1
КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ
О Б Р А З А Ц
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
(2014. година)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
Година и место рођења
Звање
е-mail/web site
Телефон
Универзитет, факултет,
организациона јединица
Област и ужа
специјалност
Др Дејан Поповић
1950, Београд
Редовни професор
[email protected]
Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за правноекономске науке
Правне науке, правно-економске науке
Јавне финансије и финансијско право, пореско право
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година
Место
Институција
Наслов дипломског рада
Област
1973.
Београд
Универзитет у Београду, Правни факултет
Правне науке
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година
Место
Институција
Наслов тезе
Област
1976.
Београд
Универзитет у Београду, Правни факултет
„Критика теорије инфлације трошкова“
Правно-економске науке
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
Место
Институција
Наслов дисертације
Област
1980.
Београд
Универзитет у Београду, Правни факултет
„Економски ефекти посредних пореза“
Правно-економске науке
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Година избора
(реизбора)
1973.
1981.
1986.
1991.
Наставно-научна звање
Асистент, Универзитет у Београду, Правни факултет
Доцент, Универзитет у Београду, Правни факултет
Ванредни професор, Универзитет у Београду, Правни факултет
Редовни професор, Универзитет у Београду, Правни факултет
2
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор)
Година и трајање
1980.
Институција и област
International Bureau of Fiscal Documentation, Амстердам, Холандија,
међународно пореско право (стипендија Владе Холандије)
University of Maryland и University of Virginia, САД, јавне финансије
(Фулбрајтова стипендија)
European University Institute, Фиренца, Италија (студијски боравак)
Правни факултет Универзитета у Марибору, Словенија (гостујући
професор – пореско право)
Универзитет Црне Горе, Подгорица (гостујући професор – јавне
финансије)
Предавања по позиву на: Zhejiang University, Hangzhou, Кина; Oxford
University (Balliol College и St Antony’s College), Велика Британија; St
Andrews University, Велика Британија; University of Nottingham, Велика
Британија; University of York, Велика Британија
1985.
1994/1995.
1998-2004.
1998-2005.
2005-2013.
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Година
Назив награде/признања
2006.
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques – за унапређење академске
сарадње између Француске и Србије
Grande Ufficiale, Ordine della Stella della Solidarietà Italiana – за
унапређење академске сарадње између Италије и Србије
2007.
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)
2005 2007 -
члан European Association of Tax Law Professors
председник националног огранка International Fiscal Association за Србију
Редовни члан Научног друштва Савеза економиста Србије
Научни саветник Економског института
Аутор или редактор 16 књига (монографија, системских дела, уџбеника и сл.) и око 90 научних
чланака у међународним и домаћим часописима, односно поглавља у научним зборницима
ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
h index = 6
ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТИ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)
Citations = 251
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Списак резултата М11
Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела
рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране
издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика.
Број
Укупан М
1
15
1. Наука о порезима и пореско право, Constitutional and Legal Policy Institute, Будимпешта и
Београд 1997, стр. 927.
Списак резултата М12
Научна књига и монографија међународног значаја - научна дела која су
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика
и издата од стране реномираног издавача.
Број
1
Укупан М
10
3
1. Reform of Taxation System (with Boris Begović, Gordana Ilić-Popov and Boško Mijatović), CLDS,
Belgrade 2003, pp. 142.
Списак резултата М14
Број
Укупан М
4
16
Поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
1. Suprotstavljanje nelegitimnoj zakonitoj poreskoj evaziji, u: Zbornik radova u povodu 80.
godišnjice života prof. emeritusa Božidara Jelčića, ur. Olivera Lončarić-Horvat, Libertas, Zagreb
2010, str. 311-324.
2. Uzroci međunarodnog dvostrukog oporezivanja, u: Bilanca tranzicije, red. Silvo Devetak in
Jovica Trkulja, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2004, str. 245-260.
3. Утицаји пореске политике на политику расподеле добити и финансирање инвестиција у
корпорацијама, у: Макроекономската политика во областа на финансиите. Зборник на
трудови по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на
академик Ксенте Богоев, ред. Никола Узунов, МАНУ, Скопје 2001, стр. 177-194.
4. Odnos nauke o finansijama i finansijskog prava. Teorijsko-metodološke osnove, u: Zbornik
radova u povodu 70. godišnjice života prof. dr Božidara Jelčića, red. Olivera Lončarić-Horvat,
Pravni fakultet, Zagreb 2001, str. 59-76.
Списак резултата М41 и М42
Број Укупан М
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље.
5
35
1. Уговори Србије о избегавању двоструког опорезивања. Правни оквир и тумачење (са
Светиславом. В. Костићем), ЦЕКОС-ИН, Београд 2009, стр. 312.
2. Пореска реформа у Србији 2001-2003, Економски институт, Београд 2004, стр. 103.
3. Реформа пореског система (2) (са Борисом Беговићем, Милицом Бисић, Горданом ИлићПопов и Бошком Мијатовићем), ЦЛДС, Београд 2004, стр. 152.
4. Порез на добит корпорација, Економски институт, Београд 1991, стр. 230.
5. Опорезивање дохотка организација удруженог рада, Савремена администрација, Београд
1986, стр. 254.
Списак резултата М21 и М22- Рад у водећем часопису међународног значаја.
Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе СЦИ
по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе СЦИ, као и нови
часописи (основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа
национална институција и припада категорији М21Им22.
Број
Укупан М
2
10
1.
The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective. Part I:
Pre Accession Negotiations Phase and Implementation of the SAAs (with Svetislav V. Kostić),
„Intertax“, October 2013, pp. 478-491.
2.
The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective. Part II:
Impact of Accession Negotiations on Direct Taxation in Acceding Countries (with Svetislav V.
Kostić), „Intertax“, November 2013, pp. 558-570.
Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент Р) (према Science
Citation Index-u (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова,
верификованих од стране одбора Министарства.
Број
Укупан М
8
32
1.
Пореска структура и корупција (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у
Београду“, 1/2014, стр. 5-22.
2.
Екстерна димензија секундарног права Европске уније о директним порезима (са Горданом
Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2012, стр. 35-55.
3.
Право Европске уније о директним порезима и треће државе: екстерна димензија слободе
кретања капитала (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2011,
стр. 5-27.
4
4.
Право директних пореза и Споразум о стабилизацији и придруживању Србије Европској
унији (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2011, стр. 5-34.
5.
(Зло)употреба страних правних лица за избегавање пореза у Србији (са Светиславом В.
Костићем), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2010, стр. 36-59.
6.
Утврђивање извора дохотка у пореском праву (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног
факултета у Београду“, 2/2008, стр. 96-120.
7.
Порескоправни третман групе компанија, "Анали Правног факултета у Београду", 5-6/1991, стр.
765-774.
8.
Анализа пореске инциденце у примењеним моделима опште привредне равнотеже, "Анали
Правног факултета у Београду", 2-3/1989, стр. 226-243.
Број Укупан M
Списак резултата M31 - Пленарно предавање по позиву на скупу
3
9
међународног значаја штампано у целини
1. Pay-as-you-go versus Funded System of Financing Pensions in Central and Eastern
Europe (with Gordana Ilić-Popov), in: Ageing, Social Security and Affordability, ed. by Theodore R.
Marmor and Philip R. De Jong, Ashgate, Aldershot 1998, pp. 178-202.
2. Financing Social and Cultural Rights in Yugoslavia: Tax Exemptions and Arrears, "Acta Juridica
Hungarica", 3-4/1998, pp. 267-277.
3. Les entreprises publiques et l'usager. Yougoslavie (avec Dragaš Denković), dans: Les entreprises
publiques et l'usager, Institut international des sciences administratives, Bruxelles 1985, pp. 239-269.
НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље.
Уџбеници
Број
2
1. Пореско право, Правни факултет, Београд 2013, стр. 554.
2. Порески систем, Досије, Београд 1999, стр. 308.
Списак резултата M33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја
штампан у целини.
1.
Број
1
Укупан M
1
Country Report. Serbia, in: Separation of Powers in Tax Law (with Gordana Ilić-Popov), ed. by Ana
Paula Dourado, EATLP International Tax Series, Vol. 7, Santiago de Compostela 2010, pp. 199-202.
Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету,
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских
језика, резиме на једном од светских језика ISBN и UDC број, категорију рада).
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије
»водећи национални часопис«
Број
Укупан M
10
30
1.
Теоријске основе разграничења између појединих облика јавних прихода, "Правни живот",
10/2000, II том, стр. 249-266.
2.
Порески аспекти развоја акционарства у Србији (са Горданом Илић-Попов), "Право и
привреда", 5-8/1999, стр. 559-576.
3.
Порески третман статусних промена трговачких друштава, "Право и привреда", 9-10/1998,
стр. 7-20.
4.
Порескоправни третман малих и средњих предузећа (са Горданом Илић-Попов), "Право и
привреда", 1-2/1997, стр. 3-20.
5.
Доприноси за социјално осигурање. Искуства развијених тржишних економија и пракса у
5
Србији, "Право и привреда", 5-8/1997, стр. 711-731.
6.
Принцип правичности код избора обвезника пореза на доходак физичких лица, "Правни
живот", 10/1996, II том, стр. 267-287.
7.
Порески систем и сива економија, "Право и привреда", 3-6/1995, стр. 96-105.
8.
Порески систем за економски опоравак Југославије, "Право и привреда", 1-4/1994, стр. 66-75.
9.
Начело законитости у пореском праву као гарант правне сигурности, "Правни живот", 1112/1994, II том, стр. 2293-2311.
10. Порески третман накнада штете и репарација из осигурања у светлу начела интегралне
накнаде (са Драгором Хибером), "Правни живот", 9-10/1992, I том, стр. 1371-1383.
Списак резултата M52 - Рад у часопису националног значаја
1.
Број
1
Укупан M
2
Поводом предлога Закона о универзитету, "Нова српска политичка мисао", 1/1998, стр. 57-61.
Списак резултата M25 и M26 - Научна критика и полемика (односи се на
међународне часописе)
1.
Преводи
Број
Укупан M
Број
1.
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ
ПРОЈЕКТИМА
Број
Списак пројеката
2
1.
Towards the Integrated University via Internal Agreement (TEMPUS)
2.
POGESTEI – Post-graduated Studies for European Integration at the Faculties of Law at the
Universities of Belgrade, Novi Sad and Niš (TEMPUS)
3.
Детерминисање димензија организационе структуре у функцији и квантификацији утицаја
најважнијих контингентних фактора предузећа
4.
Развој правног Система Србије и хармонизација са правом ЕУ (правни, економски, политички и
социолошки аспекти)
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
Списак докторских дисертација
Број 10
(после 2000)
1.
Рајко Косановић, „Реформе здравственог осигурања у Републици Србији – правно-економски
аспекти"
2.
Снежана Стојановић, „Фискални федерализам – компаративни аспекти, са посебним освртом
на Србију“
3.
Драган Демировић, „Порескоправни третман директних инвестиција“
4.
Душко Кнежевић, „Правне и економске претпоставке одрживости система пензијског осигурања“
5.
Јелена Шантрић, „Добровољно здравствено осигурање у Републици Србији – стање и
финансијска перспектива“
6.
Милош Милошевић, „Незаконита евазија пореза на додату вредност“
7.
Илија Вукчевић, „Утицај судске праксе Суда правде Европске уније на област опорезивања –
усклађеност система директног опорезивања Црне Горе са основним слободама“
6
8.
Дејан Дабетић, „Избегавање међународног двоструког опорезивања дивиденди, камата и
ауторских накнада“
9.
Светислав Костић, „Забрана дискриминације у међународном опорезивању дохотка и имовине“
10. Небојша Јеремић, „Реформе закона о порезу на доходак физичких лица у европи – импликације
на промену у Србији“
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
Списак рецензија
1.
Број 5
„Анали Правног факултета у Београду“, М 24
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
Списак уређивања часописа
Број 1
1. „Анали Правног факултета у Београду“, уредник, 1996, М 24
НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора,
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи)
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
Најзначајнији уметнички пројекти/радови
Година
1.
Изложбе индивидуалне / групне
Година
1.
Признања за уметничка / стручно уметничка остварења
Година
1.
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
Предавања
Наставни предмети - курсеви
Основне студије
На матичном факултету
Јавне финансије и финансијско право
Пореско право
Право међународних пореских уговора
На другом универзитету
(назив и седиште
институције)
Година
1981-2006.
2006-2008; 2013 2014 -
Мастер
EU Tax Law
Јавне финансије и пореско право
Пореско право
2013 2013 2013 -
Докторске студије
Пореско право
Порески систем Републике Србије
Јавне финансије
Пореско право ЕУ
Сукоб закона у међународном пореском праву
2013 2013 2013 2013 2013 -
Последипломске магистарске студије
Јавне финансије и финансијско право
1981-2006.
7
Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу
1986-1987.
Основне студије
Јавне финансије и финансијско право
На страном универзитету
(назив и седиште
институције)
1. Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta (Slovenija)
Магистарске студије
Davčno pravo (Пореско право)
1998-2004.
2. Универзитет Црне Горе,
Подгорица (Црна Гора)
Магистарске студије
Јавне финансије и финансијско право
1998-2005.
Остало
УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА,
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Назив органа или тела
1. продекан (1985-1987)
На матичном
факултету
2. председник Савета (1991-1993)
3. декан Правног факултета Универзитета у Београду (1995-1997; 1997-1998)
4. шеф Катедре за правно-економске науке (2000-2006)
5. управник докторских студија (2013- )
1. ректор Универзитета у Београду (2004-2006)
На универзитету
2.
3.
4.
На нивоу
Републике,
територијалне
аутономије или
локалне
самоуправе
На дужности
органа
пословођења
Остало
1. председник КОНУС-а (2005-2006)
2. почасни председник КОНУСА-а (2007- )
3.
4.
1. председник Управног одбора Војвођанске банке (2003-2004)
2. члан Управног одбора Војвођанске банке (2004-2010)
1. амбасадор Републике Србије у Великој Британији и у Ирској (2008-2013)
2.
3.
4.
Потпис
Датум: 22.9.2014. год.
8
Напомена:
Образац се доставља се у писаној и електронској форми.
Download

Дејан Поповић - Конференција универзитетâ Србије