UNIVERZITET U BIHAĆU
BIOTEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-5799/2014 od 11.09.2014. godine,
raspisuje se
PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika
na Univerzitetu u Bihaću
u akademskoj 2014/2015. godini
BIOTEHNIČKI FAKULTET
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Predmet
Zoologija
Hemija
Biometrika
Matematika
Engleski jezik
Agroekonomika
Fiziologija biljaka
Pedologija
Opšte povrtlarstvo
Rasadnička proizvodnja u voćarstvu
Matematika I
Tehnička fizika
Opšta mikrobiologija
Informatika
Instrumentalne metode analize
Upravljanje i sistemi zaštite tla
Upravljanje otpadom
Održivi razvoj
Osnove procesnog i hemijskog inžinjerstva
Prehrambeno-tehnološko inžinjerstvo
Toksikologija hrane
Bioklimatologija
Nacrtna geometrija
Matematika II
Botanika
Tehnička mehanika
Nauka o drvetu
Genetika sa oplemenjivanjem drveća
Dendrologija
Geodezija
Lov i lovna privreda
Mehanizacija u šumarstvu
Šumarska fitocenologija
Tipologija šuma
Dendrometrija
Ljekovito i jestivo bilje
Sistematika šumskih tala
Ambalaža i pakiranje hrane
Mikrobiologija hrane
Tehnologija mesa i ribe
Mjerenje i upravljanje procesima
Nastavnik
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
Saradnik
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 izvršilac
1 izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Humana ekologija
Informatika u zaštiti okoliša
Organska hemija
Mikrobiologija okoliša
Ekološki rizici i monitoring
Upravljanje i sistemi zaštite voda
Polimeri i okoliš
Metode sanacije hemijskih akcidenata
Izvori zagađenja u tehnologijama
Anatomija domaćih životinja
Uvod u ekologiju
Specijalno ratarstvo
Mikrobiologija u poljoprivredi
Ishrana biljaka
Uređenje zemljišta
Opšta reprodukcija domaćih životinja
Mehanizacija u poljoprivredi
Pomotehnika
Identifikacija organskih spojeva
Tehnološko projektiranje
Fitopatologija
Ekološki osnovi šumskih zajednica
Katastar zagađivača
Alternativni izvori energije
Proizvodnja jagodastog voća
Analitika prirodnih i otpadnih voda
Tehnologija voća i povrća
Konstrukcioni materijali u prehrambenoj industriji
Entomologija
Eksperimentalna statistika
Higijena i sanitacija
Ishrana preživara i nepreživara
Projektiranje u zaštiti okoliša
Osiguranje kvaliteta hrane
Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda
Biotehnologija u reprodukciji domaćih životinja
Iskorištavanje šuma I
Osnovi šumarske politike i ekonomike
Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja
Zaštita na radu i iskorištavanje šuma
Šumske ceste i putevi
Uzgajanje šuma
Iskorištavanje šuma II
Šumarsko zakonodavstvo
Monitoring šumskih ekosistema
Uređivanje bujica
Šumska transportna sredstva
Sjemenarstvo
Specijalno povrtlarstvo
Ekonomika prehrambene industrije
Senzorna analiza u prehrambenoj industriji
Aditivi u prehrambenoj industriji
Razvoj novog proizvoda u prehrambenoj industriji
Tehnologija žitarica
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
2
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Statistika
Hidrobiologija
Bioindikatori
Biološki postupci obrade otpadnih voda
Savremene analitičke metode u zaštiti okoliša
Industrijska ekologija
Organske zagađujuće materije
Zaštita biljaka
Ekološka ishrana domaćih životinja
Biljna proizvodnja
Hemija i biohemija hrane
Pravni aspekti zaštite okoliša
Upravljanje i sistemi zaštite zraka
Uređivanje šuma I
Ekonomika šumarstva
Integralna zaštita šuma
Zaštićena šumska područja
Marketing u šumarstvu
Jestive gljive
Ostali proizvodi šuma
Gospodarenje šumama posebne namjene
Uređivanje šuma II
Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu
Prirast i prinos šuma
Trgovina drvetom
Zaštita drveta
GIS u šumarstvu
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
1 Izvršilac
IZBORI U ZVANJA NASTAVNIKA I SARADNIKA
Šira oblast (područje)
R/B
Polje
Uža oblast
(grana)
Hrana i piće
1.
Inženjerstvo i tehnologija*
Druga
inženjerstva i
tehnologije
2.
Prirodne nauke*
Biološke nauke
3.
Prirodne nauke*
Biološke nauke
Biologija,
Mikrobiologija
Nauka o biljkama,
Botanika
*- izbor u zvanje saradnika
Šira oblast (područje)
R/B
1.
Prirodne nauke*
Polje
Hemijske nauke
Uža oblast
(grana)
Opšta i
anorganska
hemija
*- izbor u zvanje vanrednog profesora (napredovanje)
R/B
1.
2.
Predmet
Agroklimatologija*
Alternativni izvori energije*
Nastavnik
Saradnik
1 Izvršilac
1 Izvršilac
*- izbor u zvanje višeg asistenta
3
Kandidati treba da prilože slijedeće dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.
Prijavu na Konkurs,
Biografija sa bibliografijom,
Rodni list – original,
Uvjerenje o državljanstvu – original (ne stariji od 6 mjeseci),
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili
ovjerena kopija,
6. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama /prosjek ocjena (za višeg asistenta i asistenta) – original
ili ovjerena kopija,
7. Dokaz o stručnoj spremi:
- diploma o završenom fakultetu, magisteriju i doktoratu – ovjerena kopija,
- dokaz o izboru u zvanje na predmet na koji se prijavljuju – ovjerena kopija.
Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i
ostalim uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se
nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba) iz oblasti za koju se prijavljuju.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se
razmatrati.
Prijave na konkurs slati na adresu:
Univerzitet u Bihaću – Biotehnički fakultet (sa naznakom ''za Konkurs'')
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
www.btf.unbi.ba
Dekan
Biotehničkog fakulteta
Broj: 03-1991/2014
Datum: 19.09.2014. godine
dr.sc. Halid Makić, van.prof.
4
Download

ovdje - Biotehnički fakultet u Bihaću