УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
Руководилац Центра
Продекан Медицинског факултета
Проф.др Предраг Пешко
"ЉУДСКИ РЕСУРСИ ЗА ЗДРАВЉЕ: СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ"
24. октобар 2011., од 9 до 1630h, СВЕЧАНА САЛА ДЕКАНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
РУКОВОДИЛАЦ: доц. др Милена Шантрић Милићевић,
Медицински факултет Београд, Институт за социјалну медицину
О КУРСУ: Систематично и интегративно планирање потребног броја и компетенција здравствених
радника, њиховог дугорочног развоја и коришћења су основа ефикасног функционисања здравственог
система и достизања жељеног унапређења здравља.
Термин „људски ресурси за здравље“ се односи на цео људски потенцијал који, као капитал
здравственог система, може да се развија, надграђује, троши, ефикасно користи, и мобилише у складу са
одређеним стратешким плановима, односно у кризним ситуацијама, и у који може да се улаже. Сва
расположива радна снага за здравље обухвата поред здравствених професионалаца (у јавном и
приватном сектору), и оне раднике који нису непосредни даваоци здравствених услуга, али управљају и
пружају подршку здравственим активностима.
Типично планирање кадрова је у многим земљама вођено финансијским ограничењима,
расположивим ресурсима и у складу са владајућим политикама за здравље. Планирање потребног кадра
у основи значи уравнотежавање легитимних здравствених захтева за кадровима (од стране становника,
односно даваоца и уговарача услуга) и понуде здравственог кадра на тржишту (у здравственом систему
земље и шире), а које је усклађено са контекстуалним интеракцијама између здравствених, социјалних,
демографских, економских, политичких, и других трендова.
ЦИЉ КУРСА је да полазници стекну критички увид у главне факторе планирања здравствених кадрова и
усвоје савремене приступе планирања, као и да стекну способност индивидуалног и тимског рада на
планирању кадрова.
МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, рад у малој групи, студије случаја
ПРЕДАВАЧИ: проф. др Весна Бјеговић-Микановић, проф. др Марија Јевтић, доц. др Милена Шантрић
Милићевић, доц. др Зорица Терзић-Шупић, доц. др Бојана Матејић, доц. др Милош Бајчетић
ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени
техничари, менаџери у здравственим установама, здравствени радници и сарадници који раде на пословима
планирања у здравственим установама, фондовима здравственог осигурања, министарству здравља
НАПОМЕНА: ПРОГРАМ ЈЕ СПЕЦИФИЧАН И ПРИЛАГОЂЕН СВИМ ЦИЉАНИМ ГРУПАМА.
БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 60
КОТИЗАЦИЈА: 5.100,00 динара
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА:
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА КУРС СЕ ВРШИ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
ПИСМЕНО - ФАКС 011/36-36-365, Е-MAIL: [email protected]
ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 36 36 363 И 36 36 364
КОТИЗАЦИЈA ЗА КУРС СЕ УПЛАЋУЈЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 342/1 - 742121
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАКС 011 36 36 314
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА КУРС - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА КУРС - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306
ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404
** ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ **
ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА
ПРОГРАМ
""Љ
ЉУУД
ДССК
КИ
И РРЕЕССУУРРССИ
И ЗЗА
А ЗЗД
ДРРА
АВ
ВЉ
ЉЕЕ:: ССТ
ТРРА
АТ
ТЕЕШ
ШК
КО
ОП
ПЛ
ЛА
АН
НИ
ИРРА
АЊ
ЊЕЕ""
9.00-9.30
Провера знања (пре тест)
9.30-10.00
Здравствени радници у свету и Републици Србији
10.00-10.30
Планирање у систему здравствене заштите
П А У З А
10.45-11.30
Базе података о ресурсима у систему здравствене заштите
11.30-12.15
Модели планирања потребног броја здравствених радника
П А У З А
12.30-12.50
Радно оптерећење у процени потребних кадрова
12.50-14.00
Планирање здравствених радника на основу радног оптерећења
П А У З А
14.30-15.00
Развој плана кадрова и имплементација
15.00-15.30
Планирање здравствених радника у заводима за јавно здравље
15.30-16.00
Провера знања (пост тест)
16.00-16.10
Евалуација курса
ЗАТВАРАЊЕ КУРСА
2
Download

"ЉУДСКИ РЕСУРСИ ЗА ЗДРАВЉЕ: СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ"