UNIVERSITY OF BIHAĆ - Universitas studiorum B ihigiensis - PEDAGOGICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .pfb.unbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
Pedagoški fakultet
UNIVERZITET U BIHAĆU
Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 9. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis na I godinu studija
na Univerzitetu u Bihaću, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 6. vanrednoj
sjednici u akademskoj 2013/14. godini održanoj dana 15. seprembra 2014. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis
u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2014/15. godinu
(drugi upisni rok)
I
Usvaja se od strane Centralne komisije za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu
Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog
ciklusa studija u akademsku 2014/15. godinu (drugi upisni rok).
Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu)
godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2014/15. godinu (drugi upisni rok).
II
Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću
Pedagoškog fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja liste.
Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno u roku od 3 (tri) dana odlučiti o
prigovoru i o tome obavijestiti kandidata.
Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča,
2. a/a.
U N IV E R S IT Y O F BIHAĆ - Universitas studiorum B ihigiensis ■ PEDAGOG ICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .p fb.u nbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
ODSJEK: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
SMJER: BOSANSKI JEZIK SA KNJIŽEVNOŠĆU I HISTORIJA
Redni broj
Prezime (ime oca/majke) ime
Kapić (Ibrahim) Amela
Melić (Izet) Izeta
Halkić (Ibrahim) Emir
Kandidatima od rednog broja 1 do rednog broja 3 se omogućuje upis na
redovni studij.
1.
2.
3.
UKUPNO
BODOVA
57,6
49,3
42,1
Pedagoški fakultet
UNIVERZITET U BIHAĆU
UNIVERSITY OF BIHAĆ - U niversitas studiorum Bihigiensis - PEOAGOGICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
P edagoški faku ltet
w w w .pfb.unbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
UNIVERZITET U BIHAĆU
SMJER: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
_______________ Spisak kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
Redni broj
UKUPNO
BODOVA
Prezime (ime oca/majke) ime
Duraković (Senad) Arnela
1.
74,9
2.
72,5
Bećkanović (Omer) Sabrina
3.
Zerić (Nisvet) Jasmin
71,5
4.
Smajić (Samir) Orhan
69,8
5.
Medić (Suad) Dalila
64,7
6.
60,5
Cehić-Muminović (Ervin) Erna
7.
57,7
Pilipović (Hasan) Izet
Kandidatkinji pod rednnim brojem 1 se omogućuje upis na na redovan studij.
Kandidatima od rednog broja 2 do rednog broja 7 se omogućuje upis na
vanredni studij. Kandidatima od rednog broja 2 do rednog broja 7 će biti omogućen
upis na redovan studij ukoliko neko od bolje rangiranih kandidata odustane od upisa.
Spisak VAN REDNIH kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
Redni broj
1.
UKUPNO
BODOVA
Prezime (ime oca/majke) ime
Dizdarić ( Nijaz) Emir
65,9
Kandidatu pod rednim brojem 1 se omogućuje upis na vanredni studij.
Spisak kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit - PREPIS
Redni broj
UKUPNO
BODOVA
Prezime (ime oca/majke) ime
1.
Veladžić (Edham) Mensur
Kandidatu pod rednim brojem 1 se omogućuje prepis na redovan studij.
Redni broj
1.
Prezime (ime oca/majke) ime
Mušić (Omer) Amela
56,0
UKUPNO
BODOVA
NIJE PRISTUPILA
Bihać, 15.9.2014. godine
s^ C M S
U N IV E R S ITY cOF BIHAĆ - U niversitas studiorum Bihigiensis - PEDAGOG ICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .pfb.unbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
tO&SJEK:
MATEMATIKA I FIZIKA
SMJER: MATEMATIKA - FIZIKA
v
Spisak kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
Redni broj
Prezime (ime oca/majke) ime
1.
Fazlić (Džemil) Dženita
2.
Mujić (Said) Adna
3.
Ljubijankić (Rasim) Lejla
4.
Gerzić (Husein) Ermin
5.
Omerčević (Muhamed) Mirzet
6.
Omerčević (Irfan) Irfet
Kandidatima od rednog broja 1 do rednog broja 6 se omogućuje upis na
redovni studij.
Bihać, 15.9.2014. godine
UKUPNO
BODOVA
83,0
73,1
66,5
61,9
55,0
48,2
Pedagoški fakultet
UNIVERZITET U BIHAĆU
UNIVERSITY OF BIHAĆ - Universitas studiorum Bihigiensis - PEDAGOG ICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .p fb.u nbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
:: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
SMJER: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Spisak kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
Redni broj
Prezime (ime oca/majke) ime
UKUPNO
BODOVA
Liđan (Jasmin) Admir
64,5
1.
63,2
Mujić (Zaim) Amar
2.
61,5
Glulialić (Adem) Armin
3.
58,8
Skopljak (Mirsad) Armin
4.
57,1
Mustedanagić
(Edin)
Amar
5.
56,2
Mihić (Spomenko) Marija
6.
52,2
Muj ić (Esad) Amar
7.
49,6
8.
Ramić (Hirzet) Irena
Kandidatima od rednog broja 1 do rednog broja 6 se omogućuje upis na
redovni studij. Kandidatima od rednog broja 7 do rednog broja 8 se omogućuje upis na
vanredni studij. Kandidatima od rednog broja 7 do rednog broja 8 će biti omogućen
upis na redovan studij ukoliko neko od bolje rangiranih kandidata odustane od upisa.
Pedagoški faku ltet
U N IV E R ZITET U BIHAĆU
U N IV ER S ITY cOF BIHAĆ - U niversitas studiorum B ihigiensis - PEDAGOG ICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .p fb.u nbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
SMJER: PREDŠKOLSKI ODGOJ
_______________ Spisak kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
UKUPNO
Prezime (ime oca/majke) ime
Redni broj
BODOVA
Abdić (Ennin) Jasmina
1.
Alibegić (Senada) Anesa
2.
Elezović (Muhamed) Maida
3.
Hadžić (Abdulah) Aida
4.
Hodžić
(Almir) Sabina
5.
Hrnjica (Denijal) Selma
6.
Hrnjica (Sead) Dženana
7.
Huskić (Esad) Sajra
8.
Isaković (Besim) Maida
9.
Jusić (Refik) Refika
10.
Kličić (Jasmin) Dalila
11.
12.
Pašić (Enver) Ernra
Pehlić (Husnija) Nermina
13.
Ružnić (Murat) Dženeta
14.
15.
Žerić (Ešef) Šeherzada
Kandidatima od rednog broja 1 do rednog broja 15 se omogućuje upis na
redovni studij.
50,8
50,4
51,5
48,4
47,0
59,4
48,0
44,3
48,8
37,9
41,8
58,1
62,8
53,4
53,9
Spisak kandidata koji su NISU PRISTUPILI prijemnom ispitu
Redni broj
1.
2.
Prezime (ime oca/majke) ime
Muhić (Mirsad) Zinaid
Pašić (Himo) Hafija
UKUPNO
BODOVA
NIJE PRISTUPIO
NIJE PRISTUPILA
P edagoški faku ltet
UNIVERZITET U BIHAĆU
UNIVERSITY°OF BIHAĆ - U niversitas studiorum Bihigiensis - PEDAGOGICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .p fb.u nbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
RAZREDNA NASTAVA
: RAZREDNA NASTAVA
Spisak REDOVNIH kandidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
Redni broj
Prezime (ime oca/majke) ime
UKUPNO
BODOVA
1.
Talić (Ibrahim) Arnela
Kandidatkinji pod rednim brojem 1 se omogućuje upis na redovni studij.
Redni broj
Prezime (ime oca/majke) ime
58,7
UKUPNO
BODOVA
44,8
Midžić (Zarfin) Selma
Kandidatkinji pod rednim brojem 1 se omogućuje upis na vanredni studij.
1.
Spisak kandidata koji POLOŽILI prijemni ispit - PREPIS_________
Redni broj
1.
Prezime (ime oca/majke) ime
Sedić (Huse) Dajla
UKUPNO
BODOVA
75,2
Pedagoški fakultet
UNIVERZITET U BIHAĆU
UNIVERSITY OF BIHAĆ - Universitas studiorum Bihigiensis - PEDAGOG ICAL FACULTY
Address: Žegar, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH; Phone: 037-229-850, Fax: 037-229-878
w w w .p fb.u nbi.ba,www.pfb.ba, Transaction account: 338-00022100058-77 UniCredit Bank; ID: 4263100670041
SMJER: TJELESNI ODGOJ I SPORT
Spisak kanelidata koji su POLOŽILI prijemni ispit
Redni broj
Prezime (ime oca/majke) ime
Alagić (Sead) Danijal
1.
Memagić (Nijaz) Irma
2.
Hasić (Muhamed) Remzudin
3.
4.
Grahović (Muhamed) Amir
Harbaš (Benhart) Adnan
5.
Halkić (Suad) Sanimir
6.
7.
Hušidić (Ale) Ale
8.
Medanović (Senad) Ilijas
Kandidatima od rednog broja 1 do rednog broja 8 se omogućuje upis na
redovni studij.
UKUPNO
BODOVA
57,7
54,5
51,0
50,1
46,8
45,4
42,5
39,1
Pedagoški fakultet
UNIVERZITET U BIHAĆU
Download

Rezultati prijemnog ispita (drugi upisni rok)