GENERATOR KOLOIDNOG SREBRA
UPUTSTVO
DELOVI UREðAJA ZA PROIZVODNJU KOLOIDNOG SREBRA
.
MERE PREDOSTROŽNOSTI
- Ne dozvolite da se ovaj ureñaj mokri. Čuvajte ga od tečnosti, tako će vam raditi pravilno i imati duži radni vek.
- Ne koristite ovaj ureñaj u sudovima koji su veći od njegove dužine da nebi propao u njih i time bio uništen.
Ukoliko generator srebrne vode upadne nenamerno u vodu, bez bojazni od strujnog udara, izvadite ga odmah, isključite prekidač za
napajanje, otvorite kućište ureñaja, izvadite bateriju, dobro osušite, postavite novu bateriju.
- Ne dozvolite da ureñaj doñe u kontakt sa vrelim predmetima poput pegli, ringli, gorionika, vrelih posuda ili drugih izvora toplote.
- Ne koristite prekomernu silu na prekidaču i konektoru za srebrne elektrode.
- Nemojte kriviti srebrne elektrode.
- Iako napon od 34.5V i struje od svega nekoliko miliampera nije opasan po život, nemojte dodirivate elektrode rukama ukoliko
posedujete ugrañen pejsmejker da nebi došlo do greške u njegovom radu.
- Nemojte bacati ureñaj na tvrdu podlogu.
- Nemojte davati ovaj ureñaj deci.
- Ni u kom slučaju korisnik ovog ureñaja ne može teretiti autora ureñaja niti je on odgovoran za bilo kakve incidente ili direktnu štetu
nastalu usled korišćenja ovog ureñaja. Korisnik preuzima na sebe svu odgovornost upotrebe ovog ureñaja.
PROCEDURA
PRIPREMA:
1) Neophodno je da je sva oprema za proizvodnju srebrne vode čista
Elektrode posle korišćenja obavezno očistite i odložite na čisto mesto. Takoñe dobro obrišite ureñaj od
eventualnih kapljica vode. Napomena: srebrne elektrode čistite isključivo priloženom krpicom. Nemojte ih čistiti
sunñerom za pranje posuña. Dozvoljeno je čišćenje tečnim vimom za pranje posuña. Nije dozvoljeno elektrode
čistiti čeličnom vunom za sudove jer će doći do njihovog brzog uništenja. Elektrode su od čistog srebra finoće
999.9 a ono je veoma mekano. Ne koristite sapune za čišćenje jer oni mogu uticati na kvalitet proizvedene
srebrne vode a loše utiču i na srebro.Ukoliko posedujete specijalna sredstva za čišćenje srebra možete ih koristiti.
Ukoliko koristite istu posudu za pripremu koloidnog rastvora srebra više puta, može se dogoditi da se deo srebra
nataloži na unutrašnjim stranama posude. Iako one izgledaju savršeno čista dobro ih očistite četkom za pranje
posuña i isperite sa malo destilovane vode.
strana 1
Napomena: srebrna elektroda se tokom vrenena upotrebe troši. To je zato što čestice srebra sa nje prelaze
u vodu čineći koloidni rastvor vode i srebra. Kada se potroši, zamenite ih novim. Elektrode vam mogu napraviti
u svakoj bolje opremljenoj zlatarskoj radnji. Bitno je da su od čistog srebra finoće 999.9!
2) Proverite da li ste nabavili ispravanu destilovanou vodu!
Na našem tržištu postoji veliki broj proizvoñača destilovane
vode ćiji kvalitet često drastično odstupa od standarda. Naime,
postoje destilovane i filtrirane vode. Ove destilovane su čistije i
imaju neznatnu koločinu stranih materija u sebi. Filtrirane vode ne
zadovoljavaju uslove za proizvodnju srebrne vode jer u sebi imaju
veliku količinu stranih materija koje ometaju proces proizvodnje
srebrne vode a moguća je i interreakcija sa nečistoćama. Nikad ne
kupujte destilovanu vodu za akumulatore ili za primenu u peglama.
Zato birajte destilovanu vodu koja se koriti u laboratorijama u
procesu analiza i čiji je kvalitet dokazan, a takva destilovana voda se
može pronači u bolje snabdevenim apotekama. Na slici možete videti primer jedne veoma kvalitetne destilovane
vode proizvodnje Reahem koja je namenjena za analitičku i laboratorijsku primenu.
3) Postavljane srebrnih elektroda na ureñaj
Elektrode postavite na konektor koji se nalazi sa donje strane ovog ureñaja i to tako što će crveno
obeležena elektroda ići u crveni konektor a crna u crni. Da biste postavili elektrodu u konektor potrebno je
prstom pritisnuti naniže plastični jezičak a potom ugurati par milimetara elektrodu u za to predviñeno mesto.
Sada je potrebno da elektrode budu postavljene paralelno jedna u odnosu na drugu. Nesmeju se meñusobno
dodirivati!
IZRADA KOLOIDNOG SREBRA
1) Napunite staklenu čašu ili teglu destilovanom vodom. Količinu odredite prema vašim potrebama. Bolje je da
koristite manje posude, npr čašu od 200 do 250ml da vam rastvor nebi dugo stajao dok ga ne utrošite a po
potrebi možete ponovo da napravite nov rastvor. To je mnogo bolje jer stajanjem dolazi do taloženja srebra i
smanjuje se koncentracija srebra u rastvoru.
2) Preporučljivo je (sli nije obavezno) da pre upotrebe sipate destilovanu vodu u ćistu posudu da provri na
šporetu. Čim počne da ključa sklonite je sa šporeta i ostavide da se ohladi na sobnu temperaturu. Time se uklanja
nagomilani CO2 iz vode te je reakcija vode i srebra sada finija.
3) Ohlañenu vodu sipajte u čistu čašu i to tako da je nivo vode niži za koji centimetar od ruba čaše i da ne natapa
plastični priključak srebrnih elektroda.
strana 2
4) Uključite Koloidni srebrni generator prekidačem koji se nalazi sa strane a koji je označen ON/OFF odnosno
na samom prekidaču poše 0/1. Zasvetleće zelena sijaličica koja obaveštava da ureñaj radi i da je baterija u njemu
ispravna. U slučaju da ne svetli ova sijaličica, zamenite bateriju novom. Kupijte kvalitetne baterije, duže traju.
5) Spustite elektrode u čašu sa vodom, tako da se sam ureñaj oslanja na rubove čaše a
srebrne elektrode su zaronjene u vodu. Pazite da se vodon ne kvasi konetor za
priključenje elektroda. Zasvetleće i crvena sijaličica koja ukazuje da je proces
proizvodnje srebrne vode započeo.
VAŽNO: ukoliko posle uranjanja elektroda u vodu ne svetli crvena sijaličica destilovana
voda je veoma dobrog kvaliteta, nema nikakve materije u sebi te predstavlja dobar
izolator. Da bi proces započeo u ovom slučaju potrebno je dodati jednu ili po potrebi dve
kašičice obične vode sa česme ili još bolje mineralne, odnosno kisele vode i promešati
plastičnom kašičicom. Sada ima taman toliko elektrolita da započne proces. To je vidljivo po tome što radi i
crvena sijaličica. Posle nekog vremena se mogu zapaziti sitni mehurići koji se odvajaju sa srebrnih elektroda a
kasnije se vidi i jonski oblak u vidu beličaste magle koji se širi vodom. To je koloidno srebro. Koncentracija
srebrne vode od 5PPM je bistar rastvor, bez boje i morisa i slabo gorkog ukusa. Srednje
koncentracije srebra vodi (10 do 20 PPM) daju jedva primetnu mlečnu boju, a veće
koncentracije (preko 20PPM) primetnu beličastu boju i dosta gorak ukus. Koncentracije
preko 20PPM su za spoljnu upotrebu.
Lekari opšte prakse kod nas još uvek nemaju izgrañen zvaničan stav o efektima
srebrne vode.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje upotrebu srebrne vode
koncentracije 5 PPM kao prevenciju bolestima. O tome kolika koncentracija srebrne
vode i kolika količina se koristi dnevno pročitajte u stručnoj literaturi, na Internetu ili na
priloženom CD-u koji ste dobili uz ovaj ureñaj.
Tabela za preračun potrebnog vremena trajanja procesa proizvodnje srebrne vode u zavisnosti od količine
destilovane vode i željene koncentracije srebrnog rastvora
koncentracija
____________
koločina vode
5
PPM
10
PPM
15
PPM
20
PPM
25
PPM
30
PPM
10
20
30
40
50
60
minuta
minuta
minuta
minuta
minuta
minuta
12.5
25
37.5
50
62.5
75
250 ml
minuta
minuta
minuta
minuta
minuta
minuta
25
50
75
100
125
150
500 ml
minuta
minuta
minuta
minuta
minuta
minuta
PPM parts per million – (jedan deo na milion) jedna čestica srebra na milion čestica vode.
200 ml
6) Već ste unapred pogledali tablicu sa potrebnim vremenom u odnosu na
količinu vode i željene koncentracije srebrne vode. Oni koji to žele mogu pomoći
Kalkulatora priloženog na CD-u preračunati potrebnu koncentraciju.
7) Sačekajte potrebno vreme da se napravi željena koncentracija srebrne vode.
8) Kada ste završili, uklonite ureñaj iz posude i isključite ga na onom istom
prekidaču sa oznakom 0/1 odnosno on/off. Kada ste to učinili prestaje da svetli
zelena i crvena sijaličica. Nikad ne ostavljajte utreñaj uključen kad nije u funkciji
proizvodnje vode, tako će vam baterije duže trajati. Kupujte kvalitetne baterije.
9) Obrišite elektrode čiistom krpicom. Usled hemijske reakcije srebro počinje da tamni, to je sasvim normalna
pojava. Zato elektrode treba dobro očistiti i odložiti za narednu upotrebu.
strana 3
10) Dobro promešati rastvor. Za ovo smete da koristite samo plastičnu kašičici ili staklenu a nikako metalnu.
Naime na njoj bi se nataložilo srebro iz rastvora i time smanjilo koncentraciju srebra u rastvoru.
.
11) Obrišite ureñaj od eventualnih kapljica vode i odložite na neko sigurno mesto van domašaja dece.
12) Ovako dobijen koloidni rastvor srebrne vode potrebno je čuvati u staklenoj posudi (flaši) i ona mora biti u
boji da bi se smanjio uticaj svetlosti. Takoñe je ne smete izlagati svetlosti jer dolazi do oksidacije srebra pa
rastvor pridobija braonkastu nijansu i nije više za upotrebu. Iz tog razloga pravite manju količinu te će ona uvek
biti sveža i ispravna za upotrebu.
NAPOMENA: Na priloženom CD-u možete pronaći većinu onoga što je dosada publikovano o srebrnoj vodi, mnogo
saveta, korisnih stvati u vezi ovoga itd. Takoñe možete proneći i video zapise kako se proizvodi srebrna voda. Tu ćete
pronaći i Kaklulator koji sam izradio specijalno za ovaj ureñaj a koji će vam olakšati preračun potrebnog vremena za
željenu količinu vode i koncentraciju srebrnog rastvora.
SAVET: Ukoliko želite da izvršite merenje koncentracije dobijenog
rastvora srebrne vode možete nabaviti specijalan ureñaj za ovu namenu.
Zove se TDS metar i meri u PPM jedinicama a može se po najpovoljnijoj
ceni pronaći na Kupindu, Limundu, Kupujem prodajem ili na nekim
drugim onlajn oglasima na Internetu.
Digitalni TDS metar
Garancija na ovaj ureñaj je 12 meseci i počinje od dana prodaje. Garancija se odnosi na sam ureñaj.
Baterija i srebrne elektrode ne podležu garanciji jer se smatraju potrišnim materijalom.
====================================================================================
REKLAMACIONI LIST
Zakonske odredbe:
odredbe:
- Prodavac je ujedno i priozvo|a~ robe.
- Prodavac je fizicko lice od koga je porto{a~ kupio robu.
- Prodavac odgovara za ispravnost robe
- Porto{a~ je fizicko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Porto{a~ izjavljuje reklamaciju na ispravnost robe prodavcu.
- Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvo|a~a.
- Ako je roba neispravana, porto{a~ ima pravo da zahteva od trgovca – proizvo|a~a da se otklone ove neispravnosti bez naknade, na prvom mestu opravkom ili zamenom.. Prodavac se obavezuje da izvr{i
svaku opravku ili zamenu u primerenom roku i bez zna~ajnijih neugodnos za potro{a~a, uzimaju}i u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je porto{a~ nabavio.
- Sve tro{kove koji su neophodni da bi se roba popravila u garantnom roku od jedne godine snosi prodavac.
- Ne}e se smatrati da postoji neispravnost robe ukoliko se prilikom pregleda uredaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Reklamaciji ne podle`u kvarovi nastali zbog:" i „Gubitak garancije
nastaje".
- Potro{a~ nema pravo da zahteva od prodavca naknadu {tete koja potice od neispravnosti ure|aja niti da tra`i nadoknadu za eventualne finansijske gubitke nastale usled neispravnosti ure|aja
- Podavac se ne smatra odgovornim za povrede korisnika ure|aja nastale usled nestru~nog rukovanja ure|ajem i zbog nepo{tovanja adekvatnih propisa iz te oblati (Zakon o za{titi na radu, zakoni vezani za
rad sa elektri~nim ure|ajima i zakona iz oblasti medicine).
- Prodavac je odgovoran za neispravnost robe koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na potro{a~a odnosno od dana prodaje tj. od datuma predaje robe porto{a~u, Ako neispravnost
nastane u roku od {est meseci od dana prelaska rizika na potro{a~a, pretpostavljí se da je neispravnost postojala u trenutku prelaska rizika. Po isteku roka od {est meseci neispravnost robe u trenutku prelaska
rizika dokazuje potro{a~
- Prodavac je du`an da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potro{a~u, sa izja{njenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog re{avanja.
- Garantni rok za robu po~inje da tece od dana prelaska rizika na potro{a~a. Garancija vazi za teritoriju Republike Srbije.
- Proizvoñač, odnosno prodavac nije odgovoran za eventualni neuspeh u lećenju ovim ureñajem. Ureñaj noje namenjen direktno za lečenje već je namenjen za proizvodnju koloidnog rastvora srebrne vode.
- Dobijanjem ovog Reklamacionog Lista, smatra se da je potro{a~ upoznat i saglasan sa svime sto u njemu pi{e.
- Za sve sporove vezane za ovaj Reklamacioni list bice nadlezan sud u Vlasotincu.
- Prodavac garantuje da je roba saobrazna specifikaciji proizvodaca, te da ce ispravno funkcionisati ako se potro{a~ bude striktno pridr`avao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na na~in kako je
navedeno u ovom Reklamacionom Listu.
- Manji estetski nedostaci se ne smatraju kvarom i ne uti~u na ispravnost ure|aja te ne podle`u reklamaciji.
- Roba i delovi zamenjeni u garantnom roku prelaze u vlasnistvo trgovca.
- U slu~aju manje popravke robe garantni rok se produ`ava onoliko koliko je potro{a~ bio li{en upotrebe robe.
- U slu~aju neopravdane reklamacije, potro{a~ snosi sve eventualne tro{kove po va`e}em cenovniku.
- Nakon isteka roka za ispravnost potro{a~u }e biti obezbedjen servis i snabdevanje rezervnim delovima u skladu sa vazecim zakonskim propisima.
Obaveze pot
potro{a~a (potro{a~ je du`an):
- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizi~ku neostecenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uva`iti.
- Da se striktno pridr`ava Uputstva za upotrebu i odrzavanje robe i odredbi ovog Reklamacionog lista.
- Da obezbedi odgovaraju}e ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvodaca.
- Da robu poveri na upotrebu licima obu~enim za kori{}enje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ovog Reklamacionog lista kao i tehnickom dokumentacijom.
- U slucaju zamene robe porto{a~ je du`an da dostavi kompletan ure|aj, prate}e originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slu~aju zamene robe, zadr`a}e se nedostaju}i deo iz kompleta nove robe.
Posle primljenog obave{tenja od strane prodavca da je neispravnost robe otklonjena potro{a~ je du`an da istu podigne u roku od 10 dana. Posle isteka roka od 10 dana proizvo|a~ ni podava~ ne snose
odgovornost za eventualnu {tetu ili gubitak robe.
Reklamaciji ne podle`u kvarovi nastali zbog:
- Nestru~nog rukovanja ili neadekvatnog odr`avanja.
- Mehani~kog, hemijskog ili bilo kakvog drugog o{te}enja nastalog nakon kupovine robe.
- Udara groma i prate}ih pojava, vi{e sile, elementarnih nepogoda i prirodnih dogadaja.
- Radnji potro{a~a ili tre}ih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovla{}enih lica, zamenom neispravnog dela neoriginalnim delom bez saglasnosti trgovca, upotrebom neodgovaraju}e dodatne energije
ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterecenjem robe, koriscenja robe izvan granica nazna~enih u uputstvu, izvan parametara radnog re`ima, parametara okru`enja i radnih optere}enja preporu~enih od strane proizvo|a~a.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, pra{ine, ekstremnih uslova spoljne sredine i sli~no.
- Tro{enja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom tro{e kao sto su baterija i srebrne elektrode.
Gubitak garancije nastaje:
- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vr{ena neovlas}ena servisna intervencija
- Nestru~nim i nesavesnim kori{}enjem robe,
- Ukoliko se potro{a~ ne pridr`ava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potro{a~a.
Proizvod je usagla{en saglasno "Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti' i "Pravilniku o Elektri~noj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odre|enih granica napona" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010).
strana 4
Download

Uputstvo.pdf