FINDOMESTIC BANKA AD
BEOGRAD
UPRAVNI ODBOR
Odluka br. 71/12
Na osnovu člana 19. Statuta Findomestic banke a.d. Beograd, Upravni odbor, na sednici održanoj
20/11/2012 godine, donosi:
ODLUKU
o tarifi naknada za usluge koje vrši Findomestic banka a.d. Beograd u poslovanju sa fizičkim licima
1. Ovom odlukom utvrĎuje se visina naknada kao i principi po kojima se obračunavaju i naplaćuju
naknade za bankarske usluge koje vrši Findomestic banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka)
u poslovanju sa fizičkim licima.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da može menjati visine i iznose naknada definisane ovom
Odlukom i predlagati i uvoditi nove proizvode ili gasiti postojeće. Izvršni odbor Banke je u obavezi
da o izmenama izvesti Upravni odbor Banke na narednoj sednici.
3. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da može, na predlog nadležnih Sektora ili Šefova Ekspozitura,
utvrĎivati visinu naknade, oslobaĎati plaćanja naknade, odnosno utvrĎivati umanjenje naknade za
pojedine i/ili grupe klijenata, ukoliko oceni da je to u interesu Banke.
4. TABELARNI PRIKAZ:
FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD, deo BNP Paribas grupe – Bulevar Mihaila Pupina 115 A, Novi Beograd – Info centar 011 333 6000
matični broj 17076841 – PIB 100002313 – PDV 134948521 – šifra delatnosti 6419 – registrovana kod Agencije za privredne registre Beograd
broj registracije BD 9369/05 – račun broj: 908-24001-46 kod NBS – telex: 12050 NOVA – SWIFT: FIDMRSBG
Broj
tarifnog
stava
1
A
I
1.
1.1
II
1.
1.1.
2.
3.
4.
Vrsta usluge
Visina naknade i naĉin obraĉuna
2
POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
OTVARANJE RAĈUNA
Otvaranje računa
Izdavanje i zamena štedne knjižice
VOĐENJE RAĈUNA
VoĎenje dinarskog tekućeg računa*
VoĎenje dinarskog tekućeg računa penzionera rep. Srpske
VoĎenje svih vrsta računa za Super payroll klijente
VoĎenje dinarskih i deviznih štednih uloga po viĎenju
VoĎenje oročenih depozitnih računa
3
Bez naknade
Bez naknade
150,00 RSD mesečno
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
* Naknada se naplaćuje samo za račune koji su imali promet u mesecu koji je prethodio obračunu naknade (promet isključuje transakcije Banke)
III
1.
2.
3.
IV
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2.
2.2.2.1
2.2.2.2.
IZDAVANJE IZVODA I ĈEKOVNIH BLANKETA
Izdavanje izvoda po tekućem računu jednom mesečno
Vanredno izdavanje izvoda na zahtev Klijenta
Izdavanje čekovnih blanketa
POSLOVI DINARSKE ŠTEDNJE I TEKUĆIH RAĈUNA
Gotovinske transakcije
Uplata na tekući i štedni račun fizičkih lica
Isplata sa dinarskih računa
Uplata u gotovom fizičkih lica u korist računa pravnih lica u Banci
Uplata u gotovom fizičkih lica u korist računa pravnih lica u drugoj banci:
Za iznose uplata do 10.000,00 RSD
Za iznose uplata od 10.001,00 RSD do 500.000,00 RSD
Za iznose uplata od 500.001,00 RSD do 1.000.000,00 RSD
Za iznose uplata preko 1.000.001,00 RSD
Bezgotovinske transakcije
Interni prenos sredstava
Eksterni prenos sredstava
Kliring nalozi
RTGS nalozi
Nalozi do 250.000,00 RSD
Nalozi preko 250.000,00 RSD
FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD, deo BNP Paribas grupe – Bulevar Mihaila Pupina 115 A, Novi Beograd – Info centar 011 333 6000
matični broj 17076841 – PIB 100002313 – PDV 134948521 – šifra delatnosti 6419 – registrovana kod Agencije za privredne registre Beograd
broj registracije BD 9369/05 – račun broj: 908-24001-46 kod NBS – telex: 12050 NOVA – SWIFT: FIDMRSBG
Bez naknade
300,00 RSD
10,00 RSD po čeku
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
50,00 RSD
0,50% min 60,00 RSD
0,24%
0,15% max 5.000,00 RSD
Bez naknade
0,10% (min 40,00 RSD)
0,10% (min 140,00 RSD)
0,09% (max 6.000,00 RSD)
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
V.
1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
Slanje opomena
Slanje opomena po nedozvoljenom minusnom saldu
Izdavanje raznih potvrda
Izdavanje raznih potvrda (osim potvrda koje su Zakonom definisane kao besplatne)
Izdavanje raznih potvrda koje se odnose na tekući račun (Kvartalno promenljiva)
Blokada raĉuna po sudskom nalogu
Likvidacija i saldacija raĉuna
Isplata ĉekova i štednih knjižica drugih banaka
DEVIZNO VALUTNI POSLOVI
Gotovinske transakcije
Uplata na devizni račun
Isplata gotovine sa deviznog računa
Konverzija na zahtev klijenta
Bezgotovinske transakcije
Interni, prenosi sredstava sa deviznog računa na račun u Banci
(u skladu sa zakonom) sa ličnog na lični račun
Plaćanje prema inostranstvu
Devizna plaćanja u zemlji (prenos sredstava na račun kod druge banke u zemlji)
Prenos sredstava sa deviznog računa na dinarski račun klijenta u Banci
Nostro doznake – kliring
Prilivi iz inostranstva u korist deviznih raĉuna fiziĉkih lica
Prilivi iz inostranstva – kada troškove ne snosi nalogodvac
Loro prilivi – kliring
Prilivi iz inostranstva - ino penzije
Zamena oštećenih novĉanica efektivnog domaćeg novca (RSD)
4.1.
Zamena oštećenih novčanica efektivnog stranog novca
2.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
Menjaĉki poslovi
Otkup EUR, USD, CHF i GBP za iznose manje od protivvrednosti 500.000,00 RSD
Prodaja efektive
Ĉekovi u stranoj valuti
Čekovi koji glase na EUR
Otkup čeka
Slanje čeka na InCaso
Čekovi koji glase na USD
Otkup čeka
250,00 RSD
300,00 RSD
300,00 RSD
100,00 RSD
Bez naknade
3,00%
Bez naknade
Bez naknade
1,00%
Bez naknade
0,50% (min. 1.000,00 RSD - max. 40.000,00 RSD)
0,50% (min. 1.000,00 RSD - max. 40.000,00 RSD)
Bez naknade
100,00 RSD
0,35% (min. 200 RSD - max. 40.000,00 RSD)
100,00 RSD
0,3% + naknada banke administratora
Bez naknade
5,50% od nominalne vrednosti u dinarskoj
protivvrednosti po prodajnom kursu FDB na dan
transakcije (min. 100,00 RSD)
0,50%
Bez naknade
2,40% (min. 2.000,00 RSD)
1,20% (min. 800,00 RSD) + stvarni troškovi
2,40% (min. 3.000,00 RSD)
3
2.
IX
Slanje čeka na InCaso
POSLOVI U PROMETU NEKRETNINAMA
Prenos sredstava sa računa kupca na račun prodavca
promet po jednom ugovoru o kupoprodaji – prenos u okviru Banke
promet po jednom ugovoru o kupoprodaji – prenos na račun kod druge banke u zemlji
E-BANKING USLUGE ZA FIZIĈKA LICA
Mesečna naknada za korišćenje servisa TOKEN
Mesečna naknada za korišćenje servisa TOKEN - Super Payroll klijenti
Blokada tokena na zahtev klijenta
Deblokada tokena
Zamena tokena (zbog gubitka ili ošteće. od strane korisnika)
Otkaz servisa uz vraćanje tokena
Otkaz servisa bez vraćanja tokena
Izvršavanje naloga putem servisa Token
Bezgotovinski nalozi – interni platni promet
Bezgotovinski nalozi – eksterni platni promet
SMS SERVIS
Slanje sms poruke na zahtev klijenta - provera stanja po računima (isključujući naknadu
mobilnog operatera)
Slanje sms obaveštenja o izvršenim transakcijama Supercard MasterCard karticom
KREDITNI POSLOVI
1.
Naknada za odobravanje kredita
6.2.2.
VI
1.
1.1.
1.2.
VII
1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
VIII
1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
Naknada za prevremenu otplatu kredita
Krediti kod kojih je iznos prevremene otplate manji ili jednak 1.000.000 RSD
Krediti kod kojih je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD, a kod kojih je kamatna
stopa ugovorena kao fiksna:
Krediti kod kojih je period izmeĎu prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora
o kreditu duži od jedne godine
Krediti kod kojih je period izmeĎu prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora
o kreditu kraći od dvanaest meseci ili jednak dvanaest meseci
1,20% (min. 800,00 RSD) + stvarni troškovi
0,20% (min. 1.500,00 RSD - max. 8.000,00 RSD)
0,35% (min. 2.000,00 RSD - max. 20.000,00 RSD)
100,00 RSD
Bez naknade
100,00 RSD
30,00 RSD
600,00 RSD
Bez naknade
700,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Po odluci o kreditnom proizvodu ili prema Odluci
Kreditnog odbora
Bez naknade
1% od iznosa prevremene otplate glavnice duga
0,5% od iznosa prevremene otplate glavnice duga
Napomena:
1) U slučaju prevremene delimične otplate kredita, minimalni iznos prevremene otplate jednak je trostrukom iznosu mesečne obaveze klijenta (mesečni anuitet sa
svim pripadajućim troškovima).
2) Obračunata naknada ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio tokom perioda izmeĎu prevremene otplate i roka ispunjenja
obaveze iz ugovora o kreditu.
3.
Preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa
Prema tarifi naknada UBS ukoliko nije drugačije
4
predviĎeno Odlukom o kreditnom proizvodu
4.
Garancije
4.1.
Izdavanje garancija *
4.2.
Garancije sa 100% namenskim novčanim depozitom*
* Svako započeto tromesečje računa se kao celo – tromesečje se računa od trenutka realizacije plasmana
4.3.
Obrada zahteva za izdavanje garancije
Obrada zahteva za izdavanje garancije obezbedjene 100% namenskim novčanim
4.3.1.
depozitom
4.4.
Pismo o nameri za izdavanje garancija
X
POSLOVI SA PLATNIM KARTICAMA
1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.
2.2.
2.3
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.3.
4.3.1
4.3.2
MasterCard program - Standard, Gold, Maestro
Ĉlanarina MasterCard Standard
Za osnovnu karticu
Za dodatnu karticu
Za Super Payroll klijente
Ĉlanarina MasterCard Gold
Za osnovnu karticu
Za dodatnu karticu
Za Super Payroll klijente
Maestro
Za osnovnu karticu
Za dodatnu karticu
Ostale tarife i naknade
Izrada kartice po hitnom postupku
Zamena kartice
Zamena kartice po hitnom postupku
Zamena izgubljene / ukradene kartice / pina MC Standard
Zamena izgubljene / ukradene kartice / pina MC Gold
Zamena izgubljene / ukradene kartice / pina Maestro
Zamena izgubljene / ukradene kartice / pina za Super Payroll klijente
Naknade po reklamacijama korisnika
Pribavljanje kopije slipa po zahtevu korisnika MC Standard, Gold
Pribavljanje kopije slipa po zahtevu korisnika Maestro
0,60% do 1,50% na iznos garancije tromesečno
unapred (min. 5.000,00 RSD)
0,30% do 0,60% na iznos garancije tromesečno
unapred (min. 3.000,00 RSD)
0,50% - 2,00% jednokratno (min 3.000,00 RSD)
0,10% jednokratno (min 3.000,00 RSD)
0,10% od traženog iznosa (min 3.000,00 RSD –
max 45.000,00 RSD)
200,00 RSD mesečno
100,00 RSD mesečno
Bez naknade
335,00 RSD mesečno
170,00 RSD mesečno
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
9.000,00 RSD
10.000,00 RSD
500,00 RSD
700,00 RSD
300,00 RSD
Bez naknade
600,00 RSD
300,00 RSD
5
4.3.3
4.3.4
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.6.
4.6.1
4.6.2.
4.6.3.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
4.7.6.
4.7.7.
4.7.8.
VoĎenje reklamacionog postupka po zahtevu korisnika (naplaćuje se ako je reklamacija bez
osnova) MC Standard, Gold
VoĎenje reklamacionog postupka po zahtevu korisnika (naplaćuje se ako je reklamacija bez
osnova) Maestro
Zloupotreba kartica
- od strane korisnika nakon prijave kartice za ukradenu / izgubljenu u zemlji i inostranstvu
Maestro i MC Standard
- od strane korisnika nakon prijave kartice za ukradenu / izgubljenu u zemlji i inostranstvu
MC Gold
Naknade za oglašavanje kartice za nevažeću i oduzimanje kartice
Blokiranje izgubljene, ukradene ili zloupotrebljene kartice MC Standard, Gold
Blokiranje izgubljene, ukradene ili zloupotrebljene kartice Maestro
Oglašavanje izgubljene, ukradene ili zloupotrebljene kartice u Biltenu nevažećih kartica
MasterCard-a
Zadržavanje blokirane kartice u ATM-u MC Standard, Gold
Zadržavanje blokirane kartice u ATM-u Maestro
Oduzimanje blokirane kartice od strane trgovca
Vanredno ažuriranje limita
Vanredno ažuriranje limita korisnika MasterCard Standard kartica - bez uplate sredstava
Vanredno ažuriranje limita korisnika MasterCard Gold kartica i MasterCard kartica - bez
uplate sredstava
Naknada za prekoračenje limita
Isplata gotovine
Isplata gotovine po Maestro kartici sopstvenog izdanja na ATM - prijemna mesta Banke
Isplata gotovine po Maestro kartici sopstvenog izdanja na POS terminalima - prijemna
mesta Banke
Isplata gotovine po MasterCard Standard i Gold kartici sopstvenog izdanja na ATM prijemna mesta Banke
Isplata gotovine po MasterCard Standard i Gold kartici sopstvenog izdanja na POS prijemna mesta Banke
Isplata gotovine po Maestro kartici sopstvenog izdanja na ATM i POS terminalima prijemna mesta drugih banaka u zemlji
Isplata gotovine po MasterCard kartici sopstvenog izdanja na ATM i POS terminalima prijemna mesta drugih banaka u zemlji
Isplata gotovine po Maestro kartici sopstvenog izdanja na ATM i POS terminalima prijemna mesta drugih banaka u inostranstvu
Isplata gotovine po MasterCard kartici sopstvenog izdanja na ATM i POS terminalima prijemna mesta drugih banaka u inostranstvu
800,00 RSD
600,00 RSD
800,00 RSD po transkciji + iznos transakcije
8.000,00 RSD po transakciji + iznos transakcije
600,00 RSD
300,00 RSD
Po tarifniku MasterCard-a
600,00 RSD
400,00 RSD
12.000,00 RSD
120,00 RSD
500,00 RSD
1.000,00 RSD
480,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
2,00% min. 50,00 RSD
2,00% min. 50,00 RSD
2,00% min. 100,00 RSD
3,00% min. 150,00 RSD
2,00% min. 150,00 RSD
3,00% min. 300,00 RSD
6
4.8.
4.8.1.
4.9.
5.
5.1.
5.1.1.
1.
1.1.
Vanredna izrada kreditnog računa na zahtev korisnika MasterCard Standard kartice
Vanredna izrada kreditnog računa na zahtev korisnika MasterCard Gold kartice
Naknada troškova konverzije za transakcije načinjene MasterCard karticama u inostranstvu
Naknada troškova izvoda (kreditnog računa) za Mastercard Standard i MasterCard Gold
kartice
Naknada za gašenje računa kreditne kartice na zahtev klijenta (MasterCard Standard i
Gold)
Naknada za gašenje računa kreditne kartice na zahtev klijenta (MasterCard Standard i
Gold) za Super Payroll klijente
VISA Clasic program
Ĉlanarina
120,00 RSD
250,00 RSD
1,00%
60,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
Standard
Super Payroll
Članarina za osnovnu karticu
bez naknade
bez naknade
1.2.
2.
2.1.
Članarina za dodatnu karticu
70,00 RSD mesečno
bez naknade
Izrada kartice po hitnom postupku
1.500,00 RSD
1.500,00 RSD
2.2.
Zamena kartice na zahtev klijenta
500,00 RSD
500,00 RSD
2.3.
Zamena kartice po hitnom postupku
1.500,00 RSD
1.500,00 RSD
2.4.
Zamena ukradene/izgubljene kartice/PIN-a
500,00 RSD
bez naknade
2.5.
Pribavljanje kopije slipa po zahtevu korisnika VISA kartice
500,00 RSD
500,00 RSD
2.6.
Neosnovana reklamacija
1.000,00 RSD
bez naknade
2.7.
Blokada izgubljene/ukradene ili zloupotrebljene kartice
300,00 RSD
bez naknade
2.8.
Oduzimanje blokirane kartice od strane trgovca
12.000,00 RSD
12.000,00 RSD
800,00 RSD + iznos
800,00 RSD + iznos
transakcije
transakcije
bez naknade
bez naknade
50,00 RSD
50,00 RSD
po tarifniku VISA
po tarifniku VISA
bez naknade
bez naknade
2.9.
Troškovi i naknade
Zloupotreba kartice od strane korisnika nakon prijave kartice za ukradenu/izgubljenu u zemlji i
inostranstvu
2.10.
Upit stanja na ATM Findomestic banke
2.11.
Upit stanja na ATM drugih banaka
2.12.
Oglašavanje izgubljene, ukradene ili zloupotrebljene kartice u Biltenu nevažećih kartica
3.
Provizije
3.1.
Transakcije u zemlji
3.1.1.
Plaćanje robe i usluga
7
3.1.2.
Podizanje gotovine na ATM Findomestic banke
3.1.3.
Podizanje gotovine na ATM drugih banaka
3.1.4.
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka
3.2.
Podizanje gotovine na ATM banaka
3.2.2.
Podizanje gotovine na POS terminalima banaka
4.
bez naknade
1,5% (min 150,00 RSD)
1,5% (min 150,00 RSD)
2% (min 200,00 RSD)
2% (min 200,00 RSD)
2% (min 3 EUR)
2% (min 3 EUR)
3% (min 3,5 EUR)
3% (min 3,5 EUR)
Transakcije u insotranstvu
3.2.1.
3.2.3.
bez naknade
Bez naknade za EVRO zonu
Plaćanje robe i usluga
Limiti
Bez naknade za EVRO
zonu
1% za druge valute
1% za druge valute
Broj transakcija
Iznos
4.1.
Dnevni limiti za podizanje gotovine
5
50.000,00 RSD
4.2.
Nedeljni limiti za podizanje gotovine
10
100.000,00 RSD
4.3.
Dnevni limiti za plaćanje roba i usluga
10
80.000,00 RSD
4.4.
Nedeljni limiti za plaćanje roba i usluga
20
160.000,00 RSD
Standard
kartice odobrene
zakljuĉno sa
16.11.2011.
Standard DS (stari)*
Super Payroll
2.500,00 RSD
godišnje**
1.000,00 RSD
godišnje**
1%
200,00 RSD mesečno**
200,00 RSD mesečno
Bez naknade
100,00 RSD mesečno**
100,00 RSD mesečno
Bez naknade
1%
1%
1%
2% (min. 50,00 RSD)
2% (min. 50,00 RSD)
2% (min. 50,00 RSD)
2% (min. 50,00 RSD)
3% (min. 150,00 RSD)
3% (min. 150,00 RSD)
3% (min. 150,00 RSD)
3% (min. 150,00 RSD)
3% (min. 300,00 RSD)
3% (min. 300,00 RSD)
3% (min. 300,00 RSD)
3% (min. 300,00 RSD)
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
MasterCard program - Standard Supercard
Standard
1
Članarina za osnovnu karticu
2
Članarina za dodatnu karticu
3
Korišćenje u inostranstvu (konverzija)
Podizanje gotovine u Findomestic
banci
Podizanje gotovine u zemlji
(na bankomatu ili šalteru druge banke)
Podizanje gotovine u inostranstvu
(na bankomatu ili šalteru druge banke)
Troškovi izvoda
4
5
6
7
8
8
11
12
13
Vanredna izrada izvoda
Zamena ukradene / oštećene kartice /
pina
Blokiranje izgubljene / ukradene
kartice / pina
Vanredno ažuriranje limita za potrošnju
Vanredno ažuriranje kreditnog limita
Kopija računa (slipa)
14
Oglašavanje kartice nevažećom
9
10
15
16
17
18
120,00 RSD
120,00 RSD
120,00 RSD
Bez naknade
500,00 RSD
500,00 RSD
500,00 RSD
Bez naknade
500,00 RSD
500,00 RSD
500,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
800,00 RSD
Po tarifniku
MasterCarda
Bez naknade
3.000,00 RSD
4.000,00 RSD
600,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
600,00 RSD
Po tarifniku
MasterCarda
Bez naknade
3.000,00 RSD
4.000,00 RSD
600,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
600,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
600,00 RSD
Po tarifniku
MasterCarda
Bez naknade
2.000,00 RSD
3.000,00 RSD
600,00 RSD
Po tarifniku MasterCarda
Neosnovana reklamacija
Bez naknade
Izrada po hitnom postupku
3.000,00 RSD
Zamena po hitnom postupku
4.000,00 RSD
Zadržavanje blokirane kartice u ATM-u
600,00 RSD
Oduzimanje blokirane kartice od strane
19
12.000,00 RSD
12.000,00 RSD
12.000,00 RSD
12.000,00 RSD
trgovca
Zloupotreba od strane korisnika nakon
800,00 RSD/trans.
800,00 RSD/trans.
800,00 RSD/trans.
800,00 RSD/trans.
20
prijave
da
je
kartica
+iznos trans.
+iznos trans.
+iznos trans.
+iznos trans.
izgubljena/ukradena
Blokada računa kartice u slučaju
21
1.000,00 RSD
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
docnje
* Standard DS (stari) se odnosi na Korisnike kojima se MasterCard Standard ili MasterCard Gold kreditna kartica zamenjuje MasterCard Standard Supercard
karticom
**Članarina se ne naplaćuje u prvih 12 meseci postojanja osnovne kartice, a potom, samo ukoliko postoji stanje duga na kartici
B
POSLOVI TRGOVANJA HARTIJAMA OD VREDNOSTI
1.
Poslovi trgovanja akcijama
1.1.
Izdavanje potvrde za učešće na aukciji
1.000,00 RSD
0,24% (max 80.000,00 RSD) + tarifa berze i
1.2.
Naknada za trgovanje akcijama - fizička lica, rezidenti i nerezidenti
berzanskog posrednika i CRHoV
Otvaranje
i
voĎenje
novčanih
računa
fizička
lica,
rezidenti
i
nerezidenti
1.3.
Bez naknade
2.
Devizni poslovi trgovanja obveznicama devizne štednje graĊana
0,24% (max 80.000,00 RSD) + tarifa berze i
Fizička lica - rezidenti i nerezidenti
2.1.
berzanskog posrednika i CRHoV
9
Naknade i provizije po osnovu platnog prometa sa inostranstvom Banka obračunava i naplaćuje primenom srednjeg kursa na dan obrade
naloga.
Naknada predviĎena Tarifom iz Tačke 4. ove odluke po pravilu se naplaćuje od onoga kome se vrši usluga, osim ako Ugovorom izmeĎu
Banke i korisnika usluga ili nekog trećeg lica nije drugačije dogovoreno.
Po poslovima u zemlji i inostranstvu u čijem izvršenju učestvuje više domaćih banaka, po poslovima koje Banka ustupa na izvršenje drugim
bankama, visina naknade se utvrĎuje Ugovorom. Ukoliko ne postoji poseban ugovor, onda se primenjuje tarifa iz ove Odluke.
10
5. Danom primene ove Odluke stavlja se van snage Odluka o tarifi naknada za usluge koje vrši
FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD br.59/11 usvojena 06.09.2011.
6. Odluka o tarifi naknada stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuje se po proteku roka od
15 dana od dana isticanja u poslovnim prostorijama Banke, saglasno važećim i primenljivim
propisima.
FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD, deo BNP Paribas grupe – Bulevar Mihaila Pupina 115 A, Novi Beograd – Info centar 011 333 6000
matični broj 17076841 – PIB 100002313 – PDV 134948521 – šifra delatnosti 6419 – registrovana kod Agencije za privredne registre Beograd
broj registracije BD 9369/05 – račun broj: 908-24001-46 kod NBS – telex: 12050 NOVA – SWIFT: FIDMRSBG
Download

FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD UPRAVNI ODBOR