretovarnog mosta “A” u
funkcionalno stanje;
Izbor isporučioca gotovog
betona i armature za
izradu pregradnih
elemenata je, takođe,
izvršen na bazi procedure
prikupljanja i vrednovanja
ponuda. Najpovoljnij
isporučioci su izabrani na
bazi saglasnosti Izvršnog
direktora;
Radovi su realizovani od
strane firme “Takala”
d.o.o. – Rijeka, koja je
izabrana kroz proceduru
prikupljanja i vrednovanja
ponuda (Ugovor br. 4180,
od 18. 08. 2010.g.); u
realizaciji radova su
Ukupna vrijednosti
investicije:
262,000.00 eura;
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Ukupna vrijednosti
investicije je:
49,691.1 eura
(19,691,1 eura –
izrada kalupa; 30
000 eura – nabavka
gotovog betona,
armature i troškovi
radne snage);
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Aktivnosti na izradi
armirano-betonskih
pregradnih
elemenata se
nastavljaju i u
2011.g.
Ukupna vrijednost
investicije:
54,015.34 eura;
Preostale finansijske
obaveze: 14,062
eura;
22
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
7.
Rekonstrukcija vertikalnog
usipnog koša
8.
Nabavka grabilica za
pretovar glinice (2
komada)
9.
10.
11.
12.
Sanacija kraka vodovodne
mreže od rezervoara za
lužinu do ulaska u tunel
prema skladištima “B”
materije
Postavljanje cjevovoda u
zoni Skladišta 13 i
Hladnjače radi iskorišćenja
potencijala bunara za
tehničku vodu;
Kupovina objekata
Energoprojekta
Nabavka tegljača i dvije
poluprikolice
Izrada nosača paleta
(2 komada)
2010
učestvovali i stručni
izvršioci iz AD
„Kontejnerski temrinal i
generalni tereti“;
Prilagođavanje vertikalnog
Radovi su realizovani od
usipnog koša za rad sa
strane stručnih izvršilaca
glinicom;
iz AD “Kontejnerski
Terminal i generalni
tereti”;
Ispunjenje tehničkih
Nabavku grabilica je, uz
preduslova za pretovar
učešće stručnih lica iz
glinice za potrebe Kombinata “Luka Bar” AD,
aluminijuma Podgorica;
realizovao Kombinat
aluminijuma Podgorica;
Shodno elementima
modela finansiranja
investicije, usaglašenim
između “Luka Bar” AD i
Kombinata aluminijuma
Podgorica, otplata
grablica, od strane “Luka
Bar” AD, će se vršiti proz
pružanje usluga
pretovara;
Eliminacija gubitaka
uzrokovanih oštećenjem
vodovodne mreže u zoni
rezervoara za lužinu;
Iskorišćenje potencijala
bunara tehničke vode;
Obezbjeđenje uslova za
smještaj sredstava lučke
mehanizacije; obezbjeđenje
dodatnog zatvorenog
skladišnog prostora;
Obezbjeđenje oprímalne
tehničke podloge za izvršenje
manipulacija sa teretima na
Purničkom i ro-ro temrinalu i
za horizontalni transport
različitih vrsta tereta na
ostalim obalama;
Unapređenje tehnologije
iskrcaja/ukrcaja
paletizovanih tereta
(unapređenje tehnologije
Izvođač radova, firma
“Virmont” - Bar, je
izabrana na bazi
prethodne procedure
prikupljanja i
vrednovanja ponuda,
čije je rezultate
verifikovao Izvršni
direktor (Saglasnost
Izvršnog direktora br.
3816, od 26. 07. 2010.g.)
Investicija je, nakon
prethodno sprovedene
procedure, realizovana
na bazi Ugovora br.
5192, od 15. 10. 2010.g.
Investicija je realizovana
na bazi Odluke Odbora
direktora OD/LXXXII-4,
od 12. 11. 2010.g.
Realizacijom investicije
je izvršena naplata dijela
potraživanja od firme
“Vektra Montenegro”
d.o.o.
Nosači paleta su izrađeni
od strane firme
“Montavar Metalac” –
Nikšič, koja je izbrana
Ukupna vrijednost
investicije:
14,156.30 eura;
Ukupna vrijednost
investicije: 60,000
eura;
Izmirivanje
finansijskih obaveza
– otplata grabilica –
će se, tokom
2011.g., vršiti kroz
pružanje usluga
pretovara glinice
Kombinatu
aluminjuma
Podgorica;
Ukupna vrijednosti
investicije: 10,782.62
eura;
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Ukupna vrijednost
investicije: 25,000
eura;
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
Ukupna vrijednost
investicije: 55,255.34
eura;
Ukupna vrijednost
investicije je:
3.572,00 eura;
23
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
realizacije manipulacije brod
– skladište/camión i
obratno);
2010
kroz proceduru
prikupljanja i
vrednovanja ponuda (čiji
su rezultati verifkovani
od strane Izvršnog
direktora);
Finansijske obaveze
su u potpunosti
izmirene;
UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH INVESTICIJA:
630,088.70 eura
Finansirano iz tekućih priliva:
Finansirano kroz zajedničko ulaganje ili kredit:
Finansirano kroz model naplate dijela potraživanja preuzimanjem sedstava mehanizacije:
500,771.36 eura
60,000.00 eura
55,255.34 eura
Preostale finansijske obaveze po osnovu realizovanih investicija:
14,062.00 eura
Rezultati analize realizacije Plana investicija za 2010.g. ukazuju na sljedeće glavne elemente:
· ukupna vrijednost realizovanih investicija u 2010.g., finansiranih iz tekućih priliva, je značajno
veća od ukupnog planiranog iznosa ulaganja u prioritetne investicije:
o Koeficijent realizacije – investicije realizovane iz tekućih priliva = (ostvarena investiciona
ulaganja u 2010.g. – tekući prilivi)/(planirana investiciona ulaganja u 2010.g. – tekući
prilivi) = 500,771.36/123,000 = 4,07;
Faktori koji su odlučujuće uticali na karakter navedene korelacije su: krajnje restriktivan plan
investiranja za 2010.g.; rast prihoda tokom 2010.g. (povećanje obima pretovara), što je
omogućilo povećanje iznosa uloženih sredstava u realizaciju prioritetnih investicija; itd.
·
zbog neophodnosti prilagođavanja tržišnim okolnostima, odnosno, potrebe prilagođavanja
karakteru dominantnih zahtjeva korisnika usluga, određene investicije iz Plana za 2010.g. nisu
realizovane, dok su realizovane druge, koje nisu figurisale u Planu za 2010.g. (naknadno uvrštene
u grupu prioritetnih investicija, kroz odgovarajuću proceduru odlučivanja); Prethodne
konstatacije, između ostalog, navode i na nužnost intenziviranja aktivnosti na upotpunjvanju
podloga planiranja, kako bi se vrijednosti koeficijenata uspješnosti planiranja poboljšale;
·
treba napomenuti da su određene investicije iz Plana za 2010.g. započete i da će se njihova
realizacija (do okončanja) nastaviti u 2011.g., dok je realizacija drugih, u potpunosti, odložena za
2011.g.;
·
ukupna vrijednost realizovanih investicija u 2010.g., finansiranih kroz zajedničko ulaganje ili
kredit je manja od ukupnog planiranog iznosa ulaganja:
o Koeficijent realizacije – investicije realizovane kroz zajedničko ulaganje ili kredit =
(ostvarena investiciona ulaganja u 2010.g. – zajedničko ulaganje ili kredit)/(planirana
investiciona ulaganja u 2010.g. – zajedničko ulaganje ili kredit) = 60,000/200,000 = 0,33;
·
nisu realizovane investicija planirane da budu finansirane od strane zainteresovanih investitora:
uspostavljanje sistema za pretovar i skladištenje bio-dizela u Luci Bar (zbog nemogućnosti
postizanja dogovora sa Jugopetrolom oko stavljanja u funkciju realizacije Projekta jednog od
njihovih rezervoara koji se ne koristi); izgradnja silosa za cement u rasutom stanju, kapaciteta
3500 t (još uvijek je u toku procedura verifikacije prenamjene lokacije, koja bi se stavila u
funkciju realizacije Projekta, od strane Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne
24
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Gore); sanacija krova Hladnjače i sanacija sistema hlađenja u dvijema komorama – realizovane
su određene pripremne aktivnosti; investicije su uvrštene u plan investicija za 2011.g.
III.1.2 Investicije koje su pokrenute
U Tabeli 6 su prikazani osnovni elementi u odnosu na pokrenute investicije u 2010.g. - čija se realizacija
nastavlja u 2011.g.
Tabela 6. Prikaz osnovnih elemenata vezanih za investicije
r.b.
1.
Naziv investicije
Sanacija krova Hladnjače,
sanacija rashladnog
sistema u četiri komore
(prevođenje u “minusni”
režim) i rekonstrukcija
kontaktne zone između
pretvoarnih rampi i
komora Hladnjače
Ciljevi investicije
Opšti elementi
Otklanjanje oštećenja krova
Hladnjače u cilju stvaranja
odgovarajućih uslova
skladištenja roba u objektu;
Ispunjenje preduslova za
konkretizaciju brojnih
interesovanja za korišćenje
komora Hladanjače; itd.
Odbor direktora je donio
odluku o pokretanju
investicije;
Finansijski elementi
Red veličine
troškova realizacije
investicije je
350,000.00 eura;
Pokrenute su aktivnosti
na pripremi tenderske
dokumentacije za
realizaciju investicije;
Aktivnosti na realizaciji
investicije se nastavljaju
u 2011.g.
2.
Djelimična sanacija
drumskih saobraćajnica na
Terminalu za suve rasute i
tečne terete
Otklanjanje oštećenja
saobraćajnica u cilju
obezbjeđenje normalnog
toka saobraćaja;
Započete su aktivnosti na
sanaciji pružnih prelaza.
Red veličine
troškova realizacije
investicije je:
25,000.00 eura;
U toku je procedura
prikupljanja ponuda za
izbor izvođača radova na
sanaciji kritičnih dionica
drumskih saobraćajnica;
Aktivnosti na realizaciji
investicije se nastavljaju
u 2011.g.
3.
Sanacija visoko-naponskog
kabla od glavne gradske
trafostanice TS “Topolica”
Optimizacija nivoa
pouzdanosti lučkog elektro-
Nakon identifikacije
mjesta oštećenja kabla,
neophodno je izvršiti
Red veličine
troškova realizacije
investicije je
25
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
do glavne lučke
trafostanice TS 35/10 kV
energetskog sistema
2010
potrebne korektivne
radnje i neophodna
istpitivanja;
10,000.00 eura;
Aktivnosti na realizaciji
investicije se nastavljaju
u 2011.g.
4.
Obezjeđenje sigurnog veza
za putničke brodove na
Terminalu Gat V
Eliminacija problema
povezanih sa neadekvatnim
bokobranima na vezovima
53 i 54 nakon rekonstrukcije
brodova “Sveti Stefan 1” i
“Sveti Stefan 2”
U toku je realizacija
aktivnosti na
unapređenju
primijenjenog
privremenog rješenja
zaštite na vezu 53.
Red veličine
troškova realizacije
investicije je
10,000.00 eura
(troškovi realizacije
investicije direktno
zavise od izabranog
tehničkog rješenja);
Aktivnosti na realizaciji
investicije se nastavljaju
u 2011.g.
III.2. Realizovane i započete razvojne aktivnosti usmjerene ka upotpunjavanju
podloga odlučivanja
U ovom dijelu Izvještaja je dat prikaz određenih realizovanih i započetnih razvojnih aktivnosti
usmjerenih ka upotpunjavanju podloga odlučivanja u različitim domenima lučkog poslovanja.
·
Kompletiran je dokument „Terminal za suve rasute i tečne terete - analiza“
(Dokument br. 106, od 13. 01. 2010.g.)
U Dokumentu je data analiza postojećeg stanja na Terminalu za suve rasute i tečne
terete (infrastruktura, suprastruktura, pokretna mehanizacija), sa posebnim
naglaskom na parametre koji determinišu kapacitet Terminala kao cjeline, izvršena je
analiza glavnih ograničenja efikasnosti funkcionisanja u odnosu na osnovne tehnološke
elemente i precizirane su prioritetne aktivnosti čijom realizacijom bi se prepoznata
ograničenja eliminisala ili svela na upravljivi nivo.
·
Kompletiran je dokument „Skladištenje suvih rasutih tereta“
(Dokument br. 3191, od 15. 06. 2010.g.)
26
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
U Dokumentu su, nakon osvrta ne elemente vezane za postojeći kapacitet otvorenog
skladišta na Terminalu za suve rasute terete i stanje raspoloživih sredstava vertikalne i
horizontalne mehanizacije, identifikovana osnovna ograničenja efikasnosti upravljanja
tehnologijama skladištenja suvih rasutih tereta. Definisane su, zatim, tehnologije
realizacije skladišnih manipulacija (kamion kiper – skladište, vagon – skladište) sa
teretima koji trenutno dominiraju u strukturi pretovara. Dokument, isto tako, sadrži i
razradu glavnih pravaca unapređenja procesa skladištenja na Terminalu za suve rasute
terete: povećanje kapaciteta skladišta, proširenje skladišnog prostora i uvođenje novih
sredstava mehanizacije većih kapaciteta i višeg nivoa pouzdanosti.
·
Izrađen je „Projekat zaštite od požara pri rukovanju opasnim materijama klase 1,
uslovima i načinu obavljanja pretovara na vezu 2, na Obali Volujica“
(Dokument br. 2363, od 28. 04. 2010.g.)
Projekat je, u sklopu aktivnosti na obezbjeđenju dozvole za pretovar opasnih materija
klase 1 na vezu 2 na Obali Volujica, urađen od strane ovlašćene projektantske kuće
„Montinspekt“ – Podgorica. U Projektu su definisani svi aspekti (organizacioni,
tehnološki, operativni, sugurnosni, ...) pretovara opasnih materija klase 1. Na bazi
Projekta, „Luka Bar“ AD je od Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, dobila
odobrenje za pretovar opasnih materija klase 1 na vezu 2 Obale Volujica;
·
Kompletiran je Dokument „Opšte mjere zaštite životne sredine na Obali Volujica“
(Dokument br.3968, od 02. 08. 2010.g.)
U Dokumentu su, na bazi definisanih tehnologija pretovara suvih rasutih tereta,
definisane opšte mjere zaštite životne sredine na Obali Volujica. Polazeći od ključnih
aspekata životne sredine, definisane su prioritetne aktivnosti usmjerene ka
minimizaciji negativnih uticaja na životnu sredinu po osnovu realizacije procesa
pretovara i skladištenja tereta na Obali Volujica, nosioci realizacije prioritetnih
aktivnosti, termin plan i red veličine troškova njihove realizacije;
·
Izrađena je Studija „Razvoj terminala za suve rasute terete u Luci Bar“
U Studiji je definisan plan faznog razvoja Terminala za suve rasute terete u Luci Bar do
2025.g. (razvoj infrastrukture, razvoj suprastrukture, potrebne investicije u lučku
mehanizaciju, ...), polazeći od identifikovanog tržišnog potencijala, raspoloživih
prostornih resursa i ostalih ključnih polaznih parametara. Realizacija Studije je
finansirana iz budžeta međunarodnog projekta WATERMODE, u kojem je „Luka Bar“
AD, shodno Ugovoru br. 216 906 sa Delegacijom Evropske Unije u Crnoj Gori, Projekt
partner. Obrađivač Studije je bila njemačka konsultantska kuća Hamburg Port
Consulting, koja je izabrana kroz odgovarajuću tendersku proceduru;
27
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
·
2010
Izrađena je Studija „Razvoj ro-ro i putničkog terminala u Luci Bar“
U Studiji je definisan plan faznog razvoja Ro-Ro i putničkog terminala u Luci Bar do
2025.g. (razvoj infrastrukture, razvoj suprastrukture, ...), polazeći od identifikovanog
tržišnog potencijala, raspoloživih prostornih resursa i ostalih ključnih polaznih
parametara. Realizacija Studije je finansirana iz budžeta međunarodnog projekta
DEVELOP MED, u kojem je „Luka Bar“ AD, shodno Ugovoru br. 216 762 sa Delegacijom
Evropske Unije u Crnoj Gori, Projekt partner. Obrađivač Studije je bila holandska
konsultantska kuća Spin Consulting, koja je izabrana kroz odgovarajuću tendersku
proceduru;
·
U toku je kompletiranje dokumentacije za obezbjeđenje dozvole za rad na proširenom
istražno-eksploatacionom polju na brdu Volujica, shodno Anexu koncesionog Ugovora
kojeg je „Luka Bar“ AD sklopila sa Vladom Crrne Gore (Anex br. 7163, od 21. 09.
2009.g.)
U prethodnom periodu su kompletirani sljedeći elementi dokumentacije: Projekat
detaljnih geoloških istraživanja, Elaborat o klasifikaciji kategorizaciji i proračunu rezervi
tehničko-građevinskog kamena na brdu Volujica, Glavni rudarski projekat. Pobrojana
dokumentacija je kreirana od strane ovlašćenih stručnih institucija, angažovanih u
skladu sa odgovarajućim procedurama. Treba, takođe, naglasiti da su očekivani
troškovi realizacije preostalih aktivnosti na kompletiranju dokumentacije radi
obezbjeđenja dozvole za rad na proširenom kopu sljedeći: revizija Glavnog rudarskog
projekta (cca 3000 eura), izrada Elaborata zaštite životne sredine (cca 4000 eura),
obezbjeđenje potrebnih saglasnosti (saobraćajna, elektro-energetska, vodovodna, ....)
(cca 1500 eura);
·
U toku je izrada dokumenta „Redukcija troškova izvršenja manipulacija sa suvim
rasutim teretima“
Cilj aktivnosti je da se za prioritetne vrste suvih rasutih tereta (terete koji dominiraju u
strukturi pretovara) i najzastupljenije manipulacije sa tim teretima identifikuju pravci
redukcije troškova po elementima odnosnih tehnologija rada.
III.3. Aktivnosti iz domena upravljanja prostorom
·
Sklopljeni ugovori za obavljanje djelatnostu Slobodnoj zoni
U Tabeli 7 su dati osnovni podaci o Ugovorima za obavljanje djelatnosti u Slobodnoj zoni Luka
Bar koji su sklopljeni u periodu 01. 01. – 31. 12. 2010.g.
28
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Tabela 7. Osnovni podaci o sklopljenim ugovorima
r.b.
Korisnik
Djelatnost
Broj ugovora
Datum sklapanja
ugovora
1.
"DASEN" d.o.o. WENZHOU dio
stranog društva, Bar
skladištenje i promet raznih vrsta
roba iz uvoza, preko skladišta
„Centrojadran“-a i „Centroproizvod“a
708
09. 02. 2010.g.
2.
"BONIK OIL" d.o.o. Podgorica
skladištenje i promet svježeg i
sušenog voća i povrća i drugih roba
1150
26. 02. 2010.g.
3.
"BETA", Priština
skladištenje i promet šećera i drugih
roba
1785
26. 03. 2010.g.
4.
"MAREST MG", Herceg Novi
skladištenje i promet građevinskog
materijala
2406
29. 04. 2010.g.
5.
"MERCATO" d.o.o., Bar
skladištenje i promet robe široke
potrošnje, preko skladišta
„Centrojadran“-a
2168
15. 04. 2010.g.
6.
„CENTAR ZA RECIKLAŽU“ d.o.o. ,
Nikšić
skladištenje, prerada i promet
metalnog otpada – starog željeza
3971
06. 08. 2010.g.
7.
„JUGOBICIKL – PROMET“ d.o.o.,
Podgorica
Skladištenje i promet „B“ materije
5877
18. 11. 2010.g.
·
·
Izmjena Detaljnog urbanističkog plana za lučko područje
Upućena je inicijativa Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine za
pokretanje i realizaciju procedure izmjene Detaljnog urbanističkog plana prve faze
privredne zone Bara radi njegovog usklađivanja sa realnim stanjem i ispunjenja
preduslova za konkretizaciju interesovanja potencijalnih investitora.
Valorizacija slobodne površine (cca 450 m2), sa unutrašnje strane glavnog lukobrana,
pored postrojenja MSK – Kikinda, za izgradnju silosa za rasuti cement
Postupak će se nastaviti nakon okončanja procedure verifikacije prenamjene lokacije,
koja bi se stavila u funkciju izgradnje silosa za rasuti cement, od strane Javnog
preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore.
29
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
III.4. Aktivnosti na realizaciji međunarodnih projekata
Sadržaj i dinamika realizacije aktivnosti u okviru međunarodnih projekata, u periodu 01. 01. –
31. 12. 2010.g., su bili u skladu sa elementima ugovora kojima su regulisani ključni aspekti
učešća „Luka Bar“ AD u projektima:
·
·
·
·
UNCOSS projekat (FP7 program): Ugovor GA 218148 sa vodećim Projekt Partnerom,
Institutom ECA – Tulon (Francuska);
DEVELOP MED projekat (IPA MED program): Ugovor Cris. No. 216 762 sa Delegacijom
Evropske Unije u Crnoj Gori;
WATERMODE projekat (IPA SEE program): Ugovor Cris. No. 216 906 sa delegacijom
Evropske Unije u Crnoj Gori;
ECOPORT 8 projekat (IPA SEE program): Ugovor Cris. No. 224 217 sa Delegacijom
Evropske Unije u Crnoj Gori;
U Poglavlju III.2. je već navedeno da su u okviru aktivnosti na realizaciji međunarodnih
projekata, u kojima je „Luka Bar“ AD projekt partner, izađene studije razvoja Terminala za suve
rasute terete (WATERMODE projekat) i Ro-Ro i putničkog terminala (DEVELOP MED projekat).
30
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
IV. Vlasnička struktura Luke Bar AD i promet lučkih akcija na
Montenegroberzi
IV.1. Vlasnička struktura Luke Bar AD
Akcije Luke Bar AD se kotiraju na Montenegroberzi (“B” lista), imaju oznaka LUBA i spadaju u
klasu običnih akcija.
Vlasnička struktura Luke Bar AD na dan 31.12.2010. godine je bila sljedeća:
Tabela broj 8 . Vlasnička struktura Luke Bar AD
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tip akcionara
Država
Fizička lica
Pravna lica
Fondovi
Nerezidenti - fizička lica
Radnici Luke Bar AD (sa DOO)
Nerezidenti - pravna lica
Osnivači carinske zone
UKUPNO:
Broj akcionara
1
10,948
61
4
268
198
13
17
Broj akcija
30,683,933
17,105,539
3,431,888
3,116,382
1,290,452
756,790
330,991
50,761
11,510
56,766,736
Učešće
54.05%
30.13%
6.05%
5.49%
2.27%
1.33%
0.58%
0.09%
100.00%
Država je i nakon sprovedenog procesa restrukturiranja ostala većinski vlasnik sa 54,05% učešća
u vlasništvu. Procenat učešća fizičkih lica rezidenata je 30,13%, pravnih lica rezidenata 6,05%,
fondova 5,49%, fizičkih lica nerezidenata 2,27%, radnika Luke Bar AD sa DOO 1,33%, pravnih lica
nerezidenata 0,58% i osnivača carinske zone 0,09%.
Luka Bar AD je na dan 31.12.2010. godine imala 11.510 akcionara.
31
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Prvih deset akcionara Luke Bar AD, na dan 31.12.2010. godine, su posjedovali 37.197.035 ili
65,53% akcija Luke Bar AD.
Tabela broj 9. Prvih deset akcionara Luke Bar AD
R.B.
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
Naziv
Država
HA - Zbirni kastodi račun 4
FZU Atlas Mont
FZU Trend
Privatizacioni fond MIG
CK - Zbirni kastodi račun 5
Novak Aleš
FZU Eurofond
Stathis Petros
Zveza Bank
Status
Država
Pravno lice
Fondovi
Fondovi
Fondovi
Pravno lice
Nerezidenti - fiz. lica
Pravno lice
Nerezidenti - fiz. lica
Nerezidenti - pravna. lica
UKUPNO:
Broj akcija
Učešće
30,683,933
2,160,726
1,411,927
819,809
672,514
669,001
295,104
212,132
136,336
135,553
54.05%
3.81%
2.49%
1.44%
1.18%
1.18%
0.52%
0.37%
0.24%
0.24%
37,197,035
65.53%
Tabel broj 10. Podaci o akcijama
R.B.
Naziv
31.12.2010
1
Broj akcija
2
Nominalna vrijednost akcija
1,2113
3
Tržišna cijena akcija (01.01.2010)
0,7050
4
Tržišna cijena akcija (31.12.2010)
0,3050
5
Obim prometa (01.01.-31.12.2010)
6
Vrijednost prometa (01.01.-31.12.2010)
550.426,66
7
Tržišna kapitalizacija posl. dana u 000€
17.313,00
8
Neto profit po akciji -preth. godina
-0,0231
9
Neto profit po akciji –tek.. godina
0,0309
10
Tržišna cijena/neto profit
11
Knj. vrijednost po akciji - pret. god.
1,1440
12
Knj. vrijednost po akciji - tek. god.
1,1574
56.766.736
1.203.262,00
9,87
IV.2. Informacija o prometu na Montenegroberzi
Na Montenegroberzi je u periodu 01.01.2010. – 31.12.2010. godine, ukupno prometiralo
1,203,262 akcija, dok je ostvareni promet vrijednosno iskazan iznosio 550,426,66€. Cijene lučkih
akcija su u posmatranom periodu imale tendenciju pada.
32
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Tabela broj 11. Promet akcija na Montenegroberzi
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjeseci
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
November
Decembar
UKUPNO:
Min. cijena
0.6410
0.6202
0.5500
0.4200
0.3285
0.3401
0.3401
0.3700
0.3500
0.3100
0.3132
0.3050
Max. cijena
0.7300
0.6979
0.6600
0.5500
0.4500
0.4260
0.4199
0.4000
0.3900
0.3800
0.3499
0.3400
Pros.cij. akc
0.6856
0.6546
0.6196
0.4742
0.3976
0.3706
0.3810
0.3842
0.3714
0.3428
0.3275
0.3227
Promet(eur)
69,170.23
98,717.42
49,742.15
64,012.59
29,967.63
36,875.36
25,077.77
35,969.37
29,580.84
51,843.11
22,728.39
36,741.80
550,426.66
Količina
101,136
150,310
80,247
133,855
67,111
98,660
65,187
93,397
79,246
151,661
68,807
113,645
1,203,262.00
Najviša vrijednost akcije u periodu januar – decembar 2010. godine je iznosila 0,7300€ (januar
mjesec), a najniža vrijednost 0,3050€ (decembar mjesec).
Na kretanje cijena lučkih akcija
nijesu uticali rezultati poslovanja
Društva, već globalna kretanja
na crnogorskim berzama.
Najveći promet akcija je ostvaren u
oktobru mjesecu (151.661 akcija)
kada su lučke akcije imale svoju
prosječnu
tržišnu vrijednost
0,3428€.
33
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
V. Analiza zaposlenosti
V.1. Brojčano stanje i kvalifikaciona struktura
Brojčano stanje zaposlenih na dan 31.12.2010. godine posmatrano po Društvima je bilo
sljedeće:
· Luka Bar AD – 217 zaposlenih (163 na neodređeno, 52 na određeno, 1 zaposleni na
neplaćenom odsustvu i 1 zaposleni pod suspenzijom),
· DOO Obezbjeđenje i PPZ – 48 zaposlenih (47 na neodređeno i 1 na određeno),
· DOO Informatika i komunikacije - 15 zaposlenih (13 na neodređeno i 2 na neplaćenom
odsustvu),
· DOO Hotel Sidro – 41 zaposlenih (27 na neodređeno, 13 na određeno i 1 pripravnik).
Prosječna starost zaposlenih u Luka Bar AD je iznosila 44 godine.
Posmatrano po polu, od ukupnog broja zaposlenih, muškog pola je 174 zaposlenih, a ženskog
pola 43 zaposlenih.
Kvalifikaciona struktura zaposlenih u Luka Bar
AD je bila sljedeća: NK i PK radnici (15%), KV
radnici (21%), radnici sa SSS (27%), VKV i VS
(8%), radnici sa VSS (26%), radnici sa zvanjem
MR i DR (3%).
Kvalifikaciona struktura zaposlenih u AD i
društvima sa ograničenom odgovornošću je data
u tabeli broj 12.
Tabela broj 12. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u AD i tri DOO
Red.
br.
O p i s
Luka Bar AD
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DR
MR
VSS
VS
VKV
SSS
KV
PK
NK
UKUPNO:
1
6
57
10
7
59
46
21
10
217
Obezbjeđenje i
PPZ
b
1
2
29
9
4
3
48
Informatika i
komunikacije
c
1
10
3
1
15
Hotel
Sidro
d
Matično pred. sa
zavisnim DOO
e=a+b+c+d
5
5
1
14
10
2
4
41
1
7
73
20
8
103
65
27
17
321
34
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Broj zaposlenih po organizacionim cjelinama u AD je dat u tabeli broj 13.
Tabela broj 13. Broj zaposlenih po organizacionim cjelinama
ORGANIZACIONE CJELINE
Izvršni direktor
Sekretar AD
Kabinet ID
Sektor za razvoj i tehniku
Sektor finansijskih poslova
Sektor komercijalno operativnih poslova
Sektor administracije
Sindikat Luke Bar AD
Ukupno:
Broj radnika
% uč.
4
2
8
57
13
119
12
1
216
1,85
0,93
3,70
26,39
6,02
55,09
5,56
0,46
100,00
Na neplaćenom odsustvu je bio jedan radnik, što ukupno čini 217 radnika.
V.2. Fluktuacija radne snage
Luka Bar AD. Fluktuacija radne snage u peridu 01.01.2010. – 31.12.2010. godine je bila vrlo
izražena u oba smjera. U Luci Bar je zasnovalo radni odnos 126 lica od kojih 2 na neodređeno (1
KV radnik i 1 sa VS spremom), a 124 na određeno vrijeme (18 NK radnika, 11 PK radnika, 42 KV
radnika, 31 radnik sa SSS, 3 VKV radnika, 6 radnika sa VS i 13 radnika sa VSS). U istom periodu
je došlo do prestanka radnog odnosa po raznim osnovama za 132 radnika (24 NK radnika, 3 PK
radnika, 36 KV radnika, 36 radnika sa SSS, 5 VKV radnika, 10 radnika sa VS i 18 radnika sa VSS),
DOO Obezbjeđenje i PPZ. U Društvu je zasnovalo radni odnos 3 lica (2 KV radnika na određeno
vrijeme i 1 radnik sa SSS na neodređeno vrijeme), dok je do prestanka radnog odnosa došlo kod
4 lica (1 - istek vremena, 1 - izjava volje, 1 – starosna penzija i 1 – smrt).
DOO Informatika i komunikacije. Broj lica koji su došli na neodređeno vrijeme je 2 (1 sa VS i 1
sa VSS), a dvoje lica su otišli na neplaćeno odsustvo (1 sa VS i 1 sa VSS).
DOO Hotel Sidro. Fluktuacija radne snage u Hotelu Sidro je, takođe, bila izražena. Ukupan broj
lica koji su došli na određeno vrijeme je bio 51 (14 NK radnika, 2 PK radnika, 19 VKV radnika, 15
radnika sa SSS i 1 pripravnik sa VSS). Na neodređeno vrijeme nije zaposlen nijedan radnik. Broj
radnika kojima je prestao radni odnos po raznim osnovama je 48 (14 NK radnika, 6 KV radnika,
10 radnika sa SSS, 1 VKV radnik, 3 radnika sa VSS). Osnovi po kojima je došlo do prestanka
radnog odnosa su: starosna penzija – 5 radnika, invalidska penzija - 1 radnik, istek vremena – 20
radnika, istek pripravničkog staža – 2 radnika, izjava volje – 6 radnika).
35
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
2010
36
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI NEKONSOLIDOVANI FINANSIJSKI ISKAZI LUKE BAR AD
VI.1. Uvodne napomene
Nekonsolidovani finansijski iskazi se odnose na Luku Bar AD, matično preduzeće, sa sjedištem u Baru,
Obala 13. jula bb.
Nekonsolidovani finansijski iskazi Luke Bar AD su sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu,
Međunarodnim Računovodstvenim Standardima i Međunarodnim Standardima Finansijskog
Izvještavanja.
Računovodstveni izvještaji se odnose na period 01.01.2010. – 31.12.2010. godine.
Odbor direktora Luke Bar AD je prihvatio nekonsolidovane finansijske iskaze na sjednici održanoj dana
18.05.2011. godine.
Izvještajna valuta finansijskih izvještaja je euro, a prezentacija brojeva u računovodstvenim izvještajima
je izvršena zaokruživanjem decimala.
Finansijski izvještaji su sačinjeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja i načelom obračunske osnove
računovodstva, odnosno, poslovni događaji i njihovi finansijski učinci se priznaju i evidentiraju u
obračunskom periodu u kome su nastali.
Uporedna analiza sa istim periodom prethodne godine nije izvršena iz razloga neuporedivosti podataka
uslovljenih nastalim značajnim organizacionim promjenama Luke Bar AD u 2009. godini (odvajanje uz
osnivanje novog AD Kontejnerski terminal i generalni tereti i formiranje tri DOO Pomorski poslovi, DOO
Obezbjeđenje i protivpožana zaštita i DOO Informatika i komunikacije od 01.10.2009. godine) i u 2010.
godini (formiranje novog DOO Hotel Sidro od 01.04.2010. godine i prodaja DOO Pomorski poslovi od
15.11.2010. godine).
37
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.2. Nekonsolidovani bilans uspjeha Luke Bar AD
VI.2.1. Ukupni prihodi i rashodi
Luka Bar AD je završila poslovnu 2010. godinu sa ostvarenim pozitivnim rezultatom u
poslovanju u iznosu od 1.804.993,00€. Ukupni prihodi su iznosili 10.810.280,00€, a ukupni
rashodi 9.005.287,00€. Iz razloga navedenih u uvodnom dijelu, uporedni pregled ukupnih
prihoda i rashoda sa prethodnom godinom nije dat.
T14. Pregled prihoda i rashoda za 12 mjeseci 2010. godine*
Red.
broj
I
1.
2.
II
1.
u€
O p i s
PRIHODI
Poslovni prihodi
Prihod od prodaje proizvoda i usluga
Prihod od prodaje robe
Dobici od prod. učešća i dugor. Hov
Ostali poslovni dobici
Popusti i povraćaji
Dobici od prod o. s. i nemat. ul.
Prihodi od zakupnine
Ostali poslovni prihodi
Prihodi iz ranijih godina
Viškovi
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od finansiranja
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
RASHODI
Poslovni rashodi
Nabavna vrijednost prodate robe
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Troškovi bruto zarada
- Troškovi neto zarada
- Troškovi neto naknada zarada
- Troškovi poreza na zar. i nakn. zar.
- Troškovi dopr. na zarade i nakn. zar.
Ostali lični rashodi
Troškovi naknada
Troškovi reprezentacije
Troškovi amortizacije nemat. Imovine
Troškovi amortizacije
Gubici po osnovu prodaje o.s. i nem.ul.
01.01.2010. - 31.12.2010.
b
10.810.280
10.795.239
9.054.617
1.408.164
241.503
51.123
392
278
33.553
5.609
15.041
13.255
1.785
1
0
9.005.287
8.506.283
81.145
154.984
53.001
1.001.082
2.210.017
1.435.303
41.858
205.431
527.425
63.277
147.455
47.627
50.408
861.570
24
38
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi reklame, propagande i sajmova
Troškovi premija osiguranja
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Troškovi poten.sumnj. i spor. potr.
Otpis dugor. fin. plasmana i dug. rezer.
Rashodi iz ranijih godina
Ostali poslovni rashodi
Manjkovi
Rashodi finansiranja
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Ostali finansijski rashodi
Troškovi poreza na dobitak
Tekući porez
Troškovi odloženog poreza
Neto profit (+)/gubitak (-) za obr. period
794.520
158.670
80.564
272.790
15.526
35.740
28.185
5.380
324.131
291.155
194.074
248.351
139
56.465
1.313.752
16.251
288.293
288.103
189
1
210.711
126.735
83.976
1.804.993
Profit od poslovnih aktivnosti
Neto finansijski trošak
Porez na dobitak
* sve vrijednosti su date u zaokruženim brojevima
2.288.956
-273.252
-210.711
2.
3.
III.
VI.2.2. Poslovni prihodi i rashodi
VI.2.2.1. Poslovni prihodi
Ukupni poslovni prihodi iznose 10,79 miliona €.
Struktura poslovnih prihoda je sljedeæa:
1. prihodi od prodaje proizvoda i usluga na
domaćem i stranom tržištu – 9,05 miliona €,
2. prihodi od prodaje učešća i dugoročnih
HOV – 1,4 miliona €,
3. prihodi od lučkih dozvola, parkinga,
saobraćajnica i ostalo – 241,5 hiljada €,
4. prihodi po osnovu refundacija za
bolovanja preko 60 dana, refundacija za
trudničko bolovanje i prihodi po osnovu
39
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
povraćaja – 51,12 hiljada €,
5. prihode iz ranijih godina ( po osnovu naplaćenih potraživanja i ostalo) – 5,6 hiljada €,
6. ostali poslovni prihodi (prihodi po osnovu duga telefona i refundacije za prevoz i ostalo) –
33,5 hiljada €,
7. ostalo - 0,67 hiljada €.
Na osnovu sprovedenog javnog tendera Tenderske komisije Savjeta za privatizaciju Luke Bar,
radi prodaje 100% udjela društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi u vlasništvu
Luke Bar AD Bar i dodjele koncesije na period od 30 godina, donesena je odluka i potpisan
ugovor o prodaji DOO Pomorski poslovi, dana 22.10.2010. godine, privrednom društvu
Consorcium Ocean S.R.L. – Interlog DOO Bar. Prodajna vrijednost DOO Pomorski poslovi po
ugovoru iznosi 2.150.000,00€ (od čega je 21.500,00€ obaveza prema Savjetu za privatizaciju,
10.000,00€ obaveza prema advokatskoj kancelariji Savjetnika za privatizaciju, dok je iznos od
2.118.500,00€ obaveza kupca prema Luka Bar AD). Knjigovodstvena vrijednost DOO Pomorski
poslovi je iznosila 710.336,30€, a uknjiženi prihodi od prodaje DOO-a su iznosili 1.408.163,70€.
VI.2.2.2. Poslovni rashodi
Uknjiženi poslovni rashodi za 2010. godinu iznose 8,50 miliona €.
40
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Nabavna vrijednost prodate robe. Nabavna vrijednost prodate robe na malo je iznosila 81,1
hiljada €.
Materijalni troškovi. Grupa materijalnih troškova obuhvata materijal za izradu, troškove
režijskog materijala i troškove goriva i maziva, vode i električne energije. Ovi troškovi čine
14,21% poslovnih rashoda.
T-15. Materijalni troškovi
R.br.
Pozicija
1
1.
2.
3.
3a
3b
3c
2
3
Troškovi materijala za izradu
Troškovi režijskog materijala
Troškovi goriva i energije
troškovi električne energije
troškovi goriva i maziva
troškovi vode
Ukupno:
154.984
53.001
1.001.082
491.326
217.585
292.171
1.209.067
Trošak materijala za izradu je iznosio 154,9 hiljada € od čega: utrošene sirovine i materijal –
100,6 hiljada €, utrošeni rezervni djelovi za održavanje sredstava rada – 34,2 hiljada € i ostalo
(HTZ oprema, auto gume, sitan inventar...).
Trošak režijskog materijala (materijal za tekuće održavanje, materijal za higijensko tehničku
zaštitu i kancelarijski materijal) je iznosio 53,0 hiljade €.
Trošak goriva i energije je iznosio 1,0 miliona € (trošak električne energije 491,3 hiljada €, trošak
goriva i maziva 217,6 hiljada €, trošak vode 292,2 hiljada €).
Trošak radne snage. Trošak radne snage učestvuje u poslovnim prihodima preduzeća sa
31,88%. Troškovi bruto zarada sa doprinosima poslodavca u 2010. godini su iznosili 2,5 miliona
€, troškovi naknada 147,4 hiljade €, a ostali lični rashodi 63,3 hiljade €.
T-16. Trošak radne snage
R.br.
Pozicija
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Troškovi bruto zarada
- Troškovi neto zarada
- Troškovi neto naknada zarada
- Troškovi poreza na zar. i nakn. zar.
- Troškovi dopr. na zarade i nakn. zar.
Troškovi doprinosa
Ostali lični rashodi
Troškovi naknada
Ukupno:
3
2.210.017
1.435.303
41.858
205.431
527.425
291.155
63.277
147.456
2.711.904
41
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Trošak amortizacije. Trošak amortizacije u 2010. godini je iznosio 911.979€, od čega se
861.571€ odnosi na amortizaciju materijalne imovine, a 50.408€ na amortizaciju nematerijalne
imovine.
T- 17 . Amortizacija nematerijalne imovine
R.br.
1
1
2
3
Pozicija
2
Amortizacija nematerijalne imovine Portus
Amortizacija nematerijalne imovine MAP
Amortizacija nematerijalne imovine Portus
Ukupno:
3
24.005
21.537
4.866
50.408
U tabeli Osnovna sredstva na strani 49. Poglavlje VI.3.1.2. Struktura stalne imovine, dat je
prikaz stanja nabavne vrijednosti materijalne imovine na početku godine i na kraju obračunskog
perioda (31.12.2010. godine), svih povećanja i smanjenja, stanje kumulirane ispravke vrijednosti
na početku perioda, priznate amortizacije za period i stanje kumulirane ispravke vrijednosti na
kraju obračunskog perioda, kao i neto sadašnje vrijednosti materijalnih ulaganja na dan
31.12.2010.godine. Podaci se odnose na Luku Bar AD bez društava sa ograničenom
odgovornošću.
Troškovi transportnih usluga, usluga održavanja, zakupnina i troškovi reklame, propagande i
sajmova. Troškovi transportnih usluga (troškovi PTT usluga, troškovi pretovara Kontejnerskog
terminala i generalnih tereta, troškovi upotrebe luèkih saobraæajnica i ostalo) su iznosili
794.520€. Troškovi usluga održavanja (troškovi tekuæeg održavanja, troškovi investicionog
održavanja i troškovi održavanja Digit) su iznosili 158.670€. Troškovi zakupnine su iznosili
80.564€. Troškovi reklame, propagande i sponzorstva su iznosili 272.790€.
T -18. Troškovi usluga
R.br.
Pozicija
1
1
2
3
4
2
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi reklame, propagande i sponzorstva
Ukupno:
3
794.520
158.670
80.564
272.790
1.306.544
Ostali troškovi nematerijalnog karaktera. Ostali troškovi nematerijalnog karaktera iznose
2.285.645€ ili 26,87% poslovnih rashoda.
42
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
U strukturi ove grupe troškova kao najznačajnije stavke treba navesti: troškove poreza (porez
na imovinu, porez po osnovu koncesije za izvoz kamena,......) – 324.131€, ostali nematerijalni
troškovi – 194.074,13€, troškovi sumnjivih i spornih potraživanja – 248.351€, ostali poslovni
rashodi 1.313.752€ (troškovi DOO Pomorski poslovi – 677.654€, troškovi DOO Obezbjeđenje i
protivpožarna zaštita – 405.069€, troškovi DOO Informatika i komunikacije – 176.654€,...) itd.
Struktura ukupnih otpisanih potraživanja iskazanih u bilansu uspjeha za 2010. godinu je
sljedeća:
T-19 : Troškovi sumnjivih i spornih potraživanja
Red.
broj
Konto
O p i s
I
1
3
II
1
III
7640
764000
764050
7640
764060
Materijal i rezervni djelovi
otpis materijala
otpis robe
Otpis potraživanja od kupaca
Otpis potraživanja od kupaca
Ukupno: I - II
Iznos
351,17
233,92
117,25
247.999,75
247.999,75
248.350,92
Troškovi otpisa dugoročnih finansijskih plasmana su iznosili 139,22€.
Porez na dobit je iznosio 210,71 hiljada €, od čega se na tekući porez na dobit odnosi 126,7
hiljada €, a na odloženu poresku obavezu 83,9 hiljada €.
Ostvareni rezultat poslovanja iz poslovnih odnosa je pozitivan u iznosu od 2,28 mil. €.
VI.2.3. Finansijski prihodi i rashodi
VI.2.3.1. Finansijski prihodi
Finansijski prihodi od kamata za 2010. godinu su iznosili 13.255,19€, a pozitivne kursne razlike
1.785,11€.
VI.2.3.2. Finansijski rashodi
Ostvareni finansijski rashodi u 2010. godini (282.292,91€) se odnose na:
·
rashode kamata (288.103,19€),
·
negativne kursne razlike (188,92€), i
·
ostale finansijske rashode (0,80€).
Ostvareni rezultat poslovanja iz finansijskih odnosa je negativan u iznosu od 273,2 hiljada €.
43
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.2.4. Indikatori uspješnosti poslovanja
R.br.
NAZIV
12 mjeseci 2010
1. INDIKATORI EFIKASNOSTI PO ZAPOSLENOM
1.1.
Prihodi od prodaje usluga/uk. br. zaposlenih
42.839,26€ po
zaposlenom
1.2.
Neto dobit/uk.br. zaposlenih
8.317,94€ po
zaposlenom
2. INDIKATORI EKONOMIČNOSTI POSLOVANJA
2.1.
Ukupni prihodi/ukupni rashodi
2.2.
Poslovni prihodi/poslovni rashodi
2.3.
Prihodi od prodaje usluga/poslovni rashodi
1,20
1,27
1,09
2.4.
Finansijski prihodi/finansijski rashodi
0,05
2.5.
Prihodi od kamata/rashodi od kamata
0,05
3. INDIKATORI FINANSIJSKOG REZULTATA I RENTABILNOSTI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
(Neto dobit/ukupan prihod) *100
(Neto dobit/ukupna aktiva)*100
Rashodi kamata/neto dobit
EBIT (Neto dobit+kamate+porez na dobit)
16,70%
2,36%
0,16
2.303.807
3.5.
EBITDA (Neto dobit+kamate+porez na dobit+amortizacija)
3.215.785
44
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.3. Nekonsolidovani bilans stanja Luke Bar AD
na dan 31.12.2010. godine
u€
Red.br.
Pozicija
AKTIVA
Stalna imovina
1.
Neuplaćeni upisani kapital
2.
Nematerijalna imovina
3.
Nekretnine postrojenja i oprema
4.
Stalna imovina namijenjena prodaji
5.
Dugoročna potraživanja
6.
Dugoročni finansijski plasmani
7.
Odloženi porezi
Obrtna imovina
8.
Zalihe
9.
Potraživanja od kupaca
10. Kratkoročni finansijski plasmani
11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
12. Unaprijed plaćeni troškovi
13. Obračunati a nenaplaćeni prihodi
14. Ostala obrtna imovina
Ukupna aktiva
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PASIVA
Kapital i rezerve
Upisani kapital
Emisiona premija
Revalorizaciona rezerva
Ostale rezerve
Neraspoređeni dobitak/gubitak
Manjinski interesi
21.
22.
23.
24.
25.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze
Odloženi porezi
Dugoročna rezervisanja
Ostale dugoročne obaveze
Odloženi prihodi
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
Kratkoročne finansijske obaveze
Tekući dio dugoročnih kredita
Obaveze za poreze
Obaveze za dividende
Kratkoročna rezervisanja
Obračunate obaveze
Ukupna pasiva
Napomena
31.12.2010.
31.12.2009.
67.914.041
68.834.475
145.354
57.350.296
195.762
63.746.828
10.418.391
8.540.571
126.539
8.294.567
40.894
78.571
4.877.450
14.435
6.879.364
96.591
6.610.140
83.743
88.890
76.454.612
75.713.838
69.135.031
68.761.547
68.160.807
68.761.547
2.214.440
1.165.504
(3.006.460)
2.214.440
1.004.274
(3.819.454)
865.373
653.893
211.480
1.062.083
913.893
148.190
6.454.208
2.667.058
788.499
6.490.948
2.146.217
826.358
2.761.980
3.424.286
236.671
76.454.612
94.105
75.713.838
45
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.3.1. Analiza imovinskog položaja
VI.3.1.1. Struktura aktive
Ukupna vrijednost aktive Luke Bar AD na dan 31.12.2010. godine iznosi 76.454.612,00€.
STRUKTURA OPERATIVNE IMOVINE
Redni
broj
Vrijednost
31.12.2010.
Pozicija
Iznos
31.12.2009.
%
Iznos
%
1
2
Stalna imovina
Obrtna imovina
67.914.041
8.540.571
88,83
11,17
68.834.475
6.879.364
90,91
9,09
3
OPERATIVNA IMOVINA (1 + 2)
76.454.612
100,00
75.713.839
100,00
Struktura aktive je sljedeća:
· 88,83% aktive čini stalna imovina (nematerijalna, materijalna imovina, dugoročni
finansijski plasmani i odloženi porezi);
· 11,17% aktive čini obrtna imovina (zalihe, kratkoročna potraživanja i plasmani i
gotovina).
VI.3.1.2. Struktura stalne imovine
STRUKTURA STALNE IMOVINE
Redni
broj
1
2
3
4
5
Pozicija
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina
Dugoročni finansijski plasmani
Odloženi porezi
STALNA IMOVINA
Vrijednost
31.12.2010.
31.12.2009.
Iznos
%
Iznos
145.354
0,21
195.762
57.350.296
84,45
63.746.828
10.418.391
15,34
4.877.450
0
0,00
14.435
67.914.041
100,00
68.834.475
%
0,28
92,61
7,09
0,02
100,00
Knjigovodstvena vrijednost stalne imovine iznosi 67.914.041,00€ i manja je za 920.434,00€
posmatrano u odnosu na 31.12.2009. godine kada je iznosila 68.834.475,00€.
Struktura sadašnje vrijednosti stalne imovine
STRUKTURA STALNE IMOVINE
Redni
broj
VRIJEDNOST
Pozicija
Nabavna
Kum. isprav.
vrijednosti
Sadašnja
Struktura sad.
vrijednosti
1
2
3
Nematerijalna ulaganja
Materijalna imovina
Dugoročni finansijski plasmani
252.038
59.834.865
10.418.391
106.684
2.484.569
145.354
57.350.296
10.418.391
0,21
84,45
15,34
4
STALNA IMOVINA (1 do 3)
70.505.294
2.591.253
67.914.041
100,00
46
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Nematerijalna imovina.
STRUKTURA NEMATERIJALNE IMOVINE
Redni
broj
Pozicija
Nabavna
1
2
3
projekat PORTUS
projekat MAP
projekat APLOMB
120.024
107.684
24.329
4
NEMATERIJALNA IMOVINA
252.038
VRIJEDNOST
Kum.
isprav.
Sadašnja
vrijed.
53.878
66.146
43.074
64.611
9.732
14.597
106.683
145.354
Struktura
sad. vr.
45,51
44,45
10,04
100,00
Nematerijalna ulaganja koja se vode u bilansima Luke Bar AD se odnose na nematerijalnu
vrijednost projekata Portus, MAP i Aplomb. U okviru projektnih aktivnosti je bila izrađena
„Studija razvoja kontejnerskog terminala u Luci Bar“, za čiju je izradu, putem međunarodnog
tendera, bila angažovana kompanija HPC Hamburg Port Consulting iz Hamburga, kao i studija
„Logistička integracija subjekata transportnog sistema regiona - učešće intermodalnog sistema
Crne Gore“ koju je izradio Saobraćajni fakultet iz Beograda.
Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine (u 2010. godini) projekta Portus je iznosila
24.004,88€, projekta MAP 21.536,88€ i projekta Aplomb 4.865,76€. Sadašnja vrijednost
projekta Portus iznosi 66.146€, projekta MAP 64.611€, a projekta Aplomb 14.5970€, što
ukupno iznosi 145.354,00€.
Stopa amortizacije nematerijalne imovine je proporcionalna i iznosi 20%.
Materijalna imovina. Materijalna imovina iznosi 57.350.296,00€ i čini 84,45% stalne imovine.
Struktura neto sadašnje vrijednosti materijalne imovine je sljedeća:
· zemljišta 52,85%,
· građevinski objekati 35,50%,
· investicione nekretnine 6,22%,
· oprema 2,14%,
· alat i inventar 1,09%,
· investicija u toku i avansi 1,84%
· ostalo 0,23%.
Zemljište. Vrijednost zemljišta na početku godine je iznosila 30.311.519,00€. U posmatranom
periodu nije došlo do povećanja ili smanjenja ove bilansne pozicije.
Građevinski objekti. Neto sadašnja vrijednost građevinskih objekata na dan 31.12.2010. godine
iznosi 20.359.314,00€ (21.511.384,00€ - nabavna vrijednost na dan 31.12.2010., 1.152.070,00€
kumulirana ispravka na dan 31.12.2010.). Nabavna vrijednost građevinskih objekata je na
početku godine iznosila 27.801.752,00€ i povećana je za iznos od 216.088,00€, a smanjena za
47
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
iznos od 6.506.457,00€. Priznata amotizacija za period iznosi 406.607€, a kumulirana ispravka u
otuđenju 209.174€. Formiranjem novog društva sa ograničenom odgovornošću Hotel Sidro Bar,
koji je otpočeo samostalno funkcionisanje od 01.04.2010. godine, Luka Bar AD je prenijela
imovinu (građevinski objekat) u iznosu nabavne vrijednosti od 6.466.799€, a ispravke vrijednosti
od 207.866€.
Investicione nekretnine. Vrijednost investicionih nekretnina iznosi 3.568.313,97€.
Oprema. Neto sadašnja vrijednost opreme na dan 31.12.2010. godine iznosi 1.225.988,00€
(1.858.204,00€ - nabavna vrijednost na dan 31.12.2010., 632.216,00€ kumulirana ispravka na
dan 31.12.2010.). Nabavna vrijednost opreme je na početku godine iznosila 1.565.057,00€ i
povećana je za iznos od 383.316,00€, a smanjena za iznos od 90.168,00€. Kumulirana ispravka u
otuđenju iznosi 34.015€.
Investicije u toku i avansi. Vrijednost investicija u toku i avansa na dan 31.12.2010. godine je
iznosila 1.056.807,00€.
1
2
3
4.
5.
6
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Avans za osnovna sredstva u CG
Avans za osnovna sredstva iz Srbije
Avans za osnovna sredstva u inostranstvu
Avans za zgrade (B3)
Ulaganje u objekat -Bulatović
Ulaganje u projekat WATERMODE
Ulaganje u projekat DEVELOP MED
Ulaganje u zgrade i poslovne prostore
Avans za izgradnju zgrade A-2
Ulaganje u opremu
Kamenolom Volujica
Ulaganje u projekat UNCOSS
Ulaganje u projekat ECOPORT
UKUPNO:
250.571,81
106.600,00
28.892,00
101.680,00
13.302,71
93.124,39
50.244,88
209.000,62
78.300,00
550,00
207.177,46
6.808,61
46.046,65
1.192.299,13
Ispravka vrijednosti datih avansa za osnovna sredstva po prenešenom početnom stanju iznosi
135.492,00€.
Vrijednost završenih investicija na dan 31.12.2010. godine iznosi 522.676,20€, a odnosi se na
sljedeće:
1
2
Ulaganje u zgrade i poslovne prostore
Ulaganje u opremu
UKUPNO:
54.859,55
467.816,65
522.676,20
Alat i inventar. Neto sadašnja vrijednost alata i inventara na dan 31.12.2010. godine iznosi
626.405,00€ (1.228.057,00€ - nabavna vrijednost na dan 31.12.2010., 601.651,00€ kumulirana
48
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
ispravka na dan 31.12.2010.). Nabavna vrijednost alata i inventara je na početku godine iznosila
1.196.252,00€ i povećana je za iznos od 34.411,00€, a smanjena za iznos od 2.606,00€.
Kumulirana ispravka u otuđenju je iznosila 1.535€.
Namještaj i instalacije. Neto sadašnja vrijednost namještaja i instalacija na dan 31.12.2010.
godine iznosi 30.199,00€ (50.997,00€ - nabavna vrijednost na dan 31.12.2010., 20.799,00€
kumulirana ispravka na dan 31.12.2010.). Nabavna vrijednost namještaja i instalacija je na
početku godine iznosila 148.488,00€ i povećana je za iznos od 3.769,00€, a smanjena za iznos
od 101.260,00€. Kumulirana ispravka u otuđenju je iznosila 24.445€.
Vozila. Neto sadašnja vrijednost vozila na dan 31.12.2010. godine iznosi 49.210,00€
(91.932,00€ - nabavna vrijednost na dan 31.12.2010., 42.722,00€ kumulirana ispravka na dan
31.12.2010.).
Kancelarijska oprema. Neto sadašnja vrijednost kancelarijske opreme na dan 31.12.2010.
godine iznosi 69.095,00€ (98.787,00€ - nabavna vrijednost na dan 31.12.2010., 29.692,00€
kumulirana ispravka na dan 31.12.2010.).
Ostala materijalna imovina. Neto sadašnja vrijednost ostale materijalne imovine na dan
31.12.2010. godine iznosi 23.350,00€.
Specijalni alat. Neto sadašnja vrijednost specijalnog alata na dan 31.12.2010. godine je iznosila
16.830,00€.
Osnovno stado. Neto sadašnja vrijednost osnovnog stada na dan 31.12.2010. godine je iznosila
13.266,00€.
Detaljan uvid u promjenama na materijalnoj imovini je dat na sljedećoj strani.
49
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
OSNOVNA SREDSTVA
Zemljište
Osnovno
stado
Invest. u
toku i
avansi
Građevinski
objekti
Oprema
Specijalni
alat
Alat i
inventar
Kancelarijska
oprema
Namještaj
i
instalacije
Vozila
Ostala
mat.
imovina
Investicione
nekretnine
Nabavna vrednost:
Stanje na poč. godine 01.01.2010.
Povećanja:
Nove nabavke
30.311.519
0
0
10.066
13.144
13.144
847.867
759.888
759.888
27.801.752
216.088
216.088
1.565.057
383.316
383.316
0
16.830
16.830
1.196.252
34.411
34.411
82.655
28.182
28.182
148.488
3.769
3.769
91.807
785
785
24.510
200
200
3.568.314
0
0
63.746.828
1.456.614
1.456.614
Procjena i revalorizacija
Smanjenja:
Isknjiženje, rashod, prodaja i drugo
Stanje na dan 31.12.2010.
0
0
0
30.311.519
0
4.526
4.526
18.684
0
550.948
550.948
1.056.807
0
6.506.457
6.506.457
21.511.384
0
90.168
90.168
1.858.204
0
0
0
16.830
0
2.606
2.606
1.228.057
0
12.050
12.050
98.787
0
101.260
101.260
50.997
0
660
660
91.932
0
1.360
1.360
23.350
0
0
0
3.568.314
0
7.270.035
7.270.035
59.834.865
Stanje na poč. godine 01.01.2010.
0
4.999
0
954.637
455.767
0
401.083
22.999
34.620
27.352
0
0
1.901.458
Povećanja:
Amortizacija
Procjena
Smanjenja:
0
0
0
0
3.321
3.321
0
2.901
0
0
0
0
406.607
406.607
0
209.174
210.464
210.464
0
34.015
0
0
0
0
202.104
202.104
0
1.535
13.058
13.058
0
6.365
10.624
10.624
0
24.445
15.667
15.667
0
297
0
0
0
0
0
0
0
0
861.844
861.844
0
278.732
Kumulirana ispravka u otuđenju
Stanje na dan 31.12.2010.
Neto sadašnja vrijednost:
0
0
2.901
5.419
0
0
209.174
1.152.070
34.015
632.216
0
0
1.535
601.651
6.365
29.692
24.445
20.799
297
42.722
0
0
0
0
278.732
2.484.569
30.311.519
13.266
1.056.807
20.359.314
1.225.988
16.830
626.405
69.095
30.199
49.210
23.350
3.568.314
57.350.296
Ukupno
Kumulirana ispravka vrijednosti:
31.12.2010. godine
50
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Dugoročni finansijski plasmani. Dugoročni finansijski plasmani iznose 10.418.391,00 €, a
odnose se na dugoročne kredite radnicima za stanove i kuće, učešće u kapitalu drugih pravnih
lica i učešće u kapitalu povezanih pravnih lica. Dugoročni finansijski plasmani čine 15,34% stalne
imovine.
Vrijednost dugoročnih kredita datih radnicima za stanove i kuće na dan 31.12.2010. godine
iznosi 3.769.925€.
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica (akcije Dunavskog projektnog centra doo) na dan
31.12.2010. godine iznosi 853,09€. Otpis po osnovu usklađivanja vrijednosti akcija je iznosio
85,49€, a početno stanje 938,58€.
Učešće Luke Bar AD u kapitalu povezanih pravnih lica, na dan 31.12.2010. godine iznosi
6.558.966,35€. Vrijednost učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na početku godine je iznosila
845.664,65€. Povećanje učešća je iznosilo 6.423.638,00€, a odnosi se na ulog u novoformirani
DOO Hotel Sidro Bar. Smanjenje učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u posmatranom
periodu je iznosilo 710.336,30€, a odnosi se na nabavnu vrijednost učešća u kapitalu DOO
Pomorski poslovi, koji je na osnovu raspisanog tendera Tenderske komisije Savjeta za
privatizaciju Luke Bar, prodat dana 22.10.2010. godine privrednom društvu Consorcium Ocean
S.R.L. – Interlog DOO Bar.
Analitički prikaz je dat u sljedećoj tabeli:
Red
broj
1
2
3
4
Red
broj
1
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
DOO "Informatika i komunikacije"
DOO "Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita"
DOO "Pomorski poslovi"
DOO "Hotel Sidro"
Ukupno:
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"
Ukupno:
Iznos
60.213,49
50.114,86
0,00
6.423.638,00
6.533.966,35
Iznos
25.000,00
25.000,00
Odložena poreska sredstva. Odložena poreska sredstva po početnom stanju iznose
14.435,63€. U 2010. godini je po osnovu različitog obračuna amortizacije u knjigovostvene i
poreske svrhe nastala odložena poreska obaveza u iznosu od 83.976€. S obzirom da je na kraju
poslovne godine izvršeno prebijanje odloženih poreskih obaveza i odloženih poreskih sredstava,
stanje odloženih poreskih sredstava na dan 31.12.2010. godine je 0,00€.
51
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.3.1.3. Struktura obrtne imovine
Obrtna imovina iznosi 8,54 miliona € i povećana je za 1,66 miliona € posmatrano u odnosu na
početak godine.
STRUKTURA OBRTNE IMOVINE
Redni
broj
1
Vrijednost
Pozicija
1a
1b
1c
1e
1f
ZALIHE - UKUPNO
Redovna potraživanja po osnovu
prodaje
Kupci Crna Gora
Kupci Srbija
Potraživanje od Kont.- blagajna
Ispravka vrijednosti kupaca
Devizni kupci
1g
Ispravka vrijednosti deviznih kupaca
2
3
3a
4
5
6
Potraživanja od zaposlenih
Avansi dobavljačima
Ispravka vrijednosti avansa
Ostala potraživanja
POTRAŽIVANJA - UKUPNO
Kratkoročni finansijski plasmani
7
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
8
Unaprijed plaćeni troškovi
Akontacioni porez na dodatu
vrijednost
OBRTNA IMOVINA - UKUPNO
(1+5+6+7+8+9)
1
9
10
Vrijednost
31.12.2010.
Iznos
126.539
%
1
31.12.2009.
Iznos
96.591
%
1
5.561.448
6.144.864
4.483.390
271.648
19.130
-453.131
1.312.194
4.893.521
484.227
22.190
-622.212
1.443.316
-71.783
-76.177
125.596
137.534
-170.505
2.640.494
8.294.567
40.894
97
0
67.597
208.609
-170.505
359.574
6.610.140
83.743
96
1
78.571
1
88.890
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8.540.571
100
6.879.364
100
Zalihe. Knjigovodstvena vrijednost zaliha na dan 01.01.2010. godine je iznosila 96,6 hiljada €.
Povećanje ove bilansne pozicije je iznosilo 491,08 hiljada €, a smanjenje 461,99 hiljada €, tako
da je stanje na kraju godine 126,5 hiljada €.
Struktura zaliha Luke Bar AD na dan 31.12.2010. godine je sljedeća: roba (858,02€), materijal
(37,94 hiljada €), rezervni djelovi (48,54 hiljada €), alat i inventar (11,77 hiljada €) i zalihe
gotovih proizvoda (27,4 hiljada €).
Kratkoročna potraživanja. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2010. godine su iznosila 8,29
miliona €.
Ukupna potraživanja (redovna i sumnjiva i sporna) sa početnim saldom od kupaca u Crnoj Gori
na dan 31.12.2010. godine iznose 4,48 miliona €.
52
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore br. 03-7148 od 09.09.2010. godine dio Luke Bar AD je dat
Mornarici Vojske Crne Gore na korišćenje bez naknade. S obzirom da je Luka Bar AD u periodu
2007.-2010. godina redovno fakturisala upotrebu obale i zakup lučkog zemljišta, izvršeno je
storniranje iznosa od 1.160.640,00€ Ministarstvu odbrane Crne Gore, storniranje obaveza za
pdv iz ranijih godina (168.640,99€) na teret gubitka iz ranijih godina (991.999,01€). Iznos koji je
Luka Bar AD fakturisala u 2010. godini (290.160,00€) je storniran Ministarstvu odbrane Crne
Gore, izvršeno je storniranje obaveza za pdv 17% (42.160,25€) na teret troška otpisa
potraživanja (konto 764060) od Vojske (247.999,75€).
Takođe, izvršeno je umanjenje ispravke vrijednosti potraživanja od Vojske Srbije i Crne Gore u
iznosu od 122.667,41€ i ispravke vrijednosti potraživanja od Vojske Crne Gore Mornarička baza
VP 6010 – Bar u iznosu od 41.194,18€, što ukupno iznosi 163.861,59€.
Ukupna potraživanja (redovna i sumnjiva i sporna) sa početnim saldom od kupaca u Srbiji na
dan 31.12.2010. godine iznose 271,6 hiljada €.
Sumnjiva i sporna potraživanja po početnom stanju su iznosila 622,2 hiljada €. U 2010. godini
su smanjena za 5,2 hiljade €, a umanjenje ispravke od Vojske je 163,8 hiljada €. Stanje sumnjivih
i spornih potraživanja na dan 31.12.2010. godine je 453,1 hiljada €.
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI KUPACA U CRNOJ GORI I SRBIJI
1
Željeznica Crne Gore-Podgorica
2
Blue-Bell-Bar
3
Carinarnica - Bar
4
Mediteran - Bar
5
Razni kupci - Bar
6
Solana Bajo Sekulić - Ulcinj
7
Oliko DOO - Podgorica
8
Primorka fabrika ulja DOO - Bar
9
GMG BjelišI DOO - Bar
10
Nord Dal - Bar
11
Midland Steel trading - Nikšić
12
Prive Petrol - Podgorica
14
Okeangold DOO - Bar
15
Alkoprom DOO - Herceg Novi
16
Fabricis DR DOO - Podgorica
17
Cancun-Šped DOO - Bar
18
KK Nikšić DOO - Nikšić
19
Jugoimport SDPR-Novi Beograd
20
Vizahem - Beograd
21
Akteotrading LTD-Limassol
22
Montvik - Pančevo
23
Lokomotiva - Beograd
UKUPNO:
11.970,61
3.487,19
7.636,53
1.068,85
2.301,00
21.532,50
8.153,46
551,49
2.729,40
9.955,65
74.922,97
22.054,50
182.175,09
533,08
250,80
40.415,64
2.208,90
2.125,24
8.366,88
34.788,00
14.508,80
1.394,15
453.130,73
53
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Ukupna potraživanja sa početnim saldom deviznih kupaca na dan 31.12.2010. godine iznose
1,31 miliona €, od čega su sumnjiva i sporna potraživanja 71,7 hiljada €. Kursne razlike su
iznosile 1,6 hiljada €.
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA DEVIZNIH KUPACA
1
Fabrika Maziva - Kruševac
2
Gezairi transport (overseas) Atieh Bldg Labban - Bejrut
3
Protonex - Everseas Ltd Xenios Comercial Center - Nikozija
4
Intercasa Roccobarocco DOO - Bar
5
Montenegro Bulk Terminal DOO - Bar
6
Sapphire Trading llc - New Castle
7
Taralifico Artigianale Pugliese - Bar
UKUPNO:
3.854,03
11.794,73
5.227,43
22.932,00
984,69
12.753,00
14.237,22
71.783,02
Potraživanja od Kontejnerskog iznose - 19,1 hiljade €.
Potraživanja od zaposlenih iznose 125,6 hiljada €.
Ostala potraživanja iznose 2,64 miliona €. Stanje ostalih potraživanja na početku godine je
iznosilo 359,57 hiljada €, povećanja su iznosila2,41 miliona €, a smanjenja 129,56 hiljada €.
Struktura ostalih potraživanja je sljedeća: potraživanja od AD Kontejnerski terminal i generalni
tereti (2.118.500,00€), potraživanja od Jugooceanije Kotor (321,4 hiljada €), potraživanja od
DOO Hotel Sidro (149,0 hiljada €), potraživanja od ZIB-a (24,0 hiljada €), potraživanja od SO Bar
(25,0 hiljada €) i potraživanja od KUD Jedinstvo (2,5 hiljada €).
Kratkoročni finansijski plasmani. Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2010. godine su
iznosili 40,89 hiljada €. Struktura plasmana je data u tabeli broj T . Stanje plasmana na početku
godine je bilo 83,7 hiljada €€, ukupna povećanja 2,41 miliona €, a ukupna smanjenja
deponovanih sredstava 2,45 miliona €.
Analitički prikaz deponovanih sredstava
Red
broj
1
2
3
4
Naziv konta
Depozit kod CKB Uncoss
Depozit kod CKB Develop med
Depozit kod CKB Watermode
Depozit kod CKB ECOPORT 8
Ukupno:
Iznos
13.329,94
5.217,22
12.253,25
10.093,22
40.893,63
Gotovinski ekvivalenti i gotovina. Struktura gotovine na dan 31.12.2010. godine je bila
sljedeća: blagajna - euro (12,3 hiljada €), devizna blagajna (4,4 hiljade €), žiro računi – zbirno
(11,66 hiljade €), devizni računi – zbirno (48,73 hiljada €) i ostala novčana sredstva
(1,43 hiljada €).
54
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.3.2. Analiza finansijskog položaja
VI.3.2.1. Struktura pasive
Ukupna vrijednost pasive na dan 31.12.2010. godine iznosi 76.454.612,00€.
STRUKTURA PASIVE
Vrijednost
Redni
broj
Pozicija
31.12.2010.
31.12.2009.
Iznos
%
Iznos
%
1
2
Kapital
Obaveze
69.135.031
7.319.581
90,43
9,57
68.160.807
7.553.031
90,02
9,98
3
Ukupno: (1 + 2)
76.454.612
100,00
75.713.838
100,00
Struktura pasive je sljedeća:
· 90,43% pasive čini kapital (osnovni kapital, revalorizacione rezerve, ostale rezerve i
neraspoređeni dobitak/gubitak);
· 9,57% pasive čine obaveze dugoročnog i kratkoročnog karaktera.
VI.3.2.2. Struktura kapitala
Knjigovodstvena vrijednost kapitala na dan 31.12.2010. godine je iznosila 69.135.031€.
Povećanje knjigovodstvene vrijednosti ukupnog kapitala u odnosu na početak godine je
najvećim dijelom uslovljeno ostvarenim pozitivnim rezultatom u poslovanju.
STRUKTURA KAPITALA
Vrijednost
Redni
broj
1
2
3
4
Pozicija
Osnovni kapital
Ostale rezerve
Revalorizacione rezerve
Ukalkulisani gubitak
KAPITAL
31.12.2010
Iznos
68.761.547
1.165.504
2.214.440
-3.006.460
69.135.031
31.12.2009
%
Iznos
68.761.547
1.004.274
2.214.440
-3.819.454
%
68.160.807
Osnovni kapital. Knjigovodstvena vrijednost akcionarskog kapitala Društva iznosi
68.761.547,32€. Struktura upisanog kapitala, kao i ostale relevantne informacije su date u
poglavlju Vlasnička struktura i informacije o prometu lučkih akcija sa Montenegroberze.
Ostale rezerve. Fond za potrebe stanovanja je na početku godine iznosio 1,0 miliona €.
Povećanja u toku godine su iznosila 161,2 hiljade €, tako da je vrijednost fonda na kraju
poslovne godine 1,16 miliona €.
55
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Revalorizacione rezerve. Revalorizacione rezerve su jednake prenešenom početnom stanju i
iznose 2,2 miliona €.
Ukalkulisani gubitak. Ukupan ukalkulisani gubitak na kraju 2010. godine je iznosio
3.006.460,00€. U 2009. godini je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 1.309.242€ (kao
rezultat nepokrivenosti ostvarenih rashoda sa ukupno ostvarenim prihodima). Gubitak u iznosu
od 1.995.446€ (kojim je povećan ukalkulisani gubitak u bilansu stanja) predstavljao je gubitak
nastao po osnovu neobračunatih i neplaćenih obaveza za poreze i doprinose po osnovu ličnih
primanja, poreza na dodatu vrijednost i poreza i doprinosa po osnovu ugovora o djelu u periodu
2003. – 2008. godine (saglasno nalazima Poreske uprave), a iskazan je kao gubitak iz ranijeg
perioda u 2009. godini. Odložena poreska obaveza po osnovu različitog obračuna amortizacije u
računovodstvene i poreske svrhe je iznosila 74.924,35€. Dakle, ukupno povećanje ukalkulisanog
gubitka u 2009. godini je iznosilo 3.304.688€, a ukupan iznos ukalkulisanog gubitka na kraju
godine 3.819.454€. U2010. godini je došlo do storniranja iznosa od 1.160.640,00€ Ministarstvu
odbrane Crne Gore na teret gubitka iz ranijih godina (iznos od 991.999,01€), a za iznos pdv-a su
stornirane obaveze za pdv iz ranijih godina (168.640,99€). Evidentiranje poslovne promjene je
izvršeno u skladu sa MRS 8 Računovodstvene politike. Dakle, po početnom stanju ukalkulisani
gubitak je iznosio 4.811.452,93€ (3.819.453,92€ + 991.999,01€). Rezultat poslovanja u tekućoj
godini umanjenjen za porez (83.976,00€ odložena poreska obaveza nastala kao rezultat
obračuna amortizacije u poreske i računovodstvene svrhe i 126.734,76€ tekući porez na dobit)
je iznosio 1.804.993,00€. Dakle, iznos ukalkulisanog gubitka na kraju godine – 3.006.460,00€ je
ostvaren smanjenjem ukalkulisanog gubitka po početnom stanju (4.811.453,00€) za iznos
ostvarenog neto pozitivnog rezultata u poslovanju (1.804.993,00€).
VI.3.2.3. Struktura obaveza
STRUKTURA OBAVEZA
Vrijednost
Red.br
Pozicija
31.12.2010
Iznos
%
31,12,2009
Iznos
%
1
2
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
865.373
6.454.208
11,82
88,18
1.062.083
6.490.948
14,06
85,94
3
OBAVEZE (1 + 2)
7.319.581
100,00
7.553.031
100,00
Ukupne obaveze Društva iznose 7,32 miliona €, od čega je udio kratkoročnih obaveza veći i
iznosi 88,18%, a dugoročnih 11,82%.
56
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Dugoročne obaveze Društva iznose 865,4 hiljade €.
STRUKTURA DUGOROČNIH OBAVEZA
Vrijednost
Red.br
1
2
3
Pozicija
Rezervisanja za odložene poreze
Dugoročni krediti u zemlji
Odloženi porezi u amortiz. svrhe
DUGOROČNE OBAVEZE - UKUPNO
31.12.2010
Iznos
%
141.939
653.893
69.540
865.373
16,40
75,56
8,04
100,00
31.12.2009
Iznos
%
148.190
913.893
0
1.062.083
13,95
86,05
0,00
100,00
Struktura dugoročnih kredita je sljedeća:
Red
broj
1
2
Naziv konta
Dug. krediti Slobodne carinske zone od Montex-a
Dug. Kredit Prva Banka Crne Gore
Ukupno:
Iznos
502.448,07
151.445,37
653.893,44
Dugoročni krediti. Početno stanje dugoročnog kredita kod Prve Banke Crne Gore je bilo 411,4
hiljada €. U toku 2010. godine je izvršen prenos na kratkoročne obaveze u iznosu od
260.000,00€, te je stanje kredita na dan 31.12.2010. godine 151,4 hiljade €.
Rezervisanja za sudske sporove koje Luka može potencijalno izgubiti po početnom stanju
iznose 148,2 hiljada €. Povećanja iznose 28,2 hiljada €, a smanjenja 34,4 hiljada €. Stanje
odloženih rezervisanja za sudske sporove na dan 31.12.2010. godine iznosi 141.939,25€.
Odloženi porez u amortizacione svrhe. Odložena poreska obaveza nastala kao rezultat različitog
obračuna amortizacije u poreske i knjigovodstvene svrhe na kraju 2010. godine je iznosila
83.976,00€. S obzirom da su krajem prethodne godine odložena poreska sredstva iznosila
14.435,63€, prebijeni iznos odložene poreske obaveze iznosi 69.540,37€.
Kratkoročne obaveze Društva iznose 6,45 miliona €.
57
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
STRUKTURA KRATKOROČNIH OBAVEZA
Redni
broj
Pozicija
Vrijednost
31.12.2010
Iznos
%
31.12.2009
Iznos
%
Kratkoročne finansijske obaveze
1
2
2a
2aa
2b
2c
2d
3
4
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima u Crnoj Gori
Obaveze prema dobavljačima u Srbiji
Obaveze za nefakturisanu robu - prel. Konto
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Razgraničeni prihodi
KRATKOROČNE OBAVEZE - UKUPNO
29.142
2.381.607
2.308.050
29.142
1.841.355
1.754.226
33.053
34.395
40.504
3.806.788
236.671
6.454.208
52.734
4.526.346
94.105
6.490.948
Obaveze za primljene avanse iznose 29,1 hiljada € i u potpunosti se odnose na domaće kupce.
Obaveze prema dobavljačima u Crnoj Gori na dan 31.12.2010. godine iznose 2,3 miliona €.
Obaveze po početnom stanju su iznosile 1,75 miliona €, ukupno povećanje obaveza u 2010.
godini je iznosilo 4,58 miliona €, a ukupno izmirenje obaveza 4,03 miliona €.
Obaveze prema dobavljačima u Srbiji iznose 33,05 hiljada €. Obaveze po početnom stanju su
iznosile 34,4 hiljada €, ukupno povećanje obaveza u 2010. godini je iznosilo 148,09 hiljada €, a
ukupno izmirenje obaveza 149,4 hiljada €.
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu na početku godine su iznosile 52,7 hiljada €.
Povećanje u 2010. godini je iznosilo 526,6 hiljada €, ukupno je zatvoreno obaveza u iznosu od
538,88 hiljada €, što znači da je stanje na kraju godine 40,5 hiljada €.
Struktura ostalih obaveza iz poslovanja je sljedeća:
Obaveze za neto zarade. Ukupan iznos obaveza na dan 31.12.2010. godine iznosi 121.791,56€,
a odnosi se na ukalkulisane obaveze za decembar mjesec koje su izmirene u januaru mjesecu
2011. godine.
Početno stanje obaveza za neto zarade je iznosilo 99,2 hiljade €, povećanja obaveza u 2010.
godini 1,5 miliona €, a zatvoreno je obaveza u iznosu od 1,48 miliona €.
Obaveze za ukalkulisani prevoz radnika iznose 26,56€.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze se odnose na obaveze po osnovu kredita Pomgrad
gradnja. Iznos od 35,0 hiljada € (početno stanje) je u potpunosti izmiren, te je saldo na ovom
kontu 0,00€.
Ostale obaveze su iznosile 134,4 hiljada €.
58
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita u zemlji na dan 31.12.2010. su iznosile 788.498,80€
Red
broj
1
3
Naziv konta
Krediti kod CKB
Krediti kod Prve banke Crne Gore
Ukupno:
Iznos
528.498,80
260.000,00
788.498,80
Obaveze za porez na dobit pravnih lica u 2010. godini iznose 126.734,76€.
Obaveze za porez na dohodak fizičkih lica na dan 31.12.2010. godine iznose 637,7 hiljada €.
Red
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Naziv konta
porez na zarade radnika
porez na ugovor o djelu
opštinski prirez na porez
porez po osnovu jubilarnih nagrada
porez po osnovu naknada
prirez na porez
porez po osnovu naknada
porez po osnovu zimnice
porez 15% Upravni odbor
prirez na porez Upravni odbor
prirez na porez jubilarne nagrade
porez na zarade 2003-2008
porez po Ugovoru o djelu 2003-2008
obaveze po osnovu kamate na poerz na dohodak fiz. Lica
Ukupno:
Iznos
38.857,21
12.770,24
1.246,56
226,55
1.292,62
0,00
14.555,77
49.835,03
5.968,38
176,07
0,00
431.491,79
81.326,70
0,00
637.746,92
Lokalne obaveze iznose 5,95 hiljada €. Početno stanje je iznosilo 333,3 hiljada €, povećanje
114,3 hiljada €, a izmireno je 441,6 hiljada € (od čega se na porez na nepokretnosti odnosi 396,6
hiljada €).
Red
broj
1
2
3
4
5
6
7
Naziv konta
obaveze za porez na nepokretnosti
obaveze naknada za korišćenje građ. Zemljišta
obaveze za firmarinu
obaveze za boravišne takse hotela Sidro
obaveze za čl. Dop. Turist. Org. Bar
obaveze za kor. Građ. Zemlj. Bg
obaveze za članski doprinos nac. Tur. Org.
Ukupno:
Obaveze za porez na promet iznose 2.923,59€.
Obaveze za kocesione naknade iznose 28,2 hiljada €.
Iznos
2.723,14
0,00
300,00
0,00
(916,00)
1.155,44
2.691,00
5.953,58
59
Red
broj
1
2
3
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
Naziv konta
Obaveze za koncesione naknade izvoz kamena - opština
Obaveze za koncesione naknade izvoz kamena - republika
Obaveze po osnovu kamate za koncesione naknade
Ukupno:
2010
Iznos
6.720,00
21.482,25
0,00
28.202,25
Obaveze za akontacije za pdv su plaćene u višem iznosu za 6.978,94€.
Obaveze za doprinos Fond PIO iznose 1,19 miliona €. Početno stanje obaveza je iznosilo 1,16
miliona €, ukupno povećanje 482,0 hiljada €, a ukupno je izmireno 455,2 hiljade €.
Red
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Naziv konta
doprinos za PIO-1 za zaposlene
doprinos za PIO-2 od poslodavca
doprinos PIO-1 za zap. ug. o djelu
doprinos PIO-1 projekti 21%
doprinos PIO-2 na naknade
doprinos PIO-1 zimnica
doprinos PIO-2 zimnica
doprinos upravni odbor
doprinos za PIO-1 za zaposlene 2003-2008
doprinos za PIO-2 od poslodavca 2003-2008
doprinos PIO-1 ug. o djelu 2003-2008
doprinos PIO jubilarne nagrade
obaveze po osnovu kamate na dop. PIO
Ukupno:
Iznos
248.263,12
166.088,85
29.866,01
11.884,10
11.409,75
39.868,02
31.894,42
3.647,41
274.440,32
247.082,73
121.138,81
770,64
7.902,17
1.194.256,35
Obaveze za doprinose Fonda za zdravstvo iznose 638,5 hiljada €. Početno stanje je iznosilo
632,7 hiljada €, povećanja 268,3 hiljada €, a izmireno je 262,5 hiljada €.
Red
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv konta
doprinos za ZDO-1 za zaposlene
doprinos za ZDO-2 od poslodavca
doprinos za ZDO-1 zimnica
doprinos za ZDO-2 zimnica
doprinos za ZDO - ug. o djelu
doprinos za ZDO-1 za zaposlene 2003-2008
doprinos za ZDO-2 od poslodavca 2003-2008
doprinos za ZDO ugovor o djelu
doprinos jubilarne nagrade
Ukupno:
Iznos
110.216,14
108.808,80
24.917,51
19.934,01
7.425,58
197.583,81
165.709,31
3.924,17
-0,20
638.519,13
60
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Obaveze za nezaposlene i ostale doprinose iznose 134,6 hiljada €. Početno stanje obaveza je
iznosilo 148,89 hiljada €, povećanja 85,56 hiljada €, a smanjenja 99,8 hiljada €.
Razgraničeni prihodi. Struktura razgraničenih prihoda (236,6 hiljada €) je sljedeća:
Red
broj
1
2
3
4
Naziv konta
razgraničeni prihodi projekat Uncoss
razgraničeni prihodi projekat Develop med
razgraničeni prihodi projekat Watermode
razgraničeni prihodi projekat Ecoport 8
Ukupno:
Iznos
22.659,13
54.401,70
95.088,81
64.521,83
236.671,47
Razgraničeni prihodi po početnom stanju su iznosili 94,1 hiljada €, a povećanja prihoda po
osnovu uplata sredstava EC su iznosila 142,56 hiljada € (projekat Watermode i Ecoport 8).
61
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.3.4. Analiza finansijske ravnoteže
ANALIZA KRATKOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE
Redni
broj
1
Vrijednost
Pozicija
31.12.2010.
Iznos
31.12.2009
Iznos
6
7
8
9
10
Gotovina
Kupci i druga potraživanja i
plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani
AVR
Likvidna i kratkoročno vezana
sredstva (1 do 4)
Primljeni avansi, depoziti
Obaveze prema dobavljačima
Ostale obaveze
Razgraničeni prihodi
Kratkoročne obaveze (6 do 9)
11
"ACID" TEST (5:10)
12
13
Zalihe (stalne)
Obrtna sredstva (5+12)
Tekući koefic. likvidnosti
(13:10)
126.539
8.540.571
96.591
6.879.364
1,32
1,06
Koef. I step. likvid. (1:10)
0,012
0,013
2
3
4
5
14
15
78.571
88.890
8.294.567
6.610.140
40.894
0
83.743
0
8.414.032
6.782.773
29.142
2.381.607
3.806.788
236.671
6.454.208
29.142
1.841.355
4.526.346
94.105
6.490.948
1,30
1,05
Brzi koeficijent interne likvidnosti iznosi 1,30 i povećan je u odnosu na početak godine za
23,8%. Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,32 i takođe je porastao u odnosu na početak
godine, a pokazuje da je svaki euro kratkoročnih obaveza pokriven sa 1,32€ obrtnih sredstava.
Koeficijent I stepena likvidnosti iznosi 0,012 i pokazuje pokrivenost obaveza raspoloživom
gotovinom na dan 31.12.2010. godine.
Faktor koji je dominantno uticao na kretanje brzog i tekućeg koeficijenta likvidnosti je bio priliv
gotovine od prodaje DOO Pomorski poslovi.
62
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
ANALIZA DUGOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pozicija
12
Kapital
Ukalkulisani gubitak
revalorizacione rezerve
ostale rezerve
dugoročne obaveze
Kapital i dug. obaveze (1 do 5)
Nematerijalna ulaganja
Materijalna ulaganja
Dugoročni fin. plasmani
Odloženi porezi
Dug. vezana sredstva bez
zaliha (7 do 10)
Neto obrtni fond (6 - 11)
13
Zalihe (stalne)
11
Vrijednost
31.12.2010.
68.761.547
-3.006.460
2.214.440
1.165.504
865.373
70.000.404
145.354
57.350.296
10.418.391
0
31.12.200968.761.547
-3.819.454
2.214.440
1.004.274
1.062.083
69.222.890
195.762
63.746.828
4.877.450
14.435
67.914.041
68.834.475
2.086.363
388.415
126.539
96.591
8.540.571
6.454.208
2.086.363
6.879.364
6.490.949
388.415
ili
1
2
3
Obrtna imovina
Kratkoročne obaveze
Neto obrtna sredstva (1-2)
Finansijska stabilnost preduzeća iskazana kroz odnos dugoročno vezanih sredstava i dugoročnih
izvora finansiranja je poboljšana i ukazuje na veću pokrivenost iz dugoročnih izvora finansiranja
(kapital i dugoročne obaveze). Neto obrtni fond iznosi 2.086.363 miliona € i povećao se u
odnosu na početak godine za 1.697.948€. Na kretanje neto obrtnog fonda uticalo je više
faktora. Obuhvatanjem bilansne pozicije sa najnižim stepenom likvidnosti, neto obrtni fond je i
dalje pozitivan.
63
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.4. Nekonsolidovani bilans novčanih tokova
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine
u€
Pozicija
Napomena
Tekuća
Godina
Prethodna
Godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti
Gotovinska primanja od kupaca
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit
Gotovinski tok prije vanredne pozicije
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova(minus porez)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja
Priliv od razročenja sredstava
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme
Prilivi od prodaje investicija
Prilivi od primljene kamate
Prilivi od primljenih dividendi
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja
Odliv po osnovu ostalih investiranja
Troškovi razvoja(odlivi po osnovu pozajmica )
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja
10.790.020
(9.857.272)
15.961.646
(15.100.064)
(288.103)
(127.455)
(2.746)
644.645
731.381
2.118.500
13.254
8.547
28.000
24.014
(759.888)
(166.456)
(2.118.500)
(746.634)
(105.895)
853.877
2.109.458
(891.736)
(3.055.364)
(28.185)
(35.528)
(66.044)
(981.434)
(168.033)
88.890
572
78.571
(355.948)
438.680
6.158
88.890
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing
Odlivi po osnovu troškova transakcija
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda
Efektikursnih razlika na kraju perioda
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda
64
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VI.5. Nekonsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) – IPK(PD)
Luka Bar AD
za godinu koja završava 31.decembra 2010. godine
Pripada vlasnicima kapitala
Naziv pozicije
Saldo 31.12. 2008. godine
Promjene u rač. politici
Ponovo iskazani saldo
Višak/manjak na revalorizaciji
nekretnina, postrojenja i opreme
Ulaganja raspoloživa za prodaju
Dobici/gubici po osnovu vrednov.
uključeni direktno u kapital
Prenešeno na bilans uspjeha po
osnovu prodaje
Zaštita novčanih tokova
Dobici/gubici prenijeti na kapital
Prenos na gubitak dobitak perioda
Prenos u početno stanje zaštićenih
stasvki
Kursne razlike
Porez na stavke direktno preuzete iz
kapitala ili direktno prenijete na
kapital
Neto prihod priznat direktno u
kapital
Profit za period
Ukupno prizn.prihodi i rash. za
Akcijski
Kapital
133.958.144
Ostale
rezerve
1.004.274
Manjinski
interes
Rezerve
prevoda
2.214.440
Neraspoređena
dobit
(514.776)
(65.342.597)
Ukupno
kapital
Ukupno
136.662.092
136.662.092
(65.342.597)
(65.342.597)
(63.025.443)
(3.304.688)
(3.304.688)
(3.304.688)
65
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
period
Dividende
Emisija akcijsk. kapit.
Izdate opcije na akcijski kapiatal
Saldo na 31.12. 2009. godine
Višak/Manjak na revalorizaciji
nekretnina post. i opr.
Ulaganja raspoloživa za prodaju
Dobici/gubici po osnovu
vrednovanja uključeni direktno u
kapital
Prenešeno na bilans uspjeha po
osnovu prodaje
Zaštita novčanih tokova
Dobici/gubici prenijeti na kapital
Prenos na gubitak dobitak perioda
Prenos u početno stanje zaštićenih
stasvki
Kursne razlike
Porez na stavke direktno preuzete iz
kapitala ili direktno prenijete na
kapital
Neto prihod priznat direktno u
kapital
Profit za period
Ukupno priznati prih. i rash. za
period
Dividende
Emisija akcijs.kapitala
Izdate opcije na akcijski kapital
Saldo 31.12.2010.godine
68.761.547
1.004.274
2010
2.214.440
68.160.807
68.160.807
161.229
161.229
812.995
812.995
812.995
(3.006.459)
69.135.031
69.135.031
(3.819.454)
161.229
68.761.547
1.165.503
2.214.440
66
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII. Finansijski iskazi društava sa ograničenom odgovornošću – zavisnih
preduzeća Luke Bar AD
Privredna društva u kojima je Luka Bar AD imala 100% udjela u kapitalu, na dan 31.12.2010.
godine, bila su: DOO Hotel Sidro Bar, DOO Informatika i komunikacije Bar i DOO Obezbjeđenje i
protivpožarna zaštita Bar.
Zavisna pravna lica Luke Bar AD – (31.12.2010./31.12.2009.)
Red
broj
1
2
3
4
Zavisna pravna lica
DOO "Informatika i komunikacije"
DOO "Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita"
DOO "Pomorski poslovi"
DOO "Hotel Sidro"
Ukupno:
31.12.2010. godine
osnovni kapital proc. vlasn.
60.213,49
100,00%
50.114,86
100,00%
0,00
0,00%
6.423.638,00
100,00%
6.533.966,35
31.12.2009. godine
osnovni kapital proc. vlasn.
60.213,49
100,00%
50.114,86
100,00%
710.336,30
100,00%
820.664,65
VII.1. Entiteti koji su u toku godine postali zavisni ili prestali da budu zavisni
entiteti
Februara 04., 2010. godine, na svojoj sjednici, Odbor direktora Luke Bar AD je donio Odluku o
osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Hotel Sidro Bar. Društvo je otpočelo sa
samostalnim funkcionisanjem od 01.04.2010. godine. Ukupan osnivački ulog Luke Bar AD u
DOO Hotel Sidro iznosi 6.423.638,00 EUR-a, a sastoji se od novčanog (1.000,00€) i nenovčanog
uloga (građevinski objekti i oprema u sadašnjoj vrijednosti od 6.392.030,23€ i zalihe robe u
magicinima Hotela Sidro u iznosu od 30.607,77€). Luka Bar AD je 100% vlasnik DOO Hotel Sidro.
Oktobra 22., 2010. godine, Luka Bar AD potpisuje ugovor o prodaji stoprocentnog udjela
Društva sa ograničenom odgovornošću Pomorski poslovi Bar privrednom društvu Consorcium
Ocean S.R.L. – Interlog DOO Bar. Kao što je već u poglavlju xxxxxx navedeno, prodajna
vrijednost DOO Pomorski poslovi po ugovoru iznosi 2.150.000,00€ (od čega je 21.500,00€
obaveza prema Savjetu za privatizaciju, 10.000,00€ obaveza prema advokatskoj kancelariji
Savjetnika za privatizaciju, dok je iznos od 2.118.500,00€ obaveza kupca prema Luka Bar AD).
Knjigovodstvena vrijednost DOO Pomorski poslovi je iznosila 710.336,30€, a uknjiženi prihodi
od prodaje DOO-a su iznosili 1.408.163,70€. DOO Pomorski poslovi je otpočelo samostalno
funkcionisanje od 15.11.2010. godine.
VII.2. Učešće u kapitalu drugih povezanih pravnih lica
Red
broj
1
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"
Ukupno:
2010. godina
Iznos u €
% vlasn. str.
25.000,00
25.000,00
0,00
2009. godina
Iznos u €
% vlasn. str.
25.000,00
25.000,00
0,00
67
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.3. Bilans uspjeha i bilans stanja DOO Hotel Sidro Bar
DOO Hotel Sidro je novoformirana ekonomska cjelina, zbog čega u bilansu uspjeha i bilansu stanja
nijesu unijeti podaci za prethodnu godinu.
VII.3.1. Bilans uspjeha DOO Hotel Sidro Bar
u periodu od 01.04.2010. do 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
1. Prihod
2. Ostali poslovni dobici
3. Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene
svrhe
4. Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene
proizvodnje
5. Utrošene sirovine u toku perioda (za trgovačka preduzeća
kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)
6. Troškovi zaposlenih
7. Amortizacija
8. Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
9. Ostali poslovni rashodi
10. Profit od poslovnih aktivnosti
11. Neto finansijski trošak
12. Dobitak od pridruženih preduzeća
13. Porez na dobitak
14. Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanja
15. Neto profit/gubitak za obračunski period
Pripada vlasnicima kapitala matočnog pravnog lica
Manjinski interes
Napomena
Tekuća
Godina
453.285
2.528
(138.236)
(257.386)
(79.293)
(31.302)
(50.404)
73
(50.331)
Prethodna
godina
68
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.3.2. Bilans stanja DOO Hotel Sidro Bar
na dan 31.12.2010. godine
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pozicija
AKTIVA
Stalna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
Nematerijalna imovina
Nekretnine postrojenja i oprema
Stalna imovina namijenjena prodaji
Dugoročna potraživanja
Dugoročni finansijski plasmani
Odloženi porezi
Obrtna imovina
Zalihe
Potraživanja od kupaca
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Unaprijed plaćeni troškovi
Obračunati a nenaplaćeni prihodi
Ostala obrtna imovina
Ukupna aktiva
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PASIVA
Kapital i rezerve
Upisani kapital
Emisiona premija
Revalorizaciona rezerva
Ostale rezerve
Neraspoređeni dobitak/gubitak
Manjinski interesi
21.
22.
23.
24.
25.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze
Odloženi porezi
Dugoročna rezervisanja
Ostale dugoročne obaveze
Odloženi prihodi
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
Kratkoročne finansijske obaveze
Tekući dio dugoročnih kredita
Obaveze za poreze
Obaveze za dividende
Kratkoročna rezervisanja
Obračunate obaveze
Ukupna pasiva
Napomena
Tekuća
Godina
Prethodna
Godina
6.325.841
2.818
6.323.023
283.012
19.633
202.127
61.252
6.608.853
6.423.638
6.423.638
(50.331)
235.547
221.634
13.912
6.608.853
69
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.4. Bilans uspjeha i bilans stanja DOO Informatika i komunikacije Bar
VII.4.1. Bilans uspjeha DOO Informatika i komunikacije Bar
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
1. Prihod
2. Ostali poslovni dobici
3. Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene
svrhe
4. Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene
proizvodnje
5. Utrošene sirovine u toku perioda (za trgovačka preduzeća
kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)
6. Troškovi zaposlenih
7. Amortizacija
8. Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
9. Ostali poslovni rashodi
10. Profit od poslovnih aktivnosti
11. Neto finansijski trošak
12. Dobitak od pridruženih preduzeća
13. Porez na dobitak
14. Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanja
15. Neto profit/gubitak za obračunski period
Pripada vlasnicima kapitala matočnog pravnog lica
Manjinski interes
u€
Napomena
Tekuća
godina
176.754
Prethodna
godina
41.265
(941)
(164.615)
(10.502)
(37.720)
(2.701)
(701)
(5)
5
(0)
(844)
70
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.4.2 . Bilans stanja DOO Informatika i komunikacije Bar
na dan 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
AKTIVA
Stalna imovina
1.
Neuplaćeni upisani kapital
2.
Nematerijalna imovina
3.
Nekretnine postrojenja i oprema
4.
Stalna imovina namijenjena prodaji
5.
Dugoročna potraživanja
6.
Dugoročni finansijski plasmani
7.
Odloženi porezi
Obrtna imovina
8.
Zalihe
9.
Potraživanja od kupaca
10. Kratkoročni finansijski plasmani
11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
12. Unaprijed plaćeni troškovi
13. Obračunati a nenaplaćeni prihodi
14. Ostala obrtna imovina
Ukupna aktiva
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PASIVA
Kapital i rezerve
Upisani kapital
Emisiona premija
Revalorizaciona rezerva
Ostale rezerve
Neraspoređeni dobitak/gubitak
Manjinski interesi
21.
22.
23.
24.
25.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze
Odloženi porezi
Dugoročna rezervisanja
Ostale dugoročne obaveze
Odloženi prihodi
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
Kratkoročne finansijske obaveze
Tekući dio dugoročnih kredita
Obaveze za poreze
Obaveze za dividende
Kratkoročna rezervisanja
Obračunate obaveze
Ukupna pasiva
Napomena
u€
31.12.2010.
31.12.2009.
45.404
55.906
45.404
55.906
37.748
24.841
37.242
23.483
472
1.358
35
83.152
80.747
60.213
60.213
60.213
60.213
22.939
10.915
20.534
8.252
12.024
12.282
83.152
80.747
71
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.5. Bilans uspjeha i bilans stanja DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita
Bar
VII.5.1. Bilans uspjeha DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita Bar
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
1. Prihod
2. Ostali poslovni dobici
3. Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene
svrhe
4. Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene
proizvodnje
5. Utrošene sirovine u toku perioda (za trgovačka preduzeća
kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)
6. Troškovi zaposlenih
7. Amortizacija
8. Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
9. Ostali poslovni rashodi
10. Profit od poslovnih aktivnosti
11. Neto finansijski trošak
12. Dobitak od pridruženih preduzeća
13. Porez na dobitak
14. Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanja
15. Neto profit/gubitak za obračunski period
Pripada vlasnicima kapitala matočnog pravnog lica
Manjinski interes
u€
Napomena
Tekuća
godina
405.069
Prethodna
godina
97.868
(2.998)
(390.292)
(9.729)
(425)
(93.640)
(3.427)
(1.861)
189
5
(376)
194
(0)
72
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.5.2. Bilans stanja DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita Bar
na dan 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
AKTIVA
Stalna imovina
1.
Neuplaćeni upisani kapital
2.
Nematerijalna imovina
3.
Nekretnine postrojenja i oprema
4.
Stalna imovina namijenjena prodaji
5.
Dugoročna potraživanja
6.
Dugoročni finansijski plasmani
7.
Odloženi porezi
Obrtna imovina
8.
Zalihe
9.
Potraživanja od kupaca
10. Kratkoročni finansijski plasmani
11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
12. Unaprijed plaćeni troškovi
13. Obračunati a nenaplaćeni prihodi
14. Ostala obrtna imovina
Ukupna aktiva
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PASIVA
Kapital i rezerve
Upisani kapital
Emisiona premija
Revalorizaciona rezerva
Ostale rezerve
Neraspoređeni dobitak/gubitak
Manjinski interesi
21.
22.
23.
24.
25.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze
Odloženi porezi
Dugoročna rezervisanja
Ostale dugoročne obaveze
Odloženi prihodi
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
Kratkoročne finansijske obaveze
Tekući dio dugoročnih kredita
Obaveze za poreze
Obaveze za dividende
Kratkoročna rezervisanja
Obračunate obaveze
Ukupna pasiva
u€
Napomena
31.12.2010.
31.12.2009.
36.036
45.765
36.036
45.765
59.874
53.574
59.659
52.123
215
1.451
95.909
99.339
50.115
50.115
50.115
50.115
45.795
24.616
49.224
19.724
21.179
29.500
95.909
99.339
73
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI ISKAZI GRUPE LUKA
BAR ZA 2010. GODINU
74
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VIII Konsolidovani finansijski iskazi
VII.1. Opšta obilježja finansijskih izvještaja
Konsolidovani finansijski iskazi Luke Bar i nekonsolidovani finansijski iskazi Luke Bar AD su
sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim Računovodstvenim
Standardima i Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja.
Konsolidovani finansijski iskazi se odnose na Luku Bar AD matično preduzeće i DOO Hotel Sidro,
DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita i DOO Informatika i komunikacije zavisna preduzeća,
svi sa sjedištem u Baru, Obala 13. jula bb.
Konsolidovani računovodstveni izvještaji se odnose na period 01.01.2010. – 31.12.2010. godine.
Odbor direktora Luke Bar AD je prihvatio konsolidovane finansijske iskaze na sjednici održanoj
dana 18.05.2011. godine.
Izvještajna valuta finansijskih izvještaja je euro, a prezentacija brojeva u računovodstvenim
izvještajima je izvršena zaokruživanjem decimala.
Odnos između matičnog preduzeća i zavisnih preduzeća je formiran na način što su sve usluge
koje su pružale DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita i DOO Informatika i komunikacije,
fakturisane matičnom preduzeću u iznosu koji je pokrivao troškove poslovanja, (finansijski
rezultat kod ova dva društva je prikazan kao 0, što znači da su jednaki i prihodi i rashodi). Za
razliku od navedenih DOO odnos sa DOO Hotel Sidro je formiran na način što je Hotel
fakturisao stvarno nastale prihode po osnovu prodaje svojih usluga nezavisno od nastalih
troškova poslovanja.
Do trenutka prodaje DOO Pomorski poslovi, odnos sa matičnim preduzećem je egzistirao na isti
način kao i sa DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita i DOO Informatika i komunikacije.
Potrebno je, dakle, napomenuti da matično preduzeće nema istu prirodu odnosa sa DOO Hotel
Sidro kao sa drugim Društvima sa ograničenom odgovornošću (DOO Informatika i komunikacije,
DOO Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita i DOO Pomorski poslovi do trenutka prodaje).
Konsolidovane i nekonsolidovane finansijske iskaze je revidiralo Društvo za reviziju „Raciomont“ DOO iz Kolašina.
75
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Konsolidovani finansijski iskazi Luke Bar (u kojima se matično pravno lice i sva zavisna pravna
lica obuhvataju računovodstveno kao jedno pravno lice) prezentirani u izvještaju o poslovanju
sadrže:
1. Konsolidovani bilans uspjeha,
2. Konsolidovani bilans stanja,
3. Konsolidovani bilans novčanih tokova,
4. Konsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)
VII.2. Konsolidovani bilans uspjeha Luke Bar
u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
1. Prihod
2. Ostali poslovni dobici
3. Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene
svrhe
4. Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene
proizvodnje
5. Utrošene sirovine u toku perioda (za trgovačka preduzeća
kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)
6. Troškovi zaposlenih
7. Amortizacija
8. Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
9. Ostali poslovni rashodi
10. Profit od poslovnih aktivnosti
11. Neto finansijski trošak
12. Dobitak od pridruženih preduzeća
13. Porez na dobitak
14. Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanja
15. Neto profit/gubitak za obračunski period
Pripada vlasnicima kapitala matočnog pravnog lica
Manjinski interes
Napomena
Tekuća
godina
9.482.362
1.743.150
Prethodna
godina
15.058.885
856.975
(1.382.493)
(2.658.600)
(2.969.290)
(1.011.502)
(10.829.248)
(2.116.826)
(3.623.491)
2.238.736
(273.168)
(1.602.396)
(1.291.210)
(18.032)
(210.906)
1.754.662
(1.309.242)
76
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.3. Konsolidovani bilans stanja Luke Bar
na dan 31.12.2010. godine
Red.br.
Pozicija
AKTIVA
Stalna imovina
1.
Neuplaćeni upisani kapital
2.
Nematerijalna imovina
3.
Nekretnine postrojenja i oprema
4.
Stalna imovina namijenjena prodaji
5.
Dugoročna potraživanja
6.
Dugoročni finansijski plasmani
7.
Odloženi porezi
Obrtna imovina
8.
Zalihe
9.
Potraživanja od kupaca
10. Kratkoročni finansijski plasmani
11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
12. Unaprijed plaćeni troškovi
13. Obračunati a nenaplaćeni prihodi
14. Ostala obrtna imovina
Ukupna aktiva
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PASIVA
Kapital i rezerve
Upisani kapital
Emisiona premija
Revalorizaciona rezerva
Ostale rezerve
Neraspoređeni dobitak/gubitak
Manjinski interesi
21.
22.
23.
24.
25.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze
Odloženi porezi
Dugoročna rezervisanja
Ostale dugoročne obaveze
Odloženi prihodi
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
Kratkoročne finansijske obaveze
Tekući dio dugoročnih kredita
Obaveze za poreze
Obaveze za dividende
Kratkoročna rezervisanja
Obračunate obaveze
Ukupna pasiva
u€
Napomena
31.12.2010.
31.12.2009.
67.787.357
68.802.197
148.172
63.754.759
195.762
64.563.215
3.884.426
4.028.785
14.435
6.884.007
96.591
6.610.140
83.743
93.533
8.798.764
146.172
8.471.154
40.894
140.510
34
76.586.121
75.686.204
69.084.700
68.761.547
68.160.807
68.761.547
2.214.440
1.165.504
(3.056.791)
2.214.440
1.004.274
(3.819.454)
865.373
653.893
211.480
1.062.083
913.893
148.190
6.636.048
2.834.986
788.499
6.463.314
2.028.839
826.358
2.775.892
3.514.012
236.671
76.586.121
94.105
75.686.204
77
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.4. Konsolidovani bilans novčanih tokova Luke Bar
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine
Pozicija
u€
Napomena
Tekuća
godina
Prethodna
godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti
Gotovinska primanja od kupaca
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit
Gotovinski tok prije vanredne pozicije
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova(minus porez)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja
Priliv od razročenja sredstava
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme
Prilivi od prodaje investicija
Prilivi od primljene kamate
Prilivi od primljenih dividendi
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja
Odliv po osnovu ostalih investiranja
Troškovi razvoja(pozajmica)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja
11.243.305
(9.947.071)
15.961.646
(15.100.064)
(288.103)
(127.455)
(2.746)
1.008.131
731.381
2.118.500
13.254
8.547
28.000
24.014
(759.888)
(166.456)
(2.267.548)
(895.682)
(105.895)
853.877
2.109.458
(891.736)
(3.055.364)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing
Odlivi po osnovu troškova transakcija
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda
Efektikursnih razlika na kraju perioda
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda
(35.528)
(66.044)
(981.434)
46.405
93.533
572
140.510
(355.948)
438.680
10.801
93.533
78
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
VII.5. Konsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) – IPK(PD) LUKA BAR
za godinu koja završava 31.decembra 2010. godine
u€
Pripada vlasnicima kapitala
Naziv pozicije
Saldo 31.12.2008
Promjene u računov.politici
Ponovo iskazani saldo
Višak/manjak na revalorizaciji
nekretnina, postrojenja i
opreme
Ulaganja raspoloživa za
prodaju
Dobici/gubici po osnovu vred.
uključeni direktno u kapital
Prenešeno na bilans uspjeha
po osnovu prodaje
Zaštita novčanih tokova
Dobici/gubici prenijeti na
kapital
Prenos na gubitak dobitak
perioda
Prenos u početno stanje
zaštićenih stasvki
Kursne razlike
Porez na stavke direktno
preuzete iz kapitala ili direktno
prenijete na kapital
Neto prihod priznat direktno u
kapital
Profit za period
Ukup. prizn. prih. i ras. za
period
Akcijski
Kapital
133.958.144
Ostale
rezerve
1.004.274
Manjinski
interes
Rezerve
prevoda
2.214.440
Neraspoređena
dobit
(514.776)
(65.342.597)
Ukupno
kapital
Ukupno
136.662.092
136.662.092
(65.342.597)
(65.342.597)
(63.025.443)
(3.304.688)
(3.304.688)
(3.304.688)
79
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
Dividende
Emisija akcijsk. kapit.
Izdate opcije na akcijski
kapiatal
Saldo na 31.12.2009
Višak/Manjak na revalorizaciji
nekretnina post. i opr.
Ulaganja raspoloživa za
prodaju
Dobici/gubici po osnovu
vredn. uključeni direktno u
kapital
Prenešeno na bilans uspjeha
po osnovu prodaje
Dobici/gubici prenijeti na
kapital
Prenos na gubitak dobitak
perioda
Prenos u početno stanje
zaštićenih stasvki
Kursne razlike
Porez na stavke direktno
preuzete iz kapitala ili direktno
prenijete na kapital
Neto prihod priznat direktno u
kapital
Profit za period
Ukupno priznati prihodi i
rashodi za period
Dividende
Emisija akcijs. kapitala
Izdate opcije na akcijski kapital
Saldo 31.12.2010.
68.761.547
1.004.274
2010
2.214.440
68.160.807
68.160.807
161.229
161.229
762.663
762.663
762.663
(3.056.792)
69.084.700
69.084.700
(3.819.454)
161.229
68.761.547
1.165.505
2.214.440
80
Godišnji izvještaj o poslovanju Luka Bar AD
2010
Download

Godišnji izvještaj o poslovanju