UNIVERZITET U BIHAĆU
BIOTEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ
Na osnovu člana 204. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluka Senata Univerziteta u Bihaću, broj:
06-7999/2014 od 01.12.2014. godine, dekan Biotehničkog fakulteta raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanje
Izbor u zvanje saradnika na:
-
Šira oblast (Područje): Poljoprivredne nauke, Polje: Poljoprivredne biljne nauke,
šumarstvo i ribarstvo i Uža oblast (Grana): Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i
urbanog zelenila
saradnik
1 izvršilac
Kandidati treba da prilože slijedeće dokumente:
1. Prijavu na Konkurs,
2. Biografija sa bibliografijom,
3. Rodni list – original,
4. Uvjerenje o državljanstvu – original (ne stariji od 6 mjeseci),
5. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili
ovjerena kopija,
6. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (za višeg asistenta i asistenta) – original ili
ovjerena kopija,
7. Dokaz o stručnoj spremi: - diploma o završenom fakultetu i magisteriju – ovjerena kopija.
Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i
ostalim uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se
nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba), iz oblasti za koju se prijavljuju.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se
razmatrati.
Prijave na konkurs slati na adresu:
Univerzitet u Bihaću – Biotehnički fakultet (sa naznakom ''za Konkurs'')
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
www.btf.unbi.ba
Broj: 03-2849/2014
Datum: 10.12.2014. godine
Dekan Biotehničkog fakulteta
dr.sc. Halid Makić, van.prof.
Download

UNIVERZITET U BIHAĆU BIOTEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ