CENOVNIK ZA PRAVNA LICA
Važi od 03.03.2014.
Broj
I RAČUNI
1.1.
Otvaranje tekućih računa
1.2.
Zatvaranje tekućih računa
1.3.
Naknada za usluge vođenja tekućih računa
1.4.
Naknada (RSD)
bez naknade
980
220 (mesečno)
Generisanje izvoda
1.4.1.
Korisnici elektronskog bankarstva
1.4.2.
Klijenti koji primaju izvod putem e mail-a
160 (mesečno)
1.4.3.
Ostali klijenti
180 (mesečno)
1.5.
bez naknade
Štampanje izvoda
1.5.1.
Korisnici elektronskog bankarstva
200 (po izvodu)
1.5.2.
Ostali klijenti – prvo štampanje na infoterminalu
1.5.3.
Ostali klijenti – prvo štampanje na šalteru
1.5.4.
Ostali klijenti – dodatno
bez naknade
100 (po izvodu)
200 (po izvodu)
1.6.
Kamata na dinarska sredstva na tekućem računu (kamata se obračunava dnevno, a pripisuje mesečno
za minimalni dnevni saldo od RSD 2.500.000)
1.7.
Realizacija posla putem escrow računa
Broj
Referentna kamatna
stopa Narodne banke
Srbije - 6%
0,2%-0,5% min
10.000
Godišnja EKS2 za
oročenja rezidenata
II OROČENA SREDSTVA
Oročeni ulozi (dinarska i devizna sredstva) 3,4
2.1.
Do 1 nedelje, 1 nedelja, 2 nedelje, 1 mesec
na osnovu aktuelne
ponude banke
2.1.1.
2 meseca, 3 meseca, 6 meseci, 12 meseci
Dinarska oročenja sa deviznom klauzulom (indeksirana oročenja) 4
2.2.
2.2.1.
2.3.
1 mesec, 2 meseca, 3 meseca, 6 meseci, 12 meseci
na osnovu aktuelne
ponude banke
Oročenje dinarskih sredstava preko noći 5
na osnovu aktuelne
ponude banke
Broj
III PLATNI PROMET U ZEMLJI
Naknada (RSD)
3.1.
Prilivi po računima pravnih lica
bez naknade
3.2.
Transferi po računima koji se vode kod ProCredit banke – (interni nalozi) primljeni do
3.3.
Odlivi – bezgotovinska plaćanja
17:00h
Svi iznosi
3.3.1.
30
11:00h
13:00h
14:30h
3.3.1.1.
Iznosi do 3.000 RSD
25
32
42
3.3.1.2.
Iznosi od 3.001 RSD do 30.000 RSD
30
42
52
0,085% min 47
0,11% min
60
3.3.1.3.
3.3.2.
Kliring nalozi (plaćanje do 250.000 RSD) primljeni do
Iznosi od 30.001 RSD do 250.000 RSD
0,07% min 40
RTGS nalozi (hitna plaćanja i nalozi preko 250.000 RSD)
primljeni do
1
13:00h
15:30h
3.3.2.1.
Iznosi do 30.000 RSD
3.3.2.2.
Iznosi od 30.001 RSD do 250.000 RSD
3.3.2.3.
3.4.
135
Iznosi preko 250.001 RSD
180
225
270
0,09% min 300
max 5.000
0,10% min 400
max 6.000
Platni promet u zemlji putem elektronskog bankarstva
3.4.1.
Za interne naloge, kliring i RTGS naloge primenjuju se 30% niže tarife u odnosu na standardne prema tačkama 3.2., 3.3.1. i
3.3.2., Minimalna cena naloga realizovanog elektronskim putem je 25 RSD.
3.4.2.
Kliring nalozi mogu se izvršiti do 15:30h kada se primenjuje 30% niža tarifa u odnosu na standardnu prema tački 3.3.1.3 koja
važi za vreme prijema kliring naloga do 14:30h
3.4.3.
RTGS nalozi mogu se izvršiti do 16:30h kada se primenjuje 30% niža tarifa u odnosu na standardnu prema tački 3.3.2.3 koja
važi za vreme prijema RTGS-a do 15:30h
3.4.4.
Storniranje naloga putem elektronskog bankarstva 6
3.4.5.
Dinarska plaćanja nerezidenata
140
0.20% min
100
max 6.000
Platni promet u zemlji putem telefonskog bankarstva
Cene su iste kao za platni promet u zemlji putem papirnih naloga ( kao za tačke 3.2 i 3.3)
3.5.
Broj
4.1
IV ELEKTRONSKO BANKARSTVO
Naknada (RSD)
INTERNET BANKARSTVO
4.1.1.
MESEČNO ODRŽAVANJE
4.1.1.1.
Internet bankarstvo – Asseco i WEB SME
400 mesečno
4.1.1.2.
Internet bankarstvo –Halcom personal
800 mesečno
4.1.2.
IZDAVANJE KARTICE
4.1.2.1.
Jednokratna naknada za Internet bankarstvo (Halcom Web SME)
1.000
4.1.2.2.
Jednokratna naknada za Internet bankarstvo (Asseco SEE rešenje)
2.000
Jednokratna naknada za Internet bankarstvo (Halcom rešenje)
4.000
4.1.2.3.
4.1.3.
DODAVANJE RAČUNA NA POSTOJEĆU KARTICU
4.1.3.1.
Dodavanje računa na postojeću karticu Internet bankarstva ProCredit banke (kompanija korisnik Internet bankarstva ProCredit banke dodaje račun otvoren u ProCredit banci)
bez naknade
4.1.3.2.
Dodavanje računa na postojeću karticu Internet bankarstva bilo koje banke (Paket Internet bankarstva
druge firme ili paket Internet bankarstva iz druge banke )
1.000
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
Dobijanje izvoda putem E-mail-a
bez naknade
TELEFONSKO BANKARSTVO
Provera stanja po računu putem Info Centra 0700 700 000
bez naknade
4.2.2.
Dobijanje izvoda putem FAX-a
50 mesečno
4.2.3.
Naknada po poslatom izvodu putem FAX-a
4.3.
20
MOBILNO BANKARSTVO
4.3.1.
Naknada po upitu putem mobilnog telefona (WAP)
4.3.2.
Pristup računu putem mobilnog telefona (WAP) (Asseco SEE rešenje)
50 mesečno
4.3.3.
Informacije o stanju, promenama na računu i notifikacije o transakcijama platnim karticama putem
SMS-a
500 mesečno
4.3.4.
Informacije o stanju i promenama po računu i ostalim uslugama banke putem SMS -a
5 po poruci
4.3.5.
SMS zahtev za informaciju
10 po upitu
4.4
5
OSTALE USLUGE
4.4.1.
Čitač smart kartica (USB)
2.000+PDV
4.4.2.
Čitač smart kartice za laptop
(PCMCIA Standard/ExpressCard)
3.500+PDV
4.4.3.
Instalacija/intervencija kod klijenata
4.4.4.
Hitna intervencija
4.4.5.
Oduzimanje računa sa knjigovodstvene agencije (Halcom i Asseco SEE) – po zahtevu
4.4.6.
Promena ovlašćenog lica – Asseco SEE rešenje (Promena se vrši na postojećoj kartici) – po zahtevu
1.000
4.4.7.
Promena ovlašćenog lica – Halcom rešenje (izrađuje se nova kartica) – po zahtevu
6.000
4.4.8.
Privremena blokada kartice – po zahtevu
1.000
4.500+PDV+
troškovi prevoza
2.500+PDV
2
500
4.4.9.
Deblokada privremeno blokirane kartice
bez naknade
4.4.10.
Obnova sertifikata (period trajanja sertifikata je tri godine)
bez naknade
4.4.11.
Obnova sertifikata za Halcom rešenje (reizdavanje kartice)
4.000
4.4.12.
Naknadna deaktivacija dodatnih usluga (SMS, e-mail, Fax, WAP) – po zahtevu
4.4.13.
Prelazak sa jednog rešenja na drugo – prvi put
1.000
4.4.14.
Prelazak sa jednog rešenja na drugo – svaki sledeći put
6.000
4.4.15.
Zamena izgubljene / oštećene kartice (Asseco SEE rešenje)
3.000
4.4.16.
Zamena izgubljene / oštećene kartice (Halcom rešenje)
6.000
4.4.17.
Zamena izgubljenog / oštećenog USB-a (Halcom Web SME)
2.000
4.4.18.
Deblokada Smart kartice (samo za Asseco SEE korisnike)
1.000
4.4.19.
Naknadna izrada dodatne kartice za postojeću kompaniju – po kartici
1.000
4.4.20.
Naknadna izrada kvalifikovanog sertifikata za Halcom rešenje
4.000
4.5.
500
OTKAZ PAKETA
4.5.1.
Telefonsko bankarstvo (FAX)
bez naknade
4.5.2.
Internet bankarstvo (u slučaju dodavanja,vraćene izdate pametne kartice, USB uređaja)
bez naknade
4.5.3.
Internet bankarstvo bez vraćanja izdate pametne kartice/USB uređaja
4.5.4.
Mobilno bankarstvo (WAP i info SMS)
4.5.5.
Odustajanje od internet bankarstva - nepreuzet paket
6.000
4.5.6.
Otkaz oštećene/izgubljene pametne kartice
1.000
4.5.7.
Otkaz oštećenog/izgubljenog USB-a (Halcom Web SME)
1.000
4.5.8.
Neosnovana žalba
3.000
Broj
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
3.000
300
V PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM
Naknada (RSD)
Doznake (prilivi) 7
Rezidenti
Nerezidenti
Doznake (prilivi)
bez naknade
0,30%
Kosovo i donacije
0,30%
min 900 max 1.900
0,30%
Rezidenti
Nerezidenti
Doznake (odlivi)
7,8
5.2.1.
Devizno pokriće
5.2.2.
Dinarsko pokriće
5.2.3.
Devizno pokriće-e-banking
0,3% min 1.000 max
25.000
5.2.4.
Dinarsko pokriće-e-banking
700
5.2.5.
U stranoj valuti u korist deviznog računa kod druge banke u zemlji
5.2.6.
Dinarska plaćanja rezidenta nerezidentu na račun u drugoj domaćoj banci
5.2.7.
Uslovna doznaka 9
5.2.8.
Datum valute isti dan (same value date)
5.3.
5.4.
5.5.
0,30% min 1.200 max 30.000
0,30% min 1.200
max 30.000
800
0,50%
min 1.200 max 30.000
0,20% min 1.000
max 10.000
0,50% min 2.000
max 15.000
600
Provizija za obradu naloga za službeni put u korist jednog radnika
(do € 10.000 po nalogu) u okviru banke
Provizija za obradu naloga za službeni put u korist jednog radnika
(do € 10.000 po nalogu) izvan banke
0,50% min 600
0,50% min 1.200
5.6.
Promene po doznaci (izmene podataka za statistiku i zahtev za povraćaj priliva)
1.300
5.7.
Promene po doznaci (izmene instrukcija za plaćanje, zahtev za poništenje /
storniranje naloga, reklamacija itd.) 7
2.100
5.8.
ProPay (sva plaćanja idu sa datumom valute isti dan)
Doznake (prilivi)
5.8.2.
Doznake (odlivi) 10 - devizno pokriće
5.8.3.
Doznake (odlivi) 10 - dinarsko pokriće
Broj
6.1.
/
0,10% min 1.200
Plaćanja po računima koji se vode kod ProCredit banke
5.8.1.
/
Rezidenti
Nerezidenti
bez naknade
0,15% min 1.000 max 10.000
bez naknade
VI ČEKOVI
0,15% min 1.000
max 10.000
Naknada (RSD)
Slanje čekova na inkaso 7
1,20% min 1.000
3
Broj
7.1.
VII GOTOVINSKE OPERACIJE
Naknada (RSD)
Uplata gotovine (po nalogu) prema kriterijumu prometa ostvarenog u toku prethodnog meseca
7.1.1.
do 1.000.000 RSD
30
7.1.2.
1.000.001 RSD – 2.500.000 RSD
20
7.1.3.
preko 2.500.001 RSD
15
U skladu sa stvarnim troškovima ili
prema odluci banke
7.2.
Uplata pazara (gotovine i čekova) preko Pošte
7.3.
Podizanje gotovine (menjački poslovi za ovlašćene menjačnice izuzeti)
0,50% min 100
7.4.
Polog i podizanje efektive na posebnom računu za ovlašćene menjače
bez naknade
7.5.
Najava podizanja
gotovine11
Odmah
24 sata
48 sati
RSD
200.000
200.001 - 500.000
Preko 500.001
Broj
8.1.
VIII TRGOVINA HARTIJAMA OD VREDNOSTI
Naknada (RSD)
Trgovina akcijama
8.1.1.
Naknada za novčani transfer po osnovu kupovine
0,10%
8.1.2.
Naknada za novčani transfer po osnovu prodaje
0,10%
8.2.
Trgovina obveznicama stare devizne štednje
8.2.1.
Naknada za novčani transfer po osnovu kupovine
0,30%
8.2.2.
Naknada za novčani transfer po osnovu prodaje
0,30%
Broj
IX PLATNE KARTICE
9.1.
Provizija na izdavanje, reizdavanje Visa Business Electron kartice
9.2.
Naknada za izradu kartice zbog odustajanja podnosioca zahteva
9.3.
Otkaz korišćenja
9.4.
Naknada (RSD)
1.500
1.500
bez naknade
Transakcije karticama u zemlji
9.4.1.
Kupovina - roba i usluge
9.4.2.
Isplate na bankomatu ProCredit Banke
bez naknade
9.4.3.
Isplate na bankomatima drugih banaka
3,00% min 150
9.4.4.
Isplate na POS terminalima drugih banaka
3,00% min 150
9.4.5.
Upit u stanje na bankomatima ProCredit banke
9.4.6.
Upit u stanje na bankomatima drugih banaka
9.5.
bez naknade
bez naknade
40
Transakcije karticama u inostranstvu
9.5.1.
Međunarodne kupovine preko POS terminala
9.5.2.
Isplate na bankomatima
3,00% min 250
9.5.3.
Isplate na POS terminalima
3,00% min 350
9.6.
bez naknade
Ostale usluge
9.6.1.
Zamena kartice (izgubljena/ukradena)
1.500
9.6.2.
Deblokada PIN-a
200
9.6.3.
Promena PIN-a na bankomatu
100
9.6.4.
Inicijalno definisanje iPIN-a (internet PIN)
9.6.5.
Promena iPIN-a (blokiran/zaboravljen)
bez nakande
9.6.6.
Troškovi reklamacionog postupka u slučaju neopravdane reklamacije odnosno naplate od strane
kartičarskih institucija12
1.600
9.6.7.
Kartica zadržana u bankomatu/na prodajnom mestu u inostranstvu
1.500
100
9.6.8.
Prinudna blokada zbog korišćenja kartice protivno Opštim uslovima za korišćenje kartice
9.6.9.
Prijem sredstava putem platne kartice
Broj
10.1.
1.000
1,00% min 50
X DOKUMENTARNI POSLOVI I GARANCIJE
Uvozni (nostro) akreditivi
4
Naknada (RSD)
0,1% min 5.000 (pokriveni)
0,1%-0,5% min 6.000 (nepokriveni)
10.1.1.
Obrada zahteva
10.1.2.
Otvaranje akreditiva (kvartalno)
10.1.3.
Nematerijalne izmene/zahtev za poništenje akreditiva
10.1.4.
Materijalne izmene (povećanje iznosa/roka važnosti/izmena obezbeđenja)
10.1.5.
Pregled dokumenata
10.1.6.
Pribavljanje konfirmacije druge banke
4.000
10.1.7.
Odloženo plaćanje
2.500
10.2.
0,2%-1,25% min 5.500
5.000
10.000
0,50% min 5.000 max 15.000
Izvozni (loro) akreditivi
10.2.1.
Notifikacija akreditiva
0,15% min 4.000 max 30.000
10.2.2.
Notifikacija izmene akreditiva
10.2.3.
Transfer akreditiva
10.2.4.
Pregled dokumenata
10.2.5.
Slanje dokumenata bez pregleda
4.000
10.2.6.
Preliminarni pregled kod prezentacije dokumenata
6.000
10.2.7
Prosleđivanje akreditiva drugoj banci/izmene akreditiva drugoj banci
5.000
10.3.
Priprema nacrta akreditiva
5.000
10.4.
Savetodavne usluge (priprema/provera predloga uslova po akreditivu, analiza
komercijalnog ugovora i dr.)
5.000
10.5.
Nostro Garancije i standby akreditivi
5.000
0,30% min 5.000
0,30% min 4.000, max 15.000
0,1% min 5.000 (pokrivena)
0,1%-0,4% min 6.000 (činidbena i carinska
nepokrivena)
0,1%-0,5% ( min 10.000 plativa - za urednu
otplatu rata kredita
min. 6.000 plativa - za uredno plaćanje)
10.5.1.
Obrada zahteva
10.5.2.
Izdavanje (kvartalno)
10.5.3.
Nematerijalne izmene/zahtev za poništenje garancije(stand-by akreditiva)
6.000
10.5.4.
Materijalne izmene (povećanje iznosa/roka važnosti/izmena obezbeđenja)
10.000
10.5.5.
Pribavljanje konfirmacije druge banke
4.000
10.5.6.
Protest po garanciji
10.6.
0,2%-1,25% min 5.500
1,00% min 10.000
Loro garancije i Standby akreditivi
10.6.1.
Notifikacija garancije
10.6.2.
Notifikacija izmene garancije
10.6.3.
Pregled dokumenata
10.6.4.
Prosleđivanje garancije drugoj banci/izmene garancije drugoj banci
10.6.5.
10.7.
0,15% min4.000 max 30.000
5.000
0,24% min 4.000 max 10.000
Savetodavne usluge ( priprema/provera predloga teksta garancije, analiza
komercijalnog ugovora, davanje mišljenja o bonitetu ino banke i dr.)
Priprema predloga teksta garancije/izrada teksta garancije datog od strane
korisnika garancije
10.8.
Autentifikacija potpisa na garancijama – na zahtev klijenta
10.9.
Avalirane menice
10.9.1.
Obrada zahteva
10.9.2.
Avaliranje menica (kvartalno)
10.9.3.
Protest avalirane menice
10.10.
5.000
5000
3.000
0,1% min 5.000 (pokrivene)
0,1%-0,5% min 6.000 (nepokrivene)
0,2%-1,25% min 5.500
1,00% min 10.000
Pisma o namerama
10.10.1.
Obrada zahteva
10.10.2.
Izdavanje/izmena
10.11.
5.000
0,10%-0,30% min 5.000 max 15.000
5.500
Dokumentarni inkaso
10.11.1.
Prosleđivanje dokumenata za plaćanje ili naplatu
0,25% min 4.000, max 15.000
10.11.2.
Pribavljanje akcepta menice
5.000
10.12.
Registracija izvoza robe i usluga sa ugovorenim rokom naplate dužim od 360 dana
6.000
10.13.
Registracija avansa po poslu uvoza sa ugovorenim rokom uvoza robe i usluga
dužim od 360 dana
6.000
10.14.
Registracija KZ obrazaca kod NBS
5
10.14.1.
Registracija prijave o zaključenom kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu
8.000
10.14.2.
Registracija plana korišćenja-otplate po kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu
8.000
10.14.3.
Realizacija otplate glavnice i kamate po godini trajanja kredita
10.000
10.14.4.
10.14.5.
Registracija izmene otplatnog plana-korišćenja po kreditnom poslu zaduženja u
inostranstvu
Preuzimanje obaveze vodjenja administrativnih poslova sa NBS po kreditnom
poslu registrovanom kod NBS preko druge banke
10.000
10.000
10.14.6.
Registracija izmene po kreditnom poslu zaduženja/odobrenja u inostranstvu
8.000
10.14.7.
Savetodavne usluge kod registracije kreditnih poslova sa inostranstvom
5.000
10.15.
Izvršenje naloga klijenta danas za danas
10.16.
Slanje kopije SWIFT poruke faxom/e-mailom na zahtev komitenta
10.17.
Prosledđivanje SWIFT poruka drugim bankama u zemlji
2.000
10.18.
Slanje SWIFT poruka bankama na zahtev klijenta
2.000
0,10% min 1.400
Broj
11.1
500
XI KREDITI
Naknada (RSD)
Dinarska kreditna zaduženja
od 13,42%
11.2
Indeksirana kreditna zaduženja
11.3
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
11.3.1
21,27%-37,13%1
godišnje
Kamata za korišćenje dozvoljenog prekoračenja (nominalna)
Broj
12.1.
od 7,10%
XII DRUGE USLUGE
Naknada (RSD)
Gotov i efektivni strani novac
Zamena oštećenih novčanica u stranoj valuti 13
4,00%
12.2.
Godišnja naknada za korišćenje dnevno - noćnog trezora 14
4.000
12.3.
Kupoprodajna transakcija (promet nekretnina)
1.500
12.4.
Kupoprodajne transakcija (promet nekretnina) ukoliko se novac stavi na oročenu štednju
minimalno jedan mesec
12.5.
Domaći platni promet
12.1.1.
12.5.1.
Nalog za naplatu
750
150 po nalogu
Prema tarifi NBS –
po nalogu/osnovu
12.5.2.
Povlačenje osnova i naloga iz prinudne naplate
12.5.3.
Izvršenje prinudne naplate po nalogu Agencije za prinudnu naplatu 15
12.5.4.
Iniciranje prinudne naplate - po nalogu
250
12.5.5.
Storniranje / Povlačenje naloga za prenos po zahtevu
200
12.5.6.
Izdavanje potvrde o izvršenom nalogu za prenos
12.5.7.
Overa prijema naloga
12.5.8.
Overa ovlašćenja 16
12.5.9.
Registracija menica i ovlašćenja-po menici ili ovlašćenju 17
100
100
bez naknade
200
200
18
12.5.10.
Brisanje registrovanih menica i ovlašćenja- po menici ili ovlašćenju
12.5.11.
Izdavanje potvrde na memorandumu banke o izvršenom nalogu
200
12.5.12.
Izdavanje potvrde o stanju računa i prometu za određeni period
500
12.6.
Izdavanje potvrde za osnivački ulog i dokapitalizaciju
500
12.7.
Izdavanje potvrde o stanju duga i urednoj kreditnoj istoriji
600
12.8
Izdavanje potvrda o izvršenim uplatama po kreditnom proizvodu (dužniku, jemcu)
1.000
12.9
Izdavanje potvrda o izvršenim naplatama po kreditnom proizvodu (dužniku, jemcu)
1.000
12.10.
Izdavanje ostalih potvrda
1.000
12.11.
Izmena zaloge, žiranta ili plana otplate puštenog kredita
12.12.
Slanje pisama pred raskid ugovora o kreditu
200
0,50% preostalog duga max
10.000
200
6
12.13.
Slanje obaveštenja o raskidu ugovora o kreditu
12.14.
Izveštaj kreditnog biroa
12.14.1.
200
Visina naknade za preduzetnike
12.14.1.1. Osnovni izveštaj – korisnik usluga
600
12.14.1.2. Osnovni izveštaj - jemac
240
12.14.1.3. Sintetički izveštaj – korisnik usluga
360
12.14.1.4. Sintetički izveštaj - jemac
180
12.14.1.5. Sopstveni izveštaj za preduzetnika
720
12.14.2.
Visina naknade za pravna lica
12.14.2.1. Osnovni izveštaj – korisnik usluga
1.440
12.14.2.2. Osnovni izveštaj - jemac
600
12.14.2.3. Zbirni izveštaj – korisnik usluga
1.200
12.14.2.4. Zbirni izveštaj - jemac
480
12.14.2.5. Sintetički izveštaj – korisnik usluga
960
12.14.2.6. Sintetički izveštaj - jemac
360
12.14.2.7. Sopstveni izveštaj za pravno lice
Broj
13.1.
1.680
XIII VREME PRIJEMA NALOGA
Vreme
Domaći platni promet 19
13.1.1.
Nalozi za prenos - interno
do 17:30h
13.1.2.
Nalozi za prenos - clearing
do 14:30h
13.1.3.
Nalozi za prenos - RTGS
do 15:30h
13.1.4.
Prijem čekova
do 11:15h
13.1.5.
Nalozi za naplatu- menice i ovlašćenja
do 13:45h
13.1.6.
PN zahtev 3 (deblokada)
do 15:30h
13.1.7.
Registracija/brisanje registrovane menice/ovlašćenja
do 15:45h
13.1.8.
Elektronsko bankarstvo
13.1.8.1. Nalozi za prenos - interno
do 18:30h
13.1.8.2. Nalozi za prenos - clearing
do 15:30h
13.1.8.3. Nalozi za prenos - RTGS
do 16:30h
14.1.
Međunarodni platni promet
14.1.1.
Plaćanje prema inostranstvu
do 13h
14.1.2.
Prenos deviznih sredstava na drugu domaću banku
do 13h
14.1.3.
Plaćanja u okviru banke
14.1.4.
ProPay
14.1.5.
Otkup deviza
14.1.6.
Priliv sa Kosova-isplata dinarske protivvrednosti od deviza prodatih NBS
14.1.7.
Devizne naplate-prijem podataka za statistiku i dokumentacije za raspored na devizni račun
do 16:30h
do 14h
do 15:15h
7
do 12h
do 16:30h
1
U zavisnosti od visine platnog prometa ostvarenog preko ProCredit banke
EKS – Efektivna kamatna stopa
3
Za oročena dinarska sredstva minimalan ulog je 500.000 dinara
4
Minimalan ulog 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke na dan uplate, odnosno isplate. Minimalna
ročnost 30 dana
5
Minimalni ulog 5.000.000 dinara
6
Odnosi se na korisnike Asseco SEE rešenja (Office Banking aplikacije) i naloge koji su pušteni tim rešenjem (aplikacijom
7
Provizije banaka posrednika nisu uključene
8
Za elektronska plaćanja u inostranstvo primenjuje se cenovnik iz odeljka Platni promet sa inostranstvom
9
U slučaju uslovne doznake kroz sistem ProPay primenjuje se cenovnik iz tačke 5.8
10
Ne postoje troškovi banaka posrednika, osim u slučaju ProPay plaćanja sa Makedonijom
11
Prilikom najava podizanja gotovog i efektivnog stranog novca uzimaju se u obzir radni dani od ponedeljka do petka. Najava se odnosi
i na poljoprivrednike (fizička lica, preduzetnike i pravna lica) nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
12
Naknada se naplaćuje u slučaju troškova za dostavljanje dokumentacije, slipova, ili u slučaju troškova arbitraže u rešavanju
reklamacionog spora
13
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS
14
Naknada za vreće za depozit sredstava se naplaćuje posebno, u cenu nije uključen PDV
15
Ne isključuje regularnu proviziju za izvršenje naloga, a prema cenovniku za RTGS plaćanja
16
U korist svih poverilaca osim ProCredit banke
17
U korist svih poverilaca osim ProCredit banke
18
U korist svih poverilaca osim Procredit banke.
19
Tarifa naloga za prenos zavisi od vremena predaje naloga u skladu sa tarifom 3.3
2
• Gore navedeni uslovi se primenjuju na obične transakcije, a ne na posebne usluge. DHL i ostali lični troškovi, kao i provizije
korespondenata, ukoliko ih ima, biće posebno naplaćeni.
• Zadržavamo pravo da naplatimo uvećane provizije za posebne usluge
• Ovi Uslovi su podložni promenama bez prethodne najave
• Promet novca i kapitala oslobođen je plaćanja PDV-a, a u skladu sa odredbama člana 25. Zakona o porezu na dodatnu vrednost
Download

CENOVNIK za Pravna lica 2014-03.indd