Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
ORGANIZIRAJU
DRUGI NAUČNO-STRUČNI SKUP
''5. JUNI - SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA"
sa meĊunarodnim uĉešćem,
4. i 5. juni 2014. godine
Bihać, BiH
DRUGA OBAVIJEST I PROGRAM
Mjesto održavanja - hotel Kostelski buk
/www.unbi.ba/www.btf.unbi.ba/ /www.kostelski-buk.com/
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
Organizing board/
Organizacioni odbor:
President of the Organizing Committee:
Predsjednik organizacionog odbora:
doc.dr. Jasmina Ibrahimpašić
Vice-President of the Organizing
Committee:
Podpredsjednik organizacionog odbora:
prof.dr.Halid Makić
Members of the organizing committee:
Ĉlanovi organizacionog odbora:
prof.dr.sc. Refik Šahinović
prof.dr.sc. Mirsad Veladţić
prof.dr.sc. Ifet Šišić
prof.dr.sc. Azra Bećiraj
mr. sc. Đevad Muslimović
mr.sc.Aida Dţaferović
mr.sc.Merima Toromanović
Sinha Kurbegović, dipl.pravnik
Mersija Talić, dipl ing
mr.sc. Hasib Kličić
mr.sc. Aida Dţaferović, sekretar
mr.sc.Merima Toromanović, tehnički
sekretar
Program board/Programski odbor:
Section A Water Protection
Sekcija A Zaštita voda
prof.dr.sc. Halid Makić
prof.dr.sc. Osman Perviz
prof.dr.sc. Azra Bećiraj
doc.dr. sc.Jasmina Ibrahimpašić
mr.sc. Merima Toromanović
Samira Dedić, dipl. ing
Section B Soil and Air
Sekcija B Zaštita tla i zraka
prof.dr.sc Mirsad Veladţić
prof.dr.sc. Zemira Delalić
doc.dr.sc. Azra Skender
doc.dr.sc. Husein Vilić
mr.sc. Fatima Muhamedagić
mr.sc. Vildana Jogić
mr.sc.Safeta Redţić
mr.sc. Mirsad Ičanović
mr.sc.Aida Mujagić-Pašić
mr. Dinko Bećirspahić
.
Section C Waste Management
Sekcija C Upravljanje otpadom
prof.dr.sc. Ifet Šišić
prof.dr.sc. Ekrem Pehlić
mr.sc. Samira Hotić
mr.sc. Emir Mujić
Mersija Talić dipl.ing.
Section D Environment, Food and Health
Sekcija D Okoliš, hrana i zdravlje
prof.dr.sc.Vildana Alibabić
doc.dr. sc.Suzana Jahić
doc.dr.sc. Nermin Pračić
mr sc. Aida Dţaferović
mr.sc. Mejra Bektašević
mr.sc. Enes Selimbegović
Section E Forest Management
Sekcija E Upravljanje šumama
doc.dr.sc. Šefik Koričić
mr.sc. Đevad Muslimović
mr.sc. Hasib Kličić
Zlata Tuzlak, dipl.ing
Honorary Committee/Poĉasni odbor:
Akademik dr.sc. Ferdo Bašić, prof. emeritus
Akademik prof.dr.sc. Vladimir Beus
Prof.dr.sc. Ivan Dragičević, red.prof.
Prof.dr.sc. Jovan Sredojević, red.prof.
Sinha Kurbegovpravić dipl.prav., Ministrica za graĎenje, prostorno
ureĎenje i zaštitu okoliša USK-a
Dario Jurić prof., Ministar nauke, kulture, obrazovanja i sporta USK-a
Suada Numić dipl.ing., Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
Sarajevo
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
SCHEDULE OF EVENTS/PROGRAM RADA
Srijeda 04. 06. 2014. godine
09:00-09:30
Dolazak i prijava uĉesnika
09:30-10:00
Otvaranje skupa, pozdravne rijeĉi i obraćanje
PLENARY SESSION / PLENARNA SJEDNICA
Hall 1 / Sala 1
10:00-10:45
Chairman / Voditelji: doc. dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić, prof. dr. sc.
Refik Šahinović, mr.sc. Đevad Muslimović, Sinha Kurbegović
dipl.prav.
Plenarna predavanja
„Globalne posljedice klimatskih promjena“, prof. dr.sc. Mirsad
Veladţić
„Uloga tla u zaštiti Nacionalnog parka Una“, Akademik dr.sc.
Ferdo Bašić, prof. emeritus
„Analiza sedimenta Prokoškog jezera s osvrtom na njegovo
porijeklo“ - prof.dr.sc. Esma Velagić-Habul
„Raznolikost šumske vegetacije Bosne i Hercegovine“,
Akademik dr.sc. Vladimir Beus, prof.
„Gospodarenje otpadnim uljima u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini“, dr.sc.Tahir Sofilić, docent
10:45 - 11:15
Pauza za kafu
SCHEDULE OF PAPER PRESENTATION / RASPORED
PREZENTACIJA
Ooral presentations
Oralne prezentacije
Hall 1 / Sala 1 Section A / Sekcija A
SCIENTIFIC
Zaštita tla i zraka
FIELD/NAUĈNA
OBLAST
Chairman / Voditelji: prof. dr. sc. Mirsad Veladžić, prof. dr. sc. Ekrem Pehlić,
doc. dr. sc. Husein Vilić
11:15 - 11:30
''Političko-ekonomski uticaj na odsumporavanje dimnih plinova
termoelektranau Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj'', Azra Jaganjac,
- Internacionalni univerzitet Travnik
11:30 - 11:45
''Mogućnost razvoja termo centra sa fluidnim kotlom na biomasu
na području Općine Bihać'', Zlatan Čizmić, -Općina Bihać
11:45 - 12:00
“Sadržaj aluminija (Al) u zemljištu i breskvi proizvedenoj u regiji
Mostara“, Munir Mehović, Dalila Ivanković, -Univerzitet Džemal
Bijedić, Mostar
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
''Utjecaj različitih sistema gnojidbe na prinos graha mahunar'',
Husnija Kudić, Mirsad Ičanović, Marija Vukobratović, Ţelimir
Vukobratović
‘’Mining and its impact on the environment’’,Jasminka Alijagić,
Robert Šajn, -Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, Slovenija
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 13:55
Ooral presentations
Oralne prezentacije
''Procjena upotrebljivosti kolovoza i mogućnosti sanacije
ekološko prihvatljivim metodama'', Edis Softić, Mirza Pozder–
Tehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću
''Ekološki monitoring kao instrument komparacije urbanog i
ruralnog ekosistem'', Fatima Muhamedagić, Mirsad Veladţić,
Samira Dedić, Zulić Jasmina- Biotehnički fakultet, Univerziteta u
Bihaću
''Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog
kantona', Danijel Vrhovšek, Anja Pugelj - LIMNOS, Podjetje za
aplikativno ekologijo d.o.o. Ljubljana, Slovenija
''Biološke metode sanacije onečišćenih tala'', Ivica Kisić, Ferdo
Bašić, Ţeljka Zgorelec –Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
''Prikaz pravnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite okoliša
u Bosni i Hercegovini'', Amela Čolo, Belma Bajrić- Pravni fakultet,
Univerziteta u Bihaću
Diskusija
Hall 2 / Sala 2 Section B / Sekcija B
SCIENTIFIC
FIELD/NAUĈNA
OBLAST
Okoliš, hrana i zdravlje
Chairman / Voditelji:
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
prof. dr. sc. Vildana Alibabić, doc. dr. sc. Suzana Jahić,
doc. dr.sc. Nermin Praĉić
''HACCP sistem – osnovne karakteristike'' , Alagić Davor,
Smajlović Muhamed, Čaklovica Faruk, Članjak Enida, Čaklovica
Kenan , -Veterinarski Fakultet, Univerziteta u Sarajevu
''Karakteristike
sireva
proizvedenih
na
obiteljskim
gospodarstvima Unsko-sanskog kantona', Mirsad Veladţić,
Suzana Jahić, -Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću
''Deklaracije prehrambenih proizvoda sa aspekta potrošačkih
navika na području Unsko-sanskog kantona'', Benjamin
Muhamedbegović, Nermin Pračić, Asmir Budimlić, Arijana SpahićBajrić, Huska Jukić, -Visoka zdravstvena škola, Univerziteta u Bihaću,
-Veterinarski zavod, Bihać
''Evaluacija statusa bruceloze kod životinja i ljudi na Unsko–
sanskom kantonu i efikasnost sistema laboratorijske detekcije'',
Zlatko Jusufhodţić, Nermin Pračić, Ermina Nogić, -Veterinarski zavod
Bihać, -Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
''Hemijski senzori i biosenzori u kontroli i zaštiti okoliša i
zdravlja'', Turkušić Emir, Kahrović Emira, Ljubijankić Nevzeta,
Zahirović Adnan, -Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u
Sarajevu
''Uticaj organskog i mineralnog gnojiva na kvantitativne osobine
salate (Lactuca sativa) u zaštićenom prostoru'', Elvis Dedić,
Mirsad Veladţić, Vildana Jogić, -Biotehnički fakultet,Univerziteta u
Bihaću
''Analiza proizvodnje krastavca za konzerviranje u kooperativnoj
proizvodnji sezona 2008. i 2013. godina'', Husnija Kudić, Mirsad
Ičanović, Muamer Hadţić, -JU II srednja škola, Velika Kladuša,
-Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
13:00 - 13:10
14:00 - 15:00
Diskusija
Pauza za ruĉak
Ooral presentations
Oralne prezentacije
Hall 1 / Sala 1 Section C / Sekcija C
SCIENTIFIC
Zaštita voda
FIELD/NAUĈNA
OBLAST
Chairman / Voditelji: prof.dr.sc. Halid Makić, doc.dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić,
prof.dr.sc. Azra Bećiraj
15:00-15:15
15:15 - 15:30
15:30-15:45
''Aerobni granulirani mulj u obradi otpadnih voda'', Tibela
Landeka Dragičević, -Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište
u Zagrebu
''Kvalitet vode odabranih vodotoka na području Dabarskog
polja'', Lolić Svjetlana, Dekić Radoslav, Manojlović Maja, Ivanc
Aleksandar, Erić Ţivojin, -Univerzitet u Banjoj Luci, -Prirodnomatematički fakultet, -Drţavni univerzitet u Novom Pazaru
''Ocjena izbora novog projektnog rješenja sistema odvodnje i
obrade otpadnih voda NC „Grmeč“, Ifet Šišić, Jasmina
Ibrahimpašić, Merima Toromanović, Sebila Rekanović, -Biotehnički
fakultet, Univerziteta u Bihaću.
15:45 - 16:00
''Pregled i mapiranje zagađivača u toku rijeke Vrbas“, Davorin
Bajić, Goran Trbić, Dragutin Adţić,
Marko Ivanišević, Marko
Stanojević, - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
16:00 - 16:15
“Uklanjanje spojeva s dušikom iz komunalne otpadne vode“,
Merima Toromanović, Jasmina Ibrahimpašić, –Biotehnički fakultet
Bihać
16:15 - 16:30
''Bezbjednost vodovodnih sistema općine Velika Kladuša'',
Osman Čaušević, Edin Kekić, –JP Vodovod, Velika Kladuša
16:30 – 16:45
16:45– 17:00
17:00 - 17:15
17:15 – 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:10
''Zbrinjavanje i korištenje otpadnih voda sa govedarskih farmi i
njihov uticaj na okoliš'', Husein Vilić, Refik Šahinović, Nermin
Pračić, Nurija Bašić, Emir Mujić, -Biotehnički fakultet Univerziteta u
Bihaću
„Metodološki pristupi
ocjeni SBR uređaja prečišćavanja
otpadnih voda NC ''Grmeč'', Ifet Šišić, Jasmina Ibrahimpašić,
Osman Perviz – Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću
''Zdravstvena ispravnost vode u sistemu vodosnabdjevanja
Općine Sanski Most'', Mensur Seferović -Vodovod i Kanalizacija,
Sanski Most
''Primjena separatora kod pročišćavanja zauljenih otpadnih
voda'', Osman Perviz, Ifet Šišić, Semira Hotić, –Biotehnički fakultet,
Univerziteta u Bihaću
''Uloga vode u ekosistemu čovjeka'', Zineta Horozović, –Biotehnički
fakultet, Univerziteta u Bihaću
''Značaj i uloga laboratorija u monitoringu otpadnih voda'', Halid
Makić, Jasmina Ibrahimpašić, Azra Bećiraj, Osman Perviz, Aida
Dţaferović, Samira Dedić, –Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Diskusija
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
Ooral presentations
Oralne prezentacije
Hall 2 / Sala 2 Section D / Sekcija D
SCIENTIFIC
FIELD/NAUĈNA
OBLAST
Upravljanje otpadom
Chairman / Voditelji: prof.dr.sc. Ifet Šišić, doc.dr.sc. Adnan Ćehajić, prof.dr.sc. Ekrem Pehlić,
Mersija Talić dipl.ing.
17:30 - 17:40
''Napredna tehnologija anaerobne digestije'', Dragan Šulović,
- Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sarajevo
''Metalurški otpad kao poboljšivač tla'', Tahir Sofilić, Milan Poljak,
Una Sofilić,Višnja Oreščanin, Ivan Brnardić, Gordana Matijašić,
Ankica RaĎenović, –Metalurški fakultet Sisak, Sveučilište u Zagrebu,
Hrvatska
’’Primjena tehnologije suhe fermentacije kod obrade organskog
otpada’’, Salihović Edhem, -EWT Wassertechnologie, Salzburg,
Austrija
''Unaprijeđenje sistema upravljanja otapadom u općini Lukavac'',
Jozo Tunjuć, Amira Cipurković, –OpćinaTuzla, -Prirodno matematički
fakultet Univerziteta u Tuzli
''Zavarivački dimovi kao zagađivači okoline'', Begić Razija,
Imamović Azra, –Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
-Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Sarajevu
''Prikupljanje, sortiranje, analiziranje i evidentiranje komunalnog
otpada na području općina Unsko – sanskog kantona i Općine
Drvar'', Mersija Talić, -Ministarstvo za graĎenje, prostorno ureĎenje i
zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona
''Upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom - izazovi i
obaveze'', Suada Numić, - Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
Sarajevo
''Gospodarenje otpadom o gradu Križevcima'', Goran Gregurek,
Dijana Mijač Dretar, Darijo Škledar, Marija Vukobratović, -Komunalno
poduzeće d.o.o. Kriţevci, -Visoko gospodarsko učilište u Kriţevcima
''Iskustva komunalnih poduzećana području sjeverozapadne
Hrvatske u gospodarenju biootpadom'', Marija Vukobratović,
Dijana Mijač Dretar, Ţelimir Vukobratović, -Visoko gospodarsko
učilište u Kriţevcima, Komunalno poduzeće d.o.o. Kriţevci
''Ekološke posljedice neadekvatnog izbora lokacije za regionalne
sanitarne deponije Ripač-Karanovac'', Munir Jahić, Esad
Bajramović, Sead Dupanović, Derviš Čirić, -Tehnički fakultet,
Univerziteta u Bihaću
Diskusija
20:00
Sveĉana veĉera
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 – 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Drugi naučno-stručni-skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni Svjetski dan zaštite okoliša"
Ĉetvrtak, 05.06.2014. godine
Ooral presentations
Hall 1 / Sala 1 Section E / Sekcija E
Oralne prezentacije
SCIENTIFIC
FIELD/NAUĈNA
Upravljanje šumama
OBLAST
Chairman / Voditelji: doc.dr.sc. Šefik Koriĉić, prof.dr.sc. Osman Perviz, mr.sc. Hasib Kliĉić
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
''Mogućnosti primjene wingis tehnologije za projektovanje u
okviru iskorištavanja šuma'', Haris Koljić, Mersiha Ljutić, -USK
šume Bosanska Krupa
''Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste dermacentor reticulatus
sa područja Bardače’’, Bilbija Branka, Dmitrović Dejan, Šnjegota
Dragana, Lukač Milica, -Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u
Banjoj Luci
''Šumsko-uzgojna istraživanja u nacionalnim parkovima
„Risnjak“ i „Plitvička jezera“ u Republici Hrvatskoj'', Tomislav
Dubravac, Jasnica Medak, Miljenko Ţupanić, -Hrvatski šumarski
institut Zagreb, Hrvatska
''Šumske zajednice pitomog kestena (castanea sativa mill.) na
balkanu-fitocenološke, ekološke i gospodarske karakteristike'',
Jasnica Medak, Tomislav Dubravac, Ivan Pilaš, -Hrvatski šumarski
institut, Zagreb, Hrvatska
''Ilegalni promet divljim i zaštićenim vrstama životinja u
Republici Srbiji'', Dubravka Škraba, Ana Tošić, Predrag Simonović,
Vera Nikolić, -Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
‘’Koncept finansijske nadoknade za okolinske usluge šumskih
ekosistema - modeli i primjena’’, Dţenan Bećirović, Dţevad
Muslimović, Sabina Delić, Bruno Marić, Senka Mutabdţija, Mersudin
Avdibegović
Modelne šume-novi koncept uĉesniĉkog upravljanja šumskim
resursima (kratka prezentacija projekta)
11:15 - 11:25
Diskusija
11:30
Zatvaranje skupa
11:45
Polazak na izlet u Nacionalni park ''Una'' (Matin Brod)
15:00
Ruĉak u Kulen Vakufu
17:00
Povratak u Bihać
Bihać, 04. i 05. juni 2014.
Download

ovdje - Biotehnički fakultet u Bihaću