Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo predstavlja elektronske sisteme za transfer
novca, zapisa i dokumenata bez papira baziranog na integraciji
računarske i komunikacione tehnologije
U polazištu elektronskog bankarstva je (EFT-Electronic Funds Transfer)
tj. transfer sredstava elektronskim putem. Taj prenos novca i zapisa bez
papira se obavlja uz korištenje odgovarajućih programskih paketa i
aplikacija.
Elektronsko bankarstvo je brz, efikasan i pouzdan sistem koji
omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena
rada banke, 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.
Na ovaj način mogu se obavljati finansijske transakcije, imati uvid u stanje
i dnevne promene na računu, preuzimati izvod od prethodnog dana, imati
uvid u arhivske izvode, vršiti import i export izvoda u XML, XLS i TXT
formatu
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Prednosti elektronskog bankarstva
Elektronsko bankarsko poslovanje omogućava preduzećima i
graĎanima da iz kancelarije, odnosno stana, obavljaju plaćanja na
brz, efikasan i jeftin način.
Za razliku od klasičnog, ovo plaćanje je ušteda u vremenu i novcu
Elektronsko poslovanje omogućava stalni uvid u stanje i promet na
računu, automatsko dobijanje izvoda u elektronskom obliku
Elektronske usluge su dostupne 24 sata tokom svih 365 dana u
godini uz izuzetno visok stepen sigurnosti
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Nedostaci elektronskog bankarstva
Nedostatak koji može ugroziti poslovanje jeste
neodgovornost i neznanje kadra. Banka mora da ima visoko
obrazovani kadar koji je isključivo profesionalan i koji je
nemoguće korumpirati
Nedostatak za bankarsko poslovanje svakako leži i u
činjenici da se u zemljama ukojima je Internet mreža
nedovoljno rasprostranjena, smanjuje mogućnost upotrebe
elektronskog bankarstva
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platni promet
Platni promet predstavlja sva plaćanja koja se vrše u cilju izmirivanja
dugovanja odnosno odreĎenih potraživanja izmeĎu fizičkih i pravnih lica.
Želja ljudi da ne čekaju redove u banci i da svoje poslove obavljaju u
kratkom vremenskom roku stvorila je novi način plaćanja koji se zove
elektronski platni promet
Različitost modela sistema obračuna platnog prometa sastoji se:
 U izboru operatera sistema (centralna banka ili privatna organizacija
koja obavlja ulogu klirinške institucije)
 U izboru vrste obračuna (bruto ili neto obračun)
 U izboru mogućnosti korišćenja intradnevnog kreditiranja
 U izboru funkcije operacione kontrole pri upravljanju veličinom
intradnevnih kredita.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
RTGS sistem
RTGS (Real Time Gross Settlement) sistem – obračun u realnom
vremenu po bruto principu
Podrazumeva prijem i izvršavanje pojedinačnih naloga u najkraćem
mogućem vremenu od momenta njihovog prijema i to do visine pokrića
na računu.
RTGS sistem je sistem elektronskog plaćanja obično osnovan i
kontrolisan od strane nacionalne centralne banke (Narodna banka Srbije)
Ovaj sistem platnog prometa smanjuje rizik problema poravanjavanja i
daje preciznu sliku stanja na računu institucije učesnice u prenosu u bilo
kojem trenutku vremena
Potrebno je da svi nalozi za plaćanje glase na iznos veći od
250.000,00 dinara , što je definisano operativnim pravilima RTGS i
kliring
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Kliring sistem
Kliring sistem je sistem u kojem se transakcije (prenos sredstava) realizuju
na kraju dana odnosno u tačno odreĎenim vremenskim trenucima
Kliring sistem se još naziva neto poravnanje (net settlement)
U kliring sistemu sve meĎu-institucionalne transakcije se akumuliraju u
toku dana (ili do odreĎenog preseka) a na kraju dana se vrši korigovanje
računa institucija učesnica
Pod kliringom tj. neto obračunom, podrazumeva se prijem pojedinačnih
naloga za plaćanje, ili grupa naloga za plaćanje, uz koje se dostavlja
specifikacija pojedinačnih naloga, radi obračuna multilateralnih neto iznosa
na obračunskim računima. Nakon toga, za svakog učesnika u kliringu se
utvrĎuje neto pozicija čije se poravnanje vrši preko njegovog žiro računa
Plaćanja u kliringu („mala plaćanja―) su nalozi čiji je iznos do 250.000 din
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
RTGS i kliring sistem
Učesnici u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije povezani
su u jedinstvenu celinu, u kojoj se platne transakcije razmenjuju
porukama, zasnovanim na SWIFT standardu, kroz privatnu
komunikacionu mrežu Narodne banke Srbije.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) je svetsko udruženje meĎubankarskih
finansijskih telekomunikacija osnovano u formi neprofitnog
privatnog akcionarskog društva
SWIFT danas obezbeĎuje sigurnu i pouzdanu razmenu informacija
vezanih za aktivnosti transakcija plaćanja, transakcije na
novčanom tržištu, deviznom tržištu i sl.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Sredstva plaćanja preko Interneta
1. Elektronski ili digitalni novac
2. Elektronski čekovi
3. Platne kartice
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Elektronski ili digitalni novac
• predstavlja elektronsku zamenu papirnog novca, i kao takav
može se čuvati i trošiti.
• može se definisati kao informacija o monetarnoj vrednosti koju je
moguće prenositi kroz računarske mreže
• elektronski novac čini transakcije jeftinijim
• elektronski novac ostavlja trag o tome gde je trošen i koliko
• Dominantan oblik primene elektronskog novca je elektronski
transfer sredstava na tački prodaje EFT/POS
• Osim toga, elektronski novac se sa uspehom primenjuje u
sistemima bankomata (Automated Teller Machines — ATM) za
podizanje gotovine, polaganje depozita i sl.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Elektronski ili digitalni novac
• Elektronski novac je svojom pojavom uticao na ekspanziju
elektronskog bankarstva
• Nabavlja se u bankama koristeći računar. Čuva se u računaru
kupca (na hard disku) u obliku »digitalnih novčića« , koji u
stvari predstavljaju šifrovane dadoteke. Kupac troši taj
»digitalni novac« prenoseći prilikom kupovine te šifrovane
dadoteke. Time se štiti privatnost klijenta.
• Osnovno pitanje u vezi sa primenom elektronskog novca na
Internetu tiče se sigurnosti njegove primene i poverenja u njega
• Da bi elektronski novac bio masovno prihvaćen neophodno je da
bude jeftiniji od klasičnog novca u smislu provizija koje se
naplaćuju prilikom obavljanja transakcija kao i troškova
povezanih sa njegovim emitovanjem, servisiranjem i korišćenjem
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Elektronski čekovi
Elektronski ček ili e-ček se zasniva na ideji da elektronski dokument
može da zameni papirni dokument i da kriptografski potpis može da
zameni ručni potpis
On je dizajniran tako da izvršava plaćanja i druge finansijske
funkcije papirnog čeka, koristeći kriptografski potpis i zaštićene
poruke na Internetu
Sistem elektronskih čekova je prvenstveno dizajniran da preventivno
sprečava prevare i kraĎe
Ovaj sistem obezbeĎuje visok nivo integriteta poruka, autentifikaciju
i neporečivost obavljene transakcije
Elektronski ček je najsigurniji platežni instrument ikad dizajniran ili
razvijen
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Elektronski čekovi
Elektronski ček je zasnovan na:
•
•
•
•
•
Digitalnom potpisu
Sigurnosnom hardveru-smartcard
Digitalnom sertifikatu
Bankovnoj i poslovnoj praksi
FSMP (Financial Services Markup Language)
Koristi bezbedonosne tehnike:
•
•
•
•
•
•
Autentičnost
Javni ključ kriptografije
Digitalni potpis
Sertifikat autoriteta
Dvostruku detekciju
Enkripciju
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Prednosti korišćenja E-čekova
• Smanjuju se troškovi štampanja i slanja papirnih čekova
• Ne zahtevaju da korisnik obelodanjuje informacije o svom
računu drugim pojedincima
• Ne zahtevaju da kupci neprestano šalju vrlo povereljive
finansijske informacije putem Web-a
• Jeftiniji su za prodavce od kreditnih kartica
• Transakcije digitalnim čekovima su mnogo brže od transakcija
baziranih na tradicionalnom, papirnom čeku.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
Platne kartice se obično definišu kao mali komad kartona ili
plastike koji sadrži neko sredstvo za identifikaciju (recimo potpis ili
sliku), što omogućava osobi na koju kartica glasi da kupuje robu ili
usluge na teret svog računa, koji zadužuje trenutno ili periodično
Prednosti za korisnika ako poseduje karticu:
• Na osnovu kartice vrši plaćanje do iznosa raspoloživih sredstava na
računu
• Jednostavnije rukovanje u odnosu na ček
• U slučaju gubljenja kartice postoji veća zaštita nego kod čeka
• Može da podiže novac na bankomatima 24 časa dnevno
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
Prednosti za primaoca kartice:
• Smanjenje rizika poslovanja
• Povećanje prometa
• Povećanje sigurnosti naplate
Prednosti za banku:
• Banka proširuje asortiman proizvoda
• Smanjuju se troškovi poslovanja
• Knjigovodstvo je jednostavnije
• Prihodi banke se povećavaju po više osnova
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Načini plaćanja preko Interneta
1. Pouzećem
• nije potrebna kartica već se plaća direktno onome ko obavlja
isporuku robe
Korisnik Interneta pronalazi željenu robu na sajtu trgovca,
popunjava formular i na taj način se prijavljuje za kupovinu robe
Trgovac pakuje robu i šalje je poštom ili ima svog dostavljača
Kupac direktno plaća gotovim novcem, čekom ili karticom
• Loša strana ovog načina je to što se roba dostavlja na
adresu, plaćanje je kada se roba preuzme (veliki procenat
robe koja se vraća jer nije uzeta, a troškovi su već
napravljeni)
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Načini plaćanja preko Interneta
2. Kupovina plaćanjem u banci preko računa
Korisnik na sajtu trgovca pronaĎe željenu robu i broj žiro računa
na koji će izvršiti uplatu novca
Nakon uplate, jedan primerak uplatnice dostavlja trgovcu ili ga
e-mailom obavesti da je uplatio novac
Trgovac proveri uplatu, a zatim robu dostavlja na naznačenu
adresu
• Ovaj način plaćanja je nepovoljan za kupca jer mora da ide u
banku, čeka u redu i plati, a sve to traži dosta napora i
vremena za obavljanje transakcije
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Načini plaćanja preko Interneta
3. Plaćanje putem platne kartice
• Najpogodniji metod ali uz odreĎenu dozu rizika kako za kupca
tako i za trgovca
• Za ovakav način poslovanja potrebno je obezbediti kvalitetne
sigurnosne metode plaćanja
• Dobra strana ovog načina plaćanja je to što korisnik u trenutku
kada pronaĎe ono što je tražio može odmah da plati a da za
kratko vreme na naznačenu adresu dobije poručenu i plaćenu
robu
• Sa stanovišta trgovca ovo je gotovo idealan metod, jer istog
trenutka kada je roba poručena, dobijen je i novac za nju
• Sa stanovišta kupca ovo je najkonforniji način plaćanja
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
TRGOVAC
KUPAC
1. Kupac dostavlja trgovcu
parametre za pladanje
3. Gateway zahteva
autorizaciju
Gateway
2. Trgovac traži pladanje
preko gateway-a
INTERNET
Autorizacioni
server
8. Banka trgovca
obaveštava trgovca
9. Banka kupca
4. Transakcija
obaveštava kupca
se autorizuje
5. Transakcija ulazi u
mrežu za pladanje
7. Banka trgovca
prihvata pladanje
ZAŠTIĆENA
6. Banka kupca
BANKA
BANKA
FINANSIJSKA
plada banci
KUPCA
TRGOVCA
MREŽA
trgovca
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Načini plaćanja preko Interneta
4. P2P (Person To Person) sistem plaćanja
• Alternativni način za realizaciju transakcija koji se pojavio u
poslednjih 5-6 godina
• Nisu doveli do pojave nove, revolucionarne, infrastrukture za
realizaciju plaćanja
• Koriste prednosti postojeće bankarske infrastrukture, kako bi
svojim korisnicima pružili mogućnost da na jednostavan i
jeftin način proslede uplate na Internetu
• Reprezentativan predstavnik je PayPal
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Modeli plaćanja preko Interneta
Kada se govori o modelima plaćanja tu se pre svega misli na to ko
pokreće transakciju i kako se ona odvija do svog završetka.
Postoje četiri modela plaćanja preko Interneta:
1. Keš orijentisani model
2. Ček orijentisani model
3. Model plaćanja sa platnim karticama
4. Model plaćanja platnim nalogom
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Keš orijentisani model
Transakcija plaćanja u ovom modelu započinje tako što na osnovu
zahteva korisnika, banka izdaje digitalnu novčanicu
Korisnik dobijenu novčanicu koristi za
plaćanje trgovcu za robu ili usluge koje
kupuje putem Interneta
Trgovac dobijenu novčanicu
prosleĎuje svojoj banci, gde se ona
nakon provere validnosti poništava
Ovaj metod u potpunosti imitira
ciklus realnog novca
BANKA
Banka izdaje
digitalni keš
Korisnik
1
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Traži isplatu
Šalje
digitalni keš
Korisnik
2
Ček orijentisani model
Transakcija plaćanja započinje tako što korisnik na svom računaru
formira ček koji koristi za plaćanje trgovcu
Korisnik digitalno potpisuje ček, dodaje sertifikat banke i pakuje ga u
digitalnu omotnicu (kovertu)
Primalac prima elektronski ček na svoj računar,
dodaje mu platne instrukcije koje omogućavaju
banci da na kraju procesa obrade transakcije
prebaci novac na njegov račun, pakuje ga u
digitalnu omotnicu i prosleĎuje banci na Korisnik
naplatu
informiše
Banka proverava validnost čeka
(proverom digitalnog potpisa i
sertifikata koji je prosledio uplatilac) i
ukoliko je sve u redu, prebacuje novac
na račun primaoca uplate.
BANKA
Traži isplatu
banku
Korisnik
1
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Šalje
digitalni ček
Korisnik
2
Model plaćanja platnim karticama
Transakcija započinje tako što uplatilac na sajtu trgovca bira
odreĎenu robu ili usluge i nakon toga biva usmeren na stranicu za
plaćanje
Na njoj unosi svoje platne informacije (vrstu, broj i datum isticanja
kartice)
Transakcija se procesira korišćenjem standardne bankarske
infrastrukture kroz platnu mrežu nekog od sistema (Visa,
MasterCard) na relaciji banke izdavaoca kartice i banke primaoca
uplate platnom karticom
Na kraju procesa obrade transakcije plaćanja platnom karticom,
banke uključene u model informišu učesnike (kupca i prodavca) o
ishodu transakcije.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Model plaćanja platnim karticama
BANKA I KOMPANIJA
IZDAVAOC KARTICE
Potvrda
Traži isplatu
Izvan Interneta
Internet
KORISNIK
TRGOVAC
E-mail nalog ili direktno pladanje
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Model plaćanja platnim nalogom
Najčešće primenjuje E-banking sistemima
Starije verzije ovih sistema su od korisnika zahtevale da ima na
svom računaru instaliran softver i smart karticu koja sadrži
sertifikate i digitalni potpis
Novije verzije ovih sistema zahtevaju od korisnika da se na
obezbeĎenom web sajtu prijavi na e-banking sistem banke uz
pomoć šifre za pristup
Nakon prijavljijvanja na sistem, korisnik inicira transakciju tako što
daje nalog banci da sa njegovog računa usmeri odreĎeni iznos
sredstava u korist primaoca uplate
Po nalogu klijenta, banka standardnim kanalima procesira
transakciju, što znači da u procesu kliringa zatvara meĎusobne
pozicije sa bankom primaoca uplate.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Model plaćanja platnim nalogom
Banka prebacuje sa
računa na račun
BANKA 1
Korisnik daje
nalog banci
Banka izveštava o
stanju na računu
KORISNIK 1
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
BANKA 2
Banka izveštava o
stanju na računu
KORISNIK 2
ATM sistemi/bankomati
ATM (Automated Taller Machine) – automatski samouslužni
šalteri
• Predstavljaju prvi korak ka elektronskom bankarstvu
• Osnovni cilj uvoĎenja terminala za komunikaciju izmeĎu
banaka i komitenata bio je automatizovanje rutinskih i
svakodnevnih bankarskih aktivnosti
• Prvi oblici ovih terminala poznati pod nazivom bankomati
(keš dispanzeri) omogućavali su samo automatizaciju
podizanja novca fiksiranog iznosa
• Oni su služili isključivo za rad sa gotovinom, radili su u offline režimu, i za različite operacije su postojale različite
vrste bankomata
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
ATM sistemi/bankomati
• Sa uvoĎenjem novih vrsta usluga stvaraju se kompletni
samouslužni šalteri - ATM
• Oni rade u on-line režimu i transakcije se obavaljaju onda
kada i nastaju
• Samouslužni šalteri omogućavaju korišćenje šalterskih
usluga poput:
 deponovanja i podizanja novca,
 izdavanja čekovnih knjižica,
 naručivanja i primanja izveštaja,
 deponovanja i unovčavanja dokumenata plaćanja,
 transfer sredstava sa jednog računa na drugi, i
 korišćenja kredita odreĎivanjem limita za prekoračenje
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
ATM sistemi/bankomati
Pogodnost za klijente je pristup racunu 24
časa, brza usluga, bez čekanja u redu ispred
šaltera i sve šira lepeza usluga koja se nudi.
UvoĎenje ATM za banke znaci višestruko
smanjenje troškova procesiranja transakcija,
smanjenje redova i gužva u bankama,
racionalizacije broja zaposlenih, i mogućnost
ostvarivanja dodatnih prihoda od naknada za
pružanje usluga korisnicima kartica drugih
banaka.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
POS sistemi
EFTPOS/POS sistem (Electronic Fund Transfer on Point of
Sale/Point of Service) je sistem za elektronski transfer novca na
mestu prodaje proizvoda ili usluga, koji se ostvaruje povezivanjem
maloprodajnog mesta sa mrežom i bazama podataka banaka
Ovaj sistem omogućava direktan prenos
sredstava sa racuna kupca na racun prodavca
Korišćenje POS-a se aktivira provlacenjem platne kartice kroz
terminal koji očitava magnetnu traku/čip platne kartice i unošenjem
iznosa transakcije, pri cemu se na licu mesta, online(putem
standardne telefonske linije),proverava stanje na računu korisnika
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
POS sistemi
Na isti način se POS terminalu šalje povratna informacija na
osnovu koje se štampa racun i to po pravilu u duplikatu, stim što
jedan primerak koji ostaje pružaocu usluge, odnosno prodavcu
robe,kupac potpisuje.
Kod novijih POS-ova se zahteva i unos PIN-a od strane kupca,
korisnika kartice
Proces plaćanja platnom karticom na POS-u možemo uprošćeno
opisati na sledeči nacin:
• prodavac izračunava vrednost kupljenog proizvoda ili usluge i traži
od kupca da plati,
• kupac daje platnu karticu prodavcu,
• prodavac provlaci platnu karticu kroz POS terminal. Vrednost
prodatog proizvoda ili usluge prodavac unosi rucno ili preuzima iz
registar kase,
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
POS sistemi
• prodavac prenosi podatke o platnoj kartici i vrednosti kupljene
robe ili usluge svojoj poslovnoj banci ili autorizacionom centru sa
zahtevom za autorizacijom.
• ukoliko vlasnik kartice ima dovoljno sredstava na svom računu ili
mu je odobrena kreditna linija, banka emitent kartice ili
autorizacioni centar autorizuju transakciju,
• banka emitent kartice rezerviše sredstva na računu vlasnika
kartice u iznosu vrednosti kupljenog poizvoda ili usluge i
obaveštava poslovnu banku trgovca o prihvatanju (ili odbijanju)
transakcije
• nakon obraĎene transakcije, poslovna banka trgovca ili
autorizacioni centar šalje šifru odobrenja (ili odbijanja) POS
terminalu prodavcu (Svaki POS terminal ima svoj jedinstveni
identifikacioni broj)
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
POS sistemi
• prodavac štampa racun (slip) i zahteva od kupca da ga potpiše i
na taj nacin obavezuje kupca da nadoknadi naznačeni iznos
banci emitentu platne kartice,
• na kraju radnog dana, prodavac uporeĎuje autorizacije koje su
memorisane u POS terminalu sa potpisanim računima. Na
osnovu tih podataka, banka koja je emitovala platnu karticu
odobrava poslovnoj banci prodavca iznos konkretnog računa
• Prodavac je u obavezi da plati diskontnu proviziju od ukupnog
iznosa prodaje (u procentu koji je dogovorio sa emitentom
kartice).
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
Platne kartice su mali komadi plastike koje sadrže neko sredstvo
za identifikaciju, što omogućava osobi na koju kartica glasi da
kupuje robu ili usluge na teret svog računa
Platnu kartice se definišu kao specifičan instrument bezgotovinskog
načina plaćanja emitovan od strane banke, trgovinske ili
specijalizovane organizacije koja omogućava njenom vlasniku da
jednostavnom prezentacijom kartice izmiri svoje obaveze plaćanja
prema prodavcu robe ili vršiocu usluge
Platne kartice danas predstavljaju najčešće korišćeni oblik
elektronskog novca odnosno elektronskih sistema plaćanja.
Mogu se koristiti za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine sa
bankomata kao i plaćanje elektronskim putem
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
Platne kartice se sa aspekta izmirenja obaveza nastalih njihovim
korišćenjem mogu podeliti na:
• Pay before – pri-pejd kartice, su kartice sa unapred
deponovanom vrednošću na njima (telefonske kartice)
• Pay now – debitne kartice, omogućava njenom vlasniku da
plaća za robu i usluge do visine sredstava kojima realno
raspolaže na svom računu u banci. Može se koristiti i za
podizanje gotovine na bankomatima
• Pay later – kreditne kartice, pruža mogućnost njenom vlasniku
da plaća za robu i usluge do visine kreditnog limita koji je banka
odredila u zavisnosti od visine njegovih mesečnih primanja
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
Platne kartice se prema tehničkim karakteristikama mogu podeliti na:
• Standardne plastične kartice su
kartice koje su egzistirale samo u
okviru lokalnih tržišta jer su ih izdavale
firme i to najčešće za potrebe plaćanja
telefonskih razgovora
• Kartice sa magnetnom trakom
(sadrže tri staze: za identifikaciju emitenta
kartice, broja računa i vlasnika računa (PIN šifra),dok su upisani podaci podložni spoljnim
uticajima, mogu biti promijenjeni, izbrisani ili
oštećeni)
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
• Kartice sa čipom (smart kartice)
Čip na smart kartici je mikroprocesor u čiju
memoriju se mogu upisivati podaci o
vlasniku kartice, o visini uplaćenog depozita,
o preferencijama korisnika i sl.
- Veća sigurnost
• Laserske kartice
sigurne i izdržljive kartice koje se iščitavaju laserskim svjetlom
visoka cena terminala i prateće opreme, nemogućnost brisanja
podataka i zbog toga nisu našle veću primenu
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Platne kartice
Prema načinu na koji smart kartica ostvaruje razmenu podataka sa
čitačem razlikuju se:
• kontaktne kartice - ubacuje se u čitač kartica kako bi podaci sa
nje bili pročitani,
• beskontaktne kartice - bazirane na RFID tehnologiji (u kartici
se nalazi antena koja omogućava beskontaktno očitavanje
podataka kada se kartica prinese na par cm od čitača)
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Telefonsko bankarstvo
Telefonsko bankarstvo predstavlja direktno korišćenje bankarskih
usluga od kuće, pošto omogućava neposredan transfer sredstava,
informacija i naloga putem telefonske mreže
Zasniva na tzv. pozivnim centrima, odnosno na sistemima kojima
se pristupa preko odreĎenih šifri otkucanih preko tastature
Krajnji cilj ovih sistema je približiti uslugu klijentima i omoguæiti im
komunikaciju sa bankom od kuće, bez dodatnih napora u smislu
odlaska na šalter banke
Kao karakteristicni pojavni oblici telefonskog bankarstva u
današnjim uslovima mogu se navesti:
• Govorni automati i
• Call centri sa operaterima.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Telefonsko bankarstvo
Korišćenjem usluga govornog automata moguće je u svakom
trenutku dobiti informaciju o stanju na računu
Jedini uslov za korišćenje ove usluge je da se poziv ostvari sa
telefona koji ima mogućnost tonskog biranja
Nakon unosa indentifikacionog broja (PID), korišćenjem tastature
telefona, automat će odmah pročitati trenutno stanje na unetom
računu, a potom će ponuditi i ostale usluge:
• slanje obaveštenja o stanju na računu na e-mail definisan
prilikom popunjavanja pristupnice ili
• slanje stanja na racunu na zadati fax.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Telefonsko bankarstvo
U slucaju call centara sa operaterima komunikacija preko telefona
se, umesto sa automatom, obavlja sa živim ljudima.
U ponudi Call centar servisa najcešće se nalaze sledeće usluge:
Informativne usluge:
• stanje i promene na računima
• informacije o nerealizovanim čekovima
• informacije o pozajmici
• informacije o kreditima
• informacije u vezi transakcija sa platnim karticama, kao i
raspoloživim sredstvima za korišćenje kartice,
• informacije o kursevima valuta
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Telefonsko bankarstvo
Finansijske transakcije:
• prenos sredstava izmeĎu dinarskih računa u banci
• prenos sredstava izmeĎu deviznih računa u banci bez
konverzije valuta
• kupovina i prodaja efektive/deviza
• elektronsko plaćanje predefinisanih naloga
• plaćanje rate kredita
• plaćanje zaduženja po kreditnoj kartici
• blokada kartica u slučaju da je izgubljena ili ukradena
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Mobilno bankarstvo
Mobilno bankarstvo (Mobile Banking ili M-Banking) je najnoviji
trend u razvoju elektronskog bankarstva
Mobilno bankarstvo pruža sve usluge kao i internet bankarstvo
(omougućena je kupovina različitih roba i usluga, obavljanje
bankarskih transakcija, pristup plaćenim sadržajima i informacijama
sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme)
Mobilno bankarstvo pruža mogućnost bankama da svojim klijentima
ponude personalizovane usluge zasnovane na informacijama u
realnom vremenu koje stvaraju zadovoljstvo i povećavaju lojalnost
kod korisnika bankarskih usluga
Time se postiže veći kvalitet usluge, niži troškovi i za banku i za
klijente i povećano zadovoljstvo korisnika
Mobilno bankarstvo omogućava izvršavanje transakcija putem
prenosnih računara, digitalnih ličnih organizatora i mobilnih telefona
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Mobilno bankarstvo
Razlozi koji su doveli do razvoja različitih vrsta mobilnih servisa, a
meĎu njima i mobilnog bankarstva su sledeći:
• razvijeno tržište mobilne telefonije,
• nagli razvoj Interneta i elektronske trgovine
• mogućnosti autentifikacije i autorizacije u različitim vrstama
transakcija
• novi principi tarifiranja različitih servisa.
Principi mobilnog bankarstva:
• lojalnost korisnika je značajnija od povratka investicija
• obezbediti inovativne servise koji će doprineti povećanju
lojalnosti korisnika
• personalizacija usluga je ključ za uspeh u mobilnom bankarstvu
• dobra intergracija usluga mobilnog bankarstva u postojeće
servise banke
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Mobilno bankarstvo
Prednosti mobilnog bankarstva:
• Mobilnost (dostupno sa bilo koje lokacije)
• Dostupnost (24/7)
• Ušteda
• Sigurnost (korišćeni najbolji dostupni mehanizmi zaštite)
• Kontrola (u svakom trenutku apsolutna kontrola nad
transakcijama)
• Jednostavnost (jednostavan korisnički interfejs)
• Podrška (priručnici za korišćenje, info telefoni i sl.)
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Vrste mobilnog bankarstva
Postoje dve najzančajnije softverske paltforme na kome
se zasnivaju bankarski servisi u mobilnom bankarstvu:
• SMS bankarstvo – Aplikacije zasnovane na SMS
uslugama
• WAP bankarstvo – Aplikacije razvijene kao posebni
softverski programi koje korisnici instaliraju u svoje
mobilne aparate putem kojih se onda konektuju na mobilni
internet preko svog mobilnog provajdera
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
SMS bankarstvo
Platforma na kojoj su se zasnovale prve usluge mobilnog bankarstva
Davaoc usluga, banka ili neki od partnera kojeg je banka odobrila
mora da razvije SMS portal koji bi svojim korisnicima omogućio
upotrebu ovog servisa
Klijenti željenu informaciju mogu dobiti na zahtev ili u odreĎeno
vreme
SMS bankarstvo podrazumeva dva modela poslovanja:
• PULL tehnologija – tehnologija u koj klijent inicira komunikaciju
koristeći svoj telefon i preko poziva zahteva odreĎene podatke,
koji se preuzimaju sa aplikacionog ureĎaja na mobilni ureĎaj
• PUSH tehnoligija – tehnologija u kojoj aplikacioni ureĎaj ima
veću kontrolu nad mobilnim ureĎajem. Aplikacioni server donosi
odluku kada će podatke poslati mobilnom ureĎaju bez
prethodnog slanja zahteva za nekim odreĎenim podatkom
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
SMS bankarstvo
U današnje vreme većina banaka pruža uslugu dobijanja kratkih
poruka o stanju korisnikovog računa
Za korišćenje ovakve usluge potreban je račun otvoren u nekoj
banci i bilo koji tip mobilnog telefona
Ova aktivirana usluga omogućava klijentu :
• Proveru stanja računa,na zahtev,dnevno ili po promeni (gde se
definišu parametri priliva na račun pri kojem se dobija
adekvatna SMS poruka, podaci o stanju čekova, poslednja
promena/transakcija, i slično)
• Obavljane platne transakcije, pri čemu se mogu vršiti plaćanja
samo na unapred navedene račune
• Uvid u važeću kursnu listu
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
WAP bankarstvo
WAP bankarstvo se pojavilo sa razvojem WAP standarda koji je
omogućio pristup internetu putem mobilnih telefona
Tako je klijentima omogućeno da preko telefona i putem interneta
pristupe svom računu u banci
Konekcija sa bankom se ostvaruje putem mobilnog telefona koji u
sebi ima ugraĎen WAP ureĎaj, pri tome klijent jedino plaća
ostvareni GPRS saobraćaj operateru mobilne telefonije
WAP bankarstvo predstavlja uslugu Internet bankarstva na
mobilnom telefonu
Nakon obavljene registracije, korisnik putem SMS-a dobija potvrdu
registracije usluge, svoj PIN i uputstvo za korišćenje
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
WAP bankarstvo
Ovakav sistem je izuzetno jednostavan i siguran budući da
transakciju korisnik autorizuje svojim licnim PIN-om
Korisnik se putem mobilnog telefona konektuje na Internet i ulazi u
aplikaciju.
U aplikaciji, korisniku je omogućeno da vrši odabir odreĎene usluge
banke:
• pregled stanja računa,
• vršenje plaćanja,
• pregled uplata i isplata po svim računima,
• oročavanje sredstava,
• poručivanje čekova,
• kursna lista,
• kalkulator valuta, i sl.
Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradovid“ Alibunar
Download

Електронско банкарство (непотпуно)