UNIVERZITET CRNE GORE
BIOTEHNIČKI FAKULTET
PODGORICA
KATALOG
OSNOVNIH, SPECIJALISTIČKIH, POSTDIPLOMSKIH STUDIJA
PODGORICA, 2012.
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM BILJNA PROIZVODNJA
- I godina -
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
PREDMETNI NASTAVNIK
Pred. +
Vjež.+Lab.
291101017
Hemija
291101033
291101059
291101020
291101046
291101062
Matematika sa informatikom
Statistika
Botanika
Engleski jezik
Ruski jezik
Prof. dr Milivoje Purić
Prof. dr Zorica Leka
Doc. dr Sanja Jančić-Rašović
Prof.dr Darko Mitrović
Doc. dr Danijela Stešević
Mr Ljiljana Šikmanović
Anastasija Vrbica
UKUPNO
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
7
3P+3V
2P+2V
4P+2L
2P+2V
2P+2V
7
4,5
7
4,5
4,5
15P+9V+4L
30
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291102115
291102072
291102102
291102085
291102069
291102098
NAZIV PREDMETA
Genetika
Biohemija biljaka
Mikrobiologija
Pedologija
Agrometeorologija
Fiziologija biljaka
UKUPNO
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Miodrag Jovančević
Dr Gordana Šebek
Dr Jelka Tiodorović
Dr Mirjana Radulović
Dr Mirjana Radulović
Dr Biljana Lazović
Pred. +
Vjež.+Lab.
2P+1V+1L
3P+1L
3P+1L
4P+2L
2P+1V
3P+2L
17P+2V+7L
Broj
ECTS
kredita
4,5
4,5
4,5
7
4
5,5
30
Šifra predmeta
291101017
Naziv predmeta: HEMIJA
Status predmeta
Obavezan
Semestar
1
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih principa, teorija i zakona u hemiji, kao i izučavanje osobina nekih
elemenata i njihovih jedinjenja po grupama PSE. Sticanje znanja o strukturi i osobinama organskih jedinjenja osnovnim
mehanizama organskih reakcija i nekim transformacija organskih jedinjenja u biološkim sistemima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milovoje Purić i Prof.dr Zorica Leka;
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (labor.), samostalna izrada domaćih zadataka, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Upoznavanje studenta sa nastavom, Podjela Informacija za studente i plan rada. Uvod:
Pripremna nedjelja
Materija, masa i energija. Smjese, elementi i jedinjenja. Osnovni hemijski zakoni i teorije.
I nedjelja
Relativna atomska i molekulska masa
Stehiometrija. Hemijske formule i jednačine. Mol i molarna masa. Toplotni efekat hem. Reakcija.
II nedjelja
Hesov zakon. Gasni zakoni.
Struktura atoma. Energetski nivoi i podnivoi elektrona. PSE i struktura atoma. Hemijska veza i
III nedjelja
struktura molekula. Geometrijski oblik molekula, polarnost veze.
Brzina hem. Reakcije. Hemijska ravnoteža. Vazduh, vodonik i kiseonik. Voda. Vrste neorganskih
IV nedjelja
jedinjenj, oksidi, kiseline, baze i soli.
Rastvori. Konc. Rastvora. Elektrolitička disocijacija. Rastvori elektrolita. pH, regulatori (puferi),
V nedjelja
hidroliza, amfoliti. Oksido-redukcioni procesi.
I KOLOKVIJUM.Pregled elemenata i njihovih jedinjenja po grupama PSE. Karakteristike grupa.
VI nedjelja
Elementi VII, VI i V grupa PSE s posebnim osvrtom na biogene elemente.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
POPRAVNI I KOLOKVIJUM. Alkalni i zemnoalkalni metali. Prelazni elementi
Struktura i osobine organskih jedinjenja. Kvalitativna analiza organskih jedinjenja i njihova
IX nedjelja
klasifikacija.
Alkani , alkeni, alkini, alkadieni i aliciklični ugljovodonici; Struktura i izomerija, nalaženje u
X nedjelja
prirodi, dobijanje i osobine
XI nedjelja
Aromatični ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi, fenoli i etri
XII nedjelja
Aldehidi i ketoni. Organske kiseline. Mono- i poli-karbonske kiseline (zasićene i nezasićene)
Derivati karboksilnih kiselina (halogenidi, anhidridi, amidi, estri). Supstituisane karboksilne
XIII nedjelja
kiseline. (halogen-, oksi- i keto-).
XIV nedjelja
II KOLOKVIJUM. Aminokiseline i proteini. Amini
XV nedjelja
POPRAVNI II KOLOKVIJUM. Ugljeni hidrati
Završna nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min.) x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (2x9sati i 20 min)= 18 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 4 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
vježbe – 2 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastava) + 18 sati i 40 min .
studenta uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke,
odrade sve laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. S. Arsenijević: Opšta neorganska hemija, Naučna knjiga,Beograd 1998.,
2. S. Arsenijević: Organska hemija, Naučna knjiga,Beograd 1997.,
3. D.Rondović, M. Purić: Hemija, Univerzitet – Podgorica, 2003.
4. D. Štajner, S. Kevrešan: Hemija, Novi Sad 2006, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2006,
5. Z. Leka: Praktikum iz hemije sa zadacima, Podgorica., 2010,
6. R. Kastratović: Praktikum organske hemije, Univerzitet –Podgorica, 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Domaći zadaci (4 dom. zad.): (0 - 4 poena; 1 poen za svaki domaći zadatak),
Test iz laboratorijskih vježbi: ( 0 - 6 poena ),
I kolokvijum: ( 0 - 20 poena),
II kolokvijum: ( 0 - 20 poena),
Završni ispit: ( 0 - 50 poena),
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof dr Milivoje Purić i prof. dr Zorica
Leka
Napomena:
Šifra predmeta
291101033
Naziv predmeta: MATEMATIKA SA INFORMATIKOM
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
1
7
Fond časova
3P + 3V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se osposobljavaju za korišćenje računara i nekoh
osnovnih programa, upoznaju se sa nekim od osnovnih matematičkih pojmova, tvrñenja i metoda . Predmet obuhvata elemente
analize, linearne algebre, analitičke geometrije i informatike.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Sanja Jančić-Rašović – nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
P/V:Matrice.Operacije sa matricama.Determinante
II nedjelja
P/V:Inverzna matrica. Rang matrice. Rješavanje sistema linearnih jednači
III nedjelja
P/V:Niz i granična vrijednost niza.Funkcija i granična vrijednost funkcije.
IV nedjelja
P/V:Neprekidnost funkcije.izvod i pravila diferenciranja.Geometrijsko i fizičko značenje izvoda.
V nedjelja
P/V:Izvod višeg reda.Osnovne teoreme diferencijalnog računa.Ispitivanje funkcija pomoću izvoda.
VI nedjelja
P/V Neodreñeni integral.Metode integracije.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
PRVI KOLOKVIJUM.
IX nedjelja
P/V: Odreñeni integral .Primjena integrala.
X nedjelja
P/V: Finansijska matematika
XI nedjelja
P/V: Uvod u informatiku. Hardver i softver.
P/V: Operativni sistemi. Operativni sistem Windows. Organizacija fajlova, kretanje kroz foldere.
XII nedjelja
Kreiranje novih foldera. Pokretanje programa.
XIII nedjelja
P/V: Tekst procesori, formatiranje, editovanje i čuvanje dokumenata (Word).
XIV nedjelja
P/V: Excel,Power Point. Informacioni sistemi u poljoprivredi. Internet. Obrada crteža.
XV nedjelja
DRUGI KOLOKVIJUM.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: 16 x (9h 20min) = 149h
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka
semestra): 2 x (9h 20min) = 18h 20min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
Predavanja: 3 sata
Dopunski rad: do 42 sata
Vježbe: 3 sata
Struktura opterećenja: 149h (nastava) + 18h 20min (priprema) + 42
Ostale nastavne aktivnosti:
Individualni rad studenata: 3 sata 20 (dopunski rad)
minuta
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Milojica Jaćimović, Predrag Stanišić, Matematika. Štamparija PRINT. Podgorica, 2001.
2. Radoje Scepanovic.Sanja Jancic Rasovic: Matematika za studente arhitekture,Podgorica 2009
3. Vježbe: P. Miličić, M. Uščumlić, Zbirka zadataka iz više matematike I. Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
3 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 12 poena (4 poena za svaki domaći zadatak)
2 testa po 5 poena(ukupno 10 poena)
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 50 poena)
Završni ispit 38 poena.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Sanja Jančić-Rašović
Napomena: Konsultacije: Neposredno po završetku predavanja i vježbi (tj. četvrtkom odnosno
petkom)
Šifra predmeta
291101059
Naziv predmeta: STATISTIKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovneakademske studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa osnovama statističkih analiza i njihovoj primjeni u poljoprivredi.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Darko Mitović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, vježbe, kolokvijumi, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i značaj statistike; Statistički skup; Statističke serije.
II nedjelja
Analize numeričkih serija,
III nedjelja
Frekvencija distribucije. Teorijske distribucije.
IV nedjelja
Srednja vrijednost.
V nedjelja
Pokazatelji varijacije (stand. dev., varijansa, kovarijansa, korelacija )
VI nedjelja
Priprema za kolokvijum. Kolkvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Teorijske distribucije; opšte osobine. Diskretne slučajne promjenljive.
IX nedjelja
Binomna distribucija; primjeri.
X nedjelja
Poissonova distribucija; primjeri
XI nedjelja
Kontinualne slučajne promjenljive; Gaussova distribucija
XII nedjelja
Procjenjivači; definicija i osnovne osobine.
XIII nedjelja
Procjenjivači osnovnih statističjih veličina. Primjeri.
XIV nedjelja
Priprema za kolokvijum. Kolokvijum II
XV nedjelja
Popravni kolokvijumi
XVI nedjelja
Provjera znanja - ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: ( 2 x 6 sati ) = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sat (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Hadživuković, S.: Statistički metodi, Drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet Novi SAD, 1991.
2. Stanković, J., Ralević – Ljubanović I.: Statistika sa primjenom u poljoprivredi. Savremena adminisatracija, Beograd
1992.;
3. Čobanović katarina: Primjeri za vježbanje statistike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Domaći radovi (3 rada po 5 poena) 15 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 40 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Darko Mitrović
Napomena:
Naziv predmeta: BOTANIKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Šifra predmeta
291101020
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnog i preglednog znanja o grañi i funkciji biljnog tijela, klasifikaciji biljaka i
geobotanici.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Danijela Stešević, Mr Mijat Božović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije,samostalni rad, izrada seminarskog rada i domaćih
zadataka.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Uvod u botaniku, biljna ćelija
I nedjelja
II nedjelja
BIljna tkiva
III nedjelja
Organografija- vegetativni organi
IV nedjelja
Razmnožavanje biljaka
V nedjelja
Pregledno predavanje iz anatomije I morfologije, KOLOKVIJUM I.
Uvod u sistematiku. Podjela živog svijeta. Odabrane grupe bakterija, algi, gljiva (stavljen akcenat
VI nedjelja
na grupe važne sa stanovišta agronomije).
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Opšte karakteristike lišajeva. Klasifikacija viših biljaka. Opšte karakteristike i klasifikacija
VIII nedjelja
nesmjenih biljaka i golosjemenjača. TEST
Klasifikacija cvjetnica- dikotiledone biljke. Predstavnici podklasa Magnoliidae-Caryophyllidae IX nedjelja
stavljen akcenat na redove i porodice važne sa stanovišta agronomije
Dikotiledone biljke. Predstavnici podklasa Dilleniidae i Rosidae - stavljen akcenat na redove i
X nedjelja
porodice važne sa stanovišta agronomije.
Dikotiledone biljke- Predstavnici podklase Asteridae- stavljen akcenat na redove i porodice važne
XI nedjelja
sa stanovišta agronomije.
Monokotiledone biljke- stavljen akcenat na redove i porodice važne sa stanovišta agronomije.
XII nedjelja
Pregledno predavanje iz Sistematike.
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II. Uvod u geobotaniku, autekologija
XIV nedjelja
Sinekologija.
Osnove biogeografije. Pregledno predavanje iz Ekologije biljaka. POPRAVNI TERMIN ZA
XV nedjelja
KOLOKVIJUME
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT (PRAKTIČNI DIO- pismena forma + TEORIJSKI DIO- usmena forma)
XIX-XX nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT- POPRAVNI TERMIN
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min.) x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: (2 x 9sati i 20 min) = 18
sati i 40 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
vježbe – 2 sata
polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ +18 sati i 40 min.
studenta uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Redovno prisustvo nastavi, pohañanje provjera znanja.
Literatura:
Osnovna literatura:
1. Kojić, M., Pekić, S., Dajić Z. 2004: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd
2. Kojić, M. 1998: Botanika, Naučna knjiga Beograd
Dopunska literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ranñelović, V. 2008: Botanika, Biološko društvo „Dr Sava Petrović“, Niš
Tatić, B., Petković B. 1998: Morfologija biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,
Stevanović, B. Janković, M.,M. 2001: Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. - NNK, Beograd
Janković, M. 1980 : Fitogeografija, Naučna knjiga, Beograd
Blaženčić, J. 1990 Praktikum iz anatomije biljaka sa osnovama mikroskopske tehnike,Naučna knjiga, Beograd
Stešević, D., Petrović D. 2010: Osnovni pratkikum iz Anatomije biljaka, Univerzitet Crne Gore
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
2 kolokvijuma po 15 poena= 30 poena
Test= 10 poena
Seminarski rad= 5,5 poena
3 domaća rada po 1,5 poena= 4,5 poena
Završni ispit (praktični dio ispita= 15 poena, teorijski dio= 35)
Posebnu naznaku za predmet: Laboratorijske vježbe se izvode u grupama sa maksimalno 15 studenata.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Danijela Stešević
Napomena:
Šifra predmeta
291101046
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK – OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
I
Broj ECTS kredita
4.5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima, ali je pozeljno da studenti imaju znanje jezika
minimum na nivou II kursa kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatickim i strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Mr Ljiljana Šikmanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u
raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
Introduction to the course
I nedjelja
Auxiliary verb system
II nedjelja
Wonders of the modern world; Social expressions
III nedjelja
Present states and actions: Active and passive
IV nedjelja
Choice of profession; (reading, note-taking and disucssion); Description of a person
V nedjelja
Past tenses: Active and passive
VI nedjelja
Famous persons (reading, note-taking and discusson); Giving opinion
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Revizija gradiva; KOLOKVIJUM
IX nedjelja
Modal verbs (present and past reference)
X nedjelja
A world guide to good manners; Nationality stereotypes; Requests and offers
XI nedjelja
Future forms
XII nedjelja
Travelling around (listening, note-taking and discussion)
XIII nedjelja
Likes and dislikes; Infinitive and ing-forms
XIV nedjelja
Revizija gradiva
XV nedjelja
Priprema za zavrsni ispit
XVI nedjelja
ZAVRSNI ISPIT
XVII nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII nedjelja
Popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96
4.5 kredita x 40/30 = 6 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 =12sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4.5 x 30 = 135 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata predavanja
2 sata vježbi
i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata samostalni rad, uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
konsultacije
Struktura opterećenja: 96 (nastava) + 12 (priprema) + 27 (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohadjanje nastave i izrada kolokvijuma i zavrsnog ispita. Nastavnik moze da
odredi druge obaveze u obliku domacih zadataka, prezentacija i sl.
Literatura:
1. John and Liz Soars: Headway Intermediate (Units 1 – 6), OUP
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
kolokvijum – 48 bodova (minimum 24 boda za prolaz)
Zavrsni ispit – 50 bodova (minimum 25 bodova za prolaz)
Pohadjanje nastave -2 boda
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Konsultacije - Institut za strane jezike: utorak: 15-17h; Tehnički fakultet: srijeda 12-14h
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Mr Ljiljana Šikmanović
Napomena:
Šifra predmeta
291101062
Naziv predmeta: RUSKI JEZIK - OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
I
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje principima usmene i pismene komunikacije na srednjem nivou
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Anastasija Vrbica
Metod nastave i savladavanja gradiva: Aktivno učešće studenata u nastavi, uz stalne komunikativne aktivnosti (slušanje i
govor), zajednički projekti i aktivnosti pisanja raznih vrsta teksta.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestr
I nedjelja
Россия. Общие сведения – письменная речь. Устная речь.
II nedjelja
Россия. Общие сведения – аудирование, монолог, диалог.
III nedjelja
Москва – столица России. Письменная и устная речь.
IV nedjelja
Москва – столица России. Диалог, монолог, аудирование,
V nedjelja
Мой родной город. Письменная и устная речь
VI nedjelja
КОЛЛОКВИУМ 1
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Северная Венеция (Санкт-Петербург). Письменная и устная речь.
IX nedjelja
Из истории Санкт-Петербурга. Перевод текста.
X nedjelja
Из истории Санкт-Петербурга. Аудирование, монолог, диалог.
XI nedjelja
КОЛЛОКВИУМ 2
XII nedjelja
Моё путешествие по России. Письменная и устная речь.
XIII nedjelja
Моё путешествие по России. Аудирование. Перевод текста.
XIV nedjelja
Учиться всегда пригодиться. Письменная и устная речь
XV nedjelja
Учиться всегда пригодиться. Перевод текста, аудирование.
XVI nedjelja
Заключительный экзамен.
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Popravni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 satii x 16 = 96sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (2 x 6sati) = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 2 sata
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ +12 sati (priprema) + 27 sati
(dopunski rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Redovno pohañanje nastave, domaći zadaci, aktivno učešće na času, izrada
kolokvijuma i zavrsnog ispita
Literatura:
1. TИ. Капитонова Живём и учимся в России, Златоуст, Санкт-Петербург 2003,
2. Е.Л. Корчагина, Н.Д. Литвинова Приглашение в Россию, Русский язык – курсы, Москва 2006
Posebnu naznaku za predmet: Nastava se odvija iskljucivo na ruskom jeziku
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Anastasija Vrbica
Napomena:
Šifra predmeta
291102115
Naziv predmeta: GENETIKA
Status predmeta
Semestar
II
Obavezni
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i zakonitostima nasleñivanja. Rezultati
genetičkih istraživanja primenjuju se u oplemenjivanju poljoprivrednih biljaka. S obzirom da se težište prikazivanja genetskih
istraživanja daje na primjenu u poljoprivredi onda se može govoriti o poljoprivrednoj genetici ( Borojević – 1976)
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Slavojka Malidžan
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, test, kolokvijumi I završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Graña ćelije i hromozoma
II nedjelja
Dioba ćelije i oplodnja
III nedjelja
Nezavisno razdvajanje gena
IV nedjelja
Multipli aleli i interakcija gena
V nedjelja
Poligeno nasleñivanje. KOLOKVIJUM I
VI nedjelja
Vezani geni i crossing over
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Determinacija pola i polno vezanih svojstava.
IX nedjelja
Specijes i genus hibridi
X nedjelja
Promjene u broju hromozoma
XI nedjelja
Promjene u strukturi hromozoma. KOLOKVIJUM II
XII nedjelja
Struktura i funkcija genetskog materijala.
XIII nedjelja
Genetika populacije. Mutacije.
XIV nedjelja
Uzgoj u srodstvu. Heterozis.
XV nedjelja
Promjene izazvane transplantacijom.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 satii x 16 = 96sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (2 x 6sati) = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata
indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Borojević, S., Borojević, Katarina ( 1976): Genetika,
2. Kljajević-Balalić, Marija, Petrović, S.(1981): Praktikum iz genetike,
3. Bošković, Jelena, Isajev, V.(2007): Genetika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 10 bodova
Test:
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
291102072
Naziv predmeta: BIOHEMIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
3P + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Produbljivanje znanja o hemijskom sastavu biljaka, transformaciji organskih supstancija,
fotosintezi kao specifičnom procesu kod biljaka. Ostale biohemijske specifičnosti biljaka od značaja za poljoprivredu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek, Mr Ana Topalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Razvoj, zadaci i veze biohemije sa drugim naukama. Biohemija biljaka. Transfer znanja i
I nedjelja
biohemijskih metoda u poljoprivredu praksu .Rastvori, podjela, koloidni sistemi.
Sistemi elemenata i jonova u biohemijskim procesima biljaka. Osnovi topohemije ćelije biljaka
II nedjelja
Hemijski sastav organa i tkiva biljaka.
Ugljeni hidrati i njihov metabolizam. Biosinteza glikozidnih veza, transglikozidacija. Biosinteza
III nedjelja
biljnih polisaharida , Oksidativna dekarboksilacija PGA, Glikoloza i alkoholno vrenje. Bilans.
Krebsov
ciklus,
Oksidativna
fosforilacija
Pentozofosfatni
put
razlaganja
DIV nedjelja
glukoze.Energetski bilansi
TEST 1
Biljni pigmenti .Karotenoidi i ksantofili. Svetla faza fotosinteze i fiksacija ugljen dioksida i
V nedjelja
redukcija u ugljene hidrate.
KOLOKVIJUM I
VI nedjelja
Lipidi. Metabolizam lipida.
POPRAVNI KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Osobine i hemijske reakcije aminokiselina. Sinteza primarnih aminokiselina u biljnoj ćeliji.
Metabolizam aminokiselina ( glicin, alanin, serin, glutaminske kiseline, glutamina i prolina,
IX nedjelja
treonina, triptofana , histidina, asparaginske kiseline i asparagina, citrulina, cistina, cisteina i dr).
X nedjelja
Nukleinske kiseline. Struktura i biosinteza DNA. Struktura i biosinteza RNA
XI nedjelja
Proteini. Sadržaj i funkcija proteina u biljnim ćelijama. Biosinteza proteina.
TEST 2
XII nedjelja
Osnovi energetike u biološkim sistemima. Kataliza i kinetika u biohemijskim procesima.
Enzimi. Uticaj temperature, pH sredine, koncentracije supstrata i enzima na brzinu procesa.
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II
Koenzim A , piridoksalfosfat, tiaminpirofosfat, tetrahidrofolna kiselina. Koenzimi prenosioci
XIV nedjelja
fosfatnih radikala. Klasifikacija enzima.
POPRAVNI KOLOKVIJUM II
Biljni hormoni ( fitohormoni): Auksini, giberelini, citokinini, ABA i etilen . Biljni fenoli i
XV nedjelja
alkaloidi.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati i 20 min./nastava/ + 12 sati (priprema) + 27
uključujući i konsultacije
sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe,
testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Popović M.: Biohemija biljaka, Novi Sad. 2005
2. Harbone J.: Plant Biochemistry, Oxford Press, 1997
3. Malenčić ð.; Popović M., : Praktikum iz Biohemije biljaka za studente Poljoprivrednog fakulteta. Novi
Sad 2011.
4. Dragutin P. Veličković : Osnovi biohemije . Beograd. 2003.
5. Mirković S.; Čorbić M.: Biohemijski značajni elementi, molekuli i polimeri. Stručna knjiga.
Beograd.2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na predavanjima i vežbama 4 pona
domaći zadaci 6 poena;
test 1 i test 2 - po 5 poena (ukupno 10 poena)
I i II kolokvijum – po 15 poena (ukupno 30)
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
291102102
Naziv predmeta: MIKROBIOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
3P + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske osnovne studije – BILJNAPROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom, fiziologijom, ekologijom i sistematikom
mikroorganizama, mikroorganizama u prirodi, sa posebnim osvrtom na mikroorganizme zemljišta koji su od izuzetnog značaja
za biljke.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelka Tiodorović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet, značaj i istorijski razvoj mikrobiologije
II nedjelja
Morfologija mikroorganizama
III nedjelja
Ekologija mikroorganizama
IV nedjelja
Metabolizam mikroorganizama
V nedjelja
Rast, razmnožavanje i kretanje mikroorganizama. Genetika mikroorganizama
VI nedjelja
Kolokvijum 1
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 1
IX nedjelja
Energetske grupe mikroorganizama (mikroorganizmi sa posebnim svojstvima)
X nedjelja
Patogenost mikroorganizama
XI nedjelja
Uloga i raspored mikroorganizama u prirodi
XII nedjelja
Zemljišna mikrobiologija
XIII nedjelja
Osnovne karakteristike sistematskih grupa mikroorganizama
XIV nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XV nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 2
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16= 96 sati
4.5 kredita x 40/30= 6 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 6 sati =12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4.5 x 30 = 135 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
1 sat laboratorijskih vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata samostalnog rada studenta, stavke do ukupnog opterećenja za predmet 135 sati)
Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama, izrada domaćih zadataka i izlazak na
kolokvijume i testove
Literatura:
1. Mirjana Jarak, Govedarica Mitar (2000): Mikrobiologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2. Mirjana Jarak, Simonida ðurić (2004): Praktikum iz mikrobiologije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
10 domaćih zadataka = 5 poena (0.5 poena za svaki domaći zadatak)
2 testa iz vježbi = 5 poena (2.5 poena za svaki test)
2 kolokvijuma po 20 poena = 40 poena
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: laboratorijske vježbe se izvode za grupe od po 10 studenata. Konsultacije: 2 sata tokom
sedmice
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelka Tiodorović
Napomena:
Šifra predmeta
291102085
Naziv predmeta: PEDOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
Fond časova
7
4P + 2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje s nastankom, sastavom i najvažnijim fizičkim, hemijskim, biološkim i
morfološkim osobinama zemljišta. Oštećenja zemljišta i mjere zaštite. Sistematika zemljišta /nastanak, svojstva, plodnost i
rasprostranjenost/
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Radulović; Dr Mirko Knežević-saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, testovi, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Zadatak, značaj i podjela pedologije. Pedogenetski faktori obrazovanja zemljišta.
II nedjelja
Matični supstrat: prirodni (stjene i minerali) i tehnogeni. Pedogenetski procesi.
III nedjelja
Minerali gline, test 1. Organska materija u zemljištu, postanak, karakteristike i značaj humusa.
Migracija i akumulacija sastojaka zemljišta, test 2. Mehanički sastav,tekstura,struktura, specifična
IV nedjelja
gustina i poroznost zemljišta
Fizičko-mehanička svojstva /plastičnost, ljepljivost, bubrenje i kontrakcija/. Voda u
V nedjelja
zemljištu:oblici, potencijal, kapaciteti.
VI nedjelja
Vazdušna i toplotna svojstva zemljišta. Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Hemija zemljišta: sastav i osobine koloida, popravni kolokvijuma I. Adsorptivna sposobnost.
Reakcija zemljišta, popravka reakcije. Rastvor zemljišta /koncentracija i sastav/, pufernost
IX nedjelja
zemljišta.
X nedjelja
Test 3. Oksido-redukcioni potencijal. Ekološki značaj zemljišta i procesi degradacije.
XI nedjelja
Vrste kontaninacije zemljišta. Mjere zaštite i snacije zemljišta.
XII nedjelja
Plodnost zemljišta. Test 4. Klasifikacija zemljišta.
Najzastupljeniji tipovi zemljišta Crne Gore. Humusno-akumulativna i eluvijalno-iluvijalna
XIII nedjelja
zemljišta
XIV nedjelja
Kambična zemljišta. Kolokvijum II
XV nedjelja
Hidrogena i halomorfna zemljišta. Popravni kolokvijuma II
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min= 18 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja – 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. Indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, odrade sve vježbe, testove, oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. N. Tančić (1994):Pedologija (I dio), Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. H.Resulović, H.Čustovi (2002): Pedologija(opći dio), Univerzitet,Sarajevo;
3. N.Miljković(1996):Osnovi Pedologije, Univerzitet u Novom Sadu;
4. H.Resulović, H.Čustović, I.Čengić(2008): Sistematika tla/zemljišta, Univerzitet u Sarajevu;
5. G. Dugalić, B.Gajić(2005):Pedologija-praktikum,Čačak;
6. B.Fuštić i G.ðuretić(2000): Zemljišta Crne Gore, knjiga. Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
IV testa 20 poena ( 4x 5 poena),
II testa na vježbama 5 poena (2x2,5 poena),
I i II kolokvijum 32 poena (2x 16 poena),
Seminarski rad (nije obavezan) 3 poena,
Završni ispit 40 poena.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
291102069
Naziv predmeta: AGROMETEOROLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa značajem, ulogom i uticajem agrometeoroloških elemenata i pojava
na poljoprivrednu proizvodnju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Radulović-nastavnik, Dr Mirko Knežević-saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja,vježbe,seminarski rad,testovi,kolokvijumi,završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Predmet, značaj I zadatak agrometeorologije. Osnovni pojmovi o atmosferi.
II nedjelja
Meteorološki elementi i pojave. Agrometeorološka osmatranja i informacije.
III nedjelja
Vazduh kao ograničavajući prirodni resurs. Sastav, temperatura, pritisak i gustina vazduha.
IV nedjelja
Test 1. Zračenje sunca, zemlje i atmosfere. Uticaj zračenja na biljke.
V nedjelja
Zagrijevanje zemlje i atmosfere. Uticaj toplote i temperaturnog režima na biljni svjet.
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Uticaj niskih temperatura na vegetaciju. POPRAVNI KOLOKVIJUMA I
IX nedjelja
Proljećni i jesenji mrazevi i mjere zaštite.
X nedjelja
Voda u sistemu zemlja-atmosfera. Isparavanje vode i vodena para u atmosferi
XI nedjelja
Oblaci i magla. Padavine iz oblaka i padavine pri tlu. Uticaj padavina na biljni svjet
XII nedjelja
Suša: definicija, uticaj na biljke, mjere borbe protiv suše. Test 2.
XIII nedjelja
Vazdušni pritisak i vazdušna strujanja.Uticaj vjetra na biljni svjet. Vjetrivazdušni pojasevi
XIV nedjelja
KOLOKVIJUM II
XV nedjelja
Klimatske zone u Crnoj Gori. POPRAVNI KOLOKVIJUMA II
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 30 min.x 16 = 85sati i 20min.
Neophodne pripreme prije početka semestra 2 x 5sati i 20 min = 10 sati
i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
predavanja - 2 sata
vježbe – 1 sat
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
2 sata i 20 min. indivdualnog rada i polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ +10 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: obavezni su da pohañaju nastavu, da budu aktivni na predavanjima, da odrade sve
laboratorijske vježbe, rade testove, kolokvijume i završni ispit .
Literatura:
1. Silva Otoperec (1980): Agrometerologija. Nolit, Beograd
2. Mirjana Ruml (2005): Metorologija. Poljoprivredni fakultet, Beograd
3. Marko Milosavljević (1972): Metorologija. Naučna knjiga, Beograd
4. Marko Milosavljević (1985): Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd
5. D.Burić,R.Ivanović,L.Mitrović(2007):Klima Podgorice,Hidrometeorološki Zavod Crne Gore,
Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnosti na predavanjima i vježbama -----------------5 poena
Seminarski rad --------------------------------------------------------- 3 poena
I i II test -----------------------------------------------------------------10 poena (2x5 poena)
I i II kolokvijum ------------------------------------------------------ 32 poena (2x16poena)
Završni ispit ----------- ------------------------------------------------ 50 poena.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
291102098
Naziv predmeta: FIZIOLOGIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Putem teoretskog i praktičnog rada upoznati studente sa osnovama fiziologije biljkaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović – nastavnik, Mr Dragana Petrović – saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teoretski i praktični
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Predmet, značaj i zadatak fiziologije biljaka.
II nedjelja
Fiziologija biljne ćelije. Organele ćelije (osobenosti grañe, hemijski sastav, funkcije).
III nedjelja
Primanje i odavanje vode.
Sadržaj elemenata u biljkama i njihova podjela.Mehanizam usvajanja jona preko korjena i preko
IV nedjelja
lista
Značaj makroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
V nedjelja
makroelemenata.
Značaj mikroelemenata u životnim procesima. Simptomi nedostataka i viška mikroelem.
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Disanje. Ugljeni hidrati (glikoliza, Krebsov ciklus), lipidi i bjelančevine kao supstrat
VIII nedjelja
disanja.TEST I
IX nedjelja
Fotosinteza. Hloroplasti. Fotosintetički pigmenti. Značaj sunčeve svjetlosti za proces fotosinteze
X nedjelja
Tamna faza fotosinteze. Reduktivni fotosintetički ciklus. Fotorespiracija
XI nedjelja
Sekundarni produkti fotosinteze. Pokazatelji fotosinteze
XII nedjelja
Rastenje i razviće biljaka. Abnormalno rastenje. Kultura ćelija i tkiva.
XIII nedjelja
Fiziološki aktivne materije. Auksini, giberelini. TEST II
Oprašivanje i oplodnja.Fiziologija sjemena. Hemijski sastav sjemena. Mirovanje i klijanje
XIV nedjelja
sjemena.
XV nedjelja
Otpornost biljaka na uslove spoljanje sredine KOLOKVIJUM II
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: : 7 sati i 20 minuta x 16 = 117 sati 20minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 7 sati i 20 minuta = 14 sati i 40
minuta
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 =165 sati
2 sata vježbe
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata 20 min. individualni rad polaganje popravnog ispita od 0 – do 33 sat
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava) + 14 sati i 40 minuta
(priprema) + 33 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, kolokvijume, praktični dio i
završni ispit
Literatura:
1. Kastori, R.:’Fiziologija biljaka’, Novi Sad, 2005;
2. Kastori R., Maksimović I.: ’Ishrana biljaka’, Novi Sad, 2008;
3. Nešković M., Konjević R., Ćulafić Lj.: ’Fiziologija biljaka’, Beograd 2003;
4. Sarić M.: ’Fiziologija biljaka’, Beograd, Nauka, 1991.;
5. Taiz L., Zeiger E.: ’Plant physiology’ 5th ed. 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na času
4 boda
Praktični dio ispita
8 bodova
Test: (2 x 4)
8 bodova
Kolokvijum: (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM BILJNA PROIZVODNJA
- II godina -
NASTAVNI PLAN
III semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291103128
291103141
291103054
291103167
291103180
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Melioracije
Mehanizacija u biljnoj proizvodnji
Agrohemija
Osnovi gajenja njivskog bilja
Osnovi agroekonomije
Dr Mirko Knežević
Prof.dr Dragoljub Mitrović
Dr Mirjana Radulović
Dr Zoran Jovović
Dr Miomir Jovanović
UKUPNO
Pred. +
Vjež.+Lab
3P+2L
4P+2L
4P+2L
4P+1V+1L
3P+0
18P+1V+7L
Broj
ECTS
kredita
5,5
6,5
7
7
4
30
IV semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
PREDMETNI NASTAVNIK
Pred. + Vjež.
+Lab
291104128
Opšte voćarstvo
291104141
291104154
291104167
Opšte vinogradarstvo
Povrtarstvo
Ratarstvo
291104180
Stručna praksa
UKUPNO
Prof. dr Ranko M. Popović,
Mr Miroslav Čizmović
Dr Slavko Mijović
Prof. dr Nataša Mirecki
Dr Zoran Jovović
Dr Ranko Popović,
Dr Slavko Mijović,
Dr Nataša Mirecki,
Dr Zoran Jovović
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
7
4P+1V+1L
4P+1V+1L
4P+1V+1L
7
7
7
0P+2L
2
16P+3V+7L
30
Šifra predmeta
291103128
Naziv predmeta: MELIORACIJE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
5.5
Fond časova
3P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa pojmom i značajem melioracija, uticajem meloracija zemljišta na
poljoprivrednu proizvodnju, načinima odvodnjavanja i navodnjavanja zemljišta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Knežević Mirko
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, izrada elaborata, konsultacije, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Podloge u melioracijama. Voda i njena svojstva. Vodni režim. Hidrološki dijagram. Padavine. Isparavanje.
Infiltracija. Oticanje. Projekat melioracija. Meliorativno-pedološka studija. Poljoprivredna osnova. Glavni
projekat.Postupak realizacije projekta
Odvodnjavanje. Opšte karakteristike.Uzroci prevlaživanja zemljišta. Uticaj odvodnjavanja na zemljište i
biljku. Metode odvodnjavanja. Horizontalna cjevna drenaža, Osnovni principi, Drenažni kriterijumi, Osnovni
elementi cjevne drenaže. Materijali od kojih se izradjuju drenovi. Objekti na drenažnom sistemu. Izvodjenje
drenaže Test 1.
Otvorena kanalska mreža. Površinsko skupljanje vode. Skupljanje podzemne vode. Odvodjenje suvišne vode.
Sistem za odvodnjavanje. Čišćenje i održavanje kanala. Objekti u sistemu za odvodnjavanje. Odbrana od
poplava i odvodnjavanje zaštićenog terena. Dopunske (agrotehničke) mjere odvodnjavanja
Navodnjavanje - Opšti pojmovi.Norma navodnjavanja. Norma zalivanja. Vrijeme trajanja zalivanja. Značaj i
potrebe biljaka za vodom. Uticaj navodnjavanja na osobine zemljišta. Načini navodnjavanja. Klasifikacija
načina navodnjavanja. Navodnjavanje gravitacijom - Zalivanje brazdama. Zalivanje prelivanjem. Zalivanje
potapanjem.
Navodnjavanje pod pritiskom. Navodnjavanje orošavanjem. Prenosna kišna krila. Samohodna bočna kišna
krila. Samohodna kružna prskalica "boom".
KOLOKVIJUM I
SLOBODNA NEDELJA
Navodnjavanje pod pritiskom. Sektorska prskalica "tifon". Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem
"pivot". Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem "linear".
Navodnjavanje lokalnim kvašenjem. Zalivanje pulsiranjem. Zalivanje mini-orošavanjem. Zalilvanje kapanjem.
Podpovršinsko navodnjavanje. Unošenje djubriva u zemljište navodnjavanjem
Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva. Navodnjavanje ratarskih usjeva. Navodnjavanje povrća.
KOLOKVIJUM II
Navodnjavanje drugog i postrnog usjeva. Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva. Navodnjavanje voćnjaka.
Navodnjavanje vinograda, TEST 2.
Erozija, Opšti pojmovi i osnovni oblici, Eroziija vodom - Površinska erozija, Brazdasta erozija, Vododerine i
jaruge, Bujična erozija, Unutrašnja erozija zemljišta, Irigaciona erozija, Proračun intenziteta erozije vodom,
Erozija vjetrom
Antierozine mjere.Preventivne mjere zaštite, Direktne mjere zaštite. Agrotehničke antierozine mjere. Biološke
mjere zaštite. Tehničke mjere. Rekultivacija oštećenih poljoprivrednih zemljišta. Potrošači poljoprivrednog
zemljišta.Klasifikacija oštećenih zemljišta. Tipovi i oblici oštećenja zemljišta. Stepeni oštećenja zemljišta.
Neposredni uzroci oštećenja zemljišta. Projekat rekultivacije. TEST 3.
Zemljišna područja Crne Gore koja zahtijevaju melioracije i njihova podjela na osnovu zahtjeva za
melioracijama, uticaj melioracionih mjera na životnu okolinu,mogućnosti održivog razvoja i primjene u
organskoj poloprivredi
ZAVRŠNI ISPIT
Ovjera semestra i upis ocjena.
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: (7 sati i 20 minuta) x 16 = 117 sati i 20 min
Priprema prije početka semestra: 2 x 7 sati i 20 minuta = 14 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 = 165 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: Rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
2 sata vježbe
uključujući i polaganje popravnog ispita 0 – 42 sata
2 sata i 20 minuta individualnog rada i Struktura opterećenja: 117 sati i 20 min (nastava) + 14 sati i 40 min.
konsultacija
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe,
testove i kolokvijume.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Rudić, D.,: Melioracije, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1999)
Dragović, S.,: Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2000)
Rudić, D.,: Odvodnjavanje, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1989)
Ćorović, R., Jovanović Ž.,: Projektovanje melioracionih sistema, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina
6(1992)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo predavanjima 5 bodova,Urañene i ovjerene računske vježbe 7 bodova,
Test 1 -8 bodova, Test 2 -8 bodova,Test 3 -8 bodova,
Kolokvijum 1 -12 bodova,Kolokvijum 2 -12 bodova,
Završni ispit -40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirko Knežević
Napomena:
Šifra predmeta
291103141
Naziv predmeta: MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
III
6,5
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita )
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena poljoprivredne tehnike u poljoprivrednoj proizvodnji
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljhub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, testovi, seminarski rad i kolokvijum
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj mehanizacije u poljoprivredi, Pogonske mašine u poljoprivredi.
II nedjelja
Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, dvotaktni motori, sistemi i ureñaji traktora.
III nedjelja
Mašine i oruña za ureñenje ( sistematizaciju) zemljišta,
IV nedjelja
Mašine i oruña za osnovnu i redukovanu obradu zemljišta.
KOLIKVIJUM I.
V nedjelja
Mašine i oruña za predsjetvenu pripremu zemljišta. Mašine za ñubrenje( stajnjak,min.ñ).
VI nedjelja
Mehanizacija u organskoj poljoprivredi.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Mašine za sjetvu žita i širokorednih kultira, sadnju povrća , voćaka i loznih kalemova.
IX nedjelja
Mašine i aparati za primjenu hemijskih sredstava u zaštiti bilja.
KOLOKIJUM II .
X nedjelja
Mašine i oruña za kultivaciju ratarskih kultura,voćnjaka, vinograda i njegu zasada.
XI nedjelja
Mašine za spremanje sijena, zelene travne mase, silaže i sjenaže.
XII nedjelja
Mašine za žetvu i berbu zrnastih kultura ( žitni kombajni, berači kukuruza ).
XIII nedjelja
Mašine za vañenje i ubiranje krompira i šećerne repe.
XIV nedjelja
Mašine za berbu i ubiranje povrća : mrkve, pasulja, luka, salate, kupusa i paradajza.
XV nedjelja
Mehanizovana berba i voća i grožña. Transportna sredstva u poljoprivredi.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispit.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati i 40 min. x 16 = 138sati i 40min.
6,5 kredita x 40/30 = 8 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati i 40 min)= 17
sati i 20 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 6,5 x 30 = 195 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 4 sata
vježbe –
2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 39 sata
2 sata i 40 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 148 sati i 40 min./nastava/ + 17 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 39 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi,vježbama, uredno polaganje ispita
Literatura:
1. Brčić.J. (1985): Mehanizacija u biljnoj proizvodni, knjiga, Sveučilište, Zagreb .
2. Mićoć.J.(1991). Poljoprivredne mašine, knjiga , Beograd.
3. Novaković.D.,ðević.M.(1999): Transport u poljoprivredi, knjiga Beograd.
4. Mitrović,D.(2011): Mehanizacija u poljoprivredi, knjiga, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova,
Seminarski rad:
5 bodova,
Test ( 2x5):
10 bodova,
Kolokvijum (2x15):
30 bodova.
Završni ispit :
50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi: 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
291103054
Naziv predmeta: AGROHEMIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa hemijom biogenih elemenata u zemljištu, hemijskim i fizičkim
osobinama djubriva i njihovim promjenama u zemljištu, a zatim i sa ishranom biljaka s posebnim osvrtom na zemljišta Crne
Gore i specifiku biljne proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Natalija Perović, Mr Ana Topalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Cilj, zadatak, značaj i istorijat agrohemijskih proučavanja. Sastav zemljišta. Čvrsta, tečna i
I nedjelja
gasovita faza zemljišta.
Adsorptivna sposobnost zemljišta. Vrste adsorpcije. Reakcija zemljišta. Vrste kiselosti. Uticaj pH
II nedjelja
zemljišta na pristupačnost hranljivih elemenata.
Makrobiogeni hemijski elementi u zemljištu. Azot (oblici i količine). Fiksacija, mineralizacija i
III nedjelja
gubici azota. Test 1.
Fosfor (mineralni i organski). Hemijska adsorpcija fosfora. Pristupačnost fosfora. Kalijum. Oblici,
IV nedjelja
transformacije i pristupačnost.
Kalcijum. Magnezijum. Oblici, transformacije i pristupačnost.Gvožñe. Sumpor. Mangan. Oblici,
V nedjelja
transformacije i pristupačnost
VI nedjelja
Bakar. Cink. Bor. Kobalt. Molibden. Oblici, transformacije i pristupačnost. KOLOKVIJUM 1.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
ðubriva. Definicija, značaj i podjela. Azotna ñubriva. Nitratna, amonijačna, amidna i
VIII nedjelja
sporodjelujuća. Inhibitori nitrifikacije. Test 2.
IX nedjelja
Azotna djubriva. Dobijanje, svojstva, primjena, djelovanje i uticaj na zemljište.
Fosforna ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Vrijeme i način primjene.
X nedjelja
Kalijumova ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Krečna ñubriva
Mg-, S- i Fe-ñubriva. Mikroñubriva.Složena ñubriva. Miješana, polukompleksna i kompleksna.
XI nedjelja
Tečna složena ñubriva. Proizvodnja, primjena i transformacije
XII nedjelja
Organska ñubriva. Vrste organskih ñubriva.
XIII nedjelja
Svojstva, proizvodnja i primjena organskih ñubriva. KOLOKVIJUM 2
Sistemi upotrebe ñubriva. Meliorativno i redovno ñubrenje. Fertirigacija.
XIV nedjelja
Utvrñivanje potreba za ñubrenjem.
ðubrenje višegodišnjih zasada. Utvrñivanje doza za meliorativno ñubrenje. ðubrenje povrtarskih
XV nedjelja
kultura s naglaskom na proizvodnju u zatvorenom prostoru. Test 3. Stručna ekskurzija.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati.
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata.
3 sata i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe,
testove, oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. R. Džamić, D. Stevanović. Agrohemija. Poljoprivredni fakultet. Naučna knjiga, Beograd 2000.
2. M. Jakovljević, M. Pantović. Hemija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet Beograd, 1991.
3. R. Kastori. Zaštita agrosistema, Novi Sad, 1995.
4. R. Kastori et al. Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad, 1977.
5. M. Katalimov. Mikroelementi i mikroudobrenija. Moskva, 1965.
6. N. Vučić. Higijena zemljišta, Novi Sad, 1979.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i test na vježbama -15 bodova, Aktivnost na predavanjima - 5 bodova,
Test 1 -12 bodova, Kolokvijum 1 -12 bodova,
Test 2 -8 bodova, Kolokvijum 2 -14 bodova,
Test 3 - 14 bodova,
Završni ispit -20 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
291103167
Naziv predmeta: OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
III
7
Fond časova
4P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: poljoprivredni proizvodni prostor, karakteristike biljne proizvodnje, značaj prirodnih uslova za
biljnu proizvodnju, agrotehnički sistemi i podsistemi, sistemi zemljoradnje i savremeni koncepti
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Zoran Jovović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, praktične vježbe, samostalni rad, izrada seminarskih i domaćih radova,
konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u osnove biljne proizvodnje
II nedjelja
Vegetacioni činioci (klima)
III nedjelja
Uticaj agrotehnike na mikroklimu polja; poljoprivredna ocjena klime; rejonizacija
IV nedjelja
Zemljište; reljef
Kulturna biljka; alelopatija i kompeticija; stresovi, prilagoñavanje i otpornost kulturnih biljaka;
V nedjelja
formiranje prinosa kulturnih biljaka
VI nedjelja
Ekološki aspekti primjene ñubriva i pesticida, KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Agrotehnika, POPRAVNI KOLOKVIJUM I.
IX nedjelja
Dopunska obrada; razoravanje livada, pašnjaka i ledina;
X nedjelja
Sistemi obrade zemljišta; savremene tendencije u obradi zemljišta
XI nedjelja
ðubrenje, KOLOKVIJUM II
XII nedjelja
Sjetva i sadnja, njega kultura
XIII nedjelja
Korovi, POPRAVNI KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Popravka anormalnih zemljišta; sistemi biljne proizvodnje
XV nedjelja
Žetva i skladištenje; savremeni pogledi na sisteme zemljoradnje (održiva poljoprivreda)
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16= 149 sati i 30 min.
7 kredita x 40/30= 9 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
4 sata predavanja
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
2 sata laboratorijskih vježbi
3 sata i 20 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min.(nastava) + 18 sati i 40
uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
Osnovna literatura:
1. T. Šarić (1990): Opšte ratarstvo, NIRO "Zadrugar", Sarajevo;
2. D. Kovačević (2003): Opšte ratarstvo, Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd;
3. Molnar (2004): Opšte ratarstvo, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
Dopunska literatura:
1. Kovačević, D. (2011): Zaštita životne sredine u ratarstvu i povrtarstvu. Monografija,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi 5 poena ,
Aktivnosti na času i domaći zadaci 5 poena
Dva kolokvijuma po 15 poena, ukupno 30 poena
Dva testa: 6 i 5 poena, ukupno 11 poena
Determinacija korova 3 poena,
Seminarski rad 6 poena
Završni
ispit
40
poena
(test
30
i
usmeni
dio
sipita
10
poena)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Zoran Jovović
Napomena:
Šifra predmeta
291103180
Naziv predmeta: OSNOVI AGROEKONOMIJE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
3P + 0V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (osnovne studije traju 6
semestara, 180 ECTS kred.)
Uslovljenost drugim predmetima: nije uslovljen drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu znanja iz osnova agroekonomije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na predavanjima.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Razvoj ekonomske misli
II nedjelja
Kriterijumi ekonomske politike i ekonomski faktori (resursi) proizvodnje
III nedjelja
Naturalna i robna proizvodnja
IV nedjelja
Nastanak i razvoj kapitalizma
V nedjelja
Roba, novac i tržište
VI nedjelja
I KOLOKVIJUM
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Najamnine, profit
IX nedjelja
Trgovački, zajmovni i akcijski kapital
X nedjelja
Zemljišna renta i ulaganje kapitala u poljoprivredu
XI nedjelja
Aklumulacija kapitala
XII nedjelja
II KOLOKVIJUM
XIII nedjelja
Monopolski kapital
XIV nedjelja
Tržište, tržišne cijene i tržišni odnosi
XV nedjelja
Ekonomske funkcije države u savremenom kapitalizmu
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 min
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5sati i 20 minuta = 10 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
0 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve
2 sata i 20 minuta samostalnog dvije stavke do ukuipnog opterećenja za predmet 120 sati)
rada, uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (nastava) + 10 sati i 40 min
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, polažu dva kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. Jovanović, M.: “Osnovi agroekonomije”, skripta, Biotehnički fakultet, Podgorica, 2007.
2. Gregory Mankiw: „Principles of economics”, third edition, daily press, Podgorica, 2006.
3. R., Pejanović: “Osnovi ekonomije”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004.
4. P., Samuelson: “Ekonomija”, “Mate”, Zagreb, 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Urednost na predavanjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Naziv predmeta: OPŠTE
Status predmeta
Obavezni
Šifra predmeta
291104128
VOĆARSTVO
Semestar
IV
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama biologije voćaka, ekologije voćaka, razmnožavanja
voćaka, agropomotehnikom i podizanjem i održavanjem voćnjaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko M. Popović – nastavnik, Mr Miroslav Čizmović – sar.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj voćarstva, proizvodnja voća u svijetu , upotreba voća u ishrani, biologija voćaka.
II nedjelja
Stadijski razvitak voćaka i morfologija organa voćke
III nedjelja
Fiziologija rastenja i razvića voćaka, korelacija i regeneracija.
IV nedjelja
Godišnji ciklus voćaka, organogeneza voćaka
V nedjelja
Veliki životni ciklus voćaka, rast i razvitak vegetativnih i generativnih organa
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I. Ekologija voćaka, osnove rasadničke proizvodnje
VII nedjelja
SLOBODNA
NEDJELJA
VIII nedjelja
Proizvodnja sadnica i načini razmnožavanja voćaka
IX nedjelja
Kontejnerska proizvodnja sadnica, kultura tkiva, prekalemljivanje
X nedjelja
Podizanje voćnjaka , izbor vrsta i sorti i organizacija teritorije
XI nedjelja
Pomotehnika , uzgojna rezidba i rezidba u rodu, podmlañivanje
XII nedjelja
Uzgojni oblici, formiranje i održavanje (u prostoru)
XIII nedjelja
Uzgojni oblici, formiranje i održavanje (u pravcu)
XIV nedjelja
KOLOKVIJUM II. Održavanje zemljišta u voćnjaku i ishrana voćaka
XV nedjelja
Navodnjavanje voćnjaka, zaštita i organska proizvodnje voća
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati i 20 min.
7 kredita x 4/30 = 9 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
4 sata predavanja
2 sata vježbi .....3 sata i 20 minuta uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata.
individualnog rada studenta
uključujući i Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta ( nastava ) + 18 sati i 40
konsultacije
minuta ( priprema ) + 42 sata ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade testove , oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
Lučić, P., ðurić, G., Mičić, N.( 1996): Voćarstvo I ,
Partenon, Beograd; Mišić, P., Ninkovski, I.,Popović, R , et al.( 2001): Voćarstvo, Zajednica za
voće, Beograd ; Stanković, D., Jovanović, M.( 1990): Opšte voćarstvo, Naučna knjiga, Beograd
3. Memić, S., et al.( 2009): Voćarstvo, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času.......... 5 bodova
Kolokvijum (2 x 15 )..................... 30 bodova
Test( 2 x 7,5 ).................. .... ...... 15 bodova
Završni ispit............. ................ 25 bodova pismeno + 25 bodova usmeno = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Ranko M. Popović,
Mr Miroslav Čizmović
Napomena:
1.
2.
Šifra predmeta
291104141
Naziv predmeta: OPŠTE VINOGRADARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa klasifikacijom, biologijom, anatomijom, fiziologijom, agrotehnikom
vinove loze, berbom i čuvanjem grožña
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mijović – nastavnik, Dr Tatjana Popović – saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi, testovi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Značaj vinove loze i njenih proizvoda, vinogradarstvo u svijetu i kod nas
II nedjelja
Morfologija i anatomija organa vinove loze
III nedjelja
Fiziologija vinove loze
IV nedjelja
Ekologija vinove loze
V nedjelja
Razmnožavanje vinove loze i proizvodnja loznog sadnog materijala
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Podizanje vinograda
IX nedjelja
Rezidba vinove loze i uzgojni oblici čokota
X nedjelja
ðubrenje vinograda
XI nedjelja
Obrada zemljišta u vinogradu
XII nedjelja
Navodnjavanje vinograda
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Povrede vinove loze nepogodama
XV nedjelja
Berba grožña i čuvanje stonog grožña
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min= 18 sati
i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 4 sata
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade domaće zadatke, seminarske
radove, testove, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Pejović Lj., Mijović S.: "Opšte vinogradarstvo", Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut,
Podgorica (2004);
2. Cvetković D.: "Vinogradarstvo", Prokuplje (2003);
3. Avramov L., Nakalamić A., Žunić D.: "Vinogradarstvo", Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni
fakultet, Zemun (1999); Milosavljević M.: "Biotehnika vinove loze", Institut za istraživanja u
poljoprivredi, Beograd (1998).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
5 bodova
Seminarski rad
5 bodova
Kolokvijum 2 x 10
20 bodova
Test 2 x 10
20 bodova
Završni ispit
50 bodova
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
291104154
Naziv predmeta: POVRTARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovnea kademske studije - BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o biološkim potrebama najvažnijih povrtarskih kultura i metodama i
tehnologijama proizvodnje na otvorenom polju u zaštićenom prostoru
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbi, kolokvijumi, seminarski radovi, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u povrtarstvo, opšte karakteristike povraća i značaj. Klasifikacije povrća.
II nedjelja
Terminologija u povratsrvu. Sistemi povrtarske proizvodnje
III nedjelja
Specifični uslovi gajenja povrća (zemljište, klima, sortiment, ekonomski uslovi).
Karakteristike zaštićenog prostora. Specifični uslovi gajenja povrća (zemljište, klima, sortiment,
IV nedjelja
ekonomski uslovi).
V nedjelja
Plodovito povrće (paradajz, paprika, patlidzan ) KOLOKVIJUM 1.
VI nedjelja
Plodovito povrće (lubenica, dinja, krastavac, tikve)
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Plodovito povrće (grašak, boranija, bamija, fizalis, kukuruz šećerac
IX nedjelja
Korijenasto povrće (mrkva, celer, peršun, paštrnak, mirodjija, cvekla i dr.)
X nedjelja
Lukovičasto povrće (crni i bijeli luk, praziluk, vlašac) Lisnato povrće (salata, spanać i dr.)
XI nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XII nedjelja
Lisnato povrće (kupus, kelj, keleraba, brokola, kelj pupčar, kineski kupus)
XIII nedjelja
Višegodišnje povrće
XIV nedjelja
Gljive (šampinjoni, bukovača, šitaka)
XV nedjelja
Berba, pakovanje, skladištenje i transport povrća.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16=149 sati i 30 min.
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera): 2 x 9 sati i 20 min.
= 18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30=210 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata laboratorijski vježbi
i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
3 sata i 20 min. samostalnog rada
Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min. (nastava) + 18 sati i 40 min.
uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad).
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Mihal ðurovka (2008): Gajenje povrća na otvorenom polju, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
2. Mihal ðurovka sa sar. (2006): Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prosotoru, Poljop. Fakultet Novi
Sad
3. Dragan Angelovski (2008): Vodič za implementaciju standarda GlobalGap 3.0 za poljoprivrednike. Agro
grupa i GIZ, Niksic
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Izrada seminarskog rada:
10 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
40 bodova
-Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen...
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
291104167
Naziv predmeta: RATARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
IV
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4 P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (osnovne studije traju 6
semestara, 180 ECTS kred.)
Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen
Ciljevi izučavanja predmeta: : proučavanje gajenja najvažnijih njivskih kultura, njihovih morfoloških, bioloških i fizioloških
osobina, kao i razrada agrotehničkih mjera za konkretne uslove i potrebe.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Zoran Jovović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u posebno ratarstvo; opšte osobine žita
II nedjelja
Pšenica;
III nedjelja
Raž; ječam; ovas
IV nedjelja
Kukuruz,
V nedjelja
Proso; KOLOKVIJUM I
VI nedjelja
Sirak; Heljda; pirinač
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM I, Zrnene mahunjače
IX nedjelja
Zrnene mahunjače
X nedjelja
Uljane biljke (suncokret; uljana repica; mak)
XI nedjelja
KOLOKVIJUM II, Tekstilne biljke (pamuk; lan; konoplja)
XII nedjelja
Korjenasto-krtolaste biljke (krompir)
XIII nedjelja
Korjenasto-krtolaste biljke (krompir), POPRAVNI KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Korjenasto-krtolaste biljke (šećerna repa)
XV nedjelja
Duvan; hmelj
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: : 9h i 20'' x 16 = 149 sati i 20 min
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 9 sati i
20 min. = 18 sat i 40 min
Struktura:
4 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastva) + 18 sati i 40 min.
rada) uključujući i konsultacije)
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. S. Jevtić (1992): Posebno ratarstvo, Nauka, Beograd
2. T. Šarić, Š. Muminović (1998): Specijalno ratarstvo, IP «Gramond» Sarajevo;
3. D. Lazović, M. Biberdžić (2000): Posebno ratarstvo I, Žita i zrnene mahunjače, Poljoprivredni fakultet
Univerziteta u Prištini, Niš.
4. D. Maksimović (1997): Specijalno ratarstvo (skripta), Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet,
Čačak
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi - 5 poena,
Aktivnosti na času i domaći zadaci - 5 poena
Dva kolokvijuma po 15 poena, ukupno 30 poena
Dva testa po 7 poena, ukupno 14 poena
Seminarski rad
6 poena
Završni ispit 40 poena (test 30 poena i usmeni dio sipita 10)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Zoran Jovović
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291104180
Naziv predmeta: STRUČNA PRAKSA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
2
Fond časova
0P+2L
Studijski program za koji se organizuje: : Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj sticanje vještine – praktičnog iskustva u praksi implementacijom saznanja
stečenih izučavanjem stručnih predmeta kroz predavanja i vježbe
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović, Dr Slavko Mijović, Prof. dr Nataša Mirecka, Dr Zoran
Jovović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Praktične vježbe, konsultacije i dr
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Obilazak fekstenzivnog i savremenog poljoprivrednog gazdinstva i upozanavanje za različitim
I nedjelja
načinima proizvodnje.
Obilazak različitih objekata zaštićenog prostora, praktično upoznavanje sa sjetvom, pikiranjem i
II nedjelja
rasañivanjem rasada povrća.
Demonstriranje sadnje vinove loze i priprema kalemova, upoznavanje sa različitim uzgojnim
III nedjelja
oblicima rezidbe vinove loze i osnovnim ñubrenjem
IV nedjelja
Fenofaza vlatanja ozimih žita; razlikovanje žita u fazama prije klasanja
Demonstriranje sadnje voćarskih kultura i priprema sadnica za sadnju, upoznavanje sa različitim
V nedjelja
načinima rezidbe voćarskih kultura
VI nedjelja
Sjetva jarih kultura
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Prihrana vinove loze, meñuredna obrada i fenofaze vinove loze
Upoznavanje sa fenofazama kod različitih voćarslih kultura, upoznavanje sa rodnim i nerodnim
IX nedjelja
granama, zelena rezidba i obrada zemljišta
Kalemljenje rasada i sadnja na otvoreno polje. Priprema zemljišta za sjetvu i sadnju na otvorenom
X nedjelja
polju
XI nedjelja
Upoznavanje sa fenofazama različitih ratarskih kultura (ozimih i jarih)
XII nedjelja
Upoznavanje sa prihranom, obradom, zelenom rezidbom i zaštitom od bolesti štetočina
Obilazak otkupnog centra i upoznavanje sa postupkom ocjene kvaliteta i klasifikacije povrća
XIII nedjelja
prilikom otkupa
XIV nedjelja
Sadnja krompira (odlazak u brdsko-planinski rejon Republike
Upoznavanje studenata sa intenzivnim porastom rasta lastara, proturanje lastara, plivljenje lastara i
XV nedjelja
zaštita od bolesti i štetočina
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min
Nastava i završni ispit: 2 h i 40 min x 16 = 42 sata i 40 min
Neophodne priprema: 2 x 2 h i 40 min = 5 sati i 20 min
Ukupno opterećenje za predmet: 2 x 30 = 60 sati
Struktura:
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
40 min. samostalnog rada studenata i polaganje popravnog ispita od 0 do 12 sati
Struktura opterećenja: 42 h i 40 min. (nastava) + 5 h i 20 min. (priprema)
ukjučujući i konsultacije
+ 12 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da odrade stručnu praksu i urade seminarski rad
Literatura: Definisaće se nakon odreñivanja objekata za izvoñenje prakse, odnosno teme (zadataka) praktičnog rada
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti tokom stručne prakse - 10 poena
Seminarski rad 50 - poena
Završni ispit - 40 poena
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Ranko Popović, Dr Slavko
Mijović, Prof. dr Nataša Mirecka, Dr Zoran Jovović
Napomena:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM BILJNA PROIZVODNJA
- III godina
NASTAVNI PLAN
V semestar
ŠIFRA
291105015
291105028
291105031
291105044
291105057
PREDMETNI
NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Posebno vinogradarstvo
Kontinentalno voćarstvo
Mediteransko voćarstvo
Tržište i marketing poljoprivredno –
prehrembenih proizvoda
Krmno bilje
FOND
ČASOVA
Broj
ECTS
kredita
Dr Slavko Mijović
Dr Ranko Prenkić
Dr Momčilo Radulović
Pred. +
Vjež.+Lab
4P+1V+1L
4P + 1V + 1L
3P + 1V + 1L
Dr Miomir Jovanović
3P+1V
5
Dr Radisav Dubljević
3P + 1V + 1L
5,5
17P+5V+4L
30
UKUPNO
7
7
5,5
VI semestar
ŠIFRA
291106012
291106025
291106038
291106041
291202073
291106083
291106067
291106070
291106100
291106054
291106096
NAZIV PREDMETA
Entomologija
Fitopatologija
Fitofarmacija
Menadžment u biljnoj proizvodnji
PREDMETNI
NASTAVNIK
Prof. dr Snježana Hrnčić
Doc. dr Jelena Latinović
Doc. dr Nedeljko Latinović
Dr Bogdan Bulatović
Prof.dr Aleksandra
Sociologija sela*
Despotović
Pčelarstvo*
Dr Vučeta Jaćimović
Prof. dr Snježana Hrnčić
Bolesti i štetočine ukrasnih biljaka*
Doc. dr Jelena Latinović
GIS u poljoprivredi*
Dr Mirko Knežević
Biljni genetički resursi*
Dr Zoran Jovović
Biotehnologija u poljoprivredi*
Dr Biljana Lazović
Organska poljoprivreda*
Drof. dr Nataša Mirecki
Savremeni uzgojni oblici u
Prof. dr Ranko M. Popović,
Mr Miroslav Čizmović
voćarstvu*
Sortiment za ekološke sisteme
Dr Šebek Gordana
gajenja kontinentalnog voća*
Tehnologija vina i podrumarstvo*
Dr Danijela Raičević
Uvod u vinarstvo i preradu grožña* Doc. dr Radmila Pajović
UKUPNO
FOND
ČASOVA
Pred. + Vjež.
+Lab
4P+2L
4P+2L
3P+1V + 1L
3P+2V
Broj
ECTS
kredita
7
7
6
6
2P+0
4
3P+1L
4
3P+1L
4
2P+2V
2P+1L
2P+1L
2P+2L
4
4
4
4
2P+2L
4
2P+2V
4
2P+2L
2P+2L
4
4
16P+3V+12L
30
* Studenti slušaju jedan izborni predmet. Nastava će se organizovati samo za tri izborna predmeta koje
odabere najveći broj studenata.
Šifra predmeta
291105015
Naziv predmeta: POSEBNO VINOGRADARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
7
Fond časova
4P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6 semestara, 180
ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Opšte vinogradarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Na osnovu savremenih dostignućau vinogradarskoj nauci upoznati studente sa ampelografijom,
agrobiološkim i privredno-tehnološkim osobinama gajenih sorti i podloga vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mijović i Dr Tatjana Popović – saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi, testovi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Sistematika I istorijat loze. Klasifikacija i sistematizovanje sorti Vitis vinifera.
II nedjelja
Ampelografsko opisivanje sorti
III nedjelja
Ispitivanje privredno-tehnoloških osobina sorti
IV nedjelja
Važnije agrobiološke osobine karakteristike loznih podloga
V nedjelja
Botaničke, agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike gajenih sorti vinove loze
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Sorte za visokokvalitetna i kvalitetna crna vina. Sorte za obična stona crna vina.
IX nedjelja
Sorte za visokokvalitetna bijela vina.
X nedjelja
Sorte za kvalitetna bijela vina.Sorte za stona bijela vina.
XI nedjelja
Stone sorte
XII nedjelja
Besjemene sorte
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Interspecies i direktno rodni hibridi
XV nedjelja
Sorte stvorene u Biotehničkom institutu – Podgorica
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min = 18 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni dapohañaju nastavu, rade domaće zadatke, seminarske
radove, testove, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Božinović, Z.: ″Ampelografija″, Zemjodelski fakultet Skopje, 1996.
2. Avramov, L., Žunić, D.:″Posebno vinogradarstvo″, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Zemun, 2001;
3. Cindrić, P., Korać, N., Kovač, V.: ″Sorte vinove loze″,Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad (2000).
4. Burić, D.:″Savremeno vinogradarstvo″Beograd, 1995.;
5. Fazinić, N.:″Savremeno vinogradarstvo″, Zagreb, 1971.;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času 5 bodova
Seminarski rad
5 bodova
Kolokvijum 2 x 10
20 bodova
Test 2 x 10
20 bodova
Završni ispit
50 bodova
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
291105028
Naziv predmeta: KONTINENTALNO VOĆARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
7
Fond časova
4P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: : Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa kontinentalnim voćnim vrstama koje se gaje u Crnoj Gori (jabučaste,
koštičave, jezgraste i jagodaste voćne vrste). Porijeklo, ekonomski značaj, rasprostranjenost, biološke osobine, sorte i podloge
detaljno opisati kod svih vrsta.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkić-nastavnik, Dr Aleksandar Odalović-saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Jabučaste voćne vrste: porijeklo, značaj, rasprostranjenost, biološke osobine
II nedjelja
Jabuka – sorte i podloge
III nedjelja
Kruška, dunja i mušmula – sorte i podloge
IV nedjelja
Koštičave voćne vrste: porijeklo, značaj, rasprostranjenost, biološke osobine
V nedjelja
Šljiva – sorte i podloge, KOLOKVIJUM I
VI nedjelja
Breskva, Nektarina – sorte i podloge
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kajsija, Trešnja i Višnja – sorte i podloge
IX nedjelja
Jezgraste voćne vrste: porijeklo, značaj, rasprostranjenost, biološke osobine
X nedjelja
Orah i Lješnik – sorte i podloge
XI nedjelja
Jagodaste voćne vrste: porijeklo, značaj, rasprostranjenost, biološke osobine
XII nedjelja
Jagoda – sorte i podloge
XIII nedjelja
Malina – sorte i podloge, KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Kupina, ribizla, ogrozd, josta, borovnica – sorte i podloge
XV nedjelja
Biološko voćarstvo: način gajenja, vrste i sorte
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: : 9 sati i 20 min. x 16 =149 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
3 sata i 20 min.
individualnog rada studenta uključujući Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastava) + 18 sati i 40min.
i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, rade oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Štampar, F. (2005) Sadjarstvo, Univerzitetska knjižara, Ljubljana;
2. Mišić, P. (2004): Jabuka, Nolit, Beograd;
3. Bulatović, S., Martinic, E. (1992): Biotehnološke osnove voćarstva, Beograd;
4. Milošević, T. (1997): Specijalno voćarstvo, Čačak;
5. Gvozdenović, D.i saradnici (1998): Jabuka, Poljoprivredni fakultet Novi Sad;
6. Mratinić, E. (2010): Dunja, Partenon, Beograd;
7. Prenkić, R (2011): Pomologija-Skripta, WUS- Univerzitet Crne Gore;
8. Nikolić, M., Milivojević, J. (2010): Jagodaste vrste voćaka, Jureš, Čačak.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času 10 bodova
Seminarski rad 10 bodova
Kolokvijum (2 x 15) 30 bodova
Završni ispit 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predmet se izvodi uz pomoć audovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Ranko Prenkić
Napomena:
Naziv predmeta: MEDITERANSKO VOĆARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
5,5
Šifra predmeta
291105031
Fond časova
3P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6 semestra
ili 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa porijeklom, rasprostranjenošću, značajem, ekološkim uslovima gajenja,
morfologijom i fiziologijom, razmnožavanjem, agrotehnikom, vrstama i sortama mediteranskog voća u Crnoj Gori
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović i Mr Slavojka Malidžan
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Upoznavanje sa predetom, naziv predmeta, mediteranska zona Crne Gore – klima i zemljište.
Aktinidija i japanska jabuka- porijeklo i značaj, rasprostranjenost, ekološki uslovi, morfologija i
II nedjelja
fiziologija, razmnožavanje, agrotehnika, berba, sortiment
Smokva i badem- porijeklo i značaj, rasprostranjenost, ekološki uslovi, morfologija i fiziologija,
III nedjelja
razmnožavanje, agrotehnika, berba, sortiment.
Šipak i iglica - porijeklo i značaj, rasprostranjenost, ekološki uslovi, morfologija i fiziologija,
IV nedjelja
razmnožavanje, agrotehnika, berba, sortiment.
Agrumarstvo : vrste agruma, porijeklo, porijeklo agruma u Crnoj Gori, agroekološki uslovi,
V nedjelja
proizvodnja u svijetu i kod nas, mogućnost širenja u nas, vrste agruma.
Mandarina unšiu : porijeklo i značaj, ekološki uslovi, morfološke i fiziološke osobine,
VI nedjelja
razmnožavanje, podizanje zasada, njega zasada, berba, sortiment.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
KOLOKVIJUM I . Pomorandža: porijeklo značaj i rasprostranjenost, ekološki uslovi ,
VIII nedjelja
morfološke i fiziološke osobine, sortiment.
Limun, citron, grejpfrut, šedok, gorka pomorandža, poncirus. Osnovne osobine (porijeklo i značaj,
IX nedjelja
odnos prema klimi, sortiment)
Maslina : Porijeklo, značaj, rasprostranjenost, agroekološki uslovi, morfologija i fiziologija,
X nedjelja
razmnožavanje, podizanje zasada, njega zasada (održavanje zemljišta, ñubrenje, navodnjavanje,
rezidba).
XI nedjelja
Maslina: regeneracija, berba, prerada, sortiment.
XII nedjelja
Osnovne osobine planike, rogača i nešpule.
XIII nedjelja
Osnovne osobine fejoe, pasiflore, guave i avokada
XIV nedjelja
Osnovne osobine tamarila, indijske smokve (opuncija)
XV nedjelja
KOLOKVIJUM II Tropsko voćarstvo (fakultativno)
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT (usmeno)
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 minuta x 16 = 117 sati i 20 min.
Priprema prije početka semestra: 2 x 7 sati i 20 minuta = 14 sati i 40
minuta
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 = 165 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
2 sata i 20 minuta individualnog rada i i polaganje popravnog ispita 0 – 42 sata
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 min (nastava) + 14 sati i 40 minuta
konsultacija
(pripreme) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Nikolić M., Radulović M. :Suptropske i tropske voćke,
Radulović M. Šturanović M.: Egzotično voće,
M. Radulović: Japanska mandarina,
M. Radulović, Slavojka Malidžan: Mediteransko voćarstvo (skripta).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ksenija Miranović: Maslina,
Redžić M.: Japanska jabuka i šipak
M. Redžić – rejonizavija suptropskog voća,
Bakarić et.al.: Smokva
F.Tabajn:Uzgoj agruma,
P.Bakarić: Mandarina unshiu,
F. Calabrese: Frutticoltura tropicala e subtropicale I i II. ,
P.Spina : Gli agrumi,
Colov C.: Ovoštarstvo na tropika i suptropika
Ostala literatura:
9.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
- Prisustvo i aktivnost na času: 4 + 4 boda
- Kolokvijum: 2x15
30 bodova
- Završni ispit
50 bodova
- Seminarski rad
12 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
291105044
Naziv predmeta: TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
V
5
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studija – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti tržišta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda biljnog porijekla
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, pojam, klasifikacija i segmentacija tržišta
II nedjelja
Elementi i mehanizam tržišta: ponuda i tražnja proizvoda biljnog porijekla
III nedjelja
Činioci i osnovne funkcije tržišta proizvoda biljnog porijekla
IV nedjelja
Cijene: pojam, vrste, kretanja cijena, pariteti, formiranje cijena poljoprivrednih proizvoda
V nedjelja
Potrošnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biljnog porijekla
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Promet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porijekla:obilježja, vrste i vidovi
IX nedjelja
Trgovina: podjela i osnovne karakteristike
X nedjelja
Tržišne ustanove u prometu
XI nedjelja
Istraživanje tržišta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porijekla
XII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja
Marketing koncept poslovanja, SWOT analiza
XIV nedjelja
Instrumenti marketing mix-a poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porijekla;
XV nedjelja
Proizvod, Cijena, Promocija, Distribucija
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sat vježbi
i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve
1 sata i 40 minuta samostalnog rada, dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sata i 20
minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1.
Jovanović, M: “Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda”, skripta, Biotehnički fakultet, Podgorica 2007.
2.
Božidarević, D.: “Marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2003.
3.
ðorović, M., Tomin, A: “Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000.
4.
Vlahović. B.: “Marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004.
5.
Salai, S., Božidarević. D.: “Marketing istraživanje“, Savremena admnistracija, Beograd, 1997
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma
po 20 poena (ukupno 40 poena)
Urednost na predavnjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 50 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
291105057
Naziv predmeta: KRMNO BILJE
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
V
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P + 1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: : Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti proizvodnje krmnog bilja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, sem. radovi i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i podjela krmnog bilja. Prirodni uslovi za proizvodnju krmnog bilja
II nedjelja
Jednogodišnje krmne mahunarke. Korenasto-krtolaste krmne biljke
III nedjelja
Prava i prosolika žita. Ostale jednogodišnje i dvogodišnje krmne biljke
IV nedjelja
Višegodišnje krmne mahunarke, uslovi uspijevanja, podjela i proiz. osobine
V nedjelja
Lucerka, značaj, osobine, agrotehnika, iskorišćavanje, proizvodnja sjemena
VI nedjelja
Djeteline, značaj, osobine važnijih vrsta, agrotehnika i iskorišćavanje.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Osnove travnjaštva, opšte osobine vlatastih trava. TEST I
IX nedjelja
Podjela, osobine i uslovi uspijevanja trava. KOLOKVIJUM I
X nedjelja
Prirodni travnjaci, podjela, tipovi i proizvodno-biološke osobine.
XI nedjelja
Prirodni travnjaci, agrotehnika, melioracija, mjere njege i iskorišćavanje.
XII nedjelja
Sijani travnjaci, pojam, značaj i podjela
XIII nedjelja
Sijani travnjaci, zasnivanje, agrotehnika i iskorišćavanje. TEST I
XIV nedjelja
Krmni konvejer, Organska proizvodnja krmnog bilja. KOLOKVIJUM II
XV nedjelja
Spremanje i čuvanje stočne hrane,spremanje sijena, silaže i senaže. Ispaša.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 minuta x 16 = 117 sati i 20 min.
Priprema prije početka semestra:2 x 7 sati i 20 minuta = 14 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 = 165 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita 0 – 42 sata
2 sata i 20 minuta individualnog rada i Struktura opterećenja: 117 sati i 20 min.(nastava) + 14 sati i 40 minuta
konsultacija
(pripreme) + 42 sata (dopunski)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu (predavanja i vježbe) i da rade
kolokvijume, testove i seminarske radove.
Literatura:
1. ðukić, D Biljke za proizvodnju stočne hrane. Poljopr. fakultet, Novi Sad
2. Grupa autora (2002): Unapreñenje proizvodnje krme na travnjacima
3. Jasna Pavešić – Popović, Vučković S. ( 1997): Njivske i livadsko-pašnjačke krmne biljk
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na času 0-5,
Test I 0-10, Kolokvijum I. 0-10,
Test II 0-10, Kolokvijum II 0-10,
Seminarski rad i prepoznavanje sjemena i herbarizovanog materijala 0-10,
Završni ispit 0-45
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
291106012
Naziv predmeta: ENTOMOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademseke studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Program nastave pruža kompletnu i čvrstu osnovu za solidno ovladavanje sa problemima
zaštite najvažnijeg gajenog bilja i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od najčešćih štetočina u skladu sa principima
integralne zaštite bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić – nastavnik i Dr Sanja Radonjić – saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Značaj insekata za poljoprivredu. Morfologija insekata (glava i grudi).
II nedjelja
Morfologija insekata (abdomen). Anatomija i fiziologija insekata
III nedjelja
Razmnožavanje. Razviće i preobražaj.
IV nedjelja
Ekologija. Principi i metodi regulisanja gustine populacije
V nedjelja
Klasifikacija insekata. Orthoptera. Dermaptera.
VI nedjelja
Isoptera. Blattodea KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Thysanoptera.. Hemiptera. POPRAVNI KOLOKVIJUM I.
IX nedjelja
Homoptera.
X nedjelja
Hymenoptera. Coleoptera.
XI nedjelja
Coleoptera
XII nedjelja
Lepidoptera
XIII nedjelja
Lepidoptera. KOLOKVIJUM II.
XIV nedjelja
Diptera. POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
XV nedjelja
Ostale štetočine (grinje, puževi, nematode, ptice, sisari)
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
4 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
3 sata i 20 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, priprena za test Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
prepoznavanja) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Dimić, N.; Beš, A. (1986): Opšta entomolgija, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997);
2. Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Opšta entomologija, Naučna knjiga Beograd;
3. Dimić, N. .(1980): Štetočine voćki i vinove loze, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997).
4. Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
5. Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama_______________ 5 poena
Test prepoznavanja______________________________5 poena
Dva kolokvijuma po 25 poena_____________________ (ukupno 50 poena)
Završni ispit___________________________________ 40 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić
Napomena:
Šifra predmeta
291106025
Naziv predmeta: FITOPATOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne Akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući usvajanje naučnih saznanja o biljnim bolestima, tj. o
mehanizmu njihovog nastajanja, prouzrokovačima, te o interakciji prouzrokovača, biljke domaćina i faktora sredine, kao i o
rasprostranjenosti i ekonomskom značaju, simptomima, morfološkom opisu patogena, ciklusu razvoja, domaćinima i mjerama
suzbijanja parazita prouzrokovača najznačajnijih bolesti gajenih biljaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Jelena Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije,
kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, značaj i uzroci nastanka bolesti biljaka
II nedjelja
Neparazitne, Parazitne bolesti
III nedjelja
Osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka
IV nedjelja
Simptomatologija, Patogeneza
V nedjelja
Epidemiologija, KOLOKVIJUM I
VI nedjelja
Otpronost biljaka prema bolestima, Osnovni principi suzbijanja
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Mikoze: Klasifikacija gljiva, Carstvo Protozoa, Carstvo Chromista
IX nedjelja
Carstvo Fungi: Razdio Chytridiomycota, Razdio Ascomycota (Archiascomycetes i Erysiphales)
X nedjelja
Carstvo Fungi: Razdio Ascomycota (Pyrenomycetes, Loculoascomycetes)
XI nedjelja
Carstvo Fungi: Razdio Ascomycota (Discomycetes), KOLOKVIJUM II.
XII nedjelja
Carstvo Fungi: Fungi imperfecti
XIII nedjelja
Carstvo Fungi: Razdio Basidiomycota
XIV nedjelja
Bakterioze biljaka, Parazitne cvjetnice
XV nedjelja
Viroze biljaka
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta × 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 × 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
4 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7× 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade sve laboratorijske i terenske
vježbe, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. Ivanović, M.; Ivanović, D. (2001): Mikoze i pseudomikoze biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni
fakultet, Beograd;
3. Mijušković, M. (1999): Bolesti i štetočine suptropskih voćaka, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut,
Podgorica;
4. Arsenijević, M. (1988): Bakterioze biljaka, Naučna knjiga, Beograd;
5. Šutić, D. (1994): Biljni virusi, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
6. Agrios, G.N. (1997): Plant Pathology. Academic Press, USA.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5 poena
Dva kolokvijuma po 28 poena________________ (ukupno 56 poena)
Završni ispit______________________________ 34 poena (28 poena + 6 poena za prepoznavanje simptoma bolesti)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
291106038
Naziv predmeta: FITOFARMACIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije - studijski program BILJNA PROIZVODNJA (studij
traje 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima o pesticidima, kao i problematikom u vezi sa
njihovom primjenom, kretanjem u spoljnoj sredini i zakonskim osnovama koje regulišu promet pesticida. Takoñe, upoznavanje
sa pesticidnim aktivnim materijama koje se nalaze na listi dozvoljenih za primjenu u poljoprivredi. Cilj predmeta je i da uputi
studente o ličnoj i kolektivnoj zaštiti pri primjeni pesticida, kao i pružanju prve pomoći pri trovanju sa pesticidima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, oblasti primjene pesticida
II nedjelja
Klasifikacija i nomenklatura pesticida
III nedjelja
Fizičko – hemijska svojstva pestidcida
IV nedjelja
Oblici formulacije pesticida
V nedjelja
KOLOKVIJUM I. Mehanizam djelovanja pesticida
VI nedjelja
Mehanizam djelovanja pesticida, fungicidi
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Fungicidi, baktericidi
IX nedjelja
Zoocidi
X nedjelja
Zoocidi
XI nedjelja
KOLOKVIJUM II. Herbicidi
XII nedjelja
Herbicidi
XIII nedjelja
Zakonske osnove proizvodnje, prometa i primjene pesticida
XIV nedjelja
Posljedice primjene pesticida, karenca, MDK
XV nedjelja
Toksikologija pesticida i prva pomoć
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
3 sata samostalnog rada studenata
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1.
Šovljanski, Radmila, Lazić, Sanja (2007): Osnovi fitofarmacije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
2.
Janjić, V. (2005): Fitofarmacija, Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
3.
Šovljanski, Radmila, Klokočar-Schmit, Zlata, Lazić, Sanja (2002): Praktikum iz fitofarmacije, Novi Sad;
4.
Vitorović, S., Milošević, M. (2002): Osnovi toksikologije, Univerzitet u Beogradu. Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama__________ 5 poena
Seminarski rad_____________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena_________________40 poena
Završni ispit _______________________________50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
291106041
Naziv predmeta: MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama menadžmenta, organizacijom i ekonomikom biljne proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović i Prof. dr Aleksandra Despotović – saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam, definicija. i funkcija menadžerstva. Predmet i cilj izučavanja.Osnovni uslovi bilj.pr
II nedjelja
Sredstva i troškovi biljne proizvodnje
III nedjelja
Organizacija radnih procesa u ratarstvu i povrtarstvu
IV nedjelja
Organizacija radnih procesa u voćarstvu i vinogradarstvu
V nedjelja
Menadžment u proizvodnji važnijih ratarskih i povrtarskih kultura kao i voćnih vrsta
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Ekonomika biljne proizvodnje
IX nedjelja
Ekonomski uspjeh u biljnoj proizvodnji
X nedjelja
Rukovoñenje i upravljanje biljnom proizvodnjom
XI nedjelja
Poslovni plan donošenja odluka
XII nedjelja
Posjeta gazdinstvu - simulacije izučavanog gradiva
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Preduzeće kao sistem i principi ekonomije
XV nedjelja
Vježbe: Posjeta gazdinstvu-simulacije izučavanog gradiva
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
6 x kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenata Struktura opterećenja: : 128 (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade domaće zadatke, seminarski rad, oba kolokvijuma i
završni ispit
Literatura:
1. Munćan P., Živković D. (2004): Organizacija rada u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fak., Beograd;
2. Novković N..Šomoći Š.( 2001) Organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet ,Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
5 bodova
Seminarski rad
15 bodova
Kolokvijum 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Šifra predmeta
291202073
Naziv predmeta: SOCIOLOGIJA SELA
Status predmeta
Semestar
Izborni
VI
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P +0V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa specifičnostima života u ruralnoj sredini u
odnosu na život u gradu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, debate, konsultacije. Priprema eseja na zadatu temu iz oblasti sadržaja
predmeta.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet i značaj sociologije sela, nastanak, razvoj i odnos sa drugim naukama
Metod sociologije sela,osnovni teorijsko-metod.pristupi u sociologiji sela. Pojam i elementi
II nedjelja
društvene strukture
Pojam, vrste i glavna obilježja društvenih grupa. Elementi ruralnog društva. Dogovor o temi za
III nedjelja
Esej
Ruralni odnosi. Globalni razvojni procesi kao činioci promjena agrarne i ruralne strukture. Esej i
IV nedjelja
debata.
Ruralna porodica.Poljoprivreda kao osnova ekonomije. Ekologija sela. Ekološko ponašanje i
V nedjelja
svijest u selu i poljoprivredi. Socio-ekološki moral.
VI nedjelja
KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Obrasci ponašanja i mišljenja. Tradicionalna svojstva crnogorskog društva. Porodično gazdinstvo.
VIII nedjelja
Seoska naselja
Seosko stanovništvo. Odnos globalnog i seoskog društva. Ruralne promjene i procesi. Dogovor o
IX nedjelja
temi za Esej.
Osnovna obilježja crnogorskog sela.Promjene socijalno-ekonomske strukture stanovništva na
X nedjelja
crnogorskom selu.Demografske promjene na crnogorskom selu. Esej i debata.
Seoska kultura izmeñu tradicije i inovacije.Tendencije promjena posjedovne strukture u Crnoj
XI nedjelja
Gori.
Proizvodno-ekonomski karakter crnogorskih gazdinstava. Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na
XII nedjelja
promjene načina života u selu
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM 2
Osnovne karakteristike seoske porodice. Crnogorska seoska porodica izmeñu tradicionalnog i
XIV nedjelja
novog
XV nedjelja
Položaj žena na selu. Buducnost sela i poljoprivrede.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. x 16 = 85 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
predavanja - 2 sata
samostalni rad -3 sata i 20 min
Dopunski rad: od 0 - 24 sata
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) + 10 sati i 40
min.(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i da napišu esej
Literatura:
Osnovna literatura:
1. Mitrović, Milovan: Sociologija sela, Sociološko društvo Srbije, Beograd, 1998.g.
2. Jelić Sreten: Hrestomatija, Beograd, 2008.g.
3. Vujošević, Novo: Promjene u seoskoj porodici stare Crne Gore, Beograd - Nikšić, 1990.g.;
4. Mitrovic.M., Petrović,S. .:Sociologija, Beograd,2006.;
Dopunska literatura :
1. Ashley,D.Orenstein, D.: Sociological theory, Boston, USA
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnost na času - 5 poena
Prvi kolokvijum (0-20 poena),
Drugi kolokvijum (0-20 poena);
2 Eseja – (ukupno 5 poena)
Završni ispit (0-50 poena)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
291106083
Naziv predmeta: PČELARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
VI
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
3P + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom i fiziologijom pčela. Vrste i sojevi pčela. Koristi od
pčela. Tehnologija pčelarenja. Pčelinja paša. Bolesti i neprijatelji pčela.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uopšte o pčelama. Vrste i rase pčela. Sastav pčelinjeg društva. Matica, trut, radilica.
II nedjelja
Vrste i razvoj legla. Podjela rada u pčelinjaku. Graña pčele.
III nedjelja
Vrste košnica i pribor za rad u pčelinjaku.
IV nedjelja
Položaj i ureñenje pčelinjaka. Pčelinja hrana.
V nedjelja
Razmnožavanje (prirodno i vještačko) pčela. KOLOKVIJUM I.
VI nedjelja
Pčelinje društvo i radovu u pčelinjaku tokom godine. POPRAVNI KOLOKVIJUM I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Umnožavanje pčelinjih društava.
IX nedjelja
Uzgoj matica. Dodavanje matica.
X nedjelja
Načini pčelarenja (stacionarno i seleće, sa dvije matice). Neprilike na pčelinjaku
XI nedjelja
Indirektne i direktne koristi od pčela. Iskorišćavanje paše. Oduzimanje meda
XII nedjelja
KOLOKVIJUM II. Glavne medonosne biljke
XIII nedjelja
Eksploatacija medon. biljaka, sastav i količina nektara. POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
XIV nedjelja
Neprijatelji pčela. Bolesti pčela.
XV nedjelja
Pčele i životna sredina. Meñuzavisnost pčela i biljaka.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30 =5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta sati = 10 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati.
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata.
1 sat i 20 min. samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije.
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve vježbe i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Jovan Kulinčević (2006): Pčelarstvo, Partenon, Beograd.
2. Mića Mladenović, Gvozden Stevanović (2003): Uzgajanje visokokvalitetnih matica. Poljopriv. fakultet, Zemun.
3. Veroljub Umeljić (2008): Enciklopedija pčelarstva. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
4. Josip Belčić, ðuro Sulimanović (1982): Zlatna knjiga pčelarstva. Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb.
5. Bilaš.G.D., Krivcov.N.I., LebedevV. I. (2000): Kalendar pčelara. Društvo pčelara matica, Niš.
6. Branko i Renata Relić (2004): Racionalno voñenje pčelinjaka. Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama
5 poena
Dva kolokvijuma
po 20 poena (ukupno 40 poena)
Seminarski rad
5 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
291106067
Naziv predmeta: BOLESTI I ŠTETOČINE UKRASNIH BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
VI
4
Fond časova
3P + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući usvajanje saznanja o najznačajnijim bolestima i
štetočinama ukrasnih biljaka. U prvom dijelu nastave omogućiće se sticanje znanja o prouzrokovačima bolesti ukrasnih biljaka,
o rasprostranjenosti i ekonomskom značaju, simptomima, morfološkom opisu patogena, ciklusu razvoja, domaćinima i
mjerama suzbijanja parazita prouzrokovača najznačajnijih bolesti ukrasnih biljaka. U segmentu koji se osnosi na štetočine,
studenti će se upoznati sa najznačajnijim štetočinama ukrasnog bilja i oštećenjima koja izazivaju, da bi se osposobili za
donošenje odluke o načinu i vremenu suzbijanja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić, Doc. dr Jelena Latinović; Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u bolesti ukrasnih biljaka i parazitne bolesti.
II nedjelja
Prouzrokovači bolesti tipa pjegavosti.
III nedjelja
Prouzrokovači pepelnica.
IV nedjelja
Prouzrokovači truležnica i plamenjače ukrasnih biljaka.
V nedjelja
Prouzrokovači uvenuća hloroze i plesnivosti ukrasnih biljaka.
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I. Neparazitne bolesti
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Neparazitne bolesti. POPRAVNI KOLOKVIJUM I
Uvod u štetočine ukrasnih biljaka. Štetočine iz reda Thysanoptera (polifagni tripsi). Štetočine iz
IX nedjelja
reda Hemiptera (cikade i buve).
X nedjelja
Štetočine iz reda Homoptera (leptiraste vaši i vaši lista).
XI nedjelja
Štetočine iz reda Homoptera (štitaste vaši).
XII nedjelja
Štetočine iz reda Lepidoptera (polifagni mineri i smotavci lista)
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II. Štetočine iz reda Hemiptera (polifagne stjenice)
XIV nedjelja
Štetočine iz ostalih redova insekata (tvrdokrilci i muve) POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
XV nedjelja
Štetočine iz klase Acarina
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) sati = 10 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati.
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata.
1 sat i 20 min. samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Garibaldi, A., Gullino, M.I., Lisa, V. (2000): Malattie delle Piante Ornamentali. Edagricole – Edizioni Agricole
della Calderini s.r.l., Bologna.;
2. Radmila Petanović (2004): Atlas. Štetne grinje ukrasnih biljka, Beograd;
3. Alford. V., D.; (1995): A Colour Atlas of Pests of Ornemental Trees, Shrubs and Flowers, Manson Publishing
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________10 poena
Seminarski rad_____________________________10 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena________________(ukupno 40 poena)
Završni ispit_______________________________40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Doc. dr Jelena
Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
291106070
Naziv predmeta: GIS U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Izborni
VI
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: osnovne akademske studie – BILJNE PROIZVODNJE (studije traju 6 semestara,
180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa pojmom i značajem GIS-a, mogućnostima i načinima primjene u
poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirko Knežević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada
Definicija GIS-a, istorijat, poreñenje sa tradicionalnom karografijom, mape (definicije, skale,
I nedjelja
rezolucija i preciznost),
II nedjelja
Kordinatni sistem i prijekcije, komponente i primarna funkcija
III nedjelja
GIS modeli, ulazni podaci i ulazni mediji, pojam sloja i objekata
IV nedjelja
Vrste podataka,vektorski i rasterski oblici podataka
V nedjelja
Unošenje podataka u radni prostor, geokodirnje, odreñivanje koordinata
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Registracija (georeferenciranje) rasterskih podataka, Prikaz podataka na mapama
IX nedjelja
Rad sa spoljnim tebelama i bazama podataka
X nedjelja
Crtanje i editovanje objekata, (tačaka, poligona, linija) simbola, unošenja i rad sa tekstom
XI nedjelja
Selektovanji i zadavanje upita,
XII nedjelja
Kreiranje temackih mapa i legendi
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II i POPRAVNI KOLOKVIJUM I.
XIV nedjelja
Buferi i rad sa objektima
XV nedjelja
Izrada grafika, primrema za prezentovanje rezultata obrade podataka, štampanje
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT i POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5.33 sati = 5 sati i 20minuta
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis
Struktura:
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
1 sat i 20 minuta samostalnog rada, polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata
uklučujući konsultacije
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 85 sati i 20 minuta
(pripreme) + 24 sata (dopunski)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve vježbe i oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Lojo, A. i Ponjavić, M.: GIS u gazdovanju prirodnim resursima
2. Longley, P., Goodchild. M., Maguire, D., Rhind, D.: Geographic Information System and Science
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 15 bodova
Izrada domaćih zadataka:
5 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirko Knežević
Napomena:
Šifra predmeta
291106100
Naziv predmeta: BILJNI GENETIČKI RESURSI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
VI
4
Fond časova
2P + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj sticanje znanja o značaju biodiverziteta, odnosno agrobiodiverziteta kao
njegove najznačajnije komponente, kao i upoznavanje sa mogućnošću i potrebom očuvanja i održivog korišćenja biljnih
genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Zoran Jovović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, praktična nastava u Banci gena, terenske aktivnosti, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvodne napomene; biodiverzitet; značaj agrovbiodiverziteta
II nedjelja
Osnovni podaci o poljoprivredi Crne Gore
III nedjelja
Stanje biljnih genetičkih resursa u Crnoj Gori
IV nedjelja
Zakonska regulativa i ostali relevantni dokumenti koji tretiraju ovu oblast
V nedjelja
Program očuvanja biljnih genetičkih resursa u poljoprivredi
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Inventarizacija i kolekcionisanje biljnih genetičkih resursa; pasoški podaci
IX nedjelja
In situ konzervacija; Banka biljnih gena; On farm konzervacija
X nedjelja
Ex situ konzervacija
XI nedjelja
KOLOKVIJUM II
XII nedjelja
Karakterizacija i evaluacija aksešena primjenom savremenih metoda; deskriptori
XIII nedjelja
Informacioni i dokumentacioni sistem; baza podataka
XIV nedjelja
Održivo korišćenje genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu
Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja agrobiodiverziteta; nacionalne i meñunarodne
XV nedjelja
organizacije involvirane u poslove očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa za hranu i
poljoprivredu
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
Struktura:
predavanja: - 2 sata
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
vježbe - 1 sat
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata
samostalni rad - 2 sata 20 min
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) +85 sati i 20 minuta
(pripreme) + 24 sata (dopunski
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i svim drugim predviñenim
aktivnostima i da aktivno učestvuju u izradi postvljenih zadataka u okviru grupe.
Literatura:
1.
Milutin Penčić (2005): Biljni genetički resursi (izabrani radovi), Beograd;
2.
Nacionalni program očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u poljoprivredi (2008-2013), Vlada Crne
Gore;
3.
Akcioni plan očuvanja genetičkih resursa u poljoprivredi (2009-2013), Vlada Crne Gore
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi 5 poena
Dva kolokvijuma po 15 poena, ukupno 30 poena
Test 10 poena
Seminarski rad 15 poena
Završni ispit 40 poena (test 30 poena i usmeni dio sipita 10)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Zoran Jovović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOTEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
VI
4
Fond časova
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6 semestara,
180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima biotehnologije u poljoprivredi i biljnoj proizvodnji
te tehnikama koje se u ovoj oblasti koriste
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Mirjana Adakalić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, testovi, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvod u biotehnologiju, pregled razvoja biotehnologije
II nedjelja
Značaj biotehnologije, praktična primjena biotehnologije u poljoprivredi
III nedjelja
Koncept oplemenjivanja biljaka, mutacije, meñuvrsna ukrštanja
Kultura tkiva: uvod, manipulacije razvojem biljaka, podloge, uslovi kulture, tipovi kulture tkiva,
IV nedjelja
aklimatizacija
V nedjelja
Kultura ćelija i kalusa, Sekundarni metaboliti za upotrebu
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Haploidi, protoplasti, genetske transformacije, restrikcioni enzimi, plazmidi
IX nedjelja
TEST I, Izolacija i detekcija gena
X nedjelja
Geni i osobine od interesa za transgene biljke, poboljšanje otpornosti, poboljš. hranljivosti
XI nedjelja
Transformacije, unošenje gena u biljku, metode genskih transformacija
XII nedjelja
Proizvodnja transgenih biljaka u poljoprivredi, osnovne komponente, agrobakterije
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Gajeni geni i njihova karakterizacija, testiranje transgenih biljaka u poljoprivredi: rizici
XV nedjelja
TEST II, Intelektualno vlasništvo u poljoprivrednoj biotehnologiji, budućnost biljne biotehnol.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 =5h i 20min
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 nedelja = 85 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min = 10 sati
i 40 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: = 4h x 30= 120 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući polaganje
2 sata i 20 min. samostalnog rada popravnog ispita od 0 do 24 sati
studenta, uključujući konsultacije
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (nastava) +10 sati i 40 min
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Chawla, H.S. (2009): Introduction to Plant Biotechnology, third ed., Science Publishers.
2. Stewart, N.C. (2008): Biotechnology and genetics, principles, techniques and applications, Wiley&Sons, Inc.
3. Dozet, B., Mezei, Snežana, Gološin, Branka, Galović, Vladislava, Šesek, S., Vasić, Dragana, Vasiljević, Lj.,
Ognjanov, V., Macet, Ksenija(1997): Kultura tkiva u poljoprivredi
4. Bajrović, K., Jevrić-Čaušević, A., Hadžiselimović, R. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i
biotehnologiju, Sarajevo
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test:
(2x10)
20 bodova
Seminarski rad:
10 bodova
Kolokvijum:
(2x10)
20 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ORGANSKA POLJOPRIVREDA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
VI
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim principima organske poljoprivrede, metodama organske biljne
proizvodnje, i legislativom koja se odnosi na organsku poljoprivredu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, praktičan rad, seminarski rad i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Prirprema i upis semestra
Uvod. Stanje i perspektive razvoja organske poljoprivrede u svijetu i kod nas.
I nedjelja
Osnovni principi organske poljoprivrede.
Organska / konvencionalana poljoprivreda – uticaj na zivotnu okolinu i prirodne resurse.
II nedjelja
Alternativni sistemi biljne proizvodnje, definicije.
III nedjelja
Plodnost zemljišta u organskoj poljoprivredi
IV nedjelja
Ishrana biljaka u organskoj poljoprivredi. Proizvodnja organskih ñubriva na gazdinstvu.
V nedjelja
Plodored u organskoj proizvodnji. Meñuusevi
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Obrada zemljista. Borba protiv korova. Mehanizacija u organskoj proizvodnji
IX nedjelja
Zaštita biljaka od bolesti i štetočina u organskoj poljoprivredi
X nedjelja
Kvalitet i bezbjednost proizvoda iz organske u odnosu na konvencionalnu proizvodnju
XI nedjelja
KOLOKVIJUM II
XII nedjelja
Menadžment i tržište organskih proizvoda
XIII nedjelja
Zakonska regulativa, direktive i standardi u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
XIV nedjelja
Kontrola i certifikacija organske proizvodnje
Praktične aktivnosti (Poseta organskoj farmi / farmi u period konverzije; analiza i planiranje
XV nedjelja
konverzije konvencionalne u organsku poljoprivredu
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min = 10 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: : rad za pripremu ispita u proravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
1 sat i 20 min individualni rad i Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (nastava)+10 sati i 40 min
konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Lazić, B., i sar. (2008): Organska poljoprivredna proizvodnja. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
2. Znaor D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Poljoprivreda sutrašnjice. Nakladni zavod, Globus, Zagreb.
3. Mirecki,N.(2011): Proizvodnja povrća u organskoj poljoprivredi. OADP, Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Izrada seminarskog rada:
20 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
291106054
Naziv predmeta: SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
VI
4
Fond časova
2P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara - 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim uzgojnim oblicima na,, dohvat
ruke’’ koji se temelje na pravilnom izboru podloge i sorte, vrste sadnog materijala i odgovarajućih pomotehničkih mjera na
nadzemnom dijelu voćke vrste , kao što su izbor i formiranje uzgojnog oblika, razmak sadnje, rezidba ( zrela i zelena ),
zhavati na mladarima, ljetorastima, provodnici i starijim dijelovima krošnje, kontrola bujunosti, proreñivanju plodova ,
planiranju prinosa i zaštiti od mraza i grada.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, terenske vježbe, konsultacije, kolokvijumi , testovi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Uvod u predmet. Produktivnost i cijena voća na berzi u zavisnosti od uzgojnog oblika krošnje
I nedjelja
voćke.
II nedjelja
Klasični uzgojni oblici krošnje voćaka . Izbor uzgojnog oblika za visoko intenzivne zasade.
III nedjelja
Kombinacija sorta / podloga. Vrste sadnica za podizanje intenzivnih zasada voćaka.
Savremeni uzgojni oblici krošnje na ,, dohvat ruke ‘’ - vitko vreteno i njegove modifikacije,
IV nedjelja
super vreteno, fogelovo vreteno i damasenovo vreteno.
Hajtek, babino, solakse, transferzalni,,Y’’ sistem ( Tatura trelis), kordunice i sitem gajenja
V nedjelja
jagode.
VI nedjelja
Kolokvijum I. Izbor formiranja uzgojnog oblika vitkog vretena i njegovih modifikacija.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Tehnika formiranja uzgojnog oblika hajtek, babino, solakse, tauara trelis, kordunice i dr
IX nedjelja
Izbor razmaka sadnje i gustina sklopa u voćnjaku.
X nedjelja
Metode odreñivanja tipa rezidbe
XI nedjelja
Opšti i specifični principi rezidbe.
XII nedjelja
Zahvati u cilju ranijeg stupanja u fazu ekonomske rodnosti
XIII nedjelja
Zahvati u cilju održavanja rodnosti u toku ekspolatacije zasada.
XIV nedjelja
KOLOKVIJUM II. Regeneracija i kontrola bujnosti.Načini proreñivanja plodova.
Primjena protivgradne mreže u sistemu zaštite od mraza i grada.Planiranje prinosa i procjena
XV nedjelja
vrijednosti voćnih stabala u uzgojnom periodu i periodu rodnosti.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min.x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
2 sata preedavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbi
i polaganje popravnog ispita 0 – 24 sata
1
sat i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40
studenta, uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe , rade oba kolokovijuma i
testa i završni ispit.
Literatura:
1.
Mičić,N., ðurić, G., Cvetković,M: Sistemi gajenja i rezidba jabuke, šljive i trešnje, MPŠVS, Beograd, 2006.,
2.
Mičić,N i sar.: Sistemi gajenja jagode, MPŠVS, Beograd, 2006:
3.
Mišić, P. i sar.:Voćarstvo, Nolit, Beograd, 2000.
4.
Popović,R., Popović, G.: Aktinidija, Grafo, Podgorica, 2011.
5.
Popov,A.: Spravočnik plodovodoa, Moskovska akademija poljoprivrednih nauaka,Moskva, 2006.
6.
Memić,S.: Voćarstvo, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, 2010.
7.
Glišić,I i sar.: Odreñivanje optimalnog termina za izvoñenje zahvata rovašenjem kod nekih sorti šljive,
Zbornik naučnih radova INI, Vol. 13, br. 5, str. 41-46, Beograd, 2007.
8.
Jean-YyesPrat,Denis Retournaard, Abeceda rezidbe, Editions, Paris, 1999;
9.
Beljo, J., Mandić, M.:(2004): Vještačenje iz poljoprivrede, Mostar.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i na predavanjima i vježbama:
5 poena
Kolokvijum ( 2 x 15 )
30 poena
Test ( 2 x 7,5 )
15 poena
Završni ispit:
50 poena ( 25 pismeni rad + 25 usmeno )
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanaje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović,
Mr Miroslav Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
291106096
Naziv predmeta: SORTIMENT ZA EKOLOŠKE SISTEME GAJENJA KONTINENTALNOG
VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
IZBORNI
VI
4,0
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne skademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa pomološkim i proizvodnim osobinama otpornih
sorti kontinentalnog voća kako autohtonih tako i introdukovanih. Studenti će se upoznati sa ciljevima i rezultatima značajnih
istraživačkih projekata koji su rezultirali stvaranjem novih rezistenih ili otpornih sorti .
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek, Dr Vučeta Jaćimović, Dr ðina Božović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, konsultacije, terenske vježbe,priprema sem.rada , kolokvijum i završni
ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Upoznavanje studenata sa nastavom, kolokvijumima, načinom izrade eseja, završnim ispitima. Podjela
informacija za studente i plan rada. Kontinentalne voćne vrste. Značaj poznavanja pomoloških, proizvodnih i
komercijalnih svojstava sorti kontinentalnog voća.
Ekonomski značajne bolesti i štetočine kontinentalnih voćnih vrsti.
Gajenje otpornih i rezistentnih sorti u službi očuvanja životne sredine, kvaliteta i bezbednosti proizvoda.
Pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otpornih introdukovanih sorti jabučastih voćnih vrsta.
Značajni istraživački projekti u Evropi i Svetu i osobine najznačajnijih novostvorenih otpornih sorti
jabučastog voća
Pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otpornih autohtonih sorti jabučastih voćnih vrsta Crne Gore
i okruženja.
Seminarski rad
Pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otporneh introdukovanih sorti koštičavih voćnih vrsta.
Značajni istraživački projekti u Evropi i Svetu i osobine najznačajnijih novostvorenih otpornih sorti
koštičavog voća.
SLOBODNA NEDELJA
KOLOKVIJUM I.
Pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otpornih autohtonih sorti koštičavih voćnih vrsta Crne Gore
i okruženja. Rakijske sorte šljive. KOLOKVIJUM I-POPRAVNI
Pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otporneh introdukovanih sorti jezgrastih voćnih vrsta.
Značajni istraživački projekti u Evropi i Svetu i osobine najznačajnijih novostvorenih otpornih sorti
jezgrastog voća.
Pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otporneh introdukovanih sorti jagodastih voćnih vrsta.
Značajni istraživački projekti u Evropi i Svetu i osobine novostvorenih otpornih sorti jagodastog voća.
KOLOKVIJUM II
Potreba intenziviranje proizvodnje sadnog materijala otpornih i autohtonih sorti . KOLOKVIJUM IIPOPRAVNI
Autohtone sorte i nove introdukovane sorte kontinentalnog voća u službi očuvanja biodiverziteta i razvoja
ekoloških sistema gajenja
Praktične aktivnosti (Poseta zasadima u kojima se gaje otporne sorte. Posedta rasadniku i uvid u sortni izbor)
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x16 = 85 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra:2 x (5sati i 20 min) = 10 sati i 40 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
predavanja – 2sata
vježbe -2 sata
popravnog ispita – od 0 do 24 sata
samostalni rad – 1 sat i 20 min. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40 min /priprema)
Samostalnog rada studenta, uključujući i konsultacije
+ 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: obavezni da pohañaju nastavu, rade oba kolokvijuma, pripremaju esej i rade završni ispit
Literatura:
Mišić, P. (1990) – Nove sorte voćaka, Nolit, Beograd. Kovačević, Evica Mratinić i sara. Organska poljoprivreda, Sortiment voćaka za
organsku proizvodnju. Nolit, Beograd. F. Štampar- Sadjarstvo, Ljubljana , Kmečki glas, 2005. Spasoje Bulatović – Orah, lešnik i
badem.Nolit, Beograd 1985. Milovan Korać . Leska. Tehnosoft, Novi Sad.2000. Asen Stančević: Dunja, mušmula, oskoruša. Nolit ,1987.
Kortni Veber- Priručnici za proizvodnju: maline, kupine, jagode i borovnice. Ministarsvo Republike Srbuje, Beograd,2007.
Gordana Šebek- Proučavanje agrobioloških osobina autohtonih sorti jabuke i kruške u Gornjem Polimlju , magistarski rad 1995.
Vrbanac K, Jakopec l, Ilijaš I- Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica. Kershoffset d.o.o.
Zagreb.2007..Bell, L.R.: Resistance to pear Psylla nymphal felding of germplasm from Central Europe. Acta Hort., 622: 343-345. 2003.
Nenadović – Mratinić, E. i Vulić, T– Autohtone sorte jabuke u Potkopaoničkom rejonu, Jugoslovensko voćarstvo, Čačak, br.86., 319324, . 1998. Petar Mišić- Šljiva. Nolit. 1979. Dušan Stanković- Trešnja i višnja, Nolit,1981.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I Kolokvijum (0 - 20 poena);
- II Kolokvijum ( 0 - 20 poena); - Prisustvo predavanjima I vježbama - 5 poena;
- Završni ispit - ( 0 - 50 poena);
- seminarski rad- 5 poena,
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Šebek Gordana
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA VINA I PODRUMARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – Biljna proizvodnja (studije traju 6 semestara, 180
ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti podrumarstva, u okviru tehnologije vina. Upoznavanje studenata sa
tradicionalnim i savremenim procesom primarne prerade grožña, opremanjem i održavanjem podruma, načinom vinifikacije i
uticajem na kvalitet vina.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danijela Raičević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Uvod i definicija predmeta. Istorija vinarstva i podrumarstva u svijetu i kod nas.
II nedjelja
Vrste podruma. Standardi i propisi u grañenju vinskih podruma.
III nedjelja
Najvažnije vinske sorte grožña. Mehanički i hemijski sastav grožña
IV nedjelja
Berba, transport i prijem grožña u podrum.
V nedjelja
Primarna prerada grožña.
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA.
VIII nedjelja
Enološka sredstva. Alkoholna fermentacija.
IX nedjelja
Različite metode vinifikacije.Tehnologija bijelih, roze i crvenih vina.
X nedjelja
Njega i dorada vina.
XI nedjelja
Uslovi u podrumu koji utiču na kvarenja i mane vina.
XII nedjelja
Oprema i instalacije u vinariji.
XIII nedjelja
KOLIKVIJUM II
XIV nedjelja
Vinski sudovi. Održavanje i čišćenje vinskih sudova.
XV nedjelja
Kontrola proizvodnje u podrumu. Vinska kultura.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati.
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata.
1 sat i 20 min. samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1. Radovanović V. (1986): Tehnologija vina, Grañevinska knjiga, Beograd.
2. Daničić M. (1988): Tehnologija vina (praktikum), Beograd, Poljoprivredni fakultet.
3. Zoričić M. (1996): Podrumarstvo, Globus, Zagreb.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo na času:
5 bodova
Seminarski rad :
5 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danijela Raičević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: UVOD U VINARSTVO I PRERADU GROðŽA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
4
Fond časova
2P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa vinskom kulturom kroz istrorijat i ocjenu kvaliteta putem hemijske i
senzorne analize.Takoñe će se dati osvrt na tehnologiju proizvodnje mirnih i specijalnih vina
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc dr Radmila Pajović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe u laboratoriji, praktičan rad u vinariji Biotehničkog fakulteta,
posjeta vinarijima, konsultacije, seminarski radovi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorija vinarstva; Upoznavanje glavnih vinogradarskih područja i zemalja sveta.
II nedjelja
Vinarska kultura; Značaj konzumiranja vina kao prehramene namirnice
III nedjelja
Parametri hemijskog sastava grožña, šire i vina.
IV nedjelja
Činioci kvaliteta vina; Fizičko-hemijske analize parametara kvaliteta vina.
V nedjelja
SEMINARSKI I
VI nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VII nedjelja
Tehnika degustacije; Pojmovi iz senzorike.
VIII nedjelja
Ocjenjivanje kvaliteta vina; Senzorno ocijenjivanje vina.
IX nedjelja
Tehnologija proizvodnje bijelog vina.
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje crvenog (crnog) i rose vina.
XI nedjelja
Dozrijevanje, njega i čuvanje vina; Tehnološki postupci, operacije i oprema
XII nedjelja
Specijalna vinifikacija. Postupak proizvodnje likera, pjenušavih i gaziranih vina
XIII nedjelja
SEMINARSKI II
XIV nedjelja
Zaštita kontrolisanog porijekla imena i oznake vina; Stavljanje vina u promet.
XV nedjelja
Loza i vino u čovjekovoj sredini: vino i derivati od grožña u ljudskoj prehrani.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
1 sat I 20 min.
indivdualnog rada Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ +12 sat(priprema) + 27 sati
studenta uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. M. Daničić (1988): Tehnologija vina – Praktikum, Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun;
2. B. W. Zoecklein, K. C. Fugelsang, B. H. Gump, F. S. Nury, (1995): Wine Analysis and Production, The
Chapman-Hall Enology Library, New York.;
3. T. Košmarel (2003): Senzorično ocenjivanje vina; Študijsko gradivno za pokusevalce vina, mošta in
drugih proizvodov iz grožña i vina, Biotehnički falultet, Univerzitet u Ljubljani;
4. P. Ribereau-Gayon et al (2000)., Handbook of enology, Vo1 2. The Chemistry and wine stabilization and
treatments, Chapman&Hall; Dunod, Paris;
5. V. Radovanović (1986): Tehnologija vina, Grañevinska knjiga
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad I
25 bodova
Seminarski rad II
25 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Radmila Pajović
Napomena:Dodatne konsultacije sa predmetnim nastavnikom i vrijeme biće naknadno odreñeni
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
- I godina -
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
PREDMETNI NASTAVNIK
Pred. +
Vjež.+Lab.
291101017
Hemija
291101033
291101059
291201021
291101046
291101062
Matematika sa informatikom
Statistika
Zoologija
Engleski jezik
Ruski jezik
Prof. dr Milivoje Purić
Prof. dr Zorica Leka
Doc. dr Sanja Jančić-Rašović
Prof. dr Darko Mitrović
Prof. dr Marijana Krivokapić
Mr Ljiljana Šikmanović
Anastasija Vrbica
UKUPNO
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
7
3P+3V
2P+2V
4P+2L
2P+2V
2P+2V
7
4,5
7
4,5
4,5
17P+9V+4L
30
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
291202116
291202015
291202129
291202060
Genetika
Biohemija životinja
Mikrobiologija
Proizvodnja krmnog bilja
291202073
Sociologija sela
291202103
Anatomija domaćih životinja
UKUPNO
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr ðina Božović
Dr Šebek Gordana
Dr Mirjana Bojanić-Rašović
Dr Radisav Dubljević
Prof.dr Aleksandra
Despotović
Dr Nikola Adžić
Pred. +
Vjež.+Lab.
2P+1V+1L
3P+1L
3P+2L
4P+1V+1L
Broj
ECTS
kredita
4,5
4,5
4,5
7
2P+0V
3,5
3P+2L
6
17P+2V+7L
30
Šifra predmeta
291101017
Naziv predmeta: HEMIJA
Status predmeta
Obavezan
Semestar
1
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje osnovnih principa, teorija i zakona u hemiji, kao i izučavanje osobina nekih
elemenata i njihovih jedinjenja po grupama PSE. Sticanje znanja o strukturi i osobinama organskih jedinjenja osnovnim
mehanizama organskih reakcija i nekim transformacija organskih jedinjenja u biološkim sistemima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milovoje Purić i Prof.dr Zorica Leka;
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (labor.), samostalna izrada domaćih zadataka, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Upoznavanje studenta sa nastavom, Podjela Informacija za studente i plan rada. Uvod:
Pripremna nedjelja
Materija, masa i energija. Smjese, elementi i jedinjenja. Osnovni hemijski zakoni i teorije.
I nedjelja
Relativna atomska i molekulska masa
Stehiometrija. Hemijske formule i jednačine. Mol i molarna masa. Toplotni efekat hem. Reakcija.
II nedjelja
Hesov zakon. Gasni zakoni.
Struktura atoma. Energetski nivoi i podnivoi elektrona. PSE i struktura atoma. Hemijska veza i
III nedjelja
struktura molekula. Geometrijski oblik molekula, polarnost veze.
Brzina hem. Reakcije. Hemijska ravnoteža. Vazduh, vodonik i kiseonik. Voda. Vrste neorganskih
IV nedjelja
jedinjenj, oksidi, kiseline, baze i soli.
Rastvori. Konc. Rastvora. Elektrolitička disocijacija. Rastvori elektrolita. pH, regulatori (puferi),
V nedjelja
hidroliza, amfoliti. Oksido-redukcioni procesi.
I KOLOKVIJUM.Pregled elemenata i njihovih jedinjenja po grupama PSE. Karakteristike grupa.
VI nedjelja
Elementi VII, VI i V grupa PSE s posebnim osvrtom na biogene elemente.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
POPRAVNI I KOLOKVIJUM. Alkalni i zemnoalkalni metali. Prelazni elementi
Struktura i osobine organskih jedinjenja. Kvalitativna analiza organskih jedinjenja i njihova
IX nedjelja
klasifikacija.
Alkani , alkeni, alkini, alkadieni i aliciklični ugljovodonici; Struktura i izomerija, nalaženje u
X nedjelja
prirodi, dobijanje i osobine
XI nedjelja
Aromatični ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi, fenoli i etri
XII nedjelja
Aldehidi i ketoni. Organske kiseline. Mono- i poli-karbonske kiseline (zasićene i nezasićene)
Derivati karboksilnih kiselina (halogenidi, anhidridi, amidi, estri). Supstituisane karboksilne
XIII nedjelja
kiseline. (halogen-, oksi- i keto-).
XIV nedjelja
II KOLOKVIJUM. Aminokiseline i proteini. Amini
XV nedjelja
POPRAVNI II KOLOKVIJUM. Ugljeni hidrati
Završna nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149 sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min = 18 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastava) +18 sati i 40 min .
studenta uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke,
odrade sve laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. S. Arsenijević: Opšta neorganska hemija, Naučna knjiga,Beograd 1998.,
2. S. Arsenijević: Organska hemija, Naučna knjiga,Beograd 1997.,
3. D.Rondović, M. Purić: Hemija, Univerzitet – Podgorica, 2003.
4. D. Štajner, S. Kevrešan: Hemija, Novi Sad 2006, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2006,
5. Z. Leka: Praktikum iz hemije sa zadacima, Podgorica., 2010,
6. R. Kastratović: Praktikum organske hemije, Univerzitet –Podgorica, 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Domaći zadaci (4 dom. zad.): (0 - 4 poena; 1 poen za svaki domaći zadatak),
Test iz laboratorijskih vježbi: ( 0 - 6 poena ),
I kolokvijum: ( 0 - 20 poena),
II kolokvijum: ( 0 - 20 poena),
Završni ispit: ( 0 - 50 poena),
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Milivoje Purić i Prof. dr Zorica
Leka
Napomena:
Šifra predmeta
291101033
Naziv predmeta: MATEMATIKA SA INFORMATIKOM
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
1
7
Fond časova
3P + 3V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se osposobljavaju za korišćenje računara i nekoh
osnovnih programa, upoznaju se sa nekim od osnovnih matematičkih pojmova, tvrñenja i metoda . Predmet obuhvata elemente
analize, linearne algebre, analitičke geometrije i informatike.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Sanja Jančić-Rašović – nastavnik,
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
P/V:Matrice.Operacije sa matricama.Determinante
II nedjelja
P/V:Inverzna matrica. Rang matrice. Rješavanje sistema linearnih jednači
III nedjelja
P/V:Niz i granična vrijednost niza.Funkcija i granična vrijednost funkcije.
IV nedjelja
P/V:Neprekidnost funkcije.izvod i pravila diferenciranja.Geometrijsko i fizičko značenje izvoda.
V nedjelja
P/V:Izvod višeg reda.Osnovne teoreme diferencijalnog računa.Ispitivanje funkcija pomoću izvoda.
VI nedjelja
P/V Neodreñeni integral.Metode integracije.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
PRVI KOLOKVIJUM.
IX nedjelja
P/V: Odreñeni integral .Primjena integrala.
X nedjelja
P/V: Finansijska matematika
XI nedjelja
P/V: Uvod u informatiku. Hardver i softver.
P/V: Operativni sistemi. Operativni sistem Windows. Organizacija fajlova, kretanje kroz foldere.
XII nedjelja
Kreiranje novih foldera. Pokretanje programa.
XIII nedjelja
P/V: Tekst procesori, formatiranje, editovanje i čuvanje dokumenata (Word).
XIV nedjelja
P/V: Excel,Power Point. Informacioni sistemi u poljoprivredi. Internet. Obrada crteža.
XV nedjelja
DRUGI KOLOKVIJUM.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Stuktura:
Predavanja: 3 sata
Vježbe: 3 sata
Ostale nastavne aktivnosti:
Individualni rad studenata: 3sata 20
Nastava i završni ispit: 16 x 9h 20min =149h
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka
semestra): 2 x 9h 20min = 18h 20min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30=210 sati
Dopunski rad: do 42 sata
Struktura opterećenja: 149h (nastava) + 18h 20min (priprema) + 42
(dopunski rad)
minuta
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Milojica Jaćimović, Predrag Stanišić, Matematika. Štamparija PRINT. Podgorica, 2001.
2. Radoje Scepanovic.Sanja Jancic Rasovic: Matematika za studente arhitekture,Podgorica 2009
3. Vježbe: P. Miličić, M. Uščumlić, Zbirka zadataka iz više matematike I. Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
3 domaća zadataka se ocjenjuju sa ukupno 12 poena (4 poena za svaki domaći zadatak)
2 testa po 5 poena(ukupno 10 poena)
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 50 poena)
Završni ispit 38 poena.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Sanja Jančić-Rašović
Napomena: Konsultacije: Neposredno po završetku predavanja i vježbi (tj. četvrtkom odnosno
petkom)
Šifra predmeta
291101059
Naziv predmeta: STATISTIKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovneakademske studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa osnovama statističkih analiza i njihovoj primjeni u poljoprivredi.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Darko Mitović;
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, vježbe, kolokvijumi, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i značaj statistike; Statistički skup; Statističke serije.
II nedjelja
Analize numeričkih serija,
III nedjelja
Frekvencija distribucije. Teorijske distribucije.
IV nedjelja
Srednja vrijednost.
V nedjelja
Pokazatelji varijacije (stand. dev., varijansa, kovarijansa, korelacija )
VI nedjelja
Priprema za kolokvijum. Kolkvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Teorijske distribucije; opšte osobine. Diskretne slučajne promjenljive.
IX nedjelja
Binomna distribucija; primjeri.
X nedjelja
Poissonova distribucija; primjeri
XI nedjelja
Kontinualne slučajne promjenljive; Gaussova distribucija
XII nedjelja
Procjenjivači; definicija i osnovne osobine.
XIII nedjelja
Procjenjivači osnovnih statističjih veličina. Primjeri.
XIV nedjelja
Priprema za kolokvijum. Kolokvijum II
XV nedjelja
Popravni kolokvijumi
XVI nedjelja
Provjera znanja - ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 satii x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sat (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Hadživuković, S.: Statistički metodi, Drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet Novi SAD, 1991.
2. Stanković, J., Ralević – Ljubanović I.: Statistika sa primjenom u poljoprivredi. Savremena adminisatracija, Beograd
1992.;
3. Čobanović katarina: Primjeri za vježbanje statistike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Domaći radovi (3 rada po 5 poena) 15 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 40 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Darko Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
291201021
Naziv predmeta: ZOOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije. Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta: osnovi citologije, razlike izmeñu biljaka, životinja i čovjeka, životinjska tkiva i njihove
karakteristike, razmnožavanje životinja, embrionalni razvoj životinja, promorfologija, organski sistemi, zoološka
nomenklatura, bihejviorizam, taksonomija životinja, uzajamni odnosi meñu organizmima i dr. .
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Marijana Krivokapic,
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u zoologiju, predmet proučavanja i zadaci.
II nedjelja
Osnove citologije. Ćelija,ćelijske organele.
III nedjelja
Razlike izmeñu biljaka, životinja i čovjeka.
IV nedjelja
Osnove histologije. Životinjska tkiva i njihove karakteristike.Tkiva opšteg tipa.
V nedjelja
Životinjska tkiva i njihove karakteristike.Specijalizovana tkiva.
VI nedjelja
Zoološka nomenklatura. Hijerarhijsko razvrstavanje životinja. Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna sedmica.
VIII nedjelja
Promorfologija.
IX nedjelja
Razmnožavanje životinja. Embrionalni razvoj životinja.
X nedjelja
Organologija. Organski sistemi I (kožni sistem-integument, skelet, digestivni sistem)
XI nedjelja
Organski sistemi II (organi za respiraciju, ekskretorni sistem, organi za krvotok)
Organski sistemi III (mehanička čula, termička čula, hemijska čula, vizuelni sistem, čulni sistem,
XII nedjelja
nervni sistem)
XIII nedjelja
Pregled taksonomije životinja I
XIV nedjelja
Pregled taksonomije životinja II Kolokvijum II
XV nedjelja
Osnovi ekologije (biosfera, biotop, biocenoza, ekosistem)
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Popravni ispit
XVIII-XXI nedjelja
Zaključivanje ocjena.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 9h i 20'' x 16 = 149 sati i 20 min.;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra: 2 x 9 sati i
20 min. = 18 sat i 40 min.;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati .
4 časa predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastva) + 18 sati i 40 min.
rada) uključujući i konsultacije)
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; domaći zadaci, kolokvijumi i testovi.
Literatura:
1. Matoničkin, I. ; Erben, R. Opća zoologija, 1-384. Školska knjiga Zagreb, 2002.Zagreb.
2. Poleksić,V; Bogojević,J.; Marković,Z. ; Dulić-Stojanović,D. Zoologija, 1-429.., Beograd, 2003.
3. Štrbac, P. Zoologija sa ekologijom, 1-532. Megatrend. Univerzitet primjenjenih nauka, Beograd, 2003.
4. Matoničkin, I. ,Klobučar.G. i Kučinić,M. Opća zoologija,, 1-467. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo predavanjima - 5 poena;
Dva kolokvijuma , 25 poena x 2 = 50 poena;
Praktično polaganje ispita, 15 poena; Završni ispit - 30 poena
Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Marijana Krivokapić
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291101046
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK – OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
I
Broj ECTS kredita
4.5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima, ali je pozeljno da studenti imaju znanje jezika
minimum na nivou II kursa kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatickim i strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Mr Ljiljana Šikmanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Kratki uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u
raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
Introduction to the course
I nedjelja
Auxiliary verb system
II nedjelja
Wonders of the modern world; Social expressions
III nedjelja
Present states and actions: Active and passive
IV nedjelja
Choice of profession; (reading, note-taking and disucssion); Description of a person
V nedjelja
Past tenses: Active and passive
VI nedjelja
Famous persons (reading, note-taking and discusson); Giving opinion
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Revizija gradiva; KOLOKVIJUM
IX nedjelja
Modal verbs (present and past reference)
X nedjelja
A world guide to good manners; Nationality stereotypes; Requests and offers
XI nedjelja
Future forms
XII nedjelja
Travelling around (listening, note-taking and discussion)
XIII nedjelja
Likes and dislikes; Infinitive and ing-forms
XIV nedjelja
Revizija gradiva
XV nedjelja
Priprema za zavrsni ispit
XVI nedjelja
ZAVRSNI ISPIT
XVII nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII nedjelja
Popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sati
4.5 kredita x 40/30 = 6 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4.5 x 30 = 135 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata predavanja
2 sata vježbi
i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata samostalni rad, uključujući stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
konsultacije
Struktura opterećenja: 96 (nastava) + 12 (priprema) + 27 (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohadjanje nastave i izrada kolokvijuma i zavrsnog ispita. Nastavnik moze da
odredi druge obaveze u obliku domacih zadataka, prezentacija i sl.
Literatura:
1.
John and Liz Soars: Headway Intermediate (Units 1 – 6), OUP
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
kolokvijum – 48 bodova (minimum 24 boda za prolaz)
Zavrsni ispit – 50 bodova (minimum 25 bodova za prolaz)
Pohadjanje nastave -2 boda
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Konsultacije - Institut za strane jezike: utorak: 15-17h; Tehnički fakultet: srijeda 12-14h
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Mr Ljiljana Šikmanović
Napomena:
Šifra predmeta
291101062
Naziv predmeta: RUSKI JEZIK - OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
I
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – BILJNA PROIZVODNJA i STOČARSTVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje principima usmene i pismene komunikacije na srednjem nivou
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Anastasija Vrbica
Metod nastave i savladavanja gradiva: Aktivno učešće studenata u nastavi, uz stalne komunikativne aktivnosti (slušanje i
govor), zajednički projekti i aktivnosti pisanja raznih vrsta teksta.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestr
I nedjelja
Россия. Общие сведения – письменная речь. Устная речь.
II nedjelja
Россия. Общие сведения – аудирование, монолог, диалог.
III nedjelja
Москва – столица России. Письменная и устная речь.
IV nedjelja
Москва – столица России. Диалог, монолог, аудирование,
V nedjelja
Мой родной город. Письменная и устная речь
VI nedjelja
КОЛЛОКВИУМ 1
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Северная Венеция (Санкт-Петербург). Письменная и устная речь.
IX nedjelja
Из истории Санкт-Петербурга. Перевод текста.
X nedjelja
Из истории Санкт-Петербурга. Аудирование, монолог, диалог.
XI nedjelja
КОЛЛОКВИУМ 2
XII nedjelja
Моё путешествие по России. Письменная и устная речь.
XIII nedjelja
Моё путешествие по России. Аудирование. Перевод текста.
XIV nedjelja
Учиться всегда пригодиться. Письменная и устная речь
XV nedjelja
Учиться всегда пригодиться. Перевод текста, аудирование.
XVI nedjelja
Заключительный экзамен.
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Popravni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
vježbe – 2 sata
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ +12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Redovno pohañanje nastave, domaći zadaci, aktivno učešće na času, izrada
kolokvijuma i zavrsnog ispita
Literatura:
1. TИ. Капитонова Живём и учимся в России, Златоуст, Санкт-Петербург 2003,
2. Е.Л. Корчагина, Н.Д. Литвинова Приглашение в Россию, Русский язык – курсы, Москва 2006
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Posebnu naznaku za predmet: Nastava se odvija iskljucivo na ruskom jeziku
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Anastasija Vrbica
Napomena:
Šifra predmeta
291202116
Naziv predmeta: GENETIKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije. Studijski program: STOČARSTVO (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima nasleñivanja i promjena koje nastaju u
organizmu -jedinci
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović-nastavnik; Mr Miljan Veljić- saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod; Organizam i spoljašnja sredina
II nedjelja
Graña ćelije i hromozoma
III nedjelja
Dioba ćelije – mitoza i mejoza
IV nedjelja
Struktura i funkcija genetičkog materijala
V nedjelja
Nezavisno razdvajanje gena; Multipli aleli
VI nedjelja
Nealelna interakcija gena, Vezani geni. Kontrolni test I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Determinacija pola i polno vezani geni
IX nedjelja
Nasleñivanje kvantitativnih osobina
X nedjelja
Kolokvijum
XI nedjelja
Species i genus hibridizacija
XII nedjelja
Promjene u genomu
XIII nedjelja
Popravni kolokvijum
XIV nedjelja
Genetske zakonitosti u populaciji
XV nedjelja
Ukrštanje u srodstvu. Kontrolni test II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 6 sati
= 12 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati .
2 sata predavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 27 sati.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 96 sati + 12 sati (priprema) + 27 sati (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade sve v ježbe polažu kolokvijum,
testove i završni ispit
Literatura:
1. Borojević, S., Borojević Katarina (1976): Genetika. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
2. Kraljević – Balalić Marija, Petrović, S., Vapa Ljiljana (1991): Genetika – teorijske osnove sa zadacima.
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni i prirodno matematički fakultet, Novi Sad.
3. Stanković, M. (1994): Osnovi genetike i oplemenjivanja domaćih životinja. Edicija “Svinova”, Beograd.
4. Šurlan-Momirović Gordana, Rakonjac Vera, Prodanović, S., Živanović, T. (2007): Genetika i oplemenjivanje
biljaka (praktikum). Poljoprivredni fakultet, Beograd.
5. Deletić, R.N. (2009): Uvod u molekularnu genetiku. Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Kosovska
Mitrovica- Zubin Potok.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
5 poena
Dva kontrolna testa po 15 poena 30 poena
Kolokvijum
25 poena
Završni ispit
40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
291202015
Naziv predmeta: BIOHEMIJA ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
3P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije. Studijski program STOČARSTVO (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Produbljivanje znanja o hemijskom sastavu životinja, organskim materijama i transformaciji
organskih supstancija u ćelijama i tkivima životinja, hormonima životinja i biohemiji tjelesnih tečnosti životinja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek, Mr Ana Topalovic
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Biohemija životinja. Razvoj, zadaci i specifičnosti. Transfer znanja i biohemijskih metoda u
I nedjelja
poljoprivrednu praksu i nauku .
II nedjelja
Metabolizam mineralnih materija u ćelijama i tkivima životinja.
Osnovi topohemije ćelije životinja. Hemijski sastav tkiva životinja. Rastvori, podjela, koloidni
III nedjelja
sistemi.
Ugljeni hidrati i metabolizam. Glikogen (životinjski skrob), osobine i glukoneogeneza.
IV nedjelja
Oksidativna dekarboksilacija PGA. Glikoloza i alkoholno vrenje.
Test 1
V nedjelja
Krebsov ciklus, Oksidativna fosforilacija. WDH- put razlaganja glukoze
VI nedjelja
Lipidi.Metabolizam lipida . Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
Metabolizam aminokiselina .Ornitonov ciklus – sinteza uree u ćelijama jetre. Popravni
VIII nedjelja
Kolokvijum I
IX nedjelja
Nukleinske kiseline. Struktura i biosinteza DNA. Struktura i biosinteza RNA
X nedjelja
Proteini. Sadržaj i funkcija proteina u životinjskim ćelijama. Biosinteza proteina.
XI nedjelja
Test 2
XII nedjelja
Osnovi energetike u biološkim sistemima. Kataliza i kinetika u biohemijskim procesima.
XIII nedjelja
Enzimi.
XIV nedjelja
Hormoni životinja.
XV nedjelja
Biohemija tjelesnih tečnosti . Kolokvijum II.
XVI nedjelja
Vitamini. Popravni Kolokvijum II
Završna nedjelja
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati i 20 min./nastava/ +12 sati (priprema) + 27
uključujući i konsultacije
sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: - Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe,
testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Popović M.: Biohemija životinja, Novi Sad.2008
2.
Harbone J.: Biochemistry, Sounders College Publishing, San Francisco, 1991
3.
Mihailović, B.M.: Biohemija, Naučna knjiga, Beograd. 2000.
4.
Gašić O..; Popović M., ðurković R.: Biohemija domaćih životinja. Novi Sad 1998.
5.
Dragutin P. Veličković : Osnovi biohemije . Beograd. 2003.
6.
Mirković S.; Čorbić M.: Biohemijski značajni elementi, molekuli i polimeri. Stručna knjiga. Beograd.2007.
7.
ðžamić Milomir : Praktikum iz biohemije. Beograd. 1982.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na predavanjima i vežbama 4 poena
domaći zadaci 6 poena
test 1 i test 2 - po 5 poena (ukupno 10 poena)
I i II kolokvijum – po 15 poena (ukupno 30)
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Šebek Gordana
Napomena:
Šifra predmeta
291202129
Naziv predmeta: MIKROBIOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
3P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije;. Studijski program -STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom, fiziologijom, ekologijom i sistematikom
mikroorganizama sa posebnim osvrtom na mikroorganizme koji su značajni za stočarstvo.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Bojanć Rašović, nastavnik, Dr Vesna Boljević, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet i značaj mikrobiologije u stočarstvu
II nedjelja
Morfologija mikroorganizama
III nedjelja
Ekologija mikroorganizama i mikrobiocenoza
IV nedjelja
Ishrana i metabolizam mikroorganizama
V nedjelja
Rast, razmnožavanje i kretanje mikroorganizama. Genetika mikroorganizama;
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Popravni kolokvijuma I
IX nedjelja
Sistematika mikroorganizama
X nedjelja
Patogenost mokroorganizama. Odbrambeni mehanizmi domaćina, Imunizacija.
XI nedjelja
Mikroorganizmi u prirodi. Patogeni mikoorganizmi za životinje
XII nedjelja
Mikroorganizmi u organima za varenje kod preživara
XIII nedjelja
Mikroorganizmi u proizvodnji namirnica animalnog porijekla.
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Popravni kolokvijuma II
XVI nedjelja
Provjera znanja
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 6 sati
= 12 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 42 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma,
testova i završnog ispita.
Literatura:
1. Mirjana Jarak, Govedarica Mitar(2003): Mikrobiologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
2. Mirjana Jarak, Simonida ðurić (2006): Praktikum iz mikrobiologije, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Gore navedena literatura se može kupiti u skriptarnici Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu ili direktno kod autora prof.
dr Mirjane Jarak, Poljoprivredni fakultet Novi Sad,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Domaći radovi - 9 poena; Testovi iz vježbi - 6 poena;
Dva kolokvijuma po 15 poena - 30 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Bojanić- Rašović
Napomena:
Šifra predmeta
291202060
Naziv predmeta: PROIZVODNJA KRMNOG BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
II
7
Fond časova
4P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije. Studijski program Stočarstvo (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti proizvodnje krmnog bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, seminarski radovi i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i podjela krmnog bilja. Prirodni uslovi za proizvodnju krmnog bilja
II nedjelja
Jednogodišnje krmne mahunarke. Korenasto-krtolaste krmne biljke
III nedjelja
Prava i prosolika žita. Ostale jednogodišnje i dvogodišnje krmne biljke
IV nedjelja
Višegodišnje krmne mahunarke, uslovi uspijevanja, podjela i proiz. osobine
V nedjelja
Lucerka, značaj, osobine, agrotehnika, iskorišćavanje, proizvodnja sjemena
VI nedjelja
Djeteline, značaj, osobine važnijih vrsta, agrotehnika i iskorišćavanje.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Osnove travnjaštva, opšte osobine vlatastih trava. Test I
IX nedjelja
Podjela, osobine i uslovi uspijevanja trava. Kolokvijum I
X nedjelja
Prirodni travnjaci, podjela, tipovi i proizvodno-biološke osobine.
XI nedjelja
Prirodni travnjaci, agrotehnika, melioracija, mjere njege i iskorišćavanje.
XII nedjelja
Sijani travnjaci, pojam, značaj i podjela
XIII nedjelja
Sijani travnjaci, zasnivanje, agrotehnika i iskorišćavanje. Test I
XIV nedjelja
Krmni konvejer, Organska proizvodnja krmnog bilja. Kolokvijum II
XV nedjelja
Spremanje i čuvanje stočne hrane,spremanje sijena, silaže i senaže. Ispaša.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati
Priprema prije početka semestra: 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40
min.
Struktura:
4 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 sata vježbe
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 minuta individualnog rada i i polaganje popravnog ispita 0 – 42 sata
konsultacija
Struktura opterećenja: 149 sati (nastava) + 18 sati i 40 minuta (pripreme)
+ 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu (predavanja i vježbe) i da rade
kolokvijume, testove i seminarske radove.
Literatura:
1. ðukić, D Biljke za proizvodnju stočne hrane. Poljopr. fakultet, Novi Sad
2. Unapreñenje proizvodnje krme na travnjacima (2002), grupa autora
3. Jasna Pavešić – Popović, Vučković S:( 1997) Njivske i livadsko-pašnjačke krmne biljke
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I test 0-10,
I kolokv. 0-10,
II test 0-10,
II kolokv. 0-10,
aktivnost na času 0-5,
sem. rad.i prep. sjemena i herb. mat. 0-10,
završni ispit 0-45
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
291202073
Naziv predmeta: SOCIOLOGIJA SELA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
3,5
Fond časova
2P +0V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije – STOČARSTVO (studije traju 6 semestara, 180
ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa specifičnostima života u ruralnoj sredini u
odnosu na život u gradu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, debate, konsultacije. Priprema eseja na zadatu temu iz oblasti sadržaja
predmeta.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet i značaj sociologije sela, nastanak, razvoj i odnos sa drugim naukama
Metod sociologije sela,osnovni teorijsko-metod.pristupi u sociologiji sela. Pojam i elementi
II nedjelja
društvene strukture
Pojam, vrste i glavna obilježja društvenih grupa. Elementi ruralnog društva. Dogovor o temi za
III nedjelja
Esej
Ruralni odnosi. Globalni razvojni procesi kao činioci promjena agrarne i ruralne strukture. Esej i
IV nedjelja
debata.
Ruralna porodica.Poljoprivreda kao osnova ekonomije. Ekologija sela. Ekološko ponašanje i
V nedjelja
svijest u selu i poljoprivredi. Socio-ekološki moral.
VI nedjelja
KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Obrasci ponašanja i mišljenja. Tradicionalna svojstva crnogorskog društva. Porodično gazdinstvo.
VIII nedjelja
Seoska naselja
Seosko stanovništvo. Odnos globalnog i seoskog društva. Ruralne promjene i procesi. Dogovor o
IX nedjelja
temi za Esej.
Osnovna obilježja crnogorskog sela.Promjene socijalno-ekonomske strukture stanovništva na
X nedjelja
crnogorskom selu.Demografske promjene na crnogorskom selu. Esej i debata.
Seoska kultura izmeñu tradicije i inovacije.Tendencije promjena posjedovne strukture u Crnoj
XI nedjelja
Gori.
Proizvodno-ekonomski karakter crnogorskih gazdinstava. Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na
XII nedjelja
promjene načina života u selu
XIII nedjelja
KOLOKVIJUM 2
Osnovne karakteristike seoske porodice. Crnogorska seoska porodica izmeñu tradicionalnog i
XIV nedjelja
novog
XV nedjelja
Položaj žena na selu. Buducnost sela i poljoprivrede.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
3,5 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 min.
Nastava i završni ispit: 4 sata i 40 min. x 16 = 74 sata i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera semestra): 2 x 4 sata i 40 minuta = 9 sati i 20 min.
Struktura:
predavanja - 2 sata
Ukupno opterećenje za predmet: 3,5 x 30 = 105 sati
samostalni rad -2 sata i 40 min
Dopunski rad: od 0 - 21 sata
Struktura opterećenja: 74 sata i 40 min. (nastava) + 9 sati i 20
min.(priprema) + 21 sat (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su u obavezi da pohañaju nastavu i da urade Esej
Literatura:
Osnovna literatura:
1. Mitrović, Milovan: Sociologija sela, Sociološko društvo Srbije, Beograd, 1998.g.
2. Jelić Sreten: Hrestomatija, Beograd, 2008.g.
3. Vujošević, Novo: Promjene u seoskoj porodici stare Crne Gore, Beograd - Nikšić, 1990.g.;
4. Mitrovic.M., Petrović,S. .:Sociologija, Beograd,2006.;
Dopunska literatura :
1. Ashley,D.Orenstein, D.: Sociological theory, Boston, USA
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnost na času - 5 poena
Prvi kolokvijum (0-20) poena,
Drugi kolokvijum (0-20) poena;
2 Eseja – (ukupno 5 poena)
Završni ispit (0-50 poena)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof. dr Aleksanda Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
291202103
Naziv predmeta: ANATOMIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije, Studijski program - STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena Zoologija
Ciljevi izučavanja predmeta: izučavanje i upoznavanje anatomske grañe domaćih životinja, kao i načina funkcionisanja i
principa rada pojedinih sistema organa
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nikola Adžić, Mr Nikola Pejović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Anatomska terminologija.
II nedjelja
Citologija
III nedjelja
Histologija
IV nedjelja
Osteologija; kosti glave, trupa i ekstremiteta, skelet živine
V nedjelja
Miologija; Podjela mišića; Mišići pojedinih dijelova tijela.
VI nedjelja
Angiologija; Kardiovaskularni i limfni sistem.. KOLOKVIJUM
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Nervni sistem i sistem čula
IX nedjelja
Endokrini sistem
X nedjelja
Koža i tjelesne duplje
XI nedjelja
Organi za varenje
XII nedjelja
Organi za disanje.
XIII nedjelja
Mokraćni organi.
XIV nedjelja
Polni organi
XV nedjelja
Metabolizam i termoregulacija
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 h. =
16 sati ;
Struktura:
3 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka i seminarskih radova
Literatura:
1. Šijački, N., Pantić – Jablan, O., Pantić, V.: Morfologija domaćih životinja. Naučna knjiga, Beograd 1998;
2. Ušćebrka, G., Žikić, D.: Praktikum iz zoologije – Osteologija i miologija, Novi Sad 2001. ;
3. Simić, V., Janković, Ž.: Anatomski atlas domaćih sisara. Veterinaski fakulte Beograd, 1987.;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
- II godina -
NASTAVNI PLAN
III semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
PREDMETNI NASTAVNIK
Pred. +
Vjež.+Lab.
Broj
ECTS
kredita
291203116
Fiziologija domaćih životinja
Prof. dr Aleksandar Božić
4P+1V+1L
7
291203145
291103180
291203129
291203158
Osnove ishrane i hraniva
Osnovi agroekonomije
Opšte stočarstvo
Ribarstvo
Prof.dr Nenad ðorñević
Dr Miomir Jovanović
Prof. dr Božidarka Marković
Prof. dr Drago Marić
4P+2L
3P+0
4P+1P+1L
3P+2L
7
4
7
5
18P+1V+6L
30
UKUPNO
IV semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
PREDMETNI NASTAVNIK
Pred. +
Vjež.+Lab.
291204162
291204192
291204188
291204175
291204205
Oplemenjivanje domaćih
životinja
Ishrana preživara
Ishrana nepreživara
Mehanizacija i oprema u
stočarstvu
Stručna praksa
UKUPNO
Broj
ECTS
kredita
Prof.dr Milan Marković
4P+1V+1L
7
Prof. dr Nenad ðorñević
Prof. dr Nenad ðorñević
4P+1V+1L
3P+1V+1L
7
6
Prof.dr Dragoljub Mitrović
4P+1V+1L
7
Prof. dr Božidarka Marković
0+3L
3
15P+4V+7L
30
Šifra predmeta
291203116
Naziv predmeta: FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
III
7
Fond časova
4P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena ili odslusana Anatomija domaćih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: : izučavanje i upoznavanje ispoljavanja osnovnih životnih funkcija domaćih životinja i principa
rada pojedinih sistema organa, zavisno od uslova spoljašnje sredine i stanja organizma
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandar Božić, Mr Nikola Pejović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i sl
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u fiziologiju, fiziologija krvi, krvne grupe
II nedjelja
Fiziologija srca i krvotoka
III nedjelja
Fiziologija limfnog sistema,
IV nedjelja
Disanje, Enzimi
V nedjelja
Fiziologija varenja;
VI nedjelja
Varenje kod prežvara Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Varenja kod nepreživara
IX nedjelja
Resorpcija i lučenje,
X nedjelja
Vitamini, Endokrini sistem
XI nedjelja
Metabolizam, termoregulacija
XII nedjelja
Fiziologija reprodukcije domaćih životinja
XIII nedjelja
Fiziologija nervnog i mišičnog sistema
XIV nedjelja
Fiziologija čula Kolokvijum II
XV nedjelja
Fiziologija ptica
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
4 časova predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka i seminarskih radova
Literatura:
1. Jovanović, M.: Fiziologija domaćih životinja. Medicinska knjiga Beograd, 1984.
2. Stojić, V.: Veterinarska fiziologija Veterinaski fakulte Beograd, 1997, 1999.
3. Božić A., Joksimović – Todorović M. : Praktikum iz fiziologije domaćih životinja, Beograd-Novi Sad 2002
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad ili domaći - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291203145
Naziv predmeta: OSNOVI ISHRANE I HRANIVA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
III
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semestara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena ili odslušana Fiziologija domaćih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa osnovnim načelima i principima ishrane domaćih životinja i
hranivima koja se koriste u ishrani
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nenad ðorñević, redovni profesor, Mr Mirjana Damjanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, istorijat nauke o ishrani životinja i veza sa drugim naučnim disciplinama
II nedjelja
Hemijski sastav organizma biljaka i životinja; voda
III nedjelja
Proteini i neproteinska azotna jedinjenja
IV nedjelja
Ugljeni hidrati i masti
V nedjelja
Mineralne materije i vitamini
VI nedjelja
Svarljivost, bilansi, normiranje, ocenjivanje hranljive vrednosti hrane za životinje
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Hrana za životinje (uvod i klasifikacija); Kolokvijum I
IX nedjelja
Zelena hrana sa travnjaka i oranica
X nedjelja
Seno i druga sušena hraniva biljnog porekla
XI nedjelja
Silaža i senaža
XII nedjelja
Zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije
XIII nedjelja
Hraniva životinjskog, mikrobiološkog i mineralnog porekla, dodaci hrani
XIV nedjelja
Obrada hraniva; Kolokvijum II
XV nedjelja
Industrijska proizvodnja stočne hrane
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita × 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: : (9 sati i 20 minuta) x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
4 časova predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. ðorñević, N., Dinić, B. (2007): Hrana za životinje. Cenzone tech – Europe, Aranñelovac.
2. ðorñević, N., Makević, M., Grubić, G., Jokić, Ž. (2009): Ishrana domaćih i gajenih životinja. Univerzitet
u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
3. ðorñević, N., Dinić, B. (2011): Proizvodnja smeša koncentrata za životinje. Institut za krmno bilje
Kruševac.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski / domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena (minimum za prolaznost jednog kolokvijuma je 10 poena);
Završni ispit - 50 poena (minimum za prolaznost završnog ispita je 20 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Nenad ðorñević
Napomena:
Šifra predmeta
291103180
Naziv predmeta: OSNOVI AGROEKONOMIJE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
3P+0V
Studijski program za koji se organizuje: : Akademske osnovne studije Studijski program -STOČARSTVO (osnovne studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kred.)
Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti agroekonomije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na predavanjima.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
O razvitku ekonomske misli
II nedjelja
Osnovne komponenete društvene proizvodnje
III nedjelja
Ekonomski faktori (resursi) i subjekti proizvodnje, ekonomski principi privreñivanja
IV nedjelja
Naturalna i robna proizvodnja
V nedjelja
Roba, novac i tržište
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Nastanak i razvoj kapitalizma, Najamnine i profit
IX nedjelja
Trgovački, zajmovni i akcijski kapital
X nedjelja
Zemljišna renta i ulaganje kapitala u poljoprivredu
XI nedjelja
Aklumulacija kapitala, Monopolski kapital
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Tržište, tržišne cijene i tržišni odnosi
XIV nedjelja
Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni proizvod
XV nedjelja
Ekonomske funkcije države u savremenom kapitalizmu
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 min
4 kredita x 40/30= 5sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5sati i 20 minuta = 10 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Struktura:
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata predavanja
0 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve
2 sata i 20 minuta samostalnog rada, dvije stavke do ukuipnog opterećenja za predmet 120 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 85sati i 20 min (nastava) + 10 sati i 40 min
(priprema) + 24 sat (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1. Jovanović, M.: “Osnovi agroekonomije”, skripta, Biotehnički fakultet, Podgorica, 2007.
2. Gregory Mankiw: „Principles of economics”, third edition, daily press, Podgorica, 2006.
3. R., Pejanović: “Osnovi ekonomije”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004.
4. P., Samuelson: “Ekonomija”, “Mate”, Zagreb, 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Urednost na predavanjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
291203129
Naziv predmeta: OPŠTE STOČARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
III
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije; Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena ili oslušana Anatomija domaćih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje i sticanje znanja iz opštih bioloških zakonitosti u stočarskoj proizvodnji, osnovni
proizvodni pravci u stočarstvu i karakteristični predstavnici.Opšte stočarstvo služi kao osnova drugim stočarskim disciplinama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Božidarka Marković, Dušica Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj stočarstva, privredna važnost domaćih životinja i svrha njihovog odgajivanja
II nedjelja
Postanak, evolucija i domestikacija domaćih životinja.
III nedjelja
Rasa i rasne osobine (definicija rase, podjela i opšte biološke osobine rasa i sojeva)
IV nedjelja
Plodnost i ražmnožavanje,
V nedjelja
Rast i razvitak, Intrauterini rast i razvoj
VI nedjelja
Ekstrauterini rast i razvoj, Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Konstitucija i kondicija;
IX nedjelja
Eksterijer i njegova ocjena (I dio)
X nedjelja
Ocjena eksterijera (II dio)
XI nedjelja
Matično knjigovodstvo i obilježavanje domaćih životinja
XII nedjelja
Nasljeñivanje i selekcija domaćih životinaj
XIII nedjelja
Metode odgajivanja domaćih životinja (u čistoj rasi i ukrštanje)
XIV nedjelja
Ispitivanje proizvodnih sposobnosti; Kolokvijum II
XV nedjelja
Ocjenjivanje priplodnih grla i razvrstavanje u klase
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
4 časova predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Krajinović М., Čobić Т., Ćinkulov Мirjana: Opšte stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 2000. ;
2. Nikolić D., Simović C.: Opšte stočarstvo. Naučna knjiga, Beograd, 1985. ;
3. Milica Petrović: Stočarstvo Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun. Beograd 2000.
4. Jovanovac Sonja: Opće stočarstvo, Pojoprivredni fakultet Osijek, Osijek 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 6 poena;
Dva kolokvijuma po 22 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RIBARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
3P+0V+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena Zoologija
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa ribama u otvorenim vodama i ribrskim objektima; načinom
odgajivanja orišćenje riba.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Drago Marić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod – istorijat i razvoj. Riba kao prehrambeni artikal.
II nedjelja
Voda kao životna sredina.
III nedjelja
Sistematika, rasprostranjenost i podjela riba.
IV nedjelja
Morfologija, anatomija i fiziologija riba.
V nedjelja
Ekoidiologija riba.
VI nedjelja
Pregled ekonomski interesantnih vodenih organizama u ribarstvu ; Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Toplovodni ribnjaci i ribe koje se gaje u njima.
IX nedjelja
Hladnovodni ribnjaci i ribe koje se gaje u njima.
X nedjelja
Odgoj i selekcija riba, mrestilišta, gjenje matičnog jata.
XI nedjelja
Gazdovanje ribnjacima, Sportski i privredni ribolov
XII nedjelja
Morsko ribarstvo;
XIII nedjelja
Akvakultura i akvaristika
XIV nedjelja
Ribarska oruña i alati, Transport ribe i ikre. Kolokvijum II
XV nedjelja
Zdravstvena problematika u gajenju riba.
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 = 106 sati i 25 min.;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 6 sati i
40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
3 sata predavanja
2 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
1 sat i 40 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 106 sati i 25 min. (nastva) + 13 sati i 20 min.
rada) uključujući i konsultacije)
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Ćirković i sar. : Ribarstvo, Novi Sad, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291204162
Naziv predmeta: OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
IV
7
Fond časova
4P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Genetika i Statistika
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja i osposobljavanje za primjenu savremenih principa o i metoda opšte,
kvantitativne i populacione genetike u unapreñivanju genetskog potencijala domaćih životinja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milan Marković, Mr Miljan Veljić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, domaći zadaci,
terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u oplemenjivanje domaćih životinja (značaj, istorijat, osnovni pojmovi)
Genetska baza oplemenjivanja domaćih životinja (Mendelovi principi nasljeñivanja, geni i
II nedjelja
populacija, jednostavno i poligeno nasljeñivanje)
III nedjelja
Interakcija genotipa i spoljne sredine; Genetski model za kvantitativne osobine
IV nedjelja
Varijabilnost i izvori genetske varijabilnosti, statističke metode za ocjenu varijabilnosti
V nedjelja
Genetički parametri (heritabilnost, ponovljivost, genetičke korelacije)
VI nedjelja
Srodstvo i uzgoj u srodstvu; Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Pravci oplemenjivanja životinja (selekcija, ukrštanje, osnovni principi i efekat selekcije)
IX nedjelja
Oplemenjivanje životinja ukrštanjem (heterozis, važniji metodi ukrštanja)
X nedjelja
Struktura rase i genetski napredak (tradicionalna piramida, zatvoreni i otvoreni nukleusi)
Metode selekcije (individualna, familijska, unutar familija, sib selekcija, po porijeklu, po
XI nedjelja
potomstvu, indirektna, selekcija na više osobina)
XII nedjelja
Ocjena oplemenjivačke vrijednosti (mješoviti modeli, BLUP model oca i Animal model)
Primjena biotehnologije u oplemenjivanju (reproduktivne tehnologije, molekularne tehnologije,
XIII nedjelja
genomska selekcija)
XIV nedjelja
Programi oplemenjivanja po vrstama domaćih životinja; Kolokvijum II
XV nedjelja
Kraj ili početak - praktične preporuke u oplemenjivanju životinja;
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9h i 30'' x 16 = 152 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 9 sati i
Struktura:
30 min. = 19 sati
4 časova predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 152 sata (nastva) + 19 sati (priprema) + 39 sati
rada) uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova
Literatura:
1. Vidović, V.: Principi i metodi oplemenjivanja životinja, poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2009.;
2. Vidović, V.: Teorija oplemenjivanja životinja, Novi Sad 2009.
3. Lasley, J.: Genetika poboljšanja stoke, Znanje, Zagreb, 1971.
4. Latinović, D.: Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Polj. fakultet Beograd, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 8 poena;
Seminarski / domaći rad - 7 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milan Marković
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291204192
Naziv predmeta: ISHRANA PREŽIVARA
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
IV
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semestara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položen ili odslusanao Osnovi ishrane i hraniva
Ciljevi izučavanja predmeta: : upoznavanje studenata sa specifičnostima ishrane preživara, normativima i optimalnim
modelima ishrane i sastavljanja obroka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nenad ðorñević, redovni profesor, Mr Mirjana Damjanović, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj i cilj ishrane preživara i veza sa drugim naučnim disciplinama
II nedjelja
Osnovni pojmovi u ishrani preživara (hranljive materije, hraniva, aditivi, normativi)
III nedjelja
Ishrana krava i voljno konzumiranje hrane
IV nedjelja
Ishrana krava u različitim fazama proizvodnje
V nedjelja
Ishrana priplodnih junica i bikova
VI nedjelja
Ishrana teladi
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Ishrana junadi u tovu; Kolokvijum I
IX nedjelja
Ishrana krava i telesna kondicija
X nedjelja
Ishrana priplodnih ovaca i ovnova
XI nedjelja
Ishrana jagnjadi i šilježadi
XII nedjelja
Ishrana ovaca u tovu
XIII nedjelja
Ishrana koza
XIV nedjelja
Ishrana divljih preživara; Kolokvijum II
XV nedjelja
Metabolički poremećaji izazvani greškama u ishrani preživara
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita × 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
4 časa predavanja
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Memiši, N., Bauman, F. (2007): Ishrana koza. Savez udruženja odgajivača ovaca i koza Srbije, Beograd.
2. ðorñević, N., Makević, M., Grubić, G., Jokić, Ž. (2009): Ishrana domaćih i gajenih životinja. Univerzitet u
Beogradu, Poljoprivredni fakultet;
3. Popović, Z., ðorñević, N. (2009): Ishrana divljači. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski / domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena (minimum za prolaznost jednog kolokvijuma je 10 poena);
Završni ispit - 50 poena (minimum za prolaznost završnog ispita je 20 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Nenad ðorñević
Napomena:
Šifra predmeta
291204188
Naziv predmeta: ISHRANA NEPREŽIVARA
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semestara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položen ili odslusan Osnovi ishrane i hraniva
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa specifičnostima ishrane nepreživara, normativima i optimalnim
modelima balansiranja obroka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nenad ðorñević, redovni profesor, Mr Mirjana Damjanović, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj i cilj ishrane nepreživara i veza sa drugim naučnim disciplinama
II nedjelja
Osnovni pojmovi u ishrani svinja (hranljive materije, hraniva, aditivi...)
III nedjelja
Ishrana krmača (Ishrana u suprasnosti, u laktaciji i od zalučenja do partusa)
IV nedjelja
Ishrana priplodnih nazimica i nerasta
V nedjelja
Ishrana prasadi
VI nedjelja
Ishrana svinja u tovu
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Osnovni pojmovi u ishrani živine (hranljive materije, hraniva, aditivi...); Kolokvijum I
IX nedjelja
Ishrana priplodnog podmlatka kokoši, nosilja jaja za priplod i muških priplodnih grla
X nedjelja
Ishrana podmlatka i kokoši nosilja jaja za konzum, ishrana pilića u tovu
XI nedjelja
Ishrana ćuraka
XII nedjelja
Ishrana gusaka, pataka i ostalih vrsta živine
XIII nedjelja
Ishrana konja i ostalih kopitara
XIV nedjelja
Ishrana kunića, krznaša i pasa; Kolokvijum II
XV nedjelja
Ishrana pernate divljači
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8h × 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 × 8 sati
= 16 sati.;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 × 30 = 180 sati
3 časa predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sata (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1.
Jokić, Ž., Kovčin, S., Joksimović-Todorović, M. (2004): Ishrana živine. Univerzitet u Beogradu, Polj. fakultet.
2.
ðorñević, N., Makević, M., Grubić, G., Jokić, Ž. (2009): Ishrana domaćih i gajenih životinja. Univerzitet u
Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
3.
Popović, Z., ðorñević, N. (2009): Ishrana divljači. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski / domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena (minimum za prolaznost jednog kolokvijuma je 10 poena);
Završni ispit - 50 poena (minimum za prolaznost završnog ispita je 20 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Nenad ðorñević
Napomena:
6 kredita × 40/30 = 8 sati
Šifra predmeta
291204175
Naziv predmeta: MEHANIZACIJA I OPREMA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
IV
7
Fond časova
4P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije Studijski program: STOČARSTVO ( studij traje
6 semestara, 180 ECTS (kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena mehanizacije i opreme u stočarskoj proizvodnji.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Gojko Babović , dipl.inž.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje , vježbe, seminarski rad, kolokvijum
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uloga mehanizacije u stočarskj proizvodnji. Vučno-pogonske mašine u stočarstvu.
II nedjelja
Traktori, motori sa unutrašnjim sagorijevanjem,dvotaktni motori, pogonska goriva i maziva.
III nedjelja
Priključne mašine i oruña za osnovnu i predsjetvenu pripremu zemljišta u konvencionalnoj polj.
IV nedjelja
Mehanizacija u organskoj poljoprivredi . Mašine za primjenu organskih ñubriva.
V nedjelja
Mašine za zaštitu od biljnih bolesti i štetočina krmnih kultura.
Kolokvijum-I-.
VI nedjelja
Mašine za sjetvu i sadnju krmnih kultura:((žita,kukurza,soje,suncokreta,graška,šećerne repe)
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Mašine za spremanje sijena.(kosačice, prevrtači, prese za baliranje, mašine za utovar bala)
IX nedjelja
Mašine za spremanje svježe travne mase krmnih kultura, sjenaže i silaže.
X nedjelja
Mašine za žetvu, zrnasrih kultura: žita, kukuruza, soje, suncokreta i graška. Kolokvijum-II-.
XI nedjelja
Snabdijevanje stočarskih objekata vodom: pumpe,vodotornjevi, pojilice za stoku i perad.
XII nedjelja
Mašine i ureñaji za pripremu stočne koncentrovane hrane.(mlin,mješalica,fabrika stoč.hrane)
XIII nedjelja
Oprema za hranjenje stoke i peradi.(hranilice govedi, svinja, ovaca, koza i peradi)
XIV nedjelja
Mašinska muža: (aparati za mužu krava,ovaca i koza),izmuzišta, ureñaji za hlañenje mlijeka
XV nedjelja
Ureñaji i oprema za izñubravanje čvrstog i tečnog stajnjaka. Transport u poljoprivredi.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispit.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: (2 x 9sati i 20 min) = 18
sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe –
2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo nastavi, vježbama,seminarski rad, kolokvijum, završni ispit.
Literatura:
1. Mićić,J.(1991): Poljoprivredene mašine, Poljoprivredni fakultet Beograd.
2. Brčić,J.(1985): Mehanizacija u stočarstvu, Agronomski fakultet, Zagreb.
3. Tošić,M.(1989): Mehanizacija stočarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
4. Mitrović,D.(2011): Mehanizacija u poljoprivredi, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost u nastavi : 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova,
Kolokvijum(2x20):
40 bodova,
Završni ispit :
50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
291204205
Naziv predmeta: STRUČNA PRAKSA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
3
Fond časova
0P+3L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: : Predmet ima za cilj sticanje vještine – praktičnog iskustva implementacije saznanja stečenih
izučavanjem stručnih predmeta kroz predavanja i vježbe u praksu, tj. direktno u proizvodnji
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Božidarka Marković i Prof. dr Milan Marković
Metod nastave i savladavanja gradiva: Vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Plan i program stručne prakse definisaće se početkom IV semestra,
II nedjelja
Formiranje grupa i definisanje objekta ili farme za stručnu praksu (3-5 studenata)
III nedjelja
Odlasci na farme po grupama i upoznavanje sa proizvodnjom.
IV nedjelja
Odlasci nafarme po grupama i upoznavanje sa proizvodnjom
V nedjelja
Prikupljanje podataka
VI nedjelja
Prikupljanje podataka
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Upoznavanje sa načinom obrade podatka i pisanjem seminarskog rada,
IX nedjelja
Samostalno prikupljanje literatire u podataka
X nedjelja
Samostalno prikupljanje literatire u podataka
XI nedjelja
Izrada seminarskog – izvještaja iz stručne prakse – po grupama
XII nedjelja
Izrada seminarskog – izvještaja iz stručne prakse – po grupama
XIII nedjelja
Izlaganje i odbrana seminarskog
XIV nedjelja
Izlaganje i odbrana seminarskog
XV nedjelja
Završni ispit
XVI nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
Završna nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
XVIII-XXI nedjelja
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
3 kredita x 40/30 = 4 sata
Struktura:
vježbe 3 sata
samostalni rad – 1 sat
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata.
Neophodna priprema: 4 sata x 2 = 8 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
Dopunski rad: do 40 sati
Struktura opterećenja: 64 h + 8 sati + 18h
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da odrade stručnu praksu u trajanju od jedne radne nedjelje.
Literatura:
Definisaće se nakon odreñivanja objekta za izvoñenje prakse, odnosno teme (zadatka) praktičnog rada
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti tokom stručne prakse - 10 poena;
Seminarski rad - 50 poena;
Završni ispit - 40 poena .
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Napomena:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
- III godina -
NASTAVNI PLAN
V semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291205016
291205029
291205032
291105044
291205061
291206068
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Govedarstvo
Zoohigijena i preventiva bolesti
Svinjarstvo
Tržište i marketing
poljopreivredih proizvoda
Lovstvo
Livadarstvo sa pašnjarstvom
Osnovi molekularne biologije
Broj
ECTS
kredita
Prof.dr Milan Marković
Dr Mirjana Bojanić Rašović
Prof. dr Milica Petrović
Pred. +
Vjež.+Lab.
4P+1V+1L
4P+2L
3P+1V+1L
Dr Miomir Jovanović
3P+1V
6
Dr Milić Čurović
Dr Radisav Dubljević
Dr Vladan Božović
3P+1V
3P+1V
3P+1L
4
4
4
17P+4V+5L
30
UKUPNO
7
7
6
VI semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291206013
291206026
291206039
291206042
291106083
NAZIV PREDMETA
Mljekarstvo
Živinarstvo
Ovčarstvo i kozarstvo
Menadžment u stočarstvu
Pčelarstvo
UKUPNO
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Slavko Mirecki
Prof. dr Niko Milošević
Prof. dr Božidarka Marković
Dr Bogdan Bulatović
Dr Vučeta Jaćimović
Pred. +
Vjež.+Lab.
4P+2L
3P+1V+1L
4P+1V+1L
3P+2V
3P+1L
17P+4V+5L
Broj
ECTS
kredita
7
6
7
6
4
30
Šifra predmeta
291205016
Naziv predmeta: GOVEDARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
V
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semestara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Ishrana preživara i Oplemenjivanje domaćih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o savremenim tehnologijama gajenja goveda za proizvodnju mlijeka i mesa
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Milan Marković, Dušica Radonjić, spec.sci
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, domaći zadaci,
terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Uvod - biološke i ekonomske osnove govedarstva (osnovni pojmovi, istorijat i privredni značaj
I nedjelja
govedarstva)
II nedjelja
Stanje govedarstva i tendencije daljeg razvoja (govedarstvo u svijetu i u Crnoj Gori)
III nedjelja
Rodonačelnici i srodnici goveda; Sistemi govedarstva
IV nedjelja
Tipovi i rase goveda (rase za proizvodnju mlijeka)
V nedjelja
Tipovi i rase goveda (rase kombinovanih sposobnosti i tovne rase)
VI nedjelja
Reprodukcija goveda; KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Rast i razviće goveda
IX nedjelja
Proizvodnja mlijeka (razvoj mliječne žlijezde, sinteza mlijeka, laktacija, muža krava)
X nedjelja
Proizvodnja mesa (tovne i klanične osobine, klasifikacija trupova na liniji klanja)
XI nedjelja
Gajenje goveda u sistemu krava tele; Tehnologija i sistemi odgajivanja podmlatka
Osnove genetskog poboljšanja goveda (Nasljeñivanje kvalitativnih i kvantitativnih osobina;
XII nedjelja
Metode odgajivanja i selekcije goveda)
Osnove genetskog poboljšanja goveda (Selekcijsko-odgajivački programi; Ocjena oplemenjivačke
XIII nedjelja
vrijednosti; Linearna ocjena tipa)
XIV nedjelja
Objekti u govedarstvu (smještaj krava, smještaj ostalih kategorija, odlaganje stajnjaka)
XV nedjelja
Menadžment u govedarstvu; Zakonska regulativa u govedarstvu; KOLOKVIJUM II
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: : 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
4 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata
i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada seminarskih i domaćih zadataka, polaganje
kolokvijuma i testova.
Literatura:
1.
Čobić, T., Antov, G.: Govedarstvo – proizvodnja mlijeka; S Print, Novi sad, 1996.;
2.
Antov, G., Čobić, T.: Govedarstvo – proizvodnja mesa, Polj. fakultet Novi Sad, 2001.;
3.
Mitić, N., Ferčej, J., Zeremski, D., Lazarević, Lj.: Govedarstvo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 1987.;
4.
Uremović Z.: Govedarstvo, Zagreb, 2004.;
5.
Marković, M., Bаćović, S., Bogavac, R., Babović, G., Radonjić, D.: Rase goveda, Podgorica, 2010
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 8 poena;
Seminarski rad - 7 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milan Marković
Napomena:
Šifra predmeta
291205029
Naziv predmeta: ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
7
Fond časova
4P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Mikrobiologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Savlañivanje programa preventivnih mjera u stočarstvu radi očuvanja zdravstvenog stanja
životinja i rentabilne proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Bojanić Rašović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u zoohigijenu (pojam, predmet, naučna i praktična djelatnost zoohigijene).
II nedjelja
Zarazne bolesti životinja
III nedjelja
Parazitske bolesti životinja
IV nedjelja
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
V nedjelja
Higijena zemnljišta, vode i vazduha
VI nedjelja
Kolokv ijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Higijena ishrane, Popravni kolokvijuma I
IX nedjelja
Stres, ponašanje i dobrobit životinja
X nedjelja
Osnovi higijene staja
XI nedjelja
Higijena smještaja i držanja goveda, ovaca i koza
XII nedjelja
Higijena smještaja i držanja konja, svinja i živine
XIII nedjelja
Higijena muže, mlječne žlijezde i životinja u laktaciji
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Popravni kolokvijuma II
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: : 9h i 20'' x 16 = 149 sati i 20 min.;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 9 sati i
20 min. = 18 sat i 40 min.;
Struktura:
4 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastva) + 18 sati i 40 min.
rada) uključujući i konsultacije)
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvuju predavanjima i vježbama, izlaze na kontrolne testove i kolokvijume
Literatura:
1. S. Hristov (2002): Zoohigijena, Poljoprivredni fakultet Beograd;
2. Puhač., N.Hrgović., Z. Vukićević(1989): Zoohigijena, Veterinarski fakultet Beograd;
3. M. Valčić (1998): Opšta epizootiologija,
4. M. Lolin(1991): Zarazne bolesti životinja bakterijske etiologije,
5. ð. Panjević(1991): Zarazne bolesti životinja virusne etiologije, Veterinarski fakultet Beograd;
6. M. Knežević, M. Jovanović(1999): Opšta patologija, Veterinarski fakultet BG.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena; 10 domaćih zadataka - 10 poena,
Domaći zadataka iz vježbi - 2,5 poena; Seminarski rad - 2,5 poena;
Dva kolokvijuma po 15 poena - 30 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Bojanić Rašović
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291205032
Naziv predmeta: SVINJARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena ili odslušana anatomija i fiziologija domaćih životinja, Genetika i Osnovi
ishrane i hraniva
Ciljevi izučavanja predmeta: obezbjeñenje osnovnih znanja iz oblasti svinjarstva, značaj svinjarstva kao grane stočarstva,
rase, osnove ishrane i tehnologije gajenja svinja, selekcija, objekti i oprema u svinjarstvu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milica Petrović, Mr Miljan Veljić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj svinjarstva, stanje i perspektive. Rodonačelnici i srodnici svinja.
II nedjelja
Karakteristike svinjarstva. Obeležavanje svinja.
III nedjelja
Rase i tipovi svinja. Hibridne svinje. Procjena eksterijera svinja.
IV nedjelja
Osobine porasta i razvitka svinja.
V nedjelja
Nasljedjivanje osobina svinja. Efekat selekcije – genetski napredak. Testiranje svinja.
VI nedjelja
Metode odgajivanja svinja.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I. Metode selekcije.
IX nedjelja
Ocjena priplodne vrijednosti. Odgajivački programi u svinjarstvu.
X nedjelja
Evidencija u svinjarstvu. Analiza i obrada podataka.
XI nedjelja
Reprodukcija svinja.
XII nedjelja
Tehnologija odgajivanja različitih kategorija svinja.
XIII nedjelja
Tehnologija smještaja i držanja svinja. Izračunavanje smještajnog prostora.
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Objekti i oprema za svinje. Organska proizvodnja.
XV nedjelja
Kvalitet svinja i svinjskog mesa. Zakonska regulativa. Seminarski rad.
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastva) + 16 sati (priprema) + 42 sata
uključujući i konsultacije)
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvuju predavanjima i vježbama, izlaze na kontrolne testove i kolokvijume
Literatura:
1. Tеоdorović, М.; Radović, I.: Svinjarstvo. Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2004.;
2. Stanković, V. Anastasijević, P. Nikolić: Savremeno gajenje svinja, Beograd, 1989.
3. Stančić,B.: Reprodukcija svinja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2005. 4. Uremović Marija, Uremović,
Z.: Svinjogojstvo. Zagreb, 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milica Petrović
Napomena:
Šifra predmeta
291105044
Naziv predmeta: TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
V
5
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije Studijski program Stočarstvo (studije traju 6 semestara,
180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti tržišta i marketinga stočarskih proizvoda
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam, klasifikacija i segmentacija tržišta,
II nedjelja
Elementi i mehanizam tržišta: ponuda i tražnja
III nedjelja
Činioci i osnovne funkcije tržišta stočarskih proizvoda
IV nedjelja
Cijene: pojam, vrste, kretanja cijena, pariteti, formiranje cijena stočarskih proizvoda
V nedjelja
Potrošnja stočarskih proizvoda
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Promet stočarskih proizvoda: obilježja, vrste i vidovi prometa
IX nedjelja
Trgovina: podjela i osnovne karakteristike;
X nedjelja
Tržišne ustanove u prometu
XI nedjelja
Istraživanje tržišta i marketinga stočarskih proizvoda
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Marketing koncept poslovanja, SWOT analiza
XIV nedjelja
Instrumenti marketing mix-a stočarskih proizvoda;
XV nedjelja
Proizvod, Cijena, Promocija, Distribucija
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x (6sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve
1 sat vježbi
2 sata i 40 minuta samostalnog rada, dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sata i 20
minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1.
Jovanović, M: “Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda”, skripta, Biotehnički fakultet, Podgorica 2007.
2.
Božidarević, D.: “Marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2003.
3.
ðorović, M., Tomin, A: “Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000.
4.
Vlahović. B.: “Marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004.
5.
Salai, S., Božidarević. D.: “Marketing istraživanje“, Savremena admnistracija, Beograd, 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Urednost na predavnjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
291205061
Naziv predmeta: LOVSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
V
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
3P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: obezbjeñenje osnovnih znanja iz oblasti lovstva
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Milić Čurović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat razvoja lovstva kao nauke i privredne grane.
II nedjelja
Biologija divljači
III nedjelja
Planiranje i organizacija lovnog gazdovanja
IV nedjelja
Gajenje divljači
V nedjelja
Ishrana i prihranjivanje divljači
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Načini i tehnike lova
IX nedjelja
Lovno zakonodavstvo, propisi i lovna etika
X nedjelja
Lovačko oružje, municija i balistika
XI nedjelja
Kinologija
XII nedjelja
Gajenje i obuka lovačkih pasa
XIII nedjelja
Trofeji divljači
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Zaštita i bolesti divljači
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 5,3 sati x 16 = 96 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 5,3
sati = 10,6 sati ;
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
1 sat i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 96 sati (nastva) + 10 sati (priprema) + 14 sata
rada) uključujući i konsultacije)
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvuju predavanjima i vježbama, izlaze na kontrolne testove i kolokvijume
Literatura:
1. Šelmić i sar. : Lovački priručnik ,
2. Ivan Gajić: Lovna privreda, Beograd 1994.
3. Varićak Veljko (2007) "Ocjenjivanje lovackih trofeja" Lovacki savez Crne Gore;
4. "Lovstvo" (2006); Lovački savez Crne Gore: 1-492; Cetinj
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Šifra predmeta
291206068
Naziv predmeta: LIVADARSTVO SA PAŠNJAŠTVOM
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izbprni
V
4
Fond časova
3P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije Studijski program Stočarstvo (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti proizvodnje i iskorišćavanja krmnog bilja na travnjacima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, seminarski radovi, prezentacije i konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Pojam, značaj, nastanak i podjela travnjaka
II nedjelja
Agroekološki aspekti proizvodnje krme na livadama i pašnjacima.
III nedjelja
Floristički sastav travnjaka. Trave na travnjacima
IV nedjelja
Leptirnjače i ostale vrste (zeljanice) na travnjacima
Prirodni travnjaci, značaj i podjela. Sistematika i osnovne karakteristike važnijih tipova prirodnih
V nedjelja
travnjaka. Nizijski travnjaci.
VI nedjelja
Dolinski, brdski, planinski, močvarni i kraški travnjaci.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Mjere za unapreñenje proizvodnje krme na travnjacima. I kolokvijum
IX nedjelja
Sijani travnjaci, pojam, značaj i podjela. Zasnivanje sijanih travnjaka
X nedjelja
Proizvodne osobine sijanih travnjaka. Travnjaci za posebne namjene
XI nedjelja
Iskorišćavanje travnjaka. Spremanje sijena i njegova hranljiva vrijednost.
XII nedjelja
Spremanje silaže i sjenaže od krme sa travnjaka. Ispaša, sistemi ispaše.
XIII nedjelja
Skladištenje krme
XIV nedjelja
Očuvanje i zaštita travnjaka kao prirodnih resursa. II kolokvijum
XV nedjelja
Proizvodnja sjemena vlatastih trava i krmnih leguminoza
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati 20 min.
Priprema prije početka semestra: 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati 40
minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 =120 sati
3 sata predavanja
1 sat vježbe
Dopunski rad: Rad za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
1 sat 20 minuta individualni
rad i polaganje popravnog ispita 0 – 24 sata
konsultacije
Struktura opterećenja: 85 sati 20 min.(nastava) + 10 sati 40 minuta
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i da rade kolokvijume, prezentacije i
testove
Literatura:
1. Vučković, S. (2004):Travnjaci, Beogradu, Poljoprivredni fakultet
2. Grupa autora (2005): Unapreñenje proizvodnje krme na prirodnim travnjacima Univerzitet u Sarajevu,
Poljoprivredni fakultet
3. Grupa autora,(1987): Prirodni i sijani travnjaci, Nolit, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Kolokvijum I do 20 poena,
Kolokvijum II do 20 poena
Semonarski rad do 10 poena,
Završni ispit (usmeno) do 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: OSNOVE MOLEKULARNE BIOLOGIJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
V
4
Fond časova
3P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije ; Studijski program Stočarstvo (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Biohemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet definiše najznačajnije pojmove i principe u molekularnoj biologiji i biotehnologiji.
Studenti se detaljno upoznaju sa strukturom i funkcijom jedinjenja odgovornih za protok genetičkih informacija, nukleinskim
kiselinama i proteinima. Objašnjava se način šifrovanja genetičkih informacija, proizvodnja proteina,njihova struktura i
funkcija u različitim biološkim sistemima (prokarioti, eukarioti,mitohondrije).
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vladan Božović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, praktične vježbe, samostalni rad, izrada seminarskih i domaćih radova,
konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat razvoja molekularne biologije i biotehnologije; predmet izučavanja
II nedjelja
Priroda genetičkog koda; dešifrovanje kôda; univerzalnost; izroñenost.
DNK — STRUKTURA I FUNKCIJA. Sekundarna struktura — β–zavojnica; polimorfnost
III nedjelja
sekundarne strukture.
IV nedjelja
Infrastruktura DNK — unikatni nizovi; ponovljeni nizovi nukleotida; satelitske DNK.
V nedjelja
Denaturacija i renaturacija DNK. Krive topljenja DNK; hibridizacija nukleinskih kiselina.
VI nedjelja
OSNOVNA STRUKTURA GENA Gen; egzon; intron, KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
REKOMBINOVANA DNK Genetičko inženjerstvo; vektori; kloniranje; selekcija; identifikovanje
VIII nedjelja
klonova ,
RIBONUKLEINSKE KISELINE (RNK), — BIOSINTEZA RNK — TRANSKRIPCIJA
IX nedjelja
Transkripcija kod prokariota i eukariota. Dorada i obrada primarnih transkripata. Autokatalitička
obrada primarnih transkripata.
Biosinteza proteina – translacija. Aktivacija aminokiselina. Regulisanje aktivnosti i ekspresije
X nedjelja
gena, osnovni mehanizmi.
Primarna strruktura proteina i njeno odreñivanje. Sekundarna, tercijarna i kvaternarna struktura
XI nedjelja
proteina.
XII nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XIII nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 2
XIV nedjelja
INTERAKCIJE DNK I PROTEINA Specifične i nespecifične interakcije.
XV nedjelja
Molekularni markeri – primjena u poljoprivredi
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) sati = 10 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati.
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata.
1 sat i 20 min. samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije.
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts, Watson: Molecular Biology of the Cell, 3rd Ed., Garlad Publishing,
Inc, New York, 1994. Lewin B.: Genes VII, Oxford University Press, 2000.
2. Ratledge C, Kristiansen B: Basic Biotechnology. Cambridge University Press, 2006
3. Renneberg R: Biotechnology for Beginners. Elsevier 2007
4. Glick BRR, Pasternak JJ: Molecular Biotechnology: Principles and applications of Recombinant DNA.
ASM Press, 2003 Naučni radovi i zakoni.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi 5 poena,
Aktivnosti na času i domaći zadaci 7 poena
Dva kolokvijuma po 15 poena, ukupno 30 poena
Dva testa: 6 i 6 poena, ukupno 12 poena, - Seminarski rad 6 poena
Završni
ispit
40
poena
(test
30
i
usmeni
dio
ispita
10
poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vladan Božović
Napomena:
Šifra predmeta
291206013
Naziv predmeta: MLJEKARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije Studijski program STOČARSTVO (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Biohemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa ekonomskim značajem mljekarstva u svijetu i kod nas, najznačajnija
zakonska i podzakonska akta u mljekarstvu, usvajanje osnovnih znanja o sintezi mlijeka, faktorima koji utiču na količinu i
osobine mlijeka, fizičkim i hemijskim osobinama mlijeka, osnovnim načelima higijene u mljekarstvu i proizvodnji mlijeka po
principima GMP i organske poljoprivrede.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mireckič, Nikoleta Nikolić, dipl. ing.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i računske), izrada seminarskog rada na zadatu
temu. Konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Definicija mlijeka, razvoj mljekarstva, stanje mljekarstva u svijetu i kod nas. Zakonska
I nedjelja
regulativa o kvalitetu mlijeka u svijetu i kod nas
II nedjelja
Proizvodnja mlijeka: graña vimena, biosinteza i izlučivanje mlijeka
Sastav mlijeka po vrstama sisara sa posebnim osvrtom na kravlje, kozje, ovčje mlijeko i
III nedjelja
kolostrum
IV nedjelja
Uticaj genetskih, fizioloških i faktora okoline na količinu i kvalitet mlijeka
V nedjelja
KOLOKVIJUM 1
VI nedjelja
Hemijaske osobine mlijeka: mast, protein, laktoza
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Hemijske osobine mlijeka: suva materija, SM bez masti, minerali, vitamini, enzimi mlijeka.
Fizičke osobine mlijeka: specifična težina, kiselost (pH, SH), viskoznost, FPD, red-oks
IX nedjelja
potencijal...
X nedjelja
KOLOKVIJUM 2
Mlijeko kao medij za rast mikroorganizama. Mikroorganizmi mlijeka.
XI nedjelja
Primarno i sekundrno zagañenje mlijeka.
XII nedjelja
Somatske ćelije. Mastitis
XIII nedjelja
Muža i vrste muže. Pravilna muža i greške pri muži.
XIV nedjelja
Higijena muže. Postupci sa mlijekom nakon muže
XV nedjelja
Proizvodnja mlijeka po principima organske poljoprivrede
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16= 149 sati i 30 min.
7 kredita x 40/30= 9 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija,upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta =18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
2 sata laboratorijskih vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
3 sata i 20 minuta samostalnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min.(nastava) + 18 sati i 40
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke,
odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Vujičić,I (1985): Mlekarstvo– I deo. Naučna knjiga, Beograd,.;
2. Havranek, J. I Rupić, V. (2003):’’Mlijeko’’. Hr. Mljek. Udruga.
3. Carić, M., Milanović, S., Vucelja, D.(2000): '' Standardne metode analize mlijeka i mlečnih proizvoda''.
Prometej, Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
291206026
Naziv predmeta: ŽIVINARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije Studijski program / STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena ili odslušana anatomija i fiziologija domaćih životinja, Genetika i Ishrana
nepreživara
Ciljevi izučavanja predmeta: obezbjeñenje osnovnih znanja iz oblasti živinarstva, značaj živinarstva kao grane stočarstva,
porijeklo, rase, osnove ishrane i tehnologije gajenja živine.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Niko Milošević, Mr Miljan Veljić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj živinarstva, stanje i perspektive u svijetu i kod nas
II nedjelja
Porijeklo, domestifikacija živine, zoološka klasifikacija i obilježja živine.
III nedjelja
Rase i hibridi kokošaka ( rase za proizvodnju mesa, jaja, ukrasne rase)
IV nedjelja
Rase i hibridi ćurki, guski, patki i biserki
V nedjelja
Selekcija i oplemenjivanje u živinarstvu.
VI nedjelja
Metodi gajenja živine. Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Razmnožavanje i gajenje podmlatka živine.
IX nedjelja
Tehnologija proizvodnje konzumnih jaja.
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje jaja za nasad.
XI nedjelja
Tehnologija brojlerske proizvodnje.
XII nedjelja
Tehnologija gajenja ćurki i guskaka.
XIII nedjelja
Tehnologija gajenja patki i biserki. Kolokvijum II
XIV nedjelja
Objekti i oprema za živinu.
XV nedjelja
Živinarska proizvodnja i životna sredina.
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
Struktura:
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata predavanja
2 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
3 sata individualnog rada studenata
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastva) + 16 sati (priprema) + 42 sata
(dopunski rad)
uključujući i konsultacije)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvuju predavanjima i vježbama, izlaze na kontrolne testove, kolokvijume i
terenske vježbe
Literatura:
1.
Milošević, N. Perić L. Tehnologija živinarske proizvodnje, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. Novi
Sad, 2011;
2.
B., Supić, N. Milošević, T. Čobić: Živinarstvo. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. Novi Sad, 2000;
3.
Petrović, V.: Gajenje živine. Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291206039
Naziv predmeta: OVČARSTVO I KOZARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
VI
7
Fond časova
4P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne akademske studije, Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položeno ili odslušano Opšte stočarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: stičanje opštih znanja i vještina iz oblasti gajenja sitnih preživara – ovaca i koza , neophodnih
za organizovanje savremene proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Božidarka Marković, Dušica Radonjić – spec. sci.
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Privredni značaj, stanje i tendencije ovčarske i kozarske proizvodnje.
II nedjelja
Porijeklo i rodonačelnici i srodnici ovaca i koza
III nedjelja
Proizvodni tipovi ovaca i koza i sistemi ovčarske proizvodnje.
IV nedjelja
Rase ovaca za proizvodnju vune i mesa
V nedjelja
Rase ovaca za proizvodnju mlijeka, kombinovane i druge rase ovaca
VI nedjelja
Rase koza. KOLOKVIJUM
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Razmnožavanje ovaca i koza
IX nedjelja
Selekcija i odgajivanje ovaca i koza
X nedjelja
Odabiranje grla za priplod i tehnologija gajenja po fazama proizvodnog ciklusa
XI nedjelja
Proizvodnja i parametri kvaliteta mesa i tehnologije tova
XII nedjelja
Proizvodnja i poznavanje mlijeka i osobina mlječnosti
XIII nedjelja
Proizvodnja vune i parametri kvaliteta runa, vune i krzna
XIV nedjelja
Ocjena priplodnih grla i razvrstavnje u klase
XV nedjelja
Objekti i oprema u ovčarstvu i kozarstvu. Biološko ovčarstvo i kozarstvo.
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9h i 20'' x 16 = 149 sati i 20 min.;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 9 sati i
20 min. = 18 sat i 40 min.;
Struktura:
4 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastva) + 18 sati i 40 min.
rada) uključujući i konsultacije)
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvuju predavanjima i vježbama, izlaze na kontrolne testove i kolokvijume
Literatura:
1. Mitić, N.: Ovčarstvo, Naučna knjiga Beograd, 1987.;
2. Krajinović, M., Savić, S.: Ovčarstvo i kozarstvo, Novi Sad 1992. ;
3. Petrović, M..: Genetika i oplemanjivanje ovaca, Beograd 2000.
4. Mioč, Pavić i Sušić: Ovčarstvo, Zagreb 2007,
5. Mioč i Pavić: Kozarstvo, Zagreb 2002, Šakić i Katica: Uygoj koza, Sarajevo 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma: 25 poena i 20 pone, ukupno 45 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291206042
Naziv predmeta: MENADŽMENT U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije; Studijski program STOČARSTVO (studij traje 6
semstara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da se kroz teorijski i praktičan rad studenti upoznaju sa osnovama
menadžmenta,organizacije i ekonomike stočarske proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović, Prof.dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i praktičan rad u proizvodnji konsultacije i dr
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet proučavanja i povezanost sa drugim naučno- nastavnim disciplinaama,
II nedjelja
Obilježja i karakteristike crnogoskog stočarstva ,
III nedjelja
Organizacija i ekonomika iskorišćavanja stočne hrane,
IV nedjelja
Organizacija i ekonomika reprodukcije i iskorišćavanje stoke,
V nedjelja
Organizacija i ekonomika govedarstva,
VI nedjelja
Organizacija i ekonomika ovčarstva i kozarstva , Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Organizacija i ekonomika svinjarstva
IX nedjelja
Organizacija i ekonomika živinarstva ,
X nedjelja
Organizacija i ekonomika prerade mlijeka ,
XI nedjelja
Organizacija i ekonomika prerade mesa ,
XII nedjelja
Modeli stočarske proizvodnje na gazdinstvu ,
XIII nedjelja
Posjeta gazdinstvu,simulacije izučavanog gradiva ,
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Organizacione forme u poljoprivredi , Menadžment procesi ,
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe, praktičan rad , rade
domaće zadatke i položu dva kolokvijuma.
Literatura:
1. dr Branko Krstić dr ðoko Lučić (2000) Organizacija i ekonomika proizvodnje i prerade stočnih
proizvoda, Poljoprivredni fakultet Novi Sad;
2. dr Branko Krstić( 1991) Organizaacija i ekonomika proizvodnje i prerade stočnih
proizvoda,Poljoprivredni fakultet Zemun;
3. dr Branko Krstić, Radosav Tomić (1998 ) Organizacija i ekonomika stočarske proizvodnje-Praktikum ,
Poljoprivredni fakultet Zemun;
4. dr Bogdan Bulatović ,(1999)Modeli stočarske proizvodnje,Biotehnički institut Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima – 5 poena
Seminarski rad – 15 poena
Prvi kolokvijum - 15 poena
Drugi kolokvijum - 15 poena
Završni ispit 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Šifra predmeta
291106083
Naziv predmeta: PČELARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije; Studijski program: Stočarstvo (studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom i fiziologijom pčela. Vrste i sojevi pčela. Pčelinji
proizvodi. Tehnologija pčelarenja. Pčelinja paša. Bolesti i neprijatelji pčela
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Istorijski razvoj pčelarstva. Porijeklo, rasprostranjenost, taksonomski status i rase medonosne
I nedjelja
pčele
II nedjelja
Sociloško ustojstvo pčelinjeg društva (matica, trut, radilica, leglo).
III nedjelja
Podjela rada u pčelinjem društvu. Morfološka graña tijela med. pčele.
IV nedjelja
Razmnožavanje i razviće medonosne pčele.
V nedjelja
Rojenje pčela – prirodno i vještačko.
VI nedjelja
Selekcija pčela. I Kolokvijum.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Tehnologija pčelarenja. Izbor mjesta za pčelinjak.
IX nedjelja
Vrste košnica i pribor za rad u pčelinjaku.
X nedjelja
Kalendar radova u pčelinjaku
XI nedjelja
Proizvodnja matica. Uzgoj matica. Obilježavanje i dodavanje matica.
XII nedjelja
Pčelinja paša i pčelinji proizvodi.
XIII nedjelja
Oduzimanje i cijeñenje meda. Priprema pč. društava za zimu. II Kolokvijum.
XIV nedjelja
Bolesti koje napadju leglo i odrasle pčele.
XV nedjelja
Predatori i štetočine pčela.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kred. x 40/30=5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) sati = 10 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati.
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata.
2 sata samostalnog rada studenta,
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve vježbe i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Mića Mladenović, Gvozden Stevanović (2003): Uzgajanje visokokvalitetnih matica. Poljopriv. fakultet, Zemun.
2. Veroljub Umeljić (2008): Enciklopedija pčelarstva. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
3. Bilaš.G.D., Krivcov.N.I., LebedevV. I. (2000): Kalendar pčelara. Društvo pčelara matica, Niš.
4. Branko i Renata Relić (2004): Racionalno voñenje pčelinjaka. Partenon, Beograd.
5. Stanimirović Z., Soldatović B., Vučinić Marijana (2000): Biologija pčela – medonosna pčela. Medicinska knjiga,
Draslar partner, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Seminarski rad
5 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM MEDITERANSKO VOĆARSTVO
- I godina -
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Hemija
Poljoprivredna botanika
Prof. dr Vitko Risatnović
Dr Momčilo Radulović
Prof.dr Aleksandra
Despotović
Dr Biljana Lazović
Dr Mirjana Radulović
Prof.dr Vitko Ristanović
Statistika u poljoprivredi
Fiziologija biljaka
Pedologija
Biohemija biljaka
UKUPNO
Pred. +
Vjež.+Lab.
3P+2L
2P+2L
Broj
ECTS
kredita
5,5
4,5
2P+2V
4,5
3P+2L
3P+2L
2P+1L
5,5
6
4
15P+2V+9L
30
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Poljoprivredna genetika
Mikrobiologija
Agrohemija
Agrometeorologija
Melioracije i ureñenje zemljišta
Strani jezik
UKUPNO
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Momčilo Radulović
Dr Jelka Tiodorović
Dr Mirko Knežević
Prof. Ranko M. Popović
Dr Mirko Knežević
Irena Marković
Pred. +
Vjež.+Lab.
3P+1V+1L
2P+2L
3P+2L
2P+1V
2P+2L
2P+2V
14P+4V+7L
Broj
ECTS
kredita
6
4
6
4
5
5
30
Šifra predmeta
Naziv predmeta: HEMIJA
Status predmeta
Obavezni
Semestar
I
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo,
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa opštom hemijom, hemijskim elementim i organskim jedinjenjima sa
posebnim osvrtom na ugljene hidrate, masti i ulja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Vitko Ristanović, Mr Stoja Ljutica
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Materija, masa, energija, smješe, jedinjenja Osnovni hemijski zakoni.
I nedjelja
Hemiske formule i jednačine, Mol i molarna masa,
II nedjelja
Struktura atoma, Hemijske veze i struktura molekula.
III nedjelja
Brzina hemijskih reakcija. Hemijska ravnoteža. Vrste neorganskih jed.
IV nedjelja
Rastvori, pH, hidroliza soli, oksido-redukcioni procesi. Kolokvijum I
V nedjelja
Vazduh, vodonik, kiseonik, voda. Pregled elemenata.
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Alkalni i zemnoalkalni metali.Prelazni elementi.
VIII nedjelja
Osobine i klasifikacija organskih jedinjenja.
IX nedjelja
Ugljovodonici
X nedjelja
Alkoholi, fenoli i etri.
XI nedjelja
Aldehidi i ketoni. Organske kisjeline, zasićene i nezasićene.
XII nedjelja
Derivati organskih kisjelina.
XIII nedjelja
Amini i aminokisjeline.
XIV nedjelja
Ugljeni hidrati Kolokvijum II
XV nedjelja
Završni ispit
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 minuta x 16 = 117 sati 20minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 7 sati i 20 minuta = 14 sati i 40
minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 =165 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku,uključujući i
2 sata vježbe
2 sata 20 min. individualni rad uključujući polaganje popravnog ispita od 0 – do 33 sat
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava) + 14 sati i 40 minuta
i konsultacije
(priprema) + 33 sata (dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu , rade test, oba kolokvijuma i završni
ispit
Literatura:
1. S.Arsenijević: Opšta i neorganska hemija;
2. V. Bojanić: Hemija ;
3. Rikovski: Organska hemija,
4. D.Ristanović V.Ristanović:Praktikumi iz opšte, neorganske i organske hemije
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Domaći zadaci
4 poena
Test:
6 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i u laboratoriji
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vitko Risatnović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA BOTANIKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
4,5
Fond časova
2P + 2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa citologijom, histologijom, morfologijom, sistematikom i ekologijom
biljaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović, Mr Slavojka Malidžan
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radovi, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Uvod, zadaci i podjela botanike
I nedjelja
Geobotanika i ekološki faktori.
II nedjelja
Citologija
III nedjelja
Dioba ćelije i jedra
IV nedjelja
Histologija. Tvorna tkiva, meristemi. I kolokvijum
V nedjelja
Trajna tkiva
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Morfologija i anatomska graña
VIII nedjelja
Metamorfoze vegetativnih organa.
IX nedjelja
X nedjelja
Bespolno razmnožavanje biljaka.
XI nedjelja
Polno razmnožavanje. Cvijet, cvast, oprašivanje, oplodnja, sjeme, plod.
XII nedjelja
Sistematika biljaka. Talofite i kormofite. II kolokvijum
XIII nedjelja
Golosjemenice
XIV nedjelja
Skrivenosjemenice
XV nedjelja
Dikotiledone biljke
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
ovjera): 2 x 6 = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
Struktura:
i polaganje popravnog ispita od 0 do 27 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata predavanja
stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
2 sata vježbi
2 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 27
uključujući i konsultacije
sati(dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu rade testove, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Kojić,M., Cincović:Botanika, Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Testovi:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: STATISTIKA U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
4,5
Fond časova
2P + 2 V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama statističkih analiza i njihovoj primjeni u poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i značaj statistike; Statistički skup; Statističke serije
II nedjelja
Statističke tabele; Grafičko prikazivanje
III nedjelja
Distribucija frekvencija
IV nedjelja
Srednje vrijednosti
V nedjelja
Pokazatelji varijacije
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Relativni brojevi
IX nedjelja
Testiranje hipoteze
X nedjelja
Analiza varijanse
XI nedjelja
Metod uzorka. Osnovni planovi uzorka
XII nedjelja
Odreñivanje veličine uzorka
XIII nedjelja
Linearna korelacija i regresija
XIV nedjelja
Analiza vremenskih serija
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
ovjera): 2 x 6 = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
Struktura:
i polaganje popravnog ispita od 0 do 27 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata predavanja
stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
2 sata vježbi
2 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 27 sati
(dopunski rad)
uključujući konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade domaće zadatake, oba kolokvijuma
i završni ispit
Literatura:
1. Dr Jelena Stanković, dr Nebojša Ralević, dr Ivana Ljubanović- Ralević: Statistika sa primjenom u poljoprivredi
2. Dr Katarina Čobanović: Primjeri za vježbanje iz statistike
3. Dr Dušanka Ljesov, dr Vitomir Erdeljan: Statistika
4. Dr Jelena Stanković, mr Nada Lakić, dr Ivana Ljubanović- Ralević : Zbirka zadatka iz eksperimentalne statistike
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na vježbama i predavanjima - 5 poena
Kolokvijum I (0 - 20 poena)
Kolokvijum II (0 - 20 poena)
2 Domaća rada – (ukupno 5 poena)
Završni ispit (0 - 50 poena)
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: FIZIOLOGIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO VOĆARSVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: je da se studenti putem teoretskih i praktičnog rada upoznaju sa osnovama fiziologije biljkaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teoretski i praktični
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Predmet, značaj i zadatak fiziologije biljaka.
II nedjelja
Fiziologija biljne ćelije. Organele ćelije (osobenosti grañe, hemijski sastav, funkcije).
III nedjelja
Primanje i odavanje vode.
IV nedjelja
Fotosinteza. Hloroplasti. Fotosintetički pigmenti. Značaj sunčeve svjetlosti za proces fotosinteze
V nedjelja
Tamna faza fotosinteze. Reduktivni fotosintetički ciklus. Fotorespiracija
VI nedjelja
Sekundarni produkti fotosinteze. Pokazatelji fotosinteze Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Disanje.Ugljeni hidrati (glikoliza, Krebsov ciklus), lipidi i bjelančevine kao supstrat disanja.Test I
Sadržaj elemenata u biljkama i njihova podjela.Mehanizam usvajanja jona preko korjena i preko
IX nedjelja
lista
Značaj makroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
X nedjelja
makroelemenata
Značaj makroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
XI nedjelja
makroelemenata
XII nedjelja
Rastenje i razviće biljaka. Abnormalno rastenje. Kultura ćelija i tkiva.
XIII nedjelja
Fiziološki aktivne materije. Auksini, giberelini. Test II
XIV nedjelja
Oprašivanje i oplodnja.Fiziologija sjemena. Hemijski sastav sjemena. Mirovanje i klijanje sjemena
XV nedjelja
Otpornost biljaka na uslove spoljanje sredine Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 minuta x 16 = 117 sati 20minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 7 sati i 20 minuta = 14 sati i 40
minuta
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 =165 sati
2 sata vježbe
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku,uključujući i
2 sata 20 min. individualni
rad polaganje popravnog ispita od 0 – do 33 sat
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava) + 14 sati i 40 minuta
(priprema) + 33 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove,
kolokvijume, praktični dio i završni ispit
Literatura:
1. Popović, Ž.: ’Fiziologija biljaka’, Beograd, 1987. godine;
2. Kastori, R.:’Fiziologija biljaka’, Beograd, Naučna knjiga, 1991. godine;
3. Sarić, M.: ’Fiziologija biljaka’, Beograd, Nauka, 1991. godine.;
4. Jelenić, Dj., Džamić, R.:’Fitofiziologija’ - praktikum, Beograd, 1989. Godine;
5. Taiz L., Zeiger E.: ’Plant physiology’ 5th ed. 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test: (2 x 10)
20 poena
Kolokcvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PEDOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
3P + 2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima obrazovanja zemljišta, sastavom i
najvažnijim osobinama zemljišta uopšteno (s posebnim osvrtom na štetne procese koji dovode do snižavanja njegove plodnisti i
mjerama zaštite), a zatim s rasprostranjenošću, genezon i osobinama pojedinih tipova naših zemljišta.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, domaći i seminarski rad, testovi, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Cilj, značaj i podjela pedologije.Pedogenetski faktori(klima,živi svjet, reljef, vrijeme).
I nedjelja
Matična podloga (stjene i minerali). Pedogenetski procesi.
II nedjelja
Minerali gline. Organska materija u zemljištu, porijeklo, postanak i karakteristike humusa. Test 1.
III nedjelja
Migracija i akumulacija sastojaka zemljišta. Fizička svojstva čvrste faze zemljišta. Tekstura zemljišta
IV nedjelja
(mehanički, teksturni i granulometrijski sastav zemljišta).
Struktura zemljišta. Poroznost. Fizičko-mehanička svojstva zemljišta (plastičnost,ljepljivost, bubrenje i
V nedjelja
kontrakcija).
Voda u zemljištu: oblici, potencijal i kapaciteti.Vazdušna i toplotna svojstva tla.
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Kolokvijum 1. Hemija zemljišta, sastav i najvažnije osobine koloida. Adsorptivna sposobnost
VIII nedjelja
zemljišta.
Reakcija zemljišta. Rastvor zemljišta: koncentracija i sastav.
IX nedjelja
Oksido - redokcioni potencijal. Pufernost zemljišta. Plodnost zemljišta
X nedjelja
Kontaminacija zemljišta. Test 2.
XI nedjelja
Klasifikacija zemljišta. Najzastupljeniji tipovi i podtipovi naših zemljišta.
XII nedjelja
Autogena zemljišta: humusno- akumulativna, kambična, eluvijalno- iluvijalna.
XIII nedjelja
Hidrogena zemljišta: fluvijalna. Kolokvijum 2.
XIV nedjelja
Halogena zemlišta. Mjere zaštite zemljišta od degradacionih procesa. Stručna ekskurzija.
XV nedjelja
Završni ispit
XVI nedjelja
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju predavanja, odrade sve vježbe, seminarski rad,
testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Tančić,N.: Pedologija ( I deo), Poljoprivredni fakultet Beograd, 1994;
2. Resulović,H., Čustović,H.: Pedologija, Univerzitet Sarajevo, 2002;
3. Miljković,N.S.:Osnovi Pedologije, Univerzitete Novi Sad, 1996;
4. Živković, M.D.:, ðorñević, A.R.: Pedologija ( geneza, sastav i osobine zemljišta), Poljoprivredni fakultet
Beograd, 2003; Dugalić, J.G.,Gajić,B.A.:Pedologija, praktikum, Agronomski fakultet, Čačak, 2005;
5. Ćirić,M.: Klasifikacija zemljišta Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 1985.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvi i aktivnost na predavanjima i vježbama 5 poena ;
Seminarski rad
3 poena
Domaći zadaci
6 poena
Kolokvijum ( 2 x15)
30 poena
Test ( 2 x 8)
16 poena
Završniu ispit
40 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOHEMIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P + 2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studijeStudijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Produbljivanje znanja o hemijskom sastavu biljnih organizama, transformaciji ovih supstancija
kao i njihovim fizičko-hemijskim i biološkim karakteristikama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Vitko Ristanović, Mr Stoja Ljutica
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Bioenergetika – termodinamika
I nedjelja
II nedjelja
Vitamini
III nedjelja
Enzimi
IV nedjelja
Fermenti
V nedjelja
Metabolizam ugljenih hidrata
VI nedjelja
Anaerobna i aerobna glikoliza, Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Metabolizam disaharida
IX nedjelja
Metabolizam lipida
X nedjelja
Biosinteza masnih kisjelina
XI nedjelja
Metabolizam azotnih jedinjenja
XII nedjelja
Reakcija na bjelančevine koje imaju aminokisjeline
XIII nedjelja
Metabolizam pojednih aminokisjelina
XIV nedjelja
Biosinteza proteina, Kolokvijum II
XV nedjelja
Metabolizam kao jedinstveni proces
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min = 10 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
2 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati
1 sata i 20 min samostalnog rada, Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. (nastava) + 10 sati i 40 min.
uključujući konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu , rade test, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. D.Veličković: Osnovi biohemije; M, Milenković: Opšta biohemija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Domaći zadaci
4 poena
Test:
6 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Vitko Ristanović
Napomena:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA GENETIKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije, Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa citologijom, histologijom, morfologijom, sistematikom i ekologijom
biljaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović, Mr Slavojka Malidžan
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radovi, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Graña ćelije i hromozoma
I nedjelja
Dioba ćelije i oplodnja
II nedjelja
Nezavisno razdvajanje gena
III nedjelja
Multipli aleli i interakcija gena
IV nedjelja
Poligeno nasleñivanje
V nedjelja
Vezani geni i crossing over, Kolokvijum I
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Determinacija pola i polno vezana svojstva
VIII nedjelja
Specijes i genus hibridi
IX nedjelja
X nedjelja
Promjene u broju hromozoma
XI nedjelja
Promjene u strukturi hromozoma
XII nedjelja
Struktura i funkcija genetskog materijala
XIII nedjelja
Genetika populacije,Mutacije
XIV nedjelja
Uzgoj u srodstvu i heterozis Kolokvijum II
XV nedjelja
Promjene izazvane transplatacijom
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove,
kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Borojević, S., Borojević, Katarina (1971): Genetika.
2. Borojević, S., Borojević, Katarina (1976): Genetika.
3. Mišić, P.(1999): Genetika.
4. Kraljević-Balalić, Marija, Petrović, S. (1981): Praktikum iz genetike.
5. ðokić, A. (1988): Biljna genetika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 poena
Seminarski rad
5 poena
Testovi:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MIKROBIOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom, fiziologijom,
ekologijom i sistematikom
mikroorganizama, mikroorganizama u prirodi, sa posebnim osvrtom na mikroorganizme zemljišta koji su od posebnog interesa
za biljke
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelka Tiodorović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Predmet, značaj i istorijski razvoj mikrobiologije
II nedjelja
Morfologija mikroorganizama
III nedjelja
Ekologija mikroorganizama
IV nedjelja
Metabolizam mikroorganizama
V nedjelja
Rast, razmnožavanje i kretanje mikroorganizama, Genetika mikroorganizama
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Popravni kolokvijuma I
IX nedjelja
Energatske grupe mikroorganizama (mikroorgamizmi sa posebnim svojstvima)
X nedjelja
Patogenost mikroorganizama
XI nedjelja
Uloga i raspored mikroorganizama u prirodi
XII nedjelja
Zemljišna mikrobiologija
XIII nedjelja
Osnovne karakteristike sistematskih grupa mikroorganizama
XIV nedjelja
Kolokvijum I
XV nedjelja
Popravni kolokvijuma I
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 nedelja = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30= 120 sati
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnogn ispita od 0 do 24 sata
2 sata i 20 min samostalnog rada Struktura opterećenja: 85 sati 40 min (nastava) + 10 sati 40 min
studenta, uključujući konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade domaće zadatke, testove, kolokvije
i završni ispit
Literatura:
1. Mirjana Jarak, Govedarica Mitar (2000): Mikrobiologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2. Mirjana Jarak, Simonida ðurić (2004): Praktikum iz Mikrobiologije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
10 domaćih zadataka
5 poena (0,5 poena za svaki zadatak)
2 testa iz vježbi
5 poena (2,5 poena za svaki test)
2 kolokvijuma po 20 bodova
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelka Tiodorović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROHEMIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa hemijom biogenih elemenata u zemljištu, hemijskim i fizičkim
osobinama djubriva i njihovim promjenama u zemljištu, a zatim i sa ishranom biljaka s posebnim osvrtom na zemljišta Crne
Gore i specifiku biljne proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirko Knežević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Cilj, zadatak, značaj i istorijat agrohemijskih proučavanja. Sastav zemljišta. Čvrsta, tečna i
I nedjelja
gasovita faza zemljišta.
Adsorptivna sposobnost zemljišta. Vrste adsorpcije. Reakcija zemljišta. Vrste kiselosti. Uticaj pH
II nedjelja
zemljišta na pristupačnost hranljivih elemenata.
Makrobiogeni hemijski elementi u zemljištu. Azot (oblici i količine). Fiksacija, mineralizacija i
III nedjelja
gubici azota. Test 1.
Fosfor (mineralni i organski). Hemijska adsorpcija fosfora. Pristupačnost fosfora.
IV nedjelja
Kalijum. Oblici, transformacije i pristupačnost.
Kalcijum. Magnezijum. Oblici, transformacije i pristupačnost.Gvožñe. Sumpor. Mangan.
V nedjelja
Oblici, transformacije i pristupačnost.
VI nedjelja
Bakar. Cink. Bor. Kobalt. Molibden. Oblici, transformacije i pristupačnost
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
ðubriva. Definicija, značaj i podjela. Azotna ñubriva. Nitratna, amonijačna, amidna i
VIII nedjelja
sporodjelujuća. Inhibitori nitrifikacije. Test 2.
IX nedjelja
Azotna djubriva. Dobijanje, svojstva, primjena, djelovanje i uticaj na zemljište.
Fosforna ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Vrijeme i način primjene.
X nedjelja
Kalijumova ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Krečna ñubriva
XI nedjelja
Mg-, S- i Fe-ñubriva. Mikroñubriva.
XII nedjelja
Organska ñubriva. Vrste organskih ñubriva.
XIII nedjelja
Svojstva, proizvodnja i primjena organskih ñubriva. Kolokvijum 2.
Sistemi upotrebe ñubriva. Meliorativno i redovno ñubrenje. Fertirigacija.
XIV nedjelja
Utvrñivanje potreba za ñubrenjem.
ðubrenje višegodišnjih zasada. Utvrñivanje doza za meliorativno ñubrenje. ðubrenje povrtarskih
XV nedjelja
kultura s naglaskom na proizvodnju u zatvorenom prostoru. Test 3.
Stručna ekskurzija
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, ,
testove i oba kolokvijuma.
Literatura:
1. R. Džamić, D. Stevanović. Agrohemija. Poljoprivredni fakultet. Naučna knjiga, Beograd 2000.
2. M. Jakovljević, M. Pantović. Hemija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet Beograd, 1991.
3. R. Kastori. Zaštita agrosistema, Novi Sad, 1995.
4. R. Kastori et al. Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad, 1977.
5. M. Katalimov. Mikroelementi i mikroudobrenija. Moskva, 1965.
6. N. Vučić. Higijena zemljišta, Novi Sad, 1979.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i test na vježbama -15 poena, Aktivnost na predavanjima - 5 poena,
Test 1 -12 poena, Test 2 (Kolokvijum 1) – 5 poena, Test 3 -8 poena,
Test 4 (Kolokvijum 2) -14 poena, Test 5 - 14 poena,
Završni ispit -20 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROMETEOROLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P + 1 V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije, Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim zakonima meteoroloških i klimatskih faktora koji bitno utiču na
proizvodnju. Mogućnosti ublažavanja posljedica
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Ranko M.Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Pojam i podjela meteorologije, elementi i pojave
I nedjelja
Pojam i podjela atmosfere, sastav vazduha
II nedjelja
Izvori toplote, sunčevo zračenja, mjerenje intenziteta i dužine trajanja sunčevog sjaja,
III nedjelja
Zagijavanje zemlje, vazduha, vode, godišnji bilansi, adijabatski procesi, mjerenje
IV nedjelja
Vazdušni pritisak, promjene sa nadm. visinom, mjerenje vazd. pritiska
V nedjelja
Vlažnost vazduha, isparavanje vode, mjerenje vlažnosti vazduha
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Kruženje vode, magla i oblaci, Kolokvijum I
VIII nedjelja
Padavine, dnevni i godišnji tokovi visine padavina, mjerenje padavina
IX nedjelja
Vazdušna straujanja, struktura i brzina vjetra, mjerenje brzine i smjera vjetra, test
X nedjelja
Vazdušne mase i njihove osobine, prognoza vremena i internet
XI nedjelja
Klimatski faktori, krakteristike klime
XII nedjelja
Reljef i klima, uticaj na biljke
XIII nedjelja
Zaštita poljop. kultura od dejstva nepovoljnih meteoroloških pojava
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Završni ispit
XVI nedjelja
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 nedjelja = 85 sati i 20 minuta.
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min = 10 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati.
2 sata i 20 minuta sammostalanaoag rada, Struktura opterećenja: 85 sati 40 min. (nastava) + 10 sati i 40
uključujući i konsukatacije
min.priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu rade testove, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Otorepec,S.( 1998): Agrometeorologija, Nolit, Beograd.
2. Mihajlović,D. i sar.( 2008): Praktikum iz meteorologije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Testovi:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Ranko M. Popović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MELIORACIJE I UREðENJE ZEMLJIŠTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
5
Fond časova
2P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studijeStudijski program: MEDITERANSKO VOĆARSVO (studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa pojmom i značajem melioracija, uticajem meloracija zemljišta na poljoprivrednu
proizvodnju, načinima odvodnjavanja I navodnjavanja zemljišta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Knežević Mirko
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, izrada elaborata, konsultacije, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Podloge u melioracijama, Voda i njena svojstva, Vodni režim, Hidrološki dijagram, Padavine, Isparavanje,
Infiltracija,Oticanje, Projekat melioracija, Meliorativno-pedološka studija, Poljoprivredna osnova, Glavni
projekat, Postupak realizacije projekta
Odvodnjavanje, Opšte karakteristike, Uzroci prevlaživanja zemljišta, Uticaj odvodnjavanja na zemljište i
biljku, Metode odvodnjavanja, Horizontalna cjevna drenaža, Osnovni principi, Drenažni kriterijumi, Osnovni
elementi cjevne drenaže,Materijali od kojih se izradjuju drenovi, Objekti na drenažnom sistemu, Izvodjenje
drenaže Test 1.
Otvorena kanalska mreža, Površinsko skupljanje vode, Skupljanje podzemne vode, Odvodjenje suvišne vode,
Sistem za odvodnjavanje, Čišćenje i održavanje kanala, Objekti u sistemu za odvodnjavanje, Odbrana od
poplava i odvodnjavanje zaštićenog terena, Dopunske (agrotehničke) mjere odvodnjavanja
Navodnjavanje - Opšti pojmovi, Norma navodnjavanja, Norma zalivanja, Vrijeme trajanja zalivanja, Značaj i
potrebe biljaka za vodom, Uticaj navodnjavanja na osobine zemljišta, Načini navodnjavanja, Klasifikacija
načina navodnjavanja, Navodnjavanje gravitacijom - Zalivanje brazdama, Zalivanje prelivanjem, Zalivanje
potapanjem
Navodnjavanje pod pritiskom, Navodnjavanje orošavanjem, Prenosna kišna krila, Samohodna bočna kišna
krila, Samohodna kružna prskalica "boom
Kolokvijum I
Slobodna nedelja
Navodnjavanje pod pritiskom, Sektorska prskalica "tifon", Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem
"pivot", Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem "linear"
Navodnjavanje lokalnim kvašenjem, Zalivanje pulsiranjem, Zalivanje mini-orošavanjem, Zalilvanje kapanjem,
Podpovršinsko navodnjavanje, Unošenje djubriva u zemljište navodnjavanjem
Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva, Navodnjavanje ratarskih usjeva, Navodnjavanje povrća, Kolokvijum
II
Navodnjavanje drugog i postrnog usjeva,Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva, Navodnjavanje voćnjaka,
Navodnjavanje vinograda, Test 2.
Erozija, Opšti pojmovi i osnovni oblici, Eroziija vodom - Površinska erozija, Brazdasta erozija, Vododerine i
jaruge, Bujična erozija, Unutrašnja erozija zemljišta, Irigaciona erozija, Proračun intenziteta erozije vodom,
Erozija vjetrom
Antierozine mjere, Preventivne mjere zaštite, Direktne mjere zaštite, Agrotehničke antierozine mjere, Biološke
mjere zaštite, Tehničke mjere
Rekultivacija oštećenih poljoprivrednih zemljišta, Potrošači poljoprivrednog zemljišta, Klasifikacija oštećenih
zemljišta, Tipovi i oblici oštećenja zemljišta, Stepeni oštećenja zemljišta, Neposredni uzroci oštećenja
zemljišta, Projekat rekultivacije, Test 3.
Zemljišna područja Crne Gore koja zahtijevaju melioracije i njihova podjela na osnovu zahtjeva za
melioracijama, uticaj melioracionih mjera na životnu okolinu,mogućnosti održivog razvoja i primjene u
organskoj poloprivredi
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena.
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) =
6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati.
2 sat i 40 minuta samostalnog rada studenta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 31 sati i 20 minuta
uključujući i konsultacije.
( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, testove i
kolokvijume.
Literatura:
1.
2.
3.
Rudić, D.,: Melioracije, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1999)
Dragović, S.,: Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2000)
Rudić, D.,: Odvodnjavanje, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1989)
Ćorović, R., Jovanović Ž.,: Projektovanje melioracionih sistema, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6(1992)
4.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo predavanjima 5 poena, Urañene i ovjerene računske vježbe 7 poena,
Test 1 -8 poena, Test 2 (Kolokvijum 1) -12 poena,
Test 3 (Kolokvijum 2) -12 poena, Test 4 -8 poena, Test 5 -8 poena,
Završni ispit -40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P + 2 V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatickim i strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Irena Marković
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Introduction to the course Auxiliary verb system
I nedjelja
Wonders of the modern world; Social expressions
II nedjelja
Present states and actions: Active and passive
III nedjelja
Choice of profession; Description of a person
IV nedjelja
Past tenses: Active and passive
V nedjelja
Famous persons; Giving opinions
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Revizija gradiva; Kolokvijum 1
VIII nedjelja
Modal verbs (present and past reference) A world guide to good manners; Nationality stereotypes;
IX nedjelja
Requests and offers
Future forms; Travelling around; Infinitive and ing-forms
X nedjelja
Present Perfect Tense: active and passive
XI nedjelja
The Modern Servants; On the telephone
XII nedjelja
Conditionals
XIII nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum II
XIV nedjelja
Priprema za zavrsni ispit
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)
2 x 6 i 40 = 13 sati i 20 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati
2 sata predavanja 2 sata vježbi
2 sata i 40 min individualni rad studenta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (predavanja) + 13 sati i 20 min.
(pripreme) + 30 sati (dopunski rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohadjanje nastave, izrada 2 kolokvijuma i zavrsnog ispita. Nastavnik moze da
odredi druge obaveze u obliku domacih zadataka, prezentacija i sl.
Literatura:
1. John and Liz Soars: Headway Intermediate (Units 1 – 8), OUP
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I kolokvijum - 24 poena (minimum 12 poena za prolaz)
II kolokvijum - 24 poena (minimum 12 poena za prolaz)
Zavrsni ispit - 50 poena (minimum 25 poena za prolaz)
Pohadjanje nastave - 2 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Irena Marković
Napomena:
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min.
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM MEDITERANSKO VOĆARSTVO
- II godina -
NASTAVNI PLAN
III semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Opšte voćarstvo
Specijalno voćarstvo
Agrumarstvo
Štetočine voćaka
Projektovanje u voćarstvu*
Agropomotehnika*
Navodnjavanje i ñubrenje
voćaka*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+2L
6
3P+1V+1L
6
3P+1V+1L
6
3P+2L
6
3P+2V
6
3P+2V
6
3P+2L
6
15P+6V+6L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof.dr Ranko M. Popović,
Prof.dr Ranko M. Popović,
Dr Momčilo Radulović
Prof. dr Snježana Hrnčić i
Dr Tatjana Perović
Dr Bogdan Bulatović
Prof.dr Ranko M. Popović,
Dr Mirko Knežević
UKUPNO
*Studenti u trećem, četvrtom i petom semestru biraju jedan od ponuñena tri predmeta
IV semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Listopadno suptropsko voće
Rasadnička proizvodnja s.v.
Bolesti voćaka
Planiranje i upravljanje u
voćarstvu
Integralna zaštita voćaka*
Organska proizvodnja voća*
Ukrasno mediteransko bilje*
Praktična obuka I
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P + 1V+1L
6
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Momčilo Radulović
Prof.dr Ranko M. Popović
Dr Tatjana Perović
2P + 2L
5
2P + 2L
5
Dr Bogdan Bulatović
2P + 2V
5
Prof. dr Snježana Hrnčić i dr
Tatjana Perović
2P + 1L
5
2P + 1L
5
2P + 1L
0+5L
5
5
11P+3V+11L
30
Prof.dr Ranko M. Popović
Dr Momčilo Radulović
Dr Momčilo Radulović
*Studenti u trećem, četvrtom i petom semestru biraju jedan od ponuñena tri predmeta
Šifra predmeta
Naziv predmeta: OPŠTE VOĆARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije. Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama biologije voćaka, ekologije voćaka, razmnožavanja voćaka,
agropomotehnikom i podizanjem i održavanjem voćnjaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Značaj voćarstva, proizvodnja voća u svijetu , upotreba voća u ishrani
I nedjelja
Biologija voćaka, stadijski razvitak voćaka i morfologija organa voćke
II nedjelja
Fiziologija rastenja i razvića voćaka, korelacija i regeneracija.
III nedjelja
Godidšnji ciklus voćaka, organogeneza voćaka
IV nedjelja
Rast i razvitak vegetativnih i generativnih organa
V nedjelja
I kolokvijum. Ekologija voćaka , klima i zemljište.
VI nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VII nedjelja
Proizvodnja sadnica i načini razmnožavanja voćaka, prekalemljivanje
VIII nedjelja
Planiranje, priprema i podizanje voćaka
IX nedjelja
Izbor vrsta i sorti i organizacija teritorije
X nedjelja
Pomotehnika , uzgojna rezidba i rezidba u rodu, podmlañivanje
XI nedjelja
Uzgojni oblici, formiranje i održavanje
XII nedjelja
II Kolokvijum. Uzgojni oblici, formiranje i održavanje.
XIII nedjelja
Održavanje zemljišta i ishrana voćak
XIV nedjelja
Navodnjavanje voćnjaka, zaštita i organska proizvodnje voća
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera) 2 x 8 = 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata
samostalnog
rada
studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, urade sve testove, kolokvijume i završni
ispit
Literatura:
1. Lučić, P., ðurić, G., Mićić, N. ( 1996 ): Voćarstvo I, Partenon..
2. Mišić, P., Ninkovski, I., Popović, R. et al.( 2001 ): Voćarstvo, Zajednica za voće, Beograd.
3. Memić,S.( 2007): Voćarstvo, Poljoprivredni fakultet Sarajevo
4. Ristevski, B.( 1995): Opodiganie i odgleduvanie na ovošni nasadi, Bigos, Skoplje.
5. Stanković, D., Jovanović, M.( 1990): Opšte voćarstvo, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav
Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SPECIJALNO VOĆARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa vrstama i sortama i agropomotehnikom značajnijih voćnih vrsta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i zadatak specijalnog voćarstva
II nedjelja
Osnovi razvrstavanja i determinacija sorti voćaka
III nedjelja
Sistematika voćaka, biologija, morfologija i ekologija voćaka
IV nedjelja
Voćke sa jabučastim plodovima
V nedjelja
Voćke sa jabučastim plodovima
VI nedjelja
Kolokvijum I. Voćke sa koštićavim plodovima
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Voćke sa koštićavim plodovima
IX nedjelja
Voćke sa jezgrastim plodovima
X nedjelja
Voćke sa jezgrastim plodovima
XI nedjelja
Voćke sa jagodastim plodovima
XII nedjelja
Voćke sa jagodastim plodovima
XIII nedjelja
Suptropske voćne vrste
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Suptropske voćne vrste
XV nedjelja
Suptropske voćne vrste, tropsko voće
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera) 2 x 8 = 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
4 sata vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
4 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Lučić, P., ðurić, G., Mićić, N. ( 1996 ): Voćarstvo I, Partenon.
2. Milošević, T.( 1996 ): Specijalno voćarstvo , Agronomski fakultet, Čačak.
3. Mišić, P., Ninkovski, I., Popović, R. et al.( 2001 ): Voćarstvo, Zajednica za voće, Beograd.
4. Popović, R., Popović, G. ( 2011 ): Aktinidija, Obod, Cetinje.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav
Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGRUMARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa porijeklom, rasprostranjenošću, ekološkim uslovima, morfologijom i
fiziologijom agruma. Osnovne agro i pomotehničke mjere, vrste i sorte agruma.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Vrste, porijeklo i gajenje agruma na crnogorskom primorju
II nedjelja
Agroekološki uslovi za gajenje agruma i mogućnost širenja kod nas
III nedjelja
Mandarina unshiu, porijeklo, značaj, rasprostranjenost, morfologija i fiziologija
IV nedjelja
Sortiment i razmnožavanje mandarine unshiu
V nedjelja
Podizanje i njega zasada mandarine unshiu
VI nedjelja
Zaštita zasada od nepovoljnih uslova, podmlañivanje, prekalemljivanje i berba
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Ostale vrste mandarina, mandarina klementina
IX nedjelja
Kolokvijum I. Pomorandža, porijeklo, rasprostranjenost, značaj, ekološki uslovi.
X nedjelja
Sortiment, razmnožavanje, podizanje zasada, berba.
XI nedjelja
Limun, porijeklo, značaj, rasprostranjenost, uslovi gajenja, sortiment
XII nedjelja
Osnovne karakteristike grejpfruta i šedoka
XIII nedjelja
Osnovne karakteristike citrona, lajma i fortunele
XIV nedjelja
Osnovne karakteristike gorke pomorandže i poncirusa
XV nedjelja
Kolokvijum II. Osnovne karakteristike novostvorenih hibrida agruma
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. M. Radulović(2009). Agrumarstvo – skripta,
2. M.Nikolić, M.Radulović (2010): Suptropske i tropske voćke, grafika Jureš, 1-285
3. F. Tabajn (1975): Uzgoj agruma. 1-295
4. P.Bakarić (1998): Naranča. Mediteranska poljoprivreda, Split, 1-76,
5. P.Spina (1991): Gli agrumi, Edagricole, Bologna 1-382.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 poena
Seminarski rad:
12 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ŠTETOČINE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program : MEDITERANSKO
VOĆRSTVO (osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Program nastave pruža kompletnu i čvrstu osnovu za solidno ovladavanje sa problemima
zaštite suptropskih voćnih vrsta od najčešćih štetočina u skladu sa principima integralne zaštite bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčič i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Značaj štetočina u proizvodnji suptropskih voćaka.
II nedjelja
Morfologija insekata.
III nedjelja
Anatomija i fiziologija insekata.
IV nedjelja
Razmnožavanje. Razviće i preobražaj insekata.
V nedjelja
Ekologija insekata. Principi i metodi regulisanja gustine populacije štetočina.
VI nedjelja
Štetočine masline (moljci). Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Štetočine masline (muva masline, muva galica). Popravni kolokvijum I.
IX nedjelja
Štetočine masline (štitaste vaši, vaš masline, buva masline, potkornjaci, drvotočac).
X nedjelja
Štetočine citrusa (štitaste vaši).
XI nedjelja
Stetočine citrusa (leptiraste vaši, lisne vaši, miner citrusa).
XII nedjelja
Štetočine citrusa (voćna muva, grinje).
XIII nedjelja
Štetočine aktinidije i smokve.
XIV nedjelja
Štetočine nara. Kolokvijum II.
XV nedjelja
Interalna zaštita suptropskih voćaka od štetočina.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. Mijušković, M. (1999): Bolesti i štetočine suptropskih voćaka, Univerzitet Crne Gore. Biotehnički institut, Podgorica
2. Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec;
3. Dimić, N.; Beš, A. (1986): Opšta entomolgija, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997);
4. Dimić, N. (1980): Štetočine voćki i vinove loze, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_______________________________50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Tatjana
Perović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE U VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
III
6
Fond časova
3P +2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene Osnovne studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa pisanjem studija, programa i projekata u voćarstvu i načinom njihove
primjene u praksi
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad ,testovi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Značaj i vrste projekata (studije, programi, idejni projekti, investicioni projekti
I nedjelja
II nedjelja
Cilj izrade projekata u voćarstvu
III nedjelja
Sadržaj investicionog projekta
IV nedjelja
Analiza tržišta (nabavno iprodajno)
V nedjelja
Vrsta proizvodnje (proizvoda). Kolokvijum I.
VI nedjelja
Lokacija za zasnivanje plantaža voćnjaka
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Predračun investicionih ulaganja
IX nedjelja
Izvori finansiranja
X nedjelja
Rashodi poslovanja
XI nedjelja
Ekonomsko finansijska analiza projekta
XII nedjelja
Amortizacioni plan otplate kredita
XIII nedjelja
Ocjena projekta . Kolokvijum II.
XIV nedjelja
Specifičnosti projekata u kontinentalnom voćarstvu
XV nedjelja
Specifičnosti projekata u mediteranskom voćarstvu
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i
završni ispit
Literatura:
1. Bulatović, B.: Menadžment u biljnoj proizvodnji, Podgorica ( 2008);
2. Lučić, P., ðurić, G., Mićić, N. ( 1996 ): Voćarstvo I, , Partenon, Beograd; Mišić, P., Ninkovski, I.,
3. Popović, R. et al.( 2001 ): Voćarstvo,
4. Popović, R.( 2000 ):Milić, D. et. Al.: Organizacija voćarsko – vinogradarske proizvodnje, Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad, 1993;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 poena
Seminarski rad:
5 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROPOMOTEHNIKA
Status predmeta
Semestar
Izborni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2 V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne
primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim pravilima agrotehnike i pomotehnike u voćnim zasadima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj agrotehnike i pomotehnike u voćarstvu
II nedjelja
Klasifikacija voćnjaka i karakteristika važnijih tipova voćnjaka
III nedjelja
Održavanje i iskorištvanje zemljišta u voćnjacima
IV nedjelja
Ishrana voćaka i opšti principi i tehnika ñubrenja
V nedjelja
Biološko - agrotehnički aspekti navodnjavanja voćnjaka
VI nedjelja
Kolokvijum I. Faktori vegetativnog potencijala voćaka
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Pomotehnika i izvoñenje u uzgoju
IX nedjelja
Uzgojni oblici , foirmiranje uzgojni oblika u prostoru
X nedjelja
Uzgojni sistemi gustog sklopa
XI nedjelja
Formiranje uzgojni sisteme gustog sklopa
XII nedjelja
Klasifikacija rezidbe, pravila rezidbe, vrijeme i tehnika rezidbe
XIII nedjelja
Regulisanje rodnosti voćaka, prorreñivanje cvjetova i plododva
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Podmlañivanje i prekalemljivanje i njega podmlañenih stabala
XV nedjelja
Odreñivanje rokova berbe plodova, zaštita voćaka od grada, mraza, bolesti i štetočina
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (2x8sati)= 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
vježbe – 2 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Lučić, P., ðurić, G., Mićić, N. ( 1996 ): Voćarstvo I, Partenon.
2. Milošević, T.( 1996 ): Specijalno voćarstvo , Agronomski fakultet, Čačak.
3. Mišić, P., Ninkovski, I., Popović, R. et al.( 2001 ): Voćarstvo, zajednica za voće, Beograd.
4. Krpina, I et al.( 2004): Voćarstvo, Nakladni zavod globus , Zagreb.
5. Popović, R.( 2000 ): Aktinidija, Obod, Cetinje.
6. Ristevski, B.( 1995): Opodiganie i odgleduvanie na ovošni nasadi, Bigos, Skoplje.
7. Stanković, D., Jovanović, M.( 1990): Opšte voćarstvo, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav
Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: NAVODNJAVANJE I ðUBRENJE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
III
6
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije, Studijski program: MEDITERANSKO VOĆARSVO
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa značajem navodnjavanja i ñubrenja, uticajem navodnjavanja i ñubrenja
zemljišta na prinos i kvalitet voćarskih kultura, načinima navodnjavanja i ñubrenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirko Knežević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Zemljište i njegova plodnost, Tečna faza zemljišta, Gasovita faza zemljišta, Adsorptivna
I nedjelja
sposobnost zemljišta, Reakcija
Energetsko stanje vode u zemljištu, odreñivanje sadržaja vode u zemljištu, odreñivanje potencijala
II nedjelja
vode u zemljištu, kretanje vode u nesaturisanom zemljištu,
III nedjelja
Evapotranspiracija
IV nedjelja
Izvori i kvalitet vode za navodnjavanje Principi režima navodnjavanja voćarskihkultura
V nedjelja
Makro i mikro hranljivi elementi
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Sistemi navodnjavanja i načini zalivanja, djelovi sistema za navodnjavanje
IX nedjelja
Organska ñubriva, način djelovanja i mogućnosti primjene navodnjavanjem
X nedjelja
Mineralna ñubriva i način djelovanja i mogućnosti primjene navodnjavanjem
XI nedjelja
Vodotopiva I tečna ñubriva
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Navodnjavanje orošavanjem i fertirigacija
XIV nedjelja
Navodnjavanje sistemom “kap po kap” i fertirigacija
Uticaj navodnjavanja i ñubrenja na životnu okolinu, mogućnosti održivog razvoja i primjene u
XV nedjelja
organskoj proizvodnji voćarskih kultura
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade sve domaće zadatke i rade oba
kolokvijuma
Literatura:
1. Dragović, S.,: Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2000)
2. Popović, Ž., Agrohemija, Naučna knjiga, Poljoprivredni fakultet, Beograd (1989)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
5 poena
Kolokvijum: 2x15
30 poena
Izrada domaćih zadataka:
15 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirko Knežević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
IV
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo (osnovne
studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita.)
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa morfološkim, fiziološkim i pomološkim karakteristikama sorti i
podloga listopadnog suptropskog voća u agroekološkim uslovima crnogorskog primorja i zetsko-bjelopavlićke ravnice.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, terenske vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Aktinidija, Porijeklo, rasprostranjenost, ekološki uslovi
II nedjelja
Fiziologija, razmnožavanje, sortiment i agrotehnika aktinidije
III nedjelja
Smokva, porijeklo i značaj, ekološki uslovi, morfološke osobine
IV nedjelja
Fiziološke osobine smokve (cvjetanje, oplodnja, zrenje, rodnost)
V nedjelja
Agrotehnika smokve, razmnožavanje, sortiment
VI nedjelja
Šipak; Porijeklo i značaj, rasprostranjenost, uslovi gajenja
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Morfologija i fiziologija, agrotehnika i razmnožavanje šipka
IX nedjelja
Sortiment. Slatke, poluslatke i kisjele sorte.
X nedjelja
Kolokvijum I. Japanska jabuka, porijeklo i značaj, uslovi gajenja, morfološke osobine
XI nedjelja
Razmnožavanje, agrotehnika i sortiment japanske jabuke
XII nedjelja
Seminarski rad. Badem, porijeklo i rasprostranjenost, biologija.
XIII nedjelja
Sortiment i agrotehnika badema.
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Iglica. Porijeklo, rasprostranjenost, bilogija, razmnožavanje, agrotehnika.
XV nedjelja
Mogućnosti širenja listopadnog voća u Crnoj Gori, obilazak zasada
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0-42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. M.Nikolić, M.Radulović (2010): Suptropske i tropske voćke, grafika Jureš, 1-285,
2. M.Radulović (2012): Listopadno suptropsko voće (skripta), 1-89.
3. Grupa autora (1977): Voćnjaci pod Rumijom, Izbor Bar, 1-231.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Seminarski rad
12 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RASADNIČKA PROIZVODNJA SUPTROPSKOG VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
IV
5
2 P +2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne
primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama razmnožavanja voćaka ( generativni i vegetativni način) u
cilju dobivanja kvalitetnog sadnog materijala, kao osnove kvalitetne proizvodnje voća i grožña
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definicija i privredni značaj rasadničke proizvodnje suptropskog voća.
II nedjelja
Organizacija rasadnika, dijelovi rasadnika, matičnjaci za proizvodnju sjemena.
III nedjelja
Generativno razmnožavanje suptropskog voćaa, proizvodnja generativnih podloga,
Vegetativno razmnožavanje suptropskih voćaka , reznicama, izdancima, nagrtanjem,
IV nedjelja
položenicama.
V nedjelja
Njega podloga i sadnica u rastilu, razmnožavanje voćaka kalemljenjem, načini kalemljenja.
VI nedjelja
Kolokvijum I. Primjena fitohormona u rasadničkoj proizvodnji.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kontejnerski sistemi gajenja sadanica suptropskog voća.
IX nedjelja
Vrste supstrata u rasadničkoj proizvodnji.
Ubrzan proces proizvodnje sadnica voćaka i bezvirusna proizvodnja sadnica, vañenje,
X nedjelja
klasiranje, čuvanje , pakovanje i kontrola sadnog materijala
Vrste kontejnera i mineralnih hraniva i načini navodnjavanja koji se koriste u rasadničkoj
XI nedjelja
proizvodnji.
XII nedjelja
Tehnologija proizvodnje sadnica listopadnih suptropskih voćnih vrsta u kontejnerima.
Tehnologija proizvodnje sadanica zimzelenih suptropskih voćnih vrsta u kontejnerima.mist
XIII nedjelja
propagataion.
Kolokvijum II.Tehnologija proizvodnje sadnica mist propagation.Vañenje, klasiranje, čuvanje,
XIV nedjelja
pakovanje i kontrola sadnog materijala.
XV nedjelja
Certifikacija sadnog materijala po standardima EU.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera) = 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati.
2 sata i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 31 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije
minuta ( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe.
Literatura:
1. Popović, R., Čizmović, M.( 2008): Rasadnička proizvodnja ( skripta) ,Biotehnički fakultet Podgorica;
2. Hanić, E.( 2000 ): Značaj supstrata, kontejnera i hormona u rasadničkoj proizvodnji, Agromediteranski fakultet,
Mostar; Medigović, J., ðaković, M:( 1998): Proizvodnja sadnica voćaka, Partenon, Beograd;
3. Popović, R.,Čizmović, M.( 2002 ):Kontejnerska proizvodnja voćnih sadnica, Agromediteranski fakultet, Mostar;
4. Stanković, D., Savić, S.( 1978): Razmnožavanje hortikulturnih biljaka, Poljoprivredni fakultet , Beograd;
5. Memić, S.,Drkenda, P.,Kojić,A.( 2010):Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Poljoprivredni fakultet,
Sarajevo;
6. Hadžiabulić, S. ( 2011):Rasadničarstvo, Agromediteranski fakultet, Mostar;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20 )
40 poena
Završni ispit :
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav
Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BOLESTI VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P + 2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući usvajanje saznanja o bolestima suptropskih voćaka,
mehanizmu njihovog nastajanja, rasprostranjenosti i ekonomskom značaju, simptomima, ciklusu razvoja i mjerama suzbijanja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Neparazitne, Parazitne bolesti
II nedjelja
Osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka
III nedjelja
Patogeneza, Epidemiologija
IV nedjelja
Otpronost biljaka prema bolestima, Osnovni principi suzbijanja
V nedjelja
Kolokvijum I, Bolesti masline
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
Bolesti masline
VIII nedjelja
Bolesti masline, Bolesti citrusa
IX nedjelja
Bolesti citrusa
X nedjelja
Bolesti smokve
XI nedjelja
Bolesti nara
XII nedjelja
Bolesti aktinidije
XIII nedjelja
Bolesti japanske mušmule i japanske jabuke, Kolokvijum II
XIV nedjelja
Bolesti ostalih suptropskih i tropskih vrsta, Integralna zaštita
XV nedjelja
Završni ispit
XVI nedjelja
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): = 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati
2 sata i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 31 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije.
minuta ( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Mijušković, M. (1999): Bolesti i štetočine suptropskih voćaka, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut, Podgorica;
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Bogradu, Poljoprivredni fakultet;
3. Ivanović, M.; Ivanović, D. (2001): Mikoze i pseudomikoze biljaka, Univerzitet u Bogradu, Poljoprivredni fakultet;
4. Arsernijević, M. (1988): Bakterioze biljaka, Naučna knjiga, Beograd;
5. Šutić, D. (1994): Biljni virusi, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama
5 poena
Seminarski rad
5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena
(ukupno 40 poena)
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Perović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PLANIRANJE I UPRAVLJANAJE U VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
IV
5
Fond časova
2P +2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne
primjenjene studije Studijski program : MEDITERANSKO
VOĆARSVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Planiranje,voñenje, organizacija voćarske proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje,vježbe,domaći zadaci,kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Koncept upravljanja i planiranja u voćarskoj proizvodnji
II nedjelja
Planiranje podizanja voćnjaka, uslovi proizvodnje, zemljište, klima, radna snaga,tržište i dr.
III nedjelja
Planiranje vremena realizacije ukupnog projekta-materijal,oprema,radne snage i dr
IV nedjelja
Planiranje troškova; Evidencija i praćenje realizacije projekta
V nedjelja
Organizacija radnih procesa u voćarstvu- spec. organiz. radnih procesa i njihovo grupisanja
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Organizacija pripreme zemljišta za sadnju, sadnje i ñubrenja
IX nedjelja
Organizacija njege zasada, zaštite zasada od biljnih bolesti i štetočina
X nedjelja
Organizacija berbe voća
XI nedjelja
Kolokvijum II
Upravljanje i rukovoñenje proizvodnjom- pojam i sadržaj upravljanja i rukovoñenja, metode
XII nedjelja
rukovoñenja i upravljanja
Koordinacija-postupak pripreme i rukovoñenja akcijom, Organizacijska strukturafunkcije
XIII nedjelja
rukovoñenja
Preduzetništvo u funkciji rukovoñenja i poslovnog odlučivanja; Menadžment u funkciji
XIV nedjelja
rukovoñenja i poslovnog odlučivanja
Sastavljanje Biznis plana u voćarstvu Posjeta jednom uspješnom preduzetniku u voćarskoj
XV nedjelja
proizvodnji
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): = 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati.
2 sat i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 31 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije.
minuta ( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prate nastavu, polažu oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Radović,I., Furundžić:M.: Principi i metode organizacije i ekonomike poljoprivredne proizvodnje,Beograd, 1997.
2. Bulatović , B i sar.:Izvedeni-realizovani Biznis planovi i Investicioni programi u Crnoj Gori;
3. Jovanović,P: Priručnik za upravljanje projektima YUPMA-Beograd, 2003.
4. Novković,N., Šomoñi, Š.:Organizacija u poljoprivredi,Poljoprivredni fakultet N.Sad, 2001.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20 )
40 poena
Završni ispit :
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
IV
4
Fond časova
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije -Studijski program Mediteransko voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa integralnom zaštitom voćaka i njenim značajom u poljoprivrednoj
proizvodnji.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnove i značaj integralne zaštite bilja (IZB)
II nedjelja
Biološke mjere u IZB
III nedjelja
Agrotehničke mjere u IZB
IV nedjelja
Administrativne mjere u IZB
V nedjelja
Hemijske mjere u IZB
VI nedjelja
I Kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
IZB masline
IX nedjelja
IZB masline
X nedjelja
IZB citrusa
XI nedjelja
IZB citrusa
XII nedjelja
IZB ostalih subtropskih voćaka
XIII nedjelja
II Kolokvijum,
XIV nedjelja
Razlike izmeñu konvencionalne i integralne zaštite bilja
XV nedjelja
Prognozne mjere i njihov značaj u IZB
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. x 16 = 85 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. = 10 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
2 sata predavanja
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata
2 sata i 20 min. samostalnog rada
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) + 10 sati i 40 min.
studenta uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Ciglar, I. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski, Čakovec
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama 5 poena
Seminarski rad 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena (ukupno 40 poena)
Završni ispit 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Tatjana
Perović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
IV
4
Fond časova
2P +1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne
primjenjene studije, Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte Voćarstvo, Specijalno voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa mogućnostima i uslovima za proizvodnju organskog voća tj. plodova voća
bez upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu i ishranu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i značaj
II nedjelja
Održiva organska proizvodnja
III nedjelja
Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji voća
IV nedjelja
Organska ñubriva
V nedjelja
Izbor vrsrta i sorti za organsku proizvodnju voća
VI nedjelja
Sadnja voća za organsku proizvodnju I Kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Njega voćaka u organskoj proizvodnji
IX nedjelja
Uzgoj jednogodišnjeg bilja u meñurednom pojasu
X nedjelja
Biozaštita voćaka
XI nedjelja
Berba i čuvanje voća iz organske proizvodnje
XII nedjelja
Zakoni i propisi organske proizvodnje, II Kolokvijum
XIII nedjelja
Prednosti i mane organske proizvodnje
XIV nedjelja
Trežište i markentig organskih proizvoda
XV nedjelja
Uticaj proizvodnje na ekološku sredinu
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 nedjelja = 85 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. = 10 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 24 sata
1 sat vježbi
2sata i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 85sati i 20 min (nastava) + 10 sati i 40 min.
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
studenta, uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, oba kolokvijuma
i završni ispit.
Literatura:
1. Tanović, N i sar.: Organska proizvodnja hrane, Univerzitet,,Džemal Bijedić’’ Mostar, 2007.
2. Kovačević,D., Oljača, S.: Organska poljoprivredna proizvodnja, Poljoprivredni fakultet Zemun-Beograd, 2005.
3. Kranjc, K.: Ekološko sadjarstvo, Ljubljana, 2001.
4. Mišić, P., i sar.: Voćarstvo, Agroekonomik ,Beograd, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 15 )
30 poena
Seminarski rad
10 poena
Završni ispit :
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav
Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: UKRASNO MEDITERANSKO BILJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
IV
4
Fond časova
2P + 1L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo (studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa mogućnostima, uslovima, vrstama i agrotehnikom kod proizvodnje i
gajenja ukrasnog mediteranskog bilja, cvijeća, živih ograda i zasnivanja travnjaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović, asistent Mr Miloš Šturanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvod, palme, ekološki uslovi, vrste
II nedjelja
Ekološki uslovi, razmnožavanje i agrotehnika bungevile
III nedjelja
Ekološki uslovi, razmnožavanje i agrotehnika kamelije
IV nedjelja
Ekološki uslovi, razmnožavanje i agrotehnika magnolije
V nedjelja
Ekološki uslovi, razmnožavanje i agrotehnika akacija (mimoza)
VI nedjelja
Ruže, vrste, sorte i proizvodnja sadnica
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I. Sadnja i njega ruža
IX nedjelja
Ukrasno drveće i žbunje
X nedjelja
Žive ograde, vrste, razmnožavanje, agrotehnika
XI nedjelja
Višegodišnje cvijeće (perene)
XII nedjelja
Seminarski rad. Planiranje terena, izbor travnjaka
XIII nedjelja
Vrste trava, sjetva, busenovanje, održavanje travnjaka
XIV nedjelja
Kolokvijum II . Vrste cvijeća, saksijsko, rezano
XV nedjelja
Obilazak proizvoñača ukrasnog bilja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 30 min.x 16 = 85sati i 20min.
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min = 10 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 2 sata
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. M.Radulović, M.Simonović: Ukrasno mediteransko bilje (Skripta), 1-119,
2. P. Bošković(2003): Moj travnjak, F.B.Print, 1-80.
3. K.Karasek (1991): Razmnožavanje cv eća, ukrasnog šiblja i drveća,Nolit, 1-168.
4. A.Vidmar (1991):Moje sobno bilje: Reznice i sadnice. Tiskarna Učne, 1-65.
5. D.Cvijanović et.al. (2005):Revitalizacija i unapreñenje proizvodnje cveća. DIS Public, 1-196.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 poena
Seminarski rad:
12 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA I
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
0+5L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Na terenu (proizvodnji i ogledni zasadi suptropskog voća) praktično demostrirati sve
agrotehničke i pomotehničke mjere predviñene programom agrumarstva, listopadnog i zimzelenog suptropskog voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Praktična demostracija agro i pomotehničkih mjera u plantažama suptropskog voća.
Praktični ispit na terenu.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Analiza rodnog potencijala i procjena opterećenja stabala rodom
II nedjelja
Rezidba mandarina
III nedjelja
Rezidba pomorandži i limuna
IV nedjelja
Rezidba kivija i japanske jabuke
V nedjelja
Rezidba smokve i šipka
VI nedjelja
Rezidba zimzelenog suptropskog voća (rogač, nešpula, fejoa)
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Prekalemljivanje i podmlañivanje suptropskih voćaka
IX nedjelja
Zaštita agruma od nepovoljnih uslova
X nedjelja
Osnovne agrotehničke mjere u zasadima sup. voća (obrada, navodnjavanje, ñubrenje)
XI nedjelja
Prihranjivanje suptroposkog voća
XII nedjelja
Zelena rezidba i proreñivanje plodova suptropskog voća
XIII nedjelja
Berba
XIV nedjelja
Raspoznavanje sorti raznih vrsta suptropskog voća
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 nedelja= 106 sati i 40 min
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 i 40 = 13 sati i 20 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
5 sata praktičnog rada na terenu
2 sata i 40 min individualni rad sa Dopunski rad:
studentima
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. predavanja, 13 sati i 20 min.
dopunski rad i 30 sati pripreme.
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da samostalno izvode agrotehničke mjere
Literatura:
1. M.Nikolić, M.Radulović (2010): Suptropske i tropske voćke, grafika Jureš, 1-285,
2. M.Radulović, M.Šturanović (2011): Egzotično voće, Pegaz, 1-193.
3. B.Pejkić (1996): ðubrenje voćaka, Beograd 1-200.
4. M.Tošić (1974): Rezidba voćaka, Nolit, 1-255.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na terenu:
15 poena
Praktični rad tokom obuke
15 poena
Teoriska objašnjenja praktičnog rada 20 poena
Završni praktični ispit na terenu:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Praktična obuka agrotehničkih i pomotehničkih mjera se izvodi isključivo na terenu tj. u
oglednim i proizvodnim zasadima suptropskog voća
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM MEDITERANSKO VOĆARSTVO
- III godina -
NASTAVNI PLAN
V semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Maslinarstvo
Mehanizacija u suptropskom
voćarstvu
Fitofarmacija
Praktična obuka II
Vinogradarstvo*
Tropsko voćarstvo*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Biljana Lazović
3P+2L
6
Prof.dr Dragoljub Mitrović
3P+1V+1L
6
Dr Tatjana Perović
Dr Biljana Lazović
Dr Slavko Mijović
Dr Momčilo Radulović
3P+1V+1L
0+5L
3P+2L
3P+2L
6
6
6
6
PREDMETNI NASTAVNIK
UKUPNO
12P+2V+11L
30
*Studenti u trećem, četvetom i petom semestru biraju jedan od ponuñena dva predmeta
VI semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Tržište i marketing
Čuvanje i prereda s.v.
Troškovi i kalkulacije
Uljarstvo
Zimzeleno suptropsko voće
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+2V
3P+1V+1L
6
6
3P+2V
6
3P+1V+1L
3P+1V+1L
6
6
15P+7V+3L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Miomir Jovanović
Dr Biljana Lazović
Prof.dr Aleksandra
Despotović
Dr Biljana Lazović
Dr Momčilo Radulović
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MASLINARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije. Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa ekološkim uslovima i osnovnim agro i pomotehničkim mjerama u gajenju
masline.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Mirjana Adakalić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Botanička pripadnost i istorija gajenja masline u svijetu i kod nas
II nedjelja
Biologija i morfologija masline
III nedjelja
Sortiment masline, najvažnije sorte koje se gaje u svijetu (Italija, Španija, Grčka i dr.)
IV nedjelja
Sortiment masline Crne Gore
V nedjelja
Ekološki uslovi za uzgoj masline, Kolokvijum I
VI nedjelja
Načini i specifičnosti kod razmnožavanja masline, Test I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Rodnost masline (dvogodišnji ciklus, optimalni uslovi za dobar i kval. rod)
IX nedjelja
Zrenje masline (pokazatelji zrenja, nakupljanje ulja, promjene u plodu tokom zrenja)
X nedjelja
Izbor mjesta za sadnju, izbor sorti, sadnja
XI nedjelja
Rezidba masline (uzgojni oblici, rezidba mladog zasada, rezidba zasada u rodu)
XII nedjelja
Rezidba masline (rezidba sorti za ulje, stonih sorti, regenerativna rezidba)
XIII nedjelja
Održavanje zasada (obrada i navodnjavanje masline )
XIV nedjelja
Održavanje zasada (ñubrenje i prihrana masline), Kolokvijum II
XV nedjelja
Berba masline, berba stonih sorti i sorti za ulje, TestII
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Struktura:
3 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 časa vježbi uključujući kolokvijume Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku (o do 36 sati)
3 sata samostalnog rada
Struktura opterećenja: 128 sati nastava+ 16 sati priprema + 36 sati
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe, rade kolokvijume, testove i
završni ispit
Literatura:
1. K. Miranović (2006): Maslina, Pobjeda, 1-520, Podgorica
2. Kovačić, S. Perica, (1994): Suvremeno maslinarstvo, Dalmacija papir, 1-114, Split
3. B. Alfrei, G. Pannelli (2002): Guida alla razionale coltivazione dell’olivo, ASSAM, 1-239, Ancona
4. IOOC (1989): Olive pruning, 1-111, Madrid.
5. Baranco: (2002): El Olivo del Coltivo, Madrid
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test:
(2x10)
20 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MEHANIZACIJA U SUPTROPSKOM VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
6
Fond časova
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO ( studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: se sastoje u proučavanju i primjeni sredstava mehanizacije s.voćarstvu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe,seminarski rad, kolikvijumi , završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Mjesto,značaj i uloga mehanizacije u suptropskom voćarstvu.Pogonske mašine
II nedjelja
Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem (SUS) i dvotaktni motori
III nedjelja
Traktori , eksploatacija MTA(mašinsko-traktorskih agregata) u voćarstvu i vinogradarstvu.
IV nedjelja
Mašine i oruña za sistematizaciju zemljišta kod podizanja zasada medirenskih kultura.
V nedjelja
Mašine i oruña za osnovnu obradu zemljišta u voćnjaku i vinogradu.
Kolokvijum-I-.
VI nedjelja
Mašine i oruña za dopunsku obradu zemljišta u voćnjakui vinogradu,(specijalizovane. mašine).
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Mehanizacija u organskoj poljoprivredi. Mašine za primjenu organskih ñubriva.
IX nedjelja
Mašine za sadnju voćaka, loznih kalemova i maslina .
X nedjelja
Mašine i aparati za primjenu hemijskih sredstava u zaštiti voćnjaka, maslina i vinograda.
XI nedjelja
Mašine i ureñaji za rezidbu: voćnjaka,vinove loze i masline(platform, makaze).Kolokvijum-II.
XII nedjelja
Mašine za odstranjivanje produkata rezidbe u voćnjaku,vinogradu imaslinjaku.(prese,malčeri).
XIII nedjelja
Mehanizovana berba:koštičavog voća,voća, jezgrastog voća,mandarina,limuna,nara,masline.
XIV nedjelja
Mehanizovana berba vinskog grožña, (vučeni i samohodni kombajni za berbu).
XV nedjelja
Transport, ubranog voća do preradnih kapaciteta i skladišta .
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena .
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispit.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 ned.= 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8 sati = 16
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja …. 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe ……. 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0-33 sata
3 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad).
Navesti obaveze studenta u toku nastave: aktivnost nanastavi,seminarski, kolokvijum i završni ispit.
Literatura:
1.
Barać,S.(2003): Mehanizacija biljne proizvodnje, Poljoprivredn fakultet,Priština.
2.
Brčić,j.(1986): Mehanizacija rada u voćarstvu i vinogradarstvu, Poljoprivredni fakultet,Zagreb.
3.
Lulo,M.,Škaljić,S.(2004): Mehanizacija u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet,Sarajevo.
4.
Urošević,M.,Živković,M.(2009): Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje, Poljopriv. fakultet, Beograd.
5.
Mitrović,D.(2011): Mehanizacija u poljoprivredi, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na času :
5 poena
Seminarski rad:
5 poena
Kolokvijum ( 2x20):
40 poena
Završni ispit :
50 poena
Prelazna ocjena se dobijea ako sesakupi ukupno 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: FITOFARMACIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3 P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima o pesticidima, kao i problematikom u vezi sa
njihovom primjenom, kretanjem u spoljnoj sredini i zakonskim osnovama koje regulišu promet pesticida.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, oblasti primjene pesticide
II nedjelja
Klasifikacija i nomenklatura pesticide
III nedjelja
Fizičko – hemijska svojstva pestidcida
IV nedjelja
Oblici formulacije pesticida
V nedjelja
Mehanizam djelovanja pesticide
VI nedjelja
Fungicidi u suptropskom voćarstvu, I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Fungicidi i baktericidi u suptropskom voćarstvu
IX nedjelja
Zoocidi u suptropskom voćarstvu
X nedjelja
Zoocidi u suptropskom voćarstvu
XI nedjelja
Zoocidi i herbicidi u suptropskom voćarstvu
XII nedjelja
Herbicidi u suptropskom voćarstvu
XIII nedjelja
Zakonske osnove proizvodnje, prometa i primjene pesticida, II kolokvijum
XIV nedjelja
Posljedice primjene pesticida, karenca, MDK
XV nedjelja
Toksikologija pesticida i prva pomoć
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati.
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata samostalnog rada uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati
konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe, rade seminarski rad, oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Stanković, A. (1972): Fitofarmacija I-IV, Novi Sad;
2. Šovljanski, Radmila, Klokočar-Schmit, Zlata, Lazić, Sanja (2002): Praktikum iz fitofarmacije, Novi Sad;
3. Mitić, N. ( 2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd;
4. Janjić, V. Mitrić, S. (2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu, Banja Luka;
5. Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na predavanjima i vježbama 5 poena
Seminarski rad
5 poena
Dva kolokvijuma ( 2 x 20 )
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Perović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA II
Status predmeta
Semestar
Obavezni
V
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
0+5L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: Mediteransko voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Student treba da je spreman da prethodno stečena, teorijska i stručna znanja, primijeni u
praksi za rješavanje konkretnih tehnoloških - organizacionh sposobnosti
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Praktična demostracija agro i pomotehničkih mjera u plantažama suptropskog voća.
Praktični ispit na terenu.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Berba i trasport ploda masline, mašine za berbu; berba grožña, mašinska berba
II nedjelja
Podizanje zasada masline, pripremne radnje, mehanizacija za pripremu terena
III nedjelja
Održavanje zemljišta u zasadima masline, načini obrade, održavanje vinograda
IV nedjelja
Rezidba masline, uzgojni oblici, rezidba mladih zasada
V nedjelja
Regenerativna rezidba masline, oprema za rezidbu
VI nedjelja
Rezidba vinove loze, uzgojni oblici
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Rezidba zimzelenog suptropskog voća (agrumi, rogač, j. mušmula, fejoa)
IX nedjelja
Pogon za preradu ploda masline – uljara, održavanje pogona, čišćenje mašina
X nedjelja
Skladištenje i pakovanje masl. ulja; tehnologija skladištenja pojedinih suptrop. v.vrsta
Prekalemljivanje, agrotehničke mjere u zasadima suptropskog voća (obrada, navodnjavanje,
XI nedjelja
ñubrenje)
XII nedjelja
Pogoni za sušenje smokve, tehnologija prerade, pakovanje
XIII nedjelja
Proizvodnja sadnica suptropskog voća reznicama ‘mist propagation’ i kalemljenjem
XIV nedjelja
Zaštita rasadnika, voćnjaka i vinograda od mraza i grada
XV nedjelja
Zelena rezidba i proreñivanje plodova suptropskog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 nedelja = 106 sati i 40 min
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 i 40 = 13 sati i 20 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
5 sata praktičnog rada na terenu
2 sata i 40 min individualni rad sa Dopunski rad:
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (predavanja) + 13 sati i 20 min.
studentima
(dopunski rad) i + 30 sati (pripreme).
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da samostalno izvode agrotehničke mjere
Literatura:
1.
Miranović K.(2006): Maslina, Pobjeda, 1-520, Podgorica;
2.
Škarica B., Žužić I., Bonifačić M.(1996): Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Tisak;
3.
Burić P. (2002): Savremeno vinogradarstvo, Polj. Fakultet Novi Sad;
4.
Urošević M., Živković M. (2009): Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje, Polj. Fakultet Beograd;
5.
M.Nikolić, M.Radulović (2010): Suptropske i tropske voćke, grafika Jureš, 1-285,
6.
B.Pejkić (1996): ðubrenje voćaka, Beograd 1-200.
7.
M.Tošić (1974): Rezidba voćaka, Nolit, 1-255.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na terenu:
15 poena
Praktični rad tokom obuke
15 poena
Teoriska objašnjenja praktičnog rada 20 poena
Završni praktični ispit na terenu:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Praktična obuka agrotehničkih i pomotehničkih mjera se izvode isključivo na terenu tj. u
oglednim i proizvodnim zasadima suptropskog voća
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: VINOGRADARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2 L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa ekologijom, biologijom, agrotehnikom i ampelografijom
u
vinogradarstvu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mijović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Značaj gajenja vinove loze
I nedjelja
II nedjelja
Agroekološki uslovi za gajenje
III nedjelja
Razmnožavanje vinove loze
IV nedjelja
Lozne podloge
V nedjelja
Vinske sorte vinove loze. Kolokvijum I
VI nedjelja
Stone sorte vinove loze
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Podizanje vinograda
IX nedjelja
Nasloni i žica
X nedjelja
Rezidba
XI nedjelja
Radovi u maladom vinogradu
XII nedjelja
Radovi u rodnomvinogradu
XIII nedjelja
Navodnjavanje i ñubrenje. Kolokvijum II
XIV nedjelja
Berba
XV nedjelja
Prerada grožña
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 h
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
2 sata vježbi
3 sata samostalnog rada studenta, popravnog ispita od 0 do 36 sati
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, polažu dva kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Pejović, Lj., Mijović,S.( 2003): Opšte vinogradarstvo, Podgorica;
2. Burić, D.( 2000): Savremeno vinogradarstvo, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 poena
Seminarski rad:
5 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TROPSKO VOĆE
Status predmeta
Semestar
Izborni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa ekološkim uslovima, morfologijom, fenologijom, načinom razmnožavanja
i kvalitetom ploda raznih vrsta tropskog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Predmet izučavanja
II nedjelja
Klimatske karakteristike tropskog pojasa
III nedjelja
Rasprostranjenost ekološki uslovi za gajenje banane
IV nedjelja
Morfologija, fiziologija, agrotehnika, razmnožavanje i sortiment banane
V nedjelja
Rasprostranjenost i ekološki uslovi gajenja ananasa
VI nedjelja
Morfologija, biologija, agrotehnika, razmnožavanje i sortiment ananasa
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I. Rasprostranjenost, uslovi gajenja i agrotehnika papaje
IX nedjelja
Rasprostranjenost, uslovi gajenja i agrotehnika manga
X nedjelja
Osnovne karakteristike mangostana, rambutana, djurana, karambole i bilimbija
XI nedjelja
Osnovne karakteristike sapodile, džek fruta, zvezdaste jabuke i santola
XII nedjelja
Seminarski rad. Osnovne karakteristike langsata, acerole, roze i malajske jabuke
XIII nedjelja
Osnovne karakteristike abija, ambarele, naranjnile i mamončila
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Pitahaja (kaktus)
XV nedjelja
Kakaovac, kafa, kokos, biber (fakultativno)
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati= 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. M.Radulović, M.Šturanović (2011) : Egzotično voće, Pegaz, 1-194.
2. S.Nagy, P.E.Shaw (1980)– Tropical and subtropical fruits, AVI 1-570.
3. F. Calabrese (1993) – Frutticoltura tropicale e subtropicale I i II. Fruticoltura moderna 1-472
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 poena
Seminarski rad :
12 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TRŽIŠTE I MARKETING
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti tržišta i marketinga suptropskog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, pojam, klasifikacija i segmentacija tržišta
II nedjelja
Elementi i mehanizam tržišta: ponuda i tražnja proizvoda biljnog porijekla
III nedjelja
Činioci i osnovne funkcije tržišta proizvoda biljnog porijekla
IV nedjelja
Cijene: pojam, vrste, kretanja cijena, pariteti, formiranje cijena poljoprivrednih proizvoda
V nedjelja
Potrošnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biljnog porijekla
VI nedjelja
KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Promet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porijekla:obilježja, vrste i vidovi
IX nedjelja
Trgovina: podjela i osnovne karakteristike
X nedjelja
Tržišne ustanove u prometu
XI nedjelja
Istraživanje tržišta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porijekla
XII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja
Marketing koncept poslovanja, SWOT analiza
XIV nedjelja
Instrumenti marketing mix-a poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porijekla;
XV nedjelja
Proizvod, Cijena, Promocija, Distribucija
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
6 kredita x 40/30= 8 sati
ovjera): 2 x 8 = 16 h
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i polaganje
3 sata predavanja
popravnog ispita od 0 do 36 sati
2 sata vježbi
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
uključujući konultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, polažu dva kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Božidarević. D.: “Marketing poljoprivrednih i prehramebnih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, 2003.
2.
ðorović, M., Tomin, A: “Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000.
3.
Vlahović. B.: “Marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004.
4.
Salai, S., Božidarević. D.: “Marketing istraživanje“, Savremena admnistracija, Beograd, 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Urednost na predavanjima 10 poena
Prvi kolokvijum 20 poena
Drugi kolokvijum 20 poena
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ČUVANJE I PRERADA SUPTROPSKOG VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i tehnologijama čuvanja i prerade voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj predmeta, osobine plodova, fiziološki procesi u ubranim plodovima
II nedjelja
Pokazatelji zrelosti i načini odreñivanja momenta berbe
III nedjelja
Organizacija i planiranje berbe, rukovanje i načini čuvanja voća
IV nedjelja
Objekti i uslovi za čuvanje voća, rashladna tehnika, predhlañenje i priprema za skladištenje
V nedjelja
Čuvanje agruma i drugog voća
VI nedjelja
Čuvanje listopadnog suptropskog voća i masline
VII nedjelja
Standardi čuvanja u razvijenim zemljama, Kolokvijum I
VIII nedjelja
Slobodna nedjelja
IX nedjelja
Rashladne komore, predhlañenje, gubici u čuvanju
X nedjelja
Standardi čuvanja i kvaliteta (HCCP, GLOBALGEP), napredne tehnike skladištenja
XI nedjelja
Patologija bolesti čuvanja, palovanje i transport čuvanog voća
XII nedjelja
Metode konzerviranja i sterilizacije, aditivi i konzervansi
XIII nedjelja
Konzervisanje voća u svježem stanju, poluproizvodi od voća, Kolokvijum II
XIV nedjelja
Proizvodi od voća (sokovi, džemovi, kompoti itd), mašine u konzerviranju
XV nedjelja
Konzervisanje maslina, prerada u domaćinstvu, pakovanje gotovih proizvoda
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja= 128 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x30= 180 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući polaganje
Struktura:
3 sata predavanja
popravnog ispita od 0 do 36 sati
2 sata vježbi
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) +16 sati (priprema) + 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, (dopunski rad)
uključujući konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. Gvozdenović, D., Davidović, M. (1990): Berba i čuvanje voća, Nolit, Beograd
2. Ilić, Z., Fallik, E., ðurovka, M., Martinovski, ð., Trajković, Radmila (2007): Fiziologija i tehnologija
čuvanja povrća i voća, Tampograf, Novi Sad
3. Lovrić, T., Piližota, Vlasta (1994): Konzerviranje i prerada voća i povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času (5+5):
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TROŠKOVI I KALKULACIJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja troškova i sastavljanja
kalkulacija (posebana osvrt na MEDITERANSKO VOĆARSTVO, kao i metodama utvrñivanja pokazatelja ekonomskog
rezultata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Osnovni činioci procesa proizvodnje, osnovna i obrtna sredstva, ljudski rad kao proizvodni činilac
I nedjelja
II nedjelja
Pojam troškova, značaj i svrha utvrñivanja troškova i osnovni elementi troškova
III nedjelja
Osnovni elementi troškova, materijalni troškovi, troškovi amortizacije
IV nedjelja
Podjela troškova prema izvorima nastajanja i složenosti njihove strukture
V nedjelja
Podjela troškova obzirom na mogućnost i način njihovog nastajanja (dir. i ind.)
VI nedjelja
Pojam kalkulacije, svrha sastavljanja i podjela kalkulacija. KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Analitičke kalkulacije linija poljoprivredne proizvodnje - mediteransko voće
IX nedjelja
Analitička kalkulacija medit. voć. na bazi utvrñivanja varijabilnih troškova
X nedjelja
Pojam i način primjene diferencijalne kalkulacije u mediteranskom voćarstvu
XI nedjelja
Pojam i način primjene investicione kalkulacije u mediteranskom voćarstvu
XII nedjelja
Pokazatelji vrijednosti proizvodnje, pokazatelji troškova poslovanja u med. voć.
XIII nedjelja
Pokazatelji ekonomskog rezultata, KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Načini mjerenja ekonomskih rezultata
XV nedjelja
Osnovi računovodstvene i finansijske funkcije
Završni ispit
XVI nedjelja
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući polaganje
3 sata samostalnog rada studenta, popravnog ispita od 0 do 36 sati
uključujući konsultacije
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i aktivno učestvuju u izradi postvljenih
zadataka u okviru grupe.
Literatura:
1. Andrić, Jovan: Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji;
2. Majcen, Željko: Troškovi u teoriji i praksi.
3. Čevjanović i sar.: Teorija troškova u poljoprivredi, Sarajevo,2010
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nasatvi i aktivnost na času :
(5 poena)
Prvi kolokvijum
(0-20 poena)
Drugi kolokvijum
(0- 20 poena)
Dva testa:
(ukupno 5 poena)
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ULJARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa uslovima, načinima i značaju proizvodnje kvalitetnog maslinovog ulja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Mirjana Adakalić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, test, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, maslinovo ulje kroz istoriju u svijetu i kod nas, proizvodnja
II nedjelja
Činioci koji utiču na kvalitet maslinovog ulja
III nedjelja
Uticaj sorti na kvalitet maslinovog ulja, zrenje masline
IV nedjelja
Berba ploda masline, transport i čuvanje ploda prije prerade,
V nedjelja
Prerada ploda masline u ulje (mljevenje, miješanje, odvajanje faza)
VI nedjelja
Prerada ploda (različiti sistemi, presanje, centrifugiranje, separacija), Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Čuvanje ulja, pakovanje ulja
IX nedjelja
Čišćenje mašina i održavanje
X nedjelja
Sekundarni proizvodi proizvodnje maslinovog ulja (vegetativna voda, komina)
XI nedjelja
Sastav i karakteristike maslinovog ulja
XII nedjelja
Analize i klasifikacija maslinovog ulja, standardi kvaliteta, Test I
XIII nedjelja
Hemijske analize maslinovog ulja (čistoća, porijeklo)
XIV nedjelja
Senzorske analize maslinovog ulja, Kolokvijum II
XV nedjelja
Maslinovo ulje i zdravlje, mediteranska kuhinja, marketing, tržište
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 h
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski, kolokvijume i završni
ispit
Literatura:
1. K. Miranović (2006): Maslina, Pobjeda, IOOC (1990): Olive oil quality improvement
2. B. Škarica, I. Žužić, M. Bonifačić (1996): Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Tisak
3. O. Koprivnjak (2006): Djevičansko maslinovo ulje, MIH d.o.o., Poreč
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prolazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ZIMZELENO SUPTROPSKO VOĆE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program: MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Opšte voćarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa ekološkim uslovima, morfologijom, fiziologijom kao i osnovnim agro i
pomotehničkim mjerama kod razmnožavanja, podizanja i gajenja zimzelenog suptropskog voća (osim masline i agruma).
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Rogač. Porijeklo i značaj, morfološke i fiziološke osobine, sortiment.
II nedjelja
Klima, zemljište, razmnožavanjei agrotehnika rogača.
III nedjelja
Planika ili maginja. Porijeklo i značaj, način iskorišćavanja, biologija, sortiment.
IV nedjelja
Klima, zemljište, razmnožavanje i agrotehnika planike.
V nedjelja
Nešpula ili japanska mušmula. Porijeklo i značaj. Morfološke i fiziološke osobine.
VI nedjelja
Sortiment, ekologija i agrotehnika nešpule.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I . Fejoa. Porijeklo i rasprostranjenost, morfologija i fiziologija.
IX nedjelja
Ekološki uslovi, sortiment, agrotehnika fejoe.
X nedjelja
Guava, osnovne karakteristike stabla i ploda.
XI nedjelja
Pasiflora, osnovne karakteristike stabla i ploda.
XII nedjelja
Avokado, osnovne karakteristike stabla i ploda.
XIII nedjelja
Tamarilo, osnovne karakteristike stabla i ploda.
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Indijska smokva (opuncija) i datula (urma).
XV nedjelja
Osnovne karakteristike pepina, ličija, longana i anone.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit:
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata, indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. M.Nikolić, M.Radulović (2010): Suptropske i tropske voćke, grafika Jureš, 1-285,
2. M.Radulović, M.Šturanović (2011): Egzotično voće, Pegaz, 1-193.
3. C. Colov (1985): Ovoštarstvo na tropika i suptropika, Soifija, 1-256.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 poena
Seminarski rad:
12 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO
- I godina -
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Hemija
Poljoprivredna botanika
Statistika u poljoprivredi
Fiziologija biljaka
Pedologija
Biohemija biljaka
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
2P+2L
2P+2L
4,5
4,5
2P+2V
4,5
3P+2L
4P+2L
2P+1L
5,5
7
4
15P+2V+9L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof.dr Vitko Ristanović
Dr Miodrag Jovančević
Prof. dr Aleksandra
Despotović
Dr Gordana Šebek
Dr Mirjana Radulović
Dr Gordana Šebek
UKUPNO
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Poljoprivredna genetika
Mikrobiologija
Agrohemija
Agrometeorologija
Melioracije i ureñenje zemljišta
Engleski jezik
Ruski jezik
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
2P+2L
2P+1L
4P+2L
2P+1V
2P+2L
2P+2V
2P+2V
5
4
7
4
5
5
5
14P+3V+7L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Miodrag Jovančević
Dr Jelka Tiodorović
Dr Mirko Knežević
Dr ðina Božović
Dr Mirko Knežević
Mr Blagoje Vujisić
Šifra predmeta
Naziv predmeta: HEMIJA
Status predmeta
Obavezni
Semestar
I
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program – Kontinentalno voćarstvo, (studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa opštom hemijom, hemiskim elementima i organskih jedinjenja sa
posebnim osvrtom na ugljene hidrate, masti i ulja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Materija, masa, energija, smješe, jedinjenja Osnovni hemijski zakoni.
II nedjelja
Hemiske formule i jednačine, Mol i molarna masa,
III nedjelja
Struktura atoma, Hemijske veze i struktura molekula.
IV nedjelja
Brzina hemijskih reakcija. Hemijska ravnoteža. Vrste neorganskih jed.
V nedjelja
Rastvori, pH, hidroliza soli, oksido-redukcioni procesi.
VI nedjelja
Vazduh, vodonik, kiseonik, voda. Pregled elemenata.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Alkalni i zemnoalkalni metali.Prelazni elementi.
IX nedjelja
Osobine i klasifikacija organskih jedinjenja.
X nedjelja
Ugljovodonici
XI nedjelja
Alkoholi, fenoli i etri.
XII nedjelja
Aldehidi i ketoni. Organske kisjeline, zasićene i nezasićene.
XIII nedjelja
Derivati organskih kisjelina.
XIV nedjelja
Amini i aminokisjeline.
XV nedjelja
Ugljeni hidrati
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 nedelja = 96 sati
4.5 kredita x 40/30= 6 sati
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 = 12sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4.5 x 30 = 135
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad:
2 sata vježbi uključujući kolokvijume
Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema i upis) + 27
2 sata
sati (dopunski rad).
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. S.Arsenijević: Opšta i neorganska hemija;
2. V. Bojanić: Hemija ;
3. Rikovski: Organska hemija,
4. D.Ristanović, V.Ristanović:Praktikumi iz opšte, neorganske i organske hemije.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Domaći zadaci
4 bodova
Test:
6 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA BOTANIKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
4,5
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa ekologijom poljoprivrednih biljaka; organizacijom tijela
poljoprivrednih biljaka: citologijom, histologijom, morfologijom, anatomijom vegetativnih i generativnih organa;
sistematikom poljoprivrednih biljaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, test, kolokvijumi I završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Uvod zadaci I podjela poljoprivredne botanike
II nedjelja
Ekološki faktori koji utiču na razvoj poljoprivrednih biljaka ( zemljište, klima, nadmorska visina
III nedjelja
Organizacija tijela poljoprivrednih biljaka, Citologija ( graña I hemijski sastav)
IV nedjelja
Dioba celija
V nedjelja
Tkiva poljoprivrednih biljaka
VI nedjelja
Morfologija vegetativnih organa poljoprivrednih biljaka. Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Anatomija I metamorfoza vegetativnih organa kod poljoprivrednih biljaka
IX nedjelja
Vegetativno razmnožavanje gajenih biljaka
X nedjelja
Morfologija I anatomija generativnih organa
XI nedjelja
Polno razmnožavanje poljoprivrednih biljaka. Kolokvijum II
XII nedjelja
Sistematika golosjemenice I skrivenosjemenica
XIII nedjelja
Sistematika dikotila( voćarske, ratarske i povrtarske biljke)
XIV nedjelja
Sistematika monokotila
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava I popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati= 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x3 0 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata
indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ +12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Kojić, M., Cincović,T. Botanika. Jančić, R. Botanika farmaceutika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času - 5 bodova;
Seminarski rad-15 bodova;
Kolokvijum- 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit - 50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: STATISTIKA U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
4,5
Fond časova
2P + 2 V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama statističkih analiza i njihovoj primjeni u poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i značaj statistike; Statistički skup; Statističke serije
II nedjelja
Statističke tabele; Grafičko prikazivanje
III nedjelja
Distribucija frekvencija
IV nedjelja
Srednje vrijednosti
V nedjelja
Pokazatelji varijacije
VI nedjelja
Kolokvijum II
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Relativni brojevi
IX nedjelja
Testiranje hipoteze
X nedjelja
Analiza varijanse
XI nedjelja
Metod uzorka. Osnovni planovi uzorka
XII nedjelja
Odreñivanje veličine uzorka
XIII nedjelja
Linearna korelacija i regresija
XIV nedjelja
Analiza vremenskih serija
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
ovjera) 2 x 6 = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
Struktura:
i polaganje popravnog ispita od 0 do 27 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata predavanja
stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
2 sata vježbi
2 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 27 sati
(dopunski rad)
uključujući konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade domaće zadatake, oba kolokvijuma
i završni ispit
Literatura:
5. Dr Jelena Stanković, dr Nebojša Ralević, dr Ivana Ljubanović- Ralević: Statistika sa primjenom u poljoprivredi
6. Dr Katarina Čobanović: Primjeri za vježbanje iz statistike
7. Dr Dušanka Ljesov, dr Vitomir Erdeljan: Statistika
8. Dr Jelena Stanković, mr Nada Lakić, dr Ivana Ljubanović- Ralević : Zbirka zadatka iz eksperimentalne statistike
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na vježbama i predavanjima 5 poena
Kolokvijum I
(0 - 20 poena)
Kolokvijum II
(0 - 20 poena)
2 Domaća rada
(ukupno 5 poena)
Završni ispit
(0 - 50 poena)
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: FIZIOLOGIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program/ KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Ciljevi izučavanja predmeta: da se studenti putem teoretskog i praktičnog rada upoznaju sa
osnovama fiziologije biljaka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek
Metod nastave i savladavanja gradiva: Metod nastave i savladavanja gradiva : teoretski i praktični
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis studenata
I nedjelja
Uvod. Predmet, značaj i zadatak fiziologije biljaka
II nedjelja
Fiziologija biljne ćelije. Organele ćelije (osobenosti grañe, hemijski sastav, funkcije)..
III nedjelja
Primanje i odavanje vode. Test 1.
IV nedjelja
Fotosinteza. Hloroplasti. Fotosintetički pigmenti. Značaj sunčeve svjetlosti za proces fotosinteze
V nedjelja
Tamna faza fotosinteze.Reduktivni fotosintetički ciklus.Fotorespiracija.
VI nedjelja
Sekundarni produkti fotosinteze.Pokazatelji fotosinteze. Kolokvijm I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
Disanje. Ugljeni hidrati (Glikoliza, Krebsov ciklus), lipidi i belančevine kao supstrat disanja.
VIII nedjelja
Kolokvijm I- popravni
Sadržaj elemenata u biljkama i njihova podela. Mehanizam usvajanja jona preko korjena i preko
IX nedjelja
lista.
Značaj
makroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
X nedjelja
makroelemenata.
Značaj
mikroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
XI nedjelja
mikroelemenata.
XII nedjelja
Rastenje i razviće biljaka. Kultura ćelija i tkiva. Test 2.
XIII nedjelja
Fiziološki aktivne materije.Auksini,giberelini, citokinini,ABA, etilen.
Oprašivanje i oplodnja Fiziologija sjemena.. Hemijski sastav sjemena. Mirovanje i klijanje
XIV nedjelja
sjemena. Faktori koji utiču na klijanje. Kolokvijm II.
XV nedjelja
Otpornost biljaka na uslove spoljašnje sredine. Kolokvijm II-popravni
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nnastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 min.x 16 = 117sati i 20min.
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 7sati i 20 min = 14 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 = 165 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 33 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 117 sati i 20 min./nastava/ + 14 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 33 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, praktične vježbe , rade kolokvijume ,
testove i završni ispit
Literatura:
1. Popović, Ž. :. Fiziologija biljaka Beograd, 1987.
2. Kastori,R. :. Fiziologija biljaka Beograd, Naučna knjiga, 1991.
3. Sarić,M. :. Fiziologija biljaka Beograd, Nauka, 1991.
4. Jelenić, Dj., Džamić,R. :. Fitofiziologija- praktikum, Beograd, 1989.
5. Miloje Sarić, Rudolf Kastori, Milun Petrović, Živko Stanković, Borivoj Krstić i Novica Petrović6. Praktikum iz fiziologije biljaka, Naučna knjiga , Beograd, 1990
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na predavanjima i vežbama 4 pona
domaći zadaci 6 poena
test 1 i test 2 - po 5 poena (ukupno 10 poena)
I i II kolokvijum – po 15 poena (ukupno 30)
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PEDOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje s nastankom, sastavom i najvažnijim fizičkim, hemijskim, biološkim i
morfološkim osobinama zemljišta. Oštećenja zemljišta i mjere zaštite. Sistematika zemljišta /nastanak, svojstva, plodnost i
rasprostranjenost/
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Radulović-nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, testovi, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Zadatak, značaj i podjela pedologije. Pedogenetski faktori obrazovanja zemljišta.
II nedjelja
Matični supstrat: prirodni (stjene i minerali) i tehnogeni. Pedogenetski procesi.
III nedjelja
Minerali gline, test 1. Organska materija u zemljištu, postanak, karakteristike i značaj humusa.
Migracija i akumulacija sastojaka zemljišta, test 2. Mehanički sastav,tekstura,struktura, specifična
IV nedjelja
gustina i poroznost zemljišta.
Fizičko-mehanička svojstva /plastičnost, ljepljivost, bubrenje i kontrakcija/. Voda u
V nedjelja
zemljištu:oblici, potencijal, kapaciteti.
VI nedjelja
Vazdušna i toplotna svojstva zemljišta. Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Hemija zemljišta: sastav i osobine koloida, popravni kolokvijuma I. Adsorptivna sposobnost
Reakcija zemljišta, popravka reakcije. Rastvor zemljišta /koncentracija i sastav/, pufernost
IX nedjelja
zemljišta.
X nedjelja
Test 3. Oksido-redukcioni potencijal. Ekološki značaj zemljišta i procesi degradacije.
XI nedjelja
Vrste kontaninacije zemljišta. Mjere zaštite i snacije zemljišta.
XII nedjelja
Plodnost zemljišta. Test 4. Klasifikacija zemljišta.
Najzastupljeniji tipovi zemljišta Crne Gore. Humusno-akumulativna i eluvijalno-iluvijalna
XIII nedjelja
zemljišta.
XIV nedjelja
Kambična zemljišta. Kolokvijum II
XV nedjelja
Hidrogena i halomorfna zemljišta. Popravni kolokvijuma II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 satI i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min = 18 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañaju nastavu, odrade sve vježbe, testove, oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. N. Tančić (1994):Pedologija (I dio), Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. H.Resulović, H.Čustovi (2002): Pedologija(opći dio), Univerzitet,Sarajevo;
3. N.Miljković(1996):Osnovi Pedologije, Univerzitet u Novom Sadu;
4. H.Resulović, H.Čustović, I.Čengić(2008):Sistematika tla/zemljišta, Univerzitet u Sarajevu;
5. G. Dugalić, B.Gajić(2005):Pedologija-praktikum,Čačak;
6. B.Fuštić i G.ðuretić(2000): Zemljišta Crne Gore, knjiga. Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
IV testa -----------------------------------------------10 poena ( 4x 2,5 poena)
II testa na vježbama---------------------------------- 3 poena (2x1,5 poena)
I i II kolokvijum---------------------------------------34 poena (2x 17 poena)
Seminarski rad (nije obavezan)--------------------- 3 poena
Završni ispit-------------------------------------------- 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOHEMIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program- KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Produbljivanje znanja o hemijskom sastavu biljaka, transformaciji organskih supstancija,
fotosintezi kao specifičnom procesu kod biljaka. Ostale biohemijske specifičnosti biljaka od značaja za poljoprivredu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Šebek Gordana
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Razvoj, zadaci i veze biohemije sa drugim naukama. Biohemija biljaka. Transfer znanja i
I nedjelja
biohemijskih metoda u poljoprivredu praksu .Rastvori, podjela, koloidni sistemi.
Sistemi elemenata i jonova u biohemijskim procesima biljaka.
II nedjelja
Hemijski sastav organa i tkiva biljaka.
Ugljeni hidrati i njihov metabolizam. Biosinteza glikozidnih veza, transglikozidacija. Biosinteza
III nedjelja
biljnih polisaharida , Oksidativna dekarboksilacija PGA, Glikoloza i alkoholno vrenje. Bilans.
Krebsov
ciklus,
Oksidativna
fosforilacija
Pentozofosfatni
put
razlaganja
Dglukoze.Energetski bilansi
Test 1
Biljni pigmenti .Karotenoidi i ksantofili. Svetla faza fotosinteza i fiksacija ugljen dioksida i
V nedjelja
redukcija u ugljene hidrate.
I Kolokvijum
VI nedjelja
Lipidi. Metabolizam lipida.
Popravni Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Osobine i hemijske reakcije aminokiselina. Sinteza primarnih aminokiselina u biljnoj ćeliji.
IX nedjelja
Metabolizam aminokiselina
X nedjelja
Nukleinske kiseline. Struktura i biosinteza DNA. Struktura i biosinteza RNA
XI nedjelja
Proteini. Sadržaj i funkcija proteina u biljnim ćelijama. Biosinteza proteina.
Test 2
XII nedjelja
Osnovi energetike u biološkim sistemima. Kataliza i kinetika u biohemijskim procesima.
Enzimi. Uticaj temperature, pH sredine, koncentracije supstrata i enzima na brzinu procesa.
XIII nedjelja
II Kolokvijum
Koenzim A , piridoksalfosfat, tiaminpirofosfat, tetrahidrofolna kiselina. Koenzimi prenosioci
XIV nedjelja
fosfatnih radikala. Klasifikacija enzima.
Popravni Kolokvijum II
XV nedjelja
Biljni hormoni ( fitohormoni): Auksini, giberelini, citokinini, ABA i etilen .
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 30 min.x 16 = 85sati i 20min.
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min= 10 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1.
Popović M.: Biohemija biljaka, Novi Sad. 2005
2.
Harbone J.: Plant Biochemistry, Oxford Press, 1997
3.
Malenčić ð.; Popović M., : Praktikum iz Biohemije biljaka za studente Poljoprivrednog fakulteta. Novi Sad 2011.
4.
Dragutin P. Veličković : Osnovi biohemije . Beograd. 2003.
5.
Mirković S.; Čorbić M.: Biohemijski značajni elementi, molekuli i polimeri. Stručna knjiga. Beograd.2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na predavanjima i vežbama 4 pona
domaći zadaci 6 poena
test 1 i test 2 - po 5 poena (ukupno 10 poena)
I i II kolokvijum – po 15 poena (ukupno 30)
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Šebek Gordana
Napomena:
IV nedjelja
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA GENETIKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
4,5
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima I zakonitostima nasleñivanja. Rezultati
genetičkih istraživanja primenjuju se u oplemenjivanju poljoprivrednih biljaka. S obzirom da se težište prikazivanja genetskih
istraživanja daje na primjenu u poljoprivredi onda se može govoriti o poljoprivrednoj genetici ( Borojević – 1976)
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, test, kolokvijumi I završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Graña ćelije I hromozoma
II nedjelja
Dioba ćelije I oplodnja
III nedjelja
Nezavisno razdvajanje gena
IV nedjelja
Multipli aleli I interakcija gena
V nedjelja
Poligeno nasleñivanje. Kolokvijum I
VI nedjelja
Vezani geni I crossing over.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Determinacija pola I polno vezanih svojstava
IX nedjelja
Specijes I genus hibridi
X nedjelja
Promjene u broju hromozoma
XI nedjelja
Promjene u strukturi hromozoma. Kolokvijum II
XII nedjelja
Struktura I funkcija genetskog materijala,
XIII nedjelja
Genetika populacije. Mutacije
XIV nedjelja
Uzgoj u srodstvu. Heterozis
XV nedjelja
Promjene izazvane transplantacijom
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava I I popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: : 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6sati = 12 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata
indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sat(priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume I završni ispit
Literatura:
1. Borojević, S., Borojević, Katarina ( 1976): Genetika,
2. Kljajević-Balalić, Marija, Petrović, S.(1981): Praktikum iz genetike.
3. Bošković, Jelena, Isajev, V.(2007): Genetika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 10 bodova
Seminarski rad:
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MIKROBIOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program – Kontinentalno voćarstvo,
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom, fiziologijom, ekologijom i sistematikom
mikroorganizama, mikroorganizama u prirodi, sa posebnim osvrtom na mikroorganizme zemljišta koji su od izuzetnog značaja
za biljke.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci, kolokvijumi.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet, značaj i istorijski razvoj mikrobiologije
II nedjelja
Morfologija mikroorganizama
III nedjelja
Ekologija mikroorganizama
IV nedjelja
Metabolizam mikroorganizama
Rast, razmnožavanje i kretanje mikroorganizama.
V nedjelja
Genetika mikroorganizama
VI nedjelja
KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 1
IX nedjelja
Energetske grupe mikroorganizama (mikroorganizmi sa posebnim svojstvima)
X nedjelja
Patogenost mikroorganizama
XI nedjelja
Uloga i raspored mikroorganizama u prirodi
XII nedjelja
Zemljišna mikrobiologija
XIII nedjelja
Osnovne karakteristike sistematskih grupa mikroorganizama
XIV nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XV nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 2
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati 20 min x 16 = 83 sata 20 min.
4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
1 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
2 sata 20 min. samostalnog rada studenata Struktura opterećenja: 83 sata 20 min (nastava) + 16 (priprema) + 42 sata
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama, izrada domaćih zadataka i izlazak na
kolokvijume i testove. Konsultacije: 2 sata tokom sedmice
Literatura:
1. Mirjana Jarak, Govedarica Mitar (2000): Mikrobiologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2. Mirjana Jarak, Simonida ðurić (2004): Praktikum iz mikrobiologije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
10 domaćih zadataka = 5 poena (0.5 poena za svaki domaći zadatak)
2 testa iz vježbi = 5 poena (2.5 poena za svaki test)
2 kolokvijuma po 20 poena = 40 poena
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od 30 studenata, a laboratorijske vježbe za grupe od po 10
studenata
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROHEMIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program/ KONTINENTALNO VOĆARSTVO,
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa hemijom biogenih elemenata u zemljištu, hemijskim i fizičkim osobinama
djubriva i njihovim promjenama u zemljištu, a zatim i sa ishranom biljaka s posebnim osvrtom na zemljišta Crne Gore i specifiku biljne
proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirko Knežević, Marijana Nedović dipl.ing.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Cilj, zadatak, značaj i istorijat agrohemijskih proučavanja. Sastav zemljišta. Čvrsta, tečna i
gasovita faza zemljišta.
II nedjelja
Adsorptivna sposobnost zemljišta. Vrste adsorpcije. Reakcija zemljišta. Vrste kiselosti. Uticaj pH
zemljišta na pristupačnost hranljivih elemenata.
III nedjelja
Makrobiogeni hemijski elementi u zemljištu. Azot (oblici i količine). Fiksacija, mineralizacija i
gubici azota. Test 1.
IV nedjelja
Fosfor (mineralni i organski). Hemijska adsorpcija fosfora. Pristupačnost fosfora. Kalijum. Oblici,
transformacije i pristupačnost.
V nedjelja
Kalcijum. Magnezijum. Oblici, transformacije i pristupačnost.Gvožñe. Sumpor. Mangan. Oblici,
transformacije i pristupačnost.
VI nedjelja
Bakar. Cink. Bor. Kobalt. Molibden. Oblici, transformacije i pristupačnost Kolokvijum 1.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
ðubriva. Definicija, značaj i podjela. Azotna ñubriva. Nitratna, amonijačna, amidna i
sporodjelujuća. Inhibitori nitrifikacije. Test 2.
IX nedjelja
Azotna djubriva. Dobijanje, svojstva, primjena, djelovanje i uticaj na zemljište.
X nedjelja
Fosforna ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Vrijeme i način primjene.
Kalijumova ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Krečna ñubriva.
XI nedjelja
Mg-, S- i Fe-ñubriva. Mikroñubriva.
Složena ñubriva. Miješana, polukompleksna i kompleksna. Tečna složena ñubriva. Proizvodnja,
primjena i transformacije.
XII nedjelja
Organska ñubriva. Vrste organskih ñubriva.
XIII nedjelja
Svojstva, proizvodnja i primjena organskih ñubriva. Kolokvijum 2.
XIV nedjelja
Sistemi upotrebe ñubriva. Meliorativno i redovno ñubrenje. Fertirigacija. Utvrñivanje potreba za
ñubrenjem.
XV nedjelja
ðubrenje višegodišnjih zasada. Utvrñivanje doza za meliorativno ñubrenje. ðubrenje povrtarskih
kultura s naglaskom na proizvodnju u zatvorenom prostoru. Test 3.
Stručna ekskurzija.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
Pripremna nedjelja
I nedjelja
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
4 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0-42 sata.
3 sata i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije.
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, , testove i oba
kolokvijuma.
Struktura:
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
R. Džamić, D. Stevanović. Agrohemija. Poljoprivredni fakultet. Naučna knjiga, Beograd 2000.
M. Jakovljević, M. Pantović. Hemija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet Beograd, 1991.
R. Kastori. Zaštita agrosistema, Novi Sad, 1995.
R. Kastori et al. Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad, 1977.
M. Katalimov. Mikroelementi i mikroudobrenija. Moskva, 1965.
N. Vučić. Higijena zemljišta, Novi Sad, 1979.
6.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i test na vježbama -15 bodova, Aktivnost na predavanjima - 5 bodova,
Test 1 -12 bodova, Test 2 (Kolokvijum 1) -12 bodova, Test 3 -8 bodova, Test 4 (Kolokvijum 2) -14 bodova,
Test 5 - 14 bodova,
Završni ispit - 20 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROMETEOROLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program – Kontinentalno voćarstvo, (Studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa značajem, ulogom i uticajem agrometeoroloških faktora na
poljoprivrednu proizvodnju
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović – nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Pojam, zadaci i podjela meteorologije. Značaj i primjena agrometeorologije. Meteorološki
I nedjelja
elementi i meteorološke pojave. Prividno kretanje sunca po nebeskom svodu u toku godine.
II nedjelja
Vazduh kao ograničavajući prirodni resurs. Sastav vazduha i termalna struktura atmosfere
III nedjelja
Zračenje Sunca, Zemlje i atmosfere. Uticaj zračenja na biljni svijet. Test I.
IV nedjelja
Temperatura vazduha
V nedjelja
Pojam o vazdušnom pritisku. Vjetar. Mjere zaštite od vjetra.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Kruženje vode u prirodi. Padavine. Uloga i značaj vode za biljke.
IX nedjelja
Pozitivan i negativan uticaj padavina na poljoprivredne kulture
X nedjelja
Priprema biljaka za prezimljavanje. Mraz. Borba protiv mraza. Test II.
XI nedjelja
Suša. Mjere borbe protiv suše. Vodni režim zemljišta
XII nedjelja
Fenologija
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Uticaj zagañenja na poljoprivrednu proizvodnju
XV nedjelja
Uticaj klime i mogućih klimatskih promjena na poljoprivredu
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni spitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. X 16 nedjelja = 85 sati i 20 min.
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)
2 x 5 sati i 20 min. =1 0 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
2 sata predavanjima
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i polaganje
2 sata i 20 min. individualnog rada popravnog ispita od 0 do 24 sata.
studenata (priprema za laboratorijske vježbe, za Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) + 10sati i 40 min.
kolokvijume,
izradu
domaćih
zadataka) (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da prisustvuju predavanjima i vježbama, da rade domaće zadatke, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1. Silva Otorepec (1990): Agrometeorologija, Nolit, Beograd.
2. Marko Milosavljević (1988): Meteorologija, naučna knjiga, Beograd.
3. Marko Milosavljević (1980): Klimatologija, naučna knjiga, Beograd.
4. Mirjana Ruml (2005): Meteorologija, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima= (5 poena)
5 domaćih zadataka = 5 poena
2 testa = 10 poena (po 5 poena za svaki)
2 kolokvijuma = 30 poena (po 15 poena za svaki)
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MELIORACIJE I UREðENJE ZEMLJIŠTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
Fond časova
4
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO VOĆARSTVO,
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa pojmom i značajem melioracija, uticajem meloracija zemljišta na poljoprivrednu
proizvodnju, načinima odvodnjavanja I navodnjavanja zemljišta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Knežević Mirko
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, izrada elaborata, konsultacije, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Podloge u melioracijama, Voda i njena svojstva, Vodni režim, Hidrološki dijagram, Padavine, Isparavanje,
Infiltracija,Oticanje, Projekat melioracija, Meliorativno-pedološka studija, Poljoprivredna osnova, Glavni
projekat, Postupak realizacije projekta
Odvodnjavanje, Opšte karakteristike, Uzroci prevlaživanja zemljišta, Uticaj odvodnjavanja na zemljište i
biljku, Metode odvodnjavanja, Horizontalna cjevna drenaža, Osnovni principi, Drenažni kriterijumi, Osnovni
elementi cjevne drenaže,Materijali od kojih se izradjuju drenovi, Objekti na drenažnom sistemu, Izvodjenje
drenaže Test 1.
Otvorena kanalska mreža, Površinsko skupljanje vode, Skupljanje podzemne vode, Odvodjenje suvišne vode,
Sistem za odvodnjavanje, Čišćenje i održavanje kanala, Objekti u sistemu za odvodnjavanje, Odbrana od
poplava i odvodnjavanje zaštićenog terena, Dopunske (agrotehničke) mjere odvodnjavanja
Navodnjavanje - Opšti pojmovi, Norma navodnjavanja, Norma zalivanja, Vrijeme trajanja zalivanja, Značaj i
potrebe biljaka za vodom, Uticaj navodnjavanja na osobine zemljišta, Načini navodnjavanja, Klasifikacija
načina navodnjavanja, Navodnjavanje gravitacijom - Zalivanje brazdama, Zalivanje prelivanjem, Zalivanje
potapanjem
Navodnjavanje pod pritiskom, Navodnjavanje orošavanjem, Prenosna kišna krila, Samohodna bočna kišna
krila, Samohodna kružna prskalica "boom",
Kolokvijum I
Slobodna nedelja
Navodnjavanje pod pritiskom, Sektorska prskalica "tifon", Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem
"pivot", Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem "linear"
Navodnjavanje lokalnim kvašenjem, Zalivanje pulsiranjem, Zalivanje mini-orošavanjem, Zalilvanje kapanjem,
Podpovršinsko navodnjavanje, Unošenje djubriva u zemljište navodnjavanjem
Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva, Navodnjavanje ratarskih usjeva, Navodnjavanje povrća,KolokvijumII
Navodnjavanje drugog i postrnog usjeva,Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva, Navodnjavanje voćnjaka,
Navodnjavanje vinograda, Test 2.
Erozija, Opšti pojmovi i osnovni oblici, Eroziija vodom - Površinska erozija, Brazdasta erozija, Vododerine i
jaruge, Bujična erozija, Unutrašnja erozija zemljišta, Irigaciona erozija, Proračun intenziteta erozije vodom,
Erozija vjetrom
Antierozine mjere, Preventivne mjere zaštite, Direktne mjere zaštite, Agrotehničke antierozine mjere, Biološke
mjere zaštite, Tehničke mjere
Rekultivacija oštećenih poljoprivrednih zemljišta, Potrošači poljoprivrednog zemljišta, Klasifikacija oštećenih
zemljišta, Tipovi i oblici oštećenja zemljišta, Stepeni oštećenja zemljišta, Neposredni uzroci oštećenja
zemljišta, Projekat rekultivacije, Test 3.
Zemljišna područja Crne Gore koja zahtijevaju melioracije i njihova podjela na osnovu zahtjeva za
melioracijama, uticaj melioracionih mjera na životnu okolinu,mogućnosti održivog razvoja i primjene u
organskoj poloprivredi
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena.
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 30 min.) x 16 = 85 sati i 20min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min = 10 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
vježbe – 1 sat
polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40min.(priprema) +
uključujući i konsultacije
24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, testove i
kolokvijume.
Literatura:
1.
2.
3.
Rudić, D.,: Melioracije, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1999)
Dragović, S.,: Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2000)
Rudić, D.,: Odvodnjavanje, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1989)
Ćorović, R., Jovanović Ž.,: Projektovanje melioracionih sistema, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6(1992)
4.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo predavanjima 5 bodova, Urañene i ovjerene računske vježbe 7 bodova,
Test 1 -8 bodova, Test 2 (Kolokvijum 1) -12 bodova, Test 3 (Kolokvijum 2) -12 bodova, Test 4 -8 bodova, Test 5 -8 bodova,
Završni ispit -40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK - OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program– Kontinentalno voćarstvo (studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima, ali je pozeljno da studenti imaju znanje jezika
minimum na nivou II kursa kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatickim i strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Kratak uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u
raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije;
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
priprema i upis semestra.
I nedjelja
Introduction to the course Auxiliary verb system
II nedjelja
Wonders of the modern world; Social expressions
III nedjelja
Present states and actions: Active and passive
IV nedjelja
Choice of profession; Description of a person
V nedjelja
Past tenses: Active and passive
VI nedjelja
Famous persons; Giving opinions
VII nedjelja
Slobodna sedmica
VIII nedjelja
Revizija gradiva; Kolokvijum 1
Modal verbs (present and past reference)
IX nedjelja
A world guide to good manners; Nationality stereotypes; Requests and offers
X nedjelja
Future forms; Travelling around; Infinitive and ing-forms
XI nedjelja
Present Perfect Tense: active and passive
XII nedjelja
The Modern Servants; On the telephone
XIII nedjelja
Conditionals
XIV nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum 2
XV nedjelja
Priprema za zavrsni ispit
XVI nedjelja
Zavrsni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 nedelja= 106 sati i 40 min
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 i 40 = 13 sati i 20 min
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
2 sata vježbi uključujući kolokvijume
Dopunski rad:
2 sata i 40 min individualni rad sa Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. predavanja + 13 sati i 20 min.
dopunski rad + 30 sati pripreme.
studentima
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohadjanje nastave i izrada 2 kolokvijuma i zavrsnog ispita. Nastavnik moze da
odredi druge obaveze u obliku domacih zadataka, prezentacija i sl.
Literatura:
1. John and Liz Soars: Headway Intermediate (Units 1 – 8), OUP
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
1. kolokvijum – 24 bodova (minimum 12 bodova za prolaz)
2. kolokvijum – 24 bodova (minimum 12 bodova za prolaz)
Zavrsni ispit – 50 bodova (minimum 25 bodova za prolaz)
Pohadjanje nastave - 2 boda
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RUSKI JEZIK - OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije, Studijski program KONTINENTALNO
VOČARSTVO
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima, ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na
nivou II kursa, kako bi mogli pratiti nastavu.
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatičkim strukturama i aktivno služenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Mr Blagoje Vuisić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Kratak uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u
raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
I nedjelja
Vvedenie v kurs0 Sravnenie grammatixeskih sistem russkogo i rodnogo qz;kov0
II nedjelja
Sklonenie suwestvitel,n;h0 Suwestvitel,n;e mu.skogo roda na soglasn;j0
III nedjelja
Suwestvitel,n;e srednego roda 0 Universitet0
IV nedjelja
Suwestvitel,n;e .enskogo roda na –a( q i na soglasn;j 0
V nedjelja
Suwestvitel,n;e obwego roda 0 Nulevoe sklonenie0
VI nedjelja
Moskovskij gosudarstvenn;j universitet0 Prqmaq i kosvennaq rex,0
VII nedjelja
Prilagatel,n;e0 Sklonenie prilagatel,n;h0 Studenxeskaq .izn,0
VIII nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum 1
IX nedjelja
Sravnenie prilagatel,n;h0 Sravnitel,naq i prevashodnaq stepen,0
X nedjelja
Mestoimenie0 Lixn;e( pritq.atel,n;e( ukazatel,n;e( voprositel,n;e0
XI nedjelja
Sklonenie0 Universitet; Ameriki0
XII nedjelja
Xislitel,n;e0 Kolixestvenn;e( porqdkov;e( sobiratel,n;e( drobn;e0
XIII nedjelja
Sklonenie0 V;ra.enie vremeni0 Xas;0
XIV nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum 2
XV nedjelja
Obnavljanje i priprema za završni ispit
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5.32 x 16 = 85 sati 12 minuta
5 kredita x 40/30 = 6 sati 40 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija, upis,
ovjera): 2 x 5.32 = 10 sati 64 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata predavanja
2 sata vjezbi
i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata 40 minuta samostalnog rada, stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
Struktura opterećenja: 85 sati 12 minuta (Nastava) + 10 sati 64 minuta
uključujući konsultacije
(Priprema) + 24 sata 22 minuta (Dopunski rad).
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Redovno pohañanje nastave i izrada prezentacija
Literatura:
1. Delja Kuznjecova, Ruski jezik, Institut za strane jezike, Podgorica, 1999.
2. Radmilo Marojevic, Gramatika ruskog jezika, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Pohadjanje nastave – 2 boda
Prezentacije – 2 boda
1. kolokvijum – 24 boda
2. kolokvijum – 24 boda
Zavrsni ispit – 48 bodova
Posebnu naznaku za predmet: Konsultacije: Ponedjeljak 10 – 12h; utorak 10 – 12h.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. institut.cg.yu
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO
- II godina -
NASTAVNI PLAN
III semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Jabučaste voćke
Koštičave voćke
Jezgraste voćke
Samoniklo kontinentalno
ljekovito bilje
Ratarstvo*
Agromenadžment*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Gordana Šebek
Dr ðina Božović
Dr Vučeta Jaćimović
3P+1V+1L
3P+1V+1L
3P+1V+1L
6
6
6
Dr Miodrag Jovančević
3P+1V+1L
6
Dr Miodrag Jovančević
Prof.dr Aleksandra
Despotovic
3P+2V
6
3P+2V
6
PREDMETNI NASTAVNIK
UKUPNO
15P+6V+4L
30
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna
predmeta
IV semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Rasadnička proizvodnja
Štetočine voćaka
Bolesti voćaka
Praktična obuka I
Berba čuvanje i pakovanje
ljekovitog bilja*
Vinogradarstvo*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+2L
6
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr ðina Božović
Prof dr Snježana Hrnčić
Dr Sanja Radonjić
Doc. dr Jelena Latinović
Dr Gordana Šebek
3P+2L
6
3P+2L
0P+6L
6
6
Dr Miodrag Jovančević
3P+2V
6
Dr Tatjana Popović
3P+2V
6
UKUPNO
12P+4V+12L
30
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna predmeta
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JABUČASTE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program/: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, savremenim sortimentom, podizanjem
zasada I ekonomičnošću proizvodnje jabučastog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Šebek Gordana
Metod nastave i savladavanja gradiva: Aktivnost, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Porijeklo, istorijski razvoj, sistematsko mjesto jabučastih voćnih vrsta. Ekologija jabučastih vrsta.
I nedjelja
Morfologija korijena, debla, krune, pupoljaka, cvijeta i ploda
Fiziologija rastenja, razvića, obrazovanja i porasta cvjetnih pupoljaka, cvjetanje, oprašivanja,
II nedjelja
oploñivanja, razvoja ploda.
Seminarski rad
III nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda
IV nedjelja
Ljetnje sorte jabuke
V nedjelja
Jesenje sorte jabuke
VI nedjelja
Zimske sorte jabuke
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kolokvijum I
IX nedjelja
Ljetnje sorte kruške. Kolokvijum I - popravni
X nedjelja
Jesenje sorte kruške
XI nedjelja
Zimske sorte jabuke
XII nedjelja
Kruške i jabuke za preradu
XIII nedjelja
Dunja, mušmula i oskoruša
XIV nedjelja
Kolokvijum II
Podizanje zasada, održavanje zemljišta, ñubrenje, navodnjavanje, Regulisanje rodnosti i
XV nedjelja
ekonomičnosti proizvodnje Kolokvijum II - popravni
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad , rade oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Veličković, M. (2004) Opšte voćarstvo.,
2. Veličković M. (2006): Voćarstvo, Narodna biblioteka Beograd., Bulatović, S.,
3. Mratinić, E. (1992): Biotenhološke osnove voćarstva, Beograd
4. Dr Asen Stančević: Kruška, Nolit, 1980.
5. Dr Asen Stančević: Dunja, mušmula, oskoruša, Nolit,1986.
6. Dr Petar Mišić: Jabuka, Nolit, 1985.
7. Dr. Petar Mišić: Nove sorte voćaka, Nolit, 1987.
8. Dr Spasoje Bulatović: Savremeno voćarstvo, Nolit, 1979
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KOŠTIČAVE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije Studijski program - Kontinentalno voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, savremenim sortimentom, podizanjem
zasada i ekonomičnošću proizvodnje koštičavog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović-nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto i rasprostranjenost koštičavih voćnih vrsta.
II nedjelja
Ekologija koštičavih voćnih vrsta
III nedjelja
Morfologija: korijen, deblo, kruna, grančice, list, pupoljak, cvijet i plod
Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije, obrazovanje cvjetnih začetaka,
IV nedjelja
cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda
V nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Sorte šljive za proizvodne zasade. Sorte šljive lokalnog značaja
IX nedjelja
Perspektivne sorte šljive. Stare domaće sorte šljiva.
X nedjelja
Sorte trešanja. Sorte višanja. Sorte marela
XI nedjelja
Sorte breskve
XII nedjelja
Sorte nektarine. Sorte kajsije.
XIII nedjelja
Podizanje zasada
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Održavanje zemljišta u zasadima, ñubrenje, navodnjavanje i ekonomičnost proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
3 sata
individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Mišić P.: Šljiva. Partenon: Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 1996; 2006.
2. Mišić P.: Nove sorte voćaka. Nolit, 1989.
3. Ninkovski I: Breskva i nektarina. Nolit, 1988.
4. Stanković D.: Trešnja i višnja. Nolit, 1981.
5. Bulatović S.: Savremeno voćarstvo. Nolit, 1992.
6. Milošević T: Specijalno voćarstvo. Agronomski fakultet, Čačak;
7. Zajednica za voće i povrće, Beograd, 1997.
8. Milatović D., Nikolić D.: Trešnja i višnja. Beograd, 2011.
9. ðurić B., Keserović Z.: Gajenje kajsije. Poljoprivredni fakultet – Novi Sad, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 5 bodova;
Kolokvijum: 2x20 = 40 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JEZGRASTE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program - Kontinentalno voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, fiziologijom, savremenim sortimentom,
podizanjem zasada i ekonomičnošću proizvodnje jezgrastog voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe,seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Uvodno predavanje
I nedjelja
Sistematsko mjesto, rasprostranjenost i privredni značaj jezgrastih voćnih vrsta
II nedjelja
Ekologija jezgrastih vrsta. Morfologija: korijen, deblo, kruna i list, pupoljci, cvijeta i plod
Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije i obrazovanja cvjetnih začetaka,
III nedjelja
cvjetanja, oprašivanja, oplodnje i razvoja ploda.
IV nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda
V nedjelja
Francuske, njemačke, italijanske i engleske sorte oraha
VI nedjelja
Američke, bugarske, rumunske, mañarske i ruske sorte oraha
VII nedjelja
Kolokvijum
VIII nedjelja
Slobodna nedelja
IX nedjelja
Domaće sorte i selekcije oraha
X nedjelja
Sorte i selekcije lijeske
XI nedjelja
Sorte i selekcije badema
XII nedjelja
Sorte i selekcije kestena
XIII nedjelja
Podizanje zasada
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Podizanje zasada, ñubrenje, navodnjavanje i ekonomičnost proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Korać M. (1998): Orah. Nolit, Beograd.
2. Bulatović, S (1985): Orah, lješnik i badem. Nolit, Beograd.
3. Veličković M. (2006): Voćarstvo. Fleš,Zemun, Beograd,
4. Hadrović, H.(1987): Gajenje pitomog kestena. Nolit, Beograd.
5. Korać, M.(2000): Leska. Tehnosoft, Novi Sad.
6. Šoškić M. (2007): Orah i leska. Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SAMONIKLO KONTINENTALNO LJEKOVITO BILJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
III
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata preko predavanja I terenskih vježbi sa samoniklim ljekovitim biljkama (
stanište, rasprostranjenost, lokaliteto, droga) koje se najčešće koriste u naučnoj I narodnoj medicine sa prostora sjeverne Crne
Gore
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Uvod. Samonikle zeljaste biljke sa alkaloidima
II nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa heterozidima
III nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa glikozidima
IV nedjelja
Drvenaste biljke sa heterozidima
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa taninima
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Drvenaste biljke sa taninima
IX nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa mirišljavimm uljima
X nedjelja
Samonikle drvenaste biljke sa mirišljavim uljima
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Zeljaste I drvenaste biljke bogate sluzima
XIII nedjelja
Ugrožene biljne vrste u prirodnim populacijama
XIV nedjelja
Rijetke reliktne I endemične biljne vrste
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Balijagić J., Jovančević, M., Vreva, M.(2011): Atlas ljekovitih biljaka bjelopoljskog kraja,
2. Tasić I sar (2004): Vodič kroz svet lekovitog bilja, Valjevo.
3. Sarić(1989): lekovite biljkeSR Srbije.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RATARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (Studije traju 6 semestara , 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: da se studenti upoznaju sa biotehničkim osnovama gajenja najvažnijih ratarskih kultura,
njihovim morfološkim, biološkim i fiziološkim osobinama, kao i sa agrotehničkim mjerama za konkretne uslove i potrebe.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Zoran Jovovć
Metod nastave i savladavanja gradiva: : Predavanja, vježbe, terenske aktivnosti, izrada seminarskih radova, konsultacije i
dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Ratarska proizvodnja i njene osobine. Stanje i perspektive razvoja ratarske proizvodnje u Crnoj
I nedjelja
Gori.
II nedjelja
Biotehnička osnova proizvodnje ratarskih kultura (kulturna biljka, klima, zemljište)
III nedjelja
Rejonizacija ; Specifičnosti agrotehnike u brdsko-planinskom rejonu
KOLOKVIJUM 1; Sistemi biljne proizvodnje (monokultura, plodored, slobodna plodosmjena,
IV nedjelja
zgdruženi usjevi)
V nedjelja
Žita; opšte osobine žita; Privredni značaj; Proizvodnja žita u Crnoj Gori
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
POPRAVAK KOLOKVIJUM 1; Proizvodnja strnih žita (pšenica, ječam, raž);
VIII nedjelja
Proizvodnja strnih žita (ovas, tritikale);
IX nedjelja
Proizvodnja prosolikih žita; Stanje proizvodnje u Crnoj Gori
X nedjelja
Heljda
XI nedjelja
KOLOKVIJUM 2; Specifičnosti proizvodnje krompira u Crnoj Gori,
XII nedjelja
Sjemenska proizvodnja krompira
XIII nedjelja
Proizvodnja duvana; POPRAVAK KOLOKVIJUM 2;
XIV nedjelja
Žetva i skladištenje ratarskih proizvoda
XV nedjelja
Opšti osvrt na ratarsku proizvodnju u ruralnim područjima; Stanje i perspektive
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 h.
3 časa predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36h.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128h (nastva) + 16 h (priprema) + 36 h (dopunski
uključujući i konsultacije)
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
Osnovna literatura:
1. Budimir Milojić: Aktuelni problemi ratarske proizvodnje, Naučna knjiga; Beograd (1982)
2. Stefan Jevtić: Posebno ratarstvo, Nauka, Beograd (1992),
3. Taib Šarić (1988): Opšte ratarstvo, Zadrugar Sarajevo;
4. T. Šarić, Š. Muminović: Specijalno ratarstvo, IP «Gramond» Sarajevo (1998)
5. D. Lazović, M. Biberdžić: Posebno ratarstvo I,
6. Žita i zrnene mahunjače, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini, Niš (2000).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi (5 poena)
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Seminarski rad 15 poena
Završni ispit 40 poena (test 20 poena i usmeni dio sipita 20)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROMENADŽMENT
Status predmeta
Semestar
Izborni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije, Studijski program Kontinentalno voćarstvo, (studije
traju 6 semestra, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima menadžmenta i njegova primjena u
poljoprivredi kao secifičnoj grani privrede.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Aleksandra Despotovic
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Osnovi i funkcija menadžmenta.
Specifičnosti poljoprivrede i agromenadžmenta.Tipovi poljoprivrednih gazdinstava. Tipovi
II nedjelja
agrobiznisa.
III nedjelja
Organizacija rada u voćarskoj proizvodnji
IV nedjelja
Ekonomika voćarske proizvodnje
V nedjelja
Agrobiznis kao kreditna usluga u poljoprivredi
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Menadžer u poljoprivredi
IX nedjelja
Odlučivanje na porodičnim gazdinstvima
X nedjelja
Uspostavljanje kontrole
XI nedjelja
Menadžment porodičnog biznisa
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Strateški menadžment porodičnih gazdinstava
XIV nedjelja
Društvena odgovornost i menadžerska etika
XV nedjelja
Principi agromenadžmenta
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 =128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2x8 sati =
16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Milic, D. i sar. (2009):Menadžment proizvodnje voća i grožña. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2.
Bulatović, B. (2008): Menadžment biljne proizvodnje, Biotehnički fakultet, Podgorica
3.
Lojpur,A., I sar. (2005): Menadžment., Ekonomski fakultet, Podgorica
4.
Čevjanović. F. I sar. (2010);Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Sarajevo
5.
Novković,N. Šomoñi,Š. (1999):Agromenadžment, PKB, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RASADNIČKA PROIZVODNJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
IV
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program/ KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa proizvodnjom sadnica voćaka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović - nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Organizacija rasadnika
I nedjelja
Razmnožavanje voćaka sjemenom. Proizvodnja generativnih podloga
II nedjelja
Generativne podloge
Razmnožavanje vegetativnim putem. Razmnožavanje nagrtanjem, položenicama, reznicama,
III nedjelja
izdancima, živićima
IV nedjelja
Vegetativne podloge i proizvodnja kalem-grančica
V nedjelja
Mikrorazmnožavanje
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Tehnika proizvodnje sadnica. Zasnivanje rastila i kalemljenje
IX nedjelja
Vrijeme i način kalemljenja. Proizvodnja sadnica očenjem
X nedjelja
Proizvodnja sadnica kalemljenjem na zrelo.
XI nedjelja
Njega sadnica voćaka
XII nedjelja
Vañenje, klasiranje, čuvanje i transport sadnica
XIII nedjelja
Proizvodnja sadnica jagodastih voćaka
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Obrada zemljišta, plodored i ekonomičnost proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
2 sata vježbi
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i
završni ispit.
Literatura:
1. Stančević A.: Kruška. Nolit, 1980.
2. Stančević A.: Voćni rasadnik i proizvodnja voćnog sadnog materijala. 1969.
3. Mišić P.: Podloge voćaka. Nolit, 1984. Mišić P.: Jabuka. Nolit, 1985.
4. Mišić P.: Šljiva. Partenon: Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 1996; 2006.
5. Mišić P., Nikolić M.: Jagodaste voćke. Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 2003.
6. Medigović J., ðaković M.: Proizvodnja sadnica voćaka. Partenon, Beograd, 2008.
7. ðurić B., Keserović Z.: Gajenje kajsije. Poljoprivredni fakultet – Novi Sad, 2007.
8. Šoškić M.: Savremeno voćarstvo. Partenon, Beograd, 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 5 bodova,
Kolokvijum: 2x20 = 40 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ŠTETOČINE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+ 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program Kontinentalno voćarstvo,
*osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Program nastave pruža kompletnu i čvrstu osnovu za solidno ovladavanje sa problemima
zaštite kontinentalnih voćnih vrsta od najčešćih štetočina u skladu sa principima integralne zaštite bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Morfologija insekata.
II nedjelja
Anatomija i fiziologija insekata
III nedjelja
Razmnožavanje. Razviće i preobražaj insekata.
IV nedjelja
Ekologija. Principi i metodi regulisanja gustine populacije insekata
V nedjelja
Polifagne štetočine (defolijatori).
VI nedjelja
Polifagne štetočine (smotavci lista, mineri). Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Polifagne štetočine (potkornjaci, grinje, glodari). Popravni kolokvijum I.
IX nedjelja
Štetočine jabuke (vaši, osica jabuke, smotavac jabuke, moljac jabuke, cvjetojed jabuke)
X nedjelja
Štetočine kruške i dinje (buve kruške, vaši, osica kruške, cvjetojed kruške, smotavci ).
XI nedjelja
Stetočine šljive (osice, smotavac šljive, moljac šljive, grinje šljive).
XII nedjelja
Štetočine višnje, trešnje, breskve i kajsije
XIII nedjelja
Štetočine maline, kupine i jagode.
XIV nedjelja
Štetočine maline, kupine i jagode. Kolokvijum II.
XV nedjelja
Štetočine oraha i lijeske. Popravni kolokvijum II.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
2 sata vježbi
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Dimić, N.; Beš, A. (1986): Opšta entomolgija, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997);
2.
Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Opšta entomologija, Naučna knjiga Beograd;
3.
Dimić, N. .(1980): Štetočine voćki i vinove loze, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997)
4.
Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
5.
Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BOLESTI VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program - KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa najvažnijim bolestima kontinentalnih voćaka,
odnosno omogućiće sticanje znanja o rasprostranjenosti i ekonomskom značaju odreñenih bolesti, o simptomima,
prouzrokovačima, načinima nastanka i širenja bolesti, te u skladu sa tim mogućim mjerama zaštite
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Jelena Latinović, Doc. dr Nedeljko Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, značaj i uzroci nastanka bolesti biljaka
II nedjelja
Neparazitne i parazitne bolesti
III nedjelja
Osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka
IV nedjelja
Patogeneza, Epidemiologija
V nedjelja
Otpornost biljaka prema bolestima, Osnovni principi suzbijanja
VI nedjelja
Kolokvijum I, Bolesti jabučastih voćaka
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
IX nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
X nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka
XI nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka, Kolokvijum II
XII nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka
XIII nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka
XIV nedjelja
Bolesti jezgrastih voćaka
XV nedjelja
Bolesti koje napadaju više vrsta biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati × 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30 =8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 × 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 × 30 =180 sati
Struktura:
3 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve laboratorijske i terenske
vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Ivanović, M., Ivanović, D. (2005): Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje. Univerzitet u Beogradu,
Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena LATINOVIĆ
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA I
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
0P +6L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program- KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: sticanje vještine, praktičnog iskustva,implementacijom saznanja stečenih izučavanjem stručnih
predmeta kroz predavanja i vježbe
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Šebek Gordana
Metod nastave i savladavanja gradiva: praktične vježbe
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definisanje objekata i zadatak praktičnog rada
II nedjelja
Analiza rodnog potencijala i procena opterećenja stabla
III nedjelja
Sadnja,rezidba, kalemljenje jabučastog voća
IV nedjelja
Zasnivanje zasada jagodičastog voća
V nedjelja
Zasnivanje zasada jezgrastog voća
VI nedjelja
Sadnja, rezidba koštičavog voća
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Agrotehničke mere u voćarstvu
IX nedjelja
Radovi u rasadniku voćnih vrsta
X nedjelja
Priprema supstrata, reznica i fitohormona za ožiljavanje reznica
XI nedjelja
Agrotehnika u rasadničkoj proizvodnji
XII nedjelja
Prihranjivanje voćnjaka
XIII nedjelja
Zelena rezidba i proredjivanje plodova
XIV nedjelja
Pisanje seminarskog rada
XV nedjelja
Pisanje seminarskog rada
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati= 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
6 sati vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
2 sata individualnog rada studanta ( i polaganje popravnog ispita 0- 42 sata
pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) i Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uljučujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Student su obavezni da odrade stručnu praksu
Literatura: Definisaće se nakon odreñivanja objekata za izvoñenje prakse, odnosno teme (zadataka) praktičnog rada
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost tokom stručne prakse- 10 poena
Seminarski rad- 50 poena
Završni ispit – 40 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE LJEKOVITOG BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
IV
6
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: edukacija studenata o pravilnom sabiranju I rukovanju sabranim ljekovitim biljem po
principima održivosti biodiverziteta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije,
kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat sabiranja ljekovitog bilja kod nas i u svijetu i tržište
II nedjelja
Osoblje i osnovna pravila prilikom sakupljanja
III nedjelja
Karakteristike oblasti sa koje se vrši sabiranje ljekovitog bilja
IV nedjelja
Djelovi biljaka koji se sakupljaju i vrijeme sakupljanja
V nedjelja
Oprema za sakupljanje ljekovitog bilja
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Tretman nakon sabiranja
IX nedjelja
Najduži rok čuvanja i uzroci kvarenja biljnih droga
X nedjelja
Sušenje ljekovitog bilja
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Ambalaža i pakovanje
XIII nedjelja
Skladištenje ljekovitog bilja
XIV nedjelja
Dokumentacija
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. KIšgeci ( 2008). Ljekovite I aromatične biljke.
2. Hadžiablahović I sar(2005): Ljekovite biljke I samojestive gljive u Srbij I Crnoj Goeri.
3. Kulevanova p sar.(2004): Ljekoviti I aromatični rastenij. Skoplje.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: VINOGRADARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije, Studijski program/ Kontinentalno voćarstvo, (studije
traju 6 semestara ili 180ECTS)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama biologije vinove loze, ekologije, razmnožavanja, agrotehnikom,
podizanjem vinograda i sortimentom vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Popović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
Značaj vinove loze i njenih proizvoda. Vinogradarske površine i proizvodnja grožña i vina u
I nedjelja
svijetu
II nedjelja
Agroekološki uslovi za gajenje
III nedjelja
Razmnožavanje vinove loze
IV nedjelja
Lozne podloge
V nedjelja
Vinske sorte vinove loze. Kolokvijum I
VI nedjelja
Stone sorte vinove loze
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Podizanje vinograda
IX nedjelja
Nasloni i žica
X nedjelja
Rezidba
XI nedjelja
Radovi u maladom vinogradu
XII nedjelja
Radovi u rodnomvinogradu
XIII nedjelja
Navodnjavanje i ñubrenje. Kolokvijum II
XIV nedjelja
Berba
XV nedjelja
Prerada grožña
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1.
Dr Ljubomir Pejović, dr Slavko Mijović: "Opšte vinogradarstvo", Univerzitet Crne Gore, Biotehnički
institut, Podgorica (2004);
2.
Dr Lazar Avramov, dr Dragoljub Žunić : Posebno vinogradarstvo, Poljoprivredni fakultet Beograd, (2001);
3.
Dr Petar Cindrić, dr Nada Korać: Sorte vinove loze, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, (2000)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Popović
Napomena:
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO
- III godina -
NASTAVNI PLAN
V semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Ranko Prenkić
3P+2V
6
Prof.dr Dragoljub Mitrović
3P+2V
6
Doc. dr Nedeljko Latinović
3P+2V
6
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Radisav Dubljević
3P+1V+1L
3P+2V
6
6
Dr Bogdan Bulatović
3P+2V
6
15P +9V+1L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Berba čuvanje i pakovanje voća
Mehanizacija u biljnoj
proizvodnji
Sredstva za zaštitu bilja u
kontinentalnom voćarstvu
Sistemi uzgoja i rezidbe voćaka
Krmno bilje*
Menadžment u biljnoj
proizvodnji*
UKUPNO
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna
predmeta
VI semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Jagodste voćke
Tehnologija prerade voća i
povrća
Pčelarstvo
Praktična obuka II
Primjenjena farmakognozija*
Povrtarstvo*
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Miodrag Jovančević
3P+1V+1L
6
Dr Aleksandar Odalović
3P+1V+1L
6
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Nebojša Menković
Prof. dr Nataša Mirecki
3P+2L
0P+6L
3P+2V
3P+2V
6
6
6
6
12P+4V+10L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna
predmeta
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
V
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO ( studije traju 6 semestara,180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: NEMA
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkic
Metod nastave i savladavanja gradiva:
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj predmeta, hemijski sastav, osobine i graña plodova, fiziološki procesi u ubranim
plodovima
II nedjelja
Pokazatelji zrelosti i načini odreñivanja momenta berbe, organizacija berbe
III nedjelja
Rukovanje i načini čuvanja voća, skladišna trajnost voćnih vrsta
IV nedjelja
Objekti i uslovi za čuvanje voća
V nedjelja
Čuvanje jabučatih voćnih vrsta
VI nedjelja
Čuvanje koštičavih i jagodastih voćnih vrsta
VII nedjelja
Čuvanje južnog voća, grožña i uvezenog tropskog i egzotičnog voća
VIII nedjelja
Slobodna nedjelja
IX nedjelja
Kolokvijum I
X nedjelja
Standardi čuvanja u razvijenim zemljama, pakirnice,
XI nedjelja
Rashladne komore, predhlañenje, tretmani voća prije skladištenja, gubici u čuvanju
XII nedjelja
NA, CA, ULO, ULE, MAP, 1-MCP i druge napredne tehnologije čuvanja
XIII nedjelja
Sortiranje, Standardi čuvanja i kvaliteta (HCCP, GLOBALGEP)
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Patologija bolesti čuvanja, pakovanje (tipovi ambalaža) i transport čuvanog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
Struktura:
predavanja - 3 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 36 sata
vježbe – 2 sata
Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) +36 sati
3 sata. indivdualnog rada studenta
(dopunski rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
6
Fond časova
3P +2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO ( studije traju 6 semestara,180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena mehanizacije u voćarskoj proizvodnji.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje,vježbe, seminarski rad,kolokvijum,terenska nastava.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i primjena mehanizacije u kontinentalnom voćarstvu.Pogonske mašine traktori
II nedjelja
Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem ,tehnološki proces rada, sistemi i ureñaji motora.
III nedjelja
Mašine i oruña za sistematizaciju zemljišta na nagetim terenima kod podizanja voćnjaka.
IV nedjelja
Mašine i oruña za osnovnu obradu zemljišta u voćnjaku .
Kolokvijum-I-.
V nedjelja
Mašine i oruña za obradu i meñurednu kultivaciju voćnjaka i mašinsku sadnju voćaka.
VI nedjelja
Mašine za ñubrenje voćnjaka:utovar stajnjaka, rasturanje stajnjaka i mineralnog ñubriva.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Mehanizacija u organskoj poljoprivredi ,mašine za osnovnu obradu,dopunsku obradu i zaštitu.
IX nedjelja
Mašine za rezidbu voćnjaka ,sakupljanje produkata rezidbe i usitnjavanje biljnih ostataka.
X nedjelja
Mašine za održavanje zatravljenih površina u voćnjaku.
Kolokvijum-II-.
XI nedjelja
Mehanizovana berba žbunastog voća: ribizle, ogrozda, borovnice.
XII nedjelja
Mehanizovana berba jabučastog i jezgrastog voća: jabuka, krušaka, dunja, oraha i lješnika.
XIII nedjelja
Mehanizovana berba koštičavog voća : šljive,višnje,trešnje,kajsije i breskve.
XIV nedjelja
Mehanizovana berba maline,kupine,ribizle i jagode.
XV nedjelja
Transport i organizacija transporta u berbi voća.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 36 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) +36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi,seminarski rad,test,kolokvijum i završni ispit
Literatura:
1. Barać,S.(2003): Mehanizacija u biljnoj proizvodnji,Poljoprivredni fakultet ,Priština
2. Brčić,J.(1986): Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvi,poljoprivredni fakultet, Zagreb.
3. Urošević,M.,Živković,M.(2009): Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje,Poljoprivredni fakultet,Beograd.
4. Mitrović,D.(2011): Mehanizacija u poljoprivredi, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum( 2x20):
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 bod
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONTINENTALNOM VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
V
6
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program - Kontinentalno voćarstvo (traje 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima o pesticidima, kao i problematikom u vezi sa
njihovom primjenom, kretanjem u spoljnoj sredini i zakonskim osnovama koje regulišu promet pesticida. Takoñe, upoznavanje
sa pesticidnim aktivnim materijama koje se nalaze na listi dozvoljenih za primjenu u kontinentalnom voćarstvu. Pored
navedenog cilj predmeta je uputi studente o ličnoj i kolektivnoj zaštiti pri primjeni pesticida, kao i pružanju prve pomoći pri
trovanju sa pesticidima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, oblasti primjene sredstava za zaštitu bilja
II nedjelja
Klasifikacija i nomenklatura sredstava za zaštitu bilja
III nedjelja
Fizičko – hemijska svojstva sredstava za zaštitu bilja
IV nedjelja
Oblici formulacije sredstava za zaštitu bilja
V nedjelja
I kolokvijum, mehanizam djelovanja sredstava za zaštitu bilja
VI nedjelja
Fungicidi u kontinentalnom voćarstvu
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Fungicidi i baktericidi u kontinentalnom voćarstvu
IX nedjelja
Zoocidi u kontinentalnom voćarstvu
X nedjelja
Zoocidi u kontinentalnom voćarstvu
XI nedjelja
Zoocidi i herbicidi u kontinentalnom voćarstvu
XII nedjelja
II kolokvijum; Herbicidi u kontinentalnom voćarstvu
XIII nedjelja
Zakonske osnove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja
XIV nedjelja
Posljedice primjene sredstava za zaštitu bilja, karenca, MDK
XV nedjelja
Toksikologija sredstava za zaštitu bilja i prva pomoć
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera) 2x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata predavanja
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0-42 sata
3 sata samostalnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 (priprema) + 42 sata
uključujići i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Šovljanski, Radmila, Lazić, Sanja (2007): Osnovi fitofarmacije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
2. Janjić, V. (2005): Fitofarmacija, Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
3. Šovljanski, Radmila, Klokočar-Schmit, Zlata, Lazić, Sanja (2002): Praktikum iz fitofarmacije, Novi Sad;
4. Vitorović, S., Milošević, M. (2002): Osnovi toksikologije, Univerzitet u Beogradu. Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena_______________ 40 poena
Završni ispit _____________________________50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SISTEMI UZGOJA I REZIDBE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program /Kontinentalno voćarstvo (osnovne
studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje
studenata sa obrazovanjem krune voćaka, regulisanjem rodnosti i
podmlañivanjem voćaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Teoretsko – praktične osnove rezidbe voćaka
II nedjelja
PRIRODNI ZAKONI RASTA I FORMIRANJA KRUNE (REZIDBA MLADIH VOĆAKA)
III nedjelja
Prostorni, pljosnati, vretenasti, kosi i horizontalni uzgojni oblici krune.
IV nedjelja
Izbor uzgojnog oblika i tehnika formiranja u jabučastih vrsta
V nedjelja
Izbor uzgojnog oblika i tehnika formiranja u koštičavih voćnih vrsta
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Izbor uzgojnog oblika i tehnika formiranja u jezgrastih voćnih vrsta
IX nedjelja
Teoretsko praktične osnove rezidbe rodnih voćaka
X nedjelja
OPŠTA PRAVILA REZIDBE
XI nedjelja
Rezidba jabučastih voćnih vrsta
XII nedjelja
REZIDBA KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA
XIII nedjelja
REZIDBA ŽBUNASTIH VOĆNIH VRSTA
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
OBNAVLJANJE KRUNE I PODMLAðIVANJE VOĆAKA
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Stančević, A.(1980): Kruška, Nolit, Beograd.
2. Stančević A. (1986): Dunja, mušmula, oskoruša Nolit, Beograd.
3. Mišić,P. (1985) : Jabuka, Nolit, Beograd.
4. Mihailo Tošić: Rezidba voćaka.
5. Stanković, D. (1973): Opšte voćarstvo, Nolit,
6. Keserović,Z., Gvozdenović, D. (1995): Proizvodnja voća na manjim površinama.
7. Tešić, M., Avramov L. (2004): Rezidba voćaka i vinove loze. Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KRMNO BILJE
Status predmeta
Semestar
IZBORNI
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program /KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti proizvodnje krmnog bilja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, sem. radovi i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i podjela krmnog bilja. Prirodni uslovi za proizvodnju krmnog bilja
II nedjelja
Jednogodišnje krmne mahunarke. Korenasto-krtolaste krmne biljke
III nedjelja
Prava i prosolika žita. Ostale jednogodišnje i dvogodišnje krmne biljke
IV nedjelja
Višegodišnje krmne mahunarke, uslovi uspijevanja, podjela i proiz. osobine
V nedjelja
Lucerka, značaj, osobine, agrotehnika, iskorišćavanje, proizvodnja sjemena
VI nedjelja
Djeteline, značaj, osobine važnijih vrsta, agrotehnika i iskorišćavanje.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Osnove travnjaštva, opšte osobine vlatastih trava. Test I
IX nedjelja
Podjela, osobine i uslovi uspijevanja trava. Kolokvijum I
X nedjelja
Prirodni travnjaci, podjela, tipovi i proizvodno-biološke osobine.
XI nedjelja
Prirodni travnjaci, agrotehnika, melioracija, mjere njege i iskorišćavanje.
XII nedjelja
Sijani travnjaci, pojam, značaj i podjela
XIII nedjelja
Sijani travnjaci, zasnivanje, agrotehnika i iskorišćavanje. Test I
XIV nedjelja
Krmni konvejer, Organska proizvodnja krmnog bilja. Kolokvijum II
XV nedjelja
Spremanje i čuvanje stočne hrane,spremanje sijena, silaže i senaže. Ispaša.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu (predavanja i vježbe) i da rade
kolokvijume, testove i seminarske radove.
Literatura:
1. ðukić, D Biljke za proizvodnju stočne hrane. Poljopr. fakultet, Novi Sad
2. Unapreñenje proizvodnje krme na travnjacima (2002), grupa autora
3. Jasna Pavešić – Popović, Vučković S:( 1997) Njivske i livadsko-pašnjačke krmne biljke
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I test 0-10,
I kolokv. 0-10,
II test 0-10,
II kolokv.0-10,
aktivnost na času 0-5,
sem. rad.i prep. sjemena i herb. mat. 0-10,
završni ispit 0-45
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
V
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije; Studijski program: Kontinentalno voćarstvo (studije
traju 6 semestara. 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama menadžmenta, organizacijom i ekonomikom biljne proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Pojam, definicija. i funkcija menadžerstva.Predmet i cilj izučavanja.Osnovni uslovi bilj.pr.
II nedjelja
Sredstva i troškovi biljne proizvodnje
III nedjelja
Organizacija radnih procesa u ratarstvu i povrtarstvu
IV nedjelja
Organizacija radnih procesa u voćarstvu i vinogradarstvu
V nedjelja
Menadžment u proizvodnji važnijih ratarskih i povrtarskih kultura kao i voćnih vrsta
VI nedjelja
I Kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Ekonomika biljne proizvodnje
IX nedjelja
Ekonomski uspjeh u biljnoj proizvodnji
X nedjelja
Rukovoñenje i upravljanje biljnom proizvodnjom
XI nedjelja
Poslovni plan donošenja odluka
XII nedjelja
Posjeta gazdinstvu - simulacije izučavanog gradiva
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Preduzeće kao sistem i principi ekonomije
XV nedjelja
Vježbe: Posjeta gazdinstvu-simulacije izučavanog gradiva
XVI nedjelja
Završni ispit i popravni II Kolokvijum.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera) 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
3 sata samostalnog rada studenata
Struktura opterećenja: 128 (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sata
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. dr .Munćan P. dr Živković D.(2004)Organizacija rada u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet,Beograd
2. dr Novković N. dr.Šomoći Š.( 2001) Organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet ,Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
15 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Nastava se izvodi sa sprskom (crnogorskom) uz pomoć audio-vizuelnih uredjaja i većeg broja
autentičkih dokumenata.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JAGODASTE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, morfologijom, fiziologijom, ekologijom, savremenim
sortimentom, podizanjem zasada i ekonomičnošću proizvodnje jagodastih voćaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto, i rasprostranjenost jagode.
II nedjelja
Morfologija jagode. Ekologija jagode
Fiziologija ( metabolizam jagode), Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije,
III nedjelja
obrazovanje cvjetnih začetaka, cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda.
IV nedjelja
Savremeni sortiment, njega zasada jagoda I ekonomičnost proizvodnje
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto, i rasprostranjenost maline.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Morfologija i ekologija maline
Fiziologija ( metabolizam maline), Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije,
IX nedjelja
obrazovanje cvjetnih začetaka, cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda
X nedjelja
Savremeni sortiment, njega zasada maline I ekonomičnost proizvodnje
XI nedjelja
Kolokvijum II
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XII nedjelja
proizvodnje kupine
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XIII nedjelja
proizvodnje borovnice.
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XIV nedjelja
proizvodnje ribizle
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XV nedjelja
proizvodnje ogrozda , joste i aktinidije
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Mišić, P.(1987): Jagodičasto voće;
2. Mišić, P.(1989):Nove sorte voćaka
3. Šoškić, A.(1997) Malina,
4. Bulatović, S. (1987) Savremeno voćarstvo
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnosti na času 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije –Studijski program: Kontinentalno voćarstvo,
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studentenata sa tehnološkim svojstvima voća i povrća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandar Odalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Organizacija snadbijevanja voćem i povrćem za preradu i kontrola sirovine tokom prijema
II nedjelja
Pomoćne sirovine pri preradi voća i povrća
III nedjelja
Proizvodi od voća I povrća-poluprerañeni proizvodi
IV nedjelja
Proizvodi od voća i povrća – gotovi proizvodi sa relativno niskim sadržajem suve materije
V nedjelja
Proizvodi od voća i povrća – gotovi proizvodi sa visokim sadržajem suve materije
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Tehnologija prerade povrća
IX nedjelja
Biološki konzervisano povrće
X nedjelja
Pasterisano marinirano povrće
XI nedjelja
Sušeno povrće
XII nedjelja
Proizvodnja alkoholnih pića
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Proizvodnja bezalkoholnih pića
XV nedjelja
Posjeta fabrici za preradu voća i povrća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1.
Niketić-Aleksić G (1982): Tehnologija prerade voća i povrća, Poljoprivredni fakultet. Beograd
2.
Zlatković i Bukvić (2000): Tehnologija prerade voća. Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PČELARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo ,(studije
traju 6 semestra, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom i fiziologijom pčela. Vrste i sojevi pčela. Pčelinji
proizvodi. Tehnologija pčelarenja. Pčelinja paša. Bolesti i neprijatelji pčela.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Porijeklo, rasprostranjenost, taksonomski status i rase medonosne pčele
I nedjelja
Sociloško ustojstvo pčelinjeg društva (matica, trut, radilica, leglo).
II nedjelja
Podjela rada u pčelinjem društvu. Morfološka graña tijela medonosne pčele.
III nedjelja
Razmnožavanje i razviće medonosne pčele.
IV nedjelja
Rojenje pčela – prirodno i vještačko.
V nedjelja
Selekcija pčela. I Kolokvijum.
VI nedjelja
Slobodna nedjelja
VII nedjelja
Tehnologija pčelarenja. Izbor mjesta za pčelinjak.
VIII nedjelja
Vrste košnica i pribor za rad u pčelinjaku.
IX nedjelja
Kalendar radova u pčelinjaku
X nedjelja
Proizvodnja matica. Uzgoj matica. Obilježavanje i dodavanje matica.
XI nedjelja
Glavne medonosne biljke. Indirektne i direktne koristi od pčela.
XII nedjelja
Oduzimanje i cijeñenje meda. Priprema pč. društava za zimu. II Kolokvijum.
XIII nedjelja
Bolesti koje napadaju leglo i odrasle pčele
XIV nedjelja
Predatori i štetočine pčela.
XV nedjelja
Pčele i životna sredina. Meñuzavisnost pčela i biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati.
Struktura:
predavanja: - 3 sata
vježbe: - 2 sata
samostalni rad: 3 sata
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita-36 sati
Struktura opterećenja: 128 sati( nastava) + 16 sati ( priprema) + 36 sati
(dopun. rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve vježbe i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1.
Mića Mladenović, Gvozden Stevanović (2003): Uzgajanje visokokvalitetnih matica. Poljopriv. fakultet, Zemun.
2.
Veroljub Umeljić (2008): Enciklopedija pčelarstva. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
3.
Bilaš.G.D., Krivcov.N.I., LebedevV. I. (2000): Kalendar pčelara. Društvo pčelara matica, Niš.
4.
Branko i Renata Relić (2004): Racionalno voñenje pčelinjaka. Partenon, Beograd.
5.
Stanimirović Z., Soldatović B., Vučinić Marijana (2000): Biologija pčela – medonosna pčela. Medicinska knjiga,
Draslar partner, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama
5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena
(ukupno 40 poena)
Seminarski rad
5 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA II
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
0P+6L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program- Kontinentalno voćarstvo (osnovne
studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje
studenata sa obrazovanjem krune voćaka, regulisanjem rodnosti i
podmlañivanjem voćaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Teoretsko – praktične osnove rezidbe voćaka. Prirodni zakoni rasta i formiranja krune
II nedjelja
(rezidba mladih voćaka)
III nedjelja
Opšta pravila rezidbe.
IV nedjelja
Prostorni, pljosnati, vretenasti, kosi i horizontalni uzgojni oblici krune.
V nedjelja
Izbor uzgojnih oblika i tehnika formiranja u drvenastih voćnih vrsta
VI nedjelja
Rezidba jabučastih i koštičavih voćki
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Rezidba jezgrastih voćki
IX nedjelja
Rezidba sitnih voćki
X nedjelja
Rezidba vinove loze
XI nedjelja
Zelena rezidba i podmlañivanje voćaka
XII nedjelja
Zasnivanje zasada kontinentalnih voćki
XIII nedjelja
Kalemljenje raznih vrsta voća - načini
XIV nedjelja
Zaštita voćnjaka od grada, vjetra, mraza i životinja
XV nedjelja
Pisanje seminarskog rada
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
Struktura:
6 sati rada na terenu
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 42 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Stančević, A.(1980): Kruška, Nolit, Beograd.
2. Stančević A. (1986): Dunja, mušmula, oskoruša Nolit, Beograd.
3. Mišić,P. (1985) : Jabuka, Nolit, Beograd.
4. Ninkovski Ivan (2005): Savremeno kalemarstvo. Nolit Beograd.
5. Keserović, Z., Gvozdenović, D. (1995): Proizvodnja voća na manjim površinama.
6. Tešić, M., Avramov L. (2004): Rezidba voćaka i vinove loze. Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost tokom stručne prakse: 20 bodova
Seminarski rad:
50 bodova
Završni ispit
30 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRIMIJENJENA FARMAKOGNOZIJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
VI
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata o značaju prirodnih ljekovitih sirovna, mogućnostima proizvodnje droga
za domaće potrebe I izvoz I korišćenje divljih I gajenih ljekovitih biljaka kao farmaceutske sirovine za proizvodnju čajeva i
melema.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Opšti dio..
II nedjelja
Alkaloidne droge
III nedjelja
Alkaloidne droge
IV nedjelja
Heterozidne droge
V nedjelja
Saponinske droge
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima
IX nedjelja
Aromatične droge
X nedjelja
Etarska ulja i smole
XI nedjelja
Balsam, katran, masti, ulja i voskovi
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Droge sa ugljenim hidratima, gume, sluzi, vitaminske droge
XIV nedjelja
Droge sa nižim alifatskim kisjelinama, hormonske droge
Biljne sirovine za proizvodnjusteroidnih hormona, fitoncidi, enzimske droge i enzimi, zavojni
XV nedjelja
material
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestral i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad,vježbe ( laboratorijske i terenske), oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Gorunović i sar. (1989): Priručnik o ljekovitim biljkama, Beograd.
2.
Lukić ( 1985) : Farmakognozija, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Prisustvo i aktivnost na času i vježbama: 20 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Nebojša Menković
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POVRTARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne Primijenjene studije Studijski program- Kontinentalno voćarstvo
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o biološkim potrebama najvažnijih povrtarskih kultura i metodama i
tehnologijama proizvodnje na otvorenom polju u zaštićenom prostoru
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbi, kolokvijumi, seminarski radovi, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u povrtarstvo, opšte karakteristike povraća i značaj. Klasifikacije povrća.
II nedjelja
Terminologija u povratsrvu. Sistemi povrtarske proizvodnje
III nedjelja
Specifični uslovi gajenja povrća
IV nedjelja
Karakteristike zaštićenog prostora.
V nedjelja
Kolokvijum 1.Plodovito povrće.
VI nedjelja
Plodovito povrće
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Plodovito povrće
IX nedjelja
Korijenasto povrće
X nedjelja
Kolokvijum 2
XI nedjelja
Lukovičasto povrće
XII nedjelja
Lisnato povrće
XIII nedjelja
Gljive (šampinjoni, bukovača, šitaka)
XIV nedjelja
Berba, pakovanje, skladištenje i transport povrća.
XV nedjelja
Praktična obuka
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 =128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Mihal ðurovka (2008): Gajenje povrća na otvorenom polju, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
2. Mihal ðurovka sa sar. (2006): Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prosotoru, Poljop. Fakultet Novi Sad
3. Dragan Angelovski (2008): Vodič za implementaciju standarda GlobalGap 3.0 za poljoprivrednike. Agro grupa i
GIZ, Niksic
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Izrada seminarskog rada:
10 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen...
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291107077
291107093
291107051
Rasadnička proizvodnja
Vinarstvo i prerada grožña
Berba, cuvanje i pakovanje voća
i grožña
Prerada voća
291107048
Praktična nastava I
291107019
291107022
291107035
291107080
Korovi u voćarstvu i
vinogradarstvu*
Organska proizvodnja voća*
Samoniklo voće*
Tehnologija alkoholnih pića*
Genetički resursu u voćarstvu*
291107110
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Prof.dr Ranko M. Popović
Doc dr Radmila Pajović
3P+2L
3P+2L
6
6
Dr Ranko Prenkić
3P+1L
5,5
Dr Aleksandar Odalović
Prof.dr Ranko M. Popović,
Dr Vučeta Jaćimović
3P+1V
5,5
0P+4V
3
Dr Tatjana Popović
2P+2V
4
Dr Gordana Šebek
Dr Ranko Prenkić
Dr Danijela Raičević
Dr ðina Božović
Dr Gordana Šebek
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Miodrag Jovančević
Doc. dr Radmila Pajović
2P+1V+1L
2P+2V
2P+2L
4
4
4
2P+2V
4
2P+2L
4
Dr Vučeta Jaćimović
2P + 1V+ 1L
4
14P+7V+7L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Kvalitet vina i njegovo čuvanje*
Medonosno bilje i proizvodi od
pčela*
UKUPNO
* Studenti slušaju jedan izborni predmet. Nastava će se organizovati samo za tri izborna predmeta koje
odabere najveći broj studenata
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291107136
291108029
291108074
291108032
291108146
NAZIV PREDMETA
Oplemenjivanje voćaka i vinove
loze
Podizanje i održavanje voćnjaka
i vinograda
Pomotehnika
Praktična nastava II
Maslinarstvo i uljarstvo
Završni rad
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Biljana Lazović
4P+2L
6
Dr Momčilo Radulović
2P + 1V+ 1L
6
Dr Aleksandar Odalović
Dr Aleksandar Odalović
Dr Biljana Lazović
2P+1V
0P+4L
3P+1L
3
3
5
7
11P+2V+8L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Šifra predmeta
291107077
Naziv predmeta: RASADNIČKA PROIZVODNJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije-Vocarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama razmnožavanja voćaka ( generativni i vegetativni način) u
cilju dobivanja kvalitetnog sadnog materijala, kao osnove kvalitetne proizvodnje voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Ranko M. Popović i Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj rasadničke proizvodnje i ekološko - ekonomski činioci uspješne proizvodnje sadnica
Organizacija rasadnika, djelovi rasadnika, matičnjaci za proizvodnju sjemena, vegetativnih
II nedjelja
podloga i kalem –grančica, plodored
Generativno razmnožavanje voćaka, proizvodnja podloga, klijavost sjemena, stratifikovanje
III nedjelja
sjemena, sjetva sjemena, prednosti i mane
IV nedjelja
Pikiranje,agrotehnika u sjemeništu, vañenje i sortiranje sijanaca, rastilo Kolokvijum I
V nedjelja
Vegetativno razmnožavanje voćaka živićima, reznicama, izdancima, nagrtanjem, položenicama
VI nedjelja
Njega podloga i sadnica u rastilu
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Alat, pribor i materijal za kalemljenje
IX nedjelja
Razmnožavanje voćaka kalemljenjem, vrijeme i načini kalemljenja
X nedjelja
Kalemljenje na zrelo, kalemljenje na zeleno, prekalemljivanje
XI nedjelja
Agrotehnika , kultiviranje, ishrana, navodnjavanje i zaštita od bolesti i štetočina.
XII nedjelja
Ubrzan proces proizvodnje sadnica i bezvirusna proizvodnja sadnica Kolokvijum II
XIII nedjelja
Vañenje, klasiranje, čuvanje , pakovanje i kontrola sadnog materijala.
XIV nedjelja
Kontejnerski sistem uzgoja, supstrata, hormoni i načini njihove primjene.
XV nedjelja
Kontejnerska proizvodnja sadnica suptropskih voćnih vrsta
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata predavanje
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Hanić, E.( 2000 ): Značaj supstrata, kontejnera i hormona u rasadničkoj proizvodnji,
2. Medigović, J., ðaković, M:( 1998): Proizvodnja sadnica voćaka,
3. Meñedović, S., Feratović, Dž.( 2003): Klonska proizvodnja sadnica drveća i grmlja
4. Popović, R., Čizmović, M.( 2002 ):Kontejnerska proizvodnja voćnih sadnica,
5. Stanković, D., Savić, S.( 1978): Razmnožavanje hortikulturnih biljaka.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 bodova
Kolokvijum: (2 x 10)
20 bodova
Testovi:
( 2 x 10)
20 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć tehničkih sredstava i praktičnom demonstracijom na
terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
Šifra predmeta
291107093
Naziv predmeta: VINARSTVO I PRERADA GROŽðA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije – Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Stiču se znanja o hemijskom sastavu šire i vina; postupcima primarne prerade grožña i šire;
procesu fermentacije, njege i dorade vina, stabilizacije, punjene vina u boce; postupcima proizvodnje specijalnih vina i
odreñivanja kvaliteta vina ispitivanjem hemijskog i senzornog sastava.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe u enološkoj laboratoriji i praktičan rad u vinariji Biotehničkog
fakulteta, posjeta drugim vinarijama, konsultacije, seminarski rad, kolokvijumi, završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom značajem poznavanja vinske kulture.
II nedjelja
Istorija vinarstva; Upoznavanje glavnih vinogradarskih područja i zemalja sveta.
III nedjelja
Grožñe kao sirovina za proizvodnju vina; Mehanički i hemijski sastav grožña.
IV nedjelja
Sazrevanje grožña; Berba i prerada grožña; Popravka hemijskog sastava šire.
V nedjelja
Vinifikacija; Alkoholna fermentacija; Vinski kvasci.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Primena SO2 u vinu; Tehnologija proizvodnje bijelog vina.
IX nedjelja
Tehnologija proizvodnje crvenog (crnog) i rose vina.
X nedjelja
Dozrijevanje, njega i čuvanje vina; Tehnološki postupci, operacije i oprema.
XI nedjelja
Kvarenje i mane vina; Sprečavanje nastajanja tih procesa u vinu.
XII nedjelja
Specijalna vinifikacija. Postupak proizvodnje likera, pjenušavih i gaziranih vina
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Ocjenjivanje kvalitete vina; Senzorne ocijene i analiza hemijskog sastava.
XV nedjelja
Zaštita kontrolisanog porijekla imena i oznake vina; Stavljanje vina u promet.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata predavanje
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Radovanović, V. (1986): Tehnologija vina, Grañevinska knjiga, Beograd.
2. Daničić, M. (1988): Tehnologija vina – Praktikum, Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun.
3. Stanka Herjavec Skripta »Tehnologija vina«Agronomski fakultet, Zagreb
4. C. Flanzy(1998 ). Oenologie. Fondements scientifiques et technologiques Tech.& Doc./Lavoisier, Paris.
5. P. Ribereau-Gayon et al (2000)., Handbook of enology, Vo1 2. The Chemistry and wine stabilization and treatments,
Chapman&Hall; Dunod, Paris.
6. B. W. Zoecklein, K. C. Fugelsang, B. H. Gump, F. S. Nury, Wine Analysis and Production, The Chapman-Hall
Enology Library, June 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo na nastavi:
3 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Prisustvo na vježbama
3 bodova
Seminarski rad
5 bodova
Završni ispit
49 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Radmila Pajović
Napomena: Dodatne konsultacije sa predmetnim nastavnikom i vrijeme biće naknadno odreñeni
Šifra predmeta
291107019
Naziv predmeta: BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽðA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
5,5
Fond časova
3P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program - Voćarstvo i vinogradarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i tehnologijama berbe, čuvanja i pakovanja i
distribucijom voća i grožña
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkić, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Značaj predmeta, hemijski sastav, osobine i graña plodova, fiziološki procesi u ubranim
I nedjelja
plodovima
II nedjelja
Pokazatelji zrelosti i načini odreñivanja momenta berbe, organizacija berbe
III nedjelja
Rukovanje i načini čuvanja voća, skladišna trajnost voćnih vrsta
IV nedjelja
Objekti i uslovi za čuvanje voća
V nedjelja
Čuvanje jabučatih voćnih vrsta
VI nedjelja
Čuvanje koštičavih i jagodastih voćnih vrsta
VII nedjelja
Čuvanje južnog voća, grožña i uvezenog tropskog i egzotičnog voća
VIII nedjelja
Slobodna nedjelja
IX nedjelja
Kolokvijum I
X nedjelja
Standardi čuvanja u razvijenim zemljama, pakirnice,
XI nedjelja
Rashladne komore, predhlañenje, tretmani voća prije skladištenja, gubici u čuvanju
XII nedjelja
NA, CA, ULO, ULE, MAP, 1-MCP i druge napredne tehnologije čuvanja
XIII nedjelja
Sortiranje, Standardi čuvanja i kvaliteta (HCCP, GLOBALGEP)
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Patologija bolesti čuvanja, pakovanje (tipovi ambalaža) i transport čuvanog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
5,5 kredita x 40/30= 7 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min.= 13 sati i 20 min
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30= 150 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući polaganje
1 sat vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenta, uključujući konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavau, laboratorijske i terenske vježbe, rade seminarski rad, oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Gvozdenović, D., Davidović, M. (1990): Berba i čuvanje voća, Nolit, Beograd
2. lić, Z., Fallik, E., ðurovka, M., Martinovski, ð., Trajković, Radmila (2007): Fiziologija i tehnologija čuvanja povrća
i voća, Tampograf, Novi Sad
3. Prenkić, R., Čizmović, M. (2010): Skripta Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožña
4. Pašalić, B. (2006): Berba, pakovanje i skladištenje plodova voća, praktikum, Banja Luka
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času (5):
5 bodova
Kolokvijum:
(2 x 15)
30 bodova
Seminarski rad: ( 15)
15 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Ranko Prenkić
Napomena: Izmjene programa se uklapaju u 25 % dozvoljenih promjena
Šifra predmeta
291107051
Naziv predmeta: PRERADA VOĆA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije-Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa tehnologijom konzervisanja i prerade voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandar Odalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat i značaj prerade
II nedjelja
Tradicionalna prerada voća u domaćinstvu
III nedjelja
Industrijska prerada voća
IV nedjelja
Zamrzavanje kao način konzervisanja voća. Pasterizacija i sterilizacija voća
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Prerada voća sa šećerom (marmelada, dñem, kompot, slatko, žele)
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Sušenje voća na suncu
IX nedjelja
Sušenje voća u industrijskim sušarama
X nedjelja
Industrijska proizvodnja voćnih sokova
XI nedjelja
Industrijska proizvodnja voćnih koncentrata
XII nedjelja
Ambalaža za prerañeno voće
XIII nedjelja
Konzervisanje maslina. Proizvodnja maslinovog ulja
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Stanje i perspektive prerade voća u Crnoj Gori
XVI nedjelja
Završni ispit .
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 nedjelja = 106 sati i
5,5 kredita x 40/30= 7 sati i 20 min.
40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
1 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
3 sata i 20 min. samostalnog rada
studenta uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, rade oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Niketić-Aleksić Gordana (1982): Tehnologija voća i povrća. Univerzitet u Beogradu. Poljoprivredni fakultet,
Beograd-Zemun.,
2. Zlatković, B. (2003): Tehnologija prerade i čuvanja voća. Univerzitet u Beogradu. Poljoprivredni fakultet, BeogradZemun.,
3. Babić, Lj. (2005): Sušenje voća i povrća, ljekovitog i začinskog bilja, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času 5 bodova
Seminarski rad 5 bodova
Kolokvijum (2 x 20) 40 bodova
Završni ispit 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandar Odalović
Napomena:
Šifra predmeta
291107048
Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA I
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
3
Fond časova
0 ( P) + 4 ( V )
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije -Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente na terenu i praktično demostrirati sve agrotehničke i pomotehničke
mjere koje su predviñene programom rasadničke proizvodnje voća i vinove loze, berbe, čuvanja i pakovanja voća i
grožña, projektovanjau u vićarstsvu i vinogradarstvu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović, Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semstra
Značaj rasadničke proizvodnje i ekološko - ekonomski činioci uspješne proizvodnje sadnica
I nedjelja
voćaka i v.loze.
Organizacija rasadnika, dijelovi rasadnika, matičnjaci za proizvodnju sjemena, vegetativnih
II nedjelja
podloga i kalem – grančica, plodored.
Generativno razmnožavanje voćaka, proizvodnja podloga, klijavost sjemena, stratifikovanje
III nedjelja
sjemena, sjetvene norme , vrijeme i sjetva sjemena, podloge za različite voćne vrste.
Pikiranje,agrotehnika u sjemeništu, vañenje i sortiranje sijanaca, rastilo, priprema zemljišta, sadnja
IV nedjelja
podloga.
V nedjelja
Vegetativno razmnožavanje voćaka živićima, reznicama, izdancima, nagrtanjem, položenicama.
VI nedjelja
Kolokvijum I . Njega podloga i sadnica u rastilu, razmnožavanje voćaka kalemljenjem.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Vrijeme i načini kalemljenja, kalemljenje na zrelo, kalemljenje na zeleno i prekalemljivanje
VIII nedjelja
voćaka.
IX nedjelja
Agrotehnika , kultiviranje, ishrana, navodnjavanje i zaštita od bolesti i štetočina.
Ubrzan proces proizvodnje sadnica voćaka i bezvirusna proizvodnja sadnica, vañenje,
X nedjelja
klasiranje, čuvanje , pakovanje i kontrola sadnog materijala
XI nedjelja
Kontejnerski sistem uzgoja, supstrati, regulatori rasta, kontejneri i načini njihove primjene.
XII nedjelja
Tehnologija proizvodnje sadnica suptropskih voćnih vrsta u kontejnerima.
XIII nedjelja
Razmnožavanje v. loze i proizvodnja loznog sadnog materijala, lozni rasadnik.
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Matičnjak loznih podloga, vrste loznih podloga.
XV nedjelja
Proizvodnja kalemova, vrijeme kalemljenja, tehnika kalemljenja i njega kalemova .
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 4 sata
Nastava i završni ispit: : 4 sata x 16 nedelja = 64 sata
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 4 sata x 2 = 8 sati
Struktura:
4 sata praktičnog
rada
studenta Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 18 sati.
uključujući i konsultacije.
Struktura opterećenja: 64 sata( nastava) + 8 sati ( pripreme ) + 18 sati
( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe.
Literatura:
1. Popović, R., Čizmović, M.( 2008): Rasadnička proizvodnja, Podgorica.
2. Hadžibulić, S.( 2011): Rasadaničarstvo, Agromediteranski fakultet, Mostar
3. Hanić, E.( 2000 ): Značaj supstrata, kontejnera i hormona u rasadničkoj proizvodnji, Agromediteranski fakultet, Mostar.
4. Medigović, J., ðaković, M:( 1998): Proizvodnja sadnica voćaka, Partenon, Beograd.
5. Memić, S.,Drkenda, P.,Kojić,A.( 2010):Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo
6. Popović, R., Čizmović, M.( 2002 ):Kontejnerska proizvodnja voćnih sadnica, Agromediteranski fakultet, Mostar.
7. Stanković, D., Savić, S.( 1978): Razmnožavanje hortikulturnih biljaka, Poljoprivredni fakultet , Beograd.
8. Burić. D.( 2000): Savremeno vinogradarstvo, Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 bodova
Seminarski rad
20 bodova
Praktičan rad
20 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Dr Vučeta
Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
291107022
Naziv predmeta: KOROVI U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
4
Izborni
I
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije - Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz biologije, ekologije i suzbijanja korova
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Popović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Pojam I definicija korova. Biološke osobine korova.
II nedjelja
Štete od korova
III nedjelja
Razmnožavanje korova
IV nedjelja
Korovi koji se razmnožavaju samo generativno.
V nedjelja
Biološke osobine sjemena korovskih biljaka;Fizičke osobine sjemena i plodova korovskih biljaka
VI nedjelja
Korovi koji se razmnožavaju sjemenom i vegetativno. Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Načini rasprostiranja korova..
IX nedjelja
Ekologija korova: Ekološki faktori, njihov značaj
X nedjelja
Značaj antropogenog faktora za korove; Varijabilnost korova
XI nedjelja
Korovi voćnjaka kontinentalne klime
XII nedjelja
Korovi voćnjaka mediteranske klime
XIII nedjelja
Korovi vinograda
XIV nedjelja
Suzbijanje korova. Indirektne mjere suzbijanja. Kolokvijum II.
XV nedjelja
Direktne mjere suzbijanja korova.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati 20 min. x 16 = 85 sati i 20 min.
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min. = 10
sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 24 sati
1 sat I 20 min. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ +1 0 i 40 min. (priprema)
uključujući i konsultacije
+ 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1. Kojić, M., Janjić, V. (1994): Osnovi herbologije, Beograd.
2. Kovačević, D. (2008): Njivski korovi, biologija i suzbijanje, Univerzitet u Beogradu, 2008
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Popović
Napomena:
Šifra predmeta
291107035
Naziv predmeta: ORGANSKA
PROIZVODNJA VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
2P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa mogućnostima i uslovima za proizvodnju organskog voća tj.
plodova voća bez upotrebe nedozvoljenih hemijskih sredstava za zaštitu i sintetičkih ñubriva a u skladu sa zakonom o
organskoj proizvodnji (2004) i pratećim pravilnicima. Podizanje zasada po principima organske proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek
Metod nastave i savladavanja gradiva: Aktivnost, test, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis studenata
I nedjelja
Pojam i značaj
II nedjelja
Održiva organska proizvodnja
III nedjelja
Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji voća
IV nedjelja
Organska ñubriva. Izbor vrsta i sorti za organsku proizvodnju voća
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Sadnja voća za organsku proizvodnju. Kolokvijum I –popravni.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Njega voćaka u organskoj proizvodnji
IX nedjelja
Uzgoj jednogodišnjeg bilja u meñurednom pojasu . Test.
X nedjelja
Biozaštita voćaka
XI nedjelja
Berba i čuvanje voća iz organske proizvodnje
XII nedjelja
Zakoni i propisi organske proizvodnje
XIII nedjelja
Prednosti i mane organske proizvodnje . Tržište i marketing organskih proizvoda
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Uticaj proizvodnje na ekološku sredinu. Kolokvijum II- popravni.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. x 16 nedjelja = 85 sati i 20 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. = 10 sati i 40 min
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 24 sati.
1 sat I 20 MIN. samostalnog rada Struktura opterećenja: : 85 sati i 20 min. (nastava) +10 sati i 40 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: obavezni da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Organska poljoprivreda- grupa autora : Snežana Oljača, D. Kovačević, N.Momirović, Evica Mratinić, Branka
Sivčev, M. Mladenović, N. Nedić, S. Hristov, Renata Relić, O. Adamović, B.Stojanović, G. Grubić, Natalija
Bogdanov, Zorica Sredojević, Vesna Rodić, Jasna Lazarević, Milica Fotrić, Beograd 2008
2. Creating a Dwarf-Tree Orchard Organic Fruit Growing, part 1. 2005 , English translation of the Swiss Version..
Research Institute of Organic Agricultural, Ackerstrasse, p.o. Box, CH-5070 Frick, Switzerland.
3. Šebek Gordana skripta – Organska proizvodnja voća ( Organic fruit production).2011. The development of this
script is supported within LMOC projekt, which is implemented by the WUS Austrija, and financed by the Austrian
Development Agencu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost
5 bodova
test
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
291107080
Naziv predmeta: SAMONIKLO VOĆE
Status predmeta
Semestar
Izborni
I
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P +2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije -Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa rasprostranjenošću, značaju i osnovnim osobinama samoniklog voća u
Crnoj Gori
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj samoniklog voća za unapreñenje voćarstva
II nedjelja
Mogućnosti kotrišćenja samoniklog voća u oplemenjivanju voćaka
III nedjelja
Odabiranje pozitivnih tipova samoniklog voća
IV nedjelja
Rasprostranjenost samoniklog voća u sjevernom dijelu Crne Gore
Rasprostranjenost samoniklog voća u Zetsko-bjelopavlićkoj ravnici i u primorkom dijelu Crne
V nedjelja
Gore
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Hranjiva vrijednost samonikog voća
IX nedjelja
Berba i sakuplanje samoniklog voća
X nedjelja
Mogućnost prerade samoniklog voća. Samoniklo voće kao pčelinja paša
XI nedjelja
Vrste samoniklog voća sjeverne regije Crne Gore
XII nedjelja
Vrste samoniklog voća srednje regije Crne Gore
XIII nedjelja
Vrste samoniklog voća promorske regije Crne Gore
XIV nedjelja
Kolokvij II
XV nedjelja
Ekološki značaj samoniklog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. x 16 nedjelja = 85 sati i 20 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. = 10 sati i 40 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati .
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 24 sati.
1 sat I 20 MIN. samostalnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) + 10 sati i 40 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu rade seminarski rad (herbarijum) i kolokvijume vježbe
Literatura:
1. Mratinić, Evica, Miranović, Ksenija, Kojić, M. (2006): Samonikle vrste voćaka Crne Gore, Beograd
2. Mišić, P. (2002): Specijalno oplemenjivanje voćaka, Beograd
3. Stanković, D (1987). Opšte voćarstvo, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
10 bodova
Seminarski rad:
10 bodova
Kolokvijum: (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Ranko Prenkić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA ALKOHOLNIH PIĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4.5
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: : Specijalističke akademske studije Poljoprivrede; Studijski program: Biljna
proizvodnja; Smjer: Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u
trajanju od tri godine i 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti tehnologije alkoholnih pića. Studenti će biti
upoznati sa tehnološkim procesom proizvodnje, savremenim trendovima u proizvodnji i kvalitetu alkoholnih pića.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danijela Raičević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Uvod i definicija predmeta. Istorijat proizvodnje alkoholnih pića.
II nedjelja
Klasifikacija alkoholnih pića.
III nedjelja
Sirovine za proizvodnju voćnih, grožñanih, žitnih, skrobnih i specijalnih rakija.
IV nedjelja
Prerada grožña za vinske destilate i lozovu rakiju. Alkoholna fermentacija.
V nedjelja
Teorijske osnove destilacije.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja.
VIII nedjelja
Klasični i savremeni destilacioni aparati i ureñaji i rad na njima.
IX nedjelja
Hemijski sastav i svojstva destilata. Hemizam sazrijevanja (starenja) destilata.
X nedjelja
Odležavanje (starenje ili sazrijevanje) i formiranje alkoholnih pića.
XI nedjelja
Hemijski sastav rakija. Aditivi u proizvodnnji alkoholnih pića..
Savremeni trendovi u finalizaciji proizvodnje voćnih rakija. Propisi o kvalitetu i zdravstvenoj
XII nedjelja
ispravnosti alkoholnih pića
XIII nedjelja
Kolikvijum II
XIV nedjelja
Kontrola kvaliteta alkoholnih pića.
XV nedjelja
Mane i kvarenja jakih alkoholnih pića.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i završni ispit.
Literatura:
1. Nikićević N., Tešević V.(2008): Jaka alkoholna pića – analitika i praksa (udžbenik), Beograd.
2. Lučić R.(1987): Proizvodnja jakih alkoholnih pića, Nolit, Beograd..
3. Jović S. (2006): Priručnik za spravljanje rakije, Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo na času:
5 bodova
Seminarski rad :
5 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danijela Raičević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije. - Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa značajem očuvanja i korišćenja autohtonog genetičkog materijala
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis smestra
I nedjelja
Germplazma voćaka u ukupnom biodiverzitetu.
II nedjelja
Primarni i sekundarni centri divergentnosti. Prirodne populacije. Lokalne sorte.
III nedjelja
Primjena metoda biotehnologije u postupku očuvanja genetičkih resursa.
IV nedjelja
In situ i ex situ konzervacija
V nedjelja
Samonikle koštičave voćne vrste.
VI nedjelja
Autohtone sorte šljive
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I
IX nedjelja
Samonikle jabučaste voćne vrste.
X nedjelja
DOMAĆE SORTE JABUKE
XI nedjelja
DOMAĆE SORTE KRUŠKE
XII nedjelja
Samonikle jezgraste voćne vrste.
XIII nedjelja
Samonikle jagodaste voćne vrste.
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
OSTALE ŠUMSKE VOĆKE. PREGLEDNO PREDAVANJE.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. x 16 nedjelja = 85 sati i 20 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. = 10 sati i 40 min
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati .
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 24 sati.
1 sat I 20 MIN. samostalnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) +10 sati i 40 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i završni ispit.
Literatura:
1. Grupa autora: The Balkan Apple Pomology. Swedish Biodiversity Centre, 2011.
2. Grupa autora: The Balkan Plum Pomology. Swedish Biodiversity Centre, 2011.
3. Nenadović-Mratinić Evica, Kojić M. : Samonkle voćne vrste Srbije. Beograd, 1998.
4. Šoškić M.: Savremeno voćarstvo. Partenon, Beograd, 2008.
5. Nikolić M., Mišić P.: Jagodaste voćke. Institut za istzraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 2003.
6. Janković M.: Biodiverzitet, suština i značaj. Beograd, 1995.
7. Mišić. P.: Oplemenjivanje voćaka. Nolit, 1987.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović, Dr Gordana Šebek, Dr
Vučeta Jaćimović i Dr Miodrag Jovančević.
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KVALITET VINA I NJEGOVA ČUVANJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije- Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja kvaliteta vina (fizičko-hemijske analize i
ocijena senzornih svojstava) i uslovima i načinima njege i čuvanja vina
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, analitičke vježbe u enološkoj laboratoriji, senzorna ocjena vina,
seminarski radovi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
II nedjelja
Parametri hemijskog sastava grožña, šire i vina.
III nedjelja
Činioci kvaliteta vina; Fizičko-hemijske analize parametara kvaliteta vina.
IV nedjelja
Instrumentalne metode analize parametera u vinu (spektrofotometrija i HPLC).
V nedjelja
Ocjenjivanje kvaliteta vina; Senzorno ocijenjivanje vina.
VI nedjelja
Seminarski I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Tehnika degustacije; Pojmovi iz senzorike.
IX nedjelja
Zakonska regulativa u oblasti kontrole kvaliteta vina.
X nedjelja
Tehnološki postupci osnovnih operacija u pripremi vina i njihov uticaj na kvalitet vina.
XI nedjelja
Postupci njege i dorade vina tokom dozrijevanja vina; Mjere stabilizacije vina.
XII nedjelja
Starenje vina i razlivanje vina u boce.
XIII nedjelja
Vinski sudovi i prostorije za čuvanje i njegu vina.
XIV nedjelja
Mikrooksigenacija vina; Čuvanje vina u bariqque sudovima.
XV nedjelja
Seminarski rad II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. x 16 nedjelja = 85 sati i 20 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 min. = 10 sati i 40 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati .
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 24 sati.
1 sat i 20 min.
samostalnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) + 10 sati i 40 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. M. Daničić (1988): Tehnologija vina – Praktikum, Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun;
2. B. W. Zoecklein, K. C. Fugelsang, B. H. Gump, F. S. Nury, (1995): Wine Analysis and Production, The ChapmanHall Enology Library, New York.;
3. T. Košmarel, Milica Kač (2003): Osnovne kemijske analize mošta i vina; Laboratorijske vežbe za predmet
Tehnologija vina, Biotehnički falultet, Univerzitet u Ljubljani;
4. P. Ribereau-Gayon et al (2000)., Handbook of enology, Vo1 2. The Chemistry and wine stabilization and treatments,
Chapman&Hall; Dunod, Paris;
5. V. Radovanović (1986): Tehnologija vina, Grañevinska knjiga, Beograd.; .
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad I
25 bodova
Seminarski rad II 25 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Radmila Pajović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MEDONOSNO BILJE I PROIZVODI OD PČELA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
2 P + 1V+ 1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije - Vocarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom i fiziologijom pčela. Vrste i sojevi pčela. Pčelinji
proizvodi. Tehnologija pčelarenja. Pčelinja paša. Bolesti i neprijatelji pčela.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Biljni organi i njihovi proizvodi kao pčelinja paša.
II nedjelja
Cvijet, nektar, polen i mehanizam prenošenja
III nedjelja
Polinacija gajenog bilja, polinacija u zatvorenom prostoru, dresiranje pčela.
IV nedjelja
Pesticidi i polinacija. Agrotehnika i meliorativne mjere u funkciji medonosne paše.
V nedjelja
Fenološke karte. Medonosno bilje i pčelinja hrana.
VI nedjelja
Biljke proljećne paše. Biljke glavne paše. I Kolokvijum.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Izračunavanje stanja i rokova medobranja
IX nedjelja
Organsko uzgajanje plantažnih medonosnih biljaka.
X nedjelja
Pčelinji proizvodi – direktna korist od pčela. Apiterapija.
XI nedjelja
Vrste i osobine meda. Med kao hrana i lijek.
XII nedjelja
Hranljiva i ljekovita svojstva polena.
XIII nedjelja
Propolis – prirodni antibiotik.
XIV nedjelja
Matična mliječ i vosak
XV nedjelja
Pčelinji otrov – apitoksin. Liječenje pč. otrovom.
XVI nedjelja
Indirektne koristi od pčela. Saradnja voćara sa pčelarima
Završna nedjelja
Završni ispit
XVIII-XXI nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kred. x 40/30=5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta sati = 12 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati.
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati.
1 sat i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 12 sati i 40 minuta
studenta, uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve vježbe i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Tasić V. (1998): Pčele cveće Potarja. Kulturno – prosvetna zajednica, Podgorica.
2. Veroljub Umeljić (2008): Enciklopedija pčelarstva. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
3. Veroljub Umeljić (2003):U svetu cveća i pčela. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
4. Taranov G.F. (2004): Hrana i ishrana pčela. Partenon, Beograd.
5. Branko i Renata Relić (2004): Racionalno voñenje pčelinjaka. Partenon, Beograd.
6. Stanimirović Z., Soldatović B., Vučinić Marijana (2000): Biologija pčela – medonosna pčela. Medicinska knjiga,
Draslar partner, Beograd.
7. Mihajlović B. (2004): Lečenje pčelinjim proizvodima. Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama
5 poena,
dva kolokvijuma po 20 poena
(ukupno 40 poena),
seminarski rad
5 poena,
završni ispit
50 poena.
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Nedeljno:
Šifra predmeta
291107136
Naziv predmeta: OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije - Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i tehnikama u oplemenjivanju voćaka i vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Mirjana Adakalić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, test, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definicija, cilj, značaj oplemenjivanja, mjesto voćaka i v. loze u sistematici biljaka
II nedjelja
Značaj početnog materijala u oplemenj.sorti i podloga, značaj razmnožavanja
III nedjelja
Genetičke osnove oplemenjivanja voćaka i v. loze,
IV nedjelja
Gencentri, citogenetičke karakteristike voćaka i v.loze,
V nedjelja
Kolokvijum I , Selekcija voćaka i v.loze
VI nedjelja
Metode stvaranja novih sorti i podloga
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Biotehnologija: Hibridizacija, individualno razviće, molekularne tehnike karakterizacije gena
IX nedjelja
Biotehnol.:Mutacije u oplemenj. voćaka i v.loze, stvaranje sorti i podloga otpornih na bol i štet
X nedjelja
Oplemenjivanje jabučastog voća
XI nedjelja
Oplemenjivanje koštičavog voća, Test
XII nedjelja
Oplemenjivanje jezgrastog voća
XIII nedjelja
Oplemenjivanje jagodastog voća
XIV nedjelja
Kolokvijum II, Oplemenjivanje suptropskog voća
XV nedjelja
Oplemenjivanje vinove loze
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min.) = 18 sati i 40 min.
Struktura:
4 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
3 sata i 20 min.
polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
individualnog rada studenta uključujući i Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (nastava) + 18 sati i 40 min.
konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad i kolokvijume
Literatura:
1. Mišić P. (1987): Opšte oplemenjivanje voćaka, Nolit, Beograd;
2. Mišić P. (2002): Specijalno oplemenjivanje voćaka, Partenon, Beograd;
3. Borojević (1981): Principi i metodi oplemenjivanja bilja, Ćirpanov, Novi Sad;
4. Pejkić B. (1980): Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Naučna knjiga, Beograd;
5. Šoškić M. (1994): Oplemenjivanje voćaka i v.loze, Papirus, Beograd;
6. Maletić, Karoglan Kontić, Pejić (2008): Vinova loza, ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, ŠK, Zagreb;
7. Stewart, N.C. (2008): Biotechnology and genetics, principles, techniques and applications, Wiley&Sons, Inc
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na pred. i vježbama:
5 bodova
Test:
10 bodova
Seminarski rad
5 bodova
Kolokvijum (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prolazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
291108029
Naziv predmeta: PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
II
6
4P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije - Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa ocjenom klimatskih i zemljišnih, izborom mjesta, pripremom zemljišta,
organizacijom terena, razmjeravanjem, sadnjom i održavanjem zasada voća i v. loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović nastavnik, Mr Miloš Šturanović saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvod, vrste voćnjaka, vrste vinograda
II nedjelja
Izbor lokacije, ocjena klimatskih i zemljišnih uslova, priprema zemljišta
III nedjelja
Priprema za sadnju (izbor vrsta i podloga, rastojane, pravac, razmjeravanje)
IV nedjelja
Sadnja, zaštita od vjetra, popunjavanje praznih mjesta, presañivanje starih voćaka
V nedjelja
Podizanje zasada jabuke i kruške
VI nedjelja
Podizanje zasada šljive, breskve, kajsije i trešnje
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I Podizanje zasada jezgrastog i jagodastog voća
IX nedjelja
Podizanje zasada agruma i masline
X nedjelja
Podizanje zasada šipkam smokve, badema i aktinidije
XI nedjelja
Način održavanja zemljišta, ñubrenje i navodnjavanje voćnjaka
XII nedjelja
Rezidba voćaka, prorjeñivanje cvjetova i plodova, zaštita od vjetra, grada, i sl.
XIII nedjelja
Kolokvijum II. Podizanje vinograda (izbor položaja, priprema zemljišta)
XIV nedjelja
Sadnja i postavljanje naslona i žice
XV nedjelja
Održavanje vinograda (rezidba, uzgojni oblici, ñubrenje, navodnjavanje)
XVI nedjelja
Završni ispit - usmeno
Završna nedjelja
XVIII-XIX nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
3 sata predavanje
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. Radulović M., Šturanović M. Podizanje i održavanje voćnjaka i vinograda – Skripta,
2. B.Ristevski: Podiganje i ogleguvanje na ovošnite zasadi,
3. S. Bulatović: Specijalno voćarstvo,
4. M.Šoškić: Savremeno voćarstvo,
5. Z:Keserović.et.al. Proizvodnja voća na malim površinama,
6. L.Avramov, M.Tošić: Rezidba voćaka i vinove loze,
7. M.Nikolić, M.Radulović: Suptropsko i tropsko voće,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času (4+4) :
8 bodova
Seminarski rad:
12 bodova
Kolokvijum: (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POMOTEHNIKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
3
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije -Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa najsavremenijim metodama i modelima primjene pomotehničkih mjera
radi ostvarenja stabilne i visoko intenzivne proizvodnje voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u predmet. Načini rezidbe voćaka
II nedjelja
Klasični uzgojni oblici voćaka
III nedjelja
Savremeni uzgojni oblici voćaka
IV nedjelja
Tehnika formiranja uzgojnih oblika
V nedjelja
Izbor razmaka sadnje
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Opšti i specifični principi rezidbe voćaka
IX nedjelja
Zahvati u cilju ranijeg stupanja voćaka u fazu ekonomske rodnosti
X nedjelja
Zahvati u cilju održavanja rodnosti tokom eksploatacije zasada
XI nedjelja
Kontrola bujnosti voćaka
XII nedjelja
Odreñivanje inteziteta rezidbe i proreñivanje plodova
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Zaštita ploda i drveta od ograničavajućih biotičkih i abiotičkih faktora
XV nedjelja
Procjena prinosa voćaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
3 kredita x 40/30= 4 sata
Nastava i završni ispit: 3 sati i 20 minuta x 16 nedjelja = 53 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 3 sati i 20 min = 6 sati i 40 min
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 2,5 x 30 = 75 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 15 sati
1 sat samostalnog rada studenta
Struktura opterećenja: 53 sati i 20 min. (nastava) + 6 sati i 40 min.
uključujući i konsultacije
(priprema) + 15 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju teorijsku i praktičnu nastavu, rade seminarski
rad, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Lučić, P., ðurić., Mićić, N. (1996): Voćarstvo I. Nolit, Partenon, Beograd, str. 1-529.,
2. Milošević, T. (1997): Specijalno voćarstvo. Agronomski fakultet i zajednica za voće i povrće, str. 1-580,
3. Čačak-Beograd., Veličković, M. (2006): Voćarstvo. Poljoprivredni fakultet, Beograd.,
4. Gvozdenović, D. (2007): Gusta sadnja jabuke, kruške i dunje-integralni koncept. Prometej, 1-315, Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času 10 bodova
Seminarski rad 10 bodova
Kolokvijum (2 x 15) = 30 bodova
Završni ispit 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandar Odalović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA II
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
Fond časova
3
0+4L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije -Voćarstvo i vinogradarstvo, (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Na terenu (proizvodni i ogledni zasadi voća i grožña) praktično demostrirati sve agrotehničke i
pomotehničke mjere koje su predviñene programom opšteg i specijalnog voćarstva i vinogradarstva, mediteranskog voćarstva i
vinarstva.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr A.Odalović (1), Dr T. Popović (2) i Dr R.Pajović (1)
Metod nastave i savladavanja gradiva: Praktična demostracija agro i pomotehničkih mjera u voćnjacima, vinogradima i u
vinarskom podrumu. Praktični ispit na terenu.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Analiza rodnog potencijala i procjena opterećenja rodom voćnjaka i vinograda
II nedjelja
Rezidba kontinentalnog voća
III nedjelja
Rezidba vinograda
IV nedjelja
Rezidba mediteranskog voća
V nedjelja
Organizacija rada u vinarskom podrumu, popravka, dozrijevanje i čuvanje vina
VI nedjelja
Priprema zemljišta i sadnja voćnjaka
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Priprema zemljišta i sadnja vinograda
IX nedjelja
Podmlañivanje i prekalemljivanje voćaka
X nedjelja
Prihranjivanje voćnjaka i vinograda i zaštita od vjetra i mraza
XI nedjelja
Zelena rezidba i proreñivanje plodova
XII nedjelja
Obrada, ñubrenje i navodnjavanje voća i vinove loze
XIII nedjelja
Rezidba agruma i upotreba herbicida u voćarstvu i vinogradarstvu
XIV nedjelja
Raspoznavanje vrsta i sorti voća i vinove loze na osnovu botaničkih karakteristika
XV nedjelja
Ocjenjivanje kvaliteta vina, pakovanje, stavljanje u promet
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 nedelja = 64 sata
3 kredita x 40/30= 4 sata
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 4 sata = 8 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
-4 sata demonstracije i praktični rad na terenu
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 18 sati
Struktura opterećenja: 64 sata nastava + 8 sati i 40 priprema + 18 sata
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
Sva literatira koja je predviñena programima voćarstva, vinogradarstva, mediteranskog voćarstva i vinarstva
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na terenu:
15 bodova
Praktični rad tokom semestra
15 bodova
Teoriska objašnjenja praktičnog rada
20 bodova
Završni praktini ispit na terenu:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandar Odalović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MASLINARSTVO I ULJARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
5
Fond časova
3P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke studije - Voćarstvo i vinogradarstvo (studije traju 2 semestra, 60
ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa uslovima, osnovnim agro i pomotehničkim mjerama za savremeno gajenje
masline; uslovima za proizvodnju kvalitetnog maslinovog ulja, ocjena kvaliteta masl.ulja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Mirjana Adakalić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, terenske vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Botanička pripadnost i istorija gajenja masline u svijetu i kod nas, Biologija i morfologija
II nedjelja
Sortiment masline, najvažnije sorte koje se gaje u svijetu, Sortiment masline Crne Gore
III nedjelja
Ekološki uslovi za uzgoj masline, Rodnost, Zrenje, Specifičnosti razmnožavanja masline
IV nedjelja
Podizanje novih zasada, izbor mjesta za sadnju, izbor sorti, sadnja,
V nedjelja
Održavanje zasada; Berba masline, stonih sorti i sorti za ulje
Kolokvijum I
VI nedjelja
Rezidba masline (uzgojni oblici, mladog zasada, u rodu, regenerativna)
Test I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Maslinovo ulje kroz istoriju, proizvodnja u svijetu i kod nas; Činioci koji utiču na kvalitet
IX nedjelja
Uticaj sorte na kvalitet maslinovog ulja, zrenje, berba, transport i čuvanje ploda do prerade
X nedjelja
Prerada ploda: mljevenje, miješanje, odvajanje faza; različiti sistemi
XI nedjelja
Čuvanje ulja, pakovanje ulja, čišćenje i održavanje postrojenja za preradu;
XII nedjelja
Sekundarni proizvodi proizvodnje maslinovog ulja , Sastav i karakteristike maslinovog ulja;
XIII nedjelja
Analize i klasifikacija maslinovog ulja, standardi kvaliteta
XIV nedjelja
Hemijske analize maslinovog ulja (čistoća, porijeklo)
XV nedjelja
Senzorske analize maslinovog ulja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Marketing, tržište, etiketiranje, zaštita porijekla; maslinovo ulje i zdravlje, ishrana Test 2
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40min
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6h i 40‘ = 13 sati i 20 min.
Struktura:
3 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
1 čas vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati
2 sata i 40min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe, rade kolokvijume, testove i
završni ispit
Literatura:
1. K. Miranović (2006): Maslina, Pobjeda, 1-520, Podgorica
2. Kovačić, S. Perica, (1994): Suvremeno maslinarstvo, Dalmacija papir, 1-114, Split
3. IOOC (1989): Olive pruning, 1-111, Madrid.
4. Baranco: (2002): El Olivo del Coltivo, Madrid
5. B. Škarica, I. Žužić, M. Bonifačić (1996): Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Tisak
6. O. Koprivnjak (2006): Djevičansko maslinovo ulje, MIH d.o.o., Poreč
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test:
(2x10)
20 bodova
Kolokvijum: (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291107136
291107107
291107152
291107165
291107123
NAZIV PREDMETA
Oplemenjivanje biljaka
Eksploatacija i održavanje
polj.mašina
Proizvodnja povrća u
zaštićenom prostoru
Sistemi biljne proizvodnje
Metode organske proizvodnje*
Herbologija*
Evropske integracije i
poljoprivreda*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr ðina Božović
3P+1V+1L
6
Prof.dr Dragoljub Mitrović
3P+2L
7
Prof.dr Nataša Mirecki
3P+2L
6
Prof.dr Nataša Mirecki
Prof.dr Nataša Mirecki
Dr Zoran Jovović
4P+2L
2P+2V
2P+2L
7
4
4
Dr Miomir Jovanović
2P+2V
4
15P+3V+9L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u prvom semestru
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291108045
291108058
NAZIV PREDMETA
Tehnologija prerade ratarsko –
povrtarskih proizvoda
Sjemenarstvo
Troškovi i kalkulacije
Ljekovito bilje
Proizvodnja gljiva*
Cvjećarstvo*
Integralna zaštita ratarsko –
povrtarskih kultura*
Završni rad
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Doc dr Radmila Pajović
3P+1V+1L
6
Dr Radisav Dubljević
Prof.dr Aleksandra
Despotović
Prof. dr Nataša Mirecki
Dr Vučeta Jaćimović
Prof. dr Nataša Mirecki
Doc. dr Jelena Latinović
Dr Sanja Radonjić
3P+1L
5
2P+2V
4
3P+1L
2P+2V
2P+1V
4
4
4
2P+2L
4
13P+6V+5L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
7
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u drugom semestru
Šifra predmeta
291107136
Naziv predmeta: OPLEMENJIVANJE BILJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program -Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita),
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa zakonitostima genetike, principima nasljeñivanja svojstava i
oplemenjivanja bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović-nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj i uloga oplemenjivanja biljaka. Osnovni pojmovi u oplemenjivanju biljaka
II nedjelja
Fitogeografska diferencijacija kao baza oplemenjivanja biljaka. Ogledno polje
III nedjelja
Izvori genetske varijabilnosti. Genetički inženjering
IV nedjelja
Genetska baza oplemenjivanja samooplodnih biljaka .
V nedjelja
Genetska baza oplemenjivanja stranooplodnih biljaka. Selekcija
VI nedjelja
Kolokvijum I; Svojstvo, genotip, fenotip. Komponente fenotipske varijabilnosti
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Načini oplemenjivanja biljaka. Koncept stvaranja novih sorti. Test I
IX nedjelja
zbor materijala za oplemenjivanje. Metode ukrštanja
X nedjelja
Broj kombinacija ukrštanja i veličina F2 generacije. Metode selekcije samooplodnih biljnih vrsta
Metode selekcije stranooplodnih biljnih vrsta. Heritabilnost. Otpornost biljaka prema faktorima
XI nedjelja
spoljašnje sredine
XII nedjelja
Kolokvijum II. Selekcija na pojedina svojstva i genetska dobit od selekcije Hibridizacija
XIII nedjelja
HETEROZIS. HROMOZOMSKI INŽENJERING
Genetska kompozicija i adaptabilnost sorte. Otpornost biljaka prema patogenima
XIV nedjelja
Test II
Biološki markeri: morfoloki, citološki, biološki (u užem smislu), biohemijski i molekularni ili
XV nedjelja
markeri na bazi DNK.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i
završni ispit.
Literatura:
1. Borojević, S.(1992): Principi i metodi oplemenjivanja bilja. Naučna knjiga, Beograd.
2. Madić Milomirka, ðurović, D. (2008): Oplemenjivanje biljaka (praktikum). Agronomski fakultet, Čačak.
3. Šurlan-Momirović Gordana, Rakonjac Vera, Prodanović, S., Živanović, T. (2007): Genetika i oplemenjivanje biljaka
(praktikum). Poljoprivredni fakltet, Beograd.
4. Deletić, R.N. (2009): Uvod u molekularnu genetiku. Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Kosovska
Mitrovica- Zubin Potok.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 poena;
Seminarski rad: 5 poena;
Test 2 x 7,5=15 poena
Kolokvijum: 2x15 = 30 poena;
Završni ispit = 45 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
291107107
Naziv predmeta: EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
I
7
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program- Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Značaj eksploatacije agregata i održavanja mašina u poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijum završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Opšta načela eksploatacije i održavanja poljoprivrednih mašina .
II nedjelja
Teorija eksploatacije poljoprivrednih mašina i kombinovanih agregata.
III nedjelja
Klasifikacija i energetska svojstva pogonskih mašina i agregata
IV nedjelja
Vučni otpor pogonskih mašina , agregata,koeficijent korisnog dejstva agregata.
V nedjelja
Bilans snage pogonske mašine,vučni bilans agregata (MTA).
Kolokvijum-I-.
VI nedjelja
Vučna svojstva pogonskih mašina,i koeficijent korisnog dejstva pogonske mašine.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Karakteristike mašinsko-traktorskog agregata (MTA),u radu.
IX nedjelja
Metode proučavanja i formiranja mašinsko-traktorskog agregata
X nedjelja
Kinematika mašinsko-traktorskih agregata,opšte karakteristike kretanja agregata.
XI nedjelja
Proizvodnost MTA , izračunavanje tehničke radne brzine i potrošnje goriva.Kolokijum.II
XII nedjelja
Održavanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem ( SUS),i dvotaktnih motora.
XIII nedjelja
Održavanje sistema transmisije i hidraulike kod traktora,sistema upravljanja i kočenja.
XIV nedjelja
Održavanje elektro ureñaja, Projektovanje radionica za opravku mašina i ureñaja.
XV nedjelja
Održavanje mašina za zaštitu bilja,Održavanje kombajna za žetvui ubiranje krompira
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati x 16 = 149 sati
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9satii 20 min = 18 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sati
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min(nastava), + 18 sat i 40
studenta uključujući i konsultacije
min,(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: aktivnost na vježbama, seminarski rad ,kolokvijum ,završni ispit.
Literatura:
1. Lazetić,V (1983) :Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike,Monografija ,Poljoprivredni fakultet, Novi
Sad.
2. Mićić,J.(1991):Poljoprivredne mašine, monografija, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
3. Novaković,D., ðević,M.( 1999):Transport u poljoprivredi, monografija , Poljoprivredni fakultet, Beograd.
4. Mitrović,D.(2011): Eksploatacija i održavanje poljoprivrenih mašina, skripta, Biotehnički fakultet, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na vježbama:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum ( 2x20):
40 bodova
Završni ispit :
50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi 51 bod
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
291107152
Naziv predmeta: PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
I
6
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program– Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita),
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Savladavanje tehnologija I tehnika proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Sistemi proizvodnje povrća. Terminologija u povrtarskoj proizvodnji
Osnovne karakterisitke zaštićenog prostora. Vrste i podjela zaštićenog prostora prema tehničkim
II nedjelja
specifičnostima objekta. Eksploatacija zaštićenog prostora u toku godine
III nedjelja
Organizacija povrtarskog gazdinstva.
IV nedjelja
Mikroklima u zaštićenom prostoru. Dodatna oprema za regulisanje mikroklime
Upravljanje zemljištem u zaštićenom prostoru. Vještački supstrati za proizvodnju povrća koji se
V nedjelja
koriste u zaštićenom prostoru
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Opšte i specijalne agrotehničke mjere u povrtarskoj proizvodnji
IX nedjelja
Sjetva i sadnja povrća u zaštićenom prostoru . Proizvodnja rasada
X nedjelja
Proizvodnja plodovitog povrća
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Porizvodnja plodovitog povrća
XIII nedjelja
Porizvodnja korijenastog povrća
XIV nedjelja
Proizvodnja lisnatog povrća
Tehnologija proizvodnje povrća koje se trenutno ne gaji u zaštićenom prostoru, a ima značajan
XV nedjelja
potencijal (biološki i ekonomski) za tu namjenu.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i porvani ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9h i 20" x 16 = 149 sati i 20 min.
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2x9 sati i
20 min. = 18 sat i 40 min.;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30=210 sati
4 časa predavanje
Dopunski rad: za pripreme ispita od 0 do 42 sata
2 časa vježbi
3 sata i 20 min. individualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.(nastava) + 18 sati i 40 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. ðurovka i sar. (2001): Povrće iz plastenika. Partenon, Beograd
2. Parañiković, N., Kraljičak, Ž. (2008):Zaštićeni prostori – Plastenici i staklenici. Poljoprivredni fakultet, Osijek.
3. Tehnološka upustva za integriranu proizvodnju povrća
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 0 bodova
Izrada seminarskog rada:
10 bodova
Vježbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
7 kredita 40/30= 9 sati i 20minuta
Šifra predmeta
291107165
Naziv predmeta: SISTEMI BILJNE PROIZVODNJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
6
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program– Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim sistemima poljoprivredne proizvodnje i njihovim uticajem
na agroekosistem i životnu sredinu u cjelini.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, praktičan rad, semiraski rad i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Terminologija. Značaj izbora odgovarajućeg proizvodnog sistema.
Stanje i perspektive razvoja najzastupljenijih sistema biljne proizvodnje u Crnoj Gori. Potencijal i
II nedjelja
mogućnost uvoñenja novih sistema proizvodnje u Crnoj Gori
III nedjelja
Gajenje poljoprivrednih usjeva u plodoredu
IV nedjelja
Gajenje poljoprivrednih usjeva u monokulturi i slobodnoj plodosmjeni. Agrobiodiverzitet
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava
VII nedjelja
Uticaj poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu
VIII nedjelja
Slobodna nedelja
IX nedjelja
Alternativni sistemi biljne proizvodnje.
X nedjelja
Konvencionalna biljna proizvodnja
XI nedjelja
Kolokvijum II..
XII nedjelja
Biodinamička poljoprivredna proizvodnja
XIII nedjelja
Organska poljoprivredna proizvodnja
XIV nedjelja
Integralna poljoprivredna proizvodnja
XV nedjelja
Dobra poljoprivredna praksa i drugi standardi važni za biljnu proizvodnju.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i porvani ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
4 časa predavanje
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita od 0 do 42 sata
2 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Francis, C.F., Poincelot R.P., Bird,G.W. (2006): Developing and Extending Sustainable Agriculture -A new Social
Contract. Haworth Food and Agriculture Products Press, USA
2. Fedor, J.,(2001): Organic gardening for the 21th century , Readers Digest Association, USA.
3. Kriskovic, P. (1989 ): BioAgrikultura, Mladost Zagreb.
4. Caporali, F., (2003): Agriculture and Health. Agricultura e Salute, Cento, Italy
5. Velagic-Habul, E., Nikolic, A., Akagic, A. (2005): Nove farme hrane na tržištu.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Izrada seminarskog rada:
15 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen..
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: METODE ORGANSKE PROIZVODNJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
I
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program - Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o specificnostima organske proizvodnje u ratarstvu i povrtarstvu i razvijanje
sposobnosti za primjenu i upravljanje metodama organske biljne proizvodnje i legislativom koja se odnosi na organsku
poljoprivredu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, praktičan rad, seminarski rad i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Prirprema i upis semestra
I nedjelja
Znacaj organske proizvodnje povrtarskih i ratarskih usjeva
II nedjelja
Uslovi zasnivanja organske proizvodnje povrtarskih i ratarskih usjeva
III nedjelja
Izbor vrsta i sorti za organsku proizvodnju
Specificnosti agrotehnickih mera u organskoj povrtarskoj i ratarskoj prozyvodnji. Plodored.
IV nedjelja
Meñuusjevi. ðubrenje.
Obrada zemljista. Borba protiv korova. Zaštita biljaka od bolesti i štetočina u organskoj
V nedjelja
proizvodnji
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Gajenje ratarskih i povrtarskih usjeva po principima organske poljoprivrede
IX nedjelja
Organska proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
X nedjelja
Kvalitet i bezbjednost proizvoda iz organske proizvodnje
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Berba, pakovanje i skladištenje proizvoda iz organske proizvodnje
XIII nedjelja
Proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala po principima organske proizvodnje
XIV nedjelja
Menadžment i tržište organskih proizvoda
XV nedjelja
Praktične aktivnosti (Posjeta organskoj farmi / farmi u period konverzije)
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: : 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati
Priprema prije početka semestra: 2 x 9 sati i 20 min = 10 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u proravnom roku uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita 0 - 24 sata
1 sat i 20 min individualni rad i konsultacije Struktura opterećenja: 85 sati (nastava) + 10 sati (priprema) + 120 sata
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Lazić, B., i sar (2010): Organska poljoprivreda. Institut za ratarsvo i povrtarstvo, Novi Sad
2. Dabbert, S., Haring, A.M., Zanoli,R., (2004): Organic farming. Zed Books, USA
3. Davis,G.,Lemmartsson,M.,(2008):Organic Vegetable Production. Henry Doubleday Research Association
4. Cooper, J., Niggli,Urs.,Leifert,C.,(2007):Handbook of organic food safety and quality. Woodhead Publishing Ltd,
England
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Izrada seminarskog rada:
20 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
291107123
Naziv predmeta: HERBOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Izborni
I
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj sticanje dodatnih znanja iz svih važnijih aspekata biologije, ekologije i
suzbijanja korova na principima održive poljoprivrede.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, terenske aktivnosti, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i definicija korova; Biološke i ekološke osobine korova
II nedjelja
Korovi u užem smislu; Štete od korova
III nedjelja
Podjela korova;
IV nedjelja
Razmnožavanje korova; Generativno razmnožavanje korova
V nedjelja
Biološke osobine sjemena korovskih biljaka; Fizičke osobine sjemena i plodova korovskih biljaka
VI nedjelja
Kolokvijum 1
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Vegetativno razmnožavanje korova
IX nedjelja
Način rasprostiranja korova
X nedjelja
Ekologija korova; Ekološki faktori, njihov značaj i podjela (toplota, voda)
XI nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XII nedjelja
Ekološki faktori, njihov značaj i podjela (svjetlost, zemljište)
XIII nedjelja
Biotički faktor; antropogeni faktor; korovi i agrotehnika;
XIV nedjelja
Suzbijanje korova – indirektne mjere suzbijanja
XV nedjelja
Suzbijanje korova – direktne mjere suzbijanja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 =85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30 =5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 =120 sati
Struktura:
2 sata prеdavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata
1 sat i 20 minuta individualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
studenta, uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i svim drugim predviñenim
aktivnostima i da aktivno učestvuju u izradi postvljenih zadataka u okviru grupe.
Literatura:
1. D. Kovačević (2008): Njivski korovi – Biologija i suzbijanje, Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd
2. T. Šarić (1988): Korovi i njihovo uništavanje herbicidima, Zadrugar Sarajevo
3. Kojić, M., Šinžar, B. (1985): Korovi, Naučna knjiga Beograd;
4. Nada Šumatić, Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (1999): Atlas korova, Glas Srpski, Banja Luka
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi
5 poena
Dva kolokvijuma po 15 poena, ukupno
30 poena
Herbar
10 poena
Seminarski rad
15 poena
Završni ispit 40 poena (test 30 poena i usmeni dio sipita 10)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: EVROPSKE INTEGRACIJE I POLJOPRIVREDA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program: Ratarstvo i povrtlarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita),
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti položaja poljoprivrede u integracionim procesima
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Makroeonomski indikatori poljoprivrede Crne Gore u tranzicionom periodu
II nedjelja
Faktori proizvodnje. Proizvodni indikatori.
III nedjelja
Reforme Zajedničke agrarne politike.
IV nedjelja
Mehanizmi regulisanja zajedničkog tržišta.
V nedjelja
Mjere agrarne podrške, Promjene u politici ruralnog razvoja.
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Zajednička agrarna politika i proširenje EU.
IX nedjelja
Politika i sistem cijena poljoprivrednih proizvoda. Uvozna zaštita
X nedjelja
Iskustva zemalja CIE i evropske integracije.
XI nedjelja
Agrarna politika Crne Gore
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Podsticaji proizvodnje. Agrarni budžet.
XIV nedjelja
Izvozna politika. Trgovina poljoprivr. proizvodima izmeñu CG i EU
XV nedjelja
Sporazum o stabilizacji i pridruživanju,
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: ispit 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 min
4 kredita x 40/30= 5sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5sati i 20 minuta = 10 sati i 40 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata predavanja
0 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve
2 sata i 20 minuta samostalnog rada, dvije stavke do ukuipnog opterećenja za predmet 120 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 85sati i 20 min (nastava) + 10 sati i 40 min
(priprema) + 24 sat (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1. Tinca Volk (2004): Uticaj agrarne politike na razvoj poljoprivrede u periodu tranzicije i uključenja u Evropska uniju.,
Beograd, Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija.
2. Tracy, M. (1997). Agricultural Policy in the European Union and Other Market Economies. 2nd Edition. La Hutte:
Agricultural policy Studies.
3. Bogdanov, N. i Božić, D. (2003). Poljoprivreda i agroindustrija. U Analiza efekata pridruživanja EU - sektorski
pristup, izveštaji eksperata (http://www.plac.yu.org/downloads/1.1.2AnalizaefekatapridruzivanjaEUIzvestaji/pdf).
Beograd: Ekonomski fakultet, Beograd: Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 20 poena
(ukupno 40 poena)
Urednost na predavanjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje
51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
291108045
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE RATARSKO – POVRTARSKIH PROIZVODA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
II
5,5
3P + 1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program -Ratarstvo i povrtarstvo
( studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Stiču se znanja o tehnološkim svojstvima, značaju konzumiranja i načinu adekvatnog čuvanje
povrtarskih proizvoda; Upoznavanje sa tehnologijom konzervisanja i proizvodnje hljeba, piva, etil-alkohola, šećera, ulja i masti
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, odlazak u proizvodne pogone, seminarski rad, kolokvijumi i
završni ispit..
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Upoznavanje sa predmetom i načinom rada.
Značaj konzumiranja povrća; Tehnološka svojstva povrća, Mehanički i hemijski sastav;
II nedjelja
Tehnološka zrelost; Proizvodi od povrća.
III nedjelja
Tehnologija konzervisanja – pripremne operacije i princip postupaka konzervisanja.
Konzervisani proizvodi od povrća: sterilisano, pasterizovano, marinirano, biološki konzervisano,
IV nedjelja
zamrznuto, sušeno povrće i sok od povrća.
Uticaj agrobioloških faktora tokom vegetacije na čuvanje svežeg povrća; Odlike i kvalitet svježeg
V nedjelja
povrća; Berba povrća.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Obrada povrća prije čuvanja; Specifičnost čuvanja pojedinih povrtarskih vrsta.
IX nedjelja
Sirovine za proizvodnju piva, Proizvodnja slada, Tehnološki postupak proizvodnje piva.
X nedjelja
Tehnologija pekarstva, Proizvodnja i hemijski sastav brašna; Tehnologija proizvodnje hljeba.
XI nedjelja
Tehnologija proizvodnje etilalkohola; Sirovine za proizvodnju bioetanola.
XII nedjelja
Tehnologija šećera; Osnovi tehnološkog postupka prerade šećerne repe i pripreme melase.
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Tehnologija ulja i masti
XV nedjelja
Vježbe: Posjeta pogonima za preradu povrća, Pekarskoj i Pivarskoj industriji
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 min.x 16 = 117sati i 20min.
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 7sati i 20 min = 14 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 = 165 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 3 sata
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 33 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 117 sati i 20 min./nastava/ + 14 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 33 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Niketić-Aleksić, G. (1982): Tehnologija voća i povrća, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. Ilić, Z, Fallik, E., ðurovska, M., Martinovski, ð., Trajkovski, R. (2007): Fiziologija i tehnologija čuvanja povrća i
voća, Tampograf, Novi Sad;
3. Žeželj, M.: (2005): Tehnologija žita i brašna, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
4. Vereš, M. (1991): Osnovi konzervisanja namirnica, Naučna knjiga Beograd;
5. Baras, J., Sušić, S.,( ) Prehrambena tehnologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd;
6. Vračar, Lj. (2001): Priručnik za kontrolu svežeg i prerañenog voća, povrća i pećurki i osvežavajućih bezalkoholnih
pića, Tehnološki fakultet, Novi Sad;
7. Šakić, N. (2005) Tehnologija proizvodnje piva. Gospodarska komora Federacije BH, Sarajevo
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo na nastavi:
3 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Prisustvo na vježbama
3 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Završni ispit
49 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Nastava se izvodi na maternjem jeziku uz pomoć audio-vizuelnih ureñaja
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Radmila Pajović
Napomena: Dodatne konsultacije sa predmetnim nastavnikom i vrijeme biće naknadno odreñeni
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SJEMENARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
3P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije poljoprivrede, smjer ratarstvo I povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti sjemenarstva ratarskih, povrtarskih i krmnih biljaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, seminarski radovi i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Opšte sjemenarstvo (sadržaj, definicija, značaj) Morfologija sjemena
II nedjelja
Fiziologija sjemena, odnosisjemena i vode, disanje, klijanje, sjetvena jedinica
III nedjelja
Ekologija sjemena (agroekološki faktori i sjem. Proizvodnja). Partija sjemena
IV nedjelja
Agrotehnika sjemenskih usjeva
V nedjelja
Sorta. Hibridno sjeme. Pregled i kontrola kvaliteta sjemenskih usjeva.
VI nedjelja
Kategorije i kvalitet sjemena
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Dorada i skladištenje sjemena. TEST I
IX nedjelja
Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta sjemena
X nedjelja
Posebno sjemenarstvo. Proizvodnja sjemena žita
XI nedjelja
Sjemenska proizvodnja krompira
XII nedjelja
Proizvodnja sjemena suncokreta, šećerne repe i soje
XIII nedjelja
Proizvodnja sjemena povrtarskih biljaka
XIV nedjelja
Proizvodnja sjemena krmnih biljaka. TEST II
XV nedjelja
Organska proizvodnja sjemena
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 30 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 30 minuta x 16 = 104 sati
Priprema prije početka semestra: 2 x 6 sati i 30 minuta = 13 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita 0 – 24 sata
3 sata i 20 minuta individualnog rada i Struktura opterećenja: 104 sati /nastava/ + 13 sati (priprema) + 24 sata
konsultacija
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu (predavanja i vježbe) i da rade testove i
seminarske radove.
Literatura:
1. Milošević Mirjana, Malešević, M (2004): Semenarstvo. v
2. Marić, M (2005): Semenarstvo. IK Draganić Beograd
3. Milošević Mirjana, Ćirović M.(1994): Seme. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I test 0-15 poena,
II test 0-15 poena,
Seminarski rad 0-10 poena,
Aktivnost na času 0-10 poena,
završni ispit 0-50 poena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
291108058
Naziv predmeta: TROŠKOVI I KALKULACIJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
4,0
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke - akademske studije Studijski program -RATARSTVO I
POVRTARSTVO- (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja troškova i sastavljanja
kalkulacija (poseban osvrt na ratarsko-povrtarsku proizvodnju), kao i metodama utvrñivanja pokazatelja ekonomskog
rezultata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Osnovni činioci procesa proizvodnje, osnovna i obrtna sredstva, ljudski rad kao proizvodni činilac
I nedjelja
II nedjelja
Pojam troškova, značaj i svrha utvrñivanja troškova i osnovni elementi troškova
III nedjelja
Osnovni elementi troškova, materijalni troškovi, troškovi amortizacije
IV nedjelja
Podjela troškova prema izvorima nastajanja i složenosti njihove strukture
V nedjelja
Podjela troškova obzirom na mogućnost i način njihovog nastajanja (dir. i ind.)
VI nedjelja
I Kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Pojam kalkulacije, svrha sastavljanja i podjela kalkulacija
IX nedjelja
Analitičke kalkulacije u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji
Izračunavanje cijene koštanja po jedinici mjere dobijenih proizvoda u ratarsko-povrtarskoj
X nedjelja
proizvodnji
XI nedjelja
Analitička kalkulacija na bazi utvrñivanja varijabilnih troškova u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji
Pokazatelji vrijednosti proizvodnje, pokazatelji troškova poslovanja u ratarsko-povrtarskoj
XII nedjelja
proizvodnji
XIII nedjelja
II Kolokvijum
Pokazatelji ekonomskog rezultata i način mjerenja ekonomskih rezultata u ratarsko-povrtarskoj
XIV nedjelja
proizvodnji
XV nedjelja
Investiciona kalkulacija u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 min.
Struktura:
predavanja: - 2 sata
vježbe: - 2 sata
samostalni rad: 1 sat i 20 min
Nastava i završni ispit: 5sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 mini
Neophodne pripreme: 2 x 5sati i 20 min.= 10 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 =120 sati
Dopunski rad: 0 do 24 sata
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (nastava) + 10sati i 40
min(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i aktivno učestvuju u izradi
postvljenih zadataka u okviru grupe.
Literatura:
1. Andrić, Jovan: Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Beograd, 1998.;
2. Majcen, Željko: Troškovi u teoriji i praksi, Zagreb, 1981.
3. Čevjanović i sar.: Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Sarajevo, 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnosti na času (5 poena)
Prvi kolokvijum (0 – 20) poena
Drugi kolokvijum (0 - 20) poena
Dva testa: 5 poena
Ukupno: 50 poena
Završni ispit: (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: LJEKOVITO BILJE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
3P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program- Ratarstvo i povrtarstvo,
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti stiču teorijska i praktična znanja o ljekovitom bilju. Upoznaju sa biološko-ekološkim
svojstvima i morfološkim karakteristikama ljekovitog bilja, održivim metodama sakupljanja samoniklog i osnovnim
tehnologijama plantažnog uzgoja; načinima sakupljanja, čuvanja i mogućnostima primjene
Ime i prezime nastavnika i saradnika: po konkursu
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, praktične i terenske vežbe, prepoznavanje biljnog materijala,
kolokvijum, seminarski radovi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Botanička klasifikacija. Značaj ljekovitog bilja za zdravlje ljudi i agroekosistema.
Potencijali Crne Gore i značaj sakupljanja samoniklog ljekovitog bilja. Održivo sakupljanje
II nedjelja
ljekovitog bilja. Karakterisitike područja za sakupljanje ljekovitog bilja
III nedjelja
Agroekološki uslovi i održive metode plantažnog uzgoja ljekovitog bilja
IV nedjelja
Tehnologija proizvodnje kamilice i nane
V nedjelja
Tehnologija proizvodnje pelina i ehinacee
VI nedjelja
Tehnologija proizvodnje pitomog sljeza i katariona
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Terenske vježbe i praktičan rad
IX nedjelja
Tehnologija proizvodnje lovora i majčine dušice
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje višegodišnjih vrsta ljekovitog bilja
XI nedjelja
Ljekovito bilje kao začinsko i ukrasno bilje
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Pravila berbe i sušenja plantažno gajenog ljekovitog bilja
XIV nedjelja
Prerada ljekovitog bilja
XV nedjelja
Pakovanje, čuvanje i plasman ljekovitog bilja
XVI nedjelja
zavrsni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava I popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati i 20 min./nastava/ + 12 sati (priprema) + 27
uključujući i konsultacije
sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Willfort, R.(2002): Ljekovito bilje i njegova upotreba, Erudit Zagreb, Zagreb.
2. Grupa autora (2005): Ljekovito bilje– Monografija za sakupljače po principima organske proizvodnje, GTZ, BiH
3. Stojilović, M.(2001): Vrt izvor zdravlja i sreće. Autor, Petrovac.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Izrada seminarskog rada:
10 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Neophodno je imati 51 poen da bi se dobila prelazna ocena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA GLJIVA
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program -Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Formiranje visokoobrazovanih stručnjaka osposobljenih za održivo sakupljanje i proizvodnju
gljiva. Upoznavanje sa nacionalnim i meñunarodnim standardima u oblasti sakupljanja, proizvodnje i prerade gljiva
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, praktičan rad, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u gljivarstvo. Opšte karakteristike, graña i klasifikacija gljiva.
II nedjelja
Uloga gljiva u prirodi. Hranljiva i ljekovita svojstva gljiva
III nedjelja
Održivo sakupljanje divljih pečurki
IV nedjelja
Gajenje gljiva. Objekti za proizvodnju gljiva
V nedjelja
Specifične agrotehničke mjere u proizvodnji gljiva
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Obilazak pogona za proizvodnju, skladištenje i preradu
IX nedjelja
Tehnologija proizvodnje šampinjona
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje bukovače
XI nedjelja
Tehnologija proizvodnje šiitake
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Tehnologija proizvodnje drugih gljiva
XIV nedjelja
Bolesti i zaštita gljiva
XV nedjelja
Berba, skladištenje, prerada, plasman gljiva
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 5 sati i
20 minuta = 10 sati i 40 minuta;
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
1sat i 20 minuta sata individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Lazić Branka i sar. (2001): Povrće iz plastenika. Partenon, Beograd
2. Mirjana Davidović i sar. (2006): Gajenje gljiva. Novosadski humanitarni centar, Novi Sad.
3. P. Maksimović (2000): Gajenje, prerada i korišćenje šampinjona. Agronomski fakultet, Čačak.
4. Poler (1991): Sakupljajmo jestive gljive. Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.
5. Hadžić (2004): Klasiranje i prerada gljiva. Partenon, Beograd.
6. Jelena Katičić (1990): 125 jela od gljiva. Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: CVJEĆARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program-Ratarstvo i povrtarstvo (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti stiču teorijska i praktična znanja o cvjetnim kulturama. Upoznaju sa biološkoekološkim svojstvima i morfološkim karakteristikama cvjetnih kultura, načinom razmnožavanja, gajenjem i negom;
mogućnostima njihove primjene u enterijeru i ozelenjavanju naselja i osnovama tehnologije proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Nataša Mirecki, Mr Jelena Lazarević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, praktične i terenske vježbe, prepoznavanje biljnog materijala,
kolokvijum, seminarski radovi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj i mogućnosti primjne cvjetnih kultura. Osnovna podjela cvjetnih kultura
II nedjelja
Cvjetne kulture u enterijeru. Najvažnije lisnodekorativne vrste cvijeća
III nedjelja
Cvjetne kulture u enterijeru: Najvažnije cvjetno dekorativne vrste cvijeća
Osnovne tehnike razmnožavanja cvjetnih kultura koje se primjenjuju u zaštićenom prostoru.
IV nedjelja
Osnovni principi gajenja, njege i održavanja cvetnih kultura koje se primjenjuju u zaštićenom
prostoru. Osnove primjene i načina aranžiranja cvijeća u zaštićenom prostoru
V nedjelja
Cvetne kulture koje se primjenjuju na otvorenom- nezaštićenom prostoru. Jednogodišnje cvijeće
VI nedjelja
Dvogodišnje cvijeće
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Terenske vježbe, I Kolokvijum
IX nedjelja
Perene I
X nedjelja
Perene II, Ruže
XI nedjelja
Lukovičaste cvijetne kulture
XII nedjelja
Rezano cvijeće,najvažnije vrste, način proizvodnje i primjena.
Osnove tehnologija proizvodnje cvijetnih kultura u zaštićenom i nezaštićenom prostoru – na
XIII nedjelja
otvorenom polju.Planiranje proizvodnog procesa cvijetnih kultura
XIV nedjelja
Kolokvijum II (prakticni dio ispita)
XV nedjelja
Vrste cvijetnih zasada i osnovni principi njihovog formiranja
XVI nedjelja
Zavrsni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava I popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min x 16 = 85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min = 10 sati
i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 2 sata
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 24 sati
2 sata i 20 minuta indivdualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40 minuta
studenta uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvovanje nastavi, izrada seminarskog rada, polaganje kolokvijuma I završnog
ispita
Literatura:
1. Mijanović O.( 1980). Cvećarstvo I i II, Šumarski fakultet, Beograd
2. Lazarević S(2000). Razmnožavanje i gajenje baštenskog cveća, Mala poljoprivredna bilioteka, Nolit
3. Cvijanović D, Bukvić R., Lazarević S, Popović S., Simonović V ., Vujošević A. (2005): Revitalizacija i unapreñenje
proizvodnje cveća, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Šumarski fakulte, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Izrada seminarskog rada:10 bodova;
Vjezbe 10 bodova
Kolokvijum: 2x20 40 bodova;
Završni ispit 40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Mr Jelena Lazarević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: INTEGRALNA ZAŠTITA RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
II
4
2P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program -Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući sticanje i usvajanje saznanja o značaju i prednostima
primjene integralne zaštite bilja u savremenom pristupu i organizaciji ratarsko-povrtarske proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Sanja Radonjić i Doc. dr Jelena Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnove i značaj integralne zaštite bilja
II nedjelja
Razlike izmeñu konvencionalne i integralne zaštite bilja
III nedjelja
Administrativne mjere u integralnoj zaštiti bilja
IV nedjelja
Prognozne mjere i njihov značaj u integralnoj zaštiti bilja
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Uvod u agrotehničke, mehaničko-fizičke, biološke i hemijske mjere suzbijanja štetnih organizama
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Integralna zaštita ratarskih kultura od bolesti
IX nedjelja
Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina
X nedjelja
Kolokvijum II
XI nedjelja
Integralna zaštita krompira od bolesti
XII nedjelja
Integralna zaštita krompira od štetočina
XIII nedjelja
Integralna zaštita povrća u zaštićenom prostoru
XIV nedjelja
Integralna zaštita povrća u zaštićenom prostoru, Integralna zaštita povrća na otvorenom
XV nedjelja
Integralna zaštita povrća na otvorenom
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
4 kredita x 40/30 =5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 =120 sati
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata prеdavanja
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata
1 sat i 20 minuta individualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
studenta, uključujući i konsultacije
(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade terenske vježbe, rade oba
kolokvijuma, test i završni ispit
Literatura:
1. Igrc Bačić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec.
2. Čamprag, D. (2000): Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina. Poljoprvredni fakultet, Novi Sad.
3. Mijatović, M., Obradović, A., Ivanović, M. (2007): Zaštita povrća. AgroMivas, Smederevska Palanka.
4. Kolektiv autora (1983): Priručnik prognozne i izvještajne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društva za
zaštitu bilja Jugoslavije, Beograd
5. The Integrated Crop and Pest Management Guidelines for Vegetables (2004). Cornell, Cooperative Entension
publication
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________3 poena
Test______________________________________7 poena
Prvi kolokvijum 20 + drugi kolokvijum 30 poena_________________ (ukupno 50 poena)
Završni ispit_________________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena Latinović i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291107181
291107211
291107194
291197298
291107224
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Jelka Tiodorović
4P+2L
7
Dr Sanja Radonjić
4P+2L
7
Doc. dr Jelena Latinović
Doc. dr Nedeljko Latinović
Dr Jelena Zindović
4P+2L
3P+2L
2P+1V
7
6,5
3,5
17P+1V+8L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Bolesti ratarsko povrtarskih
kultura
Štetočine ratarsko – povrtarskih
kultura
Bolesti voćaka i vinove loze
Sredstva za zaštitu bilja
Viroze biljaka
UKUPNO
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
291108104
291108045
291108117
291108133
291107178
NAZIV PREDMETA
Štetočine voćaka i vinove loze
Tehnologija zaštite bilja
Akarologija
Nematologija
Bakterioze biljaka*
Ekotoksikologija i zaštita životne
sredine*
Završni rad
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
4P+2L
2P+1L
2P+1L
2P+1V
7
7
3
3
3
2P+1L
3
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Snježana Hrnčić
Doc. dr Nedeljko Latinović
Dr Sanja Radonjić
Dr Igor Pajović
Dr Jelka Tiodorović
Dr Tatjana Perović
Doc. dr Nedeljko Latinović
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
7
16P+1V+7L
30
Šifra predmeta
291107181
Naziv predmeta: BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
I
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede, studijski program Biljna
proizvodnja – Zaštita bilja (traje 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa bolestima ratarskih i povrtarskih kultura
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelka Tiodorović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijumi.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Bolesti krompira
II nedjelja
Bolesti krompira
III nedjelja
Bolesti paradajza, paprike i plavog patlidžana
IV nedjelja
Bolesti kupusnjača
V nedjelja
Bolesti lukovičastog povrća, bolesti korjenastog povrća
VI nedjelja
I kolokvijum i I test iz viježbi
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
I kolokvijum (popravni)
IX nedjelja
Bolesti lisnatog povrća
X nedjelja
Bolesti krastavca, lubenice, dinje i tikve
XI nedjelja
Bolesti mahunarki
XII nedjelja
Bolesti duvana
XIII nedjelja
Bolesti žitarica
XIV nedjelja
II kolokvijum i II test iz vježbi
XV nedjelja
II kolokvijum (popravni)
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30=210 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. samostalnog rada studenata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Balaž,F.,Tošić,M., Balaž Jelica(1995): Zaštita biljaka, Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka, Novi Sad;
2. Maceljski,M.(1997): Zaštita povrća od štetočinja, Zagreb;
3. Jovičević,B, Milošević,M. (1990):Bolesti semena, Novi Sad;
4. Marić,A.,Obradović,A.,Mijatović Mirjana (2001): Atlas bolesti povrtarskih biljaka, Novi Sad;
5. Milošević, M. (1998): Bolesti krompira, Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
2 testa iz vježbi = 10 poena (5 poena za svaki test)
2 kolokvijuma po 20 poena = 40 poena
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelka Tiodorović
Napomena:
Šifra predmeta
291107211
Naziv predmeta: ŠTETOČINE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
7
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede, studijski program Biljna
proizvodnja - Zaštita bilja (studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti prošire stečena znanja o štetočinama ratarsko-povrtarskih kultura, i
savladaju vještine prepoznavanja vrsta i oštećenja koja prave, da bi se osposobili za donošenje odluke o načinu i vremenu
suzbijanja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, Štetočine žitarica (strna žita i kukuruz)
II nedjelja
Štetočine žitarica (strna žita i kukuruz); Štetočine krmnih i industrijskih biljaka
III nedjelja
Štetočine krmnih i industrijskih biljaka; Štetočine livada i pašnjaka
IV nedjelja
Štetočine korijenasto-krtolastih biljaka
V nedjelja
Štetočine korijenasto-krtolastih biljaka; Kolokvijum I
VI nedjelja
Štetočine lukovičastih biljaka; Štetočine plodovitog povrća
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Štetočine plodovitog povrća; Štetočine mahunarki
IX nedjelja
Štetočine lisnatog povrća; Kolokvijum II
X nedjelja
Štetočine lisnatog povrća
XI nedjelja
Polifagne štetočine povrća
XII nedjelja
Polifagne štetočine povrća
XIII nedjelja
Polifagne štetočine povrća; Štetočine u zaštićenom prostoru
XIV nedjelja
Štetočine u zaštićenom prostoru; Štetočine uskladištenih proizvoda
XV nedjelja
Štetočine uskladištenih proizvoda
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
4 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbi
3 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Sekulić, R., Spasić Radoslava, Kereši Tatjana (2008): Štetočine povrća i njihovo suzbijanje-Poljoprivredni fakultet
Novi Sad i Beograd;
2. Čamprag, D. (2000). Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina. Poljoprivredni fakultet – Novi Sad;
3. Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec;
4. Maceljski i sar. (1997): Zaštita povrća od štetočinja, Znanje-Zagreb;
5. Dimić, N. (1994): Štetočine ratarskih i povrtarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu;
6. Tanasijević, N., Simova-Tošić, Duška (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
7. Korunić, Z. (1981): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda-NIŠRO – Varaždin;
8. Kolektiv autora (1962): Štetočine u biljnoj proizvodnji. II Specijalni dio. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________3 poena
Test (prepoznavanje) ____________________________________ 7poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Sanja Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
291107194
Naziv predmeta: BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
7
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Poljoprivrede, Studijski program Biljna
proizvodnja, smjer Zaštita bilja (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 3
godine i 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa najvažnijim bolestima voćaka i vinove loze,
odnosno omogućiće sticanje znanja o rasprostranjenosti i ekonomskom značaju odreñenih bolesti, o simptomima,
prouzrokovačima, načinima nastanka i širenja bolesti, te u skladu sa tim mogućim mjerama zaštite
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Jelena Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u bolesti voćaka i vinove loze
II nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
III nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
IV nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
V nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka, Kolokvijum I
VI nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka
IX nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka
X nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka
XI nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka Kolokvijum II
XII nedjelja
Bolesti vinove loze
XIII nedjelja
Bolesti suptropskih voćaka
XIV nedjelja
Bolesti suptropskih voćaka
XV nedjelja
Bolesti koje napadaju više vrsta biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
4 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
3 sata i 20 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Ivanović, M., Ivanović, D. (2005): Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje. Univerzitet u Beogradu,
Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. Mijušković, M. (1999): Bolesti i štetočine suptropskih voćaka, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut,
Podgorica;
3. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5 poena
Dva kolokvijuma po 28 poena_________________ (ukupno 56 poena)
Završni ispit_________________________________ 34 poena (28 poena + 6 poena na raspoznavanje bolesti)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
291197298
Naziv predmeta: SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
5,5
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede, studijski program Biljna
proizvodnja, smjer Zaštita bilja studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 3
godine i 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa oblastima primjene pesticide i aktivnim materijama koje se koriste u
poljoprivrednoj proizvodnji i komunalnoj higijeni. Tokom predavanja će se obraditi hemijske grupe pesticida sa aktivnim
materijama, njihov mehanizam djelovanja i primjena.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, oblasti primjene pesticida
II nedjelja
Insekticidi
III nedjelja
Insekticidi
IV nedjelja
Insekticidi, nematocidi
V nedjelja
Muluskocidi, repelenti, rodenticidi
VI nedjelja
I kolokvijum, fungicidi
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Fungicidi
IX nedjelja
Fungicidi
X nedjelja
Fungicidi, baktericidi
XI nedjelja
Herbicidi
XII nedjelja
Herbicidi
XIII nedjelja
II kolokvijum,
XIV nedjelja
Arboricidi, desikanti, regulatori rasta
XV nedjelja
Ostali pesticidi
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 minuta x 16 = 117 sati i 20 min.
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 7 sati i 20 min)= 14 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30=165 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
2 sata
20 min.
samostalnog rada Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava) + 14 sati i 40 minuta
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1.
Janjić, V. (2005): Fitofarmacija, Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
2.
Šovljanski, Radmila, Klokočar-Schmit, Zlata, Lazić, Sanja (2002): Praktikum iz fitofarmacije, Novi Sad;
3.
Mitić, N. ( 2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd;
4.
Janjić, V. Mitrić, S. (2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu, Banja Luka;
5.
Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama________ 5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena_______________40 poena
Završni ispit ____________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
291107224
Naziv predmeta: VIROZE BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
3,5
Fond časova
2V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede; Studijski program Biljna
proizvodnja – zaštita bilja (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osobinama, epidemiologijom, genetikom, klasifikacijom virusa i
najznačajnijim virozama industrijskih, ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih .kultura
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis studenata.
I nedjelja
Osobine fitopatogenih virusa
II nedjelja
Identifikacija fitopatogenih virusa
III nedjelja
Taksonomija i klasifikacija fitopatogenih virusa. Epidemiologija
IV nedjelja
Replikacija, genetika fitopatogenih virusa
V nedjelja
Otpornost biljaka prema virusima.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kontrola virusnih zaraza
IX nedjelja
Viroze ratarskih biljaka
X nedjelja
Viroze industrijskih biljaka
XI nedjelja
Viroze povrtarskih biljaka
XII nedjelja
Viroze koštičavih i jabučastih voćaka
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Viroze jagodastih i suptropskih voćaka
XV nedjelja
Viroze vinove loze
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 4h i 40" x 16 = 74 sati i 40 min.
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 4 sata
i 40 min. = 9 sati i 20 min.;
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 3,5 x 30=105 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita od 0 do 24 sata
1 sat i 40 min. individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 74 sata i 40 min.(nastava) + 9 sati i 20 min.
(pripreme za vježbe, izrada seminarskih radova i (priprema) + 21 sat (dopunski rad)
testova) uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Šutić, D. (1994): Biljni virusi, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Zemun;
2. Šutić, D. (1995): Viroze biljaka, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd;
3. Krstić, B., Tošić, M. (1994): Biljni virusi – neke osobine i dijagnoza, Univerzitet u Beogradu –
Poljoprivredni fakultet
4. Matthews, R. E. F. (1991): Plant Virology, Academic Press Inc.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad
5 bodova
Testovi 2x5
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelena Zindović
Napomena:
3,5 kredita 40/30= 4 sata i 40 minuta
Šifra predmeta
291108104
Naziv predmeta: ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
7
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademseke specijalističke studije – ZAŠTITA BILJA (studije traju 2 semestara,
60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Program nastave pruža kompletnu i čvrstu osnovu za solidno ovladavanje sa problemima
zaštite voćaka i vinove loze od štetočina (insekata, glodara...) u skladu sa principima integralne zaštite bilja i bioloških mjera
borbe.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Polifagne štetočine (termiti, tripsi, smotavci lista, drvotočci)
II nedjelja
Polifagne štetočine (defolijatori, potkornjaci, gundelji).
III nedjelja
Polifagne štetočine (puževi, ptice, glodari)
IV nedjelja
Štetočine jabuke (buva, vaši, osica, smotavc, moljac, cvjetojed, staklokrilac, muva galica...)
V nedjelja
Štetočine kruške i dunje (buve kruške, vaši, stjenica, osice, cvjetojed, krasac, muve galice....)
VI nedjelja
Štetočine šljive (vaši, štitasta vaš, osice, moljac, smotavac). KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Štetočine trešnje i višnje. Štetočine breskve i kajsije. .POPRAVNI KOLOKVIJUM I
IX nedjelja
Štetočine jezgrastih voćaka. Štetočine jagodastih voćaka
X nedjelja
Štetočine jagodastih voćaka. Štetočine masline (muva masline)
XI nedjelja
Štetočine masline (moljci, štitaste vaši, potkornjaci..). Štetočine agruma (vaši lista, leptiraste vaši,
štitaste vaši.)
XII nedjelja
Štetočine agruma (miner, voćna muva). Štetočine listopadnih suptropskih voćaka
XIII nedjelja
Štetočine vinove loze. KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Integralna zaštita voćaka od štetočina
XV nedjelja
Biološke mjere borbe. POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: : 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
4 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata vježbi
3 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, odrade sve laboratorijske i terenske
vježbe, rade test prepoznavanja, seminarski rad , oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Dimić, N.; Beš, A. (1986): Opšta entomolgija, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997);
2. Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Opšta entomologija, Naučna knjiga Beograd;
3. Dimić, N. .(1980): Štetočine voćki i vinove loze, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997).
4. Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
5. Mijušković, M. (1999): Bolesti i štetočine suptropskih voćaka, Univerzitet Crne Gore. Biotehnički institut,
Podgorica; Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec;
6. Ciglar, I. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski, Čakovec
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama_____________5 poena
Test prepoznavanja štetočina ____________________5 poena
Seminarski rad_______________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena___________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 45 poena
Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić
Napomena:
Šifra predmeta
291108045
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede, studijski program Biljna
proizvodnja – Zaštita bilja (traje 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa sa pravljenjem integralnih programa zaštite poljoprivrednih kultura
primjenom pesticida i nepesticidnih mjera. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa fenofazama razvoja poljoprivrednih
kultura i značaja primjene pesticida u pojedinim fenofazama razvoja gajenih biljaka. Pored korišćenja pesticida u zaštiti
prikazaće se i mogućnosti agrotehničkih mjera u zaštiti gajenih biljaka od bolesti, štetočina i korova.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, osnove izrade integralnih programa zaštite
II nedjelja
Izrada programa zaštite jabučastih voćaka
III nedjelja
I kolokvijum,
IV nedjelja
Izrada programa zaštite koštičavih voćaka
V nedjelja
Izrada programa zaštite jagodastih voćaka
VI nedjelja
Izrada programa zaštite jezgrastog voćaka
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Izrada programa zaštite vinove loze
IX nedjelja
II kolokvijum
X nedjelja
Izrada programa zaštite subtropskih voćaka
XI nedjelja
Izrada programa zaštite subtropskih voćaka i ratarskih kultura
XII nedjelja
Izrada programa zaštite ratarskih kultura
XIII nedjelja
Izrada programa zaštite povrća na otvorenom
XIV nedjelja
Izrada programa zaštite povrća na otvorenom i zaštićenom prostoru
XV nedjelja
Izrada programa zaštite povrća u zaštićenom prostoru
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min)+ = 18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30=210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata predavanja
2 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK.;
2. Peter Hirst, Janna Beckerman, Mosbah Kushad, Rick E. Foster, Rick Weinzierl, Stephen C Weller (2011): 2011
Midwest Tree Fruit Spray Guide. Purdue University, University of Illinois, Iowa State University, University of
Kentucky, University of Missouri, Missouri State University, Ohio State University, and University of Wisconsin.;
3. Sekulić, J., Jeličić, S. (2011): Sredstva za zaštitu bilja. Biljni lekar, god. 39, br. 2-3.;
4. Ciglar, I. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski, Čakovec.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
I kolokvijum po ___________________________15 poena
II kolokvijum_____________________________ 25 poena
Završni ispit _____________________________50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
291108117
Naziv predmeta: AKAROLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
3
Fond časova
2P +1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede, studijski program Biljna
proizvodnja - Zaštita bilja (studij traje 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti svladaju segment opšte i posebne akarologije (ekonomski značajnih
vrsta grinja i predatorskih grinja), savladaju vještine prepoznavanja vrsta i simptome oštećenja koja prave, da bi se osposobili
za donošenje odluke o načinu i vremenu suzbijanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, Sakupljanje i preparovanje grinja
II nedjelja
Morfologija i anatomija grinja
III nedjelja
Morfologija i anatomija grinja, Reprodukcija i razviće grinja
IV nedjelja
Reprodukcija i razviće grinja
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Klasifikacija grinja
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Nadfamilija Tetranychoidea
IX nedjelja
Nadfamilija Tetranychoidea, Nadfamilija Eriophyoidea
X nedjelja
Kolokvijum II
XI nedjelja
Nadfamilija Eriophyoidea
XII nedjelja
Nadfamilije Tarsonemini i gripa Acarididae
XIII nedjelja
Grinje u skladištima i drugim objektima
XIV nedjelja
Nadfamilija Gamasoidea – (predatorske grinje. familija Phytoseiidae)
XV nedjelja
Nadfamilija Ixodoidea, familija Ixodidae
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
3 kredita x 40/30 = 4 sata
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 4 sata = 8 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
2 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
1 sat vježbi
1 individualnog rada studenta i polaganje popravnog ispita od 0 – 18 sati
(pripreme za vježbe, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade test, odrade sve laboratorijske i
terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Dobrivojević. K., Radmila Petanović (1982): Osnovi Akarologije, Poljoprivredni fakultet-Beograd;
2. Radmila Petanović (2004): Atlas. Štetne grinje ukrasnih biljka, Beograd;
3. Radmila Petanović (1988): Eriofidne grinje u Jugoslviji. Naučna knjiga-Beograd
4. Mijušković, M., Bisenija Tomašević (1975): Pregljevi na agrumuma na jugoslovenskom primorju;
5. Jeppson, L.R., Keifer, H.H., Baker, E.W. (1975): Mites Injurious to Economic Plants. Univ. California Press.
6. Laffi, F., Ponti, I (1997): Acari dannosi alle piante. Edizioni L'Informatore Agrario.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________ 3 poena
Test
_____________________________ 7 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Sanja Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
291108133
Naziv predmeta: NEMATOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
3
Fond časova
2P +1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Poljoprivrede. Studijski program Biljna
proizvodnja, smjer Zaštita bilja (studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 3
godine i 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa morfologijom, anatomijom, ekologijom nematoda i
sistematikom fitoparazitnih nematoda. Savladaju vještine prepoznavanja vrsta i simptoma oštećenja koja nematode stvaraju, da
bi se osposobili za donošenje odluke o načinu i vremenu suzbijanja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Igor Pajović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u nematologiju, klasifikacija i sistematizovanje nematoda
II nedjelja
Morfologija i anatomija nematoda
Odnos nematoda i ostalih živih bića (parazitizam, fitoparazitizam, antagonisti, nematofagi,
III nedjelja
predatori, vektori virusa...) i ekologija nematoda
IV nedjelja
Karakteristike najbitnijih grupa, redova, familija i rodova fitoparazitnih nematoda
V nedjelja
Tehnike rada sa nematodama
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Nematode u voćarstvu i vinogradarstvu
IX nedjelja
Nematode u ratarstvu
X nedjelja
Nematode krompira
XI nedjelja
Nematode u povrtarstvu
XII nedjelja
Nematode u objektima zaštićenog prostora
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Nematode duvana, ukrasnih i šumskih biljaka
XV nedjelja
Mogućnosti suzbijanja fitoparazitnih nematoda
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
3 kredita x 40/30 = 4 sata
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 4 sata = 8 sati
Struktura:
2 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
1 individualnog rada studenta polaganje popravnog ispita od 0 – 18 sati
(pripreme za vježbe, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju predavanja i vježbe, rade seminarski rad, rade
oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. Krnjajić ð. i Krnjajić S. (1987). Fitonematologija.
2. Jama N. (1983). Nematofauna nekih povrtarskih kultura gajenih u zaštićenom prostoru.
3. Barker K.B., C.C. Carter and Sasser, J.N. (1985). An Advanced Treatise on Meloidogyne: Volume I i II.
4. s’Jacob J.J. and Bezooijen J.V., (1977). A manual for practical work in nematology.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad_____________________________ 10 poena;
Dva kolokvijuma___________________________ po 20 poena (ukupno 40 poena);
Završni ispit_______________________________ 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Igor Pajović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BAKTERIOZE BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
3,5
Fond časova
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Poljoprivrede, studijski program Biljna
proizvodnja – Zaštita bilja (traje 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama opšte i posebne fitobakteriologije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Jelka Tiodorović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Osobine fitopatogenih bakterija, porijeklo i evolucija parazitizma u fitopatogenih bakterija,
I nedjelja
specijalizacija fitopatogenih bakterija
II nedjelja
Klasifikacija i nomenklatura fitopatogenih bakterija, patogeneza bakterioza (postanak bolesti)
Ponašanje bakterije u biljci, odbrambeni biljni mehanizam i primarni i sekundarni faktori
III nedjelja
patogeneze
IV nedjelja
Identifikacija fitopatogenih bakterija
V nedjelja
Suzbijanje fitopatogenih bakterija
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
I kolokvijum (popravni)
IX nedjelja
Florescentne i nefluorescentne bakterije roda Pseudomonas
X nedjelja
Najznačajnije bakterije roda Pseudomonas
XI nedjelja
Rod Xantomonas i najznačajnije bakterije roda Xantomonas
XII nedjelja
Rod Erwinia i rod Corynebacterium
XIII nedjelja
Rod Agrobacterium i rod Bacillus
XIV nedjelja
II kolokvijum
XV nedjelja
II kolokvijum (popravni)
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 4 sata i 40 min. x 16= 74 sata i 40 minuta
3.5 kredita x 40/30= 4 sata i 40 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija,upis i
ovjera): 2 x 4 sata i 40 min = 9 sati i 20 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 3.5 x 30 = 105 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
2 sata predavanja
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 21 sat
1 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 72sata i 40 minuta (nastava) + 9 sati i 20 minuta
studenta, uključujući i konsultacije
(priprema) + 21 sat (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade domaće zadatke, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. Arsenijević, M.(1988): Bakterioze biljaka, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
10 domaćih zadataka = 10 poena (1 poena za svaki domaći zadatak)
2 kolokvijuma po 20 poena = 40 poena
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Jelka Tiodorović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: EKOTOKSIKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
II
3
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske Specijalisticke studije, Studijski program– Zaštita bilja (traje 2
semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti prošire znanja o izvorima zagañenja i vrstama zagañivača u
agroekosistema, kao i mjerama koje treba preduzeti u procesu biljne proizvodnje kako bi se spriječilo zagañenje životne
sredine.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u ekotoksikologiju, kruženje materije I energije u prirodi
II nedjelja
Toksične supstancije: pojam, podjela i osobine
III nedjelja
Kancerogenost, mutagenost, teratogenost, djelovanje na reprodukcioni ciklus
IV nedjelja
Toksikološka i ekotoksikološka proučavanja ekosistema
V nedjelja
Izloženost čovjeka toksičnim materijama i procjena rizika
VI nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VII nedjelja
Kolokvijum I
VIII nedjelja
Pojam, uzroci, vrste i stepen zagañenja
IX nedjelja
Osnovne karakteristike i osobenosti agroekosistema
X nedjelja
Ciljevi i zadaci zaštite agroekosistema
XI nedjelja
Osnovni principi procjene opasnosti i rizika za životnu sredinu
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Zagañenje i zaštita vazduha
XIV nedjelja
Zagañenje i zaštita voda
XV nedjelja
Zagañenje i zaštita zemljišta
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
3 kredita x 40/30 = 4 sata
Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 4 sata = 8 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
2 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
1 sat vježbi
1 individualnog rada studenta i polaganje popravnog ispita od 0 – 18 sati
(pripreme za vježbe, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Vitorović, S., Milošević, M. (2002): Osnovi toksikologije sa elementima ekotoksikologije
2. Vizartis, Beograd; Kastori, R. (2002): Teški metali u životnoj sredini. Institut za ratarstvo I povrtarstvo, Novi Sad.;
3. Šovljanski, R., Klokočar Šmit, Z., Lazić, S. (2002): Praktikum iz opšte fitofarmacije, Poljoprivredni fakultet Novi Sad;
4. Karan, V.,Mojašević, M.: Praktikum
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________ 5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena________________ 40 poena
Završni ispit _____________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Perović i Doc. Dr Nedeljko
Latinović
Napomena:
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
7
3P+1V
4P+2L
3P+2V
6
7
6
3P+1V
4
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
291207049
Tehnologija prerade mesa
291207036
291207052
291207023
Stočarstvo i životna sredina
Tehnologija prerede mlijeka
Konjarstvo
291207078
Dobra proizvoñačka praksa u
stočarstvu*
291207010
Agrarna politika i zakonodastvo*
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Dr Slavko Mirecki
Dr Slavko Mirecki
Dr Nikola Adžić
Prof. dr Božidarka Marković
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Dr Miomir Jovanović
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
3P+1V
4
17P+4V+4L
30
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
291208020
Reprodukcija domaćih životinja
291208033
Troškovi i kalkulacije
291208046
Biotehnologija u stočarstvu
291208017
291207065
Genetički resursi u stočarstvu*
Agrobiznis*
Završni rad
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+1V+1L
6
3P+2V
6
4P+2L
7
3P+1V
3P+1V
4
4
7
16P+5V+3L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Nikola Adžić
Mr Nikola Pejović
Prof.dr Aleksandra
Despotović
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Prof.dr Božidarka Marković
Dr Bogdan Bulatović
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
Šifra predmeta
291207049
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE MESA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
I
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program - Stočarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: : upoznavanje i sticanje znanja iz opštih fizičkih, hemijskih i biohemijskih karakteristika mesa,
tehnologija prerade i konzerviranje mesa, te parametri kvaliteta mesa
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i
ostali nastavni sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Meso, značaj, istorijat, hemijski sastav mesa. Proizvodnja i potrošnja mesa u svijetu i kod nas.
II nedjelja
Ultrastruktura i hemijska graña mišića
III nedjelja
Priprema stoke za klanje i tehnološke operacije na liniji klanja
IV nedjelja
Postmortalne promjene na mesu (promjena pH, boje, mekoće, ukusa, arome, itd.)
V nedjelja
Tehnološki i senzorni parametri kvaliteta mesa
VI nedjelja
Rasijecanje i klasiranje trupova, sporedni proizvodi klanja
VII nedjelja
Kolokvijum I
VIII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja
Operacije, procesi i oprema u preradi mesa
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje polutrajnih prerañevina od mesa
XI nedjelja
Tehnologija proizvodnje trajnih prerañevina od mesa
XII nedjelja
Tehnologija proizvodnje mesnih konzervi, dimljenih proizvoda i sl.
XIII nedjelja
Standardi kvaliteta i metode kontrole kvaliteta prerañevina od mesa
XIV nedjelja
Principi dobre proizvoñačke prakse, preduslovni programi, HACCP sistem i sledljivost
XV nedjelja
Dobrobit životinja. Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 9h i 30nedjelja x 16 = 152 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 9 sati i
Struktura:
30 min. = 19 sati.;
4 časova predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 152 sata (nastva) + 19 sati (priprema) + 39 sati
rada) uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Rede R. i Ljiljana Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Tehnološki fakultet Novi Sad 1997.
2. Vuković, I. (1998). ,,Osnove tehnologije mesa. Veterinarski fakultet, Beograd
3. D’Mello J. P. F. Ed: Food Safety: Contaminants and Toxins, © Cab International 2003
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 6 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 22 poena - 44 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291207036
Naziv predmeta: STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke diplomske studije na BIOTEHNIČKOM FAKULTETU,
studijski program STOČARSTVO (studije traju 8 semestara, 240 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa različitim sistemima poljoprivredne proizvodnje i njihovim uticajem
na životnu sredinu, značajem monitoringa zagañenja životne sredine, uticajem prerade stočarskih proizvoda tj. industrije na
životnu sredinu, tretmanima otpada agro-industrije i ekološkim standardima i zakonskim regulativama koji se odnose na zaštitu
poljoprivredne sredine
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, izrada seminarskog rada. Konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Uvod – stočarstvo i životna sredina; gubici prirodnih resursa ; sistemi poljoprivredne proizvodnje, monitoring;
Life Cycle Assesment
Konceptualni modeli procjene odnosa stočarstvo / životna sredina: PSR Sistem, DPSIR sistem, indikatori
zagañenja životne sredine, ''stočarska revolucija''
Monitoring – važan faktor u rješenju problema zagañenja životne sredine, Deforestacija, primjena PSR sistema
u slučaju deforestacije, balans hraniva . Diverzitet domaćih životinja i uticaj na životnu sredinu
Uticaj poljoprivrednih aktivnosti na životnu sredinu, najveći zagañivači: ñubriva, sedimenti, animalni otpad,
soli i pesticidi.
KOLOKVIJUM 1
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: Skladištenje , utovar i istovar hrane – opasnosti i prevencija,
Smještaj životinja – opasnosti i prevencija
SLOBODNA NEDJELJA
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: Ishrana životinja, održavanje zdravlja i liječenje. Biosigurnost
– termin i procedure biosigurnosti
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu postupci sa animalnim otpadom – opasnosti i prevencija. Best
Management Practice
KOLOKVIJUM 2
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: kontrola mirisa na farmi, rukovanje leševima uginulih
životinja, kontrola štetočina (Integrated Pest Management)
Uticaj poljoprivrednih prerañivačkih kapaciteta na životnu sredinu: prerada mesa, prerada mlijeka, prerada
voća i povrća, industrija skroba, šećera, konditorskih proizvoda i piva.
Meñunarodni standardi sistema menadžmenta životnom sredinom
Dobra poljoprivrdna praksa (Good Agriculture Practice). Održiva poljoprivreda. Koncept i principi GAP-a
Preduslovni programi: GAP, GHP, GDP, GMP...
Standardne operativne procedure: SPO i SSOP
HACCP sistem. Termini, definicije, istorijat. 7 HACCP principa. 12 koraka primjene HACCP principa.
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16= 149 sati i 30 min.
4 x 40/30= 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta =18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
1 sat laboratorijskih vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
3 sata i 20 minuta samostalnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min.(nastava) + 18 sati i 40
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade vježbe i
rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Selimbašić. V., ðonlagić, N., Montero, J.A. i Marquez, M. A. C., (2004): ''Uticaj poljoprivrede i proizvodnje hrane
na okoliš''
2. de Haan, C., Steinfild, H. and Blackburn, H., : ''Livestock and environment:Finding a balance'' , FAO
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
Nedeljno:
Šifra predmeta
291207052
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke diplomske studije Studijski program-STOČARSTVO
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položen ispit MLJEKARSTVO
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa fizičkim i hemijskim osobinama mlijeka, osnovnim karakteristikama
fermentisanog mlijeka, tehnološkim procesima proizvodnje fermentisanih mlijeka, ulozi bakterija mlječne kiseline i starter
kultura, tehnologijom proizvodnje sireva, tehnološkim procesima proizvodnje pojedinih vrsta sireva i zakonskim odredbama, tj.
Pravilnikom o kvalitetu mlijeka i mlječnih proizvoda
Ime i prezime nastavnika i saradnika: nastavnik: Dr Slavko Mirecki
saradnik: Nikoleta Nikolić, dipl. ing.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske), izrada seminarskog rada. Konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Transport mlijeka od farme do mljekare: organizacija transporta, transportna sredstva,
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Postupci preuzimanja mlijeka na farmi i prijema u mljekari, tehnološke operacije pri prijemu mlijeka:
klarifikacija, deaerizacija, hlañenje...
Konzumna mlijeka: definicija, svježe mlijeko, pojam i vrste pasterizacije, pojam i vrste sterilizacije,
termizacija, rekuperacija...
Tehnološki procesi u proizvodnji pasterizovanog i sterilisanog mlijeka
KOLOKVIJUM 1
Opšte sirarstvo: definicija sira, pojam sinerezisa, podjela sireva, grušanje i vrste grušanja, osnovne tehnološke
faze u proizvodnji sireva.
SLOBODNA NEDJELJA
Specijalno sirarstvo. Tehnologija: tvrdih i polutvrdih sireva, sireva parenog tijesta bijelih salamurnih sireva,
sirava sa plemenitim plijesnima, svježih sireva, topljenih sireva, surutke i sireva od surutke.
Fermentisani mlječni proizvodi. Definicija i osnovni pojmovi. Uticaj osobina svježeg mlijeka na proizvod.
Mljekarske (starter) kulture. Pojam i vrste fermentacija. Vrste fermentisanih proizvoda
KOLOKVIJUM 2
Tehnološki procesi u proizvodnji fermentisanih mlijeka: Jogurt, Kefir i Kumis
Pavlaka. Tehnološki procesi u proizvodnji: pasterizovane slatke i kisele pavlake, sterilisane pavlake, tučenog
vrhnja (pavlake). Mliječni deserti, Mlaćenica, Kajmak-Skorup..
Maslac. Teorije stvaranja maslaca, tehnološki proces proizvodnje pavlake, mane maslaca, Maslo, Ghee,
Anhidrovana mlječna mast.
Sladoledi. Kategorije sladoleda, specifični tipovi sladoleda, tehnologija sladoleda, greške u proizvodnji
Koncentrovani i sušeni mlječni proizvodi. Značaj, prednost, hranljiva vrijednost. Kondenzovano nezaslañeno i
zaslañeno mlijeko, mlijeko u prahu, obrano mlijeko u prahu, instant mlijeko u prahu
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16= 149 sati i 30 min.
7 x 40/30= 9 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija,upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta =18 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
4 sata predavanja
2 sata laboratorijskih vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
3 sata i 20 minuta samostalnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min.(nastava) + 18 sati i 40
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade
laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1.
Zora Mijačević: Tehnologija mleka-fermentisana mleka i sirevi.Univerzitet u Beogradu. Veterinarski fakultet.
Beograd. 1992.
2.
Vujičić: Mlekarstvo – I deo. Naučna knjiga, Beograd, 1985.
3.
Carić, M., Milanović, S., Vucelja, D.(2000): '' Standardne metode analize mlijeka i mlečnih proizvoda''. Prometej,
Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama i predati izvještaj (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Uslov za pohañanje predmeta je položen ispit iz MLJEKARSTVA
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
Nedeljno:
Šifra predmeta
291207023
Naziv predmeta: KONJARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
II
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program STOČARSTVO (studij traje
2 semstara, 60 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Opšte stočarstvo i Fiziologija domaćih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa osnovnim principima gajenja konja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nikola Adžić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Razvoj konjarstva i njegov privredni značaj.
II nedjelja
Konj i njegovi srodnici
III nedjelja
Osnove morfološke i fiziološke osobenosti konja.
IV nedjelja
Rase konja
V nedjelja
Podjela konja prema načinu iskorišćavanja i namjeni
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Ocjena eksterijera konja
IX nedjelja
Reprodukcija konja
X nedjelja
Izbor konaj za priplod
XI nedjelja
Metode odgoja, selekcije i oplemenjivanja
XII nedjelja
Ishrana konja
XIII nedjelja
Njega i smještaj konja
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Konjički sportovi
XVI nedjelja
Provjera znanja - ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 3 x 3 sati
= 24 sata
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
2 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastave) + 24 sata (priprema) + 28 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Pejić N.: Konjarstvo, Edicija univerzitetski udžbenik, Poljoprivredni fak. Novi Sad, 1999.
2. Inaković A.: Konjogojstvo, Zagreb 2008.
3. Pejić N. : Ishrana konja, Prosveta – Žabalj.
4. Mitrović i Grubić: Odgajivanje i ishrana konja. Poljoprivredni fakultet Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291207078
Naziv predmeta: DOBRA PROIZVOðAČKA PRAKSA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
I
4
Fond časova
3P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije ; Studijski program Stočarstvo (studij traje 2
semstra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i
ostali nastavni sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnovna načela dobre poljoprivredne prakse, Kodeks DPP
II nedjelja
Načela dobre proizvoñačke prakse na farmama (promet, obilježavanje, voñenje evidencija)
III nedjelja
Proizvodnja i skladištenje stajnjaka u skladu sa DPP
IV nedjelja
Tretman i upotreba stajnjaka, Nitratna direktiva
V nedjelja
Osnovna načela dobrobiti životinja
VI nedjelja
Objekti i oprema u stočarstvu u skaldu sa DPP. Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Proizvodnja zdravstveno bezbjedne hrane životinjskog porijekla
IX nedjelja
Integrisani pristup sistemu bezbjednosti hrane
X nedjelja
Codex Alimentarius, FAO, WHO
XI nedjelja
Preduslovni programi u prerañivačkoj industriji (DPP, DHP, SOP)
XII nedjelja
Bezbjednost (HACCP sistem) u proizvodnji hrane životinjskog porijekla
XIII nedjelja
Bezbjednost u proizvodnji autohtonih proizvoda životinjskog porijekla
XIV nedjelja
Snabdijevanje vodom i zaštita životne sredine
XV nedjelja
Metode u kontroli bezbjednosti hrane . Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5,5 sati x 16 = 88 sati
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 5,5 sati =11 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
1 sat i 20 min. individualnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati)
Struktura opterećenja: 88 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 20 sati
studenata uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i testova.
Literatura:
1. Načela dobre poljoprivredne prakse, Zagreb 2009,
2. GAP – guidelines, FAO
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 6 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 22 poena - 44 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
Šifra predmeta
291207010
Naziv predmeta: AGRARNA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program Stočarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 3 godine i 180 ECTS)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti agrarne politike i zakonodavstva u oblasti
poljoprivrede
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj i zadatak poljoprivrede u privrednom razvoju
II nedjelja
Ekonomska teorija i mjesto poljoprivrede u privrednom razvoju
III nedjelja
Činioci razvoja poljoprivrede
IV nedjelja
Agrarna politika - definisanje
V nedjelja
Mjere agrarne politike
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Evropski model poljoprivrede i agrarna podrška
IX nedjelja
Značajnije reforme CAP
X nedjelja
Politika ruralnog razvoja (RDP) u EU
XI nedjelja
Modeli transformacije poljoprivrede od tradicionalne do moderne
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Tržište i država u modernoj privredi
XIV nedjelja
Agrarna politika, Cijene i organizacioni oblici tržišta
XV nedjelja
Mjere podržavanja razvoja poljoprivrede- savremena iskustva,Usklañivanje zakonodavstva
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 min
4 kredita x 40/30= 5sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5sati i 20 minuta = 10 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Struktura:
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata predavanja
1 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve
1 sata i 20 minuta samostalnog rada, dvije stavke do ukuipnog opterećenja za predmet 120 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 85sati i 20 min (nastava) + 10 sati i 40 min
(priprema) + 24 sat (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1. Jovanović. M.: (2008): „Agrarna politika i zakonodavstvo”, Biotehnički fakultet, skripta.
2. Stipetić, V. (1998): “Poljoprivreda i privredni razvoj”, Informator, Zagreb
3. Tracy, M.(1996): „Država i poljoprivreda u Zapadnoj Evropi 1880-1988”, MATE, Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Urednost na predavanjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
291208020
Naziv predmeta: REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
II
6
Fond časova
3P +1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: : Akademske specijalisticke studije
Studijski program STOČARSTVO (studije
traju 6 semestara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena Anatomija i fiziologija domačih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa principima reprodukcije, tehnikama i mogućnostima njenog unapreñenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nikola Adžić i Mr Nikola Pejović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Funkcionalna morfologija i histologija ženskih polnih organa.
II nedjelja
Funkcionalna morfologija i histologija muških polnih organa.
III nedjelja
Endokrinologija reproduktivnih funkcija
IV nedjelja
Reproduktivni ciklus ženke i reproduktivne funkcije mužjaka.
V nedjelja
Oplodnja, brazdanje, implantacija
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Fiziologija gravidnosti i partusa
IX nedjelja
Metode povećanja reproduktivne efikasnosti domaćih sisara
X nedjelja
Reprodukcija goveda, ovaca i koza
XI nedjelja
Reprodukcija svinja, konja i živine
XII nedjelja
Genetika i reprodukcija
XIII nedjelja
Imunologija i reprodukcija
XIV nedjelja
Poremećaji reprodukcije
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 3 x 3 sati
= 24 sata ;
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 24 sata (priprema) + 28 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Stančić B. i sar.: Reprodukcija domaćih životinja. Edicija univerzitetski udžbenik 2002.
2. Stančić B.: Reprodukcija domaćih životinja – praktikum. Poljoprivredni fakultet Novi Sad 2005.
3. Miljković V:, Veselinović C.: Porodiljstvo, sterilitet i vještačko osjemenjivanje domaćih životinja.
Univerzitet u Beogradu 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291208033
Naziv predmeta: TROŠKOVI I KALKULACIJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
6,0
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke - akademske studije Studijski program -STOČARSTVO(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja troškova i sastavljanja
kalkulacija (posebana osvrt na stočarsku proizvodnju), kao i metodama utvrñivanja pokazatelja ekonomskog rezultata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Osnovni činioci procesa proizvodnje, osnovna i obrtna sredstva, ljudski rad kao proizvodni činilac
I nedjelja
II nedjelja
Pojam troškova, značaj i svrha utvrñivanja troškova i osnovni elementi troškova
III nedjelja
Osnovni elementi troškova, materijalni troškovi, troškovi amortizacije
IV nedjelja
Podjela troškova prema izvorima nastajanja i složenosti njihove strukture
V nedjelja
Podjela troškova obzirom na mogućnost i način njihovog nastajanja
VI nedjelja
I Kolokvijum Direktni i indirektni troškovi
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Pojam kalkulacije, svrha sastavljanja i podjela kalkulacija
IX nedjelja
Analitičke kalkulacije u stočarskoj proizvodnji
X nedjelja
Izračunavanje cijene koštanja po jedinici mjere dobijenih proizvoda u stočarskoj proizvodnji
XI nedjelja
Analitička kalkulacija na bazi utvrñivanja varijabilnih troškova u stočarskoj proizvodnji
XII nedjelja
Pokazatelji vrijednosti proizvodnje, pokazatelji troškova poslovanja u stočarskoj proizvodnji
XIII nedjelja
II Kolokvijum Značaj i namjena poslovnih planova
XIV nedjelja
Pokazatelji ekonomskog rezultata i način mjerenja ekonomskih rezultata u stočarskoj proizvodnji
XV nedjelja
Investiciona kalkulacija u stočarskoj proizvodnji
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Struktura:
predavanja: - 3 sata
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30= 180 sati;
vježbe: - 2 sata
Dopunski rad: 0 do 36 sati
samostalni rad: 3 sata
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i aktivno učestvuju u izradi
postvljenih zadataka u okviru grupe.
Literatura:
4. Andrić, Jovan: Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Beograd, 1998.;
5. Majcen, Željko: Troškovi u teoriji i praksi, Zagreb, 1981.
6. Čevjanović i sar.: Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Sarajevo, 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnosti na času (5 poena)
Prvi kolokvijum (0 – 20) poena
Drugi kolokvijum (0 - 20) poena
Dva testa: 5 poena
Ukupno: 50 poena
Završni ispit: (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
291208046
Naziv predmeta: BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
II
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program Stočarstvo (studije traju 2
semstra, 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje i sticanje znanja iz oblasti genetike i biotehnologije u stočarstvu, metoda i tehnika
biotehnologije kao i njihove primjene u oplemenjivanju i gajenju domaćih životinja
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi i ostali nastavni
sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Genom životinja i njegova struktura.
II nedjelja
DNK, RNK proteini i mitohondrije
III nedjelja
Mapiranje i sekvenciranje genoma
IV nedjelja
Proizvodnja genetskih markera
V nedjelja
Upotreba genetskih markera za gensko mapiranje
VI nedjelja
Krakterizaciju populacija domaćih životinja upotrebom genetskih markera
VII nedjelja
Kolokvijum I
VIII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja
Genetički inžinjering
X nedjelja
Kloniranje, pojam i metode kloniranja
XI nedjelja
Tehnike kloniranja domaćih i gajenih životinja i mogućnosti za primjenu kloniranja u praksi
XII nedjelja
Rekombinovani proteini i njihova primjena
XIII nedjelja
Transgene životinje- bioreaktori za dobijanje hormona i drugih supstanci
XIV nedjelja
Primjena biotehnologije radi poboljšanja genetičke vrijednosti domaćih životinja
XV nedjelja
Uloga biotehnologije u ishrani domaćih životinja. Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta X 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
4 časova predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 časa vježbi
3 sata i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Brem, G. 1993. Transgenic animals. C H-J Rehm, G. Reed, eds: Biotechnology, 2nd edition, VCH, Weinheim, New
York, Basel, Cambridge ISBN3-527-28312-9, stran-745-835;
2. Zapiski predavanj animalne biotehnologije, Prof. Peter Dovc, Mojca Jez, Lidija Berke, Biotechnical University of
Ljubljana;
3. Biotechnology in Animal Husbandry. Eds: R. Renaveille, A. Burney. Kluwer Academic Publications, Amsterdam
2001. (ISBN 0792368517);
4. John G. Vandenbergh, Alwynelle S. Ahl, John M. Coffin (2002): Animal biotechnology
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama 6 poena;
Seminarski ili domaći rad 5 poena;
Dva kolokvijuma
po 22 poena 44 poena;
Završni ispit 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
Šifra predmeta
291208017
Naziv predmeta: GENETIČI RESURSI U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
4
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje:
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva:
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Priprema i upis semestra
Biodiverzitet i njegov značaj
Značaj agrobiodiverziteta kao dijela globalnog biodiverziteta
Ekonomska, ekološka i socijalna opravdanost očuvanja život. genetičkih resursa
Stanje genetičkih resursa kod nas i u Reginu i perspektive razvoja
Pregled autohtonih rase i sojeva,
Kolokvijum I
Slobodna nedjelja.
Konzerviranje i metode konzervacije.
Primjena metoda biotehnologije u postupku očuvanja genetičkih resursa
In situ i ex situ konzervacija
Genotipizacija u cilju identifikacije životinja
Razvoj globalnih internacionalnih sistema konzervacije
Intenacionalni aspekti i regulative iskorišćavanja genetičkih resursa, Kolokvijum II
Strateški dokumenti i pravni okvir za genetičke resurse u stočarstvu
Provjera znanja – ispit
Završni ispit.
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit (5 sati i 20 minuta) x 16 = 95 i 20 minuta;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 minuta
ovjera) 2 x (5sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120
Struktura:
Dopunski rad za pruipremu ispita od 0 do 30 sati
3 sata predavanja
Struktura opterećenja:95 sata i 20 minuta (nastava) +10 sata i 40 minuta
1 sat vježbi
1 sata i 20 minuta samostalnog rada, (priprema)+ 14 sati (dopunski rad)
Nedeljno:
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1. Janković M.: Biodiverzitet, suština i značaj, Beograd 1995.
2. The state of world animal genetic resources for food and agriculture. FAO 2008.
3. Hall (1998) Livestock BioDiversity.
4. Caput i sar. (2010): Očuvanje biološke raznovrsnosti u stočarstvu, Zagreb.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum 20 poena
Drugi kolokvijum 20 poena
Aktivnost na predavnjima 10 poena
Završni ispit 50 poen; Prelazna ocjena se dobija kad se kumulativno sakupi minimalno 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Napomena:
Šifra predmeta
291207065
Naziv predmeta: AGROBIZNIS
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije Studijski program – Stočarstvo,( studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Organizovanje i voñenje biznisa u poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definisanje biznisa i konkretan izbor biznis ideja. Koncept upravljanja biznisom
II nedjelja
Organizacija za upravljanje biznisom- različiti modeli organizacije
III nedjelja
Rizici projekta
IV nedjelja
Tržište projektovanog biznisa
V nedjelja
Obezbjeñenost stručnog kadra- planiranje rukovodioca i radne snage
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Planiranje troškova. Evidencija i praćenje realizacije biznis ideje
IX nedjelja
Sistem operativnog planiranja i izvještavanja o rezultatima projekta-standardni rač.programi
X nedjelja
Modeli kao način prikaza biznis ideje
XI nedjelja
Investicioni programi - izrada i ocjena
XII nedjelja
Sastavljanje kompletnog biznis plana
XIII nedjelja
Izrada investicionog programa
XIV nedjelja
Posjeta jednog uspješnog preduzetnika
XV nedjelja
II Kolokvijum
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 83 sata i 20 minuta
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sat vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 26 sati
1 sati i 20 minuta samostalnog rad, Struktura opterećenja: 83 sata i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i knsultacije
(priprema) + 26 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Praćenje savremenih metoda u primjeni izrade investicionih projekata
Literatura:
1. Dr. Bogdan Bulatović: Modeli stočarske proizvodnje na porodičnim gazdinstvima sjevernog dijela Crne Gore,
Biotehnički institut, 1999.godine
2. Dr. Bogdan Bulatović i saradnici: Izvedeni - realizovani Biznis planovi i Investicioni projekti u Crnoj Gori
3. Petar Jovanović: Priručnik za upravljanje projektima YUPMA - Beograd, 2003.godine
4. Dr Nenad Novković, dr Šandor Šomoñi: Organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, 2001.g.
5. Udruženje Banaka Jugoslavije - Beograd: Priručnik za primjenu zajedničke metodologije za ocjenjivanje i izradu
investicijskih studija, Beograd, 1988.godine
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum 20 poena
Drugi kolokvijum 20 poena
Urednost na predavnjima 10 poena
Ukupno 50 poena
Završni ispit 50 poena minimum
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
PRIMIJENJENE SPECIJALISTIČKE
STUDIJE
PRIMIJENJENE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM RASADNIČARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Momčilo Radulović
3P+2V
6
Dr Ranko Prenkić
Prof. dr Ranko Popović
Mr Miroslav Ćizmović
Dr Biljana Lazović
Prof.dr Ranko M. Popović
3P+1V+1L
6
4P+2L
7
3P+2L
0+6L
5
6
13P+3V+11L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Biološke osnove razmnožavanja
voćaka
Agroekologija voćarstva
Specijalno rasadničarstvo
Kultura tkiva
Praktična obuka
UKUPNO
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Kontejnerska proizvodnja voćnih
sadnica
Ekonomika i organizacija
rasadničke proizvodnje
Fitosanitarna ispravnost sadnog
materijala
Proizvodnja dendrološkog
sadnog materijala*
Proizvodnja loznih kalemova*
Zakonska regulativa u
rasadničkoj proizvodnji*
Završni rad
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Prof. dr Ranko Popović
Mr Miroslav Ćizmović
4P+1V+1L
7
Dr Bogdan Bulataović
4P+2V
7
Dr Tatjana Perović
3P+2L
6
Dr Momčilo Radulović
3P+1V+1L
5
Dr Slavko Mijović
Dr Aleksandar Odalović,
Slavko Pešović, dipl.prav.
3P+1V+1L
5
3P+2V
5
PREDMETNI NASTAVNIK
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
5
14P+5V+5L
30
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
Fond časova
6
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene specijalističke studije
Studijski program: Rasadničarstvo (u trajanju od 2 semestara, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa bioevolucijom voćaka, stadijskim razvitkom, biološkim
činiocima generativnog i vegetativnog razmnožavanja i uticajem spoljnih i unutrašnjih činilaca na razmnožavanje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Porijeklo, klasifikacija voćaka
Stadijski razvitak voćaka, rast i razvitak, korelacije
Jarovizacija, fiziološki aktivne materije
Generativno razmnožavanje voćaka
Radman sijanaca, stratifikovanje, citogenetska konstitucija
Zrelost sjemena, činioci čuvanja, morfološke i fiziološke osobine sijanaca
Slobodna nedelja
Kolokvijum I. Vegetativno razmnožavanje voćaka
Biološki činioci vegetativnog razmnožavanja
Izdanci i izbojci, fiziologija kalemljenja
Bioevolucija vegetativnog razmnožavanja, rizomni karakter
Spoljašnji činioci vegetativnog razmnožavanja, činioci srastanja kalema
Uticaj fiziološke aktivnosti, vremena i načina na transplataciju (kalemljenje)
Kolokvijum II. Uticaj hipobiota i epibiota na voćke
Nasledne varijacije – eksperimentalni dokazi
Završni ispit
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: (8 sati x 16) = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Struktura:
- predavanja - 3 sata
- vježbe – 2 sata
- 3 sata. indivdualnog rada
studenta uključujući i konsultacije
Neophodne pripreme prije početka semestra (2x8sati)= 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati
Dopunski rad: 0-42 sata
Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ +16 sati (priprema)+36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1.
2.
3.
Dr Dušan Stanković, dr Mladen Jovanović: Opšte voćarstvo, Grañevinska knjiga Beograd,
Dr Petar Mišić et.al. Voćarstvo, Štampa DS. Šabac,
Dr Miladin Šoškić: Oplemenjivanje voćaka, Papirus Beograd,
Dr Predrag Lučić et.al. Voćarstvo I, Biografika Subotica.
4.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 bodova
Seminarski rad:
12 bodova
Kolokvijum: (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROEKOLOGIJA VOĆARSTVA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo , (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i faktorima bitnim za biljnu i rasadničku
proizvodnju
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj predmeta, proizvodnja organske materije i njena uslovljenost
II nedjelja
Produktivnost agroekosistema, vegetacioni činioci i ekološka valenca
III nedjelja
Klima kao vegetacioni faktor: vazduh, svjetlost
IV nedjelja
Temperatura kao faktor, lisna površina, neto asimilaciona rata, fotoperiodizam
V nedjelja
Jarovizacija, primjena, mogućnosti skraćenja proizvodnje
VI nedjelja
Kolokvij I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Voda kao faktor, vodni režim, mjere borbe protiv suše
IX nedjelja
Test, ocjena povoljnosti klime za rasadničku proizvodnju
X nedjelja
Zemljište kao vegetativni faktor, mjere za poboljšanje fizičkih svojstava zemljišta
XI nedjelja
Zemljišni rastvor, puferrna spsosobnost zemljišta, mjere popravke hemijskih svojstava
XII nedjelja
Zakoni prinosa, teorije i evolucija misli o povećanju proizvodnje
XIII nedjelja
Kolokvij II.
XIV nedjelja
Korovi, n jihov značaj u rasadničkoj proizvodnji i mjere borbe u suzbijanju korova
Obrada zemljišta, mjere i ciljevi obrade, promjene nastale obradom Proizvodnju u zaštićenom
XV nedjelja
prostoru
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8=16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x30= 180 sati
3 sata predavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući polaganje
3 sata samostalnog rada studenta, popravnog ispita od 0 do 36 sati
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava), 16 sati (priprema) i 36 sati
uključujući konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Molnar, I. (1995): Opšte ratarstvo, Novi Sad
2. Kastori, R (1997): Fiziologija biljaka, Novi Sad
3. Stanković, D (1987). Opšte voćarstvo
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času (5+5):
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20)
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Ranko Prenkić
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SPECIJALNO RASADNIČARSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene e specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo, (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i tehnologijama razmnožavanja voćnih vrsta
interesantnih za gajenje u suptropskoj zoni
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Ranko Popović, Mr Miroslav Čizmović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, test, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj predmeta, osnove regenarcije, specifičnosti biologije suptropskih vrsta
II nedjelja
Ekonomsko-ekološke osnove proizvodnje sadnog matrijala, dijelovi rasadnika
III nedjelja
Proizvodnja generativnih podloga za agrume i druge vrste, prednosti i mane
IV nedjelja
Proizvodnja vegetativnih podloga, ožiljavanje, zrele i zelene reznice
V nedjelja
Kalemljenje, tipovi, termini primjene, skraćenje procesa dobijanja sadnica
VI nedjelja
Kolokvij I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Supstrati , kontejneri,
IX nedjelja
Test, presañivanje i prekalemljivanje starih stabala
X nedjelja
Kultura tkiva, hranjve podloge, mikropropagacija
XI nedjelja
Proizvodnja sadnica agruma, sadnice za kućni uzgoj
XII nedjelja
Razmnožavanje listopadnog suptropskog voća, masline
XIII nedjelja
Kolokvij II
XIV nedjelja
Proizvodnja živića jagode, podloga za trešnju višnju, kajsiju i breskvu
XV nedjelja
Proizvodnja sadnica breskve, trešnje, višnje kajsije
XVI nedjelja
Zakonska i pozakonska akta, standardi EU, deklarisanje i etiketiranje, transport sadnica
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati i 20 min.
7 kredita x 4/30 = 9 sati i 20 minuta.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera ): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
2 sata vježbi
uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata.
3 sata i 20 minuta individualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta ( nastava ) + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
minuta ( priprema ) + 42 sata ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. Lučić, P., ðurić, Gordana, Mićić, N. (1996): Voćarstvo I
2. Medigović, J., ðaković, M. (2008): Proizvodnja sadnica voća
3. Popović, R., Čizmović, M. (2008): Rasadnička proizvodnja (skripta)
4. Memić, S., Drkenda, P., Kojić, A. ( 2010): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog matreijala, Poljoprivredni
fakultet , Sarajevo.
5. Ševar,M.i sar.( 2005): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Hrvatski zavod za poljoprivredu, Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času (5+5):
10 poena
Test:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Ranko Popović, Mr Miroslav
Ćizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KULTURA TKIVA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
Fond časova
6
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene pecijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo, (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i tehnologijama razmnožavanja i čuvanja voćnih
vrsta „in Vitro“
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović, Mr Mirjana Adakalić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj predmeta, istorijski pregled razvoja kulture tkiva
II nedjelja
Oprema i laboratorijski materijal, sterilizacija i rad u laboratoriji
III nedjelja
Tipovi kulture tkiva, zasnivanje eksplantatata, hranjive podloge
IV nedjelja
Mikropropagacija, umnožavanje, regeneracija korijena, aklimatizacija, prednosti, mane
V nedjelja
Kultura ćelija i kalusa
VI nedjelja
Kolokvij I,
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Somatska embriogeneza i organogeneza fuzija protoplasta, značaj i primjena
IX nedjelja
TestI, Kultura antera i ovarijuma
X nedjelja
Kultura zigotnog embriona
XI nedjelja
Genetske transformacije i primjena raspoloživih tehnika
XII nedjelja
Izolacija i fuzija protoplasta, značaj i primjena
XIII nedjelja
Kolokvij II
XIV nedjelja
Oslobañanje biljaka od virusa, hemoterapija, termoterapija, kultura meristema
XV nedjelja
TestII, Čuvanje biljnog materijala „in vitro“, gen-banke, mikrokalemljenje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30= 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja= 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera ): 2 x 8= 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30= 180 sati
3 sata predavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući polaganje
3 sata samostalnog rada studenta, popravnog ispita od 0 do 36 sati
uključujući konsultacije
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Dozet, B., Mezei, Snežana, Gološin, Branka, Galović, Vladislava, Šesek, S., Vasić, Dragana, Vasiljević, Lj.,
Ognjanov, V., Macet, Ksenija(1997): Kultura tkiva u poljoprivredi
2. Bajrović, K., Jevrić-Čaušević, A., Hadžiselimović, R. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
Sarajevo;
3. Jelaska, S. (1994): Kultura biljnih stanica i tkiva
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test: (2x10)
20 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih pomagala
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
0+6L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene specijalističke studije Studijski program : Rasadničarstvo, (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Praktično upoznati studente sa tehničko – tehnološkim operacijama proizvodnje sadnog
materijala
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Praktična primjena metode kalemljenja, proizvodnja podloga i plemki, ožiljavanje
reznica, proizvodnja sadnica sa golim korijenom i u kontejnerima, primjena fitohormona i supstrata , kultura tkiva ,
vañenje, deklarisanje , čuvanje i promet sadnica.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Klasifikacija i projektovanje rasadnika na otvorenom i u zaštićenom prostoru.
II nedjelja
Odabiranje sjemena, klasiranje i ispitivanje klijavosti
III nedjelja
Načini stratifikovanja sjemena i determinacija pupoljaka na plemkama
IV nedjelja
Uzimanje plemki sa matičnih stabala i načini čuvanja plemki
V nedjelja
Pikiranje , vañenje sijanaca iz sjemeništa i sadnja u rastilo i u kontejnere
VI nedjelja
Kolokvijum I, Agrotehnika u rasadniku na otvorenom i u kontejnerima
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Skidanje reznica i izdanaka , pakovanje i čuvanje u hladnjači
IX nedjelja
Vrste fitohormona, pripremanje fitohormona za ožiljavanje reznica u kontrolisanim uslovima
X nedjelja
Primjena različitih tehnologija za proces rizogeneze i proizvodnju sadnica na vlastitom korijenu.
XI nedjelja
Vrste supstrata , denzinfekcija supstrata i prporenje reznica
XII nedjelja
Vrste kontejnera , načini kalemljenja podloga suptropskih i kontinentalnih voćnih vrsta
Kolokvijum II, Tehnika proizvodnje sadnica in vitro ( skidanje eksplantata, priprema hranjive
XIII nedjelja
podloge, oprema i dr).
Agrotehnika u rastilu i u kontrolisanim uslovima ( obrada zemljišta, vrste ñubriva , načini i
XIV nedjelja
vijeme ñubrenja, načini navodnjavanja i zaštita od bolesti i štetočina )
XV nedjelja
Vañenje i kategorisanje sadnica ,čuvanje, deklaracija, promet sadnica
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): = 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 časova
Struktura:
6 sati demostracije i praktičan rad na terenu
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
2 sata samostalni rad uključujući i konsultacije uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati
Struktura opterećenja: 128 sati( nastava) + 16 sati ( priprema) + 30 sati (
dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju praktičnu obuku
Literatura:
1. Popović, R., Čizmović, M:( 2008): Rasadnička proizvodnja, Podgorica;
2. Hanić,E.( 2002). Značaj kontejnera, supstrata i fitohormona u rasadničkoj proizvodnji, Univerzitet,,Džemal
Bijedić,, Mostar; Meñedović, S.( 2002). Dendrološke vrste, Svjetlost, Sarajevo;
3. Ševar , M i sar.( 2005): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Hrvatski zavod za poljoprivredu, Zagreb;
4. MedigovićJ.( 2000): Proizvodnja voćnog sadnog materijala, Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na terenu :
15 poena
Praktičan rad tokom obuke
15 poena
Voñenje dnevnika rada
20 poena
Završni praktični ispit na terenu
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Praktične vježbe se izvode u laboratoriji, stakleniku, matičnjaku, rasadniku i dr.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
II
7
4 P + 1 V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo, (Studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Specijalno rasadničarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama i specifičnošću kontejnerske proizvodnje voćnog sadnog
materijala
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko Popović – nastavnik , Mr Miroslav Čizmović - saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema za upis semestra
I nedjelja
Značaj kontejnerske proizvodnje u podizanju voćnjaka i produktivnosti proizvodnje sadnica
II nedjelja
Ekološki uslovi za proizvodnju kontejnerskih sadnica na otvorenom i u zaštićenom prostoru.
III nedjelja
Matičnjaci sjemena i plemki , sjetva sjemena , proizvodnja generativnih podloga
IV nedjelja
Klasifikacija vegetativnog razmnožavanja, proizvodnja vegetativnih podloga
V nedjelja
Tehnike kalemljenja na zrelo
VI nedjelja
Tehnike kalmljenja na zeleno
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kolokvijum I. Faktori regeneracije koji utiču na proces rizogeneze, ožiljavanje reznica
Supstrati , klasifikacija supstrata,karakteristika organskih i sintetičkih supstrata, dezinfekcija
IX nedjelja
supstrata
X nedjelja
Regulatori rasta ( fitohormoni ) i načini njihove primjene
XI nedjelja
Značaj kontejnera i vrste kontejnera
XII nedjelja
Kontejnerska proizvodnja sadnica listopadnih suptropskih voćnih vrsta
XIII nedjelja
Kontejnerska proizvodnja zimzelenih suptropskih voćnih vrsta
XIV nedjelja
Kolkvijum II. Sistemi navodnjavanja, vrste i načini ñubrenja kontejnerskih sadnica
XV nedjelja
Čuvanje, kategorisanje , etiketiranje , deklarisanje i promet sadnica
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Dopunska nastava
XVIII-XXI nedjelja
Popravni ispiti
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati i 20 min.
7 kredita x 4/30 = 9 sati i 20 minuta.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera ): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
2 sata vježbi
uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata.
3 sata i 20 minuta individualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta ( nastava ) + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
minuta ( priprema ) + 42 sata ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade oba kolokvijuma i završni
ispit
Literatura:
1. Hanić, E.( 2002). Značaj kontejnera, supstrata i fitohormona u rasadničkoj proizvodnji, Univerzitet,,Džemal
Bijedić,, Mosta ;
2. Lučić i sar.( 2011): Rasadnička proizvodnja, Agronomski fakultet, Čačak;
3. Memić, S., Drkenda, P., Kojić, A. ( 2010): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog matreijala, Poljoprivredni
fakultet Sarajevo ;
4. Popović, R., Čizmović, M:( 2008): Rasadnička proizvodnja, Podgorica ;
5. Ševar,M.i sar.( 2005): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Hrvatski zavaod za poljoprivredu, Zagreb.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20 )
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Mr Miroslav
Čizmović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
II
7
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim parametrima ekonomičnosti i rentabilnosti rasadničke
proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Predmet i zadatak organizacije rasadničke proizvodnje
II nedjelja
Osnovne ekonomske specifičnosti rasadničarske proizvodnje
III nedjelja
Ekonomsko - organizacione karakteristike iskorišćavanja zemljišta u rasadničarskoj proizvodnji
IV nedjelja
Ekonomsko - organizaciono obilježje proizvodnje voćnog sadnog materijala
Ekonomsko - organizaciono obilježje proizvodnje voćnog sadnog materijala na otvorenom
V nedjelja
polju
Ekonomsko - organizaciono obilježje proizvodnje voćnog sadnog materijala u zaštićenom
VI nedjelja
prostoru
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kolokvijum I, Organizacija i proizvodnja pojedinih linija u rasadničarstvu
IX nedjelja
Menadžment u proizvodnji voćnog sadnog materijala
X nedjelja
Primjena proizvodnih funkcija u proizvodnji voćnog sadnog materijala
XI nedjelja
Analiza ostvarenih rezultata u rasadničarskoj proizvodnji
XII nedjelja
Produktivnost
XIII nedjelja
Produktivnost
XIV nedjelja
Kolokvijum II, Ekonomičnost
XV nedjelja
Rentabilnost
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: : 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera ): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,
4 sata predavanja
2 sata vježbi
uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
3 sata individualnog
rada
studenta Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta ( nastava ) + 18 sati i 40
uključujući i konsultacije
minuta ( priprema ) + 42 sata ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade testove , oba kolokvijuma i
završni ispit
Literatura:
1. Bulatović, B.( 2007): Menadžment biljne proizvodnje, Univerzitet Crne Gore, Podgorica
2. Milić, D. i sar. ( 2000): Organizacija voćarsko – vinogradarske proizvodnje, Institut za ekonomiku poljoprivrede i
sela, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20 )
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulataović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: FITOSANITARNA ISPARVNOST SADNOG MATERIJALA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
II
6
3P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo, (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa mjerama koje se preduzimaju u cilju proizvodnje bezvirusnog i
zdrastveno ispravnog sadnog materijala
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj predmeta i promet zdrastveno ispravnog sadnog materijala
II nedjelja
Značaj proizvodnje zdrastveno ispravnog sadnog materijala
III nedjelja
Mikoze suptropskih biljaka
IV nedjelja
Bakterioze suptropskih biljaka
V nedjelja
Viroze suptropskih biljaka
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Štetočine suptropskih biljka
IX nedjelja
Štetočine suptropskih biljaka
X nedjelja
EPPO standardi i protokoli za zdrastvenu kontrolu sadnog materijala
XI nedjelja
Kontrola sadnog materijala – biološke i serološke metode dektekcije biljnih virusa
XII nedjelja
Kolokvijum II,
XIII nedjelja
Molekularne metode detekcije biljnih virusa
XIV nedjelja
Primjena različitih mjera u cilju oslobañanja biljnog materijala od virusa
XV nedjelja
Fitosanitarni pregledi i izdavanje sertifikata za sadni materijal
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 46 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati
3 sata samostalnog rada uključujući i Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati
konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu i vježbe, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Ivanović, M., Ivanović, D (2005): Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje; Poljoprivredni fakultet Beograd;
2. Mijušković, M. (1999): Bolesti i štetočine suptropskih voćaka; Univerzitet Crne gore; Biotehnički institut, Podgorica;
3. Šutić, D. (1994) Biljni virusi, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun;
4. Šutić, D. (1995): Viroze biljaka, Institut zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd;
5. Krstić, B., Tošić, M. (1994): Biljni virusi – neke osobine i dijagnoza; Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Zemun
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na predavanjima i vježbama 5 poena
Seminarski rad 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Završni ispit 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Perović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA DENDROLOŠKOG SADNOG MATERIJALA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
II
5
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo, (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Specijalno rasadničarstvo
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama razmnožavanja dendrološkog bilja kao i osobinama važnijih
rodova dekorativnog dendrološkog bilja (Abies, Picea, Cedrus, Larix, Pinus, Juniperus, Cupresus, Thuja, taxus, Cikas, Ginko)
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović, asistent Mr Miloš Šturanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Definicija i značaj predmeta
II nedjelja
Opšte napomene o razmnožavanju dendrološkog bilja
III nedjelja
Generativno razmnožavanje
IV nedjelja
Vegetativno razmnožavanje
V nedjelja
Razmnožasvanje reznicama
VI nedjelja
Činioci razmnožavanja reznicama
VII nedjelja
Proizvodnja dendrološkog bilja u rasadnicima
VIII nedjelja
Kolokvijum I.. Razmnožavanje kalemljenjem
IX nedjelja
Razmnožavanje ukrasnog drveća i šiblja
X nedjelja
Cikas palma i ginko biloba
XI nedjelja
Rod Abies i Picea
XII nedjelja
Seminarski rad. Rod Cedrus, Larix i Pinus
XIII nedjelja
Rod Juniperus i Cupresus
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Rod Thuja i Taxus
XV nedjelja
Njega dendrološkog sadnog materijala do prodaje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XIX nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): = 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati.
2 sata i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 31 sati i 20 minuta
studenta uključujući i konsultacije
( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. E.Vukčević (1996): Dekorativna dendrologija, Naučna knjiga, Beograd.
2. M.Ocokolić i J. Todorović-Ninić (2003): Priručnik iz dekorativne dendrologije, Beograd.,
3. A.Kurjakov (2008): Četinari zelenih površina, Praktikum, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
8 poena
Seminarski rad:
12 poena
Kolokvijum: (2 x 15)
30 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA LOZNIH KALEMOVA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene specijalističke studije Studijski program- Rasadničarstvo, (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim parametrima osnivanja loznog rasadnika, postupku
formiranja matičnjaka loznih podloga i plemki, tehnologiji proizvodnje loznih podloga i loznih kalemova
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mijović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Predmet i zadatak organizacije rasadničke proizvodnje
II nedjelja
Osnovne specifičnosti proizvodnje loznih kalemova
III nedjelja
Organizacione karakteristike iskorišćavanja zemljišta u rasadničarskoj proizvodonji
IV nedjelja
Proizvodnja generativnih podloga
V nedjelja
Vegetativno razmnožavanje v. loze
VI nedjelja
Zasnivanje matičnjaka loznih podloga
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kolokvijum I ,Matični vinogradi i proizvodnja reznica vinove loze
IX nedjelja
Proizvodnja kalemova i vrijeme kalemljenja
X nedjelja
Tehnika kalemljenja i njega kalemova u korjeništu
XI nedjelja
Kontejnerska proizvodnja loznih kalemova
XII nedjelja
Vañenje i klasiranje kalemova
XIII nedjelja
Skidanje i klasiranje loznih podloga i vijoka za kalemljenje
XIV nedjelja
Kolokvijum II, Čuvanje kalemova u periodu mirovanja
XV nedjelja
Zakonska i pozakonska akta, standardi EU, deklarisanje, pakovanje i ekspedicija kalemova
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nasatava i popravani ispsit
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati
2 sata i 40 minuta samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 31 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije
minuta ( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade testove , oba kolokvijuma i
završni ispit
Literatura:
1. Burić, D.( 1994): Savremeno vinogradarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
2. Pejović, Lj., Mijović, S.( 2000): Opšte vinogradarstvo, Biotehnički institut, Podgorica
3. Ševar,M.( 2007): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Zagreb.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 poena
Kolokvijum: (2 x 20 )
40 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ZAKONSKA REGULATIVA U VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene specijalističke studije Studijski program: Rasadničarstvo,(studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim zakonskim aktima koji regulišu proizvodnju voćnog sadnog
materijala
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandar Odalović- nastavnik, Slavko Pešović, dipl. prav. - saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Organizacija voćnog rasadnika
II nedjelja
Tko može proizvoditi poljoprivredni ( voćni ) sadni materijal
III nedjelja
Registracija voćnog rasadnika i značaj zakonskih propisa u voćarstvu
IV nedjelja
Stručni nadzor matičnog zasada voćaka za proizvodnju plemki
V nedjelja
Stručni nadzor matičnjaka podloga voćnih vrsta
VI nedjelja
Zakon o umatičenju voćnih zasada
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kolkvijum I, Zakon o stručnom nadzoru nad proizvodnjom voćnog sadnog materijala
IX nedjelja
Zakon o kvalitetu voćnog sadnog materijala
X nedjelja
Zakon o kategorijama voćnog sadnog materijala
XI nedjelja
Zakon o deklarisanju voćnog sadnog materijala
XII nedjelja
Zakon o kontejnerskoj proizvodnji voćnog sadnog materijala
XIII nedjelja
Zakon o certifikovanom sadnom materijalu
XIV nedjelja
II. Kolokvijum, Sadni materijal u prometu
XV nedjelja
Trgovina sadnim materijalom
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40
min.
Struktura:
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
3 sata predavanja
ovjera): 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
2 sata vježbi
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata i 40 minuta samostalnog rada Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati.
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 31 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije
minuta ( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade oba kolokvijuma i
završni ispit
Literatura:
1. Ševar, M.( 2005): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala, Hrvatski zavod za poljoprivredu, Zagreb
2. Prenkić, R., Odalović, A. i dr.( 207): Zakon o sadnom materijalu Republike Crne Gore¸ Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
10 poena
Kolokvijum: (2 x 5 )
10 poena
Testovi:
( 2 x 15 )
30 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandar Odalović, Slavko
Pešović, dipl.prav.
Napomena:
PRIMIJENJENE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO
BILJE
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Organska proizvodnja voća
Oplemenjivanje voćaka
Održivi razvoj prirodnih resursa
ljekovitog i aromatičnog bilja
Podizanje voćnjaka
Redukovana obrada zemljišta*
Proizvodnja gljiva*
Apikultura*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+1V+1L
6
3P+1V+1L
6
Dr Miodrag Jovančević
3P+1V+1L
6
Dr ðina Božović
Prof dr Dragoljub Mitrović
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Vučeta Jaćimović
3P+1V+1L
3P+1V+1L
3P+1V+1L
3P+1V+1L
6
6
6
6
15P+5V+5L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Gordana Šebek
Dr Miodrag Jovančević,
Dr ðina Božović
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Pomologija
Tehnologija gajenja ljekovitog
bilja
Praktična obuka
Integralna zaštita bilja*
Tehnologija voćnih rakija*
Troškovi i kalkulacije*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Ranko Prenkić
3P+1V+ 1L
5
Dr Miodrag Jovančević
3P+2V
5
Dr Aleksandar Odalović
Prof. dr Snježana Hrnčić
Doc. dr Jelena Latinović
Dr Danijela Raičević
Prof.dr Aleksandra
Despotović
0P+5L
5
3P+2V
5
3P+2L
5
3P+2V
5
PREDMETNI NASTAVNIK
Završni rad
10
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
9P+7V+8L
30
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke PRIMJENJENE studije. Studijski program- Kontinentalno
voćarstvo i ljekovito bilje,(studije traju 2 semestra, 60 ECTS )
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa mogućnostima i uslovima za proizvodnju organskog voća bez
upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu i sintetičkih mineralnih ñubriva
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, test, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis studenata
I nedjelja
Pojam i značaj
II nedjelja
Održiva organska proizvodnja
III nedjelja
Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji voća
IV nedjelja
Organska ñubriva. Izbor vrsta i sorti jabučastog i koštičavog voća
V nedjelja
Kolokvijum 1. Izbor vrsta i sorti jezgrastog i jagodičastog voća za proizvodnju
VI nedjelja
Mogućnost korišćenja autohtonih sorti u organskoj proizvodnji. Popravni kol. 1.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Njega voćaka u organskoj proizvodnji
IX nedjelja
Uzgoj jednogodišnjeg bilja u meñurednom pojasu . Test .
X nedjelja
Biozaštita voćaka
XI nedjelja
Berba i čuvanje voća iz organske proizvodnje
XII nedjelja
Zakoni i propisi organske proizvodnje
XIII nedjelja
Prednosti i mane organske proizvodnje . Tržište i marketing organskih proizvoda
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Stanje i perspektive organske proizvodnje u Crnoj Gori
XV nedjelja
Uticaj proizvodnje na ekološku sredinu. Popravni Kolokvijum II.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 nedelja = 128 sati.
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku od 0 do 36 sata.
3sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava), 16 sati (priprema) i 36 sati
uključujući i konsultacije
( dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Organska poljoprivreda- grupa autora : Snežana Oljača, D. Kovačević, N.Momirović, Evica Mratinić, Branka
Sivčev, M. Mladenović, N. Nedić, S. Hristov, Renata Relić, O. Adamović, B.Stojanović, G. Grubić, Natalija
Bogdanov, Zorica Sredojević, Vesna Rodić, Jasna Lazarević, Milica Fotrić, Beograd 2008
2. Creating a Dwarf-Tree Orchard Organic Fruit Growing, part 1. 2005 , English translation of the Swiss Version..
Research Institute of Organic Agricultural, Ackerstrasse, p.o. Box, CH-5070 Frick, Switzerland.
3. Šebek Gordana skripta – Organska proizvodnja voća ( Organic fruit production).2011. The development of this
script is supported within LMOC projekt, which is implemented by the WUS Austrija, and financed by the Austrian
Development Agencu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Test
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: OPLEMENJIVANE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke Primjenjene studije Studijski program Kontinentalno voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa značajem oplemenjivanja i ulogom oplemenjivanja u unapreñenju
voćarstva
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević i Dr ðina Božović- nastavnici
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Zadatak i uloga oplemenjivanja, sistematika voćaka, introdukcija i aklimatizacija voćaka
II nedjelja
Obrazovanje polnih organa voćaka
III nedjelja
Sterilnost i neplodnost voćaka
IV nedjelja
Aseksualno formiranje plodova i metaksenija u voćaka
V nedjelja
Principi i metode stvaranja novih sorti i podloga voćaka
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Oplemenjivanje krušaka
IX nedjelja
Oplemenjivanje jabuka
X nedjelja
Oplemenivanje šljiva
XI nedjelja
Oplemenjivanje trešanja i višanja
XII nedjelja
Oplemenjivanje bresaka, nektarina i kajsija
XIII nedjelja
Oplemenjivanje oraha i lijeske
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Oplemenjivanje jagoda, malina, kupina ribizle i ogrozda
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
Struktura:
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata predavanja
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i
završni ispit
Literatura:
1. Pejkić B.: Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. 1980.
2. Mišić P.: Oplemenjivanje voćaka, 1987.
3. Mišić P.: Nove sorte voćaka, Nolit, 1989.
4. Mišić P.: Šljiva. Partenon, 2006.
5. Mišić P., Nikolić M.: Jagodaste voćke. Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 2003.
6. Mišić P. i dr.: Voćarstvo. Zajednica za voće i povrće: Agroekonomik,1994.
7. Šoškić M.: Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. Beograd, 1994.
8. Mišić P.: Specijalno oplemenjivanje voćaka. Beograd, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 5 bodova;
Kolokvijum: 2x20 = 40 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević, Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEKOVITOG I
AROMATIČNOG BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
I
6
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO i LJEKOVITO BILJE(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: usvajanjem znanja koje podrazumijeva balansiranje ekonomskih, socijalnih I ekoloških zahtjeva
kako bi se osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje
svoje potrebe
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Održivo korišćenje prirodnih resursa ljekovitog bilja
II nedjelja
Potražnja za ljekovitim biljem
III nedjelja
Prirodni resursi ljekovitog bilja ( globalno)
IV nedjelja
Prirodni resursi ljekovitih I aromatičnih biljaka Crne Gore
V nedjelja
Prirodni resursi ljekovitog bilja u sjevernom dijelu Crne Gore
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja.
VIII nedjelja
In siti zaštita prirodnih resursa ljekovitog I aromatičnog bilja
IX nedjelja
Ex siti zaštita prirodnih resursa ljekovitog bilja
X nedjelja
Konzervacija održivog razvoja prirodnih resursa
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Selekcija biljaka iz prirodnih populacija
XIII nedjelja
Razmnožavanje ljekovitih biljaka. Plantažno gajenje ljekovitih I aromatičnih biljaka
XIV nedjelja
Organska proizvodnja ljekovitog bilja. Zakonska regulative
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
6kredita x 40/30 = 8 satI
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati= 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Jovančević I Balijagić ( 2011): Održivi razvoj prirodnih resursa ljekovitog I aromatičnog bilja – skripta WUS
Austrija.
2. Stevanović I Vasić(1995): Biodiverzitet Jugoslavije, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času
Seminarski rad: 20 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PODIZANJE VOĆNJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
6,0
Fond časova
3P+1V+1l
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke Primijenjene studije Studijski program : Kontinentalno voćarstvo i
ljekovito bilje (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa izborom mjesta, tehnologijama podizanja zasada
i gajenja voćaka u eksploatacionom periodu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Oblici voćarske proizvodnje. Projektovanje voćnjaka. Izbor lokacije za podizanje voćnjaka.
II nedjelja
Ispitivanje, ureñenje i priprema zemljišta za sadnju.
III nedjelja
Sadnja voćnjaka.
IV nedjelja
Rezidba voćnjaka do početka plodonošenja.
V nedjelja
Rezidba voćnjaka u periodu plodonošenja.
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Održavanje zemljišta u zasadima voćaka.
IX nedjelja
ðubrenje. Navodnjavanje.
X nedjelja
Regulisanje rodnosti voćaka.
XI nedjelja
Zaštita voćnjaka od nepovoljnih abiotičkih činilaca.
XII nedjelja
Podmlañivanje i prekalemljivanje voćaka.
XIII nedjelja
II kolokvijum
XIV nedjelja
Specifičnosti podizanja zasada jagodastih voćki.
XV nedjelja
Njega zasada jagodastih voćki
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati.
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
predavanja: - 3 sata
vježbe: - 2 sata
polaganje popravnog ispita 0- 36 sati.
samostalni rad: 3 sata
Struktura opterećenja: 128 sati ( nastava) + 16 sati ( priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i vježbama, rade oba kolokvijuma,
seminarski rad i završni ispit
Literatura:
1. Šoškić, M. (2008): Savremeno voćarstvo. Partenon, Beograd.
2. Vulić, T. i sar. (2004): Podizanje višegodišnjih zasada. Poljoprivredni fakultet, Zemun.
3. Veličković M. (2006): Voćarstvo. Narodna biblioteka, Beograd.
4. Mišić, P. (2006): Šljiva. Partenon, Beograd.
5. Mišić, P., Nikolić, M. (2003): Jagodaste voćke. Institut za istraživanje u poljoprivredi SRBIJA, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum (0 - 20 poena)
Drugi kolokvijum (0 -20 poena)
Seminarski rad (5 poena)
Urednost na predavnjima i aktivnosti na času (5 poena)
Ukupno 50 poena
Završni ispit (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: REDUKOVANA OBRADA ZEMLJIŠTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke primijenjene studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo i
ljekovito bilje,(studije traju 2 semestra, 60ECTS)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena tehnike u obradi zemljišta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof dr Dragoljub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i kolokvijum
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj predmeta i plan nastave
II nedjelja
Konvencijonalna obrada zemljišta
III nedjelja
Načini obrade zemljišta
(TEST -I-)
IV nedjelja
Pogonske mašine u obradi zemljišta
V nedjelja
Mašine i oruña za osnovnu obradu u voćnjaku
VI nedjelja
Mašine i oruña za dopunsku obradu
(KOLOKVIJUM -I-)
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Primjena redukovane obrade u voćarskoj proizvodnji
IX nedjelja
Kombinovani agregati
X nedjelja
Projektovanje agregata
(TEST -II-)
XI nedjelja
Projektovanje i primjena kombinovanih agregata
XII nedjelja
Primjena kombinovanih agregata u dopunskoj obradi
(KOLOKVIJUM -II-)
XIII nedjelja
Kombinovani agregati sa rotirajućim radnim organima
XIV nedjelja
Redukovana obrada zemljišta u organskoj poljoprivredi
XV nedjelja
Organizacija rada kombinovanih agregata u redukovanoj obradi voćnjaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Struktura:
3 sata predavanja
2 sata vježbi
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 sati = 180 sati
Dopunski rad: do 36 sati
Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati +36 sati
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Skripta predavača, Brčić,J (1985) Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Test (2x5)= 10 bodova
Kolokvijum (2x20)= 40 bodova
Završni ispit 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se kumulativno sakupi najmanje 51 bod
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA GLJIVA
Status predmeta
Semestar
Izborni
I
Broj ECTS kredita
6,0
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke Primijenjene studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo i
ljekovito bilje (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Formiranje viskoobrazovanih stručnjaka osposobljenih za održivo sakupljanje, proizvodnju i
preradu gljiva. Upoznati način života gljiva, njihovu ulogu i značaj u prirodi. Jestive i otrovne gljive – razlike i sličnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u gljivarstvo. Opšte karakteristike, graña i klasifikacija gljiva.
II nedjelja
Uloga gljiva u prirodi. Hranljiva i ljekovita svojstva gljiva
III nedjelja
Održivo sakupljanje divljih pečurki.Gajenje i korišćenje gljiva.
IV nedjelja
Gajene gljive (klasifikacija, proizvodnja u svijetu i kod nas, mogućnosti plasmana).
V nedjelja
Objekti za proizvodnju gljiva.
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Specifične agrotehničke mjere u proizvodnji gljiva.
IX nedjelja
Tehnologija proizvodnje šampinjona
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje bukovače
XI nedjelja
Tehnologija proizvodnje šiitake
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Bolesti i zaštita gljiva
XIV nedjelja
Berba, skladištenje, prerada, plasman
XV nedjelja
Šumske vrste pečurki. Trovanje pečurkama i kako ga izbjeći.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati.
Struktura:
predavanja: - 3 sata
vježbe: - 2 sata
samostalni rad: 3 sata
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita, 36 sati.
Struktura opterećenja: 128 sati( nastava) + 16 sati ( priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i vježbama, rade oba kolokvijuma,
seminarski rad i završni ispit
Literatura:
1. Perić i sar. (2001): Ugroženost i zaštita gljiva u Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj. Crnogorski mikološki centar,
Podgorica.
2. Maksimović, P. (2000): Gajenje, prerada i korišćenje šampinjona. Agronomski fakultet, Čačak.
3. Davidović, M i sar. (2006): Gajenje i značaj gljiva. Novosadski humanitarni centar, Novi Sad.
4. Boño, A., Balalić, DŽ. (1990): Gajenje šampinjona. Nolit, Beograd.
5. Maksimović, P., Polak, V. (1998): Gajenje gljive bukovače. Agronomski fakultet, Čačak, DD”Dragan Srnić, Šabac.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum (0 - 20 poena)
Drugi kolokvijum (0 -20 poena)
Seminarski rad (5 poena)
Urednost na predavnjima i aktivnosti na času (5 poena)
Ukupno 50 poena
Završni ispit (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: APIKULTURA
Status predmeta
Semestar
Izborni
I
Broj ECTS kredita
6,0
Fond časova
3P+1V+1l
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke Primijenjene studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo i
ljekovito bilje, (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa istorijatom pčelarstva, sa mjestom pčela u
životinjskom svijetu i njihov značaj za floru i uopšte život na našoj planeti
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, izlazak u pčelinjak, kolokvijumi, seminarski rad i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat apikulture. Načini pčelarenja (stacionarno i seleće). Pčelarenje sa dvije matice.
II nedjelja
Neprilike na pčelinjaku.
III nedjelja
Tipovi košnica – nekad i sad. Pčelarska oprema i pribor
IV nedjelja
Apitehnika. Tehnologija pčelarenja DB i LR košnicom
V nedjelja
Kvalitetno zazimljavanje pč. društava. I kolokvijum
VI nedjelja
Kalendar radova i dešavanja u pčelinjaku i košnici (septembar, oktobar, novembar).
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Zimovanje pčela. Predproljećni i proljećni razvoj pč.društava. Proizvodnja kvalitetnih rojeva.
VIII nedjelja
Priprema za glavnu pašu.
Biljni organi i njihovi proizvodi kao pčelinja paša. Cvijet, nektar, polen i mehanizam prenošenja.
IX nedjelja
Polinacija gajenog bilja, polinacija u zatvorenom prostoru, dresiranje pčela. Pesticidi i polinacija.
Agrotehnika i meliorativne mjere u funkciji medonosne paše
Fenološke karte.Medonosno bilje i pčelinja hrana. Organsko uzgajanje plantažnih medonosnih
X nedjelja
biljaka.
XI nedjelja
Načini proizvodnje matica i njihovo dodavanje pčelinjoj zajednici. Selekcija matica i trutova.
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Pčelinji proizvodi – direktna korist od pčela. Apiterapija. Med (kao lijek i hrana). Polen.
XIV nedjelja
Propolis. Pčelinji otrov, matična mliječ, pčelinji otrov.
Indirektne koristi od pčela. Saradnja voćara sa pčelarima.
XV nedjelja
Bolesti pčela. Štetočine i neprijatelji pčela. Integralna zaštita biljaka i pčela.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati.
Struktura:
predavanja: - 3 sata
vježbe: - 2 sata
samostalni rad: 3 sata
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita-36 sati.
Struktura opterećenja: 128 sati( nastava) + 16 sati ( priprema) + 36 sati
(dopun. rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i vježbama, rade oba kolokvijuma,
seminarski rad i završni ispit
Literatura:
1. Mića Mladenović, Gvozden Stevanović (2003): Uzgajanje visokokvalitetnih matica. Poljopriv. fakultet, Zemun.
2. Josip Belčić, ðuro Sulimanović (1982): Zlatna knjiga pčelarstva. Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb.
3. Stanimirović, Z. i sar. (2006): Biologija pčela – MEDONOSNA PČELA. Draslar partner, Beograd.
4. Jovan Kulinčević (2006): Pčelarstvo. Partenon, Beograd.
5. Veroljub Umeljić (2008): Enciklopedija pčelarstva. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
6. Slavomir Popović (2000): Tehnologija pčelarenja DB košnicom. Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum (0 - 25 poena)
Drugi kolokvijum (0 -25poena)
Urednost na predavnjima i aktivnosti na času (5 poena)
Ukupno 50 poena
Završni ispit (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POMOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke primijenjene studije Studijksi program Kontinentalno voćarstvo i
ljekovito bilje(studije traju 2 semestra, 60 ETSC kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa privrednim, proizvodnim i komercijalnim
osobinama privredno najznačajnijih sorti i podloga kontinentalnih vrst voća, u odreñenim agroekološkim uslovima i sa
tehnologijom njihovog gajenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Ranko Prenkić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, priprema za kolokvijum i završni
ispit, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Uvod u pomologija.Cilj i značaj predmeta. Proizvodne i komercijalne osobine vodećih i novih
sorti i podloga KVV.
Jabuka-vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i tehnologija
II nedjelja
gajenja.
Kruška- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i tehnologija
III nedjelja
gajenja.
Dunja i mušmula-vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i
IV nedjelja
tehnologija gajenja.
V nedjelja
Šljiva- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i tehnologija gajenja.
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja.
Trešnja i višnja- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i
VIII nedjelja
tehnologija gajenja.
Breskva i kajsija- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i
IX nedjelja
tehnologija gajenja.
X nedjelja
Orah- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i tehnologija gajenja
Lješnik,badem i kesten- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i
XI nedjelja
tehnologija gajenja.
XII nedjelja
II kolokvijjum
Jagoda- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i tehnologija
XIII nedjelja
gajenja.
Malina i kupina- vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i
XIV nedjelja
tehnologija gajenja.
Borovnica i ribizla - vodeće i privredno najznačajnije sorte i podloge. Agroekološki uslovi i
XV nedjelja
tehnologija gajenja.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
4 sata prеdavanja
Dopunski rad: 36 sati
2 sata vježbi
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
3 sata i 20 min.
(dopunski rad)
individualnog rada studenta uključujući i
konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa.
Studenti rade oba kolokvijuma, seminarski rad i završni ispit.
Literatura:
1. Prenkić R. 2011:Pomologija.WUS – Austrija, UCG-Podgorica.
2. Mišić P. 2005:Jabuka-Nolit, Beograd.
3.Mratinić E. 2000.:Kruška.Veselin Masleša,Partenon Beograd.
4.Veličković M.2006:Voćarstvo.Narodna Biblioteka,Beograd.
5.Mišić P.;Nikolić M. 2003:Jagodaste voćke.Institut za istraživanje u poljoprivredi Srbija,Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I kolokvijum (0-15) II kolokvijum(0-15) Seminarski rad(0-10) Prisustvo i aktivnost (0-10)
Ukupno 50 poena Završni ispit (0-50)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Ranko Prenkić
Napomena:
I nedjelja
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GAJENJA LJEKOVITIH BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa tehnologijom gajenja ljekovitih biljaka koje se najčešće gaje u
okruženju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Savremena proizvodnja ljekovitog bilja. Tehnologija gajenja ljekovitog bilja po
principimaorganske poljoprivrede
II nedjelja
Tehnologija gajenja zeljastih biljaka sa alkaloidima
III nedjelja
Tehnologija gajenja zeljastih biljaka sa heterozidima
IV nedjelja
Tehnologija gajenja ljekovitih biljaka bogatih taninima
V nedjelja
Tehnologija gajenja zeljastih biljaka sa etarskim mirišljavim uljima. Kolokvijum I
VI nedjelja
Tehnologija gajenja drvenastih biljaka sa etarskim mirišljavim uljima
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Tehnologija gajenja zeljastih biljaka sa uljima
IX nedjelja
Tehnologija gajenja zeljastih biljaka sa sluzima
X nedjelja
Kolokvijum II
XI nedjelja
Tehnologija gajenja zeljastih biljaka bogatih sa vitaminima
XII nedjelja
Tehnologija gajenja drvenastih biljaka bogatim sa vitaminima
XIII nedjelja
Tenologija gajenja tonizirajućih biljaka
XIV nedjelja
Tehnologija gajenja ugroženih biljnih vrsta
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Stepanović, B., Radanović, D.(2011): Tehnologija gajenja lekovitog I aromatičnog bilja u Srbiji.
2. Kišgeci, J.((2008): Lekovite I aromatične biljke. Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
0P+6L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke Primijenjenei studije- Studijski program -Kontinentalno
voćarstvo i ljekovito bilje
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Na terenu(proizvodni ogledni zasadi kontinentalnog voća) praktično demonstrirati sve
agrotehničke i pomotehničke mjere koje su predviñene programom iz oblasti kontinentalnog voćarstva i ljekovitog bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Aleksandar Odalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Praktična demonstracija agro i pomotehničkih mjera u zasadima voća i ljekovitog
bilja. Praktični ispit na terenu
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Utvrñivanje rodnog potencijala pojedinih vrsta i sorti kontinentalnog voća
II nedjelja
Procjena opterećenja rodnih stabala
III nedjelja
Prekalemljivanje voćaka ( promjena sorte pri prekalemljivanju)
IV nedjelja
Podmlañivanje voćaka
V nedjelja
Presañivanje starijih stabala
VI nedjelja
Odreñivanje potrebnih količina vode za navodnjavanje pojedinih voćnjih vrsta
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Gajenje biljaka za zelenišno ñubrenje, uzrodica i ljekovitih biljaka
IX nedjelja
Herbicidi koji se koriste za uništavanje korova
X nedjelja
Zaštita od glodara
XI nedjelja
Pokrivanje površine plastičnim materijalima
XII nedjelja
Postupak sa vočkama oštećenim od mraza
XIII nedjelja
Hloroza – uzroci, način sprečavanja pojave i liječenje
XIV nedjelja
Organizacija transporta prilikom berbe i raspored ambalaže
XV nedjelja
Vrste hraniva i njiho značaj
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja =128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
2 vježbi
Dopunski rad: 36 sati
3 sata samostalnog rada uključujući i Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju terensku nastavu i praktičnu obuku koja se
izvodi isključivo na terenu u oglednim i proizvodnim voćnim zasadima
Literatura:
1. Bulatović, S., Mratinić, E.( 1992): Biotehnološke osnove voćarstva;
2. Veličković, M.(2006): Voćarstvo;
3. Medigović, J. (2007): Kalemljenje voćaka
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i kreativnost na terenu - 20 bodova
Teorijska objašnjenja praktičnog rada - 20 bodova
Praktični rad tokom obuke - 10 bodova
Završni praktični ispit - 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 bod..
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Aleksandar Odalović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
6
Fond časova
3P +2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke primijenjene studije Poljoprivrede, Smjer Kontinentalno voćarstvo
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 3 godine i 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima koncepta integralne zaštite i njenim značajem u
voćarskoj proizvodnji i proizvodnji ljekovitog bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić i Doc. dr Jelena Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnove i značaj integralne zaštite bilja (IZB)
II nedjelja
Biološke mjere u IZB
III nedjelja
Agrotehničke mjere u IZB
IV nedjelja
Administrativne mjere u IZB
V nedjelja
Hemijske mjere u IZB
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
IZ jabučastih voćaka
IX nedjelja
IZ jabučastih voćaka, IZ koštičavih voćaka
X nedjelja
IZ koštičavih voćaka
XI nedjelja
II kolokvijum
XII nedjelja
IZ jagodastih voćaka
XIII nedjelja
IZ jagodastih voćaka IZ jezgrastih voćaka
XIV nedjelja
IZ u proizvodnji ljekovitog bilja
XV nedjelja
IZ u proizvodnji ljekovitog bilja, Prognozne mjere i komunikacione tehnologije u IZB
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 =8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Struktura:
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 =180 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
3 sata individualnog rada studenta polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
(pripreme za vježbe, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade laboratorijske i terenske vježbe,
rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Igrc Bačić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec.
2. Kolektiv autora (1983): Priručnik izvještajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5 poena
Dva kolokvijuma po 30 poena_________________ (ukupno 60 poena)
Završni ispit_________________________________ 30 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i
Doc. dr Jelena Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA VOĆNIH RAKIJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene Specijalisticke studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo i
ljekovito bilje, (studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti tehnologije voćnih rakija. Studenti će biti
upoznati sa tehnološkim procesom proizvodnje voćnih rakija, savremenim trendovima u proizvodnji i kvalitetom voćnih
rakija.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Danijela Raičević
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod i definicija predmeta. Istorijat proizvodnje voćnih rakija.
II nedjelja
Klasifikacija voćnih rakija.
Sirovine za proizvodnju voćnih rakija. Tehnološke karakteristike sirovina za proizvodnju različitih
III nedjelja
tipova voćnih rakija.
IV nedjelja
Prerada voća. Alkoholna fermentacija.
V nedjelja
Teorijske osnove destilacije.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja.
VIII nedjelja
Klasični i savremeni destilacioni aparati i ureñaji i rad na njima
IX nedjelja
Hemijski sastav i svojstva voćnih destilata.
X nedjelja
Hemijski sastav rakija. Aditivi u proizvodnnji voćnih rakija.
XI nedjelja
Sudovi za čuvanje i vrenje kljuka od voća i prihvatanje destilata (rakije)
Savremeni trendovi u finalizaciji proizvodnje voćnih rakija. Propisi o kvalitetu
XII nedjelja
i zdravstvenoj ispravnosti alkoholnih pića.
XIII nedjelja
Kolikvijum II
XIV nedjelja
Kontrola kvaliteta voćnih rakija.
XV nedjelja
Mane i kvarenja voćnih rakija.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati= 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1. Nikićević N., Tešević V.(2008): Jaka alkoholna pića – analitika i praksa (udžbenik), Beograd.
2. Lučić R.(1987): Proizvodnja jakih alkoholnih pića, Nolit, Beograd..
3. Jović S. (2006): Priručnik za spravljanje rakije, Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo na času:
5 bodova
Seminarski rad :
5 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Danijela Raičević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TROŠKOVI I KALKULACIJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
6,0
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene specijalističke studije Studijski program -KONTINENTALNO
VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE- (studije traju 2 semestara,60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja troškova i sastavljanja
kalkulacija (poseban osvrt na KONTINENTALNE VOĆNE VRSTE), kao i metodama utvrñivanja pokazatelja ekonomskog
rezultata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Osnovni činioci procesa proizvodnje, osnovna i obrtna sredstva, ljudski rad kao proizvodni činilac
I nedjelja
II nedjelja
Pojam troškova, značaj i svrha utvrñivanja troškova i osnovni elementi troškova
III nedjelja
Osnovni elementi troškova, materijalni troškovi, troškovi amortizacije
IV nedjelja
Podjela troškova prema izvorima nastajanja i složenosti njihove strukture
V nedjelja
Podjela troškova obzirom na mogućnost i način njihovog nastajanja
VI nedjelja
I Kolokvijum Direktni i indirektni troškovi
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Pojam kalkulacije, svrha sastavljanja i podjela kalkulacija
IX nedjelja
Analitičke kalkulacije –kontinentalne voćne vrste
X nedjelja
Izračunavanje cijene koštanja po jedinici mjere dobijenih proizvoda - kontinentalne voćne vrste
XI nedjelja
Analitička kalkulacija na bazi utvrñivanja varijabilnih troškova - kontinentalne voćne vrste
XII nedjelja
Pokazatelji vrijednosti proizvodnje, pokazatelji troškova poslovanja - kontinentalne voćne vrste
XIII nedjelja
II Kolokvijum Značaj i namjena poslovnih planova
Pokazatelji ekonomskog rezultata i način mjerenja ekonomskih rezultata - kontinentalne voćne
XIV nedjelja
vrste
XV nedjelja
Investiciona kalkulacija - kontinentalne voćne vrste
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30= 180 sati;
predavanja: - 3 sata
Dopunski rad: 0 do 36 sati
vježbe: - 2 sata
Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski
samostalni rad: 3 sata
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i aktivno učestvuju u izradi
postvljenih zadataka u okviru grupe.
Literatura:
1.Andrić, Jovan: Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Beograd, 1998.;
2.Majcen, Željko: Troškovi u teoriji i praksi, Zagreb, 1981.
3.Čevjanović i sar.: Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Sarajevo, 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnosti na času (5 poena)
Prvi kolokvijum (0 – 20) poena
Drugi kolokvijum (0 - 20) poena
Dva domaća zadatka: 5 poena
Ukupno: 50 poena
Završni ispit: (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Aleksandra Despotović
Napomena:
MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE
MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO,VINOGRADARSTVO I
VINARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
4P+3V
9
3P+2V
7
3P+2V
3P+2V
7
7
13P+9V
30
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Dr Momčilo Radulović
Dr Ranko Prenkić
Drof.dr Ranko M. Popović
Dr Slavko Mijović
Dr Slavko Mijović
Doc dr Radmila Pajović
Pomologija
Rasadničarstvo
Ampelografija
Tehnologija vina
UKUPNO
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Jabučaste voćne vrste*
Koštičave voćne vrste*
Gajenje jezgrastih voćnih vrsta*
Jagodaste voćne vrste*
Suptropske voćne vrste*
Uzgojni oblici i pomotehnika u
voćarstvu*
Ekološki sistemi proizvodnje
voća*
Biotehnologija u oplemenjivanju
voćaka i vinove loze*
Biologija i ekologija vinove loze*
Agrotehnika vinove loze*
Kvalitet vina i njegovo čuvanje*
Agrotehnika voćnih vrsta*
Magistarski rad
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Ranko Prenkić i
Dr Aleksandar Odalović
Dr Ranko Prenkić
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Miodrag Jovančević
Dr Momčilo Radulović
2P+1V
5
2P+1V
2P+1V
2P+1V
2P+1V
5
5
5
5
Prof.dr Ranko M. Popović
2P+1V
5
Dr Gordana Šebek
2P+1V
5
Dr Biljana Lazović
2P+1V
5
Dr Tatjana Popović
Dr Slavko Mijović
Doc dr Radmila Pajović
Dr ðina Božović
2P+1V
2P+1V
2P+1V
2P+1V
5
5
5
5
25
2P+1V
30
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u II (ljetnjem) semestru
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POMOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
9
Fond časova
4P+3V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program- Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo, (studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita.)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa privredno biološkim osobinama i
sortimentom jabučastih, koštičavih, jezgrastih, jagodastih i suptropskih voćnih vrsta. Opšti cilj predmeta je i ososobljavanje
studenata za timski, sistematski, publicistički i kritički rad u naučnom radu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, kolokvijumi , testovi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Cilj i značaj predmeta
II nedjelja
Uticaj pravilnog izbora podloge i sorte na komercijalne zasade voća
III nedjelja
Izbor vrsta i sorti voća za industrijsku preradu
IV nedjelja
Vrste pomotehničkih zahvata na voćkama
V nedjelja
Pomološke osobine (metode ocjene kvaliteta) ploda
VI nedjelja
Autohtone voćne vrste
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I. Sortna lista jabučastog voća
IX nedjelja
Sortna lista koštičavog voća
X nedjelja
Sortna lista jezgrastog voća
XI nedjelja
Sortna lista jagodastog voća
XII nedjelja
Sortna lista agruma i masline
XIII nedjelja
Sortna lista smokve, šipka, kivija
XIV nedjelja
Kolokvijum II. Nove tehnologije u voćarstvu
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
9 kredita x 40/30 = 12 sati.
Struktura:
4 sata predavanja
3 sata vježbi
3 sata i 40 min. samostalnog rada,
uključujući konsultacije
Nastava i završni ispit: 12 h x 16 = 192 sata
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 12 sati = 24 sata
Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270sati
Dopunski rad:
Struktura opterećenja: 192 sata (nastava) + 24 sata (priprema) + 54 sata
(Dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. D.Stanković, M.Jovanović: Opšte voćarstvo;
2. Spasoje Bulatović: Savremeno voćarstvo,
3. Petar Mišić: Nove sorte voćaka; Asen Stančević : Praktično voćarstvo;
4. Zoran Keserović et.al: Proizvodnja voća na malim površinama;
5. Miladin Šoškić: Savremeno voćarstvo;
6. Lučić et.al. Voćarstvo I,
7. Nikolić M. Radulović M.:Suptropske i tropske voćke,
8. Prenkić R.: Pomologija.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad:
10 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović, Dr Ranko
Prenkić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RASADNIČARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, - Voćarstvo- -vinogradarstvo-vinarstvo (studije traju 2
semestra 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o izboru lokacije za zasnivanje rasadnika,
organizaciji proizvodnih površina rasadnika, postupku formiranja matičnjaka voćaka i vinove loze, tehnologiji proizvodnje
voćnih i loznih podloga, tehnologiji proizvodnje voćnog i loznog sadnog materijala, primjeni agro i pomotehničkih mjera u
rasadničkoj proizvodnji i certifikaciji sadnog materijala.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko M. Popović, Dr Slavko Mijović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, seminarai kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Značaj rasadničke proizvodnje i ekološko - ekonomski činioci uspješne proizvodnje sadnica
I nedjelja
voćaka i v.loz
Organizacija rasadnika, dijelovi rasadnika, matičnjaci za proizvodnju sjemena, vegetativnih
II nedjelja
podloga i kalem – grančica, plodored.
III nedjelja
Proizvodnja generativnih i vegetativnih podloga voćaka.
IV nedjelja
Proizvodnja sadnica voćaka na vlastitom korijenu.
V nedjelja
Proizvodnja sadnica voćaka kalemljenjem.
VI nedjelja
Kolokvijum I . Agrotehnika u rastilu.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Proizvodnja kontejnerskih sadnica voćaka u zatvorenom prostoru, supstrati, regulatori rasta,
VIII nedjelja
kontejneri i načini njihove primjene.
IX nedjelja
Proizvodnja sadnica voćaka kulturom tkiva.
Ubrzan proces proizvodnje sadnica voćaka i bezvirusna proizvodnja sadnica, vañenje,
X nedjelja
klasiranje, čuvanje , pakovanje , kontrola kvaliteta, sortna ispravnost, predosnovni, osnovni ,
certifikovan i standradni sadni materijal.
XI nedjelja
Tehnologija proizvodnje sadnica suptropskih voćnih vrsta u kontejnerima.
XII nedjelja
Razmnožavanje v. loze i proizvodnja loznog sadnog materijala, lozni rasadnik.
XIII nedjelja
Matičnjak loznih podloga, vrste loznih podloga
Kolokvijum II. Proizvodnja kalemova, vrijeme kalemljenja, tehnika kalemljenja i njega
XIV nedjelja
kalemova .
Kontrola kvaliteta i čuvanje loznog sadnog materijala, zakaonska i podzakonska akta,
XV nedjelja
satandarda EU, deklarisanje i etiketiranje, transport sadnica.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min =
18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 3 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popović, R., Čizmović, M.( 2008): Rasadnička proizvodnja, Podgorica.
Hanić, E.( 2000 ): Značaj supstrata, kontejnera i hormona u rasadničkoj proizvodnji, Agromediteranski fakultet, Mostar.
Lučić,P., Paunović,G., Kulina,M.( 2011): Rasadnička proizvodnja, Agronomski fakultet, Čačak.
Medigović, J., ðaković, M:( 1998): Proizvodnja sadnica voćaka, Partenon, Beograd.
Popović, R., Čizmović, M.( 2002 ):Kontejnerska proizvodnja voćnih sadnica, Agromediteranski fakultet, Mostar.
Stanković, D., Savić, S.( 1978): Razmnožavanje hortikulturnih biljaka, Poljoprivredni fakultet , Beograd.
Burić. D.( 2000): Savremeno vinogradarstvo, Novi Sad.
Memić,S., Drkenda, P., Kojić,A.( 2010): Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala , Poljopriv. fakultet, Sarajevo.
8.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
10 bodova
Seminarski rad ( 2 x 10)
20 bodova
Kolokvijum: (2 x 10 )
20 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demonstracijom
na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović, Dr Slavko
Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AMPELOGRAFIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
3(P) +(2V)
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program -Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Na osnovu savremenih dostignuća u vinogradarskoj nauci upoznati studente sa ampelografijom,
agrobiološkim i privredno-tehnološkim osobinama gajenih sorti i podloga vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mijović, redovni profesor
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, seminarski rad i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Opšte karakteristike reda Rhamnales, fam. Vitaceae, roda Vitis i podrodova Euvitis i Muscadinia.
I nedjelja
Geografska klasifikacija podroda Euvitis. Osnovna klasifikacija sorti kulturne loze. Klasifikacija
sorti plemenite loze.
II nedjelja
Metode za ampelografski opis i ocjenu organa vinove loze (botaničke karakteristike)
III nedjelja
Fenološka i uvološka proučavanja sorti
Metode ustanovljavanja pokazatelja rodnosti, ispitivanje otpornosti na najvažnije bolesti i
IV nedjelja
štetočine vinove loze, utvrñivanje otpornosti na filokseru i niske temperature, utvrñivanje stepena
oštećenja od niskih temperatura i stvaranje novih sorti metodom oplemenjivanja vinove loze.
V nedjelja
Lozne podloge; Berba, pakovanje, standardizacija i transport stonog grožña
VI nedjelja
Projektovanje zasada vinove loze
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Seminarski rad
IX nedjelja
Vinske sorte za crvena vina
X nedjelja
Vinske sorte za bijela vina
XI nedjelja
Stone sorte
XII nedjelja
Strane perspektivne stone sorte i direktno rodni hibridi
XIII nedjelja
Najvažnije sorte stvorene u bivšoj Jugoslaviji tipa interspecies hibrida i lozne podloge.
XIV nedjelja
Besjemene sorte i sorte stvorene na Biotehničkom fakultetu u Podgorici
XV nedjelja
Seminarski rad
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min =
18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 3 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Zvonimir Božinović: Ampelografija, Zemjodelski fakultet, Skopje,(1996)
2. Lazar Avramov, Dragoljub Žunić: „Posebno vinogradarstvo”, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Zemun, 2001,
3. Dr Petar Cindrić, dr Nada Korać, Dr Vladimir Kovač: Sorte vinove loze, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad (2000).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad I: 25 bodova,
Seminarski rad II: 25 bodova
Završni ispit: 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA VINA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Magistarske akademske studije, Studijski program- Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo (osnovni studiji traju dva semestra), 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Stiču se znanja o proizvodnji vina, hemijskom sastavu šire i vina, postupcima primarne prerade
grožña i šire; postupcima fermentacije, njege i dorade vina, stabilizacije, punjene vina u boce i odreñivanju hemijskog sastava i
kvaliteta vina
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.dr Radmila Pajović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe u laboratoriji, eksirementalni rad u vinariji Biotehničkog fakulteta,
semina rski radovi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvodno predavanje Vinarska kultura; Značaj konzumiranja vina kao prehramene namirnice.
Grožñe kao sirovina za proizvodnju vina; Mehanički i hemijski sastav grožña, Hemijski sastav
II nedjelja
šire.
Sorte grožña za proizvodnju vina, sorte grožña za proizvodnju bijelih vina, sorte grožña za
III nedjelja
proizvodnju crvenih vina; Berba grožña, značenje zrelosti i vremena berbe.
IV nedjelja
Primarna prerada grožña (muljanje, ocijeñivanje, cijeñenje); Obrada šire prije fermetnacije.
Mikrobiologija vina (kvasci, bakterije vrenja i kvarenja); Alkoholna fermentacija; Malolaktička
V nedjelja
fermentacija.
VI nedjelja
Kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Oksidacioni procesi i proizvodnja vina; Tehnologija bijelih mirnih vina.
IX nedjelja
Tehnologija crvenih mirnih vina; Tehnologija rose mirnih vina.
X nedjelja
Njega i dorada vina; Stabilizacija vina; Bistrenje vina.
XI nedjelja
Flaširanje i mikrobiloška stabilizacija vina; Hemijski sastav vina.
XII nedjelja
Senzorno ocenjivanje vina; Kontrola kvaliteta vina.
XIII nedjelja
Vinski podrumi; Vinski sudovi; Oprema i instalacije u vinariji.
XIV nedjelja
Loza i vino u čovjekovoj sredini: vino i derivati od grožña u ljudskoj prehrani.
XV nedjelja
Seminarski rad
XVI nedjelja
Završni ispit i popravni
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 satI i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min =
18
sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 3 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Radovanović, V. (1986): Tehnologija vina, Grañevinska knjiga, Beograd.;
2. T. Košmarel, Milica Kač (2003): Osnovne kemijske analize mošta i vina; Laboratorijske vežbe za predmet
Tehnologija vina, Biotehnički falultet, Univerzitet u Ljubljani;
3. Stanka Herjavec, (2000): »Tehnologija vina« Skripta Agronomski fakultet, Zagreb;
4. Flanzy, C.,(1998 ). Oenologie. Fondements scientifiques et technologiques Tech.& Doc./Lavoisier, Paris;
5. Ribereau-Gayon P. et al (2000)., Handbook of enology, Vo1 2. The Chemistry and wine stabilization and treatments,
Chapman&Hall
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Kolokvijum
25 bodova
Seminarski rad
25 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Nastava se izvodi na maternjem jeziku uz pomoć audio-vizuelnih ureñaja
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Radmila Pajović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JABUČASTE VOĆNE VRSTE
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske Magistarske studije ,Studijski program: Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje postdiplomaca sa porijeklom, biologijom, savremenim sortimentom,
agrotehnikom, pomotehnikom, berbom, čuvanjem i pakovanjem jabučastog voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandar Odalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, priprema za kolokvijum i završni
ispit, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Cilj i značaj predmeta, ekološki činioci i biologija jabučastog voća
II nedjelja
Jabuka – Porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
III nedjelja
Jabuka – Sorte i podloge
IV nedjelja
Jabuka – Agrotehnika i pomotehnika
V nedjelja
Jabuka – Rezidba i formiranje uzgojnih oblika
VI nedjelja
Kruška – Porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kruška – Sorte i podloge – KOLOKVIJUM
IX nedjelja
Kruška – Agrotehnika i pomotehnika
X nedjelja
Kruška – Rezidba i formiranje uzgojnih oblika
XI nedjelja
Dunja – Porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
XII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja
Dunja – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnika
XIV nedjelja
Mušmula, oskoruša i glog – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnika
XV nedjelja
Organska i integralna proizvodnja jabučastog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: : 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati.
3 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Postdiplomci su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, domaće zadatke, rade oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. Veličković, M. (2006): Voćarstvo, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet;
2. Štampar, F. (2005): Sadjarstvo, Kmečki glas, Ljubljana,
3. Mišić, P. (1994): Jabuka, Nolit, Beograd;
4. Mišić, P (1989): Nove sorte voćaka, Nolit, Beograd;
5. Stančević, A. (1980): Kruška, Nolit, Beograd;
6. Stančević, A. (1986): Dunja, mušmula, oskoruša, Nolit, Beograd;
7. Bulatović, S. (1992): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I seminarski rad 10 bodova
II seminarski rad 10 bodova
I kolokvijum 15 bodova
II kolokvijum 15 bodova
Završni ispit 50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 bodova.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Ranko Prenkić i Dr Aleksandar
Odalović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske Magistarske studije, Studijski program-Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje postdiplomaca sa porijeklom, biologijom, savremenim sortimentom,
agrotehnikom, pomotehnikom, berbom, čuvanjem i pakovanjem koštičavog voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja i vježbe, izrada seminarskih radova, priprema za kolokvijum i završni
ispit, konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Cilj i značaj predmeta, ekološki činioci i biologija koštičavih vrsta voća
II nedjelja
Šljiva – Porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
III nedjelja
Šljiva – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnika
IV nedjelja
Breskva i nektarina – Porijeklo, istorijat, raprostranjenost, privredni značaj i sistematika
V nedjelja
Breskva i nektarina – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnika
VI nedjelja
Kajsija – porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kajsija – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnika – KOLOKVIJUM I
IX nedjelja
Trešnja – Porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
X nedjelja
Trešnja – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnik
XI nedjelja
Višnja – Porijeklo, istorijat, rasprostranjenost, privredni značaj i sistematika
XII nedjelja
KOLOKVIJUM II
XIII nedjelja
Praktična nastava na terenu i u laboratoriji
XIV nedjelja
Višnja – Sorte, podloge, agrotehnika i pomotehnika
XV nedjelja
Organska i integralna proizvodnja koštičavog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati.
3 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) +30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Postdiplomci su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, domaće zadatke, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Veličković, M. (2006): Voćarstvo, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet;
2. Štampar, F. (2005): Sadjarstvo, Kmečki glas, Ljubljana;
3. Bulatović, S. (1992): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd;
4. Mišić, P. (1979): Šljiva, Nolit, Beograd;
5. Mišić, P. (1989): Nove sorte voćaka, Nolit, Beograd;
6. Ninkovski, I. (1988): Breskva i nektarina, Nolit, Beograd;
7. Stanković, D. (1981): Trešnja i višnja, Nolit, Beograd;
8. ðurić, B. (1999): Gajenje kajsije, Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I seminarski rad 10 bodova
II seminarski rad 10 bodova
I kolokvijum 15 bodova
II kolokvijum 15 bodova
Završni ispit 50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 bodova
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Ranko Prenkić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: GAJENJE JEZGRASTIH VOĆNIH VRSTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program: Voćarstvo – vinogradarstvo i
vinarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, fiziologijom, savremenim sortimentom,
podizanjem zasada i ekonomičnošću proizvodnje jezgrastog voća. Sagledavanje mogućnosti povećanja proizvodnje
osavremenjivanjem sortimenta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, domaći zadaci, seminarski rad, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Sistematsko mjesto, rasprostranjenost i privredni značaj jezgrastih voćnih vrsta
II nedjelja
Ekologija oraha. Morfologija: korijen, deblo, kruna i list, pupoljci, cvijeta i plod
Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije i obrazovanja cvjetnih začetaka,
III nedjelja
cvjetanja, oprašivanja, oplodnje i razvoja ploda oraha.
IV nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda. Podloge za orah.
V nedjelja
Francuske, njemačke, italijanske i engleske sorte oraha
VI nedjelja
Američke, bugarske, rumunske, mañarske i ruske sorte oraha
VII nedjelja
Domaće sorte i selekcije oraha. Kolokvijum I
VIII nedjelja
Slobodna nedelja
IX nedjelja
Ekologija i morfologija lijeske. Specifičnosti uzgoja.
X nedjelja
Sorte i selekcije lijeske. Podloge za lješnik.
XI nedjelja
Sorte i selekcije badema
XII nedjelja
Sorte i selekcije kestena
XIII nedjelja
Podizanje zasada oraha, kestena i badema. Obrada zemljišta i sadnja.
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Održavanje zemljišta, ñubrenje, navodnjavanje, rezidba i berba plodova
XVI nedjelja
Odbrana seminarskog rada
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16= 106 sati i 40 minuta;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 6 sati i
40 minuta = 13 sati i 20 minuta;
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
1sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
3 sata i 40 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati.
studenata (priprema i izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta + 13 sati i 20 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe, rade oba kolokvijuma,
seminarski rad i završni ispit
Literatura:
1. Dr Milovan Korać: Orah. Nolit, Beograd, 1998.
2. Dr Spasoje Bulatović: Orah, lješnik i badem. Nolit, Beograd, 1985.
3. Dr Hakija Hadrović: Gajenje pitomog kestena. Nolit, Beograd, 1987.
4. Dr Milovan Korać: Leska. Tehnosoft, Novi Sad, 2000.
5. Dr Milovan Veličković (2006):Voćarstvo. Fleš, Zemun, Beograd.
6. Dr Miladin Šoškić (2007): Orah i leska. Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 10 bodova
Seminarski rad:
20 bodova
Kolokvijum 15 x 2 =
30 bodova
Završni rad
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JAGODASTE VOĆNE VRSTE
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Magistarske akademske studije Studijski program /Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo, (studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa porijeklom, morfologijom, fiziologijom, ekologijom, savremenim
sortimentom, razmnožavanjem i podizanjem zasada jagodastog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, test, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto, i rasprostranjenost jagode.
II nedjelja
Morfologija jagode. Ekologija jagode
Fiziologija ( metabolizam jagode), Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije,
III nedjelja
obrazovanje cvjetnih začetaka, cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda.
IV nedjelja
Savremeni sortiment, njega zasada jagoda I ekonomičnost proizvodnje
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto, i rasprostranjenost maline.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Morfologija i ekologija maline
Fiziologija ( metabolizam maline), Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije,
IX nedjelja
obrazovanje cvjetnih začetaka, cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda
X nedjelja
Savremeni sortiment, njega zasada maline I ekonomičnost proizvodnje
XI nedjelja
Kolokvijum II
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XII nedjelja
proizvodnje kupine
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XIII nedjelja
proizvodnje borovnice.
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XIV nedjelja
proizvodnje ribizle
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XV nedjelja
proizvodnje ogrozda , joste i aktinidije
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati
1 sat vježbi
3 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade kolokvijume i testove.
Literatura:
1. Mišić P Nikolić (2003): jagodaste voćke, Beograd.
2. Prenkić ( 2011): Pomologija – WUS Austrija.
3. Bulatović ( 1979) Savremeno voćarstvo.
4. Šoškić ( 1997) Malina.Milenković (2011): Organska proizvodnja jagodastog voća.Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na pred. i vježbama:
5 bodova
Seminarski:
15 bodova
Kolokvijum (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SUPTROPSKO VOĆNE VRSTE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Magistarske akademske studije,Studijski program- Voćarstvo-vinogradarstvo i
vinarstvo). Studije traju 2 semestra ili 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa klimom i zemljištem suptropske zone u svijetu i u Crnoj Gori, kao i
rasprostranjenošću, značajem, ekološkim i agrobiološkim osobinama suptropskog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Momčilo Radulović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Naziv predmeta, geografska rasprostranjenost
II nedjelja
Centri porijekla suptropskog voća
III nedjelja
Klimatske i zemljišne karakteristike suptropskog pojasa u svijetu
IV nedjelja
Klimatske i zemljišne karakteristike suptropskog pojasa u Crnoj Gori
V nedjelja
Listopadno sup. voće (ekologija, biološke osnove rodnosti,sortiment, savremena pro.)
VI nedjelja
Maslina (Ekologija, biološke osnove rodnosti, sortiment, savremene tedencije u masl)
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Kolokvijum I, Agrumarstvo(porijeklo, značaj, vrste, rasprostranjenost, ljek. svojstva)
IX nedjelja
Mandarina, pomorandža, limun (podizanje plantaža, podloge, sorte, agrotehnika)
X nedjelja
Ostalo zimzeleno suptropsko voće (osnovne karakteristike)
XI nedjelja
Izrada projekata i biznis planova kod podizanja plantaža suptropskog voća
XII nedjelja
Perspektive i mogućnosti povećanja proizvodnje suptropskog voća u Crnoj Gori
XIII nedjelja
Zaštita suptropskog voća od nepovoljnih činilaca
XIV nedjelja
Uticaj klimatskih promjena na budućnost suptropskog voćarstva
XV nedjelja
Kolokvijum II, prezentacija literature iz oblasti suptropskog voćarstva
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati
3 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. Nikolić M., Radulović M. : Suptropske I tropske voćke,
2. Mčelidze M.S. Ekologija subtropičeskij rastenija;
3. S.Lazarević: Suptropsko voćarstvo Jugoslavije,
4. Steven Nagy et.al.: Tropical and subtropical fruit;
5. Francesko Calabrese: Fruticoltura tropicale e subtropicale,
6. Colo Colov: Ovoštarstvo na tropica i subtropica;
7. Grupa autora: Voćnjaci pod Rumijom, Elvio Belini: I frutieri minori in Europea.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Test
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Momčilo Radulović
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
Šifra predmeta
Naziv predmeta: UZGOJNI OBLICI I POMOTEHNIKA U VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
II
5
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Postdiplomski magistarski studij Studijski program- Voćarstvo-vinogradarstvovinarstvo ( studije traju 2 semestra 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim uzgojnim oblicima i njihovim
formiranjem, razmakom sadnje i gustinom sklopa , rezidbom i zahvatima na mladarima, ljetorastima, provodnici i starijim
dijelovima krošnje, stepenom regeneracije, proreñivanju plodova i mjerama zaštite od mraza i grada.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ranko M. Popović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvod u predmet.
II nedjelja
Klasični uzgojni oblici krošnje.
III nedjelja
Savremeni uzgojni oblci krošnje.
Savremeni uzgojni oblici krošnje - vitko vreteno i njegove modifikacije, fogelovo vreteno ,
IV nedjelja
damasenovo vreteno, solakse i sistemi gajenja jagode.
V nedjelja
Izbor uzgojnog oblika za visoko inteneevne zasade voćaka..
VI nedjelja
Kolokvijum I . Terhnika formiranja klasičnih uzgojnih oblika voćaka
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Tehnika formiranja savremenih uzgojnih oblika voćaka
IX nedjelja
Izbor razmaka sadnje i gustina sklopa u voćnjaku
X nedjelja
Metode odreñivanja tipa rezidbe
XI nedjelja
Opšti i specifični principi rezidbe po pomološkim grupama voćaka
XII nedjelja
Pomotehnički zahvati u cilju ranijeg stupanja u fazu ekonomske rodnosti
XIII nedjelja
Agropomotehničke mjere u cilju održavanja rodnosti u toku perioda eksplolatacije zasada
XIV nedjelja
Odreñivanje stepena regeneracije i podmlañivanje voćaka
Kolokvijum II: Načini proreñivanja plodova. Primjena specifičnih mjera zaštite od mraza i
XV nedjelja
grada u voćnjaku
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja = 106 sati i 40
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta.
minuta.
Neophodne pripreme (administracija, upis,ovjera): 2 x 6 sati i 40
Struktura:
minuta = 13 sati i 20 minuta
3 sata predavanja;
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
2 sata vježbi;
Dopunski rad: 30 sati
2
sata i 40 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 30 sati
studenta, uključujući i konsultacije.
dopunski rad.
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe
Literatura:
1. Mičić,N., ðurić, G., Cvetković,M: Sistemi gajenja i rezidba jabuke, šljive i trešnje, MPŠVS, Beograd,
2006.,
2. Mišić, P. i sar.:Voćarstvo, Nolit, Beograd, 2000.
3. Popović,R., Popović, G.: Aktinidija, Grafo, Podgorica, 2011.
4. Popov,A.: Spravočnik plodovodoa, Moskovska akademija poljoprivrednih nauaka,Moskva, 2006
5. Memić,S.: Voćarstvo, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, 2010.
6. Jean-YyesPrat,Denis Retournaard, Abeceda rezidbe, Editions, Paris, 1999
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad
10 poena
Kolokvijum ( 2 x 20 )
40 poena
Završni ispit:
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanaje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: predavanja se izvode uz pomoć audiovizuelnih sredstava i praktičnom demostracijom na
terenu.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ranko M. Popović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: EKOLOŠKI SISTEMI
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
PROIZVODNJE VOĆA
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program- Voćarstvo – vinogradarstvo i
vinarstvo, (studije traju 2 semestra 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa značajem, mogućnostima kao i principima o specifičnosti uzgoja vočaka u
sistemu ekološke i organske proizvodnje voća, sa aspekta tržišno orjentisane proizvodnje voća u različitim proizvodnim
uslovima
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, seminarski rad, testovi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj I uloga ekoloških sistema proizvodnje voća
II nedjelja
Planiranje I podizanje voćnih zasada po ekološkom sitemu proizvodnje
III nedjelja
Zemljište kao faktor uspješne organske proizvodnje voća
IV nedjelja
Obrada I održavanje zemljišta u ekološkom sistemu proizvodnje
V nedjelja
ðubrenje u ekološkom sistemu proizvodnje
VI nedjelja
Izbor sadnog materijala I sadnja u ekološkom sistemu proizvodnje
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Specifičnosti uzgoja pojedinih voćnih kultura
IX nedjelja
Plodored kao faktor uspješne proizvodnje voća
X nedjelja
Zaštita bilja u ekološkom sistemu proizvodnje
XI nedjelja
Berba, čuvanje i prerada, pakovanje i distribucija voća
XII nedjelja
Ekonomski aspekt uspješne proizvodnje voća
XIII nedjelja
Planiranje i podizanje organskog zasada voćaka
XIV nedjelja
Izbor sorti , podloga i uzgojnih formi za organske zasade
XV nedjelja
Specifična agro i pomotehnika u organskim zasadima
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedelja= 160 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 6 sati i 40 min. x 2 = 13 sati i 20 minuta.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati.
3 sata i 40 minuta samostalnog rada
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta ( nastava) + 13 sati i 20
studenta uključujući i konsultacije.
minuta ( pripreme ) + 30 sati ( dopunski rad )
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu i vježbe.
Literatura:
1. Mišić, P. I sar. : Voćarstvo, Beograd , 2000.
2. Kovačević i sara. Organska poljoprivreda, Nolit, Beograd
3. Tanović, N. : Organska proizvodnja hrane, Mostar
4. Lučić, P., ðurić, G., Mićić, N.: Voćarstvo, Nolit, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad:
10 bodova
Test: ( 2 x 20 )
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOTEHNOLOGIJA U OPLEMENJIVANJU VOĆAKA I VINOVE LOZE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
II
5
2P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Magistarske akademske studije Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovnim principima i tehnikama biotehnologije koje se primjenjuju u
oplemenjivanju voćaka i vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Biljana Lazović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, test, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, cilj, značaj oplemenjivanja, značaj biotehnologije u oplemenjivanju voćaka i vinove loze
II nedjelja
Kultura biljnih tkiva, uslovi za razvoj biljaka in vitro, laborat. oprema, faktori rasta
III nedjelja
Organogeneza, somatska embriogeneza, mikropropagacija
IV nedjelja
Proizvodnja bezvirusnih biljaka, krioprezervacija, in vitro gen banke, izolov. mutanata iz kulture
V nedjelja
Embriokultura, somatska hibridizacija Kolokvijum I
VI nedjelja
Organizacija DNK bakterija, restrikcioni enzimi, kloniranje DNK
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Genetičke transformacije, mehanizam, transformacije posredstvom vektora, dir. transfer gena
IX nedjelja
Elektroforeza, definicija, značaj, primjeri izoenzimske varijabilnosti
X nedjelja
Lančana reakcija polimeraze, definicija, mehanizam, faktori koji utiču na reakciju
XI nedjelja
Molekularni markeri i mapiranje gena, Test
XII nedjelja
Genetički modifikovane sorte jabučastih i koštičavih voćnih vrsta
XIII nedjelja
Genetički modifikovane sorte jezgrastih i jagodastih voćnih vrsta
XIV nedjelja
Kolokvijum II, Genetički modifikovane sorte suptropskih voćnih vrsta i vinove loze
XV nedjelja
Opasnosti i posledice korišćenja gen. modif. sorti, testovi za utvrñivanje prisustva transgena
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40
Nastava i završni ispit: : 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
2 sata predavanja
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati.
3 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade kolokvijume i testove.
Literatura:
1. Borojević (1981): Principi i metodi oplemenjivanja bilja, Ćirpanov, Novi Sad;
2. Mišić P. (2002): Specijalno oplemenjivanje voćaka, Partenon, Beograd;
3. Nikolić D. (2007): Biotehnologija u oplemenj. voćaka i vinove loze, Univ.u Beogradu, Poljoprivr. Fakultet;
4. Maletić, Karoglan Kontić, Pejić (2008): Vinova loza, ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, ŠK, Zagreb;
5. Chawla, H.S. (2009): Introduction to Plant Biotechnology, third ed., Science Publishers;
6. Stewart, N.C. (2008): Biotechnology and genetics, principles, techniques and applications, Wiley&Sons, Inc
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na pred. i vježbama:
5 bodova
Test:
15 bodova
Kolokvijum (2 x 15)
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Biljana Lazović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program – Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o rasprostranjenosti gajenja vinove loze i privrednom značaju u svijetu;
Poznavanje morfoloških i anatomskih specifičnosti organa vinove loze, osnovnih fizioloških procesa rastenja i razvića vinove
loze, kao i neophodnih ekoloških uslova za gajenje vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Popović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Osnovna obilježja vinogradarstva: Istorijat gajenja vinove loze, značaj grožña i proizvoda od
I nedjelja
grožña.Vinogradarski rejoni u svijetu i Crnoj Gori
II nedjelja
Biologija vinove loze: Sistematika vinove loze, morfologija i anatomija - korjen, stablo i list
III nedjelja
Pupoljci, cvast, cvijet, rašljika, grozd , bobica, sjemenka
IV nedjelja
Cvjetanje, oprašivanje i oplodnja
Rastenje i razviće. Kapacitet rastenja, vegetativni potencijal, bujnost, obrazovanje i diferenciranje
V nedjelja
cvasti, rodni potencijal.
VI nedjelja
Obrazovanje ploda, besjemenost, procesi rastenja i sazrijevanja ploda. Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
Fiziološki procesi: Vodni režim čokota, fotosinteza i disanje, potrošnja organskih materija po
VIII nedjelja
fenofazama
IX nedjelja
Mineralna ishrana- zahtjevi u ishrani, posljedice poremećaja u ishrani
X nedjelja
Godišnji ciklus rastenja i razvića.
Klimatski činioci uspješnog gajenja vinove loze.Uticaj temperature, sunčeve svjetlosti , vlage i
XI nedjelja
strujanja vjetra na vinovu lozu.
XII nedjelja
Zemljišni faktori
XIII nedjelja
Ostali ekološki faktori( položaj, reljef, ekspozicija, nadmorska visina)
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Povrede vinove loze nepogodama i njega povrijeñene loze
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
1 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati
3 sata
i 40 min samostalnog rada Struktura opterećenja: : 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Dr Ljubomir Pejović, dr Slavko Mijović: "Opšte vinogradarstvo", Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut,
Podgorica (2004).,
2. Prof. dr Dragoslav Cvetković: "Vinogradarstvo", Prokuplje (2003).
3. Lazar Avramov, Aleksandar Nakalamić, Dragoljub Žunić: "Vinogradarstvo", Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni
fakultet, Beograd (1999).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad I: 25 bodova
Seminarski rad II: 25 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Popović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROTEHNIKA VINOVE LOZE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program -Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studenta sa agrotehnikom vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mijović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, seminarski rad, testovi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Podizanje vinograda, priprema zemljišta za podizanje vinograda.
II nedjelja
Sadnja vinove loze, njega mladih vinograda, nasloni za lozu
III nedjelja
Rezidba vinove loze i uzgojni oblici čokota.
IV nedjelja
Dopunska rezidba - rezidba na zeleno.
V nedjelja
Obrada zemljišta u vinogradu ( duboka, plitka)
VI nedjelja
Seminarski rad
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Oruña i mašine za obradu zemljišta u vinogradu.
Primjena herbicida za suzbijanje korova u vinogradu, mulčiranje zemljišta, gajenje meñukultura u
IX nedjelja
vinogradu.
Značaj ñubrenja vinograda, uloga pojedinih hranljivih elemenata u ishrani vinove loze (
X nedjelja
makroelementi i mikroelementi)
Organska i mineralna ñubriva, vrijeme i način primjene organskih i mineralnih ñubriva, metode
XI nedjelja
odreñivanja potrebne količine ñubriva i prioritet ñubrenja
XII nedjelja
Folijarna analiza; analiza zemljišta
XIII nedjelja
Uticaj zalivanja na vinovu lozu. Vrijeme zalivanja i zalivne norme.
Načini navodnjavanja vinograda. Zalivanje u brazdu; zalivanje vještačkom kišom; podzemno
XIV nedjelja
zalivanje; zalivanje nakapanjem (kap po kap)
XV nedjelja
Seminarski rad
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati
3 sata i 40 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Dr Ljubomir Pejović, dr Slavko Mijović: "Opšte vinogradarstvo", Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut,
Podgorica (2004).
2. Prof. dr Dragoslav Cvetković: "Vinogradarstvo", Prokuplje (2003).
3. Lazar Avramov, Aleksandar Nakalamić, Dragoljub Žunić: "Vinogradarstvo", Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni
fakultet, Beograd (1999).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad I: 25 bodova
Seminarski rad II: 25 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mijović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KVALITET VINA I NJEGOVO ČUVANJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Magistarske akademske studije ; Studijski program -Voćarstvo, vinogradarstvo i
vinarstvo (osnovni studiji traju dva semestra 60 ECTS),
Uslovljenost drugim predmetima: Tehnologija vina
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja kvaliteta vina (fizičko-hemijske analize i
ocijena senzornih svojstava) i uslovima i načinima njege i čuvanja vina
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.dr Radmila Pajović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, analitičke vježbe u enološkoj laboratoriji, senzorna ocjena vina,
seminarski radovi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
II nedjelja
Parametri hemijskog sastava grožña, šire i vina.
III nedjelja
Činioci kvaliteta vina; Fizičko-hemijske analize parametara kvaliteta vina.
IV nedjelja
Instrumentalne metode analize parametera u vinu (spektrofotometrija i HPLC).
V nedjelja
Ocjenjivanje kvaliteta vina; Senzorno ocijenjivanje vina.
VI nedjelja
Seminarski rad I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Tehnika degustacije; Pojmovi iz senzorike.
IX nedjelja
Zakonska regulativa u oblasti kontrole kvaliteta vina.
X nedjelja
Tehnološki postupci osnovnih operacija u pripremi vina i njihov uticaj na kvalitet vina.
XI nedjelja
Postupci njege i dorade vina tokom dozrijevanja vina; Mjere stabilizacije vina.
XII nedjelja
Starenje vina i razlivanje vina u boce.
XIII nedjelja
Vinski sudovi i prostorije za čuvanje i njegu vina.
XIV nedjelja
Mikrooksigenacija vina; Čuvanje vina u bariqque sudovima.
XV nedjelja
Seminarski rad II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
5 kredita х 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: : 6 sati i 40 min. х 16 nedelja= 160 sati i 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 6 sati i 40 min. х 2 = 13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 5 х 30 = 150 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku od 0 do 30 sati
1 sat vježbi
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta
3 sata i 40 minuta samostalnog rada (pripreme ) + 30 sati (dopunski rad)
studenta uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. M. Daničić (1988): Tehnologija vina – Praktikum, Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun;
2. B. W. Zoecklein, K. C. Fugelsang, B. H. Gump, F. S. Nury, (1995): Wine Analysis and Production, The ChapmanHall Enology Library, New York.;
3. T. Košmarel, Milica Kač (2003): Osnovne kemijske analize mošta i vina; Laboratorijske vežbe za predmet
Tehnologija vina, Biotehnički falultet, Univerzitet u Ljubljani;
4. P. Ribereau-Gayon et al (2000)., Handbook of enology, Vo1 2. The Chemistry and wine stabilization and treatments,
Chapman&Hall; Dunod, Paris;
5. V. Radovanović (1986): Tehnologija vina, Grañevinska knjiga, Beograd.; .
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad I 25 bodova
Seminarski rad II 25 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc dr Radmila Pajović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROTEHNIKA VOĆNIH VRSTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Magistarske akademske studije; Studijski program Vocarstvo –vinogradarstvo ivinarstvo (studije traju 2 semestara 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim agrotehničkim mjerama prilikom podizanja i održavanja
voćnjaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović - nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u predmet. Izbor mjesta za voćnjak. Ispitivanje zemljišta.
Ureñenje zemljišta za podizanje voćnjaka: krčenje prethodne višegodišnje kulture, uništavanje
II nedjelja
korova, ravnanje terena. Agromelioracija zemljišta.
Priprema zemljišta za sadnju: rigolovanje i podrivanje zemljišta, kopanje jama, fina priprema za
III nedjelja
sadnju, organizacija zemljišne površine.
IV nedjelja
Izbor vrsta i sorti voćaka, raspored, pravac redova i razmak sadnje
V nedjelja
Sadnja voćnjaka Podizanje voćnjaka na strmim terenima.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Održavanje zemljišta u voćnjacima
IX nedjelja
ðubrenje voćaka
X nedjelja
Odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta u voćnjacima
XI nedjelja
Regulisanje rodnosti voćaka
XII nedjelja
Zaštita voćaka od nepovoljnih abiotičkih činilaca (mraz, prjaka insolacija, grad)
XIII nedjelja
Podmlañivanje prekalemljivaje voćaka
XIV nedjelja
Kolokvijum II
Specifičnosti agrotehnike jagodastih voćaka. Gajenje jagode na foliji, postavljanje naslona u
XV nedjelja
malinjaku i kupinjaku.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 nedjelja = 106 sati i 40 min;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min.
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku 0 do 30 sati
3 sata i 40m min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min.
studenata uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Šoškić M.: Savremeno voćarstvo. Partenon, Beograd, 2008.
2. Nikolić M., Mišić P.: Jagodaste voćke. Institut za istzraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 2003.
3. Mišić. P.: Šljiva. Partenon, Beograd, 2006. Specijalno voćarstvo. Agronomski fakultet, Čačak; Zajednica za voće i
povrće, Beograd, 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 poena;
Seminarski rad: 5 poena
Kolokvijum: 2x20 = 40 poena;
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Metode naučno istraživačkog
rada
Agroekologija
Bezbjednost hrane i hrane za
životinje*
Kvalitet i bezbjednost organske
hrane*
Proizvodnja hrane i životna
sredina*
Biometrika i izvoñenje ogleda u
biljnoj proizvodnji*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof.dr Nataša Mirecki/ Dr
Zoran Jovović
Dr Radisav Dubljević
4P+2V
10
4P+2V
10
Prof.dr Nataša Mirecki
4P+2V
10
Prof.dr Nataša Mirecki
4P+2V
10
Prof.dr Nataša Mirecki
4P+2V
10
Dr Zoran Jovović i Prof.dr
Aleksandra Despotović
4P+2V
10
12P+6V
30
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u I (zimskom) semestru
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Proizvodnja povrća*
Proizvodnja bilja na oranicama*
Mehanizacija u ratarsko –
povrtarskoj proizvodnji*
Krmno bilje*
Magistarski rad
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
prof.dr Nataša Mirecki
Dr Zoran Jovović
4P+2V
4P+2V
10
10
Prof.dr Dragoljub Mitrović
4P+2V
10
Dr Radisav Dubljević
4P+2V
10
20
4P+2V
30
PREDMETNI NASTAVNIK
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u II (ljetnjem) semestru
Šifra predmeta
Naziv predmeta: METODE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
10
Fond časova
4P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije; Studijski program– Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita);
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: uputiti studente u načni rad kroz uputstva o načinu organizovanja eksperimentalnog rada i
pisanja načunih radova.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Značaj naučnog rada (predmet, metod nauke, planiranje i koordinacija naučnih istraživanja)
II nedjelja
Obrazovanje i izbor naučnog radnika. Izbor teme za magistarski rad.
III nedjelja
Metodologija istraživanja
IV nedjelja
Metodologija prikupljanja literature i njeno proučavanje.
V nedjelja
Prikaz literature i pisanje hipoteze
VI nedjelja
Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Planiranje i izvoñenje eksperimenta
IX nedjelja
Statistička obrada podataka
X nedjelja
Obrada i prikazivanje rezultata
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Pisanje naučnog rada (kriterijumi, sadržaj poglavlja)
XIII nedjelja
Prva, druga i završna verzija rada i njihova ocjena
XIV nedjelja
Prijava naučnoistraživačkog projekta
XV nedjelja
Pregled savremenih naučnoistraživačkih radova i projekata.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
10 kredita x 40/30 =13 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: 13 sati i 20 min x 16 =213 sati 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 13 sati i 20 min = 26 sati i 40 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 =300 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
7 sata
i 20 min. rada studenta i polaganje popravnog ispita od 0 – 60 sata
(pripreme za vježbe, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 60 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Sarić Miloje (1985): Opšti principi naučno-istraživačkog rada, Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Izrada seminarskog rada:
15 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROEKOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
I
Broj ECTS kredita
10
Fond časova
4+2
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program- Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti agroekologije. Proučavanje uticaja klimatskih faktora i zemljišta na
poljoprivrednu proizvodnju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, seminarski radovi i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Definicija predmeta.Poljoprivredni proizvodni prostor, agrobiotop, agroekosistem
II nedjelja
Osobine biljne proizvodnje. Proizvodna površina
III nedjelja
Vegetacioni činioci. Klimatski faktori (voda , toplota)
IV nedjelja
Klimatski faktori ( svjetlost i vazduh). Poljoprivredna rejonizacija.
V nedjelja
Edafski i orografski faktori.Zemljište, osobine, plodnost, narmalna i anormalna zemljišta
VI nedjelja
Reljef, nadmorska visina, nagib i ekspozicija. KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Biotički faktori. Gajena biljka. Populaciona ekologija u poljoprivredi.
IX nedjelja
Koncept biocenoza. Ekološka niša i njena primjena u poljoprivredi.
X nedjelja
Agroekosistemi, pojam i značaj. Poremećaj agroekosistema.
XI nedjelja
Pitanja održivog upravljanja agroekosistemima. Energija u agroekosistemima
Problemi održivog korišćenja vode, zemljišta i genetičkih resursa u poljoprivredi. Ekološki aspekti
XII nedjelja
primjene ñubriva i pesticida.
XIII nedjelja
Primjena ekoloških principa u poljoprivredi. KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Principi i ciljevi organske poljoprivrede.
XV nedjelja
Očuvanje i zaštita prirodnih resursa u poljoprivredi.
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 20 minuta = 26 sati i 40
min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 = 300
4 sata predavanja
2 sata vježbe
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata i 20 minuta individualnog rada i i polaganje popravnog ispita 0 – 60 sata
Struktura opterećenja: 149 sati (nastava) + 26 sati i 40 minuta (priprema)
konsultacija
+ 60 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu (predavanja i vježbe) i da rade testove i
seminarske radove.
Literatura:
1. I Milnar (2003): Agroekologija, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
2. Snežana Oljača ( 2003): Agroekologija, Poljoprivredni fakultet u Zemunu.
3. Gliesmssman, S.R.(2000):Agroekology: Ekological processes in sustainable.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I kolokvijum 0-20 poena,
II kolokvijum 0-20 poena,
seminarski rad 0-10 poena,
završni ispit 0-50 poena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BEZBJEDNOST HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
10
Fond časova
4P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program– Ratarstvo i povrtarstvo (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita);
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Proizvodnja bezbjedne hrane i hrane za životinje je preduslov savremenih proizvodnoprehrambenih lanaca. Stoga je cilj ovog predmeta upoznavanje studenata sa upravljanjem rizicima i dizajniranjem kvalitativnih
sistema proizvodnje hrane i hrane za životinje, kao i standardima i kontrolama koje se primjenjuju u procesu obezbjedjenja
takve proizvodnje
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit..
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Proizvodno-prehrambeni lanac. Upravljanje kvalitetom. Faktori koji utiču na kvalitet hrane
II nedjelja
Biološki i hemijski rizici
III nedjelja
Fizički i nepredvidjeni rizici
IV nedjelja
Dizajn i implementacija HACCP sistema
V nedjelja
Koraci u procjeni upravljanja rizikom
VI nedjelja
Kolokvijum I. Modeliranje bezbjednosti hrane
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Sledljivost u prehrambenom lancu
IX nedjelja
Mikrobiološke analize hrane
X nedjelja
Hemijske analize hrane
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Etičnost bezbjednosti hrane
XIII nedjelja
Precepcije potrošača u pogledu bezbjednosti u proizvodno prehrambenom lancu
XIV nedjelja
Obilazak relevantnih institucija koje se bave pitanjima bezbjednosti hrane
XV nedjelja
Pregled najnovijih naučno istraživačkih i stručnih radova koji se bave bezbjednošću hrane
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 13 sati i 40 minuta x 16 = 218 sati i 40 minuta
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 40 minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 40 minuta = 27 sati i 20
minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 =300 sati
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbe
polaganje popravnog ispita 0 – 60 sati
7 sati i 40 minuta rad studenta (vježbe, Struktura opterećenja: 218 sati ( nastava) + 27 sati priprema + 60 sati
seminarski rad) uključujući i konsultacije
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Luning,p.,a., et all., (2006): Safety in the agri-food chain.Wagenongen academic Publishers
2. Kakurinov, V., i sar. (2008): Priručnik i vodič za uvoñenje, održavanje, nadgradnju, insperkciju i certifikaciju
AOKKT/HACCP sistema. MO-NO quality Vranje
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Izrada seminarskog rada:
15 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KVALITET I BEZBJEDNOST ORGANSKE HRANE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
10
Fond časova
4+2
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije; Studijski program– Ratarstvo i povrtarstvo (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita);
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim principima organske proizvodnje i zakonskim zahtjevima u oblasti
proizvodnje i prometa hrane, kao i parametrima kvaliteta i metodama njegove procjene.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
Uvod. Stanje i perspektive razvoja organske proizvodnje u Crnoj Gori. Istorijat i koncept kvaliteta
I nedjelja
i bezbjednosti organske hrane
Zakonska regulativa i standardi u oblasti proizvodnje i prometa hrane.
II nedjelja
Zakonska regulativa u oblasti organske proizvodnje
III nedjelja
Principi proizvodnje organske hrane.
IV nedjelja
Nutritivni kvalitet hrane. Osiguranje kvaliteta.
V nedjelja
Kontrola i certifikacija organske hrane
VI nedjelja
Kolokvijum I. Integrisanje kvalitativnih parametara u bezbjednost hrane kroz HACCP sistem
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Novi koncept kvaliteta zasnovan na životnim ciklusima
IX nedjelja
Poboljšanje kvaliteta organskih proizvda tokom perioda prodaje
Pregled najnovijih naučno istraživačkih i stručnih radova koji se bave prikazom rezultata
X nedjelja
savremene povrtarske proizvodnje
XI nedjelja
Kolokvijum II
Načini povećanje bezbjednosti povrtarskih i ratarskih usjeva od mikrobiološke kontaminacije
XII nedjelja
tokom proizvodnje bazirane na ñubrenju stajnjakom
XIII nedjelja
Razvoj protokola koji osiguravaju sprečavanje kontaminacije organskih proizvoda
Fair trade kao osnova prihvatljiovg prihoda prozivoñača, i kvalitenih i bezbjednih organskih
XIV nedjelja
proizvoda i ulaganja u razvoj proizvodnje.
Pregled najnovijih naučno istraživačkih i stručnih radova koji se bave prikazom rezultata
XV nedjelja
savremene povrtarske proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 13 sati i 40 minuta x 16 = 218 sati i 40 minuta
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 40 minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 40 minuta = 27 sati i 20
minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 =300 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbe
polaganje popravnog ispita 0 – 60 sati
7 sati i 40 minuta rad studenta (vježbe, Struktura opterećenja: 218 sati ( nastava) + 27 sati priprema + 60 sati
seminarski rad) uključujući i konsultacije
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Cooper, J., Niggli, U., Leifertt C. (2007):Handbook of organic food safety and quality.
2. Velagić-Habul, E., i sar.., (2004): Nove forme hrane na tržištu. Poljoprivredni fakultet, Sarajevo
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Izrada seminarskog rada:
15 bodova,
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen..
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Natasa Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA HRANE I ŽIVOTNA SREDINA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
10
Fond časova
4P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program /Ratarstvo i povrtarstvo (studije
traju 2 semesara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa različitim sistemima poljoprivredne proizvodnje i njihovim uticajem
na životnu sredinu, značajem monitoringa zagañenja životne sredine, uticajem prerade poljoprivrednih proizvoda
tj.prehrambene industrije na životnu sredinu, tretmanima otpada agro-industrije i ekološkim standardima i zakonskim
regulativama koji se odnose na zaštitu poljoprivredne sredine, kao i savremenim trendovima eko marketinga
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, izrada seminarskog rada. Konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod – poljoprivreda i životna sredina. Održivo upravljanje prirodnim resursima.
Modeli procjene uticaja biljne poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu. Indikatori zagañenja
II nedjelja
životne sredine. ''Zelena revolucija''
III nedjelja
Monitoring – važan faktor u rješenju problema zagañenja životne sredine. Agrobiodiverzitet
Uticaj poljoprivrednih aktivnosti na životnu sredinu i najveći zagañivači: ñubriva, sedimenti,
IV nedjelja
animalni otpad, soli i pesticidi.
V nedjelja
KOLOKVIJUM 1
Berba, skladištenje, transport i prodaja poljoprivrednih proizvoda – opasnosti po životnu sredinu i
VI nedjelja
prevencija negativnih uticaja
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: Ishrana životinja, održavanje zdravlja i liječenje.
VIII nedjelja
Biosigurnost – termin i procedure biosigurnosti
IX nedjelja
Dobra poljoprivredna praksa (GAP). Dobra upravljačka praksa u biljnoj proizvodnji (GMP)
X nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XI nedjelja
Održiva poljoprivredna proizvodnja. Indikatori održivosti poljoprivredne proizvodnje
XII nedjelja
Meñunarodni standardi sistema menadžmenta životnom sredinom
Nacionalni standardi i zakoni koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu životne
XIII nedjelja
sredine
XIV nedjelja
Neobavezujući sistemi kvaliteta.
Eko marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Reakcija (prepoznavanje, povjerenje, ...)
XV nedjelja
potrošača na eko marketing.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 13 sati i 40 minuta x 16 = 218 sati i 40 minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 40 minuta = 27 sati i 20
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 40 minuta
minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 =300 sati
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbe
polaganje popravnog ispita 0 – 60 sati
7 sati i 40 minuta rad studenta (vježbe, Struktura opterećenja: 218 sati ( nastava) + 27 sati priprema + 60 sati
seminarski rad) uključujući i konsultacije
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade vježbe i
rade oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. Selimbašić. V., ðonlagić, N., Montero, J.A. i Marquez, M. A. C., (2004): ''Uticaj poljoprivrede i proizvodnje hrane
na okoliš''
2. Caporali, F., (2004):Agriculture and Healthde. EDITEAM S.a.s.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOMETRIKA I IZVOðENJE OGLEDA U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
I
10
4+2
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije; Studijski program – Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita);
Uslovljenost drugim predmetima: nema
Ciljevi izučavanja predmeta: planiranje i izvoñenje ogleda u biljnoj proizvodnji, statistička obrada dobijenih podataka i
pravilno tumačenje rezultata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijum i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Značaj ogleda u biljnoj proizvodnji. Značaj analize eksperimentalnih podataka i njihove pravilne
interpretacije.
II nedjelja
Vrste i dizajni ogleda
III nedjelja
Metodologija postavljanja ogleda (planiranje i izvoñenje ogleda)
IV nedjelja
Jednofaktorijalni, višefaktorijalni ogledi, značaj demonstracionih ogleda. Odreñivanje
reprezentativnih uzoraka. Ocjena pouzdanosti dobijenih rezultata.
V nedjelja
Prikupljanje eksperimentalnih podataka i pripremanje za matematičko-statističku obradu;
Prikupljanje i sreñivanje literaturnih podataka.
VI nedjelja
Metodika ispitivanja novostvorenih i starnih sorti u oglednom polju za važnije ratarske kulture
(krompir, kukuriz, pšenica). Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Osnovni termini u biometrici. Deskriptivna statistika.
IX nedjelja
Plan uzoraka i tipovi uzoraka.
X nedjelja
Ispitivanje hipoteza
XI nedjelja
Analiza varijanse (jednofaktorska i višefaktorska)
XII nedjelja
Jednostruka i višestruka linearna korelacija i regresija. Kolokvijum II.
XIII nedjelja
Analiza vremenskih serija (TREND)
XIV nedjelja
Analiza kovarijanse
XV nedjelja
Vremenski nizovi i indeksni brojevi
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
10 kredita x 40/30 =13 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: : 13 sati i 20 min x16 =213 sati 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 13 sati i 20 min = 26 sati i 40 min
Struktura:
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 =300 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
8 sata i 20 min. rada studenta (pripreme i polaganje popravnog ispita od 0 – 60 sata
za vježbe, izrada seminarskog rada) uključujući i Struktura opterećenja: 213sati (nastava) + 26 sati (priprema) + 60 sata
konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Sarić, M. (1996): Opšti principi naučnoistraživačkog rada, Beograd;
2. Glamočlija, ð. (2007): Metode naučnoistraživačkog rada, Beograd;
3. Korić Mirko (1956): Osnovi poljskih ogleda. Sarajevo; Interna skripta;
4. Hadživuković,S.(1991): Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima, Novi
Sad;
5. Stanković, J.i sar.(1989): Statistika sa primenom u poljoprivredi, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Test:
10 bodova
Kolokvijumi
35 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen..
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Zoran Jovović i Prof.dr Aleksandra
Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA POVRĆA
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
10
Fond časova
4+2
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije; Studijski program– Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita);
Uslovljenost drugim predmetima: nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa savremenim tehnologijama proizvodnje povrća za tržište. Upoznavanje sa
problemima, mogućnostima i rješenjima u vansezonskoj proizvodnji povrća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit..
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
Uvod. Stanje i perspektive razvoja povratsrke proizvodnje u Crnoj Gori. Značaj povrća u ishrani
I nedjelja
ljudi.
II nedjelja
Zakonska regulativa u oblasti proizvodnje i prometa povrća.
III nedjelja
Kvalitet, bezbjednost i sigurnost povrća
IV nedjelja
Održivo korištenje i očuvanje prirodnih resursa u povrtarstvu
Kriterijumi za izbor vrsta povrća i sortimenta u odnosu na plodored, vrijeme proizvodnje, zahtjeve
V nedjelja
tržišta, način plasmana. Mjesto povrtarske proizvodnje u mješovitim sistemima proizvodnje.
VI nedjelja
Kolokvijum I. Proizvodnja povrća na otvorenom polju
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Proizvodnja povrća u zaštićenom prosotoru
IX nedjelja
Savremene tehnologije proizvodnje povrća
Pregled najnovijih naučno istraživačkih i stručnih radova koji se bave prikazom rezultata
X nedjelja
savremene povrtarske proizvodnje
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Specifičnosti proizvodnja pojedinih vrsta povrća
XIII nedjelja
Nove i malo gajene vrste povrća u Crnoj Gori
Pregled najnovijih naučno istraživačkih i stručnih radova koji se bave prikazom rezultata
XIV nedjelja
savremene povrtarske proizvodnje
XV nedjelja
Berba, postžetveni tretman, pakovanje, čuvanje i plasman povrća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 13 sati i 40 minuta x 16 = 218 sati i 40 minuta
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 40 minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 40 minuta = 27 sati i 20
minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 = 300 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbe
polaganje popravnog ispita 0 – 60 sati
7 sati i 40 minuta rad studenta (vježbe, Struktura opterećenja: 218 sati ( nastava) + 27 sati priprema + 60 sati
seminarski rad) uključujući i konsultacije
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Branka Lazić i sar. (1998): Povrtarstvo. Univerzitetski udžbenik, Univerzitet Novi Sad.
2. Branka Lazić i sar. Povrće iz plastenika. Partenon, Beograd
3. Djinovi, I.(2002): Svet povrća, Reprograf, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Vjezbe
10 bodova
Izrada seminarskog rada:
15 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen..
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA BILJA NA ORANICAMA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
II
10
Fond časova
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program – Ratarstvo i povrtarstvo
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da se studenti upoznaju sa savremenim sistemima proizvodnje njivskih
kultura na oranicam i mogućim načinima racionalizacije proizvodnje u sistemu više žetvi godišnje i smanjenom broju radnih
operacija
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Zoran Jovović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, terenske aktivnosti, izrada seminarskih radova, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Ratarska proizvodnja i njen značaj. Stanje i perspektive razvoja ratarske proizvodnje u Crnoj Gori.
Biotehnička osnova proizvodnje ratarskih kultura (sorta, klima, zemljište); Agrobiodiverzitet i
II nedjelja
njegov značaj za poljoprivrednu proizvodnju.
Biotehnička osnova proizvodnje ratarskih kultura (hemizacija, poljoprivredna mehanizacija,
III nedjelja
hidromelioracije)
IV nedjelja
Agrotehnologija proizvodnje na oranicama; Specifičnosti agrotehnike u brdsko-planinskom rejonu
KOLOKVIJUM 1; Sistemi biljne proizvodnje (monokultura, plodored, slobodna plodosmjena,
V nedjelja
zgdruženi usjevi)
VI nedjelja
Žita; opšte osobine žita; Privredni značaj; Proizvodnja žita u Crnoj Gori
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
POPRAVAK KOLOKVIJUM 1; Strnia žita; Stanje proizvodnje u Crnoj Gori
IX nedjelja
Prosolika žita; Stanje proizvodnje u Crnoj Gori
X nedjelja
Proizvodnje krompira, Stanje i perspektive proizvodnje krompira u Crnoj Gori
XI nedjelja
KOLOKVIJUM 2; Sjemenske proizvodnja krompira u Crnoj Gori
Proizvodnja duvana; Stanje i perspektive proizvodnje duvana u Crnoj Gori POPRAVAK
XII nedjelja
KOLOKVIJUM 2;
Racionalizacija ratarske proizvodnje (sistem dvije žetve godišnje; savremeni sistemi obrade
XIII nedjelja
zemljišta; redukovana obrada)
XIV nedjelja
Žetva i skladištenje ratarskih proizvoda
XV nedjelja
Opšti osvrt na ratarsku proizvodnju u ruralnim područjima; Stanje i perspektive
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
10 kredita x 40/30 =13 sati i 20 min
Nastava i završni ispit: 13 sati i 20 min x 16 = 213 sati 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera) 2 x 13 sati i 20 min = 26 sati i 40 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 =300 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
7 sati i 20 min. rada studenta (pripreme i polaganje popravnog ispita od 0 – 60 sata
za vježbe, izrada seminarskog rada) uključujući i Struktura opterećenja: 213 sati (nastava) + 26 sati (priprema) + 60 sata
konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Kovačević, D. (2011): Zaštita životne sredine u ratarstvu i povrtarstvu. Monografija, Poljoprivredni fakultet
Univerziteta u Beogradu, Beograd;
2. Budimir Milojić (1982): Aktuelni problemi ratarske proizvodnje, Naučna knjiga; Beograd;
3. Stefan Jevtić (1992): Posebno ratarstvo, Nauka, Beograd;
4. T. Šarić, Š. Muminović (1998): Specijalno ratarstvo, IP «Gramond» Sarajevo
5. D. Lazović, M. Biberdžić (2000): Posebno ratarstvo I, Žita i zrnene mahunjače, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u
Prištini, Niš;
6. Vlada Crne Gore (2006): Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi 5 poena
Dva kolokvijuma po 15 poena, ukupno 30 poena
Dva testa po 7,5 poena, ukupno 15 poena
Seminarski rad 10 poena
Završni ispit 40 poena (test 30 poena i usmeni dio sipita 10)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MEHANIZACIJA U RATARSKO – POVRTARSKOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
IZBORNI
II
10
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske, magistarske studije, Studijski program, Ratarstvo i povrtarstvo (studije
traju 2 semestra, 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena poljoprivredne tehnike u ratarsko-povrtarsko proizvodnji
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje,seminarski rad, terenska nastava i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Pogonske mašine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji na otvorenom i zaštićenom prostoru
II nedjelja
Prikjlučne mašine za obradu zemljišra u ratarstvu i povrtarstvu.,Redukovana obrada zemljišta
III nedjelja
Priključne mašine i oruña za predsjetvenu pripremu zemljišta u ratarstvu i povrtarstvu.
IV nedjelja
Mehanizacija u organskoj proizvodnji ratarsko-povrtarskih kultura.
V nedjelja
Mašine za primjenu organskih ñubriva u organskoj poljoprivredi, (povrtarskih kultura).
VI nedjelja
Sijačice za sjervu žita,okopavina , sadilice rasada povrtarskih kultura.Seminarski rad.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja.
VIII nedjelja
Traktorske prskalice u zaštiti povrtarskih kultura od biljnih bolesti i štetočina u povrtarstvu
IX nedjelja
Mašine i oprema za navodnjavanje povrtarskih kulktura
X nedjelja
Kombajni za žetvu i berbu zrnastih kultura.Kolokvijum.
XI nedjelja
Mašine za vañenje krompira i šećerne repe.
XII nedjelja
Mašine za vañenje i ubiranje mrkve.
XIII nedjelja
Mašine za vañenje i ubiranje cvekle, crnog luka i arpadžika
XIV nedjelja
Mašine za berbu paradajza i paprike.
XV nedjelja
Mašine za berbu graška,boranije i pasulja.Mašine za berbu krastavca,kupusa,salate i spanaća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 13 sati i 40 minuta x 16 = 218 sati i 40 minuta
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 40 minuta
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 40 minuta = 27 sati i 20
minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 = 300 sati
Struktura:
4 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbe
polaganje popravnog ispita 0 – 60 sati
7 sati i 40 minuta rad studenta (vježbe, Struktura opterećenja: 218 sati ( nastava) + 27 sati priprema + 60 sati
seminarski rad) uključujući i konsultacije
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Predavanje, seminarski rad, terenska nastava, završni ispit
Literatura:
1. Brčoć,J.(1985): Mehanizacija u biljnoj proizvodnji,Agronomski fakultet, Zagreb.
2. Mićić,J.(1991): Poljoprivredne mašine,poljoprivredni fakultet, Beograd.
3. Mitrović,D.(2011): Mehanizacija u poljoprivredi, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i terenska nastava: 10 bodova
Seminarski rad: ………………………… 20 bodova
Kolokvijum:……………………………… 20 bodova
Završni ispit usmeno: ………………… 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno skupi 51 bod
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KRMNO BILJE
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
10
Fond časova
4P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program -Ratarstvo i povrtarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti proizvodnje i spremanja krmnog bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, seminarski radovi i konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Prirodni uslovi za proizvodnju krmnog bilja. Značaj i podjela krmnog bilja
II nedjelja
Prava i prosolika žita. Jednogodišnje krmne mahunarke.
III nedjelja
Korenasto-krtolaste krmne biljke.Ostale jednogodišnje krmne biljke
IV nedjelja
Višegodišnje krmne mahunarke, uslovi uspijevanja, podjela i proiz. osobine
V nedjelja
Lucerka, značaj, osobine, agrotehnika, iskorišćavanje, proizvodnja sjemena
VI nedjelja
Djeteline, značaj, osobine važnijih vrsta, agrotehnika i iskorišćavanje.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Osnove travnjaštva, opšte osobine vlatastih trava. Test I
IX nedjelja
Podjela, osobine i uslovi uspijevanja trava.
X nedjelja
Prirodni travnjaci, podjela, tipovi i proizvodno-biološke osobine.
XI nedjelja
Prirodni travnjaci, agrotehnika, melioracija, mjere njege i iskorišćavanje.
XII nedjelja
Sijani travnjaci, pojam, značaj i podjela
XIII nedjelja
Sijani travnjaci, zasnivanje, agrotehnika i iskorišćavanje. Test I
XIV nedjelja
Krmni konvejer, Organska proizvodnja krmnog bilja.
XV nedjelja
Spremanje i čuvanje stočne hrane,spremanje sijena, silaže i senaže. Ispaša.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 13 sati i 40 minuta x 16 = 218 sati i 40 minuta
10 kredita x 40/30 = 13 sati i 40 min.
Priprema prije početka semestra: 2 x 13 sati i 40 minuta = 27 sati i 20
minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 = 300 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i
4 sata predavanja
2 sata vježbe
polaganje popravnog ispita 0 – 60 sati
7 sati i 40 minuta rad studenta (vježbe, Struktura opterećenja: 218 sati ( nastava) + 27 sati priprema + 60 sati
seminarski rad) uključujući i konsultacije
dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Obavezno je da pohañaju nastavu, da rade kolokvijume i seminarski rad
Literatura:
1. ðukić, D Biljke za proizvodnju stočne hrane. Poljopr. fakultet, Novi Sad
2. Unapreñenje proizvodnje krme na travnjacima (2002), grupa autora
3. Jasna Pavešić – Popović, Vučković S:( 1997) Njivske i livadsko-pašnjačke krmne biljke
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Metode istraživačkog rada u
fitomedicini
Karantinski štetni organizmi
Osnove magistarskog rada
Štetočine u poljoprivredi*
Anatomija i fiziologija bolesnih
biljaka*
Poljoprivredna toksikologija*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
8
4P+2L
3+2
3P+2L
8
7
7
Doc. dr Jelena Latinović
3P+2L
7
Doc. dr Nedeljko Latinović
3P+2L
7
14P+8L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Saradnici Centra za zaštitu
bilja
Prof. dr Snježana Hrnčić
Dr Sanja Radonjić
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u I (zimskom) semestru
II semestar
FOND
ČASOVA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+2L
7
3P+2L
7
3P+2L
7
23
UKUPNO
3P+2L
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u II (ljetnjem) semestru
30
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Ekologija insekata*
Dijagnoza biljnih patogena*
Rezistentnost na pesticide*
Magistarski rad
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr
Sanja Radonjić
Saradnici Centra za zaštitu
bilja
Doc. dr Nedeljko Latinović
Šifra predmeta
Naziv predmeta: METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA U FITOMEDICINI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
I
8
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studij, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da se studenti koji se opredijele za naučni-istraživački rad upoznaju sa metodama
koje se koriste za proučavanje štetnih insekata, grinja, nematoda i prouzrokovača bolesti biljaka i da se osposobe da te metode
samostalno koriste u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, Metode sakupljanja insekata
II nedjelja
Laboratorijske metode (ubijanje, preparovanje, konzerviranje insekata)
III nedjelja
Uzgoj insekata
Metode rada u nematologiji (tehnike rada sa nematodama, ekstrakcija, procesuiranje ehstrahovanih
IV nedjelja
nematoda, mikroskopiranje i determinacija, savremene metode determinacija)
V nedjelja
Metode rada u akarologiji (sakupljanje, konzerviranje grinja) kolokvijum I
VI nedjelja
Metode rada u proučavanju i identifikaciji bolesti biljaka gljivičnog porijekla
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Metode rada u proučavanju i identifikaciji bolesti biljaka virusnog porijekla
IX nedjelja
Metode rada u proučavanju i identifikaciji bolesti biljaka bakterijskog porijekla
X nedjelja
Molekularne metode u radu sa prouzrokovačima biljnih bolesti
XI nedjelja
Molekularne metode u radu sa prouzrokovačima biljnih bolesti, II kolokvijum
XII nedjelja
Postavljanje ogleda i ocjenjivanje biološke efikasnosti fungicida u poljskim uslovima
XIII nedjelja
Postavljanje ogleda i ocjenjivanje biološke efikasnosti insekticida i herbicida u poljskim uslovima
XIV nedjelja
Laboratorijski ogledi ispitivanja biološke efikasnosti pesticida i obrada podataka
XV nedjelja
Konvencionalne i molekularne metode u ispitivanju rezistentnosti pesticida
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
8 kredita x 40/30 =10 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 10 sati i 40 min x 16 =170 sati 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 10 sati i 40 min = 21 sat i 20 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 =240 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 40 min. rada studenta (pripreme i polaganje popravnog ispita od 0 – 48 sati
za vježbe, izrada seminarskog rada) uključujući i Struktura opterećenja: 170 sati 40 min. (nastava) + 21 sat i 20 min.
konsultacije
(priprema) + 48 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Duška Simova-Tošić, Radsoslava Spasić (1995): Praktikim iz posebne entomologije, Poljoprivredni fakultet,
2. Dobrivojević, K., Radmila Petanović (1983): Osnovi Akarologije.
3. Janjić, V. Mitrić, S. (2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu, Banja Luka;
4. Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK.;
5. Stenersen, J. (2004) Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology.CRC Press, Boca Raton, London, New
York, Washington DC.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________ 5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 30 peena________________60 poena
Završni ispit _____________________________30 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Na svakom obliku provjere znanja studenti moraju osvojiti više od 50 % poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Saradnici Centra za zaštitu bilja
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
8
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Ciljevi izučavanja su da se studenti upoznaju sa pojmom karantin, organizacijom
karantina, vrstama i značajnu karantina u oblasti zaštite bilja, funkcionisanje karantinske službe, načinima
pregleda biljaka koje nose karantinski štetne organizme i utvrñivanje prisustva karantinski štetnih organizama,
vrstama karantinskih organizama koje sa nalaze na karantisnkim listama Crne Gore.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvod. Karantin u zaštiti bilja. Organizacija karantisnke službe.
II nedjelja
Karantinske liste štetnih organizama Crne Gore i Evropeks Unije.
III nedjelja
Štetni insekti sa karanntinske liste CG.
IV nedjelja
Štetne grinje i nematode sa karanntinske liste CG
V nedjelja
Štetne gljive sa karanntinske liste CG
VI nedjelja
Štetne bakterije sa sa karanntinske liste CG. KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Štetni virusi sa karanntinske liste CG. POPRAVNI KOLOKVIJUM I.
IX nedjelja
Štetni insekti sa EPPO lista (karantinskih i alert).
X nedjelja
Štetni insekti sa EPPO lista (karantinskih i alert).
XI nedjelja
Štetne grinje i nematode sa EPPO lista (karantinskih i alert).
XII nedjelja
Štetne gljive sa EPPO lista (karantinskih i alert).
XIII nedjelja
Štetne bakterije sa EPPO lista (karantinskih i alert). KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Štetni virusi sa EPPO lista (karantinskih i alert). POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
XV nedjelja
Liste bilja i biljnih proizvoda koje prenose odreñene štetne organizme
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
8 kredita x 40/30 =10 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 10 sati i 40 min x 16 =170 sati 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 10 sati i 40 min = 21 sat i 20 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 =240 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 40 min. rada studenta (pripreme i polaganje popravnog ispita od 0 – 48 sati
za vježbe, izrada seminarskog rada) uključujući i Struktura opterećenja: 170 sati 40 min. (nastava) + 21 sat i 20 min.
konsultacije
(priprema) + 48 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. EPPO standardi za svaku štetnu vrstu koja će biti predmet izučavanja. Pravilnici o karantinskim listama Crne Gore.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________15 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ŠTETOČINE U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti koji se opredijele za istraživački rad sa štetočinama, a prije svega sa
insektima, steknu nova i šira saznanja o najznačajnijim štetočinama u poljoprivredi, savladaju vještine prepoznavanja vrsta i
oštećenja koja prave, monitoring ekonomski značajnih vrsta i procjenu štetnosti, radi osposobljavanja za samostalno donošenje
odluke o načinu i vremenu suzbijanja štetočina i dobijanja osnove za buduća biološka istraživanja
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, Značaj štetočina za poljoprivrednu proizvodnju. Klasifikacija štetočina prema sistematskoj
pripadnosti
II nedjelja
Tipovi oštećenja na biljnim organima u zavisnosti od vrste štetočine i tipa usnog aparata
III nedjelja
Štetočine lista voćaka i vinove loze.
IV nedjelja
Štetočine lista voćaka i vinove loze.
V nedjelja
Štetočine lista ratarskih kultura. Štetočine lista povrtarskih kultura.
VI nedjelja
Štetočine lista povrtarskih kultura. KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Štetočine cvijeta i cvjetnih pupoljaka. POPRAVNI KOLOKVIJUM I
IX nedjelja
Štetočine cvijeta i cvjetnih pupoljaka. Štetočine ploda i sjemena.
X nedjelja
Štetočine ploda i sjemena
XI nedjelja
Štetočine drvenastih djelova biljke (deblo, grane, ljetorast, mladar, lastar, izdanak).
XII nedjelja
Štetočine drvenastih djelova biljke. Štetočine podzemnih organa voćaka i vinove loze.
XIII nedjelja
Štetočine podzemnih organa ratarskih i povrtarskih kultura.
XIV nedjelja
Štetočine uskladištenih proizvoda. KOLOKVIJUM II
XV nedjelja
Štetočine uskladištenih proizvoda. POPRAVNI KOLOKVIJUM II
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Kljajić, P. (2008): Zaštita uskladištenih biljnih proizvoda od štetnih organizama. Institut za pesticide i zaštitu životne
sredine. Beograd; Sekulić, R., Spasić Radoslava, Kereši Tatjana (2008): Štetočine povrća i njihovo suzbijanjePoljoprivredni fakultet Novi Sad i Beograd;
2. Pollini, A. (2002): Manuale di Entomologia Aplicata. Edagricole, Bologna;
3. Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec;
4. Dimić, N. (1994): Štetočine ratarskih i povrtarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu;
5. Dimić, N. (1994): Štetočine voćaka i vinove loze. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu;
6. Tanasijević, N., Simova-Tošić Duška (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
7. Krnjaić, ð., Krnjaić Smiljka (1987): Fitonematologija. Nolit. Beograd;
8. Dobrivojević, K., Petanović Radmila (1982): Osnovi Akarologije. Poljoprivredni fakultet-Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________ 5 poena
Seminarski rad_____________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_______________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA BOLESNIH BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program - Zaštita bilja (studije traju 2
semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući sticanje znanja i razumijevanja mehanizma patoloških
promjena na svim nivoima organizacije grañe od ćelije do opšteg izgleda biljke zaražene gljivama, bakterijama, virusima ili
fitoplazmama. Predmet treba da omogući studentu usvajanje naučnih saznanja o promjenama u osnovnim funkcijama oboljelih
biljaka, kao i o odbrambenim mehanizmima biljaka prema parazitima. Student stiče znanje, takoñe, i o vještini prepoznavanja
tipova promjena na citološkom, histološkom i organološkom nivou, kao i o mogućnosti izbjegavanja ili otklanjanja patogenih
promjena kako bi se smanjilo njihovo štetno dejstvo
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Jelena Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u anatomiju i fiziologiju bolesnih biljaka
II nedjelja
Patocitologija (citoplazmatske, citotrofične i citotransformacijske patocitološke promjene)
III nedjelja
Patocitologija (citohromatske, citohormonske i citolitičke patocitološke promjene)
IV nedjelja
Patocitologija (citonekrotične i citogenetske strukturne patocitološke promjene)
V nedjelja
Kolokvijum I, Patohistologija (promjene zaštitnih i meristemskih tkiva)
VI nedjelja
Patohistologija (promjene parenhimskih i sprovodnih tkiva)
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Patoorganologija (patološke promjene korjena i stabla)
IX nedjelja
Patoorganologija (patološke promjene lista, cvijeta i ploda)
X nedjelja
Kolokvijum II, Patofiziologija (propustljivost bolesnih biljnih ćelija)
XI nedjelja
Patofiziologija (kretanje vode i mineralna ishrana)
XII nedjelja
Patofiziologija (fotosinteza, disanje i proteosinteza bolesnih biljaka
XIII nedjelja
Patofiziologija (metabolizam fenolnih jedinjenja bolesnih biljaka)
XIV nedjelja
Odbrambene aktivnosti biljaka
XV nedjelja
Odbrambene aktivnosti biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7x 30 =210 sati
3 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Šutić, D. (1987): Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka. Nolit, Beograd.
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
3. Josifović, M.(1964): Poljoprivredna fitopatologija, Univerzitet u Beogradu.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA TOKSIKOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
7
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program– Zaštita bilja (traje 2 semestara,
60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa toksikološkim i ekotoksikološkim karakteristikama
pesticida koji se koriste u poloprivredi. Studenti će se upoznati sa djelovanjem pesticida na ljude, biljni i životinjski svet. Ovaj
predmet treba da ukaže na značaj bezbjednog prometa i primjene pesticida radi očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u toksikologiju i ekotoksikologiju
II nedjelja
Toksične supstance – pojam, podjela, osobine
III nedjelja
Izloženost toksičnim supstancama
IV nedjelja
Sudbina toksikanata u organizmu
V nedjelja
Dejstvo toksičnih supstanci na organizam čovjeka
VI nedjelja
Dejstvo toksičnih supstanci na organizam čovjeka, I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Neposredna štetna dejstva pesticida i zaštita zdravlja ljudi
IX nedjelja
Mutagene, kancerogene, teratogene i embriotoksične supstance i efekti
X nedjelja
Pesticidi u hrani i vodi
Osnovni principi procjene opasnosti i rizika za zdravlje ljudi od ostataka agrohemikalija u hrani i
XI nedjelja
vodi za piće
XII nedjelja
Osnovni principi procjene opasnosti i rizika za životnu sredinu
XIII nedjelja
II kolokvijum,
XIV nedjelja
Djelovanje pesticida na kičmenjake
XV nedjelja
Prenos pesticida u lancu ishrane
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Vitorović, Lj.S. i Milošević, P.M. (2002): Osnovi toksikologije sa elementima ekotoksikologije. Vizastis, Beograd;
2. Pretty, Julies (2005): The Pesticide Detox. Earthscan, London – Sterling, VA;
3. Matthews, Graham (2006): Pesticides – Health, safety and the environment. Blackwel Publishing;
4. Stenersen, J. (2004) Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology.CRC Press, Boca Raton, London, New
York, Washington DC.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________ poena
Seminarski rad___________________________ 20 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena________________ 40 poena
Završni ispit _____________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: EKOLOGIJA INSEKATA
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti koji se opredijele za naučni-istraživački rad u Entomologiji steknu
neophodna saznanja o zakonitostima i odnosima izmeñu insekata i životne sredine, radi lakšeg razumijevanja mjera i
racionalizacije borbe protiv štetnih inseka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definicija i osnovni pojmovi ekologije
II nedjelja
Ekološka niša i životna forma
III nedjelja
Abiotički faktori – Toplota. Voda
IV nedjelja
Svjetlost. Vazdušni pokreti. Klima
V nedjelja
Edafski faktori. Odlike života u vodi.
VI nedjelja
Hrana kao ekološki faktor. Kolokvijum I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Biotički faktori. Štete i tipovi oštećenja.
IX nedjelja
Ekologija insekatskih populacija.
X nedjelja
Brzina kretanja insekatskih populacija.
XI nedjelja
Faktori kretanja insekatskih populacija
XII nedjelja
Biocenoza. Disperzija i životni kompleksi.
XIII nedjelja
Ekosistem.. Kolokvijum II
XIV nedjelja
Ekološke promjene u prirodi pod uticajem čovjeka. Radijacija i insekti
XV nedjelja
Masovne pojave insekata
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
3 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
4 sata i 20 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Smiljka Krnjajić (2003): Ekologija insekata. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________15poena
Dva kolokvijuma po 15 poena_________________ (ukupno 30 poena)
Završni ispit_______________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: DIJAGNOZA BILJNIH PATOGENA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program – Zaštita bilja (studije traju 2
semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući poznavanje mogućih izvora infekcije, reakcije biljaka na
infekcije fitopatogenim organizmima, osnovnih procedura za izolaciju fitopatogenih organizama, primjene raznih
identifikacionih testova u fitopatologiji, imunoloških i molekularnih metoda za dijagnozu bolesti prouzrokovanih fitopatogenim
organizmima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u dijagnozu biljnih bolesti
II nedjelja
Infektivne i neinfektivne bolesti, Kohovi postulati
III nedjelja
Detekcija inokuluma fitopatogenih organizama i uloga mikroskopa u njihovoj identifikaciji
IV nedjelja
Simptomatologija
V nedjelja
Izolacija gljiva, dobijanje čiste kulture, provjera patogenosti
VI nedjelja
Identifikacija gljiva (morfološke, odgajivačke, ekološke, fiziološko-biohemijske osobine)
VII nedjelja
Kolokvijum I, Izolacija bakterija, dobijanje čiste kulture, provjera patogenosti
VIII nedjelja
Slobodna nedjelja
IX nedjelja
Identifikacija bakterija (morfološke, odgajivačke, biohemijske i serološke osobine)
X nedjelja
Izolacija virusa, prenošenje virusa sa oboljelih na zdrave biljke – inokulacija
XI nedjelja
Biofizičke konstante virusa, prečišćavanje virusa, serološke odlike
XII nedjelja
Imunološke tehnike identifikacije fitopatogenih organizama (ELISA test)
XIII nedjelja
Molekularne metode identifikacije fitopatogenih organizama (Izolacija DNK, PCR)
XIV nedjelja
Molekularne metode identifikacije biljnih patogena (RFLP, Nested PCR i dr.), Kolokvijum II
XV nedjelja
Filogenetska istraživanja u identifikaciji biljnih patogena
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
3 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
4 sata i 20 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Delibašić, G., Babović, M. (2006): Opšta fitopatologija. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet;
3. Ivanović, M.; Ivanović, D. (2001): Mikoze i pseudomikoze biljaka, Univerzitet u Bogradu, Poljoprivredni fakultet;
4. Arsernijević, M. (1988): Bakterioze biljaka, Naučna knjiga, Beograd;
5. Šutić, D. (1994): Biljni virusi, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Saradnici Centra za zaštitu bilja
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: REZISTENTNOST NA PESTICIDE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
7
Fond časova
3P+2VL
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program – Zaštita bilja (traje 2 semestara,
60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Nastava predmeta ima za cilj da studente upozna sa značajem, osnovama nastanka i upravljanja
rezistentnošću štetnih bioloških agenasa prema pesticidima; osnovnim mehanizmima rezistentnosti na zoocide, fungicide i
herbicide; genetskim inžinjeringom rezistentnosti; upravljanjem rezistentnošću i menadžmentom rezistentnosti. Stečena znanja
treba da predstavljaju neophodnu osnovu za potzpunije sagledavanje racionalne primjene pesticida za suzbijanje biljnih bolesti,
štetočina i korova, naučnog usavršavanja iz oblasti rezistentnosti, kao i uspostavljanja monitoringa rezistentnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnovne karakteristike i značaj rezistentnosti
II nedjelja
Biološke osnove rezistentnosti
III nedjelja
Stanje i geografska distribucija rezistentnosti
IV nedjelja
Rezistentnost fitopatogenih organizama na fungicide
V nedjelja
Rezistentnost fitopatogenih organizama na fungicide
VI nedjelja
I kolokvijum,
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Rezistentnost insekata na insekticide
IX nedjelja
Rezistentnost insekata na insekticide
X nedjelja
Rezistentnost korovskih biljaka
XI nedjelja
Selekcija i razvoj usjeva otpornih na herbicide
XII nedjelja
Genetički inžinjering i rezistentnost na pesticide
XIII nedjelja
II kolokvijum
XIV nedjelja
Upravljanje rezistentnošću
XV nedjelja
Menadžment rezistentnosti
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Janjić, V. (2009): Mehanizam djelovanja pesticida. Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
2. Janjić, V. (2005): Fitofarmacija, Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
3. Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK.;
4. Stenersen, J. (2004) Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology.CRC Press, Boca Raton, London, New
York, Washington DC.;
5. Brent, K., J. (1999): Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed?. Global Crop Protection
Federation.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad___________________________ 20 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena________________40 poena
Završni ispit _____________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Odabrana poglavlja iz
savremenog stočarstva
Metode istraživačkog rada u
stočarstvu
Odgajivanje i selekcija domaćih
životinja ( izbor vrste )*
Odabrana poglavlja iz ishrane
domaćih životinja ( izbor vrste)*
Proizvodnja mesa – standardi u
prerañivačkoj industriji*
Funkcionalni proizvodi u
mljekarstvu*
Osnove magistarskog rada
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Prof.dr Milan Marković /
Prof. dr Božidarka Marković
4P+2V
9
Prof. dr Božidarka Marković
3P+1V
6
Prof.dr Milan Marković
4P+2V
9
Prof. dr Nenad ðorñević
4P+2V
9
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
4P+2V
9
Dr Slavko Mirecki
4P+2V
9
3P+1V
6
14P+6V
30
PREDMETNI NASTAVNIK
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u I (zimskom) semestru, zavisno od oblasti
interesovanja
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Organska proizvodnja u
stočarstvu*
Bezbjednost hrane*
Dobrobit životinja*
Magistarski rad
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+1V
6
3P+1V
6
3P+1V
6
24
3P+1V
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Slavko Mirecki
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Dr Mirjana Bojanić Rašović
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u II (ljetnjem) semestru, zavisno od oblasti
interesovanja
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ODABRANA POGLAVLJA IZ SAVREMENOG STOČARSTVA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
I
9
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magiagistarske studije – STOČARSTVO
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje širih znanja o najvažnijim aspektima modernog stočarstva, uključujući najnovije
trendove održive stočarske proizvodnje;
Osposobljavanje za primjenu savremenih principa pri izboru proizvodnje, definisanju ciljeva, izboru rase, organizovanju
modernog menadžmenta u stočarstvu;
Sticanje znanja o zakonskom i ekonomskom okviru za stočarsku proizvodnju, uključujući najvažnije aspekte zootehničke
legislative i Zajedničke poljoprivredne politike EU
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Milan Marković / Prof. dr Božidarka Marković
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi i ostali nastavni sadržaji
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Savremene tendencije u stočarskoj proizvodnji na globalnom nivou
II nedjelja
FAO i EUROSTAT analize trendova, predviñanja i preporuke u stočarskoj proizvodnji.
III nedjelja
IV nedjelja
Poznavanje specifičnosti ponašanja pojedinih vrsta životinja u pojedinim fazama proizvodnog
ciklusa
V nedjelja
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Pravila ICAR-a u kontroli produktivnosti
IX nedjelja
Identifikacija i registracija
Proizvodnja mlijeka i proizvodnja mesa
X nedjelja
XI nedjelja
Oprema u kontroli mlječnosti
XII nedjelja
Zootehnička regulativa (domaća i EU) i organizacije/asocijacije proizvoñača u stočarstvu ,
Kolokvijum II
XIII nedjelja
XIV nedjelja
Stočarstvo i Zajednička poljoprivredna politika EU
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 12h x 16 = 192sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 12 sati
= 24 sati.;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati
4 časa predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi i
6 sati individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 192 sata (nastva) + 24 sati (priprema) + 54 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada seminarskih, polaganje kolokvijuma
Literatura:
1. International Committee for Animal Recording (ICAR): Recording Guidelines 2011,
2. The state of food and agriculture – Livestock in balances, FAO 2009
3. World Livestock (Livestock in food security) FAO 2011
4. The Stockman’s Handbook (Animal Agriculture Series) Seventh Edition, Interstate publishers, Inc. Danville, Illinois
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad
2 x 10 poena
- 20 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena
- 40 poena;
Završni ispit
- 40 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Milan Marković / Prof. dr
Božidarka Marković
Napomena:
9 kredita x 40/30 = 12 sati
Šifra predmeta
Naziv predmeta: METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
I
6
Fond časova
3P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademski Magistarske studije, Studijski program Stočarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Razmatranje osnovnih organizovanja istaživanja, prikupljnja i obrade podatka, te pisanja rada
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Božidarka Marković
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Principi istražaivačkog rada
II nedjelja
Metode naučnih istraživanja i specifičnosti istraživanja u stočarstvu
III nedjelja
Definisanje objekta i teme istraživanja
IV nedjelja
Izvoñenje istraživačkog eksperimenta i prikupljanje podataka
V nedjelja
Korišćenje softvera za obradu podataka
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Popravni kolokvijum
IX nedjelja
Osnovni elementi (poglavlja) naučno rada – magistarskog rada
X nedjelja
Način prezentovanja rezultata istraživanja
XI nedjelja
Priprema usmene i pismene prezentacije
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Popravni Kolokvijum II
XIV nedjelja
Prezentacija seminarskih radova
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 h =
16 sati
Struktura:
3 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
1 čas vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
4 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Borojević, S. (1978). Metodologija eksperimentalnog rada. Radnički univerzitet – Novi Sad.
2. Sarić М. (1985). Opšti principi naučnog rada. Naučna knjiga, Beograd
3. Šamić M. (1972) Kako nastaje naučno djelo, Zavod za udžbenike Sarajevo. rad
4. Šušnjić ð. (1999): Metodologija, Čigoja štampa.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Obavezan je rad seminarskog rada koji se vrednuje sa 20 poena .
Dva kolokvijuma se vrednuju sa po 15 poena.
Završni ispit je usmeni i vrednuje se sa 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ODGAJIVANJE I SELEKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
9
Fond časova
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akakdemske magistarske studije – STOČARSTVO
Uslovljenost drugim predmetima: Odabrana poglavlja iz savremenog stočarstva
Ciljevi izučavanja predmeta: proširivanje i produbljivanje stečenih znanja iz odgajivanja i selekcije najvažnijih vrsta stoke i
živine, sa posebnim naglaskom na meñunarodne standarde (ICAR pravila) koji se primjenjuju u selekciji pojedinih vrsta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Milan Marković
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi i ostali nastavni sadržaji
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnovni principi u selekciji domaćih životinja
II nedjelja
Savremene tendencije u stočarskoj proizvodnji (po vrstama)
III nedjelja
IV nedjelja
Najvažniji aspekti reprodukcije i njen značaj u odgajivačko-selekcijskom radu
V nedjelja
VI nedjelja
Odgajivanje podmlatka
VII nedjelja
Nove tendencije u smještaju stoke, Kolokvijum I
VIII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja
Metode selekcije
X nedjelja
Kontrola produktivnosti stoke
XI nedjelja
XII nedjelja
Odgajivačko-selekcijski programi u stočarstvu
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 12h x 16 = 192sati;
9 kredita x 40/30 = 12 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 12 sati
= 24 sati.;
Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati .
Struktura:
4 časa predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi i 6 sati individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 192 sata (nastva) + 24 sati (priprema) + 54 sati
rada) uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada seminarskih, polaganje kolokvijuma
Literatura:
1. International Committee for Animal Recording (ICAR): Recording Guidelines 2011,
2. Richard M. Bourdon: Understanding Animal Breeding, Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ07458;
ISBN 0-13-096449-2; 2000
3. Ensminger 1992: The Stockman’s Handbook (Animal Agriculture Series) Seventh Edition, Interstate publishers, Inc.
Danville, Illinois
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama
- 5 poena;
Seminarski rad
- 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena
- 40 poena;
Završni ispit
- 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Milan Marković
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ODABRANA POGLAVLJA IZ ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
OBAVEZNI
I
9
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program: STOČARSTVO
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje širih znanja o najvažnijim aspektima proizvodnje i konzerviranja hrane za životinje,
voljnom uzimanju hrane i metabolički aspekti.
Značaj i uloga odgovarajuće ishrane u pojedinim fazama proizvodnog ciklusa (reprodukcija, graviditet, lučenje mlijeka, tov i
sl). Sticanje znanja o zakonskom okviru za stočarsku proizvodnju, sa posebnim aspektom na kvalitet i bezbjednost proizvodnje
hrane za životinje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nenad ðorñević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi i ostali nastavni sadržaji
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat sistema za ocenu hranljive vrednosti stočnih hraniva
II nedjelja
Fiziološki i metabolički aspekti kontrole voljnog konzumiranja hrane
III nedjelja
Savremene tehnologije konzervisanja voluminozne hrane za domaće životinje
IV nedjelja
Savremene tehnologije u industrijskoj obradi i kontroli kvaliteta hrane za životinje
V nedjelja
Transformacije hranljivih materija pri konzervisanju i obradi hrane za domaće životinje
VI nedjelja
Antinutritivne materije u hrani za domaće životinje, Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Hemijski faktori opasnosti (hazarda) u proizvodnji hrane za domaće životinje
IX nedjelja
Fizički faktori opasnosti (hazarda) u proizvodnji hrane za domaće životinje
X nedjelja
Ishrana domaćih životinja u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
XI nedjelja
Ishrana domaćih životinja i kvalitet proizvoda
XII nedjelja
Ishrana domaćih životinja i reprodukcija
XIII nedjelja
Savremeni normativi za ishranu domaćih životinja
XIV nedjelja
Savremeni računarski modeli i softveri za ishranu domaćih životinja, Kolokvijum II
XV nedjelja
Domaća i inostrana zakonska regulativa u oblasti ishrane domaćih životinja
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 12h x 16 = 192sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 12 sati
9 kredita x 40/30 = 12 sati
= 24 sati.;
Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati
Struktura:
4 časa predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi i 6 sati individualnog polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
rada studenata (pripreme vježbi, izrada Struktura opterećenja: 192 sata (nastva) + 24 sati (priprema) + 54 sati
seminarskog rada) uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada seminarskih, polaganje kolokvijuma
Literatura:
1. Dmello, J. (2000): Farm Animal Metabolism and Nutrition: Critical Reviews, Oxford University Press.
2. ðorñević, N., Dinić, B. (2007): Hrana za životinje. Cenzone Tech Europe, Aranñelovac.
3. ðorñević, N., Dinić, B. (2011): Proizvodnja smeša koncentrata za životinje. Institut za krmno bilje Kruševac.
4. Grubić,G., Adamović,M. (2003): Ishrana visokoproizvodnih krava. INI PKB Agroekonomik. Beograd.
5. Jovanović, R., Ralević, V., Glamočić, D. (2002): Ishrana preživara 1. Voljno konzumiranje hrane. Simbol. Novi Sad.
6. Jovanović, R. (2007): Fiziologija ishrane domaćih životinja. Megatrend univerzitet, Beograd.
7. Jurgens, M. H. (1996): Animal Feeding and Nutrition. Kendall/Hunt Publishing Company.
8. Kelems, R. O., Church, D. C. (1997): Liverstock, Feeds & Feeding. 4th edition.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad
2 x 10 poena
- 20 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena
- 40 poena;
Završni ispit
- 40 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nenad ðorñević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PROIZVODNJA MESA - STANDARDI U PRERAðIVAČKOJ INDUSTRIJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
I
9
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije - STOČARSTVO
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: proširivanje i unapreñenje stečenih znanja iz oblasti hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta mesa,
tehnoloških operacija u klanicama i industriji prerade mesa, higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi i ostali nastavni
sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Hemijski sastav i nutritivna vrijednost mesa.
II nedjelja
Proizvodne osobine životinja za klanje
III nedjelja
Osnove higijene mesa
IV nedjelja
Uslovi za objekte za proizvodnju i preradu mesa
V nedjelja
Izgradnja, raspored i fukcija prostorija za klanje životinja i preradu mesa
VI nedjelja
Rasijecanje i kategorizacija mesa
VII nedjelja
Kolokvijum I
VIII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja
Konzervisanje mesa hlañenjem i zamrzavanjem
X nedjelja
Konzervisanje mesa visokim temperaturama
XI nedjelja
Soljenje, salamurenje, dimljenje i fermentacija mesa
XII nedjelja
Sastojci, aditivi i začini u industriji mesa
XIII nedjelja
Pakovanje i deklarisanje proizvoda od mesa
XIV nedjelja
Grupe proizvoda od mesa
XV nedjelja
Zakonska regulativa u industriji mesa. Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 12h x 16 = 192sati;
9 kredita x 40/30 = 12 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 12 sati
= 24 sati.;
Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati .
Struktura:
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
4 časa predavanja
2 časa vježbi i 6 sati individualnog polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
rada studenata (pripreme vježbi, izrada Struktura opterećenja: 192 sata (nastva) + 24 sati (priprema) + 54 sati
seminarskog rada) uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova
Literatura:
1. Rede R. i Ljiljana Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Tehnološki fakultet Novi Sad 1997.
2. Vuković, I. (1998). ,,Osnove tehnologije mesa. Veterinarski fakultet, Beograd
3. D’Mello J. P. F. Ed: Food Safety: Contaminants and Toxins, © Cab International 2003
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: FUNKCIONALNI PROIZVODI U MLJEKARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
I
9
Fond časova
4P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije – Stočarstvo
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa pojmom i klasifikacijom funkcionalnih mlječnih proizvoda, njihovim
benefitom po ljudsko zdravlje,uticaju na alergente, jačanje imunosistema , terapeutska upotreba probiotika, najznačajnije
probiotike u mljekarstvu, pojam prebiotika,i simbiotika, razvoj probiotičkih proizvoda, tržištem funkcionalnih mlječnih
proizvoda.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: nastavnik: Dr Slavko Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe , izrada seminarskog rada na zadatu temu. Konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definicija funkcionalne hrane, razvoj i perspektive funkcionalne hrane. Definicija i klasifikacija
funkcionalnih mlječnih proizvoda. Probiotici, prebiotici i simbiotici.
II nedjelja
Mikroorganizmi crijevnog trakta. Uticaji i benefiti gastrointestinalne mikroflore na oboljenja
probavnog trakta.
III nedjelja
Uticaj funkcionalnih mlječnih proizvoda na bolesti: rak i oboljenja srca.
IV nedjelja
Uticaj funkcionalnih mlječnih proizvoda na bolesti: osteoporoza, alergije i gubitci imuniteta.
V nedjelja
KOLOKVIJUM 1
VI nedjelja
Laktoza-intolerancija i proizvodi sa smanjenim sadržajem laktoze. Pojam, uzroci i tretman
laktoza-intolerancije. Proizvodnja i tržište proizvoda sa niskim sadržajem laktoze.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Funkcionalni sastojci mlječnih proizvoda: kazeinofosfopeptidi, oligosaharidi, konjugovana
linoleinska kiselina, bakterije mlječne kiseline...
IX nedjelja
Razvoj proizvodnje funkcionalnih mlječnih proizvoda. Unapreñenje funkcionalnosti probiotika i
prebiotika. ’’Food Safety’’ u proizvodnji funkcionalnih mlječnih proizvoda.
X nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XI nedjelja
Probiotski fermentisani mlječni proizvodi.
XII nedjelja
Potrošači i funkcionalna hrana, tržište funkcionalnih mlječnih proizvoda.
XIII nedjelja
Proizvodnja i održavanje probiotskih mikroorganizama u mlječnim proizvodima
XIV nedjelja
Budući pravci razvoja funkcionalnih mlječnih proizvoda
XV nedjelja
Zakonska regulativa o probiotskim proizvodima: situacija u EU, USA, Japanu, Codex
Alimentarius.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 12h x 16 = 192sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 12 sati
= 24 sati
Struktura:
4 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati .
2 časa vježbi i
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
6 sati individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 192 sata (nastva) + 24 sati (priprema) + 54 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke, odrade laboratorijske
vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Tiina Mattila-Sandholm and Maria Saarela (2003):’’Functional Dairy Products’’. Woodhead Publishing Ltd and CRC
Press LLC© 2003, Woodhead Publishing Ltd
2. Colette Shortt and J. O’Brien (2004):’’Handbook of Functional Dairy Products’’. CRC Press LLC.
3. A., Tamime (2005):’’Probiotic Dairy Products’’. Blackwell Publishing Ltd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
9 kredita x 40/30 = 12 sati
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
II
6
Fond časova
3P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije,Studijski program- Stočarstvo
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa osnovnim principima organske proizvodnje u stočarstvu. Zakonskom
regulativom, certifikacijom i inspekcijom. Proizvodnjom stočne hrane po principima organske proizvodnje. Principima
organske proizvodnje u govedarstvu, kozarstvu, ovčarstvu, svinjogojstvu, kanjarstvu. Organska proizvodnja alternativnih
stočarskih vrsta: kunići, činčile, nojevi, patke, bivoli, pčele... Marketing organskih stočarskih proizvoda.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe , izrada seminarskog rada na zadatu temu. Konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Organsko stočarstvo: istorijski razvoj, opšti principi, ciljevi i vrijednosti. Zakonska regulativa u
I nedjelja
svijetu i kod nas.
Dobrobit životinja, etika i organska proizvodnja u stočarstvu. Različitosti u razumjevanju
II nedjelja
dobrobiti životinja. Različiti etički okviri: antropo-, zoo-, bio-,i eko- centrički pogledi.
Osnove organske stočarske proizvodnje: planiranje farmi, smještaj životinja, oprema, uzgoj,
III nedjelja
reprodukcija, zdravstvena zaštita, prerada ...
IV nedjelja
Proizvodnja stočne hrane za potrebe organskog stočarstva: pašnjaci i ispaša, izbor usjeva,
V nedjelja
KOLOKVIJUM 1
Principi organske proizvodnje u govedarstvu: rase, smještaj, oprema, ishrana, zdravlje, klanje,
VI nedjelja
realizacija proizvoda na tržištu...
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
Principi organske proizvodnje u kozarstvu: rase, smještaj, oprema, ishrana, zdravlje, klanje,
VIII nedjelja
realizacija proizvoda na tržištu...
Principi organske proizvodnje u ovčarstvu: rase, smještaj, oprema, ishrana, zdravlje, klanje,
IX nedjelja
realizacija proizvoda na tržištu...
X nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XI nedjelja
Principi organske proizvodnje u svinjarstvu: rase, smještaj, oprema, ishrana, zdravlje, klanje
XII nedjelja
Principi organske proizvodnje u konjarstvu: rase, smještaj, oprema, ishrana, zdravlje, klanje
XIII nedjelja
Alternativno organsko stočarstvo: osnovni principi uzgoja kunića, činčila, nojeva, patke i dr.
XIV nedjelja
Certifikacija u organskoj proizvodnji, elementi sertifikacionog sistema. Inspekcija.
XV nedjelja
Marketing u organskoj stočarskoj proizvodnji
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 h =
16 sati ;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 časa predavanja
1 čas vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
4 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastva) + 16 sati (priprema) + 36 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke,
odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. T. Paajanen (2011):’’Organic Livestock Farming’’, Atlantic Publishing Group, Inc.
2. M. Vaarst, S. Roderic, V. Lund and W. Lockerett (2004):’’Animal Health and Welfare in Organic Agriculture’’.
CABI Publishing
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena);
Aktivnost na vježbama (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena);
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BEZBJEDNOST HRANE
Status predmeta
Semestar
IZBORNI
II
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Magistrske akademske studije; Studijski program Stočarstvo (studij traje 2
semstara, 60 ECTS kredita, nakon završenih Specijalističkih akademskih studija Stočarstva
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i
ostali nastavni sadržaji
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Proizvodnja zdravstveno bezbjedne hrane životinjskog porijekla
II nedjelja
Zakonska osnova u EU i relevantni propisi u Crnoj Gori
III nedjelja
Preduslovni programi u prerañivačkoj industriji (DHP, DPP, SOP)
IV nedjelja
Integrisani pristup bezbjednosti hrane (QMS, FSMS,IQMS)
V nedjelja
Biološke, hemijske i fizičke opasnosti u prehrambenoj industriji
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Bezbjednost (HACCP sistem) u industriji prerade mlijeka
IX nedjelja
Bezbjednost (HACCP sistem) u industriji prerade mesa
X nedjelja
Bezbjednost (HACCP sistem) u industriji prerade ribe
XI nedjelja
Bezbjednost u proizvodnji autohtonih proizvoda životinjskog porijekla
XII nedjelja
Uloga laboratorija u sistemu kontrole bezbjednosti hrane
XIII nedjelja
Zahtjevi za pakovanje i deklarisanje hrane
XIV nedjelja
Zahtjevi za izvoz pojedinih vrsta prehrambenih proizvoda u zemlje članice EU
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 h. =
16 sati ;
Struktura:
3 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
1 čas vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
4 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova
Literatura:
1. Brem, G. 1993. Transgenic animals. C H-J Rehm, G. Reed, eds: Biotechnology, 2nd edition, VCH, Weinheim, New
York, Basel, Cambridge ISBN3-527-28312-9, stran-745-835;
2. Zapiski predavanj animalne biotehnologije, Prof. Peter Dovc, Mojca Jez, Lidija Berke, Biotechnical University of
Ljubljana;
3. Biotechnology in Animal Husbandry. Eds: R. Renaveille, A. Burney. Kluwer Academic Publications, Amsterdam
2001. (ISBN 0792368517);
4. John G. Vandenbergh, Alwynelle S. Ahl, John M. Coffin (2002): Animal biotechnology.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama
- 6 poena;
Seminarski ili domaći rad
- 5 poena;
Dva kolokvijuma po 22 poena
- 44 poena;
Završni ispit
- 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: DOBROBIT ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
IZBORNI
II
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademski Magistarske studije, Studijski program Stočarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Razmatranje osnovnih principa ponašanja i dobrobiti domaćih životinja, problemi dobrobiti
životinja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Bojanić Rašović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Stres životinja
II nedjelja
Ponašanje životinja
III nedjelja
Dobrobit i ponašanje životinja
IV nedjelja
Dobrobit I ponašanje goveda
V nedjelja
Dobrobit i ponašanje ovaca i koza
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Popravni kolokvijum
IX nedjelja
Dobrobit I ponašanje konja
X nedjelja
Dobrobit I ponašanje svinja
XI nedjelja
Dobrobit I ponašanje živine
XII nedjelja
Dobrobit životinja prilikom transporta
XIII nedjelja
Dobrobit životinja prilikom klanja
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Popravni Kolokvijum II
XVI nedjelja
Prezentacija seminarskih radova
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 h=
16 sati ;
Struktura:
3 časa predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
1 čas vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
4 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastva) + 16 sati (priprema) + 36 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohañanje predavanja i vježbi je obavezno.
Literatura:
1. Hristov S., Bešlin R. 1991. Stres domaćih životinja. Monografija. Poljoprivredni fakultet. Beograd;
2. Vučinić Marijana, 2006. Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Fakultet veterinarske medicine. Beograd;
3. Grupa autora: Dobrobit životinja i biosigurnost na farmama. Monografija, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2007.,
4. Temple Grandin, Improving Animal Welfare, A Practical Approach(2010), Cambridge;
5. Hristov S. (2002): Zoohigijena. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
6. Stručni i naučni meñunarodni časopisi, Regulativa Evropske unije i domaća zakonska regulativa iz oblasti dobrobiti
životinja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Obavezan je rad seminarskog rada koji se vrednuje sa 20 poena i istraživačkog je karaktera.
Dva kolokvijuma se vrednuju sa po 15 poena.
Završni ispit je usmeni i vrednuje se sa 50 poena, a sastoji se od tri pitanja
Posebnu naznaku za predmet: Vježbe će se organizovati na terenu ili u vježbaonici.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Bojanić Rašović
Napomena:
Download

novi katalog dorada-novo - Biotehnički fakultet