YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
(01.01.2013 / 31.12.2013 )
A. GENEL BİLGİLER
a) Kooperatifin adı
: S.S. ÖZ-AR toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi
b) Kuruluş bilgileri
: 10.04.1994
c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 20.09.1994 / 318448-226030
d) Adresi : Deliklikaya Mh. Uyar Cd. No
: Deliklikaya Mah. Uyar Cd. No:22/2
34555 Arnavutköy - İstanbul
e) Telefon/Faks Numaraları
: 0212 886 56 01 / 0212 886 56 00
f) Web adres ve elektronik posta
: bilgi@özarkoop.com / www.ozarkoop
B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ
1) Yönetim Kurulu Üyeleri
Görev Dönemi
Yıllık Ödemeler Toplamı
1 Salih LEVENTÇİ
Başkan
20.674,68 TL
2. Av.Nazif YAVUZ
Başk. Yard.
20.938,92 TL
3. Fatma VARDAR
Muh. ve Murahhas
19.617,84 TL
4. Hüseyin ZEKİ
Üye
20.674,68 TL
5. Adnan ENDERER
Üye
20.938,92 TL
Görev Dönemi
Yıllık Ödemeler Toplamı
1. Olgun TAHTAİŞLEYEN
Başkan
---
2. Metin YALÇINKAYA
Üye
---
3. Necmettin YAMAN
Üye
---
Görev Dönemi
Unvanı
1. Fatma VARDAR
01.01.2013/31.12.2013
Müdür
47.227,60
22.268,82
2. Sedat VARDAR
01.01.2013/31.12.2013
Muhasebe
27.721,08
13.028,90
3. Turgay CAN
01.01.2013/31.12.2013
Muhasebe
26.235,27
12.330,57
4. Arzu ELVEREN
01.01.2013/31.12.2013
Hizmetli
16.216,21
7.621,61
5. Ali Rıza GÖKÇE
01.01.2013/31.12.2013
Pro. Sor.
40.800,00
19.176,00
6. Birol ÖZKISA
11.05.2013
Tekn.
9.700,00
4.559,00
Müh
11.625,00
5.463,79
3.000,00
1.000.00
2) Denetim Kurulu Üyeleri
3) Personelin Adı Soyadı
7. İsmail KIRIKÇIOĞLU 23.05.2013
8. İhsan ÖZLEYEN
19.09.2013
Yıllık Ödeme Top.
SSK Pirimi
1
4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler
1-) PLAN TADİLATI VE 18. MADDE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Değerli arkadaşlar tadil imar planımız Arnavutköy Belediyesinden geçerek Büyükşehir
Belediyesince de onaylanmıştı. Ancak o dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile Sazlıbosna Barajı
çevresinde Bölgemizi de kapsayan geniş bir alanda imar ve planlama yetkileri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına verildi. Bu nedenle plan tadilatının Bakanlıkça onaylanması gerekiyordu. Bakanlık yetki
aldığı alanı daraltarak Sanayi Bölgesinin imar planlama yetkisini yeniden Arnavutköy Belediyesine
verdi. Plan tadilatı ve onay süreci tamamlandı. Bu plan tadilatına göre yapılan imar (18. Madde )
uygulaması Arnavutköy Belediye Encümeni tarafından
onaylanıp 13.12.2013 tarihinde askıya
çıkarıldı. Bir aylık süre içinde hiçbir itiraz olmadan 13.01.2014 tarihinde askıdan indi. Önümüzdeki
süreçte imar uygulama planı Büyükşehir Belediyesi’ne onaya gönderilecektir. Büyükşehir Belediyesi
Encümeni onayından sonra kesinleşen planlar tekrar Arnavutköy Belediyesine gelecek ve KadastroTapu Müdürlüklerine gönderilecek.
Gerekli çalışmalara devam edilecektir. 2012 yılı olağan Genel
Kurulunda kabul edilen ada-arsa planlamasına göre parsel tapularımız çıkacaktır. Bu plan tadilatı ve
imar uygulama (18.Madde) çalışmaları neticesinde ada tapularımız parsel tapularına dönüşecektir.
Bu plan tadili ve imar uygulama çalışmalarına parselasyon planımızı da ilave ettiğimiz için ayrıca
adalarda parselasyon için ödememiz gereken harç bedelini de ödemeyeceğiz.
2-) ARNAVUTKÖY BELEDİYESİNİN SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDEKİ 12.354,63 M2
PARSELİNİN İHALE İLE SATIN ALINMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
2012 yılı olağan Genel Kurulunda verilen yetki ile 313 numaralı ada 1 parsel sayılı
Kooperatifimiz arsasının yanında bulunan Arnavutköy Belediyesine ait 12.354,63 M2 yüzölçümlü
parseli yapılan ihale neticesinde 8.550.000,00 TL. + KDV (toplam 10.089.000,00 –(onmilyon
seksendokuzbin lira) bedelle yarısı peşin yarısı 12 ay eşit taksitle satın aldık. Son iki taksit
ödememiz kalmıştır. Bu arsanın parselasyonu da
yukarıda izah ettiğimiz tadil imar planı ile
yapılmıştır. Toplam 9 adet hisseden; her biri üç hisseden oluşan çift cepheli 313 ada 3 , 4 ve 5
numaralı parseller üretilmiştir. Bu parsellere ortak alımı için gündemimizin 16. maddesinde sizlerden
yetki isteyeceğiz.
Sanayi bölgemiz içerisinde birlikte ortaklaşa hareket ettiğimiz S.S. Teskoop Kooperatifi ve S.S.
Bahçeşehir Kooperatifi de Belediye ihalesine katılarak kendi bölgeleri içerisinde bulunan Belediye
arsalarını satın almışlardır. Böylece özellikle altyapı çalışmalarında ve yatırımlarında sıkıntı
çıkartabilecek yabancı unsurlar sanayi bölgemiz içerisine girmemiş oldu.
3-) KOOPERATİFİMİZE AİT TAPU YÜZÖLÇÜMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Toplamda Kooperatifimiz mülkiyetinde 450.430,97 metrekare sanayi arsamız, 24.965,44
metrekare KOP arsamız, 117.012 metrekare 3.Boğaz köprüsü bağlantı yolu alanında kalan tarla
vasfında arsamız bulunmaktadır. Bu KOP alanları; Trafo, Anaokulu, Belediye Hizmet Alanı, Yönetim
Merkezi, Kentsel Hizmet Alanı olarak kullanılacaktır.
4-) FERDİLEŞTİRME KURASI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
2
Noter huzurunda çekiliş yapılarak oluşturulan ve 2012 yılı olağan Genel Kurulunda kabul edilen
ada-arsa planlaması esas alınarak önce şerefiye payları teknik heyetçe belirlenecek, sizlere duyurulacak,
sonrasında bütün ortaklarımızın katılımı ile noter huzurunda ferdileştirme kuralarımızı çekeceğiz. Plan
tadilatının kesinleşmesini müteakip tapularımızın çıkmasından sonra çekiliş tarihini belirleyerek sizlere
duyuracağız.
Yönetim Kurulunca hazırlanan Ferdileştirme Kura Yönetmeliği, Tahsis Taahhütnamesi – Tahsis
Belgesi’nin onaylanıp yürütülmesi için gündemimizin 11. maddesinde sizlerden, daha detaylı bilgi
vererek yetki isteyeceğiz.
5-) YOL TOPRAK İŞLERİ İHALESİ VE SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA
BİLGİLENDİRME :
Bildiğiniz üzere Genel Kurullarda verdiğiniz yetki doğrultusunda sanayi bölgemizin içerisindeki
yol ve altyapı standartlarının uyumunu sağlamak için Bahçeşehir ve Teskop Kooperatifleri ile yol
toprak ihalesinin hazırlık süreçlerinde birlikte çalıştık, ihaleyi beraber yaptık. İhaleyi GÖKKARAKSİYON ortaklığı 19.570.000.- TL + KDV bedelle kazandı, sözleşmeyi imzaladık.
Yasal olarak gerekli bürokratik izin ve ruhsatların alınmasının ardından müteahhit firma yer
teslimi ile işe başlamıştır. Ancak çalışmalar sırasında hafriyattan çıkan malzemenin analizlerimizin
aksine dolgu için uygun olmadığı anlaşıldı. Öngörülerin dışında bu malzemenin dışarıdaki döküm
sahalarına götürülmesi,
dışarıdan da ayrıca dolgu malzemesi alınması kaçınılmaz olarak
maliyetlerimizi artırdığı gibi iş termin süresini de uzattı. Bu sebeple Müteahhit Firmanın iş bitirme
süresi 30 Mayıs 2014 tarihine uzatılmıştır.
Arazimizden çıkan kil malzemesinin laboratuvarlarda çeşitli analizlerini yaptırdık. Maalesef
çimento, kiremit, seramik vb. hiçbir sektörde kullanılamayacak durumdadır. Hafriyattan başka bir
seçeneğimiz bulunmamaktadır.
İstenilen kalitede dolgu malzemesinin, ücret karşılığı temin maliyetinden kurtulmak için yakın
çevrede yapılan hafriyatlardan uygun nitelikte malzemeler kullanılmaktadır. Malzeme temininin
tamamen dış faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermesi, istikrarlı ve sabit düzeyde temin
edilememesi sebebiyle toprak yol işlerinin uzaması bizleri çeşitli bilimsel ve teknik alternatifler
üzerinde araştırmalar çalışmalar yapmaya yönlendirdi. Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aydın
KAVAK danışmanlığında arazimizden çıkan kil ile kireç stabilizasyonu yapılmasına karar verildi.
İmalat için Aksiyon-Gökkar iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. Kalite kontrol deneylerinin yerinde
yapılması için GEO-TEK Firması ile yaptığımız sözleşme gereği bölgemiz içerisine laboratuvar
kurulmuştur. Yapılan deney ve testlerde yaş CBR, atterbeg, basınç değerleri standart düzeylerde
çıkmaktadır.
Kış şartlarında kaynak ve çevre sularının yollara zarar vermemesi için gerekli çalışmalar
yaptırılmıştır.
Dolgu malzemesinin arazimize taşınması için Belediyelerin istediği servis yolu, hafriyat
kamyonlarının yıkanması için yıkama ünitesi yaptırılmıştır .
3
Toprak yol işleri ile birlikte sanat yapılarına ilişkin (yol istinat duvarları) çalışmalarda devam
etmektedir. A-1 yolu (Karayolları gişe çıkışı) üzerinde katlı kavşak inşaatını Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı yapabileceğini ifade etmektedir.
Sanayi Bölgemiz içindeki Dere ıslahı uygulama projesi İSKİ onayından geçtikten sonra imalat
için Aksiyon-Gökkar iş ortaklığı ile kontrolörlük için Denge A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Bu gün
itibariyle dere ıslah işleri bitirilmiş olup işin geçici kabulü İSKİ ile birlikte yapılmaktadır.
Proje şefimiz İnşaat Mühendisi Ali Rıza GÖKÇE, müteahhit firmanın şantiye sahasında yol ve
alt yapı projelerine uygun çalışmasını organize, idare ve kontrol etmek üzere bir İnşaat Mühendisi ve
bir Harita Teknikeri ile birlikte görev yapmaktadır.
Kontrolörümüz Denge Altyapı Proje Müşavirlik Firması, müteahhit firmanın ihale
sözleşmelerindeki hukuki, idari, teknik standartlara uygun olarak üretim yapmasını denetlemek, hak
edişleri onaylamak, laboratuar testlerini kontrol etmek, standartlara uygun olmayan hatalı üretimlerde
kooperatifimizi uyarmak, yeniden yapılmasını sağlamak üzere görev yapmaktadır.
6-) ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE HAZIRLIK SÜREÇLERİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME :
- Temiz su şebekesi, yangın suyu şebekesi ve sulama suyu şebekesi avan ve uygulama projesi (Temin,
terfi, depolama, iletim ve dağılım),
- Atıksu şebekesi avan ve uygulama projesi (Şebeke ve boşaltım),
- Yağmur suyu Şebekesi avan ve uygulama projesi(Şebeke ve boşaltım),
- Elektrik Şebekesi AG-OG ve yol aydınlatma avan ve uygulama projesi(Temin ve dağıtım),
- Doğalgaz Şebekesi avan ve uygulama projesi (Temin ve dağıtım),
- İletişim avan ve uygulama projesi (Telekom, Haberleşme, güvenlik, v.b. temin ve dağıtım),
- Arıtma tesisi avan ve uygulama projesi,
- Superpoze projeleri,
- SCADA şebekeleri avan ve uygulama projeleri (Elektrik),
- Keşif ve İhale dosyası
Hazırlanması amacıyla EMİ Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taşımacılık San. Ltd. Şti. , İMAR Planlama
Proje Müş. Ltd. Şti. , KEMER Mimari Grup Adnan Sağlam İŞ ORTAKLIĞI ile sözleşme yapmıştık.
Gelinen aşamada uygulama projelerimiz hazırlanmış olup ilgili kurumlara onaya gönderilmiştir.
Projelerin onaylanmasını müteakip sanayi bölgemiz içerisinde bulunan Teskop Kooperatifi ve
Bahçeşehir Kooperatifi ile birlikte ihale sürecini yürüterek altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.
Altyapı projelerinin imalat ve inşaat işleri müteahhitlik ve kontrolörlük ihalelerinin yürütülmesi için
gündemimizin 17. maddesinde sizlerden yetki isteyeceğiz.
İSKİ ile yapılan görüşmelerde atık su deşarj ruhsatı için arıtma tesisi yeri gösterilmesi ancak
sanayi bölgesi içinde bulunmasının zorunlu olmadığı bildirilmiştir. Arıtma tesisi yerini diğer
Kooperatiflerle birlikte Bölgemiz dışından satın almayı planlamaktayız.
İSKİ bütün parsellerde numune odalarının olmasını, atık su testlerinin bu odalardan alınan
numunelerle yapılacağını bildirmiş ve numune odalarının projede gösterilmesini şart koşmaktadır.
4
İSKİ kendisi ile ilgili alt yapının Kooperatifler tarafından yapıldıktan sonra İSKİ’ye
devredilmesini, işyerlerinin ruhsat başvurularında İmar Kanunu 23. Maddesi gereği katılım payı
ödenmesini istemektedir. Muafiyetten yararlanmak için danışmanlarımızca çalışmalar yapılmaktadır.
Doğal gazın temini açısından sanayi bölgemiz TRAKYADAŞ sorumluluk sınırları içinde
bulunmaktadır.
Genel trafolardan beslenen (AG) Alçak Gerilim hattından her parsele asgari 200 KW enerji
tahsis edilmiştir. Yürürlükteki yönetmeliklerine göre bir parsele azami 399 KW enerji verilecektir. 400
KW üzeri enerji talep edilmesi halinde ortaklarımızın kendi parsellerinde özel trafo merkezi kurmaları
gerekmektedir. Parsel içlerine kurulacak özel trafolar, (OG) Orta Gerilim hatlarından elektrik
alacaklardır.
Genel trafolar ile parseller arasında (AG) Alçak Gerilim elektrik kablolarının ulaştırılması için
her parsel için ayrı olmak üzere borulama sistemi planlanmaktadır. Ancak (AG) Alçak Gerilim
kabloları ortaklarımızın bina yapma zamanlarına göre ve ihtiyaçlarına göre kendilerince döşenecektir.
TEİAŞ indirici merkez yatırımını tamamlayana kadar tahmini 2X6 MVA’lık elektrik ihtiyacımız
Hadımköy indirici merkezinden karşılanarak Sanayi Bölgemiz içinde inşa edilecek Dağıtım
Merkezlerine bağlanacaktır.
Telekomünikasyon alt yapı çalışmalarında maliyetin bir kısmının Türk Telekom’ca veya
Süperonline’ca karşılanması için görüşmelerimiz devam etmektedir.
7-) TEİAŞ’IN ELEKTRİK İNDİRİCİ MERKEZ KURMAK ÜZERE TESKOP KOOPERATİFİ
ARSALARI ÜZERİNDE KAMULAŞTIRMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Sanayi bölgemiz içerisinde TEİAŞ’ın indirici merkez kurması, yüksek miktarda elektrik
enerjisine ihtiyacı olan sanayiciler için kesintisiz, dalgalanmasız, güç kaybı olmadan vb. kolaylıklarla
elektrik temini anlamına gelmektedir.
264 Adada bulunan 17.900,23 m2 büyüklüğündeki KOP alanının 5.646,23 m2’si Kooperatifimiz
mülkiyetindedir. Bu KOP alanının büyüklüğü TEİAŞ’in indirici merkez tesis kurabilmesi için yeterli
değildir. Ayrıca bu ada içerisinde elektrik Dağıtım Merkezi de kurulacaktır. TEİAŞ hem KOP alanını
hem de 264 ada içerisinde bulunan Teskop Kooperatifi’nin sanayi arsalarını kamulaştırmak
istemektedir. TEİAŞ’ın kamulaştırmada ödeyeceği miktarın reel rayiç değerlerin altında olacağı şüphe
götürmez bir gerçektir. Bu kamulaştırma neticesinde Teskop Kooperatifi’nin zararı olacaktır. Teskop
Kooperatifi reel rayiç değer ile kamulaştırma bedeli arasında çıkacak farkı Sanayi Bölgesi içerisinde
bulunan her üç Kooperatifin hisseleri oranında karşılamasını istemektedir. Aksi halde kamulaştırmaya
ve indirici merkez kurulmasına rıza göstermeyeceklerini beyan etmektedirler.
Yönetim Kurulu olarak indirici merkez kurulmasının Sanayi Bölgemize değer katacağına,
sanayici ortaklarımız için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Teskop Kooperatifi’nin rayiç değer ile
5
kamulaştırma bedeli arasındaki zararını Kooperatifimizin hissesine düşen oranda karşılamak için
gündemimizin 12. maddesinde sizlerden yetki isteyeceğiz.
8-) ADA İÇİ PARSELLER ÜZERİNDEKİ HAFRİYATIN ALINMASI VE İHALE HAZIRLIK
SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Yaptığımız çalışmalar neticesinde :
- Birinci ihtimalde, adaların dört bir yanından geçen yolların kotlarına düşürülmesi halinde 1.693.819
m3 metre küp hafriyat,
- İkinci ihtimalde, her parselin su basman kodu düzlem kabul edilmesi halinde 954.765 m3 metre küp
hafriyat çıkmaktadır.
Bir metre küp hafriyat maliyetini minimum 24 TL. (yirmidört lira) olarak kabul ederek tahmini
gideri hesaplayabilirsiniz. Genel Kurulumuzun karar vereceği şekilde ada içi parseller üzerindeki
hafriyatın alınması ve ihale süreçlerinin yürütülmesi için gündemimizin 10. maddesinde sizlerden yetki
isteyeceğiz.
9-) İPOTEK VERİLEREK BANKA KREDİSİ ALINMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Olabildiğince hızlı bir şekilde gerekli altyapı çalışmalarının, ada içi hafriyatın yapılarak
ortaklarımıza parsellerinin fiilen teslimini sağlamak hedefimizdir. Bu işlerin yapılması, bitirilmesi
kooperatifimizin bütçesindeki parası ile olanaklıdır. 2012 yılı olağan Genel Kurulunda verdiğiniz yetki
üzerine global olarak 50.000.000.- TL. (elli milyon lira) kredi almayı planlamıştık. Kredi alınması
yönündeki çalışmalarımız çerçevesinde Ziraat Bankası Güneşli Girişimci Şubesinden 50.000.000.- TL.
kredi onayımız çıkmış olup kredi sözleşmesini imzaladık. İpotek işlemlerini tesis ederek hali hazırda
19.000.000.- TL. birinci dilim krediyi kullanmış bulunuyoruz. Kredinin kalan miktarını altyapı imalat
sürecinde ihtiyacımız oldukça kullanacağız. Gelinen noktada bütçemizdeki imkansızlık sebebiyle
Kooperatif çalışmalarımızın sekteye uğraması ihtimali bulunmamaktadır.
Kredinin alınması, kullanılması, ödenmesi, değerlendirilmesi süreçlerinde danışmanlığımızı
Burhaneddin TANYERİ yürütmektedir.
Kredimiz ilk iki yıl sadece faiz ödemeli son üç yıl faiz ve anapara ödemeli toplam beş yıl süreli
alınmıştır. Erken ödeme yapılması halinde cezai müeyyidesiz, ortaklarımızın üst yapı için kredi talebi
halinde kura çekilişinden sonra düzenlenecek tahsis belgesine istinaden arsa tapusu üzerine 2.
Dereceden ipotek koymak koşulu ile kredi alabilecekleri şekilde sözleşme imzaladık.
10-) SANAYİ BÖLGEMİZDE CAMİ VE KÜLLİYATI YAPILMASI İÇİN DERNEK
KURULMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Sanayi Bölgemiz imar planında 260 Ada içinde camii alanı olarak hazine adına tescil edilen
taşınmaz üzerinde modern altyapı ihtiyaçları ile camii inşaatı ve cemaatinin bütün dini ihtiyaçlarını,
dini ve kültürel eğitimlerini, sosyal, spor ihtiyaçlarını sağlayacak üniteleri kapsayacak şekilde
6
külliyatını inşa etmek, yaşatmak, çevre düzenini, temizliğini, güvenliğini sağlamak, her türlü sosyal,
sportif, ilmi, dini, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinde
bulunmak ve insanlar arası yardımlaşmayı sağlamak ve geliştirmek, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine
yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak, burs vermek, yurt imkanı sağlamak, Cami ve külliyesinin
yapılış ana gayesine uygun hizmetlerde kullanılmasını temin etmek, bütün ihtiyaçlarını yakından
izleyerek karşılamak için gerekli harcamaları yapmak, gerekli mali kaynağı temin etmek, Camide
hizmet görecek imam, müezzin-kayyım, idare müdürü ve yeteri kadar hizmetlinin ilgili müftülüğün
onayıyla atanması veya dernek imkânlarıyla istihdamlarını sağlamak amacı ile her üç Kooperatif
ortaklarınca DELİKLİKAYA SANAYİ BÖLGESİ CAMİİ VE KÜLLİYESİ YAPTIRMA, YAŞATMA
VE HİZMET DERNEĞİ kurulmuştur.
Cami Derneğine üye olmak isteyen ortaklarımız, Yönetim Binamız içinde faaliyet gösteren
Cami Derneğine başvurabilirler.
Kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 6/3 maddesinde belirtilen “ortakların sosyal, kültürel ve
ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar” cümlesinden olarak bütçemizden Cami
Derneğine bağış yapılmasını siz ortakların kararına bırakıyoruz.
11-) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
OLUNMASI
İÇİN
YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Sanayi bölgemizin nihai olarak Organize Sanayi Bölgesi olması için teknik uzmanlara rapor
hazırlattırılmış, animasyon yaptırılmıştır. İlgili idari birimlerle (Valilik, Bakanlık) yazışmalarımız,
görüşmelerimiz devam etmektedir.
12-) KANUNLAR GEREĞİ ÇALIŞMALARIMIZ, YÖNETİM BİNAMIZ, ÇALIŞANLARIMIZ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince Anonim Şirketlerle aynı statüde kabul edilen
Kooperatiflere de getirilen (internet sitesi kurulması; basılı evraklarda, belgelerde, ilanlarda, kaşede
gösterilmesi gerekli bilgilerin gösterilmesi; Muhasebe standartlarının istenilen şekilde olması vb.)
yükümlülüklerimizi yerine getirdik.
-
-
İlk defa 2012 yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yaptığımız, o tarihte birçok eksiği olan yeni
yönetim binamız ile ilgili olarak diğer Kooperatiflerle birlikte;
Güvenliği sağlamak üzere Çetin Güvenlik Firması ile sözleşme yaptık, Güvenlik kabini aldık, Güvenlik
kamera sistemi kurduk, Tepe Güvenlik Firmasına alarm sistemi kurdurduk,
Profesyonel mutfak sistemi kurduk,
Mutfak ve servis için 3 personel, bina genel temizliği ve büroların temizliği için 2 personel, bina genel
sorumluluğu için 1 personel istihdam ettik, Personel servis hizmeti sağlamak üzere Bağlar Firması ile
sözleşme yaptık,
Binanın iletişim altyapısını kurdurduk,
Bina bahçe çiti, aydınlatması, bahçe peyzaj ve çevre düzenlemesi, sulama sistemi işlerini yaptırdık.
7
Kooperatifimizin merkez adresi yeni yönetim binamızın adresi olarak değiştirildi. Resmi
kurumlar nezdinde gerekli başvurular ve işlemler yapıldı.
13-) AİDAT ÖDEMELERİNİN ZAMANINDA YAPILMASI, BORÇLU ORTAKLARA İHTAR
YAPILMASI HAKKINDA BİLGİ :
Kooperatifimizin amacına ulaşması bütçesinde hedeflenen aidat ödemelerinin tahsil edilmesine
bağlıdır. Aidatını zamanında ödemeyen ortak hem kendi arsasını almakta gecikecek hem de diğer
ortakların arsalarını zamanında almasını geciktirecektir. Bu sebeple aidatların zamanında ödenmesi için
hassasiyetinizi bekliyoruz.
Vadesinde yapılmayan her türlü ödemeler için uygulanacak aylık gecikme faiz oranının
belirlenip uygulanması için gündemimizin 20. maddesinde sizlerden yetki isteyeceğiz.
5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:
GELİRLER
1. Ortak aidatları
ÖNGÖRÜLEN
GERÇEKLEŞEN
10.728.000,00
9.039.328,00
200.000,00
876.100,59
3. Alınacak banka kredisi
20.000.000,00
19.000.000,00
4. Yeni üye kaydı
10.000.000,00
--
GİDERLER
ÖNGÖRÜLEN
GERÇEKLEŞEN
1. Arsa alımı
10.000.000,00
2. Faiz gelirleri
2. plan, proje, parselasyon
3. İnşaat giderleri
4. Diğer giderler
10.089.000,00
500.000,00
--
37.059.759,76
7.407.936,33
915.000,00
2.002.212,96
5. Faiz gideri
601.287,25
C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:
1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi :
AKTİF
Kasa 5.789,69, alınan çekler 314.800,00 , bankalar toplam 18.744.988,97 olmak üzere toplam hazır
değerler 19.065.578,66 TL dir.
Ticari alacaklarda 105.384,22 TL senet mevcudumuz vardır.
Diğer alacaklarda ortaklardan alacaklar 2.076.472,03 , diğer çeşitli alacaklar 2.755,90 toplam
2.079.227,93 TL dir.
Duran varlıklar içinde 735,73 verilen depozito ve teminat bulunmaktadır.
Maddi Duran varlıklar içinde arazi ve arsalar 19.361.212,73 TL ,tesis makine ve cihazlar 2,534,64 ,
taşıtlar 115.935,87 , demirbaşlar 94.565,18 tl , diğer maddi duran varlıklar 16.398,41 tl , yapılmakta
8
olan yatırımlar 13.831.773,29 tl , verilen avanslar 435.525,72 toplam duran varlıklar 33.857.945,97 TL
dir.
Aktif toplamı 55.108.872,48 TL dir
PASİF
Kısa vadeli yabancı kaynaklar satıcılara 1.612.895,50 tl , alınan depozito ve teminatlar 470.874,58 ,
personele borçlar 22.593,82 , alınan avanslar 220.908,32 , ödenecek vergi ve fonlar 22.268,01 TL SGK
7.396,08 toplam 2.356.936,31 TL dir.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Banka kredileri 19.000.000. , ortaklara borçlar 32.143.000 toplam 51.143.000,00
Sermaye 29.804 TL
Geçmiş yıl karları 3.689.119,62 , geçmiş yıl zararları 307.960,43 TL Dönem zararı 1.772.517,02
Pasif toplamı 55.108.872,48 TL dir.
2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:
Toplam gelir
: 39.412.599,67
Toplam gider
: 18.165.164,76
Kalan para
: 21.247.434,91
3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.
-Arsa ve Proje ödemeleri :
8.485.875,00
-İnşaat giderleri
:
7.118.944,11
-Vergi ve harç giderleri
:
658.159,92
-Sigorta giderleri
:
--
-Genel giderler
:
1.247.718,48
Diğer giderler
:
654.467,25
toplam
: 18.165.164,76
4) Kullanılan Banka Kredilerinin:
Banka Adı
Tutarı
Faiz Oranı
Ziraat Bankası 19.000.000.-
Vadesi
..................... 2 yıl ödemesiz
Ödenen
--
Kalan
19.000.000.-
Toplam 5 yıl
5) Kooperatifin Borçları:
1. Belediyeye
:
1.603.125,00
2. Vergi Dairesine
:
22.268,01
3. Sigorta (SSK)
:
7.396,08
4. Piyasaya
:
1.770,50
5. Yükleniciye
:
478.874,58
9
6. Personele
:
7. Diğer Borçlar
:
22.593,82
6) Demirbaş ve diğer araçlar
:
Cinsi
Bedeli
1. Büro mobilyaları ve elekt. Alet.
5.076,37
2. Bilgisayar
4.420,87
7) Tutulan Defterler
Defterin türü
Noter Tasd.(açılış)
Noter Tasd.(açılış)
Tarih ve sayı Noter adı
Tarih ve sayı Noter adı
1-Yevmiye deft.
22.12.2012/50694/B.köy.15.
20.01.2014/00804/B.çekm.10.
2-Envanter ve Bil.
22.12.2012/50696/B.köy.15.
20.01.2014/00803/B.çekm.10.
3-Defteri-Kebir
22.12.2012/50695/B.köy.15.
20.01.2014/00802/B.çekm.10.
4-Yön.Kur.Kar.Def.
16.01.2013/1698/B.köy 28.
4-Gen.Kur.Kar.Deft.
27.01.2011/15771/B.köy 28.
6-Ortak Kayıt deft.
30.12.1999/69365/B.köy 4.
Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :
1) Mevcut Ortak Sayısı
:
157 ortak ( 298 hisse )
-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı
:
--
-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı
:
300
-Ortakların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı
: taşımaktadır.
2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı
: 3000.- TL/ay/hisse
-Ortaklardan yapılan tahsilat
: 8.651.527,97
-Ortakların aidat borcu
: 2.076.472,03
3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar :
% 2 ay
-Gecikme faizi tahakkuk miktarı
: 257.824,97
-Gecikme cezası tahsilat miktarı
: 257.824,97
4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:
Devreden
Devralan
Yönetim Kurulu Tarih-No
1. Sami BAŞ
Hasan KAVAK
16/03/2013 - 20
2. Aslıhan DOURADO
Nafiz ÇOŞKUN
16/03/2013 - 20
10
3. Arslan GÖKSU
Bahri ERDOĞAN
18/04/2013 - 23
4. Hayrettin AYTAÇ
Oğuzhan ARSLAN
18/04/2013 - 23
5. Hüseyin YARAR
Abdullah PEKTAŞ
18/04/2013 - 23
6. Şemsettin VURAL
Abdullah KARABULUT
25/05/2013 - 27
7. Senat BALKAN
Nazif YAVUZ
27/06/2013 - 30
8. Bahri ERDOĞAN
Muhammet EŞBAH
27/06/2013 - 30
5) Çıkarılan ortaklar : Çıkarılan ortak yoktur.
6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler : Ortaklığı sona eren ortak yoktur.
D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :
1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı :
26.01.2013 tarihli 2012 yılı olağan Genel Kurul kararı:
“İstanbul sınırları içinde azami m2 fiyatı 1.500.- TL (binbeşyüz)’yi geçmeyecek şekilde arsa alınmasına
oy birliği ile ”
2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : Alım : 8.550.000.-TL + KDV toplam 10.089.000.- TL
Satım : yok
3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir
satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: tapu devri ile alınmıştır.
4-. İnşaat Yapım Yöntemi : ihale ile
-Konut/işyeri Sayısı : 108 parsel arsa
-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “23.06.2001 ve 26.01.2013
olağan
Genel Kurul kararları”
5)Yapılan İhalelerin :
Yapılan İhaleler
sözleşmelerin tarihi/Bedeli
1.) Dere Islah İhalesi
2. ) kireç stabilizasyonu
3.) kireç stabilizasyonu
Labovatuar hizm.
Konusu
Tarafları
22.05.2013 /
Müt. hakkedişinin % 3’ü
Yüklenici dere ıslah işi
kontrolörlük
Kooperatifler
Denge A.Ş.
26.04.2013/29.003.225,80
Yol yapım
Kooperatifler
Aksiyon-Gökkar
kalite kontrol
tetkikleri
Kooperatifler
GE-O TEK A.Ş.
29.04.2013 / 0,40 krş/M3
11
4.) Mimari üstyapı etüdü, 11.10.2013 / 330.000.- TL ÖZ-AR kura
Şerefiye raporu,
hazırlık
hafriyat Etüdü,
3D animasyon,
WEP sitesi
ÖZ-AR Yapı Koop.
Denge A.Ş.
6)Arsa veya arazinin imar durumu : .Sanayi imarlı ( 1,5 emsal,%60 taban oturma, h serbest,3 kat )
-Proje
: İmar yolları yapımı
-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su
: 18/04/2012 m.34.3 ARN.0.11 755.00.01.393. TN 764004Gd
-Altyapı durumu
: inşaatı devam ediyor.
-Çevre düzenleme çalışmaları
: henüz yapılmadı
7) Hakedişlerin T./No
Müteahhid/taşeron adı
Yapılan Ödeme
Kalan
1.) 31.01.2013/07
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
118.196,18 TL
--
2.) 28.02.2013/08
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
149.489,73 TL
--
3.) 31.03.2013/09
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
234.726,65 TL
--
4.) 30.04.2013/10
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
211.663,68 TL
--
5.) 31.05.2013/11
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
409.745,10 TL
--
6.) 30.06.2013/12
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
371.372,15 TL
--
7.) 31.07.2013/13
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
721.121,49 TL
--
8.) 31.08.2013/14
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
761.873,89 TL
--
9.) 30.09.2013/15
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
862.820,85 TL
--
10.) 30.10.2013/16
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
831.040,32 TL
--
11.) 30.11.2013/17
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
562.245,73 TL
--
12.) 19.01.2013/ 06
Denge A.Ş.
10.632,37 TL
--
13.) 20.02.2013/07
Denge A.Ş.
3.545,89 TL
--
14.) 29.03.2013/08
Denge A.Ş.
4.484,69 TL
--
15.) 18.04.2013/09
Denge A.Ş.
7.041,80 TL
--
16.) 23.05.2013/10
Denge A.Ş.
6.349,91 TL
--
17.) 27.06.2013/11
Denge A.Ş.
12.292,35 TL
--
18.) 18.07.2013/12
Denge A.Ş.
11.141,16 TL
--
19.) 29.08.2013/13
Denge A.Ş.
21.633,65 TL
--
20.) 18.09.2013/14
Denge A.Ş.
22.856,22 TL
--
21.) 15.10.2013/15
Denge A.Ş.
25.884,62 TL
--
22.) 26.11.2013/16
Denge A.Ş.
24.931,21 TL
--
TOPRAK İŞLERİ İHALESİ
12
23.) 20.12.2013/17
Denge A.Ş.
16.867,37 TL
--
24.) 31.05.2013/01
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
401.663,47 TL
--
25.) 30.06.2013/02
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
293.473,06 TL
--
26.) 31.07.2013/03
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
199.640,43 TL
--
27.) 31.08.2013/04
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
245.303,37 TL
--
28.) 30.09.2013/05
Aksiyon-Gökkar İş Ort.
66.843,31 TL
--
29.) 17.06.2013/01
Denge A.Ş.
12.049,89 TL
--
30.) 22.07.2013/02
Denge A.Ş.
8.804,19 TL
--
31.) 09.08.2013/03
Denge A.Ş.
5.989,21 TL
--
32.) 13.09.2013/04
Denge A.Ş.
7.359,11 TL
--
33.) 12.10.2013/05
Denge A.Ş.
2.005,30 TL
--
30.392,32 TL
--
DERE ISLAH İŞİ
İMAR UYGULAMASI
34.) 18.04.2013/03
EMİ Harita Ltd. Şti.
KİREÇ STABİLİZASYONU LABORATUVAR HİZMETLERİ - DANIŞMANLIK
35.) 31.05.2013/01
GEO-TEK A.Ş.
5.214,37 TL
--
36.) 30.06.2013/02
GEO-TEK A.Ş.
7.196,28 TL
--
37.) 31.07.2013/03
GEO-TEK A.Ş.
14.095,56 TL
--
38.) 31.08.2013/04
GEO-TEK A.Ş.
15.278,87 TL
--
39.) 30.09.2013/05
GEO-TEK A.Ş.
16.465,85 TL
--
30.) 31.10.2013/06
GEO-TEK A.Ş.
12.948,48 TL
--
31.) 30.11.2013/07
GEO-TEK A.Ş.
9.852,30 TL
--
32.) 23.05.2013/01
KOCAELİ ÜNV. DÖN. SERM.
2.163,33 TL
--
33.) 16.07.2013/01
KOCAELİ ÜNV. DÖN. SERM.
2.163,33 TL
--
34.) 16.09.2013/01
KOCAELİ ÜNV. DÖN. SERM.
2.163,33 TL
--
8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:
” İnşaat seviyesi % 90 , Nisan 2014 tamamlanma , 11.500.000.00 TL maliyet öngörülmektedir.
9)Kesin Maliyet
: inşaat devam etmektedir.
-Şerefiye Tespiti
: henüz yapılmamıştır.
-Kur’a Çekimi
: henüz yapılmamıştır.
-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: yapı yoktur.
13
-Tapu Dağıtım Tarihi
: Tapular dağıtılmamıştır.
-Tasfiye Başlangıç Tarihi
: .faal durumdadır.
E)HUKUKİ FAALİYETLER :
1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar : İhraç olan ortak yoktur.
2) Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları:
2.1 – Arsa Ofisi kamulaştırmasına karşı açılan davada müdahil olarak
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/723 esas
05.03.2013 tarihinde 29.026.- TL nin el atma bedeli olarak dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile
birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Verilen karar tarafımızca temyiz edilmiştir.
2.2 - Yol çalışmalarına karşı açılan dava
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/156 esas
Davacı Mehmet Uçar olan davanın konusuz kalması sebebi ile reddine karar verilmiştir. Karar
kesinleşmiştir.
3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,
Kooperatif hakkında suç duyurusu yoktur.
Bu rapor kooperatifin
01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.
06.01.2014
S.S. ÖZ-AR TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Salih LEVENTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan ENDERER
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ZEKİ
14
Download

1 YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (01.01 - öz-ar