ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ЖИРО РАЧУНА ЗА ЗЕВ
•
•
•
•
•
•
•
•
Захтјев за отварање рачуна
Картон депонованих потписа у 2 примјерка
Овлаштење – наброје се сви етажни власници и потпише се овлаштење како не
би било провизије приликом мјесечних плаћања
Овјерена копија рјешења о упису у судски регистар
Овјерена копија регистарског листа (добије се приликом регистрације)
Овјерена копија Уговора о оснивању и одлуке о оснивању
ОП образац за заступника заједнице (добије се у општини у канцеларији бр.16)
Овјерена копија личне карте заступника ЗЕВ
Milana Tepića 4
BIH-78000 Banja Luka
T: +387 51 221-610
F: +387 51 221-623
E: [email protected]
SWIFT: RAZBBA22A
www.nlbrazvojnabanka.com
Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za
pravno lice
1.
Pun naziv poslovnog subjekta:
2.
Sjedište i adresa:
3.
Matični broj:
4.
Osnovna djelatnosti-šifra:
5.
Telefon/i br.:
6.
Poreski broj:
Opis djelatnosti:
Fax br.:
e-mail:
http.: www.
Ovlašćeno lice za zastupanje:
JMBG:
Mjesto izdavanja lične karte:
e-mail:
Drugo ovlašćeno lice za zastupanje:
JMBG:
Lična karta br:
, Funkcija:
Mjesto izdavanja lične karte:
Mobilni telefon br.:
e-mail:
Kontakt osoba:
Fiksni Telefon/i br:
Mobilni telefon br.:
8.
Lična karta br:
, Funkcija:
Mobilni telefon br.:
7.
samostalnog preduzetnika
e-mail:
.
Vrsta računa (molimo označite):
KM RAČUN
DEVIZNI RAČUN
R - račun za redovno poslovanje
P - račun posebnih namjena
O - račun organizacionog dijela
J – račun javnih prihoda
U skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 52/12), račun za koji tražim otvaranje:
ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUN za evidentiranje i izvršenje naloga za prinudnu naplatu zakonskih obaveza i javnih
prihoda, hartija od vrijednosti i instrumenata obezbjeđenja plaćanja, te izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava,
NE ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUN jer je za isto već određen sljedeći račun:
, koji se vodi kod
.
(broj računa)
9.
(naziv ovlaštene organizacije)
Obavještenja od Banke po osnovu blokada dijela sredstava/računa želimo da primamo:
putem e-maila
u prostorijama Banke
putem WEB info servisa
10. Obavještenja o stanju računa (Izvod računa) želimo da primamo:
putem elektronskog servisa:
E-click servis
WEB info servis
putem e-maila na adresu:
u prostorijama Banke
11. Ostala obavještenja od Banke želimo da primamo:
putem elektronskog servisa:
E-click servis
SMS-om na Mob.Tel. br.
Putem e-maila na adresu:
WEB info servis
preko web site-a Banke (www.nlbrazvojnabanka.com)
12. Opišite trenutne najvažnije aktivnosti iz kojih ostvarujete poslovne prihode (npr. proizvodnja, trgovina, usluga i sl.)
1
13. Da li i kakve promjene, poslovnih aktivnosti očekujete u budućem periodu? (promjena djelatnosti i sl.)
14. Vlasnička struktura (oblik vlasništva) je slijedeći:
privatna
državna
javna
zadružna
mješovita
bez oznake osvojine (udruženja građana,sindikat i sl.)
15. Ime i prezime, JMBG, broj ID dokumenta i adresa stanovanja lica koja posjeduju najmanje 20% vlasničkog udjela:
16. Organi rukovođenja i upravljanja su:
17. Koji su oblici povezanosti, ukoliko postoje, između vlasnika firme i NLB Razvojne banke ad Banja Luka?
18.
19. Da li vlasnici firme obavljaju važne političke funkcije i ukoliko obavljaju molimo da navedete koje?
20. Koje od navedenih usluga Banke ćete koristiti:
usluge unutrašnjeg platnog prometa ,
usluge deviznog platnog prometa
usluge elektronskog bankarstva:
a.elektronski servis:
E-click ili
Halcom
SMS Plus
b.platne kartice:
VISA Business Electron kartica
c. POS terminali:
usluge oročenja depozita
usluge kreditnih poslova
usluge dokumentarnog poslovanja
21. Koliko iznosi planirani mjesečni promet koji će se obavljati preko računa (KM i devizni račun )?
do
KM
50.000,00
do
KM
500.000,00
do
KM
1.000.000,00
preko
KM
1.000.000,00
22. Preduzeće je klasifikovano kao:
malo
srednje
veliko
22. Koje vrste transakcija će biti obavljane preko računa?
a.
b.
c.
gotovinske transakcije
bezgotovinske transakcije
međunarodna plaćanja
očekivani mjesečni iznos:
KM
očekivani mjesečni iznos:
KM
23. Očekivani broj kupaca na mjesečnom nivou je:
24. Planirani broj dobavljača na mjesečnom nivou je:
Izjava
Ovim izjavljujemo da smo upoznati da Banka zadržava pravo da u bilo koje vrijeme zatraži dokumentaciju vezanu za poslovne
transakcije. Ukoliko ja (mi) ne obezbijedim(o) takvu dokumentaciju, Banka se ovim ovlašćuje da ne odobri priliv na računi/ili da
zatvori račun/e.
Takođe, izjavljujem/o da ću/ćemo vas u pisanoj formi obavijestiti ukoliko dođe do promjena u vezi sa ovdje navedenim
podacima/statusom poslovnog subjekta.
U skladu sa članom 38. tačka 3. Zakona o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik Republike Srpske 52/2012)
izjavljujem/o da nemamo račune otvorene kod drugih banaka, koji su u blokadi.
Pun naziv poslovnog subjekta:
Ime i prezime ovlaštenog lica
(štampanim slovima)
(Mjesto i datum)
M.P.
2
(potpis)
Centrala: Milana Tepića 4, Banja Luka, tel.051/221- 610
KARTON DEPONOVANIH POTPISA
Vlasnik računa
Adresa
Telefon
Broj računa u KM kod NLB RAZVOJNA banka Banja Luka
PEČAT VLASNIKA RAČUNA
E - mail
Broj deviznog računa kod NLB RAZVOJNA banka Banja Luka
Novčanim sredstvima na navedenom računu kod NLB RAZVOJNE banke raspolagaće lica ovlaštena - odgovorna za punovažno potpisivanje uz upotrebu
štambilja - pečata utisnutog na ovom obrascu.
Podaci za ovlaštena - odgovorna lica:
1. Potpis:
2. Potpis:
Ime i prezime:
Ime i prezime:
Ime jednog od roditelja:
Ime jednog od roditelja:
Datum i mjesto rođenja:
Datum i mjesto rođenja:
Lični (matični) broj
Lični (matični) broj
Broj L. K.:
Broj L. K.:
Mjesto stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Ulica i broj:
Ulica i broj:
Funkcija ovlaštenog lica:
Funkcija ovlaštenog lica:
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
a) pojedinačno
b) kolektivno
a) pojedinačno
b) kolektivno
4. Potpis:
3. Potpis:
Ime i prezime:
Ime i prezime:
Ime jednog od roditelja:
Ime jednog od roditelja:
Datum i mjesto rođenja:
Datum i mjesto rođenja:
Lični (matični) broj
Lični (matični) broj
Broj L. K.:
Broj L. K.:
Mjesto stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Ulica i broj:
Ulica i broj:
Funkcija ovlaštenog lica:
Funkcija ovlaštenog lica:
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
a) pojedinačno
b) kolektivno
a) pojedinačno
b) kolektivno
6. Potpis:
5. Potpis:
Ime i prezime:
Ime i prezime:
Ime jednog od roditelja:
Ime jednog od roditelja:
Datum i mjesto rođenja:
Datum i mjesto rođenja:
Lični (matični) broj
Lični (matični) broj
Broj L. K.:
Broj L. K.:
Mjesto stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Ulica i broj:
Ulica i broj:
Funkcija ovlaštenog lica:
Funkcija ovlaštenog lica:
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
a) pojedinačno
b) kolektivno
a) pojedinačno
b) kolektivno
U________________, dana ________________
(potpis ovlaštenog lica)
(Pečat i potpis ovlaštenog radnika
NLB RAZVOJNA banka ad Banja Luka)
Centrala: Milana Tepića 4, Banja Luka, tel.051/221- 610
KARTON DEPONOVANIH POTPISA
Vlasnik računa
Adresa
Telefon
Broj računa u KM kod NLB RAZVOJNA banka Banja Luka
PEČAT VLASNIKA RAČUNA
E - mail
Broj deviznog računa kod NLB RAZVOJNA banka Banja Luka
Novčanim sredstvima na navedenom računu kod NLB RAZVOJNE banke raspolagaće lica ovlaštena - odgovorna za punovažno potpisivanje uz upotrebu
štambilja - pečata utisnutog na ovom obrascu.
Podaci za ovlaštena - odgovorna lica:
1. Potpis:
2. Potpis:
Ime i prezime:
Ime i prezime:
Ime jednog od roditelja:
Ime jednog od roditelja:
Datum i mjesto rođenja:
Datum i mjesto rođenja:
Lični (matični) broj
Lični (matični) broj
Broj L. K.:
Broj L. K.:
Mjesto stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Ulica i broj:
Ulica i broj:
Funkcija ovlaštenog lica:
Funkcija ovlaštenog lica:
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
a) pojedinačno
b) kolektivno
a) pojedinačno
b) kolektivno
4. Potpis:
3. Potpis:
Ime i prezime:
Ime i prezime:
Ime jednog od roditelja:
Ime jednog od roditelja:
Datum i mjesto rođenja:
Datum i mjesto rođenja:
Lični (matični) broj
Lični (matični) broj
Broj L. K.:
Broj L. K.:
Mjesto stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Ulica i broj:
Ulica i broj:
Funkcija ovlaštenog lica:
Funkcija ovlaštenog lica:
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
a) pojedinačno
b) kolektivno
a) pojedinačno
b) kolektivno
6. Potpis:
5. Potpis:
Ime i prezime:
Ime i prezime:
Ime jednog od roditelja:
Ime jednog od roditelja:
Datum i mjesto rođenja:
Datum i mjesto rođenja:
Lični (matični) broj
Lični (matični) broj
Broj L. K.:
Broj L. K.:
Mjesto stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Ulica i broj:
Ulica i broj:
Funkcija ovlaštenog lica:
Funkcija ovlaštenog lica:
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
Način potpisivanja (obavezno zaokružiti):
a) pojedinačno
b) kolektivno
a) pojedinačno
b) kolektivno
U________________, dana ________________
(potpis ovlaštenog lica)
(Pečat i potpis ovlaštenog radnika
NLB RAZVOJNA banka ad Banja Luka)
Odjeljenje unutrašnjeg platnog prometa
Milana Tepića 4
BIH-78000 Banja Luka
T: +387 51 221-610
F: +387 51 221-623
E: [email protected]
SWIFT: RAZBBA22A
www.nlbrazvojnabanka.com
__________________________________________________
(naziv preduzeća)
__________________________________________________
(adresa i sjedište)
Ovlašćenje
Ovlašćujem sljedeća lica:
Jedinstveni
matični broj
građanina
Ime i prezime
Broj
identifikacinog
dokumenta
Potpis ovlašćenog lica
da mogu izvršavati sljedeće transakcije (npr. polog gotovine, podizanje gotovine, donošenje naloga u
Banku):
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
preko
transakcionog
računa
otvorenog
kod
NLB
Razvojne
banke
a.d.
Banja
Luka
broj:_________________________.
Ovlaštena lica ne mogu raspolagati sredstvima na transakcionom računu, ali mogu obavljati navedene
transakcije u ime pravnog lica.
Mjesto, _______________
Datum, _______________
Potpis i pečat odgovornog lica
______________________
1
Download

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ