Priloga 2/ Prilog 2
NAUČNO-TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU CRNE GORE I BIH ZA 2012/2013 G.
R.
broj
CG vodja projekta
Vodja projekta u BiH
Naziv projekta
Finansiranje
2012 (EUR)*
Finansiranje
2013 (EUR)*
Ime i prezime
Institucija
Ime i prezime
Institucija
Momir Đurović
Crnogorska akademija nauka i
umjetnosti
Dragoljub Mirjanić
Akademija nauka i
umjetnosti Republike
Srpske
Potencijal i ekonomičnost obnovljivih
izvora energije
1,500 €
1,500 €
Igor Radusinović
Univerzitet Crne Gore,
Elektrotehnički fakultet
Gordana Gardašević
Univerzitet u Banja Luci,
Elektrotehnički fakultet
Analiza performansi CQ komutatora
paketa sa stanovišta QoS garancija
1,500 €
1,500 €
Radovan Stojanović
Univerzitet Crne Gore,
Elektrotehnički fakultet
Zlatko Bundalo
Univerzitet u Banja Luci,
Elektrotehnički fakultet
Razvoj i implementacija tehnika za
smanjenje potrošnje u programskim
jezicima za projektovanje hardvera
1,500 €
1,500 €
Ramo Šendelj
Univerzitet Mediteran, Fakultet za
informacione tehnologije
Jasmin Azemović
Univerzitet Džemal
Bijedić Fakultet
informacijskih tehnologija
Naučna istraživanja na polju primjene i
uvoĎenja novih metoda u sistemu
elektronskog obrazovanja
1,500 €
1,500 €
SrĎan Jovanovski
Univerzitet Mediteran, Fakultet za
informacione tehnologije
Atif Hodžić
Univerzitet u Bihaću,
Tehnički fakultet Bihać
Primjena cloud computing-a i web
servisa za razvoj novih tipova učenja na
daljinu
1,500 €
1,500 €
Metalurški institut ''Kemal Ispitivanje korozionih oštećenja pojedinih
Kapetanović'' Univerzitet strukturnih oblasti brodskog trupa tokom
u Zenici
eksploatacije
1,500 €
1,500 €
1,500 €
1,500 €
1
2
3
4
5
Sanja Bauk
Univerzitet
Crne Gore
Fakultet za pomorstvo
Mirsada Oruč
6
Danilo Nikolić
7
Darko Bajić
Univerzitet
Crne Gore
Fakultet za pomorstvo
Univerzitet Crne Gore, Mašinski
fakultet Podgorica
Ivan Filipović
Univerzitet
Crne Gore
Institut za biologiju mora, Kotor
Ispitivanje mogućnosti proizvodnje
biogoriva od otpadnih materijala i
njegova primjena za pogon motora sa
unutrašnjim sagorijevanjem
Sead Pašić
Univerzitet Džemal
Razvoj i primjena inteligentnih sistema u
Bijedić Mostar, Mašinski
procesima zavarivanja
fakultet Mostar
1,500 €
1,500 €
Tarik Kupusović
Ekološki monitoring i nacionalna
Institut za hidrotehniku
legislativa za zaštitu luka i okolnog
GraĎevinskog fakulteta u
morskog akvatorijuma u odnosu na EU
Sarajevu
direktive i meĎunarodne konvencije
1,500 €
1,500 €
Morfološka i genetička karakterizacija
sorata masline (Olea europea L.) na
prostoru Južne Hercegovine i
Crnogorskog primorja
1,500 €
1,500 €
8
Zoran Kljajić
Univerzitet u Sarajevu,
Mašinski fakultet
9
Agromediteranski
fakultet
Biljana Lazović
Biotehnički fakultet Podgorica
Ahmed Džubur
Zoran Jovović
Univerzitet Crne Gore
Biotehnički fakultet, Podgorica
Vesna Milić
Univerzitet u Istočnom
UnapreĎenje ratarske proizvodnje u
Sarajevu, Poljoprivredni brdsko-planinskom rejonu – proizvodnja
fakultet Istočno Sarajevo
heljde i krompira
1,500 €
1,500 €
Snježana Hrnčić
Univerzitet Crne Gore
Biotehnički fakultet, Podgorica
Duška Delić
Univerzitet u Banja Luci,
Poljoprivredni fakultet
Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera,
Gelechiidae) nova invazivna štetočina
paradajza
1,500 €
1,500 €
Agromediteranski
fakultet
Mostar
Mogućnost primjene biopesticida u zaštiti
masline na području Crnogorskog
primorja i Južne Hercegovine
1,500 €
1,500 €
1,500 €
1,500 €
1,500 €
1,500 €
10
11
12
Ranko Popović
Univerzitet
Crne Gore Biotehnički fakultet,
Centar za suptropske kulture Bar
Jadranka Pejičić
13
Veselin Drašković
Univerzitet
Crne Gore
Fakultet za pomorstvo
Zdravko Todorović
Univerzitet u Banja Luci,
Ekonomski fakultet
Marija Čutura
Univerzitet u Mostaru,
Ekonomski fakultet
14
Mimo Drašković
15
Univerzitet Crne Gore,Fakultet za
pomorstvo
Priprema metodoloških uslova za
aplikaciju na projekat FP7 Evropske
unije na temu ''Ekonomska
institucionalizacija u BiH i CG kao uslov
za članstvo u EU''
Ekonomske nejednakosti u Bosni i
Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna
iskustva
Download

NAUČNO-TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU CRNE GORE I BIH