OPŠTA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA MASTERCARD LA RATA KARTICE
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
Opšte odredbe
Prava i obaveze Korisnika kartice (u daljem tekstu: „Korisnik“) MasterCard La Rata kartice (u daljem tekstu: „kartica“) i SOCIETE GENERALE
BANKE MONTENEGRO AD (u daljem tekstu: Banka) regulišu se Opštim pravilima i uslovima za izdavanje i korišćenje MasterCard La Rata
kartice (u daljem tekstu: Opšta pravila), koja su sastavni dio Ugovora o izdavanju i korišćenju MasterCard La Rata kartice (u daljem tekstu:
„Ugovor“) i Ugovorom.
Kartica je vlasništvo Banke.
Korisnik je odgovoran za tačnost svih podataka datih u Pristupnici, kao i promjene podataka u daljoj komunikaciji sa Bankom.
Kartica glasi na Korisnika i nije prenosiva na drugo lice.
Izdavanje kartice
Korisnik kartice može biti svako punoljetno lice, sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori, za koga Banka ocijeni da je u mogućnosti da na vrijeme i u
cjelosti podmiruje sve troškove nastale upotrebom kartice.
Banka prema kreditnoj sposobnosti klijenta donosi odluku da li izdaje ili odbija izradu kartice, bez obaveze da obrazloži svoju odluku, ali uz
obavezu da klijenta obavijesti o njegovim podacima iz Kreditnog regulatornog registra. Banka izdaje karticu u roku od 15 (dana) od dana predaje
Pristupnice ličnom bankaru.
Podnošenjem i potpisivanjem Pristupnice, Korisnik potvrdjuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila i da ih u potpunosti
prihvata.
Korisnik može zahtijevati izdavanje 2 (dvije) dodatne kartice za lica koja on ovlasti. Dodatne kartice će biti vezane za kreditni račun Korisnika.
Odredbe Opštih pravila se odnose i na Korisnike dodatnih kartica.
Osnovni Korisnik može opozvati pravo korišćenja kartice dodatnim Korisnicima pismenim putem, uz povraćaj dodatnih kartica.
Banka garantuje tajnost svih podataka o Korisniku, u skladu sa zakonskim propisima.
Prilikom donošenja odluke o izdavanju kartice, Banka može da zatraži i dodatne podatke i dokumentaciju i da izvrši dodatnu provjeru podataka.
Nakon odobrenja izdavanja kartice, Korisnik podiže karticu u ekspozituri u kojoj je i potpisao Pristupnicu.
Karticu i PIN (lični identifikacioni broj) preuzima lično Korisnik. Prilikom preuzimanja, Korisnik je obavezan da potpiše karticu, jer u suprotnom ona
neće biti važeća.
Kreditni račun Korisnika, za koji je vezana kartica, zadužuje se za troškove korišćenja osnovne i dodatnih kartica u skladu sa Tarifama koje čine
sastavni dio Ugovora.
Ukoliko Korisnik odustane od kartice po isteku roka od 14 dana od dana kada je potpisao Ugovor, a kartica je već izradjena na osnovu podnijete
Pristupnice, Korisnik plaća troškove u skladu sa Tarifom Banke koja je sastavni dio Ugovora.
Rok važenja kartice
Rok važnosti kartice je tri godine i ističe poslednjeg dana u mjesecu naznačenom na kartici.
Ukoliko Korisnik ne otkaže korišcenje kartice najkasnije u roku od 30 (trideset) dana prije isteka roka važenja kartice, a koristi je u skladu sa
odredbama Opštih pravila koja čine sastavni dio Ugovora, ista se obnavlja sa novim rokom važenja.
Kartica, čiji je rok važenja istekao, ne smije se koristiti, već je treba uništiti presijecanjem na pola, po vertikali.
Korišćenje kartice
Kartica je kreditna, međunarodnog važenja i može se koristiti na svim prodajnim i uslužnim mjestima sa istaknutim znakom MasterCard, kao i za
podizanje gotovine u bankama i na bankomatima, takođe sa istaknutim znakom MasterCard, u okviru odobrenog kreditnog limita.
Korisnik je obavezan da korišćenje kartice uskladi sa Opštim pravilima i svako odstupanje povlači za sobom finansijske posledice po Korisnika.
Za transakcije nastale korišćenjem kartice u inostranstvu obračun se vrši u EUR-ima.
Korisnik osnovne kartice snosi svu zakonsku i finansijsku odgovornost za eventualno neovlašćeno korišćenje svoje i dodatnih kartica.
Korisnik ne smije da koristi karticu kao zalogu ili sredstvo obezbjeđenja.
Korišćenje kartice na bankomatima i POS-ovima, izrađene u skladu sa standardima, može biti otežano ili onemogućeno, zbog neadekvatnog
čuvanja kartice od strane Korisnika, fizičkog, toplotnog ili magnetnog deformisanja kartice. Za sve ove slučajeve, Banka ne snosi nikakvu
odgovornost, a troškovi zamjene kartice padaju na teret Korisnika.
Plaćanje roba i/ili usluga
Korisnik je dužan da kod zaključenja transakcije, na zahtjev primaoca kartice pokaže na uvid identifikacionu ispravu.
Korisnik prilikom plaćanja roba i/ili usluga unosi pin kartice na POS terminalu. Broj neuspješnih pokušaja unošenja PIN-a ogranicen je na tri a
nakon toga kartica se automatski blokira. Unosom PIN-a korisnik autorizije/potvrđuje validnost transakcije.
Korisnik je dužan da nakon zaključenja transakcije, zadrži slip-račun sa POS terminala i/ili bankomata i provjeri podatak iznosa transakcije na
istom.
Korisnik ne smije da zaključuje bezgotovinske transakcije sa trgovcem u cilju pribavljanja gotovine.
Prillikom korišćenja kartice za plaćanje robe/ usluga na POS terminalima Banke, gdje je Banka sklopila Ugovor sa trgovcem o prihvatanju
MasterCard LaRata kartice, korisnik kartice ne plaća naknadu za nastalu transakciju. Broj rata može biti od 2(dvije) do 12(dvanaest) i zavisi od
ugovorom definisanih pravila i obaveza između Banke i trgovca.
Prilikom korišćenja kartice za plaćanje robe/ usluga na POS terminalima drugih banaka u zemlji i inostranstvu, iznos transakcije se dijeli na 3(tri)
odnosno 6 (šest) rata u zavisnosti od iznosa transakcije. Sve transakcije u iznosu do 300€ se dijele na tri rate a iznosi preko 300€ se dijele na
šest rata. U ovim slučajevima vrijednost transakcije se uvećava za nakande i provizije u skladu sa Tarifama koje čine sastavni dio Ugovora.
Podizanje gotovine
Sa karticom gotovina se podiže u nacionalnoj valuti zemlje gdje se zaključuje transakcija.
Prilikom podizanja gotovine na bankomatu ili šalterskom POS terminalu, korisnik se identifikuje unosom PIN-a. Broj neuspješnih pokušaja
unošenja PIN-a ogranicen je na tri. Prilikom trećeg pogrešnog unosa, bankomat odnosno šlužbenik banke zadržava karticu.
Korišćenje ličnog identifikacionog broja (PIN-a) smatra se potpisom Korisnika.
Korišćenje ove kartice za podizanje gotovine povlači za sobom dodatne troškove u skladu sa Tarifama koje čine sastavni dio Ugovora, koji se
dodaju na iznos transakcije i naplaćuju od Korisnika.
Banka može ograničiti dnevni, odnosno mjesečni limit do kojeg Korisnik može podizati gotovinu.
Banka ne snosi odgovornost ukoliko nakon uspješno autorizovane transakcije, Korisnik zaboravi novac na bankomatu.
1
4.19.
4.20.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Plaćanje Internetom
Kartica se može koristiti za plaćanje roba i/ili usluga putem sredstava savremene komunikacije.
Rizik za ovaj vid transakcije snosi isključivo Korisnik.
Korišćenje odobrenog limita na kartici
Banka odobrava limit u eurima sa kojim Korisnici kartica (osnovni i dodatni) mogu raspolagati.
Za potrebe korišćenja limita i otplate istog otvara se partija kreditne kartice.
Korišćenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos limita za sve troškove učinjene plaćanjem roba i usluga, podizanjem gotovine i plaćanjem roba i
usluga putem sredstava savremene komunikacije, kao i sve druge troškove u skladu sa Tarifama koje čine sastavni dio Ugovora.
Otplatom utrošenog dijela limita obnavlja se raspoloživi saldo do iznosa odobrenog limita.
Visina odobrenog limita je promjenjiva i može se smanjiti ili povećati u roku važenja kartice na zahtjev korisnika i/ili odlukom Banke.
O visini raspoloživog limita, kao i njegovim promjenama, Korisnik se može informisati u ekspoziturama Banke.
5.13.
5.14.
Otplata
Svi troškovi nastali korišćenjem kartice obračunavaju se u valuti – EUR.
Do četvrtog radnog dana u mjesecu, korisniku kartice se obračunava iznos otplate za prethodni mjesec. Sve transakcije nastale u toku mjeseca
dijele se na rate. Iznos obračunate obaveze na kraju mjeseca je zbir rata nastalih realizovanim transakcijama u toku mjeseca, uvećan za iznos
naknada i provizija shodno Tarifama koje čine sastavni dio Ugovora.
U slučaju da korisnik kartice ne izvrši uplatu dospjele obaveze za predhodni mjesec, ili izvrši djelimičnu uplatu obaveza, Banka zadržava pravo da
30 dana od dana dospijeća obaveze, dospjeli dug prenese na revolving kredit sa 5% (minimum 10 EUR) otplate i obračunom Ugovorom
definisane kamate.
Za obračunate dospjele obaveze, Banka sačinjava Izvod za partiju kartice, u kojem su precizno navedena mjesta i iznosi transakcija, ukupno
zaduženje i datum dospijeća plaćanja rata.
Uplate za pokriće nastale mjesečne obaveze može se vršiti preko tekućeg računa i trajnim nalogom. Uplate se mogu vršiti i putem E-bankinga na
RTGS partiju kartice, kao i uplatom gotovine na šalteru Banke.
Svaka uplata na partiju kartice prije obračuna dospjeća i formiranja Izvoda, smanjiće iznos potrošenog kredita. Zatezna kamata se obračunava
samo ukoliko nakon roka dospijeća, korisnik ne plati revolving minimalnu mjesečnu obavezu, u skaldu sa odredbama Ugovora.
U slučaju neblagovremene uplate ugovorenog minimalnog iznosa, Banka zadržava pravo na privremenu ili trajnu blokadu kartice.
Usled kašnjenja u otplati dospjelog duga, Banka ima pravo da iskoristi sva sredstva prinudne naplate.
5.15.
5.16.
5.17.
Trajanje limita
Limit se odobrava na isti rok kao i kartica.
Limit se ukida istekom roka važenja kartice, opozivom kartice od strane Banke ili otkazom kartice od strane Korisnika.
U slučaju raskida Ugovora, sva potraživanja Banke prema Korisniku dospijevaju odmah i u cjelosti na naplatu.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
Privremena blokada i opoziv kartice
Banka ima pravo da privremeno ili trajno blokira karticu u slučaju neispunjenja ugovorenih uslova, kao i u slučaju nesavjesnog postupanja
Korisnika.
Opozivom kartice osnovnom Korisniku prestaje pravo korišćenja i dodatnim Korisnicima kartice.
Ukoliko Banka opozove karticu, osnovni Korisnik je obavezan da svoju i kartice dodatnih Korisnika vrati Banci u roku od 15 (petnaest) dana od
dana obavještenja o opozivu.
Sve transakcije zaključene do trenutka vraćanja kartice, bez obzira na datum dospijeća, kao i sve eventualne troškove snosi Korisnik. Neizmirene
obaveze Banka ima pravo da naplati sa svih računa Korisnika i iz ostalih sredstava obezbjeđenja.
Reklamacije
Korisnik je dužan da čuva kopije slipova (POS računa) za potrebe eventualne reklamacije.
Korisnik Banci podnosi reklamaciju u pisanom obliku, najkasnije 5 (pet) dana od dana dospijeća obračunatih obaveza nastalih korišćenjem
kartice.
Banka zadržava pravo da ne prihvati reklamacije koje nijesu dostavljene u predvidjenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.
Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih sa karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mjestu na kome je transakcija
nastala (akceptantu).
Ukradena / izgubljena kartica
U interesu Korisnika je da u što kraćem vremenskom roku prijavi nestanak kartice Banci ili bilo kojoj drugoj banci koja ima oznaku MasterCard.
U slucaju krađe kartice, Korisnik je obavezan da krađu prijavi kako Banci, tako i najbližoj područnoj jedinici Uprave policije.
Svako usmeno obavještenje o nestanku kartice mora biti potvrdjeno u pisanom obliku u roku od 3 (tri) dana od dana usmene prijave.
Banka je u obavezi da, po prijemu, kako usmenog, tako i pisanog obavještenja o nestanku kartice, istu blokira.
Ukupan iznos štete nastale do trenutka blokiranja kartice usled gubitka/krađe ili druge zloupotrebe kartice, snosi Korisnik.
Korisnik koji pronadje karticu poslije prijave njenog nestanka, ne smije je koristiti, već je obavezan da je poništenu (presječenu vertikalno na pola)
vrati Banci. U suprotnom, snosi svu zakonsku odgovornost za neovlašćeno korišćenje kartice.
Po prijemu pisane prijave o gubitku ili krađi kartice, Banka Korisniku može izdati novu karticu. Trošak izrade nove kartice snosi Korisnik.
Otkaz korišćenja kartice
Banka ima pravo da Korisniku koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja uskrati pravo korišćenja kartice i oglasi je
nevažećom.
Korisnik može otkazati korišćenje kartice isključivo pisanim putem, najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka važnosti kartice.
Kartica čije je korišćenje otkazano, na bilo čiji zahtjev, mora biti odmah vraćena Banci, zajedno sa dodatnim karticama, sve poništene vertikalnim
presijecanjem na pola.
Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da poništenu/e kartice preda Banci, obavezan je da postupi kao kod prijavljivanja ukradene/izgubljene kartice.
Sve transakcije koje su zaključene do trenutka vraćanja kartice, bez obzira na datum njihovog dospjeća, kao i sve eventualne troškove u skladu
sa Ugovorom i Tarifama koje su sastavni dio Ugovora, snosi Korisnik.
SOCIETE GENERALE BANKE MONTENEGRO AD
2
Download

Opšta pravila izdavanja i korišćenja La Rata kartice