PROSPEKT
PRVE EMISIJE SUBORDINISANIH OBVEZNICA
HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA PUTEM
JAVNE PONUDE
1
PROSPEKT
PRVE EMISIJE SUBORDINISANIH OBVEZNICA
HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA
PUTEM JAVNE PONUDE
Kamatna stopa 6% godišnje, dospijeće 2021.
Cijena izdanja 100%
H
ipotekarna banka AD Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Josipa Broza Tita br. 67, upisana u
Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore pod rednim brojem 3, na
osnovu Odluke Odbora direktora broj 02-8051/3 od 30.06.2014. godine, a u vezi sa Odlukom
Skupštine akcionara broj 02-6027/5 od 30.06.2014. godine i Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka
(„Sl.list Crne Gore”, br. 38/11 i 55/12) („Odluka CBCG“), izvršiće prvu emisiju subordinisanih obveznica
putem javne ponude radi povećanja dopunskog kapitala.
Obim emisije iznosi EUR 10.000.000,00 (eura deset miliona). Emisija je podijeljena na 100.000 (sto
hiljada) komada obveznica iste vrste i klase, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 100,00 (eura
sto) , sa rokom dospijeća od 7 (sedam) godina. Minimalna vrijednost uplate pojedinačnog investitora
u postupku javne ponude je EUR 10.000,00 (eura deset hiljada), odnosno 100 (sto) komada.
Obveznice iz ove emisije su dematerijalizovane, slobodno prenosive dužničke hartije od vrijednosti,
koje predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Hipotekarne banke AD Podgorica.
Na emitovane Obveznice, Banka će plaćati kamatu po fiksnoj stopi od 6% (šest procenata) godišnje
uz polugodišnji obračun i isplatu kamata. Obračun kamate se vrši proporcionalnom metodom,
korišćenjem stvarnog broja dana u periodu za koji se vrši obračun kamate i uz stvarni broj dana u
godini.
Obveznice će biti prodavane u postupku javne ponude u skladu sa Zakonom o hartijama od
vrijednosti (“Sl. list RCG”, br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06, “Sl. list Crne Gore”, br. 53/09, 73/10, 40/11,
06/13) (“Zakon o HoV”). Sekundarno trgovanje Obveznicama obavljaće se na organizovanom tržištu
kapitala – Montenegroberzi A.D. Podgorica.
5
Hipotekarna banka AD Podgorica (“Emitent“) prihvata odgovornost za sadržaj ovog Prospekta.
Prospekt prve emisije subordinisanih obveznica Emitenta putem javne ponude (u daljem tekstu:
Obveznice) sadrži podatke o:
1. Obveznicama,
2. Pravnom statusu i kapitalu Emitenta,
3. Poslovnim aktivnostima Emitenta,
4. Finansijskoj poziciji Emitenta,
5. Odgovornim licima Emitenta,
6. Razvoju i perspektivama poslovanja Emitenta i
7. Izjavu odgovornih lica Emitenta.
Prema uvjerenju Emitenta i u skladu sa saznanjima i podacima sa kojima Emitent raspolaže, podaci iz
ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, finansijskog položaja
Emitenta i prava sadržanih u Obveznicama, te ni jedna činjenica koja bi prema najboljem saznanju
Emitenta mogla uticati na potpunost i istinitost ovog Prospekta nije izostavljena.
Postupak emisije Obveznica vrši se u skladu sa članom 24. Zakona o HoV, a Prospekt emisije
Obveznica priprema se u skladu sa Pravilima o sadržini prospekta za javnu ponudu emisije vlasničkih
i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti (“Sl. list RCG”, br. 34/07) (“Pravila”).
Ovaj Prospekt će Emitent objaviti nakon prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Crne
Gore (“Komisija”) o njegovu odobrenju skladu s članom 36. Zakona o HoV, a prije samog listiranja
Obveznica na segment Korporativnih Obveznica Montenegroberze A.D. Podgorica.
Na pravne odnose nastale između Emitenta i investitora, odnosno vlasnika Obveznica povodom
emisije i trgovanja Obveznicama, ostvarivanja prava i ispunjenja obaveza iz Obveznica, uključujući
i sporove, mjerodavno je pravo Države Crne Gore. Distribucija Prospekta i ulaganje u Obveznice u
pojedinim stranim pravnim poredcima može biti zabranjeno ili ograničeno. Investitori na koje se
primjenjuju propisi takvih pravnih poredaka dužni su se pridržavati tih zabrana i ograničenja te snose
isključivu odgovornost za eventualne propuste u pridržavanju.
Niko nije ovlašćen davati podatke i izjave u vezi sa ponudom i prodajom Obveznica koji nisu sadržani
u ovom Prospektu. Ni Emitent niti lica odgovorna za sadržaj ovog Prospekta nisu ovlastile druga lica
za davanje podataka i izjava u vezi sa Obveznicama koja nisu sadržana u ovom Prospektu. Ako bi
takvi podaci ili izjave bili neovlašćeno dati, na njih se investitori ne smiju osloniti kao na podatke i
izjave koje je dao ili čije je davanje odobrio Emitent. Nikakva jemstva, izričita ili implicitna, nisu data
od strane Emitenta za istinitost i potpunost tako datih podataka. Emitent takođe ne daje izričitu ni
prećutnu potvrdu istinitosti neovlašćeno datih podataka ili izjava, niti pristanak na njihovo davanje
niti preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju investitori u vezi sa njima mogu pretrpjeti.
Distribucija ovog Prospekta kao ni emisija i listiranje Obveznica ne podrazumijeva da se činjenice o
Emitentu, njegov finansijski položaj, rezultati poslovanja i drugi podaci sadržani u ovom Prospektu
neće izmijeniti nakon datuma njegova sastavljanja. Svaku materijalno značajnu činjenicu u Prospektu
koja može uticati na cijenu Obveznice, a koja nastane ili za koju se sazna u periodu od objavljivanja
Prospekta do isteka roka za upis i uplatu Obveznica, Emitent će navesti ili ispraviti u dodatku
Prospekta, koji će biti stavljen na uvid javnosti na isti način kao i Prospekt.
6
Ovaj Prospekt ne smije se smatrati preporukom za kupovinu ili ponudu za prodaju Obveznica,
investicionim savjetom ili preporukom, pravnim ili poreskim savjetom od strane ili za račun Emitenta.
Svakog investitora koji razmatra mogućnost kupovine i prodaje Obveznica Emitent upućuje na
potrebu i poželjnost vlastitog ispitivanja, ocjene i analize svih podataka o činjenicama, rizicima,
trendovima, procjenama i predviđanjima koji se odnose na Emitenta, Obveznice i poslovno okruženje.
Emitent takođe upućuje potencijalne investitore da prema vlastitoj procjeni i potrebi te o vlastitom
trošku zatraže potreban savjet ovlašćenih pravnih, poreskih, finansijskih i drugih savjetnika.
Ako drugačije nije navedeno, sve godišnje informacije, uključujući informacije o finansijskim
izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u ovom Prospektu su zaokruživani,
prema tome, brojevi prikazani za istu vrstu informacije mogu varirati i zbirovi možda nisu aritmetički
agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na „EUR“ označava euro, „USD“ američki dolar.
7
Sadržaj
1. PODACI O OBVEZNICAMA .................................................................................................................
11
1.1 Redni broj i obim emisije .........................................................................................................................
1.2 Oznaka vrste, klase i serije ......................................................................................................................
1.3 Ukupan broj i nominalna vrijednost .....................................................................................................
1.4 Opis prava sadržanih u Obveznicama .................................................................................................
1.5 Način utvrđivanja cijene i trgovanje Obveznicama ...........................................................................
1.6 Period u kome je otvoren upis i uplata Obveznica ............................................................................
1.7 Mjesto, način i vrijeme upisa i uplate ....................................................................................................
1.8 Ograničenja kupovine ...............................................................................................................................
1.9 Visina kamatne stope, način obračuna kamate i period isplate ...................................................
1.10 Pravo na prijevremeni otkup i isplatu, i garancije za izvršenje obaveza ...................................
1.11 Oporezivanje ...............................................................................................................................................
1.12 Naziv i adresa institucije preko kojih Emitent podmiruje obaveze prema kupcima Obveznica ....
1.13 Izjava o investiranju ...................................................................................................................................
1.14 Izvještaji o politici isplaćivanja dividende ...........................................................................................
1.15 Uslovi ponude ............................................................................................................................................
11
11
11
11
12
12
12
13
13
15
15
16
16
16
16
2. PODACI O PRAVNOM STATUSU I KAPITALU EMITENTA ................................................................. 19
2.1 Osnovni podaci o Emitentu .................................................................................................................... 19
2.2 Iznos ukupnog i iznos akcijskog kapitala sa stanjem na dan posljednjeg periodičnog obračuna i
posljednjeg godišnjeg računa ........................................................................................................................... 21
2.3 Svojinska struktura akcijskog kapitala sa stanjem na tri dana prije podnošenja zahtjeva .... 21
2.4 Broj akcija svake klase osnivačkog i akcijskog kapitala, nominalna vrijednost akcija, i iznos
plaćen za akcije ................................................................................................................................................... 22
2.5 Kapitalske veze sa drugim pravnim licima .......................................................................................... 22
3. PODACI O POSLOVNOJ AKTIVNOSTI EMITENTA ............................................................................ 24
3.1 Pregled poslovanja ..................................................................................................................................... 24
3.2 Pregled relativnih pokazatelja poslovanja ........................................................................................... 37
3.3 Izjave o zavisnosti o licencama, patentima i drugim ugovorima koji su od većeg značaja za
poslovanje ............................................................................................................................................................ 38
3.4 Pregled važnijih tekućih investicija ........................................................................................................ 38
3.5 Faktori u vezi sa rizikom poslovanja ..................................................................................................... 38
3.6 Faktori rizika u vezi sa Obveznicama .................................................................................................... 42
4. PODACI O FINANSIJSKOJ POZICIJI EMITENTA ............................................................................... 44
4.1 Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspjeha ............................................................................................ 44
4.2 Izvještaji o izvršenoj reviziji ..................................................................................................................... 49
4.3 Iznos i struktura poreza, doprinosa, naknada i drugih obaveza plaćenih u posljednje tri poslovne
godine ......................................................................................................................................................................................... 54
4.4 Naziv pravnog lica i ime i prezime fizičkog lica koje je izvršilo reviziju ..................................... 54
4.5 Posebni pokazatelji za banke .................................................................................................................. 55
4.6 Ulaganja Emitenta u druga pravna lica ............................................................................................... 56
5. PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA ................................................................................... 58
6. PODACI O RAZVOJU I PERSPEKTIVAMA EMITENTOVOG POSLOVANJA ....................................
61
6.1 Značajni trendovi koji se tiču razvoja emitentovog poslovanja ................................................. 61
6.2 Informacije o emitentovim finansijskim i poslovnim perspektivama za najmanje tekuću finansijsku
godinu .................................................................................................................................................................. 61
6.3 Datum zaključenja i ugovorne strane u značajnim ugovorima .................................................. 61
7. IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA ..........................................................................................
63
1. PODACI O OBVEZNICAMA
1. PODACI O OBVEZNICAMA
1.1
Redni broj i obim emisije
Emitent će izvršiti prvu emisiju subordinisanih Obveznica putem javne ponude radi povećanja
dopunskog kapitala Emitenta u skladu sa odredbama Odluke CBCG.
Obim emisije Obveznica iznosi EUR 10.000.000,00 (eura deset miliona).
Emitent će smatrati emisiju uspješnom bez obzira na obim prodatih i uplaćenih Obveznica.
ISIN Obveznica je MEHBO1KA1PG0.
1.2 Oznaka vrste, klase i serije
Predmet emisije su dematerijalizovane, dugoročne, prenosive hartije od vrijednosti, vrste obveznice,
klase subordinisane obveznice, prve serije.
1.3 Ukupan broj i nominalna vrijednost
Emisija se sastoji od 100.000 (sto hiljada) komada Obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti EUR
100,00 (eura sto). U slučaju pojačanog interesa za kupovinom Obveznica, Emitent neće povećavati
ponudu Obveznica.
1.4 Opis prava sadržanih u Obveznicama
Obveznice iz ove emisije su dematerijalizovane slobodno prenosive dužničke hartije od vrijednosti, koje
predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Emitenta. Vlasnik Obveznica ima pravo da u roku dospjelosti,
naplati iznos vrijednosti na koji one glase i ugovorenu kamatu. Obveznice glase na ime.
Shodno Odluci CBCG, subordinisani dug, tj. Obveznice koje su predmet Prospekta, izdaju se uz
sljedeće uslove:
1.
dug je neobezbijeđen, odnosno Emitent ne garantuje plaćanje po tom dugu sopstvenim
jemstvom, hipotekom ili na bilo koji drugi način;
2. u slučaju stečaja, odnosno likvidacije Emitenta, dug je podređen drugim obavezama i
isplaćuje se tek nakon podmirenja obaveza prema drugim povjeriocima;
3. dug se može koristiti samo za isplatu potraživanja povjerilaca u stečajnom postupku, odnosno
postupku likvidacije Emitenta;
4. isplata duga povjeriocima ili otkup od samog Emitenta prije dospjeća mogu se izvršiti samo:
»
»
u slučaju pretvaranja subordinisanog duga u akcije, isključujući kumulativne povlašćene
akcije,
u drugim slučajevima, uz saglasnost Centralne banke Crne Gore, ako isplata duga ne
pogoršava pokazatelje adekvatnosti kapitala Emitenta;
5. Obveznice se ne mogu smatrati depozitom.
11
Subordinisane obveznice su dio sopstvenih sredstava Emitenta.
Subordinisane obveznice će se uključiti u izračun koeficijenta solventnosti u skladu sa članom 6
Odluke CBCG.
Otkup ili isplata prije dospjeća subordinisanih obveznica od strane Emitenta nije moguća i nije
moguće pretvaranje u akcije.
1.5 Način utvrđivanja cijene i trgovanje Obveznicama
Pojedinačna nominalna vrijednost Obveznice je EUR 100,00 (eura sto). Prodajna cijena se određuje kao
100% (sto posto) od nominalnog iznosa. Uplata Obveznica se vrši isključivo u novcu.
Obveznice će se biti listirane na organizovanom tržištu kapitala – Montenegroberzi A.D. Podgorica
(“Berza”), na segmentu Korporativnih obveznica.
Cijena Obveznica na Berzi se označava u procentima od nominalne vrijednosti. Na Berzi se trguje “čistom
cijenom”, koja ne obuhvata pripadajuću kamatu. Obračun i saldiranje transakcija se obavlja po “punoj
cijeni”, cijeni koja se dobije kada se kupovnoj cijeni na Berzi, tj. “čistoj cijeni” doda kamata koja pripada
prodavcu Obveznice. Na toj osnovi kupac Obveznice je pored “čiste cijene” dužan prodavcu Obveznice
uplatiti iznos pripadajuće kamate.
Pripadajuća kamata se računa za period držanja Obveznice, od posljednje isplate kamate do datuma
sticanja vlasništva, ne uključujući taj datum.
1.6 Period u kome je otvoren upis i uplata Obveznica
Emitent će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rješenja Komisije o odobrenju prospekta za javnu
ponudu emisije Obveznica objaviti oglas o javnom pozivu za upis i uplatu Obveznica sa datumom početka
i završetka upisa i uplate Obveznica.
Dan završetka upisa i uplate Obveznica određen je kao datum isteka tri mjeseca od dana objavljivanja
oglasa o javnom pozivu za upis i uplatu Obveznica.
Emitent će u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za upis i uplatu Obveznica, podnijeti zahtjev Komisiji
za utvrđivanje uspješnosti emisije Obveznica.
Emitent zadržava pravo na prekid upisa i uplate Obveznica prije dana određenog za završetak upisa i
uplate Obveznica. U slučaju prekida upisa i uplate Obveznica prije dana određenog za završetak upisa
i uplate, Emitent će u roku od 8 (osam) dana od dana prekida podnijeti zahtjev Komisiji za utvrđivanje
uspješnosti emisije Obveznica za cjelokupan iznos upisanih i uplaćenih Obveznica do dana prekida.
Prekid emisije Obveznica ne znači odustajanje od emisije.
1.7 Mjesto, način i vrijeme upisa i uplate
Emitent će Obveznice iz emisije prodavati na Berzi, preko ovlašćenog učesnika - Odjeljenja za brokerske
poslove Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa Zakonom o HoV i Pravilima.
Kupci Obveznica daju svom ovlašćenom učesniku nalog za kupovinu po cijeni koja ne može biti niža od
Prospektom utvrđene prodajne cijene. U slučajevima kada je nalog za kupovinu dat po cijeni višoj od
prodajne, transakcije se sklapaju u skladu sa pravilima Berze.
12
Za plaćanje Obveznica kupac je dužan da novčana sredstva za kupovinu Obveznica uplati na račun koji
njegov ovlašćeni učesnik vodi za klijente. Ovlašćeni učesnik je dužan da sredstva za kupljene Obveznice
uplati na račun Emitenta iz posljednjeg stava ove tačke najkasnije u roku od T+3 (treći dan od dana
sklapanja transakcije na Berzi), s tim da plaćanje Obveznica može izvršiti najranije narednog dana od dana
sklapanja transakcije na Berzi.
U skladu sa Pravilima, ukoliko ovlašćeni učesnik u roku od T+3 ne izvrši uplatu sredstava za kupljene
Obveznice, dužan je da Emitentu, na ime naknade za neizvršenje zaključene transakcije, uplati sredstva
u visini od 10% (deset odsto) kupoprodajne cijene hartija od vrijednosti, u roku od 2 (dva) dana od isteka
roka T+3.
Uplata Obveznica iz emisije vrši se na poslovni račun Emitenta, sa adresom Josipa Broza Tita 67. Broj
računa je 520-7320000000006-26.
Upis Obveznica vrši Centralna Depozitarna Agencija A.D. Podgorica (“CDA”), sa adresom Ulica Novaka
Miloševa bb, Podgorica.
1.8 Ograničenja kupovine
Minimalna vrijednost uplate pojedinačnog investitora u postupku javne ponude je EUR 10.000,00
(deset hiljada), odnosno 100 (sto) komada Obveznica. Ne postoji pravo preče kupovine niti
ograničenja prometa Obveznicom.
1.9 Visina kamatne stope, način obračuna kamate i period isplate
Na emitovane Obveznice, Emitent će plaćati kamatu po fiksnoj stopi od 6% (šest procenata) godišnje uz
polugodišnji obračun i isplatu kamata.
Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz korišćenje stvarnog broja dana u periodu za koji
se obračunavaju kamate, odnosno za period od, i uključujući, dan dospijeća prethodnog kupona do, ali ne
uključujući, dan dospijeća sljedećeg kupona.
Potraživanja prema Emitentu po osnovu kamata na Obveznice zastarijevaju u roku od 3 (tri) godine
od datuma dospijeća pojedinog iznosa kamata. Emitent se obavezuje da u slučaju neplaćenih dospjelih
kamata vlasnicima Obveznice, na iznos obračunate a neplaćene redovne kamate, obračuna i plati zakonsku
zateznu kamatu.
Glavnica Obveznica će se isplatiti odjednom po nominalnoj vrijednosti, na dan konačnog dospijeća
Obveznica.
Potraživanja prema Emitentu iz glavnice Obveznica zastarijevaju u roku od 5 (pet) godina od datuma
dospijeća glavnice. Emitent se obavezuje da u slučaju neplaćene dospjele glavnice vlasnicima
Obveznice obračuna i plati zakonsku zateznu kamatu na dospjelu neplaćenu glavnicu.
Stopa zatezne kamate utvrđuje se u visini osnovne stope zatezne kamate uvećane za sedam
procentnih poena. Osnovna stopa zatezne kamate je kamatna stopa koju utvrđuje Evropska
centralna banka za glavne operacije refinansiranja (main refinancing operation) i koja važi prvog
dana kalendarskog polugodišta na koje se odnosi. Stopa zatezne kamate utvrđuje se polugodišnje,
a obračunava godišnje. Stopa zatezne kamate utvrđuje se za polugodišta od 1. januara do 30. juna i
od 1. jula do 31. decembra.
Ukoliko će dan dospijeća glavnice, kamata ili drugih iznosa koji proizlaze iz Obveznica, biti neradni
13
dan, isplata će se izvršiti prvog sljedećeg radnog dana. Time se smatra da je isplata uredno izvršena
na datum dospijeća. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan CDA i banaka u Crnoj Gori.
Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se obračun za kalendarski broj dana i koristi se sljedeći
matematički izraz:
Za godinu koja nije prestupna
Za prestupnu godinu
gdje oznake imaju sljedeće značenje:
Zk = zatezna kamata
C = glavnica
p = stopa zatezne kamate utvrđena za polugodište na koje se odnosi
d = broj dana.
Pod pretpostavkom da će se upis i uplata Obveznica izvršiti 23.12.2014. godine, kamate će se
isplaćivati prema sljedećem planu otplate:
Datum isplate
Za razdoblje od i uključujući od:
23.06.2015.
23.12.2015.
23.06.2016.
23.12.2016.
23.06.2017.
23.12.2017.
23.06.2018.
23.12.2018.
23.06.2019.
23.12.2019.
23.06.2020.
23.12.2020.
23.06.2021.
23.12.2021.
23.12.2014.
23.06.2015.
23.12.2015.
23.06.2016.
23.12.2016.
23.06.2017.
23.12.2017.
23.06.2018.
23.12.2018.
23.06.2019.
23.12.2019.
23.06.2020.
23.12.2020.
23.06.2021.
Za razdoblje do, ali ne
uključujući:
23.06.2015.
23.12.2015.
23.06.2016.
23.12.2016.
23.06.2017.
23.12.2017.
23.06.2018.
23.12.2018.
23.06.2019.
23.12.2019.
23.06.2020.
23.12.2020.
23.06.2021.
23.12.2021.
Postojeći datumi plana otplate će se izmijeniti uz zadržavanje navedenih proporcija između datuma
isplate i razdoblja obračuna kamate u zavisnosti od datuma upisa emisije u registar emitenata kod
Komisije i upisa Obveznica na račune kupaca kod CDA.
U slučaju izmjene datuma plana otplate u skladu sa prethodnim stavom, Emitent će se pridržavati
14
svih odredbi Prospekta i obavijestiti javnost o izmjeni datuma plana otplate tako što će izmjenu
učiniti javnom u skladu sa odredbama prethodnih stavova ovog člana putem svog internet sajta
http://www.hipotekarnabanka.com/.
1.10 Pravo na prijevremeni otkup i isplatu, i garancije za izvršenje
obaveza
Emitent nema pravo na prijevremeni otkup Obveznica koje su predmet emisije.
Imaoci Obveznica nemaju pravo na prijevremenu isplatu Obveznica koje su predmet emisije.
Ne postoje garancije za izvršenje obaveza po osnovu Obveznica na koje se Prospekt odnosi.
1.11 Oporezivanje
Sljedeći opis poreskog tretmana u vezi sa Obveznicama temelji se na crnogorskim zakonima i drugim
propisima na snazi u vrijeme izrade ovog Prospekta i ne predstavlja kompletnu analizu svih poreskih
aspekata vlasništva ili bilo kakvog drugog raspolaganja Obveznicama. Sve eventualne naknadne
izmjene propisa, tumačenja, sudske i upravne odluke mogu izmijeniti ovdje navedeno i imati poreske
posljedice za vlasnika Obveznica. Emitent neće raditi dopunu Prospekta niti obavještavati vlasnike
Obveznica o eventualnim naknadnim izmjenama propisa, osim u slučajevima kada je to zakonskim
propisima izričito propisano.
Svaki budući vlasnik Obveznica trebao bi se savjetovati sa svojim poreskim savjetnikom o poreskim
posljedicama koje za njega mogu proizaći iz vlasništva ili bilo kakvog raspolaganja Obveznicama,
uključujući primjenjivost i učinak poreskih propisa Crne Gore i drugih država ili poreskih međunarodnih
ugovora, kao i moguće izmjene i dopune relevantnih poreskiih propisa Crne Gore i drugih država
ili poreskih međunarodnih ugovora, kao i moguće izmjene i dopune relevantnih poreskih propisa
koje su u toku ili su predložene do dana izdavanja ovog Prospekta, te o izmjenama i dopunama
relevantnih poreskih propisa nakon datuma izrade ovog Prospekta.
Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 65/2001,12/ 2002, 80/2004,
40/2008, 86/2009, 40/2011, 14/2012 i 61/13) “Zakon o porezu na dobit”), prihodi koje pravna lica rezidenti Crne Gore ostvare od kamata, uključujući i kamate iz Obveznica, ulaze u osnovicu poreza
na dobit zajedno sa redovnim prihodima od poslovanja. Dobit se oporezuje porezom na dobit po
stopi od 9% (devet odsto).
Prihodi koje pravna lica – nerezidenti ostvare od kamata u Crnoj Gori, uključujući i kamate iz Obveznica,
podliježu obračunu poreza po odbitku od 9% (devet odsto), osim ako važeći međunarodni ugovori o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne propisuju drugačije.
Prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 65/01,12/02, 37/04,
29/05, 78/06, 4/07, 86/09, 40/11, 14/12, 6/13 i 62/13) (“Zakon o porezu na dohodak”), dohodak koji
fizička lica - rezidenti Crne Gore ostvare od kamata, uključujući i kamate iz Obveznica podliježe
oporezivanju po stopi od 9% (devet odsto).
Dohodak koji fizička lica – nerezidenti ostvare od kamata u Crnoj Gori, uključujući i kamate iz
Obveznica, podliježe obračunu poreza po odbitku od 5% (pet odsto), osim ako važeći međunarodni
ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne propisuju drugačije.
15
Isplata kamata iz Obveznica ne podliježe obračunu i plaćanju poreza na dodatu vrijednost u Crnoj Gori.
Shodno poreskim propisima Crne Gore isplata glavnice Obveznica ne podliježe oporezivanju.
Kapitalna dobit u smislu ovog Prospekta je prihod ostvaren prodajom Obveznica, u iznosu razlike
između cijene po kojoj je Obveznica prodata i cijene po kojoj je uplaćena, odnosno kupljena.
Kapitalna dobit koju prodajom Obveznica ostvare pravna lica – rezidenti Crne Gore ulazi u osnovicu poreza
na dobit zajedno sa redovnim prihodima od poslovanja po stopi od 9% (devet odsto) u skladu sa Zakonom
o porezu na dobit.
Kapitalna dobit koju prodajom Obveznica ostvare fizička lica – rezidenti Crne Gore podliježe plaćanju
poreza na dohodak po stopi od 9% (devet odsto) u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.
1.12 Naziv i adresa institucije preko kojih Emitent podmiruje obaveze
prema kupcima Obveznica
Hipotekarna banka AD Podgorica, ul. Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica, Crna Gora.
1.13 Izjava o investiranju
Cilj upotrebe prikupljenog fonda je dalji rast bilansne sume Emitenta i ekspanzije kreditne aktivnosti,
investicione aktivnosti. Emitent smatra da ima prostora na trzištu Crne Gore za dalji rast sopstvene bilanse
sume, prihoda i profita.
1.14 Izvještaji o politici isplaćivanja dividende
Emitent nije vršio isplate dividendi u poslednjih 5 (pet) godina, već je reinvestirao ostvarenu dobit.
U skladu sa poslovnom praksom Emitenta iz prethodnih godina, ne očekuje se isplata dividendi u
periodu od sljedeće 2 (dvije) godine.
,
16
1.15 Uslovi ponude
Uslovi ponude
Naziv
Prva emisija subordinisanih obveznica
Hipotekarne banke AD Podgorica
putem javne ponude
Nominalni iznos emisije
EUR 10.000.000,00 (eura deset miliona)
Nominalni iznos jedne Obveznice:
EUR 100,00 (eura sto)
Minimalna pojedinačna uplata:
EUR 10.000,00 (eura deset hiljada),
odnosno 100 (sto) komada
Valuta uplate i isplate:
Euro
Godišnja fiksna kamatna stopa:
6%
Isplata kupona:
Polugodišnje
Dospijeće:
2021. godine
Cijena Obveznica:
100% nominalne vrijednosti
Prinos na Obveznice:
6% godišnje fiksno
Godina izdanja:
2014. godina
17
2. PODACI O PRAVNOM STATUSU
I KAPITALU EMITENTA
2. PODACI O PRAVNOM STATUSU I KAPITALU EMITENTA
2.1 Osnovni podaci o Emitentu
Hipotekarna banka AD Podgorica
Adresa sjedišta:
Ul. Josipa Broza Tita br. 67,
81000 Podgorica,
Crna Gora
fax:
e-mail:
+382 (0)77 700 071
hipotekarna@hb.co.me
Transakcioni račun:
web:
S.W.I.F.T.:
907-52001-93
http://www.hipotekarnabanka.com/
HBBAMEPG
Pravni oblik:
Datum osnivanja:
Akcionarsko društvo
14. novembar 1991. godine
Matični broj:
Broj potvrde o upisu u CRPS:
Šifra djelatnosti:
02085020;
4-0004632/056;
64.19. Ostalo monetarno posredovanje
Registarski broj u Registru
emitenata hartija od vrijednosti
kod Komisije:
Broj: 3
Ukupan broj zaposlenih u Banci je 175 od čega su:
» Magistar nauka - 6 zaposlenih;
» Visoka stručna sprema - 82 zaposlenih;
» Bachelor - 27 zaposlenih;
» Viša stručna sprema - 12 zaposlenih i
» Srednja stručna sprema - 48.
19
Poslovna mreža Hipotekarne banke AD Podgorica
Centrala Hipotekarne banke AD Podgorica
Adresa: Ul. Josipa Broza Tita br. 67
Tel: +382 (0) 77 700 001;
Fax: +382 (0) 77 700 071
Filijale
Filijala Podgorica
Adresa: Ul. Slobode br. 19
Tel: +382 (0) 77 700 080; 081; 082; 083; 084;
085; 086; 087;
Fax:+382 (0) 77 091
Filijala Nikšić
Adresa: Trg Save Kovačevića bb
Tel: +382 (0) 77 700 180; 182; 183; 184;
Fax:+382 (0) 77 700 185
Filijala Bar
Adresa: Ul. Maršala Tita br. 15
Tel: +382 (0) 77 700 131; 130; 132; 133;
Fax:+382 (0) 77 700 135
Filijala Budva
Adresa: Mediteranska br. 4
Tel: +382 (0) 77 700 122; 120; 121; 123; 124;
Fax:+382 (0) 77 700 125
Filijala Kotor
Adresa: SC Kmalija, Trg M. Petrovića bb
Tel: +382 (0) 77 700 110; 112; 113; 114;
Fax:+382 (0) 77 700 115
Filijala Herceg Novi
Adresa: Ul. Njegoševa br. 52
Tel: +382 (0) 77 700 140; 141; 142; 143;
Fax:+382 (0) 77 700 145
Filijala Bijelo Polje
Adresa: Ul. Slobode bb
Tel: +382 (0) 77 700 171; 172; 173;
Fax:+382 (0) 77 700 175
Filijala Berane
Adresa: Ul. Mojsija Zečevića bb
Tel: +382 (0) 77 700 168; 167; 166;
Fax:+382 (0) 77 700 165
Filijala Ulcinj
Adresa: Ul. 29. Novembra bb
Tel: +382 (0) 77 700 210; 211; 212;
Fax:+382 (0) 77 700 215
Filijala Danilovgrad
Adresa: Ul. Baja Sekulića br. 8
Tel: +382 (0) 77 700 230; 231;
Fax:+382 (0) 77 700 232
Ekspoziture
Ekspozitura Podgorica
Ekspozitura Tivat
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130
Tel: +382 (0) 77 700 101; 103; 104;
Fax:+382 (0) 77 700 105
Adresa: Porto Montenegro, Obala BB/Teuta
Tel: +382 (0)77 700 235; 236; 237;
Fax:+382 (0)77 700 238
Ekspozitura Podgorica
Ekspozitura Tivat
Adresa: Ul. Đoka Miraševića M3
Tel: +382 (0) 77 700 200; 201; 202; 203;
Fax:+382 (0) 77 700 204
Adresa: Ul. 21. Novembra br. 21
Tel: +382 (0) 77 700 151; 150; 152; 153; 154;
Fax:+382 (0) 77 700 155
Ekspozitura Podgorica
Ekspozitura Tuzi
Adresa: Ul. Josipa Broza Tita br. 67
Tel: +382 (0) 77 700 032; 033; 034; 039; 058; 059; 077;
Fax:+382 (0) 77 700 038
Adresa: Tuzi bb
Tel: +382 (0) 77 700 097; 098; 096;
Fax:+382 (0) 77 700 095
Ekspozitura Podgorica
Ekspozitura Cetinje
Adresa: Cetinjski put bb, Donja Gorica
Tel: +382 (0) 77 700 127;
Fax:+382 (0) 77 700 129
Adresa: Ul. Bajova br. 74
Tel: +382 (0) 77 700 160; 161; 162;
Fax:+382 (0) 77 700 163
20
2.2 Iznos ukupnog i iznos akcijskog kapitala sa stanjem na dan
posljednjeg periodičnog obračuna i posljednjeg godišnjeg računa
Kapital (U hiljadama EUR)
31.07.2014.
31.12.2013.
Akcijski kapital
16.006
16.006
Emisiona premija
Neraspoređena dobit /
(Akumulirani gubitak)
Dobit tekuće godine
7.444
7.444
0
1.311
1.724
2.367
Ostale rezerve
5.511
1.734
Ukupan kapital
30.684
28.862
2.3 Svojinska struktura akcijskog kapitala sa stanjem na tri dana prije
podnošenja zahtjeva
Ime i prezime / naziv
kompanije
Adresa prebivališta /
poslovna adresa (mjesto
ulica i broj)
Josipa Broza Tita 67
1.
HB - Zbirni kastodi račun 4
2.
CERERE S.p.A.
Via di Torrebianca 43,
Trieste, Italy
3.
GORGONI ANTONIA
4.
GORGONI LORENZO
5.
TODOROVIĆ MILJAN
6.
PODRAVSKA BANKA DD
7.
NEREO FINANCE S.A.
8.
JUGOPETROL AD KOTOR
9.
MONTINARI DARIO
10. MONTINARI SIGILFREDO
Podaci o akcijama
Broj
Procentualno
akcija
učešće
5.281
16,8695
4.360
13,9275
Corso Piave 16, Lecce, Italy
3.131
10,0016
Cutrofiano, Via Umberol,
Italy
2.591
8,2766
2.316
7,3982
2.047
6,5389
1.524
4,8682
1.472
4,7021
Piazza Libertini 10, Italy
1.445
4,6159
Via P.Cecere 3, Lecce, Italy
1.445
4,6159
Salita Alla Madonna di
Gretta 2/5 Trieste, Italy
Opatička 3, Koprivnica,
Hrvatska
L-1510 Luxembourg 38,
Avenue de la Faiencerie,
Luxembourg
Trg Mata Petrovića broj 2,
Kotor
11.
MONTINARI ANDREA
Via Tondi 2, Lecce, Italy
1.444
4,6127
12.
MONTINARI PIERO
Via Tondi 4, Lecce, Italy
1.444
4,6127
13.
GORGONI PAOLO
VIA CARDUCCI
489
1,5620
2.316
7,3982
31.305
100,0000
14. OSTALI
UKUPNO
21
2.4 Broj akcija svake klase osnivačkog i akcijskog kapitala, nominalna
vrijednost akcija, i iznos plaćen za akcije
Datum
Broj emitovanih
akcija
Nominalna
vrijednost
akcije (u EUR)
Uplaćen iznos
po emisiji
(u EUR)
Svojinska
transformacija
21.04.2001.
16.988
511,29
8.685.794,52
Emisija akcija
26.04.2002.
5.000
511,29
2.556.450,00
Emisija akcija
putem javne
ponude
11.04.2003.
4.229
511,29
2.162.245,41
Povlačenje
16.10.2003.
-895
511,29
- 457.604,55
Emisija akcija
radi prodaje
postojećim
akcionarima po
osnovu prava
preče kupovine
08.06.2004.
983
511,29
502.598,07
Emisija akcija
emitovana
unaprijed
određenom licu
07.12.2007.
5.000
511,29
2.556.450,00
Tip emisije
UKUPNO:
31.305
2.5 Kapitalske veze sa drugim pravnim licima.
Emitent nema kapitalske veze sa drugim pravnim licima.
22
16.005.933,45
3. PODACI O POSLOVNOJ
AKTIVNOSTI EMITENTA
3. PODACI O POSLOVNOJ AKTIVNOSTI EMITENTA
3.1 Pregled poslovanja
Osnivanje Emitenta
E
mitent je registrovan kao akcionarsko društvo u Centralnom registru Privrednih subjekata
Poreske uprave pod registracionim brojem 4-0004632. Emitent je kod Komisije upisan u Registar
emitenata hartija od vrijednosti pod brojem 3 (Rješenje broj 02/3-1/2-01). CBCG je Rješenjem broj
0101-75/1-2002 od 18. decembra 2002. godine izdala Emitentu dozvolu za rad.
U skladu sa Zakonom o bankama, Ugovorom o osnivanju, Statutom i Rješenjem Centralne banke
Crne Gore, Emitent obavlja poslove primanja novčanih depozita i odobravanja kredita za sopstveni
račun.
Pored bankarskih poslova iz prethodnog stava, Emitent može da obavlja i sljedeće poslove:
» izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza,
» kupovina, prodaja i naplata potraživanja (faktoring, forfeting i dr.),
» izdavanje, obrada i evidentiranje platnih instrumenata,
» platni promet u zemlji i sa inostranstvom
» finansijski lizing,
» poslove sa hartijama od vrijednosti
» trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
»
stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
»
finansijskim derivatima,
» depo poslove,
» izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i
preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja,
» iznajmljivanje sefova,
» poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove banke i
poslove neposredno povezane sa poslovima Emitent, u skladu sa Statutom.
» Emitent može, uz prethodno odobrenje Centralne banke, obavljati i druge poslove, u skladu
sa zakonom.
Organi upravljanja Emitentom su: Skupština akcionara i Odbor direktora. Odbor direktora Emitenta
ima dva stalna tijela i to: Odbor za reviziju i Odbor za upravljanje kreditnim rizikom. Članove Odbora
direktora bira Skupština akcionara. Odbor direktora ima 7 (sedam) članova, od kojih većinu čine
nezavisni članovi.
24
Organizaciona šema
ORGANIZACIONA ŠEMA HIPOTEKARNE BANKE A.D. PODGORICA
Depoziti
U 2013. godini je ostvaren rast depozita od preko 36% u odnosu na 2012. godinu, što pokazuje da je
povjerenje građana i privrede u Emitenta značajno raslo i u 2013.godini. Porast oročenih depozita je
bio 29,48%, dok je rast depozita po viđenju iznosio 46,50%.
Emitent je održao adekvatnu strukturu depozita sa aspekta učešća oročenih i depozita po viđenju
u ukupnim depozitima. Dodatno je ostvareno poboljšanje u strukturi oročenih depozita u korist
povećanja dugoročnih depozita, čiji porast iznosi 16,93%.
Stanje ukupnih depozita:
Datum
Ukupno depoziti
Oročeni depoziti
A vista depoziti
31.12.2012.
118.200.336
69.171.766
49.028.570
31.12.2013.
161.390.317
89.561.343
71.828.974
25
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ukupno depoziti
Oročeni depoziti
31.12.2012.
A vista depoziti
31.12.2013.
U ukupnim depozitima, učešće depozita pravnih lica je 53,38% dok je učešće depozita fizičkih lica
46,62%.
Fizička lica 46,62%
Pravna lica 53,38%
Učešće oročenih depozita u ukupnim depozitima iznosi 55,49%, dok su a vista depoziti zastupljeni
sa 44,51%.
Oročeni 55,49%
26
A Vista 44,51%
Navedeni porast depozita je rezultat rasta broja klijenata, kao i porasta povjerenja u Emitenta.
» Depoziti fizičkih lica
Ukupni depoziti fizičkih lica su na kraju 2013. godine bilježili rast od 24,97% u odnosu na 2012.
godinu. Rast je ostvaren kako kod a vista depozita tako i kod oročenih.
Datum
Ukupno
Oročeni
A vista
31.12.2012.
60.205.983 €
45.772.514 €
14.433.469 €
31.12.2013.
75.239.953 €
55.618.680 €
19.621.273 €
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ukupno depoziti
Oročeni
31.12.2012.
A vista
31.12.2013.
Rast a vista depozita iznosio 35,94%, dok je oročena štednja fizičkih lica porasla za 21,51%.
» Depoziti pravnih lica
Ukupna štednja pravnih lica je povećana za 48,55% i to a vista depozita za 50,91% a oročenih depozita
za 45,06%.
Datum
Ukupno
Oročeni
A vista
31.12.2012.
57.994.353 €
23.399.252 €
34.595.101 €
31.12.2013.
86.150.364 €
33.942.663 €
52.207.701 €
27
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ukupno depoziti
Oročeni
A vista
31.12.2012.
31.12.2013.
Plasmani
Emitent je i tokom 2013. godine nastavio sa pružanjem kontinuirane kreditne podrške postojećim
klijentima uz istovremeno odobravanje plasmana velikom broju novih klijenata.
Jedna od prepoznatljivih karakteristika Emitenta je što klijentima, osim odobravanja plasmana
istovremeno pruža savjetodavne usluge, a sve u cilju unaprijeđenja poslovanja i ostvarivanja boljih
poslovnih rezultata kako Emitenta tako i njegovih klijenata.
I pored konzervativne politike pri odobravanju kredita, ukupan iznos kreditnog portolija se u odnosu
na prethodnu godinu povećao za 6,36%. Rast kreditnog portfolija fizičkih lica iznosi 22,84% dok rast
kreditnog portfolija pravnih lica iznosi 1,25%.
Datum
31.12.2012.
31.12.2013.
Ukupno
117.465.449
124.935.336
Pravna lica
89.597.622
90.703.355
Fizička lica
27.867.827
34.231.981
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Ukupno
Pravna lica
31.12.2012.
28
Fizička lica
31.12.2013.
U 2013. godini Emitent je održao izdate garancije na približno istom nivou kao i u 2012. godini.
Datum
31.12.2012.
31.12.2013.
Iznos izdatih garancija
45.703.602 €
45.802.797 €
Stanje na dan 31.12.
36.357.624 €
40.346.886 €
» Struktura - klijenti
U strukturi ukupnih kredita, krediti stanovništvu čine 27,40%, dok udio kredita pravnim licima čini
72,60% ukupnog kreditnog portfolija.
Fizička lica 27,40%
Pravna lica 72,60%
I u 2013.godini Emitent je u saradnji sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) nastavio
realizaciju kreditne linije za mala i srednja preduzećima (MSP) po izuzetno povoljnim uslovima u
dijelu kamatne stope i roka vraćanja kredita. Sredstvima kredita EBRD Emitent finansira projekte
malih i srednjih preduzeća u oblasti: industrije, usluga, turizma, zaštite životne sredine i uštede
energije.
Emitent je nastavio uspješnu saradnju i sa Evropskim Fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE) i
Investiciono razvojnim fondom (IRF) na polju plasiranja kredita pod povoljnim uslovima.
U svojoj ponudi za pravna lica, Emitent ima gotovinske kredite, revolving kredite, kredite za plaćanje
obaveza dobavljačima, za kupovinu automobila, za refinansiranje obaveza kod drugih banaka,
za finansiranje izvoznih potraživanja, za kupovinu opreme, za adaptaciju poslovnih prostora, za
pripremu turističke sezone, overdraft kredite, faktoring, kao i sve vrste garancija. Poseban akcenat
u prethodnoj godini je stavljen na razvoj podrške privrednim subjektima kroz korišćenje faktoring
poslova, tako da je veliki broj klijenata uspio da na ovaj način poboljša svoju likvidnost.
Emitent, takođe, nudi širok spektar kredita za stanovništvo: gotovinske, namjenske, studentske, kredite
za kupovinu automobila, za adaptaciju i izgradnju, za pomorce, za razvoj turizma, poljoprivredne
kredite, overdraft kredite, limite za kupovinu na rate i dr., kao i sve vrste garancija.
Poslovna mreža i kanali distribucije
Emitent se sa posebnom pažnjom odnosi prema svojim poslovnicama, kako bi svi klijenti na adekvatan
način imali mogućnost da kvalitetno zadovoljavaju svoje potrebe. Dosljedno ovome, Emitent je u maju
mjesecu 2013. godine otvorio filijalu u ul. Slobode 91, koja je koncipirana tako da klijenti mogu komfornije
29
i brže ispuniti sve svoje potrebe za bankarskim uslugama. Tokom 2014. godine otvorene su i dvije nove
poslovnice: jedna u Porto Montenegru u Tivtu i u Podgorici u Bulevaru Svetog Petra Cetnjskog.
Fokus Emitenta u novotvorenim poslovnicama dat je poslovima sa stanovništvom i finansiranju malih
i srednjih preduzeća. Prostori Emitenta svojim položajem omogućavaju odličan pristup građanima
i opremljeni su u cilju pružanja sveobuhvatnih bankarskih usluga klijentima. U jednom dijelu nove
poslovnice u Podgorici otvorena je i zona koja radi 24h, prva takve vrste u Crnoj Gori.
Osim razgranate poslovne mreže, Emitent je svojim klijentima dostupan i putem ostalih kanala
distribucije – mreže bankomata i EFTPOS terminala, putem internet bankarstva HBklik, mHbklik
usluge (mobilno bankarstvo), virtuelnog šaltera, Call Centra.
Posebna pažnja posvećuje se upravljanju poslovnom mrežom, kontinuiranoj edukaciji zaposlenih, te
uređenju i opremanju poslovnica radi pružanja što kvalitetnijih usluga klijentima.
Novi proizvodi i usluge
Emitent kontinuirano radi na poboljšavanju postojeće ponude i razvoju novih proizvoda i usluga
nastojeći da održi i unaprijedi kvalitet i konkurentnost na tržištu.
Uvođenjem Debit MasterCard® PayPass™ platnih kartica u okviru svog Premium programa, Emitent
je omogućio svojim klijentima da po prvi put koriste inovativnu beskontaktnu platnu tehnologiju, ne
samo u Crnoj Gori, već i širom svijeta.
Oslanjajući se na partnerstvo sa kompanijama MasterCard i Crnogorskim Telekomom i prateći
trendove vezane za nove tehnologije, Emitent je svim klijentima omogućio značajnu uštedu vremena
prilikom plaćanja, zadržavajući sve povoljnosti pri plaćanju kao što su popusti i plaćanje na rate.
Istovremeno kartica ispunjava sve sigurnosne standardne, zahvaljujući tehnologiji zaštitnog kodiranja
Debit MasterCard®PayPass™.
Upravljanje sredstvima
Tokom 2013. godine Emitent je nastavio sa politikom stabilizacije domaćih izvora finansiranja,
proširenja deponentske baze, smanjivanja kratkoročnih u korist dugoročnih izvora finansiranja i
povlačenja novih kreditnih linija od banaka u inostranstvu i međunarodnih finansijskih institucija.
Služba upravljanja sredstvima je racionalnim upravljanjem likvidnošću, uspjela da održi nivo likvidnih
sredstava kao i ukupnu likvidnu poziciju Emitenta na zadovoljavajućem nivou. Uz to je dnevnim,
sedmičnim, dekadnim i mjesečnim planiranjima raspoloživih likvidnih sredstava vršila usklađivanje
izvora sredstava sa plasmanima. Kroz tijesnu saradnju sa ostalim sektorima i službama unutar
Emitenta, naročito sa Komercijalnim sektorom i Sektorom upravljanja rizicima, vršena je adekvatna
alokacija raspoloživih sredstava. Sve to je Emitentu omogućilo da redovno izvršava svoje obaveze
prema kreditorima, kao i da izađe u susret svim zahtjevima klijenata u najkraćim rokovima.
Dnevni koeficijent likvidnosti, koji se računa po metodologiji koju je propisala CBCG kretao se tokom
cijele 2013. godine iznad zakonski propisanog minimuma od 0,90.
30
Dnevna likvidnost
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013. godina
Dekadni koeficijent likvidnosti se,takodje, kretao iznad zakonski propisanog minimuma od 1,00.
Dekadna likvidnost
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013. godina
U cilju upravljanja likvidnošću na rok, Emitent je redovno pratio pokazatelje strukturne likvidnosti kroz
ročnu usklađenost finansijske aktive i pasive
U 2013. godini Emitent je aktivno učestvovao na aukcijama državnih zapisa i vodeći se regulativama CBCG,
koristio iste za pokriće dijela obavezne rezerve. Takođe, kroz aktivnosti Službe za brokersko-dilerske
poslove i Služe za kastodi poslove, Emitent je plasirao sredstva u hartije od vrijednosti kako u Crnoj Gori
tako i u regionu.
Služba upravljanja sredstvima je uspjela da ostvari izuzetan rezultat i po osnovu prihoda od realizovanih
kursnih razlika, što je rezultat adekvatnog upravljanja rizikom promjene deviznog kursa. Na kraju 2013.
godine ukupan prihod iz kursnih razlika iznosio je 379 hiljada EUR, što je imalo značajnog uticaja na
konačni finansijski rezultat Emitenta.
31
Platni promet
Cjelokupan platni promet Emitenta u 2013. godini karakteriše porast svih parametara poslovanja.
» Domaći platni promet
Ukupan broj transakcija u domaćem platnom prometu povećao se za 26% u odnosu na 2012. godinu.
Od toga je najveći porast ostvaren u broju internih transakcija između klijenata Emitenta. Ovaj porast
iznosi 33% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo pokazuje da se povećao i broj klijenata Emitenta, koji
sada svoja plaćanja izvršavaju unutar Emitenta. Broj eksternih transakcija se povećao za 19%, s tim
što je u strukturi eksternih naloga ostvaren porast i ‚malih’ naloga (< EUR1.000 porast 17%) i ‚velikih’
naloga (> EUR1.000 porast 23%).
Platne transakcije u zemlji
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Interne
Eksterne
2012
2013
Značajan porast je ostvaren i u broju elektronskih transakcija (e-banking), što znači da se klijenti sve
više okreću elektronskim aplikacijama i vrše plaćanja elektronskim platnim nalozima. Porast broja
elektronskih transakcija u domaćem platnom prometu iznosi 31% u odnosu na prošlu godinu.
Elektronska plaćanja u zemlji
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2012
2013
E-Banking
32
» Devizni platni promet
Ono što karakteriše devizni platni promet u 2013. godini je porast broja svih platnih transakcija
i dolaznih i odlaznih, dokumentarnih poslova i svih ostalih poslova koji su sastavni dio deviznog
platnog prometa.
Broj transakcija plaćanja prema inostranstvu porastao je za 22%. Broj elektronskih plaćanja prema
inostranstvu putem HB-klika (e-banking) porastao je za 22% u odnosu na 2012. godinu. Broj
ostvarenih priliva porastao je za 24% u odnosu na prethodnu godinu.
Devizne platne transakcije - prilivi/plaćanja
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Prilivi
Plaćanje
2012
2013
Elektronska plaćanja prema inostranstvu
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012
2013
E-Banking
33
Povećan je i broj izdatih ino garancija za 13% u odnosu na 2012. godinu.
Ukupni prihodi od naknada za usluge platnog prometa porasli su za 25% u odnosu na 2012. godinu. Od
toga je porast prihoda od domaćeg platnog prometa iznosio 34%, a od deviznog platnog prometa 17%.
Neto prihodi od ukupnog platnog prometa porasli su za 27% u odnosu na prethodnu godinu.
Prihodi od domaćeg i deviznog platnog prometa
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0
UPP
DPP
2012
2013
Neto prihodi platnog prometa
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0
UPP
DPP
2012
34
2013
Investiciono bankarstvo
» Brokerski poslovi
Emitent je u 2013. godini imao na berzi promet od 8,8 miliona EUR, što je za 29% više nego godinu
dana ranije. Od toga je na kupovnim transakcijama promet iznosio 4,82 miliona, dok je na prodajnim
transakcijama ostvaren promet od 3,98 miliona EUR. Rast prometa pratio je i rast provizije od
brokerskih poslova od koje je Emitent u 2013. godini prihidovao 21.476 EUR, što je za 25% više nego
godinu dana ranije.
Tržišno učešće Emitenta na crnogorskom tržištu iznosilo je 14,33%, što je stavlja na treće mjesto od
12 brokerskih kuća u Crnoj Gori. Usljed nelikvidnosti i stagnacije tržišta Emitent je počeo da se okreće
ka inostranim tržištima. Prethodne godine formirane su tehničke pretpostavke za nastup Emitenta na
inostranom tržištu, a ostvareni promet, mahom na dilerskim poslovima, iznosio je 1,92 miliona EUR.
» Dilerski poslovi
Na crnogorskom tržištu promet ostvaren dilerskim poslovima iznosio je u 2013. godini 780 hiljada
EUR. Prihod od vlasničkih hartija od vrijednosti na Berzi iznosio je 56.751 EUR, od čega 49.365 EUR
od dividende, a 7.386 od realizovane kapitalne dobiti. Ostvaren je i prihod od kamate po osnovu
obveznica Fonda rada od 31.000 EUR.
Na inostranom tržištu ostvaren je promet u dilerskim poslovima od oko 1,9 miliona EUR. Pri tome je
prihod od dividende iznosio 9.521 EUR, a od realizovane kapitalne dobiti 51.295 EUR, što u zbiru daje
60.816 EUR, ostvarenih od vlasničkih hartija izvan Crne Gore. U inostranstvu se ulagalo u zemlje u
okruženju, najviše u akcije koje se kotiraju na Beogradskoj berzi, a takođe je Emitent ulaganjima bio
prisutan na Banjalučkoj i Ljubljanskoj berzi.
Rezultat ostvaren dilerskim poslovanjem dobija na važnosti ukoliko se ima u vidu da je prinos ostvaren
trgovinom vlasničkim hartijama od vrijednosti bio oko 25% u odnosu na prosječno angažovana
sredstva, dok su u isto vrijeme berzanski indeksi u regionu stagnirali.
Poređenje performansi akcija dilerskog portfolia Emitenta i berzanskih indeksa u regionu
30
20
10
0
-10
Hipotekarna
banka
SBI TOP
BIRS
MONEX
BELEX
35
» Kastodi poslovi
Sa vrijednošću portfolia koji su im klijenti predali na staranje od 57,88 miliona EUR, Emitent je i dalje
ubjedljivi lider u oblasti kastodi poslovanja u Crnoj Gori. U 2013. Godini prihodi Službe za kastodi
poslove iznosili su 45.889 EUR, od čega je po osnovu transakcija ostvareno 8.954 EUR, a 36.935 EUR
na osnovu naknade o staranju nad akcijama.
Upravljanje rizicima
Upravljanje rizicima fokusira se primarno na identifikovanje, mjerenje, praćenje i kontrolu rizika,
s ciljem minimiziranja njihovih negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke. Aktivnim
pristupom ovim pitanjima, Sektor upravljanja rizicima implementirao je tehnike i procedure u cilju
stvaranja modernog sistema za upravljanje rizicima u skladu sa novim zakonodavstvom CBCG. Cilj
ovog poduhvata je generisanje adekvatnih informacija za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka koje
podrazumijevaju sagledavanje odnosa prinosa i rizika kod svake preduzete aktivnosti i proizvoda. S
tim u vezi, Sektor upravljanja rizicima sistematično i kontinuirano prati sljedeće vrste rizika: kreditni
rizik, tržišni rizik, rizik likvidnosti, rizik zemlje i operativni rizik.
» Kreditni rizik
Kreditnim rizikom kod Emitenta upravlja se na pojedinačnom nivou i na portfolio nivou.
Portfolio Emitenta na 31.12.2013. godine iznosio je EUR 124.935.336 što je za EUR 7.469.888 tj. 6,36%
veći iznos u odnosu na kraj 2012. godine.
Portfolio/rezerve 2008-2013
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
Dec 08
Dec 09
Dec 10
Krediti
Dec 11
Dec 12
Dec 13
Rezerve
Rezerve prema internom modelu su na početku 2013. godine iznosile EUR 3.992.992 i do kraja 2013.
povećale su se na EUR 4.660.557 tj sa 3.24% na 3,73%.
Kretanje rezervi prema internom modelu tokom 2013. godine
MODEL
Rezervacije
Portfolio
36
Početno
Stanje
3.992.991
Mart 2013
Jun 2013
Sep. 2013
Dec. 2013
4.199.695
4.446.473
4.616.882
4.660.556
123.097.334
123.475.188
128.301.478
131.882.610
124.935.336
3,24%
3,40%
3,47%
3,50%
3,73%
3.2 Pregled relativnih pokazatelja poslovanja
Najvažniji relativni pokazatelji koji su propisani Zakonom o bankama i drugim važećim dokumentima
za poslovanje Emitenta dati su u narednoj tabeli.
Limiti izloženosti:
» Emitent poštuje navedeni limit, na
30.06. prema grupi povezanih lica
najveća izloženost iznosila je 21,47%
SSB-a
Zbir svih velikih izloženosti Emitenta ne » Emitent poštuje navedeni limit, na
smije biti veći od 800% SSB
30.06.2014 ovaj racio iznosio je 372%
Prema pojedinom ili grupi povezanih lica
25% Sopstvenih Sredstva Emitenta (u daljem
tekstu: SSB)
Ukupna izloženost za sva lica povezana sa » Emitent poštuje navedeni limit; na
Emitentom ne smiju biti veća od 200% SSB
30.06. ovaj racio iznosio je 17%
Izloženost prema licu koje je član Odbora
» Emitent poštuje navedeni limit, na
direktora, odbora za reviziju, izvršnih
30.06. najveća izloženost iznosila je
direktora ili članova njihove porodice ne
0,75%
smije bti veća od 2% SSB
Prema pravnim licima koja kontrolišu lica iz
stava 4 ili članova njihove uže porodice ne » Emitent poštuje navedeni limit
smije biti veći od 10% SSB
Ukupna izloženost prema zaposlenom koji
nije tačka 3 ne smije biti veća od 1% SSB
» Emitent poštuje navedeni limit , na
30.06. najveća izloženost prema
zaposlenom je bila 0,36%
Izloženost prema akcionarima koji nemaju
kvalifikovano učešće ne smije biti veća od 10
% SSB
» Emitent poštuje navedeni limit, na
30.06. najveća izloženost prema
akcionaru koji nema kvalifikovano
učešće je bila 1,97%
Akcionari koji imaju kvalifikovano učešće u
» Emitent poštuje navedeni limit, na
Emitentu, pravna lica koja su po njihovom
30.06. najveća izloženost prema
kontrolom, pravna lica koja kontroliše lice
akcionaru koji ima kvalifikovano učešće
koje kontroliše Emitenta, pravnim licima
je bila 0,05%
koje kontroliše Emitent max do 20 % SSB
Minimalno potreban kapital Emitenta je » Emitent poštuje navedeni limit.
5M EUR. Minimalno potreban koeficijent
Koeficijent solventnosi na 30.06.2014
solventnosti je 10%
iznosio je 11,58%
37
3.3 Izjave o zavisnosti o licencama, patentima i drugim ugovorima
koji su od većeg značaja za poslovanje
Emitent posjeduje više licenci, od kojih su najznačajnije navedene u nastavku.
» IBM Informix Licence
Emitent posjeduje set IBM Informix licenci. Inicijalna licenca je nabavljena 2008. godine, dok je kasnije
rađena zamjena za Socket licence. Ovim setom licenci je omogućeno upisivanje 4GL aplikacija u
okviru aplikativnog softvera koji koristi Emitent (Dabar).
» Licenca za izdavanje i prihvat VISA i MASTER CARD platnih kartica:
Emitent posjeduje od 2008. godine licencu za izdavanje VISA platnih kartica (debitnih i kreditnih), odnosno
od druge polovine 2013. godine i za MASTER CARD. Emitent je 2013. godine postala punopravni član
(principal) i stekla pravo za prihvat svih VISA i MASTER platnih kartica izdatih u zemlji i inostranstvu. Bez
ovih licenci Emitent ne bi mogao nuditi usluge bezgotovinskog plaćanja svojim klijentima, kao i prihvat
platnih kartica za pravna lica.
3.4 Pregled važnijih tekućih investicija
Emitent trenutno nema važnijih tekućih investicija. Tokom prve polovine 2014. godine završene su investicije
u otvaranje Poslovnica u Tivtu, Porto Montenegro i Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog. Potencijalne
investicije koje se planiraju do kraja godine iznose oko EUR 100.000,00 i odnose se na nabavku novih
bankomata i unapredjenje softvera radi podrške novim proizvodima i novim kanalima prodaje.
3.5
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja
Prilikom ulaganja u hartije od vrijednosti investitor, u skladu sa vlastitim preferencijama odnosa rizika i
prinosa na ulaganja, svjesno preuzima pojedine vrste rizika. Prije razmatranja ulaganja u Obveznice Emitenta,
potencijalni investitor trebao bi uzeti u obzir činioce rizika izložene u nastavku, ali se investitor upućuje i
na vlastitu ocjenu i sud o finanijskom položaju Emitenta, uslovima izdavanja, uslovima i alternativama koje
mu stoje na raspolaganju kao i ostalim faktorima i infomacijama koje mogu uticati na uspjećnost izdavanja.
Generalne informacije o poslovanju Emitenta u prethodnih 5 (pet) godina (2009- 2013) date su u narednim
tabelama.
38
39
Osnovni rizici investiranja odnose se na rizike koji su u vezi sa poslovanjem Emitenta a ispoljavaju se
kao kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizi, rizik likvidnosti, rizik koncentracije i drugi.
Kreditni rizik
Emitent je izložen kreditnom riziku svojih komintenata. Neplaćena glavnica i/ili kamate od strane
komintenata može se negativno odraziti na finansijsko stanje Emitenta. U tom smislu, od suštinskog
značaja je sprovođenje dobrih praksi u skladu sa strategijom razvoja, internih politika i procedura, kao
i eksternih propisa vezanih za mjerenje, praćenje i upravljanje kreditnim rizikom. Kreditnim rizikom
kod Emitenta upravlja se na dva nivoa – na nivou pojedinačnog komintenta i na nivou kreditnog
portfolia. Posebna pažnja se posvećuje tranzicionim matricama, analizi nekvalitetnih kredita i kredita
u kašnjenju, kao i analizi velikih dužnika, odnosno svih komintenata i grupa povezanih kominetanata
prema kojima je ukupna izloženost veća od 10% sopstvenih sredstava Emitenta.
Tržišni rizik
Emitent je izložen tržišnom riziku u odnosu na promjenu kamatnih stopa, cijenu hartija od vrijednosti.
Izloženost tržišnim rizicima kod Emitenta je relativno niska. Emitent sprovodi investicionu aktivnost
kao mjeru aktiviranja viškova likvidnosti i ostvarenje umjerenog prinosa. Za sve izloženosti tržišnim
rizicima Emitent izdvaja dovoljan obim kapitala za pokriće neočekivanih gubitaka, u skladu sa
Odlukom CBCG u internim politikama i procedurama koje su usaglašene sa preporukama Basel–a II.
Operativni rizik
Rizici vezani za funkcionisanje informacionog sistema, za sprovodjenje procedura, za ljudski faktor,
za sporove protiv Emitenta, praćenje dokumentacije i procesa, proizilaze iz dnevnog poslovanja
Emitenta. Emitent je konstantno izložen ovom tipu rizika. Nefunkcionisanje operativnih faktora može
se negativno odraziti na finansijsko stanje Emitenta.
Upravljanje operativnim rizicima Emitenta je regulisano kako podzakonskim aktima Centralne banke
Crne Gore, tako i internim aktima politikama i procedurama. Pored navedenog, Emitent redovno
izvodi aktivnosti identifikacije i ocjenjivanja operativnih rizika na pojedinim procesima poslovanja. O
svim aktivnostima i problematici vezanoj za operativne rizike izvještava se redovno na mjesečnom i
kvartalnom nivou Odbor direktora.
Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti proizilazi iz neusklađenosti strukture aktive i pasive Emitenta što dovodi do
nemogućnosti izvršenja obaveza. Neusklađenost strukture aktive i pasive Emitenta može se
negativno odraziti na finansijsko stanje Emitenta. Upravljanje likvidnošću, kako operativnom tako i
strukturnom, kod Emitenta regulisano je Strategijom, Politikom i Procedurom upravljanja likvidnošću.
Takođe Emitent u skladu sa podzakonskim aktima ima Plan upravljanja likvidnosšću u nepredviđenim
situacijama i politiku sprovođenja stres testiranja likvidnosti.
Rizik konkurencije
Emitent posluje u konkurentom okruženju. Sve banke žele da se pozicioniraju na tržištu i žele veći
tržišni udio. Uslijed recesije i stagnacije u poslednjim godinama na bankarskom tržištu sistemske
40
banke nisu vršile ekspanziju i ostavljen je prostor koji bi mogao da se pokrije savremenim servisima,
uslugama i distribucijom.
Rizik promjene zakonske regulative
Emitent prilagođava svoje poslovanje promjenama u zakonskim propisima, koje regulišu poslovanje
bankarskog sektora uključujući i primjenu MSFI i odredbi Basel-a II. Dalje promjene u crnogorskom
i evropskim zakonima mogu imati uticaja na finansijsku poziciju i rezultate poslovanja Emitenta.
Emitent nastoji razvijati fleksibilnu strukturu i dinamičnost prilagođavanja kako bi proaktivno i
strateški zauzeo smjer u pravcu proaktivne implemenatcije zakona i kanalisanje u skladu sa strateškim
ciljevima.
Rizik koji se odnosi na opšte ekonomske, finansijske i druge uslove poslovanja
Za poslovanje i rezultat Emitenta važni su opšti ekonomski uslovi, stanje na finansijskim tržištima,
kretanje kamatnih stopa, kretanje valuta i drugi uslovi poslovanja. Svi navedeni faktori mogu da utiču
na nivo tražnje za proizvodima i uslugama Emitenta, na kreditnu sposobnost kao zajmodavca tako
zajmoprimca, likvidnost, nivo investiranja i tržišnu poziciju.
Recesija može uticati na smanjenje tražnje za kreditima i povećanje broja klijenata koji ne ispunjavaju
svoje obaveze. Takođe recesija utiče na banke da traže alternativna tržišta i korišćenje većeg
finansijskog inženjeringa.
Rizik održavanja potrebnog nivoa adekvatnosti kapitala
U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Internom Politikom ICAAP a i izvještavanjem po
ICAAPu, Emitent je u obavezi da održava minimalni pokazatelj adekvatnosti kapitala na nivou od 10%.
Emitent je donio Strategiju, Politike i Procedure praćenja adekvatnosti kapitala i stres testiranjima
koja omogućavaju Emitentu proaktivno praćenje adekvatnosti kapitala, kao i proceduru koju treba
slijediti u slučaju da projekcije ukažu na pad u odnosu na propisani nivo adekvatnosti kapitala. Bez
obzira na procedure, sposobnost Emitenta da obezbijedi kapital može biti ograničena određenim
faktorima kao što su: potrebna odobrenja regulatornih organa, odluke akcionara, opšti tržišni uslovi
i buduće finansijsko stanje, rezultati poslovanja i tokovi gotovine Emitenta.
Sudski sporovi
U momentu sastavljanja ovog Prospekta, ne postoji nijedan sudski ili drugi spor ili drugi pravni
postupak koji se vodi za ili protiv Emitenta koji bi mogao značajnije uticati na finansijski položaj
Emitenta.
Viša sila
Pod pojmom viša sila podrazumijevaju se događaji kao što su između ostalog: rat, invazija, teroristički
napadi, požari, poplave i druge klimatske i prirodne pojave koje mogu uzrokovati oštećenje Emitenta.
Navedeni događaji mogu imati negativan uticaj na finansijsko stanje Emitenta.
41
3.6
Faktori rizika u vezi sa Obveznicama
Prilikom ulaganja u hartije od vrijednosti, pa tako i u Obveznice, investitor, shodno vlastitim
preferencijama odnosa rizika i prinosa iz ulaganja, preuzima pojedine vrste rizika. Kod razmatranja i
donošenja odluke o ulaganju u Obveznice Emitenta, investitor bi trebao uzeti u obzir sve navedene
faktore i rizike ulaganja u Obveznice izložene u Prospektu.
Rizik promjene kamatnih stopa
Vlasnik Obveznice s fiksnom kamatnom stopom (kuponom) izložen je riziku pada cijene takve
obveznice kao rezultat promjene važećih tržišnih kamatnih stopa. Iako je kamatna stopa na Obveznicu
Emitenta fiksirana, kamatne stope na tržištu mijenjaju se svakog dana. Kako se tržišne kamatne stope
mijenjaju, tako se mijenja i cijena obveznica i to obično u suprotnom smjeru. Uopšteno, ako tržišna
kamatna stopa raste, cijena obveznice s fiksnom kamatnom stopom obično pada, dok se prinos na
takvu obveznicu ne izjednači s tržišnom kamatnom stopom i obrnuto, ako tržišna kamatna stopa
pada, cijena obveznice raste dok se prinos na takvu obveznicu ne izjednači s tržišnom kamatnom
stopom (tržišnim prinosom za takvu Obveznicu).
Ako investitor drži obveznicu od momenta kupovine na primarnom tržištu pa sve do dospijeća uz
uslov isplate cjelokupne glavnice po dospijeću, kretanje kamatnih stopa na tržištu, koje ostvaruju
uporedivi Emitenti, neće uticati na prinos koji će investitor ostvariti.
Rizik promjene tržišne cijene
Na tržišnu cijenu obveznica utiče veliki broj faktora, a neki primjeri obuhvataju promjene tržišnih
kamatnih stopa ,ekonomskih kretanja, politike centralnih banaka, ali i promjene potražnje za
određenom kategorijom obveznica. Uvažavajući međusobno djelovanje svih tržišnih faktora, vlasnik
obveznica može biti izložen riziku pada tržišne cijene obveznica ako ih prodaje prije dospijeća.
Rizik likvidnosti
Tržište kapitala u Crnoj Gori je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa
razvijenim tržištima, iako su posljednjih godina učinjeni značajni pomaci u smislu poboljšanja evropskih
standarda i regulative domaćeg tržišta kapitala. Bez obzira na uvrštenje Obveznica na Berzu, nema
nikakvih jemstava da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje Obveznicama, a koje
bi trajalo cijelo razdoblje do dospijeća Obveznica. U slučaju da se aktivno trgovanje ne razvije na
sekundarnom tržištu, takva činjenica bi mogla imati negativan efekat na cijenu Obveznice, a posebno
na njenu likvidnost.
42
4. PODACI O FINANSIJSKOJ
POZICIJI EMITENTA
4. PODACI O FINANSIJSKOJ POZICIJI EMITENTA
4.1 Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspjeha
B
anka je izvršila određene korekcije bilansnih i vanbilansnih pozicija bilansa stanja iskazanog na
31. decembra 2012. godine, kao i reklasifikacije bilansa stanja i bilansa uspjeha u cilju uporedivosti
sa finansijskim izvještajima za 2013. godinu koji su od 1. januara 2013. godine izmijenjeni u skladu
sa novom Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja
banaka („Sl. list CG“, br. 15/12 i 18/13), Odlukom o kontnom okviru za banke („Sl. list Crne Gore“ 55/12),
Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama („Sl. list Crne Gore“,
22/12, 55/12 i 57/13) i Uputstvom o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke,
ispravki vrijednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim
knjigama banaka za 2013. godinu („Sl. list Crne Gore”, br. 61/12).
Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama („Sl. list Crne Gore“,
br. 22/12, 55/12 i 57/13) (“Odluka”) podrazumijeva primjenu međunarodnih računovodstvenih
standarda prilikom vrednovanja stavki bilansne aktive i vanbilansnih stavki i iskazivanje u skladu sa
međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Banka je utvrdila metodologiju za procjenu obezvrjeđenja bilansne aktive i vjerovatnog gubitka po
vanbilansnim stavkama u skladu sa Odlukom. Banka metodologiju dosljedno primjenjuje, preispituje
najmanje jednom godišnje i po potrebi prilagođava rezultatima preispitivanja. Uputstvom o načinu
evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrijednosti i otpisanih stavki
bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu,
definisano je sljedeće:
»» Knjigovodstveno evidentiranje potraživanja klasifikovanih u klasifikacionu kategoriju E – gubitak,
»» Obračun i knjigovodstveno evidentiranje kamate na nekvalitetnu aktivu,
»» Knjigovodstveno evidentiranje rezervacija za potencijalne gubitke po regulatornom zahtjevu
i ispravke vrijednosti po MRS,
»» Evidentiranje rezervacija za potencijalne gubitke u skladu sa Odlukom u momentu prelaska
na novi kontni okvir (početno stanje u bilansu stanja),
»» Evidentiranje ispravke vrijednosti u momentu prelaska na novi kontni okvir (početno stanje
u bilansu stanja),
»» Obračun i knjiženje ispravke vrijednosti po MRS i rezervacija po Odluci od 1. januara 2013.
godine (u bilansu stanja i bilansu uspjeha).
Banka je u skladu sa uputstvom izvršila reklasifikacije bilansnih i vanbilansnih pozicija, obračunala
ispravke vrijednosti po MRS i regulatorne rezerve, a neto efekat od promjene načina procjenjivanja
rezervisanja evidentirala na teret Ostalih rezervi u okviru kapitala. Banka u skladu sa navedenim
regulatornim zahtjevima nije izvršila korekcije bilansa uspjeha uporednog perioda.
44
BILANS STANJA (U hiljadama EUR)
AKTIVA
31.12.2012.
45,516
31.12.2011.
38,500
-
26
Krediti i poslovi lizinga
117,465
113,481
Minus: Rezerve za kreditne gubitke
-3,953
-4,011
Hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća
6,505
2,569
Faktoring i forfeting
113
9
Potraživanja iz kastodi poslova
36
39
1,740
1,950
Stečena aktiva
575
478
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
248
230
Ostala aktiva
6,040
2,641
Minus: Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu
-508
-319
173,777
155,593
118,200
97,853
932
247
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
21,157
26,887
Obaveze prema Vladi
3,062
2,889
Ostale obaveze
4,731
3,952
Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim
izloženostima
954
675
149,036
132,503
Akcijski kapital
16,006
16,006
Emisiona premija
7,444
7,444
Revalorizacione rezerve
-20
-54
Neraspoređena dobit/(Akumulirani gubitak)
1,311
-306
Ukupan kapital
24,741
23,090
Ukupno pasiva
173,777
155,593
VANBILANSNA EVIDENCIJA
489,411
388,819
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, izuzev akcija
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Ukupna aktiva
PASIVA
Depoziti
Obaveze po osnovu kastodi poslova
Ukupne obaveze
KAPITAL
45
BILANS USPJEHA (U hiljadama EUR)
2012
2011
Prihodi od kamata
11,915
11,41
Rashodi kamata
-4,312
-3,873
Neto prihodi od kamata
7,603
7,532
Troškovi za gubitke
-1,651
-2,160
Neto prihodi
5,952
5,372
Prihodi od naknada
4,045
3,817
-751
-645
Neto prihodi od naknada
3,294
3,172
NETO PRIHODI OD KAMATA I NAKNADA
9,246
8,544
684
511
Opšti troškovi
-8,201
-7,379
NETO PRIHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI
1,729
1,676
Vanredni prihod
81
27
Vanredni rashod
-17
-13
Neto vanredni prihod
64
14
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
1,793
1,690
Porez na dobit
-176
-168
NETO DOBIT
1,617
1,522
Rashodi naknada
Ostali prihodi, neto
46
BILANS STANJA (U hiljadama EUR)
31.12.2013.
31.12.2012.
(korigovano)
26.684
20.366
Krediti i potraživanja od banaka
Krediti i potraživanja od klijenata
Investicione hartije od vrijednosti
- raspoložive za prodaju
51.692
122.734
24.595
119.374
7.720
239
- koje se drže do dospijeća
Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate
po metodi kapitala
Nekretnine, postrojenja i oprema
10.842
6.505
8
8
1.810
1.589
885
18
509
1.175
613
10
515
725
UKUPNA SREDSTVA
224.077
174.539
OBAVEZE
Depoziti banaka
Depoziti klijenata
Pozajmljena sredstva od banaka
Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata
Rezerve
Tekuće poreske obaveze
Odložene poreske obaveze
Ostale obaveze
434
163.207
20.357
5.119
1.080
252
1
4.765
733
118.920
17.495
6.877
852
202
2.998
UKUPNE OBAVEZE
195.215
148.077
KAPITAL
Akcijski kapital
Emisiona premija
Neraspoređena dobit/(Akumulirani gubitak)
Dobit tekuće godine
Ostale rezerve
16.006
7.444
1.311
2.367
1.734
16.006
7.444
-306
1.617
1.701
UKUPAN KAPITAL
28.862
26.462
UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE
224.077
174.539
VANBILANSNA EVIDENCIJA
501.522
487.523
SREDSTVA
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka
Nematerijalna sredstva
Odložena poreska sredstva
Ostala finansijska potraživanja
Ostala poslovna potraživanja
47
BILANS USPJEHA (U hiljadama EUR)
Prihodi od kamata
12.854
2012
(korigovano)
11.717
Rashodi od kamata
-4.632
-4.312
NETO PRIHODI OD KAMATA
8.222
7.405
59
18
Troškovi obezvrjeđenja
-1.041
-1.171
Troškovi rezervisanja
-206
-268
Prihodi od naknada i provizija
5.251
4.045
Rashodi naknada i provizija
-1.581
-751
NETO PRIHODI OD NAKNADA
3.670
3.294
Neto dobici od investicionih hartija od vrijednosti
497
136
Neto dobici od kursnih razlika
379
281
Troškovi zaposlenih
-4.137
-3.842
Opšti i administrativni troškovi
-4.295
-3.548
Troškovi amortizacije
-723
-804
Ostali rashodi
-126
-53
Ostali prihodi
313
345
OPERATIVNI PROFIT
2.612
1.793
Porez na dobit
-245
-176
NETO PROFIT
2.367
1.617
2013
Prihodi od dividendi
48
4.2
Izvještaji o izvršenoj reviziji
49
50
51
52
Revizorski izvještaj su dostupni na internet stranicama Emitenta na adresi: http://www.
hipotekarnabanka.com/izvjestaji/revizorski-izvjestaj/.
Emitent ne sastavlja konsolidovane izvještaje.
Emitent ne formira fond rezervi.
53
4.3 Iznos i struktura poreza, doprinosa, naknada i drugih obaveza
plaćenih u posljednje tri poslovne godine
Plaćene obaveze
2013. godina
2012. godina
2011. godina
Tekući porez, porez po odbitku i
plativi porezi
541.068,48
415.380,31
182.965,08
Zarade, bonusi i ostale naknade
2.232.897,98
2.075.519,32
1.957.793,75
PIO doprinos na teret zaposlenog i
poslodavca
660.192,90
624.608,72
592.524,57
Doprinos za zdravstveno osiguranje
na teret zaposlenog i poslodavca
396.093,19
374.546,46
354.449,56
Doprinos za nezaposlenost na teret
zaposlenog i poslodavca
32.180,83
30.441,22
28.808,62
Porez na zarade i ostala lična primanja
i doprinos komori, sindikatu, fondu
rada i za prevenciju invaliditeta i
rekreaciju zaposlenih
468.355,90
340.994,55
310.333,98
Prirez na porez
89.520,05
67.264,84
60.410,00
4.4 Naziv pravnog lica i ime i prezime fizičkog lica koje je izvršilo
reviziju
» Društvo za reviziju „Ernst & Young Montenegro“ d.o.o. Podgorica za 2011. godinu
» Društvo za reviziju „Ernst & Young Montenegro“ d.o.o. Podgorica za 2012. godinu
» Društvo za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Podgorica za 2013. godinu
54
4.5 Posebni pokazatelji za banke
Naziv pokazatelja
2013
2012
2011
Pokazatelj povrata na
prosječnu ukupnu aktivu
1,17%
1.05%
1,07%
Pokazatelj povrata na
ukupni prosječni kapital
8,51%
7,04%
6,80%
Odnos prihodonosne
aktive i ukupne aktive
66,24%
70,41%
72,99%
Odnos depozita i ukupnih
kredita i potraživanja (za
2012. godinu ukupnih
kredita)
107,90%
99,38%
86,67%
Ukupne ispravke
vrijednosti za kredite i
potraživanja (za 2012.
godinu rezervacije)
4,7 miliona EUR
3,9 miliona EUR
4 miliona EUR
Ukupne ispravke
vrijednosti za ostalu aktivu
(za 2012. godinu rezerve)
351 hiljada EUR
508 hiljada EUR
319 hiljada EUR
Ulaganja banke u druga
pravna lica
Broj velikih izloženosti
prema jednom korisniku ili
grupi povezanih korisnika
Zbir velikih izloženosti/
sopstvena sredstva
Tačka 4.6 Prospekta.
17
14
19
234%
196,6%
163%
55
4.6 Ulaganja Emitenta u druga pravna lica.
Emitent ne posjeduje preko 10% učešća u drugim pravnim licima.
56
5. PODACI O ODGOVORNIM
LICIMA EMITENTA
5. PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA
1. Sigilfredo Montinari
Sigilfredo Montinari, sa adresom Via P. Cecere 3, Leće, Republika Italija je predsjednik Odbora
direktora Emitenta. Gospodin Montinari posjeduje visoku stručnu spremu (“VSS”) i 23 godine
relevantnog radnog iskustva. Vlasnik je 4.62% odnosno 1.445 običnih akcija Emitenta i 5,76% odnosno
38.529 akcija Podravske banke d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska. Zamjenik je predsjednika
Nadzornog odbora Podravske banke d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska.
2. Božana Kovačević
Božana Kovačević, sa adresom ul. Vinodolska br. 51, Koprivnica, Republika Hrvatska je zamjenik
predsjednika Odbora direktora Emitenta. Gospođa Kovačević posjeduje VSS i ima 32 godine
relevantnog radnog iskustva.
3. Dolly Predović
Dolly Predović, sa adresom Via Visconti di Modrone 1, Milano, Republika Italija, je član Odbora
direktora Emitenta. Gospođa Predović posjeduje VSS i 25 godina relevantnog radnog iskustva. Član
je Nadzornog odbora Podravske banke d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska i član Odbora direktora
Pirelli RE Milano, Republika Italija. Gospođa Predović je u bračnoj vezi sa gospodinom Miljanom
Todorovićem, članom Odbora direktora Emitenta.
4. Miljan Todorović
Miljan Todorović, sa adresom Salita Madona di Greta 2/5,Trst, Republika Italija je član Odbora
direktora Emitenta. Gospodin Todorović posjeduje VSS i 28 godina relevantnog radnog iskustva.
Vlasnik je 7,4% odnosno 2.316 običnih akcija Emitenta, 55% odnosno 165.000 akcija Cerere S.p.A.
Trst, Republika Italija i 8,33% odnosno 55.731 akcija Podravske banke d.d. Koprivnica, Republika
Hrvatska. Predsjednik je Nadzornog odbora Podravske banke d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska
i glavni izvršni direktor Cerere S.p.A. Trst, Republika Italija. Gospodin Todorović je u bračnoj vezi sa
gospođom Dolly Predović, članom Odbora direktora Emitenta.
5. Renata Vinković
Renata Vinković, sa adresom ul. Križevačka br. 31b, Koprivnica, Republika Hrvatska, je član Odbora
direktora Emitenta. Gospođa Vinković posjeduje VSS i 18 godina relevantnog radnog iskustva.
6. Mr. Goran Varat
Mr. Goran Varat, sa adresom ul. Grada Kaštela br. 8, Zaprešić, Republika Hrvatska, je član Odbora
direktora Emitenta. Gospodin Varat posjeduje magistraturu i 13 godina relevantnog radnog iskustva.
58
7. Esad Zaimović
Esad Zaimović, sa adresom Bulevar Džordža Vašingtona br. 92/VII, Podgorica, Crna Gora, je član
Odbora direktora i glavni izvršni direktor Emitenta. Gospodin Zaimović posjeduje VSS i ima 25 godina
relevantnog radnog iskustva. Vlasnik je 19,34% odnosno 24.271 običnih akcija Western Balkan Capital
AD Podgorica.
8. Aleksandar Mitrović
Aleksandar Mitrović, sa adresom ul. Vasa Raičkovića br. 44, Podgorica, Crna Gora, je izvršni direktor
za poslove podrške poslovanju Emitenta. Gospodin Mitrović posjeduje VSS i 11 godina relevantnog
radnog iskustva.
Ne postoje ugovori ili drugi aranžmani sa Emitentom u kojima navedena lica imaju materijalni interes.
6. PODACI O RAZVOJU I PERSPEKTIVAMA
EMITENTOVOG POSLOVANJA
6. PODACI O RAZVOJU I PERSPEKTIVAMA EMITENTOVOG
POSLOVANJA
6.1 Značajni trendovi koji se tiču razvoja emitentovog poslovanja
T
rend Emitenta u poslednjih 5 (pet) godina je CAGR od 17,6% (Compounded Annual Growth Rate
2013/2009 (224M/99,6M)). Sličan trend očekuje se i u budućem periodu i Emitent nastoji ojačati
svoje dugoročne izvore u namjeri da podrži uvećanje aktive. Strateški plan je rast bilansne sume do
10 % na godišnjem nivou i u budućem periodu.
6.2 Informacije o emitentovim finansijskim i poslovnim perspektivama
za najmanje tekuću finansijsku godinu.
Perspektiva Emitenta koja se očekuje za narednu finansijsku godinu je rast bilansne sume od oko
10% godišnje uz zadržavanje i poboljšavanje indikatora profitabilnosti, veću ekonomiju obima i
diverzifikaciju portfolia, prodaju savremenih sistema usluga, podizanje kvaliteta usluga na veći nivo i
dugoročno pozicioniranje Emitenta kao savremene i perspektivne bankarske institucije.
6.3 Datum zaključenja i ugovorne strane u značajnim ugovorima
Emitent nije sklopio niti jedan ugovor iz kojeg bi nastala obaveza ili pravo koje bi moglo uticati na
ispunjenje Emitentovih obaveza prema imaocima Obveznica.
61
7. IZJAVA ODGOVORNIH
LICA EMITENTA
7. IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA
U
skladu sa saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta
čine cjelovit i istinit prikaz sredstava i izvora sredstava, finansijske pozicije i rezultata poslovanja
emitenta i prava sadržanih u hartijama od vrijednosti koje se emituju, kao i da činjenice koje bi mogle
uticati na potpunost i istinitost ovog Prospekta nijesu izostavljene.
63
Download

PROSPEKT - Hipotekarna Banka