ZLATIBOR
V
SAVETO ANJE
2-5. februar
2014.
JAVNE NABAVKE
novi ZAKON i nova PODZAKONSKA AKTA
- primena u praksi 1. PLANIRANJE I SOFTVER ZA PLANIRANJE NABAVKI
2. INTERNI AKT NARU^IOCA
3. MODELI AKATA za sprovo|enje postupaka JN
u praksi
IPC.Javne nabavke
4. DOKAZIVANJE OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA
SVE O JAVNIM NABAVKAMA I POSLOVNOM PRAVU
NA VA[EM KOMPJUTERU
5. POSTUPCI JAVNIH NABAVKI - Novi postupci
6. Primena PREGOVARA^KOG POSTUPKA
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET:
7. CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE
8. PONUDA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
9. IZVR[ENJE UGOVORA
10. STAVOVI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
11. NA^ELNI PRAVNI STAVOVI REPUBLI^KE KOMISIJE
ZA ZA[TITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
12. NAJ^E[]E NEPRAVILNOSTI KOJE JE UTVRDILA
D.R.I. U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
1. ČASOPISI - primena propisa u praksi
Pravnik i Direktor
2. PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
- Javne nabavke od 1.4.2013.
- Javne nabavke do 31.3.2013.
- Stavovi i mišljenja Uprave za javne nabavke
i Komisije za zaštitu prava
- Odgovori na pitanja iz prakse sa savetovanja o JN
3. Modeli AKATA za pokretanje i sprovođenje
postupka JAVNIH NABAVKI
4. RAČUNAR - kompjuterski program za:
Obračun Kamata i Zateznih kamata
5. PLAVE KNJIGE - propisi
- Opšti propisi za privatni i javni sektor,
- Poslovanje privrednih subjekata,
- Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo,
- Građansko-pravni odnosi i krivično zakonodavstvo,
PREDAVA^I na SAVETOVANJU:
BRANISLAV CVETKOVI], ^lan Republi~ke komisije za za{titu prava u postupcima javnih nabavki
TAMARA MIKI], Pomo}nik sekretara Republičke Komisije za za{titu prava u postupcima javnih nabavki
DANIJELA BOKAN, Pomo}nik direktora Uprave za javne nabavke
SVETLANA [email protected]], Samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke
@IVOTA ANTI], Vrhovni dr`avni revizor u penziji
LJUBINKA KOVA^EVI], Urednik - konsultant IPC-a
DOBRINKA GVOZDENOVI], Urednik - konsultant IPC-a
PROGRAM i SATNICA SAVETOVANJA
Predavanja se odr`avaju u hotelu Palisad (Kongresni deo)
Nedelja, 2.2.2014. (prvi dan)
od 12h
DOLAZAK na savetovanje i sme{taj u hotelima
13-1530h
Ru~ak
15-20h
EVIDENTIRANJE u~esnika savetovanja i preuzimanje materijala za savetovanje
u Kongresnom delu hotela Palisad
1620h
KOKTEL DOBRODO[LICE u Kongresnom delu hotela Palisad - za grupu za javne nabavke
17h
OTVARANJE savetovanja i prezentacija elektronskih izdanja IPC-a u Kongresnom delu hotela Palisad
1720h
RADNI DEO - I
DOSADA[NJA ISKUSTVA I REZULTATI primene Zakona o javnim nabavkama
predava~: Ljubinka Kova~evi}, Urednik-konsultant IPC-a
18h
CENTRALIZOVANE javne nabavke (osnivanje i rad tela za centralizovane nabavke, javne nabavke
od strane vi{e naru~ilaca, na~in finansiranja)
predava~: Dobrinka Gvozdenovi}, Urednik-konsultant IPC-a
1840-20h
ODGOVORI na PITANJA dostavljena pre po~etka savetovanja u pismenoj formi
Ljubinka Kova~evi}, Dobrinka Gvozdenovi}, @ivota Anti}
20-2130h Ve~era
Ponedeljak, 3.2.2014. (drugi dan)
930h
RADNI DEO - II
PLAN NABAVKI za 2014. godinu, Kori{}enje aplikativnog softvera za izradu i dostavljanje plana
nabavki, izve{taja o izvr{enju plana nabavki i kvartalnih izve{taja o javnim nabavkama
predava~: Danijela Bokan, Pomo}nik direktora Uprave za javne nabavke
1130-12h Pauza
12h
MODELI AKATA u postupku javnih nabavki i prezentacija elektronskog paketa
IPC.JAVNE NABAVKE i izdanja IPC-a
predava~: Dobrinka Gvozdenovi}, Urednik-konsultant IPC-a
1230h
NAJ^E[]E GRE[KE prilikom odre|ivanja obaveznih i dodatnih uslova za u~e{}e u postupku
javnih nabavki i primeri iz prakse
predava~: Branislav Cvetkovi}, ^lan Republi~ke komisije za za{titu prava u postupcima javnih nabavki
1330-15h Ru~ak
RADNI DEO - III
1530h
NA^ELNI PRAVNI STAVOVI i praksa Republi~ke komisije za za{titu prava
predava~: Branislav Cvetkovi}, ^lan Republi~ke komisije za za{titu prava u postupcima javnih nabavki
1615h
ODGOVORI na PITANJA
Branislav Cvetkovi}, Danijela Bokan, Ljubinka Kova~evi}, Dobrinka Gvozdenovi}, @ivota Anti}
2030h
SVE^ANA VE^ERA sa muzi~kim programom u hotelu ^igota
Utorak, 4.2.2014. (tre}i dan)
RADNI DEO - IV
30
9 h
PREGOVARA^KI POSTUPAK
predava~: Svetlana Ra`i}, Samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke
10 30h
POSTUPCI JAVNIH NABAVKI
predava~: Tamara Miki}, Pomo}nik sekretara Republi~ke komisije za za{titu prava u postupcima javnih nabavki
12-1230h Pauza
1230h
ODGOVORI na PITANJA
Svetlana Ra`i}, Tamara Miki}, Ljubinka Kova~evi}, Dobrinka Gvozdenovi}, @ivota Anti}
30
13 -15h Ru~ak
RADNI DEO - V
30
15 h
Sadr`ina INTERNOG AKTA naru~ioca
predava~: Svetlana Ra`i}, Samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke
1630h
PONUDA u postupku javne nabavke
predava~: Tamara Miki}, Pomo}nik sekretara Republi~ke komisije za za{titu prava u postupcima javnih nabavki
1730h
ODGOVORI na PITANJA
Svetlana Ra`i}, Tamara Miki}, Ljubinka Kova~evi}, Dobrinka Gvozdenovi}, @ivota Anti}
2030h
SVE^ANA VE^ERA sa muzi~kim programom u hotelu Palisad
Sreda, 5.2.2014. (~etvrti dan)
RADNI DEO - VI
30
9 h
IZVR[ENJE UGOVORA (Izmene ugovora; Praćenje realizacije ugovora; Posledice raskida ugovora)
predava~: Dobrinka Gvozdenovi}, Urednik-konsultant IPC-a
1015h
NAJ^E[]E NEPRAVILNOSTI i gre{ke koje je utvrdila DRI (Dr`avna revizorska institucija) prilikom
vr{enja revizije postupka javnih nabavki kod bud`etskih korisnika i javnih preduze}a
predava~: @ivota Anti}, Vrhovni dr`avni revizor u penziji
1045-1230h
- ZAVR[NI KOMENTAR i STAVOVI ORGANIZATORA savetovanja po pitanju primene
propisa iz oblasti javnih nabavki koja su obra|ena na savetovanju
Ljubinka Kova~evi}, Urednik-konsultant IPC-a
- DISKUSIJA i odgovori na pitanja
Ljubinka Kova~evi}, Dobrinka Gvozdenovi}, @ivota Anti}
- PODELA SERTIFIKATA i ZAVR[ETAK SAVETOVANJA
12-14h
Ru~ak
14h
POVRATAK
U CENU [email protected] UKLJU^ENO JE:
1. TRI PUNA PANSIONA + ru~ak prilikom dolaska na savetovanje
2. KOKTEL DOBRODO[LICE u nedelju 2.2.2014. od 1620h u hotelu Palisad (Kongresni deo)
3. SVE^ANA VE^ERA I u ponedeljak 3.2.2014. od 2030h u hotelu ^igota
4. SVE^ANA VE^ERA II u utorak 4.2.2014. od 2030h u hotelu Palisad
5. VANPANSIONSKA POTRO[NJA u iznosu od 2. 000,00 din.
6. KAFE PAUZE u toku predavanja
Organizator stru~nog dela savetovanja:
Izvr{ni organizator:
I P C d.o.o.
Agencija Novi ASTAKOS d.o.o.
www.ipc.rs
11000 Beograd, Vi{egradska 6/II
Sve dodatne informacije na tel.
011/ 306-76-68, 2646-644, 366-00-71
fax: 011/630-7000, 2658-850
E-mail: [email protected]
11000 Beograd, Kumanovska 2
tel/fax: 011/ 2450-253, 2430-685,
2445-157 fax: 011/ 2441-492
E-mail: [email protected]
Napomena: Primenjuju se op{ti uslovi putovanja agencije "Novi Astakos" - Beograd u skladu
sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i YUTA standardima.
Putnik je du`an da se upozna sa "Op{tim uslovima putovanja".
Download

Javne nabavke