Spisak članica Mreže "Sporazum plus"
No
1
2
Naziv organizacije
Grad
Ime
Prezime
ACCTS Savez Udruženja Logoraša Kantona
Sarajevo
Asim
Zulić
Sarajevo
ACIPS asocijacija Centra za Interdisciplinarne Sara
postdiplomske studije
Nikolić
Sarajevo
Agencija lokalne demokratije LDA
Dženana
Dedić
Mostar
Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI
Vildana
Kadrić
Goražde
ALTERNATIVNI KLUB I SCENA ZORAN
RADMILOVIĆ
Blažo
Stevović
Trebinje
Asocijacija "Sport za sve"
Minhad
Jusić
Bužim
Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa
Biserka
Sabljaković
Sarajevo
Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini Mensura
Beganović
Sarajevo
Asocijacija Margina
Denis
Dedajić
Tuzla
Asocijacija Margina
Nermin
Golub
Zenica
Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo Snježana
Ivandić
Sarajevo
ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ LEDA
Adela
Mehinagić
Zenica
Asocijacija za seksualno i reproduktivno
zdravlje XY sarajevo
Emina
Osmanagić
Sarajevo
B.Z.K. PREPOROD
Alija
Šuko
Jablanica
Bezdan - Sprofondo
Hajrija
Javornički
Sarajevo
BK2001
Omer
Sulejmanović
Bosanska Krupa
BoHeMSA Udruženje studenata medicine u
BiH
Mirza
Palo
Sarajevo
Caritas biskupske konferencije BiH
Sanja
Horvat
Sarajevo
Centar "DUGA"
Malina
Kvasina
Novi Travnik
Centar Fenix
Adisa
Hotić
Sanski Most
CENTAR MLADIH LIVNO
Andrija
Vrdoljak
Livno
Centar za afirmaciju mladih
Đorđe
Radanović
Šekovići
Centar za edukaciju mladih
Adis, Nedim
Arnautović, Pripoljac
Travnik
Centar za ekologiju i energiju
Avdija
Đonlić
Tuzla
Centar za građansku suradnju
Sonja
Garić
Livno
Centar za lokalni i regionalni razvoj (CELOR)
Čedomir
Ćorić
Derventa
CENTAR ZA LOKALNI RAZVOJ CLRBiH
Mirko
Stoisavljević
Livno
Potpisan kodeks
ponašanja
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
DA
Centar za mlade - Youth house Sarajevo
Jasminka
Kalmar
Sarajevo
Centar za njegu i dnevne aktivnosti
Salem
Rudić
Zenica
Centar za održivi razvoj i ekologiju CORIE
Aleksandar
Vukanović
Treinje
Centar za okolišni razvoj
Tarik
Kupusović
Sarajevo
Centar za političko istraživanje i razvoj - CPIR Jasmina
Ivanović
Sarajevo
Centar za promociju civilnog društva CPCD
Aida
Daguda
Sarajevo
DA
Centar za razvoj civilnog društva u BiH
Esad
Bećirović
Doboj
DA
Centar za razvoj Hercegovine
Slobodan
Vulešević
Trebinje
Centar za razvojne inicijative
Vasilije
Lažetić
Gacko
Centar za sigurnosne studije
Bisera
Turković
Sarajevo
Centar za socijalni rad - Zenica
Nurka
Brbović
Zenica
Centar za sociološka i pravna istraživanja
"Impuls"
Aida
Spahić - Zekić
Sarajevo
Centri civilnih inicijativa
Adis
Arapović
Sarajevo
CPCD- Gradačac
Hajrudin
Imširović- Učo
Gradačac
Crveni kriz/krst Stari grad Sarajevo
Mubera
Begović
Sarajevo
Crveni križ
Ajnija
Omanić
Sarajevo
CRVENI KRIŽ LIVNO
Miroslav
Liović
Livno
Crveni križ Tuzlanskog kantona
Tanja
Bijedić
Tuzla
Crveni Križ/krst Federacije
Namik
Hodžić
Sarajevo
Demokratski centar Nove nade
Samir
Halilović
Bihać/Otoka
Demokratski omladinski pokret
Jasenko
Jovačić
Sarajevo
Dječiji konzulat Vareš
Zlatko
Prkić
Vareš
Društvo srpsko-norveškog prijateljstva RS
Gordana
Vuković
Sokolac
Društvo za zaštitu kulturnopovijesnih i
prirodnih vrijednosti "Kreševo"
Anto
Buzuk
Kreševo
Društvo za zaštitu životinja NOA
Dragomir, Bogdana Mijić
28
29
DA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
DA
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Banja Luka
52
Duhovno humanitarna udruga KAP LJUBAVI Dražana
Perković
Tomislavgrad
Edukativno resursni centar
Dragana
Moldovan
Doboj
Eko udruga "Izvor" Kiseljak
Rafaelo
Musa
Kiseljak
EKO udruga "Naša baština"
Miro
Šumanović
Tomislavgrad
Eko Zeleni Tuzla
Ratko
Banović
Tuzla
Ekološki pokret "Zeleni"
Alija
Salkić
Bosanska Krupa
53
54
55
56
57
58
DA
Ekološko društvo "Stari most"
Fimka
Filipović
Novi Travnik
Ekološko udruženje "DRIN - TIM"
Dragan
Glogovac
Višegrad
Ekološko udruženje "Eko Put" Bijeljina
Snežana
Jagodić Vujić
Bijeljina
Ekološko udruženje Jezero
Amir
Tursanović
Živinice
EKOLOŠKO
UDRUŽENJE"KLEKOVAČA",DRVAR
Mladen
Glogonja
Drvar
Eko-pokret
Goran
Franjić
Jajce
EU "CAPADOCYA"
Pero
Jakšić
Bosansko Grahovo
EUR Romalen
Mujo
Fafulić
Kakanj
EUROPLUS-Centar za promociju europskih
vrijednosti
Dejan
Stević
Doboj
Evropski kulturni centar
Predrag
Praštalo
Zavidovići
Evropski pokret u BiH
Predrag
Praštalo
Zenica
Fondacija BH Inicijativa Žena
Marijana
Dinek
Sarajevo
Fondacija Krila Nade - Foundation Wings of
Hope BiH
Enisa
Mešić
Sarajevo
Fondacija lokalne demokratije
Jasmina
Mujezinović
Sarajevo
Fondacija Mezarje Bratunac 92
Hiba
Ramić
Bratunac
Fondacija tuzlanske zajednice
Jasna
Jašarević
Tuzla
FONDACIJA ZA KREATIVNI RAZVOJ
Jesenko
Osmanagić
Ilidža
Fondacija za socijalno uključivanje u BiH
Ranka
Ninković-Papić
Sarajevo
Fondacija/zaklada "Interprimus" Tuzla
Mirjana
Kramar
Tuzla
Forum građana o sigurnosti u zajednici
Sead
Šadić
Brčko
Forum građana Visoko
Mirza
Memišević
Visoko
Forum mladih Trebinje
Dražen
Bošković
Trebinje
Foto klub "Sarajevo"
Mensura
Jahić
Sarajevo
Future Code
Vedad
Duraković
Tuzla
GERC «Sumejja»-Centar žrtava logora Vojno Saja
Čorić
Mostar
GLOBAL RIGHTS
Fedra
Idžaković
Sarajevo
H.O"Merhamet -MDD"
Faketa
Avdić
Doboj
H.O. "Izvor"
Sonja
Karačić
Mostar
H.O. Amica-Prijateljice
Vesna
Jovanović
Srebrenica
H:O:U:Ž: "Viktorija" Livno
Ruza
Rimac
Livno
HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U Branko
RS
Todorović
Bijeljina
Helsinški parlament građana Banja Luka
Žolja
Banja Luka
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Aleksandar
DA
HKD Napredak Sarajevo
Frano
Milić
Sarajevo
HKO „Kruh sv. Ante“
Mirela
Ždralović
Sarajevo
HO žena "Centar života"
Mirjana
Guska
Konjic
Hope and Homes for Children BiH
Elvira
Halilović
Sarajevo
Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Zlatko
BiH Ogranak Vareš
Prkić
Vareš
Humanitarna organizacija "Sadaka"
Nisvet
Porić
Bužim
Humanitarna organizacija „Altruist“
Dubravka
Andrić
Mostar
Humanitarna organizacija Horizonti
Jasminka
Jukić
Tuzla
Humanitarna organizacija PARTNER
Olivera
Mastikosa
Banja Luka
Humanitarno društvo "Korak naprijed"
Zorica
Babić
Glamoč
Humano drustvo "OSVIT"
Zorana
Petković
Zvornik
IBHI
Žarko
Papić
Sarajevo
Inicijativa i civilna akcija - ICVA
Milan
Mirić
Sarajevo
Inicijativa mladih za ljudska prava
Nihad
Penava
Sarajevo
Inicijativa mladih za pozitivne promjene
Amel
Fejzić
Sarajevo
Inicijativa preživjelih od mina - IMP
Amir
Mujanović
Tuzla
Inicijativa za razvoj i saradnju u BiH
Danijela
Jakovljević
Sarajevo
IPAK Tuzla
Ismet
Sejfija
Tuzla
IRS BiH
Sadmir
Teskeredžić
Sarajevo
Istraživačko dokumentacioni centar
Merdžana
Subašić
Sarajevo
Izbjeglički servis za povratak –RRS
Bogdan Nebojša
Runić Jovičić
Drvar
Jedan svijet - platforma za jugoistočnu evropu Valentina
(owpsee) fondacija/zaklada
Pellizzer
Sarajevo
DA
JOB Unija veterna USK-a
Senad
Okugić
Bihać
DA
JU OŠ Ćamil Sijarić
Elvedin
Hasanbašić
Nemila
Kajak kanu rafting klub Drina Zvornik Divić
Mustafa
Tuhčić
Zvornik
91
92
93
DA
94
95
96
97
98
99
100
DA
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Kantonalni savez udruženja-udruga Armije BiH Jasmin
HVO liječenih od PTSP-a
Osmankić
Bihać
116
Kantonalno udruženje šumavlasnika "Tisa"
Bihać
Mohamed
Ben Messaud
Bihać
117
Kantonalno Udruženje ugostitelja"Una Bihać"
Azerina
Junuzović
Bihać
Karitas Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo
Nina
Kovačević
Sarajevo
KDAS
Vlado
Jelisavac
Bosanski Novi
Klub ekstremnih sportova "Crni Vrh"
Fikret
Muratović
Bosanski Petrovac
Kolo srpskih sestara Sveta velikomučenica
Tekla
Slavica
Radović
Sarajevo
Koordinaciono tijelo NVO Općine Ključ
Hađija
Bajrić
Ključ
118
119
120
121
122
123
KUD "Bikavac"
Zoran
Gacić
Višegrad
KUD Sevdah Bužim
Nazmijan
Salkić
Bužim
Kulturno umjetničko društvo "ČAVA"
Mujo
Šahinović
Bužim
Kulturno umjetničko društvo "GFA" Maglaj
Ašir
Mehinagić
Maglaj
LA Benevolencija
JAkob
Finci
Sarajevo
La Strada BiH
Fadila
Hadžić
Mostar
LASTA
Živana
Sabljić
Drvar
Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava Nikola
Sekulović
Trebinje
LINK-UDRUŽENJE ZA PODUZETNIŠTVO I
POSAO
Tomislav
Majić
Mostar
Lokalni evanđeoski razvojni centar LERC
Dejana
Opačak
Zenica
Medijske inicijative - Udruženje za razvoj
Bojana
medija i promociju profesionalnog novinarstva
Šutvić
Sarajevo
MEDIJSKE INICIJATIVE – UDRUŽENJE ZA
RAZVOJ MEDIJA I
PROMOCIJU PROFESIONALNOG
NOVINARSTVA
Bojana
Šutvić
Sarajevo
Medjunarodno udruženje "Interaktivne
otvorene škole".
Edina
Malkić
Tuzla
MEĐUNARODNI CENTAR ZA MIR
Ibrahim
Spahić
Sarajevo
Međunarodni forum Bosna – Regionalni centar Jasmina
Tuzla
Jovanović- Mešković
Tuzla
Merhamet MDD Maglaj
Atif
Spahić
Maglaj
Mladi aktivisti Kneževo
Mirjana
Saveljić
Kneževo
Mreža za razvoj omladinskog turizma
"Otvoreni put"
Nina
Radosavljević
Sarajevo
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih "Ivan Šimo
Pavao II"
Maršić
Sarajevo
Nansen dijalog centar
Ljuljjeta
Goranci Brkić
Sarajevo
NDC - Nansen dijalog centar Mostar
Dženita
Omerika
Mostar
NEFORMALNA GRUPA AKTIVISTA
GRAĐANA-VOLONTERA GRADA KONJICA
Adis
Muhibić
Konjic
Neovisna udruga nezaposlenih HBŽ - Livno
Boško
Šeremet
Livno
Nevladina građanska organizacija "Krajina"
Vlado
Cvijić
Banja Luka
Nezavisna omladinska organizacija NOOD
Miloš
Stjepanović
Doboj
Numanitarna organizacija "Poenta"
Radoslava
Kosorić
Banja Luka
NVO - Omladinski centar
Suad
Kazaferović
Prijedor
NVO "Dječiji pokret mira, ljubavi, prijateljstva" - Ivana Ina
Djeca Sarajeva
Mostarac
Sarajevo
NVO "Donna"
Fatima
Midžić
Bihać
NVO "Društvo prijatelja grada Sarajeva"
Fatima-Beba
Ramić
Sarajevo
124
125
DA
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
DA
139
140
141
142
DA
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
DA
NVO "Eko Leonardo"
Boško
Nikolić
Priboj,Lopare
DA
NVO "Glas žene"
Enisa
Raković
Bihać
DA
NVO "Ključ budućnosti"
Šefika
Muratagić
Ključ
NVO "Respekt" Čapljina
Željko
Raič
Čapljina
NVO "Šansa" Novo Goražde
Slavko
Heleta
Višegrad
NVO .“Sunce“ Bugojno
Fatima
Šabić
Bugojno
NVO Alternative
Maksuma
Topalović
Kakanj
NVO Altruista za pomoć osobama s
umanjenim sposobnostima "Svjetlo"
Haris
Čaušević
Sarajevo
NVO CUPIDO
Džemal
Šunje
Mostar
NVO Novi put
Damir
Hadžić
Bihać
NVO Otvorena Mreža
Almir
Čehajić
Sarajevo
NVO Susjedima do mira
Irma
Abdić
Velika Kladuša
NVO Svijet za balkan
Irena
Pantić
Bijeljina
DA
NVO udruženje građanki Grahovo
Danka
Zelić
Bosansko Grahovo
DA
obrazovanje budućnost mladih BiH
Vanja
Vuković
Zvornik
OCD PRUŽENA RUKA
Haris
Bajrić
Cazin
Odred Izviđača KOJOTI
Dragan
Tesić
Kotor Varoš
Odred izviđača Trebinje
Nebojša
Ratković
Trebinje
Omladinska informativna agencija
Jan Zlatan
Kulenović
Sarajevo
Omladinska organizacija MOST
Stojan
Kašterović
Brčko
Omladinska organizacija"Centar"
Borislav
Đurić
Mrkonjić Grad
Omladinska romska inicijativa Budi mi prijatelj Melina, Belmin
Halilović Debelac
Visoko
Omladinski centar
Jasminka
Drino-Kirlić
Gornji Vakuf-Uskoplje
Omladinski centar Busovača
Maja
Krišto
Busovača
Omladinski centar Laktaši
Valentina
Vujinić
Laktaši
Omladinski centar Vermont
Damir
Radenković
Brčko
OMLADINSKI KLUB POD ISTIM SUNCEM
Haris
Halilhodžić
Jablanica
Omladinski komunikativni centar-OKC
Jugoslav
Jevđić
Banja Luka
Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla
Miralem
Tursinović
Tuzla
Omladinski resursni centar Tuzla
Miralem
Tursinović
Tuzla
154
155
156
157
158
159
160
161
DA
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
DA
OMLADINSKI SAVEZ DONJI RUŽEVIĆ
Aldin
Sivić
Teslić
Omladinski savjet
Šekara
Batrić
Pale
Opšte udruženje samostalnih zanatlija
Sarajevo
Mirza
Kulagić
Sarajevo
Opštinska organizacija porodica šehida i
poginulih boraca
Remzija
Ćatić
Bužim
Organizacija za razvoj turizma regije Doboj
Miodrag
Bosić
Doboj
Organizacija Žena LARA
Radmila
Žigić
Bijeljina
Organizatori otpora Krajine "Sove Krajine"
Senad
Bajrić
Cazin
Organizatori otpora Krajine OO Cazin
Munib
Muranović
Cazin
Ornitološko Društvo «Naše ptice»
Ena
Šimić
Sarajevo
Osmijeh Gračanica -Društvo za psihosocijalnu Hamdija
pomoć i razvijanje doborovoljnog rada
Kujundžić
Gračanica
OŠ 21. MART Matuzići
Dževad
Hopić
Matuzići, Doboj-Jug
OŠ Rešad Kadić
Bernadeta
Galijašević
Tešanj
Partnerski omladinski pokret
Nikolina
Čiča
Banja Luka
Partnerstvo za javno zdravlje
Nataša
Kovačević
Sarajevo
Pax Christi
Annett
Werner
Derventa
Planinarsko društvo "Koprivnica"
Ziba
Bećirović
Bugojno
Pokret potrošača Republike Srpske
Dragutin
Bošković
Banja Luka
Pomorsko društvo BiH
Hasan
Hadžović
Mostar
Prijatelji Srebrenice
Dragana
Jovanović
Srebrenica
Privredna komora Kantona Sarajevo
Kemal
Grebo
Sarajevo
proMENTE, socijalna istraživanja
Stephen
Powell
Sarajevo
PRONI - Centar za omladinski razvoj
Jasmin
Jašarević
Brčko
Referentna grupa Centralna Bosna
Enes
Varupa
Vitez
Referentna grupa Tuzla
Sanela
Šehic
Tuzla
Referentna grupa Tuzla
Mirel
Čeliković
Tuzla
Regionalna razvojna agencija za region
Centralna BiH
Sanja
Hođić - Nadarević
Zenica
Regionalna razvojna asocijacija za
sjeverozapadnu BiH
Vildana
Zulić
Bihać
REZ Regionalna razvojna agencija Centralna
BiH
Aladin
Ormanović
Zenica
Romano drom Živinice
Muradif
Biberović
Živinice
S.E.T. – Servis za edukaciju i trening
Saša
Gojić
Novi Grad
184
185
186
187
188
189
DA
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
DA
Savez invalida rada Foča
Vitomir
Vilotić
Foča
Savez logoraša sarajevsko romanijske regije
Dragan
Mutabdžija
Rogatica
Savez NVO LSG
Indira
Osmanagić
Bugojno
Savez organizacija za podršku osobama s
intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i
Hercegovine
Haris
Haverić
Sarajevo
Savez paraplegičara RS
Milena
Obradović
Banja Luka
Savez veterana rata 1992 - 1995 liječenih od
PTSP "Stećak" FBiH
Muhamed
Azabagić
Tuzla
Savjet mladih Srebrenice
Milena
Nikolić
Tuzla
Servis za trening,edukaciju i preduzetništvo
Nebojša
Ivanković
Banja Luka
SINAPSA Studentska institucija napretka
psihologije - Sarajevo
Bojan
Pavlović
Sarajevo
SOS - Kinderdorf International
Semir
Omanović
Sarajevo
SOS-DRUŠTVENI CENTAR HERMANN
GMEINER
AZRA
BAŠČELIJA
SARAJEVO
Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini
Kada
Delić Selimović
Sarajevo
Sportski savez opštine Foča
Dragan
Milanović
Foča
SPORTSKO-EKOLOŠKO DRUŠTVO
ŽABLJAK
Benislav
Vrdoljak
Livno
Sportsko-ribolovno društvo "Mladica"
Milenko
Vuković
Foča
Srpski omladinski savez
Boro
Ristić
Brčko
Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor"
Aleksa
Ćebić
Sarajevo
Stop Mobbing
Anica
Ramić
Trebinje
Šahovski klub "Preporod"
Midhat
Kasap
Zenica
Taekwon-do klub "Asim Bajraktarević Hamza" Bužim
Halid
Bajraktarević
Bužim
TERCA
Zlatko
Sarić
Mostar
U.G. "invalida Zavidovići"
Nisveta
Topalović
Zavidovići
U.G. "Muzičari bez granica u BiH"
Radoslav
Ćorlija
Sarajevo
U.G. "Sadnice mira - Peace Trees"
Milan
Šćekić
Zavidovići
U.G. “Budimo aktivni”
Ismet
Kapetanović
Sarajevo
U.G. Civilne žrtve rata Tuzlanskog kantona
Meliha
Osmanović
Tuzla
U.G. Dnevni centar za stare osobe
Dubravka
Milobara
Banja Luka
U.G. DNRPZ "Zlatni ljiljan"
Nihad
Dautbegović
Bugojno
U.G. Invalida Zavidovići
Svetlana
Taletović
Zavidovići
U.G. MILIĆANIN
Mladen
Mimić
Milići
U.G. Nova generacija
Maša
Mirković
Banja Luka
214
215
216
217
218
219
DA
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
DA
237
238
239
240
241
242
243
244
DA
245
U.G. Tetraplegičara, Paraplegičara Općine
Tuzla
Božana
Kubinek
Tuzla
U.G. Trka za život
Boro
Ilić
Brčko
U.G. Tuzlanska antikriminalna organizacija
Arnel
Rahmanović
Tuzla
U.G.R.R.I.Z. u BiH (Udruženje gradjana za
Sabina
razvoj ruralne i informatičke zajednice u Bosni
i Hercegovini)
Mujezinović
Tuzla
U.V.R. Stećak
Alija
Muratović
Tuzla
Udruga "Eko - turist"
Boško
Andrić
Vareš
Udruga "Eko mladi"
Vlado
Marčić
Busovača
Udruga "Hrvatska Žena" Tuzla
Marica
Vikić
Tuzla
UDRUGA BATA-JASENICA
Damir
Čović
Jasenica
UDRUGA GRAĐANA ZAŠTITA
VODA"STOŽER"KUPRES
Mato
Čičak
Livno
Udruga IEK "DOM" Glamoč
Nurka
Bašić
Glamoč
Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije
paralize "Korak"
Šemsija
Dželadin
Livno
Udruga poljoprivrednika HBŽ
Miroslav
Matić
Tomislavgrad
Udruga umirovljenika Posušje
Vinko
Zovko
Posušje
Udruga/udruženje Forma F
Mirjana
Penava
Mostar
Udruzenje gradjana za povrat stare devizne
stednje u BiH i dijaspori
Svetozar
Nišić
Banja Luka
Udruzenje Humanost societas humanitatis
Zenica
Dženana
Čerimić
Zenica
Udruzenje Multiple Skleroze regije "Istocna
Hercegovina"
Branimir
Tamindžija
Nevesinje
Udruzenje oboljelih od kronove bolesti
Alma
Hadžić
Sarajevo
Udruzenje oboljelih od polomyelitisa,povrede
mozga i kicmene mozdine Kantona Sarajevo
Dzevad
Kamber
Sarajevo
Udruzenje osoba sa posebnim potrebama
“Nada” Rudo
Milena
Kujundžić
Rudo
Udruzenje potrosaca Zlatica
Slobodanka
Jović
Zvornik
Udruzenje zena oboljelih od karcinoma dojke
GEA
Đuja
Pejić
Bijeljina
Udruženje - Klub povratnika "Dođi Vidi Ostani" Vera
Došenović
Bihać
UDRUŽENJE ''NAŠA SNAGA'' -UNS
Šaćir
Sobo
Sarajevo
Udruženje - Žrtve opkoljenog grada Sarajeva
92 - 96
Fadil
Hadžić
Sarajevo
Udruženje " Građanska Afirmacija društva"
GRAD
Ernad
Metaj
Goražde
Udruženje "Centar savremenih inicijativa"
Šejla
Hadžikadić
Ilidža
Udruženje "Damar omladine"
Adnan
Mević
Visoko
Udruženje "Green Art"
Alma
Hrasnica
Sarajevo
Udruženje "HO Altius"
Marija
Milović
Sarajevo
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
DA
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
DA
Udruženje "HO Lotosice"
Enisa
Bratanović
Tuzla
Udruženje "Izet Nanić"
Nijaz
Nanić
Bužim
Udruženje "Krajiška suza"
Almira
Selimović
Sanski Most
Udruženje "Kruna"
Dzevada
Štancl
Bosanska Krupa
Udruženje "Mladi rijeke Krivaje"
Fikret
Mahmutović
Careva Ćuprija - Jelaške Olovo
Udruženje "Novi Put"
Aida
Karabeg
Mostar
Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"
Jovan
Divjak
Sarajevo
Udruženje "Sara Srebrenica"
Valentina
Gagić
Srebrenica
Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u Lejla
FBiH"
Kamerić
Sarajevo
Udruženje "Srebrenica 99"
Slobodanka
Ilić
Srebrenica
Udruženje "Stari grad" Bužim
Agan
Skenderović
Bužim
Udruženje "Učitelj bez granica"
Hadžira
Dračo
Zenica
Udruženje "Žena-Ženi"
Mirsada
Mujagić
Tešanj
Udruženje "Žene to mogu"
Sajma
Gajetić
Banja Luka
Udruženje "Žene Ženama"
Memnuna
Zvizdić
Sarajevo
Udruženje "Život sa Down syndromom"
Sevdija
Kujović
Sarajevo
Udruženje „HUMUS“
Adis
Dupovac
Hadžići
Udruženje „Lokalna akciona grupa-Janja“
Mustafa
Hrustanbegović
Janja
Udruženje „Mladi antifašisti“ BiH
Suzana
Hrustić
Tuzla
Udruženje „Žena i porodica“
Desanka
Rađević
Gradiška
Udruženje Aktiva
Varja
Nikolić
Sarajevo
Udruženje BH Novinari
Amra
Crvenjak
Sarajevo
Udruženje BOSPO
Alma
Hukić-Muminović
Tuzla
Udruženje Centar za razvoj i podršku
Darko
Tišma
Tuzla
Udruženje Čeha
Zvonko
Mann
Prijedor
Udruženje distrofičara
Sadra
Džigomović
Doboj
Udruženje distrofičara USK
Hasmir
Delić
Bihać
Udruženje Djeca - stubovi svijeta
Fatima
Hukić
Sarajevo
Udruženje Drina-Srebrenica
Senaid
Smajić
Srebrenica
Udruženje Ekološki pokret Drinić
Dušanka
Pećanac
Petrovac Drinić
UDRUŽENJE GRAĐANA "POKRET"
Nataša
Novaković
Banja Luka
276
277
278
279
280
281
282
283
284
DA
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
DA
Udruženje građana „BiosPLUS“ DERVENTA
Drago
Tadić
Derventa
Udruženje građana „Ceterum Censeo“
Sead
Halilović
Banja Luka
Udruženje građana civilnih žrtava rata Općine Hamdija
Kalesija
Pejzić
Kalesija
Udruženje građana MEDICA Zenica
Irma, Sabiha
Ahmić Husić
Zenica
Udruženje građana OAZA
Nedeljka
Ilijić
Trebinje
Udruženje građana oboljelih od karcinoma
„Nada“
Zagorka
Hamza
Jajce
Udruženje građana oboljelih od Morbus
Crohna i ulceroznog kolitisa Tuzlanskog
kantona
Udruženje građana oštećenog sluha i govora
općine Ključ
Nevzeta
Hodžić
Tuzla
Jasminka
Filipović
Ključ
Udruženje građana oštećenog sluha i govora
USK-a
Bilka
Žerić
Bihać
Udruženje građana oštećenog vida Tuzla
Safija
Jahić
Tuzla
Udruženje građana Plava sfera
Danijel
Malić
Banja Luka
Udruženje građana pogođenih ratnom štetom Elmira, Hajrudin,
1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini
Ante
Kršo, Aganović, Vico
Sarajevo
Udruženje građana poljoprivrednih
proizvođača "Behar"
Alija
Halilović
Koraj
UDRUŽENJE GRAĐANA
POLJOPRIVREDNIKA AGRO RAZVOJ
Milisav
Garić
Kalesija
Udruženje građana povratnika i raseljenih lica Mehmed
u opštini Foča
Bradarić
Foča
Udruženje građana VIZIJA
Rada
Divjak
Prijedor
Udruženje hor Ilahija i Kasida "Gazija" Bužim
Vahidin
Veladžić
Bužim
Udruženje hranitelja KS "Perspektiva"
Mirela
Ćulmarević
Sarajevo
UDRUŽENJE HRANITELJA u BOSNI I
HERCEGOVINI
Ferid
Maleškić
Doboj istok
Udruženje humanitarno društvo Prijateljice
Jasminka
Tadić Husanović
Tuzla
Udruženje IDEA
Suada
Peštek
Sarajevo
Udruženje Ilmije
Emin
Grošić
Bužim
Udruženje Info house
Dženana
Alađuz
Sarajevo
Udruženje Info kult Bužim
Nedzib
Vučelj
Bužim
Udruženje invalida Gradačac
Hasina
Šaldić
Gradačac
Udruženje KULT
Jasmin
Bešić
Ilidža
Udruženje kulturno društvo "Stup"
Naida
Kurdija
Sarajevo
Udruženje logoraša Novi grad
Amir
Smječanin
Sarajevo
Udruženje logoraša Višegrad
Dragiša
Andrić
Višegrad
Udruženje lovačko društvo "Lovac" Bužim
Nijaz
Duranović
Bužim
Mioković
Sarajevo
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske Milan
medicine FBiH
DA
UDRUŽENJE MADLIH DRVAR
Bojana
Karanović
Drvar
Udruženje majki i djece sa posebnim
potrebama UMDPP "Radost života"
Hasena
Brko
Sarajevo
Udruženje mladih " 4 decembar"
Emir
Ćović
Hadžići
Udruženje mladih "Cazin.net"
Emina
Sivić
Cazin
Udruženje mladih "Most"
Mirela
Dragolj
Goražde - Mravinjac
Udruženje mladih "Ružičnjak - Los Rosales"
Jasminka
Rebac
Mostar
Udruženje mladih LUNA
Svetlana
Vuković
Rudo
Udruženje mladih Monnet Centar
Ermina
Hidić
Bosanski Petrovac
Udruženje nastavnika Tuzlanskog kantona
Mevlida
Altumbabić
Tuzla
Udruženje nezaposlenih i socijalno ugroženih
građana
Udruženje nezavisni biro za razvoj
Dženana
Džerić
Bihać
Enver
Sarvan
Modriča
Udruženje oboljelih od epilepsije
Jasmin
Halilović
Sarajevo
Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih
hepatitisa "B18"
Udruženje oboljelih od malignih oboljenja
općine Cazin
UDRUŽENJE OBOLJELIH OD MORBUS
CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA
ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA
Udruženje
oboljelih od multiplaskleroze
Zdenko
Simonović
Banja Luka
Maida
Kovačević
Cazin
Suada
Agić
Zenica
Lucija, Ljiljana
Šimunović, Smreko
Zenica
Udruženje oboljelih osoba od PTSP-a
Branislava
Novaković
Sarajevo
Udruženje oboljelih pripadnika HVO-a
"Jednakost"
Udruženje Odlučna Žena
Bernardo
Vuković
Bihać
Daniela
Radosavljević
Bijeljina
Udruženje omladine za medije,umjetnost i
kulturu "Muk"
Udruženje OPTIMIZAM Sarajevo
Zlata
Veselinović
Laktaši
Sadik
Hasanović
Sarajevo
Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkomamputacijom Amputirci Bužim
Udruženje pacijenata ASOCIJACIJA " ILCOSTOMA "RS
Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije
paralize
Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije
paralize i ostalih invalidnih lica Bijeljina
Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije
paralize i ostalih tjelesenih invalida regije
Doboj
Udruženje pčelara "Polen"
Hasan
Kovačević
Bužim
Dragan
Trivun
Banja Luka
Refik
Ibragić
Sanski Most
Ljiljana
Rikić
Bijeljina
Dragica
Bekanović
Doboj
Milan
Dragičević
Foča
Udruženje poginulih boraca i šehida USK
Indira
Dizdarević
Bihać
Udruženje pokret majki Enklava Srebrenica i
Žepa
Udruženje poljoprivrednika
Sabra
Kolenović
Sarajevo
Sead
Jeleč
Sarajevo
Udruženje poljoprivrednika u RS (UP u RS)
Slavko
Inić
Derventa
Udruženje pomoć i zaštita siromašnih
Ramiz
Medić
Sarajevo
Udruženje pomozi sebi i drugima RIVER
Ifeta
Nezirović
Sarajevo
UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH
“MOSTOVI“ BOSANSKA KRUPA
Udruženje porodica sa 4+ djece "Opstanak"
Zehida
Čirić-Mušeljić
Bosanska Krupa
Branka
Matović
Foča
Udruženje porodica sa četvoro i više djece
"Budućnost 4"
Sanela
Manjić
Doboj
338
339
340
341
342
DA
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
DA
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
DA
Udruženje potrošača "Klub potrošača! TK
Tuzla
Udruženje potrošača Putokaz
Gordana
Bulić
Tuzla
Meho
Mujetić
Sarajevo
Udruženje prijatelja knjige Mali princ Tuzla
Jozo
Tunjić
Tuzla
Udruženje proizvođača i potrošača zdrave
hrane
Udruženje proizvođača Jagodičastog voća
Bužim 2011.
Udruženje raseljenih "Moj dom" Mostar
Halil
Varenikić
Jajce
Anel
Jusić
Bužim
Muradif
Kurtović
Mostar
Udruženje ratnih vojnih invalida sa 100%
vojnim invaliditetom BiH
Udruženje roditelja četvoro i više dijece Roda"
Prijedor
Udruženje roditelja hendikepirane djece i
omladine ,,Leptir,,Srebrenica
Udruženje roditelja i prijatelja djece ovisnika o
drogama ,, NADA''
Udruženje roditelja maloljetne djece u BiH
Zahid
Kunić
Sarajevo
Slavko
Stupar
Prijedor
Željka
Katanić
Srebrenica
Nermina
Hrvić
Tuzla
Adil
Žigić
Sarajevo
Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe
droga "Ruka Ruci" Bihać
Udruženje roditelja, građana i prijatelja za
pomoć djeci i omladini sa posebnim
potrebama roma
"Leptir"
Udruženje
"Romska Suza"
Muharem
Lipovača
Bihać
DA
Biserka
Božić
Bugojno
DA
Muharem
Hakić
Srebrenica
Udruženje Roma "Srce istine"
Muhamed
Tahirović
Zavidovići
Udruženje roma ROMAS Sarajevo
Dragiša
Radić
Sarajevo
Udruženje Romkinja Centar za majke"NADA"
Kakanj
Udruženje rukometni klub - rukometaša BSD
Grada Sarajeva
Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo
Razija
Fafulić
Kakanj
Bojan
Mirkov
Sarajevo
Fikret
Zuko
Sarajevo
Udruženje sportskih ribolovaca "Krušnica"
Nijaz
Tatarović
Bosanska Krupa
Udruženje sportskih ribolovaca Sarajevo 1906 Miroslav
Misita
Sarajevo
Udruženje studenata prava
Čomaga
Sarajevo
Udruženje studenata sa posebnim potrebama Tifa
(volontera)
Udruženje SUNCE
Milenko
Tučić
Tuzla
Vujinović
Pale
Udruženje učesnika armije BiH BiH liječenih
od PTSP općine Cazin-"Fenix"
Damir
Topić
Cazin
Udruženje umjetnika "Bellarte
Nadža
Pušilo
Sarajevo
Udruženje VESTA
Amra
Selesković
Tuzla
Udruženje za afirmaciju informatičke
pismenosti „input“
Ahmedin Adi
Salčinović
Zenica
401
Udruženje za ekonomski razvoj i zaposljavanje Azemina
TERRA SANA
Bulić
Sanski Most
402
Udruženje za građanska prava UGP
Hasna
Ljubović
Sarajevo
Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti
Sandra
Zlotrg
Sarajevo
Udruženje za mlade "Vizije"
Belma
Varupa
Vitez
Udruženje za nestale Hadžići
Mehmed
Musić
Hadžići
DA
Udruženje za podršku i razvoj SISTEM
Vesna
Katić
Brčko
DA
Udruženje za podsticanje uravnoteženog
razvoja i kvalitet života "Fondeko"
Halida
Vuković
Sarajevo
374
DA
375
376
377
378
379
380
381
382
383
DA
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
Ernad Deni
395
396
397
398
DA
399
400
DA
403
404
405
406
407
408
Udruženje za pomoć djeci i omladini sa
posebnim potrebama Tračak nade
Jelena
Vilotić
Foča
409
Udruženje za pomoć djeci sa posebnim
potrebama
Rajko
Todorović
Doboj
410
Udruženje za pomoć i potporu djeci osnovnoškolskog uzrasta "Osnovac"
Emir
Lendo
Travnik
411
Udruženje za pomoć licima sa posebnim
potrebama "Podrška" Sokolac
Snježana
Bašević
Sokolac
412
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
razvijenih lica
Lenka
Gagović
Foča
413
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
razvijenim licima
Milena
Šljokavica
Prijedor
414
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
razvijenim licima
Miroslav
Stanović
Banja Luka
415
Udruženje za pomoć osobama sa Down
sindromom "Život sa Down sindromom"
Sevdija
Kujović
Sarajevo
416
Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE Alma
Hadžiskakić
Sarajevo
Udruženje za psiho-socijalnu i humanu pomoć Indira
Koridor
Čečo-Hidić
Sarajevo
418
Udruženje za rane u Bosne i Hercegovine
(URuBiH)
Begić
Sarajevo
419
Udruženje za razvoj hraniteljstva, zaštitu djece Jasmina
i porodice ''Familija''
Selimović
Tuzla
420
Udruženje za sprečavanje okrutnosti nad
životinjama i zaštitu životinja "Opstanak"
Merima
Šehić
Tuzla
421
Udruženje za uključivanje osoba sa
onesposobljenjem u zajednici "Inkluzija"
Fehim
Halilović
Brčko
422
Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj
nevolji TK "Fenix" Tuzla
Vahid
Đulović
Tuzla
423
Udruženje za zaštitu i očuvanje tradicije
narodnog blaga Potkozarja Teodora Prijedor
Snježana
Latinčić
Prijedor
424
Udruženje ZGRADE
Zoran
Petrovski
Sarajevo
Udruženje žena "LI-WOMAN"
Jasminka
Borković
Livno
Udruženje žena "Maja"
Nada
Marković
Bratunac
Udruženje žena "Žene Doboja"
Milka
Stojanović
Doboj
Udruženje žena “Anima“
Fatima
Opardija
Donji Vakuf
Udruženje žena “Priroda” Bratunac
Željana
Pjevalica
Bratunac
Udruženje žena „Nada“
Radenka
Karajica
Prijedor
Udruženje Žena BiH
Azra
Hasanbegović
Mostar
Udruženje žena ''Jadar'' Konjević Polje
Ifeta
Mejremić
Bratunac
Udruženje žena Ključki biseri
Elbisa
Hafizović
Ključ
UDRUŽENJE ŽENA OBOLJELIH OD
KARCINOMA DOJKE "BISTRICA"
Udruženje žena romkinja "Bolja Budućnost"
Slavica
Gotovac
Livno
Indira
Bajramović
Tuzla
Udruženje žena sa invaliditetom "Impuls"
Tanja
Milinković
Bijeljina
Udruženje žena Viva - Ustiprača - Novo
Goražde
Udruženje žene Romkinja
Vanja
Jovanović
Novo Goražde
Nusreta
Bajrić
Zavidovići
Udruženje Žene Ženama
Memnuna
Zvizdić
Sarajevo
Udruženje" Prijateljice obrazovanja-Amica
Educa"
Udruženje"Radosti druženja"
Merima
Salihbegović
Tuzla
Mirsada
Hadžić
Bihać
UG "Centar informativno-pravne pomoći"
Milena
Savić
Zvornik
DA
DA
417
Jasmina
DA
425
426
427
428
DA
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
DA
UG "Dijamant"
Šekib
Makić
Jajce
UG "Topeer"
Svetlana (Snežana) Šešlija
Doboj
UG "Topeer"
Svetlana (Snežana) Šešlija
Doboj
UG "Topli Dom"
Nikola
Vujnović
Sarajevo
UG „Primanatura-Centar za zaštitu prava i
interesa žena“ Doboj
UG DON Prijedor
Džemil, Jagoda
Vejzović, Nedić
Doboj
Murisa
Marić
Prijedor
UG Front
Danijel
Senkić
Tuzla
UG Korak
Branko
Savić
Kozarska Dubica
UG Kuća otvorenog Srca Mostar
Jasna
Jugo
Mostar
UG Međunarodni centar za djecu i omladinu
"Fortis"
UG Putevi mira
Indira
Čilić
Jablanica
Ćima
Zdenac
Kozarska Dubica
UG"Majke hendikepirane djece TK-a"
Sajda
Arnautović
Tuzla
UGM,,Šesto čulo'' Doboj
Admira
Mahmutović
Doboj
UGORI "Budi moj prijatelj"
Melina
Halilović
Visoko
UHO Ruhama
Hatidža
Rudić
Zenica
UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U
BIHAĆU
Unija za održivi razvoj povratak i integracije u
BiH
UP "Biznis centar"
Selvedin
Bajrić
Bihać
Mirhunisa
Zukić
Sarajevo
Rešid
Alihodžić
Goražde
UPUT - Udruženje privrednika Travnik
Kenan
Filipović
Travnik
UŽ “Struga”
Željka
Prša
Bosansko Grahovo
UŽ „Zora“
Stana
Mimić
Milići
DA
Viktorija 99 Jajce
Senka
Zulum
Jajce
DA
Youth initiative for human rights BiH (YIHR
BH)
Alma, Nihad
Mašić, Penava
Sarajevo
Za Srebrenicu
Hakija
Meholjić
Srebrenica
Za zdrav život i ekologiju svijesti
Slobodan
Maslić
Šamac
Zanatsko-preduzetničko udruženje
Radmilo
Marić
Foča
ŽAR CENTAR ZA ŽENE
Nafa
Dizdarević
Sarajevo
Žene sa Une
Aida
Behrem
Bihać
Ženski gradski hor
Sultanija
Mulalić
Bužim
444
445
446
447
448
DA
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
DA
Download

Spisak članica Mreže "Sporazum plus"