Zapisnik sa II sastanka odbora za obrazovanje KMSZTS
Sastanaka je održan 16.12.2010.g. sastanku su prisustvovali sledeći članovi Odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
Vesna Zlatić , delegat ogranka Užice
Predrag Stojanović , delegat ogranka Ćuprija
Svetlana Bobak, delegat ogranaka Vojvodina
Bojana Miladinović, delegat ogranaka Niš
Ljiljana Rakić,delegate ogranka Beograd , predsednik odbora za obrazovanje
Predložen dnevni red:
1. Izrada Plana rada Odbora za obrazovanje u 2011.godini
2. Izveštaj o Nacionalnoj klasifikaciji obrazovnih profila
3. Strategija obrazovanje sestara u Republici Srbiji od 2012.g.
4. Tekuća pitanja
• Nakon usvajanja dnevnog reda, predložen je plan rada Odbora za obrazovanje za 2011,
Plan će u celosti biti dostavljen KMSZTS.
• Predočena jeusvojena lista stručnih, akademskih I naučnih naziva (,,Službeni glasnik RS,
br.30/07,112/08 I 72/09) Polje medicinske nauke. Osnovne studije (180 ESB) strukovna
med.sestra, strukovni sanirtarno ekološki inžinjer, strukovni medicinsko laboratorijski
tehnolog. Strukovni radiolog, dijetetičar, kozmetičar estetičar, zubni protetičar,
instrumentar, fizioterapeut I anestetičar.Specijalističke studije ( 180+60=240) Naziv
specijalista ispred strukovnog naziva za sve profile. Npr; specijalista strukovna
medicinska sestra itd.ovde nedostaje akušerska sestra I babica iz nepoznatih razloga.
• Naredna godina biće poslednja godina starog načina obrazovanja sestra u RS, takozvna
prelazna godina, nulta godina. Od 2012.g.sve sestre sa dosadašnjom SSS zadržavaju svoj
koefecijenat ,ali ne zadržavaju naziv med.sestra ukoliko nesteknu diploma visoke
strukovne škole ili fakultea njihovo novo zvanje biće pomoćnik , asistenst sestre.
Sestrama koje žele da nastave obrazovanje biće omogućeno prema planu I program
ustanove u kojoj rade.Za sledeći sastanak više informacija u smislu izveštaja o istom.
• Sa dr.D.Šaranović održan je sastanak sa ciljem upoznavanja u Ministarstvu zdravlja
povodom strategije obrazovanja sestara u RS, saradnja će biti I dalje nastavljena.Sledeći
kontakt želimo da ostrvarimo sa Ministarstvom prosvete, jedino udruženi možemo više.
U Beogradu 16.12.2010.g.
Predsednik Odbora za obrazovanje
Ljiljana Rakić
Download

Записник са састанка Одбора одржаног 16.12.2010. год