PRVA OBAVIJEST
UNIVERZITET U BIHAĆU
BIOTEHNIČKI FAKULTET
DRUGI NAUČNO-STRUČNI SKUP
''5. JUNI - SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA"
sa međunarodnim učešćem
4. i 5. juni 2014. godine
Bihać, BiH
Poštovane kolegice i kolege,
izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Drugi naučno-stručni skup ''5. juniSvjetski dan zaštite okoliša'', koji organizira Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću u
suradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog
kantona i ŠPD Unsko- sanske šume.
Program skupa odvijat će se u obliku plenarnih predavanja i kratkih prezentacija, a realizirat
će se kroz slijedeće sekcije:





Zaštita voda
Zaštita tla i zraka
Upravljanje otpadom
Okoliš, hrana i zdravlje
Upravljanje šumama
Preliminarni program:
Srijeda 4. Juni 2014. godine





Dolazak i prijava učesnika skupa
Otvaranje skupa i pozdravna riječ
Plenarna predavanja
Kafe pauza
Rad po sekcijama (I, II i III sekcija)
Četvrtak 5. Juni 2014. godine



Rad po sekcijama (IV i V sekcija)
Zatvaranje skupa
Izlet učesnika skupa u Nacionalni park "Una"
Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad Skupa i svojim prilozima obogatite cjelokupni
sadržaj, te Vam želimo toplu dobrodošlicu.
Sažetke radova poslati najkasnije do 20.04.2014. godine na mail sekretara skupa
([email protected]), kako bi se na vrijeme izvršile recenzije radova i štampao Zbornik
sažetaka. Sažetke dostaviti u fontu Times New Roman, veličina slova 12, jezik: bosanski,
hrvatski, srpski ili engleski.
Naučni skup će se održati u u jednom od atraktivnih hotela grada Bihaća (više u drugoj
obavijesti).
Dodatne informacije će biti objavljivane na www.btf.unbi.ba.
Kontakt :
Biotehnički fakultet, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH
Tel: +0387 (0)37 228 059; Fax: +0387 (0)37 228 057
Dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić, docent ([email protected])
Mr.sc. Aida Džaferović, ([email protected]), sekretar skupa
Mr.sc. Merima Toromanović, ([email protected]), tehnički sekretar skupa
S poštovanjem,
Predsjednik organizacionog odbora
Dekan Biotehničkog fakulteta
Dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić, docent
Dr. sc. Halid Makić, vanr. prof.
Download

PRVA OBAVIJEST UNIVERZITET U BIHAĆU BIOTEHNIČKI