Seznam pramenů a literatury
(verze 5. 11. 2014)
Archivní prameny:
Archiv Národního muzea Praha
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 7, popis první audience Adolfa Vratislava ze
Šternberka u královské rodiny v Linköpingu (7. 11. 1673)
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 66, přijatá korespondence pro Františka
Filipa ze Šternberka z Polsko-litevské unie a Ruska 1750-1757
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 150, vyslanecké aktivity Františka Filipa
ze Šternberka 1751-1755.
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 173A, dopis Anny Lucie ze Šternberka roz.
Slavatové ze Stockholmu (7. 3. 1674)
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 174, diplomatická cesta Adolfa Vratislava ze
Šternberka do Švédska, 1673-1674
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 175, diplomatická cesta Adolfa Vratislava ze
Šternberka do Braniborska, Mohuče atd., 1675
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 176b, diplomatická mise Leopolda
Viléma Königsegga u bavorského kurfiřta 1672-1673
RA Šternberk-Manderscheid, provizorně kart. 176b, diplomatická mise Gottlieba z
Windischgrätzu do Dánska 1673-1674
Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
Segreteria di Stato, Nunziature delle Paci, svazky 30–42 a 69, dokumenty k jednání kongresu
v Nijmegen 1676 – 1679 (zprávy zvláštního nuncia L. Bevilacquy papežskému státnímu
sekretariátu, mnoho informací o císařských zmocněncích F. O. Kinském, T. A. von
Stratmanovi a J. von Goess; kopie některých jejich dopisů)
Segreteria di Stato, Polonia, svazky 75–77, dopisy varšavské nunciatury papežskému státnímu
sekretariátu z let 1663–1665 (množství zpráv o diplomatických cestách F. O. Kinského z let
1664 a 1665, kopie korespondence Jana Hartvíka z Nostic)
Segreteria di Stato, Nunziature diverse, Nimega, svazky 31, 212–214 a 216
Národní muzeum Praha
Majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka, inv. č. MS e 25 (317 o), extract vhur kongl.
Swea Håffrättz Protocoll hållit av 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 Maÿ 1690, fol. 1-69
Národní archiv v Praze
Stará manipulace, poselstva cizích států, kart. 779 (např. Rusové v Praze 1698)
Moravský zemský archiv Brno
Knihovna Collaltů, inv. č. II B 1, tři svazky dokumentů z římské mimořádné ambasády
Antonia Rambalda hraběte Collalta (1730)
RA Collaltů, inv. č. 233, kart. 8, instrukce pro Claudia Collalta jako vyslance do Mantovy,
Montferratu a Savojska, 1. 6. 1659
RA Collaltů, inv. č. 238, kart. 8, pověřovací listiny pro Claudia Collalta, mise do Saska a
Braniborska, 1660
RA Collaltů, inv. č. 243, kart. 9, pasy pro Claudia Collalta jakožto vyslance do Saska a
Braniborska (1660) a Anglie (1661)
RA Collaltů, inv. č. 244, kart. 9, dopisy Leopolda I. Claudiu Collaltovi do Anglie, leden 1661
RA Collaltů, inv. č. 2112, kart. 111, zprávy vyslance Claudia Collalta ze Saska a Braniborska
1648-1660 (50 kusů)
RA Collaltů, inv. č. 2113, kart. 111, zprávy vyslance Claudia Collalta ze Saska a Braniborska
a dopisy jemu adresované 1646-1663 (25 kusů)
RA Ditrichštejnů, inv. č. 21, kart. 9, korespondence Dominika Ondřeje z Kounic s knížetem
Ferdinandem z Ditrichštejna z Anglie, 1687
RA Ditrichštejnů, inv. č. 26-27, kart. 10, korespondence Jana Maxmiliána z Lambergu
knížatům Maxmiliánovi a Ferdinandovi z Ditrichštejna z Madridu, 1653-1660
RA Ditrichštejnů, inv. č. 28, kart. 11, korespondence Františka Eusebia z Pöttingu knížeti
Ferdinandu z Ditrichštejna z Madridu, 1662-1674
RA Ditrichštejnů, inv. č. 29, kart. 12, dopisy Ferdinanda Bonaventury z Harrachu knížeti
Ferdinandu z Ditrichštejna z Madridu, 1673-1677
RA Ditrichštejnů, inv. č. 30, kart. 12, dopisy Pavla Sixta Trautsona knížeti Ferdinandu
z Ditrichštejna z Madridu, 1677-1678
RA Ditrichštejnů, inv. č. 31, kart. 12, dopisy bavorského vyslance Jana Baptisty Lanciera
knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna z Madridu, 1686-1695
RA Ditrichštejnů, inv. č. 32, kart. 13, dopisy Václava Ferdinanda z Lobkovic knížeti
Ferdinandu z Ditrichštejna z Madridu, 1689-1697
RA Ditrichštejnů, inv. č. 34, kart. 13, korespondence Václava Ferdinanda Popela z Lobkovic
knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna z Francie, 1685-1688
RA Ditrichštejnů, inv. č. 43, kart. 15, korespondence Ottavia de Tassis knížeti Ferdinandu
z Ditrichštejna z Benátek, 1659-1691
RA Ditrichštejnů, inv. č. 44, kart. 15, korespondence Ferdinanda de Tassis knížeti Ferdinandu
z Ditrichštejna z Benátek, 1691-1696
RA Ditrichštejnů, inv. č. 49, kart. 16, korespondence Johanna Daniela Krampricha knížeti
Ferdinandu z Ditrichštejna z Holandska, 1686-1692
RA Ditrichštejnů, inv. č. 51, kart. 16, korespondence Heinricha Strattmana s knížetem
Ferdinandem z Ditrichštejna z Holandska, 1693-1694
RA Ditrichštejnů, inv. č. 52, kart. 16, korespondence Gottlieba z Windischgrätzu z knížetem
Ferdinandem z Ditrichštejna z Holandska, 1688, 1691-1693
RA Ditrichštejnů, inv. č. 53, kart. 16, korespondence Dominika Ondřeje z Kounic s knížetem
Ferdinandem z Ditrichštejna z obojího Nizozemí a z říškého prostoru, 1681, 1686-1689, 16951697
RA Ditrichštejnů, inv. č. 56, kart. 17, zprávy císařského rezidenta Jana Kryštofa z Fragsteinu
z Varšavy knížeti Maxmiliánovi z Ditrichštejna, 1654-1655
RA Ditrichštejnů, inv. č. 59, kart. 18, dopisy Kryštofa Václava z Nostic Ferdinandu z
Ditrichštejna z Polsko-litevské unie, 1693
RA Ditrichštejnů, inv. č. 61, kart. 19, korespondence Augustina Mayera z Mayerbergu
s knížetem Ferdinandem z Ditrichštejna z Polska, 1666-1671
RA Ditrichštejnů, inv. č. 64, kart. 20, korespondence Karla Julia Sedlnického s Ferdinandem
z Ditrichštejna z Polsko-litevské unie (1696-1698)
RA Ditrichštejnů, inv. č. 65, kart. 20, korespondence císařského rezidenta Jiřího
Schiemunského knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna z Polska, 1689-1694
RA Ditrichštejnů, inv. č. 69, kart. 21, korespondence Antonína Jana z Nostic s Ferdinandem
z Ditrichštejna ze Švédska (1686)
RA Ditrichštejnů, inv. č. 70, kart. 21, korespondence legačního sekretáře Jeana Baptisty
Lanciera s Ferdinandem z Ditrichštejna ze Švédska (1682–1684)
RA Ditrichštejnů, inv. č. 707, kart. 229, dopisy Dominika Ondřeje z Kounic knížeti
Ferdinandu z Ditrichštejna z Mnichova, 1683-1689
RA Ditrichštejnů, inv. č. 716, kart. 234, dopisy císařského rezidenta v Drážďanech Jindřicha
Julia Bluma knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna, 1667-1672
RA Ditrichštejnů, inv. č. 717, sign. 318A, kart. 235, dopisy Jana Jiřího Marka z ClaryAldringenu knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna ze Saska, 1686-1694
RA Ditrichštejnů, inv. č. 1925-48, kart. 467, korespondence Ferdinanda z Dietrichstena
s Dominikem Ondřejem z Kounic, 80. léta 17. století
RA Kouniců, inv. č. 120, kart. 33, dopisy Maxmiliána Oldřicha z Kounic z roku 1724, volba
papeže v Římě
RA Kouniců, inv. č. 121, kart. 34, instrukce a císařské dekrety pro Maxmiliána Oldřicha
z Kounic na volbu nového papeže v roce 1724
RA Kouniců, inv. č. 122, kart. 34, instrukce pro Maxmiliána Oldřicha z Kounic z roku 1720,
mise k falckému dvoru
RA Kouniců, inv. č. 205-212, kart. 39, korespondence Dominika Ondřeje z Kounic od
bavorského dvora, 1682-1686
RA Kouniců, inv. č. 415, kart. 53, dopisy Maxmiliána Oldřicha z Kounic jako mimořádného
vyslance na říšských dvorech, 1716 a 1720
RA Kouniců, inv. č. 698, kart. 76, deník Maxmiliána Oldřicha z Kounic z volby nového
papeže, 1724
RA Kouniců, inv. č. 1717, kart. 191, korespondence Dominika Ondřeje z Kounic s Leopoldem
I. i s jinými osobami, 1684-1704
RA Kouniců, inv. č. 1722-1752, kart. 194-196, korespondence různých pisatelů říšskému
vicekancléři Dominiku Ondřejovi z Kounic (např. od Arnošta z Heemsu, 1699-1704)
RA Kouniců, inv. č. 1775, kart. 202, dopisy Filipa Ludvíka ze Sinzendorfu hraběti Dominiku
Ondřeji z Kounic z Paříže, 1699-1700
RA Kouniců, inv. č. 1830, kart. 210, diář hraběte Öttinga, vyslance v Cařihradě a
korespondence člena výpravy Nostice s Dominikem Ondřejem z Kounic (1699)
RA Kouniců, inv. č. 1831, kart. 210, dopisy Filipa Ludvíka ze Sinzendorfu hraběti Dominiku
Ondřeji z Kounic z Paříže, 1700-1704
RA Kouniců, inv. č. 1858-1860, 1872, kart. 214, 222-223, opisy relací od Karla z Auerspergu
a Karla Maxmiliána z Thunru z Londýna, 1696-1704
RA Kouniců, inv. č. 1867, kart. 217, diáře a korespondence císařských vyslanců na volbě
nového polského krále, 1696
RA Kouniců, inv. č. 1869, kart. 220, zprávy Dominika Ondřeje z Kounic Leopoldovi I. o
jednání v Bavorsku o průchodu císařských vojsk, 1687-1689
RA Kouniců, inv. č. 2357 (III), kart. 266, diplomatické depeše Dominika Ondřeje z Kounic
císaři a poznámky z doby jeho působení v Mnichově, 1687-1689
RA Kouniců, inv. č. 2358, kart. 266, konferenční poznámky Dominika Ondřeje z Kounic,
1689-1702
RA Kouniců, inv. č. 2363, kart. 267, Filip Vilém, kurfiřt falcký – korespondence, 1688-1689
RA Kouniců, inv. č. 2366, kart. 267, Karel vévoda lotrinský – korespondence, 1687-1689
RA Kouniců, inv. č. 2375, kart. 267, akta, dobrozdání, depeše, 1688-1689
RA Kouniců, inv. č. 2454, kart. 273, instrukce Leopolda I. velvyslanci Dominiku Ondřeji
z Kounic z 1. 10. 1686, mise do Anglie
RA Kouniců, inv. č. 2587, kart. 285, instrukce Leopolda I. pro Dominika Ondřeje z Kounic,
1688
RA Kouniců, inv. č. 2588 (3), kart. 285, plná moc a instrukce Leopolda I. k jednání o sňatku
staršího syna Josefa s bavorskou princeznou Violantou Beatricí, 1686
RA Kouniců, inv. č. 2589 (3), kart. 285, plná moc Leopolda I. k jednání s bavorským
kurfiřtem Maxem Emanuelem, 1688
RA Kouniců, inv. č. 2590, kart. 285, dopis dvorské válečné rady ve Vídni Dominiku Ondřeji z
Kounic, 1689
RA Kouniců, inv. č. 2591, kart. 285, dopis dvorské tajné rady Dominiku Ondřeji z Kounic,
1689
RA Kouniců, inv. č. 2593, kart. 285, dopisy Jindřicha Jana hraběte Strattmana Dominiku
Ondřeji z Kounic, 1688-1689
RA Kouniců, inv. č. 2594, kart. 285, koncepty listů Dominika Ondřeje z Kounic bavorskému
kurfiřtovi, 1688
RA Kouniců, inv. č. 2595 (3), kart. 285 , různá akta, listiny apod. - mj. návrh aliance mezi
Leopoldem I. a bavorským kurfiřtem, 1688-1690
RA Kouniců, inv. č. 2597, kart. 285, instrukce a reskripty císaře, 1687-1688
RA Kouniců, inv. č. 2598, kart. 285, relace Dominika Ondřeje z Kounic císaři, 1688
RA Kouniců, inv. č. 3598, kart. 403, pohřební řeč za Dominika Ondřeje z Kounic (pronesl
děkan farního kostela v Uherském Brodě - Bohumír Theodor Neuhaus), 1705
RA Kouniců, inv. č. 3658, kart. 406, korespondence Františka Oldřicha Kinského
s Dominikem Ondřejem Kounicem z let 1694–1698, mj. z mírového jednání v Rijswijku
RA Kouniců, inv. č. 3708, kart. 407, nezařazená korespondence v různých jazycích, 16831703
RA Kouniců, inv. č. 3720, kart. 407, účty z diplomatických cest Dominika Ondřeje z Kounic
(1664–1687)
RA Kouniců, inv. č. 3720, kart. 408, účty z diplomatických pobytů Dominika Ondřeje
z Kounic, 1687-1696
RA Kouniců, kart. 409, různé písemnosti týkající se Dominika Ondřeje z Kounic, 1665-1704
RA Seilernů, Kristián August ze Seilernu (1717-1801) – vyslanec v Řezně 50. léta a Londýně
1766-1770, 10 kartonů věcí
Státní oblastní archiv Litoměřice, pracoviště Děčín
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1464, kart. 418, peněžní záležitosti
Jana Václava Gallase, 1698-1724
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1468, kart. 418, seznam věcí
přivezených z Anglie Janem Václavem Gallasem a účet za potraviny, 1712, 1716-1717
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1506, kart. 422, deník Jana Václava
Gallase, 1707-1709
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1507, kart. 422, dopisy barona
Heemse Gallasovi, 1710-1711
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1508, kart. 422, dopisy adresované
Janu Václavu Gallasovi do Haagu, 1712
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1509, kart. 423, dopisy císařů
Leopolda I. a Josefa I. Janu Václavu Gallasovi, 1704-1706
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1510, kart. 424, kopiáře politické
korespondence Jana Václava Gallase, 1708, 1710-1712
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1511, kart. 425, dopisy adresované
Janu Václavu Gallasovi, 1707-1709
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1512, kart. 426, dopisy adresované
Janu Václavu Gallasovi, relace a poznámky, 1700-1718
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1518, kart. 427, dopisy Jana Václava
Vratislava Janu Václavu Gallasovi, 1704-1707
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1519, kart. 427, dopisy hraběte Goese
Janu Václavu Gallasovi z Haagu, 1706-1706
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1520, kart. 427, dopisy knížete Salma
Janu Václavu Gallasovi, 1705-1710
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1521, kart. 427, dopisy barona
Heemse Janu Václavu Gallasovi, 1708
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1522, kart. 428, kopie dopisů císaře
Josefa I. Janu Václavu Gallasovi, 1707
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 1543, kart. 436, dopisy a finanční
záležitosti Jana Václava Gallase, 1673-1722
Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallas), inv. č. 2228, kart. 590-593, kopiáře
korespondence, instrukce, vyslanecké zprávy z Itálie, Anglie od Jana Václava Gallase, 17001719
RA Clary-Aldringenů, inv. č. 172, kart. 72, dvě mise Jana Jiřího Marka z Clary-Aldringenu do
Saska, 1684-1694, 1700
Státní oblastní archiv Plzeň, pracoviště Klášter
RA Nosticů (Falknov), kart. 8, 18, 19, 21, 22, 111, diplomatická mise Antonína Jana z Nostic
do Švédska, 1685-1690
RA Nosticů (Falknov), inv. č. 107 KK7, kart. 22, Instrukce císaře Leopolda I. pro císařského
vyslance v Paříži hr. Františka Antonína Berku ze 4. 9. 1688
RA Nosticů (Falknov), inv. č. 634, kart. 111, instrukce pro Julia Jindřicha vévodu SaskoLauenburského, vyjednavače s Hansem Christoffem von Königsmarckem 28. 9. 1648
RA Nosticů (Falknov), inv. č. 947 AJ1, kart. 149, Instrukce pro Františka Antonína Berku
hraběte Hovoru (1681–1706)
RA Nosticů (Falknov), inv. č. 1000, kart. 151, Soupis dluhů Antonína Jana z Nostic za misi ve
Švédsku
RA Nosticů (Planá), inv. č. 89, kart. 33, korespondence Antonína Jana z Nostic s Kryštofem
Václavem z Nostic (1687)
RA Nosticů (Planá), inv. č. 276, kart. 79, korespondence mimořádného velvyslance v Sasku
Adolfa Vratislava ze Šternberka s Kryštofem Václavem z Nostic (leden-březen 1693)
RA Windischgrätzů, inv. č. 514, kart. 3, deník Gottlieba z Windischgrätzu z cest po říšských
územích, 1660
RA Windischgrätzů, inv. č. 524, kart. 3, instrukce z 27. 11. 1663 pro Gottlieba
z Windischgrätzu, mise do Švédska
RA Windischgrätzů, inv. č. 542-543, kart. 3, seznam osob, které doprovázely Gottlieba
z Windischgrätzu na audienci u francouzského krále, 1670 a zpráva o této audienci z 26. 12.
1670
RA Windischgrätzů, inv. č. 547, kart. 3, instrukce pro Gottlieba z Windischgrätzu z 12. 5.
1673, mise do Braunschweigu
RA Windischgrätzů, inv. č. 549, kart. 3, instrukce z 14. 7. 1673 pro Gottlieba
z Windischgrätzu, mise do Dánska
RA Windischgrätzů, inv. č. 554, kart. 3, instrukce z 8. 4. 1675 pro Gottlieba z Windischgrätzu,
mise do Dolního Saska
RA Windischgrätzů, inv. č. 571, kart. 4, instrukce z 23. 8. 1683 pro Gottlieba
z Windischgrätzu jako císařského komisaře na říšském sněmu v Řezně
RA Windischgrätzů, inv. č. 601-602, kart. 4, dopisy císařského vyslance v Madridu Heinricha
Franze z Mansfeldu Gottliebovi z Windischgrätzu ve věci předání Řádu zlatého rouna, říjen
1687
RA Windischgrätzů, inv. č. 615-669, kart. 4, plná moc a reskripty Leopolda I. pro Gottlieba
z Windischgrätzu jako vyslance v Haagu, prosinec 1690 – srpen 1693
RA Windischgrätzů, inv. č. 671, kart. 4, instrukce pro Ernsta Friedricha z Windischgrätzu
z 30. 6. 1694, mise do Saska
RA Windischgrätzů, inv. č. 706-710, kart. 6-7, instrukce pro Ernsta Friedricha
z Windischgrätzu z 22. 8. 1705 (volba koadjuktora v Salcburku) a další dokumenty z této mise
(deník, korespondence)
RA Windischgrätzů, inv. č. 738, kart. 8, instrukce pro Leopolda Viktorina z Windischgrätzu
z 2. 9. 1719, mise do severního Nizozemí
Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec
RA Černínů z Chudenic, provizorně kart. 282-287, diplomatická mise Heřmana Jakuba
Černína z Chudenic do Polsko-litevské unie, 1695
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv
Familienarchiv Harrach, kart. 115/1, reskripty císaře Leopolda I. vyslanci v Sasku Aloisi
Thomasi Raimundovi z Harrachu, 1694-1696
Familienarchiv Harrach, kart. 115/4, kniha opisů akt z doby působení Aloise Thomase
Raimunda z Harrachu jako saského vyslance, 1694-1696 (instrukce, kreditivy, relace a jejich
přílohy)
Familienarchiv Harrach, kart. 256–258, korespondence Františka Oldřicha Kinského s
Ferdinandem Bonaventurou z Harrachu (1667–1699), mj. z jednání v Nijmegen
Familienarchiv Kinsky, kart. 4–28, dokumenty z diplomatické mise Filipa Josefa Kinského
v Londýně v letech 1728–1736
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Staatenabteilungen, Grossbritanien, kart. 66–71, dokumenty z diplomatické mise Filipa Josefa
Kinského v Londýně v letech 1728–1736
Staatenabteilungen, Polen I, kart. 76, Polonica (1660, 08 – 1665, 02), ff. 116r–118r, průběžná
instrukce pro Františka Oldřicha Kinského z 27. ledna 1665 pro jeho diplomatické jednání
v Polsku
Staatenabteilungen, Polen I, kart. 77, Polonica (1665, 02 – 1673, 12), ff. 233r–235r a 268r–v,
instrukce pro Karla Ferdinandaz Valdštejna z 14. června 1667 pro jeho diplomatickou misi
v Polsku a relace o ní
Staatenabteilungen, Polen I, kart. 82, Polonica 1691-1710, dopisy Heřmana Jakua Černína
z Chudenic nejvyššímu kancléři Kinskému, 1695
Staatenabteilungen, Polen I, kart. 84, Polonica 1527-1699, např. instrukce z roku 1658 pro
Johanna Christopha von Fragstein a Christopha Beüer von der Binne, jednání ve Vilniusu.
Staatenabteilungen, Polen I, kart. 87, Polonica 1557-1848
Staatenabteilungen, Schweden, Diplomatische Korrespondenz, kart. 7, relace Antonína Jana
z Nostic ze Švédska, 1685-1690
Reichskanzlei, Diplomatische Akten, Dresden – Berichte, kart. 3a-3c a 4a-4b, relace vyslanců,
rezidentů a legačních sekretářů v Sasku císaři Leopoldovi z let 1680-1698 (v tom relace Jana
Filipa z Lambergu, Jana Marka z Clary-Aldringenu či Aloise Thomase Raimunda z Harrachu)
Reichskanzlei, Instruktionen für die kaiserlichen Gesandten, 18 kartonů
Reichskanzlei, Friedensakten, kart. 111–146, Nymwegener Frieden und Frankfurter Kongress
(1670–1684)
Reichskanzlei, Friedensakten, kart. 154–161, Ryswicker Frieden 1692 bis 1698.
Handschriftenabteilung, Hs Böhm 750, deník Františka Oldřich Kinského z let 1663–1672
(deníkové záznamy a relace z diplomatických cest do Polska v letech 1664 a 1665)
Gross Correspondenz 63/2, korespondence Leopolda I. s Františkem Oldřichem Kinským z let
1683–1699 (ke kongresu v Rijswijku, ale i dalším misím jiných šlechticů)
Zámek Nelahozeves
Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv, sign. B 872, korespondence mezi Františkem
Oldřichem Kinským a Václavem Eusebiem z Lobkovic (1663–1674), mj. k diplomatickým
cestám do Polska v letech 1664 a 1665
Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv, sign. C 66, relace Františka Oldřicha Kinského o jeho
diplomatické misi v Polsku v roce 1665
Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv, sign. C 67–72, zprávy Augustina Mayerna von
Mayernhoffu z let 1665–1672 z jeho diplomatických cest do Polska (1665, spolu s F. O.
Kinským)
Vydané prameny:
von ANTAL, G. – de PATER, J. C. H. (ed.), Weensche Gezantschapsberichten van 1670 tot 1720, III, ´s-Gravenhage 1929 a 1934.
ARNETH, Alfred (Hg.), Hauptbericht des Grafen Philipp Ludwig von Sinzendorff an Kaiser Leopold
I., nach Beendigung seiner Mission in Frankreich, Archiv für österreiichische Geschichte 13,
1854, s. 1-70.
British Diplomatic Instructions 1689-1789. Vol. I: Sweden, 1689-1727; Vol. II: France 1689-1721;
Vol. III: Denmark; Vol. IV: France 1721-1727; Vol. 5: Sweden 1727-1789; Vol. VI: France
1727-1744; Vol. VII: France 1745-1789, London 1922-1934.
DOMIN, Maria – LOHMAN, Wanda (eds.), Acta nuntiaturae Polonae. Tomus XXXIV. Opitius
Pallavicini (1680–1688), Volumen 6 (1. I. 1683 – 30. VI. 1683), Cracoviae 2008. (množství
informací o diplomatické misi Karla Ferdinanda z Valdštejna v Polsku)
DVOŘÁK, Max (Hg.), Briefe Kaiser Leopold I. an Wenzel Euseb Herzog in Schlesien zu Sagan,
Fürsten von Lobkowitz (1657–1674). Nach den Originalen des Fürstlich von Lobkowitz´schen
Familienarchives zu Raudnitz an der Elbe in Böhmen, Wien 1894.
FRYXELL, A., Handlingar rörande Sverges historia ur utrikes arkiver samlade och utgifna. Tredje
delen, Stockholm 1839.
GAEDECKE, Anton (Hg.), Das Tagebuch des Grafen Bonaventura von Harrach während seines
Aufenthaltes am spanischen Hofe in den Jahren 1697 und 1698. Nebst zwei geheimen
Instructionen, Archiv für österreichische Geschichte 48, 1872, s. 163–302.
GONNET, C. L. (ed.), Briefwisseling tusschen de Gebroeders van der Goes (1659-1673), I-II,
Amsterdam 1899-1909.
KALISTA, Zdeněk (ed.), Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z
Chudenic, Praha 1936.
KORB, Gerhard (Hg.), Johann Georg Korb, Tagebuch der Reise nach Russland, Graz 1968.
KUDĚLOVÁ, Lucie (ed.), Popis města Padovy z počátku 18. století. Edice a komentář, in: Sborník
Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie 55, 2010, č. 1-2, s. 3-86.
MANNERS SUTTON, H. (ed.), The Lexington Papers, or Some Account of the Courts of London and
Vienna at the conclusion of the seventeenth century, London 1851.
MENČÍK, Ferdinand (Hg.), Ferdinand Bonaventura Graf von Harrach. Tagebuch über den Aufenthalt
in Spanien in den Jahren 1673–1674, Wien 1913.
NIETO NUÑO, Miguel (ed.), Diario del conde de Pötting. Embajador del Sacro Imperio en Madrid,
I-II, Madrid 1990 a 1993.
PŘIBRAM, Alfred Francis, Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren
1655-1660, Archiv für österreichische Geschichte 70, 1887, s. 1-571.
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les Traités de
Westphalie jusqu´à la Révolution française (1648-1789), 31 svazků od roku 1884, poslední
vyšel v Paříži v roce 1998.
RILLE, Albert (Hg.), Aus den letzten Jahren der Regierung des polnischen Königs Johann Sobieski
1689-1696. Berichte des kaiserlichen Ministers Geörge von Schiemunsky an Ferdinand Fürst
von Dietrichstein, Präsidenten der geheimen Konferenz, im Archiv Nikolsburg, in: Zeitschrift
des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 15, 1911, s. 312-338, 430465.
WOLF, Adam (Hg.), Drei diplomatische Relationen aus der Zeit Kaiser Leopold I., Archiv für
österreichische Geschichte 20, 1858, s. 279-340 (Sagredo 1664 Vídeň, Leslie 1666 Istanbul,
Plitterstorf 1669 Řím)
WOLIŃSKI, Janusz (ed.), Kazimierz Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i
relacje z lat 1691-1696, Wrocław 1958.
Staré tisky:
de CALLIÈRES, François, De la manière de négocier avec des souverains, Paris 1716 (reprint Paris
2002; moderní anglická edice KEENS-SOPER, H. M. A. – SCHWEIZER, K. W. (ed.),
François de Callières, The Art of Diplomacy, Leicester 1983).
HEEGEN, Christian, Die Eigenschafften eines fürtrefflichen Abgesandten; da ihro hochgräffliche
Excellentz, der hoch- und wohlgebohrne Herr, Herr Philipp Joseph Kinsky… im Monath Julii Anno
1728 als Kays. Ambassadeur von Prag nach Brittannien dero Reise antraten in unterthänigste
Betrachtung gezogen, Prag, s.d.
von HOEVELEN, Conrad, Candorins vollkommener Teutsche Gesandte..., Franckfurt 1679.
LÜNIG, Johann Christian, Theatrum Ceremoniale Historico-politicum I-II, Leipzig 1719.
STIEVE, Gottfried, Europäisches Hof-Ceremoniel, Leipzig 1723.
Theatrum Europaeum (1672–1679), Frankfurt am Main 1682.
Theatrum Europaeum (1679–1687). Frankfurt am Main 1691.
Theatrum Europaeum (1691-1695), Frankfurt am Main 1702.
de WICQUÈFORT, Abraham, L´Ambassadeur et ses fonctions, I-II, Den Haag 1680-1681
(francouzsky znovu Amsterdam 1730; německy jako L´Ambassadeur, oder Staats-Bothschaffter
und dessen hohe Functions, und Staats-Verrichtungen [...], Frankfurt am Main 1682).
Literatura:
ADAMS, Robyn – COX, Rosanna (eds.), Diplomacy and early modern culture, Hampshire 2011.
ALBRECHT, Johannes, Englands Bemühungen um den Eintritt Portugals in die Große Allianz (17001703), Bremen 1933.
ÁLVAREZ LOPEZ, Ana, Los negocios de Luis XIV en Madrid: La acción de sus embajadores en la
corte madrileña, Revista de historia moderna 25, 2007, s. 179-205.
ANDERSON, Mathew Smith, The Rise of Modern Diplomacy 1450-1919, London – New York 1993.
ANDREAS, Willy, Staatskunst und Diplomatie der Venezianer im Spiegel ihrer Gesandtenberichte,
Leipzig 1943.
ASMUS, Ivo – DROSTE, Heiko – OLESEN, Jens E. (Hg.), Gemeinsame bekannte. Schweden und
Deutschland in der Frühen Neuzeit, Münster 2003.
AUER, Leopold, Diplomatisches Zeremoniell am Kaiserhof der Frühen Neuzeit: Perspektiven eines
Forschungsthemas, in: Ralph Kauz – Giorgio Rota – Jan Paul Niederkorn (Hg.), Diplomatisches
Zeremoniell in Europa und im mittleren Osten in der frühen Neuzeit, Wien 2009, s. 33-53.
AUTRAND, Françoise – BÉLY, Lucien – CONTAMINE, Philippe – LENTZ, Thierry, Histoire de la
diplomatie française I – Du Moyen Age à l´Empire, Paris 2007.
BABEL, Rainer (ed.), Le Diplomate au travail, Munich 2004.
BAILLIE, Hugh Murray, Etiquette and the Planning of the State Apartements in Baroque Palaces,
Archaeologia 51, 1967, s. 169–199.
BAKEŠ, Martin, Habsbursko-švédské diplomatické vztahy v období vlády Karla XI. (1672-1697),
diplomová práce FF UPa, Pardubice 2014.
BAKEŠ, Martin, Kryštof Václav z Nostic a jeho diplomatická cesta na území Polsko-litevské unie
v roce 1693, Východočeský sborník historický 24, 2013, s. 99-119.
BAKEŠ, Martin, Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka: Švédské království
v polovině 70. let 17. století očima císařského vyslance, Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s.
31-62.
BASTIAN, Corina, Kammerdame und diplomatische Akteurin: Die Prinzesse des Ursins am Hof
Philipps V. von Spanien (1701–1714), in: Hillard von Thiessen – Christian Windler (Hg.), Akteure
der Außenbeziehungen, Köln – Wien – Weimar 2010, s. 261–276.
BASTIAN, Corina, Verhandeln in Briefen. Frauen in der höfischen Diplomatie des frühen 18.
Jahrhunderts, Köln – Wien – Weimar 2013.
BAUMANNS, M., Das publizistsche Werk des kaiserlichen Diplomaten Franz Paul Freiherr von
Lisola (1613-1674). Ein Beitrag zum Verhältnis von Absolutistischem Staat, Öffentlichkeit und
Mächtepolitik in der Frühen Neuzeit (Berlin, 1994).
BAUMSTARCK, Reinhold, Joseph Wenzel von Liechtenstein. Fürst und Diplomat im Europa des 18.
Jahrhunderts, Vaduz – Einsiedeln 1990.
BEESE, Hermann, Markgraf Hermann von Baden (1628-1691). General, Diplomat und Minister
Kaiser Leopolds I., Stuttgart 1991.
BELL, Gary M., A Handlist of British Diplomatic Representatives 1509-1688, London 1990.
BÉLY, Lucien, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV., Paris 1990.
BÉLY, Lucien (ed.), L'Invention de la diplomatie, Moyen Age – Temps modernes, Paris 1998.
BÉLY, Lucien, L´art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe – XVIIIe siècle,
Paris 2007.
BERRIDGE, Geoff R., The Theory and Practice of Negotiation in the 17th and 18th Centuries,
Quaderni di Scienza Politica 4, 2004, s. 315-331.
BERRIDGE, G. R. – KEENS-SOPER, M. – OTTE, T. (eds.), Diplomatic Theory from Machiavelli to
Kissinger, London 2001.
BLACK, Jeremy, The British Diplomats and Diplomacy 1688-1800, Exeter 2001.
BLACK, Jeremy, European International Relations 1648–1815, New York 2002.
BOTS, J. A. H. (ed.), The Peace of Nijmegen 1676-1678/9, Amsterdam 1980.
BRAUBACH, Max, Die Bedeutung der Subsidien für die Politik im spanischen Erbfolgekriege, Bonn
– Leipzig 1923.
BRAUBACH, Max, Diplomatie und geistiges Leben im 17. und 18. Jahrhundert. Gesammelte
Abhandlungen, Bonn 1969.
BRAUBACH, Max, Graf Dominik Andreas Kaunitz (1655-1705) als Diplomat und Staatsmann, in:
Heinrich Fichtenau – Erich Zöllner (Hg.), Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs, Wien –
Köln – Graz 1974, s. 225-242.
BRAUBACH, Max, Versailles und Wien von Ludwig XIV. bis Kaunitz. Die Vorstadien der
diplomatischen Revolution im 18. Jahrhundert, Bonn 1952.
BURSCHEL, Peter, Der Sultan und das Hündchen. Zur politischen Ökonomie des Schenkens in
interkultureller Perspektive, Historische Anthropologie 15, 2007, s. 408-429.
CAMPE, Rüdiger, Barocke Formulare, in: Bernhard Siegert (Hg.), Europa, Kultur der Sekretäre,
Zürich – Berlin 2003, s. 79-96.
CERMAN, Ivo, Systém stran na dvoře Leopolda I. Politická organizace habsburských dvorů ve Vídni
a Madridu ve světle korespondence císařského vyslance Franze Eusebia z Pöttingu, diplomová
práce Univerzity Karlovy, Praha 2000.
CLARK, Ruth, Sir William Trumbull in Paris, 1685-1686, Cambridge 1938.
ČECHOVÁ, Blanka, Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická
diplomacie a třeboňská zástavní držba, Brno 2012 (disertační práce).
ČERNÝ, Karel, František Oldřich Kinský a jeho podíl na zahraniční politice Leopolda I. do roku
1679, dis. práce, Praha 1952.
ČIHÁK, Václav, Les Provinces-Unies et la cour impériale 1667-1672, Amsterdam 1974.
DADE, Eva K., Madame de Pompadour. Die Mätresse und die Diplomatie, Köln – Weimar – Wien
2010.
DÖBERL, Mario, „Ein paar schöne wägen der Wienerischen neuesten façon“. Zur Geschichte eines
Geschenks Kaiser Karls VI. an den Zarenhof anlässlich der russisch-habsburgischen
Allianzverträge des Jahres 1726, in: Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien 4/5, Mainz
2004, s. 296-331.
DROSTE, Heiko, Im Dienst der Krone. Schwedische Diplomaten im 17. Jahrhundert, Berlin 2006.
DROSTE, Heiko, Diplomacy as a means of cultural transfer in early modern times: The Swedish
evidence, Scandinavian Journal of History 31, 2006, č. 2, s. 144-150.
DUCHHARDT, Heinz, Balance of power und Pentarchie. Internationale Beziehungen 1700–1785,
Paderborn u. a. 1997.
DUCHHARDT, Heinz (Hg.), Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998.
EDELMAYER, Friedrich, Gesandtschaftsberichte in der Frühen Neuzeit, in: Josef Pauser – Martin
Scheutz – Thomas Winkelbauer (Hg.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16. – 18.
Jahrhundert), Wien – München 2004, s. 849-859.
EXTERNBRINK, Sven, Diplomatie und République des lettres. Ezechiel Spanheim (1629-1710),
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 34/2, 2007, s. 25-59.
FALCKE, Jeannette, Studien zum diplomatischen Geschenkwesen am brandenburgisch-preußischen
Hof im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2006.
FREY, Linda S. – FREY, Marsha L. (ed.), The History of Diplomatic Immunity, Columbus 1999.
FRIGO, Daniela (ed.), Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure of Diplomatic
Practice 1450-1800, Cambridge 2000.
FÜRNROHR, W., Kurbaierns Gesandte auf dem Immerwährenden Reichstag. Zur bayerischen
Außenpolitik 1663-1806, Munich 1971.
GARMS-CORNIDES, Elisabeth, Liturgie und Diplomatie. Zum Zeremoniell des Nuntius am Wiener
Kaiserhof im 17. und 18. Jahrhundert, in: Richard Bösel – Grete Klingenstein – Alexander Koller
(Hg.), Kaiserhof – Papsthof (16. – 18. Jahrhundert), Wien 2006, s. 125–146.
GARMS-CORNIDES, Elisabeth, „Per sostenere il decoro“. Beobachtungen zum Zeremoniell des
päpstlichen Nuntius in Wien im Spannungsfeld von Diplomatie und Liturgie, in: Ralph Kauz –
Giorgio Rota – Jan Paul Niederkorn (Hg.), Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im mittleren
Osten in der Frühen Neuzeit, Wien 2009, s. 97–130.
GEHLING, Theo, Ein europäischer Diplomat am Kaiserhof zu Wien. François Louis de Pesme,
Seigneur de Saint-Saphorin, als englischer Resident am Wiener Hof 1718-1727, Bonn 1964.
GEYER, Margarethe, Die Gesandtschaft des Grafen Wratislaw in London bis zum Abschluß der
großen Allianz vom 7. September 1701. Versuch einer Würdigung eines diplomatischen Talents,
netištěná disertace, Wien 1948.
GRÄF, Holger Thomas, Die Entstehung des neuzeitlichen Gesandtschaftswesens aus dem Geist der
Curiositas – das Diarium des Johann Sebastian Müller als diplomatiegeschichtliche Quelle, in:
Katrin Keller – Martin Scheutz – Harald Tersch (Hg.), Einamal Weimar – Wien und retour. Johann
Sebastian Müller und sein Wienbericht aus dem Jahr 1660, Wien – München 2005, s. 179-191.
GROßMANN, Julius, Der kaiserliche Gesandte Franz von Lisola im Haag 1672-1673. Ein Beitrag
zur österreichischen Geschichte unter Kaiser Leopold I. Nach den Acten des Wiener
Staatsarchives, Archiv für österreichische Geschichte 51, 1873, s. 1-193.
von GSCHLIESSER, Oswald, Der Reichshofrat. Bedeutung und Verfassung. Schicksal und Besetzung
einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806, Wien 1942.
HÄBERLEIN, Mark – JEGGLE, Christof (Hg.), Materielle Grundlagen der Diplomatie. Schenken,
Sammeln und Verhandeln in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Konstanz 2012.
HARTMANN, P. C., Zum Gesandtschaftszeremoniell an den Höfen von München, Wien, Madrid und
Versailles im 18. Jahrhundert, in: Études d'histoire européene. Mélanges offerts à René et Suzanne
Pillorget, Angers 1990, s. 149-157.
HAVLÍK, Jiří M., Diarium Kinsky 1663-1672. Klíče k Františku Oldřichovi Kinskému (1634-1699),
Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 133-165.
HAVLÍK, Jiří M., Spor českého duchovenstva o imunity církve v letech 1690–1695. K politickým
aktivitám pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, Český časopis historický 107, 2009,
s. 769–796.
HAVLÍK, Jiří M., Il Cancelliere Supremo dell’imperatore scomunicato. Un capitolo delle lotte di
Giovanni Friderico di Valdstein col potere statale, in: kol., Roma – Praga, Praha – Řím. Bollettino
dell’Istituto storico ceco di Roma – Supplemento 1/2008, Praga 2009, s. 361–376.
HEPPNER, Harald, Johann Josef von Herberstein und die kaiserliche Grossbotschaft nach
Konstantinopel 1665/66, Österreichische Osthefte 20, 1978, s. 116-123.
HEYINK, Rainer, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik in Rom, in: Richard Bösel –
Grete Klingenstein – Alexander Koller (Hg.), Kaiserhof – Papsthof (16. – 18. Jahrhundert), Rom
2006, s. 285-302.
HLOUŠKOVÁ, Kateřina, Země za zrcadlem. Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé
polovině 17. století, Červený Kostelec 2010.
HÖBELT, Lothar, Die Sackgasse aus dem Zweifrontenkrieg: Die Friedensverhandlungen mit den
Osmanen 1689, MIÖG 97, 1989, s. 329–380.
HÖFLER, Constantin, Die diplomatische Correspondenz des Grafen Johann Wenzel Gallas,
kaiserlichen Gesandten in London und Haag während des spanischen Successionskrieges, Archiv
für österreichische Geschichte 41, 1869, s. 291-311.
HORN, David Bayne, British Diplomatic Representatives 1689-1789, London 1932.
HORN, David Bayne, The British Diplomatic Service 1689-1789, Oxford 1961.
HRBEK, Jiří, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013, s. 526-592.
HRBEK, Jiří, Cesty evropské historiografie k diplomacii raného novověku, Theatrum historiae 13,
2013, s. 7-30.
HRBEK, Jiří, Postavení diplomata v mezinárodním systému poloviny 17. století, in: Od konfesijní
konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru,
Ústí nad Orlicí 2008, s. 222-234.
HRUŠKOVÁ, Monika, Každodenní život císařských vyslanců v Polsku v druhé polovině 17. století,
České Budějovice 2012 (diplomová práce FF JU).
HRUŠKOVÁ, Monika, Volba polského krále Augusta II. Silného očima habsburských vyslanců,
České Budějovice 2010 (bakalářská práce FF JU).
HYDEN-HANSCHO, Veronika, Reisende, Migranten, Kunstmanager. Mittlerpersönlichkeiten
zwischen Frankreich und dem Wiener Hof 1630–1730, Stuttgart 2013.
CHOBOT, Karel, Šlechta z českých zemí v diplomacii Rakouského císařství (1620-1914), in:
Genealogické a heraldické listy 24, 2004, č. 1, s. 12-38.
CHROSCICKI, Juliusz, Ceremonial Space, in: Allan Ellenius (Hg.), Iconography, Propaganda and
Legitimation, Oxford 1998, s. 193-216.
JARREN, Volker, Europäische Diplomatie im Zeitalter Ludwigs XIV. Das Beispiel Johann Daniel
Kramprichs von Kronenfeld (1622-1693), Jahrbuch für Europäische Geschichte 3, 2002, s. 101131.
JARREN, Volker, Macht- und Konfessionspolitik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die
Berichte des kaiserlichen Gesandten Johann Daniel Kramprich von Kronenfeld über die Lage der
Katholiken und katholischen Ordensgeistlichen in den Vereinigten Niederlanden 1667 bis 1693,
Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 5/6, 1994/1995, s. 219-230.
JARREN,
Volker,
Die
Vereinigten
Niederlande
und
das
Haus
Österreich
1648-1748.
Fremdbildwahrnehmung und politisches Handeln kaiserlichen Gesandter und Minister, in: Helmut
GABEL – Volker JARREN (Hg.), Kaufleute und Fürsten. Außenpolitik und politisch-kulturelle
Perzeption im Spiegel niederländisch-deutscher Beziehungen 1648-1748, Münster 1998, s. 39-354.
JARNUT-DERBOLAV, Elke, Die Österreichische Gesandtschaft in London (1701-1711). Ein Beitrag
zur Geschichte der Haager Allianz, Bonn 1972.
KALISTA, Zdeněk, Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Z historikova skicáře o XVI. a XVII. věku. 2.
vyd., Praha 1999.
KALISTA, Zdeněk, Humprecht Jan Černín jako mecenáš a podporovatel výtvarných umění v době
své benátské ambasády (1660-1663), Památky archeologické 36, 1928-1930, s. 53-78.
KAPLAN, Benjamin J., Diplomacy and Domestic Devotion: Embassy Chapels and the Toleration of
Religious Dissent in Early Modern Europe, Journal of Early Modern History 6, 2002, s. 341-361.
KAPLAN, Benjamin J., Divided By Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early
Modern Europe, Cambridge, MA 2007.
KARNER, Herbert, Raum und Zeremoniell in der Wiener Hofburg des 17. Jahrhunderts, in: Ralph
Kauz – Giorgio Rota – Jan Paul Niederkorn (Hg.), Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im
mittleren Osten in der frühen Neuzeit, Wien 2009, s. 55-78.
KAUZ, Ralph – ROTA, Giorgio – NIEDERKORN, Jan Paul (Hg.), Diplomatisches Zeremoniell in
Europa und im mittleren Osten in der frühen Neuzeit, Wien 2009.
KAZLEPKA, Zdeněk, Ostrov italského vkusu. Umělecký mecenát Antonia Rambalda hraběte
z Collalto a San Salvatore mezi Itálií, Vídní a Moravou v první polovině 18. století, Brno 2011.
KEBLUSEK, Marika – NOLDUS, Badeloch Vera (ed.), Double Agents. Cultural and Political
rokerage in Early Modern Europe, Leiden 2011.
KELLER, Katrin, Spanish politics and culture transfer in the diaries of Ernst Adalbert of Harrach, in:
José Martínez Millán – Rubén González Cuerva (coords.), La Dinastía de los Austria. Las
relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, vol II, Madrid 2011, s. 1023-1044.
KLÍMKOVÁ, Kateřina, Císařská diplomacie na bavorském a saském dvoře v osmdesátých a
devadesátých letech 17. století, Brno 2006 (diplomová práce FF MU).
KLÜBER, Johann Sebastian, Völkerrechtliche Beweise für die fortwährende Gültigkeit des
westphälischen oder allgemeinen Religions Friedens, Erlangen 1841.
KRAUSKE, Otto, Die Entwicklung der ständigen Diplomatie: vom fünfzehnten Jahrhundert bis zu den
Beschlüssen von 1815 und 1818, Leipzig 1885.
KRISCHER, André, Souveränität als sozialer Status: Zur Funktion des diplomatischen Zeremoniells
in der Frühen Neuzeit, in: Ralph Kauz – Giorgio Rota – Jan Paul Niederkorn (Hg.), Diplomatisches
Zeremoniell in Europa und im mittleren Osten in der frühen Neuzeit, Wien 2009, s. 1-32.
KROUŽIL, Vojtěch, Diplomatické mise dvou větví habsburské dynastie 1577–1583, Brno 2010
(diplomová práce FF MU).
KRUMMHOLZ, Martin, Gallasové (1634-1757), in: týž (ed.), Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard
Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence, Praha 2007, s. 11-30.
KRUMMHOLZ, Martin, Gallasovský hofmistr Johann Heinrich Dienebier (1677-1748), Theatrum
historiae 9, 2011, s. 375-395.
KUBEŠ, Jiří, Diplomaticko-úřední cesta generálního válečného komisaře Leopolda Antonína Josefa
hraběte Šlika z Pasounu a Holíče (1663–1723) po středoněmeckých dvorech v roce 1706,
Východočeský sborník historický 11, 2002, s. 62–84.
KUBEŠ, Jiří, Volba a korunovace Karla VI. římským císařem v roce 1711, Český časopis historický
111, 2013, s. 805–841.
KUBEŠ, Jiří, Diplomaticko-úřední cesta generálního válečného komisaře Leopolda Antonína Josefa
hraběte Šlika z Pasounu a Holíče (1663-1723) po středoněmeckých dvorech v roce 1706,
Východočeský sborník historický 11, 2002, s. 41-84.
KUBEŠ, Jiří, Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pardubice 2011, rukopis
habilitační práce.
KUBEŠ, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve Svaté
říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009.
KUCZYNSKI, Brigitte, Theodor Heinrich Atlet von Stratman. Ein deutscher Diplomat des 17.
Jahrhunderts, Würzburg 1934.
KUGELER, Heidrun, "Ehrenhafte Spione". Geheimnis, Verstellung und Offenheit in der Diplomatie
des 17. Jahrhunderts', in: Claudia Benthien – Steffen Martus (Hg.), Die Kunst der Aufrichtigkeit
im 17. Jahrhundert, Tübingen 2006, s. 127-148.
KUGELER, Heidrun, 'Le Parfait Ambassadeur'. The Theory and Practice of Diplomacy in the
Century following the Peace of Westphalia, Oxford 2006 (disertace).
KURZ, Marlene (Hg.), Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie, Wien 2005.
LACKNER, Christian, Johann Ferdinand Portia als kaiserlicher Botschafter in Venedig 1647-1652,
in: Sabine Weiss – Johann Rainer (Hg.), Historische Blickpunkte. Festschrift für Johann Rainer
zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden, Innsbruck 1988, s. 373-382.
LANCINGER, Luboš – VLČEK, Pavel, Zapomenuté sídlo významného barokního diplomata, Umění
45, 1997, s. 539-546.
LaVERNE ANDERSON, J., The British Embassy in Paris, 1714-1763, History Today 21, 1971, s. ??
LEGUTKE, Daniel, Diplomatie als soziale Institution: Brandenburgische, sächsische und kaiserliche
Gesandte in Den Haag, 1648-1720, Münster 2010.
LEGUTKE, Daniel, Die kaiserliche Gesandtschaftskapelle in Den Haag 1658-1720: Konfession und
Säkularisierung in mikrohistorischer Sicht, in: Vera Isaiasz u. a. (Hg.), Stadt und Religion in der
frühen Neuzeit: Soziale Ordnungen und ihre Repräsentationen, Frankfurt am Main u. a. 2007, s.
245-274.
LEITSCH, Walter, Die ersten 300 Jahre in den Beziehungen Russlands zu Österreich, Mitteilungen
des Österreichischen Staatsarchivs 50, 2003, s. 65-77.
LEITSCH, Walter, Moskau und die Politik des Kaiserhofes im 17. Jahrhundert (I. Teil 1604–1654),
Graz – Köln 1960.
LEVIN, Michael, J. Spanish Ambassadors in 16th Century Italy, New York 2005.
LINDSTRÖM, Peter – NORRHEM, Svante, Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French
balance of power, 1648-1740, Falun 2013.
LIŠKA, Martin, Švédská zahraniční politika v prvních letech vlády Karla XI., Praha 2010 (diplomová
práce UK Praha)
LEHMKUHL, Ursula, Diplomatiegeschichte als internationale Kulturgeschichte: Theoretische
Ansätze und empirische Forschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Soziologischem
Institutionalismus, Geschichte und Gesellschaft 27, 2001, s. 394-423.
LINDORFER, Bianca Maria, Cosmopolitan Aristocracy and the Diffusion of Baroque Culture:
Cultural Transfer from Spain to Austria in the Seventeenth Century, Florence 2009.
LÓPEZ ANTIGUA, José Antonio, Madrid y Vienna ante la sucesión de Carlos II: Mariana de
Neoburgo, los condes de Harrach y la crisis del partido alemán en la corte madrileña (16961700), in: José Martínez Millán – Rubén González Cuerva (coords.), La Dinastía de los Austria.
Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, vol II, Madrid 2011, s. 1111-1156.
MAGIS, Raimund, Pracht, Ehre, Hitze, Staub. Ferdinand Bonaventura Graf Harrach und seine
Spanienreise im Sommer 1673, Wien 1996 (diplomová práce Universität Wien).
MARKEL, Erich H., Die Entwicklung der diplomatischen Rangstufen, Erlangen 1951.
MATTINGLY, Garret, Renaissance Diplomacy, London 1955 (New York 1988).
MATSCH, Erwin, Geschichte des Auswärtigen Dienstes von Österreich(-Ungarn) 1720-1920, Wien –
Köln – Graz 1980.
MATZKE, Judith, Gesandtschaftswesen und diplomatischer Dienst Sachsens 1694-1763, Dresden
2007 (disertace).
MAŤA, Petr, Nové prameny k českým dějinám ve švédských knihovnách a archivech, Sborník
archivních prací 51, 2001, s. 275-297.
MAŤA, Petr, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s. 465-477.
MAYER, Franz Martin, Die Allianz Portugals mit dem Kaiser Leopold I. und den Seemächten im
Jahre 1703, in: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 35, 1884, s. 1-27.
MEZGOLICH, Elfriede, Graf Johann Wenzel Wratislaw von Mitrowitz. Sein Wirken während des
Spanischen Erbfolgekrieges, Wien 1967, netištěná disertace.
MIKOLETZKY, Hanns Leo, Die große Anleihe von 1706. Ein Beitrag zur österreichischen
Finanzgeschichte, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 7, 1954, s. 268–293.
MILEWSKI, Marcus (Hg.), Die polnische Königswahl von 1697, Wien 2008.
MINGST, Karen, Essentials of International Relations, New York – London 1999.
MULLER, Pieter L., Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk, toegelicht uit de correspondentie
der keizerlijke gezanten te ´s-Gravenshage 1658-1678, Amsterdam 1870.
MÜLLER, Klaus, Das kaiserliche Gesandtschaftswesen im Jahrhundert nach dem Westfälischen
Frieden 1648-1740, Bonn 1976.
MŽYKOVÁ, Marie, Šlechta ve službách diplomacie, 1. Španělsko, Anglie, Nizozemí; 2. Itálie,
Turecko, Rusko, Švédsko; 3. Dánsko, Polsko, Německo, Francie, SMOM; vše Praha 2001.
NIEDERKORN, Jan Paul, Diplomaten-Instruktionen in der Frühen Neuzeit, in: Anita Hipfinger (Hg.),
Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen
Längsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Wien 2012, s. 73-84.
NIEDERKORN, Jan Paul, Das Zeremoniell der Einzüge und Antrittsaudienzien der venezianischen
Botschafter am Kaiserhof, in: Ralph Kauz – Giorgio Rota – Jan Paul Niederkorn (Hg.),
Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im mittleren Osten in der frühen Neuzeit, Wien 2009, s.
79-96.
NOFLATSCHER, Heinz, Zur Eigenhändigkeit des Herrschers in der politischen Kommunikation des
Ancien Régime (16. bis 18. Jahrhundert), in: Christina Antenhofer – Mario Müller (Hg.), Briefe in
politischer Kommunikation vom alten Orient bis ins 20. Jahrhundert, Göttingen 2008, s. 141-162.
NOLDE, Dorothea, Was ist Diplomatie und wenn ja wie viele? Herausforderungen und Perspektiven
einer Geschlechtergeschichte der frühneuzeitlichen Diplomatie, in: Historische Anthropologie
2/2013, s. 179-198.
OLIVÁN, Laura, „Escribir un diario y una hora de baño“: Vidas privadas en la corte de Madrid
(1650-1680), Revista de historia moderna 30, 2012, s. 141-158.
OTRUBA, Gustav, Die Bedeutung englischer Subsidien und Antipationen für die Finanzen
Österreichs 1701 bis 1748, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 51, 1964, s.
192–234.
PAVLÍČKOVÁ, Radmila – PRCHAL, Vítězslav, Dopisy Maxmiliána Hillebrandta hraběti
Vratislavovi z Mitrovic z obsazené Prahy roku 1742, Theatrum historiae 8, 2011, s. 121-149.
PEČAR, Andreas, Die Ökonomie der Ehre. Der höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711-1740),
Darmstadt 2003.
PIBIRI, Eva – POISSON, Guillaume (eds.), Le diplomate en question (XVe-XVIIIe siècles), Lausanne
2010.
PILLICH, Walter, Die Donaureise des kaiserlichen Gesandten Ferdinand Bonaventura Graf Harrach
im Jahre 1698, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1962, s. 502-514.
PLACE, Richard, The Self-Deception of the Strong: France on the Eve of the War of the League of
Augsburg, French Historical Studies 6, 1970, s. 459-473.
POLLEROß, Friedrich B., Die Kunst der Diplomatie. Auf den Spuren des kaiserlichen Botschafters
Leopold Joseph Graf von Lamberg (1653-1706), Petersberg 2010.
PONS, Rouen, Gesandte in Wien. Diplomatischer Alltag um 1700, in: Susanne Claudine Pils – Johann
Paul Niederkorn (Hg.), Ein zweigeteilter Ort? Hof und Stadt in der Frühen Neuzeit, Innsbruck u. a.
2005, s. 155-187.
PRIBRAM, Alfred F., Franz Paul Freiherr von Lisola (1613–1674) und die Politik seiner Zeit,
Leipzig 1894.
PRZEZDZIECKI, Renaud, Diplomatie et protocole à la cour de Pologne, I-II, Paris 1937.
RADIMĚŘSKÁ, Božena, Evropa „na východ od Rýna“ na mentální mapě anglicky píšícího
cestovatele sedmnáctého století, Český lid 95, 2008, s. 63–84.
REISER, Rudolf, Adeliges Stadtleben im Barockzeitalter. Internationals Gesandtenleben auf dem
Immerwährenden Reichstag zu Regensburg. Ein Beitrag zur Kultur- und Gesellschaftsgeschichte
des Barockzeit, München 1969.
Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), Band
I, 1648-1715 (hg. Ludwig Bittner – Lothar Groß), Oldenburg – Berlin 1936; Band II, 1716-1763
(hg. Friedrich Hausmann), Zürich 1950; Band III, 1764-1815 (hg. Otto Friedrich Winter), Graz –
Köln 1965.
RICHES, Daniel, Protestant Cosmopolitanism and Diplomatic Culture. Brandenburg-Swedish
Relations in the Seventeenth Century, 2012.
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, António José, Las limitaciónes de la paz: Diplomacía y colaboración
económica entre España y el Imperio antes y después de la Paz de Westfalia (1644-1659), in: José
Martínez Millán – Rubén González Cuerva (coords.), La Dinastía de los Austria. Las relaciones
entre la Monarquía Católica y el Imperio, vol I, Madrid 2011, s. 1355-1386.
ROHE, Karl, Politische Kultur und ihre Analyse. Probleme und Perspektiven der politischen
Kulturforschung, Historische Zeitschrift Bd. 250, 1990, s. 321-346.
ROHRSCHNEIDER, Michael – STROHMEYER, Arno (Hg.), Wahrnehmung des Fremden:
Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert, Münster 2007.
ROOSEN, William J., The Age of Louis XIV: The Rise of Modern Diplomacy, Cambridge: Mass.
1976.
ROOSEN, William J., Early Modern Diplomatic Ceremonial: A System Approach, Journal of Modern
History 52, 1980, s. 452-476.
ROOSEN, William J., The True Ambassador: Occupational and Personal Characteristics of French
Ambassadors under Louis XIV, European Studies Review 1973, č. 3, s. 121-139.
SCOTT, Hamish M., Diplomatic culture in old regime Europe, in: Hamish M. Scott – Brendan Simms
(ed.), Cultures of Power in Europe during the Long Eighteenth Century, Cambridge 2007, s. 58-85.
SEDLÁČEK, August, Diplomatická činnost Jana Václava Gallase v Anglii v letech 1704-1711,
Sborník Severočeského muzea, Historia 9, 1988, s. 53-67.
SEIDLER, Sabrina, Il teatro del mondo. Diplomatische und journalistische Relationen vom römischen
Hof aus dem 17. Jahrhundert, Frankfurt am Main – New York 1996.
SCHAUBE, Adolf, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Gesandtschaften, MIÖG 10, 1889, s.
501-552.
SCHERBAUM, Bettina, Die bayerische Gesandschaft in Rom in der frühen Neuzeit, Tübingen 2008.
SCHERBAUM, Bettina, Festkultur, Diplomatie und Familienglanz. Die Festlichkeiten in Rom
anlässlich der Geburt des Kurprinzen Joseph Ferdinand 1692, in: Rainald Becker – Daniel Burger
– Thomas Horling – Hannelore Puts (Hg.), Akteure – Beziehungen – Ideen. Bayerische Geschichte
im interterritorialen Zusammenhang, Kallmünz 2010, s. 213-233.
SCHILLING, Lothar, Kaunitz und das Renversement des alliances. Studien zur außnpolitischen
Konzeption Wenzel Antons von Kaunitz, Berlin 1994.
SCHLEICHL, Franz, Leopold I. und die österreichische Politik während des Devolutionskrieges
1667/68, Leipzig 1888.
SCHLÖSS, Erich, Zar Peter der Große in Wien. Übertragung der Blätter 411 bis 452 der
Ceremonialprotokolle 1698 (ZA Prot. 5) in die Schrift unserer Zeit wort- und zeilengetreu,
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 51, 2004, s. 375-546.
SCHMID, Alois, Ein böhmischer Adeliger im Dienst des Kaiserhofes: Rudolph Graf Chotek als
Gesandter Maria Theresias am Kurbayerischen Hof 1745-1749, in: Dějepis XX (Sborník katedry
historie, Západočeská univerzita v Plzni), Plzeň 2003, s. 130-154.
SCHMIDT, Hans, Theodor Atlet Heinrich Reichsgraf von Stratmann (ca. 1637-1693). Eine
Diplomatenkarriere des Barock, in: Heinz Dollinger – Alwin Hauschmidt (Hg.), Weltpolitik –
Europagedanke – Regionalismus. FS Heinz Gollwitzer, Münster 1982, s. 71-91.
SCHULTE, Aloys, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und der Reichskrieg gegen Frankreich
1693–1697, Karlsruhe 1892.
SCHUTTE, O., Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 15841810, Den Haag 1983.
SCHWARZ, Iskra, Die diplomatischen Beziehungen Österreich-Russland in der zweiten Hälfte des
XVII. Jahrhunderts, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 50, 2003, s. 29-42.
SCHWARZ, Iskra, Die kaiserlichen Gesandten und das diplomatische Zeremoniell am Moskauer Hof
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Ralph Kauz – Giorgio Rota – Jan Paul Niederkorn
(Hg.), Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im mittleren Osten in der frühen Neuzeit, Wien
2009, s. 265-286.
SCHWEIZER, Karl, François de Callières. Man of Letters and Diplomat, Lewiston – New York
1995.
SMUTNÝ, Bohumír, Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět
v letech 1665-1666, Sborník prací východočeských archivů 1, 1970, s. 167-182.
SQUICCIARINI, Donato, Die Apostolischen Nuntien in Wien, Città del Vaticano 1999.
SRBIK, Heinrich, Wien und Versailles 1692–1697, München 1944.
STANGL, Werner, Der kaiserliche Gesandte Franz Ehrenreich Graf von Trauttmansdorff und die
Eidgenossenschaft – eine schwierige Beziehung im Spiegel der Trauttmansdorff´schen Bibliothek,
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 63, 2013, s. 117-135.
STEPPAN, Christian, Kaiserliche Gesandte und ihre Annäherungspolitik durch die Kraft der Gesten.
Der symbolische Startschuss zum österreichisch-russischen Bündnis von 1726, in: Gunda BarthScalmani – Joachim Bürgschwentner – Matthias König – Christian Steppan (Hg.),
Forschungswerkstatt: Die Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Research Workshop: The
Habsburg Monarchy in the 18th Century, Bochum 2012, s. 27-41.
STORRS, Christopher, Savoyard Diplomacy in the Eighteenth Century (1684-1798), in: Daniela Frigo
(ed.), Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure of Diplomatic Practice 14501800, Cambridge 2000, s. 210-253.
SVOBODA, Libor, Diplomatické vztahy mezi Habsburky a Ruskem v letech 1654–1656, dizertační
práce Masarykovy univerzity, Brno 2006.
ŠTĚPÁNEK, Petr, Výdaje Heřmana Černína na jeho první vyslanecké cestě do Istanbulu v letech
1616–1617, Časopis Národního muzea 170, č. 1–2, 2001, s. 47–81; č. 3–4, 2001, s. 14–42; 171,
2002, č. 1–2, s. 31–58.
TESCHKE, Benno, The Myth of 1648. Class, Geopolitics, and the Making of Modern International
Relations, London – New York 2003.
TEPLY, Karl, Kaiserliche Gesandtschaften ans Goldene Horn, Stuttgart 1968.
von THIESSEN, Hillard, Diplomatie von type ancien. Überlegungen zu einem Idealtypus des
frühneuzeitlichen Gesandtschaftswesens, in: Hillard von Thiessen – Christian Windler (Hg.),
Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Köln –
Weimar – Wien 2010, s. 471-503.
TISCHER,
Anuschka,
Französische
Diplomatie
und
Diplomaten
auf
dem
Westfälischen
Friedenkongreß. Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin, Münster 1999.
TISCHER, Anuschka, heslo Diplomatie, in: Enzyklopädie der Neuzeit 2, Stuttgart – Weimar 2005, sl.
1028-1041.
TISCHER, František starší, Zweite Gesandtschaftsreise des Grafen Hermann Czernin von Chudenic
nach Constantinopol im Jahre 1644, Jindřichův Hradec 1879.
TISCHER, František, Heřman hrabě Černín z Chudenic. Obraz ze života a činnosti jeho, Praha 1903.
TURBA, Gustav, Die Grundlagen der pragmatischen Sanktion, Wien 1911.
VEHSE, Carl Eduard, Geschichte des österreichischen Hofs und Adels und der österreichischen
Diplomatie, 6. Teil, Hamburg 1852 (nově 2010).
VESELÝ, Zdeněk, Dějiny diplomacie, Praha 2008.
VESELÝ, Zdeněk, Teorie – Praxe – Dějiny, Plzeň 2011.
VINTROVÁ, Lenka, Cesty císařských diplomatických poselstev do Cařihradu mezi polovinou 17. a
polovinou 18. století, in: Jiří Kubeš – Radmila Pavlíčková (edd.), Šlechtic mezi realitou a normou.
Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku, Olomouc – Pardubice 2008, s. 125159.
VOKÁČOVÁ, Petra, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí a císařský dvůr v době
vrcholného baroka, Brno 2007 (disertační práce).
WAGNER, Georg, Österreich und die Osmanen im Dreissigjährigen Krieg. Hermann Graf Czernins
Grossbotschaft
nach
Konstantinopel
1644–1645,
Mitteilungen
des
oberösterreichischen
Landesarchivs 14, 1984, s. 325–393.
WAGNER, Hans, Die kaiserlichen Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskongre, in: Erich
Zöllner (Hg.), Diplomatie und Auenpolitik Österreichs, 11 Beiträge zu ihrer Geschichte, Wien
1977, s. 59-73.
WAQUET, Jean-Claude, François de Callières. L´art de négocier en France sous Louis XIV, Paris
2005.
WAQUET, Jean-Claude, Verhandeln in der Frühen Neuzeit. Vom Orator zum Diplomaten, in: Hillard
von Thiessen – Christian Windler (Hg.), Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und
Interkulturalität im historischen Wandel, Köln – Weimar – Wien 2010, s. 113-131.
WIELAND, Christian, Diplomaten als Spiegel ihrer Herren? Römische und florentinische Diplomatie
zu Beginn des 17. Jahrhunderts, ZHF 31, 2004, s. 359-379.
WILD, Joachim, Formen und protokollarische Inszenierung der internationalen Diplomatie der
Frühen Neuzeit im Spiegel ihres Schriftguts, in: Georg Vogeler (Hg.), Geschichte „in die Hand
genommen“. Die Geschichtlichen Hilfswissenschaften zwischen historischer Grundlagenforschung
und methodischen Herausforderung, München 2005, s. 245-257.
WINDLER, Christian, Außenbeziehungen vor Ort. Zwischen "großer Strategie" und Privileg,
Historische Zeitschrift 281, 2005, s. 593-619.
WINDLER, Christian, Diplomatie als Erfahrung fremder politischer Kulturen. Gesandte von
Monarchen in den eidgenössischen Orten (16. und 17. Jahrhundert), Geschichte und Gesellschaft
32, 2006, s. 5–44.
WÓJCIK, Z. (red.), Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku, Warszawa 1966.
ZANNINI, Andrea, Economic and Social Aspects of the Crisis of Venetian Diplomacy in the
seventeenth and eighteenth Centuries, in: Daniela Frigo (ed.), Politics and Diplomacy in Early
Modern Italy. The Structure of Diplomatic Practice, 1450–1800, Cambridge 2001, s. 109–146.
ZERNACK, Klaus, Studien zu den schwedisch-russischen Beziehungen in der 2. Hälfte des 17.
Jahrhunderts. Teil 1: Die diplomatischen Beziehungen zwischen Schweden und Moskau von 1675
bis 1689, Gießen 1958.
ZÍTKOVÁ, Hana, Madridský královský dvůr a jeho odraz v korespondence Ferdinanda z
Dietrichštejna a Pavla Sixta Trautsona 1677-1678, in: Celostátní studentská vědecká konference
Historie 1999. Olomouc 1. – 2. 12. 1999, Olomouc 2000, s. 89-105.
Web sites:
http://www.premoderndiplomats.org
Download

List of archival sources, published sources and literature