Akt o proceni rizika
1) OPŠTI PODACI
1.1 Naziv radnog mesta: MOLER-FASADER
1.2 Broj radnog mesta 07
1.3 Broj izvršilaca:
1.4 Radno vreme:
Radno vreme je 8 časova, rad u jednoj smeni
2) OPIS RADNOG PROCESA PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD
2.1 Opis poslova – redovnih radnih zadataka:
• Obavlja molerske radove na gradilištu,
• Obavlja poslove na izradi fasade na gradilištu,
• Odgovoran je za kvalitetno izvršavanje zadataka po pravilima što nalažu
građevinske norme,
• Odgovoran je za pravilan utrošak građevinskog materijala i njihovo
raspoređivanje pre i posle izgradnje na gradilištu,
• Odgovoran je za pravilnu upotrebu alata i sitnih mašina na gradilištu s
tim što mora voditi posebno računa o alatu koji zadužuje,
• Obavezan je poštovati propisana pravila za bezbednost i zdravlje na radu
i PPZ,
• Dužan je da svoje poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa
propisanim postupcima i ostalim dokumentima,
• Obavlja i druge poslove po nalogu poslodavca kojima je i odgovoran.
Procentualno vreme obavljanja poslova:
Vreme provedeno na poslovima
Poslovi
Molersko – fasaderski radovi
Ostali poslovi
Procentualno
vreme
provođenja u
radnoj
okolini
90 %
10 %
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GP ” Opek ” d.o.o.
1
Akt o proceni rizika
2.2 Opis prostorija za rad:
Prostorija za rad molera – fasadera se nalazi na gradilištu.
2.3 Opis opreme za rad i instalacija:
•
•
•
•
Mašine, uređaji, postrojenja i
mehanički alat
Ručni i pomoćni alati
Instalacije
Dvokrake merdevine
Mašina za šlajfovanje
Sitan molerski alat
Električne instalacije
2.4 Opis materijala, sirovina koji se koriste za rad:
Cement, kreč
Poludisperzije, disperzije
Boje, lakovi
Glet mase
Termoizolacioni materijal ( stiropor i sl. )
Ostali prateći materijal
Osnovni materijal
Ostalo/otpad
3) SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA NA RADNOM MESTU
3.1 Uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Aktom o sistematizaciji
poslova:
Stepen stručne
spreme
Obrazovni profil
Radno iskutstvo
III
-
-
Znanje veštine,
sposobnosi
Položen stručni ispit
za rukovaoca
građevinskim
mašinama
3.2 Podaci o zaposlenom na radnom mestu u vreme procene rizika:
Ukupno
Muškarci
Žene
Prosečna
starost
Prosečan
radni staž
-
-
-
-
-
Prosečan
eksponirani
radni staž
-
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GP ” Opek ” d.o.o.
2
Akt o proceni rizika
3.3 Radno vreme:
Puno
Nepuno
Skraćeno
Prekovremeni
rad
8
-
-
-
Preraspodela
radnog
vremena
-
Noćni
rad
Smenski
rad
Turnus
-
Da
-
3.4 Odmori:
U toku rada
Dnevni
Nakon radnog
vremena
30 minuta
Nedeljni
Godišnji
Na osnovu radnog
staža
Dva dana
3.5 Opšti zahtevi radnog mesta:
Vremensko
angažovanje prema
mestu aktivnosti (%)
Izvršenje zadataka
U radnim
prostorijama
-
Rad na otvorenom
90
Radi sam
Sa drugim
U prisutstvu drugih
Rukovodi
zaposlenima
Kancelarija
Proizvodnja
Gradilište
Terenski
rad
Da
Da
Da
Ne
90
-
Broj
-
3.6 Osposobljavanje:
Stručno
Da
Za bezbedan rad
Praktično
Teorijski
Da
Da
Za zaštitu od požara
Da
3.7. Lekarski pregledi:
Prethodni
Periodični
Da
Da
Po nalogu medicine
rada
Ne
Sistematski
Ne
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GP ” Opek ” d.o.o.
3
Download

BZR 4.1.020. Akt o proceni rizika molera