TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA
03
3.1. Tržište novca
Prodati državni zapisi i odgovarajuća kamatna
stopa, Q1 2014. godina
Tržište novca i kapitala
U prvom kvartalu 2014. godine održane su četiri aukcije državnih zapisa sa rokom dospijeća
od 182 dana, i jedna sa dospijećem od 91 dan, na
kojima je emitovano ukupno 98,6 miliona eura
državnih zapisa.
Grafik 3.1
Od ukupno emitovanih državnih zapisa, prodato
je 89,9 miliona ili 91,2%, dok je ukupna tražnja za
državnim zapisima premašila ponudu i iznosila
je 122,4 miliona eura. Kupci državnih zapisa bile
su crnogorske banke i Fond za zaštitu depozita.
Prosječna ponderisana kamatna stopa na ove državne zapise iznosila je 1,70%.
Ukupan dug države po osnovu prodatih državnih zapisa, na dan 31.03.2014. godine, iznosio je
109,7 miliona eura.
3.2. Tržište kapitala
Prvi kvartal 2014. godine obilježila je prodaja
državnih obveznica na Montenegroberzi u ukupnom iznosu od 43,15 miliona eura, ostvarena
kroz 20 transakcija u martu tekuće godine, po
cijeni od 10.000 eura po obveznici.
U prvom kvartalu 2014. godine na Montenegroberzi ostvareno je 54,2 miliona eura prometa,
što je 15 puta više u odnosu na isti period prethodne godine, kao rezultat prodaje državnih obveznica.11 Prosječni mjesečni promet iznosio je
18,1 milion eura, što je znatno više od prosječnog
mjesečnog prometa ostvarenog u 2013. godini
(2,6 miliona eura). Međutim, ukoliko bi isključili
prodate državne obveznice, prosječan promet bi
iznosio 3,7 miliona eura. Za razliku od prometa,
ukupan broj transakcija u prvom kvartalu 2014.
godine zabilježio je pad od 11,9% u odnosu na
Izvor : CBCG
Grafik 3.2
Promet na berzi, u 000 eura
Izvor: Montenegroberza
Prodaja državnih obveznica u ukupnom iznosu od 43,15 miliona eura činila je 79,6% ukupnog prometa ostvarenog u
prvom kvartalu 2014. godine.
11
53
Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG I kvartal 2014
Grafik 3.3
Struktura prometa na berzi, I kvartal 2014.
godine
isti period prethodne godine. U prvom kvartalu
2014. godine 79,6% ukupnog prometa ostvaren je
kroz primarnu prodaju (kao rezultat emisije državnih obveznica), dok se preostalih 20,4% odnosilo na sekundarnu trgovinu.
Struktura prometa
U strukturi prometa ostvarenog u prvom kvartalu 2014. godine, najveće učešće od 80,1% je imao
promet raznim vrstama obveznica, zatim slijede
akcije kompanija sa 11,1%, dok se na promet akcija fondova zajedničkog ulaganja odnosilo 8,8%
ukupno ostvarenog prometa.
Izvor: Montenegroberza
Tabela 3.1
Ukupan promet i struktura prometa
Struktura
prometa
Akcije
I-III 2011.
Apsolutni % ukupnog
iznos
prometa
9.079.095
85,9%
I-III 2012.
Apsolutni % ukupnog
iznos
prometa
5.620.089
84,6%
I-III 2013.
Apsolutni % ukupnog
iznos
prometa
2.768.185
76,8%
I-III 2014.
Apsolutni % ukupnog
iznos
prometa
6.031.526
11,1%
Akcije FZU
779.627
7,4%
718.198
10,8%
437.850
12,1%
4.758.395
8,8%
Obveznice
710.428
6,7%
306.672
4,6%
399.161
11,1%
43.395.731
80,1%
10.569.150
100,0%
6.644.958
100,0%
3.605.196
100,0%
54.185.652
100,0%
Ukupno
Izvor: Montenegroberza
Grafik 3.4
Promet (u 000 eura) i broj sklopljenih poslova
akcijama kompanija
Izvor: Montenegroberza
54
Ukupan promet akcijama kompanija u iznosu od
6 miliona eura ostvaren je kroz 1.052 transakcija,
što predstavlja 68,2% ukupno realizovanih transakcija. Ostvareni promet akcijama kompanija
dva puta je veći u odnosu na prvi kvartal prethodne godine, dok je broj realizovanih poslova
bio veći za 8,8%.
Trgovina akcijama fondova zajedničkog ulaganja
(FZU), u prvom kvartalu 2014. godine iznosila je
4,8 miliona eura i realizovana je kroz 377 transakcija. Ostvareni promet akcijama FZU bio je
znatno veći u odnosu na prvi kvartal 2013. godine kada je promet iznosio svega 437.850 eura.
Značajan rast prometa akcijama investicionih
fondova rezultat je trgovine akcijama FZU Trend
u januaru 2014. godine, čija je trgovina predstavljala 93,6% ukupnog prometa akcijama svih FZU
u prvom kvartalu.
Grafik 3.5
Promet (u 000 eura) i broj transakcija akcijama
fondova zajedničkog ulaganja
Grafik 3.6
Promet (u 000 eura) i broj transakcija
obveznicama
Tržište novca i kapitala
Izvor: Montenegroberza
Izvor: Montenegroberza
Od ukupnog prometa obveznicama (43,4 miliona eura), najveći dio (99,4%) se odnosio na državne obveznice prodate u martu, dok se 0,6% odnosilo preostale vrste obveznica.
Berzanski indeksi
Indeks Monex20 je u 2014. godini nastavio pozitivan trend s kraja prethodne godine. U toku
prva dva mjeseca indeks Monex20 je bilježio
mjesečni rast, dok je u martu zabilježio mjesečni
pad, ali je vrijednost na kraju kvartala bila iznad
vrijednosti ostvarene na kraju godine. S druge
strane, indeks investicionih fondova, Monex PIF,
je tokom prva dva mjeseca bilježio pad, dok je u
martu zabilježio blagi rast.
Na kraju prvog kvartala tekuće godine Indeks
Monex20 je iznosio 10.388,02, dok je indeks
Monex PIF iznosio 3.181,32. U odnosu na kraj
prethodne godine, indeks Monex20 je zabilježio
rast od 537,84 indeksnih poena ili 5,5%, dok je
istovremeno indeks Monex PIF zabilježio pad od
230,92 indeksnih poena ili 6,8%.
Grafik 3.7
Kretanje indeksa na Montenegroberzi
Izvor: Montenegroberza
U odnosu na kraj marta 2013. godine, oba indeksa su zabilježila rast, pri čemu je indeks Monex 20 bio
za 7,2% viši, dok je indeks Monex PIF zabilježio rast od 9,6%.
U odnosu na njihove istorijski maksimalne vrijednosti dostignute u 2007. godini, indeksi su na kraju
marta 2014. godine bili niži: Monex20 – 4,7 puta, a Monex PIF – 16 puta niži.
55
Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG I kvartal 2014
Tabela 3.2
Opšti podaci o indeksima
Vrijednost na 31. Mart 2014.
Apsolutna promjena indeksa u 2014. godini
Početna vrijednost indeksa
MONEX 20
MONEX PIF
10.388,02
3.181,32
537,84
-230,92
1000,00
Mart 2003.
1000,00
Mart 2003.
Maksimalna vrijednost tokom 2014. godine
10.802,05
28.02.2014.
3.443,25
15.01.2014.
Maksimalna istorijska vrijednost
48.617,88
07.05.2007.
50.780,54
17.08.2007
918,57
14.04.2003
959,53
Minimalna istorijska vrijednost
Rast (pad) U 2014. godini
5,5%
-6,8%
02.04.2003
Izvor: Montenegroberza
Grafik 3.8
Blok trgovine
Kapitalizacija, u 000.000 eura
U prva tri mjeseca 2014. godine na Montenegroberzi realizovano je svega četiri blok trgovine
ukupne vrijednosti 268,2 hiljade eura.
Kapitalizacija
Ostvarena tržišna kapitalizacija na Montenegroberzi na kraju marta 2014. godine iznosila je 2,9
milijardi eura.
Likvidnost mjerena koeficijentom obrta sredstava na Montenegroberzi je u martu 2014. godine
iznosila 0,01538.
Izvor: Montenegroberza
Boks 3.1 - Regionalne berze, odabrani pokazatelji poslovanja
U toku prvog kvartala 2014. godine, na većini berzi u regionu zabilježen je rast prometa, dok je na
dvije berze zabilježen pad u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći pad prometa zabilježila
je Beogradska berza (58,6%), dok je najveći rast zabilježila Moontenegroberza, usljed prodaje državnih
obveznica u martu 2014. godine. Poslije Montenegroberze, najveći rast prometa zabilježen je na Makedonskoj berzi (72,9%). Broj transakcija na svim berzama u regionu je zabilježio pad u prvom kvartalu
2014. godine u odnosu na isti period prethodne godine (tabela br. 1).
56
Tabela 1
Promjene prometa i ostvarenih transakcija na regionalnim berzama
Relativan odnos br. transakcija
I-III 14/I-III 13
-32,5
Zagrebačka berza
-7,0
-28,2
Sarajevska berza
53,4
-15,8
Makedonska berza
72,9
-18,2
Ljubljanska berza
5,9
-23,1
Montenegroberza
1.403,0
-11,9
Beogradska berza
Tržište novca i kapitala
Relativan odnos prometa
I-III 14/I-III 13
-58,6
Naziv berze
Izvor: Izvještaji regionalnih berzi
U odnosu na kraj 2013. godine, najveći rast berzanskog indeksa zabilježen je na Ljubljanskoj berzi
(9,3%), dok je najveći pad zabilježio indeks Sarajevske berze (6,1%) (tabela br. 2).
Tabela 2
Promjene odabranih indeksa regionalnih berzi
Naziv berze
Naziv indeksa
% promjena
III 2014. XII 2013.
III 2014. III 2013.
Beogradska berza
BELEX15
1,1
-2,4
Zagrebačka berza
CROBEX
-2,0
-9,7
Sarajevska berza
SASX-10
-6,1
-10,5
MBI10
-0,8
-3,8
Makedonska berza
Ljubljanska berza
SBITOP
9,3
20,8
Montenegroberza
MONEX20
5,5
7,2
Izvor: Izvještaji regionalnih berzi
Najveći pad tržišne kapitalizacije je, u odnosu na prvi kvartal 2013. godine, zabilježen na Montenegroberzi (3,3%), dok je najveći rast zabilježen na Sarajevskoj berzi (8,4%).
Tabela 3
Poređenja tržišnih kapitalizacija regionalnih berzi
Naziv berze
III 2014/ XII 2013.
III 2014/ III 2013.
Beogradska berza
0,2
-4,8
Zagrebačka berza
1,9
35,1
Sarajevska berza
-8,4
-0,1
Makedonska berza
-4,5
-22,1
Ljubljanska berza
-1,4
11,2
Montenegroberza
3,3
2,1
Izvor: Sajtovi regionalnih berzi
57
Download

TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA 03