Zahtjev/Pristupnica za otvaranje računa, povezanih proizvoda i
usluga Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Transakcioni račun:
KM
Devizni___________
Štedni račun: KM
Hyponet
HypoSMS
- debitna kartica
Davanje ovlaštenja
Trajni nalog
- internet bankarstvo za građane
- stanje računa putem mobilnog telefona
Hypo Visa Electron
Devizni___________
(označite sa X proizvode koje želite)
Lični podaci:
Ime i prezime:
Ime oca:
Mjesto rođenja:
Pol:
Djevojačko prezime majke:
M
Poštanski broj i mjesto:
Telefon:
Mobilni telefon:
Izdatog od:
Broj identifikacionog dokumenta:
Datum rođenja:
Ž Ulica i kućni broj:
Mjesto i datum izdavanja:
Adresa za slanje izvoda:
E-mail adresa:
JMBG:
kućna adresa
e-mail
Datum važenja:
u Banci
Naznačite kako da se upiše Vaše ime i prezime na karticu, koristeći najviše 19 znakova uključujući i razmake:
Podaci o zaposlenju:
Naziv i adresa poslodavca:
Sjedište preduzeća:
JIB:
Telefon:
Fax:
Vlasnik firme/suvlasnik
Radnik
Ukoliko ste vlasnik/suvlasnik firme upišite naziv firme:
Preduzeća privatna/državna
Državna uprava i javne ustanove
Zanatska radnja (STR, SZR, SUR)
U penziji
Finansijske kuće
Nezaposlen
Stručna sprema: NSS
Ukupni radni staž:
neodređeno
SSS
VŠS
Slobodno zanimanje
VSS
Od tog kod trenutnog poslodavca:
probni rad do
Zaposlen na: određeno do
Naziv Vašeg radnog mjesta:
Zahtjev za dodatnog korisnika Hypo Visa Electron kartice:
Ime i prezime:
Srodstvo:
JMBG:
Ime oca:
Mjesto rođenja:
Djevojačko prezime majke:
Pol:
Datum rođenja:
M
Ž Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i mjesto:
Telefon:
Mobilni telefon:
Broj lične karte:
Mjesto i datum izdavanja:
Datum važenja:
Potpis korisnika dodatne kartice:
Zahtjev za dodatnog korisnika Hypo Visa Electron kartice:
Ime i prezime:
Srodstvo:
JMBG:
Ime oca:
Mjesto rođenja:
Djevojačko prezime majke:
Pol:
Datum rođenja:
M
Ž Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i mjesto:
Telefon:
Broj lične karte:
Mjesto i datum izdavanja:
Potpis korisnika dodatne kartice:
Mobilni telefon:
Datum važenja:
Zahtjev za HypoSMS uslugu:
Zahtjev za HypoNet uslugu:
Vrsta identifikacionog uređaja koji ću koristiti: Token
TAN lista
Osnovni korisnik
Dodatni korisnik
Broj transakcionog računa: __________________________________
Vlasnik računa
Ovlašteno lice
Po transakcionom računu ste:
Broj transakcionog računa KM:__________________________ i/ili
Broj deviznog računa: _________________________
Izaberite opciju koja Vam odgovara:
Šalji stanje transakcionog računa na zahtjev korisnika
Ovlašćujem po računu dodatnog korisnika usluge (upisati račune):
1.___________________ 2.____________________ 3._________________
(inicira se slanjem poruke SNR razmak broj transakcionog računa
na broj +387 65 1366. npr. SNR 12345678)
Šalji stanje transakcionog računa nakon svake promjene
Popunjava Banka
Paket dvije prethodne usluge
Serijski broj identifikacionog uređaja: Token
Broj mobilnog telefona na koji će banka slati SMS poruke:
________________________________
TAN lista
Zahtjev za trajni nalog:
Račun sa kojeg Banka vrši prenos sredstava/plaćanje:
Broj računa: ____________________________________ Valuta_________________
Detalji trajnog naloga:
Plaćanje rate kredita u Banci u visini od ____________ KM sa datumom izvršenja ____________ dan(a) u mjesecu, broj partije kredita _________________.
Plaćanje fiksnog iznosa u visini od _________________________ KM sa datumom izvršenja _________________ dan(a) u mjesecu.
Plaćanje varijabilnog iznosa prema mjesečnom računu koji Banci dostavlja Korisnik trajnog naloga na datum: ______________________________________.
Važenje trajnog naloga do _________________ godine. Učestalost trajnog naloga ____________________ .
Podaci o korisniku uplata:
Lični podaci o korisniku usluge / pretplatniku:
Naziv pravnog / Ime i prezime fizičkog lica korisnika uplate: _______________________
(popunjava se samo ako je korisnik usluge / pretplatnik različit od Davaoca trajnog
naloga)
Broj računa na koji se plaća: ______________________________________
Ime i prezime: _______________________________
Namjena / Opis: _______________________________________________
Poziv na broj: ______________________________ Valuta: ___________________
Ulica i kućni broj:__________________________________________
Poštanski broj i mjesto: ____________________________________________
Lični podaci za ovlašteno lice:
Ime i prezime:
Ime oca:
Mjesto rođenja:
Pol:
Djevojačko prezime majke:
M
Poštanski broj i mjesto:
Telefon:
Broj identifikacionog dokumenta:
Datum rođenja:
Ž Ulica i kućni broj: __________________________________________________________________
Izdatog od:
Mobilni telefon:
JMBG:
Mjesto i datum izdavanja:
Datum važenja:
Potpis ovlaštenog lica: ______________________
Lični podaci za ovlašteno lice:
Ime i prezime:
Ime oca:
Mjesto rođenja:
Pol:
Poštanski broj i mjesto:
Djevojačko prezime majke:
M
Ž Ulica i kućni broj: __________________________________________________________________
Telefon:
Broj identifikacionog dokumenta:
Datum rođenja:
Izdatog od:
Mobilni telefon:
JMBG:
Mjesto i datum izdavanja:
Datum važenja:
Potpis ovlaštenog lica: ______________________
Potpis
Svojim potpisom na ovom Zahtjevu/Pristupnici potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti, saglasan sam da ih Banka može provjeriti i po potrebi dostaviti članicama Hypo
Grupe te po potrebi drugima nadležnim organima, da kontakt podatke može koristiti u svrhu slanja marketinških poruka u vezi sa proizvodima i uslugama Banke. Potvrđujem da
ovlaštena lica navedena na ovom Zahtjevu/Pristupnici imaju odgovarajuća ovlaštenja za preduzimanje svih pravnih i faktičkih radnji u korištenju usluga čije sam korištenje izabrao
ovim Zahtjevom/Pristupnicom, na način propisan Opštim uslovima poslovanja Banke i Posebnim uslovima koji se odnose na pojedinačnu bankarsku uslugu. Potpisom pristupnice
prihvatam sve odredbe/pravila i uslove izdavanja i korištenja izabranih i označenih proizvoda navedenih u Standardnom informativnom listu koji se odnosi na izabrani proizvod.
Potpis
Datum
Popunjava Banka
Zahtjev obradio
Zahtjev prihvaćen:
Ime i prezime:
DA
NE
Datum:
Potpis odgovorne osobe i pečat Banke
Download

Jedinstvena pristupnica za otvaranje računa - Hypo Alpe