Др Зоран Исаиловић
редовни професор
[email protected]
Рођен је 2. новембра 1949. године у Ђаковици где је завршио основну и средњу школу.
Правни факултет у Приштини уписао је 1968. године и дипломирао 1972. године као одличан
студент. Магистрирао је 1980. године на Правном факултету у Нишу, на тему "Положај, права и
дужности обвезника друштвених прихода". Докторирао је 1985. године на Правном факултету у
Београду одбранивши дисертацију под насловом "Утицај друштвених прихода на привредни и
друштвени живот".
По дипломирању радио је у Општинском суду у Ђаковици и у току тога рада положио је
правосудни испит. За асистента за Јавне финансије и финансијско право биран је 1974. године. За
предавача за исти предмет биран је 1980. године, за доцента 1986. године, за ванредног професора
1991. године, а за редовног професора 1997. године.
На факултету је обављао функције: декана, продекана (у два мандата), председника савета,
управника Института за правна и друштвена истраживања, шефа катедре, главног и одговорног
уредник Зборника радова Правног факултета и др. Био је члан Наставно-научног већа
Универзитета. Сада је председник Етичког комитета Универзитета.
Био је члан председништва Удружења правника Србије а сада је члан управног одбора
Удружења правника у привреди Србије. ^лан је Фискалног друштва Србије и Међународне
фискалне асоцијације (ИФА).
Написао је више књига од којих су новијег датума најважнији универзитетски уxбеници:
Наука о порезима и пореско право (2005. године) и Јавне финансије и финансијско право (2009.
године). Објавио је више од 90 научних и стручних радова и расправа који су публиковани у
водећим научним часописима и зборницима радова са рецензијама. Учествовао је на бројним
научним скуповима у земљи и иностранству. Био је гостујући професор на Правном одсеку
Универзитета у Јени (Немачка - 1987. године). Дугогодишњи је
уредник Копаоничке школе природног права Треће катедре - Право на имовину -секције Порези
итд.
Говори енглески и албански језик и служи се руским.
Изабрана библиографија:
1. Јавне финансије и финансијско право, Правни факултет Приштина, 2013.
2. Сива економија и порески систем, Правни живот, бр.11/2013, Књига XI, стр.5-20.
3. Плаћање фискалних прихода у савременим условима, Правни живот, бр.10/2012, стр. 889-904
4. Порески субјекти и савремено право, Правни живот, бр.10/2011
5. Уређење и примена пореског система у Србији, Право и привреда, Vol.48, бр.7-9, стр.551-568,
2011
6. Дилеме у изградњи пореског система Србије, Правни живот, бр.11/2010
7. Модели пореза на доходак грађана, Право и привреда, Vol.47, бр-7-9,стр.528-542,2010
8. Могућности опорезивања имовине у савременим условима, Правни живот, бр.12/2009, стр.5-30
9. Порески систем у условима кризе, Право и привреда, Vol.46, бр.5-8, стр.245-259, 2009
10. Акцизе у пореском систему, Пословна политика, Vol.37, бр.3-4, стр.36-38, 2008
11. Битна обележја савремених пореских система, "Правни живот", бр., 11, Београд, 2008., (
стр.707 - 724
12. Актуелни проблеми изградње пореског система Републике Србије, Пословна политика,
Vol.37, бр.10-11, стр.23-27, 2008
13. Доградња закона о порезу на добит предузећа, Право и привреда, Vol.45, бр.5-8, стр.969-981,
2008
14. Порески систем у функцији остваривања економског циља, "Право и привреда", бр., 5-8,
Београд, 2007, ( стр., 883 - 895 ).
15. Оправдање улога и значај пореза у савременим државама, "Правни живот", бр., 11, Београд,
2007., (стр. 959 - 975 ).
16. Опорезивање зарада у Србији, "Право и привреда", бр., 5-8, Београд, 2006, ( стр., 932 - 948).
17. Евазија пореза, "Правни живот", бр., 10, Београд, 2005. . ( стр., 725 - 742).
18. Наука о порезима и пореско право, "Свен", Ниш, 2005., 464. страна.
19. Порез на додату вредност у Србији, "Правни живот", бр., 10, Београд, 2004. ( стр., 355 - 372 ).
20. Порески подстицаји у новом пореском систему Републике Србије, "Право и привреда", бр.5-8,
Београд, 2002.(стр., 751 - 762).
Download

Prof. dr Zoran Isailovic