II CIKLUS STUDIJA - FEBRUARSKI ISPITNI ROK ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA
2014/2015. godina
MASTER RATARSTVO
DATUM I SAT ISPITA
I SEMESTAR
30
13. februar 8 sati
17. februar 12 sati
11. februar 10 sati
19. februar
9 sati
20. februar 14 sati
21. februar 12 sati
SALA
METODE NAUČNOG RADA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
MEHANIZACIJAU RATARSKOJ PROIZVODNJI
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM U RATARSTVU
FIZIOLOGIJA I ISHRANA RATARSKIH BILJAKA
AGROEKOLOGIJA
Prof. dr. S. Bajramović/V.Selak
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Škaljić
Prof. dr. H. Čustović
Prof. dr. H. Čivić
Prof.dr. M. Đikić
A1
A2
Butmir
Sala 1+ Kabinet
Sala 2
Sala 3
III SEMESTAR
PREMA EVIDENCIJI STUDENTSKE SLUŽBE NEMA UPISANIH U III SEMESTAR
MASTER POVRTLARSTVO
DATUM I SAT ISPITA
I SEMESTAR
METODE NAUČNOG RADA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
MEHANIZACIJAU POVRTLARSKOJ PROIZVODNJI
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM U POVRTLARSTVU
FIZIOLOGIJA I ISHRANA BILJAKA
NAVODNJAVANJE POVRTLARSKIH KULTURA
SALA
Prof. dr. S. Bajramović/V.Selak
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Škaljić
Prof. dr. H. Čustović
Prof.dr.H.Čivić
Prof.dr. J. Žurovec
13. februar
17. februar
11. februar
19. februar
20. februar
16. februar
830 sati
12 sati
10 sati
9 sati
14 sati
12
A1
A2
Butmir
Sala 1 + kabinet
Sala 2
RP LAB
Doc. Dr. L. Karić
Doc. Dr. L. Karić
Prof. dr. H. Bogućanin
Prof. dr. J. Avdić
Prof. dr. D. Gadžo
Prof. dr. M. Đikić
Prof.dr. L.Karić
11. februar
19. februar
13. februar
17. februar
21. februar
12. februar
20. februar
12 sati
830
830
10
10
10
830
RPLAB
RP LAB
Sala 3
VV LAB
RP LAB
RP LAB
RP LAB
III SEMESTAR
SPECIJALNO POVRTLARSTVO
AGROBIOTOPI ZAŠTIĆENOG PROSTORA
EKONOMIKA POLJOP. POVRTLARSKE PROIZ.
CVJEĆARSTVO
DORADA, ANALIZA I PAK. SJEMENA POVRĆA
ORGANSKO-BIOLOŠKI UZGOJ POVRĆA
SISTEMI GAJENJA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
MASTER VOĆARSTVO
DATUM I SAT ISPITA
I SEMESTAR
METODE NAUČNOG RADA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
PROIZVODNJA VOĆNOG SADNOG MATERIJALA
MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VOĆAKA
FIZIOLOGIJA I ISHRANA VOĆAKA
METODE I TEHNIKE PREZENTACIJE
30
SALA
Prof.dr.S.Bajramović/V.Selak
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Doc. Dr. Fikreta Behmen
Prof. dr. S. Memić
Prof.dr.H.Čivić
Prof.dr.M.Kurtović
13. februar
17. februar
12.februar
11. februar
20. februar
18. februar
8
12
830
9
14
10
A1
A2
VV LAB
VV LAB
Sala 2
VV LAB
Prof. dr. P. Drkenda
Prof. dr. H. Bogućanin
Prof.dr. N. Karić
Prof. dr .M.Kurtović
Doc.dr. F. Behmen
Prof. dr. N. Spaho
Prof. dr. A. Nikolić/S.Bijeljac
11.februar
13.februar
16.februar
19. februar
20. februar
12. februar
17. februar
10
830
12
10
10
12
9
VV LAB
Sala 3
Sala 1
VV LAB
VV LAB
VV LAB
VV LAB
III SEMESTAR
EKOLOŠKI SISTEMI PROIZVODNJE VOĆA
EKONOMIKA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA
OPLEMENJIVANJE VOĆAKA
PROIZVODNJA VOĆNOG SADNOG MATERIJALA
PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA
STANDARDI KVALITETA
MASTER ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I RURALNIM PROSTOROM
I SEMESTAR
DATUM I SAT ISPITA
Sala
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
METODE NAUČNOG RADA
OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMAC. SISTEMA
GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Bajramović/V. Selak
Prof. dr. H. Čustović
Prof. dr. H. Čustović
17. februar
13. februar
20. februar
19.februar
12 sati
830
830
830
A2
A1
Sala 2
OSNOVI KARTOGRAFIJE U PROSTORNOM PLAN.
RURALNI RAZVOJ I RURALNI PROSTOR
Prof. dr. H. Čustović
Prof. dr. S. Bajramović
16. februar
11. februar
12
14
A2
Sala 2
III SEMESTAR
PREMA EVIDENCIJI STUDENTSKE SLUŽBE NEMA UPISANIH U III SEMESTAR
Kabinet
+A1
MASTER FLORISTIKA I PEJZAŠNO OBLIKOVANJE
DATUM I SAT ISPITA
I SEMESTAR
METODE NAUČNOG RADA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
MEHANIZACIJA U PROIZ. CVIJEĆA I UKRAS. BILJA
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM U FLORISTICI
UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I
OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMAC. SISTEMA
NAVODNJAVANJE U VRTLARSTVU
30
Prof. dr. S. Bajramović/V.Selak
Prof. dr. S. Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Škaljić
Prof. dr .H. Čustović
Prof .dr. J. Avdić
Prof. dr. H. Čustović
Prof. dr. J. Žurovec
13. februar
17. februar
11.februar
19. februar
12. februar
20. februar
16. februar
8 sati
12
10
9
12
830
12
Prof. dr. J. Avdić
Prof. dr. J. Avdić
Prof. dr. Š. Muminović
Prof. dr. J. Avdić
Prof. dr. Š. Muminović
Prof. dr. J. Avdić
Prof. dr. M. Kurtović
13. februar
16. februar
11. februar
20. februar
17. februar
12. februar
19. februar
9 sati
12
14
12
10
10
10
SALA
A1
A2
Butmir
Sala 1+kabinet
Sala 2
Sala 2
RP LAB
III SEMESTAR
HISTORIJA PEJSAŽNE ARHITEKTURE
PEJSAŽNO PROJEKTOVANJE
PODIZANJE I NJEGA UKRASNIH TRAVNJAKA
PROIZ. CVIJEĆA I POVRĆA U ZAŠT. PROSTORU
LJEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINSKO BILJE
UREĐENJE ENTERIJERA UKRASNIM BILJEM
OPLEMENJIVANJE UKRASNOG BILJA
VV LAB
VV LAB
RPLAB
VV LAB
RP LAB
Praktikum 1
VV LAB
MASTER FITOMEDICINA
DATUM I SAT ISPITA
I SEMESTAR
METODE NAUČNOG RADA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE
METODE EKSPERIM. RADA U FITOMEDICINI
GENETSKE OSNOVE OTPORNOSTI BILJAKA
OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMAC. SISTEMA
VOĆARSTVO, VINOGRAD. I UKRASNO BILJE
RATARSTVO, POVRTLARSTVO I KRMNO BILJE
30
SALA
Prof.dr.S.Bajramović/V.Selak
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. E. Omanović-Mikličanin
Prof. dr. T. Treštić
Doc. dr. F. Gaši
Prof. dr. H. Čustović
Prof. dr. S. Memić
Prof. dr. Š. Muminović
13. februar
17. februar
19. februar
12. februar
18. februar
20. februar
11. februar
16. februar
8
12
830
14
10
830
12
12
A1
A2
Praktikum 1
Praktikum 1
Praktikum 1
Sala 2
VV LAB
Sala 3
Prof. dr. N. Karić
Doc.dr. E. Vitanović
Doc.dr. E. Vitanović
Prof. dr. M. Đikić
Prof. dr. H. Bogućanin
Prof.dr. N.Karić
20. februar
19. februar
11. februar
12. februar
13.februar
16.februar
12
14
14
12
830
12
Praktikum 1
Praktikum 1
Praktikum 1
RP LAB
Sala 3
Sala 1
III SEMESTAR
SPECIJALNA ENTOMOLOGIJA
SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA
SPECIJALNA FITOFARMACIJA
SPECIJALNA HERBOLOGIJA
EKONOMIKA ZAŠTITE BILJA
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
MASTER EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE
DATUM I SAT ISPITA
I SEMESTAR
METODE NAUČNOG RADA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
METODE ISTRAŽIVANJA U AGROINDUSTRIJI
OSNOVI EKONOMSKE TEORIJE
OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA
GRUPA TEHNOLOŠKI PREDMETI
GRUPA AGRONOMSKI PREDMETI
Prof.dr. S. Bajramović/V.Selak
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. D. Ognjenović
Prof. dr. S. Bajramović
Prof. dr. H. Čustović
Prof. dr. Nermina Spaho
13.februar
17.februar
19. februar
16. februar
20. februar
11. februar
Prof. dr. A. Nikolić
Prof. dr. M. Jahić
Prof. dr. S. Bajramović
Prof. dr. D. Ognjenović
Prof. dr. M. Blesić
16. februar
12.februar
20. februar
11. februar
18. februar
Sala
30
A1
A2
Sala 3
Sala 1
Sala 2
A3
14
16
11
11
12
Sala 1
Sala 1
A3
Sala 2
Sala 2
8
12
12
9
830
12
III SEMESTAR
MEĐUNARODNA TRGOVINA
RAČUNOVODSTVO
ANALIZA POSLOVANJA
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
ZAKONODAVSTVO O HRANI
MASTER HRANA I ISHRANA ŽIVOTINJA
DATUM I SAT ISPITA
Sala
Prof. dr. S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. A. Hodžić/Z. Ašimović
Doc. dr. E. Dzomba
Doc. Dr. S. Čengić-Džomba
Prof. dr. S. Muratović
17. februar
20. februar
13. februar
11. februar
19. februar
A2
Praktikum1
Praktikum1
Sala 3
A2
Prof. dr. S. Bajramović/Selak
Prof. dr. S. Bajramović
Doc. Dr. E. Džomba
Prof. Dr. S. Muratović
Prof. Dr. S. Škaljić
Doc. Dr. S. Čengić-Džomba
13. februar
830
20. februar
11
12. februar
14
19. februar
12
11. februar
10
16. februar
14
Dogovor sa profesorima
I SEMESTAR
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
FIZIOLOG. I BIOHEMIJA ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
HRANJIVA VRIJEDNOST HRANE ZA ŽIVOTINJE
KVALITET I SIGURNOST HRANE ZA ŽIVOTINJE
NUTRITIVNE POTREBE ŽIVOTINJA
12
10
10
12
10
III SEMESTAR
UVOD U NAUČNI RAD
ANALIZA POSLOVANJA
ISHRANA KONJA I KUNIĆA
KONZERVIRANJE VOLUMINOZNE STOČNE HRANE
MEHANIZAC. ZA PROIZ.I DISTRIBUCIJU STOČNE HRANE
ISHRANA RIBA I KUĆNIH LJUBIMACA
INDIVIDUALNI PROJEKT
A1
A3
Sala 2
Sala 1
Butmir
Sala 3
MASTER ANIMALNA PROIZVODNJA
I SEMESTAR
DATUM I SAT ISPITA
Sala
A2
A1
Praktikum1
Praktikum1
Sala 3
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
METODE NAUČNOG RADA
DOBROBIT ŽIVOTINJA
KOMPARATIVNA FIZIOL. DOMAĆIH ŽIVOTINJA
BIOTEHNOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Bajramović/V.Selak
Doc. dr. E. Džomba
Prof. dr. A. Hodžić
Doc. dr. A. Dokso
17 februar
13. februar
14.februar
20. februar
19. februar
12 sati
830
14
14
14
UVOD U SAS
Prof. dr. M. Brka
18. februar
14
Praktikum1
Prof. dr. H. Omanović
Doc. dr. A. Dokso
Prof. dr. A. Nikolić
Prof. dr. H. Omanović
Prof. dr. H. Bogućanin
Prof. dr. S. Muratović
11. februar
12. februar
16. februar
19. februar
13.februar
20. februar
12 sati
10
12
14
830
10
A2
Sala 2
A3
Sala 1
Sala3
A2
III SEMESTAR
TEHNOLOGIJE U OVČARSTVU I KOZARSTVU
OVČARSTVO I KOZARSTVO
KVALITET PROIZ. OSIGURANJE KV. I MENADŽMENT KV.
PROCJENA I KLASIFICIRANJE OVACA I KOZA
EKONOMIKA ANIMALNIH PROIZVODA
ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
MASTER KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA
DATUM I SAT ISPITA
Sala
Prof. dr.S.Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Bajramović/V.Selak
Prof. dr. S. Oručević
Doc. dr. E. Karahmet
Prof. dr. A. Smajić
Prof. dr. J. Čolo
Prof. dr. A. Nikolić
17.februar
13.februar
18. februar
20. februar
12.februar
19. februar
11. februar
12 sati
830
12
9
9
10
10
A2
A1
Sala 1
Sala 1
A3
A1
A2
Prof. dr. A. Akagić
Prof. dr. A. Nikolić
Prof. dr. S. Oručević
Prof. dr. A. Nikolić
Prof. dr. A. Durmić-Pašić
Doc. dr. J. Tahmaz
Prof. dr. Z. Sarić
Prof. dr. S. Bajramović
Prof. dr. A. Nikolić
11.februar
12.februar
10.februar
16.februar
18. februar
13. februar
19. februar
20. februar
17. februar
14
12
12
12
14
14
12
11
10
A3
A3
A2
A3
Sala 3
Sala 3
A3
A3
Sala 2
I SEMESTAR
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
METODE NAUČNOG RADA
ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
HIGIJENA I SANITACIJA
ISHRANA STANOVNIŠTVA
MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
SENZORNA ANALIZA
III SEMESTAR
BEZALKOHOLNA PIĆA
KONTROLA PROIZVODA
SLADILA
MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
GENETIKA I GENET. INŽENJER. U PREHRAMB. IND.
DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE
SIRARSTVO
ANALIZA POSLOVANJA
MARKETING POLJOP. I PREHRAMB. PROIZVODA
MASTER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA
DATUM I SAT ISPITA
Sala
Prof. dr. S. Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Bajramović/V. Selak
Prof. dr. E. Omanović-Mikličanin
Doc. dr. J. Tahmaz
Prof. dr. A. Durmić-Pašić
Prof. dr. J. Čolo
Prof. dr. A. Nikolić
17. februar
13.februar
20. februar
12. februar
18. februar
19. februar
11.februar
12 sati
830
12
12
14
10
10
A2
A1
A2
Sala 3
Sala 3
A1
A2
Prof. dr. S. Bajramović
Prof. dr. Z. Sarić
Doc. dr. A. Ganić
Prof. dr. A. Nikolić
Doc. dr. J. Tahmaz
Prof. dr. A. Akagić
Prof. dr. N. Spaho
20. februar
19. februar
17. februar
16. februar
13. februar
11.februar
18.februar
11
12
10
12
14
14
14
A3
A3
A2
A3
Sala 3
A3
Sala 1
I SEMESTAR
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
METODE NAUČNOG RADA
HEMIJA HRANE
PREHRAMBENO INŽENJERSTVO
OSNOVI GENETIKE I GENETIČKOG INŽENJERSTVA
MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
SENZORNA ANALIZA
III SEMESTAR
ANALIZA POSLOVANJA
SIRARSTVO
TEHNOLOGIJA SUHOMESNATIH PROIZVODA
MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE
BEZALKOHOLNA PIĆA
DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
MASTER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA
DATUM I SAT ISPITA
Sala
Prof. dr. S. Kalabušić/Spaho/Drkenda/Brka
Prof. dr. S. Bajramović/V.Selak
Prof. dr. E. Omanović-Mikličanin
Doc. dr. J. Tahmaz
Prof. dr. A. Durmić-Pašić
Prof. dr. J. Čolo
Prof. dr. A. Nikolić
17. februar
13. februar
20. februar
12. februar
18. februar
19. februar
11. februar
12 sati
830
12
12
14
10
10
A2
A1
A2
Sala 3
Sala 3
A1
A2
Prof. dr. S. Bajramović
Prof. dr. N. Spaho
Prof. dr. M. Blesić
Prof. dr. A. Nikolić
Prof. dr. S. Oručević-Žuljević
Prof. dr. A. Akagić
20. februar
18. februar
19. februar
16. februar
17. februar
11. februar
11
14
10
12
12
14
A3
Sala 1
Sala 3
A3
Sala 2
A3
I SEMESTAR
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
METODE NAUČNOG RADA
HEMIJA HRANE
PREHRAMBENO INŽENJERSTVO
OSNOVI GENETIKE I GENETIČKOG INŽENJERSTVA
MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
SENZORNA ANALIZA
III SEMESTAR
ANALIZA POSLOVANJA
DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
FERMENTISANA ALKOHOLNA PIĆA
MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
TEHNOLOGIJA UGLJIKO HIDRATA
BEZALKOHOLNA PIĆA
Download

II CIKLUS STUDIJA - FEBRUARSKI ISPITNI ROK ZA PREDMETE IZ