1
INFORMATOR
O RADU
POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU
Novi Sad
2011.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
2
S a d r ž a j:
strana
1. O Informatoru ........................................................................................... 3
2. Osnovni podaci o državnom organu......................................................... 3
3. Organizaciona struktura .......................................................................... 5
3.1.Organizaciona struktura sekretarijata i
unutrašnjih jedinica ............................................................................. 5
3.2.Šematski prikaz unutrašnje organizacije
i sistematizacije radnih mesta u Sekretarijatu .................................... 8
4. Opis funkcija ......................................................................................... 10
4.1.Opis funkcija starešina ............................................................... 10
5. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja ...................... 12
6. Pravila u vezi sa javnošću rada ............................................................. 12
7. Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza ................................................ 13
7.1.Opis nadležnosti ........................................................................ 14
7.1.1.Delokrug unutrašnjih jedinica ........................................ 15
7.1.2.Rukovodjenje, ovlašćenja i odgovornosti
rukovodilaca unutrašnjih jedinica ........................................... 19
8. Navodjenje propisa ............................................................................... 19
9. Podaci o prihodima i rashodima ............................................................ 23
9.1. Finansijski plan za 2011. godinu .............................................. 23
9.2. Finansijski plan za 2010. godinu – januar ................................ 23
9.3. Finansijski plan za 2010. godinu – oktobar............................... 47
9.4. Finansijski plan za 2009. godinu .............................................. 76
10. Podaci o javnim nabavkama ................................................................. 91
10.1. Izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama ............................ 91
11. Podaci o državnoj pomoći ...................................................................... 93
12. Podaci o platama, zaradama i drugim primanjima .............................. 102
12.1.Podaci o platama .................................................................... 102
12.2.Podaci o zaradama ................................................................ 103
12.3.Ostala primanja ...................................................................... 103
13. Sredstva rada sekretarijata ................................................................. 104
14. Nosači informacija ............................................................................... 104
14.1. Način čuvanja nosača informacija ........................................ 104
15. Vrste informacija kojima sekretarijat omogućava pristup .................... 104
16. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama ............... 104
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
3
1. O INFORMATORU:
Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu pripremljen je na osnovu
člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (,,Sl.
glasnik RSžž, br. 120/04 i 54/07) i u skladu sa Uputstvom za objavljivanje informatora
o radu državnog organa („Sl. glasnik RS“ br. 68/10), koji je Poverenik za informacije
od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo 21. septembra 2010. godine, i
koji je objavljen na internet prezentaciji Poverenika, na adresi: www.poverenik.rs pod
naslovom „Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa“.
Informator je objavljen na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za
privredu, njnjnj.spriv.vojvodina.gov.rs. Informator se na zahtev zainteresovanog lica
izdaje i u štampanom obliku.
Za tačnost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara pokrajinski
sekretar Pastor Ištvan.
Informator o radu je jedinstven dokument koji može da sadrži dodatke i koji je
izradjen i objavljen u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu
državnog organa.
2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU:
2.1. Pokrajinski sekretarijat za privredu ima sedište na adresi Bulevar Mihajla Pupina
16, 21000 Novi Sad.
2.2. Matični broj Pokrajinskog sekretarijata za privredu je 08177937.
2.3. Poreski identifikacioni broj Pokrajinskog sekretarijata za privredu je 100715251.
2.4. S obzirom da ne postoji jedinstvena adresa elektronske pošte odredjene za
prijem elektronskih podnesaka, adrese za prijem istih se vrši preko sledećih
službeničkih elektronskih adresa:
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
4
Marijana Ušjak: [email protected]
Zdenka Blažić: [email protected]
Sonja Babić – Vejnović: [email protected]
Vesna Grković: [email protected]
Sanja Maksimović – Mojićević: [email protected]
2.5. Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator je
pokrajinski sekretar Pastor Ištvan. O pravovremenom ažuriranju podataka u okviru
Informatora o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu stara se stručni saradnik za
odnose sa javnošću Sonja Babić – Vejnović.
2.6. Datum objavljivanja Informatora o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, a u
skladu sa
Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl.
glasnik RS“ br. 68/10) je 29. decembar 2010. godine.
2.7. Datum poslednje izmene i dopune, odnosno datum izvšenja poslednje provere je
29. decembar 2010. godine.
2.8. Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, u skladu sa Uputstvom
za objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl. glasnik RS“ br. 68/10) je
objavljen na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu na adresi
http:// www.spriv.vojvodina.gov.rs, u okviru glavnog menija na naslovnoj stranici vebsajta u ,,Informator o radužž, dok se uvid u štampanu kopiju Informatora o radu može
izvršiti u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, na drugom spratu, u
kancelariji broj 7.
Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu se može preuzeti na
internet stranici istog koja je gore navedena.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
5
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA
3.1. Organizaciona struktura sekretarijata i unutrašnjih jedinica
Poslovi iz delokruga Pokrajinskog sekretarijata za privredu obavljaju se u šest
osnovnih organizacionih jedinica – sektora i to:
1. Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
2. Sektor za industriju
3. Sektor za preduzetništvo
4. Sektor za saobraćaj i telekomunikacije
5. Sektor za regionalni razvoj
6. Sektor za turizam, trgovinu i usluge
Polazeći od vrste poslova koji se obavljaju u Sekretarijatu, pokrajinski sekretar za
privredu doneo je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.
1.Pravni osnov za donošenje Pravilnika
Pravni osnov za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu je u članu 43. Pokrajinske
skupštine Odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'' broj:4/2010), članu 7.
Pokrajinske Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih
mesta u pokrajinskim organima (''Službeni list APV'', broj:17/07, 19/07, 21/07 i 18/09naziv akta).
2.Razlozi za donošenje Pravilnika
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u
Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, na koji je saglasnost dala Vlada Autonomne
Pokrajine Vojvodine, dana 16.juna 2010.godine, Rešenjem broj:021-00041/2010, u
Sektoru za saobraćaj i telekomunikacije, formirano je Odelenje za inspekcijski nadzor,
i to zbog preuzimanja republičkih inspektora iz oblasti drumskog, rečnog, vodnog
saobraćaja, kao i inspektora za zaštitu autorskih i sličnih prava. Ovi inspektori su
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
6
preuzeti u skladu sa novim nadležnostima Autonomne Pokrajine Vojvodine, što je
utvrdjeno Zakonom o utvrdjenju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.
3. Potrebna finansijska sredstva za primenu Pravilnika
Potrebna sredstva obezbediće se u Budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine
za 2011.godinu.
U Sekretarijatu je sistematizovano 45 radnih mesta na kojim poslove obavlja 51
izvršilac.
Pregled broja pokrajinskih službenika, rukovodećih i izvršilačkih radnih mesta:
1. Pomoćnik pokrajinskog sekretara ............................................................6
2. Viši savetnik..................................................................................... 5
3. Savetnik..................................................................................13
4. Samostalni stručni saradnik....................................................21
5. Viši stručni saradnik..............................................................1
6. Stručni saradnik......................................................................1
7. Viši saradnik..........................................................................2
8. Viši referent..........................................................................1
9. Nameštenik ............................................................................. 2
10. Pripravnik...............................................................................1
Ukupno: 51
Pokrajinski sekretarijat za privredu je procenio da je predvidjen broj radnih
mesta i izvršilaca neophodan za uspešno, blagovremeno i kvalitetno obavljanje
poslova i zadataka iz nadležnosti Sekretarijata i da su u budžetu Autonomne
Pokrajine Vojvodine predvidjena sredstva za finansiranje navedenog broja izvršilaca,
što je utvrdjeno i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za privredu za 2010.
godinu.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
7
Sektorima rukovode pomoćnici sekretara. Pomoćnik sekretara planira, usmerava i
nadzire rad u sektoru, rasporedjuje poslove na neposredne izvršioce, daje uputstva
za rad, pruža stručnu pomoć izvršiocima, obavlja najsloženije poslove iz delokruga
sektora kojim rukovodi, a obavlja i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara.
POKRAJINSKI SEKRETAR
Ištvan Pastor
ZAMENIK POKRAJINSKOG
SEKRETARA
Slobodan Vojinović
Pomoćnici pokrajinskog sekretara po sektorima
SEKTOR ZA PRAVNE I
MATERIJALNO
FINANSIJSKE
POSLOVE
SEKTOR ZA
INDUSTRIJU
SEKTOR ZA TURIZAM,
TRGOVINU I USLUGE
Silvana Todorović
Hajnalka Klebečko Makai
Erne Varnju
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
8
3.2.
ŠEMATSKI PRIKAZ UNUTRAŠNjE ORGANIZACIJE I SITEMATIZACIJE
RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU
Ukupno 45 sistematizovanih radnih mesta sa 51 izvršilaca
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Заменик покрајинског
секретара
Сектор за правне
и материјалнофинансијске
послове
Сектор за
индустрију
Сектор за
предузетништво
Руководеће радно место
Помоћник покрајинског
секретара за правноекономске послове (1)
Руководеће радно место
Помоћник покрајинског
секретара за индустрију
(1)
Руководеће радно место
Помоћник покрајинског
секретара за предузетништво (1)
Руководеће радно место
Помоћник покрајинског
секретара за регионални
развој (1)
Извршилачка радна места
Виши саветник (1)
Саветник (3)
Виши стручни сарадник
(1)
Виши референт (1)
Намештеник -IV врста (1)
Извршилачка радна
места
Саветник (2)
Сам.стручни сарад. (2)
Извршилачка радна
места
Саветник (3)
Сам.стручни сарад. (2)
Извршилачка радна
места
Виши саветник (1)
Саветник (2)
Сам.стручни сарад. (1)
Виши сарадник (2)
Укупно:
7 систематизованих
радних места са 8
извршилаца
Укупно:
5 систематизованих
радних места са 5
извршилаца
Укупно:
6 систематизованих
радних места са 6
извршилаца
Укупно:
7 систематизованих
радних места са 7
извршилаца
Сектор за
регионални
развој
Сектор за
саобраћај и
телекомуникације
Руководеће радно место
Помоћник покрајинског
секретара за саобраћај и
телекомуникације (1)
Извршилачка радна места
Виши саветник (1)
Саветник (1)
Сам.стручни сарад. (2)
Струч.сарадник (1)
Одељење инспекцијског
надзора
Начелник одељења-виши
саветник (1)
Сам.стр. сарадник (11)
Укупно:
13 систематизованих
радних места са 18
извршилаца
Сектор за
трговину, туризам
и услуге
Руководеће радно место
Помоћник покрајинског
секретара за туризам,
трговину и услуге (1)
Извршилачка радна места
Виши саветник (1)
Саветник (2)
Сам.стручни сарад. (1)
Приправник (1)
Намештеник - IV врста
(1)
Укупно:
7 систематизованих
радних места са 7
извршилаца
Pokrajinski sekretar za privredu je Ištvan Pastor, dipl. pravnik.
Kontakt telefon: 021/4874-209.
Mejl: [email protected]
Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu je Slobodan Vojinović, dipl.
ekonomista.
Kontakt telefon: 021/4874-300.
Mejl: [email protected]
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
9
U vezi sa delokrugom rada, u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu obavljaju se
normativno-pravni, studijsko-analitički, informatički, materijalno-finansijski,
stručno
operativni i administrativni poslovi.
U oblasti normativno-pravnih poslova u Sekretarijatu se obavljaju poslovi izrade
odluka, opštih akata i drugih propisa iz delokruga Sekretarijata; izrada akata u vezi sa
radom samog organa ( radni odnosi i sl.).
U oblasti studijsko-analitičkih poslova izradjuju se informacije, izveštaji i drugi
materijali za Izvršno veće i Skupštinu AP Vojvodine ili radno telo Skupštine u oblasti
privrede, privatizacije, preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.
U oblasti informatičkih poslova obavljaju se informatički poslovi vezani za
obavljanje poslova i zadataka Sekretarijata.
U oblasti materijalno-finansijskih poslova obavljaju se poslovi izrade finansijskog
plana Sekretarijata, izveštaja o izvršenju finansijskog plana, finansijska dokumentacija
za realizaciju javnih nabavki iz sredstava Sekretarijata, pripremaju se zahtevi za
odobrenja plaćanja finansijskih obaveza (ZPO).
U oblasti stručno-operativnih i administrativnih poslova, vodi se i čuva
dokumentacija i obavljaju se drugi poslovi vezani za rad pokrajinskog sekretara,
odnosno Sekretarijata.
Pomoćnici pokrajinskog sekretara za privredu su:
Pomoćnik pokrajinskog sekretara za pravne i materijalno-finansijske poslove je
Silvana Todorović, dipl. pravnik.
Kontakt telefon: 021/4874-209 021/456-004
Mail: [email protected]
Pomoćnik pokrajinskog sekretara za industriju je Hajnalka Klebečko-Makai, dipl.
ekonomista.
Kontakt telefon: 021/4874309 021/456-054
Mail: [email protected]
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
10
Pomoćnik pokrajinskog sekretara za turizam , trgovinu i usluge je Varnju Erne, dipl.
agronom.
Kontakt telefon: 021/4874-483 021/456-070
Mail: [email protected]
4. OPIS FUNKCIJA
4.1. Opis funkcija starešina
Na osnovu člana 43. i člana 76.stav 2.
Pokrajinske skupštinske odluke o
pokrajinskoj upravi (,,Službeni list APV'',broj:4/2010), člana 7. Pokrajinske uredbe o
načelima za unutrašnju organizaciju i sitematizaciju radnih mesta u pokrajinskim
organima (,,Službeni list APV'',broj:17/07,19/07, 21/07 i 18/09-naziv akta), pokrajinski
sekretar za privredu donosi ,,Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mesta u pokrajinskom sekretarijatu za privredu''.
1. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za pravne i materijalno-finansijske
poslove
Opis poslova: organizuje obavljanje poslova u sektoru, stara se o kvalitetnom i
blagovremenom izvršavanje poslova, obavlja najsloženije analitičke poslove iz
delokruga sektora, učestvuje u radu radnih tela Skupštine AP Vojvodine i Vlade AP
Vojvodine, po ovlašćenju pokrajinskog sekretara, ostvaruje saradnju sa republičkim
organima, pokrajinskim organima i organima jedinice lokalne samouprave, obavlja i
druge poslove iz delokruga Sekretarijata koje odredi sekretar. Obavlja poslove
organizovanja i koordiniranja rada u sektoru, odgovoran je za primenu menadžment
kvaliteta, i informacionih tehnologija u radu Sekretarijata, prati finansijski plan i
izvršenje finansijskog plana Sekretarijata, sprovodi javne nabavke, prati izvršenja svih
plaćanja i ugovornih obaveza, priprema mišljenje u postupku ocenjivanja zaposlenih u
Sektoru, preduzima aktivnosti u vezi sa sprovodjenjem disciplinskog postupka u
Sekretarijatu, priprema izveštaje o radu i predloge programa rada Sekretarijata za
Vladu AP Vojvodine, obavlja poslove za postupanje po zahtevu za slobodan pristup
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
11
informacijama od javnog značaja, poslove u odnosima sa javnošću, rukovodi i
koordinira aktivnostima koje su u okviru procesa reforme pokrajinske uprave, a u vezi
sa realizacijom pokrajinskih strateških dokumenata koji se sprovode u Sekretarijatu,
koordinira rad u okviru Sekretarijata i saradjuje sa resornim potpredsednikom za
ekonomska pitanja i budžet, organizuje, objedinjava i usmerava rad u Sekretarijatu.
Stara se o organizaciji sastanaka i protokolarnih obaveza pokrajinskog sekretara za
privredu, prisustvuje ovim sastancima, sastavlja beleške, predlaže pripremu odluka za
Odbor za ekonomska pitanja i budžet i Vladu AP Vojvodine, priprema informacije i
izveštaje za Skupštinske odbore AP Vojvodine, priprema akta o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i ostvarivanju uslova za rad zaposlenih,
prati zakone, propise i druge akte i inicira predloge za njihovu izmenu, obavlja i druge
poslove po ovlašćenju pokrajinskog sekretara.
2. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za industriju
Opis poslova: rukovodi i organizuje radom sektora u oblasti industrije, odgovara za
blagovremeno zakonito i kvalitetno obavljanje poslova neposrednih izvršilaca; obavlja
najsloženije poslove iz oblasti idustrije, izradjuje program rada i izveštaj o radu u
oblasti industrije, ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i
organima jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama i obavlja
druge poslove iz delokruga Sekretarijata a po nalogu sekretara.
3. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za saobraćaj i telekomunikacije
Opis poslova: organizuje rad Sektora i obavlja najsloženije analitičke poslove iz
delokruga rada Sektora, odgovara za zakonito blagovremeno i kvalitetno obavljanje
poslova, pruža sturčnu pomoć zaposlenima, učestvuje u radu odbora Skupštine i
Vlade AP Vojvodine i izvršava druge poslove koje mu poveri pokrajinski sekretar.
4. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za turizam, trgovinu i usluge
Opis poslova: rukovodi i organizuje rad sektora, obavlja najsloženije studijskoanalitičke poslove iz delokruka rada Sektora, odgovara za zakonito, blagovremeno i
kvalitetno obavljanje poslova, učestvuje u radu radnih tela Vlade AP Vojvodine, i
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
12
Skupštine AP Vojvodine, prati zakone i propise iz delokruga Sektora, ostvaruje
saradnju sa turističkom organizacijom i drugim organizacijama, organima lokalne
samouprave, ostalim pokrajinskim i republičkim organima. Obavlja ostale poslove
koje mu poveri sekretar.
5. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
S obzirom da se za najčešće tražene informacije podrazumeva da su to
informacije koje su od istog državnog organa tražene više puta, bilo da je traženje
izvršeno putem zahteva za pristup informacijama ili na neki drugi način, Pokrajinski
sekretarijat za privredu se izjašnjava da pitanja koja se mogu klasifikovati pod gore
navedena nije primio ni na koji od navedenih načina.
6. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
1. Poreski identifikacioni broj Sekretarijata je 100715251.
2. Radno vreme Sekretarijata, kao i unutrašnjih jedinica je od 8 do 16 časova, 40
časova u toku jedne sedmice, odnosno 8 časova u toku jednog radnog dana.
3. S obzirom da ne postoji jedinstvena adresa elektronske pošte odredjene za
prijem elektronskih podnesaka, adrese za prijem istih se vrši preko sledećih
službeničkih elektronskih adresa:
Marijana Ušjak: [email protected]
Zdenka Blažić: [email protected]
Sonja Babić – Vejnović: [email protected]
Vesna Grković: [email protected]
Sanja Maksimović – Mojićević: [email protected]
4. Kontakt podaci lica ovlašćenog za saradnju sa novinarima i javnim glasilima je
stručni
saradnik
za
odnose
sa
javnošću,
Sonja
[email protected]
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
Babić
–
Vejnović:
13
5. Prostorije za rad Pokrajinskog sekretarijata za privredu se nalaze u zgradi
Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi
Sad, na 2 spratu, brojevi službenih prostorija 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 69, 68, 67,
66, 65a, 65, na 3 spratu, brojevi službenih prostorija 58, 59, i na prvom spratu
59, 60a i 60. Službeni ulaz zgrade Vlade AP Vojvodine ima rampu za osobe sa
invaliditetom, a u zgradi se nalaze dva operativna lifta.
U okviru Sektora za saobraćaj i telekomunikacije inspektori za železnički
saobraćaj, za državne puteve, za intelektualnu svojinu i za drumski saobraćaj
smešteni su u službene prostorije na Bulevaru Mihajla Pupina 6, 21000 Novi
Sad, na prvom spratu. U zgradi postoji lift, a sam prilaz ulazu i ulaz su dostupni
i licima sa invaliditetom.
7. OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENjA
7.1. Opis nadležnosti
SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ I TELEKOMUNIKACIJE:
Izvorni poslovi čl. 30 tač. 1. i 2. Zakona: - Uredjenje i obezbedjenje uslova i načina
upravljanja, zaštite, održavanja i finansiranja državnih puteva drugog reda na teritoriji
AP Vojvodine,
- Uredjenje i obezbedjenje unutrašnjeg plovidbenog prevoza, bezbednosti plovidbe,
uslova i načina korišćenja, održavanja, obeležavanja i zaštite unutrašnjih plovnih
puteva, osim plovnih puteva na kojima važi medjunarodni i medjudržacvni režim
plovidbe, pristaništa, zimovnika i sidrišta, čamaca i plovnih postrojenja i postupanja u
slučaju plovidbenog udesa na teritoriji AP Vojvodine.
Povereni poslovi čl. 31. Zakona: - Preko svojih organa, u oblasti javnih puteva,
drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, u skladu sa Zakonom, vrši inspekcijski
nadzor na teritoriji AP Vojvodine.
Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama uredjene su nadležnosti iz oblasti
telekomunikacija na teritoriji AP Vojvodine.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
14
Povereni poslovi čl. 81 Zakona: inspekcijski nadzor u oblasti zaštite autorskih i
srodnih prava na teritoriji AP Vojvodine.
SEKTOR ZA REGIONALNI RAZVOJ
Priredjivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija čl. 32 Zakona.
SEKTOR ZA TURIZAM:
Izvorni poslovi čl. 23. Zakona:
-
Uredjuje planiranje i razvoj turizma za teritoriju AP Vojvodine, u skladu sa
strategijom razvoja turizma Republike Srbije,
-
Donosi Strategiju razvoja turizma AP Vojvodine u
skladu sa strategijom
razvoja turizma Republike Srbije, kao i programe za njeno sprovodjenje
- Predlaže Vladi akt o proglašenju turističkog prostora na teritoriji AP Vojvodine.
-
Predladje člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta,
-
Osniva Turističku organizaciju AP Vojvodine i druge organizacije za
unapredjenje i razvoj turizma,
-
Uredjuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimsatskih
resursa i može osnivati banje i lečilišta na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa
strategijom razvoja turizma Republike Srbije, skladu sa strategijom razvoja
turizma Republike Srbije,
Povereni poslovi čl. 24. Zakona: Organizuje polaganje stručnog ispita za lokalnog
turističkog vodiča i turističkog pratioca za područje AP Vojvodine.
SEKTOR ZA INDUSTRIJU:
Izvorni poslovi čl. 29. Zakona: - Donosi plan i program ravnomernog privrednog
razvoja AP Vojvodine, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije,
-
Utvrdjuje stare zanate koji su svojstveni području AP Vojvodine i utvrdjuje i
obezbedjuje mere ua njihovo unapredjenje i razvoj.
SEKTOR ZA PREDUZETNIŠTVO
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
15
Izvorni poslovi čl. 67. Zakona Uredjuje oblast privatizacije, predlaže po jednog člana
Tenderske i Aukcijske komisije kada je subjekt privatizacije sa teritorije
AP
Vojvodine, čl. 67 Zakona.
7.1.1. Delokrug unutrašnjih jedinica
U Sektoru za pravne i materijalno finansijske poslove obavljaju se opšte pravni,
materijalno-finansijski, upravni, informatički, dokumentacioni, studijsko-analitički i
stručno-operativni poslovi, poslovi praćenja privatizacionog i postprivatizacionog
postupka kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice
Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu:Vlada AP Vojvodine) i radnih
tela, odnosno obradu predloga,odluka i drugih akata o kojima odlučuje Vlada AP
Vojvodine, pisanje beležaka i donošenje zaključaka sa sastanaka u organizaciji
Sekretarijata za privredu, poslovi koji se odnose na davanje mišljenja na nacrte i
predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede, priprema informacija za
davanje saglasnosti Vlade
subjekata,
rešavanje
AP Vojvodine, na inicijative o privatizaciji privrednih
problema
u
postprivatizacionom
postupku,
vrši
se
subvencioniranje privrednih subjekata na pokrajinskom nivou i transferi nižim
organima vlasti. Saradnja sa drugim pokrajinskim organima, resornim i drugim
ministarstvima, privrednim komorama , Agencijom za privatizaciju i
drugim
organizacijama. U ovom sektoru obavljaju se poslovi izrade finansijskih planova,
praćenje njihovog izvršenja i realizacija, sprovodjenje javnih nabavki, realizacija
prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.
Obavljaju se informatički poslovi vezani za izradu programa i održavanje internog
računarskog
sistema,
pripremanje
i
ažuriranje
NjEB
prezentacije
Sekretarijata,postupa se o zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog
značaja, obavljaju se poslovi vezani za odnose sa javnošću, priprema i organizovanje
štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata
i privrednih potencijala AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu. Obavljaju se i drugi opšte
pravni, normativni poslovi kao i ostali materijalno- finansijski poslovi i drugi poslovi po
nalogu sekretara.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
16
U Sektoru za industriju, obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja
ukupnog privrednog razvoja i kretanja u industrijskoj proizvodnji kao i pojedinačno po
granama u industrijskoj oblasti; učestvovanje u ostvarivanju procesa restruktuiranja i
revitalitzacije u preduzećima, uvodjenje sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije
industruijskih proizvoda; praćenje i realizacija projekata u skladu sa Strategijom
programa privrednog razvoja AP Vojvodine, upravljanje i rad na realizaciji projekta
žžNajbolje iz Vojvodinežž, dodela podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju
privrede i stvaranju industrijskih parkova; učešće u pripremi nacrta zakona i drugih
podzkonskih akata iz oblasti industrije ; priprema predloge odluka i drugih opštih
akata Vlade i Skupštine AP Vojvodine, predlaže donošenje plana i programa
ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine u skladu sa Planom razvoja Republike
Srbije, predlaže utvrdjivanje starih zanata koji su svojstveni području AP Vojvodine i
utvrdjuje i obezbedjuje mere za njihovo unapredjenje i razvoj,priprema analiza,
izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti industrije; koordinacija sa ostalim
sektorima u Sekretarijatu, saradnja sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i
obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara.
U Sektoru za preduzetništvo obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu
programa mera i programa razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća; prati
ostvarivanje programa i predlažu mere za njihovo sprovodjenje, priprema odluka i
opštih akata za Skupštinu i Vladu AP Vojvodine u oblasti preduzetništva, podsticaj
razvoja
preduzetništva,
izrada
praćenja
i
realizacija
projekata
iz
oblasti
preduzetništva; saradnja sa organima lokalne samouprave; komorskim sistemom i
drugim subjektima i
učesnicima u oblasti preduzetništva, pripremanje analiza,
izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti preduzetništva; koordinacija sa
ostalim sektorima u Sekretarijatu, saradnja sa ostalim pokrajinskim i republičkim
organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara.
U Sektoru za saobraćaj i telekomunikacije, obavljaju se poslovi koji se odnose na
praćenje stanja i promena u oblasti drumskog saobraća i putne privrede; vodnog i
vazdušnog saobraćaja, graničnih prelaza , železničkog saobraćaja kao i poslovi iz
oblasti telekomunikacije i poštanskog saobraćaja; predlaže akta za uredjenje i
obezbedjenje uslova i načina upravljanja, zaštite, održavanja i finansiranja državnih
puteva II
reda na teritoriji AP Vojvodine; predlaže akta za uredjenje unutrašnjeg
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
17
plovidbenog prevoza, bezbednost plovidbe, uslova i načina korišćenja, održavanja,
obeležavanja i zaštite unutrašnjih plovnih puteva; vrši inspekcijski nadzor na teritoriji
AP Vojvodine preko inspekcijskih organa u skladu sa zakonom u oblasti javnih
puteva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja; prati promenu zakona i drugih
propisa iz oblasti saobraćaja i telekomunikacija, učestvuje u izradi republičkih i
pokrajinskih propisa u ovoj oblasti, daje stručna mišljenja za izradu analiza, izveštaja
i informacija iz ovih oblasti; priprema odluke za Vladu AP Vojvodine i Skupštinu AP
Vojvodine, ostvaruje saradanju sa privrednim subjektima iz ovih oblasti, saradnju za
republičkim i pokrajinskim organima koji se odnosi na plan i strategiju razvoja
saobraćaja i telekomunikacija, prati i realizuje projekte iz ove oblasti, daje i utvrdjuje
stručne predloge iz domena nadležnosti
i obavlja ostale poslove u navedenim
oblastima kao i druge poslove po nalogu sekretara.
U Sektoru za saobraćaj i telekomunikacije uža unutrašnja jedinica je Odeljenje
inspekcijskog nadzora.
U Sektoru za regionalni razvoj, obavljaju se poslovi u oblasti ostvarivanja i
unapredjenja razvoja sa zemljama u okruženju bivšim članicama SFRJ, sa razvijenim
zemljama Evropske Unije i Ruskom Federacijom, prati i analizira stanje spoljnotrgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaže mere za unapredjenje i podsticanje
regionalne privredne saradnje sa navedenim zemljama, prati realizaciju privrednih
projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji,
izradjuje dokumenta, protokole i memorandume koji se odnose na privrednu saradnju
AP Vojvodine i navedene regione, organizuje sajamske i privredne manifestacije,
promocije i nastupe Pokrajinskog sekretarijata za privredu i vojvodjanske privrede na
sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu, vrši realizaciju
aktivnosti u delu subvencionisanja MSP i TO za nastupe na sajmovima, organizuje
edukativne seminare, ostvaruje saradnju sa privrednim društvima sajamskim
centrima; predlaže akta u skladu sa zakonom za uredjenje sajmova i drugih privrednih
maniofestacija od pokrajinskog značaja; predlaže akta za osnvianje, kategorizaciju i
način rada sajamskih centara, te predlaže mrežu sajamskih i drugih privrednih
manifestacija na teritoriji AP Vojvodine; izradjuje stručne analize, izveštaje i
informacije vezane za saradnju sa navedenim zemljama, saradjuje sa razvojnim
agencijama, prati regulativu iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom, inicira
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
18
izmene propisa, priprema predloge odluka za Vladu i Skupštinu APV, ostvaruje
sradnju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, ostalim pokrajinskim organima, saradnju
sa republičkim organima, kao i ostale poslove iz ove oblasti po nalogu sekretara.
U sektoru za turizam, trgovinu i usluge, obavljaju se poslovi koji se odnose na
pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma, izradu i implementaciju
projekata, predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje
usvaja Vlada AP Vojvodine i Skupština AP Vojvodine, predlaže akta u vezi planiranja i
razvoja turizma na teriotriji AP Vojvodine u skaldu sa Strategijom razvoja turizma
Republike Srbije; predlaže Strategiju razvoja turizma AP Vojvodine u skladu sa
Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, kao i programe za njeno sprovodjenje;
predlaže Vladi Republike Srbije akt o proglašenju turističkog prostora na teritoriji AP
Vojvodine; predlaže člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta; predlaže akta
za osnvianje Turističke organizacije Vojvodine i drugih organizacija za unapredjenje i
razvoj turizma; predlaže akta kojim se uredjuje korišćenje mineralnih i termalnih voda,
balneoloških i klimatskih resursa, predlaže akta za osnvianje banja i lečilišta na
teritoriji AP Vojvodine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
organizuje ploaganje stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca
za područje AP Vojvodine; vrši kategorizaciju ugostiteljskih objekata, prati i izradjuje
propise koji regulišu turističku i ugostiteljsku delatnost, analizira kretanja i pojave na
turističkom tržištu, prati rezultate ostvarenog domaćeg i inostranog turističkog
prometa i deviznog prihoda od turizma, vrši unapredjivanje turističke propagande i
turističkog proizvoda, obavlja složene studisko-analitičke poslove koji se odnose na
pripremu programa turističkih područja orjentisanih ka receptivnom turizmu. Prati i
analizira kretanje u oblasti trgovine i usluga, cena i troškova života; analizira uticaj
ekonomske politike na funkcionisanje tržišta i odnose ponude i tražnje; prometa robe i
usluga u prometu roba, stara se o zaštiti potrošača;
saradjuje sa udruženjima
potrošača, učestvuje u pripremi odluka za Vladu AP Vojvodine i Skupštinu AP
Vojvodine; ima učešće u pripremi republičkih zakona, drugih propisa i podzakonskih
akata
i
saradjuje
sa
ostalim
pokrajinski
organima
i
resornim
republičkim
ministrastvom, obavlja druge poslove po nalogu sekretara.
7.1.2. Rukovodjenje, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
19
Pokrajinski sekretar za privredu (u dalje tekstu: sekretar), organizuje rad i rukovodi
radom Sekretarijata.
Pokrajinski sekretar ima zamenika pokrajinskog sekretara (u daljem tekstu:
zamenik), koji zamenjuje pokrajinskog sekretara u njegovom odsustvu i obavlja druge
poslove po ovlašćenju pokrajinskog sekretara.
Radom Sektora rukovodi pokrajinski službenik na rukovodećem radnom mestupomoćnik pokrajinskog sekretara.
Pomoćnik pokrajinskog sekretara ima ovlašćenja i odgovornost za obavljanje
najsloženijih poslova iz delokruga osnovne unutrašnje jedinice kojom rukovodi, za
planiranje, organizovanje, usmeravanje i nadzor nad obavljanjem poslova, kao i za
zakonito i blagovremeno obavljanje poslova.
Pomoćnik pokrajinskog sekretara odgovara pokrajinskom sekretaru za svoj rad i
za rad osnovne unutrašnje jedinice kojom rukovodi.
Radom Odeljenja rukovodi načelnik Odeljenja. Za svoj rad načelnik Odeljenja
odgovara pokrajinskom sekretaru i pomoćniku pokrajinskog sekretara za saobraćaj i
telekomunikacije.
Za izvršavanje poslova koji zahtevaju zajednički rad zaposlenih iz različitih
organizacionih jedinica u Sekretarijatu ili zajednički rad sa drugim pokrajinskim
organima, organizacijama, službama ili direkcijama, Sekretar može obrazovati
stručne komisije i radne grupe.
8. NAVOĐENjE PROPISA
Pokrajinski sekretarijat za privredu primenjuje sledeće propise u svom radu, i isti
su navedeni po unutrašnjim jedinicama:
Sektor za saobraćaj i telekomunikacije:
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
20
- Zakon o utvrdjivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (,,Sl.
glasnik RS", broj 99/2009-3);
- Zakon o elektronskim komunikacijama (,,Sl. glasnik RS", broj 45/2010);
- Zakon o opštem upravnom postupku (,,Sl. list SRJ'', broj 33/97, 31/01, ,,Sl.
glasnik RS'', broj 30/10);
- Zakon o državnoj upravi (,,Sl. glasnik RS'', broj 20/92, 79/05, 101/05);
Inspekcija za državne puteve primenjuje i:
-
Zakon o javnim putevima (,,Sl. glasnik RS'', broj 101/05);
-
Zakon o planiranju i izgradnji (,,Sl. glasnik RS'', broj 72/09);
-
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (,,Sl. glasnik RS'', broj 41/09);
Inspekcija za drumski saobraćaj radi na osnovu:
-
Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (,,Sl. glasnik RS'', broj 46/95,
66/01, 91/05, 62/06);
-
Zakon o medjunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (,,Sl. list SRJ'', broj
60/98, 74/99, 04/00, i Sl. glasnik RS, broj 101/05, 18/10);
-
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (,,Sl. glasnik RS'', broj 41/09);
Inspekcija za železnički saobraćaj primenjuje:
-
Zakon o železnici (,, Sl. glasnik RS'', broj 18/05);
-
Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju (,,Sl. list SRJ'', broj 68/90);
- Zakon o utvrdjivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (,,Sl.
glasnik RS", broj 99/2009-3);
- Zakon o opštem upravnom postupku (,,Sl. list SRJ'', broj 33/97, 31/01, ,,Sl.
glasnik RS'', broj 30/10);
- Zakon o državnoj upravi (,,Sl. glasnik RS'', broj 20/92, 79/05, 101/05);
Inspekcija za vodni saobraćaj primenjuje:
-
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (,,Sl. glasnik RS'', broj
73/10);
-
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (,,Sl. list SRJ'', broj 12/98, 44/99,
74/99, 73/00 i ,,Sl. glasnik RS'', broj 85/05 – dr. Zakon i 101/05 – dr. Zakon).
Inspekcija o autorskim i srodnim pravima primenjuje:
-
Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima (,,Sl. glasnik RS'', broj 104/09);
Sektor za industriju:
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
21
- Zakon o oznakama geografskog porekla (,,Sl. glasnik RS'', broj 18/2010);
- Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznake geografskog porekla i
sadržini zahteva za priznanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog
porekla (,,Sl.glasnik RS'', broj 93/2010);
- Odluka o ustanovljavanju znaka ,,Najbolje iz Vojvodine'' (,,Sl. list APV'', broj
12/2008);
Sektor za turizam:
- Zakon o turizmu (,,Sl. glasnik RS'', broj 36/2009, 88/2010);
- Zakon o zaštiti potrošača (,,Sl.glasnik RS'', broj 73/2010);
- Zakon o banjama (,,Sl. glasnik RS'', 80/1992);
- Zakon o javnim skijalištima (,,Sl. glasnik RS'', broj 46/2006);
- Zakon o privatnim preduzećima (,,Sl. glasnik RS'', broj 54/89, 9/90, 46/91,
53/95, 35/2002);
- Zakon o oglašavanju (,,Sl. glasnik RS'', broj 79/2005);
- Zakon o privrednim društvima (,,Sl. glasnik RS'', broj 125/04);
- Zakon o udruženjima (,,Sl. glasnik RS'', broj 51/2009);
- Posebne uzanse u turizmu (,,Sl. glasnik RS'', broj 33/2001);
- Strategija razvoja turizma Republike Srbije (,,Sl. glasnik RS'', broj 91/2006);
- Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma – Marketing strategija turizma
Vojvodine (,,Sl. list APV'', broj 6/2010).
Sektor za pravne i materijalno – finanskijske poslove:
- Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (,,Sl. list APV'', broj
4/10);
- Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim službenicima (,,Sl. list APV'',
broj 9/2009, 18/2009);
- Zakon o javnim nabavkama (,,Sl. glasnik RS'', broj 116/08);
- Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu (,,Sl. list APV'', broj 20/09, 18/10);
- Pokrajinska uredba o naknadama i drugim primanjima pokrajinskih
službenika i nameštenika (,,Sl. list APV'', broj 8/08);
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
22
Sektor za regionalni razvoj:
-
Zakon o utvrdjivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (,,Sl. glasnik
RS", broj 99/2009-3);
-
Zakon o javnim nabavkama (,,Sl. glasnik RS'', broj 116/08);
-
Zakon o privrednim društvima (,,Sl. glasnik RS'', broj 125/04);
-
Zakon o kontroli državne pomoći (,,Sl. glasnik RS'', broj 51/2009);
-
Zakon o regionalnom razvoju (,,Sl. glasnik RS'', broj 51/2009);
Sektor za preduzetništvo:
- Zakon o statističkim istarživanjima, („Sl.glasnik RS ”, br. 83/92; 53/93; 67/93;
48/94 i 101/2005);
- Zakon o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS ”, br.46/2006);
- Zakon o privrednim društvima, („Sl.glasnik RS ”, br. 125/2004);
- Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl.glasnik RS”, br. 104/09 i Uredba o
klasifikaciji delatnosti, Sl.glasnik RS, br. 54/10);
9. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
23
9.1 Finansijski plan za 2011. godinu
Finansijskom planu za 2011. godinu Pokrajinskog sekretarijata za privredu u PDF
formatu se može pristupiti putem sledećeg linka:
9.2 Finansijski plan za 2010. godinu – januar
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
24
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
25
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
26
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
27
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
28
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
29
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
30
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
31
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
32
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
33
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
34
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
35
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
36
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
37
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
38
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
39
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
40
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
41
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
42
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
43
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
44
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
45
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
46
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
47
9.3 Finansijski plan za 2010. godinu – oktobar
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
48
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
49
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
50
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
51
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
52
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
53
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
54
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
55
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
56
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
57
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
58
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
59
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
60
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
61
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
62
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
63
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
64
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
65
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
66
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
67
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
68
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
69
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
70
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
71
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
72
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
73
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
74
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
75
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
76
9.4 Finansijski plan za 2009. godinu
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
FINANSIJSKI PLAN
POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU ZA
2009. GODINU
Novi Sad, oktobar 2009. godine
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
77
Na osnovu člana 15. Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009.
godinu («Službeni list AP Vojvodine» broj 14/09), Pokrajinski sekretar za privredu
donosi:
FINANSIJSKI PLAN
POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU ZA
2009. GODINU
l PRIHODI I PRIMANjA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA
1. Sredstva iz
prihoda,primanja i
prenetih neutrošenih
sredstava
1. 1. Prihodi iz budžeta
1. 2. Donacije od medjunarodnih
organizacija
1. 3. Primanja od otplate
datih kredita i prodaje finansijske
imovine-prihodi od privatizacije
1.4. Nerasporedjeni višak prihoda iz
ranijih godina
1.5. Neutrošena sredstva donacija iz
prethodnih godina
UKUPNO:
169.667.827,91
260.000,00
120.862.500,00
2.928.177,93
690.815,51
294.409.321,35
ll RASHODI I IZDACI
Raspored rashoda i izdataka Pokrajinskog sekretarija za privredu u ukupnom iznosu
od 294.409.321,35 dinara, prikazan je u sledećoj tabeli:
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
78
O B R A Z L O Ž E Nj E
Raspored prihoda i primanja po izvorima finansiranja
01 00
06 00
12 04
13 00
15 00
Prihodi iz budžeta
Donacije od medjunarodnih
organizacija
Primanja od otplate
datih kredita i prodaje finansijske
imovine-prihodi od privatizacije
Nerasporedjeni višak prihoda iz
ranijih godina
Neutrošena sredstva donacija iz
prethodnih godina
169.667.827,91
260.000,00
120.862.500,00
2.928.177,93
690.815,51
funkcija 411 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi
Izvor finansiranja 01 00
Pozicija 67, Ekonomska klasifikacija 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih
(zarade)
4111 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih –
planirana su sredstva u iznosu od 39.947.000,00 dinara.
Pozicija 68, Ekonomska klasifikacija 412 – Socijalni doprinosi na teret
poslodavca – planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.129.000,00 dinara i to:
- ek. klasifikacija 4121 – Doprinos za penziono i inval. osiguranje 4.379.000,00 dinara
- ek. klasifikacija 4122 – Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.451.000,00 dinara i
- ek. klasifikacija 4123 – Doprinos za nezaposlenost 299.000,00 dinara.
Pozicija 69,Ekonomska klasifikacija 413 Naknade u naturi, 4131 – Naknade u
naturi – planirana su sredstva u iznosu od 293.722,00 dinara.
Sa ove pozicije planirani su rashodi za prevoz na posao i sa posla (markice),
novogodišnji paketići i druge naknade u naturi.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
79
Pozicija70, Ekonomska klasifikacija 414 - Socijalna davanja zaposlenima –
planirana su sredstva u iznosu od 244.884,00 dinara i to:
- ek. klasifikacija 4141 – Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla
100.000,00 dinara (umanjenje za 200.000,00 dinara)
- ek. klasifikacija 4143 – Otpremnine i pomoći 114.884,00 dinara (umanjenje za
500.000,00 dinara) i
- ek. klasifikacija 4144 – Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže
porodice 30.000,00 dinara (umanjenje za 100.000,00 dinara).
Sa ove pozicije planirani su rashodi za porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30
dana i invalidnost rada drugog stepena, za isplatu otpremnine i pomoći, kao i za
pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice.
Pozicija 71, Ekonomska klasifikacija 415 Naknade troškova za zaposlene
4151 - Naknade troškova za zaposlene
planirana su sredstva u iznosu od 1.097.110,00 dinara za prevoz na posao i sa posla
zaposlenih i druge naknade za zaposlene.
Pozicija 72, Ekonomska klasifikacija 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni
rashodi
4161 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi planirana su inicijalna
sredstva u iznosu od 1.000,00 dinara.
Pozicija 73, Ekonomska klasifikacija 421- Stalni troškovi – planirana su sredstva
u iznosu od 736.000,00 dinara.
- ek. klasifikacija 4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 25.000,00
dinara,
- ek. klasifikacija 4214 Usluge komunikacija 700.000,00 dinara (umanjenje
950.000,00 dinara). Predvidjena sredstva koristiće se za plaćanje računa za
telefone, telefaks, mobilne telefone, internet i slično, kao i usluge pošte i
dostave,
- ek. klasifikacija 4216 Zakup imovine i opreme 1.000,00 dinara su planirana za
zakup prostora i opreme potrebnih za organizovanje stručnih edukacija i
prezentacija i drugo.
- ek. klasifikacija 4219 Ostali troškovi 10.000,00 dinara. Sredstva su planirana
za plaćanje RTV pretplate i ostale nepomenute troškove.
Pozicija 74, Ekonomska klasifikacija 422 - Troškovi putovanja – planirana su
sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara i to:
- ek. klasifikacija 4221 Troškovi službenih putovanja u zemlji 500.000,00 dinara,
Pozicija 75, Ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru – planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 43.400.000,00 dinara i to:
- ek. klasifikacija 4231 Administrativne usluge 290.000,00 dinara. Ova sredstva
su predvidjena za usluge prevodjenja i ostale usluge.
- ek. klasifikacija 4232 Kompjuterske usluge 290.000,00 dinara. Sredstva su
planirana za usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara i ostalo.
- ek. klasifikacija 4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
260.000,00 dinara (umanjenje 340.000,00 dinara). U skladu sa Pravilnikom o
stručnom usavršavanju u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu sredstva su
planirana za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, takodje za kotizacije: za
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
80
-
-
-
seminare, za stručna savetovanja i za učestvovanje na sajmovima, kao i za
druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih.
ek. klasifikacija 4234 Usluge informisanja 40.000.000,00 dinara (umanjenje
53.500.000,00 dinara) - Sredstva su planirana za ukupne aktivnosti (nastupi na
sajmovima, usluge master centra) svih sekretarijata u Izvršnom veću
Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji će saradjivati sa Novosadskim sajmom
tokom 2009. godine, za usluge štampanja biltena, časopisa i publikacija, ostale
usluge štampanja, priprema i izrada promotivnog materijala i prezentacija
privrednog potencijala AP Vojvodine, usluge informisanja javnosti i odnosa sa
javnošću, usluge reklame i propagande, objavljivanje tendera i informativnih
oglasa, za medijske usluge radija i televizije i ostale medijske usluge a odnose
se na promotivne aktivnosti Sekretarijata u cilju potpunijeg informisanja
učesnika u procesu privatizacije kao i programa razvoja malih i srednjih
preduzeća i preduzetništva odnosno prezentacije i ubrzavanja toka
privatizacije preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, stručnih
publikacija u cilju edukacije i konsaltinga malih i srednjih preduzeća i
preduzetnika za učestvovanje na konkursima Fonda za razvoj Autonomne
Pokrajine Vojvodine kao jednog od ključnih činilaca institucionalne podrške
malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima na pokrajinskom nivou, te
ostale usluge informisanja.
ek. klasifikacija 4235 Stručne usluge 1.760.000,00 dinara – Izvor finansiranja
01 00 Prihodi iz budžeta iznos od 1.500.000,00 dinara i izvor finansiranja 06 00
Donacije od medjunarodnih organizacija 260.000,00 dinara – za isplatu po
ugovoru o delu, za angažovanje eksperata, obrazovnog i naučnog sektora na
programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i programa
privatizacije; priprema i izrada promotivnog materijala i prezentacija privrednog
potencijala AP Vojvodine, promocija privrednih aktivnosti sekretarijata,
podsticanje razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća, ubrzavanje toka
privatizacije preduzeća; za finansiranje zaštite potrošača (unapredjenje znanja
potrošača uz angažovanje eksperata iz oblasti zaštite potrošača,...), izrada i
ažuriranje sajta sekretarijata i ostale stručne usluge vezane za delatnost
sekretarijata.
ek. klasifikacija 4239 Ostale opšte usluge 800.000,00 dinara. Sredstva su
planirana za pripremu i izradu promotivnog materijala i prezentacija i promocija
privrednih aktivnosti sekretarijata,
prezentaciju privrednog potencijala
Autonomne Pokrajine Vojvodine, ubrzavanje toka privatizacije preduzeća,
podsticanje razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća; kao i ostale
opšte usluge.
Pozicija 76, Ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane usluge – planirana su
sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara i to:
- ek. klasifikacija 4249 Ostale specijalizovane usluge 600.000,00 dinara
(umanjenje 1.400.000,00 dinara) - Sredstva su planirana za specijalizovane
usluge.
Pozicija 77, Ekonomska klasifikacija 426 - Materijal za obrazovanje i
usavršavanje 4263 planirana su sredstva u iznosu od 1.690.815,51 dinara – izvor
finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta 1.000.000,00 dinara i izvor finansiranja 15 00
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina 690.815,51 dinara - a odnosi se
na stručnu literaturu za redovne potrebe zaposlenih, stručnu literaturu za obrazovanje
zaposlenih, materijal za obrazovanje i ostalo.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
81
Pozicija 78, Ekonomska klasifikacija 444 Prateći troškovi zaduživanja, 4441
Negativne kursne razlike planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 dinara.
Pozicija 79, Ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima,
4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima planirana sredstva u iznosu od
1.000.000,00 dinara (umanjenje 1.240.000,00 dinara). Sredstva su planirana za
subvencije privatnim preduzećima, na osnovu zahteva namenjene razvoju privrede i
druge subvencije privatnim preduzećima, kao i sredstva organizaciju marketinške
tribine Agenciji za marketing Publicite Novi Sad u iznosu od 120.000,00 dinara).
Pozicija 80, Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti
planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara. Sredstva su
planirana za transfere nižim nivoima vlasti, namenjenih razvoju privrede na teritoriji
Autonomne Pokrajine Vojvodine i druge transfere nižim nivoima vlasti.
-
ek. Klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 500.000,00 dinara
(umanjenje 500.000,00 dinara)
ek. Klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.000.000,00
dinara (umanjenje 1.000.000,00 dinara)
Pozicija 81, Ekonomska klasifikacija 482 - Porezi, obavezne takse i kazne –
planirana su sredstva u iznosu od 53.000,00 dinara i to:
- ek. klasifikacija 4821 Ostali porezi 20.000,00 dinara;
- ek. klasifikacija 4822 Obavezne takse 24.000,00 dinara;
- ek. klasifikacija 4823 Novčane kazne 9.000,00 dinara.
Pozicija 82, Ekonomska klasifikacija 483, 4831 Novčane kazne i penali po
rešenju sudova– planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 dinara, a odnose se
na novčane kazne po raznim osnovama koje nastaju iz sudskih postupaka.
UKUPNO FUNKCIJA 411 - 98.267.351,51 DINARA
ƒ
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 97.316.716,00 dinara
ƒ
izvor finansiranja 06 00 Donacije od medjunarodnih organizacija 260.000,00
dinara
ƒ izvor finansiranja 15 00 Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina
690.815,51 dinara
AKTIVNOST 01 Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i
srednjih preduzeća
funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
82
Pozicija 83, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim
preduzećima i organizacijama,
Podpozicija 1 Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine – planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara
4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama,
ƒ
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 10.000.000,00 dinara
Ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine Garancijski
fond Autonomne Pokrajine Vojvodine – planirana su sredstva u ukupnom iznosu
od 0,00 dinara (umanjenje od 470.000.000,00 dinara)
6219 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala,
ƒ
izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 0,00 dinara (umanjenje od 470.000.000,00 dinara)
ukupno za funkciju 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi 10.000.000,00
dinara:
ƒ
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 10.000.000,00 dinara
funkcija 474 – višenamenski razvojni projekti
Pozicija 84, Ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru – planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 22.300.000,00 dinara i to:
-
ek. klasifikacija 4234 Usluge informisanja planirana su sredstva u ukupnom
iznosu od 300.000,00 dinara i to:
ƒ Izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 300.000,00 dinara Sredstva su
planirana za promociju privrednih aktivnosti sekretarijata, pripremu prezentacija, za
usluge štampanja biltena, časopisa i publikacija usluge, ostale usluge štampanja,
usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću, usluge reklame i propagande,
objavljivanje tendera i informativnih oglasa, medijske usluge i ostale usluge, a odnose
se na ubrzavanje toka privatizacije preduzeća i podsticanje razvoja preduzetništva
malih i srednjih preduzeća, prezentaciju privrednih potencijala AP Vojvodine i drugo.
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 0,00 dinara (umanjenje za 6.900.000,00 dinara).
ek. klasifikacija 4235 Stručne usluge planirana su sredstva u ukupnom iznosu
od 22.000.000,00 dinara i to:
ƒ
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 4.000.000,00 dinara
Sredstva su planirana za ubrzavanje toka privatizacije i podsticanje razvoja
preduzetništva malih i srednjih preduzeća, obuku kadrova u malim i srednjim
preduzećima i preduzetnika u primeni poslovnih ideja za podsticanje privrednog
razvoja, subvencionisanje malih i srednjih preduzeća za nastupe na sajmovima u
zemlji, prezentacija privrednih potencijala Autonomne Pokrajine Vojvodine,
podsticanje investicija u AP Vojvodini, pripremu i izradu prezentacija privrednih
aktivnosti sekretarijata i ostalo.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
83
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 18.000.000,00 dinara (uvećanje za 6.250.000,00
dinara).
Pozicija 85, Ekonomska klasifikacija 424, Specijalizovane usluge – planirana su
sredstva u iznosu od 14.500.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta – planirana su sredstva u iznosu od
4.900.000,00 dinara za usluge istraživanja i razvoja u oblasti preduzetničke aktivnosti
od strane Ekonomskog fakulteta kao izabranom nacionalnom predstavniku Republike
Srbije od strane Medjunarodnog GEM projekta.
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4249 Ostale specijalizovane usluge 9.600.000,00 dinara (umanjenje
za 11.900.000,00 dinara).
Pozicija 86, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim
preduzećima i organizacijama – planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00
dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama 100.000,00 dinara (umanjenje 3.090.000,00 dinara).
Pozicija 87, Ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima–
planirana su sredstva u iznosu od 42.500.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
ek. Klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 42.500.000,00
dinara (uvećanje za 11.250.000,00 dinara).
ek. Klasifikacija 4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 0,00 dinara
(umanjenje za 6.000.000,00 dinara).
Pozicija 88, Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti –
planirana sredstva u iznosu od 21.000.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 0,00 dinara
(umanjenje 6.000.000,00 dinara)
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
-
ek. Klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 21.000.000,00
dinara (umanjenje 326.500.000,00 dinara).
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
84
Pozicija 89, Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama–
planirana su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.000.000,00 dinara
(uvećanje 250.000,00 dinara).
ukupno za funkciju 474 Višenamenski razvojni projekti 106.400.000,00 DINARA:
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 9.200.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 97.200.000,00 dinara
UKUPNO ZA AKTIVNOST 01 Podrška programima razvoja privrede,
preduzetništva, malih i srednjih preduzeća 116.400.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 19.200.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 97.200.000,00 dinara
AKTIVNOST 02 Podrška razvoju turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
funkcija 473 – turizam
Pozicija 90, Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge – planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4246 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske
usluge 800.000,00 dinara (umanjenje 32.700.000,00 dinara).
- ek. Klasifikacija 4249 Ostale specijalizovane usluge 600.000,00 dinara
(umanjenje 20.400.000,00 dinara).
Pozicija 91, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim
preduzećima i organizacijama – planirana sredstva u ukupnom iznosu od
23.330.000,00 dinara i to:
Podpozicija 1 Turistička organizacija Vojvodine – planirana su sredstva u
ukupnom iznosu od 20.130.000,00 dinara, namenjena za rad Turističke organizacije
Vojvodine, te za promociju i razvoj turizma u AP Vojvodini.
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta
- ek. klasifikacija 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama 16.467.500,00 dinara
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
85
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama 3.662.500,00 dinara (umanjenje 10.987.500,00 dinara).
Podpozicija 2 Ostali projekti u oblasti turizma – planirana sredstva u iznosu od
3.200.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta
- ek. klasifikacija 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama 3.200.000,00 dinara, namenjena za podršku turističkim
organizacijama i drugim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama,
za razvoj svih vidova turizma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima – planirano 0,00
dinara (umanjenje 15.000.000,00 dinara)
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 0,00 dinara
(umanjenje 5.000.000,00 dinara)
- ek. Klasifikacija 4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 0,00 dinara
(umanjenje 10.000.000,00 dinara)
Pozicija 92, Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti –
planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.313.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta
- ek. klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 8.813.000,00
dinara, sredstva su namenjena za podršku opštinama za razvoj receptivnog i
drugih vidova turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, kao i za dane piva JP
Turistički centar grada Zrenjanina u iznosu od 4.813.000,00 dinara – tekuća
budžetska rezerva.
ƒ
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta
- ek. klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.000.000,00
dinara, sredstva su namenjena za podršku opštinama za razvoj receptivnog
turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.500.000,00
dinara (umanjenje 103.500.000,00 dinara).
Pozicija 93, Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama –
planirana sredstva u iznosu od 6.380.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihod iz budžeta u iznosu od 380.000,00 dinara –
tekuća budžetska rezerva ( Vojvodjansko udruženje preduzetnika Novi Sad i Klub
sajanaca ''Ogledalo'' Sajan)
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.000.000,00
dinara (umanjenje za 9.000.000,00 dinara).
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
86
UKUPNO ZA AKTIVNOST 02 Podrška razvoju turizma u Autonomnoj
Pokrajini Vojvodini 44.423.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 30.860.500,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 13.562.500,00 dinara
AKTIVNOST 03 Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj
Pokrajini Vojvodini
funkcija 450 – saobraćaj
Pozicija 94, Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge – planirana
sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4249 Ostale specijalizovane usluge 600.000,00 dinara
(umanjenje 24.400.000,00 dinara).
Pozicija 95, Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti –
planirana sredstva u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta
- ek. Klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 10.000.000,00
dinara (uvećanje
10.000.000,00 dinara) – sredstva su planirana za
finansiranje projekata infrastrukturnog opremanja u industrijskoj zoni Opštine
Senta, u vezi sa izradom nisko naponske električne mreže PTT instalacija,
vodovodne i kanalizacione mreže i uredjenja saobraćajnica u industrijskom
parku u Senti.
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 3.000.000,00
dinara (umanjenje 221.500.000,00 dinara).
Pozicija 96, Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama –
planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara
ƒ Prihodi iz budžeta 01 00 100.000,00 dinara – planirana sredstva za sufinansiranje
organizacije stručnog medjunarodnog skupa ''Transport opasnog teretaADR/RID/AND 2009'' u organizaciji Željezničko inženjerskog društva Novi Sad.
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 0,00 dinara
(umanjenje 3.000.000,00 dinara)
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
87
ukupno za funkciju 450 Saobraćaj 13.700.000,00 dinara
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta -10.100.000,00 dinara
ƒ
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 3.600.000,00 dinara
funkcija 460 – komunikacije
Pozicija 97, Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti –
planirana sredstva u iznosu od 15.118.789,84 dinara za razvoj telekomunikacija u
Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i mogu se koristiti samo u visini prenetih neutrošenih
sredstava iz ranijih godina i ostvarenih prihoda u 2009. godini po osnovu uplate dela
viška prihoda po godišnjem obračunu Republičke agencije za telekomunikacije na
osnovu Zakona o telekomunikacijama, a do iznosa planiranih izdataka za funkciju 460
Komunikacije.
ƒ
izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta
- ek. Klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 12.190.611,91
dinara (uvećanje za 7.190.611,91 dinara).
ƒ
izvor finansiranja 13 00 Nerasporedjeni višak prihoda iz ranijih godina
- ek. klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.928.177,93
dinara
ukupno za funkciju 460 komunikacije 15.118.789,84 dinara:
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 12.190.611,91 dinara
ƒ izvor finansiranja 13 00 Nerasporedjeni višak prihoda iz ranijih godina
2.928.177,93 dinara
UKUPNO ZA AKTIVNOST 03 Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija
u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 28.818.789,84 dinara
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 22.290.611,91 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 3.600.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 13 00 Nerasporedjeni
višak prihoda iz ranijih godina
2.928.177,93 dinara
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
88
AKTIVNOST 04 Podrška projektu ''Najbolje iz Vojvodine''
funkcija 474 – višenamenski razvojni projekti
Pozicija 98, Ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja – planirana sredstva
u iznosu od 325.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4221 Troškovi službenih putovanja u zemlji 325.000,00 dinara
Pozicija 99, Ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru – planirana sredstva
u iznosu od 4.275.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
-
ek. klasifikacija 4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50.000,00
dinara (umanjenje za 160.000,00 dinara).
ek. klasifikacija 4234 Usluge informisanja 1.575.000,00 dinara (umanjenje
6.500.000,00 dinara).
ek. klasifikacija 4235 Stručne usluge 1.000.000,00 dinara (umanjenje za
2.300.000,00 dinara).
ek. klasifikacija 4239 ostale opšte usluge 1.650.000,00 dinara
Pozicija 100, Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge – planirana
sredstva u iznosu od 375.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4242 Usluge obrazovanja kulture i sporta 375.000,00 dinara
(umanjenje za 1.300.000,00 dinara).
- ek. Klasifikacija 4249 Ostale specijalizovane usluge 0,00 dinara (umanjenje za
6.500.000,00 dinara).
Pozicija 101, Ekonomska klasifikacija 426 Materijal – planirana sredstva u iznosu
od 25.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4263 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
25.000,00 dinara (umanjenje za 100.000,00 dinara)
UKUPNO ZA AKTIVNOST 04 Podrška projektu ''Najbolje iz Vojvodine''
5.000.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 5.000.000,00 dinara
AKTIVNOST 05 Razvoj klastera u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
89
funkcija 474 – višenamenski razvojni projekti
Ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja – planirana sredstva od 0,00
dinara (umanjenje od 300.000,00 dinara).
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4221 Troškovi službenih putovanja u zemlji 0,00 dinara
(umanjenje od 300.000,00 dinara).
Ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru – planirana sredstva u iznosu od
0,00 dinara (umanjenje od 2.200.000,00 dinara).
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4232 Kompjuterske usluge 0,00 dinara (umanjenje od
400.000,00 dinara).
- ek. Klasifikacija 4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 0,00
dinara (umanjenje od 100.000,00 dinara).
- ek. Klasifikacija 4234 Usluge informisanja 0,00 dinara (umanjenje od
500.000,00 dinara).
- ek. Klasifikacija 4235 Stručne usluge 0,00 dinara (umanjenje od 1.200.000,00
dinara).
Pozicija 102, Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge – planirana
sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. klasifikacija 4249 Ostale specijalizovane usluge 1.500.000,00 dinara (uvećanje
200.000,00 dinara).
Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama planirana sredstva u iznosu od 0,00 dinara (umanjenje od
1.500.000,00 dinara)
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama 0,00 dinara (umanjenje od 1.500.000,00 dinara).
Ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima planirana su
sredstva u iznosu od 0,00 dinara (umanjenje od 2.000.000,00 dinara)
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 0,00 dinara
(umanjenje od 2.000.000,00 dinara).
Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama planirana
sredstva u iznosu od 0,00 dinara (umanjenje od 3.000.000,00 dinara)
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije
- ek. Klasifikacija 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 0,00 dinara
(umanjenje od 3.000.000,00 dinara).
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
90
UKUPNO ZA AKTIVNOST 05 Razvoj klastera u Autonomnoj Pokrajini
Vojvodini 1.500.000,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske
imovine - prihodi od privatizacije 1.500.000,00 dinara
UKUPNO ZA RAZDEO 05, 294.409.321,35 dinara i to:
ƒ izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta 169.667.827,91 dinara
ƒ izvor finansiranja 06 00 Donacije od medjunarodnih organizacija 260.000,00
dinara
ƒ izvor finansiranja 12 04 Primanja od otplate datih kredita i prodaje
finansijske imovine - prihodi od privatizacije 120.862.500,00 dinara
ƒ izvor finansiranja 13 00 Nerasporedjeni višak prihoda iz ranijih godina
2.928.177,93 dinara
ƒ izvor finansiranja 15 00 Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina
690.815,51 dinara
POKRAJINSKI SEKRETAR
Pastor Ištvan
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
91
10.
PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
10.1. Izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama
NAZIV HARUČIOCA:_Pokrajinski sekretarijat za privredu
ADRESA NARUČIOCA: _Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina br. 16
ŠIFRA DELATNOSTI:
7
5
1
1
0
MATIČNI BROJ:
0
8
1
7
7
PIB:
1
0
0
7
1
9
3
7
5
2
5
1
OBRAZAC B ZA EVIDENTIRANjE PODATAKA O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA
O JAVNIM NABAVKAMA MALE VREDNOSTI ZA PERIOD _01.01-31.12.2010.godine
Redni
broj
Vrsta predmeta
javne nabavke
Ukupan broj
zaključenih ugovora
I
II
III
1
dobra
2
usluge
3
radovi
Ukupno
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora bez
PDV
(u hiljadama dinara)
IV
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora sa PDV
(u hiljadama dinara)
V
20
10.024.561,01
11.146.130,48
20
10.024.561.01
11.146.130,48
Mesto i datum:
31.12.2010. godine
Odgovorno lice:
Ištvan Pastor
Službenik za javne nabavke:*
Smiljka Babić
Telefon :021/456-885
Pečat
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
92
*ili drugo lice koje obavlja poslove javnih nabavki
NAZIV NARUČIOCA: .Pokrajinski sekretarijat za privredu.
ADRESA NARUČIOCA ..Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina br. 16
ŠIFRA DELATNOSTI
7
5
1
1
0
MATIČNI BROJ
0
8
1
7
7
9
3
7
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ
1
0
0
7
1
5
2
5
OBRAZAC V ZA EVIDENTIRANjE PODATAKA O POSTUPCIMA
JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.01-31.12.2010.godine
Tabela 1
Ishod postupaka
javnih nabavki
Uspešno sprovedeni
Broj postupaka
Javne nabavke
Javne nabavke
velike vrednosti
male vrednosti
20
Obustavljeni
-
-
Poništeni delimično
-
-
Poništeni u celini
-
1
Ukupno
-
21
II
III
Predmet
I
Vrsta
postupka
Vrsta
predmeta
Redni broj
Tabela 2
Opis predmeta javne
nabavke
IV
V
Procenjena
vrednost
(u hiljadama
dinara)
VI
Razlog
obustave/
poništenja
postupka
Opis razloga
VII
VIII
1
2
3
4
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
1
93
…
Odgovorno lice:
Mesto i datum
________________________
_____________________
Službenik
za javne nabavke:
_________________________
Pečat
Telefon:_________________
*ili drugo lice koje obavlja poslove javnih nabavki
11. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
Razdeo 5 - POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Na osnovu člana člana 9. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za
2010.godinu (''Službeni list APV'', broj 20/2009) ukupno planirani rashodi i izdaci
iznose 1.376.850.696,82 dinara:
•
iz prihoda iz budžeta (izvor 01 00)
iznos od 302.949.705,42 dinara;
izvršeno je 153.396.196,76 dinara, odnosno 50,63% od plana;
•
iz donacija medjunarodnih organizacija (izvor 06 00) planirano je
260.000,00 dinara;
•
iz donacija od ostalih nivoa vlasti (izvor 07 10) planirano je 7.950.176,25
dinara; izvršeno je 5.572.064,24 dinara, odnosno 70,09% od plana;
•
iz nerasporedjenog viška prihoda iz ranijih godina (izvor 13 00) planirano je
15.000.000,00 dinara;
•
iz neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina ( izvor 14 00)
planirano je 1.050.000.000,00 dinara; izvršeno je 1.050.000.000,00 dinara,
odnosno 100% od plana;
•
iz neutrošenih sredstva donacija iz prethodnih godina (izvor 15 00)
planirano je 690.815,15 dinar.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
94
Ukupno je utrošeno 1.208.968.694,65 dinara, odnosno 87,81% od godišnjeg plana.
Ukupno planirani rashodi i izdaci za period januar-septembar 2010. godine iznose
1.275.128.978,00 dinara, izvršeno je 1.208.968.694,65 dinara, što je 94,81% od
kvartalnog plana.
Funkcionalna klasifikacija 411 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi
Za finansiranje ove funkcije planirani su izdaci 2010. godine, iz izvora finansiranja 01
00 - prihodi iz budžeta, izvor 06 00 - donacije medjunarodnih organizacija, izvor 07 10
– donacije od ostalih nivoa vlasti i izvor 15 00 Neutrošena sredstva donacija iz
prethodnih godina u iznosu od 128.015.696,82 dinara, a izvršena su u iznosu od
80.800.222,07 dinara, odnosno 63,12% od plana.
Sredstva za plate zaposlenih i redovan rad organa, 2010. godine planirana su u
ukupnom iznosu od 64.065.696,82 dinara, a utrošeno je 41.377.082,41 dinara, što je
64,59% u odnosu na plan.
Usluge po ugovoru, 2010. godine planirano je 60.900.000,00 dinara, a utrošena u
iznosu od 37.923.139,66 dinara, odnosno 62,27% od plana i to za: administrativne
usluge u iznosu od 47.436,00 dinara (usluge prevodjenja); kompjuterske usluge u
iznosu od 48.616,00 dinara (kompjuterske usluge); usluge obrazovanja i
usavršavanja u iznosu od 131.688,40 dinara (kotizacije za seminare i individualni kurs
engleskog jezika); usluge informisanja u iznosu od 34.600.673,54 dinara (Madjar so
Novi Sad, Omi ko Hajdukovo, Het Nap doo Subotica, RTV Patria Subotica i Porodični
krug Novi Sad – za usluge informisanja; nastupi na novosadskom sajmu; objavljivanje
oglasa; štampanje biltena i promotivnog materijala za promociju Projekta ''20
ključeva'' i promocije turističkih potencijala AP Vojvodine; štampanje materijala u vezi
sa prezentacijom potencijala AP Vojvodine); stručne usluge u iznosu od
2.385.781,72 dinara (ugovori o delu i priprema i izrada prezentacije:Privredni
potencijali AP Vojvodine na sajmovima u Budimpešti i Berlinu i priprema i izrada
prezentacije privrednih i turističkih potencijala AP Vojvodine, kao i mogućnosti
ravnomernog regionalnog razvoja); ostale opšte usluge u iznosu od 708.944,00
dinara (priprema programa mera za podsticaj i podršku razvoju preduzetništva, malih
i srednjih preduzeća).
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
95
Specijalizovane usluge, 2010. godine, planirano je 600.000,00 dinara, nije bilo
utroška sredstava.
Subvencije privatnim preduzećima, 2010. godine planirana su sredstva u iznosu od
2.450.000,00 dinara, a utrošena u iznosu od 1.500.000,00 dinara, odnosno 61,22%
od plana i to za tekuće subvencije privatnim preduzećima (Media art service
International, Agencija Novi Sad, iz tekuće budžetske rezerve).
Funkcionalna klasifikacija 473 - Turizam
Usluge po ugovoru, 2010. godine planirano je 1.000.000,00 dinara, nije bilo utroška
sredstava.
Aktivnost 01 - Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i
srednjih preduzeća
Za ovu aktivnost planirani su izdaci 2010. godine, iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi
iz budžeta i izvora finansiranja 14 00 – neutrošena sredstva od privatizacije iz
prethodnih godina u iznosu od 1.139.500.000,00 dinara, a izvršena u iznosu od
1.094.738.753,00 dinara, što čini 96,07% od plana.
Funkcionalna klasifikacija 411 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi
Ukupno planirana sredstva iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi iz budžeta i izvora
finansiranja 14 00 – neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina, 2010.
godine, iznose 1.060.000.000,00 dinara, izvršena su u iznosu od 1.057.000,00 dinara,
odnosno 99,72% od plana. Sredstva su preneta Garancijskom fondu AP Vojvodine i
Fondu za razvoj AP Vojvodine.
Za tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
planirano je 710.000.000,00 dinara i utrošeno u iznosu od 7.000.000,00 dinara,
odnosno 70,00% (Garancijski fond AP Vojvodine – u skladu sa Programom rada i
Finansijskim planom za 2010. godinu, na koja akta je saglasnost dala Vlada AP
Vojvodine).
Za nabavku domaće finansijske imovine planirano je 1.050.000.000,00 dinara i
utrošeno u istom iznosu, odnosno 100% (Garancijski fond AP Vojvodine i Fond za
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
96
razvoj AP Vojvodine – u skladu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2010.
godinu, na koja akta je saglasnost dala Vlada AP Vojvodine).
Funkcionalna klasifikacija 474 - Višenamenski razvojni projekti
Ukupno je planirano iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi iz budžeta, za 2010. godinu
79.500.000,00 dinara, a izvršeno 37.738.753,00 dinara, odnosno 47,47%
Za usluge po ugovoru planirano je 2.300.000,00 dinara, a utrošeno 1.000.627,00
dinara, što je 43,51% od plana i to za usluge informisanja 102.057,00
dinara(objavljivanje oglasa) i stručne usluge 898.570,00 dinara (izrada prezentacijepromocija Marketing strategije turizma AP Vojvodine na sajmovima i korišćenje
opreme)
Za specijalizovane usluge planirano je 14.500.000,00 dinara, a izvršeno 994.850,00
dinara (Turistička organizacija Srbije- zajednički nastup na Medjunarodnom sajmu
turizma ITB 2010 u Berlinu), odnosno 6,86%.
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, planirano je
9.700.000,00 dinara i izvršeno u iznosu od 1.700.000,00 dinara, odnosno 17,53% od
kvartalnog plana, za tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama- po konkursu za subvencionisanje i refundaciju troškova nastupa na
sajmovima u Evropi (Turistička organizacija Vojvodine, TO Opštine Bačka Topola, TO
Opštine Bačka Palanka, TO Opštine Temerin, TO Opštine Žabalj, TO Opštine
Kovačica, TO Opštine Bečej, TO Opštine Ada, TO Opštine Kaljiža, TO Opštine Senta,
TO Opštine Mali Idjoš i TO Opštine Sremski karlovci).
Subvencije privatnim preduzećima, planirano je 30.000.000,00 dinara, a izvršena
su u iznosu 21.040.276,00 dinara, što je 70,13% od kvartalnog plana i to:
za tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 11.540.276,00 dinara- po
konkursu za subvencionisanje i refundaciju troškova nastupa na sajmovima u Evropi
(GP Rapid AD Apatin, Gilax doo Senta, BKG doo Ada, Pro regio doo Subotica,
Asocijacija Fruit land doo Subotica, Frigo Žika Soko doo Ruma, Dibonis winery doo
Subotica, Zdravo organik doo Selenča, Vinarija Kovačević doo Irig, SZR Grubin
marine Novi Sad, TRI-M doo Novi Sad, Mont pres doo Novi Sad, Lucky line doo Novi
Sad, Bon voyage doo Novi Sad, SUTR Pipač Feketić, Fijaker-M doo Bačka Palanka,
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
97
Magelan corporation doo Novi Sad, Top tours&Matico Novi Sad, Market turs doo
Novi Sad, Hotel Aleksandar doo Novi Sad, STZR Silver place Temerin, GlobtroterBečkerek doo Zrenjanin i Elitte Palić); i po zahtevima (''AT-Imperija'' doo, PJ AS
kompjuters Novi Sad, ''Suncokret'' doo Hajdukovo, ''Pro regio'' doo Subotica, SZTR
''Plastik šop'' Subotica, Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i
preduzetništva doo Subotica) i
za kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 9.500.000,00 dinara- na
osnovu zahteva u cilju razvoja privrede na teritoriji pokrajine (doo ''Lakosan'' Odžaci,
''Lutea'' doo Palić, SZR ''Alaska'' Subotica, Poljoprivredno gazdinstvo Ištvan Hulo
Subotica).
Transferi ostalim nivoima vlasti planirano je 20.000.000,00 dinara, a utrošena u
iznosu od 10.328.000,00 dinara, što je 51,64% od kvartalnog plana i to:
Za tekuće transfere ostalim nivoima vlasti – u iznosu od 3.450.000,00 dinara, po
zahtevima u cilju podrške programima razvoja privrede (Grad Subotica, Opština
Alibunar, Opština Apatin, Opština Kanjiža)
Za kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti – u iznosu od 6.878.000,00 dinara, po
zahtevima u cilju podrške programima razvoja privrede (Opština Sombor, Opština Irig
i Opština Žitište).
Dotacije nevladinim organizacijama - planirano je 3.000.000,00 dinara, a utrošena
u iznosu od 2.675.000,00 dinara, što je 89,17% u odnosu na kvartalni plan.
Za dotacije ostalim neprofitnim institucijama, u cilju razvoja privrede, preduzetništva,
malih i srednjih preduzeća (Asocijaciji za ruralni razvoj Vojvodine i Srbije Čerević,
Vojvodjanski fond za razvoj ''Halo'' Subotica, Udruženje starih umetničkih zanata i
domaće radinosti Sombor, Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin, Konjički klub
''Kovilj'' Kovilj, Udruženje proizvodjača i preradjivača futoškog kupusa i futoškog
kiselog kupusa ''Futoški kupus'' Futog).
Aktivnost 02 - Podrška razvoju turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
Funkcionalna klasifikacija 473 – Turizam
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
98
Ukupno planirana sredstva 2010. godine, iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi iz
budžeta iznose 45.200.000,00 dinara, a izvršeno je 29.550.000,00 dinara, odnosno
65,38% od plana.
Specijalizovane usluge - planirano je 1.400.000,00 dinara, nije bilo utroška
sredstava.
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Turistička
organizacija Vojvodine - planirano je 25.000.000,00 dinara, i utrošeno u iznosu od
20.000.000,00 dinara, što je 80% od plana (sredstva su dodeljena u skladu sa
godišnjim programom rada Turističke organizacije Vojvodine za 2010. godinu,
Programom turističke informativno-propagandne delatnosti Turističke organizacije
Vojvodine za 2010. godinu i Finansijskim planom Turističke organizacije Vojvodine za
2010. godinu, na koja akta je saglasnost dala Vlada AP Vojvodine).
Transferi ostalim nivoima vlasti- planirano je 11.100.000,00 dinara, a utrošena u
iznosu od 5.150.000,00 dinara, što je 46,40% u odnosu na plan i to:
Za tekuće transfere ostalim nivoima vlasti – u iznosu od 3.150.000,00 dinara (Opština
Novi Bečej, Opština Žitište i Opština Bela Crkva – iz tekuće budžetske rezerve, kao i
Opština Mali Idjoš, za razvoj seoskog turizma, turističkog preduzetništva, organizacije
javnih tribina za preduzetnika).
Za kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti – u iznosu od 2.000.000,00 dinara,
Opštini Nova Crnja, za završetak izgradnje lovačkog doma u Novoj Crnji.
Dotacije nevladinim organizacijama planirano je 2010. godine, iz izvora finansiranja
01 00 - prihodi iz budžeta, 4.500.000,00 dinara, a utrošeno je 4.400.000,00 dinara,
što je 97,78% od plana.
Za dotacije ostalim neprofitnim institucijama – po konkursu za razvoj turizma u AP
Vojvodini ( Asocijacija za razvoj seoskog turizma Čerević, Pokret gorana Novi Sad,
Turističko društvo Kačarevo, Društvo prijatelja bašte Temerin, Red vitezova vinaSubotički pesak Hajdukovo, Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja
''Beofoto'' Beočin, Udruženje stočara ''Ovčar'' Sakule, KUD ''Petefi Šandor'' Budisava,
Asocijacija za razvoj Zapadno-Bačkog okruga ''Podunavlje'' Doroslovo, Udruženje za
edukaciju i promociju kulture vina ''Interfest'' Novi Sad, LD ''Ledinci'', Nemačko
udruženje za dobrosusedske odnose ''Karlowitz'' Sremski Karlovci, Madjarski
obrazovni kulturni i omladinski centar ''Torontal'' Rusko Selo, Rumenačka pihtija 2003
Rumenka, Aktiv žena Neradin, Udruženje gradjana ''Aurora'' Bela Crkva, KUD
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
99
''Tiszagyongye'' Novi Kneževac, Moravički intelektualni forum Stara Moravica, KD
''Čoboljo'' Mol, Interfest Novi Sad, Udruženje poljoprivrednika Senta).
Aktivnost 03 - Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u AP Vojvodini
Funkcionalna klasifikacija 450 – Saobraćaj
Ukupno su planirana sredstva 2010. godine, iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi iz
budžeta, u iznosu od 13.700.000,00 dinara, a utrošena u iznosu od 70.800,00 dinara,
odnosno 0,52%. Sredstva će biti realizovana u narednom periodu.
Ostale specijalizovane usluge ( za izradu studije ''Analiza primene jednofrekvencijskih
mrežau digitalnoj distribuciji TV signala'').
Funkcionalna klasifikacija 460 – Komunikacije
Ukupno su planirana sredstva 2010. godine, iz izvora finansiranja 13 00
Nerasporedjeni višak prihoda iz ranijih godina i 01 00 Prihodi iz budžeta, u iznosu od
30.000.000,00 dinara, nije bilo utroška sredstava.
Aktivnost 04 - Podrška projektu ''Najbolje iz Vojvodine''
Funkcionalna klasifikacija 474 - Višenamenski razvojni projekti
Ukupno su planirana sredstva 2010. godine, iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi iz
budžeta u iznosu od 11.935.000,00 dinara, a utrošena u iznosu od 3.575.966,62
dinara, odnosno 29,96%.
Trokovi putovanja, 2010. godine, planirano je 325.000,00 dinara, nije bilo utroška
sredstava
Usluge po ugovoru, 2010. godine, planirano je 9.785.000,00 dinara, a utrošena u
iznosu od 3.575.966,62 dinara i to:
Usluge informisanja u iznosu od 2.336.966,62 dinara ( za uslugu prezentacije i
marketinške podrške u toku trajanja Medjunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom
Sadu-podrška projektu ''Najbolje iz Vojvodine'' i usluga štampanja promotivnog
materijala) i stručne usluge u iznosu od 1.239.000,00 dinara (usluga akreditovane
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
100
kontrolne kuće za potrebe realizacije projekta ''Najbolje iz Vojvodine'' i logističke i
markentiške podrške projektu za nastup na sajmu AGRA 2020 u Gornjoj Radgoni).
Specijalizovane usluge, 2010. godine, planirano je 1.675.000,00 dinara, nije bilo
utroška sredstava.
Materijal, 2010. godine, planirano je 150.000,00 dinara, nije bilo utroška sredstava.
Aktivnost 05 – Rezvoj klastera u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
Funkcionalna klasifikacija 474 - Višenamenski razvojni projekti
Ukupno su planirana sredstva 2010. godine, iz izvora finansiranja 01 00 - prihodi iz
budžeta u iznosu od 7.500.000,00 dinara, a utrošena u iznosu od 232.952,96 dinara,
odnosno 3,11%.
Troškovi službenih putovanja u zemlji u iznosu od 41.556,96 dinara; Kompjuterske
usluge u iznosu od 169.566,00 dinara (kompjuterske usluge-uskladjivanje podataka
sa zahtevima korisnika) i usluge obrazovanja i usavršavanja u iznosu od 21.830,00
dinara (kotizacija za seminar).
U prethodnom periodu su započete aktivnosti formiranjem Saveta za razvoj klastera,
koji u narednom periodu treba da izvrši analizu postojećeg stanja i predloži model za
podsticaj razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine.
Dodatna sredstva
Donacije od medjunarodnih organizacija su planirana u iznosu od 260.000,00
dinara, a ostvarena u iznosu od 26.764,17 dinara (na deviznom računu), kao
pozitivna kursna razlika koja se odnosi na ostatak nekonvertovanih deviza iz
prethodnih godina, obračunata na dan 30. septembra 2010. godine.
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina su planirana u iznosu od
690.815,15 dinara, a ostvarena su u iznosu od 249.502,66 dinara (na deviznom
računu), kao ostatak neutrošenih sredstava po Završnom računu, od strane Evropske
komisije, koju predstavlja Evropska agencija za rekonstrukciju Beograd, za projekat
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
101
''Podsticanje koherentnog pograničnog razvoja ekonomije u predelu Tise''. Nije bilo
realizacije u posmatranom periodu.
Ukupno odobrena sredstva iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 7.273.329,42
dinara, izvršena su u iznosu od 5.600.000,00 dinara, na osnovu sledećeg rešenja:
1. Rešenje broj 401-00112/2010-23 od 02. marta 2010. godine – 1.000.000,00
dinara za Udruženje za edukaciju i promociju kulture vina Interfest iz Novog
Sada, kao refundacija dela troškova organizacije Medjunarodnog festivala vina
''Interfest 09'', koji je održan u Novom Sadu od 25. do 27. juna 2009. godine,
sredstva su izvršena.
2. Rešenje broj 401-00112/2010-75 od 09. juna 2010. godine – 500.000,00
dinara za Udruženje za edukaciju i promociju kulture vina Interfest iz Novog
Sada, za sufinansiranje troškova organizacije festivala vina ''Interfest 10'',
sredstva su izvršena.
3. Rešenje broj 401-00112/2010-83 od 16. juna 2010. godine – 1.673.329,42
dinara, za isplatu plata zaposlenih koje je sekretarijat preuzeo od republičkih
organa, a za nove nadležnosti koje po Zakonu o utvrdjivanju nadležnosti AP
Vojvodine (''Službeni glasnik RS'' broj 99/09) vrše kao povereni poslovi,
sredstva će se izvršiti do kraja tekuće godine.
4. Rešenje broj 401-00112/2010-117 od 07. jula 2010. godine – 1.500.000,00
dinara za Media Art Service International, Agencija Novi Sad, za naknadu dela
troškova organizovanog nastupa proizvodjača audio-vizuelnog sadržaja iz
Srbije, na sajamskoj manifestaciji Discop east 2010. u Budimpešti od 22. do
25. juna 2010. godine, sredstva su izvršena.
5. Rešenje broj 401-00112/2010-141 od 25. avgusta 2010. godine – 300.000,00
dinara
Opštini
Bela
Crkva,
za
sufinansiranje
troškova
organizovanja
manifestacije ''Karneval cveća 2010'', sredstva su izvršena.
6. Rešenje broj 401-00112/2010-142 od 25. avgusta 2010. godine – 300.000,00
dinara
Opštini
Novi
Bečej,
za
sufinansiranje
troškova
organizovanja
manifestacije ''Velikogospojinski dani'' od 26. do 29. avgusta 2010. godine,
sredstva su izvršena.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
102
7. Rešenje broj 401-00112/2010-141 od 25. avgusta 2010. godine – 300.000,00
dinara Opštini Žitište, za sufinansiranje troškova organizovanja manifestacije
''Chicken fest 2010’’, sredstva su izvršena.
POKRAJINSKI SEKRETAR
Pastor Ištvan
12. PODACI O PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA
12.1. Podaci o platama rukovodioca i službenika
Podaci o platama rukvodioca u neto iznosu za period od 01.01.-30.11. 2010. godine:
Isakov Siniša, pomoćnik pokrajinskog sekretara: iznos 1.096.183,00 dinara;
Todorović Silvana, pomoćnik pokrajinskog sekretara: iznos 1.067.871,00 dinara;
Varnju Erne, pomoćnik pokrajinskog sekretara: iznos 1.096.970,00 dinara;
Klebečko – Makai Hajnalka, pomoćnik pokrajinskog sekretara: iznos 1.082.026,00 dinara.
Podaci o platama službenika u neto iznosu za period novembar 2010. godine:
Viši savetnik: iznos od 70.888,91 do 82.322,61 dinara;
Savetnik: iznos od 54.881,74 do 69.059,52 dinara;
Samostalni stručni saradnik: iznos 51.680,30 dinara;
Viši stručni saradnik: iznos 48.478,87 dinara;
Stručni saradnik: iznos od 42.990,70 do 44.820,09 dinara;
Viši saradnik: iznos 42.533,35 dinara;
Viši referent: iznos 37.959,87 dinara;
Referent: iznos 37.502,52 dinara.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
103
12.2. Podaci o zaradama
Podaci o zaradama za period od 01.01.-31.11.2010. godine po vrstama:
-
Naknade za ispitne i ostale komisije: iznos 58.064,00 dinara;
-
Po ugovoru o delu: iznos 531.359,00 dinara;
-
Dnevnice poslanika i funkcionera koji primaju naknadu: iznos 2.005.098,00 dinara;
-
Prevoz poslanika i funkcionera koji primaju naknadu: iznos 1.936.728,00 dinara;
-
Poslanički paušal: iznos 84.205.295,00 dinara;
-
Naknade izborne komisije: iznos 8.742.776,00 dinara;
-
Ugovor o delu – samostalna delatnost: iznos 18.072,00 dinara.
12.3. Ostala primanja
Podaci o ostalim ličnim primanjima za period 01.01.-30.11. 2010. godine:
-
Obaveze za neto naknade za prevoz na posao i sa posla 714.466,20 dinara;
-
Obaveze u neto iznosu za socijalnu pomoć 127.368,08 dinara;
-
Obaveze u neto iznosu za isplate na ime službenih putovanja 753.966,82 dinara;
-
Obaveze za prevoz u gradskom saobraćaju 237.894,35 dinara.
Podaci o ostalim ličnim primanjima za period 01.01.-30.12. 2009. godine:
-
Obaveze za neto naknade za prevoz na posao i sa posla 753.512,57 dinara;
-
Obaveze u neto iznosu za socijalnu pomoć 85.799,00 dinara;
-
Obaveze u neto iznosu za isplate na ime službenih putovanja 393.337,90 dinara;
-
Obaveze za prevoz u gradskom saobraćaju 221.824,80 dinara.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
104
13. SREDSTVA RADA SEKRETARIJATA
Podaci o pokretnim i nepokretnim stvarima koje predstavljaju imovinu Pokrajinskog
sekretarijata za privredu, kao i druga materijalna sredstva koje Sekretarijat koristi kao
osnovu medjunarodne i druge saradnje i pomoći, kao i podaci o imovini koju Sekretarijat
koristi po drugom osnovu su dati u vidu PDF dokumenta kome se pristupa putem
navedenog linka:
14. NOSAČI INFORMACIJA
14.1. Način čuvanja nosača informacija
U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu podaci i informacije se skladište u
štampanoj formi, u elektronskoj formi, kao i na prenosivim memorijama (kompakt
diskovi, fleš memorije, diskete). Podaci se čuvaju u arhivi, u službenim prostorijama
pod ključem, u ormarima za spise, u fiokama radnih stolova pod ključem, u
registratorima, fasciklama i kovertama. Individualne fleš memorije se nalaze kod
svakog službenika Sekretarijata ponaosob.
15. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA SEKRETARIJAT OMOGUĆAVA PRISTUP
Sve informacije iz delokruga rada Pokrajinskog sekretarijata za privredu su
dostupne i na raspolaganju na uvid, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja (,,Sl. glasnik RS'', broj 120/04, 54/07, 104/09 i
36/10).
16. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Lice koje potražuje informacije od Pokrajinskog sekretarijata za privredu je u
obavezi da popuni obrazac za pristup informaciji od javnog značaja i isti uputi
Sekretarijatu na dalje razmatranje i obradu.
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja je takodje postavljen i na
sledećem vebsajtu: http://www.poverenik.rs/index.php/yu/formulari-di.html sa koga se
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
105
datoteka može direktno preuzeti.
Pokrajinskom sekretarijatu za privredu je neophodno dostaviti Zahtev za
pristup informaciji od javnog značaja putem pošte na sledeću adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad;
................................................................................................................................................
naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje
ZAHTEV
za pristup informaciji od javnog značaja
Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa
zahtevam:*
 obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
 uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
 kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
 dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**
 poštom
 elektronskom poštom
 faksom
 na drugi način:***_________________________________________
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije)
____________________________________
Tražilac informacije/Ime i prezime
U ________________,
____________________________________
adresa
dana______201__ godine
____________________________________
drugi podaci za kontakt
___________________________________
Potpis
__________________________________________
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
106
* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.
*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate.
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja može podneti svako fizičko ili
pravno lice, a sam Zahtev mora sadržati sledeće informacije o potražiocu:
Ime i prezime tražioca,
Adresu tražioca,
Kontakt podatke tražioca i
Svojeručni potpis.
U samom Zahtevu se ne mora navesti razlog traženja informacije.
Informacije iz delokruga Pokrajinskog sekretarijata za privredu se mogu dobiti
na uvid.
Sekretarijat može da naplati isključivo troškove umnožavanja i upućivanja
kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju i koliko troškovi umnožavanja iznose.
Sekretarijat je dužan da postupi po zahtevu bez odlaganja, a najduže u roku od
48 sati, 15 dana ili do 40 dana, u zavisnosti od vrste tražene informacije.
Sekretarijat je obavezan da omogući pristup informaciji ili da donese rešenje
kojim se zahtev odbija iz razloga koji su odredjeni Zakonom.
Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni
postupak protiv rešenja Sekretarijata, kao i u slučaju da Sekretarijat ne udovolji
zahtevu i ne donese rešenje kojim se zahtev odbija.
Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni
postupak, protiv zaključka kojim se zahtev tražioca informacije od javnog značaja
odbacuje kao neuredan.
Žalba protiv odluke organa državne vlasti je takodje postavljena i na sledećem
vebsajtu: http://www.poverenik.rs/index.php/yu/formulari-di.html sa koga se datoteka
može direktno preuzeti.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
107
ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJOM JE
ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI
Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa za poštu: Beograd, Nemanjina 22-26
ŽALBA
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)
protiv rešenja-zaključka
(..............................................................................................................................................)
(naziv organa koji je doneo odluku)
Broj.................................... od ............................... godine.
Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaključkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa
elementima odluke) , suprotno zakonu, odbijen-odbačen je moj zahtev koji sam podneo/la-uputio/la
dana ............... godine i tako mi uskraćeno-onemogućeno ostvarivanje ustavnog i zakonskog prava na
slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Odluku pobijam u celosti, odnosno u delu
kojim.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.. jer nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu, poništi odluka
prvostepenog organa i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ma.
Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrdjenom u članu 22. st. 1. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
.....................................................................
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
U ............................................,
.....................................................................
adresa
dana ............201... godine
....................................................................
drugi podaci za kontakt
.................................................................
potpis
•
•
Napomena:
U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji
je odluku doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je
nezadovoljan odlukom, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom
obrascu, dodatno obrazloženje može posebno priložiti.
Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju organu kao i
kopiju odluke organa koja se osporava žalbom.
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
108
Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду Ажурирано са 01. 08. 2011.
Download

1 Покрајински секретаријат за привреду – Информатор о раду