INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs
11000 BEOGRAD, Vi{egradska 6/II
e-mail: [email protected]
Tel/Fax: 011/ 3067-658
3067-668
2658-850
ra~un: 295-1241801-91
PIB: 100146141
mati~ni broj: 07463600
BEOGRAD, 20.9.2014. godine
PONUDA - Predra~un br. 772
BROJ
PRIMERAKA
CENA
ELEKTRONSKI PAKET
UKUPNO
za
UPLATU
IPC.RADNI ODNOSI i POSLOVNO PRAVO - RaP
Poslovno-pravni elektronski paket
Osnovno izdanje sa a`uriranjem do 1.1.2015. godine
Pretplata se odnosi na period od 1.9.2014. - 1.1.2015.
9.900,00
Svi pretplatnici imaju pravo na BESPLATNE telefonske konsultacije
iz oblasti koju obra|uje elektronski paket IPC - RaP u periodu od
1.9.2014. - 1.1.2015.
za "IPC"
U cenu je ura~unat PDV po stopi od 10%.
Uplatu izvr{ite na ra~un:
160 - 14952 - 34
Poziv na broj: 772
Predra~un br. 772 (pretplata na elektronski paket: IPC.RADNI ODNOSI i POSLOVNO PRAVO - RaP)
Naziv preduze}a (ustanove):
PIB:
Adresa:
Ime, prezime, funkcija i telefon osobe na koju }e se slati CD, odnosno koja }e koristiti elektronski paket:
Potpis i pe~at naru~ioca:
E-mail:
Popunjen i overen Upitnik i predra~un br. 772 mo`ete dostaviti na
fax: 011/ 2658-850 ili e-mail: [email protected]
IPC.RADNI ODNOSI i POSLOVNO PRAVO - RaP
poslovno-pravni elektronski paket
ZA[TO elektronski paket RaP?
Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o radu, koje donose niz novina u oblasti radnih odnosa, poslodavci su se
na{li pred novim obavezama koje se odnose na primenu ovog zakona u praksi. Svakako da je jedna od najvažnijih
obaveza usagla{avanje op{tih i pojedinačnih akata sa odredbama ovog zakona.
Kako bi vam pružili stručnu pomoć u blagovremenom i zakonitom postupanju u izvr{avanju ovih obaveza, a u
skladu sa na{om uređivačkom politikom, priredili smo NOVI SPECIJALIZOVANI elektronski paket ZA RADNE
ODNOSE i POSLOVNO PRAVO (RaP), sa ciljem da on postane va{ najbolji saradnik u radu.
KOME JE NAMENJEN?
Elektronski paket IPC.RADNI ODNOSI i POSLOVNO PRAVO (RaP), namenjen je svim poslodavcima u
privatnom i javnom sektoru - privrednim dru{tvima, javnim preduzećima, bud`etskim ustanovama, preduzetnicima ...
Elektronski paket IPC.RADNI ODNOSI i POSLOVNO PRAVO (RaP) ima za cilj da pruži pomoć u radu:
- Pravnicima i ekonomistima koji obavljaju poslove u oblasti radnih odnosa,
- "Kadrovskim referentima",
- Direktoru i drugim licima kod poslodavca, koji odlučuju o pravima i obavezama zaposlenih.
[TA OBUHVATA elektronski paket RaP?
IPC.INFO RADNI ODNOSI - najvažnije aktuelnosti u pogledu novodonetih propisa i propisa u pripremi i druge
aktuelnosti od značaja za rad pravničke struke, rokovnik obaveza u skladu sa propisima, pregled sadržine
službenih glasila i druge aktuelnosti od značaja za va{e poslovanje.
PROPISE - sistematizovane prema materiji koju uređuju u 7 PLAVIH KNJIGA.
ČASOPISE PRAVNIK I DIREKTOR - u elektronskoj formi, čiju sadržinu čine instrukcije za izvr{avanje obaveza
i primenu propisa u praksi.
PRIRUČNIKE - koji sadrže: važeće propise (zakone i podzakonska akta), stručne komentare - primena propisa
u praksi, odgovore na pitanja iz prakse. Sadržina priručnika je uvek ažurna i odnosi se na primenu važećih propisa.
Priručnici su sistematizovani prema oblastima radnog zakonodavstva. U okviru elektronskog paketa RaP nalaze se:
- Priručnik: Radni odnosi - primena u praksi (prema novim propisima koji su na snazi od 29.7.2014.),
- Priručnik: Radni odnosi - primena u praksi (prema ranije važećim propisima - do 28.7.2014.),
- Priručnik: Sprečavanje zlostavljanja na radu - primena u praksi,
- Priručnik: Bezbednost i zdravlje na radu - primena u praksi,
- Priručnik: Za{tita od požara - primena u praksi,
- Drugi priručnici čiju sadržinu čine službena mi{ljenja, sudska praksa, druge oblasti poslovnog prava ...
MODELE AKATA - koji sadrže: op{ta i pojedinačna akta, u oblastima radnih odnosa i radnog zakonodavstva,
poslovanja privrednih dru{tava, poslovanja ustanova obrazovanja, modele ugovora i druga akta od značaja
za va{e poslovanje.
U pogledu radnih odnosa i radnog zakonodavstva elektronski paket RaP sadrži:
- Modele akata: Za usagla{avanje sa izmenama i dopunama Zakona o radu,
- Modele akata: Radni odnosi (usagla{eni sa izmenama i dopunama Zakona o radu),
- Modele akata: Radni odnosi (prema ranije važećem Zakonu o radu),
- Modele akata: Za{tita na radu (bezbednost i zdravlje na radu i za{tita od požara),
- Modele akata: Sprečavanje zlostavljanja na radu.
KOJE SU PREDNOSTI elektronskog paketa RaP?
- AŽURNOST - dobijanje blagovremene informacije i instrukcije za rad kroz često ažuriranje programa
(dva do tri puta nedeljno, a u zavisnosti od potreba i svakodnevno).
- OPERATIVNOST - pruža mogućnost da se radi na samim modelima akata koja se nalaze u programu.
- SISTEMATIČNOST - sve {to je potrebno za obavljanje poslova pravne struke nalazi se na jednom mestu
(informacija, instrukcija, primena u praksi, odgovor na problemska pitanja u praksi, modeli akata koja
možete prilagoditi svojim potrebama i dr.).
IPC.Ra dni odnosi i
Poslovno pravo RaP
POSLOVNO-PRAVNI ELEKTRONSKI PAKET
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
(Zakon, podzakoska akta, stručni komentari, pitanja i odgovori)
IPC.Ra dni odnosi i
Poslovno pravo
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
ČASOPIS - Pravnik
PLAVE KNJIGE - propisi
MODELI AKATA
RAČUNAR - obračun kamata
INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs
Radni odnosi, Bezbednost i zdravlje na radu,
Zaštita od požara, Sprečavanje zlostavljanja na radu,
Zapošljavanje, Službena mišljenja nadležnih ministarstava,
Sudska praksa, Poslovanje javnih preduzeća,
Poslovanje budžetskih ustanova, Zarade, naknade i honorari,
Elektronske prijave, Statistički i aktuelni podaci
ČASOPIS - Pravnik
PLAVE KNJIGE - propisi
MODELI AKATA
Radni odnosi, Zaštita na radu (Bezbednost i zdravlje na radu
i Zaštita od požara), Sprečavanje zlostavljanja na radu,
Obrazovanje, Privredna društva, Imovinsko-pravni odnosi,
Ostali modeli akata od značaja za poslovanje pravnih subjekata
Download

IPC RADNI ODNOSI . - RaP i POSLOVNO PRAVO