SADRŽAJ
1
SIGURNOSNE INFORMACIJE ................................................................................................................................ 4
Električna sigurnost – opšte upozorenje......................................................................................................................... 4
Projektovanje sistema i sigurnost osoblja ...................................................................................................................... 4
Ograničenja okoline ....................................................................................................................................................... 4
Usklañenost sa propisima............................................................................................................................................... 4
Motor .............................................................................................................................................................................. 5
Podešavanje parametara ................................................................................................................................................ 5
2
INFORMACIJE O PROIZVODU .............................................................................................................................. 6
2.1 OPIS NAZIVNIH OZNAKA ................................................................................................................................................. 6
Izlazna struja .................................................................................................................................................................. 7
Ulazna struja .................................................................................................................................................................. 7
2.2 OPCIJE / PRIBOR .............................................................................................................................................................. 7
3
MEHANIČKA INSTALACIJA................................................................................................................................... 9
Sigurnosne informacije................................................................................................................................................... 9
3.1 METODE MONTAŽE ......................................................................................................................................................... 9
3.2 ORMAN ......................................................................................................................................................................... 10
Postavka ormana .......................................................................................................................................................... 10
3.3 EMC FILTERI ................................................................................................................................................................ 10
Interni filter................................................................................................................................................................... 10
Spoljašni filter............................................................................................................................................................... 11
4
ELEKTRIČNA INSTALACIJA................................................................................................................................ 12
4.1 NORMIRANJE ................................................................................................................................................................ 13
Tipovi osigurača ........................................................................................................................................................... 13
4.2 ENERGETSKI KONEKTORI .............................................................................................................................................. 13
Konekcija sa uzemljenjem............................................................................................................................................. 13
4.3 POVEZIVANJE ENKODERA ............................................................................................................................................. 15
4.4 KONEKCIJE SA SERIJSKOM KOMUNIKACIJOM ................................................................................................................ 15
4.5 KONEKCIJE SA OKLOPOM KABLOVA ............................................................................................................................. 15
4.6 KONTROLNE VEZE ........................................................................................................................................................ 16
5
POČETAK .................................................................................................................................................................. 17
5.1 RAZUMEVANJE DISPLEJA .............................................................................................................................................. 17
5.1.1 SM-Keypad/SP0 Keypad (LED)........................................................................................................................... 17
5.1.2 SM-Keypad Plus (LCD) ....................................................................................................................................... 17
5.2 OPERACIJE SA TASTATUROM ........................................................................................................................................ 18
5.2.1 Kontrolni tasteri................................................................................................................................................... 18
5.3 MENI 0.......................................................................................................................................................................... 19
5.4 STRUKTURA MENIJA ..................................................................................................................................................... 20
5.5 NAPREDNI MENIJI ......................................................................................................................................................... 20
Meniji za podešavanje SM-Keypad Plus....................................................................................................................... 21
5.6 PROMENA OPERATIVNOG MODA ................................................................................................................................... 22
Procedura ..................................................................................................................................................................... 22
5.7 MEMORISANJE PARAMETARA ....................................................................................................................................... 22
Procedura ..................................................................................................................................................................... 22
5.8 VRAĆANJE PARAMETARA NA FABRIČKA PODEŠAVANJA................................................................................................ 23
Procedura ..................................................................................................................................................................... 23
5.9 PRIKAZ SAMO PARAMETARA KOJI NE SADRŽE FABRIČKI PODEŠENU VREDNOST ............................................................ 23
5.10 PRIKAZ SAMO ODREDIŠNIH PARAMETARA .................................................................................................................. 23
5.11 KORISNIČKI NIVO PRISTUPA PARAMETRIMA I SIGURNOST ........................................................................................... 23
5.11.1 Korisnički nivo pristupa..................................................................................................................................... 24
5.11.2 Promena korisničkog nivoa ............................................................................................................................... 24
5.11.3 Korisnička sigurnost .......................................................................................................................................... 25
Postavljanje korisničke sigurnosti ................................................................................................................................ 25
Otključavanje korisničke sigurnosti.............................................................................................................................. 25
Onemogućenje korisničke sigurnosti ............................................................................................................................ 26
6.
2
OSNOVNI PARAMETRI (MENI 0)......................................................................................................................... 27
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
7
POKRETANJE MOTORA ........................................................................................................................................31
7.1 OSNOVNA POVEZIVANJA ...............................................................................................................................................31
7.1.1 Osnovni zahtevi ....................................................................................................................................................31
7.2 PUŠTANJE U RAD ...........................................................................................................................................................35
7.2.1 Otvorena petlja.....................................................................................................................................................35
7.2.2 Način rada sa kontrolom fluksa rotora (RFC mod) Indukcioni motor ............................................................37
7.2.3 Zatvorena petlja vektorski način Indukcioni motor sa inkrementalnim enkoderom........................................39
7.2.4 Servo Motor sa permanentnim magnetom sa povratnom vezom brzine i položaja ..............................................41
8
NAPREDNI PARAMETRI ........................................................................................................................................43
9
DIJAGNOSTIKA........................................................................................................................................................44
Indikacije alarmnih stanja ............................................................................................................................................55
Indikacije statusa regulatora ........................................................................................................................................56
10
DODATAK ..................................................................................................................................................................57
10.1 NORMIRANJE...............................................................................................................................................................57
Granice kratkotrajnih preopterećenja...........................................................................................................................58
Veličine 0 do 5...............................................................................................................................................................58
Veličina 6 ......................................................................................................................................................................59
10.2 KARAKTERISTIKE REGULATORA .................................................................................................................................60
10.3 DIMENZIJE REGULATORA ............................................................................................................................................61
10.5 MONTAŽA KROZ MONTAŽNU PLOČU ...........................................................................................................................63
10.6 VREDNOSTI ZA KOČIONI OTPORNIK (40ºC)..................................................................................................................64
10.7 UBACIVANJE IP54 UMETKA ........................................................................................................................................65
10.8 SPOLJAŠNI EMC FILTER ..............................................................................................................................................66
10.9 ENERGETSKI IZVODI ....................................................................................................................................................68
Veličina 0 ......................................................................................................................................................................68
Veličina 1 do 3 ..............................................................................................................................................................69
Veličina 4 do 6 ..............................................................................................................................................................70
10.10 UKLANJANJE INTERNOG EMC FILTERA.....................................................................................................................71
10.11 UZEMLJENJE OKLOPA SIGNALNIH KABLOVA KORIŠĆENJEM PRIBORA ZA UZEMLJIVANJE ...........................................72
10.12 ENKODER ..................................................................................................................................................................73
10.13 KONEKCIJE SERIJSKE KOMUNIKACIJE ........................................................................................................................74
10.14 NAPREDNI PARAMETRI ..............................................................................................................................................75
Meni 1: Referenca frekvencije/brzine............................................................................................................................76
Meni 2: Rampe ..............................................................................................................................................................78
Meni 3: Praćenje frekvencije, povratna veza, brzina....................................................................................................80
Meni 4: Kontrola momenta i struje ...............................................................................................................................83
Meni 5: Kontrola motora ..............................................................................................................................................87
Meni 6: Sekvencer i sat .................................................................................................................................................91
Meni 7: Analogni ulazi / izlazi ......................................................................................................................................92
Meni 8: Digitalni ulazi / izlazi.......................................................................................................................................93
Meni 9: Programibilna logika, motorizovani potenciometar i binarna suma...............................................................95
Meni 10: Status i greške ................................................................................................................................................97
Meni 11: Opšta podešavanja regulatora.......................................................................................................................98
Meni 12: Detektori praga, selektori varijabla i kontrola kočnice.................................................................................99
Meni 13: Kontrola pozicije .........................................................................................................................................103
Meni 14: Korisnički PID kontroler .............................................................................................................................107
Meni 15, 16 i 17: Podešavanje opcionih modula ........................................................................................................109
Meni 18, 19 i 20: Aplikacijski meni 1, 2 i 3.................................................................................................................110
Meni 21: Parametri drugog motora............................................................................................................................111
Meni 22: Dodatna podešavanja menija 0 ...................................................................................................................112
10.15 SMARTCARD KARTICA ........................................................................................................................................113
Prenos podataka..........................................................................................................................................................113
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
3
1
Sigurnosne informacije
Upozorenje sadrži informacije koje su važne za izbegavanje opasnosti koje se
tiču sigurnosti osoblja.
Pažnja sadrži informacije koje su neophodne za izbegavanje rizika od
oštećenja proizvoda ili druge opreme.
Napomena Napomena sadrži informacije koje su korisne za ispravan rad proizvoda.
Električna sigurnost – opšte upozorenje
Naponi koji se koriste u regulatoru mogu da prouzrokuju električni udar i/ili opekotine i može
biti smrtonosan. Izuzetna opreznost je neophodna pri radu sa ili u blizini regulatora.
Posebna upozorenja su data na odgovarajućim stranama u ovom uputstvu.
Projektovanje sistema i sigurnost osoblja
Regulator je namenjen kao komponenta za profesionalnu ugradnju u kompletnu opremu ili
sistem. Ako se ne instalira ispravno, može predstavljati opasnost za sigurnosnost.
Regulator koristi visoke napone i struje i nosi visok nivo akumulirane električne energije i
koristi se za kontrolisanje opreme koja može da prouzrokuje povredu.
Velika opreznost je potrebna kod električne instalacije i projektovanja da bi se izbegla
opasnost, bilo u normalnom radu ili u slučaju kvara opreme. Projektovanje sistema,
instalacija, puštanje u rad i održavanje se može izvršiti samo od strane osoblja koje ima
neophodnu obuku i iskustvo. Oni moraju pročitati ova uputstva pažljivo.
Funkcije regulatora STOP i SECURE DISABLE (sigurno isključenje) ne izoluju opasne
napone sa izlaza regulatora ili sa sa neke spoljne opcione jedinice. Napajanje mora biti
isključeno odgovarajućim ureñajem za električnu izolaciju pre pristupa električnim vezama.
Osim funkcije SECURE DISABLE (sigurno isključenje), nijedna funkcija regulatora se
ne sme koristiti za obezbeñenje sigurnosti osoblja.
Pažljivo se moraju razmotriti funkcije regulatora koje mogu da prouzrokuju opasnost, bilo
kroz predviñen rad, ili kod neispravnog rada zbog kvara. Za bilo koju aplikaciju gde kvar
regulatora ili njegovog kontrolnog sistema može dovesti do, ili omogućiti štetu, gubitak ili
povredu, mora se izvršiti analiza rizika – na primer, zaštitni ureñaj za prekomernu brzinu u
slučaju kvara kontrole brzine, ili sigurnosna mehanička kočnica u slučaju gubitka motornog
kočenja.
Funkcija SECURE DISABLE je odobrena1 za ispunjavanje standarda EN954-1 kategorija 3
za sprečavanje neočekivanog pokretanja regulatora. Može se koristiti za sigurnosne primene.
Projektant sistema je odgovoran za sigurnost kompletnog sistema u skladu sa
relevantnim sigurnosnim standardima.
1
Nezavisno odobrenje od strane BGIA.
Ograničenja okoline
Moraju se poštovati uslovi iz ovog uputstva koji se tiču transporta, smeštaja, instalacije i
korišćenja regulatora uključujući i navedena ograničenja okoline. Regulatori ne smeju biti pod
uticajem jake fizičke sile.
Usklañenost sa propisima
Instalater je odgovoran za usklañenost sa odgovarajućim propisima, kao što su propisi o
ožičenju, preventivi nesreća i elektromagnetnoj usklañenosti (EMC). Posebna pažnja se
mora dati poprečnim presecima provodnika, odabiru osigurača, i vezama sa uzemljenjem.
Ovo uputstvo sadrži instrukcije za postizanje usklañenosti sa specifičnim EMC standardima.
4
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Unutar Evropske Unije, sve mašine kod kojih se koristi ovaj proizvod moraju biti u skladu sa
sledećim direktivama:
• 98/37/EC: Sigurnost mašina
• 89/336/EEC: Elektromagnetna kompatibilnost
Motor
Obezbedite instaciju motora u skladu sa preporukama proizvoñača. Pazite da vratilo motora
ne bude izloženo.
Standardni kavezni indukcioni motori su projektovani da rade u jednoj brzini. Ukoliko se
namerava da se frekventni regulator koristi za pogon motora brzinama iznad projektovanog
maksimuma, preporučuje se da se pre toga konsultuje proizvoñač motora.
Male brzine mogu prouzrokovati pregrevanje motora, jer ventilator za hlañenje postaje manje
efektivan. Motor treba zaštititi zaštitnim termistorom. Ukoliko je neophodno, treba koristiti
prinudno hlañenje spoljnim ventilatorom.
Vrednosti parametara motora koje se podešavaju u regulatoru utiču na zaštitu motora. Ne
treba se pouzdati u fabrički podešene vrednosti parametara motora kod regulatora.
Neophodno je podesiti ispravnu vrednost nominalne struje motora u parametru 0.46. Ovo
utiče na termalnu zaštitu motora.
Podešavanje parametara
Neki parametri imaju veliki uticaj na rad regulatora. Oni se ne smeju menjati bez pažljive
procene uticaja na sistem koji se kontroliše.
Moraju se sprovesti mere zaštite, da bi se sprečile izmene sistema uzrokovane greškom ili
sabotažom.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
5
2
Informacije o proizvodu
2.1 Opis nazivnih oznaka
Slika 2-1 Tipične oznake regulatora
Pogledajte sekciju 10.2 za lokaciju oznaka na regulatoru.
6
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Izlazna struja
Nominalna izlazna kontinualna struja je data za maksimalno 40ºC, 1000 m nadmorske visine
i 3.0 kHz frekvenciju prekidanja. Smanjenje struje je potrebno za veće prekidačke frekvencije,
ambijentalnu temperaturu >40ºC i veću nadmorsku visinu. Za informacije o smanjenju struje
pogledajte Unidrive SP User Guide na CD-u priloženom uz regulator.
Ulazna struja
Na ulaznu struju utiču napon napajanja i impedansa. Ulazna struja data na oznaci regulatora
je tipična ulazna struja i važi za izbalansirano napajanje.
2.2 Opcije / pribor
Slika 2-2
* Deo isporučen uz regulator
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
7
Tabela 2-1 Delovi isporučeni uz regulator
8
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
3
Mehanička instalacija
Sigurnosne informacije
Pratite instrukcije
Instrukcije za mehaničku i električnu instalaciju se moraju uzeti u obzir. Zabilo
koju dilemu ili pitanje treba se konsultovati sa dobavljačem opreme.
Odgovornost vlasnika ili korisnika regulatora je da je instalacija regulatora i
bilo koje opcione jedinice i način na koji se koriste i održavaju u skladu sa
adekvatnim propisima u zemlji u kojoj se koriste.
Uskladišteni električni naboj
Regulator sadrži kondenzatore koji ostaju napunjeni potencijalno smrtonosnim
naponom i nakon isključenja AC napajanja. Ako je regulator bio uključen, AC
napajanje mora biti isključeno minimalno 10 minuta pre nego se može
nastaviti sa radom.
Normalno, kondenzatori se isprazne kroz interni otpornik. Pod nekim
neuobičajenim uslovima pri kvaru, moguće je da se kondenzatori ne isprazne,
ili da su sprečeni da budu ispražnjeni dovoñenjem napajanja na izlazne
stezaljke. Ako je regulator u grešci na način da je displej trenutno isključen,
moguće je da se kondenzatori neće isprazniti. U tom slučaju konsultujte
Control Techniques ili njihov autorizovani distributerski centar.
Stručnost instalatera
Regulator se mora instalirati od strane profesionalnih instalatera koji su
upoznati sa zahtevima sigurnosti i elektromagnetnih smetnji. Instalater je
odgovoran za to da je krajnji proizvod ili sistem u skladu sa odgovarajućim
propisima u zemlji u kojoj se koristi.
Težine regulatora veličine 4, 5 i 6 su sledeće:
Veličina 4: 30 kg
Veličina 5: 55 kg
Veličina 6: 75 kg
Koristite odgovarajuće zaštitnike pri podizanju ovih modela.
Napomena
Pri postavljanju poklopaca, zavrtnji se trebaju pritegnuti maksimalnim
momentom od 1 Nm
3.1 Metode montaže
Unidrive SP veličine 1 do 6 može biti montiran bilo na montažnu ploču ili kroz ploču
korišćenjem odgovarajućeg montažnog pribora. Veličina 0 se može montirati samo na ploču.
Pogledajte poglavlja 10.4 i 10.5 za montažne crteže za svaki tip montaže kod pripreme
zadnje ploče.
Ako se regulator koristi sa velikim opterećenjem neki period vremena,
hladnjak može dostići temperaturu koja prelazi 70ºC. Ljudski dodir sa
hladnjakom treba sprečiti.
Napomena
Da bi se postigla zaštita IP54 (NEMA12) za montažu kroz ploču, mora se
postaviti IP54 umetak (veličine 1 i 2). Pogledajte poglavlje 10.7. Smanjenje
nominalne struje je očekivano kada se postavi IP54 umetak. Dodatno, zaptivni
umetak se postavlja izmeñu regulatora i ploče da bi se obezbedilo dobro
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
9
zaptivanje ormana. Ako se koristi kočioni otpornik sa regulatorom koji je
montiran kroz ploču, pogledajte Braking Resistor Installation Sheet na CD
ROM-u dostavljenim uz regulator.
3.2 Orman
Postavka ormana
Pogledajte razmake na sledećoj slici i imajte ih u vidu pri planiranju instalacije drugih ureñaja
i opreme.
Slika 3-1 Postavka ormana
3.3 EMC filteri
Interni filter
Preporučuje se da se interni EMC filter ostavi na svom mestu osim ako postoji specifičan
razlog za njegovo uklanjanje.
Ako je regulator deo sistema za povraćaj energije ili je Unidrive SP veličine 3 do 6 na IT
napajanju, onda je potrebno ukloniti interni EMC filter.
10
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Interni EMC filter smanjuje emisiju radio-frekvencije u napojnu mrežu. Kada su motorni
kablovi kratki, on obezbeñuje usklañenost sa standardom EN61800-3 za industrijske primene
– za dodatne informacije pogledajte Unidrive SP User Guide na CD-u priloženom uz
regulator. Za duže motorne kablove interni filter pruža korisno smanjenje nivoa emisije EMC
smetnji i kada se koristi sa oklopljenim motornim kablom dužine do limita za regulator, malo
je verovatno da će bliža industrijska oprema biti ometena. Preporučuje se da se filter koristi u
svim aplikacijama, osim ako je neprihvatljiva struja curenja uzemljenja koja iznosi (na 400V,
50Hz napajanju) 28 mA za veličine regulatora 0 do 3 i 56 mA za veličine regulatora 4 do 6.
Spoljašni filter
Pogledajte odeljak 10.8. Za dodatne informacije pogledajte Unidrive SP User Guide na CD-u
priloženom uz regulator.
Unidrive SP Kratko uputstvo
11
www.controltechniques.com
4
Električna instalacija
Opasnost od električnog udara
Naponi na sledećim mestima mogu prouzrokovati električni udar i mogu biti
smrtonosni:
• Kablovi i izvodi AC napajanja
• Kablovi i izvodi DC napajanja i kočnice
• Izlazni kablovi i izvodi
Mnogi unutrašnji delovi regulatora i spoljnih opcionih jedinica
Ukoliko nije drugačije naznačeno, kontrolni izvodi su jednostruko izolovani i ne
smeju se dodirivati.
STOP funkcija
STOP funkcija ne uklanja opasne napone sa regulatora, motora, ili bilo koje
spoljne ocione jedinice.
SECURE DISABLE funkcija
Funkcija SECURE DISABLE ne uklanja opasne napone sa regulatora,
motora, ili bilo koje spoljne opcione jedinice.
Uskladišteni električni naboj
Regulator sadrži kondenzatore koji ostaju napunjeni potencijalno smrtonosnim
naponom i nakon isključenja AC napajanja. Ako je regulator bio uključen, AC
napajanje mora biti isključeno minimalno 10 minuta pre nego se može
nastaviti sa radom.
Normalno, kondenzatori se isprazne kroz interni otpornik. Pod nekim
neuobičajenim uslovima pri kvaru, moguće je da se kondenzatori ne isprazne,
ili da su sprečeni da budu ispražnjeni dovoñenjem napajanja na izlazne
stezaljke. Ako je regulator u grešci na način da je displej trenutno isključen,
moguće je da se kondenzatori neće isprazniti. U tom slučaju konsultujte
Control Techniques ili njihov autorizovani distributerski centar.
Oprema opremljena utikačem i utičnicom
Posebno se mora obratiti pažnja ako je regulator instaliran sa opremom koja
je povezana na AC napajanje preko utikača i utičnice. AC izvodi regulatora su
povezani na unutrašnje kondenzatore kroz ispravljačke diode koje nisu
namenjene za pružanje sigurnosne izolacije. Ako se izvodi utikača mogu
dodirnuti kada se on izvadi iz utičnice, potrebno je predvideti opremu koja će
automatski izolovati utikač od regulatora (nprm. rele).
Motori sa permanentnim magnetima
Motori sa permanentnim magnetima generišu električnu struju ako su u stanju
rotacije, čak i kad je regulator isključen. Ako se to desi, onda se regulator
napaja energijom kroz motorne izvode.
Ako je opterećenje motora takvo da može rotirati motor i kada je napajanje
isključeno, onda se motor mora izolovati od regulatora pre pristupa bilo kojim
delovima pod naponom.
12
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
4.1 Normiranje
Pogledajte odeljak 10.1
Maksimalna kontinuirana ulazna struja
Vrednosti maksimalne kontinuirane ulazne struje su date radi pomoći pri izboru kablova i
osigurača. Ove vrednosti su date za najgore uslove sa neuobičajenim napajanjem sa velikim
disbalansom. Te vrednosti bi se javile samo u jednoj od ulaznih faza. Struja u ostale dve faze
bi bila značajno niža.
Vrednosti maksimalne ulazne struje su date za napajanje sa 2% faznim disbalansom i
normirane za maksimalnu napojnu struju greške koja je data u odeljku 10.1.
Preporučene veličine kablova u odeljku 10.1 su samo preporuke. Proverite lokalne propise za
ispravne veličine kablova. U nekim slučajevima su potrebni veći kablovi da bi se izbegao pad
napona.
Napomena Preporučene veličine kablova u odeljku 10.1 pretpostavljaju da je maksimalna
struja motora u skladu sa maksimalnom strujom regulatora. Kada se koriste
motori manjih snaga, onda se i kablovi mogu izabrati u skladu sa tim. Da bi se
osiguralo da su motor i kablovi zaštićeni od prevelike struje, u regulatoru se
mora podesiti odgovajuća veličina struje motora.
Napomena UL listing je zavisan od ispravnog tipa osigurača sa UL listinga i primenjuje se
kada simetrična struja kratkog spoja ne prelazi 5kA za regulatore veličine 1 do
3.
Osigurači
AC napajanje regulatoru mora biti opremljeno odgovarajućom zaštitom od
prevelike struje i kratkog spoja. Odeljak 10.1 pokazuje preporučene vrednosti
osigurača. U slučaju ne ispunjavanja ovog uslova može doći do požara.
Osigurači ili neka druga zaštita mora biti uključitena za sve konekcije sa AC napajanjem.
Automatski osigurači sa C karakteristikom se mogu koristiti umesto osigurača za regulatore
veličine 1 do 3 pod sledećim uslovima:
• Kapacitet preopterećenja mora biti dovoljan za instalaciju
• Za regulatore veličine 2 i 3, regulator mora biti instaliran u ormanu koji zadovoljava
uslove ormana za požar
Pogledajte odeljak 11 za zahteve UL listinga.
Tipovi osigurača
Nominalni napon osigurača mora da odgovara naponu napajanju regulatora.
4.2 Energetski konektori
Pogledajte odeljak 10.9 za detalje o energetskim konektorima za Unidrive SP.
Konekcija sa uzemljenjem
Regulator mora biti povezan sa sistemom uzemljenja AC napajanja. Ožičenje uzemljenja
mora odgovarati lokalnim propisima i praksi.
Kod veličine regulatora 0 uzemljenje napajanja i motora se povezuje korišćenjem M6
urezanog otvora na metalnom postolju regulatora koji se nalazi na vrhu i dnu regulatora.
Kod veličine regulatora 1 uzemljenje napajanja i motora se povezuje korišćenjem M5
urezanih stubova koji se nalaze na obe strane regulatora kod utičnih energetskih konektora.
Unidrive SP Kratko uputstvo
13
www.controltechniques.com
Kod veličine regulatora 2 uzemljenje napajanja i motora se povezuje korišćenjem mosta za
uzemljenje koji se nalazi na dnu regulatora.
Kod veličine regulatora 3 uzemljenje napajanja i motora se povezuje korišćenjem M6 matice i
vijka koji se nalazi na viljušci koja prolazi kroz regulator od hladnjaka izmeñu AC napajanja i
motornih izlaznih konektora.
Kod veličine regulatora 4 do 6 uzemljenje napajanja i motora se povezuje korišćenjem M10
urezanih stubova koji se nalazi na vrhu i dnu regulatora kod ulaznih i izlaznih energetskih
konektora.
Pogledajte sliku 4-1 za detalje.
Impedansa petlje uzemljenja mora da zadovoljava zahteve lokalnih
sigurnosnih regulativa.
Regulator mora biti uzemljen vezom koja je dovoljna za prenos značajne
struje, sve dok zaštitni ureñaji (osigurači itd.) ne isključe AC napajanje.
Veze sa uzemljenjem se moraju pregledati i ispitati u odreñenim vremenskim
intervalima.
Slika 4-1 Povezivanje uzemljenja
14
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
4.3 Povezivanje enkodera
Pogledajte odeljak 10.12
4.4 Konekcije sa serijskom komunikacijom
Pogledajte odeljak 10.13
4.5 Konekcije sa oklopom kablova
Sledeća uputstva bi trebalo da obezbede smanjivanje emisije radio frekvencija i dobar
imunitet na šumove. Posebno je preporučljivo da se uputstva za kabel kod enkodera
detaljno prate da bi se izbegle smetnje u radu enkodera zbog električnog šuma.
Motorni kabl: koristite motorni kabl sa oklopom. Povežite oklop motornog kabla na kućište
motora korišćenjem što je moguće kraće veze i ne duže od 50mm. Bolje je ako se svih 360º
oklopa može povezati na kućište motora.
Enkoderski kabl: za najbolju zaštitu koristite kabel sa spoljnim oklopom i sa individualnim
oklopom na svaku upredenu paricu, povežite kabl kao što je ilustrovano na slici 4-2.
pričvrstite spoljni oklop na metalnu površinu na obe strane i kod enkodera i kod regulatora.
Kabel za kočioni otpornik: opcioni kočioni otpornik treba takoñe biti povezan sa oklopljenim
kablom. Ako je potreban neoklopljen kabel, pogledajte Unidrive SP User Guide za detaljnije
uputstvo.
Kontrolni kablovi: Ako kontrolni kablovi trebaju da prolaze izvan ormana, moraju biti
oklopljeni i oklop pričvršćen uz regulator korišćenjem pribora za uzemljenje. Uklonite
spoljašni izolacioni sloj kabla da bi bili sigurni da je oklop uspostavio kontakt sa priborom za
uzemljenje, ali ostavite oklop neoštećen što bliže je moguće izvodima.
Slika 4-2 Povezivanje oklopa kabla povratne veze (enkoderski kabel)
Unidrive SP Kratko uputstvo
15
www.controltechniques.com
4.6 Kontrolne veze
Slika 4-3 Fabrički podešene funkcije izvoda
*Izvod Secure Disable / Drive Enable je ulaz sa samo pozitivnom logikom.
Napomena Izbegnite povezivanje digitalnog i analognog uzemljenja (T21 i T11).
16
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
5
Početak
Ovo poglavlje predstavlja korisnički interfejs, strukturu menija i sigurnosni nivo regulatora.
5.1 Razumevanje displeja
Dostupne su dve vrste tastature za Unidrive SP. SM-Keypad/SP0 Keypad imaju LED displej,
a SM-Keypad Plus ima LCD displej.
Veličina 0: Može se priključiti samo SP0 Keypad.
Veličine 1 do 6: Mogu se priključiti i SM-Keypad i SM-Keypad Plus.
Za sve veličine važi da se SM-Keypad Plus može montirati udaljeno na vrata ormana.
5.1.1 SM-Keypad/SP0 Keypad
(LED)
5.1.2 SM-Keypad Plus (LCD)
Displej se sastoji iz dva horizontalna
reda 7 segmentnih LED elemenata.
Gornji red prikazuje status regulatora
ili trenutni meni i broj parametra koji je
prikazan.
Donji red prikazuje vrednost
parametra ili specifičan tip greške.
Slika 5-1 SM-Keypad
Displej se sastoji od tri linije teksta.
Gornja linija prikazuje status regulatora
ili trenutni meni i broj parametra koji je
prikazan sa leve strane i vrednost
parametra ili specifičan tip greške sa
desne strane.
Donje dve linije prikazuju ime parametra
ili pomoćni tekst.
Slika 5-2 SM-Keypad Plus
Slika 5-3 SP0 Keypad
Napomena Crveni taster za STOP
se takoñe koristi i za resetovanje regulatora.
Sve tastature imaju indikaciju kada se pristupa SMARTCARD kartici ili kada su
aktivni parametri za drugi motor (meni 21). Ovo se prikazuje na sledeći način:
SM-Keypad/SP0 Keypad
SM-Keypad Plus
Pristup SMARTCARD kartici Decimalna tačka posle
Simbol “CC” se pojavljuje
četvrte cifre na gornjem
u donjem levom uglu
displeju trepće.
displeja.
Aktivan je set parametara za Decimalna tačka posle treće Simbol “Mot2” se
drugi motor
cifre na gornjem displeju
pojavljuje u donjem levom
trepće.
uglu displeja.
Unidrive SP Kratko uputstvo
17
www.controltechniques.com
5.2 Operacije sa tastaturom
5.2.1 Kontrolni tasteri
Tastatura se sastoji iz sledećih elemenata:
1. Navigaciona kontrola strelicama (Joypad) – koristi se za navigaciju kroz strukturu
parametara i promenu vrednosti parametara.
2. Mod taster (M) – koristi se za promenu trenutnog moda displeja izmeñu sledećih
dostupnih: Parametar mod (prikaz vrednosti parametara), Edit mod (promena
vrednosti parametra) i Status mod (prikaz statusa regulatora).
3. Tri kontrolna tastera – koriste se za kontrolu pogona motora kada je izabran način
upravljanja preko tastature.
4. Taster za pomoć (?) – prikazuje tekst koji ukratko opisuje izabrani parametar (postoji
samo kod SM-Keypad Plus).
Taster za pomoć menja mod displeja izmeñu drugih modova i pomoćnog moda. Funkcije
gore i dole na navigacionoj kontroli pomeraju tekst za pomoć, da bi se omogućio pregled
celog teksta. Funkcije levo i desno na navigacionoj kontroli nemaju nikakvu funkciju kada se
pregleda tekst za pomoć.
Primer u ovom odeljku prikazuje displej sa 7-segmentnim LED elementima. Primeri su isti i
za SM-Keypad Plus osim što su informacije prikazane na donjem redu na SM-Keypad
prikazane na desnoj strani gornjeg reda na SM-Keypad Plus.
Slika 5-4 Modovi displeja
* Može se koristiti za promenu izmeñu menija samo ako je L2 pristup aktiviran (Pr 49).
Pogledajte odeljak 5.11
** Tajmaut je definisan u Pr 11.41 (fabrička vrednost je 240s).
18
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Slika 5-5 Primeri modova
Nemojte menjati vrednosti parametara bez prethodne pažljive analize;
neispravne vrednosti mogu prouzrokovati štetu ili sigurnosni rizik.
Napomena Kada menjate vrednosti parametara, zapišite nove vrednosti u slučaju da je
potrebno da se ponovu unesu.
Napomena Da bi nove vrednosti parametara ostale u memoriji i posle gubitka AC
napajanja, te vrednosti se moraju memorisati. Pogledajte odeljak 5.7.
5.3 Meni 0
Meni 0 se koristi za pristup raznim najčešće korišćenim parametrima za jednostavno
podešavanje regulatora.
Odgovarajući parametri su prekopirani iz naprednih menija u meni 0 i zbog toga se nalaze na
obe lokacije.
Za dodatne informacije pogledajte odeljak 6.
Slika 5-6 Meni 0 kloniranje parametara
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
19
5.4 Struktura menija
Struktura parametara regulatora se sastoji iz menija i parametara.
Pri prvom uključenju regulatora nivo sigurnosti je takav da se mogu pregledati samo
parametri iz menija 0. Strelice gore i dole na navigacionoj kontroli se koriste za navigaciju
izmeñu parametara, a kada se uključi nivo pristupa 2 (L2 u parametru Pr 0.49), strelice levo i
desno se mogu koristiti za navigaciju izmeñu menija. Za dodatne informacije pogledajte
odeljak 5.11.
Slika 5-7 Struktura menija
Kretanje kroz menije i parametre je moguće u obe strane. Ako je prikazan poslednji
parametar, dalji pomak u napred će prikazati prvi parametar tog menija.
Pri prelasku u druge menije, regulator će zapamtiti koji parametar je poslednji pregledan u
nekom meniju i njega će prikazati sledeći put kada se tom meniju pristupi.
5.5 Napredni meniji
Napredni meniji se sastoje od grupe parametara koji su vezani za odreñenu funkciju ili
osobinu regulatora. Meniji od 0 do 22 se mogu videti na obe vrste tastatura. Meniji 40 i 41 su
specifični za SM-Keypad Plus (LCD). Meniji 70 do 91 se mogu videti sa SM-Keypad Plus
(LCD) samo kada je u slot regulatora ubačen opcioni modul SM-Application.
Meni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20
Opis
LED LCD
Najčešće korišćen set parametara za brzo i lako podešavanje
√
√
Frekvencija / brzina
√
√
Rampe pokretanja / zaustavljanja
√
√
Povratna sprega po brzini i brzinski regulator
√
√
Kontrola momenta i struje
√
√
Kontrola motora
√
√
Kontrola uključenja i časovnik
√
√
Analogni ulazi/izlazi
√
√
Digitalni ulazi/izlazi
√
√
Programibilna logika, motorizovani potenciometar i binarni
√
√
sabirač
Status i stanja greške
√
√
Opšta podešavanja regulatora
√
√
Okidački detektori i selektori varijabli
√
√
Kontrola pozicije
√
√
Korsnički PID kontroler
√
√
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
15, 16, 17
18
19
20
21
22
40
41
70
71
72
73
74
75
85
86
88
90
91
Meniji za podešavanje SM-Keypad Plus
Parametar
40.00
Parametar 0
40.01
Odabir jezika
40.02
40.03
Verzija softvera
Memorisanje u flash memoriju
40.04
40.05
LCD kontrast
Učitavanje baze podataka za regulator
i atribute je preskočeno
Kontrola pregleda favorita
Sigurnosni kod tastature
Selekcija komunikacijskog kanala
40.06
40.07
40.08
40.09
40.10
40.11
40.12
40.13
40.14
40.15
40.16
40.17
40.18
40.19
40.20
40.21
40.22
√
√
√
√
√
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Podešavanje opcionih modula
Aplikacijski meni 1
Aplikacijski meni 2
Aplikacijski meni 3
Parametri za drugi motor
Dodatno podešavanje za meni 0
Konfiguracija tastature
Korisnički filtriran meni
PLC registri
PLC registri
PLC registri
PLC registri
PLC registri
PLC registri
Parametri vremenskih funkcija
Parametri digitalnih ulaza/izlaza
Statusni parametri
Opšti parametri
Parametri brzog pristupa
Kod hardverskog ključa
Identifikacioni broj regulatora u mreži
(adresa)
Veličina memorije flash ROM-a
Omogućenje zamene makroa
Zamena makro broja
Omogućenje makro čarobnjaka
Broj makro čarobnjaka
Omogućenje asistencije na akciju
makroa
Broj asistencije na akciju makroa
Asistencija na okidačku akciju
parametra
Broj verzije baze stringova
Omogućenje skrin sejver stringova
Interval skrin sejvera
Vremenski interval turbo navigatora
Unidrive SP Kratko uputstvo
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Opseg
0 do 32767
English (0), Custom (1), French (2),
German (3), Spanish (4), Italian (5)
999999
Idle (0), Save (1), Restore (2),
Default (3)
0 do 31
Updated (0), Bypass (1)
Normal (0), Filter (1)
0 do 999
Disable (0), Slot1 (1), Slot2 (2),
Slot3 (3), Slave (4), Direct (5)
0 do 999
0 do 255
4Mbit (0), 8Mbit (1)
None (0), Replace (1)
0 do 255
None (0), Wizard (1)
0 do 255
None (0), Action (1)
0 do 255
0 do 499.99
0 do 999999
None (0), Default (1), User (2)
0 do 600
0 do 200ms
www.controltechniques.com
21
41.00
41.01 do
41.50
41.51
Parametar
Parametar 0
Filter za navigator favorita F01 do F50
Opseg
0 do 32767
Pr 0.00 do Pr 391.51
Kontrola navigatora favorita
Normal (0), Filter (1)
5.6 Promena operativnog moda
Promenom operativnog moda, svi parametri se vraćaju na njihove fabričke vrednosti,
uključujući i parametre motora. (Parametri Pr 0.49 Sigurnosni status i Pr 0.34 Korisnički
sigurnosni kod nisu pod uticajem ove procedure.)
Procedura
1. Proverite da regulator nije omogućen za rad, t.j. da je izvod 31 otvoren ili Pr 6.15 da je
isključen (“Off” ili 0)
2. Upišite jednu od sledeće dve vrednosti koja vam odgovara u parametar Pr 0.00:
• 1253 (Evropa, 50 Hz AC napojna frekvencija)
• 1254 (SAD, 60 Hz AC napojna frekvencija)
3. Promenite podešavanje parametra Pr 0.48 kao što sledi u tabeli:
Podešavanje Pr 0.48
Operacijski mod
1
Otvorena petlja (Open-loop)
2
Zatvorena petlja vektorska (Closed-loop Vector)
3
Zatvorena petlja Servo (Closed-loop Servo)
Generatorski mod (Regen)
(Pogledajte Unidrive SP Regen User Guide za više
4
informacija o ovom režimu rada)
Brojke u drugoj koloni se javljaju pri korišćenju serijske komunikacije.
4. Izvršite jednu od sledećih akcija:
reset taster
• Pritisnite crveni
• Promenite stanje na digitalnom ulazu za reset
• Izvršite reset kroz serijsku komunikaciju podešavanjem Pr 10.38 na 100
(Proverite da se parametar Pr xx.00 vratio na 0).
5.7 Memorisanje parametara
Kada se vrednost parametra promeni u meniju 0, nova vrednost je automatski sačuvana
pritiskom na mod taster
kod vraćanja na mod pregleda parametara iz moda za editovanje
parametara.
Ako se parametri menjaju u naprednim menijima, onda promena nije automatska. U tom
slučaju se mora uraditi procedura za memorisanje vrednosti parametara.
Procedura
Unesite broj 1000* u parametar Pr xx.00 (u bilo kom meniju) i izvršite jednu od sledećih
akcija:
•
•
•
22
reset taster
Pritisnite crveni
Promenite stanje na digitalnom ulazu za reset
Izvršite reset kroz serijsku komunikaciju podešavanjem Pr 10.38 na 100 (Proverite da
se parametar Pr xx.00 vratio na 0).
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
*Ako je regulator u stanju greške usled smanjenog napona napajanja ili se napaja sa
rezervnog napajanja 48V, onda se unosi vrednost 1001 u parametar Pr xx.00 da bi se
ostvarila funkcija memorisanja.
5.8 Vraćanje parametara na fabrička podešavanja
Vraćanje na fabrička podešavanja podrazumeva memorisanje fabrički podešenih vrednosti u
memoriji regulatora. (Parametri Pr 0.49 Sigurnosni status i Pr 0.34 Korisnički sigurnosni kod
nisu pod uticajem ove procedure.)
Procedura
1. Proverite da regulator nije omogućen za rad, t.j. da je izvod 31 otvoren ili Pr 6.15 da je
isključen (“Off” ili 0)
2. Upišite jednu od sledeće dve vrednosti koja vam odgovara u parametar Pr xx.00:
• 1233 (Evropa, 50 Hz AC napojna frekvencija)
• 1244 (SAD, 60 Hz AC napojna frekvencija)
3. Izvršite jednu od sledećih akcija:
• Pritisnite crveni
reset taster
• Promenite stanje na digitalnom ulazu za reset
• Izvršite reset kroz serijsku komunikaciju podešavanjem Pr 10.38 na 100
(Proverite da se parametar Pr xx.00 vratio na 0).
5.9 Prikaz samo parametara koji ne sadrže fabrički podešenu vrednost
Unosom 12000 u parametar Pr xx.00, samo parametri koji ne sadrže fabrički podešenu
vrednost će biti vidljivi korisniku. Ova funkcija ne zahteva resetovanje regulatora da bi se
aktivirala. Deaktiviranje ove funkcije se postiže unosom vrednosti 0 u parametar Pr xx.00.
Imajte u vidu da na ovu funkciju utiče aktivirani nivo sigurnosti, za dodatne informacije koje
se tiču nivoa pristupa pogledajte odeljak 5.11.
5.10 Prikaz samo odredišnih parametara
Unosom 12001 u parametar Pr xx.00, samo odredišni parametri će biti vidljivi korisniku. Ova
funkcija ne zahteva resetovanje regulatora da bi se aktivirala. Deaktiviranje ove funkcije se
postiže unosom vrednosti 0 u parametar Pr xx.00.
Imajte u vidu da na ovu funkciju utiče aktivirani nivo sigurnosti, za dodatne informacije koje
se tiču nivoa pristupa pogledajte odeljak 5.11.
5.11 Korisnički nivo pristupa parametrima i sigurnost
Korisnički nivo pristupa parametrima odreñuje da li korisnik ima pristup samo meniju 0, ili
pored njega može pristupiti i drugim naprednim menijima (meniji 1 do 22).
Korisnička sigurnost odreñuje da li korisnik ima pristup samo pregledu parametara, ili i
pregledu i upisu odnosno menjanju parametara.
I korisnička sigurnost i nivo pristupa parametrima mogu se odrediti nezavisno jedan od
drugog, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:
Nivo pristupa
L1
L1
L2
L2
Korisnička sigurnost
Otvorena
Zatvorena
Otvorena
Zatvorena
Status menija 0
Pregled / izmena
Samo pregled
Pregled / izmena
Samo pregled
Status naprednih menija
Ne vide se
Ne vide se
Pregled / izmena
Samo pregled
Fabrički podešena vrednost za nivo pristupa je L1, a za korisničku sigurnost je otvorena, što
znači da su dozvoljeni pregled i izmena parametara menija 0, a da napredni meniji nisu
vidljivi.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
23
5.11.1 Korisnički nivo pristupa
Korisnički nivo pristupa se podešava u parametru Pr 0.49 i omogućuje ili sprečava pristup
parametrima naprednih menija.
L1 pristup izabran – Vidi se samo meni 0
L2 pristup izabran – Vidljivi su svi parametri
5.11.2 Promena korisničkog nivoa
Nivo korisničkog pristupa je odreñen podešavanjem parametra Pr 0.49 kao što sledi:
String
L1
L2
Vrednost
0
1
Efekat
Pristup samo meniju 0
Pristup svim menijima (meni 0 do 22)
Nivo pristupa se može promeniti preko tastature čak i kada je postavljena korisnička
sigurnost.
24
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
5.11.3 Korisnička sigurnost
Korisnička sigurnost, kada je postavljena, sprečava promenu bilo kog parametra u bilo kom
meniju (osim Pr 0.49 i Pr 11.44).
Korisnička sigurnost otvorena – Svi parametri se mogu videti i menjati
Korisnička sigurnost zatvorena – Svi parametri se mogu samo videti
(osim Pr 0.49 i Pr 11.44).
Postavljanje korisničke sigurnosti
Podesite vrednost izmeñu 1 i 999 u parametru Pr 0.34 i pritisnite
taster; sigurnosni kod je
sada postavljen na tu vrednost. Da bi se aktivirala korisnička sigurnost, nivo pristupa se
postavi na “Loc” u parametru Pr 0.49. Kada se regulator resetuje, sigurnosni kod se aktivira i
nivo pristupa regulatora se vraća na L1. Vrednost parametra Pr 0.34 će se vratiti na 0, da se
ne bi videlo koja je vrednost sigurnosnog koda. U toj fazi, jedini parametar koji se može
promeniti je parametar Pr 0.49 - korisnički nivo.
Otključavanje korisničke sigurnosti
Izaberite parametar kojeg je potrebno promeniti i pritisnite
taster, tada će gornji red
displeja prikazati natpis “CodE”. Korišćenjem strelica na navigatoru podesite prikazani broj na
vrednost ranije unešenog sigurnosnog koda i pritisnite
taster.
Ukoliko je unet ispravan sigurnosni kod, displej će se prebaciti na izabrani parametar u modu
editovanja parametara.
Ukoliko je unet neispravan sigurnosni kod, displej će se prebaciti na izabrani parametar u
modu pregleda parametara.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
25
Da bi se ponovo zaključala korisnička sigurnost, treba parametar Pr 0.49 postaviti na “Loc” i
pritisnuti
reset taster.
Onemogućenje korisničke sigurnosti
Otključajte prethodno postavljen sigurnosni kod na način kao što je gore navedeno. Podesite
Pr 0.34 na vrednost 0 i pritisnite
taster. Korisnička sigurnost je sada onemogućena i nije
potrebno otključati je svaki put kada se regulator ponovo priključi na napajanje i kada se želi
izmena parametara.
26
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
6.
Osnovni parametri (Meni 0)
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
27
28
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
29
Slika 6-1 Meni 0 logički dijagram
30
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
7
Pokretanje motora
Ovo poglavlje vodi korisnika kroz sve neophodne korake vezane za prvo pokretanje motora u
svakom od mogućih načina rada.
Obezbedite da se ne doñe do sigurnosne opasnosti ili štete ako motor
neočekivano krene.
Vrednosti parametara motora utiču na zaštitu motora.
Ne treba se pouzdavati na fabrički podešene vrednosti u regulatoru.
Osnovno je podesiti ispravnu vrednost u parametru 0.46 – Struja motora. Ovo
utiče na termalnu zaštitu motora.
Ako se ranije koristio način rada preko tastature, osigurajte da se referenca sa
tastature vrati na 0 korišćenjem
tastera, jer ako se pokrene motor
korišćenjem tastature, brzina će mu biti definisana referencom koja je zadata
preko tastature (Pr 0.35)
Ako predviñena brzina utiče na bezbednost mašine, mora se koristiti dodatna
nezavisna zaštita od prevelike brzine.
7.1 Osnovna povezivanja
7.1.1 Osnovni zahtevi
Ovo poglavlje prikazuje osnovna povezivanja koja se moraju izvesti na regulatoru da bi se
startovao motor u željenom načinu rada. Za minimalna podešavanja regulatora u svakom
načinu rada pogledajte odgovarajuća delove poglavlja 7.2 Puštanje u rad.
Metod kontrole regulatora
Zahtevi
Omogućenje regulatora (Drive Enable)
Preko izvoda
Referenca brzine
Komanda za pokretanje u napred ili nazad
Preko tastature
Omogućenje regulatora (Drive Enable)
Preko serijske komunikacije
Omogućenje regulatora (Drive Enable)
Serijski komunikacioni link
Tabela 7-1 Minimalni zahtevi kontrolnih povezivanja za svaki način kontrole
Način rada regulatora
Otvorena petlja i RFC način rada
Zatvorena petlja vektorska
Zahtevi
Indukcioni motor
Indukcioni motor sa povratnom
informacijom brzine motora (feedback)
Zatvorena petlja servo
Motor sa permanentnim motorom sa
povratnom informacijom brzine i pozicije
motora (feedback)
Tabela 7-2 Minimalni zahtevi kontrolnih povezivanja za svaki način rada
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
31
Slika 7-1 Minimalna uvezivanja za pokretanje motora u bilo kom načinu rada (veličina 0)
32
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Slika 7-2 Minimalna uvezivanja za pokretanje motora u bilo kom načinu rada (veličina 1-3)
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
33
Slika 7-3 Minimalna uvezivanja za pokretanje motora u bilo kom načinu rada (veličina 4-6)
34
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
7.2 Puštanje u rad
7.2.1 Otvorena petlja
Akcija
Detaljno
Pre priključivanja Proverite:
napajanja
• da nije dat signal za omogućenje
(enable) - izvod 31
• da nije dat signal za pokretanje
• da je motor povezan na regulator
Priključenje
Proverite:
napajanja
• da regulator prikazuje “inh”
regulatora
Ako regulator prikaže grešku pogledajte
poglavlje 9 Dijagnostika.
Samo veličina 0: ako nije priključen
interni kočioni otpornik, regulator će
prikazati grešku “br.th”. Ako nije
potreban interni kočioni otpornik
podesite parametar 0.51 na vrednost 8,
da biste onemogućili prikaz greške.
Unos
Unesite:
karakteristika
• Nominalnu frekvenciju motora u
motora sa
Pr.0.47 (Hz)
natpisne pločice • Nominalnu struju motora u Pr.0.46 (A)
• Nominalnu brzinu motora u Pr.0.45
(o/min)
• Nominalni napon motora u Pr.0.44 (V)
– proverite da li je vezivanje motora
trougao ili zvezda
Podesite
maksimalnu
frekvenciju
Unesite:
• Maksimalnu frekvenciju u Pr.0.02 (Hz)
Podesite rampe
ubrzanja i
usporenja
Unesite:
• Rampa ubrzanja u Pr.0.03 (s/100Hz)
• Rampa usporenja u Pr.0.04 (s/100Hz)
(Ako je priključen kočioni otpornik,
podesite Pr.0.15 na “FAST”. Takoñe,
proverite i da su Pr.10.30 i Pr.10.31
ispravno podešeni, inače se mogu
javljati greške “It.br”.)
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
35
Akcija
Autotjun
(autotariranje)
Detaljno
Unidrive SP može da izvrši stacionarni, ili rotacioni
autotjun. Motor mora biti zaustavljen pre nego se
aktivira autotjun. Rotacioni autotjun se treba
koristiti kad god je moguće, kako bi se koristila
izmerena vrednost faktora snage motora u
regulatoru.
Rotacioni autotjun će uzrokovati da
motor ubrza do 2/3 osnovne brzine u
odabranom smeru, bez obzira da li je
izabrana referenca. Kada se završi,
motor će se zaustaviti inercijom. Signal
za start se mora ukloniti pre zadavanja
regularnog starta. Regulator se može
zaustaviti u bilo kom trenutku
Memorisanje parametara
Pokretanje
36
• Stacionarni autotjun se koristi kada je motor
opterećen i nije ga moguće odspojiti od tereta.
Stacionarni autotjun meri otpornost statora
motora i naponski ofset u regulatoru. Ovo je
potrebno za dobre rezultate kod vektorskog
načina rada. Stacionarni autotjun ne meri faktor
snage motora, tako da se vrednost sa natpisne
pločice motora mora uneti u parametar 0.43
• Rotacioni autotjun se koristi samo kada je motor
neopterećen. Rotacioni autotjun prvo izvede
stacionarni autotjun pre ubrzavanja motora do
2
/3 osnovne brzine u izabranom smeru.
Rotacioni autotjun meri faktor snage motora.
Da bi se izveo autotjun:
• Postavite Pr.0.40=1 za stacionarni autotjun ili
postavite Pr.0.40=2 za rotacioni autotjun
• Zatvorite signal omogućenja regulatora (Drive
Enable – izvod 31). Regulator će prikazati “rdY”.
• Zatvorite signal za start (izvod 26 ili 27). Donji
displej će prikazivati naizmenično “Auto” i
“tunE”, dok se izvodi autotjun.
• Sačekajte da regulator prikaže “rdY” ili “inh” i da
se motor zaustavi
Ako regulator prikaže grešku, pogledajte poglavlje
9 Dijagnostika
Odspojite signale za omogućenje i za pokretanje.
Unesite 1000 u Pr.xx.00
Pritisnite crveni reset taster, ili promenite stanje na
digitalnom ulazu za reset (proverite da se vrednost
Pr.xx.00 vratila na 0)
Regulator je sada spreman za rad
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
7.2.2 Način rada sa kontrolom fluksa rotora (RFC mod)
Indukcioni motor
Akcija
Detaljno
Pre priključivanja Proverite:
napajanja
• da nije dat signal za omogućenje
(enable) - izvod 31
• da nije dat signal za pokretanje
• da je motor povezan na regulator
Priključenje
Proverite:
napajanja
• da regulator prikazuje “inh”
regulatora
Ako regulator prikaže grešku pogledajte
poglavlje 9 Dijagnostika.
Samo veličina 0: ako nije priključen
interni kočioni otpornik, regulator će
prikazati grešku “br.th”. Ako nije
potreban interni kočioni otpornik
podesite parametar 0.51 na vrednost 8,
da biste onemogućili prikaz greške.
Izaberite RFC
• Podesite Pr.3.24=1 da bi bio izabran
mod i onemoguRFC mod
ćite prikaz gre• Podesite Pr.3.40=0
ške prekida veze
sa enkoderom
Unos
karakteristika
motora sa
natpisne pločice
Unesite:
• Nominalnu frekvenciju motora u
Pr.0.47 (Hz)
• Nominalnu struju motora u Pr.0.46 (A)
• Nominalnu brzinu motora u Pr.0.45
(o/min)
• Nominalni napon motora u Pr.0.44 (V)
– proverite da li je vezivanje motora
trougao ili zvezda
Podesite
maksimalnu
frekvenciju
Unesite:
• Maksimalnu frekvenciju u Pr.0.02
(Hz)
Podesite rampe
ubrzanja i
usporenja
Unesite:
• Rampa ubrzanja u Pr.0.03
(s/100Hz)
• Rampa usporenja u Pr.0.04
(s/100Hz) (Ako je priključen
kočioni otpornik, podesite Pr.0.15
na “FAST”. Takoñe, proverite i da
su Pr.10.30 i Pr.10.31 ispravno
podešeni, inače se mogu javljati
greške “It.br”.)
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
37
Akcija
Autotjun
(autotariranje)
Detaljno
Unidrive SP može da izvrši stacionarni, ili rotacioni
autotjun. Motor mora biti zaustavljen pre nego se
aktivira autotjun. Stacionarni autotjun će dati
osrednje rezultate, dok će rotacioni autotjun dati
bolje rezultate, jer meri stvarne vrednosti
parametara motora koji su potrebni regulatoru.
Rotacioni autotjun će uzrokovati
ubrzanje motora do 2/3 osnovne brzine u
odabranom smeru, bez obzira da li je
izabrana referenca. Kada se završi,
motor će se zaustaviti inercijom. Signal
za start se mora ukloniti pre zadavanja
regularnog starta. Regulator se može
zaustaviti u bilo kom trenutku
uklanjanjem signala za start, ili signala
omogućenja regulatora.
Memorisanje parametara
Pokretanje
38
• Stacionarni autotjun se koristi kada je motor
opterećen i nije ga moguće odspojiti od tereta.
Stacionarni autotjun meri otpornost statora
motora i prelaznu induktansu motora. Ovo se
koristi za izračunavanje pojačanja strujne
povratne veze i na kraju testa se podešavaju
vrednosti Pr.0.38 i Pr.0.39. Stacionarni autotjun
ne meri faktor snage motora, tako da se
vrednost sa natpisne pločice motora mora uneti
u parametar 0.43
• Rotacioni autotjun se koristi samo kada je motor
neopterećen. Rotacioni autotjun prvo izvede
stacionarni autotjun pre ubrzavanja motora do
2
/3 osnovne brzine u izabranom smeru.
Rotacioni autotjun meri induktivnost statora
motora i računa faktor snage.
Da bi se izveo autotjun:
• Postavite Pr.0.40=1 za stacionarni autotjun ili
postavite Pr.0.40=2 za rotacioni autotjun
• Zatvorite signal omogućenja regulatora (Drive
Enable – izvod 31). Regulator će prikazati “rdY”.
• Zatvorite signal za start (izvod 26 ili 27). Donji
displej će prikazivati naizmenično “Auto” i
“tunE”, dok se izvodi autotjun.
• Sačekajte da regulator prikaže “rdY” ili “inh” i da
se motor zaustavi
Ako regulator prikaže grešku, pogledajte poglavlje
9 Dijagnostika
Odspojite signale za omogućenje i za pokretanje.
Unesite 1000 u Pr.xx.00
Pritisnite crveni reset taster, ili promenite stanje na
digitalnom ulazu za reset (proverite da se vrednost
Pr.xx.00 vratila na 0)
Regulator je sada spreman za rad
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
7.2.3 Zatvorena petlja vektorski način
Indukcioni motor sa inkrementalnim enkoderom
Zbog jednostavnosti razmatraće se samo inkrementalni kvadraturni enkoder. Za informacije o
podešavanju drugih podržanih ureñaja povratne veze, pogledajte Setting up a feedback
device u uputstvu Unidrive SP User Guide na isporučenom CD Rom-u.
Akcija
Detaljno
Pre priključivanja Proverite:
napajanja
• da nije dat signal za omogućenje (enable) izvod 31
• da nije dat signal za pokretanje
• da je motor povezan na regulator
Priključenje
Proverite:
napajanja
• da regulator prikazuje “inh”
regulatora
Ako regulator prikaže grešku pogledajte
poglavlje 9 Dijagnostika.
Samo veličina 0: ako nije priključen interni
kočioni otpornik, regulator će prikazati grešku
“br.th”. Ako nije potreban interni kočioni
otpornik podesite parametar 0.51 na vrednost
8, da biste onemogućili prikaz greške.
Podesite
Za osnovna podešavanja inkrementalnog
parametre
enkodera, podesite:
povratne veze
• tip enkodera Pr.3.38 = Ab(0): kvadraturni
motora
enkoder
• napajanje enkodera Pr.3.36 = 5V (0), 8V (1)
ili 15V (2)
Postavljanje suviše velikog napona
za enkoder može prouzrokovati
štetu na enkoderu.
Unesite
karakteristike
motora sa
natpisne pločice
Podesite
maksimalnu
frekvenciju
Podesite rampe
ubrzanja i
usporenja
• broj linija po okretaju enkodera (LPR)
Pr.3.34 = (podesite prema enkoderu)
• krajnji otpornici enkodera Pr.3.39:
0 = A-A\, B-B\, Z-Z\ onemogućeni
1 = A-A\, B-B\ omogućeni, Z-Z\ onemogućen
2 = A-A\, B-B\, Z-Z\ omogućeni
Unesite:
• Nominalnu frekvenciju motora u Pr.0.47 (Hz)
• Nominalnu struju motora u Pr.0.46 (A)
• Nominalnu brzinu motora u Pr.0.45 (o/min)
• Nominalni napon motora u Pr.0.44 (V) –
proverite vezivanje motora trougao ili zvezda
Unesite:
• Maksimalnu frekvenciju u Pr.0.02 (Hz)
Unesite:
• Rampa ubrzanja u Pr.0.03 (s/100Hz)
• Rampa usporenja u Pr.0.04 (s/100Hz) (Ako
je priključen kočioni otpornik, podesite
Pr.0.15 na “FAST”. Takoñe, proverite i da su
Pr.10.30 i Pr.10.31 ispravno podešeni, inače
se mogu javljati greške “It.br”.)
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
39
Akcija
Autotjun
(autotariranje)
Detaljno
Unidrive SP može da izvrši stacionarni, ili rotacioni
autotjun. Motor mora biti zaustavljen pre nego se
aktivira autotjun. Stacionarni autotjun će dati
osrednje rezultate, dok će rotacioni autotjun dati
bolje rezultate, jer meri stvarne vrednosti
parametara motora koji su potrebni regulatoru.
Rotacioni autotjun će uzrokovati
ubrzanje motora do 2/3 osnovne brzine u
odabranom smeru, bez obzira da li je
izabrana referenca. Kada se završi,
motor će se zaustaviti inercijom. Signal
za start se mora ukloniti pre zadavanja
regularnog starta. Regulator se može
zaustaviti u bilo kom trenutku
uklanjanjem signala za start, ili signala
omogućenja regulatora.
Memorisanje parametara
Pokretanje
40
• Stacionarni autotjun se koristi kada je motor
opterećen i nije ga moguće odspojiti od tereta.
Stacionarni autotjun meri otpornost statora
motora i prelaznu induktansu motora. Ovo se
koristi za izračunavanje pojačanja strujne
povratne veze i na kraju testa se podešavaju
vrednosti Pr.0.38 i Pr.0.39. Stacionarni autotjun
ne meri faktor snage motora, tako da se
vrednost sa natpisne pločice motora mora uneti
u parametar 0.43
• Rotacioni autotjun se koristi samo kada je motor
neopterećen. Rotacioni autotjun prvo izvede
stacionarni autotjun pre ubrzavanja motora do
2
/3 osnovne brzine u izabranom smeru.
Rotacioni autotjun meri induktivnost statora
motora i računa faktor snage.
Da bi se izveo autotjun:
• Postavite Pr.0.40 = 1 za stacionarni autotjun ili
postavite Pr.0.40 = 2 za rotacioni autotjun
• Zatvorite signal omogućenja regulatora (Drive
Enable – izvod 31). Regulator će prikazati “rdY”.
• Zatvorite signal za start (izvod 26 ili 27). Donji
displej će prikazivati naizmenično “Auto” i
“tunE”, dok se izvodi autotjun.
• Sačekajte da regulator prikaže “rdY” ili “inh” i da
se motor zaustavi
Ako regulator prikaže grešku, pogledajte poglavlje
9 Dijagnostika
Odspojite signale za omogućenje i za pokretanje.
Unesite 1000 u Pr.xx.00
Pritisnite crveni reset taster, ili promenite stanje na
digitalnom ulazu za reset (proverite da se vrednost
Pr.xx.00 vratila na 0)
Regulator je sada spreman za rad
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
7.2.4 Servo
Motor sa permanentnim magnetom sa povratnom vezom brzine i položaja
Zbog jednostavnosti razmatraće se samo inkrementalni kvadraturni enkoder sa
komutacionim izlazima. Za informacije o podešavanju drugih podržanih ureñaja povratne
veze, pogledajte Setting up a feedback device u uputstvu Unidrive SP User Guide na
isporučenom CD Rom-u.
Akcija
Detaljno
Pre priključivanja Proverite:
napajanja
• da nije dat signal za omogućenje (enable) izvod 31
• da nije dat signal za pokretanje
• da je motor povezan na regulator
• da je ureñaj povratne veze povezan
Priključenje
• Proverite da regulator prikazuje “inh”
napajanja
Ako regulator prikaže grešku pogledajte
regulatora
poglavlje 9 Dijagnostika.
Samo veličina 0: ako nije priključen interni
kočioni otpornik, regulator će prikazati grešku
“br.th”. Ako nije potreban interni kočioni
otpornik podesite parametar 0.51 na vrednost
8, da biste onemogućili prikaz greške.
Podesite
Za osnovna podešavanja inkrementalnog
parametre
enkodera, podesite:
povratne veze
• tip enkodera Pr.3.38 = Ab.SErVO(3): kvadramotora
turni enkoder sa komutacionim izlazima
• napajanje enkodera Pr.3.36 = 5V (0), 8V (1)
ili 15V (2)
Postavljanje suviše velikog napona
za enkoder može prouzrokovati
štetu na enkoderu.
Unesite
karakteristike
motora sa
natpisne pločice
Podesite
maksimalnu
brzinu
• broj linija po okretaju enkodera (LPR)
Pr.3.34 = (podesite prema enkoderu)
• krajnji otpornici enkodera Pr.3.39:
0 = A-A\, B-B\, Z-Z\ onemogućeni
1 = A-A\, B-B\ omogućeni, Z-Z\ onemogućen
2 = A-A\, B-B\, Z-Z\ omogućeni
Unesite:
• Nominalnu struju motora u Pr.0.46 (A)
• Broj polova u Pr.0.42
Unesite:
• Maksimalna brzina u Pr.0.02 (o/min)
Podesite rampe
ubrzanja i
usporenja
Unesite:
• Rampa ubrzanja u Pr.0.03 (s/1000 o/min)
• Rampa usporenja u Pr.0.04 (s/ o/min) (Ako
je priključen kočioni otpornik, podesite
Pr.0.15 na “FAST”. Takoñe, proverite i da su
Pr.10.30 i Pr.10.31 ispravno podešeni, inače
se mogu javljati greške “It.br”.)
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
41
Akcija
Autotjun
(autotariranje)
Memorisanje parametara
Pokretanje
42
Detaljno
Normalni test malom brzinom će rotirati
motor do 2 okretaja u izabranom smeru,
bez obzira na izabranu referencu. Kada
se završi, motor će se zaustaviti. Signal
za start se mora ukloniti pre zadavanja
regularnog starta. Regulator se može
zaustaviti u bilo kom trenutku
uklanjanjem signala za start, ili signala
omogućenja regulatora.
• Motor ne sme biti opterećen pri vršenju ovog
autotjuna.
• Normalni test malom brzinom će rotirati motor
do 2 okretaja u izabranom smeru i izmeriće
fazni ugao enkodera i upisuje vrednost u
Pr.3.25. Ovaj test takoñe meri i otpornost
statora i induktivnost motora. Ovo se koristi za
izračunavanje pojačanja povratne strujne i na
kraju testa će biti upisane vrednosti u Pr.0.38 i
Pr.0.39. Ovaj test traje približno 20s.
Da bi se izveo autotjun:
• Postavite Pr.0.40 = 2
• Zatvorite signal za start (izvod 26 ili 27).
• Zatvorite signal omogućenja regulatora (Drive
Enable – izvod 31). Regulator će prikazivati
naizmenično “Auto” i “tunE”, dok se izvodi
testiranje.
• Sačekajte da regulator prikaže “rdY” ili “inh” i da
se motor zaustavi
Ako regulator prikaže grešku, pogledajte poglavlje
9 Dijagnostika
Odspojite signale za omogućenje i za pokretanje.
Unesite 1000 u Pr.xx.00
Pritisnite crveni reset taster, ili promenite stanje na
digitalnom ulazu za reset (proverite da se vrednost
Pr.xx.00 vratila na 0)
Regulator je sada spreman za rad
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
8
Napredni parametri
Slika 8-1 prikazuje ukupan blok dijagram regulatora.
Za individualne logičke dijagrame menija, pogledajte odeljak 10.14
Slika 8-1
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
43
9
Dijagnostika
Tabela 9-1 Indikacije greški
Greška
Dijagnoza
br.th
Interno nadgledanje temperature termistora kočionog otpornika nije uspelo
(samo kod regulatora veličine 0)
10
Ukoliko nije priključen interni kočioni otpornik, podesite Pr 0.51 (ili Pr 10.37)
na 8, da biste onemogućili ovu grešku.
Ako je interni kočioni otpornik ubačen:
•
Proverite da je termistor internog kočionog otpornika ispravno povezan
•
Proverite da ventilator u regulatoru radi ispravno
•
Zamenite interni kočioni otpornik
C.Acc
SMARTCARD greška: Neuspelo SMARTCARD čitanje / pisanje
185
Proverite da je SMARTCARD kartica ubačena / postavljena ispravno
Zamenite SMARTCARD karticu
C.boot
SMARTCARD greška: Modifikacije parametara menija 0 ne mogu biti
memorisane u SMARTCARD karticu jer neophodan fajl prethodno nije
stvoren u SMARTCARD kartici
177
Upis u parametar menija 0 je iniciran preko tastature sa Pr 11.42
podešenim na auto(3) ili boot(4), ali neophodan fajl prethodno nije stvoren u
SMARTCARD kartici. Proverite da je Pr 11.42 ispravno podešen i resetujte
regulator da bi stvorili neophodan fajl na SMARTCARD kartici
Pokušajte ponovo upis u parametar menija 0
C.bUSY
SMARTCARD greška: SMARTCARD kartica ne može da izvrši zahtevanu
operaciju jer joj pristupa opcioni modul
178
Sačekajte da opcioni modul završi pristup SMARTCARD kartici i pokušajte
ponovo zahtevanu funkciju
C.Chg
SMARTCARD greška: Lokacija za podatke već sadrži podatke
179
Izbrišite podatke sa tražene lokacije
Upišite podatke na neku drugu lokaciju
C.cPr
SMARTCARD greška: Vrednosti koje su memorisane u regulatoru i
vrednosti koje su bloku podataka na SMARTCARD kartici su različite
188
Pritisnite crveni reset taster
C.dAt
SMARTCARD greška: Specifikovana lokacija podataka ne sadrži podatke
183
Proverite da li je broj bloka podataka ispravan
C.Err
SMARTCARD greška: podaci na SMARTCARD kartici nisu ispravni
182
Proverite da je kartica ispravno postavljena
Izbrišite podatke i pokušajte ponovo
Zamenite SMARTCARD karticu
C.Full
SMARTCARD greška: SMARTCARD kartica je puna
184
Izbrišite blok podataka ili koristite drugu SMARTCARD karticu
cL2
Analogni ulaz 2 gubitak struje (mod strujni)
28
Proverite na analognom ulazu 2 (izvod 7) prisustvo strujnog signala (420mA, 20-4mA)
cL3
Analogni ulaz 3 gubitak struje (mod strujni)
29
Proverite na analognom ulazu 3 (izvod 8) prisustvo strujnog signala (420mA, 20-4mA)
CL.bit
Greška inicirana sa kontrolne reči (Pr 6.42)
35
Isključite kontrolnu reč podešavanjem Pr 6.43 na 0 ili proverite podešavanja
Pr 6.42
ConF.P
Broj energetskih modula koji su priključeni više ne odgovara vrednosti koja
je memorisana u Pr 11.35
111
Proverite da su svi energetski moduli ispravno povezani
Proverite da su svi energetski moduli ispravno napojeni
44
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
C.OPtn
180
C.Prod
175
C.rdo
181
C.rtg
186
C.TyP
187
dESt
199
EEF
Proverite da vrednost koja je memorisana u Pr 11.35 odgovara broju
povezanih energetskih modula
SMARTCARD greška: Opcioni moduli koji su bili priključeni na izvornom
regulatoru se razlikuju od opcionih modula na odredišnom regulatoru
Proverite da su ispravni opcioni moduli priključeni
Proverite da su opcioni moduli u istim slotovima za opcione module
Pritisnite crveni reset taster
SMARTCARD greška: Blokovi podataka na SMARTCARD kartici nisu
kompatibilni sa regulatorom
Izbrišite sve podatke na SMARTCARD kartici postavljanjem Pr xx.00 na
9999 i pritiskanjem crvenog Reset tastera
zamenite SMARTCARD karticu
SMARTCARD greška: SMARTCARD kartica ima postavljen bit za zabranu
pisanja (read only)
Unesite 9777 u Pr xx.00 da biste omogućili pristup SMARTCARD čitanje /
pisanje
Proverite da kartica ne piše na lokacije podataka 500 do 999
SMARTCARD greška: Nazivni napon i/ili struja koji su bili na izvornom
regulatoru se razlikuju od onih na odredišnom regulatoru
Parametri koji su zavisni od nominalne snage regulatora uglavnom imaju
različite vrednosti i opsege kod regulatora različitih nazivnih napona i struja.
Ovi parametri se neće preneti na odredišni regulator putem SMARTCARD
kartice kada je nominalna snaga izvornog i odredišnog regulatora različita i
kada je u pitanju fajl sa parametrima. Ipak, od verzije softvera V01.09.00 i
nadalje, parametri zavisni od nominalne snage će se preneti ako je samo
nominalna struja različita i ako je u pitanju fajl sa razlikama od fabričkih
podešenih vrednosti.
Pritisnite crveni reset taster
Parametri koji su zavisni od nominalne snage regulatora su:
Parametar
Funkcija
2.08
Standardni napon rampe
4.05/6/7, 21.27/8/9
Strujne granice
4.24
Maksimalno skaliranje korisničke
struje
5.07, 21.07
Nominalna struja motora
5.09, 21.09
Nominalni napon motora
5.10, 21.10
Nominalni faktor snage motora
5.17, 21.12
Otpornost statora
5.18
Prekidačka frekvencija
5.23, 21.13
Naponski ofset
5.24, 21.14
Prelazna induktivnost
5.25, 21.24
Induktivnost statora
6.06
Struja kod kočenja DC ubacivanjem
6.48
Nivo detekcije gubitka napajanja
Ovi parametri će se postaviti na njihove fabrički podešene vrednosti.
SMARTCARD trip: SMARTCARD niz parametara nije kompatibilan sa
regulatorom
Pritisnite crveni reset taster
Proverite da je tip odredišnog regulatora isti kao i tip izvornog regulatora čiji
je parametar fajl
Dva ili više parametara upisuju vrednost u isti odredišni parametar
Postavite Pr xx.00 = 12001 i proverite sve vidljive (odredišne) parametre u
menijima da bi pronašli koji su duplirani
EEPROM podaci su neispravni – Način rada regulatora postaje otvorena
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
45
31
Enc1
189
Enc2
190
Enc3
191
Enc4
192
Enc5
193
Enc6
194
Enc7
195
Enc8
196
Enc9
197
Enc10
198
46
petlja i serijska komunikacija sa udaljenom tastaturom na RS485
komunikacionom portu prestaje da radi.
Ova greška se može poništiti samo učitavanjem fabrički podešenih
vrednosti parametara i memorisanjem podataka
Greška enkodera regulatora: Preopterećenje napajanja enkodera
Proverite ožičenje napajanja enkodera i zahteve za strujom enkodera
Maksimalna struja = 200mA @ 15V, ili 300mA @ 8V i 5V
Greška enkodera regulatora: Prekid u ožičenju (izvodi enkodera regulatora
1 & 2, 3 & 4, 5 & 6)
Proverite neprekidnost kabla
Proverite da je povezivanje povratnih signala ispravno
Proverite da je napajanje enkodera ispravno postavljeno
Zamenite povratni ureñaj (enkoder)
Ako nije potrebna detekcija prekida ožičenja na glavnom enkoderskom
ulazu regulatora, postavite Pr 3.40 = 0 za onemogućenje Enc2 greške
Greška enkodera regulatora: Nekorektan ofset faze u toku rada
Proverite da li ima šuma u signalu enkodera
Proverite oklapanje kabla enkodera
Proverite nepovredivost mehaničke montaže enkodera
Ponovite test merenja ofseta
Greška enkodera regulatora: Greška u komunikaciji sa povratnim ureñajem
Proverite da je napajanje enkodera ispravno postavljeno
Proverite da je brzina komunikacije (baud rate) ispravna
Proverite ožičenje enkodera
Zamenite povratni ureñaj (enkoder)
Greška enkodera regulatora: Čeksum ili CRC greška
Proverite da li ima šuma u signalu enkodera
Proverite oklapanje kabla enkodera
Sa EnDat enkoderima, proverite komunikacionu rezoluciju i/ili izvedite autokonfiguraciju Pr 3.41
Greška enkodera regulatora: Enkoder je prikazao grešku
Zamenite povratni ureñaj (enkoder)
Sa SSI enkoderima, proverite ožičenje i podešavanje napajanja enkodera
Greška enkodera regulatora: Inicijalizacija nije uspela
Ponovo podesite regulator
Proverite da je ispravan tip enkodera unešen u Pr 3.38
Proverite ožičenje enkodera
Proverite da je napajanje enkodera ispravno postavljeno
Izvedite auto-konfiguraciju Pr 3.41
Zamenite povratni ureñaj (enkoder)
Greška enkodera regulatora: Auto konfiguracija pri uključenju je zahtevana i
nije uspela
Promenite podešavanja Pr 3.41 na 0 i ručno unestite okretaje enkodera
regulatora (Pr 3.33) i pripadajući broj linija po okretaju (Pr 3.34)
Proverite rezoluciju serijske komunikacije
Greška enkodera regulatora: Povratna veza pozicije je izabrana sa slota za
opcioni modul u kojeg nije ubačen opcioni modul za povratnu vezu
brzine/pozicije
Proverite podešavanje Pr 3.26 (ili Pr 21.21 ukoliko su omogućeni parametri
za drugi motor)
Greška enkodera regulatora: U servo modu fazna greška, jer enkoderski
fazni ugao (Pr 3.25 ili Pr 21.20) nije korektan
Proverite ožičenje enkodera.
Izvršite samopodešavanje (autotjun) da bi izmerili fazni ugao enkodera, ili
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Enc11
161
Enc12
162
Enc13
163
Enc14
164
Enc15
165
Enc16
166
Enc17
167
ENP.Er
176
Et
6
HF01
HF02
ručno unesite ispravan fazni ugao u Pr 3.25 (ili Pr 21.20).
U veoma dinamičnim aplikacijama se mogu javiti lažne Enc10 greške. Ova
greška se može onemogućiti postavljanjem praga prekoračenja brzine u Pr
3.08 na vrednost koja je veća od nule. Ovo se mora raditi pažljivo, jer će
vrednost koja je suviše velika uzrokovati da se ne detektuje greška
enkodera.
Greška enkodera regulatora: Greška je nastupila za vreme poravnanja
analognih signala SINCOS enkodera sa digitalnim brojem dobijenim iz
sinus i kosinus talasnih oblika i pozicije preko komunikacije (ako je
primenjena). Ova greška obično nastaje usled šuma na sinus i kosinus
signalima.
Proverite ožičenje enkodera.
Ispitajte sinus i kosinus signale na šum.
Greška enkodera regulatora: Hiperface enkoder - Tip enkodera se nije
mogao identifikovati za vreme auto-konfiguracije
Proverite da li je na enkoderu moguće izvršiti auto-konfiguraciju
Proverite ožičenje enkodera.
Unesite parametre ručno.
Greška enkodera regulatora: EnDat enkoder – Broj okretaja enkodera koji
pročitan za vreme auto-konfiguracije nije stepen broja 2
Izaberite drugi tip enkodera.
Greška enkodera regulatora: EnDat enkoder – Broj komunikacionih bitova
koji definišu poziciju enkodera u okretaju, koji je pročitan iz enkodera za
vreme auto-konfiguracije je suviše veliki.
Izaberite drugi tip enkodera.
Neispravan enkoder.
Greška enkodera regulatora: Broj perioda po okretaju izračunat iz podataka
dobijenih sa enkodera za vreme auto-konfiguracije je ili manji od 2 ili veći
od 50,000.
Podešavanja kod linearnog motora ugaoni nagib / broj impulsa po okretaju
enkodera nisu ispravna, ili su van opsega parametra nprm. Pr 5.36 = 0 ili Pr
21.31 = 0.
Neispravan enkoder.
Greška enkodera regulatora: EnDat enkoder – Broj komunikacionih bitova
po periodu za linearni enkoder premašuje 255.
Izaberite drugi tip enkodera.
Neispravan enkoder.
Greška enkodera regulatora: Periodi po okretaju dobijeni za vreme autokonfiguracije za rotacioni SINCOS enkoder nisu stepen broja 2.
Izaberite drugi tip enkodera.
Neispravan enkoder.
Greška u podacima dobijenim sa elektronske natpisne pločice iz izabranog
povratnog ureñaja
Zamenite povratni ureñaj
Eksterna greška sa ulaza na izvodu 31
Proverite signal na izvodu 31
Proverite vrednost Pr 10.32
Unesite 12001 u Pr xx.00 i proverite parametar koji kontroliše Pr 10.32
Proverite da Pr 10.32 ili Pr 10.38 (=6) nisu kontrolisani preko serijske
komunikacije
Greška u procesiranju podataka: Greška CPU adrese
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Greška DMAC adrese
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
47
HF03
HF04
HF05
HF06
HF07
HF08
HF09
HF10
HF11
HF12
HF13
HF17
217
HF18
218
HF19
219
HF20
220
HF21
221
HF22
222
HF23
223
HF24
224
HF25
225
HF26
226
HF27
227
HF28
228
HF29
229
48
Greška u procesiranju podataka: Nelegalna instrukcija
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Nelegalna slot instrukcija
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Nedefinisan izuzetak
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Reservisan izuzetak
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Beskonačna petlja (Watchdog failure)
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Prekid rada programa (Level 4 crash)
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Preliv podataka (Heap overflow)
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Greška rutera
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Pristup EEPROM-u nije uspeo
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Preliv podataka (Main program stack
overflow)
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška u procesiranju podataka: Softver nije kompatibilan sa hardverom
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Na modularnom sistemu termistor je u prekidu ili u kratkom spoju
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Na modularnom sistemu greška u meñusobnom povezivanju kablovima
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška kod multipleksiranja temperaturne povratne veze, ili termistor je u
prekidu ili u kratkom spoju
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Prepoznavanje energetskog dela: Greška serijskog koda
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Prepoznavanje energetskog dela: Veličina ureñaja nije prepoznata
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Prepoznavanje energetskog dela: Različite veličine ureñaja kod
modularnog sistema
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Prepoznavanje energetskog dela: Neslaganje nazivnih napona modula kod
modularnog sistema
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Prepoznavanje energetskog dela: Nije prepoznata veličina regulatora
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška ofseta strujne povratne veze
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Rele za meki start se nije zatvorio, monitor za meki start je u kvaru ili IGBT
kočionog otpornika je u kratkom spoju pri uključenju
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška termistora 1 energetskog dela
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška termistora 2 energetskog dela ili greška internog ventilatora (kod
regulatora veličine 3)
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška termistora kontrolne ploče
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
HF30
230
HF31
DCCT prekid ožičenja sa energetskog modula
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
Greška ventilatora baterije kondenzatora (veličina 4 i veći) ili se modul nije
uključio u modularnom sistemu paralelnih regulatora
231
Proverite AC ili DC napajanje kod svih modula u modularnom sistemu
paralelnih regulatora
Ako je AC ili DC napajanje prisutno, onda je hardverska greška - vratite
regulator dobavljaču
HF32
Energetski deo – Greška serijskog koda o identifikaciji i greškama
232
Hardverska greška - vratite regulator dobavljaču
It.AC
Prepterećenje izlazne struje je duže od dozvoljenog vremena (I2t) –
vrednost akumulatora se može videti u Pr 4.19
20
Proverite da teret na motoru nije zaglavljen / zalepljen
Proverite da se teret na motoru nije promenio
Ako se pojavi za vreme autotjuna u servo modu, proverite da je nominalna
struja motora Pr 0.46 (Pr 5.07) ili Pr 21.07 ≤ od nominalne struje regulatora
za teške pogone (Heavy Duty)
Podesite parametar za nominalnu brzinu (samo zatvorena vektorska petlja)
Proverite povratni ureñaj na šum
Proverite mehaničku montažu povratnog ureñaja
It.br
Prepterećenje struje kočionog otpornika je duže od dozvoljenog vremena
(I2t) – vrednost akumulatora se može videti u Pr 10.39
19
Proverite da su vrednosti unete u Pr 10.30 i Pr 10.31 ispravne
Povećajte nominalnu snagu kočinonog otpornika i promenite Pr 10.30 i Pr
10.31
Ako se koristi eksterni ureñaj termalne zaštite i softverska zaštita
preopterećenja nije potrebna, podesite Pr 10.30 ili Pr 10.31 na 0 da biste
onemogućili grešku
L.SYnC
Regulator nije uspeo da se sinhronizuje na napon napajanja u Regen modu
Pogledajte odeljak o greškama u uputstvu Unidrive SP Regen Installation
39
Guide.
O.CtL
Previsoka temperatura na kontrolnoj ploči regulatora
23
Proverite da li ventilatori ormana / regulatora ispravno funkcionišu
Proverite ventilacione puteve u ormanu
Proverite filtere vrata ormana
Proverite temperaturu ambijenta
Smanjite prekidačku frekvenciju regulatora
O.ht1
Previsoka temperatura energetike bazirana na termalnom modelu
21
Smanjite prekidačku frekvenciju regulatora
Smanjite dužinu trajanja opterećenja u ciklusu rada
Smanjite brzine ubrzanja / usporenja
Smanjite opterećenje motora
O.ht2
Previsoka temperatura hladnjaka
22
Proverite da li ventilatori ormana / regulatora ispravno funkcionišu
Proverite ventilacione puteve u ormanu
Proverite filtere vrata ormana
Povećajte ventilaciju
Smanjite brzine ubrzanja / usporenja
Smanjite prekidačku frekvenciju regulatora
Smanjite dužinu trajanja opterećenja u ciklusu rada
Smanjite opterećenje motora
Oht2.P
Previsoka temperatura hladnjaka energetskog modula
105
Proverite da li ventilatori ormana / regulatora ispravno funkcionišu
Proverite ventilacione puteve u ormanu
Proverite filtere vrata ormana
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
49
O.ht3
27
Oht4.P
102
OI.AC
3
OIAC.P
104
50
Povećajte ventilaciju
Smanjite brzine ubrzanja / usporenja
Smanjite prekidačku frekvenciju regulatora
Smanjite dužinu trajanja opterećenja u ciklusu rada
Smanjite opterećenje motora
Previsoka temperatura regulatora bazirana na termalnom modelu
Regulator će pokušati da zaustavi motor pre ulaska u stanje greške. Ako se
motor ne zaustavi u roku od 10 s, regulator odmah ulazi u stanje greške.
Proverite da li ventilatori ormana / regulatora ispravno funkcionišu
Proverite ventilacione puteve u ormanu
Proverite filtere vrata ormana
Povećajte ventilaciju
Smanjite brzine ubrzanja / usporenja
Smanjite dužinu trajanja opterećenja u ciklusu rada
Smanjite opterećenje motora
Previsoka temperatura ispravljača energetskog modula ili previsoka
temperatura ulaznog prigušnog otpornika (veličina 4 i veća)
Proverite da li je različit napon faza u napajanju
Proverite da li postoje smetnje u napajanju kao što je seckanje sa DC
regulatora
Proverite da li ventilatori ormana / regulatora ispravno funkcionišu
Proverite ventilacione puteve u ormanu
Proverite filtere vrata ormana
Povećajte ventilaciju
Smanjite brzine ubrzanja / usporenja
Smanjite dužinu trajanja opterećenja u ciklusu rada
Smanjite opterećenje motora
Izmerena je prevelika trenutna izlazna struja: vršna izlazna struja je veća od
225% od nominalne
Rampa ubrzanja /usporenja je prekratka.
Ukoliko se javlja za vreme autotjuna, smanjite naponsko pojačanje Pr 5.15
• Proverite izlazne kablove da li su u kratkom spoju
• Proverite izolaciju motora
• Proverite povezivanje ureñaja povratne veze
• Proverite mehaničku montažu povratnog ureñaja
• Proverie da li su signali povretne veze opterećeni šumom
Da li je dužina motornog kabla unutar limita za tu veličinu regulatora?
• Smanjite vrednosti u parametrima pojačanja petlje brzine – Pr 3.10,
Pr 3.11 i Pr 3.12 (samo vektorska zatvorena petlja i servo način)
Da li je test merenja ofseta izvršen? (samo servo način rada)
• Smanjite vrednosti u parametrima pojačanja petlje struje - Pr 4.13 i
Pr 4.14 (samo vektorska zatvorena petlja i servo način)
Na energetskom modulu izmerena prevelika struja na izlaznim strujama
modula
Rampa ubrzanja /usporenja je prekratka.
Ukoliko se javlja za vreme autotjuna, smanjite naponsko pojačanje Pr 5.15
• Proverite izlazne kablove da li su u kratkom spoju
• Proverite izolaciju motora
• Proverite povezivanje ureñaja povratne veze
• Proverite mehaničku montažu povratnog ureñaja
• Proverie da li su signali povretne veze opterećeni šumom
Da li je dužina motornog kabla unutar limita za tu veličinu regulatora?
• Smanjite vrednosti u parametrima pojačanja petlje brzine – Pr 3.10,
Pr 3.11 i Pr 3.12 (samo vektorska zatvorena petlja i servo način)
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
OI.br
4
OIbr.P
103
OIdC.P
109
O.Ld1
26
O.SPd
7
OV
2
OV.P
106
Da li je test merenja ofseta izvršen? (samo servo način rada)
• Smanjite vrednosti u parametrima pojačanja petlje struje - Pr 4.13 i
Pr 4.14 (samo vektorska zatvorena petlja i servo način)
Izmerena prevelika struja kočionog otpornika: aktivirala se zaštita kočionog
otpornika od kartkog spoja
Proverite ožičenje kočionog otpornika
Proverite da je otpornost kočionog otpornika jednaka ili veća od zahtevane
minimalne vrednosti otpora
Proverite izolaciju kočionog otpornika
Izmerena prevelika struja kočionog IGBT-a na energetskom modulu
Proverite ožičenje kočionog otpornika
Proverite da je otpornost kočionog otpornika jednaka ili veća od zahtevane
minimalne vrednosti otpora
Proverite izolaciju kočionog otpornika
Izmerena prevelika struja na IGBT-u na energetskom modulu
Vce IGBT zaštita se aktivirala.
Proverite izolaciju motora i kablova.
Preopterećenje digitalnog izlaza: ukupna struja koja se povlači iz napajanja
24V i digitalnih izlaza premašuje 200mA
Proverite ukupno opterećenje na digitalnim izlazima (izvodi 24,25,26) i
+24V napajanju (izvod 22)
Brzina motora je premašila prag najveće dozvoljene brzine
Povećajte prag greške prevelike brzine u Pr 3.08 (samo zatvorena petlja)
Brzina je premašila 1.2 x Pr 1.06 ili Pr 1.07 (otvorena petlja)
Smanjite P pojačanja petlje struje (Pr 3.10) da bi ste smanjili prebačaj
brzine (samo zatvorena petlja)
Napon DC meñukola je premašio vršni nivo ili maksimalni kontinualni nivo
za 15 sekundi
Povećajte rampu usporenja (Pr 0.04)
Smanjite vrednost otpora kočionog otpornika (treba da ostane iznad
minimalne vrednosti)
Proverite napon AC napajanja
Proverite smetnje u napajanju koje mogu prouzokovati povećanje napona
DC meñukola – premašaj napona posle vraćanja napajanja kod seckanja
DC regulatora.
Proverite izolaciju motora
Nazivni napon regulatora Vršni napon
Maks.kontin.naponski nivo(15s)
200
415
410
400
830
815
575
990
970
690
1190
1175
Ako je regulator u načinu rada niskog DC napona, prag greške prenapona
je 1.45 x Pr 6.46.
Napon DC meñukola na energetskom modulu je premašio vršni nivo ili
maksimalni kontinualni nivo za 15 sekundi
Povećajte rampu usporenja (Pr 0.04)
Smanjite vrednost otpora kočionog otpornika (treba da ostane iznad
minimalne vrednosti)
Proverite napon AC napajanja
Proverite smetnje u napajanju koje mogu prouzokovati povećanje napona
DC meñukola – premašaj napona posle vraćanja napajanja kod seckanja
DC regulatora.
Proverite izolaciju motora
Nazivni napon regulatora Vršni napon
Maks.kontin.naponski nivo(15s)
200
415
410
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
51
PAd
34
PH
32
PH.P
107
PS
5
PS.10V
8
PS.24V
9
PS.P
108
PSAVE.Er
37
rS
33
SAVE.Er
36
52
400
830
815
575
990
970
690
1190
1175
Ako je regulator u načinu rada niskog DC napona, prag greške prenapona
je 1.45 x Pr 6.46.
Tastatura je uklonjena, a regulator dobija referencu brzine sa tastature
Ubacite tastaturu i resetujte regulator
Promenite selektor reference brzine, da biste izabrali referencu brzine sa
drugog izvora
Gubitak faze AC napajanja ili je detektovan veliki disbalans u napajanju
Proverite da su sve tri faze prisutne i izbalansirane
Proverite da su ulazni naponski nivoi ispravni (pod punim opterećenjem)
NAPOMENA
Nivo opterećenja mora biti izmeñu 50 i 100% da bi regulator ušao u stanje
greške, kada se seknu uslovi gubitka faze. Regulator će pokušati da
zaustavi motor pre iniciranja stanja greške.
Gubitak faze AC napajanja na energetskom modulu
Proverite da su sve tri faze prisutne i izbalansirane
Proverite da su ulazni naponski nivoi ispravni (pod punim opterećenjem)
Greška internog napajanja
Uklonite sve opcione module i resetujte regulator
Proverite ispravnost trakastih kablova i konektora koji služe kao veza
izmeñu modula (samo veličine 4,5,6)
Hardverska greška – vratite regulator dobavljaču
Struja na korisničkom napajanju 10V je veća od 10mA
Proverite ožičenje na izvodu 4
Smanjite opterećenje na izvodu 4
Preopterećenje internog napajanja 24V
Ukupno opterećenje regulatora i opcionih modula je premašilo limit na
internom napajanju 24V.
Korisničko opterećenje se sastoji od digitalnih izlaza regulatora, SM-I/O
Plus digitalnih izlaza, napajanje enkodera regulatora i napajanje enkodera
na opcionom modulu SM-Universal Encoder Plus.
•
Smanjite opterećenje i resetujte regulator
•
Obezbedite eksterno napajanje 24V >50W
•
Uklonite sve opcione module i resetujte regulator
Greška u napajanju energetskog modula
Uklonite sve opcione module i resetujte regulator
Proverite ispravnost trakastih kablova i konektora koji služe kao veza
izmeñu modula (samo veličine 4,5,6)
Hardverska greška – vratite regulator dobavljaču
Neispravni parametri u EEPROM-u koji su memorisani za vreme isključenja
Napajanje je isključeno u trenutku kada su memorisani parametri koji se
memorišu pri isključenju.
Regulator će se vratiti na niz parametara koji se memorišu pri isključenju,
koji su poslednji uspešno memorisani.
Izvedite korisničko memorisanje (Pr xx.00 do 1000 ili 1001 i resetujte
regulator) ili isključite regulator normalno da bi izbegli pojavljivanje ove
greške sledeći put kada se regulator uključi.
Neuspešno merenje otpornosti za vreme autotjuna, ili kod startovanja rada
regulatora kod vektorskog načina rada u otvorenoj petlji mod 0 ili 3
Proverite ispravnost motornih kablova
Neispravni korisički parametri u EEPROM-u
Napajanje je isključeno u trenutku kada su memorisani korisnički parametri.
Regulator će se vratiti na niz korisničkih parametara koji su poslednji
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
SCL
30
SLX.dF
204, 209,
214
SLX.Er
uspešno memorisani.
Izvedite korisničko memorisanje (Pr xx.00 do 1000 ili 1001 i resetujte
regulator) ili isključite regulator normalno da bi izbegli pojavljivanje ove
greške sledeći put kada se regulator uključi.
Izgubljena RS485 serijska komunikacija sa udaljenom tastaturom
Ponovo priključite kabel izmeñu regulatora i tastature
Proverite da li je kabel oštećen
Zamenite kabel
Zamenite tastaturu
Greška slota X opcionih modula: Opcioni modul ubačen u slot X je
promenjen
Sačuvajte parametre i resetujte regulator
Greška slota X opcionih modula: Opcioni modul u slotu X je detektovao
grešku
202, 207, Proverite vrednost u Pr 15/16/17.50. Za više informacija pogledajte odeljak
212
za dijagnostiku korisničkog uputstva odgovarajućeg opcionog modula.
SLX.HF
Greška slota X opcionih modula: Hardverska greška opcionog modula X
200, 205, Proverite da je opcioni modul ispravno ubačen u slot
210
Vratite opcioni modul dobavljaču
SLX.nF
Greška slota X opcionih modula: Opcioni modul je uklonjen
203, 208, Proverite da je opcioni modul ispravno ubačen u slot
213
Ponovo ubacite opcioni modul
Sačuvajte parametre i resetujte regulator
SL.rtd
Greška opcionih modula: Način rada regulatora je promenjen i
prosleñivanje parametara opcionog modula je sada neispravno
215
Pritisnite reset.
Ako greška ostaje, kontaktirajte dobavljača regulatora.
SLX.tO
Greška slota X opcionih modula: Beskonačna petlja u programu opcionog
modula (Watchdog)
201, 206, Pritisnite reset.
211
Ako greška ostaje, kontaktirajte dobavljača regulatora.
t038
Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
38
Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
t040 to t089 Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
40 to 89
Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
t099
Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
99
Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
t101
Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
101
Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
t112 to t160 Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
112 to 160 Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
t168 to t174 Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
168 to 174 Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
t216
Korisnička greška u programu drugog procesora na opcionom modulu
216
Program u SM-Applications mora biti ispitan da bi se našao uzrok greške
th
Greška termistora motora
24
Proverite temperaturu motora
Proverite ispravnost termistora
Postavite Pr 7.15 = VOLt i resetujte regulator da bi onemogućili ovu funkciju
thS
Kratak spoj termistora motora
25
Proverite ožičenje termistora motora
Zamenite motor / termistor motora
Postavite Pr 7.15 = VOLt i resetujte regulator da bi onemogućili ovu funkciju
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
53
tune*
18
tunE1*
11
tunE2*
12
tunE3*
13
tunE4*
14
tunE5*
15
tunE6*
16
tunE7*
17
Unid.P
110
UP ACC
98
UP div0
90
UP OFL
95
UP ovr
94
UP PAr
54
Autotjun (samopodešavanje) je zaustavljeno pre završetka
Regulator je ušao u stanje greške za vreme autotjuna
Crveni taster za zaustavljanje je pritisnut za vreme autotjuna
Signal „Secure disable“ (izvod 31) je aktiviran za vreme autotjuna
Stanje na povratnoj vezi pozicije se nije promenilo ili zahtevana brzina nije
mogla biti dostignuta za vreme testa inercije (pogledajte Pr 5.12)
Proverite da se motor slobodno okreće nprm. da je kočnica otpuštena
Proverite da je ožičenje povratnog ureñaja ispravno
Proverite da je Pr 3.26 ispravno postavljeno
Proverite da su parametri povratne veze ispravno postavljeni
Proverite da je ispravno montiran enkoder na motor
Neispravan smer povrate veze pozicije ili motor nije mogao biti zaustavljen
za vreme testa inercije (pogledajte Pr 5.12)
Proverite da je ožičenje motora ispravno
Proverite da je ožičenje povratnog ureñaja ispravno
Zamenite dve faze na motoru (samo kod vektorske zatvorene petlje)
Komutacioni signali enkodera regulatora su neispravno povezani ili
izmerena inercija nije u dozvoljenom opsegu (pogledajte Pr 5.12)
Proverite da je ožičenje motornih kablova ispravno
Proverite da je ožičenje komutacionih signala U, V i W povratnog ureñaja
ispravno
U komutacioni signal enkodera nije bio ispravan za vreme autotjuna
Proverite da je ožičenje U faze komutacionog signala povratnog ureñaja
ispravno
Zamenite enkoder
V komutacioni signal enkodera nije bio ispravan za vreme autotjuna
Proverite da je ožičenje V faze komutacionog signala povratnog ureñaja
ispravno
Zamenite enkoder
W komutacioni signal enkodera nije bio ispravan za vreme autotjuna
Proverite da je ožičenje W faze komutacionog signala povratnog ureñaja
ispravno
Zamenite enkoder
Broj polova motora neispravno postavljen
Proverite broj linija po okretaju za povratni ureñaj
Proverite da je broj polova u Pr 5.11 ispravno postavljen
Nedefinisana greška energetskog modula
Proverite sve kablove meñuveze izmeñu energetskih modula
Proverite da kablovi ne prolaze pored izvora električnog šuma
PLC program na regulatoru: ne može se pristupiti datoteci PLC programa
na regulatoru
Onemogućite regulator – upisivanje nije dozvoljeno kada je regulator
omogućen
Drugi izvor već pristupa PLC programu na regulatoru – pokušajte ponovo
kada se ta druga akcija završi
PLC program na regulatoru je pokušao deljenje nulom
Proverite program
Varijable i funkcijski blokovi PLC programa na regulatoru koriste više od
dozvoljenog RAM prostora (preliv - stack overflow)
Proverite program
PLC program na regulatoru je pokušao upis parametra izvan dozvoljenog
dometa
Proverite program
PLC program na regulatoru je pokušao upis nepostojećeg parametra
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
91
UP ro
92
UP So
93
UP udF
97
UP uSEr
96
UV
1
Proverite program
PLC program na regulatoru je pokušao upis parametra koji se može samo
očitati
Proverite program
PLC program na regulatoru je pokušao čitanje parametra u koji se može
samo upisivati
Proverite program
Nedefinisana greška PLC programa
Proverite program
PLC program na regulatoru je zahtevao ulazak u stanje greške
Proverite program
Dostignut prag podnapona DC meñukola
Proverite naponski nivo AC napajanja
Nazivni napon regul.(Vac) Prag podnapona(Vdc) Napon res. greške(Vdc)
200
175
215
400
350
425
575 & 690
435
590
Indikacije alarmnih stanja
U bilo kom načinu rada, indikacija alarmnog stanja će se prikazivati naizmenično sa
podatkom prikazanim u drugom redu, kada se desi jedan od dole navedenih slučajeva. Osim
u slučajevima “Autotune”, “Lt” i “PLC”, ako se ne preduzme nikakva radnja, regulator može
ući u stanje greške. Alarm trepće svakih 640ms, osim “PLC” koji trepće svakih 10s. Alarmi se
ne prikazuju kada se menja parameter.
Tabela 9-2 Indikacije alarma
Donji
Opis
displej
br.rS
Preopterećenje kočionog otpornika
Akumulator za I2t kočionog otpornika (Pr 10.37) u regulatoru je dostigao 75.0% vrednosti
od koje kada dostigne vrednost >100%, regulator ulazi u stanje greške
i kočioni IGBT je aktivan.
HOT
Alarm za previsoku temperaturu hladnjaka ili kontrolne ploče ili IGBT
invertera je aktivan
Temperatura hladnjaka regulatora je dostigla odreñeni nivo i regulator će ući u stanje
greške sa kodom “O.ht2” ukoliko temperature nastavi da raste (pogledajte O.ht2 grešku).
ili
•
Temperatura ambijenta oko kontrolne štampane ploče regulatora se približava pragu
previsoke temperature (pogledajte O.CtL grešku).
OVLd
Preopterećenje motora
Akumulator za I2t motora u regulatoru je dostigao 75% vrednosti od koje kada dostigne
vrednost >100%, regulator ulazi u stanje greške.
Auto tune Samopodešavanje (autotjun) je u toku
Započeta je procedura samopodešavanja (autotjuna).
‘Auto’ i ‘tunE’ će naizmenično biti prikazano na displeju.
Lt
Granični prekidač je aktivan
Indikacija da je granični prekidač aktivan i da to uzrokuje zaustavljanje motora (nprm.
granični prekidač za napred sa referencom za rad u napred itd.)
PLC
Interni PLC program je u radu
Interni PLC program je unešen i u radu je. Donji displej trepće ‘PLC’ svakih 10s.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
55
Indikacije statusa regulatora
Tabela 9-3 Indikacije statusa
Gornji
Opis
displej
ACt
Regeneratorski mod je aktivan.
Regeneratorska jedinica je omogućena i sinhronizovana sa
napajanjem.
ACUU Gubitak AC napajanja
Regulator je registrovao gubitak AC napajanja i pokušava da zadrži
napon na DC bus-u usporavanjem motora.
dc
DC napon je primenjen na motor
Regulator primenjuje kočenje ubacivanjem DC napona.
dEC
Usporavanje (decelerating)
Regulator usporava motor.
inh
Onemogućen (inhibit)
Regulator je onemogućen i ne može se pokrenuti za rad.
Signal za omogućenje regulatora nije prisutan na izvodu 31 ili Pr
6.15 je postavljen na 0.
POS
Pozicioniranje
Regulator pozicionira/orijentiše vratilo motora.
rdY
Spreman (ready)
Regulator je spreman za rad.
run
Rad
Regulator je u radu.
SCAn Skeniranje
Regen> Regulator je omogućen i vrši sinhronizaciju na vod.
StoP
Zaustavljen ili drži nula brzinu
Regulator drži nula brzinu.
Regen> Regulator je omogućen, ali AC napon je suviše nizak, ili
napon na DC bus-u još uvek raste ili opada.
triP
Stanje greške
Regulator je u stanju greške i više ne kontroliše motor. Kod greške je
prikazan na gornjem displeju.
Izlazni stepen
regulatora
Omogućen
Omogućen
Omogućen
Omogućen
Onemogućen
Omogućen
Onemogućen
Omogućen
Omogućen
Omogućen
Onemogućen
Tabela 9-4 Statusne indikacije kod opcionih modula i SMARTCARD kartice pri uključenju
regulatora
Donji
Opis
displej
boot
Parametri se prenose sa SMARTCARD kartice u regulator.
cArd
Parametri se prenose sa regulatora u SMARTCARD karticu.
loAding
Parametri se prenose sa regulatora u opcioni modul.
56
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10
Dodatak
10.1 Normiranje
*
Ulaz
** Izlaz
*** Maksimalna kontinualna izlazna struja
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
57
*
Ulaz
** Izlaz
*** Maksimalna kontinualna izlazna struja
**** Poluprovodnički osigurač u seriji sa HRC osiguračem ili rastavljačem
***** Poluprovodnički osigurač
Granice kratkotrajnih preopterećenja
Maksimalna granica procenta preopterećenja se menja u zavisnosti od izabranog motora.
Varijacije u nominalnoj struji motora, faktoru snage motora i induktivnosti rezultiraju u
promenama maksimalnog mogućeg preopterećenja. Tipične vrednosti su prikazane u
sledećoj tabeli:
Veličine 0 do 5
Režim rada
Normalni režim sa nominalnom
strujom motora = nominalnoj
struji regulatora
Teški režim sa nominalnom
strujom motora = nominalnoj
struji regulatora
Teški režim sa tipičnim 4 polnim motorom
58
Zatvor. petlja od
hladnog stanja
Zatvor. petlja od
rada na 100%
Otvor. petlja od
hladnog stanja
Otvor. petlja od
rada na 100%
110% za 215s
110% za 5s
110% za 215s
110% za 5s
175% za 40s
175% za 5s
150% za 60s
150% za 8s
200% za 28s
200% za 3s
175% za 40s
175% za 5s
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Veličina 6
Režim rada
Zatvor. petlja od
hladnog stanja
Zatvor. petlja od
rada na 100%
Otvor. petlja od
hladnog stanja
Otvor. petlja od
rada na 100%
110% za 165s
110% za 9s
110% za 165s
110% za 9s
150% za 60s
150% za 8s
129% za 97s
129% za 15s
Normalni režim sa nominalnom
strujom motora = nominalnoj
struji regulatora
Teški režim sa nominalnom
strujom motora = nominalnoj
struji regulatora
Uopšteno, nominalna struja regulatora je veća od nominalne struje odgovarajućeg motora,
što omogućuje viši nivo preopterećenja od fabričkih podešavanja, kao što je ilustrovano na
primeru tipičnog 4-polnog motora.
Dozvoljeno vreme preopterećenja se proporcionalno smanjuje na veoma niskim izlaznim
frekvencijama na nekim regulatorima.
Napomena Maksimalni nivo preopterećenja koji se može dobiti je nezavisan od brzine.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
59
10.2 Karakteristike regulatora
A. Serijska komunikacija
B. Oznaka nominalnih vrednosti
60
www.controltechniques.com
C. Enkoder
D. Interni EMC filter
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.3 Dimenzije regulatora
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
61
10.4 Montaža regulatora na montažnu ploču
62
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.5 Montaža kroz montažnu ploču
Samo za veličine 1 do 3: Kada se regulator montira kroz ploču, glavni poklopci izvoda se moraju
skinuti da bi se omogućio pristup montažnim otvorima.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
63
10.6 Vrednosti za kočioni otpornik (40ºC)
Tolerancija za vrednost otpornika ±10%
64
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.7 Ubacivanje IP54 umetka
IP 54 umetak (4) i zaptivač (6) se mogu naći u kutiji sa priborom koja se isporučuje uz regulator.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
65
10.8 Spoljašni EMC filter
66
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Spoljašni EMC filteri za veličine regulatora 0 do 3 se mogu montirati ili ispod regulatora izmeñu
montažne ploče i regulatora, ili sa strane regulatora. Za veličine 4 do 6 montiraju se iznad
regulatora.
Da bi ste izbegli opasnost od požara i da bi očuvali važenje UL listinga, obratite
pažnju na momente zatezanja kod energetskih izvoda i izvoda uzemljenja.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
67
10.9 Energetski izvodi
Veličina 0
68
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Veličina 1 do 3
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
69
Veličina 4 do 6
70
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.10 Uklanjanje internog EMC filtera
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
71
10.11 Uzemljenje oklopa signalnih kablova korišćenjem pribora za
uzemljivanje
Kada se Unidrive SP veličine 4 ili 5 montira kroz ploču, povezna pločica za uzemljenje se mora
saviti na gore.
1. Povezna pločica za uzemljenje u položaju za montažu na ploču (kao što je isporučeno).
2. Povezna pločica za uzemljenje presavijena u položaj za montažu na ploču.
72
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.12 Enkoder
*Markirni impuls je
opcion
**Izlaz simuliranog
enkoderskog izlaza
je moguć samo u
otvorenoj petlji
Unidrive SP Kratko uputstvo
***Napajanje
enkodera se izabira
kroz konfiguraciju
parametara na 5Vdc,
8Vdc ili 15Vdc
www.controltechniques.com
****Izvod 15 je
paralelna veza sa
T8 analognim
ulazom 3. Ako se
ovo koristi kao
termistorski ulaz,
podesite Pr 7.15 na
“th.sc” (7), “th” (8),
ili “th.diSP” (9)
73
10.13 Konekcije serijske komunikacije
Unidrive SP ima standardno ugrañen serijski komunikacioni port koji podržava dvožične EIA485
komunikacije.
Detalji konektora RJ45
Pin
Funkcija
1
120Ω krajnji otpornik
2
RX TX
3
Izolovanih 0V
4
+24V (100mA)
5
Izolovanih 0V
6
TX aktivacija
7
RX\ TX\
8
RX\ TX\ (ako je potreban krajnji otpornik, povežite ovaj pin sa pinom 1
Oklop
Izolovanih 0V
Komunikacijski port opterećuje 2 jedinice na komunikacijskoj mreži.
Minimalni broj veza je povezivanje pinova 2, 3, 7 i oklop. Oklopljeni kabl se mora uvek koristiti.
74
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.14 Napredni parametri
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
75
Meni 1: Referenca frekvencije/brzine
76
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
77
Meni 2: Rampe
78
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
79
Meni 3: Praćenje frekvencije, povratna veza, brzina
Otvorena petlja:
80
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Zatvorena petlja:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
81
82
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 4: Kontrola momenta i struje
Otvorena petlja:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
83
Zatvorena petlja:
84
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Servo:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
85
Regen:
86
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 5: Kontrola motora
Otvorena petlja:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
87
Zatvorena petlja i servo:
88
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
89
Regen:
90
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 6: Sekvencer i sat
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
91
Meni 7: Analogni ulazi / izlazi
92
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 8: Digitalni ulazi / izlazi
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
93
94
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 9: Programibilna logika, motorizovani potenciometar i binarna suma
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
95
96
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 10: Status i greške
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
97
Meni 11: Opšta podešavanja regulatora
98
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 12: Detektori praga, selektori varijabla i kontrola kočnice
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
99
100
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Otvorena petlja / funkcija kočenja:
Otvorena petlja / sekvenca kočenja:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
101
Zatvorena petlja / funkcija kočenja:
Zatvorena petlja / sekvenca kočenja:
102
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 13: Kontrola pozicije
Otvorena petlja:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
103
104
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Zatvorena petlja:
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
105
Za više informacija, pogledajte Position Modes u uputstvu Unidrive SP User Guide koje se
nalazi na CD Rom-u priloženom uz ureñaj.
106
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 14: Korisnički PID kontroler
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
107
PID kontroler je aktivan jedino ako je Pr.14.16 podešen na neku vrednost različitu od Pr.xx.00 i
ako ta vrednost nije jedan od zaštićenih odredišnih parametara.
108
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 15, 16 i 17: Podešavanje opcionih modula
Parametri koji su zajednički za sve opcione module. Za više informacija pogledajte uputstvo za
pojedinačni opcioni modul.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
109
Meni 18, 19 i 20: Aplikacijski meni 1, 2 i 3
110
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Meni 21: Parametri drugog motora
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
111
Meni 22: Dodatna podešavanja menija 0
112
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
10.15 SMARTCARD kartica
SMARTCARD kartica je locirana na vrhu regulatora ispod displeja regulatora (ako je postavljen)
sa leve strane.
Veličina 0: Proverite da je SMARTCARD kartica ubačena sa kontaktima okrenutim prema levoj
strani regulatora.
Veličina 1 do 6: Proverite da je SMARTCARD kartica ubačena sa kontaktima okrenutim prema
desnoj strani regulatora.
Lako memorisanje i učitavanje
SMARTCARD kartica ima 999 individualnih lokacija blokova podataka. Svaka individualna
lokacija od 1 do 499 se može koristiti za smeštaj podataka, dok se ne iskoristi kapacitet kartice.
Regulator može da podrži kartice sa kapacitetom izmeñu 4kB i 512kB.
Lokacije blokova podataka SMARTCARD kartice su organizovane na sledeći način:
Blokovi podataka SMARTCARD kartice
Blok podataka
Tip
Primer korišćenja
1 do 499
Čitanje/pisanje
Podešavanja aplikacije
500 do 999
Samo čitanje
Makroi
Prenos podataka na ili sa SMARTCARD kartice je prikazan na sledeći način:
• SM-Keypad: Decimalna tačka posle četvrte cifre na gornjem displeju će treptati.
• SM-Keypad Plus: Simbol “CC” će se pojaviti u donjem levom uglu displeja.
Kartica se ne bi smela izvaditi iz regulatora dok traje prenos podataka, u protivnom regulator će
prijaviti grešku. Ako se ovo desi, prenos treba ponoviti ili u slučaju prenosa sa kartice na
regulator, učitati fabrička podešavanja u regulator.
Prenos podataka
Izvoñenje prenosa podataka, brisanje i zaštita informacija se aktivira unošenjem koda u
Pr.xx.00 i resetovanjem regulatora, kao što je prikazano u sledećoj tabeli.
Unidrive SP Kratko uputstvo
www.controltechniques.com
113
SMARTCARD kodovi
Kod
Akcija
2001
Prenos parametara regulatora kao razlika izmeñu fabričkih podešavanja i
butabilnog SMARTCARD bloka u bloku podataka pod brojem 001
3yyy
Prenos parametara regulatora na SMARTCARD blok pod brojem yyy
4yyy
Prenos parametara regulatora kao razlika izmeñu fabričkih podešavanja na
SMARTCARD blok pod brojem yyy
5yyy
Prenos PLC programa regulatora na SMARTCARD blok pod brojem yyy
6yyy
Prenos SMARTCARD bloka pod brojem yyy u regulator
7yyy
Brisanje SMARTCARD bloka pod brojem yyy
8yyy
Uporeñivanje parametara regulatora sa blokom yyy
9555
Brisanje flega zadrške upozorenja SMARTCARD kartice (V01.07.00 i kasniji)
9666
Postavljanje flega zadrške upozorenja SMARTCARD kartice (V01.07.00 i
kasniji)
9777
Brisanje flega zabrane upisa na SMARTCARD karticu
9888
Postavljanje flega zabrane upisa na SMARTCARD karticu
9999
Brisanje SMARTCARD kartice
U prikazanom kodu yyy predstavlja broj bloka od 001 do 999.
Napomena Ako je uključen fleg zabrane pisanja, samo kodovi 6yyy ili 9777 imaju efekta.
114
www.controltechniques.com
Unidrive SP Kratko uputstvo
Download

prevod