RANG LISTA UČENIKA VIII-og RAZREDA
16.
Prezime i ime
uĉenika
Edin šahinović
Erna Pajić
Jasmina Okanović
Adna Burnić
Ajla Kumalić
Šejma Zulić
Hava Puškar
Nejra Ćehić
Elma Vojić
Emina Huskić
Lejla Mesić
Muamer Delić
Lajla Ţalić
Samra Sinanović
Harun Novkinić
Emina Salkić
Amir Kaljković
Azra Dizdarević
Erna Osmanagić
Belmin Kurtović
Abdulmelik Durić
Senija Tatarević
Adna Sijamhodţić
Mehdija Šekić
OŠ „Čavnik“
OŠ „Cazin II“
OŠ „25. novembar“
OŠ „Skender Kulenović“
OŠ „Vrhpolje“
OŠ „Harmani 2“
OŠ „Liskovac“
OŠ „Harmani 2“
Oš „Kulen Vakuf“
OŠ „25. novembar“
OŠ „Druga osnovna škola“
OŠ „Fajtovci“
OŠ „25. novembar“
OŠ „Liskovac“
OŠ „Druga osnovna škola“
OŠ „Ĉavnik“
OŠ „Stjena“
Oš „Kulen Vakuf“
OŠ „Prva osnovna škola“
OŠ „Brekovica“
OŠ „Crvarevac“
OŠ „Prva osnovna škola“
OŠ „Ĉavnik“
OŠ „Hasan Kikić“
17.
Amina Kapić
18.
19.
Rang
1
2.
3.
4.
5
6.
6.
7.
8.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
11.
12.
12.
12.
13.
14.
15.
16.
Šifra
Broj
bodova
Fatima Talić
Amina Ljubijankić
Merjema Rizvić
Merima Veladţić
Jasminka Spahić
Senad Zulić
Almira Sijamhodţić
Senad Zulić
Alen Altić
Merjema Rizvić
Elvedina Mušić
Hasib Delić
Merjema Rizvić
Aldijana Miskić
Elvedina Mušić
Fatima Talić
Enver Beganović
Alen Altić
Emina Hodţić
Refika Boja
Fikret Durić
Amra Hadţić
Fatima Talić
Dina Behremović
433
420
414
435
407
441
434
455
468
477
456
470
421
475
428
406
419
426
469
427
442
463
448
449
75
74
73
69
60
59
59
57
55
54
54
54
53
53
53
52
51
51
51
50
49
45
43
43
OŠ „Ćoralići“
Esmir Mešić
462
37,5
Esma Jaganjac
OŠ „Ahmet Hromadţić“
Alen Jaganjac
461
Dţeneta Durmić
OŠ „Fadil Bilal“
Mahmut Šabić
476
36
22
Škola
Nastavnik
Download

ovdje