SLUŽBENI GLASNIK
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Godina XVII - Broj 4
28. februara 2013.
BIHAĆ
111.
Na osnovu člana 11. stav 1. tačka b), odjeljak
A, poglavlje V, Ustava Unsko-sanskog kantonaprečišćeni tekst („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04), člana 14
i 165 Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
broj: 64/09) na prijedlog Vlade Unsko-sanskog
kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na
32. sjednici održanoj 12. 02. 2013. godine,
donijela je :
ZAKON
O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU
UNSKO-SANSKOG KANTONA
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
Predmet zakona
Ovim Zakonom uređuje se nadležnost
kantonalnih organa u izvršavanju poslova zaštite
Izdanje na bosanskom
jeziku
od požara i vatrogastvu, obaveze općine/grada i
pravnih lica u oblasti zaštite od požara i vatrogastva,
organizacija i način funkcioniranja zaštite od
požara i vatrogastva na području Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton), upravni i
inspekcijski nadzor, te druga pitanja od značaja za
organizaciju i efikasnije funkcioniranje zaštite od
požara i vatrogastva na području Kantona.
Ovaj zakon i Zakon o zaštiti od požara i
vatrogastvu („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 64/09), (u daljem tekstu:
Federalni zakon) predstavljaju jedinstven pravni
okvir za vršenje svih poslova zaštite od požara i
vatrogastva iz nadležnosti Kantona, u jedinstvenom
sistemu zaštite od požara i vatrogastva na području
Federacije Bosne i Hercegovine.
Član 2.
Jedinstven sistem zaštite i spašavanja
Zaštita od požara i vatrogastvo organiziraju
se, funkcioniraju i čine dio jedinstvenog sistema
Broj 4 - Strana 274
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu:
prirodne i druge nesreće).
Član 3.
Djelatnost od posebnog interesa
Zaštita od požara je djelatnosti od posebnog
interesa za Kanton i općinu, a ostvaruje se na način
predviđen Federalnim zakonom, ovim zakonom
i podzakonskim aktima, kao i međunarodnim
tehničkim normativima i standardima koji važe u
Bosni i Hercegovini.
Član 4.
Nosioci organiziranja i provođenja zaštite od
požara
Osnovni nosioci organiziranja, pripremanja
i provođenja zaštite od požara i vatrogasne
djelatnosti su općina/grad i Kanton, pa su isti dužni
osigurati njihovo trajno i neometano obavljanje,
na način predviđen Federalnim i ovim zakonom.
Odgovorna lica za organiziranje zaštite od
požara su:
a) vlasnik, odnosno korisnik imovine, kada se
radi o privatnom vlasništvu;
b) rukovodilac
organa
uprave,
upravne
organizacije i drugog organa u kantonu i
općini/gradu;
c) direktor, odnosno drugo odgovorno lice u
privrednom društvu i drugom pravnom licu,
određeno općim aktom pravnog lica.
Član 5.
Obaveza provođenja zaštite od požara
Zaštita od požara mora se organizirati i
provoditi na svim mjestima, prostorijama i
objektima, koji prisutnim ili mogućim opasnostima
od požara ugrožavaju ljudske živote ili imovinu
drugih vlasnika.
Zaštitu od požara dužni su da organiziraju
i provode pravna i fizička lica, kantonalni i
općinski organi i druge institucije koji su vlasnici
ili korisnici građevina i prostora, definisanih u
Federalnom zakonu, na način određen Federalnim
28. februara 2013.
zakonom, ovim zakonom, propisima donesenim
na osnovu
zakona, priznatim pravilima i
standardima, planovima zaštite od požara,
odlukama organa uprave i lokalne samouprave, te
općim aktima pravnih lica.
Zaštitu od požara u šumama, na šumskom i
poljoprivrednom zemljištu dužni su da organiziraju
i provode sva pravna i fizička lica koja su vlasnici
ili korisnici istih, kao i organi uprave kantona i
općine, koji su nadležni za šume, šumska zemljišta
i poljoprivredno zemljište, u skladu sa propisima
koji se odnose na šume, šumsko i poljoprivredno
zemljište i Federalnim zakonom.
Zaštitu od požara dužni su da provode i
građani, u svojim stanovima i stambenim zgradama
(kućama) i drugim objektima i prostorima, koje
koriste za svoje potrebe.
Vlasnik imovine, u smislu stava 2) ovog člana,
je fizičko ili pravno lice, državni organ ili druga
institucija, sa zaštićenim najširim ovlaštenjima
posjedovanja, korištenja i raspolaganja nekom
stvari, dok je korisnik imovine fizičko ili pravno
lice, državni organ ili druga institucija, koji na
osnovu ugovora koristi imovinu vlasnika, sa
preuzetom obavezom po pitanju zaštite od požara.
Svaki pojedinac ima obavezu da vodi računa
da svojim postupcima ne ugrožava živote ljudi i
imovinu drugih vlasnika ili posjednika.
II. NADLEŽNOST KANTONALNIH
ORGANA SKUPŠTINE, VLADE,
MINISTARSTAVA I UPRAVA
Član 6.
Skupština Kantona
Skupština Kantona u okviru Programa
razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća, na prijedlog Vlade Kantona, donosi
Program razvoja zaštite od požara i vatrogastva,
kojim se utvrđuju ciljevi, smjer i strategija zaštite
od požara i vatrogastva od značaja za Kanton, na
period od najmanje pet godina.
Skupština Kantona, na prijedlog Vlade
Kantona, donosi i Plan zaštite od požara Kantona.
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 7.
Vlada Kantona
Vlada Kantona u oblasti zaštite od požara i
vatrogastva:
a) utvrđuje Procjenu ugroženosti od požara
na području Kantona, u okviru Procjene
ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u
Kantonu;
b) predlaže Skupštini Kantona Program razvoje
zaštite od požara i vatrogastva, u okviru
Programa razvoja zaštite i spašavanja od
prirodnih i drugih nesreća Kantona;
c) predlaže Skupštini Kantona Plan zaštite
od požara Kantona i obezbjeđuje njegovu
realizaciju;
d) organizira i provodi zaštitu od požara iz
nadležnosti Kantona, u skladu sa Federalnim
i ovim zakonom, razmatra stanje zaštite od
požara i vatrogastva na području Kantona i
donosi odgovarajuće mjere za dogradnju i
efikasno funkcioniranje zaštite od požara i
vatrogastva;
e) na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite
(u daljem tekstu: Kantonalna uprava), utvrđuje
istraživačke i razvojne projekte u oblasti zaštite
od požara i vatrogastvu, njihove izvršioce i
način finansiranja tih projekata;
f) organizira
zajedničku
profesionalnu
vatrogasnu jedinicu, u skladu sa potrebama i
procjenom o potrebi njenog postojanja, a na
osnovu zaključenog sporazuma sa općinama
o osnivanju takve jedinice, u skladu sa
odredbama Federalnog zakona;
g) osigurava kadrovske, materijalne, tehničke
i druge potrebe za efikasno funkcioniranje
vatrogastva u Kantonu;
h) odgovorna je, zajedno sa jedinicama lokalne
samouprave, za funkcioniranje vatrogastva u
općinama na području Kantona;
i) osigurava potrebna finansijska sredstva u
budžetu Kantona za potrebe zaštite od požara i
vatrogastvo na nivou Kantona;
j) vrši i druge poslove zaštite od požara i
vatrogastva iz nadležnosti Kantona, u skladu
sa ovim i Federalnim zakonom i drugim
propisima.
Broj 4 - Strana 275
Član 8.
Kantonalna ministarstva i drugi organi
Kantona
Kantonalna ministarstva i drugi organi
Kantona dužni su :
a) organizirati, planirati i osigurati provođenje
preventivnih mjera za zaštitu vlastitih
uposlenika, materijalnih sredstava i objekata
koje koriste u svom radu;
b) učestvovati u izradi planskih dokumenata
iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u
pitanjima iz oblasti za koju su osnovani i koja
se utvrde tim dokumentima, i to:
1)Procjene ugroženosti od požara Kantona,
u okviru Procjene ugroženosti od
prirodnih i drugih nesreća Kantona;
2)Programa razvoja zaštite od požara i
vatrogastva, u okviru Programa razvoja
zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća Kantona;
3)Plana zaštite od požara Kantona;
c) u okviru svoje redovne djelatnosti, realiziraju
zadatke u oblasti zaštite od požara, koji su
utvrđeni u dokumentima iz tačke b) ovog člana
i koji se odnose na oblast za koju su osnovani;
d) donose Plan zaštite od požara za vlastite
potrebe, ukoliko su određeni u Planu zaštite
od požara Kantona, saglasno federalnom
propisu o razvrstavanju građevina tih organa
u odgovarajuće kategorije ugroženosti od
požara;
e) ostvarivati stalnu saradnju sa Kantonalnom
upravom civilne zaštite o svim pitanjima
od značaja za planiranje, organiziranje i
provođenje zaštite od požara i vatrogastva, iz
nadležnosti Kantona;
f) dostavljati Kantonalnoj upravi pisana
obavještenja, podatke ili izvještaje o podacima
vezanim za pitanje zaštite od požara i
vatrogastvu, iz oblasti za koju su osnovani;
g) ostvariti stalnu saradnju i pružati stručnu
pomoć općinskim službama civilne zaštite
i općinskim službama za upravu, u smislu
osiguranja svih potrebnih podataka pri izradi
planskih dokumenata općina, vezanih za
zaštitu od požara i vatrogastvo, iz oblasti za
koju su osnovani;
Broj 4 - Strana 276
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
h) vršiti i druge poslove u oblasti zaštite od požara
i vatrogastvo, u skadu sa Federalnim zakonom,
ovim zakonom, te drugim propisima i općim
aktima iz ove oblasti.
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Član 9.
Upravni, stručni i koordinirajući poslovi
Kantonalna ministarstva i drugi organi
Kantona, u oblasti zaštite od požara i vatrogastva
i u okviru svog djelokruga rada, dužni su svojim
općim aktima urediti pitanja koja se odnose na
organizaciju i provođenje zaštite od požara, radi
zaštite ljudstva i materijalnih dobara koja koriste
u svom radu, i to:
Kantonalna uprava, i pored drugih zakonima
utvrđenih nadležnosti i obaveza, vrši upravne,
stručne i druge poslove u oblasti zaštite od požara
i vatrogastva u Kantonu.
Kantonalna uprava neposredno poduzima
mjere i aktivnosti na organiziranju i provođenju
zaštite od požara i vatrogastva na području
Kantona, u skladu sa Federalnim i ovim zakonom.
Kantonalna uprava ima i koordinirajuću,
usmjeravajuću i podsticajnu ulogu prema svim
kantonalnim organima uprave, u dijelu koji se
odnosi na zaštitu od požara i vatrogastvo, te
obavezu pružanja odgovarajuće stručne pomoći
tim organima, kako bi ove poslove vršili pravilno
i kontinuirano.
Kantonalna uprava predlaže statistička
istraživanja iz oblasti zaštite od požara i
vatrogastva za svoje područje.
a) utvrditi način organiziranja i ostvarivanje
zaštite od požara, u skladu sa Federalnim
zakonom, ovim zakonom i podzakonskim
propisima;
b) predvidjeti mjere za provođenje i unapređenje
zaštite od požara;
c) utvrditi način upoznavanja zaposlenih lica sa
opasnostima od požara na radnom mjestu;
d) odrediti dužnost i odgovornost svih zaposlenih
lica u provođenju propisanih mjera zaštite od
požara;
e) propisati obavezu i način stručnog
osposobljavanja zaposlenih lica s mjerama
zaštite od požara i izraditi posebna radna
upustva za to;
f) odrediti lice zaduženo za staranje o provođenju
mjera zaštite od požara, utvrđenih općim
aktom;
g) utvrditi sadržaj i način donošenja svog plana
zaštite od požara i način njegovog provođenja;
h) urediti vršenje unutarnje kontrole provođenja
mjera zaštite od požara;
i) odrediti mjesta i prostore na kojima se
zabranjuje upotreba otvorene vatre;
j) utvrditi dužnosti i način postupanja zaposlenih
lica u slučaju pojave požara;
k) propisati disciplinsku odgovornost za
zaposlena lica zbog nepridržavanja propisanih
mjera zaštite od požara.
Član 10.
Organizaciona jedinica za zaštitu od požara i
vatrogastvo
Za vršenje poslova u oblasti zaštite od
požara i vatrogastva, u Kantonalnoj upravi osniva
se organizaciona jedinica za zaštitu od požara i
vatrogastvo.
Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog
člana osniva se u skladu sa Zakonom o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 35/05) i Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u organima državne
službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/12).
Član 11.
Obaveze Kantonalne uprave u izradi planskih
dokumenata
Kantonalna uprava je nosilac aktivnosti oko
priprema i izrade planskih dokumenata Kantona,
i to:
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a) Procjene ugroženosti od požara Kantona, u
okviru Procjene ugroženosti od prirodnih i
drugih nesreća u Kantonu, uz obavezno učešće
subjekata iz člana 8. stav 1. tačka b) ovog
Zakona, a uzimajući u obzir općinske procjene
ugroženosti od požara. Način izrade i sadržaj
Procjene ugroženosti od požara regulisan je
propisom Vlade Federacije;
b) Programa razvoja zaštite od požara i
vatrogastva, u okviru Programa razvoja zaštite
i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
Kantona. Program razvoja zaštite od požara
i vatrogastva obuhvata politiku, strategiju
i akcione planove, u okviru kojih se definira
vizija, načela, opredjeljenja, ciljevi i područja
razvoja za organiziranje i provođenje zaštite
od požara i vatrogastvo, sa svim elementima
potrebnim za njegovo usavršavanje i efikasno
funkcioniranje od značaja za Kanton, za period
od najmanje pet godina;
c) Plana zaštite od požara Kantona, uz obavezno
učešće subjekata iz člana 8. stav 1. tačka b)
ovog Zakona. Način izrade i sadržaj Plana
zaštite od požara propisan je podzakonskim
aktom Vlade Federacije. Plan se izrađuje na
osnovu procjene ugroženosti od požara na
području Kantona i kadrovskim, materijalnim
i drugim uslovima koji su od značaja za tu
zaštitu, uz obavezno uzimanje u obzir potreba
utvrđenih u procjenama ugroženosti od požara
svih općina sa područja Kantona;
Član 12.
Praćenje organizacije i provođenja poslova
zaštite od požara
Kantonalna uprava prati organizaciju i
provođenje poslova zaštite od požara i vatrogastva
u pravnim licima, kantonalnim organima i drugim
institucijama u Kantonu, koji su Federalnim
zakonom, ovim zakonom i drugim propisima
stavljeni u njenu nadležnost.
Član 13.
Izvršavanje zadataka utvrđenih u planskim
dokumentima
Kantonalna uprava izvršava zadatke zaštite
od požara i vatrogastva, utvrđene u dokumentima
Broj 4 - Strana 277
iz člana 11. ovog zakona, i ostvaruje saradnju sa
kantonalnim ministarstvima i drugim organima
Kantona u izvršavanju zadataka zaštite od požara
i vatrogastva iz njihove nadležnosti.
Član 14.
Neposredno učešće i pomoć u akcijama
Kantonalna uprava pruža pomoć u akcijama
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
koji su ugroženi požarom ili eksplozijama na
način utvrđen članom 96. stav 1. i 2. Federalnog
zakona.
Član 15.
Planiranje i nabavka opreme
Kantonalna uprava neposredno poduzima
ili predlaže odgovarajuće mjere na planiranju i
nabavci tehničkih sredstava i vatrogasne opreme
potrebne za vatrogastvo u Kantonu, saglasno
zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti.
Član 16.
Informacioni sistem za zaštitu od požara
Kantonalna uprava, u okviru Kantonalnog
operativnog centra, organizira funkcionalni dio
informacionog sistema za zaštitu od požara i
vatrogastvo, u skladu sa podzakonskim propisom
o tim centrima, donesenim na osnovu Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća, te drugim federalnim
propisima.
Član 17.
Saradnja sa općinskim službama civilne
zaštite
Kantonalna uprava osigurava saradnju sa
općinskim službama civilne zaštite na području
Kantona, o pitanjima zaštite od požara i
vatrogastvu, koja su Federalnim i ovim zakonom
stavljena u nadležnost općine i od značaja su za
Kanton, te istim pruža stručnu i drugu pomoć, u
cilju pravilnog i potpunog vršenja tih poslova, te
organiziranja profesionalnih vatrogasnih jedinica
općina.
Broj 4 - Strana 278
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Pod saradnjom iz stava 1. smatra se i
međusobno dostavljanje izvještaja i drugih akata,
koji se odnose na zaštitu od požara i vatrogastvo,
a radi evidentiranja stanja ili daljne obrade za
potrebe Kantonalne uprave, općinskih službi
civilne zaštite ili drugih subjekata.
Član 18.
Osnivanje kantonalne profesionalne
vatrogasne jedinice
Kanton osniva profesionalnu vatrogasnu
jedinicu onda kada se na osnovu procjene
ugroženosti od požara područja kantona,
uvažavajući i pokazatelje iz procjena ugroženosti
od požara općina i grada sa područja kantona
procijeni da ti pokazatelji opredjeljuju njeno
osnivanje s tim da se obavezno uzimaju u obzir
i raspoloživi kadrovski, materijalni, finansijski
i drugi uslovi kojima raspolaže kanton, općine
i grad i da je racionalno i ekonomično osnovati
zajedničku vatrogasnu jedinicu kantona. Na
osnovu tako utvrđenih pokazatelja, vlada kantona
i općinski načelnici, odnosno gradonačelnici sa
područja kantona odlučuju o osnivanju zajedničke
profesionalne vatrogasne jedinice na nivou
kantona, za potrebe kantona i svih ili pojedinih
općina i grada sa područja kantona koji učestvuju
u osnivanju te jedinice.
Ako Kanton osnuje zajedničku profesionalnu
vatrogasnu jedinicu za potrebe Kantona i svih
općina ili nekoliko njih sa područja Kantona,
Kantonalna uprava organizira, priprema i provodi
sve poslove koji se odnose na osnivanje ovakve
jedinice, njenu popunu ljudstvom, planiranju i
nabavci vatrogasne opreme, tehničkih i drugih
sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje
takve jedinice.
Osnivanjem
kantonalne
zajedničke
profesionalne vatrogasne jedinice iz stava 1.
ovog člana, na području svake općine bila
bi uspostavljena njena ispostava, u skladu sa
Federalnim zakonom.
28. februara 2013.
obuke i osposobljavanja pripadnika vatrogasne
jedinice i drugih lica za potrebe vatrogastva, u
skladu sa Federalnim i ovim zakonom.
Obuka, vrste tema i način njihove obrade
utvrđuju se planovima i programima obuke.
Član 20.
Stručna pomoć dobrovoljnim vatrogasnim
društvima i pravnim licima
Kantonalna uprava ima obavezu pružati
stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim
društvima formiranim na području Kantona, na
njihovom osposobljavanju za vršenje poslova
iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od
požara i vatrogastvo.
Na način definisan u stavu 1. ovog člana, a
posebno radi rješavanja pitanja od zajedničkog
interesa za vatrogastvo, Kantonalna uprava
će postupati i u odnosu na pravna lica koja su
formirala vatrogasne jedinice.
Član 21.
Saradnja sa Federalnom upravom i drugim
kantonalnim upravama civilne zaštite
Kantonalna uprava ostvaruje saradnju sa
Federalnom upravom civilne zaštite i kantonalnim
upravama civilne zaštite susjednih kantona, o
pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od
požara i vatrogastvo.
Međusobna saradnja, u smislu odredaba stava
1. ovog člana, ostvaruje se razmjenom podataka,
zajedničkim radnim sastancima, obukom,
pokaznim vježbama, intervencijama i drugim
vidovima saradnje, koji se pokažu opravdanim u
datoj situaciji.
III. ZAŠTITA OD POŽARA I
VATROGASTVO U OPĆINI I DRUGIM
PRAVNIM LICIMA
Član 19.
Organiziranje i realizacija obuke
Član 22.
Pravno regulisanje i organizovanje zaštite od
požara
Kantonalna uprava poduzima i predlaže
mjere u oblasti organizovanja i provođenja stručne
Općina je dužna da organizuje zaštitu od
požara i vatrogastvo na svom području i vodi brigu
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
o uspješnom sprovođenju i poduzimanju mjera za
unapređenje zaštite od požara i vatrogastva.
Općina je obavezna donijeti propis (odluku),
kojom će pravno urediti nadležnosti, organizaciju
i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastvo
na svom području, u skladu sa Federalnim i ovim
zakonom.
Upravne, stručne i druge poslove zaštite
od požara i vatrogastva iz nadležnosti općine,
vrši organizacijska jedinica za zaštitu od požara
i vatrogastvo, koja se nalazi u sastavu općinske
službe civilne zaštite.
Općinska služba civilne zaštite predlaže i
vodi statistička istraživanja iz oblasti zaštite od
požara i vatrogastva za svoje područje.
Član 23.
Organiziranje vatrogasnih jedinica
Općina je dužna osnovati svoju profesionalnu
vatrogasnu jedinicu ili zajedničku jedinicu, sa
jednom ili više susjednih općina, ili sa jednim
ili više pravnih lica sa područja općine, na način
propisan Federalnim zakonom.
Smatra se da je na odgovarajući način
riješeno pitanje vatrogasne jedinice u općini,
ukoliko Kanton osnuje zajedničku profesionalnu
vatrogasnu jedinicu, pod uslovima i na način
propisan Federalnim zakonom.
Profesionalnu vatrogasnu jedinicu u općini
čine vatrogasci, koji se nalaze u radnom odnosu u
općinskoj službi civilne zaštite.
U zavisnosti od toga da li profesionalnu
vatrogasnu jedinicu osniva sama ili sa drugim
općinama ili pravnim licima, općina osigurava
kadrovske, materijalne, tehničke i druge uslove za
funkcioniranje te jedinice, u skladu sa Federalnim
zakonom, ovim zakonom, propisom općine ili
sporazumom.
U Planu zaštite od požara, pored drugih
zakonom i podzakonskim aktom definisanih
pitanja, utvrđuje se minimalan rok za izlazak
profesionalne vatrogasne jedinice na intervenciju,
imajući u vidu da to bude u što kraćem roku,
cijeneći udaljenost pojedinih mjesta od sjedišta te
jedinice.
Broj 4 - Strana 279
Član 24.
Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti na
području općine su:
a) osnovne snage za obavljanje vatrogasne
djelatnosti, i to:
1)zajednička profesionalna vatrogasna
jedinica na nivou Kantona, ukoliko
to bude opredjeljenje općine i Vlade
Kantona;
2)profesionalna vatrogasna jedinica općine,
koju čine vatrogasci u radnom odnosu u
općinskoj službi civilne zaštite;
3)zajednička profesionalna vatrogasna
jedinica
više
općina,
osnovana
sporazumom tih općina, ili profesionalna
vatrogasna
jedinica
osnovana
sporazumom općine i pravnih lica sa
područja općine;
b) dopunske snage za vatrogastvo, koje mogu
činiti:
1)dobrovoljne vatrogasne jedinice, koje
osnivaju dobrovoljna vatrogasna društva,
2)vatrogasne jedinice pravnih lica;
c) snage koje djeluju u toku izvođenja vatrogasne
intervencije ili u drugim situacijama, i to:
1)jedinice civilne zaštite;
2)službe zaštite i spašavanja;
3)općinski štab civilne zaštite;
4)povjerenici civilne zaštite.
d) operativni centar civilne zaštite, kao
komunikacijsko - informacijska podrška
općinskom štabu civilne zaštite i drugim
organima, koji rukovode akcijama zaštite na
području ugroženom od požara.
Član 25.
Planski dokumenti u općini
Općina, u okviru programa razvoja zaštite i
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,
programira razvoj zaštite od požara i vatrogastvo,
na period od najmanje pet godina.
Osnov za izradu programa iz stava 1. ovog
člana je procjena ugroženosti od požara na
području općine, koja je sastavni dio procjene
ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini.
Broj 4 - Strana 280
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Općina je obavezna donijeti plan zaštite od
požara općine, u kojem se utvrđuje organizacija
i funkcioniranje zaštite od požara u općini, što je
propisano i definisano Federalnim zakonom.
U planu zaštite od požara općine određuju
se pravna lica koja su dužna osnovati vatrogasnu
jedinicu ili na drugi način osigurati zaštitu od
požara, pod uslovima utvrđenim Federalnim
zakonom.
Plan zaštite od požara za vlastite potrebe
izrađuju općinski organi i druge institucije,
određeni u planu zaštite od požara općine, u
skladu sa federalnim propisom kojim se građevine
tih organa razvrstavaju u odgovarajuću kategoriju
ugroženosti od požara.
Član 26.
Informacioni sistem za zaštitu od požara
Općina je obavezna, u okviru općinskog
operativnog centra, organizirati funkcionalni
dio informacionog sistema za zaštitu od požara i
vatrogastvo, u skladu sa podzakonskim propisom
o tim centrima, donesenim na osnovu Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća, te drugim federalnim
propisima.
Član 27.
Opći akt u pravnim licima i drugim
institucijama
Pravna lica i druge institucije na području
općine dužni su donijeti svoj opći akt, u kojem
će urediti pitanja koja se odnose na organizaciju
i funkcioniranje zaštite od požara u svojim
objektima i prostorima, na način utvrđen u članu
24. stav 1. Federalnog zakona.
IV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI
NADZOR U ZAŠTITI OD POŽARA I
VATROGASTVU
Član 28
Upravni nadzor u Kantonalnoj upravi
Kantonalna uprava vrši upravni nadzor u
odnosu na pitanja koja su Federalnim i ovim
zakonom stavljena u njenu nadležnost. Nadzor
28. februara 2013.
se ostvaruje u kantonalnim organima uprave,
općinskim službama za upravu i pravnim licima
na području Kantona, u dijelu koji se odnosi na
zakonitost, poduzete aktivnosti i mjere u oblasti
zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti, prema
Federalnom zakonu i ovom zakonu.
Član 29.
Inspekcijski nadzor u Kantonalnoj upravi
Kantonalna uprava, u okviru svoje
nadležnosti, vrši poslove inspekcijskog nadzora u
oblasti zaštite od požara i u oblasti vatrogastva,
prema subjektima i u pitanjima utvrđenim
Federalnim zakonom.
Poslove inspekcijskog nadzora, iz stava 1.
ovog člana, vrši kantonalni inspektor za zaštitu od
požara i kantonalni inspektor za vatrogastvo.
Uslove koje moraju ispunjavati inspektori iz
stava 2. ovog člana, način vršenja inspekcijskog
nadzora, mjere koje mogu izreći u toku nadzora,
pravni lijek, organ za drugostepeno odlučivanje i
druga pitanja, utvrđeni su Federalnim zakonom
i podzakonskim propisima, koji se odnose na taj
zakon.
Član 30.
Organizacija inspekcijskog nadzora
Organizaciono ustrojstvo inspekcijskog
nadzora u Kantonalnoj upravi bliže će se definisati
pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji uprave.
Član 31.
Inspekcijski nadzor u Kantonalnom
ministarstvu unutrašnjih poslova
Kantonalno
ministarstvo
unutrašnjih
poslova, u okviru svoje nadležnosti, vrši poslove
inspekcijskog nadzora nad provođenjem mjera
zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa
o tehničkim normativima i standardima koji se
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
odnose na zaštitu od požara, prema subjektima i u
pitanjima utvrđenim Federalnim zakonom.
Broj 4 - Strana 281
V. KAZNENE ODREDBE
Član 34.
Poslove inspekcijskog nadzora, iz stava 1.
ovog člana, vrši kantonalni inspektor za zaštitu od
požara.
Uslovi koje mora ispunjavati lice za
postavljenje na mjesto inspektora iz stava 2. ovog
člana, način vršenja inspekcijskog nadzora, mjere
koje mogu izreći u toku nadzora, pravni lijek,
organ za drugostepeno odlučivanje i druga pitanja,
utvrđeni su Federalnim zakonom i podzakonskim
propisima, koji se odnose na taj zakon, te pravilima
tehničke struke.
Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do
15.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:
1) ako nije donešen plan zaštite od požara (član
6., 8. i 25. Kantonalnog zakona);
2) ako ne izvršava zadatke utvrđene u planu zaštite
od požara (član 5. Kantonalnog zakona);
3) ako ne donesu općti akt iz člana 27. Kantonalnog
zakona;
4) ako ne organizuje i sprovodi zaštitu od požara
u šumama i na šumskom i poljoprivrednom
zemljištu u skladu sa odgovarajućim propisima
(član 5. Kantonalnog zakona).;
U vršenju svog posla, inspektori za zaštitu
od požara, iz stava 2. ovog člana, obavezni su
ostvariti saradnju sa inspektorima Kantonalne
uprave, u svim slučajevima kada to zahtijeva
zajednički interes u rješavanju pitanja iz oblasti
zaštite od požara.
5) ako ne osnuje vatrogasnu jedinicu prema
odredbi člana 25. st. 4. Kantonalnog zakona;
Član 32.
Član 35.
Organizacija inspekcijskog nadzora
Organizaciono ustrojstvo inspekcijskog
nadzora u Kantonalnom ministarstu unutrašnjih
poslova bliže će se definisati pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji ministarstva.
Član 33.
Inspekcijski nadzor zaštite od požara u
šumama, na poljoprivrednom zemljištu i
okolišu
Inspekcijski nadzor nad provođenjem
mjera zaštite od požara u šumama i na šumskom
zemljištu, poljoprivrednom zemljištu i okolišu
vrši kantonalni šumarski inspektor, kantonalni
poljoprivredni inspektor i inspektor zaštite
okolice, u skladu sa organizacijskim ustrojstvom i
ovlaštenjima utvrđenim propisima koji se odnose
na te inspekcije.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i
odgovorno lice u pravnom licu i drugoj instituciji
novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 2.500,00
KM.
Novčanom kaznom od 3.000,00 KM do
10.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice
i druga institucija:
1) ako ne upozna zaposlena lica sa općim aktom
iz člana 27. Kantonalnog zakona;
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i
odgovorno lice u pravnom licu i drugoj instituciji
novčanom kaznom od 600,00 do 1.500,00 KM.
Član 36.
Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do
2.500,00 KM kazniće se za prekršaj rukovodilac
organa uprave i upravne organizacije i druge
državne institucije:
1) ako ne donese plan zaštite od požara ili ne
izvršava zadatke utvrđene u planu zaštite
od požara (član 6., 8., 11. i 27. Kantonalnog
zakona);
2) ako ne donese opći akt iz člana 8. stav 2.
Broj 4 - Strana 282
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Kantonalnog zakona;
3) ako ne organizuje i ne sprovodi stručno
osposobljavanje i usavršavanje profesionalnih
vatrogasaca i inspektora za zaštitu od požara,
odnosno inspektora za vatrogastvo (član 19. i
20. Kantonalnog zakona);
4) ako za inspektora postavi lice koje ne ispunjava
propisane uslove (član 29. Kantonalnog
zakona);
Član 37.
Novčanom kaznom od 100,00 KM do 800,00
KM kazniće se za prekršaj pojedinac:
VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 38.
Primjena zakona
N sva ostala pitanja iz oblasti zaštite od
požara i vatrogastvu koja nisu utvrđena ovim
zakonom primjenjivat će se važeći federalni
zakon iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
Član 39.
Usklađivanje postojećih propisa
Odredbe kantonalnih zakona i drugih propisa,
koji su u suprotnosti sa ovim zakonom, uskladiće
se sa odredbama ovog zakona, u roku od šest
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 40.
Stupanje na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 01-02-1-470 /13
12.02.2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
28. februara 2013.
112.
Na osnovu člana 11 m) odjeljak A Poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 01/4 i 11/04), a u
vezi sa članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10)
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona na 32. sjednici
održanoj dana 12. 02. 2013. godine, donijela je
s l j e d e ć u:
ODLUKU
o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje
ZU Kantonalna bolnica
“Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
I
Daje se saglasnost Zdravstvenoj ustanovi
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
(u daljem tekstu: Kantonalna bolnica) na kreditno
zaduženje u visini od 7.000.000 KM (slovima:
sedam miliona konvertibilnih maraka).
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će
za rješavanje dugovanja i održavanje tekuće
likvidnosti Kantonalne bolnice.
III
U cilju nesmetanog rada Kantonalne bolnice,
Vlada Unsko-sanskog kantona će iz sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona subvencionirati
iznos od 50% od iznosa mjesečnog anuiteta, za
period trajanja kredita.
Obaveze Vlade Unsko-sanskog kantona
prema Kantonalnoj bolnici, regulisat će se
posebnim ugovorom, za čiju realizaciju će se
planirati sredstva u Budžetu Unsko-sanskog
kantona.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 01-02-3- 468/13
12.02.2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 4 - Strana 283
114.
113.
Na osnovu člana 11. n), odjeljak A, poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona - Prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,
broj 1/04 i 11/04), člana 97. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04), člana 4.
tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03 i
34/03) člana 9. Odluke o Agenciji za privatizaciju
(„Službeni list Unsko-sanskog kantona“, broj:
1/97 i „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,
broj: 3a/2000, 6/03, 17/05 i 7/11), na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unskosanskog kantona na 32. sjednici održanoj dana
12.02.2013. godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
Agencije za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona
I
Ovom Odlukom imenuje se privremeni
Upravni odbor Agencije za privatizaciju Unskosanskog kantona na period od 6o dana.
II
U Upravni odbor Agencije za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona imenuju se:
Na osnovu člana 11. n), odjeljak A, poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona - Prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,
broj 1/04 i 11/04), člana 97. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04), člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj:
12/03 i 34/03) odredaba Odluke o Agenciji za
privatizaciju („Službeni list Unsko-sanskog
kantona“, broj: 1/97 i „Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 3a/2000, 6/03, 17/05 i
7/11), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona na 32. sjednici
održanoj dana 12.02.2013. godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju privremenog Nadzornog
odbora Agencije za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona
I
Ovom Odlukom imenuje se privremeni
Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Unskosanskog kantona na period od 6o dana.
II
U Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona imenuju se:
1. Edin Redžić, dipl. ing. tehnologije - predsjednik
2. Nermin Sefić, dipl. iur - član
3. Davor Bates, dipl. ecc - član
1. Adem Ibrahimpašić, dipl. ing. prehrambene
tehnologije - predsjednik
2. Samir Medić, dipl. ing. - član
3. Adis Hamedović - član
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 01-02-3-466/13
12.02.2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
Broj: 01-02-3-467/13
12.02.2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
Broj 4 - Strana 284
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
ODLUKU
115.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćen tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.
1/04 i 11/04), a vezano za član 6. Zakona o javnim
preduzećima („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“ br. 8/05, 81/08 i 22/09) i člana
97. Poslovnika o radu Skupštine Unsko-sanskog
kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ br. 5/04), na prijedlog Vlade Unskosanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog
kantona na nastavku 32. sjednice održane dana
18.02.2013. godine donijela je s l j e d e ć u
I
Usvaja se Program rada Zavoda zdravstvenog
osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj: 01-02-4-474/13
18.02.2013. godine
Bihać
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Plan rada i poslovanja
Šumsko privrednog društva „Unsko-sanske šume“
d.o.o. Bosanska Krupa za 2013. godinu.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 01-02-3-471/13
18.02.2013.godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
117.
Na osnovu člana 18, 23. i 24. Zakona o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“ br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10), člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na nastavku 32. sjednice
održane dana 18. 02. 2013. godine donosi
sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
I
Usvaja se Program rada JU „Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za
2013. godinu.
116.
Na osnovu 18. stav (3) Zakona o budžetima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 19/06,
76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10 i 45/10), i člana
98. Poslovnika skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
br. 5/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
nastavku 32.sjednice održane dana 18.02.2013.
godine donosi s l j e d e ć u
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj: 01-02-4-472/13
18.02.2013.godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
118.
Na osnovu člana 98. Stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na nastavku
32. sjednice održane dana 18.02.2013.godine
donosi s l j e d e ć i
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvata se Informacija o stanju prostornoplanske dokumentacije u općinama Unskosanskog kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj: 01-02-4-473/13
18.02.2013.godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl.pravnik
119.
Na osnovu člana 16. i 18. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/08) i člana
24. stav (3) Zakona o državnim službenicima
i namještenicima u organima državne službe
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/12), Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
dana, 14.02.2013. godine, donosi:
Broj 4 - Strana 285
UREDBU
O POSTUPKU IMENOVANJA NA
UPRAŽNJENE POZICIJE DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA SA POSEBNIM
OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA
U KANTONALNIM ORGANIMA UPRAVE I
UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA
Član 1.
(Predmet Uredbe)
Uredbom o postupku imenovanja na
upražnjene pozicije državnih službenika sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u
kantonalnim organima uprave i upravnim
organizacijama (u daljem tekstu: Uredba),
uređuje se postupak imenovanja na upražnjene
pozicije državnih službenika sa posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima u kantonalnim
organima uprave i upravnim organizacijama kao
i postupak imenovanja na upražnjene pozicije
državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima i
odgovornostima koji taj status imaju u stručnim,
tehničkim i drugim zajedničkim ili samostalnim
službama, uredima i drugim tijelima koje osniva
Vlada Unsko-sanskog kantona.
Član 2.
(Državni službenici sa posebnim ovlaštenjima
i odgovornostima)
(1) U skladu sa članom 11. stav (1) tačka a) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima
u organima državne službe Unsko-sanskog
kantona, državni službenici sa posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima u kantonalnim
organima uprave i upravnim organizacijama
stručnim, tehničkim i drugim zajedničkim
ili samostalnim službama, uredima i drugim
tijelima koje osniva Vlada Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: državni službenici sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima) su:
a) sekretar sa posebnim zadatkom;
b)rukovodilac samostalne uprave i
samostalne upravne organizacije;
c) rukovodilac uprave i upravne organizacije
u sastavu organa državne službe.
(2) Sekretar sa posebnim zadatkom je: Sekretar
Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona,
Sekretar Ureda za zajedničke poslove Vlade
Unsko-sanskog kantona, Sekretar Ureda za
Broj 4 - Strana 286
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona
i drugi sekretari koji taj status imaju u skladu
sa posebnim propisom.
(3) Rukovodioci samostalnih uprava i samostalnih
upravnih organizacija su direktori samostalnih
kantonalnih uprava i samostalnih upravnih
organizacija.
(4) Rukovodioci uprava i upravnih organizacija
u sastavu organa državne službe su direktori
kantonalnih uprava i upravnih organizacija u
sastavu ministarstva.
c) posebne uvjete utvrđene pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji,
d) spisak potrebnih dokumenata, rok i
mjesto njihovog podnošenja i
e) opis poslova upražnjenog radnog mjesta,
koji se objavljuje isključivo na web
stranici Vlade Unsko-sanskog kantona.
(3) Prijave na Javni konkurs podnose se Komisiji
za provođenje javnog konkursa (u daljem
tekstu: Komisija) u roku od osam dana od dana
objave u dnevnom listu.
Član 3.
(Imenovanje državnih službenika sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima)
Član 5.
(Komisija za provođenje javnog konkursa)
(1) Državne službenike sa posebnim ovlaštenjima
i odgovornostima iz stava (1) člana 2. ove
Uredbe imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona
(u daljem tekstu: Vlada Kantona), na osnovu
javnog konkursa.
(2) Javni konkurs za imenovanja na upražnjene
pozicije državnih službenika sa posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima provodi
posebna komisija koju imenuje Vlada Kantona
u skladu sa Zakonom o državnim službenicima
i namještenicima u organima državne službe
Unsko-sanskog kantona i ovom Uredbom.
(1) Komisiju za provođenje javnog konkursa (u
daljem tekstu: Komisija) čine tri člana koji
imaju status državnog službenika u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu
i radno iskustvo rukovodećeg državnog
službenika.
(2) Članovi Komisije moraju imati akademsko
i profesionalno iskustvo u oblastima
obuhvaćenim procesom javnog konkursa.
(3) Članovima Komisije za rad u komisiji pripada
naknada čija se visina utvrđuje posebnim
rješenjem a isplata se vrši iz budžetskih
sredstava Vlade Kantona.
Član 4.
(Raspisivanje javnog konkursa)
Član 6.
(Rad Komisije)
(1) Javni konkurs za imenovanja na upražnjene
pozicije državnih službenika sa posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima, u skladu sa
odlukom Vlade Kantona kojom se pokreće
procedura imenovanja, priprema Ured za
zajedničke poslove Vlade Kantona i objavljuje
u jednom dnevnom listu koji se distribuira
na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i
na službenoj internet stranici Vlade Unskosanskog kantona.
(2) Tekst javnog konkursa sadrži:
a) naziv upražnjenog radnog mjesta,
b) opće uvjete iz člana 36. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima
u organima državne službe Unskosanskog kantona,
(1) Komisija bira predsjedavajućeg među
svojim članovima i usvaja poslovnik o svom radu
većinom glasova svih članova.
(2) Komisija vrši pregled svih podnijetih
prijava na javni konkurs i utvrđuje Listu kandidata
koji ispunjavaju uvjete konkursa.
(3) Komisija pismeno obavještava kandidate
čije su prijave neblagovremene ili nepotpune, da
ne ispunjavaju uvjete konkursa.
Član 7.
(Intervju)
(1) Provjera profesionalnih sposobnosti
svakog kandidata pojedinačno vrši se na osnovu
znanja koje kandidati pokažu na intervjuu.
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 8.
(Utvrđivanje pitanja za intervju i provođenje
intervjua)
(1) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi na radno
iskustvo kandidata, njegovu stručnu spremu,
kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad
i usvajanje novih znanja vezano za određeno
radno mjesto, djelatnost organa na koju se javni
konkurs odnosi, kao i oblasti državne uprave,
državne službe i drugih oblasti koje mogu biti
u vezi sa radnim mjestom.
(3) Odluka Vlade Kantona o imenovanju iz stava
(2) ovog člana je konačna.
Član 11.
(Prestanak važenja ranije Uredbe)
Danom stupanja na snagu ove Uredbe,
prestaje da važi Uredba o postupku imenovanja
na upražnjene pozicije državnih službenika
sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
u kantonalnim organima uprave i upravnim
organizacijama („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 26/12).
(2) Komisija je dužna obezbjediti da se o toku
intervjua sa svim kandidatima vodi zapisnik.
Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
Član 9.
(Ocjenjivanje intervjua)
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje Komisija
dodjeljujući mu određen broj bodova, a najviše
40 bodova po jednom pitanju.
(2) Ukupan broj ostvarenih bodova utvrđen u
skladu sa stavom (1) ovog člana, podijeljen sa
maksimalnim brojem bodova i pomnožen sa
100, predstavlja procenat osvojenih bodova na
intervjuu.
Član 10.
(Postupak imenovanja)
(1) Po obavljenom usmenom intervjuu komisija
će putem pisane preporuke predložiti Rang
listu sa najboljim kandidatima Vladi Kantona
na razmatranje i imenovanje na radno mjesto
državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima
i odgovornostima obuhvaćeno procedurom
javnog konkursa.
Broj 4 - Strana 287
Član 12.
(Stupanje na snagu Uredbe)
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u «Službenom glasniku Unsko sanskog kantona».
Broj: 03-017-2419/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
120.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unkosanskog kantna („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj:5/08), a u vezi sa odredbama Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 1/13), Vlada Unsko-sanskog
kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, dana
14.02.2013. godine, d o n o s i:
ODLUKU
(2) Na radno mjesto državnog službenika sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
obuhvaćeno procedurom javnog konkursa,
bit će imenovan onaj kandidat sa Rang liste
kandidata koji je dobio najveći broj glasova
članova Vlade Kantona.
I
Ovom Odlukom uređuju se uslovi, kriteriji
i način ostvarivanja određnih naknada i drugih
materijalnih prava koja nemaju karakter plaće,
koja pripadaju rukovodećim i ostalim državnim
službenicima, namještenicima i zaposlenicima
Broj 4 - Strana 288
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
u organima državne službe Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: organ državne službe),
izabranim dužnosnicima, koji dužnost obavljaju
profesionalno, nosiocima izvršnih funkcija
Unsko-sanskog kantona i savjetnicima.
II
Naknade iz tačke I ove Odluke su naknada
za slučaj povrede na radu, teške bolesti i
invalidnosti, nakanada za slučaj smrti i pravo na
osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, pravo
na otpremninu, dodatak za posebne uslove rada,
naknada za odvojeni život od porodice i smještaj
u mjestu rada.
III
U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili
invalidnosti državnog službenika, namještenika
odnosno zaposlenika ili člana njegove uže
porodice isplaćuje se jednokratna novčana pomoć
u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene
u Federaciji, prema zadnjem objavljenom
statističkom podatku.
Listu teških bolesti, po osnovu kojih se može
utvrditi pravo na pomoć iz prethodnog stava,
je Lista teških bolesti i teških tjelesnih povreda
na osnovu kojih državni službenik, odnosno
namještnik ostvaruje pravo na naknadu za slučaj
teške invalidnosti ili teške bolesti („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 30/05).
28. februara 2013.
službenika, namještenika ili zaposlenika.
Ukoliko u organu državne službe istog nivoa
vlasti rade dva ili više članova porodice, troškovi
sahrane iz stava (1) ovog člana se isplaćuju samo
jednom zaposlenom članu porodice.
Članom uže porodice državnog službenika
ili namještenika, u smislu stava 1. ovog člana
smatraju se: bračni drug, vanbračni drug ako
žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno,
vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez
roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina,
odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na
redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a
djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu
dob), roditelji (otac, majka, oćuh, maćeha i
usvojitelji), braća i sestre bez roditelja do 18
odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na
redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda
već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili
je obaveza njihovog izdržavanja zakonom
utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira
na starosnu dob, pod uvjetom da s njima živi u
zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju
roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s
državnim službenikom, namještenikom, odnosno
zaposlenikom.
Državni službenik, namještenik i zaposlenik
ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog
slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti
za vrijeme trajanja radnog odnosa u organima
državne službe.
IV
U slučaju smrti državnog službenika,
namještenika, odnosno zaposlenika njegovoj
porodici se isplaćuju troškovi sahrane u visini od
četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji
Bosne i Hercegovine, prema zadnjem objavljenom
statističkom podatku.
Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se
i u slučaju smrti člana uže porodice državnog
Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom
osiguravajućom kućom zaključuje se za sve
državne službenike i namještenike zaposlene
u tom organima državne službe, u skladu sa
Kolektivnim ugovorom.
V
Državni službenik, namještenik i zaposlenik
ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u
visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 4 - Strana 289
isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.
VI
Državnom službeniku, namješteniku i
zaposleniku koji radi na poslovima kod kojih
postoje posebni uslovi rada može se utvrditi pravo
na poseban dodatak u visini od 20% od osnovne
plaće, i to za poslove:
VIII
Naknade i druga materijalna prava predviđena
odredbama ove Odluke ostvaruju se donošenjem
rješenja.
Rješenje iz prethodnog stava donosi
rukovodilac organa državne službe u kojem
se državni službenik, namještenik, odnosno
zaposlenik nalazi u službi.
a) Viši referent za snimanje sjednica i rad na
kopirnom aparatu,
IX
b) Viši referent-vozač
c) Referent-Portir-recepcionar,
d) Pomoćni radnik – Kurir i
e) Čuvari šuma
VII
Izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih
funkcija, sa izuzetkom osoba koji ne ostvaruju
plaću na osnovu poslaničke dužnosti, ukoliko
borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice
koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta
institucije u kojoj su zaposleni, imaju pravo na
naknadu za odvojeni život od porodice u visini
koju će utvrditi Vlada Kantona.
Osobe iz stava (1) ovog člana, koje nemaju
osiguran službeni smještaj, imaju pravo i na
naknadu za zakup stana u visini koju će utvrditi
Vlada Kantona.
Za ostvarivanje prava iz ovog člana izabrani
dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik
podnosi zahtjev Komisiji za administrativna
pitanja Vlade Kantona, odnosno Službi Skupštine,
o čemu se donosi pojedinačna odluka.
Nakande i druga materijalna prave iz odredaba
ove Odluke pripadaju i izabranim dužnosnicima
(koji dužnost obavljaju profesionalno), nosiocima
izvršnih i drugih funkcija i savjetnicima, kao
i predsjedavajućem i članovima Komisije za
koncesije.
X
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog katnona“ i primjenjivat će se do
donošenja propisa kojim će se regulisati naknade
i druga materijalna prava koja nemaju karakter
plaća.
Broj: 03-017-2432/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
Broj 4 - Strana 290
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
121.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom 46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013.godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 14.02.2013. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg granta – Grantovi neprofitnim
organizacijama – sufinansiranje rada US REG-DEP
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava Tekući grantpvi – Grantovi neprofitnim
organizacijama - sufinansiranje rada US REG-DEP deponije, Ministarstva za građenje, prostorno
uređenje i zaštitu okoline, utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu, kako slijedi:
RB NAZIV PROGRAMA
1.
Sufinansiranje rada US
REG-DEP
SVRHA PROGRAMA
PRIMALAC
IZNOS KM
Izmirivanje dospjelih obaveza JP Centar za
49.802.84
JP „REG.DEP“ po
upravljanje otpadom
operativnim troškovima za
„REG.DEP“ d.o.o.
2012. godinu
Bihać
Ukupno:
49.802,84
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će
sredstva utvrđena u razdjelu 19, glava 01 Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu,
ekonomskog koda 614300 - Grantovi neprofitnim
organizacijama – sufinansiranje rada US REGDEP deponije.
Isplata sredstava izvršit će se na transakcijski
račun JP Centar za upravljanje otpadom „REG.
DEP“ d.o.o. Bihać, broj: 1020220000046863 kod
Union banke, filijala Bihać.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoline i Ministarstvo finansija, svako u
okviru svoje nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.“
Broj:03-017-2422/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 4 - Strana 291
122.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona(„Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), člana 25. 28. i 43. Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica („ Službeni glasnik USK-a“ broj: 3/05. i 1/09), na
prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 14.02.2013. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova – grantovi pojedincima
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih grantova-grantovi pojedincima - Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu,
razdjel 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod 0690, kako slijedi:
RB
1.
Naziv programa
Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica
(„Sl.glasnik USK-a“ broj: 3/05
i 1/09) predviđenih Budžetom
ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2013. godinu;-
Svrha programa
Grantovi pojedincima-priključak
električne energije i priključak
vode za lica iz člana 2. Zakona o
dopunskim pravima branilaca i
članova njihovih porodica,ekonomski kod 614200-GAM
012
2.
Transfer licima iz čl. 2.
Zakona o dop. pravima
branilaca i članova njihovih
porodica („Sl. glasnik USK-a“
broj: 3/05 i 1/09) predviđenih
Budžetom ministarstva za
pitanja boraca i RVI za 2013.
godinu;-
3.
Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica
(„Sl. glasnik USK-a“ broj:
3/05 i 1/09) predviđenih
Budžetom Ministarstva za
pitanja boraca i RVI za
2013.god;-
Grantovi pojedincima-pretvorba
poljoprivrednog zemljišta u
građevinsko zemljište do 500
m2,za izgradnju stambenog
objekta odnosno 150 m2
poslovnog prostora za lica iz
člana 2. Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova
njihovih porodica - ekonomski
kod 614200 – G AM-013
Grantovi pojedincima- za uplatu
naknade za atomska skloništa u
iznosu od 1% od vrijednosti
stambenog objekta - ekonomski
kod 614200-GAM-014
4.
Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica
(„Sl. glasnik USK-a“ broj:
3/05 i 1/09) predviđenih
Budžetom ministarstva za
pitanja boraca i RVI za 2013.
godinu ;-
Grantovi pojedincimaZdravstvena zaštita –za lica iz
člana 2. Zakona, ukoliko ne
mogu ostvariti status osiguranog
lica po propisima iz oblasti
zdravstvenog osiguranja –
ekonomski kod 614 200 – GAM
010
Primalac
-Lica iz člana 2.
Zakona i članovi
njihovih porodica –
putem vodovodnih
preduzeća i JP
“Elektroprivreda BIHElektrodistribucija
Bihac
- Lica iz člana 2.
Zakona i članovi
njihovih porodica –
putem Ministarstva
poljoprivrede,
vodoprivrede i
šumarstva…
Iznos u KM
680.000,00
- Lica iz člana 2.
Zakona i članovi
njihovih porodica –
sredstva se uplaćuju
na žiro-račune općina
uz prethodno rješenje
o oslobađanju od
strane ministarstva
150.000,00
- Lica iz člana 2.
Zakona i članovi
njihovih porodica –
Putem Zavoda
zdravstvenog
osiguranja Unskosanskog kantona
650.000,00
200.000,00
Broj 4 - Strana 292
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica
(„Sl.glasnik USK“ broj: 3/05 i
1/09) predviđenih Budžetom
ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2013. godinu;Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica
(„Sl.glasnik USK“ broj: 3/05. i
1/09) predviđenih Budžetom
ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2013.godinu;Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica
(„Sl.glasnik USK“ broj: 3/05. i
1/09) predviđenih Budžetom
ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2013.godinu;Transfer licima iz čl. 2.
Zakona o dop. pravima
branilaca i članova njihovih
porodica ( Sl. glasnik USK-a “
broj:3/05,1/09,29/12)
predviđenih Budžetom
ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2013.godinu;-
Grantovi pojedincima-Institut za
ocjenu radne sposobnosti,ekonomski kod 614200-GAM015
- Lica iz člana 2.
Zakona i članovi
njihovih porodica –
putem Instituta za
ocjenu radne
sposobnosti
10.000,00
Grant pojedincima- pomoć za
školovanje socijalno ugroženih za lica iz člana 2. Zakona o
dop.pravima branilaca i
čl.njihovih porodica, ekonomski
kod 614 200 – GAM 005
Lica iz člana 2.
Zakona o dop.
pravima branilaca i
članovi njihovih
porodica – putem
Javnog poziva
100.000,00
Grant pojedincima-pomoć za
socijalno ugrožene pripadnike
boračkih populacija i članova
njihovih porodica, ekonomski
kod 614 200 – GAM 008
Lica iz člana 2.
Zakona o dopunskim
pravima branilaca i
članovi njihovih
porodica - putem
Javnog poziva
250.000,00
Grant pojedincima - naknada
troškova dženaze - sahrane,
ekonomski kod 614 200-GAM
007
Transfer licima iz čl. 2.
Zakona o dop. pravima
branilaca i članova njihovih
porodica (Sl.glasnik USKa“broj:3/05 i 1/09) predviđenih
Budžetom ministarstva za
pitanja boraca i RVI za
2013.god;
Transfer licima iz čl.2. Zakona
o dop. pravima branilaca i
članova njihovih porodica,
(„Sl. glasnik USK“ broj:
3/05,1/09) predviđenih
Budžetom ministarstva za
pitanja boraca i RVI za 2013.
godinu;UKUPNO:
Grant pojedincima - stipendije,
ekonomski kod 614 200 - GAM
003
Lica iz člana 2.Zakona 350.000,00
o dop. pravima
branilaca i članovi
njihovih
porodica,(jednokratno)
u visini od 50%
prosječne netto-plaće
zaposlenih u FBiH iz
predhodne godine,
550.000,00
Lica iz člana 2.
Zakona dopunskim
pravima branilaca i
članova njihovih
porodica-putem
Konkursa o dodjeli
Grantovi pojedincima – pomoć u
liječenju i lijekovima za lica iz
člana 2.Zakona o dop. pravima
branilaca i članova njihovih
por.- ekonomski kod 614 200 –
GAM 00,
Lica iz člana 2.
Zakona o dopunskim
pravima branilaca i
članovi njihovih
porodica-putem
Javnog poziva
200.000,00
3.140.000,00
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će
sredstva u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu,
- ekonomskog koda 614200 - GAM 012 Grantovi pojedincima – priključak električne
energije i vode, 614200 - GAM 013 - Grant
pojedincima - pretvorba poljoprivrednog zemljišta
u građevinsko zemljište, 614200 – GAM 014 Grantovi pojedincima- uplata naknade za atomsko
sklonište, 614200 – GAM 010 – Grantovi
pojedincima – zdravstvena zaštita, 614200 - GAM
015 - Grantovi pojedincima - Institut za ocjenu
radne sposobnosti, 614200 – GAM 005 - Grantovi
pojedincima – pomoć za školovanje socijalno
ugroženih putem Javnog poziva, 614200 – GAM
008 – grant pojedincima – pomoć za socijalno
ugrožene pripadnike boračkih populacija - putem
Javnog poziva, 614200 – GAM 007 – Grantovi
pojedincima – naknada troškova za dženaze,
614200 – GAM 003 - Grantovi pojedincima
– stipendije, 614200 – GAM 001 – Grantovi
pojedincima – pomoć u liječenju i lijekovima –
putem Javnog poziva.
III
Zadužuje se
ministar Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida da formira
Komisiju koja će sprovesti postupak Javnog
poziva kroz konkurs, za sredstva utvrđena u tačci
I ove odluke, pod rednim brojem 6. 7. 9. i 10.
Broj 4 - Strana 293
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj:03-017-2423/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
123.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 43. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), člana 44. Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 3/05. i 1/09) na prijedlog Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
14.02.2013. godine, d o n o s i:
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška sredstava
Kapitalnih grantova
– šehidski nišani i spomen obilježja
I
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
Usvaja se Program raspodjele sredstava
Kapitalnih grantova - šehidski nišani i spomen
obilježja - Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 615 000, u ukupnom
iznosu od: 451.000,00 KM, kako slijedi:
Broj 4 - Strana 294
RB.
1.
2.
3.
4.
Naziv programa
Refundacija sredstava za
podignute nišane spomenike i dodjela
sredstava za izgradnju
šehidskih obilježja i
spomen obilježja,
ekonomski kod – 615
200 –GAU 001-Šehidski
nišani i spomen obilježja
Spomen obilježje Hasin
Vrh-ekonomski kod
615300 - GAV 001
Spomen obilježje „Dr.
Irfan Ljubijankić “ ekonomski kod 615300 –
GAV 002
Muzej soba „505.
Viteške motorizovane
brigade“ – Bužim ekonomski kod 615300 –
GAV 003
UKUPNO:
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Svrha programa
Izgradnja šehidskih nišana
i šehidskih obilježja i
spomenika
Početak izgradnje spomen
obilježja „Hasin Vrh“ –
Bihac
Početak izgradnje spomen
obilježja „Dr. Irfan
Ljubijankić“- Slunj Republika Hrvatska
Kupovina prostorija za
Muzej sobu „505. Viteške
motorizovane brigade“
Bužim
28. februara 2013.
Primalac
Lica iz člana 2.
Zakona o
dopunskim pravima
branilaca i članova
njihovih porodica,
MZ i općine, i
organizacije
porodica šehida i
poginulih boraca
Udruženje branilaca
„Hasin Vrh“
Iznos u KM
251.000,00
Udruženje Logoraša
„Dr. Irfan
Ljubijankić“ - Cazin
50.000,00
Općina Bužim
100.000,00
50.000,00
451.000,00
II
IV
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će
sredstva u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu, ekonomskog koda
615200 – GAU - 001- Šehidski nišani i spomen
obilježja, ekonomski kod - 615300 – GAV
001-Spomen obilježje Hasin Vrh, ekonomski kod
- 615300 - GAV 002 - pomen Obilježje „Dr.Irfan
Ljubijankić“, ekonomski kod - 615 300 – GAV
003 – Muzej soba „505 Viteške brigade„ Bužim.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
III
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da za svaki izdatak
iz tačke I ove Odluke donese posebno rješenje
o isplati, te formira Komisiju za odobravanje
sredstava za šehidske nišane i spomen obilježja.
Broj: 03-017-2425/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 4 - Strana 295
124.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova – Grant
JU ”Kantonalni fond za izgradnju stanova”- Bihać
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih grantova - Grant JU “Kantonalni fond za izgradnju
stanova”- Bihać, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod 0690, ekonomski kod 614300 – kako slijedi:
RB.
1.
2.
Naziv programa
Sufinansiranje započetih, a
nezavršenih stambenih objekata –
Bihac, Ozimice I-STO 1 i STO 2,
ekonomski kod – 614300 –GAN
010
Grant Kantonalni fond-pomoć u
zapošljavanju, ekonomski kod
614300 – GAN 017
UKUPNO:
Primalac
JU “Stanouprava” Bihacputem Kantonalnog fonda za
izgradnju stanova Bihac
Iznos u KM
250.000,00 KM
JU “Kantonalni fond za
izgradnju stanova” Bihac
250.000,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomskog koda 614300 GAN 010 - Grant Kantonalni fond za izgradnju
stanova, ekonomskog koda 614300 – GAN 017 Grant Kantonalni fond – pomoć u zapošljavanju.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Ministarstvo finansija i JU ”Kantonalni
fond za izgradnju stanova”.
IV
Zadužuje se direktor JU “Kantonalni fond za
500.000,00 KM
izgradnju stanova“ da formira komisiju koja će
pratiti namjensko trošenje sredstava, te o istom
izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona, u
skladu sa članom 47. stav 4. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
1/13).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2424/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
Broj 4 - Strana 296
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
125.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj:5/08), člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova - grantovi za obilježavanje
značajnih datuma
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih grantova - grantovi za obilježavanje značajnih
datuma - Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu, razdjel 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod 0690,
ekonomski kod 614100, GAL 001 kako slijedi:
RB.
1.
Naziv programa
Dodjela financijskih
sredstva povodom
obilježavanja značajnih
datuma iz vremena
odbrambeno oslobodilačkog rata 19921995. godine, a koje su od
interesa Kantona, općina i
mjesnih zajednica
UKUPNO:
Svrha programa
Pomoć za
finansiranje
povodom
obilježavanja
značajnih datuma iz
vremena
odbrambenooslobodilačkog rata
92-95“ godine
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614100 - GAL
001 - Grantovi za obilježavanje značajnih datuma.
III
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da za svaki izdatak
iz tačke I ove Odluke donese posebno rješenje o
isplati i formira Komisiju koja će pratiti namjensko
trošenje sredstava odobrenih Budžetom za 2013.
godinu.
Primalac
Općine, Mjesne
zajednice kao i
udruženja proistekla
iz odbrambenooslobodilačkog rata,
te udruženja
općinskog nivoa
Iznos u KM
100.000,00
100.000,00
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj:03-017-2426/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 4 - Strana 297
126.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj:5/08), člana 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova – grant
Savezu za sport i rekreaciju invalida
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih grantova - grant Saveza za sport i rekreaciju
ratnih vojnih invalida - Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300,GAN 004 –Grant Savezu za sport i rekreaciju RVI - kako slijedi:
RB.
1.
Naziv programa
Grant Savezu za
sport i rekreaciju
ratnih vojnih
invalida….
Svrha programa
Pomoć za finansiranje invalidskih
sportskih klubova, a koji su u
sastavu Saveza za sport i
rekreaciju ratnih vojnih invalida
proisteklih iz odbrambenooslobodilačkog rata 92 – 95
Primalac
Savez za sport
i rekreaciju
ratnih vojnih
invalida…
UKUPNO:
Iznos u KM
60.000,00
60.000,00
II
IV
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013 .godinu, ekonomskog koda 614300 - GAN
004 - Grant Savezu za sport i rekreaciju ratnih
vojnih invalida.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da za svaki izdatak
iz tačke I ove Odluke donese posebno rješenje o
isplati i formira Komisiju koja će pratiti namjensko
trošenje sredstava odobrenih Budžetom za 2013.
godinu.
Broj:03-017-2427/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
Broj 4 - Strana 298
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
127.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom 8.
(3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013.
godine, d o n o s i:
ODLUKU
I
Od
strane
Federalnog
ministarstva
obrazovanja i nauke iz sredstava utvrđenih u
razdjelu 54. pozicija “Transfer za oblast znanosti
od značaja za Federaciju“ ekonomski kod 614300
u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za
2012. godinu dana 08.01.2013. godine na račun
Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta prihoda
722751 – Donacije neplanirane budžetom
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 2.999,00 KM, kao donacija
za budžetskog korisnika JU “Kantonalna i
univerzitetska biblioteka“ Bihać, organizacioni
kod 18-06-0002, te će se shodno tome za ovaj
iznos izvršiti povećanje na rashodovnoj strani:
- razdjel 18-06-0002
JU
“Kantonalna i
univerzitetska biblioteka“:
ekonomski kod 821300 IFX001 – “Uredska
oprema” za iznos ........................2.999,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Pismeni izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava iz člana I ove Odluke, korisnik sredstava
je obavezan dostaviti Federalnom ministarstvu
obrazovanja i nauke u roku od 15 dana od dana
realizacije sredstava.
28. februara 2013.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj:03-017-2428/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
128.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom 8.
(3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013.
godine, d o n o s i:
ODLUKU
I
Od strane Fonda za bibliotečku djelatnost
dana 23.01.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751 – Donacije
neplanirane budžetom primljena je namjenska
uplata, neplanirana u budžetu u iznosu od 800,00
KM, za budžetskog korisnika JU “Kantonalna i
univerzitetska biblioteka“ Bihać, a radi se o uplati
po Ugovoru broj: 02-41/12 od 10.09.2012. godine
u svrhu savjetovanja bibliotekara „Juni na Uni“
2012. godine.
- razdjel 18-06-0002
JU
“Kantonalna i
univerzitetska biblioteka“:
ekonomski kod 613900 IFX001 – “Ugovorene
usluge“ za iznos ............................800,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj:03-017-2429/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
Broj 4 - Strana 299
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj:03-017-2430/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
129.
130.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom 8.
(3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013.
godine, d o n o s i:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom 8.
(3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013.
godine, d o n o s i:
ODLUKU
ODLUKU
I
I
Od strane Federalnog ministarstva razvoja,
poduzetništva i obrta dana 05.06.2012. godine
na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta
prihoda 722751 – Donacije neplanirane budžetom
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 4.900,00 KM, kao donacija
za budžetskog korisnika JU “Mješovita srednja
škola“ Sanski Most, organizacioni kod 18-040015, a radi se o uplati po Ugovoru broj 014-1948/11-1 od 27.12.2011. godine u svrhu
opremanja kabineta za CNC mašine, te će se
shodno tome za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani:
Od strane Općine Ključ dana 16.01.2013.
godine na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona,
vrsta prihoda 722751 – Donacije neplanirane
budžetom primljena je namjenska uplata,
neplanirana u budžetu u iznosu od 520,00 KM,
za budžetskog korisnika JU “Socijalno pedagoška
životna zajednica“, a radi se o uplati dijela
fakture za nabavku peći na etažno grijanje u
starateljskoj kući na području Općine Ključ, te će
se shodno tome za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani:
- razdjel 17-02-0001 JU “Socijalno pedagoška
životna zajednica“:
ekonomski kod 821300 – “Uredska oprema”
za iznos .............................................520,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
- razdjel 18-04-0015 JU “Mješovita srednja
škola“ Sanski Most:
ekonomski kod 821300 IDX005 – “Specijalna
oprema” za iznos ........................4.900,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Broj 4 - Strana 300
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2431/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
131.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj 5/08), u vezi sa članom
41. Zakona o dugu, zaduživanjima i garancijama
u Federaciji BiH i članom 56. Zakona o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu,
na prijedlog ministra Ministarstva finansija
Unsko-sanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 14.02.2013.
godine, donosi:
ZAKLJUČAK
O PODRŠCI PROJEKTU IZGRADNJE
GLAVNOG KANALIZACIONOG SISTEMA
U OPĆINI CAZIN
I
Vlada Unsko-sanskog kantona izražava
spremnost za zaduženje Unsko-sanskog kantona
(u daljem tekstu: Kanton) kod Federacije Bosne
i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH)
kao supsidijarnog zajmoprimca po Sporazumu o
kreditu između Bosne i Hercegovine i Evropske
banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu:
EBRD), u iznosu od 4.000.000,00 (slovima: četiri
miliona) eura, radi realizacije Projekta izgradnje
glavnog kanalizacionog sistema u općini Cazin (u
daljem tekstu: Projekat).
Općina Cazin prihvatiće zaduženje u iznosu
od 1.000.000,00 (slovima: jedan milion) eura,
putem istog modela finansiranja i za istu namjenu.
Krajnji korisnik oba kredita biti će Javno
komunalno preduzeće “Vodovod” d.o.o. Cazin
(Korisnik kredita) koji će i biti zadužen za otplatu
28. februara 2013.
oba kredita, a u cilju realizacije ovih kredita,
Ugovor će potpisati Javno komunalno preduzeće
“Vodovod” d.o.o. Cazin, Općina Cazin i Vlada
Unsko-sanskog kantona.
II
Konačne odluke o zaduženju će donijeti
Skupština Unsko-sanskog kantona, odnosno
Općinsko vijeće Općine Cazin svako u okviru
svoje vlastite nadležnosti, a po okončanju
pregovora na državnom nivou kojim će se utvrditi
uslovi kreditnog zaduženja, u skladu sa kreditnim
sporazumom između Bosne i Hercegovine
i EBRD-a i Zakonom o dugu zaduživanju i
garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
III
Ukupna
vrijednost
Projekta
iznosi
15.600.000,00 (slovima: petnaest miliona i šest
stotina hiljada) Eura. Kreditna finansijska sredstva
u iznosu od 5.000.000,00 eura čine 32,05%
ukupne vrijednosti projekta. Općina Cazin je
obezbjedila bespovratna finansijska sredstva
donatora: Vlade Holandije (ORIO program),
Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA)
i Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF)
u ukupnoj vrijednosti od 6.700.000,00 (slovima:
šest miliona i sedam stotina hiljada) eura, što
čini 42,95% ukupne vrijednosti projekta. Osim
navedenih donatorskih sredstava općina Cazin
očekuje odobrenje još nekih donatora, prema
kojima je poslata aplikacija.
IV
Uslovi odobrenja kredita EBRD-a su:
Iznos zajma:
-5.000.000 eura
Zadnji datum raspolaganja:
-31 decembar 2015. godine
Trajanje zajma:
-15 godina, uključujući grejs period od 3 godine
Prvi datum otplate glavnice:
-31 januar 2016. godine
Otplata:
-24 jednake polugodišnje rate tokom 12 godina
nakon grejs perioda od 3 godine
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Kamatna stopa:
- Promjenljivi šestomjesečni EURIBOR +
1% godišnje marže, sa mogućnošću fiksiranja
kamatne stope ukoliko Zajmoprimac to bude
tražio.
Ostali financijski uvjeti:
-Standardni za zajmove sa državnom garancijom:
- provizija na neisplaćena sredstva od 0.5%,
- jednokratna provizija od 1% na iznos
zajma
V
Zadužuje se ministar Ministarstva finansija
u Vladi Unsko-sanskog kantona, da u skladu
sa ovim Zaključkom učestvuje u aktivnostima
pregovaranja za finansiranje Projekta od strane
EBRD-a, te nakon toga za pripremu Prijedloga
odluke o prihvatanju zaduženja Unsko-sanskog
kantona radi njenog usvajanja od strane Skupštine
Unsko-sanskog kantona.
VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj: 03-017-2452/2013
14.02.2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva privrede
Redžo Kurbegović, dipl. menager
132.
Broj 4 - Strana 301
Član 2.
Mijenja se član 10. Pravila Javne ustanove
”Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog
kantona” Bihać br. 01-NO-05-17-1/11 od
18.07.2011. godine koji sada glasi:
“Član 10. Djelatnost ustanove je:
41.10 organizacija izvedbe građevinskih projekata
52.11 Gradnja mostova i tunela
42.11 Gradnja cesta i autocesta
42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
43.11 Uklananje građevina
43.12 Pripremni radovi na gradilištu
43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
71.11 Arhitektonske djelatnosti
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i
tehnološkim znanostima
84.11 Opće djelatnosti javne uprave
84.12 Reguliranje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i drguge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
84.13 Reguliranje i doprinos poboljšavanju
poslovanja u privredi
Član 3.
ODLUKA
O IZMJENAMA PRAVILA JU “DIREKCIJA
REGIONALNIH CESTA UNSKO-SANSKOG
KANTONA” BIHAĆ
Sve ostale odredbe Pravila Javne ustanove
”Direkcije regionalnih cesta Unsko-sanskog
kantona” Bihać br. 01-NO-05-17-1/11 od
18.07.2011. godine ostaju nepromjenjene.
Član 1.
Član 4.
Ovom Odlukom Nadzorni odbor JU
”Direkcije regionalnih cesta Unsko-sanskog
kantona” Bihać, vrši usklađivanje djelatnosti
društva sa novom klasifikacijom djelatnosti BiH
2010 (“Sl. glasnik BiH” br. 47/10).
Ova Odluka stupa na snagu danom davanja
saglasnosti Vlade USK Bihać.
Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku
USK”
Predsjednik Nadzornog odbora
Amel Dizdarević
Broj 4 - Strana 302
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj 5/08), člana 14. Odluke o
osnivanju Javne ustanove ”Direkcija regionalnih
cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 15/10),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 07.05.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Odluku o izmjenama
Pravila JU ”Direkcija regionalnih cesta Unskosanskog kantona” Bihać OPU-IP broj: 292/12 od
17.04.2012. godine, notarski obrađene od strane
notara Merhunise Dedić
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 03-017-1430/2012
07.05.2012. godine
Bihać
PREMIJER KANTONA
dr.sci. Hamdija Lipovača
133.
Na osnovu člana 70. stav 4. Zakona o
pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10),
te člana 66.stav 2. i člana 68. stav 1. Zakona o
organizaciji organa uprave Federacije Bosne
i Hercegovine („ Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), ministar
Ministarstva zdravstva i socijalne
politike
Unsko-sanskog kantona, donosi
28. februara 2013.
daljem tekstu.pravilnik), određuje se broj i sastav
članova Zdravstvenog savjeta Ministarstva
zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog
kantona (u daljnjem tekstu: zdravstveni savjet),
mandat, način izbora i razrješenja članova, poslovi
i zadaci, način rada i način finansiranja.
Član 2.
Zdravstveni savjet je savjetodavno tijelo koje
prati provođenje ostvarivanja prava pacijenata
na području Unsko-sanskog kantona (u daljem
tekstu:USK),
a u okviru prava i obaveza
proisteklih po osnovu federalnih i kantonalnih
propisa.
II- ZDRAVSTVENI SAVJET
Član 3.
(1) Zdravstveni savjet iz člana 2. ovog pravilnika
imenuje i razrješava ministar Ministarstva
zdravstva i socijalne politike (u daljem tekstu:
ministar zdravstva), nakon objavljenog javnog
poziva.
(2) Rješenje o imenovanju se objavljuje u
„Službenom
glasniku
Unsko-sanskog
kantona“.
(3) Mandat članova zdravstvenog savjeta traje
četiri godine.
Član 4.
(1) Zdravstveni savjet ima osam članova, koji
se biraju iz reda istaknutih stručnjaka, sa
dokazanim moralnim i etičkim kvalitetima,
u oblasti medicinskih, pravnih, ekonomskih
ili obrazovnih nauka, stručnjaka iz oblasti
ljudskih resursa, etike i bioetike.
I- OPĆE ODREDBE
(2) U zdravstveni savjet, osim predstavnika
Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u
daljem tekstu: ministarstvo zdravstva), biraju
se predstavnici iz reda: pacijenata, mladih,
komora iz oblasti zdravstva, stručnih udruženja,
udruženja za zaštitu prava pacijenata, sindikata
zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih
praksi, te crvenog križa kantona.
Član 1.
Pravilnikom o zdravstvenom savjetu
Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u
(3) Na osnovu javnog poziva ministarstva
zdravstva, otvorenog najmanje 15 dana od dana
objave, prijedlog članova za zdravstveni savjet
PRAVILNIK
O ZDRAVSTVENOM SAVJETU
MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE POLITIKE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
dostavljaju udruženja i nevladine organizacije
koje su najmanje pet godina upisane u registar
na kantonalnom nivou, strukovni sindikati
ljekara i radnika zaposlenih u zdravstvu USK,
komore iz oblasti zdravstva i Crveni križ
USK, dok predstavnika ministarstva zdravstva
predlaže ministar zdravstva iz reda zaposlenih.
(4) Kandidat za člana zdravstvenog savjeta, pored
općih uvjeta iz stava(1) ovog člana, treba da
ispunjava sljedeće posebne uvjete:
da je punoljetni državljanin Bosne i
Hercegovine,
- da ima minimalno tri godine radnog
iskustva u oblasti u kojoj se kandidira,
- da uživa ugled i ima evidentne rezultate
rada u oblasti u kojoj djeluje.
Član 5.
(1) Predsjednik i članovi zdravstvenog savjeta
mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na
koji su imenovani.
(2)
Ministar zdravstva može razriješiti
predsjednika i članove zdravstvenog savjeta i
prije isteka mandata i to:
- na lični zahtjev,
- ako ne ispunjava svoje dužnosti kao
član zdravstvenog savjeta u skladu sa
Poslovnikom o radu (nedolazak na
sjednice, kršenje radne discipline i sl.).
(3) Mandat novih članova traje do isteka mandata
zdravstvenog savjeta.
Član 6.
Zdravstveni savjet, u skladu sa članom 71.
Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima
pacijenata (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 40/10), obavlja sljedeće poslove:
-prati sprovođenje ostvarivanja prava pacijenata
saglasno zakonu,
-prati sprovođenje obrazovnih aktivnosti u vezi sa
pravima pacijenata,
-raspravlja o izvještajima zdravstvenih savjeta
jedinica područne lokalne samouprave,
-daje mišljenja, preporuke i prijedloge nadležnim
organima o utvrđenom stanju na području
djelokruga rada zdravstvenih savjeta jedinica
lokalne samouprave,
Broj 4 - Strana 303
-predlaže preduzimanje mjera za izgradnju
cjelovitog sistema zaštite i unapređenja prava
pacijenata u kantonu odnosno Federaciji,
-daje inicijative za donošenje propisa kojima se
unapređuju prava pacijenta, te mišljenje na
propise iz ove oblasti koje pripremaju nadležni
organi vlasti na svim nivoima, sarađuje sa
organima i organizacijama iz oblasti zaštite i
unapređenja prava pacijenata u Federaciji,
-podnosi ministru zdravstva godišnji izvještaj o
svom radu, a po potrebi ili na zahtjev zdravstva
i za kraći period,
-obavještava javnost o povredama prava
pacijenata,
-obavlja i druge poslove koje mu dodijeli ministar u
skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim
na osnovu ovog zakona.
Član 7.
(1) Zdravstveni savjet u okviru razmatranja
izvještaja zdravstvenih savjeta lokalne
samouprave, prati provođenje ostvarivanja
prava pacijenata, s akcentom na:
1)
dostupnost
zdravstvene
zaštite,
uključujući i pravo na hitnu medicinsku
pomoć,
2) pravo na informiranost pacijenta o
njegovim pravima i obavezama,
3) povjerljivost informacija i privatnost,
odnosno tajnost podataka iz medicinske
dokumentacije.
(2) Zdravstveni savjet daje mišljenja, preporuke
i prijedloge zdravstvenim savjetima lokalne
samouprave, ministarstvu zdravstva, kao
i Federalnom ministarstvu zdravstva u
cilju unapređenja prava pacijenata, dopune
postojećih propisa, sa posebnim akcentom
na unapređenje i zaštitu prava trudnica
i djece, mladih i starih osoba, osoba sa
onesposobljenjima, osoba sa mentalnim
poremećajima i oboljenjima i o zaštiti
prava pacijenata koji pripadaju ugroženim i
vulnerabilnim grupama.
(3) Zdravstveni savjet može odlučivati ako je na
sjednici prisutna većina članova zdravstvenog
savjeta, a odluke se donose većinom prisutnih
članova.
Broj 4 - Strana 304
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 8.
(1) Zdravstveni savjet, uz saglasnost ministra
zdravstva, donosi poslovnik o radu, kojim se
bliže uređuje organizacija i način rada.
(2) Administrativne poslove za zdravstveni savjet
vrši ministarstvo zdravstva.
Član 9.
(1) Predsjedniku i članovima zdravstvenog savjeta
pripada naknada u skladu sa Odlukom Vlade
Unsko-sanskog kantona kojom se uređuje
način obrazovanja i visina naknade za rad
radnih tijela osnovanih od strane Vlade Unskosanskog kantona i rukovodilaca kantonalnih
organa uprave.
(2) Visina naknade iz stava (1) ovog člana utvrđuje
se posebnim rješenjem.
III- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 10.
teksta Pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti,
polja i grana, u slijedećem sastavu:
1. Mr.sc. Ismet Botonjić, predsjednik
2. Prof. dr. Mujo Demirović, član
3. Prof. dr. Fadil Islamović, član
4. Prof. dr. Ekrem Pehlić, član
5. Damir Redžić, dipl.pravnik, član
Za obavljanje administrativno-tehničkih
poslova za potrebe Komisije, određuje se Ćehić
Emira, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja,
nauke,kulture i sporta.
Član 2.
Zadatak Komisije je da sačini tekst Pravilnika
o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana.
Član 3.
Predsjednik, članovi i tehničko lice
Komisije imaju pravo na naknadu, a visina
naknade će se odrediti posebnim Rješenjem.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj: 09-02-1239-3/2013
15.02.2013. godine
Bihać
Član 4.
Rok za izvršenje poslova iz člana 2. ovog
Rješenja je maksimalno 30 dana od dana stupanja
na snagu ovog Rješenja.
M I N I S T A R
Član 5.
dr. Amir Murić
134.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine’’ broj:35/05) i Odluke Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-616/2011. od 14.07.
2011. godine, ministar Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, donosi:
R J E Š E NJ E
Član 1.
Ovim Rješenjem imenuje se Stručna
komisija (u daljem tekstu: Komisija) za izradu
28. februara 2013.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ”Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona’’.
Dostavljeno:
1. Imenovanim, 6x
2. a/a
Broj: 10-49-1217-1/13
13.01.2013. godine
Bihać
MINISTAR
Dario Jurić, prof
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 4 - Strana 305
Član 5.
135.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine’’ broj:35/05) i Odluke Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-616/2011. od 14.07.
2011. godine, ministar Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, donosi:
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona’’.
Dostavljeno:
1. Imenovanim, 6x
2. a/a
Broj: 10-50-1863-1/13
R J E Š E NJ E
15.02.2013. godine
Bihać
MINISTAR
Dario Jurić, prof.
Član 1.
Ovim Rješenjem imenuje se Stručna
komisija ( u daljem tekstu: Komisija) za izradu
teksta Pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti,
polja i grana, u slijedećem sastavu:
1. Mr.sc. Ismet Botonjić, predsjednik
2. Prof. dr. Mujo Demirović, član
3. Prof. dr. Fadil Islamović, član
4. Prof. dr. Ekrem Pehlić, član
5. Damir Redžić, dipl.pravnik, član
Za obavljanje administrativno-tehničkih
poslova za potrebe Komisije, određuje se Ćehić
Emira, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja,
nauke,kulture i sporta.
Član 2.
Zadatak Komisije je da sačini tekst Pravilnika
o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana.
Član 3.
Predsjednik, članovi i tehničko lice
Komisije imaju pravo na naknadu, a visina
naknade će se odrediti posebnim Rješenjem.
Član 4.
Rok za izvršenje poslova iz člana 2. ovog
Rješenja je maksimalno 30 dana od dana stupanja
na snagu ovog Rješenja.
136.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine’’ broj:35/05) i Odluke Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-616/2011. od 14.07.
2011. godine, ministar Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, donosi:
R J E Š E NJ E
Član 1.
Ovim Rješenjem imenuje se Stručna
komisija ( u daljem tekstu: Komisija) za pripremu
teksta novog Kolektivnog ugovora za visoko
obrazovanje u slijedećem sastavu:
1. Ismet Botonjić, predsjednik
2. Nikola Findrik, član
3. Meho Čaušević, član
4. Senad Džaferović, član
5. Elvira Saračević, član
6. Edin Mašić, član
7. Damir Redžić, član
Za obavljanje administrativno-tehničkih
poslova za potrebe Komisije, određuje se Ćehić
Emira, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja,
nauke,kulture i sporta.
Broj 4 - Strana 306
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 2.
Zadatak Komisije je da sačini tekst novog
Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.
Član 3.
Predsjednik, članovi i tehničko lice
Komisije imaju pravo na naknadu, a visina
naknade će se odrediti posebnim Rješenjem.
Član 4.
Rok za izvršenje poslova iz člana 2. ovog
Rješenja je 15 dana od dana stupanja na snagu
Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti
Unsko-sanskog kantona.
Član 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ”Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona’’.
Dostavljeno:
1. Imenovanim, 7x
2. a/a
Broj: 10-34-1862-1/13
15.02.2013. godine
Bihać
MINISTAR
Dario Jurić, prof.
137.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Dizdarević Fehim zv. Feho sin Sejde
iz Velike Kladuše, Glinska br. 28, zastupan
po punomoćniku advokatu Stokrp Milanu iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Šabić-Karajić
(Velaga) Fata iz V. Kladuše, 2. Šabić (Huse)
Hasan, 3. Miljković r. Šabić Pašima iz Velike
Kladuše, 4. Šabić (Dervo) Suljo iz V. Kladuše, 5.
Šabić (Dervo) Šaban iz V. Kladuše, umro (njegov
nasljednik Šabić Dženana) 6. Šabić (Huse)
Muhamed iz V. Kladuše, 7. Šabić r. Mujakić (nn)
28. februara 2013.
Selima iz V. Kladuše, 8.Rahmanović r.Šabić (nn)
Šerifa iz V. Kladuše, 9. Miljković (Šabić) Fata iz
V. Kladuše, 10.Šabić (Dervo) Arif iz V. Kladuše,
ll. Sulejmanagić (Hasan) Kadir iz V. Kladuše,
12. Sulejmanagić (Hasan) Almasa iz Todorova,
13. Čaušević (Redžo) Ferid iz V. Kladuše,umro
(njegovi nasljednići Čaušević Saha, Čaušević
Munib, Čaušević Muniba i Čaušević Sead),
14. Hozanović (Huse) Mustafa iz V. Kladuše,
15. Šabić (Mehmed) Velaga iz V. Kladuše,
16. Šabić (Mehmed) Osman iz V. Kladuše,
17. Šabić (Mehmed) Rasim iz V. Kladuše, 18.
Mahmutović (Fejzo) Ramo iz Male Kladuše, 19.
Bajramović (Mustafa) Ramo iz Male Kladuše, 20.
Mustedanagić (Osme) Mirsad iz V. Kladuše, 21.
Šabić (Muste) Husein iz V. Kladuše, 22. Tabaković
(Suljo) Zuhdija iz Todorova, 23. Delić (Redžo)
Zuhdija iz V. Kladuše, 24. Jušić (Muharem) Esma
iz V. Kladuše. 25. Šabić (Muhamed) Husein iz V.
Kladuše, 26. Ćoragić (Began) Hasan iz V. Kladuše,
27. Muhamedagić (Meho) Šefko iz V. Kladuše,
28. Melkić (Sulejman) Šerif iz V. Kladuše, 29.
Keserović (Bećir) Hasan iz V. Kladuše, 30. Šabić
(Redžo) Ale iz V. Kladuše, 31. Sefić (Muharem)
Ale iz V. Kladuše, 32. Šabić (Behlil) Smail iz V.
Kladuše, 33. Šabić (Šerif) Šerif iz V. Kladuše,
34.Ćerimović (Ahmet) Mustafa iz V. Kladuše,
35. Žalić (Ćamil) Muhamed iz V. Kladuše,
36.Ćerimović (Ahmet) Mustafa iz V. Kladuše,
37. Hozanović (ud.Ibrahima) Šerifa iz Kudića,
38. Hozanović (Ibrahim) Mirsad iz Kudića, 39.
Sadiković (Šerifa) Draga iz Glavice, 40. Šabić
(Muste) Ismet iz V. Kladuše, 41.Ćerimović
(Mustafe) Idriz iz V. Kladuše, 42. Ogrešević
(Mujaga) Husein iz Donje Slapnice, 43. Mahić
r.Melkić Fikreta iz V. Kladuše, 44. Mahić (Hašim)
Husein iz V. Kladuše, 45. Šefika r.Kekić (Agan)
Semić iz V. Kladuše, 46. Hušidić (Juso) Mehmed
iz Velike Kladuše 47. Selimagić (Hasan) Mehmed
iz Gornja Slapnica, 48. Šabić (Behlila) Kasim
iz V. Kladuše, 49. Kekić (Muhamed) Hasan iz
V. Kladuše, 50. Grahović (Šerifa ) Fikreta iz V.
Kladuše, 51. Pajazetović (Šerifa) Ferida iz V.
Kladuše, 52. Mujakić (Rifeta) Zuhra iz V. Kladuše.
53. Ćerimović (Mustafe) Zarif iz V. Kladuše, 54.
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Miljković Senija iz V. Kladuše, 55. Vidmar r.Bajrić
(Minka) Jasmina, 56. Šabić (Arifa) Rasim iz V.
Kladuše, 57. Šabić (Arifa) Esad iz V. Kladuše,
umro (njegovi nasljednići Šabić Derviša, Kolaj
Aida, Durić Arifa i Šabić Edin), 58.Škrgić (Hase)
Meho iz V. Kladuše, 59. Šabić (Ahmet) Hanka
iz V. Kladuše, 60. Šabić (Ahmet) Hajra iz V.
Kladuše, 61. Šabić (Ahmet) Bešir iz V. Kladuše,
62. Šabić (Ahmet) Šerif iz V. Kladuše, 63. Šabić
(Ahmet) Mustafa iz V. Kladuše, 64. Keserović
(Bešir) Muhamed iz V. Kladuše, 65. Šabić (Vele)
Jasminko iz Velike Kladuše, 66. Šabić (Vele) Arif
iz Velike Kladuše 67. Šabić (Arifa) Mine iz Velike
Kladuše, 68. Šabić (Adila) Edvin iz V. Kladuše,
69. Šabić (Arifa) Samir iz Velike Kladuše, radi
utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 21.01.2013. godine izdao je:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003895 09
P od 21.01.2013. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Dizdarević Fehim
zv. Feho sin Sejde iz Velike Kladuše Glinska br.
28, zastupan po punomoćniku advokatu Stokrp
Milanu iz Velike Kladuše, protiv tužene 1. ŠabićKarajić (Velaga) Fata iz V. Kladuše, 2. Šabić (Huse)
Hasan, 3.Miljković r.Šabić Pašima iz Velike
Kladuše, 4. Šabić (Dervo) Suljo iz V. Kladuše, 5.
Šabić (Dervo) Šaban iz V. Kladuše, umro (njegov
nasljednik Šabić Dženana) 6. Šabić (Huse)
Muhamed iz V. Kladuše, 7. Šabić r.Mujakić (nn)
Selima iz V. Kladuše, 8.Rahmanović r.Šabić (nn)
Šerifa iz V. Kladuše, 9. Miljković (Šabić) Fata iz
V. Kladuše, 10.Šabić (Dervo) Arif iz V. Kladuše,
ll.Sulejmanagić (Hasan) Kadir iz V. Kladuše,
12. Sulejmanagić (Hasan) Almasa iz Todorova,
13. Čaušević (Redžo) Ferid iz V. Kladuše,umro
(njegovi nasljednići Čaušević Saha, Čaušević
Munib, Čaušević Muniba i Čaušević Sead),
14. Hozanović (Huse) Mustafa iz V. Kladuše,
Broj 4 - Strana 307
15. Šabić (Mehmed) Velaga iz V. Kladuše,
16. Šabić (Mehmed) Osman iz V. Kladuše,
17. Šabić (Mehmed) Rasim iz V. Kladuše, 18.
Mahmutović (Fejzo) Ramo iz Male Kladuše, 19.
Bajramović (Mustafa) Ramo iz Male Kladuše, 20.
Mustedanagić (Osme) Mirsad iz V. Kladuše, 21.
Šabić (Muste) Husein iz V. Kladuše, 22. Tabaković
(Suljo) Zuhdija iz Todorova, 23. Delić (Redžo)
Zuhdija iz V. Kladuše, 24. Jušić (Muharem) Esma
iz V. Kladuše. 25. Šabić (Muhamed) Husein iz V.
Kladuše, 26. Ćoragić (Began) Hasan iz V. Kladuše,
27. Muhamedagić (Meho) Šefko iz V. Kladuše,
28. Melkić (Sulejman) Šerif iz V. Kladuše, 29.
Keserović (Bećir) Hasan iz V. Kladuše, 30. Šabić
(Redžo) Ale iz V. Kladuše, 31. Sefić (Muharem)
Ale iz V. Kladuše, 32. Šabić (Behlil) Smail iz V.
Kladuše, 33. Šabić (Šerif) Šerif iz V. Kladuše,
34.Ćerimović (Ahmet) Mustafa iz V. Kladuše,
35. Žalić (Ćamil) Muhamed iz V. Kladuše,
36.Ćerimović (Ahmet) Mustafa iz V. Kladuše,
37. Hozanović (ud.Ibrahima) Šerifa iz Kudića,
38. Hozanović (Ibrahim) Mirsad iz Kudića, 39.
Sadiković (Šerifa) Draga iz Glavice, 40. Šabić
(Muste) Ismet iz V. Kladuše, 41.Ćerimović
(Mustafe) Idriz iz V. Kladuše, 42. Ogrešević
(Mujaga) Husein iz Donje Slapnice, 43. Mahić
r.Melkić Fikreta iz V. Kladuše, 44. Mahić
(Hašim) Husein iz V. Kladuše, 45. Šefika r.Kekić
(Agan) Semić iz V. Kladuše, 46. Hušidić (Juso)
Mehmed iz Velike Kladuše 47. Selimagić (Hasan)
Mehmed iz Gornja Slapnica, 48. Šabić (Behlila)
Kasim iz V. Kladuše, 49. Kekić (Muhamed)
Hasan iz V. Kladuše, 50. Grahović (Šerifa )
Fikreta iz V. Kladuše, 51. Pajazetović (Šerifa)
Ferida iz V. Kladuše, 52. Mujakić (Rifeta) Zuhra
iz V. Kladuše. 53. Ćerimović (Mustafe) Zarif iz
V. Kladuše, 54. Miljković Senija iz V. Kladuše,
55. Vidmar r.Bajrić (Minka) Jasmina, 56. Šabić
(Arifa) Rasim iz V. Kladuše, 57. Šabić (Arifa)
Esad iz V. Kladuše, umro (njegovi nasljednići
Šabić Derviša, Kolaj Aida, Durić Arifa i Šabić
Edin), 58.Škrgić (Hase) Meho iz V. Kladuše, 59.
Šabić (Ahmet) Hanka iz V. Kladuše, 60. Šabić
(Ahmet) Hajra iz V. Kladuše, 61. Šabić (Ahmet)
Bešir iz V. Kladuše, 62. Šabić (Ahmet) Šerif iz
Broj 4 - Strana 308
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V. Kladuše, 63. Šabić (Ahmet) Mustafa iz V.
Kladuše, 64. Keserović (Bešir) Muhamed iz V.
Kladuše, 65. Šabić (Vele) Jasminko iz Velike
Kladuše, 66. Šabić (Vele) Arif iz Velike Kladuše
67. Šabić (Arifa) Mine iz Velike Kladuše, 68.
Šabić (Adila) Edvin iz V. Kladuše, 69. Šabić
(Arifa) Samir iz Velike Kladuše, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Aziza Adilagića iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003895 09 P
21.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
138.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Kekić Ferida sin Ibrahima iz GrahovoGlavica, Velika Kladuša, protiv tuženih: 1. Hanić
(Hasan) Šaha iz Vidovdske, 2. Medvjed (Jure)
Ivan iz Vidovske, 3. Medvjed (Jure) Mile iz
Vidovske, 4. Medvjed (Jure) Pero iz Vidovske,
5. Hanić (Hase) Smail, 6. Dolić (Tale) Husein iz
Vidovske, 7. Valentić (Marko) Jose iz Vidovske,
8. Dolić r. Kekić (nn) Đulsa iz Vidovske, 9. Dolić
(Alaga) Hasan iz Vidovske, 10.Dolić (Alaga) Tale
iz Vidovske, 11. Dolić (Alaga) Sejdo iz Vidovske,
12. Dolić (Alaga) Ale iz Vidovske, 13. Dolić
(Alaga) Ibrahim iz Vidovske, 14. Šabić r. Dolić
(nn) Šerifa iz Vidovske, 15. Dolić (Osmana) Gara
iz Vidovske, 16. Dolić (Osmana) Ibro iz Vidovske,
17. Dolić (Osmana) Arif iz Vidovske, 18. Dolić
(Osmana) Đula iz Vidovske, 19. Dolić (Osmana)
Mine iz Vidovske, 20. Dolić (Osmana) Hasiba
iz Vidovske, 21. Bašić (Hamza) Abdija iz Male
Kladuše, 22. Bašić (Hamza) Mehmed iz Male
28. februara 2013.
Kladuše, 23. Bašić (Šerifa) Šerif iz Male Kladuše,
24. Valentić (Janko) Ivan iz Vidovske, 25. Valentić
(nn) Kata iz Vidovske, 26. Zahida r. Dizdarević
(Hašim) Dočić iz Glavice, 27. Dizdarević (Hašim)
Mehmed iz Velike Kladuše, 28. Dizdarević
(Hašim) Ferid iz V. Kladuše, 29. Dizdarević
(Hašim) Šaban iz V. Kladuše, 30. Murgić r.
Dizdarević (Hašim) Emina iz Male Kladuše, 31.
Dizdarević (Hašim) Sulejman iz Velike Kladuše,
32. Karajić r. Dizdarević (Hašim) Šefika iz Polja,
33. Dizdarević (Hašim) Ferida iz V. Kladuše, 34.
Murtić (Murat) Ramo iz Vidovske, 35. Murtić
(Nezir) Husein iz Gornje Vidovske, 36. Murtić
(Mina) Šemsa iz Gornje Vidovske, 37. Šarić r.
Murtić (nn) Asima, 38. Murtić (Husein) Munib iz
Gornje Vidovske, 39. Murtić (Husein) Enver iz
Gornje Vidovske, 40. Omeragić (Sulejman) Daut
iz Vidovske, 41. Omeragić (Sulejman) Omer iz
Vidovske, 42. Omeragić (Sulejman) Muhamed
iz Vidovske, 43. Omeragić (Sulejman) Abas iz
Vidovske, 44. Omeragić (Sulejman) Ahmet iz
Vidovske, 45. Omeragić (Mehmed) Ahmet, 46.
Omeragić (Mehmed) Medina iz Vidovske, 47.
Omeragić (Meho) Feslija, 48. Omeragić (Huse)
Huse iz Vidovske, 49. Omeragić (Hasan) Nedžib
iz Vidovske, 50. Omeragić (Hasan) Ramo iz
Vidovske, 51. Omeragić r. Bašić (nn) Šaho
iz Vidovske, 52. Omeragić (Feho) Fazlija iz
Vidovske, 53. Omeragić r. Radaković (nn) Mara iz
Gornje Vidovske, 54. Omeragić (Mehmed) Rubiza
iz Gornje Vidovske, 55. Omeragić (Mehmed)
Dragica iz Gornje Vidovske, 56. Kendić (Sejdo)
Rasim iz G. Vidovske, 57. Omeragić (Ramo)
Šerif iz Vidovske, 58. Vučković ud. Polovina
Milka, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1.000,00 KM, vanraspravno dana 22.01.2013.
godine izdao je:
O G LA S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003454 P
od 22.01.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Kekić
Ferida sin Ibrahima iz Grahovo-Glavica ,Velika
Kladuša, protiv tuženih: 1.Hanić (Hasan) Šaha iz
Vidovdske, 2. Medvjed (Jure) Ivan iz Vidovske,
3. Medvjed (Jure) Mile iz Vidovske, 4. Medvjed
(Jure) Pero iz Vidovske, 5. Hanić (Hase) Smail,
6. Dolić (Tale) Husein iz Vidovske, 7. Valentić
(Marko) Jose iz Vidovske, 8. Dolić r.Kekić (nn)
Đulsa iz Vidovske, 9. Dolić (Alaga) Hasan iz
Vidovske, 10.Dolić (Alaga) Tale iz Vidovske,
11. Dolić (Alaga) Sejdo iz Vidovske, 12. Dolić
(Alaga) Ale iz Vidovske, 13. Dolić (Alaga)
Ibrahim iz Vidovske, 14. Šabić r. Dolić (nn)
Šerifa iz Vidovske, 15. Dolić (Osmana) Gara iz
Vidovske, 16. Dolić (Osmana) Ibro iz Vidovske,
17. Dolić (Osmana) Arif iz Vidovske, 18. Dolić
(Osmana) Đula iz Vidovske, 19. Dolić (Osmana)
Mine iz Vidovske, 20. Dolić (Osmana) Hasiba
iz Vidovske, 21. Bašić (Hamza) Abdija iz Male
Kladuše, 22. Bašić (Hamza) Mehmed iz Male
Kladuše, 23. Bašić (Šerifa) Šerif iz Male Kladuše,
24. Valentić (Janko) Ivan iz Vidovske, 25. Valentić
(nn) Kata iz Vidovske, 26. Zahida r. Dizdarević
(Hašim) Dočić iz Glavice, 27. Dizdarević (Hašim)
Mehmed iz Velike Kladuše, 28. Dizdarević
(Hašim) Ferid iz V. Kladuše, 29. Dizdarević
(Hašim) Šaban iz V. Kladuše, 30. Murgić r.
Dizdarević (Hašim) Emina iz Male Kladuše, 31.
Dizdarević (Hašim) Sulejman iz Velike Kladuše,
32. Karajić r. Dizdarević (Hašim) Šefika iz Polja,
33. Dizdarević (Hašim) Ferida iz V. Kladuše, 34.
Murtić (Murat) Ramo iz Vidovske, 35. Murtić
(Nezir) Husein iz Gornje Vidovske, 36. Murtić
(Mina) Šemsa iz Gornje Vidovske, 37. Šarić r.
Murtić (nn) Asima, 38. Murtić (Husein) Munib iz
Gornje Vidovske, 39. Murtić (Husein) Enver iz
Gornje Vidovske, 40. Omeragić (Sulejman) Daut
iz Vidovske, 41. Omeragić (Sulejman) Omer iz
Vidovske, 42. Omeragić (Sulejman) Muhamed
iz Vidovske, 43. Omeragić (Sulejman) Abas iz
Vidovske, 44. Omeragić (Sulejman) Ahmet iz
Vidovske, 45. Omeragić (Mehmed) Ahmet, 46.
Omeragić (Mehmed) Medina iz Vidovske, 47.
Omeragić (Meho) Feslija, 48. Omeragić (Huse)
Huse iz Vidovske,49. Omeragić (Hasan) Nedžib
Broj 4 - Strana 309
iz Vidovske, 50. Omeragić (Hasan) Ramo iz
Vidovske, 51. Omeragić r. Bašić (nn) Šaho
iz Vidovske, 52. Omeragić (Feho) Fazlija iz
Vidovske, 53. Omeragić r. Radaković (nn) Mara iz
Gornje Vidovske, 54. Omeragić (Mehmed) Rubiza
iz Gornje Vidovske, 55. Omeragić (Mehmed)
Dragica iz Gornje Vidovske, 56. Kendić (Sejdo)
Rasim iz G. Vidovske, 57. Omeragić (Ramo) Šerif
iz Vidovske, 58. Vučković ud. Polovina Milka,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi advokata Aziza Adilagića iz
Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003454 09 P
21.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
139.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužiteljice
Zahida Zeller r. Šakanović kći Rame iz Orčeve
Luke, (sada u Austriji), koju zastupa punomoćnik,
advokat Stokrp Milan iz Velike Kladuše, protiv
tuženih Aziz Obić sin Bećira iz Kumarice (sada u
Americi), nepoznate adrese i Obić Šerif sin Bećira
iz Kumarice (sada u Austriji) nepoznate adrese,
radi utvrđivanje bračne tekovine, vsp. 5.500,00
KM, van ročišta za raspravu dana 22.01.2013.
godine, izdao je slijedeći:
O G LA S
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 00583 07 P
Broj 4 - Strana 310
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
od 17.01.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja
prava vlasništva, tuženima Aziz Obić sin Bećira
iz Kumarice (sada u Americi), nepoznate adrese
i Obić Šerif sin Bećira iz Kumarice, (sada u
Austriji) nepoznate adrese, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata, Sarajlija Nedžada iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 005583 07 P
22.01.2013. godine.
Velika Kladuša
SUDIJA
Buhić Hasiba
140.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,po
sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Kantarević Muharem sin Sulje iz
Podzvizda, zastupan po punomoćniku advokatu
Azizu Adilagiću iz Velike Kladuše, protiv tuženih:
1. Kantarević (Tale) Salih iz Podzvizda, 2.
Kantarević (Tale) Suljo iz Podzvizda, 3. Kantarević
(Tale) Bajro iz Podzvizda, 4. Kantarević (Muje)
Šerif iz Podzvizda, 5. Kantarević (Muje) Šerifa
iz Podzvizda, 6. Ćufurović r.Kantarević (Muje)
Munira iz Podzvizda, 7. Kantarević (Muje)
Medina iz Podzvizda, 8. Kantarević (Džemile)
Šerif iz Kumarice, 9. Šahin (Džemile) Šerifa iz
Podzvizda, 10. Šakanović (Džemile) Medina,
11. Ćehić (Muje) Mujo iz Pecke,12. Kantarević
(Smail) Bejza iz Podzvizda, radi utvrđivanja prava
vlasnistva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
22.01.2013. godine izdao je:
28. februara 2013.
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003803 09
P od 22.01.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Kantarević
Muharem sin Sulje iz Podzvizda,zastupan po
punomoćniku advokatu Azizu Adilagiću iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Kantarević
(Tale) Salih iz Podzvizda, 2. Kantarević (Tale)
Suljo iz Podzvizda, 3. Kantarević (Tale) Bajro
iz Podzvizda, 4. Kantarević (Muje) Šerif iz
Podzvizda, 5. Kantarević (Muje) Šerifa iz
Podzvizda, 6. Ćufurović r. Kantarević (Muje)
Munira iz Podzvizda, 7. Kantarević (Muje)
Medina iz Podzvizda, 8. Kantarević (Džemile)
Šerif iz Kumarice, 9. Šahin (Džemile) Šerifa iz
Podzvizda, 10. Šakanović (Džemile) Medina,
11. Ćehić (Muje) Mujo iz Pecke,12. Kantarević
(Smail) Bejza iz Podzvizda, u ovoj pravnoj stvari
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Ćehić
Redžife iz Podzvizda.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojaye
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003803 09P
22.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
141.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Delić Halida sin Mehe iz Polja br.183,
Velika Kladuša, protiv tuženog Veljačić Mustafe
sin Alage iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja
prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, radi
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 22.01.2013. godine izdao je:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 013140
11 P od 22.01.2013. godine, na osnovu čl. 296.
st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Delić
Halida sin Mehe iz Polja br. 183, Velika Kladuša,
protiv tuženog Veljačić Mustafe sin Alage iz
Velike Kladuše,u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Keserović Džemala
sin Mustafe iz Polja, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 013140 11P
22.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
142.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Sulejman Škrgić sin Mehmeda iz Velike
Kladuše, Kudići, protiv tuženih: 1. Hasan (Suljo)
Babić iz Kudića, 2. Rasim (Hasan) Babić iz
Kudića, 3. Fata Babić iz Kudića, 4. Arifa Pjanić
r. Babić, 5. Šerifa (nn) Hozanović iz Kudića, 5.
Pašima (nn) Dizdarević iz Miljkovića, T. Ekrema
(nn) Kudić iz Johovice, 8. Rasema (nn) Sarić iz
Miljkovića, 9. Rahmana (nn) Bajrektarević iz
Johovice,10. Ferid (Huse) Babić iz Kudića, 11.
Broj 4 - Strana 311
Redžep (Huse) Babić iz Kudića,12. Senija (nn)
Begić ,13. Senija (nn) Bećirević, 14. Ahmet
(Mehmed) Babić, 15. Mevlida (nn) Ćenanović,
16. Senada (nn) Pavlačić, 17. Sulejman
(Mehmed) Babić iz Kudića, 18. Safet (Mehmed)
Babić iz Kudića, 19. Ajka (Mehmed) Babić iz
Kudića, 20. Memać (Mehmed) Babić iz Kudića,
21. Sabahudin (nn) Babić iz D. Vidovske, 22.
Muhamed (nn) Babić iz D. Vidovske, 23. Fata
Babić iz Johovice, 24. Smail (Nazif) Babić iz
Johovice, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1.000,00 KM, vanraspravno dana 22.01.2013.
godine izdao je:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 011924 11
P od 22.01.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Sulejman
Škrgić sin Mehmeda iz Velike Kladuše, Kudići,
protiv tuženih: 1. Hasan (Suljo) Babić iz Kudića,
2. Rasim (Hasan) Babić iz Kudića, 3. Fata
Babić iz Kudića, 4. Arifa Pjanić r. Babić, 5.
Šerifa (nn) Hozanović iz Kudića, 5. Pašima (nn)
Dizdarević iz Miljkovića, T. Ekrema (nn) Kudić
iz Johovice, 8. Rasema (nn) Sarić iz Miljkovića,
9. Rahmana (nn) Bajrektarević iz Johovice,10.
Ferid ( Huse) Babić iz Kudića, 11.Redžep
(Huse) Babić iz Kudića,12. Senija (nn) Begić
,13. Senija (nn) Bećirević, 14. Ahmet (Mehmed)
Babić, 15.Mevlida (nn) Ćenanović, 16. Senada
(nn) Pavlačić, 17. Sulejman (Mehmed) Babić
iz Kudića,18. Safet (Mehmed) Babić iz Kudića,
19. Ajka (Mehmed) Babić iz Kudića, 20. Memać
(Mehmed) Babić iz Kudića, 21. Sabahudin (nn)
Babić iz D. Vidovske, 22. Muhamed (nn) Babić
iz D. Vidovske, 23. Fata Babić iz Johovice, 24.
Smail (Nazif) Babić iz Johovice, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Aziza Adilagića iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
Broj 4 - Strana 312
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja
Broj: 23 OP 011924 11P
22.01.2013. godine
Velika Kladuša
28. februara 2013.
Pehlić Šaban sin Ćerime iz Trnova bb, Omanović
Mirsada kći Hasice iz Trnova bb, Omanović
Zuhdija sin Muje iz Trnova bb, Pehlić Amir sin
Šabana iz Trnova bb, radi utvrđivanja vlasništva,
vsp. 1.000,00 KM, van ročista za raspravu dana
28.01.2013. godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
Sutkinja
Jasmina Miljković
143.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužiteljice
Rasima Beadini r. Mujakić kći Sulje iz Trnova
bb, koju zastupa punomoćnik, advokat Sarajlija
Nedžad iz Velike Kladuše, protiv tuženih, Pehlić
Meho sin Hajdara iz Vel. Kladuše, Pehlić Ramo
sin Muhe iz Vel. Kladuše, Pehlić Mustafa sin
Muhe iz Vel. Kladuše, Pehlić Agan sin Pehle
iz Vel.Kladuše, Pehlić Meho sin Hasana iz
Vel.Kladuše, Pehlić Zijada kći Hasana iz Vel.
Kladuše, Miljković r. Hodžić Zejna (nn) iz Velike
Kladuše, Pehlić r. Hodžić (nn) Minka iz Trnova,
Bosnić r. Pehlić (nn) Fata iz Podzvizda, Obić r.
Pehlić (nn) Draga iz Trnova, Pehlić Hasan sin
Saliha iz Trnova, Rizvić r. Pehlić (nn) Hatidža iz
Podzvizda, Pehlić Ćerime kći Omera iz Trnova
bb, Pehlić Zijada kći Huse iz Trnova bb, Pehlić
Rasima kći Huse iz Trnova bb, Pehlić Zehida
kći Huse iz Trnova bb, Pehlić Ferida kći Huse
iz Trnova, Pehlić Rezija kći Huse iz Trnova
bb, Didović Ćamil sin Miralima iz Trnova bb,
Dizdarević Emin sin Šemse iz Velike Kladuše,
Pajazetović Naza kći Osmana iz Trnova bb,
Mujkić Rasim sin Sulje iz Trnova, Omanović
Osman sin Muje, Trn, Pehlić Meho sin Nezira
iz Velike Kladuše, Omanović žena Muhameda
Ajka Trnovi bb, Omanović Vahid sin Muhameda
iz Trnova bb, Omanović Elvir sin Muhameda iz
Trnova bb, Omanović Mujo sin Muhameda iz
Trnova bb, Omanović Zahid sin Muhameda iz
Trnova bb, Pehlić Denis sin Šabana iz Trnova bb,
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 005879 08 P
od 28.01.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja
prava vlasništva, tuženima: Pehlić Meho sin
Hajdara iz Vel.Kladuše, Pehlić Ramo sin Muhe
iz Vel. Kladuše, Pehlić Mustafa sin Muhe iz Vel.
Kladuše, Pehlić Agan sin Pehle iz Vel.Kladuše,
Pehlić Meho sin Hasana iz Vel. Kladuše, Pehlić
Zijada kći Hasana iz Vel. Kladuše, Miljković r.
Hodžić Zejna (nn) iz Velike Kladuše, Pehlić r.
Hodžić (nn) Minka iz Trnova, Bosnić r. Pehlić
(nn) Fata iz Podzvizda, Obić r. Pehlić (nn) Draga
iz Trnova, Pehlić Hasan sin Saliha iz Trnova,
Rizvić r. Pehlić (nn) Hatidža iz Podzvizda, Pehlić
Ćerime kći Omera iz Trnova bb, Pehlić Zijada
kći Huse iz Trnova bb, Pehlić Rasima kći Huse
iz Trnova bb, Pehlić Zehida kći Huse iz Trnova
bb, Pehlić Ferida kći Huse iz Trnova, Pehlić
Rezija kći Huse iz Trnova bb, Didović Ćamil
sin Miralima iz Trnova bb, Dizdarević Emin sin
Šemse iz Velike Kladuše, Pajazetović Naza kći
Osmana iz Trnova bb, Mujkić Rasim sin Sulje iz
Trnova, Omanović Osman sin Muje, Trn, Pehlić
Meho sin Nezira iz Velike Kladuše, Omanović
žena Muhameda Ajka Trnovi bb, Omanović
Vahid sin Muhameda iz Trnova bb, Omanović
Elvir sin Muhameda iz Trnova bb, Omanović
Mujo sin Muhameda iz Trnova bb, Omanović
Zahid sin Muhameda iz Trnova bb, Pehlić Denis
sin Šabana iz Trnova bb, Pehlić Šaban sin Ćerime
iz Trnova bb, Omanović Mirsada kći Hasice iz
Trnova bb, Omanović Zuhdija sin Muje iz Trnova
bb, Pehlić Amir sin Šabana iz Trnova bb, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
osobi advokata Stokrp Milana iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 005879 08 P
28.01.2013. godine
Velika Kladuša
SU Dl JA
Buhić Hasiba
144.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužiteija
Sulejman Džaferović sin Hasana iz Vejnca, kojeg
zastupa punomoćnik, advokat Stokrp Milan iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: Bajro Džaferović
sin Muhe iz Slapnice, Džaferović r. Dautović
(ž. Husejna) Zlata iz Slapnice, Džaferović r.
Sulejmanagić (ž.Husejna) Milkuna iz Slapnice,
Džaferović (Husejn) Hasan iz Slapnice,
Džaferović kći Husejna Nefiza, Dautović r.
Purić Emina iz Marjanovca, Purić (Mustafe )
Nurija iz Todorova, Džaferović (Bajro) Muho iz
Vejnca, Hozdić (Ramo) Rasim iz Vejnca, Purić
(ud. Rašida ) Hasnija iz Vejnca, Purić (Rašid
) Mehmed iz Todorova, Purić (Rašid) Redžo iz
Todorova, Purić (Rašid) Selim iz Todorova, Purić
(Rašid) Hašim iz Todorova, Purić (sin Rasima)
Jasmin iz Todorova, Mujakić (Ibrahima) Zejna iz
Šumatca, Grazer Selbskhelfasverein Algemeiner,
radi utvrđivanja vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
van ročišta za raspravu dana 28.01.2013. godine,
izdao je slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 000500 08 P
od 28.01.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužiteija, radi utvrđivanja
Broj 4 - Strana 313
prava vlasništva, tuženima: Bajro Džaferović
sin Muhe iz Slapnice, Džaferović r. Dautović
(ž. Husejna) Zlata iz Slapnice, Džaferović r.
Sulejmanagić (ž.Husejna) Milkuna iz Slapnice,
Džaferović (Husejn) Hasan iz Slapnice,
Džaferović (kći Husejna) Nefiza, Dautović r.
Purić Emina iz Marjanovca, Purić (Mustafe )
Nurija iz Todorova, Džaferović (Bajro) Muho iz
Vejnca, Hozdić (Ramo) Rasim iz Vejnca, Purić
(ud. Rašida) Hasnija iz Vejnca, Purić (Rašid )
Mehmed iz Todorova, Purić (Rašid) Redžo iz
Todorova, Purić (Rašid) Selim iz Todorova, Purić
(Rašid) Hašim iz Todorova, Purić (sin Rasima)
Jasmin iz Todorova, Mujakić (Ibrahima) Zejna iz
Šumatca, Grazer Selbskhelfasverein Algemeiner,
sada nepoznatog boravišta i nepoznate adrese,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Selimović Fatima žena
Muhameda iz Vejnca bb, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudorn, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 000500 08 P
28.01.2013. godine.
Velika Kladuša
SUDIJA
Buhić Hasiba
145.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Latić Mehe sin Huseina iz Male Kladuše,
zastupan po punomoćniku advokatu Sarajlija
Nedžadu iz Velike Kladuše, protiv tuženih: 1.
Latić (Ejdo) Hasana iz Mala Kladuša, 2. Latić
(Ejdo) Bejza iz Mala Kladuša, 3. Kličić (Hase)
Omer iz Gornja Koprivna, 5. Kličić (Omera)
Meho iz Gornja Koprivna, 6. Kličić (Omera)
Saća iz Gornja Koprivna, Latić (Huseina) Hasim
Broj 4 - Strana 314
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
iz Male Kladuše, 7. Nezirović r. Latić (Huseina)
Fata iz Male Kladuše, 8.Rahmanović r. Latić
(Hasan) Šaha iz Marjanovca, 9. Ćatić r. Dautović
(nn) Hata iz Marjanovca, 10. Ćatić r. Dautović
(nn) Rahmana iz Marjanovca, 11. Murgić r.
Dautović ž. Mehe (nn) Fatima iz Marjanovca, 12.
Husić r. Dautović (nn) Mina iz Veinca, 13. Smlatić
r. Dautović ž. Mehe (nn) Bejza iz Pećigrada, 14.
Dautović (Ibrahima) Ibrahim iz Male Kladuše,
15. Rizvić r. Latić (nn) Fata iz Male Kladuše,
16. Latić (Husein) Husein iz Male Kladuše 17.
Latić (Husein) Rahima iz Male Kladuše, 18. Latić
(Husein) Meho iz Male Kladuše, 19. Džanić r.
Karajić (nn) Saća iz Male Kladuše, 20. Šabić r.
Džanić (nn) Hanka iz Šumata, 21. Džanić (Hasan)
Sulejman iz Male Kladuše, 22. Džanić (Hasan)
Arif iz Male Kladuše, 23. Džanić (Hasan) Smail
iz Male Kladuše, 24. Džanić (Hasan) Remiza iz
Male Kladuše, 25. Džanić (Hasan) Sulejman iz
Male Kladuše, 26. Karajić (Salih) Mevlida, 27.
Džanić (Salih) Husein iz Grahova, 28. Džanić
(Hasan) Nazifa iz Male Kladuše, 29. Džanić
(Hasan) Amir iz Male Kladuše, 30. Džanić
(Hasan) Emir iz Male Kladuše, 31. Ordagić
(Šaban) Adil iz Grahova, 32. Ordagić (Šaban)
Osman iz Grahova, 33. Ordagić (ž. Rasima)
Nirfeta iz Male Kladuše, 34. Ordagić (Rasima)
Denis iz Male Kladuše, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
18.12.2012. godine izdao je:
OG L A S
28. februara 2013.
Gornja Koprivna, 6. Kličić (Omera) Saća iz
Gornja Koprivna, Latić (Huseina) Hasim iz Male
Kladuše, 7. Nezirović r. Latić (Huseina) Fata iz
Male Kladuše, 8.Rahmanović r. Latić (Hasan)
Šaha iz Marjanovca, 9. Ćatić r. Dautović (nn)
Hata iz Marjanovca, 10. Ćatić r. Dautović (nn)
Rahmana iz Marjanovca, 11. Murgić r. Dautović
ž. Mehe (nn) Fatima iz Marjanovca, 12. Husić
r. Dautović (nn) Mina iz Veinca, 13. Smlatić
r.Dautović ž.Mehe (nn) Bejza iz Pećigrada, 14.
Dautović (Ibrahima) Ibrahim iz Male Kladuše,
15. Rizvić r. Latić (nn) Fata iz Male Kladuše,
16. Latić (Husein) Husein iz Male Kladuše 17.
Latić (Husein) Rahima iz Male Kladuše, 18. Latić
(Husein) Meho iz Male Kladuše, 19. Džanić r.
Karajić (nn) Saća iz Male Kladuše, 20. Šabić
r. Džanić (nn) Hanka iz Šumatca, 21. Džanić
(Hasan) Sulejman iz Male Kladuše, 22. Džanić
(Hasan) Arif iz Male Kladuše, 23. Džanić (Hasan)
Smail iz Male Kladuše, 24. Džanić (Hasan)
Remiza iz Male Kladuše, 25. Džanić (Hasan)
Sulejman iz Male Kladuše, 26. Karajić (Salih)
Mevlida, 27. Džanić (Salih) Husein iz Grahova,
28. Džanić (Hasan) Nazifa iz Male Kladuše,
29. Džanić (Hasan) Amir iz Male Kladuše,
30. Džanić (Hasan) Emir iz Male Kladuše, 31.
Ordagić (Šaban) Adil iz Grahova, 32. Ordagić
(Šaban) Osman iz Grahova, 33. Ordagić (ž.
Rasima) Nirfeta iz Male Kladuše, 34. Ordagić
(Rasima) Denis iz Male Kladuše, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Čelebić Fikreta iz Bosanskog Novog.
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003200
09 P od 18.12.2012. godine, na osnovu čl. 296.
st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Latić
Mehe sin Huseina iz Male Kladuše, zastupan
po punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Latić (Ejdo)
Hasana iz Mala Kladuša, 2. Latić (Ejdo) Bejza
iz Mala Kladuša, 3. Kličić (Hase) Omer iz
Gornja Koprivna, 5. Kličić (Omera) Meho iz
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 003200 09 P
18.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
146.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužiteljice Šabić Vesne kći Muharema iz Velika
Kladuša, ul. Džemala Bijedića, protiv tuženih: 1.
Miljković (Sulejmana) Osman iz Velike Kladuše,
2. Miljković (Sulejmana) Islam iz Velike
Kladuše, 3. Miljković (Sulejmana) Husein iz
Velike Kladuše, 4. Miljković (Sulejmana) Mujo
iz Velike Kladuše, 5. Miljković (Ibre) Sulejman
iz Velike Kladuše, 6. Subašić (Hašima) Hašim
iz V. Kladuše, 7. Buraković (Ćamil) Remzija iz
V. Kladuša, 8. Subašić r.Velić (Hasan) Emina
iz Velike Kladuše, 9. Miljković (Bego) Salih iz
Velike Kladuše, 10. Miljković (Omer) Hasan iz
Velike Kladuše, 11.Miljković (ud.Okana) Fata
iz Velike Kladuše, 12. Miljković Hanife iz V.
Kladuše, 13. Miljković Mehmed sin Rame iz V.
Kladuše, 14. Miljković Nurija sin Rame iz V.
Kladuše, 15. Miljković Zuhdija sin Rame iz V.
Kladuše, 16. Šabić (Mehmeda) Mevlida iz V.
Kladuše, 17. Melkić (Alage) Redžo iz V. Kladuše,
18. Miljković (Ramo) Hasan iz V. Kladuše,
19. Miljković (Šerif) Bajro iz V. Kladuše, 20.
Miljković r. Silahić (ud. Mehmeda) Hasiba iz V.
Kladuše, 21. Ićanović (Abid) Rasim iz V. Kladuše,
22. Ićanović r. Hušidić Nurka iz V. Kladuše, 23.
Šrkgić r.Miljković Asima iz V. Kladuše, 24. Bolić
(Arif) Husein iz V. Kladuše, 25. Delić (Husein)
Ago iz V. Kladuše, 26. Miljković (Hasan) Dragan
iz V. Kladuše, 27. Miljković (Hasan) Emin
iz V. Kladuše, 28. Miljković (Hasan) Zlatan
iz V. Kladuše, 29. Miljković (Hasan) Minka
iz V. Kladuše, 30. Miljković (Hasan) Sena iz
V. Kladuše, 31. Miljković (Hasan) Kemal iz
V. Kladuše, 32. Miljković (Šerif) Derviša iz
V. Kladuše, 33. Miljković (Šerif) Hatidža iz
V. Kladuše, 34. Miljković (Šerif) Bajro iz V.
Kladuše, 35. Miljković (udv. Šerif) Fatima iz
V. Kladuše, 36. Golubović (Alija) Zumreta, 37.
Libić (Hasib) Refik iz V. Kladuše, 38. Miljković
(Bego) Zlata iz V. Kladuše, 39. Miljković (Bego)
Broj 4 - Strana 315
Husein iz V. Kladuše, 40. Miljković (Bego)
Almir iz V. Kladuše, 41. Miljković (Muhameda)
Admir iz V. Kladuše, 42. Mašić ( Hasan) Smail
iz Todorova, 43. Ćerimović (Husein) Hasan Mala
Kladuša, 44. Saado (Omer) Ismet iz V. Kladuše,
45. Miljković (Ale) Asim iz V. Kladuše, 46.
Miljković (Ale) Rasim iz V. Kladuše, 47. Hamzić
r. Miljković (Ale) Ajiša iz Velike Kladuše, 48.
Poljak r. Miljković (Ale) Zuhra iz V. Kladuše, 49.
Miljković (Ale) Minka iz V. Kladuše, 50. Miljković
(Ale) Edina iz V. Kladuše, 51. Dizdarević (Agan)
Husein iz V. Kladuše, 52. Muratović (Hasan)
Omer iz V. Kladuše, 53. Miljković (Mustafe)
Aziz iz Velike Kladuše, 54. Miljković (Mustafe)
Samir iz Velike Kladuše, 55. Jusufović (Nezib)
Dalibor iz V. Kladuša, 56. Miljković (Ramo)
Mustafa iz V. Kladuše, 57. Miljković Senija, 58.
Vidmar r. Bajrić. (Minka) Jasmina iz V. Kladuše,
59. Miljković (Mustafa) Enis iz V. Kladuše, 60.
Džebić r. Huskić (Hasan) Bejza iz V. Kladuše,
61. Tabaković (Ibrahim) Mehmed iz V. Kladuše,
62. Miljković (Ramo) Šaban iz V. Kladuše, 63.
Miljković r. Šabić (žena Hasana) Ramiza, radi
utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 24.12.2012. godine izdao je:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003286 09
P od 24.12.2012. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja tužiteljice
Šabić Vesne kći Muharema iz Velike Kladuše, ul.
Džemala Bijedića, protiv tuženih: 1. Miljković
(Sulejmana) Osman iz Velike Kladuše, 2.
Miljković (Sulejmana) Islam iz Velike Kladuše,
3. Miljković (Sulejmana) Husein iz Velike
Kladuše, 4. Miljković (Sulejmana) Mujo iz
Velike Kladuše, 5. Miljković (Ibre) Sulejman
iz Velike Kladuše, 6. Subašić (Hašima) Hašim
iz V. Kladuše, 7. Buraković (Ćamil) Remzija iz
V. Kladuša, 8. Subašić r.Velić (Hasan) Emina
Broj 4 - Strana 316
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
iz Velike Kladuše, 9. Miljković (Bego) Salih iz
Velike Kladuše, 10. Miljković (Omer) Hasan iz
Velike Kladuše, 11.Miljković (ud.Okana) Fata
iz Velike Kladuše, 12. Miljković Hanife iz V.
Kladuše, 13. Miljković Mehmed sin Rame iz V.
Kladuše, 14. Miljković Nurija sin Rame iz V.
Kladuše, 15. Miljković Zuhdija sin Rame iz V.
Kladuše, 16. Šabić (Mehmeda) Mevlida iz V.
Kladuše, 17. Melkić (Alage) Redžo iz V. Kladuše,
18. Miljković (Ramo) Hasan iz V. Kladuše,
19. Miljković (Šerif) Bajro iz V. Kladuše, 20.
Miljković r. Silahić (ud. Mehmeda) Hasiba iz V.
Kladuše, 21. Ićanović (Abid) Rasim iz V. Kladuše,
22. Ićanović r. Hušidić Nurka iz V. Kladuše, 23.
Šrkgić r.Miljković Asima iz V. Kladuše, 24. Bolić
(Arif) Husein iz V. Kladuše, 25. Delić (Husein)
Ago iz V. Kladuše, 26. Miljković (Hasan) Dragan
iz V. Kladuše, 27. Miljković (Hasan) Emin
iz V. Kladuše, 28. Miljković (Hasan) Zlatan
iz V. Kladuše, 29. Miljković (Hasan) Minka
iz V. Kladuše, 30. Miljković (Hasan) Sena iz
V. Kladuše, 31. Miljković (Hasan) Kemal iz
V. Kladuše, 32. Miljković (Šerif) Derviša iz
V. Kladuše, 33. Miljković (Šerif) Hatidža iz
V. Kladuše, 34. Miljković (Šerif) Bajro iz V.
Kladuše, 35. Miljković (udv. Šerif) Fatima iz
V. Kladuše, 36. Golubović (Alija) Zumreta, 37.
Libić (Hasib) Refik iz V. Kladuše, 38. Miljković
(Bego) Zlata iz V. Kladuše, 39. Miljković (Bego)
Husein iz V. Kladuše, 40. Miljković (Bego)
Almir iz V. Kladuše, 41. Miljković (Muhameda)
Admir iz V. Kladuše, 42. Mašić ( Hasan) Smail
iz Todorova, 43. Ćerimović (Husein) Hasan Mala
Kladuša, 44. Saado (Omer) Ismet iz V. Kladuše,
45. Miljković (Ale) Asim iz V. Kladuše, 46.
Miljković (Ale) Rasim iz V. Kladuše, 47. Hamzić
r. Miljković (Ale) Ajiša iz Velike Kladuše, 48.
Poljak r. Miljković (Ale) Zuhra iz V. Kladuše, 49.
Miljković (Ale) Minka iz V. Kladuše, 50. Miljković
(Ale) Edina iz V. Kladuše, 51. Dizdarević (Agan)
Husein iz V. Kladuše, 52. Muratović (Hasan)
Omer iz V. Kladuše, 53. Miljković (Mustafe)
Aziz iz Velike Kladuše, 54. Miljković (Mustafe)
Samir iz Velike Kladuše, 55. Jusufović (Nezib)
Dalibor iz V. Kladuša, 56. Miljković (Ramo)
28. februara 2013.
Mustafa iz V. Kladuše, 57. Miljković Senija, 58.
Vidmar r. Bajrić. (Minka) Jasmina iz V. Kladuše,
59. Miljković (Mustafa) Enis iz V. Kladuše, 60.
Džebić r. Huskić (Hasan) Bejza iz V. Kladuše,
61. Tabaković (Ibrahim) Mehmed iz V. Kladuše,
62. Miljković (Ramo) Šaban iz V. Kladuše, 63.
Miljković r. Šabić (žena Hasana) Ramiza, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi advokat Aziz Adilagić iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003286 09 P
24.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
147.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Melkić (Arif) Rasim iz Vejinća br.
92 Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku
advokatu Čelebić Fikretu iz Bosanskog Novog,
protiv tuženih. 1. Nuhanović (Meho) Salih iz
Todorova, 2. Nuhanović (Mehmed) Salih iz
Todorova, 3. Nuhanović (Mehmed) Smail iz
Todorova, 4. Džebić (Mehmed) Meho iz Todorova,
5. Džebić (Mehmed) Adila iz Todorova, 6. Libić
(Ramo) Šaban iz Todorova, 7. Melkić (Suljo) Arif
iz Todorova, 8. Melkić (Arif) Abid iz Todorova,
9. Nuhanović (Redžo) Fata iz Todorova, l0.
Nuhanović (Redžo) Džemila iz Todorova, 11.
Velić (Bajro) Mehmed iz Todorova, 12. Velić
(Bajro) Hasib iz Todorova, 13. Mujić (Mehmed)
Ismet iz Todorova, 14. Mujić (Mehmed) Ismeta
iz Todorova, 14. Velić r. Purić (nn) Katka iz T.
Slapnice, 16. Velić (Osman) Nurija iz T. Slapnice,
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
17. Duraković (Husein) Osman iz V. Kladuše, 18.
Nuhanović (Nuhan) Dželil iz Todorova, 19. Libić
(Ramo) Hasib iz Todorova, 20. Libić (Ramo)
Omer iz Todorova, umro njegovi nasljednici
(Libić Mirsad, Libić Hatka, Libić Šaban, Libić
Ensad, Ponjević Katka, Libić Šemso i Rizvić
Minka), 21.Velić (Hasan) Omer iz Todorova,
22. Velić (Hasan) Husein iz Todorova, 23.
Libić r. Rizvanović (nn) Fatima iz Podzvizda,
24. Libić (Ale) Arifa iz Veinca, 25. Libić ( Ale)
Bejza iz Veinca, 26. Libić (Ale) Hajra iz Veinca,
27. Libić (Ale) Ajka iz Veinca, 28. Libić (Ale)
Đula iz Veinca, 29. Velić r. Šabić (nn) Đula
iz T. Slapnice, (umrla njeni nasljednici (Velić
Sulejman, Velić Sabid, Velić Hamdija i Velić
Azim), 30. Velić Hamdija iz Todorova, 31. Velić
Azim iz Todorova, 32. Melkić (Hajro) Rasim
iz Veinca, 33. Nuhanović (Mehmed) Fehim iz
Veinca, umro njegovi nasljednici (Nuhanović
Selim, Nuhanović Miralim, Nuhanović Ramiz i
Šabić Fate), 34. Mujić r. Nuhanović (Mehmed)
Fatima iz Veinca, 35. Nuhanović (Sulejman)
Sead iz Veinca, 36. Nuhanović (Sulejman) Said
iz Veinca, 37. Nuhanović (Sulejman) Rifet iz
Veinca, 38. Ožegović (Munira) Fata iz Vrnograča,
39. Brkić (Hasan) Mirsad iz T. Slapnice, 40.
Brkić (Hasan) Osman iz T.Slapnice, 41. Velić
(Juso) Šerif iz V. Kladuše, 42.Velić (Juso) Adila
iz V. Kladuše, 43. Nuhanović r. Velić (Juso) Šerif
iz V. Kladuše, 44. Velić (Juso) Zuhdija iz V.
Kladuše, 45. Silahić (Bešir) Mehmed iz Veinca,
46.Nuhanović (Mehmed) Hasan iz Veinca, 47.
Velić (Rešid) Bajro iz V. Kladuše, 48. Velić
(Rešid) Mirsad iz V. Kladuše, 49. Nuhanović
(Husein) Osman iz Liđani, 50. Velić (Mehmed)
Ramadan iz Todorova, 51. Nuhanović r. Dautović
(Meho) Mevlida iz V. Kladuše, 52. Melkić (
Suljo) Arif iz Todorova, 53. Melkić (Arif) Abid iz
Todorova, 54. Libić (Ramo) Omer iz Todorova,
55. Rošić (Ramo) Zuhdija iz Veinca, 56. Libić r.
Rizvanović (nn) Fatima iz Podzvizda, 57. Melkić
(Hajro) Rasim iz Veinca, 58. Libić (Omera)
Šaban iz V. Kladuše, 59. Libić (Rame) Hasib iz
Todorova, 60. Libić (Jusin) Husein iz Todorova,
61. Libić (Jusin) Osman iz Todorova, 62. Libić
Broj 4 - Strana 317
(Jusin) Jusuf iz Todorova, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
24.12.2012. godine izdao je:
O G LA S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 008652 10
P od 24.12.2012. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Melkić
(Arif) Rasim iz Vejinca br. 92 Velika Kladuša,
zastupan po punomoćniku advokatu Čelebić
Fikretu iz Bosanskog Novog, protiv tuženih.
. 1. Nuhanović (Meho) Salih iz Todorova, 2.
Nuhanović (Mehmed) Salih iz Todorova, 3.
Nuhanović (Mehmed) Smail iz Todorova, 4.
Džebić (Mehmed) Meho iz Todorova, 5. Džebić
(Mehmed) Adila iz Todorova, 6. Libić (Ramo)
Šaban iz Todorova, 7. Melkić (Suljo) Arif iz
Todorova, 8. Melkić (Arif) Abid iz Todorova,
9. Nuhanović (Redžo) Fata iz Todorova, l0.
Nuhanović (Redžo) Džemila iz Todorova, 11.
Velić (Bajro) Mehmed iz Todorova, 12. Velić
(Bajro) Hasib iz Todorova, 13. Mujić (Mehmed)
Ismet iz Todorova, 14. Mujić (Mehmed) Ismeta
iz Todorova, 14. Velić r. Purić (nn) Katka iz T.
Slapnice, 16. Velić (Osman) Nurija iz T. Slapnice,
17. Duraković (Husein) Osman iz V. Kladuše, 18.
Nuhanović (Nuhan) Dželil iz Todorova, 19. Libić
(Ramo) Hasib iz Todorova, 20. Libić (Ramo)
Omer iz Todorova, umro njegovi nasljednici
(Libić Mirsad, Libić Hatka, Libić Šaban, Libić
Ensad, Ponjević Katka, Libić Šemso i Rizvić
Minka), 21.Velić (Hasan) Omer iz Todorova, 22.
Velić (Hasan) Husein iz Todorova, 23. Libić r.
Rizvanović (nn) Fatima iz Podzvizda, 24. Libić
(Ale) Arifa iz Veinca, 25. Libić ( Ale) Bejza iz
Veinca, 26. Libić (Ale) Hajra iz Veinca, 27. Libić
(Ale) Ajka iz Veinca, 28. Libić (Ale) Đula iz
Veinca, 29. Velić r. Šabić (nn) Đula iz T. Slapnice,
(umrla njeni nasljednici (Velić Sulejman,
Velić Sabid, Velić Hamdija i Velić Azim), 30.
Velić Hamdija iz Todorova, 31. Velić Azim iz
Broj 4 - Strana 318
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Todorova, 32. Melkić (Hajro) Rasim iz Veinca,
33. Nuhanović (Mehmed) Fehim iz Veinca,
umro njegovi nasljednici (Nuhanović Selim,
Nuhanović Miralim, Nuhanović Ramiz i Šabić
Fate), 34. Mujić r. Nuhanović (Mehmed) Fatima
iz Veinca, 35. Nuhanović (Sulejman) Sead iz
Veinca, 36. Nuhanović (Sulejman) Said iz Veinca,
37. Nuhanović (Sulejman) Rifet iz Veinca, 38.
Ožegović (Munira) Fata iz Vrnograča, 39. Brkić
(Hasan) Mirsad iz T. Slapnice, 40. Brkić (Hasan)
Osman iz T.Slapnice, 41. Velić (Juso) Šerif iz V.
Kladuše, 42.Velić (Juso) Adila iz V. Kladuše, 43.
Nuhanović r. Velić (Juso) Šerif iz V. Kladuše,
44. Velić (Juso) Zuhdija iz V. Kladuše, 45.
Silahić (Bešir) Mehmed iz Veinca, 46.Nuhanović
(Mehmed) Hasan iz Veinca, 47. Velić (Rešid)
Bajro iz V. Kladuše, 48. Velić (Rešid) Mirsad
iz V. Kladuše, 49. Nuhanović (Husein) Osman
iz Liđani, 50. Velić (Mehmed) Ramadan iz
Todorova, 51. Nuhanović r. Dautović (Meho)
Mevlida iz V. Kladuše, 52. Melkić ( Suljo) Arif
iz Todorova, 53. Melkić (Arif) Abid iz Todorova,
54. Libić (Ramo) Omer iz Todorova, 55. Rošić
(Ramo) Zuhdija iz Veinca, 56. Libić r. Rizvanović
(nn) Fatima iz Podzvizda, 57. Melkić (Hajro)
Rasim iz Veinca, 58. Libić (Omera) Šaban iz V.
Kladuše, 59. Libić (Rame) Hasib iz Todorova,
60. Libić (Jusin) Husein iz Todorova, 61. Libić
(Jusin) Osman iz Todorova, 62. Libić (Jusin)
Jusuf iz Todorova, u ovoj pravnoj stvari postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokata Huseić
Mušić iz Velike Kladuše.
28. februara 2013.
148.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Pajazetović Muhamed sin Muste iz
Velike Kladuše, ul. 1. Muslimanske brigade br. 7,
protiv tuženih: 1. Sulejmanagić (Sulejman) Šefik
iz Velike Kladuše, 2. Sulejmanagić (Hašima)
Sulejman iz Velike KIaduše, 3. Keserović
(Jakup) Ibrahim iz Trnova, 4. Keserović (Jakup)
Hamza iz Trnova, 5. Keserović (Elez) Meša
iz V. Kladuše, 6. Keserović (Elez) Osman iz V.
KIaduše, 7. Pajazetović (Muste) Enver iz Velike
Kladuše, 8. Pajazetović (Muste) Esad iz Velike
Kladuše, 9. Pajazetović (Muste) Nurija iz Velike
Kladuše, l0. Pajazetović (Muste) Zuhdija iz
Velike Kladuše, ll. Durić r.Vranješ (nn) Ranka
iz V. KIaduše, 12.Vranješ (Cvijan) Ljubo iz V.
KIaduše, 13.Vranješ (Cvijan) Milan iz V. KIaduše,
14.Vranješ (Cvijan) Bosiljka V. KIaduše, 15.
Pajazetović (Tahir) Huse iz V. KIaduše, 16.
Pajazetović (Alija) Mustafa V. KIaduše, 17.
Pajazetović r. Keserović (nn) Bejza iz V.KIaduše,
18. Omanović r. Pajazetović (Mehmed) Mejra iz
V. Kladuše, 19. Hadžić r. Pajazetović (Mehmed)
Derviša iz Polja, 20. Pajazetović (Mehmed)
Mujo iz V. KIaduše, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
24.12.2012. godine izdao je:
O G LA S
O postavljanju privremenog zastupnika
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 008652 10 P
24.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003384
od 24.12.2012. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Pajazetović
Muhamed sin Muste iz Velike Kladuše, ul.
1. Muslimanske brigade br. 7, protiv tuženih:
1. Sulejmanagić (Sulejman) Šefik iz Velike
Kladuše, 2. Sulejmanagić (Hašima) Sulejman iz
Velike KIaduše, 3. Keserović (Jakup) Ibrahim iz
Trnova, 4. Keserović (Jakup) Hamza iz Trnova, 5.
Keserović (Elez) Meša iz V. Kladuše, 6. Keserović
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(Elez) Osman iz V. KIaduše, 7. Pajazetović (Muste)
Enver iz Velike Kladuše, 8. Pajazetović (Muste)
Esad iz Velike Kladuše, 9. Pajazetović (Muste)
Nurija iz Velike Kladuše, l0. Pajazetović (Muste)
Zuhdija iz Velike Kladuše, ll. Durić r.Vranješ (nn)
Ranka iz V. KIaduše, 12.Vranješ (Cvijan) Ljubo
iz V. KIaduše, 13.Vranješ (Cvijan) Milan iz V.
KIaduše, 14.Vranješ (Cvijan) Bosiljka V. KIaduše,
15. Pajazetović (Tahir) Huse iz V. KIaduše, 16.
Pajazetović (Alija) Mustafa V. KIaduše, 17.
Pajazetović r. Keserović (nn) Bejza iz V.KIaduše,
18. Omanović r. Pajazetović (Mehmed) Mejra iz
V. Kladuše, 19. Hadžić r. Pajazetović (Mehmed)
Derviša iz Polja, 20. Pajazetović (Mehmed) Mujo
iz V. KIaduše, u ovoj pravnoj stvari postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokat Aziz
Adilagić iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003384 09 P
24.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
149.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,po
sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tuzitelja Džebić Rifet sin Muniba i Džebić Fikrete
kći Fikreta, oboje iz Todorovske Slapnice, oboje
zastupani po punomoćniku advokatu Čelebić
Fikretu iz Bosanskog Novog, protiv tuženih: 1.
Jušić Zuhdije sin Abdulaha iz Mrcelja, 2. Babić
Fatime kći Abdulaha iz Velike Kladuše, 3. Jušić
Kasima sin Abdulaha iz Mrcelja, 4. Buljubašić
Hanče kći Abdulaha iz Velike Kladuše, 5.
Kajtazović Lejle iz Donjih Purića, 6. Jušić Šabana
sin Ale iz Todorova, 7. Jušić Džemile iz Velike
Kladuše, 9. Kajtazović Jasminke kći Saliha iz V.
Broj 4 - Strana 319
Kladuše, Jušić-Keserović Sebira kći Saliha iz V.
Kladuše, 10. Beganović Suade kći Saliha iz V.
Kladuše, Jušić Emina sin Saliha iz V. Kladuše,
12. Beganović Emina kći Saliha iz Donje Lučke i
13. Jušić Osman sin Saliha iz Velike Kladuše, radi
utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 24.12.2012. godine izdao je:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 001213 12
P 2 od 24.12.2012. godine, na osnovu čl. 296.
st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Džebić
Rifet sin Muniba i Džebić Fikrete kći Fikreta,
oboje iz Todorovske Slapnice,oboje zastupani
po punomoćniku advokatu Čelebić Fikretu
iz Bosanskog Novog, protiv tuzenih: 1. Jušić
Zuhdije sin Abdulaha iz Mrcelja, 2. Babić Fatime
kći Abdulaha iz Velike Kladuše, 3. Jušić Kasima
sin Abdulaha iz Mrcelja, 4. Buljubašić Hanče
kći Abdulaha iz Velike Kladuše, 5. Kajtazović
Lejle iz Donjih Purića, 6. Jušić Šabana sin Ale
iz Todorova, 7. Jušić Džemile iz Velike Kladuše,
9. Kajtazović Jasminke kći Saliha iz V. Kladuše,
Jušić-Keserović Sebira kći Saliha iz V. Kladuše,
10. Beganović Suade kći Saliha iz V. Kladuše,
Jušić Emina sin Saliha iz V. Kladuše, 12.
Beganović Emina kći Saliha iz Donje Lučke i 13.
Jušić Osman sin Saliha iz Velike Kladuše, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
osobi Džebić Ismet sin Muniba iz Todorova.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0P 001213 12 P 2
24.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina, Miljković
Broj 4 - Strana 320
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
150.
151.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj
stvari tužitelja Redžić Senada sin Sulejmana
iz Golubovića br. 8, Velika Kladuša, zastupan
po punomoćniku advokatu Čelebić Fikretu iz
Bosanskog Novog, protiv tužene Miljković Fate
(ud. Ibre) iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
25.12.2012. godine izdao je:
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
Ibrahim Begić sin Emine iz Kudića, bb Velika
Kladuša, protiv tuženih: l. Mujakić (Alija) Selim
iz Kudića, 2. Miskić (Dedo) Abdo iz Kudića, 3.
Kovačević (Huse) Sulejman, 4. Mujkić (Ramo)
Omo iz Kudića, 5. Mujkić (Šaban) Šaban iz
Kudića, 6. Miskić r. Beganovic (nn) Fata iz
Kudića, 7. Miskić (Dervis) Sulejman iz Kudića,
8. Miskić (Derviš) Tatla iz Kudića, 9. Čelebić
(Hasan) Huse iz Kudića, l0. Mahmutović r.
Mujakić (nn) Hanča iz Kudića, 11. Miskić
(Ibrahim) Sejdo iz Kudića, umro, njegovi
nasljednici (Miskić Mehmed i Miskić Sejdo), 12.
Miskić (Ibrahim) Meho iz Kudića, 13. Hozanović
r. Miskić (nn) Hatka iz Kudića, 14. Hozanović r.
Miskić (nn) Kadifa iz Kudića, 15. Babić r. Miskić
(nn) Hanifa iz Kudića, 16. Tričić (Salko) Redžo
iz Kudića, 17. Miskić r. Mahmutović (nn) Fata
iz Kudića, 18. Miskić (Meho) Ajlsa iz Kudića,
19. Miskić r. Babić (nn) Saća iz Kudića, 20.
Miskić (Ago) Ismet iz Kudića, 21. Miskić (Ago)
Ekrem iz Kudića, 22. Miskić (Abdija) Nedžo iz
Kudića, 23. Miskić (Abdija) Abdija z v. Zuhdija
iz Kudića, 24. Miskić (Abdija) Šefik iz Kudića,
25. Miskić (Vele) Muharem iz Kudića, 26. Miskić
(Vele) Derviš iz Kudića, 27. Džananović (Hasan)
Emina iz Kudića, 28. Dizdarević (Hasan) Ferida
iz Kudića, 29. Dizdarević (Hasan) Sidika iz
Kudića, 30. Mujkić (Hasan) Mevlida iz Kudića,
radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00
KM, vanraspravno dana 25.12.2012. godine
izdaoje:
O G LA S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003419 09 P
od 25.12.2012. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Redžić Senada sin
Sulejmana iz Golubovića br. 8, Velika Kladuša,
zastupan po punomoćniku advokatu Čelebić
Fikretu iz Bosanskog Novog, protiv tužene
Miljković Fate (ud. Ibre) iz Velike Kladuše, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
osobi advokat Mušić Husein iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003419 09 P
25.12.2012. godine
Velika Kladuša
O G LA S
O postavljanju privremenog zastupnika
Sutkinja
Jasmina Miljković
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 003173 09
P od 25.12.2012. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o panričnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Ibrahim Begić
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sin Emine iz Kudića, bb Velika Kladuša, protiv
tuženih: l. Mujakić (Alija) Selim iz Kudića, 2.
Miskić (Dedo) Abdo iz Kudića, 3. Kovačević
(Huse) Sulejman, 4. Mujkić (Ramo) Omo iz
Kudića, 5. Mujkić (Šaban) Šaban iz Kudića,
6. Miskić r. Beganovic (nn) Fata iz Kudića, 7.
Miskić (Dervis) Sulejman iz Kudića, 8. Miskić
(Derviš) Tatla iz Kudića, 9. Čelebić (Hasan)
Huse iz Kudića, l0. Mahmutović r. Mujakić (nn)
Hanča iz Kudića, 11. Miskić (Ibrahim) Sejdo
iz Kudića, umro, njegovi nasljednici (Miskić
Mehmed i Miskić Sejdo), 12. Miskić (Ibrahim)
Meho iz Kudića, 13. Hozanović r. Miskić (nn)
Hatka iz Kudića, 14. Hozanović r. Miskić (nn)
Kadifa iz Kudića, 15. Babić r. Miskić (nn) Hanifa
iz Kudića, 16. Tričić (Salko) Redžo iz Kudića,
17. Miskić r. Mahmutović (nn) Fata iz Kudića,
18. Miskić (Meho) Ajlsa iz Kudića, 19. Miskić
r. Babić (nn) Saća iz Kudića, 20. Miskić (Ago)
Ismet iz Kudića, 21. Miskić (Ago) Ekrem iz
Kudića, 22. Miskić (Abdija) Nedžo iz Kudića, 23.
Miskić (Abdija) Abdija z v. Zuhdija iz Kudića,
24. Miskić (Abdija) Šefik iz Kudića, 25. Miskić
(Vele) Muharem iz Kudića, 26. Miskić (Vele)
Derviš iz Kudića, 27. Džananović (Hasan) Emina
iz Kudića, 28. Dizdarević (Hasan) Ferida iz
Kudića, 29. Dizdarević (Hasan) Sidika iz Kudića,
30. Mujkić (Hasan) Mevlida iz Kudića, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi advokat Aziz Adilagić iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zacstupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P 003173 09 P
25.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 4 - Strana 321
152.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužitelja
Osman Velić sin Hasana iz Vejnca, kojeg zastupa
punomoćnik, advokat Stokrp Milan iz Velike
Kladuše, protiv tuženih Silahić Rubija ž. Osmana
iz Vejnca, Silahić Kadifa ž. Jusufa iz Vejnca,
Racović Razija r. Velić iz Pećigrada, Abdić r.
Velić Taha iz Todorova, Rekić r. Velić Bajrama iz
Todorova, Varcar r. Velić Fazila iz Todorova, Velić
(Dekan) Rašid iz Vejnca, Nadarević (Džemal)
Hasan iz Golubovića, Nadarević (Džemal)
Džemila iz Todorova, Velić (Hasan) Šefik iz
Vejnca, Velić (Šefik) Elvedin iz Vejnca, Velić
(Hasana) Šefik iz Vejnca, Velić (Hasan) Dekan
iz Vejnca, Velić (Hasan) Osman iz Vejnca, radi
utvrđenja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 08.01.2013. godine, izdao je
slijedeći:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 005841 08 P
od 08.01.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja
prava vlasništva, tuženima: Silahić Rubija ž.
Osmana iz Vejnca, Silahić Kadifa ž. Jusufa iz
Vejnca, Racović Razija r. Velić iz Pećigrada,
Abdić r. Velić Taha iz Todorova, Rekić r. Velić
Bajrama iz Todorova, Varcar r. Velić Fazila
iz Todorova, Velić (Dekan) Rašid iz Vejnca,
Nadarević (Džemal) Hasan iz Golubovića,
Nadarević (Džemal) Džemila iz Todorova, Velić
(Hasan) Šefik iz Vejnca, Velić (Šefik) Elvedin
iz Vejnca, Velić (Hasana) Šefik iz Vejnca, Velić
(Hasan) Dekan iz Vejnca, Velić (Hasan ) Osman
iz Vejnca, radi utvrđivanja vlasnistva, vsp.
1.000,00 KM, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Adilagić
Aziza iz Velike Kladuše.
Broj 4 - Strana 322
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
28. februara 2013.
odnosno dok organ starateljstva na obavijesti sud
da je ovom tuženiku postavio staratelja.
Broj:20 0 P 010115 10 P
14.01.2013. godine
Cazin
SUDIJA
Broj: 23 0 P 005841 08 P
08.01.2013. godine.
Velika Kladuša
Vildana
Omanović
SU DIJA
Buhić Hasiba
154.
153.
OPĆINSKI SUD U CAZINU po sudiji
Vildani Omanović u pravnoj stvari tužitelja Lulić
Nezira iz Krivaje općina Cazin, zastupan po
punomoćniku advokatu Stokrp Milanu iz Velike
Kladuše, protiv tuženika Ferhatović Asima sin
Sulejmana iz Tržca općina Cazin sada nepoznatog
boravišta i Husić Mehage sin Mehe iz Mutnika
općina Cazin, radi naknade štete, vsp. 27.635,00
KM, van ročišta dana 14.01.2013. godine izdaje
O G LA S
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj: 20 0 P 010115 10
P od 21.12.2012. godine, na osnovu člana 296 stav
1. i stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Lulić
Nezira iz Krivaje, zastupanog po punomoćniku
advokatu Stokrp Milanu iz Velike Kladuše, protiv
tuženika Ferhatović Asima sin Sulejmana, sada
nepoznatog boravišta i Husić Mehage sin Mehe iz
Mutnika, tuženiku Ferhatović Asimu postavljen
je privremeni zastupnik u osobi advokata Abdagić
Omera iz Cazina.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik u postupku zastupati tuženika
Ferhatović Asima sve dok se ovaj tuženik ili
njegov punomoćnik ne pojave pred sudom,
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Ćerimović Esada zastupan po punomoćniku
advokatu Sarajlija Nedžadu iz Velike Kladuše,
protiv tuženih Muzaferović r. Dukić Hanke
iz Slapnice, Muzaferović Hasana sin Muje,
Mustedanagić r. Muzaferović Emine iz Podzvizda,
Muzaferović Ibrahima sin Huseina iz Slapnice,
Bitić r. Ejupović Derviše, Ejupović Mehmed sin
Fatima, Ejupović Hasnije ž. Mehmeda, Rekić
r. Muhamedagić Asime, Nanić Ferida sin Fate,
Nanić Zehide kći Fate, Nanić Sulejmana sin
Fate, Nanić Muhameda sin Fate, Nanić Emine
kći Fate, Pehlić Šefkije sin Bećira, Čerimović
Hasan sin Mehe, Sefić Muharema sin Mehmeda,
Tralješić Hate kći Mehmeda, Košić Osmana sin
Mustefe, Pehlić r. Koštić ud. Ahmo Kada, Pehlić
r. Džebić Hanke, Pehlić Hase sin Tahe, Kostić r.
Holić Derviše, Pašalić r. Imamović ud. Rašidagu
Šukrija, Pašalić Zijade kći Rašidage, Pašalić
Idriza sin Rašidage, Pašalić Paše sin Rašidage,
Pašališ Ifete kći Rašidage, Pašalić Feride kći
Rašidage, Pašalić Emine kći Rašidage, Pašalić
Vasvije kći Rašidage, Kuduzović r. Behrić Ajke,
Kuduzović Muste sin Mustafe, Kuduzović
Mustafe sin Mustafe, Sadiković Hase sin Omera,
Koštić r. Sadiković Derviše kći Omera, Ibradžić
r. Pehlić Hate ž. Mehe, Vehabović r. Pehlić ud.
Saliha Mele, Koštić r. Pehlić ud. Muju Šejka,
Holić Hasana sin Hase, Pehlić Sulje sin Osmana,
Dumitrović Miloša sin Janka, Pehlić Zaima sin
Mehmeda, Pehlić Huseina sin Mehmeda, Bajrić r.
Koštić Hate, Veladžić r. Koštić Rešide, Ćufurović
Hasana sin Huse, Rekić r. Muhamedagić Asime,
Rekić Zinete kći Hasana, Kuduzović Mustedana
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sin Muste Pehlić r. Sadiković Ajiše, Pehlić Ćamila
sin Muharema,Mašinović Ismeta sin Omera,
Pehlić Derviša sin Muharema, Sadiković r.
Ičanović Fadile, Pehlić Eme kći Mehe, Miljković
Sulje sin Kadife, Hadžipašić Senade kći Safeta,
Ćerimović Hate kći Šemse, Mržljak Bajrame
kći Šemse, Mustedanagić Fadile kći Šemse,
Šakanović Ahme sin Šemse, Šakanović Izeta sin
Šemse, Okanović Zlatka sin Šemse, Šakanović
Hajradina sin Šemse, Šakanović Sulje sin
Šemse, Koštić Huseina sin Arifa, ( sada njegovi
nasljednici Koštić Zahida, Koštić Asim, Koštić
Emir i Hušidić r. Koštić Fadila), Koštić Hasiba sin
Arife, Nuhanović Nefije kći Arife, Kurtić Kadire
kći Arife, Nuhanović Hašide kći Arife, Koštić
Nijaza sin Ahmeta, Koštić Rasima sin Ahmeta,
Hušidić Rasime kći Ahmeta, Pehlić Mustafe sin
Rame, Pehlić Šerifa sin Rame, Hrnčić Šerife kći
Hate, Hrnčić Rifeta sin Hate, Tralješić r. Hrnčić
Fatime kći Hate, Balić r. Hrnčić Refike kći Hate,
Kuduzović Mustafe sin Mehmeda, Kuduzović
Mehe sin Mehmeda, Kuduzović Asima sin
Mehmeda, Kuduzović Emina sin Mehmeda,
Nuhanović Feride kći Mehmeda, Kuduzović Hate
snahe Mehmeda, Kuduzović Denisa sin Derviša,
Kuduzović Kenana sin Derviša, radi priznanja
prava vlasništva dosjelošću, vanraspravno dana
29.01.2013. godine donio je:
OGLAS
O postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 014151 11
P od 29.01.2013. godine, a na osnovu člana 296
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku u
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja
vlasništva tuženima Muzaferović r. Dukić Hanki
iz Slapnice, Muzaferović Hasanu sin Muje,
Mustedanagić r. Muzaferović Emini iz Podzvizda,
Muzaferović Ibrahimu sin Huseina iz Slapnice,
Bitić r. Ejupović Dervišie Ejupović Hasnije z.
Mehmeda, Rekić r. Muhamedagić Asimi, Nanić
Feridu sin Fate, Nanić Zehidi kći Fate, Nanić
Sulejmanu sin Fate, Nanić Muhamedu sin Fate,
Nanić Emini kći Fate, Tralješić Hati kći Mehmeda,
Košić Osmanu sin Mustefe, Pehlić. r Koštić
Broj 4 - Strana 323
ud. Ahme Kadi, Pehlić r. Džebić Hanki, Pehlić
Hasi sin Tahe, Koštić r. Holić Derviši, Pašalić r.
Imamović ud. Rašidagu Šukriji, Pašalić Zijadi kći
Rašidage, Pašalić Idrizu sin Rašidage, Pašalić Paši
sin Rašidage, Pašalić Ifeti kći Rašidage, Pašalić
Feridi kći Rašidage, Pašalić Emini kći Rašidage,
Pašalić Vasviji kći Rašidage, Kuduzović r. Behrić
Ajki, Kuduzović Musti sin Mustafe, Kuduzović
Mustafi sin Mustafe, Sadiković Hasi sin Omera,
Koštić r. Sadiković Dervišsi kći Omera, Ibradžić
r. Pehlić Hati ž. Mehe, Vehabović r. Pehlić ud.
Saliha Meli, Koštić r. Pehlić ud. Muju Šejki,
Pehlić Sulji sin Osmana, Dumitrović Milošu
sin Janka, Pehlić Zaimu sin Mehmeda, Bajrić r.
Koštić Hati, Veladžić r. Koštiž Rešidu, Ćufurović
Hasanu sin Huse, Rekić r. Muhamedagić Asimi,
Rekić Zineti kći Hasana, Kuduzović Mustedanu
sin Muste Pehlić r. Sadiković Ajiši, Pehlić
Dervišu sin Muharema, Sadiković r. Ičanović
Fadili, Pehlić Emi kći Mehe, Miljković Sulji sin
Kadife, Hadžipašić Senadi kći Safeta, Ćerimović
Hati kći Šemse, Mržljak Bajrami kći Šemse,
Mustedanagić Fadili kći Šemse, Šakanović Ahmi
sin Šemse, Šakanović Izetu sin Šemse, Okanović
Zlatki sin Šemse, Šakanović Hajrudinu sin Šemse,
Šakanović Sulji sin Šemse, Koštić Huseinu sin
Arifa, Nuhanović Nefiji kći Arife, Pehlić Šerifu
sin Rame, Hrnčić Šerifi kći Hate, Hrnčić Rifetu
sin Hate, Tralješić r. Hrnčić Fatimi kći Hate, Balić
r.Hrnčić Refiki kći Hate, Kuduzović Mustafi sin
Mehmeda, Kuduzović Hati snahe Mehmeda, je
postavljen privremeni zastupnik u osobi advokata
Milana Stokrp iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 014151 11 P
30.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sudija
Edis Veladžić
Broj 4 - Strana 324
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
155.
156.
OPCINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Sarajlija Senada sin Zaima iz Male
Kladuše, protiv tuženih: 1. Sarajlija Hasana sin
Ibre iz Male Kladuše, 2. Sarajlija Ibrahima sin
Ahmeta iz Male Kladuše, 3. Sarajlija Zijad sin
Ahmeta iz Male Kladuše i 4. Sarajlija Zaima sin
Hasana iz Male Kladuše, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
30.01.2013. godine izdao je:
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Koštić Šerifa sin Bećira iz Grabovca br, 9, Vrnograč,
zastupan po punomoćniku advokatu Nedžadu
Sarajlija iz Velike Kladuše, protiv tuženih Grošić
Mustafe sin Hasana iz Vrnograča, Mehurović r.
Grošić Fate kći Husejina iz Vrnograča, Grošić
Hašima sin Huse iz Vrnograča, Mašinović Šerifa
sin Omera iz Lubarde, Mašinović Mehe sin
Omra iz Lubarde, Mašinović Emine kći Omera iz
Lubarde, Grošić Mehmeda sin Huse iz Vrnograča
Grošić Fatime kći Huse iz Vrnograča, Aldžić
Latifa sin Saliha iz Bosanske Bistrice, Grošić r.
Mašinović Zinajde iz Vrnograča, Koštić r. Grošić
Hanije iz Vrnograča, Grošić Huse sin Mustafe
iz Vrnograča, Mašinović ud. Omera Fatime iz
Šestenovca, Mašainović Rame sin Omera iz
Crvarevca, Mašinović Hasana sin Omera iz
Nepeka, Velika Kladuša Mašinović Šerifa sin
Omera iz Nepeka, Velika Kladuša, Mašinović
Osmana sin Omera iz Šestenovca, Mulalaić
r. Mašinović Hasibe kći Omera iz Crvarevca,
Mahmutović r. Mašinović Sebile kći Omera
iz Šestenovca, Mašinović Ismeta sin Omera
iz Šestenovca, Mašinović Rasima sin Omera
iz Šestenovca, Mašinović Latifa sin Omera iz
Šestenovca i Općine Velika Kladuša, zastupana
po općinskom pravobranilaštvu, radi priznanje
prava vlasništva dosjelošću, vanraspravno, dana
04.02.2013.. godine, donio je sljedeći:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 006673 10
P od 30.01.2013. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Sarajlija Senada
sin Zaima iz Male Kladuše, protiv tuženih: 1.
Sarajlija Hasana sin Ibre iz Male Kladuše, 2.
Sarajlija Ibrahima sin Ahmeta iz Male Kladuše,
3. Sarajlija Zijad sin Ahmeta iz Male Kladuše i
4. Sarajlija Zaima sin Hasana iz Male Kladuše,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privrerneni
zastupnik u osobi Sarajlija Zaima sin Zaima iz
Male Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnići ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 OP 006673 10 P
30.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
O G LA S
O postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 010700 10
P od04.02.2013. godine, a na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku u
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja
vlasništva tuženima Grošić Mustafi sin Hasana
iz Vrnograča, Mehurović r. Grošić Fati kći
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Husejina iz Vrnograča, Grošić Hašimu sin Huse
iz Vrnograča, Mašinović Šerifu sin Omera iz
Lubarde, Mašinović Mehi sin Omra iz Lubarde,
Mašinović Emini kći Omera iz Lubarde, Grošić
Mehmedu sin Huse iz Vrnograča Grošić Fatimi
kći Huse iz Vrnograča, Aldžić Latifu sin Saliha iz
Bosanske Bistrice, Grošić r. Mašinović Zinajdi iz
Vrnograča, Grošić Husi sin Mustafe iz Vrnograča,
Mašinović ud. Omera Fatime iz Šestenovca,
Mašainović Rami sin Omera iz Crvarevca,
Mašinović Šerifu sin Omera iz Nepeka, Velika
Kladuša, Mahmutović r. Mašinović Sebili kći
Omera iz Šestenovca, Mašinović Latifu sin Omera
iz Šestenovca, sada nepoznatog boravišta, u
ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik
u osobi Koštić r. Grošić Haniji kći Hasana iz
Vrnograča, Velika Kladuša, pošto su tuženi
nepoznatog boravišta a nemaju punomoćnika, jer
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika
bi trajao dugo tako da bi za stranku mogle nastati
štetne posljedice.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve
dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starteljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:230P01070010P
04.02.2013. godine
Velika Kladuša
Sudija
Edis Veladžić
157.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja: l. Zinete Keserović kći Hašima iz
Trnova i 2. Jasminka Cifrić r. Kapić kći Hašima
iz Orčeve Luke, zastupan po punomoćniku Kapić
Izetu iz Orčeve Luke br. H7, protiv tuženih: 1.
Kantarević (Hamid) Himzage iz Podzvizda,
2. Kantarević (Hamid) Bejza iz Podzvzda, 3.
Omanović (Husein) Mehmed iz Pozvizda, 4.
Broj 4 - Strana 325
Omanović (Husein) Zlata iz Podzvizda, 5. Hušidić
(Hase) Tale iz Podzvizda, 6. Bajrektarević r.
Karalić Hava iz Rajnovca, 7. Šakanović r. Karalić
Adila iz Podzvizda, 8. Karalić (Meho) Ahmet
umro (njegovi nasljednici Karalić Ismet, Karalić
Latif iz Podzvizda, Meho i Rasim), 9. Karalić
(Merho) Ajka iz Podzvizda, 10. Karalić (Merho)
Meho iz Podzvizda, 11. Karalić r.Murtić Hasiba
iz Podzvizda, 12. Omanović (Omer) Medo umro
(njegovi nasljednici Omanović Hasib i Omanović
Husein), 13. Murtić r.Hušidić Ajka iz Donje
Slapnice, 14. Hušidić (Tale) Bajro iz Podzvizda,
15. Šakanović (Hase) Meho iz Podzvizda, 16.
Šakanović (Hase) Muharem iz Podzvizda, 17.
Murtić (Ibre) Džemal umro (njegov nasljednik
Murtić Džemal iz D. Slapnice), 18.Murtić (Ibre)
Atif iz D. Slapnice, 19. Šakanović (Smail) Omer
iz Podzvizda, 20. Osmanagić r. Mustedanagić
(nn) Fata umrla (njena nasljednica Osmanagić
Delista), 21. Osmanagić (Hasan) Osman iz
Podzvizda, 22. Hušidić (Omer) Smail iz Orčeve
Luke, 23. Omanović (Muhamed) Ibrahim iz
Podzvizda, 24. Šakanović (Salih) Džemal umro,
(njegov nasljednik Šakanović Salih iz Orčeve
Luke, 25. Omanović (Džemal) Latif iz D.
Slapnice, 26. Omanović Derviša iz Podzvizda,
27. Omanović Meho iz Podzvizda, 28. Omanović
Rifet iz Podzvizda, 30. Omanović Fikret iz
Podzvizda, 31. Omanović Ferida iz Podzvizda,
32. Omanović (Muhamed) Hasan iz Orčeve
Luke, 33. Omanović (Elkas) Aziz iz Kumarice,
34. Omanović (ud. Elkas) Kada, umrla, (njeni
nasljednici Omanović Zehida i Omanović Ferid
iz Velike Kladuše), 35. Omanović (Elkasa) Aziz
iz Kumarice, 36. Omanović (Elkasa) Ferid iz
Kumarice, 37. Omanović (Elkasa) Zehida iz
Kumarice, 38. Hušidić (Bajro) Osman iz Orčeve
Luke, 39. Hušidić r. Omanović Bajra iz Orčeve
Luke, 40. Hušidić (Huse) Mejra iz Očeve Luke,
41. Omanović (Džemal) Šehrizad iz Orčeve
Luke, 42. Jusić (Husein) Fatima, 43. Omanović
(Husein) Adila iz Orčeve Luke, 44. Šakanović
(Džemal) Salih iz Orčeve Luke, 45. Šakanović
(Džemal) Hašim iz Orčeve Luke, 46. Hušidić
(Šerif) Tale, umro, njegovi nasljednici supruga
Broj 4 - Strana 326
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Hušidić Hata, sin Hušidić Elvis, Hušidić Edis
i kćerka Hušidić Emira, 47. Oklopčić (Šerifa)
Meho iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja prava
vlasništva,vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
05.02.2013. godine izdao je:
OG L A S
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 003863 09
P od 05.02.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja: l. Zinete
Keserović kći Hašima iz Trnova i 2. Jasminka
Cifrić r. Kapić kći Hašima iz Orčeve Luke,
zastupan po punomoćniku Kapić Izetu iz Orčeve
Luke br.H7, protiv tuženih: 1. Kantarević
(Hamid) Himzage iz Podzvizda, 2. Kantarević
(Hamid) Bejza iz Podzvzda, 3. Omanović
(Husein) Mehmed iz Pozvizda, 4. Omanović
(Husein) Zlata iz Podzvizda, 5. Hušidić (Hase)
Tale iz Podzvizda, 6. Bajrektarević r. Karalić
Hava iz Rajnovca, 7. Šakanović r. Karalić Adila
iz Podzvizda, 8. Karalić (Meho) Ahmet umro
(njegovi nasljednici Karalić Ismet, Karalić Latif
iz Podzvizda, Meho i Rasim), 9. Karalić (Merho)
Ajka iz Podzvizda, 10. Karalić (Merho) Meho
iz Podzvizda, 11. Karalić r.Murtić Hasiba iz
Podzvizda, 12. Omanović (Omer) Medo umro
(njegovi nasljednici Omanović Hasib i Omanović
Husein), 13. Murtić r.Hušidić Ajka iz Donje
Slapnice, 14. Hušidić (Tale) Bajro iz Podzvizda,
15. Šakanović (Hase) Meho iz Podzvizda, 16.
Šakanović (Hase) Muharem iz Podzvizda, 17.
Murtić (Ibre) Džemal umro (njegov nasljednik
Murtić Džemal iz D. Slapnice), 18.Murtić (Ibre)
Atif iz D. Slapnice, 19. Šakanović (Smail) Omer
iz Podzvizda, 20. Osmanagić r. Mustedanagić
(nn) Fata umrla (njena nasljednica Osmanagić
Delista), 21. Osmanagić (Hasan) Osman iz
Podzvizda, 22. Hušidić (Omer) Smail iz Orčeve
Luke, 23. Omanović (Muhamed) Ibrahim iz
Podzvizda, 24. Šakanović (Salih) Džemal umro,
28. februara 2013.
(njegov nasljednik Šakanović Salih iz Orčeve
Luke, 25. Omanović (Džemal) Latif iz D.
Slapnice, 26. Omanović Derviša iz Podzvizda,
27. Omanović Meho iz Podzvizda, 28. Omanović
Rifet iz Podzvizda, 30. Omanović Fikret iz
Podzvizda, 31. Omanović Ferida iz Podzvizda,
32. Omanović (Muhamed) Hasan iz Orčeve
Luke, 33. Omanović (Elkas) Aziz iz Kumarice,
34. Omanović (ud. Elkas) Kada, umrla, (njeni
nasljednici Omanović Zehida i Omanović Ferid
iz Velike Kladuše), 35. Omanović (Elkasa) Aziz
iz Kumarice, 36. Omanović (Elkasa) Ferid iz
Kumarice, 37. Omanović (Elkasa) Zehida iz
Kumarice, 38. Hušidić (Bajro) Osman iz Orčeve
Luke, 39. Hušidić r. Omanović Bajra iz Orčeve
Luke, 40. Hušidić (Huse) Mejra iz Očeve Luke,
41. Omanović (Džemal) Šehrizad iz Orčeve Luke,
42. Jusić (Husein) Fatima, 43. Omanović (Husein)
Adila iz Orčeve Luke, 44. Šakanović (Džemal)
Salih iz Orčeve Luke, 45. Šakanović (Džemal)
Hašim iz Orčeve Luke, 46. Hušidić (Šerif)
Tale, umro, njegovi nasljednici supruga Hušidić
Hata, sin Hušidić Elvis, Hušidić Edis i kćerka
Hušidić Emira, 47. Oklopčić (Šerifa) Meho iz
Velike Kladuše,u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Adilagić
Aziza iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve
dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starteljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:23 0 P003863 09 P
05.02.2013. godine
Velika Kladuša
Sutkinja
Jasmina Miljković
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
158.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Sanele Ramić, zastupanog po punomoćniku
Hasibi Hušidić iz Donje Slapnice br. 5, protiv
tuženog Muharema Ramić sin Mumina iz
Prijedora, sada u Kanadi, 206, 12838 65 ST
Edmonton, AB T5A5H3, radi razvoda braka dana
07.02.2013. godine, donio je:
OGLAS
O postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 016544
12 P od 07.02.2013. godine, a na osnovu člana
296. stav 2. tačka 4. Zakona tuženom Ramić
Muharemu sin Mumina iz Prijedora, sada u
Kanadi, 206, 12838 65 ST Edmonton, AB
T5A5H3, je postavljen privremeni zastupnik u
osobi advokata Aziza Adilagića, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj:230P01654412P
07.02.2013. godine
Velika Kladuša
SUDIJA
Edis Veladžić
159.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Bektašević Rasim sin Hasana iz Grahova, Glavica
150, zastupanog po punomoćniku advokatu
Kadić Ibrahimu iz Velike Kladuše, protiv tuženih
Ćerimović Bajre sin Okana iz M. Kladuše, (sada
Broj 4 - Strana 327
njegovi nasljednici Zulić Fatima, Karajić Šemsa)
Ćerimović Adis sin um. Izeta, Ćerimović Alma
kći um. Izeta, Dizdarević Mirele kći um. Izeta),
Latić Zejmila kći Sulje iz M. Kladuše. Latić rod.
Žalić Saće iz M. Kladuše (sada njeni nasljednici
Pilipović Hasibe iz Glavice, Murtić Emina iz
G. Vidovske i Čerimović Arifa iz Drmeljeva, V.
Kladuša), Latić Velage sin Fejeze iz M. Kladuše,
(sada njegovi nasljednici Latić Hasan iz Glavice
i Husić Adile iz Vejinca) Latić Nure ž. Hašima
iz Polja, Latić Esada sin Hašima iz Polja bb,
Latić Zlatka sin Hašima iz Polja, Kekić Hasana
sin Rame, Kekić Huse sin Rame iz Glavice
bb, Bektašević r. Kekić Fatime iz M. Kladuše i
Bektašević Bešira sin Hasana iz M. Kladuše, radi
utvrđivanja prava vlasništva vsp. 1000,00 KM,
vanraspravno dana 08.02.2013. godine donio je:
OGLAS
O postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 011112 10
P od 08.02.2013. godine, a na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku
u pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja
vlasništva tuženima Ćerimović Bajri sin Okana
iz M. Kladuše, Latić Zejmili kći Sulje iz M.
Kladuše, Latić rod. Žalić Saći iz M. Kladuše,
Latić Velagi sin Fejeze iz M. Kladuše, Latić
Nuri ž. Hašima iz Polja, Latić Esadu sin Hašima
iz Polja bb, Latić Zlatku sin Hašima iz Polja,
Kekić Hasanu sin Rame, Kekić Husi sin Rame
iz Glavice bb, Bektašević r. Kekić Fatimi iz M.
Kladuše i Bektašević Bešira sin Hasana iz M.
Kladuše, Zulić Fatimi kći Bajre, Karajić Šemsi
kći Bajre, Ćerimović Almi, Pilipović Hasibi kći
Saće, Ćerimović Arifi kći Saće, Murić Emini kći
Saće, Hušidić Adili kći Velage, je postavljen
privremeni zastupnik u osobi Pilipović Muharema
sin Mujage iz Glavice, Mala Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
Broj 4 - Strana 328
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
28. februara 2013.
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 018916 13 P
11.02.2013. godine.
Velika Kladuša
Broj:23 0 P 011112 10 P
08.02.2013. godine
Velika Kladuša
SUDIJA
Buhić Hasiba
SUDIJA
Edis Veladžić
161.
160.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužiteljice
Hašić Vesna iz Velike Kladuše, Ponikve 128, koju
zastupa punomoćnik, advokat Kadić Ibrahim iz
Velike Kladuše, protiv tuženih Suljanović Ibro
sin Naske iz Ponikve, V. KIaduša, Suljanović
Ejdo sin Naske iz Podzvizda bb, i Suljanović
Kada kći Naske iz Podzvizda, Velika Kladuša,
radi utvrđivanja prava
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 018916 13 P
od 11.02.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužiteljice, radi utvrđivanja
prava vlasništva, tuženima: Suljanović Ibro sin
Naske iz Ponikve, V. KIaduša, Suljanović Ejdo
sin Naske iz Podzvizda bb, i Suljanović Kada
kći Naske iz Podzvizda, Velika Kladuša, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi Suljanović Nasko sin Ibre iz Ponikve broj
64, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Alibašić Ismeta sin Esada, Rudarski put bb,
Velika Kladuša, protiv tuženih Hrovat Dragutina,
ul. Ibrahima Mrlžjaka br. 3, Velika Kladuša,
Sijamhodžić Mirsada sin Mumina ul. 5.Korpusa
bb, Velika Kladuša, Ćoralić Zuhdije sin Ibrašage,
Velika Kladuša, Hušidić Mirsada sin Sulejmana
iz Ponikava bb, Velika Kladuša, Miskić Vele
sin Derviša, Velika Kladuša, Rizvić Zuhdije
sin Redžepa, ul. 5.Korpusa bb, Velika Kladuša,
Horvat Tone sin Ivana, ul. I.Mržljaka br.3, Horvat
Ivice sin Ivana, ul. Ibrahima Mržljaka br. 3, Velika
Kladuša i Ćoralić r. Miskić Šemse iz Sturlićke
Platnice bb, Cazin, radi priznanje prava vlasništva
dosjelošću vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno, dana
19.02.2013. godine, donio je sljedeći:
OGLAS
O postavljenju privremenog zastupnika
Tuženima Hrovat Dragutinu, ul. Ibrahima
Mržljaka br.3, Velika Kladuša, Sijamhodžić
Mirsadu sin Mumina ul. 5. Korpusa bb, Velika
Kladuša, Ćoralić Zuhdiji sin Ibrašage, Velika
Kladuša, Hušidić Mirsadu sin Sulejmana iz
Ponikava bb, Velika Kladuša, Miskić Veli sin
Derviša, Velika Kladuša, Horvat Toni sin Ivana,
ul. I. Mržljaka br.3, Horvat Ivici sin Ivana, ul.
Ibrahima Mržljaka br.3, Velika Kladuša i Ćoralić r.
Miskić Šemsi iz Šturlićke Platnice bb, Cazin, sada
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Alibašić Elvis
sin Fikreta, ul. Rudarski put bb, Velika Kladuša,
pošto su tuženi nepoznatog boravišta a nemaju
punomoćnika, jer postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika bi trajao dugo tako da bi za
stranku mogle nastati štetne posljedice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
Broj: 23 0P 017313 12 P
19.02.2013. godine
Velika Kladuša
Sudija
Edis Veladžić
162.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari 5 Džebić
Bejze, ul. Džemala Bijedića, Velika Kladuša,
zastupa po punomoćniku adv. Azizu Adilagiću iz
Velike Kladuše, protiv tuženih, Miljković Saliha
sin Bege, sada njegovi nasljednici Miljković Taha
ž. Saliha, sada njeni nasljednici Karajić Katka,
Miljković Hata, Miljković Ibrahim, Miljković
Senad, Miljković Zuhdija, Miljković Hasan sin
Omera, Miljković Fate, Miljković Rame sin
Bege, sada njegovi nasljednici Miljković rođ.
Šabić Hanifa, sada njeni nasljednici Miljković
Šaban sin Rame. Miljković Mustafa zv. Mućo,
Miljković Nurija, Miljković Mehmed i Miljković
Zuhdija, Šabić Mevlide, Melkić Redže,
Miljković Šaban, Miljković Hasana, sada njegovi
nasljednici Miljković Ramiza, Miljković Ekrem,
Miljković Bajre sin Šerifa, Miljković rođ. Silahic
Hasibe, Ičanović Rasima sin Abida, Ičanović rođ.
Hušidić Nurke, Škrgić rođ. Miljković Asima,
Dolić Huseina, Delić Age sin Huseina, Miljković
Broj 4 - Strana 329
Dragana sin Hasana, Miljković ud. Šabić Bulke
kći Hasana, sada njeni nasljednici Miljković
Senija, Vidmar rođ. Bajrić Jasmina, Miljković
Emina, Miljković Zlatka sin Hasana, Miljković
Minke kći Hasana, Miljković Sene, Miljković
Kemala sin Hasana, Miljković Derviše kći
Šerifa, Miljković Hatidže kći Šerifa, Miljković
Mustafe sin Šerifa, sada njegovi nasljednici,
Miljković Zlatke ž. Mustafe, Miljković Bajre sin
Šerifa, Miljković Fatime, Golubović Zumrete
kći Alije, Libić Refika sin Hasiba, Miljković
Zlata kći Bege, Miljković Huseina sin Bege,
Miljković Almira sin Bege, Džebić Safet - sin
Hasiba, Miljković Ademira sin Muhameda,
Mašić Smaila sin Hasana, Ćerimović Hasana
sin Huseina, Miljković Mehmeda sin Rame,
Miljković Nurije sin Rame, Miljković Zuhdije sin
Rame, sada njegovi nasljednici Miljković Sebile,
Miljković Ervina i Mustedanagić Ervina, Saado
Ismeta kći Omera, Miljković Asima sin Ale,
Miljković Rasima sin Ale, Hamzić r. Miljković
Ajiše kći Ale, Poljak r. Miljković Zuhre kći Ale,
Miljković Minke kći Ale, Miljković Edine kći
Ale, Dizdarević Husein sin Agana, Muratović
Omera sin Hasana, Miljković Aziza sin Mustafe,
Miljković Samira sin Mustafe, Jusufović
Dalibora, Miljković Mustafe sin Rame, a tuženi
Miljković Bajro, Miljković Sebila, Miljković
Ervin i Mustedanagić Ervina, Miljković Zlata,
Poljak Zuhra, Ćerimović Hasan, Miljković
Mustafa zv. Mućo, Libić Refik, Miljković Husein,
Zlatka Miljković, Miljković Almir, Škrgić Asima,
Ičanović Rasim, Ičanović Nurka, zastupani po
punomoćniku advokatu Stokrp Milanu iz Velike
Kladuše, a tuženi Miljković Salih, Miljković
Hasan, Miljković Ramo, Šabić Mevlida,
Miljković Hasiba, Delić Ago, Miljković Dragan,
Miljković Bulka, Miljković Emin, Miljković
Sena, Miljković Kemal, Miljković Derviša,
Miljković Hatidža, Golubović Zumreta, Hašić
Smail, Miljković Mehmed, Miljković Minka,
Miljković Edin, Muratović Samir, Miljković
Senad, Miljković Mehmed, Miljković Zuhdija
zastupani po privremenom zastupniku advokatu
Stokrp Milanu iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja
Broj 4 - Strana 330
vlasništva, vanraspravno,
godine, donio je sljedeće:
dana
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
26.12.2012.
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Tuženima Miljković Salihu, Miljković
Hasanu, Miljković Rami, Šabić Mevlidi,
Miljković Hasibi, Delić Agi, Miljković Draganu,
Miljković Bulki, Miljković Eminu, Miljković
Seni, Miljković Kemalu, Miljković Derviši,
Miljković Hatidži, Golubović Zumreti, Hašić
Smailu, Miljković Mehmedu, Miljković Minki,
Miljković Edinu, Muratović Samiru, Miljković
Senadu, Miljković Mehmedu, Miljković Zuhdiji,
sada nepoznatog boravišta, u ovom postupku
postavlja se privremni zastupnik u osobi advokata
Stokrp Milanu iz Velike Kladuše, pošto su tuženi
nepozantog boravišta a nemaju punomoćnika, jer
postupak oko postavljana zakonskog zastupnika
bi trajao dugo tako da bi za stranku mogle nastati
štetne posljedice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
Broj:23 0 P 005218 07 P
26.12.2012. godine
Velika Kladuša
Sudija
Edis Veladžić
163.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sudiji Buhić Hasibi u pravnoj stvari tužiteljice
28. februara 2013.
Ćoragić r. Karajić Asima kći Dragana iz Velike
Kladuše, Ul. Hakije Pozderca 6, protiv tuženih
Karajić (Bego) Smajil iz Velike Kladuše,
Rahmanović r. Bilkić (nn) Džehana iz Vel.
Kladuše, Karajić rođ. Huremović (Juso) Gospa
iz Vel. Kladuše, Stepić (Nikola) Pavo iz Velike
Kladuše, sada umrli, njegov nasljednik: 4.1. sin
Stepić Tomo sada u R. Hrvatskoj, nepoznate
adrese, Muharemović (Juso) Sabahudin iz
Zborišta bb, Vel. Kladuša, Bošnjak (Ibro) Juso
iz Velike Kladuše, (sada u Americi) nepoznate
adrese, Ćoragić (Esad) Midhat iz Josa bb, Vel.
Kladuša, Ćoragić-Kendić (Šerif) Fatma ž. Midhata
iz Vel. Kladuše, Jose bb, Spahić (Meho) Jasmina
iz Velike Kladuše, Karajić r. Rizvić (ž. Muje)
Nafka iz Velike Kladuše, Zagrad br. 8, Šakanović
r. Karajić (Mujo) Amela iz Vel. Kladuše, Ul. Ive
Marinkovića bb, Karajić (Mujo) Mirela iz Zagrada
br. 8. Velika Kladuša, Murtić r. Karajić (Mujo)
Adela iz Velike Kladuše, Poljanak bb, Karajić
(Mujo) Omeralda iz Velike Kladuše, Zagrad br.
8, Karajić (Mujo) Omer iz Vel. Kladuše, Zagrad
br. 8, radi utvrđivanja vlasništva dosjelošću, vsp.
1.000,00 KM, van ročišta za raspravu, izdao je
dana 28.12.2012. godine, slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 005876 08 P
od 18.09.2012. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužiteljice, radi utvrđivanja
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM tuženima: Karajić
(Bego) Smajil iz Velike Kladuše, Rahmanović r.
Bilkić (nn) Džehana iz Vel. Kladuše, Karajić rođ.
Huremović (Juso ) Gospa iz Vel. Kladuše, Stepić
(Nikola) Pavo iz Velike Kladuše, sada umrli,
njegov nasljednik: sin Stepić Tomo, sada u R
Hrvatskoj, nepoznate adrese, Bošnjak (Ibro) Juso
iz Velike Kladuše, (sada u Americi), nepoznate
adrese, Spahić (Meho) Jasmina iz Velike Kladuše,
nepoznate adrese i boravišta, u ovom postupku
28. februara 2013.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Adilagić Aziza iz Velike Kladuše, jer
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika
bi trajao dugo tako da bi za stranke mogle nastati
štetne posljedice.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 005876 08 P
28.12.2012. godine.
Velika Kladuša
SUDIJA
Buhić Hasiba
164.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Grahović Velage sin Hasana, ul. Milana Pilipovića
14, Velika Kladuša, protiv tuženih Miljković
Džemala sin Sulejmana, Šabić Aziza, Kekić Suade
kći Zuhre, Samardžić Senade kći Zuhre, Šabić
Sabahudina sin Zuhre, Šabić Osmana sin Zuhre,
Keserović Meše sin Fate, Keserović Osmana sin
Fate, Grahović Emina sin Fate, Miljković Suada
sin Sulejmana, Puškar Arifa sin Sulejmana, Ćehić
Emine kći Muje, Miljković Huseina sin Sulejmana
ul. Maka Dizdara br. 9, Velika Kladuša, Miljković
Muje sin Sulejmana, sada njegovi nasljednici
Okanović Asima iz Velike Kladuše, Kulište bb,
Miljković Mujo ul. Ibrahima Mržljaka bb, Velika
Kladuša, Ćehajić Emina, ul. ZAVNOBIH-a br.
9, Velika Kladuša, Mokni-Miljković Haseba,
ul. Ibrahima Mržljaka br. 36, Velika Kladuša,
Purić Arifa, ul. Mahmuta Zulića bb, Velika
Kladuša, Miljković Azre, ul. I. Mržljaka bb,
Velika Kladuša, Pehlić Fatime kći Osmana, ul.
Muhameda Talakića br. 6, V. Kladuša, Miljković
Zlatka kći Osmana ul. 8. Marta bb, Velika
Broj 4 - Strana 331
Kladuša, Miljković Mehmeda sin Sulejmana,
sada njegovi nasljednici Miljković Šerif, ul. 8.
marta br.19, Velika Kladuša, Kajtazović Šerif,
Šumatac br. 25, Velika Kladuša, Delić Fatime kći
Sulejmana, Šabića put br. 32, Velika Kladuša, radi
utvrđivanja prava vlašnistva vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 08.01.2013. godine donio je:
O G LA S
O postavljenju privremenog zastupnika
Tuženima Miljković Džemalu sin Sulejmana,
Šabić Azizu, Kekić Suadi kći Zuhre, Samardžić
Senadi kći Zuhre, Šabić Sabahudinu sin Zuhre,
Šabić Osmanu sin Zuhre, Keserović Meši sin Fate,
Keserović Osmanu sin Fate, Grahović Eminu sin
Fate, Miljković Suadu sin Sulejmana, Puškar
Arifu sin Sulejmana, Ćehić Emini kći Muje, sada
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Grahović
Hašima sin Osmana iz Velike Kladuše, Trn bb,
pošto su tuženi nepoznatog boravišta a nemaju
punomoćnika, jer postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika bi trajao dugo tako da bi za
stranku mogle nastati štetne posljedice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog˝zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti
sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
Broj:23 0 P 016736 12 P
08.01.2013. godine
Velika Kladuša
Sudija
Edis Veladžić
Broj 4 - Strana 332
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. februara 2013.
SADRŽAJ
111. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu
Unsko-sanskog kantona
112. Odluka o davanju saglasnosti na
kreditno zaduženje ZU KB “dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać
113. Odluka o imenovanju privremenog
Upravnog odbora
Agencije za
privatizaciju Unsko-sanskog kantona
273
282
283
124. Odluku o usvajanju programa utroška
sredstava Tekućih grantova – grant
JU ”Kantonalni fond za izgradnju
stanova”- Bihać
295
125. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućih grantova - grantovi
za obilježavanje načajnih datuma
296
126. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućih grantova – grant
savezu za sport i rekreaciju invalida
297
114. Odluka o imenovanju privremenog
Nadzornog odbora Agencije za
privatizaciju Unsko-sanskog kantona
283
127. Odluka broj:03-017-2428/2013
298
115. Odluka broj. 01-02-3-471/13
284
128. Odluka broj:03-017-2429/2013
298
116. Odluka broj: 01-02-4-474/13
284
129. Odluka broj:03-017-2430/2013
299
117. Zaključak broj: 01-02-4-472/13
284
130. Odluku broj: 03-017-2431/2013
299
118. Zaključak broj: 01-02-4-473/13
285
131. Zaključak o podršci Projektu izgradnje
glavnog kanalizacionog sistema u
općini Cazin
300
132. Odluka o izmjenama pravila JU
“Direkcija regionalnih cesta Unskosanskog kantona” Bihać
301
133. Pravilnik o zdravstvenom savjetu
Ministarstva zdravstva i socijalne
politike Unsko-sanskog kantona
302
134. Rješenje broj: 10-49-1217-1/13
304
135. Rješenje broj: 10-50-1863-1/13
305
136. Rješenje broj: 10-34-1862-1/13
305
119. Uredba o postupku imenovanja
na upražnjene pozicije državnih
službenika sa posebnim ovlaštenjima
i odgovornostima u kantonalnim
organima uprave i upravnim
organizacijama
285
120. Odluka broj: 03-017-2432/2013
287
121. Odluka o usvajanju
Programa
utroška sredstava Tekućeg granta –
grantovi neprofitnim organizacijama
– sufinansiranje rada US REG-DEP
290
122. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućih grantova – grantovi
pojedincima
291
123. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Kapitalnih grantova
–
šehidski nišani i spomen obilježja
293
137-164. Oglas o postavljanju privremenog
zastupnika
306-331
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za «Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona» za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj 3380002210005877 u korist
budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon: 316-000; Za izdavača: Zulejha Duraković; Redakcija i
pretplata: tel: 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok 275; Štampa BIGRAF Bihać; Za štampariju: Sabiha Šaćirbegović
Download

Službeni glasnik broj 4 - Skupstina Unsko