О
ОС
СН
НО
ОВ
ВН
НА
АШ
ШК
КО
ОЛ
ЛА
А
''''Д
ДЕ
ЕС
СА
АН
НК
КА
АМ
МА
АК
КС
СИ
ИМ
МО
ОВ
ВИ
ИЋ
Ћ''''
Т
ТРРН
Н
ПИСМЕНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:
Субјекат, предикат, субјекатски и предикатски скуп
Датум: 24. 03. 2011. године
РЕАЛИЗАТОР:
Драгица Марчета
ШКОЛА:
ОШ ''Десанка Максимовић'',
Трн
НАСТАВНИК:
Драгица Марчета
РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:
IV3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:
Српски језик
НАСТАВНА ТЕМА:
Језик - граматика
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:
Субјекат,предикат,
субјекатски и предикатски
скуп
ТИП ЧАСА:
Утврђивање
ОБЛИЦИ РАДА:
рад у пару, индивидуални
рад,
МЕТОДЕ РАДА:
метода рада на тексту,
метода наставног
разговора, метода писаних
радова , метода
демонстрације,
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
наставни листићи за рад са
задацима, драматизовани
текст, питања за квиз,
папири А4 у боји са
исписаним именицама,
глаголима и придјевима
ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА:
магнети, табла, БИМ
пројектор, рачунар
ЦИЉ ЧАСА:
- Уочавање главних
дијелова реченице
(субјекта и предиката);
- Разликовање појмова „
врсте ријечи“ и главни
дијелови реченице“ и
уочавање њихове везе;
- Уочавање везе субјекта
и предиката ( ко – шта
ради);
- Уочавање скупа ријечи
које ближе објашњавају
предикат и оних које
ближе објашњавају
субјекат (субјекатски и
предикатски скуп);
- Активно учешће у раду .
OЧЕКИВАНИ ИСХОДИ:
Након овог часа , ученици ће бити оспособљени да:
- одреде у реченици субјекат и предикат;
- покажу субјекатски и предикатски скуп;
- Да објасне значење именице и коју функцију она врши у реченици;
- Да објасне значење глагола и његову службу у реченици.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
а) васпитни:;
Развијање љубави према
матерњем језику;
развијање марљивости код
ученика;
изграђивати позитиван однос
према раду;
развијати вољу, истрајност и
задовољство при рјешавању
задатака;
развијати и његовати
такмичарски дух код
ученика.
б) функционални:
в) образовни:
Развијање логичког
мишљења и закључивања
Развијати логичко мишљење
кроз примјере уочавања и
закључивања, повезивања
знања и његове примјене.
Утврђивање усвојеног знања
из области граматике:
именице, глаголи, придјеви,
субјекат, предикат,
субјекатски и предикатски
скуп.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Вукашин Гутовић - ,,Педагошко-психолошке и дидактичко
методичке основе васпитно-образовног рада", ,,Друштво педагога
Републике Српске", Бањалука, 2000. Год.
2. Илић, Миле, „Методика наставе почетног читања и писања“
Филозофски факултет, Бањалука, 2000. год.
3. Сузић, Ненад, група аутора, „Интерактивно учење“, Министарство
просвјете РС, Бањалука, 1999. Године
4. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић „Граматика српског језика“,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1994. Године
5. Мирјана Вујовић, Јелена Бисић, Даница Тишма „Оријентациони
распоред васпитно – образовног рада са дидактичко – методичким
упутствима за 3. Разред основне школе“, Учитељски факултет,
Центар за усавршавање руководилаца у образовању Београд, 1995.
година
6. Интернет
ОРЈЕНТАЦИОНО – ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА НАСТАВНОГ РАДА
ТОК РАДА
Уводни дио – око 10 минута
Главни дио часа – око 20 минута
Завршни дио часа – око 10 минута
УВОДНИ ДИО ( око 10 минута):
Драматизација текста „Служба ријечи у реченици“ који су ученици (чланови
драмско – рецитаторске секције) са учитељицом припремили.
Учествују четири ученика.
УЛОГЕ:
ГОСПОЂА СИНТАКСА: – Невена Ђукић
ГЛАГОЛ – Срђан Микић
ИМЕНИЦА – Сандра Рачић
ПРИДЈЕВ – Милош Јошић
Госпођа Синтакса је објавила конкурс за посао. Врсте ријечи (именица,
глагол и придјев) јављају се на конкурс и траже од госпође синтаксе да код
ње обављају службу. Госпођа синтакса обавља разговор са сваком врстом
ријечи појединачно.
ГОСПОЂА СИНТАКСА: (Сједи за столом и пише. Чује се куцање на
вратима.)
ГЛАГОЛ: Добар дан. Скида капу са главе, поклања се и прдставља:
„Поштована госпођо, ја сам глагол и тражим посао. Да ли код вас могу да
обављам неку службу?
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Добар дан, господине глагол, колико смо до сада
чули о вама ви сте за реченицу веома значајни, потсјетите нас, ко сте ви и
шта знате да радите?
ГЛАГОЛ: Ја сам ријеч. Могу да означавам радњу, стање или збивање. Такође
могу да означавам радњу, стање и збивање које се дешава тренутно, тј. у
садашњости, које се већ десило – у прошлости и које ће се тек десити у
будућности.
У реченицама обављам службу предиката, овдје су и неки примјери које ћу
вам показати. (Вади из торбе примјере ријечи које означавају глаголе и
истиче их на табли.)
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Хвала вам, бићете обавијештени о резултатима
конкурса.
(Глагол одлази, поново се чује куцање на вратима и улази именица.)
ИМЕНИЦА: Добар дан.
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Добар дан. Изволите.
ИМЕНИЦА: Ја сам именица, у потрази сам за службом. Да ли ћу код вас
имати среће, поштована госпођо?
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Поштовање је моје, представите се, реците ми
нешто о себи, шта ви можете да радите?
ИМЕНИЦА: Ја сам једна врста ријечи. Означавам имена бића, предмета и
појава (нпр. цвијет, лисица, Јанко, оловка, киша). Могу бити властита и
заједничка. Уколико сам заједничка иманица пишем се малим почетним
словом и означавам бића и предмете са заједничким особинама, а ако сам
властита именица пишем се великим почетним словом и означавам властита
имена и презимена. Код вас бих могла да обављам службу субјекта у
реченици.
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Покажите нам примјере!
ИМЕНИЦА: Из торбе вади различите примјере именица написане на
папирима формата А4 и помоћу магнета истиче на табли уз глаголе.
(Именица одлази, поново се чује куцање на вратима и улази придјев.)
ПРИДЈЕВ: Добар дан, Опростите, да ли је овдје ушла именица, чујем да је у
потрази за послом, који је и мени неопходан? Пратим је, а на тренутак сам је
изгубио!
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Управо је изашла, а зашто је пратите, ако могу да
знам?
ПРИДЈЕВ: Ја стојим уз именицу и означавам неку њену особину, углавном је
украшавам. Служим да описујем именицу и због тога морам да је пратим.
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Наведите нам ријечи које означавју придјеве!
ПРИДЈЕВ: Вади из торбе примјере и истиче на табли уз именице и глаголе, тј
употпуњује реченице.
ГОСПОЂА СИНТАКСА: Хвала вам.
ГОСПОЂА СИНТАКСА: - Обраћа се кандидатима (именици, глаголу и
придјеву) Глаголу, након што смо размотрили ваше значење и функцију коју обављате,
схватили смо да не можемо без вас. Именице, и ваша функција у реченици је
такође битна, обављаћете службу субјекта, без вас ми не бисмо имале смисао.
Када не би било придјева који нас красе какве бисмо биле? Шкрте,
сиромашне, просте... Честитам Вам, сви сте добили посао!
Од именица, глагола и придјева који су истакнути на табли састављамо
реченице и анализирамо их.
Субјекат
Храбри
Дарко
Субјекатски скуп
субјекат
Вриједан
ученик
предикат
плива.
предикат
пише
Субјекатски скуп
домаћу
задаћу.
Предикатски скуп
Шта је у овим реченицама субјекат, а шта предикат? Како препознајемо
субјекат, а како предикат? Како обиљежавамо субјекат, а како предикат?
Ако у реченицама имамо и друге ријечи, поред субјекта и предиката, шта оне
представљају? (Субјекатски и предикатски скуп). Шта је субјекатски, а шта
предикатски скуп?
Субјекатски скуп чине ријечи које се везују за субјекат и ближе га одређују,
допуњавају или објашњавају, оне показују особине субјекта.
Предикатски скуп чине ријечи које се везују за предикат и ближе га одређују,
допуњавају или објашњавају, оне показују гдје, када и како се одвијала
радња.
Најављујем ученицима да ћемо данас учити о главним дијеловима реченице,
и о скуповима ријечи у реченици (субјекту, предикату, субјекатском и
предикатском скупу).
ГЛАВНИ ДИО ЧАСА (око 20 минута):
Помоћу квиза путем БИМ пројектора вршимо понављање субјекта,
предикати , субјекатског и предикатског скупа.
Квиз реализујемо тако што се ученици такмиче по редовима у којима сједе. У
три реда је по десет ученика, тј. 5 парова ученика. Сваки пар добија по једно
питање на које одговара. Парови када чују питање усагласе се око одговора ,
а затим излажу свој одговор.
Ред који буде имао највише тачних одговора проглашавамо побједничким и
слиједи му слатка награда.
Индивидуалан самосталан рад ученика на наставним листићима.
Док ученици рјешавају задатке на наставном листићу, учитељица их обилази
и по потреби пружа помоћ.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:____________________________________________
1. У датим реченицама једном линијом подвуци субјекат, а са двије
предикат.
а ) Вјетар дува.
г ) Пада киша.
б) Саша је пјевао.
д ) Дјеца се играју.
в) Ана носи кишобран.
ђ) Опада жуто лишће.
2. У сљедећим реченицама подвуци субјекат и предикат.
а) У рано мирисно јутро Сара је отишла у велику зелену шуму.
б) Шума је изгледала дивно.
в) Она је трчала између дрвећа.
г) Висока стабла су стајала.
д) Лишће стабла је шуштало.
ђ) Дрвеће као да је међу собом нешто разговарало.
3. У сљедећим реченицама црвеном оловком подвуци субјекатски
скуп ријечи, а плавом оловком предикатски скуп ријечи.
а) Тужни Марко је изгубио своју најдражу играчку.
б) Нестрпљиве Ана и Бојана су чекале када ће почети цртани филм.
в) Ледена киша је падала сатима и сатима.
г) Стара крушка је срушена послије дугог времена.
д) Цијели разред је ишао на екскурзију у Грчку.
ђ) Весела дјевојчица пјевала је из свег гласа.
ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (око 10 минута):
Након што је истекло предвиђено вријеме за рад на наставним листићима,
ученици мијењају своје листиће са другом у клупи и вршимо заједничко
провјеравање тачности урађених задатака.
Путем БИМ пројектора на платну истичем тачна рјешења задатака. За сваки
тачно урађени задатак ученици на наставном листићу поред задатка, стављају
знак +, а за нетачно ријешени задатак стављају знак -.
Затим вршимо квантитативну и квалитативну анализу.
Квантитативну анализу извршићу тако што ћу одозго према доље исписати
бројке од 3 до 0 ( јер има 3 задатака) и тражити сљедеће информације:
Да дигну руку ученици који су тачно урадили свa 3 задатака.
Податак региструјем. Затим региструјем оне који су тачно урадили два, затим
један задатак и на крају оне који нису урадили ниједан тачан задатак.
Табела за регистровање података квантитативне анализе
Број ријешених задатака
Број ученика који су ријешили
задатке
3
2
1
0
Укупно 31 ученик
Квалитативна аналлиза даје још бољи увид усвојености градива на часу. Она
указује на то да ученици нису схватили поједине дијелове градива.Уколико
вријем дозволи и квалитативну анализу радимо на часу, а ако не будемо
имали времена ученици предају наставне листиће, на основу којих вршим
квалитативну анализу након часа.
Табела за регистровање података квалитативне анализе
Редни број задатка
Број ученика који су ријешили задатке
a
1.
2.
3.
Презентација најбољих резултата
b
v
g
d
ñ
НАПОМЕНА:
За ученике коју ураде задатке прије истека датог времена припремљени су
наставни листићи са додатним задацима.
Рјешења тачних задатака на наставном листићу:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:____________________________________________
1. У датим реченицама једном линијом подвуци субјекат, а са
двије предикат.
а ) Вјетар дува.
кишобран.
г ) Пада киша.
лишће.
б) Саша је пјевао.
д ) Дјеца се играју.
в) Ана носи
ђ) Опада жуто
2. У сљедећим реченицама подвуци субјекат и предикат.
а) У рано мирисно јутро Сара је отишла у велику зелену шуму.
б) Шума је изгледала дивно.
в) Она је трчала између дрвећа.
г) Висока стабла су стајала.
д) Лишће стабла је шуштало.
ђ) Дрвеће као да је међу собом нешто разговарало.
3. У сљедећим реченицама црвеном оловком подвуци субјекатски
скуп ријечи, а плавом оловком предикатски скуп ријечи.
а) Тужни Марко је изгубио своју најдражу играчку.
б) Нестрпљиве Ана и Бојана су чекале када ће почети цртани филм.
в) Ледена киша је падала сатима и сатима.
г) Стара крушка је срушена послије дугог времена.
д) Цијели разред је ишао на екскурзију у Грчку.
ђ) Весела дјевојчица пјевала је из свег гласа.
АНАЛИЗА ЧАСА:
Download

Субјекат, предикат