FIZIOTERAPIJA U ORTOPEDIJI
Naslov
Traumatologija koštanozglobnog sistema
Fiziologija sporta sa
osnovama biohemije i
anatomije sa praktikumom
Autor
Banović D.
Izdavač
Dečje novine
Godina
1989.
Mesto
Sportska
akademija
Beograd
2001.
Sportska
akademija
Beograd
2001.
Fizikalna medicina i
dr Žarko
rehabilitacija posle povreda Nikolić
lokomotornog sistema
ZZUNS
Beograd
2004.
Savremena
Administracija
Studenska
knjižara
Savremena
Administracija
Studenska
knjižara
VZŠSS,Beograd
Sportska medicina sa
osnovama razvoja
antropologije
Dušan Lekić
Povrede u sportu
Banović B.
Povrede u sportu
Banović B. i
saradnici
Draslar partner
Beograd
Draslar partner
Beograd
Orthopaedic Physical
Therapy
Povrede
ekstremiteta,lečenje i
medicinska rehabilitacija
Donatelli,
Robert A
dr Žarko
Nikolić
Povrede i oboljenja stopala
i skočnog zgloba
Ivan Butikov
VZŠSS,Beograd
Data status,
2006.
Savremena
Administracija
Studenska
knjižara
VZŠSS,Beograd
2006.
Savremena
Administracija
Studenska
knjižara
Churchill
Livingstone
Drasclar panter
Beograd
2009.
Data status
2009.
Naučna KMD
Beograd
2009.
Savremena
Administracija
Studenska
knjižara
Savremena
Administracija
Studenska
knjižara
www.datastatus.rs
www.vzsbeograd.edu.rs
Studenska knjižara, Dr Subotića 3 (011 3611-356)
Download

FIZIOTERAPIJA U ORTOPEDIJI Naslov Autor Izdavač Godina Mesto