SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVI - Broj 29
5. decembra 2012.
BIHAĆ
937.
Na osnovu člana 11. b). i e). odjeljka A,
poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantonaprečišćen tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04, 11/04), na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona, Skupština Unskosanskog kantona na nastavku 28. sjednice održane
12.11.2012. godine donosi:
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
I TARIFI KANTONALNIH
ADMINISTRATIVNIH TAKSA
Član 1.
U Zakonu o administrativnim taksama i tarifi
kantonalnih administrativnih taksa ("Službeni list
Unsko – sanskog kantona" broj 3/97 i "Službeni
glasnik Unsko – sanskog kantona" broj 9/98, 8/99,
7/01, 4/03 ,20/04, 4/09, 19/11), Tarifa kantonalih
administrativnih taksa mijenja se i glasi:
Izdanje na bosanskom
jeziku
TARIFE KANTONALNIH
ADMINISTRATIVNIH TAKSA
1. OPĆE TAKSE Plaća se u KM
Tarifni broj 1.
Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge
podneske samo ako ovom tarifom nije propisana
druga taksa.........................................................5,Tarifni broj 2.
Za sva rješenja za koja nije propisana posebna
taksa ................................................................10,Tarifni broj 3.
Na žalbe protiv rješenja .............................10,Tarifni broj 4.
Za uvjerenja, ako nije drugačije propisano ..10,Tarifni broj 5.
Za prepisivanje i ovjeravanje službenih akata
ili drugih isprava:
1. za prepisivanje poluaraka . .......................2,2. za ovjeravanje poluaraka orginala . ..........2.Tarifni broj 6.
Za opomenu kojom se neko poziva da plati
dužnu taksu .......................................................5,-
Broj 29 - Strana 1422
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Za mišljenje kantonalnih organa ili organizacija
o primjeni kantonalnih propisa ...................... 20,Za stručno mišljenje (certifikati, potvrde,
uvjerenja) kantonalnih organa uprave izdatih na
zahtjev stranke ............................................... 30,2. TAKSE IZ OBLASTI
UNUTARNJIH POSLOVA
Tarifni broj 7.
Za rješenje zahtjeva radi izdavanja:
a) odobrenje za nabavku oružja ......................20,b) oružanih listova ..........................................30,c) odobrenja za držanje oružja ........................30,d) odobrenja za višekratnu nabavku
municije radi korištenja na strelištu ...........30,e) odobrenje za skupljanje oružja ...................30,f) odobrenje za prevoz oružja i municije ........30,g) odobrenje za obavljanje djelatnosti
popravljanja i prepravljanja oružja .............50,h) odobrenje za otvaranje strelišta ..................50,i) odobrenje za nabavku municije . ................15,Tarifni broj 8.
Za rješenje zahtjeva za registraciju motornih
i priključnih vozila i traktora, promjenu
registarskih tablica, te izmjenu bilo kojeg
podatka o vozilu...............................................20,Za duplikat saobraćajne dozvole.................20,Za duplikat potvrde o vlasništvu vozila......20,Za duplikat potvrde o registraciji ...............20,Za produženje važenja saobraćajne dozvole....10,Tarifni broj 9.
Za rješavanje zahtjeva za registraciju radnih
mašina motokultivatora i bicikla s motorom......10,Tarifni broj 10.
Za zahtjev stranom državljaninu za dobijanje
privremenog boravka na području Unsko –
sanskog kantona
50,Za svaku godinu, u trajanju 5 (pet) godina za
ponavljanje zahtjeva za dobijanje odobrenja za
privremeni boravak na području Unsko – sanskog
kantona . ..........................................................30,Za odobrenje stranom državljaninu stalnog
nastanjenja na području Kantona, nakon što
je ispunio uslove iz stava 1. i 2. ovog
tarifnog broja ..................................................30,Tarifni broj 11.
Za rješenje kojim se odobrava prvi upis
plovnih objekata unutrašnje plovidbe u registar.
1. za ostale plovne objekte izuzev čamaca .50,-
5. decembra 2012.
2. za čamce . ...............................................30,Tarifni broj 12.
Za izdavanje odobrenja i saglasnosti koje
donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova Unskosanskog kantona, a priprema Odsjek za zaštitu od
požara i eksplozija:
1. odobrenje za postavljanje kontejnera,
privremenog skladišta za uskladištavanje
eksplozivnih sredstava.....................................50,2. odobrenje za postavljanje i korištenje
postrojenja i uređaja za zapaljive tečnosti i gasove
za čije postavljanje nije neophodno odobrenje za
građenje............................................................50,3. odobrenje za obavljanje djelatnosti nabavke
i prodaje eksplozivnih materijala.....................50,4. saglasnost na projektnu – tehničku
dokumentaciju o primjeni propisa, standarda i
drugih normativa zaštite od požara kao i na
osiguranost funkcionalnosti i efikasnosti projektom
predviđenih, odnosno odobrenih mjera i normativa
zaštite od požara...............................................35,5. odobrenje za obavljanje djelatnosti
servisiranja kontrolnog ispitivanja vatrogasnih
aparata u prometu ...........................................35,6. ostale saglasnosti, odobrenja.....................5,3. TAKSE IZ PODRUČJA
UGOSTITELJSTVA I TURIZMA
Tarifni broj 13.
Za rješenje kojim se upisuje u registar što se
vodi kod nadležnog kantonalnog organa uprave:
1. Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima
za kategoriju ugostiteljskih objekata . .............30,2. Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima
za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih
usluga građana u domaćinstvu ........................30,3. Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga
pravnih i fizičkih osoba u objektima zatvorenog
tipa ................................................................. 30,4. Upisnik turističkih vodiča ......................30,5. Upis u Registar udruženja . ..................150,6. Upis promjena u Registru udruženja .....80,Tarifni broj 14.
Za rješenje o ispunjenju minimalnih uvjeta
i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata za
smještaj:
1. Za III kategoriju ( tri zvjezdice) .......3.000,2. Za IV kategoriju (dvije zvjezdice) ....2.000,3. Za V kategoriju ( jedna zvjezdica) . ..1.000,-
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Tarifni broj 15.
Za rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i
uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata vrste
restoran iz skupine restoran:
1) za kategoriju restoran "bronzana kuharska
kapa" .............................................................500,2) za kategoriju restoran "srebrena kuharska
kapa" ..........................................................1.000,3) za kategoriju restoran "zlatna kuharska
kapa" ..........................................................1.500,Tarifni broj 16.
Izdavanje legitimacije turističkog vodiča ..20,Tarifni broj 17.
Za izdavanje standardiziranih ploča za seoski
turizam ............................................................20,Tarifni broj 18.
Za ovjeru:
1) knjiga gostiju .........................................30,2) knjiga žalbe . ..........................................30,4. TAKSE IZ PODRUČJA PROMETA
Tarifni broj 19.
Za licencu za obavljanje javnog prijevoza u
unutrašnjem cestovnom prometu:
1. za licencu A linijski prijevoz putnika,
privrednom društvu........................................200,2. za licencu B vanlinijski prijevoz putnika,
privrednom društvu .......................................150,3. za licencu B vanlinijski prijevoz putnika,
obrtniku ...........................................................50,4. za licencu C prijevoz tereta , privrednom
društvu ..........................................................150,5. za licencu C prijevoz tereta, obrtniku ....50,6. za licencu D taksi prijevoz, privrednom
društvu ..........................................................100,7. za licencu D taksi prijevoz, obrtniku .....50,8. za izdavanje licence za vozilo . ..............10,9. za izdavanje iskaznice za vozača .......... 10,10. za izdavanje Rješenja o ispunjavanju
tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo.......10,11. saglasnost za poseban obrt javnog
prijevoza...........................................................10,Tarifni broj 20.
Za usklađivanje i registriranje kantonalnih
redova vožnje javnog prijevoza putnika:
1. za svaki predloženi polazak odnosno
za svaki predloženi povratak u starom
redu vožnje . ....................................................50,-
Broj 29 - Strana 1423
2. za svaki predloženi polazak odnosno za
svaki predloženi povratak u starom redu vožnje sa
promjenom uslijed više sile.............................50,3. za svaki predloženi polazak odnosno za
svaki predloženi povratak u starom redu vožnje
sa promjenom . ..............................................100,4. za svaki predloženi polazak odnosno
za svaki predloženi povratak u novom redu
vožnje . ..........................................................500,5. za rješenje o privremenoj obustavi
javnog prijevoza putnika . .............................100,6. za rješavanje prigovora podnesenih
Ministarstvu kao drugostepenom organu ......100,7. za rješavanje prigovora na prijedloge redova
vožnje podnesenih Komisiji, te izdavanje rješenja
po prigovoru . ................................................500,Tarifni broj 21.
Izdavanje potvrda o kvalitetno izvedenim
radovima za sudjelovanje u postupcima javnih
nabavki . ..........................................................20,5. PRIVREDNE TAKSE
Tarifni broj 22.
1. Za rješenja o ispunjavanju uvjeta na
osnovu neposrednog uvida Komisije u tehničkotehnološku dokumentaciju za izvedene radove na
objektima pilana :
a) Pilana na električni pogon čija je oprema
montirana u čvrstim građevinskim objektima .400,b) Mobilne pilane koje nisu na električni pogon
i čija je oprema montirana bez objekata . ...... 240,2. Za rješenje o ispunjavanju uvjeta na
objektima industrijsko-proizvodnih pogona...240,Tarifni broj 23.
Za izdavanje saglasnosti za obavljanje
djelatnosti rezanog drveta ...............................50,Tarifni broj 24.
1. Izdavanje rješenja o upotrebi na određeni rok
sa pregledom ispitane posude pod pritiskom .20,2. Izdavanje odobrenja za podizanje,
preinačenje, premještanje ili stavljanje u pogon
postrojenja pod pritiskom ...............................50,3. Pregled i ocjena projektne dokumentacije u
postupku pribavljanja rješenja za građenje......35,4. Odobrenje za izmjenu pomoćnih naprava
ili rekonstrukciju, rješenje popravki na zgradi
kotlovnice . ......................................................35,5. Izdavanje isprave odnosno temeljnog lista za
posude pod pritiskom . ....................................50,6. Ostale saglasnosti i odobrenja . ..............20,-
Broj 29 - Strana 1424
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Tarifni broj 25.
1. Rješenja kojim se dozvoljava geološko
istraživanje mineralnih sirovina.....................120,2. Rješenja kojim se dozvoljava eksploatacija
mineralnih sirovina........................................160,3. Rješenja kojim se dozvoljava izvođenje
radova po projektima.....................................180,4. Rješenja kojim se dozvoljava upotreba
rudarskih objekata, postrojenja i uređaja.......200,5. Rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje
registrovanim djelatnostima iz oblasti rudarstva i
industrije građevinskog materijala.................220,6. Davanje stručnog mišljenja iz oblasti
rudarstva . ......................................................100,7. Upis u katastar istražnog polja................18,8. Upis u katastar eksploatacionog polja ...18,9. Učešće na javnom konkursu za dodjelu
koncesija:
- za dodjelu koncesija za poljoprivredno
zemljište.........................................................300,- za dodjelu koncesija za ostale resurse.1000,10. odobrenje koncesionog projekta na temelju
samoinicijativne ponude.................................. 400,
11. Rješenje kojim se potvrđuju geološke
rezerve mineralne sirovine..........................120,6. TAKSE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE
Tarifni broj 26.
Zahtjev stranke za izdavanje mišljenja,
uvjerenja, potvrda i certifikata i sl...................20,Tarifni broj 27.
Za saglasnost o ispunjavanju uvjeta na
lokaciju i projektnu dokumentaciju, a na osnovu
neposrednog uvida komisije za obavljanje
prometa sjemena, sadnog materijala, mineralnih
đubriva i zaštitnih sredstava:
a) maloprodajni objekti (poljoprivredne
apoteke)
- koji se bave samo prometom mineralnih
đubriva poljoprivrednih alatki........................100,- koji se bave prometom mineralnih đubriva
poljoprivrednih alatki, sjemena i sadnog
materijala ......................................................200,- koji se bave prometom mineralnih đubriva
poljoprivrednih alatki, sjemena i sadnog materijala
sredstava za zaštitu biljnih zaštitnih sredstava... 300,b) veleprodajni objekti koji se bave prometom
poljoprivrednih alatki, strojeva
mineralnih
đubriva, sjemena i sadnog materijala, kao i
sredstava za zaštitu biljaka.............................500,-
5. decembra 2012.
Tarifni broj 28.
Za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za
obavljanje prometa:
a) u maloprodajnim objektima:
- mineralnih đubriva poljoprivrednih alatki .200,- mineralnih đubriva poljoprivrednih alatki,
sjemena i sadnog materijala...........................300,- mineralnih đubriva poljoprivrednih alatki,
sjemena i sadnog materijala sredstava za zaštitu
biljnih zaštitnih sredstava..............................400, c) veleprodajni projekti .........................1.000,Tarifni broj 29.
Za izdavanje rješenja o pretvorbi poljoprivrednog
u građevinsko zemljište ..................................15,Za zahtjev za ostvarivanje kantonalnih novčanih
poticaja pravnih lica.........................................15,Tarifni broj 30.
Za žalbu drugostepenom organu na izdano
rješenje ............................................................15,Tarifni broj 31.
Za podnošenje zahtjeva za uređenje
zemljišta (odobravanje projekta) i koncesije na
poljoprivredno zemljište .................................80,Tarifni broj 32.
Za zahtjev za izlazak komisije na teren po
raznim osnovama ..........................................100,7. TAKSE IZ OBLASTI VETERINARSTVA
Tarifni broj 33.
Zahtjev stranke za izdavanje mišljenja,
uvjerenja, potvrda, certifikata i sl. ..................20,Tarifni broj 34.
1. Za držanje, uzgoj i reprodukciju životinja ..100,2. Za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje
proizvoda životinjskog porijekla...........................300,3. Za proizvodnju i promet lijekova, veterinarsko
– medicinskih sredstava, sjemena V.O. i oplođenih
jajnih ćelija ....................................................... 400,4. Za proizvodnju hrane za životinje .......100,Tarifni broj 35.
1. Zahtjev za suglasnost na lokaciju objekta.80,2. Zahtjev za suglasnost na projektnu
dokumentaciju objekta...................................100,Napomena: objekti u domaćinstvu ne podliježu
taksama iz ovog Tarifnog broja.
Tarifni broj 36.
Za izdavanje veterinarsko-zdravstvene
saglasnosti za organiziranje:
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. takmičenja sa životinjama (bodljavine
bikova, koride, konjičke utrke,štaparijade i
sl.manifestacije) ............................................300,2... izložbe sa životinjama( izložbe pasa, ptica i
drugih životinja)...............................................80,3..organizacija stočnih sajmova, pijaca, smotri,
priredbi i drugih manifestacija.........................80,Tarifni broj 37.
Za izdavanje rješenja o ispunjavanju
veterinarsko – zdravstvenih uslova i upis u
registar odobrenih objekata (osim izvoznih):
1. Farme kopitara, papkara, peradi, kunića,
krznašica, ribogojilišta, zooloških vrtova,
valionica i sl., po objektu...............................240,2. Objekti za klanje životinja, obradu, preradu
i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla
(mesa, mlijeka, jaja, riba, rakova, puževa i sl.)
- zanatskog tipa ........................................480,- industrijskog tipa ...................................800,3. Objekti za proizvodnju i uskladištenje hrane
za životinje (TSH, mješaonice, silosi);
- zanatskog tipa ........................................400,- industrijskog tipa ...................................800,4. Objekti za otkup, konzerviranje, obradu,
preradu i uskladištenje sirove kože, krzna i vune;
- zanatskog tipa .......................................400,- industrijskog tipa ..................................800,5. Za registraciju stočnih grobalja,
registracija jama grobnica i objekata za
neškodljivo uklanjanje životinja i namirnica
animalnog porijekla.....................................160,6. Objekti za promet sa namirnicama;
- maloprodaja ...........................................240,- veleprodaja . ...........................................480,7. objekti u domaćinstvu.............................50,8. objekt tržnica gdje se vrši prodaja namirnica
animalnog porjekla namjenjenih ljudskoj ishrani
(mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesni
proizvodi, jaja, med itd).................................240,Tarifni broj 38.
Za produženje rješenja i obnovu registracije
odobrenih objekata . ........................................80,Tarifni broj 39.
Za izdavanje rješenja o ispunjavanju
veterinarskih – zdravstvenih uslova za obavljanje
veterinarske djelatnosti:
1. Veterinarska ustanova .......................1.000,2. Veterinarske službe i preduzeća ...........900,3. Veterinarske organizacije ..................520,4. Samostalana veterinarska praksa .........500,-
Broj 29 - Strana 1425
8. TAKSE IZ OBLASTI VODOPRIVREDE
Tarifni broj 40.
Za izdavanje:
1. vodoprivredne saglasnosti pri obavljanju
geoloških istraživanja, eksploatacije mineralnih
sirovina i drugih geoloških radova na području
kantona čije izvođenje može imati uticaj na
promjene u režimu voda ................................ 100,
2. vodoprivrednih saglasnosti za građenje
vodoprivrednih objekata, privrednih i drugih
objekata koji mogu imati uticaj na režim voda . ...
100,3. vodoprivredne saglasnosti za vađenje
materijala iz vodotoka . ...................................70,4. vodoprivredne dozvole za objekte i radove iz
tačke 1. do 3. ovog tarifnog broja . .................70,5. vodoprivredne dozvole:
a) za korištenje vode iz izvorišta za javnu
opskrbu . ........................................................100,b) za korištenje voda u energetske i druge
pogonske svrhe...............................................150,c) za ispuštanje prečišćenih i prethodno
tehnološki tretiranih voda .............................200,6. vodoprivredna dozvola za ispuštanje
prečišćenih i predhodno tehnološki tretiranih
voda . .............................................................500,Za produženje roka važnosti:
1. vodoprivredne dozvole iz tačke 4. ovog
tarifnog broja ..................................................50,2. vodoprivredne dozvole iz tačke 5. ovog
tarifnog broja ................................................100,3. vodoprivredne dozvole iz tačke 6. ovog
tarifnog broja ................................................250,9. TAKSE IZ OBLASTI ŠUMARSTVA
Tarifni broj 41.
1. Za zahtjeve za sječu u privatnim šumama...10,2. Izdavanje uvjerenja, potvrda i dr. iz oblasti
šumarstva ........................................................20,3. Na žalbe kada se Kantonalno ministarstvo
nalazi u drugom stepenu rješavanja ................20,4. Za zahtjeve za utvrđivanje uvjeta koje
moraju ispunjavati izvođači radova u Šumarstvu
zaključno sa izdavanjem Rješenja ................250,5. Za zahtjeve za zamjenu šume i šumskog
zemljišta u privatno vlasništvo sa državnim .200,6. Davanje saglanosti za radnju na šumi i
šumskom zemljištu.........................................200,-
Broj 29 - Strana 1426
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. TAKSE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA
Tarifni broj 42.
Za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje
ispunjavanje uvjeta za rad privatnih zdravstvenih
ustanova, odnosno njihovih organizacionih
jedinica, kao i promjena sjedišta privatnih
zdravstvenih ustanova i njihovih organizacionih
jedinica...........................................................800,Tarifni broj 43.
Za izdavanje rješenja kojim se odobrava rad
(utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za rad) privatne
prakse – ordinacija, apoteke i dr. ..................700,Tarifni broj 44.
Za proširenje zdravstvene djelatnosti u
zdravstvenim ustanovama, odnosno njihovim
organizacionim jedinicama i privatnoj praksi . 500,Tarifni broj 45.
Za izdavanje rješenja o promjeni odgovornog
lica, odnosno direktora u zdravstenim ustanovama
i privatnoj praksi............................................300,Tarifni broj 46.
Za izdavanje rješenja kojim se odobrava rad
specijalizovanih prodavnica za promet medicinskih
pomagala na malo .........................................300,Tarifni broj 47.
Za uvjerenje kojim se dokazuje porijeklo ili
vrijednost, količina i kakvoća ili zdravstvena
ispravnost robe ................................................20,11. TAKSE IZ SOCIJALNE OBLASTI
Tarifni broj 48.
Za izdavanje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti
za samostalni obrt ili ostvarenje drugih prava po
osnovi poslovne sposobnosti ..........................30,Tarifni broj 49.
Za ovjeru ili izdavanje uvjerenja za inozemstvo
za članove porodice koje radnici izdržavaju
u BiH radi oslobađanja od poreza na plaću u
inozemstvu ......................................................50,Tarifni broj 50.
Za izdavanje uvjerenja, saglasnosti pri otpustu
iz BiH državljanstva, uređivanje obaveza prema
srodnicima u BiH ..........................................300,12. TAKSE IZ OBLASTI PRAVOSUĐA
Tarifni broj 51.
a) Za rješenja o postavljenju stalnog vještaka .150,-
5. decembra 2012.
b) Za rješenja o postavljenju stalnog sudskog
tumača ...........................................................150,Tarifni broj 52.
Za uvjerenja o davanju podataka iz kaznene
evidencije radi ostvarivanja prava u inozemstvu .20,Tarifni broj 53.
Za izdavanje izvoda iz kaznene evidencije .10,Tarifni broj 54.
Za čuvanje (depozitnog) novca, stvari i papira
od vrijednosti koje se daju na čuvanje plaća se 1%
godišnje od svakih započetih 1 KM vrijednosti.
13. TAKSE IZ OBLASTI PROSTORNOG
UREĐENJA I GRAĐENJA
Tarifni broj 55.
Za izdavanje rješenja o urbanističkoj
saglasnosti, odnosno lokacijske informacije za
izgradnju:
1. izgradnju dalekovoda od 1500 m dužine
trase................................................................. 270,2. izgradnju dalekovoda preko 1500 m dužine
trase ...............................................................450,3. izgradnju objekata od interesa za kanton......
450,4. izgradnja građevina i drugih zahvata koji
mogu štetno uticati na okoliš kantona............270,5. ostali objekti . .......................................200,Tarifni broj 56.
Stručna ocjena komisije u postupku izdavanja
urbanističke saglasnosti za:
1. izgradnju građevina i vršenje djelatnosti
i zahvata koji mogu u znatnoj mjeri uticati na
okoliš, život i zdravlje ljudi kantona i šire.....300,2. radove na objektima i područjima spomenika,
kulturno-historijskog ili prirodnog naslijeđa koje
kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za
očuvanje nacionalnih spomenika u skladu sa
Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini.......................................200,3. izgradnju građevina i zahvata koji će se
odvijati na teritoriji dvaju ili više kantona.....150,Tarifni broj 57.
Za izdavanje odobrenja za građenje za:
1. dalekovode do 1500 m dužine trase . ...160,2. dalekovode preko 1500 m dužine trase .320,3. izgradnju objekata od interesa za Kanton.. 320,4. izgradnja građevina i drugih zahvata koji
mogu štetno uticati na okoliš kantona............400,5. ostali objekti..........................................160,-
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Tarifni broj 58.
Za izdavanje odobrenja za upotrebu za:
1. dalekovode do 1500 m dužine trase . ...250,2. dalekovode preko 1500 m dužine trase .400,3. izgradnju objekata od interesa za kanton...500,4. izgradnja građevina i drugih zahvata koji
mogu štetno uticati na okoliš kantona............400,5. ostali objekti..........................................200,Tarifni broj 59.
Za izdavanje rješenja za obavljanje poslova
upravitelja .....................................................300,Tarifni broj 60.
Za iskoličavanje terena za izgradnju građevina:
1. koji će se odvijati na područjima dviju ili
više općina.....................................................120,2. izgradnju građevina i zahvata od značaja za
Kanton............................................................200,3. proizvodne objekte preko 400 m2.........150,4. klinički centar........................................250,5. građevinske objekte iz oblasti turizma preko
2000 m2.........................................................200,6. objekte u zaštitnom pojasu magistralnih i
regionalnih puteva izvan urbanog područja:
a) objekti do 100 m2...................................50,b) objekti od 100 do 200 m2.......................80,c) objekti od 200 do 500 m2.....................150,d) objekti preko 500 m2............................200,7. pilane.....................................................150,8. brente.....................................................150,9. objekti za proizvodnju šljako-betonskih i
betonskih elemenata.........................................80,10. objekti za drobljenje i separaciju kamena
(kamenolomi).................................................200,11. objekti od kantonalnog značaja...........350,14. TAKSE IZ OBLASTI ZAŠTITE
OKOLIŠA
Tarifni broj 61.
1. Za izdavanje okolinskih dozvola...........270,2. Za izdavanje dozvole za upravljanje
otpadom ........................................................225,3. Za izdavanje rješenja radi odobrenja
plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za
postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenje
i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom
tehnikom...........................................................40,-
Broj 29 - Strana 1427
15. TAKSE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
Tarifni broj 62.
Za izdavanje rješenja za rad i rješenja o
ispunjavanju uvjeta za rad privatnih odgojnoobrazovnih ustanova .................................. 300,Tarifni broj 63.
Za izdavanje rješenja o nostrifikaciji i
ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi .15,16. TAKSE IZ OBLASTI FINANSIJA
Tarifni broj 64.
Podnošenje zahtjeva za povrat ili preknjiženje
pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda......10.Član 2.
Stupanjem na snagu ovog zakona stavljaju se
van snage sve dosada važeće tarife.
Član 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko
– sanskog kantona".
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-1-425/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
938.
Na osnovu poglavlja člana 2. m) poglavlja IV
i 11. b) poglavlja V odjeljka A Ustava Unskosanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:1/04 i
11/04) i člana 7. i 30. Zakona o pravima branilaca
i članova njihovih porodica (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 33/04,
56/05-ISPRAVKA, 70/07 i 9/10), na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unskosanskog kantona na 29. sjednici održanoj dana
27.11.2012. godine, donijela je:
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
Član 1.
U Zakonu o dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj 3/05 i 1/09) član 1.
mijenja se i glasi:
Broj 29 - Strana 1428
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
“(1) Ovim Zakonom uređuju se prava, uvjeti
i postupak za ostvarivanje dopunskih prava,
korištenje i prestanak prava, kao i druga pitanja,
od značaja za ostvarivanje prava članova porodica
šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca,
ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica,
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova
njihovih porodica, demobiliziranih branilaca i
članova njihovih porodica, sa prebivalištem na
području Unsko-sanskog kantona.
(2) Izuzetno, lica iz stava (1) ovog člana
sa prebivalištem van Unsko-sanskog kantona u
općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska
Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska
Kostajnica, ostvaruju prava posebno utvrđena
ovim Zakonom.
(3) Pojam šehid ili pojam poginuli branilac,
u smislu ovog Zakona, koristi se po slobodnom
izboru korisnika prava.”
Član 2.
Član 2. mijenja se i glasi:
(1) Demobiliziranim braniocem, u smislu
ovog Zakona, smatra se pripadnik Armije
Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog
vijeća odbrane i policije nadležnog organa
unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Oružane
snage) koji je učestvovao u odbrani Bosne i
Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno)
od 18.09.1991. godine do 23.12.1996. godine,
odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti
i koji je demobiliziran rješenjem nadležnog
vojnog organa, kao i lice koje je učestvovalo
u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i
Hercegovine u periodu prije 18.09.1991.godine, a
koje je angažirano od nadležnih organa.
(2) Pod učešćem u odbrani Bosne i
Hercegovine, u smislu stava (1) ovog člana,
smatra se učešće u oružanom otporu i djelovanje
koje je u direktnoj vezi sa pružanjem otpora, a da
nije dezertirao u toku i nakon ovog perioda.”
5. decembra 2012.
neprekidno u jedinicama do kraja rata ili je ranije
demobiliziran od vojnog organa.
Dobrovoljcem se smatra i lice koje je sa
slobodne teritorije došlo na prostore Unskosanskog kantona i uključilo se u oružane snage
Armije Bosne i Hercegovine i ostalo do kraja
rata ili je ranije demobiliziran od strane vojnog
organa.
(5) Veteranom, u smislu ovog Zakona, smatra
se lice koje je stupilo u jedinice iz stav 1) ovog
člana od 18.09.1991. do 31.12.1992.godine i
ostalo neprekidno do 23.12.1995.godine, ili je
ranije demobiziran od nadležnog vojnog organa.
(6) Učesnikom rata, u smislu ovog Zakona,
smatra se svako lice koje je u sastavu Oružanih
snaga iz stava (1) ovog člana provelo najmanje
jednu godinu dana neprekidno u periodu od
20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.
Učesnik rata je i ono lice koje nije bilo vojni
obveznik u vrijeme početka ratnih dejstava i
koje je nakon mobilizacije ostalo neprekidno do
23.12.1995. godine ili je ranije demobilizirano od
strane nadležnog vojnog organa.
(7) Ratni vojni invalid je državljanin Bosne i
Hercegovine koji je, vršeći vojne dužnosti, druge
dužnosti za ciljeve odbrane u sastavu Oružanih
snaga, učestvujući u odbrani Bosne i Hercegovine
u periodu i pod uvjetima i okolnostima iz stava
(1) ovog člana, zadobio ranu, povredu, bolest
ili pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo
oštećenje njegovog organizma najmanje za 20 %.
(8) Član porodice poginulog, umrlog, nestalog
branioca i umrlog ratnog vojnog invalida,
u smislu ovog zakona, je korisnik prava na
porodičnu invalidninu, na osnovu konačnog
rješenja nadležnog organa, izdatog u skladu sa
važećim federalnim propisima iz oblasti boračkoinvalidske zaštite.
(3) Organizatorom otpora, u smislu
ovog Zakona, smatra se lice koje je kao takvo
učestvovalo u organizovanju i pripremi za
odbranu i odbrani Bosne i Hecegovine u periodu
od 18.09.1991. godine do 19.06.1992.godine
i ostao neprekidno do kraja rata ili je ranije
demobiliziran od strane nadležnog vojnog organa.
(9) Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja
i član uže porodice porodice poginulog, umrlog
ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili
odlikovanja, smislu ovog Zakona, je korisnik
prava na mjesečni novčani dodatak, na osnovu
konačnog rješenja nadležnog organa, u skladu
sa odredbama Zakona o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova
njihovih (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine” broj:70/05 i 70/06).
(4) Dobrovoljac u smislu ovog Zakona smatra
se lice koje nije bilo vojni obveznik u vrijeme
dobrovoljnog stupanja u Oružane snage i ostao
(10) Sa braniocima u smislu ovog Zakona,
izjednačen je u pravima i borac narodnooslobodilačkog antifašističkog rata od 1941-
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1945 godine, čiji je status utvrđen rješenjem
nadležnog organa, pod uvjetom da je na dan
23.12.1995.godine boravio na području Kantona.
Član 3.
Član 3. mijenja se i glasi:
(1) Članovi uže porodice demobiliziranog
branioca, organizatora otpora, dobrovoljca,
veterana, učesnika rata, ratnog vojnog invalida,
porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca,
dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, u
smislu ovog zakona, je bračni partner, vanbračni
partner u smislu člana 3. Porodičnog zakona
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj
35/05, 41/05), djeca rođena u braku i van braka,
usvojena djeca i pastorčad i roditelji umrlog
neženjenog lica iz člana 2. ovog Zakona.
(2) Shodno Općem okvirnom sporazumu za
mir u Bosni i Hercegovini, pripadnici tzv. Narodne
odbrane Autonomne pokrajine zapadna Bosna ne
smatraju se braniocima u smislu ovog Zakona
i njihova prava, kao i prava članova njihovih
porodica, uređuju se Zakonom o osnovama
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
zaštite porodice sa djecom, kao i kantonalnim
Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.
36/99, 54/05 i 39/06 ).
Član 4.
U članu 4. brišu se riječi “Kantonalnog” .
Član 5.
U poglavlju II PRAVA član 5. tačka 3) nakon
zareza dodaju se riječi “ako to pravo nije koristio
po drugom osnovu”,
U tački 6) nakon zareza dodaju se riječi „ili
krediti i u izuzetnim slučajevima bespovratna
sredstva,“.
U tački 12) riječi “Kantonalni fond za
izgradnju stanova za članove porodica šehida
i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilisane borce i prognane osobe” zamjenjuju
se riječima “Javna ustanova Kantonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca,prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija”.
Dodaje se novi stav (2) i (3) i glase:
(2) Lica iz člana 2. ovog Zakona sa
prebivalištem van Unsko-sanskog kantona
Broj 29 - Strana 1429
(Kantona u daljem tekstu ) u općinama Prijedor,
Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska
Gradiška i Bosanska Kostajnica prema načinu
i obimu utvrđenim ovim Zakonom, ostvaruju
sljedeća prava:
1. Jednokratnu novčanu pomoć,
2. Stipendiranje,
3. Naknada troškova dženaze-sahrane,
4. Finansiranje programa/projekta boračkog /
udruženja/saveza/organizacije.
(3) Prava utvrđena ovim članom ostvaruju
se u skladu sa sredstvima planiranim u Budžetu
Unsko-sanskog kantona .
Član 6.
U članu 6.stav (2) riječi “Kantonalno
ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida” zamjenjuju se riječima ” Ministarstvo
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida –
Ministarstvo u daljem tekstu.”
Član 7.
Član 7.mijenja se i glasi:
“Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu
ostvaruju ratni vojni invalidi u skladu za Zakonom
o pravima branilaca i članova njihovih porodica i
ostalim propisima. “
Član 8.
U članu 13. dodaje se novi stav (3). koji glasi:
“Pravo iz stava (1) i (2) ovog člana koristi
se samo u slučaju da to pravo nije ostvareno po
drugom osnovu.”
Član 9.
Član 22. mijenja se i glasi:
(1) Nezaposleno lice iz člana 2. Ovog
Zakona, kao i nezaposleni član uže porodice
kada prvi put zasniva radni odnos, ostvaruje
prioritet pri zapošljavanju ukoliko ispunjava opće
i posebne uvjete za radno mjesto na kojem se vrši
zapošljavanje, a u skladu sa propisima iz oblasti
radnog zakonodavstva.
(2) Pravo utvrđeno u stavu (1) ovog člana,
ostvaruje se prioritetima kako slijedi:
a) Dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca
bez oba roditelja;
b) Član porodice poginulog, umrlog, nestalog
branioca;
c) Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja;
d) Ratni vojni invalid prema procentu priznatog
vojnog invaliditeta;
e) Demobilizirani branioc;
Broj 29 - Strana 1430
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. decembra 2012.
f) Član uže porodice umrlog dobitnika ratnog
priznanja ili odlikovanja, umrlog ratnog vojnog
invalida i umrlog demobiliziranog branioca;
g) Djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja,
djeca ratnih vojnih invalida prema procentu
invaliditeta i djeca demobiliziranih branioca.
(3) Pravo iz stava (1) ovog člana ne može
ostvariti osoba:
a) kojoj je radni odnos zasnovan na osnovu
ranije ostvarene prednosti pri zapošljavanju b)
kojoj je prestao radni odnos njenom krivicom
odnosno ukoliko je prekinula ugovor o radu,
c) koja je po prestanku radnog odnosa ostvarila
pravo na otpremninu,
d) koja je ostvarila pravo na penziju u skladu sa
odredbama Zakona o PIO/MIO.
(4) Kantonalni organi uprave i kantonalne
upravne ustanove, općine kao i pravne osobe
čiji su osnivači Kanton ili općina, a koje se
finansiraju iz Budžeta Kantona, odnosno općine
sa učešćem od najmanje 25% dužni su, pod
jednakim uslovima, prilikom prijema u radni
odnos obezbjediti prioritet osobama iz stava (1)
ovog člana.
(5) Nezaposleni član porodice - poginulog,
umrlog, nestalog branioca, dobitnika ratnog
priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida,
demobiliziranog branioca, organizatora otpora,
dobrovoljca, veterana, učesnika rata, pod
jednakim uvjetima, ima prioritet pri korištenju
programa nadležne službe za zapošljavanje
namijenjenih trajnom zapošljavanju.
(6) Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca
ostvaruje pravo iz stava (1) ovog člana, bez obzira
na godine života.
(1) Lica iz člana 2. ovog Zakona, imaju pravo
pod jednakim uvjetima utvrđenim posebnim
propisima, na prvenstvo upisa i besplatno
školovanje u obrazovnim ustanovama čiji je
osnivač Kanton i općina.
Član 10.
Član 23. Mijenja se i glasi:
(1) Licima iz člana 2. ovog Zakona mogu
se dodijeliti novčane pozajmice ili krediti i u
izuzetnim slučajevima bespovratna sredstva.
(2) Pravo iz stava (1) ovog člana realizira
se putem Kantonalnog fonda, koji će posebnim
propisom utvrditi način i uslove za odobravanje
uslova iz stava (1) ovog člana, a na koji će Vlada
Kantona dati saglasnost.
(3) Dijete poginulog, umrlog, nestalog
branioca ostvaruje pravo iz stava (1) ovog člana
bez obzira na godine života.
Član 13.
Član 11.
Član 24. mijenja se i glasi:
(2) Djeca dobitnika ratnog priznanja
ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida,
demobiliziranog branioca, organizatora otpora,
dobrovoljca, veterana, učesnika rata, prava
utvrđena u stavu (1) ovog člana, koriste ako
su na redovnom školovanju do kraja redovnog
školovanja, a najkasnije do navršene 25. godine
života.
(3) Lica iz člana 2. ovog Zakona imaju pravo
na naknadu dijela troškova za doškolovavanje,
odnosno ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na
prekvalifikaciju radi sticanja neophodnog stepena
obrazovanja koje im je potrebno radi obavljanja
određenih poslova, a isto nije u mogućnosti da
obavlja poslove na koje je bilo raspoređeno prije
nastanka invalidnosti.
Član 12.
Član 25. mijenja se i glasi:
(1) Posebnim propisom kojeg donosi ministar
Ministarstva uz saglasnost Vlade Kantona, lica
iz člana 2. ovog Zakona, kao i djeca dobitnika
ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog
invalida, demobiliziranog branioca, organizatora
otpora, dobrovoljca, veterana, učesnika rata,
– djeca najduže do 25. godine života, imaju
pravo na dodjelu stipendije za vrijeme redovnog
školovanja na visokoškolskim ustanovama.
(2) Ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana
odnosi se na djecu poginulog, umrlog, nestalog
branioca, bez obzira na godine života.
U članu 26. stav (2) briše se.
Dosadašnji stav (3) i (4) postaju stav (2) i (3).
Član 14.
Član 28. mijenja se i glasi:
Oslobađanje taksa i naknada odnosi se na
izmirenje obaveza:
(a) Pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko
zemljište,
(b) Kopija katastarskog plana,
(c) Takse na zahtjev za izdavanje urbanističke
saglasnosti
(d) Takse i naknade za izdavanje posjedovnih
listova i izvoda iz zemljišnih knjiga,
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(e)Naknade za rentu iz osnove prirodnih
pogodnosti gradsko građevinskog zemljišta
i pogodnosti već izgrađene infrastrukture –
renta,
(f)Davanja na ime izdavanja situacije terena
sa već ucrtanim položajem građevinskog
objekta,
(g)Naknade za uređenja zemljišta,
(h) Davanja po osnovu sanitarne saglasnosti,
(i) Takse za izdavanje građevinske dozvole,
(j) Naknade za izgradnju atomskog skloništa,
(k)Ostalih taksa ili naknada vezanih za izdavanje
odobrenja za gradnju.
(1) Lica iz člana 2. ovog Zakona oslobađaju
se davanja za priključke električne energije i to u
visini cijene priključka nadzemne monofazne 35
A angažirane snage 7,5 KW.
(2) Lica iz člana 2. ovog Zakona oslobađaju
se davanja za priključak na vodovodnu mrežu.
(3) Sredstva za oslobađanja iz ovog člana
obezbijedit će se u Budžetu Kantona i Budžetu
općina.
(4) Lokacije građevinskog zemljišta na kome
pravo raspolaganja ima Kanton ili općina za
koja se lica iz člana 2. ovog Zakona oslobađaju
se obaveza plaćanja pobrojanih u prethodnim
stavovima ovog člana, oglašavat će se putem
sredstava javnog informiranja.
Član 15.
U članu 29. riječi “Kantonalnog fonda za
izgradnju stanova za članove porodica šehida
i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilisane borce i prognane osobe” zamjenjuju
se riječima “Javne ustanove Kantonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca,prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija”.
Član 16.
U članu 38. član “35” zamjenjuje se članom
“36”.
Član 17.
Član 43. mijenja se i glasi:
“(1) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog
Zakona, i člana uže porodice, član porodice koji
sahrani umrlog ima pravo na naknadu troškova
dženaze-sahrane (jednokratno) u visini 50%
prosječne netto plaće zaposlenih u Federaciji
BiH iz prethodne godine (ukoliko to pravo nisu
ostvarili po bilo kom drugom osnovu).
Broj 29 - Strana 1431
(2) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog
Zakona, ako nije imao članove porodice, fizičko
ili pravno lice koje je snosilo troškove dženaze/
sahrane, ima pravo na naknadu troškova u visini
utvrđenoj u stavu (1) ovog člana.
(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava (1)
ovog člana, podnosi se u roku od šest mjeseci
od dana smrti lica iz člana 2. ovog Zakona,
Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu u
matičnoj općini podnosioca zahtjeva.”
Član 18.
U članu 44. stav (4) mijenja se i glasi:
“Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja
nakon smrti pripada pravo na podizanje nišana,
odnosno nadgrobnog spomenika u visini i
dinamici isplate koju utvrdi Ministarstvo,
kao i članu porodice umrlog dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja, koji svojim sredstvima
izvrši podizanje nišana-spomenika, ima pravo na
naknadu troškova u visini i dinamici isplate koju
utvrdi Ministarstvo.”
Član 19.
Član 45. mijenja se i glasi:
(1) Posebnim propisom kojeg donosi Ministar
Ministarstva uz saglasnost Vlade Kantona,
u izuzetnim slučajevima lica iz člana 2. ovog
Zakona, imaju pravo na dodjelu jednokratne
novčane pomoći, u vidu:
a) naknade dijela troškova liječenja,
b) naknade dijela troškova redovnog i vanrednog
školovanja ,
c) novčana pomoć zbog lošeg općeg imovnog
stanja.
(2) Dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca
ostvaruje pravo iz stava (1) ovog člana, bez obzira
na godine života.
Član 20.
Član 49. mijenja se i glasi:
(1) Na osnovu zahtjeva, za priznavanje statusa
lica iz člana 2. i pravima utvrđenih u članu 6, 13,
15, 28. tačka 10. ovog Zakona, u prvom stepenu
rješava Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu
prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva,
ukoliko nije drugačije regulirano ovim Zakonom
ili drugim propisom.
(2) U postupku za ostvarivanje prava prema
ovom Zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o
upravnom postupku, ukoliko ovim Zakonom ili
drugim propisom nije drugačije određeno.
Broj 29 - Strana 1432
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 21.
Član 50. mijenja se i glasi:
(1) Žalba na prvostepeno rješenje može se
uložiti u roku od 15 dana od dana prijema
rješenja.
(2) Po žalbi izjavljenoj na rješenje Odjeljenja
za boračko-invalidsku zaštitu matične općine
podnosioca zahtjeva, donesenog u prvom stepenu,
rješava Ministarstvo.
Član 22.
Član 52. mijenja se i glasi:
(1) Prava utvrđena ovim Zakonom mogu se
koristiti dok postoje propisani uvjeti za korištenje
tih prava i ne mogu se prenositi na druga lica. U
slučaju smrti lica iz člana 2. ovog Zakona, prava
po ovom zakonu nastavljaju koristiti članovi
njegove uže porodice bračni partner, vanbračni
partner u smislu člana 3. Porodičnog zakona
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj
35/05, 41/05), djeca rođena u braku i van braka,
usvojena djeca i pastorčad do navršenih 18
godina života odnosno 25. godine života ako
se nalaze na redovnom školovanju, te roditelji
umrlog neženjenog lica iz člana 2. ovog Zakona.
(2) U slučaju da je pripadnik AR BiH,
Hrvatskog vijeća odbrane i policije nadležnog
organa unutrašnjih poslova, umro prije stupanja
na snagu ovog Zakona, a za života nije ostvario
status lica iz člana 2. Zakona, ukoliko je
učestvovao u pripremi za odbranu i odbrani Bosne
i Hercegovine u periodima utvrđenim u članu
2.ovog Zakona, rješavajući po zahtjevu člana uže
porodice priznaje se status bračnog/vanbračnog
druga odnosno djeteta (ako se nalazi na redovnom
školovanju, najkasnije do 25. godine života)
rođenog u braku i van braka, usvojena djeca
i pastorčad, umrlog demobiliziranog branioca,
roditelja umrlog neženjenog lica iz člana 2. ovog
Zakona.
(3) Status iz stava (2) ovog člana,
priznaje se članovima uže porodice umrlog
demobiliziranog branioca ukoliko su živjeli u
zajedničkom domaćinstvu sa umrlim najmanje
tri godine supruga, a djeca bez obzira na vrijeme
zajedničkog življenja.
(4) Prava utvrđena ovim Zakonom ostvaruje
bračni drug umrlog demobiliziranog branioca
i dijete umrlog demobiliziranog branioca bez
oba roditelja, dok djeca umrlog demobiliziranog
branioca ostvaruju prava utvrđena u članu 24. i
5. decembra 2012.
25. ovog Zakona dok su na redovnom školovanju
odnosno najkasnije do 25.godine života. U slučaju
da je roditeljima umrlog neženjenog lica iz člana
2. priznat status, pravo po ovom Zakonu ostvaruje
samo jedan roditelj.
Član 23.
U članu 53. stav (1) poslije riječi “invalida”
dodaju se riječi “osim djece poginulog, umrlog
i nestalog branioca, koja i dalje ostvaruju prava
utvrđena u članu 22, 23, 24, 25, 34. i 45. ovog
Zakona“.
Član 24.
U poglavlju IV OSTVARIVANJE I
PRESTANAK PRAVA dodaje se novi član 54.a.
koji glasi:
Prava prema ovom Zakonu ne mogu ostvariti:
a) Osobe koje su samovoljno, bez odobrenja
nadležne komande napustile Oružane snage
(dezertirale);
b) Osobe koje su osuđene pravosnažnom
sudskom presudom zbog izvršenja težih
krivičnih djela protiv ustavnog poretka Bosne
i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije
Bosne i Hercegovine, krivičnih djela protiv
čovječnosti i međunarodnog prava i krivičnih
djela protiv oružanih snaga;
c) Članovi porodice lica koja su osuđena za djela
navedena u tačkama a) i b) ovog člana.
Član 25.
Član 59. mijenja se i glasi:
Ministar Ministarstva će u roku od 90 dana
od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti
provedbene propise .
Član 26.
U članu 61. iza riječi “prava” dodaju se riječi
“ lica”.
Član 27.
Dodaje se novi član 63. i glasi:
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Unsko-sanskog kantona da utvrdi
prečišćeni tekst ovog Zakona.
Član 28.
Općine Unsko-sanskog kantona dužne su
svoje odluke o pravu na oslobađanje od obaveze
plaćanja naknada uskladiti u roku od 90 dana od
dana stupanja na snagu ovog Zakona.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 29.
Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”, a primjenjivat će se od
01.01.2013.godine.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-1-429/12
Unsko-sanskog kantona
27. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
939.
Na osnovu člana 11.m) A poglavlja V Ustava
Unsko-sanskog kantona – prečišćen tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog katnona“ broj
1/04,11/04), i člana 46. stav 1. Zakona o bužetima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (19/06, 76/08,
5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), a u vezi
sa članom 40. i 41. Zakona o dugu, zaduživanju
i garancijama u Federciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 86/07
24/09, 44/10) i članom 56. stav 1. i 2. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog katnona za
2012. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
katnona„ broj 8/12), Skupština Unsko-sanskog
kantona, na nastavku sjednice održane dana
29.11.2012.godine donosi:
ODLUKU
o prihvatanju zaduženja po
sporazumu o zajmu između
bosne i hercegovine i RAIFFEISEN
BANK INTERNATIONAL AG za
Projekat „MODERNIZACIJA
UNIVERZITETA U BIHAĆU“
I
Prihvata se zaduženje Unsko-sanskog kantona
prema Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Federacija) po osnovu kredita Raiffeisen
Bank International AG za realizaciju Projekta
„Modernizacija Univerziteta u Bihaću“, u iznosu
u 5.000.000,00 EUR-a.
II
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke
namijenjena su za finansiranje nabavke i
instalacije savremene tehničke, laboratorijske i
nastavne opreme svih visokoškolskih institucija
na Univerzitetu. Osnovni ciljevi projekta su
osavremenjavanje nastavnog procesa i podizanja
opremljenosti laboratorija, kabineta i učionica
Broj 29 - Strana 1433
te podizanje standarda nastavnog procesa i
laboratorijskih vježbi na viši nivo.
III
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke,
Federacija će posebnim podugovorom prenijeti na
Unsko-sanski kanton.
Za potpisivanje posebnog podugovora o
prenosu kreditnih sredstava po Projektu iz tačke
I ove Odluke, između Federacije i Unsko-sanskog
kantona, ovlašćuje Premijer Unsko-sanskog
kantona.
IV
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke
prihvataju se pod slijedećim uslovima:
-iznos zajma:............................ 5.000.000,00 EUR
(od toga se otplaćuje dio A 85% kredita u iznosu
od 4.250.000,00 EUR-a i dio B 15% grant koji se
neotplaćuje u iznosu od 750.000,00 EUR-a )
-rok otplate.......................................... 11,5 godina
-grace period:........................................... 1 godina
- kamatna stopa:..........................................0,00 %
- otplata: .............21 polugodišnja rata u jednakim
otplatama glavnice
- troškovi marže OeKB-a..............................1,1 %
(podržano grantom Ministarstva finansija
Austrije u iznosu od 289.031,25 EUR)
- jednokratna naknada za upravljanje
na ukupni iznos zajma..............................0,40 %
- t roškovi za neiskorištena sredstva..............0,31%
godišnje (u toku perioda povlačenja sredstava)
V
U svrhu redovne otplate kredita, Unskosanski kanton je saglasan da Federacija, u slučaju
neredovnog ispunjenja obaveza po Kreditu, bez
upozorenja može dospjele obaveze direktno
naplatiti sa računa javnih prihoda, i to iz dijela
prihoda koji pripadaju Unsko-sanskom kantonu.
Unsko-sanski kanton se obavezuje da će u
svrhu naplate svih potraživanja po ovom Kreditu,
Federaciji dostaviti bjanko mjenice, kojim Unskosanski kanton ovlašćuje Federaciju da primljene
bjanko mjenice može koristiti za naplatu
dospjelog potraživanja.
VI
U periodu dospijeća obaveza po Kreditu
potrebno je osigurati sredstva iz budžeta Unskosanskog kantona za izmirenje dospjelih obaveza.
Broj 29 - Strana 1434
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
VII
Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje
zadužuje se Univerzitet u Bihaću, Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo
finansija Unsko-sanskog kantona, svako u okviru
svoje nadležnosti.
Ova Odluka će se dostaviti Federalnom
ministarstvu finansija/financija na dalje
postupanje.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona ”.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-3-435/12
Unsko-sanskog kantona
29. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
940.
Na osnovu člana 11. m), odjeljka A, poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona – Prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/04 i 11/04), člana 46. stav
1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“ broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
51/09, 9/10, 36/10, i 45/10), člana 56. stav 1) i
3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 8/12), a u vezi
sa članom 3 stav 2 i članom 9. Zakona o dugu
, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj: 86/07, 24/09, 45/10),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici
27.11.2012. godine donijela je:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost Vladi Unsko-sanskog
kantona za pokretanje postupka za kratkoročno
kreditno zaduženje po transakcijskom računu
(overdraft).
II
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke služit
će premošćivanju kratkoročnih vremenskih
neusklađenosti između priliva i odliva sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona prilikom isplate
plaća za korisnike Budžeta.
5. decembra 2012.
III
Uslovi u pogledu roka otplate, kamatne
stope, instrumenata osiguranja vraćanja i drugi
uslovi regulisat će se po odabiru najpovoljnijeg
ponuđača, kao servisera predmetnog kredita koji
će biti izabran u skladu sa Zakonom, na što će
Skupština Unsko-sanskog kantona dati saglasnost.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Premijer
Kantona i Ministarstvo finansija Unsko-sanskog
kantona.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-3-428/12
Unsko-sanskog kantona
27. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
941.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
29. sjednice održane dana 29.11.2012.godine,
donijela je slijedeću
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Statut Univerzitetskog
kliničkog centra Sarajevo, broj 129/12 od
10.08.2012.godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošejna
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-3-433/12
Unsko-sanskog kantona
29. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
942.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
28. sjednice održane dana 12.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
Broj 29 - Strana 1435
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-420/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
I
Usvaja se Nacrt Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o prostornom uređenju i
građenju.
II
Zadužuje se Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline da u roku od
30 dana održi javnu raspravu i podnese Skupštini
Unsko-sanskog kantona izvještaj o rezultatima
javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i
mišljenja kao i prijedlog Zakona uz obrazloženje
zašto pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja
nisu uvršteni u prijedlog Zakona.
944.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
28. sjednice održane dana 12.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-419/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
943.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
28. sjednice održane dana 12.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Program razvoja zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća Unsko-sanskog kantona za period 2012.
– 2020.godina.
I
Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona za period 01.01. do 31.12.2011.godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-421/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
945.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
28. sjednice održane dana 12.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
Broj 29 - Strana 1436
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Informacija o stanju maloljetničke
delikvencije na području Unsko-sanskog kantona
za period januar-juni 2012.godine sa prijedlogom
mjera, Ministarstva unutrašnjih poslova Unskosanskog kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-422/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
946.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
28. sjednice održane dana 12.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti
na području Unsko-sanskog kantona za period
januar-juni 2012.godine sa prijedlogom mjera,
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-423/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
947.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
5. decembra 2012.
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
28. sjednice održane dana 12.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti
saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona
za period januar-juni 2012.godine sa prijedlogom
mjera, Ministarstva unutrašnjih poslova Unskosanskog kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-424/12
Unsko-sanskog kantona
12. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
948.
Na osnovu člana 11.m) odjeljak A, poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona- prečiščeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98., te člana 119. i 120.
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 5/04) Skupština Unsko-sanskog kantona na
nastavku 29. sjednice održane dana 29.11.2012.
godine, donijela je slijedeći:
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Nacrt Zakona o organizaciji i
nadležnostima kantonalnih organa uprave i
upravnih organizacija.
II
Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i
uprave Unsko-sanskog kantona da u roku od 30
dana održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o
organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa
uprave i upravnih organizacija, s tim da nakon
održane javne rasprave uputi prijedlog zakona
Skupštini Unsko-sanskog kantona sa izvještajem
o javnoj raspravi sa primjedbama, prijedlozima i
mišljenjima kao i da obrazloži razloge zbog kojih
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
nisu pojedine primjedbe, prijedlozi ili mišljenja
uvrštena u prijedlog zakona.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-437/12
Unsko-sanskog kantona
29. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
949.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
29. sjednice održane dana 29.11.2012.godine,
donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju
Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo za 2011.
godinu, čiji je jedan od osnivača Unsko-sanski
kanton.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Predsjedavajući Skupštine
Broj 01-02-4-432/12
Unsko-sanskog kantona
29. novembra 2012. godine
Admir Hadžipašić,
Bihać
dipl. pravnik
950.
Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o
državnim službenicima i namještenicima
u organima državne službe Unsko - sanskog
kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona“, broj: 5/12) i člana 2. stav (1) Uredbe
o osnovnim načelima za utvrđivanje općih
smjernica kadrovske politike organa državne
službe Unsko - sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko - sanskog kantona“, broj: 7/12),
Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi:
Broj 29 - Strana 1437
OPĆE SMJERNICE
ZA OSTVARIVANJE KADROVSKE
POLITIKE MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA
Član 1.
(Predmet Smjernica)
Općim smjernicama za ostvarivanje kadrovske
politike Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva (u daljem tekstu: Smjernice), utvrđuju
se procedure u odlučivanju prilikom izbora,
pitanja za intervju i provođenja intervjua i prijema
državnih službenika u organ državne službe,
procedure u odlučivanju prilikom unapređenja
i prestanka profesionalne karijere, donošenja
odluke o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
državnih službenika i namještenika, kao i druga
pitanja od značaja za ostvarivanje kadrovske
politike Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Član 2.
(Cilj Smjernica)
Ostvarivanjem kadrovske politike kroz
primjenu Smjernica, osigurava se postizanje
visokih standarda profesionalizma, etičnosti,
pravičnosti, zakonitosti i odgovornosti pri vršenju
poslova iz nadležnosti Ministarstva.
Član 3.
(Načela kadrovske politike)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u postupku zapošljavanja, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, rukovodilac
Ministarstva (u daljem tekstu: Ministar), dužan je
pridržavati se slijedećih načela:
a) n
ačelo zabrane svih oblika diskriminacije:
po osnovu nacionalnosti, spola, socijalnog
porijekla,
entitetskog
državljanstva,
prebivališta, religije, političkog i drugog
uvjerenja, rase, rođenja, bračnog statusa,
godina starosti, imovinskog stanja,
hendikepiranosti ili drugog obilježja;
b) n ačelo
proporcionalne
zastupljenosti
državnih službenika u odnosu na nacionalnu
pripadnost;
c) n
ačelo ravnopravnosti spolova, uključujući
pozitivnu diskriminaciju u korist manje
zastupljenog spola, naročito na rukovodećim
Broj 29 - Strana 1438
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
radnim mjestima i radnim mjestima sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
d) načelo primjene posebnih propisa koji
propisuju obavezu davanja prednosti
pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima
određenim kategorijama stanovništva:
demobiliziranim braniocima i članovima
njihovih porodica, kao i civilnim žrtvama
rata i članovima porodice lica koje je
poginulo u vezi sa ratnim događajima i
licima sa invaliditetom.
Član 4.
(Dopunski kriteriji za ostvarivanje
kadrovske politike)
(1) Nakon primjene načela iz prethodnog
člana Ministar može, u proceduri odlučivanja
o izboru i prijemu državnih službenika u organ
državne službe, proceduri unapređenja i prestanka
profesionalne karijere, kao i prilikom donošenja
odluke o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, primjeniti i
slijedeće dopunske kriterije:
a) u
zimanje u obzir postignutih rezultata na
stručnom ispitu, utvrđenih na listi uspješnih
kandidata;
b) davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju stečeno dodatno
obrazovanje koje odgovara djelatnosti organa
državne službe;
c) d
avanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju relevantno radno
iskustvo u državnoj službi u odnosu na
kandidate, koji nemaju ili imaju manje radno
iskustvo u državnoj službi;
d) davanja prednosti pri zapošljavanju, pod
jednakim uvjetima, kandidatima slabijeg
imovnog stanja;
e) u
zimanje u obzir kao otežavajuću okolnost,
prilikom zapošljavanja i unapređenja
profesionalne karijere državnog službenika,
činjenicu da osoba zauzima nepokretnosti
u vlasništvu izbjeglica ili prognanika,
odnosno zauzima stan za koji je izbjeglica
ili povratnik podnio zahtjev za povratom
stanarskog prava, odnosno zauzima stan koji
bi trebao biti pod upravom općinskog organa
uprave zaduženog za stambena pitanja i koji
bi trebao biti korišten u svrhu alternativnog
smještaja;
f) uzimanje u obzir biografskih podataka i
referentnih karakteristika koje se odnose na
kretanje u karijeri kandidata, sadržanih u
5. decembra 2012.
prijavi na konkurs, odnosno oglas, CV-ju ili
preporuci ranijeg poslodavca.
(2) U proceduri odlučivanja o prestanku
profesionalne karijere, dodatno obrazovanje iz
tačke b), radno iskustvo iz tačke c) i imovinsko
stanje iz tačke d) stava (1) ovog člana uzimaju
se kao dopunski kriteriji koji idu u korist
zadržavanja statusa državnog službenika odnosno
namještenika, dok dopunski kriterij iz tačke e)
koji se odnosi na zauzimanje nepokretnosti ne ide
u korist zadržavanja statusa državnog službenika
odnosno namještenika.
Član 5.
(Provođenje Smjernica)
Ministar je obavezan, prilikom provođenja
ovih Smjernica, poštivati i primjenjivati načelo
zakonitosti, načelo transparentnosti i javnosti,
načelo odgovornosti, načelo efikasnosti
i
ekonomičnosti,
načelo
profesionalne
nepristrasnosti i načelo političke neovisnosti
utvrđeno odredbama člana 9. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima, odnosno
da primjenom osnovnih načela iz člana 3. i
dopunskih kriterija iz člana 4. ovih Smjernica,
kroz utvrđenu kadrovsku politiku i njeno
provođenje, osigura jednakost svih zaposlenih
u organu državne službe, odnosno jednak odnos
prema svima zainteresiranim za zapošljavanje u
organ državne službe.
Član 6.
(Odlučivanje o primjeni osnovnih
načela i dopunskih kriterija u postupku
zapošljavanja)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u organ državne službe, nakon
provedenog usmenog intervjua po proceduri
utvrđenoj ovim Smjernicama, uzimajući u obzir
i rezultate intervjua, po pribavljenom mišljenju
Agencije, Ministar odlučuje kojem će načelu iz
člana 3. Smjernica, odnosno dopunskom kriteriju
iz člana 4. Smjernica, dati prednost u odnosu na
ostale, u cilju donošenja odluke o izboru i prijemu
kandidata koji će najbolje obavljati poslove
radnog mjesta državnog službenika na koje se
vrši postavljenje državnog službenika i svrhu
ispunjenja načela i obaveza propisanih Zakonom
o državnim službenicima i namještenicima i
drugim posebnim propisima.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 7.
(Dostavljanje dokaza)
(1) Dokaze kojim se utvrđuju činjenice ili
status relevantan za primjenu određenih osnovnih
načela i dopunskih kriterija iz člana 3. i 4. ovih
Smjernica, a koji imaju snagu javne isprave,
kandidati koji učestvuju u postupku zapošljavanja
za popunu radnog mjesta državnog službenika, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, mogu
dostaviti isključivo organu državne službe, prije
nego se donese predmetna odluka.
(2) U provođenju Smjernica, organ državne
službe, pored dokaza iz prethodnog stava, može
koristiti podatke koji se odnose na radno – pravni
status, kao i opće podatke iz dosjea državnih
službenika i namještenika, odnosno iz Registra
državnih službenika i namještenika Unsko sanskog kantona.
Član 8.
(Usmeni intervju kod prijema u radni odnos)
(1) Usmeni intervju iz člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima ima
za cilj da se utvrde personalne karakteristike
i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta, a provodi se
po proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama.
(2) Kod obavljanja usmenog intervjua sa
kandidatima sa liste uspješnih kandidata Ministar
je dužan osigurati poštivanje ličnog integriteta i
dostojanstva svakog kandidata sa liste uspješnih
kandidata.
Član 9.
(Suzdržavanje od davanja odgovarajućih
privilegija ili pogodnosti)
U postupku provođenja intervjua Ministar je
dužan suzdržati se od bilo kojih aktivnosti ili
radnji, koje bi nekog od kandidata u odnosu na
druge kandidate moglo staviti u povoljniji ili
podređeni položaj.
Član 10.
(Utvrđivanje pitanja za intervju i
provođenje intervjua)
(1) Intervju sa kandidatom provodi Ministar.
(2) Izuzetno, Ministar može ovlastiti državnog
službenika ili imenovati posebnu „ad hoc“
komisiju za provođenje intervjua.
Broj 29 - Strana 1439
(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi
na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu
spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za
timski rad i usvajanje novih znanja vezano za
određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju
se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne
uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu
biti u vezi sa radnim mjestom.
(4) Ministar je dužan obezbjediti da se o toku
intervjua sa svim kandidatima vodi zapisnik.
Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
(5) Pitanja za intervju utvrđuje Ministar u
saradnji sa državnim službenicima neposredno
prije intervjua, na obrascu broj 1. koji čini
sastavni dio ovih Smjernica.
Član 11.
(Ocjenjivanje intervjua)
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje Ministar
dodjeljujući mu određen broj bodova, a najviše
10 bodova po jednom pitanju.
(2) Ukupan broj ostvarenih bodova utvrđen
u skladu sa stavom (1) ovog člana podijeljen sa
maksimalnim brojem bodova predstavlja procenat
osvojenih bodova na intervjuu.
Član 12.
(Rezultati sa intervjua)
Rezultati ostvareni na intervju predstavljaju
jedan od osnova za opredjeljenje Ministra o izboru
državnog službenika sa liste uspješnih kandidata.
Član 13.
(Postavljenje državnog službenika sa liste
uspješnih kandidata)
Državnog službenika postavlja Ministar,
nakon obavljenog usmenog intervjua sa svim
kandidatima sa liste uspješnih kandidata koji su
prošli javni konkurs, uz prethodno pribavljeno
mišljenje Agencije, u skladu sa odredbama
Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate
za državnu službu u Unsko -sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“,
broj: 7/12).
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Ove Smjernice stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko - sanskog kantona“.
Broj 08-05-10550-1/2012
15. septembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Amir Džajić, dipl. ing.
Broj 29 - Strana 1440
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. decembra 2012.
Početak intervjua: ___sati___minuta 1. IME I PREZIME KANDIDATA 2. PITANJE: Ostvaren broj bodova 10 10 10 10 10 10 10 10 10 UKUPNO BODOVA Maksimalni broj bodova 10 Maksimalan broj bodova pomnožen sa brojem pitanja PROCENAT U ODNOSU NA MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Završetak intervjua: _____ sati ____minuta Bihać, ________________________ godine M I N I S T A R _____________________ 5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
951.
Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o
državnim službenicima i namještenicima
u organima državne službe Unsko - sanskog
kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona“, broj: 5/12) i člana 2. stav (1) Uredbe
o osnovnim načelima za utvrđivanje općih
smjernica kadrovske politike organa državne
službe Unsko - sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko - sanskog kantona“, broj: 7/12),
direktor po ovlaštenju Poljoprivrednog zavoda
donosi:
OPĆE SMJERNICE
ZA OSTVARIVANJE KADROVSKE
POLITIKE POLJOPRIVREDNOG ZAVODA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Član 1.
(Predmet Smjernica)
Općim smjernicama za ostvarivanje kadrovske
politike Poljoprivrednog zavoda (u daljem tekstu:
Smjernice), utvrđuju se procedure u odlučivanju
prilikom izbora, pitanja za intervju i provođenja
intervjua i prijema državnih službenika u organ
državne službe, procedure u odlučivanju prilikom
unapređenja i prestanka profesionalne karijere,
donošenja odluke o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju državnih službenika i namještenika,
kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje
kadrovske politike Poljoprivrednog zavoda (u
daljem tekstu: Zavod).
Član 2.
(Cilj Smjernica)
Ostvarivanjem kadrovske politike kroz
primjenu Smjernica, osigurava se postizanje
visokih standarda profesionalizma, etičnosti,
pravičnosti, zakonitosti i odgovornosti pri vršenju
poslova iz nadležnosti Zavoda.
Član 3.
( Načela kadrovske politike)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u postupku zapošljavanja, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke o
stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih
službenika i namještenika, rukovodilac Zavoda
(u daljem tekstu: Direktor), dužan je pridržavati
se slijedećih načela:
Broj 29 - Strana 1441
a) načelo zabrane svih oblika diskriminacije:
po osnovu nacionalnosti, spola, socijalnog
porijekla,
entitetskog
državljanstva,
prebivališta, religije, političkog i drugog
uvjerenja, rase, rođenja, bračnog statusa, godina
starosti, imovinskog stanja, hendikepiranosti ili
drugog obilježja;
b) načelo proporcionalne zastupljenosti državnih
službenika u odnosu na nacionalnu pripadnost;
c) načelo ravnopravnosti spolova, uključujući
pozitivnu diskriminaciju u korist manje
zastupljenog spola, naročito na rukovodećim
radnim mjestima i radnim mjestima sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
d) načelo primjene posebnih propisa koji propisuju
obavezu davanja prednosti pri zapošljavanju
pod jednakim uvjetima određenim kategorijama
stanovništva: demobiliziranim braniocima i
članovima njihovih porodica, kao i civilnim
žrtvama rata i članovima porodice lica koje je
poginulo u vezi sa ratnim događajima i licima
sa invaliditetom.
Član 4.
(Dopunski kriteriji za ostvarivanje
kadrovske politike)
(1) Nakon primjene načela iz prethodnog
člana Direktor može, u proceduri odlučivanja
o izboru i prijemu državnih službenika u organ
državne službe, proceduri unapređenja i prestanka
profesionalne karijere, kao i prilikom donošenja
odluke o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, primjeniti i
slijedeće dopunske kriterije:
a) uzimanje u obzir postignutih rezultata na
stručnom ispitu, utvrđenih na listi uspješnih
kandidata;
b) davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju stečeno dodatno
obrazovanje koje odgovara djelatnosti organa
državne službe;
c) davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju relevantno radno
iskustvo u državnoj službi u odnosu na
kandidate, koji nemaju ili imaju manje radno
iskustvo u državnoj službi;
d) davanja prednosti pri zapošljavanju, pod
jednakim uvjetima, kandidatima slabijeg
imovnog stanja;
Broj 29 - Strana 1442
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
e) uzimanje u obzir kao otežavajuću okolnost,
prilikom zapošljavanja i unapređenja
profesionalne karijere državnog službenika,
činjenicu da osoba zauzima nepokretnosti u
vlasništvu izbjeglica ili prognanika, odnosno
zauzima stan za koji je izbjeglica ili povratnik
podnio zahtjev za povratom stanarskog prava,
odnosno zauzima stan koji bi trebao biti pod
upravom općinskog organa uprave zaduženog
za stambena pitanja i koji bi trebao biti korišten
u svrhu alternativnog smještaja;
f) uzimanje u obzir biografskih podataka i
referentnih karakteristika koje se odnose na
kretanje u karijeri kandidata, sadržanih u prijavi
na konkurs, odnosno oglas, CV-ju ili preporuci
ranijeg poslodavca.
(2) U proceduri odlučivanja o prestanku
profesionalne karijere, dodatno obrazovanje iz
tačke b), radno iskustvo iz tačke c) i imovinsko
stanje iz tačke d) stava (1) ovog člana uzimaju
se kao dopunski kriteriji koji idu u korist
zadržavanja statusa državnog službenika odnosno
namještenika, dok dopunski kriterij iz tačke e)
koji se odnosi na zauzimanje nepokretnosti ne ide
u korist zadržavanja statusa državnog službenika
odnosno namještenika.
Član 5.
(Provođenje Smjernica)
Direktor je obavezan, prilikom provođenja
ovih Smjernica, poštivati i primjenjivati načelo
zakonitosti, načelo transparentnosti i javnosti,
načelo odgovornosti, načelo efikasnosti
i
ekonomičnosti,
načelo
profesionalne
nepristrasnosti i načelo političke neovisnosti
utvrđeno odredbama člana 9. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima, odnosno
da primjenom osnovnih načela iz člana 3. i
dopunskih kriterija iz člana 4. ovih Smjernica,
kroz utvrđenu kadrovsku politiku i njeno
provođenje, osigura jednakost svih zaposlenih
u organu državne službe, odnosno jednak odnos
prema svima zainteresiranim za zapošljavanje u
organ državne službe.
Član 6.
(Odlučivanje o primjeni osnovnih
načela i dopunskih kriterija u postupku
zapošljavanja)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u organ državne službe, nakon
5. decembra 2012.
provedenog usmenog intervjua po proceduri
utvrđenoj ovim Smjernicama, uzimajući u obzir
i rezultate intervjua, po pribavljenom mišljenju
Agencije, Direktor odlučuje kojem će načelu iz
člana 3. Smjernica, odnosno dopunskom kriteriju
iz člana 4. Smjernica, dati prednost u odnosu na
ostale, u cilju donošenja odluke o izboru i prijemu
kandidata koji će najbolje obavljati poslove
radnog mjesta državnog službenika na koje se
vrši postavljenje državnog službenika i svrhu
ispunjenja načela i obaveza propisanih Zakonom
o državnim službenicima i namještenicima i
drugim posebnim propisima.
Član 7.
(Dostavljanje dokaza)
(1) Dokaze kojim se utvrđuju činjenice ili
status relevantan za primjenu određenih osnovnih
načela i dopunskih kriterija iz člana 3. i 4. ovih
Smjernica, a koji imaju snagu javne isprave,
kandidati koji učestvuju u postupku zapošljavanja
za popunu radnog mjesta državnog službenika, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, mogu
dostaviti isključivo organu državne službe, prije
nego se donese predmetna odluka.
(2) U provođenju Smjernica, organ državne
službe, pored dokaza iz prethodnog stava, može
koristiti podatke koji se odnose na radno – pravni
status, kao i opće podatke iz dosjea državnih
službenika i namještenika, odnosno iz Registra
državnih službenika i namještenika Unsko sanskog kantona.
Član 8.
(Usmeni intervju kod prijema u radni odnos)
(1) Usmeni intervju iz člana 41. stav (2)
Zakona o državnim službenicima i namještenicima
ima za cilj da se utvrde personalne karakteristike
i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta, a provodi se
po proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama.
(2) Kod obavljanja usmenog intervjua sa
kandidatima sa liste uspješnih kandidata Direktor
je dužan osigurati poštivanje ličnog integriteta i
dostojanstva svakog kandidata sa liste uspješnih
kandidata.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 9.
(Suzdržavanje od davanja odgovarajućih
privilegija ili pogodnosti)
U
postupku
provođenja
intervjua
Direktor
je dužan suzdržati se od bilo
kojih aktivnosti ili radnji, koje bi nekog od
kandidata u odnosu na druge kandidate moglo
staviti u povoljniji ili podređeni položaj.
Član 10.
(Utvrđivanje pitanja za intervju i
provođenje intervjua)
(1) Intervju sa kandidatom provodi Direktor.
(2) Izuzetno, Direktor može ovlastiti
državnog službenika ili imenovati posebnu ad hoc
komisiju za provođenje intervjua.
(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi
na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu
spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za
timski rad i usvajanje novih znanja vezano za
određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju
se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne
uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu
biti u vezi sa radnim mjestom.
(4) Direktor je dužan obezbjediti da se o
toku intervjua sa svim kandidatima vodi zapisnik.
Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
(5) Pitanja za intervju utvrđuje Direktor u
saradnji sa državnim službenicima neposredno
prije intervjua, na obrascu broj 1. koji čini
sastavni dio ovih Smjernica.
Član 11.
(Ocjenjivanje intervjua)
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje Direktor
dodjeljujući mu određen broj bodova, a najviše
10 bodova po jednom pitanju.
Broj 29 - Strana 1443
(2) Ukupan broj ostvarenih bodova utvrđen
u skladu sa stavom (1) ovog člana podijeljen sa
maksimalnim brojem bodova predstavlja procenat
osvojenih bodova na intervjuu.
Član 12.
(Rezultati sa intervjua)
Rezultati ostvareni na intervju predstavljaju
jedan od osnova za opredjeljenje Direktora o
izboru državnog službenika sa liste uspješnih
kandidata.
Član 13.
(Postavljenje državnog službenika sa liste
uspješnih kandidata)
Državnog službenika postavlja Direktor ,
nakon obavljenog usmenog intervjua sa svim
kandidatima sa liste uspješnih kandidata koji su
prošli javni konkurs, uz prethodno pribavljeno
mišljenje Agencije, u skladu sa odredbama
Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate
za državnu službu u Unsko -sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“,
broj: 7/12).
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Ove Smjernice stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko - sanskog kantona“.
Broj 16-05-11606-1/2012
23. novembra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Direktor:
Rasima Bobić, dipl. ing.
Broj 29 - Strana 1444
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Početak intervjua: ___sati___minuta
5. decembra 2012.
Obrazac broj 1.
1.
IME I PREZIME KANDIDATA
2.
PITANJE:
Ostvaren broj
bodova
Maksimalni
broj bodova
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
UKUPNO BODOVA
Maksimalan broj
bodova pomnožen
sa brojem pitanja
PROCENAT U ODNOSU
NA MAKSIMALNI BROJ BODOV
Završetak intervjua: ___sati ___minuta
Bihać, ________________________ godine
DIREKTOR
________________________
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 29 - Strana 1445
952.
953.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“ broj:35/05) i Odluke Vlade Unsko
– sanskog kantona broj: 03-017-616/2011. od
14.07.2011. godine ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donosi:
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“ broj:35/05) i Odluke Vlade Unsko
– sanskog kantona broj: 03-017-616/2011. od
14.07.2011. godine ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donosi:
RJEŠENJE
Član 1.
Ovim Rješenjem imenuje se Stručna komisija
(u daljem tekstu: Komisija) za izradu teksta
Zakona o mladima, Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o kulturi, Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o sportu u slijedećem sastavu:
1. Mašić Edin, prof., zaposlen u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta – predsjednik
2. Botonjić Ismet, prof., zaposlen u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta – član
3. Memić Ilsa, dipl. ecc, zaposlena u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta – članica
Za obavljanje administrativno – tehničkih
poslova za potrebe Komisije, određuje se Ćehić
Emira, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta.
Član 2.
Zadatak Komisije je da sačini tekst Zakona
o mladima, Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kulturi i Zakona o izjenama i dopunama
Zakona o sportu.
Član 3.
Rok za izvršenje poslova iz člana 2. ovog
Rješenja je maksimalno 30 dana od dana stupanja
na snagu ovog Rješenja.
Član 4.
Predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije
imaju pravo na naknadu, a visina naknade će se
odrediti posebnim Rješenjem.
Član 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona“.
Broj 10-05-11146-1/12
9. novembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
RJEŠENJE
Član 1.
Ovim Rješenjem imenuje se Stručna komisija
(u daljem tekstu: Komisija) za izradu teksta
Zakona o naučno – istraživačkoj i istraživačko
– razvojnoj djelatnosti, Standardi i normativi
finansiranja visokog obrazovanja, Instrumentarij
za utvrđivanje cijene studija i kriterija za
finansiranje javnih visokoškolskih ustanova,
Metodologija za raspodjelu sredstava u nastavne
i istraživačke svrhe i umjetnički rad, Uredba o
procedurama i uvjetima za osnivanje privatne
visokošklske ustanove na području Unsko –
sanskog kantona u slijedećem sastavu:
1. Botonjić Ismet, prof., zaposlen u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta – predsjednik
2. Mašić Edin, prof., zaposlen u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta – članic
3. Saračević Elvira, dipl. ecc, zaposlena u
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta – članica
Za obavljanje administrativno – tehničkih
poslova za potrebe Komisije, određuje se Ćehić
Emira, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta.
Član 2.
Zadatak Komisije je da sačini tekst Zakona o
naučno – istraživačkoj i istraživačko – razvojnoj
djelatnosti, Standardi i normativi finansiranja
visokog obrazovanja, Instrumentarij za
utvrđivanje cijene studija i kriterija za finansiranje
javnih visokoškolskih ustanova, Metodologija za
raspodjelu sredstava u nastavne i istraživačke
svrhe i umjetnički rad, Uredba o procedurama
i uvjetima za osnivanje privatne visokošklske
ustanove na području Unsko – sanskog kantona
Broj 29 - Strana 1446
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 3.
Rok za izvršenje poslova iz člana 2. ovog
Rješenja je maksimalno 30 dana od dana stupanja
na snagu ovog Rješenja.
Član 4.
Predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije
imaju pravo na naknadu, a visina naknade će se
odrediti posebnim Rješenjem.
Član 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona“.
Broj 10-05-11147-1/12
9. novembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
954.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
RUKOMETNI KLUB „BUDUĆNOST“ iz
Sanskog Mosta, po licu ovlaštenom za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 16.07.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 21. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje RUKOMETNI
KLUB „ BUDUĆNOST “
Skraćeni naziv udruženja: RK „ BUDUĆNOST“.
Sjedište udruženja: Ulica „ Prvomajska “, broj
287 , Sanski Most.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- Da razvija i unapređuje rukometni sport u cilju
postizanja vrhunskih rezultata i dostignuča:
- Okuplja i organizuje sve kategorije rukometaša
i simpatizera rukometnog sporta u cilju
zadovoljavanja potreba za bavljenje rukometnim
sportom;
- Uključivanje u organizovanje što većeg broja
sportskih radnika u cilju razvijanja i poticanja
amaterskog sportskog rada;
- Obezbjeđuje stručno pedagoški rad u klubu;
5. decembra 2012.
- Surađuje sa svim rukometnim klubovima na
području USK-a, Federacije i BiH;
- Učestvuje u svim rangovima takmičenja koje
organizira Rukometni savez a njegove sekcije
izbore svojim rezultatima;
- Organizira i obavlja i druge poslove i zadatke
koji doprinose uspješnom radu kluba .
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su :
- Đumišić Sead, predsjednik Upravnog odbora
Udruženja,
- Burnić Jasmin, sekretar udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 10-05-8605-UP-1/12
16. jula 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
955.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženje za
razvoj poljoprivrede, ruralnih područja i zaštitu
okoliša „Eko – Una“ sa sjedištem u Bihaću ,
po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa
u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 19.07.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 22. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje za razvoj
poljoprivrede, ruralnih područja i zaštitu okoliša
„Eko – Una“
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 29 - Strana 1447
Skraćeni naziv udruženja: URPRPZO – „EKO
– UNA“
956.
Sjedište udruženja: Ulica Hatinački progon 85,
Bihać
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
IZVOR iz Sanskog Mosta, po licu ovlaštenom
za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:
2. Djelatnosti Udruženja su:
- o rganizovanje
i
podsticanje
naučno
istraživačkog rada, stručnog usavršavanja,
informativnoizdavačke i propagandne djelatnosti
od interesa za unapređenje poljoprivrede;
- p ružanje savjetodavne stručne pomoći
članovima Udruženja i ostalim poljoprivrednim
proizvođačima u oblasti razvoja poljoprivrede
pri ostvarivanju njihovih prava u zahvatanju
novčanih podrški;
- uvezivanje poljoprivrednih proizvođača i
proizvodno-trgovinskih pravnih lica, a u cilju
razvoja kompenzacionih odnosa i općenito
razvoja;
- insistiranje na primjeni i provođenju zakonskih
propisa koji doprinose razvoju poljoprivrede;
- p rikupljanje
podataka
o
primarnim
proizvođačima, a u cilju orjentacije kada
je u pitanju novac i prioritet djelovanja na
putu postizanja viših evropskih standarda u
poljoprivrednoj proizvodnji;
- organizovanje i provođenje stručnih skupova,
edukacija i privrednih manifestacija u cilju
stvaranja boljih uslova i znanja za bavljenje
primarnom i sekundarnom poljoprivrednom
proizvodnjom;
- organizovanje odlazaka na sajmove;
- o rganizovanje izlaganja poljoprivrednih
proizvoda na sajmovima i drugim privrednim
manifestacijama.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je:
- Pečenković Edina, predsjednik Udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-9766-UP-1/12
20. jula 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
RJEŠENJE
1. Dana 26.07.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 23. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje IZVOR iz
Sanskog Mosta
Skraćeni naziv udruženja: UŽI
Sjedište udruženja: Prvomajska bb Zdena
(Dom Zdena), Sanski Most.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- njegovanje i širenje kulture i tradicije Bosansko
– hercegovačkih naroda,
- jačanje međureligijskog i međuentitetskog
dijaloga,
- o rganizovanje
aktivnosti,
i
provedba
humanitarnih
- edukativne radionice,
- u napređenje odnosa između nevladinih
organizacija, građanskih inicijativa i lokalne
samouprave,
- o rganizovanje, sudjelovanje i provedba
aktivnosti kroz seminare, radionice ili okrugle
stolove,
- promocija i jačanje ravnopravnosti spolova,
- ljudska prava,
- suzbijanje nasilja u porodici.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je :
- Krupić Rada, predsjednica udruženja koja je po
svojoj funkciji ujedno i predsjednik Upravnog
odbora udruženja.
Broj 29 - Strana 1448
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-8846-UP-1/12
26. jula 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
957.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja za
promociju i razvoj turizma, kulture i zaštitu
prirodnog okoliša „SOKAK“, po licu ovlaštenom
za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 23.08.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 24. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje za promociju i
razvoj turizma, kulture i zaštitu prirodnog okoliša
„SOKAK“;
Skraćeni
„SOKAK“.
naziv
udruženja:
Udruženje
Sjedište udruženja: Ulica Sokak broj 5.,
Bosanska Krupa
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- podrška jačanju socijalnog razvoja i prosperiteta
kroz promociju turizma i turističkih resursa na
području općine Bosanska Krupa;
- edukativno djelovanje u cilju podizanja svijesti
građana, posebno mladih o važnosti zaštite
okoliša, poticanje društvenog aktivizma u
zajednici;
- promocija razvoja turizma, kulture i zaštite
prirodnog okoliša kroz predavanja, javne
prezentacije, izložbe, okrugle stolove,
konferencije, tiskane i video materijale;
5. decembra 2012.
- podrška projektima i programima čiji je
sadržaj poboljšanje kvaliteta života i razvoja
infrastrukture općine Bosanska Krupa, u smislu
promocije turizma, kulturne baštine, domaćih
i autohtonih proizvoda, kao i zaštite životne
sredine;
- promocija savremenih ekoloških standarda i
zdravih tehnologija;
- pokretanje i realizacija aktivnosti razvoja
u domenu turizma, ekologije i kulture,
organiziranje manifestacija kulturnih sadržaja,
škola u prirodi i kampova za mlade;
- podrška i afirmacija razvoja i primjene
inovativnih turističkih proizvoda na području
općine Bosanska Krupa, unapređenje promocije
turističkih kapaciteta i usluga i povećan stepen
informiranosti o njima;
- saradnja sa stručnim organizacijama u zemlji
i inozemstvu, u cilju razvoja djelatnosti
Udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je :
- Musić Zajim, predsjednik Udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-10838-UP-1/12
23. augusta 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
958.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona
o udruženjima i fondacijama (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis
u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
Udruženja obespravljenih boraca iz Bužima, po
licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u
Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 23.08.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 25. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv udruženja: Udruženje „Obespravljenih
Boraca“;
Skraćeni naziv udruženja: „UOB“.
Sjedište udruženja: Ulica 505 VMTBr.bb,
Bužim.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- koordinacija rada, programa, istupanja i akcija
članova, ostvarivanje zajedničkog stava, te
istupanje pred državnim institucijama;
- praćenje stanja pravnog i socijalnog statusa
članova Udruženja i staranje o odgovarajućim
vidovima pomoći;
- praćenje ostvarivanja prava i obaveza članova
putem nadležnih organa i ustanova koje su od
značaja za ostvarivanje prava članova;
Broj 29 - Strana 1449
959.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, UDRUŽENJA
„GRMEČ“, po licu ovlaštenom za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 30.08.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 26. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: UDRUŽENJE „GRMEČ“;
- uspostavljanje saradnje sa međunarodnim
asocijacijama, boračkim udruženjima i
organizacijama;
Sjedište udruženja: Društveni dom Lušci
Palanka, Sanski Most
- rad i pomaganje prilikom formiranja preduzeća
male privrede i uslužnih zadruga koje će
zapošljavati članove Udruženja;
- Osiguranje skladnog i simultanog razvitka;
- pružanje pomoći
porodicama;
članovima
i
njihovim
- organiziranje sportsko-kulturnog života za
članove Udruženja, izdavanje brošura za svoje
članove, o oslobodilačkoj borbi, obrada edicija i
prezentiranje javnosti;
- vršenje i drugih poslova i zadataka u skladu sa
zakonom i Statutom.
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su:
- Burzić Ismet, predsjednik Upravnog odbora
Udruženja;
- Nanić Vehbija, predsjednik Skupštine Udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-10838-UP-1/12
23. augusta 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- očuvanje i promocija ruralnog prostora i
autohtonih proizvoda;
- razvoj i promocija seoskog turizma;
- razvoj infrastrukture, svih vrsta komunikacija,
stambenih objekata povratnika, razvoj stočnog
fonda i pomoćnih objekata za stoku;
- razvoj poljoprivredne proizvodnje i nabavka
poljoprivrednih mašina;
- promocija i plasiranje poljoprivrednih proizvoda
na tržište;
- zaštita i očuvanje divljih životinja i njihovih
prirodnih staništa;
- promocija i jačanje uloge žene kao i osiguranje
ravnopravnosti žena u ruralnom okruženju;
- osiguranje povrataka i ekonomski održivog
ostanka mladih na selu;
- organizovanje seminara, savjetovanja, sajmova,
stručno usavršavanje članova kao i razmjena
iskustava i informacija;
- stvaranje uslova za zajedničko istupanje članova
udruženja prema inostranim partnerima,
organizacijama i fondacijama;
- planiranje i implementacija različitih projekata
i programa koji su od opšteg interesa, interesa
sredine i interesa članova;
Broj 29 - Strana 1450
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- koordinacija implementacije programa i
projekata koje realizira više učesnika;
- ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova
udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je :
- Miljević Desanka, predsjednik Udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-10802-UP-1/12
30. augusta 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
960.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
"KLUB
EKSTREMNIH
SPORTOVA"
"CONDOR", po licu ovlaštenom za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 30.08.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 27. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje "KLUB
EKSTREMNIH SPORTOVA" "CONDOR";
Skraćeni naziv Udruženja: KES „CONDOR“;
Sjedište udruženja: Dom mladih, Banjalučka
bb, Sanski Most.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- Djelovanje na ostvarivanju programa razvoja
svih vrsta ekstremnih sportova,
- Razvijanje ekološke svijesti građana i
članstva prema prirodi i prirodnim ljepotama
(rijekama,planinama, vodotocima,izvorištima
i svim drugim), samim korištenjem prirodnih
potencijala prilikom obavljanja statutarnih
aktivnosti,
5. decembra 2012.
- Društveno aktiviranje i vaspitanje djece,omladine
i radni ljudi u prirodi,
- Razvijanje i gajenje svijesti o ravnopravnosti,
solidarnosti i drugi odnosa među članovima
kluba,
- Organizovan boravak djece, omladine i radnih
ljudi u prirodi odnosno planinama u svrhu
rekreacije, radi očuvanja zdravlja i same prirode,
te fizičkih i psihičkih predispozicija, čime se
doprinosi podizanju radnih sposobnosti,
- Upoznavanje i čuvanje prirode i prirodnih
fenomena kao kulturno historiskih spomenika
te formiranje muzeja grada Sanskog Mosta kao
edukativne institucije iz navedene oblasti.
- Sticanje znanja o kretanju i boravku u planini i
prirodi na ekstremnim uvjetima.
- Razvijanje aktivnosti u okviru planinskih
sekcija : služba vodiča, orijentacije, alpinizam,
biciklizam, streljaštvo, skijanje te gorska služba
spašavanja i druge sekcije za koje se bude
smatralo za potrebnim da egzistiraju unutar
Udruženja-Kluba.
- Saradnja sa nadležnim policijskim , vojnim,
upravnim i drugim organima u Državi BiH, u
svrhu ostvarenja statutarnih ciljeva.
- Saradnja sa svim domaćim i međunarodnim
fizičkim i pravnim osobama u svrhu
unapređenja i razvijanja ekstremnih sportova
kroz moguća ulaganja/donacije i slićno u ove
sportove na području Općine, kao i saradnja
sa svim pojedincima i grupama- entuzijastama
(certificiranim odnosno registrovanim i slično).
- Saradnja sa turističkim zajednicama Općine,
Kantona, F BiH odnosno Državom BiH kao
i svim relevantnim vladinim i nevladinim
kao i međunarodnim organizacijama u svrhu
obavljanja navedenih aktivnosti kao i same
promocije i razvoja turizma u Općini kroz
navedene statutarne aktivnosti odnosno
ekstremne sportove, odnosno upoznavanje i
pružanje usluga gostima, turistima i svim ostalim
zainteresovanim pojedincima/organizovanim
grupama i sl., sa prirodom i prirodnim ljepotama
S.Mosta i šire.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je :
- Seferović Edin, predsjednik Udruženja.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 29 - Strana 1451
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
- uspostavljanje saradnje sa drugim karate
klubovima i drugim sportskim udruženjima,
savezima i asocijacijama, kao i međunarodnim
sportskim asocijacijama i udruženjima;
Broj 07-05-11594-UP-1/12
30. augusta 2012. godine
Bihać
- posredovanje u poslovima zapošljavanja,
prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja
svojih članova;
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
961.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
Karate klub „Fudokan“, po licu ovlaštenom za
obavljanje poslova upisa u Registar udruženja,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:
- iniciranje i učestvovanje u prikupljanju
povijesne građe o nastanku, razvoju karatea,
obrada edicija i prezentiranje istih javnosti;
- iniciranje javnih rasprava i učestvovanje u
istima, povodom izrade i donošenja zakona i
drugih propisa i dokumenata iz oblasti sporta i
kulture;
- pomaganje udruženjima i organizacijama na
formiranju poduzeća za malu privredu i uslužnih
zadruga koje će zapošljavati članove Udruženja;
- pružanje svestrane pomoći članstvu i njihovim
obiteljima;
- organiziranje sportskog, kulturnog i zabavnog
sadržaja za svoje članove, izdavanje biltena i
brošura za potrebe članova Udruženja;
RJEŠENJE
- vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom i
Statutom.
1. Dana 03.09.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 28. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su:
Naziv udruženja: Karate klub „Fudokan“,
Skraćeni naziv Udruženja: KK „Fudokan“,
Sjedište udruženja: Marjanovac 92., Velika
Kladuša.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- koordiniranje rada, programa, istupanja i akcija
udruženih članova i ostvarivanje zajedničkog
stava i nastupanje pred institucijama društva;
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog
statusa članova i staranje o pružanju
odgovarajućih vidova pomoći;
- praćenje ostvarivanja prava i obaveza članova
kod organa i ustanova nadležnih za ostvarivanje
njihovih prava, kako iz oblasti sporta i kulture,
tako i u drugim oblastima društvenog suživota;
- prikupljanje podataka o svom članstvu,
neophodnih za izvršavanje poslova i zadataka
Udruženja;
- Merim Šabanagić, predsjednik Udruženja
- Husein Okanović, sekretar Udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-11138-UP-1/12
3. septembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
962.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
mladih „Naš grad“, po licu ovlaštenom za
obavljanje poslova upisa u Registar udruženja,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:
Broj 29 - Strana 1452
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. decembra 2012.
RJEŠENJE
RJEŠENJE
1. Dana 17.09.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 29. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
1. Dana 24.09.2012.godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI
pod registarskim brojem 30. upisano je udruženje
„STUDID”.
Naziv udruženja: Udruženje mladih „Naš
grad“,
Sjedište udruženja je u Bihaću, Ul. 5 Korpusa
21.
Skraćeni naziv Udruženja: U.M. „Naš grad“,
Sjedište udruženja: Alagića sokak 12., Sanski
Most.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- izgradnja saradnje između mladih i vlasti;
- promocija rada sa mladima;
- popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa
mladima i pristupu mladima;
- zalaganje za veće učešće mladih u javnom
životu;
- organizacija konferencija, stručnih seminara,
savjetovanja, predavanja i slično;
- izrada strateških dokumenata i operativnih
programa iz oblasti rada sa mladima;
- organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i
prijedloga za unapređenje položaja mladih.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je:
- Ibrišagić Amar, predsjednik Udruženja.
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-11217-UP-1/12
17. septembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
963.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja “STUDID”
Bihać, za upis u Registar udruženja Unskosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave
donosi:
2. Djelatnosti udruženja su:
- zalaganje zajedno, sa omladinskim i studentskim
organizacijama u BiH, za stvaranje što boljih
uvjeta za mlade i studente,
- obezbjeđivanje stručne literature, repromaterijala
i drugih sredstava za poboljšanje obrazovanja i
nastave za članove, u skladu sa zakonom,
- organizovanje stručno-naučnih seminara, javnih
tribina, kurseva i prezentacija u saradnji sa
profesorima, studentima i stručnim saradnicima,
- organizovanje izložbi, performansa, studenstkih
takmičenja iz određenih naučnih i sportskih
disciplina, kulturnih i zabavnih manifestacija,
- formiranje studentske biblioteke, doma i
restorana za članove udruženja, u skladu sa
važećom zakonsom regulativom,
- osnivanje informativnog centra udruženja, koji
će podržavati podatke potrebne za rad udruženja,
- osnivanje ili učešće u osnivanju fondacija koje
finansiraju projekte u cilju stvaranja boljih
uvjeta života mladih i studenata,
- uspostavljanje saradnje sa sličnim i srodnim
organizacijama u BiH i šire, uključivanje u
projekte za međunarodnu saradnju, razmjenu
studenata i pomoć u obrazovanju studenata,
- o stvarivanje saradnje sa poduzećima,
ustanovama,
državnim
organizacijama,
medijima i humanitarnim organizacijama,
- pokretanja izdavačko-štamparske djelatnosti i
organizovanje studentskog servisa, te radiodifuzne mreže za članove, u skladu sa zakonom,
- aktualizacija studentskih problema vezanih za i
van nastavnog procesa,
- organizovanje dodatnih Komisija u okviru
udruženja, a koje se odnose na nauku, sport,
kulturu, medije, dizajn, međunarodnu saradnju
i inovacije,
- organizovanje studentskih zabava za članove
udruženja,
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 29 - Strana 1453
- prikupljanje finansijskih sredstava i materijalnih
dobara u svrhu ostvarivanja ciljeva udruženja
i obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose
ostvarivanju osnovnih ciljeva udruženja.
- djelovanje preko svojih predstavnika u radu
komisija, savjeta i drugih tijela van Udruženja,
a vezano za pitanja uloge svojih članova u
organizovanju pokreta otpora;
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
udruženja su Ćehić Selvedin, predsjednik
i Macanović Adis, predsjednik Skupštine
udruženja.
- udruženje će u sklopu svojih mogućnosti
pomagati svoje članove u razvoju privredne
djelatnosti;
Broj 07-05-13243-UP-1/12
24. septembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
- organizovanje klubova organizatora i pokretača
otpora u USK-u i Općina USK-a.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je:
- Mirsad Veladžić, predsjednik Udruženja.
964.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, UDRUŽENJA
BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA
OTPORA” U UNSKO - SANSKOM KANTONU,
po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa
u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 02.10.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 31. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: UDRUŽENJE BORACA
„ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA”
U UNSKO - SANSKOM KANTONU ;
Skraćeni
naziv
udruženja:
UB
”ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA”.
Sjedište udruženja: Ulica E.Kovačevića H 15, 77
000 Bihać.
2. Djelatnosti Udruženja su:
- organizovanje kurseva, seminara, predavanja i
savjetovanja vezanih za priznavanje istorijske
uloge organizatora i pokretača otpora na nivou
Unsko - sanskog kantona, a vezano za statusna
pitanja članova udruženja;
- osnivanje sekcija kroz koje će se razvijati
kulturne, obrazovne, umjetničke, naučne,
socijalne, sportske, privredne i druge aktivnosti
u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i
ovim Statutom;
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom Ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-13603-UP-1/12
2. oktobra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
965.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
veterana odreda policije „Bosna“ Bihać, po
licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u
Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 10.10.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 32. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: „Veterani odreda policije
„Bosna“ Bihać“,
Skraćeni naziv Udruženja: UVOP „Bosna“
Bihać,
Sjedište udruženja: Isaka Samokovlije 20.,
Bihać.
Broj 29 - Strana 1454
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu
BiH, zajednicu ravnopravnih naroda;
- zalaganje za izgradnju demokratskog građanskog
društva, njihovih sloboda i prava;
- praćenje ostvarivanja prava iz oblasti Zakona
o pravima demobilisanih boraca za Veterane
odreda policije „Bosna“ Bihać i članova
njihovih porodica;
- koordinacija rada i aktivnosti članova u
ostvarivanju jedinstvenog stava u cilju
nastupanja pred organima vlasti;
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog
statusa svojih članova i stara se o pružanju
odgovarajućih vidova pomoći istima;
- davanje inicijativa za osnivanje i unapređenje
djelovanja organa i ustanova koje su od značaja
za ostvarivanje prava pripadnika rezervnog
sastava Veterana specijalnog odreda policije
„BOSNA“ Bihać;
- prikupljanje podataka o svom članstvu,
ustrojavanje kartoteke i baze podataka, sve u
cilju pravednih prioriteta u rješavanju statusa
svojih članova;
- k oordiniranje saradnje sa Kantonalnim
savezom Vetarana specijalne jedinice policije
USK-a i djelovanje po njihovim instrukcijama,
zaključcima i odlukama koje se tiču interesa i
nadležnosti članova Udruženja;
- iniciranje i učestvovanje u prikupljanju
arhivske i istorijske građe o pokretu otpora o
odbrambeno- oslobodilačkoj borbi, obrađivanje
istih i njihova prezentacija javnosti u smislu
projekata;
- učesvovanje u aktivnostima koje se odnose na
zapošljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju
i školovanje svojih članova i njihovih porodica;
- učestvovanje u javnim raspravama povodom
izrade i donošenja zakona i drugih propisa
kojima se uređuju prava „Veterana specijalne
jedinice policije „Bosna“ Bihać“ i njenih
članova;
- vođenje brige o porodicama poginulih „Veterana
specijalne jedinice policije „Bosna“ Bihać“ i
o šehidskim mezarima poginulih pripadnika
„Veterana specijalne jedinice policije „Bosna“
Bihać“;
5. decembra 2012.
- organizovanje sportsko-kulturnog života za
svoje članove;
- donošenje odluka za izadu projekata i izrada
istih od interesa za svoje članove, te sa njima
upoznaje općinske institucije i javnost putem
sredstava javnog informisanja;
- sudjelovanje u radu komisija, savjeta i drugih
tijela kada se raspravlja o pitanjima iz područja
socijalnog i pravnog statusa svojih članova,
putem svojih predstavnika;
- kandidiranje svojih predstavnika u zakonodavna
tijela općine i viših nivoa vlasti, u cilju
ostvarivanja svojih prava;
- pokretanje djelatnosti u općem interesu svojih
članova u skladu sa zakonskim propisima.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je:
- Pajalić Angijad, predsjednik Udruženja.
5. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-13226-UP-1/12
11. oktobra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
966.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
Tavla klub „AHMET ĆEHAJIĆ-RUPAČA“, po
licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u
Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 22.10.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 33. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv udruženja: Tavla klub „AHMET
ĆEHAJIĆ-RUPAČA“,
Skraćeni naziv Udruženja: „Rupača“
Sjedište udruženja: Hadžiabdića mahala 5,
Bihać.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- bavljenje pitanjima koja se odnose na tavla igru
na teritoriji općine Bihać;
- zaštita i poštivanje prava i interesa svojih
članova i rješavanje sporova između njih;
- rukovođenje tipovima tavla igre, te razvijanje i
unapređenje iste na svim nivoima na području
općine Bihać;
- r ukovođenje
takmičenjima,
razvijanje,
unapređenje i modernizacija tavla igre na svim
nivoima;
- poštivanje Statuta, pravilnika i odluka tavla
saveza Bosne i Hercegovine, te pridržavanje
Pravilnika tavlaške igre i sistema takmičenja
koje je donio Tavla savez Bosne i Hercegovine;
- održavanje kontakta i saradnja sa Tavla savezom
Bosne i Hercegovine i tavlaškim klubovima u
sastavu Saveza;
- unapređenje tavla igre i poštivanje principa
lojalnosti, integriteta i sportskog duha;
- obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su :
- Ćehajić Haris, predsjednik Udruženja;
- Š poljar Kanita, predsjednik Skupštine
Udruženja.
5. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-13529-UP-1/12
22. oktobra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
967.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja za
djecu i mlade sa posebnim potrebama Sunce,
po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa
Broj 29 - Strana 1455
u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 24.10.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 34. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje za djecu i mlade
sa posebnim potrebama Sunce,
Skraćeni naziv Udruženja: Sunce
Sjedište udruženja: Ozimice I, TO 15/3, Bihać.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- izgradnja institucije za djecu i mlade sa
posebnim potrebama na području USK i
omogućavanje što samostalnijeg života za djecu
i mlade sa posebnim potrebama;
- podrška djeci i mladima sa posebnim potrebama
i njihovim roditeljima;
- pratnja i savjetovanje roditelja i djece sa
posebnim potrebama uz odgovarajuću terapiju
i njegu;
- socijalizacija djece sa posebnim potrebama u
predškolskoj dobi;
- učenje djece sa posebnim potrebama da se
igraju, te proširivanje njihovih sposobnosti zbog
nedovoljne integracije u školama;
- razvoj kroz igro-muziku i tjelesnu terapiju zbog
nedovoljne ponude terapija za djecu i mlade sa
poteškoćama u razvoju i školovanju;
- organiziranje kurseva, seminara i savjetovanja
u svrhu edukacije roditelja djece sa posebnim
potrebama;
- organiziranje radionica;
- humanitarni rad.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je:
- Jaganjac Emir, predsjednik Udruženja;
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-15906-UP-1/12
24. oktobra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
Broj 29 - Strana 1456
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
968.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja
roma „Karanfil“ Bosanska Krupa, po licu
ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u
Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 06.11.2012. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod
registarskim brojem 35. izvršen je upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje roma „Karanfil“
Bosanska Krupa,
Skraćeni naziv Udruženja: UR „Karanfil“
Sjedište udruženja: Prvomajska bb, Bosanska
Krupa.
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- aktivan rad na poboljšanju standarda života
Roma;
- aktivno učešće Roma u javnom životu i
izgradnja civilnog društva;
- organizovano okupljanje pripadnika Romske
nacionalne manjine u cilju očuvanja i njegovanja
tradicije, kulture i običaja Romske populacije;
- rad sa namjlađim kategorijama na aktivnom i
potpunom uključivanju u vaspitno-obrazovni
sistem na svim nivoima obrazovanja, te
razvijanje svijesti o ravnopravnosti spolova;
- p ovezivanje i saradnja sa Romskim
organizacijama regije, Europe i svijeta;
- pokretanje inicijativa za rješavanje problema
Roma;
- održavanje i stvaranje pozitivnih životnih uvjeta
za Rome, kao i okruženja koje je ugodno za
Rome;
- izgradnja i jačanje saradnje sa vlastima na svim
nivoima;
- organiziranje volonterskih aktivnosti;
- organiziranje radionica, kampova i sličnih
sadržaja za edukaciju i druženje Roma;
5. decembra 2012.
- savjetovanje i pružanje pomoći Romima;
- štampanje biltena, letaka, plakata, magazina i
sl., u cilju informisanja i unapređenje znanja
Roma;
- organiziranje okruglih stolova, predavanja,
seminara i sličnih edukativnih sadržaja za Rome;
- organiziranje manifestacija, izleta i akcija u cilju
očuvanja i njegovanja tradicije, kulture i običaja
Roma;
- pisanje, priprema i implementacija projekata
koji se tiču problematike Roma.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je :
- Demirović Hasnija, predsjednik Udruženja;
4. Udruženje je dužno sve promjene nastale
nakon upisa u Registar udruženja (promjene
statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica
ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova
organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti
ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana
izvršene promjene.
Broj 07-05-15466-UP-1/12
6. novembra 2012. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
969.
Na osnovu člana 47. stav 3. i člana 57. stav 3.
Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. novine
FBiH br. 30/97, 07/02 i 70/08), a u skladu
sa članom 20. Statuta Zavoda zdravstvenog
osiguranja Unsko-sanskog kantona Bihać (broj:
03-l-145/98 od 28. 05. 1998. godine i broj: 01-372213/07 od 30. 8. 2007. godine. ), Upravni odbor
na sjednici održanoj dana 30. 11. 2012. godine,
donio je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NAJVIŠEG IZNOSA
NAKNADE PLATE KOJA SE ISPLAĆUJE
NA TERET SREDSTAVA ZAVODA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKOSANSKOG KANTONA
I
Najviši iznos naknade plaće koji se isplaćuje
na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona, utvrđuje se u visini jedne
prosječne neto plaće isplaćene na području
Federacije Bosne i Hercegovine prema
posljednjem objavljenom podatku Federalnog
zavoda za statistiku prije podnošenja zahtjeva.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
O izvršenju ove Odluke starat će se direktor
Zavoda zdravstvenog osiguranja.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj 01-37-6883-12
Predsjednik
30. novembra 2012. godine
Upravnog odbora
Bihać
Asmir Hadžipašić, dipl. ecc.
970.
Na osnovu člana 28. stav 1. alineja 13. Statuta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog
kantona i člana 4. stav 5. Odluke o neposrednom
učešću osiguranih lica u troškovima korištenja
zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko sanskog
kantona /Sl. glasnik US kantona broj 17/05, 1/09,
4/09, 4/12 i 20/12 /, direktor Zavoda zdravstvenog
osiguranja donosi:
IZMJENE I DOPUNE UPUTSTVA
O UPLATI I EVIDENTIRANJU PREMIJE
OSIGURANJA U ZDRAVSTVENU
LEGITIMACIJU
I
U Uputstvu o uplati i evidentiranju premije
osiguranja u zdravstvenu legitimaciju (Službeni
glasnik US kantona broj 4/2012) i Izmjenama
i dopunama uputstva o uplati i evidentiranju
premije (Službeni glasnik US kantona broj
6/2012), u tačci I u drugom redu iza riječi “uplata”
stavlja se zarez i dodaje riječ “oslobađanje”.
Tačka II stav 2. mijenja se i glasi: “Izuzetno,
za novorođenu djecu i lica koja prvi put stječu
status osigurane osobe na području Unskosanskog kantona, a nakon isteka propisanog roka
za plaćanje premije, može se uplatiti premija
za tekuću godinu, ukoliko ispunjavaju uslove
iz stava 1. ove tačke, a rok uplate premije za
novorođenu djecu je 60 (šezdeset) dana od dana
rođenja, a za lica koja prvi put stječu status
osigurane osobe je 30 dana od momenta stjecanja
statusa osiguranja. “
Tačka III stav 1. mijenja se i glasi: “Vlada
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Upravnog
odbora Zavoda utvrđuje visinu premije po
osiguranom licu najkasnije do 31. oktobra tekuće
godine, za narednu kalendarsku godinu. “
Broj 29 - Strana 1457
U tačci IV u stavu 3. u drugom redu iza riječi
lice briše se zarez i riječi “organ ili tijelo”.
U tačci V u drugom redu iza riječi lica briše se
zarez i riječi “organ ili tijelo”.
U tačci V dodaje se stav 2. koji glasi: “Uplata
se vrši pojedinačno po osiguranom licu i ista nije
prenosiva na drugo osigurano lice. “
U tačci VI u stavu 1. u drugom redu iza riječi
lica briše se „zarez” i riječi “organ ili tijelo”.
U tačci VI iza stava 3. dodaje se stav 4.
koji glasi: “Oslobađanje od neposrednog
učešća osiguranih lica u troškovima korištenja
zdravstvene zaštite propisano članom 9. Odluke,
se vrši na osnovu medicinskih indikacija i
odgovornosti doktora medicine u zdravstvenoj
ustanovi, te se isto ne evidentira u zdravstvenu
legitimaciju osiguranog lica. “
U tačci VII u stavu 1. iza broja „10. “ dodaje
se „10. a”. U tačci VII u alineji 2 u prvom
redu iza riječi “boraca” briše se tekst „uvjerenje
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida”i dodaje novi koji glasi:”uvidom
u prijavu na zdravstveno osiguranje po tom
osnovu;”
U tački VII u alineji 6 iz riječi „dobra” briše
se tekst „nalaz i mišljenje Ijekara specijaliste
neuropsihijatra”, a dodaje novi tekst koji glasi:
“a) lica koja su ostvarila invalidninu po osnovu
duševne bolesti, a što dokazuju rješenjem Instituta
za vještačenje;
b) lica kod kojih su utvrđenje slijedeće
dijagnoze
- F20 Šizofrenija
- F25 Šizoafektivni poremećaji (poremećaji
ponašanja)
- F23. 2. Akutni mentalni poremećaji slični
šizofreniji
Dokazuje se nalazom i mišljenjem ljekara
specijaliste neuropsihijatra a koje mora biti
potvrđeno i od strane doktora porodične medicine
kod kojeg je pacijent registriran. ;”
U tačci VII u alineji 7 iza riječi “specijalnosti”
briše se interpunkcijski znak”tačka”, a stavlja se
intrpunkcijski znak „tačka sa zarezom”
U tačci VII iza alineje 8, dodaje se alineje
9 koja glasi:” Djeca od rođenja do polaska u
osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina
života-uvjerenje/potvrda Centra za socijalni rad;”
Broj 29 - Strana 1458
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
U tačci VII dodaje se nova alineja 10 koja
glasi:” Učenici do navršenih 18. godina životauvjerenje organa uprave kantona nadležan za
obrazovanje;”
U tačci VII dodaje se nova alineja 11 koja
glasi:” Dobrovoljni davaoci krvi deset i više puta,
koji su zdravstveno osigurani, - uvjerenje pravnog
lica/udruženja nadležnog za vođenje evidencija i
člansku kartu na uvid. “
U tačci VIII u stavu l. iza broja “10” dodaju su
riječi:”i 10. a”.
Tačka IX Uputstva briše se.
II
Izmjene i dopune uputstva o uplati i
evidentiranju premije osiguranja u zdravstvenu
legitimaciju stupaju na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku USK-a
i oglasnoj tabli Poslovnica zdravstvenog
osiguranja.
Broj 03-37-6480/12
12. novembra 2012. godine
Bihać
Direktor
mr. sci. Jasmin Husetić
971.
OPĆINSKI SUD U BIHAĆU, sudija Jasmina
Nezirević, u pravnoj stvari tužitelja Tatarević
Osman iz Bihaća, zastupan po punomoćniku
Veladžić Hamdiji, advokatu iz Bihaća, protiv
tuženih 1. Mujetić Asim i dr., radi Utvrđenja
vlasništva, vsp. l 1. 000, 00 KM, donio je dana
05. 11. 2012. godine, sljedeće
RJEŠENJE
Tuženom Mujetić Husi sada nepoznatog
boravišta, u ovom postupku postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Mujetić Ismail
sin Huseina iz Bihaća, Vikići bb, jer je tuženi
nepoznatog boravišta, a nema punomoćnika, a
redovan postupak oko postavljanja zakonskog
zastupnika tuženom traje dugo, tako da bi zbog
toga za jednu ili sve stranke mogle nastati štetne
posljedice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje postavio staraoca.
5. decembra 2012.
Budući daje privremeni zastupnik postavljen
tuženom iz razloga označenog u čl. 296. st.
2. t. 5. ZPP-a F BiH, sud će izdati oglas koji
će objaviti u Službenim novinama F BiH,
Službenom glasniku USK-a i na oglasnoj tabli
suda (čl. 298. ZPP-a F BiH).
Broj 07 0 P 010343 09 P
15. novembra 2012. godine
Bihać
Sudija
Nezirević Jasmin
972.
Općinski sud u Velikoj Kladuši po sudiji
Buhić Hasibi u pravnoj stvari tužitelja Općina
Velika Kladuša, koje zastupa Zakonski zastupnik
Općinski pravobranioc, protiv tuženih Dautović
Derviša žena umr. Omera iz Marjanovca bb,
Dautović Kadir sin Omera iz Marjanovca bb,
koje zastupa punomoćnik, advokat Kadić Ibrahim
iz Velike Kladuše, tužene UniCredit bank dd
Mostar, koje zastupa punomoćnik, advokat
Salih Hodžić iz Bihaća i tuženih Dautović Zlata
kći Omera iz Marjanovca bb, Dautović ud.
Pajazetović Kadire kći Omera iz Marjanovca
bb, Dautović ud. Račić Bejza kći Omera iz
Marjanovca, koje su nepoznate i nepoznate
adrese boravišta, zastupane po privremenom
zastupniku advokatu Kadić Ibrahimu iz Velike
Kladuše, radi isplate duga, vsp. 164. 488, 12
KM, van ročišta za raspravu dana 05. 11. 2012.
godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 005106 12 P
2 od 05. 11. 2012. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi
isplate duga, vsp. 164. 488, 12 KM, tuženima:
Dautović Zlata kći Omera iz Marjanovca bb,
Dautović ud. Pajazetović Kadire kći Omera
iz Marjanovca bb, Dautović ud. Račić Bejza
kći Omera iz Marjanovca, koji su nepoznati i
nepoznatog boravišta u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokata Kadić
Ibrahima iz Velike Kladuše, jer postupak oko
postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao
dugo, tako da bi za stranke mogle nastati štetne
posljedice.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ne pojavi pred sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je
postavio staraoca.
Budući daje privremeni zastupnik postavljen
tuženima iz razloga označenog u čl. 296. st. 2.
tač. 5. ZPP-a F BiH, sud će izdati oglas koji
će objaviti u Službenim novinama F BiH i na
oglasnoj tabli suda (čl. 298. ZPP-a FBiH).
Broj: 23 0 P 005106 12 P 2
5. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
973.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Dizdarević Izeta sin Ramiza iz Velike Kladuše,
Glinica bb, zastupana po punomoćniku
advokatu Kadić Ibrahimu iz Velike Kladuše,
protiv tuženih Šević Janka sin Đure iz Glinice,
Hadžić Ahmeta sin Sulejmana iz Vrnograča,
Šević Milana sin Jove iz Velike Kladuše, Šević
Dušana sin Jove iz Velike Kladuše, Kasanović
Nikoli sin Bože iz Glinice, Šević Goje sin Jove
iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja vlasništva
vsp. 1000, 00 KM, vanraspravno dana 07. 12.
2012. godine donio je:
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 016958
12 P od 07. 11. 2012. godine, a na osnovu
člana 296 stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom
postupku u pravnoj stvari po tužbi tužitelja,
radi utvrdjenja vlasništva, tuženima Šević
Janku sin Đure iz Glinice, Hadžić Ahmetu sin
Sulejmana iz Vrnograča, Šević Milanu sin Jovu
iz Velike Kladuše, Šević Dušanu sin Jove iz
Velike Kladuše, Kasanović Nikoli sin Bože iz
Glinice, Šević Goji sin Jove iz Velike Kladuše,
sada nepoznatog boravišta, u ovom postupku
postavljen je privremeni zastupnik u osobi
Hegić Derviša sin Rame, Elezovići br. 80,
Ve!ika Kladuša.
Broj 29 - Strana 1459
Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavjesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 016958 12 P
7. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Veladžić
974.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, po
sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužitelja
Dizdarević Hasib sin Šerifa iz Klupa, kojeg
zastupa punomoćnik, advokat Stokrp Milan iz
Velike Kladuše, protiv tuženih Dizdarević r.
Keserović (nn) Zejna iz Podzvizda i drugih,
radi utvrđenja prava vlasništva, vsp. 1. 000, 00
KM, van ročišta za raspravu dana 13. 11. 2012.
godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 000326 08 P
od 13. 11. 2012. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi
utvrđivanja prava vlasništva, tuženima: Dizarević
r. Keserović Zejna (nn) iz Podzvizda, Dizdarević
(Ejde) Bajro iz Podzvizda, Dizdarević (Ale)
Meho iz Podzvizda, Dizdarević (Ale) Šerif iz
Podzvizda, Samardžić r. Dizdarević (nn) Ćerima
iz Podzvizda, Dizdarević (Saliha) Šaban iz
Ponikava, Dizdarević (Ale) Salih iz Podzvizda,
Dizdarević (Ale) Redžifa iz Podzvizda, Dizdarević
(Ale) Ibrahima iz Podzvizda, Dizdarević ( ž.
Alije) Hanka iz Kumarice, Dizdarević (Alija)
Suljo iz Kumarice, Dizdarević (Alija) Suad iz
Kumarice, Mustedanagić (sin Rahmana) Hašim iz
Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana) Mehmed
iz Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana) Halil
iz Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana) Rasim
iz Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana)
Mustafa iz Rajnovca, Mustedanagić (kći
Rahmana) Ajka iz Rajnovca, Mustedanagić (kći
Rahmana) Latifa iz Rajnovca, Mustedanagić (sin
Halila) Šerif iz Klupa, Kantarević Šerifa udova
Atifa r. Dizdarević iz Kumarice, Dizdarević
(sin Šerifa) Hasib iz Podzvizda, Dizdarević (sin
Šerifa) Muharem iz Podzvizda, Mustedanagić
(sin Mehmeda) Ibrahim iz Klupa, Mustedanagić
(Mehmed) Zuhdija iz Klupa, Mustedanagić
Broj 29 - Strana 1460
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. decembra 2012.
(sin Mehmeda) Nurija iz Varaždina, Nuhanović
r. Mustedanagić (kći Mehmeda ) Zahida
iz Klupa, Didović (Ale) Meho iz Podzvizda,
Didović (Ale ) Šerif iz Podzvizda, Samardžić
r. Didović (nn) Ćerima iz Podzvizda, Didović
(Ale) Salih iz Podzvizda, Didović (Ale) Redžifa
iz Podzvizda, Dizarević r. Keserović Zejna
(nn) iz Podzvizda, Dizdarević (Ejde) Bajro iz
Podzvizda, Dizdarević (Ale) Meho iz Podzvizda,
Dizdarević (Ale) Šerif iz Podzvizda, Samardžić
r. Dizdarević (nn) Ćerima iz Podzvizda,
Dizdarević (Saliha) Šaban iz Ponikava,
Dizdarević (Ale) Salih iz Podzvizda, Dizdarević
(Ale) Redžifa iz Podzvizda, Dizdarević (Ale)
Ibrahima iz Podzvizda, Dizdarević ( ž. Alije)
Hanka iz Kumarice, Dizdarević (Alija) Suljo iz
Kumarice, Dizdarević (Alija) Suad iz Kumarice,
Mustedanagić (sin Rahmana) Hašim iz Rajnovca,
Mustedanagić (sin Rahmana) Mehmed iz
Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana) Halil iz
Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana) Rasim iz
Rajnovca, Mustedanagić (sin Rahmana) Mustafa
iz Rajnovca, Mustedanagić (kći Rahmana) Ajka
iz Rajnovca, Mustedanagić (kći Rahmana)
Latifa iz Rajnovca, Mustedanagić (sin Halila)
Šerif iz Klupa, Kantarević Šerifa udova Atifa
r. Dizdarević iz Kumarice, Dizdarević ( sin
Šerifa) Hasib iz Podzvizda, Dizdarević (sin
Šerifa) Muharem iz Podzvizda, Mustedanagić (
sin Mehmeda) Ibrahim iz Klupa, Mustedanagić
(Mehmed) Zuhdija iz Klupa, Mustedanagić (sin
Mehmeda) Nurija iz Varaždina, Nuhanović r.
Mustedanagić (kći Mehmeda ) Zahida iz Klupa,
Didović (Ale) Meho iz Podzvizda, Didović (Ale
) Šerif iz Podzvizda, Samardžić r. Didović (nn)
Ćerima iz Podzvizda, Didović (Ale) Salih iz
Podzvizda, Didović (Ale) Redžifa iz Podzvizda,
svi tuženi su nepoznati i nepoznatog boravišta, u
ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik
u osobi Dizdarević (Ale) Ibrahim iz Klupa bb,
Podzvizd, Velika Kladuša, jer postupak oko
postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao
dugo tako da bi za stranke mogle nastati štetne
posljedice.
975.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženoj postavio staratelja.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavjesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 000326 08 P
13. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Rošić Omera sin Hasana iz Vejinca br. 166,
Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku
advokatu Azizu Adilagiću iz Velike Kladuše,
protiv tuženih Rusten rođ. Huskić Fatime,
Huskić Zuhdije sin Huseina iz Vejinca, Huskić
Muhameda sin Huseina, Hušić Huse sin Alage
iz Vejinca bb, a njegovi nasljednici su Hušić
Husein, Hušić Sead, Hušić Muradif, Hušić
Rubija i Hušić Razija, te tuženih Huskić Mirsada
sin Zuhdije iz Todorova, Dautović Fikreta sin
Muharema iz Vejinca, Džaferović Sulejmana sin
Hasana iz Vejinca bb, Velić Sulejmana sin Ibre iz
Todorova, Rošić Bajre sin Omera iz Todorova,
Latić r. Rošić Emine kći Hasana ž. Hasana
iz Glavice-Barake, Rošić Nurije sin Hasana iz
Todorova, Rošić Asima sin Hasana iz Todorova,
Džaferović Hasana sin Rame iz Vejinca, Rošić
Zuhdije sin Rame iz Vejinca, radi utvrđenje i
uknjižba, vanraspravno vsp. 1000, 00 KM, dana
13. 11. 2012. godine, donio je sljedeće:
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 005226 07
P od 13. 11. 2012. godine, a na osnovu člana 296
stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom postupku
u pravnoj stvari po tužbi tužitelja Dizdarević
Rasima sin Smaila iz Šumatca, radi utvrdjenja
vlasništva, tuženima Rusten rođ. Huskić Fatimi,
Huskić Muhamedu sin Huseina, Velić Sulejmanu
sin Ibre, Rošić Bajri sin Omera, Rošić Nuriji sin
Hasana i Džaferović Zuhdiji sin Rame, Hušić
Muradifu sin Huse, sada nepoznatog boravišta, u
ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik
u osobi Dautović Fikreta sin Muharema iz Vejinca
bb, Todorovo, Velika Kladuša.
Broj: 23 0 P 005226 07 P
13. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Veladžić
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
976.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj
stvari tužitelja Kuduzović Ahme sin Hasana
iz Vrnograč-Brda 48, protiv tuženih: 1. Pehlić
(Suljo) Hata iz Vrnograča, 2. Sadiković (Ibrahim)
Rahima iz Vrnograča, 3. Pehlić (Suljo) Salih iz
Vrnograč, 4. Pehlić (Suljo) Mehmed iz Vrnograč,
5. Pehlić (Suljo) Osman iz Vrnograč, 6. Muratović
r. Kuduzović Hata, umrla njeni nasljednici (
Muratović Kasim i Muratović Rasim), 7.
Kuduzović (Ahmo) Taha, umrla, (njen nasljednik
Hašić r. Kuduzović Selime iz Vrnograča),
8. Sadiković (Ibrahim) Arif iz Vrnograča, 9.
Sadiković Zlata iz Vrnograča, 10. Sadiković
Ajka iz Vrnograča, 11. Sadiković (Hašim) Rasim,
umro (njegov nasljednik Sadiković Hašim
) 12. Sadiković (Hašim) Ema iz Vrnograča,
13. Sadiković (Hašim) Muharem iz Vrnograča,
14. Kuduzović ( Hase) Hasiba iz Vrnograča,
15. Kuduzović (Hase) Selima iz Vrnograča, 16.
Kuduzović r. Delić Zejna iz Vrnograča, 17.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
18. Kajtezović r. Kuduzović Arifa iz Pećigrada,
19. Šišić (Ramo) Husein, 20. Kuduzović r. Dedić
(Kada) umrla, njen nasljednik Kuduzović Arif sin
Muje iz Vrnograča, 21. Kuduzović (Arif) Mujo,
umro njegov nasljednik Kuduzović Arif, 22.
Dukić r. Kuduzović Harja umrla, (njen nasljednik
Dukić (Osman) Salih iz Vrnograča), 23. Dukić
(Vele) Šaban umro, (njegovi nasljednici Dukić
(Šabana) Vele iz Vmograča, Dukić (Šabana) Fadil
iz Vrnograča), 24. Kuduzović (Osman) Rasim,
umro (njegovi nasljednici Kuduzović (Rasim)
Jasmin iz Vrnograča, Kuduzović (Rasima) Hašim
iz Vrnograč - Brda), 25. Pehlić (Muharema)
Ćamil iz Vrnograča, 26. Kuduzović (Muharem)
Ramo iz Vrnograča, 27. Kuduzović (Meho) Hasib
jUrmo (njegovi nasljednici Kuduzović (Hasib)
Meho iz V. Slapnice, Kuduzović (Hasib) Mirsad),
28. Kuduzović (Meho) Mustafa iz Vrnograča,
29. Kuduzović (Salko) Salih iz Vrnograča, 30.
Kuduzović (Salko) Sulejman iz Vrnograča, 31 .
Pehlić (Mujo) Omer, umro (njegovi nasljednici
Pehlić (Omera) Meho iz Vrnograča), 32. Elezović
r. Kuduzović (Kadira), umrla (njen nasljednik
Bašić r. Elezović Fatima iz Vrnograča), 33. Hrnčić
r. Kuduzović nn) Zlate, 34. Kuduzović (Hase)
Šerif umro, (njegovi nasljednici Kuduzović
(Šerif) Hasan iz Vrnograča, Kuduzović (Šerifa)
Ćamil iz Vrnograča), 35. Sadiković (Omer)
Osman iz Vrnograča, 36. Sadiković (Omer)
Broj 29 - Strana 1461
Bajro iz Vrnograča, 37. Kuduzović (Rasim)
Jasmin iz Vrnograča, 38. Kuduzović (Hasan)
Huse umro (njegovi nasljednici Kuduzović
Bejza iz Vrnograča, Kuduzović (Huse) Omer
iz Vmograča), 39. Kuduzović (Hasan) Ramo
iz Vrnograča, 40. Kuduzović (Hasan) Husein
iz Vrnograča, 41. Kuduzović (Hasan) Meho
iz Vrnograča, 42. Kuduzović (Hasan) Izet iz
Vmograča, 43. Sadiković (Hašim) Hase
umro, (njegovi nasljednik Sadiković Safet iz
Vrnograča), 44. Kuduzović Zlata iz Vrnograča,
45. Kuduzović (Osman) Besim iz Vrnograča,
46. Kuduzović (Osman) Salih iz Vmograča,
47. Kuduzović (Osmana) Besima umrla, (njeni
nasljednici Ćerimović Nermin, Ćerimović
Sebiha), 48. Mašinović (Osmana) Hanka, 49.
Kuduzović (Osmana) Huse iz Vrnograča, 50.
Garibović (Osman) Irma 51. Kuduzović (Osman)
Safet, 52. Murtić (Osman) Mejra iz D. Slapnice,
53. Kuduzović (Ramo) Zumreta iz Vrnogrča, 54.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
55. Kajtezović r. Kuduzović Arifa, 56. Šišić
(Ramo) Husein, 57. Kuduzović r. Dedić Kada,
umrla (njen nasljednik Kuduzović Arif sin
Muje, 58. Kuduzović (Arif) Mujo, umro (njegov
nasljednik Kuduzović Arif), 59. Sadiković (Ćele)
Hasan iz Vrnograča, 60. Sadiković (Osman)
Fehim iz Vrnograča, 61. Sadiković (Osman) Šerif
iz Vrnograča, 62. Sadiković (Osman) Hrusto iz
Vrnograča, 63. Sadiković (Osman) Fatima iz
Vrnograča, radi utvrđivanja prava vlasništva,
vsp. 1. 000, 00 KM, vanraspravno dana 22. 10.
2012. godine izdao je:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 002437 09
P od 13. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296.
st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja tužitelja
Kuduzović Ahme sin Hasana iz Vrnograč-Brda
48, protiv tuženih: 1. Pehlić (Suljo) Hata iz
Vrnograča, 2. Sadiković (Ibrahim) Rahima iz
Vrnograča, 3. Pehlić (Suljo) Salih iz Vrnograč,
4. Pehlić (Suljo) Mehmed iz Vrnograč, 5. Pehlić
(Suljo) Osman iz Vrnograč, 6. Muratović Kasim
i Muratović Rasim, 7. Hašić r. Kuduzović Selime
iz Vrnograča, 8. Sadiković (Ibrahim) Arif iz
Vrnograča, 9. Sadiković Zlata iz Vrnograča,
10. Sadiković Ajka iz Vrnograča, 11. Sadiković
Hašim 12. Sadiković (Hašim) Ema iz Vrnograča,
13. Sadiković (Hašim) Muharem iz Vrnograča,
Broj 29 - Strana 1462
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
14. Kuduzović (Hase) Hasiba iz Vrnograča, 15.
Kuduzović (Hase) Selima iz Vrnograča, 16.
Kuduzović r. Delić Zejna iz Vrnograča, 17.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
18. Kajtezović r. Kuduzović Arifa iz Pećigrada,
19. Šišić (Ramo) Husein, 20. Kuduzović r. Dedić
(Kada) umrla, njen nasljednik Kuduzović Arif
sin Muje iz Vrnograča, 21. Kuduzović Arif, 22.
Dukić (Osman) Salih iz Vrnograča), 23. Dukić
(Vele) Šaban umro, (njegovi nasljednici Dukić
(Šabana) Vele iz Vrnograča, Dukić (Šabana)
Fadil iz Vrnograča), 24. Kuduzović (Osman)
Rasim, Kuduzović (Rasim) Jasmin iz Vrnograča,
Kuduzović (Rasima) Hašim iz Vrnograč - Brda),
25. Pehlić (Muharema) Ćamil iz Vrnograča,
26. Kuduzović (Muharem) Ramo iz Vrnograča,
27. Kuduzović (Hasib) Meho iz V. Slapnice,
Kuduzović (Hasib) Mirsad, 28. Kuduzović
(Meho) Mustafa iz Vrnograča, 29. Kuduzović
(Salko) Salih iz Vrnograča, 30. Kuduzović
(Salko) Sulejman iz Vrnograča, 31. Pehlić
(Omera) Meho iz Vrnograča, 32. Bašić r. Elezović
Fatima iz Vrnograča, 33. Hrnčić r. Kuduzović nn)
Zlate, 34. Kuduzović (Šerif) Hasan iz Vrnograča,
Kuduzović (Šerifa) Ćamil iz Vrnograča, 35.
Sadiković (Omer) Osman iz Vrnograča, 36.
Sadiković (Omer) Bajro iz Vrnograča, 37.
Kuduzović (Rasim) Jasmin iz Vrnograča, 38.
Kuduzović Bejza iz Vrnograča, Kuduzović
(Huse) Omer iz Vrnograča, 39. Kuduzović
(Hasan) Ramo iz Vrnograča, 40. Kuduzović
(Hasan) Husein iz Vrnograča, 41. Kuduzović
(Hasan) Meho iz Vrnograča, 42. Kuduzović
(Hasan) Izet iz Vrnograča, 43. Sadiković Safet
iz Vrnograča, 44. Kuduzović Zlata iz Vrnograča,
45. Kuduzović (Osman) Besim iz Vrnograča,
46. Kuduzović (Osman) Salih iz Vrnograča,
47. Ćerimović Nermin, Ćerimović Sebiha, 48.
Mašinović (Osmana) Hanka, 49. Kuduzović
(Osmana) Huse iz Vrnograča, 50. Garibović
(Osman) Irma 51. Kuduzović (Osman) Safet,
52. Murtić ( Osman) Mejra iz D. Slapnice, 53.
Kuduzović (Ramo) Zumreta iz Vmogrča, 54.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
55. Kajtezović r. Kuduzović Arifa, 56. Šišić
(Ramo) Husein, 57. Kuduzović Arif sin Muje,
58. Kuduzović Arif, 59. Sadiković (Ćele) Hasan
iz Vrnograča, 60. Sadiković (Osman) Fehim
iz Vrnograča, 61. Sadiković (Osman) Šerif iz
Vrnograča, 62. Sadiković (Osman) Hrusto iz
Vrnograča, 63. Sadiković (Osman) Fatima iz
Vrnograča, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
5. decembra 2012.
privremeni zastupnik u osobi advokata Aziz
Adilagić iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 002437 09 P
13. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
977.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj
stvari tužitelja Kuduzović Ahme sin Hasana
iz Vrnograč-Brda 48, protiv tuženih: 1. Pehlić
(Suljo) Hata iz Vrnograča, 2. Sadiković (Ibrahim)
Rahima iz Vrnograča, 3 . Pehlić (Suljo) Salih
iz Vrnograč, 4. Pehlić (Suljo) Mehmed iz
Vrnograč, 5. Pehlić (Suljo) Osman iz Vrnograč,
6. Muratović r. Kuduzović Hata, umrla njeni
nasljednici (Muratović Kasim i Muratović
Rasim), 7. Kuduzović (Ahmo) Taha, umrla,
( njen nasljednik Hašić r. Kuduzović Selime
iz Vrnograča), 8. Sadiković (Ibrahim) Arif iz
Vrnograča, 9. Sadiković Zlata iz Vrnograča,
10. Sadiković Ajka iz Vrnograča, ll. Sadiković
(Hašim) Rasim, umro (njegov nasljednik
Sadiković Hašim ) 12, Sadiković (Hašim) Ema
iz Vrnograča, 13. Sadiković (Hašim) Muharem
iz Vrnograča, 14, Kuduzović ( Hase) Hasiba
iz Vrnograča, 15. Kuduzović (Hase) Selima iz
Vrnograča, 16. Kuduzović r. Delić Zejna iz
Vrnograča, 17. Ćerimović r. Kuduzović Zlata
iz Male Kladuše, 18. Kajtezović r. Kuduzović
Arifa iz Pećigrada, 19. Sišić (Ramo) Husein, 20.
Kuduzović r. Dedić (Kada) umrla, njen nasljednik
Kuduzović Arif sin Muje iz Vrnograča, 21.
Kuduzović (Arif) Mujo, umro njegov nasljednik
Kuduzović Arif, 22. Dukić r. Kuduzović Harja
umrla, (njen nasljednik Dukić (Osman) Salih
iz Vrnograča), 23. Dukić (Vele) Saban umro,
(njegovi nasljednici Dukić (Šabana) Vele iz
Vrnograča, Dukić (Šabana) Fadil iz Vrnograča),
24. Kuduzović (Osman) Rasim, umro (njegovi
nasljednici Kuduzović (Rasim) Jasmin iz
Vrnograča, Kuduzović (Rasima) Hašim iz
Vrnograč - Brda), 25. Pehlić (Muharema) Ćamil
iz Vrnograča, 26. Kuduzović (Muharem) Ramo
iz Vrnograča, 27. Kuduzović (Meho) Hasib,
urmo (njegovi nasljednici Kuduzović (Hasib)
Meho iz V. Slapnice, Kuduzović (Hasib) Mirsad),
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. Kuduzović (Meho) Mustafa iz Vrnograča,
29. Kuduzović (Salko) Salih iz Vrnograča, 30.
Kuduzović (Salko) Sulejman iz Vmograča, 31 .
Pehlić (Mujo) Omer, umro (njegovi nasljednici
Pehlić (Omera) Meho iz Vrnograča), 32. Elezović
r. Kuduzović (Kadira), umrla (njen nasljednik
Bašić r. Elezović Fatima iz Vrnograča), 33. Hmčić
r. Kuduzović nn) Zlate, 34. Kuduzović (Hase)
Šerif umro, (njegovi nasljednici Kuduzović
(Šerif) Hasan iz Vrnograča, Kuduzović (Senfa)
Camil iz Vrnograča), 35. Sadiković (Omer)
Osman iz Vrnograča, 36. Sadiković (Omer)
Bajro iz Vrnograča, 37. Kuduzović (Rasim)
Jasmin iz Vrnograča, 38. Kuduzović (Hasan)
Huse umro (njegovi nasljednici Kuduzović
Bejza iz Vrnograča, Kuduzović (Huse) Omer
iz Vrnograča), 39. Kuduzović (Hasan) Ramo
iz Vrnograča, 40. Kuduzović (Hasan) Husein
iz Vrnograča, 41. Kuduzović (Hasan) Meho
iz Vrnograča, 42. Kuduzović (Hasan) Izet iz
Vrnograča, 43. Sadiković (Hašim) Hase
umro, (njegovi nasljednik Sadiković Safet iz
Vrnograča), 44. Kuduzović Zlata iz Vrnograča,
45. Kuduzović (Osman) Besim iz Vrnograča,
46. Kuduzović (Osman) Salih iz Vrnograča,
47. Kuduzović (Osmana) Besima umrla, (njeni
nasljednici Ćerimović Nermin, Ćerimović
Sebiha), 48. Mašinović (Osmana) Hanka, 49.
Kuduzović (Osmana) Huse iz Vrnograča, 50.
Garibović (Osman) Irma 51. Kuduzović (Osman)
Safet, 52. Murtić (Osman) Mejra iz D. Slapnice,
53. Kuduzović (Ramo) Zumreta iz Vrnogrča, 54.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
55. Kajtezović r. Kuduzović Arifa, 56. Šišić
(Ramo) Husein, 57. Kuduzović r. Dedić Kada,
umrla (njen nasljednik Kuduzović Arif sin
Muje, 58. Kuduzović (Arif) Mujo, umro (njegov
nasljednik Kuduzović Arif), 59. Sadiković (Ćele)
Hasan iz Vrnograča, 60. Sadiković (Osman)
Fehim iz Vrnograča, 61. Sadiković (Osman) Šerif
iz Vrnograča, 62. Sadiković (Osman) Hrusto iz
Vrnograča, 63. Sadiković (Osman) Fatima iz
Vrnograča, radi utvrđivanja prava vlasništva,
vsp. 1. 000, 00 KM, vanraspravno dana 22. 10.
2012. godine izdao je:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 002437 09
P od 13. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296.
st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja tužitelja
Broj 29 - Strana 1463
Kuduzović Ahme sin Hasana iz Vrnograč-Brda
48, protiv tuženih: 1. Pehlić (Suljo) Hata iz
Vrnograča, 2. Sadiković (Ibrahim) Rahima iz
Vrnograča, 3. Pehlić (Suljo) Salih iz Vrnograč,
4. Pehlić (Suljo) Mehmed iz Vrnograč, 5. Pehlić
(Suljo) Osman iz Vrnograč, 6. Muratović Kasim
i Muratović Rasim, 7. Hašić r. Kuduzović Selime
iz Vrnograča, 8. Sadiković (Ibrahim) Arif iz
Vrnograča, 9. Sadiković Zlata iz Vrnograča,
10. Sadiković Ajka iz Vrnograča, ll. Sadiković
Hašim 12, Sadiković (Hašim) Ema iz Vrnograča,
13. Sadiković (Hašim) Muharem iz Vrnograča,
14, Kuduzović (Hase) Hasiba iz Vrnograča, 15.
Kuduzović (Hase) Selima iz Vrnograča, 16.
Kuduzović r. Delić Zejna iz Vrnograča, 17.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
18. Kajtezović r. Kuduzović Arifa iz Pećigrada,
19. Šišić (Ramo) Husein, 20. Kuduzović r. Dedić
(Kada) umrla, njen nasljednik Kuduzović Arif
sin Muje iz Vrnograča, 21. Kuduzović Arif, 22.
Dukić (Osman) Salih iz Vrnograča), 23. Dukić
(Vele) Šaban umro, (njegovi nasljednici Dukić
(Šabana) Vele iz Vrnograča, Dukić (Šabana)
Fadil iz Vrnograča), 24. Kuduzović (Osman)
Rasim, Kuduzović (Rasim) Jasmin iz Vrnograča,
Kuduzović (Rasima) Hašim iz Vrnograč - Brda),
25. Pehlić (Muharema) Ćamil iz Vrnograča,
26. Kuduzović (Muharem) Ramo iz Vrnograča,
27. Kuduzović (Hasib) Meho iz V. Slapnice,
Kuduzović (Hasib) Mirsad, 28. Kuduzović
(Meho) Mustafa iz Vrnograča, 29. Kuduzović
(Salko) Salih iz Vrnograča, 30. Kuduzović
(Salko) Sulejman iz Vrnograča, 31. Pehlić
(Omera) Meho iz Vrnograča, 32. Bašić r. Elezović
Fatima iz Vrnograča, 33. Hrnčić r. Kuduzović nn)
Zlate, 34. Kuduzović (Šerif) Hasan iz Vrnograča,
Kuduzović (Šerifa) Ćamil iz Vrnograča, 35.
Sadiković (Omer) Osman iz Vrnograča, 36.
Sadiković (Omer) Bajro iz Vrnograča, 37.
Kuduzović (Rasim) Jasmin iz Vrnograča, 38.
Kuduzović Bejza iz Vrnograča, Kuduzović
(Huse) Omer iz Vrnograča, 39. Kuduzović
(Hasan) Ramo iz Vrnograča, 40. Kuduzović
(Hasan) Husein iz Vrnograča, 41. Kuduzović
(Hasan) Meho iz Vrnograča, 42. Kuduzović
(Hasan) Izet iz Vrnograča, 43. Sadiković Safet
iz Vrnograča, 44. Kuduzović Zlata iz Vrnograča,
45. Kuduzović (Osman) Besim iz Vrnograča,
46. Kuduzović (Osman) Salih iz Vrnograča,
47. Ćerimović Nermin, Ćerimović Sebiha, 48.
Mašinović (Osmana) Hanka, 49. Kuduzović
(Osmana) Huse iz Vrnograča, 50. Garibović
(Osman) Irma 51. Kuduzović (Osman) Safet,
Broj 29 - Strana 1464
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
52. Murtić (Osman) Mejra iz D. Slapnice, 53.
Kuduzović (Ramo) Zumreta iz Vrnogrča, 54.
Ćerimović r. Kuduzović Zlata iz Male Kladuše,
55. Kajtezović r. Kuduzović Arifa, 56. Šišić
(Ramo) Husein, 57. Kuduzović Arif sin Muje,
58. Kuduzović Arif, 59. Sadiković (Čele) Hasan
iz Vrnograča, 60. Sadiković (Osman) Fehim
iz Vrnograča, 61. Sadiković (Osman) Šerif iz
Vrnograča, 62. Sadiković (Osman) Hrusto iz
Vrnograča, 63. Sadiković (Osman) Fatima iz
Vrnograča, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Aziz
Adilagić iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 002437 09 P
13. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
978.
Općinski sud u Velikoj Kladuši po sudiji Buhić
Hasibi u pravnoj stvari tužiteljice Samanta mldb.
Bašić, zastupana po ocu Hasanu Bašiću, koje
zastupa punomoćnik, advokat Mušić Husein iz
Velike Kladuše, protiv tužene Sanela Murtić
r. Rošić iz Velike Kladuše, Ul. Maršala Tita,
Dile.,, E”, zastupana po privrmenom zastupniku,
advokatu Čelebić Fikretu iz Novog Grada, radi
izdržavanje, nepoznata i nepoznatog boravišta,
van ročišta za raspravu, a nakon uvida u spis,
izdao je dana 13. 12. 2013. godine slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 013698 11 P
od 13. 12. 2012. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice, radi
izdržavanja, tuženoj: Sanela Murtić r. Rošić iz
Velike Kladuše, Ui. Maršala Tita, Dile.,, E”,
koja je nepoznata i nepoznatog boravišta, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
osobi advokata Čelebić Fikreta iz Novog Grada.
5. decembra 2012.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se
tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud
da je tuženoj postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 013698 11 P
13. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
979.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Kendić Suada sin Memije iz Gornje Vidovske,
protiv tuženih Čaušević Alta kći Osmana,
Čaušević Pašima kći Selima, Kendić Husejn sin
Hasana, Kendić Sulejman sin Hasana, Čaušević
Ej do sm Hasana, Čaušević Hatija rođ. Miskić,
Kendić Hase sin Hasana, Kendić Pašima rođ.
Omeragić, Kendić Husejn sin Hase, Kendić
Hamida kći Hase, Kendić Hanifa kći Hase,
Kendić Kadifa kći Hase, Čaušević Vele sin Alage,
Čaušević Ramo sin Alage, Čaušević Hanifa kći
Alage, Čaušević Sulejman sin Alage, Kendić
Rasim sin Sejde, Hozanović Mevlida rođ. Kendić,
Kendić Hatija, Kendić Husein sin Šerifa, Kendić
Selim sin Šerifa, Šakinović Ismet, Šakinović
Ramo, radi priznanje prava vlasništva dosjelošću
vsp. 2000, 00 KM, vanraspravno dana 14. 11.
2012. godine donio je:
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 005241
07 P od 14. 11. 2012. godine, a na osnovu
člana 296 stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom
postupku u pravnoj stvari po tužbi tužitelja,
radi utvrdjenja vlasništva tuženima Čaušević
Alti kći Osmana, Čaušević Pašimi kći Selima,
Kendić Husejnu sin Hasana, Kendić Sulejmanu
sin Hasana, Čaušević Ejdi sin Hasana, Čaušević
Hatiji rođ. Miskić, Kendić Hasi sin Hasana,
Kendić Pašimi rođ. Omeragić, Kendić Hamidi
kći Hase, Kendić Hanifi kći Hase, Kendić Kadifi
kći Hase, Čaušević Veli sin Alage, Čaušević
Rami sin Alage, Čaušević Hanifi kći Alage,
Kendić Rasimu sin Sejde, Hozanović Mevlidi
rođ. Kendić, Kendić Hatiji, Kendić Selimu sin
Šerifa, Šakinović Ismetu, Šakinović Rami sada
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Kendić Šerif sin
Selima iz Gornje Vidovske.
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavjesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 005241 07 P
14. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Veladžić
980.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, po
sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužitelja
Omer Mekanović sin Mene iz Dolova br. 40,
Vrnograč, Velika Kladuša, protiv tuženih Bego
(Huse ) Sefić iz Vrnograča, Muste (Mustafa) Sefić
iz Vrnograča, Osman (Hasan) Sefić iz Vrnograča,
Hasan (Hasan) Sefić iz Vrnograča, Muharem
(Ale) Sefić iz Dolova, Salih (Ale) Sefić iz
Dolova, Huse (Ahmet) Sefić iz Vrnograča, Emina
(Mustafa) Sefić iz Dolova, Huse (Osman) Sefić iz
Vrnograča, Zuhdija (Osman) Sefić iz Vrnograča,
Mahmut (Salih) Balić iz Male Kladuše, Sefić
(Hasana) Mehmed iz Dolova, Sefić (Hasana)
Hasan iz Dolova i drugih, radi utvrđenja prava
vlasništva, vsp. 1. 000, 00 KM, van ročišta za
raspravu, dana 14. 11. 2012. godine, izdao je
slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 012247 11 P
od 14. 11. 2012. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi
utvrđivanja prava vlasništva, tuženima: Bego
(Huse ) Sefić iz Vrnograča, Muste (Mustafa) Sefić
iz Vrnograča, Osman (Hasan) Sefić iz Vrnograča,
Hasan (Hasan) Sefić iz Vrnograča, Muharem
(Ale) Sefić iz Dolova, Salih (Ale) Sefić iz
Dolova, Huse (Ahmet) Sefić iz Vrnograča, Emina
(Mustafa) Sefić iz Dolova, Huse (Osman) Sefić iz
Vrnograča, Zuhdija (Osman) Sefić iz Vrnograča,
Mahmut (Salih) Balić iz Male Kladuše, Sefić
(Hasana) Mehmed iz Dolova, Sefić (Hasana)
Hasan iz Dolova, radi utvrđivanja vlasništva,
vsp. 1. 000, 00 KM, svi tuženi su nepoznati i
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokata
Adilagić Aziz iz Velike Kladuše, jer postupak
oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao
Broj 29 - Strana 1465
dugo tako da bi za stranke mogle nastati štetne
posljedice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ne pojavi pred sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je
postavio stara oca.
Budući da je privremeni zastupnik postavljen
tuženima iz razloga označenog u čl. 296. st. 2.
tač. 5. ZPP-a F BiH, sud će izdati oglas koji
će objaviti u Službenim novinama F BiH i na
oglasnoj tabli suda (čl. 298. ZPP-a F BiH).
Broj: 23 0 P 012247 11 P
14. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
981.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Džebić Ibro sin Mahe iz Poljane br. 106
Vrnograč, zastupan po punomoćniku advokatu
Kadić Ibahimu iz Velike Kladuše, protiv tuženih:
1. Orelj Miloša sin Stojana iz Glinice, 2. Orelj
Stevo sin Marka iz Glinice, 3. Orelj Janja kći
Marka iz Glinice, 4. Orelj Štaka kći Marka iz
Glinice, 5. Orelj Milan sin Vide iz Glinice, 6.
Kesić Blagoja sin Petra iiz Glinice, 7. Kesić
Ilija sin Petra iz Glinice, 8. Cvjetičanin Ljuba
iz Vojvodine, 8. Lijevak Mara kći Rade, 9. 0relj
r. Kovačević Ljubica iz Vrgin Mosta, ll, Orelj
Pave sin Milana iz Glinice, 12. Orelj Dragica kći
Stojana iz Glinice, 13. Orelj Marko sin Stojana iz
Glinice, 14. Kesić Milan sin Jove iz Poljane, 15.
Bašić Sulejman sin Muharema iz Elezovića, 16.
Bašić Rešid sin Muharema iz Elezovića, 17. Sefić
r. Bašić Šehrizada kći Muharema iz Vrnograča,
radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1. 000,
00 KM, vanraspravno dana 14. 11. 2012. godine
izdao je:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003921 09 P
od 14. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Džebić Ibro sin
Mahe iz Poljane br. 106 Vrnograč, zastupan po
punomoćniku advokatu Kadić Ibahimu iz Velike
Kladuše, protiv tuženih:l. Orelj Miloša sin Stojana
Broj 29 - Strana 1466
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
iz Glinice, 2. Orelj Stevo sin Marka iz Glinice, 3.
Orelj Janja kći Marka iz Glinice, 4. Orelj Štaka
kći Marka iz Glinice, 5. Orelj Milan sin Vide iz
Glinice, 6. Kesić Blagoja sin Petra iz Glinice,
7. Kesić Ilija sin Petra iz Glinice, 8. Cvjetičanin
Ljuba iz Vojvodine, 8. Lijevak Mara kći Rade,
9. 0relj r. Kovačević Ljubica iz Vrgin Mosta,
11, Orelj Pave sin Milana iz Glinice, 12. Orelj
Dragica kći Stojana iz Glinice, 13. Orelj Marko
sin Stojana iz Glinice, 14. Kesić Milan sin Jove
iz Poljane, 15. Bašić Sulejman sin Muharema
iz Elezovića, 16. Bašić Rešid sin Muharema
iz Elezovića, 17. Sefić r. Bašić Šehrizada kći
Muharema iz Vrnograča, u ovoj pravnoj stvari
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Džebić
Sulejmana sin Šerifa iz Poljana, Vrnograč.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 003921 09 P
14. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
982.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Zahirović Velimira sin Juse iz Polja 214,
Velika Kladuša, protiv tuženih: 1. Karajić (Bege)
Smajil, 2. Rahmanović rođ. Bilkić (nn) Džehana3.
Karajić r. Huremović (Juso) Gospa, 4. Stipetić
(Nikola) Pavo iz V. Kladuše, 5. Muharemović
(Jusuf) Sabahudin iz Zborišta, 6. Bošnjak (Juso)
Ibrahim iz V. Kladuše, 7. Ćoragić (Esad) Midhad
iz Velike Kladuše, 8. Ćoragić r. Kendić (Šerifa)
Fatma iz V. Kladuše, 9. Spahić (Meho) Jasmina
iz V. Kladuše, 10. Karajić r. Rizvić Nafka ž. Muje
iz Zagrada, 11. Šakinović r. Karajić Arnela kći
Muje iz V. Kladuše, 12. Karajić Mirela kći Muje
iz V. Kladuše, 13. Murtić r. Karajić Adela kći
Muje iz V. Kladuše, 14. Karajić Omer sin Muje
iz Zagrada, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1. 000, 00 KM, vanraspravno dana 14. 11. 2012.
godine izdao je:
5. decembra 2012.
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003140 09 P
od 14. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Zahirović
Velimira sin Juse iz Polja 214, Velika Kladuša,
protiv tuženih:l. Karajić ( Bege) Smajil, 2.
Rahmanović rođ. Bilkić (nn) Džehana3. Karajić
r. Huremović (Juso) Gospa, 4. Stipetić (Nikola)
Pavo iz V. Kladuše, 5. Muharemović (Jusuf)
Sabahudin iz Zborišta, 6. Bošnjak (Juso) Ibrahim
iz V. Kladuše, 7. Ćoragić (Esad) Midhad iz Velike
Kladuše, 8. Ćoragić r. Kendić (Šerifa) Fatma
iz V. Kladuše, 9. Spahić (Meho) Jasmina iz V.
Kladuše, 10. Karaj ić r. Rizvić Nafka ž. Muje iz
Zagrada, 11. Šakinović r. Karajić Arnela kći Muje
iz V. Kladuše, 13. Murtić r. Karajić Adela kći
Muje iz V. Kladuše, 14. Karajić Omer sin Muje
iz Zagrada, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Karajić Mirela kći
Muje iz V. Kladuše, ul. Krajiška br. 8.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 003140 09 P
14. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
983.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj
stvari tužiteljice Tabaković Ajke kći Hasana
iz Todorovske Čelinje bb, zastupana po
punomoćniku advokatu Čelebić Fikretu iz
Bosanskog Novog, protiv tuženih: 1. Alibegić
Juso sin Zeće iz Todorova, 2. Alibegić Mehmed
sin Zeće iz Todorova, 3. Alibegić Zahida kći Alage
iz V. Kladuše, 4. Alibegić Ferida kći Alage iz
Todorova, 5. Alibegić Omer sin Ibre iz Todorova,
6. Tabaković Muhmed sin Hasiba iz Todorova,
7. Tabaković Hašim sin Hasiba iz Todorova, 8.
Tabaković Arif sin Hasiba iz Todorova, umro,
(njegovi nasljedici supruga Tabaković Fatima,
sinovi Tabaković Nermin, Tabaković Dževad,
Kendić r. Tabaković Nermina), 9. Bajramović
r. Tabaković Senija (nn) iz Todorova, lO. Rekić
r. Tabaković Sefija iz Todorova, 11. Alibegić
Ibrahim sin Hasana iz Todorova, 12. Alibegić
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Abid sin Hašima iz T. Čelinje, 13. Alibegić
Mehmed sin Hašima iz T. Čelinje, 14. Alibegić
Fatima ud. Saida iz T. Čelinje, 15Alibegić
Muhamed sin Saida iz T. Čelinje, 16. Alibegić
Zekir sin Saida iz T. Čelinje, 17. Alibegić Safet
sin Saida iz T. Čelinje, 18. Alibegić Samir sin
Saida iz T. Čelinje, 19. Alibegić Zekira kći Saida
iz T. Čelinje, 20. Alibegić Sulejman sin Zarifa
iz T. Čelinje, umro (njegovi nasljednici supruga
Alibegić Asija, kćerke Alibegić Zehida, Alibegić
Nervisa, Vojić r. Alibegić Tehvida i Alibegić
Ferid, 21. Alibegić Mehmed sin Zarifa iz T.
Čelinje, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1. 000, 00 KM, vanraspravno dana 15. 11. 2012.
godine izdao je:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 002527 09 P
od 15. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Tabaković Ajke
kći Hasana iz Todorovske Čelinje bb, zastupana
po punomoćniku advokatu Čelebić Fikretu iz
Bosanskog Novog, protiv tuženih: 1. Alibegić
Juso sin Zeće iz Todorova, 2. Alibegić Mehmed
sin Zeće iz Todorova, 3. Alibegić Zahida kći
Alage iz V. Kladuše, 4. Alibegić Ferida kći
Alage iz Todorova, 5. Alibegić Omer sin Ibre
iz Todorova, 6. Tabaković Muhmed sin Hasiba
iz Todorova, 7. Tabaković Hašim sin Hasiba
iz Todorova, 8 Tabaković Fatima, Tabaković
Nermin, Tabaković Dževad, Kendić r. Tabaković
Nermina, 9. Bajramović r. Tabaković Senija (nn)
iz Todorova, lO. Rekić r. Tabaković Sefija iz
Todorova, 11. Alibegić Ibrahim sin Hasana iz
Todorova, 12. Alibegić Abid sin Hašima iz T.
Čelinje, 13. Alibegić Mehmed sin Hašima iz
T. Čelinje, 14. Alibegić Fatima ud. Saida iz
T. Čelinje, 15. Alibegić Muhamed sin Saida iz
T. Čelinje, 16. Alibegić Zekir sin Saida iz T.
Čelinje, 17. Alibegić Safet sin Saida iz T. Čelinje,
18. Alibegić Samir sin Saida iz T. Čelinje, 19.
Alibegić Zekira kći Saida iz T. Čelinje, 20.
Alibegić Asija, Alibegić Zehida, Alibegić Nervisa,
Vojić r. Alibegić Tehvida i Alibegić Ferid, 21.
Alibegić Mehmed sin Zarifa iz T. Čelinje, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi advokat Mušić Husein iz Velike Kladuše.
Broj 29 - Strana 1467
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 002527 09 P
15. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
984.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja:Mehić Fate r. Muhamedagić kći
Sulejmana iz Grahova i Mehić Damira sin Arifa
iz Grahova, protiv tuženih:l. Bekanović (Hasan)
Šaban iz Male Kladuše, 2. Bekanović (Hasan)
Bešir iz Male Kladuše, 3. Bekanović (Husein)
Fehim iz Grabovca, 4. Murgić r. Šabanagić
(nn) Kadifa iz Marjanovca, 5. Šabanagić (um.
Ibrahima) Zrifa iz Marjanovca, 6. Kajtezović
Smail, 7. Bećkanović Zlatko iz V. Kladuše, 8.
Bećkanović (um. Vahide) Nura iz Marjanovca, 9.
Kantarević r. Bekanović (nn) Hasnija iz Kumarice,
10. Kantarević r. Bekanović (nn) Šerifa iz Gornje
Slapnice, umrla (njeni nasljednici Bekanović
Samir, Bekanović Reuf i Bekanović Mujo), 11.
Didović r. Bekanović (nn) Emina iz Šumatca, 12.
Bekanović Hašima iz Male Kladuše, 13. Murgić
Ahmet iz Marjanovca, 14. Šabanagić Zuhra iz
Marjanovca, 15. Šabanagić Irfan iz Marjanovca,
16. Okanović Edina iz Maijanovca, 17. Šabanagić
Zerina iz Marjanovca, 18. Keserović Merima iz
Polja, 19. Šabanagić Merim iz Marjanovca, 20.
Šabanagić Refika iz Marjanovca, 21. Šabanagić
Majda iz Marjanovca, 22. Šabanagić Tarik iz
Marjanovca, 23. Bekanović (Hasan) Ismet iz
Male Kladuše, 24. Bekanović (Hasan) Sejdo
iz Male Kladuše, 25. Šabanagić r. Kajtezović
Emina iz Maijanovca, 26. Šabanagić (Nurije)
Afan iz Marjanovca, 27. Šabanagić (Nurije) Edo
iz Marjanovca, 28. Šabanagić (Nurije)Mersun
iz Marjanovca, 29. Šabanagić (Nurije) Suad iz
Marjanovca, 30. Latić (Salih) Hanka iz Male
Kladuše, 31. Latić (Salih) Arifa iz Velike Kladuše,
32. Latić (Salih) Fatma iz Velike Kladuše, 33.
Latić ( Salih) Fata iz Male KIaduše, 34. Latić (
Salih) Hasan iz Male Kladuše, 35. Latić ( Salih)
Mujo iz Male Kladuša, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1. 000, 00 KM, vanraspravno
dana 19. 11. 2012. godine izdao je:
Broj 29 - Strana 1468
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003138 09 P
od 20. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296. st. i.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja:Mehić Fate r.
Muhamedagić kći Sulejmana iz Grahova i Mehić
Damira sin Arifa iz Grahova, protiv tuženih:l.
Bekanović (Hasan) Šaban iz Male Kladuše,
2. Bekanović (Hasan) Bešir iz Male Kladuše,
3. Bekanović (Husein) Fehim iz Grabovca, 4.
Murgić r. Šabanagić (nn) Kadifa iz Marjanovca,
5. Šabanagić (um. Ibrahima) Zrifa iz Marjanovca,
6. Kajtezović Smail, 7. Bećkanović Zlatko iz
V. Kladuše, 8. Bećkanović (um. Vahide) Nura
iz Marjanovca, 9. Kantarević r. Bekanović (nn)
Hasnija iz Kumarice, 10. Kantarević r. Bekanović
(nn) Šerifa iz Gornje Slapnice, umrla (njeni
nasljednici Bekanović Samir, Bekanović Reuf i
Bekanović Mujo), 11. Didović r. Bekanović (nn)
Emina iz Šumatca, 12. Bekanović Hašima iz
Male Kladuše, 13. Murgić Ahmet iz Marjanovca,
14. Šabanagić Zuhra iz Marjanovca, 15.
Šabanagić Irfan iz Marjanovca, 16. 0kanović
Edina iz Marjanovca, 17. Šabanagić Zerina iz
Marjanovca, 18. Keserović Merima iz Polja, 19.
Šabanagić Merim iz Marjanovca, 20. Šabanagić
Refika iz Marjanovca, 21. Šabanagić Majda iz
Marjanovca, 22. Šabanagić Tarik iz Marjanovca,
23. Bekanović (Hasan) Ismet iz Male Kladuše,
24. Bekanović (Hasan) Sejdo iz Male Kladuše,
25. Šabanagić r. Kajtezović Emina iz Marjanovca,
26. Šabanagić (Nurije) Afan iz Marjanovca,
27. Šabanagić (Nurije) Edo iz Marjanovca, 28.
Šabanagić (Nurije) Mersun iz Marjanovca, 29.
Šabanagić (Nurije) Suad iz Marjanovca, 30. Latić
(Salih) Hanka iz Male Kladuše, 31 . Latić (Salih)
Arifa iz Velike Kladuše, 32. Latić (Salih) Fatma
iz Velike Kladuše, 33. Latić (Salih) Fata iz Male
Kladuše, 34. Latić (Salih) Hasan iz Male Kladuše,
35. Latić (Salih) Mujo iz Male Kladuša, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi advokat Aziz Adilagić iz Velike Kladuše.
5. decembra 2012.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 003138 09 P
20. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
985.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Huskić Miralema sin Ale iz Todorova,
zastupan po punomoćniku advokatu Sarajlija
Nedžadu iz Velike Kladuše, porotiv tuženih:l.
Smajić-Huskić (Vehab) Alija iz Todorova, 2.
Smajić-Huskić (Mujo) Zaim iz Todorova, 3.
Huskić r. Mujkić (nn) Hata iz Todorova, 4. Smajić
r. Selimović (ž. Redže) Atifa iz Todorova, 5.
Nuhanović r. Smajić (Redže) Ajiša iz Todorova,
6. Smajić (Redže) Munib iz Todorova, 7.
Smajić (Redže) Muniba iz Todorova, 8. Smajić
(Redže) Šaban iz Todorova, 0. Huskić (Velić)
Kada iz Todorova, 10. Velić (Bajre) Hašim iz
Todorova, 11 . Huskić (Ale) Šemso iz Todorova,
12. Huskić (Ale) Fikret iz Todorova, 13. Velić
(Dekan) Osman iz Todorova, 14. Velić (Dekan)
Atif iz Todorova, 15. Velić (Dekan) Jusuf iz
Todorova, 16. Velić (Osman) Emil iz Veinca, 17.
Husić (Šaban) Ajka iz Todorova, 18. Sabljaković
(Hasan) Husejin iz Lučke, 19. Huskić r. Velić
(ž. Ale) Kada iz Todorova, 21. Huskić (Alaga)
Hašima, 22. Huskić (Alaga) Smail iz Veinca,
23. Huskić (Alaga) Safija, 24. Libić r. Huskić
(Alaga) Muniba iz Veinca, 25. Huskić (Alaga)
Ibrahim, 26. Huskić (Alaga) Bajro, 27. Huskić
(Alija) Huse iz Todorova, 28. Velić (Mehmed)
Bajro iz Todorova, 29. Huskić (Hasan) Bajrama iz
Todorova, 30. Šabić r. Huskić (nn) Đula iz Šabića,
31 . Velić r. Huskić (nn) Rukija iz Todorova, 32.
Hozdić r. Huskić (nn) Rešida iz Todorova, 33.
Huskić (Ale) Ahmet iz Todorova, 34. Huskić
(Ale) Šemso iz Todorova, 35. Huskić (Ale) Fikret
iz Todorova, 36. Huskić (Velić) Kada iz Todorova,
umrla, (njeni nasljednici Huskić Ahmet, Husić
Šemso, Huskić Fikret, Hušić Šemsa i Nezirević
Ramiza), radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1. 000, 00 KM, vanraspravno dana 20. 11. 2012.
godine izdao je:
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 002525 09 P
od 20. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Huskić Miralema
sin Ale iz Todorova, zastupan po punomoćniku
advokatu Sarajlija Nedžadu iz Velike Kladuše,
porotiv tuženih: 1. Smajić-Huskić (Vehab) Alija
iz Todorova, 2. Smajić-Huskić (Mujo) Zaim
iz Todorova, 3. Huskić r. Mujkić (nn) Hata iz
Todorova, 4. Smajić r. Selimović (ž. Redže) Atifa
iz Todorova, 5. Nuhanović r. Smajić (Redže)
Ajiša iz Todorova, 6. Smajić (Redže) Munib iz
Todorova, 7. Smajić (Redže) Muniba iz Todorova,
8. Smajić (Redže) Šaban iz Todorova, 9. Huskić
(Velić) Kada iz Todorova, lO. Velić (Bajre)
Hašim iz Todorova, 11 . Huskić (Ale) Šemso iz
Todorova, 12. Huskić (Ale) Fikret iz Todorova,
13. Velić (Dekan) Osman iz Todorova, 14. Velić
(Dekan) Atif iz Todorova, 15. Velić (Dekan)
Jusuf iz Todorova, 16. Velić (Osman) Emil iz
Veinca, 17. Husić (Šaban) Ajka iz Todorova,
18. Sabljaković (Hasan) Husejin iz Lučke, 19.
Huskić r. Velić (ž. Ale) Kada iz Todorova, 21
. Huskić (Alaga) Hašima, 22. Huskić (Alaga)
Smail iz Veinca, 23. Huskić (Alaga) Safija, 24.
Libić r. Huskić (Alaga) Muniba iz Veinca, 25.
Huskić (Alaga) Ibrahim, 26. Huskić (Alaga)
Bajro, 27. Huskić (Alija) Huse iz Todorova,
28. Velić (Mehmed) Bajro iz Todorova, 29.
Huskić (Hasan) Bajrama iz Todorova, 30. Šabić
r. Huskić (nn) Đula iz Šabića, 31 . Velić r.
Huskić (nn) Rukija iz Todorova, 32. Hozdić r.
Huskić (nn) Rešida iz Todorova, 33. Huskić
(Ale) Ahmet iz Todorova, 34. Huskić (Ale)
Šemso iz Todorova, 35. Huskić (Ale) Fikret iz
Todorova, 36. Huskić (Velić) Kada iz Todorova,
umrla, (njeni nasljednici Huskić Ahmet, Husić
Šemso, Huskić Fikret, Hušić Šemsa i Nezirević
Ramiza), radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1. 000, 00 KM, u ovoj pravnoj stvari postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokat Aziz
Adilagić iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 002525 09 P
20. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 29 - Strana 1469
986.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužiteljice Herold r. Nuhanović Ekreme kći
Ibrahima . . zastupana po punomoćniku advokatu
Adilagić Azizu iz Velike Kladuše, protiv tuženilv.
1. Karajić (Alija) Alaga iz V. Kladuše, 2. Karajić
(Husejn) Sulejman iz V. Kladuše, 3. Karajić
(Meho) Hasan iz V. Kladuše, 4. Karajić (Meho)
Zuhra iz V. Kladuše, 5. Karajić (Meho) Hasib
iz V. Kladuše, 6. Karajić (nn) Ibrahim iz V.
Kladuše, 7. Karajić (nn) Arif iz V. Kladuše, 8.
Miljković (nn) Aziza iz V. Kladuše, 9. Miljković
(nn) Hasiba iz V. Kladuše, lO. Okanović (nn)
Redžifa iz V. Kladuše, umrla njeni nasljednici
Okanović Husein, Kaim r. Okanović Asima i
Okanović Hasan), 11. Miljković (nn) Saća iz
V. Kladuše, 12. Karajić (Osman) Nezir iz V.
Kladuše, umro (njegović nasljednici Karajić Hase,
Karajić Osman i Karajić Huse), 13. Šakanović r.
Duraković (nn) Zehida iz Zborišta, 14. Veljačić
(Ale) Kada iz Polja, 15. Karajić (Hašima) Nedžad
iz V. Kladuše, 16. Karajić (Hašima) Minka iz
V. Kladuše, 17. Veljačić (Ale) Asima iz Polja,
lS. Karajić (Mejra) Mumin iz Polja, 19. Karajić
(Mejra) Hasib iz Polja, 20. Dizdarević Hasan sin
Zuhre, 21 . Bajrić r. Dizdarević Sebiha kći Zuhre,
22. Dizdarević Nafila kći Zuhre, 23. Karajić
Zlatka iz V. Kladuše, 24. Keserović (Hasiba)
Hilmija iz Polja, 25. Keserović (Hasiba) Zlatko
iz Polja, 26. Keserović Nedžad iz Polja, 27.
Keserović Senad iz Polja, 28. Gračanin (RemzijaRemza) Rasima iz V. Kladuše, 29. Behrić (Hasan)
Zemka iz Polja, radi utvrđivanja prava vlasništva,
vsp. 1. 000, 00 KM, vanraspravno dana 21. 11.
2012. godine izdao je:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003391 09 P
od 21. 11. 2012. godine. na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Herold r.
Nuhanović Ekreme kći Ibrahima, zastupana po
punomoćniku advokatu Adilagić Azizu iz Velike
Kladuše, protiv tuženilr. l. Karajić (Alija) Alaga
iz V. Kladuše, 2. Karajić (Husejn) Sulejman
iz V. Kladuše, 3. Karajić (Meho) Hasan iz V.
Kladuše, 4. Karajić (Meho) Zuhra iz V. Kladuše,
5. Karajić (Meho) Hasib iz V. Kladuše, 6. Karajić
(nn) Ibrahim iz V. Kladuše, 7. Karajić (nn) Arif
Broj 29 - Strana 1470
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
iz V. Kladuše, 8. Miljković (nn) Aziza iz V.
Kladuše, 9. Miljković (nn) Hasiba iz V. Kladuše,
10. Okanović Husein, Kaim r. Okanović Asima
i Okanović Hasan, 11. Miljković (nn) Saća iz
V. Kladuše, 12. Karajić Hase, Karajić Osman i
Karajić Huse), 13. Šakanović r. Duraković (nn)
Zehida iz Zborišta, 14. Veljačić (Ale) Kada iz
Polja, 15. Karajić (Hašima) Nedžad iz V. Kladuše,
16. Karajić (Hašima) Minka iz V. Kladuše,
17. Veljačić (Ale) Asima iz Polja, 18. Karajić
(Mejra) Mumin iz Polja, 19. Karajić (Mejra)
Hasib iz Polja, 20. Dizdarević Hasan sin Zuhre,
21. Bajrić r. Dizdarević Sebiha kći Zuhre, 22.
Dizdarević Nafila kći Zuhre, 23. Karajić Zlatka
iz V. KIaduše, 24. Keserović (Hasiba) Hilmija iz
Polja, 25. Keserović (Hasiba) Zlatko iz Polja, 26.
Keserović Nedžad iz Polja, 27. Keserović Senad
iz Polja, 29. Behrić (Hasan) Zemka iz Polja,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Gračanin Rasima kći Hasana iz
V. Kladuše, ul. Stari Grad br. 26.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 003391 09 P
21. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
987.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, po
sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužitelja
Ćufurović Sead sin Bećira iz Velike Kladuše,
Trnovi bb, kojeg zastupa pun. adv. Sarajlija
Nedžad iz Velike Kladuše, protiv tuženih Topić r.
Okanović Alije žena Sulejmana iz Velike Kladuše
i drugih, radi utvrđenja prava vlasništva, van
ročišta za raspravu, a nakon uvida u spis, dana 21.
11. 2012. godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 005878 08 P
od 21. 11. 2012. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
5. decembra 2012.
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi
utvrđivanja prava vlasništva, tuženima: Topić
r. Okanović Alije žena Sulejmana iz Velike
Kladuše, Okanović (Osman) Derviša iz Velike
Kladuše, Okanović (Osman) Naza iz Velike
Kladuše, Redžić rođ. Nadarević (nn) Nura iz
Velike Kladuše, Osmanagić r. Redžić (nn) Đuma
iz Velike Kladuše, Redžić (Hase) Zehida iz Velike
Kladuše, Redžić (Hase) Rasim iz Velike Kladuše,
Redžić (Hase) Rasima iz Velike Kladuše, Topić r.
Okanović (Omer) Fatima iz Trnova bb, Okanović
(Omer) Ajiša iz Trnova bb, Okanović (Suljo)
Fikret iz Trnova bb, Okanović (Suljo) Rifet iz
Trnova bb, Okanović (Suljo) Mujo iz Trnova bb,
Okanović (Suljo) Hanka iz Trnova bb, Okanović
(Suljo) Ajša iz Trnova bb, Okanović (Suljo) Alije
iz Trnova bb, Okanović (Suljo) Muhamed iz
Trnova bb, Redžić (ud. Hasana) Kadifa iz Velike
Kladuše, Redžić (Hasan) Ismet iz Velike Kladuše,
Redžić (Hasan) Mirvet iz Velike Kladuše, Redžić
(Husein) Asima iz Velike Kladuše, svi tuženi
su nepoznati i nepoznatog boravišta, u ovom
postupku postavlja se privremeni zastupnik u
osobi Okanović Rifet sin Sulje iz Trnova bb,
Velika Kladuša, jer postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika bi trajao dugo tako da bi za
stranke mogle nastati štetne posljedice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ne pojavi pred sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je
postavio staraoca.
Budući da je privremeni zastupnik postavljen
tuženima iz razloga označenog u čl. 296. st. 2.
tač. 5. ZPP-a F BiH, sud će izdati oglas koji
će objaviti u Službenim novinama F BiH i na
oglasnoj tabli suda (čl. 298. ZPP-a F BiH).
Broj: 23 0 P 05878 08 P
21. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
5. decembra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 29 - Strana 1471
988.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj
stvari tužitelja Dizdarević Ibrahima sin Mahe
iz Kumarica br. 17 Podzvizd, zastupan po
punomoćniku advokatu Čelebić Fikretu iz
Bosanskog Novog, protiv tuženih: 1. Mahić
Zajima sin Agana, 2. Veljačić Sulejman sin Muje
iz Velike Kladuše, 3. Miljković Mehmeda sin
Ibre iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1. 000, 00 KM, vanraspravno
dana 28. 11. 2012. godine izdao je:
Ibrahima sin Mahe iz Kumarica br. 17 Podzvizd,
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Dizdarević
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 002524 09 P
od 28. 11. 2012. godine, na osnovu čl. 296. st.
zastupan po punomoćniku advokatu Čelebić
Fikretu iz Bosanskog Novog, protiv tuženih: 1.
Mahić Zajima sin Agana, 2. Veljačić Sulejman sin
Muje iz Velike Kladuše, 3. Miljković Mehmeda
sin Ibre iz Velike Kladuše, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Mušić Huseina iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 002524 09 P
28. novembra 2012. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 29 - Strana 1472
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. decembra 2012.
S A D R Ž A J
937. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o administrativnim taksama i tarifi
kantonalnih administrativnih taksa
938. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica
1421
1427
939. Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu
o zajmu između Bosne i Hercegovine i
Raiffeisen bank international ag za Projekat
„Modernizacija Univerziteta u Bihaću“
1433
940. Odluka
1434
941. Odluka
1434
942 - 949. Zaključci
1435
950. Opće smjernice za ostvarivanje kadrovske
politike Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
1437
951. Opće smjernice za ostvarivanje
kadrovske politike Poljoprivrednog
zavoda Unsko-sanskog kantona 1441
952 - 968. Rješenja
1445
969. Odluku o utvrđivanju najvišeg iznosa
naknade plate koja se isplaćuje na teret
sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Unsko-sanskog kantona
1456
970. Izmjene i dopune Uputstva o uplati i
evidentiranju premije osiguranja u
zdravstvenu legitimaciju
1457
971. Rješenje
1458
972 - 988. Oglasi o postavljanju
privremenog zastupnika
1458
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 29 - Skupstina Unsko