OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO
- I godina -
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Hemija
Poljoprivredna botanika
Statistika u poljoprivredi
Fiziologija biljaka
Pedologija
Biohemija biljaka
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
2P+2L
2P+2L
4,5
4,5
2P+2V
4,5
3P+2L
4P+2L
2P+1L
5,5
7
4
15P+2V+9L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof.dr Vitko Ristanović
Dr Miodrag Jovančević
Prof. dr Aleksandra
Despotović
Dr Gordana Šebek
Dr Mirjana Radulović
Dr Gordana Šebek
UKUPNO
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Poljoprivredna genetika
Mikrobiologija
Agrohemija
Agrometeorologija
Melioracije i ureñenje zemljišta
Engleski jezik
Ruski jezik
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
2P+2L
2P+1L
4P+2L
2P+1V
2P+2L
2P+2V
2P+2V
5
4
7
4
5
5
5
14P+3V+7L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Miodrag Jovančević
Dr Jelka Tiodorović
Dr Mirko Knežević
Dr ðina Božović
Dr Mirko Knežević
Mr Blagoje Vujisić
Šifra predmeta
Naziv predmeta: HEMIJA
Status predmeta
Obavezni
Semestar
I
Broj ECTS kredita
4,5
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program – Kontinentalno voćarstvo, (studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa opštom hemijom, hemiskim elementima i organskih jedinjenja sa
posebnim osvrtom na ugljene hidrate, masti i ulja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Materija, masa, energija, smješe, jedinjenja Osnovni hemijski zakoni.
II nedjelja
Hemiske formule i jednačine, Mol i molarna masa,
III nedjelja
Struktura atoma, Hemijske veze i struktura molekula.
IV nedjelja
Brzina hemijskih reakcija. Hemijska ravnoteža. Vrste neorganskih jed.
V nedjelja
Rastvori, pH, hidroliza soli, oksido-redukcioni procesi.
VI nedjelja
Vazduh, vodonik, kiseonik, voda. Pregled elemenata.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Alkalni i zemnoalkalni metali.Prelazni elementi.
IX nedjelja
Osobine i klasifikacija organskih jedinjenja.
X nedjelja
Ugljovodonici
XI nedjelja
Alkoholi, fenoli i etri.
XII nedjelja
Aldehidi i ketoni. Organske kisjeline, zasićene i nezasićene.
XIII nedjelja
Derivati organskih kisjelina.
XIV nedjelja
Amini i aminokisjeline.
XV nedjelja
Ugljeni hidrati
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 nedelja = 96 sati
4.5 kredita x 40/30= 6 sati
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 = 12sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4.5 x 30 = 135
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad:
2 sata vježbi uključujući kolokvijume
Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema i upis) + 27
sati (dopunski rad).
2 sata
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavau i vježbe
Literatura:
1. S.Arsenijević: Opšta i neorganska hemija;
2. V. Bojanić: Hemija ;
3. Rikovski: Organska hemija,
4. D.Ristanović, V.Ristanović:Praktikumi iz opšte, neorganske i organske hemije.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Domaći zadaci
4 bodova
Test:
6 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA BOTANIKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
4,5
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa ekologijom poljoprivrednih biljaka; organizacijom tijela
poljoprivrednih biljaka: citologijom, histologijom, morfologijom, anatomijom vegetativnih i generativnih organa;
sistematikom poljoprivrednih biljaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, test, kolokvijumi I završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Uvod zadaci I podjela poljoprivredne botanike
II nedjelja
Ekološki faktori koji utiču na razvoj poljoprivrednih biljaka ( zemljište, klima, nadmorska visina
III nedjelja
Organizacija tijela poljoprivrednih biljaka, Citologija ( graña I hemijski sastav)
IV nedjelja
Dioba celija
V nedjelja
Tkiva poljoprivrednih biljaka
VI nedjelja
Morfologija vegetativnih organa poljoprivrednih biljaka. Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Anatomija I metamorfoza vegetativnih organa kod poljoprivrednih biljaka
IX nedjelja
Vegetativno razmnožavanje gajenih biljaka
X nedjelja
Morfologija I anatomija generativnih organa
XI nedjelja
Polno razmnožavanje poljoprivrednih biljaka. Kolokvijum II
XII nedjelja
Sistematika golosjemenice I skrivenosjemenica
XIII nedjelja
Sistematika dikotila( voćarske, ratarske i povrtarske biljke)
XIV nedjelja
Sistematika monokotila
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava I popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati= 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x3 0 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata
indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ +12 sati (priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume i završni ispit
Literatura:
1. Kojić, M., Cincović,T. Botanika. Jančić, R. Botanika farmaceutika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času - 5 bodova;
Seminarski rad-15 bodova;
Kolokvijum- 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit - 50 bodova.
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: STATISTIKA U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
4,5
Fond časova
2P + 2 V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program MEDITERANSKO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama statističkih analiza i njihovoj primjeni u poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Pojam i značaj statistike; Statistički skup; Statističke serije
II nedjelja
Statističke tabele; Grafičko prikazivanje
III nedjelja
Distribucija frekvencija
IV nedjelja
Srednje vrijednosti
V nedjelja
Pokazatelji varijacije
VI nedjelja
Kolokvijum II
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Relativni brojevi
IX nedjelja
Testiranje hipoteze
X nedjelja
Analiza varijanse
XI nedjelja
Metod uzorka. Osnovni planovi uzorka
XII nedjelja
Odreñivanje veličine uzorka
XIII nedjelja
Linearna korelacija i regresija
XIV nedjelja
Analiza vremenskih serija
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati
ovjera) 2 x 6 = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
Struktura:
i polaganje popravnog ispita od 0 do 27 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata predavanja
stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
2 sata vježbi
2 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 27 sati
(dopunski rad)
uključujući konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade domaće zadatake, oba kolokvijuma
i završni ispit
Literatura:
1. Dr Jelena Stanković, dr Nebojša Ralević, dr Ivana Ljubanović- Ralević: Statistika sa primjenom u poljoprivredi
2. Dr Katarina Čobanović: Primjeri za vježbanje iz statistike
3. Dr Dušanka Ljesov, dr Vitomir Erdeljan: Statistika
4. Dr Jelena Stanković, mr Nada Lakić, dr Ivana Ljubanović- Ralević : Zbirka zadatka iz eksperimentalne statistike
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na vježbama i predavanjima 5 poena
Kolokvijum I
(0 - 20 poena)
Kolokvijum II
(0 - 20 poena)
2 Domaća rada
(ukupno 5 poena)
Završni ispit
(0 - 50 poena)
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: FIZIOLOGIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
5,5
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program/ KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Ciljevi izučavanja predmeta: da se studenti putem teoretskog i praktičnog rada upoznaju sa
osnovama fiziologije biljaka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek
Metod nastave i savladavanja gradiva: Metod nastave i savladavanja gradiva : teoretski i praktični
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis studenata
I nedjelja
Uvod. Predmet, značaj i zadatak fiziologije biljaka
II nedjelja
Fiziologija biljne ćelije. Organele ćelije (osobenosti grañe, hemijski sastav, funkcije)..
III nedjelja
Primanje i odavanje vode. Test 1.
IV nedjelja
Fotosinteza. Hloroplasti. Fotosintetički pigmenti. Značaj sunčeve svjetlosti za proces fotosinteze
V nedjelja
Tamna faza fotosinteze.Reduktivni fotosintetički ciklus.Fotorespiracija.
VI nedjelja
Sekundarni produkti fotosinteze.Pokazatelji fotosinteze. Kolokvijm I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
Disanje. Ugljeni hidrati (Glikoliza, Krebsov ciklus), lipidi i belančevine kao supstrat disanja.
VIII nedjelja
Kolokvijm I- popravni
Sadržaj elemenata u biljkama i njihova podela. Mehanizam usvajanja jona preko korjena i preko
IX nedjelja
lista.
Značaj
makroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
X nedjelja
makroelemenata.
Značaj
mikroelemenata u životnim procesima biljaka. Simptomi nedostatka i viška
XI nedjelja
mikroelemenata.
XII nedjelja
Rastenje i razviće biljaka. Kultura ćelija i tkiva. Test 2.
XIII nedjelja
Fiziološki aktivne materije.Auksini,giberelini, citokinini,ABA, etilen.
Oprašivanje i oplodnja Fiziologija sjemena.. Hemijski sastav sjemena. Mirovanje i klijanje
XIV nedjelja
sjemena. Faktori koji utiču na klijanje. Kolokvijm II.
XV nedjelja
Otpornost biljaka na uslove spoljašnje sredine. Kolokvijm II-popravni
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nnastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 7 sati i 20 min.x 16 = 117sati i 20min.
5,5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 7sati i 20 min = 14 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 5,5 x 30 = 165 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 33 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 117 sati i 20 min./nastava/ + 14 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 33 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, praktične vježbe , rade kolokvijume ,
testove i završni ispit
Literatura:
1. Popović, Ž. :. Fiziologija biljaka Beograd, 1987.
2. Kastori,R. :. Fiziologija biljaka Beograd, Naučna knjiga, 1991.
3. Sarić,M. :. Fiziologija biljaka Beograd, Nauka, 1991.
4. Jelenić, Dj., Džamić,R. :. Fitofiziologija- praktikum, Beograd, 1989.
5. Miloje Sarić, Rudolf Kastori, Milun Petrović, Živko Stanković, Borivoj Krstić i Novica Petrović6. Praktikum iz fiziologije biljaka, Naučna knjiga , Beograd, 1990
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na predavanjima i vežbama 4 pona
domaći zadaci 6 poena
test 1 i test 2 - po 5 poena (ukupno 10 poena)
I i II kolokvijum – po 15 poena (ukupno 30)
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PEDOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje s nastankom, sastavom i najvažnijim fizičkim, hemijskim, biološkim i
morfološkim osobinama zemljišta. Oštećenja zemljišta i mjere zaštite. Sistematika zemljišta /nastanak, svojstva, plodnost i
rasprostranjenost/
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirjana Radulović-nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, testovi, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra.
I nedjelja
Zadatak, značaj i podjela pedologije. Pedogenetski faktori obrazovanja zemljišta.
II nedjelja
Matični supstrat: prirodni (stjene i minerali) i tehnogeni. Pedogenetski procesi.
III nedjelja
Minerali gline, test 1. Organska materija u zemljištu, postanak, karakteristike i značaj humusa.
Migracija i akumulacija sastojaka zemljišta, test 2. Mehanički sastav,tekstura,struktura, specifična
IV nedjelja
gustina i poroznost zemljišta.
Fizičko-mehanička svojstva /plastičnost, ljepljivost, bubrenje i kontrakcija/. Voda u
V nedjelja
zemljištu:oblici, potencijal, kapaciteti.
VI nedjelja
Vazdušna i toplotna svojstva zemljišta. Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Hemija zemljišta: sastav i osobine koloida, popravni kolokvijuma I. Adsorptivna sposobnost
Reakcija zemljišta, popravka reakcije. Rastvor zemljišta /koncentracija i sastav/, pufernost
IX nedjelja
zemljišta.
X nedjelja
Test 3. Oksido-redukcioni potencijal. Ekološki značaj zemljišta i procesi degradacije.
XI nedjelja
Vrste kontaninacije zemljišta. Mjere zaštite i snacije zemljišta.
XII nedjelja
Plodnost zemljišta. Test 4. Klasifikacija zemljišta.
Najzastupljeniji tipovi zemljišta Crne Gore. Humusno-akumulativna i eluvijalno-iluvijalna
XIII nedjelja
zemljišta.
XIV nedjelja
Kambična zemljišta. Kolokvijum II
XV nedjelja
Hidrogena i halomorfna zemljišta. Popravni kolokvijuma II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min.x 16 = 149sati i 20min.
7 kredita x 40/30 = 9 satI i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 9sati i 20 min = 18 sati
i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
predavanja - 4 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min./nastava/ + 18 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañaju nastavu, odrade sve vježbe, testove, oba kolokvijuma i završni ispit.
Literatura:
1. N. Tančić (1994):Pedologija (I dio), Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. H.Resulović, H.Čustovi (2002): Pedologija(opći dio), Univerzitet,Sarajevo;
3. N.Miljković(1996):Osnovi Pedologije, Univerzitet u Novom Sadu;
4. H.Resulović, H.Čustović, I.Čengić(2008):Sistematika tla/zemljišta, Univerzitet u Sarajevu;
5. G. Dugalić, B.Gajić(2005):Pedologija-praktikum,Čačak;
6. B.Fuštić i G.ðuretić(2000): Zemljišta Crne Gore, knjiga. Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
IV testa -----------------------------------------------10 poena ( 4x 2,5 poena)
II testa na vježbama---------------------------------- 3 poena (2x1,5 poena)
I i II kolokvijum---------------------------------------34 poena (2x 17 poena)
Seminarski rad (nije obavezan)--------------------- 3 poena
Završni ispit-------------------------------------------- 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Mirjana Radulović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BIOHEMIJA BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
I
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program- KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Produbljivanje znanja o hemijskom sastavu biljaka, transformaciji organskih supstancija,
fotosintezi kao specifičnom procesu kod biljaka. Ostale biohemijske specifičnosti biljaka od značaja za poljoprivredu
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Šebek Gordana
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Razvoj, zadaci i veze biohemije sa drugim naukama. Biohemija biljaka. Transfer znanja i
I nedjelja
biohemijskih metoda u poljoprivredu praksu .Rastvori, podjela, koloidni sistemi.
Sistemi elemenata i jonova u biohemijskim procesima biljaka.
II nedjelja
Hemijski sastav organa i tkiva biljaka.
Ugljeni hidrati i njihov metabolizam. Biosinteza glikozidnih veza, transglikozidacija. Biosinteza
III nedjelja
biljnih polisaharida , Oksidativna dekarboksilacija PGA, Glikoloza i alkoholno vrenje. Bilans.
Krebsov
ciklus,
Oksidativna
fosforilacija
Pentozofosfatni
put
razlaganja
Dglukoze.Energetski bilansi
Test 1
Biljni pigmenti .Karotenoidi i ksantofili. Svetla faza fotosinteza i fiksacija ugljen dioksida i
V nedjelja
redukcija u ugljene hidrate.
I Kolokvijum
VI nedjelja
Lipidi. Metabolizam lipida.
Popravni Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Osobine i hemijske reakcije aminokiselina. Sinteza primarnih aminokiselina u biljnoj ćeliji.
IX nedjelja
Metabolizam aminokiselina
X nedjelja
Nukleinske kiseline. Struktura i biosinteza DNA. Struktura i biosinteza RNA
XI nedjelja
Proteini. Sadržaj i funkcija proteina u biljnim ćelijama. Biosinteza proteina.
Test 2
XII nedjelja
Osnovi energetike u biološkim sistemima. Kataliza i kinetika u biohemijskim procesima.
Enzimi. Uticaj temperature, pH sredine, koncentracije supstrata i enzima na brzinu procesa.
XIII nedjelja
II Kolokvijum
Koenzim A , piridoksalfosfat, tiaminpirofosfat, tetrahidrofolna kiselina. Koenzimi prenosioci
XIV nedjelja
fosfatnih radikala. Klasifikacija enzima.
Popravni Kolokvijum II
XV nedjelja
Biljni hormoni ( fitohormoni): Auksini, giberelini, citokinini, ABA i etilen .
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 30 min.x 16 = 85sati i 20min.
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min= 10 sati
i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 1 sat
i polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40
studenta uključujući i konsultacije
min.(priprema) + 24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1.
Popović M.: Biohemija biljaka, Novi Sad. 2005
2.
Harbone J.: Plant Biochemistry, Oxford Press, 1997
3.
Malenčić ð.; Popović M., : Praktikum iz Biohemije biljaka za studente Poljoprivrednog fakulteta. Novi Sad 2011.
4.
Dragutin P. Veličković : Osnovi biohemije . Beograd. 2003.
5.
Mirković S.; Čorbić M.: Biohemijski značajni elementi, molekuli i polimeri. Stručna knjiga. Beograd.2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na predavanjima i vežbama 4 pona
domaći zadaci 6 poena
test 1 i test 2 - po 5 poena (ukupno 10 poena)
I i II kolokvijum – po 15 poena (ukupno 30)
Završni ispit 50 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Šebek Gordana
Napomena:
IV nedjelja
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA GENETIKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
4,5
Fond časova
2P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima I zakonitostima nasleñivanja. Rezultati
genetičkih istraživanja primenjuju se u oplemenjivanju poljoprivrednih biljaka. S obzirom da se težište prikazivanja genetskih
istraživanja daje na primjenu u poljoprivredi onda se može govoriti o poljoprivrednoj genetici ( Borojević – 1976)
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, test, kolokvijumi I završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Graña ćelije I hromozoma
II nedjelja
Dioba ćelije I oplodnja
III nedjelja
Nezavisno razdvajanje gena
IV nedjelja
Multipli aleli I interakcija gena
V nedjelja
Poligeno nasleñivanje. Kolokvijum I
VI nedjelja
Vezani geni I crossing over.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Determinacija pola I polno vezanih svojstava
IX nedjelja
Specijes I genus hibridi
X nedjelja
Promjene u broju hromozoma
XI nedjelja
Promjene u strukturi hromozoma. Kolokvijum II
XII nedjelja
Struktura I funkcija genetskog materijala,
XIII nedjelja
Genetika populacije. Mutacije
XIV nedjelja
Uzgoj u srodstvu. Heterozis
XV nedjelja
Promjene izazvane transplantacijom
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava I I popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4,5 kredita x 40/30 = 6 sati.
Nastava i završni ispit: : 6 sati x 16 = 96 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6sati = 12 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4,5 x 30 = 135 sati
Struktura:
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 27 sati
2 sata
indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 96 sati/nastava/ + 12 sat(priprema) + 27 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade test, kolokvijume I završni ispit
Literatura:
1. Borojević, S., Borojević, Katarina ( 1976): Genetika,
2. Kljajević-Balalić, Marija, Petrović, S.(1981): Praktikum iz genetike.
3. Bošković, Jelena, Isajev, V.(2007): Genetika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 10 bodova
Seminarski rad:
10 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MIKROBIOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program – Kontinentalno voćarstvo,
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom, fiziologijom, ekologijom i sistematikom
mikroorganizama, mikroorganizama u prirodi, sa posebnim osvrtom na mikroorganizme zemljišta koji su od izuzetnog značaja
za biljke.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci, kolokvijumi.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Predmet, značaj i istorijski razvoj mikrobiologije
II nedjelja
Morfologija mikroorganizama
III nedjelja
Ekologija mikroorganizama
IV nedjelja
Metabolizam mikroorganizama
Rast, razmnožavanje i kretanje mikroorganizama.
V nedjelja
Genetika mikroorganizama
VI nedjelja
KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 1
IX nedjelja
Energetske grupe mikroorganizama (mikroorganizmi sa posebnim svojstvima)
X nedjelja
Patogenost mikroorganizama
XI nedjelja
Uloga i raspored mikroorganizama u prirodi
XII nedjelja
Zemljišna mikrobiologija
XIII nedjelja
Osnovne karakteristike sistematskih grupa mikroorganizama
XIV nedjelja
KOLOKVIJUM 2
XV nedjelja
POPRAVNI KOLOKVIJUM 2
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati 20 min x 16 = 83 sata 20 min.
4 kredita x 40/30 = 5 sati 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
1 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
2 sata 20 min. samostalnog rada studenata Struktura opterećenja: 83 sata 20 min (nastava) + 16 (priprema) + 42 sata
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Prisustvo predavanjima i vježbama, izrada domaćih zadataka i izlazak na
kolokvijume i testove. Konsultacije: 2 sata tokom sedmice
Literatura:
1. Mirjana Jarak, Govedarica Mitar (2000): Mikrobiologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2. Mirjana Jarak, Simonida ðurić (2004): Praktikum iz mikrobiologije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
10 domaćih zadataka = 5 poena (0.5 poena za svaki domaći zadatak)
2 testa iz vježbi = 5 poena (2.5 poena za svaki test)
2 kolokvijuma po 20 poena = 40 poena
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Nastava (P+V) se izvodi za grupu od 30 studenata, a laboratorijske vježbe za grupe od po 10
studenata
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROHEMIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program/ KONTINENTALNO VOĆARSTVO,
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa hemijom biogenih elemenata u zemljištu, hemijskim i fizičkim osobinama
djubriva i njihovim promjenama u zemljištu, a zatim i sa ishranom biljaka s posebnim osvrtom na zemljišta Crne Gore i specifiku biljne
proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Mirko Knežević, Marijana Nedović dipl.ing.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Cilj, zadatak, značaj i istorijat agrohemijskih proučavanja. Sastav zemljišta. Čvrsta, tečna i
gasovita faza zemljišta.
II nedjelja
Adsorptivna sposobnost zemljišta. Vrste adsorpcije. Reakcija zemljišta. Vrste kiselosti. Uticaj pH
zemljišta na pristupačnost hranljivih elemenata.
III nedjelja
Makrobiogeni hemijski elementi u zemljištu. Azot (oblici i količine). Fiksacija, mineralizacija i
gubici azota. Test 1.
IV nedjelja
Fosfor (mineralni i organski). Hemijska adsorpcija fosfora. Pristupačnost fosfora. Kalijum. Oblici,
transformacije i pristupačnost.
V nedjelja
Kalcijum. Magnezijum. Oblici, transformacije i pristupačnost.Gvožñe. Sumpor. Mangan. Oblici,
transformacije i pristupačnost.
VI nedjelja
Bakar. Cink. Bor. Kobalt. Molibden. Oblici, transformacije i pristupačnost Kolokvijum 1.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
ðubriva. Definicija, značaj i podjela. Azotna ñubriva. Nitratna, amonijačna, amidna i
sporodjelujuća. Inhibitori nitrifikacije. Test 2.
IX nedjelja
Azotna djubriva. Dobijanje, svojstva, primjena, djelovanje i uticaj na zemljište.
X nedjelja
Fosforna ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Vrijeme i način primjene.
Kalijumova ñubriva. Prirodna i industrijska. Transformacije u zemljištu. Krečna ñubriva.
XI nedjelja
Mg-, S- i Fe-ñubriva. Mikroñubriva.
Složena ñubriva. Miješana, polukompleksna i kompleksna. Tečna složena ñubriva. Proizvodnja,
primjena i transformacije.
XII nedjelja
Organska ñubriva. Vrste organskih ñubriva.
XIII nedjelja
Svojstva, proizvodnja i primjena organskih ñubriva. Kolokvijum 2.
XIV nedjelja
Sistemi upotrebe ñubriva. Meliorativno i redovno ñubrenje. Fertirigacija. Utvrñivanje potreba za
ñubrenjem.
XV nedjelja
ðubrenje višegodišnjih zasada. Utvrñivanje doza za meliorativno ñubrenje. ðubrenje povrtarskih
kultura s naglaskom na proizvodnju u zatvorenom prostoru. Test 3.
Stručna ekskurzija.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 min. x 16 = 149 sati
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
Pripremna nedjelja
I nedjelja
ovjera): 2 x 9 sati i 20 min. = 18 sati i 40 minuta.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
4 sata predavanja
Dopunski rad: Priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0-42 sata.
3 sata i 20 min. samostalnog rada Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
uključujući i konsultacije.
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, , testove i oba
kolokvijuma.
Struktura:
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
R. Džamić, D. Stevanović. Agrohemija. Poljoprivredni fakultet. Naučna knjiga, Beograd 2000.
M. Jakovljević, M. Pantović. Hemija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet Beograd, 1991.
R. Kastori. Zaštita agrosistema, Novi Sad, 1995.
R. Kastori et al. Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad, 1977.
M. Katalimov. Mikroelementi i mikroudobrenija. Moskva, 1965.
N. Vučić. Higijena zemljišta, Novi Sad, 1979.
6.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i test na vježbama -15 bodova, Aktivnost na predavanjima - 5 bodova,
Test 1 -12 bodova, Test 2 (Kolokvijum 1) -12 bodova, Test 3 -8 bodova, Test 4 (Kolokvijum 2) -14 bodova,
Test 5 - 14 bodova,
Završni ispit - 20 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROMETEOROLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program – Kontinentalno voćarstvo, (Studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa značajem, ulogom i uticajem agrometeoroloških faktora na
poljoprivrednu proizvodnju
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović – nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Pojam, zadaci i podjela meteorologije. Značaj i primjena agrometeorologije. Meteorološki
I nedjelja
elementi i meteorološke pojave. Prividno kretanje sunca po nebeskom svodu u toku godine.
II nedjelja
Vazduh kao ograničavajući prirodni resurs. Sastav vazduha i termalna struktura atmosfere
III nedjelja
Zračenje Sunca, Zemlje i atmosfere. Uticaj zračenja na biljni svijet. Test I.
IV nedjelja
Temperatura vazduha
V nedjelja
Pojam o vazdušnom pritisku. Vjetar. Mjere zaštite od vjetra.
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Kruženje vode u prirodi. Padavine. Uloga i značaj vode za biljke.
IX nedjelja
Pozitivan i negativan uticaj padavina na poljoprivredne kulture
X nedjelja
Priprema biljaka za prezimljavanje. Mraz. Borba protiv mraza. Test II.
XI nedjelja
Suša. Mjere borbe protiv suše. Vodni režim zemljišta
XII nedjelja
Fenologija
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Uticaj zagañenja na poljoprivrednu proizvodnju
XV nedjelja
Uticaj klime i mogućih klimatskih promjena na poljoprivredu
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni spitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 min. X 16 nedjelja = 85 sati i 20 min.
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 x 5 sati i 20 min. =1 0 sati i 40 min.
Struktura:
2 sata predavanjima
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
1 sat vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i polaganje
2 sata i 20 min. individualnog rada popravnog ispita od 0 do 24 sata.
studenata (priprema za laboratorijske vježbe, za Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (nastava) + 10sati i 40 min.
kolokvijume,
izradu
domaćih
zadataka) (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da prisustvuju predavanjima i vježbama, da rade domaće zadatke, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1. Silva Otorepec (1990): Agrometeorologija, Nolit, Beograd.
2. Marko Milosavljević (1988): Meteorologija, naučna knjiga, Beograd.
3. Marko Milosavljević (1980): Klimatologija, naučna knjiga, Beograd.
4. Mirjana Ruml (2005): Meteorologija, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima= (5 poena)
5 domaćih zadataka = 5 poena
2 testa = 10 poena (po 5 poena za svaki)
2 kolokvijuma = 30 poena (po 15 poena za svaki)
Završni ispit = 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MELIORACIJE I UREðENJE ZEMLJIŠTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
Fond časova
4
2P+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO VOĆARSTVO,
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa pojmom i značajem melioracija, uticajem meloracija zemljišta na poljoprivrednu
proizvodnju, načinima odvodnjavanja I navodnjavanja zemljišta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Knežević Mirko
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, izrada elaborata, konsultacije, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Podloge u melioracijama, Voda i njena svojstva, Vodni režim, Hidrološki dijagram, Padavine, Isparavanje,
Infiltracija,Oticanje, Projekat melioracija, Meliorativno-pedološka studija, Poljoprivredna osnova, Glavni
projekat, Postupak realizacije projekta
Odvodnjavanje, Opšte karakteristike, Uzroci prevlaživanja zemljišta, Uticaj odvodnjavanja na zemljište i
biljku, Metode odvodnjavanja, Horizontalna cjevna drenaža, Osnovni principi, Drenažni kriterijumi, Osnovni
elementi cjevne drenaže,Materijali od kojih se izradjuju drenovi, Objekti na drenažnom sistemu, Izvodjenje
drenaže Test 1.
Otvorena kanalska mreža, Površinsko skupljanje vode, Skupljanje podzemne vode, Odvodjenje suvišne vode,
Sistem za odvodnjavanje, Čišćenje i održavanje kanala, Objekti u sistemu za odvodnjavanje, Odbrana od
poplava i odvodnjavanje zaštićenog terena, Dopunske (agrotehničke) mjere odvodnjavanja
Navodnjavanje - Opšti pojmovi, Norma navodnjavanja, Norma zalivanja, Vrijeme trajanja zalivanja, Značaj i
potrebe biljaka za vodom, Uticaj navodnjavanja na osobine zemljišta, Načini navodnjavanja, Klasifikacija
načina navodnjavanja, Navodnjavanje gravitacijom - Zalivanje brazdama, Zalivanje prelivanjem, Zalivanje
potapanjem
Navodnjavanje pod pritiskom, Navodnjavanje orošavanjem, Prenosna kišna krila, Samohodna bočna kišna
krila, Samohodna kružna prskalica "boom",
Kolokvijum I
Slobodna nedelja
Navodnjavanje pod pritiskom, Sektorska prskalica "tifon", Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem
"pivot", Automatski uredjaj sa linearnim kretanjem "linear"
Navodnjavanje lokalnim kvašenjem, Zalivanje pulsiranjem, Zalivanje mini-orošavanjem, Zalilvanje kapanjem,
Podpovršinsko navodnjavanje, Unošenje djubriva u zemljište navodnjavanjem
Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva, Navodnjavanje ratarskih usjeva, Navodnjavanje povrća,KolokvijumII
Navodnjavanje drugog i postrnog usjeva,Navodnjavanje poljoprivrednih usjeva, Navodnjavanje voćnjaka,
Navodnjavanje vinograda, Test 2.
Erozija, Opšti pojmovi i osnovni oblici, Eroziija vodom - Površinska erozija, Brazdasta erozija, Vododerine i
jaruge, Bujična erozija, Unutrašnja erozija zemljišta, Irigaciona erozija, Proračun intenziteta erozije vodom,
Erozija vjetrom
Antierozine mjere, Preventivne mjere zaštite, Direktne mjere zaštite, Agrotehničke antierozine mjere, Biološke
mjere zaštite, Tehničke mjere
Rekultivacija oštećenih poljoprivrednih zemljišta, Potrošači poljoprivrednog zemljišta, Klasifikacija oštećenih
zemljišta, Tipovi i oblici oštećenja zemljišta, Stepeni oštećenja zemljišta, Neposredni uzroci oštećenja
zemljišta, Projekat rekultivacije, Test 3.
Zemljišna područja Crne Gore koja zahtijevaju melioracije i njihova podjela na osnovu zahtjeva za
melioracijama, uticaj melioracionih mjera na životnu okolinu,mogućnosti održivog razvoja i primjene u
organskoj poloprivredi
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena.
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Nastava i završni ispit: 5 sati i 30 min.) x 16 = 85 sati i 20min.
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 5sati i 20 min = 10 sati i 40 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
predavanja - 2 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
vježbe – 1 sat
polaganje popravnog ispita 0 - 24 sata
2 sata i 20 min. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min./nastava/ + 10 sati i 40min.(priprema) +
uključujući i konsultacije
24 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohadjaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, testove i
kolokvijume.
Literatura:
1.
2.
3.
Rudić, D.,: Melioracije, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1999)
Dragović, S.,: Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2000)
Rudić, D.,: Odvodnjavanje, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6 (1989)
Ćorović, R., Jovanović Ž.,: Projektovanje melioracionih sistema, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Nemanjina 6(1992)
4.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo predavanjima 5 bodova, Urañene i ovjerene računske vježbe 7 bodova,
Test 1 -8 bodova, Test 2 (Kolokvijum 1) -12 bodova, Test 3 (Kolokvijum 2) -12 bodova, Test 4 -8 bodova, Test 5 -8 bodova,
Završni ispit -40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK - OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program– Kontinentalno voćarstvo (studije
traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima, ali je pozeljno da studenti imaju znanje jezika
minimum na nivou II kursa kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatickim i strukturama i aktivno sluzenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Kratak uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u
raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije;
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
priprema i upis semestra.
I nedjelja
Introduction to the course Auxiliary verb system
II nedjelja
Wonders of the modern world; Social expressions
III nedjelja
Present states and actions: Active and passive
IV nedjelja
Choice of profession; Description of a person
V nedjelja
Past tenses: Active and passive
VI nedjelja
Famous persons; Giving opinions
VII nedjelja
Slobodna sedmica
VIII nedjelja
Revizija gradiva; Kolokvijum 1
Modal verbs (present and past reference)
IX nedjelja
A world guide to good manners; Nationality stereotypes; Requests and offers
X nedjelja
Future forms; Travelling around; Infinitive and ing-forms
XI nedjelja
Present Perfect Tense: active and passive
XII nedjelja
The Modern Servants; On the telephone
XIII nedjelja
Conditionals
XIV nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum 2
XV nedjelja
Priprema za zavrsni ispit
XVI nedjelja
Zavrsni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30= 6 sati i 40 min.
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 nedelja= 106 sati i 40 min
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 6 i 40 = 13 sati i 20 min
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150
2 sata vježbi uključujući kolokvijume
Dopunski rad:
2 sata i 40 min individualni rad sa Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. predavanja + 13 sati i 20 min.
dopunski rad + 30 sati pripreme.
studentima
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohadjanje nastave i izrada 2 kolokvijuma i zavrsnog ispita. Nastavnik moze da
odredi druge obaveze u obliku domacih zadataka, prezentacija i sl.
Literatura:
1. John and Liz Soars: Headway Intermediate (Units 1 – 8), OUP
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
1. kolokvijum – 24 bodova (minimum 12 bodova za prolaz)
2. kolokvijum – 24 bodova (minimum 12 bodova za prolaz)
Zavrsni ispit – 50 bodova (minimum 25 bodova za prolaz)
Pohadjanje nastave - 2 boda
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RUSKI JEZIK - OPŠTI
Status predmeta
Semestar
Obavezan
II
Broj ECTS kredita
5
Fond časova
2P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije, Studijski program KONTINENTALNO
VOČARSTVO
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti drugim predmetima, ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na
nivou II kursa, kako bi mogli pratiti nastavu.
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim gramatičkim strukturama i aktivno služenje jezikom u svakodnevnim
situacijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Mr Blagoje Vuisić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Kratak uvod u odgovarajuće jezičke sadržaje, uz maksimalno učešće studenata u
raznim vrstama pismenih i usmenih vježbi; samostalno, u paru, u grupi; diskusije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
I nedjelja
Vvedenie v kurs0 Sravnenie grammatixeskih sistem russkogo i rodnogo qz;kov0
II nedjelja
Sklonenie suwestvitel,n;h0 Suwestvitel,n;e mu.skogo roda na soglasn;j0
III nedjelja
Suwestvitel,n;e srednego roda 0 Universitet0
IV nedjelja
Suwestvitel,n;e .enskogo roda na –a( q i na soglasn;j 0
V nedjelja
Suwestvitel,n;e obwego roda 0 Nulevoe sklonenie0
VI nedjelja
Moskovskij gosudarstvenn;j universitet0 Prqmaq i kosvennaq rex,0
VII nedjelja
Prilagatel,n;e0 Sklonenie prilagatel,n;h0 Studenxeskaq .izn,0
VIII nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum 1
IX nedjelja
Sravnenie prilagatel,n;h0 Sravnitel,naq i prevashodnaq stepen,0
X nedjelja
Mestoimenie0 Lixn;e( pritq.atel,n;e( ukazatel,n;e( voprositel,n;e0
XI nedjelja
Sklonenie0 Universitet; Ameriki0
XII nedjelja
Xislitel,n;e0 Kolixestvenn;e( porqdkov;e( sobiratel,n;e( drobn;e0
XIII nedjelja
Sklonenie0 V;ra.enie vremeni0 Xas;0
XIV nedjelja
Revizija gradiva: Kolokvijum 2
XV nedjelja
Obnavljanje i priprema za završni ispit
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5.32 x 16 = 85 sati 12 minuta
5 kredita x 40/30 = 6 sati 40 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija, upis,
ovjera): 2 x 5.32 = 10 sati 64 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sata predavanja
2 sata vjezbi
i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
2 sata 40 minuta samostalnog rada, stavke do ukupnog opterećenja za predmet).
Struktura opterećenja: 85 sati 12 minuta (Nastava) + 10 sati 64 minuta
uključujući konsultacije
(Priprema) + 24 sata 22 minuta (Dopunski rad).
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Redovno pohañanje nastave i izrada prezentacija
Literatura:
1. Delja Kuznjecova, Ruski jezik, Institut za strane jezike, Podgorica, 1999.
2. Radmilo Marojevic, Gramatika ruskog jezika, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Pohadjanje nastave – 2 boda
Prezentacije – 2 boda
1. kolokvijum – 24 boda
2. kolokvijum – 24 boda
Zavrsni ispit – 48 bodova
Posebnu naznaku za predmet: Konsultacije: Ponedjeljak 10 – 12h; utorak 10 – 12h.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena: Dodatne informacije o predmetu na www. institut.cg.yu
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO
- II godina -
NASTAVNI PLAN
III semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Jabučaste voćke
Koštičave voćke
Jezgraste voćke
Samoniklo kontinentalno
ljekovito bilje
Ratarstvo*
Agromenadžment*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Gordana Šebek
Dr ðina Božović
Dr Vučeta Jaćimović
3P+1V+1L
3P+1V+1L
3P+1V+1L
6
6
6
Dr Miodrag Jovančević
3P+1V+1L
6
Dr Miodrag Jovančević
Prof.dr Aleksandra
Despotovic
3P+2V
6
3P+2V
6
PREDMETNI NASTAVNIK
UKUPNO
15P+6V+4L
30
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna
predmeta
IV semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Rasadnička proizvodnja
Štetočine voćaka
Bolesti voćaka
Praktična obuka I
Berba čuvanje i pakovanje
ljekovitog bilja*
Vinogradarstvo*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+2L
6
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr ðina Božović
Prof dr Snježana Hrnčić
Dr Sanja Radonjić
Doc. dr Jelena Latinović
Dr Gordana Šebek
3P+2L
6
3P+2L
0P+6L
6
6
Dr Miodrag Jovančević
3P+2V
6
Dr Tatjana Popović
3P+2V
6
UKUPNO
12P+4V+12L
30
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna predmeta
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JABUČASTE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program/: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, savremenim sortimentom, podizanjem
zasada I ekonomičnošću proizvodnje jabučastog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Šebek Gordana
Metod nastave i savladavanja gradiva: Aktivnost, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Porijeklo, istorijski razvoj, sistematsko mjesto jabučastih voćnih vrsta. Ekologija jabučastih vrsta.
I nedjelja
Morfologija korijena, debla, krune, pupoljaka, cvijeta i ploda
Fiziologija rastenja, razvića, obrazovanja i porasta cvjetnih pupoljaka, cvjetanje, oprašivanja,
II nedjelja
oploñivanja, razvoja ploda.
Seminarski rad
III nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda
IV nedjelja
Ljetnje sorte jabuke
V nedjelja
Jesenje sorte jabuke
VI nedjelja
Zimske sorte jabuke
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Kolokvijum I
IX nedjelja
Ljetnje sorte kruške. Kolokvijum I - popravni
X nedjelja
Jesenje sorte kruške
XI nedjelja
Zimske sorte jabuke
XII nedjelja
Kruške i jabuke za preradu
XIII nedjelja
Dunja, mušmula i oskoruša
XIV nedjelja
Kolokvijum II
Podizanje zasada, održavanje zemljišta, ñubrenje, navodnjavanje, Regulisanje rodnosti i
XV nedjelja
ekonomičnosti proizvodnje Kolokvijum II - popravni
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad , rade oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Veličković, M. (2004) Opšte voćarstvo.,
2. Veličković M. (2006): Voćarstvo, Narodna biblioteka Beograd., Bulatović, S.,
3. Mratinić, E. (1992): Biotenhološke osnove voćarstva, Beograd
4. Dr Asen Stančević: Kruška, Nolit, 1980.
5. Dr Asen Stančević: Dunja, mušmula, oskoruša, Nolit,1986.
6. Dr Petar Mišić: Jabuka, Nolit, 1985.
7. Dr. Petar Mišić: Nove sorte voćaka, Nolit, 1987.
8. Dr Spasoje Bulatović: Savremeno voćarstvo, Nolit, 1979
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KOŠTIČAVE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije Studijski program - Kontinentalno voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, savremenim sortimentom, podizanjem
zasada i ekonomičnošću proizvodnje koštičavog voća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović-nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto i rasprostranjenost koštičavih voćnih vrsta.
II nedjelja
Ekologija koštičavih voćnih vrsta
III nedjelja
Morfologija: korijen, deblo, kruna, grančice, list, pupoljak, cvijet i plod
Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije, obrazovanje cvjetnih začetaka,
IV nedjelja
cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda
V nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Sorte šljive za proizvodne zasade. Sorte šljive lokalnog značaja
IX nedjelja
Perspektivne sorte šljive. Stare domaće sorte šljiva.
X nedjelja
Sorte trešanja. Sorte višanja. Sorte marela
XI nedjelja
Sorte breskve
XII nedjelja
Sorte nektarine. Sorte kajsije.
XIII nedjelja
Podizanje zasada
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Održavanje zemljišta u zasadima, ñubrenje, navodnjavanje i ekonomičnost proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
3 sata
individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Mišić P.: Šljiva. Partenon: Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 1996; 2006.
2. Mišić P.: Nove sorte voćaka. Nolit, 1989.
3. Ninkovski I: Breskva i nektarina. Nolit, 1988.
4. Stanković D.: Trešnja i višnja. Nolit, 1981.
5. Bulatović S.: Savremeno voćarstvo. Nolit, 1992.
6. Milošević T: Specijalno voćarstvo. Agronomski fakultet, Čačak;
7. Zajednica za voće i povrće, Beograd, 1997.
8. Milatović D., Nikolić D.: Trešnja i višnja. Beograd, 2011.
9. ðurić B., Keserović Z.: Gajenje kajsije. Poljoprivredni fakultet – Novi Sad, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 5 bodova;
Kolokvijum: 2x20 = 40 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JEZGRASTE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program - Kontinentalno voćarstvo
(osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, fiziologijom, savremenim sortimentom,
podizanjem zasada i ekonomičnošću proizvodnje jezgrastog voća.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe,seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Uvodno predavanje
I nedjelja
Sistematsko mjesto, rasprostranjenost i privredni značaj jezgrastih voćnih vrsta
II nedjelja
Ekologija jezgrastih vrsta. Morfologija: korijen, deblo, kruna i list, pupoljci, cvijeta i plod
Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije i obrazovanja cvjetnih začetaka,
III nedjelja
cvjetanja, oprašivanja, oplodnje i razvoja ploda.
IV nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda
V nedjelja
Francuske, njemačke, italijanske i engleske sorte oraha
VI nedjelja
Američke, bugarske, rumunske, mañarske i ruske sorte oraha
VII nedjelja
Kolokvijum
VIII nedjelja
Slobodna nedelja
IX nedjelja
Domaće sorte i selekcije oraha
X nedjelja
Sorte i selekcije lijeske
XI nedjelja
Sorte i selekcije badema
XII nedjelja
Sorte i selekcije kestena
XIII nedjelja
Podizanje zasada
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Podizanje zasada, ñubrenje, navodnjavanje i ekonomičnost proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Korać M. (1998): Orah. Nolit, Beograd.
2. Bulatović, S (1985): Orah, lješnik i badem. Nolit, Beograd.
3. Veličković M. (2006): Voćarstvo. Fleš,Zemun, Beograd,
4. Hadrović, H.(1987): Gajenje pitomog kestena. Nolit, Beograd.
5. Korać, M.(2000): Leska. Tehnosoft, Novi Sad.
6. Šoškić M. (2007): Orah i leska. Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SAMONIKLO KONTINENTALNO LJEKOVITO BILJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
III
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata preko predavanja I terenskih vježbi sa samoniklim ljekovitim biljkama (
stanište, rasprostranjenost, lokaliteto, droga) koje se najčešće koriste u naučnoj I narodnoj medicine sa prostora sjeverne Crne
Gore
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Uvod. Samonikle zeljaste biljke sa alkaloidima
II nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa heterozidima
III nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa glikozidima
IV nedjelja
Drvenaste biljke sa heterozidima
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa taninima
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Drvenaste biljke sa taninima
IX nedjelja
Samonikle zeljaste biljke sa mirišljavimm uljima
X nedjelja
Samonikle drvenaste biljke sa mirišljavim uljima
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Zeljaste I drvenaste biljke bogate sluzima
XIII nedjelja
Ugrožene biljne vrste u prirodnim populacijama
XIV nedjelja
Rijetke reliktne I endemične biljne vrste
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Balijagić J., Jovančević, M., Vreva, M.(2011): Atlas ljekovitih biljaka bjelopoljskog kraja,
2. Tasić I sar (2004): Vodič kroz svet lekovitog bilja, Valjevo.
3. Sarić(1989): lekovite biljkeSR Srbije.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RATARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (Studije traju 6 semestara , 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: da se studenti upoznaju sa biotehničkim osnovama gajenja najvažnijih ratarskih kultura,
njihovim morfološkim, biološkim i fiziološkim osobinama, kao i sa agrotehničkim mjerama za konkretne uslove i potrebe.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Zoran Jovovć
Metod nastave i savladavanja gradiva: : Predavanja, vježbe, terenske aktivnosti, izrada seminarskih radova, konsultacije i
dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Ratarska proizvodnja i njene osobine. Stanje i perspektive razvoja ratarske proizvodnje u Crnoj
I nedjelja
Gori.
II nedjelja
Biotehnička osnova proizvodnje ratarskih kultura (kulturna biljka, klima, zemljište)
III nedjelja
Rejonizacija ; Specifičnosti agrotehnike u brdsko-planinskom rejonu
KOLOKVIJUM 1; Sistemi biljne proizvodnje (monokultura, plodored, slobodna plodosmjena,
IV nedjelja
zgdruženi usjevi)
V nedjelja
Žita; opšte osobine žita; Privredni značaj; Proizvodnja žita u Crnoj Gori
VI nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja
POPRAVAK KOLOKVIJUM 1; Proizvodnja strnih žita (pšenica, ječam, raž);
VIII nedjelja
Proizvodnja strnih žita (ovas, tritikale);
IX nedjelja
Proizvodnja prosolikih žita; Stanje proizvodnje u Crnoj Gori
X nedjelja
Heljda
XI nedjelja
KOLOKVIJUM 2; Specifičnosti proizvodnje krompira u Crnoj Gori,
XII nedjelja
Sjemenska proizvodnja krompira
XIII nedjelja
Proizvodnja duvana; POPRAVAK KOLOKVIJUM 2;
XIV nedjelja
Žetva i skladištenje ratarskih proizvoda
XV nedjelja
Opšti osvrt na ratarsku proizvodnju u ruralnim područjima; Stanje i perspektive
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8h x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 h.
3 časa predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 časa vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36h.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128h (nastva) + 16 h (priprema) + 36 h (dopunski
uključujući i konsultacije)
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
Osnovna literatura:
1. Budimir Milojić: Aktuelni problemi ratarske proizvodnje, Naučna knjiga; Beograd (1982)
2. Stefan Jevtić: Posebno ratarstvo, Nauka, Beograd (1992),
3. Taib Šarić (1988): Opšte ratarstvo, Zadrugar Sarajevo;
4. T. Šarić, Š. Muminović: Specijalno ratarstvo, IP «Gramond» Sarajevo (1998)
5. D. Lazović, M. Biberdžić: Posebno ratarstvo I,
6. Žita i zrnene mahunjače, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini, Niš (2000).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi (5 poena)
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Seminarski rad 15 poena
Završni ispit 40 poena (test 20 poena i usmeni dio sipita 20)
Prelazna ocijena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: AGROMENADŽMENT
Status predmeta
Semestar
Izborni
III
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije, Studijski program Kontinentalno voćarstvo, (studije
traju 6 semestra, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima menadžmenta i njegova primjena u
poljoprivredi kao secifičnoj grani privrede.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Aleksandra Despotovic
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Osnovi i funkcija menadžmenta.
II nedjelja
Specifičnosti poljoprivrede i agromenadžmenta.Tipovi poljoprivrednih gazdinstava. Tipovi
agrobiznisa.
III nedjelja
Principi agromenadžmenta
IV nedjelja
Organizacija rada u voćarskoj proizvodnji
V nedjelja
Ekonomika voćarske proizvodnje
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Menadžer u poljoprivredi
IX nedjelja
Odlučivanje na porodičnim gazdinstvima
X nedjelja
Uspostavljanje kontrole
XI nedjelja
Menadžment porodičnog biznisa
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Strateški menadžment porodičnih gazdinstava
XIV nedjelja
Agrobiznis kao kreditna usluga u poljoprivredi
XV nedjelja
Društvena odgovornost i menadžerska etika
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 =128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2x8 sati = 16
sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Milic, D. i sar. (2009):Menadžment proizvodnje voća i grožña. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2.
Bulatović, B. (2008): Menadžment biljne proizvodnje, Biotehnički fakultet, Podgorica
3.
Lojpur,A., I sar. (2005): Menadžment., Ekonomski fakultet, Podgorica
4.
Čevjanović. F. I sar. (2010);Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Sarajevo
5.
Novković,N. Šomoñi,Š. (1999):Agromenadžment, PKB, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2 x 20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: RASADNIČKA PROIZVODNJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
IV
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program/ KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa proizvodnjom sadnica voćaka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr ðina Božović - nastavnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Organizacija rasadnika
I nedjelja
Razmnožavanje voćaka sjemenom. Proizvodnja generativnih podloga
II nedjelja
Generativne podloge
Razmnožavanje vegetativnim putem. Razmnožavanje nagrtanjem, položenicama, reznicama,
III nedjelja
izdancima, živićima
IV nedjelja
Vegetativne podloge i proizvodnja kalem-grančica
V nedjelja
Mikrorazmnožavanje
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Tehnika proizvodnje sadnica. Zasnivanje rastila i kalemljenje
IX nedjelja
Vrijeme i način kalemljenja. Proizvodnja sadnica očenjem
X nedjelja
Proizvodnja sadnica kalemljenjem na zrelo.
XI nedjelja
Njega sadnica voćaka
XII nedjelja
Vañenje, klasiranje, čuvanje i transport sadnica
XIII nedjelja
Proizvodnja sadnica jagodastih voćaka
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Obrada zemljišta, plodored i ekonomičnost proizvodnje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128 sati;
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati.
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, oba kolokvijuma i
završni ispit.
Literatura:
1. Stančević A.: Kruška. Nolit, 1980.
2. Stančević A.: Voćni rasadnik i proizvodnja voćnog sadnog materijala. 1969.
3. Mišić P.: Podloge voćaka. Nolit, 1984. Mišić P.: Jabuka. Nolit, 1985.
4. Mišić P.: Šljiva. Partenon: Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 1996; 2006.
5. Mišić P., Nikolić M.: Jagodaste voćke. Institut za istraživanja u poljoprivredi ”Srbija”, 2003.
6. Medigović J., ðaković M.: Proizvodnja sadnica voćaka. Partenon, Beograd, 2008.
7. ðurić B., Keserović Z.: Gajenje kajsije. Poljoprivredni fakultet – Novi Sad, 2007.
8. Šoškić M.: Savremeno voćarstvo. Partenon, Beograd, 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 5 bodova,
Kolokvijum: 2x20 = 40 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr ðina Božović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ŠTETOČINE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+ 2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program Kontinentalno voćarstvo,
*osnovne studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Program nastave pruža kompletnu i čvrstu osnovu za solidno ovladavanje sa problemima
zaštite kontinentalnih voćnih vrsta od najčešćih štetočina u skladu sa principima integralne zaštite bilja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod. Morfologija insekata.
II nedjelja
Anatomija i fiziologija insekata
III nedjelja
Razmnožavanje. Razviće i preobražaj insekata.
IV nedjelja
Ekologija. Principi i metodi regulisanja gustine populacije insekata
V nedjelja
Polifagne štetočine (defolijatori).
VI nedjelja
Polifagne štetočine (smotavci lista, mineri). Kolokvijum I.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Polifagne štetočine (potkornjaci, grinje, glodari). Popravni kolokvijum I.
IX nedjelja
Štetočine jabuke (vaši, osica jabuke, smotavac jabuke, moljac jabuke, cvjetojed jabuke)
X nedjelja
Štetočine kruške i dinje (buve kruške, vaši, osica kruške, cvjetojed kruške, smotavci ).
XI nedjelja
Stetočine šljive (osice, smotavac šljive, moljac šljive, grinje šljive).
XII nedjelja
Štetočine višnje, trešnje, breskve i kajsije
XIII nedjelja
Štetočine maline, kupine i jagode.
XIV nedjelja
Štetočine maline, kupine i jagode. Kolokvijum II.
XV nedjelja
Štetočine oraha i lijeske. Popravni kolokvijum II.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30= 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) +16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Dimić, N.; Beš, A. (1986): Opšta entomolgija, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997);
2.
Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Opšta entomologija, Naučna knjiga Beograd;
3.
Dimić, N. .(1980): Štetočine voćki i vinove loze, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, peto dopunjeno izdanje (1997)
4.
Tanasijević, N.; Simova-Tošić, D. (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
5.
Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BOLESTI VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program - KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa najvažnijim bolestima kontinentalnih voćaka,
odnosno omogućiće sticanje znanja o rasprostranjenosti i ekonomskom značaju odreñenih bolesti, o simptomima,
prouzrokovačima, načinima nastanka i širenja bolesti, te u skladu sa tim mogućim mjerama zaštite
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Jelena Latinović, Doc. dr Nedeljko Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, značaj i uzroci nastanka bolesti biljaka
II nedjelja
Neparazitne i parazitne bolesti
III nedjelja
Osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka
IV nedjelja
Patogeneza, Epidemiologija
V nedjelja
Otpornost biljaka prema bolestima, Osnovni principi suzbijanja
VI nedjelja
Kolokvijum I, Bolesti jabučastih voćaka
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
IX nedjelja
Bolesti jabučastih voćaka
X nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka
XI nedjelja
Bolesti koštičavih voćaka, Kolokvijum II
XII nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka
XIII nedjelja
Bolesti jagodastih voćaka
XIV nedjelja
Bolesti jezgrastih voćaka
XV nedjelja
Bolesti koje napadaju više vrsta biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati × 16 nedjelja = 128 sati
6 kredita x 40/30 =8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 × 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 × 30 =180 sati
Struktura:
3 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom roku, uključujući i polaganje
2 sata vježbi
popravnog ispita od 0 do 36 sati
3 sata samostalnog rada studenta, Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve laboratorijske i terenske
vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Ivanović, M., Ivanović, D. (2005): Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje. Univerzitet u Beogradu,
Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena LATINOVIĆ
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA I
Status predmeta
Semestar
Obavezni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
0P +6L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primenjene studije Studijski program- KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: sticanje vještine, praktičnog iskustva,implementacijom saznanja stečenih izučavanjem stručnih
predmeta kroz predavanja i vježbe
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Šebek Gordana
Metod nastave i savladavanja gradiva: praktične vježbe
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definisanje objekata i zadatak praktičnog rada
II nedjelja
Analiza rodnog potencijala i procena opterećenja stabla
III nedjelja
Sadnja,rezidba, kalemljenje jabučastog voća
IV nedjelja
Zasnivanje zasada jagodičastog voća
V nedjelja
Zasnivanje zasada jezgrastog voća
VI nedjelja
Sadnja, rezidba koštičavog voća
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Agrotehničke mere u voćarstvu
IX nedjelja
Radovi u rasadniku voćnih vrsta
X nedjelja
Priprema supstrata, reznica i fitohormona za ožiljavanje reznica
XI nedjelja
Agrotehnika u rasadničkoj proizvodnji
XII nedjelja
Prihranjivanje voćnjaka
XIII nedjelja
Zelena rezidba i proredjivanje plodova
XIV nedjelja
Pisanje seminarskog rada
XV nedjelja
Pisanje seminarskog rada
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati= 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
6 sati vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
2 sata individualnog rada studanta ( i polaganje popravnog ispita 0- 42 sata
pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) i Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uljučujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Student su obavezni da odrade stručnu praksu
Literatura: Definisaće se nakon odreñivanja objekata za izvoñenje prakse, odnosno teme (zadataka) praktičnog rada
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost tokom stručne prakse- 10 poena
Seminarski rad- 50 poena
Završni ispit – 40 poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Gordana Šebek
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE LJEKOVITOG BILJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Izborni
IV
6
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: edukacija studenata o pravilnom sabiranju I rukovanju sabranim ljekovitim biljem po
principima održivosti biodiverziteta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije,
kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Istorijat sabiranja ljekovitog bilja kod nas i u svijetu i tržište
II nedjelja
Osoblje i osnovna pravila prilikom sakupljanja
III nedjelja
Karakteristike oblasti sa koje se vrši sabiranje ljekovitog bilja
IV nedjelja
Djelovi biljaka koji se sakupljaju i vrijeme sakupljanja
V nedjelja
Oprema za sakupljanje ljekovitog bilja
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Tretman nakon sabiranja
IX nedjelja
Najduži rok čuvanja i uzroci kvarenja biljnih droga
X nedjelja
Sušenje ljekovitog bilja
XI nedjelja
Kolokvijum II
XII nedjelja
Ambalaža i pakovanje
XIII nedjelja
Skladištenje ljekovitog bilja
XIV nedjelja
Dokumentacija
XV nedjelja
Pregledno predavanje
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. KIšgeci ( 2008). Ljekovite I aromatične biljke.
2. Hadžiablahović I sar(2005): Ljekovite biljke I samojestive gljive u Srbij I Crnoj Goeri.
3. Kulevanova p sar.(2004): Ljekoviti I aromatični rastenij. Skoplje.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: VINOGRADARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
IV
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije, Studijski program/ Kontinentalno voćarstvo, (studije
traju 6 semestara ili 180ECTS)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama biologije vinove loze, ekologije, razmnožavanja, agrotehnikom,
podizanjem vinograda i sortimentom vinove loze
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Tatjana Popović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, kolokvijumi, seminarski rad i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
Značaj vinove loze i njenih proizvoda. Vinogradarske površine i proizvodnja grožña i vina u
I nedjelja
svijetu
II nedjelja
Agroekološki uslovi za gajenje
III nedjelja
Razmnožavanje vinove loze
IV nedjelja
Lozne podloge
V nedjelja
Vinske sorte vinove loze. Kolokvijum I
VI nedjelja
Stone sorte vinove loze
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Podizanje vinograda
IX nedjelja
Nasloni i žica
X nedjelja
Rezidba
XI nedjelja
Radovi u maladom vinogradu
XII nedjelja
Radovi u rodnomvinogradu
XIII nedjelja
Navodnjavanje i ñubrenje. Kolokvijum II
XIV nedjelja
Berba
XV nedjelja
Prerada grožña
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, kolokvijume i
završni ispit.
Literatura:
1.
Dr Ljubomir Pejović, dr Slavko Mijović: "Opšte vinogradarstvo", Univerzitet Crne Gore, Biotehnički
institut, Podgorica (2004);
2.
Dr Lazar Avramov, dr Dragoljub Žunić : Posebno vinogradarstvo, Poljoprivredni fakultet Beograd, (2001);
3.
Dr Petar Cindrić, dr Nada Korać: Sorte vinove loze, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, (2000)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Tatjana Popović
Napomena:
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM KONTINENTALNO VOĆARSTVO
- III godina -
NASTAVNI PLAN
V semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Ranko Prenkić
3P+2V
6
Prof.dr Dragoljub Mitrović
3P+2V
6
Doc. dr Nedeljko Latinović
3P+2V
6
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Radisav Dubljević
3P+1V+1L
3P+2V
6
6
Dr Bogdan Bulatović
3P+2V
6
15P +9V+1L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
Berba čuvanje i pakovanje voća
Mehanizacija u biljnoj
proizvodnji
Sredstva za zaštitu bilja u
kontinentalnom voćarstvu
Sistemi uzgoja i rezidbe voćaka
Krmno bilje*
Menadžment u biljnoj
proizvodnji*
UKUPNO
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna
predmeta
VI semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Jagodste voćke
Tehnologija prerade voća i
povrća
Pčelarstvo
Praktična obuka II
Primjenjena farmakognozija*
Povrtarstvo*
UKUPNO
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
Dr Miodrag Jovančević
3P+1V+1L
6
Dr Aleksandar Odalović
3P+1V+1L
6
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Vučeta Jaćimović
Dr Nebojša Menković
Prof. dr Nataša Mirecki
3P+2L
0P+6L
3P+2V
3P+2V
6
6
6
6
12P+4V+10L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
* Studenti u trećem, četvrtom, petom i šestom semestru biraju po jedan od ponuñena dva izborna
predmeta
Šifra predmeta
Naziv predmeta: BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
V
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO ( studije traju 6 semestara,180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: NEMA
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Ranko Prenkic
Metod nastave i savladavanja gradiva:
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj predmeta, hemijski sastav, osobine i graña plodova, fiziološki procesi u ubranim
plodovima
II nedjelja
Pokazatelji zrelosti i načini odreñivanja momenta berbe, organizacija berbe
III nedjelja
Rukovanje i načini čuvanja voća, skladišna trajnost voćnih vrsta
IV nedjelja
Objekti i uslovi za čuvanje voća
V nedjelja
Čuvanje jabučatih voćnih vrsta
VI nedjelja
Čuvanje koštičavih i jagodastih voćnih vrsta
VII nedjelja
Čuvanje južnog voća, grožña i uvezenog tropskog i egzotičnog voća
VIII nedjelja
Slobodna nedjelja
IX nedjelja
Kolokvijum I
X nedjelja
Standardi čuvanja u razvijenim zemljama, pakirnice,
XI nedjelja
Rashladne komore, predhlañenje, tretmani voća prije skladištenja, gubici u čuvanju
XII nedjelja
NA, CA, ULO, ULE, MAP, 1-MCP i druge napredne tehnologije čuvanja
XIII nedjelja
Sortiranje, Standardi čuvanja i kvaliteta (HCCP, GLOBALGEP)
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Patologija bolesti čuvanja, pakovanje (tipovi ambalaža) i transport čuvanog voća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
Struktura:
predavanja - 3 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 36 sata
vježbe – 2 sata
Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) +36 sati
3 sata. indivdualnog rada studenta
(dopunski rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
6
Fond časova
3P +2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO ( studije traju 6 semestara,180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena mehanizacije u voćarskoj proizvodnji.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje,vježbe, seminarski rad,kolokvijum,terenska nastava.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i primjena mehanizacije u kontinentalnom voćarstvu.Pogonske mašine traktori
II nedjelja
Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem ,tehnološki proces rada, sistemi i ureñaji motora.
III nedjelja
Mašine i oruña za sistematizaciju zemljišta na nagetim terenima kod podizanja voćnjaka.
IV nedjelja
Mašine i oruña za osnovnu obradu zemljišta u voćnjaku .
Kolokvijum-I-.
V nedjelja
Mašine i oruña za obradu i meñurednu kultivaciju voćnjaka i mašinsku sadnju voćaka.
VI nedjelja
Mašine za ñubrenje voćnjaka:utovar stajnjaka, rasturanje stajnjaka i mineralnog ñubriva.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Mehanizacija u organskoj poljoprivredi ,mašine za osnovnu obradu,dopunsku obradu i zaštitu.
IX nedjelja
Mašine za rezidbu voćnjaka ,sakupljanje produkata rezidbe i usitnjavanje biljnih ostataka.
X nedjelja
Mašine za održavanje zatravljenih površina u voćnjaku.
Kolokvijum-II-.
XI nedjelja
Mehanizovana berba žbunastog voća: ribizle, ogrozda, borovnice.
XII nedjelja
Mehanizovana berba jabučastog i jezgrastog voća: jabuka, krušaka, dunja, oraha i lješnika.
XIII nedjelja
Mehanizovana berba koštičavog voća : šljive,višnje,trešnje,kajsije i breskve.
XIV nedjelja
Mehanizovana berba maline,kupine,ribizle i jagode.
XV nedjelja
Transport i organizacija transporta u berbi voća.
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
predavanja - 3 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 36 sata
vježbe – 2 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) +36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: prisustvo nastavi,seminarski rad,test,kolokvijum i završni ispit
Literatura:
1. Barać,S.(2003): Mehanizacija u biljnoj proizvodnji,Poljoprivredni fakultet ,Priština
2. Brčić,J.(1986): Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvi,poljoprivredni fakultet, Zagreb.
3. Urošević,M.,Živković,M.(2009): Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje,Poljoprivredni fakultet,Beograd.
4. Mitrović,D.(2011): Mehanizacija u poljoprivredi, Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum( 2x20):
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 bod
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoljub Mitrović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONTINENTALNOM VOĆARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
V
6
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije Studijski program - Kontinentalno voćarstvo (traje 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima o pesticidima, kao i problematikom u vezi sa
njihovom primjenom, kretanjem u spoljnoj sredini i zakonskim osnovama koje regulišu promet pesticida. Takoñe, upoznavanje
sa pesticidnim aktivnim materijama koje se nalaze na listi dozvoljenih za primjenu u kontinentalnom voćarstvu. Pored
navedenog cilj predmeta je uputi studente o ličnoj i kolektivnoj zaštiti pri primjeni pesticida, kao i pružanju prve pomoći pri
trovanju sa pesticidima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, oblasti primjene sredstava za zaštitu bilja
II nedjelja
Klasifikacija i nomenklatura sredstava za zaštitu bilja
III nedjelja
Fizičko – hemijska svojstva sredstava za zaštitu bilja
IV nedjelja
Oblici formulacije sredstava za zaštitu bilja
V nedjelja
I kolokvijum, mehanizam djelovanja sredstava za zaštitu bilja
VI nedjelja
Fungicidi u kontinentalnom voćarstvu
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Fungicidi i baktericidi u kontinentalnom voćarstvu
IX nedjelja
Zoocidi u kontinentalnom voćarstvu
X nedjelja
Zoocidi u kontinentalnom voćarstvu
XI nedjelja
Zoocidi i herbicidi u kontinentalnom voćarstvu
XII nedjelja
II kolokvijum; Herbicidi u kontinentalnom voćarstvu
XIII nedjelja
Zakonske osnove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja
XIV nedjelja
Posljedice primjene sredstava za zaštitu bilja, karenca, MDK
XV nedjelja
Toksikologija sredstava za zaštitu bilja i prva pomoć
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera) 2x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
i polaganje popravnog ispita od 0-42 sata
2 sata vježbe
3 sata samostalnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 (priprema) + 42 sata
uključujići i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Šovljanski, Radmila, Lazić, Sanja (2007): Osnovi fitofarmacije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
2. Janjić, V. (2005): Fitofarmacija, Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
3. Šovljanski, Radmila, Klokočar-Schmit, Zlata, Lazić, Sanja (2002): Praktikum iz fitofarmacije, Novi Sad;
4. Vitorović, S., Milošević, M. (2002): Osnovi toksikologije, Univerzitet u Beogradu. Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena_______________ 40 poena
Završni ispit _____________________________50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: SISTEMI UZGOJA I REZIDBE VOĆAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
V
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program /Kontinentalno voćarstvo (osnovne
studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje
studenata sa obrazovanjem krune voćaka, regulisanjem rodnosti i
podmlañivanjem voćaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Teoretsko – praktične osnove rezidbe voćaka
II nedjelja
PRIRODNI ZAKONI RASTA I FORMIRANJA KRUNE (REZIDBA MLADIH VOĆAKA)
III nedjelja
Prostorni, pljosnati, vretenasti, kosi i horizontalni uzgojni oblici krune.
IV nedjelja
Izbor uzgojnog oblika i tehnika formiranja u jabučastih vrsta
V nedjelja
Izbor uzgojnog oblika i tehnika formiranja u koštičavih voćnih vrsta
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Izbor uzgojnog oblika i tehnika formiranja u jezgrastih voćnih vrsta
IX nedjelja
Teoretsko praktične osnove rezidbe rodnih voćaka
X nedjelja
OPŠTA PRAVILA REZIDBE
XI nedjelja
Rezidba jabučastih voćnih vrsta
XII nedjelja
REZIDBA KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA
XIII nedjelja
REZIDBA ŽBUNASTIH VOĆNIH VRSTA
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
OBNAVLJANJE KRUNE I PODMLAðIVANJE VOĆAKA
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
2 sata vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
3 sata individualnog rada studenata Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) rad)
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Stančević, A.(1980): Kruška, Nolit, Beograd.
2. Stančević A. (1986): Dunja, mušmula, oskoruša Nolit, Beograd.
3. Mišić,P. (1985) : Jabuka, Nolit, Beograd.
4. Mihailo Tošić: Rezidba voćaka.
5. Stanković, D. (1973): Opšte voćarstvo, Nolit,
6. Keserović,Z., Gvozdenović, D. (1995): Proizvodnja voća na manjim površinama.
7. Tešić, M., Avramov L. (2004): Rezidba voćaka i vinove loze. Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KRMNO BILJE
Status predmeta
Semestar
IZBORNI
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program /KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti proizvodnje krmnog bilja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Radisav Dubljević
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanja, vježbe, sem. radovi i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Značaj i podjela krmnog bilja. Prirodni uslovi za proizvodnju krmnog bilja
II nedjelja
Jednogodišnje krmne mahunarke. Korenasto-krtolaste krmne biljke
III nedjelja
Prava i prosolika žita. Ostale jednogodišnje i dvogodišnje krmne biljke
IV nedjelja
Višegodišnje krmne mahunarke, uslovi uspijevanja, podjela i proiz. osobine
V nedjelja
Lucerka, značaj, osobine, agrotehnika, iskorišćavanje, proizvodnja sjemena
VI nedjelja
Djeteline, značaj, osobine važnijih vrsta, agrotehnika i iskorišćavanje.
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Osnove travnjaštva, opšte osobine vlatastih trava. Test I
IX nedjelja
Podjela, osobine i uslovi uspijevanja trava. Kolokvijum I
X nedjelja
Prirodni travnjaci, podjela, tipovi i proizvodno-biološke osobine.
XI nedjelja
Prirodni travnjaci, agrotehnika, melioracija, mjere njege i iskorišćavanje.
XII nedjelja
Sijani travnjaci, pojam, značaj i podjela
XIII nedjelja
Sijani travnjaci, zasnivanje, agrotehnika i iskorišćavanje. Test I
XIV nedjelja
Krmni konvejer, Organska proizvodnja krmnog bilja. Kolokvijum II
XV nedjelja
Spremanje i čuvanje stočne hrane,spremanje sijena, silaže i senaže. Ispaša.
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu (predavanja i vježbe) i da rade
kolokvijume, testove i seminarske radove.
Literatura:
1. ðukić, D Biljke za proizvodnju stočne hrane. Poljopr. fakultet, Novi Sad
2. Unapreñenje proizvodnje krme na travnjacima (2002), grupa autora
3. Jasna Pavešić – Popović, Vučković S:( 1997) Njivske i livadsko-pašnjačke krmne biljke
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
I test 0-10,
I kolokv. 0-10,
II test 0-10,
II kolokv.0-10,
aktivnost na času 0-5,
sem. rad.i prep. sjemena i herb. mat. 0-10,
završni ispit 0-45
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radisav Dubljević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
V
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Primjenjene osnovne studije; Studijski program: Kontinentalno voćarstvo (studije
traju 6 semestara. 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa osnovama menadžmenta, organizacijom i ekonomikom biljne proizvodnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Bogdan Bulatović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, praktičan rad, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
I nedjelja
Pojam, definicija. i funkcija menadžerstva.Predmet i cilj izučavanja.Osnovni uslovi bilj.pr.
II nedjelja
Sredstva i troškovi biljne proizvodnje
III nedjelja
Organizacija radnih procesa u ratarstvu i povrtarstvu
IV nedjelja
Organizacija radnih procesa u voćarstvu i vinogradarstvu
V nedjelja
Menadžment u proizvodnji važnijih ratarskih i povrtarskih kultura kao i voćnih vrsta
VI nedjelja
I Kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Ekonomika biljne proizvodnje
IX nedjelja
Ekonomski uspjeh u biljnoj proizvodnji
X nedjelja
Rukovoñenje i upravljanje biljnom proizvodnjom
XI nedjelja
Poslovni plan donošenja odluka
XII nedjelja
Posjeta gazdinstvu - simulacije izučavanog gradiva
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Preduzeće kao sistem i principi ekonomije
XV nedjelja
Vježbe: Posjeta gazdinstvu-simulacije izučavanog gradiva
XVI nedjelja
Završni ispit i popravni II Kolokvijum.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: (administracija, upis,
ovjera) 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata predavanja
i polaganje popravnog ispita od 0 - 42 sata
2 sata vježbe
Struktura opterećenja: 128 (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sata
3 sata samostalnog rada studenata
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. dr .Munćan P. dr Živković D.(2004)Organizacija rada u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet,Beograd
2. dr Novković N. dr.Šomoći Š.( 2001) Organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet ,Novi Sad
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
15 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Nastava se izvodi sa sprskom (crnogorskom) uz pomoć audio-vizuelnih uredjaja i većeg broja
autentičkih dokumenata.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: JAGODASTE VOĆKE
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO, (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, morfologijom, fiziologijom, ekologijom, savremenim
sortimentom, podizanjem zasada i ekonomičnošću proizvodnje jagodastih voćaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miodrag Jovančević, Mr Jasmina Balijagić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema I upis semestra
I nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto, i rasprostranjenost jagode.
II nedjelja
Morfologija jagode. Ekologija jagode
Fiziologija ( metabolizam jagode), Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije,
III nedjelja
obrazovanje cvjetnih začetaka, cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda.
IV nedjelja
Savremeni sortiment, njega zasada jagoda I ekonomičnost proizvodnje
V nedjelja
Kolokvijum I
VI nedjelja
Privredni značaj, sistematsko mjesto, i rasprostranjenost maline.
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Morfologija i ekologija maline
Fiziologija ( metabolizam maline), Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije,
IX nedjelja
obrazovanje cvjetnih začetaka, cvjetanje, oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda
X nedjelja
Savremeni sortiment, njega zasada maline I ekonomičnost proizvodnje
XI nedjelja
Kolokvijum II
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XII nedjelja
proizvodnje kupine
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XIII nedjelja
proizvodnje borovnice.
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XIV nedjelja
proizvodnje ribizle
Sistematsko mjesto, morfologija, ekologija, fiziologija, sortiment i njega zasada i ekonomičnost
XV nedjelja
proizvodnje ogrozda , joste i aktinidije
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra I upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, testove, oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Mišić, P.(1987): Jagodičasto voće;
2. Mišić, P.(1989):Nove sorte voćaka
3. Šoškić, A.(1997) Malina,
4. Bulatović, S. (1987) Savremeno voćarstvo
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnosti na času 5 bodova;
Seminarski rad: 15 bodova;
Kolokvijum: 2x15 = 30 bodova;
Završni ispit = 50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miodrag Jovančević
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
VI
6
Fond časova
3P+1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primjenjene studije –Studijski program: Kontinentalno voćarstvo,
(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studentenata sa tehnološkim svojstvima voća i povrća
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandar Odalović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Organizacija snadbijevanja voćem i povrćem za preradu i kontrola sirovine tokom prijema
II nedjelja
Pomoćne sirovine pri preradi voća i povrća
III nedjelja
Proizvodi od voća I povrća-poluprerañeni proizvodi
IV nedjelja
Proizvodi od voća i povrća – gotovi proizvodi sa relativno niskim sadržajem suve materije
V nedjelja
Proizvodi od voća i povrća – gotovi proizvodi sa visokim sadržajem suve materije
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Tehnologija prerade povrća
IX nedjelja
Biološki konzervisano povrće
X nedjelja
Pasterisano marinirano povrće
XI nedjelja
Sušeno povrće
XII nedjelja
Proizvodnja alkoholnih pića
XIII nedjelja
Kolokvijum II
XIV nedjelja
Proizvodnja bezalkoholnih pića
XV nedjelja
Posjeta fabrici za preradu voća i povrća
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati ;
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 42 sata (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1.
Niketić-Aleksić G (1982): Tehnologija prerade voća i povrća, Poljoprivredni fakultet. Beograd
2.
Zlatković i Bukvić (2000): Tehnologija prerade voća. Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času:
5 bodova
Seminarski rad:
5 bodova
Kolokvijum: (2 x 20)
40 bodova
Završni ispit:
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet: Predavanja se izvode u učionici i na terenu
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena: Dodatne informacije o predmetu
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PČELARSTVO
Status predmeta
Semestar
Obavezni
V
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program: Kontinentalno voćarstvo ,(studije
traju 6 semestra, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa morfologijom i fiziologijom pčela. Vrste i sojevi pčela. Pčelinji
proizvodi. Tehnologija pčelarenja. Pčelinja paša. Bolesti i neprijatelji pčela.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, samostalni rad, konsultacije, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
Porijeklo, rasprostranjenost, taksonomski status i rase medonosne pčele
I nedjelja
Sociloško ustojstvo pčelinjeg društva (matica, trut, radilica, leglo).
II nedjelja
Podjela rada u pčelinjem društvu. Morfološka graña tijela medonosne pčele.
III nedjelja
Razmnožavanje i razviće medonosne pčele.
IV nedjelja
Rojenje pčela – prirodno i vještačko.
V nedjelja
Selekcija pčela. I Kolokvijum.
VI nedjelja
Slobodna nedjelja
VII nedjelja
Tehnologija pčelarenja. Izbor mjesta za pčelinjak.
VIII nedjelja
Vrste košnica i pribor za rad u pčelinjaku.
IX nedjelja
Kalendar radova u pčelinjaku
X nedjelja
Proizvodnja matica. Uzgoj matica. Obilježavanje i dodavanje matica.
XI nedjelja
Glavne medonosne biljke. Indirektne i direktne koristi od pčela.
XII nedjelja
Oduzimanje i cijeñenje meda. Priprema pč. društava za zimu. II Kolokvijum.
XIII nedjelja
Bolesti koje napadaju leglo i odrasle pčele
XIV nedjelja
Predatori i štetočine pčela.
XV nedjelja
Pčele i životna sredina. Meñuzavisnost pčela i biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati.
Struktura:
predavanja: - 3 sata
vježbe: - 2 sata
samostalni rad: 3 sata
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8 = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
polaganje popravnog ispita-36 sati
Struktura opterećenja: 128 sati( nastava) + 16 sati ( priprema) + 36 sati
(dopun. rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve vježbe i
rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1.
Mića Mladenović, Gvozden Stevanović (2003): Uzgajanje visokokvalitetnih matica. Poljopriv. fakultet, Zemun.
2.
Veroljub Umeljić (2008): Enciklopedija pčelarstva. Kolor Pres, Lapovo, Kragujevac.
3.
Bilaš.G.D., Krivcov.N.I., LebedevV. I. (2000): Kalendar pčelara. Društvo pčelara matica, Niš.
4.
Branko i Renata Relić (2004): Racionalno voñenje pčelinjaka. Partenon, Beograd.
5.
Stanimirović Z., Soldatović B., Vučinić Marijana (2000): Biologija pčela – medonosna pčela. Medicinska knjiga,
Draslar partner, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama
5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena
(ukupno 40 poena)
Seminarski rad
5 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRAKTIČNA OBUKA II
Status predmeta
Semestar
Obavezni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
0P+6L
Studijski program za koji se organizuje: Primijenjene osnovne studije Studijski program- Kontinentalno voćarstvo (osnovne
studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje
studenata sa obrazovanjem krune voćaka, regulisanjem rodnosti i
podmlañivanjem voćaka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, seminarski rad, kolokvijumi i završni ispit.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Upoznavanje studenata sa predmetom, metodom i planom rada.
Teoretsko – praktične osnove rezidbe voćaka. Prirodni zakoni rasta i formiranja krune
II nedjelja
(rezidba mladih voćaka)
III nedjelja
Opšta pravila rezidbe.
IV nedjelja
Prostorni, pljosnati, vretenasti, kosi i horizontalni uzgojni oblici krune.
V nedjelja
Izbor uzgojnih oblika i tehnika formiranja u drvenastih voćnih vrsta
VI nedjelja
Rezidba jabučastih i koštičavih voćki
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Rezidba jezgrastih voćki
IX nedjelja
Rezidba sitnih voćki
X nedjelja
Rezidba vinove loze
XI nedjelja
Zelena rezidba i podmlañivanje voćaka
XII nedjelja
Zasnivanje zasada kontinentalnih voćki
XIII nedjelja
Kalemljenje raznih vrsta voća - načini
XIV nedjelja
Zaštita voćnjaka od grada, vjetra, mraza i životinja
XV nedjelja
Pisanje seminarskog rada
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
Struktura:
6 sati rada na terenu
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 42 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Stančević, A.(1980): Kruška, Nolit, Beograd.
2. Stančević A. (1986): Dunja, mušmula, oskoruša Nolit, Beograd.
3. Mišić,P. (1985) : Jabuka, Nolit, Beograd.
4. Ninkovski Ivan (2005): Savremeno kalemarstvo. Nolit Beograd.
5. Keserović, Z., Gvozdenović, D. (1995): Proizvodnja voća na manjim površinama.
6. Tešić, M., Avramov L. (2004): Rezidba voćaka i vinove loze. Nolit, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost tokom stručne prakse: 20 bodova
Seminarski rad:
50 bodova
Završni ispit
30 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: PRIMIJENJENA FARMAKOGNOZIJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
VI
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne primijenjene studije Studijski program: KONTINENTALNO
VOĆARSTVO (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata o značaju prirodnih ljekovitih sirovna, mogućnostima proizvodnje droga
za domaće potrebe I izvoz I korišćenje divljih I gajenih ljekovitih biljaka kao farmaceutske sirovine za proizvodnju čajeva i
melema.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, rad na terenu, domaći zadaci, kolokvijumi i završn ispit
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Opšti dio..
II nedjelja
Alkaloidne droge
III nedjelja
Alkaloidne droge
IV nedjelja
Heterozidne droge
V nedjelja
Saponinske droge
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima
IX nedjelja
Aromatične droge
X nedjelja
Etarska ulja i smole
XI nedjelja
Balsam, katran, masti, ulja i voskovi
XII nedjelja
Kolokvijum II
XIII nedjelja
Droge sa ugljenim hidratima, gume, sluzi, vitaminske droge
XIV nedjelja
Droge sa nižim alifatskim kisjelinama, hormonske droge
Biljne sirovine za proizvodnjusteroidnih hormona, fitoncidi, enzimske droge i enzimi, zavojni
XV nedjelja
material
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestral i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 8sati = 16 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati
Struktura:
predavanja - 3 sata
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući
vježbe – 2 sata
i polaganje popravnog ispita 0 - 42 sata
3 sata. indivdualnog rada studenta Struktura opterećenja: 128 sati /nastava/ + 16 sati (priprema) + 36 sati
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: da pohañaju nastavu, rade seminarski rad,vježbe ( laboratorijske i terenske), oba
kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1.
Gorunović i sar. (1989): Priručnik o ljekovitim biljkama, Beograd.
2.
Lukić ( 1985) : Farmakognozija, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Prisustvo i aktivnost na času i vježbama: 20 bodova
Kolokvijum: 2x15
30 bodova
Završni ispit
50 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Nebojša Menković
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POVRTARSTVO
Status predmeta
Semestar
Izborni
VI
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Osnovne Primijenjene studije Studijski program- Kontinentalno voćarstvo
(studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o biološkim potrebama najvažnijih povrtarskih kultura i metodama i
tehnologijama proizvodnje na otvorenom polju u zaštićenom prostoru
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbi, kolokvijumi, seminarski radovi, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u povrtarstvo, opšte karakteristike povraća i značaj. Klasifikacije povrća.
II nedjelja
Terminologija u povratsrvu. Sistemi povrtarske proizvodnje
III nedjelja
Specifični uslovi gajenja povrća
IV nedjelja
Karakteristike zaštićenog prostora.
V nedjelja
Kolokvijum 1.Plodovito povrće.
VI nedjelja
Plodovito povrće
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Plodovito povrće
IX nedjelja
Korijenasto povrće
X nedjelja
Kolokvijum 2
XI nedjelja
Lukovičasto povrće
XII nedjelja
Lisnato povrće
XIII nedjelja
Gljive (šampinjoni, bukovača, šitaka)
XIV nedjelja
Berba, pakovanje, skladištenje i transport povrća.
XV nedjelja
Praktična obuka
XVI nedjelja
Završni ispit.
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Nedeljno:
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 =128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 8 sati
= 16 sati
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski
uključujući i konsultacije
rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave:
Literatura:
1. Mihal ðurovka (2008): Gajenje povrća na otvorenom polju, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
2. Mihal ðurovka sa sar. (2006): Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prosotoru, Poljop. Fakultet Novi Sad
3. Dragan Angelovski (2008): Vodič za implementaciju standarda GlobalGap 3.0 za poljoprivrednike. Agro grupa i
GIZ, Niksic
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Izrada seminarskog rada:
10 bodova
Vjezbe
10 bodova
Kolokvijum: 2x20
40 bodova
Završni ispit
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen...
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Mirecki
Napomena:
Download

osnovne primijenjene studije studijski program kontinentalno