PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
BANJA LUKA
V. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju
i životnom standardu
EDASOL 2015
Economic development and Standard of living
Tema:
PROIZVODNJA I USLUGE, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE, LOGISTIKA I LANCI
SNABDIJEVANJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA
POZIV ZA UČEŠĆE
(Prvo saopštenje)
23-24. oktobar 2015 – Banja Luka
www.edasol-au.com
EDASOL 2015
1
CILJ NAUČNOG SKUPA
Cilj skupa je okupljanje akademske zajednice i drugih relevantnih učesnika u funkciji sveobuhvatnog razmatranja i prezentovanja rezultata
istraživanja i rada u području ekonomije koja je bazirana na znanju i donošenju optimalnih odluka u uslovima korištenja ograničenih
prirodnih i društvenih resursa.
Naročita pažnja će biti posvećena proizvodnji i uslugama, tehnologiji i inovacjama, logistici i lancima snadbijevanja u funkciji
privrednog razvoja
Slijedom navedenog, naučni skup „EDASOL 2015“ će pokušati da determiniše i obuhvati i moguće modele i preporuke u funkciji
povećanje stope privrednog razvoja u zemljama Jugoistočne Evrope, te optimizaciju politika u području novih tehnologija,
proizvodnje i logistike u funkciji jačanja opšte konkurenstnosti privrede u državama cjelokupne regije.
TEMATSKE OBLASTI
I. PROIZVODNJA I USLUGE
1. Proizvodnja, proizvodni i operativni menadžment u
funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća u
zemljama Jugoistočne Evrope,
2. Strategijski menadžment u funkciji razvoja
preduzetništva
3. Projektni menadžment i primjena koncepta projektno
orjentisanog preduzeća u organizacijama
4. Ekonomija usluga za ekonomski razvoj u JIE,
5. LEAN i GREEN koncept menadžmenta u proizvodnji i
uslugama,
6. Financijski menadžment i upravljanje rizikom u
savrmenim organizacijama
7. Forenzičko računovodstvo i zaštita od poslovnih
prevara, mita i korupcije, kao mjera dugoročne
sigurnosti i unapređenja poslovnog ambijenta,
8. Savrmene marketinške metode - koncepti
neuromarketinga i izvoznog trgovinskog marketinga
u funkciji unapređenja prodaje
II. TEHNOLOGIJA, KVALITET I INOVACIJE
1. Kvalitet i njegov uticaj na razvoj sistema proizvoda,
usluga i organizacija,
2. Škole kvaliteta: JIT, TQM, Six sigma, ISO, i druge kao
polazna osnova za jačanje konkurentnosti
3. Savremene tehnologije i tehnološki progres u funkciji
razvoja zemalja Jugoistočne Evrope,
4. Primjena tehnologija CIM/CAD/CAM/CAP/CAQ u
funkciji povećanja poslovne efikasnosti ,
5. Uvođenje „3 P“ koncepta u savremenim
organizacijama – purpose, process, poeple,
6. Koncept informatičkog društva i IT-tehnologije kao
razvojni potencijal zemalja Jugoistočne Evrope
7. Uloga i značaj fizičko-hemijskih i drugih analiza na
rad poslovnih subjekata i njihove poslovne rezultate,
8. Zaštita na radu, ergonomija i humani kapital kao
osnovna determinanta uspješnosti i dugoročnog rasta
i razvoja
9. Zaštita prirodnih resursa i ekologija u funkciji
održivog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope
10. Energetika i poljoprivreda: Obnovljivi izvori energije i
koncept proizvodnje zdrave hrane u funkciji
unapređenja biznisa i održivog razvoja
11. Visoko razvijene metode u obrazovanju, edukaciji i
sistemu cjeloživotnog učenja kao faktor dugoročne
stabilnosti i društveno-ekonomskog razvoja zemalja
Jugositočne Evrope
III. LOGISTIKA I LANCI SNABDIJEVANJA
1. Poslovna logistika, logistički centri i upravljanje
lancima snabdijevanja u funkciji jačanja ekonomskog
razvoja u zemljama Jugoistočne Evrope,
2. Preduzeća davaoci poslovnih usluga u logistici –
primjeri dobre prakse
3. Posebna područja logistike (CITY logistika, logistika
otpadnih materijala, i slično)
4. Spoljnotrgovinska politika i carinski sistem zemalja
JIE u procesu integracija u EU
IV. MEĐUNARODNA SARADNJA I PROGRAMI
1.
„Horizon 2020“ – Okvirni program Evropske unije za
razvoj istraživanja i inovacija
2. „Evropa 2020“ – Strategija Evropske unije za
pametni rast i održivi razvoj
3. „JIE 2020“ – program zapošljavanja za otvaranje
milion novih radnih mjesta za zemlje Jugoistočne
Evrope
4. Međunarodna i evropska logistika i njen uticaj na
međunarodnu ekonomiju
EDASOL 2015
2
5. Kineski model tehnološkog i ekonomskog razvoja ,
Srednjoevropska inicijativa (+ 16) i njen uticaj na
zemlje Zapadnog Balkana
6. Ekonomski odnosi Istoka i Zapada (Kine, Rusije,
Turske / USA i EU) u funkciji ekonomskog razvoja i
unapređenja ukupne geopolitičke stabilnosti zemalja
Jugoistočne Evrope.
ORGANIZATORI I PARTNERI NAUČNOG SKUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“ BANJA LUKA, Fakultet poslovne ekonomije, glavni organizator (BiH)
TAMBOVSKI DRŽAVNI UNIVERZITET, partner (Rusija)
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY PEKING, partner (Kina)
VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA BEOGRAD, partner (Srbija)
EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI, Univerzitet u Novom Sadu, partner (Srbija)
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilište u Rijeci, partner (Hrvatska)
FON UNIVERZITET SKOPLJE, EKONOMSKI FAKULTET, partner (Makedonija)
SLUŽBENI JEZICI SKUPA
Službeni jezici naučnog skupa su jezici naroda BiH i engleski jezik.
POČASNI GOSTI





Akademik prof.dr Dragoljub Mirjanić, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Dr.sc.Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske
Doc.dr Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Dr.sc. Diego Moscheni, počasni konzul BiH u Republici Italiji (regija Veneto)
Mr.sc.Borislav Marić, ambasador BiH u NR Kini
UVODNIČARI / KEYNOTE SPEAKERS




Prof.dr Nenad Vunjak, dekan, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
Prof.dr Vinko Kandžija, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Prof.dr Nada Barac, Ekonomski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu, Srbija
Prof.dr Vuk Ognjanović, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Berane, Crna Gora
PROGRAMSKI ODBOR
Predsjednik: Prof. dr Zorka GRANDOV, Panevropski
univerzitet Apeiron, BiH
Domaći članovi:
(i) Bosna i Hercegovina
 Prof.dr Esad Jakupović, rektor, Panevropski
univerzitet Apeiron, Banja Luka
 Prof.dr Đuro Mikić, prorektor, Panevropski
univerzitet Apeiron, Banja Luka
 Prof.dr Zoran Avramović, akademik,
Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
 Prof.dr Dušan Starčević, Panevropski
univerzitet Apeiron, Banja Luka
Međunarodni članovi:
(ii) Albanija
 Prof.dr Elfrida Zefi, University“Fan S. Noli”
(iii) Austrija
 Prof. dr Wolfgang Berger, University of Vienna
 Prof.dr Marian Wakounig, University of Vienna
 Prof.dr Walter Summersberger, JK University
of Linz
(iv) Belgija
 Prof.dr Evrard Claessens, Univerzitet Antwerpen
(v) Bugarska
 Prof.dr Milen Baltov, prorektor, Burgas Free
University – Burgas

Prof.dr Vasileva Antoaneta, dekan Fakulteta
ekonomskih nauka u Sofiji
(vi) Crna Gora

Prof. dr Rade Ratković, Univerzitet Mediteran
Korce
EDASOL 2015
3

Prof.dr Vuk Ognjanović, Fakultet za saobraćaj,

komunikacije i logistiku, Berane
Prof.dr Vujadin Vešović, dekan, Fakultet za
saobraćaj, komunikacije i logistiku, Berane
(vii) Hrvatska
 Prof.dr Heri Bezić, dekan, Ekonomski fakultet,
Sveučilište u Rijeci
 Prof.dr Vinko Kandžija, Ekonomski fakultet,
Sveučilište u Rijeci
 Prof.dr Alen Host, Ekonomski fakultet,
Sveučilište u Rijeci
 Prof.dr Vlatka Bilas, Sveučilište u
Zagrebu,Ekonomski fakultet
 Doc. Dr Vinko Morić, Visoka škola Baltazar Adam
Krčelić, Zaprešić-Zagreb
 Doc.dr Anica Hunjet, Sveučilište Sjever, Varaždin
(viii) Italija
 Prof. Ing. Agostino Villa, Politecnico di Torino
 Prof. dr Roberto Cavallaro, Università Pro-Deo
Roma
(ix) Kina
 Prof.dr Chen Feng, potpredsjednik, Bejing
(x)
Jiaotong University Peking,
 Prof. dr Li Zhang, prodekan Fakulteta za
ekonomiju i menadžment, Bejing Jiaotong
University Peking,
Makedonija
 Prof.dr Mirko Tripunovski, dekan, FON
(xiv) Rusija
 Prof.dr Jurjev V.M., rektor, Tambovski državni
univerzitet

instituta, Tambovski državni univerzitet
 Prof.dr Maxim A.Pakhomov, šef, Katedra za
informatiku i matematiku, Tambovski državni
univerzitet
 Prof.dr Mališ Vladimir Nikolajevič, dekan,
Lipecki državni pedagoški univerzitet
(xv) Slovenija
 Prof.dr Andrej Kumar, Ekonomski fakultet,
Univerzitet u Ljubljani



Prof. dr Jovanka Biljan, Univerzitet SV Kliment
Doc. Dr Aleksandar Trajkov, Univerzitet SV
Kliment Ohridski, Bitola

Prof.dr Evica Delova Jolevska, American

Prof.dr Dušan Nikolovski, Privatna
College, Skoplje
visokoobrazovna ustanova »G.R.DERZAVIN SVETI
NIKOLE«
(xi) Njemačka
 Prof.dr Hans Michael Wolfgang, University of
Muenster
 Prof.dr Lothar Gellert, predsjedavajući EFA
(xii) Poljska
 Prof.dr Zbigniew Paszek, Krakowska Akademia
(xiii) Rumunija
 Prof.dr Emilia Iordache, University „Constantin
Brancoveanu” Pitesti
Celje, Univerzitet u Mariboru
Prof. dr Ludvik Toplak, Univerzitet Maribor
Prof.dr. Marjan Blažić, akademik, direktor
(xvi) Srbija
 Prof.dr Nenad Vunjak, dekan, Ekonomski




Ohridski, Bitola

Prof.dr Bojan Rosi, dekan, Fakultet za logistiku
Visoke škole za upravljanje i poslovanje, Novo
Mesto
Univerzitet Skoplje

Prof.dr Karpunina E.K., direktor Ekonomskog

fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
Prof.dr Božidar Roca, Ekonomski fakultet u
Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
Prof.dr Aleksandar Živković, Ekonomski
fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
Prof.dr Nada Barac, Ekonomski fakultet u Nišu,
Univerzitet u Nišu
Prof. Dr Marjana Vidas Bubanja, Univerzitet
Alfa, Beograd
Prof. Dr Slađana Barjaktarović – Rakočević,
prodekan, Fakultet organizacionih nauka (FON),
Beograd
 Prof.dr Dejan Erić, direktor Instituta Ekonomskih
nauka, Beograd
(xvii) Turska
 Prof.dr Kiymet Tunca Caliyurt, Trakya
University Edirne




Prof.dr Kamil Buyukmirza, Gazi University
Prof.dr Recep Pukdemir, Istanbul University
Prof.dr Emre Burkcin, Marmara University
Prof.dr Mehmet Ozbirecikli, Mustafa Kemal
University

Prof.dr Seval Kardes Selimoglu, Anadolu
University
EDASOL 2015
4
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsjednik: Prof.dr Sanel JAKUPOVIĆ, dekan Fakulteta poslovne ekonomije,
Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Potpredsjednik: Prof.dr Vladimir STOJANOVIĆ, prodekan Fakulteta poslovne ekonomije,
Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Članovi (Panevropski univerzitet Apeiron, BiH):
 Mr Siniša Aleksić,
 Darko Uremović,
 Prof.dr Lazo Roljić,
 Doc.dr Milanka Aleksić,
 Prof.dr Bogdana Gligorić-Vujnović,
 Doc.dr Velibor Peulić,
 Doc.dr.Aleksandra Vidović,
 Doc.dr Jana Aleksić - Anđelić
 Doc.dr Nedim Čaušević
 Doc.dr Ostoja Travar
 Doc.dr Dinko Ćorluka
 Doc.dr Elvir Jugo
 Dr.sc.Anes Cerić
 Mr.sc.Senad Tatarević
 Mr.sc.Vanja Sredojević,
 Mr.sc. Nina Uremović,
 Mr.sc.Živana Kljajić,
Članovi (Visoka škola tržišnih komunikacija Beograd, Srbija):
 Prof.dr Marko Laketa,
 Prof.dr Dragan Kolev,
 Doc.dr Maja Đokić
 Dr Luka Laketa

















Mr.sc.Siniša Kljajić,
Mr.sc.Siniša Tomić
Elvedina Tatarević
Ljubiša Tomić
Jelena Davidović
Zorica Dugonjić
Sanja Šaula,
Miloš Pašić,
Momčilo Đukić,
Msc.Rastko Milić,
Msc.Armin Alijagić
Marijana Petković
Radovan Vučenović
Boško Tolimir
Maja Dujaković
Sara Suljanović
Sanel Liđan
Tehnički sekretar konferencije: Mr.sc.Marica Banović
Web design konferencije: Mr.sc.Sinisa Kljajić
Tehnički urednik publikacija: Sretko Bojic
OPŠTA UPUTSTVA
1. Dostavljanje prijava sa abstraktom
 Prijave sa abstraktom moraju biti dostavljene
Programskom
odboru
najkasnije
do
10.07.2015.godine, kako bi se, nakon recenzije
radova, mogli uključiti u zbornik konferencije knjigu abstrakata.
 Svi dostavljeni abstrakti će biti uzeti u razmatranje,
ali se ne garantuje njihovo prihvaćanje.
 Obavještenja / potvrde o prihvaćanju abstrakata,
zajedno sa pozivom za pripremu konačnog rada i
prezentaciju na konferenciji biće dostavljeni do
31.07.2015.godine.
 Abstrakti se dostavljaju na email konferencije:
[email protected]

o
o
o
o
Dostavljanje abstrakata treba da zadovolji sljedeće
kriterije:
Abstrakti se dostavljaju na engleskom jeziku i/ili
jezicima naroda u BiH,
Nakon dostavljanja abstrakata ne mogu se mijenjati
naslovi, autori, ili redosljed autora,
Prva stranica treba da uključi imena, zvanja, pune
adrese (pošta, email, telefon) svih autora; naznačiti koji
autor će prezentovati rad na konferenciji; i navesti u
zaglavlju stranice tematsku oblast rada,
Druga stranica treba uključiti ime(na) autora, naslov, i
abstrakt ne manji od 300 i ne veći od 500 riječi,
EDASOL 2015
5
scholar.google.com,doisrpska.nub.rs. Časopis
se nalazi u prvoj kategorijii rang liste
kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj.
Abstrakti se trebaju pisati u Microsoft Word-u, veličina
papira A4, uspravno, font 12, prored teksta 1, margine
normalne (2,5 cm obostrano).
o
2. Prihvatanje abstrakata i instrukcije za autore
 Autori čiji su abstrakti prihvaćeni biće zamoljeni da
pripreme gotove radove za prezentaciju na naučnom
skupu.
 Trajanje svake prezentacije biće ograničeno između 815 minuta, zavisno od broja prihvaćenih radova za
izlaganje.
 Autori radova koji će biti prezentovani na konferenciji
se zamoljavaju da strogo slijede „Uputstva za
tehničku pripremu radova“ koja su navedena u
daljem tekstu ovog poziva, a koja su takođe dostupna i
na sljedećoj internet stranici: http://www.emcreview.com/instruction
3. Učešće na konferenciji




Svi učesnici (odabrani prezentatori radova, govornici
i predsjedništvo konferencije) trebaju se registrovati
i prisustvovati konferenciji.
Autori radova trebaju lično prezentovati svoje
radove na konferenciji.
Odabrani radovi neće biti uključeni u proces
recenzije za objavu nakon konferencije, ukoliko bar
jedan od autora nije izvršio registraciju za
konferenciju.
Prezentacije radova na konferenciji ne isključuju
mogućnost njihove naknadne objave u
publikacijama.
4. Publikacije


Zbornik konferencije će uključiti sljedeće
publikacije:
o Program konferencije,
o Knjigu abstrakata svih prihvaćenih i
prezentovanih radova (sa ISBN brojem).
Nakon konferencije, u skladu sa datim uputstvima i
uslovima, odabrani radovi će biti objavljeni u
vanrednom i/ili redovnim brojevima
”Časopisa za ekonomiju i tržišne
komunikacije - EMC Review”, Izdavač:
Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne
ekonomije, Banja Luka, UDK:33, ISSN:22328823(print), 2232-9633(online); glavni urednik:
Prof.dr Zorka Grandov; www.emc-review.com;
(Economy & Market Communication Review / Časopis
za ekonomiju i tržišne komunikacije” je
indeksiran/licenciran u 3 EBSCO baze podataka:
Business Source Complete, Business Source
Corporate,Business Source Corporate Plus), Index
Copernicus
Int.,
crossref.org,
5. Način rada

Rad skupa odvijaće se po redosljedu koji će biti objavljen
u Programu rada na osnovu broja odabranih abstrakata /
radova i raspoloživog vremena trajanja skupa.
 Predviđene su:
A) Plenarne sjednice
B) Tematske sjednice
C) Usmena predavanja
6. Rokovi / važni datumi
 Rok za podnošenje prijave sa apstraktom:
10. 07.2015. godine
 Obavještenje o prihvatanju odabranih apstrakata radova
koji će se prezentovati na konferenciji:
31.07.2015. godine

Rok za dostavljanje radova, uključujući i radove
koji nisu dostavljeni u abstraktima do
10.07.2015.godine, registraciju i plaćanje
kotizacije: 30.09.2015. godine

Datum održavanja konferencije:

Obavještenje o prihvatanju rada za objavu u Časopisu
„EMC Review“:
23. - 24.10.2015. godine
30.12.2015. godine (nakon izvještaja
Programskog odbora EDASOL 2015 o učešću autora
na konferenciji i odabiru recenziranih radova za
objavu u časopisu “EMC Review”)
7. Registracija / kotizacija / sponzorstvo
 Registracija za učešće / kotizacija do roka
naznačenog u tački 6. ovog poziva (30.09.2015.) iznosi
90 € (180 KM) po jednom radu, najviše 3 autora na
jednom radu, i najviše jedan autor na dva rada (za
studente kotizacija iznosi 45 EUR ili 90 KM).
 Nakon navedenog roka, kao i na dan održavanja
skupa, kotizacija iznosi 100 EUR ili 200 KM po
jednom radu (za studente 75 EUR ili 150 KM).
 Kotizaciju ne plaćaju studenti prvog, drugog i trećeg
ciklusa studija Panevropskog univerziteta Apeiron
u Banja Luci.
 Kotizacija obuhvata: organizaciju konferencije,
akreditacioni materijal, troškove recenzije, ručak i
osvježenje za vrijeme trajanja skupa, jedan štampani
primjerak zbornika skupa (program skupa i knjiga
abstrakata), certifikat.
 Kotizacije u KM se mogu uplatiti na žiro račun
Panevropskog univerziteta “Apeiron” broj 555 007
0122 4960 28 (sa naznakom “za naučni skup
EDASOL 2015
6
EDASOL 2015”), ”), ili na devizni račun (u EUR) kod
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Swift code:
RZBABA2S; Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH;
IBAN code: BA391611450000306895, Beneficiary
name: APEIRON Panevropski univerzitet, Beneficiary
Address: Vojvode Pere Krece 13, kao i lično na dan
održavanja skupa.

Zainteresovani subjekti (preduzeća, institucije i
ostali) mogu biti sponzori skupa na sljedeći način:
o Prezentacija putem “info-štanda”, 300 KM (150
EUR),
o Multimedijalna prezentacija, 500 KM (250 EUR).
UPUTSTVO ZA TEHNIČKU
PRIPREMU RADOVA
Radovi treba da budu dostavljeni elektronski, u prilogu – kao
otvoreni dokument (Word format), na mail konferencije na
sljedeću adresu: [email protected] Ukoliko radovi ne
budu ispunjavali preporuke date u Uputstvu, neće biti predati na
recenziju i neće biti štampani.
STIL RUKOPISA: APA VERZIJA 5.
Rad mora biti sačinjen u Microsoft Word-u, fontom Times New
Roman (12), razmak
(1). Format stranice: veličina A4. Margine: vrh 2,5 cm, donja
2,5 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5 cm. Rad treba da ima dužinu do
30.000 znakova (16 strana). Izuzetak od ovog su pregledi, koji
mogu imati i do 50.000 znakova. Rad mora biti redigovan.
Naslov rada - VELIKIM SLOVIMA, centrirano, (Times New
Roman, 16, bold). Ispod naslova treba da stoji prezime, titula i
ime autora (Times New Roman, 14). Primer: Prezime dr (mr) ime
ili prezime ime, dipl ecc. U fusnoti na prvoj stranici se navodi
naučno zvanje autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor
zaposlen i e-mail adresa autora, (Times New Roman, 11).
Rezime u dužini do 300-500 riječi, treba da se nalazi na početku
rada, tj. ispod naslova, dva proreda niže (TNR, 11, italic)
Ključne riječi (do pet ključnih riječi) (TNR, 11, italic). Potrebno
je dati najmanje jednu klasifikacionu šifru iz JEL
klasifikacije, koju koristi Journal of Economic
Literature
(JEL:
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php
), takođe jedan prored niže.
Radove pisati jezgrovito, razumljivim stilom i logičkim redom
koji, po pravilu, uključuje: uvodni dio, cilj i metode istraživanja,
razradu teme i zaključak.
Naslovi i podnaslovi rada
a) UVOD (TNR, 12, bold), bez tekst TNR 12, dva proreda poslije
ključnih riječi, bez obilježavanja brojem.
b) Glavni naslovi u radu trebaju biti TNR 12, velikim slovima,
bold, poravnato prema lijevoj margini. Između naslova u radu
jedan prazan red. Glavne naslove označiti rednim brojem 1.; 2.,
itd.
c) Podnaslovi, drugi nivo, TNR 12, bold, poravnato prema lijevoj
margini.
d) Podnaslovi, treći nivo, TNR 12, poravnato prema lijevoj
margini.
e) ZAKLJUČAK (TNR, 12, bold), tekst TNR 12. bez obilježavana
brojem.
Summary se daje u proširenom obliku, čija dužina može
da bude do 1/10 dužine naučnog rada. Navodi se na kraju
rada, poslije literature. U gornjem lijevom uglu navodi se ime i
prezime autora (TNR, 12). Tri proreda niže NASLOV RADA na
engleskom jeziku – ukoliko je rad pisan na jezicima BiH, odnosno
na jezicima BiH ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku. (TNR,
14, bold). Potom, dva proreda niže slijedi Summary (TNR 12,
bold), pa tekst (TNR 11, italic). Poslije teksta, jedan prored niže
Key words (TNR 12, bold): key word 1, key word 2, ...key word
5 (TNR 11, italic). I prored niže JEL classification (TNR 12, bold):
E04, B12 (TNR 11, italic).
Pozivanje na pojedince u tekstu treba da sadrži ime,
srednje slovo i prezime pri prvom navođenju. U naknadnim
navođenjima se navodi samo prezime. Ne treba koristiti titule
kao što su gospodin, doktor, profesor, itd. Na primjer: Alan S.
Blinder (2006) [Prvo navođenje], Blinder (2006) [daljnja
navođenja].
Organizacije ili vladine agencije u tekstu: Pri prvom
pominjanju navesti puno ime sa skraćenicom u zagradi. Za ostala
navođenja koristi se samo skraćenica.
Na primjer: Social Science Research Council (SSRC) [prvo
navođenje], SSRC [ostala navođenja].
Pozivanje na članke i knjige u tekstu. Navedite ime i
prezime (ime, srednje slovo i prezime, autora i godinu izdanja u
prvom navođenju, sa brojevima stranica), gdje je to potrebno. Na
primjer: Glen Firebaugh (1999) [prvo navođenje]; Firebaugh
(1999) [daljnja navođenja]; Andrea Boltho i Gianni Toniolo (1999)
[prvo navođenje], Boltho i Toniolo (1999) [daljnja navođenja];
Albert Berry, Francois Bourguignon, i Christian Morrisson (1983)
[prvo navođenje], Berry, Bourguignon, i Morrisson (1983) [daljnja
navođenja]. Kada se citira više djela jednog istog autora, treba
dati prezime autora i godinu izdanja u zagradi, prilikom svakog
daljnjeg navođenja. Kada se navodi lista referenci unutar teksta,
treba ih poredati hronološkim redom, pa zatim abecedno po
EDASOL 2015
7
godinama. Ako se radi o četiri ili više autora, navesti prvog
autora, a zatim et al. i godinu; na primjer: Stefan Folster et al.
(1998). Ako postoji više od jednog izdanja iz iste godine nekog ili
više autora, navesti godinu i slova a, b, itd. (primjer: 1997a, b).
Navođenje autora u tekstu mora biti identično navođenju u dijelu
rada, koji se odnosi na Bibliografiju.
Prijedlog za pozivanje u tekstu: [Lukacs, 2005:4]
Detaljno uputstvo za pisanje radova možete pronaći
na internet stranici Časopisa za ekonomiju i tržišne
komunikacije-EMC Review (www.emc-review.com).
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA
Peti međunarodni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2015“ održaće se u amfiteatru Panevropskog
univerziteta APEIRON u Banja Luci 23. i 24. oktobra 2015.godine. Adresa: Bosna i Hercegovina/RS, ulica Pere Krece 13,
Banja Luka.
Za učesnike izvan Banja Luke preporučujemo smještaj u Hotelu „Dom penzionera“, adresa: Pere Krece 2, 78000 Banja Luka,
BiH (http://dompenzionera-bl.org/). Smještaj je udaljen 200 metara od sjedišta Univerziteta i mjesta održavanja
konferencije. U ovom smještaju učesnici konferencije će moći ostvariti popust ukoliko se budu registrovali do
15.10.2015.godine. Detaljne informacije o hotelskom smještaju u Banja Luci www.banja-luka-hotels.eurobookings.com
Prijavu za naučni skup, abstrakte i radove dostaviti isključivo
elektronski putem na sljedeću adresu:
e-mail: [email protected]
INFORMACIJE
Zvanična internet stranica naučnog skupa glasi: http://www.edasol-au.com
Adresa elektronske pošte za kontakt (e-mail): [email protected]
Osoba i kontakt telefon: Marica BANOVIĆ, +387 (0)51 247 974
Sa željom da ćete Vašim učešćem na V. međunarodnom skupu o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2015“ dati svoj
naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.

Predsjednik programskog odbora naučnog skupa „EDASOL 2015“:
Prof.dr Zorka GRANDOV

Predsjednik organizacionog odbora naučnog skupa „EDASOL 2015“:
Prof.dr Sanel JAKUPOVIĆ
EDASOL 2015
8
Download

prvi poziv