Radno okruženje
okruženje
Ikone za brz pristup alatima
Informatička
Informa
tička pismenost
Dugme Office
Traka sa alatima
Obrada teksta
Radna
površina
Statusna linija
Dugme Office
Desna strana menija sadrži spisak nedavno
otvaranih dokumenata.
•
•
•
•
•
•
•
•
New – novi dokument (Ctrl+N
Ctrl+N)
Open – otvaranje dokumenta (Ctrl+O
Ctrl+O)
Save – snimanje dokumenta (Ctrl+S
Ctrl+S)
Save As – snimanje dokumenta pod drugim
imenom i/ili na drugo mesto (F12
F12)
Print – štampanje dokumenta
Close – zatvaranje dokumenta bez zatvaranja
programa (Ctrl+W, Ctrl+F4)
Word Options – podešavanja programa
Exit Word – zatvaranje programa
Ikone za brz pristup alatima
Nalaze se na naslovnoj liniji, omogućavaju pristup
često korisćenim alatima. Podrazumevano su vidljive
sledeće ikone:
•
•
•
Save – snimanje dokumenta (Ctrl+S
Ctrl+S)
Undo – poništava prethodnu akciju (Ctrl+Z
Ctrl+Z)
Redo – ponovo primenjuje poslednju poništenu
akciju (Ctrl+Y
Ctrl+Y)
Možemo dodati nove ikone i brisati postojeće na više
načina:
- Pomoću padajućeg menija Customize Quick Access
Toolbar koji se otvara klikom na strelicu na desnom
kraju trake sa ikonama za brz pristup alatima
- Pomoću priručnog menija koji se otvara desnim
klikom na neku ikonu
- Možemo dodati ikonu bilo kog alata i menjati
redosled vidljivih ikona unutar kartice Customize
dijaloga Word Options
Zadatak 1
•
Pomoću programa Internet Explorer potražiti stranicu o
Milutinu Milankoviću na sajtu wikipedije
wikipedije.
•
Kopirati prva tri pasusa u novi Word dokument bez
formatiranja i linkova
•
Između pasusa ostaviti jedan prazan red
•
Kopirati sliku Milutina Milankovića u dokument između
drugog i trećeg pasusa
•
Između slike i pasusa ostaviti jedan prazan red
Traka sa alatima - 1
Nalazi se ispod naslovne linije, sadrži alate za formatiranje
dokumenta. Alati su grupisani u kartice, a unutar kartice u
imenovane grupe srodnih alata. Na primer, kartica Home sadrži
sledeće grupe alata:
•
•
•
•
•
Traka sa alatima - 2
Alati koji imaju dodatne opcije sadrže strelicu koja pokazuje prema dola. Dodatnim
opcijama pristupamo klikom na tu strelicu. Na primer, Paste
Paste, Underline itd.
Neke grupe alata pored alata koji su vidljivi na traci nude i dodatne mogućnosti kojima
pristupamo klikom na strelicu na desnoj strani linije naziva grupe alata. Na primer,
Font
Font.
Neke kartice su sakrivene i postaju vidljive samo ako kliknemo na vrstu objekta za koje
su ti alati namenjeni. Na primer, kartica Format iz klase Picture Tools sadrži alata za
formatiranje slika.
Clipboard – alati za kopiranje, premeštanje, umetanje
Font – alati za formatiranje fonta
Paragraph – alati za formatiranje pasusa
Styles – alati za rad sa stilovima
Editing – alati za traženje i zamenu
Kartica View - 1
Omogućava izbor načina prikazivanja
zumiranje, uključivanje i isključivanje lenjira.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dokumenta,
Print Layout – prikazuje dokument kako će izgledati na
papiru posle štampanja
Full Screen Reading – prikaz na celom ekranu
Web Layout – prikazuje dokument u obliku Web stranice
Outline – konturni prikaz, prikazuje strukturu
dokumenta, bez slika
Draft – prikazuje dokument u obliku skice
Ruler – uključuje/isključuje prikazivanje lenjira
Gridlines – uključuje/isključuje prikazivanje mreže unutar
dokumenta za lakše pozicioniranje objekata
Document Map – uključuje/isključuje mapu dokumenta
koja olakšava navigaciju kroz dokument
Thumbnails – uključuje/isključuje panel sa umanjenim
prikazima stranica dokumenta
Veličina papira, orijentacija i
margine
Kartica View - 2
Omogućava izbor načina prikazivanja dokumenta, zumiranje, uključivanje i
isključivanje lenjira.
•
•
•
•
•
Page Layout
Zoom – otvara dijalog za izbor zumiranja
100% - zumiranje na normalnu veličinu
One Page – zumiranje se bira tako da cela jedna stranica stane na ekran
Two Pages – zumiranje se bira tako da dve stranice stanu na ekran
Page Width – dokument se prikazuje u celoj širini ekrana
•
Size – veličina stranice (standardne veličine
su A4, B5, Letter – pismo)
•
Orientation – orijentacija dokumenta:
•
•
•
Portrait – vertikalna/uspravna orijentacija
Landscape – horizontalna/položena orijentacija
Margins – količina praznog prostora oko
teksta stranice
•
Gutter – koričenje/povez
•
Ove opcije dostupne su i preko Page Setup
dijaloga
•
Izabrati:
•
A4, uspravna orijentacija, margine: 2cm
Kretanje kroz tekst
•
Pomoću miša:
Kliknemo levim tasterom na traženo mesto a stranice
pomeramo pomoću klizača.
•
Pomoću tastature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Strelice – pomeramo pokazivač mesta (kursor
kursor – cursor)
cursor za
jedan karakter odn. za jednu liniju u pravcu strelice
Ctrl + Levo, Desno – pomeramo se za jednu reč levo odn.
Desno
Ctrl + Gore, Dole – za jedan pasus gore, dole
Home, End – na početak odn. na kraj reda
PageUp, PageDown – gore, dole po stranicama
Ctrl + Home, End – početak odn. kraj dokumenta
Ctrl + PageUp, PageDown – početak prethodne odn. sledeće
stranice
Markiranje
•
Pomoću miša:
Kliknemo levim tasterom na početak ili kraj onog dela teksta koji želimo markirati, držimo
levi taster pritisnuto i pomeramo pokazivač u željenom pravcu.
- jednu reč: dvoklik
- jedan red: klik na marginu sa leve strane u visini izabranog reda
- ceo pasus: tri puta klik unutar pasusa ili dvoklik na marginu sa leve strane pasusa
- ceo dokument: tri puta klik na marginu sa leve strane
•
•
Pomoću tastature:
1. Shift + Strelice – jedan karakter levo ili desno, odnosno jedan red prema gore ili dole
2. Shift + Ctrl + Levo, Desno – prethodna, sledeća reč
3. Shift + Ctrl + Gore, Dole – do početka odn. kraja pasusa
4. Shift + Home, End – do početka odn. do kraja reda
5. Shift + PageUp, PageDown – do početka odn. kraja stranice
6. Shift + Ctrl + Home, End – do početka odn. kraja dokumenta
7. Ctrl + A – ceo dokument
Kombinacijom miša i tastature:
1. Jedna rečenica: Ctrl + klik na tu reč
2. Deo teksta: kliknemo na početak (kraj), pritisnemo Shift i kliknemo na kraj (početak)
Unos teksta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zadatak 2
•
Postaviti kursor na početak prvog pasusa i dva puta pritisnuti
Tab
Razmak: Space – (jedan) razmak stavljamo između reči,
•
Postaviti kursor iza prve rečenice unutar prvog pasusa i
pritisnuti Enter
Enter.
Ne stavljamo razmak:
- ispred: zareza, tačke, znaka pitanja, znaka uzvika
- posle: otvorene zagrade, navodnika
•
Postaviti kursor iza prve rečenice unutar drugog pasusa i
pritisnuti Shift+Enter
•
Postaviti kursor u prazan red između drugog pasusa i slike i
pritisnuti Ctrl+Enter
Velika slova: Shift
Shift, Caps Lock
Novi pasus: Enter
Novi red unutar istog pasusa: Shift+Enter
kada crticu koristimo za odvajanje reči, stavljamo razmak i ispred i iza crtice
Tabulator: Tab
Brisanje: Backspace, Delete, Ctrl+Backspace, Ctrl+Delete
Nova stranica: Ctrl + Enter
Prečice: Undo – Ctrl+Z, Redo – Ctrl+Y
Zadatak 3 – kopiranje i
premeštanje pomoću miša
Kontrolni simboli
Skriveni simboli koji opisuju strukturu dokumenta.
•
Uključiti kontrolne simbole (kartica Home
Home, grupa Paragraph – ili
prečica Ctrl+Shift+8
Ctrl+Shift+8) i pogledati dokument
¶
·
→
•
kraj pasusa
razmak
↵
tabulator
prelaz u novi red
Page Break
kraj stranice
Isključiti kontrolne simbole i poništiti promene pomoću Undo
•
•
•
•
•
•
•
Napraviti novi prazan dokument (prečica: Ctrl+N
Ctrl+N)
Markirati prva dva pasusa dokumenta o Milutinu Milankoviću i
pomoću Copy odn. Paste kopirati ih u novi dokument
Ispod drugog pasusa dodati jedan prazan red
Markirati drugi pasusa i prazan red ispod drugog pasusa
Pomoću Cut i Paste premestiti drugi pasus na početak dokumenta
Pasus vratiti nazad pomoću miša
Napraviti kopiju prvog pasusa pomoću miša (držimo Ctrl pritisnuto)
na dnu prve stranice
Osnovni alati za formatiranje
teksta - 1
•
Osnovni alati za formatiranje
teksta - 2
Unutar novog dokumenta markirati “Milutin
Milanković” u prvom pasusu i isprobati sledeće
alate – nakon primene 2-3 alata, poništiti izmenu
sa Clear Formatting.
•
Font
Vrsta fonta
Bold
Podebljano
Font Size
Veličina fonta
Italic
Iskrivljeno
Grow Font
Shrink Font
Clear
Formatting
Text Highlight
Color
Font Color
Povećava
veličinu fonta
Smanjuje
veličinu fonta
Briše
formatiranje
Underline
Podvučeno
Strikethrough
Precrtano
Subscript
Indeks
Boja markera
Superscript
Eksponent
Change case
Promena
veličine
Boja teksta
Align Text Left
Levo
poravnanje
Line Spacing
Center
Centriranje
Shading
Align Text
Right
Desno
poravnanje
Obostrano
poravnanje
Justify
Dijalog Font
•
•
•
Markirati deo teksta i otvoriti
dijalog za formatiranje fonta.
Font – osobine fonta:
1. Font – vrsta
2. Font style – stil
3. Size – veličina
4. Font color – boja
5. Underline style – vrsta
podvlačenja
6. Underline color – boja
podvlačenja
7. Effects – efekti, na primer:
- Shadow – senka
- Small caps – mala velika slova
- All caps – velika slova
Na drugom pasusu dokumenta isprobati sledeće
alate za formatiranje pasusa. Za formatiranje
pasusa nije potrebno ceo pasus označiti, dovoljno
je samo postaviti kursor bilo gde unutar pasusa.
Border
Prostor izemđu
redova
Boja pozadine
(senčenje)
Ivice okvira
Dijalog Paragraph
•
Izabrati drugi pasus i otvoriti dijalog za formatiranje pasusa.
•
Alignment – poravnanje pasusa
•
•
•
•
•
•
Indentation – uvlačenje pasusa sa leve i/ili sa desne strane,
Pomoću opcije Special možemo prvi red (First line) odnosno ostale redove
(Hanging) posebno uvlačiti
Spacing – prostor iznad i ispod pasusa,
Line spacing – prostor između redova istog pasusa
Postaviti sledeće osobine:
Justified,
Left: 0.5cm
Right: 1cm
Special: First line: 1.5cm
Before: 12pt
After: 6pt
Line spacing: 1.5 lines
Pogledati promena, zatim pomoću
Clear Formating poništiti formatiranje.
Zadatak 4
•
•
•
•
•
Dodati naslov dokumentu: Milutin Milanković
•
Formatirati Milutin Milankovic unutar prvog pasusa: Comic Sans MS, 14, Italic, boja po
izboru
•
Na kraju dokumenta ostaviti jedan prazan red a zatim napisati Ime i prezime,
prezime staviti
desno poravnanje
•
Formatirati ime i prezime: vrsta fonta po izboru, stil po izboru, boja po izboru, veličina
13
•
Pomoću alata Format Painter preneti formatiranje imena Milutina Milankovića iz
prvog pasusa na prezime u drugom i trećem pasusu
•
Poništiti takvu promenu sa Undo
Undo, promeniti veličinu fonta Milutina Milankovića u
prvom pasusu na 15
15, ponoviti prenos formatiranja tako što se trajno uključuje Format
Painter
Ispod naslova ostaviti dva prazna reda
Liste - 1
•
Centrirati naslov dokumenta
Preći na kraj dokumenta i dodati sledeću numerisanu listu:
1. Sećanja
2. Kroz carstvo nauka
3. Kroz vasionu i vekokve
4. Osnivači prirodnih nauka
5. Nauka i tehnika tokom vekova
Promeniti font naslova: Arial, 18, Bold, Underline, izabrati boju
Obostrano poravnati drugi pasus, centralno poravnati prvi pasus, desno poravnati
treći pasus
•
•
Dva načina:
- napišemo svaki elemenat liste u novi red, markiramo listu i
kliknemo na ikonu Numbering ili Bullets (ako želimo označenu
listu)
- počnemo pisati elemente liste, ali napišemo odmah i redni broj
ispred elemenata, Word će sam napraviti listu
Liste - 2
•
Simbol ili sliku označene liste biramo pomoću
stavke Define New Bullet
•
Možemo birati:
1. Symbol - simbol
2. Picture – sliku (klikom na dugme Import
možemo izabrati i našu sliku iz neke datoteke)
Slike - 1
•
Izabrati sliku Milutina Milankovića i isprobati sledeće alate za
formatiranje slike:
1.
2.
3.
4.
Picture Styles – stilovi slike
Picture Shape – oblik slike
Picture Border – okvir oko slike:
Weight – debljina okvira,
Dashes – izgled linije okvira
Picture Effects – razni efekti:
Preset – unapred pripremljene kombinacije efekata
Shadow – senka
Reflection – refleksija, odraz
Glow – sjaj
Soft Edges – umekšanje ivica
Bevel – okvir oko slike
3-D Rotation – rotiranje slike
Slike - 2
•
Isprobati sledeće opcije za položaj slike na stranici odnosno za
odnos slike i teksta oko slike:
1.
2.
Position – položaj slike:
In Line with Text – slika se ponaša kao da je deo
teksta, kao jedno slovo,
bez prelamanja teksta oko slike
With Text Wrapping – tekst se prelama oko slike
Text Wrapping – prelamanje teksta oko slike:
In Line with Text – bez prelamanja
Square – tekst ide oko slike
Tight – tekst ide tesno oko slike
Behind Text – slika je ispod teksta
In Front of Text – tekst je ispod slike
Top and Bottom – tekst samo iznad i ispod slike
3.
Rotate – rotiranje i okretanje slike
4.
Reset Picture – vraća originalan izgled slike
Slike - 3
•
Između drugog i trećeg pasusa ubaciti jednu sliku iz kolekcije slika koja dolazi uz
Office paket pomoću ikone Clip Art na kartici Insert unutar grupe Illustrations.
•
Pomoću stavke Organize clips... otvoriti dijalog Microsoft Clip Organizer i izabrati
kolekciju Office Collections.
Collections
•
Izabranu sliku možemo prevući u dokument ili je umetnuti pomoću Copy
Copy--Paste
naredbe
•
•
Ubačenu sliku centrirati, promeniti veličinu i rotirati
Clip Art sliku izbrisati i umesto nje ubaciti sliku iz fajla pomoću ikone Picture
Tabele - 1
•
Ubaciti novu, praznu stranicu na kraju dokumenta
•
Pomoću ikone Table na kartici Insert tabelu možemo napraviti
na dva načina:
Tabele - 2
•
•
promeni oblik miša u crnu strelicu kliknemo
Više ćelija - markiramo jednu ćeliju (prvu ili poslednju) i ne
puštajući levi taster markiramo ostale
- biramo stavku Insert Table...
Dijalog Insert Table sadrži sledeće opcije:
Number of columns – broj kolona
Number of rows – broj redova
Fixed column width – kolone su iste širine, tabela će zauzeti
celu širinu stranice od leve do desne margine
AutoFit to content – kolone se automatski proširuju tako da
stane ceo teskt
AutoFit to window – širina tabele se prilagođava širini prozora
Markiranje:
Jedne ćelije - postavimo miš u donji levi ugao ćelije, kada se
- označimo potreban broj redova i
kolona unutar padajućeg menija
•
Kretanje po ćelijama tabele: strelice
strelice, Tab,
Tab Shift+Tab
Shift+Tab, miš
Celog reda - kliknemo na levu marginu u visini reda
Cele kolone - postavimo miš iznad kolone, kad promeni oblik u
crnu strelicu koja pokazuje prema dole, kliknemo
Više redova, kolona - pomoću Ctrl i Shift
Cele tabele - kliknemo na ikonicu koja sadrži + a nalazi se u
gornjem levom uglu tabele
•
Promena veličine:
Jednog reda - postavimo miš na horizontalnu liniju koja razdvaja taj
red od prethodnog/sledećeg reda, kada promeni oblik u strelice,
kliknemo i pomeramo gore/dole držeći levi taster miša pritisnuto
Jednu kolonu – slično, pomoću vertikalne linije koja razdvaja dve
kolone, držimo pritisnuto Alt za preciznu promenu
Kartica Table Tools, Layout - 1
•
•
Select – markiranje izabrane ćelije, reda,
kolone, cele tabele
Delete – brisanje izabrane ćelije, reda,
kolone, cele tabele
•
Insert – dodavanje reda iznad (Above
Above) ili
ispod (Below
Below) ili kolone na levoj strani (Left
Left)
ili na desnoj strani (Right
Right) izabrane ćelije
•
Merge Cells – spajanje izabranih ćelija u
jednu veliku ćeliju
•
Split Cells – podela izabrane ćelije na više
manjih ćelija
Kartica Table Tools, Layout - 2
•
Height/Width – visina/širina
izabranih ćelija
•
Distribute Rows/Columns –
izabrani redovi (kolone) biće iste
visine (širine) – ravnomerno će
podeliti ukupnu visinu (širinu)
označenih redova (kolona)
•
Alignment – poravnanje teksta
unutar označenih ćelija, orijentacija
teksta, margine ćelija
Kartica Table Tools, Design
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Header Row – prvi red tabele predstavlja zaglavlje i formatira se posebno
Total Row – poslednji red predstavlja sumiranje i formatira se posebno
Banded Rows – susedni redovi formatiraju se različito
First Column – prva kolona formatira se posebno
Tabele - 3
Napraviti sledeću tabelu i centrirati je na
stranici
Last Column – poslednja kolona formatira se posebno
Banded Columns – susedne kolone formatiraju se različito
Table Styles – unapred pripremljeni stilovi tabela
Shading – boja senčenja (ispune) označenih ćelija
Borders – uključivanje/isključivanje ivica okvira označenih ćelija
Draw Borders – izbor izgleda, debljine i boje okvira (biramo pre nego što uključimo liniju
okvira sa Borders
Borders), pomoću Draw Table možemo i da crtamo linije a klikom na strelicu
možemo otvoriti i dijalog Borders and Shading za menjanje okvira i senčenja izabranih
ćelija
Knjiga
Godina
Mesto
Kroz vasionu i vekove
1928
Novi Sad
Kroz carstvo nauka
1950
Beograd
Osnivači prirodnih nauka
1947
Beograd
Nauka i tehnika tokom vekova
1955
Sarajevo
Ukrasni tekst
•
Ubaciti novu, praznu stranicu na kraju
dokumenta
•
Ubaciti ukrasni tekst sa tekstom Ime i
prezime pomoću ikone WordArt na
kartici Insert unutar grupe Text.
•
Pregledati nekoliko alata na kartici
Format unutar klase WordArt Tools za
formatiranje ukrasnog teksta
Download

Obrada teksta