„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
KONGRES I KATEGORIJE ZDRAVSTVENIH
RADNIKA SRBIJE
„Harmonija različitosti...izaberi i dođi“
P O K R O V I T E LJ
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
ORGANIZACIJU I RAD KONGRESA POMOGLA KOMORA
MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
OGRANAK BEOGRAD
Palmotićeva br.16a
11000 Beograd
Zlatibor,
22.10-26.10.2014 god.
1
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
2
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE
I KATEGORIJE
( 22.10-26.10.2014god. )
Akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije u
januarskom roku 2014. godine (153-02-3934/20) Akreditacioni
broj: D-1-465/14 bodovan je sa sledećim bodovima:
13 bodova –predavači po pozivu
11 bodova, autori radova - usmena prezentacija
9 bodova, autori radova - poster prezetacije
7 bodova, pasivni učesnik tokom celog Kongresa
Zainteresovani učesnici Kongresa mogu tokom Kongresa
pristupiti našem ON LINE portalu i rešavati jedan od šest
ponuđenih testova, koji su akreditovani od strane Zdravstvenog
saveta i svaki nosi po 10 bodova.Testovi su dostupni
kontinuirano 24 sata
3
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
“Prolaznost i različitost,
daju smisao svemu,
na našoj planeti”
Mahatma Gandi
Poštovane koleginice i kolege,
Različitost podrazumeva stvaranje okruženja i prakse koja koristi
organizaciji/ustanovi i onima koji rade u njoj ili sa njom. Svesni smo da
poseban naglasak treba staviti na činjenicu da se ljudi razlikuju po mnogo
čemu. Razumevanje, vrednovanje i upravljanje tim razlikama mogu dovesti do
većeg stepena vašeg učešća što može pozitivno uticati na lični, timski i uspeh
cele organizacije/ustanove.Omogućiti jednakost mogućnosti koja podrazumeva
da tretman svih ljudi bude pravedan i bez predrasuda, i da se na radnom mestu
i društvu uopšte stvaraju uslovi koji podstiču i vrednuju različitost i promovišu
dostojanstvo. Mi u Savezu stvaramo prilike da ljudi gradi poverenje među
sobom. Naš rad podrazumeva izgradnju odnosa s ljudima koje dolaze iz
različitih sredina . Stoga različitost i promocija jednakih mogućnosti
predstavljaju suštinski deo našeg rada.Tamo gde se različitost ne priznaje i ne
ceni, nema ni jednakih mogućnosti za sve. I ovaj Kongres je prilika da
upoznajući druge ljude, razumevajući drugačije vrednovanje stvarnosti
postajemo bogatiji. Mi na taj način bolje razumemo, do tada nam, različite
ljude ,ali takođe bolje razumemo i sebe. Prihvatanje i razumevanje različitosti
temelj je kvalitetnije komunikacije i života .Naše bogatstvo se nalazi se u toj
različitosti.
Ovo su samo neki od dobrih razloga da dođete.
Vidimo se na Zlatiboru !
Predsednica Saveza
Mr sci med Radmila Nešić
4
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
POČASNI ODBOR
Ass. dr sc. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. dr sci,Berislav Vekić, državnin sekretar, Ministarstvo zdravlja Srbije
Doc dr sci, Vicko Ferenc, državnin sekretar, Ministarstvo zdravlja Srbije
Vss Radmila Ugrica, direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih
tehničara Srbije
Vss, Ružica Nikolić, predsednik IO Ogranak Komore Beograd
Dipl med.sestra Darinka Klemenc,predsednica Zbornice zdravstvene i
babičke nege Slovenije
Vms.Vesna Raosavljević, predsednik NVO Republike Crne Gore
Vms.Velka Gavrovska-Lukić,predsednica Asocijacije medicinskih sestarababica Makedonije
Prof Anđelka Lazarević, direktor Visoke škole za zdravstvene strukovne
studije, Beograd
Prof.dr. Tatjana Marinković, Visoka zdravstvena sanitarna škola
strukovnih studija “Visan”, Beograd
Prof dr Tatjana Simović, direktor Visoke škole za zdravstvene strukovne
studije Ćuprija
Dr Radenko Stjepić,direktor Visoke medicinske škole Prijedor
Doc dr Milorad Jerkan, spec. sportske medicine,direktor DZ Niš
Prof dr sci Nebojša Arsenijević, direktor KC Kragujevac
Dr Nebojša Dimitrijević,spec sportske medicine, direktor OB Leskovac
Dr Uranija Petrović,direktor Doma zdravlja Kuršumlija
Dr Milan Ivanović, direktor Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica
Dr Miloš Samardžić,direktor DZ Pozarevac
Dipl. ph Dragan Vujadinović, direktor službe za farmaceutsku delatnost i
snabdevanje,KCS Beograd.
Vss Dragica Ćurčić,predsednica Sindikata med. sestara-tehn. Srbije
Mg pharm. Jasminka Bjeletić, direktor„Apoteka“ Beograd
Prim dr Miloš Božović, direktor Zdravstvenog centra Užice
DrJelena Raković-Radivojčević, direktor Opšte bolnice Užice
Dr Slavka Mitričević, direktor Doma zdravlja Užice
G-din Vojislav Janić, direktor hotela „Palisad“ Zlatibor, počasni član
G-dja Višnja Ivković,penzioner,jedna od Predsednika sekcija Saveza Srbije
5
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
ORGANIZACIONI ODBOR
PREDSEDNIK: Radmila Nešić, Beograd
POTPREDSEDNIK: Gordana Savić, Kosovska Mitrovica
SEKRETAR: Zorka Momčilović, Kikinda
ČLANOVI:
Ivana Stoisavljević, Kosovska Mitrovica
Ljiljana Stanković, Vranje
Lidija Zlatanović-Đunić, Pirot
Snežana Malešević, Prokuplje
Mića Stanković, Boljevac
Milonja Šoškić, Majdanpek
Vesna Jocić, Niš
Dragica Milenković, Jagodina
Radmila Brkić, Vrnjačka Banja
Slavica Erčić, Beograd
Verica Vujčić,Topola
Zorica Popović, Beograd
Zorica Trajković, Beograd
Radenka Čiraković, Loznica
Branko Ilić, Užice
Dragan Aleksić,Trstenik
Ana Pavlović, Beograd
Miomir Ojdanić, Užice
Ljiljana Vasiljević,Požarevac
Dragana Obradović,Kragujevac
NAUČNO STRUČNI ODBOR
Dušanka Dobrašinović, Vms,dip defek-spec pedagog,predsednik Naučno
stručnog odbora Saveza, Beograd
Vmt,Goran Mošić,.predsednik Društva medicinskih sestara,tehničara i
babica, Beograd
Ljubiša Knežević, predsednik Društva dijetetičara nutricionista,Beograd
Miloš Lukić, predsednik Društva inženjera i sanitarnih tehničara, Sremska
Mitrovica
Vzt,Slobodan Pešut,predsednik Društva zubnih tehničara,Beograd
6
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Jelica Perović,med lab tehnol, predsednik Društva labaratorijskih tehnologa i
tehničara, Beograd
Goran Dimitrijević,Vrt, predsednik Društva radioloških tehničara,Leskovac
Vesna Isaković,Ft, predsednik Društva farmaceutskih tehničara, Beograd
Časlav Bukomirović,Viši fizioterapeut, predsednik Društva fizioradnih terapeuta,
Beograd
Prof dr sci Dragan Delić, Medicinski Fakultet, Beograd
Prof drsci Tomislav Sedmak, psihijatar,Beograd
Prim dr Živorad Jovanović, oftalmolog, zamenik direktora Opšte bolnice Stefan
Visoki,Smed. Palanka
Prof dr Anđelka Lazarević,direktor Visoke zdravstvene škole strukovnih i
studija,Beograd
Prim Dr Zoran Panajotović,Sektor za inspekcije poslove Ministarstva zdravlja
Srbije
Prof dr sci Aleksandar Dimitrijević,Filozofski fakultet-katedra za psihologiju,
Beograd
Мag farm,spec Vukica Kocić,Adocc farmacija,Beograd
Prof dr sci stom,Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet,Beograd
TEHNIČKI ODBOR:
Goran Todić, Šabac, koordinator
Jovica Pap, Beograd
Goran Stamenković, Leskovac
Ivan Simović, Užice
Aleksandar Veljković, Užice
Duško Dabić, Užice
Željko Jablanović, Despotovac
Vladimir Nešić, Beograd
RECEPCIJA ORGANIZATORA
Informacije, podela kotizacionog materijala, ID kartice učesnika, overa
putnih naloga, prevoza učesnika, izdavanje računa, marketing
Slavica Ilić, službenik Saveza, Beograd
Saša Bašović, Beograd
MARKETING SAVEZA:
Vesna Isaković,Beograd
Tanja Kajalić,Beograd
7
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
KONGRESNA SALA „SRBIJA“
Sreda, 22. oktobar 2014. godine u 17h
SVEČANO OTVARANJE
Kongresa zdravstvenih radnika I kategorije
POZDRAVNA REČ GOSTIMA
Mr sci med Radmila Nešić
OTVARANJE
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
PLENARNI RAD ZA SVE PROFILE
Kongresna sala „S r b i j a“
Sreda, 22. oktobar 2014. godine 1730h
„MOŽEMO LI BITI TOLERANTNIJI?“
Dr Zoran Ilić, psihijatar-psihoterapeut , Beograd
KULTURNO UMETNIČKI PROGRAM
Foaje hotela „Palisad“- 2000h
8
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
RASPORED STRUČNOG RADA
Sreda, 22.10.2014 god.
Sreda 22.10.2014.g.
1700h-1730h
1730h-2030h
Kongresni centar
„Srbija“
SVEČANO OTVARANJE
KONGRESA
PLENARNA TEMATIKA ZA
SVE PROFILE
Četvrtak, 23.10.2014.g.
Četvrtak,23.10.2014.g.
„Palisad“
Sala I
0900h
1000h
„Palisad“
Sala II
1000h
„Palisad“
Mala Sala
1000h
„Palisad“
TV sala
1600h
„Palisad“
Sala I
9
PLENUM DRUŠTVA
MEDICINSKIH SESTARA
-TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
Društvo farmaceutskih
tehničara Srbije
Društvo laboratorijskih
tehnologa i tehničara Srbije
Društvo sanitarnih tehničara i
inženjera Srbije
FORUM
Društva fizio i radnih
terapeuta i DMSTBS –
Sekcija rehabilitacije i
reumatologije sa neurologijom
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
1600h
1600h
„Palisad“
TV Sala
DMSTBS
Sekcija psihijatrije
„Palisad“
Sala II
DMSTBS
Sekcija onkologije
Sekcija infektologije sa
dermatovenerologijom
Sekcija studenata – okrugli sto
„Palisad“
Sala III
1600h
DMSTBS
Sekcija kućnog lečenja i
gerontologije
Sekcija penzionisanih
medicinskih sestara - tehničara
Petak, 24.10.2014.g.
Petak, 24.10. .2014
„Palisad“Foaje
1000 h
0900 h
„Palisad“
Sala I
0900 h
„Palisad“
Sala II
„Palisad“
Sala III
„Palisad“
Mala Sala
„Palisad“
TV Sala
0900 h
1000 h
1000 h
1500h
„Palisad“
10
Društvo farmaceutskih
tehničara –
Poster prezentacija
DMSTBS
Sekcija hirurških grana i
Sekcija endoskopije
DMSTBS
Sekcija patronaže
DMSTBS
Sekcija pedijatrije
Društvo laboratorijskih
tehnologa i tehničara Srbije
Društvo sanitarnih tehničara i
inženjera Srbije
DMSTBS
Sekcija opšte medicine sa
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Sala I
1500 h
Palisad“
Sala II
1500 h
„Palisad“
Sala III
1500 h
„Palisad“
TV Sala
1500h
„Palisad“
Mala sala
Subota, 25.10.2014.g.
11
medicinom rada
DMSTBS
Sekcija urgentne medicine
Sekcija anestezije i reanimacije
sa intenzivnom negom
Sekcija endoskopije –
okrugli sto
FORUM
Društva dijetetičara
nutriconista Srbije i DMSTBS
– Sekcija studenata Srbije –
Edukativni seminari
Društvo radioloških tehničara
Srbije
prezentacija radova
DMSTBS
Sekcija babica
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Subota, 25.10.2014
„Palisad“
Sala I
DMSTBS
Sekcija internističkih grana
„Palisad“
TV sala
Društvo farmaceutskih
tehničara Srbije
0900 h
„Palisad“
Sala II
FORUM
Društva zubnih tehničara
Srbije i DMSTBS
Sekcija stomatologije
Sekcija oftalmologije
1000 h
„Palisad“
Sala III
Društvo dijetetičaranutricionista Srbije –
prezentacije radova
00
09 h
1000 h
„Palisad“
Sala III
Društvo sanitarnih
tehničara i inženjera Srbije
Koordinacioni odbor
„Palisad“
Mala sala
Društva laboratorijskih
tehnologa i tehničara Srbije
14 h
„Palisad“
TV Sala
Društvo radioloških
tehničara Srbije –
Edukativni seminar
1400 h
„Palisad“
Sala II
00
15 h
1000 h
00
12
DMSTBS
Sekcija instrumentara i
sestara na sterilizaciji
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Nedelja, 26.10.2014.godine
Nedelja,26.10.2014.g.
„Palisad“
Mala sala
ZATVARANJE
Kongresa
Zaključci
„Palisad“
Kamin sala
Sečenje Slavskog Kolača
Domaćin Slave Sv.Petka
Bukumirović Časlav
Savez zdrav.radniaka
Toplice-Prokuplje
0900čas.
Nedelja,26.10.2014.g.
1000čas.
13
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
STRUČNI PROGRAM
22.10-26.10.2014 godine
Sreda, 22. oktobar 2014.g.
17 30h
Kongresna sala „Srbija“
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
Tatjana Dinić,Gornja Toponica
Jasana Ristić,Beograd
Dragica Milenković, Jagodina
Jadranka Kosijer,Požarevac
Goran Dimitrijević,Leskovac
„MOŽEMO LI BITI TOLERANTNIJI?“
Dr Zoran Ilić , psihijatar-psihoterapeut ; Beograd
DISKUSIJA
PLENARNI ZAKLJUČCI
14
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I
BABICA SRBIJE
Goran Mošić, predsednik, Beograd
Mirjana Blanuša, potpredsednik, Beograd
Ana Obrenović, sekretar,Užice
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
Jelena Živković , predsednik , Niš
Jelena Pantović, potpredsednik -Prokuplje
Željko Jablanović, sekretar - Despotovac
SEKCIJA ONKOLOGIJE
Biljana Saveljić, predsednik – Užice
Grozdana Stoiljković, potpredsednik – Sm.Palanka
Zorica Popović, sekretar – Beograd
SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
Vesna Kodžopeljić, predsednik – Beograd
Jelena Miladinović, potpredsednik- Prokuplje
Snežana Vavić, sekretar- S. Palanka
SEKCIJA INFEKTOLOGIJE SA DERMATO-VENEROLOGIJOM
Jelena Nikolić, predsednik – Beograd
Mirjana Blanuša, potpredsednik- Beograd
Vesna Havran, sekretar- Beograd
SEKCIJA BABICA
Dragana Borojević, predsednik- Šabac
Maja Đorđević, potpredsednik –Vranje
Aleksandra Stojković, Leskovac
SEKCIJA ANESTEZIJE I INTENZIVNIH NEGA
Dušan Jovičić, predsednik- Beograd
Branko Đorić, potpredsednik –Leskovac
Miodrag Živkić, sekretar – Knjaževac
15
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
SEKCIJA OFTALMOLOGIJE
Jadranka Adamović, predsednik- Smederevska Palanka
Mirjana Ristić, potpredsednik- Niš
Daliborka Sedlarević, sekretar- Smederevska Palanka
SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA
Boban Mitrović, predsednik- Leskovac
Silvana Atanasijević, sekretar- Knjaževac
SEKCIJA ENDOSKOPIJE
Milica Dejanović, predsednik - Beograd
Valentina Nikolić, potpredsednik - Leskovac
Snežana Karanović, sekretar - Kikinda
SEKCIJA STUDENATA
Vladimir Nešić, predsednik - Visan - Beograd
Bojana Ugljevarević, potpredsednik- Visan - Beograd
Danka Babić, sekretar - Beograd
SEKCIJA STOMATOLOGIJE
Gabriela Simić, predsednik - Kragujevac
Irena Mitrović, potpredsednik - Beograd
Slavica Nikolić, sekretar - Smederevska Palanka
SEKCIJA REHABILITACIJE I NEUROLOGIJE
Dušica Dokmanović, predsednik - Niška banja
Petar Bojković, potpredsednik- Vranje
Dragan Šurlan, sekretar -Kragujevac
SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA
Goran Mošić, predsednik - Beograd
Milanka Lekić, potpredsednik - Užice
Milica Krljar, sekreta r- Beograd
SEKCIJA PSIHIJATRIJE
Tatjana Dinić, predsednik - G. Toponica
16
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Slavica Savić, potpredsednik - Valjevo
Dobrila Janković, sekretar - G.Toponica
SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA
Jelena Antić, predsednik,vd. – Knjaževac
Jadranka Kosijer, potpredsednik,Požarevac
Saša Lekić, sekretar- S. Palanka
SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
Slavica Filipović, predsednik - Valjevo
Bojana Mladenović, potpredsednik -Leskovac
Dijana Petaković, sekretar- Užice
SEKCIJA PEDIJATRIJE
Valentina Milošević, predsednik- Beograd
Marija Todorov, potpredsednik - Prokuplje
Sandra Miladinović, sekretar- Beograd
SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA SA GERONTOLOGIJOM
Jasna Ristić, predsednik - Beograd
Tanja Pleskonjić, potpredsednik - Beograd
Mila Đokić, sekretar - Kuršumlija
SEKCIJA PENZIONISANIH MEDICINSKIH SESTARA I
TEHNIČARA
Ljiljana Stanković ,predsednik - Vranje
Svetlana Štulović, potpredsednik- Beograd
Dobrila Petrović, sekretar- Beograd
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Vesna Isaković,Beograd
POTPREDSEDNIK: Draško Tašković,Bujanovac
SEKRETAR: Tanja Kajalić,Beograd
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNOLOGA I TEHNIČARA
SRBIJE
17
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
PREDSEDNIK: Jelica Perović, Beograd
POTPREDSEDNIK: Goran Stamenković, Leskovac
SEKRETAR: Anđelka Petronić, Šabac
Sekcije:
Biohemijska, predsednik : Vladan Jerinić, Beograd
Histopatološka , predsednik: Biljana Lazarević, Beograd
Mikrobiološka , predsednik : Dragica Milenković, Jagodina
DRUŠTVO SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Miloš Lukić, Sremska Mitrovica
POTPREDSEDNIK: Mirjana Veljković, Beograd
SEKRETAR: Dragana Čorokalo, Beograd
DRUŠTVO DIJETETIČARA – NUTRICIONISTA
PREDSEDNIK: Ljubiša Knežević, Beograd
POTPREDSEDNIK: Vesna Stojanović, Leskovac
SEKRETAR: Đurđica Dobrić-Tepavac, Indjija
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK :Goran Dimitrijević, Leskovac
POTPREDSEDNIK: Goran Todić, Šabac
SEKRETAR: Petar Miražić, Beograd
DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK :Slobodan Pešut, Beograd
POTPREDSEDNIK: Dragan Aleksić, Trstenik
SEKRETAR: Duško Stojanović, Beograd
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
PREDSEDNIK: Časlav Bukumirović, Prokuplje
POTPREDSEDNIK: Marijana Ećim, Beograd
SEKRETAR:Dragana Radivojević,Loznica
18
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Četvrtak, 23.oktobar 2014.g.
09 00h
„Palisad“ sala I
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA
I BABICA SRBIJE
Nacionalna sestrinska asocijacija(NNA)
Članica:
ICN-a Međunarodnog veća medicinskih sestara sveta
EFN-e Evropske federacije medicinskih sestara
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
Goran Mošić, Beograd
Snežana Malešević, Prokuplje
Mirjana Blanuša, Beograd
Ljiljana Vasiljević, Požarevac
PLENUM
“PROFESIJA MEDICINSKE SESTRE”
VMS Slavica Erčić ; Klinika za infektivne i tropske bolesti Beograd
„VAŽNOST PRIPADNOSTI PROFESIJI“
VSS Zorica Mihajlo ; KBC Zemun
„ŠTA ČINIM DA UNAPREDIM PROFESIJU“
VSS Goran Mošić ; Instutut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“
ZAKLJUČCI PLENARNE SESIJE
19
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
FORUM
DRUŠTVA FIZIO I RADNIH TERAPUETA SRBIJE I
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE – SEKCIJA REHABILITACIJE I REUMATOLOGIJE SA
NEUROLOGIJOM
PREDSEDAVAJUĆI:
Časlav Bukumirović, Prokuplje
Dušica Dokmanović , Niška Banja
Četvrtak 23.Oktobar 2014.g.
1600h
„Palisad“ Sala I
EDUKATIVNI SEMINAR:
„KAKO ŽIVETI SA STRESOM“
Rukovodilac seminara : VFT Anastasija Lukić , VFT Časlav Bukumirović ;
Opšta bolnica „Aleksa Savić“ Prokuplje
PREZENTACIJA RADOVA:
ZNAČAJ TIMSKOG RADA ZA USPEŠNU REHABILITACIJU
PACIJENATA
Dr Snežana Mijatović, Mr sci med Radmila Nešić ; Klinika za
rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Beograd , SUZRS
TORTIKOLIS
Gordana Ivanović ; DZ Niš
LUKSACIJA LAKATNOG ZGLOBA
Predrag Pajić ; DZ „Sveti Đorđe“ Topola
DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA
Tatjana Bokić ; DZ Niš
PRELOMI KIČNEMIH PRŠLJENOVA
Dragovan Vasić ; OB Prokuplje
20
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
REHABILITACIJA I FIZIKALNA TERAPIJA BOLESNIKA SA
POLINEUROPATIJOM
Biljana Mrdaković ; OB Prokuplje
REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON OPERATIVNOG
ZAHVATA NA SRCU
Dušica Dokmanović ; Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“
ŠETNJA I TRČANJE – USLOV DOBROG ZDRAVLJA
Dragana Radivojević , Radenka Ćiraković, Mirjana Živanović ; OB Loznica
PREVENCIJA LIČNOG I EMOCIONALNOG STRESA KOD
NEGOVATELJA OBOLELOG ALCHAJMERA
Dragica Todorović ; OB Šabac
KARPAL TUNEL – PREVENCIJA , DIJAGNOSTIKOVANJE I
LEČENJE
Petar Bojković ; ZC Vranje – Bolnica (neurološko odeljenje)
NAJTRAŽENIJE ZANIMANJE NA SVETU
Željko Vuković ; ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
MULTIPLA SKLEROZA, ŽIVOTNA SPOSOBNOST I
INVALIDTITET
Vesna Raosavljević ; Dom zdravlja Bijelo Polje, Crna Gora
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA PSIHIJATRIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Tatjana Dinić, Gornja Toponica
Četvrtak,23.10.2014.g.
1600h
„Palisad“ TV Sala
OKRUGLI STO:
„PROTOKOL BOLA KOD PACIJENATA SA DEMENCOM“
Rukovodilac: dr Radojka Kobentar,vms,prof. def.,Društvo medicinskih
sestara,babica i zdravstvenih tehničara Ljubljana,Slovenija
ODNOS KAO INSTRUMENT DOBRE SARADNJE IZMEĐU
STUDENTA I MENTORA
21
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Rukovodilac:Slavica Roljić,mag.zdrav.nege, Psihijatrijska klinika
Ljubljana,Slovenija
PREZENTACIJA RADOVA:
KAKO PREPOZNATI NARKOMANA
Zoran Mihajlović,Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
BOLESTI ZAVISNOSTI SVE ČEŠĆI UVOD U PSIHOZU
Violeta Vučković,dr Dragana Aranđelović, Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
NASILJE U PORODICI KAO UZROK MENTALNIH
POREMEĆAJA I POREMEĆAJA PONAŠANJA KOD DECE I
OMLADINE
Dr Dragana Aranđelović,Violeta Vučković, Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
AGROFOBIJA ŽENA ČIJI SU PARTNERI ZAVISNICI OD
ALKOHOLA
Prim dr Tatijana Đalović Kozarov, Specijalna bolnica za psihijatrijske
bolesti Gornja Toponica
MENTALNO ZDRAVLJE I FIZIČKA AKTIVNOST
Tatjana Dinić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
KOMUNIKACIJA MEDICINSKE SESTRE I PACIJENTA
Vesna Milojević, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
REKREATIVNA TERAPIJA U PSIHIJATRIJI
Zoran Danilović,Gordana Popović,Jovana Danilović, Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
POSEBAN TRETMAN PACIJENTA NA PSIHIJATRIJI
Dragan Petrović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
VEŠTINA KOMUNIKACIJE – ASERTIVNOST
Dr Snežana Anakiev, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
OPSESIVNO KOMPULZIVNI POREMEĆAJ
Violeta Milenković, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
STRES,KORONARNE BOLESTI I MENTALNO ZDRAVLJE
22
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Dobrila Janković, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
HIPNOTERAPIJA
Vanja Nešić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
ANTISTRES PLAN
Siniša Nešić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
EMOCIJE KAO JEDAN OD POKRETAČA MORALNOG
PONAŠANJA ČOVEKA
Violeta A.Kostić,Zorana Kostić,Nataša Jovanović, Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
Ljiljana Jovičić,Dipl,defektolog specijalista rehabilitacije i socio terapije,
Skupština opštine Novi Beograd, Visoka zdravstvena strukovna škola
Beograd
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA ONKOLOGIJE
SEKCIJA INFEKTOLOGIJE SA DERMATOVENEROLOGIJOM
SEKCIJA STUDENATA
PREDSEDAVAJUĆI:
Biljana Saveljić, Užice
Jelena Nikolić, Beograd
Vladimir Nešić, Beograd
Četvrtak,23.Oktobar 2014.g.
1600h
“Palisad” Sala II
EDUKATIVNI SEMINAR :
„PROMOCIJA ZDRAVLJA I ONKOLOGIJA“
Rukovodilac seminara : Dr Velimir Knežević ; Opšta bolnica Užice
OKRUGLI STO :
„INFEKTIVNI AGENS – UZROK I POSLEDICA OBOLJENJA U
SAVREMENOJ MEDICINI“
23
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Moderator : Svetlana Obradović, Klinika za infektivne i tropske bolesti
Beograd
„PREKANCEROZNE PROMENE KOŽE I SLUZOKOŽE“
Moderator : Dr Sanja Perić, Dom zdravlja Niš
„LEČENJE KARCINOMA DOJKE“
Moderator : Dr sci Stevan Jokić,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
PREZENTACIJA RADOVA:
SAMOPREGLED DOJKI
Biljana Saveljić,OB Užice
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DOJKE
Vukadin Petrović, Stana Mijović, Katarina Aleksić, Katarina Zdravić, KC
Kragujevac
MEDICINSKA SESTRA U PREVENCIJI RAKA DEBELOG CREVA
Zorica Popović, SUZR Beograd
SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD NEPOVOLJNIH EFEKATA
HEMIOTERAPIJE
Tatjana Maksimović, Dragan Dišić, Svetlana Savatić ; DZ Loznica
PREVENCIJA KARCINOMA KOŽE
Mirjana Blanuša, Gradski zavod za kožne i venerične bolesti Beograd
ANATOMSKI PRINCIPI LIMFNE DRENAŽE KOD
PSEUDOMEMBRANOZNOG KOLITISA
Dr Natalia Solovjova,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
BESNILO
Maja Todorović,Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd
PISMENOŠĆU DO ZDRAVLJA
Mr sci med Milena Maričić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Beograd
HEPATOTROPNI VIRUSI I MALIGNITET JETRE
Jelena Nikolić, Klinika za infektivne i tropske bolesti Beograd
POSTER PREZENTACIJA :
KOMUNIKACIJA
Nataša Gašpar, Klinika za onkologiju UB KC Banja Luka
24
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
SEKCIJA PENZIONISANIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
PREDSEDAVAJUĆI:
Jasna Ristić,Beograd
Ljiljana Stanković,Vranje
Četvrtak,23 Oktobar 2014.g.
1600h
„Palisad“ sala III
OKRUGLI STO :
„FAKTORI RIZIKA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI (LEČENJE
U KUĆNIM USLOVIMA)“
Moderator : Prim. dr sci med. Milanka Petković Košćal ; Dom zdravlja „Stari
grad“ Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
DEMENTNOST KOD STARIH LICA – NEGA I KOMUNIKACIJA
Marija Petrović, ZC Zaječar
NEGA OBOLELIH OD ALCHAJMEROVE BOLESTI U KUĆNIM
USLOVIMA
Marija Kostić , DZ Pirot
PRAVILNA ISHRANA KOD STARIH OSOBA – KAO USLOV ZA DOBAR
KVALITET ŽIVOTA
Snežana Jocić , ZC Zaječar
OSNOVA SAMOKONTROLE PACIJENATA OBOLELIH OD DIJABETA
U KUĆNIM USLOVIMA – MEDICINSKI TEHNIČAR VODI BRIGU O
PACIJENTU“
Goran Tomić , DZ Ćuprija
KOLOSTOMA – ŠANSA ZA NOVI POČETAK
Danijela Tomašević , DZ Užice
UJED ZMIJE – ŠTA ČINITI?
25
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Verica Čarapić ,DZ Kuršumlija
TERAPIJA CA (KALCIJUMA) – PREVENCIJA GRČEVA
Gordana Ristić, Tanja Maksimović, Ljiljana Filipović, DZ Loznica
NEGA USNE DUPLJE
Milena Vasiljević Dramićanin, OB Prokuplje
DEPRESIJA, BOLEST SAVREMENOG DOBA I NEGA BOLESNIKA U
KUĆNIM USLOVIMA
Mila Đokić, DZ Kuršumlija
PREVENCIJA ZAMORA I PREMORA MEDICINSKIH SESTARA I
TEHNIČARA
Vesna Ahmić, DZ Prokuplje
PRIHVATITI KAKO?
Marija Todorov, Niš
LJUBAZNOST LEČI
Dragica Cvetković Karapandžić, DZ Vranje
PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE
Mikica Petrović,DZ Smed. Palanka
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
POZIVA SVE UČESNIKE KONGRESA NA PROMOCIJU
SVETSKOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE
24.10.2014 GOD
26
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
27
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
28
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA I
SEKCIJA ENDOSKOPIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Goran Mošić, Beograd
Milica Dejanović, Beograd
Petak,24.0ktobar 2014.g.
09h
„Palisad“ Sala I
OKRUGLI STO:
„TIPOVI, INDIKACIJE I HIRURŠKA TEHNIKA IZVOĐENJA
KOLOSTOME U DIGESTIVNOJ HIRURGIJI“
Moderator : Dr Dragan Krstić, OB Leskovac
„PREOPERATIVNA PRIPREMA PACIJENATA KOD
KOLOREKTALNOG KARCINOMA SA IZVOĐENJEM
KOLOSTOME“
Moderator : VMS Marija Grujić ; OB Leskovac
„POSTOPERATIVNA NEGA PACIJENATA OPERISANIH OD
KOLOREKTALNOG KARCINOMA SA IZVEDENOM
KOLOSTOMOM““
Moderator: VST Nebojša Jovanović,OB Leskovac
SESIJA ABDOMINALNE HIRURGIJE
KONCEPT ZDRAVSTVENE NEGE PACIJENATA SA
KOLOREKTALNIM KARCINOMOM
Živka Madžić, Vesna Lučić, Daliborka Pešić , Dragana Bogdanović,
Udruženje stoma sestara Srbije
REZULTATI ISTRAŽIVANJA KOLOREKTALNOG SKRININGA U
KC KRAGUJEVAC
Marija Petrović,KC Kragujevac
29
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
SKRINING KOLOREKTALNOG KARCINOMA U KC
KRAGUJEVAC
Jagoš Radović, KC Kragujevac
SIMPTOMI I LEČENJE RAKA DEBELOG CREVA – SESTRINSKE
INTERVENCIJE
Dragana Terzić, OB Ćuprija
PREOPERATIVNA PRIPREMA PACIJENATA OBOLELIH OD
KARCINOMA DEBELOG CREVA
M. Erović, M. Gošović,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
MINIMALNO INVANZIVNE OPERACIJE
Slađana Krstić,KBC Zemun
SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREOPERATIVNOJ PRIPREMI
I POSTOPERATIVNOJ NEZI BOLESNIKA KOD
LAPARASKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE
Ivana Petrović ,KC Kragujevac
SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD NADRAŽAJNOG
PERITONEUMA USLED ABDOMENSKOG KRVARENJA
Dejana Otić,Eleonora Sabo, Aleksandra Jockov, Institut za zdravstvenu
zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad
PREVENCIJA RANIH KOMPLIKACIJA KOD ABDOMINALNE
HISTEREKTOMIJE – SESTRINSKI APSEKT
Marija Gošović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
CEFALIČNA DUODENOPANKREATEKTOMIJA- WHIPPLE
Zorica Maričić,KC Kragujevac
SESTRINSKE INTERVENCIJE U NEZI BOLESNIKA SA
GASTROSTOMOM
Emina Nedeljković,KC Kragujevac
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEZI I LEČENJU OBOLELOG
OD PANKREATITISA
Marina Marković,KC Kragujevac
SESTRINSKE PROCEDURE U LEČENJU PACIJENATA KOD
APENDICITISA
Nenad Nikić,KC Kragujevac
SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIJENATA U
ABDOMINALNOJ HIRURGIJI
Marina Stanković, Branko Dragović, Svetlana Kokanović,OB Loznica
30
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
MERE PREVENCIJE I ŠIRENJA INFEKCIJE CLOSTRIDIUM
DIFFICILE
Milanka Lekić,Opšta bolnica Užice
SESIJA KARDIOVASKULARNO-TORAKALNE HIRURGIJE
PREOPERATIVNA PRIPREMA PACIJENATA ZA OPERACIJU
Katarina Nikolić, KC Kragujevac
DOBRA PSIHIČKA PRIPREMA – BRŽI OPORAVAK OD
OPERATIVNE TRAUME
Dalibor Aksić ,IKVB „Dedinje“Beograd
SESTRINSKE INTERVENCIJE U NEZI BOLESNIKA SA
PNEUMOTORAKSOM
Jelena Lolin, KC Kragujevac
TERAPIJA NEGATIVNIM PRITISKOM U KARDIOHIRURGIJI
Biljana Polić,IKVB „Dedinje“Beograd
KORELACIJA HEMODINAMSKIH PARAMETARA I
SUBJEKTIVNA PROCENA ZDRAVSTVENOG STANJA KOD
PACIJENATA SA AKUTNOM SRČANOM INSUFICIJENCIJOM
Zlatka Marinković, IKVB „Dedinje“Beograd
ENDOVASKULARNI TRETMAN ANEURIZME AORTE
Borka Bjedov, Dragica Marjanović ,IKVB „Dedinje“Beograd
NUTRITIVNA POTPORA U KARDIOVASKULARNOJ HIRURGIJI
Jelena Vukašinović,IKVB „Dedinje“Beograd
SESTRINSKE INTERVENCIJE U POSTOPERATIVNOM PERIODU
Milanka Jovičić, Zorica Lazarević, Branko Dragojević, OB Loznica
PRIMENA KRVI I DERIVATA KRVI U HIRURŠKOJ PRAKSI –
SESTRINSKE INTERVENCIJE
Zorica Marić, Milanka Lekić, OB Užice
POSTOPERATIVNO PRAĆENJE I SESTRINSKE INTERVENCIJE
KOD PACIJENATA NAKON TOTALNE TIREOIDEKTOMIJE
Irena Becin,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd
SESIJA OTORINOLARINGOLOGIJE I ORTOPEDIJE SA
TRAUMATOLOGIJOM
STARNA TIJELA U OTORINOLARINGOLOGIJI
Spomenka Hotilovac ,Klinka za bolesti uha, grla i nosa, UB KC Banja Luka
31
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U EKSTARKCIJI STRANIH TELA
ORL REGIJE
Mirjana Mišković , Mirjana Milovanović, Sandra Pejčinović,KBC Zemun
PROBLEMI BOLESNIKA SA OTOSKLEROZOM
Negra Terzić, Božidar Jakovljević, Goran Stojanović ; Visoka zdravstvena
škola strukovnih studija Beograd
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U LIJEČENJU I NJEZI
PACIJENATA SA UGRAĐENOM SPOLJNOM FIKSACIJOM
Sretenka Stojčinović, JZU Bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj
PRELOM KLJUČNE KOSTI I KOLAPS KAO PROPRATNI
FENOMEN
Dejan Rašković, KC Kragujevac
OSTEOPOROZA I OSTEOPOROTIČNE FAKTURE
Gordana Savić,Ivana Stoisavljeviž,Anica Kovač,Slavica Miletić,Zdravstveni
centar Kosovska Mitrovica
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
PREDSEDAVAJUĆI:
Slavica Filipović, Valjevo
Petak, 24. Oktobar 2014 g.
09h
„Palisad“ sala II
OKRUGLI STO :
„OSNOVNI PRINCIPI ISHRANE ODOJČETA“
Rukovodilac: Prim dr sci med Marija Mladenović , Zdravstveni centar
Valjevo – Opšta bolnica Valjevo
PREZENTACIJE RADOVA:
PODRŠKA DIJENJA
Igor Snegić,Dom zdravlja Koceljevo
NEDOUMICE I PROBLEMI PRILIKOM DOJENJA
Jadranka Šolić,Dom zdravlja Žabalj
ULOGA PATRONAŽNE SESTRE U PROMOCIJI DOJENJA
32
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Natali Stanković,Dom zdravlja Niš
PROBAVNE SMETNJE KOD NOVOROĐENČETA I ODOJČETA
Dušanka Radovanović,Dom zdravlja Niš
ULOGA PATRONAŽNE SESTRE NA UNAPREĐENJU ZDRAVLJA
PORODILJA
Ljiljana Vasiljević,Dom zdravlja Požarevac
ORALNA HIGIJENA TRUDNICA,PORODILJA I MALE DECE
Olivera Vučković Popov,Dom zdravlja Kikinda
PRIMENA POSEBNOG PROTOKOLA ZA ZAŠTITU DECE OD
ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DECE
Ana Pavlović,Dom zdravlja „Vračar“ Beograd
INTERSEKTORSKA SARADNJA PATRONAŽNE SLUŽBE U
PROCESU ZDRAVSTVENO - VASPITNOG RADA
Slavica Filipović,Dom zdravlja Valjevo
OSNOVNI PRINCIPI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA ŠKOLSKE
DECE I ULOGA PATRONAŽNE SESTRE U SPROVOĐENJU ISTIH
Dijana Petaković,Dom zdravlja Užice
KONFLIKTI NA RADNOM MESTU I KAKO IH REŠITI
Ana Obrenović, Dom zdravlja Užice
POLOŽAJ STARIH NA TERITORIJI OPŠTINE VALJEVO
Milica Ranković,Dom zdravlja Valjevo
DAVALAŠTVO KRVI KAO DEO OPŠTE KULTURE
Predrag Kocić,Dom zdravlja Zaječar
INTERVENCIJE PPS U OKVIRU ZDRAVSTVENOG SEKTORA U
ZBRINJAVANJU EVAKUISANOG STANOVNIŠTVA U TOKU I
POSLE VANREDNE SITUACIJE NASTALE USLED POPLAVA
Snežana Vasić,Dom zdravlja Lazarevac
PATRONAŽNA POSETA DEMENTNOJ OSOBI
Mirjana Gajić,Milica Jovanović,Dom zdravlja Vladimirci
REPRODUKTIVNO ZDRAVLJA
Magdalena Branković,Dom zdravlja Požarevac
POSTER PREZENTACIJA:
PROMOCIJA ZDRAVLJA U ZAJEDNICI
Radmila Brkić,Vrnjačka Banja
33
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
PREDSEDAVAJUĆI:
Valentina Milošević,Beograd
Petak, 24.Oktobar 2014 god.
09h
„Palisad“ Sala III
OKRUGLI STO:
„KAKO POBEDITI STRAH OD BELIH MANTILA KOD NAŠIH
MALIH PACIJENATA“
Moderator : Radmila Baić,KBC Zemun,Beograd
PREZENTACIJE RADOVA:
STERILIZACIJA
Vesna Ivić,Dom zdravlja Prokuplje
MOTIVISANOST MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA KAO
USLOV EFIKASNIJEG RADA
Svetlana Štulović,Beograd
NEGA NOVOROĐENČETA U PORODILIŠTU
Gordana Petrović,Jasmina Popović,Radenka Ćiraković,Opšta bolnica
Loznica
DOJENJE KAO NAJBOLJI VID ISHRANE – ULOGA SESTRE U
SAVETOVALIŠTU ZA NOVOROĐENČAD
Snežana Milićević,Dom zdravlja Niš
DOJENJE – NAJBOLJI IZBOR
Ana Zamboni,Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
HRANA KAO LEK
Tatjana Radosavljević,Dom zdravlja Niš
NEDOSTATAK GVOŽĐA-UZROK ANEMIJE KOD DECE
34
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Valentina Milošević,KBC Zemun,Beograd
WILSONOVA BOLEST
Dragana Krstić,Dom zdravlja Niš
REZULTATI SISTEMATSKIH PREGLEDA ŠKOLSKE DECE U
DIMITROVGRADU
Irena Aleksov,Dom zdravlja Dimitrovgrad
JA SAM ZDRAV I SREĆAN
Dragica Karapandžić-Cvetković,Dom zdravlja Vranje
GOJAZNOST KOD DECE – GDE SU GRANICE ZA POČETAK
LEČENJA
Nataša Mamontov,Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
ALERGIJSKA REAKCIJA KOD DECE
Dušica Vukmirović,Dom zdravlja „Dr Sava Stanojević“ Trstenik
VARIČELA – BOGINJA MODERNOG DOBA
Jelena Držajić,Dom zdravlja Niš
INFEKTIVNA MONONUKLEOZA KOD ŠKOLSKE DECE
Dragana Zekić,Dom zdravlja Niš
AUTIZAM
Vesna Pavlović,Dom zdravlja Trstenik
POSTER PREZENTACIJA:
POMOĆ KOD GRČEVA
Ana Apostolović,Dom zdravlja Trstenik
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA
PREDSEDAVAJUĆI:
Jelena Antić, Knjaževac
Petak, 24. Oktobar 2014 god.
15h
35
„Palisad“ Sala I
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
EDUKATIVNI SEMINAR :
„MASAŽA TELA“
Rukovodilac : Doc. Dr Milorad Jerkan, Dom zdravlja Niš
OKRUGLI STO:
„OSTEOPOROZA U MENOPAUZI I ZNAČAJ PRAVILNE
ISHRANE U SPREČAVANJU NASTANKA“
Rukovodilac :Spec.opšte med. Dr Marija Stojanović,Dom zdravlja Užice
PREZENTACIJE RADOVA:
ZNAČAJ PRAVILNE ISHRANE KOD HRONIČNIH NEZARAZNIH
BOLESTI
Jelena Antić,Dom zdravlja Knjaževac
PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Suzana Đorđević,Dom zdravlja Niš
ZASTUPLJENOST ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U POPULACIJI
I MERE PREVENCIJE
Suzana Stojićević,Dom zdravlja „Miloje Šule Hadžić“ Rača Kragujevačka
DIABETES – KRATKO PODSEĆANJE
Srđan Milenković,Dom zdravlja Prokuplje
NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE I RANE DETEKCIJE
DIJABETESA TIPA II – ULOGA MEDICINSKE SESTRE
TEHNIČARA
Milan Ilić,Dom zdravlja Niš
EDUKACIJA PACIJENATA ZA SAMODAVANJE INSULINA
Snežana Zlatković,Dom zdravlja Niš
PRIMARNA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA
DEBELOG CREVA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE
Sanja Mitić,Dom zdravlja Niš
KOLIKO ZAISTA ZNAMO O HOBP?
Suzana B.Dimitrijević,Dom zdravlja Vranje
KOOPERATIVNOST PACIJENATA OBOLELIH OD HOBP
Jelica Glišić,Dom zdravlja Žabalj
OSTEOPOROZA – TIHA EPIDEMIJA DANAŠNJICE
Violeta Mirković,Dom zdravlja Prokuplje
36
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
IZBOR ADEKVATNOG ZANIMANJA – PROFESIONALNA
ORIJENTACIJA
Vesna Grgurović,Dom zdravlja Šabac
TEŠKOĆE U RADU ZDRAVSTVENIH RADNIKA U
EVIDENTIRANJU PODATAKA
Zoran Nasković,Institut za javno zdravlje Vojvodine,Novi Sad
APSENTIZAM – ZNAČAJ PRIMENE METODOLOŠKIH PRINCIPA
I STATISTIČKIH STANDARDA
Petar Bojanić, Institut za javno zdravlje Vojvodine,Novi Sad
KLINIČKI PUTEVI I ULOGA TIMSKE SESTRE
Mirjana Ješić,Dom zdravlja Užice
PROBLEMI U KOMUNIKACIJI SA BOLESNIKOM I NJEGOVOM
PORODICOM
Danijela Spasić,Dom zdravlja Blace
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA PRUŽENIM U
INTERVENCIJAMA SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ODRASLIH
Goran Jovanović,Dom zdravlja Niš
MEDICINSKA SESTRA U PROMOTIVNIM AKCIJAMA
Jadranka Kosijer,Dom zdravlja Požarevac
SINDROM IZGARANJA NA POSLU (BURNOUT SYNDROM) KOD
MEDICINSKEH SESTARA
Danijela Nešić,Dom zdravlja Niš
STRES – ŠTA POSLE POPLAVA
Verica Vujičić,Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
NASILJE U PORODICI
Violeta Radoičić,Dom zdravlja Niš
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U SPREČAVANJU UPOTREBE
ALKOHOLA KOD MLADIH
Lidija Cakić,Dom zdravlja Leskovac
ULOGA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U SUZBIJANJU
STIGMATIZACIJE HIV+ I OBOLELIH OD AIDS-a
Sanja Marković,Dom zdravlja Leskovac
NADZOR NAD GRIPOM U AP VOJVODINA
Dušan Carević,Ankica Vukas,Nataša Bogdanović,Institut za javno zdravlje
Vojvodine Novi Sad
37
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Valentina Gmitrović; DZ Smederevska Palanka
POSTER PREZENTACIJA:
ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD DIJABETESA
Milka Mirnić,Dom zdravlja Banja Luka,Republika Srpska
ETIČKI PROFIL MEDICINSKE SESTRE
Jasminka Granulić,Dom zdravlja Banja Luka,Republika Srpska
SESTRINSKA DOKUMENTACIJA
Petrijana Kajkut, Dom zdravlja Banja Luka,Republika Srpska
KOMUNIKACIJA – KLJUČ ZA REŠENJE KONFLIKTA
Biljana Ćurguz, Dom zdravlja Banja Luka,Republika Srpska
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE SA INTENZIVNOM
NEGOM I
SEKCIJA ENDOSKOPIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Jelena Živković , Niš
Dušan Jovičić, Beograd
Milica Dejanović,Beograd
Petak, 24.Oktobar 2014. god.
1500h
“Palisad” Sala II
OKRUGLI STO:
„MEHANIČKE HEMOSTAZE PROCEDURE KOD KRVARENJA IZ
GORNJIH DELOVA DIGESTIVNOG TRAKTA“
38
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Moderator :Milica Dejanovič,KCS,Urgentni centar,Klinika za
gastroenterologiju i hepatologiju, Beograd
„PRINCIPI ZBRINJAVANJA PACIJENATA SA AKUTNIM
KRVARENJEM U JEDINICI INTENZIVNE NEGE“
Moderator : VMS Zorica Zurovac ,Dušan Jovičić, KBC“
Zvezdara“,Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
STRANO TELO U LARINKSU I TRAHEJI / SESTRINSKI ASPEKTI
Radenka Ćiraković,Željko Subotić,Marina Stanković,Opšta bolnica Loznica
MEDICINSKA SESTRA KAO ČLAN TIMA U PRIMENI
STANDARDA KARDIOPULMONALNO I CEREBRALNE
REANIMACIJE
Zora Lukin,KBC Zemun,Beograd
DELOKRUG RADA MEDICINSKOG TEHNIČARAANESTETIČARA PRILIKOM IZVOĐENJA
KARDIOPULMONALNOCEREBRALNE REANIMACIJE
Saša Bašović,dr Zorica Kojić, KBC“Zvezdara“ Beograd
GASNE ANALIZE
Dušan Jovičić, KBC“Zvezdara“ Beograd
RIVA – REGIONALNA INTRAVENSKA ANESTEZIJA
Neda Gavrilović,Klinički centar Kragujevac
PROBLEMI KOD OBEZBEĐIVANJA DISAJNOG PUTA –
OTEŽANA INTUBACIJA
Dr Danijela Pantelić,dr Anđa Pantelić,dr Dragana Teovanović,Dom
zdravlja „Dr Milenko Marin“ SHMP Loznica
MEHANIČKA VENTILACIJA
Dr Dragana Teovanović, dr Danijela Pantelić, dr Anđa Pantelić, Dom
zdravlja „Dr Milenko Marin“ SHMP Loznica
NEGA PACIJENATA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI
Lazar Jovičić, Klinički centar Kragujevac
DISEKCIJA AORTE (prikaz slučaja)
Dr Branko Kostadinović, dr Danijela Pantelić, dr Dragana Teovanović,
Dom zdravlja „Dr Milenko Marin“ SHMP Loznica
ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA RUPTUROM ABDOMINALNE
AORTE
39
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Jasmina Babić,Klinički centar Kragujevac
URGENTNA STANJA U KARDIOLOGIJI
Jelena Živković,Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
EDEM PLUĆ – prikaz slučaja
Sanja Milenkov,Opšta bolnica Pirot
ANAFILAKSA
Ivan Jovanović,Opšta bolnica Pirot
ALERGIJE NA UJEDE INSEKATA
Miljana Cvetković,Opšta bolnica Pirot
TERAPIJSKI PRISTUP KOD AKUTNIH ALERGIJSKIH
REAKCIJA
Dr Katarina Urošević,Dr Marija Stojadinović,Dom zdravlja „Dr Sava
Stanojević“ Trstenik
PRIMARNA PERKUTANA INTERVENCIJA
Ivana Ljubinković,KBC „Bežanijska kosa“ Beograd
NARKOMANIJA I PREDOZIRANJE (OVERDOSE) – prikaz slučaja
Vesna Cenkov,Opšta bolnica Pirot
ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA MOŽDANIM UDAROM
Dr Marija Stojadinović, Dr Katarina Urošević,Dom zdravlja „Dr Sava
Stanojević“ Trstenik
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA BABICA
PREDSEDAVAJUĆI:
Dragana Borojević,Šabac
Petak, 24. Oktobar 2014 god.
15h
„Palisad“ Mala Sala
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ETIČKE DILEME BABIČKE NEGE“
Rukovodialac : Dipl.med.sestra-babica,Gordana Njenjić,predsednica
Sekcije babica Slovenije,Ljubljana
40
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
„SINDROM IZGARANJA NA POSLU“
Rukovodilac seminara:dr Dobrila Šošić,Zdravstveni centar,bolnica Vranje
PREZENTACIJE RADOVA:
ZDRAVSTVENA NEGA TRUDNICA I PORODILJA SA POSEBNIM
POTREBAMA
Dragana Borojević,Opšta bolnica „Laza K.Lazarević“ Šabac
INTRAUTERINI ZASTOJ U RASTU PLODA UZROKOVAN
HIPERTENZIJOM
Mr sci med dr Maša Ilić Marić,Opšta bolnica Ćuprija
POVEZANOST INTRAUTERINOG ZASTOJA U RASTU PLODA SA
OPERATIVNIM ZAVRŠAVANJEM POROĐAJA
Vesna Filipović, Opšta bolnica Ćuprija
ZDRAVSTVENA NEGA KOD POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA U
TRUDNOĆI
Maja Anđelić,Slađana Živković,GAK „Narodni front“ Beograd
PREKANCEROZNE PROMENE NA GRLIĆU MATERICE
Jasmina Ivanović,Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJA RAKA DOJKE
Olga Knežević,Dom zdravlja Šabac
SAČUVAJMO ZDRAVLJE NAŠE DECE – SARADNJA SA
PORODICOM
Snežana Grbić,Dom zdravlja Valjevo
POSTER PREZENTACIJA
SKRINING TESTOVI ZA SPREČAVANJE NASTANKA
CARCINOMA
Maja Đorđević,Anđela Pešić,Zdravstveni centar Vranje
SIMPTOMI I ZNACI ŽENA U MENOPAUZI
Verica Guska,Dom zdravlja Laktaši,Republika Srpska
FETALNA NUHALNA TRANSLUCENCIJA I BIOHEMIJSKI
MARKERI U TRIMESTRU TRUDNOĆE U SKRININGU
NAJČEŠĆIH HROMOZOPATIJA
Dr Jadranka Pešević-Pajčin, Dom zdravlja Laktaši,Republika Srpska
MEDICINSKA SESTRA – DJELOKRUG RADA
41
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Svjetlana Pejčinović,Ranka Stanar,GAK UB KC Banja Luka,Dom zdravlja
Prijedor,Republika Srpska
ZDRAVSTVENA NEGA U ZAJEDNICI
Živana Vuković-Kostić,Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske,Banja Luka
FORUM
DRUŠTVA DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE I
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA SRBIJE
SEKCIJA STUDENATA
Predsednik : Ljubiša Knežević, Beograd
Potpredsednik : Vesna Stojanović
Sekretar : Đurđica Dobrić Tepavac
Predsednik Sekcije studenata : Vladmir Nešić,Beograd
1500h
Petak , 24 oktobar 2014 god.
„Palisad“ Sala III
OKRUGLI STO :
„GOJAZNOST – NOVI TRENDOVI“
Moderatori : Mr sci. med. Svetlana Stojanović, mr sci. med. Veroslava Stanković ;
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
„POREMEĆAJ ISHRANE KOD MLADIH – SVE BRUTALNOSTI
ANOREKSIJE I BULIMIJE“
Moderatori: Mr sci. med. Radmila Nešić, Vladimir Nešić ; Savez udruženja
zdravstvenih radnika Srbije
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA
PREDSEDAVAJUĆI:
Boban Mitrović,Leskovac
42
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Silvana Atanasijević,Knjaževac
Subota, 25 .Oktobar 2014. g.
0900 h
„Palisad“ Sala I
OKRUGLI STO:
„BALKANSKA ENDEMSKA NEFROPATIJA“
Rukovodilac: Dr Marko Ilić,Opšta bolnica Ćuprija
„HRONIČNA BUBREŽNA BOLEST“
Rukovodilac: Dr Jasmina Vukić,Opšta bolnica Ćuprija
EDUKATIVNI SEMINAR
„ISHRANA BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI“
Rukovodilac:Prim dr Verica Đorđević,Opšta bolnica „Stefan Visoki“
Smederevska Palanka
PREZENTACIJA RADOVA:
Kardiologija
PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Julujana Đuričić,IKVB „Dedinje“ Beograd
HIPERTENZIJA I KARDIOVASKULARNE BOLESTI
Slavica Rajačić, IKVB „Dedinje“ Beograd
HIPERTENZIJA,ISHRANA – FAKTOR RIZIKA
Gorica Pavlović,Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
RIZIK NASTAJANJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Silvana Atanasijević,Zdravstveni centar Knjaževac
PRAVILNO IZVOĐENJE ELEKTROKARDIOGRAFIJE (ekg)
Biljana Jarkin,Opšta bolnica Jagodina
LEČENJE HIPERTENZIJE KAO PREVENCIJA INFARKTA I
ŠLOGA
Mila Vukadinović,IKVB „Dedinje“ Beograd
GESTACIJSKA HIPERTENZIJA – ZDRAVSTVENO VASPITNI
RAD MEDICINSKE SESTRE ZA OSOBAMA POVEĆANOG
RIZIKA
Danijela Dinić,Opšta bolnica Ćuprija
43
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
ULOGA MEDICINSKIH SESTARA U MONITORINGU
LABORATORIJSKIH ANALIZA PRI ZBRINJAVANJU
BOLESNIKA SA AIM U KORONARNOJ JEDINICI
Danijela Mirković Jovanović,Dom zdravlja Kragujevac
LAJMSKA BOLEST U KARDIOLOGIJI – ULOGA MEDICINSKE
SESTRE
Valerija Milić,Opšta bolnica Jagodina
SESTRINSKE INTERVENCIJE PRI PRIJEMU PACIJENATA U
KORONARNU JEDINICU
Boban Mitrović,Opšta bolnica Leskovac
SRČANA INSUFICIJENCIJA PREVENCIJA I LEČENJE
Dr Dragan Prodanović,Dom zdravlja Rekovac
SEKSUALNA AKTIVNOST KOD KARDIOVASKULARNIH
BOLESNIKA
Irena Milosavljević,Institut Niška Banja
Endokrinologija
PUNKCIJA I UZ KAO NAČIN POSTAVLJANJA DIJAGNOZE KOD
OBOLENJA ŠTITASTE ŽLEZDE
Brzica Mirzana,Klinički centar Vojvodine,Novi Sad
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI RAZVOJA
DIJABETESNOG STOPALA
Vesna Nikolić,Klinički centar Kragujevac
ZNAČAJ PRIDRŽAVANJA HIGIJENSKO DIJETETSKOG REŽIMA
KOD OBOLELIH OD DIJABETIES MELLITUS-A TYP 2
Marija Vidanović,Opšta bolnica Jagodina
Pulmologija
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U IZVOĐENJU ALERGOLOŠKIH
TESTOVA
Nina Ignjatović,ZZZZ radnika „Železnice Srbije“ Beograd
Nefrologija
HEMODIJALIZA I MOGUĆE KOMPLIKACIJE NA
HEMODIJALIZI
Katarina Drezgić,Opšta bolnica Šabac
44
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD HEMODIJALIZE
Marija Radovanović,Vera Ćirić,Radenka Ćiraković,Dom zdravlja
Ljubovija,Opšta bolnica Loznica
NEGA BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Verica Đorđević,Slobodan Acić,Darko Čolaković,Opšta bolnica „Stefan
Visoki“ Smederevska Palanka
Slobodne teme
USPOSTAVLJANJE ODNOSA POVERENJA IZMEĐU
MEDICINSKE SESTRE I PACIJENTA
Vanja Trumpić,Institut Niška Banja
PRAVILNO ODVAJANJE MEDICINSKOG OTPADA
Biljana Jarkin,Opšta bolnica Jagodina
POSTER PREZENTACIJA:
ORALNA PATOLOGIJA KOD TUBERKULOZNIH
DIJABETIČARA
Ivana Srdanović,Nataša Jovanović,Klinika za stomatologiju Niš
RAZVOJNI PUT CENTRA ZA DIJALIZU OPŠTA BOLNICA
VRANJE
Maja Cvetković,Zdravstveni centar Vranje
STEPEN OBRAZOVANJA U PLANIRANJU SEKUNDARNE
PREVENCIJE U KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA
Z.Keča,T.Momčilov,S.Popin,Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine,Medicinski fakultet Novi Sad
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA – TIHI UBICA
Anita Pančić-Manić,Verica Rančić,Opšta bolnica Pirot
ZNAČAJ MEDICINSKE SESTRE U ERGO TESTU
Tatjana Pepin,ZZZZ radnika „Železnice Srbije“ Beograd
PREVENCIJA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA
Zvezdana Cerović, ZZZZ radnika „Železnice Srbije“ Beograd
PROFESIONALNI VOZAČ – FAKTOR RIZIKA ISHEMIJSKE
BOLESTI SRCA
S.Popin,T.Momčilov,Z.Keča,Medicinski fakultet Novi Sad,Institut za
kardiovaskularne bolesti Vojvodine
45
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
F OR U M
DRUŠTVA ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE I
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE:
SEKCIJA STOMATOLOGIJE I
SEKCIJA OFTALMOLOGIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Slobodan Pešut, Beograd
Gabriela Simić , Kragujevac
Jadranka Adamović, Smederevska Palanka
Subota, 25. Oktobar 2014. g.
09h
„Palisad“ Sala II
OKRUGLI STO:
„OTISAK ZA FIKSNE ZUBNE PROTEZE“
Moderator: Prof. dr Vojkan Lazić , VZT Slobodan Pešut ; Stomatološki
fakultet Beograd
„PLANIRANJE I UGRADNJA PRECIZNIH VEZNIH
ELEMENATA“
Moderator: Prof. dr Vojkan Lazić, Stomatološki fakultet Beograd
„ZAŠTITIMO SEBE I PACIJENTA U STOMATOLOŠKOJ
ORDINACIJI“
Moderator: Aleksandra Perović ; ZC Zaječar , Irena Mitrović ; Zavod za
zdravstvenu zaštitu studenata Beograd ; Gabriela Simić ; Zavod za
stomatologiju Kragujevac
„DEZINFEKCIJA U STOMATOLOGIJI, NOVI DEZINFICIJENSI
U SVAKODNEVNOM RADU I RAD SA NJIMA“
46
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Moderator : Irena Mitrović ; Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Beograd , Gabriela Simić ; Zavod za stomatologiju Kragujevac,
Aleksandra Perović ; ZC Zaječar
PREZENTACIJA RADOVA:
UNAPREĐENJE ORALNOG ZDRAVLJA ŠKOLSKE DECE SA
AKTIVNIM UČEŠĆEM RODITELJA
Dr Slavka Mitričević ; DZ Užice
ZUBNI IMPALNTI – PITANJA PACIJENATA I ODGOVORI
Vesna Selenić, Veselin Pajić ; DZ Šabac
REŠENJE HIPODONCIJE DONJIH INCIZIVA PRIMENOM
ADHEZIVNOG MOSTA
Dr Slavka Mitričević, DZ Užice
PRIMENA FLUORIDA
Marijana Novitović ; DZ Arilje
PRAVILNA ISHRANA I ORALNO ZDRAVLJE
Gabriela Simić ; Zavod za stomatologiju Kragujevac
ISHRANA PACIJENATA SA MOBILNIM PROTETSKIM
NADOKNADAMA
Aleksandra Perović ; ZC Zaječar
ODRŽAVANJE ORALNE HIGIJENE I OBUKA ŠKOLSKE DECE
Nada Tešić ; DZ Kikinda
SISTEMATSKI PREGLED ŠKOLSKE DECE U STOMATOLOGIJI
Erika Kormanjiš ; DZ Kikinda
PREVENTIVNI RAD SA TRUDNICAMA – ULOGA
STOMATOLOŠKE SESTRE
Slađana Ratković ; DZ Prokuplje
ZASTUPLJENOST DENTALNOG KONCA U ORALNOJ HIGIJENI
SREDNJOŠKOLACA
Dragica Karapandžić Cvetković ; DZ Vranje
AKUTNE DENTOGENE INFEKCIJE
Zorana Medarov ; DZ Niš
ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD SA OSOBAMA SA POSEBNIM
POTREBAMA KORISNICIMA CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK
Dragica Karapandžić Cvetković ; DZ Vranje
47
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
AMALAGAMSKI ISPUN – DA ILI NE ?
Irena Mitrović ; Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd
KOMUNIKACIJA U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI SA
ONKOLOŠKIM PACIJENTOM
Slavica Vujić ; DZ Kikinda
NASILJE NAD ZDRAVSTVENIM RADNICIMA
Irena Mitrović ; Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd
HEMOSTAZA I METODE VEŠTAČKE HEMOSTAZE
Dr Zoran Ristić ; Zubotehnička škola Beograd
ANOMALIJE OROFACIJALNOG SISTEMA
Dr Zoran Ristić ; Zubotehnička škola Beograd
SESTRINSKE INTERVENCIJE I NEGA BOLESNIKA POSLE
TRAHEOTOMIJE
Danijela Radoičić ; OB Ćuprija – Služba ORL sa MFH
ULOGA PREVENTIVNE SESTRE U STOMATOLOGIJI
Slavica Nikolić , DZ Smederevska Palanka
KULTURA KOMUNICIRANJA MEDICINSKIH SESTARA
Dragana Stanković , DZ Vranje
STANDARDI NEGE KOD OBOLELIH OD
KERATOKONJUKTIVITISA
Jadranka Adamović ; OB „Stefan Visoki“ Smederevska Palanka
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEZI OBOLELIH OD
AKUTNOG KONJUKTIVITISA
Ana Živković ; OB „Stefan Visoki“ Smederevska Palanka
PREDNOSTI I MANE NOŠENJA KONTAKTNIH SOČIVA
Dragana Obradović ; KC Kragujevac
GLAUKOM, TIHI KRADLJIVAC VIDA , NAJČEŠĆI UZROK
SLEPILA – SESTRA , NEIZBEŽNA KARIKA U PREVENTIVI I
LEČENJU
Biljana Blagojević ; KC Kragujevac
POSTER PREZENTACIJE:
IZRADA AKTIVATORA DIREKTNOM METODOM
Slađana Stanković ; ZC – DZ Knjaževac
BELJENJE ZUBA
Nataša Jovanović ; Ivana Srdanović ; SBPB „Gornja Toponica“
48
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
PREDSEDAVAJUĆI:
Vesna Kodžopeljić, Beograd
Subota,25.Oktobar 2014.g.
14,00h
„Palisad“ Sala II
EDUKATIVNI SEMINAR:
„HIRURGIJA PAPILARNOG TIREOIDNOG KARCINOMA KOD
DECE I ADOLESCENATA“
Rukovodilac seminara: Dr Marko Buta ; Institut za onkologiju i radiologiju
Srbije
PREZENTACIJA RADOVA:
DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA
Mirjana Todorović, Vera Ćirić ; DZ Ljubovija
SAVREMENI PRINCIPI STERILIZACIJE I DEZINFEKCIJE
INSTRUMENATA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Srećko Antić ; OB Ćuprija
OPERATIVNO KRVARENJE I MERE DEFINITIVNE
HEMOSTAZE
Tatjana Drobnjak ; ZC „Studenica“ Kraljevo
ULOGA INSTRUMENTARA U ZBRINJAVANJU PERIANALNIH
FISTULA APLIKACIJOM AUTOIMUNOG FIBRINSKOG LEKA
Svetlana Milovanović ; KC Kragujevac
PRIPREMA I ULOGA INSTRUMENTARA U TOKU OPERATIVNE
TEHNIKE ABLACIJE VENA LASER KATETEROM BIOLITEK –
EL VES RADIAL
Ana Đurić ; KC Kragujevac
49
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
ULOGA INSTRUMENTARA PRI HIRURŠKOM ZBRINJAVANJU
INGVINALNE HERNIJE TRABUKO TEHNIKOM
Ivan Marković ; KC Kragujevac
RANE I KASNE KOMPLIKACIJE KOD ONKOPLASTIČNOG
PRISTUPA NAKON RADIKALNE MASTEKTOMIJE
S. Rakarić ; K. Kostić, M. Mikić ; Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
ULOGA INSTRUMENTARA U TOKU METASTAZEKTOMIJE
OTVORENOM METODOM NA JETRI KORIŠĆENJEM LIVEN
IGLE I RF 3000 APARATA
Radica Jovanović ; KC Kragujevac
HIRURŠKI TRETMAN PRIMARNIH I METASTATSKIH TUMORA
JETRE KORIŠĆENJEM ULTRAZVUČNIH TALASA –
AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE – INSTRUMENTARKE
Vesna Kodžopeljić , D. Stojanović , K. Kostić ; Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE
Predsednik : Ljubiša Knežević, Beograd
Potpredsednik : Vesna Stojanović
Sekretar : Đurđica Dobrić Tepavac,Iđija
Subota, 25 oktobar 2014 god.
1000h
„Palisad“ sala III
PREZENTACIJA RADOVA :
ISHRANA GOJAZNIH OSOBA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA
REHABILITACIJU BANJA KOVILJAČA
Milka Kurteš, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača
ISHRANA U PREVENCIJI MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI
Lela Milojković, ZC Zaječar
UNOS VITAMINA A U ISHRANI PREDŠKOLSKE DECE U P.U.
„SIMA MILOŠEVIĆ“- ZEMUN
Tanja Milenkovski ,P.U. „Sima Milošević“ Zemun
ANALIZA ENERGETSKE GUSTINE OBROKA U PREDŠKOLSKOJ
USTANOVI
Đurđica Dobrić Tepavac ,P.U. „Boško Buha“ Inđija
50
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
PRISUSTVO TRANSMASNIH KISELINA U ISHRANI DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Rada Vejin ,P.U. „Dr Sima Milošević“ Zemun
PLANIRANJE I ORGANIZACIJA ISHRANE PREDŠKOLSKE
DECE UZRASTA 4-7 GODINA
Đorđe Pejić, Ljubiša Knežević , Danijela Radović, KBC
„Zvezdara“Beograd
UTICAJ I ZNAČAJ ORGANIZOVANE ISHRANE NA RAST I
RAZVOJ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Vesna Đorđević Mladenović , Radmila Kovandžić, Dom učenika srednjih
škola Niš
PRISUSTVO KUHINJSKE SOLI U MLINSKO-PEKARSKIM
PROIZVODIMA
Dr Đorđe Vuković, Ljubiša Knežević,Gradski zavod za javno zdravlje
Valjevo
ISHRANA PRILAGOĐENA GENETSKIM OSOBENOSTIMA
(KRVNOJ GRUPI) – ZNAČAJ ZA ZDRAVLJE?
Prim. dr Bratislav Stanković, Dr Milenko Budimčić,Visoka zdravstvena
škola strukovnih studija Beograd
LOVOR LIST KAO LEK
Mr sci. med. Veroslava Stanković, mr sci. med. Svetlana Stojanović, Ljubiša
Knežević ,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
EKONOMIČNA IZRADA ELEKTRONSKIH PREZENTACIJA
(SLAJDOVA) ZA POTREBE PREZENTOVANJA NAUČNOSTRUČNIH SADRŽAJA
Jelena Đorđević, Lazar Janić,Anita Stojiljković, Ana Mandić, Biljana Babić,
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
NABAVKA NAMIRNICA U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA
Ljubiša Knežević, Lazar Janić, Jelena Ciganović Marić ; KBC „Zvezdara“
Beograd
SINDROM NOĆNOG JEDENJA (NIGHT EATING SYNDROM)
Vladimir Nešić, ,Visoka zdravstveno sanitarna škola „Visan“ , Mentor:
prof. dr Anđelka Lazarević Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Beograd
51
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Vesna Isaković, Beograd
POTPREDSEDNIK: Draško Tašković, Bujanovac
SEKRETAR: Tanja Kajalić, Beograd
1000 h
Četvrtak, 23.Oktobar 2014. god.
„Palisad“ sala II
PREDSEDAVAJUĆI:
Branka Adamović, Šabac
Marko Miljković, Kruševac
Bratislav Žižić, Niš
PLENUM:
„MARKETING U FARMACEUTSKOJ DELATNOSTI“
Lazar Novaković,Apoteka Šabac
„MOTIVACIJA ZA RAD FARMACEUTSKOG TEHNIČARA U
TIMU APOTEKE“
Vesna Isaković,KCS Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Beograd
„ZDRAVSTVENI RADNICI I OSNOVNA PRVA POMOĆ“
Dragan Živković,ZZMP Niš
1000 h
Petak, 24. Oktobar 2014 god.
„Palisad“ foaje hotela
POSTER IZLOŽBA RADOVA:
SUVO OKO I MENOPAUZA
Ljiljana Mitrović,KCS Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Beograd
PREPARATI ZA SUNČANJE
52
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Bratislav Žižić,Apoteka Niš
ZELENI ČAJ – CAMELLIA SINENSIS
Jasna Nikolić,Gorica Đukanović,Dom zdravlja „Ćuprija“apoteka,Ćuprija
SARADNJA APOTEKARSKIH USTANOVA SA ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA
Bratislav Žižić,Apoteka Niš
ARONIJA
Olivera Savić,Apoteka „Šabac“ Šabac
PROMOTIVNE AKTIVNOSTI APOTEKE VRANJE – PROMOCIJA
ZDRAVLJA
Tatjana Nedeljković,Saška Šurbatović,Apoteka Vranje
KONTROLA ČUVANJA LEKOVA U BOLNIČKOJ APOTECI
INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
Nataša Milovanović,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd
DAN I NOĆ, LEPOTA IZ PRIRODE
Miloš Popović,Klinički centar Srbije,Beograd
OTC PREPARATI
Dragica Radosavljević,Dom zdravlja „Kovačica“ Apoteka,Kovačica
DIVLJI KESTEN – Aeskulus Hippocastanum
Gorica Đukanović,Dom zdravlja „Ćuprija“
ULOGA I ZNAČAJ FARMACEUTSKOG TEHNIČARA KOD NAS I
U SVETU
Verica Mitrović, Apoteka Beograd
FARMACEUTSKI TEHNIČAR – STUB APOTEKE
Slavica Radovanović,Apoteka Beograd
SAMOLEČENJE OTC PROIZVODIMA – KORISTI I RIZICI
Marina Tasić,Apoteka Beograd
VITAMINI I MINERALI
Emina Badal, Apoteka Beograd
1000 h
Subota, 25. Oktobar 2014. god.
PREDSEDAVAJUĆI:
Gorica Đukanović , Ćuprija
Dragica Radisavljević,Kovačica
Saška Šurbatović,Vranje
53
„Palisad“ TV Sala
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
PREZENTACIJA RADOVA:
PROBIOTSKE BAKTERIJE –
ISTORIJAT,EPIDEMIOLOGIJA,INDIKACIJE,REŽIMI DOZIRANJA
Tanja Kajalić,Apoteka Beograd
KOLOIDNO SREBRO PRIRODNI ANTIBIOTIK
Zorica Trajković,Apoteka Beograd
PROBIOTICI
Jelena Antonić,Opšta bolnica Šabac
INTERAKCIJE HRANE I LEKOVA
Olivera Nedeljković,dr Biljana Savić,Opšta bolnica Leskovac
GAVEZ – SYMPHYTUM OFFICINALE
Ljiljana Papić,Dom zdravlja“Kovačica“apoteka,Kovačica
SASTANAK KOORDINACIONOG ODBORA DRUŠTVA
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNOLOGA I TEHNIČARA
SRBIJE
Predsednik : Jelica Perović , Beograd
Potpredsednik : Goran Stamenković, Leskovac
Sekretar : Anđelka Petronić, Šabac
Sekcije :
Biohemijska : Vladan Jerinić, Beograd
Histopatološka : Biljana Lazarević , Beograd
Mikrobiološka : Dragica Milenković, Jagodina
Četvrtak, 23. Oktobar 2014. god.
1000h
PREDSEDAVAJUĆI:
Jelica Perović, Beograd
Vladan Jerinić, Beograd
Dragica Milenković,Jagodina
EDUKATIVNI SEMINAR:
54
„Palisad“ Mala Sala
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
„AUTOMATIZACIJA RADNOG PROCESA U MIKROBIOLOŠKIM
LABORATORIJAMA“
Rukovodilac seminara: Prof dr Lazar Ranin,Institut za mikrobiologiju i
imunologiju,Medicinski fakultet Beograd
Petak, 24. Oktobar 2014. god.
1000h
„Palisad“ Mala Sala
PREDSEDAVAJUĆI:
Dragica Milenković,Jagodina
Anđelka Petronić,Šabac
Milica Matas,Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
BEZBEDAN RAD U LABORATORIJAMA USTANOVA
TRANSFUZIOLOŠKE SLUŽBE
Bratislav Stanković,Anđelka Lazarević,Divna Kekuš,Radojka
Bokun,Milenko Budimčić,Goran Stojanović,Olivera Đurković,Visoka
zdravstvena škola strukovnih studija u Beograd;Bolnica „Sveti Sava“
Beograd
ISO STANDARDI U LABORATORIJSKOJ PRAKSI,ZNAČAJ I
PRIMENA
Irena Radisavljević,Tijana relić,Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
OPOJNA SREDSTVA MARIHUANA
Ljiljana Miljković,SPB bolnica Gornja Toponica
ZNAČAJ ODSEKA ZA PRIPREMU BAKTERIOLOŠKIH PODLOGA
I STERILIZACIJU
Vesna Branković, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
HEMOKULTURA
Vladimir Petrović,Opšta bolnica Jagodina
SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA HELICOBACTER PYLORI
Ružica Vulićević,Marko Aćimović, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
STREPTOCOCCUS PYOGENES U BRISU
GRLA,IDENTIFIKACIJA I LEČENJE
Vinka Sibinčić,Opšta bolnica Šabac
55
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA UZORKA STOLICE NA
CLOSTRIDIUM DIFFICILE U JZU bolnici „Sveti Apostol Luka“
Doboj
Branka Reljić, JZU bolnici „Sveti Apostol Luka“ Doboj
ULOGA I ZNAČAJ LABORATORIJSKOG TEHNIČARA U
DIJAGNOSTIKOVANJU I LEČENJU OBOLELIH OD ROTA
VIRUSA
Dragica Milenković,Opšta bolnica Jagodina
1000h
Subota, 25. Oktobar 2014.god.
„Palisad“ Mala sala
PREDSEDAVAJUĆI:
Vladan Jerinić,Beograd
Biljana Lazarević, Beograd
Vesna Petronijević, Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
DIJABETES MELITUS I VASKULARNA OBOLJENJA
Vladan Jerinić,IKVB „Dedinje“ Beograd
KONTROLA RIZIČNIH FAKTORA (holesterol)
Ranko Šikman,Visoka medicinska škola Prijedor,Republika Srpska
DIJABETES – PREVENTIVNI RAD SA PACIJENTIMA
Verica Mitrović,Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
POINT OF CARE APARATI ZA ODREĐIVANJE KARDIJAČNIH
MARKERA
Dijana Buševac,IKVB „Dedinje“ Beograd
HORMONI
Gordana Marković, Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
ZNAČAJ I ODREĐIVANJE IMUNOGLOBULINA
Mirjana Gajić,IKVB „Dedinje“ Beograd
ODREĐIVANJE FIBRINOGENA BIURET METODOM
Marijana Mandić,Opšta bolnica Šabac
DOKAZIVANJE NEUROENDOKRINOG KARCINOMA ČEONOG
SINUSA
Nataša Rakić,KCS,Služba za patohistologiju,Kabinet za ORL i
MFH,Beograd
56
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
ZNAČAJ IMUNOHISTOHEMIJE U RAZLIKOVANJU
CELULARNIH FIBROADENOMA I FILODNIH TUMORA
Marina Ilić, Institut za onkologiju i radiologiju Beograd
OBRADA TKIVNOG UZORKA EX TEMPORE PROCEDUROM
Vera Luković,KBC „Bežanijska kosa“ Beograd
SASTANAK KOORDINACIONOG ODBORA DRUŠTVA – Hotel
„Palisad“ Mala sala
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDAVAJUĆI :
Goran Dimitrijević, Leskovac
Goran Todić, , Šabac
Petar Miražić, Beograd
Petak, 24. Oktobar 2014. god.
1500 h
„Palisad“ TV Sala
PREZENTACIJA RADOVA:
MAMOGRAFIJA – ULOGA RADIOLOŠKOG TEHNIČARA
Marko Vuković,Opšta bolnica Šabac
DIGITALIZACIJA I MEDICINSKA SLIKA U RADIOLOGIJI
Dragan Živković,Opšta bolnica Prokuplje
MAGNETNA
REZONANCIJA,SIGURNOST,APARATI,OPREMA,ANESTEZIJA
Bogdan Divjak,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd
ULOGA CT-sim U LEČENJU TUMORA CNS
Petar Miražić,Jelena Dragićević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Beograd
INTRAVENSKA UROGRAFIJA – ULOGA RENGEN TEHNIČARA
U PRIPREMI ZA PREGLED
Biljana Stojković,Opšta bolnica Ćuprija
RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA IZOLOVANOG PRELOMA PODA
ORBITE
Goran Todić,Opšta bolnica Šabac
57
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
X-ZRACI I NJIHOVA PRIMENA U DIJAGNOSTIČKE SVRHE OB
U JAGODINI
Aleksandar Đorđević,Opšta bolnica Jagodina
RO DIJAGNOSTIKA TANKOG I DEBELOG CREVA
Olivera Ćirković,Opšta bolnica Jagodina
POSTER PREZENTACIJA RADOVA :
ŠTA TREBA ZNATI O MAMOGRAFIJI – TOK PREGLEDA I
ZNAČAJ RENGEN TEHNIČARA PRILIKOM SNIMANJA
Čedomir Marić,Opšta bolnica Ćuprija
Subota, 25. Oktobar 2014. god.
1400 h
„Palisad“ TV Sala
PREDSEDAVAJUĆI :
Goran Dimitrijević, Leskovac
Goran Todić, Šabac
Petar Miražić, Beograd
EDUKATIVNI SEMINAR :
„NOVINE U LEČENJU KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
RADIOAKTIVNIM JODOM-EFIKASNOST NISKE ABLATIVNE
DOZE J-131 U POREĐENJU SA DOSADA PRIMENJIVANIM
VISOKIM DOZAMA (1100Bq ili 3700Bq)“
Rukovodilac seminara : Dr sci med Dragan Pucar,Vojnomedicinska
akademija,Institut nuklearne medicine,Beograd
„KONFORMALNA KRANIOSSPINALNA ZRAČNA TERAPIJA
TUMORA MOZGA KOD DECE I OMLADINE“
Rukovodilac seminara : Prim.mr sci med dr Jelena Bokun,Institut za
onkologiju i radiologiju srbije,Beograd
DRUŠTVO SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
58
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
PREDSEDNIK: Miloš Lukić,Sremska Mitrovica
POTPREDSEDNIK: Mirjana Veljković,Beograd
SEKRETAR: Dragana Čorokalo,Beograd
Četvrtak, 23.oktobar 2014.
10,00 h
"Palisad" TV sala
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
Dragana Čorokalo, Gordana Bašić, Miroslav Manojlović
EDUKATIVNI SEMINAR:
"ULOGA SANITARNOG TEHNIČARA / INŽENJERA U
PRIMARNOJ ZDRAVSTVENEOJ USTANOVI - PRIMER DZ
"LAZAREVAC"
Rukovodilac seminara: Ljubiša Anđelić, DZ "Dr Đorđe Kovačević",
Lazarevac
PREZENTACIJA RADOVA:
UČESTALOST KLICONOŠTVA KOD KUHINJSKOG OSOBLJA
Brana Đaniš Maksić, PU "Boško Buha", Inđija
KVALITET ISHRANE DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Mirjana Vujiči, GZZJZ Beograd
POREMEĆAJI IZAZVANI NUTRITIVNIM AGENSIMA U
PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Dejana Tepurić, GZZJZ Beograd
KONTROLA I PRAĆENJE INFEKCIJA IZAZVANIH
CLOSTRIDIUM DIFICILLE U OPŠTOJ BOLNICI LOZNICA
Nadica Polić, Milenija Burmazović, Slavica P.Tadić, Nada Stojnić, Slađana
Filipović, Opšta bolnica Loznica
DO BOLA U LEĐIMA I NATRAG
Dr Gordana Radelić, Dr Radojka Ćućuz, Mirjana Veljković,
dipl.inž.tehnol.,Beograd
59
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Petak, 24.oktobar 2014.g.
10,00 h
"Palisad" TV sala
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
Dragana Čorokalo, Ljubiša Anđelić, Mileva Karamata
PREZENTACIJA RADOVA:
PRAĆENJE RIZIKA PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU
U TOKU VANREDNE SITUACIJE-POPLAVE 2014. GODINE
Milan Milutinović, Anka Cvetković, Nebojša Vuković, GZZJZ Beograd
PRAVILNO POSTUPANJE U AKCIDENTIMA SA INFEKTIVNIM
MEDICINSKIM OTPADOM
Žanet Gostović, GZZJZ Beograd
METODE TRETMANA FARMACEUTSKOG OTPADA
Jelena Dapčević, struk.san.ekološ.inž. i Slavica Terzić, dipl.inž., GZZJZ
Beograd
SINDROM NEZDRAVIH ZGRADA
Dr Slaviša Mladenović, spec.hig., San.eko.inž. Rade Matić, GZZJZ Beograd
ISPITIVANJE
KVALITETA
VAZDUHA
U
STAMBENIM
JEDINICAMA U NOVOIZGRAĐENIM ZGRADAMA U ULICI
MILEVE MARIĆ-AJNŠTAN U NASELJU "DR IVAN RIBAR" U
NOVOM BEOGRADU
Dr. Slaviša Mladenović, Prim. dr Dimitrije Popović, Milinko Konatarević,
dipl.inž., Slavica Terzić, dipl.inž.; GZZJZ Beograd
TRETMAN I ELIMINACIJA TOKSIN PRODUKUJUĆIH ALGI
KOMBINOVANIM EKOLOŠKIM METODOM
Dr Slaviša Mladenović, spec.hig., Rade Matić, san.eko.inž., GZZJZ
Beograd
ORGANSKO ZAGAĐENJE VODA I METODE FIZIČKOHEMIJSKIH ANALIZA
Sezana Vukčević,Grozdana Mitrović,Gradski zavod za javno zdravlje
Beograd
UTICAJ ČOVEKOVOG EROTSKOG ŽIVOTA NA NJEGOVO
FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE
60
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
Dr Gordana Radelić, Ivana Milić,Beograd
Subota, 25.oktobar 2014.
- SASTANAK KO DSITS
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
15,00h
"Palisad" sala III
INFORMACIJE ZA UČESNIKE :
SMEŠTAJ, KOTIZACIJA I ORGANIZOVANI PREVOZ
KONGRESA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE
,,Harmonija različitosti…izaberi i dođi“
Zlatibor, 22.10.-26.10.2014.g.
HOTELSKI SMEŠTAJ:
Organizator preporučuje:
HOTEL „PALISAD“:Rezervacija se vrši preko hotela „Palisad“ i to
najkasnije 15 dana pre korišćenja usluga, a uplata 100% avansa pre početka
skupa, preko tekućeg računa hotela „Palisad“ uz zahtev za izdavanje
profakture,za smeštaj u hotelu Palisad i drugim hotelima.
Rezervacije se vrše na telefon 031/841-161 ili fax 031/841-734.
Kategorija sobe
Cene punog pansiona sa boravišnom taksom :
„A“ deo
App – 2
App-3,4
1/1
1/2
1/3
1/2F
„B“ deo
6.600,00 dinara
5.600,00 dinara
7.300,00 dinara
4.800,00 dinara
8.130,00 dinara
5.630,00 dinara
5.330,00 dinara
Svečana večera
Za hotelske goste 1.600,00 dinara
61
Konačište Borovi
Depadans
2.730,00 dinara
2.430,00 dinara
2.130,00 dinara
2.130,00 dinara
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
. HOTEL ZLATIBOR MONA
Kategorija sobe
Jednokrevetna standard soba
Polu pansion po osobi dnevno
7.200,00 dinara
Dvokrvetna standard soba
4.480,00 dinara
Boravišna taksa i osiguranje po osobi dnevno
140,00 dinara
Doplata za ručak
700,00 dinara
Doplata za svečanu večeru
2.400,00 dinara
Sve cene su sa uključenim PDV-om
U cenu je uključeno korišćenje wellness centra(zatvoreni bazen,saune,parno
kupatilo,teretana).
Svečana večera za učesnike u privatnoj režiji: 2.400,00 – recepcija
hotela „Palisad“
Cena akreditovane kotizacije:
Za članove Saveza
Za nečalnove Saveza
6.000,00 dinara (sa PDV-om)
dupla
UPUTSTVA ZA UPLATU KOTIZACIJE:
Kotizacija se plaća Savezu udruženja zdravstvenih radnika Srbije.
Učesnik je u obavezi da isključivo na fax 011 2639 005 ili e-mail
[email protected] Saveza dostavi pismeno za koga se traži profaktura i ko
plaća (imena učesnika za kotizaciju; naziv firme koja plaća, PIB,adresu
i broj fax). Samo tako će se moći dobiti profaktura. Učesnik je u
obavezi da na Kongres ponese overen primerak uplate kotizacije (ne
fotokopiju već original). Bez uplaćene kotizacije učesnik neće moći biti
registrovan,prisustvovati predavanju,biti predavač i dobiti potvrdu o
učešću.
PREVOZ UČESNIKA:
Savez organizuje prevoz za učesnike Beograd-Zlatibor-Beograd.Učesnici
organizovanim prevozom kreću 22.10.2014.godine u 08,00 časova ispred
62
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
hotela „Interkontinental“ (veliki parking hotela) na Novom Beogradu.
Povratak učesnika je 26.10.2014.godine u 14,00 časova ispred hotela
„Palisad“ na Zlatiboru.
Cena prevoza po osobi iznosi: 2.640,00 (sa PDV-om)
Profakture za prevoz izdaje služba Saveza isključivo na zahtev
pismenim putem na fax 011 2639 005.
Za izdavanje profakture moraju se dostaviti podaci ustanove: PIB, adresa,
tačan naziv ustanove,broj faksa i imena i prezimena učesnika koji koriste
prevoz. Direktna uplata bez profakture i rezervacije ne garantuje mesto u
autobusu. Rezervacije za prevoz moraju da se završe najkasnije do
16.10.2014.g.Učesniku koji rezerviše i plati prevoz a ne otkaže do dana
polaska autobusa neće biti vraćena sredstva (sem u izuzetnim slučajevima).
VAŽNA INFORMACIJA
Svi učesnici Kongresa pri dolasku i registraciji dobijaju ID karticu koju su
obavezni da nose tokom trajanja skupa. Svaki učesnik je u obavezi prema
organizatoru da izmiri sve obaveze u suprotnom neće moći da dobije
Potvrde o učešću na skupu ili izlaganju rada. Obaveštavamo učesnike da
će se Potvrde izdavati na kraju rada Kongresa – što podrazumeva
neophodnost prisustva tokom celog skupa.Naknadno izdavanje Potvrda je
nemoguće.
UČESNICI Simpozijuma SU U OBAVEZI DA PONESU SVOJ BROJ
LICENCE, ID BROJ,KAKO BI SE ISTI UPISAO U POTVRDU SA
BROJEM BODOVA KOJI JE DODELIO ZDRAVSTVENI SAVET
SRBIJE.
ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA
„Harmonija različitosti…izaberi i dođi“
63
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
INFORMACIJE, TEHNIČKA UPUTSTVA
UPUTSTVA PREDAVAČIMA
REGISTRACIJA UČESNIKA:
22.10.2014. godine – Recepcija organizatora – hotel „Palisad“ od 1200 –
1600h
PODELA KOTIZACIONOG MATERIJALA:
Recepcija organizatora – hotel „Palisad“
Kotizacioni materijal obuhvata: Torbu, Program skupa, Zbornik radova, ID
CARD reklamni materijal i Potvrdu.
ID CARD – dobija svaki učesnik sa uplaćenom kotizacijom i isti se mora
nositi trokom trajanja Kongresa, samo uz ID bedž učesnik može izlagata
rad i dobiti Potvrdu o učešću na Kongresu.
Trajanje plenarnih sesija 30-45 minuta – Plenarni rad
Trajanje saopštenja 7 minuta
Na kraju sesije, predviđena diskusija
VIDEO BIM PREZENTACIJA:
Po najavi, prema štampanom programu, po Društvima i Sekcijama.
POSTER PREZENTACIJA:
Izlaganje postera za Društva, Sekcije po rasporedu štampanom u programu
u salama gde se odvija stručno predavanje. Postavka postera najmanje 1
čas pre postera prezentacije, po završetku sesije postere skidaju autori,
organizator ne odgovara u slučaju da poster nije skinut. Vreme diskusije po
poster prezentaciji određuje radno predsedništvo.
SVEČANO OTVARANJE:
Sreda,22.10. 2014.god., 1700h– Kongresni centar „Srbija“ Zlatibor
64
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
SVEČANA VEČERA:
Hotel „Palisad“, restoran sala, 25.10.2014.godine u 2100h
ZATVARANJE KONGRESA - ZAKLJUČCI
Mala sala hotela „Palisad“ 26.10.2014.g. u 0900h
SEČENJE SLAVSKOG KOLAČA
Kamin sala hotela „Palisad“ 26.10.2014.g. u 1000h
65
„Harmonija različitosti.....izaberi i dođi“
BELEŠKE
66
Download

„Harmonija različitosti...izaberi i dođi“